Sunteți pe pagina 1din 10

Se unesc punctele

!esa-

lr.

it l:
rulu-

con-

lre :

-:--ire. pe un bie perfect. Toatd supratata fustei (lata;i-spate) se imparle in distante egale. in functie :: numdrul pliseurilorproiectate. in ligura -{.5 sunt marcate liniile pliseurilor pe ^. sf-ert de fustd. t-a fusta plisata in soiei. rnuchiile sunt cdlcate altemativ una pe '.:-r. una pe dos. oblindndu-se aspectul pliseurilor solei redat in figura 8.8. Indica{ii tehnologice pentru fusta clog. Fusta cloE se croieqte dupa indi-..iile date de constructorui tiparului. care line seama de conditiile necesare -:inerii fidele a modelului dat. Odatd cu croirea fustei cloE se va avea in redere ,:bilirea rezen'elot necesare la cusaturi qi tir . La croirea fustei clog se va acorda o atenlie deosebitd agez[rii firului drept

-.

/ gi 8 cu o dleapta care se prelungegte p6n[ la linia tivuLinia de mijloc pe tiparul f-etei si a spatelui se amplaselzA pe tesdturd. la

ieun
Ver-

bl cr
'eali-

desn-l S(

, directia t-irului de urzeald a tesaturii in functie de modelul proiectat. f-rrul ::3pt poate fi indicat"pe linia goldului sau pe mijlocul f-e1ei gi al spatelui. De ::3mefl96. Se Ya respecta sensul (pal.ul) tesaturii. ::rtIll prevenirea diferentelor de nuanfe Tehnologia confeclionarii fustei clog este iden--i cu cea de la fusta clasicd. Deosebirea constd in --;3i ci la fusta cloq nu sunt necesare pensc sau - ,'.' cupe de garnitur'd. ceea ce simplifica tehnolo. ,,. La tr"rsta clog cu pliseuli solei. acestea se calci
-

-,inte de ln()ntare.

.'e

sa

Lr

dit:

La fusta clog se acordd o atenlie deosebita redeoarece datorita firului de tesdturi - bie se defbrrneazd ugor. La fi.rsta plisata solei -rl lustei se coase inainte de a f-i executat plise'ul. Operatiile de finisare se realizeazd identic cu ,,..' de la fustele clasice.

" zirii tir,ului.

t I-,
ului:

8.1,6. Pantalonul
Pantalonul se impune cu tot mai multd perse::r'ntd in garderoba ferninind. deoarece este prac,. irrprimd elegantd siluetei. este clricAnd fbarte - Jcrn (fig. 8.10). In firnctie de rnodi. pantalonul poate a\.ea :le variate. fbarte ajustat la partea superioard a . :pului sau dirnpotrivd cu anuuiitd largime din . :e. dat6 de cute sau creluri. sprc tir ar and fbrrna - ::.rptd. in prezent. colectiile de modd prezintA pan- .nul in diferite variante. pantalonul drept cr-r :rse gi cute in talie. pantalonul cu ldreimea tirului :nsd in mangetd sau introdusa in cizrna. Confecfonat din materiale diferite. pantalonul - ,te fi utilizat pentru orice ocazie. -{cest produs -,:: destinat in general siluetelor subtiri.
' - \lanualul croitorului

bttzt',

;i

ri

cu un

linia
rapte

i'ului
)c pe

-J

se

Fig. 8.10. \Iodel de pantalon.

129

Pantalonul este un produs foarte simplu de confeclionat. complexitatea realiz6rii acestui produs fiind dati de dimensionarea corecte a corpului Ei construirea tiparului. Pentru construirea tiparului de pantalon sunt necesare umdtoarele misuri: CT = 70 cm: - circumferinga taliei circumferinla goldului CS : 100 cm; - lungimea exterioard Le : 108 cml If = 28 cm; - lungimea qligului Li : Le Vo Iq :80 cm: - lungimea interioari - lirgimea la genunchi lg : 24 cm.. I tiv : 24 cm. - lirgimea la tiv Construirea tiparului de pantalon. Pentru

se

construirea tipar,ului de pantalon se traseazd un

unghi drept

in

partea dreapti. cu vdrftil in

punctul / (fig. 8.1 l). . Fata pantalonului: L Po:ilia pdrgii inferioat'e a Slilului:

et

gsr

'

l-2

Ls:

28 c.m.

Lungimea gligului se poate calcula ca o


mlsurd proporfionald, cu relalia:

L$:?*r=++1=28.*.

tral

2. Po:ilia liniei soldului:

,-r=ff*r=#+3=8cm.
3. Lttngi nte a pantal ontil
u

'

t-4 :

Le

108 cm.

rr
Ei

MT

4. Po:ilia liniei genunchiului:

cus

80 80 ,--+-r- v.2-1,V.2-l =t-m= z - lo


!

:48

cm.

Din punctele 3, 2,4 gi 5 se duc drepte orizontale spre stdnga. paralele cu latura orizontal6 a unghiului 1.
5. Ldyimeafeyei de pantalon:

@
b
,eLl

"[,fl

3-6

T*t = tn,

= 24 cm.

Din punctul 6 se traseazd o vefficald. care se intersecteazd cu orizontala taliei in punctlul 7, iar cu orizontala poziliei qligului. in puncFig.8.fl.
130
Fa{a de pantalon.
l

tul

8.

u&

\--*-

tatea

6. Latintea rdscroielii

fetei

de pantalon:

ui
til:

;r

6_9:Q-l=$*l=6cm. 10 l0
L Po:itia liniei
de mijloc afetei de panrctlott;

Verlicala -.tia cu linia genunchiului se obtine punctul 11. 8. Ldyimeifelei cle pcmtctlon pe linia genunchitilui;
'entru

J-lo:''3-9o^oi=]n l=9o0.5 = lJ.5 cm. 2 trasatd prin punctul I0 reprezintd dunga pantalonului; la interI

-12

: t t_,t3 :']^t

= #o'ol = I I cm.

zdur irl ir

Din dreptul punctului f f ," *a'ro urA ;orizontalh. spre stanga gi spre :--apta. cAte I 1 cm. slabilindu-se astfel ldtimea fetei pantalonului pe linia
:

=runchiului. 9. Ldyimeafelei de pantalon pe linia tiyului;

caf

: \v"r =!"^l : 1l cm. .': Din punctul // se mdsoard pe orizontald. in arnbele pdrti. cAte 1l cm.
t1_t5
t1_16 'bilindu-se astfel ldlirnea felei de pantalon la tir'. 10. Ldtimea felei de pantalon pe linia taliei: 7-17

:!

+ t +1 =

++

I +4 =22.5 cm.

La calculul ldtirnii felei pantalonului se adaugd I cm pentru a asigura lejeri.:ea produsului gi .1 cm pentru addncimea penselor proiectate in talia f-etei de
::ttalon. Punctele 3, I3 Ei 16 se unesc prin drepte ajutdtoare pentru obtinerea liniei .*sdturii exterioare. iarpunctele 9, 12, qi.15 pentru oblinerea liniei cusdturii in:-.Jare a fetei de pantalon: pe linia qoldului se ra obline puncrul /B. Il. Puncte ajutdtoare pentru trclsarea rdscroie/ii fetei de pantalon;
'

6-19: I
,te ori-

cm.

lrizon-

Se unesc punctele 7 Si

-:ine puncrul ?0.'

|9 cu o linie ajutdtoare. La fel se unesc.punctele 6 qi Din punctul 18 se traseazd o perpendiculard pe segmentul 6-18 unde se 20-:1

0.8 cm.

Se unesc punctele

IB,

gi 19 cu o linie arcuitd. obtindnd rdscroiala panra-

d. care
pllncr punc-

:ului in fa1a. conform schilei.


12. Po:ilia penselor. Prima pensl se gdsegte in dreptul dungii. ar,6nd o addn- :1e pe linia taliei de 2 cm gi o lungime de 12 crn. Distanta de la linia de centru

pantalon lapunctul =tei de

l7

se imparte

in doud confomr schilei. Din punc13r

tul oblinut se coboarA o pelpendiculard. pe care se fonneazi a doua pensd cu o adAncime de 2 cm Ei lungimea de 12 cm. Pentru tl'asarea corecth a liniilor de contur a felei de pantalon. fata de liniile ajutatoare. se adltc mtritoarele corecturi:

Confonn schitei se traseazd conturul tblei de . Spatele pantalonului. Tiparr.rl spatelui de pantalon se collstrllie;te luAnd ca bazi tiparul t-e1ei de pantalon. Desenele se executi suprapuse. punctele oblinute la- construirea tiparului f'e1ei de pantalon fiind necesat'e la construirea tiparului spatelui de Pantalon' ' Tiparul spatelui de p^antalon are o inclinare spre cusdtul'a laterala lata de tiparui fetei de pantalon.^inclinarea pdrtii din spate este in functie de mdrirnea cAt aceste fbrlue ale corpului Eoldurilor: qi in special. de proeminenla dorsald. Cu inclinarea pirlii din spate apautalonuluira tl mai mare. sunt mai dezyoltate. respectir. la croit lesdtura ra fi in bie. conditie ce asigurd o itnbrdcat'e corectl a prtrdusului pc colp. ^ l. Stctbitirecriatimii spctteltri cle pnntalon Si inclincu'ect ctrscittrii de pe tniilocti spctteltti. Aceastl opeialie are o important6 deosebiti pentru e\actitatea tiparului gi deci pentru."iitot"u ploclusului. in figura 8.12 sunt redate elcmenlelc' neccsarc lealizalii ltri: ?-rr: cs - iq = 5 crtt. l0 l0 in cazul in cale confornalia corpului prezintd fblne proerninente. peste limita nolnali (ia aceeagi dimensiune a circuurf'erinlei goldului). segmentr"r. 3-2J poate fi majorat cu I pdna la 2 crn. De asetnenea. daca proemincnla fbtntelttr este sr.rb lirnita noulald. acest seglnen: poate f-i micgorat cu 1 pAna la 2 cm.

- 0.6 cm la partea superioarh a cusdturii interioare: - 0.;l cm la pattea superioarA a cusdturii exterioare: - 0.5 crn la tiv pe linia de centru. pantalon'

:3':J=f+l=++1=26cm.
I0*25. care va ajuta la stabililea pozitiei crtsdturi: din spate a pantalonului:

Se

d"t",'tt-,ina"

in

..,-n,inr,ur" tlirnensiuner

21 '

l0-:5

V11-2J

^ 16 . *l=T+l=lJ.f().- cnr.

Pe segmentul 22-25 se ridici o perpendiculald prelungita p6na deasttpra liniei taliei stabilind astfel pozilia cusdturii din spate a spatelu
de pantalon.

Fig. 8.12. Stabilirea elemente-

lor de

dimensionare

la

con-

struirea spatelui
132

de pantalon.

linia goldului spre dreapta s lalimea de pantalon 23:J astfel: se glrse aplicd seazd echerul pe direclia cusdturii din spate. cunghiul drept sprijinit pe perpendiculara ridicardin punctul ?5.
Se prelungegte

ti
*iJ
11;

iJ

-lt

;-

in momentul in care dimensiunea :-1-11: orizontala. echerul se notAndu-se punctele l-l si -'J con-:este. n schilei din hgura 8.13. Segmentul l-l-lJ : ,.: paralel cu 22-25. 2. Ldtimea spatelui de panlolon lq nivelul . ,iturii interioare:

l6 cm. intersecteazd

l0_26

v.10_21 + 8 : 18 + 8 : 26 cm.

Distanla I0-26 se aplicd pe linia golduprelungitl spre cusdtura interioard. -:. 3. Lcitimea spatelui de pantalott la ge,rchi:

12-27: I3-28:2cm.

" rul tiparului f-etei de pantalon. pe linia


i.ila-

Dimensiunile respectit e se aplica in exte-

-.runchiului.
1. Ldyimea spatelui
cle

ipa'
rtel.

pantalon la tiv:

l5-:9= I6-30 -lcttr:


I1- 31:
1 cm.

)esta

)ntu
tbL-

nen

LlIle

.:

Dirnensiunile respective se aplicd in exterul tiparului parlii din fala a pantalonului. - iinia orizontali. Pentru completarea liniei tivului. pafiea Fig. 8.13. Spate de pantalo.n. - r spate a pantalonului trebuie sa fie mai ,:ga pe linia de centru. 5. Linii ajutdtoare pentru stabilirea conturlllui spatelui de pantalon. Se -:.-sc punctele 30, 28 gi 2/ cu linii ajutdtoare prelungindu-se pAnd la linia taliei. -.n punctul 1 se prelungeqte orizontala spre dreapta. Interseclia orizontalei cu

iturr

:.ia prelungitdL.2S-21, se noteazd cu 6. iniitlimea spatelzi de pantalon;

-12.

31-33 dicu'
5tJ-

= V.3:_33.

rtelu.

iar dirnensiunea oblinutd se aplicd din ,;rctul -3J in sus. pAnd la interseclia cu linia cusdturii de mijloc a spatelui. ::nctul oblinut se noteazd cu 34.
Se mdsoard distan{a 32-33 pe ripar. 7. Ldyintea spatelui de pantalon pe

lta ;
e gli-

31-3s

e.

C'!.

!"t"t

*: =l.ool
L

linia taliei. l<

+5=21.5cm.

licat:

Coia de 5 cm este destinatd pentru cele doua pense proiectate la partea din ::te a pantalonului. Valoarea celor doud pense poate fi majorata sau diminuatd
133

in func1ie de conformalia corpului. Distanla 31-35 se aplicl de la punctul 3J spre cusdtura laterald. in direclia oblica notAndu-se punctul 35 pe orizontala taliei. 8. Puncte ajutdtoare pentt'u rdscroiala spatelui de pantalon sunt 36 qi 3Z;

l8-36:

1.-5

cm:

27-37: V.l2-iB% 0.5 cm.


Se scad 0.5 im din lungimea cusdturii interioare 27-37, la parlea din spate a pantalonului. fala de distanga I2-18lungimea cushturii la partea din fala a pantalonului. deoarece in timpul montarii cusdturii interioare a pantalonului. partea din spate se intinde pentru o mai bunh agezare a produsului pe corp. Distanla 27-37 se mdsoard pe linia ajutatoare 26-27. Se unesc punctele 25, 36 Si 37 printr-o linie arcuitl cu ajutorul florarului. confotm figurii. Se va acorda o aten1ie deosebitd rnodului cum se traseazd linia rlscroielii spatelui de pantalon. ceea ce are , o influenla determinantd privind a$ezarea corecta a pantalonului pe corp. La mijlocul distanlei 37-27 qi 24-28 se arcuiegte linia de contur a tiparului cu 1.5 cm gi repectir',0.5 cm. in vederea stabilirii liniilor corespunzdtoale confbrmaliei corpului. 9. Po:ilia penselor in talie. La calculul dimensiunii intalie s-au prer'dzut -5 cnr pentru pense. Aceastd cotd se repafiizeazd astfel: 3 cm la pensa dinspre

Fig.

cusdtura spatelui gi 2 cm la pensa dinspre cusdtura laterali. Lr-rngimea penselor este de 12-16 crn. in functie de confotmalia corpului. I-inia de direclie a penselor se stabileEte dupd perpendicularele trasate pe linia

31 -35.

8.1.7. Pantalonul incre{it in talie


_1

Masurile necesare pentru construirea tiparului sunt: CT: 66 cm:. - circumferinta taliei circumferinta Eoldului C[ : 9-l crn: -

- lungimea exterioard le:: 106.5 cm: lq 26.5 cm: - lungimea gligului lungimea interioard Li : Le - LS : 106.-5-26.5 : 80 cm: 1,,,: 32 cm - mdsurd orientativd. poate fi rnicgo- ldrgimea la tir
ratA. rezultand pantalon conic.

D i

Construirea tipalului incepe prin trasarea unui unghi cu vArful in puncrul (fig.8.14). Fa{a pantalonului: l. Po:igia pdr;ii inferioare a Sliplui (LS):

D,

'__r:I

I-2

: Ls:

26.5 cm.

Zs:S +3=!+3=26.5crn. 2'2


2.

Po:ilia liniei Soldului:

2-3: - +.1 cm= -f t0 l0


134

pf-47

+3

=7-i

cm.

05cm

I
,,.//:", s

H,

tn

'a
nea

-t,
I /
ti /

#t ?t

,la

t7
nea

F. 8.14: Pantalonul incretit in talie.

t6

,5

p-

ui
nxrt
)re

29

tu

t3
?c
b

3. Lttngimga pantalonului :

2-4 = 1. Po:ipia liniei gentmcfiitilui:


15

Li:

80 crn.

:2:1 *lo cm : P * ro = 5o cm. z2


,

;o-

Din punctele 3, 2',-5 qi a,se duc drepte orizontale.'paralele cu latura orizonteld a unghiului din punctul /. 5. Ldyimeafepei de panralon:
3-6

l1

?,,,nt

, : lNt =22,5 cm.


cm

Prin puncrul 6 se traseazd o verticald determindndu-se la interseclia cu orizontala taliei punctului 7, iar cu orizontala poziliei gligului, punctul 8i 6. Ldgintea rdscloielii felei de pantalo;n:

=!*l=5.7cm. -10' 7. Po:iyia linidi de mii\c afeyei de pantalon (dunga):


3-to:3;9"t'o.s =!tr,.;o'5 = 13.6 cm'

6-9:Q+l ' 10

r35

determind punctul I I iar


B. Ldyimeafelei de

Verticala trasitA prin puncrul 10,'


La

la

interseclia cu linia genunc[iului


\

se

Se

intersecfia cu linia tivului punctul 12.

alon

pantaloi pe linia

r2-r3 : t2-11 = ,*^t ,^=t^l

tivtrlui:

siprijix
siunea

15 cm.

runcte
2.

Din punctul /2 se mdsoari spre dreapta gi spre sdnga cdte l5 cm. Se unesc cu o linie dreapt5 punctele 13 gi 3, la interseclia cu linia genunchiului rezultdrtd
punctul /5.
Ldyintea feyei de pantalon pe linia genttnchiultri transpunerea segmentului I 1-15 la,st,;T"rt:lr:lui 11;

9.

se determind prin

3.

1.

Se'unesc punctele 11, 16 gi 9 cu'linii ajutatoare care intersecteazd linia qoldului in punctul 17. 10. Puricte ajntdtoare pentnt desenarea rdscroietiifelei de pantalon:

Se

6-18:

1cm.

:eliei. s -'i.
5.

Se unesc cu o linie dreaptd punctele 7 Si IB, precum qi punctele 6 cu7: din punctul 8 se traseazd o perpendicularh pe 6-17 unde se determind punctul 19. Pe perpendiculard se m6soard addncimea rdscroielii pantalonului in fa!6:

1I
6.

lceasla

nrs. pi

I-20 :0.8

cm.

Se unesc punctele 18, 20 Si 17 cu o linie arcuiti realizAnd linia riscrbielii pantalonului in fa15, confotm schilei. Ldlimea felei de pantalon in talie este dati de distanfa 1-7 (punctul 1 se ridicd cu 0.5 cm). deoarece pantalonirl in talie se increle$te. nu se penseazd. .In situaqia cd se doregte ajustat in talie se pot face cute.

Ct
g:rl-a 8

: Spatele pantalonului: Pentru construirea tiparului de spate se ia ca bazd tiparul fetei de pantalon. Desenele se executl suprapuse. punctele determinate la construirea tiparului '
:

h
pmrtal meze :r.-rifB

spatelui de pantalon (fig. 8.14. b). t. Stabilirea ldyinzii spatelui de pantalon Si a inclindr"ii cusdhn"ii de mijloc a spatelui.

tEntn
.Brr'a
mnde

3-2t:9L=!=4-7cm. r0 l0
Ldlimea parlii din spate a pantalonului:
'

utr-i
D

rufiui
mrces

mplo

Pozitia cusdturii din spate a pantalonului se'stabilegte cu ajutorul punctului 2f.' I0-22 - 23 -24 *z =#+ 2 = g. I cm. '-

tmreri

gEf,u

4'-

rEryt

fimn
s c$&51

2t Si 22 se unesc cu o linie. Pe segmentul 2l-22 se ridicd din punctul 22 o peryendiculard prelungitd pAnd deasupra liniei taliei, stabilind
Piinctele
astfel pozigia cusiturii de mijloc a spatelui de pantalon.

clim

t36

I
ui
se

prelungegte linia goidului spre dreapta qi se aplica ldlirnea spatelui de panse gliseazd echer-ul pe directia cusdturii din spate. cu unghiul drept --.,;init pe perpendiculara ridicatd din punctul 22. ln momentul. in care dimen,-:a 23-21: 24.5 cm intersecteazb orizontala. echerul se opregte. notAndu-se --rtele 23 Si 21. corespunzdtor schitei (\. fig. 8.14. b). 23-21//21-22.
Se

::23-24:

INCSC

).

Ldyintea spatelui de pantolori la

rttelul cusitturii inlerioqre:

Itdnd

10-25 --

I0-)l -

-{ cm

17 +;1

: 2l cm.

prin

Lityintea spatelui de pantolon lq nivelul genunchiului:

I5-16: l6-29:2cm.
J. Ld;imea spatelui de pantalon pe

linia rivultri.
prelungeqte pdna la linia se unesc punctele 29, 27

linia
Se unesc punctele 28,

I3-28: l1-29:2cm.
26.2J cu o dreaptd ce se

- -i:i. rezultAnd la intersecfie punctul J0. De asemeni"


7: din
19. Pe
fa:

5. Incillimea spatelui de pantalon:

l1-31

--.. pdnd la intersectia cu linia de rnijloc a spatelui (liniile punctate sunt egale). 5. Puncte ajutciloare pentru rciscroiala spatelui cle pcmtalon sunt J2 qi 3J.'

: ll*30 -semAsoardpedesen l1-30


t7-32

giseaplicldinpunctul /1, in

roielii

1 cm mdsurat pe orizontalS.

llse
zd.

27-33

16-l7Yo0.-5 cm.

.in
rtalon.

arului 'jloc a

Conturul spatelui de pantaion se ttaseaza conform desenului din fi-::8.1-1. b. Indica{ii tehnologice pentru confec(ionarea pantalonului. Pentru croirea :.-:talonului. tiparul se arnplaseazd pe [esitura astfel ca linia de centru sI ur-,ze direclia firului de urzeald a {esdturii sau a e\rentualelor dungi gi carouri. La .-:irea pdrfilor din fatb qi spate a pantalonului se lasd o rezen'd fixl de 1 cm,

':rtru cusdturi. cu exceplia cusaturii interioare a spatelui de pantalon. unde re::\a \ra avea o valoare de 2 cm. La tiv. rezerva se proiecteaza in funcfe de -:-.del. Dacd modelul este fbrd rnanEetd. rezerva l'a fi de 4-5 cm. iar dacd este

punc-

:d din

bilind

:-:r dzut cu manEet5. rezerva va fi de 8-10 cm. in functie de ldtimea acesteia. Daca dimensionarea corpului este {icutd cu multd atentie. construirea tipa--,li se poate realiza cu precizie. astfel cd la confec{ionarea produsului nu sunt -:.esare probe intermediare. Inainte de montare se surfileazd cu magina -.:lock sau manual toate cusdturile pantalonului. Se monteazd cusdtura exte" - ara prin impreunarea felei gi spatelui de pantalon. potrivit contrasemnelor -:lunchiului qi se coase la magind. ca gi cele opt pense. dupa care se descalcd. '.spectiv pensele se calcd intr-o parte. scazdnd capetele lor. pentru a se evita :rnarea umflaturilor. Se monteazi cusbtura interioara potrir ind contrasemnele genunchiului gi se , - ase la maqind. Se descalcd cusdfu'a. Se agazd par.tile de pantalon (de la pi-.-.arele drept gi stdng). astfel incAt cusdtura interioard sd fie peste cusdtura
137

exterioare. pantalonul fiind cu fata lesdturii in interiorl se scadb fiecare parle de pantalon. astfel ca prin calcarea unei dungi nepresate. intinzAnd cusdtura de montare a parlii din spate a pantalonului. agezarea lor pe masd sd fie corectb. Aceastd opera{ie asigurd imbrdcarea corespunzdtoal'e a pantalonului pe corp. Dupd montarea gi cdlcarea ambelor par(i de pantalon se intoarce pe fald Ei se calcd - ftrd presare - prin intermediul unei fesdturi umezite" astfel ca dunga pantalonului sd fie ugor marcat6. Se monteazd ambele parli ale pantalonului prin insdilare gi se descalca
cusdtura de montare. Se monteazd in talie. tot prin insdilare. un cordon de 3 cm lalime, ldsdnd in paftea stdngd a cusdturii exterioare o fenta de 1-5-18 cm. in funclie de model. fenta poate fi proiectath qi. in fata, ca la pantalonii bdrbdteqti. De obicei, fenta. indiferent dacd este lateralI sau in fafd. se inchide cu un fermoar. Se indoaie ti'u'ul pantalonului prin insdilare. Se efectueazd o proba pe corp! pentru a verifica pozilia pantalonului. largimea qi dacd cusltura de montare imbracd bine corpul. in fala gi spate. Dupd probi se col'ecteazd er,'entualele dehcienle. Se executd la rnagina cusdtura de montare a pantalonului qi se descalcd corect. Se monteazd cordonul in talie. in care se aqazd o p?nzd sublire. ca intdritrird. Se monteazd fennoarul definitir,. in prealabil prin insdilare. {upa cale se f-rxeazd cu un tighel de efect pe fata. In talie. cordonul se incheie cu un nasture pe fafd peste fennoar sau cu o copcd ascunsi sub fermoar. Se termind tir,'ul pantalonului.

-- .,u

:.a : ,:3ii
:e1
I

-tn

-l

r
_- --,J

Se verificd executia corectA a cushturilor. se elimini toate a{ele de insdilare gi se calcd pantalonul la gata. fixdnd dunga pdrlilor de pantalon. In cazul cAnd' modelul unui pantalon indicd buzunare sau alte garnituri. in prealabil se e\ecuta aceste parli qi numai dupd aceea se trece la montarea produsului.

8.2. PRODUSE

DE IMBRACAMINTE CU SPRIJIN PE UMERI


a

8.2.1. Bluza

Bluza pentru femei este un produs practic. care se rcalizeazd intr-o varietate foarte mare de modele (fig. 8.15). Bluza se poartd ca o completare la fusta sau pantalon. Poate

fi

purlatd peste pantalon

sau

prinsh sub cordonul fustei.


Fig. 8.15.

Bluzi cu

mAneci

Iungi (model). 138

In moda actual5. bluza are lungirni gi croieli diferite. Gulerele sunt inguste atunci c6nd exista. cu gteiuri qi uneori fente. Vara. bluza cu bretele (gen

.-fF

S-ar putea să vă placă și