Sunteți pe pagina 1din 13

Numere complexe

Numere complexe

1

Forma algebrică a numărului complex z este z = a + bi , unde a şi b sunt numere reale. Numărul a se numeşte partea reală a numărului complex z şi se scrie a = Re z , iar numărul b se numeşte partea imaginară a numărului complex z şi se scrie b = Im z . Simbolul i se numeşte unitate imaginară şi

,

i

2

=

1

= a

1

1

.

+

b i

1

Numerele complexe z

.

şi z

2

=

a

2

+

b i

2

sunt egale, dacă şi numai dacă

a

1 = a

2

b

1

= b

2

Numărul complex

z = a

bi

se numeşte număr conjugat numărului

numărul

z =

a

bi

se numeşte număr opus lui z = a + bi .

z = a + bi ,

iar

Fie z 1 =a 1 +b 1 i şi z 2 =a 2 +b 2 i două numere complexe. Suma

produsul

z

1

z

2

formulelor:

şi câtul

z 1 (

z

2

z

2 π

0)

a numerelor complexe

z

1

şi

z

1

z

+ z , diferenŃa

2

z

1

z

2

,

2 se calculează conform

z

z 1

1

+

z

z

z

2

2

2

=

=

(a

(a

(a a

1

1

1

2

+

=

z 1

z

1

z

1

z

2

=

z

2

z

2

z

2

=

a 2

a

2

)

)

+

+

b b

1

2

(b

(b

1

1

)

+

+

b 2

b

2

)i

)i

,

,

+

(a b

1

2

b a

1

2

)i

,

(

a

1

+

b i

1

)(

a

2

b i

2

)

=

a a

1

2

b b

+ 2

1

a

2

2

+ b

2

2 a

2

2

+ b

2

2

+

a b

2

1

a b

1

2

a

2

2

+

b

2

2

(1)

(2)

(3)

i (4)

OperaŃiile de adunare şi înmulŃire a numerelor complexe sunt comutative şi asociative, înmulŃirea este distributivă faŃă de adunare.

Modulul numărului complex

z = a + bi este numărul

egalităŃile | z |=| z | şi

z z =| z |

2 . Se va folosi notaŃia | z |= r .

z

Argumentul numărului complex z = a + bi este numărul

cos

=

a a = , 2 2 r a + b
a
a
=
,
2
2
r a
+ b

sin

=

b b = 2 2 r a + b
b
b
=
2
2
r a
+ b

.

2 2 = a + bi = a + b . Au determinat din egalităŃile
2
2
=
a
+ bi
=
a
+
b
.
Au
determinat din egalităŃile

(5)

Argumentul numărului complex z se notează arg z .

Din egalităŃile (5) rezultă

a

= r cos

, b = r sin

(6)

şi obŃinem forma trigonometrică a numărului complex

z

= r(cos

+ i sin

) .

z = a + bi :

(7)

Argumentul principal arg z al numărului complex z

este acea valoare a lui

loc

care

Numere complexe

Între mulŃimea numerelor complexe

C

2

şi mulŃimea punctelor (razelor-vectoare) ale

planului înzestrat cu un sistem de axe ortogonale xOy se stabileşte o bijecŃie astfel:

z

= a + bi

M (a, b)

OM = {a,b} .

Această bijecŃie permite ca numerele complexe să fie interpretate ca puncte ale planului de coordonate sau ca raze-vectoare OM (vezi figura).

Axa imaginară M (a,b) r b O a Axa reală
Axa imaginară
M (a,b)
r
b
O
a
Axa reală

Modulul r al numărului complex z = a + bi se interpretează ca lungimea segmentului OM (lungimea vectorului OM ), unde M (a, b) , iar argumentul numărului complex z π 0 este egal cu mărimea unghiului dintre direcŃia pozitivă a axei absciselor şi semidreapta OM.

Modulul şi argumentul determină numărul complex în mod univoc. Numărul complex z = 0 nu are argument, dar are modulul egal cu zero.

z

1

= r

1

Orice două argumente ale numărului complex diferă printr-un număr multiplu al lui 2

Pentru

orice

1

)

,

z

2

numere

= r

2

(cos

2

complexe

sin

z

,

z

1

,

z

2

π

0

,

z = r(cos

+ i sin

(cos

1

+ i

sin

+ i

2

)

au loc relaŃiile:

.

) ,

z

z

1

1

=

z

z

2

r

1

=

r ,

2

=

(cos(

1

2

2

= r r

1

2

+

2

1

+

k

2

,

)

k

Z

+ i

sin(

,

1

+

2

)),

(8)

(9)

z

1 =

r

1

z

2 r 2

(cos(

1

2

)

+ i

sin(

1

2

)) ,

(10)

(cos n

Rădăcina de ordinul n,

z

n

=

r

n

+

i sin

n

u cu proprietatea u

n =

z .

Toate rădăcinile ecuaŃiei u

)

n

n =

(formula lui Moivre),

(11).

N*,

n 2 a numărului complex z este numărul complex

z

2 a num ă rului complex z este num ă rul complex z se noteaz ă

se notează prin n z .

este num ă rul complex z se noteaz ă prin n z . Dac ă z

Dacă z = r(cos + i sin ) , atunci fiecare din cele n rădăcini n z se obŃin din formula:

Numere complexe n z =
Numere complexe
n
z
=

Numere complexe n z = + 2 k n + i sin + 2 k 

+ 2 k

n

+ i sin

+

2

k

n

pentru k = 0, 1, 2, , n 1. ExerciŃii rezolvate 1. Să se calculeze
pentru k = 0, 1,
2,
, n 1.
ExerciŃii rezolvate
1. Să se calculeze suma, diferenŃa, produsul şi câtul numerelor complexe
z
1
a)
z
=
2
5i
,
z
=
1
6i
;
1
2
b) =
z
3
+
4i
,
z
=
3
4i
;
1
2
c) =
z
3
+
2i
,
z
= 13
i .
1
2
SoluŃii
Aplicând formulele (1)-(4) avem:
a)
z
+
z
=
(2
5i)
+
(1
6i)
=
(2
+
1)
+
(
5
6)i
=
3
11i
;
1
2
z
z
= (2
5i)
(1
6i)
= (2 1) + ( 5
( 6))i = 1 + i
;
1
2
z
z
=
(2
5i)
(1
6i)
=
(2
1
(
5)(
6))
+
(2
(
6)
+
(
5)
1)i
=
28
17i
;
1
2
2
5 i
2
5 i
1
+
6 i
(2
1
(
5)
6)
+
(2
6
+
(
5)
1) i
32
+
7
i
32
7
z 1
=
=
=
=
=
+
i
2
2
z
1
6 i
1
6 i
1
+
6
i
1
+
6
37
37
37
2
z
7
24
1
b)
z
+ z
=
6
;
z
z
=
8i
;
z
◊z
=
25
;
=
+
i .
1
2
1
2
1
2
z
25
25
2
z 1 23
41
c)
z 1 +z 2 = 10+i; z 1 -z 2 = -16+3i; z 1 ·z 2 = -37+29i;
=
+
i .
z
170
170
2

(12)

şi

.

z

2

.

3

 

2.

 

Să

 

se

 

calculeze:

 

a)

 

4

2 i

1 + i

+

2

+

1

 

5 i

i

;

b)

2

4

+

3 i

i

2

 

1

2

3 i

i

;

c)

(

3

 

1 + i

 

1

 

i

 

d)

+

 

.

(1

SoluŃii

i

)

2

4

(1

+ i

2 i

)

2

2

+

5 i

 

(4

2 )(1

i

 

i

)

+

(2

+

5 )(1

i

+

i

)

2

6

i

3

+

7

i

1

1

   

+

 

=

 

=

+

i

 

a)

b)

 

1 + i

+

2

3

i

1

1

 

i

3

i

=

2 (2

i

+

(1

i

3 )

i

(4

+

)(1

i

)

2 )(1

i

 

i

3 )

=

 

6

+

4

i

2

+

2

+

14

i

 

=

=

2

4

+

2

18

.

i

 

(

4

+

4

i

18 )(1

 

2

i

2 )

i

 

2

i

32

+

26

i

 

8

2 (4

13

i

 

2 )

i

   

4

+

8

i

4(1

+

i

2 )

 

=

=

 

=

+

 

i

 
 

4(1

+

2 )(1

i

 

2 )

i

   

4

5

 

5

10

.

=

1 + i

; + i )(1 + i 3)
;
+
i
)(1
+
i
3)
Numere complexe 1 + i 1 + i (1 + i ) ◊ i 1
Numere complexe
1 +
i
1 +
i
(1
+
i
)
i
1
+
i
1
1
c)
=
=
=
=
i .
(
3
+
i
)(1
+
i
3)
4
i
4
i
i
4
4
4
3
3
1 +
i
1
i
(1
+
i
)
+
(1
i
)
2
6
d)
+
=
=
= 1.
2
2
2
(1
i
)
(1
+
i
)
[(1
i
)(1
+
i
)]
4
41
84
3. Să se simplifice fiecare din expresiile: a)
i
; b)
i
62 ; c)
i
79 ; d)
i
.

SoluŃii

4

Avem

i

1

i

2

i

1 = i

, i

1,

i

7

i

i

6

= i

4

sunt

2

= egale ciclic cu i, 1,

=

Astfel, pentru n

2

=

= i

4

i

,

i

3

şi 1.

N ,

i

4

n

i

=

3

i

= 1,

,

= i

i

i

4

n

2

8

+

1

i = i

=

i

,

(

4

)

2

=

i

,

i

4

=

n+

2

1

i

4

= i

2

1)

, prin urmare, puterile naturale ale lui i

,

i

2

=

(

1)

(

=

1,

i 5

= i

4

i = i

=

1,

i

4

n +

3

=

i

.

De aici:

a)

b)

c) = i

i

d)

i

= i

i

i

41

62

40

+

1

4 15

4 19

= i

i

3

2

40

=

i = i

1

i

;

2

=

=

79 i

+

i =

i

84

=

4 21

= 1.

;

1;

4. Să se determine numerele reale x şi y astfel încât au loc egalităŃile:

a)

3

i

a) 3 i 4 i + 4 = i + 6 2 y ;

4

i

+

4

=

i

+

6

a) 3 i 4 i + 4 = i + 6 2 y ;

2

y

;

x

x

b) 1) + (2

(2 + 3i)(x

3i)(x

y + 1) = 8

3i;

c) (3x + 4 yi)(3x 4 yi) + 2 yi = 73 + 4i;

d)

x

+ xy

i =

65

3

2

y

3

+

(20

2

x

)

y i

.

SoluŃii

Utilizând definiŃia egalităŃii a două numere complexe, în fiecare caz se obŃine şi se rezolvă un sistem de două ecuaŃii cu două necunoscute.

În cazul a) avem

3


x

6

x

Răspuns: x=1, y=1.

4

2

=

y

=

1,

4

2

În cazul b), efectuând operaŃiile, avem

3

x

y


=

=

3,

4

6

x

2 2

x

3 3

x

+

2

x

3

x

+

x

y

2

y

3

y

=

=

1,

1.

2

+

3

=

=

8,

3


5

x

y = 1.

2

=

,

Numere complexe

Răspuns: x=2,5; y=1.

În cazul c) similar b) se obŃine

9 x

2

2

+

16

y =

4

y

2

=

73,

Răspuns: x = 1, y = 2 sau

x = 1, y = 2 .

3

x

xy

În cazul d) avem

x

xy

y

=

65

2

=

20

y

3

x

,

2

3

+

y

3

2

+

x

= 65,

2

y

= 20

= 5,

+

x

xy

y

= 4

  = 1

1

x

y

x

y

=

= 4

4

=

Răspuns: x = 1, y = 4 sau

.

x = 4, y = 1.

3

x

3

+

2

xy

3

y

+

= 65,

3

2

x

y

=

60

9 x

2

=

y = 2

9

(

x

+

(

xy x

y

)

+

  x = 1

y = 2


x

y

=

= 2

3

y

=

)

125,

20

=

1

.

x

xy x

+

= 5,

+

( )

y

y

=

5

20

5. Să se rezolve în C ecuaŃia:

a)

b)

c)

d) (2

SoluŃii

(4

z

iz

z

+

2

2

+

+

(2

(2

i

)

z

2

2

3 )

i

z +

z

1

i

2 )

z

)

i

1

+

6

+

7

i =

5

i =

3

0;

0;

i =

0;

(5

+ i

)

z +

2

+

2

i =

0.

EcuaŃia de gradul al doilea

2

az

+ bz + c =

0

, unde

a, b, c

sunt numere complexe are

2 b b 2 4 ac b + b 4 ac 2 rădăcinile z =
2
b
b
2 4
ac
b
+
b
4 ac
2
rădăcinile
z
=
, z
=
, unde
b
4ac
=
1
2
2
a
2
a
2
2
b
4ac =
sunt rădăcinile pătrate ale numărului complex
= b
4
ac
.
În cazul a)
2
2
= (4 + 3i)
4
+
3
i
2
4(1 + 5i) =
i
7 + 24i
4
20i = 3 + 4i = (2 + i)
,
= 2 + i
4
+
3
i
+
2
+
i
z
=
=
1
+ i
,
z
=
=
3
+
2 i .
Deci,
S = {1 + i, 3 + 2i}.
1
2
2
2
2
În cazul b)
= (4 + 2i)
şi z
3i
,
z
= 2
i . Deci,
S = {3i, 2
i}.
1 =
2
2
În cazul c)
=
(4
+
3 )
i
,
z 1
=
3
i
,
z
=
1
+
2 .
i
Deci, S = {
3
i, 1 + 2i}.
2

şi

şi

Numere complexe

În cazul d)

=

2

i =

(1

+ i

)

2

,

z

1

=

0,8

+

0,4 ,

i

z

2

=

1

+ i Deci, S = {0,8 + 0,4i;

.

i +1}.

6

6. Să se determine opusul, conjugatul şi inversul numărului complex: a) 3 + 2i; b) i; c)

2 + i . 1 i SoluŃii Fie numărul complex z = a + bi
2
+ i
.
1
i
SoluŃii
Fie numărul complex z = a + bi π 0. Cum opusul lui z este
1
1
a
bi
z
este
z = a
bi şi inversul lui
z este
=
=
avem:
2
2
z
a
+
bi
a
+
b
a)
opusul
lui
3 + 2i este
3
2i, conjugatul lui 3 + 2i este 3
3
2i
.

13

z =

a

bi, conjugatul lui

2i, inversul lui 3 + 2i este

b) opusul lui i este

i, conjugatul lui i este

i, inversul lui i este

i.

c)

respectiv

avem

2 (2

+

i

=

+

i

)(1

+

i

)

=

1

+

3

i

1

i

 

2

2

1

3i

1

3

i

1

3

i

2

,

2

,

5

.

şi astfel opusul, conjugatul şi inversul lui

2

+

i

1

i

sunt

z

1 = a

SoluŃii

7. Să se determine valorile reale

ale lui

a şi b, astfel încât numerele complexe

2 + 4b

bi

şi

z

= 4 +

b

2

2

i

a

2

i

să fie: a) opuse; b) egale; c) conjugate.

Scriem numărul

z

a)

z

1

=

z

2

a

b

2

sub forma algebrică

z

2

2

+

=

2

4

b

=

2

a

b

4

a

2

=

b =

= b +

7

.

2

3

2

4

+

(2

a

2

)

i De aici rezultă:

.

Răspuns: Numerele

b)

z

1

=

z

2

Răspuns: Numerele

z

1

şi


a

2

a

z

1

şi

z

+

2

z

2

sunt opuse pentru

a = ±

7 , 2
7
,
2

b

4

+

2

=

b

=

+

b

4

a

2

b =

2

sunt egale pentru

5

=

2

.

1

2

a = ±

5 2
5
2

,

b =

b =

1

2

3

2

.

.

Numere complexe

 a  2 + 4 b = b + 4  €  a
 a
2 +
4
b
=
b
+
4
€ 
a
2 = 1
c)
z
=
z
.
1
2
2
 a
2 =
b
b = 1
Răspuns: Numerele
z
1 şi
z
2 sânt conjugate pentru a = ±1,
b = 1.
8.
se
scrie
sub
formă
trigonometrică
numărul:
z = 2
3 + i;
d)
z
= 1
cos 2
i sin
2
  3
<
<
2
2
 
.
SoluŃii
a)
z
=
2
i
=
0
+
2
i
=
2 cos
+
i sin
 .
2
2
3
1
b)
z
=
3
+
i
=
2
+
i
=
2 cos
+
i sin
 .
2
2
6
6

a)

z = 2i;

b)

z =

r =

cos

c) Calculăm modulul numărului z: (2 3) 2 2 3) 2( 1) 2 | z
c) Calculăm modulul numărului z:
(2
3)
2
2
3)
2(
1)
2
|
z =
|
+
1
=
8
4
3
=
2(4
2
=
3
=
2( 3
1).
Găsim arg z conform egalităŃilor (5):
2
3
6
2
1 6
+
2
=
=
,
sin
=
=
.
(
)
(
)
2
3
1
4
2
3
1
4

De aici obŃinem

= 75

o . Prin urmare, conform formulei (7)

z

=

( )  2 3 1  
(
)
2
3
1

cos

2

z

r

=

|

=

2sin

|

sin 2

=

2sin

(sin

 
 

|

=

2sin

 

,

 

(

sin

+

i

cos

)

=

i

d)

z

z

=

2 | sin

=

2sin

De aici

i

cos

2sin

)  3 , deoarece  ,2  2      cos
)
3
, deoarece
,2
2
cos
+
+
i
sin
+
2
2

5

12

.

   

 

+

.

i

3
3

sin

+ i;

5

12

.

7

c)

SoluŃii

avem:

9. Să se calculeze: a)

12  . 7 c) Solu Ń ii avem: 9. S ă se calculeze: a) 8

80 + 18i; b)

1 4
1
4

3i; c)

33 + 56 i ; 3 + 4 i
33
+
56
i
;
3
+
4
i

d)

3 + 4 i . 5 + 12 i
3
+
4
i
.
5
+
12
i

Fie

z

0

şi

z

1

rădăcinile pătrate ale numărului complex

z = a + bi.

Dacă

b > 0 ,

atunci

Numere complexe

z

z

0

1

=

=

a + | z | a + | z | + i , 2 2
a
+ |
z
|
a + |
z
|
+
i
,
2
2
a
+ |
z
|
a
+ |
z
|
z
=
i
.
0
2
2

Dacă b < 0 , atunci avem:

(13)

8

a + | z | a + | z | z = i , z
a
+ |
z
|
a + |
z
|
z
=
i
, z 1
= z
.
(14)
0
0
2 2
80
+
82
80
+
82
În cazul a) avem
z
=
+
i
=
81
+ i =
9
+ i
,
z
=
9
i
.
0
1
2
2
1
+
7
1
+
7
În cazul b) avem
z
=
i
=
3
2 ,
i
z 1 =
3
+
2 .
i
0
2
2
33
+
56 i
(33
+
56 )(
i
3
4 )
i
125
300 i
În cazul c) avem
=
=
=
5
12 i
şi
3
+
4 i
(
3
+
4 )(
i
3
4 )
i
25
5
+
13
5
+
13
z
=
i
=
3
2 ,
i
z
=
3
+
2i .
0
1
2
2
3
+
4
i
(3
+
4 )(5
i
12 )
i
63
16
i
În
cazul
d)
=
=
şi
5
+
12 i
169
13
1
63
+
65
63
+
65
1
1
z
=
i
=
(8
i
),
z
=
(8
i
).
0
1
13
2
2
13
13
3
4
10. Să se calculeze: a)
i ;
b)
1
+ i
3 ;
c) 3 2 + 11i .
SoluŃii
a) Scriem numărul complex
i = 0 + ( 1)
◊i
în forma trigonometrică. Avem | i |= 1 şi
arg(
i
)
=
.
De
aici
i
=
cos
 +
i sin
. În
conformitate
cu
formula
(12)
2
2
2
 
2
k
2 k
3
i
=
cos
+
 +
i sin
+
 
, unde k = 0, 1, 2.
6 3
6 3
Notând aceste rădăcini prin
z
k avem:
    3 1 z = cos   + i sin 
3
1
z
= cos
+
i sin
=
i ,
0
6
6
2
2
2
2
z 1
=
cos
+
+
i sin
+
6
3
6
3

=

cos

+ i

sin

2 2

= i ,

Numere complexe

9

 4   4  7 7 z = cos  +  +
4
4
7
7
z
=
cos
+
+
i sin
+
=
cos
+ i
sin
=
i
.
2
6
3
6
3
6
6 2
2
3
1
3
1
Răspuns:
S =
i
,
i
,
i
.
2
2
2
2
b)
Analog
1
+
=
2
şi conform formulei (12)
2
k
+
i sin
+
   
, unde k = 0, 1, 2, 3.
12
4
 
Pentru k = 0 obŃinem
6
+
2
6
2
4
4
4
z
=
2
cos
+
i
sin
=
2  cos 
 +
i
sin 
=
2
   
+
i
=
0
12
12
4
6
4
6
4
4
 
4 2
◊ 2
(( 3
1)
(
1)).
=
+
+
i
3
4
Pentru k = 1 obŃinem
7
7
2
6
2
+
6
4
4
4
z
2  cos
+
i
sin
2  cos 
+
i
sin 
+
=
2
+
i
 +
   
=
1 =
  =
12 12
4
3
4
3
 
4
4
4
2
2
((1
3) (1
3)).
=
+
i
+
4
Pentru k = 2 obŃinem
4
4
z
=
2  cos 
+
 +
i
sin 
+
   
=
2
cos
i sin
= z
.
2
0
12 
12
 
12
12
Pentru k = 3 obŃinem
3
3
7
7
4
4
z
=
2  cos 
+
  +
i
sin 
+
   
=
2  cos 
+
  +
i sin 
+
   =
3
12
2
12
2
 
12
12
 
7
7
4
=
2
cos
i sin
=
z .
1
12
12 
Deci cele patru rădăcini de ordinul patru ale numărului complex
z = 1 + i
3
sunt

±

4 8 ( 3
4
8
(
3

4

+

1

+ i

( 3
(
3