Sunteți pe pagina 1din 10

8

REALIZAREA pRoDUSELoR un ivrnnAcAtwNrE PENTRU FEMEI


0

8. r .

PRoDUSE DE INaSRAcAMTNTE CU SPRIJIN iN TALIE

8.1.1. Fu.sta clasici


Fusta este un produs de imbrbcdminte foafte practic. poate fi purtatdL in orice sezon gi in orice ocazie. folosindu-se o gamd foarte larga de materiale gi modele. In functie de destinalie gi sezon. se vor alege [esdturi din: bumbac. lAna. rndtase. in. lesaiuri in arnestec etc.

E
B

21

nEil

a
7

t,,

La.. construirea tiparului de ftisth pentru fernei. se vor folosi


urmdtoarele rndsuri:

l
,iu

circumferinta taliei
U1

CT:71 cm: cl - 37:" - circumferinla qoldului . C,5: 102"cm: cq : 5l:

u2

$e+

- lungimea produsului Lpr:65 cm.

*
o

a
o o
E

e
E

!
o

Pentru construirea tiparului (fig. 8.I) se va trasa un unghi drept. in partea dreapta a colii de hdrtie. al cdrui l'Arf se va nota cu l. Punctul 1 reprezintd punctul de pomire penffu construirea tiparului. I.,Linia Soldului:

c {

)-1C't- '- 8 -

168=2lcm.
8

693
Fig. 8.1. Construirea tiparului de fusti.

2. Ltmgimeafustei;

l-3:Lpr:65cn.

120

'\--E-i:::

,f

t'uului.

Din punctele 2 gi 3 se duc orizontale. stabilind linia'Eoldului, respectil'a


.

3- Larsimea fustei pe linia Soldtlui.


t

2-+=Q+l=-$?+l=52cm. a.) l-' 'LL


;

tr

ln

Prin punctul .l ,qe,trase4zd o rierlicalI. interseclia cu oritoniala din punctul notea* cu 5.. iar cu linia tivului cu 6. realizAndu-se cadrul complet al fustei. 1, Po:ilia' cusdttu'ii lateral e

+-t= i *1.5=P+-1.-i= 27-5cm'. ' 7=2:! * t.-)-t


^

aa

riuxstura lateral5 mai

Cota de 1.5 cm. addugata la jumdtatea distantei 2 - 4..arc ttrenit'ea sd mute spreipate. astfel ca, prir.'ind fusta din f-a1a, aceasta sd nu se Se traseazd o vertical5,iprin punctul 7 a c6rei intersectie cu linia cu 8. iar linia tir ului cu 9. 5.-Cambrarea taliei; In cazul de fa1a.. valoarea de cambrat va fi:

flfi.
taliei
semmeazd

+ 1): 52%(37 - l)l: l-l.cm' Valoarea carnbrdrii se va repirtiza'in cusdtura laterald (apr,oximativ jumitatel

2-

4oh(cr

$un

aceastd r.'aloate

rc

ar-it pe linia de mijloc d spatelui gi a fetei:


'

ra proceda la corectarea liniei taliei care pe dileclia Eoldului este tnai

- 7 cm) gi la pensele amplasate pe spatele qi fiila fustei.'Intdi


10

sus

B*

13:1..5cm. Punctele l l qi 1 2, I 0 Ei 1 3. se unesc cu ajutogul florarului cu linii uqor ar;rte- conlorm desenulrri din figura 8.l. 6. Pensa de la spurr' Pozitia pensei de la spate: { I - 11 = 6 pAna [a 7 crn. , Din punctul 1/ se traseazd o rierlicald pe linia goldului. inter:seclia notanlumcu 15. VArfr.rl pensei este mai sus cu -5 crn de linia goldului:
?

=B-

I_ t2:5_

ll:3.5

cm. deci 10

- Il:7

crn.

I) * IO: ;. cln. f
\'aloareapenseisqrn5soar5pelinia'corectatd I
t.
Se unesc
l-

;. Pensele lafala. Pozitia penselor la fald:


5

punctele 16, 17,13 cu dlepte.ajutdtoare. realiz6nd pensa din spate.

:e

= 10_21 _

19

8 pAna la 9 cm.

l0-19.
2

'!tuni: Pentrtr nu se corlfunda notarea segmentelor cu semnul minus. in mod convenlional se va ? 'rilffii pentru scddere o linie oblicd cu doui puncte (oo). Procedeul este preluat din revistele de sperrmmmre

din strdindtate (Gelmania

).

12t

Din punctele 19 gi 2.1 se traseazd,lini. vefiicale pe care se vor lungirnile penselor Pensele de la fala au aceeagi lungime. cale este cuprinsd intre 7 gi I0 cm. in funclie dt conformafie. La o confonnatie cu abdomenu proeminent pensele vor fi mai scurtc-.
Valoarea penselor la fa!6:

: 19-25:lcm. 21-26:21-27:lcm.
19-21
Se unesc punctele 21, 20, 25 Si 26. 2: 27 cu linii ajutatoare. realizand pensele d;: fa1a. Astfel s-a realizat construcfia tiparuli" de baza. care se poate transfotrna in ori',

rrodel dat (ales).


8.1 .2.

Fusta-pantalon

Fig. 8.2. Fust5 pantalon

(model).

Fusta-pantalon se inrudegte cu fus.. clasica. cu un plus de complexitats. ci confbrd sortirnentului noi calititi gi utilit: (frg. 8.2). 'Fusta-pantalon are aspectul ftistei c.. sice. cdnd corpul sta in pozi[ie normald. Dc sebirea intle flista clasicd gi fusta-pantai este suplimentul celor doua foi de [esdt-: care desparte fusta in doud pdrti. imbracr" sepal'at picioarele de la inaltimea pasului. Partea superioard de la fusta-panta nu se deosebeqte de fusta clasic6. ceea detemrini ca qi solugia de construclie a tr r'ului sd porneascl de la tiparul fustei clas "
;

;i notaliile in continu:' (fig.8..r). Addncimeq rciscroielii la fusta-pontqlon. Deoarece pdni la nivelul inalt.:r pasului fusta-pantalon se compune din doud corpuri separate. iar de la a-,. punct fusta se incheie intr-trn singur corp. pentt'u realizarea pdrlii fustei-pantcare se irnblacd pe cory de la indllimea pasului. este necesar a se reali:
partea specitic5. pe scheletul fustei clasice tlcAnd
rdscroiald corespunzdtoare. dupd curn untteazA:

pentruconstruireatiparuruir"til"*1J;t'i:f :'ff ttxt#.*"'tfi pentrll fusta clasici. deci se ra continua constructia tiparului numai pe:r'

i*;*

- Panea din fati:


I3-28 =
122

* O.,o = T +4 cm - 29.5

cm.

A lini rseloi

:. cart :!ie i*
rmenU

26,

ele

i
6
Fig.

e.c
utili
rtei
la.

9
8'J. ( onstruirea tiparului
de

.Jv

.{

fusti pantalon'
se
'i: .:,

i
l

cl

Din punctul ?B se deduce o orizpntald-s,pre exteriorul tiparului. pe care


stabilegte busdtura interioaid a tiparului-de fa16;
2B-.2s

rantal,

rlui.
)anta ceea

*
Dimensiunea de

=?^, = lV"t= 10 cm. ;


28-29 = I0
cm.

t t {
I

,28'30:
l0 cm

iil

latl
cla
:e.

din punctul 2B in susl Punctele 30 Si 29 se unesF printr-o dleaptd ajutdtoare. care se imparte in doua. notindrt-se punctul 3/: 2s_30
se mdsoard

.:

.a

29-3

tasufl

I:=-!--' 2

ril
i

"ii

pen

ntrn

Punctele 3 t ;! ?! -adincimea rdscroielii in fafa:

se un-esc printr-o dreapta. pe care se noteazd punctul J2

inalti

la

,, 'r5t-JJ: 28-31 ' 2


29, 32, 30 gi I3 se unesc cu o linie arcuitd conform desenului. I a nivelul tirului ldrgimea par{ii interioare a fustei-pantalon va fi:
Punctele
6_33 Se unesc purictel'e 29, 33 qi 6 cu - Partea din spate:

ac

panta realizz

28-29'

linii

drepte.

12-34 -- I3-28.

Ind
Din punctul Jy' se duce spre exteriorul tiparului o perpendiculard pe linia de mijroc a spareru

r"

.:;.:Hj

splte,u

Jate de rrodelu,
:lecesari

3J 34'36 = 34-35:

:;Tffi
15 cm,

:iTlj*,.:l'"'
in -ll'
Pdnctele 36 qi 35 douh. notandu-se cu

DuI
.emnele

f}ontar

Dimensiunea de 14 cm se mdsoard in se unesc prinft-o dreaptd ajutatoar.e care se impar:te punctul JZ: <\-1/ = 35-36
2
;

sus de la punctul

irp
spate.
Pen
.'-rngime

.i*:eza c(

Se qnesc punctele 37 qi 31 cu o dreapta pe care se noteazd punctul


adAncimea rastroielii in sPate:

38 -

Dul :usIturi
"nsdilatt

31-38

34-37

La Punctele 35, 38, 3'.6 qi 12 se unesc cu o linie arcuitS confoun desenului. r,'a fi: nivelul tivuliii, ldrginrea ea'lii i"::;"f

: pafi Set

Dur

r:erd in
Ser
magir
Se

::],;"t*talon'
Ptrnctele
35,

t --!3se ul

39 qi 3 se unesc cu

linii

drepte. conturAnd

liniile exterioare ale

tipan-rlui de spate a fustei-pantalon. linia tir ului Pentru completarea conturului liniiloi exterioare. se corecteazd schilei: prin unirea prr.t.t"lot 6. 10, 3;i /1, conform

r'rilor.

I,Ljlea al

9'40: 9-11 :3

cm'

D,rl

pe Tiparul construit pentru fusta-pantalon. redat in figura 8.1. se copiazd pregatind tiparele pentl'u croit' se c6te o'coalA de hArrie. sepal'at fala ti spatele. *r*va necesarl cusaturiiortde montire (l pm) 9i penti, indoirea tivului

nrii er r calci
;ilcat. ru rim
;r";i pet

,:ntle de

"O""ga (-l crn).

mn int

tiparele pentru fa{a 9i spate" cu rezel'\ a necesari va fi'de realizlrii-cutelor duble.'Lalimea rezervei'pentru cutd in conditii notmale l6-18 cm. qeea ce in figura este prezentatA prin partea haqurat6'

' in figura 8.4 sUnt redate

Ll
m,rr

Fan

;i

i"l'

t,tlgia

tig f.i
Dat
tltrugsla mmFle Fig. 8.,1. .{spectul desflgurat al tiparului pentiu fusta-pantalon'

t24

\--*:,

ia d,

Indica{ii tehnologice. Croirea tustei se rcalizeaz| intocmai dupa indicaliile de constructorul tiparr,rh,ri care line seaura de condiliile necesare obfnerii --'lului dat. Odata cu croirca fuitci se \rr a\ea in redere aqordarea rezer\elor ,::flr'e la cusdttrri qi tir Dupa croirea fustei se vor da setlne largi pentru a se transpune toate : rele gi pe al doilea strat de lesaarre. apoi se taie,semnele largi qi se incepe

-'.

5i -jsc c,

l8

ri. L:'

le 3lr
tYLtlu

':area li;stei. in primul rAnd se monteazA pensele prin insailare. apoi cusdturile din fafa 9i ..e, Cusdturile montate se descalca loarte ugor fbra sd se preseze. pentl'u a se :-3 cor'spunzdtor pe corp in timpul probei I. Pentru probd se indoaie tivul lustei Ei se monteazdintahe o rejansd a cdrei , :ime este egal6 cu dimensiunea taliei. )upd efbctuarea probei I se corecteaza eventualele deficienfe. Se scot din ,,luri gi pense semnele largi. se coase la ma;ind. se scot alele cu care au fost ,-iate cusdturile gi se descalcd corect toate cus5turile. Se executd butonierele - :rrtea dreapta a fustei. se monteazd cordonul gi se indoaie tivul. \e efectueaza proba a II-a. dupa care se corecteazd eventualele deficienle. DLrpa proba a II-a se coase la rnaqind cordonul pe care se executd o buto- -i in parlea dreaptd. cal'e se suprapllne peste partea stdngl 5i pe care se r a .:: un nasture pentru fixarea fustei in talie. :e sr:rflleaz5 toate cusdtt-u'ile. inclusir tivul. ia :.rgind de sur'filat. sau in lipsa acesteia. tnanual. Se coase tivul tustei. intarind rezervele cusd-

-.rr. S e\ecuti doua agdldtoare pentru

a se

:r
za p. )it. sc ivuiui
)esara r f-r'de

agdfa fusta la port-mantou.

Dupd un control amdnun{it asllpra corectitu. erecuthrii cusdturilor. la rnaqind sau manual. --rlcd uscat cordonul s;i tivul fustei. se scot toate : de insdilare. dr-rpd care se calca fusta la gata. intermediul pAnzei umezite. pe o scAndr"rrd de --rt. CAlcatul trebuie sa tie astfel ef'ectuat ca sd .jmdni unne de cusatuli imprirnate pe faJd qi
'-.ete de lustru.

l.l

.3. Fusta clos

iantezia modelelor este detenninatd de rnate.i destinafie. ceea ce impune linii ;i solutii es.:. in func1ie de soluliile estetice se alege gi ,".ra tehnicS de construire a tiparului respectiv

.8.5). latolita amplorii mari pe care o are fusta clog. -:sia poate fi croita prin solutii tehnice foarle
ie (un unghi drept gi doua arcuri de cerc).
Fig. 8.5. Fusta clog (model). 125

Dupa ce tiparul este construit. croirea propriu-zisd se poate realiza astfel ca sd urmeze cusdtura lateralS. iar in mijlocul felei gi al spatelui lesdtura sa fie in bie. Croirea se poate realiza gi prin alta solulie. astf-el incAt fir'ul drept al lesEturii sd cadd in mijlocul l-e1ei gi al spatelui. iar pe qolduri lesdtula sd fie in bie. Mdsurile dupd care se realizeazd tiparul sunt:

firul drept

CT : 66 cn't: - circumferinla taliei - circunferinla goldului CS : 94 crn: - lungimea produsului Lpr:65 cm. Construirea tiparului de fusti clog. Pentru
1.

construirea tiparului

se

traseazd un unghi drept cu vdrful in punctul

l. Po:ipia Iiniei de talie taliei (fig. 8.6):

l-2

trebuie sd corespundd cu l/3 din circumferinla

t-z: {,t"1.: = fz"t.5 = 20.5 cm.


Cu vdrful compasului in punctul

gi cu deschiderea

tiv 20.5 crn, se traseazd un arc de cerc pdna la intersectia cu orizontala principald, care se noteazd cu J. De altfel, distanla 2-3, corespunde cu l12 CT. respecti\' 33 cm:

- distanla

1-2. respec-

:_3:e!=g=33cm. 22
Pentru o fust[ realizatd din 4 clini (doi pentru fa{d gi doi pentru spate). distan[a l-2 va fi mai mica gi anulne:

t-: : eIy"t = 99y; = to cm. 66


in aceastd situalie. fusta are o amploare mult mai mare gi anume: linia talie qi linia tivului sunt doud cercuri concentrice. 2. Ltrngintea prodtrsului 2-l se detennind inbaza mdsurii luate pe cotp:
2

- 1: Lpr:65

cm.

traseazd

Cu vdrful compasului in punctul 1 Ei cu deschiderea distanlei 1-J -s. un arc de cerc p6nd la intersecfia cu orizontala principald. care s:

Fig. 8.6. Construirea tiparului de fusr"


clo$.

.,,;

iL

t26

ca

ra
al ie-

3.

Po:ilia liniei de mijtoc afeyei Si a spatelui: -q-

.
I rasarea

2_6:T=3tr_16,5cm.
liniei
de ?nijroc a fegei

l/',

8.6 p6tr6lelele ridate.pe mijiocur felei aratd, deci, punerea riparului -- --' .r' re FsAturd fal6 de firul urzelii gi al

- S,l In figur1

croitd sen'esc la aranjar.u

.$i f"rr.ii.

a spaterui pe tipar gi transpqnerea acestora

.orp.

bdrerurii.

ntr

8.1,4. Fusta

clog-pantalon
,

'l
se continud pe tipaiur de

, construirea tiparului de fusta clog-pantaron .dsq:


L Partea dinfayd:
rec-

fusti

rci-

Mal6n),

,-t

r..rr.construcgia se rearizeaza ta 9a-in descrierea precedentd,(fustadeci nu se vor mai face toare detarierll. ;;;-,ii"'uri'a.r.nur,' ----

[t

"i a_o=ff"t"1=fotoz=9cm,

,t

8-t0-8-g:
2

9 cm
,

g_11_g_10
It_t2 _ 8_.11

srealizeazdliniardscroieliipentrupaIte4dinfa1d.

4_l 3 : g_9. Prin unirea puncteror 2;.10, 12,9, r3 4 conform desenurui din figura g.7 si

ll4:2-8:27*5crn,
It-ts
I1-16
r5_17

2. Partea din

spate:

'

:!^r=Tn
z',1

= t4

:
*

crn,

,F--

,9 .t, ,:!; 14 E_,),


Spote

,rffi

ts

14-15 = 14 cm, t5 _ t6

t4-r1: U=lJ,
5-19 = I4-15.

t0

riscroielii la partea din spaie. Prin imbinarea liniilor 9_13 ct :5-19, se realizeaza o jumitate fpent u npicior) de fustn clog-pantalon

Se unesc punctele 3, 16, lg, 15, tg -r-, rezultdnd conturul pentru linia

\q\e \. \i \
,t/

12

f
Fig. 8.7: Fusta clog-pantalon.

!t

t27

8.1.5. Fusta in pliseuri solei


Fusta in pliseuri solei este croitir'pe biell lesitr-rrii orientAnd astt-el pliseurile. incdt sa cadd in tbrmd de raze solare (1rg. 8.8). PrincipiLrl de constllrctie a tiparulr,ri este identic cu cel lblosit la firsta clog, cu deosebiretr cd unghiul de deschidere a cadlrrltri estc nrai nric. Masurile necesare pentl'u constluirea tiparului
sLlnt:

Ser croire.

lui. Lin
Toa

de numi

un sfert tat5. uni

Ind catiile c
.rbtineri. stabilire

,-

Construirea tiparului de

circumf-erinla taliei Cf = 6J cm: circumt-erinta golduluiC'S :92 cm: lungimea produsului Lpr: 65 cm.

fusti in

pliseuri

Lac in direc
lsemene

solei. Pentru constrr.tirea tiparului se traseaza o \ cLtical.l cu virful in punctr,rl I (fig. 8.9). 1. Po:iticr lirtiei taliei este determinatd astfel ca intreaga construclie a tiparului de fLrsta sZr f-re realiz,atdin cadrul unui con. cal'e se realiteazl astiel:

Jrept po

fentl'u p

Tehr .rca cu c

Fig. 8.8. FustI plisnta solei


(model).

chiderca egali cu distanta ,/-?. r'cspectir 28 cnt traseazi Lrn iu'c cle cerc spre dreapta. pe care noteazi dimensiune a talici:

t : {v"+ = *"oJ = lB crrr. CLr rarlirl co,rlpasr.,lL,i ln pul.t,,1 I 5i cu desse se

:ceea ci

,,lte cupt :ia. La f

rainte d

Lafi
,lizarii
.r ul

t"3 l-J,
se stabilegte

CT _ 61 22 = -ll cltt.
in conditii nomale la 20 cm
clin

rbies

ti

flst

2. Po:i1ict lirtiei soldului. talie:

Oper -.'le de
8.1

CLr rarfirl compasulni se ll'aseazd LIl] al'c clc cer-c spre dleapta. i)e care se noteazi climcrrsiunea

l-J : l0 cnr. in punctul / ;i cu deschiderea egali cr"r distanla 1 J


;oldului:

li
.6

J-i--+*B=T+8=5Jcm.
3. Lttnginteu proc{tsului se detennind in baza

Pant;

tttiisulii pc corp:

:rentd i ' ;. irnpr


-''dcrn
( fL

Cu

rirful

2 6:Lpr:65cm.
courpasului

in punctul / gi cu

deschiderea egald cu distanta J-6, se traseazit un arc de cerc spre dreapta. care va reprezenta linia

tivului. Se unc'sc punctele 1, 3 qi i cu o dreapta prelungitd care se intersecteazd cu linia tivr.rlui in punctul 7. Pentru a stabili linia de rnijloc pe tiparul f'etei qi a spatelui de fusta distanta -?-J se imparte in doui:
Fig. 8.9. ('onstruirea tiparului pentru fusta plisati solei.
128

' l-ltle Va - :pului ..te. dati


:..r'lptdL.

In

i .rnlrl i -. :rse gi (
---insa in

Conft

2-8 =

v.2-3 *32. 16 cm. = ))

rtefir
::::
:

deStit

- \{anualr

=qr

I
1

Se unesc punctele
.esa-

,.. Linia de mijloc pe tiirarul

qi 8 cu o dreaptd care se prelungeqte pAnd la linia tivut'etei si a spatelui se amplaseazA pe tesiturd. Ia

-'rre. pe un bie perfect.

lr.

it l;
lre :
rulti.

c()n-

ieurl
Yef-

el c:
'eali-

des111 SC

Toatd suprafaga fustei (tata;i-spate) se imparte in distante egale. in funcfe -:'nulxarul pliseurilor proiectate. In tigura -1.5 sunt rnarcate liniile pliseurilol pe -- .t-ert de fustd. l.a fusta plisatd in.olei. rnuchiile slrnt calcate alternatir una pe :..i. una pe dos. oblinAndu-se aspectul pliseurilor solei redat in figura 8.8. Indica{ii tehnologice pentru fusta clog. Fusta clog se croieqte dupa indi.,:iile date de constructorul tiparului. care tine searna de condiliile necesare -:inerii fidele a modelului dat. Odatd cu croirea fustei cloq se va a\ea in redere 'bilirea rezen'elor necesare la cusdturi gi tir La croirea fustei cloq se va acorda o aten[ie deosebita aqezarii firului drept Jireclia firului de urzeald a lesdturii in functie de modelul proiectat. firul -:rpt poate fi indicat"pe linia goldului sau pe rnijlocul t'etei qi al spatelui. De ::3neoe&. se va respecta sensul (parul) lesaturii. - :]trll prevenirea diferenlelor de nuanle. fehnologia confecliondrii ftlstei cloq este iden-' cu cea de la fusta clasicd. Deosebirea constd in --:'eo ch la fusta clog nu srmt necesale pense sall - -:- cupe de garnitura. ceea ce sirnplifich tehnolo- ... La flista clog cu pliseuri solei. acestea se calci
.

.'c

sa

-.,;nte de ln()ntal'e. La fusta cloE se acoldd o atenlie deosebitl re. zirii tivului. deoarece datorita firului de tesiturd - bie se defbnneazd ugor. La ftrsta plisatl solei

Lr

dir:

,l lustei se coase inainte de a f-i e\eclltat pliseul. Opelatiile de hnisare se realizeazd identic cu " -.: de la fustele clasice.
8.1

l--

irlui:

.6. Pantalonul

Pantalonul se impune cu tot rnai multd perse::enti in garderoba ferninina. deoarece este pl'acbazt.

;i cu
zd un

*-.Jgrn (frg. 8.10). In funclie de modd. pantalonui poate alea

imprirnd eleganla siluetei. este oricAnd fbafie

linia
:aptb
i'r"rlui )c pe

-i

se

:rre variate. fbarte ajustat la partea superioard, a pulr-ri sau dirnpotrir'5 cu anumitd ldrginte din -.e. datd de cute sau creturi. spre tir arAnd lbnna . ;rptd. in prezent. colectiile de rnodi prezinti pan- .nul in diferite variante. pantalonul drept cu ',rse cute in talie. pantalonul cu lireimea tir ului ;i -:nsd in mangeti sau introdusd in cizrna. Confeclionat din mateliale dif-erite. pantalonul - ,te fi utilizat pentru orice ocazie. .{cest produs

:.::

destinat in general siluetelor subtili.

Fig.8.l0. llodel de pantalon.


129

' - \lanualul croitorului

S-ar putea să vă placă și