Sunteți pe pagina 1din 198

ACADEMIA DE TIIN E A MOLDOVEI INSTITUTUL DE ISTORIE, STAT I DREPT Cu titlul de manuscris: C.Z.U: 342.4:347.61(043) 347.

61 (478)(043)

DEMERJI MARIA

OCROTIREA CONSTITU IONAL A FAMILIEI N REPUBLICA MOLDOVA


Specialitatea 12.00.02 drept public (constitu ional); organizarea i func ionarea institu iilor de drept

Tez de doctor n drept

Conduc tor tiin ific: _________________

Guceac Ion, doctor habilitat n drept, profesor universitar Demerji Maria

Autor:

_________________

CHI IN U, 2010

Demerji Maria, 2010

CUPRINS:
ADNOTARE............................................................................................................................. 5 LISTA ABREVIERILOR......................................................................................... 8 INTRODUCERE.......................................................................................................................9 1. INSTITU IA OCROTIRII CONSTITU IONALE A FAMILIEI N REPUBLICA MOLDOVA N CONTEXTUL CERCET RILOR TIIN IFICE.... 17 1.1. Studii tiin ifice n materie de ocrotire constitu ional a familiei n Republica Moldova...................................................................................................................... 17 1.2. Unele aspecte comparative ale legisla iei din domeniu ............................................. 38 1.3. Scopul i obiectivele tezei .......................................................................................... 44 Concluzii la capitolul 1....................................................................................................... 45 2. GARANTAREA CONSTITU IONAL A DREPTULUI LA FAMILIE N REPUBLICA MOLDOVA.......................................................................................... 2.1. Institu ia familiei n proces de evolu ie ..................................................................... 2.2. Definirea no iunii de familie i analiza categoriilor de maternitate, paternitate i copil rie n tiin a dreptului ....................................................................................... 2.3. Conceptul i esen a ocrotirii constitu ionale a familiei ............................................. 2.3.1. Protec ia constitu ional a familiei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional .................................................................................................

2.3.2. Protec ia familiei ca institu ie juridic i locul acesteia n sistemul intern al dreptului constitu ional .................................................................................. 73 2.3.3. oraportul dintre dreptul constitu ional i dreptul familiei n problemele ce in de protec ia familiei .................................................................................. 80 Concluzii la capitolul 2 .................................................................................................... 82 3. PRINCIPIILE DREPTULUI CONSTITU IONAL, GARAN IILE I M SURILE CONSTITU IONALE DE PROTEC IE A FAMILIEI........................ 3.1. Principiile dreptului constitu ional care stau la baza protec iei familiei .................... 3.2. Garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a familiei .................................... Concluzii la capitolul 3 .....................................................................................................

4. RACORDAREA LEGISLA IEI NA IONALE PRIVIND PROTEC IA FAMILIEI, MATERNIT II, PATERNIT II I COPIL RIEI LA STANDARDELE EUROPENE................................................... 108 4.1. Protec ia familiei n Conven ia european pentru protec ia drepturilor omului i a libert ilor fundamentale ..................................................................................... 108 4.2. Drepturile i ndatoririle p rin ilor n contextul realiz rii dreptului la maternitate i paternitate n legisla ia Republicii Moldova ....................................... 117 3

47 47 56 65 65

85 85 99 107

4.3. Practica judiciar din Republica Moldova pe cauzele despre desfacerea c s toriei, dec derea din drepturile p rinte ti, stabilirea paternit ii i adop ia ........ 124 4.4. Politica de stat n domeniul ocrotirii familiei i perfec ionarea bazei normative pentru realizarea acesteea n Republica Moldova....................................... 137 Concluzii la capitolul 4 .............................................................................................. 149 CONCLUZII I RECOMAND RI ..................................................................................... BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................... ANEXE .................................................................................................................................... DECLARA IA PRIVIND ASUMAREA R SPUNDERII ................................................ CV AL AUTORULUI ............................................................................................................

151 156 170 198 199

ADNOTARE Demerji Maria. Ocrotirea constitu ional a familiei n Republica Moldova. Tez pentru ob inerea titlului tiin ific de doctor n drept. Chi in u, 2010. Structura tezei: introducere, 4 capitole, 15 paragrafe, concluzii generale i recomand ri, bibliografia din 230 titluri, 21 anexe. Rezultatele ob inute snt publicate n 8 lucr ri tiin ifice. Cuvintecheie: familie, ocrotirea constitu ional , protec ia familiei, maternitate, paternitate, copil rie, principiile dreptului constitu ional, garan ii constitu ionale, institu ia familiei, institu ia paternit ii. Domeniul de studiu: analiza complex , multiaspectual a institu iei familiei i protec ia ei constitu ional n condi iile perioadei de profunde transform ri economicosociale. Scopul i obiectivele lucr rii: cercetarea familiei ca institu ie juridic de drept constitu ional, a m surilor de protec ie a acesteia i a subinstitu iilor ei (maternit ii, paternit ii i copil riei); aprofundarea cercet rii institu iei familiei n proces de evolu ie; cercetarea garan iilor i mijloacelor constitu ionale de protec ie a familiei; racordarea legisla iei na ionale privind protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei la standardele europene. Metodologia cercet rii tiin ifice: aplicarea diverselor metode de investiga ie, precum compararea i confruntarea opiniilor, analiza i sintetizarea materialului cercetat, studiul complex al diferitelor documente na ionale i interna ionale ne-au nlesnit formularea defini iilor i opiniilor proprii n interpretarea teoretic a no iunilor generale cu privire la protec ia constitu ional a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional. Noutatea i originalitatea tiin ific : abordarea problematicii ocrotirii constitu ionale a familiei prin prisma dreptului constitu ional. Accentele inovative snt puse asupra necesit ii definirii no iunilor familie, paternitate, mam -surogat n teoria dreptului constitu ional i n legisla ia n vigoare pentru a asigura n plan material i procedural drepturile i libert ile membrilor familiei, inclusiv i prin intermediul instan elor judec tore ti. De asemenea, lucrarea con ine i alte concluzii i recomand ri tiin ifice, care pot aduce un aport inedit n dezvoltarea institu iei familiei n calitatea sa de atribut de baz al statului de drept, democratic. Semnifica ia teoretic : rezultatele investiga iei vor fi binevenite n procesul de dezvoltare a tiin ei dreptului n general i a dreptului constitu ional n special n domeniul ocrotirii familiei. n lucrare au fost dezvoltate conceptul privind originea i evolu ia institu iei familiei, au fost dezv luite etapele de dezvoltare ale acesteia, protec ia constitu ional a familiei. Valoarea aplicativ a lucr rii: rezultatele investiga iei vor putea fi utilizate de cercet torii care vor continua investiga iile n acest domeniu, precum i n procesul de instruire juridico-profesional ; o surs de popularizare a cuno tin elor juridice privind protec ia familiei. Implementarea rezultatelor tiin ifice: rezultatele cercet rii snt utilizate n procesul de studii, la predarea cursului Dreptul familiei n cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

ANNOTATION
Demerji Maria. Constitutional Family Protection in Republic of Moldova. The thesis for obtaining the academic degree of Doctor in law. Chisinau, 2010. The structure of the thesis: introduction, 4 chapters, 15 paragraphs, conclusions and recommendations, bibliography of 230 names, 21 annexes. The obtained results are published in 8 scientific works. Keywords: family, family protection, constitutional protection, maternity, paternity, childhood, constitutional Law principles, constitutional warranties, the institution of the family, the institution of paternity, The study domain: a complex analysis from all angles of the institution of the family and its constitutional protection in the current conditions of deep social and economic transformations. The Scope and objectives of the work: detailed research of the family as a legal institution, part of Constitutional Law, measures of its protection, as well as protection of its subinstitutions (maternity, paternity and childhood); the deepening of the research of the family institution in its evolution; the research of constitutional warranties and means for family protection; the harmonization of the national family protection legislation, as well as maternity, paternity and childhood to European standards. The methodology of scientific research: the application of various investigation methods, such as opinions comparison and contrast, the analysis and synthesis of the researched material, the complex study of various national and international documents made it easier to define main notions of the thesis and to formulate opinions during the theoretical interpretation of the general notions on constitutional family protection, maternity, paternity and childhood as an object of regulation of Constitutional Law. The novelty and scientific originality: discussion of the issues of constitutional family protection by means of the Constitutional Law. Innovative accents are made on the necessity of defining the notions of family, paternity, surrogate mother in the theory of Constitional Law and in the laws in force with the objective of assuring on the substantive and procedural level concerning the rights and obligations of the family members, including by means of courts participation. As well as, the work contains other conclusions and scientific recommendations, whixh can add up to a serious breakthrough in the development of the family institution as an essential part of the democratic state, based on legality. Theoretical significance: the results of the investigation will be useful in the process of development of the science of law in general and Constitutional Law in particular concerning Family Protection. The thesis covers such concepts as the origins and the evolution of the family institution, develops the stages of its development, constitutional protection of the family. The application value of the thesis: the results of the investigation can be used in the future investigations made by researchers in family protection domain, as well as in the process of professional legal education; a resource of popularization of legal knowledge on family protection. The implementation of scientific results: the results of the research are used during the education process, in particular for the teaching of the Family Law course within the Academy of Economic Studies of Moldova.

,4

, 15

230 . , ,

, 21

);

; ,

, . ,

, 2010.

, ;

: , , .

LISTA ABREVIERILOR
APSCF CEDO CSI CRRAS

Alian a ONG-rilor n domeniul Protec iei Sociale a Copilului i Familiei Centrul Republican de Resurse pentru Asisten a Social

Comunitatea Statelor Independente Codul c s toriei i familiei al Republicii


Codul c s toriei i familiei al RSSMoldovene ti Sovietice Socialiste Moldovene ti CF al FR

CF al RM

Codul familiei al Republicii Moldova Cod de procedur civil al Republicii Moldova Constitu ia Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovene ti Congresul al XXVII-lea al Partidului Comunist al pentru protec ia drepturilor omului i

Codul familiei al Federa iei Ruse

CP al RM Codul penal al Republicii Moldova Constitu ia RSSM Uniunii Sovietice libert ilor fundamentale DUDO - Declara ia Universal a Drepturilor Omului OIM ONG ONU

Constitu ia RASSM

Conven ia european

(1950) - Conven ia european

SUA

Statele Unite ale Americii Organiza ia Interna ional a Muncii Organiza ia Na iunilor Unite Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Fondul Na iunilor Unite pentru Copil rie

Organiza ie nonguvernamental

UNICEF

URSS

Congresul al XXVII-lea al PCUS

CPC al RM

Constitu ia Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti

Curtea European a Drepturilor Omului

INTRODUCERE
instrumentul principal al statului n vederea educa iei i culturaliz rii na iunii, n sens modern ea fiind conceput ca un valorificator al bunurilor oferite de progresul tehnico- tiin ific, pentru ca la rndul s u s contribuie, prin for a intelectului, la f urirea idealului social reformator. Ca element fundamental al societ ii, familia este compus din persoane nzestrate cu anumite atribu ii, drepturi i ndatoriri, iar ca realitate afectiv , educativ , cultural , civic , drepturile i serviciile necesare pentru a- i exercita plenar func iile predestinate. Pe parcursul sec. al XX-lea n comunitatea interna ional , inclusiv n Republica Moldova, s-au produs modific ri esen iale n comportamentul familial, n rela iile familiale, n modul de acceptare a institu iei familiei. Transform rile aferente perioadei de tranzi ie din Moldova au reformelor economice, amploarea procesului distructiv n economia na ional n perioada ini ial

Actualitatea i importan a problemei abordate. n epoca modern familia se consider

economic

i social familia trebuie s se bucure de toat protec ia i sprijinul, s beneficieze de

marcat o criz

social-economic

de lung

durat . Lipsa unui progres real n promovarea

a tranzi iei, conflictul transnistrean au generat probleme grave ce in de nivelul de trai al popula iei, de protec ia i asisten a social a acesteia. Transform rile perioadei de tranzi ie au avut un impact negativ i asupra situa iei demografice, precum i asupra proceselor migra ionale [131, p.85-86]. Fiind pu i n imposibilitatea de a- i ntre ine familia n Republica Moldova, popula ia pleac n mas peste hotarele rii. Cea mai grav consecin a migra iunii este apari ia diverselor probleme demografice i distrugerea multor familii, o asemenea stare de lucruri avnd un impact p rinteasc

i de mijloacele de trai. Adesea copiii snt l sa i n grija bunicilor, vecinilor sau a victime ale traficului uman.

rudelor, mul i dintre ei sufer de subnutri ie, abandoneaz


coala sau ajung n strad . ntruct

copiii nu se afl la eviden a autorit ilor locale, ei devin cu u urin


Astfel, ocrotirea constitu ional a familiei n Republica Moldova a devenit deosebit de actual . n calitate de argument n sprijinul actualit ii temei men ion m c , n cadrul unei conferin e tiin ifice care s-a desf urat la Chi in u, n scopul evalu rii la mijloc de termen a Programului de cooperare UNICEF Guvernul Republicii Moldova pentru anii 2002-2006, au fost prezentate date conform c rora circa 25 mii de copii au r mas acas singuri, ambii p rin i ai acestora fiind pleca i la munc peste hotare [136, 122]. n raportul elaborat n baza studiului Remiten ele i Migra ia n Republica Moldova 2006 [136 ] s-a men ionat c , numai n lunile

sociologic i prezentat de Organiza ia Interna ional


a Migra iunii n Republica Moldova

negativ ndeosebi asupra situa iei copiilor, pentru c


ace tia ajung s fie priva i de grija

iulieaugust 2006, un num r de circa 177 195 de copii aveau p rin i pleca i la munc peste hotare, dintre care 21860 copii erau f r ambii p rin i acas . Conform aceluia i raport, potrivit Totodat , studiul ne arat c n 2006 din num rul de 551 mii de persoane 340 mii snt moldovenii care aveau de lucru peste hotare n ultimii doi ani, al ii 211 mii inten ionnd s plece n urm toarele 12 luni. n afar de aceasta studiul a mai constatat c mai mult de 1,5 mil. de cet eni ai Republicii Moldova tr iau n gospod rii din contul remiten elor [136, 122 ]. Pe parcurs, n urma cercet rilor am descoperit date statistice mai recente privind plecarea Tehnologiilor Informa ionale i Comunica iilor, create potrivit Hot rrii Guvernului nr. 1401 din 13.12.2007, pn la 01.05.2009, peste hotarele republicii erau pleca i 689940 de persoane, dintre care b rba i 339378, femei 350562. Din categoria cet enilor emigra i peste hotare fac parte i cet enii care au plecat pentru stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul altor state: 84239, dintre care 38192b rba i, 46047 femei [ 89 ]. Potrivit aceluia i document durata afl rii peste hotare a cet enilor Republicii Moldova oscileaz : pn la 3 luni 203301; de la 3 luni pn la 1 an 252860; de la 1 an pn la 2 ani 101262; de la 2 ani pn la 3 ani 64598; de la 3 ani i mai mult 79682 [ 89 ]. Sfr itul sec. al XX-lea i nceputul sec. al XXI-lea se caracterizeaz prin diminuarea ratei natalit ii i cre terea ratei mortalit ii popula iei n Republica Moldova i, corespunz tor, reducerea esen ial a sporului natural. Num rul noun scu ilor vii n Moldova, ntr-o perioad de numai 15 ani, a sc zut de 2 ori [122. p.22]. Analiznd informa ia statistic , realiz m c n prezent n Republica Moldova familia, ca nucleu al societ ii umane, suport mari transform ri: pe de o parte, n virtutea evolu iei ce se produce n contextul interna ional, iar pe de alt parte, n urma n aceste condi ii, rolul principal n redresarea situa iei i revine statului i prin faptul c

recens mntului din anul 2004, peste hotarele

rii noastre se aflau 273 mii de persoane.

cet enilor Republicii Moldova peste hotarele

rii. Astfel, conform Bazei de date a Ministerului

problemelor complexe de existen care o sufoc

i pe care trebuie s le solu ioneze.

art.48, 49, 50 din Constitu ia Republicii Moldova consfin esc familia ca element natural i fundamental al societ ii care are dreptul la ocrotire din partea comunit ii i a statului, se recunoa te c familia, c s toria, na terea copiilor nu reprezint n exclusivitate probleme de ordin personal ale participan ilor la rela iile de familie, dar au, totodat , i o mare importan social , fapt ce ne-a determinat s abord m tema n cauz . De i n ultimii ani institu iile abilitate statale i structurile na ionale cu competen e n economic

i administrativ , revizuirea cadrului legal, realizarea programelor de s n tate,


educa ionale i sociale, toate acestea nu au produs rezultatele scontate, situa ia social-economic 10

domeniul reformelor economice


i sociale depun eforturi esen iale pentru restructurarea

sociale. n opinia noastr , pentru a ameliora situa ia familiei i, ca urmare, pentru a stopa migra iunea, cu toate consecin ele ei grave pentru poporul nostru, este necesar o solu ie multiaspectual , ncepnd de la satisfacerea necesit ilor vitale cotidiene: redresarea situa iei socioeconomice din ar ; ncurajarea na terilor, respectarea interesului suprem al copilului etc., revizuirea programului de asigur ri sociale obligatorii de s n tate n scopul elimin rii pl ilor n institu iile medicale i asigur rii unui acces mai larg al tuturor p turilor popula iei la servicii de s n tate calitative; acordarea de ajutoare materiale familiilor tinere; ameliorarea s n t ii strategii na ionale n domeniu, crearea unei comisii care s se ocupe de problemele demografice; actele normative privind protec ia popula iei s fie elaborate n corespundere cu legisla ia interna ional n domeniu i obligatoriu s fie aplicate n practic [140, p.67 -269 ]. A adar, am ajuns la concluzia c un rol important n ce prive te reglementarea rela iilor de familie revine n continuare dreptului constitu ional, reglementare ce decurge din particularit ile normelor de drept care formeaz aceast ramur , deoarece scopul specific al acestora reprezint promovarea unit ii i stabilit ii n via a social a statului, inclusiv n rela iile de familie, prin instituirea unor reguli comune pentru toate persoanele fizice i juridice, consolidarea fundamentului vie ii ob te ti i de stat, prin crearea sistemului general obligatoriu al modelelor standard de comportament. De aceea Constitu ia Republicii Moldova, ca act fundamental n cadrul mecanismului statal intern de realizare i protec ie a rela iilor de familie, rela iilor de familie ale omului, dar i, conform statutului s u, este chemat s reprezinte garan ia juridic suprem de realizare i protec ie juridic a lor. demonstreaz actualitatea temei de cercetare i importan a acesteia pentru tiin a dreptului constitu ional din ara noastr . Scopul i obiectivele tezei. Scopul lucr rii rezid n cercetarea complex a familiei ca institu ie juridic de drept constitu ional, a m surilor de protec ie a acesteia i a subinstitu iilor ei (maternit ii, paternit ii i copil riei). Pentru atingerea acestui scop, ne-am propus realizarea urm toarelor obiective: b) dezv luirea aspectelor ocrotirii constitu ionale a familiei;

popula iei; crearea de locuri de munc

i remunerarea adecvat a lucr torilor; elaborarea unei

nu doar stipuleaz

i stabile te cadrul drepturilor i libert ilor fundamentale n domeniul


Problemele men ionate

i constatarea situa iei de fapt din Republica Moldova

a)

aprofundarea cercet rii institu iei familiei n proces de evolu ie;

11

demonstreaz

maternitatea, paternitatea, copil ria r mn cele mai vulnerabile riscurilor

reglementare a dreptului constitu ional; e) f) g) h) i) j) stabilirea coraportului dintre dreptul constitu ional i dreptul familiei n domeniul reglement rii rela iilor ce in de ocrotirea familiei; analiza principiilor de drept constitu ional care stau la baza protec iei familiei; cercetarea garan iilor i a mijloacelor constitu ionale de protec ie a familiei; cercetarea garan iilor i mijloacelor constitu ionale de protec ie a familiei; identificarea c ilor de racordare a legisla iei na ionale din domeniul protec iei familiei la standardele europene; analiza drepturilor i ndatoririlor p rin ilor n contextul realiz rii dreptului la maternitate i paternitate n legisla ia Republicii Moldova; analiza i generalizarea practicii judiciare n Republica Moldova pe cauzele despre desfacerea c s toriei, dec derea din drepturile p rinte ti, stabilirea paternit ii i adop ia; ocrotirii familiei i perfec ionarea bazei normative pentru realizarea acesteia n Republica Moldova. categoriilor de drept constitu ional utilizate n tez , am apelat la lucr rile mai multor cercet tori din Republica Moldova (Arseni A., Costachi Gh., Guceac I., Popa V., Crna T., Cebotari V., Avornic Gh., Smochin A., Negru B., Cojocaru N.), din Rusia (S.S. Alexeev, G.V. Bogdanova, M.V. Antokoliskaia, M.V. Baglai, M.G. Brui, A.V. Vengherov, G.A. Gadjiev) i din Romnia (Muraru I., Deleanu I., Ionescu C., Zl tescu V., Gionea V., Iancu Gh., Albu I.), precum i la actele normative i legislative att din Republica Moldova i din statele CSI, ct i din Italia, Germania, Spania. Pentru a dezv lui no iunea de familie, noi am recurs la lucr rile mai multor autori remarcabili, printre care Ioan Albu, care n Dreptul familiei sus ine c familia este o realitate juridic , atribuindu-i dou sensuri: n sens restrns cuprinde so ii i copiii minori, iar n sens larg reprezint arborele genealogic; sau cercet torii ru i V.F. Kuzne ov i O.V. Kuzne ova pentru care este absolut clar c familia se ntemeiaz n urma c s toriei, este o uniune benevol dintre o femeie i un b rbat, reglementat de normele juridice, care produce pentru ei drepturi personale i patrimoniale i ndatoriri reciproce.

d)

identificarea locului protec iei familiei n sistemul intern al dreptului constitu ional;

k)

formularea unor recomand ri orientate spre adoptarea politicii de stat n domeniul


Pentru a realiza o investiga ie multilateral

a temei propuse i a dezv lui esen a

12

constitu ional

a familiei, maternit ii, paternit ii

c)

generalizarea i interpretarea tiin ific a no iunilor generale cu privire la ocrotirea i copil riei ca obiect de

Abordnd maternitatea ca o important categorie de drept constitu ional, pe lng defini ia maternit ii ca stare deosebit a femeiimame, n Comentariul practico- tiin ific al Constitu iei al ptare i educare a copiilor [192, p. 45]. Dorind s demonstr m faptul c institu ia familiei este o institu ie juridic , am apelat la lucrarea prof. Gh. Avornic Teoria general a dreptului, care afirm c institu ia juridic reprezint o totalitate a normelor juridice care reglementeaz o anumit categorie de rela ii sociale, genernd astfel o categorie aparte de raporturi juridice [6, p.321, p.323]. Aceast apreciere este mp rt it de mai mul i cercet tori (B. Negru, V.M. Korelski, I. Ceterchi etc.). Deci, dac abord m din acest punct de vedere problema institu iei familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei, r spundem afirmativ la ntrebarea dac aceasta posed calit ile atribuite unei institu ii juridice, deoarece dispune de premise materiale rela ii sociale legate de protec ia familiei, iar ca institu ie ea cunoa te o diferen iere normativ . Cu mir, A. Bcu, L. M rgineanu, care abordeaz : problemele ce in de protec ia social a copilului i familiei n dificultate; reglement rile juridice privind asisten a social a copilului i a familiei cu copii n Republica Moldova; esen a i con inutul domeniului protec iei drepturilor mamei i copilului att n cadrul familiei, ct i n afara ei; asigurarea juridic a protec iei femeii contra agresiunii; rolul i statutul juridic al autorit ilor administra iei publice n solu ionarea problemelor copiilor afla i n dificultate etc. metodelor analitic

Federa iei Ruse, maternitatea mai este interpretat

i ca o capacitate realizat a femeii de procreare,

Un interes deosebit prezint

i tezele de doctorat ale autoarelor S. Grigora , A. Chisari, L.

i de sintez a materialului cercetat, studiul complex al diferitelor documente


interpretarea teoretic a no iunilor generale cu privire la protec ia constitu ional a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional, constitu ional. Noutatea tiin ific a rezultatelor ob inute const n abordarea problematicii ocrotirii constitu ionale a familiei prin prisma dreptului constitu ional. Accentele inovative snt puse asupra necesit ii definirii no iunilor familie, paternitate, mam -surogat n teoria dreptului constitu ional i n legisla ia n vigoare pentru a asigura n plan material i procedural drepturile i libert ile membrilor familiei, inclusiv i prin intermediul instan elor judec tore ti.

protec ia familiei ca institu ie juridic


i locul acesteia n sistemul intern al dreptului

Aceast

abordare original

asigur

o strict

corela ie cu practica interna ional

comunitar , cu tradi iile i bunele practici europene n baza urm toarelor principii: prioritatea 13

na ionale

i interna ionale ne-au nlesnit formularea defini iilor

A adar, n plan teoretic, compararea


i confruntarea diverselor opinii, aplicarea i opiniilor proprii n

intereselor copiilor; independen a i autonomia familiei n luarea deciziilor privitor la dezvoltarea sa; egalitatea familiei i a tuturor membrilor ei n dreptul la sus inere; egalitatea dintre b rba i i femei n repartizarea echitabil a obliga iilor de familie; parteneriatul dintre familie i stat; divizarea r spunderii pentru familie a ambilor so i; colaborarea multilateral a familiei cu asocia iile ob te ti, organiza iile de caritate i oamenii de afaceri. De asemenea, lucrarea con ine i alte concluzii i recomand ri tiin ifice, care pot aduce un aport inedit n dezvoltarea institu iei familiei n calitatea sa de atribut de baz al statului de drept, democratic. ga iilor vor fi binevenite n procesul de dezvoltare continu a tiin ei dreptului constitu ional i, n special, vor contribui la aprofundarea cuno tin elor teoretice privind protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei. n plan doctrinar-teoretic, n baza lucr rilor cercetate, am dezv luit i am dezvoltat n continuare conceptul privind originea i evolu ia institu iei familiei i am generalizat etapele de dezvoltare a acesteia, protec ia constitu ional a maternit ii, paternit ii, copil riei rezultnd din importan a fundamental a lor pentru societate. n plan doctrinar-legislativ, am efectuat o analiz comparativ succint a constitu iilor statelor din CSI i ale unor state din Comunitatea European cu scopul modific rii i ajust rii legisla iei Republicii Moldova la standardele comunitare i interna ionale. n plan juridico-didactic, concluziile i recomand rile referitoare la protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei au fost i vor putea fi utilizate att de teoreticieni, care vor continua investiga iile n acest domeniu, ct i de practicieni n cadrul solu ion rii problemelor legate de crearea condi iilor optime pentru dezvoltarea familiei n Republica Moldova. Rezultatele investiga iilor vor putea fi utilizate, de asemenea, n procesul de instruire juridicoprofesional , lucrarea fiind o surs sigur n actul de popularizare a cuno tin elor juridice privind protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei ntr-un stat de drept contemporan. prezentate i aprobate att n cadrul Sec iei Drept Na ional a Institutului de Istorie, Stat i Drept al specialitatea 12.00.02 Drept public ( drept constitu ional), ct i n cadrul conferin elor tiin ifice interna ionale, printre care men ion m: Conferin a tiin ific interna ional Politici Economice de Integrare European , ASEM, 23-24 septembrie 2005; Simpozionul interna ional al tinerilor cercet tori, ASEM, 14-15 aprilie 2006; Simpozionul interna ional al tinerilor cercet tori, ASEM, 18

Importan a teoretic

i valoarea aplicativ a lucr rii. Credem c rezultatele investi-

Aprobarea rezultatelor Rezultatele cercet rilor Academiei de


tiin ifice efectuate de autor au fost

tiin e a Moldovei, edin a seminarului tiin ific, interuniversitar de profil la

19 aprilie, 2008; Conferin a interna ional


tiin ifico-practic Academia de Administrare Public 14

15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova 21 mai 2008. O serie de idei, concluzii i recomand ri cuprinse n lucrare i-au g sit oglindire n publica iile autorului la tema investiga iei. Rezultatele cercet rii snt utilizate n procesul de studii, la predarea cursului Dreptul familiei n cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. Sumarul compartimentelor tezei. Prezenta lucrare este rezultatul unei cercet ri fundamentale efectuate pe parcursul a trei ani, sub custodia Academiei de tiin e a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat i Drept. Teza este structurat n patru capitole, cincisprezece paragrafe, oncluzii la fiecare capitol, oncluzii generale i recomand ri, bibliografia din 230 titluri, 21 anexe. Capitolul 1. Institu ia ocrotirii constitu ionale a familiei n Republica Moldova n contextul cercet rilor tiin ifice. Capitolul este compus din 3 compartimente. S-a efectuat cercetarea i analiza materialelor tiin ifice publicate la tema dat . A fost f cut o scurt incursiune n istoricul evolu iei familiei, cu reflectarea unor momente din diverse surse juridice ap rute n diferite perioade de dezvoltare a institu iei familiei, inclusiv n vechile legiuiri romne ti. n cadrul acestui maternit ii, paternit ii i copil riei con inute ntr-un ir de Constitu ii din CSI i din unele ri din

capitol a fost efectuat


analiza comparativ

a prevederilor cu privire la protec ia familiei, . .


de CEDO); a fost analizat studiul autorului E. Carnauhov. R spunderea penal pentru infrac iunile 2. Garantarea constitu ional a dreptului la familie n Republica Moldova. Capitolul dat este format din 6 subcompartimente. Este abordat institu ia familiei n proces de evolu ie i definit no iunea de familie, snt analizate categoriile de maternitate, paternitate i copil rie n tiin a dreptului, precum i protec ia familiei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional i locul acesteia n sistemul intern al dreptului constitu ional. 3. Principiile dreptului constitu ional, garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a familiei. Compartimentul este alc tuit din 2 subcompartimente. Snt analizate principiile care stau la baza protec iei familiei, precum i garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a ei. 4. Racordarea legisla iei na ionale privind protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei la standardele europene. Compartimentul include 4 subcompartimente, n care snt analizate drepturile i obliga iile p rin ilor n procesul exercit rii drepturilor la maternitate i paternitate stipulate n legisla ia Republicii Moldova; exemple din practica CEDO i din practica judiciar din Republica Moldova relativ la aplicarea normelor ce vizeaz dreptul la c s torie i divor , la dec derea din drepturile p rinte ti, la adop ie, la respectarea interesului major al copilului. 15

contra familiei i minorilor n legisla iile francez

i spaniol etc.

Europa de Apus; a fost analizat articolul lui

(caz solu ionat

1. INSTITU IA OCROTIRII CONSTITU IONALE A FAMILIEI N REPUBLICA MOLDOVA N CONTEXTUL CERCET RILOR TIIN IFICE

n Republica Moldova

Abordarea problemelor ce in de ocrotirea constitu ional a familiei n Republica Molde tranzi ie se confrunt cu o profund criz social-economic . n urma investiga iilor ntreprinse, realiz m ca n prezent n Republica Moldova familia, ca nucleu al societ ii, suport mari transform ri: pe de o parte, n virtutea modific rilor ce se produc n contextul interna ional, iar pe de alt parte, n urma problemelor cotidiene pe care trebuie s le solu ioneze. De fapt, obiectivul cercet rii l-a constituit identificarea institu iei familiei i protec ia constitu ional a maternit ii, paternit ii i copil riei n ara noastr . Ca element fundamental al societ ii, ce cuprinde anumite rela ii dintre indivizi, familia, sub diferite forme, a ap rut din cele mai vechi timpuri, fapt descris cu meticulozitate de F.Engels n lucrarea sa fundamental Originea familiei, a propriet ii private i a statului (1884)[75]. n aceast lucrare F. Engels demonstreaz c familia, fiind un produs al evolu iei istorice, cunoa te trei forme principale de c s torie, forme ce corespund celor trei etape principale de dezvoltare a omenirii: s lb ticiei i corespunde c s toria n grup, barbariei c s toria pereche, civiliza iei familia n grup [ 75, p.263-264, p.269], n cadrul c reia era cunoscut doar mama, i care are se contureze germenii familiei perechi, n cadrul c reia treptat b rbatul a nceput s dobndeasc familia monogam domin patriarhatul. Sub diferite aspecte problema familiei din perioadele str vechi au fost tratate de cercet torul M.O.Kosven n lucrarea Istoria culturii primitive [111 ], de cercet torul Ioan Albu Dreptul familiei [ 1 ] etc. ncepnd cu sec. al XIX-lea. Codul lui Napoleon, adoptat n 1804, consfin e te baza juridic a

dova nu a fost un fapt accidental, ndeosebi n prezent, cnd n ara noastr perioada interminabil

c s toria monogam [75, p.248-254, 273]. Forma cea mai timpurie a familiei este considerat

rolul de st pn a casei, din aceast cauz familia a fost numit matriarhal . Ulterior a nceput s o pozi ie economic preponderent fa

de femeie i s devin capul familiei, astfel nct n

Ca institu ie social familia a trezit interesul public, ndeosebi n


rile occidentale,

16

1.1.

Studii tiin ifice n materie de ocrotire constitu ional a familiei

rela iilor burgheze, acest act ncercnd s concentreze la maximum proprietatea familiei n minile so ului. Prin Codul civil francez so ia devine total dependent de voin a so ului, el avnd dreptul s gestioneze chiar i bunurile materiale pe care aceasta le-a dobndit prin mo tenire. n Marea Britanie, n 1765, a ap rut lucrarea Comentarii asupra legilor britanice a juristului V. Blakston, care afirm c so ul i so ia reprezint o singur persoan : aceasta considera ie sau se ncorporeaz

i se consolideaz cu statutul so ului [206].


n sec. al XX-lea, ntr-un ir de state din cadrul sistemului de drept anglo-saxon, c s toria a nceput s fie privit ca o comuniune benevol dintre b rbat i femeie egali n drepturi, dar cu sfere de activitate diferite. Prevederi referitoare la familie i la situa ia femeii c s torite le g sim i n vechile legiuiri giude e, mai numit

i Pravila lui Vasile Lupu, editat n 1646, descoperim o stipulare ce de so ia sa, interzicndu-i vr jm ia (gl.22), n gl.

reglementeaz comportamentul b rbatului fa


23 arat cnd are dreptul s o bat , o ap r de v t mare n gl.24, pentru vinov ii grave i d

dreptul s-o alunge de la cas ( gl.25). Legiuirea mai cuprinde dispozitiv despre divor i c s torie (gl.17-21), despre pierderea zestrei (gl.16) etc. [16, p.135]. Alt act romnesc ap rut n 1780 a fost ngrijit de Alexandru Ipsilanti Pravilniceasca condic . n capitolul Pentru b rbat i muierea lui, pct. 1, Condica spune: Precum muierea nu se vinuie te pentru datorii i alte ali veri uri ale b rbatu-s u, asemenea nu se trage la judecat nici pentru vinov iile b rbat -su, fireasca ei r otate spre acea vin , fiindc de s v dovedi ntr-acesta chip, atunci i ia s vinuie te... [133, p.128 ]. Pentru dritul c s toriei, 63, g sim: Leg turile familiei se alc tuiesc prin c s toreasca ntr-o cinste ntru o tov r ie nedesp r it ... ; n 106 constat : B rbatul este capul familiei sale...; el este datorii i a se ndr ji pentru cele trebuincioase a so iei sale, dup puterea ntov r itei lor averi, i de a o ap ra ntru toate ntmpl rile [31]. Codul Calimach se mai romnesc: n 236 el o nume te nfial . Legiuirea Caragea (1818). Pe lng diversele domenii reglementate, Legiuirea arat scopul c s toriei, Nunta iaste tocmeala unirii b rbatului cu femeia spre facere de copii [120].

orice fel de vin va fi, f r de numai de s v dovedi c


i ia au fost pornit de sines, adic din

n Codul Calimach (1816-1817), ticluit la ordinul lui Scarlat Calimachi, n Capitolul II tocmeal , prin care dou persoane... arat cu un chip legiuit a lor voin

i hot rre, de a vie ii

pronun

i asupra adop iei, demonstrnd c importan


aceast

institu ie este tradi ional

n dreptul

O deosebit

n dezvoltarea dreptului din spa iul romnesc a prezentat-o

17

romne ti. Astfel, n Cartea romneasc de nv

tur de la pravilele mp r te ti i de la alte

presupune c existen a fizic


i juridic a femeilor pe parcursul c s toriei nu se ia n general n

De i Legiuirea ncearc s pun n egalitate membrii principali ai familiei, totu i femeia n multe privin e se afl ntr-o stare inferioar . Legiuirea Caragea se refer de asemenea la adop ie i n art.1, partea IV, cap.5 sus ine c Facerea de fii de suflet este doar spre mntuirea celor ce nu au copii. Dac e s ne referim la teritoriul dintre Prut i Nistru aflat n componen a Romniei ntre anii 1918-1940, aceasta a existat sub rigorile Constitu iei din 1866, apoi a Constitu iei din 1923. Conform ultimei, drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalit i a celor sau de religie sunt egali naintea legii i datori a contribui f r osebire la d rile i sarcinile publice [ 74, p. 324 -325]. Fiind reglementat de Constitu ii, familia r mne i n continuare sub influen a bisericii. precead ntotdeauna binecuvntarea religioas [ 74, p.328 ]. Dup revolu ia din 1917 partea de est a Basarabiei a r mas n componen a Rusiei. Proclamat RASSM, ea a fost dominat de acelea i legi ca i tot spa iul sovietic. Constitu iile RASSM din 1925 i 1938 nu prev d n special dreptul la familie, dar n art.89 din Constitu ia din 1938 i acord femeii acelea i drepturi ca i ale b rbatului n toate ramurile vie ii gospod re ti, de stat, culturale i ob te ti - politice [36 ], drepturi confirmate i n art.100 din Constitu ia RSS Moldovene ti din 1941 [ 36 ]. familiei: Casatoria se bazeaz pe liberul consim mnt al femeii i b rbatului, so ii se bucur de egalitate deplin n drepturi n rela iile de familie [ 37 ]. hot rrile adoptate de Congresul al XXVII-lea al PCUS (1981) prin care a fost elaborat un ansamblu de m suri venite s amelioreze situa ia familiilor cu copii, prin care statul i-a asumat obliga ia de a asigura copiilor i tineretului condi iile necesare pentru educa ie i instruire att n La tratarea temei pe care ne-am propus-o au fost utilizate reglement ri interna ionale privind rela iile de familie, printre care: Declara ia universal a drepturilor omului (10 decembrie 1948, ratificat de Republica Moldova n anul 1990, 28 iulie) [54 ] a dep it toate proclama iile anterioare att prin momentul i viabilitate. DUDO a dat un nou sens, o for

dou sexe (art.6 alin.3), iar n art.8 alin.2 stipuleaz : To i romnii de origine etnic , de limb

Art.23 din Constitu ia din 1923 stipuleaz c ntocmirea actelor st rii civile, va trebui s

Constitu ia RSS Moldovene ti din 1978 (art.51) pentru prima dat se pronun

Semnificative n sensul intensific rii interesului manifestat fa

de familie au fost

familie, ct i n institu iile de nv


mnt [85, p.3].

aparte drepturilor, n special protec iei lor


juridice. n cuprinsul s u DUDO nscrie o serie de principii de mare nsemn tate, cum ar fi: toate 18

istoric n care a fost adoptat , ct i prin izvoarele sale, prin viziunea sa, i mai ales prin eficien

asupra

fiin ele umane se nasc libere i egale n demnitate i n drepturi (art.1); fiecare om se poate prevala de drepturile i libert ile fundamentale, f r nici un fel de deosebire de ras , culoare, sex, limb sau religie (art.2) etc. n spiritul umanist Declara ia pune accent pe acele drepturi considerate inalienabile i naturale ale omului: la libertate, la securitatea persoanei i la via . ntemeiere a unei familii. n art. 16 Declara ia stipuleaz : 1) Cu ncepere de la vrsta nubil , b rbatul i femeia, f r nici o restric ie n privin a rasei, cet eniei sau religiei, au dreptul s se c s toriei i la desfacerea ei; 2) C s toria nu poate fi ncheiat dect cu consim mntul liber i deplin al viitorilor so i; 3) Familia este elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului. Constitu ia Republicii Moldova, n art.48 alin.(1), de asemenea fixeaz c familia constituie elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea statului [34 ]. Pactul interna ional cu privire la drepturile politice i civile (1966), n art.23 [130], prevede acela i drept al familiei la ocrotirea din partea statului i societ ii, dreptul de a ntemeia o familie i respectarea consim mntului reciproc la ntemeierea i desfacerea familiei i asigurarea copiilor cu ocrotirea necesar . Conven ia european a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale (1950, Roma, ratificat de RM n 1997) [46], n art.12, constat c , ncepnd cu vrsta stabilit de lege, b rbatul i femeia au dreptul de a ntemeia o familie. n plus n art.8 este garantat dreptul la petrecerea Constitu ia Republicii Moldova n alin.(2) de asemenea stabile te principiile cre rii familiei: prin c s toria dintre b rbat i femeie, c s toria s fie liber consim it , egalitatea n drepturi a so ilor, obliga ia comun de a educa i instrui copiii [34 ]. Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale [131], n art.11, dispune statelor p r i, care recunosc dreptul oamenilor la un nivel de trai suficient, c snt obligate s instituie m surile necesare pentru a mbun t i metodele de producere, de conservare i de distribuire a produselor alimentare astfel nct s asigure ct mai bine punerea n valoare a

Printre drepturile fundamentale ale omului se reg se te


i dreptul la c s torie

c s toreasc

i s ntemeieze o familie. Ei au drepturi egale la ncheierea c s toriei, n decursul

timpului mpreun cu copiii, dreptul de a proteja copilul n caz de desp r ire etc.

resurselor umane. Garantarea dreptului la asisten un nivel normal de via


i protec ie social este asigurat i de


Constitu ia RM prin art.47 alin.(1): statul este obligat s ia m suri pentru ca fiecare om s aib mbr c mintea , locuin a, asisten a medical etc.

ce s -i asigure s n tatea i bun starea lui i familiei lui, inclusiv hrana,


Conven ia interna ional cu privire la drepturile copilului (1989) [ 45] stipuleaz dreptul

la via

(art.6); dreptul la nume i cet enie (art.7); dreptul la via a de familie (art.9); interzicerea 19

oric ror elemente de violen , v t mare sau abuz fizic i mental, tratamente, exploatare i interzicerea exploat rii economice a copilului etc. Conform art.7 din Conven ia sus-numit , copilul se nregistreaz imediat dup na tere, fapt ce l pune n posesia mai multor drepturi fundamentale din momentul na terii, de aceea noi venim cu propunerea de a completa Codul familiei, Titlul III, cap.9 cu un articol ce ar obliga p rin ii s nregistreze na terea copilului n primele trei zile dup na tere, nu pe parcursul a 3 luni, dup cum recomand Instruc iunea cu privire la modul de nregistrare a actelor civile [ 107 ].

violen

sexual

(art.19), protec ia deosebit

a copiilor handicapa i, dreptul la educa ie,

Constitu ia RM con ine mai multe articole venite s protejeze copiii i tinerii: art.43 alin.(2) - instituirea unui regim special de munc pentru tineri i femei, art.50 alin.(3) statul acord aloca ii necesare pentru copii i ajutoare pentru ngrijirea copiilor bolnavi i handicapa i; art.49 alin.(3) toate preocup rile privind ntre inerea, instruirea i educa ia copiilor orfani i a celor lipsi i de ocrotirea p rin ilor revin statului i societ ii; art.51 con ine dispozi ii privind protec ia persoanelor handicapate. Problema ocrotirii constitu ionale a familiei a f cut obiect de cercetare a mai mul i autori n lucr ri de amploare, cum snt monografiile, manualele, studiile tiin ifice, articole sau teze de doctorat, n special lucr rile mai multor cercet tori din Republica Moldova (Arseni A., Costachi Gh., Guceac I., Popa V., Crna T., Cebotari V., Avornic Gh., Smochin A., Negru B., Cojocaru N.), din Rusia (S.S. Alexeev, G.V. Bogdanova, M.V. Antokolskaia, M.V. Baglai, M.G. Brui, A.V. Vengherov, G.A. Gadjiev) i din Romnia (Muraru I., Deleanu I., Ionescu C., Zl tescu V., Gionea V., Iancu Gh., Albu I.), precum i la actele normative i legislative att din Republica Moldova i din statele CSI, ct i din Italia, Germania, Spania. n continuare o s supunem analizei unele lucr ri tiin ifice care au abordat sub diferite aspecte problema familiei i a protec iei ei. Defini ia no iunii de familie i caracterizarea general a rela iilor de familie leam descoperit n fundamentalul Tratat de dreptul familiei, autori Ion P. Filipescu i A.I.Filipescu. Conform opiniei acestor cercet tori, ca fenomen social familia reprezint o form de rela ii sociale dintre oamenii lega i ntre ei prin c s torie sau rudenie. n sens sociologic, persoanele unite prin c s torie se caracterizeaz prin interese comune i acordarea reciproc de ajutor. ntre membrii familiei exist aspecte morale, psihologice, fiziologice i economice [ 77, p.1]. n afar de caracterul social al familiei, autorii mai disting i no iunea de familie n sens juridic un grup de persoane ntre care exist drepturi i obliga ii ce izvor sc din c s torie, aceste dou no iuni care, n mod obi nuit, coincid, dar snt situa ii cnd aceast coresponden nu 20

rudenie, precum i din alte raporturi asimilate rela iilor de familie [ 77, p.2]. Autorii analizeaz

exist . De exemplu, dac so ii divor eaz , n sens sociologic rela iile dintre ei nceteaz , deoarece continu s existe (ntre inerea , dreptul la nume, patrimoniu etc). Referindu-se la raporturile ce se stabilesc ntre concubini care, n anumite limite, au o juridice, deoarece concubinajul exist n afara legii. n cazul familiei extraconjugale p rintele i copilul pot s nu locuiasc mpreun , s nu apar in aceleia i familii n sens sociologic, dar ei snt lega i prin raporturi de familie juridice [77, p.3]. n sec iunea a II-a autorii analizeaz caracterele i func iile familiei. Constitu ia Romniei (art.44 alin.(1), asemenea Constitu iei Moldovei (art.48 alin.(2)) stipuleaz c familia se ntemeiaz pe c s toria liber consim it ntre b rbat i femeie, pe egalitatea lor n drepturi i pe dreptul i ndatorirea p rin ilor de a asigura cre terea, educa ia i instruirea copiilor. n Constitu ia Romniei (art.45 alin. (1), ca i n Constitu ia Moldovei (art.50 alin. (2)), copiii i tinerii se bucur de un regim special de asisten n realizarea drepturilor lor. n Romnia Constitu ia prin art.43 alin.(3), iar n Moldova prin art.50 alin. (1), copiilor n scu i n afara c s toriei li se acord aceea i ocrotire social . Rezult , astfel, c familia, ca celul de baz a societ ii, este o institu ie care se bucur de protec ie constitu ional . Mai multe constitu ii ale statelor europene au prev zut protec ia familiei ca un obiectiv al ordinii constitu ionale, precum i diverse acte interna ionale se refer la locul i ocrotirea familiei [ 77, p.4]. Constatnd importan a familiei, autorii I.Filipescu i A.I. Filipescu atribuie familiei mai multe func ii: de reproducere, economic , educativ . Lucrarea ne-a fost de un real folos la studierea dreptului familiei sub aspectele ce ne-au interesat. Vorbind despre identificarea dispozi iilor constitu ionale cu privire la protec ia familiei, nu am putut trece cu vederea o carte de interes tiin ific (opinia prof.univ.dr. Ioan Muraru) a autorului Nasty Marian Vl doiu Protec ia constitu ional a vie ii, integrit ii fizice i integrit ii psihice, ca studiu tiin ific ce face o incursiune n vastul domeniu al drepturilor omului. c trebuie atras aten ia i asupra existen ei dreptului la via a intim , familial libert ilor altora, ordinea public

nu exist comunitate de via


i comunitate de interese, ns , n sens juridic rela iile de familie

comunitate de via

i interese, autorii afirm c ntre ace tia nu exist

i raporturi de familie

i privat (art.26)

care recunoa te dreptul persoanei de a dispune de ea ns i, cu respectarea drepturilor i i bunele moravuri [ 145 ]. a integrit ii fizice i integrit ii psihice,

Autorul, abordnd protec ia constitu ional


constat c se pot ivi situa ii care se afl la confluen a dintre aceast protec ie i aplicarea dispozi iilor dreptului familiei. n jurispruden a mai recent , un loc important n stabilirea un element al vie ii private i trebuie protejat ca atare.

filia iei l joac testele ADN. n aceste situa ii CEDO consider c integritatea fizic reprezint

21

Referindu-se la dreptul la integritate fizic (art.22 din Constitu ia Romniei), autorul consider

La dreptul familiei se recurge i atunci cnd dreptul la via este aplicat procre rii asistate. Cuplului de fapt i se recunoa te dreptul la proprietate asupra game ilor i embrionilor ob inu i de c tre medici. n cazul avort rii unui f t ob inut prin procedura de reproducere artificial CEDO a reac ionat la peti ia tat lui care invoca nc lcarea dreptului la via a f tului de c tre mama care a avortat. Dac s-ar recunoa te personalitatea f tului, implicit trebuie recunoscute i drepturile parentale [ 145, p.30-31]. Pentru un cercet tor din domeniul protec iei constitu ionale a drepturilor omului, inclusiv a familiei, lucrarea susnumit prezint o valoare inestimabil , deoarece este o contribu ie valoroas la doctrina juridic . Lucrarea conf. univ. dr. Adriana Corhan. Dreptul familiei. Teorie i practic ne-a oferit un material bine structurat din dreptul familiei, pe noi interesndu-ne ndeosebi principiile generale ale dreptului familiei: principiul egalit ii n drepturi i obliga ii a so ilor, principiul c s toriei liber consim ite ntre so i; principiul monogamiei; principiul ocrotirii c s toriei i familiei; principiul ocrotirii intereselor mamei i copilului; principiul potrivit c ruia membrii familiei snt datori s - i acorde unul altuia sprijin material i moral; principiul execut rii drepturilor i al ndeplinirii ndatoririlor p rinte ti n interesul copiilor. Toate aceste principii snt reluate din Constitu ie, fiind dezvoltate i concretizate n dispozi iile din Codul familiei. Totodat , dispozi iile constitu ionale cu privire la drepturile i libert ile cet enilor snt elaborate dezvoltarea i interpretarea altor aspecte din domeniu, precum: izvoarele dreptului familiei, ncheierea c s toriei, efectele c s toriei, nulitatea c s toriei, desfacerea i ncetarea c s toriei, rudenia i afinitatea, filia ia, situa ia legal a copilului, adop ia [ 47 ]. Una dintre pu inele lucr ri scrise la tema noastr n Republica Moldova este opera luciditate autorii, n prezent popula ia se confrunt cu o serie de consecin e ale actualei crize economice: sc derea nivelului de trai al majorit ii absolute i cre terea nejustificat a veniturilor minorit ii; deteriorarea st rii de s n tate a popula iei i deformarea proceselor demografice; educa ie i informare etc [125, p.8 ]. Toate aceste dificult i au zdruncinat i temeliile familiei, fiind modificate structura i func iile ei tradi ionale. Dup p rerea autorilor, aceste realit i impun necesitatea elabor rii unei politici tiin ifice relativ la promovarea i ocrotirea familiei, adoptarea Constitu iei Republicii Moldova fiind salutat ca prim efort ce a ridicat la rang de stat att problemele protec iei familiei, ct i datoria fiec rui om de a- i cunoa te drepturile i obliga iile sale [125, p.8 ]. 22

n concordan

cu Declara ia universal a drepturilor omului. Lucrarea prezint interes i prin

autorilor L. M rgineanu i O. M rgineanu Dreptul familiei. Dup cum se exprim cu mult


baza material a nv

mntului n continu sc dere, fapt ce afecteaz grav egalitatea accesului la

membrii unei societ i snt egali n drepturi i c ei, cu concursul statului, vor putea ntotdeauna s - i apere aceste drepturi. protec iei sociale. n condi iile economiei n tranzi ie au ap rut probleme de adaptare a familiei la o societate n continu transformare. Printre acestea autorii enumer acordarea unui ajutor adecvat familiei n scopul ntre inerii i educa iei copiilor (indemniza ii pentru concediul de maternitate, la na terea copilului i ngrijirea lui pn la vrsta de 1,5 ani etc.) ; pensiile de invaliditate, de urma (n cazul pierderii ntre in torului) etc. [ 125, p.30]. Studiul autorului Gheorghe Iancu. Dreptul constitu ional i institu ii politice este deosebit lucrare noi am re inut Capitolul X, Drepturile, libert ile i ndatoririle fundamentale ale Romniei) [105, p.151]. Constitu ia Romniei utilizeaz aceste trei no iuni, dar, desigur, nu le define te. Autorul ncearc s le explice, aducnd o defini ie a lui Ion Deleanu: Via a privat , n sens strict, corespunde sferei secrete a individului... ea este locul unde individul are dreptul de a fi l sat n pace. Aceasta face obiectul protec iei legale, indiferent de maniera n care s-a atentat la via a intimitatea conjugal , secretul cu privire la s n tate, via sentimental etc. [ 105, p.152 ]. Referitor la via a familiei, prin aceast no iune se n elege tot ce ine de familie, destinat familiei. Dispozi iile constitu ionale impun autorit ilor publice obliga ia constitu ional de a Con inutul acestui drept cuprinde: dreptul persoanei la propria imagine sau dreptul la identitate, dreptul persoanei de a dispune de ea ns i, libertatea persoanei de a dispune de corpul exercitarea acestui drept persoana nu trebuie s ncalce drepturile i libert ile altora, ordinea public sau bunele moravuri [ 105, p.154 ]. compara ie cu alte state, am consultat manualul lui

n lucrarea dat un interes deosebit ne-a trezit capitolul 4.6. Dreptul familiei i dreptul

de valoros prin definirea i explicarea numeroaselor no iuni din domeniul abordat. Din aceast cet eanului, sec ia a 8-a, pct.5. Dreptul la via a intim , familial

i privat (art.26 Constitu ia

intim a persoanei. Acela i autor a l sat s se n eleag c n con inutul no iunii date intr

respecta i ocroti via a intim , familial


i privat .

s u (numai persoana poate dispune de fiin a sa, de integritatea sa fizic


i de libertatea sa i prin

Urm rind scopul nostru de a dezv lui tema ocrotirii familiei sub mai multe aspecte i n [156 ]. Dup cum constat autorul, n prezent i Rusia str bate calea de

tranzi ie de la sistemul social-politic totalitar spre cel democratic, se formeaz societatea civil , ntemeiat pe libertatea poporului i noul rol al statului care recunoa te prioritatea drepturilor omului. 23

individ trebuie s con tientizeze obliga iile sale fa


de societate, fa

de familia sa, c to i

Aceasta presupune lichidarea nihilismului juridic al membrilor societ ii, c

fiecare

Unul dintre cele mai dinamice procese n cadrul acestor transform ri este dezvoltarea dreptului constitu ional ca o condi ie primordial a efectu rii reformelor profunde n sistemul economic i cel politic, r mnnd totodat o garan ie contra rentoarcerii spre trecut. principiile fundamentale ale democra iei i ale organiz rii puterii [ 156, p.1]. drepturile i libert ile fundamentale ale omului i s instituie n aceste scopuri un anumit sistem al puterii de stat. Unul dintre postulatele civiliza iei contemporane prescrie: statul exist pentru om i n numele omului, el trebuie s -i protejeze libertatea i s contribuie la prosperarea acestuia [ 156, p.3 ]. Relativ la ocrotirea maternit ii, copil riei i familiei, n art. 38, Constitu ia Federa iei Ruse dispune c acestea se afl sub protec ia statului. Aceasta nseamn c na terea copiilor i concursul statului. Ansamblul de drepturi ce vizeaz

Dreptul constitu ional contemporan, afirm autorul, este ramura dreptului care fixeaz Dreptul constitu ional reprezint un complex de norme juridice chemate s

familia, maternitatea, paternitatea i


copil ria este consacrat n Codul familiei al Federa iei Ruse din 29 decembrie 1995. Statul ap r

aceste drepturi, perfec ionnd permanent cadrul legislativ ce ine de protec ia s n t ii mamei i copilului, asigurarea social , protec ia muncii mamelor lucr toare, legisla ia c s toriei i a familiei etc. De exemplu, legisla ia muncii prevede concedii remunerate pre - i postnatale, la na terea copilului femeia beneficiaz de o indemniza ie unic n sum de 5 salarii minime, corespund particularit ilor lor fiziologice: garan ii sporite la angajarea i eliberarea din munc , muncii femeilor gravide pe timp de noapte etc. Conform prevederilor Constitu ionale (art.38 alin. (2)), educa ia copiilor este un drept egal i o obliga ie a p rin ilor. Deci, toate problemele ce in de educarea copiilor att n c s torie, ct i dup desfacerea acesteia snt solu ionate de p rin i. Priva iunea p rin ilor de dreptul p rintesc este o competen a judec toriei. p rin ii ce au pierdut capacitatea de munc . independen ei i autonomiei familiei n luarea deciziilor cu privire la dezvoltarea sa, egalitatea familiilor n dreptul la sus inere, prioritatea intereselor copilului, egalitatea n drepturi a p rin ilor la ndeplinirea obliga iilor de familie, parteneriatul dintre familie i stat etc. Dup p rerea autorului M. Baglai, politica de stat n domeniul familiei, la etapa actual , trebuie s intensifice protec ia social a familiei n leg tur cu omajul, asigurarea condi iilor pentru sus inerea instruirii tineretului, dezvoltarea indemniza iilor de familie, 24

legisla ia asigur protec ia muncii femeilor i crearea condi iilor optimale de munc ce s interdic ia de a munci n condi ii grele i n condi ii d un toare pentru via

i s n tate, limitarea

Constitu ia prevede de asemenea datoria copiilor ce au mplinit 18 ani s - i ntre in Principiile de baz

ale politicii de stat n domeniul familiei snt: recunoa terea

c s toriile nu snt doar probleme personale, ele au importan


major social , care necesit

protejeze

precum i necesitatea cre rii instrumentelor sigure pentru finan area de stat a politicii de familie [156, p. 24 ]. n teza noastr de doctorat un capitol este dedicat garan iilor i m surilor constitu ionale de protec ie a familiei. De mare folos n tratarea acestuia, al turi de al i autori, ne-a fost i lucrarea lui M. Baglai. Prin garan ii autorul n elege mijloacele juridice destinate s asigure constitu ionale, generale, materiale i juridice [ 156, p.275 ]. Printre garan iile constitu ionale autorul enumer : garantarea competen ei stabilite de nevalabilitatea probelor ob inute ilegal, dreptul de a reexamina sanc iunea etc. ntruct protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului este o datorie a statului, Constitu ia Republicii Moldova de asemenea le garanteaz , de exemplu art.26 alin.(1) dispune: Dreptul la ap rare este garantat etc [ 34 ]. ns i sintagma drepturi garan ii sugereaz menirea lor de a fi garan ii constitu ionale. Dup

realizarea unui sau a altui drept al omului


i cet eanului. El divizeaz

garan iile n

lege, dreptul la asisten

juridic , prezum ia nevinov iei, interdic ia sanc ion rii repetate,

n doctrina dreptului constitu ional din Republica Moldova s-a exprimat ideea precum c

p rerea autorului I.Guceac, conform Constitu iei Republicii Moldova la ele se refer : interzicerea muncii for ate, accesul liber la justi ie, dreptul la peti ionare, dreptul persoanei v t mate de o autoritate public [ 83, p.120]. Noi credem c garan iile consacrate n Constitu ia Republicii Moldova ar trebui privite sub aspect mai larg dect cel prezentat mai sus. Ele ar putea fi clasificate n garan ii generale i garan ii judiciare, despre care ne-am mai pronun at i n alt moment din tez . interes prin problemele pe care le pune: concep ia determin rii con inutului dreptului la via , reglementarea c ilor de reproducere n dreptul na ional i interna ional, limitele reglement rii de c tre stat a igienei genetice, pedeapsa cu moartea i dreptul la via . ntruct n teza noastr noi atingem problemele reproducerii, n aceast lucrare ne-a interesat anume acest capitol [ 201]. n primul rnd, ne-a atras aten ia modul cum pune problema autorul: drepturile la reproducere trec n alt categorie de valori, deoarece, dup p rerea unor savan i juri ti, ele nu trebuie s fie l sate la cheremul legiuitorului, ci trebuie s fie reglementate i realizate printr-un mecanism special. Atunci drepturile reproductive vor dobndi calitatea de prioritate. Asupra statului trebuie pus obliga ia de a exercita asigurarea lor juridic . Ori ice act normativ ce atinge un aspect sau altul al activit ii de reproducere poate s fie evaluat din punctul de vedere al

reproducere comport

aspect constitu ional sau nu? Dac

Constitu iei, s

devin

obiect de contestare n ordinea procedurii juridice constitu ionale. 25

Lucrarea autorului

. .

treze te un deosebit

r spundem pozitiv, drepturile la

semnifica ie: posibilitatea evalu rii actelor normative din punctul de vedere al corespunderii lor drepturilor omului [201, p. 122]. Aceasta ar nsemna c indiferent de faptul c vor recunoa te statele drepturile conven iale speciale sau nu, ele vor fi obligate s respecte drepturile omului n partea posibilit ilor reproductive care vor dobndi un caracter de standarde recunoscute de ntreaga comunitate uman . postsovietic nu le recunosc nici o afinitate cu dreptul, se ntreab autorul [ 201, p.126]. Pentru a r spunde la aceast ntrebare, trebuie s examin m sensul acestor drepturi n teoria i n practica juridic . tiin a juridic sovietic nu a recunoscut acestei categorii calitatea de drept subiectiv, de

Ce reprezint

categoria drepturi reproductive, c rora mul i juri ti din spa iul

aceea n prezent juri tii se afl n urma celor care ntr-adev r snt interesa i de aceast problem . De i n anii 80 n presa juridic apar unele articole despre inseminarea artificial , sfera rela iilor intime r mne n afara cadrului reglement rii juridice sovietice i discu iilor n tratatele tiin ifice. Unul dintre pu inii cercet tori care au avut curajul s vorbeasc despre problema consolid rii drepturilor reproductive a fost autoarea O.A. Hazova. Prin drepturi de reproducere, ea n elege dreptul cet enilor de a- i solu iona problemele de procrea ie de sine st t tor, liber de orice constrngere, s aib acces la informa ia necesar n acest sens i asisten a medical [212 ]. Defini ia drepturilor reproductive o g sim n Platforma ac iunilo, adoptat la Beijing n 1995 [ 229]. n aceast Platform snt interpretate no iunile drepturi reproductive i s n tate reproductiv . ntregime, i nu doar lipsa afec iunilor i a suferin elor n toate problemele ce in de sistemul de reproducere, func iile i procesele lui. tuturor cuplurilor conjugale i a persoanelor aparte s decid liber privitor la num rul de copii pe i de mijloacele i dreptul de a atinge nivelul maxim de s n tate sexual

Astfel, s n tatea reproductiv


presupune bun starea fizic , mental


i social

Drepturile reproductive se ntemeiaz

pe recunoa terea drepturilor fundamentalale


i reproductiv .

ntruct institu ia drepturilor reproductive ale persoanei este pu in cunoscut n spa iul postsovietic (doar n Belarusi n Legea cu privire la securitatea demografic n art.1 este formulat o defini ie a drepturilor reproductive) [121], noi am venit cu propunerea ca n legisla ia Republicii Moldova s fie consacrate drepturile reproductive ale persoanei, precum i garan iile i mijloacele de protec ie a lor i a s n t ii reproductive. Abordnd aspectul ocrotirii constitu ionale a familiei, am consultat i lucrarea autorilor Ion

Creang

i Corneliu Gurin. Drepturile i libert ile fundamentale. Printre drepturile constitu ionale 26

care i-l doresc, intervalul dintre na teri i timpul na terii lor, s dispun de informa ia necesar

Aspectul constitu ional al drepturilor reproductive, afirm

autorul, va dobndi

i alt

ale omului un loc important l ocup dreptul la ntemeierea familiei care constituie elementul natural i fundamental al societ ii i care are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului (art.48 alin.(1) din Constitu ia Republicii Moldova). Conform opiniei autorilor, Familia este un mod de organizare a vie ii n comun a oamenilor, bazat pe leg turile stabilite prin c s torie i pe Pentru a sublinia importan a familiei din cele mai vechi timpuri, autorii fac referire la Declara ia universal a drepturilor omului, care n art. 16 stabile te drepturi egale b rbatului i femeii la c s torie i la desfacerea ei. Familia este elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea statului i a societ ii; la Pactul interna ional cu privire Dup cum am mai constatat, principiile esen iale ale cre rii unei familii n Republica dintre b rbat i femeie, pe egalitatea lor n drepturi i ndatorirea p rin ilor de a asigura cre terea, educa ia i instruirea copiilor. Totodat , Constitu ia stipuleaz c condi iile de ncheiere, de desfacere i de nulitate a c s toriei se stabilesc prin lege. Articolul 50 din Constitu ie prevede obliga ia statului Pentru dezv luirea aspectului cu privire la nondiscriminarea femeii i copilului am apelat la descriminarea. Lucrarea autorului G. Ivanov con ine acte interna ionale adoptate de ONU, Consiliul Europei, Unuinea Europenean , OSCE, CSI cu privire la drepturile fundamentale ale omului. De aici am re inut Conven ia asupra elimin rii tuturor formelor de discriminare fa de femeie (adoptat prin discriminarea femeii sub orice form , n acest scop recomandnd s fie fixat n constitu iile na ionale principiul egalit ii dintre femeie i b rbat; s fie prev zute sanc iuni pentru discriminare: s fie stabilit ap rarea juridic a drepturilor femeii; s fie instituite m suri speciale orientate spre protec ia comune a femeii i b rbatului pentru educarea i dezvoltarea copiilor lor. n acest scop statele membre asigur femeilor respectarea dreptului la vot, la participarea la via a politic , la cet enie a sa Lucrarea autorului T.Crna este dedicat studierii teoriei i practicii elimin rii tuturor formelor de discriminare n condi iile constitu ionalismului contemporan din Republica Moldova. Elimin rii discrimin rii bazate pe sex este consacrat un paragraf aparte n care autorul constat c : Egalitatea de anse pentru femei i b rba i semnific lipsa barierelor politice, economice i sociale cu referire la participarea acesteia la via a politic [ 18, p.110]. 27

leg turile de rudenie, avnd o important

i un statut juridic deosebit [53, p.208 ].

drepturile civile i politice (art.23); la Conven ia european a drepturilor omului (art.12) [ 46 ]. Moldova snt stipulate n art.48, conform c ruia familia se ntemeiaz pe c s toria liber consim it

de a asigura copiilor i tinerilor condi ii pentru dezvoltare multilateral i armonioas [ 34 ]. manualul autorului . . . a i la monografia dr. hab. n drept T. Crna Non

Rezolu ia Adun rii Generale a ONU nr.34/180 la 18.12.1979). Statele membre condamn

maternit ii, spre conceperea corect a maternit ii ca func ie social


i recunoa terea r spunderii

i a copiilor s i, la alegerea profesiei, la nv

tur etc [ 169, p. 215 -220 ].

n contextul dat autorul ine s precizeze ce nseamn sex caracteristici biologice care disting fiin ele umane ca fiind de sex masculin i feminin, ce nseamn gen categorie social (engl. gender) care reprezint diferen ele sociale dintre femei i b rba i, diferen e ce pot fi modificate. autorilor A.Arseni, V.Ivanov, L. Suholitco. Dreptul constitu ional comparat. judiciare i materiale [4, p. 55]. Evident, garan iile constitu ionale trebuie s fie asigurate de legea suprem a statului. n Republica Moldova Constitu ia, prin art.29 alin (1), garanteaz inviolabilitatea domiciliului: Domiciliul i re edin a snt inviolabile. Nimeni nu poate pretinde sau r mne n domiciliul sau secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri po tale, al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare [ 34 ]. Dar, dup cum afirm autorii, garan ia constitu ional poate deveni real doar dac tezele cuprinse n ea vor fi concretizate ntr-o lege ce ar stabili mecanismul aplic rii garan iei respective [4, p.55]. fiec rui cet ean i se acord un statut material ce i asigur libertatea de ac iuni n aceste gratuite (primare, medii) etc. r spndire. La ele se refer dreptul cet eanului la asisten

Problema garan iilor drepturilor democratice i ale libert ilor este abordat Autorii consider c

drepturile i libert ile se asigur prin garan ii constitu ionale,

n re edin a unei persoane f r consim mntul acesteia; sau prin art.30 alin.(1): Statul asigur

Garan iile materiale n


rile democratice se refer la domeniul economico-politic, adic


domenii. La aceste garan ii se atribuie i asigurarea minimumului de asisten Garan iile judiciare, ini ial ap rute n

s u subiectiv. n Republica Moldova dreptul la ap rare este garantat de art.26. Sistemul european de respectare a drepturilor omului este constituit pe baza Conven iei europene pentru ap rarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale (1950) i pe baza conven iilor adi ionale la ea. Acestei Conven ii n tez i s-a oferit un capitol aparte. Vorbind despre garan iile constitu ionale ale protec iei familiei, noi le-am divizat n respectarea Constitu iei Republicii Moldova, a drepturilor indispensabile fiin ei umane, garan ii exprimate n art.1 alin (3): demnitatea omului, drepturile i libert ile lui, libera dezvoltare a Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o ndatorire primordial a statului. Garan iile judiciare de protec ie a familiei le afl m n mai multe articole din Constitu ie pe care le-am amintit cu alte ocazii, printre care i art.20 alin. (1) ; art.53 alin. (1). 28

generale i judiciare. La cele generale am atribuit ns


i ordinea constitu ional care are la baz


personalit ii umane reprezint

valori supreme

i snt garantate

i n art. 16 alin.(1):

judiciar

i de nf ptuire a dreptului

rile anglo-saxone, n prezent au ob inut o larg


i n lucrarea

medical , studii

Aspectul reglement rii juridice a raporturilor familiale a fost reflectat i prin viziunea un colectiv reunit prin cele mai diverse leg turi: unele sentimentale, altele de ordin moral, material sau chiar de afaceri. ns femeia ocupa un loc special n sistemul de valori sociale, ca de altul anumite drepturi i anumite obliga ii prev zute de normele juridice i care prezint executa destina ia sa depinde societatea n ansamblu [194, p.11]. Aici se are n vedere exercitarea de c tre familie a func iilor sale printre care reproducerea i educa ia copiilor, satisfacerea necesit ilor b rbatului i ale femeii att biologice, ct i

cerc de persoane unit nu doar pe principii emo ionale, ci i prin faptul c membrii ei au unul fa

interesul statului. Eeste evident c , de durabilitatea i calitatea familiei, de capacitatea ei de a

spirituale. Indicii multiple ce caracterizeaz familia ca pe o grup specific , explic existen a diverselor defini ii ale no iunii familie. De i A. M. Neceaeva sus ine c n Codul familiei nu vom g si defini ia familiei, deoarece decodificarea termenilor utiliza i nu este sarcina sa [194, p.11], din punctul de vedere al dreptului familiei, familia dispune de particularit i distinctive: convie uirea n comun a membrilor familiei; patrimoniul comun, prezen a drepturilor i obliga iilor reciproce. Caracteristica particularit ilor reglement rii juridice a raporturilor familiale este legat de stabilirea obiectului reglement rii juridice. Familia n sine nu reprezint un astfel de obiect. Cu ajutorul normelor de drept al familiei statul reglementeaz doar rela iile ce exist n familie, precum i stabile te condi iile i modul de ap ri ie a drepturilor i obliga iilor prev zute de Codul Familiei, care cuprinde condi iile i ordinea ncheierii c s toriei, ntreruperea ei declararea nulit ii ei, raporturi personale patrimoniale i nepatrimoniale dintre membrii familiei etc. Raporturile familiale se mpart n absolute i relative. La cele absolute se refer cele care determin strict partea mputernicit cu drept purt torul de drept, care se confrunt cu un cerc nelimitat de persoane obligate s nu mpiedice realizarea lui. n raporturile relative snt cunoscu i to i posesorii de drepturi i obliga ii reciproce. De obicei, fiecare membru al familiei este concomitent i purt tor de drepturi i purt tor de obliga ii. Dintre lucr rile mai recente care au tratat diverse aspecte ale fenomenelor ce au influen at rela iile familiei din Republica Moldova enumer m cteva cu o succint analiz a lor. Pentru dezv luirea temei tezei noastre de doctorat monografia autorilor Gheorghe Paladi, s n tatea popula iei. a prezentat o surs bogat de informa ie din mai multe puncte de vedere, precum datele statistice cu privire la dinamica sporului natural n RM n diver i ani, evolu ia efectivului popula iei Republicii Moldova n perioada dintre anii 1950-2006, mortalitatea diverselor categorii de popula ie, sexe, grupe de vrst etc [131]. 29

Constantin Matei, Olga Gagauz, Irina Caunenco. Transform ri demografice, via a familial

autoarei

A.M.

. A.M. Neceaeva constat c familia este

Referindu-se la procesele demografice ce se produc n ultimii ani n Moldova, autorii descriu, cu lux de am nunte, fenomenul migra iei popula iei cu toate problemele ce le genereaz . Dac nu cunoa tem n profunzime toate problemele cu care se confrunt Republica cet eanului, inclusiv drepturile familiei, nu poate fi asigurat . A adar, dup p rerea autorilor, principalii factori care au determinat procesul migra iunii snt urm torii: destr marea URSS cu toate consecin ele (distrugerea rela iilor economice dintre fostele republici sovietice socialiste); conflictul transnistrean; criza economic ; diminuarea ofertei pe pia a muncii; omajul, pauperizarea popula iei; iar pe de alt parte liberalizarea i democratizarea vie ii social-politice, l rgirea drepturilor i libert ilor omului, inclusiv dreptul la libera circula ie; nceputul stabilirii rela iilor de pia [131, p.86]. Transform rile esen iale socio - economice ce au loc n Republica Moldova, migra ia au autorii, din toate perspectivele de evaluare a actualei situa ii n sfera familiei i c s toriei i a evolu iei ce se prefigureaz , ceea ce se desprinde cu mare claritate este deteriorarea alarmant a stabilizare a situa iei la nivel na ional [131, p.157]. dintre care eviden iaz : func ia reproductiv , func ia educativ ; func ia emotiv , ce asigur

Moldova n aceast

perioad

de tranzi ie, protec ia drepturilor

i libert ilor omului

influen at dezastruos comportamentul demografic i familial al popula iei. Dup cum se pronun

institu iei familiei, tendin


care poate fi diminuat numai dac vor fi ntreprinse m suri de

Referindu-se la familie, autorii sus in c aceasta are o anumit structur stabilirea emo ional

i anumite func ii,


i psihic ; func ia biologic

i sanitar , func ia controlului social primar


etc. Dereglarea structurii familiei se caracterizeaz prin situa ii care ngreuneaz sau nu permit ndeplinirea func iilor sale [131, p.223]. Deci, dup cum am afirmat n repetate rnduri pe parcursul tezei, pentru a pune familia n drepturile sale, pe lng prevederile constitu ionale i cele din numeroasele hot rri i legi menite cum ne sugereaz autorii lucr rii, prin revizuirea programului de asigur ri sociale, sporirea indemniza iilor la na tere, ameliorarea situa iei familiilor vulnerabile, a familiilor tinere, luarea sub ocrotirea statului a s n t ii popula iei prin diverse programe, ocrotirea s n t ii femeii prin culturalizarea sexual a familiilor tinere etc. [131, p.267]. n Tratatul de educa ie pentru familie. Pedagogia familiei autoarea Larisa Kuzne ov efectueaz un studiu complex asupra familiei ca valoare, fenomen antropologic i institu ie social [52, p. 8]. Dintre numeroasele obiective pe care autoarea i le propune s le trateze (repere filozofice, pedagogice i antropologice cu privire la evolu ia familiei i a educa iei pentru familie; educa ia familial ca demers pedagogic i cultural de formare a familistului, tendin e de 30

s asigure drepturile i garan iile familiale, ea trebuie sus inut prin m suri concrete, iar dup

reconfigurare a modelelor de educa ie n familie i pentru familie etc.) pe noi ne-a interesat ndeosebi familia, educa ia i dezvoltarea personalit ii. Autoarea ne aduce defini ia familiei, care, dup opinia sa, nseamn un grup de persoane unite prin rela ii de filia ie, de snge [52, p.246]. Savan ii psihologi consider familia ca mediu firesc, cel mai propice dezvolt rii i form rii personalit ii copilului. Tot aici autoarea aduce i o opinie a mai multor pedagogi, conform c reia familia reprezint un mic grup social, o celul elementar a societ ii care are func ii biologice, psihologice, sociale, economice, culturale i educative [52, p.246]. Prin educa ie familial (P. Durning, 1995) se n elege ac iunea de a cre te i educa mai mul i copii, desf urat n grupurile familiale de c tre adul i, p rin ii copiilor respectivi [ 52, p. 248]. Rolul educativ al p rin ilor nu este o problem a societ ii moderne, acesta este un fenomen social, psihologic i pedagogic legat de apari ia i evolu ia sentimentului copil riei i a sentimentului familiei. Sentimentalizarea raporturilor familiale continu s se dezvolte, fiind influen ate de diferite fenomene sociale. Conform opiniei E. St nciulescu (2002), la care face societ ii, raporturile p rin i-copii snt tot mai definite printr-o dimensiune tot mai afectiv

interesul p rin ilor pentru educa ia copiilor cre te [52, p.272]. Sntem de acord cu aceast opinie i credem urm toarele: cu ct mai armonioas este o familie, cu att mai eficient i ndepline te Protec ia juridic a familiei continu s trezeasc interesul i al tinerilor cercet tori care, sub diferite aspecte, trateaz aceast tem n tezele lor de doctorat. S analiz m cteva dintre ele. Bcu Adelina. Asigurarea juridic a protec iei femeii contra agresiunii (2005). Una dintre problemele ce in de familia din lumea contemporan este violen a fa de femeie, dar am ad uga noi urmeaz s reflecte problema protec iei femeii contra agresiunii prin prisma dispozi iilor

ea func iile crend i asigurnd satisfacerea tuturor necesit ilor membrilor acesteia.

i fa

de copii, i modul de solu ionare a ei. n scopul i sarcinile cercet rii autoarea constat c

constitu ionale, a actelor legislative care vin s garanteze prevederile Constitu iei i s le dezvolte. Referindu-se la statutul femeii n societate i egalitatea ei n drepturi cu b rbatul, autoarea Dar, dup cum se tie, n toate perioadele de dezvoltare istoric toate problemele legate de egalitatea genurilor s-au solu ionat n defavoarea femeilor. Acest fapt poate fi atribuit att femeii n via a ei social , ct i n via a de familie. Violen a domestic este o situa ie special n care se afl femeia contemporan , una dintre manifest rile acesteia fiind violul marital. Problema este deosebit de complicat , ntruct acest

afirm c nondiscriminarea fa

de femei se afl n dependen

de situa ia financiar a acestora.

viol se produce n leg tura consfin it

prin c s torie, cu toate acestea n baza actelor 31

ic

referire autoarea, marea majoritate a cercet rilor demonstreaz

c , pe m sura evolu iei

interna ionale, speciali tii din domeniu au constatat necesitatea unei ini iative legislative de a recunoa te infrac iunea de viol marital i reglementarea ei ntr-un articol din Codul penal. statutul femeii n societate: Conven ia asupra drepturilor femeii c s torite; Conven ia asupra traficului cu fiin e umane etc. n Republica Moldova se poate spune c exist un cadru juridic referitor la drepturile i libert ile femeilor, la protec ia lor contra agresiunii i acest cadru, dac ar fi respectat, el ar parlamentari, Centrului pentru Drepturile Omului etc. deducem c n ara noastr continu s fie grav nc lcate aceste drepturi [ 13, p.11]. c i: adoptarea unei strategii socio - economice care ar ridica nivelul de trai al societ ii n general i al femeii n special i elaborarea unui cadru juridic corespunz tor, prin adoptarea unor noi legi Cu mir Ludmila. Protec ia drepturilor mamei i copilului n condi iile dezvolt rii sociale stabile. Aceast tez de doctorat este una dintre lucr rile autohtone care ncearc s studieze mai profund problema protec iei drepturilor mamei i copilului, plasndu-le n cadrul general al durabil , drepturile mamei i copilului ca institu ie de drept constitu ional, drepturile femeii n calitatea ei de mam etc. Pn la adoptarea Conven iei asupra drepturilor copilului (ONU, 1989) copilul nu a fost considerat personalitate cu necesitate de autodeterminare, cu drept de a fi ascultat n orice copilului, Conven ia se sprijin pe patru principii fundamentale: principiul nondiscrimin rii, principiul primatului intereselor copilului, dreptul la supravie uire i dezvoltare i principiul consult rii i respect rii opiniilor copilului [50, p.10]. Vorbind despre Conven ie, autoarea consider c o lacun a acesteia este faptul c ac iunile de baz n favoarea copiilor au un caracter programatic viznd dezvoltarea n ansamblu, inndu-se mai pu in cont de drepturile individuale [ 50, p. 10 ]. cuprind : restructurarea bugetar , eliminarea paralelismelor confuziilor dintre puterea executiv

Pe plan interna ional au fost adoptate mai multe acte de importan elimin rii tuturor formelor de discriminare fa

de femei; Conven ia pentru reprimarea

putea asigura n parte protec ia femeii, dar dac

urm rim adres rile ce parvin avoca ilor


Problema privind violen a contra femeii, consider autoarea, poate fi solu ionat pe dou

cu privire la violen a n familie i c ile de contracarare a acesteia.

drepturilor omului. n lucrare s-a efectuat o abordare complex a no iunilor: dezvoltare social

procedur

judiciar

sau administrativ

care-l prive te. Asimilate unei Carte a drepturilor

i a golurilor n func ionarea


institu iilor implicate n protec ia familiilor, alternative eficiente la institu ionalizare, eliminarea i cea judec toreasc n aplicarea legisla iei etc. 32

Relativ la reforma protec iei sociale a familiei, autoarea consider c aceasta trebuie s

major privind

abandonul, incestul, violen a [50, p. 12 ]. adesea pune n pericol att via a mamei, ct i a copilului. Cu att mai mult sus inem propunerile autoarei L. Cu mir cu privire la redactarea titlului Legii RM cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familiei n felul urm tor: Legea privind s n tatea reproducerii i reproducerea uman asistat medical, cu toate detalierile pe care ea le propune n tez [50, p. 16]. Stela Grigora . Probleme ale protec iei sociale a copilului i familiei n dificultate (2005). Autoarea i argumenteaz alegerea temei date prin contradic ia existent ntre cerin ele actuale ale societ ii n plin transformare, inclusiv protec ia i ngrijirea genera iei n cre tere i situa ia din cadrul sistemului de protec ie social a copilului i familiei, a sistemului legislativ i cel institu ional, a sistemului existent de servicii sociale destinat copilului i familiei n dificultate. n lucrare autoarea constat c ntr-o societate nici o necesitate uman nu apare izolat: ele coexist , individual genereaz apari ia problemelor personal-umane, astfel dnd na tere la o problem

Referindu-se la s n tatea reproductiv , autoarea constat c n Moldova ea este ubred


se intergenereaz , se stimuleaz

i se inhib reciproc. Nesatisfacerea necesit ilor la nivel

social , care poate fi solu ionat doar de o politic social adecvat promovat de stat [ 86,p. 11]. stabileasc un echilibru ntre persoanele ce ob in venituri de munc

i cele care, din diferite

motive, nu au venituri. Din mecanismul protec iei sociale fac parte fondurile speciale care constituie izvorul de finan are a asigur rilor sociale, metodele speciale de reglementare a oferirii mijloacelor de existen . Un moment interesant al lucr rii ne-a p rut ncercarea autoarei de a dezv lui no iunea de copil rie. Analiza sociologic a contribuit la identificarea circumstan elor apari iei conceptului copil rie, a proceselor care au condus la eviden ierea grupului de copii, deosebindu-l de cel de dependent de maturi, reprezentnd astfel un aspect biologic al vie ii, pe cnd modul n care aceasta este interpretat este un fapt de cultur . Cercetarea sociologic a mai contribuit la identificarea circumstan elor ce au condus la institu ionalizarea protec iei copiilor prin crearea unui cadru socio - juridic ce reglementeaz obliga iile familiei i ale statului fa de copii [86, p. 12]. Printre factorii ce afecteaz situa ia familiei snt numi i factorii sociali (condi iile de trai, ncadrarea p rin ilor n cmpul muncii etc.) i factorii sociali (atitudinea p rin ilor i a societ ii fa de problemele copilului, s n tatea familiilor, studiile p rin ilor etc., migra ia). Cercetarea a identificat problemele cele mai des ntlnite n familiile n dificultate: venituri sc zute (66%); datorii la ntre inere (47%), subnutri ia copiilor (46%), p rinte solitar (43%), disabilitatea copiilor (42%) etc. 33

adult; constatarea c specificul copil riei const n faptul c ea este lipsit de experien

i este

Prin protec ia social autoarea n elege un sistem de mijloace eficiente destinate s


Autoarea se refer

i la cele mai grave forme de abuz asupra copilului: pruncuciderea, i

Sntem ntru totul de acord cu autoarea S. Grigora c pentru a dezvolta serviciile comunitare trebuie ca la nivel de administra ie public local s fie instituite instrumente de prevenire a abandonului copilului, s fie reorganizat sistemul existent de ngrijire reziden ial . La nivel de Guvern s fie creat un organ de inspec ie i monitorizare care s asigure respectarea standardelor minime de calitate n acordarea serviciilor sociale. realizarea acestei legi trebuie s fie nso it de mecanisme practice de implementare. Este binevenit propunerea autoarei adresat ministerelor implicate n protec ia copilului de a crea un sistem durabil de instruire i perfec ionare a speciali tilor din domeniu, publicarea unor recomand ri metodice pentru studen ii i practicienii din sfera acestor servicii etc. Chisari Aliona. Reglement ri juridice privind asisten a social a copilului i a familiei cu copii n Republica Moldova (2006) [ 25 ].

Referindu-se la proiectul de lege cu privire la copilul n dificultate, autoarea sus ine c

n lucrarea dat am constatat precizarea unui ir de termeni, cum ar fi, de exemplu, a nu se confunda protec ia social cu securitatea social , primul avnd o semnifica ie mai larg , cuprinznd ansamblul de m suri destinate s protejeze to i membrii societ ii, acestea fiind codificate; securitatea social este o component a protec iei sociale i cuprinde doar m surile de ocrotire a persoanelor aflate n dificultate. finan are, cercul beneficiarilor, categoriile presta iilor acordate etc. Serviciile sociale nu trebuie confundate cu deservirea social , ultima cuprinznd activitatea organelor competente desf urat n scopul sus inerii sociale, acord rii diferitelor servicii i ajutoare La capitolul recomand ri autoarea A. Chisari propune operarea unui ir de modific ri ale legisla iei moldovene ti, inclusiv a Codului familiei al Republicii Moldova cu scopul de a ameliora existen a copiilor i familiilor aflate n dificultate, dar aten ia noastr a fost re inut de o sugestie pe care o sus inem i noi: persoan fizic atestat n modul stabilit, care asigur la domiciliul s u cre terea, ngrijirea i educarea necesare dezvolt rii armonioase a copiilor pe care i ia n plasament se ofer n prezent n Republica Moldova doar n baza unor acte ale organelor administra iei publice locale EveryChild din Marea Britanie, propunem adoptarea Regulamentului cu privire la serviciul de copilului la asistentul parental profesionist. 34

Sau asisten a social

i asigurarea social care se deosebesc n func ie de sursa de

materiale, contribuirii la adaptarea social

i reabilitarea persoanelor aflate n dificultate.

Deoarece serviciile de asisten

parental profesionist servicii oferite de c tre o

i are loc n calitate de proiect sus inut de c tre Organiza ia Interna ional neguvernamental parental profesional

asisten

i a Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protec iei

ncercare de a oferi o imagine de ansamblu, prin limitarea referin elor de ordin istoric i a disputelor doctrinare, la strictul necesar n elegerii normelor juridice, ca i prin interpretarea dintr-o perspectiv nou a anumitor texte, care s ofere solu ii adaptate noilor realit i sociale, spoat descoperi n lumea dreptului o parte din faptele i evenimentele familiei ca microsocietate. Codul civil din 1864 reglementa adop ia ca un contract solemn, supus retific rii justi iei care se ncheia ntre adoptat i adoptator [ 8, p.93 ]. garan ii pentru ca adop iile s se nf ptuiasc n interesul superior al copilului, s creeze un sistem de cooperare care s previn r pirea, vnzarea sau traficul de copii. n procesul cercet rii am consultat de asemenea mai multe studii publicate la tema studiat n presa periodic : Legea i via a, Revista na ional de drept. Argumentnd, ca i noi, actualitatea temei abordate prin destr marea URSS care a provocat un ir de probleme sociale, autorul se refer ndeosebi la situa ia celulei de baz a societ ii familia [143 ]. p rerea autorului, este, pe lng agravarea procesului de s r cie i lipsa unui mecanism de protec ie social , lipsa unui cadru legislativ de reglementare, intensificarea divor urilor, na terea copiilor n rela ii extraconjugale, sporirea num rului de familii cu un singur p rinte. Aceasta are la baz mai multe motive: decesul unuia dintre p rin i, plecarea peste hotare n c utarea unui loc de munc , divor ul din diverse pricini etc. Familia monoparental , ca de altfel i alte tipuri de familii extraconjugale ap rute recent mai multe drepturi ale familiei rezultate din c s toriile legale i ia sub ocrotirea statului mama, tinerii i copii (inclusiv pe cei n scu i n afara c s toriei (art. 28, art. 48(1), art. 50). n acest sens, autorul constat c Republica Moldova, dup exemplul mai multor state (Fran a, Germania, Italia, Spania, Rusia, Romnia), pe cale constitu ional , ar trebui s se declare stat social, prin aceasta asumndu- i o r spundere mai mare n promovarea drepturilor sociale fundamentale ale cet enilor, printre care i-ar afla locul i familia monoparental . Nici chiar Codul familiei a c rei destina ie este reglementarea rela iilor familiale nu cuprinde dispozi ii prin care s consfin easc drepturile i garan iile familiei monoparentale. De aceea, constat autorul, este necesar modificarea i completarea Codului familiei i a altor prevederi legale pentru asigurarea func ionalit ii, respectarea drepturilor i, ndeosebi, protec ia familiei monoparentale [143 ]. 35

a urm rit ca to i cei interesa i (studen i, juri ti, p rin i, cei care doresc s adopte un copil) s

Numeroasele acte na ionale i interna ionale privind adop ia au drept scop s stabileasc

Una dintre consecin ele negative ale perioadei de tranzi ie din Republica Moldova, dup

n Moldova, se impune ca un fenomen nou. Poate din aceast cauz Constitu ia RM garanteaz

N.

aragov. Protec ia social-juridic

a familiei monoparentale n Republica Moldova.

Studiul autoarei Marieta Avram. Filia ia, adop ia na ional

i interna ional

este o

Mai mult dect att, n Republica Moldova n aceast perioad de tranzi ie la economia de monoparentale, eforturile de protec ie a acestor familii fiind bazate pe m surile suplimentare n vederea ocrotirii familiei n general. A adar, n ncheiere, autorul conchide c n Republica Moldova nu exist o politic social ce ar con ine solu ionarea problemelor protec iei socialjuridice a familiei monoparentale[143 ]. abordeaz o problem ce ocup un loc foarte

pia

nu a fost elaborat

o strategie n domeniul protec iei social-juridice a familiei

important n rela iile de familiepartajarea averii. Orice avere dobndit de c tre so i n timpul c s toriei reprezint un bun comun al lor, pn cnd nu va fi dovedit contrariul. Conform art. 371 CC al Republicii Moldova, aceast avere este guvernat de un regim special de proprietate comun , care nseamn c so ii au drepturi egale de posesie, folosire i dispunere asupra ei [ 203 ]. Conform alin. II art. 20 CC al RM, averea dobndit n perioada c s toriei cuprinde veniturile fiec ruia ob inute din activitatea lor de munc , de ntreprinz tor i intelectual , pensii, subven ii i alte pl i pecuniare, hrtii de valoare, depuneri, cotele din capital depuse n institu ii financiare sau n alte societ i comerciale etc. Conform normelor legisla iei familiale, averea comun poate fi divizat la n elegerea so ilor. La apari ia litigiului, partajarea averii are loc pe cale judiciar . Nu pot fi obiect de partajare toate lucrurile ce apar in copiilor, inclusiv banii depu i pe numele lor n conturi bancare. Conform art. 22 din Hot rrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie a RM cu privire la practica de aplicare de c tre judec tori a legisla iei n cauzele de desfacere a c s toriei, volumul total al propriet ii comune a so ilor supus partaj rii se stabile te la momentul ntreruperii de fapt ntrerupere cuplul nu a dobndit alt avere cu mijloace comune. Un aspect demn de re inut din domeniul protec iei familiei l abordeaz cercet toarea V. rela iile dintre membrii familiei, prin urmare i r spunderea se stabile te ntre ace tia. Stabilirea r spunderii se face i n scopul ocrotirii intereselor membrilor minori ai familiei. ntruct pe noi ne intereseaz ocrotirea drepturilor copilului, din articolul prezent am re inut opinia autoarei ce se refer la cazurile de nc lcare a drepturilor minorului care pot avea loc prin neglijarea de c tre p rin i a obliga iilor lor prestabilite de lege sau nendeplinirea lor corespunz toare i sanc ionarea lor. P rin ii mai pot fi pedepsi i, inclusiv dec zu i din drepturile p rinte ti, n cazuri de nc lcare a moralei care este lumina libert ii moravurilor, religie universal , fiic a justi iei 36

de c tre so i a rela iilor de familie i de gestionare a gospod riei comune, dac dup aceast

Cebotari n articolul R spunderea juridic n dreptul familiei. Dreptul familiei reglementeaz

Articolul autorilor

, O. Ka

i cunoa terii. Orice raport juridic familial privind obliga iile p rinte ti este legat de no iunea de Cercet toarea N. Cojocaru n articolul Familia ca institu ie social . Locul i rolul ei n

moral de datorie p rinteasc [ 21 ]. ansamblul societa ii i propune drept obiectiv examinarea familiei ca un grup social relativ de indivizi lega i ntre ei prin origine, c s torie sau adop ie. Dup opinia autoarei, familia nuclear , fiind exemplu tipic de grup primar (Mendras, 1987), ndepline te func ii socioafective, biologice, economice, educa ionale [ 32 ]. n procesul evolu iei familia nuclear a suportat modific ri esen iale, cum ar fi, de exemplu, modul de constituire a familiei, comportamentul sexual, divizarea rolurilor i a func iilor n familie, atitudinea fa de familie etc. au afectat grav familia prin omaj, migra iune, cre terea morbidit ii etc. instalat n familiile din Moldova. Interven ia statului n consolidarea familiei, consider

Schimb rile produse n societate odat cu trecerea la economia de pia , criza economic Reducerea num rului de c s torii i sporirea ratei divor urilor demonstreaz criza acut

autoarea, afirma ie pe care o sus inem, este o condi ie imperioas , suportul acestuia n prezent reducndu-se la un ajutor la na terea copilului i o indemniza ie lunar pn la 1,5 ani. Vorbind despre adop ie, am apelat la articolul dr.V. Cibotaru. Adop ia posibilitatea copilului de a vie ui n familie[ 19 ].

Constitu ia Republicii Moldova, n art. 49 alin.(3), stipuleaz : Toate preocup rile privind ntre inerea, instruirea i educa ia copiilor orfani i a celor lipsi i de ocrotirea p rin ilor revin statului i societ ii. Problema copiilor orfani este o preocupare permanent a institu iilor na ionale, n acest sens fiind instituit Comitetul pentru nfiere i Consiliul na ional pentru Protec ia Drepturilor Copilului, ce ac ioneaz n baza Regulamentului aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.726 din 13 iunie 2003 / MO, 2003, nr. 126-131. adoptatorului o atmosfer de familie favorabil pentru dezvoltarea sa fizic educa ie satisf c toare [19, p. 24].

i moral , pentru o

1.2. Unele aspecte comparative ale legisla iei din domeniu Constitu ia Federa iei Ruse, a Republicii Franceze, a Republicii Federale Germania, a Republicii Italiene, a Spaniei, a republicilor din CSI i a Republicii Moldova au fost comparate doar sub aspectul protec iei familiei. Astfel, n art. 7 alin. 1, Constitu ia FR dispune: 1. Federa ia Rus este un stat social, a c rui

politic este orientat la crearea condi iilor ce asigur o via demn


i dezvoltarea liber a omului.

37

Conform opiniei autoarei dr. V.Cebotari, adoptatul trebuie s

g seasc

n familia

n alin. 2 Constitu ia prevede: n Federa ia Rus munca i s n tatea oamenilor snt ocrotite, este stabilit cuantumul minim garantat al retribuirii muncii, este asigurat concursul statului n sprijinul familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei, a invalizilor i cet enilor n vrst , se dezvolt sistemul serviciilor sociale, snt stabilite pensii de stat, indemniza ii i alte garan ii ale ocrotirii sociale. societate natural bazat pe c s torie, iar n art. 31 stipuleaz : Republica nlesne te, prin m suri economice i alte prevederi, formarea familiei i ndeplinirea ndatoririlor acesteia, n special n ceea ce prive te familiile numeroase. Republica protejeaz maternitatea, copiii i tineretul, nlesnind dezvoltarea institu iilor corespunz toare acestui scop [ 41]. n Constitu ia RFG, n art. 6 (1), este indicat: C s toria i familia se afl sub ocrotirea special a ordinii de stat, iar n alin. (4) fixeaz : Orice mam are dreptul la ocrotirea i asisten a comunit ii [ 39 ]. Preambulul Constitu iei Republicii Franceze din 4 octombrie 1958 arat c Poporul francez i proclam solemn ata amentul fa de Drepturile omului i de principiile suveranit ii na ionale a a Constitu iei din 1946, aceste texte fiind n elese ca f cnd parte din ultima Constitu ie [40]. ntruct n textul propriu-zis al Constitu iei nu am g sit nimic concret referitor la drepturile familiei, mamei i copilului, am apelat la dispozi iile preambulului Constitu iei din 27 octombrie 1946, din care cit m: Legea garanteaz femeii, n toate domeniile, drepturi egale cu acelea ale b rbatului, Na iunea asigur individului i familiei condi iile necesare dezvolt rii lor. Ea garanteaz tuturor, i mai ales copilului, mamei i celor ce muncesc i snt n vrst , protec ia s n t ii, securitatea material , repausul i timpul liber [40 ]. Constitu ia Spaniei, n art. 39 alin. 1, indic : Puterile publice asigur protec ia social , care snt egali n fa a legii, indiferent de filia ie, i a mamelor, indiferent de starea ei civil . Legea reglementeaz stabilirea paternit ii[42 ]. A adar, dup cum observ m, n toate statele sus-numite ocrotirea constitu ional a familiei, maternit ii (n unele state din CSI i a paternit ii) i copilului constituie un obiectiv suprem. n tez am constat c tat l are acela i rol important n ntre inerea, educarea i instruirea copilului, de aceea la capitolul propuneri am venit cu opinia ca art. 49 alin. (2) din Constitu ia Republicii Moldova, al turi de maternitate s fie ad ugat i cuvntul paternitate. ntruct n con inutul tezei de doctorat Conven iei europene cu privire la ocrotirea (protec ia) drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i-am dedicat un capitol aparte, aici

Art. 29 alin. 1 din Constitu ia Italiei fixeaz : Republica recunoa te drepturile familiei ca

cum au fost definite de c tre Declara ia din 1789, confirmat


i completat de preambulul

economic

i juridic a familiei. (2) Puterile publice asigur , de asemenea, protec ia copiilor,

38

via a de familie n Rusia (Federa ia Rus a ratificat Conven ia (1950) prin Legea federal nr. 54

constat c n legisla ia rus lipsesc astfel de categorii ca via a de familie i respect pentru via a de familie, ns sensul acestora poate fi dedus n baza analizei unor hot rri ale CEDO n

urma nc lc rii prevederilor art. 8 din Conven ie. Adernd la Consiliul Europei, Rusia i-a asumat obliga iile privind respectarea i protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale fixate n Conven ie, precum i recunoa terea jurisdic iei CEDO. Un interes deosebit trezesc hot rrile adoptate de CEDO asupra reclama iilor contra Rusiei n leg tur cu nerespectarea vie ii de familie, acestea fiind numeroase. Examinnd reclama iile, CEDO a f cut distinc ie ntre no iunile via a personal i via a de familie i a caracterizat via a de familie (Hot rrea din 02.06.05 n cazul Znamenskaia versus Rusia). Znamenskaia a contestat la CEDO refuzul judec toriilor na ionale de a examina cererea sa cu privire la stabilirea paternit ii copilului n scut mort, conceput cu ultimul concubin, i schimbarea numelui lui, invocnd c prin aceasta i-a fost nc lcat dreptul la n art. 8 din Conven ie presupune existen a rela iilor de familie ntre partenerii c s tori i sau nec s tori i, iar copilul rezultat este o parte a acestei rela ii din momentul na terii sale. problem a faptului ce depinde de existen a real n via

respect fa

de via a ei de familie. CEDO a ajuns la concluzia c no iunea via


a rela iilor personale apropiate.


Evident, din cauza prezent nu pot decurge aceste rela ii personale, ntruct copilul s-a n scut mort, iar tat l lui biologic a fost desp r it de reclamant pn la na tere, decednd i el n curnd dup copil. Cu toate acestea, atitudinea tradi ional a organelor Conven iei const n faptul c rela iile apropiate, n afar de via a de familie, de obicei mai pot fi examinate i din punctul de vedere al vie ii personale. aceea ea a manifestat dorin a ca s -i dea copilului n scut mort un nume i s -l nmormnteze n modul respectiv. Cu acest scop ea a dorit s -i fie stabilit paternitatea, fapt ce, f r ndoial , i influen a via a personal , al c rei respect de asemenea este garantat de art. 8 din Conven ie. CEDO a recunoscut nc lcarea art. 8 din Conven ie i a dispus recompens n sum de 1000 euro n favoarea reclamantei. Autorul T. er eni mai supune analizei i alte cazuri, iar n ncheiere generalizeaz :

Astfel, n procesul gravidit ii ntre f t i reclamant s-a stabilit o rela ie puternic


39

Existen a sau inexisten a vie ii de familie n sensul art. 8 din Conven ie este n esen

din 30 martie 1998). Astfel, autorul T. er eni n articolul s u


[211]

de familie

dorim s reflect m cteva idei cu privire la faptul cum este n eles dreptul la respectul fa

de

i de

Jurisdic ia CEDO contribuie la aten ionarea puterii de stat asupra cazurilor de nc lcare a procesul aplic rii ei; asupra necesit ii racord rii legisla iei n vigoare i a procedurilor aplicate la normele interna ionale. Din studiul autorului E. Carnauhov. R spunderea penal pentru infrac iunile contra comparativ cu Republica Moldova [ 14 ].

drepturilor omului, demonstrnd totodat

lacunele din legisla ia na ional

i nc lc rile n

n Codul penal al RM infrac iunile contra familiei i minorului snt prev zute n Capitolul VII Partea special (respectiv n Codul penal spaniol. Titlul XII din Cartea a doua i n Codul penal francez Capitolul VII Despre atingerile aduse minorului i familiei Titlul II din Cartea a doua Despre crimele i delictele mpotriva omului ). protejeze minorul prin codurile penale ale rilor sus-men ionate. De exemplu, referindu-se la abandonul de familie, de minor sau de incapabil, autorul constat c n art. 202 din CP al RM este stipulat dispozi ia ce prevede r spundere pentru eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la ntre inerea copiilor. Conform art. 227 din CP spaniol, se incrimineaz fapta celui care a ncetat s - i execute obliga iile legale, reprezentnd partea indispensabil a puterii p rinte ti, a tutelei, curatelei sau asisten ei familiale ori care a ncetat s acorde ajutorul necesar, stabilit de lege, copiilor, p rin ilor sau so ului care au nevoie de acest ajutor (evident c articolul din CP spaniol acoper o sfer mai larg de aplica ie vizavi de respectivul din CP al RM). Dispozi iile similare din CP francez, n art. 227-3 i 227-4, incrimineaz abandonul pecuniar propriu-zis, ns victim poate fi nu doar copilul, ci i so ul i oricare alt rud a f ptuitorului [ 14 ]. n paralel mai snt analizate i alte cazuri de r spundere penal pentru infrac iunile contra familiei i minorilor, precum incriminarea faptei de c s torie ilegal (fictiv , bigamie); adop ie ilegal , r pirea sau susbtituirea unui copil, cooperarea la comiterea infrac iunilor, neachitarea pensiei alimentare copiilor abandona i, l sarea n primejdie a minorului, atragerea minorului la consumul ilegal de droguri i b uturi alcoolice, abuzurile sexuale etc. n urma unei analize minu ioase a temei propuse, n ncheiere autorul E. Carnauhov ajunge la concluzia c legiuitorul francez n compara ie cu cel spaniol asigur o protec ie spaniol , n compara ie cu cea francez , are mai multe tangen e cu CP al RM sub aspectul ocrotirii familiei i minorilor.

Autorul face o analiz comparativ a mai multor aspecte ale prevederilor menite s

juridic

mai sigur

rela iilor din cadrul familiei i dezvoltarea minorilor, pe cnd legea

40

familiei i a minorilor n legisla iile francez

i spaniol

pe noi ne-a interesat aspectul

1.3. Scopul i obiectivele tezei Actualmente n Republica Moldova, n virtutea multiplelor probleme generate de transform rile ce au intervenit n urma ini ierii proceselor de democratizare a societ ii, transform rii nso ite att de consecin e pozitive, ct i de cele negative, familia, ca unul dintre elementele de baz ale societ ii, reclam o ocrotire deosebit din partea statului. Tema lucr rii pe care ne-am propus-o spre cercetare este aprofundarea n continuare a investiga iilor efectuate i de c tre al i autori n domeniul familiei ca institu ie de drept perfec ionarea bazei normative a politicii de stat orientat spre sprijinirea pe toate c ile a realiz rii cu succes a tuturor drepturilor i obliga iilor lor. Pentru o tratare mai ampl a subiectului, ne-am propus aspectele care urmau a fi dezv luite.

constitu ional, m surile de protec ie a acesteia


i a maternit ii, paternit ii

A adar, pentru ca investiga ia noastr s - i ating scopul, ne-am trasat urm toarele sarcini: Definirea no iunii de familie i cercetarea familiei pe parcursul istoriei. Familia, ca una autori. n vederea realiz rii sarcinii n cauz , a fost efectuat un studiu referitor la apari ia i evolu ia institu iei familiei ncepnd de la origini i pn n zilele noastre. Pe parcurs s-a demonstrat c n prezent, n virtutea circumstan elor stabilite n societate, familia necesit , pe lng legisla ia existent n domeniu, s fie adoptate i alte acte normative prin care s fie intensificat protec ia familiei de c tre stat. Analiza aspectelor ocrotirii constitu ionale a familiei. Constitu ia Republicii Moldova este actul suprem care consfin e te drepturile familiei i pune sub ocrotirea statului maternitatea, independent , deoarece ca institu ie juridic ea dispune de premise materiale formate din rela iile normativ i de norme de drept constitu ional, i de alte acte legislative. Ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional, protec iei constitu ionale a familiei i indispensabile dezvolt rii familiei, maternit ii, tineretului i copil riei. Analiznd protec ia familiei sub aspect comparativ s-a constatat c n Constitu ia Moldovei sub ocrotirea statului Identificarea locului protec iei familiei n sistemul intern al dreptului constitu ional. Pentru a stabili locul familiei ca institu ie juridic n sistemul intern al dreptului constitu ional i c ile de protejare a ei, au fost aduse mai multe opinii ale cercet torilor juri ti privind definirea no iunii de sistem al dreptului constitu ional. A fost analizat coraportul dintre ramura de drept i institu ia juridic , primul fiind un ansamblu de norme ce reglementeaz un anumit gen de rela ii 41

trebuie s fie luat

i paternitatea.

s-a acordat un statut valoric prin crearea


i garantarea prin constitu ie a unor condi ii

sociale ce in de ocrotirea familiei i, pe de alt parte, ca institu ie juridic ea este reglementat


tineretul

i copiii. Deci, familia reprezint

o institu ie juridic

de drept constitu ional

dintre cele mai importante institu ii ale societ ii, a fost analizat

i definit de c tre mai mul i

i copil riei,

institu ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei o analiz m din acest punct de vedere, ea ntrune te toate calit ile proprii institu iei juridice.

Dezv luirea coraportului dintre dreptul constitu ional i dreptul familiei n domeniul reglement rii rela iilor din sfera ocrotirii s n t ii.Pentru a solu iona aceast sarcin au fost aduse mai multe opinii referitor la sistemul de drept care poate fi caracterizat printr-o serie de nsu iri distincte ce au fost studiate. Analiznd aceste opinii, a fost remarcat locul deosebit al dreptului constitu ional n ierarhia valorilor juridice. i n contextul dat raportul norm de drept normele de drept constitu ional dispun de for juridic suprem , pe cnd normele de drept familial snt norme de nivel mai inferior. Interac iunea normelor de drept constitu ional i a celor de drept familial se manifest prin participarea acestora la procesul de reglementare a rela iilor sociale. Principiile de drept constitu ional ce stau la baza protec iei familiei. Lucrarea ar fi fost incomplet fiind neglijat aceast sarcin . Confruntnd i analiznd opinii diverse ale mai multor interpreteaz ca legit i ale dreptului, iar al ii le n eleg ca norme de cea mai mare generalitate ce Constitu ia Republicii Moldova con ine o caracteristic ampl a principiilor generale ale dreptului, predeterminnd astfel con inutul att al normelor de drept constitu ional, ct i al celor ramurale i n virtutea acestui fapt ea comport un caracter universal. Institu iei protec iei familiei, ca element al sistemului intern al dreptului constitu ional, i snt proprii principiile constitu ionale, ns caracterul de manifestare a acestora are anumite tr s turi specifice. Exemplu elocvent au servit principiile ce stau la baza Concep iei na ionale privind protec ia copilului i a familiei. Garan iile i mijloacele constitu ionale de protec ie a familiei. Nu are nici un sens s se vorbeasc despre ocrotirea drepturilor dac acestea nu snt garantate. Pentru a realiza sarcina dat , au fost analizate opiniile mai multor cercet tori, dup care s-a ajuns la concluzia c n literatura din domeniu din Republica Moldova m surile de protec ie juridic propuse de dreptul constitu ional nu este reflectat plenar, de aceea s-a stabilit c pentru reglementarea constitu ional a rela iilor sociale din Moldova snt proprii urm toarele garan ii i m suri de protec ie a familiei: garan ii constitu ionale (art. 26 alin. (1); art. 30 alin. (1); art. 48 alin. (1) etc.), care la rndul lor se mpart n garan ii generale i garan ii judiciare toate fiind pe larg dezv luite n tez . ndatoririlor p rin ilor stipulate n legisla ia Republicii Moldova. S-a purces la realizarea acestei sarcini prin compararea prevederilor constitu ionale cu privire la ocrotirea maternit ii, 42

Realizarea dreptului la maternitate

i paternitate prin protec ia drepturilor

ac ioneaz n ntreaga sfer de reglementare normativ


i se refer la to i subiec ii de drept.

cercet tori ce au definit no iunea de principii, s-a f cut o conclizie precum c


unii le

constitu ional i norm de drept familial reprezint rela ia dintre general i particular, adic

sociale, iar institu ia reprezint o anumit categorie de rela ii din cadrul acestui gen. Astfel, dac

paternit ii i copil riei din constitu iile mai multor state (din CSI, Italia, Spania, Fran a etc.). A fost constatat faptul c n unele dintre aceste constitu ii al turi de maternitate este pus sub ocrotirea statului i paternitatea. ntruct Constitu ia Republicii Moldova nu prevede protec ia paternit ii, s-a propus s fie luat sub ocrotire i aceast valoare social . n lucrare au fost puse ndatoririlor parentale, momentul nregistr rii copilului la oficiul st rii civile (moment ce produce pentru persoane efecte juridice, a fost propus o m sur de perfec ionare a legisla iei din domeniu n RM); capacitatea de exerci iu reproductiv a p rin ilor, recurgerea la serviciile extraconjugale, recunoa terea paternit ii. n acest sens au fost consultate mai multe izvoare legislative din Republica Moldova i interna ionale, pentru legisla ia noastr din domeniul cercetat fiind propus reglementarea drepturilor reproductive. Practica judiciar a Republicii Moldova n baza unor cauze de desfacere a c s toriei, dec derea din drepturile p rinte ti, adop ia. Aceast sarcin a fost trasat pentru a urm ri n practic cum snt solu ionate astfel de probleme, fiind respectate drepturile p r ilor implicate. Aducnd ca exemplu un ir de dosare i analizndu-le, s-a observat c , n general, instan ele judec tore ti se str duiesc s aplice corect i uniform legisla ia n vigoare, deciziile luate snt Cu toate acestea n unele dosare s-au constatat i cazuri de refuz nentemeiat al consim mntul so iei n timpul gravidit ii, nu ntotdeauna judec torii depun eforturile necesare pentru consolidarea familiei tinerelor perechi, ntr-un caz p rintele a fost lipsit de drepturile p rinte ti, instan a examinnd cauza n lipsa certificatului de na tere al copilului. Au fost analizate cauze de stabilire a paternit ii copilului conceput n rela ii extraconjugale sau pn la momentul decesului tat lui biologic etc. n domeniul adop iei de asemenea au fost aduse mai multe exemple att de aplicare corect a legisla iei n vigoare, ct i cazuri de neglijare a legii. Aceast analiz a fost efectuat cu scopul de a aten iona instan ele judec tore ti asupra problemelor ce apar n practic la aplicarea normelor juridice din domeniu i pentru a lichida lacunele. Racordarea legisla iei na ionale cu privire la protec ia familiei la standardele europene. Cazuri din jurisdic ia CEDO. Cu scopul de a perfec iona legisla ia Republicii Moldova, a fost luat sarcina de a analiza mai detaliat aspectul protec iei familiei promovat de CEDO n baza Conven iei europene pentru protec ia drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i a Protocoalelor adi ionale.

43

judec torului de a pune cererea pe rol, intentarea ac iunii de desfacere a c s toriei f r


ntemeiate pe probe irefutabile, adopt o atitudine impar ial


i obiectiv .

mamei purt toare, drepturile


i ndatoririle p rin ilor fa

de copiii rezulta i din rela ii

n dezbatere opiniile mai multor autori cu privire la: momentul apari iei drepturilor

Analiznd spe ele din jurisdic ia CEDO n protec ia dreptului la c s torie, la respect pentru via a de familie, dreptul la divor , la protec ia mamei i copilului f r ad post etc., s-a observat c n unele cazuri Curtea considera benefic implicarea statului cnd este vorba, spre exemplu, de ameliorarea situa iei copilului nelegitim, iar n alte cazuri trebuie s nu se implice, statul trebuie s ac ioneze doar de pe pozi iile cre rii condi iilor pentru ca cei interesa i s duc o via de familie normal pentru to i membrii ei. ntruct Moldova a ratificat aceast Conven ie, ea i-a asumat obliga ia de a-i respecta ntru totul prevederile (art. 5, art. 8 etc.), precum i alte drepturi i libert i fixate n Protocoalele adi ionale. normativ juridice pentru realizarea acesteia n Republica Moldova. Prin realizarea acestei sarcini a fost posibil stabilirea surselor legisla iei cu privire la protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei adoptate n vederea nf ptuirii politicii de stat n domeniul indicat. n contextul lucr rii au fost amintite i analizate actele interna ionale cu privire la drepturile omului, n baza c rora ulterior au fost detaliate i adoptate mai multe legi care pun sub ocrotire, printre celelalte, i interesele familiei, mamei i copilului. Au fost analizate Conven ia Protocoalele adi ionale, fiind aduse exemple din jurisdic ia CEDO cu spe e referitor la solu ionarea cazurilor privind familia; Conven ia cu privire la drepturile copilului (1989); Constitu ia RM; Codul familiei al RM (cu spe e din practica judiciar a RM); Legea RM privind drepturile copilului (1994); Legea cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familial (2001); Legea cu privire la tineret (1999), o serie de hot rri de Guvern cu privire la aprobarea strategiei na ionale privind protec ia copilului i familiei (2003); Programul-pilot Copiii orfani (2002), Programul de stat privind asigurarea drepturilor copilului (1995) etc. Toate aceste acte i multe altele au constituit pilonul principal n dezv luirea temei propuse n teza de doctorat. Pentru a completa cadrul legislativ din domeniu, la lucrare a fost anexat (Anexa nr. 21) spre analiz proiectul de Lege cu privire la sus inera familiei de c tre stat.

Adoptarea politicii de stat n domeniul ocrotirii familiei

i perfec ionarea bazei

european

pentru protec ia drepturilor omului

i a libert ilor fundamentale (1950) cu

Concluzii la capitolul 1 1. n prezent, familia ca element de baz a societ ii, n virtutea condi iilor stabilite n procesele de transform ri radicale, reclam o ocrotire deosebit din partea statului. 2. De i familia a fost o component a tuturor forma iunilor social-economice ce s-au perindat de-a lungul evolu iei istorice a omenirii, institu ia familiei a devenit obiect de studiu pentru juri ti abia n secolul al XIX-lea.

44

3. n prezentul capitol s-au f cut analize succinte ale unor acte interna ionale care pun sub ocrotire drepturile i libert ile fundamentale ale omului (drepturile civile, politice, economice, sociale i culturale), drepturile copilului. Au fost supuse analizei lucr rile mai multor autori care au abordat subiectele ce au prezentat interes pentru noi (definirea no iunii de familie, identificarea dispozi iilor constitu ionale cu privire la protec ia familiei, func iile familiei, garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a familiei, drepturile reproductive i s n tatea reproductiv , drepturile i ocrotirea copilului etc.). 4. Au fost desf urate scopul i sarcinile tezei de doctorat i unele aspecte comparative mamei i copilului.

ale prevederilor constitu ionale din cteva

ri cu privire la ocrotirea drepturilor

45

2. GARANTAREA CONSTITU IONAL A DREPTULUI LA FAMILIE N REPUBLICA MOLDOVA


2.1. Institu ia familiei n proces de evolu ie Din perspectiva func ionalismului normativ-politic, n sec. al XX-lea institu ia familiei se consider instrumentul principal al statului n vederea educa iei i culturaliz rii na iunii, n sens modern ea fiind conceput ca un valorificator al bunurilor oferite de progresul tehnico- tiin ific, pentru ca la rndul s u s contribuie, prin for a intelectului, la f urirea idealului social reformator. A adar, familia reprezint un element fundamental al societ ii format din persoane nzestrate cu anumite atribu ii, drepturi i ndatoriri. Ca realitate afectiv , educativ , cultural , beneficieze de drepturile i serviciile necesare pentru a- i exercita plenar func iile predestinate [ 60 ]. Familia este una dintre cele mai vechi forme de organizare social cunoscut n istoria organizeaz n familie, care este o parte a cet ii [2,p.73]. Spre sfr itul sec. al XX-lea, succesele nregistrate de arheologie i etnografie au f cut posibile extinderea i aprofundarea cuno tin elor despre dezvoltarea social n diversele regiuni ale lumii, fapt demonstrat de numeroasele lucr ri ap rute n domeniu (de exemplu, M. O. Cosven. Istoria culturii primitive; K. Marx, F. Engels. A.Smochin . Istoria universal a statului i dreptului, Epoca Antic La famille, une ide neuve en Europe i multe altele).

civic , economic

i social , familia trebuie s se bucure de toat protec ia i sprijinul statului, s

omenirii. Spre exemplu, n lucrarea sa Politica Aristotel spunea c omul ca fiin

social se

i Medieval ; B. Houchard.

Conform Dic ionarului etimologic, cuvntul familie este un mprumut latino-romanic i nseamn un grup de persoane unite prin rela ii de filia ie [138]. Fiind o form de coabitare dintre b rbat i femeie, ce cuprinde un anumit tip de rela ii sociale, familia, sub diverse moduri de organizare, exist n orice forma iune social-economic , iar ntruct aceast comuniune are o modificat de la o ornduire la alta [ 60 ]. n acest sens apel m la cunoscuta lucrare a lui F. Engels. Originea familiei, a propriet ii private i a statului (1884), n care autorul a demonstrat c forma familiei n-a superioar , pe m sur ce societatea s-a aflat ntr-o permanent dezvoltare, fapt ce a servit drept continuare, n aceea i lucrare descoperim i afirma ia: Lua i anumite trepte de dezvoltare a 46

semnifica ie determinat

de modul de produc ie, forma i rela iile conjugal-familiale s-au

stagnat pe parcursul timpului, ci, dimpotriv , a evoluat de la o stare inferioar dovad c teoria materialismului dialectic se aplic

i institu iei familiei [75, p.250,253]. n

Opere alese, n III vol., ed.1979; Petru Ilu . Sociopsihologia

i antropologia familiei;

la alta

produc iei, a schimbului, a consuma iei i ve i afla o form corespunz toare de ornduire social , de organizare a familiei [75, p. 482]. absolut i perpetu individual , erau rela ii de subordonare total a membrilor de familie fa de

De exemplu: rela iile din familia sclavagist patriarhal , statornicite pe proprietatea puterea discre ionar a capului de familie; rela iile din familia nobiliar feudal erau rela ii de dependen , ele fiind impuse de proprietatea privat divizat ; rela iile din familia burghez se generate de proprietatea privat . Pentru a cuprinde n profunzime i a dezv lui pe larg importan a institu iei familiei n societate, ncercnd astfel s atingem obiectivul principal al studiului nostru: sensibilizarea demar m investiga ia prin abordarea fenomenului familiei n proces de apari ie i dezvoltare. ntruct n cadrul lucr rii noi utiliz m i no iunea de familie i no iunea de c s torie, consider m oportun s constat m c n sociologie c s toria i familia snt fenomene deosebite (prima ntrune te mecanismul de formare de c tre stat a raportului so -so ie, men inut la dorin a ambilor indivizi [52, p.42 ], a doua cuprinde aspectul juridic: rela iile de c s torie i filia ie, traiul n comun i bugetul comun [28], ns ele aflndu-se ntr-o continu suprapunere, noi apel m la ambele. lucrarea sus-numit , vine s confirme c celor trei stadii principale de dezvoltare a omenirii le corespund trei forme principale de c s torie, i anume: s lb ticiei i corespunde c s toria n grup, barbariei c s toria pereche, iar civiliza iei monogamia [75, p. 248-254, 273]. Forma cea mai veche i cea mai timpurie a familiei este considerat familia n grup, n cadrul c reia grupuri de b rba i i grupuri de femei i apar in reciproc unul altuia [75, p. 261]. Familia n grup a cunoscut dou forme succesive de dezvoltare: a) familia nrudit prin snge. Este prima treapt a familiei n care urma ii unei perechi cauz so i i so ii [75, p. 263-264]; organizarea familiei prin excluderea raporturilor sexuale dintre p rin i i copii, familia punalua a constituit al doilea pas n excluderea raporturilor sexuale dintre surori i fra i. lucrarea Istoria culturii primitive: familia n grup era, pe de o parte, endogam , deoarece se 47

caracterizeaz

prin subordonarea unor membri de familie altora din cauza contradic iilor

organelor competente asupra familiei ntru garantarea constitu ional a valorilor ei, am decis s

A adar, fiind o axiom faptul c familia este un produs al evolu iei istorice, F. Engels, n

n fiecare genera ie ulterioar snt cu to ii ntre ei fra i i surori i anume din aceast b) familia punalua. Dac familia nrudit

prin snge a constituit primul pas n

Relativ la aceste dou forme de familie se pronun

i cercet torul M.O. Kosven n

ncheia n limitele unui trib, iar pe de alt parte, era dual-exogam , deoarece n snul tribului se ncheia n mod obligatoriu ntre cele dou jum t i ale tribului, iar mai trziu ntre dou fratrii sau dou gin i, adic b rba ii unei jum t i de trib, ai unei fratrii sau gin i erau episodic so ii femeilor din cealalt jum tate de trib, dintre fratrie sau gint [111, p. 101-102]. Caracteristic pentru toate formele de familie n grup este c n cadrul lor nu se tia cine este tat l copilului, dar se tia cine este mama lui [75, p.269]. Astfel, descenden a putea fi stabilit numai pe linie matern , iar to i membrii grupului familial erau urma ii celei mai vrstnice femei, femeia mam (mater familias) dup care se stabilea filia ia. Dup cum a constatat F. Engels, familia era o familie matriarhal , iar averea comun a familiei se numea matrimonium; de aceea i ginta a fost numit matriarhal , societatea fiind numit matriarhal , iar patria ar mum [75, p. 269-273]. cas , i n gospod rie, iar rela iile dintre so i erau amicale, neputnd fi vorba despre vreun a a ceva pentru ca s se desfac imediat c s toria, iar pe b rbat s -l amenin e chiar r zbunarea rudelor so iei jignite [111, p.107]. Nu putem evita opinia cercet torului Ioan Albu despre rolul femeii n acest tip de familie, conform c reia femeia se bucura de o mare considera ie i de suprema ie n via a tribal ; ea este arbitru i judec tor, iar n calitate de preot ndepline te ritualurile cultului. Num rul destul de mare al reginelor i principeselor n antichitate, ca i influen a lor hot rtoare cnd domnesc fiii lor, de exemplu n Egipt, snt consecin e ale matriarhatului. n perioada aceea, mitologia a Gerda etc. Femeia e inviolabil , omorrea unei mame este crima cea mai grav b rba ilor obliga ia de a o r zbuna [1, p. 23]. Treptat, acest tip de familie a nceput s dispar . Germenii familiei perechi au ap rut ca form de convie uire a unor perechi izolate atestate nc n perioada familiei n grup, cnd b rbatul avea o so ie principal printre multe alte so ii, el fiind, la rndul s u, un so principal pentru aceasta, printre ceilal i so i [75, p. 274]. Excluderea treptat a rudelor de snge din rela ia conjugal a redus familia la ultima sa unitate, un b rbat i o femeie. dobnde te n familie o pozi ie economic preponderent pereche la familia monogam [ 60 ].

n timpul matriarhatului, conform opiniei autorului M. O. Kosven, femeia era st pn


tratament r u al so iei din partea b rbatului, deoarece ar fi fost suficient ca b rbatul s - i permit

c p tat un caracter prin excelen


feminin: Astarte, Demeter, Ceres, Latona, Isis, Frigga, Freya, i impune tuturor

diminuat, instalndu-se familia patriarhal , care a constituit o punte de trecere de la familia

48

fa

de femeie, rolul femeii s-a

Ini ial familia pereche a avut un caracter matriarhal, ns , pe m sur


i n

ce b rbatul

barbariei, acest fapt constituind unul dintre indiciile epocii civiliza iei. Aceast form de familie se caracterizeaz prin urm toarele particularit i: este bazat pe domina ia so ului; concret nu poate fi pus la ndoial ; se deosebe te de familia pereche prin durabilitatea rela iilor conjugale; ea nu mai poate fi desf cut dup bunul plac al oric ruia dintre so i; datorit acumul rii de mari bog ii n minile b rbatului i din dorin a de a l sa aceste bog ii ca mo tenire copiilor acestui b rbat i nu ai altuia [75, p. 294, 296-306]. Dup opinia mai multor sociologi, printre care i M. O. Kosven, cre terea for elor de produc ie, determinat mai ales de trecerea de la agricultura cu s p liga la agricultura cu plugul i de la cre terea izolat a animalelor la cre terea lor n turme, a consolidat i suprema ia

scopul determinant al familiei este na terea copiilor, a c ror provenien


de la un tat

se consider prima form de familie care a ap rut din cauze de ordin economic, adic

ndeosebi de c tre b rba i. Ca urmare, s-a schimbat i locul b rbatului att n produc ia social , ct i n economia familial [111, p. 108-110]. Sntem de acord cu opinia autorului susnumit c anume aceast nou diviziune a muncii leg tur conjugal , adic la trecerea de la familia pereche instabil la familia monogam . A adar, familia monogam a ap rut ca o familie patriarhal , cu a ezare patrilocal (so ia tr ie te n familia so ului), n loc de a ezare matrilocal (cnd so ul tr ia n familia so iei). Averea familiei se nume te patrimoniu, eful familiei este b rbatul pater familias, no iune care, n pentru care romanii utilizau termenul de jenitor, ct pe aceea de putere [141, p. 90]. Pater familias este singurul proprietar al patrimoniului familial, unicul judec tor i preot suprem al cultului familial ancestral. Credem c aceast putere nelimiltat a capului familiei i are o explica ie fireasc , generat de condi iile de trai din societatea roman . n cadrul acestui tip de familie membrii ei puteau fi supu i celor mai crunte pedepse, vndu i, alunga i din casa familial , abandona i, c s tori i f r consim mntul lor, ba chiar i omor i de c tre tat l lor. Treptat, pe m sura evolu iei, dup cum se exprim profesorul A. Smochin , fiii din aceste se obliga prin contractele lor s fie proprietari etc. [141, p.91]. Acest proces a fost nso it de

ntre sexe a ata at so ia de gospod ria b rbatului, fapt ce a dus la o mai stabil

viziunea profesorului Andrei Smochin , evoc nu att ideea de descenden


i de procreare,

familii dobndesc o calitate deosebit de cea a tat lui, n consecin transformarea structurii societ ii de clas

ei devenind susceptibili de a

timpurii. Practica electivit ii, amovibilit ii 49

economic

a b rbatului fa

de femeie, deoarece agricultura

i p storitul erau practicate

i mai trainic

Familia monogam

apare la hotarul dintre treapta de mijloc i cea superioar ale

c peteniilor, conduc torilor militari .a. este substituit de practica nsu irii func iilor (inclusiv a plusprodusului, propriet ii), transmiterea acestora prin mo tenire urma ilor. De fapt, conform opiniei lui A.V.Vengherov exprimat n lucrarea sa Teoria statului i dreptului, i normele de convie uire n societatea de clas timpurie au menirea s asigure inegalitatea protejeze proprietatea vrfurilor conduc toare, prin diferen ierea pedepselor pentru crimele mpotriva persoanei (om liber, rob, b rbat, femeie, copil), prin legalizarea privilegiilor [161, p. 41-68]. Dup cum ne sugereaz Susan Boyd, att n societate, ct i n familie rela iile dintre b rba i i femei au nceput s se statorniceasc dup formula putere-subordonare, deoarece putere i n sfera familiei [214, p. 8-9]. primul rnd al celor occidentale) doar la intersec ia sec. XIX i XX, n baza unor reverbera ii resim ite din anul 1789, care, prin dispozi ia art. 1, stipuleaz c oamenii se nasc i r mn liberi i egali n drepturi, iar art. 2 declar c scopul oric rei asocia ii politice este ap rarea drepturilor naturale i imprescriptibile ale omului... [74, p.116], acest fapt influen nd i rela iile de familie. Alt act de voca ie european a fost Codul civil francez, ulterior numit Codul lui Napoleon, adoptat n 1804 (al turi de Codul comercial (1807), penal (1810), care consfin ea baza juridic a noilor rela ii burgheze din Fran a, nlocuind inegalitatea dup origine prin inegalitatea dup avere). De i n acest Cod no iunea propriu-zis de familie nu este definit , totu i actul a avut grij s concentreze la maximum proprietatea familiei n minile unei persoane capul familiei, acest rol fiind atribuit pe cale legislativ so ului. Anume de voin a acestuia depindea dreptul so iei de a se angaja sau nu n cmpul muncii, anume acesta devenea proprietarul banilor c tiga i de so ie, distribuitorul mijloacelor financiare i al altor valori materiale care formau zestrea so iei sau dobndit de aceasta prin mo tenire. Pentru sociologie, este vorba de un grup de indivizi uni i printr-o comunitate de via . Pentru drept, este vorba de un ansamblu de indivizi uni i prin rudenie sau alian . Pe acelea i principii era fundamentat i dreptul comun (Common Low) din Marea Britanie. O apreciere clasic a acestei situa ii poate fi considerat concep ia relativ la c s torie a cunoscutului jurist englez V. Blakston dat n lucrarea Comentarii asupra legilor britanice, publicat n anul 1765, conform c reia: n c s torie, din punctul de vedere al dreptului, so ul i parcursul c s toriei ori nu se ia n general n considera ie, ori se ncorporeaz cu statutul so ului [206, p. 103].

patrimonial

i social n devenire, ndeosebi prin n sprirea brusc a sanc iunilor chemate s

b rba ii, ncepnd s joace rolul dominant n sfera public , politic


i economic , au dobndit

Problemele familiei ca institu ie social au trezit interesul public n statele dezvoltate (n n Declara ia francez a drepturilor omului i cet eanului act ce a ncununat Revolu ia Francez

50

i se consolideaz

so ia reprezint o singur persoan : aceasta presupune c existen a fizic


i juridic a femeilor pe

Conform normelor de drept comun, c s toria era privit ca o form specific de contract, caracterizat prin faptul c , spre deosebire de alte acorduri, drepturile i ndatoririle p r ilor erau stabilite de p r ile nse i, dar i de stat. Totodat , rela iile de familie erau fundamentate pe stereotipurile ideologice privind rolul sexului n rela iile de c s torie. n consecin , practic n toate statele din SUA a fost preluat concep ia dreptului de familie adus de coloni ti, conform c reia so ul i so ia erau privi i ca o unitate juridic specific . Conform opiniei cercet torului englez Bride Stetson, o dat c s torindu-se, femeia pierdea statutul de persoan independent , iar func ia de protec ie a drepturilor acesteia, inclusiv r spunderea pentru actele ei, trecea n competen a so ului (status of covered woman) [215, p.128]. Sub influen a acestei concep ii, n literatura de specialitate din SUA, starea dat de lucruri era reprezentat n felul urm tor: din momentul ncheierii c s toriei, drepturile i ndatoririle so iei de inute de aceasta pn la c s torie trec n competen a so ului. ntreaga proprietate a so iei, inclusiv salariul, devin proprietate a so ului: ea nu poate ncheia contracte i r spunde pentru executarea sau neexecutarea acestora. n cazul n care so ia s vr e te o infrac iune, consecin ele ce decurg din aceasta trec pe seama so ului. Deoarece so ul poart r spundere pentru ac iunile ei, acesta este n drept s pedepseasc so ia i s -i corecteze ac iunile. De competen a so ului ine i achitarea datoriilor acumulate de so ie pn la c s torie, i ntre inerea ei. Cu alte cuvinte, concep ia c s toriei, conform normelor de drept comun, punea so ia n acela i autor Steston, femeia c s torit era lipsit de capacitatea de exerci iu [215, p.129]. Ulterior, la nceputul sec. al XX-lea n statele din cadrul sistemului de drept anglosaxon snt ntreprinse primele tentative de ndep rtare de la doctrina conform c reia so ii interpretare a statutului cuplului conjugal s-au dovedit a fi ta ii tinerelor din familiile nst rite, care ncercau s protejeze averea acumulat de posibila risip din partea viitorilor gineri. Astfel, primele legi privind proprietatea femeilor c s torite adoptate de statele Missouri (1839), Maryland (1843), New York (1848), iar ulterior i de alte state asigurau protec ia averii so iei de a fi utilizat pentru achitarea datoriilor so ului, dup acestea urmnd i altele, care au poarte r spundere pentru executarea acestora, precum i dreptul de a fi, mpreun cu so ul, tutore al copiilor comuni, inclusiv de a avea putere egal cu a so ului n raport cu ei i acelea i drepturi i ndatoriri [215, p.25]. Drept rezultat, n sec. al XX-lea, n SUA i n alte state din cadrul sistemului de drept anglo-saxon, c s toria a nceput s fie privit ca un acord dintre cet eni egali n drepturi, dar cu 51

dependen

total fa

de b rbat la s vr irea oric ror acte juridice. A adar, dup cum afirm

formau o anumit

unitate juridic . n SUA cei mai activi adversari ai acestui mod de

oferit femeilor dreptul de a dispune de sine st t tor de veniturile lor, s ncheie contracte i s

diferite sfere de activitate, egale dup importan : so ului i revenea ndatorirea de a dobndi mijloace de existen pentru familie, iar so iei gestionarea gospod riei i grija copiilor. izvoarele vechiului drept romnesc scris. Confirmarea o g sim n Cartea romneasc

Aceast stare de fapt era caracteristic nv

i pentru situa ia femeii c s torite, atestat n de i Pravila lui Vasile

tur de la pravilele mp r te ti i de la alte giudea e, mai numit

Lupu, care a ie it la lumin n 1646, n tipografia de la Trei Ierarhi, Ia i. n textul acestei legiuiri (gl.22), arat cazul n care poate s o bat (gl.23), o ap r de v t mare (gl.24), dar admite (gl. 25). Cartea romneasc de nv tur socotea c femeia iaste mai proast ... dect b rbatul

cuprinz toare g sim o reglementare a purt rii b rbatului fa


de so ia sa, interzice vr jm ia lui

pentru vinov ii grave s o alunge din cas cu puterea sa, f r de leage i f r (gl.41) prin neputin a i sl biciunea firei (gl. 51) [16 ].

tirea giude ului

Legiuirea cuprinde dispozi ii despre c s torie i desp r enie (gl.17-21), pierderea zestrei (gl.16) etc. [ 16, p.135]. Transform rile economice i politice din spa iul romnesc, care au dus la apari ia noilor rela ii de produc ie capitaliste au determinat ntocmirea n anul 1780 a unei edi ii ngrijite de Alexandru Ipsilanti Pravilniceasca condic . Referitor la rela iile dintre b rbat i femeie, Condica reglementeaz unele aspecte dintre ace tia sub titlul Pentru b rbat i muierea lui pct. 1, unde g sim: Precum muierea nu s vinuie te pentru datorii i alte ali veri uri ale b rbat -s u, asemenea nu s trage la judecat nici pentru vinov iile b rbat -s u, orice fel de vin va fi, f r de vin , fiindc de s v dovedi ntr-acesta chip, atunci i ia s vinuie te. Iar la vin de hainlc nu iaste destul r spunsu al muerii a zice numai c nu iaste amestecat cu b rbat -s u la acea fapt , ci de va i t cea i nu va chibzui mijloc a ar ta acea rea fapt a b rbat -s u, s vinuie te ca una ce au tiut i n-au vrut s o z tieneasc , fiindu-i prin putin [ 133, p.128]. ordinul lui Scarlat Calimachi, a unui cod de legi care-i poart numele - Codul Calimach [ 31]. Astfel, n Cap.II Pentru dritul c s toriei, 63, Codul stipuleaz : Leg turile familiei femeiasc , arat cu un chip legiuit a lor voin

numai de s v dovedi c

i ia au fost pornit de sine , adic din fireasca ei r otate spre acea

Un act juridic de o importan

deosebit a prezentat alc tuirea n anii 1816-1817, din

i hot rre, de a vie ii ntr-o legiuit nso ire, cu


dragoste, cu frica lui Dumnezeu i cu cinste ntru o tov r ie nedesp r it , de a na te prunci, a-i cre te, a se ajuta ntre ei dup putin la toate ntmpl rile sau n 106 constat : B rbatul este capul familiei sale. Pentru aceia lui mai ales se cuvine a fi pov uitoriu c sniciei ocrmuiri; el este datoriu i a se ngriji pentru cele trebuincioase a so iei sale, dup puterea ntov r itei lor averi, i de a o ap ra ntru toate ntmpl rile [ 31, 63, p.89; 106, p.101].

52

se alc tuiesc prin c s toreasc tocmeal , prin care dou persoane, partea b rb teasc

i partea

Legiuirea lui Caragea de asemenea a constituit un moment important n evolu ia juridic a spa iului din ara Romneasc (promulgat la 9 august 1818 i intrat n vigoare la 1 septembrie cadrul c rora extrem de clar indic menirea principal a c s toriei: Nunta iaste tocmeala unirii barbatului cu femeia spre facere de copii [120]. Laconismul acestor dispozi ii reflect ntru totul mentalitatea epocii. Inegalitatea la nivelul membrilor principali ai familiei se reg se te la capitolul drepturi. Chiar dac Legiuirea lui Caragea pomene te de o cvasiegalitate succesoral , n multe privin e starea de inferioritate a femeii, n ceea ce prive te mo tenirea, este evident . Referindu-ne la teritoriul dintre Prut i Nistru n perioada cnd s-a aflat n componen a Romniei (1918-1940), acesta ini ial a tr it n condi iile Constitu iei din 1866, iar ulterior n condi iile Constitu iei din anul 1923, care, n art. 6 alin.3, stipuleaz : ...drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalit i a celor dou sexe, iar art. 8 alin. 2 prevede: to i romnii de origin etnic , de limb sau de religie sunt egali naintea legii i datori a multietnic al Basarabiei [74, p.324; p.325]. Dar n toate aceste condi ii familia r mne sub influen a bisericii, care de la nceputurile sale i-a extins autoritatea asupra vie ii omului, dac nu a ap rut chiar n numele lui. Religia a cucerit plenar intimitatea omului i a vie ii lui de familie, nso indu-l de la na tere pn la moarte. armonizeze ac iunile sale legate de evenimentele fundamentale din cadrul familiei cu cerin ele prescrise de stat. Statul a inut de datoria sa s reglementeze din punct de vedere legislativ 23) dispunea c ntocmirea actelor st rii civile va trebui s precead ntotdeauna binecuvntarea religioas [74, p.328 ]. ntemeierea familiei [43, p.17]. n alte condi ii a existat partea de est a Basarabiei, care i dup revolu ia din 1917 a r mas n componen a Rusiei. Proclamat Republic Autonom Sovietic Socialist Moldoveneasc , ea a beneficiat de legisla ia sovietic n devenire. n acest sens nu putem trece cu vederea decretele adoptate de unele gubernii din Rusia privind institu ia familiei, deoarece con inutul acestora reflect fundamentul pe care urmau s evolueze noile reglement ri. De exemplu, Decretul despre , or. Saratov, or. Vladimir) dispunea: Fiecare femeie nec s torit de la 18 ani se

1819). Acest cod, pe lng alte reglement ri, de exemplu a rentei feudale, fixeaz

i dispozi ii, n

contribui f r

osebire la d rile i sarcinile publice, fapt foarte important pentru spa iul

Estimnd i ierarhiznd valorile moral-spirituale n canoanele religioase, biserica a ncercat s


raporturile dintre c s toria civil


i cea religioas . De exemplu, chiar Constitu ia din 1923 (art.


Constitu ia Romniei din 1938 (art.20) p streaz aceea i atitudine fa


de rolul religiei n

anularea propriet ii private asupra femeii (


declar proprietate a statului i este obligat s se nregistreze la Biroul Iubirii Libere, unde

53

b rba ii de la 19 ani pn la 50 de ani pot s - i aleag o femeie indiferent de dorin a acesteia [52, p.34] sau lucrarea lui A. Zalkind 12 precepte sexuale ale proletariatului revolu ionar n care parteneri: atrac ia sexual fa

de un obiect dintr-o clas social antagonist , moral opus se


prezint drept o perversie ca o atrac ie fa de un crocodil... [163, p.344 ]. n primele constitu ii sovietice ale Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovene ti (1925, 1938) dreptul la familie nu era stipulat expres, legislatorul limitndu-se doar la consacrarea egalit ii n drepturi a femeii i b rbatului. Astfel, Constitu ia RASSM din 1938, n art. 89, dispunea urm toarele: Femeii n RASS Moldoveneasc se d u drepturi totuna ca i b rbatului n toate ramurile vie ii gospod re ti, de stat, culturale i ob te ti-politice. Putin a de a nf ptui aceste drepturi a femeilor ce garanteaz , dnd femeii drept totuna ca i b rbatului la intereselor mamei i copchilului, dnd femeilor n vremea ngreun rii otpuscuri cu p strarea platei de munc , ct i printr-o mrej larg de c si de na tere, iasle i gr dini de copchii [ 35 ]. Acelea i drepturi le g sim i n art. 100 din Constitu ia Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti din 1941 [ 36 ].

munc , la plata mun ii, la hodin , la strahuirea so ial


i la nv

tur , prin ap rarea de stat a

n anii 60 ai secolului trecut n Europa Occidental ncepe revolu ia sexual care aduce alte viziuni asupra educa iei sexuale, iar cercetarea deosebirilor fiziologice dintre organismul femeii i cel al b rbatului, precum i a problemelor ce in de igiena personal , acest aspect fiind atitudinea fa de familie devenind mai sever . Producndu-se dup r zboi, n condi iile cnd statul sovietic se confrunta cu mari probleme demografice, aceste evenimente nu puteau s nu influen eze situa ia din Uniunea Sovietic . Constitu ia Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti din 1978 (art. 51) pentru prima dat pune familia sub ocrotirea statului: C s toria se bazeaz pe liberul consim mnt al femeii i b rbatului; so ii se bucur de egalitate deplin n drepturi n rela iile de familie [ 37 ]. Problema principal a pedagogiei sovietice devine preg tirea tinerei genera ii pentru via a de familie, ca latur component a procesului general de formare a personalit ii multilateral dezvoltate. Ulterior, rela iile de familie ncep s fie privite de pe pozi ii umaniste i de c tre organele de partid, ale c ror aspira ii au nceput s fie reflectate n diverse acte emise de ele. Dac n literatura de specialitate se men ioneaz c pn la lucr rile Congresului al pentru a crea o genera ie s n toas din punctul de vedere al clasei revolu ionar-proletare, pentru

numit igienico-fiziologic [85,p.25], cu siguran

a avut impact i asupra rela iilor conjugale,

XXVII-lea al PCUS poporul sovietic a tr it conform principiului: Via a sexual este destinat folosirea corect

a ntregului tezaur energetic al omului, pentru organizarea revolu ionar54

i exprim atitudinea aberant revolu ionar-proletar de clas fa


de rela iile sexuale dintre

ra ional a bucuriilor acestuia, pentru formarea militant a rela iilor de clas [163, p. 346], apoi Congresul al XXVII-lea al PCUS (1981) s-a distins prin elaborarea unui amplu complex de m suri pentru intensificarea ajutorului acordat de stat familiilor cu copii, asigurarea unei mbin ri ra ionale a educa iei sociale cu cea familial , mbun t irea educa iei copiilor, preg tirii tineretului pentru via a de familie [85, p. 3 ]. Socialist Moldoveneasc , ca i pe ntreg teritoriu al URSS, familia a cunoscut muta ii esen iale, p strndu- i totu i rolul fundamental att n via a indivizilor, ct i n societate.

A adar, n sec. al XX-lea, n special n a doua lui jum tate, n Republica Sovietic

paternitate i copil rie n tiin a dreptului Familia, reprezentnd un element fundamental al comunit ii umane, a devenit obiect de reglementare al celor mai importante izvoare de drept interna ional i na ional. n conformitate cu Declara ia universal a drepturilor omului (art. 16), Cu ncepere de la mplinirea vrstei legale, b rbatul i femeia, f r nici o restric ie n ceea ce prive te rasa, na ionalitatea sau religia, au dreptul de a se c s tori i de a ntemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea c s toriei, n decursul c s toriei i la desfacerea ei. C s toria nu poate fi ncheiat dect cu consim mntul liber i deplin al viitorilor so i. societ ii i are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului [54, art. 16 alin. 3]. unitatea interpret rii acestei institu ii, cu att mai mult cu ct n privin a acesteia n literatura de specialitate au fost expuse opinii contradictorii. Spre exemplu, M. V. Antokoliskaia consider c ns i no iunea de familie ntotdeauna a fost nedeterminat , din cauza c rui fapt nici nu poate fi definit n legisla ie [154, p.8]. A. M. Neceaeva, n general, nu recunoa te necesitatea definirii no iunii de familie n con inutul Codului familiei, deoarece descifrarea no iunilor utilizate nu intr n sarcina acestui act legislativ... [194, p. 8]. Conform opiniei lui Patrick Courbe, Familia este un grup de persoane care reune te unul sau mai multe elemente, precum faptul biologic (rudenia), actul juridic (c s toria, adop ia) sau comportamentul social (concubinajul) [220, p.1]. sensuri: un n eles restrns, propriu-zis, i unele n elesuri largi: n sens restrns, no iunea de familie 55

Conform aceluia i articol, familia constituie elementul natural Pentru n elegerea, aprecierea adecvat

i definirea no iunii de familie trebuie s asigur m

Cercet torul romn Ioan Albu este de p rere c , fiind o realitate juridic , familia are dou

2.2.

Definirea no iunii de familie i analiza categoriilor de maternitate,

i fundamental al

totalitatea persoanelor care descind dintr-un autor comun, la care snt de ad ugat i so ii acestor persoane. Acela i autor atribuie familiei unele tr s turi ce caracterizeaz familia drept: o realitate biologic , prin uniunea dintre b rbat i femeie i prin procreare; general, dintre membrii familiei; o realitate juridic , prin reglement rile legii privitoare la familie [1, p. 7]. Totodat , cercet torul Albu sus ine c n elesuri mai largi ale no iunii de familie le putem reg si n textul Codului familiei al Romniei [1, p.7-8]. de mai mul i autori, printre care i cercet torii ru i V. F. Kuzne ov i O. V. Kuzne ova, pentru care este absolut clar c familia se ntemeiaz n urma c s toriei - uniune benevol dintre o femeie i un b rbat, reglementat de normele juridice, care produce pentru ei drepturi personale i patrimoniale i ndatoriri reciproce, orientate spre crearea familiei, na terea i educarea n viziunea altora, cum ar fi, de exemplu, V. A. Greciuc, familia reprezint un subiect al rela iilor sociale asigur torii [166, p. 201]. Unii sociologi, printre care i E. St nciulescu, se exprim lapidar relativ la familie: Familia reprezint o unitate social constituit din adul i i copii, ntre care exist rela ii de filia ie natural sau social [142, p.227]. O defini ie ampl care vine s cuprind no iunea dat sub mai multe aspecte i care ne pedagogiei: familia reprezint un microgrup social, o celul elementar a societ ii, a neamului, care realizeaz un ansamblu de func ii biologice, psihologice, educative, economice, sociale, culturale, conturnd habitusul primar al individului. Familia este mediul natural, firesc, cel mai apropiat i necesar pentru dezvoltarea i formarea personalit ii umane [Apud, 52, p.42]. Dup cum rezult din aceast defini ie desf urat , tipurile de familie, precum i rela iile ce se stabilesc ntre membrii acestora, snt diverse. De i Codul familiei al Republicii Moldova nu ne ofer o defini ie pertinent a familiei, ntre b rbat i femeie, egalitate n drepturi a so ilor, sprijin reciproc moral i material, fidelitate conjugal , prioritate a educa iei copilului n familie, manifestare a grijii pentru ntre inere, buna cre tere, educa ie i ap rarea drepturilor i intereselor membrilor minori i ale celor inap i de

o realitate social , prin comunitatea de via

dintre so i, dintre p rin i i copii i, n

n aceste condi ii, consider m c o defini ie a familiei este inevitabil , opinie mp rt it

copiilor [186, p.7].

pare cea mai reu it

o descoperim n cercet rile savan ilor din domeniul psihologiei

acesta reglementeaz rela iile familiale conform urm toarelor principii: c s torie liber consim it

munc

ai familiei, solu ionare, pe cale amiabil , a tuturor problemelor vie ii familiale, 56

cuprinde pe so i, precum i pe copiii lor minori; n sens larg familia este arborele genealogic, adic

inadmisibilitate a amestecului deliberat n rela iile familiale, liber acces la ap rarea, pe cale judec toreasc , a drepturilor i intereselor legitime ale membrilor familiei [ 28 ]. complexitatea ei tema propus f r o abordare succint a tipurilor de familii existente n prezent de noi a f cut posibil eviden ierea urm toarelor tipuri de familie: Familia nuclear , bazat pe rela ia legalizat conform normelor n vigoare. n acest sens institu ia familiei este considerat de drept constitu ional i utilizat n Legea Suprem a Republicii Moldova n articolele 47, 48, 49. Dup opinia autorului N. Cojocaru, Familia nuclear , ca institu ie social , ndepline te func ii larg acceptate social i, ntr-o anumit m sur , institu ionalizate sau democrat , bazat pe consens, egalitate i complementaritate a rolurilor de so i so ie, precum i de o participare crescnd a copiilor. Alegerea partenerului n cadrul familiei este motivat de afec iune mutual , scopul ei fiind fericirea ambilor so i i a copiilor lor [32, p.25]. Familia adoptiv . n legisla ia Republicii Moldova problemele privind adop ia copiilor snt reglementate de art. 116-141, 162-163 din Codul familiei al Republicii Moldova i de Capitolul XXV din Codul de procedur civil . Adop ia este actul juridic, n temeiul c ruia se stabilesc raporturi de rudenie, pe de o parte, ntre adoptat i descenden ii s i i adoptator ori adoptator i rudele acestuia, pe de alt parte, asem n toare acelora care exist n cazul rudeniei fire ti [28, 30]. Prin art.116, Codul familiei al Republicii Moldova admite adop ia numai n cazul copiilor minori i n interesul lor. Nu se interzice adop ia concomitent a mai multor copii. Totodat , adop ia fra ilor i surorilor de c tre persoane sau familii diferite este inadmisibil , cu excep ia cazurilor n care aceast prescrip ie vine n contradic ie cu interesele lor. Familia de plasament (casa de copii de tip familial) este recunoscut n mai multe state, precum i n Republica Moldova la nivelul actelor legislative. Codul familiei din Republica Moldova opereaz cu no iunea de cas de copii de tip familial, prin care n elege o institu ie acesteia, n scopul ntre inerii par iale i educa iei copiilor orfani i a celor r ma i f r ocrotire p rinteasc (art. 148 ) [ 28 ]. n calitate de servicii de tip familial poate ap rea familia de plasament (n cazul plasamentului copilului n cadrul familiei extinse sau la un asistent parental profesionist) sau casa de copii de tip familial, care se creeaz tot pe baza unei familii [25, p.85]. Conform legisla iei, n casa de copii de tip familial pot fi cel mult 10 copii, inclusiv copiii proprii ai p rin ilor educatori, dar nu mai pu in de 5 copii plasa i ( art.149 alin. (2) CF al RM). 57

particular creat pe baza unei familii, inndu-se cont de situa ia material


i nivelul spiritual al

reglementate prin normele sociale. Ea este puternic axat pe copii, este caracterizat de o structur

att n Republica Moldova, ct i n comunitatea uman din alte


ri. Mai multe surse examinate

n procesul investiga iilor ne-am dat seama c


nu vom reu i s

trat m n toat

Familia tutelar familia constituit din tutore i copilul (copiii) aflat sub tutela lui. adic f r un p rinte din cauza divor ului sau a decesului unuia dintre ei, c reia i se adaug noi pentru un termen nedeterminat sau cunoscut i bine determinat, nentoarcerea unuia din deplas ri ndelungate de munc f r o claritate a p str rii sau nu a statutului de p rinte. Familia n condi iile date, oricare ar fi situa ia ei de jure, de facto ea ob ine o nou calificare i poate fi numit monoparental . Familia monoparental cade sub inciden a legisla iei privind drepturile familiei mamei i copilului n vigoare n Republica Moldova. Familia complex reprezint familia constituit din so i (so ) cu copil (copii) sau f r de acesta i p rin ii (p rintele), bunicii care locuiesc mpreun cu ei. Poliandria tip de familie ntemeiat pe c s toria dintre o femeie cu mai mul i b rba i, ntlnit n unele triburi din India, Tibet i America de Sud. n India, de exemplu, so ia fratelui mai mare devine so ia tuturor fra ilor, crend familia fratern , femeia bucurndu-se de o considera ie deosebit [170, p. 3-35]. Poligamia - tip de familie n cadrul c reia un b rbat are mai multe so ii, existent n unele ri musulmane. Familia bazat pe rela iile de concubinaj. Fiind o convie uire dintre un b rbat i o femeie n afara formelor legale de c s torie, acest tip de familie dispune de un statut juridic greu de identificat. persoane. C s toria dintre persoanele de acela i sex nu este permis de lege, la fel cum nu snt reglementate i protejate nici un alt tip de rela ii de concubinaj fie heterosexual, fie homosexual. consim mntul reciproc, neviciat, exprimat personal i necondi ionat, al b rbatului i femeii care se c s toresc, precum i atingerea de c tre ei a vrstei matrimoniale [ 28]. A adar, ncheind subiectul propus n paragraful dat spre analiz , ncerc m s formul m propria noastr defini ie privind institu ia familiei: n epoca modern familia a luat forma unei comunit i umane bazat pe c s toria benevol dintre un b rbat i o femeie i descenden ii lor direc i i ntre care se stabiliesc rela ii de filia ie [ 64 ].

n Republica Moldova Codul familiei reglementeaz rela iile matrimoniale ntre dou

Astfel, art. 11 din Codul familiei constat

Pentru ncheierea c s toriei este necesar

n ceea ce prive te tipurile de familie, credem c oricare ar fi aceasta, un rol important, De la no iunea de familie deriv unele categorii care necesit interpretare: maternitatea,

dac nu primordial n cadrul ei, i revine femeii n calitatea ei de mam . paternitatea, i copil ria [ 64 ].

58

caracteristici precum: un nceput de familie f r un p rinte, plecarea unuia dintre ei la munc


Familia monoparental reprezint o familie cu un singur p rinte, numit


i incomplet ,

Maternitatea este o important categorie de drept constitu ional. Conform Dic ionarului explicativ al limbii romne, aceasta reprezint o stare deosebit a femeii-mam (prioritar n perioada de graviditate i vrsta fraged a copilului) [65, p.1105]. n legisla ia rus , de exemplu n Comentariul practico- tiin ific al Constitu iei Federa iei Ruse, sub redac ia lui V. V. Lazarev, maternitatea mai Conceptul de maternitate nu se reduce la aspectele biologice ale capacit ii reproductive; ea, n de via . n aceast ordine de idei, ne al tur m celor care sus in c no iunea de maternitate mai drepturilor i ndeplinirea ndatoririlor n raport cu copiii, rela iile emo ionale cu ace tia [192, p. 45]. Conform art. 47, provenien a copilului de la mam

este interpretat

i ca o capacitate realizat a femeii de procreare, al ptare i educare a copiilor. i copil imediat dup na tere i n primul an

acela i timp, nu poate fi limitat la rela iile dintre mam include leg tura de rudenie dintre mam ntr-o alt

i copii i la o vrst mai matur a acestora, realizarea


manier

define te maternitatea Codul familiei din Republica Moldova. (maternitatea) se stabile te n baza

documentelor care confirm na terea copilului de la mama dat ntr-o institu ie medical . n cazul n care copilul nu este n scut ntr-o institu ie medical , maternitatea se stabile te pe baza documentelor medicale, a depozi iilor martorilor sau n baza altor probe [ 28 ]. n viziunea noastr , aceast dispozi ie urmeaz a fi completat cu unele preciz ri ce in de modul de concepere. n acest sens, n practica mai multor ri se atest cazuri cnd so ii, n imposibilitatea de a poarte sarcina. Astfel, n conformitate cu art. 51 alin. (4) din Codul familiei al Federa ie Ruse, persoanele embrionului unei alte femei n scopul ducerii sarcinii, pot fi nscri i n calitate de p rin i numai cu acordul femeii care a n scut copilul (mama-surogat). n acela i timp, p rin ii nu snt n drept ca ulterior, n cazul contest rii maternit ii ori paternit ii dup nscrierea lor n actele st rii civile, s fac trimiteri la aceste circumstan e (art. 52 din Codul familiei FR) [ 202 ]. n con inutul Codului familiei al Republicii Moldova nu g sim norme care ar reglementa rela ii similare, inclusiv rela iile dintre so i i mama-surogat (substituent , purt toare). Excep ie constituie art. 49 alin. (3) lit. a), conform c ruia nu are dreptul s conteste paternitatea so ul care i-a dat acordul scris la fecundarea artificial sau implantarea embrionului so iei [ 28 ]. n leg tur cu cele men ionate, pentru doctrina dreptului constitu ional, n primul rnd, i pentru practica legislativ , n al doilea, prezint interes experien a unor state a c ror legisla ie a consacrat deja institu ia mamei-surogat (nlocuitoare). Dup cum constat G. V. Bogdanova, n aceste state rela iile indicate snt perfectate ntr-un contract [158, p.14].

avea un copil, apeleaz la serviciile unei femei c reia i se implanteaz zigotul pentru ca ea s

aflate n c s torie

i care

i-au dat consim mntul, n form

scris , pentru implantarea

59

Fiind vorba despre via a viitorului copil, consider m aceast problem foarte actual . Din motivele expuse problema ce ine de mama-surogat trebuie s - i g seasc o argumentare i solu ionare i n legisla ia noastr . n acest context, venim cu o propunere: Codul familiei al Republicii Moldova s fie completat cu un articol nou cu privire la drepturile mamei-surogat i nr.100 din 26.04.2001 alin.(4) la art. 22 [ 28, 113]. Paternitatea reprezint o alt categorie de drept constitu ional nu mai pu in important . Conform defini iei date de sus-numitul Dic ionar explicativ al limbii romne, paternitatea este copiilor de la un anumit b rbat poate fi stabilit

ale persoanelor care s-au decis s recurg la serviciile ei i n Legea privind actele de stare civil

i n ordine administrativ (prin organele de


nregistrare a actelor de stare civil ), i n mod for at, prin intermediul organelor judec tore ti. aceast calitate nu este una dorit de to i. Un act important cu privire la practica de aplicare de c tre instan ele judec tore ti a legisla iei la judecarea cazurilor referitoare la stabilirea paternit ii este Hot rrea Plenului Judec toriei Supreme a Republicii Moldova nr. 8 din 24.10.1994 [ 104 ]. familiei al Republicii Moldova, se aplic n privin a copiilor care s-au n scut ncepnd cu 1 octombrie 1968. dat , paternitatea poate fi stabilit prin depunerea unei cereri comune de c tre mama copilului i civile. De aceea, instan ele judec tore ti trebuie s refuze cererea privind stabilirea paternit ii n privin a copiilor n scu i pn la 1 octombrie 1968, n baza alin.(1) lit. a) Cod de procedur civil , iar dac cererea a fost gre it admis n procedur , atunci ea urmeaz a fi restituit n conformitate cu lit. b) alin.(1) art. 170 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova [ 29 ]. Astfel, copilul n scut din p rin i c s tori i ori n timp de 300 de zile din momentul pe so ul (fostul so ) al mamei, dac nu a fost stabilit contrariul. Paternitatea copilului n scut n afara c s toriei poate fi recunoscut de c tre tat l s u printr-o declara ie comun a acestuia i a mamei copilului, depus la oficiul de stare civil (CF al RM art.47 alin.(3), (5)). n cazurile cnd mama este decedat , declarat decedat , incapabil sau disp rut ori cnd nu i se cunoa te locul afl rii, precum i n cazul dec derii ei din drepturile p rinte ti, paternitatea

Prevederile legislative cu privire la stabilirea for at a paternit ii vorbe te despre faptul c


Conform acestei Hot rri, ordinea de stabilire a paternit ii, indicat n art. 49 din Codul

n privin a copiilor n scu i de la persoane care nu snt c s torite i n scu i pn la aceast persoana care recunoa te paternitatea sa fa

de copil la organele de nregistrare a actelor st rii

desfacerii c s toriei, declar rii c s toriei nule sau decesului so ului mamei copilului are ca tat

60

leg tura consanguin de rudenie ntre tat


i copilul (copiii) s u [65, p.1392]. Provenien a

se stabile te n baza declara iei tat lui i a acordului scris al autorit ii tutelare sau prin hot rrea instan ei judec tore ti dac lipse te un astfel de acord (art. 47 CF al RM) [ 28 ]. n cazul cnd copilul este n scut din p rin i nec s tori i, n lipsa declara iei comune a p rin ilor sau a tat lui copilului, paternitatea se stabile te de c tre instan a judec toreasc n baza declara iei unuia dintre p rin i, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului nsu i la atingerea majoratului (art. 48 CF al RM) [ 28 ]. Constitu ia Republicii Moldova, spre deosebire de Constitu iile Ucrainei, Rusiei, Republicii Azerbaidjan, Republicii Belarusi, Republicii Krgzstan, nu cuprinde no iunea de paternitate. Legea fundamental a statului nostru constat doar faptul c Statul ocrote te maternitatea (art. 49 alin. (2)), ns aceasta, n viziunea noastr , nu presupune nicidecum faptul c pot fi instituite unele restric ii n ceea ce prive te exercitarea de c tre ta i a drepturilor i fie completat n urm toarea redac ie: institu iilor necesare. solu ionarea tuturor problemelor ce in de educarea i instruirea copiilor, este recunoscut n art. 5 i 16 din Codul familiei al Republicii Moldova [ 28 ]. [77 ], rolul familiei n cre terea, educarea i instruirea copilului nu numai c a fost recunoscut de stat, dar i l-a determinat s -i acorde tot sprijinul n exercitarea func iilor sale. de lumea copiilor, absen a sentimentului copil riei, epoca modern

Egalitatea n drepturi i ndatoriri a ambilor p rin i, ca o condi ie indispensabil n


Copil ria este o etap deosebit n via a omului. Dup p rerea cercet torului I. Filipescu

intensificarea rela iilor emo ionale dintre so i, p rin i i copii [213, p.4-17]. O importan major n procesul de dezvoltare a copilului este atribuit vrstei fragede (de la na tere pn la atingerea vrstei de trei ani), cnd se creeaz fundamentul s n t ii fizice i psihice a omului. Mult depinde i de calitatea dezvolt rii f tului pn la na tere. Datorit acestui fapt ambele aceste intervale de timp se bucur de o aten ie sporit din partea statului. n literatura de specialitate copil ria este divizat n cteva etape. Aceast grada ie este n lucrarea Pedagogie, distinge urm toarele perioade:

fundamentat

tiin ific de medicina, fiziologia i psihologia contemporan . Autorul N. Oprescu,

61

constituirea treptat

a sentimentului copil riei i a sentimentului familiei, prin apari ia i

se caracterizeaz

prin

Spre deosebire de epoca medieval , care se caracterizeaz prin indiferen a p rin ilor fa

(2) Statul ocrote te maternitatea, paternitatea


i copil ria, stimulnd dezvoltarea

ndatoririlor lor fa de copii. Propunem ca art.49 alin. (2) din Constitu ia Republicii Moldova s

1) antepre colar (1-3ani). ncepe din momentul na terii copilului i dureaz pn la atingerea vrstei de 3 ani inclusiv; 2) pre colar (3-6/7 ani). Se caracterizeaz ca perioada celei mai intensive receptivit i, mobilit i i sensibilit i psihice i se submparte n mai multe faze: a) pre colar mic (ntre 3-4 ani), are loc procesul form rii a noi i numeroase nsu iri psihice; b) pre colar mijlocie (4 ani i jum tate la 5 ani i jum tate), copilul manifest o ntreb ri de ce?, cum? etc.; c) vrsta pre colar mare, copilul este i mai mult antrenat n observarea a tot ceea ce se produce n jurul sau; marea copil rie [128, p.110-116].

insistent curiozitate fa

de fenomenele de cunoa tere, punnd n permanen

n opinia autorului Ioan Bonta , copil ria este divizat n 3 grupe i 7 etape de vrst [12, p.42,43]: A. Grupa vrstelor premerg toare colarit ii (de la na tere la 6 sau 7 ani); B. Grupa vrstelor colare: 6 (7) -18 (19) ani; C. Grupa vrstelor adulte: 18 (19) ani. n viziunea noastr , indiferent de grupa i etapa de vrst din care face parte copilul, una dintre destina iile de baz ale familiei ine de crearea condi iilor pentru dezvoltarea i educarea corespunz toare a lui. Aceast sarcin se realizeaz , n primul rnd, de p rin i. Dup cum este consacrat n art.18 din Conven ia ONU cu privire la drepturile copilului, ambii p rin i au responsabilit i comune pentru cre terea i dezvoltarea copilului. P rin ii sau, copilului. Ace tia trebuie s ac ioneze, n primul rnd, n interesul suprem al copilului [45 ]. i necesit ile stringente ale lor.

dup

caz, reprezentan ii lui legali snt principalii responsabili de cre terea i dezvoltarea Prin grij patern urmeaz s se n eleag toate formele de aten ie fa n unele situa ii ns manifestarea grijii fa

de copii, interesele

de copii este dictat de normele morale, iar

n altele de normele juridice, mai nti de toate de dreptul familiei. Ct prive te copiii care au atins vrsta maturit ii, dar nu snt n stare s - i asigure existen a, p rin ii snt obliga i s - i ntre in copiii minori i copiii majori inap i de munc care necesit sprijin material (art. 74 alin. (1) CF al RM) [ 28 ]. Grija pentru copii, educarea lor este o datorie a ambilor p rin i, chiar dac ace tia nu snt lega i prin rela ii de c s torie. Dar, n absen a c s toriei, cnd paternitatea nu este stabilit n regim benevol ori pe cale judiciar , aceast grij poart caracterul unei datorii morale.

62

3) vrsta colar mic , cunoscut

i sub denumirea de cea de-a treia copil rie sau

n cazul n care rela iile dintre p rin i snt confirmate prin actul de c s torie, statul garanteaz egalitatea drepturilor i ndatoririlor p rinte ti n art.58 alin. (1) din Codul familiei al Republicii Moldova. Men inerea continuit ii n transmiterea valorilor general umane de la o genera ie la alta majoratul i ap i de munc fa de p rin i (art.80 CF al RM). Profesorul rus B.V. Topornin sus ine c aceste mprejur ri depind de calit ile personale ale copiilor maturi, de educa ia lor, prezen a sau absen a sentimentului de datorie n raport cu cei apropia i [179 ]. prev zut

presupune c grija p rin ilor fa


de copiii lor va fi urmat de grija copiilor care au atins

i n alte acte legislative, printre care Legea cu privire la avoca ii parlamentari (1997),

care n art. 13 alin. (2) prevede: ... avocatul parlamentar pentru protec ia drepturilor copilului examineaz peti ii privind protec ia drepturilor copilului i, n limitele competen ei, este n drept s ac ioneze din proprie ini iativ [ 117 ]. Credem c pe lng actele n vigoare enumerate, la fel de necesare i importante ar fi anumite programe na ionale i locale, n con inutul c rora s fie introduse i urm toarele direc ii de activitate: perfec ionarea continu a legisla iei cu privire la deservirea social a copiilor i familiei n Republica Moldova; elaborarea i implementarea standardelor de stat de deservire social a copiilor n conformitate cu principiile de drept constitu ional; m suri de asisten social a familiilor cu copii defavorizate; dezvoltarea i consolidarea serviciilor de planificare a familiei. interna ionale. Pentru Republica Moldova fundamentul protec iei drepturilor copilului, ca i pentru alte state ale lumii, servesc standardele stabilite de ONU, Consiliul Europei, care prev d ocrotirea copiilor de discriminare, violen , de implicare a copiilor n conflictele armate etc [ 63]. Standardele interna ionale n domeniul drepturilor copilului le afl m n urm toarele acte: Declara ia privind principiile sociale i juridice aplicabile protec iei i bun st rii copiilor, adoptat de ONU la data de 3 decembrie 1986 [55, p.130-134], care, printre alte drepturi, fixeaz c bun starea copilului depinde de bun starea familiei; grija de copil revine, mai familie; necesitatea adopt rii unei politici care ar interzice r pirea copiilor;

n domeniul drepturilor copilului o importan

major

este atribuit

nti de toate, p rin ilor acestuia; dreptul copilului la opinie n cazul transmiterii n alt

63

Dar pe lng Legea fundamental


i Codul familiei, protec ia juridic a copilului mai este

standardelor

Conven ia cu privire la drepturile copilului consacr urm toarele drepturi: dreptul la via ; dreptul la un nume, dreptul de a dobndi o cet enie i dreptul de a- i cunoa te p rin ii i de a fi ngrijit de ace tia; dreptul copilului de a- i p stra identitatea, inclusiv cet enia, numele i rela iile familiale, astfel cum snt recunoscute de lege, f r nici o imixtiune ilegal ; dreptul de a ntre ine, n afara unor situa ii excep ionale, rela ii personale i contacte directe, n mod regulat, cu ambii s i p rin i care i au re edin a n state diferite; dreptul copilului cu discern mnt de a- i exprima liber opinia asupra oric rei probleme care l prive te [45, art.6, 7, 9, 14, 18].

2. 3. Conceptul i esen a ocrotirii constitu ionale a familiei 2.3.1. Protec ia constitu ional a familiei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional Protec ia constitu ional a familiei presupune acordarea statutului valoric acestei categorii, crearea i garantarea prin constitu ie a condi iilor necesare pentru dezvoltarea familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei, protec ia n cazul nc lc rii drepturilor i intereselor lor legitime etc. cele mai vechi timpuri, s-a urm rit ocrotirea i protec ia ei plenar att pe plan intern, ct i pe plan interna ional [53, p. 208]. Pentru dezv luirea subiectului propus noi am studiat Constitu iile mai multor state din CSI i ale unora din Europa de Vest i am constatat urm toarele: Constitu ia Republicii Moldova con ine dispozi ii normative conform c rora familia are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului (art. 48 alin. (1)) i c statul ocrote te maternitatea, copiii i tinerii (art. 49 alin. (2)) [ 34 ]. n Constitu iile unor state din CSI se consacr ocrotirea nu numai a maternit ii i Familia, copil ria, maternitatea i paternitatea snt protejate de stat [183, p. 657 -715]. n Constitu ia Federa iei Ruse (art. 38 alin. (1)) este formulat dispozi ia conform c reia c n competen a comun a Federa iei Ruse i a subiec ilor acesteia se afl protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei [178, p.10]. Constitu ia Republicii Azerbaidjan (art.34 alin. (3)) men ioneaz la fel c familia i c s toria se afl sub tutela statului. Maternitatea, paternitatea i copil ria snt protejate de lege [176, p.11-64].

Conform opiniei autorilor I. Creang

i C. Gurin, importan a familiei fiind sesizat din

copiilor, dar i a paternit ii. Astfel, n Constitu ia Ucrainei (art. 51 alin. (3)) se declar c

maternitatea i copil ria, familia se afl sub protec ia statului, iar n art.72 lit.j se men ioneaz

64

onstitu ia Republicii Armenia (art. 32 alin. (1)) precizeaz c familia, maternitatea i


copil ria se afl sub tutela i ocrotirea societ ii i statului [180, .67-112]. Articolul 32 alin. (1) din Constitu ia Belarusiei stipuleaz : C s toria, familia, maternitatea, paternitatea i copil ria se afl sub ocrotirea statului [181, .115-170]. p.273-312]. ntr-o manier deosebit este consacrat ocrotirea acestor valori sociale n Constitu ia Krgzstanului. Articolul 26 alin. (1) fixeaz : Familia celula de baz a societ ii; familia, paternitatea, maternitatea i copil ria obiectul de preocupare al ntregii societ i... [177, .316-366]. Constitu iile unor state din Europa de Vest, de asemenea, consacr ocrotirea nu numai a c puterile publice asigur protec ia social , economic

O formul similar a fost acceptat


i de constituantul din Kazahstan, art.27 alin. (1) [182,

reglementeaz stabilirea paternit ii [ 42, p.27 ]. Constitu ia Republicii Italiene, n art. 30 alin.(4), stipuleaz c Legea reglementeaz normele i limitele pentru stabilirea paternit ii, iar n art. 31 alin.(2), Republica protejeaz maternitatea, Constitu ia Republicii Federale Germania, n capitolul C s toria i familia art.6 alin.1, accentueaz : C s toria i familia se afl sub ocrotirea special a ordinii de stat, iar alin.2 dispune: ntre inerea i educarea copiilor snt un drept natural al p rin ilor i o datorie care le revine cu prioritate. Asupra activit ii lor vegheaz comunitatea na ional [39, p.159 ]. Cele relatate demonstreaz c , spre deosebire de Constitu iile altor state, Constitu ia Republicii Moldova nu cuprinde termenii paternitate i copil rie, ci doar no iunea de maternitate. n viziunea noastr , o astfel de manier de abordare a problemei de c tre legiuitorul na ional minimalizeaz m surile de ocrotire a familiei pe care societatea ar putea s le m surilor de ocrotire constitu ional a acestor dou institu ii: paternitatea i copil ria. Dac e s ne referim la categoriile nominalizate, putem constata c Dic ionarul explicativ al limbii romne, printre alte sensuri, atribuie no iunii de maternitate i sensul de stare, calitate de mam [65, p. 1105], prin no iunea de paternitate urmeaz s n elegem starea, calitatea de tat , faptul de a fi tat [65, p.1392], iar no iunea de copil rie nseamn perioad a vie ii omene ti de la na tere pn la adolescen , timpul cnd este cineva copil [65, p.443]. Dup p rerea noastr , anume maternitatea, paternitatea i copil ria snt elementele ce formeaz con inutul familiei i anume datorit acestui fapt ele trebuie s fie examinate n contextul unei institu ii unitare de drept constitu ional ocrotirea familiei [ 62, p. 28 ].

copiii i tineretul, nlesnind dezvoltarea institu iilor corespunz toare acestui scop [41, p.25].

asigure. n con inutul acestei lucr ri vom ncerca s


g sim argumente pentru extinderea

65

i juridic

a familiei, iar alin.(2)

maternit ii i copiilor, dar i a paternit ii. Astfel, Constitu ia Spaniei, n art.39 alin.(1), declar

n acest context, ne punem urm toarea ntrebare: intr oare dispozi iile cuprinse n art. 48 din Constitu ia Republicii Moldova n obiectul de reglementare a dreptului constitu ional i, respectiv, n sistemul intern al acestei ramuri ori ele snt cuprinse n exclusivitate de normele dreptului familiei [ 61, p.16]. Referitor la aceast problem n literatura de specialitate s-au pronun at mai mul i autori. Astfel, profesorul romn Ioan Muraru ajunge la concluzia c obiectul de reglementare al dreptului constitu ional cuprinde dou categorii de rela ii sociale: a) rela ii cu o dubl natur juridic , adic acele rela ii care, fiind reglementate i de alte ramuri de drept, snt reglementate n acela i timp i de c tre constitu ie, devenind implicit i raporturi de drept constitu ional; b) rela ii specifice de drept constitu ional, care formeaz obiectul de reglementare numai pentru normele de drept constitu ional [124, p.12]. Cu regret, autorul men ionat nu spune nimic despre locul familiei n cadrul obiectului de reglementare a dreptului constitu ional. Acest punct de vedere este mp rt it i de doctorul conferen iar Alexandru Arseni care consider c obiectul dreptului constitu ional ca ramur de drept l constituie rela iile sociale fundamentale ca produs al activit ii oamenilor n vederea cre rii condi iilor optimale pentru libera dezvoltare a personalit ii umane prin prisma unui regim politic liberal i democratic bazat pe principiul separ rii puterilor n stat [3, p.18]. n opinia profesorului Victor Popa, obiectul dreptului constitu ional l formeaz cele mai importante rela ii sociale, rela iile ce apar n procesul organiz rii societ ii n stat, instituirii i exprim rii suveranit ii poporului, determin rii tr s turilor fundamentale ale sistemului socialeconomic i ale organiz rii politice a societ ii [132, p.25]. Profesorul V. Ivanov include n con inutul obiectului de reglementare a dreptului constituional i fundamentul normativ al statutului juridic al cet enilor Republicii Moldova [168, p.54].

execut rii puterii de stat, garant rii drepturilor


i libert ilor individuale ale cet enilor,

Profesorul Ion Guceac men ioneaz


obiectul dreptului constitu ional l formeaz


rela iile sociale ce apar n cadrul activit ii de organizare a societ ii n stat i de exercitare a func iile statului, organizarea i func ionarea mecanismului de stat, organizarea administrativ a teritoriului, stabilirea i garantarea drepturilor fundamentale ale omului i cet eanului [83, p.19]. De asemenea, autorul romn Gh. Iancu arat c obiectul de reglementare al dreptului constitu ional snt rela iile sociale care se nasc n procesul de instaurare i men inere a puterii de stat i care privesc bazele puterii de stat (economice, politice, sociale etc.) i bazele organiz rii puterii de stat (teritoriul i popula ia). Snt tot rela ii sociale de drept constitu ional i cele care se 66

puterii de stat, rela ii cu privire la baza economic

i structura social , cu privire la forma i

nasc n activitatea de exercitare a puterii de stat care este o activitate de conducere la nivel superior a tuturor statelor, care se realizeaz de parlament [105, p.13]. locul dreptului constitu ional n sistemul de drept se determin , n primul rnd, prin faptul c

Savantul rus O. E. Kutafin, n lucrarea sa Obiectul dreptului constitu ional, subliniaz c

aceast ramur de drept reglementeaz rela iile stabilite n toate sferele sociale (inclusiv familia n.n.) i servesc drept fundament pentru constituirea tuturor celorlalte rela ii. Normele de drept constitu ional consacr principiile fundamentale de la care porne te organizarea societ ii i a statului, care fixeaz statutul omului n societate i n stat, inclusiv drepturile i libert ile fundamentale inalienabile, inclusiv ndatoririle, omului i cet eanului. Ele reglementeaz o sfer larg de rela ii [187, p. 43]. ntr-adev r, normele de drept constitu ional dispun de cea mai avansat capacitate de i protejeaz cele mai importante reguli de

generalizare i ndeplinesc func ii de constituire, reglementare i de protec ie. n acela i timp, comportament, exprimate n con inutul normelor de drept constitu ional [ 61, p.16 ]. constitu ional este una dintre principalele ramuri ale dreptului, deoarece cuprinde bazele juridice pe care se ntemeiaz ntreaga reglementare juridic [ 6, p. 58]. Pentru stabilirea cu exactitate a obiectului de reglementare a dreptului constitu ional care ne va r spunde i la ntrebarea dac face parte ori nu familia din obiectul de reglementare a dreptului constitu ional n procesul delimit rii dreptului public de dreptul privat [ 61, p. 16 ]. obiect de reglementare att a dreptului privat, ct i a dreptului public. n aceast ordine de idei, sntem de acord cu autorii care sus in c n condi iile diviz rii dreptului obiectiv n drept public i drept privat, dreptul constitu ional trebuie s fie inclus n categoria dreptului public [6, p. 44]. Pornind de la specificul dreptului constitu ional, locul i rolul acestei ramuri n cadrul sistemului de drept al Republicii Moldova, putem constata c dreptul constitu ional include n sine att elemente de drept public, ct i de drept privat, n condi iile n care cele de drept public prevaleaz cu siguran , deoarece ele n marea majoritate snt legate de specificul intereselor publice, de stat, mai mult dect de cele private. Totodat , normele de drept constitu ional constituie fundamentul att al dreptului public, ct i al dreptului privat, din care motiv putem considera dreptul constitu ional ca fiind public-privat. n acest sens, sus inem opinia precum c

normele altor ramuri de drept concretizeaz n lucrarea Teoria general

a dreptului, prof. Gh. Avornic sus ine c

dreptului constitu ional, trebuie s deschidem o polemic Aceast problem este condi ionat

i referitor la identificarea locului

i de faptul c institu ia familiei poate fi privit ca

obiectul dreptului constitu ional cuprinde i rela ii cu o dubl natur juridic , adic rela iile

67

dreptul

care, fiind reglementate i de alte ramuri de drept, snt reglementate n acela i timp i de Constitu ii, devenind implicit i raporturi de drept constitu ional [83, p. 25]. Comparativ cu alte ramuri de drept, sus ine Kozlova E. I. i Kutafin O.E., obiectul prin faptul c dreptul constitu ional reglementeaz rela iile care apar, practic, n toate sferele vie ii sociale: politice, economice, sociale, culturale etc. n acela i timp, alte ramuri de drept intervin ntr-o anumit sfer de rela ii sociale. Astfel, obiectul de reglementare a dreptului muncii l constituie rela iile de munc , a dreptului financiar rela iile financiare, a dreptului civil rela iile patrimoniale i cele personal nepatrimoniale (a dreptului familiei - rela iile familiale, n.n.). reglementarea constitu ional a rela iilor sociale din diferitele domenii ale vie ii, cuprinse de aceast ramur , nu snt egale dup volumul lor: n unele sfere ale vie ii sociale normele de drept constitu ional reglementeaz doar rela iile fundamentale care predetermin con inutul tuturor celorlalte rela ii din domeniul respectiv. n volum deplin aceste rela ii snt reglementate de alte ramuri de drept. De exemplu, n sfera rela iilor economice, n cadrul obiectului de reglementare a dreptului constitu ional snt incluse doar rela iile ce stabilesc principiile de baz ale economiei, formele de proprietate, iar reglementarea rela iilor economice n deplin m sur se realizeaz de dreptul civil, afacerilor, antreprenoriatului, financiar i de alte ramuri de drept [184, p.10]. n alte domenii ale rela iilor sociale, obiectul dreptului constitu ional cuprinde un cerc mai larg de rela ii sau le reglementeaz n ansamblu. n contextul dat este vorba, n primul rnd, de rela iile ce in de organizarea societ ii n stat, forma de stat, mecanismul de realizare a puterii publice, adic de acele rela ii prin a c ror reglementare se asigur unitatea, integritatea i manevrabilitatea societ ii n calitate de sistem social unitar. Din aceast perspectiv obiectul dreptului constitu ional l formeaz astfel de rela ii sociale care pot fi numite fundamentale. Ele alc tuiesc a a-numita baz a ntregii construc ii a sistemului complicat de rela ii sociale, care urmeaz a fi reglementate prin intermediul normelor calitate de structur organizat

dreptului constitu ional dispune de particularit i semnificative [184, p.10]. Ele se exprim

O alt

particularitate, dup

cum men ioneaz

Kozlova

i func ional , fundamentat pe principiile comune ale ornduirii


politice, economice i sociale. n virtutea acestui caracter atotcuprinz tor al rela iilor sociale, care constituie obiectul dreptului constitu ional, ele se disting prin multitudinea de variet i, reprezentnd o structur complicat [ 61, p. 17 ]. Dup con inut i destina ie func ional , Kozlova E.I. eviden iaz patru categorii de rela ii sociale fundamentale: 68

juridice. Aceste rela ii primordiale omologheaz


integritatea societ ii, unitatea acesteia n

. I.,

ine de faptul c

1. Rela ii sociale care determin principiile de organizare a societ ii i statului. Aceste rela ii exprim , mai nti de toate, caracteristica calitativ a statului: suveranitatea, forma de guvern mnt, forma structurii de stat, subiec ii puterii de stat i modalit ile de realizare a ei, adic bazele func ion rii ntregului sistem politic al societ ii. Totodat societatea nu poate fi viabil f r un fundament economic: stabilirea formelor de proprietate admise i protejate de stat, consacrarea unui sistem de asigurare a necesit ilor sociale ale membrilor societ ii n sociale care exprim principiile de baz de organizare a societ ii i n acest domeniu. 2. Societatea, ca organiza ie integr , nu poate exista f r un fundament unic al statutului juridic al membrilor societ ii, f r definirea principiilor de interac iune ntre stat i cet ean. Rela iile dintre oameni reprezint esen a fiec rei societ i i se refer la toate aspectele activit ii vitale, snt foarte variate dup caracterul lor, circumstan ele n care acestea apar, prin m sura admisibil de influen are de stat ori de drept. Sigur c toate aceste rela ii diverse ntre fundamenteaz unitatea societ ii i care constituie esen a acesteia n calitate de sistem unitar. n calitate de obiect al dreptului constitu ional evolueaz astfel de rela ii sociale care determin condi iile primare ale rela iilor dintre om i stat, adic principiile de baz care stabilesc statutul omului n cadrul societ ii i statului, cet enia, inclusiv drepturile, libert ile inalienabile i ndatoririle omului i cet eanului. Anume aceste rela ii snt primare pentru toate social . Normele fundamentale care reglementeaz aceste rela ii snt consacrate n Constitu ia Republicii Moldova, Titlul II. Drepturile, libert ile i ndatoririle fundamentale [ 34 ]. reglementeze i rela iile sociale care apar n proces de federalizare, repartizarea competen elor condi iilor de ie ire din componen a statului federativ etc. Republica Moldova este un stat unitar. Dar i pentru statul unitar snt specifice o serie de c toate rela iile sociale, economice, culturale i politice snt dirijate de puterea central . Nu n z dar se spune c o administra ie total centralizat n cadrul c reia toate deciziile vor fi luate de una i aceea i autoritate, f r nici o posibilitate de delegare, va conduce repede la apoplexie n centrul sistemului i la atrofiere la periferie, cu decizii ntotdeauna trzii, ndep rtate i napoiate! [83, p. 92].

domeniul culturii, tiin ei, s n t ii etc. Normele de drept constitu ional reglementeaz

i rela iile

oameni joac un rol diferit n formarea acelor rela ii sociale de importan


general , pe care se

celelalte rela ii care apar ntre oameni, determin statutul omului n orice rela ii de importan

3. n cadrul statelor federative, normele de drept constitu ional snt chemate s ntre statul federal i statele federate, stabilirea domeniilor de competen

comun , fixarea

probleme privitor la realizarea puterii n teritoriu. Administrarea centralizat a unui stat nseamn

69

4. Integritatea i unitatea societ ii se asigur nu numai prin intermediul principiilor de organizare i func ionare, care trec ca un fir ro u prin toate rela iile sociale, dar i prin func iile specifice societ ii respective n calitatea acesteia de structur organizat . Un astfel de mecanism serve te sistemul puterii de stat i administra ia public local .

Normele de drept constitu ional consacr principiile care fundamenteaz sistemul organelor puterii de stat i sistemul organelor administra iei publice locale: tipurile de organe ale puterii de stat, statutul juridic al efului de stat, al organelor puterii legislative, executive i judec tore ti, procedura de constituire a lor, competen a, organizarea activit ii, actele emise, sistemul organelor administra iei publice locale. Printr-o astfel de reglementare normativ se asigur conducerea implicate n procesul de realizare a atribu iilor publice n domeniul conducerii sociale. de rela ii sociale ce in de stabilirea statutului juridic al organelor reprezentative i legislative ale puterii publice, n virtutea faptului c anume prin intermediul acestor autorit i se asigur , n principal, autoorganizarea societ ii n calitate de mecanism politic integru, se instituie scheletul mecanismului de conducere a proceselor sociale, se adopt actele legislative prin sociale [189, p. 12]. Examinnd obiectul dreptului constitu ional, cunoscutul savant rus M. V. Baglai ajunge la concluzia c obiectul dreptului constitu ional cuprinde dou categorii de baz de rela ii sociale: protec ia drepturilor i libert ilor omului (rela iile dintre individ i stat); organizarea statului i a puterii de stat (rela iile de putere). Rela iile dintre individ i stat, men ioneaz M. V. Baglai, snt reglementate nu numai de dreptul constitu ional, dar i de alte ramuri de drept (administrativ, dreptul muncii etc.). Dreptul constitu ional ns con ine norme de natur fundamental , care formeaz statutul juridic al larg interpretarea dreptului n sens de m sur a libert ii, iar dreptul constitu ional n cea mai mare m sur r spunde unei asemenea accep iuni [ 155, p.25]. Reglementarea rela iilor ce in de recunoa terea libert ii individului ca stare natural este o problem destul de dificil . Ea presupune consacrarea nu numai a drepturilor, dar i a ndatoririlor persoanei n raport cu al i indivizi i chiar cu statul. Libertatea nu poate fi absolut , constitu ional, pe lng faptul c fixeaz drepturi, instituie i garan ii juridice pentru realizarea

societ ii fundamentate pe coordonarea


i subordonarea tuturor structurilor organiza ionale

La obiectul de reglementare a dreptului constitu ional se refer , practic, ntreaga gam


intermediul c rora se realizeaz

reglementarea normativ

a celor mai importante rela ii

omului, stabilesc drepturile i libert ile fundamentale ale acestuia. n tiin


este r spndit pe

ea necesit

anumite restric ii pentru a prentmpina orice tentativ

de abuz. Dreptul

70

mecanismul respectiv de conducere a proceselor sociale, prin intermediul c ruia se exercit

acestora, contribuie la edificarea unui astfel de stat care, f r a se transforma ntr-un paznic de noapte al libert ii, i asum responsabilitatea de a crea condi ii prospere pentru oameni; n esen , acestui scop i se subordoneaz ntreaga construc ie a puterii de stat [ 61, p.17]. n aceast ordine de idei, nu sntem de acord cu autorii care sus in c obiectul de reglementare a dreptului constitu ional reprezint rela iile dintre individ i stat, consacrarea bazelor ornduirii sociale, stabilirea principiilor societ ii civile. n viziunea noastr , astfel de abord ri nu snt altceva dect un ecou al tradi iilor totalitariste care au promovat rolul conduc tor actualmente este n proces de formare i n Republica Moldova, o atare stare de lucruri este imposibil . Societatea civil este independent de stat, ea porne te de la recunoa terea libert ii i ini iativei apar innd omului i diverselor forme de asociere ale oamenilor att n sfera rela iilor Prin intermediul drepturilor omului are loc consolidarea unei anumite ordini sociale: instituie o ornduire social socialist ori capitalist , adic s se lase atras de un anumit curent ideologic, deoarece n orice situa ie aceasta se va solda cu impunerea voin ei unei p r i a societ ii alteia [155, p. 5]. Republica Moldova nc nu s-a consolidat i popula ia nu dispune deocamdat de deprinderi sigure de libertate n corela ie cu disciplina social , este nevoie de rolul diriguitor sporit al statului n cadrul societ ii. Men ion m c aceast opinie a fost expus de savan i cu renume, cum ar fi, de exemplu, M. V. Baglai [155, p.8]. Particularit i esen iale ale obiectului de reglementare a dreptului constitu ional eviden iaz un alt savant rus A. N. Kokotov, care examineaz dreptul constitu ional i ca parte general a dreptului na ional, i ca ramur obi nuit a dreptului [173, p.16-25]. Sntem de acord cu A. N. Kokotov privitor la faptul c dreptul constitu ional ca parte general a dreptului na ional, nglobeaz n sine materia din diverse acte juridice, atribuindu-i i un caracter ierarhic. Una dintre sarcinile dreptului constitu ional ine de fixarea unor scopuri pentru dreptul na ional, fixarea valorilor ini iale pentru toate ramurile de drept. Astfel de scopuri ini iale, valori sociale n statele contemporane, inclusiv n Republica Moldova, snt consacrate nici o ramur de drept care nu s-ar baza pe dispozi iile constitu ionale. Un mijloc important chemat s asigure unitatea dreptului din Republica Moldova snt categoriile juridice generale elaborate, fundamentate i introduse n circuitul juridic de dreptul 71

al statului asupra societ ii civile. ntr-o comunitate cu o veritabil

societate civil , care

politice, ct i n sfera celor economice. formele de proprietate, sistemul politic, rela iile sociale etc. Un stat democratic nu poate s

n viziunea noastr ns , actualmente, la etapa de tranzi ie, cnd societatea civil din

mai nti n Constitu ie, datorit c rui fapt n sistemul de drept din Republica Moldova nu exist

constitu ional, n diferitele ramuri de drept ele urmnd s comporte acela i sens, astfel nct concretizarea ramural a lor s nu schimonoseasc mesajul constitu ional al acestora. Din categoria no iunilor juridice cu un con inut general fac parte, spre exemplu, i urm toarele: suveranitate, proprietate, justi ie, legalitate etc. Poten ialul unificator al dreptului stabilitatea societ ii n baza principiilor proprii. n totalitatea principiilor directoare ale dreptului constitu ional (ndeosebi a celor din Titlul I din Constitu ia Republicii Moldova) snt consacrate bazele social-economice, politico-administrative, moral-culturale ale societ ii noastre, fundamentul statutului juridic al omului i cet eanului. Unele dintre normele constitu ionale determin con inutul altor ramuri de drept. Aceasta presupune apartenen a simultan a normelor date att la dreptul constitu ional, ct i la ramurile men ionate. ns , dac anumite ramuri de drept cuprind doar un set de norme constitu ionale, atunci n cadrul dreptului constitu ional se realizeaz conjugarea sistematizat a ntregului arsenal de dispozi ii constitu ionale. Normele de drept constitu ional contribuie la procesul de reglementare a rela iilor sociale al turi de normele legisla iei de ramur , iar n caz de necesitate (lipsa sau neconstitu ionalitatea acestora) le substituie [173, p.17]. n viziunea noastr , concluzia formulat de A. N. Kokotov este pe deplin justificat . n calitate de argument reamintim c dreptul constitu ional, ca parte general a dreptului na ional, reprezint totalitatea normelor juridice care fixeaz bazele socialeconomice, politico-administrative, moral-culturale ale societ ii, fundamentele statutului juridic scopurilor, principiilor, valorilor tuturor ramurilor de drept, asigurnd func ionarea concordat necontradictorie a acestora [ 61]. 2.3.2 Protec ia familiei ca institu ie juridic dreptului constitu ional Pentru a ne da seama mai bine de locul familiei ca institu ie juridic n sistemul intern al dreptului constitu ional i modul cum poate fi ea protejat , am hot rt s aducem cteva opinii care ncearc definirea no iunii de sistem al dreptului constitu ional. Literatura juridic ne ofer mai multe defini ii ale sistemului dreptului constitu ional. n opinia profesorului I. Deleanu, sistemul dreptului constitu ional cuprinde ansamblul normelor constitu ie i alte acte normative, avnd ca obiect raporturile sociale ce iau na tere n procesul exercit rii puterii de stat [59, p.50, p.76].

i locul acesteia n sistemul intern al

juridice, reprezentnd o unitate nchegat

i ierarhizat , norme instituite sau sanc ionate prin

72

al omului i cet eanului, care imprim sistemului de drept o anumit


structur , unitatea i

constitu ional se descoper


i la nivelul ntregii societ i, deoarece el asigur integritatea i

Profesorul V. Ivanov men ioneaz c sistemul dreptului constitu ional reprezint unitatea tuturor normelor sale i repartizarea consecutiv a acestora n grupuri (institu ii) legate organic ntre ele [168, p.76]. ansamblu de norme juridice i reprezint o unitate nchegat societ ii n stat, esen a, forma

i ierarhizat de norme instituite de


c tre stat prin Constitu ie i alte acte legislative, care reglementeaz modul de organizare a guvernan ilor, drepturile i ndatoririle fundamentale ale omului i cet eanului, asigurnd nf ptuirea puterii depline i suverane a poporului, dreptul constitu ional fiind privit ca sistem c elementele constitutive ale sistemului dreptului constitu ional reprezint

i mecanismul statului, atribu iile


principiile

fundamentale ale dreptului constitu ional, institu iile juridice ale ramurii de drept constitu ional i normele de drept constitu ional [83, p.13]. Acest punct de vedere, mp rt it i de noi, este reflectat i n doctrina dreptului constitu ional

din Rusia, n cadrul c reia prin sistem al dreptului constitu ional se subn elege structura acestei ramuri, divizarea ei n subramuri, institu iile i leg tura integral dintre ele [173, p.37]. O pozi ie aparte n acest sens este ocupat de . I. Kozlova, care precizeaz c sistemul oric rei ramuri de drept este o structur intern , condi ionat de rela iile care exist ntre normele sale i determin baza diferen ierii normelor date i a integr rii lor n forma iuni juridice institu ii [184, p.31]. sistemul constitu iei. Sistemul dreptului constitu ional cuprinde toate normele de drept constitu ional, pe cnd sistemul constitu iei doar o parte din ele. Din aceast cauz , sistemul constitu iei nu poate, dar nici nu ar trebui s includ toate elementele sistemului dreptului constitu ional. n literatura din domeniu se mai atrage aten ia i asupra faptului c deosebirile care reflect particularit ile fiec rei institu ii de drept constitu ional pot fi realizate: dup specificul influen ei normative asupra sferei corespunz toare de rela ii sociale; dup particularit ile mecanismului de ac iune a normelor de drept constitu ional, modul de realizare a lor; dup caracterul tendin elor reglement rii constitu ional-juridice a rela iilor sociale; dup cadrul subiec ilor;

(institu ii), ce posed

semne specifice elementului sistemului, precum i structura acestor

n viziunea noastr , ar fi incorect s confund m sistemul dreptului constitu ional cu

73

complicat de elemente interdependente ce-i formeaz structura intern . n acest sens, se constat

Profesorul Ion Guceac consider

sistemul dreptului constitu ional cuprinde un

i responsabilitatea

dup metoda de protec ie juridic a normelor de drept constitu ional, formelor i metodelor de responsabilitate a subiec ilor de drept responsabili din punctul de vedere al legisla iei; institu ie juridic ; dup caracterul specific al normelor institu iei juridice respective; dup gradul i scara de acoperire a altor ramuri de drept n realizarea scopurilor incluse n con inutul normelor de drept constitu ional; dup principiile i func iile proprii fiec rei institu ii juridice de drept constitu ional [184, p.34.]. n teoria general a dreptului este acceptat interpretarea ramurii de drept ca fiind un ansamblu distinct de norme juridice, legate organic ntre ele, care reglementeaz rela ii sociale ce au acela i specific (rela ii sociale omogene), folosesc aceea i metod sau acela i complex de categorie (o grup unitar ) de rela ii sociale, genernd astfel o categorie aparte de raporturi juridice [6, p.321, p.323]. Dup cum vedem, dac ramura de drept reglementeaz un anumit gen de rela ii sociale, atunci institu ia juridic o anumit categorie de rela ii din cadrul acestui gen. Aceast apreciere este mp rt it de majoritatea speciali tilor din domeniul teoriei generale a dreptului din Republica Moldova (Gh. Avornic, B. Negru), din Rusia (V. M. Korelski i V. D. Perevalov) i din Romnia (I. Ceterchi ). Dac e s abord m din acest punct de vedere problema institu iei protec iei familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei, urmeaz s r spundem afirmativ la ntrebarea dac aceasta posed calit ile atribuite unei institu ii juridice. n primul rnd, ca institu ie juridic ea dispune de premise materiale rela ii sociale legate de protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei; n al doilea rnd, ca institu ie ea cunoa te i o diferen iere normativ . Binen eles c , indiferent de capitolul din Constitu ia Republicii Moldova care cuprinde normele privind protec ia familiei, ele reglementeaz rela iile specifice i pot fi, f r ndoial , considerabil de astfel de norme este stipulat i n alte acte legislative ale Republicii Moldova. normativ reglementeaz rela ii sociale care constituie obiectul de reglementare a dreptului constitu ional (de exemplu, extinde drepturile i libert ile sau consolideaz garan iile acestora), 74

dup specificul formelor de exprimare a normelor de drept cuprinse de c tre aceast

metode, iar institu ia juridic este totalitatea normelor juridice care reglementeaz o anumit

recunoscute ca institu ie independent . ns


aceasta nu este suficient, deoarece un num r . V. Baglai consider c n cazul n care actul

Cunoscutul constitu ionalist din Rusia

Un loc aparte n cadrul actelor legislative, care con in norme ale institu iei juridice examinate, este rezervat Codului familiei al Republicii Moldova [ 28 ]. Corela ia normelor din Constitu ia Republicii Moldova privitor la protec ia familiei, maternit ii i copil riei i unele general i particular i reglementarea ramural . O serie de norme din Constitu ie snt legate de inem cont i de cazul particip rii concomitente a normelor de drept

norme concrete din Codul familiei reprezint coraportul dintre reglementarea constitu ional normele Codului familiei al Republicii Moldova, care reproduc dispozi iile constitu ionale.

constitu ional i de ramur (dreptul familiei) la mecanismul reglement rii juridice a rela iilor de familie. Interac iunea normelor de drept constitu ional cu cele de drept al familiei presupune participarea lor la mecanismul reglement rii juridice a familiei. Un ir de norme i principii constitu ionale reproduc normele dreptului familiei i, invers, normele din Codul familiei al Republicii Moldova adeseori preiau unele dispozi ii constitu ionale. n calitate de argument prezent m rezultatele confrunt rii dispozi iilor constitu ionale cu cele con inute n Codul familiei al Republicii Moldova privind ocrotirea familiei [Anexa nr.1 ]. Desigur, aceste norme snt similare, dar nu snt identice, mai nti de toate dup for a juridic . Norma din Constitu ie ntotdeauna este suprem n ierarhia normelor de drept. Ea, spre deosebire de normele ramurale, ntotdeauna se caracterizeaz printr-o putere juridic mai mare. Normele constitu ionale predetermin con inutul normelor omogene ramurale, uneori corectndule n procesul aplic rii dreptului [ 62, p. 28 ]. recep ionarea de c tre dreptul constitu ional a unor categorii apar innd altor ramuri de drept. Autorul men ionat explic utilizarea acestora: n primul rnd, prin ntrep trunderea raporturilor juridice cu institu iile, manifestat ndeosebi prin prezen a principiilor de drept privat n dreptul public; n al doilea rnd, invers, prin sfera larg a normelor de drept constitu ional, care atinge domeniul de reglementare al altor ramuri de drept; i n al treilea rnd, prin asigurarea realiz rii unui ir de norme de drept constitu ional la nivel ramural [158, p. 155156]. dreptului constitu ional asimileaz no iunile ramurale astfel nct dreptul constitu ional are de a face doar cu categoriile acestei ramuri de drept, care snt legate doar genetic cu categoriile ramurale [162, p. 16].

N.

. Bogdanova consider , pe bun

Totodat , sus inem i opinia exprimat de G.


Este necesar s

dreptate, c

n acest caz ne confrunt m cu

. Gadjiev care opineaz precum c

75

se refer

i la caracteristica actelor organelor administra iei publice locale [155, p.30].

acesta urmeaz s fie considerat izvor de drept constitu ional. Concluzia f cut de

. V. Baglai

tiin a

Pornind de la locul dreptului constitu ional n ierarhia valorilor de drept, dreptul ramural ar trebui s recunoasc categoriile generale de drept elaborate n dreptul constitu ional i fixate n Constitu ia Republicii Moldova. A adar, drepturile familiale fundamentale, con inute n Codul familiei al Republicii Moldova, snt n acela i timp i drepturi constitu ionale. Din ele fac parte: dreptul la proprietate b rbatului i ale femeii i posibilit ile egale pentru realizarea lor (art. 16); libertatea individual

privat

i protec ia acesteia (art. 35 din Constitu ia Republicii Moldova); egalitatea drepturilor intim , familial i privat (art. 28); dreptul la

i siguran a persoanei (art. 25); dreptul la via


ap rare (art. 24); inviolabilitatea domiciliului (art. 29); libertatea opiniei i a exprim rii (art. 32); familie (art. 48); dreptul la protec ia familiei i a copiilor orfani (art. 49); dreptul la ocrotirea mamei, copiilor i a tinerilor (art. 50). normele dreptului interna ional care n urma ratific rii urm toarelor acte au devenit parte component a sistemului de drept al Republicii Moldova. Astfel, n conformitate cu art. 25 (alin. 2) din Declara ia universal a drepturilor omului, mama i copilul au dreptul la ajutor i ocrotire special . To i copiii, indiferent dac s-au n scut n cadrul sau n afara c s toriei, se bucur de aceea i ocrotire social [54 ]. economiei n dezvoltare, maternitatea, mbinarea lucrului cu obliga iile de familie, drepturi egale i recunoa terea importan ei economice a muncii so ului (so iei) n ceea ce prive te ntre inerea Partea I a Cartei Sociale Europeane con ine urm toarele drepturi fundamentale care se refer la familie: familia, n calitate de celul fundamental a societ ii, are dreptul la o protec ie dezvolt ri; corespunz toare; lucr torii migran i, cet eni ai uneia din p r ile contractante, i familiile lor au dreptul la protec ie i asisten pe teritoriul oric rei alte p r i contractante [ 15 ]. Organiza iei Na iunilor Unite la 29 noiembrie 1989, a reamintit c Organiza ia Na iunilor Unite, 76

dreptul la ocrotirea s n t ii (art. 36); dreptul la asisten


O importan

major pentru protec ia familiei din Republica Moldova o au principiile i

gospod riei casnice .a.


lucr toarele, n caz de maternitate, au dreptul la protec ie special ; social , juridic copiii

i economic corespunz toare n vederea asigur rii deplinei sale i economic

i adolescen ii au dreptul la o protec ie social , juridic

Conven ia cu privire la drepturile copilului, adoptat

de Adunarea General

Carta Social

European

prevede egalitatea dintre b rba i

i protec ie social (art. 47); dreptul la

i femei n condi iile

social , avnd convingerea c familia, ca unitate de baz a societ ii i ca mediu natural destinat cre terii i bun st rii tuturor membrilor s i, n special a copiilor, trebuie s beneficieze de protec ia i de asisten a de care are nevoie pentru a- i putea asuma pe deplin responsabilit ile n cadrul societ ii, iar statele p r i: se angajeaz s respecte i s garanteze drepturile stabilite n Conven ie tuturor copiilor din jurisdic ia lor, indiferent de ras , culoare, sex, limb , religie, opinie situa ia material , incapacitatea fizic , de statutul la na tere sau de statutul dobndit al copilului ori al p rin ilor, sau al reprezentan ilor legali ai acestuia. sau private, de instan ele judec tore ti, autorit ile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala; se oblig s asigure copilului protec ia i ngrijirea necesare n vederea asigur rii reprezentan ilor legali sau ale altor persoane c rora acesta le-a fost ncredin at n mod legal i n acest scop vor lua toate m surile legislative i administrative corespunz toare; vor veghea ca institu iile, serviciile i a ez mintele care r spund de protec ia i ngrijirea copiilor s respecte standardele stabilite de autorit ile competente, n special cele referitoare la securitate i s n tate, la num rul i calificarea personalului din aceste institu ii, precum i la asigurarea unei supravegheri competente; necesare n vederea punerii n aplicare a drepturilor recunoscute n Conven ie. n cazul drepturilor economice, sociale i culturale statele p r i se oblig s adopte aceste m suri, f r a- i precupe i resursele de care dispun i, dac este cazul, n cadrul cooper rii interna ionale; vor garanta copilului cu discern mnt dreptul de a- i exprima liber opinia asupra oric rei probleme care i prive te, opiniile copilului urmnd s fie luate n considerare, inndu-se seama de vrsta sa i de gradul s u de maturitate. n acest scop copilului i

politic sau alt opinie, de na ionalitate, apartenen


etnic sau originea social , de

n toate ac iunile care privesc copiii, ntreprinse de institu iile de asisten


social publice

bun st rii sale,


innd seam

de drepturile

i obliga iile p rin ilor s i, ale

se angajeaz s ia toate m surile legislative, administrative i de orice alt natur


se va oferi, n special, posibilitatea de a fi ascultat n orice procedur judiciar sau administrativ care l prive te fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, n conformitate cu regulile de procedur din legisla ia na ional . Tot n aceast Conven ie este stipulat dreptul copilului la libertatea de exprimare; acest drept

77

n Declara ia universal a drepturilor omului, a proclamat dreptul copiilor la ngrijire i asisten


cuprinde libertatea de a c uta, de a primi i de a difuza informa ii i idei de orice natur , indiferent de frontiere, sub form oral , scris , tip rit sau artistic ori prin orice alte mijloace, la alegerea sa. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restric iilor, dar numai al acelor restric ii expres prev zute de lege i absolut necesare pentru: a) respectarea drepturilor sau a reputa iei altora; sau b) protejarea securit ii na ionale, a ordinii publice, a s n t ii publice i a bunelor moravuri [45, p.53-71]. o aten ie sporit drepturilor procesuale ale copilului, rolului reprezentan ilor, procesului de adoptare a deciziilor judec tore ti. n special, organele judec tore ti snt obligate: a) s verifice dac dispun de informa ie suficient pentru a decide n interesele majore ale copilului i, n cazurile necesare, s se informeze suplimentar, n special de la purt torii r spunderii p rinte ti; b) n cazul n care copilul vizat, n conformitate cu legisla ia intern , are un nivel suficient de percepere: n anumite cazuri copilul s fie consultat personal sau prin alte persoane sau organe competente, n forma accesibil lui, cu excep ia cazurilor cnd aceasta ar contrazice interesele majore ale copilului; c) n modul corespunz tor se va ine cont de p rerea exprimat de copil [140, p. 97]. O nsemn tate juridic important o are ansamblul Regulilor minime ale Organiza iei Na iunilor Unite cu privire la administrarea justi iei pentru minori (Regulile de la Beijing), adoptate prin Rezolu ia nr. 40/33 din 29 noiembrie 1985. Pornind de la spiritul Declara iei universale a drepturilor omului, Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice, instrumente cu privire la drepturile omului, vor fi inute permanent n vizor i drepturile tinerilor, recunoscnd c ei, aflndu-se la stadiul ini ial al dezvolt rii personalit ii lor, pentru a se dezvolta psihic i intelectual i pentru a se integra mai bine n societate, au nevoie de o aten ie i o libertatea, demnitatea i siguran a lor. De aceea Rezolu ia men ionat a obligat statele membre: minorului i a familiei sale;

Conven ia european cu privire la realizarea drepturilor copiilor din 25. 01. 1996 acord

s i se asigure accesul la toat informa ia necesar ;

s permit copilului s - i expun p rerea;


Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale

i culturale

i celelalte

asisten

deosebite i trebuie s fie proteja i de lege n condi iile care s garanteze lini tea, s se angajeze, n conformitate cu interesele lor generale, s

apere bun starea

78

ndep rteze pe ct posibil de orice contact cu criminalitatea i delincven a; s se mobilizeze s ia m suri pozitive care s asigure antrenarea complet a tuturor resurselor existente, mai ales familia, persoanele benevole, precum i alte reuniuni ale comunit ii, cum ar fi colile i alte institu ii comunitare, n scopul promov rii bun st rii minorului i deci n scopul reducerii nevoii de interven ie a legii, astfel nct persoana n cauz s fie tratat eficace, echitabil i uman n conflictul s u cu legea [ 223, 229 ]. A adar, n calitate de unitate structural a dreptului constitu ional, institu ia protec iei familiei (maternit ii, paternit ii i copil riei) reglementeaz rela ii sociale omogene, ap rute n cadrul familiei. Astfel, normele de drept cu privire la protec ia familiei constituie parte component a reglement rilor de drept constitu ional. Ele i g sesc expresia n Constitu ia Republicii Moldova, actele legislative i normative adoptate de organele abilitate. Aceste norme snt cuprinse n izvoarele formale deosebite i nu substituie sfera de reglementare a dreptului de familie din Republica Moldova [ 62, p. 30 ]. n situa ia n care admitem c familia este o institu ie juridic autonom a dreptului constitu ional, institu ia nominalizat este constituit din: norme de caracter general i norme concrete, care servesc drept fundament n apari ia raportului juridic concret. n viziunea noastr , institu ia protec iei familiei (maternit ii, paternit ii i copil riei) reprezint o institu ie a dreptului constitu ional, c reia i snt caracteristice: a) omogenitatea reglement rii unei categorii relativ separate de rela ii sociale; constituie un ansamblu unic, se exprim n dispozi ii comune, principii de drept, categorii juridice specifice, ceea ce creeaz un regim de reglementare deosebit, specific pentru aceast categorie de rela ii sociale; c) diferen ierea normativ , adic separarea normelor de drept care constituie institu ia n titluri, capitole, p r i; d) plenitudinea rela iilor reglementate. n virtutea acestor mprejur ri institu ia protec iei familiei ndepline te sarcina de reglementare a rela iilor specifice doar ei i nu intr n coliziune cu alte elemente structurale ale dreptului constitu ional.

b) unitatea juridic a normelor de drept. Normele care formeaz institu ia juridic


79

comportament deviant, c tre prosperitate personal

n care acesta s

fie orientat, n perioadele n care este cel mai expus unui i c tre o educa ie care s -l

s fac eforturi pentru crearea unor condi ii care s asigure minorului o via

senin ,

n literatura de specialitate se eviden iaz institu ii simple i complexe. Profesorul Ion Guceac men ioneaz c institu iile juridice de drept constitu ional, extinse dup volum, pot fi constituite din institu ii juridice mai mici. Un exemplu tipic este institu ia sistemului electoral care cuprinde institu ia drepturilor electorale ale cet enilor i procedura electoral . Iar procedura electoral , ntre altele, include n sine urm toarele institu ii: fixarea alegerilor, propunerea candida ilor, campania electoral , efectuarea alegerilor, constatarea rezultatelor alegerilor etc. [83, p.15]. n viziunea noastr , institu ia familiei de asemenea reprezint o institu ie complex . n cadrul acesteia pot fi identificate urm toarele subinstitu ii: maternitatea; paternitatea; copil ria. Fiecare dintre aceste subinstitu ii reglementeaz , respectiv, rela ii referitoare la ocrotirea familiei; rela iile cu privire la ocrotirea maternit ii; cu privire la ocrotirea paternit ii; cu privire la ocrotirea copil riei [ 62, p.30 ]. 2.3.3. oraportul dintre dreptul constitu ional i dreptul familiei n probleme ce in de protec ia familiei Normele juridice dintr-un stat, orict ar fi de diverse, reprezint totu i o anumit unitate, fiind legate ntre ele i organizate ntr-un anumit sistem. Dup p rerea cercet torului I. Ceterchi, ansamblurilor, adic izolat de anumite institu ii i ramuri. Dar nici institu iile juridice i nici ramurile de drept nu snt grup ri de norme complet separate. A adar, normele juridice dintr-un stat formeaz un sistem n care se reflect att unitatea dintre ele, ct i caracterul diferen iat pe ramuri i institu ii juridice [ 23, p.419]. Dup p rerea altor autori (B. Negru i A. Negru), sistemul de drept reprezint O unitate integrant a normelor juridice, mp r ite pe institu ii, subramuri i ramuri n conformitate cu obiectul i metoda de reglementare juridic , legate ntre ele prin rela ii ierarhice i coordonatoare i care au ca centru principiile juridice, exprimnd ntr-o form concentrat esen a i menirea n literatura de specialitate rus , relativ la sistemul de drept se refer S. Alexeev, care l caracterizeaz printr-o serie de nsu iri deosebite, cum ar fi: unitatea i concordan a sistemului de drept. Toate normele care formeaz sistemul dreptului reprezint p r i ale dreptului n ansamblu. Ele snt legate strns una cu alta, snt coordonate i interac ioneaz ntre ele, fapt determinat de unitatea scopurilor i sarcinilor, solu ionate de stat prin intermediul dreptului, prin voin a unitar a statului, exprimat n con inutul normelor de drept;

Nici o norm

juridic

nu poate ac iona deta at , rupt

de restul normelor, n afara

social a dreptului la etapa dat [127, p.383].

80

divizarea dreptului n elemente componente separate, adic existen a anumitor deosebiri care condi ioneaz clasificarea normelor de drept pe ramuri. Deosebirile dintre normele dreptului unitar demonstreaz c normele fiec rei ramuri de drept reglementeaz rela ii sociale care difer dup con inutul i caracterul lor, utiliznd i diferite metode; obiectivitatea sistemului de drept const n faptul c sistemul respectiv se formeaz n structura rela iilor sociale existente n realitate care i predetermin , de fapt, sistemul dreptului; caracterul ierarhic al sistemului de drept se manifest prin faptul c acesta se ierarhic superioar , care dispun de for

conformitate cu rela iile sociale obiectiv existente. Sistemul dreptului reflect

nivel inferior, subordonate normelor din cadrul nivelului superior. Ierarhia normelor adopt norme de drept [152, p.106]. Anterior am men ionat c normele cu privire la protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei formeaz o institu ie juridic de drept constitu ional i se reg sesc cu prioritate n Comparativ cu normele de drept familial, normele de drept constitu ional se bucur de o ntotdeauna are un con inut mai larg dect manifest rile concrete, consacrate normativ. Acest nereglementate [173, p.17]. n lucrarea Sistemul tiin ei dreptului constitu ional, N. A. Bogdanova constat caracterul sistemic al dreptului care permite tiin ei dreptului constitu ional s mprumute categorii apar innd altor tiin e juridice ramurale. Utilizarea acestora poate fi justificat , n primul rnd, prin ntrep trunderea raporturilor i institu iilor juridice, situa ie care se manifest , n parte, prin a reglement rii constitu ionale, care cuprinde i domeniul de reglementare apar innd altor ramuri de drept; n al treilea rnd, prin asigurarea realiz rii normelor de drept constitu ional la nivel ramural [159, p.156]. n acela i timp, dup p rerea lui S.S.Alexeev, innd cont de locul deosebit al dreptului constitu ional n ierarhia valorilor juridice, dreptul ramural trebuie s recunoasc categoriile fundamentale elaborate de tiin a dreptului constitu ional i fixate n Constitu ie [151, p.17].

din cadrul sistemului de drept este condi ionat

i de suprema ia organelor de stat care

Constitu ia Republicii Moldova i n alte acte legislative. for juridic superioar . Conform opiniei lui A. N. Kokotov, orice drept fundamental posibilitatea extinderii legisla iei ramurale asupra rela iilor sociale

drept ntotdeauna las

prezen a principiilor dreptului privat n dreptul public i invers; n al doilea rnd, prin sfera larg

81

juridic superioar

constituie din norme juridice cu o for

juridic diferit . Exist norme din ordinea i norme juridice de

Este necesar s inem cont i de participarea simultan a normelor de drept constitu ional i normelor ramurale la procesul de reglementare a rela iilor sociale familiale. Interac iunea

normelor de drept constitu ional i a celor de drept familial presupune participarea acestora la procesul de reglementare a rela iilor sociale. Concluzii la capitolul 2 A adar, urmnd obiectivele pe care ni le-am propus spre studiere n capitolul I Garantarea constitu ional a dreptului la familie n Republica Moldova i n urma cercet rilor efectuate, am ajuns la urm toarele concluzii: 1. Fiind un produs al evolu iei istorice, familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi i stabile forme de convie uire uman , cea care asigur perpetuarea speciei umane, dezvoltarea i modific rii rolurilor conjugale. conjugal-familiale n societate: n epoca antic familia tribal ; n epoca medieval familia n grup; n epoca contemporan familia monogam . 3. Germenii reglement rii institu iei familiei i c ut m n unele dintre actele epocale care proclam drepturile i libert ile omului: Declara ia francez a drepturilor omului i cet eanului (1789), Codul lui Napoleon, adoptat n 1804, dreptul comun (Common Low) din Marea Britanie etc., unde cadrul drepturilor presupune i reglementarea rela iilor de familie. 4. Cea mai reu it defini ie a familiei am reg sit-o n studiile unor cercet tori din biologice, psihologice, educative, economice, sociale etc., ca cel mai firesc mediu necesar dezvolt rii i form rii personalit ii umane. 5. n pofida dificult ii de a formula o defini ie complet a no iunii de familie, analiznd materialul cercetat, constat m c familia, parcurgnd o cale complex n procesul evolu iei sale, n epoca modern a luat forma unei comunit i umane bazat pe c s toria benevol dintre parteneri i descenden ii lor direc i i ntre care se stabilesc rela ii de filia ie i responsabilitate reciproc . corela iile statornicite ntre membrii ei, unitatea de propriet i, scopuri i aspira ii.

continuitatea vie ii sociale, iar istoria evolu iei familiei nu este dect istoria evolu iei 2. Fiecare forma iune social-economic se caracterizeaz

i prin stabilirea anumitor rela ii

domeniul psihologiei

i pedagogiei care interpreteaz

familia drept ansamblu de func ii

Familia, spre deosebire de alte grupuri sociale, se caracterizeaz prin forma de organizare,

82

6. Maternitatea, paternitatea i copil ria snt categorii de drept constitu ional a c ror surogat, noi venim cu propunerea a face modific ri i complet ri n: Legea privind actele de stare civil nr.100 din 26.04.2001 alin. (4) art. 22 va avea urm torul con inut: depun n organul de stare civil mpreun cu actul medical constatator al na terii, Contractul cu privire la prestarea serviciilor reproductive semnat de c tre p r i.; Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000 se va completa cu un articol nou cu urm torul con inut: nasc un copil, iar rela iile dintre p r ile interesate trebuie s fie reglementate printr-un act juridic conven ional care s asigure din momentul conceperii att drepturile fundamentale ale copilului, ct i ale p r ilor. (2) Contractul tip de prestare a unor astfel de servicii este aprobat prin hot rre de Guvern. 7. Consider m firesc ca problemele conceptuale ale familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei s se solu ioneze la nivelul dreptului constitu ional. n opinia noastr , aceasta este posibil n urma revizuirii legisla iei constitu ionale i de dreptul familiei, interpretarea unor norme de drept de c tre Curtea Constitu ional din Republica Moldova, n special a celor cu referin la familia adoptiv , casele de tip familial etc. 8. n calitate de obiect al dreptului constitu ional servesc rela iile sociale, fundamentale, inclusiv rela iile familiale, care apar n toate sferele vie ii (social-economic , politicoadministrativ , moral-cultural etc.). 9. Reglementarea normativ a rela iilor sociale se efectueaz n func ie de specificul domeniului vizat. 10. Un element esen ial al obiectului de reglementare a dreptului constitu ional l constituie rela iile ce in de protec ia familiei. 11. Familia, maternitatea, paternitatea i copil ria, f r ndoial , snt categorii de baz , generale de drept, reprezentnd categorii constitu ionale, din care considerente ar trebui s fie cuprinse de dreptul constitu ional. 12. Urmnd exemplul Rusiei, Ucrainei i Belarusiei care, n Constitu ie, al turi de maternitate, au consfin it dreptul la protec ie i al paternit ii, propunem ca art.49 alin. (2) din Constitu ia Republicii Moldova s fie completat n urm toarea redac ie: 83

abordare doctrinar

i legislativ este absolut necesar . Pentru a oferi un statut legal mamei-

La declararea na terii copilului n scut de femeia (mama-surogat), so ii sunt obliga i s


(1) Familia poate beneficia de serviciile reproductive ale unei femei disponibile s -i

institu iilor necesare. ca fiind un ansamblu de norme juridice ce reglementeaz un anumit gen de rela ii sociale, iar institu ia juridic reprezint o anumit categorie de rela ii din cadrul acestui gen. Dac problema institu iei protec iei familiei, paternit ii, maternit ii i copil riei o trat m prin aceast prism , observ m c ea posed calit ile proprii unei institu ii juridice. 14. Aten ion m c nu trebuie s confund m sistemul dreptului constitu ional cu sistemul constitu iei, deoarece primul ntrune te toate normele de drept constitu ional, pe cnd al doilea doar o parte din ele. 15. Coraportul dintre normele de drept constitu ional i cele cuprinse n Codul familiei particular . Normele de drept constitu ional dispun de o for dreptului familial snt norme de nivel mai inferior. sensibilizarea guvern rii i societ ii civile la solu ionarea problemelor familiei, consider m oportun instituirea Zilei familiei n Republica Moldova.

13. Majoritatea speciali tilor din teoria general a dreptului interpreteaz ramura de drept

juridic suprem , iar normele


16. Pentru eviden ierea rolului

i locului familiei n societatea contemporan ,

84

(dreptul familiei) se manifest sub forma coraportului dintre reglementarea general


(2) Statul ocrote te maternitatea, paternitatea

i copil ria, stimulnd dezvoltarea

i cea

3. PRINCIPIILE DREPTULUI CONSTITU IONAL, GARAN IILE I M SURILE CONSTITU IONALE DE PROTEC IE A FAMILIEI
3.1. Principiile dreptului constitu ional care stau la baza protec iei familiei Caracterizarea multiaspectual a institu iei protec iei familiei presupune scoaterea n intern al institu iei date, metodele juridice de reglementare a rela iilor sociale care i constituie obiectul ei de reglementare. n literatura de informa ie general , de exemplu Dic ionarul explicativ al limbii romne, no iunea de principiu este interpretat ca Element fundamental, idee, lege de azi pe care se ntemeiaz o teorie tiin ific , un sistem politic, juridic, o norm de conduit [65, p.1559]. n teoria general a dreptului principiile dreptului snt considerate acele idei generale, postulate c l uzitoare sau percepte directoare care stau la baza ntregului sistem de drept dintr-o ar , orientnd reglement rile juridice i aplicarea dreptului [83, p.25]. A adar, dintr-un punct de vedere, principiile exprim legit ile dreptului, iar din altul normativ i se refer la to i subiec ii de drept. Aceste norme ori snt formulate nemijlocit n

eviden

a principiilor fundamentale ale acesteia, n baza c rora se ntemeiaz nsu i sistemul

normele de cea mai mare generalitate care ac ioneaz


n ntreaga sfer

de reglementare

lege, ori snt deduse din sensul general al actelor legislative. n manualul Teoria statului i dreptului se constat c principiile dreptului determin calea de perfec ionare a normelor de drept, evolund n calitate de idei c l uzitoare pentru legislator. Ele reprezint o verig de leg tur dintre legit ile de baz ale dezvolt rii i func ion rii societ ii i sistemului de drept. Datorit principiilor, sistemul dreptului se adapteaz la cele mai importante interese i necesit i ale omului i societ ii, devenind compatibil cu acestea [205, p.242]. Conform opiniei prof. I. Ceterchi i I. Craiovan, principiile dreptului snt consacrate n momente: n primul rnd, nu toate principiile formulate n textul Constitu iei genereaz drept (exemplu, principiul separa iei puterilor), i n al doilea rnd, Constitu ia Republicii Moldova nu reflect ntreaga gam a principiilor dreptului, care pot fi reflectate i n alte acte legislative sau s decurg din sensul general al legisla iei. Dup opinia autorului I. Guceac, textul Legii supreme a Republicii Moldova cuprinde dou categorii de principii: drept constitu ional. Ele nu snt asigurate ntotdeauna cu sanc iuni, dar au o importan determinant pentru restul normelor de drept constitu ional; 85

Constitu ie [23, p.25]. n leg tur cu aceste afirma ii trebuie s


inem cont de urm toarele

1) principii care nu genereaz drepturi i ndatoriri pentru participan ii la rela iile de

juridice ale normelor de drept constitu ional i reglementeaz nemijlocit rela iile sociale, inclusiv cele familiale, de importan primordial . A adar, conchide autorul sus-numit, prin principii fundamentale ale dreptului constitu ional subn elegem idei cu caracter de mare generalitate sau postulate directoare, cuprinse n con inutul unor norme juridice, care se bucur de for juridic superioar fa de alte norme juridice i care, trecnd ca un fir ro u prin ntregul sistem de drept, orienteaz procesul de reglementare normativ a rela iilor sociale n conformitate cu voin a de in torilor puterii de stat [83, p.13-15]. n doctrina dreptului constitu ional au fost exprimate i alte opinii. Astfel, G.A. Gadjiev, n una dintre lucr rile sale, a supus unei analize profunde principiile constitu ionale de reglementare a rela iilor sociale fundamentale. Printre altele, autorul men ioneaz c principiile constitu ionale ale economiei de pia snt cele mai n elepte i ra ionale, verificate de timp i experien a multor state, reguli de organizare a activit ii economice i administrarea acesteia. Principiile constitu ionale ale ornduirii social-economice, juridice i, n particular, constitu ionale [162, p.186]. n raport cu domeniul cercetat (economia de pia ), G. A. Gadjiev recunoa te existen a urm toarelor categorii de i principiile constitu ionale speciale ale economiei de pia [162, p. 9]. Un alt cercet tor rus D. A. Kovaciov consider c no iunea de principiu constitu ional, adic a principiilor care decurg nemijlocit din Constitu ie, deocamdat nu cunoa te o defini ie reprezint o legitate politic sau cibernetic obiectiv existent , inclusiv legitatea propriu-zis a constitu ional, orientat spre asigurarea libert ii de ac iune a acesteia [172, p.73]. generale ale dreptului, fapt ce permite ac iunea nemijlocit a acestora. Principiile constitu ionale ntruchipeaz , n cea mai concentrat form , spiritul i sensul Constitu iei ns i. Anume din acest motiv ele permit adaptarea normelor concrete de drept constitu ional la condi iile sociale de via , aflate n permanent transformare. n procesul analizei principiilor dreptului apare o ntrebare: este necesar scoaterea n eviden a principiilor generale ale dreptului, care i g sesc reflectarea n principiile constitu ionale? n literatura de specialitate acestea mai snt numite i principii generale ale dreptului, deoarece n majoritatea lor ele deriv din Constitu ie i din alte izvoare de drept constitu ional [83, p.13]. 86

economiei de pia

formeaz fundamentul sistemului economic al statului, care constituie pilonul


principii: principiile generale ale dreptului, principiile constitu ionale generale ale economiei de pia

general acceptat . n acela i timp, autorul men ionat invoc faptul c n tiin materiei juridice, care

principiile

i-a g sit expresie ntr-un anumit sistem de institu ii de drept


Constitu ia Republicii Moldova con ine o caracteristic


relativ ampl

a principiilor

2) principii care se conformeaz

totalmente structurilor tehnico-juridice i logico-

Pornind de la con inutul art. 4: Dispozi iile constitu ionale privind drepturile i libert ile pactele i cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte, i de la con inutul art. 8 alin. (1) din Constitu ia Republicii Moldova, n conformitate cu care statul nostru i asum obliga ia s - i bazeze rela iile cu alte state pe principiile i normele unanim recunoscute ale dreptului interna ional. Prima categorie este constituit din principiile i normele de drept interna ional instituite i recunoscute de diverse asocia ii interna ionale de state. n cea de a doua categorie putem include normele con inute n tratatele interna ionale la care Republica Moldova este parte. n viziunea noastr , toate principiile generale ale dreptului snt n acela i timp i principii de drept constitu ional, deoarece cele din urm reprezint o form de exprimare a principiilor generale. Se constituie astfel o ierarhie principiile generale ale dreptului se exprim prin principiile constitu ionale, iar acestea, la rndul lor, se r sfrng n principiile de drept ramurale. Fiind de natur constitu ional , principiile generale ale dreptului ocup un loc specific i n cadrul izvoarelor de drept. Autorul Berjeli G. n lucrarea sa, ne atrage aten ia asupra unei tr s turi a principiilor generale ale dreptului precum caracterul exact i determinat al acestora n raport cu dispozi iile care se reg sesc n textele normative [157, p.168]. Fixnd locul principiilor constitu ionale, ori fundamentale, n cadrul mecanismului actual con inutul att al normelor de drept constitu ional, ct i al celor ramurale i n virtutea acestui fapt comport un caracter universal. Conform articolului 16 alin. (1) din Constitu ia Republicii Moldova, respectarea i ocrotirea persoanei constituie o ndatorire primordial a statului [34 ]. De aici decurge c recunoa terea, respectarea i protec ia drepturilor i libert ilor omului reprezint o ndatorire primordial a statului i, respectiv, a tuturor organelor de stat, inclusiv a reglementativ asupra tuturor sferelor de rela ii sociale. Institu iei protec iei familiei, n calitate de element constitutiv al sistemului intern al dreptului constitu ional [83, p. 13], i snt proprii principiile constitu ionale, ns caracterul de manifestare a acestora are anumite tr s turi specifice. Prin con inutul articolelor 48, 49 Constitu ia Republicii Moldova recunoa te c familia, social major . Nu ntmpl tor Declara ia universal a drepturilor omului a stabilit c Familia este elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului [34 ]. 87

omului se interpreteaz

i se aplic n concordan cu Declara ia universal a drepturilor omului, cu

interna ional, observ m c Legea fundamental enun


dou categorii de norme ale dreptului

de reglementare normativ din Republica Moldova, trebuie s recunoa tem c ele determin

instan elor judec tore ti. i numai n acest caz principiile constitu ionale vor exercita influen

c s toria, na terea copiilor nu este numai o cauz particular , dar i c aceasta are o importan

n acest context reamintim i Hot rrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Concep iei na ionale privind protec ia copilului i a familiei din 23.01.2002, al c rei scop urm re te mbun t irea calit ii vie ii copilului i familiei, n special a celor vulnerabili [ 93 ]. n realizarea obiectivelor trasate, Concep ia se conduce de urm toarele principii: interesul suprem al copilului (asigurarea dreptului copilului de a avea o familie, integrarea n familie i societate i promovarea unui mediu de tip familial); nondiscriminarea i egalitatea posibilit ilor (urban/rural, minorit i na ionale, sex); flexibilitatea (ajustarea n func ie de necesit i, resurse bugetare disponibile); descentralizarea acord rii de servicii. spre asigurarea de c tre stat a condi iilor necesare pentru realizarea de c tre familie a func iilor sale i sporirea calit ii vie ii de familie, urmeaz s fie incluse urm toarele: independen a i autonomia n procesul lu rii unor decizii privitor la dezvoltarea familiei; egalitatea tuturor familiilor i a membrilor acestora n dreptul la asisten ; prioritatea intereselor copilului; egalitatea n drepturi dintre femei i b rba i n repartizarea echitabil a ndatoririlor familiale; parteneriatul dintre familie i stat; separa ia r spunderii pentru familie; colaborarea cu asocia iile ob te ti, organiza iile i ntreprinderile filantropice. n continuare vom ncerca s ntreprindem o analiz a con inutului principiilor enun ate. Independen a i autonomia n procesul lu rii unor decizii privitor la dezvoltarea familiei. Dup p rerea noastr , acest principiu presupune c statul nu trebuie s reglementeze comportamentul n familie, limitndu-se doar la contribu ii la autodezvoltarea acesteia, punndu-i la dispozi ie posibilitatea alegerii formelor de sus inere. Conform Codului familiei din Republica Moldova (art. 6 alin. (1), Cet enii i prezentul cod nu prevede altfel [28]. Realizarea drepturilor i ndeplinirea obliga iilor familiale nu trebuie s lezeze drepturile, obliga iile, libert ile i interesele legitime ale altor membri ai familiei i ale altor cet eni. reciproc, pe r spundere n fa a familiei a tuturor membrilor ei, neadmiterea amestecului arbitrar

realizeaz de sine st t tor drepturile ce le apar in i iau na tere din rela iile familiale, dac

Desigur, familia se formeaz n baza sentimentelor reciproce de dragoste, stim

i ajutor

88

n viziunea noastr , n categoria principiilor fundamentale ale politicii familiale, orientat


parteneriatul social, interac iunea intersectorial


i interdisciplinar ;

n via a de familie. Rela iile dintre membrii familiei cad sub inciden a reglement rilor normative ntr-un cadru relativ ngust, rela iile patrimoniale din cadrul familiei fiind reglementate mai detaliat dect cele personale nepatrimoniale [154, p.182]. moral a familiei se instituie n afara dreptului, deoarece crearea i existen a familiei se sprijin

Referindu-se la aceast situa ie, G. F. er enevici scriia urm toarele: Structura fizic

pe un fundament care nu este dependent nici de stat, nici de legisla ia acestuia, ci anume pe sentimentele personale profunde de dragoste, n elegere reciproc , responsabilitate pentru soarta fiec ruia [211, p. 455]. poate r mne indiferent fa

Dup p rerea noastr , nu ar fi corect s consider m c statul, din punct de vedere juridic, de institu ia familiei i procesele sociale care decurg n cadrul ei,

fiind inestimabil pentru societate importan a acesteia. Tendin a i tentativele societ ii (reu ite, corespunz toare necesit ilor i condi iilor de dezvoltare sau, invers, nereu ite) orientate spre particularit ile acesteia, snt caracteristice pentru toate popoarele i comunit ile etnice pe parcursul ntregii istorii a omenirii. Egalitatea tuturor familiilor i membrilor acestora n dreptul la asisten . Acest statului indiferent de starea social , na ionalitate, locul de trai i convingeri religioase. Principiul nominalizat porne te de la con inutul art. 16 din Constitu ia Republicii Moldova, conform c ruia to i cet enii Republicii Moldova snt egali n fa a legii i a autorit ilor publice, f r deosebire de ras , na ionalitate, origine etnic , limb , religie, sex, opinie, apartenen politic , avere sau de origine social [ 34 ]. n art.1 din Conven ia interna ional pentru eliminarea oric ror forme de discriminare mpotriva femeii expresia discriminare fa de femei presupune orice diferen iere, excludere sau recunoa terea, beneficiul i exercitarea de c tre femei, indiferent de starea lor matrimonial , pe baza egalit ii dintre b rbat i femeie, a drepturilor omului i libert ilor fundamentale n domeniile politic, economic, social, cultural i civil sau n orice alt domeniu [44, p.74]. A se men iona c realizarea acestor prevederi reprezint o datorie a organelor legislative, executive, judec tore ti i a tuturor organelor de ocrotire a dreptului. Legisla ia Republicii Moldova include diverse prevederi pentru combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celor din cadrul rela iilor de familie. Conform opiniei femeile reprezint aproximativ jum tate din popula ia 89

optimizarea sferei conjugale n corespundere cu nivelul de cultur

atins i n raport cu

principiu presupune c toate familiile i membrii lor se bucur de dreptul la asisten


din partea

restric ie bazat

pe sex, care are drept efect sau scop s

compromit

ori s

anihileze

rii i c n toate mplinirile materiale i


cercet torului T. Crna , egalitatea n drepturi ntre femei i b rba i exprim realitatea c

primesc un salariu egal cu cel al b rba ilor. Egalitatea n drepturi a femeilor cu b rba ii este acordat familiei [18, p.64 ]. Art.2 din Conven ia european a drepturilor omului i a libertat ilor fundamentale oblig statele membre s nscrie n constitu ia lor na ional sau n alte dispozi ii legislative corespunz toare principiul egalit ii b rba ilor i femeilor, n m sura n care acest lucru nu a fost deja efectuat, i s asigure, pe cale legislativ sau pe alte c i adecvate, aplicarea efectiv a acestui principiu [46, p.74]. interna ional cu privire la drepturile politice i civile, n conformitate cu care statele p r i la acest pact se angajeaz s asigure dreptul egal al b rba ilor i al femeilor de a se bucura de toate drepturile civile i politice enun ate... [130, p.32]. n viziunea noastr , art. 16 din Constitu ia Republicii Moldova stipuleaz nu numai egalitatea n drepturi a femeii i b rbatului, dar i posibilit ile reale pentru realizarea lor, fapt condi ionat de particularit ile fiziologice ale organismului femeiesc, func iile pe care femeile le urmeaz s se acorde instruirii i preg tirii profesionale a femeii, particip rii lor la rela iile de Pornind de la acest punct de vedere, n legisla ia ramural snt incluse norme privitor la protec ia muncii, s n tatea femeilor, acordarea pensiilor etc. Totodat statul, consacrnd egalitatea tuturor familiilor, eviden iaz familiile vulnerabile care necesit o sus inere mai considerabil . n Concep ia na ional privind protec ia copilului i a familiei [33 ] se men ioneaz c n Republica Moldova straturile sociale defavorizate includ: familiile cu mul i copii, n special cele din localit ile rurale; familiile cu un singur p rinte; familiile lucr torilor din sectorul agricol i familiile cu copii invalizi. Subliniind c dintre categoriile cele mai vulnerabile snt familiile numeroase, Concep ia constat c familiile cu doi copii n cea mai mare m sur snt expuse riscului de pauperizare. De aceea printre obiectivele majore, Concep ia a trasat urm toarele: asigurarea dezvolt rii i realiz rii politicii de protec ie social a familiilor i copiilor la nivel na ional i local;

garantat

i prin ocrotirea deosebit ce se acord femeii ca mam , prin ocrotirea i asisten a

Egalitatea n drepturi a femeii

i b rbatului este stipulat

i n art.3 din Pactul

exercit n familie. n aceast ordine de idei, S. V. Polenina consider c o aten ie deosebit munc , la activitatea social-politic asisten a material

i cultural [199, p.12].


i moral a maternit ii i copil riei, m suri speciale chemate s asigure

90

toate drepturile. Ele pot ocupa, n condi ii egale cu b rba ii, orice func ii, iar pentru munc egal

spirituale este incorporat

i munca lor. De aceea, femeile se bucur , n mod egal cu b rba ii, de

promovarea cre rii unor modele viabile de servicii sociale comunitare; crearea unui sistem na ional de monitorizare i evaluare a situa iei copilului i familiei; promovarea particip rii societ ii civile la protec ia social pentru copii i familie; asigurarea integr rii sociale a copiilor cu necesit i speciale; dezvoltarea capacit ilor familiei i a comunit ii de a preveni riscurile sociale. n scopul realiz rii unor m suri urgente de redresare a situa iei demografice actuale, n vederea adapt rii activit ii institu ionale la transform rile structurale n componen a popula iei, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hot rrea cu privire la situa ia demografic n Republica Moldova [88]. Prin aceast Hot rre a fost aprobat un Plan de ac iuni urgente n domeniul demografic, care prevede i realizarea urm toarelor ac iuni: Elaborarea Strategiei na ionale n domeniul securit ii demografice n Republica Moldova. Elaborarea politicilor ce in de sus inerea familiei i copilului (inclusiv majorarea indemniza iei unice pentru na terea copilului i a indemniza iei pentru ngrijirea /cre terea copilului, sus inerea material a copilului). Elaborarea unui program na ional special de asigurare cu locuin e sociale sau n condi ii avantajoase a familiilor tinere. n viziunea noastr , asigurarea condi iilor de mbun t ire a situa iei materiale a familiei presupune elaborarea i adoptarea unor m suri orientate spre stabilizarea de mai departe a st rii de lucruri pe pia a muncii, majorarea salariilor. perfec ionarea continu a legisla iei n domeniul rela iilor de munc , perfec ionarea sistemului de plat a indemniza iilor cet enilor cu copii, inclusiv prin majorarea sumelor indemniza iilor i asigurarea adres rii destinatarilor. Totodat , m rimea indemniza iilor, inclusiv a sumelor

n scopul asigur rii condi iilor favorabile pentru bun starea familiei, este necesar

fiscale re inute, trebuie s fie diferen iate n func ie de condi iile materiale ale familiei i statutul social al acesteia. Sus inerea familiilor tinere n Republica Moldova presupune ameliorarea condi iilor de trai ale acestora n cazul na terii copiilor, atribuirea subsidiilor nerambursabile i aplicarea unor mecanisme de creditare privilegiat , fiind luat n considerare num rul de copii din familie. ngrijirea copiilor i educarea lor snt consacrate n Constitu ia Republicii Moldova (art. 48 alin. (2) n baza egalit ii drepturilor i ndatoririlor p rin ilor de a asigura cre terea, educa ia i instruirea copiilor[34 ]. Prin urmare, p rin ii nu snt n drept s delege statului sarcina ngrijirii i educ rii copiilor. Aceast func ie este datoria lor exclusiv . P rin ii dispun de drepturi i ndatoriri egale 91

Prioritatea intereselor copilului. Esen a acestui principiu const

n faptul c

n ceea ce prive te educarea copiilor, asigurarea s n t ii lor, instruirea i asigurarea material . Toate problemele ce in de educarea copilului att n cadrul c s toriei, ct i n afara acesteia trebuie s fie solu ionate cu acordul ambilor p rin i. aib grij de p rin i i s le acorde ajutor [34], iar n caz de necesitate i s -i ntre in . Constitu ia Ucrainei (art.51 alin.2) este subliniat c P rin ii snt obliga i s ntre in copiii pna la atingerea majoratului. Avnd majoratul, copiii snt obliga i s aib grij de p rin ii inap i de munc [183, p. 672]. de p rin i, precum i de persoanele care au nlocuit p rin ii, s le acorde ajutor [ 181, p.134]. n Constitu ia Federa iei Ruse (art.38 alin.3) se men ioneaz : Copiii ap i de munc , care au atins majoratul, snt obliga i s aib grij de p rin ii inap i de munc , iar n cazul n care copiii refuz s - i ntre in p rin ii, mijloacele necesare (pensia alimentar ) vor fi percepute pe cale judiciar , iar n caz de eschivare de la plata acestora poate surveni r spunderea penal [ 179, p.448]. Pentru asigurarea normelor constitu ionale instan a de judecat ns poate adopta i hot rri prin care copiii vor fi elibera i de aceast datorie, dac se va face dovad c p rin ii, la rndul lor, s-au eschivat de la ndeplinirea ndatoririlor p rinte ti. n aceast ordine de idei, am efectuat un studiu al practicii judec tore ti din Republica Moldova. Generalizarea respectiv a fost realizat cu scopul de a constata cum aplic instan ele judec tore ti na ionale legisla ia care reglementeaz obliga iile de ntre inere dintre p rin i i copii, dar i pentru depistarea unor probleme care apar n cadrul judec rii cauzelor respective. Cercetarea a permis s constat m c ntre litigiile ce reies din rela iile familiare, cele care in de ncasarea pensiei pentru ntre inere snt destul de frecvente.

ns Constitu ia Republicii Moldova (art. 48 alin. (4)) mai dispune c Astfel de dispozi ii snt cuprinse

i n Constitu iile altor state. De exemplu, n

Articolul 32 alin.2 din Constitu ia Belarusiei stipuleaz : Copiii snt obliga i s aib grij

Din generalizarea respectiv copii. De exemplu:


se poate constata faptul c


instan ele judec tore ti


na ionale de obicei aplic corect legisla ia privind obliga ia de ntre inere dintre p rin i i 1) N.S. a depus cerere de chemare n judecat mpotriva V.S. cu privire la ncasarea pensiei de ntre inere, motivnd c prtul, fiul ei, dup decesul so ului, i-a promis un ajutor lunar n sum de 800 de lei. Reclamanta, invalid de gradul II, pensia de 470 lei, are nevoie de medicamente, hran , nu achit deplin serviciile comunale din lipsa surselor b ne ti. Ea cere ca fiul s - i onoreze promisiunea. integral. Nefiind de acord cu hot rrea Judec toriei, V.S. a depus apel. Prin decizia Cur ii de 92

Judec toria Orhei din 13.01.2008 (Dosarul nr. 2-35/08) a admis ac iunea lui N. S.

i copiii snt obliga i s

Apel Chi in u din 22.02.2008 (Dosarul nr. 2d-156/08), hot rrea Judec toriei Orhei a fost men inut din urm toarele considerente: S-a constatat c , n conformitate cu art. 80 alin. (1) din Codul familiei, copiii majori, ap i de material, iar n baza prevederilor alin. (3) al articolului men ionat cuantumul pensiei de ntre inere se stabile te de instan a judec toreasc ntr-o sum b neasc fix pl tit lunar, inndu-se cont de starea S-a stabilit c reclamanta N.S. este pensionar

n procesul examin rii prima instan a pronun at o hot rre legal munc , snt obliga i s - i ntre in

i ntemeiat .

i s - i ngrijeasc p rin ii inap i de munc care necesit sprijin


i invalid de gr. II, pensia ei constituie 470

lei i are nevoie lunar de medicamente pentru tratare care cost aproximativ o mie de lei. Din materialele cauzei rezult c prtul lucreaz , salariul s u lunar constituie 4500 lei, al so iei 3190 lei, la ntre inere are un copil minor, deci el dispune de posibilitatea de a-i achita o sum b neasc lunar mamei sale. 30.10.2002) cu ac iunea c tre copiii s i majori S.N. i E.N. privind ncasarea pensiei pentru ntre inere i cheltuielile suplimentare, motivnd c ultimii nu-i acord ajutor material [ 72 ]. din urm toarele motive: S-a constatat c starea material a reclamantului este cu mult mai bun dect a pr ilor, deoarece reclamantul dispune de imobil vast, desf oar activitate comercial , care i aduce venit suplimentar, n-are copii minori la ntre inere. Ambii pr i n acela i timp nu dispun de imobil, nu snt angaja i n cmpul muncii, au la ntre inere cte un copil minor i se afl ntr-o stare material dificil [72 ]. Lund n considera ie toate circumstan ele cauzei i reie ind din con inutul art. 80 din Codul familiei al Republicii Moldova, reclamantul nu a prezentat probe ce ar confirma necesitatea lui privind ncasarea pensiei pentru ntre inere. suplimentare, deoarece serviciile comunale (telefon, gaz, lumin ), pe care le achit Republicii Moldova. Studiind practica judiciar privind pricinile despre incasarea pensiei alimentare pentru ntre inerea copiilor i altor membri ai familiei, am descoperit c instan ele judec tore ti nu examin rii lor juste i n termen rezonabil.

2) Reclamantul V.N. s-a adresat n instan a de judecat


Parcurgnd mai multe instan e i n baza materialelor examinate, cererea a fost respins

S-a respins

i cerin a privind ncasarea unei sume pentru efectuarea cheltuielilor lunar

reclamantul nu snt legate de circumstan e excep ionale, indicate n art. 81 din Codul familiei al

ntotdeauna acord

aten ia cuvenit

preg tirii acestor pricini pentru dezbaterile judiciare,

93

material

i familial a p rin ilor i a copiilor, de alte circumstan e importante.

(Dosarul nr.2-1842 din

Uneori incomplet se clarific circumstan ele reale i rela iile dintre p r i, nu se iau m suri pentru a curma eschivarea de la acordarea ajutorului material copiilor i altor membri inap i de munc ai familiei care au nevoie de ajutor [103, p.4]. care urmeaz s in cont de situa ia reclamantului, de aprecierea corect a probelor prezentate i n aten ia altor autorit i din

n baza litigiilor examinate, n elegem importan a i responsabilitatea instan ei de judecat privind veniturile celui obligat s pl teasc , verificarea tuturor circumstan elor cauzei. Republica Moldova. Astfel, nc

n anul 1995, Guvernul Republicii Moldova a aprobat

Programul de stat privind asigurarea drepturilor copilului [97 ]. n anul 2003 Guvernul a adoptat Strategia na ional privind protec ia copilului i familiei [92]. Strategia consemneaz urm toarele scopuri primordiale: nivel na ional i local; dezvoltarea /armonizarea cadrului legal n domeniul protec iei copilului i familiei i asigurarea implement rii depline a Conven iei ONU i a altor acte normative na ionale i interna ionale privind drepturile copilului i familiei; consolidarea i dezvoltarea capacit ilor institu ionale de a elabora, implementa i dezvolta modele de servicii comunitare n baza standardelor de calitate pentru protec ia copilului i familiei; crearea i dezvoltarea unui sistem na ional i local de monitorizare i evaluare a situa iei copilului i familiei; dezvoltarea i consolidarea resurselor umane ncadrate n serviciile de protec ie a copilului i familiei i angajarea personalului corespunz tor standardelor profesionale; dezvoltarea mecanismelor financiare care s promoveze i s sus in modele eficiente de servicii de protec ie a copilului i familiei; dezvoltarea capacit ii familiei i comunit ii de a asigura asisten a copiilor i de a preveni riscul institu ionaliz rii i intr rii copilului n dificultate; sensibilizarea societ ii i formarea opiniei publice vis- -vis de problemele copilului i familiei.

asigurarea dezvolt rii i realiz rii politicii de protec ie social a copilului i familiei la

Strategia are la baz urm toarele principii:


Principiul protej rii interesului superior al copilului. Pornind de la Conven ia

interna ional cu privire la drepturile copilului (ratificat de Republica Moldova n anul 1990) care stipuleaz c n toate ac iunile care l privesc pe copil, fie c snt ntreprinse de institu ii publice sau private de protec ie social , de c tre tribunale, autorit i administrative sau de organe 94

Problema care prive te protec ia copilului se afl


legislative, interesul superior al copilului trebuie s fie luat n considerare cu prioritate[45 ], Republica Moldova se oblig , reie ind din posibilit ile financiare, s asigure ngrijirea i protec ia necesar pentru bun starea copilului, lund n considerare drepturile i obliga iile p rin ilor, tutorelui copilului sau altei persoane legal responsabile de copil i va ntreprinde m suri administrative i legislative adecvate pentru aceasta. Statul garanteaz c institu iile, serviciile i a ez mintele responsabile de ngrijirea i protec ia copilului corespund standardelor competen elor personalului i managementului eficient.
Principiul respect rii opiniei copilului. n toate deciziile care l privesc pe copil se va

stabilite de organele competente, n special n sfera securit ii, s n t ii, num rului

asigura respectarea opiniei copilului vis- -vis de m surile de interven ie i de solu ionare a dificult ii n care a intrat copilul. aten ie deosebit pentru grupurile de copii afla i n dificultate: abandona i, abuza i, maltrata i, neglija i, copiii str zii, copiii cu disabilit i, copiii lipsi i de ngrijirea p rinteasc , orfani, copiii institu ionaliza i i n risc de institu ionalizare, copiii cu HIV/SIDA, copiii n conflict cu legea; copiii victime ale abuzului i/sau traficului, precum i copiii din familiile vulnerabile.
Principiul interdisciplinar i multisectorial. Elaborarea politicilor se va efectua la nivel

Principiul nondiscrimin rii. Strategia vizeaz

to i copiii din Republica Moldova, cu

interdisciplinar, cu implicarea tuturor structurilor responsabile de ngrijirea, protec ia i educarea copiilor. Responsabilitatea aplic rii strategiei revine autorit ilor publice centrale i locale n drepturile copilului etc.
Principiul flexibilit ii. Strategia este un document flexibil care va fi modificat n func ie

func ie de competen ele lor, cu implicarea societ ii civile, p rin ilor, persoanelor care reprezint

de necesit i i de schimb rile sociale structurale. familiei se vor organiza i dezvolta la nivel comunitar/local i central, asigurnd accesibilitatea serviciilor de protec ie a copilului i familiei. ndatoririlor familiale. Acest principiu, n primul rnd, confirm consacrarea sa n art. 16 din Constitu ia Republicii Moldova femeia i b rbatul dispun de acelea i drepturi i ndatoriri i condi ii egale pentru realizarea lor; n al doilea rnd, o repartizare mai echitabil a ndatoririlor familiale ntre b rbat i femeie. egalitatea de anse dintre femei i b rba i n domeniile: public, social-economic, inclusiv familial, educa iei i s n t ii, ns , cu toate c legisla ia din Republica Moldova dispune de 95

Principiul descentraliz rii acord rii de servicii. Serviciile de protec ie a copilului


n anul 2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 5-XVI prin care asigur

Principiul egalit ii n drepturi dintre femei

i b rba i n repartizarea echitabil a

satisf c toare[112]. n elege importan a i valoarea familiei ca celul natural fundamental a societ ii, i ofer baza egalit ii, libert ii, independen ei i stimei. Scopul politicii statului n problemele familiei const n asigurarea de c tre stat a condi iilor necesare familiei pentru realizarea func iilor sale i sporirea calit ii vie ii. Con inutul politicii de stat n problemele familiei se afl n raport direct cu starea social-economic din cadrul statului. n prezent, n condi iile cnd ara noastr ntreprinde eforturi considerabile pentru a ie i din starea de criz , este nevoie s asigur m dep irea tendin elor negative i s consolid m temeinicia institu iei familiei, inclusiv prin crearea premiselor pentru mbun t irea activit ii vitale a acesteia pentru viitor. Prioritatea m surilor prev zute de politica de stat n problemele familiei urmeaz s fie determinate n urma aprecierii spiritului i importan ei problemelor cu care se confrunt familia, lundu-se n considera ie insuficien a resurselor financiare i de alt natur ale statului. Orientarea Republicii Moldova spre un stat de drept, democratic, n care demnitatea omului, drepturile i libert ile lui, libera dezvoltare a personalit ii umane reprezint valori coraportul politicii de stat n problemele familiei cu dispozi iile cuprinse n con inutul unor acte normative interna ionale precum: Declara ia universal a drepturilor omului, Pactul interna ional cu privire la drepturile social-economice i culturale, Conven ia interna ional pentru eliminarea oric ror forme de discriminare mpotriva femeii, Conven ia cu privire la drepturile copilului, Declara ia de la Viena i Programul de ac iuni al Conferin ei interna ionale privind drepturile omului, Declara ia de la Beijing i Programul de ac iuni al celei de a VI-a Conferin e interna ionale privind situa ia femeilor, precum i actele OIM, ale Fondului de copii al ONU i ale altor organiza ii interna ionale [56, 57,]. n viziunea noastr , la categoria m surilor capabile s asigure rela iile de parteneriat dintre stat i familie am putea atribui: organiza iilor, institu iilor i ntreprinderilor la angajarea n munc a persoanelor cu

sus inerea pe toate c ile i n acela i timp i f ure te rela iile sale cu familiile ca parteneri n

gradul de influen

a acestora asupra procesului de realizare a func iilor de baz ale familiei,

supreme i snt garantate, a a cum este declarat n Constitu ie (art. 1 alin. (3) [34 ], determin

a) introducerea unor stimulente

i privilegii susceptibile s

trezeasc

interesul

96

Principiul parteneriatului dintre familie

i stat. Acest principiu presupune c statul

garan ii constitu ionale, starea de lucruri n acest domeniu nici pe departe nu poate fi considerat

preocup ri familiale considerabile, inclusiv n condi iile zilei de munc incomplete, dup un program adaptabil (flexibil) sau la domiciliu; profesionale sau reorientarea lucr toarelor cu ntreruperi n vechimea n munc , provocate de concediile de maternitate i de ngrijire a copilului; c) asigurarea accesului tuturor copiilor la institu iile pre colare prin dezvoltarea unei re ele de astfel de institu ii cu diferite forme de proprietate. Organele administra iei publice locale ar putea m ri volumul investi iilor pentru construc ia, repararea i ntre inerea curent a unor astfel de institu ii, stabilind i pre uri accesibile pentru familiile care beneficiaz de aceste servicii; d) dezvoltarea unei re ele de institu ii extra colare, tabere de var pentru elevi, accesibile pentru toate familiile, prin care s-ar asigura dezvoltarea armonioas artistic , moraltimpul n care p rin ii snt implica i n activitatea de munc ; e) asisten a medical , accesibil pentru to i, prin mbinarea asisten ei medicale gratuite cu deservirea medical cu plat ; 18 ani: profilaxia invalidit ii n scute, extinderea asisten ei medicogenetice acordate diagnosticarea precoce a f tului, sistemului de examinare scrining obligatorie a gravidelor i nou-n scu ilor; mbun t irea asisten ei medico-sociale copiilor invalizi, inclusiv tratamentul de abilitare calificat, protezarea, tratamentul sanatorial, m suri de fortificare, proiectarea i producerea de trenajoare speciale, c rucioare, mobil , inventar sportiv. Elaborarea i implementarea unor programe de instruire a p rin ilor n domeniul problemelor de

b) introducerea cursurilor gratuite de perfec ionare

i de ridicare a calific rii

spiritual

i fizic a copiilor i adolescen ilor, inclusiv supravegherea copiilor n

j)

acordarea serviciilor medicale gratuite femeilor gravide, l uzelor i copiilor de pn la

popula iei, perfec ionarea


i implementarea tehnologiilor perinatale pentru

reabilitare i educare a copiilor cu disabilit i fizice i psihice; crearea i extinderea unor re ele de institu ii de deservire social a familiei pentru membrilor de familie bolnavi, sus inerea material

i consultativ a familiilor care


necesit ajutor sau unor membri ai familiilor afla i n situa ie de criz . Crearea unor institu ii pentru plasamentul temporar al femeilor gravide, mamelor cu copii, mamelor minore singure, inclusiv acordarea celor caza i n aceste institu ii a asisten ei juridice i psihologice, informarea i ncadrarea lor n societate; 97

acordarea unor servicii ce in de ngrijirea copiilor, persoanelor n vrst


dezvoltarea sistemului de protec ie a s n t ii reproductive a familiei. calitate, ndeosebi a minorilor n problemele ce in de educarea sexual , maternitatea inofensiv , profilaxia bolilor transmise pe cale sexual . Apari ia rela iilor de parteneriat n cadrul societ ii, adic a rela iilor sociale fundamentate fireasc de dezvoltare a statului. Asigurarea juridic a acestor rela ii nu este doar tributul politicii, dar i o condi ie a progresului social, a edific rii statului de drept, a societ ii civile. dezvoltare economic

Consolidarea serviciilor de planificare a familiei. Cultivarea sanitar de nalt

pe principiul egalit ii, fraternit ii, libert ii, respectului fa


de personalitate, este o etap

i spiritual . Pentru apari ia unor astfel de rela ii snt necesare maturitatea


principiul suprema iei legii, separa iei puterilor, independen a justi iei etc. n manualul redactat de V. V. Lazarev se constat c rela iile men ionate reflect aspectele esen iale ale societ ii umane i vor r mne c l uzitoare n cadrul sistemului de rela ii sociale cunoscute la etapa contemporan de dezvoltare a acesteia [192, p.416]. filantropice. Principiul rela iilor de parteneriat dintre stat i familie i g se te continuare logic

Principiul colabor rii cu asocia iile ob te ti, organiza iile


i ntreprinderile

n colaborarea cu asocia iile ob te ti, organiza iile i ntreprinderile filantropice i oamenii de afaceri. Republica Moldova tinde spre un stat social, fapt ce a condi ionat realizarea practic a drepturilor i libert ilor fundamentale nu numai prin concursul statului, dar i al organiza iilor, asocia iilor a c ror colaborare cu familia reprezint activit i i scopuri statutare ca: Femeia pedagog ntru ajutorarea familiei, filiala Forului Organiza iilor de femei din Republica Moldova cu activit i: campanii informa ionale, consiliere pedagogic a familiilor, activit i recreative, ajutor material provenit din dona ii; ONG Asocia ia de femei Speran a avnd scopul de a organiza educa ia i ap rarea drepturilor omului, mamei i copilului; Asocia ia ob teasc Femeia Terei care tinde spre familiarizarea i protec ia drepturilor femeii, mamei i copilului cu activit i de seminare, ateliere, mese rotunde; ONG Femeia ntru salvarea Copilului pune accentul pe activitatea sa de ridicare a prestigiului activit ii femeilor din Moldova, de realizare i ap rare a drepturilor i libert ilor cet ene ti, economice sociale i culturale a femeii i a

copilului prin: omagieri, concursuri, mese de binefacere; Integrarea Femeii i a Copilului n Societatea Civil are activitate de planificare familial informare, educare, comunicare n educa ie, pentru s n tate .a.[ 22 ].

98

material

i spiritual a societ ii, perfec iunea mecanismului de stat instituit n conformitate cu

Rela iile de parteneriat dezv luie esen a democratic


a societ ii, caracterizeaz

gradul de

3. 2. Garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a familiei n procesul de reglementare a rela iilor sociale dreptul constitu ional aplic o serie de metode i procedee specifice acestei ramuri de drept. n literatura de specialitate s-a men ionat c , fiind o ramur a dreptului public, dreptul constitu ional, n reglementarea rela iilor sociale, folose te metoda imperativ care nu permite nici o abatere de la dispozi iile normelor de drept fundamentale prin metoda dispozitiv , a c rei esen voin ale acestor subiec i [84, p. 20]. Metoda se aplic n cazul reglement rii statutului juridic al persoanei i, uneori, n cazul determin rii atribu iilor unor autorit i publice. n completarea ideii enun ate, urmeaz s men ion m c reglementarea constitu ional a rela iilor sociale, care constituie obiectul s u de reglementare, presupune nu numai utilizarea constrngere. M. V. Baglai include n categoria garan iilor de acest gen: garan iile constitu ionale generale, materiale i juridice [156, p.275-279]. La categoria m surilor de constrngere juridic , dup cum s-a men ionat, snt atribuite urm toarele m suri coercitive: de reprimare, de protec ie, restabilire n drepturi, de r spundere etc. [173, p. 33]. De i n literatura de specialitate din Republica Moldova problematica garan iilor i a m surilor de protec ie juridic oferite de dreptul constitu ional nu este abordat detaliat, credem urm toarele garan ii i m suri de protec ie: Garan iile constitu ionale de protec ie a familiei. Prin garan ii autorul M.V. Baglai subn elege mijloacele juridice chemate s asigure realizarea unui ori altui drept al omului i cet eanului [156, p. 275]. a asigura acest proces. Garan ii, de fapt, nseamn ndatoriri. Protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului ine de datoria statului. Astfel, n Constitu ia Republicii Moldova drepturile i libert ile snt garantate, de exemplu, de art. 26 Statul asigur secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri po tale, al convorbirilor

const n acordarea drepturilor subiec ilor


de drept constitu ional de a s vr i ac iuni concrete, determinate de coordonarea manifest rilor de


ntr-adev r, dreptul poate fi realizat doar atunci cnd lui i corespunde ndatorirea cuiva de

alin. (1) care spune c Dreptul la ap rare este garantat, iar n art. 30 alin. (1) se men ioneaz c

telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare. Articolul 48 alin. (1) dispune c

99

i pentru reglementarea constitu ional a rela iilor sociale din statul nostru snt specifice

metodelor imperativ

i dispozitiv , dar i instituirea anumitor garan ii i chiar a m surilor de

constitu ional. n unele cazuri, ns , dreptul constitu ional reglementeaz


rela iile sociale

Familia constituie elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului [34 ]. deosebirea formul rilor nu tirbe te recunoa terea unor sau altor drepturi ale cet enilor [133, p.276.]. ntruct Constitu ia este de aplicare direct , consacrarea unui anumit drept reprezint un mod specific de garantare, sau, n orice caz, imposibilitatea neg rii acestuia. Deoarece formula garantat sun mai conving tor, ea se ntlne te mai des n cazurile n care statul dispune de un sistem capabil s asigure drepturile tuturor cet enilor. De exemplu, n unul i acela i articol din Constitu ia Republicii Moldova (art. 35) care nv nv mntul general obligatoriu, prin nv

Dup cum se pronun

sus-numitul autor (opinie cu care sntem de acord i noi),

mntul superior, precum i prin alte forme de instruire i de perfec ionare. ns n alin. (7) mntul liceal, profesional i cel superior de stat este egal

accesibil tuturor, pe baz de merit [35]. Dup cum vedem, n cazul nv


obligatoriu constituantul a precizat c acesta este garantat, probabil, din considerentele c el este necesar pentru to i cet enii, iar n ceea ce prive te alte trepte de instruire se las de n eles c ele nu snt garantate tuturor cet enilor, dar numai celor care doresc s - i urmeze studiile. Formul ri de genul statul garanteaz (art.24 din Constitu ia Republicii Moldova), prin esen a lor, presupun c dreptul respectiv este asigurat prin norme de drept prev zute n alte acte exemplu la acest capitol servind art. 25 din Constitu ie, n con inutul c ruia libertatea individual i siguran a persoanei snt nso ite de garan ii mpotriva arestului abuziv [34 ].

legislative. Exist

i drepturi care snt consacrate mpreun cu garan iile de asigurare a lor,


ns

pe lng

aceast

manier

de solu ionare concomitent

a problemei garant rii

fundamentale, Constitu ia cuprinde i norme speciale. n doctrina dreptului constitu ional din Republica Moldova s-a exprimat ideea c ns i sintagma drepturi - garan ii sugereaz menirea lor de a fi garan ii constitu ionale. La ele, men ioneaz n continuare profesorul I.Guceac, conform Constitu iei Republicii Moldova, se refer : interzicerea muncii for ate, accesul liber la justi ie, dreptul de peti ionare; dreptul persoanei v t mate de o autoritate public [84, p. 120]. n completarea acestei opinii, consider m c garan iile consacrate de Constitu ia Republicii Moldova ar trebui privite sub aspect mai larg dect cel prezentat mai sus. Noi credem c ele ar putea fi clasificate, cel pu in conven ional, n dou categorii: garan ii generale i garan ii judiciare. n continuare vom ncerca s analiz m garan iile din ambele categorii. Garan iile generale de protec ie a familiei. Una dintre categoriile de baz ale garan iilor generale de protec ie a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei este ns i ordinea constitu100

din acest articol se precizeaz c nv


mntului general

mntul liceal

i prin cel profesional, prin

consacr dreptul la nv

tur se men ioneaz c Dreptul la nv

tur este asigurat prin

drepturilor naturale indispensabile fiin ei umane, inclusiv principiilor i normelor general acceptate de dreptul interna ional. Aceste garan ii snt exprimate n con inutul art.1 alin.(3) din Constitu ie, personalit ii umane reprezint valori supreme i snt garantate i art.16 alin. (1) care stabile te c Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o ndatorire primordial a statului [34]. n acela i timp, nu trebuie s uit m i de garan iile generale materiale de protec ie a

care evoc

faptul c

demnitatea omului, drepturile

i libert ile lui, libera dezvoltare a

familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei din categoria c rora fac parte: dreptul familiei la ocrotire din partea societ ii i a statului (art.48 alin.(1) din Constitu ia Republicii Moldova); obliga ia statului de a facilita, prin m suri economice i prin alte m suri, formarea familiei i ndeplinirea obliga iilor ce i revin; statul ocrote te maternitatea, copiii i tinerii, stimulnd dezvoltarea institu iilor necesare; toate preocup rile privind ntre inerea, instruirea i educa ia copiilor orfani i a celor lipsi i de ocrotirea p rin ilor revin statului i societ ii (art. 49 din Constitu ia Republicii Moldova); dreptul mamei i copilului la ajutor i ocrotire special , acordarea de c tre stat a aloca iilor necesare pentru copii i ajutoare pentru ngrijirea copiilor bolnavi ori handicapa i, asigurarea de c tre autorit ile publice a condi iilor pentru participarea Republicii Moldova) [34]. Garan iile judiciare de protec ie a familiei. Aceast garan ie este generat de func ia de protec ie judiciar oferit de justi ie, fiind consacrat n art. 20 alin. (1) din Constitu ia Republicii Moldova, conform c reia orice persoan are dreptul la satisfac ie efectiv din partea instan elor judec tore ti competente mpotriva actelor care violeaz drepturile, libert ile i interesele sale ntr-un drept al s u de o autoritate public , printr-un act administrativ sau prin nesolu ionarea n termenul legal a unei cereri, este ndrept it s ob in recunoa terea dreptului pretins, anularea actului i repararea pagubei [34 ]. O analiz detaliat a normelor juridice chemate s asigure protec ia drepturilor familiale permite s eviden iem urm toarele caracteristici ale acesteia: protec ia drepturilor familiale nc lcate este posibil doar n prezen a unui drept subiectiv consacrat n Constitu ia Republicii Moldova; protec ia drepturilor familiale este posibil doar n cazul nc lc rii sau primejdiei reale de nc lcare a drepturilor familiale fundamentale. Desigur, atunci cnd drepturile i interesele legitime ale persoanei nu snt nc lcate, aceasta nu dispune de argumente

legitime. Conform art. 53 alin. (1) din Constitu ia Republicii Moldova, orice persoan v t mat

pentru ap rarea drepturilor sale; 101

liber a tinerilor la via a social , economic , cultural


i sportiv a

rii (art. 50 din Constitu ia

ional

care se fundamenteaz

pe respectarea ferm

a Constitu iei Republicii Moldova, a

protec ia reprezint un sistem complex de m suri, a c rui realizare are loc n limita ap r rii, persoana ale c rei drepturi snt nc lcate este n drept s utilizeze doar mijloacele de ap rare care nu snt interzise de lege; protec ia drepturilor familiale se realizeaz prin intermediul organelor de stat sau ob te ti, inclusiv prin autoap rarea drepturilor familiale. A adar, putem concluziona urm toarele: ocrotirea drepturilor familiale reprezint un sistem de m suri complexe, aplicate n scopul asigur rii unei realiz ri adecvate a drepturilor familiale i luptei cu nc lc rile acestora, realizate de organele de stat, asocia ii ob te ti, inclusiv prin autoap rarea drepturilor familiale. n literatura juridic drept forme ale protec iei drepturilor subiective snt considerate diversele forme de activitate social n scopul ap r rii drepturilor subiective, ce se deosebesc ntre ele prin tipul de subiec i, modul lor de activitate i caracterul rela iilor dintre ei. n func ie de organul jurisdic ional snt eviden iate urm toarele forme de protec ie a drepturilor: judiciar , Analiza Constitu iei Republicii Moldova, actelor legislative elaborate n conformitate cu dispozi iile cuprinse n ea, literaturii de specialitate dedicat statului de drept i rolului puterii judec tore ti n instituirea i consolidarea lui ne ofer posibilitatea s conchidem c func ia Republica Moldova este un stat de drept n care demnitatea omului, drepturile i libert ile lui, libera dezvoltare a personalit ii umane reprezint valori supreme i snt garantate n art. 1 alin.(3) din Constitu ia Republicii Moldova [34]. Func ia de ocrotire a dreptului de c tre puterea judec toreasc este interpretat ntr-un de cet eni, dar i asupra cazurilor cnd ea nu este respectat de func ionarii statului, care drepturile naturale i indispensabile cet enilor sau ordinea de organizare i func ionare a puterii stabilit de Constitu ie [ 63, p. 45 ]. Legisla ia na ional stipuleaz c n Republica Moldova puterea judec toreasc este exercit prin intermediul instan elor judec tore ti. Organizarea judec toreasc este reglementat de Constitu ie, de Legea privind organizarea judec toreasc [120 ] i de alte acte normative. urm toarele sarcini:

stabilit

de Constitu ia i legisla ia Republcii Moldova n vigoare. n procesul

administrativ

i ob teasc [207, p.130].

primordial

a puterii judec tore ti, destina ia de baz

a acesteia este ocrotirea dreptului.

sens relativ larg. Ea se extinde nu numai asupra cazurilor n care ordinea de drept este nc lcat dispun de atribu ii publice, inclusiv asupra statului n ansamblu, atunci cnd acesta ncalc

independent , separat de puterea executiv


i cea legislativ , are atribu ii proprii pe care le


Legea privind organizarea judec toreasc

(art. 4) pune n fa a acestor instan e

102

institu iilor i organiza iilor; judecarea tuturor cauzelor privind raporturile juridice civile, administrative i penale, precum i orice alte cauze pentru care legea nu stabile te o alt competen [119 ]. Dup cum se tie, exist mai multe metode de interven ie normativ a statului n rela iile de familie. Una dintre cele mai semnificative este acordarea oric rui participant la i purt torul ndatoririlor respective, adic al actelor i ac iunilor care, din punctul de vedere n consecin , apare un echilibru specific, cnd, datorit obliga iei, se realizeaz dreptul. dreptul acestora la educare. i invers, nendeplinirea ndatoririlor atrage dup sine nc lcarea dreptului respectiv. Legisla ia familial contemporan ofer prioritate anume dreptului, situa ie care corespunde art.1 alin.(3) din Constitu ia Republicii Moldova, prin care demnitatea omului, drepturile i libert ile lui, libera dezvoltare a personalit ii umane snt declarate valori supreme i snt garantate [34]. n categoria celor mai eficiente i r spndite metode de reglementare a rela iilor de familie pot fi incluse interdic iile i permisiunile. Interdic iile snt chemate s previn actele i ac iunile nedorite i neacceptate de c tre stat. Totodat , interdic iile din dreptul familiei, din punctul de vedere al formei de exprimare, pot fi clasificate n directe i indirecte, independente i nso ite de ndatoriri. conform art.15 din Codul familiei al Republicii Moldova, printre impedimentele la c s torie [28]. n cea mai mare parte interdic iile directe nu au excep ii. Uneori ns interdic ia formulat persoane diferite este interzis , cu excep ia cazurilor cnd aceast cerin alin.(2) din Codul familiei al Republicii Moldova [28]. n cea mai mare parte, normele de drept familial con in interdic ii indirecte, deoarece, n procesul de reglementare a rela iilor de familie interdic ia direct nu este ntotdeauna acceptabil . reglementare normativ mai flexibil .

aceste rela ii a posibilit ii s ac ioneze ntr-un anumit mod, subiectul de drept fiind totodat al statului, snt obligatorii.

Astfel, p rin ii, realizndu- i obliga iile lor constitu ionale ce in de educarea copiilor, asigur

exist

i interzicerea c s toriei ntre persoanele enumerate n con inutul articolului men ionat

expres este nso it de excep ii de la regula general . Astfel, adop ia fra ilor i surorilor de c tre contravine intereselor

copiilor sau cnd unul dintre fra i (surori) nu poate fi adoptat din motive de s n tate (art. 116

Din aceste considerente, prin intermediul interdic iilor indirecte, poate fi asigurat

103

Prin interdic ii directe urmeaz

n elegem interdic ia exprimat

deschis. Astfel,

fundamentale ale cet enilor

i ale asocia iilor acestora, ale ntreprinderilor,

nf ptuirea justi iei n scopul ap r rii


i realiz rii drepturilor

i libert ilor

Indirecte snt considerate interdic iile al c ror con inut permite formularea concluziei privitor la neadmiterea s vr irii anumitor ac iuni. Astfel, n Republica Moldova desfacerea c s toriei i eliberarea certificatului de divor au loc dup expirarea termenului de o lun din ziua depunerii cererii de divor (art. 36 alin. (3) CF al RM) [ 28 ]. n a a fel s-a constatat c interdic iile din dreptul familiei poart un caracter diferit de exprimare i nu snt identice dup con inutul lor [194, p.15]. n primul rnd, interdic iile din dreptul familiei snt formulate cu claritate. n al doilea rnd, interdic iile din dreptul familiei snt destinate pentru un cerc larg de persoane: fizice i juridice, pentru participan ii nemijloci i la rela iile care fac obiectul de reglementare al dreptului familiei, pentru cei care au de gnd s ncheie c s toria i s creeze o familie, fiind gata s - i asume ndatoriri prev zute de legisla ia familiei. n al treilea rnd, nc lcarea oric rei interdic ii din dreptul familiei este nso it de survenirea unor urm ri juridice nefavorabile sau posibilitatea survenirii acestora. De exemplu, n cazul n care au fost nc lcate condi iile de ncheiere a c s toriei, apare posibilitatea declar rii nulit ii c s toriei (art. 41 CF al RM) [ 28 ]. Scopul reglement rii normative a oric ror rela ii sociale urm re te nu numai prentmpinarea ac iunilor nedorite, dar i s vr irea unor ac iuni social-utile. Din aceste considerente n rela iile de familie rolul principal este atribuit permisiunilor. Permisiunile din dreptul familiei, care decurg din normele constitu ionale, la fel pot fi clasificate n directe i indirecte. n categoria permisiunilor directe putem include dispozi iile n care permisiunea este exprimat deschis. De exemplu, la desfacerea c s toriei, so ii pot prezenta instan ei judec tore ti un acord privind mp r irea bunurilor lor proprietate n dev lm ie i plata pensiei de ntre inere a copiilor i so ului inapt de munc ce necesit sprijin material, indicnd m rimea acesteia, precum i privind stabilirea p rintelui mpreun cu care vor locui copiii minori comuni (art. 38 alin. (1) din CF al RM) [ 28 ]. dispozi ii stipuleaz c la ncheierea c s toriei so ii, la dorin , i aleg numele de familie al unuia dintre ei sau pe cel format prin conexarea numelor ambilor drept nume de familie comun ori fiecare dintre ei i p streaz numele de familie pe care l-a purtat pn la c s torie, ori conexeaz numele de familie al celuilalt so la numele de familie propriu [ 28 ]. La categoria particularit ilor permisiunilor din dreptul familiei poate fi atribuit i faptul c pentru acestea este specific o exprimare mai pu in conturat dect interdic iile. Astfel, Codul 104

Codul familiei, prin enumerarea ac iunilor permise, stimuleaz comportamentul dorit.

Exemplu de permisiune indirect

poate servi art. 17 din Codul familiei, ale c rui

familiei, permi nd anumite acte sau ac iuni, ofer o gam mai larg de posibilit i la alegerea variantei de comportament, mai potrivit pentru fiecare participant la rela iile familiale. (posibilitatea de adresare n justi ie cu cererea de anulare a c s toriei etc.). Un loc aparte n cadrul metodelor de reglementare a rela iilor de familie este rezervat regulilor cuprinse n Codul familiei, care snt destinate pentru interpretare, de exemplu, a bunurilor ce constituie averea dobndit de c tre so i n timpul c s toriei, adic proprietatea n dev lm ie a so ilor (art. 20 CF al RM) [ 28 ]. Pentru metodele de reglementare normativ a rela iilor de familie existente la moment este specific diversitatea lor, fapt ce i permite s fie flexibil , capabil s elibereze familia de o dictatur nejustificat . n urma unei astfel de abord ri n legisla ia privind familia i g se te expresia principiul rela iilor de parteneriat dintre stat i familie. Alt aspect ce ine de reglementarea rela iilor de familie este r spunderea juridic . Conform opiniei autorului D. Baltag, R spundere juridic reprezint o categorie prin care este desemnat obliga ia subiectului de drept responsabil de a suporta consecin ele nerespect rii unei norme juridice n vigoare n vederea restabilirii ordinii de drept n societate [9, p.135 ]. de r spundere juridic

Particularitatea permisiunilor ine i de leg tura strns a lor cu regulile de natur procesual

subiec ii de drept constitu ional, care au nc lcat (sau care inten ioneaz s ncalce) normele de drept constitu ional [9, p.256 ]. Examinnd problematica r spunderii constitu ionale, urmeaz s ne oprim asupra unor normele de drept constitu ional nu se conformeaz structurii logico-juridice a normei juridice, deoarece unora le lipse te sanc iunea. Aceast pozi ie este comb tut de profesorul I. Guceac, a de conduit general , impersonal

opinii exprimate n literatura de specialitate. Dup cum am men ionat, unii autori sus in c

i obligatorie instituit ori sanc ionat de puterea de stat,


respectarea ei fiind impus la necesitate prin for a de constrngere a statului, atunci sus inerea acestei teze ar duce n mod inevitabil la concluzia c dreptul constitu ional nu este un drept n sensul deplin al cuvntului, deoarece normele sale, neavnd sanc iuni, nu pot fi aplicate i r mn nerespectate, ceea ce nu e altceva dect o absurditate [83, p.16]. Este tiut c norma juridic se distinge de normele obi nuielnice, morale sau de alt natur prin faptul c respectarea ei este

asigurat , n ultim instan , de for a de constrngere a statului.


i dac aceast m sur -

105

c rui opinie o accept m: dac n sensul teoriei generale a dreptului norma juridic este o regul

importante rela ii (inclusiv cele familiale n.n.) prin posibilitatea survenirii efectelor fa

ce se exprim

prin stabilirea priorit ilor de ocrotire a celor mai de

R spunderea constitu ional , afirm acela i cercet tor, reprezint o form independent

sanc iunea - se aplic atunci cnd norma nu este respectat de bun voie (de i n unele ramuri ea este evident ), atunci n dreptul constitu ional ea nu este expres eviden iat . n opinia aceluia i autor, aceast stare de lucruri este condi ionat de cteva mprejur ri: pentru mai multe dispozi ii este prev zut o singur sanc iune; n dreptul constitu ional sanc iunile snt specifice, de exemplu revocarea mandatului parlamentar, revocarea unui organ de stat, declararea unui act normativ ca fiind neconstitu ional etc.; pentru reglement rile de principiu, de larg generalitate, cuprinse n Constitu ie, unele sanc iuni se reg sesc n alte ramuri de drept, cum ar fi dreptul administrativ, penal, civil . Kutafin, care eviden iaz urm toarele particularit i ale acestei forme de r spundere juridic : exist norme de drept care determin comportamentul eventual sau oportun. Aceste norme stabilesc hotarele comportamentului legal al subiec ilor raporturilor de drept constitu ional. Ele nu fac parte nemijlocit din mecanismul normativ al r spunderii, ns nc lcarea lor reprezint un motiv de r spundere; normele de drept constitu ional stabilesc expres condi ia r spunderii juridice componen a nc lc rii de drept constitu ional; fie cunoscute de subiec ii de r spundere; normele de drept constitu ional stabilesc ordinea tragerii la r spunderea de drept constitu ional, stabilirea sanc iunilor, exercitarea r spunderii, inclusiv condi iile eliber rii de executare a m surilor de constrngere statal [187, p. 62]. A adar, esen a reglement rii constitu ionale a r spunderii, n opinia lui O. E. Kutafin, se exprim prin consacrarea de jure i de facto a unui complex juridic, ale c rui elemente snt legate de apari ia sau ncetarea rela iilor juridice respective. m surile de protec ie snt efecte de natur juridic produse de ac iuni ilegale [187, p. 344]. calitativ, fapt determinat de condi iile de apari ie a acestora. n cazul n care condi ia de apari ie a r spunderii juridice este considerat o nc lcare a normelor de drept, pentru aplicarea m surilor de protec ie este suficient ac iunea ilegal , fiind suficient nsu i faptul nc lc rii dreptului [151, p. 344]. Din aceste considerente i snt diferite func iile i con inutul m surilor de constrngere. Dac func ia de baz a r spunderii juridice este cea de amendare, de reprimare, atunci, spune S. S. Alexeev, func ia m surii de protec ie ine de restabilirea dreptului nc lcat, de protec ia dreptului [151, p. 345].

ntr-un mod deosebit este examinat

normele de drept constitu ional stabilesc m surile constrngerii de stat, care trebuie s

Autorul men ionat are dreptate atunci cnd afirm precum c r spunderea juridic Dup p rerea lui S. S. Alexeev, r spunderea juridic

106

problema r spunderii constitu ionale de O. E.

i m surile de protec ie se deosebesc

Abordarea de pe aceste pozi ii a m surilor de ocrotire n institu ia juridic a protec iei drept care reglementeaz urm toarele garan ii i m suri de protec ie: garan ii constitu ionale de protec ie a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei; garan ii generale de protec ie a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei; garan ii materiale de protec ie a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei; protec ia din partea statului a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei; protec ia judiciar a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei; autoap rarea n sfera protec iei familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei.

familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei permite scoaterea n eviden


a unor norme de

Concluzii la capitolul 3 Analiznd capitolul Principiile dreptului constitu ional i m surile constitu ionale de protec ie a familiei, facem urm toarele concluzii: 1. Sistemul intern al institu iei protec iei familiei se ntemeiaz pe un ir de principii fundamentale, a c ror respectare asigur realizarea lor nemijlocit prin con inutul ramurilor respective de drept. principii specifice, f r dublarea principiilor fundamentale ale dreptului. 3. Din categoria principiilor din domeniul protec iei familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei, prioritate trebuie oferit principiilor cuprinse n izvoarele de drept constitu ional. 4. Principiile constitu ionale de protec ie a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei ndeplinesc o func ie de reglementare specific lor n exclusivitate i consolideaz institu ia respectiv a dreptului constitu ional. Totodat aceast institu ie cuprinde patru subinstitu ii, datorit c rui fapt trebuie s le delimit m n principii constitu ionale de protec ie a familiei; principii constitu ionale de protec ie a maternit ii; principii constitu ionale de protec ie a paternit ii; principii constitu ionale de protec ie a copil riei. 5. Garan iile au destina ia s asigure realizarea eficient a drepturilor omului. Cu referire la garan iile judiciare de protec ie a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei, am analizat detaliat problemele ce in de normele juridice de protec ie a drepturilor familiale, prin care n elegem un sistem de m suri complexe, aplicate n scopul asigur rii unei realiz ri adecvate a drepturilor familiale i lupta cu nc lc rile acestora de c tre organele de stat, asocia iile ob te ti etc. 6. R spunderea juridic , este o m sur de constrngere chemat s garanteze protec ia din partea statului, precum i protec ia juridic a familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei.

2. Principiile constitu ionale ac ioneaz

n dreptul familiei prin intermediere, prin

107

4. RACORDAREA LEGISLA IEI NA IONALE PRIVIND I COPIL RIEI LA STANDARDELE EUROPENE

4.1. Protec ia familiei n Conven ia european a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale Protec ia drepturilor omului este unul dintre scopurile de baz ale Consiliului Europei, care trebuie atins n patru domenii principale: supravegherea i protec ia eficient a drepturilor i libert ilor fundamentale; identificarea noilor amenin ri la adresa drepturilor omului i a demnit ii umane; ridicarea gradului de con tientizare a publicului asupra importan ei drepturilor omului; promovarea educa iei i a preg tirii profesionale privind drepturile omului. Conven ia european a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, adoptat n 1950 i n vigoare din 1953, stabile te o list de drepturi i libert i pe care statele snt obligate s le i protec ia familiei,

garanteze oric rei persoane. Al turi de alte drepturi, Conven ia asigur dreptul la respectarea vie ii sale private i de familie [46, p.345, 346].

maternit ii, paternit ii i copil riei. Astfel, art. 8 din Conven ie dispune: Orice persoan are Art. 12 stabile te c ncepnd de la vrsta nubil , b rbatul i femeia au dreptul de a se c s tori i de a ntemeia o familie conform legilor na ionale ce reglementeaz exercitarea acestui drept [46, p.347], iar Protocolul adi ional nr.7, art. 5, consacr : So ii se bucur de egalitate n drepturi i n obliga ii cu caracter civil, ntre ei i n rela iile cu copiii lor n ce prive te c s toria, pe durata c s toriei i cu prilejul desfacerii acesteia [46, p. 370]. n viziunea noastr , ocrotirea familiei n dreptul interna ional are loc prin promovarea unor drepturi, printre care i: Dreptul la c s torie. Existen a acestui drept trebuie privit att n sens pozitiv, ct i c s torie i libertatea de a nu ncheia o c s torie, la care se mai adaug libertatea de a ncheia sau nu o nou c s torie dup desfacerea primei. Trebuie s recunoa tem c dreptul la c s torie a fost afirmat n mai multe instrumente interna ionale de protec ie a drepturilor omului la care Republica Moldova este parte. El se reg se te n art. 16 din Declara ia universal a drepturilor omului (Cu ncepere de la vrsta nubil , b rbatul i femeia f r nici o restric ie n privin a rasei, cet eniei sau religiei, au dreptul s se

negativ, c ci dreptul de a ncheia o c s torie implic


i libertatea de a ntemeia o familie prin

c s toreasc

i s ntemeieze o familie) [54, p.15], art. 23 din Pactul interna ional privind

108

PROTEC IA FAMILIEI, MATERNIT

II, PATERNIT

II

drepturile politice i civile (Dreptul b rba ilor i al femeilor de vrst legal de a se c s tori i de a ntemeia o familie trebuie recunoscut) [129, p.39], art. 10 din Pactul interna ional privind drepturile economice, sociale i culturale (Cea mai larg protec ie posibil trebuie acordat familiei, sa) [130, p.22], dar i la nivel regional ca, de exemplu, n art. 12 din Conven ia european (1950) pe care l-am amintit mai devreme. Dup cum se poate observa, con inutul acestor articole afirm un drept cu caracter n mod expres cu cine se pot c s tori femeile sau b rba ii, neconsacrndu-se n mod expres doar c s toria heterosexual . Declara ia universal a drepturilor omului afirma principiul universalit ii drepturilor omului: Considernd c recunoa terea demnit ii inerente tuturor membrilor familiei umane i a drepturilor lor egale i inalienabile constituie fundamentul libert ii, drept ii i p cii n lume (Preambul); Toate fiin ele umane se nasc libere i egale n demnitate i n drepturi (art.1) [54, p.13]. Autoarea Ionescu Iustina consider c , pe de o parte, drepturile afirmate n documentele interna ionale snt formulate de o manier general , iar pe de alt parte, decodarea acestor afirma ii generale (drepturile) trebuie f cut cu respectarea principiilor generale, aplicabile oric rui drept [109, p.75]. Principiul universalit ii drepturilor omului nseamn c toate drepturile fundamentale apar in tuturor oamenilor, de la na tere, prin simplul fapt c snt fiin e umane. Acest principiu a fost nc o dat afirmat, acceptat i explicat la nivel interna ional n cadrul Conferin ei mondiale privind drepturile omului, n anul 1993, cnd 171 de state au adoptat Declara ia i Programul de Ac iune de interrela ionare [56]. n virtutea acestui principiu, nici un stat nu poate refuza n mod absolut un drept, n esen a lui, unei persoane sau unei categorii de persoane. Doctrina [216, p.65] a subliniat mai nti natura cu totul special a sus-numitului art. 12 din Conven ia european (1950), care nu con ine dispozi ii prin care s fie stabilite cazurile de limitare a dreptului: ncepnd cu vrsta stabilit prin lege, b rbatul i femeia au dreptul de a se c s tori i de ai ntemeia o familie, conform legisla iei na ionale care reglementeaz exercitarea acestui drept.

care este componenta natural

i fundamental a societ ii, n mod special n leg tur cu ntemeierea

general, la c s torie, att pentru femei, ct i pentru b rba i, n mod egal. Nu se men ioneaz ns

la Viena ce statua: Toate drepturile omului snt universale, indivizibile, aflate n interdependen

n viziunea noastr , includerea expresiei conform legisla iei na ionale care reglementeaz

exercitarea acestui drept confirm c acest drept nu este unul absolut, ci este supus unor limit ri, ba mai mult dect att, este l sat o larg putere de apreciere statelor pentru a reglementa exercitarea dreptului, permi nd o ampl diversificare a protec iei acestui drept printre statele p r i la Conven ia european a drepturilor omului. Astfel, n unele state, consumarea ceremoniei unei c s torii 109

religioase are efecte juridice matrimoniale, n Emiratele Arabe, Algeria, Egipt, n timp ce n altele nu are nici un efect juridic. Vrsta legal pentru a ncheia o c s torie valabil de asemenea difer de la stat la stat. n Italia, Spania, Brazilia, Canada, SUA etc. viitorii so i au posibilitatea de a opta fie pentru concubinaj, fie pentru c s toria civil , deoarece ambele forme produc efecte juridice. Indiferent de varia unile de protec ie care pot ap rea ntre diferitele state n aplicarea art. 12 din Conven ia european , aceasta nu nseamn c nu exist reguli comune pe care legile na ionale i cei care le aplic trebuie s le respecte, iar Curtea European a Drepturilor Omului are competen a de a supraveghea ndeplinirea lor. Restric iile impuse de legisla ia na ional sau de autorit i n procesul de aplicare a legii nu pot nc lca alte drepturi garantate de Conven ie. n plus, prin simplul fapt c art.12 pune dreptul la c s torie pe primul plan nseamn c reglement rile na ionale n materia exerci iului acestui drept trebuie s fie create n a a fel nct s nu fie afectat dreptul n esen a sa, opinie sugerat de Curtea European a Drepturilor Omului n cazul Hamer, fiind solu ionat n conformitate cu legile na ionale Curtea a stabilit c puterea l sat la ndemna statelor nu este nelimitat . Dac ar fi fost a a, art. 12 ar fi fost redundant. Rolul legisla iei na ionale, conform enun ului din art. 12, este de a guverna exerci iul acestui drept [26, p.326]. exprimat n mod clar: O c s torie presupune o rela ie ntre dou persoane de sex opus. n cazul mai sus citat, Von Oosterwijck s-a plns Cur ii pentru faptul c legea belgian i interzicea s se c s toreasc cu o femeie, deoarece conform certificatului lui de na tere el era de sex feminin. Von Oosterwijck nu era de acord c aceasta este o c s torie homosexual , ntruct sus inea c n urma interven iei de schimbare a sexului devenise o persoan de sex masculin din punct de vedere fizic i psihic. Curtea a sus inut n acest caz c : Prin ridicarea obiec iei la c s torie doar n baza men iunilor din certificatul de na tere i a teoriei generale despre rectificarea certificatelor de na tere, f r o anterioar analiz mai aprofundat a problemei, Guvernul a e uat n a recunoa te aplicantului dreptul de a se c s tori i de a ntemeia o familie n n elesul articolului 12 din Conven ie" [146, p.175-176]. Dup c iva ani ns Curtea i-a schimbat opinia la examinarea unui caz asem n tor - cazul Rees contra Regatului Unit, (17 octombrie 1986). Atunci s-au confruntat dou puncte de vedere: pe de o parte, unii membri ai Cur ii considerau c luarea n considerare a unei viol ri a art. 12 este o consecin necesar a unei viol ri a art. 8: Nu exist nici un motiv s credem c o dat obstacolul (aplicantul nu este recunoscut de stat ca fiind de sex masculin n urma unei interven ii de schimbare parte, al ii apreciau c legea na ional poate impune b rba ilor sau femeilor proteja i de articolul 8 s ndeplineasc anumite cerin e pentru a se c s tori i a ntemeia o familie avnd n vedere 110

n cazul Von Oosterwijck (16 aprilie 1986) Curtea European a Drepturilor Omului s-a

de sex, n.n.) ndep rtat, aplicantul va fi n continuare n imposibilitatea de a se c s tori. Pe de alt


formalit ile necesare pentru a contracta o c s torie. Tot ace tia erau de p rere c scopul de a se c s tori i sexele diferite ale so ilor este evident inten ia de a se viza capacitatea fizic de a procrea. n consecin , Statului contractant i este permis s exclud de la c s torie persoane care apar in unei categorii sexuale care prin ea ns i implic incapacitatea fizic de a procrea n mod absolut (n cazul persoanelor de acela i sex) [ 146, p.180 ]. Capacitatea de a procrea devine o condi ie esen ial a c s toriei sau chiar procrearea este Oosterwijsk era mp rt it de Curte n cazul Rees: Dreptul la c s torie garantat de articolul 12 de exprimarea articolului 12 care s-a dorit s apere c s toria ca fundament al familiei. c s torie nu s-a oprit la aceste dou cazuri. n cazul F.contra Elve iei, (18 decembrie 1987, seria A, nr. 112) [ 146, p.448 ] s-a pus n discu ie o prevedere legal care interzicea c s toria unei persoane pe o perioad de la 1 la 3 ani, dac aceasta era declarat vinovat de desfacerea unei c s torii anterioare. Curtea a ajuns la concluzia c prin m sura respectiv se afecteaz ns i esen a dreptului la c s torie, ntr-un mod dispropor ionat cu scopul legitim respectiv. Mai trziu, n cazul Hamer contra Regatului Unit (27 iunie 1996) (un de inut aflat n n timpul isp irii pedepsei), Curtea a revenit i asupra p rerii exprimate anterior n cazul Rees cu privire la esen a c s toriei, sus innd n mod indirect c nici m car coabitarea nu este o condi ie esen ial pentru o c s torie: Esen a dreptului la c s torie, n opinia Cur ii, const n formarea unei rela ii (asocieri) ntre un b rbat i o femeie care produce efecte juridice. De asemenea, Curtea a recunoscut faptul c de inu ii au dreptul de a se c s tori dac au vrsta legal , iar cnd un m sur afecteaz dreptul s u de a se c s tori indiferent dac aceast intrziere se datoreaz legisla iei sau unor m suri administrative [ 26, p.326]. Curtea a recunoscut c o familie poate fi ntemeiat de asemenea prin adop ie. Familia nu tr iesc mpreun ca o familie n fapt [26, p.329]. Actualmente, legiuitorul din statul California, recunoscnd c s toria dintre dou persoane de acela i sex, a adoptat i o lege care define te c s toria ca fiind uniunea dintre dou persoane, n loc de b rbat i femeie. Este primul stat american care accept adoptarea unei legi n acest

social al art.12 include capacitatea de a procrea, considernd c prin referin ele la vrsta legal

scopul esen ial al c s toriei. Astfel, opinia care este respins


indiscutabil n cazul Von i

se refer la c s toria tradi ional dintre persoane de sexe biologice opuse. Aceasta este sus inut Evolu ia jurispruden ei Cur ii n ceea ce prive te ideea ngr dirii n esen

a dreptului la

executarea unei condamn ri pentru o perioad mai ndelungat de timp a dorit s se c s toreasc

de inut nu se poate c s tori o perioad considerabil de timp (chiar i 2 ani), atunci aceast

este limitat la familia rezultat n urma unei c s torii, ci se refer


i la situa ii n care indivizii

sens. n continuare, legea adoptat de adunarea general a statului California urma s fie promulgat 111

de guvernatorul republican, care pn acum s-a pronun at doar n favoarea concubinajului pentru persoanele de acela i sex, fiind de p rere c rezolvarea problemei c s toriei homosexualilor ar trebui l sat n grija puterii judec tore ti [ 221]. Referitor la problemele de divor care n unele state este permis i reglementat, iar n altele nu, se ridic problema dac dreptul de a se c s tori include i libertatea de a desface o c s torie. n statele n care este recunoscut procedura desfacerii c s toriei, este greu de imaginat lipsa dreptului de a desface o c s torie. Cu toate acestea, Curtea European , n jurispruden a sa evit a da o alt interpretare normelor Conven iei (1950), cu riscul de a se ndep rta de contextul zilelor noastre. Ea r mne tributar originii textelor, ideilor ini iale, care au inspirat reglementarea. Doar astfel putem explica interpretarea normelor invocate n cazul Johnston i al ii contra Irlandei, 1986 [ 144, p.313].

divor ul i s recunoasc via a familial a persoanelor care, dup e ecul c s toriei, unele dintre ele ntre in rela ii de familie n afara c s toriei. n interpretarea art. 12, Curtea a ar tat c dreptul de a se c s tori vizeaz doar fondarea de rela ii conjugale, iar nu i dizolvarea lor. ntr-o analiz a inten iei legiuitorului care a redactat norma, prin prisma metodei exegezei, se sus ine c lucr rile premerg toare elabor rii normei nu relev nici o inten ie a legiuitorului de a ngloba o garan ie a unui drept de a divor a. n aceea i cauz , Curtea i-a pus ntrebarea dac o respectare efectiv a vie ii de familie normele Conven iei trebuie interpretate ca un ansamblu, astfel c un drept la divor , fiind exclus de art. 12, nu ar fi logic s fie dedus din art.8, care consacr dreptul la respect pentru via a de familie. n spe , peti ionarii, n sprijinul cererii lor, au invocat i consecin ele inadmisibile pe care le creeaz inexisten a divor ului cu privire la situa ia juridic a copiilor n scu i din rela ii extraconjugale, c ci, n dreptul irlandez, copilul nelegitim are drepturi de succesiune inferioare celor ale unui copil legitim, el nu poate fi adoptat de ambii s i p rin i, c ci mama lui este o simpl tutoare .a. Sub acest aspect, Curtea a constatat nc lcarea art.8, a c rui respectare implic obliga ia pozitiv a statului de a mbun t i situa ia juridic a copilului nelegitim. Observ m c , n aceast cauz , Curtea subliniaz obliga ia pozitiv a statului n sensul ar tat. Acest lucru nu este deloc ntmpl tor dac avem n vedere structura paragrafului 2 art.8, care, ntr-o interpretare literal , pune n discu ie exclusiv o obliga ie a statului de a se ab ine de la orice amestec, adic o inac iune [144, p.313-315].

implic obliga ia statului de a autoriza divor ul, la care ea a dat un r spuns negativ, argumentnd c

112

n fapt, peti ionarii invocau lipsa unor norme din legisla ia Irlandei care s permit

Obliga ia statului de a ac iona n anumite mprejur ri pentru a impune onorarea dreptului Curtea precizeaz : Statul trebuie s ac ioneze n asemenea mod nct s permit celor interesa i s duc o via de familie normal [144, p.319-323]. O nc lcare a art. 12 a fost constatat de Curte i n cazul F. contra Elve iei, 1987, n care peti ionarul sus ine c interdic ia temporar de rec s torie pronun at mpotriva sa prin hot rrea de divor este contrar art. 12, 8, 3. acesta este n prezen a unei a treia c s torii, celelalte dou fiind desf cute prin divor urile pronun ate. n cea de-a treia hot rre de divor Tribunalul, al turat declar rii desfacerii c s toriei, a impus peti ionarului interdic ia de a se rec s tori timp de 2 ani, conform art. 150 din Codul civil elve ian, potrivit c ruia: Proclamnd divor ul, judec torul fixeaz un termen de cel pu in un an i de cel mult doi ani, timp n care partea vinovat nu va putea s se rec s toreasc ; n caz de De i Curtea a recunoscut c stabilitatea c s toriei reprezint un el legitim i, conform interesului public, ea a respins ap rarea guvernului n sensul c interdic ia impus peti ionarului s-ar justifica prin necesitatea de a ap ra dreptul celuilalt, ar tnd c dorita viitoare so ie a peti ionarului nu este nici minor , nici alienat mintal, astfel nct ea nu are nevoie s fie protejat . La fel, necesitatea acord rii unui timp de reflec ie peti ionarului pentru a-1 proteja de ac iuni necugetate contra sa de asemenea nu pot fi justificate n cazul unei persoane majore n deplin tatea facult ilor mintale. Un alt argument avut n vedere de Curte pentru a caracteriza interdic ia n cauz ca ira ional a vizat situa ia copilului n scut din rela ii extraconjugale, care ar avea de suportat un handicap social, el fiind un copil natural, dar nu unul legitim. n aceea i cauz , Curtea a considerat c , n cazul n care legisla ia na ional permite divor ul, art. 12 garanteaz celui divor at dreptul de a se rec s tori f r a suferi restric ii ira ionale [137, p.448]. ajutorul acordat femeii n perioada sarcinii i dup na terea copilului, protec ia mamei i a copiii proveni i din afara c s toriei. Dreptul la respect pentru via a de familie. Analiznd un ir de cazuri solu ionate de CEDO n baza art.8 i 14 din Conven ia european (1950) (cu privire la protec ia persoanelor de imixtiunea statului n via a lor privat , inclusiv n rela iile conjugale dintre p rin i, rela iile dintre p rin i i copii etc.), am considerat oportun s aducem cteva exemple cu titlu de model 113

divor pronun at pentru motiv de adulter, termenul poate fi extins la trei ani.

Articolul 17 con ine dispozi ii cu privire la protec ia mamei i copilului, care cuprind copilului f r ad post, procedurile de adoptare a tutelei copiilor orfani, discrimin rile fa

de

n fapt, Tribunalul civil din Lausanne pronun


divor ul solicitat de peti ionar, re innd c

la respect pentru via a de familie este oglindit


i n cazul Marckx contra Belgia, 1979, n care

pentru activitatea instan elor noastre de judecat . Astfel, cercetnd jurispruden a Cur ii n materia dat , al turi de regulile ce se desprind dintr-o interpretare a normei consacrat n art.8, am constatat c dreptul la respect pentru via a de familie implic deopotriv ac iuni pozitive la paragraful 2, la care se adaug

nevoia furniz rii unui cadru juridic ce ar ocroti de


discrimin ri membrii familiei i leg turile dintre ace tia, cadru n care se poate constata c

no iunea de familie, n spiritul Conven iei, are o sfer mult mai larg dect n dreptul intern al statelor, care, de obicei, definesc familia prin prisma reglement rilor cu privire la c s torie, rela iilor dintre p rin i, rela iilor dintre p rin i i copii, cu tendin e de a desemna, n final, o familie legitim , adic o comuniune n sens juridic, iar nu faptic. Astfel, n cazul Marckx contra Belgiei, 1979, Curtea consider c via a de familie n sensul art.8 include cel pu in raporturile dintre rudele apropiate i c respectarea vie ii de familie, astfel n eleas , implic , pentru stat, obliga ia de a ac iona n a a fel nct s permit dezvoltarea condi iilor de ast zi (concep ie contrar n raport cu cea exprimat n cazul Johnston), cadru n care Curtea s-a declarat frapat de evolu ia dreptului intern al marii majorit i a statelor membre ale Consiliului Europei, de care trebuie s in seama, evolu ie ce implic egalitatea dintre copiii naturali i copiii legitimi. celibatar nu poate stabili filia ia matern a copilului ei dect prin recunoa tere, n timp ce filia ia copilului legitim se stabile te prin simplul fapt al na terii, precum i alte consecin e ale limiteze drepturile copilului natural i ale mamei celibatare n raport cu cele ale copilului legitim i ale mamei sale - comport discrimin ri n sensul art. 14 ntre copiii legitimi i naturali, ntre mamele celibatare i c s torite. Curtea a statuat c necesitatea recunoa terii unui copil, n scut dintr-o mam celibatar , de c tre mama sa, pentru a stabili filia ia, deriv n realitate dintr-un refuz de a-i consacra, pe deplin, maternitatea chiar de la na tere, ceea ce echivaleaz , din punct de vedere juridic, cu aceea c pn la recunoa terea lui, copilul n discu ie este un copil f r mam de la na tere. recurg la m suri ce duc la lezarea familiei naturale. n acela i timp, Curtea a admis c perioada cnd a fost redactat Conven ia, nu ns

normal

a acestor raporturi, cadru n care Conven ia trebuie interpretat

din perspectiva

n spe , peti ionarul a ar tat c dispozi iile din dreptul belgian, conform c ruia o mam

reglement rilor interne - din domeniul succesiunilor ab intestat, al liberalit ilor, de natur s

Curtea arat c protec ia copilului i a familiei tradi ionale nu legitimeaz statul belgian s deosebirea dintre familia natural i familia legitim ap rea drept licit

i normal n

i n zilele noastre [144, p.316].

114

ale statului de a asigura o via

normal de familie, dar i ab ineri n sensul neamestecului vizat

familie vizat de art. 8 nu se limiteaz numai la rela iile bazate pe c s torie, ci mai poate include i alte leg turi de familie, de facto, atunci cnd persoanele convie uiesc n afara c s toriei.

n spe

s-au invocat dispozi iile art. 8 i 14 din Conven ie, n raport cu imposibilitatea

legal pentru o femeie c s torit de a contesta paternitatea so ului asupra copilului i care s cu art. 14, preciznd c respectul pentru via a de familie cere ca realitatea biologic persoanelor n cauz , f r a aduce beneficii reale cuiva [144, p.327-329].

s prevaleze asupra unei prezum ii legale ce love te frontal att faptele stabilite, ct i dorin ele Puterea acordat "biologicului" n reglementarea unor rela ii de familie este observat n abordarea de c tre Curte a cazului X, Y, Z contra Regatului Unit, 1997. n spe , X este un transsexual convertit din sex feminin la sex masculin. El tr ie te cu Y, o femeie. n octombrie 1992 Y d na tere lui Z, conceput prin inseminare artificial , cu ajutorul spermei unui donator (I.A.D.). Peti ionarii s-au adresat Comisiei, invocnd c n ara lor s-au lovit de concep ia, potrivit c reia numai un individ apar innd biologic sexului masculin poate fi considerat ca tat n vederea nscrierii la rubrica tat din actul de na tere al lui Z, motiv pentru care aceast rubric a r mas necompletat n cazul lui Z. Curtea, ar tnd c este n interesul societ ii s fie p strat coeren a unui complex de reguli de drept al familiei punnd pe primul plan binele copilului, acord statului britanic largi posibilit i de apreciere n problem , avnd n vedere consecin ele ce s-ar putea produce n ipoteza n care ar sus ine peti ionarele, consecin e de natur s creeze o incoeren n dreptul intern. moral i social , care nu implic obliga ia pentru Regatul Unit de a recunoa te n mod oficial,

S-a re inut c transsexualismul ridic probleme complexe de natur


tiin ific , juridic ,

ca tat al copilului, o persoan care nu-i este tat biologic, astfel nct se statueaz c , n spe , nu a existat o violare a art.8 (14 voturi pentru, 6 mpotriv ) [144, p.330-331]. n cazul O, H, W, B contra Regatului Unit, 1987, Curtea a constatat nc lcarea dispozi iilor art.8 conform c reia copiii peti ionarilor au fost da i n grija unei autorit i locale, f r ca, n acest proces decizional, p rin ii lor s fie implica i suficient, fie n sensul c nu au fost consulta i cu privire la m sura de ncredin are a copiilor lor, fie c nu au fost informa i de luarea deciziei de ndat [144, p.332-336]. n cazul Olsson contra Suediei, 1988, s-a apreciat c luarea copiilor de c tre autoritatea acestora au mpiedicat ntlnirile regulate ale membrilor familiei. S-a constatat c acest fapt a

public

i plasarea lor n c mine departe de domiciliul peti ionarilor p rin i i restric iile impuse

115

i social

permit astfel o recunoa tere de c tre tat l biologic. Curtea a constatat nc lcarea art. 8 conjugat

n cazul Kroon i al ii contra Olandei, 1994, Curtea a apreciat c no iunea via


de

venit n contradic ie cu obiectivul final, reunirea familiei, fiind astfel nc lcat art.8 din Conven ie [144,p.331-339]. n cazul Hoffmann contra Austriei, 1993, Curtea a constatat nc lcarea art.8 conjugat cu art. 14 n ipoteza n care copiii au fost ncredin a i tat lui, dup ce ei au locuit cu mama lor timp de doi ani dup desp r irea n fapt a p rin ilor, pe motiv c mama f cea parte din minoritatea religioas numit martorii lui Iehova, care nu permite transfuzia de snge. De i motivul utilizat n favoarea tat lui este apreciat de Curte ca just, aceasta a apreciat, tonul i redactarea considerentelor Cur ii Supreme privind consecin ele practice ale religiei peti ionarei [ 144, p.340-341]. rezolvat controversa privind validitatea ceremoniei de c s torie care a avut loc n Filipine ntre peti ionari, arat c art.8 presupune existen a unei familii, cuvntul familie incluznd o rela ie s coabiteze i s duc o via de familie normal , caz n care s-a socotit c unele m suri luate n vederea imigr rii pot aduce atingere dreptului la respect pentru via a de familie, precum n cazul din spe , c ci cele dou peti ionare au fost lipsite de compania so ilor lor, care nu erau britanici, efect al normelor privitoare la imigrare [144, p.342-345]. S-a constatat existen a viol rii art.8 conjugat cu art. 14 i art. 13, c ci a existat o discriminare bazat pe sex, dat fiind c regulile privind imigra ia permit mai u or unui b rbat autoriza ia de a intra sau de a r mne n ar pentru a locui. Ra iunea ntemeiat pe necesitatea protej rii pie ei na ionale a muncii ntr-o perioad de omaj intens nu justific nc lcarea. n cazul Berrehab contra Olandei, 1988, Curtea a constatat nc lcarea art. 8 din Conven ie, n favoarea tat lui expulzat, ca urmare a divor ului, n condi iile n care copilul s u minor r m sese n Olanda cu mama sa. Curtea a apreciat c n cauz nu s-a realizat un echilibru corect ntre interesele puse n joc i c a existat o dispropor ie ntre mijloacele folosite i elul legitim urm rit, c ci refuzul de a

totu i, c hot rrea s-a bazat pe o diferen


n cazul Abdulaziz Cabales i Balkandali contra Regatului Unit, 1985, Curtea, de i nu a


n scut dintr-o c s torie legal . Or n spe


peti ionarii se considerau c s tori i i doreau sincer

instalat n Regatul Unit dect unei femei n aceea i situa ie de a ob ine pentru so ia sa nena ional

acorda peti ionarului o nou autoriza ie de edere dup divor i expulzarea care a rezultat de aici au mpiedicat practic peti ionarii s p streze ntre ei contacte regulate i esen iale i n raport cu vrsta fraged a copilului. n acest context, Curtea a precizat c , de i via a n comun nu este o condi ie indispensabil a vie ii de familie, totu i no iunea de familie, n ipoteza existen ei copiilor,

116

de tratament bazat pe religie, ceea ce rezult din

include n mod inevitabil rela ia dintre p rin i i copil, independent dac p rin ii coabiteaz sau nu, nscriindu-se ntr-o leg tur constitutiv unei vie i de familie [144, p.346-347]. De asemenea, n cazul Monstaquim contra Belgiei, 1991, Curtea a constatat violarea art. 8 i n ipoteza n care s-a dispus expulzarea mpotriva unui marocan venit foarte tn r n ar , S-a re inut c peti ionarul venise foarte tn r n ara respectiv , unde tr ise n jur de 20 de

m sur prin care el a fost separat de cei apropia i, n spe de fra i. ani lng cei apropia i, urmase coala n francez , timp n care nu revenise dect de 2 ori n Maroc, astfel c expulzarea sa pentru pericolul social pe care l prezenta pentru societate, el fiind de mai multe ori condamnat penal, a perturbat grav via a sa de familie [144, p.348-350]. reprezint un scop al politicii statelor este Carta Social European adoptat la 18 octombrie 1961 (n vigoare din 26 februarie 1965). Ea vine s completeze Conven ia din 1950 n materia drepturilor economice i sociale ale omului. Dup cum am mai spus, Carta Social European revizuit con ine numeroase drepturi importante referitoare la copil i familie. n termenii art. 7 din Cart , copiii i adolescen ii trebuie s fie proteja i mpotriva pericolelor psihice i morale. Comitetul de exper i independen i cere statelor s furnizeze informa ii asupra unor probleme precum: violen a n familie, delincven a juvenil etc. Art. 16 din Cart are prev zute m suri de protec ie a familiei: ncurajarea construirii de locuin e, dispozi ii fiscale, presta ii sociale i familiale etc. [ 15 ].

Alt document original care enun

drepturile economice i sociale a c ror realizare

maternitate i paternitate n legisla ia Republicii Moldova Dup cum am men ionat anterior, Constitu ia Republicii Moldova stipuleaz n art. 49 alin. (2) c statul ocrote te maternitatea, copiii i tinerii [34 ]. A se observa c Legea fundamental nu men ioneaz ndeosebi protec ia paternit ii, ceea ce presupune lipsirea acestei valori sociale de protec ie special din partea statului. De asemenea, am mai spus c , spre deosebire de Republica Moldova, n Constitu iile Belarusiei, Ucrainei, Federa iei Ruse, Republicii Azerbaidjan, Krgzstanului se stipuleaz c nu numai familia, maternitatea i copil ria snt luate sub protec ia statului, dar i paternitatea. n acest sens, am mai adus ca exemplu i Constitu iile Spaniei, Italiei i Republicii Federale Germania care de asemenea reglementeaz protec ia i stabilirea paternit ii.

117

4.2.

Drepturile i ndatoririle p rin ilor n contextul realiz rii dreptului la

n opinia noastr , pentru acordarea unei protec ii eficiente ambilor p rin i, este necesar ca i n Constitu ia Republicii Moldova (art. 49) s fie introdus al turi de maternitate i protec ia Totodat credem c n Constitu ia Republicii Moldova, pe lng dreptul femeii i al b rbatului la c s torie, trebuie s fie consacrat i dreptul fundamental la maternitate i paternitate. paternitate fac parte din categoria drepturilor personale nepatrimoniale i snt drepturi naturale proprii fiec rui individ. Din punct de vedere juridic aceste drepturi apar in subiectului de drept chiar din momentul na terii i este inalienabil, pe cnd posibilitatea realiz rii acestuia este condi ionat de reproducere: nivelul de maturitate sexual

paternit ii.

Dreptul de a fi p rinte sau ntr-o alt

formul dreptul la maternitate i dreptul la

i s n tatea reproductiv .

n virtutea celor men ionate, dreptul la maternitate i dreptul la paternitate nu depind de capacitatea juridic a persoanelor, realizarea lor nu poate fi restrns prin condi ii formale (atingerea anumitei vrste) sau neformale. Att dreptul interna ional, ct i cel din Republica Moldova nvestesc copilul cu capacitate juridic chiar din momentul na terii. Deoarece drepturile p rinte ti nu pot exista n absen a componente: dreptul de a deveni p rinte (dreptul reproductiv) i dreptul de a fi p rinte (drepturile p rinte ti). n acela i timp, drepturile p rinte ti rezult din drepturile de reproducere i snt condi ionate de realizarea lor. interna ional , n legisla ia Republicii Moldova, practic, nu este cunoscut . n unele state ns s-a reu it promovarea acestei categorii i n plan legislativ, de exemplu n Belarusi la 4 ianuarie 2002 a fost adoptat Legea cu privire la securitatea demografic a Belarusiei, n art. 1 fiind formulat o defini ie a drepturilor reproductive, care stabile te posibilitatea tuturor cuplurilor conjugale sau a unor persoane individuale de a lua decizia privind num rul de copii, intervalul dintre na terea lor, timpul na terii lor i s dispun n acest scop de informa ia i mijloacele necesare [121 ]. n viziunea noastr , aceast defini ie este incomplet , deoarece ea nu ine cont de neamului. Totodat defini ia nu dezv luie esen a, con inutul, garan iile i mijloacele de ocrotire ale dreptului la reproducere al persoanei, acestor probleme urmnd s li se acorde o aten ie deosebit att din partea legislatorului, ct i din partea tiin ei juridice.

obiectului de drept, dreptul la maternitate (paternitate) poate fi examinat ca o unitate a dou

Institu ia drepturilor reproductive ale persoanei fiind una nou

i pentru legisla ia

s n tatea reproductiv

i de alte aspecte subiective ale problemelor legate de continuitatea

118

atingerea de c tre individ a unei anumite st ri fiziologice care asigur


posibilitatea de

consider m necesar consacrarea n legisla ia Republicii Moldova a drepturilor repruductive ale persoanei. Ct prive te institu ia drepturilor p rinte ti, aceasta este asigurat printr-o reglementare legislativ relativ ampl . Con inutul i limitele drepturilor p rinte ti snt fixate n Constitu ie (art. 48, 49, 50), n Codul familiei, unele aspecte ce in de realizarea drepturilor p rinte ti fiind reglementate aspecte ale procesului de realizare a drepturilor p rinte ti au fost abordate n lucr rile unor autori dedicat teoriei drepturilor i ndatoririlor p rinte ti, iar publica iile la acest capitol poart un caracter cu prioritate practic i populist. Aceasta impune necesitatea cercet rii i analizei tiin ifice de perspectiv a problematicii drepturilor i ndatoririlor p rinte ti. ns i problema definirii momentului apari iei acestora. Conform art. 46 din Codul familiei al Republicii Moldova, drepturile i obliga iile reciproce ale p rin ilor i copiilor rezult din provenien a copiilor, atestat n modul stabilit de lege [ 28 ]. Este de men ionat c aceast dispozi ie a fost preluat din Codul c s toriei i familiei al RSS Moldovene ti n vigoare de la 1 aprilie 1970 [27] n virtutea continuit ii istorice a bazelor legisla iei familiale, principiile juridice de apari ie a drepturilor i ndatoririlor p rinte ti similare snt prev zute n prezent i de legisla ia altor state postsovietice. Spre exemplu, denumirea i con inutul art. 46 din Codul familiei Republicii Moldova este absolut identic cu denumirea i alin. (1) art. 50 din Codul c s toriei i familiei din Belarusi [175, p.61]. n literatura de specialitate se atest c un atare laconism al legislatorului ne poate duce la concluzia c doar nregistrarea na terii copilului n oficiul de stare civil creeaz pentru persoane na terea copiilor are semnifica ie juridic doar n condi ia n care acest fapt juridic este legalizat n modul corespunz tor [158, p.5] i doar dup nregistrarea na terii lui apar drepturi i ndatoriri reciproce ntre acesta i p rin i [159, p.58]. Un alt punct de vedere este mp rt it de A. M. Neceaeva, care sus ine c na terea copilului creeaz nemijlocit drepturi i ndatoriri pentru p rin i printr-o condi ie esen ial c ei se afl n rela ii de c s torie [194, p.142]. Dup p rerea noastr , acest punct de vedere poate fi acceptat cu mare greu. Este cunoscut c drepturile i ndatoririle p rin ilor i copiilor snt reciproce. Astfel, drepturilor i ndatoririlor p rinte ti le corespund drepturile copilului, prev zute att n legisla ia na ional , ct i n tratatele interna ionale la care statul este parte. Dup cum men iona S. S. Alekseev, leg tura dintre drept 119

de legisla ia de drept civil, drept procesual civil, locativ


i de alte norme ramurale. Cu toate c unele

autohtoni [ 13, 25, 50, 86, 126 ], totu i, n Republica Moldova lipse te o lucrare monografic

n cadrul analizei drepturilor i ndatoririlor p rinte ti n raport cu copilul este actual


efecte juridice, adic drepturile i ndatoririle p rinte ti [171, p. 33]. Se mai men ioneaz c

n acest context, pornind de la practica interna ional

i urmnd exemplul altor state,

i ndatorire n raportul juridic poart un caracter de legitate obiectiv Dreptul subiectiv i


ndatorirea juridic n afara unit ii raportului juridic nu snt n stare s existe n calitate de fenomene juridice [151, p.321]. n conformitate cu art. 7 alin. (1) din Conven ia interna ional cu privire la drepturile copilului din 29 noiembrie 1989, copilul se nregistreaz imediat dup na terea sa i are, prin na tere, dreptul la un nume, dreptul de a dobndi o cet enie i, n m sura posibilului, dreptul de a- i cunoa te p rin ii i de a fi ngrijit de ace tia [45 ]. A adar, dreptului copilului la cet enie i corespunde ndatorirea statului de a-i acorda cet enia i de a-l nzestra cu totalitatea drepturilor fundamentale, iar drepturilor copilului la nume, de a- i cunoa te p rin ii i la ngrijire din partea acestora le corespund ndatoririle p rin ilor de a da un nume copilului, a-l educa i a-l ngriji. ndatoririlor p rin ilor, este momentul na terii copilului. Concluzia care ne apar ine este drepturile, dar i ndatoririle mamei i ale tat lui copilului de a manifesta grija pentru acesta din momentul na terii, indiferent de legalizarea formal a na terii lui. Indiscutabil, este dreptul mamei de a stabili condi iile de al ptare a copilului, somnul acestuia, asigurarea igienei i protejarea de frig, satisfacerea celor mai importante necesit i vitale. Dup externarea din institu ia medical copilul este l sat n grija p rin ilor. Pe de alt parte, art. 67 din Codul familiei stabile te r spunderea juridic familial a p rin ilor n forma dec derii din drepturile p rinte ti n cazul n care ei refuz s ia copilul din maternitate [28]. Deoarece nregistrarea copilului are loc dup un anumit interval de timp de la momentul na terii sale, sntem n prezen a realiz rii i recunoa terii, de fapt, a unor drepturi i ndatoriri p rinte ti, consacrate n Capitolul 11 din Codul familiei, pn la nregistrarea copilului la oficiul respectiv. De exemplu, pn la nregistrarea copilului, p rin ii intr n exerci iul unor drepturi i ndatoriri ce in de stabilirea locului de trai al copilului, educarea lui, ngrijirea i supravegherea, ap rarea drepturilor i intereselor legale ale acestuia. Dreptul la numele copilului se realizeaz de p rin i pn la nregistrarea na terii acestuia. De fapt, dreptul i ndatorirea de nregistrare a copilului n scut, al turnd alte ndatoriri, se incumb p rin ilor odat cu na terea copilului, momentul apari iei acestuia fiind considerat momentul na terii lui. nregistrarea este prima recunoa tere oficial a existen ei copilului; ea reprezint recunoa terea de c tre stat a importan ei fiec rui copil i a statutului legal al acestuia. n al doilea rnd, la nivel na ional nregistrarea na terii este un moment esen ial n evaluarea situa iei demografice n baza c reia pot fi elaborate diferite strategii. i n al treilea rnd, nregistrarea este un mijloc de a

Vom men iona c fundamentat


momentul apari iei raporturilor juridice respective, adic

drepturilor i

i pe analiza rela iilor sociale respective. n special, snt recunoscute nu numai

nregistrarea copilului prezint un act de importan

major , ntruct, mai nti de toate,

120

garanta toate celelalte drepturi ale copilului, cum ar fi: identificarea lor n caz de r zboi, abandon sau r pire, cunoa terea propriilor p rin i (dac este vorba de copiii nelegitimi), beneficierea de facilit i acordate de stat, prevenirea traficului cu copii i pruncuciderea [79, p.112]. Conform Legii privind actele de stare civil nr.100 din 26.04.2001 alin. (5) art. 22, Instruc iunii cu privire la modul de nregistrare a actelor de stare civil [113, alin. (5) art. 22; constat c a avut loc na terea de c tre o femeie concret . nregistr rii copilului n oficiul st rii civile nu poate fi admis n virtutea faptului c ns i nregistrarea lui are loc (n conformitate cu dispozi iile cuprinse n art.29, 30, 31 [107 ] din Instruc iunea cu privire la modul de nregistrare a actelor de stare civil ), la cererea p rin ilor, i doar dac p rin ii nu snt n stare s depun de sine st t tor aceast cerere, nregistrarea na terii apari ia drepturilor i ndatoririlor p rinte ti s-ar fi impus n func ie de dorin a subiectiv a p rin ilor de a- i asuma sau nu drepturile i ndatoririle respective, i nu n func ie de realitatea obiectiv na terea copilului. innd cont de faptul c Legea privind actele de stare civil nr.100 din 26.04.2001 alin.

107, p.21], nregistrarea na terii se efectueaz


prin prezentarea anumitor documente care i ndatoririlor p rinte ti din momentul

Stabilirea momentului apari iei drepturilor

copilului i ntocmirea actului de na tere este posibil


i la cererea altor persoane [113]. A adar,

(5) art. 22 i Instruc iunea cu privire la modul de nregistrare a actelor de stare civil fixeaz un termen, n viziunea noastr , nejustificat de lung (3 luni) pentru nregistrarea na terii copilului, iar imediat a na terii copilului, realizarea drepturilor copilului, prev zute n Conven ia cu privire la drepturile copilului, devine n acest caz imposibil [113, alin. (5) art. 22; 107]. Pentru a veni n prevederile Conven iei, propunem operarea modific rilor i complet rilor n Legea privind actele nregistrarea copilului n organul de stare civil n a c rui raz teritorial s-a produs na terea sau i au domiciliul p rin ii lui imediat sau n cel mult 3 zile dup na tere i r spunderea p rin ilor pentru eschivarea de la nregistrarea lui. nregistrarea na terii copilului reprezint copilului n raport cu ter ele persoane.

legisla ia na ional

nu prevede r spundere pentru eschivarea p rin ilor de la nregistrarea


sprijinul protec iei copilului i punerea n concordan de stare civil


a legisla iei Republicii Moldova cu

i Codul familiei al Republicii Moldova care ar stipula obligarea p rin ilor la

ap rut i serve te n calitate de mijloc de ap rare formal a drepturilor p rinte ti i a drepturilor


121

confirmarea documentar , fixeaz

A adar, drepturile

i ndatoririle p rinte ti apar din momentul na terii copilului. raportul juridic

Pentru a r spunde la ntrebarea dac na terea copilului ntotdeauna genereaz leg tura juridic cu ambii p rin i, trebuie s clarific m con inutul capacit ii de exerci iu reproductive i p rinte ti a p rin ilor, innd cont de factorii biologici i sociali. Capacitatea de exerci iu reproductiv nu este legat de capacitatea de exerci iu din dreptul civil i este determinat , dup cum am mai spus, de capacitatea fiziologic de reproducere. Una dintre particularit ile realiz rii drepturilor reporductive, pn nu demult, era realizarea acesteia doar n cuplu. Ulterior, apari ia i aplicarea unor tehnologii reproductive subsidiare, circuitul materialelor reproductive, independente de purt torii lor ini iali, au dus la apari ia posibilit ii realiz rii dreptului reproductiv de c tre o singur persoan - de femeie. Reproducerea omului pronosticuri tiin ifice nu presupun excluderea rolului femeii din procesul na terii copiilor. recunoscute n legile na ionale, n documentele interna ionale privind drepturile omului i n alte acorduri i conven ii. Aceste drepturi rezid n recunoa terea dreptului elementar al cuplurilor i indivizilor de a decide liber i responsabil asupra num rului, spa iului i timpului de concepere a copiilor i de a avea informa iile necesare pentru a proceda n acest sens, precum i dreptul de a lua decizii n ceea ce prive te reproducerea liber , f r discriminare, constrngere sau violen , a a cum se stipuleaz n documentele aferente drepturilor omului. n exercitarea drepturilor sale, responsabilit ile fa de comunitate. Prin urmare, drepturile reproductive nu au o reglementare special n Republica Moldova, deoarece mediile politice, sociale i culturale snt prea pu in interesate de problemele cu care se confrunt femeile. S-au f cut totu i demersuri n ceea ce prive te alinierea legisla iei na ionale la cea european n perspectiva ader rii la Uniunea European . Concep ia contemporan a drepturilor reproductive presupune i o libertate relativ de dispunere a acestui drept. Legisla ia din Republica Moldova nu interzice ntreruperea sarcinii, decizia fiind luat ntotdeauna de femeie. Deoarece copilul nen scut din punctul de vedere al legisla iei este recunoscut ca parte a organismului mamei, tat l copilului nen scut nu este n drept s -i determine soarta. n leg tur cu aceasta vor fi recunoscute ilegale orice ac iuni ale b rbatului orientate spre p strarea sarcinii de c tre femeie n lipsa acordului acesteia, iar orice acorduri prealabile dintre ei privitor la copilul conceput, pn la na terea acestuia, nu pot fi executate for at. A adar, femeile i b rba ii, n condi iile unei capacit i juridice reproductive egale, dispun de o capacitate reproductiv de exerci iu diferit . ntruct drepturile p rinte ti decurg din cele 122

este imposibil

f r

etapa de purtare a sarcinii. n prezent, chiar i cele mai ndr zne e forma anumitor drepturi ale omului care snt deja

Drepturile reproductive mbrac

omul trebuie s

ia n considerare condi iile proprii de via

i viitorul copiilor, dar

p rinteasc a persoanelor de diferite sexe este specific . acestui fapt, dup cum ne-am convins, depinde de voin a unei singure persoane mama copilului. Tat l copilului nu este n drept s determine survenirea acestui eveniment i momentul lui. n acela i timp, mama copilului, innd cont de realiz rile medicinei moderne, are posibilitatea s stabileasc att momentul conceperii copilului, ct i momentul na terii lui. F r a nega prezen a unor factori interni i externi de natur obiectiv care ar putea influen a sarcina i termenul de na tere a copilului, trebuie s recunoa tem c medicamentele moderne accesibile permit ca procesele fiziologice din organismul mamei s fi dirijate cu mare eficien , prelungind termenul na terii cu cteva s pt mni sau chiar luni. La dorin a mamei, prin stimularea activit ii de na tere, copilul poate fi n scut ntr-o anumit zi. Rolul factorului subiectiv la na terea copilului, condi ionat de realizarea dreptului reproductiv al mamei, este foarte important. Din aceste considerente, sus inem opinia lui V. V. Podgru a precum c na terea ntotdeauna a fost i este recunoscut un eveniment, a c rei survenire nu depinde de dorin a p r ilor [198, p.35]. Credem c n condi iile actuale momentul na terii copilului ntr-o mare m sur depinde de voin a mamei, fapt ce trebuie luat n considerare la ncheierea unor tranzac ii cu condi ii de anulare sau amnare. Prin aceasta maternitatea, spre deosebire de paternitate, este ntotdeauna o ac iune volumul mai extins al capacit ii de exerci iu reproductiv de care dispune femeia i care Alegerea reproductiv a femeii este determinat nu att de realizarea dreptului subiectiv, ct de moral , tradi ie, instinct, stare a s n t ii. calea formal-juridic exprimat prin intermediul institu iei c s toriei. Din punct de vedere istoric c s toria a servit nu numai mijloc pentru reglementarea rela iilor patrimoniale dintre so i i n prezent, realizarea principiului egalit ii tuturor copiilor, indiferent dac copilul a fost n scut n c s torie sau n afara acesteia, a minimalizat importan a actului c s toriei n calitate de fapt juridic generator de drepturi pentru copil. Copiii n scu i n afara c s toriei, ca i copilul n scut n c s torie, dispune de tot complexul de drepturi i ndatoriri personale nepatrimoniale i patrimoniale n raport cu p rin ii s i, cu unica deosebire c apari ia dreptului de paternitate, n cazul n care mama i tata se afl n 123

Apari ia rela iilor p rinte ti este condi ionat


de na terea copilului, iar posibilitatea

con tientizat . ns , examinnd caracterul dispozitiv al maternit ii, trebuie s presupune totodat i o responsabilitate mai larg .

inem cont i de

n lipsa leg turii fiziologice dintre tat


i copil, omenirea a g sit solu ia de a o stabili pe


rudele acestora, dar i de legitimare a rela iilor p rinte ti dintre tat


i copilul n scut n c s torie.

reproductive i snt condi ionate de acestea, putem presupune c


i capacitatea de exerci iu

c s torie, este determinat de na terea lui, pe cnd n cazul na terii n afara c s toriei, faptul juridic care genereaz drepturi i ndatoriri este momentul recunoa terii paternit ii. O asemenea abordare poate fi considerat tradi ional pentru majoritatea sistemelor de drept din statele contemporane. Totodat , apare ntrebarea dac acest mod de solu ionare a problemei ntotdeauna este echitabil. Con tientiznd relativitatea unei astfel de analogii, presupunem c , n cazul de fa , cu dispozitivismul dreptului b rbatului nec s torit la recunoa terea paternit ii. Acest echilibru ar fi ideal dac nu ar exista institu ia recunoa terii for ate a paternit ii de c tre instan a de judecat . intereselor legitime ale copilului, ndeosebi dreptul de a- i cunoa te, pe ct este de posibil, p rin ii (art. 7 alin. (1) din Conven ia interna ional cu privire la drepturile copilului) [ 45 ]. copilului, dac tata i mama copilului se afl n rela ii de c s torie sau copilul este n scut n decurs de 10 luni din momentul desfacerii c s toriei sau declar rii c s toriei nule. afl n c s torie, apar din momentul nscrierii, n modul prev zut, a datelor despre el ca tat n privitor la stabilirea paternit ii, dac Codul familiei nu prevede altfel. 4.3. Practica judiciar din Republica Moldova pe cauzele despre desfacerea c s toriei, dec derea din drepturile p rinte ti, stabilirea paternit ii i adop ia Studierea practicii judiciare privind pricinile despre desfacerea c s toriei, dec derea din drepturile p rinte ti, stabilirea paternit ii i adop ia a demonstrat c instan ele judec tore ti acord aten ie cuvenit preg tirii acestor pricini pentru dezbaterile judiciare, examin rii lor juste i n termen rezonabil, clarific circumstan ele reale i rela iile dintre p r i i iau m suri pentru a Astfel, analiznd practica Cur ii Supreme de Justi ie privind aplicarea de c tre instan ele de judecat a legisla iei n aceste pricini pentru perioada anilor 20052009 (6 luni), am constatat urm toarele: reglementat n cap.7 din Codul familiei al Republicii Moldova. De regul , c s toriile snt desf cute n urma decesului unuia dintre so i, n baza cererii unuia sau ambilor so i etc., iar 124

curma eschivarea de la acordarea ajutorului material copiilor.


Desfacerea c s toriei, inclusiv a familiilor cu copii minori. ncetarea c s toriei este

actul de na tere al copilului sau din momentul intr rii n vigoare a deciziei instan ei de judecat

Drepturile i ndatoririle reciproce dintre tat


i copil, dac tata i mama copilului nu se

Drepturile i ndatoririle reciproce dintre tat


i copil apar din momentul na terii

A adar, stabilirea paternit ii este chemat


contribuie la realizarea drepturilor i

caracterul dispozitiv al dreptului reproductiv al femeii, ntr-o anumit m sur se echilibreaz


instan a judec toreasc ia decizia definitiv doar atunci cnd se convinge c men inerea familiei concluzioneaz c men inerea familiei este imposibil . au parvenit n total 61688 de dosare privind desfacerea c s toriei, inclusiv cu copii minori 40 194 de cauze. Din num rul acestora au fost examinate 49 179, inclusiv cu copii minori de 31 604, fiind admise 38 657 de ac iuni, inclusiv cu copii minori de 31 204 cauze. Analiznd datele statistice, constat m c cel mai impun tor num r de cauze au intervenit n anul 2005 14 004 (inclusiv cu copii minori 9586) iar n anul 2007 num rul acestora a crescut cu 14 624 (inclusiv cu copii minori 9063) fa de anii preceden i [Anexa nr. 18]. Studierea practicii judiciare n pricinile, ap rute din raporturile de desfacere a c s toriei, inclusiv cu copii minori, ne demonstreaz c instan ele judec tore ti aplic , n general, corect normele dreptului material i procesual. n vederea protej rii drepturilor p r ilor i aplic rii corecte i uniforme a legisla iei, instan ele judec tore ti snt obligate s cerceteze meticulos circumstan ele concrete ale pricinii, s clarifice complet rela iile dintre so i, motivele divor ului, cauzele reale ale nen elegerilor din familie. De exemplu: judec torul refuz primirea cererii, iar instan a dispune scoaterea cererii de pe rol, n cazul n care s-a constatat c so ul a intentat o ac iune de desfacere a c s toriei f r consim mntul so iei n timpul gravidit ii i n curs de un an dup na terea copilului (art.34 CF al RM). divor . Practica judiciar ne demonstreaz c un rol deosebit la pronun area divor ului se atribuie deosebit pentru instan a de judecat la examinarea dosarelor de divor se atribuie motivelor invocate de so ul reclamant n ac iune, deoarece la pronun area hot rrii judec torul pune accentul pe temeinicia motivelor con inute n probele administrate. s fac distinc ie ntre motivele invocate de so n ac iune i cauzele reale ce au deteriorat rela iile familiale. De pild : Judec toria sect. R cani mun.Chi in u, examinnd ac iunea reclamantului X, care cerea desfacerea c s toriei din motivul insultelor frecvente din partea so iei, n edin a de judecat s-a stabilit c drept cauz a insultei i a certurilor servea pasiunea reclamantului fa de alte femei. un imbold intern al persoanei fa de o ac iune, iar cauza este o mprejurare exterioar care 125

este imposibil . De regul , c s toriile snt desf cute n cazul n care instan a judec toreasc Potrivit datelor statistice, n perioada anilor 2005 2009 (6 luni) n instan ele de judecat

Instan ele judec tore ti stabilesc corect cu cine dintre p rin i vor locui copiii minori dup temeiurilor invocate de reclamant n ac iunea de chemare n judecat . Astfel, o importan

Practica ne demonstreaz c uneori, la stabilirea cauzelor de divor , instan a este obligat


Aceast exemplificare ne permite s afirm m c : motivul n pricinile de divor reprezint


provoac comiterea acesteia. Rela iile ce apar ntre so i stimuleaz conduita lor n familie, iar ac iunea de divor depus con ine motive de divor , conchidem c

personal a so ului reclamant asupra mprejur rilor ce fac imposibil continuarea c s toriei. La baza solu ion rii cererii de divor instan a pune accentul numai pe gradul de afectare a rela iilor dintre so i, de aceea eventualele discordii dintre so i nu pot neap rat conduce la divor . Analiza practicii judiciare denot c n mare parte hot rrile snt men inute de c tre instan ele de control judiciar, ntruct snt emise cu aplicarea corect a legii i snt ntemeiate pe dovezi admisibile, i anume: probe ce demonstreaz imposibilitatea men inerii familiei (proba cu martorii, scrisori, alte nscrisuri); probe ce confirm dreptul de proprietate asupra bunurilor proprietate comun n dev lm ie a so ilor; n cazul naint rii concomitente a preten iilor cu privire la copii - probe ce confirm c copiii se afl la ntre inerea p rintelui. Concomitent, am stabilit c n activitatea instan elor judec tore ti exist deficien e n competen ei, instan ele judec tore ti nu acord aten ie cuvenit prezent rii pricinilor pentru dezbaterile judiciare, nu to i judec torii acord aten ia corespunz toare consolid rii familiilor tinere, precum i p str rii familiilor cu copii minori. Or, reie ind din sarcinile consolid rii familiei, ap r rii drepturilor i intereselor ocrotite prin lege ale so ilor i copiilor, instan ele judec tore ti nu trebuie s admit cazuri de pronun are pripit a hot rrilor de desfacere a c s toriei. Aceste pricini trebuie judecate, de regul , cu participarea ambilor so i [ 101, p.3]. n mare parte, instan ele de judecat nu in cont de faptul c nen elegerea temporar n familie i conflictele dintre so i condi ionate de cauze ntmpl toare, precum i nedorin a unui sau a ambilor so i de a prelungi c s toria f r prezentarea argumentelor conving toare nu pot servi drept temei suficient pentru desfacerea c s toriei. Sau au fost constatate cazuri cnd instan ele de judecat , nefiind n drept s examineze concomitent cu cererea de desfacere a c s toriei i alte cereri, au pus pe rol i alte ac iuni ale so ilor, prin care se atingeau interesele ter elor persoane. Dac la partajarea bunurilor proprietate comun n dev lm ie a so ilor se ating interesele ter elor persoane, conform art.38 alin.(4) [28] i n conformitate cu art.188 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova, instan a va n acest sens, urmeaz a se aduce cu titlu exemplificativ decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 26 aprilie 2006 pronun at n dosarul nr. 2ra-209/06 [68 ].

judecarea pricinilor din aceast

categorie. Snt frecvente cazurile de nc lcare a regulilor

dispune separarea preten iei de partajare a bunurilor ntr-un proces aparte [29].

126

ele reflect

aprecierea

aceasta constituie premisele psihologice ale activit ii lor voli ionale. innd cont de faptul c

Ir.B. a depus cerere de chemare n judecat mpotriva lui Ig.B. cu privire la desfacerea c s toriei, determinarea domiciliului copilului minor, ncasarea pensiei pentru ntre inerea copilului minor i partajarea bunurilor proprietate comun n dev lm ie a so ilor. E.B. i T.P. la rndul lor au depus cerere de chemare n judecat mpotriva lui Ir.B. i Ig.B. cu privire la revendicarea bunurilor din posesie nelegitim str in . Prin hot rrea Judec toriei Botanica mun. Chi in u din 14 aprilie 2005 ac iunile au fost admise, iar prin decizia Cur ii de Apel Chi in u din 10 noiembrie 2005 apelul declarat de Ig.B. a fost respins i a fost men inut hot rrea primei instan e[68]. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 26 aprilie 2006 a admis recursul declarat de Ig.B., a casat hot rrile judec tore ti n privin a preten iei ce ine de partajarea bunurilor proprietate comun n dev lm ie a so ilor i preten iei restituit n aceast parte spre rejudecare n prima instan . n rest, hot rrile judec tore ti au fost men inute din urm toarele considerente: n edin a de judecat s-a constatat c p r ile se afl n c s torie i au un copil minor. De mai mult timp c s toria dintre p r i s-a destr mat, locuiesc separat i n realitate i-au creat familii noi, din care considerente ntemeiat instan ele de judecat au ajuns la concluzia cu privire la admiterea ac iunii n partea ce ine de desfacerea c s toriei, stabilirea domiciliului copilului minor i ncasarea pensiei pentru ntre inerea lui. n acela i timp, consider instan a de recurs, instan ele de judecat inferioare nentemeiat i contrar prevederilor art.38 alin.(4) CF al R.M., au admis examinarea n cadrul procesului

lui E.B. i T.P. cu privire la revendicarea bunurilor din posesie nelegitim str in

i pricina a fost

men ionat i a preten iei ce ine de partajarea bunurilor proprietate comun n dev lm ie a so ilor, deoarece la proprietatea acestora pretind i E.B. i T.P., care au formulat preten ii art.188 din Codul de procedur civil , preten iile men ionate urmau a fi separate pentru a fi judecate ntr-un proces aparte [29]. ocrotirea p rinteasc ntr-un mod contrar intereselor minorului, periclitnd prin aceasta dezvoltarea Astfel, studierea practicii judiciare privind pricinile despre dec derea din drepturile cu stricte e legea. n perioada supus cercet rii (anii 2005 2009 (6luni)), n instan ele de judecat au parvenit 6472 de cauze, dintre care au fost examinate 5443, inclusiv cu admiterea ac iunii - 5154. 127

separate, circumstan

inadmisibil determinat de norma de drept citat . Or, n conformitate cu


Dec derea din drepturile p rinte ti. Ori de cte ori p rin ii (sau unul dintre ei) exercit sa fizic i intelectual , ei risc s - i piard drepturile p rinte ti pe cale judec toreasc .

p rinte ti (Anexa nr.19) atest faptul c n majoritatea cazurilor instan ele judec tore ti respect

n majoritatea cauzelor, ac iunile privind dec derea din drepturile p rinte ti se examineaz la cererea unui p rinte sau la ac iunea procurorului. n mare parte, raportul statistic relev faptul c procesul de preg tire a cauzei este unul corect, instan ele de judecat stabilesc motivele reale ale dec derii i toate circumstan ele care concur pentru solu ionarea corect a litigiului, i anume din ce cauz nu locuie te cu copilul, care este rela ia de educare i opinia p rintelui privind litigiul, deoarece la examinarea cauzei nu se exclude posibilitatea solu ion rii problemei de a-i transmite copilul p rintelui. p rinte ti a prtei . se ar ta c un copil locuie te cu ea, iar ceilal i doi copii, din spusele ei, locuiesc cu tat l lor. Totodat , nu a fost stabilit unde se afl tat l i care este p rerea lui despre acest litigiu. n cazul dat, instan a de judecat era lipsit de posibilitatea examin rii problemei de a-l transmite i pe al treilea copil spre educare tat lui. n func ie de temeiurile ac iunii de dec dere din drepturile p rinte ti, n timpul preg tirii comportamentul lor fa

A adar, n ac iunea organului de tutel


i curatel privind dec derea din drepturile

de copii (informa ii ce pot fi g site n materialele de control efectuat de i poli ie privind atitudinea neglijent a p rin ilor, caracteristica lor

c tre organele de procuratur

de la locul de munc , n materialele despre huliganism, n hot rrile judec tore ti despre pensia de ntre inere, n deciziile privind tratamentul la dispensarul narcologic i n alte documente instan a de judecat n caz de necesitate). Dup cum am constatat la momentul respectiv, certificatul de na tere al copilului este documentul care arat c copilul dat provine din p rin ii nscri i n acest document, de aceea acest document trebuie cerut n primul rnd, fiindc este necesar de verificat dac pr ii snt cu adev rat p rin ii copilului. Astfel, un procuror din ora ul B l i s-a adresat n instan a de judecat cu o ac iune de dec dere din drepturile p rinte ti a lui . n leg tur cu feciorul V., ns nu a prezentat certificatul de na tere al acestuia. Instan a de judecat a examinat cauza i dosarului, pur i simplu, lipsea. confirma mprejur rile prezentate n temeiul ac iunii. Unii judec tori citeaz n calitate de martori copiii p rin ilor pentru stabilirea opiniei lor privind cauza respectiv . ca audierea s se efectueze, inndu-se cont de vrsta i dezvoltarea copilului, n prezen a pedagogului, n condi ii ce exclud posibilitatea influen ei asupra lui a persoanelor interesate. 128

privind aplicarea m surilor de influen

a p rintelui. Aceste documente snt solicitate de c tre

ac iunea a fost satisf cut , dar proba de provenien Judec torul trebuie s

a copilului de la prt n materialele

solu ioneze chestiunea cit rii martorilor n edin , care pot


n cazurile n care instan a judec toreasc consider necesar s audieze copilul, urmeaz

cauzei pentru dezbaterile judiciare se concretizeaz

i alte fapte ce caracterizeaz

Dac n procesul preg tirii pentru dezbaterile judiciare se va constata c copiii au r mas f r ocrotirea p rin ilor sau l sarea lor cu p rin ii este periculoas , instan a judec toreasc este n drept s adopte o decizie privind luarea cu for a a copiilor pn la solu ionarea cazului n fond. Aranjarea temporar a copiilor minori r ma i f r ocrotirea p rin ilor, n conformitate cu lit.b organelor administra iei publice locale [102, p. 3]. ale p rin ilor i reflectate n actul sau concluzia organului de tutel a atins vrsta de 10 ani, el este audiat n edin a de judecat . Totu i instan ele de judecat omit faptul c plecarea temporar a unuia dintre p rin i la temei de dec dere din drepturile p rinte ti (art. 67) [28], mprejurare consemnat n decizia Colegiului civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie din 16 noiembrie 2005, pronun at n dosarul nr. 2ra-1581/2005 [70 ]. ntru confirmarea acestei pozi ii a instan elor judec tore ti, aducem urm torul exemplu. T.M. a depus cerere de chemare n judecat mpotriva L.M. cu privire la dec derea din drepturile p rinte ti [70 ]. n motivarea ac iunii reclamantul a invocat c n urma c s toriei cu prta au doi copii minori. Prin hot rrea Judec toriei Ciocana mun.Chi in u c s toria dintre p r i a fost desf cut , iar copiii minori au fost l sa i n ngrijirea mamei. apartamentul nr.5 str.Z. mun.Chi in u, care este proprietate n dev lm ie a familiei. Deja de c iva ani, n urma unei n elegeri ntre el i prt , ultima, din cauza lipsei surselor financiare reclamantul c n condi iile n care prta se eschiveaz de la educarea copiilor, aceasta poate fi dec zut din drepturile p rinte ti. Prin hot rrea Judec toriei Ciocana mun. Chi in u din 21 februarie 2004 ac iunea a fost respins , iar Curtea de Apel Chi in u, la 18 mai 2005, a decis respingerea apelului declarat de T.M. i a fost men inut hot rrea primei instan e. T.M. a depus recurs, care prin decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 16 noiembrie 2005 a fost respins i au fost men inute hot rrile judec tore ti din urm toarele considerente.

pct.14 din Regulamentul privind tutela i curatela este asigurat de direc iile de nv Ata amentul copilului fa

i curatel . Cererea se

examineaz cu participarea obligatorie a autorit ii tutelare. De asemenea, n cazul n care copilul


lucru peste hotarele

rii n scopul asigur rii unui nivel de trai normal pentru copii nu constituie

Chiar i dup

desfacerea c s toriei, ei to i au continuat s


locuiasc

mpreun

pentru ntre inerea copiilor, a plecat peste hotarele

rii la lucru, unde se i afl . Consider

129

de p rin i este stabilit n timpul cercet rii condi iilor de via


mnt ale

n edin a de judecat s-a constatat c p r ile s-au aflat n c s torie, care a fost ulterior desf cut . Din c s torie au doi copii minori, l sa i n ngrijirea mamei intimate. P r ile au locuit i locuiesc mpreun cu copiii minori n apartamentul nr.5 str.Z. mun.Chi in u, care este rii, unde aceasta se afl

pn n prezent. Recurentul, care nu este plasat n cmpul muncii, se ocup de educa ia i ntre inerea copiilor minori. Or, dup cum s-a stabilit n edin a de judecat , ntre inerea copiilor minori, precum i a recurentului are loc din sursele b ne ti expediate regulat de c tre intimat . Ba mai mult, cu sursele b ne ti n cauz el a efectuat repara ia capital a spa iului locativ men ionat i a plasat copiii minori n liceu privat cu plat . inferioare au dispus respingerea ac iunii, deoarece argumentele invocate de c tre recurent nu cad sub inciden a art.67 din Codul familiei al Republicii Moldova, ceea ce ar da posibilitate pentru admiterea ac iunii. Or, invers, ac iunile intimatei pe parcursul a mai mult timp denot grija i angajarea acesteia n educarea i ntre inerea nu numai a copiilor minori, dar chiar i a fostului De asemenea, prin Decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 23 noiembrie 2005, pronun at n dosarul nr. 2ra-1628/2005 [69 ], s-a statuat i asupra unei alte erori admise de instan ele de judecat , i anume c aflarea temporar a dec dere din drepturile p rinte ti (art.67 CF al RM). Astfel, C.C. a depus cerere de chemare n judecat mpotriva lui A.V. cu privire la

n astfel de circumstan e, consider instan a de recurs, ntemeiat instan ele de judecat


so . Instan a de recurs men ioneaz


i avizul n acest sens al autorit ii tutelare.

unuia dintre p rin i peste hotarele


rii n leg tur cu studiile, nu poate constitui temei de

dec derea din drepturile p rinte ti. n motivarea ac iunii reclamanta a invocat c s-a aflat n c s torie cu prtul pn la 21 august 2002, cnd aceasta a fost desf cut , iar fiului minor D., n scut la 15 octombrie 1998, i s-a stabilit domiciliul mpreun cu ea. Deja de c iva ani prtul nu particip la educa ia i ntre inerea copilului minor, din care considerente cere dec derea acestuia din drepturile p rinte ti. Prin hot rrea judec toriei Flore ti din 16 mai 2005 ac iunea a fost admis , iar prin decizia Cur ii de Apel B l i din 12 iunie 2005 apelul declarat de A.V. a fost respins i a fost men inut hot rrea primei instan e. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie, n edin a din 23 noiembrie 2005, recursul depus de A.V. a fost admis, a casat hot rrile judec tore ti i a pronun at o nou hot rre cu privire la respingerea ac iunii, motivnd decizia sa n felul urm tor [ 69 ]. n edin a de judecat s-a constatat c p r ile s-au aflat n c s torie pn la 21 august 2002, cnd aceasta a fost desf cut , fiul minor D., n scut la 15 octombrie 1998, fiind l sat n

130

intimata au hot rt ca ultima s plece temporar la lucru peste hotarele


proprietate n dev lm ie a familiei. n leg tur cu starea precar a familiei, recurentul i

ngrijirea mamei ei. Deja de doi ani, recurentul, fiind c tig torul unui concurs ini iat de SUA, a plecat la studii temporare de trei ani n SUA, unde se afl pn n prezent. Din materialele dosarului rezult c recurentul acord regulat ajutor material pentru ntre inerea copilului minor, iar lipsa particip rii acestuia la educa ia copilului este generat de confirmat prin certificatul Departamentului de Stat al SUA. innd cont de aceste circumstan e, consider instan a de recurs, argumentele invocate de

interdic ia autorit ilor SUA de a reveni n ar pn la terminarea studiilor, circumstan


c tre intimat n vederea admiterii ac iunii nu cad sub inciden a art.67 din Codul familiei. Din probe care s indice c recurentul s-ar fi eschivat de la educa ia i ntre inerea copilului minor. Cu att mai mult cu ct, un aviz favorabil n vederea respingerii ac iunii a fost ntocmit i de c tre autoritatea tutelar [ 69 ]. Stabilirea paternit ii. Anterior, examinnd institu ia paternit ii am amintit i despre procedura de stabilire for at a paternit ii. Faptul recunoa terii paternit ii se stabile te de instan a judec toreasc la cererea mamei copilului, a tutorelui (curatorului) lui, a nsu i copilului la atingerea majoratului, precum i a altor persoane, c rora conform legii li se acord dreptul de a se adresa cu o asemenea cerere. Pentru a generaliza activitatea practic a instan elor judec tore ti n domeniul stabilirii paternit ii, am purces la cercetarea dosarelor respective din sectoare i municipii parvenite la solicitarea noastr de la autorit ile competente. Astfel, n baza datelor statistice pentru anii 2005 2009 ( 6 luni ), n instan ele de judecat n total au parvenit 572 de cauze, fiind examinate 427 cauze, inclusiv cu admiterea ac iunii n num r de 400. Datele reflectate indic sporirea num rului de cauze n anul 2006 i anume fiind n num r de 136, la fel n anul 2008 s-a m rit num rul de cauze cu 181, comparativ cu ceilal i ani de 105 ( 2005) i 110 (2007) [ Anexa nr.17]. legisla ia n vigoare determinnd competen a sau incompeten a la judecarea litigiilor, f r a depista gre eli sau abateri. S-a constatat c la examinarea unor asemenea pricini, instan ele de judecat aplic corect i normele de drept procedural, inclusiv n ceea ce prive te proba ia, i anume c faptul

Dup

cum a ar tat generalizarea efectuat , instan ele judec tore ti corect aplic

concep iei nu poate fi dovedit direct, ci trebuie probate mprejur ri conexe, certe, din care s se poat deduce procrea ia. Astfel, n ceea ce prive te copilul din c s torie faptul conex, cert este

131

aceste considerente nentemeiat instan ele de judecat inferioare au ajuns la concluzia c exist

c s toria, iar n privin a copilului din afara c s toriei faptul conex const n rela iile sexuale ntre inute de mama copilului cu pretinsul tat n perioada timpului legal al concep iei. anumite dificult i la aplicarea normelor de drept [ 104, p.7 ]. Astfel, paternitatea copilului conceput pn la momentul decesului tat lui biologic poate fi stabilit prin hot rre judec toreasc (art.281 alin.(2) lit.d) CPC; art.48 CF al RM). Cu titlu de exemplu, L.O. a depus cerere n judecat mpotriva Oficiului St rii Civile al sectorului Botanica mun. Chi in u cu privire la constatarea paternit ii, pronun at n dosarul nr. 2ra-188/06 [ 67 ]. n motivarea ac iunii reclamanta a invocat c , din anul 2000, a concubinat cu .A. La 9 decesul lui .A., copilul este fiica acestuia. Cere constatarea paternit ii lui . A. n privin a copilului minor A., n scut de ea la 9 decembrie 2004 n mun. Chi in u. Prin hot rrea Judec toriei Botanica mun. Chi in u din 05 mai 2005 cererea a fost admis , a fost constatat faptul paternit ii lui T.A., tat l copilului, i a obligat OSC din sectorul Botanica mun. Chi in u s efectueze modific rile respective n actul de na tere a copilului (f.70-72). OSC din sectorul Botanica mun.Chi in u a declarat apel care prin decizia Cur ii de Apel Chi in u din 11 noiembrie 2005 a fost respins i a fost men inut hot rrea primei instan . Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 1 februarie 2006 prin decizia sa a respins recursul declarat de OSC din sectorul Botanica mun. Chi in u i a men inut hot rrile judec tore ti din urm toarele considerente. n edin a de judecat s-a constatat c peti ionara-intimata L.O., din anul 2000 i pn la 9 apartamentul nr.3 str.Z.54 mun. Chi in u, au dus gospod rie comun

Studierea practicii judec tore ti a demonstrat c instan ele de judecat ntmpin


august 2004 . A. a decedat, iar la 9 decembrie 2004 s-a n scut fiica A. Insist c , n scut dup

i au avut buget comun.

Din rela iile de concubinaj cu .A., ea a devenit gravid , fapt confirmat prin explica iile martorilor-vecini i prieteni ai acestora. mpreun cu .A., intimata a mers la medicul de sector, august 2004, .A. a decedat subit, din care cauz n adeverin a de na tere a copilului n rubrica men iuni despre tat , la cererea ei, a fost indicat numele de familie al ei, iar prenumele i patronimicul P.T., avndu-se n vedere tat l biologic decedat al copilului. n astfel de circumstan e, consider instan a de recurs, ntemeiat instan ele de judecat au concubinat cu intimata n perioada nceperii sarcinii, au locuit mpreun , au dus gospod rie

unde a fost luat la eviden

pentru supravegherea sarcinii. ns , pn la na terea copilului, la 9

ajuns la concluzia cu privire la necesitatea admiterii cererii, deoarece decedatul

.A. a

132

august 2004, s-a aflat cu decedatul

.A. n rela ii de concubinaj. Au locuit mpreun n

so ie i mam a viitorului s u copil. ntr-adev r, cerin ele intimatei snt conforme prevederilor art.281 alin.(2) lit.d) Codul de procedur civil al Republicii Moldova i ale art.48 din Codul familiei, iar constatarea faptului prezentarea acestora la institu iile pre colare i colare, n vederea ob inerii facilit ilor n acest sens pentru viitor, dar i pentru faptul ca copilul s cunoasc ulterior provenien a sa biologic , pronun at n dosarul nr.2ra-188/06 [ 67 ]. A se men iona c instan a a interpretat eronat i prevederile art. 49 alin.(3) lit.b) CF al R.M., potrivit c ruia nu are dreptul s conteste paternitatea persoana care a fost nscris drept tat al copilului n baza declara iei comune a acestuia i a mamei copilului sau n baza declara iei proprii, dac n momentul depunerii declara iei tia c nu este tat l natural al copilului. Astfel, T.S. a depus cerere de chemare n judecat mpotriva P.N. cu privire la contestarea paternit ii pronun at n dosarul nr.2ra-837/2005 [ 71 ]. n motivarea ac iunii reclamantul a invocat c el mpreun cu prta s-au aflat de mai mult timp n rela ii de concubinaj, au locuit fiul V. i n actele de stare civil , la cererea comun a reclamatului i a mamei copilului, el a fost nscris n calitate de tat . La data efectu rii nscrierii men ionate, reclamantul cuno tea c nu el este tat l biologic al copilului, ns a inut s ofere acestuia numele s u. Ulterior, din cauza conteste paternitatea sa. Dup ce a parcurs mai multe instan e, prin decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 1 iunie 2005 recursul declarat de T.S. a fost respins i a fost men inut decizia instan ei de apel din urm toarele considerente. S-a constatat c p r ile s-au aflat n rela ii de concubinaj de mai mult timp, au locuit mpreun , au dus gospod rie comun , au avut buget comun. La 30 martie 2000, intimata P.N. a n scut fiul V., tat l biologic al c ruia nu era recurentul, ns la insisten a i cererea depus de acesta, n actele de na tere ale copilului, la men iunea despre tat , recurentul a fost indicat n calitate de tat al copilului [71 ]. respingerea ac iunii, deoarece este lipsit de dreptul de a contesta paternitatea persoana nscris drept tat al copilului n baza declara iei comune a acestuia i a mamei copilului sau n baza declara iei proprii, dac n momentul depunerii declara iei tia c nu este tat l biologic al copilului [28 ]

men ionat este necesar pentru efectuarea nscrierilor respective n actele de stare civil

mpreun , au dus gospod rie comun


i au avut buget comun. La 30 martie 2000, prta a n scut

imposibilit ii de a convie ui mpreun


i luarea deciziei de a se desp r i, reclamantul a hot rt s

n situa ia din spe a men ionat


i conform art.49 alin.(3) lit.b) CF al RM instan a a dispus

133

comun

i au avut buget comun, .A., fiind n via , ngrijea de intimat , pe care o prezenta ca

termenului de prescrip ie, situa ie constatat prin decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 20 septembrie 2006 pronun at n dosarul nr. 2ra-1323/06 [ 66 ]. Astfel, prin prisma jurispruden ei CEDO n cazul Shofman contra Rusiei, hot rrea din 24 noiembrie 2005, ac iunea privind contestarea paternit ii (maternit ii) este imprescriptibil , din care considerente snt inaplicabile dispozi iile art.49 alin.(2) CF al R.M. referitoare la termenul de un an. P.L. a depus cerere de chemare n judecat mpotriva lui V.S. cu privire la ncasarea pensiei pentru ntre inerea copilului minor. V.S. a depus cerere reconven ional mpotriva P.L. cu privire la contestarea paternit ii. a fost admis , iar cea reconven ional a fost respins , ns V.S. a declarat apel care a fost admis, Curtea de Apel Chi in u casnd hot rrea primei instan e i pronun nd o nou hot rre cu privire la respingerea ac iunii ini iale i admiterea ac iunii reconven ionale. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie prin decizia sa din 20 septembrie 2006 a respins recursul declarat de P.L. i a men inut decizia instan ei de apel din urm toarele considerente. n edin a de judecat s-a constatat c recurenta P.L., la 13 octombrie 1996, a n scut fiica A. i n actele de na tere a copilului, la cererea ei i f r a-l pune la curent pe intimat, cu att mai mult n lipsa cererii acestuia, ultimul a fost nscris n calitate de tat . mpotriva intimatului, ns acesta nu dore te s pl teasc pensie pentru ntre inerea copilului minor, deoarece el nu este tat l copilului, fapt despre care el a aflat n anul 1998. n confirmarea faptului c intimatul nu este tat l copilului, acesta a prezentat raportul de expertiz medico-biologic din care urmeaz c el, intimatul, nu este tat l copilului n scut la 13 octombrie 1996 de recurent . Din raportul de expertiz grafologic urmeaz c cererile depuse n numele lui pe adresa OSC al sectorului Ciocana mun.Chi in u, prin care i recunoa te calitatea de tat al copilului i dore te nscrierea men iunii n cauz , nu este scris de el, ci de recurent . recunoa te acest fapt nici acum. Astfel, din considerentele men ionate, ntemeiat a concluzionat instan a de apel lipsa calit ii de tat a intimatului fa de fiica A., n scut de recurent la 13 octombrie 1996. Instan a de prescrip ie de un an stipulat n art.49 alin.(2) din CF al RM, deoarece norma de drept n cauz este 134

Prin hot rrea Judec toriei Ciocana mun. Chi in u din 1 noiembrie 2005 ac iunea ini ial

La nceputul anului 2005, recurenta a depus cererea de chemare n judecat n cauz

El, intimatul, nu i-a recunoscut nici o dat paternitatea fa


de fiica n scut de recurent

i nu

recurs men ioneaz

i faptul neteminiciei invoc rii de c tre prima instan

a termenului de

Analiza practicii judiciare atest

i faptul aplic rii eronate de c tre instan ele de judecat a

n contradic ie cu jurispruden a CEDO n cazul Shofman contra Rusiei, hot rre din 24 noiembrie 2005, n care se invoc imprescriptibilitatea termenului de prescrip ie n astfel de cazuri. Or, conform art.6 din Conven ia european (n vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie neconcordan e ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte i legile ei interne, prioritate au reglement rile interna ionale [ 66 ]. n astfel de circumstan e, ntemeiat instan a de apel a respins i ac iunea ini ial cu privire la ncasarea pensiei pentru ntre inerea copilului minor, deoarece, conform art.74 alin.(1) din CF al RM, p rin ii snt obliga i s - i ntre in copiii minori. Or intimatul nu este p rinte al copilului minor n cauz . Adop ia. Conform art.116 alin.(1) din CF al RM, pot fi adopta i numai copiii minori, cu excep ia celor care au dobndit capacitatea de exerci iu deplin pn la atingerea vrstei de 18 ani. Scopul oric rei adop ii este respectarea interesului major al copilului prin care n elegem c de la adoptator se cere prezentarea condi iilor materiale i garan iile morale necesare asigur rii dezvolt rii armonioase a copilului. Trebuie deci avute n vedere satisfacerea intereselor personale nepatrimoniale ale adoptatului, precum i cele patrimoniale ale acestuia. Adoptatul trebuie s g seasc n o educa ie satisf c toare [19, p.24 ]. De i legisla ia n vigoare privind adop ia copiilor propune o procedur complex , dominat de principiul dreptului fundamental al copilului la familie conform interesului superior al lui, totu i persoanele interesate nu renun la dorin a lor de a nfia copii. n perioada anilor 2005 - 2009 n instan ele de judecat au fost nregistrate 1072 de cereri, dintre care cele mai multe au fost depuse n anul 2005, n num r de 265, n anul 2007 de 287 de cauze (Anexa nr. 20). n ceea ce prive te rezultatele generaliz rii practicii aplic rii legisla iei de c tre instan ele judec tore ti la examinarea pricinilor despre adop ie ca parte component a pricinilor care rezult din aplicabilitatea normelor dreptului familiei, acestea au demonstrat materia dreptului familiei [100, p.4]. Concomitent, n unele cazuri, la examinarea pricinilor sus-men ionate, instan ele esen a, eficacitatea i calitatea actului de justi ie. Astfel, vom expune problemele esen iale constatate pentru a fi aduse la cuno tin a instan elor judec tore ti i ale persoanelor n procesul solu ion rii acestei categorii de cazuri. Potrivit art.290 CPC al RM, n cadrul preg tirii pricinii pentru dezbateri judiciare,

familia adoptatorului o atmosfer de familie favorabil pentru dezvoltarea sa fizic


i moral , pentru

faptul c instan ele de judecat aplic n general corect legisla ia material


i procedural n

judec tore ti comit erori n aplicarea legisla iei materiale i procedurale, ceea ce diminueaz

instan ele judec tore ti trebuie s emit o ncheiere prin care s oblige organul de tutel s 135

1997), art.4 alin.(2) din Constitu ia Republicii Moldova i art.2 alin.(3) CPC, dac

exist

prezinte un aviz asupra caracterului ra ional al adop iei, iar pn la prezentarea acestuia, procesul judec toreasc va ine cont de avizul organului de tutel

i curatel . n unele cazuri, instan ele nu


respect aceste prevederi legale, ncuviin nd adop ia f r solicitarea avizului autorit ii de tutel i curatel (exemplu: hot rrea Judec toriei Edine din 07.03.2002).

n unele cazuri nu snt respectate dispozi iile art.288 CPC al RM privind actele care se anexeaz la cererea de adop ie. Astfel, acest text de lege stabile te num rul minim de acte, care trebuie anexate la cerere, instan a avnd posibilitate s solicite i alte documente, textul de lege nefiind exhaustiv, ns actele prev zute expres trebuie anexate n mod imperativ, iar n cazul nedepunerii cel pu in a unui document, potrivit art.171 CPC al RM, se va pronun a o ncheiere de a nu se da curs cererii, acordndu-se termen pentru lichidarea neajunsurilor (exemplu: Judec toria Dub sari prin hot rrea din 28.02.2002 a ncuviin at adop ia copilului B. f r a solicita copia buletinului de identitate). Dispozi iile art.121 i 123 CF al RM referitor la vrsta adoptatorilor i la diferen a de vrst intre adoptator i cel adoptat snt de strict interpretare, nefiind posibil eludarea acestora. Hnce ti prin hot rrea din 20.12.2002 a ncuviin at adop ia de c tre L.M., n vrst de 22 de ani). Art.122 alin.(1) CF al RM prevede c hot rrea judec toreasc despre ncuviin area adop iei se va pronun a numai atunci cnd copilul s-a aflat n ngrijirea viitorilor posibili adoptatori nu mai pu in de ase luni. Instan a poate ncuviin a adop ia f r a ine cont de acest termen, dar numai n cazuri temeinic justificate, care necesit a fi expuse n partea motivat a hot rrii. n unele situa ii aceste dispozi ii nu se respect (solu iile adoptate de judec toriile ncredin area copilului, dar i f r motivarea nencredin rii). n unele cazuri, instan ele de judecat nu au respectat prevederile art.124 CF al RM exprimarea obligatorie a consim mntului la adop ie al p rin ilor naturali ai copilului adoptat domiciliul p rin ilor sau al copilului, cu excep ia cazului cnd acordul este exprimat personal n instan a de judecat (exemplu: prin hot rrea Judec toriei Basarabeasca din 08.10.2003 a fost ncuviin at adop ia copilului C., f r a avea acordul exprimat al tat lui natural). Este de men ionat faptul c n situa ia n care copilul a mplinit vrsta de 10 ani, la ncuviin area adop iei se va exprima acordul lui la nfiere, cu excep ia stipulat la art.127 alin. (2) CF al RM, aceste indica ii legale fiind neglijate uneori de c tre instan e (exemplu:

Uneori ns

instan ele judec tore ti au neglijat normele men ionate (exemplu: Judec toria

Criuleni, Comrat, mun.B l i, C l ra i privind ncuviin area adop iei s-au pronun at f r

prin declara ie autentificat la notar sau la autoritatea tutelar , n a c rei raz teritorial se afl

136

se suspend

conform art.126 pct.(2) din CF al RM, la ncuviin area adop iei instan a

07.10.1989 , f r a se lua acordul acestora). Acest acord este necesar i la schimbarea numelui de familie i a prenumelui copilului (art.129 alin.(3) CF al RM). S-a constatat c n cadrul adop iei interna ionale, instan ele judec tore ti nu ntotprotec ia copilului i a cooper rii n materia adop iei interna ionale i acordurile bilaterale interna ionale n materie. Pentru adop ia unui copil cet ean al Republicii Moldova de c tre cet eni str ini sau prezentarea unor acte speciale (art.289 CPC al RM) sau ntrunirea unor condi ii diferen iate de adop ia na ional , n actele men ionate. Aceste condi ii uneori snt nl turate prin neaplicare de c tre instan ele judec tore ti (exemplu: prin hot rrea din 13.02.2002 a Judec toriei Rezina s-a ncuviin at adop ia copilului N. de c tre un cet ean al Rusiei f r a se prezenta actele prev zute de art.289 CPC al RM). n cadrul studiului s-a observat interpretarea neconform a prevederilor art.124 CF al RM referitor la cazurile de adop ie a copilului f r exprimarea acordului p rin ilor. Astfel, cele cinci cazuri snt expres i limitativ prev zute de lege, iar circumstan ele pe care le con in necesit a fi dovedite n forma prev zut de lege (de exemplu, prin hot rrea Cur ii de Apel B l i s-a ncuviin at adop ia copilului G. de c tre cet eanul Italiei P., f r acordul tat lui natural, deoarece a fost prezentat hot rrea de declarare a dispari iei acestuia). Este de men ionat faptul c cet enii str ini sau apatrizii, precum i cet enii Republicii Moldova cu domiciliul n str in tate, pentru adoptarea unui copil cet ean al Republicii Moldova norm de competen

deauna se conduc i respect ntocmai legisla ia na ional


i prevederile Conven iei privind

apatrizi sau de c tre cet eni ai Republicii Moldova cu domiciliul n str in tate este necesar

uneori nu este respectat (exemplu: hot rrea Judec toriei Flore ti din

15.08.2002 despre ncuviin area adop iei copilului M.D. de c tre un cet ean al Rusiei). Adop ia copilului cet ean al Republicii Moldova de c tre cet enii str ini se va admite numai dac nu exist posibilitatea ca acest copil s fie adoptat de rudele sale sau de c tre cet enii Republicii Moldova (art.116 alin.(3) CF al RM). Imposibilitatea adop iei copilului de c tre cele dou categorii privilegiate la adop ie trebuie verificat n mod obligatoriu de c tre instan ele judec tore ti na ionale. Adop ia unui copil reprezint un element al capacit ii juridice a familiei, ci nu un drept subiectiv al cet eanului, de aceea instan a ia decizia de adop ie numai n cazul n care s-a constatat c la ndeplinirea condi iilor de fond actul juridic de ncuviin are a adop iei coincide

137

vor depune cerere la Curtea de Apel de la domiciliul copilului potrivit art.286 alin.(2). Aceast

Judec toria

tefanVod a ncuviin at adop ia fra ilor D., n scu i la 07.10.1988 i, respectiv,

interesului copilului: de a-l cre te i educa ntr-o familie, de a-i asigura dragostea i grija p rinteasc . 4.4. Politica de stat n domeniul ocrotirii familiei i perfec ionarea bazei normative pentru realizarea acesteea n Republica Moldova

major , pe termen mediu i lung, inclusiv legate de aspecte medico-sociale. Recens mntul popula iei din Republica Moldova efectuat n octombrie 2004 constat schimb ri esen iale n structura demografic . Num rul popula iei stabile a Republicii Moldova (cu excep ia raioanelor de est i a mun. Bender), conform datelor recens mntului, a fost de 3 383 332 de locuitori, inclusiv 1 305 655 n mediul urban i 2 077 677 locuitori - n mediul rural [ 78, p.294]. caracterizat prin reducerea num rului de popula ie, nregistrnd o sc dere de 274 mii persoane, declin demografic care s-a produs ntr-un ritm mediu anual de 0,5%. Descre terea popula iei n mortalit ii i a migra iei. Cercet torul Boris Glc consider c din punct de vedere demografic efectele migra iei snt negative i vor avea ecou puternic n viitor. n viziunea autorului men ionat, Mul i moldoveni pleca i peste hotare nu vor mai reveni acas . Plecarea unuia dintre so i conduce, uneori, la destr marea familiei [78, p.298]. Pentru clarificarea situa iei n domeniul rela iilor sociale, am efectuat un sondaj cu genericul Familia i rela iile de familie (Anexa nr. 2). Au fost intervievate persoane din diferite domenii de activitate: Tabela 1 Nec s tori i C s tori i Coabitare Divor a i V duvi Total

Conform datelor furnizate de ultimele dou


recens minte, perioada 1989-2004 s-a

aceast

perioad

a fost determinat

de trei factori esen iali: sc derea natalit ii, cre terea

8 47 2 16 2 75

10,67 62,67 2,67 21,33 2,67 100

Dac analiz m rezultatele acestui sondaj, putem face urm toarele concluzii: 37,33% din Majoritatea responden ilor, 88,00%, snt angaja i n cmpul muncii, iar 80,00% din ei au locuin proprie. 56 din responden i, 74,67%, au copii (Anexa nr. 3 -1,1-1,5)1.1 1.5).

responden i snt originari din localitatea urban

i 62,67% responden i din localitatea rural .

138

Actualmente, Republica Moldova se confrunt cu probleme demografice de importan

La acest sondaj au participat 48,00% b rba i i respectiv 52,00% femei care snt repartizate dup vrst , conform tabelului ce urmeaz :

20 - 25 ani 26 - 30 ani 31 - 45 ani Dup 45 ani Total

9 44 11 75

Dintre ei 72% snt persoane cu studii superioare, ceilal i avnd studii tehnice i medii. Majoritatea din cei intervieva i snt ncadra i n sfera deservirii sociale (56,00%), 13,33% snt (Anexa nr. 3, 1,6-1,9). Potrivit sondajului, dintre ntreb rile referitoare la rela ia dintre p rin i i copii, cea mai mare pondere o are rela ia cu copiii (media ponderat fiind 2,95), dup care urmeaz rela ia cu p rin ii (Anexele nr. 4, 5, 6, 7). 34,78% primesc ajutor prin produse alimentare, 23,19% - ngrijire, mai pu in primind ajutor n bani (14,49%), 8,70% bunuri nealimentare m runte, 5,8% mobil etc. (Anexa nr. 8). Principalele obstacole n ntemeierea unei familii pe care le-au dezv luit rezultatele sondajului au fost: dificultatea de a g si partenerul potrivit (22,86%), veniturile mici (20,00%), lipsa locuin ei (17,14%) i lipsa sau nesiguran a locului de munc (11,43%) (Anexa nr. 9). Convie uirea tinerilor cu p rin ii (socri) este un model care poate influen a realizarea familiei n societatea noastr consider 89,33% dintre cei intervieva i (Anexa nr. 10). n viziunea noastr , un factor important n men inerea unor familii s n toase r mne a fi fidelitatea conjugal . n majoritatea familiilor (93,75%) nu este acceptabil infidelitatea so ilor. n caz de n elare de c tre unul dintre so i, 71,23% din responden i vor divor a, 21,92% vor p stra familia. Divor ul ar fi o modalitate de a schimba starea familial consider 69,33% din 74,67% din cei intervieva i (Anexele nr. 11, 12, 13, 14). n ultimul timp se discut mult despre contractul matrimonial. Din datele sondajului

din sfera de producere, 10,67% snt din nv

mnt, ceilal i fiind neangaja i sau pensionari

p rin ii (respectiv 2,89).


i invers, 90,67% din copii snt foarte satisf cu i de rela ia lor cu

Referitor la ajutorul acordat copiilor de c tre p rin i, sondajul efectuat a relevat urm toarele:

responden i. Totodat , divor ul poate fi utilizat pentru a da o lec ie celuilalt so , consider


observ m c

contractul matrimonial nu este considerat drept un mijloc de solu ionare a 139

Vrsta

Nr. responden i 11

Tabela 2 n % 14,67 12,00 58,67 14,67 100

problemelor familiale (76,71%), ntruct majoritatea (97,26%) simt lipsa ajutorului acordat din partea statului (Anexele nr. 15, 16). i al i speciali ti n problemele ocrotirii familiei au constatat c de nu vor interveni

anumite schimb ri n evolu ia natalit ii i a situa iei economice din ar , perspectivele se ntrez resc foarte descurajatoare. n cazul n care nu se va echilibra procesul emigra iei, peste vreo 20 de ani va sc dea dramatic num rul persoanelor apte de munc , dar i num rul de noun scu i. Dinamica intern a procesului demografic nu va putea fi schimbat dect pe termen foarte lung [78, p.300-301]. Credem c pentru dep irea acestei situa ii snt necesare m suri de stimulare a natalit ii, care ar cuprinde n primul rnd politica de stat n domeniul ocrotirii familiei. Autorul romn Victor Dan Zl tescu consider c n cazul n care familia confer societ ii valori de solidaritate uman , de sens al existen ei, de perpetuare a unor concep ii, mentalit i sau interese materiale, societatea la rndul s u este datoare s asigure familiei protec ie, condi ii de perpetuare i dezvoltare care s -i permit s - i realizeze plenar func iile [148, p.4]. Apari ia conceptului politicii de stat n domeniul ocrotirii familiei poate fi definit ca secolului trecut n societatea noastr ncepe s fie con tientizat necesitatea adopt rii unor decizii cardinale orientate spre consolidarea familiei, realizarea unor m suri de politic familial . n anul 1990 la 5 decembrie, atribuind o importan deosebit rezolv rii n termene restrnse a celor mai acute probleme ale familiei, mamei i copilului, ridic rii gradului de ocrotire social a familiilor cu copii mai pu in asigurate, Parlamentul adopt o hot rre [ 99 ] con innd o serie de familiei. Pentru femeile care lucreaz

reac ie a societ ii n sensul ndeplinirii ndatoririlor sale fa


de familie. Astfel, n anii 90 ai

i nu au vechime n munc de un an i pentru femeile care


nu lucreaz au fost stabilite unele aloca ii pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de un an i jum tate n propor ie de 50 de procente din salariul minimal. Aloca iile de stat pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de un an i jum tate au fost majorate la nivelul salariului minimal. Parlamentul a obligat Guvernul Republicii Moldova s elaboreze un sistem unic al aloca iilor de stat pentru familiile care au copii, innd cont de componen a familiei, de venitul ei i de indicele costului vie ii; s stabileasc modul de asigurare cu aloca ii pentru pierderea temporar a capacit ii de munc a persoanelor care ngrijesc copii de vrst fraged (pn la 3 ani), copii invalizi, n cazul cnd mama este bolnav , pentru perioada cnd ea nu poate s ngrijeasc copilul. n scopul sporirii eficien ei dispensariz rii femeilor gravide, ocrotirii s n t ii lor i a s n t ii copiilor nou-n scu i, cre rii condi iilor favorabile pentru ngrijirea copiilor nou-n scu i i a copiilor mici s-a stabilit: 140

m suri menite s

mbun t easc

situa ia femeilor, ocrotirea mamei i copilului, nt rirea

concediul de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice pn la na tere i de cincizeci i ase de zile calendaristice (n cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - de aptezeci de zile calendaristice) dup na tere se calculeaz n total i se acord femeii integral, indiferent de num rul zilelor folosite pn la na tere; integral sau pe p r i mamei copilului sau - cum g se te de cuviin

familia - so ului,

bunicii, bunicului sau altor rude care de fapt ngrijesc copilul; b rba ilor care lucreaz concediu anual n perioada concediului so iei [93].

i ale c ror so ii se afl n concediu prenatal sau postnatal li se acord la dorin a lor

n scopul asigur rii propriet ii sociale, amelior rii situa iei materiale a familiilor cu copii, condi iilor de munc a femeilor, ocrotirii mamei i copilului, Guvernul Republicii Moldova importante snt: stabilirea eliber rii gratuite a medicamentelor conform re etelor prescrise de medic pentru tratamentul ambulatoriu al copilului pn la vrsta de 3 ani, precum i a femeilor gravide ; stabilirea nlesnirilor pentru ntre inerea n institu iile pre colare a copiilor v duvelor, v duvilor, mamelor singure, a copiilor din familiile de studen i, de militari n termen i din cele cu trei i mai mul i copii;

adopt

Programul de m suri destinat mbun t irii situa iei femeilor, dintre care cele mai

crearea pe lng institu iile de medicin n probleme familiale ;

tiin ifice i practice a punctelor de consultare

realizarea unui complex de m suri organizatorice n vederea preg tirii tinerilor pentru via a de familie, cu elaborarea unui program ce urmeaz a fi introdus n planul de studii al tuturor institu iilor; mbun t irea condi iilor de educa ie a copiilor orfani ; l rgirea re elei caselor de copii de tip familial; urgentarea dezvolt rii institu iilor pre colare de tip nou cu diverse regimuri de lucru pe baz de cooperativ , activitate individual (gr dini e-cre e la domiciliu, gr dini e cu program de zi etc.); sporirea volumului de producere a tehnicii de uz casnic (n mare asortiment) pentru a satisface pe deplin cerin ele familiilor; crearea condi iilor pentru frecventarea obligatorie de c tre femei a cursurilor de perfec ionare sau reciclare la ntoarcerea din concediul de maternitate i de ngrijire a copilului, a organiza, la dorin a lor, frecventarea cursurilor n timpul concediului social;

141

concediul pentru ngrijirea copilului pn la mplinirea vrstei de 3 ani se acord


dotarea cu utilaj modern a centrelor de planificare a familiei; pentru a preveni na terea copiilor cu vicii congenitale ; consult rii familiilor din grupa de risc i depistarea bolilor genetice [99]. n Republica Moldova se constituie paralel i un anumit poten ial al subiec ilor nestatali care pledeaz pentru luarea unor m suri de politic familial , incluznd diverse asocia ii ob te ti, asocia ii ob te ti a c ror activitate reflect interesele familiei. Astfel, Organiza ia Interna ional Neguvernamental (OIN) EveryChild a activat n Republica Moldova ncepnd cu anul 1995 sprijinind procesul de reformare a sistemului de protec ie a copilului din ara noastr , urm rind consolidarea serviciilor implementate, extinderea lor la nivel na ional, precum i implementarea altor noi servicii sociale care ar corespunde viziunii EveryChild MOLDOVA o lume n care fiecare copil are dreptul la un mediu familial care ofer siguran , n care lipse te s r cia i exploatarea [ 227 ]. n activitatea sa, OIN EveryChild MOLDOVA colaboreaz cu autorit ile locale n pentru copiii i familiile aflate n dificultate axate pe prevenirea abandonului i institu ionaliz rii Componentele acestui program snt : sprijinirea familiilor vulnerabile n scopul prevenirii destr m rii lor i plas rii copiilor n ngrijirea statului; reintegrarea copiilor din institu iile reziden iale de dimensiuni mari n familiile lor biologice; resocializarea copiilor din institu iile nominalizate prin intermediul centrelor de plasament de tip familial, avnd drept scop final parental profesionist ; dezvoltarea unui serviciu social destinat copiilor str zii cu scopul de a-i profesionist ; dezvoltarea serviciului de asisten ofere ngrijire, educa ie, reabilitare medical O alt

efectuarea controlului fiec rei femei gravide la aparatul ultrasonor la alfa-fetoprotein organizarea punctelor de consulta ie genetic

(Tiraspol, B l i, Cahul) n scopul

religioase, comerciale, partide i mi c ri politice. Este nregistrat


i apari ia unor organiza ii i

vederea implement rii unui program integral de dezvoltare a serviciilor sociale de alternativ copiilor, reabilitarea social i reintegrarea lor n familie.

reintegrarea copiilor n familiile lor biologice sau plasamentul acestora ntr-o familie de asisten resocializa, a-i reintegra n familia biologic sau de a-i plasa n familia de asisten

parental

parental profesionist pentru copiii lipsi i de i social , obiectivul de lung

ocrotire p rinteasc , dezvoltarea unui nou serviciu de zi destinat copiilor cu disabilit i care s le integrarea acestor copii n cadrul serviciilor generale pentru copii. organiza ie neguvernamental interna ional care i desf oar activitatea n

durat

domeniul protec iei drepturilor copilului este Organiza ia Salva i Copiii. Aceasta a fost fondat

n Republica Moldova n 1992 ca filial a Organiza iei Salva i Copiii din Romnia, iar n anul 1995 se reorganizeaz n institu ie independent . Obiectivele snt de a promova i respecta 142

fiind

cu privire la drepturile i necesit ile copilului. Organiza ia Salva i Copiii din Moldova [ 225] utilitate public . Pentru a implementa prevederile Conven iei, ea se implic prin programele de social

este o organiza ie neguvernamental , apolitic , nonreligioas , constituit pe baz legal asisten


i de

a victimelor traficului de fiin e umane, de dezvoltare comunitar , precum i prin


sus inerea Centrului de Resocializare i Reintegrare a copiilor str zii i a altor copii afla i n dificultate A chiu [ 222 ]. Un deosebit aport n promovarea drepturilor copilului o are i Organiza ia AiBi (Amici dei Bambini). Aceasta este o organiza ie umanitar interna ional , neguvernamental care are drept misiune asigurarea unei familii pentru fiecare copil. Amici dei Bambini i ating scopul prin prevenirea abandonului copilului de c tre p rin ii s i, prin sus inerea familiilor n dificultate, reintegrarea copilului institu ionalizat n familia sa sau plasarea lui ntr-o alt familie. n cadrul asocia iei se promoveaz interven ia pentru prevenirea abandonului minorului de c tre p rin ii s i prin proiecte de sus inere a familiilor de origine; gestionarea centrelor ce acord servicii de personalului local; se organizeaz cursuri de formare pentru operatorii sociali i sociosanitari; se determin modalit ile de reintegrare a copilului n familia de origine; se acord consulta ii medicale i psihologice p rin ilor i adolescen ilor; se sus in material structurile spitalice ti etc. Proiectele sale pentru Moldova snt: sus inerea Casei A chiu , sus inerea copiilor orbi i slab v z tori, promovarea adop iei, sus inerea programelor Centrului de zi Speran a (Centru

prevenire, recuperare i asisten

a persoanei, a centrelor maternale; instruirea educatorilor i a

de reabilitare i integrare social a copiilor cu disabilit i), organizarea timpului liber pentru copiii din colile-internat [222]. Nu mai pu in important este i activitatea asocia iilor i centrelor care se manifest prin posibilitatea de a identifica mult mai repede sectoarele vulnerabile i de a reac iona prompt la remedierea acestora. n ultima perioad s-au remarcat n sfera promov rii i protec iei drepturilor copilului aflat n dificultate i a familiei cu copii: Asocia ia de reabilitare a minorilor surzi Voin a, Asocia ia de sprijin a copiilor cu handicap fizic din Chi in u, Asocia ia pentru Informare i Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, Centrul de zi Speran a, Centrul na ional de prevenire a abuzului fa de copii, Funda ia Copil rie etc. Ac iunile desf urate de c tre aceste structuri snt ndreptate spre nl turarea sau minimalizarea consecin elor diferitelor riscuri sociale care afecteaz copilul i familia cu copii. 143

reabilitarea

i integrarea social

a copiilor cu sindromul Down/ARIS Down, Centrul de

social a copiilor refugia i i solicitan i de azil, precum i a familiilor lor, de asisten


copilului, de a aplica i monitoriza respectarea acestora, precum i de a spori con tiin a public

drepturile copilului n

rile care au ratificat Conven ia interna ional cu privire la drepturile

serviciilor alternative n scopul prevenirii institu ionaliz rii copiilor, precum i n scopul mic or rii num rului de copii plasa i n institu ii tradi ionale de ngrijire (case de copii, coliinternat), dezvoltarea sectorului comunitar etc. Un aport deosebit n promovarea asisten ei sociale l are i Centrul Republican de Resurse Sociologie i Filozofie a Universit ii de Stat din Moldova cu sprijinul UNICEF n Republica Moldova. Actualmente CRRAS, prin func iile realizate, este: un Centru de coordonare a rela iilor organele administra iei publice locale i cu ONG-urile implicate n activit ile de preg tire a asisten ilor sociali i de oferire a serviciilor sociale; un Centru de cercetare a problemelor privind familia i copiii, adolescen ii i tinerii; un Centru de organizare a practicii studen ilor i un Centru Metodicodidactic [5, p.5]. n scopul coordon rii activit ii organiza iilor neguvernamentale implicate n sfera protec iei drepturilor copilului i a familiei cu copii n Republica Moldova este instituit Alian a ONG-urilor n domeniul Protec iei Sociale a Copilului i Familiei (APSCF), care este un for al ONG-urilor interna ionale, na ionale i locale, o forma iune care func ioneaz pe principii benevole i la care poate adera orice organiza ie neguvernamental de profil. Scopul acestei Alian e este de a contribui la elaborarea unei politici sociale coerente n domeniul protec iei guvernamentale i neguvernamentale [ 222 ]. La fel, Alian a i-a definitivat o serie de obiective prioritare pentru mbun t irea situa iei n domeniul protec iei copilului i a familiei cu copii, capacit ii organiza iilor neguvernamentale active n domeniul protec iei sociale a copilului i a neacoperite i direc ionarea ONG-urilor spre aceste domenii; participarea la luarea deciziilor la nivel central i local, la modificarea legisla iei n vigoare i a mecanismelor administrative ce asigur implementarea legisla iei n practic . i n legisla ia statului. Astfel, la 2 martie 1994, Parlamentul adopt Legea privind drepturile

pentru asisten a social (CRRAS) fondat n anul 1998 pe lng Facultatea de Asisten

cu institu iile de nv

mnt din ar

i de peste hotare; un Centru de coordonare a rela iilor cu

sociale a copilului

i familiei, prin stabilirea unor parteneriate eficiente ntre structurile


precum i pentru a asigura o activitate eficient familiei; informarea reciproc


a sectorului asociativ prin consolidarea


despre activitatea ONG-urilor, identificarea domeniilor

Tendin a de sporire a responsabilit ii statului pentru soarta familiei ncepe a fi reflectat


copilului, care stabile te statutul juridic al copilului ca subiect independent, prevede asigurarea s n t ii lui fizice i spirituale, formarea con tiin ei civice pe baza valorilor na ionale i generalanturajul familiei sau care se afl n alte condi ii nefavorabile sau extreme [ 117 ].

umane, acord o grij deosebit


i protec ie social copiilor lipsi i temporar sau permanent de

144

Acestea presupun acordarea asisten ei psihosociale, sus inerea moral


i material , promovarea

Social ,

n scopul realiz rii Legii privind drepturile copilului, respect rii prevederilor conven iilor i acordurilor interna ionale n domeniul ocrotirii copilului, Guvernul Republicii Moldova a

aprobat un Program de stat privind asigurarea drepturilor copilului. Programul includea mai multe activit i care urmau s asigure: drepturile fundamentale ale copilului; dreptul copilului la Un compartiment aparte era dedicat familiei i copilului, n con inutul acestuia fiind prev zute urm toarele m suri de reform : Modificarea legisla iei cu privire la responsabilitate material a p rin ilor lipsi i de drepturi n scopul compens rii cheltuielilor statului pentru ntre inerea copiilor acestora; Modificarea legisla iei n vigoare la capitolul responsabilit ile p rin ilor pentru neasigurarea colariz rii copiilor; etc. pentru educatori i p rin i; Crearea unei platforme tiin ifice n vederea perfec ion rii func iilor educative ale familiei contemporane [117]. La 26 octombrie 2000 Parlamentul Republicii Moldova adopt Codul familiei, care reglementeaz rela iile sociale de familie, stabile te principiile de baz ale legisla iei familiale, modul de realizare i ap rare a drepturilor familiale, condi iile i modalitatea de ncheiere a c s toriei, drepturile i obliga iile personale ale so ilor, regimul legal i contractual al bunurilor so ilor, condi iile ncet rii c s toriei, declararea nulit ii c s toriei, rela iile juridice dintre p rin i i copii, drepturile i obliga iile p rin ilor, obliga ia de ntre inere dintre membrii familiei,

nv

tur ; ocrotirea s n t ii copilului; ocrotirea copilului n condi ii nefavorabile de via .

Crearea re elei de servicii de asisten

psihopedagogic , medical , social , juridic

educa ia copiilor r ma i f r ocrotire p rinteasc , adop ia, tutela i curatela, activitatea caselor de copii de tip familial, reglementarea rela iilor familiale cu elemente de extraneitate [ 28 ]. Un progres principial nou l constituie recunoa terea familiei n calitate de subiect de drept n con inutul unor acte legislative i normative. Astfel, Legea cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familial (art. 8 alin. (2), pe lng al i subiec i de drept (persoane cu preg tirea lor pentru via a de familie, nume te i familia [114 ]. Or, Legea cu privire la tineret (art. 12) pune familia tn r sub protec ie special prin: ac iuni de preg tire a tinerilor pentru via a de familie; educa ia sexual a tinerilor i ac iuni de ocrotire a s n t ii reproductive a tinerelor femei; sistemul de subven ii pentru familiile tinere cu copii, innd cont de bugetul lor; acoperirea dobnzii bancare la creditele acordate tinerelor familii de institu iile financiare pentru construc ia sau

studii speciale, institu ii de nv

mnt) care snt chema i s asigure educa ia sexual a minorilor i

145

dreptul la ocrotirea s n t ii membrilor ei i la protec ie social [118 ]. O parte dintre problemele politicii de stat n domeniul familiei i-a g sit reflectarea n actele normative chemate s reglementeze politica social n raport cu copiii i femeile. n direc iile respective de politic social snt adoptate documente cu con inut normativ, n care snt prev zute o serie de m suri adresate familiei i din aceste considerente pot fi incluse n competen a politicii familiale. n leg tur cu cele men ionate urmeaz s eviden iem urm toarele acte care determin politica statului n raport cu copiii, precum Programulpilot Copiii orfani, aprobat de c tre Guvernul Republicii Moldova, prin care se preconizeaz dezvoltarea serviciilor noi de ngrijire i instruire a copilului r mas f r ocrotire p rinteasc , axate pe model familial, crearea centrelor de reabilitare social pentru astfel de copii n perioada postinstitu ional , dezvoltarea serviciilor comunitare pentru socializarea acestora [ 94 ]. Un alt exemplu la acest capitol este Programul-pilot Copiii cu disabilit i, aprobat de c tre Guvernul Republicii implementeaz politica de protec ie social orientat spre copiii cu disabilit i i stabile te c descentralizarea serviciilor, declan nd cre terea num rului de centre sociale i, astfel, pe lng accesibilizarea mediului habitual, se va reduce i num rul de persoane ntr-o institu ie social . La fel, Guvernul Republicii Moldova a adoptat i o serie de hot rri precum: Hot rrea privind unele m suri pentru diminuarea fenomenelor cer etoriei, vagabondajului i copiilor str zii. Pct. 2 din acest act prevede: crearea de c tre unit ile administrativ-teritoriale a unor centre (case, aziluri) pentru acordarea asisten ei sociale necesare copiilor vagabonzi; ntreprinderea m surilor necesare n scopul antren rii organiza iilor de caritate n sus inerea i ajutorarea persoanelor afectate de cer etorie i surse de existen , din aceast categorie f cnd parte i cer etorii, vagabonzii i copiii str zii; elaborarea unor programe teritoriale de sus inere a cer etorilor, vagabonzilor i copiilor str zii i supravegherea realiz rii acestora [ 95 ]. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea M surilor de combatere a narcomaniei i narcobusinessului n anii 2005-2006 prevede crearea unor centre comunitare pentru copiii din grupurile de risc cu programe de prevenire a consumului de droguri n toate unit ile administrativ-teritoriale [ 91 ].

Moldova, care prevede colaborarea tuturor institu iilor i organiza iilor ce elaboreaz

dezvoltarea re elei de servicii sociale cu participarea nemijlocit a comunit ii va conduce la

vagabondaj; organizarea n comun cu organiza iile interesate a eviden ei persoanelor f r


146

procurarea de locuin

[115]. Conform articolului 46 din Legea ocrotirii s n t ii, familia are

sau

n acela i timp, n Republica Moldova se mai atest o baz normativ unitar a politicii de stat familiale, m surile adoptate de stat fiind adresate, cu prioritate, individului i reflect slab de tot interesele familiei n calitate de institu ie social . Conform datelor oficiale ale Biroului Na ional de Statistic , reflectate n pct. 244 al Reducere a S r ciei, ratele de nrolare, cu excep ia treptei pre colare, nu au nregistrat cre teri n respectiv n mediul urban 95,5 % i n cel rural 88,7%. n nv colarizarea net n nv

proiectului Raportului anual de evaluare a implement rii Strategiei de Cre tere Economic ultimii ani. Astfel, n anul 2004, rata net de nrolare n nv

mntul primar a nregistrat 91%, mntul gimnazial, rata net de

nrolare a constituit 88,5 %, respectiv, n mediul urban 92,1% i n cel rural 86,3%. ntre timp, mntul pre colar a sporit de la 54% n 2002 pn la 64% n 2004 [ 224].

Statutul juridic al familiei, care ar determina pozi ia acesteia n raport cu statul, institu iile acestuia, pn n prezent nu poate fi determinat. Legisla ia na ional reglementeaz , n majoritatea cazurilor, drepturile familiale ale cet enilor. Aceasta determin n mare parte starea politicii de stat de stat familial bine conturat , dar aceasta este deja n proces de elaborare i constituire. Formarea n Republica Moldova a politicii de stat n problemele familiei, reprezint un proces ambiguu i contradictoriu, principalele jaloane ale c reia pot servi: Hot rrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Concep iei na ionale privind protec ia copilului i a familiei din 23.01.2002 [93]; Hot rrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei na ionale privind protec ia copilului i familiei din 16.06.2003 [92]; Hot rrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la situa ia demografic n Republica Moldova din 29.06.2007 [88]; Hot rrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei na ionale i a Planului de ac iuni privind reforma sistemului reziden ial de ngrijire a copilului pe anii 2007-2012 [ 90 ]. n con inutul documentelor men ionate i-au g sit reflectare principiile unei ideologii prev zute m suri pentru atingerea unui nivel calitativ nou al rela iilor dintre stat i familie. Guvernul a recunoscut c diminuarea rolului familiei n cre terea i educarea copiilor, n special a copiilor cu cerin e speciale, precum i eschivarea comunit ii de la rezolvarea problemelor familiei i copilului i asistarea acestora, preponderent prin forma reziden ial de ngrijire, dezvoltare i educare, a condus la instalarea acestei forme de protec ie a copilului drept dominant , diminund responsabilitatea familiei i comunit ii, dar i la stagnarea dezvolt rii serviciilor comunitare, n special n localit ile rurale. Este semnificativ c Strategia a nregistrat printre obiectivele sale fundamentale i urm toarele:

familiale, din care motiv putem conchide c n Republica Moldova, deocamdat , lipse te o politic

na ionale a valorilor general umane, prioritatea intereselor familiei

147

i personalit ii, snt

asigurarea dezvolt rii i realiz rii politicii de protec ie social a copilului i familiei la nivel na ional i local; dezvoltarea/armonizarea cadrului legal n domeniul protec iei copilului i familiei i asigurarea implement rii depline a Conven iei ONU i a altor acte normative na ionale i interna ionale privind drepturile copilului i familiei; consolidarea i dezvoltarea capacit ilor institu ionale de a elabora, implementa i dezvolta modele de servicii comunitare n baza standardelor de calitate pentru protec ia copilului i familiei; crearea i dezvoltarea unui sistem na ional i local de monitorizare i evaluare a situa iei copilului i familiei; dezvoltarea i consolidarea resurselor umane ncadrate n serviciile de protec ie a copilului i familiei i angajarea personalului corespunz tor standardelor profesionale; dezvoltarea mecanismelor financiare care s promoveze i s sus in modele eficiente de servicii de protec ie a copilului i familiei; dezvoltarea capacit ii familiei i comunit ii de a asigura asisten a copiilor i de a preveni riscul institu ionaliz rii i intr rii copilului n dificultate; sensibilizarea societ ii i formarea opiniei publice vis- -vis de problemele copilului i familiei [ 90 ].

n acela i timp adoptarea Strategiei men ionate nu a scos de pe ordinea de zi problemele consolid rii politicii de stat familiale n Republica Moldova. Astfel, accentul r mne pus n continuare pe individ i nu pe familie ca institu ie (a se vedea n acest sens chiar titlul Strategiei: Strategia na ional privind protec ia copilului i familiei). Nu snt, deocamdat , formulate nici conceptul politicii de stat n problemele familiei, sistemul principiilor, aprecierilor i m surilor orientate spre asigurarea condi iilor necesare pentru realizarea de c tre familie a func iilor sale i sporirea calit ii vie ii familiale. Func iile acesteia n-au fost incluse sistemic n activitatea organelor de stat. Aceasta reflect , n mare m sur , punctul de vedere privitor la faptul c realizarea unei politici de stat familiale este ira ional, deoarece ntreaga politic social este orientat spre familie. Dup cum observ m, nsu i termenul de politic familial , practic, este absent n familial , de regul , se n elege totalitatea m surilor general sociale care influen eaz via a familiei, femeii i copiilor. Drept rezultat, obiectul politicii familiale se extinde ntr-att nct i pierde identitatea i specificul direc iilor de activitate autonome, fiind confundant cu obiectul politicii sociale. 148

documentele oficiale. n activitatea curent a ministerelor din Republica Moldova prin politic

M surile ntreprinse n practica social , de regul , poart un caracter de scurt durat , servesc mai mult ca salvare n primul rnd pentru persoanele afectate, r mn n urma transform rilor care au loc n societate, deseori nu se execut din lipsa mijloacelor necesare, mecanismelor i tehnologiilor de realizare, controlului insuficient, lipsa cadrelor calificate. Este dect cea familial . Familia particip insuficient la procesul de elaborare i realizare a politicii de stat, nu este problem nu cunoa te o interpretare tiin ific , din care motiv, probabil, nu snt constituite nici mecanismele de stat care ar permite participarea familiei la via a social-politic , extinderea organiza iilor i asocia iilor care ar promova interesele corporative ale acesteia. A adar, n ansamblu, m surile economice de sus inere a familiei, ntreprinse de stat, nu snt suficient de eficace i se limiteaz , n mare parte, la aloca ii b ne ti pentru copii. Totodat nu este asigurat o strategie de dezvoltare a poten ialului economic i ini iativei familiei, asigurarea securit ii economice i protec iei sociale a acesteia, crearea unui sistem adecvat de sus inere a familiei la etapa de tranzi ie, orientat spre adaptarea reciproc a familiei i economiei. n scopul dep irii situa iei atestate la acest capitol n Republica Moldova, propunem adoptarea Legii cu privire la sus inerea familiei de c tre stat (Anexa nr.21 ). Ideea de elaborare i adoptare a legii cu privire la protec ia de stat a familiei n problemelor ce in de sus inerea familiei de c tre stat. Proiectul determin

de men ionat c politica n raport cu copiii i femeile se formeaz autonom i este mai dezvoltat

recunoscut n calitate de subiect plenipoten iar al reformelor realizate n cadrul statului. Aceast

scopurile,

principiile i priorit ile asisten ei de c tre stat n calitate de direc ie important a politicii de stat familiale i sociale. Concep ia porne te de la recunoa terea de c tre stat a importan ei familiei pentru via a i dezvoltarea omului, a importan ei familiei n via a societ ii, rolul necesitatea lu rii n considera ie a intereselor familiei i copiilor, inclusiv pentru adoptarea de m suri speciale pentru sprijinirea lor social .

acesteia n educarea tinerelor genera ii, asigurarea stabilit ii sociale


i progresului,

Concluzii la capitolul 4 Dezv luind con inutul capitolului 4 Racordarea legisla iei na ionale privind protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei standardele europene am desprins urm toarele concluzii:

149

Republica Moldova este orientat

spre crearea unor c i legislative de solu ionare a

1. Ratificnd Conven ia european a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale (1997), Republica Moldova i-a asumat obliga ia de a respecta drepturi i libert i privind persoana fizic : precum i alte drepturi i libert i consfin ite i n cele 11 Protocoale adi ionale [46, p.341]. 2. Cooperarea statelor la nivel interna ional n domeniul drepturilor omului este un proces culturale etc., caracteristice unui sau altui stat. Orict de vaste dup con inut ar fi drepturile consacrate n Conven ie, inclusiv drepturile la familie, realizarea acestora ar r mne ineficient n lipsa unor mecanisme de supraveghere i control la aplicarea lor n via . Unul dintre organele este Curtea European a Drepturilor Omului din a c rei practic am selectat mai multe spe e referitor la drepturile care ne intereseaz . 3. Generaliznd deciziile adoptate de CEDO n spe ele selectate de noi cu privire la corectitudinea aplic rii normelor care vizeaz dreptul la c s torie i divor , la respect pentru via a de familie, observ m c n unele cazuri Curtea consider pozitiv implicarea statului, de exemplu cnd e vorba de mbun t irea situa iei juridice a copilului nelegitim, iar n alte cazuri statul trebuie s se ab in de la orice amestec, sau precizeaz c statul trebuie s ac ioneze asupra c ruia s-a pronun at Curtea este reglementarea rela iilor dintre p rin i i copii, egalitatea dintre copiii naturali i legitimi etc. con tientiznd importan a acesteia pentru s n tatea reproductiv

dreptul la libertate i siguran (art.5), dreptul de respect fa de via a privat


i de familie (art.8) etc.,

absolut firesc, deoarece ofer

posibilitatea eviden ierii particularit ilor politice, istorice,

care supravegheaz utilizarea corect

i uniform a prevederilor Conven iei de c tre statele p r i

astfel nct s permit celor interesa i s duc o via


de familie normal . Un aspect deosebit


4. Institu ia drepturilor reproductive este nou

pentru Republica Moldova, dar i alte aspecte ale problemelor


ce in de continuitatea neamului, venim cu propunerea de a consacra n legisla ia Republicii Moldova aceste drepturi i garan ii i mijloace de protec ie a lor. oficial a existen ei lui i nzestrarea copilului cu toate drepturile i garan iile lor. ntruct legisla ia noastr fixeaz un termen nejustificat de lung (3 luni) pentru nregistrarea na terii Conven iei europene (1950). Din aceste considerente este necesar de a opera modific ri i complet ri n: a) n Legea privind actele de stare civil nr.100 din 26.04.2001 alin. (5) art. 22 va avea urm torul con inut: Declara ia de na tere se face imediat sau n cel mult 3 zile din ziua na terii copilului

5. nregistrarea copilului prezint un act de importan


major pentru recunoa terea


copilului, credem c , pentru a aduce actele noastre legislative n concordan

cu prevederile

150

b) Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000 se va completa cu un articol nou cu urm torul con inut: Art. 441. Obliga iunea p rin ilor de nregistrare a na terii copilului na terea sau i au domiciliul p rin ii lui imediat sau n cel mult 3 zile dup na tere. cet enie i la alte drepturi prev zute de legisla ie, inclusiv dreptul de a- i cunoa te p rin ii i de a fi crescut de ace tia. prev zut de alin. (1) din prezentul articol se sanc ioneaz conform legisla iei n vigoare.. 6. n vederea protej rii drepturilor p r ilor i aplic rii corecte i uniforme a legisla iei n cazurile de desfacere a c s toriei, instan ele judec tore ti snt obligate s cerceteze meticulos circumstan ele concrete ale cauzei, s clarifice rela iile dintre so i, motivele divor ului i ale nen elegerilor din familie, s stabileasc f r gre cu cine dintre p rin i vor locui copiii minori. complex . n func ie de temeiurile ac iunii de dec dere din drepturile p rinte ti, n timpul comportamentul lor fa de copii. 8. Conform legisla iei n vigoare, adopta i pot fi numai copii minori. Scopul oric rei adop ii este respectarea interesului major al copilului, adic crearea condi iilor materiale i a climatului moral care s asigure o dezvoltare armonioas a adoptatului.

(1)

Copilul este nregistrat n organul de stare civil n a c rui raz teritorial s-a produs Din ziua nregistr rii n organul de stare civil copilul are dreptul la nume, la

(2)

(3)

Eschivarea p rin ilor de la nregistrarea n organul de stare civil n termenul

7. Dec derea din drepturile p rinte ti este o procedur preg tirii cauzei pentru dezbaterile judiciare se concretizeaz

extrem de responsabil

i alte fapte ce caracterizeaz

151

CONCLUZII GENERALE I RECOMAND RI


Investiga ia realizat de noi a avut ca scop cercetarea complex a familiei n Republica Moldova ca institu ie juridic de drept constitu ional, a m surilor de protec ie a acesteia i a subinstitu iilor ei (maternit ii, paternit ii i copil riei). Actualitatea temei investigate de autor pentru ara noastr este incontestabil , ndeosebi Sovietice - crearea noilor rela ii de pia , ncercarea de a edifica un stat de drept, orientarea popula iei spre valorile democratice etc., dar i toate aspectele negative ce nso esc o ar n perioada de tranzi ie - omajul, migra iunea, corup ia, birocratismul, distrugerea valorilor statornicite de veacuri, c derea demografic . Unul dintre cele mai vulnerabile elemente ale societ ii n aceast perioad este familia, care trebuie s se bucure de toat protec ia i sprijinul statului, s beneficieze de drepturile i serviciile necesare pentru a- i exercita plenar func iile predestinate. n baza cercet rilor tiin ifice, venim cu urm toarele concluzii generale i recomand ri: care proclam

pentru perioada postsovietic , n virtutea noii situa ii instalate dup


destr marea Uniunii

cet eanului (1789), Codul lui Napoleon, adoptat n 1804, dreptul comun (Common Low) din Marea Britanie etc., unde cadrul drepturilor presupune i reglementarea rela iilor de familie. Constitu ia Republicii Moldova, alte acte legislative na ionale i formeaz o institu ie juridic de drept constitu ional independent . n primul rnd, n calitate de institu ie juridic , aceasta dispune de premise materiale - rela iile sociale ce in de ocrotirea familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei; iar n cel de al doilea rnd, n calitate de institu ie juridic , aceasta dispune i de separare normativ , n special a normelor de drept consacrate n Constitu ia Republicii Moldova i n alte acte legislative. Aceste norme cuprind o sfer vast de rela ii sociale.

2.

Normele juridice privitor la ocrotirea constitu ional a familiei snt concentrate n

3. special .

Coraportul dintre normele de drept constitu ional i cele cuprinse n Codul familiei i cea

(dreptul familiei) se manifest sub forma coraportului dintre reglementarea general

sociale, importan a i rolul familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei n via a societ ii. Snt deciziilor privitor la dezvoltarea sa; egalitatea n drepturi dintre b rba i i femei n repartizarea

scoase n eviden

urm toarele principii: independen a i autonomia familiei n adoptarea

152

4.

Principiile ocrotirii familiei snt condi ionate de caracterul i con inutul rela iilor

drepturile i libert ile omului: Declara ia francez


1.

Germenii reglement rii institu iei familiei i c ut m n unele dintre actele epocale a drepturilor omului i

echitabil a ndatoririlor de familie; parteneriatul ntre familie i stat; separarea r spunderii pentru familie; colaborarea cu asocia iile ob te ti, organiza iile de binefacere etc. copil riei, am analizat detaliat problemele ce in de normele juridice de protec ie a drepturilor familiale, care reprezint un sistem de m suri complexe, aplicate n scopul asigur rii unei realiz ri adecvate a drepturilor familiale i lupta cu nc lc rile acestora de c tre organele de stat, asocia iile ob te ti etc. adop ii rezid n respectarea interesului major al copilului, adic crearea condi iilor materiale i a climatului moral care s asigure o dezvoltare armonioas a adoptatului. proces absolut firesc, deoarece ofer posibilitatea eviden ierii particularit ilor politice,

5.

Cu referire la garan iile judiciare de protec ie a familiei, maternit ii, paternit ii i

6.

Conform legisla iei n vigoare, adopta i pot fi numai copii minori,iar scopul oric rei

7.

Cooperarea statelor la nivel interna ional n domeniul drepturilor omului este un

istorice, culturale etc., caracteristice unui sau altui stat. Generaliznd deciziile adoptate de dreptul la c s torie i divor , la respect pentru via a de familie, Curtea consider c statul trebuie, dup caz: b) c) normal ; legitimi etc. Moldova n prezent, politica de stat n domeniul ocrotirii familiei urmeaz s fie reevaluat . Parlamentul, pe lng hot rrile con innd o serie de m suri menite s mbun t easc situa ia femeilor, protec ia mamei i copilului, sus inerea familiei, a obligat Guvernul s elaboreze un sistem unic al aloca iilor de stat pentru familiile cu copii, pentru pierderea temporar a capacit ii de munc , pentru ngrijirea copiilor invalizi etc. Tot n acest scop Republica Moldova colaboreaz fructuos cu o serie de institu ii i organiza ii interna ionale. necesar rena terea tradi iilor de n elegere a familiei nu numai n calitate de asocia ie social

CEDO n spe ele selectate de noi cu privire la corectitudinea aplic rii normelor care vizeaz

s se ab in de la orice amestec;

s ac ioneze astfel nct s permit celor interesa i s duc o via


d) 8.

s reglementeze rela iile dintre p rin i i copii, egalitatea dintre copiii naturali i Pentru solu ionarea problemelor demografice cu care se confrunt Republica

9.

n scopul consolid rii societ ii i statului i dezvolt rii cu succes a acestora, este

i economic , dar, n primul rnd, ca uniune spiritual a oamenilor. Credem c dezideratul


poate fi atins doar dac institu ia familiei devine cheia de bolt a politicii de stat n domeniul protec iei familiei.

153

a)

s se implice n mbun t irea situa iei juridice a copilului nelegitim;

de familie

neamului, va fi garantat doar dac drepturile reproductive i mijloacele de protec ie vor fi consacrate n legisla ia Republicii Moldova. sensibilizarea guvern rii i societ ii civile la solu ionarea problemelor familiei, consider m oportun instituirea Zilei familiei n Republica Moldova. Investiga iile privind ocrotirea constitu ional a familiei n Republica Moldova ne permit s facem urm toarele propuneri de lege ferenda: 1. Pentru acordarea unei protec ii eficiente ambilor p rin i, consacrate n constitu iile mai multor state, consider m necesar expunerea articolului 49 alin. (2) din Constitu ia Republicii Moldova n urm toarea redac ie: institu iilor necesare. recurge la serviciile reproductive ale unei femei (mame-surogat, substituente, purt toare). Din aceste considerente este necesar de a opera modific ri i complet ri n: a)Legea privind actele de stare civil nr.100 din 26.04.2001 alin. (4) art. 22 va avea urm torul con inut: depun n organul de stare civil mpreun cu actul medical constatator al na terii, Contractul cu privire la prestarea serviciilor reproductive semnat de c tre p r i.; b) Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000 se va completa cu un articol nou cu urm torul con inut: (1) Familia poate beneficia de serviciile reproductive ale unei femei disponibile s -i nasc un copil, iar rela iile dintre p r ile interesate trebuie s fie reglementate printr-un act juridic conven ional care s asigure din momentul conceperii att drepturile fundamentale ale copilului, ct i ale p r ilor. (2) Contractul-tip de prestare a unor astfel de servicii este aprobat prin hot rre de Guvern. 3. Dac conform art.7 alin.(1) din Conven ia cu privire la drepturile copiilor din 29 noiembrie 1989, copilul se nregistreaz imediat dup na tere, fapt ce-i ofer mai multe drepturi fundamentale, apoi legisla ia na ional fixeaz un termen, n viziunea noastr , nejustificat de lung (3 luni) pentru nregistrarea copilului din momentul na terii. Din aceste considerente este necesar de a opera modific ri i complet ri n:

11.

Pentru eviden ierea rolului

i locului familiei n societatea contemporan ,

(2) Statul ocrote te maternitatea, paternitatea 2.


i copil ria, stimulnd dezvoltarea

n cazul n care un cuplu nu poate avea copii i, pentru a nu- i distruge c snicia, el

La declararea na terii copilului n scut de femeia (mama-surogat), so ii sunt obliga i s


154

10.

Asigurarea s n t ii reproductive

i a altor aspecte ce in de continuitatea

a) Legea privind actele de stare civil nr.100 din 26.04.2001 alin. (5) art. 22 va avea urm torul con inut: Declara ia de na tere se face imediat sau n cel mult 3 zile din ziua na terii copilului b) Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000 se va completa cu un articol nou cu urm torul con inut: Art. 441. Obliga iunea p rin ilor de nregistrare a na terii copilului (1) Copilul este nregistrat n organul de stare civil n a c rui raz teritorial s-a produs na terea sau i au domiciliul p rin ii lui imediat sau n cel mult 3 zile dup na tere. (2) Din ziua nregistr rii n organul de stare civil copilul are dreptul la nume, la cet enie i la alte drepturi prev zute de legisla ie, inclusiv dreptul de a- i cunoa te p rin ii i de a fi crescut de ace tia. (3) Eschivarea p rin ilor de la nregistrarea n organul de stare civil n termenul prev zut de alin. (1) din prezentul articol se sanc ioneaz conform legisla iei n vigoare.. (proiectul se anexeaz la tez ). binevenite n procesul de dezvoltare continu a tiin ei dreptului constitu ional i, n special, vor contribui la aprofundarea cuno tin elor teoretice privind protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei. Rezultatele investiga iilor vor putea fi utilizate, de asemenea, n procesul de instruire juridico-profesional , lucrarea fiind o surs sigur n actul de popularizare a cuno tin elor juridice privind protec ia familiei, maternit ii, paternit ii i copil riei ntr-un stat de drept contemporan. Cercet ri de perspectiv . Elaborarea i adoptarea Legii cu privire la protec ia de stat a familiei n Republica Moldova va contribui la dezvoltarea poten ialului economic i ini iativei familiei, asigurarea securit ii economice i protec iei sociale a acesteia, crearea unui sistem adecvat de sus inere a familiei n etapa de tranzi ie, orientat spre adaptarea reciproc a familiei i economiei. Sunt doar un nceput n procesul de racordare a cadrului normativ na ional la aquis-ul comunitar, n special la capitolul legisla iei privind solu ionarea problemelor sus inerii familiei de c tre stat. n opinia noastr , n proiectul Acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea European , trebuie s fie neap rat incluse prevederi privind ajustarea ntregului cadru normativ din domeniul familiei. Acest proces va necesita conjugarea eforturilor unui cerc larg de cercet tori pentru efectuarea unor investiga ii transdisciplinare.

2.

Proiectul Legii cu privire la sus inerea familiei de c tre stat n Republica Moldova

Avantajele elabor rilor propuse. Consider m c

rezultatele investiga iilor vor fi

155

BIBLIOGRAFIE
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aristotel . Politica. Bucure ti: Editura IRI, 2001. 522 p. Arseni Alexandru. Drept constitu ional i institu ii politice. Chi in u: USM, 2005. 502 p. Arseni A., Ivanov V., Suholitco L. Drept constitu ional comparat. Chi in u: CEUSM, 2003. 295p. Aspecte teoretice i practice ale asisten ei sociale. Coordonator: Bulgaru Maria. Chi in u: CE USM, 2003. 400 p. Avornic Gh. Teoria General a dreptului. Ed. I. Chi in u: Cartier juridic, 2004. 653 p. Avram M., Baia F. Legisla ia familiei. Bucure ti: ALL BECK, 2001. 631p. 344 p. Baltag Dumitru. Teoria r spunderii i responsabilit ii juridice. Chi in u: Tipografia Central , 2007. 440p. 10. Banciu M. Dreptul familiei. Teorie i practic . Cluj- Napoca: Argonaut, 1998. 480 p. 11. B descu M. Drept constitu ional i institu ii politice. Bucure ti: Lumina Lex, 2001. 336p. 12. Bonta Ioan. Pedagogie. Ed. a III-a. Bucure ti: ALL Educa ional, 1995. 315p. 13. Bcu A. Asigurarea juridic a protec iei femeii contra agresiunii: Autoref. al tezei dr. n drept. Chi in u, 2005. 26 p. 14. Carnauhov E. R spunderea penal pentru infrac iunile contra familiei i minorilor n 15. Carta Social European revizuit , adoptat la Strasbourg la 03. 05. 1996, Ratificat nr.130 din 26.10.2001. romnesc, vol.VI. Bucure ti: Editura Academiei Republicii Populare Romne, 1961. 431p. 17. Crna Teodor. Drept constitu ional. Chi in u: Reclama, 2004. 247p. 18. Crna Teodor. Non-discriminarea n condi iile constitu ionalismului contemporan din Republica Moldova. Chi in u: Pontos, 2008. 388p. 19. Cebotari V. Adop ia- posibilitatea copilului de a vie ui n familie. n: Revista Na ional de Drept, 2002, nr.7, p.24. 20. Cebotari V. Dreptul familiei. Chi in u: Tipogr. Acad.de tiin e a Moldova, 2004. 336p. 21. Cebotari V. R spunderea juridic n dreptul familiei. n: Revista Na ional de Drept. 2002, nr.11, p.25.

1.

Albu Ioan. Dreptul familiei. Bucure ti: Editura Didactic

i Pedagogic , 1975. 377 p.

Avram Marieta. Filia ia. Adop ia na ional


i interna ional . Bucure ti: ALLBECK, 2001.

legisla ia francez

i spaniol . n: Revista Na ional de Drept, 2008, nr.3, p.70

par ial prin Legea 484 XV din 28.09.2001. Monitorul Oficial al Republicii Moldova 16. Carte romneasc de nv

tur -1646. Edi ie critic . Adunarea izvoarelor vechiului drept

156

http://www. contact.md (accesat la 14.03.08). Educa ional, 1993. 128 p. 24. Chisari A. No iunea i clasificarea serviciilor sociale destinate copilului sau familiei cu copii . n: Revista Na ional de Drept. 2006, nr.2, p.85. 25. Chisari A. Reglement ri juridice privind asisten a social a copilului i a familiei cu copii n Republica Moldova: Autoref. al tezei dr. n drept. Chi in u, 2006. 26 p. 26. Clements Luke i al ii.. Drepturile europene ale omului: naintarea unei cauze pe baza Conven iei. Bucure ti: Cartier juridic, 2005. 543 p. 28. Codul familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 1316XIV din 26 octombrie 2000. n vigoare din 26 aprilie 2001. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47- 48, 2001. 29. Codul de procedur civil adoptat prin Legea nr.225-XV din 30 mai 2003. Monitorul Oficial nr.111-115/ 447 din 12 iunie 2003. 30. Codul penal al Republicii Moldova adoptat nr.985 din 18.04.2002, republicat n MO din 14.04.2009, nr.72-74, art.195 cu modific ri i complet ri ulterioare. 31. Codul Calimach. Edi ie critic . Adunarea izvoarelor vechiului drept romnesc scris. III. Bucure ti: Editura Academiei Republicii Populare Romne, 1958. 1016 p. 32. Cojocaru N. Familia ca institu ie social . Locul i rolul ei n ansamblul societa ii. n: Legea i via a. 2005, nr.7, p.25.

23. Ceterchi I., Craiovan I. Introducere n teoria general

27.

Codul c s toriei i familiei al RSS Moldovene ti. Chi in u: Cartea Moldoveneasc , 1989. 133 p.

33. Concep ia na ional privind protec ia copilului i a familiei. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.17-19/121 din 31.01.2002. 34. Constitu ia Republicii Moldova, adoptat la 29. 07. 1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12 august 1994. 35. Constitu ia Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovene ti. Tiraspol, Editura de stat a Moldovei, 1939. 31p. 36. Constitu ia (legea temeinic ) Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti. Chi in u: Editura de partid al Comitetului Central al PC (b) din Moldova, 1945. 31p. de sesiunea a VIII-a extraordinar a Sovietului Suprem al RSS Moldovene ti de legislatura a noua la 15 aprilie 1978. Chi in u: Cartea Moldoveneasc , 1978. 63 p.

37. Constitu ia (Legea fundamental ) a Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti Adoptat


22. Centrul Na ional de Asisten

i Informare a ONG din Republica Moldova.[online] a dreptului. Bucure ti: ALL

157

Romniei nr. 429/2003 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003. Bucure ti: Editura Carmel, 2003. 63p. 39. Constitu ia Republicii Federale Germane. Traducere Eleodor Foc eneanu. Bucure ti: ALL Educa ional, 1998. 159 p. 40. Constitu ia Republicii Franceze din 4 octombrie 1958.Traducere Aurel Ciobanu-Dordea. Bucure ti: ALL Educa ional, 1998, 46p. 41. Constitu ia Republicii Italiene. Traducere Alexandrina Popescu. Bucure ti: ALL BECK, 1998. 83 p. 42. Constitu ia Spaniei. Traducere Mihaela Pris caru judec tor. Bucure ti: Editura ALL Educa ional, 1998. 97 p. 43. Constitu iunea Regele Carol II, Promulgat prin nalt Decret Regal nr. 901 din 20 februarie 1938, n: Monitorul Oficial nr.48 din 27 febr.1938. Bucure ti: Liga pentru Unitatea Cultural a tuturor Romnilor, 1938. 31 p. 44. Conven ia asupra drepturilor politice ale femeii, adoptat la New York la 20 decembrie 1952. Ratif. prin: Hot rrea Parlamentului nr. 707 din 10 septembrie 1991. n: Tratate interna ionale, vol. I., Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. 386 p. noiembrie 1989. Ratif. prin: Hot rrea Parlamentului nr. 40 din 12 decembrie 1990. n: Tratate interna ionale, vol. I. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. 386 p. interna ionale, vol.1. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. 386 p. 47. Corhan A. Dreptul familiei. Teorie i practic . Bucure ti: Lumina Lex, 2001. 552p. 48. Costachi Gh., Guceac I. Fenomenul constitu ionalismului n evolu ia Republicii Moldova spre statul de drept. Chi in u: Tipografia Central , 2003. 342 p. Enciclopedic, 1998. 1195 p. 50. Cu mir L. Protec ia drepturilor mamei i copilului n condi iile dezvolt rii sociale stabile: Autoref.al tezei dr. n drept. Chi in u, 2005. 26 p. 51. Curtea European a Drepturilor Omului. n: Hot rri ale Cur ii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectiv , vol.II. Chi in u: Tipografia Central , 2006. 630 p. 52. Cuzne ov Larisa. Tratat de educa ie pentru familie. Pedagogia Familiei. Chi in u: CEP USM, 2008. 624p.

45.

Conven ia interna ional cu privire la drepturile copilului, adoptat la New York la 20

46. Conven ia european

a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale. n: Tratate

49. Coteanu Ion

i al ii. Dic ionarul explicativ al limbii romne. Bucure ti: Univers

158

38. Constitu ia Romniei 2003 modificat

i completat prin Legea de revizuire a Constitu iei

53. Creang I., Gurin C. Drepturile i libert ile fundamentale. Sistemul de garan ii. Chi in u: Tipografia Central , 2005. 393 p. a ONU din 10 decembrie 1948 la New York. Ratif. Prin: Hot. S.S. nr. 217 din 28 iulie 1990. n: Tratate interna ionale, vol. 1. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. 386 p. 55. Declara ia cu privire la principiile sociale i juridice aplicabile protec iei i bun st rii copiilor, adoptat de Adunarea General a ONU la 03.12.1989 prin Rezolu ia nr.41/85. n: Drepturile copilului i tn rului. Documente interna ionale, vol. 1. Bucure ti. 2002. 56. Declara ia de la Viena i Programul de ac iuni al Conferin ei interna ionale privind drepturile omului, [on line] www. coe.ro/dosarsummit/t/dcr/summit/3viena.htm. (accesat la 14.05.2008). 57. Declara ia de la Beijing i Programul de ac iuni al celei de a VI-a Conferin e interna ionale privind situa ia femeilor, [on line] www.anp- just.ro/recomandari/beijing.htm. (accesat la 14.05.2008). 58. Deleanu Ion. Drept constitu ional i institu ii politice. Tratat, vol. I. Bucure ti: Europa Nova, 1996. 333 p. 59. Deleanu Ion. Drept constitu ional i institu ii politice. Ia i: Chemarea, 1992, 251 p. 60. Demerji Maria. Evolu ia dreptului la familie (scurt istoric). n: Legea i via a, 2008, nr.3, p.11-14. 61. Demerji Maria. Ocrotirea constitu ional a familiei obiect de reglementare a dreptului constitu ional. n: Legea i via a, 2008, nr.5, p. 14-18. 62. Demerji Maria. Protec ia familiei institu ie juridic de drept constitu ional. n: Legea i via a, 2009, nr. 6,p.27-30. 63. Demerji Maria. Particularit ile protec iei constitu ionale a familiei n Republica Moldova. n: Legea i via a, 2009, nr. 7, p.43-47. Materiale ale Simpozionului interna ional al tinerilor cercet tori din 18-19 aprilie 2008, vol.I, ed. VI. Chi in u: ASEM, 2008, p.121-123. 65. Dic ionar explicativ ilustrat al limbii romne. Chi in u: ARC Gunivas, 2007. 2240 p. 66. Dosarul nr. 2ra-1323/06, Judec toria sectorului Ciocana, mun. Chi in u. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie, 2006. 67. Dosarul nr. 2ra-188/06, Judec toria sectorului Botanica, mun. Chi in u. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie, 2006. 159

54. Declara ia universal a drepturilor omului, adoptat


i proclamat de Adunarea General

64. Demerji Maria. Viziuni privind formularea no iunii de familie n

tiin a dreptului.

68. Dosarul nr. 2ra-209/06, Judec toria sectorului Botanica, mun. Chi in u. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie, 2006. 69. Dosarul nr. 2ra-1628/2005, Judec toria raionului Flore ti. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie, 2005. 70. Dosarul nr. 2ra-1581/2005, Judec toria sectorului Ciocana, mun. Chi in u. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie, 2005. 71. Dosarul nr. 2ra-837/2005. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 01 iunie 2005. 72. Dosarul nr. 2-1842/02 din 30 octombrie 2002, Judec toria sect. Ciocana, mun. Chi in u. 73. Dosarul nr.2a - 333/03 din 04.02.2003, Colegiul civil al Tribunalului, mun. Chi in u. 74. Duculescu Victor i al ii. Crestoma ie de drept constitu ional., vol. I. Bucure ti: Lumina Lex, 1988. 458p. vol. III. Chi in u: Cartea Moldoveneasc , 1979. 715 p. 76. Filipescu I. P., Filipescu A.I. Tratat de dreptul familiei. Bucure ti: ALL Educa ional, 1998. 643 p. 77. Filipescu Ion., Filipescu A.I. Tratat de dreptul familiei. Edi ia a VI-a. Bucure ti: ALL BECK, 2001. 594 p. dezvoltare socio-economic durabil . n: Transform rile demografice i socio-economice ale popula iei. Actualitate i viitor. Chi in u, 2006. 340 p. hi in u: Cartier, 2001. 690 p. i istoria dreptului. Bucure ti: Regia

75

Engels Fr. Marx K. Originea familiei, a propriet ii private i a statului. In: Opere alese,

78. Glc

Boris. Popula ia reprezint


elementul central n definirea strategiei pentru o


79. Ghid de aplicare practic


a Conven iei cu privire la drepturile copilului. UNICEF.

80. Gionea Vasile. Studii de drept constitu ional Autonom Monitorul Oficial, 1995. 356 p.

81. Gromien Donna. Ghid (Vade mecium) al Conven iei Europene a Drepturilor Omului, ed. a 3-a. Biroul de Informare al Consiliului Europei n Republica Moldova. Chi in u: Tipografia Central , 2006. 190 p. 82. Guceac I. Evolu ia constitu ionalismului n Republica Moldova. Chi in u, 2000. 373 p. 83. Guceac I. Curs elementar de drept constitu ional. vol. I. Chi in u: Reclama, 2001. 257 p. 84. Guceac I. Curs elementar de drept constitu ional. vol.II. Chi in u: Tipografia Central , 2004. 496 p. 85. Grebennicov I.V. Etica i psihologia vie ii de familie. Chi in u: Lumina, 1986. 280 p.

160

86. Grigora S. Probleme ale protec iei sociale ale copilului i familiei n dificultate (n baza investiga iilor sociologice ntreprinse n municipiul Chi in u): Autoref. Chi in u, 2005. 87. Houchard Beatrice. La famille, une idee neuve en Europe. Paris: LEurope en actions, 2004. 78 p. 88. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la situa ia demografic n Republica Moldova nr. 741 din 29.06.2007. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.94-97/774 din 06.07.2007. 89. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.1401 din 13.12.07 privind aprobarea Concep iei Sistemului Informa ional - integrat Automatizat Migra ie i Azil. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.203-206/226 din 28.12.07. 90. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei na ionale i a Planului de ac iuni privind reforma sistemului reziden ial de ngrijire a copilului pe anii 2007-2012 nr. 784 din 09.07.2007. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.103106/823 din 20.07.2007. 91. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr. 166 din 15.02.2005 cu privire la aprobarea Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. 42-45, 2005. 92. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei na ionale privind protec ia copilului i familiei nr.727 din 16.06.2003. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131/774 din 27.06.2003. 93. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Concep iei na ionale privind protec ia copilului i a familiei nr.51 din 23.01.2002. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.17-19/121 din 31.01.2002. Programului-pilot Copiii orfani. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.142-143, 2002. 95. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.233 din 28.03. 2001 privind unele m suri pentru diminuarea fenomenelor cer etoriei, vagabondajului i copiilor str zii, n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.39, 2001. 96. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Instruc iunii cu privire la eviden a copiilor i adolescen ilor cu vrsta ntre 5 i 16 ani nr. 434 din 23.07.1996. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 65-66 din 10. 10. 1996. 97. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului de stat privind asigurarea drepturilor copilului nr.679 din 06.10.95. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.71-72/586 din 21.12.1995. 161

M surilor de combatere a narcomaniei

94.

Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.1321 din 09.10.2002 despre aprobarea

i narcobusinessului n anii 2005-2006. n:

98. Hot rrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului de m suri n vederea mbun t irii situa iei femeilor, ocrotirii mamei i copilului nr.571 din 02.09.92. n: 99. Hot rrea cu privire la m surile de neamnat pentru mbun t irea situa iei femeilor, ocrotirea mamei i copilului, nt rirea familiei nr. 392-XII din 05.12.90. Abrogat . 100. Hot rrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar de aplicare de c tre instan ele de judecat a legisla iei despre ncuviin area adop iei nr.16 din 23 decembrie 1996 cu modific rile introduse prin Hot rrile Plenului nr. 38 din 20 decembrie 1999, nr. 29 din 16 septembrie 2002 i nr.21 din 12.12.2005. n: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova nr.7, 2006. 101. Hot rrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar de aplicare de c tre instan ele judec tore ti a legisla iei n cauzele de desfacere a c s toriei nr.10 din 15.11.1993 cu modific rile introduse prin Hot rrele Plenului nr.38 din 20.12.1999 i nr.29 din 16. 09.2002. n: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova. nr.11, 2002. 102. Hot rrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar n cauzele despre dec derea din drepturile p rinte ti a cet enilor care nu asigur educa ia corespunz toare a copiilor nr.3 din 23.05.1974 cu modific rile introduse prin . Hot rrele Plenului nr.5 din 22 decembrie 1977, nr.5 din 28 iunie 1984, nr.38 din 20.12.1999 i nr.29 din 16. 09. 2002. n: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova. nr.12, 2002. 103. Hot rrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar n cauzele despre ncasarea pensiei alimentare pentru ntre inerea copiilor i altor membri ai familiei nr. 9 din 19.12.1994. cu modific rile introduse prin Hot rrele Plenului nr.38 din 20.12.1999 i nr.29 din 16. 09.2002. n: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova. nr.12, 2002. 104. Hot rrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar de aplicare de c tre instan ele judec tore ti a legisla iei la judecarea cazurilor referitoare la stabilirea paternit ii. nr. 8 din 24.10.1994 cu modific rile introduse prin Hot rrele Plenului nr.38 din 20.12.1999 i nr.29 din 16. 09.2002. n: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova,. nr.11, 2002. 105. Iancu Gh. Drept constitu ional i institu ii politice. Bucure ti: Lumina Lex, 2002. 426 p. 106. Ilu P. Sociopsihologia i antropologia familiei. Ia i: Polirom, 2005. 292 p.

Monitorul Oficial nr.9/267 din 30.09.1992. Abrogat

162

107. Instruc iune cu privire la modul de nregistrare a actelor de stare civil . n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.059 din 15. 04. 2005. 108 Ionescu Cristian. Tratat de drept constitu ional contemporan. Bucure ti: ALL Beck, 2003. 816p. 109. Ionescu Iustina. C s toria cuplurilor de acela i sex: o problem judiciar . n: Drepturile omului. 2005, nr.2 p.5. 110. Istoria Universal modern . (1640-1850). Crestoma ie. Chi in u: Prut Interna ional, 2000. 441 p. 111. Kosven M. O. Istoria culturii primitive. Bucure ti: Editura tiin ific , 1957. 200 p. 112. Legea cu privire la asigurarea egalit ii de anse ntre femei i b rba i nr.5-XVI din 09.02.2006. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.47-50 /200 din 24.03.2006 113. Legea privind actele de stare civil nr. 100-XV din 26.04.2001. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 97-99/765 din 17.08.2001. 114. Legea cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familial nr.185-XV din 24.05.2001. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90-91/697 din 02.08.2001. 115. Legea cu privire la tineret nr.279-XIV din 11.02.99. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.39-41/169 din 22.04.1999. 116. Legea cu privire la avoca ii parlamentari nr. 1349 XIII din 17.10.97. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-83 / 671 din 11.12.1997. 117. Legea privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.94. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13/127 din 02.03.1995. 118. Legea ocrotirii s n t ii nr. 411-XIII din 28.03.1995. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.34/373 din 22.06.1995. 119. Legea privind organizarea judec toreasc nr.514-XIII din 06. 07. 1995. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58/641 din 19.10.1995. 120. Legiuirea Caragea. Edi ie critic ntocmit de Colectivul pentru vechiul drept romnesc al Academiei, condus de Andrei Rdulescu. Bucuresti: Editura Academiei Romne, 1955. 340 p. 121. Legea cu privire la securitatea demografic a Belorusiei din 4 ianuarie 2002. Republica Moldova. n: Transform rile demografice i socio-economice ale popula iei. Chi in u: Actualitate i viitor, 2006. 340 p. 123. Micu Doina. Garantarea drepturilor omului n practica Cur ii Europene a Drepturilor Omului i n Constitu ia Romniei. Bucure ti: ALL Beck, 1998. 285 p.

122. Matei C. Matei A., Cebotari M. Problemele demografice i politica demografic

163

124. Muraru Ioan. Drept constitu ional i institu ii politice. vol.1. Bucure ti: All Beck, 2003. 238 p. 125. M rgineanu L., M rgineanu G. Dreptul familiei. Chi in u: Tipografia Elena, 2002. 416 p. solu ionarea problemelor copiilor afla i n dificultate: Autoref. al tezei dr. n drept. Chi in u, 2008. 24 p. 127. Negru B., Negru A. Teoria general a dreptului i statului. Chi in u: Bons offices, 2006. 520 p. 128. Oprescu Nicolae. Pedagogie. Bucure ti: Romnia de Mine, 1996. 403 p. 129. Pactul interna ional cu privire la drepturile politice i civile, adoptat i deschis spre semnare de Adunarea General a ONU din 16 decembrie 1966 la New-York. Ratif. prin Hot rrea Parlamentului nr. 217 din 28 iulie 1990. n: Tratate interna ionale, vol. I. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. 386 p. 130. Pactul interna ional privind drepturile economice, sociale i culturale, adoptat la 16 decembrie 1966 la New York. Intrat n vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993, Chi in u: Tratate interna ionale, vol. I. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. 386 p. Chi in u: Totex-lux, 2007. 340 p. 132. Popa Victor. Drept public. Chi in u: AAP de pe lng Guvernul Republicii Moldova, 1998. 460 p. 133. Pravilniceasca condic 1780. Edi ie critic . Adunarea izvoarelor vechiului Drept romnesc scris. Bucure ti: Editura Academiei Republicii Populare Romne, 1957. 266p. 134. Pu c Benone. Avocatul familiei, ed. a III-a. Bucure ti: 1996. 299 p. dosarelor civile (judec toriile or ene ti i de sector ale Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) Forma Nr. 2, 2008. Migration_28_ 02_2007 DraftRom-MicrosoftWord. Guvernul Republicii Moldova. PNUD Moldova (accesat la 20.03.2009). 137. Reid Karen. Ghidul specialistului n conven ia european a drepturilor omului. Traducere din englez de Cornelia Boca i Florin Sicoie. Bucure ti: Cartier. 669 p. 138. Scurt dic ionar etimologic. Chi in u: Redac ia principal a ECM, 1978. 676 p. 164

126. M rgineanu Lilia. Rolul

i statutul juridic al autorit ilor administra iei publice n

131. Paladi Gh. i al ii. Transform ri demografice, via a familial


135. Raport statistic despre activitatea judec torilor de prim

136. Raport-Migra ia remiten elor


i impactul lor asupra copiilor. [on line] Raport.

i s n tatea popula iei.

instan

privind examinarea

139. Segalen M. Sociologie de la famille. Paris: Armond Colin, 1981. 292 p. 140. Snchevici I. Presa i mediatizarea problemelor sociale ale familiei. n: Transform ri 141. Smochin Andrei. Istoria universal a statului i dreptului. Epoca Antic Chi in u: Tiprografia Central , 2002. 224 p. 142. St nciulescu E. Sociologia educa iei familiale, vol.1. Ia i: Collegium, Polirom, 2002. 268 p. Legea i via a, 2005, nr. 9, p.50. 144. Vincent Berger. Jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, ed. a 2-a. Bucure ti: Editura Institutul Romn pentru Drepturile Omului. 1998. 743 p. 145. Vl doiu Marian. Protec ia constitu ional a vie ii integrit ii fizice i a integrit ii psihice. 146. Voicu Marin. Protec ia european a drepturilor omului. Teorie i jurispruden , ed. I. Bucure ti: Lumina Lex, 2001. 759 p. 147. Zamfir C t lin, Vl sceanu Laz r. Dic ionar de sociologie. Bucure ti: Babei, 1993. 212 p. Romn pentru Drepturile Omului, 1992. 24 p. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. .

demografice, via a familial

i s n tatea popula iei. Chi in u: ASEM, 2007. 339 p. i Medieval .


143.

aragov N. Protec ia social-juridic a familiei monoparentale n Republica Moldova. n:

Studiu de doctrin

i jurispruden . Bucure ti: Homangiu, 2006. 344 p.

148. Zl tescu V. D. Politica familial


n limba rus

i dreptul la planificarea familiei. Bucure ti: Institutul

112 .

. .

: Nota Bene, 2000. 576 c. . : , 2003.

. . .

256 .

165

ock :

, 2000. 760 .

, 2001.

. .

ock :

, 2004. 801 . : , 2-

. .

. .

, 2000. 333

, 4-

. .

,1996. 365 .

. .

, . 1.

, 1972. 396 .

. .

, .1.

, 1981. 361 .

. .

, 1993. 288 . : orma, 2001. 742 .

160.

. .

, 2005. 151 .

161.

. .

II.

1.

1996. 168 .

162.

. .

, 2002. 286 .

163.

. .

, 2002. 557 .

164.

165.

.,

, 2003.

, 1987. 271 .

166.

. .

. . 5. Tomck:

167.

. .

, 2001. 450p.

, . .

, 2005. 55 .

168.

I.

140 .

169.

. .

, 2004 . 352

170.

.. .).

171.

. .

, 2002. 335c.

, 1998. 142 .

172.

173.

. .

. .

. 2002, nr.9, c.73.

. . ,

, 2003. 538 .

174. K

3.

, 2001. 792

175.

176.

303 p.

, 1999. 715 p. . : . : . . , 2000. , 1996. : . . ). . : . . ,

166

177.

178.

, 1999. 715 p.

. :

, 25

1993. 42 .

179.

.:

, 2003. 831 .

180.

181.

, 1999. 715p.

1994

24

1996

17

2004 .

182.

183.

184.

, 1999. 715 p.

. .,

, 2005. 48 p.

. :

, 1999. 715 p.

. .

, 3-

, 2003, 587 .

185.

, 2000. 350

186.

. .,

. .

, 1999. 211 .

187.

188.

. .,

. .

.:

, 2003. 215 .

189.

. .

190.

- , 2000. c.48.

. .

, 2003. 220 .

191.

2000. 2-7 .

192.

, 2001. 443c.

. .

, 2003. 670 .

193.

A.M.

, 1998. 332 .

194.

. .

, 3-

.,

2005. 327 .

195.

. . .

. .

, 1993. 544 .

167 . : ., : . . , . . . . . .

196.

. ., 2-

, 1996. 472 .

197.

: 1971. 480 .

198.

199.

. .

, 2006. 252 c.

200.

. 1998, nr. 6, 12 c.

829, 17

1996 . (

01.02.2005,

201.

20.02.09).

49) [on line] http://www.law. rambler.ru/ (accesat la

, 2003. 370

202.

-89, 1996. 96 .

203.

.,

.,

. :

, 2007, nr. 6, 24 .

204.

205.

. . .

. .

, 2002. 616 .

206.

. :

: 1992. 480 .

207.

. .

208.

1997. 432 .

209.

. .

. .

:.

- , 1989. c. 130-134.

.-

. 25.05.2000.

210.

. .

, 1984. 556 .

211.

. :

, 2009, N 9, 36 .

212.

213. Aries Ph. LEvolutionr. des roles parenr.taux. nr.: Famiile daujourdhui, Actes du

. .

, 2000, nr. 4, 16 .

Sociologie, Universit Libre de Bruxelles, 1963 (17, 18, 19 mai) p. 4-17. colloque conr.sacre a la Sociologie de la Famille. Bruxelles: Editionr.s de lInr.stitut de

n limba str in

168

. .

. 1973. nr. 2, c.34.

, 2001. c.11.

214. Boyd Susan B. Challenging the Public/Private Divide: An Overview. Challenging the Public/Private Divide: Feminism, Law, and Public Policy. Ed. Susan B. Boyd. Oronto. Canada: University of Toronto Press, 1997. p. 3-33. 215. Bride Stetson D. Women`s Rights in the USA. Belmont, 1991. 234 p. 216 Dijk P. van Hoof, G.J.H. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Second Edition, 1990, Deventer, The Netherlands. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. 657p 217. Renault Corinne Brahinsky. Droit de la famille. Paris: Gualino Editeur, 2002. 174p. 218. Johnston V. United Kingdom, Application No. 6/1985/92/139, 27 noiembrie 1986. 219. Parquet Muriel. Le droit de la famille. Paris: Breal, 2003. 224 p. 220. Courbe Patrick. Droit de la famille. Paris: Armand Colin. 2003. 458 p. 221. The New York Times, 7 septembrie . 2005. 222. Alian a ONG-urilor n domeniul Protec iei Sociale a Copilului i Familiei, [on line] http://www.aliantacf.net.md/ (accesat la 20.02.09). 223. Ansamblul regulilor minime ale Na iunilor Unite cu privire la administrarea justi iei Pentru minori (Regulile de la Beijing), [on line] www.anp- just.ro/recomandari/beijing.htm (accesat la 12.06.09). 224 Not informativ cu privire la totalurile recens mntului popula iei din 2004. [on line] http://www.statistica.md/ (accesat la 12.06.09). 225. Organiza ii neguvernamentale Salva i Copiii [on line] http://www.scrm.com/ (accesat la 22.07.09). 226. Organiza ii neguvernamentale AiBi (Amici dei Bambini) [on line] http:// www.aibi.it/ (accesat la 20.01.09). 227. Organiza iei neguvernamentale EveryChid [on line] http://www.everychild.md/ (accesat la 17.07.09). Reducere a S r ciei. [on line] http://www.scers.md/ (accesat la 22.07.09). 229. Platforma ac iunilor, adoptat la Beiijing n 1995. [on line] http:www.unic.ru. (accesat la 14.03.09). 230. Ac iunea ONU, nr. 2 (33), 2005. [on line] http://www.un.md/ (accesat la 14.03.09).

228. Proiectul Raportului anual de evaluare a implement rii Strategiei de Cre tere Economic

169

Anexa 1 Confruntarea dispozi iilor constitu ionale cu cele con inute n Codul familiei al Republicii Moldova privind ocrotirea familiei
Codul Familiei al Republicii Moldova Articolul 1 alin. (3) Dac exist divergen e ntre prezentul cod i Articolul 4 alin.(2) neconcordan e ntre pactele i conven iile i tratatele ce reglementeaz rela iile Dac exist tratatele privitoare familiale, la care Republica Moldova este parte, au la drepturile fundamentale ale omului la care prioritate reglement rile interna ionale. Republica Moldova este Articolul 2 alin. (1) parte i legile ei interne, prioritate au Familia i rela iile familiale n Republica Moldova reglement rile interna ionale. snt ocrotite de stat. Articolul 2 alin. (3) Rela iile familiale snt reglementate n conformitate cu Articolul 48 alin. (1) Familia constituie elementul natural i urm toarele principii: monogamie, c s torie liber fundamental al consim it ntre b rbat i femeie, egalitate n drepturi a societ ii i are dreptul la ocrotire din partea so ilor n familie, sprijin reciproc moral i material, societ ii i a statului. fidelitate conjugal , prioritate a educa iei copilului n familie, manifestare a grijii pentru ntre inerea, educa ia i ap rarea drepturilor i intereselor Articolul 48 alin. (2) Familia se ntemeiaz pe c s toria liber consim it membrilor minori i ale celor inap i de munc ai ntre b rbat i femeie, pe egalitatea lor n drepturi familiei, solu ionare, pe cale amiabil , a tuturor i pe dreptul i ndatorirea p rin ilor de a asigura problemelor vie ii familiale, inadmisibilitate a cre terea, educa ia i instruirea copiilor. amestecului deliberat n rela iile familiale, liber acces la ap rarea, pe cale judec toreasc , a drepturilor i intereselor legitime ale membrilor familiei. Articolul 16 alin. (1) Toate problemele vie ii familiale se solu ioneaz de c tre so i n comun, n conformitate cu principiul Articolul 50 (1) Mama i copilul au dreptul la ajutor i egalit ii lor n rela iile familiale. ocrotire special . To i copiii, inclusiv cei n scu i Articolul 51 n afara c s toriei, se bucur de aceea i ocrotire (1) Se consider copil persoana care nu a atins vrsta social . de 18 ani (majoratul). (2) Copiii i tinerii se bucur de un regim (2) Fiecare copil are dreptul s locuiasc n familie, special de asisten n s - i cunoasc p rin ii, s beneficieze de grija lor, s realizarea drepturilor lor. coabiteze cu ei, cu excep ia cazurilor cnd aceasta (3) Statul acord aloca iile necesare pentru contravine intereselor copilului. copii i ajutoare (3) Copilul are dreptul la educa ie din partea pentru ngrijirea copiilor bolnavi ori p rin ilor, la dezvoltarea capacit ilor intelectuale, la handicapa i. Alte forme de libertatea gndirii i con tiin ei, la ap rarea demnit ii asisten social pentru copii i tineri se stabilesc i onoarei. prin lege. (4) n cazurile cnd copilul este lipsit de grija p rin ilor (ace tia snt dec zu i din drepturile p rinte ti, declara i incapabili sau disp ru i, precum i Articolul 48 alin. (4) Copiii snt obliga i s aib grij de p rin i i s le n alte cazuri), drepturile copilului la educa ie snt acorde asigurate de autoritatea tutelar . ajutor. Articolul 80 alin. (1) Copiii majori ap i de munc snt obliga i s - i ntre in i s - i ngrijeasc p rin ii inap i de munc care necesit sprijin material.

Constitu ia Republicii Moldova

170

CHESTIONAR
Stimate domn (doamn ), n scopul identific rii problemelor de familie, se efectueaz o cercetare sociologic cu tema: ,,Familia i rela iile de familie. Sntem absolut convin i c informa ia i opiniile Dvs. vor fi foarte pre ioase pentru cercetarea noastr , de aceea V rug m ca s ne ajuta i s le ob inem prin r spunsurile Dvs. sincere i reale. V asigur m c vom p stra anonimatul. Pentru a completa chestionarul, citi i cu aten ie ntreb rile i toate variantele de r spuns, lund n cercule cifra variantei / variantelor care corespunde / coresspund opiniei Dvs. La ntreb rile f r variante de r spuns, V rug m mult s ne oferi i r spunsul Dvs.

Mul umim mult pentru colaborare 1. Indica i mai nti cteva date despre Dumneavoastr : Starea familial : a) nec s tori i; b) c s tori i; c) coabitare; d) divor a i; e) v duvi. 1.2 Locul de trai: a) originari din localitatea urban ; b) originari din localitatea rural . 1.3 Angajarea n cmpul muncii: a) angajat n cmpul muncii; b) neangajat n cmpul muncii; 1.4 Locuin proprie: a) dispun de locuin proprie; b) nu dispun de locuin proprie. 1.5 Componen a familiei: a) ave i copii; b) nu ave i copii. 1.6 Sexul: a) feminin; b) masculin. 1.7 Vrsta: a) 20 - 25 ani, b) 26 - 30 ani; c) 31 - 45 ani; d) dup 45 ani. 1.8 Studiile:

171

a) superioare; b) tehnice; c) medii; d) f r studii. 1.9 Domeniul de activitate: a) sfera deservirii sociale; b) sfera de producere; c) nv mnt; d) neangaja i; e) pensionari. 2. Ct de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) sunte i n leg tura cu modul n care a decurs viata dvs. din urm toarele puncte de vedere:

Bune Rela iile cu p rin ii Rela iile cu socrii Rela iile cu fra i, surori Rela iile cu unchii Rela iile cu so ul (so ia) Rela ii cu copiii

Satisf c toare

3. Daca sunte i nec s torit(a), va rugam sa ne spune i daca inten iona i s v c s tori i: a) deloc; b) nu tiu; c) da, dar nu tiu cnd; d) da, dar mai trziu; e) da, cel trziu la anul. 4. Cum considera i c se manifest n prezent genera ia p rin ilor dvs. fa de genera ia tn r a dumneavoastr ? a) i n elege; b) caut s -i n eleag , dar nu reu esc; c) i trateaz cu indiferen ; d) le este mai degrab ostil . 5. Ct de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) sunte i n rela iile cu p rin ii? a) foarte nesatisf cut; b) nesatisf cut; c) satisf cut; d) foarte satisf cut. 6. P rin ii sau socrii dvs. v ajut n vreuna din diferitele forme? a) bani; b) alimente; c) bunuri nealimentare m runte; d) mobil , frigider .a.; e) ma in ; f) ndeplinirea unor sarcini n gospod rie;

172

Nesatisf c toare

g) ngrijirea copiilor (unde exist ); h) procurarea locuin ei. 7. Pentru cei din jurul dvs., care crede i ca sunt principalele obstacole n ntemeierea unei familii? a) lipsa locuin ei; b) veniturile mici; c) dificultatea de a g si partenerul potrivit; d) lipsa sau nesiguran a locului de munc ; e) amestecul p rin ilor; f) alte cauze. 8. Convie uirea tinerilor cu p rin ii (socri) este un model care poate influen a realizarea familiei n societatea noastr ? a) uneori; b) nu influen eaz ; c) influen eaz totdeauna. 9. n elarea de c tre so (so ie): a) nu este acceptabil; b) este acceptabil; c) doar s nu cunosc despre aceasta. 10. Aflnd c a i fost n elat: a) voi divor a; b) voi p stra familia, cu condi ia c nu se va mai repeta; c) voi p stra familia, dac nu au stat la baz sentimentele. 11. Consider divor ul: a) ultima m sur , la care se recurge cnd nu sunt alte metode; b) modalitate de a schimba starea lucrurilor. 12. A i cere divor ul doar pentru a-l utiliza drept lec ie pentru cel lalt so ? a) da; b) da, dac a ti c pot ncheia o nou c s torie; c) nu. 13. Considera i contractul matrimonial drept un mijloc de solu ionar a viitoarelor probleme de familie? a) da; b) nu; c) da, dar o consider amoral . 14. Consideri suficient aten ia acordat familiei din partea statului? a) este suficient ; b) este insuficient , c) este lips .

173

Anexa 2 Rezultatele sondajului Familia i rela iile de familie


1. Informa ia prealabil Intervieva i 75 persoane nec s tori i c s tori i 8 origine din localitate urban 28 Sexul: B rba i 36 Femei 39 Vrsta: De la 20 la 25 ani: 11 persoane De la 25 la 30 ani: 9 persoane De la 30 la 45 ani: 44 persoane Dup 45 ani: 11 persoane Studiile: Superioare: 54 persoane Tehnice: 11 persoane Medii: 9 persoane F r studii: 1 persoane Profesia: Sfera deservirii sociale: 42 persoane Sfera de producere: 10 persoane nv mnt: 8 persoane Neangajat: 9 persoane Pensionari: 6 persoane 2. Ct de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) sunte i, n leg tur cu modul n care a decurs via a dvs. din urm toarele puncte de vedere: criteriul bine satisf cut nesatisf cut 68 6 1 Rela ii cu p rin ii 18 31 19 Rela ii cu socrii 7 64 4 Rela ii cu fra i surori 4 69 2 Rela ii cu unchii 25 23 1 Rela ii cu so ul (so ia) 53 3 0 Rela ii cu copiii 3. Daca sunte i nec s torit( ), va rug m s ne spune i dac inten iona i s v c s tori i: 0 deloc 1 nu tiu 4 da, dar nu tiu cnd 3 da, dar mai trziu 0 da, cel trziu la anul

66

60

174

47 angajat n cmpul muncii

2 dispun de locuin proprie

16 nu dispun de locuin proprie 15

2 copii 56

coabitare

divor a i

v duvi

5. Ct de satisf cut(a) sau nesatisf cut( ) sunte i n rela iile cu p rin ii: 0 foarte nesatisf cut 1 nesatisf cut 6 satisf cut 68 foarte satisf cut 6. P rin ii sau socrii dvs. v ajut n vreuna din diferitele forme?: bani alimente bunuri nealimnentare m runte mobila, frigider s.a. ma ina ndeplinirea unor sarcini n gospod rie ngrijirea copiilor (unde exist ) procurarea locuin ei

10 24 6 4 1 5 16 3

7. Pentru cei din jurul dvs., care crede i ca sunt principalele obstacole n ntemeierea unei familii ?: 6 lipsa locuin ei 7 veniturile mici 8 dificultatea de a g si partenerul potrivit 4 lipsa sau nesiguran a locului de munca 2 amestecul p rin ilor 8 alte cauze 8. Convie uirea tinerilor cu p rin ii (socri) este un model, care poate influen a realizarea familiei n societatea noastr : 8 uneori 0 nu influen eaz 67 influen eaz totdeauna 9. n elarea de c tre so (so ie): nu este acceptabil este acceptabil doar s nu cunosc despre aceasta

75 0 5 52 16 5 23 52

10. Aflnd c a i fost n elat: voi divor a voi p stra familia cu singura condi ie c voi fi asigurat( ) c nu se va mai repeta voi p stra familia dac voi ti c nu a stat la baz sentimentele 11. Consider divor ul: ultima m sur i la care se recurge ca excep ie cnd nu sunt alte metode o modalitate de a schimba n esen starea lucrurilor

175

4. Cum considera i c se manifest n prezent genera ia p rin ilor dvs. fa tn r a dumneavoastr : 19 i n elege 1 caut sa-i n eleag dar nu reu esc 0 i trateaz cu indiferen 0 le este mai degrab ostila

de genera ia

12. A i cere divor ul doar pentru a-l utiliza drept lec ie pentru cel lalt so : da, da, ns dac a fi convins c pot s nchei din nou c s torie nu

13. Considera i contractul matrimonial drept un mijloc de solu ionare a viitoarelor probleme de familie: 5 da, 56 nu 12 da, ns nu accept a a form , deoarece o consider amoral 14. Consideri suficient aten ia acordat familiei din partea statului: este suficient este insuficient este lips

Prezentarea grafic a rezultatelor sondajului Familia i rela iile de familie

1.1 Starea familial

nec s tori i c s tori i coabitare divor a i v duvi

divor a i 21,33%

coabitare 2,67%

c s tori i 62,67%

176

v duvi 2,67%

Starea familial

nec s tori i 10,67%

56 10 9

0 2 71

Anexa 3

8 47 2 16 2

1.2 Locul de trai

Originari din localitatea urban 37,33%


Angajat n cmpul muncii 88,00%

Originari din localitatea rural 63%

1.3 Angajarea n cmpul muncii: Angajat n cmpul muncii Neangajat n cmpul muncii 66 9

Neangajat n cmpul muncii 12,00%

1.4 Dispun de locuin proprie Dispun de locuin proprie Nu dispun de locuin proprie

Nu dispun de locuin proprie 20,00%

177

Dispun de locuin proprie 80,00%

Originari din localitatea urban Originari din localitatea rural

28 47

60 15

1.5 Au copii Au copii Nu au copii 56 19

Nu au copii 25,33%

Au copii 74,67%

100,00 90,00

88,00 80,00 74,67

%% din nr. responden i

80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Angajat n Originari din localitatea cmpul muncii urban 37,33

178

Dispun de locuin proprie

Originari din localitatea urban Angajat n cmpul muncii Dispun de locuin proprie Nu dispun de locuin proprie Copii Total

Nr. responden i n % 28 37,33 66 88,00 60 80,00 15 20,00 56 74,67 75

20,00

Nu dispun de locuin proprie

Copii

1.6 Sexul: Nr. responden i B rba i Femei Total


36 39 75

n % 48,00 52,00

B rba i 48,00% Femei 52,00%

1.7 Vrsta: 20 - 25 ani 26 - 30 ani 31 - 45 ani Dup 45 ani Total


70,00 60,00 50,00 %% 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Vrsta 14,67 12,00 14,67 58,67

Nr. responden i 11 9 44 11 75

n % 14,67 12,00 58,67 14,67

1.8 Studiile: Superioare Tehnice Medii F r studii Total


Nr. responden i 54 11 9 1 75

n % 72,00 14,67 12,00 1,33

179

20 - 25 ani

26 - 30 ani

31 - 45 ani

Dup 45 ani

80,00 70,00 60,00 50,00 %% 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

72,00

14,67

12,00 1,33

Studiile

1.9 Profesia: Sfera deservirii sociale Sfera de producere nv mnt Neangaja i Pensionari Total

Nr. responden i 42 10 8 9 6 75

n % 56,00 13,33 10,67 12,00 8,00

60,00 50,00 40,00 %% 30,00 20,00 10,00 0,00

56,00

13,33

10,67

12,00 8,00

Profesia

180

Sfera deservirii sociale

Sfera de producere

nv

mnt

Neangaja i

Superioare

Tehnice

Medii

F r studii

Pensionari

Anexa 4

Bune Rela iile cu p rin ii Rela iile cu socrii Rela iile cu fra i, surori Rela iile cu unchii Rela iile cu so ul (so ia) Rela ii cu copiii
3,50 3,00 Media ponderat 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,99 2,89

68 18 7 4 25 53

6 31 64 69 23 3

1 19 4 2 1 0

2,95 2,49 2,04 2,03

Nr. Rela iile cu p rin ii Rela iile cu socrii Rela iile cu fra i, surori Rela iile cu unchii Rela iile cu so ul (so ia) Rela ii cu copiii
100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 %% 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 8,00 1,33

68 18 7 4 25 53

% 90,67 26,47 9,33 5,33 51,02 94,64

Nr. 6 31 64 69 23 3

% 8,00 45,59 85,33 92,00 46,94 5,36


92,00

Nr. 1 19 4 2 1 0
94,64

90,67

85,33

45,59 26,47 27,94 9,33

51,02

46,94

5,33

5,33

2,67

2,04 Rela iile cu so ul (so ia)


181

Bune

Satis-f c toare

Nesatis-f c toare

Rela iile cu p rin ii


Rela iile cu socrii

Rela iile cu fra i, surori

Rela iile cu unchii

Bune

Satisf c toare

Nesatisf c toare % 1,33 27,94 5,33 2,67 2,04 0,00

Rela iile cu p rin ii


Rela iile cu socrii

Rela iile cu fra i, surori

Rela iile cu Rela iile cu unchii so ul (so ia)

Rela ii cu copiii

Total resp. 75 68 75 75 49 56

5,36 0,00 Rela ii cu copiii

Satisf c toare

Nesatisf c toare

1.

Ct de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) snte i, n leg tur cu modul n care a decurs viata dvs. din urm toarele puncte de vedere: Total responden i 75 68 75 75 49 56 Media ponderat 2,89 1,99 2,04 2,03 2,49 2,95

Anexa 5
3. Daca sunte i nec s torit(a), va rug m s ne spune i dac inten iona i s v c s tori i: Nr. responden i n % 0 0,00 deloc 1 12,50 nu tiu 4 50,00 da, dar nu tiu cnd 3 37,50 da, dar mai trziu 0 0,00 da, cel trziu la anul 8 Total
60,00 50,00 40,00 %% 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 50,00 37,50

12,50

4. . Cum considera i c se manifest n prezent genera ia p rin ilor dvs. fa de genera ia tn r a dumneavoastr : Nr. responden i n % 19 i n elege 1 caut s -i n eleag , dar nu reu esc 0 i trateaz cu indiferen 0 le este mai degrab ostil 20 Total
95,00

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

%%

5,00 i n elege

0,00 i trateaz cu indiferen


182

caut s -i n eleag , dar nu reu esc


Inten iona i s v

deloc

nu t iu

da, dar nu tiu cnd

da, dar mai trziu

c s tori i

le este mai degrab ostil

da, cel trziu la anul

Anexa 6

95,00 5,00 0,00 0,00

0,00

5. Ct de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) snte i n rela iile cu p rin ii: Nr. responden i foarte nesatisf cut nesatisf cut satisf cut foarte satisf cut Total

Anexa 7

0 1 6 68 75

n % 0,00 1,33 8,00 90,67

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

%%

0,00 foarte nesatisf c ut

6. P rin ii sau socrii dvs. v ajut n vreuna din diferitele forme?: Nr. responden i 10 bani 24 alimente 6 bunuri nealimentare m runte 4 mobil , frigider .a. 1 ma in 5 ndeplinirea unor sarcini n gospod rie 16 ngrijirea copiilor (unde exist ) 3 procurarea locuin ei 69 Total
Ajutorul acordat de c tre p rin i 40,00 35,00 30,00 25,00 %% 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
bani alimente

n % 14,49 34,78 8,70 5,80 1,45 7,25 23,19 4,35

34,78 23,19 14,49 8,70 5,80


bunuri nealimentare m runte mobil , frigider .a.

7,25 1,45

ma in ndeplinirea ngrijirea unor sarcini copiilor (unde n gospod rie exist )

4,35
procurarea locuin ei

183

Rela iile cu p rin ii


90,67

1,33 nesatisf c ut

8,00 satisf c ut foarte satisf c ut

Anexa 8

7. Pentru cei din jurul dvs., care crede i ca sunt principalele obstacole n ntemeierea unei familii ?: Nr. responden i n % 6 17,14 lipsa locuin ei 7 20,00 veniturile mici 8 22,86 dificultatea de a g si partenerul potrivit 4 11,43 lipsa sau nesiguran a locului de munc 2 5,71 amestecul p rin ilor 8 22,86 alte cauze 35 Total
Obstacolele n ntemeierea familiei
25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 lipsa locuin ei

Anexa 9

20,00 17,14

22,86

11,43 5,71

veniturile mici

8. Conve uirea tinerilor cu p rin ii (socri) este un model, care poate influen a realizarea familiei n societatea noastr : Nr. responden i n % 8 10,67 uneori 0 0,00 nu influen eaz 67 89,33 influen eaz totdeauna 75 Total

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 %% 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 uneori 10,67 0,00

184

nu influen eaz

influen eaz totdeauna

dificultatea de a lipsa sau g si partenerul nesiguran a potrivit locului de munc


amestecul p rin ilor

22,86

alte cauze

Anexa 10

89,33

9. n elarea de c tre so (so ie): nu este acceptabil este acceptabil doar s nu cunosc despre aceasta

Anexa 11
Nr. responden i 75 0 5 80 n % 93,75 0 6,25

n elarea de c tre so (so ie)


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 93,75

%%

10. Aflnd c a i fost n elat: voi divor a voi p stra familia, cu cond. c nu se va mai repeta voi p stra familia, dac nu au stat la baz sentimentele Total

Nr. responden i 52 16 5 73

Aflnd c a i fost n elat


80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 71,23

%%

21,92 6,85 voi divor a

185

voi p s tra familia, cu cond. c nu se va mai repeta


voi p s tra familia, dac nu au stat la baz sentimentele

nu este acceptabil

este acceptabil

6,25 doar s nu cunosc despre aceasta

Anexa 12
n % 71,23 21,92 6,85

11. Consider divor ul: ultima m sur , la care se recurge cnd nu sunt alte metode o modalitate de a schimba starea lucrurilor Total

Anexa 13
Nr. responden i

n % 30,67 69,33

80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

%%

12. A i cere divor ul doar pentru a-l utiliza drept lec ie pentru cel lalt so : Nr. responden i n % 56 74,67 da 10 13,33 da, dac a ti c pot ncheia o nou c s torie 9 12,00 nu 75 Total

A i cere divor ul drept lec ie pentru cel lalt so


80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 74,67

%%

13,33

12,00

186

da

da, dac a ti c pot ncheia o nou c s torie

nu

23 52 75

Considera i divor ul
69,33

30,67

ultima m sur , la care se recurge cnd nu sunt alte metode

o modalitate de a schimba starea lucrurilor

Anexa 14

13. . Considera i contractul matrimonial drept un mijloc de solu ionare a viitoarelor probleme de familie: Nr. responden i n % 5 6,85 da 56 76,71 nu 12 16,44 da, dar o consider amoral 73 Total

Anexa 15

Considera i contractul matrimonial drept mijloc de solu ionare a problemelor de familie


90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

76,71

%%

6,85 da nu

14. Consideri suficient aten ia acordat familiei din partea statului: Nr. responden i n % 0 0,00 este suficient 2 2,74 este insuficient 71 97,26 este lips 73 Total

Aten ia acordat familiei din partea statului


120,00 100,00 80,00 %% 60,00 40,00 20,00 0,00 0,00 2,74 97,26

187

este suficient

este insuficient

este lips

16,44

da, dar o consider amoral

Anexa 16

Anexa 17
RAPORT STATISTIC CU PRIVIRE LA STABILIREA PATERNIT II Examinate cu Cu satisfacerea s-au nregistrat pronun area ac iunii Anul hot rrii 2005 2006 2007 2008 2009 (6 luni) Total

105 136 110 181 40 572

85 100 90 127 25 427

116 25 400

Sursa: Curtea Suprem de Justi ie din Republica Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) Raport statistic despre activitatea judec toreasc din prima instan privind examinarea dosarelor civile Forma N2

RAPORT STATISTIC CU PRIVIRE LA DESFACEREA C S TORIEI, INCLUSIV A FAMIILOR CU COPII MINORI Examinate cu Cu satisfacerea au nregistrat pronun area Anul ac iunii hot rrii 1183 11311 14004 2005 Cu copii: 2006 Cu copii: 2007 Cu copii: 2008 Cu copii: 2009 ( 6 luni) Cu copii: Total Cu copii:

9586 13141 8716 14624 9063 13425 8551 6494 4278 61688 40194

7764 10557 6867 11762 7124 10675 6636 4874 3213 49179 31604

7603 10446 6826 11591 6999 10615 6590 4822 3186 38657 31204

Sursa: Curtea Suprem de Justi ie din Republica Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) Raport statistic despre activitatea judec toreasc din prima instan privind examinarea dosarelor civile Forma N2

188

82 96 81

Anexa 18

Anexa 19
RAPORT STATISTIC CU PRIVIRE LA PRIVAREA DE DREPTURILE P RINTE TI Anul 2005 2006 2007 2008 2009 ( 6 luni) Total

1497 1368 1493 1495 619 6472

1222 1073 1244 1170 445 5154

1144 1316 1243 474 5443

Sursa: Curtea Suprem de Justi ie din Republica Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) Raport statistic despre activitatea judec toreasc din prima instan privind examinarea dosarelor civile Forma N2

RAPORT STATISTIC LA AC IUNE PRIVIND ADOP IA COPIILOR Anul 2005 2006 2007 2008 2009 ( 6 luni) Total

265 242 287 191 87 1072

254 220 260 179 74 987

249 217 258 175 74 973

Sursa: Curtea Suprem de Justi ie din Republica Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) Raport statistic despre activitatea judec toreasc din prima instan privind examinarea dosarelor civile Forma N2

189

au nregistrat

Examinate cu pronun area hot rrii

Cu satisfacerea ac iunii

au nregistrat

Examinate cu pronun area hot rrii 1266

Cu satisfacerea ac iunii

Anexa 20

Anexa 21
Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Lege cu privire la sus inerea familiei de c tre stat


Nr.____ din ___________

Parlamentul adopt prezenta lege organic . Capitolul I. DISPOZI II GENERALE Art.1. Rela iile reglementate de prezenta lege Prezenta lege reglementeaz rela iile care apar n leg tur cu realizarea de c tre stat a ac iunilor de sus inere a familiei i acordarea unor garan ii sociale fundamentale persoanelor cu obliga ii familiale. Art.2. Legisla ia cu privire la sus inerea de c tre stat a familiei (1) Legisla ia Republicii Moldova cu privire la sus inerea de c tre stat a familiei este fundamentat pe Constitu ia Republicii Moldova, Codul familiei, prezenta lege, alte acte legislative i normative ale Republicii Moldova n domeniul politicii familiale de stat, precum i de acte normative interna ionale la care Republica Moldova este parte. (2) Dac exist neconcordan e ntre reglement rile na ionale i cele interna ionale, la care Republica Moldova este parte, prioritate au reglement rile interna ionale. Art.3. No iuni generale utilizate n prezenta lege n sensul prezentei legi, se definesc i se utilizeaz urm toarele no iuni: Familia o asocia ie de indivizi fondat pe c s torie sau rudenie de snge, lega i prin unitatea de trai i responsabilitate reciproc . Familie nuclear familie constituit din so i cu sau f r copii, bazat pe rela ie legalizat conform normelor n vigoare. Familie monoparental familia constituit din mam singur cu copil (copii), femeie divor at (b rbat divor at) cu copil (copii), v duv (v duv) cu copil (copii). Familie cu mul i copii familia n care se educ trei sau mai mul i copii minori. Familie complex familia constituit din so i (so ) cu copil (copii) sau f r de acesta i p rin ii (p rintele), i bunicii care locuiesc mpreun cu ei. Familie tn r familia n care so ii sau unul dintre ei nu au atins vrsta de 30 de ani. Familie tutelar - familia constituit din tutore i copilul (copii) aflat sub tutela lui. Familie defavorizat familie n care venitul este mai mic de co ul minim de consum stabilit de legisla ia Republicii Moldova. Familie de plasament familie n care este plasat copilul sau adolescentul, cu acordul acestuia i ajutorul institu iilor publice. Membru al familiei persoana legat prin rela ii de rudenie apropiate sau prin rela ii de c s torie cu alt persoan . Infrastructura social pentru familie sistemul obiectelor necesare pentru via a de familie (construc ii, edificii), inclusiv organiza ii care realizeaz activit i n domeniul ocrotirii s n t ii, educa ie i nv mnt, deservirea social a cet enilor cu ndatoriri de familie, asigurarea lor cu locuri de munc i satisfacerea necesit ilor sociale ale acestora. Stare de via dificil stare care afecteaz obiectiv activitatea vital a persoanei (invaliditate, imposibilitatea autodeservirii n leg tur cu vrsta naintat , boal , stare de orfan, lips de supraveghere, subntre inere, omaj, absen a unui loc de trai permanent, conflictele i adresarea crud n familie, singur tatea etc.) pe care aceasta nu le poate dep i de sine st t tor.

190

Deservire social activitatea serviciilor sociale de sus inere social , acordarea serviciilor sociale de trai, socio-medicale, psihopedagogice, asisten juridic i ajutor material, asigurarea adapt rii sociale i reabilit rii cet enilor afla i n stare de via dificil . Ajutor social acordat de stat asigurarea familiilor defavorizate sau persoanelor singuratice cu indemniza ii sociale, compensa ii, m rfuri de prim necesitate din bugetul de stat. Violen de familie atentatul inten ionat (ac iune ori inac iune) la via a, s n tatea, onoarea i demnitatea personal a unui membru de familie din partea altui membru al acesteia. Securitatea familiei stare care exclude orice amenin are statutului fizic, psihic i social al familiei i membrilor acesteia. Neglijen a fa de un membru al familiei neglijarea nevoilor de baz ale copilului, persoanei n vrst , oric rui membru al familiei, neacordarea ajutorului necesar, asisten ei i ngrijirii acestor persoane. Dezvoltarea social a familiei schimbarea pozitiv a indicatorilor de calitate a vie ii familiale i st rii generale a membrilor ei. Art.4. Scopul asisten ei familiei de c tre stat. (1) Scopul asisten ei familiei de c tre stat const n asigurarea de c tre stat a condi iilor necesare pentru realizarea de c tre familie a func iilor sale i cre terea calit ii vie ii n familie. (2) Statul este obligat s ia m suri pentru ca orice familie s aib un nivel de trai decent, cuprinznd hrana, mbr c mintea, locuin a, ngrijirea medical precum i serviciile sociale necesare. Art.5. Principiile asisten ei familiei de c tre stat Sus inerea familiei de c tre stat este fundamentat de urm toarele principii: - independen a i autonomia familiei n procesul de luare a deciziilor privitor la dezvoltarea sa; - m surile economice, juridice i de alt natur trebuie s asigure autodezvoltarea acesteia, s -i asigure posibilitatea alegerii formelor de sus inere; - egalitatea familiilor i a tuturor membrilor lor indiferent de starea social , locul de trai i convingerile religioase; - prioritatea intereselor fiec rui copil indiferent de succesiunea na terii i de faptul n care familie se educ . M surile de sus inere a familiei trebuie s fie orientate spre asigurarea supravie uirii i protec iei copilului, dezvolt rii lui fizice, psihice, intelectuale i sociale valoroase; - egalitatea dintre femeie i b rbat n realizarea unei repartiz ri mai echitabile a ndatoririlor de familie, inclusiv n posibilit ile de autoconfirmare n sfera rela iilor de munc i activitatea ob teasc ; - unitatea asisten ei familiei la nivel na ional i local. Asigurarea unor garan ii i privilegii sociale la nivel na ional i completarea i extinderea lor la nivelul organelor administra iei publice locale; - parteneriatul dintre familie i stat, colaborarea cu asocia iile ob te ti, organiza iile filantropice i oamenii de afaceri; - asumarea de c tre stat a ndatoririi de protec ie sigur a familiei de s r cie i lipsuri, legate de migra ia for at , situa ii excep ionale cu caracter natural i tehnogen, r zboaie i conflicte armate; - asigurarea abord rii diferen iate n procesul de acordare a garan iilor n ce prive te nivelul social acceptabil de via pentru membrii familiei inap i de munc i crearea condi iilor pentru o via demn n baza muncii pentru membrii de familie sociali activi; - preem iunea i stabilitatea m surilor de politic familial de stat. Men inerea garan iilor sociale de sus inere a familiei ob inute anterior i perfec ionarea continu a lor. Art.6. Direc iile prioritare ale politicii de stat de sus inere a familiei Direc iile prioritare ale politicii de stat de sus inere a familiei n Republica Moldova snt urm toarele: - stabilirea i realizarea standardelor sociale de stat a indicatorilor de calitate a vie ii familiale; - asigurarea condi iilor pentru independen a economic a familiilor, stabilizarea st rii materiale a familiilor, dep irea s r ciei i sporirea ajutorului acordat familiilor s race; - asigurarea lucr torilor cu copii cu condi ii favorabile pentru mbinarea activit ii de munc cu ndeplinirea ndatoririlor de familie; - crearea condi iilor pentru dezvoltarea activit ii de munc individuale, antreprenoriatului de familie; - asigurarea condi iilor pentru ocrotirea s n t ii, formarea unui mod s n tos de via ; - acordarea familiei ajutorului necesar n domeniul educa iei i instruirii copiilor; - constituirea infrastructurii sociale pentru familii, a sistemului de deservire social a familiilor; - asigurarea asisten ei materiale i sociale a familiilor;

191

- profilaxia singur t ii sociale; - crearea unui sistem de prevenire a violen ei de familie; - realizarea expertizei tuturor proiectelor de acte legislative din punctul de vedere al aprecierii influen ei m surilor prev zute asupra situa iei familiei, condi iilor de realizare a func iilor acesteia. Art.7. Competen a autorit ilor publice centrale ale Republicii Moldova n domeniul asisten ei familiei de c tre stat (1) La categoria atribu iilor organelor de stat centrale n domeniul asisten ei familiei de c tre stat n Republica Moldova se refer urm toarele: - stabilirea bazelor politicii familiale de stat n Republica Moldova; - stabilirea standardelor minimale de stat a indicatorilor de calitate a vie ii familiale; - adoptarea actelor legislative i a altor acte ale Republicii Moldova cu privire la reglementarea i realizarea asisten ei de stat a familiei; - constituirea unor organe de stat ale puterii executive chemate s realizeze sus inerea de stat a familiei n Republica Moldova; - elaborarea, adoptarea i realizarea programelor cu destina ie special n domeniul politicii de stat familiale n Republica Moldova; - constituirea i realizarea finan rii programelor cu destina ie special n domeniul politicii de stat familiale n Republica Moldova; - finan area m surilor de realizare a asisten ei de stat din contul mijloacelor bugetului de stat, surselor extrabugetare i altor surse legale; - ndeplinirea ndatoririlor care decurg din tratatele interna ionale la care Republica Moldova este parte i reprezentarea intereselor Republicii Moldova n organismele interna ionale n problemele asisten ei de stat a familiei n Republica Moldova. (2) Organele de stat centrale ale Republicii Moldova de comun acord cu organele administra iei publice din unit ile administrativ teritoriale de nivelul doi asigur : - m surile de realizare a asisten ei de stat a familiei n domeniul educa iei, instruirii, tiin ei, culturii; - dezvoltarea culturii fizice i sportului, ocrotirea s n t ii, protec iei sociale; - finan area n cote a programelor cu destina ie special n domeniul asisten ei de stat a familiei. Capitolul II DIREC IILE DE BAZ ALE POLITICII DE STAT DE SUS INERE A FAMILIEI Art. 8. Stabilirea standardelor minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale (1) Sus inerea de stat a familiei se realizeaz n conformitate cu standardele minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale, stabilite de legisla ia Republicii Moldova, i care constituie parte component a standardelor sociale minimale de stat. (2) Standardele minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale includ volumul minim al serviciilor sociale n domeniile urm toare: - deservirea social , protec ia social a familiei, inclusiv asigurarea sus inerii materiale garantate prin acordarea indemniza iilor de stat cet enilor cu copii, n leg tur cu na terea i educarea lor, inclusiv a m surilor de adaptare social i reabilit rii sociale a familiilor aflate n situa ii dificile; - nv mntul general obligatoriu, nv mntul liceal i profesional, nv mntul superior, egal accesibil tuturor, pe baz de merit, inclusiv n institu iile pre colare pentru copii; - deservirea medical gratuit ; - asigurarea cu hran , inclusiv asigurarea copiilor cu hran n conformitate cu normativele fiziologice ale vrstei; - asigurarea deservirii gratuite n domeniul culturii i culturii fizice; - asigurarea dreptului la spa iu locativ n conformitate cu legisla ia Republicii Moldova, stabilirii normelor de achitare a serviciilor comunale; - acordarea asisten ei juridice calificate. (3) Standardele minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale se stabilesc n func ie de particularit ile condi iilor determinate de amplasare n unit ile administrativ teritoriale ale Republicii Moldova.

192

(4) Organele administra iei publice din unit ile administrativ teritoriale de nivelul doi din Republica Moldova snt n drept s stabileasc standarde minimale ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale specifice unit ii administrativ teritoriale respective. (5) Revizuirea standardelor minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale are loc n func ie de modificarea indicatorilor dezvolt rii social-economice a Republicii Moldova, dar nu mai rar de o dat n cinci ani. Art. 9. Asigurarea condi iilor pentru independen a economic a familiei, stabilizarea st rii materiale a familiei, dep irea s r ciei Asigurarea condi iilor pentru independen a economic a familiei, stabilizarea st rii materiale a familiei, dep irea s r ciei se realizeaz pe urm toarele c i: - crearea condi iilor pentru stabilizarea situa iei n cmpul muncii, reducerea omajului, inclusiv a celui camuflat, sporirea protec iei sociale a lucr torilor disponibiliza i n urma faliment rii i restructur rii organiza iilor, inndu-se cont de starea familial a lucr torilor, num rul persoanelor aflate la ntre inere, inclusiv copiii; - stimularea patronilor care creeaz condi ii pentru activitatea lucr torilor cu familii, care necesit protec ie social sporit (familii uniparentale i cu mul i copii, invalizi, pensionari), prin crearea pentru ace ti lucr tori a unor locuri de munc speciale, asigurarea instruirii i perfec ion rii profesionale a acestora; - acordarea unor facilit i fiscale i de alt natur patronilor care utilizeaz munca lucr torilor cu familii ce necesit protec ie social sporit ; - ncurajarea pe toate c ile a activit ii de munc individual , antreprenoriatului de familie i a gospod riilor de fermieri; - acordarea de c tre stat a garan iilor ce in de instruirea general i profesional a tineretului, ndeosebi n preg tirea profesional cu angajarea ulterioar n cmpul muncii a copiilor orfani i a celor r ma i f r grija p rin ilor; - crearea condi iilor pentru asigurarea egalit ii reale a drepturilor i anselor femeilor i b rba ilor pe pia a muncii, pentru sporirea competitivit ii for ei de munc feminine, adaptarea femeilor la noile rela ii economice; - realizarea unei politici fiscale privilegiate n raport cu persoanele fizice, remunerarea muncii, reglementarea de c tre stat a pre urilor i tarifelor pentru popula ie; - extinderea sistemului indemniza iilor destinate familiei, din contul sus inerii adresante i diferen iate a familiei cu copii minori; - sporirea garan iilor asigur rii materiale a copilului prin intensificarea controlului de stat asupra achit rii oportune i complete a pensiilor alimentare; ncheierea unor acorduri cu alte state privitor la ndeplinirea de c tre cet enii acestor state i din Republica Moldova a ndatoririlor de ntre inere a copiilor. Art. 10. Asigurarea lucr torilor cu copii cu condi ii favorabile pentru mbinarea activit ii de munc cu ndeplinirea atribu iilor de familie Asigurarea lucr torilor cu copii cu condi ii favorabile pentru mbinarea activit ii de munc cu ndeplinirea atribu iilor de familie se efectueaz prin: - intensificarea controlului de stat asupra respect rii legisla iei Republicii Moldova n ce prive te ocrotirea intereselor membrilor de familie angaja i n cmpul muncii, b rba ilor, femeilor i adolescen ilor, indiferent de forma de proprietate a organiza iei la care snt angaja i, inclusiv n caz de omaj, la angajarea n cmpul muncii a femeilor i minorilor, la desfacerea contractului de munc , asigurarea privilegiilor acordate femeilor n leg tur cu maternitatea; - introducerea unor stimul ri economice care ar interesa organiza iile s angajeze cet eni cu o nc rc tur familial sporit , inclusiv n condi iile zilei de munc incomplete, n program flexibil sau la domiciliu; - asigurarea perfec ion rii i recicl rii profesionale a lucr toarelor care au ntrerupere n activitatea de munc n leg tur cu concediile de maternitate i pentru ngrijirea copilului; - asigurarea accesului tuturor copiilor n institu iile pre colare prin extinderea re elei unor astfel de institu ii cu diverse forme de proprietate;

193

- extinderea re elei de institu ii extra colare, taberelor de odihn de var , accesibile tuturor copiilor, n scopul asigur rii dezvolt rii artistice, moral-spirituale i fizice armonioase a copiilor, inclusiv supravegherea acestora n perioada n care p rin ii snt implica i n activitatea de munc . Art. 11. Crearea condi iilor pentru dezvoltarea activit ii de munc individual , antreprenoriatului de familie Crearea condi iilor pentru dezvoltarea activit ii de munc individual , antreprenoriatului de familie presupune urm toarele: - instituirea unor m suri de stimulare i privilegii economice pentru cet enii cu ndatoriri familiale; - promovarea unei politici fiscale orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului de familie i activit ii de munc individual . Art. 12. Asigurarea condi iilor pentru ocrotirea s n t ii, formarea unui mod s n tos de via Asigurarea condi iilor pentru ocrotirea s n t ii, formarea unui mod s n tos de via are loc prin: - asigurarea accesului tuturor familiilor la asisten a medical prin sporirea volumului de servicii medicale gratuite; - acordarea asisten ei medicale gratuite gravidelor, l uzelor i copiilor pn la vrsta de 18 ani; - acordarea asisten ei medicogenetice popula iei, perfec ionarea i implementarea tehnologiilor perinatale pentru diagnosticarea precoce a f tului, a sistemului de examinare preventiv a gravidelor i nou-n scu ilor; - elaborarea i implementarea unor programe de instruire a p rin ilor n domeniul reabilit rii i educa iei copiilor cu disabilit i fizice i deficien e mintale; - extinderea sistemului de ocrotire a s n t ii reproductive a familiei, consolidarea serviciilor de planificare a familiei. Art. 13. Acordarea de sprijin familiei n domeniul educa iei i instruirii copiilor Acordarea de sprijin familiei n domeniul educa iei i instruirii copiilor are loc prin: - asigurarea finan rii de c tre stat a publica iilor n mas i difuzarea literaturii speciale destinate educa iei copiilor i ngrijirii acestora i altor rela ii de familie; - difuzarea literaturii speciale n problemele familiei n rndurile tineretului, p rin ilor tineri, completarea bibliotecilor publice cu astfel de surse; - interzicerea fabric rii, difuz rii i reclam rii publica iilor de tipar, imaginilor, casetelor video i altor produse care propag pornografia, cultul violen ei sau cruzimea. Capitolul III. MECANISMUL DE ASIGURARE A SUS INERII DE STAT A FAMILIEI Art. 14. Administrarea n domeniul sus inerii de stat a familiei Competen a organelor puterii executive care asigur sus inerea de stat a familiei se stabile te de Guvernul Republicii Moldova. Art. 15. Participarea organelor administra iei publice locale la sus inerea de stat a familiei (1) Organele administra iei publice locale din Republica Moldova asigur realizarea m surilor pentru sus inerea de stat a familiei, n conformitate cu principiile descentraliz rii i autonomiei locale. (2) Organele executive centrale din Republica Moldova, n limita competen elor, acord sprijin financiar, organizatoric, metodic i informa ional organelor administra iei publice locale n domeniul sus inerii de stat a familiei n Republica Moldova. (3) Acordarea organelor administra iei publice locale unor atribu ii speciale n domeniul sus inerii de stat a familiei are loc odat cu transmiterea mijloacelor materiale i financiare respective. (4) Finan area m surilor realizate de organele administra iei publice locale n domeniul sus inerii de stat a familiei n Republica Moldova este reglementat prin actele adoptate de organele deliberative respective.

194

Art. 17. Finan area m surilor de realizare a sus inerii de stat a familiei n Republica Moldova Finan area programelor na ionale cu destina ie special i m surilor de sus inere de stat a familiei are loc din contul bugetului de stat, surselor extrabugetare i altor surse utilizate n scopul men ionat, n conformitate cu legisla ia Republicii Moldova. Art. 18. Raportul de stat privitor la situa ia familiei n Republica Moldova (1) Raportul de stat privitor la situa ia familiei n Republica Moldova se elaboreaz anual n scopul asigur rii organelor de stat i societ ii civile cu informa ia analitic sistematizat privitor la situa ia familiei n Republica Moldova i tendin ele de modificare a acesteia. (2) Raportul de stat privitor la situa ia familiei n Republica Moldova se prezint de Guvern Parlamentului Republicii Moldova. Modul de ntocmire, difuzare, inclusiv publicare, se stabile te de Guvernul Republicii Moldova. Art. 19. Asigurarea informa ional i tiin ific a sus inerii de stat a familiei n Republica Moldova (1) Organele executive ale puterii de stat, organele administra iei publice locale din Republica Moldova ntreprind activit i ce in de asigurarea informa ional a sus inerii de stat a familiei, garan iilor ocrotirii sociale n Republica Moldova, informarea cet enilor despre drepturile i ndatoririle lor, despre posibilit ile de realizare a drepturilor la ocrotirea s n t ii, nv tur , deservire social , orientare profesional , instruire profesional i angajare n cmpul muncii, odihn , reabilitare social , asisten n dep irea unor situa ii de via dificile, sprijinirea familiilor tinere i altor drepturi pentru sus inerea de stat a familiei n Republica Moldova. (2) n acest scop se asigur condi ii pentru extinderea sferei informa ionale de deservire a popula iei prin intermediul cre rii sistemelor informa ionale, centrelor de informare pentru familie, programelor (proiectelor) de sus inere a publica iilor de tipar i a altor mijloace de informare n mas , bibliotecilor, muzeelor, altor institu ii de cultur , prin metode prev zute n programele na ionale cu destina ie special n domeniul sus inerii de stat a familiei n Republica Moldova. (3) Organele puterii de stat din Republica Moldova asigur realizarea unor cercet ri tiin ifice n domeniul sus inerii de stat a familiei n Republica Moldova. Cercet rile respective se realizeaz , n mod obligatoriu, pe termen lung i reprezint o condi ie obligatorie pentru elaborarea programelor na ionale cu destina ie special n domeniul sus inerii de stat a familiei i a m surilor pentru realizarea lor. Capitolul IV. DISPOZI II FINALE I TRANZITORII Art. 20. Intrarea n vigoare a prezentei legi Prezenta lege intr n vigoare la data public rii. (1) De la data intr rii n vigoare a prezentei legi, actele juridice valabil pe teritoriul Republicii Moldova, pn la punerea lor n concordan cu prezenta lege, se aplic n m sura n care nu snt n contradic ie cu prezenta lege. (2) Guvernul, n termen de trei luni de la data intr rii n vigoare a prezentei legi: a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru punerea legisla iei n concordan cu prezenta lege; b) va pune actele sale normative n concordan cu prezenta lege; c) va adopta acte normative care ar asigura realizarea prezentei legi. PRE EDINTELE PARLAMENTULUI

__________________________

195

Art. 16. Participarea asocia iilor (organiza iilor) ob te ti, cultelor religioase la sus inerea de stat a familiei n Republica Moldova Asocia iile (organiza iile) ob te ti, cultele religioase din Republica Moldova particip sus inerea de stat a familiei n conformitate cu statutele lor.

la

DECLARA IA PRIVIND ASUMAREA R SPUNDERII

Subsemnatul, declar pe proprie r spundere c materialele prezentate n teza de doctorat, se refer la propriile activit i i realiz ri, n caz contrar urmnd s suport consecin ele, n conformitate cu legisla ia n vigoare.

Demerji, Maria

196

CURICULUM VITAE
INFORMA II PERSONALE Nume Demerji Maria Data na terii 04.06.1954 Locul na terii satul Isacova, r-nul Orhei, Republica Moldova Adresa str. Albi oara 82/5, ap.34, m.Chi in u, R. Moldova, MD-2005 Telefon (373) 29-15-95; GSM: (373 6) 9285884 E-mail mariacantemir@mail.ru Formare profesional Jurist STUDII 2005 2007 competitor Academia de tiin e a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat i Drept , specialitatea 12.00.02 - Drept public (constitu ional), tema

Starea civil c s torit


tezei de doctorat Ocrotirea constitu ional a familiei n Republica Moldova. pre edintele Republicii Moldova masterat, cu frecven a la zi.Diploma de majistru, tema tezei de magistru Evolu ia constitu ionalismului n Republica Moldova 2001 2004 studii superioare, Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea Drept, diplom cu licen . 1973 1977 studii superioare, Universitatea de Stat din Moldova, specializarea Filologie i biblioteconomie. ACTIVITATEEA PROFESIONAL Economice din Moldova.. Domenii academice i tiin ifice - dreptul familiei de cercetare: - ocrotirea constitu ional a familiei n Republica Moldova

2004 2005 studii postuniversitare , Academia de Administrare Public pe lng

2007 - prezent asistent universitar, catedra Drept privat, Academia de Studii

197

PUBLICA II Lucr ri tiin ifice: 1. Demerji Maria. Evolu ia dreptului la familie (scurt istoric). n: Legea i via a, 2008, nr.3, p.11-14, ( 0,43 c.a.) 2. Demerji Maria. Ocrotirea constitu ional a familiei obiect de reglementare a dreptului constitu ional. n: Legea i via a, 2008, nr. 5, p. 14-18, (0,58 c.a.)

3. Demerji Maria. Constitu ia European


Europene. n: Legea i via a, 2007, nr. 11, p.43-47, (0,39 c.a.) 4. Demerji Maria. Protec ia familiei institu ie juridic de drept constitu ional. n: Legea i via a, 2009, nr. 6, p. 27-30, (0,40 c.a.) 5. Demerji Maria. Particularit ile protec iei constitu ionale a familiei n Republica Moldova. n: Legea i via a, 2009, nr.7 , p. 43-47, (0,45 c.a.)

6. Demerji Maria. Reglementarea juridic 2006. p. 167-169, (0,30 c.a.)


interna ional al tinerilor cercet tori din 14-15 aprilie 2006, vol. I, ed. IV. Chi in u: ASEM,

7. Demerji Maria. Viziuni privind formularea no iunii de familie n tiin a dreptului. n: Materiale ale Simpozionului interna ional al tinerilor cercet tori din 18-19 aprilie 2008, vol. I, ed. VI. Chi in u: ASEM, 2008. p. 121-123, (0,34 c.a.) 8. Demerji Maria. Principiile constitu ionale de protec ie a familiei n Republica Moldova. n: 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova din 21 mai 2008, vol.1. Chi in u: AAP, 2008. p. 304-306, (0,33 c.a.) Lucr ri metodico didactice Note de curs: 9. Demerji I., Anghelinici O., Demerji M. Drept comunitar European. Chi in u: ASEM, 2006. 265p. Limba matern romn

Materiale ale Conferin ei interna ional


Limbi str ine cunoscute rus - bine; francez - bine; italiana bine; Aptitudini i competen e Tehnice Microsoft Word, Microsoft Excel, cuno tin e de navigare internet 198

Articole de sintez

necesitate vital

pentru evolu ia Uniunii

a c s toriei. n: Materiale ale Simpozionului

tiin ifico-practice Academia de Administrare Public