Sunteți pe pagina 1din 11

PREZENTUL SIMPLU

-exprima actiuni obisnuite, care se intampla in prezent sau in mod regulat dar nu in momentul exact al vorbirii. AFIRMATIV pt. pers.III.sg.se formeaza cu baza verbului + Sla sfarsit Sg. I. II. III. I + verb you +verb he,she,it + verb +S Pl. I. II. we + verb you + verb

III. they + verb

NEGATIV se formeaza cu ajutorul verbului auxiliarului to do(does la pers.III sg.) +


not, forma prescurtata fiind (dont si doesnt)

Sg I. I do not (dont) + verb II. you do not (dont) + verb III. he,she,it does not (doesnt) + verb

Pl. I. we do not (dont) + verb

II. you do not (dont) + verb III. they do not (dont) +verb

INTEROGATIV

se formeaza cu ajutorul auxiliarului to do (does la pers. III-a sg.) inaintea subiectului

Sg. I. II. do I + verb do you + verb

Pl. I. do we + verb

II. do you + verb III. do they + verb


1

III. does he,she,it + verb

PREZENTUL CONTINUU
-exprima o actiune in desfasurare in momentul vorbirii. -se formeaza cu ajutorul verbului auxiliary to be la present + forma de baza a verbului + terminatia ing(la sfarsitul verbului) AFIRMATIV Sg. I. II. I am + verb + ing you are + verb + ing Pl I. II. III. we are + verb + ing you are + verb + ing they are + verb + ing

III. he,she,it are + verb + ing

NEGATIV Sg. I. II.

se adauga not dupa forma de prezent simplu a auxiliarului to be.

Pl. I am not + verb + ing you are not + verb + ing I. II. we are not + verb + ing you are not + verb + ing

III. he,she,it are not + verb + ing

III. they are not + verb + ing

INTEROGATIV Sg. I.

se obtine prin inversiunea auxiliarului to be cu subiectul.

Pl. am I + verb + ing I. are we + verb + ing II. are you + verb + ing III. are they + verb +ing

II. do you + verb + ing III. is he,she,it + verb + ing

TIMPUL TRECUT
- desemneaza o actiune care a avut loc in trecut

PAST TENSE

- In functie de formele pe care le au verbele la Tinpul Trecut, ele se impart in 2 categorii: - Verbe regulate Verbe neregulate Regular Verbs Irregular Verbs

- la Timpul Trecut se folosesc urmatoarele adverbe sau locutiuni adverbiale: Two hours ago, yesterday, last week/month/year, last night, in 1987, when I was a child -pentru verbele Regulate se aplica urmatoarele reguli: - Pt.forma AFIRMATIV - se formeaza prin adaugarea terminatiei ed la forma de infinitiv (fara to) a verbului ex: to listen (a asculta) listened (a ascultat) - a. daca verbul se termina in y si este precedat de o consoana, y se transforma in I dupa care se adauga terminatia ed ex: to study - studied / to try-tried / to cry-cried -b. daca verbul se termina in e se adauga doar d ex: to move moved / to live-lived c. consoana finala a formei de infinitiv se dubleaza cand vocala care o precede este scurta si accentuata ex.: to stop - stopped /to prefer-preferred /to travel-travelled

AFIRMATIV

se formeaza prin adaugarea terminatiei ed la forma de infinitiv scurt a verbului (fara to)

Sg. I. I + verb + ed

Pl. I. we + verb + ed II. you + verb + ed III. they + verb + ed

II. you + verb + ed III. he,she,it + verb + ed

NEGATIV

se formeaza cu ajutorul verbului auxiliary to do la trecut(did) +not + verb la infinitiv scurt , forma prescurtata fiind ( didnt)

Sg. I. I did not (didnt) + verb

Pl. I. we did not (didnt) + verb II. you did not (didnt) + verb III. they did not (didnt) + verb

II. you did not (didnt) + verb III. he,she,it did not (didnt) + verb

INTEROGATIV

se formeaza cu ajutorul verbului auxiliat to do la trecut (did)+ + verb la infinitiv scurt si se face inversiune, auxiliarul trece in fata subiectului

Sg. I. did I + verb

Pl. I. did we + verb II. did you + verb III. did they + verb
4

II. did you + verb III. did he,she,it + verb

Verbele neregulate n limba englez


Infinitiv to abide to alight to arise to awake to be to bear to beat to become to begin to behold to bend to bet to bid to bid to bind to bite to bleed to blow to break to breed to bring to broadcast to build to burn to burst to bust to buy to cast to catch to choose Trecut abode / abided alit / alighted arose awoke was/were bore beat became began beheld bent bet bade bid bound bit bled blew broke bred brought broadcast / broadcasted built burnt / burned burst bust bought cast caught chose Participiu Trecut abode / abided / abidden alit / alighted arisen awoken been born / borne beaten become begun beheld bent bet bidden bid bound bitten bled blown broken bred brought broadcast / broadcasted built burnt / burned burst bust bought cast caught chosen Traducere (a se supune) (a aprinde) (a se ridica) (a se trezi) (a fi) (a nate) (a bate) (a deveni) (a ncepe) (a zri) (a ndoi) (a paria) (a licita) (a invita/pofti) (a lega) (a muca) (a sngera) (a sufla) (a sparge) (a crete) (a aduce) (a difuza) (a construi) (a arde) (a izbucni) (a da buzna) (a cumpra) (a arunca) (a prinde) (a alege)

to clap to cling to clothe to come to cost to creep to cut to dare to deal to dig to dive to do to draw to dream to drink to drive to dwell to eat to fall to feed to feel to fight to find to fit to flee to fling to fly to forbid to forecast to foresee to foretell to forget to forgive

clapped / clapt clung clad / clothed came cost crept cut dared / durst dealt dug dived / dove did drew dreamt / dreamed drank drove dwelt ate fell fed felt fought found fit / fitted fled flung flew forbade / forbad forecast / forecasted foresaw foretold forgot forgave
6

clapped / clapt clung clad / clothed come cost crept cut dared dealt dug dived done drawn dreamt / dreamed drunk driven dwelt eaten fallen fed felt fought found fit / fitted fled flung flown forbidden forecast / forecasted foreseen foretold forgotten forgiven

(a aplauda) (a se aga) (a mbrca) (a veni) (a costa) (a se furia) (a tia) (a ndrzni) (a mpri) (a spa) (a se scufunda) (a face) (a desena) (a visa) (a bea) (a conduce) (a locui) (a mnca) (a cdea) (a hrni) (a simi) (a lupta) (a gsi) (a potrivi) (a fugi) (a arunca) (a zbura) (a interzice) (a prezice) (a prevedea) (a prevesti) (a uita) (a ierta)

to forsake to freeze to frostbite to get to give to go to grind to grow to handwrite to hang to have to hear to hide to hit to hold to hurt to input to keep to kneel to knit to know to lay to lead to lean to leap to learn to leave to lend to let to lie to light to lose to make to mean

forsook froze frostbit got gave went ground grew handwrote hung/hanged had heard hid hit held hurt input / inputted kept knelt / kneeled knit / knitted knew laid led leant / leaned leapt / leaped learnt / learned left lent let lay lit lost made meant
7

forsaken frozen frostbitten got/gotten given gone/been ground grown handwritten hung/hanged had heard hidden hit held hurt input / inputted kept knelt / kneeled knit / knitted known laid led leant / leaned leapt / leaped learnt / learned left lent let lain lit lost made meant

(a abandona) (a nghea) (a degera) (a lua) (a da) (a merge) (a mcina) (a crete) (a scrie cu mna) (a spnzura) (a avea) (a auzi) (a ascunde) (a lovi) (a ine) (a durea) (a introduce) (a ine) (a ngenunchea) (a tricota) (a ti) (a aeza) (a conduce) (a sprijini) (a sri) (a nva) (a pleca) (a mprumuta) (a lsa) (a mini) (a aprinde) (a pierde) (a face) (a nsemna)

to meet to melt to mislead to mistake to misunderstand to mow to overdraw to overhear to overtake to pay to prove to put to quit to read to rid to ride to ring to rise to rive to run to saw to say to see to seek to sell to send to set to sew to shake to shave to shear to shed to shine to shoe

met melted misled mistook misunderstood mowed overdrew overheard overtook paid proved put quit read rid / ridded rode rang rose rived ran sawed said saw sought sold sent set sewed shook shaved shore / sheared shed shone shod
8

met molten / melted misled mistaken misunderstood mown overdrawn overheard overtaken paid proven/proved put quit read rid / ridded ridden rung risen riven / rived run sawn / sawed said seen sought sold sent set sewn / sewed shaken shaven / shaved shorn / sheared shed shone shod

(a ntlni) (a topi) (a induce n eroare) (a grei) (a nelege greit) (a cosi) (a descoperi contul) (a auzi fr s vrea) (a depi) (a plti) (a dovedi) (a pune) (a renuna) (a citi) (a scpa) (a clri) (a suna) (a se ridica) (a se despica) (a alerga) (a tia cu ferstrul) (a spune) (a vedea) (a cuta) (a vinde) (a trimite) (a pune) (a coase) (a scutura) (a brbieri) (a tunde) (a vrsa) (a strluci) (a ncla)

to shoot to show to shrink to shut to sing to sink to sit to slay to sleep to slide to sling to slink to slit to smell to sneak to sow to speak to speed to spell to spend to spill to spin to spit to split to spoil to spread to spring to stand to steal to stick to sting to stink to stride to strike

shot showed shrank shut sang sank sat slew slept slid slung slunk slit smelt / smelled sneaked / snuck sowed spoke sped / speeded spelt / spelled spent spilt / spilled span / spun spat / spit split spoilt / spoiled spread sprang stood stole stuck stung stank strode / strided struck
9

shot shown shrunk shut sung sunk sat slain slept slid / slidden slung slunk slit smelt / smelled sneaked / snuck sown spoken sped / speeded spelt / spelled spent spilt / spilled spun spat / spit split spoilt / spoiled spread sprung stood stolen stuck stung stunk stridden struck / stricken

(a mpuca) (a arta) (a micora) (a nchide) (a cnta) (a scufunda) (a sta) (a ucide) (a dormi) (a aluneca) (a arunca) (a se furia) (a despica) (a mirosi) (a se furia) (a semna) (a vorbi) (a se grbi) (a silabisi) (a cheltui) (a vrsa) (a nvrti) (a scuipa) (a mpri) (a rsfa) (a mprtia) (a izvor) (a sta n picioare) (a fura) (a nfige) (a nepa) (a pui) (a umbla) (a lovi)

to string to strip to strive to swear to sweat to sweep to swell to swim to swing to take to teach to tear to tell to think to thrive to throw to thrust to tread to undergo to understand to undertake to upset to vex to wake to wear to weave to wed to weep to wend to wet to win to wind to withdraw to withhold

strung stript / stripped strove swore sweat / sweated swept / sweeped swelled swam swung took taught tore told thought throve / thrived threw thrust trod underwent understood undertook upset vext / vexed woke wore wove wed / wedded wept wended / went wet / wetted won wound withdrew withheld
10

strung stript / stripped striven sworn sweat / sweated swept / sweeped swollen swum swung taken taught torn told thought thriven / thrived thrown thrust trodden undergone understood undertaken upset vext / vexed woken worn woven wed / wedded wept wended / went wet / wetted won wound withdrawn withheld

(a lega cu sfoar) (a dezbrca) (a se strdui) (a njura) (a transpira) (a mtura) (a se umfla) (a nota) (a se legna) (a lua) (a preda) (a rupe) (a spune) (a gndi) (a prospera) (a arunca) (a izbi) (a clca) (a ndura) (a nelege) (a prelua) (a supra) (a necji) (a trezi) (a purta) (a ese) (a cstori) (a plnge) (a se ndrepta) (a uda) (a ctiga) (a ntoarce) (a retrage) (a reine)

to withstand to wring to write

withstood wrung wrote

withstood wrung written

(a rezista) (a rsuci) (a scrie)

11