Sunteți pe pagina 1din 41

1_DREPT_1_DCPG Drept civil partea general

MULTIPLE CHOICE 1. Spre deosebire de nulitatea relativa, nulitatea absoluta: a. intervine numai in cazurile expres prevazute de lege b. este intotdeauna imprescriptibila extinctiv c. poate fi invocata intotdeauna si de instanta din oficiu d. poate fi invocata numai de o singura parte 2. Nulitatea relativa, spre deosebire de nulitatea absoluta: a. desfiinteaza in parte efectele actului juridic civil b. este expresa c. este prescriptibila pe cale de actiune d. este intotdeauna imprescriptibila 3. Se poate invoca nulitatea relativa: a. daca actul este incheiat in frauda creditorilor b. daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nu a fost pus sub interdictie judecatoreasca c. daca obiectul contractului nu exista la data incheierii lui d. daca s-a incalcat ordinea publica 4. Sunt exceptii de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens: a. principiul conversiunii actului juridic civil b. cazul actelor subsecvente cu executare succesiva c. cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara d. cazul actelor de dispozitie 5. Reprezinta cauze de nulitate absoluta: a. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil b. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil c. dolul d. violenta 6. Reprezinta cauze de nulitate absoluta: a. leziunea b. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol c. lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei judiciare d. nerespectarea dreptului de preemptiune 7. Reprezinta cauze de nulitate relativa: a. nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu b. incalcarea ordinii publice c. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol d. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil 8. Nulitatea absoluta: a. poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului b. poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila c. este prescriptibila d. poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata 9. Sunt cauze de nulitate absoluta: a. incalcarea oricarei reguli privitiare la incapacitatile speciale de folosinta b. lipsa pretului la vanzarile de drepturi litigioase c. eroarea asupra motivului determinant al actului juridic civil d. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil

10. Nulitatea relativa: a. poate fi invocata de oricine are interes b. poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila c. nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita d. este prescriptibila 11. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: A.nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita B.nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului C.nulitatea absoluta poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata D.nulitatea relativa este imprescriptibila a. A+B b. B+C c. A+C d. A+D 12. Principiile efectelor nulitatii sunt: A. principiul retroactivitatii nulitatii B. principiul neretroactivitatii nulitatii C. principiul restabilirii situatiei anetrioare D. principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial a. b. c. d. B+C+D A+C+D A+B+D A+B+C

13. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil este: a. acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica pana in momentul incheierii actului juridic civil b. acea regula potrivit careia nulitatea produce efecte numai pentru viitor c. acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte pentru trecut d. acea regula potrivit careia anularea actului initial atrage dupa sine si anularea actului subsecvent 14. Dupa modul de incheiere valabila, actele juridice se clasifica in: a. acte strict personale si acte care pot fi incheiate si prin reprezentare b. acte consensuale, solemne, reale c. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale d. acte subiective si acte conditie 15. Dupa legatura cu modalitatile, actele juridice se clasifica in: a. acte pure si simple si acte afectate de modalitati b. acte subiective si acte conditie c. unilaterale, bilaterale, multilaterale d. acte consensuale, solemne, reale 16. Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in: a. acte consensuale, solemne, reale b. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale c. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit d. acte subiective si acte conditie 17. Dupa numarul partilor, actele juridice se clasifica in: a. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale b. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit c. acte subiective si acte conditie d. acte pure si simple si acte afectate de modalitati

18. Dupa momentul producerii efectelor, actele juridice se clasifica in: a. acte principale si accesorii b. acte intre vii si acte pentru cauza de moarte c. acte pure si simple si acte afectate de modalitati d. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit 19. Dupa reglementarea si denumirea lor, actele juridice se clasifica in: a. acte declarative, constitutive si translative b. acte pure si simple si acte afectate de modalitati c. acte numite si nenumite d. acte subiective si acte conditie 20. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: A.capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia B.capacitatea de a incheia actul reprezinta exceptia, incapacitatea reprezinta regula C.regula capacitatii persoanei juridice este subordonata principiului specialitatii capacitatii D.minorul care nu a implinit 14 ani nu are capacitate de exercitiu a. A+B+C b. B+C+D c. A+C+D d. A+B+D 21. Nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice se sanctioneaza cu: a. caducitatea b. nulitatea relativa c. nulitatea absoluta d. rezilierea 22. Dolul reprezinta: a. acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii b. acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa-i insufle o temere care o determina sa incheie un act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat c. acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii d. falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic civil 23. Conditia, modalitate a actului juridic civil, reprezinta: a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit c. acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act d. acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii 24. Sarcina, modalitate a actului juridic civil, reprezinta: a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati c. acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act d. acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii 25. Sarcina: a. afecteaza valabilitatea actului juridic civil b. afecteaza eficacitatea actului juridic civil c. poate afecta un act cu titlu oneros d. opreaza de drept

26. Sarcina: a. este admisibila numai in cazul liberalitatilor b. este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros c. opreaza de drept d. afecteaza valabilitatea actului juridic civil 27. Sarcina: a. opreaza de drept b. opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti c. afecteaza valabilitatea actului juridic civil d. este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros 28. Conditia: a. opereaza de drept b. opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti c. afecteaza numai actele cu titlu gratuit d. afecteaza numai liberalitatile 29. Termenul: a. este un eveniment nesigur ca realizare b. este un eveniment sigur ca realizare c. produce efecte ex tunc d. nu consta intr-o imprejurare viitoare 30. Pacta sunt servanda este expresia: a. principiului realativitatii b. principiul fortei obligatorii c. principiul irevocabilitatii d. principiul egalitatii 31. Regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane reprezinta: a. principiul egalitatii b. principiul fortei obligatorii c. principiului realativitatii d. principiul irevocabilitatii 32. Persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cu una dintre partile lui poarta denumirea de: a. avand-cauza b. tert c. parte d. donator 33. Acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu poarta denumirea de: a. tert b. succesor universal c. succesor cu titlu particular d. succesor cu titlu universal 34. Acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu poarta denumirea de: a. succesor cu titlu particular b. succesor universal c. succesor cu titlu universal d. creditor chirografar

35. Persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate este: a. succesor cu titlu universal b. succesor universal c. succesor cu titlu particular d. creditor chirografar 36. Persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii este: a. succesor cu titlu universal b. succesor universal c. succesor cu titlu particular d. creditor chirografar 37. Persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu, poarta denumirea de: a. succesor cu titlu universal b. succesor universal c. succesor cu titlu particular d. creditor chirografar 38. Cumparatorul unui bun este un: a. succesor cu titlu universal b. succesor universal c. succesor cu titlu particular d. creditor chirografar 39. Acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor poarta denumirea de: a. succesor cu titlu universal b. succesor universal c. succesor cu titlu particular d. creditor chirografar 40. Creditorii chirografari: a. au garantie reala pentru creanta lor b. sunt avanzi-cauza c. succesor universal d. succesor cu titlu particular 41. Singura exceptie reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic este: a. reprezentarea b. actiunea directa c. stipulatia pentru altul d. situatia avanzilor-cauza 42. Consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate, reprezinta: a. efectele nulitatii b. principiul restabilirii situatiei anterioare c. principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial d. pacta sunt servanda

43. Constituie exceptie reala de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil: A. fructele culese, pana la data intentarii cererii in anulare, de posesorii de buna-credinta, raman definitiv dobandite, in temeiul art.485 C.civ; in acest caz, neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna-credinta B. contractele cu executare succesiva executate, in tot sau in parte, inainte de anularea acestora; in aces caz, inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin imposibilitatea obiectiva de restabilire in natura a situatiei anterioare C. cazul aplicarii art.22 C.fam.:In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila. D. cazul aplicarii art.23 C.fam casatoria putativa a. b. c. d. A+B A+C B+C C+D

44. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa se deosebesc prin: a. natura normelor juridice incalcate b. sfera persoanelor care le pot invoca c. efectele produse prin declararea lor d. toate raspunsurile sunt corecte 45. Conversiunea actului juridic lovit de nulitate: a. poate interveni indiferent de intinderea nulitatii b. presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului c. nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat d. este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica 46. Conversiunea actului juridic civil nul: a. inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum b. presupune refacerea actului juridic nul c. este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica d. presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului 47. Este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute: a. in cazul absentei totale a consimtamantului b. in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei c. in cazul fraudei la lege d. nerespectarii formei cerute ad probationem 48. Este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute: a. atunci cand obiectul este ilicit sau imoral b. in cazul nerespectarii formei cerutead probationem c. in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei d. in cazul absentei totale a consimtamantului 49. Conversiunea actului juridic nul: a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie b. este posibila si in cazul nulitatii absolute c. nu este admisibila in cazul nulitatii relative d. presupune refacerea actului juridic nul 50. Donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege este: a. anulabila b. lipsita de orice efecte juridice c. nula, insa va putea produce, in anumite cazuri, efecte juridice d. caduca

51. Actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina: a. sunt anulabile, caz in care partile vor fi puse intotdeauna in situatia anterioara prin restituirea prestatiilor b. sunt lovite de nulitate, instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la incheierea actului ca este major c. pot fi anulate pentru leziune, in cazurile in care minorul a suferit un prejudiciu important d. sunt revocate 52. Elementele raportului juridic sunt: a. ipoteza, dispozitia, sanctiunea b. continutul, obiectul, subiectele c. dreptul subiectiv, obligatia corelativ d. subiectele, dreptul subiectiv, obligatia corelativ 53. Regula n raporturile juridice obligationale este a. solidaritatea b. divizibilitatea c. indivizibilitatea d. solidaritatea activa 54. Pot forma obiectul unui contract de vnzare - cumprare : a. drumurile nationale b. aerul c. apartamentele proprietate privat. d. teritoriul Romniei 55. Constituie cerinta generala a valabilittii obiectului actului juridic civil: a. sa fie in circuitul civil b. existenta autorizatiei administrative sau judiciare c. sa fie imoral d. sa fie illicit 56. a. b. c. d. Constituie cerinta generala a valabilittii obiectului actului juridic civil: sa fie imoral sa fie ilicit existenta autorizatiei administrative sau judiciare sa fie determinat sau determinabil

57. Termenul, ca modalitate a actului juridic, poate fi definit ca fiind: a. poate fi definit ca fiind un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile b. poate fi definit ca fiind un eveniment, viitor si nesigur, de care depinde existenta (nasterea ori desfiintarea) actului juridic c. produce efecte ex tunc d. nu consta intr-o imprejurare viitoare 58. a. b. c. d. 59. a. b. c. d. Spre deosebire de nulitate, caducitatea: produce efecte ex tunc produce efecte numai pentru viitor intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic presupune un act nevalabil incheiat Spre deosebire de nulitate, caducitatea: se intalneste numai in sfera actelor uniltarale presupune un act valabil incheiat intervine intotdeauna pentru cauze ulteriore incheierii lui toate raspunsurile sunt corecte

60. Spre deosebire de nulitate, caducitatea: a. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic b. presupune un act nevalabil incheiat c. intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui d. priveste orice act juridic 61. Spre deosebire de nulitate, revocarea: a. se aplica, in principiu, numai liberalitatilor b. este determinata de cauze de nevalabilitate c. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic d. intervine pentru cauze concomitente momentului incheierii actului juridic 62. Spre deosebire de nulitate, inopozabilitatea: a. priveste orice act juridic b. se aplica actelor incheiate prin reprezentare c. presupune un act juridic nevalabil incheiat d. este judiciar 63. Spre deosebire de nulitate, inopozabilitatea: a. opreaza de drept b. este judiciara c. presupune un act juridic nevalabil incheiat d. priveste orice act juridic 64. Spre deosebire de nulitate, inopozabilitatea: a. presupune un act juridic nevalabil incheiat b. presupune un act juridic valabil incheiat c. priveste orice act juridic d. este judiciara 65. Spre deosebire de nulitate, inopozabilitatea: a. presupune un act juridic nevalabil incheiat b. priveste orice act juridic c. este judiciara d. priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti 66. Dupa intinderea efectelor sale, nulitatea poate fi: a. absoluta si relativa b. partiala si totala c. expresa si virtuala d. de fond si de forma 67. Dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic, nulitatea poate fi: a. absoluta si relativa b. partiala si totala c. expresa si virtuala d. de fond si de forma 68. Actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii: a. are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi) b. poate fi opus tertilor care, ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, au dobandit in mod valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil c. nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, vreun drept personal in legatura cu acelasi imobil d. nu are caracter confirmativ

69. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de predeces al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in viata, aceasta clauza: a. este valabila si opozabila tertilor, chiar daca clauza de intoarcere nu a fost inscrisa in cartea funciara b. este lovita de nulitate absoluta c. nu poate fi opusa in niciun caz tertilor subachizitori cu titlu oneros si de buna-credinta d. este valabila in anumite cazuri 70. Nulitatea absoluta: a. opereaz de drept, in principiu b. este expres prevazuta de lege c. este aparenta d. intervine in cazul dolului principal 71. Nulitatea relativa: a. poate fi invocata de oricine face dovada unui interes serios si legitim b. este oricand prescriptibila pe cale de actiune sau exceptiune c. nu este aplicabila in toate cazurile de eroare la incheierea actului juridic civil d. opereaza de drept 72. Obiectul actului juridic civil: a. consta in drepturile si obligatiile partilor b. trebuie sa fie determinat c. consta in scopul urmarit la incheierea actului d. depinde de existenta autorizatiei administrative sau judiciare 73. Clasificarea nulittilor n nulitti absolute ai nulitti relative se face dup : a. cum sunt sau nu expres prevzute de lege b. natura interesului ocrotit c. ntinderea efectelor d. felul conditiei de valabilitate 74. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se clasifica in: a. diviziblie ai indivizibile b. fungiblie si nefungibile c. sesizabile si insesizabile d. principale si accesorii 75. In functie de natura lor si de calificarea data de lege, bunurile se impart in: a. bunuri care se afla in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil b. bunuri mobile si bunuri imobile c. bunuri principale si bunuri accesorii d. bunuri divizibile si bunuri indivizibile 76. Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi imobile: A. prin natura lor B. prin determinarea legii C. prin obiectul la care se aplica D. prin destinatie a. A+B+C b. A+C+D c. B+C+D d. A+B+D

77. Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi mobile: A. prin destinatie B. prin natura lor C. prin determinarea legii D. prin obiectul la care se aplica B+C A+C C+D A+D

a. b. c. d.

78. Fondurile de pamant si cladirile sunt bunuri imobile: a. prin obiectul la care se aplica b. prin destinatie c. prin natura lor d. prin determinarea legii 79. Recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori sunt: a. bunuri imobile prin obiectul la care se aplica b. bunuri mobile prin determinarea legii c. bunuri imobile prin natura lor d. bunuri imobile prin destinatie 80. Servitutile sunt bunuri: a. imobile prin obiectul la care se aplica b. imobile prin destinatia lor c. mobile prin determinarea legii d. mobile prin natura lor 81. Statuile sunt bunuri: A. mobile prin natura lor, daca sunt depozitate temporar si provizoriu de proprietarul lor intr-un apartament B. mobile prin natura lor, daca proprietarul le-a asezat inadins in locuinta sa, putandu-se scoate fara a se strica sau deteriora partea fondului catre care au fost asezate C. imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat inadins in locuinta sa D. imobile prin obiectul la care se aplica a. b. c. d. A+D A+C B+C B+D

82. Autoturismele de teren sunt bunuri: a. consumptibile b. insesizabile c. indivizibile d. imobile 83. Fructele de pe arbori, neculese inca, constituie bunuri: A. mobile B. imobile C. consumptibile D. mobile prin natura lor B+C A+C B+D A+D

a. b. c. d.

10

84. Reprezint caractere ale raportului juridic civil: A. n orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de obligatii B. raportul juridic civil are caracter social C. raportul juridic civil are caracter volitional D. raportul juridic se caracterizeaza prin pozita de egalitate juridica a partilor A+B+C B+C+D A+C+D A+B+D n cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin: A. poprire, novatie prin schimbare de debitor B. delegatie C. subrogatie personala D. novatie prin schimbare de creditor a. b. c. d. A+C B+C A+B A+C+D

a. b. c. d. 85.

86. n cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin: a. cesiunea de creanta b. stipulatia pentru altul c. delegatia d. poprirea 87. n cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin: a. novatie prin schimbare de creditor b. stipulatia pentru altul c. cesiunea de creanta d. subrogatia personala 88. n cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin: a. stipulatie pentru altul b. subrogatia personala c. poprire d. delegatie 89. In functie de natura continutului lor, drepturile subiective se impart in: a. absolute si relative b. principale si accesorii c. patrimoniale si nepatrimoniale d. pure si simple si afectate de modalitati 90. Au caracter absolut: A. drepturile personal nepatrimoniale B. drepturile de creanta C. drepturile reale D. drepturile patrimoniale a. A+C b. A+D c. B+C d. C+D

11

91. Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept: a. in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva pentru a si-l realiza b. in virtutea caruia titularul poate pretinde subiectului pasiv o conduita determinata, fara de care dreptul nu se poate realiza c. care are o existenta de sine statatoare, soarta sa nedepinzand de vreun drept d. a carui soarta juridica depinde de existenta altui drept subiectiv civil, cu rol de drept principal 92. Este naturala sau imperfecta acea obligatie civila: a. a carei executare este asigurata in caz de neexecutare de catre debitor, printr-o actiune in justitie b. a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre debitor, nu se mai poate cere restituirea ei c. care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la insusi rezultat d. care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat 93. Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat este o obligatie: a. de diligenta b. de mijloace c. de rezultat sau determinata d. pozitiva 94. Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat, este o obligatie: a. de diligenta b. de rezultat c. determinata d. obisnuita 95. Obligatia detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva este o obligatie: a. reala b. imperfecta c. de a nu face d. de a da 96. Sunt principii ale dreptului civil romn: A. principiul egalitatii in fata legii civile B. principiul consensualismului C. principiul ocrotirii drepturilor subiective civile D. principiul ocrotirii bunei-credinte a. A+C b. B+C c. A+D d. B+D 97. Principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp sunt: A. principiul retroactivitatii B. principiul aplicarii immediate a legii civile noi C. principiul neretroactivitatii D. principiul ultraactivitatii a. A+B b. B+C c. A+C d. B+D

12

98. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care indeplinesc si urmatoarele conditii: A. sunt acte de dispozitie B. sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal C. sunt lezionare pentru minor D. sunt aleatorii. a. A+B b. B+C c. B+D d. B+C+D 99. Sunt acte juridice solemne: A. revocarea expresa a unui legat B. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar C. renuntarea expresa la succesiune D. donatia a. A+B+D b. A+B+C c. A+B+C+D d. B+C+D 100. Constituie cauze de nulitate absoluta a unui act juridic civil: a. error in corpore si error in personam b. error in corpore si error in substantiam c. nerespectarea unei incapacitati de folosinta a unei persoane fizice, impusa pentru ocrotirea unui interes privat d. nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice 101. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: A. Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta B. Lipseste intentia de a produce efecte juridice cand declaratia de vointa a fost facuta jocandi causa C. Este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului D. Vanzarea cumpararea unui teren este un act juridic consensual a. A+B+D b. A+B+C c. A+C+D d. B+C+D 102. Constituie exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale: A. legatul B. donatia C. retractarea renuntarii la mostenire D. oferta de a contracta, inainte de a ajunge la destinatar a. A+B b. A+B+C c. B+C d. B+D 103. Comodatul constituie: A. un act juridic aleatoriu B. un act juridic dezinteresat C. o liberalitate D. un act juridic bilateral a. A+B+C b. B+D c. B+C d. B+C+D 104. Ipoteca constituie: a. un act juridic translativ b. un act juridic declarativ c. un act juridic constitutiv d. un act cu titlu gratuit

13

105. Vanzarea-cumpararea unui teren este un act juridic: a. translativ, unilateral, consensual b. consensual, inter vivos c. solemn, numit d. consensual, numit 106. Produce efecte numai pentru viitor: A. nulitatea relativa B. caducitatea C. nulitatea absoluta D. rezilierea a. B+D b. A+C c. C+D d. A+D 107. Dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor, bunurile sunt: a. fungibile si nefungibile b. consumptibile si neconsumptibile c. frugifere si nefrugifere d. corporale si necorporale 108. Dupa modul de percepere, bunurile se impart in: a. fungibile si nefungibile b. consumptibile si neconsumptibile c. frugifere si nefrugifere d. corporale si necorporale 109. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se impart in: a. fungibile si nefungibile b. consumptibile si neconsumptibile c. frugifere si nefrugifere d. corporale si necorporale 110. Dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor, bunurile se impart in: a. fungibile si nefungibile b. consumptibile si neconsumptibile c. divizibile si indivizibile d. corporale si necorporale 111. Uzufructul lucrurilor imobile este: a. imobil prin natura lui b. imobil prin obiectul la care se aplica c. imobil prin destinatie d. mobil prin anticipatie 112. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: A. Ipoteca are ca obiect un imobil, pe cnd gajul priveste un mobil B. Pentru imobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru mobile posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate. C. Gajul are ca obiect un imobil, pe cnd ipoteca priveste un mobil D. Pentru mobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru imobile posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate. a. A+D b. B+C c. A+B d. B+D

14

113. Bunul ce nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat, este: a. consumptibil b. nefungibil c. fungibil d. neconsumptibil 114. Acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice consumarea substantei ori instrainarea lui este: a. fungibil b. nefungibil c. consumptibil d. neconsumptibil 115. Acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse numite fructe este: a. consumptibil b. fungibil c. frugifer d. nefungibil 116. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: A. Capacitatea este regula, incapacitatea reprezinta exceptia B. Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit in tot sau in parte de capacitatea de exercitiu decat in cazurile si conditiile stabilite de lege C. O persoana fizica poate fi lipsita de capacitate de folosinta D. Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de exercitiu si nici lipsit in tot sau in parte de capacitatea de folosinta decat in cazurile si conditiile stabilite de lege a. A+D b. A+B c. C+D d. A+C 117. Conditiile de valabilitate ale consimtamantului sunt: A. sa provina de la o persoana cu discernamant B. sa fie exteriorizat C. intentia de a produce efecte juridice poate lipsi in anumite cazuri D. sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant a. A+B+C+D b. A+C+D c. A+B+D d. B+C+D 118. Capacitatea de a incheia acte juridice civile: A. este o stare de drept B. este o stare de fapt C. constituie o conditie necesara si suficienta pentru existenta discernamantului D. izvoraste numai din lege a. A+D b. B+D c. B+C d. A+B 119. Sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile: a. persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu b. persoanele fizice cu varsta intre 14 si 18 ani c. persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu d. persoanele fizice cu varsta intre 14 si 16 ani

15

120.

Actiunea in declararea simultiei: a. este prescriptibila in termenul general de 3 ani b. este imprescriptibila c. este prescriptiblia in termenul de 30 de ani d. este prescriptibila

121. Actiunile reale: a. sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv b. se prescriu, in principiu, in termenul general de 3 ani c. se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni d. se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni 122. Pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv: a. actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva b. actiunea in justitie poate fi perimata c. actiunea in justitie poate fi anulata d. actiunea in justitie poate fi retrasa

123. Pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv: a. actiunea in justitie trebuie sa fie admisa b. actiunea in justitie poate fi perimata c. actiunea in justitie poate fi anulata d. actiunea in justitie poate fi retrasa 124. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte: a. introducerea cererii de chemare in judecata opreste de drept cursul prescriptiei extinctive b. introducerea cererii de chemare in judecata intrerupe prescriptia dreptului la actiune, chiar daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala c. introducerea cererii de chemare in judecata sterge provizoriu si conditionat prescriptia scursa pana la data inregistrarii cererii introductive de instanta d. Actiunea in tagada paternitatii formulata de copil sau de mama acestuia este prescriptibila 125. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte: a. prescriptia stinge dreptul subiectiv civil b. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva are, in principiu, caracter judiciar c. prescriptia implinita nu poate fi invocata de instanta din oficiu d. nu constituie cauza temeinice pentru repunerea in termenul de prescriptie extinctiva: parasirea minorului de catre reprezentantul sau ocrotitorul legal 126. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: A. Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o B. Suspendarea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o C. Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se ai timpul scurs inainte de suspendare. D. Dupa incetarea intreruperii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se ai timpul scurs inainte de suspendare. a. b. c. d. 127. A+C A+D B+C B+D

Prescriptia se intrerupe: a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi b. c. d. in raporturile intre soti prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate 16

128. Prescriptia se intrerupe: a. b. c. d. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, cu conditia ca cererea sa nu fie respinsa, anulata, perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi in raporturile intre soti intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate

129. Cursul prescriptiei se suspenda: a. b. c. d. in raporturile intre soti prin introducerea unei cereri de chemare in judecata prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia prin introducerea unei cereri de arbitrare

130. Cursul prescriptiei se suspenda: a. b. c. d. 131. intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate prin introducerea unei cereri de chemare in judecata prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia prin introducerea unei cereri de arbitrare

Cursul prescriptiei se suspenda: a. b. c. d. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi prin introducerea unei cereri de chemare in judecata prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia prin introducerea unei cereri de arbitrare

132.

Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: A. Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrarii. B. Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare. C. Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data implinirii termenului ori realizarii conditiei D. Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta incepe sa curga de la data cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului. a. b. c. d. A+B+D A+B+C A+B C+D

17

133. Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic, pentru violenta, incepe sa curga de la data: a. cand aceasta a incetat b. cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului c. cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea d. cnd s-a nscut raportul juridic 134. Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data: a. nasterii raportului juridic b. implinirii ori realizarii conditiei c. descoperirii viciilor d. cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea

135. Sunt actiuni nepatrimoniale prescriptibile extinctiv: A. actiunea in anulabilitate B. actiunea in stabilirea paternitatii C. actiunea in tagada paternitatii D. actiunea in nulitate relativa a casatoriei a. b. c. d. 136. B+C+D A+B+C+D A+C+D A+B+C

Constituie actiuni reale imprescriptibile extinctiv: a. b. c. d. actiunea in partaj actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata actiunea proprietarului care revendica suprafata de teren smulsa de un rau si alipita de suprafata de teren a paratului actiunea confesorie prin care se urmareste apararea dreptului de uzufruct

137.

Sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv: a. b. c. d. drepturile de creanta actiunile in revendicare imobiliara actiunea in partaj actiunea negatorie

138.

Prescriptia dreptului la actiune: a. b. c. d. stinge dreptul subiectiv stinge obligatia corelativa are ca efect nasterea in patrimoniul debitorului a unei obligatii facultative stinge doar drepturile principale, fara a le stinge pe cele accesorii

139. Debitorul care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris: a. b. c. d. are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul platii nedatorate, daca nu a stiut ca dreptul era prescris are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul imbogatirii fara just temei nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei. are dreptul sa ceara inapoierea prestatie si daca a stiut ca dreptul era prescris.

18

140.

Obiectele de cult religios sunt bunuri: A. aflate n circuitul civil; B. mobile; C. fungibile; D. incorporale a. b. c. d. A+B+C B+C+D B+C A+B+D

141. Sunt dezmembrminte ale dreptului de proprietate: A. dreptul de uz, dreptul de uzufruct; B. privilegiile; C. dreptul de superficie; D. dreptul de abitatie. a. b. c. d. A+C A+B+C A+C+D B+C+D

142. Sunt drepturi reale principale: a. b. c. d. 143. dreptul de retentie privilegiile dreptul concesiune dreptul de gaj

Vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete este anulabila pentru: a. b. c. d. leziune, daca pretul este derizoriu lipsa incuviintarii instantei (autoritatii) tutelare incapacitatea de exercitiu a minorului lipsa capacitatii de folosinta

144. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: A. Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act autentic, sau prin act sub semnatura privata B. Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului, ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba. C. Actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el forma solemna. D. Testamentul este un act consensual a. b. c. d. A+C+D A+B+C B+C+D A+B+D

145. Sunt acte solemne: A. donatia B. ipoteca conventionala C. Subrogarea in drepturile creditorului consimtita de debitor D. Vanzarea-cumpararea unui teren a. b. c. d. A+B+D A+B+C+D A+B+C B+C+D 19

146.

Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt: a. b. c. d. acte de dispozitie cu titlu gratuit aleatorii incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal

147. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt: a. de administrare b. de dispozitie c. aleatorii d. cu titlu gratuit a. b. c. d. a b c d

148. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt: a. acte de dispozitie b. comutative c. cu titlu gratuit d. aleatorii a. b. c. d. 149. a b c d

Donatia intre soti este: a. interzisa, sub sanctiunea nulitatii relative b. inopozabila creditorilor personali c revocabila d. irevocabila a. b. c. d. a b c d

150. Asigurarea de viata este un act: a. b. c. d. comutativ nenumit de administrare de conservare

151. In delimitarea dreptului familiei fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele deosebiri: a. in dreptul familiei sunt dominante raporturile patrimoniale; b. normele majoritare in dreptul familiei sunt cele dispozitive; c. in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale. d. in dreptul familiei sunt reglementate doar raporturi nepatrimoniale. a. a b. b c. c d. d

20

152. In delimitarea dreptului muncii fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele deosebiri: a. pe parcursul raporturilor de munca, subiectele se afla in pozitie de subordonare; b. in dreptul muncii sunt majoritare raporturile nepatrimoniale; c. dominante in dreptul muncii sunt normele imperative d. in dreptul muncii exista fie subordonare, fie pozitie de egalitate, dupa caz. a. b. c. d. 153. In categoria izvoarelor dreptului civil trebuie incadrate si: a. reglementarile internationale (conventii, pacte, acorduri); b. actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.) c. jurisprudenta d. doctrina. a+b b+c a+c c+d a+b b+c a+c a+d

a. b. c. d. 154.

a. b. c. d. 155.

Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin: a. abrogarea ei implicita; b. abrogarea ei expresa; c. desuetudine. d. abrogare prin orice act normativ, chiar de o mai mica importanta. a+b b+c a+c a+b+d

Egalitatea partilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezinta: a. egalitatea acestora in fata legii civile; b. egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil; c. egalitatea reala, materiala intre partile raportului juridic civil. d. un principiu de drept, in general. a. b. c. d. 156. Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele: a. dreptul de servitute; b. dreptul de ipoteca; c. posesia d. superficia. a. b. c. d. a b c d b c a d

21

157. Dreptul real si dreptul de creanta se aseamana, printre altele, prin aceea ca: a. au determinate atat subiectul activ, cat si subiectul pasiv; b. sunt evaluabile pecuniar; c. sunt insotite de prerogativa preferintei. d. izvorasc din acelasi act juridic intotdeauna. a. b. c. d. 158. Abuzul de drept subiectiv civil: a. inseamna depasirea limitelor externe, de ordin material sau juridic, ale dreptului respectiv; b. constituie o exceptie de la principiulpacta sunt servanda ; c. presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta d. nu poate fi invocat in fata instantei. a. b. c. d. 159. Prin obligati de a da se intelege indatorirea: a. de a preda un lucru; b. de a transmite un drept de creanta; c. de a transmite sau a constitui un drept real d. de a presta un serviciu in mod gratuit, conform contractului. a. b. c. d. 160. Constituie o obligatie de mijloace: a. obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea pacientului; b. obligatia de a castiga un anumit proces, asumata de avocat fata de clientul sau; c. obligatia de a preda un anumit lucru. d. obligatia izvorata din natura bunului. a. b. c. d. 161. 14. Obligatiile naturale: a. nu se bucura de vreo sanctiune (protectie) juridica; b. pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare); c. sunt indatoriri care decurg din regulile de convietuire sociala d. izvorasc din dreptul natural. a. b. c. d. a b c d a b c d a b c d a b c d b c a d

22

162. Este un imobil prin obiectul la care se aplica: a. fondul de comert; b. dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie; c. dreptul de proprietate asupra unui teren. d. un bun imobil incorporat intr-unul imobil. a. b. c. d. 163. Dupa cum pot fi inlocuire sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea platii, bunurile se clasifica in: a. divizibile si indivizibile; b. frugifere si nefrugifere; c. fungibile si nefungibile. d. consumptibile si neconsumptibile. a. b. c. d. 164. Nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului: a. bunurile incorporale; b. obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel; c. bunurile insesizabile: d. niciun fel de bunuri, daca debitorul nu este de acord cu executarea lor. a+b b+c a+c a+d a b c d a b c d

a. b. c. d. 165.

Categoria bunurilor incorporale include: a. dreptul de proprietate asupra unui bun mobil prin natura lui; b. titlurile de valoare; c. toate drepturile subiective d. drepturile nepatrimoniale. a. b. c. d. 166. Pentru a fi incuviintata de instanta, proba trebuie sa indeplineasca, printre altele, urmatoarele conditii: a. sa fie utila; b. sa aiba legatura cu pricina; c. sa fie de natura sa conduca la rezolvarea cauzei; d. s nu mai fi fost folosit n alte pricini. a. b. c. d. a+b b+c a+c c+d 23 a b c d

167. Faptele care trebuie sa fie dovedite sunt: a. faptele materiale exteriorizate; b. faptele cunoscute personal de judecator; c. faptele constante, d. faptele negative. a+b b+c a+c c+d

a. b. c. d. 168.

In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic, fac dovada pana la proba contrarie: a. mentiunile ce reprezinta constatarile personale ale agentului instrumentator; b. mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator; c. mentiunile straine de obiectul inscrisului; d. toate mentiunile. a. b. c. d. 169. Prezumtiile simple, judecatoresti: a. sunt nelimitate ca numar; b. sunt relative; c. nu sunt susceptibile de rasturnare prin alte mijloace de probatiune admise de lege; d. sunt absolute. a+b b+c a+c c+d a b c d

a. b. c. d. 170.

Constituie prezumtii legale absolute (jure et de jure): a. prezumtia legala de plata; b. prezumtia timpului legal al conceptiei; c. prezumtia puterii lucrului judecat; d. prezumtia de paternitate. a. b. c. d. 171. Constituie prezumtii legale relative (juris tantum): a. prezumtia puterii lucrului judecat; b. prezumtia de paternitate; c. prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei d. prezumtia puterii lucrului judecat. a+b b+c a+c a+d a+b b+c a+c c+d

a. b. c. d.

24

172. Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in: a. actele juridice cauzale si acte juridice abstracte; b. acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit; c. patrimoniale si nepatrimoniale; d. consensuale, formale si reale. a. b. c. d. 173. In cazul actelor juridice intre vii translative, dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic se transmite in momentul: a. predarii, afara de cazul cand partile au prevazut altfel; b. realizarii acordului de vointa; c. semnarii inscrisului ce constata contractul. d. pltii pretului. a. b. c. d. 174. Este vorba de un act juridic declarativ in cazul: a. conventiei de partaj; b. cesiunii de creanta; c. conventiei de ipoteca; d. contractul de vnzare cumprare. a. b. c. d. 175. Actul juridic de confirmare: a. este o conventie prin care se ratifica un act juridic anulabil; b. valideaza retroactiv actul juridic anulabil; c. presupune refacerea actului juridic anulabil d. este obligatoriu la actele translative de drepturi. a. b. c. d. 176. Sunt acte juridice civile solemne: a. revocarea expresa a unui legat; b. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar; c. renuntarea expresa la succesiune; d. mprumutul. a+b b+c a+b+c a+d a b c d a b c d a b c d a b c d

a. b. c. d.

25

177. Capacitatea de a incheia actul juridic civil este o conditie: a. de fond; b. de forma; c. neesentiala si speciala; d. de eficacitate a. b. c. d. 178. Constituie cerinte ale valabilitatii consimtamantului: a. sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu; b. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice; c. sa nu fie exteriorizat; d. s fie determinabil; a. b. c. d. 179. Tacerea valoreaza consimtamant: a. cand legea prevede expres aceasta; b. cand prin vointa expresa a partilor se atribuie tacerii valoare de consimtamant; c. cand, potrivit obiceiului, tacerii i se atribuie valoare de consimtamant; d. n cazul surdo-mutilor. a. b. c. d. 180. Lipseste intentia de a produce efecte juridice: a. cand declaratia de vointa a fost facutaiocandi causa; b. cand declaratia de vointa s-a facut sub conditie simpla potestativa din partea celui ce se obliga; c. cand manifestarea de vointa s-a facut cu orezervatio mentalis, chiar daca nu a fost cunoscuta de contractant; d. cnd manifestarea de voint nu a fost fcut n scris. a. b. c. d. a b c d a+b a+c a+b+c d a b c d a b c d

26

181. Constituie viciu de consimtamant: a. eroarea; b. dolul ; c. violenta; d. leziunea. a+c b+d c+d a+b+c+d

a. b. c. d. 182.

a. b. c. d. 183.

Falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia in cazul in care priveste: a. calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic; b. natura actului juridic; c. identitatea fizica a obiectului acelui act juridic; d. persoanei cocontractante. a+d b+c c+d b+d

Atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie este vorba de: a. error in negotium; b. error in corpore; c. error in substantiam. d. error in personam. a. b. c. d. 184. Este vorba de un viciu de consimtamant in cazul in care: a. lipseste discernamantul; b. manifestarea de vointa este prea vaga; c. partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia. d. partea nu avea capacitatea de a ncheia actul. a. b. c. d. 185. Eroarea asupra persoanei cu care s-a contractat: a. atrage nulitatea absoluta a actului juridic; b. este, in toate cazurile, viciu de consimtamant; c. poate atrage anularea actului juridic, in conditiile legii. d. nu produce efecte juridice. a. b. c. d. a b c d a b c d a b c d

27

186. Dolul: a. este o eroare provocata; b. atrage ntotdeauna nulitatea absolut; c. se prezuma; d. nu are efecte asupra valabilittii actului. a. b. c. d. 187. Dolul: a. este aplicabil si actelor juridice unilaterale; b. nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand provine de la reprezentantul cocontractantului; c. incident (secundar) atrage nulitatea relativa. d. poate fi probat prin orice mijloace juridice. a+d b+c c+d d a b c d

a. b. c. d. 188.

Dolul: a. se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului juridic; b. nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti era cunoscuta de cocontractant; c. este aplicabil numai actelor juridice bilaterale; d. se presupune la actele unilaterale (testament). a. b. c. d. 189. Violenta constituie viciu de consimtamant daca: a. amenintarea nu este justa; b. provine numai de la persoana cu care s-a contractat; c. este indiferenta. d. partea este amenintat cu exercitarea unei ci legale. a. b. c. d. 190. In materia violentei, ca viciu de consimtamant: a. amenintarea trebuie sa provina de la cocontractant; b. temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala; c. sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta d. rul priveste numai integritatea fizic a persoanei. a. b. c. d. a b c d a b c d a b c d

28

191. Nu exista un element obiectiv in structura: a. erorii; b. dolului; c. violentei; d. leziunii. a. b. c. 192. Ca regula, viciile de consimtamant: a. atrag nulitatea absoluta; b. atrag nulitatea relativa; c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic; d. nu produc efecte juridice. a b c d a b c

a. b. c. d. 193.

Obiectul actului juridic civil consta in: a. clauzele stabilite de parti; b. conduita partilor; c. drepturile si obligatiile partilor; d. actiunile ori inactiunile la care prtile sunt ndrepttite. a. b. c. d. 194. Constituie cerinte generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil: a. existenta autorizatiei administrative sau judiciare; b. obiectul sa fie real; c. obiectul sa fie determinat sau determinabil; d. obiectul s fie corporal. a. b. c. d. 195. Obiectul actului juridic civil: a. consta in drepturile si obligatiile partilor; b. trebuie, printre altele, sa fie licit; c. consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic. d. se refer la bunul material. a. b. c. d. a b c d a b c d a b+d c a+d

29

196. Se pot transmite prin acte intre vii: a. patrimoniul unei persoane fizice; b. obligatiile unei persoane fizice; c. drepturile unei persoane fizice; d. bunurile care fac parte dintr-o mostenire nedeschis. a. b. c. d. 197. Obiectul actului juridic civil: a. poate sa priveasca si un bun viitor; b. consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic; c.este o conditie de fond si esentiala; d. este o conditie de eficacitate si generala a actului juridic. a. b. c. d. 198. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa fie: a. determinata sau cel putin determinabila; b. reala; c. explicita; d. posibil. a. b. c. d. 199. Cauza actului juridic civil este falsa: a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat); b. daca lipseste scopul imediat intr-un act juridic nenumit; c. in cazul lipsei discernamantului; d. cnd discernmntul este viciat. a. b. c. d. 200. Pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil trebuie sa fie printre altele: a. licita si morala; b. probata; c. posibila; d. s fie real. a+d b c +b d a b c d a b c d a b c d a+b a+c b+c d

a. b. c. d.

30

201. Conversiunea actului juridic: a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie, intre cele doua obligatii existand un element de diferenta; b. este posibila si in cazul nulitatii absolute; c. poate interveni indiferent de intinderea nulitatii; d. intervine si n cazul novatiei. a. b. c. d. 202. Forma ceruta ad validitatem: a. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic; b. consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic; c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic, d. poate consta n manifestarea tacit a vointei. a. b. c. d. 203. Forma ceruta ad validitatem: a. consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic; b. este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa; c. reprezinta o aplicatie a principiului consensualismului; d. este diferit de forma solemn. a. b. c. d. 204. Nerespectarea formei actului juridic cerute ad validitatem: a. nu afecteaza valabilitatea actului juridic, ci doar posibilitatea dovedirii acestuia; b. atrage nulitatea relativa; c. atrage nulitatea absoluta; d. poate fi complinit ulterior. a. b. c. d. a b c d a b c d a b c d a b c d

31

205. Forma este ceruta ad validitatem in cazul: a. depozitului voluntar; b. contractului de inchiriere a locuintei; c.actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial; d. contractelor de vnzare cumprare de bunuri mobile. a. b. c. d. 206. Conversiunea unui act juridic opereaza daca sunt indeplinite si conditiile: a. unele clauze ale actului nul sunt desfiintate iar altele mentinute; b. sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil; c. actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de valabilitate iar acestea sa se regaseasca in actul desfiintat; d. dac actul este autentic. a. b. c. d. 207. Forma ad probationem: a. presupune intocmirea unui inscris autentic; b. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare; c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic; d. nerespectarea ei atrage sanctiunea nulittii actului. a. b. c. d. 208. Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem: a. atrage nulitatea relativa a actului juridic; b. atrage nulitatea partiala a actului juridic; c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic; d. atrage inadmisibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de prob. a. b. c. d. 209. Nu constituie o modalitate a actului juridic civil: a. termenul; b. capacitatea; c. cauza (scopul) actului juridic civil; d. conditia. a+b b+c a+c a+d a b c+d d a b c d a+b b+c a+c d+c a b c d

a. b. c. d.

32

210. Obligatia asumata sub conditie: a. rezolutorie cauzala- este nula; b. pur potestativa din partea creditorului - este valabila; c. suspensiva pur potestativa din partea debitorului- este valabil. d. mixt - depinde de vointa uneia din prti si de hazard. a. b. c. d. 211. Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti este: a. mixta; b. potestativa simpla; c. pur potestativa; d. cauzal. a. b. c. d. 212. In cazul conditiei suspensive, pendente conditione: a. creditorul este indreptatit sa solicite executarea obligatiei; b. riscul pieirii fortuite a lucrului individual determinat care face obiectul obligatiei de a da va fi suportat de catre dobanditor c. dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara; d. debitorul, la cererea creditorului, este obligat s-si execute obligatia. a. b. c. d. 213. In cazul in care s-a realizat (implinit) conditia rezolutorie: a. actul juridic se consolideaza retroactiv, afara de cazul cand partile au prevazut altfel; b. partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate; c. fructele care au fost culese de dobanditor trebuie restituite; d. se pstreaz actele de dispozitie. a. b. c. d. 214. Este lovita de nulitate obligatia asumata sub conditie: a. suspensiva pur potestativa din partea creditorului, b. rezolutorie pur potestativa din partea donatorului; c. suspensiva potestativa simpla din partea promitentului; d. ilicit ori imoral. a b c d a b c d a b c d a b c d

a. b. c. d.

a b+d c+d d

33

215. Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din parti si de vointa unei persoane nedeterminate este: a. mixta; b. pur potestativa; c. potestativa simpla; d. cauzal. a. b. c. d. 216. Constituie conditie mixta conditia a carei realizare depinde de: a. exclusiv vointa unei parti sau de hazard; b. vointa unei parti si de vointa unei persoane nedeterminate; c. vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate. d. vointa unei parti si de un fapt exterior. a. b. c. d. 217. Principiul pacta sunt servanda: a. este un principiu general al dreptului civil; b. este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele juridice unilaterale; c. este un principiu care guverneaza efectele nulitatii actului juridic; d. nu mai are aplicare n prezent. a. b. c. d. 218. Pacta sunt servanta : a. principiul fortei obligatorii; b.o regula generala, aplicabila in cadrul diferitelor institutii de drept civil; c. se aplic numai actelor bilaterale; d. se aplic numai actelor unilaterale. a+b b+c a+c c+d a b c d a b c d a b c d

a. b. c. d.

34

219. Este vorba de o restrngere a efectelor principiului pacta sunt servanda in cazul: a. incetarii imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului; b. incetarea locatiunii datorita mortii locatarului; c. prelungirii, prin lege, a efectelor anumitor acte juridice; d. prelungirea efectelor actului cu executare succesiv datorit suspendrii temporare a executrii lui. a. b. c. d. 220. Se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva in cazul: a. culpei sub forma neglijentei; b. parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal; c. erorii de drept. d. nu se poate dispune niciodata. a. b. c. d. 221. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun: a. trebuie ceruta numai de cel impotriva caruia s-a implinit prescriptia; b. poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie; c. opereaza de drept si automat d. opereaza fara interventia instantei, intre parti. a. b. c. d. 222. In sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie extinctiva: a. se dispune numai pentru cauzele enumerate limitativ de lege; b. nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva; c. opereaza de drept. d. nu este permisa. a. a b. b c. c d. d 223. Conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati: a. intrerupe cursul prescriptiei extinctive; b. nu are nici o consecinta juridica in privinta cursului prescriptiei extinctive; c. constituie o novatie. d. este inadmisibila. a. a b. b c. c d. d a b c d a b c d a+b b c c+d

35

224. Argumentul apreciativ formal per a contrario este specific: a. metodei sistematice de interpretare a legii; b. interpretrii restrictive; c. metodei logice. d. metodei teleologice. a. b. c. d. a b c d

225. Faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. sa fie verosimil; b. sa fie pertinent; c. sa fie concludent; d. toate aceste conditii. a. b. c. d. 226. Nu pot avea calitatea de martor: a. rudele si afinii pn la gradul al treilea; b. interzisii judectoresti; c. cei condamnati pentru mrturie mincinoas; d. toti cei de mai sus. a. b. c. d. a b c d a b c d

227. Termenul drept desemneaz: a. prerogativa unei persoane de a avea un anumit comportament social si de a pretinde celorlalti o anumit condui; b. totalitatea normelor juridice aflate n vigoare c. inseamn stiint si are ca obiect cercetarea si studierea normelor juridice; d. toate aceste acceptiuni. a. b. c. d. a b c d

228. Care sunt conditiile pe care trebuie s le ndeplineasc un bun pentru a dobndi semnificatie juridic: a. s aib valoare economic; b. s-i fie util omului; c. s poat fi nsuait; d. toate aceste conditii. a. b. c. d. a b c d

36

229. Mrturia are urmtoarele trsturi: a. caracter oral; b. este personal; c. priveste acte sau fapte comise anterior; d. toate aceste trsturi. a. b. c. d. 230. Nu pot face obiectul actelor juridice civile: a. aerul, lumina, marea; b. bunurile care prin destinatia lor sunt in folosul comunitatii; c. bunurile care constituie monopol de stat; d. toate aceste bunuri. a. b. c. d. 231. Dupa criteriul partii careia ii profita, termenul poate fi: a. in favoarea debitorului; b. in favoarea creditorului; c. in favoarea ambelor parti. d. toate aceste forme a. b. c. d. 232. Sunt modalitati ale actului juridic civil: a. termenul; b. conditia; c. sarcina; d. toate aceste variante. a. b. c. d. 233. Faptele notorii sunt: a. fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite; b. fapte care au o existenta prezumata de lege; c. fapte cunoscute de judecator cu alt prilej; d. fapte ce nu pot face obiectul probatiunii decat in anumite conditii. a. b. c. d. a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d

37

234. Sunt izvoare ale dreptului civil: a. legile; b. decretele-lege; c. contractul colrctiv de munc; d. toate aceste izvoare. a. b. c. d. 235. Interpretarea legii poate fi: a. legala; b. concreta; c. ambele forme; d. nici una din aceste forme. a. b. c. d. 236. Drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor sunt: a. drepturi relative; b. drepturi absolute; c. drepturi patrimoniale; d. drepturi nepatrimoniale; a. b. c. d. 237. Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor: a. criteriul circulatiei juridice; b. gradul de determinare; c. modul de folosire; d. toate aceste criterii. a. b. c. d. 238. Alimentele sunt bunuri: a. generice; b. bunuri individuale determinate; c. bunuri comsumptibile; d. bunuri imobile. a. b. c. d. a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d

38

239. Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice: a. cel al solemnitatii (formalismului); b. cel al consensualismului; c. cel al remiterii bunului. d. toate aceste principii. a. b. c. d. 240. Dreptul administrativ face parte din: a. dreptul intern public; b. dreptul international public; c. dreptul international privat; d. dreptul intern privat. a. b. c. d. 241. Dupa criteriu timpului juridic legile se clasifica in: a. legi abrogative; b. legi interpretative; c. legi tranzitorii; d. toate aceste categorii de legi. a. b. c. d. 242. Apatrizii sunt: a. persoane cu dubla cetatenie; b. straini; c. cetateni romani; d. persoane fara nici o cetatenie. a. b. c. d. a b c d a b c d a b c d a b c d

243. Violenta se poate dovedi: a. prin inscrisuri; b. prin marturii; c. prin toate mijloacele de proba; d. prin prezumtii. a. b. c. d. a b c d

39

244. Copilul are capacitate de folosinta: a. de la momentul nasterii; b. de la momentul conceptiei, insa cu conditia de a se naste viu; c. de la varsta de 14 ani; d. de la varsta de 18 ani. a. b. c. d. 245. In raport de efectele produse, termenul ca modalitate a actului juridic civil se clasifica in: a. termen cert si incert; b. termen suspensiv si extinctiv; c. termen expres si implicit. d. toate aceste forme a. b. c. d. 246. In raport valabilitatea lor sarcinile se clasifica: a. sarcini imposibile; b. sarcini ilicite; c. sarcini imorale; d. toate aceste forme a. b. c. d. 247. Sunt exceptii, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiu irevocabilitatii: a. testamentul; b. retractarea renuntarii la mostenire; c. oferta. d. toate aceste acte. a. b. c. d. 248. Drepturile reale sunt: a. drepturi relative; b. drepturi absolute; c. drepturi patrimoniale; d. drepturi nepatrimoniale. a. b. c. d. a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d

40

249. Drepturile personale sunt: a. drepturi relative; b. drepturi absolute; c. drepturi patrimoniale; d. drepturi nepatrimoniale; a. b. c. d. 250. Dupa criteriul cauzei conditia se clasifica in: a. cauzala; b. potestativa; c. mixta; d. toate aceste forme. a. b. c. d. a b c d a b c d

41

S-ar putea să vă placă și