Sunteți pe pagina 1din 232
Anul 174 (XVIII) — Nr. 803 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
Anul 174 (XVIII) — Nr. 803 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Anul 174 (XVIII) — Nr. 803 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 25 septembrie 2006

SUMAR

 

Pagina

Anex„ la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.711/2006 privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006

3–232

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

ACTE

ALE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

CENTRALE

ADMINISTRAfiIEI

PUBLICE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006*)

Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 12 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.474 din 13 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind

organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile

∫i complet„rile ulterioare,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006**), elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa***) care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismic„ a construc˛iilor de locuin˛e, social-culturale, agrozootehnice ∫i industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 3/N/1992 publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 1—2/1992, cu cap. 11 ∫i 12 completate ∫i modificate prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 71/N/1996, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 11/1996, se aplic„ astfel:

a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a

Codului de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ

P 100-1/2006;

b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor

Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic.

Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea I —

Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006, prevederile acestui cod se pot aplica

la cererea investitorului, formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2

lit. a). (2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic, prevederile referitoare la ac˛iunea seismic„ cuprinse Ón cap. 3 ∫i anexa A din Codul de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006 se pot aplica la cererea investitorului, formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007. Art. 5. — La data public„rii prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 462 ∫i 462 bis din 31 mai 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se abrog„.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Radu Mircea Berceanu

Bucure∫ti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.711.

*) Ordinul nr. 1.711/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Revizuirea Codului de proiectare seismic„ P 100-1/2004. ***) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

3

COD

DE

PROIECTARE

SEISMIC√

PARTEA

I

ANEX√

Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006

3 COD DE PROIECTARE SEISMIC√ — PARTEA I ANEX√ Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

9

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

11

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

13

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

15

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

17

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

19

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

21

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

23

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

25

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

27

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

29

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

31

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

33

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

35

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

37

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

39

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

41

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

43

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

45

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

47

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

49

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

51

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

53

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

55

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

57

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

59

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

61

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

63

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

65

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

67

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

69

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

71

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 71

72

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

73

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

75

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

77

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

79

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

81

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 81

82

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

83

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

85

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

87

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

89

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

91

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

93

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 93

94

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

95

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 95

96

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

97

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

99

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

101

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

103

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

105

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

107

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

109

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 109

110

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

111

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 111

112

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

113

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 113

114

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

115

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 115

116

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

117

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 117

118

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

119

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 119

120

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

121

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 121

122

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

123

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 123

124

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

125

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 125

126

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

127

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 127

128

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

128 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

129

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 129

130

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

130 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

131

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 131

132

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

132 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

133

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 133

134

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

134 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

135

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 135

136

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

136 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

137

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 137

138

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

138 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

139

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 139

140

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

140 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

141

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 141

142

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

142 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

143

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 143

144

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

144 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

145

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 145

146

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

146 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

147

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 147

148

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

148 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

149

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 149

150

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

150 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

151

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 151

152

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

152 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

153

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 153

154

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

154 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

155

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 155

156

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

156 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

157

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 157

158

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

158 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006
158 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

159

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 159
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 159

160

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

160 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

161

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 161

162

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

162 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

163

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 163

164

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

164 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

165

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 165

166

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

166 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

167

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 167

168

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

168 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

169

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 169

170

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

170 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

171

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 171

172

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

172 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

173

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 173

174

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

174 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

175

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 175

176

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

176 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

177

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 177

178

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

178 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

179

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 179

180

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

180 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

181

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 181

182

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

182 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

183

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 183

184

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

184 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

185

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 185

186

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

186 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

187

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 187

188

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

188 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

189

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 189

190

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

190 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

191

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 191

192

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

192 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

193

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 193

194

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

194 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

195

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 195

196

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

196 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

197

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 197
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 197

198

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

198 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

199

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 199

200

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

200 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

201

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 201

202

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

202 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

203

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 203

204

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

204 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

205

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 205

206

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

206 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

207

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 207

208

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

208 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

209

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 209

210

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

210 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

211

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 211

212

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

212 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

213

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 213

214

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

214 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

215

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 215

216

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

216 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

217

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 217

218

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

218 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

219

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 219

220

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

220 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

221

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 221

222

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

222 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

223

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 223

224

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

224 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

225

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 225

226

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

226 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

227

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 227

228

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

228 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

229

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 229

230

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

230 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

231

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 231

232

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI —
ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 803 bis/25.IX.2006 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI —

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23 Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

&JUYDGY|133020]

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803 bis/25.IX.2006 con˛ine 232 de pagini.

Pre˛ul: 46,40 lei

ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.