Sunteți pe pagina 1din 7

CARL GUSTAV JUNG (1875 - 1961)

ARHETIPURILE
SI INCONSTIENTUL COLECTIV

„ I n p i e p t u l t a u s e a f l a s t e l e l e d e s t i n u l u i t a u ” , i i s p u n e I l l o l u i Wa l l e n s t e i n ( Fr i e d r i c h
Schiller (1759-1825) – Cei doi Piccolomini, actul al II-lea, scena VI), ceea ce ar putea
sat isface orice astrologie , daca s-ar sti cate ceva despre acest secret al inimii. Insa pana
nu demult el nu fusese dezlegat si n-as indrazni sa afirm ca astazi situatia este principial
diferita.
Invatatura tribala este sacru-periculoasa. Orice inva tatura ezot erica incearca sa
surprinda fata invizibila a sufletului si fi ecare pretinde pentru sine autoritat ea suprema.
Aceleasi trasaturi le regasim amplificat e la rel igiile mondiale dominante. Initial ele contin
o cunoastere proveni ta din revela tia secreta si exprima tainele sufletului in imagini
m i n u n a t e . Te m p l e l e s i s c r i e r i l e l o r s f i n t e t r a n s m i t p r i n c u v a n t s i i m a g i n e s t r a v e c h e a
invatatura sfanta, accesibila oricarei credint e, oricarei priviri sensibil e, oricarei minti
exigente. Cu cat imaginea transmisa este mai frumoasa, mai marea ta, mai cuprinzatoare,
cu atat se indeparteaza mai mult de experienta individuala. Experienta originara fiind
p i e r d u t a , n o i p u t e m i n c e r c a d o a r s - o a p ro x i m a m p r i n i n t e r m e d i u l i m a g i n i i p e c a r e a
produs- o. [ ... ]

Im ag inile a rhe t ip ale s u n t a p r i o r i a t a t d e i n c a r c a t e d e s e n s , i n c a t n i c i o d a t a n u n e


intrebam care le este sensul. Zeii mor din t imp in t imp pentru ca descoperim brusc ca ei
nu inseamna nimic altceva decat obiecte inutile facute din lemn si piatra de mana omului.
In rea lita te descoperim atunci ca nu am gandit deloc asupra imaginilor acelora . Iar cand
o m u l i n c e p e s a g a n d e a s c a a s u p r a l o r , o f a c e c u a j u t o r u l a c e e a c e e l n u m e s t e „r a t i u n e ” ,
dar care de fapt nu est e al tceva decat suma prejudecat ilor si limitar ilor sale . [.. .]

De obicei inconsti entul trece drept un fel de intimita te inchisa, ceea ce Biblia desemna
p r i n c u v a n t u l „ inim a ” , c o n c e p u t a , p r i n t r e a l t e l e , c a l o c u l d e o r i g i n e a l t u t u r o r g a n d u r i l o r
rele . In incaperile inimii locuiesc spirit ele cele rel e ale sangelui , mania cea iute si
s l a b i c i u n e a s i m t u r i l o r. A s a a r a t a i n c o n s t i e n t u l c a n d e s t e p r i v i t d i n s p r e c o n s t i i n t a . A c e a s t a
pare a fi in esenta o functi e a creierului mare care separa totul si priveste partile in
izolarea lor, inconstientul fiind si el intel es exclusi v ca inconstientul meu. De aceea se
considera ca acela care coboara in inconsti ent cade in marginirea imperat iva a
subiecti vita tii egocentrice , fiind expus in aceasta fundatura atacului animalelor rele pe
care le adaposteste lumea subt erana a sufletului .
C i n e p r i v e s t e m a i i n t a i i n o g l i n d a a p e i v e d e m a i i n t a i p ro p r i a - i i m a g i n e . C i n e s e
indreapta spre sine insusi risca sa se intalneasca cu sine insusi. Oglinda nu linguseste, ea
il reflec ta cu fidelita te pe cel care se uita in ea , acel chip pe care nu-l aratam niciodata
lumii, pentru ca il ascundem cu ajutorul persoanei – masca noastra de actori. Oglinda insa
se afla dincolo de masca si arata adevaratul chip.
Aceasta este prima proba de curaj ceruta de drumul spre interior, o proba care- i sperie
pe cei mai mult i caci intalnirea cu sine insusi face parte dintre acele lucruri neplacute pe
c a r e l e e v i t a m a t a t a t i m p c a t p u t e m p r o i e c t a i n e x t e r i o r t o t c e e a c e e s t e n e g a t i v. C a n d
suntem in stare sa ne vedem propria umbra si sa suportam cunoasterea ei , atunci abia am
rezolva t o mica parte a sarcinii : am suprimat cel putin inconstientul personal. [. .. ]

Re a c t i a n e c e s a r a s i c e r u t a a inco ns t ie nt ului co le ct iv s e e x p r i m a i n
re p re ze nt ari arhe t ip ale . I n t a l n i r e a c u s i n e i n s u s i i n s e a m n a m a i i n t a i i n t a l n i r e a cu
propria umbra. Umbra este desigur o trecatoare ingusta , o poarta stramta, a carei
d u r e r o a s a i n g u s t i m e n u p o a t e f i e v i t a t a d e c e l c a r e c o b o a r a i n f a n t a n a a d a n c a . Tr e b u i e s a
facem cunostinta cu noi insine pentru a sti cine suntem, caci dincolo de poarta se afla in
mod surprinzator o int indere fara margini, de o nemaiauzita nedet erminare, unde, dupa
cat se pare, nu exista inter ior si exterior, sus si jos, aici si acolo, al meu si al tau, bine si
rau. Este lumea apei in care plut este tot ceea ce este viu, unde incepe domeniul
„simpaticului”, sufletul a ceea ce este viu, unde eu nu sunt distinct de acesta si acela,
unde il traiesc pe celalalt in mine iar celalalt ma traieste ca eu. [...] (31)

A t a t i n c a z u l u m b r e i , c a t s i i n c a z u l anime i n u s u n t s u f i c i e n t e c u n o s t i n t e l e
conceptuale . Nici prin intropat ie sau transpunere nu le putem trai continutul. A invata pe
d i n a f a r a o l i s t a d e a r h e t i p u r i n u f o l o s e s t e l a n i m i c . Arhe t ip uri le s u n t c o m p l e xe t r a i t e
c a r e s e m a n i f e s t a d e s t i n a l , a c t i o n a n d i n v i a t a n o a s t r a c e a m a i i n t i m a . Anim a n u n e m a i
apare ca zeita , ci adesea ca slabiciunea noastra strict personala sau ca indrazneala
noastra cea mai benefica. Daca un savant merituos in varsta de 70 de ani isi paraseste
familia si se casatoreste cu o actrita de 20 de ani, cu parul rosu, atunci putem spune ca
z e i i a u c e r u t o n o u a v i c t i m a . A s a s e m a n i f e s t a l a n o i c o p l e s i t o a r e a f o r t a d e m o n i c a . Pa n a
nu demult aceasta tanara persoana ar fi putut fi cu usurinta lichidata ca vrajitoa re.
Experienta mi-a aratat ca exista foarte multi oameni de o anumita inteligenta si cultura
c a r e i n t e l e g u s o r s i n e m i j l o c i t i d e e a d e anim a s i r e l a t i v a a u t o n o m i e a a c e s t e i a , p r e c u m
s i f e n o m e n u l an imus l a f e m e i . [ . . . ]

Intelepciunea si lipsa intelepciunii nu numai ca apar la fiintele de felul zanei ca unul si


acelasi lucru, dar chiar sunt unul si acelasi lucru atata timp cat sunt intruchipate de
anim a . V i a t a e s t e l i p s i t a s i p l i n a d e s e n s . S i d a c a l i p s a d e s e n s n u d e v i n e o b i e c t a l
rasului iar sensul obiec t al speculatie i, atunci via ta est e banala, totul are dimensiuni
insignifiante . Exista atunci doar un sens mic si un nonsens mic. In fond nimic nu are sens
caci atata timp cat a lipsit omul ca fiinta ganditoare nimeni nu a explicat fenomenele. De
explicati i are nevoie doar acela care nu intelege . Semnifica tie are doar ininteligibi lul.
O m u l s i - a f a c u t a p a r i t i a i n t r- o l u m e p e c a r e n - o i n t e l e g e a s i d e a c e e a a i n c e r c a t s - o
explice.
A s t f e l anim a s i , p r i n u r m a r e , v i a t a s u n t l i p s i t e d e s e m n i f i c a t i e p e n t r u c a n u o f e r a
explicatii. Insa ele sunt explicabile caci in orice haos exista cosmos si in orice dezordine,
ordine secre ta, in orice arbitrar, lege severa, caci orice actiune se bazeaza pe contrarii .
[...]

Cat de periculos de semnifica tiva este relat ivizarea binelui si a raului practicata in
O r i e n t o a r a t a o i n t e r o g a t i e i n d i a n a : „C a r e d r u m s p r e d e s a v a r s i r e e s t e m a i l u n g , a l c e l u i
c a r e - l i u b e s t e p e D u m n e z e u s a u a l c e l u i c a r e - l u r a s t e ? ” R a s p u n s u l e s t e u r m a t o r u l : „C e l
care-l iubeste pe Dumnezeu are nevoie de 7 reincarnari pana la desavarsire iar cel care-l
uraste , doar de 3, caci cel care-l uraste se gandeste mai mult la el decat cel care-l
iubeste.” [...]

Pe n t r u N i e t z s c h e , Z a r a t h u s t r a e s t e m a i m u l t d e c a t o f i g u r a p o e t i c a , e s t e o m a r t u r i s i r e
involuntara. Viata sa a fost o ratacire in intunecimi le indepartari i de Dumnezeu, ale
decrestinarii si de aceea i-a aparut rev elatorul si iluminatorul ca izvor al sufle tului sau.
De aici provine limba hieratica din Asa grait-a Zarathustra, caci acesta este stilul
arhetipului spiritului.
Prin trairea acestui arhet ip modernul face experienta modalita tii stravechi a gandiri i ca
a c t i v i t a t e a u t o n o m a a l c a r e i o b i e c t s u n t e m . H e r m e s Tr i s m e g i s t o s s a u T h o t h d i n l i t e r a t u r a
e r m e t i c a , O r f e u , Po i a n d r e s s i i n r u d i t u l c u a c e s t a Po i m e n a l l u i H e r m a s c o n s t i t u i e a l t e
formulari ale aceleiasi experiente . Daca numele de Lucif er nu ar av ea o incarcatura
peiorativa, el ar fi foarte potrivit pentru acest arhetip. De aceea m-am multumit sa-l
d e n u m e s c a rhe t ip ul b at ran ului int e lep t s a u a rhe t ip ul s e ns ului . A s e m e n e a
t u t u r o r a r h e t i p u r i l o r , s i a c e s t a a r e u n a s p e c t p o z i t i v s i u n u l n e g a t i v. [ . . . ] ( 4 6 )

Opera lui Edward Mait land, care prezinta biografia Annei Kingsford, contine o
impresionanta descriere a trair ii provocate de viz iunea diadei. Maitland descrie pe larg
modul in care a trai t divinitatea , traire provocata de o viziune luminoasa, foarte
a s e m a n a t o a r e c e l e i a v u t e d e Fr a t e l e K l a u s . E l s p u n e t e x t u a l : „D u m n e z e u c a s t a p a n e s t e
cel care demonstreaza prin duali tatea sa ca Dumnezeu este atat substanta cat si energie,
atat iubire cat si vointa, atat feminin, cat si masculin , ata t mama cat si tata. ” [.. .]

Ti m p u r i l o r m a i v e c h i n u l e e r a g r e u s a i n t e l e a g a – i n c i u d a p a r e r i l o r o a r e c u m d e v i a n t e s i
a inclinati ei gandirii spre aristote licianism - ideea lui Pla ton ca oricarei fenomenalitat i ii
e s t e p r e e x i s t e n t a s i s u p r a o r d o n a t a I d e e a . „ Arhe t ip ul ” n u e s t e a l t c e v a d e c a t o e x p r e s i e
c a r e a p a r e i n c a d i n A n t i c h i t a t e , s i n o n i m a c u „ Ide e a ” i n s e n s u l p l a t o n i c i a n . [ . . . ]

M y s t e r i u m i n i q u i t a t i s : „O m n e b o n u m a D e o , o m n e m a l u m a b h o m i n e ! ” ( S e c r e t u l
nedrepta tii (pacat) - to t ce e bun vine de la Dumnezeu, ce e rau v ine de la oameni. )
A c e a s t a d e z v o l t a r e e s t e r a s t u r n a t a i n u l t i m a v r e m e i n t r- u n m o d i n f e r n a l , l u p u l i n p i e l e d e
oaie soptind peste tot in urechi ca raul nu este decat o proasta inte legere a binelui si un
instrument potrivit al progresului. Se crede ca astfel lumea intunericului nu mai este
ingrozi toare si nimeni nu se gandeste ce otrav ire spirituala i se pregat este astf el omului.
El insusi devine in acest fel diavol, caci acesta este jumatatea unui arhet ip a carui pute re
irezistibi la il face chiar si pe europeanul necredincios, cu orice ocazie potri vita sau nu, sa
e x c l a m e „O , D o a m n e ! ” D a c a m a i e x i s t a s i a l t a p o s i b i l i t a t e , n u a r t r e b u i s a n e i d e n t i f i c a m
niciodata cu un arhet ip, caci consecintele sunt , asa cum ne arata psihopatologia si
anumite real izari ale timpului, inspaimantatoare .
Occidentul s-a preocupat atat de putin de sufle t, incat a trebuit sa nege si conceptul de
forta sufleteasca ce nu e si nu poate fi imblanzita de om, si anume divinitatea insasi,
pentru a-si apropia, pe langa raul deja inghit it, si binel e. Citit i o data cu atentie si crit ic
d . p . d . v. p s i h o l o g i c Z a r a t h u s t r a l u i N i e t z s c h e . N i e t z s c h e a p r e z e n t a t c u o c o n s e c v e n t a r a r a
s i c u p a s i u n e a u n u i o m i n t r- a d e v a r r e l i g i o s p s i h o l o g i a „ s u p r a o m u l u i ” , a l c a r u i D u m n e z e u a
murit ; al acelui om care se sfarma pentru ca a inchis paradoxul div in in casa stramta a
o m u l u i m u r i t o r. G o e t h e , i n t e l e p t u l , a o b s e r v a t „ c e g r o a z a i l a p u c a p e s u p r a o m ” s i a z a m b i t
cu zambetul superior al filistinului cultivat. [...]
DESPR E REN AST ERE

M et e mp s iho za . C o n c e p t u l r e n a s t e r i i e s t e m u l t i l a t e r a l . S u b l i n i e z c a p r i m a s p e c t
metempsihoza, migrarea sufletului. In aceasta reprezentare este vorba despre ideea unei
viet i care se intinde in timp prin diferi te corpuri sau despre succesiunea unei vieti care se
intinde in timp prin diferi te corpuri sau despre succesiunea unei vieti care este intrerupta
de diverse reincarnari . Nici in budism, unde este vorba in special despre aceasta
invatatura – Buddha insusi a trai t o serie foarte lunga de renasteri -, nu e clar daca e
garantata continuitatea personalitatii, cu alte cuvinte, poate fi vorba si doar de
continuita tea karmei . Elev ii au pus aceasta intrebare inca din timpul vi eti i maestrului, dar
el nu a dat un raspuns clar in privinta continuitatii personalitatii.

Re inc arn are a . A d o u a f o r m a e s t e r e i n c a r n a r e a , c a r e c o n t i n e e o i p s o c o n c e p t u l


continuitatii personale. In acest caz personalitatea umana este gandita ca fiind continua
astf el incat, cand cineva se reinacarneaza sau este nascut. Este asa-zis potential in stare
sa-si aminteasca vietile anterioare si ca aceste vieti erau ale lui, adica aveau acelasi eu
ca si viata prezenta. In cazul reincarnarii este vorba de regula despre renasterea in
corpuri umane. [...]

Un ex. viu al dramei miste relor, care reprezinta permanenta si transformarea vi eti i, este
liturghia. Daca observam publicul in timpul slujbei sfinte putem vedea toate gradele
indif erente i, ale simple i prezent e, pana la devotamentul cel mai profund. Grupurile de
barbati , care stau in apropie rea iesirii in timpul slujbei, se intre tin despre treburi lumesti ,
i s i f a c m e c a n i c s e m n u l c r u c i i s i s e l a s a i n t r- u n g e n u n c h i , p a r t i c i p a t o t u s i l a s l u j b a s f a n t a ,
in ciuda indiferent ei, si anume prin simpla prezenta in spatiul plin de gratie. In timpul
s l u j b e i e s t e s a c r i f i c a t C r i s t o s i n t r- u n a c t s u p r a l u m e s c s i a t e m p o r a l , i a r e l i a n a s t e r e d i n
nou in substantele transformate . Moartea sacrificia la rituala nu e o repeta re a
evenimentului istoric, ci procesul primordial si unic, etern. Evenimentul liturghie i est e de
aceea o participare la transcendenta viet ii care depaseste orice limite ale spatiului si
timpului. Este un moment de eternitate in timp. [...]

DESPR E PSIH OLOGI A ARH ETI PULUI IN FAN S


O d a t a c u t r e c u t u l p i e r d u t , c a r e a d e v e n i t „n e i n s e m n a t u l ” , d e v a l o r i z a t u l , c e e a c e n u v a
mai fi valoriza t, s-a pierdut si vindecatorul, caci vindecatorul este fie neinsemnatul insusi,
fie provine din acesta. El ia nastere in „transformarea formei zeilor ” (Ziegl er) ca vesti tor
sau ca prim nascut al noii generatii si apare neasteptat in locuri improbabil e (nastere din
piatra sau copac, brazda de ogor, apa etc.) si ca forma dubla (prichindel, pitic, copil,
animal etc.).
Acest arhet ip al „zeului copil ” are o larga raspandire si este intim amestecat cu toate
celelalte aspecte mitologice ale motivului copilului. Nici nu mai este nevoie sa indicam
„copilul Isus” inca v iu, care isi dezvaluie , in legenda Christophorus, aspectele tipic e de
„mai mic decat micul si mai mare decat marele ”. In folclor, motivul copilului apare in
forma piticului si spiridusului ca explica re a puterilor naturale ascunse. [. ..]

„ Inf ans ” i n s e a m n a c e v a c a r e d e v i n e i n d e p e n d e n t . E l n u p o a t e d e v e n i f a r a a s e
desprinde de origine : parasirea este deci o condit ie necesara, nu numai un fenomen
s e c u n d a r. C o n f l i c t u l n u e s t e d e p a s i t i n c a z u l i n c a r e c o n s t i i n t a r a m a n e c a p t i v a c o n t r a r i i l o r
; de aceea este nevoi e de un simbol care sa-i arate necesitatea desprinderii de origine . In
timp ce simbolul „infans” fascineaza si cuprinde constiinta, apare efectul salvator in
constiinta si se indeplineste acea separare de situatia conflictuala de care constiinta nu a
fost capabila. Simbolul este anticipare a unei stari a consti intei care abia acum se naste.
Atat timp cat aceasta nu este realiza ta, „copilul” ramane o proiecti e mito logica, ce
necesita repetit ie cultuala si innoire rituala . Copilul Isus este, de ex. o necesitat e cultuala
atata timp cat majorita tea oamenilor inca nu este capabila sa realiz eze psihologic
propozit ia „daca nu deveniti ca si copiii” . [.. .]

To t a l i t a t e a u m a n a c o n s t a d i n t r- o u n i r e a p e r s o n a l i t a t i i c o n s t i e n t e s i i n c o n s t i e n t e . A s a
cum fiecare individ rezulta din gene ata t masculine cat si feminine si fiecare sex e
determinat de predominanta genelor corespunzatoare, la fel in psihicul barbatului numai
constiinta este masculina, iar inconstientul este feminin. La femeie lucrurile stau invers.
A m r e d e s c o p e r i t s i r e f o r m u l a t a c e s t f a p t i n t e o r i a m e a a s u p r a an ime i . D a r e a e r a
cunoscuta de mult timp.
Ideea unei coniunctio a masculinului si femininului, care a ajuns concept asa-zis tehnic
in filosofia herme tica, apare ca mysterium iniquitatis deja in gnosticism, probabil
influentat de ve terot estamentara „casatorie divina”, asa cum, de ex. , a realiza t- o Hosea.
Aceasta e indicata nu numai de anumi te obice iuri transmise, ci si de cita tul din
E v a n g h e l i e i n a d o u a s c r i s o a r e c a t r e C l e m e n s : „C a n d c e i 2 v o r f i u n u l , s i c e e a c e e a f a r a
ca ceea ce e inauntru, si masculinul cu femininul, nici masculin, nici feminin.” [...]

DESPRE ASPE CTUL PSIH OLOGI C AL FIGURI I Z EITEI KORE


An imus a p a r e d e s e o r i c a u n p i c t o r s a u a r e u n a p a r a t d e p r o i e c t i e , e s t e o p e r a t o r d e
c i n e m a s a u p o s e s o r a l u n e i g a l e r i i d e t a b l o u r i , f i g u r i c a r e s e r e f e r a l a an imus c a f u n c t i e
mediatoare intre consti ent si inconstient : inconstientul contine imagini care sunt
m i j l o c i t e , a d i c a m a n i f e s t a t e , d e anim us , f i e c a i m a g i n i f a n t a s m a t i c e , f i e i n c o n s t i e n t c a
f a p t d e v i a t a t r a i t . D i n p r o i e c t i a an imus ului i a u n a s t e r e r e l a t i i f a n t a s t i c e d e i u b i r e s a u
de ura fata de „eroi” sau „demoni” . [.. .]

An ima e s t e o f i g u r a b i p o l a r a c a s i „ p e r s o n a l i t a t e a s u p r a o r d o n a t a ” s i d e a c e e a p o a t e f i
ba pozitiva, ba negativa ; ba batrana, ba tanara ; ba mama, ba fata ; ba zana buna, ba
v r a j i t o a r e ; b a s f a n t a , b a p r o s t i t u a t a . Pe l a n g a a c e a s t a a m b i v a l e n t a , anim a a r e r e l a t i i
„o c u l t e ” c u „ m i s t e r e l e ” , c u l u m e a t e n e b r e l o r , s i d e a c e e a a r e d e s e o r i o t e n t a r e l i g i o a s a .
A t u n c i c a n d s e d e t a s e a z a c u c l a r i t a t e , a r e o r e l a t i e c u r i o a s a c u t imp ul : c e l m a i a d e s e a
e aproape sau in intregime nemuri toare, caci se afla in afara timpului. [.. .]
O m a r e p a r t e a f r i c i i i n s p i r a t e b a r b a t i l o r d e f e m e i s e b a z e a z a p e p r o i e c t i a anime i . L a
u n b a r b a t i n f a n t i l , an ima a r e d e r e g u l a o f i g u r a m a t e r n a ; l a u n a d u l t , e s t e v o r b a d e o
f i g u r a f e m i n i n a m a i t a n a r a . C e l „ p r e a b a t r a n” s e c o m p e n s e a z a i n s a p r i n t r- o f a t a f o a r t e
t a n a r a , c h i a r p r i n t r- o c o p i l a . [ . . . ]

CON TRIBUT II L A FEN OM EN OLOGIA SPIRITULUI IN BASM


Sub un anumit aspect , concentrarea si tensionarea fortelor psihice seamana magiei . Ele
dezvolta o energie surprinzator de mare , superioara de cateva ori celei obtinute de
i n c o r d a r e a c o n s t i e n t a a v o i n t e i . Fa p t u l p o a t e f i d e m o n s t r a t e x p e r i m e n t a l , i n s t a r e a d e
concentrare arti ficiala din hipnoza. La cursurile mel e obisnuiesc sa asez o isterica, extrem
d e f i r a v a c o n s t i t u t i o n a l d a r a f l a t a i n t r- u n p r o f u n d s o m n h i p n o t i c , c u c e a f a p e s p a t a r u l u n u i
scaun si cu calcaiele pe spatarul altui scaun si s-o las in aceasta pozitie timp de un minut.
Pu l s u l i s e r i d i c a t r e p t a t p a n a l a 9 0 . U n u l d i n s t u d e n t i i m e i , i n a c e l a s i t i m p u n e x c e l e n t
gimnast, a incercat zadarnic sa reproduca experimentul prin incordarea const ienta a
vointei. El s-a prabusit imediat cu un puls de 120. [...]

Omul cucereste nu numai natura ci si spiri tul, fara a-si da seama ceea ce face. [.. .]
Dupa primul razboi mondial s-a sperat in ratiune umana. Acum, dupa cel de-al doilea se
spera din nou. Dar deja omul este fascinat de posibilita til e fisiunii uraniului si-si promite
o epoca de aur – cea mai buna garanti e ca grozaviil e pustiirii cresc nemasurat. Si cine
e s t e a u t o r u l t u t u r o r a c e s t o r l u c r u r i ? To c m a i s p i r i t u l u m a n c o n s i d e r a t i n o f e n s i v , d o t a t ,
inventiv , care din pacate nu este consti ent de demonia sa. Mai mult, acest spiri t face totul
pentru a nu fi silit sa se priveasca in fata , fiecare ajutandu-l dupa puteri in aceasta
privinta. Orice numai psihologie nu, caci aceasta necuviinta ar putea conduce la
autocunoastere ! Mai bine razboaie , de care este vinovat intotdeauna celala lt ; si nimeni
nu vede ca toata lumea este posedata de dorinta de a face ceea ce ev ita si-i provoaca
frica.
Mi se pare - o marturisesc deschis – ca epocile trecute n-au exagerat, ca spiritul nu s-a
lepadat de demonia sa si ca oamenii sunt mai expusi, datorita stiintei si tehnicii,
pericolului de a cadea prada posedarii. [...]
De ce nenorocire mai avem nevoie , pentru ca cel putin conducatorii responsabili ai
umanitat ii sa deschida larg ochii si sa se elibereze de eroare ? (257)

DESPRE PSIH OLOGIA FI GURII TRI CKST ER- ULUI


C h i a r s i p r e o t i i d i n a n u m i t e l o c u r i p a r s a f i s a r b a t o r i t „L i b e r t a s D e c e m b r i c a ” , c u m e r a
numita libertatea nebunilor, desi (sau poate pentru ca ?) cu aceasta ocazie se putea da
frau liber starii timpurii a constiint ei, si anume salbatici ei pagane si barbare , relaxari i si
lipsei de raspundere. La inceputul sec. al XVI-lea, se pare ca aceste ceremonii , care mai
a r a t a i n f o r m a o r i g i n a r a s p i r i t u l t rick s t e r - u l u i , a u i n c e t a t . C e l p u t i n , a n u m i t e h o t a r a r i
ale Conciliului din 1581-1585 interzic festum puerorum si alegerea unui episcopus
puerorum. [...]

D . p . d . v. p s i h o l o g i c n u s e p o a t e i n t e l e g e d e c a t c e e a c e a f o s t t r a i t . C o n c e p t e l e
p s i h o l o g i e i n o a s t r e c o m p l e xe n u s u n t , i n p r i v i n t e l e e s e n t i a l e , f o r m u l a r i i n t e l e c t u a l e , c i
desemnari pentru anumite domenii de experienta , care pot fi descrise, dar care pentru cel
care nu le- a trait raman moarte si incomprehensibile. Astfel, dupa experienta mea, ne
putem inchipui fara dificultati deosebite ce se intelege prin „umbra”, desi am fi dorit ca
acest concept ilustrator sa fie inlocuit mai degraba cu un cuvant „stiint ific ” cu rezonanta
l a t i n a s a u g r e a c a . I n t e l e g e r e a anime i , d i m p o t r i v a , s e l o v e s t e d e j a d e d i f i c u l t a t i m a i
semnificative. Ea este usor acceptata, dar nu e deloc sau e foarte putin inteleasa, daca
vrem sa devenim constient i de rolul ei in viata proprie, pentru ca ea reprezinta tot ceea
c e b a r b a t u l n u d u c e l a b u n s f a r s i t s i c e e a c e p e r s i s t a d e a c e e a c o n s t a n t i n t r- o s t a r e
emotionala, care nu are voie sa fie atinsa. Gradul inconstiente i inta lnit in aceasta relati e
e s t e u i m i t o r. D e a c e e a e s t e a p r o a p e i m p o s i b i l c a b a r b a t u l c a r e s e t e m e d e f e m i n i t a t e a
p r o p r i e s a i n t e l e a g a c e i n s e a m n a „ an ima ” .
Nu e de mirare ca se intampla asa, caci si cea mai elementara intuit ie a umbre i da
uneori inca mult de lucru europeanului modern. Dar cum umbra reprezinta figura cea mai
putin exploziva si cea mai apropiata de constiinta , ea formeaza si acel aspect al
personalita tii care e pus in discutie la inceput in analiza inconstientului . In parte
amenintatoare, in parte ridicola , figura sa se afla la inceputul drumului individuati ei si
pune sub semnul intrebarii suspect de simpla ghicitoarea Sfinxului sau cere in mod
nelinistitor raspuns la o quaestio crocodilina. (Crocodilul i-a furat unei mame copilul. La
rugamintea ei de a-l da inapoi, crocodilul spune ca ii va indeplini dorinta daca ii da un
r a s p u n s a d e v a r a t i n t r e b a r i i l u i : „Vo i d a i n a p o i c o p i l u l ? ” D a c a d a , a t u n c i n u e a d e v a r a t ,
iar copilul nu va fi inapoiat ; daca nu, atunci iarasi nu e adevarat, adica mama a pierdut
oricum copilul.) [...]

CON STIIN TA , IN CON STIEN T SI IN DI VIDUATIE


Am definit intuitia ca „percepti e via inconstient ”. [.. .]

La fel cum corpul reprezinta un fel de muzeu al istoriei sale filogenet ice, asa face si
psihicul. Nu avem nici un moti v sa presupunem ca structura speciala a psihicului este
unica in lume, ca nu are nici o istorie dincolo de manifestarea sa indiv iduala. Nici
constiint ei noastre nu i se poate nega o istorie care cuprinde 5 000 de ani. Numai
c o n s t i i n t a e u l u i a r e m e r e u u n n o u i n c e p u t s i u n s f a r s i t p r e m a t u r. D a r p s i h i c u l i n c o n s t i e n t
n u e s t e n u m a i n e s f a r s i t d e b a t r a n , c i a r e s i p o s i b i l i t a t e a s a c r e a s c a i n t r- u n v i i t o r l a f e l d e
nesfarsit. El formeaza species humana si este o parte componenta a ei, la fel ca si corpul,
c a r e e t r e c a t o r d . p . d . v. i n d i v i d u a l , d a r d . p . d . v. c o l e c t i v a r e o v a r s t a i m p o s i b i l d e m a s u r a t .
An ima s i anim us t r a i e s c i n t r- o l u m e f o a r t e d i f e r i t a d e c e a e x t e r i o a r a , i n t r- o l u m e i n
care pulsul timpului bate foarte ince t, in care naste rea si via ta indiviz ilor conteaza foarte
putin. Nu e de mirare ca existenta lor e stranie , atat de stranie incat intruziunea ei in
c o n s t i i n t a i n s e a m n a d e s e o r i p s i h o z a . Anim a s i an imus a p a r t i n f a r a i n d o i a l a a c e l u i
material care se manifesta in schizofrenie. [ ... ]

CON TRI BUTII L A EM PIR ISM UL PRO CESULU I DE IN DIVIDUATI E


Fo r m a m a r i i v i e t i u r m e a z a i n i n t r e g i m e Ta o .
Ta o i n f l u e n t e a z a l u c r u r i l e i n v i z i b i l , i m p e r c e p t i b i l .
Impercept ibile, inviz ibile sunt imaginile in el !
Impercept ibile, inviz ibile sunt lucrurile in el !
Nesondabila, obscura e in el samanta !
Aceasta samanta e adevarul . In ea e credinta .
De la inceput pana astazi numele sau nu poate lipsi, pentru a int elege naste rea tuturor
l u c r u r i l o r.
Si de unde stiu eu ca nasterea tuturor lucrurilor s-a realizat asa ?
To c m a i p r i n a c e a s t a .
L A O T S E : Ta o t e k i n g

D e s p r e „ c e a m a i i n t i m a n a s t e r e a s u f l e t u l u i ” c o r p u l a n i m a l i c n u p r i m e s t e d e c a t „o
imagine de o clipa, ca atunci cand fulgera”. „Nasterea divina triumfatoare ” dureaza „in
noi , oamenii , numai ata ta timp cat dureaza fulgerul ; de aceea cunoasterea noastra este
a t a t d e f r a g m e n t a r a ; d a r i n D u m n e z e u f u l g e r u l d u r e a z a n e s c h i m b a t s i e t e r n” .
In acest context vreau sa amintesc un lucru pe care Böhme il pune in legatura cu
fulgerul , si anume cuat ernita tea, care in imaginile care urmeaza joaca un rol foarte mare :
cand sunt prinse si imblanzite in cele 4 calitati sau cele 4 spirite (cele patru calitati se
suprapun la Böhme in parte cu cele patru el emente, in parte cu cel e patru proprie tati
uscat, umed, cald, rece, in parte cu calita til e gustului , ca sec, amar, dulce, acru, in parte
c u c e l e p a t r u c u l o r i . ) , a t u n c i „ f u l g e r u l s a u l u m i n a s u n t c a o inim a i n c e n t r u . D a c a
aceeasi lumina, care se afla in centru, apare in cele 4 spirit e, atunci puterile celor 4
spirite se ridica in lumina si devin vii, si iubesc lumina, adica o cuprind si sunt insarcinate
cu aceasta.” [...]

Fa p t u l c a p u n c t e l e n o d a l e d i n i m a g i n e a a n a l i z a n d e i n o a s t r e c o n t i n s a u s e m n i f i c a n u m e r e
e s t e d o v a d a u n e i m i s t i c i i n c o n s t i e n t e a n u m e r e l o r , c a r e n u p o a t e f i d e s c i f r a t a u s o r. D i n
cate vad, in aceasta fenomenologie exista doua trepte ; prima ajunge pana la 3, cealal ta
pana la 12. Sunt amintite deci doua numere, 3 si 12. 12 este de 4 ori 3. Banuiesc ca
i n t a l n i m a i c i ax io ma M arie i , s i a n u m e d i l e m a d e o s e b i t a a l u i 3 s i 4 , d e s p r e c a r e a m
vorbit de mai mult e ori , caci joaca un rol important in alchimie . As indrazni aici
presupunerea ca este vorba de o tetramer ie (ca in alchimia greaca) , de un proces de
transformare impartit in 4 faze de 3, analog celor 12 transformari ale zodiacului si
impartirii acestuia in 4. Numarul 12, asa cum se intampla nu rareori, nu are doar o
semnifica tie individuala (ca in cazul de fata ca zi de naste re), ci si o semnifica tie
conditionata temporal , caci eonul contemporan al peste lui se apropie de sfarsitul critic si
reprezinta in acelasi timp a douasprezecea casa a zodiacului . [ ... ]

I n l i t e r a t u r a e c l e z i a s t i c a , p r e c u m s i i n c e a a l c h i m i c a , e s t e d e s e o r i c i t a t a f r a z a : „D e u s
est sphaera infinita (sau circulus) cuius centrum est ubique, circumferent ia (vero)
nusquam.” (Dumnezeu este o sfera nesfarsita (sau cerc) , al carei centru est e peste tot , iar
c i r c u m f e r i n t a n i c a i e r i . ) A c e a s t a r e p r e z e n t a r e s e g a s e s t e d e j a l a Pa r m e n i d e . [ . . . ]

Matrix este la el (la Böhme) conditio sine qua non a tuturor diferentier ilor, adica
realizari lor, fara de care spiritul ramane plutind, suspendat, si nu intra niciodata in
reali tate . Ciocnirea principiului patern (spirit) cu cel matern (natura) actioneaza ca un
soc. [...]

( M a t e i 6 , 2 2 ) : „D e v a f i o c h i u l t a u c u r a t , t o t t r u p u l t a u v a f i l u m i n a t . ” [ . . . ]

S u f l e t u l e s t e u n „o c h i d e f o c s i a s e m e n e a p r i m u l u i p r i n c i p i u ” , u n „C e n t r u m N a t u r a e ” .
M a n d a l a e s t e i n t r- a d e v a r u n „o c h i ” a c a r u i s t r u c t u r a s i m b o l i z e a z a c e n t r u l o r d o n a t o r a l
inconstientului . [ ... ] Ochiul reprezinta consti inta (care este un organ de percepti e), care
pri veste in propriul sau fundal . Propria lumina ii lumineaza din fata si cand aceasta este
clara si curata atunci intregul corp este umplut de lumina. Constiinta are in anumite
c o n d i t i i u n e f e c t p u r i f i c a t o r. A c e a s t a e s t e s i p a r e r e a l u i M a t e i 6 , 2 2 s i u r m . , c a r e e
e x p r i m a t a s i m a i b i n e d e L u c a 1 1 , 3 4 s i u r m . ( „O c h i u l e s t e l u m i n a t r u p u l u i t a u . D a c a
ochiul tau este sanatos, tot trupul tau este plin de lumina ; dar daca ochiul tau este rau,
trupul tau este plin de intuneric. Asa ca, daca tot trupul tau este plin de lumina, fara sa
aiba vreo parte intunecata, va fi in totul plin de lumina, intocmai ca atunci cand t e-ar
lumina o lampa cu lumina ei mare.” )
Ochiul este pe de alta parte un cunoscut simbol al lui Dumnezeu. Böhme numeste de
a c e e a g l o b u l s a u f i l o s o f i c „o c h i u l e t e r n i t a t i i ” , e s e n t a t u t u r o r e s e n t e l o r , „o c h i u l l u i
Dumnezeu”. [...] (342)

M u l t a t u l i ( E d u a r d D o u w e s a l i a s D e k ke r ) : „ N i m i c n u e s t e i n i n t r e g i m e a d e v a r a t , s i n i c i
aceasta nu este in intregime adevarat.”[...]

O r i g e n e a s p u s ( v o r b i n d d e a n i m a l e l e d e s a c r i f i c i u ) : „C a u t a a c e s t e a n i m a l e i n t i n e
insuti, si le vei gasi inauntru in sufletul tau. Intelege ca in tine insuti [intra temetipsum]
ai turme de boi.. . turme de oi si turme de capre ... Intelege ca in tine sunt si pasarile
cerului. Si nu te mira ca spunem ca acestea sunt in tine ; intelege ca tu esti o a doua
lume si ca in tine se afla soarele , luna si stele le.
Aceeasi idee se regaseste si in alt loc, dar de data aceasta sub forma unei consta tari
p s i h o l o g i c e : „P r i v e s t e e x p r e s i a f e t e i c u i v a c a r e e b a m a n i o s , b a t r i s t , b a v e s e l s i i a r
t u l b u r a t s i i a r b l a n d . . . Ve z i c u m a c e s t a c r e d e c a e s t e Unu l , [ d a r ] n u e U n u l , c i i n e l a p a r
atatea persoane cate moduri de comportament, caci asa cum spune si Scriptura „insipiens
sicut luna mutatur ” (Ecleziastul 27, 12), nebunul se schimba precum luna.. . Neschimbator
e Dumnezeu, si de aceea e numit Unul, pentru ca nu se schimba niciodata. Astfel si cel
c a r e i l u r m e a z a d r e p t p e D u m n e z e u ( imit at o r De i ius t us ) , c a r e e s t e f a c u t d u p a
chipul lui Dumnezeu, este numit Unul si el insusi (unus et ipse), daca el va ajunge la
plinatate , pentru ca el insusi, cand va atinge starea de varf a virtutii , nu se va [mai]
schimba, ci va ramane Unul pentru totdeauna. Caci oricine, atata timp cat ramane in
rautate (malitia), este impartit in multe si imprastiat in diferite. Si atata timp cat el
ramane in multele feluri de rautate, nu poate fi numit Unul.”
Aici numeroasele animale sunt inlocuit e deci prin stari afecti ve, la discretia carora se
afla omul. Procesul individuati ei, care este astfel clar indicat , subordoneaza multiplul in
U n u l . D a r U n u l e s t e D u m n e z e u , a c a r u i c o r e s p o n d e n t a i n n o i e s t e imag o De i , i m a g i n e a
lui Dumnezeu. Dar imaginea lui Dumnezeu se exprima, asa cum am vazut deja la Böhme,
in mandala.

DESPR E SIM BOL ISTIC A M AN DAL EI


kiän : energie crea toare autocreata, corespunzatoare lui Shiva
heng : puterea care strabat e to tul
yuen : puterea creatoare
li : puterea binefacatoare
ching : puterea determinanta, neschimbatoare. [ ... ]

Re l a t i a f i i n t e i i n c o m p l e t e c u c e a c o m p l e t a c o r e s p u n d e u n e i p r o p o r t i o s e s q u i t e r t i a , s i
a n u m e 3 : 4 . A c e s t r a p o r t e s t e c u n o s c u t t r a d i t i e i a l c h i m i c e d i n O c c i d e n t c a ax io ma
M arie i . E l j o a c a s i i n s i m b o l i s t i c a v i s e l o r u n r o l d e l o c d e n e g l i j a t . [ . . . ]
Fa r a a i n t r a i n d e t a l i i l e t e r a p i e i , v r e a u d o a r s a s p u n c a e s t e v o r b a d e o n o u a o r d o n a r e a
p e r s o n a l i t a t i i , i n t r- o a n u m i t a m a s u r a d e o n o u a c e n t r a r e . D i n a c e s t m o t i v , m a n d a l e l e a p a r
mai ales in legatura cu dezorientari, panica sau stari psihice haotice. Ele au scopul de a
aduce o ordine in ratacire, fara ca aceasta intentie sa le fie vreodata constienta
p a c i e n t i l o r. I n o r i c e c a z , e l e e x p r i m a o r d i n e , e c h i l i b r u s i t o t a l i t a t e . D e a c e e a , d e s e o r i e s t e
subliniat de catre pacienti efectul binefacator sau linistitor al unei asemenea imagini. Prin
mandale se exprima mai ales reprezentari si idei religioase, adica numinoase , sau – in
locul lor - idei filosofice. [...]
C e e a c e i n R a s a r i t e s t e S h i v a s i S h a k t i , i n O c c i d e n t e s t e „v i r a f e m i n a c i r c u m d a t u s ” , s i
a n u m e C r i s t o s s i B i s e r i c a m i r e a s a ; c o m p a r a s i M a i t r â y a n a -B r â h m a n a - U p a n i s h a d : „H e ( t h e
Self) is also he who warms, the Sun, hidden by the thousand-eyed golden egg, as one fi re
b y a n o t h e r. H e i s t o b e t h o u g h t a f t e r , h e i s t o b e s o u g h t a f t e r. H a v i n g s a i d f a r e w e l l t o a l l
living beings, having gone to the forest , and having renounced all sensuous objec ts, let
m a n p e r c e i v e t h e S e l f f r o m h i s o w n b o d y. ” ( B a r b a t i m b r a t i s a t d e f e m e i e . - ( S i n e l e ) e s t e s i
ceea ce incalzest e, soare le, ascuns de oul auriu cu o mie de ochi ca un foc de altul. Catre
el trebuie tins, el trebuie cautat . Cand s-a despartit de toat e fiintel e v ii, cand a plecat in
padure si a renuntat la toate obiectel e simturilor , atunci ar putea omul sa perceapa in
corpul propriu sinele .) [. ..]

M AN DAL E
Cuvantul sanscrit mandala inseamna „c erc” in sens general. In domeniul obice iurilor
religioase si in psihologie el desemneaza imagini circulare, care sunt desenate , picta te,
sculptate sau dansate. [...]

Ce fenomene psihologice, ele apar spontan in vise, in anumite stari conflictuale si in


s c h i z o f r e n i e . Fo a r t e f r e c v e n t e l e c o n t i n o p a t r i m e s a u u n m u l t i p l u d e 4 s u b f o r m a c r u c i i
sau a stelei sau a unui patrat, octogon etc. In alchimie acest motiv se gaseste in forma
„quadratura circuli” .
In budismul tibetan figurii ii revine semnif icatia unui instrument de cult (yantra ), care
trebuie sa sprij ine medita tia si concentrarea. Ceva asemanator semnifica ea si in
alchimie, caci acolo reprez inta compunerea a 4 el emente separate. Aparit ia ei spontana la
indi vizi moderni permite cerce tarii psihologice explorarea sensului sau functional. De
regula, mandala apare in stari de disociat ie sau dezorientare psihica, de ex . la copii intre
8 si 11 ani , ai caror parinti se afla in divort, sau la adulti care sunt confruntati, ca o
consecinta a nevroze i si tratamentului ei, cu problematica contrariilor naturii umane, si
astf el sunt dezorienta ti, sau la schizofreni , a caror imagine despre lume a ajuns haotica
din cauza intruziunii continuturilor inconstiente neintelese. In astfel de cazuri se vede
clar cum ordinea severa a unui asemenea cerc compenseaza dezordinea si ratacirea starii
psihice , si anume prin faptul ca se construieste un punct central, spre care se ordoneaza
totul, sau o ordonare concentrica a mult iplului neordonat, a opusului si a ceea ce e de
n e u n i t . E s t e v o r b a a i c i e v i d e n t d e o ince rc are d e aut o vind e care a nat ur ii , c a r e
p r o v i n e n u d i n t r- o c o n s i d e r a t i e c o n s t i e n t a , c i d i n t r- u n i m p u l s i n s t i n c t i v. [ . . . ] ( 4 0 0 )