Sunteți pe pagina 1din 8

www.thetimes100.co.

uk

Performanta durabila in industria constructiilor

Cuprins Sectoarele industriei Locatia industriei Locatii durabile Resurse pentru afaceri

Introducere
Cimentul a fost inventat in Anglia in 1824 si este un ingredient cheie in fabricarea betonului. In fiecare an, o familie obisnuita foloseste o tona de ciment fara sa stie. Fara el nu ar fi posibila construirea niciunei case, scoli, pod sau drum. Betonul este a doua cea mai folosita materie in lume, dupa apa. Este fabricat din agregat, ciment si apa si poate fi amestecat la locul constructei sau poate fi livrat direct preparat de la o fabrica de beton. O prima astfel de fabrica in UK a fost construita de o companie denumita Ready Mixed Concrete (RMC) in anii 1930. In 2005, CEMEX a achizitionat RMC. Astazi CEMEX este un a d in tre cele m ai m a ri co m p a nii d e m aterial d e co n stru cti. E ste p rin cip alul fu rn zo r de a g greg a te(nisip, pietris si balast), ciment si beton preparat . Produce de asemenea asfalt, blocuri de beton si mortar si detine o cota de piata semnificativa. Este operational in peste 50 de tari si are peste 50,000 de angajati. CEMEX UK detine trei fabrici de ciment, aproximaitv 60 de cariere de piatra, 40 fabrici de asfalt si peste 200 fabrici de beton preparat. CEMEX are o gama larga de clienti, de la companii multinationale din domeniul constructilor pana la persoane fizice, ce isi construiesc propria casa. In Marea Britanie, CEMEX inregistreaza vanzari anuale de 1 miliard de lire sterline. Economia in expansiune a Marii Britanii a inregistrat o crestere a cererii
Agregate: Materiale minerale, precum nisip sau pietre, folosite in fabricarea betonului.

CEMEX

Cime nt

Betoane

Agregate

pentru drumuri si cladri. CEMEX joaca un rol esential in crearea infrastructurii Marii Britainii. Acest studiu de caz examineaza modul in care CEMEX isi d esfaso a ra activ ita teape cale durabila.Durabil inseamna a fi responsabil din punct de vedere social, economic si al mediului inconjurator, pentru a proteja nevoile generatiilor viitoare Acest lucru ajuta la . atingerea unuia dintre principalele teluri CEMEX - de a fi compania cea mai eficienta si preferata din domeniul constructiilor din tara. Ea trebuie sa asigure o performanta financiara pentru afaceri. Cu toate acestea, compania are in acelasi timp si obligatia de a echilibra nevoia de minerale si efectele extractei si prelucrarii asupra oamenilor si mediului.

Sectoarele industriei
Exista trei sectoare principale ale industrei: primar implica extractia, procesarea si folosirea materiilor prime secundar fabricarea bunurilor finite si activitatea de constructie tertiar furnizeaza servicii consumatorilor, ca de exemplu: Vanzarea cu amanuntul (retail), transportul, etc .
permit firmelor sa functioneze efectiv; ex.drumuri, poduri, electricitate

Infrastructura: Activele a caror folosinta comuna

VOCABULAR

de o companie. Teluri: Scopurile finale setate Extractie: Procesul de

extragere a din pamant.

materiilor prime

E D IT IO N

15

www.thetimes100.co.uk

CEMEX | Performanta durabila in industria constructiilor.

??

www.thetimes100.co.uk

CEMEX a c o p e ra to a te c e le tre i sectoare ale industriei:


Primar Secundar Tertiar

Extractia materiilor prime, precum nisip, pietris, balast, piatra de var si argila. Industria extractiva forarea sau sablarea unei stanci pentru a extrage materiile prime.

Fabricarea produselor de constructie pe baza materilor prime pentru consumatori . Spalarea, clasificarea si strivirea agregatelor Fabricarea cimentului, betonului preparat si asfaltului .

Vanzarea si distributia produsului finit catre consumato ri. Vanzari intre companiile din domeniu. Transport rutier, feroviar, maritim si fluvial.

Ca parte a activitatiilor secundare, CEMEX detine trei fabrici de cimentIncalzirea argilei si a cretei . fuzioneaza materiile prime. Materialele rezultate sunt baza cimentului pudraFabricile de ciment au nevoie . de permise eliberate de oficialii industriei, Agentia de Mediu. CEMEX p rodu ce de ase m ene a be ton prep arat asfalt si produse de beton in fabrici de , specialitate Acestea necesita permise de la . autoritatile locale si sunt de asemenea reglementate de Agentia de Mediu. In sectorul tertiar, CEMEX es te prin tre prim ele 20 de com pan ii din M area B ritan ie ce active aza ca op eratorlogistic. Realizeaza peste p atru m ilioane d e livra ri an ua l , rutier, feroviar, maritim sau pe apele din interorul tarii. CEMEX distribuie m ateriile prim e si bunurile f i n i t e cosumatorilor pentru constructia caselor, scolilor, spitalelor, podurilor si birourilor; Agregatele sunt baza tuturor tipurilor de produse pentru constructii. Cimentul este vandut in blocuri pentru a fabrica beton preparat si produse din beton comerciantior pentru a fi cumparate de consumatori. Betonul preparat si produsele din beton sunt vandute contractorilor rezidentiali, comerciali si publici.

In activitatile primare, CEMEX extrage materiile prime din sol sau mare. Procesul de extractie al mineralelor trebuie sa se potriveasca Planului Mineralelor Regionale propus de guvern. Acest plan precizeaza cantitatea de materie prima ce poate fi extrasafara a tulburaechilibrul tarii. Inainte de inceperea extractiei CEMEX trebuie , s a obtin a un perm is d e la au torita tile loca le . P la nurile sale tre bu ie sa includa moduri de lucru sensibile, restaurare si ingrijirea locatiilor dupa extractie Acest lucru asigura calitatea mediului . inconjurator, mentinerea ei si imbunatatirea odata cu finalizarea extractiei.

ordine a marfurilor pe parcursul procesului de aprovizionare, adica din materii prime in produse finite. Dragaj: Indepartarea materialelorde pe albia raurlor, lacurilor sau marii. Logistica: Transportul si depozitarea in

Piata: Gama de mijloace prin care consumatorii pot cumpara un anumit produs sau un alternativ al sau.

VOCABULAR

Afacerile CEMEX c u a gre ga te m a rin e implica extragerea nisipului si pietrisului din mare prin dragaj. Agregatele dragate sunt vitale pe ntru Locatia industriei d ezvolatare a si m e ntin ere a s pita le le or, sc olilor, c aselor si infras truc turii transportu rilor. e El Industri le i s i a l e g i n g e n e r a l l o c a t i i i ajuta de asemenea la aprop iate consum ato rilor sau m ateriilor r e a p r o v i z i o n a r e a p l a j e l o si protejeaza r prim e de care au nevoie.Acest lu cru le coasta impotriva eroziunii. Guvernul UK perm ite sa ajunga pe pia ta usor si sa reglementeaza dragajul marin pentru a minimiza m entina costul transportului sca zut.De impactul asupra mediului. ex em plu, m inele de carbun e sunt asezate pe campuri de carbune sau fabrici de vapoare pe coasta. Este im po rtant ca in dustriile sa isi aleaga locatia cea m ai durabila, pentru a m inim iza orice efect d a u n a t o r a s u p r a m e d i u l u iAcest lucru este . benefic si afacerii prin reducerea costurilor si marirea profitului .

Locatii durabile: Localizarea

afacerii ntr-un mod care satisface atat nevoile afacerii,cat si ale societii i mediului. .

Profit: Bani care se

castiga in comert sau afaceri, in special dupa achitarea costurilor de productie si vanzarea de bunuri si servicii

CEMEX | Performanta durabila in industria constructiilor

E D IT IO N

www.thetimes100.co.uk

15

GLOSSARY

www.thetimes100.co.uk

CEMEX d e t i n e l o c a t i i o p e r a t i o n a l e i n in tre a g a M a re B ritan ie . Ide n tifica re a celo r m ai du rabile si e fic ien te m ijlo a ce de productie in toate domeniile afacerii sale e s t e o continua provocare. Acest lucru include d e s f a c e r e a e f i c i e n t a a p r o d u s e l o r p e p i, t a a adica in m odul cel mai durabil si rentabil . Pe cat posibil, CEMEX isi c onstru ies te fab ricile in apropierea materiilor prime.

Fabrici ciment Fabrici beton Fabrici asfalt

Cariere de argila

situate langa

Cariere de agregate Legaturi de transport

CEMEX d e tin e o retea d e a p ro v iz io n a re n a tio n ala cu a proa p e 500 d e lo ca tii. A ce st lu cru a sigu ra ca m ateria le d e co n stru ctii d e ca lita te su n t d isp o n ib ile co n su m a to rilo r lo ca li. S co p u l este situ a rea c arie re lo r si fa b ric ilo r in ce le m a i p o trivite lo ca tii p en tru a ra sp u n d e n e vo ilo r p ie te i lo ca le. M a jo rita te a fa b ric ilo r d e b eton si asfa lt sun t situ a te in a p ro p ierea ca rierelor pe n tru a a sig u ra o a p ro vizio n a re ra p id a si p e n tru a e co n o m isi tim p si c ostu l tra n sp o rtu lu i. Cu toate acestea, proiectele mari de constructii necesita, uneori, o abordare diferita. Acesta a fost cazul cu constructia noului Stadion Wembley. CEMEX si-a situat fabrica de beton in locatia constructiei pentru a mari eficienta. In tru c at fab ric a re a b et on u lu i e s te a u to m a ta, a ce s t lu cru a in s e m n at res ur s e u m an e lim ita te , d a r o a p rov iz io n a re co ns ta n ta. A minimizat de asemenea impactul asupra mediului prin reducerea calatoriilor camioanelor. O fabrica asemanatoare a fost infiintata pentru dezvoltarea unui parc eolian in Scotia.

CEMEX folos este tran sp ortu l p e ap a, atunci ca nd e ste p osib il, pe ntru a m inim iza em isiile d e c a rb onCea mai lunga . conducta este de 57 de mile. Aceasta economiseste mai mult de 400 de calatorii ale camioanelor pe zi si sutine obiectivul guvernului Marii Britanii de a tine tirurile departe de strazi. Aceasta utilizeaza barje pentru transportul de agregate de pe raul Severn, unde o barja poate transporta 350 de tone, echivalentul a 18 incarcaturi HGV sau a 36 camioane. Fabricarea cimentului consuma multa energie. In 2009, CEMEX UK a marit cu 30% utilizarea energiilor alternative precum anvelope cioplite si deseuri menajere pentru a-si incalzi cuptoarele.Aceasta a dus la o reducere a emisiilor de carbon cu 10%. Inlocuieste o parte din clicker-ul de ciment din procesul de fabricare a betonului cu reziduri de productie din alte industrii. performantei afacerii pe termen lung. Ca o afacere la nivel mondial, CEMEX trebuie sa se concentreze asupra profiturilor financiare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a afacerii, dar acestea nu sunt singura masura a performantei. Compania crede cu tarie ca toate obiectivele trebuie sa fie in echilibru. Acest lucru este prevazut si in declaratia poziiei sale: CEMEX este dedicat construirii unui viitor mai bun si imbina rezultatele financiare cu un ferm angajament fata de o dezvoltare durabila. De la intrarea in Marea Britanie, CEMEX a investit mai mult de 60 milioane de lire pe an in intreaga afacere. Aceasta include modernizarea echipamentelor si instalatiilor pentru a aduce imbunatatiri ecologice. De exemplu, in anul 2007, un filtru sac in valoare de 6.5 milioane de lire sterline a ajutat la reducerea emisiilor de praf de la coul de fum al fabricii de ciment Rugby in proportie de 80%.

Beneficii s i efecte
CEMEX a identificat sapte indicatori in obtinerea unui echilibru intre operatiunile sale simediu: Operationale 1.Utilizarea scazuta a energiei pentru a combate schimbariile climei 2.Dezvoltarea de noi produse si servicii 3.Imbunatatirea eficientei productiei 4.Reducerea emisiilor Axate pe populatie 5.Comunicarea partilor interesate
VOCABULAR

Locatii Durabile
Carierele pot fi situate doar acolo unde exista minerale. Totusi, afacerea poate decide unde sa situeze activitatile secundare. De exemplu, o fabrica de beton poate fi aproape de materia sa prima (langa o cariera) sau aproape de piata (intr-un oras). Este vital caCEMEX sa constientizeze faptul ca alegerea locatiei are un impact asupra mediului si implicit asupra CEMEX adopta o abordare de durata pe cat posibil: Transporta peste 30 de milioane tone anual pe cale rutiera, feroviara, fluviala si maritima, inclusiv agregate, ciment si combustibil. Aproximativ 12% din totalul agregatelor sun t trans portate ferovia r intrucat acesta , emana de cinci ori mai putine emisii decat

cel rutie r.

Automat: A realiza un proces de fabricatie fara interventie umana.

Emisie de carbon: Totalul cantitatilor de CO2 sau alte gaze emise sau create de o intreprindere intr-o perioada de timp.

Clinker de ciment: Nodulii intariti care se formeaza in cuptor, unde caldura intensa transforma materiile prime de creta si argila. Clincher-ul este apoi baza pulberii cunoscuta ca ciment.

Reziduri de productie: Un lucru produs ca rezultat al fabricarii altui lucru.

www.thetimes100.co.uk

CEMEX a r e a l i z a t c a o b t i n e r e a u n e i p e r f o r m a n t e d u r a b i l e ecesita inaintarea n culturii companiei. Aceasta inseamna ca trebuie sa schimbe modul in care se comporta oamenii si operatiunile sale. Pentru a obtine schimbarea este necesara actiunea in fiecare dintre cele sapte zone. CEMEX UK investeste peste 30 milioane lire sterline anual in sustenabilitatea mediului pentru a sustine aceste sapte dom enii chieie, axanduse pe cresterea eficientei, reducerea consumului de energie si lucrul alaturi de comunitati.
Exemple de proiect Cresterea utilizarii energiilor alternative Climafuel. (Arata ca hartiatocata si este realizata dn deseuri menajere si comerciale, precum covoare vechi, hartie, carton, lemn si Beneficii CEMEX Beneficiile comunitatii Mai putine deseuri pentru depzite. Un mod sigur de a elimina deseurile menajere. Salveaza com b ustib il p en tru

Acest lucru nu impiedica industria extractiva, dar asigura partilor interesate accesul la locatie. Locatia contine de asemenea depozite Cambridge Greensand, care sunt rare si bogate in fosile. Statutul SSSI inseamna ca CEMEX trebuie sa se asigure ca acestea raman expuse atunci cand cariera este restaurata.

Plantarea a 30,000 50,000 de copaci anual

Un cost al energiei scazut. Recuperare a energiei din deseuri Reducerea emisiilor


Ajuta la verificarea operatiunil or Solutia restaurarii carierelor Imbunatates te opinia

Concluzii
CEMEX ofera materiale de constructii care sunt esentiale pentru dezvoltarea, calitatea vietii si crearea de comunitati durabile. Activitatea sa acopera sectoarele primar, secundar si tertiar ale industriei. Ea extrage si proceseaza agregate, produce ciment, beton preparat, asfalt si produse din beton si este implicata in distribuirea produselor sale pe piata. CEMEX ia in serios responsabilitile sale fata de mediul inconjurator . Isi desfasoara activitatiile in apropierea surselor de materii prime sau a pietei sale. Acest lucru este rentabil si contribuie la reducerea efectelor negative asupra mediului. Atunci cand nu este posibil, se adopta o abordare durabila pentru gasirea unor solutii alternative. CEMEX a realizat investitii majore pentru a-si imbunatati performanta durabila. Aceasta se concentreaza pe sapte domenii cheie de activitate pentru operatiunile si comunitatile sale, pentru a obine un echilibru intre afaceri si mediu. 1. Descrieti principalele diferente intre sectorul primar, secundar si tertiar. Exemplificati modul n care CEMEX desfasoara activitati care implica fiecare dintre aceste trei sectoare. 2. Explicati ce se intelege prin locatie durabila si evaluati unele dintre actiunile intreprinse de CEMEX pentru a se localiza intr-un mod sustenabil. 3. Dati doua exemple de cum CEMEX contribuie la performanta durabila. Aratati care sunt beneficiile companiei si ale mediului. 4. Evaluati de ce o afacere trebuie sa se situeze aproape de materii prime si de piata finala Explicati raspunsul prin referire la cariere, activitati de dragare si beton gata amestecat.

Copacii asigura un habitat salbatic Important pentru incalzirea globala: Acesti 50,000 de copaci absorb peste 15,000 tone de CO2

Pe cat posibil, CEMEX ince arc a sa-si de sfas oare activitate a in a rm onie c u m ediul. CEMEX are grija de modul in care protejeaza si restaureaza locatiile. Deexemplu:
CEMEX Angling este format din nisip restaurat si balastiere. Este cea mai mare asociatie de pescuit comercial in Marea Britanie. Acesta ofera peste 70 de lacuri umplute cu pesti maturi si 20 intinderi de rau. Eversley Quarry in Hampshi e a r a ta c u m r

r e s t a u ra re a u n e i lo c a ti i d e e x t ra c t i e minerala poate fi benefica unei comunitati. Eversley are acum o gam a la rg a de unitatii de agrement si biodiversitate, inclusiv o rezervatie naturala, un club de golf, locuri de joaca si sporturi de apa. Cariera restaurata a atras recunoastere nationala si internationala si multe premii. La Barrington in Cambridgeshi e, intreaga r cariera este acum o locatie geologica de Interes Stiintific (Site of Special Scientific Interest SSSI). M ai m ulte cariere restaurate au status SSSI.

Cultura: Modele de comportament si operationale intr- o companie

Biodiversitate: Varietate de lucruri vii de ex, plante i animale din lume sau ntr-un habitat special

SSSI: Mecanism legal de a proteja locatiile de interes datorita vietii salbatice pe care acestea le sprijina

sau datorita caracteristicilor geologice care se gasesc acolo

E D IT IO N

VOCABULAR