Sunteți pe pagina 1din 17

NORMA TlV PEN1'RU ADAPT AREA CLADIRII.lOR CIVII..IE SI' SPATIUl.

lUI , , URBAN AFEREN'l'

.LA EXIGENTELE PERSOANELOReu ,


HANDICAP

INDICA TIV: NP OS1/20l


..

iNSTITUTUI~ DE PROJECT ARE, CERCET ARE ~I TEHNIC DE


A

CALCULIN CONSTRUCTII IPCT - SA

-----

-.

- --

'"

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTULUI $1 LOCUINTEI

NORMATIV PENTRU ADAPfAREA CLADIRILOR CIVILE ~I SPATIULUI URBAN AFERENT LA EXIGENfELE PERSOANELOR CU HANDICAP
INDICATIV: NP 051/2001

Elaborat de:

IPCT 8.A.

Str.Tudor Arghezi nr.21 70132 Bueurefti Tel. 210 79 00 Fax 212 35 36; 210 07 19

OIRECTOR GENERAL: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: DIRECTOR ';EHNIC: DIRECTOR CERCETARE: OIRECTOR OEP. ARHITECTUR: RESPONSABIL LUCRARE: ELABORATORI:

Dr.ing.Oan Capatini Ing.~erban StAnescu Ing.Cristian Bilan Ing.Victoria Pliefu

Arh. AIinaGheorghiu .

Arh. loana Atanasescu Arh.loana Atanasescu Arh Ooroteia Cocheci Arh. Mariana Tbacaru - CCCF Fil. Proiectare Arh. Mara Chiriacescu - PRODOMUS - SA

Avizatdc:
o

DIRECTIA GENERALA TEHNIC iN CONSTRUCJ.1I DIRECTOR GENERAL: RESPONSABIL: Ing. Ion Stineseu Ing. Eugenia Hintea

--'"

"l

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLlCE, TRANSPORTURILOR


,

~I lOCUINTEI

ORDINUl" Nr ..~.1~" din: :f2/i:{)!i:..2001


, . . .'

Avtnd in vedere avizul ConsiliuluiTehnico-~tiintific'-nr. 151/01.09.2000,. in conformitateu prevederile art. 38 alin. 2 din Legeanr.1 O, privind e calitateain constructii, tn temeiul prevederilor art 2 pet. 45 ~i ale art. 4 alin.(3) din HotarArea" Guvemului nr.3/2001, - privind organizarea ~i flinctionarea Ministerului
'. ." . .' '.. .' .

Lucrarilor Publice, Transporturilor ~i Locuin\ei, Ministrul lucrarilor publice, transporturilor ~i locuintei, emite urmatorul ORDIN:
., .

.'

'

Art. 1.- Se aproba "Normativul pentru adaptarea elidirilor eivlle si apatiulul urban aferent, la exigentele persoanelor eu handicap" , IncIIcativ fiP'-051/2001,anexala prezentul ordin*. .
.

Art. 2.- (1) Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de,zile de Ja


data publicariisale in MonitorulOficialal Romniei.
. .
.' '.

{2}Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, "Normativul

pentru adaptarea constructiilor de loeuit, a constructiilor publice la cerintele Persoanelor handieapate", indieativ CPH1-93, i~i ineeteaza aplicabilitatea.

Art. 3.- Direetia Generala Tehnica in Constructii, aduce la indeplinire va


prevederile prezentului ordin.

MINISTRU
~~:i,f:-7}~':~:,:;,..
'r.~ '

rI:;? ~: <; .~\~. ;;:. \''i~fi. ~,\ r~ \,~~i 1 ~~ ,11 1.,., ~.../ 8:1

':;:1 -.0 :~ ~

.. ..q ,'.1, ~'o" t.IINI!"', ,J $"1 '\:.r~ , ::U/' ",7" , ,r,'


:,. "J.~~~:\ l' .

*Anexa se pune la dispozitie celor interesati, de catre Institutul de Proiectare,


.

Cercetare ~i Tehnica de Caicui in Constructii -IPCT-SA

NORMATIV PENTRUADAPTAREA CLADIRILOR CIVILE I SP ATIULUI PERSOANELOR CU HANDICAP

INDICATIVNP 051-2001
.

URBANAFERENT, LA EXIGENTELE

tNLQCUIETE

CPH1.93

1. 1.1. 1.1.1.

GENERALITTI ,
OBIECT Prezentul normativ stabile~te conditiile minime de calitate corespunzatoare exigentelor utilizatorilor (persoane eu handicap)din cladirilecivile (cladiride,locuit ,1 eladiripublice) ~ispatiul urban aferent acestora, in conformitate eu prevederileLegii 10/1995 (Legeacalitatii in constructii). Exigen1ele specifjce persoanelor eu handicap,avute in vedere in prezentul normativ, sunt cele referitoare lacerin1e
.

1.1.2.

de "siguranta exploatare". in

1.1.3.

Conditiile minime de calitate corespunzatoare exigentelor utilizatorilor, trebuie realizatei mentinute la aceiai parSe> metri, pe intreaga durata de existenta a cladirilor ,i spatiului

urbanaferent,pe care ace$tiail folosesc.


1.1.4.

Categoriile de utili;z;atoriale caror exigente sunt. stabilite in

prezentulnormativ,sunt:.
Elaborator:
,
I

Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE TRANSPORTURILOR ~I LOCUINTEI

INSTITUTULDE PROlECTARE,

CERCETARE ~I TEHNIC CE CAbCUL iN CONSTRUCTII IPCT-SA

eu ordinul nr: 649/25.04.2001

L-

a. persoane eu deficien1e meeaniee ~i motriee ale


membrelor

. eu difieultatide mers , . bloca1iin seaun rulant . eu difieultatide mi~eare a bratelor


b. persoane eu defieiente ale aparatuluioeular

. eu vedere slaba
o

fara vedere

e. persoane eu defieienteauditive . eu auz slab . fara auz


1.2. 1.2.1.
DOMENIUL DE APLICARE $1 CONDITII DE UTILIZARE

Prevederile prezentului normativ .se aplica la proiectarea

investitiilornoi pentru eladiri de loeuit, cladiri publice

spatiul urban aferent aeestora,conform legislatieiin vigoare ~i are earacter de reGomandarein caz de modernizare, reamenajare, eonsolidare sau reparare a investitiilor existente.

1.2.2.

Prevederile prezentului normativ yor fl avute in vedere da catre elaboratorH proieetelor tehniee din domeniul cladirilor eivile, de eatre organismele de administratie centrala ~i teritoriala, inelusiv alte persoane fizice sau juridice care initiaza investitii in domeniu, precum ~i de catre speeiali~tii verifieatori de proieete ~i experti atestati. in fune1ie de categoria de importanta a investitiei ce se va proieeta, se yor adopta valori ale parametrilor la nivelul impus de respeetiva ineadrare, dar in nici un caz inferioare celor
prevazute in prezentul normativ

1.2.3.

1.2.4.

La modernizarea, reamenajarea, consolidarea ~i repararea construetiilor existente, in eazul in care nu este posibila respeetarea unor niveluri de performanta stabilite in prezentul normativ, se vor adopta, pe cat posibil, masuri
compensatorii de protectie.

1.2.5.

La proiectarea cladirilor civila se vor respecta, pe

Ic~nga

prevederile prezentului normativ, toate reglementarile tehnice specifice domeniului, in vigoare la data proiectarii. 1.3.
REFERINTE Legea 10/1995

- Legea privind calitatea in constructii.


- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de

CE 1-95

sigurantain exploatare
1.4.
DEFINITII ,

Persoane

eu

dificultati la mers (semiambulanti) persoane care nu se deplaseaza fara ajutor i nu pot depai diferente mari de nvel.

Persoane bloeate in scaun rulant - persoane eu autonomie relativa in micare. (pl. 5+7)

Persoane eu difieultati de mi,care a bratelor

- persoane care se folosesc greu de membrele superioareavando razalimitata de actiune.


vedere limitat i/sau care percep numai contraste puternice sau contururile
obiectelor.
.

Persoane eu vedere slaba - persoahe cu un camp de

Persoane fara vedere


.

- persoane care

depind numai de

informatii acustice sau tactile (sistem


Braille).

Persoane eu auzul slab - persoane tributare aparatelor


acustice, echipamentelor optice ,i
instala1ii1orcolective de ascultare.

....-

Persoane firi auz .. persoane trlbutare total ephipamentelor


optice

Scaun rulant

..

scaun utillzatde persoanele ce nu se pot

deplasa singure (a se vedea pl. nr. 3)


1.6. tABELE SIN~ETICE

privindmAsuride protectie pentru persoane eu handicap


..
.
'

TABEt. 1. ~ MAsuri g~nerale.

TABEL2... MAsurleu privirelaSPATIUL URBAN TABEL3. .. MAsurieu privire la eLADIRICIVILE..prevederf specifice

comune TABEt.. Mesurleu privirela CIADIRICt\lILE",' prevederl 4...

l~

TABEL. 1

MASURI DEPROTECTlE
LOCUINTE MASURI

PENTRU PERSOANECU HANDICAP


elADIRI PUBUCE
SPATIU

URBAN

GENERAlE eu
LA
W 1

PRIVIRE

CATEGORIILE PE~SOANE OE CUHANDICAP

~ Q

~.

:>
-'ACCES . -SCARI

1.. o..

~ t= o wc.

ul 'A. QU)

~3 ~o -~ !no

w o t= u)

a: ~

I ~
~
.

... Z

ul

..:<3 .t=Ul w;::;'" UlOQI NIL :eUliii


OXID'

~:e 0;0
00

~ o _a: -wo

~ti a:.

=w ~~ 00

~~ Ow
~t= ~
.

ul -Z i=~

a: ~~ oa: :Eo

- RAMPE
DlFlCULTAT1LA MERS ~-BALUSTRADE . . ~ MAlNI CURENTE GOLURI US! DENIVELARI SPATlI MAN~

! I 1.1. eu o.
. a: Wo 2,.J Zw ca: OlD

:IE iD

. -

.
.

-ACCESE JNClADIRI. -5PTlI DEMANEVRA -DENIVElARI -GOLURIUSI. ORIZOHTALE . -CIRCULATII


-CIRCULATllVERTlCALE

-PAN1:E . .

- REFUGU.

SPATlI MANEVRA

-IESINCuRI -GaLURI - TRAVERSARI

-CiRCULATlI

- GRUPURI SAl\llTARE
I
"".

lA

O it w o o O ..:

i~ !!Ic

w :Ii

!ll ~' ' 1.2. BLOCATIIN

RUlANT

S~l!NUL

FERESTRE '. . . -BALCQANE. LOGIt. - COMENZI. SEMNAUZARI, - DIMENSIUNI 51 ECHIPAMNTE -COMENZI (ACCESORII;

SPRIJIN '. ~.COMENll SEMNAUZARI -RAMPE' "., . - BALUSTRAoe.. MAlNlCURENTE DlMENSIUNI SlECHIPAMENTE

-ACCE50RII.'8ARE

-INDICATOARE :

:.MOBIUERURBAN

-PASAJESUBTERANE(STA111METROU) ~PARCAJe -STATIONARI


'..

- SEMNAUZARI

.
.'

1.3.CU DIACULTAT1 . DE
. -MISCARE A BAATELOR '. .

- LOCURI

:PARGHIf)
eu FC

-LOCURleu FOC DESCHtS COMENZI (ACCeSORH,

PARGHIt)

..
.'

I . ~PARAPETI
. 5EMNAUZARI AlJDIO. ,. .VIZUALE

DE5CHIS

-PARAPETI

POZIT10NARE

ECHlPAMENTE SI MOBUER
.

-BALUSTRADE -PARAPETI
-PANTE
-

w
Z

" .. a: 2.1.CUVEDERE SlABA . w 2co ILA.O ~co ft ~.


.

I -~:S
.

~ ~

2.2. FARA VEIJERe

GHIDAJE . . ~ ECHlPAMENTE

-AFlSAJE

INDICATOARE .

-SEMNAUlARJ 1WDI~V1ZUALE -INDlCATOARE -TABLouRI ASFISAJ


.

-GHIDAJE -ECHIPAMENTE
.'

..

-TABLOURIAFISAJ GHIOAJE
- ECHIPAMENTE
.

SEMNAUZARI -INDICATOARE

AUOJO..VIZUALE

.~~ gE ILO
wo Oc ft

:1.1. co AUZ SlAB

- 5EM1WJZARi

VIZUALE.

-INDlCATOARE

SEMNAUZARI

VIZUAlE;
.

SONQRE

-SEMNAUZARl~

SONORE
: .

SONORE -/NDICATOARE: . TABLOURI AFISAJ .

- TABLOURI

-INDICATCARE

AFISAJ

-.TASLOURIAFISAJ

TABEl2

w-o::.!!E
MASURJeu PRMRE LA

MASURI DE PROTECTJEPENTRUPERSOANECU HANDICAP


PANTA %
DIMENSIUNI (m)

II.... S Q.w.;,!!
w IG' o i5.

>o::E -:01;0 Z ao..

S
o:: w z

; I
I

g
::t: z

E -

g
t w
t;j "

INAlTlME MANA

cuReNTA(m)

lCNGlTUDINAlA

SPA TIUL URBAN ,


"

-e

i
!
I

cenlrudenivelare <20an > 20an

'

.
.
",

ci
,
Q.
8

.5c
-ci!

OBSERVATlI

'

II..!!

l tr

..
.5

(1)

-:e !CQ.

:s

(I):'E

Q.-B 88..

"''''c: =i:o

-TROTUAR
!:!ls

, max.S max.8 max.15 (max. ) 5

O,02S max.2

max.6.oo
(max.10,OO)

< Z

ug 0::111
O:
w
i=

-RAMPE -SCARI

.
.
8

1.50 min.1.20 rec.1,5O


min.1.20

min.2.10

1.5Ox1.50
8

0.90
0,90-1.00

0,90-1,00

,O,60-0,7S

vezi cap.2.1.(A)1
vezi cap.2.1.(A)2

min. ,20 1
min. "1"

reC.1.50
scali

.
.. max.1Smax.1S8
' '

max:10Ir min. .20 1

rec.1.50

0.90-1.00 8

0.90-1.00
8

O,60-0.7S

-TREPTE
la 30
,

0.025
"

,3.50 3.00
'

13-1S-

1.20
1,20

eu c:onditia 211+ I = 62+&4


8

.
. .

5.00 5,00
5.00

vezi cap.2.1.(A)1.5.a.e
cap.2.1(A)1.6.b cap.2.1.(A)4.1.
8

o.

cr
UJ

. PARCAJE La60 Paraleleu


trotuarul

0,025.
0.025

i=

:s
u cr STA TIl URBANE

max.1S-

3.00

-,

1,20

-GARAJE
- TRAVERSARI TRAZI S - AUTOBUZ, ROLEU. T

0,025 0.025 0.02S 0.025

- ..
.

max.15" max.1O
8

TRAMVAI

s-8
8

1.50

1,50x1.50

1,20
1,5Ox1.50

8.

1.60
1,60
1,60

'

.
8

racord eu trotuarul

vezi cao.2. 1.(A)4.2. vezicap.2.1'(A)1.5.f.g

cap.2.1.(A)1.6.a
vezicap.2.1.(A)3

.
8

15Ox1.50

- METROU - PORTICURI

. 0.90"

.
8

0,025

min.2.10
0.48+0.53

.'

vezi cap.2.1.(A)5.1. vezi cap.2.1.(A)5.2.


yez; cap.2. 1'(A)5.3. yez; cap.2.1.(A)S.4. ' inaJlime CadIan vezi cap.2.1.(A)5.5.
vezi cap.2.1'(A)5.6.

:: UJ

i! o::

- BANCI.SCAUNE
8

.
0.025
0,025

l1.2m
0.80 0.90
',,-

.
.

0.90
1.50

cr o

CUTlIPOSTAlE

. .

1,25

1.00...1.20 .
1.208

::; iD
:E

- cA8lNETELEFON

(1,20)

-GRUPURI

SANITARE

(2,30)

1,80 '

(0.90)'
,

min.2.10
(max.O,30)
,','

, -

1,50

- INDICATOARE. AASAJ

..'
'

'.",

"-'

,',',.'0"

TABEL 3 MASURIDE
"

PROTECTIE
,

PENTRU '

PERSOANE
'

CU HANDICAP
:iE

MASURIeu PRMRE LA

PANTA %

DIMENSIUNI(m)

CLADIRICIVILE
PREVEDERICOMUNE
,

:512"" 0.".
-::O

a::.!!E

'

oentrudeniveline

ffili' II! O a.

-E

<:2Ocm >2Ocm
'

E Q c: '" ...

o'

J: ci

<E z;:)
0
,',

g
:iEI-W -00. 1-, " ...;:) 'g
0.90-1,00

INAL TIME

MANA

CURENTA.

.
i"

.... ci
J:

i=
min:t;20

2 ;:) > -w z

w1-

9>i
'"

i!'"

..ic: =oiSc
(,) 8.':2'
8'!!t!ltII

GO

OBSER"VATII

:'l

. RAMPA
"

max. 15
.
',' '"','
.-

max.8 rec.5

max.10tr. rrnn.1,20
,'

min.1.20
,.

,-

"

0.90.1.00

0,60-0.75 0,60-0.75
.

yezi

cap.2.1(8)1.1

ci:

-SCMA

'

min.1,2()

min.O,15

'scarii

min.T

.
.
o
" "

0.90-1,00 0.90-1,00

cap.l. 1(B) 1.l.c

:5 (,)
3!:
0 w
;:)

. TREPTE'
cI4d.1oc.
- PLATFORMA
,',

0.025
0,025

,-

...

max.0.1 6 max..O.34
min.t.20
"

. ,,"' l.

.
0.90-1.00
' 0.90-1,00

.
0,90-1,00
0;90-1,00

,cap.l.1(B)1.3; cap.2.2(8)1.4.a

cap.l.1.(B)t.5
Yezicap:2.1(8)1.2b cap.l.t(B}1.3
cap.l.t.(C)3.t.b

min.t.20
.

0,60-0:75
0,60-0,75
o
"

c:lid.publ

',-

min. t,50

min.t,50 min.0.t5
min.2,10

(,)

- COPERTINA
'

"

. USA

"
PICIOARE ,,'

0,025

. GRATAR
,

0.025 0,025

. .
' o

',

.
'o

min.2,OO min. 1,50

.
.i'

'

'

.
orificii
'

min.O,80 rec.O,9O
de min.O,OtS

2,10

. ",

,vezicap.l.1.(8}1.4.b

....

. WlNDFANG/HOL j-TRASEE ci:

1:", ,

x 0.015
"",

,',

. .
.

.
"

fyezi cao.l.1(B)1.2.d
vezieap:2.1(8)U.b Yezi cap,2.1.(C)1. t 'cap.2.1.(C)3.1
,

. -

"

,"

min.2,oa

'.

(CORIDOARE),

CIRCULATlE,

0.025
0.025 C},025

(min. 1,20) (min.2,10)


. .
!' ,.,rr.in.2.00 min. 1;50

min.O,9O

t;5OX1.50 '
:t,5ox1,50'
'

' -

. .
0,60-0.75

'

-/NCAPERI' -lOGII. 8AlCOA.NE

1,5Oxt.50

G,6G+O.9O

vezi cap.2.1 (B)2

.... o
ci:

, .

. minT

.'

'

'

-SCARi
'-TREPTE"
'
""

cIid.Ioc.
cIid.PIJbI.

.
.

.
.
,

max.8
(max.5) I

max. 6tr. 1 "RIC.10tr., 'min.1.00 max. 6tr. 1


. max.6.00
(max 10,00)

yezi cap.2.1(B}3.1

min:1,2O min.2.10
max..0,34
min.1,2O min.O,80 (rec.1.10)
,,',min. 1,40

min.T
ScaiA
.
min1.2O

scri,

0.90-t.00 0.90-1,00 0.60-0,75


<

0,90..1.00 0,90-1.00

vezi cap.l. 1(8) 4.

3!:

'" ,,'

. ',-, I

max:O.16 .

1,5Ox1 ,50
1.5Ox1.50

.
0.90-1.00

0,90-1.00

O
0,60-0.75

-RAMPE
-ASCENSOR
,

0.025
0,025

max.15

;:)

dId.loe.'
..

"-

min.t.35 (rec:.,1,4O)

.
"

.
",

.'

1
yeziJap.2.1(8} 5

cIjd.oUbl

min. 1.50

(1.8Ox.2.10)

-USI
- FERESTRE

0,025

. -,

min.O,8O

-,

rec:.0.9O 2,10

.-

1.5Oxt.50

,<

vezicap.2.1(8) 2.Sd
vezi cap.l.1 (B)3.1.
cap.2.1(B) 2.10

O.6G+O,9O

TABEl4
MASURI
MASURI CU PRJVlRE LA
.'

DE PROTECTIE
DIMENSIUNI (mi

PENTRU

PERSOANE

CU HANDICAP

CLADIR1 CIVILE
PREVEDERISPECIFICE PARTI COMUNE HOLULDE INTRARE

'

c :J ....

::! min.1.50

.5

1 ci
.

g -:ew
;,
(lJ:e. n:-i
. 1.50X1.50

zz

5::1 () -o:: <()()


.

=e
ir ::1
5iii
0::1 min.O.80

a:-z'"
iO::::Iz ::1<:5
OBSERVATlI

.
o

. min.2.oa

rec:.O.90

vezi cap.2.1(B)1.2.d cao.2.1(C)1.1 vezicaD.2.llC)2.1


vezicaD.2. 1lC)2.2

. INCAPERE GHENA GUNOI


5 () O ....

min. 1.50
min.1,50
'.

min.O.80

...
.j

- VESTlBUL (SAS)
. BUCATARIA 51

LOCUL DE LUAT MASA .. CAMERA OE BAlE


-GRUP SANITAR

.
1%
.

'.

(imn.1,20) -. .

.
1.5OX1.50
1,5OX1.5O

min.O,80
min.O.80
min.O.80 min.O.BO
min.O.80
o

vezi caa.2.llC)2.3 vezi caa.2.1IC)2.4 vezi cao.2.11C\2.5

O ir
O

w
a::

min.O.90
min.O.90
o

.
.

'.'

f <

. DORMITOR
.:cwERA OEZI

:o

.
.
o

.
'"

.
1.5Ox1.5O min. .40 1
(1.10+1.20)
.

.
.
.

1.5OXt.5O in Uloa!

.
vezi cap.2. I(C)2.6
.

.
.

inin.O.90

miitO.80 min.O;80

. 5PATlI
00

DEPOZITARE

.'

- ACCES. CIRCULATlI

..

. -

.
min.O.90

lmin.2JJO)

min.1.2O

1,5Ox1.50
1.5Ox1.5O.

min.O,80 int.
min.O.90 ext.

. min.1 c:ab.VVC adaDtata min.1cabinl

vezi c:ap.2.1(C)2.1

. GRUPURI SANITARE
-VE5TIARE

.
.
1%

min. 1.30
min.1.OS

min. 1.20
min.O,90

.
-

o min.O,80

min:1.2O. o

rec.1.5O.

. .
min.O.90
minO.90 min.O,SO

min.O.80

, o

DUSURI
.

1.20+1.50-

min.O.80
min.O.90
'.,

. PISCINE
-TRIBUNE
-CONSTR.

accces bazin

5% pentru
max.8%
rec:.5%

.
.

.
dimensiuni loe' sc:aun min.0.9Ox1.4O (rec:.1,1Ox1,40)

,
.

1.5Ox1.5O
. 1.50x1,5O
1.5OX1.5O .
'.

adaptat min.1 bazin


11oc15O

adaotatl min.1dUf

vezi cm.2.1 fC)3,2 in fata cabinei

vezi cm.2. lIC)3.3 fn fata c:abinei


irezi c:ap.21 (C)3."

. . .

vezi cao.2.1(C)3.1 fn fata cabinei

ii ::1
ll.

adaplat vezi cao.2.1(C)3.5 spect.


veD cao.2.1(C)3.6
vezi cap.2.1(Cj3.7.1 vezi c:ao.2.1fC)3.7.2 vezi cao.2.1 (C}3.7.3

SPECTATORI

min.O,90

dar min.2 Ioc:

ir
o

- CAMERA.CAZARE
TURlSM

min.3.00

Iniurpat

min.O,80 min.O.80
min.O.90 min.O.95 ext. min.0.85 int

.
1 1ocI25 mese dar min.2 Ioc:

:5

. CAMERA BAIE
- SAlA
MESE
.'

.
. -max. 5%.. 5-8%

.
dimensiuni loc la rnad
min.1.35xO.80

O.8Ox1.35

..
mktO.90

1.5Ox1.50

- ClADlRI - HOL. CIRCUlATlI INVATA- . SAU CLASA - AMFITEA TRU MANI


.

- loe
sc:aun (1 ,5Ox1,00
"

(2.00x1.00 acces lateral }

frontal

1.5Ox1.50 1.5Ox1.5O
1 ,5OX1 ,50

0.90-1.00

11oc:f5O eIeVi dar min.2 loc

vezi c:ao.2.1fC)3.8.1
vezi cap.2.1(C)3.8.2 vezi cao.2. HC)3.8.3

i aeees

min.O.85
min.O,80

- SPA

- BIBLlOTECI
COMERCIALE

..

dimensiuniloc: sc:aun.- min.0.8Ox1.35

Q.90+1.00

rec.O.9O
min.O.80

Til

(autoservire)

'n

.00,'

,.,-.

1,5Ox1.50

rec.O.9O

vezi c:ap.2.1(C)3.9
.

2.

CERINTA DE CALITATE , ..

"SIGURANTA IN EXPLOATARE" ,
DE PER FORMA NT A

2.1.

CRITERn ~I NIVELURI

Cerinta privind"siguran1ain exploatare" presupune protec1ia utilizatorilor (persoane:cu handicap conf. cap. 1.1.4)tmpotriva riscului de accidentare in timpul exploatarii normala a spa1iuluidin interiorul cladirilorcivile (de locuit ,i publice)

precum,i a spatiuluiurbanaferentacestora.
2.1.(A) 2.1.(A)1.

SPAT'UL URBAN Siguranta circulatiei in plan orizontal presupune asgurarea protectiei impotriva riscului de accidentare prin: alunecare
a. stratul de uzura va fl astfel rezolvat incAt si tmpiedice cadereaprin alunecare, chiar $i pe vreme ploioasi. coeficient da frecare COF = min. 0,4

2.1.(A)1.(

b. panta trotuaruluiva fl:

.
2.1.(A)1.2.

. max. 2 % in sens

transversal max. 5 % in sens longitudinal

impiedicare
a. diferenta de nvel admisa (daca nu se poateevita):

. max. 2,5 cm

'.'

b. stratul de uzura al caii de circula'e trebuie Sa fie astfel


realizat i~cat sa nu permita patrunderea bastonului sau a
rotii caruciorului in suprafata acestuia. respectiv: 1. nu se yor utiliza materiale ce se pot deforma la actiuni
.

verticale(nisip,pietri" etc.)
9

2. fosturile din pavaj sau orificiile de la gratarele pentru ape pluviale trebuie sa fie de: . max. 1,5 cm

2.1.(A)1.3. coliziune cu obstacollateral sau frontal


a. latimea libera de trecere in zona pietonala va fi: .0,70-0,90 m - pentrupersoane eu handicap locomotor sau varstnice, ce se deplaseaza eu
.. 1,10-1,20

. 1,60-2,50 m

scaun rulant. - pentru dous persoane in scaun rulant, ce se deplaseaza insensuri opuse.
.

ajutorulunui bastonsau a unei carje. pentruo persoana,ce se deplaseazaTn

b. latimea libera a trotuarului (pl. nr. 14) va fi:

I = 1,50 m (in caz ca nu este posibil; se va asigura o

fatime de minimum 1,00 m)


c. dimensiunea zonei decirculatie

la schimbare de direc1ia i
.

la intersectii va fi:

. min.1,50

x 1:,50 m (recomandat 1,50 x 1,80 m)


<

d. inaitimea libera de trecere pe sub obstacole izolate va fl:

. min.2,10m
ghidaj

e. pentru persoane nev8zi:toarese vor realiza benzi da


(1 = O,80-1,20m) din alte materiale, eu sonoritate
.

diferit8, i diferit colorate decat restul suprafetei pietonale.

(pl. nr. 12 i13)

f. pe caile pietonale se va evita amplasarea de obstacole izolate. 2.1.(A)1.4. cadere pe timp de furtuna a. pe parcursui cailor pietonale, din spatii deschise, Svor prevedea puncte de sprijin (grilaje sau balustrade pl. nr. 12) la inaitimea de:

.
10

..

avand mana curenta inclusiv la:

h = 0,90 + 1,00 m

. h = 0,60+0,75 (pentru copii ~ipersoane


2.1.(A)1.5.

in scaun futant)
"

coliziune eu vehicule in mi,care


(inelusiv da parcaje)
.

a. caile pietonale se yor separa clar de cele carosabile b. tnaltimea trotuarului va fl: ,

. max.

0,20 m se

cotrecerea de la nivelul trotuarului la cel alcarosabilului va .face prin rampe avand: . panta - max. 15 % . latimea - min. 1,20 m (recomandat1,50 m)

d. in zonale cu trafic intans 'sevor prevedea balustrade de protectie la marginea trotuarului (h = 0,90 m)
e. ie~irile din garaje sau pareaje vor fl bine mareata ,1 semnalizate

f. pentru traversare se vor prevedea marcaje vizibile precum ,i semnale vizuale ~i sonore eu actionare manualA
(h = max. t,OO m)

- pl.

nr. 20

g. pe parcursui benzii pentru traversare nu se vor prevedea elemente cu potential de aceidentare (guri. da scurgere,

capacecanale etc.)
2.1.(A)1.6.

oboseali excesivi
a. la strazi eu fatime mai mare de 4 fluxuri se vor prevedea, pe traseui benzii de traversare, zone pentru odihnfii manevra (min. 1,50 x 1,50 m), astfel rezolvate tncAt sA nu existe perieol de aceidentare. b. distanta dintre pareaj ,i loeuinta va fl: . max. 40,00 m

II

---

2.1.(A)2.

Siguranta eu privire la rampe ,i trepte exterioare (in pareuri, gradini, spatii pietonale) presupune asigurarea proteetieiimpotrivariseuluide aeeidentare prin:
obosealaexcesivi

2.1.(A)2.1.

a.Jun9ime~rampeipana la zona.dodihna va rt: . max..10,00m -per1tru ranpefaratrepte(plan inelinateu pantr<5% ..pl~nr.15 . max.6,OOm~pritriJ.arnpe"fanltrepte (planinclinateu r panta 5+8 %);"pl. nr. 15 .max. 3,00 m - pentru rampe de scara (cea. 10 trepte)
b.zona de odihna va avea la1imeade: . mih. 1,20m (reeomandat 1,50 m) c. dimensiunile treptelor vor respecta relatia:

.2h+

1=62+64 cm
.

eu conditia, ,

.h=13+15cm
d. panta rampei (plan inclinat) va fl:
.

. max. 8 % - pentru denivelari> 20.cm . max. 15 % - pentru denivelari < 20 cm

2.1.(A)2.2.

eadere impiedicare
a,. sehimbarile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile. b. finisajul searilor va fl astfel rezolvat incatmarginea
.'

treptelor sa fle clar vizibila,sa nu se confunde eu desenul


de pe suprafa1a orizontalaatreptei.

e. la.denivelari mai mari de 0,20 m se vor..prevedea bariere

de protec1ie (h = O,90+1,OOm) avnd mana eurentA inelusivla h = 0,60+0,75m, astfel rezolvateincAtsa nu . I


!

permita' aluneearea caruciorului (pl. nr.12)

in gol a bastonului sau .

a rotii I
I

d.treptele vor ti astfel eonformate incAt sa se evite impiediearea prinaga1are eu varfulpiciorului(pl.nr.45)


.

'
r

12

I I

2.1.(A)2.3.

coliziune a. latimea rampei (eu ~ifara trepte) va fl: . min. 1,20 rn (recornandat 1,50 m)

2.1.(A)2.4.alunecare
a. flnisajul treptelor ~i rampelor va fl astfel realizat incAtsA se evite alunecarea b. treptele vor fi astfel rezolvate incAt sa se evite stationarea apei ~iformarea. unui strat de gheata 2.1.(A)3.

Siguranta cu privire la refugii (autobuz, troleibuz, tramvai) statU metrou presupune protectia utilizatorilor impotrivariseuluide aeeidentare prin:

2.1.(A)3.1.alunecare
a. stratul de uzura al refugiilorva fl astfel rezolvat incAt SAse

evitealunecarea.

..

2.1.(A)3.2.

impiedicare
a. refugiile vor fi astfel rezolvate incAt aecesul tn mijlocul de transport sa se faca eornod, fara efort ti risc de cAdere prin impiedicare (pl. nr. 21). b. diferen1a de nivel admisa (daca nu sepoate evita) va fl:

. max. 2;5 cm

astfel rezolvata incat sa se evite tmpiedicarea.


2.1.(A)3.3.

coliziune
a. latirneazonelor de acces in mijloacelada transport trebuie sa fie:

. min. 1,60 m
b. trecerea minima intre compostoare (metrou) trebuie SI fie: . I= min.0,80 m 13

,..--

2.1.(A)3.4.

lipsa de orientare a'. refugiiletrebuie astfel realizate!ji iluminateincAtsa fie remarcate de la distanta. b.' pentru persoane nevazAtoare,se vor prevedea benzi de circula1ie(1 = 0,80 - 1,20m) realizate din materiale eu sonoritate diferita de cea a restului peronului, earesa conduca direct spre accesul in mijlocul de transport (pl. nr. 13)

2.1.(A)3.5.

oboseala excesiva a. statiilemijloacelorde transport suprateran vor fl amplasate in apropierea zonelorde acces in eladirile publice.
b. accesulla refugiu se va asigura prin rampe eu panta.da

max.10 %.

'

c. aeeesul in statiilede metrou se va rezolva: ,


1. in eazul diferen1elor micide nivel, prin rampe eu panta de max. 8 % - prin telerampe - in sta1ii1eexistente

2. in cazul diferentelormaride nivel, , deplasare

'

- prin "mont-charge" obiie, eu viteza redusa

de
"

- prin platforme tip "mont-eharge",avand dimensiunea de min. 1,00 x 1,30 m

- prinascensoare avand dimensiunea de . min.0,80 x1,35 (reeomandat 1,10 x 1,40 m)


,

d. inaitimea ghi~eelor de bilete trebuie sa fie: . h = 0,90 m- distributie manuala . h = max. 1,20 m - distributie automata ,
.
,

e. inaitimea compostoarelor - (metrou) trebuie sa fie de: . h = max. 1,20 m '

14