Sunteți pe pagina 1din 471

I N S E M N A R I Z I L N I C E

1
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


1 9 3 5 - 1 9 3 6 . 1 9 3 5

1 9 3 6www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
b o l s i
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roe s t e a m o r a l i t a t e a n o i l o r g e n e r o t i i .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
1 N S E M N A R I Z I L N I C E , 1 9 3 5

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


m o m e n t a nwww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

m i l i t d r a y t e
1 2 m a r t i e . A f l u p r i n c i n e v a d e l a M i n i s t e r u l d e E x t e r n e c d T i t u -
l e s c u a i n s d r c i n a t p e C o m n e n ( m i n i s t r u l n o s t r u i n G e r m a n i a ) s i i s e
p r e z i n t e l u i N e u r a t h . y i s d - i c o r n u n i c e i n n u m e l e G u v e r n u l u i n o s t r u c d
c u t o a t d p r i e t e n i a d e c a r e s u n t e m a n i m a t i f a t d d e R e i c h , c u t o a t d d o r i n -
t a n o a s t r d d e a n u f a c e n i m i c c a r e s d i n r d u t d t e a s c d r a p o r t u r i l e d i n t r e
c e l e d o u d t d r i , c u t o t r e s p e c t u l , n e v o m v e d e a s i l i t i s d l d s d m t r u p e l e s o -
v i e t i c e s d t r e a c d p e t e r i t o r i u l n o s t r u , d a c d c u r n v a a r f l c h e m a t e i n c e n -
t r u l E u r o p e i p r i n a p l i c a r e a p a c t e l o r f r a n c o - s o v i e t i c e , s i c e h o - s o v i e t i c e .

M e d a l i e i M i l i t a r e ,


c a f a r a s d v i e c e v a .www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

n u - s i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro