Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE INTERVENŢIE

Tema: Modalităţi şi abordări ale orelor de consiliere şi orientare din perspectiva


dimensiunii de gen

Motto:

„O carte, odată scrisă,


Nu produce imunitate la scris.
Te vei îmbolnăvi de microbul
Cărţii următoare.”

„Bolnav de carte” de Marin Sorescu

ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV SI CALITATIV

a) Definirea problemei
Abordarea educaţiei din perspectiva dimensiunii de gen constituie un element de noutate pentru foarte multe
cadre didactice, care nu dispun de suficiente cunoştinţe şi abilităţi în vederea predării diferitelor discipline şcolare
sau a orelor de dirigenţie din perspectiva programelor de „Consiliere şi orientare” introdus în curriculumul naţional
din anul şcolar 2006/2007.

b) Istoricul problemei:
Problema susţinerii unor ore destinate managementului clasei şi formării personalităţii elevilor a constituit
mereu o problemă întrucât profesorii diriginţi sunt pregătiţi metodic în disciplina pe care o predau şi mai puţin sau
deloc în domeniul desfăşurării unor ore al căror specific este mai mult legat de pedagogie şi psihologie. În contextul
actual este necesară cunoaşterea şi reconsiderarea demersurilor problematicii de gen în educaţie din perspectiva
egalităţii de şanse, cunoaşterea iniţiativelor de la nivel european de instituţionalizare şi dezvoltare a educaţiei de
gen la toate nivelurile de învăţământ. Un prim pas pentru formarea cadreleor didactice din această perspectivă
poate fi făcut în cadrul orelor de dirigenţie de la clasele de liceu. Predarea acestei discipline şi formarea la elevi a

1
competenţelor specifice prevăzute în programa şcolară aferentă necesită formarea la cadrele didactice de
competenţe noi mai ales de ordin metodologic pentru creşterea interesului pentru abordarea unor teme specifice
problematicii de gen.
În sistemul de educaţie, stimulat mai ales de studiile de gen din perspectiva filosofiei sau sociologiei
feministe, s-a evidenţiat interesul manifestat în diverse ocazii de cadrele didactice sau de alţi actori ai sistemului
educaţional faţă de aspecte concrete privind introducerea unei educaţii de gen în şcoală.

c) Ce s-ar putea întâmpla daca nu se rezolvă problema?


Cunoaşterea insuficientă a unor aspecte de ordin metodic şi psihologic a abordării educaţiei din perspectiva
dimensiunii de gen, ar atrage după sine o scădere a calităţii actului didactic în ansamblu, abordarea discriminatorie
a unor conţinuturi, nepromovarea principiului egalităţii de şanse.

INIŢIATORUL PROIECTULUI
Prof. Tatiana Vîntur- coordonator

PARTENERI
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava
Casa Corpului Didactic Suceava

TITLUL PROIECTULUI
Modalităţi de intervenţie, de proiectare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor de consiliere şi orientare din
perspectiva educaţiei de gen

TERMENI CHEIE (max.5 termeni)


Consiliere educaţională, dimensiune de gen, proiectare, metodologie, evaluare

DURATA PROIECTULUI (în luni) 3 luni

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 1. III. 2008 – 1.VI. 2008

BENEFICIARI

2
Direcţi : 25 de cadre didactice- coordonatori de proiecte şi programe educative
Indirecţi: elevii, colectivele didactice, familiile elevilor, comunitatea locală;

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul se axează pe formarea unui nucleu de 25 cadre didactice care vor fi putea să abordeaze consilierea
educaţională din perspectiva dimensiunii de gen şi vor disemina informaţiile la nivelul unităţilor şcolare în cadrul
cadrul comisiilor metodice a profesorilor diriginţi.
În cadrul proiectului sunt prevăzute a se desfăşura 24 ore cu activităţi de formare:
• Istoricul abordării dimensiunii de gen în educaţie -2 ore
• Concepte de bază- dimensiunea de gen- 6 ore
o Sex şi gen; diferenţe biologice şi socio culturale
o Şcoala- mediu de socializare
o Stereotipuri de gen
o Discriminare de gen
o Egalitate şi segregare de gen
o Parteneriatul de gen
• Educaţia din perspectiva dimensiunii de gen- 6 ore
o Indicatorii sistemului de educaţie
o Modalităţi de proiectare a activităţii
o Strategii didactice
o Analiza/evaluarea manualelor şcolare din perspectiva dimensiunii de gen
o Conţinuturi educaţionale din perspectiva de gen
o Evaluare- modalităţi de evaluare şi autoevaluare
• Consiliere şi orientare- 10 ore
o Autocunoaştere şi dezvoltare personală
o Abilităţi sociale şi de comunicare
o Managementul informaţiilor
o Calitatea stilului de viaţă
o Consilierea carierei
 Influenţa genului în alegerea carierei

3
 Meserii nontradiţionale
În cadrul proiectului este prevăzută şi proiectarea de către cadrele didactice a 5 lecţii demonstrative (5 grupe
de lucru) urmată de evaluarea activităţii pe baza analizei acesteia. Proiectul se va încheia cu activitatea de
evaluare care va consta în prezentarea portofoliilor cursanţilor.

PREZENTAREA PROIECTULUI:

I. SCOPUL PROIECTULUI
Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea modalităţilor de intervenţie, proiectare, de desfăşurare şi de evaluare a
activităţilor de consiliere şi orientare din perspectiva educaţiei de gen

II. OBIECTIVELE PROIECTULUI:


I. Să elaboreze o strategie de desfăşurare a unei activităţi de consiliere şi orientare educaţională în concordanţă cu
cerinţele specifice.

II. Să utilizeze pe parcursul activităţilor diverse metode şi tehnici de desfăşurare a activităţii, specifice ariei
curriculare Consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen.

III. Familiarizarea cu aria conceptuală ţi abordările de gen la nivelul diferitelor componente ale sistemului de
educaţie

IV. Să redacteze un proiect de intervenţie educaţională .

V. Să utilizeze în cadrul orelor de specialitate sau de dirigenţie metode şi tehnici adecvate pentru evaluarea
activităţii elevilor.

VI. Să evalueze o activitate de consiliere şi orientare educaţională.

VII. Să proiecteze teme din programa de Consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen.

4
III. MODUL DE ORGANIZARE A PROIECTULUI:

Nr. crt. Obiectivele Activităţi asociate Resurse Responsabilităţi Indicatori de


performanţă
1. O1 A1. Consilierea 50 coli hârtie
Videoproiector
T.V – selectarea
informaţiilor,
100% din cadrele
didactice vor
educaţională şi şcolară,
proiectarea activităţii de Flipchart, 1 set realizarea participa
consiliere – concept, coli document 90% dintre cadre
principii, obiective / curs 1 marcher prezentare; vor participa la
Toner xerox L.L– multiplicarea discuţii depre
materialelor; noţiunile
L.M. – convocarea prezentate
cadrelor did.
A2. Proiectarea didactică 100 coli hârtie T.VRealizare modele 100% vor studia
a unei activităţi din cadrul Videoproiector de proiecte; modelele, 50% vor
programei şcolare pentru Toner xerox L. L. – selectarea folosi materialele
opţionalul „Consiliere şi 10 marchere informaţiilor, auxiliare; 80% vor
orientare şcolară” Flipchart.20 G. C., multiplicare lucra la întocmirea
Atelier de lucru pentru posituri materiale, realizare proiectelor
redactarea proiectului colorate ex. breaking, notare 80% vor putea
unei ore de consiliere. pe flipchart numi secvenţele
ce trebuie
parcurse pentru
proiectarea orei
2. O2 A1. Metode de 100 coli hârtie
Videoproiector
L. L., G. C.–
selectarea
100% cadre vor
participa la
organizare şi desfăşurare
a unei activităţii de Toner xerox informaţiilor, activitate;
consiliere - curs 1 marcher realizarea 80%vor studia
Flipchart, document materialul
20posituri prezentare; înformativ;
colorate multiplicare 50%vor participa
materiale; la discuţii

5
L. M. – convocare 60%vor putea
profesori descrie metode de
lucru

O2 A2.Exersarea unor Flipchart, coli


de hârtie
B. N. – consiliere
metodologică,
100% dintre cadre
vor participa la
metode specifice de
organizare a clasei, de colorata 10, întocmire listă activitate;
predare a conţinuturilor , 5 coli de aplicaţii; 90% dintre
tehnici activizante – carton, 20 coli L.L. , G. C.- participanţi vor
atelier de lucru de flipchart, organizarea şi completa fişele de
marchere, derularea activităţii; activitate;
M.M. - multiplicare 70%vor exersa
L.M. – convocare, tehnici de lucru;
sintetizare date de 70% vor putea
observare, evaluare folosi în activitate
P.A.-observare, metode specifice
monitorizare ariei;

A3.Elaborarea unei 10 coli T.V.- întocmirea 100 % dintre


strategii didactice pe flipchart, planului de lucru şi cadre vor participa
tema marchere cerinţelor; la activitate
„ Analiza resurselor Cadrele didactice 70% vor folosi
personale” participante vor cunoştinţele
cu detalierea modalităţii imagina strategia dobândite în
de desfăşurare a didactică scopul cerut
activităţii – atelier de 60%vor fi capabili
lucru să elaboreze o
strategie didactica
pentru o activitate
3 O3 A1. Desfăşurarea
activităţi care
de 20 coli
cuprind flipchart,
T.V- întocmirea
planului de lucru şi
100 % dintre
cadre vor participa
concepte de bază- marchere derularea la activitate

6
dimensiunea de gen: sex activităţilor 70% vor folosi
şi gen; diferenţe biologice cunoştinţele
şi socio culturale; dobândite în
stereotipuri de gen, scopul cerut
discriminare de gen, 90% dintre cadre
egalitate şi segregare de vor fi familiarizaţii
gen; parteneriatul de gen. cu noile concepte

4 O4 A1. Proiectul şi proiectul 100 coli xerox


2marchere,
T.V.. susţinerea
prezentării
90% dintre cadre
vor participa la
intervenţie educaţională -
curs Toner, teoretice; activitate
videoproiector L.L. –realizare ppt 70% vor putea
multiplicare, ex. numi elementele
breaking, ce trebuiesc
L.M..-observare, cuprinse într-un
monitorizare proiect educ. şi de
intervenţie
A2 Redactarea proiectelor 100 coli hârtie, T.V. organizarea 60% vor putea
de intervenţie flipchart, activităţii, realiza proiecte
educaţională – atelier de marchere întocmirea educaţionale
lucru materialelor suport pentru activităţi
şi a fişelor de lucr extraşcolare
M. M.- prezentarea 40%vor şti sa
exemplelr de bună realizeze proiecte
practică în de intervenţie
domeniul
proiectelor
Comenius

7
5. O5 A1. Modalităţi de 50 coli hârtie,
videoproiector,
N.N.-consiliere
metodologică
80% cadre vor
participa la
evaluare a activităţii
elevilor în cadrul orei de flipchart, T.V. organizarea activitate;
consiliere - curs posituri, coli de activităţii, 80%vor studia
carton, hârtie întocmirea materialul
autocolantă materialelor suport înformativ;
şi a fişelor de lucru; 50%vor participa
M.M. – monitorizare, la discuţii
evaluare 60%vor putea
descrie metode de
lucru
A2. Utilizarea unor 100 coli hârtie N. N.-consiliere 80% dintre cadre
metode de evaluare videoproiector metodologică vor participa la
pentru obţinerea feed- toner xerox T.V. activitate;
back-ului în timpul orelor flipchart, organizarea 90% dintre
de consiliere. 20posituri activităţii, participanţi vor
colorate întocmirea completa fişele de
coli de hârtie materialelor suport activitate;
colorata 10, şi a fişelor de lucru; 70%vor exersa
5 coli de tehnici de
carton, 20 M.M . – lucru;70% vor
marchere. monitorizare, putea folosi în
evaluare activitate metode
de evaluare
6. O6 A1. Asistare la o coli hârtie,
8coli carton
Prof. T.V.- susţinerea 90% dintre
activităţii cadrele didactice
activitate demonstrativă
"Analiza resurselor videoproiector Cadrele didactice – vor asista la
personale” flipchart, evaluarea activităţii activitate
20posituri
colorate
coli de hârtie
colorata .

8
A2.Evaluarea activităţii Modele fişe de T.V.. – prezentarea 80% dintre cadre
asistate utilizând criteriile evaluare fişei de asistenţă la vor folosi corect
specifice orele de consiliere; criteriile de
L.L –întocmirea evaluare a
fişelor activităţii
Cadrele didactice-
evaluare
7. O7 A1. Organizarea unor
mese rotunde, dezbateri
Videoproiector L.L.,
G. C.-realizarea şi
80% dintre cadre
vor participa
pe parcursul derulării multiplicarea 70% dintre
activităţilor proiectului materialelor, participanţi vor
organizarea susţine discuţii pe
activităţii tema proiectării,
desfăşurării şi
evaluării activităţii
de consiliere
şcolară

A2 Redactarea unor Hârtie 100 coli L.L., G.C.-stabilirea 50% dintre


referate şi prezentarea lor tematicii participanţi vor
în cadrul unor sesiuni de Cadrele didactice – elabora referate
comunicări redactarea 40%dintre cadre
materialelor vor prezenta
referate

9
IV. RESURSE
Resurse umane:
Prof. T.V- coordonator activitatea de formare, inspector şcolar educaţie
formală şi nonformală
Prof. V.L. , coordonator programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare
Colegiul Naţional „X”,
Prof. G.A. profesor metodist I.S.J activităţi educative şcolare şi extraşcolare;
Prof. L-M. – psiholog şcolar Cabinet de consiliere psihologică.

Resurse materiale:
- suport de curs
- consumabile:
Hârtie de scris, hârtie de xerox, flipchart, hârtie flipchart, marchere,
posituri, coli carton duplex, seturi hârtie colorată glase, seturi hârtie
colorată autocolantă, pioneze, bandă adezivă, capsator hârtie, toner negru
şi color imprimantă, toner xerox, videoproiector, aparat foto, cameră
video, dosare şi folii, pixuri.

Resurse informaţionale:
Materiale suport alcătuite pe baza studierii surselor bibliografice:
• Curs online „Dimensiunea de gen în educaţie”- ISE Bucureşti
• Dimensiunea de gen în didactica disciplinei “Consiliere şi orientare” –
curs online ISE Bucureşti
• Butnaru, Dan, Gulei, Marinela, Hardulea, Anca, Hodorogea, Aurel,
Ioachim, Magdalena, Masari, Geanina, Savinescu, Ileana, Vlasie,
Elena, Vlasov, Doru – Consiliere şi orientare şcolară (ediţia a II-a) –
Editura „Spiru Haret”, Iaşi – 1999
• Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Mihaela Jigău,
Lucian Voinea, Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie,
ISE Unicef, Bucureşti 2004;
• Tatiana Vîntur, Loredana Bevzan, „Ghid de consiliere şi orientare
pentru clasa a III-a şi a IV-a”, Suceava 2007
• Tatiana Vîntur, Loredana Bevzan, „Fişe de lucru pentru consiliere şi
orientare, clasa a III-a şi a IV-a, Suceava 2007
• Programa şcolară pentru Aria Consiliere şi Orientare Şcolară, MEC,
2006
• www.training.ise.ro

10
V. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Tema Data/durata realizării Locul de Coordonato


activităţii desfăşurare r
2h 2h 3h 3h 4h 4h 2h 2h 2h
Introducere Aulă Prof.T.V.

O1A1 Aulă Prof.T.V.

O1A2 Cancelarie Prof.T.V.

O2 A1 SALA1 Prof.T.V.

O2A2 Cancelarie Prof.T.V.

O3 A1 Aulă Prof.T.V.

O4A1, A2 SALA 1 Prof.T.V.

O5 A1 Aulă Prof.T.V.

O5A2 Aulă Prof.T.V.

O6 A1,A2 CLASA aVIIIa Prof.T.V.

O7 A1, A2 Aulă Prof.T.V.

11
VI. EVALUAREA PROIECTULUI
Monitorizarea şi evaluarea vor fi centrate :

 pe obiective
 pe produse ale activităţii de formare-fişe de activitate completate,
proiecte de lecţii, modele de proiecte educaţionale etc
 pe procesul de formare
 pe efectele formării asupra rezultatelor activităţii profesorilor la ore
care vor fi notate după asistenţele la activităţi .
Monitorizarea va fi realizată de către un observator, prof. P.A. şi de
către prof. L. M. şi va urmări parcurgerea programului conform
proiectului, atingerea obiectivelor propuse pentru fiecare activitate,
participarea la activităţi a cadrelor didactice.
Instrumente de evaluare :
 observarea,
 chestionare
 produsele din activităţile individuale sau de grup realizate pe
parcursul derulării programului,
 fotografii
 portofolii

Evaluări secvenţiale: - teste aplicate pe parcursul secvenţelor,


evaluări finale ale activităţilor
Evaluare finală:
a. elaborare portofoliu Conţinut:
- proiect ora de consiliere din perspectiva dimensiunii de gen
- proiect de intervenţie educaţională
- dovezi ale unor metode de lucru şi de evaluare aplicate la
clasă
b. susţinere portofoliu
Evaluarea proiectului va constitui punct de plecare în elaborarea listei
de recomandări necesare pentru îmbunătăţirea programului.

VII.SUSTENABILITATEA

1.Acordul ISJ pentru derularea proiectului şi pentru extinderea acestuia la


nivelul altor unităţi şcolare
2. Finanţarea proiectului de către ISJ din fonduri destinate formării
continue a cadrelor didactice şi includerea acestuia în oferta de formare a
ISJ/CCD
3. Participarea cadrelor didctice la sesiuni de comunicare pe aspecte
referitoare la dimensiunea de gen.

VIII. Impactul şi rezultatele aşteptate:


1. Diminuarea rezistenţei la schimbare a colectivului didactic;
2. Cunoaşterea de către profesori a unor elemente teoretice şi
practice privitoare la proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea

12
orelor de consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de
gen în educaţie;
3. Facilitarea implementării, în cadrul unităţilor şcolare, a
problematicii referitoare la dimensiunea de gen în educaţie;
4. Activităţile vor stimula interesul pentru predarea acestor
conţinuturi ;
5. Va creşte interesul cadrelor didactice pentru participare la
modulele de formare pentru a aborda corect conţinuturile
referitoare la dimensiunea de gen în educaţie;
6. Cadrele didactice participante vor înţelege necesitatea
introducerii acestor abordări în cadrul orelor de dirigenţie;
7. Se va dezvolta organizaţia şi echipa şcolară.

IX. BUGETUL PROIECTULUI

Nr. Denumire capitol Detaliere Valoare LEI


crt. buget
1 Furnituri birou:
Hârtie scris 30
Set hârtie flipchart 30
markere 20
Coli carton 30
Postituri 20
Dosare plastic 20
Toner 80
Materiale curăţenie 30
Încălzire 100
Materiale şi prestări cu 100
caracter funcţional
Chirie sală 500
2 Plată formator 500
Total 1460 lei

13
14