Sunteți pe pagina 1din 47

Dr.FlorinDrãghia

Atlasde

AnatomieRadiologicã

EdituraUniversitarã“CarolDavila”

Bucureºti-2010

ISBN:978-973-708-452

Coperta:CãtãlinPopa,artdesigner

Tehnoredactarecomputerizatã:Dr.DragoºCreþoiu

EdituraUniversitarã„CarolDavila” BucureºtiaU.M.F.„CarolDavila” BucureºtiesteacreditatãdeConsiliulNaþionalalCercetãriiªtiinþifice

dinÎnvãþãmântulSuperior(CNCSIS),cuavizulnr.11/23.06.2004

ÎnconformitatecuprevederileDecizieiNr.2/2009aConsiliuluiNaþional

dinRomânia,privindstabilireasistemuluidecreditedeeducaþie medicalãcontinuã,pebazacãruiaseevalueazãactivitateade perfecþionareprofesionalãamedicilor,acriteriilorºinormelorde acreditareaeducaþieimedicalecontinue,precumºiacriteriilorºi normelordeacreditareafurnizorilordeeducaþiemedicalãcontinuã, ColegiuluiMedicilordinRomâniaacrediteazã(recunoaºte) EDITURAUNIVERSITARÃ „CAROLDAVILA”BUCUREªTI cafurnizordeEMC

Director:Conf.Dr.Ing.V.L.Purcãrea Secretarªtiinþific:Conf.Dr.BogdanVoiculescu Bundetipar:ianuarie2010,Apãrut:ianuarie 2010

©Copyright2010

ToatedrepturileaparþinEdituriiUniversitare„CarolDavila”

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

Sumar

Craniu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.1

Coloanã cervicalã

 

.6

Coloanã toracalã

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.9

Coloanãlombarã

 

13

Bazin

15

Articulaþieumãr

 

20

Articulaþiecot

 

25

Mânã

28

Articulaþiecoxo-femuralã

 

32

Articulaþiegenunchi

 

34

Articulaþietalo-cruralã

 

40

Picior

42

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 11
A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 11

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Craniu-vedereanterioarã

Fi g. 1

1-oszigomatic

7-septnazal

2-sinusmaxilar

8-labirintetmoidal

3-unghiulmandibulei

9-umbrastânciitemporale

4-spinanazalãanterioarã

10-septmedianalsinusuluifrontal

5-cornetnazalinferior

11-sinuslfrontal

6-cornetnazalmijlociu

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

4

5

6

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 4 5 6

78

910

F i g . 2

Craniu-vederelateralã

1-lamaorbitalãaosuluifrontal

2-tubercululºeiiturceºti

3-labirintuletmoidal

4-sinusulsfenoidal

8-palatulososdur

9-ºauaturceascã

10-unghiulmandibulei

11-faþaposterioarãastâncii

12

11

5-orbitã

temporalului

6-sinusmaxilar

12-dorsumselae

7-corpulmandibulei

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

9 8 7 6 5 4 3 2
9
8
7
6
5
4
3
2

Craniu-vedereinfero-anterioarã

Fi g. 3

1-oasenazale

6-fisuraorbitalãsuperioarã

2-podeauacavitãþiinazale

7-labirintetmoidal

3-cornetinferior

8-sinusfrontal

4-sinusmaxilar

9-septmedianalsinusuluifrontal

5-septnazal

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

4

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 4 1-orbitã F

1-orbitã

F i g . 4

Masivfacial-vedereinferioarã

7-palatososdurcuinserþia

10

9

8

7

6

5

2-corpulzigomatic

septuluinazal

3-arcadazigomaticã

8-sinusmaxilar

4-colulmandibulei

9-spinanazalãinferioarã

5-dinþiiinferiori

10-peretelateralcavitatenazalã

6-limbã

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 5

5

4

3

1-sinussfenoidal

2-fosatemporalã

3-tavanulcavitãþiibucale

Etajanteriorexobazã

Fi g. 5

4-suturamedianã

5-osulºiorificiulincisiv

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 F i g

F i g . 6

Rxatlas/axis.Radiografiepringuradeschisã

1-procesearticulareinferioare

atlas

2-procesearticularesuperioare

axis

3-processpinosaxis

4-processpinosC3

5-procestransversaxis

6-discvertebralC1-C2

7-procesarticularinferioratlas

8-dinteleaxisului

8

7

6

5

4

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-dinteleaxisului

2-procesarticularinferioratlas

3-corpaxis

Rxcervicalãprofil

Fi g. 7

4–8-corpurilevertebraleale

vertebrelorcervicale

9-processpinos

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

4

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 4 9 8
D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 4 9 8

9

8

7

6

5

F i g . 8

Rxcervicalã-profil

1-dinteleaxisului

2-arcanterioratlas

3-corpaxis

4-discintervertebralC3-C4

5-processpinosC7

6-orificiudeconjugareC6-C7

7-procesearticularesuperioare

8-procesearticulareinferioare

9-arcposterioratlas

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3

1

2

3

4

5

6

Rxtoracalã-vedereanterioarã

Fi g. 9

1-processpinosvertebrãtoracicã

2-corpvertebral

3-discintervertebral

4-colulcoastei

5-unghiulcoastei

6-tuberculuicoastei

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 F i g

F i g . 1 0

1-discintervertebral

2-hemidiafragmdrept

3-corpvertebral

4-hemidiafragmstâng

Rxtoracalã-vederelateralã

5-procesarticularinferior

6-unghiulcoastei

7-procesarticularsuperior

7

6

5

4

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1 2 8 7 3 6 4 5 Arcuricostale-vedereanterioarã Fi g. 11 1-primacoastã 5-coastaXII 2-unghiulcoastei
1
2
8
7
3
6
4
5
Arcuricostale-vedereanterioarã
Fi g. 11
1-primacoastã
5-coastaXII
2-unghiulcoastei
6-capulcoastei

3-arccostal

7-articulaþiecosto-vertebralã

4-coastaXI

8-corpulvertebral

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

4

5

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 4 5 F

F

i g . 1 2

Sternprofil

1-incizurajugularã

2-manubriusternal

3-unghimanubriosternal

4-corpulsternului

5-procesxifoid

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 9 8

9

8

7

6

5

4

3

2

Coloanalombarã/sacru-vedereanterioarã

Fi g. 13

1-coastaXII

6-procesarticularvertebro-lombar

2-corpurilevertebrelorsacrale

7-processpinos

3-gãurisacraleanterioare

8-procescostal

4-articulaþiesacroiliacãstângã

9-processpinos

5-aripioarasacrului

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

4

5

6

7

11 10 9 8
11
10
9
8

F i g . 1 4

Rxlombarã-vederelateralã

1-discL2-L3

7-promontoriu

2-corpL3

8-faþasuperioarãS1

3-discL3-L4

9-discL5-S1

4-corpL4

10-procesearticulare

5-discL4-L5

11-orificiideconjugare

6-corpL5

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

7 6 1 2 5 4 3
7
6
1
2
5
4
3

Rxbazin/sacru-vedereanterioarã

Fi g. 15

1-articulaþiesacroiliacãdreaptã

2-corpulS1

3-vertebrecoccigiene

4-mareaincizurãischiadicã

5-orificiisacraleanterioare

6-procescostiformvertebrã

lombarã

7-creastãiliacã

D r. Fl or i n D r ãghi a

D r. Fl or i n D r ãghi a F i g . 1 6

F i g . 1 6

1-spaþiulL5-S1

2-corpsacru

3-coccis

Rxsacru-vederelateralã

1

2

3

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

3

4

5

6

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3
A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

Rxbazin-vedereanterioarã

Fi g. 17

1-vertebraS1

2-gãurisacraleanterioare

3-coccis

4-ramurãischio-pubianã

superioarã

5-simfizapubianã

6-ramurãischiopubianãinferioarã

7-tuberozitateisciadicã

8-gaurãobturatorie

9-colfemural

10-fosãsupratrohantericã

11-trohantermare

12-fosetafemuralã

13-acetabul

14-sprânceanaacetabulului

15-strâmtoareasuperioarãa

bazinului

16-articulaþiasacroiliacã

17-fosailiacã

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 1-sacru F i g .

1-sacru

F i g . 1 8

Rxbazin-vederelateralã

2-capfemural

2

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1 2 3 7 6 4 5 Rxbazin-nou-nãscut-vederefaþã Fi g. 19 1-ilion 5-tuberozitateischiadicã
1
2
3
7
6
4
5
Rxbazin-nou-nãscut-vederefaþã
Fi g. 19
1-ilion
5-tuberozitateischiadicã

2-loculdeformarealacetabulului

3-nucleudecreºterecapfemural

4-femur

6-gauraobturatorie

7-simfizapubianã

11

12

13

14

15

16

17

8 18

9 19

10 20

D r. Fl or i n D r ãghi a

12 11 10 9

8 1 7 2
8
1
7
2

3

4

56

F i g . 2 0

Rxumeri-bilateral,vederefaþã

1-colanatomiccaphumerus

2-colchirurgicalhumerus

3-marginelateralãscapulã

4-arccostalposterior

5-manubriusternal

6-cavitateglenoidã

7-caphumeral

8-acromion

9-extremitateacromialãa

claviculei

10-procescoracoid

11-marginesuperioarãascapulei

12-articulaþiamanubrio-

clavicularã

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

7

6

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 7 6 1
A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 7 6 1

1

23

5

4

Rxumãr-vederefaþã

Fi g. 21

1-procescoracoidscapulã

5-caphumeral

2-cavitateglenoidã

6-acromion

3-colanatomiccaphumeral

7-claviculã

4-trohantermare

D r. Fl or i n D r ãghi a

9

1 2 3 4 5 6 7 8 F i g . 2 2 Rxumãrînabducþie-vederefaþã
1
2
3
4
5
6
7
8
F
i g . 2 2
Rxumãrînabducþie-vederefaþã
1-acromion
2-caphumeral

3-procescoracoid

4-cavitateglenoidã

5-ºanþintertubercularhumeral

6-fosãsubscapularã

7-tuberculinfraglenoidian

8-marginealateralãascapulei

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

11 10

9

8

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 11

7

6

5

4

3

Rxumãr-vederefaþã

Fi g. 23

1-coastaI

7-caphumeral

2-coastaII

8-extremitateaacromialãclaviculã

3-marginealateralãascapulei

9-procescoracoid

4-tuberculinfraglenoidian

10-margineasuperioarãa

5-cavitateglenoidianã

6-colanatomichumerus

scapulei

11-claviculã

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

4

5

6

7

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 4 5 6

F i g . 2 4

Humerus,articulaþiecot-vedereanterioarã

13

12

11

10

9

8

1-articulaþieacromioclavicularã

8-ulnã

2-extremitateacromialãclaviculã

9-olecran

3-humerus,trohantermare

10-diafizãhumeralã

4-ºanþintertrohanterianhumeral

11-colanatomichumerus

5-diafizãhumeralã

12-caphumeral

6-circumferinþacapuluiradial

13-acromion

7-tuberozitateradialã

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

3

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3

456

7

Rxcot-vederelateralã

Fi g. 25

1-condilhumeral

2-procescoronoidulnar

3-olecran

4-circumferinþacapuluiradial

5-colulradial

6-tuberozitateulnarã

7-tuberozitateradialã

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

4

5

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 4 5 F

F i g . 2 6

Rxcot-vedereposterioarã

1-capitulumhumeral

2-fosetacapuluiradial

3-circumferinþacapuluiradial

4-colradial

5-tuberozitatearadialã

6-articulaþiaradio-ulnarã

subproximalã

7-procescoronoid

8-olecran

9-epicondilmedialhumeral

10-fosãolecranianã

10

9

8

7

6

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

3

4

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3

8

7

6

5

Antebraþ

Fi g. 27

1-processtiloidradial

5-olecran

2-diafizãradialã

6-diafizaulnarã

3-colradial

7-articulaþieradio-ulnarãdistalã

4-capulradiusului

8-processtiloidulnar

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 3 4 5 6

18

17

16

15

14

13

12

11

10

F i g . 2 8

Oaselemâinii-supinaþie

1-metacarpian

2-articulaþiametacarpianII/

trapezoid

9-diafizãradialã

10-diafizãulnarã

11-articulaþieradio-ulnarãdistalã

3-trapezoid

12-processtiloidulnar

4-trapez

13-semilunar

5-articulaþiascafoid/trapez

14-piramidal

6-scafoid

15-pisiform

7-stiloidãradialã

16-osulmare

8-faþaarticularãradialãpentru

17-oscucârlig

oaselecarpiene

18-cârligulosuluicucârlig

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 5

5

4

3

1-pisiform

2-cârligulosuluicucârlig

3-canalcarpian

Canalcarpian

Fi g. 29

4-tuberculultrapezului

5-tubercululscafoidului

D r. Fl or i n D r ãghi a

11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

1

D r. Fl or i n D r ãghi a 11 2 12 3 13 4

1-pisiform

F

i g . 3 0

Pisiform

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

3

4

5

6

7 8

10 9

11

12

de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3 4 5 6

20

19

18

17

16

15

14

13

Mânã-vedereposterioarã

Fi g. 31

1-falangãdistalã

6-primulmetacarpian

15-piramidal

police

7-trapezoid

16-pisiform

2-articulaþie

8-trapez

17-osulcucârlig

interfalangianã

9-osulmare

18-cârligulosuluicu

3-falangãproximalã

10-scafoid

cârlig

police

11-semilunar

19-articulaþia

4-ossesamoid

12-radius

metacarpianIII-

5-articulaþie

13-ulnã

osulmare

metacarpo-

14-articulaþia

20-diafizameta-

falangianãpolice

radioulnarãdistalã

carpianã

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 F i g .

2

F i g . 3 2

Articulaþiecoxo-femuralã-vedereanterioarã

1-capulfemural

2-ramurasuperioarãischio- 6-trohantermare

5-fosãsupratrohantericã

8

7

6

5

4

3

pubianã

7-acetabul

3-creastãintertrohantericã

8-liniaarcuatã

4-colulfemural

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

3

4

5

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3

12

11

10

9

8

7

6

Articulaþiecoxo-femuralã-vedereanterioarã

Fi g. 33

1-sprânceanãacetabularã

2-capfemural

3-trohantermare

8-gauraobturatorie

9-ramurasuperioarã

ischiopubianã

4-fosasupratrohantericã

10-colfemural

5-colchirurgical

11-fosetacapuluifemural

6-trohantermic

12-articulaþiasacro-iliacã

7-tuberozitateischiadicã

D r. Fl or i n D r ãghi a

11

12

13

14

15

16

17

8 18

9 19

10 20

1

2

3 4 5
3
4
5

F i g . 3 4

Rxfemur-vedereanterioarã

1-condillateralfemural

2-condillateraltibial

3-tuberozitateintertrohantericã

4-condilmedialtibial

5-condilmedialfemural

6-diafizafemuralã

7

6

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

3

4

5

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3

10

9

8

7

6

Rxgenunchi-vedereanterioarã

Fi g. 35

1-condilullateralfemural

2-tuberculintercondilianlateral

7-articulaþietibio-fibularã

proximalã

3-vârfulfibulei

8-tuberculintercondilianmedial

4-capulfibulei

9-condilulmedialfemur

5-colulfibulei

10-patela

6-tuberozitateatibiei

D r. Fl or i n D r ãghi a

11

12

13

14

15

16

17

18

9 19

10 20

1

2

3

or i n D r ãghi a 11 12 13 14 15 16 17 18 9

8

7

6

5

4

F i g . 3 6

Rxgenunchi-vederelateralã

1-funduldesacretropatelar

2-patelã

3-tuberozitateatibiei

4-colulfibulei

5-loculdeinserþieal“labeide

gâscã”

6-vârfulcapuluifibulei

7-ossesamoid

8-diafizafemuralã

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 4 3

4

3

2

1-funddesacretropatelarmedian

2-funddesacretropatelarcentral

Patelã

Fi g. 37

3-funddesacretropatelarlateral

4-patelã

D r. Fl or i n D r ãghi a

1 2 3 4 5 F i g . 3 8 Rxgambã-vedereanterioarã 1-patela 5-diafizãfibularã
1
2
3
4
5
F
i g . 3 8
Rxgambã-vedereanterioarã
1-patela
5-diafizãfibularã

8

7

6

2-condillateralfemural

6-diafizãtibialã

3-vârfulfibulei

7-condilmedialfemur

4-capulfibulei

8-diafizafemuralã

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

11

12 13 1 7 14 2 15 6 3 16 4 17 8 18 5
12
13
1
7
14
2
15
6
3
16
4
17
8 18
5
9 19
10 20
Rxgambã-vederelateralã
Fi g. 39
1-patelã
5-fibulã
2-tendoncvadricipital
6-capulfibulei
3-tuberozitatetibie
7-femur

4-diafizãtibialã

D r. Fl or i n D r ãghi a

1 2 3 F i g . 4 0 Articulaþietalo-cruralã-vederefaþã 1-fibulã 4-talus
1
2
3
F
i g . 4 0
Articulaþietalo-cruralã-vederefaþã
1-fibulã
4-talus

2-articulaþietibio-fibularã

3-extremitatedistalãfibulã

(maleolãfibularã)

5-maleolãtibialã

6-tibie

6

5

4

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1 7 2 3 4 5 6 Articulaþietalo-cruralã-vederelateralã Fi g. 41 1-tibie 5-navicular 2-cohleeatalarã
1
7
2
3
4
5
6
Articulaþietalo-cruralã-vederelateralã
Fi g. 41
1-tibie
5-navicular
2-cohleeatalarã
6-calcaneu

3-corpultalusului

4-cuboid

7-maleolãmedialã

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 F i g .

2

F i g . 4 2

Picior-faþadorsalã

8

7

6

5

4

3

1-cuboid

5-cuneiformintermediar

2-talus

6-cuneiformmedial

3-navicular

7-metatarsiene

4-cuneiformlateral

8-sesamoide

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã

1

2

3

4

5

6

7

8

A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3
A tl as de A natom i e R adi ol ogi cã 1 2 3

13

12

11

10

9

Picior-vederelateralã

Fi g. 43

1-epifizãdistalãtibie

9-cuneiformlateral

2-corptalus

10-cuboid

3-cuneiformmedial

11-calcaneu

4-metatarsiene

12-navicular

5-sesamoid

13-trohleeatalarã

6–8-falange

D r. Fl or i n D r ãghi a

1

2

D r. Fl or i n D r ãghi a 1 2 F i g .

F i g . 4 4

Falangemembruinferior-vederefaþãºiprofil

1-oasesesamoide

2-articulaþiemetatarsofalangianã

deformatã

3,4-oasesesamoide

4

3