Sunteți pe pagina 1din 13

ANEXA NR.

la Instructiunile
BCR - ANOFM/2006 STUDIU OE FEZABILITATE*

pentru proiectul: 1 - Societatea comercial -

1 1 1

.............................................................................................................. A. DATE OE IDENTIFICARE 1. Denumirea firmei 2. 3. 4. 5. Numrull?i data Tnregistrrii la Registrul Comertului Cod fiseal/ Cod unie de inregistrare Forma juridie de constituire Adres, telefon, fax de la Punet de lueru Birouri A AGENTULUI ECONOMIC

Seqta de produetie 6. Tipul aetivittii prineipale aetuale si eodul CAEN 7. Tipul aetivittii noi (aferente investitiei, dae este eazul) 8. Natura eapitalului (stat, partieular, strin, mixt) 9. Capitalul soeialla data solieitrii ereditului 10. Asoeiati, actionari principali la data solieitrii ereditului
Asociati / Actionari Adresa(%) Nr. actiuni telefon Va/oare (/ei) comp/eta, nr. telefon Pondere Adresa comp/eta, nr. Persoane fizice

Total 100%

11. Date finaneiare : finaneiare (se vor anexa: bilantul pe ultimul an ineheiat, inregistrat de organul fiscal teritoriall?i balantele de verifieare pe ultimele 3 luni ineheiate ale anului eurent)
An n-2 An Ann-1 curent (n) luna n-3
---

lei

RezUltatUldatoriilor totale de total pasiv Rata profitului net la cifra in afaceri Rezultatul exploatrii Ponderea brut

B. CONDUCEREA B.1. CONDUCEREA


Functia actua/*

I PERSONALUL

FIRMEI

(cu precizarea Nume i responsabilittilor si a DerioadeiJ prenume Studii perioadei, profesiona/ii functiei, Experienfa(cu precizarea

*) Continutuf studiului de fezabilitate va fi adaptat in functie de marimea agentului economic si domeniul de activitate al acestuia, precum si de tipul clientului: persoana juridica, persoana fizica autorizata sau asociatie familiala **) Tabelul se va completa pentru fiecare membru al conducerii executive actuale.

B.2. PERSONALUL Numrul i structura personalului la data solicitrii creditului: Conducere TESA *)-oroductivi care: - indirect total, din - direct Muncitori - total, din care:
Pondere Categoria de personal Numar

*) Personalul ESA va fi defalcatpefunctii(productie,economic,marketing,comercial,etc.) T

C. OESCRIEREA ACTIVIT TII CURENTE . ,

C.1. Scurt istoric C.2. Prezentarea produselor I serviciilor pe categorii


denumirea complet a produsului I serviciului; prineipalele earacteristiei I performante tehnieo-eeonornice i de ealitate (de exemplu: dimensiuni, compozitie, forme de comereializare, nivel ealitativ, incadrarea in standardeie de calitate). '

C.3. Piata ,

3.1. Prezentarea evolutiei eifre i de afaeeri pe ultimii 3 ani, pe grupe de produse I servicii:
total, din care vanzri de mrfuri i produetie vandut; defalcate pe intern i export. 3.2. Descrierea segmentelor de piata crora Ii se adreseaz produsele I serviciile (Ioealizare regional i in economie - pentru persoanele juridice - i alte eriterii, cum ar fi: elasa social, categoria de vrst, sex ete.- pentru persoanele fizice). 3.3 Comentati schimbrile ce vor avea loe pe piat i cum anume se va adapta firma dvs. la aeeste schimbri. 3.4. Principalii clienti actuali interni i I sau externi, pe grupe de produse
Denumire client Formade Pondere produse Categorii de in cifra de afaceri

I servicii.

rietate

*) se va completa pentru clientii care genereaz80% din CA 3.5. Principalii concurenti aetuali interni i I sau externi, pe orupe de produse / servicii enumerarea eoncurentilor; , analiza produselor / servieiilor concurente din punct de vedere al pretului, calittii, termenului de Iivrare in raport cu produsele I serviciile firmei, pe seomente da piata. 3.6. Principalii furnizori de materii prime (pe tipuri de materii prime cu specifiearea ponderii in totalul cheltuielilor cu materialul aprovizionat). 3.7. Programul de vanzri*) (fizie i valorie, pe grupe de produse I servicii, la intern i la extern) pe intreaga perioada de ereditare. *)in vederea fundamentrii programului de vanzri previzionat se va intoemi un centralizator care va cuprinde: speeificarea benefieiarului; eontracte, precontracte, aeorduri de principiu ete.; valoarea acestora (Iunar/trimestriallanual); durata eontraetului; pondere in cifra de afaeeri estimat.

C.4. Capacitatea tehnica actuala 4.1. Descrierea


sumar a proeesuluil f1uxului tehnologie realizrii produselorl serviciilor. actual, a activittilor neeesare

4.2. Regimul de lucru actual (nr. zile/an, nr. schimburi/zi, nr. ore/schimb). 4.3. Date tehnice cu privire la principalele mijloacele fixe care sunt utilizate nemijlocit la realizarea produselor/serviciilor, utilizate de agentul economic:
Grad de Grad mediu ineareareDate tehniee (%) MijloeCapaeitate (%) fix uzura de -Miiloace productie de transport tehnologice - depozite I magazii alteie - utilaiului Iliniei Tipul de

O. OESCREREA PROIEClUWI

OE INVESTITlI PENlRU CARE SE soucrr

CREOrruL

0.1. Proiectul de investitie ,.

1.1 Scopul proiectului de investitii (de exemplu: crearea unei unitti noi, retehnologizare / restructurare, dezvoltarea afacerii/ capacittii). 1.2 Descrierea proiectului de investitii (de exemplu: achizitie ~i/sau amenajare teren, infrastructur, achizitie/renovare/adaptare cldiri, achizitie/adaptare/modemizare ~i montare echipamente etc.). 1.3 Stadiul de realizare (activitti realizate pan la data solicitrii creditului). 1.4 Valoarea total a investitiei (in lei), cu ~i fr TVA. Pentru fundamentarea valorit investitiei in functie de scopul acesteia se vor anexa: devizul general pe elemente de investqie ~i pe categorii de lucrri; devize analitice (pentru lucrri de constructii); centralizatoruI documentelor justificative pentru elementeie de investitie realizate pan la data solicitrii creditului; ofertele fumizorilor / prospecte, contracte, precontracte; 1.5 Necesarul de finantat va include: costul de investitie, cu TVA; , alte cheltuieli necesare implementrii proiectului (de exemplu: cheltuieli de preproductie (promovare, salarii, training, alte servicii), capitalul de lucru initial (stocuri, avansu'ri pltite, etc.). 1.6 Graficul de realizare a proiectului de investitie, temporal ~i valoric, cu specificarea: datei demarrii proiectului de investitie (luna ~i anul); activittilor implicate de realizarea proiectului cu precizarea datei inceperii, duratei fiecrei activit1i~i valorile aferente.
- din credit B.C.R alte surse surse proprii funetiune luna 1/ luna ... proieet lei Data punerii , Aetivitatii / /lei in Data

1.7 Graficul pltilor ctre fumizorii de mijloace fixe (in cazul in care ace~tia acord termene de plat mai mari de 30 de zile de la data facturrii) ..

0.2. Planul de finantare ,


- lei Elementul de Gostul alteIe 8.GR. propriifinantariidin care surse:

Pentru creditul solicitat de la B.C.R. se vor preciza conditiile estimate de acordare a imprumutului (data acordarii, durata, perioada de gratie, dobanda ~i modul de rambursare a ratelor) - se va anexa graficul de rambursare a imprumutului. Pentru celelalte surse se va explicita natura: surselor proprii (aport in natura si/sau cash al actionarilor, numerar din afacerea existent) , altor surse (alte credite, fonduri de investitii, subventii, leasing). Pentru investitiile complexe, se va completa Planul de finantare a proiectului de investitii anexa 4.a 0.3. ProduseleI serviciile noi (aferente investitiei) Prezentarea produselor/serviciilor noi, pe grupe, aferente proiectului de investitii: denumirea completa a produsului / serviciului; principalele caracteristici I performante tehnico economice ~i de calitate (de exemplu: dimensiuni, compozitie, forme de comercializare, nivel calitativ, incadrarea in standardeie de calitate). ' 0.4. Piata , 4.1. Descrierea segmentelor de piata carora Ii se adreseaza produsele / serviciile noi (Iocalizarea regional ~i in cadrul economiei - pentru persoane juridice - ~i aaltor criterii, cum ar fi: clasa sociala, categoria de vrsta, sex, etc.- pentru persoanele fizice). Dimensionati segmenteie de piata ~i comentati schimbarile ce vor avea loc pe piata, precum ~i cum anume se va adapta firma dvs. la aceste schimbri. 4.2. Clienti potentiali intemi ~i / sau externi, pe grupe de produse / servicii. Se vor anexa contractele cu beneficiarii, pre-contracte, contracte-cadru, scrisori de intentie, acorduri de principiu - dac exist. 4.3. Principalii concurenti intemi ~i / sau externi, pe grupe de produse / servicii noi. cte firme ofer produse/servicii identice sau similare pe segmenteie dvs. de piat? Enumerati principalele firme concurente, interne sau externe - dac este cazul. prin ce va deosebiti de concurenta? Enumerati punctele forte ~i punctele slabe ale propriei afaceri comparativ cu ale concurentei. ce ar trebui s faceti pentru a v imbunatti pozitia pe piat? comparati preturile dvs. fat de cele ale concurentei? 4.4. Alte date, studii, analize care s sustin oportunitatea investitiei ~i previziunile 0.5. Strategia de marketing 5.1. Strategia de pret (specificarea politicii de preturi pe grupe de produse / servicii, a preturilor luate in considerare in efectuarea previziunilor)... 5.2. Strategia de distributie (de exemplu: descrierea canalelor de distributie avute in vedere pentru comercializarea produselor / serviciilor noi, elementeie de logistic, pe"rsonalaferent, costuri aferente). 5.3 Strategia de promovare pentru noile produse / servicii (de exemplu: se vor prezenta activittile ce se vor desfa~ura, termeneie de realizare ~i dimensionare a costurilor aferente).

0.6. Programul de vanzri


Se va prezenta programul de vanzri (fizic i valoric, pe grupe de produse / seNicii, la intern i la extern) pe intreaga perioada de creditare. Pentru primul an se va prezenta 0 proiectie lunar a vanzrilor.

0.7. Capacitatea tehnic aferent proiectului


7.1. Amplasamentul agentului economic i asigurarea cu utilitti pentru produsele / seNiciile aferente proiectului de investitie. Anexat se va prezenta planul general al unittii. 7.2. Descrierea sumar a procesului / f1uxului tehnologic nou, a ansamblului activittilor necesare realizrii produselor / seNiciilor. 7.3. Date tehnice cu privire la principalele mijloace fixe aferente proiectului de investitie (tip, marc, furnizor, caracteristici tehnico - economice, capacitate maxim, starea fizic), precum i descrierea adaptrilor necesare (dac este cazul). 7.4. Graficul de incrcare a capacittilor previzionat pe intreaga perioada de creditare. 7.5. Regimul de lucru al noilor capacitti (nr. zile/an, nr. schimburi pe zi, nr. ore/schimb). 7.6 in functie de stadiul de rea Iizare ,al proiectului se vor anexa actele de proprietate / contracte de vanzare cumprare a terenului / constructiilor.

0.8. Personalul
8.1.Numrul i provenienta personalului suplimentar. 8.2. Calificarea fortei de munc, program de pregtire a fortei de munc aferente proiectului (cursuri, locul desfurrii, durata, numr personal ce b'eneficiaza de pregtire, costuri aferente). 8.3. Dimensionarea cheltuielilor cu personalul suplimentar. 8.4. Numrul i structura personalului dup implementarea proiectului:
Categoria de personal omeriNumer, din care: TESA *) -productivi care: - indirect total, din -Conducere direct Muncitori - total, din care:

*) Personalul TESA va fi defalcat pe func1ii (produc1ie, economic, marketing, comercial etc.)

0.9. Materii prime i utilitti


9.1. Fumizorii de materii prime necesare derulrii proiectului de investitie (pe tipuri de materii prime) i specificarea Gonditiilor de aprovizionare (periodicitate, cantitate, pret i modalitti de plat). Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime pe baza consumurilor specifice i a costurilor unitare.
.

Pretul Denumirea materiei Cantiti3ti1ede productie pe un an necesare programul Sursa de unitar aprovizionare pentru

9.2. Modul de asigurare cu !Jtilitti (energie, apa, abur etc.). Estimarea cantittilor necesare i a costurilor aferente.

0.10. Prezentarea echipei de implementare a proiectului

Se va prezenta echipa de implementare a proiectului (pregtire, experienl, responsabilitli)


0.11. Influente asupra mediului

Se vor prezenta cantitli1e ~i caracteristicile emisiilor poluante, mijloace de tratare ~i neutralizare a acestora, costurile generate.
E. Previziuni financiare pe durata de acordare a creditului E.1. Proiectia Contului de profit ~i pierdere

Se va prezenta prognoza Contului de profit si pierdere (conform anexei 4.b), cu specificarea urmatoarelor elemente: premisele avute in vedere la intocmirea previziunilor; graficele de rambursare a imprumuturilor existente; calculul amortizrii investitiei, pe grupe, functie de durata normat de amortizare; , . fundamentarea prognozrii celorlalte cheltuieli de exploatare (mrfuri, servicii si lucrri executate de terti, impozite ~i taxe, cheltuieli sociale aferente salariilor, alte cheltuieli de exploatare pltiblle); enurnerarea oricror facilitti de care beneficiaz firma, pentru ct timp ~i menlionarea bazei legale (scutiri de taxe, de impozit pe profit ~.a).
,

E.2. Proieqia necesarului de fond de rulment Necesarul de fond de rulment se va proiecta avndu-se in vedere modelul orientativ prezentat in anexa 4.c. Se recomand ca valorile elementelor componente ale necesarului de fond de rulment s se proiecteze pe baza estimrilor privind duratele medii de rotalie a acestora, exprimate in zile, astfel: Active curente: Stocuri de materii prime ~i materiale - zile cheltuieli cu materiile prime ~i materialeie consumabile; Stocuri de produse in curs de execulie ~i stocuri de produse finite - zile cheltuieli pltibile de exploatare; Stocuri de mrfuri ~i ambalaje - zile cost mrfuri; Stocuri de animale ~i alte stocuri - zile cheltuieli pltibile de exploatare; Creante comerciale - zile vnzri; Avansuri pltite (fumiz6ri debitori) - zile consumuri de la terti; Alte creanle de exploatare- zile vnzri; Cheltuieli in avans - zile cheltuieli efective de exploatare. Pasive curente (exclusiv datorii financiare pe termen scurt): Furnizori pentru activitatea de exploatare - zile consumuri de la terti; Avansuri primite (furnizori creditori) - zile vnzri; Alte datorii de exploatare - zile vnzri; Venituri in avans - zile vnzri.
Precizri:

Pentru calcule se vqr utiliza elementeie de venituri ~i cheltuieli estimate in cadrul proiecliei contului de rezultate, conform modelului din tabelul 3.1.3 de maijos. Cheltuielile pltibile de exploatare reprezint totalul cheltuielilor de exploatare (cheltuielile cu amortizarea ~i, dup caz, valoarea neamortizat a imobilizrilor cedate, sunt excluse). Consumurile de la terti includ cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile, energie ~i ap, alte cheltuieli materiale ~i servicii executate de terti. Vnzrile includ veniturile din comercializarea mrfurilor ~i produclia vndut.

Estimarea valorii elementelor necesarului de fond de rulment se va face utilizand urmtoarea formul general:
St = ~~ x Ch [lei]

in care: St - elementul necesarului de fond de rulment care se dimensioneaz (stocuri, creante, datorii, etc.), in lei; Ch - veniturile sau cheltuielile, in lei, pe baza crora se dimensioneaz elementul St al necesarului de fond de rulment (vnzri, cheltuieli cu materialeie, cheltuieli pltibile de exploatare, consumuri de la terti); Dz - durata de rotatie medie, in zile, previzionat pentru elementul St, in perioada de formare a veniturilor sau cheltuielilor Ch; Ntz - durata in zile a perioadei de formare a veniturilor sau cheltuielilor Ch (360 zile pentru un an intreg, 180 zile pentru 6 luni s.a.m.d.). Necesarul de fond de rulment se calculeaz ca diferent intre totalul activelor curente I de exploatare i totalul pasivelor curente de exploatare (exclusiv datoriile financiare pe termen scurt). Variatia necesarului de fond de rulment de la 0 perioad .la alta se determin prin , diferenta dintre necesarul de fond de rulment al perioadei curente i necesarul de fond derulment al perioadei anterioare. Se vor face referiri distincte la dimensionarea necesarului de fond de rulment pentru inceperea activittii in ceea ce privete, att elementeie componente, ct i valorile corespunzatoare acestora. E.3. Proiectia tluxului de numerar , Fluxul de numerar va fi intocmit conform anexei 4.d. Din aceasta situatie trebuie s reias capacitatea firmei de a rambursa creditul solicitat, inclusiv dobanzile aferente, precum i celelalte credite i datorii comerciale angajate (credite existente la data analizei, leasing-uri, reesalonari la bugete si datorii comerciale angajate). E.4. Calculul indicatorilor specifici studiului de fezabilitate De regula, indicatorii de evaluare a investitiei se vor calcula in cazul in care prin realizarea investitiei tare se doreste a fi finantata se infilnteaza 0 firma noua, pentru celelate situatii calculul acestora fiind optional. Se va prezenta modul de calcul al indicatorilor de evaluare a investitiei (rvaloarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, durata de recuperare a investitiei, analiza de sensibilitate i risc).

Anexa nr. 4 este un continut orientativ de elaborare a studiului de fezabilitate. Ca urmare acesta va fi adaptat func1ie de scopul investi1iei i de tipul de activitate (existent sau nou). Punctele A.11 i C se vor completa numai in cazul in care firma a desfurat activitate pan la data solicitrii creditului. in cazul unui proiect de modernizare/dezvoltare nu se vor completa punctele 0.3 i 0.4. da capacitate (aceleai produse - servicii)

Toate proiectiile financiare se vor realiza in valori comparabile cu mentionarea perioadei de comparabilitate. ' An n-1 - ultimul an incheiat An 0 - anul punerii in func1iune Toate previziunile se vor intocmi cel pulin pe perioada de creditare. Indicatori de evaluare a investitiei: OP1ional, se vor calcula urmtoarele recomandri: indicatorii de evaluare ai investitiei, avandu-se in vedere

Calculul va/orii actualizate nete Valoarea actualizat net (VAN) reprezint diferen1a pozitiv sau negativ de valoare intre f1uxurile de Iichiditti disponibile actualizate, generate de exploatarea unei investitii pe durata vietii sale economice, i valoarea actualizat a invest~iei. 0 valoare actualizat net pozitiv se poate interpreta ca un catig de capital (sau de valoare a firmei) suplimentar fat de ateptrile furnizorilor de capital, pe cnd 0 valoare actualizat net negativ se poate interpreta ca 0 pierdere in raport cu ateptrile acestora. Calculul V AN presupune parcurgerea a dou etape principale i anume: Etapa 1: Estimarea ratei de actualizare Etapa 2: Proiec1ia f1uxurilor anuale de Iichiditti disponibile, pe intreaga durat de via1 economic a proiectului Etapa 3: Valoarea actualizat net (VAN) se va calcula dup urmtoarea formul:

VAN= in care:

L
;=0

Vr
FDj

+ (l+Ra)

n+!

VAN - valoarea actualizat net; FDi - Fluxul de Iichiditti disponibile in anul i; Vr - valoarea rezidual; Ra - rata de actualizare; n - durata de viat economic a proiectului.

Calcului duratei de recuperare a investitiei Durata de recuperare a investitiei reprezinta perioada de timp, masurata 'in ani, dupa care participantii la finantarea unui proiect de investiti i 'ii recupereaza atat investitia cat i profiturile ateptate. Durata de recuperare a investitiei se va calcula pe baza f1uxurilor de Iichiditati disponibile, actualizate cu rata de actualizare estimata pentru calculul VAN, astfel: Se calculeaza f1uxurile de Iichiditati disponibile actualizate, cumulate anual'incepand cu primul an al proiectiei (Anul 0). Se retine numarul de ani (i) dupa care f1uxurile de Iichiditati disponibile actualizate cumulate trec de la 0 valoare negativa - FDACi-1, la 0 valoare pozitiva +FDACj. Se calculeaza durata de recuperare cu formula:

IFDACi_11

Dr = (i -1) +

FDACj+ I FDACi_1 I

Calculul ratei interne de rentabilitate Rata interna de rentabilitate reprezinta catigul mediu anual generat de exploatarea unei investitii, rapo rtat la valoarea acesteia, pe durata de viata economica a proiectului, sau rata maxima a dobanzii la care poate fi finantat un proiect de investitii pe durata 'intregii sale vieti economice. Rata interna de rentabilitate se calculeaza prin actualizarea f1uxurilor de Iichiditti disponibile definite mai sus, astfel: Se calculeaza succesiv valoarea neta actualizata (VAN), utilizand rate de actualizare cresctoare, pana cand se obtin doua valori ale VAN de semne opuse (una pozitiva i cealalt negativ), avandu-se 'in vedere ca diferenta absoluta 'intre rateie de actualizare utilizate pentru obtinerea celor doua valori s fie de cel mult 5%. Se calculeaz rata interna de rentabilitate utilizand formula:

VA~
RIR = rmin + (VA~ +1 VAN D x (rmax - rmi,J 'incare: RIR - rata interna de rentabilitate; rmin'-'rata de actualizare minima (cea pentru care s-a obtinut VAN pozitiva); rrmax rata de actualizare maxima (cea pentru care s-a obtinut VAN negativa); VAN+ - valoarea neta actualizat pozitiv; IVAN_I- valoarea neta actualizata negativa, 'in valoare absolut. _rmin 5%. <= Pentru 0 precizie acceptabila a calculului este necesar ca rmax

Memoriul (fr anexe) va conti ne cca. 30 - 40 de pagini.

Anexa nr. 4.a . PLANUL OE FINANTARE A PROIECTULUI Necesar Cumparare ~._----~tudii, eonsultanta teren Am~najar~!eren _~ .~ __ ~ ~ OE INVESTITII (LEI) luna __ . _ .
t----

de f1nantat ~

luna

luna 3

luna 4

ete

Total an 1

Total an n

TOTAL

IAvize, as:orduri, autor!zatii Organizare de santier Infrastruetura Proieetare eonstruetii -~~~----Realizare eonstruetii Adaptare eonstruCtii Proieetare tehnologiea

Adaptare eehipamente si utilaje eehipamente Aehizitii ~~~t:ort, asigurari

1_

~=I_===~_
~

~~~
Alte mijloaeetra!lspo.!!. Mijl~ee de fixe Comisioane Capital de lueru finantatl t\lte elemente deinitial TOTAL NECESAR OE FINANTAT

+ . _ '
'!--------

Surse proprii Numerar din aetivitatea --------------eurenta


.~
1

Aport la eapitalull;oeial (eash si natura)_ ~P.~r:!!~'!lpor~~e eapital Alte surse proprii Surse atrase pe termen lung, dln care: Im~~umuturi de la_!>.,Illci,din eare: *Imprumuturi BCR total, I--------c------------.---- din care: ____ *J-'!1e.~~_l!!u!~EUa banei alt~ J\~t_E!~~!l)Et __ ~_~~~s.Et'_:I-'-'!_~!'re : ___~~':l!>v~"!tiL_~m2E':lmuturinerambursabile _~_~e..1!singJLnaneia! *Altele Surse atrase pe termen seurt, din care: ____IIl1Pr.LJ.Il1.':l!':l!i_B_gR ~ t()t~,_~JIl_~are~ ___~!l]J)~':l.r:n.~t.LJ'i!_c:l_ alte_~anei __~ .. . _ *Altele TOTALSURSE

I--~--I
,_-

I i '

\
1

_~_~--------

--- ------ Eil-------t=-------- -~t----- --- --+, ~ I ----~----I

------ ----- i------------I

----~1

~____ ~- ;
-- ----~
--~I I
I

11

_]--

__

----

-- ------

I-----t----- -I I I
I

---+ ---------+----I
I

I' ----r----+--------1------11----I I

-<
1

t~~= __ -~=n __
-

: --- --~
I

. ._. .

. .

_ _

-.--

Anexa nr 4.b . PROIECTIA CONTULUI OE PROFIT SI PIEROERE (LEI)

Perioada anterioara

luna punerii in functiune

decembrie Anul 0

decembrie Anul1

decembrie Anul 2

decembrie Anul n

A.

VENITURI Vanzari de marfuri Productia vanduta

Cifra de afaceri
Alte venituri din exploatare

A1 Venituri din exploatare total, dln care:


Venituri din dobanzi Alte venituri financiare

A2 Venituri financiare total A3 Venituri exceptionale total din care:


- din operatiuni de capital - alte venituri exceptionale

A4 Venituri totale B CHEL TUIELI


Costul marfurilor vandute
I

Chelt.cu materiile prime si materiale Chelt. cu materialeie consumabile Chelt. cu energia si apa Alte cheltuieli materiale Servicii exec de terti Chelt. cu taxe, impozite, varsaminte Chelt. cu salariile Sarcini sociale

:X,~:!~~~~:t-i~f.~~~~~ftl~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Amortizare imobilizari

81

Cheltuieli exploatare total


Profit exploatare (A 1-8 1) Dobanzi la credite pe termen lung Dobanzi la credite pe termen scurt Alte cheltuieli financiare

82

Cheltuieli financiare total

B3 Cheltuieli exceptionale total din care: - din operatiunide capital - alte cheltuieli exceptionale

84 Cheltuieli totale C1 Profit brut


C2 Impozit pe profit

C3 Profit net (C1-C2), din care:


C4 Dividende

Anexa4.c

PROIECTIA

NECESARULUI

OE FOND OE RULMENT (LEI)

Perioadaanterioara

-A-C-7i-l-Vi-E-C-U-R-E-N-l-E--------------Stoc de materiale, obiecte de inventar an 0 0 0 0

_ 0

luna punerii in functiune 0 0

decembrie AnulO 0

decembrie Anul1 0

decembrie Anul2 0

0 ... 0

decembrie Anul n 0
o

o
o

o
o

PASIVE CURENTE
Furnizorl pentru exploatare
zile consumurl de!a;iEiI o o o o o o o o o o o o o o o o

Avansuri primite
zileV

Alte datorii cu scad < 1 an

Anexa nr. 4.d . PROIECTIA FLUXULUI OE NUMERAR (LEI) luna punerii in functiune* decembrie an 0** decembrie decembrie an 2

I. ACTIVITATEA

OE INVE5TITII

51 FINANTARE

an 1

decembrie an n

::E::::0:f.~:~::~~::6:~i!i:~:f~L!~~~nAI:!~:A~>'::~I~:p.~i.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: A 1 Aporturi de capital, din care: - la capitalul social (majorare - aport temporar; de capital);

............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

A2 Venituri din operatiuni de capital A3 Recuperarea TVA aferent investitiei A4 Credite pe termen mediu si lung total

.. ~...!:I.~~.~.!:l.!!.i..P'~.I].!r.~.!D.~.~.~~!~i.! ~ ... .: y.!~~!~~r.!n.':!.~~r.~r. ~ .. .~.. 9 ..9.!~.!JI?~.!??).!..9.!n.. !.~.: ! .. .~ ! . ~


81 Plati pentru investitii (furnizori de imobilizari) 82 Plati leasing financiar 83 Plata altor obligatii

. .

.............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

84 Rambursari

de credite pe temen mediu si lung

....... ~ '.~ !35 ....... /Q;<J:tlllxC;I_\Qffll~ii.f:iC;l!ii.GtlvJf'itla.fl_!vfi.I~Jtlt~J'fI~9 ,, . !?~ a n!-! ! ~r~ ~ t ... e ~ ~~ e !l ~.' ,ed i~.:.1 I,l;In .. .......... a ........... ~ .~ p ......... ................. ........ ....... ..'.'.~ ....... .

'''if'''ACTI,iiTAT"EA'rj'i(EXP[OATARits'i''LTE'cfiviTA

!i~~~

TI
.............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

:::Q:;::::~f.~:~::~~::6:~~:~:f~L@~L{J?I!~::Q~L~!6::9~:f~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: D1 Profit din exploatare D2 Amortizarea mijloacelor fixe D3 Venituri financiare total D4 Venituri exceptionale (alteie decat din operatiuni de capital) D5 Credite pe termen scurt

..............................................................................................................................................................................................

::I:::Q@~~f.~::~:~:0.~!ii~f.~f.;::!~!~Ln~:L!~At.t~i~::9~i.~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. E1 Cresterea (+) sau descresterea (-) nevoii de fond de rulment E2 Cheltuieli financiare (alteie decat dobanzi bancare) E3 Cheltuieli exceptionale (alteie decat din operatiuni de capital) E4 Impozit pe profit E5 Rambursari de credite pe temen scurt total, din care: E6 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt E7 Dividende
'''i=E'''FIU

..............................................................................................................................................................................................

"')'Ff'
"'f:t"i5isponibilitati din

L Dis)
* va cuprinde perioada dintre date ultimei balante si luna punerii in functiune ** va cuprinde perioada dintre luna punerii in functiune si sfarsitul anului 08S: Prima coloana se va completa reflecta disponibilitatile numai la pozitia I. din balanta

S-ar putea să vă placă și