Sunteți pe pagina 1din 74

CUTIA DE VITEZE

CUPRINS
IDENTIFl CARE
SECfi UNJ
CARACTERISTICI
REGLAJE,CUPLURJDESTRNGERE
MATERIALE
NTRETINERE
DEMONT ARE -REMONT ARE CUTI EI DE VITEZE
REPARA RE
DEZASAMBLARE CV 352
DEZASAMI3LARE CV 365
DEMONTARE FURCI SI AXE

DEMONTARE PINION DE MERS NAPOI
DEZASAMBLARE SEMICARTERE
DEZASAMBLARE ARBORE PRIMAR (CV 352)
DEZASAMBLARE ARBORE PRIMAR (CV 365)
DEZASAMBLAREARBORESECUNDAR
DEZASAMBLARE DIFERENTIAL
DEZASAMBLARE CAPAC SPATE (CV 352)
DEZASAMBLARE CAPAC SPATE (CV 365)
ASAMBLARE ARBORE SECUNDAR
ASAMBLARE ARBORE PRIMAR
E2
ASAMBLARE
V V
REGLARE CONICA
REGLARE
REGLARE POZITIE ARBORE PRIMAR
'
REMONT ARE FURCI SI AXE
'
REMONTARE PIN ION DE MERS NAPOI
ASAMBLARE SEMICARTERE
CUTIA DE VITEZE
REGLARE ARBORE PRIMAR (CV 352)
REMONTARE ANSAMBLU PINION VIT.V (CV 365)
REGLARE JOC
ASAMBLARE CAPAC SPATE (CV 352)
ASAMBLARE CAPAC SPATE (CV 365)
REMONTARE CAPAC SPATE
MONTARE AMBREIAJ
DEMONTARE -REMONTARE CAPAC SPATE (CV 352)
DEMONTARE -REMONTARE CAPAC SPATE (CV 365)
NLOCUIRE SlMERlNG AX
NLOCUIRE PlNION MELC KILOMETRN
NLOCUIRE SINCRONIZA TOR VIT.V (CV 365)
NLOCUIRE SIMERING PLANET .
..
DEMONTARE -REMONTARE COMANDA VJTEZE
CU T I A DE VITEZE E3

hlcnlilic:u:.t<'Uiici de vilele >e f.tl'C cu ;tjulurul unei pliki nllundc. pc capacul 'paie al
Pc >Uni man:alc Li pul culici tic Vtldlc. imlu.:clc tic fahrica!ic.
1
E4 C UT I A DE V I TEZE
CUT I E DE VI TEZE 352 - SECTI UN E
CUT IA DE VITEZ E E5
CUT I E DE VI TEZE 365 - SECTIUNE
E6 CU 'I'IA DE VITEZE
DIFERENTIAL- SECTIUNE
[
CUT IA D.E VIT EZE E7
CARACTERI STI CI
Cutii le de CV 352, CV 16.5 sunt c.Jc tip mnnnhluc, nglohnd n
Treptele de pentru mersul inainte cu sincroni7.1loan: Borg - Wamcr.
Treapta de mers inapoi este ncsincmniJ.ali
Tipul de automobil Cutie ele vit eze N umur dinti Rapor t Cuplu
Tip Indi ce conic
Daci a 1 31 O S, Lm 13 1. 4 2 X 11 3,81:1 9 X 34
Dacia 1309 Lm 11. 3 8 X 17 2,23:1
352 III. 34 X 23 1 ' 4 7:1
17 1 V. 3 3 X 3 4 O, 97: 1 8 X 3 3
M. l. 40 X 13 3 07:1
Daci a 1 3 1 O L, SAN
Dacia 132 S L 22 9 X 34
'o aci a 1 3 O 9 L F 1. 42 X 11 3,81 : 1
Daci a 13 OS L 32 11. 38 X 17 2,2 3:1 8 X 33
Dacia 1307 F 365 1 11. 3 4 X 23 1 ' 4 7: 1
Dacia 1,6 ( berlina) IV. 33 X 23 O, 97:1
Daci a 1 , 6 ( br eak) 36 V. 31 X 36 0,86: 1 9 X 34
Daci a 1, 6 M.l. 40 X 13
3' 07:1
Daci a 1, 6 F 37 8 X 33
Capacitatea cutii lor:
cv 352................................. 21
CV365 ................................. 2,51
Uleiul utili7.at: 1'80 - EP2.
RE GLAJE, CU IL URI DE STRANGE RE
VALORI DEREGLARE
conic3: 59 rnm.
Pn:slrtmgcrc rulmcnti
liber, joc;
- rulmcn!i noi : 1 - 3 daN.
Jocul danturii: 0,12 - 0,25 mm
Cupl u
kilometraj
6 X 13
6 X 14
6 X 13
6 X 12
6 X 12
6 X 1 2
1
E8 CUT I A VI TEZE
CUI'LUKI OE STRANGEKE
1

- M7 .............. ................ ................................. .
- MK ............................................................... .
tic lixa1c capac sp:olc .................................... .
lixarc carl"JS<i ambreiaj:
MI\ ............................................................... .
- MIO ............................................................. .
mers napoi .......................................... .
de fixare .............. ............................... .
Melc kilomclraj .. ............................... .... .................... . .
arbore primar (num<ti la CV .................... .
dilcrcn!ial .............................. .
de gulirc s.Ju umplere ...................................... .
de lixarc _ghitll_:lhomctru .................................. .
Cant.Jclvr mcn. m:tpVI ................................................. .
MAT ERI ALE
Piese c:uc se nlucuicse n mot! ohligatoliu:
- gamiluri de h11ie;
- simeringuri;
- de lixare
- melc kilumclraj;
- elastice;
- arhurc primar l:t CV 365).
22.5 daN.m
:lti,,N .m
1.2 tlaN.m
2 tlaN.m
4 tlaN.m
2.4 daN. m
9- 11 tlaN. m
10- 12 tl:tN. m
10 - 12 tlaN.m
2,4 daN.m
2 - 2.X llaN.m
O. 1 -OJ tia .m
2-3 tlaN.m
MATERIALE AUXILIARE
Utilizare
Ulei TSO- El'l Ungere culic.
JOINTIC MPC 141>3 sau pl:uJUri tic separare semicartcrc. piuli!c
ETANSAt\T AN Il rcglarc dil'crcn!ial.
RODORSIL CAF 4 re u:msmisic.
Li Ca Pb tip Il cu MvS2 Ungere Ullicul:t!ii piese de mn1:1cl.
MOLYKOTE 1\1 55 Ungere fc)c a"ivc. rontlcle. hulu.:i. pnioanc.
I NT RET I NERE
nlrc!incrca culiilur de vitq.c lip 352, 365 n repetarea unur rcvilii n runC!ie de ltilumcLrajul
cfcclual asllcl:
-nlocuire ulei culic de viteze difcren)ial - se p-.trcurgcrca primilor 800 1000 km,
iar ap<1i periodic la 20 <J90 km.
- vcrilicarc nivel ulei culic tic vitc:.1.c tlifcrcn1ial- pcriotlic la 5(XX) km.
[
CU T I A DE VI TEZ E
ul eiului din cutia tlc vite7c se
prin intcm1cuiul dc golir e (li)
ur11plcrc (A) 01juturul cheii CV OI.
n CUt ia r.Jc vitC7C Uleiul trebuie sa :tti ng:l
'nivelul lkscopcril uc uc
umplere (A).
nivdul este inferior se
Jl:rn5 cnu uleiul incepe se prin oriliciu.
Se la cuplu (2 - 2.R tlaN.m).
DEt\I ONTA RE - HE MONTARE CUTI E DE VITEZE
CUPLURI DESTHANGEHE
Piuli!e ro!i .. ..................................... ...................... 7 lhrN.rn
.. .......................... .... ................... 5 tla:\.m
tic r.lircqic ... ............................ ... ................ 3.5 uaN.m
Cut i;r u<.: vih:tc se poate demonta:
- cu motorul. pc la p:rrtea
pc la patrca infcrioard..
DEMONTA RE CV ( FARA MOTOR)
Se bateria.
Se
E9
- c:rhlurilc de alirm:nlarc a tlcmarorului;
- li rul de ali mcntan: al releu lui tic cuplare.
Se cele trei tic Jixarc a seu tu-
lui dcmarurului.
Se scoate dcmarorul. prin tragerea in lungul uului
s.'lu.
Se desfac le tic lixarc de la supc-
rioarii a carcasd amhrciajului.
Se tlcmontcaz:i cablul dt: ambn:i:rj.
1
E 10
* Se montcat.ii antrcttl<tZa de mcn! incrc a pun! ii fa!ii
TF. 509 ntre axul uc lixarc a ammlimrului axu 1
hrafului inll:rinr al suspcnsici.
1
*Se partea t.l in a autoturismului pc capre.
*Se ro!ilc
*Se ucmnnlcaz:i cu cxtracturul TF.476:
- roLul a de dircqic;
- mlula tk
CUTIA DE VIT EZE
Se uleiul c.lin cutie. pri n dqurubarca
lilctal cu cheia CV. 3KO - OI.
* Se scot fturilc de li xare a transmisiei cu dornul
CV. 31-R.
* Se port -fut.cla se scoate transmisia de
pc pinionul planetar.
* Se idcnlk pentru semit ren.
/
/
j
[
CUT IA DE V I TEZE
Se dc.:upk:tt.:l cnm:mJa vitc/ chu prin dcmnnlarc:t
hiclctci de i.'tllll:lllu:i.
Se ucs!:occ piuli!J uc li.x:ue '' Jevii de
Se lirull5mpii llc mers inapui.
Se cablul de
Se din 'flJic a l'tltici cu :tjutoml unui
t.:I\:'.
Se tahla de n :unhrciajului.
NOTA: Pent1u CV 352:
Se dcmuntcazii:
E ll
cele trei de lix:uc :11ravcrsci
pcmtic;
. <-ele lluui piuli!e llc fix:uc a
pc lonjem.1nc
Se denumtea1ii tr.l\el>.l.
NOTA: Pentru CV 365:
Se supurJii 'fl:lte ai l'utici.
Se cele piuli!c llc fi xare a cut iei pc mulur.
Se cuti:1 prin lr:ljlcrc spre inapoi.
La dcmontarc:1 eul iei se va avea sa nu st: "ll"le mecanismul ambreiaj ului.
1
E 12 CU TIA DE V I T EZ E
REMONTARI::
*Se starea de .:cntrare din aroorcle wtit.
*Se ung c:tnduri le arborelui ambreiaj cu unst!arc Li Ca l'b tip 11 cu Mo$2.
Se cuti:t de vitet.c cu motorul.
ATENTIE! nu ag3!C mecanismul amhrci:1jului.
Se tabla de protcc!ie a ambrciajului.
Se montcuii:
- traversa spate (la CV 352).
- spate (la CV 365).
Se li rul de alimentare a ue mers napoi.

-----.-- ...
'
Se
- cablul uc kilometraj:
- vitezelor; se surubul hidetei de
ce s-a cuplat viteza lcvicrulliber.
*Se ung candurilc pinioanclor planetaic cu unsoare Li Ca Pb
tip Il cu MoS2.
.
...
Se u:msmisia n rapo..m cu piniooul plandM.
Se se transmisia cu
pinionul planetar se cu domul CV 31-B.
Se introtluc clastkc noi.
le vor li oricntnte spre C:tp
atele vor fi cu ROI)ORSlL CAF 4.
*Se (pc ambele
- rotu la de suspensie;
- rotula de directie.
* Se rotile se :tulolurismul de pc
capre se strng piui itele rotilor la cuplu (7 daN.m).
Se antrctoar.clc de mentinere TF 509.
Se c;tblul de ambreiaj cu
Se amhrciajului.
Se monteaza dcmarorul si scutul de protccJie.
*Se
- cblul de alimentare a demarorului;
- tirul de alimentare a releu lui de cupl are.
*Se race plinul cutiei cu ulei T80- EP2.
Se teava de
* Se veri li cuplarea vitelclor.
Se bateria.
j
E 13
[
CUT I A DE VIT EZE
____;...----------- -
REPARARE
<.fcmnntea/.5 Wtia ue vita.e de pc aut()tUrism.
de mers napoi .
Se cutia pc supvrtul 17.00.001.000.
Se carcasa ambrciajului.
DEZASAMil LARE CV 352
Se
-
- arborele secundar opritor al
rulmcnlUiui biconic;
- arborele primar.
*Se capacul spate al cutiei.
* Se antrctoaza calclc de rcglarc arul-
mcn) ilor arborelui primar.
* Se siguran)clc piuli)clvr de rcglare a
dilcrcntialului.
Se piuli)cle de rcglarc a
cu cheia CV 377.
*Se cutia cu paJtca in sus.
Se dcsl'ac de asamblare a scmicartcrclor.
Se sem icartcm 1 stng.
1
E 14
CUTIA DE VI TEZE
]
DEZASAMBLARE CV 365
Se .kmontcaz5 ubul, :ucul bi la de lixarc a
V.
* Se aduce cutia la punctul m1111 se
C<tp:tcul spate al cutid.
*Se cu picat ii vitet.a V mersul inapoi .
Se aduce cutia la punct ul mort care, se
Cllplc:tai vitct.a IV.
Se dcsf:tl'C ;uborclui primar.
Se dc$fal'C melcul de kilomctraj cu cheia CV 204.
Se dcrnllntcat.ii l'urcii vitct.ci V ( U dumul CV
31 A.
*Se n.:perc:ml btllucul h:tladorul vitct,ci V.
* Se
- ;ms:nnhlul sincroniz;ttor vitcta V furca;
- pinioanclc vitct.ci V.
Se dcmontt:aJ.ii placa de
Se dcmonlcat..ii siguranJclc piuli)clor de rcglarc a

Se piuliJclc de n:glarc n difcrl'fl!ialului
cu cheia CV Jn.
[
C UT I A VI TEZE
S.: cutia cu panc:t in sus.
Se dcsl:tc de a scmirat1crclor.
Se scmic:lllerul :.tng .
Se uenmnh:aJ.i:
tlif.:rcn!ialul;
arborcl<: secundar lupt itur al
rulmcntului hiwnil:;
arborele prinw.
E 15
DEMONTARE FURCI SI AXE
Se viteza 1.
Se sprc inapoi axu 1 de mers inapoi.
Se stiftul elastic al furcii 1-11, cu domul
CV.3lll
Se axul furca, se :Hcul
hila 1k fixare.
NOTA: La CV 365. mai nti:
*Se aduce furca III -IV la punctul 111011;
* Se tlcmontea7.ii axul furci i vitc1.ci V se recu
bil:tl.ie intcrhhK':tl<:.
Pentru amndouii tipurile (CV 352. CV 365):
* Se al futcii III-IV cu dur-
nul CV.JIB.
* Se axul furca; se arcul
.ji bila de lixarc.
Se scoate uiscul1k intcrhlucarc a axelor furci lor.

1
E 16 CUTI A DE VI TEZE
Se
- scle<.10rul tic mers in:1pui:
- axul tic mers n3poi .
DEMONTARE PINION DE MERS INAPOI
o o o
o
Se
- inelul tic siguran!ii:
- axul:
- pinionul;
-rondel a tic friqiunc;
-pana tic shitlan:; bC arcul
bila tic fixare.
DEZASAMBLARESEMI CARTERE
" Se cu ajulurul unei (evi inelul exterior
al rulmcntului.
* Se dcmnnl cazii din piui i!clc de
rcgl:u-c a tlifcrcn!ialului.
1
[ ___ c __ U_T_I_A __ D_E __ V_I_1_'E_Z __ E _____________________ E __ I7 __ ___
DEZASAMBLARE ARBORE PRIMAR (CV 352)
Se scot ind de cxh:rit>are ale llllmcn!i lur rondel a
Jc rcglarc.
Se elastic cu domul CV.39 se
;unbrciajul de arborele primar.
*Se ext rag 11.1 lmcn!i i cu cxtracwul CV.22A.
DEZASAMBLARE ARBORE PRIMAR (CV 365)
Se elastic cu domul CV.39 se
arborele ambrciajului de arborele primar.
* Se inelul de
* Se scoate inelul exterior al rulmcntului colivia cu
ro le.
* Se inelul interior al rulmcntului cu
extractorul CV.22.
1
E 18
'---
1
CUT I A DE VITEZ E
Se la o rulmcntul biconic I:U
cxtractorul TS.65.
* Se scoale rondcla de rcglarc a poz,i!ici arborelui pri-
mar.
DEZASAMBLARE ARBORE SECUNDAR
Se strnngc pinionul vitc1,ci 1 intro menghina cu
bacuri moi .
* Se 1.
1
Se dcmontca melcul de kilumetraj (numai la
CVJ52) .
. Se
- rulmentul biconic:
- rundcla de rcgiW'c a conicc;
- pinionul vite/a IV inelul siiu de
sincmn i;.arc;
- bala<.lorul sir.cronit.aturului vitezelor III- IV,
arcurile pcnclc(:.c repcrcuii pozi!ia balado-
rului in raport cu butucul sincrnnizatorului).
""'--= - 1
--- ,
r
E 19
[
CUT IA DE VITEZ E
- ------
la (1 nulucul
II I-IV cu ajutorul cxtr;l\:lllluiui TS.65.
o
o
c
Sc
- de mcn!incrc a nmuclci upritoarc
a pinionului vitc1.a III;
-rondel a opritoarc a piniunul ui vilet.a III ;
pinionul vit,za III inelul de sincroni-
zare.
* Se
mmlclaoprituarc a pinionului vitct.ci a 2-a;
piniunul vitc1.a 11 inelul uc sincroni-
zare;
- nmdcla opriloarc a butucului sincmnizalor
al vitet.clur 1-11
baladollJI sincronizatorului vitezelor 1-11 ;
(se pozi!ia balauorului l1 raport
cu butucul sincronizatorului}. 1
*Se la o butucul si.ncr<' ni7.atorului
vitezelor 1-11 cu ajutmul cxtractorului TS.65.
E 20
* Se
- rondcla opritoarc a pinionului vitezei 1;
- inchil de al pinionului vit.:t.ci 1;
pinionul vitezei 1.
1 '
CUTI A DE VIT EZE
J
IMPORTANT:
Se de mcnnnerc a inelului
extctior al rulmcntului.
Inelul interior al rulmcntului este lipit pc pni
onul de ata.: astfel rulmcn!Ul nu poate fi schimhat
DEZASAMBLARE DIFERENTIAL
Se de fixare a coroanei, diameual opuse.
S.: rulmcn!ii cu cxtractorul CV.28A echipat cu ghiarele CV.48.
*Se coroana; .)Uruburile nu se refolosesc.
[
CU T I A DE VITE ZE E21
-------------------------------------------------
Se tlemonteat..i elastic de lixarc a axului
:..tcli)ilur. cu domul CV.31 fl.
Se
- axul satcli)ilor,
- smclitii
..
- rnntlclclc de friqiunc:
- pinionul planetar.
DEZASAMBLARE CAI'AC SPATE CV.J52
Se
-ghidul pinionului uc kilomctraj gamilura
.:1 de
- pinionul tle kilomctruj.
Se piuli)a din axului lcvierului
basculant; :.c
Se .jtillul cla>tic tiin axului de
cu domul CV.344.
Se tlcmlmtcat.ii axul de
Se inelul de al axului
lcvicrului basculanL: se axul lcvicrul
basculanl .
Se demontc;lfll gamitur.1 de

E 22 C UTI A DE VITEZ E
J
OEUSAJ\113LARE CAPAC SPATE CV.365
1
Se dcmontcal.ii:
-ghidul piniunului de kilumdmj garnitura
sa de
- piniunul de kilornctmj.
* Se dcmontca:t:i piuli!a tiin axului lcvicrului
llasculant: se axul.
Se tuchctului vitezei a 5-a. se
arcul, tachctul garnitura.
Se din axului de
cu dornuiCV .34'\ se axul de

Se inelul de al axului
lcvicrului basculant; se axul levierul
ba.culant.
Se
- garnitUia de (simcringul);
- din bronz este
ASAMBLARE AR BORE SECUNDAR
Pinionul de atac roroana sunt rodate imprc- i\u se vor lua in con)idcran: alte marcaje. in
uni afara de imperechere.
nlocuirea unei pic:.c impune in mod obliga-
toriu nlocuirea rksci pcn:chc.
Pc cap;ltul pinionului este marcat
un de imrcrccherc.
E 23
[
CU TI A OE VI TEZE
--------
pinionul Je
. pinionul ' ' ilctci 1 cu inel ul
uc ,im:wnitan:;
runJcl.1 de uprin: 3 pinionului vitctci 1:
-o p.an.i fab.i uinlr-o normal;i
l;a c:1rc i a ciocul.
Pana se introuucc intr-un canal care arc
u uc ungere.
Se uc mentinere a inel ul ui exteri-
or rulmc111ului.
Se pc butucul sincronit.:tWrului vite1clor 1-11:
- cele trei pene:
cele arcuri ;
balauo1UI (pentru piesele rcl'olusitc se vor respecta marcajele 11icutc la dcmunt;arc).
Pc u clcctnd. cu tcmpcr;uura ue 120 g.C se butuc'UI ,incmnitalluului vitezelor se
mcnJinc; cin::1 15' pc01ru a 'c indlt.i.
1
E 24
CUT I A DE VITEZE J
- - - ----
cek trei pene in din inelul
de sincruniza
*Se pana l'als:i.
Se ronJt:la opritoare :t outucului sin-
croniz;ttorul ui.
Se butucul asamblat canu vine in
contact <:U rom.Jda opritoare a pinionului vit<:zci 1.
1
o
* Se pinionul rilct.a 111 inelul <le sin-

* S..:
--
-rondel a a pinionului viteza III ;
- pana de mcn!incrc a rondclek1r opritoarc;
p:111a se montcaz3 intr-un canal care arc
o do:
Se pinionul \'iteta Il cu inelul
de sincronizare.
Se romlcla opritoarc a pinionului viteza
Il.


[
CUT I A DE VITE ZE
\ .. " .
1
,,
Se pc butucul sincnmitatorului trep1clor 111-1 V:
. c..:lc tn.:i pene:
wlc :ucuri {conform
b:&J <itJOI\11, CII Sll n panca uiro UlltUC.
Se prcsca1ii hutucul a.amblat dml acesta
vine n contact cu rumkl u oprituarc a piniunului
viteza llt dcgajarca uin butuc va li spre
pinionul vitct..a II I.
Se ccntrcat.:i cele trei pene n tiin
inelul de sincrunitan:.
.,
,1
.1
.. ,
t,
1
E 25
t:P
... :.. --


E 26
*Se mckul de kihunclraj.
C UT I A DE VI T EZE
Se
- pinionul vito.:ta IV inelul de
..
-
- ronucla d.: rq;laro.: a ui,tan!ci
la Jconnnlarc);
rulmcntul hic.:onil:.
NOTA: Pcnlru CV 365 w rnontcat5 in plus (fa!:i
de CV 352):
placa de di.\l:IO!ii (OclC,ar;i p.:ntru rcglarc:.
di,tanlci
pinionul vito.:ta V:
rundcla claslidi.
Se piniunul vitct.a 1 intr-o hacuri moi.
S.: 1.
S.: Slrangc la cuplu ( 10 - 12 uaN.m) mck-ul Ut: kilmnclrJj MOr 5() cheia
Nu :.c melcul de kilumcli3j prin dcfonnan:. p.:ntru a-c p.:nnit.: u:glarca di,t:m!ci cuoicc.
[
C T I A DE VI TEZE
t vcrilid jocul (J) intr<: incld; de >illmlOitarc ale
vitct.cl>r 1 .Il li:Jde hutUl1J iui: J = min. 0.2 rnm.
V eri Iic<trc:o se l':cc
- pinionul in wntact cu butucul:
- inelul de ,im:wnitare in contJd cu conul
JllliUIIUiui.
Se vcrilid in mod jocul inddvr ue sin-
a vitct.:o III IV.
ASAMIJLA RE ARUORE I'RI MA R
In ca1.ul CV 352:
la cei doi rulmcnti.
E 27
* arhnrclc :tmhrciujului ; inlrc capetele arborilor se introduce u Grovcr MN 10 pentru evitarea
tgmnotului . fi ul ela> tic :;c introduce cu ajutorul domului CV.31 B.
1
E 28
CUT I A DE VI TE ZE J
---- ---
0
--

-
(
c
c
Pentru CV 365:
Se rondel a de a pozi(ici pri-
mar.
Se rulmcntul hicunic.
Se indoi interior al rulmcntului cu mic.
Se inelul exterior al rulmcntului mpre-
c.: u colivia sa cu role.
Se inelul de
* Se montcaz:i arburde ambrei:tjului; intre capetele
aillltrelui se introduce 11 Grover MJ\110 pentru
evitarea lg()motului.
DIFERENTIAL
'
[ C "T I A DE VI TEZE E 29
)t: in
. modela de tcxtufit . ru c:ut:dck: de UO<,"'-rt: 'fl'C plan<:tar. s; folo.-.;c nnl:lc:lc: ru grosinl<.."l de: 196. 2 mm.
lele cu grmimea de 2,03 2,07 mm se vor ulilit.a numai jocul mrc piniunul planctilr
satcli!i este lilartc mare .
pinionul planetar. uns cu uki;
mnddelc uc rriqiune ale satdi!ilor;

Se munteaz:i axul satcli!ilur se ccntrca/3 gaum uc cu cea din
Se munteat.ii elastic cu uomul CYJ IJ); se intruducc circa 5 mm in carcasa uifcrcntialului.
Se unge al doillril pin ion planetar cu ulei se in
Se coroana pc carcasa uifcrcn! ialului cu
:uruburi nui.
' Se mjng la cuplu (9 11 daN.m) cu
cheia MOT 50.
* Se la o
E 30 CUT I A DE VITEZE
]
REGLA REA DI STANTEI CONICE
'

\ o
IL_ ______
CAZ EXCEPTI ONAL
Pol apare in care cola A= 59 mm sii
nu Jic cola de a pinivnului.
Oilcrcn!a (X) inuc cola cota A = 59 mrn
cslc pc fa!a pinionului de
impcn:chcrc w <;(lfO<Ula. Cola eslc in sutimi de mm.
EXEMPLU
X= 20 ( 0,2 mm)
n aoc,1 caJ. tiislanill va li cu A+ X.
(n cazul tic mai sus: A +.X= 59. + 0.2 =-59,2 mm)
Pinionul tic al ac se n
atunci dind b!a sa se la disl:m!a A = 59 mm fa!ii
de axa curoanci.
pozi!ic se l>b! inc prin montarea unei
rondclc de gmsimc ( 1) inlre rulmcn-
lul biconic (2) um{!rul pinionului de alac (3).
Vcrilkurca distan!ci conicc c cu dispot.ilivul de cum rol CV.239. () 1. care ax.u
comand cu cala CV.239 02 cu inal!i mea H:: 4!!,5 mm. (H) :1 calci de 48.5 mm plus m.a {C) a
axului tiisp111,ilivului de 10 mm mm + 10 mm = 58,5 mm.
[
CUT I A DE VI T EZE E31
---------------------------------------------
C11t.t (X) m:i,ur.tl:i intrt f:tJa piniunului trcllui lic: X = 59 mm 58,5 nun = 0.5 mm (in
,mtl dud cot:t rcal:i este A= 5\1 mm).
sem icancru 1 pc sUil<lll, l'U planu 1 ue scpara!ic n sus.
Se arhorcle sccunJar.
Se scmit::orl<.:rul stinga ( 1) se >lrngc cu cteva
Se capacul spate pentru a mcu!inc rulmcntul biconic in pozi!ia
NOTA: La CV 365 'c Slrfmg cele trei ale
Se intwuut.:e dispot.ili\'UI <.le control CV.239 OI.
' Se <.'ala CV. 239 - 02 in capul piniunului d.,;
at:tc.
Se cu o de grosime, uistanJa (X) imrc
:1xul o.l ispot.iti vului :
1. Cota este mai Jcdt cota
(0.5 mm). n ace,t caz se ttiOdcla
o.lc regla re a tlislan!ci coni<'C cu una mai suh!ire.
2. Cola este mai mare dect crlla
( 0,5 mm). n acest CaJ. se inhK:uie,tc runtlcla
do: a tlistanJci eunice cu una mai gmasii.
mndclclur tlc rcglaj: I.X 3,K mm
Jin 10 in 10 ,utimi <.le mil imetru.
Mihuran.:a wtci (X) se cu rnclcultk
ki lomctraj strns la cuplu ( 10 - 12 tlaN.m).
Se Jispot.it ivul Jc control.
Se

-cJpawl (CV 352) sau placa tic (CV 365):
-s.:m u:artcrul 'tn;;:
- :lfhorch:
Se Mrngcrca la cuplu a mci:ului <.le kilomctraj s.; asigur:i prin <.lcronnan:a bulci (numai la CV 352).
E 32 CUTJA DE V I T EZE
J
REGL.-\RE RULMENT! Dl fo'EREI\T IA L
Reglarea rulmcn1ilor difcn:n!ialului se rcali -
cu ajutorul piuli!clor ( 1) (2).
Se pc piuli!ele de rcglarc.
*Se ung le cu JOINTIC Ml'C 1483.
1
Se in scmicancrc inelele exterioare ale
in fel incl tic mai
'prc exterior dccal a scmicarlcrului.
Se tlifcrcn!ialul in scmkancrul dreapta.
Se scmicancrul ,tng:t. se cu

Se la (Uplu. ortlinca de
in tlc...:n
17 15 ...
' ' 10
Se p1Uiilclc .Jc red:arc <:u cheia CV .37'l
-
cinti '"-"-"'"" , jn in uM.II.Ll'U a..,ld<: c:xll:livan: ale
rulncn!ilur.
[ CUT I A DE YITE ZE
1. R
jnc;.
Se piul i!dc ele rcgl:uc cn<l rulmcnlii se
n>tc-c li hcr juc.
2.
nni. ' " montcaJli ' " prc;trngcrc.
Se strng piuli!clc Jc regla re dnJ rulment ii
Opun 0 la IOli iC.
NOTA: Pcnto u tipuri le Jc rulmcnt i.
piuli!a(l ) din scmicartcrul uocapta. se mai
mult pt.'Olru a un joc mai mare al damurii.
E 33
Se ' "'' ilid prc,to:'mgcoc.l rulmcn!ilm a,trd:
-se dircocn!i:dul de dtcva t>ri pent ru a
se 1 ulmcuJii:
-se nf:i;><t:u :i un Jir in jurul c:uc::1sci dircn:nJi-
alului se ll:lgc lir cu un uin.tmumclru;
uifcrcntialultochuic se mtcasd la 11
de 1 - 3 daN.on.
Se rcpcrc:u;i p<IIIa piuli!clor in rarort cu scmi-
cartcrclc.
Se scmkancrul stnga Jifcrcn!ialul.
1
E 34 CUT IA UE VITEZE
]
REC LAREA POZITI EI AIU30RELUI
l'e111ru CV 352:
Se pc arburdc prinur:
- inelele cxtcn,arc ;tic rulmcn!ilor (2,3);
- tlln<ida de n:;;l:uc ( 1 ladcnn11arc.
Pentru CV 3M:
Se dcmomcazii <.le pc arbordc
mekul de
- rondda
- piniunul vitetci V.
- placa de
Pentru amhclc li puri (CV 352. 365):
Se n scmicartcrul ureaptu:
- primar.
- arhurclc secundar.
Se c11a (Rl care trebuie fie pentru
cele pcn:chi uc piniuanc.
Reglarea culca ( Rl .: rcalilca7.:i prin
nlo<:uirca runtlclci Jc rcglan.: ( 1 ).
l.Atp:i Jctcrminan:a gMimii mndclci se tk:mon

- aaht>rdc pri111ar:
- arhurclc se.;u nt.lar.
CU TIA DE VIT E ZE E 35
RDI ONTARE FURCI SI AXE
NOTA: La n:montarc, d:1sticc se vor cu fanta din spnte a rut ici .
Se montcazii in dreapta axul c.Je mers
napoi.
Se selectorul de mers napoi in
:1xului c.Jc mers inapoi.
Se strfmgc la cuplu axul sck<.:turului de mers inapoi
cu ehda MOT. 50.
arwl bila c.Jc fixare a axului urci i vitezelor 1-JI
Se i.ntroc.Jucc axu 1.
Se furca vitcJ.clor 1-11 cu butucul spre partea c.Jin spate a cutiei.
Se introduce dastic.
1
,
E 36 CUTIA DE VI T EZE
*Se tlc intcrblm:arc a axelor furdlor.
*Se bi la uc fixate a axului futcii vitczdor 111-1 V.
* Se introtlUl:c nxu 1.
Se montca furca vitq clor 111-1 V cu butucul spre partea din fa!ii a cutiei.
Se introduce elastic.

Pentru CV 365, in plus:
"Se bila de blocare axe furci. viteza V viteza III-IV.
*Se intmducc axul furdi ,itcza V
* Se furca vitcLclor III-IV in poti!ia vilcr.a IV se mcn!in astfel riin5 la
montarc;t wmplctii a cutiei de viteze.
]
[ CUT I A DE VITEZE
REMONL\IU. PINI ON DE MERS INAPOI
Se "r,ul l>i la de fixare a axului in semi-
(Jfl cnd
Se intruduc:c axul pinionului d<: mers inapoi.
Se
- pinionul d<.: men; napoi. cu butucul spre
p<lll<;a din a CUtiei:
- mnt.!cla de cu fala de bronz spn;
pm1m.
S<' intruduc<.: d; l:!l!U<i!'C, in se
intruuucc cor;1plct axul.
Se inelul de
ASAMBLARE SEMJCARTERE
Se n ,;cmic:utcrul dfl"'[lta primar.
E 37
CV 352 primar se inelele exterioare a_lc rulmcnfi lorconici
L__ dt.: rcglan: corcs1>unzatoarc po7.l!ICI Cllrcctc a pnmar.
l o
\ 1
\ ,
1
E38
C UTIA J) E VI T E Z E J
--------
1
Se mai n >Cmicartcrul dtcapta.
-arborele secundar <:u ,@ul opri tor al rulmc.:mului biconic a' :Ulc.l ca rurcilc montate
fie.: potiJitmatc in lor:
- di fcrcnJi;tlul.
Se ung de ale scmicartcrclor cu JOINTIC MPC 1483.
Se scmicartcntl stng peste scmicartcrul dreapta: se corect ,dcctorul de mers inapoi in
axului pinionului de mers inapoi.
Se 5uruhuriJ.: llc asamblare a 1cmicancrclor se str:lllg
NOTA: Pentru CV 365. supl imentar se
Se placa de cu gamitura uns3 cu
JOINTIC MPC 1483.
Sc c.Je centrare a de dis
tanJil se strng cele trei de fixare.
Se strng la cuplu de asamblare,
rcspcctnd ordinea de strngere din desert.
REG LARE RULMENT! ARBORE J
1
RIMAR (NUMAI LA CV 352)
Se n localul rulmcmului din spate al arbore-
lui primar. calclc IC) rccupcrntc la c.Jcmunutre antrc-
tOOl.a (A).
Se bate u'lnr in pentru a ...: ajel.l con:ct

Se g.unitur"
Se tlistan!a (J) ntre fa!a gar-
niturii, care trchuic J = 0,02 - O, l 2 mrn.
Ji>t:tn!J (J) nu este se
se gru>im.:a c-Jiclor (C): >C va folosi
un ct mai mic cJc calc.
NOTA: La CV 365 jocul c.l in rulmcntul biwnic este
reglat prin strngcrc:t la cuplu a piuli!ci din
cap:itul arhurclui primar.
[CUTIA DE VITEZE
E 39
REMONTARE PI NI ON VITEZA A 5-A (NUMAI LA CV 36.3 )
S<.: pc arborele primar:
- rondda dl: distan!ii;
- ru lml:ntul cu ace;
- pinionullitx:r al vite1.a V;
- ans;unblu sincronit..alor (butuc, balaJor. arcuri

furca viteza V;
- romkla
- de blocare.
NOTA: Sincronizatorul vitezei V se
in mod cu cel al vitezelor I-II.
* Se pe arborele sccum.lar:
- pinionul vitezei V;
rondel a
melcul de kilomctraj.
*Se viteza IV de la
montarea axelor) se mersul napoi
viteza V.
* Se jocul "J" ntre inelul de sincronizare a
vitezei V fata butucului: 1 = min. 0,2 mm.
*Verificarea se face astfel:
- pinionul n contact cu butucul;
- inel ul de si ncronizare n contact cu conul
pinionului.
*Se strnge la <.:uplu:
- piuli!a de blocare a arborelui ( 10- 12 daN.m);
- melcul de kilometraj (10 - 12 daKm).
*Se piulita de blocare melcul de ki lometraj.
1
E 40
CU TI A DE VI TE ZE J
----- --
REGLAREA JOCULUJ DANTURJI
Pentru rcgbn.:a jocului danturii se
piul i[a ( 1) din scmicancrul dreapta se :>!rnge
piulita (2) din scmica11crul stnga cu valva re.
1
Se pc cartcr un compar:tlur ( 1) se
paJpatorul pcrp.:mlicular pc Jlancul dintdui cormmci (2).
ct mai spre marginea <.:OJ'O<U1C.
Se jocul danLUrii .:arc trchuic fie:
0,12-0,25 mm. Se piuli!clor.
Se piul i!dc cnd se obtine jocul
corect
CcuTIA DE VITEZE
E 41
ASAMBLARE CAPAC SPATE CV 352
"Se simeringul axului de comanui
"Se kvie11J l hasculant cu axul
* St:
- axul Jcvkrului hasculant asamblat;
- axul de
"St: strngL: piulipt lixan; a axului lcvicrului bas-

*Se protectorul Jc cauciuc.
* St:
- burdurul dt:
axului de
- elastic.
* Se pinionul 1k kilomclraj ghidul
cu de
REMONTARE CAPAC SPATE CY 352
6 9 10 *Se planul garniturii.
* Se;: unge garnitura de hrtie cu JOINTIC MPC
1483.
* Se capacul spate: se va pozi! iona sclec-
lorul vitezelor n le axelor rurci lor.
* Se ut: fixare a capacului
spall! sl! strng
* Se strng la cu plu 5uruburi le de asamblare a
semi carterelor n.:spectnd ordinea dl! strngere
<.lin
* Se strng la cuplu ( 1.2 da Nm) de
J'ixare a capacului spall:.
4
r 8 11
1
E 42 C UT I A DE VITEZE
J
ASA i\IBLARE CAPAC SPAT E CV 365
1
Se pinionul de kilurnctraj ghiuul
de
Se montcua:
- tachctu l vitcr.ci V;
-arcul:
- gamitum;
- uns m JOINTJC MPC 1483.
*Se simcringul axului de
*Se asamblca1.:\ lcvicrol basculant cu axul
*Se monteaza
- axul levicrolui basculant asamblat:
- axul de
* Se sLrnge piuli!a tic fixare a axului lcvicrolui bas-
culant
* Se protcctoru 1 de cauciuc.
* Se
- burduful de protcqic:
axului de
- elastic.
REMONTARE CAPAC SPATE CV 365
* Se aduc furcilc in punctul mon.
*Se unge garnitura de hfutic cu JOINTIC MPC 1483.
Se capacul spate: se va pozi!iona sekctorul
vitezelor n le :txclor fu rci lor.
[
CUT I A DE VIT EZ E
5, >lrkg la curlu d' a
cheia uin:U110metrid MOT.50.
E 43
* Se ap7.ii:
-arcul bil a de fi.urc a vitezei V;
- rondcla:
- uns cu JOJNTJC fi.1PC 1483.
MONTAREA CA RCASE! AMBREIAJULUI
Se n amhrciajului de ghi -
darc ;1 rulmcmului uc (num:1i
a fost dcnmntat:l).
Se sim\:ri ngul aromclui ambr,iajului.
Se \:arcasa amhrciajului.
Se la cuplu de a carcasci
Jtnhrciajului.
Se montcaii conlactmullampii de mers inapoi .

1
E 44 CUT I A DE VI TEZ E
J
DEI\10 1\TARE- RE.\IONTARE CAPAC SPATE CV352
DEMONTA RE
*Se
*Se de lixare a capacului.
Se uemunteal.ii capacu 1.
Se 5i uc rcglarc a
arborelui primar.
Se planul g:uniturii.
* Se uleiul din cutie.
Se caolul de kilonwtraj.
Se comanda vitc7dur prin demontarea
bidctci de comantlii
* Se desface piul ija de fi xare a !cvii oc pc
traversa spate a cutiei .
Se partea din spate :1 cutid cu ajutorul unui cric.
*Se dcmontca7.ii:
- cele trei ue fixare a travcrsci pc
cutie;
-cele piulijc de lharc a travcrsei pc lon-
jcroanc.
REMONTARE
* Se plt.."11;i g;nillmt t1: hfutic un>i<ku JOIN11C tv1PC 14&3.
* Se ca!elc recuperate la dcmontarc antn.1o:v.a.
* Se capacul SJlate; se va pt>Zijiuna selectorul
vilc7.clor n le axelor furci lor.
,. Se suruburi lc tie li xarc a capacul ui se
' '
la cuplu.
Se traversa spate.
* Se !eava <le
"Se cablul de kilomctr..aj.
.Se bi clctci de comanda; se
strflngc ce s-a cuplat viteza IV a
lcvieruL
*Se face pli nul cutiei cu ulei T80 - EP2.
C tJTIA DE VI TEZ E E 45
J{ EMONTAR E CAPA C SPAT E CV36 5
DEMONTARE
. ukiulllin
" Se dccu rlc;tt.:i:
- cahlul tk kilomcuaj:
- wmanda vilodor.
Se partea din spate a cutiei.
Se .
Se se a reu 1
hila de lixarc" vitezei V.
Se viwt.a IV.
Se desfac 1.k fixare a capacului.
Se dcmontealii capa<.ul.
NOTA: Axul l'urcii vite1.:1 V nu va demonta
dco:trecc bi la de interhloc;Hc poate ,;i ;
montarea d dcmnnlilrca intregii cutii .
Se curiilii planul !!allliturii.
. '
REMONTARE
Se garnitura de hr t ie cu
JOI NTIC MPC 14!13 .
Se capacul spate: 'eva pot.itiona scb;torul
vitezelor n crcst:iturilc axelor furci lor.
Se de fixare a capacului se
strng la cuplu ( 1,2 uaN.m). cu cheia
MOT 50.
*Se montea7.;i SUflllr1ii.
* Se cu plca71i:
- cahlul de kilomctraj;
comanda vitezelor.
* Se face pl inu 1 cu ulei TlSO EP2.
1
E46 CUTIA DE VI TEZE
1:-ILOCUIRE SIMERI NG AX CO i\ l Al\DA
DEMONTARE
*Se uleiul din cutk.
* Se de pe cutie.
Se demonteaza piuli!a din axului lcvicrului
hascul anl.
Se elastic uin axului uc
cu domul CV.344.
*Se
- axul uc
- axullcvicrului basculant.
* Se simcringul uzal.
REI\'IONTARE
*Se simc.: ringul nou.
Se imprcun:
axullevicrului ba;culant:
axul uc cnmant.li
Se , tr:inge piuli!a uc lixarc a axului lcvicrului bas-
culant.
Se monteat.:i prutcctorol ue cauciuc.
Se c<Jpacul pc cutie.
Se montcat:i:
burduful llt: protcqic:
axul ui Jc
d astic.
Se faw plinul cutiei cu ulei Tl!O- EP2.
\
[ CUT IA DE VIT EZE
E 47
I NLOCUIHE PI NI ON MELC KJLOMET RAJ
DEMONTA RE
Se uleiul din cutie.
Se
-cablul de kilunMraj;
- wmanda vitc1.dur.
Se uemunlc:tz5 se arcul
bil:1 de lixarc a vitcld V (numai la CV 365).
Se capacul spate.
Se pinionu l tiin capac.
Se cuplca vitc;r,a 1 se trage fr<na ue
Se melcul de kilomctraj de pc arborele
;,ccunuarcu cheia CY.204.
REMONTARE
* Se mckul uc kilomctraj nou strnge
la cuplu cu chei a din:tmomctridi MOT.SO se asigu-
prin-dcl(mnarc.
* Se pinionul in capac.
* Se aduce cutia la punctul mo1t.
* Se capacu 1 spate.
* Se arcul hil a uc lixan: a vi tezei V
(numai la CV 365)
* Se
-cahlul de kilometraj:
-comanda
* Se comanda vitct.clur.
Se t;tcc plinul cutiei, cu ulei TW- El-'2.

E 48 C U 1' l A D E V J T E Z E J
- -------
INL OCt.: IRE SI NC RONIZATOR VITEZA A (CV 365 )

*Se gulqtc uleiul <lin cutie.
* Se dctu pica zi
cablul de
comanda vitct.t:li>r.
* Se dcmunlcat.5 se arcul
hi la de a v itct.ci V.
Se capacul spate.
* Se vitc7.<l V mersul inapoi.
*Se melcul de kilomctraj.
*Se piuli!a arh\Jrclui primar.
*Se pozi!ia balauorului in rapon cu hutUI:ul.
* Se dcmontcn:
furca vitct.ei V:
balaunrul;
butucul.
REMONTARE
Se l"tnca p<.: bJIJdor.
Se butucul cu halatlorul rurca pc arborele
pnmar.
Se monleatii o
Se l'iul i!a la cuplu prin deCor
mare.
Se adu" cutia la punctul mort.
Se capacul 'palc.
Se a1ml t>ila de lix;m; a vilcl.ci V.
Sc"concctea;l1:
.:ablul de kilumclraj;
comanda vitc;.clor.
Se veri lid mantia
Se face plinul cutiei cu ulei T80- EP2.
' C U T l A D E V l T E 7. E E 49
L-------------------------------
1 L 0 C C 1 H C S 1 E R 1 N (i 1' LAN ETAR A
anl r<:111.11d.: t.k mcn!inrc TF. 50':!
intre .t\ul tic lhan: a amulliturului '"ul h<a!ului
iukrior tic 'li'JlCil>ic.
Se p:ulca tiin l'a!:i a r.: capre.
dclll<llllcat.a ro!i lc tiin
5<: uleiul c.Jin cutie fuln,imJ chcin CV Jl:iO - OI.
Se
- nluiJ Jc Jin:ctic:
- rutula Jc cu c\lraclorul
Tf'.476.
Se 'eul de li\.Jrc :t tran,mi,ici ru durnul
CV.:llll
"' Se port -l'u t.cta lr:ul,misia Jc
pc pini11nul phU1Ct:u
* Se pu;.i!i.a piuli!ci in r.tJ1111Ilu cJJicrul.
____ E_5_0 ___________________ C __ U_T_I_A __ D_E __ V_I_T_E_Z_E ___ ]
*Se siguranfa piui ifei.
* Se piulifa de reglare cu clH.:ia CV .3 71 se de ruta!ii ale piui ifei pentru a se
monta n pnzi!ie. cvitfUld astl'd n.;glarca rulrnen!ilor difercn!ialului.
*Se simeringul inel ul de
* Se piulifa.
REMONTARE
1 *Se simcringul inelul de .
. *Se ung<.: piulifa cu JOINTIC MPC 1483.
*Se piuli!a rcspcctnd de rota!ii
n.:peml de la demuntare.
*Se ung canelurilt: pinioandor planetare cu unsoare
Li Ca Pb tip II cu MoS2.
*Se transmisia n raport cu pinionul ;
se transmisia cu dornul CVJ I B.
*Se introduc stit'turik elastice noi .
.
Crestiiturik vor li orientate spre
Capetele vor li cu RODOSLL CAF 4.
* Se
- rotula dt.: suspcnsit.:;
- rotula de
* St: ro!ik se autoturismul de pc capre se strng piulifcle rn!ilor la cuplu.
* Se antn.:to zde de men!incn..: TF.509.
*Se l'ace plinul la cutie cu ulei T80- EP2.
[
CUTIA DE VI TEZE E 51
VEMONTAHE- REMOi'll'ARE C OMANDA CV. 352
OEMONTARE
Se desprinde arcul de readucere.
Se
- inelul de sigur.m!:i tiin capiitullc,icrului tic
corn antiii;
- biclctci de
- burduful de cauo.: iuc.
Se dcmontcn:l ornamentul burtlufului.
Se carca,:J c.Jc pn>teqic.
Se burduful tlc protcqic.
Se tlc llxarc a carcasci
le vierului.
Se tlcrnontea7.'i le vierul.
REPAiURE LEVIER
Se uemunte:tt.:l:
-arcul:
- m:mo:rul ( 1 J J;n lll:vkrului:
hurJuli.:le Je .:Jud uo.::
- l:u c:l'a 12 1:
- pf.,,ti .. 1 \ , .
- rncl ul Jc Hl:
mmJcla cl;"tid (51:
- inJCrioar.l ttl t11Hh:k:i ((\):
- c:ja 'uperin.1r:i .1 ' ""'kk i (7 J.
arca in ''rdinc.. in'
ucmunt:irii.inainto: mnnt.u .: '" pic,dc cu
un,u:Jn: Li Ca Ph tip 11
1
E 52 CUTI A DE VI TEZE
HEMONTARE
* St: ll oltl int: opcra!i ilt: r.k la tkmontarc.
* St: striingt: bidctci tic tiu pa ce se viteza IV a mcn!in..: lcvi crul.
*Se pozi!ia limitatoarc pentru mersul napoi.
*Se va respecta cola (A) cnd cap:ltullcvicrului este: in contact cu placa limitatoar..:.
A = 5 6 mm.
Pentru ob!increa acestei cote se introduc de rcglaj (8) intre
CU T I A DE Vl TEZE
CUTI A DE Vl'l' l.!:ZE l UA- 00
IDENTIFICARE
CARACTERISTICI
SECTIUNI
REGLAJE, CUPLURI DE STRNGERE
MATERIALE
iNTRETiNERE
E 53
DEMONTAREA -REMONTAREA CUTIEI DE VITEZE
REPARA RE
DEZASAMHLARE
DEMONTARI::: FURCI AXE
DEMONTARE PINION DE MERS IN/\POI
DEZASAMBLARE ARHORE PRIMAR
DEZASAMULAREARUORESECUNDAR
DEZASAMBLARE CAPAC SPATE
ASAMBLARE ARBORE SECUNDAR
ASAMHLARE AR HORE PRIMAK
REGLARE ARUORE I>RIMAR
REMONTARE FURCI SI AXE
REMONTARE MERS NAPOI
ASAMHLARE SEMICARTERE
REGLARE RULMENT! AR HORE PRIMAR
ASAMBLAR!i CAPAC SPATE
MONTARE CAPAC SPATE
MONTARE AMHREIAJ
OEMONTARE -REMONTARE CAPAC SPATE
NLOCUIRE SIMERING AX
[
CU TI A DE VITEZE E55
I DE NT I F I C AR E
l<.knl ilr:uca ..-u :tjui<H1JI unei pl:ki <olundc lxalc pc spate :ti cutiei.
1-'<.: pl:ld 'unlm.u,,th.' lipul<ulici Jc \lctc, uu.hcclc li numJml <.k lah1i<.::t(C.
CA RA CTE IU S T I C I
Cuii" <.le vilct.c IOA O() este prev:v:ul cu palru lt cplc dl: pcruru mersul inainte, o
lrc.tlllii pcnlru mersul irwpoi.
sun! de lip Borg Wamcr.
l)ilcrcn!ialul nu C>IC indus in <.:UIJ de iletc.
culic de' ilc7c auhtlUri'mclc DACIA 1304 (PK/I'F}. DACIA 1307 S.
R:tpn.1rlclc de n:ducerc ale ucplclnr de 'uni:
C:lpac.:ilatc rulic: 2.X 1.
Ulei ulilit.:u: TliO t:l-'2.
1 ........................................... 1.XI
lrcapla Il J}X/ 17) .......... ........................... 2.23
. lrcapla III Li4/2J) ........................ .... ......... 1 ,4 7
lrcapl:t 1 \' J.H/l4) ..................................... O.lJ7
mers inapoi (40/l.l) ................................. .. .... un
grup pun le sp:.tc (41J'}) ....... ............. 4 ..
- ra[Xtn angrcn:tj ki lnmclraj ( 13/6) ................. 2.17

E 56 C U T J A D E , . 1 T EZE
CUT I E DE V ITEZE 10 A UO S E CTI U!\E
~ !
J 1
'
/A, 1
(il
' ~ . .:: .. :
1 '
r. .
. -
~
....
___ ,!';_' - - - -
,,
E 5 7
l
C UT I A DE VI TEZ E
-----------------------------
C UI' L UHI UE STRANGERE
i a:-amhlarc ,.;micancrc:
- ,\17 .
1\ IX .. .. .................. ........ ............................ ............. .
huri lh:ue <.' :tp,tc sp.tlc ................................................. .
2 - 2.5 d.t.".m
.1 tia:-! .III
1 - 1.4 ua\.m
i li<:uc c:ulcr :unbrei:lj:
- \lli .................................................. .................... 2- 2JS da.'-'.m
- .\1111 ......... ............................................................ 3,2 - 4
Piuli!:i >ll:in,gcre n.thncnl l>icnntc ............... .......................... IU- 12 ua:>l. m
i'iuli):i lixarc :nhmc 'ccum.i:lr ............ .... ....... ............. 10 - 12 tl:t:'-l. m
sckclur mers ................................................... 2- 2.K tla.'\.m
Ru,u.ut<: t,k umplere )i gulin.: ............................................... 2 2.K ua:-l.m
Cuq '"Pr'i OICI>ie ............................................................. 1.1 - 1.9 ua.'\.m
Cunl.lcWr mers inapoi .. ............................................. ....... .... 2- 3 da..'J.m
MATERIALE AUX I L IAR E
Mat er i al Uti 1 izar e
Ulei T80- EP2 Ungere cuti e
JOINTI C MPC 1483
sau Etans are pl anuri se separare semi car tere, piulite oarbe
ETAN SANT AN 1 1
ROOORSIL CAF4 Etansar esti fturi tr ansmi si i
Li Ca P b tip 11 cu M oS2 Ungere articulati i si piese in contact
M OLYCOTE M 5 5 Ungere fete ac ti ve, rondel e, bu tuei , pin i oane
l i"'T RET I NE RJ::
cutiei <.le vilc/.c 10 A - ()0 cunslii n repetarea unur rcvit.ii in fum:!ic t.fc l..ilumclrajul ei<'1.'1Ual:
- iulucui1c ulei ..:ulic t,l c vile/<.: ) dilcrcnlial -se mai nti p:trculgerc :t IUOU km. iar
a pui pcriuJ it: 1 J 2!1 {)()() km:
- ' crilicarc ni' cl ulei cui le <1<: \llctc Jifcrcnli;ol - pc1 iu<lic la 51.KXI km.

nlucuircJ ulciului t.fin cuiia <le vi lele se
prin inlcnncdiul bu)(>. mcll)r de (B)
)i umplcrc (/\)cu ajutorul <.ne ii CV 3SO - U 1.
In cul ia t.fc vilc/.c uleiul lrct>uic ";;
nivelul nriliciului dc:;cllpctil Jc hu'i<)OUI dt: umplere (A) .
nivelul t:>IC inl'crinr se complclcat.ii
uleiul im.:cpc ,;; ...c prin orific:iu.
Se ' lrns l.t cuplu (2 - 2.K daN.m).

E 58
CUT I A DE VIT EZE J
- ---- --
DEMONTARI::- RE.MONTARE CV 10 A- 00 ( FARA MOTOR)
DEMONTARE
*Se bat<.:ri:1.
*Se
- cablul de a ticmarorului:
- Ji rul de alimentare alrclcului tic cuplare.
Se cdc trei de lixarc a sculu-
lui ucmarorului.
Se SC()ale uemaroru 1.
*Se desfac suruburile c.lc lixarc a carcasci ambreia-
j 'jului pc
---:-.--
*Se
Se d<Jcurlcat.5 comanJa vitezelor prin dcmuntarca
suruhului bicletci lk
. .
Se cutia c.lt.: vile!.<.: cu un rk .
Se SU[Jlltlii.
* Se cablul tic ambreiaj cu
SUflllltUI
Se cablul de kilomclraj.
*Se !irul de alimcnlarc a de mers
in:lpoi.
Se uleiu l din cut ie prin
Jilclal cu cheia CV 3Kll - OI.
Se l:clc patru ak
;Jrlxm.:lui sc-.:und:U' al cutiei <k vil<: te.
*Se Lr:msmisia :truanid.
[
CUT IA DE VITEZ E
Jcn"ontcat.i t.ohl.o a amhtciJjului.
Se o.:dc piuli(<: \le lix:oro.: a cutiei
1
,.. motor.
Se swalc cutia Llc vitc;.c.
L:1 dcmnntarcot cutiei s.: v:t aveot nu se
:o .. lc amhrei:oJ'ului.
<'
REMONTARE
Se ve1ilid starea de centrurc din arborele cotit.
Se ung canclurilc arborelui ambreiajului cu unsoare Li Ca f'b tip 11 cu MoS2.
E 59
&: cutia de vitc7.c cu motorul prin strngcrca Jt.: lixart.: LI..: la f>Jrlca a
celor
La asarnhlare, se un crio.: p..:mru cutid Lle viteze.
ATENTIE! nu se ambn:i:ljului.
Se tabla de a ambrciajului.
St: supm1ii spate.
&: firul de alimentare a de m<.:rs inapoi.
Se tran.misia la arborelui st:CUnuar prin strngcrca celor patJu
Se cuplcai:
cablul de kill11nctraj:
comanda vitezelor; se strUngc biclctci de ce s-:1 cuplat vitcla a
lcvicrullibcr.
&: cablul de :unbreiaj o.:u suportul
Se gard:o
Se c.lcmarorul :;cutul de
&: lll
c:1blul Jc 3limcntarc a dcmarorului;
litul de alimentare a releu lui de cuplare.
Se l'ucc plinul cutiei cu ulci TW El>z.
&: cuplart.:a vitezelor.
&: bateria.
1
E 60 CUT I A DE VITEZE J

1
Rl!: I' AR AHE
UEZASAI\'113LA R
Se desfac :.samhbre a scmicaJt crclor.
*Se stn";.
Se dcmontcaz:'i:
- aJ1)orclc sctlln<klr op1iLor al rulmcnwlui
hit.:onic;
- arborele primar.
"Se demonte;wi cuti:l uc \'itele dt re :wtnturism.
Se wnlaclorul liirn pii tic mcr< iwpni.
*Se cutia IX: suportul 17JO.OOI.()(J().
*Se carcasa amhreirtjului.
* Se tlcmontcat.ii piul i!a tic fix:tre a uc
antrenare a t ransmis iei tie arhorcle
seeumhtr.
* Se scoale
"' Se desfac capacului spate.
* Se scoale capacul spate al cutiei.
* Se :mlrcwaza calde tic 1-e,;lare arul-
men!ilor aJil<. >rclui prim:tr.
UEMONTARE FURCI SI AX!::
Se dcmontca elastic al furcii l!l-IV cu <lor-
nul CV.3IB.
* Se demontc:tz5 axul furca: se arcul
bila de lix:uc.
* Se scoale tliseul tic inlcrhlocarc a axelor fun:i lor.
[
CU TI A DE VITEZE
Se vitc/,1 1.
Se inapoi mc:1' iU.If"l.
!>c fiUl d:ostic al fuo.:ii 1-11 . .:u <.loonul
CVJ III.
Se :oxul j i luoc.:a, se rccupcrcaJ.ii :m:ul
) !li la UC liX<IIC.
* Se tlcnmntc:ll:i:
- mcr' inapoi:
-a lui de mc:r, in;o!'>
UEMONTARE I' I NION OE MER!S INA I' O I
Se
-inelul de
- axul:
- pini omul:
- nrnlcla de: fric!iunc:
- pana de: ghidarc:: se arcul bila
de lixan:.
E 6 1
1
E 62 CU TIA DE VIT EZE
ARBORE PRIMAR
Se scul inelele cxlcriuarc Jl<.: rulmcn!ilor rondel a
de 1'\:gl;ue.
Se JcmuntcaZii eJa,llc cu J urnul CV 39 se
as bon: le ambn:i .. jului llc arhurclc'primJr.
1
*Se eKlrag rulmcn!ii cu cxlraclorul CV.22 A.
DEZASA!\IBLARE ARUORE SECUNDAR
Se dcmontcazii melcul <l e kilumuraj.
Se strnge pinionul vitccci 1 ntr-o menghina cu
!lacuri moi .
Se viteza 1.
,. Se dcmontcazii:
- piuli!a de strlngcrc a arborelui s.:cunuar;
- rondcla Iimitatoarc:
- rulmcntul biconic:
- mnucla de rcglarc:
- piniunul vitct.a IV inelul <.le sincro-
nicarc;
- oalauorul sincmnitawmlui vitcLclor !I I -
I V, arcurile pcnck (se pu7.i!ia
balauorului in mpurt u butucul sin-runiz:lturu
lui).
l
[
CUT I A DE VITE ZE
b 11 Jll<'.< a hutucul sinntnitatmului
11
tct.d oi' 111 -1 V <' li :tju lui u 1 C.\1 1 .u:t1>1Uiui TS 65.
o
o
o

- p;llla Il<; nlCil!incn: :1 n>lllldci op1iloan: a pinio-
nului III:
- rnndcla upriwarc a piniunului vitct.a III;
- pininnul vitc/.:t 111 inelul de sincm-
E 63
...
;;uc:
- romlcla opritu:11c :1 pinionului \' it'/.ll li;
- pinionul vitc/d 11 inelul iiu Jc s,i nnoni
- rondcla oprih>.trc allututului sin\nllli7.atur
al 1-11:
-l>alad1111J I sincrnnit.aturului vite/dor 1-11
rcpcrcaz:l p.>lili:t oalalltnului in raport cu
hutucu 1 si nc1 un it.:llu11Ji ui).
Se la o butucul sincwni zatmului
vitct.clor 1-11 cu ajutoml cxtracto1ului T$.65.
1
E64
*.Se
ro111kht <>prito:Jre a pinionului vi!Ctci 1:
pinionu 1 v itct.ci J.
CUTIA DE VIT EZE
J
IMPORTANT
Se de mcn!incre a inelului
exterior :l 1 ru 1 mcntului. !nelu 1 intcrivr al rulmcntu lui
este lipit pc "'bnrclc sccunuar astfel cii mlmentul nu
poate li schi mhal.
OEZASA,\IBLARE CAPAC SPATE
*Se demontcat1i:
ghidul pinionului \le kilomctraj garnitura
:)a de
pinionul de kilom.:traj.
Se piuli!a din axului lcviet'Ului
basculant.
Se d astic diu axului ue
cu domul C V. 344 se demontca:di axul de
cu lc,krul b:LiCulant.
"' Se inelul de al axului
levicrului basculant: se axul de lcvicrul
basculant.
* Se gam itu m de
CU T IA DE Vf T EZ F.
ASAMl3LAllE SECUNDAR
.)c pc arborele
- pinionul vite/ci 1 cu inelul
sincronit.an:;
- "'nuda Jc uprin: a prninnului vitc1.ci 1;
- v c.linlr-o nllmwl;i
i s-a ciocuL
Pan;t fals:i imrmluce intr-un canal care arc
u Jc ungere.
S..: inl;itur.i c.le a inelului exterior
.al ruhncnlului.
111\lll[CJ'-l pc butucul ) ilCLOilfJtOrUiui vitezelor J. JJ :
- cele trei pene;
-cele c.lnu;i arcul i: .
1'
- llaladorul (po.:ntnr pic...:!<: refolosite 5(! vor rcspo.:cta marcajele la d<.1nonta11:)
E 65
Pc o clcctnd . cu tcmpo.:raturJ Jc 120 C se ooWL-ul sincmn/..llorului vi tc7.clor 1-11 se
mcntmc 15 min. pcnuu a-.:
1
E66
CUT I A DE VIT EZE
J
*Se butucul asamhlat dind acesta vine
n contact cu rondcla opritoarc a pinionului vitezei 1.
Se cele trei pene in din inelul
de
* Se scoate pana
Se rondcla opritoarc a butucului sin-
cronizaturului.
Se pc butucul sincronil.atorului treptelor 111-1 V:
-cele trei pene;
-l:ck arcuri (conform figurii);
- halauorul, cu degajarca sa n partea din butuc (se vor respecta marcajcl.: de repcrare
la demonta re pcntm piesele refolosite).
/.
} (}
E 67
[
CU TIA DE VITEZE
--------
Se vcrilic:i jucul (J) intre inelele tic >incmnitarc a
itL'"J.Ck>r 1,11 fc!clc butucului: J = min. 0.2 mm.
Vcrilic.:arc:t se li>cc astfel:
- pinionul in contact leu butucul;
-inelele de sincroni tarc in contact c.:u conul
pinionului.
Se in mO<J ) jocul inclclor de sin-
<runit.arc ale vitet.clor III 1 V.
* Se
- pinionul ' itctci 1 V indul tk
ni;;m::
- rondcla de rcglarc (n:cup.;r:tt:i lalbnuntarc);
- rulmc.:ntu 1 hicvn ic.:;
- mndda limiwtuarc;
- piuli!a de str.ingcn: a arborelui se-cundar;
-melcul de kilumclraj.
* Se strnge pinionul vitctci 1 intr-u cu
t>ac:u li moi.
*Se cu vitcJ,a 1.
* Se la cuplu piuli)a c.lc strngctc a arborelui
><.-...11mJar ( 10- 12 tlru'l.m).
E 68 CU T I A UE VI TEZE J
--------
.
ASA:VIOLARE ARBORE PRI MAR
*Se le1 prcsii c.:ci Uoi
Se ;uborde ambrciajului;
arhMilor se introduce o Gruvcr MN 10 pentru
.;vitarca i'.gomotului.
fi ul elastic se introduce cu domul CV.31R.
REGLARE POZIT I E ARBORE PRI MA R
Se pc arbord.: primar:
- inddc exterioare <tic rulm<:n!ilor;
- rondcla de rcgllre. la dcmuntarc.
Se n icatteru 1 dreapta:
- arh<>rclc primar;
- arborele secundar.
'Se (RI. care trebuie li<: pentru
cele perechi de pinioane.
Reglarea culci ( R) se prin
inlocui rea ronudei de regla re ( 1 ).
determinarea grosimi i mn<Jclci se

- arborele prim:tr:
- arborele secundar.
Cli TTA D E VIT EZE
:'\Ofr\: L;a 'C Hlr pll/. -
u1111,, \.'U 'PCI.' p.lrh.:.t din sp.llC :1 CUtiei
Se in Urcapca axul th.: llll,;t'S
ju.lpC)i i n axului Jc.: l fiCI S ina1x)l.
t. S..: bCitx:wrul de mc;rs tnarui in ..:rcsLii
wr.torxului Uc nlCI:) mtpoi.
X IJ cuplu axul \.le inapui
<11 dto.;ia MOT 50.
11
Se arcul bil u de tix;_uc a vitczdur 1 11.
.It St.: intmUucc axul.
' Se ru,c;t vitezelor 1-11 cu hutucul spre partea <lin sp:>tc a cutiei .
.. S.: intmJucc <:-tillul da,lic.
11
!i..: Uiitocul <.k; inlcrh1ucarc a uxclur l'u11 .: ilur.
Se an.:ul Uc tixarc n axului f'urd i vitczclur UJ .. JV.
Se inuuc.Ju...:c .txul.
Se muntc;l/,i fun:;o Yltclclur III-IV <.:u buux:ul spre plllC:I <l in a cutid.
E 69
1
E 70 CUT I A DE YIT EZE
''Se int11Jun: cl:l ;lh:.
I< E\1 0 TARE PINIO OE MERS l 1 APOI
hila de li.\are " axului in semi-
t:a ltcru 1 sln:;:.t.
:>e inLrnJuc axul piniunulu1 de mers napoi.
Se
- piniunul Jc mers inJpui cu butucul spre
pm1ca J in a cutiei:
rundda Jc friL1i unc. cu fa!:t de hrunt spre
pm1on.
Se inlrnuucc pana de n se
wmplet axul.
Se nwmca1;l inelul tic
[
C ' TI A DE VI T EZE E 71

x in "'mi.:an<:rul
- .llh<ndc primar:
- :ull\>id<! M.:.:uuJ:u. t liJII <:Utl:i cu
;ti ru lmcutulu i hil:mt
Se ung fqd..: de asamhl :trc ale scmicartcrdor cu
JOINTIC MPC 1483.
Se ;cmicartcrul st.ing peste scmicartcrul
dtcpt; se ".:lectorul <le nwrs inapoi
in axului piniunului t.le mers
Se :t,at.:i >Uruburill.: Jc a-=unl.J I:tr<: a ><:micJrtcrelur
. .
o
RULMENT! ARBORE PRII\I AI<
Se in rulm<:tului ui11 spat<: al arb.1rdui
primar. calde (C) recuperate la ucmontarc :mlrc-
to:tt.a (A).
Se hale in .ullrctoa;:i rcnllu a se curc<.:l
nu lm..:n!ii.
g:lfllilm:t t.lc h.irt tc
Se J btanla (J 1 intre li l'a!J gar-
niturii.tatc Lr<:huic -=i lic: J = 11.02 -0. 12 mrn.
Oad J isl:tll!:t (J ) nu csh.: ' "
s:tu se grosimea calclur (C): ,eva l(tlusi
un d l mic t.lc calc.
1
E72 CU TI A DE \' ! T EZ E
J
CAPAC SPATE
1
1 1
Se nwnlcaz5 sintct in;,;ul '""unJ.tr.
Se mtml Jc t>runt ( tl.tc:i .t ru,t ,was:i).
Se mmtcad simcringula\ului de
Se cu axul s.iu.
" Se
- axul lcvicrului ha,culanl a'arnhla1:
- axul de c11m:mdj .
,. Se de li xare u :tKului lcvic:rului !las-
culant.
Se prulcclu.rult.k cauciuc.
* Se munh:;.\/Ji:
- burdurul de
axului de comaml5:
fi ul elastic.
"' Se pininnul Jc kilumc:lr:tj s:iu
prc\iizul cu garnitura de
CAPAC SPATE
Se: monlc;a,:ii pc a1 huu:k ..:.unJar mckul de kilo-
mcuaj.
SI; unge g:mtilura dc h:irti: cu JOJNTIC '.!PC 1483.
Se 'P-Ile: >e va (1\tti !iona selectorul
vilc/.clur in CJest;lturik 01.xclur J'un:ilor.
1
Se .ju ruhlll ilc Je lix:u e capacul ui >p:tle se
i\lr:mg
Se la cu riu )UIUburile de a sc:mi-
C.Jilc:n:lor n:sp.:ctncl otd inc:a de; 'lr:ingere din tl..:n.
'Se .trj.ng la )Uruhurile tit: lixan: a capacului
"flJlc.
' St: unge 'upraf:t!:t t.le <:<Hil:tc:l inlre hu1.a dt:
u ,imc:dn;;ului -:u un" t:uu Li Ca l'b lip U Mu
tnonle:t/:i Je :illli"CII:tre a \r:tn>misiei C.tr
I.!JniCC.
Se :::;1il>a se: ,u'mgc la <.'Uplu ( 10 - 12 daN.m)
piuli!a de 'tr-.lngcrc a arhurdui sc:cuml:Jr.
7 a 11
r
C UTIA DE VIT E ZE
MONTARE CAI{ CASA
n <::Uc:l,,l tk ghi-
J JIC a man')lmului JUimenl ului t.lc presiune (numai
.J,,,,, a lil dcmnnlala pentru inloc.:uin:).
simcoin,;ul arl1<rdui :unhrciajului.
mt>ntc:vii c:uea,.t amhot.iajului.
.Se , tr;'ong l:t cuplu t.lc lixarc a carcasci
.uuhoeiajului.
Se montead contJcturul de mers inapoi se
;, ;.nge la cuplu (2 3 tbN.m).
VEMONTARE REMONTARE CA PA C SPAT E
DEMONTA RE
E 73
Se uleiul din cutie.
Se tlec:uplcat.:i t::thlul de kih>lnclrJj.
* Se cele patru ale
:trhorclui al cutiei de vitet.c.
comanda vilct.dur prin demontarea
'uruhului bich.:tci <.It.:
'Se sus!inc cutia de 'itet.c c:u un cric.
Se tlcmuntcat.:i su[)OI!ii.
Se oo:sculca7.;i transmi , ia
1
_____ E7_4 __________________ C_U __ T_IA __ D_E __ V_I_T_E_Z_E ___ ]
* dl: 1i xarc a
* Se scoate
*Se capacul spate al cutiei.
* Sc antrcloat.a calde de reglarc arul-
men!ilor arborelui primar.
*Se pfmul gamit uri i.
RE MONTARE
*Se gamitura Jc h1tic cu JOINTIC MPC
*Se asal.<i calde recuperalc la dcmuntare si anlretoaza.
1 1
*Se capacul spate: sc va vitezelor n le axelor furci lor.
*Se a capa<.:ului )i se strng la cuplu.
*Se ungc supral:t!a Jc contact ntre buza tk a simcringului cu unsoare Li Ca Pb tip 11 cu
* Sc se la cuplu ( 10 - 12 tlaN.m) piulipt dc Jixarc.
*Se montca!.ii transmisia cardanidi prin celor patru ale
*Se ntonteat.:i supoqii <.:ri<.:ul.
*Se mnnlea;.ii vitc;.elor sc slrfutgc hiclctci tic
*Se t:uplca;.ii vi t 1.a 1 V st rftngc la cuplu )Uruhul biclctci de comandi
*Se cuplcit;.ii cablul Jc
*Se face plinul cu uki TXO- EP2.
CUTI A DE VIT EZ E
I NLOCU IR E SI MERING AX COrvt ANDA
DEMONTA RE
"IJI<:StC ukiul UI1 t:UtC.
" .
l\>al<.: lll)CI.qiik J11't:Cit.ak {a Ut:lllOil-
l :ll t :i c:q>acului
Se ucmunlc: piuli!J Jin axuiui lcvicrului
h,hrul,mt.
Se dastic uir. axului de \
tu domul CV.344.
' Se
- Ilie
- axul lcvicru!ui bascul:tnL
' Se Jcnmmc:tz:i simcringul Ullll.
' Se simcringul nou.

- axul levicrului ha,,culant;
- axul de
REMONTARE
Se strimgc de lixarc a axului lcvicrului hasculanl.
S<: munl<::ml prolcclnrul t.ft: cauciuc.
Se cl',;ctueat.ii toate prcdt.alc la muntarca cap:u.:ului spate.
Se
- burduful de protcqic;
axul ui J<.:
- iflul elastic.
Se face plinul cut iei <.:u ulei TXO - EP2.
E 75
1