Sunteți pe pagina 1din 13

SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

CURS NR:_______

CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA REMUNERĂRII


FACTORULUI UMAN

Legislaţie:
Legea 487/2006 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 – MO 1.047/2006
OUG 158/2005 modificata de Legea 399/2006 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate
OUG 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi
sociale, precum si unele masuri în domeniul cheltuielilor de personal – MO 941/2006
Legea 399/2006 pentru aprobarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate – MO 901/2006
OUG 91/2006, publicata in Monitorul Oficial 958/20006 (se aduc corecţii textului Legii nr.
399/2006).
HG 1.825/2006 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata – MO
1.025/2006
HG 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 200/2006 privind
constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale - MO 1.038/2006
Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajaţilor - MO
1.006/2006
Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – MO
1006/2006
HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe
perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in
interesul serviciului – MO 1.046/2006 ( înlocuieste pe HG 543/1995)
OUG 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii - MO
788/2006
L 76/2004 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
actualizată şi modificată
L 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, modificată şi
completată

Standarde Internaţionale legate: IAS 19 Beneficiile angajaţilor şi IAS 26 Planurile de pensii.


Nota: Cade în sarcina studentului sa citească cele 2 standarde.

IMPOZITUL PE VENIT

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit:


- venituri din activitati independente;
- venituri din salarii;
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
- venituri din investitii;
- venituri din pensii;

1
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

- venituri din activitati agricole;


- venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
- venituri din alte surse.

Venituri neimpozabile
- ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de
stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte
fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia
indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca: risc maternal, maternitate, cresterea
copilului si îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;
- sumele încasate din asigurari de orice fel reprezentând despagubiri, sume asigurate, precum si
orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a
contractului de asigurare încheiat între parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. sumele primite
drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru
cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
- pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru
îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele
decât pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari
sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;
- contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit
persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare;
- sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;
- drepturile în bani si în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si
elevii unitatilor de învatamânt din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta
nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau
mobilizati;
- bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare în cadru
institutionalizat;
- sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie.
- veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia prevăzute de lege;
- subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate în
conformitate cu legislatia în vigoare;
- premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile
olimpice.
- premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi
si studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în
cadrul competitiilor desfasurate în România;

Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din
fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile de mai sus
Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA REMUNERĂRII


FACTORULUI UMAN

2
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

1. VENITURI DIN SALARII

Definiţie: Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obţinute de o
persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca sau a unui statut
special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de
forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporara de munca.

În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:


- indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite
potrivit legii;
- drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale
personalului militar, acordate potrivit legii;
- indemnizaţia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la
companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei
publice locale este acţionar majoritar, precum si la regiile autonome;
- indemnizaţia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;
- sumele acordate de organizaţii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste
limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si
detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, pentru salariatii din
institutiile publice;
- indemnizaţia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor
societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a
acţionarilor;
- orice alte sume sau avantaje de natura salarială ori asimilate salariilor.

Avantajele primite în legătura cu o activitate dependenta includ, însa nu sunt limitate la:
- utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop
personal, cu excepţia deplasării pe distanta dus-întors de la domiciliu la locul de munca;
- cazare, hrana, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii
oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei;
- împrumuturi nerambursabile;
- anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului;
- abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;
- permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;
- primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de
venituri din salarii, la momentul plătii primei respective, altele decât cele obligatorii.

Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile:


- ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare
a calamitaţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru naştere,
veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor,
contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestaţiilor pentru
tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii si membrii de familie ai acestora,
acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în
contractul de munca. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor,
cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului si a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,
3
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura
în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu
depăşeşte 150 RON.
- NOU tichetele de creşa acordate potrivit legii;
- tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
- contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii;
- contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a
alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de
protecţie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se
acorda potrivit legislaţiei în vigoare;
- contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi
au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament
lunar, pentru situaţiile în care nu se asigura locuinţa sau nu se suporta contravaloarea chiriei,
conform legii;
- sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizaţiei
primite pe perioada delegării si detaşării în alta localitate, în tara si în străinătate, în interesul
serviciului.;
- sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul
serviciului;
- indemnizaţiile de instalare ce se acorda o singura data, la încadrarea într-o unitate situata într-o
alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în
limita unui salariu de baza la angajare;
- veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator;
- cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesionala si perfecţionarea angajatului
legata de activitatea desfăşurata de acesta pentru angajator;
- costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice,
efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

Forţa de muncă atrage după sine o serie de impozite, taxe şi contribuţii. Beneficiile angajaţilor
trebuie recunoscute ca şi datorii şi cheltuieli atunci când întreprinderea este angajată în:
- încheierea contractului de muncă al unui angajat sau grup de angajaţi înainte de data de pensionare;
- furnizarea beneficiilor de încheiere a serviciilor angajatului ca rezultat al unei oferte făcute pentru a
încuraja plecarea voluntară în şomaj (salarii compensatorii).
Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
a) in regie sau după timp;
b) in acord;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unităţii.
Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din următoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect;
Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
Formele de organizare a muncii si de salarizare ce urmează sa se aplice fiecărei activităţi se stabilesc
prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau, după caz, instituţie.

4
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si salariul minim brut negociat (HG
1.825/2006):
Salariul de baza minim brut pe tara: 390 RON (170 ore in medie pe luna * 2,294 RON / ora).
Salariu minim brut negociat in contractul colectiv de munca: 440 RON (2,59 lei/ora).

Conform legii, salariul minim garantat este actualizat prin HG dar, la rândul sau, si contractul
colectiv de munca la nivel naţional are forţă obligatorie, astfel încât salariaţilor nu li se poate acorda
un salariu mai mic decât cel negociat conform contractului colectiv de munca.
De asemenea, în funcţie de studii pentru stabilirea salariului minim de încadrare se aplică următorii
coeficienţi de ierarhizare:

Studiile necesare pentru funcţia pe care se încadrează Salariu minim* Coeficientul


minim
Muncitori necalificaţi 440 1
Muncitori calificaţi 528 1,2
Pregătire liceală 528 1,2
Pregătire postliceală 550 1,25
Şcoala de maiştri 572 1,3
Studii superioare de scurtă durată 660 1,5
Studii superioare 880 2
*Coeficientul se aplica la salariul minim de 440 RON.

Salariul mediu brut


Salariul mediu brut: 1.270 RON
Cuantumul ajutorului de deces:
Asiguratului sau pensionarului: 1.270 RON
Unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 635 RON

Documente aferente (DISCUŢIE LA SEMINAR):


- contractul de muncă;
- fişa postului;
- condica de prezenţă, pontajul;
- lista de avans chenzinal;
- statul de salarii;
- declaraţiile lunare;
- Opuri, foi de vărsământ ce atestă plata.

2. IMPOZITE, TAXE ŞI CONTRIBUŢII OBLIGATORII

Obiectul impozitării: venitul brut realizat persoana fizică angajată cu contract individual de muncă.

Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.


Partile contractante sunt de acord ca in perioada următoare sa actioneze pentru includerea unor
sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul
de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.
Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:

5
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile - 10% din salariul de baza;
b) pentru conditii nocive de munca - 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale ce
au au fost compensate corespunzator cu ore libere platite - 100% din salariul de baza;
d) pentru vechime in munca - minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de
este 20 de ani, din salariul de baza;
e) pentru lucrul in timpul noptii - 25% din salariul de baza;
f) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza
al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin
negocieri la contractele colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitati.

Primele 2 tipuri de sporuri nu se includ in salariul de baza si nu se mai acorda dupa normalizarea
conditiilor de munca in conformitate cu dispozitiile prezentului contract.
Prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati si unitati pot fi negociate si
alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu
este cuprinsa in obligatiile postului etc.).

Adaosurile la salariul de baza sunt:


a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul
de salarii realizat lunar si cumulat;
c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor.
Alte venituri sunt:
a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, care este de pana la 10% in cazul societatilor
comerciale si de pana la 5% in cazul regiilor autonome;
b) tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa si alte instrumente similare acordate conform
prevederilor legale si intelegerii partilor.
Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la
fondul de premiere, precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate
fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si, dupa caz,
institutie.

Salariu = Salariu + Sporuri + Alte + Avantaje + Alte - Reţineri


brut tarifat permanente sporuri în natură drepturi
efectiv (contractual)
realizat

2.1. Contribuţiile la bugetele de asigurări şi protecţie sociale

2.1.1 Contribuţia de asigurări sociale

CAS = Salariu brut realizat * Cota de impozitare

Cotele de CAS 2007 2006


Condiţii de muncă normale 29% 30%
Condiţii de muncă deosebite 34% 35%

6
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

Condiţii de muncă speciale 39% 40%

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de către angajaţi (pensia suplimentară):
9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

Înregistrarea contabilă este:


421 = 4312

Cotele de CAS suportate de angajator:


Condiţii de muncă 2007
Normale 19,5%
Deosebite 24,5%
Speciale 29,5%

Înregistrarea contabilă este:


6451 = 4311
Cheltuiala este deductibilă.

2.1.2 Contributia de concedii si indemnizatii (Legea 399/2006, OUG 91/2006 )

Cota: 0,85%, aplicata la fondul de salarii (fata de 0,75% cât a fost în 2006)
ATENŢIE: Nu se diminueaza CAS suportat de angajator cu 0,85%.
Baza lunara de calcul: <= Nr.asiguratilor din luna curentă X Valoarea a12 salarii minime brute

Înregistrarea contabilă este:


6451 = 4311/analitic distinct
Cheltuiala este deductibilă.

2.1.3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (modificări aduse prin OUG 88/2006)

Cote 2007 2006


Angajator 6% 7%
Angajat 6,5% 6,5%

CASS = Cota procentuală * Salariul brut efectiv realizat

Pentru angajat contribuţia se reţine din salariul brut.


421 = 4314

Pentru angajator este o cheltuială deductibilă.


6453 = 4313

2.1.4 Contribuţia de asigurări sociale pentru şomaj

Cote de contribuţie 2007 2006


CFS angajator 2% 2,5%
CFS angajat 1% 1%
7
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

CFS datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare 3,25% 3,5%

CFS Angajat = Cota procentuală * Salariul tarifar (ATENŢIE)


CFS Angajat = Cota procentuală * Salariul brut efectiv realizat

Înregistrări contabile:
421 = 4372

Pentru angajator este o cheltuială deductibilă.


6452 = 4371

Declaraţie lunară: pana pe 25 ale lunii.

Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj:


- asociatul unic;
- administratorii, prin încheierea unui contract;
- persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente.

2.1.5 Contribuţia angajatorului la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale:


0,25%.
Diminuează cota de contribuţie a unităţii la fondul de şomaj.
Contribuţie angajat = Cota procentuală * Salariul brut efectiv realizat

Pentru angajator este o cheltuială deductibilă.


O posibilă înregistrare
6452 = 4373 (creat special, el neexistând în planul de conturi)
sau
4371/analitic distinct

Fondul total de salarii avut în vedere la calcului fondului de garantare pentru plata creanţelor
salariale include:
- salariile de baza;
- salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in străinătate,
corespunzătoare funcţiilor in care persoanele respective sunt încadrate in tara;
- sporurile adaosurile si indemnizaţiile;
- salariile de merit;
- sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizaţiile clinice;
- stimulentele si premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;
- indemnizaţiile pentru concediul de odihna;
- indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de angajatori,
conform legii, din fondul de salarii;
- orice alte sume plătite din fondul de salarii, cu excepţia compensaţiilor acordate in condiţiile
legii si ale contractului colectiv de munca, salariaţilor concediaţi pentru motive ce nu ţin de
persoana lor.

2.1.6 Contribuţia la fondul de risc pentru accidente şi boli profesionale

8
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

Contribuţia = Fondul lunar de salarii * Cota de contribuţie


În funcţie de clasa de risc, cotele de contribuţie sunt între 0,5% şi 3,6% (art. 24, L 487/2006)

6451 = 4311/analitic distinct

2.1.7 Contribuţia unităţii la Inspectoratul teritorial de muncă (ITM)

Contractele individuale de muncă trebuie înregistrate în termen de 20 zile de la data încheierii lor la
direcţiile generale de muncă şi protecţie socială.
Termenul de depunere a actelor de suspendare, modificare sau încetare a contractelor de muncă este
de 5 zile de la data intrării în vigoare.
Comisioane percepute:
- 0,75% din fondul lunar de salarii angajaţilor cărora le păstrează şi completează carnetele de muncă;
- 0,25% din fondul lunar de salarii angajaţilor cărora le verifică şi certifică legalitatea
înregistrărilor efectuate ei.
Comisionul se aplică la salariul brut efectiv realizat.

Obligaţii: Depunerea unei declaraţii fiscale privind stabilirea comisionului până la 25 ale lunii
următoare. Plata comisionului se efectuează în acelaşi termen.

Înregistrare contabilă
635 = 447/analitic distinct
Cheltuiala este deductibilă.

2.2 Impozitul pe salariu

Determinarea impozitului pe venitul din salarii


Impozit pe salarii se calculează si se retine lunar la sursa de către plătitorii de venituri.
Începând cu 01.01.2006, acest impozit constituie un impozit final dacă angajatul în cursul anului nu
a desfăşurat activităţi independente.

Mod de calcul la locul unde se afla funcţia de baza:

Impozit din salarii = Baza de calcul * 16%

Baza = Salariu - Contribuţii - Deducerea - Cotizatia - Contributiile la


de brut obligatorii personala sindicala fondurile de pensii
calcul lunare facultative

Deducere personala
Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma
de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru
veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Tip deducere Venit lunar brut Suma deducere


Deducerea personală Până la 1.000 - fără persoane în întreţinere - 250 RON;
RON - pentru o persoana în întreţinere - 350 RON;
- pentru doua persoane în întreţinere - 450 RON;

9
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

-
pentru trei persoane în întretinere - 550 RON;
-
pentru patru sau mai multe persoane în
întreţinere - 650 RON.
Intre 1.000 şi (250 + 100 * Nr. persoane întreţinere) * [1 – (Venit
3.000 RON brut – 1.000)/2.000]
Peste 3.000 RON Nu se acordă deducere personală.
Deducerea cotizaţiei - Suma platită în lună
sindicale
Deducerea contribuţiei - Contribuţia lunară, în limita a 200 EUR anual.
la schemele facultative
de pensii ocupaţionale

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului
sau ale sotului/sotiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărui venituri impozabile si
neimpozabile nu depăşesc 250 RON/ lună.
În cazul în care o persoana este întreţinuta de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea
personala se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între parţi. Copiii minori, în vârsta
de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.

Mod de calcul pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri:

Baza de calcul = Salariu brut - Contribuţii obligatorii lunare

Plătitorul este obligat să determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii,
pentru fiecare contribuabil.

Înregistrarea contabilă este:


421 = 444

Veniturile realizate de persoane fizice nerezidenţe (persoane care însumează mai puţin de 183 zile
lucrătoare într-un an)

Impozitul se calculează:
(Venitul impozabil obţinut în străinătate/Venituri totale) * Cota de impozit % din România
Dacă impozitul stabilit astfel este mai mare decât impozitul plătit în ţara străină, în România se
achită diferenţa de impozit.
Dacă impozitul stabilit astfel este mai mic decât impozitul plătit în ţara străină, în România
administraţia financiară îi recalculează şi restituie la cerere diferenţa.

Fisele fiscale
Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fisele fiscale.
Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe întreaga durata a angajarii si sa transmita organului
fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pâna în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru
anul fiscal expirat.

Obligaţii
Toate obligaţiile cu privire la remunerarea forţei de muncă se înregistrează lunar (în ultima zi a lunii,
indiferent de ziua din săptămână) şi se achită prin OP până la data de 25 ale lunii următoare. Tot

10
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

până în acel moment se depune şi declaraţia 100 cu privire la obligaţiile aferente bugetului
consolidat de stat, care trebuie să coincidă cu balanţa de verificare.

3.ALTE PREVEDERI

3.1. Cadrul general de informare si consultare a angajaţilor (Legea 467/2006)

Potrivit acestei noi legi, angajatorii au obligaţia sa informeze si sa consulte reprezentanţii angajaţilor,
potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la:
- evolutia recenta si probabila a activitatilor si situaţiei economice a întreprinderii;
- situatia, structura si evolutia probabila a ocuparii fortei de munca în cadrul întreprinderii, precum
si cu privire la eventualele masuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când exista o
amenintare la adresa locurilor de munca;
- deciziile care pot duce la modificari importante în organizarea muncii, în relatiile contractuale
sau în raporturile de munca, inclusiv cele vizate de legislatia româna privind procedurile
specifice de informare si consultare în cazul concedierilor colective si al protectiei drepturilor
angajatilor, în cazul transferului întreprinderii.

Informarea se face într-un moment, într-un mod si cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite
reprezentanţilor angajaţilor sa examineze problema în mod adecvat si să pregătească, dacă este
cazul, consultarea.
Modalităţile de informare si consultare a angajaţilor pot fi definite în mod liber si în orice moment,
în contractele si acordurile colective de munca, încheiate conform legii.
Angajatorul nu este obligat sa comunice informaţii sau sa întreprindă consultări, daca acestea sunt de
natura sa dăuneze grav funcţionarii întreprinderii sau sa-i prejudicieze interesele.
Decizia de a nu comunica aceste informaţii sau de a nu întreprinde consultări trebuie motivata fata
de reprezentanţii angajaţilor.

3.2. Vărsăminte pentru persoane cu handicap neîncadrate (Legea 448/2006)

Autorităţile si instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de
angajaţi (înainte se prevedea un număr de 75 de angajaţi), au obligaţia de a angaja persoane cu
handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
Autorităţile si instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează
persoane cu handicap în condiţiile prevăzute de lege, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre
următoarele obligaţii:
a) Sa plătească lunar către bugetul de stat: 50% din salariul de baza minim brut pe tara (înainte era
prevăzut 1 salariu minim brut pe tara) X Nr. de locuri de munca în care nu au angajat persoane cu
handicap;
b) Sa achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în
suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Prevederile mai sus menţionate intra in vigoare la data de 21 decembrie 2006, ceea ce înseamnă ca
aceste modificări intervin odată cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2006.

3.3. Indemnizaţia de delegare si detaşare (HG nr. 1860/2006)

11
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

• Pentru salariaţii din cadrul companiilor naţionale, societăţilor comerciale şi regiilor autonome la
care drepturile salariale se acordă prin negociere, drepturile băneşti pe perioada delegării si detaşării
in altă localitate, precum şi in cazul deplasării in cadrul localităţii, in interesul serviciului, se acorda
in condiţiile prevăzute in contractele colective sau individuale de munca;

• Pentru personalul autorităţilor si instituţiilor publice, pentru perioada delegării sau detaşării intr-o
localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care îşi are locul permanent de
munca, indemnizaţia zilnica de delegare sau detaşare este de 13 lei. Aceasta indemnizaţie zilnica se
acorda indiferent de durata delegării sau detaşării. (Anterior se acorda o indemnizaţie zilnica pentru
primele 30 de zile calendaristice, iar pentru durata ce depăşea 30 de zile calendaristice se acorda o
indemnizaţie lunara).
În cazul persoanelor juridice cu capital privat rămân suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare
acordata salariaţilor pentru deplasări în România si în străinătate, este deductibila fiscal în limita a de
2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;

• In cazul in care personalul aflat in delegare nu se cazează in structuri de primire turistice,


cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 30 lei (anterior
era prevăzuta suma de 0,5 lei);

• In ceea ce priveşte cheltuielile de transport in cazul in care deplasarea se efectuează cu avionul, se


stipulează ca decontarea se face pentru clasa economica (anterior nu era prevăzuta clasa);

• Persoanei detaşate in afara localităţii in care îşi are locul permanent de munca i se asigura, prin
grija unităţii la care este detaşata, cazarea gratuita in clădiri ori in spatii închiriate de aceasta, in
limita tarifelor legale. In aceste situaţii, cheltuielile de cazare in structurile de primire turistice nu se
decontează;

• Se decontează şi micul dejun inclus in costul cazării;

• Persoana care are locul permanent de munca in alta localitate decât aceea in care îşi are domiciliul
nu beneficiază, pe timpul cat este trimisa in delegare sau detaşare in localitatea de domiciliu, de
indemnizaţie de delegare sau de detaşare si de decontarea cheltuielilor de cazare. Acestei persoane i
se decontează numai cheltuielile de transport.

3.4 Registrul de evidenţă a salariaţilor


Angajatorii care au personal încadrat cu contract individual de munca sunt obligaţi să transmită
registrul în forma electronică către ITM.
Termen declarare si plata pentru obligatiile salariale în cazul
IMM

În baza modificarilor aduse Codului de procedura fiscala prin OG nr. 35/2006,


începând cu 1 ianuarie 2007 persoanele juridice cu statut de microîntreprindere
vor declara si plati impozitele si contributiile aferente salariilor
trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.
Reamintim ca, în baza Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si
dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, intra în categoria microîntreprinderilor
societatile care:
• au pâna la 9 salariati; si

12
SUPORT CURS POPA ADRIANA FLORINA

• realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2
milioane euro, echivalent în lei.

13