Sunteți pe pagina 1din 7

Studiu de caz privind impozit pe profit

Societatea MAX SA prezintă la 31.12.N următoarele informaţii referitoare la cheltuielile şi


veniturile anului curent:
Solduri finale
Element
D C
0 1 2
TOTAL CHELTUIELI din care: 3.383.100
601 Cheltuieli cu materiile prime 700.000 -
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 300.000 -
605 Cheltuieli privind energia şi apa 75.000 -
607 Cheltuieli privind mărfurile 400.000 -
613.1 Cheltuieli cu primele de asigurare – asigurare clădire 15.000 -
firmă
613.2 Cheltuieli cu primele de asigurare – asigurare viaţă 45.000 -
asociat
623.1 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate – 105.000 -
publicitate contract
623.2 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate - protocol 40.000 -
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 87.000 -
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 35.000 -
100 zile diurnă* 35RON/zi
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 14.000 -
635.1 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 11.900 -
asimilate – nedeductibile
635.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 40.000 -
asimilate - deductibile
641 Cheltuieli cu remuneraţiile personalului 155.000 -
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 54.200 -
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi – plătite organelor de 23.000 -
control
6588 Alte cheltuieli de exploatare – fără documente 18.000 -
justificative
663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 180.000 -
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 18.000 -
666 Cheltuieli privind dobânzile 600.000 -
6811.1 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 70.000 -
imobilizărilor – clădire firmă -
6811.2 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 60.000 -
imobilizărilor – maşina administrator neinclusă pe
statul de salarii
6812.1 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru 45.000 -
riscuri şi cheltuieli-garanţii comerciale
6812.2 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru 18.000 -
riscuri şi cheltuieli – altele nedeductibile
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru 180.000 -
deprecierea imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru 40.000 -
deprecierea activelor circulante
6863 Cheltuieli financiare privind provizioane pentru 18.000 -
deprecierea imobilizărilor financiare
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de 21.000 -
rambursare a obligaţiunilor
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 15.000 -

TOTAL VENITURI din care: 4.806.000


701.1 Venituri din vânzarea produselor finite - export încasat - 1.450.000
701.2 Venituri din vânzarea produselor finite – intern - 850.000
704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate – - 300.000
export încasat
707 Venituri din vânzarea mărfurilor - 600.000
708 Venituri din activităţi diverse - 150.000
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi, penalităţi - - 45.000
comerciale
761 Venituri din imobilizări financiare - 1.200.000
763 Venituri din creanţe imobilizate - 70.000
766 Venituri din dobânzi - 40.000
768 Alte venituri financiare - 15.000
7812 Venituri din provizioane – altele - 27.000
Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor
7814 circulante - 34.000
Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
7863 financiare - 25.000

Se mai cunosc următoarele informaţii :


Capital social = 480.000 lei ;
Capital împrumutat = 1.000.000 lei ;
Capital propriu = 850.000 lei ;
Rezervă legală înregistrată = 10.000 lei.

Înainte de a stabili rezultatul contabil trebuie închise toate cheltuielile şi veniturile după cum
urmează :
1) Inchiderea cheltuielilor din exploatare:
121.01 % 2.546.100
601 700.000
602 300.000
605 75.000
607 400.000
613 60.000
623 145.000
624 87.000
625 35.000
626 14.000
635 51.900
641 155.000
645 54.200
6581 23.000
6588 18.000
6811 130.000
6812 63.000
6813 180.000
6814 40.000
691 15.000
2) Inchiderea veniturilor din exploatare.

% 121.01 3.456.000
701 Profit şi pierdere - exploatare 2.300.000
704 300.000
707 600.000
708 150.000
7581 45.000
7812 27.000
7814 34.000

3) Închiderea cheltuielilor financiare


121.02 % 837.000
Profit şi pierdere -financiare 663 180.000
665 18.000
666 600.000
6863 18.000
6868 21.000

4) Închiderea veniturilor financiare


% 121.02 1.350.000
761 Profit şi pierdere - financiare 1.200.000
763 70.000
766 40.000
768 15.000
7863 25.000

5) Rezultatul contabil = TOTAL VENITURI – TOTAL CHELTUIELI


Rezultatul contabil = (3.456.000 – 2.546.100) + (1.350.000 – 837.000) = 909.900 + 513.000 =
1.422.900 lei
Rezultatul fiscal = Rezultat contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile =
1.422.900 – 1.286.000 + 492.312 = 629.212 lei

6) Venituri neimpozabile = 1.200.000 + 86.000 = 1.286.000 lei

Venituri din dividende – sunt neimpozabile deoarece sunt primite de la o persoană juridică
română. (ct 761) = 1.200.000 lei
Venituri din provizioane – sunt neimpozabile, conform prevederilor legale deoarece reprezintă
venituri relizate din provizioane pentru care nu s-a acordat drept de deducere în anul anterior.(ct.
7812 +ct. 7814 + ct. 7863 ) = 27.000 + 34.000 + 25.000 = 86.000 lei.

7) Cheltuieli nedeductibile = 45.000 + 31.042 + 32.370 + 11.900 + 23.000 + 18.000 +


60.000 + 256.000 +15.000 = 492.312 lei

- Cheltuieli cu asigurările ce nu vizează bunurile societăţii – Toate sumele plătite în favoarea


acţionarilor respectiv asociaţi. (ct. 613.2) = 45.000 lei

- Cheltuieli de protocol peste limita legală de 2%.


Baza de calcul: Total venituri – Total cheltuieli +Chelt cu impozitul pe profit + Chelt de protocol
-Venituri neimpozabile + Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile = 1.422.900 + 15.000 +
40.000 – (1.200.000 + 86.000) + (256.000 + 18.000 + 180.000 + 40.000 + 18.000) = 447.900 lei

Cheltuieli cu protocolul deductibile = 447.900 * 2% = 8.958 lei


Cheltuieli cu protocolul nedeductibile 40.000 – 8.985 = 31.042 lei.

- Cheltuieli cu diurna – deductibil de 2,5 ori diurna instituţiilor publice (presupunem că


pentru instituţiile publice cheltuiala deductibilă este de 10,52/zi)
Cheltuieli cu diurna deductibile: 100 zile * 26,3= 2.630 lei
Cheltuieli cu diurna nedeductibile 35.000– 2.630= 32.370 lei.

- Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate nedeductibile


(ct. 635.1) = 11.900 lei

- Cheltuieli cu amenzile şi penalităţile (ct. 6581) = 23.000 lei.

- Cheltuielile fără documente justificative (ct. 6588) = 18.000 lei.


- Cheltuielile cu amortizarea -maşina administratorului
(ct. 6811.2) = 60.000 lei.
- Cheltuieli cu dobânzile
Gradul de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital proprii
= 1.000.000 /850.000 = 1,176
În această situaţie cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile integral.

- Cheltuieli cu provizioanele (ct. 6812.2 +ct.6813 + ct. 6814 + ct. 6863)


= 18.000 + 180.000 + 40.000 + 18.000 = 256.000 lei
- Cheltuiala cu impozitul pe profit (ct. 691) = 15.000 lei

8) Rezultatul impozabil = Rezultatul fiscal – Rezerva legală –Pierderea de repartizat


= 730.612 – 10.395 = 696.547 lei
- Rezervă legală 5% * (Total venituri – Total cheltuieli + Cheltuiala cu impozitul pe profit –
Venituri neimpozabile + Cheltuieli aferente cheltuielilor neimpozabile), maxim 20% din
capitalul social.
Baza rezervă legală: 1.422.900 + 15.000 – 1.286.000 + 256.000 = 407.900 lei.
Rezervă legală= 5%*407.900 = 20.395 lei
Rezervă legală constituită 10.000 lei
Rezervă legală de constituit = 20.395 – 10.000 = 10.395 lei.

9) Impozit pe profit datorat = Rezultat impozabil * 16%=


= 629.212 * 16% = 100.673,92 lei

10) Înregistrarea impozitului pe profit de plătit la bugetul de stat:


6911 = 4411 85.673,92 (100.673,92 - 15.000)
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozit pe profit curent

11) Înregistrarea repartizării rezervei


129 = 1061 10.395 lei

Declaraţia de impozit pe profit se prezintă astfel:


| _____ |
| | MFP | |
101 DECLARAŢIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT | |_____| |
Pe anul N | MINISTERUL |
| FINANŢELOR |
| PUBLICE |
|_____________|
___
Declaraţie rectificativă |___|
Se completează cu X
în cazul declaraţiilor rectificative
DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI
________________________________________________________________________________
________________________ _____ _________________________
| Cod de înregistrare | | | | |
| fiscală: | | R | | |
|________________________| |_____| |_4|7_|_1|_8|_4|_9|_|_|_|_|
______________________________________________________________________________
| Denumire/ | |
| Nume prenume | SC MINA SA |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judeţ/Sector | | Localitate | |
|______________|_____________|____________|______BUCURESTI_____________________|
| Strada | | Număr | | Bloc | | Scara | | Ap. | |
|________|___________________|_______|_______|______|____|_______|___|_____|___|
| Cod | | Tel.:| | Fax: | | E-mail:| |
| poştal | | | | | | | |
|________|___________________|______|______|______|______|________|____________|
_____________
| Cont bancar |
|_____________|
BANCA Număr cont
_________________________________ _________________________________
|________BCR _____________________| |___1.264.46- rol _______________|
________________________________________________________________________________
- Lei -
__________________________________________________________________________________
|Nr. | DENUMIRE INDICATORI | | SUME |
|crt.| | | |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 1.| Venituri din exploatare | 1 |3.456.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 2.| Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare | 2 |2.546.100 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 3.| Profit/pierdere din exploatare (rd. 1 - rd. 2) | 3 | 909.900 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 4.| Venituri financiare | 4 |1.350.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 5.| Cheltuieli financiare | 5 | 837.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 6.| Profit/pierdere financiar(ă) (rd. 4 - rd. 5) | 6 | 513.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 7.| Venituri extraordinare | 7 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 8.| Cheltuieli extraordinare | 8 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 9.| Profit/pierdere extraordinar(ă) (rd. 7 - rd. 8) | 9 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 10.| Total profit/pierdere (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9) | 10 |1.422.900 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 11.| Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare a | | |
| | transpunerii sau retratării | 11 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 12.| Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare a | | |
| | transpunerii sau retratării | 12 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 13.| Profit/pierdere (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12) | 13 |1.422.900 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 14.| Amortizarea deductibilă fiscal | 14 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 15.| Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar| | |
| | deductibile fiscal, care sunt reportate din perioada | | 0 |
| | precedentă | 15 | |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 16.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea | | |
| | fondului de rezervă, în limita a 5% din profitul | | |
| | contabil anual până ce acesta va atinge 20% din | | 10.395 |
| | capital | 16 | |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 17.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea | | |
| | rezervelor de către: B.N.R., bănci, fonduri de | | 0 |
| | garantare şi cooperative de credit | 17 | |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 18.| Alte sume deductibile în limitele prevăzute de | | |
| | legislaţia în vigoare | 18 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 19.| Total deduceri (rd. 14 la rd. 18) | 19 | 10.395 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 20.| Dividende primite de la altă persoană juridică română | 20 |1.200.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 21.| Alte venituri neimpozabile | 21 | 86.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 22.| Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21) | 22 |1.286.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 23.| Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22) | 23 | 126.505 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 24.| Cheltuieli cu impozitul pe profit | 24 | 15.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 25.| Impozitul pe venitul realizat în străinătate | 25 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 26.| Amenzi, confiscări, dobânzi pentru plata cu | | |
| | întârziere şi penalităţi de întârziere datorate către | | |
| | autorităţile române sau străine, altele decât cele | | 23.000 |
| | prevăzute în contractele comerciale încheiate între | | |
| | persoane rezidente | 26 | |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 27.| Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută | | |
| | de lege | 27 | 31.042 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 28.| Cheltuieli de sponsorizare care depăşesc limita | | |
| | prevăzută de lege | 28 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 29.| Cheltuieli cu amortizarea contabilă nedeductibilă | | |
| | fiscal | 29 | 60.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 30.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea | | |
| | provizioanelor, a rezervelor peste limitele prevăzute | | |
| | de lege | 30 | 256.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 31.| Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu | | |
| | sunt reportate pentru perioada următoare | 31 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 32.| Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar| | |
| | nedeductibile fiscal, care sunt reportate pentru | | 0 |
| | perioada următoare | 32 | |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 33.| Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile | 33 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 34.| Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare | | |
| | sursă de venit | 34 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 35.| Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere | | |
| | fiscal | 35 | 107.270 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 36.| Total cheltuieli nedeductibile (rd. 24 la rd. 35) | 36 | 492.312 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 37.| Total profit impozabil/pierdere înainte de reportarea | | |
| | pierderii (rd. 23 + rd. 36) | 37 | 629.212 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 38.| Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi | 38 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 39.| Profit impozabil/pierdere (rd. 37 - rd. 38) | 39 | 629.212 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 40.| Total impozit pe profit, din care: | 40 | 100.673,92 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.1| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 25%|40.1| 100.673,92 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.2| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 5% |40.2| 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.3| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 6% | | |
| | (12,5%) |40.3| 0|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.4| Impozit de 5% pe venit în cazul contribuabililor care | | |
| | desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, | | |
| | cluburilor de noapte, a discotecilor şi a cazinourilor|40.4| 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.5| Impozit aferent profitului obţinut printr-un sediu | | |
| | permanent în România |40.5| 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 41.| Credit fiscal, din care: | 41 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|41.1| Credit fiscal extern |41.1| 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 42.| Impozit pe profit scutit | 42 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 43.| Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit | | |
| | legislaţiei în vigoare | 43 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 44.| Total credit fiscal (rd. 41 la rd. 43) | 44 | |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 45.| Impozit pe profit datorat (rd. 40 - rd. 44) | 45 | 100.673,92 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 46.| Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare | | |
| | prin Declaraţiile privind obligaţiile de plată la | | 15.000 |
| | bugetul de stat | 46 | |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 47.| Impozit pe profit de plată (rd. 45 - rd. 46) | 47 | 85.673,92 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 48.| Impozit pe profit de recuperat (rd. 46 - rd. 45) | 48 | 0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
______________________________________________________________________________
| 49. Alte menţiuni referitoare la calculul |
| impozitului pe profit: .................... ................ |
| ........................................... ................ |
| ........................................... ................ |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această
declaraţie sunt corecte şi complete.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu, în condiţiile legii.

_______________________
Nume, prenume .VASILE ION........... | Semnătura şi ştampila |
Funcţia .DIRECTOR GENERAL........... |_______________________|

________________________________________________________________________________

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare: .......................

Data: ...............................
________________________________________________________________________________
Cod MFP 14.13.01.04

S-ar putea să vă placă și