Sunteți pe pagina 1din 20

Catculul tunelurilor

\xaXorile ef or Lu ril or

d,e

cale feratrt

unitare vor fi

-NxI

tJ .r

rar

e"xcentrici

tI7

tatea va fi . o-

(17)

A$/

x'I

.L__-

.\,

verificarea

exae

(1s)

Litntii calculului se face


cu formula
8/2

( i.fds

ll'+P

------

0 x e.l0*6.

(1 e)

dr penrru a o varoare absorutd


illji':l':'.1'rr"1:,'.t'tt este
---vvrseq subunitard,
suficient

se con_
rle exact.
n'o.oi;iil;,'""|
bolfii
sint
li""-t'"i".-inate atunci cind se
zeazd. a""t'.J"finsiunile
reari_
o

"ruJ,ritSllllrllol"t'"r"

;;TiJ

i"..o"l"tt"te

gdsite nu intrec rezistenlere


admisibire pentru rueste cit mai apropiati
de rinia
mediand.

j"t"tfr
$5iir"1ll;lJ"'hil,{;r;
a" t'ffi ; [I'::#",,#;],i"Hft
il;i..i *",i,
iii, ma rn i
i$T::;' lf"!t 1T[:1'

i*;+.*

aai ae p'.Ji"iriffi

T' ri)'!ti."z

ate pri n

"!ii,i a" tu'ta te mi jr ocie


al rocl or
"o"ri"i"nlui*

Se dau urmitoarele
date :
- gabaritul minim ai-iirnetutui ;
- coeficientul de compresiune elastici

Ia talp5,

1r:

"t

rocii, t:3.1tN7mr1
o

6.105 kN/mB

kN/m3;
coericientur de ,.T"*t1,1*:
ptuqeali.gi
greutatea volumetricd
&r: 0,38;
__--vvr.vq
de
uc
caleul
tii{rcul
: 20 kN/mB.
a marnei gi-rocd
gresiilor alterate,

l;*

H:irnj"j;f?:l:+i'}ji=::j.ir*,:r.,;srqi$,i.r*"nu1"',;n$';',"13rh,

yo

j;

superioari a banchir i"i


inilial grosimea bollii Ia fala
a't : r'd4 : 6;d;tti;10
se traseazr ri,ri"
cu
A :'lioilediand ajutorul a trei raze : .R, 2,5 m; R2
1ooRazrle extreme fac cu verticala
unghiurile : gr: 47o gz :
;
73'i g:j : 104o.

*;

ti
*\-

"\ri s

fie

*fE
tt

fi+

s
h

ti

*u

fia*
ilq

L_***----_--i ul ra7

Agf 7

(s
.)

dJ

s'
i Ei

i*'
IQ

*is

q)

c)[]

Fl*

sl$
'-:iQ

iEi
i sl \lE

>ed

'@

(_,

s{H

ql
ii \i

i*i

E.,{

R
q)
a' --T
! Ni

\\

*r

cS

$*{ $x
$ HG
B { B*

sl
:{
J
NI

e)I

'gs

(*,
H Cr
k) r-- -H --, R

10V\5

cd

d)
v>

)6t
(.i

cSA{

ro

{il 0g

a: 'p

q)

tr

Cd

ri\

CI

h"
N
\r

-- *--$t:

Co ord

cu

_--*R
f\.

L{

t
{5

pentriu pnr

Pe p lri

".rll

a
N
b'

R
b'

r-r

formuXe

Fls\
ss

c,,

Dr ;

-I_

cg

c)

+J

3'

- -r

,""

C)

r;

'

iltr
4rU

't-"

cd

"J.

6)

I- etl m.

*,

tr'!

,r

ni

rle 0"Jg

Da: ;n -

*'a

a 6t'z

'

a g6'h -

wlt/.sl

rv

i n alti mt

1r.9

Catculut tunelurilor de cale feratd'

L<

'--T
I
t
i
I

t00

80
.o r-

b
60
qJ
s
v, 40
o
(5 20

>cE

+i
\j.l

,\
\s

tu

Q
.F)

(g

frv.'fuh

;-'i

{,

4 5 6 7 B9/0

-_r

Coefrclnfu

Fig.

13-.{.

I de durifofe, 6e,

l)iagrama pentru determinarea grosimii Ia cheie do ln


de duritate fsr* al lui Protodiakonov.

functie de coeficientul
|c
I
I

Ri

_*i

CJ

Coordonatele

p gi y' s-au misurat grafic. Ele puteau fi

cu formulele

r:

n_ri

I
I

t-1

A'

EN

tti

6)

T'

xr

Rr sing

Rt (1

cos g),

pentru prima porfiune unde 0 ( g ( 47".


Pe porliunea a doua, unde 47' < g < 73', valorile lui
r: Rz sin g - (R, - R1) sin 47' : 4,60 sin g - 1,54 ;

r qi y' sint:

: 3,93- 4,60 cos 9.


Pe porliunea a treia, unde 73' ( q ( 104o, valorile lui r gi y' sint:
r: Rasin g - (Rs- Rt sin 73" : Rs sin g - 3,68
A' : Rr* (R, - RJ cos 47o * (R, - Rt cos 73o - Rs cos 9 :
: 5,05 - Rs cos g.

a'
a

determinate gi

: Rt*

(R,

- RJ

cos 47"

R2 cos g

Ldlimea sdplturii va fi

0,52 : 7,80 m
unde 0,52 m este grosimea drenului in spatele ziddriei.

7,28

Dar I :2by de unde:

D'-2:

b.c
Iv

7'80

3,90 m.

lnillimea bollii de ndruire dupd Protodiakonov va fi


h

b' 3'90 l,gb rn.


- f"'2-

sg0

C *L

*ulr*&' tam,e,l'ur el or

i
r. l'i

bollii tune]ului, considerat[

Presiunea verticala pe extradosul clptuqelii

uniforrn repartizat[ pe unitatea de suprafali, va fi:


: 39,0 kN/m2'
O : hyo: 1,95'20
fi
Semilungimea rnedianei de ta punctul c la O va

11l1d

--f-s*;r:
.l
;4il

'|)

=:

.1

,08S

3-,1",1

'2"5S'47

180

1,086

2,050

:i,14.4,50(73

:j,1..4""8,45(10'1

47)

---

4'570

CiC

dej
lril

9'792 m'

Dac[ se formeazS. opt bollari de aceeagi lungime, se gdseqte


9'792
1,224: ds, Iungimea unui bollar'

uiid

7:3)

r80

r80

2,086

.,i-

f i_)e-ri
pe i]

it

Pentrucleterminareapozilieicentruluieiasticseintocme;tetabelul13.
ll"cbtlttl
Illexneltele lle(:c${tl'$ pent,rel c!'eterrninar&& Iui
!:ol!ii

sln

r(}stu-

lui

(9

cos

'L

U'

ft

n1

Il1

I11

1,0000

0,00

0,00
0,30

0,50
0,56

CP

50,36

55,40

c'l,68

f1,31,4.4

38,17

82,0S

.J.l
4',55

*,7 4

0,4052

29,61"

S,3.,$Cl

0,80

0,5X20

n{"xi,65

5,77
6,98
8,20

CI,86

0,6360

1,10

1,3310
2,S860

23,44
18,87
9,02
4,A2

0,8830
0,615?

2,10

*,9221

0,3867

zrlo

1,10
2,15

78*15',

0,203S

3,05

r.l J)

0,9790

.1

0,061CI

-- 0,0828

86"30',

!),1"45',

03'00'

0,9S65
a,g7 44

t)0u00'

1",0000

Ji

Ilin

rena!,'ia Llrmatoare

3,20
3,03

0,0000

2,S3

se

r-t

f-l f)t
tl zEtAa

** 0,225t)

0,s2

0,4s95
0,7880

tj

+6

CI,0{}

28*0e!'
52u00'
67"15',

0, g98 L

Itl

2CI,50

68,34

1,2A

i,l,,

II]

96,00

{-'}.0000

,l

In"

wu

0,175S
0,2383

fiilu00'

-!-

3
/tr

0,1"250

'1,44

Grosiruea

Nr"

10s,88
62,Sfl
32.{}{i

CIhq' rne
$12

Itr'(is

1--

!.

q-.

_*

JI
0

(zfr)

'

s12

t' ,1'
JT
0
E

sau cotes,
Pentru integrare se lntrebuinleazb formula lui Si mpson
nlari
varialii
u
e
sau
lent
curn aceastft funelie crepte s all elescl'eryte
*

cnup&

t?L

Calcalul tunelurt'l'or d'e cale feratd'

sau descreqte- Ient' continuu'


Cind funclia de sub semnul integral creqte
;; inirebuinleaz[ formula lui Simpson;
cu varialii *i"i, p""iiol;;;;
b^

itO,u'

"

+"'+

#{f(r,) + aV@) + f(rJ + f(rJ


+

zlf@,)

+ f(r.)

f(r,)

f(n"-')l +

+'''+ f(r"-')l + f(oJJ'

este obligatoriu par'


unde n este numhrul de secfiuni' care
semnul integral creqte sau desde-sub
In acele cazuri in care funclia rn care
i;i schimbd semnul' numirul
tti"til-t""
cre$te mult, avind i't*tti

desecliuninputindfiparsauimpar'seintrebuin\eaz|incalculformula
lui Cdtes :
x {b a)[cflf(r) + c#(r') + c?'f(r') +"'+ c*f(r')]'

irr!u,

f)

.J.

";;;;;f
urrde n este numlrul de sec|iuni
a"piii*;
coeficienli
"*r"
pentru :

sint
Cn: Cfr.o,q 0, |, 2,..., nvalori,
'iar
urmitoarele
a" J!"flutti, "''oittd
=

Cot:

Cl-

n -2

Cor=:

C?r'=:+; CI2:i'
'
{;
ti'

Il

Clr::=

fl*=

cl: c3-1;I

== 3

C3::;
B

)0

rl==4

cg: c|'"--*;

t0
t0
)6

n:5

Cg:

C?:#' CI:

{n =:= 0

C8:

CB

trl==7

CF

::

Ci

J8
36

]6

(20)

C8:

C[:

4t
840

C? == c+

f? =:= I

C* =::

96

;C E:Cff

CB
:15

CB*#,'

280

35y ;C? --- cF:

1? 280

1 :]23_
1

7 2S{)

-i2 989
17 28t)
9tig,

cA:

- 28
ct,- :cg : c3 - loi{eg
28
C8

2il

\t7 __-- 17 280

#-:-

350

upa

.tir

cl- 16

751

:150

ft:9

lri
CA

70

iL-)

i5

CL _=

c8-,=CE:*t
89
S00

c{-=*;

28 350

.1

s28

c3: c8:

28 350

5{t0

.,

28 350

-'

_
cA= /-B
"9 -

15. 7-t

8{) tioi) '

c3

C$

1 080
=-=-

8s s00
-t

122

Ca,lculul tuneLurilor
1t| 34-t

16
== tn:rL"Q=::t-,{i---:
r

cg

,90

n:

6t)()

lti 0ti7

:
Lia _
10 C?o: rlo

.
Gs ?i2 '

- #-;
n$g Tir2

c?o

C?o:
Ctu

C?u

ir 77!)

14 __ 6.5
r
"

:--_
---_ Csl^

l(}0 :i(){i

Tirr '
272 too

5$t]

(lT*:
&v

C?a:=
'1v

2(io

: -*

tjg 60()

" lo :--_

{,1('lo

iriti " {'5


L'10 :

'

Ir9S 752
'1'27 368

?52 '

'

?it2
Pentru ambele integrale se int,rebuinle';rz-it forrnula lui Simpson
5gs

5{'.3

Si

$e ob{irre

si2

I+: l+
+

"tl2

i.ry'tls

29.61

t'?2't

]t:''ll"'I

rr

[gti

4)

.)

4(68.94 -.,- 38,17

18,87) -i-'1,02]

!)9,6c

108,8.3) -i- 3,2.{}tlJ

$72,71
34tt,26

--318,2S In*'],

-T-

{}

c:-

1'221'E53'58

-T*

:-l

Jo -i--.1(20,50

_-

+ zJ,,+4 + {}.02) -{- 2{b0-g6

1.22t.1

=::

=:1,93 mi lJc:ll'-

017,1(l

r:

:==

-T-

872,1'+ m*2

:8,20-- 1,93:6,27

m.

Pentru ob[inerea r-alorilor lui,\f*si lJt clin ecualiile (4), trebuie calcttlate deplasirile 8rr, 8,,r, Ar' Aru, pt ii Po.
Valoarea lui 8tt se deduce ulor
s/2

il: L: ++:
E,,:4[
2".t,"'
rJ I +4:

15.1.r.i0-6

E este moclulul de elast'ici Late l a


Xlentru betonul B 150 utilizat in bolfi'
\Ialr:area lui 8r, $e oh[ine din relafia
lx

nde

nccr-oiere egal

cu

ZJ ' 106 }<li,i nt'

.$12

i
8*, * =]

t'tstl"t

Ilupir intocmirea t,abelului 14 ni aplicinel formula lui

Cotes

rezutta

'$it2

sr*
'-

'd

:: t I{'q' :=: :lJtt2- -" lglig(Jrz,lz +


'l t; r
/; 2ti :ibo
L

15g,08)

,.i

-1_ 23t1,(J1)

ti28(34,75

278,14)

$,7[}2..1 067'154.(11

?8 :l5tl

10 4t}6(1,91
3S 828 lr0$,{i7
2:l .zli 350 " 10n

r'
I

+ bsSg{lsl,Tg +

160,80) 4 540 .58,04] :


=*,

(i1,09.10+t

Calculul tunelurtlor

123

cale f e@g

d,e

'I'nhelttl
Iileme,ntele
lJ"

bdr.

rostrrltti
ms

ne

eesare pentru riete rminnfeil


1

lt:

l-tt-

E*t

&

.) F.l
,) 1 I 4

96,00

:157,12

12,06

s8,114

181.?ti

0,69

50,3S

:l'1,75

38.1 7

1,91

2[),{j1

59,0,,,tr

0,1ir

+,.++

;i

0,05
1,s6
6,86

23,,44

160,110

1",34

31,41

(j

1,,,-I,7'4

111,87

278,1'+

9,02

230,{11

2,57
3,7ir

49,50

25,5$
3[),:l L

15tt,0:i

4,{}E

20,02

{}
1
,)

o
,1

I
,'!

'1.02

$,22
82,2{}
186,24
l" 70,7{}
125,52

:33,f12

forlt'fulr yerticale P qi

!)eteripinltrelr valoliltr

ho+h'

P -h,7. p

.)

l;]iInt

Grcutatca bolfarilor
T rr:Zi" lilYfnrg

tis-= 1'

G==VT

o,5L-i-"
5{1,7

1.(]:]

10,2

0,70

Jl.,l

0,:18

1.l,8

0,1li

t,

kN/nt

llr3

1,30

ahelul

utnul bolfarilor

\-i-rl

o,?ti .1,224 0,6,1{}


=,.

(;t

.'= ()'6''1{J'!J

":

1-1,$

0,5fi i- ,0.ti2 . 1,12.1

.==

O,722

(r., .,... (1,722'?3 == 16,6

0'62

+ o'08

'1.22

l -'o'Tgir

{;g'.= 0,?9ir'!}

'== 18,1',

0'{ill

-l

{)'7'1

- 0,869'2ll '*

. 1,22 L "''' (},Efjg

G*

'1,22 1-= 0,941]

(-),, -='

20'0

o'7'tr +r,l

o'80

0r9'tr3'2iJ

.- 2t,7

o'sii

+-lilJ{i .L,2)'f =* r,016

{i6 == 1,010'2:i

,)

0,80 --i-

1'10 .l.zz4.-=

1.,11)[]

G7

=,',=

1r199'2ii

':

2iJ,lJ

='= 27rt\

2
1,'tr4 ' I

'20

Ur

111

lui

:::: 1'7?8

{ig ,=* 1,728'!f} '"= 39,7

1.

12,4

alculul, tunel,urilar

Ileterrnintll'e:l deplarslirilor Lrrr, &'Ir,


lrtr,
r(}s-

tulrr

J)

jr tt

hbi

KN

ll){nr

(I

{},

f)

{},00

{1,00

i:(),7

{},5:}

,10,2

$,n7

i]

{},211

il

1/ ,,7
r +,s

0.tl.i

(1,29

- {}.16

,tr

7,4

, ().2 g

1l

{},1

\ '!r

{}.(}

ll,5
fi,lJ
5,1

2,tl

!.()7

1,i>
{}.(

(t 1:

G{t

- .)
i.o ')?t

$,07
().00

()

l.1.1

').

_ i i.rttl

fi''

Pp

irN tn

0,{}
26, !l
1 X,26
1,()g

",11

;I

lntrucit deplasdlile ,\rr, I"r 9i 3r, ploduse de for!ele erterioar.e sint


rezultatul acfiunii forlelor verticale qi laterale, se noteazd
:

Arr, :

unde

Lio + Lii,; Arp :

Li,

Aii,

;t

p,

p;

+ p; ;

: A'r, L'rr gi Bi sint deplaslrile date de forlele verticale ;


Li;, L;;9i pi sint deplaslrile elate de for[ele laterale.

1) Calculul deplasdrilor rlate de forlele uerlicqle. F'orlele verticale sint


date de presiunea masivului rnuntos gi cle greutatea proprie a cdptuqelii.
Pentru determinarea lor, in fig. 142 s-a limitat incrrcarea fiecdrui bollar
prin verticalele duse la rosturi, prelungite cu mdlimea p :39,0 kNlm2"
Se noteazl cu :
Pr, P", P. - for{ele verticale date de presiunea masivului ;
Gr, G", G,
- greuti[ile proprii ale bolfarilor c[ptuEelii.
Aceste valori sint date in tabetul 15.
Greutatea volumetricl de calcul a betonului este ^(a:28 kN/ms"
Deplasdrile Air, Ltrp qi 9'r, date cle forfele exterioare verticale, se pot
determina mai u;or intocmind tabelul 16, unde s-a notat cu :
P - presiunea masivului ce revine unui bolfar;
G - greutatea bollarilor;
ey e2, ds,... - distanlele for'lelor .P la mijlocul rostul'i din stinga al
bollarului ;
distantele forfelor G la mijlocul rostului din stinga
-gt, gz,. gs,
-bollarului
;
i-1

X (P

G)

{i - ri_r -

surna

tuturor forfelor clin dreapta secfiunii (t l)


-

diferenfele absciselor

falI de ver:ticala y ;

tunelurtlor de cale f eratd,

Calculu'[.

125,
T'

ltp

elul

sb

16.

slate de for"fele exterioare vertieerle

i__l
I (Pac)
1l
hNI

ttr*tr-r

(r'r*rr-, )'

*r;

.I(P+G)

nl

[J,0

(),()0

0,0

,2A

0,00
{},00

228,42

2 ,tl 9,2..{
-- 5 G65,irO
.-,.7 ,L7:j,6ff
-- 7 29$,75
-- 6 5()7.65
- 5 15{},91
2 060,:J5

- 1 !)8.3t1

797 ,?rj

;9,0{

0,6:l

77,71

1-i)7,'2

().:12

itl),30

__:t.16,53

t).77

:iI,67

---

20{), s
.i.) -: . )
u<)

l.A

zi t;, .g

t'I

;;'
II

277

,ti3

--'),7:j,'44

l0,lJ2

- 27,6 g

0,1 0

;' c stt

-- 195,E0

.,1,1 [}

0,77

-- 1 12.50

h1,'rv",

-7--g

IiNnl-s

0,00

5,4 0

{},90

..,0,0')

liNru-B

0.00
:i

65,{i
122,4

1ti6,:l

klim

kNm

!'iy
I

YL

I<Nrn

0,00

0,00

3 I'13,3S
,,1

702,36

* 1 644,27
r iiu+,et;.

-- 10 219,65
---

g 7?0,25,

77 050,04

* 19 813.67

-- 13 260,71

-- 10 4,A4,77
4 ggg,01

3 970,50

7 7?6,31

forfele exterioare verticale;

:lffi,J;'T' ::H,,.i?r,,,,1"1; ulei de recuren


:- I'I'pr-r

(r,-x,t_t) I (P + G) ;
.y, - distanfa de la secfiunea consideratd la orizontala lui ft.
Yaloarea
. . Simpson lui Aio se cretermini i'treb'i'!incl pentru integrare
lui
pt

(Po

Gg)

formura

s/2

aio:5**
+

2 060,35)

[o + 4(2 41s,24

#
+

2(5 665,5
1

,224. 1 10

1 967,1

3.23.106

Valoerea

^zp

lui

'sl2

Aiu se

rr;, yrr.s
EI

+ z 4TJ,6s +

+ 7 299,75 + 5 159,81) +
g!) 1,

6 bo7,6r

7g7,2gl

-s'7s1
350

gs

g(0

4 999,0 1)

-=

1 .1.0-6.

afl5 folosind pentru integrale formula lui


Ij.2B

-r

d;ates

5 ggg (B {J4s,Bti

()

10 404 ,77)

I7 050,0,{)
valoarea

928(4702,36

19 813,67)

+ 4 540. 10 219,65J :

10 496( __

1 644,21

9,792. 1 7g 460 {}?:J,79


2:l .106. 28 350

lui p; se decluce din formula


nr

p--

;llpo

,r*

et

1{}.3,ii3

I olt

/?1\

12S

unde

alcul,r*I tunelurzl,ar

: Io este momentul de iner{ie al secliunii de la naqterea bol!.ii (talpa


peretelui) ;
ft : ti.105 kN/mi] es1.e coeficientul de compresiune elasticl de la

talpa peretelui ;
lV;" - momentul de la naqterea bolfii dat de forlele verticale.
2) Calcttlul deplasdrilor tlale de forlele laterale. Pentru oblinerea forfelor
laterale se determini suprafala mlrginitl de cele doul parabole ;i apoi se
imparte aceasti suprafa![ prin prelungirea razelor la rosturi.
Pentru ugurinla calculului, se ia inilial ftr8,i: f. in acest caz, for!.ele
laterale (notate cu Pi, P;, P;,...) vor fi egale cu suprafefele respective
multiplicate cu 1i,81,. De asemenea, forlele de frecare tangenliale la suprafafa
zidiliei, in punetele unde aclioneazi {or{ele laterale, sint egale cu aceste
forle multiplicate cu coeficientul de flecare 1r1 ; ele se noteazI cu Pi', (t'o' , {:!r'.. . .
Ecualia celor dt-ru[ palabole este dati de
')

t'.',r)t

- = /;.,d-,

t-

-'/ I
1-

.)-t

')') i

Valoarea lui h, se obline astfel : se duce laza liniei mediane cale face
cu verticala unghiul 9:41f. Proiec[ia pe verticalS a liniei mediane a boliii
determinatl de cele doul puncte (de ia nagterea bolfii Ei de la intersec(ia
razei care face g : 45: cu verticala) se notcazd cu 11'. in acest exemplu,
H' : 7,47 m iar ft, : 4,98 rn (parabola inferioarl) gi h, : 2,49 m (parabola
:snpfrioarir).
Dae 6 in relatia {22) se face L18n -- 1 $i se cunosc valorile lui ft, Si trn,
se pot trasa cele cloul parabole de'ternlinate prin c..iteva valoli ale lui A'r8.
Suprafefele respective odati determinate, se pot obtine valorile forfelt"rr
ilaterale $i ille forlelor cle frecare intocmind tabelul 17.
7' tt

lletcrnrinarsl for'{elor Interalc I)' }i de lrettnre I)"


Fir"

Irerrtclt. {l(' ft'{'oar{'

for-

L)"

[clor

J'r

::-::

It2

===

Iit'
.1

,.1it/.',

Dn -= 1 ,{){}l'rr}1

rl) .1r) r-:

' 1.'10i.'1,)7; ..'.

:::

'1,"10frd;, ,,-.

1"

I)

Ij,. =:
f)

.:l1ftr81
1iiftrr\'y,

I,iliri',d1 - {),;ti',Da

::::::

brlr.tl l7

f}"

r=1" U.ri 1rr-.{}rl}li

0. l1/1r8,

{r,illi

.,..,,

{), l

iiltikr,}'a

tf

I"r:::,: 1.{iulr'loft.0.:lll

-'.- {),'l 1 l2*rdn

]i,t

',,..,

(),'11)7*tl',,)',i

,.,..

0, t21} l/.',8i

--: 1,:lI /'18x'(),:J8

I;; -:: 1,lllli,b-1

.{),i}ff

f ., -.--. {)., 7 i }i r8l, . 0, Jf{ .-- 0,2{i9liL'rEi,


p'o ,,'.

{},11)A'ri}n

,0,iiE ., '. {}.i}7fJii,.l

Ca'trculul tunelurilar d,e cale f eratd,

127',

Pentru determinarea valorilor Li;, L;; qi Bi se intocmegte tabelul 1&


unde se noteazl :
P'
forfele laterale;
P" -- forlele de frecare ;
M; * momentele date de for[ele laterale gi forf.ele de frecare corespunzitoare, pentru fiecare secliune.
Valorile lui Aii , L;; qi pi vor fi :

+ 102,1093 + 129,7,*37) +
+ 2$ 4- 44,8562 + t67,2087) +
: L#"ll L3 l . i'r8r,
2:] . 106.:l

82,7754J/tr8226,099 .10-6 A'r8o

.s/

a::
:lt

=:;

t
J

utl.s

J 1 ..

:::

EI

.2l

--- t0
I 4(0
I -j\.
/i.:t

--

+ 2(0+

62

,7987
.

ii
li

:l

.l
r1i
I

.l
il

I
)

ll$r

'

+ $42,0822)

t3-'jgtn
== -l '*j23 " 1()6.:l
ri'

A.rgn

+ 267,526.{ + 655 ,2t}57} +


+ 519,0018J/irgn :

2,0289

gt).g32.1

.10-,r frrgu.

20,5909
-'l/,_
,J|-. _Ju
_
A.rgo.
'
Iuk
Iol,
Inl.egralele au fost calcul;-te cn ajut,orul formtrlei lui Simpson.
Valorile lui Arr,, Lro s;i go vor fi date de :
A
arp
(1 967,11 --i- 26,t)g8krlu).10-6
- Aip + A;; :
.t
(2 67 g,gc3 + gg,B32 4krgr) .10-6
-gp Aiu *- L;;

(1
rp

r
ppT ^',
/irgnl :
prt- -{lgll3
+ fgdgg
-tl_
Fofr
:::: (1328,81 + 137,9591ir8u)19*e"
(.t.'r

IJtl

:l Se

lll0 nea,

D
iir-*
r/

"l'02
/l :ffi:0,7'10-6;

!Jr

6,27 m;

0g . 10*6"

Ircrm*tete (4) .,-t''


Fr, $i anume :
,1/,

Ht==

r-,T;iJ

il,"-;riT;:' in functie

(Ar, -r ll'7il ttc{}t -- (Arp -- lpl (8rz j


(8r, *- $!9i (8' * F,) -- uSBi

(Irp i

lr)Ur'7t -* (Ane -l- u'\p) (8n *


(8r: i- uppr) (BrrJ- 9t) - u!p?

aiPLl

l3r )

cte

Ar' lru ,

?u,

128

Calculul tunelurilor

I)*l,ern:irearea deplasiirilcl
(,4

"lrri

Iiraf ul tir' llirghit.

a"t*

b)

cd

IrIr,
rostrt-

I l;, ,rji rl pi'


ta

re

/.o

co

ri
r.i

Ir:lJ 5i rrromentrrl
for' lcloi-clc ir nping(rl'('

r\

.i'.

Jr

lirtr:ri'tlir pi fiecarc

it

ii
3.,

r
C"

tl

ii
C.l

ij

r llJ

e,.

it

,l
t;

:ca

s{4

|-

ti
a:)

IlratuI

clc pirgtric
llorn*n t ul/k.81i

0. l risrj

0,:l 1
0,05:itl

l3ratul rle pirghltr

1.fi5

i)"tj

{).5:t

{i,''10

\furnen IullArEt

0.67ii5

0,1)1)5{}

Ll,-'r777

0,1(i57

2,8{ )
1,1.1E0

1.07
(),I S67

1.;{.}
1..1530

0,5;r
0,227

Brafrrl dc pirqhie
llotncntul/ft,8p,

0,

trti

0r;r7

t),.1.i

0,7,10 7

{),2

{{)l
I

--_-i

Rr"itul

cle pirghit'
I,l-ru Ir.nt u If /i,81

1i,,3'l

1,{ili

2,8fi

t).9iJ

1 ,i>7 ,l:L

r),zri17

:]. 1 :l 92

u,;l7?ti

1 T0
t.
/ ()
2,:13 1

{),6(l

i t}'{i

u.:9tt7l

().rjs1):i

I
I

",t

I3raiul dt. pirghie

4,tJO

h{orrrenlrili l'r82

I3r;r

ul tlr pirghie

llonrclrt

r"rli

/i,81

:l,9fl

1,40

2,9:J

,9(i90

') 1')
0,:i77{l

tr,:l:tg2

0,580[i

li" 8:i 8:i

il,lJ2
2.38ri2

;i.10

5, L;-;

L,gil

.1,12

1,2{)

l],{.};r

0,.,18:J{)

5,01

l),7"1;6

5,:]tJ12

0"5'J7-1

li,l4tlii

li;=r

0,05
I.t i
0,.17r{) 2,txlt)i

Cal,cu"l,ul tt-;nel,uril,or

de cu\'e

129

ercttd'
T

i ?p' date

;l !+

do forfele laterale qi de

ahelul I8

"tl'e{rare

|
t.tF\

,.o

oo

i*

ia

dl<

ca_

tI
,iJ.t

c,l
f*

Flla

r-!al
Ai^-

tilli

i!

:tO

Iq
t"

1{)

fT,:
P

li,61

t!
il

Yq.
I

k tSir

I\,,rp!h 1
I ":tr,s;

!'ou
I

k'8h

:($

& I '^'o
I '.\
11i tz

\d

(4
l(

vt!_

IH
i

&ico l5)

"$
r-r

Il
tri
i nI -.*,

iq
lca

iB

1{J

I
I

i
t--i
I
I

i
I

0,2'116

1.ir 149

.--

9,2219

2.0288

4-1,i1562

62,7987

102,10$:l

'tr,135ti2

---

[i,ti(i

*- 167,2081)

6,728.1

13

ii.82{j5

, u.s1
{.r.0811:l

0,'lir
t),19:J2

11

_-_l*..i

1.77
'),{}0t)

0,65
0,50
0,3550 0,175.[

0,tilr
1

0,2791

--

1,{,llii,,1{)

o'*''o*"

-- 129,7,1:17

--.+29,72{)g

-486,5:18$

t-I

I
i
I

.l.Ll;

;i,1{65

{),72

| 1,i5
0,:i0s2 | t.2 lzi,

!1

- Tuncluri

0,65

l),7',1
(), t

0,72

943 0. r 235 0,052

ccl.

l"??

20,5 {]09

82 .77 5'4

51 9,001

-* 4r2,22"1.5

130

Cslculul tunelurilar

Inlccuind valorile g5site, se determinr


-1f, ;i II , i* f*ne {ie cle &rs,o,
dupil curn urme azfr
:

(-2679,98 *

tr I

9-9:8324n'1 D n -- 6,27. 1 S2B, I 1 --- t]. :] 7 .


1 3 Z. -eI gA1 g2 ) . ti,Z7.
(61,09 + 6,2?2.6,7) (15,1 4 -+_ 6,7) __ t,,272.6,72

^r-r.

--.1 {i{i7,11
.

26,0981i'18p

(61,0.q

,tr

62 587,09

-*

fi,272.6,7).(15,1,1

,4A 5:j

+ s,7) _"_ g,272.().72

,2074k182 _F 1 069

44

5 321,9c){}1

(-- I 967,i 1 *-

flt

ti, ?

b:f 2;]2,62g7k1

E;r

+ 2.386{iii,};,

11.1,033

26,1)984'rD

B,3ib i

328.Et

:121

{-2

.80I

1:i7,')Fg/i,g7, 7.(t,27.*',2

5 321.8091

138.158,303

-- 0.3g1,8705A.1Eh T

2+t) ,jt]3.752 _T 21

172.1)(j36A.1d-73

5 321,8091

t9,173

2,6645kr8/i.

I'rebuie determinatd valoarea lui 1r1g1,. Terrnenul


A.r:4.100 kN/ms este
cunoscut din incercirile de teren
raborator etectuJte ,t din taber*l g.
9i
Valoarea lui 87i se obline cu ajutoiut-expresiei (12);
rezulti
}fr : 8n, r- r1f18p1 r- fl1Eft! -i- 8r,n.
unde 80, $i 80, sint dati de expresiile
.s.r

ant:!+i
it

!"

.) l

8n::5#l

{}

este ordonata centrnrui de greutate ar rosturui


rtraxime.a impingerii (care.tr:e.e prin punctul fa{[ de orizontala ordonatei
n).'
Cu ajutorul tabelului 14 se gdiesc ialorile
.r7r

l9r

3r,:[

!]tds

t224

) r.:r- ;;

'14,++

l-

4(31'41

33,82)

2.48,50

1,224.382,38

6,7831 .10_6

20.021

sl

r,,: l+f : #
u

[6,22

* t2s,bzl'

4(82,2s

1'231:15"19'51
J.23.I0s

+ tzo,7s) + 2. 186.24 +
26,002r .10-6.

CalauluL tunelu'rilor de cale ferntd,

e de &r$*n
n7-

Termenul 8x, reprezinti deplasarea


cele verticale, cit gi de cele laterale.
Se va putea scrie deci

131

dati de forlele

exterioare,

atit

de

8t'p:8io*8;;
unde

sl

sr

Dip:5# D;;:5#

00

^lui 8io se determinr cu ajutorul tabelului 16" intrebuinfind


formula
lui Simpson
va.loale.a

3r

u": I ry:

Vl

+2.13260,7r
,,'mB gstg

rbelul

y;:;[r

0e4,e6

4(8

: -

+3970,51

lui 8[i, se obline


.Iui valoarea
Simpson

720,2b

7 z26,Bt) +

1727,3t4.10-4.

cu ajutorul tabelului 18, intrebuinlind formula

8.

s1

- ri#&

r;;: i ry:

16,7284+ 4(136,8265

4s6,538e)

2.429,7209

4rz,221bl

: _
'donatei

1'22!'?171'pt'53
3 .23 . 106

kl5,i

66,9096.10-6fr19i.

Rezultd

+ 8;; : _ (1 727,314+ 66,9096/rlgD).10-6.


Valoarea deplaslrii 8r,p
- g.aft.sin 0, se determin5 cunoscind c[:
ah: 5,00 m; sin 0 : sin 76 :0,97.
8op

l-

: -

Valoarea

8io

lui p se gdsegte ugor in funclie de /rr82, folosind formula

9:

9,

* Mr\r* H'92

unde pe,- 9t 9i 9, sint unghiurile de rotire ale nagterilor

(22)

(23)

bollii, date respectiv


de forlele exterioare, de momentul M, : 10 kNm gi de forla orizontali
Hr : 10 kN (M1 qi I/, aclionind in centrul elastic al bol!ii).
lnlocuind valorile gdsite pi linind seama de :
9*

y*Fr

6,27 "6n7 '10-6

42,A09 '10-0,

132

Calculul twneluril.or

se obtine

p:t-1328,81_137,959ft1g/,

(114,033

2,6645k18 h).42,0091.10-6

(240,65

2,3866krg r)6,7

*(19,173 +

10,035g1rr0/,).10_6

astfel incit
_- 5.0,97(240,6b I0,035gft,go).10-,j.
'\r'incl toate clatele necesare penLru afiarea \:alorij I*i
8r, '-:: ')oo + If18r,1 + f/i8r,3
+ S/,,,=1727.314
l-OG,g096tr8r
* (il4,03s _F
8np

8o

, se g*sesi t.e

2,38661.13i)6.7831 +

;i

+ (19,173 + 2,6645A.18 h)26,g021 + 5.0,g7(240,65 _


_ 10,0358i.18i)j10-0 :
Q29,t3 _ 27.714kga)10_6 :
_
(729,13
27 ,714.4.1019/,) 10_6 : 729,13 .i0-6_
1 1.t)856 g/

prin urmare

8r, _*_
f

aces

L caz, presi*nea

* -ije,13'1[i-:
12,085S
maximi

ft1g2

60,33.10-6.

\,a f i

/i,81, *-: 4.!0t'.60,S8.10-o == 24,1J2


kN,,,n'?.

Se cleterminl astfel valorile

I{r:
H,:

+ 2,3866.24,1J2 - 17 1.626 kNrn


19,173 + 2,6645 .24, 132 : g3
,473 kFi
114,033

c u nosci'd aceste varori, se po.


{iune cu a ju tor"ul f orrnulelor (16i ,

1l:7,,1, f

n1,

* Hfl;

-vr gi r{, reprezintd momentul


respectivd,
unde

calcur
--- -' a

\ialorile *{

,5;

A in

fieca}.e

sec_

N: N, * //, cosg.

incovoiet"or
date de for{ere ext"rio"r".-'Momentui-gi forIa axiari in secfiunea
i;;;;"rr;i". se considerr
pozitiv dacd produce iniindere l;-il";"
interioare
forla axial[
este^pozitiva
dacd produce

u' ,I;"""',1",*t

;;iiii.
""*p;";i;;; i, ,".ti"r*"'t"iiii"i".

:ifli#11.,""T,i,'J,Jr,'J;"';il:'i"r,,ii*j"ilb:'v-aror'e

tui tur,

I,Ip: ru;+ W,r, ; No: Ni,+ Iii,,.


Nf, se deduc,proiecLind, in fiecare r-cst, pe
normala la secIiune,
toate
for{ele exterioar" ai" ar""pii
'alorile
date .e presiunea raterarr.

"""rt"ia,

ct

E
J.

..'g

qJ

r(l

7l

F-{

ll

F-

Og1.r_{-!FqOatrCr{C>
an CD LO
O o) lG CD -t'r [- (F
ca O
O t\ "r?r F{ F{ aQ
OO(CF{\tteoE.cr-lQ
.y-,i
[,\ e) +t l- Ct)
C* S
y-{ r-i
-t f\X aI it

mrr-rAa\nnAAt.r.
.rw."-.a-J!v-vL

f-C-1rL-.qr(Oy-.rnfi
fLOOI=f\-i\fCiOCD
qihGii..n

Cc+i<oci(idX
r- r-i Fr Fi Ol an il

tn

Fr"

lilili

r i:- A.

r,'d,)

e c[*'T*

F.,i
CO

rtit-r.\l(OIn.DnC
@f".tr)mr.{

F{

C
C

iiiii"\i

il

ail

c)cr\r\(po:c.3(}
(}aCLO(oaat-{a\riO

c) cCI l.'{ 6 c c.c ca c}I o


ccoccmolc)Gc\ro

il+

Ot

ri
fO t\ 5|t
1.- C C> I-* CD 6) r-i
.rf,t\aeilq|JCCf-C^l
CD LO

z
CCCcO.+Fat-TaItO
OOCt.-OIoOyCqg
OCCrtoOa,tctlLO

.^l^a'

4-<l-\^ad*fl

qi

qtntlql^\

3:-3
-. OF--;l-:1
ii*rirtCl__rO
5t'--ft4?it':i.OlC
Jvx*;.'x=.-;:
-: -l -^i -: ^.i -^ .j -f .j

'h

F.i

^qq..n4tq
l_r
l-

lJ

(-)

l-j

ll

_)

!l

'-,v.4'sv

F,'1 Fi

iI

a\

il

f?

ll

a?

OtQC:Fle)F.iC"$Q
5clocrlc>m.$Q
5c.t"lC.lt\ff:g)t\Q
5rt\c)c)c)cC)O

I
=
.h

n4i{il6^q
\-/'vvvvvvv

'a

.!a

C) G F,t 'T cA a{ C '--n C)


O c: r0 CD'cf l\ eC c1) ii)
(i t\ qf r< Y-l at CF cO C>
tqtq.t
vg/wir'lww

ct

'\

[f,.1"

'-r

.AJ-i4A/-4-

cD

\i, tr_ c,\ c\ t-\


r.i r-{ r-r C\,! ft

ch

fr,t

Ft.

(A C\l G
':f' fI a-:nF,q^'
Ol l-- tg C> I-- '-e
<5itIDcat[-se

C> qo
'C) r.o

un{

(5ctiF$ocCIfd(sQeo
c\ co Lo sii cF r\ cc ce Fl
tiFiri(Ca-iLn0CCl{
C)COTtLRT\qlr-C

c's
qP
i,

qiiiqqq(

.AaAlAlm

n'l<\*..1

--

-{

't

Y-(

r-

i-

v-1

t-{

iil
Ji

-i-eirl^

.!l

-'Jv-rJ
--oaaicrcl--.aaI
^<,A.A^r\llriil
'O La ll -' aa il l]- La
l:-CTT.a[-F.l.l..

Al

t-

t'r

.*

\J

vryvv(

\J

\\J

vd

C'-trcqDCCtaDt-r-{OalancOFLnLnCQ

La

6hinAq^6.

-a

^-l

TZ

-iqOCD?O'5O-qf;Q
(t aC eC r< Fi t-l
Fr Ft
r-t lI

il:

Fr

O{ fll
f;t Y

N
iC

"r1

m
)
Md/s/rl^A..\+ffi64"1 b'd
i'J
L J .'J

!-

,rl Z

4)

Iai
f4
a

,c d,drin:p

'/n
AI
bl
ri

AM
E

c\t
il

.A
,A
rA
lUw!\J'#\v\+*.v

.4

.A

.A
.A
\.lJ
\t
.!\qiintn
y-i
r-{
t-i

.A
\i./

I j

-!]{ '!S

. r'

bid

v,

'

.^

.A

-a

rA

.,/\t.^Y

iiiijl

a{,
t+,

tffi s

. d

iF

. .

't

ql

4i^JFiL-J
ir'vl

\aa

\
\

\hiqiqqqt
AAAA^AAAAA^..,^A
Ur., L - . J i J

@c4ooooccccoosf00

t]

Yv
V/
-i.-r^3
.a
iA
i.l a S
e i
i d rrt
COrOp"i-t

. J

t\Ft\t\t\r\[\[\[\
.<Ji .r'|i \ti t#

\ii

':{

ldq

lriltlllNol
.^^^a^anaa-J
-J
F{
F-l
Fi

F-t

1r

-.lrt

F1

ra"l

H
t\

ta

{\/

1I

-F

C't

1.

.T

nl aI sI 1l
-

c\ 6l ll tr

+ai3

C) il
C) l-CI
-+1 c
.*r -a (5 -i
.rf Fi tf) -<
<t) 0O O
6lI tt-it). CO Cl LO
C)*Ta'-!.C
-l C\i
r,llil
lilr'i

^^
\j,,

c.c)

.a

/-t

\-i

\-/

t)

'A

'".,!

l-"

c-irirdir.r-.J

U
^*rArfrrA14q-4^

T-i

-^
\;J

lx
cll
fI
.A
-a
!]/

\,:J

^A
r./

Fi

Fi

F{

i-l

t-.{

Y,l

Fj

F{

ei
'.{

!'r

id/

Md.Fr^^
r4
'L

(}OOco':olor*
e -j4 rO (C C) t\

naa-ila?

.. ltri

Fi

F{

!-i

h^..hi\

y-{

[.\Ff-Fl-f\t\Ff-

-A
\*/

c1l frQ

-Lr

rr -,

--

?ntr

C\l Ln f;il

tq^qtq-.qt

itct*d

Q rO Cil r-< aA f,l [-\ LO tG


Ca r-i O cO oO o0 L\ Ct)
Flll^tro?xiif)(l)

\"7

C) fe -',t (D. \F t\ L\ I O}
r-{ !-i C{ il N al t-l

ilililii

{iirrlli

'tttt:

I
.'(/)

l.*'
Fl *'

fr ?#=

F-t Cl .t

tl-

ri:

(6

[\

cC

frzz
t*

q)

!a

t.l

ca \i

rQ (c

["- at

x.s4

Calculul twneluril"ar

se observr cr forfele indreptate de jos in sus trebuie si

Astfel, se gisesc :

se scadd.

\-e ri f

Ni', $roiecfiite lui pi 9i pi):0


- 0,1558.24,152: * 8,76 kN;
pi,
pl',
(proiecfiile
Ni'a
p;, pi,):2,83 _ B,4g 2,B6 _ g,94:
lli

: -

8,24 kN;

if;L (proiecfiile tui

+ 2,3fi

P'1, pi',

11,64

lr;,

p,,,

, p;, Jr;') * '&,2'+- 3,BX +

IZ,BB kFI

5,2g

2,02 kl.i

S,ZS+

*'"ffi (proiecfiile lui pi, pi' , p;, p;', p,,r, pL,,


+ 9,43 B,g5 + 7,35 11,4S + 2,A7
NL} {proieefiiie lui pi, pi' , pi, p,r, , pi, p;,
,
2,69 + 1,2,25 _ g,g5 + 11,31 _ 10,75
+
-

ndt'

tf,r

-I,1," i ]

.l'

Ni', (proiecliile lui pl, pi,, p;, p;,, p;, p;,, p;, pi,, pl, p{, p;, p,J
: 4,9_ 3,22 + 7,54 _ 9,4 + 4,71_ 11,64 + 0 _ 10,3 0 _

+0- 1,79: *25,6b kN.


cnnoscind valorile rui M ci
valorile efortur'or
*"'"r ry pot carcula
qi a, in fiecare secfiune, lnirebuintrina
formuiere iitt
6r: N+I;
A

N
o":
.t -

iI'

6,45+

unitare o,

'rt

l''

Valorile sint trecute in tabelul 21.


V"ubdrl"L3

Eforturitre rnitaro Ia rostur:ilc bolgaritor


I
fl

o
5

--

;l
nla

93,473
04,500

rt

47,9.{5
t7 3,47 3

0,50
0,5{i
0,62
0,69

I I1", 1.13

0,7r$

201,464
220.019
253,050
290,950

0,80
0,8s

n#
0

I
2

t)

o
4

,f,

1
tr

Tf

xy

ry_
lTr

J{

lrN

f-{

1,10
7,44

kNrn

klif

kNirne

rY bI
,

rr-i8

"1 Ty
daN/err:a

h-'i1{
Gt:**.*
d I,{r'
daN/ernt

0,526

0,0*11.

1SS,9,{{:

?56,732

0,1 66
1t-),154

0,052
0,064
0,477

186,618
239,460

4,2';i7

*- 159,65S

3,1t12

1",899

0,?98

151,16[}

3,S71

x.,039

4,0s3

59,31

3,1?ii

1,S1)f)

rlt$

(Jlr*

-* 1 1,640
5,399
7,572
4,996
17,630
0,21

f3

0,091

155,1 07

0,1 23

258,301
251,93 0
255,9:36

0,202
0,346

230,045
202,049

0,10?

- 0,gsg
1.,9"34

?0,7S6

3,?26

39,724

1,g11.

97,277

2,955
3,173

2,1{il

0,63CI

2,{J1.4'

2,42'V

x,429

Rez

135

CaLeuLuI tuneluritor de cale feratd,

3 Scada"

Verificarea calculultli

fac e eu formula (tg)

se

slZ

1
L

T ]Ir

9,94

trnd.e

- p_

. 9,76+

3,04

:lfcls

a
H

&fo qi

*Io

/uk'

& fiind momentul total +i momentul de inerfie, la talpa tunelului.

I
I

7,a7

6,27

abelul 2 2

Iilemente neeesare verifierlrii exactitdtii ealeulutrtli


t-r

NrI

Irt-{

kN/mg

10,526
0,1 66

96,00

1010,50

68,31

-- 10,154
-- 11,640

50,36

11.3.{
511,35

fr,r

Nr.

rostu-

lui

k}{m

D-_
L-

M
}f,

KN

CTT}

93,473
747,845
173,473

12,61
1,46
---_ 6,87
6,7L

191,143

2,82

2A1,464
220,019
253,050
290,950

*i.rO

P;',) -::

6,45+

0
1

are

/r

t)

61

L)

(;

l"

:lul 21

-.tr4.1,30

7,630
CI,z1B

4,42

0,38

5,399
7,572
4,896

__

38,17
29,67
23,44
x 8,97
9,02

104,506

15S,83
777 ,49
92,20
159,02

nFn

')

/tH-

,')

6,$7
0,08

In tabelul 22 se glsesc elementele necesare acestei verificdri. Aplicind


lui Simpson, pentru calculul integralei, se obline

ormul a

sl2
1_

---_g

E
L
I

2(-

511,35

)J
$0

t1
i1
r8
)?

159,83

q :,

9B
34
71

[1010,4eb

+4(11,244- 444,J+177,4s + 15e,02)+

\ry

:L

i #:#
P

Rezultfi

g2,2)-

0'21'8'4'03

,Adg -= -_
- IF
-

0,0881
:

1,866'10-u;

1,4606 - 10-6

6.10t

s/3

*5 ff
0

+ p : (t'B6O

1,460S)lO-o

0,4054.10-6

136

nlculu'{, tunelwri!,ar

lntrucit termenul 0,40b4 este subunitar, rezultr c[ intregul.calcul a fost


efectuat cu suficientl exactitate.
Din tabelul 21 se vede ci eforturile unitare obfinute pentru
din bolti, in fiecare secliune, se incadreazE in limita iezistenfelor debetonur
calcul
la compresiune gi intindere.
De asemenea, efortul unitar pe rocd, ra talpa fundafiei, este mai
mic decit
rezistenfa admisibili a rocii.
+
Prenr
NEt" ru a e1
:nliia mai bine rezultatele ob{inLlte? s-au trasat in fig'. 133
evvt{fi(.eiln
ultr"in5ito;
0frfr rel g di
liaagttrdr{clar
?ITII.e caracteristice :
.{ Ir fr'(I tl,
{.d
dee pllrrssif un*, ohtinuta cu a jutorul excentrici t6{ilor
la r'{}sturi
::- i{\{ tlt, alre ccaR I'tro)r valori au f ost i uat e di
fe
n
tabelul z?. f:uilba cle presiune
JV
V j
.Y
ES terr
raF
ep ort;at il la
a t?18,,diana bolfii ;
rli,c"{J'r ITlt
1tr monientelor , raportat5 ia rnediana boitii
ad:r'rul de t{!,!:,,ttrr{ti ili Er;asi Ilis:el, rx{.rlrtat
relii. Railierul cle'rezisteniii se consiclera ca
rerfect incastrai,e in ziclurile clrepte ale cEpasupra radienrlui iie i'ezistenta ie consiaeix
llar,a tuneiului, fiincl ctiri jatn dc .ios in sus
1

L'

ft

{"

,TL

G.

"

{l
'

31ro

-==

lr-2lt

rl5 dati

cle ziciul dr.rpt

:i radierului
lrept

cdptu;elii ia baza

"

.e (fig. 135) se

Iloscute

l{,

.yi

ia
tI

n centrult

las

lic al i:ol fii

,"

Ra clie rul fiinrl cr:nsideraL incastra f , rotirei,r $i deplasarea sint nule,


clec

p-=a..._:{}.
I

{n felnl aeesta, rela{ia

&

___-9.

-stsi

t{,

Itig- l:i5. r;orlcie

care. ac,tiorieazi :r$uprn

rnrlu

"

'adi-

clevine

*,a," -:=0t
ff , grn + hr* :i) I

\l"li
fil
b'l
---s
I
I

(l)

cle unde

3fr

_-

grr

t24j

lro
- t ;" Hr':-*
r

A*r.,
't.-

{rr"
{25}