Sunteți pe pagina 1din 100

--

-t: , *

r{"A^esNsTHr{rllqnseu gclNFt;r{,Etr|TI,o't4 L,t


tvg.I.'-5!l-AT(

A 0!N BUfrURE

\' wWr.we#edtud ,5Tffi$ffi&nfi

ffiffirue&ruHtffiR
- giJf;F! 'F-q&w trffi &fl,\fi
ft+IiN'tAi#

;.;;--AuTontzAT de Mln. Instructlunil Publice pentru scolila

sJtundqt-,rljtt9tle-.g[]i!!|31 ry-*.$

TIPARUL ,,OARTEA nqf*nruepSeA"

'* ffiUCUftEFTI' 1927

'

!^

ALBUMUL
ISTORIEI ROMANILOR
CU LAMLTRIRI PE SCUR"I ASI]PRA E\TENIMENTELOR TNSEMNATE
tit:.

N. A. CONSTANTINESCLJ
CONFERENTI,].R

l-A LINIVERSITATHA DIN BUCURE$]1 .'.,qr.".

ruisl RoftlNfAr c CAR,TEA

)Kt

l3ucuRE$TI,, 1927

l;.

,:

' " .,.,


.. r
:

II I p ,\\ R r\ I I

IJ :,v u 'I,

','.

r.V

.(. A R T E A I( O M A ]\ E A S C

It{

LC){l DE PRUI.';\'TA

l)e oarece publicul cel lnare qi copii de qcoald, c6,rora nu le sunt accesibile lucrd,rile de specialitate, cunosc prea, pu!,in sau tn mod fals Istoria patriei qi a neamului romd,nesc - Si mai cu seamd, iconografia personagiilor istorice era o nevoe de mult timp v5,ditd,, aparifia unei c6r{i care sd, Ie popularizeze, pe ca,lea cea mai atractiv5,, a unei serii de chipuri qi icoane din trecut * Incd, din 1925, congresul profesorilor cle Istorie adunat 1n l3ucureqti a relevat rnarea lacun[, a lnvd,!5mf,,ntu1ui acestui obiect, lipsit de materialul didactic cel mai strict necesar. Preqedintele Comisiei lVlonumentelor Istorice, d-l profesor N. Iorga a oferit in scopul editd,rii acestuj material necesar, cliqeele Comisiunii-iar subscrisul rni-am luat sarcina

planului ini$ial. fn curA,nd tnsd, qi alte greutd,{,i de ordin materia} (lipsa de d.esenuri clare dupd, stampe qi fotografii, precum qi enorma cheltuiald, ce comport5, fabricarea cliqeelor zincografice) m'au silit a renun{h, la planul inifial, a cd,rui infd,ptuire r5,m0,ne un d,ezid,erat al viitorului* gi sd, dau, ln proporfii mai reduse, cu materialul propriu, la care s'a ad5ogat un numbr d"e cliqee de la Academia Rom6,n6, Arhivele Statului, puse la dispozitie cu mult5, bund,voinld, d,e d-l profesor I. Bianu qi d--l C. Moisil conducb,torii acestor Institufii-pentru cari tmi fac o pl5cut5, datorie a le aduce mullurnirile mele, precum qi ed.iturii Cartea Rom6,neascd,, pentru un num5,r de cliqee lmprumutate. Datorit[ acestor bunS,voin{e, albumul poate ind"eplini una din con* diliile esen{iale popularizhrii: un pre{, eftin in c6,t, sd,-qi poat6, acoperi costul hd,rtiei veline de lux, al cartonatului Ei t,ipamlui. Am c5,ut,at sd, rlau scurte notile istorice chiar in afar6, de explicanecesa,re cliqeelor, pentru ca cititorii sh,-qi poatfi face o icoan5,mai {iile int,eresantd, d"in desf.S,qurarea evenintentelor trecutului nostru, numai ur"mirind chipurile ce se succed pe aceste pagini. Pent,ru informa,tiuni rnai largi poate servi Istoria Romdnilor pent,ru cl. IV secundarS,, ajunsd, la ed. \rf, a autorului, Istoria Romd,nilor de Xenopol ecl. 1I in editura ,.Cart,ea Romd,neascX,'n qi nenumhratele opere qi studii ale d-lui Profesor N. Iorga.
Februarie
1927

lntocmirii unui Album. Cliqeele tns5,, pe care C. i\{. I. a putut, sd, nti le punfl la dispozi\ie nu erau suficiente pent,ru lntocmirea unui album, care s5, imbr5,{iqeze toate laturile vie{ii culturale qi politice din trecut, potrivit

AUTORUL

N. B. Cercctali tabla gi indexul analitic al ilustrafiilor, la p.94

/.r '] i- i.,


Y".\='*

98{
I'

I" E,POCA \rECMXL DACIA LIBERA

&tt"

r(
Dacia veche

ij5:rr..llr
rege scit

I
I
I I

4. Stegarul Daeiei iibere

1C')

tx
r.+

5. Sabii dace gisite in pdmAnt (Ac.

R.)

i;;'i;;l

F.iqirti ;l c.iii

i-a alungat

Dacia fu locuitd tlin cele ntai vechi tinrpuri de .Daci 9i Geti o ramurl viteazl din marea nafiunea Tracilor. Partea ei de rdsdrit a fost lobitl un timp de cetele Scitilor din R5sdrit, cari au dat numele lor Scitiei minor (Dobrogea). Ce{ii ridicX steagul neatArn5rii gi alungd pe streini peste Nistru'

llrg;rtttl lui lJuercbistr iri conrParr{ie ctt rePtt[rliclt lornanl pc ll rnul 50 iriaintc clc IJs ti. CapLrl unui rege tlec. lllust in Mttzcul llritrnic;

S. -l-r'crlctr tl:rt

1)..,\rca;ul tlac

l(). Nlonetl;i dacl (Cr. Num.)

12

Scrrtul.il )acilor

I. ,\r'rrrtlc [)rcilor

(C.)

:F
g,f

-i,{
Dacilor pedestli 9i a Oelilor
calafl 13. Statuia

tlc urarnrurl a ltri Ilionisos sau f3acltLts, zeul vinultti, clsit h Tomi (Clv l.1

Femeilc Cacc chinuesc ,)riz()nierii t omctti

Chipuri $i scene din viala Dacilor.


Regele [Joerebista intemee cea mai mare stepanire a Dacilor, o adeviratd implrdfie dela Bug pan5 la viena. Dacii, desbdrali de patima bxuturii (cultul zeului Dionisos) ating prima treaptX a civilizaf iei (au arme de fier,

scuhtri, artistice, monete, cet[fi de piatrd, haine tesute, infanteric discinlinatd si cavalerie inzioati).

r(j. Zidur.i clc cetate dacir dupir ,,'oO. .,r'Hll,l.

,,

'gAUffir,-.:;ff.,
tl{,ordine ptniru
Sa

:rseditr

lni isage tu z ei

19 [)ecebal nreferi moartea decit sii tr'Siascii

in

umiLntir

'"i?:,,i't'

irl!.

,'.

i;,,r,li|',r,
lq:::'rlllllr

",
t

7. Irrrp:ilairrl Tt'airn, cuitt e scttlptlrt pe Oolunrrrr clela Rorrla

(Xru. l.)

2{) ,\loneda lLri Filip

Arabul ((l.ll.)

21. Trecerea

l)rrnlrii

1a

anul 101 pe podulde

vase

tXen.

I).

22. Ciolumna lLri Traian din piafa

liomci

Cucerirea Daciei
Traiap,iilpiiralrrl Rpranilor, sc hotlri sd lupllegdmAntll ruginos al lui Domilian;i fiicu doul rizl-'oae Dacilor. In Prinlrtl j trecrr llrrnirea pc lrl potl tie yass- in al doiiea pi poclul de piatrii dcla Severin gi cuceri Sarmisagetuza Decebal se ttcidc

DACIA-ROMANA

23. Toatd Columna

lui Traian din

Roma este numai aqa impodobitl crdncenele lupte dinlre Daci 9i Romani.

.u

chiPuri, infS{i9and

25. Ruinelc poclului dela

T.

Severin

26. Monumentul dela Adarn Clisi lTropaeun Traiani) cum se vede astizi.

2?. Xlonumentul biruin{ii din Dobrogea. (Tropaeum Traiani cunr a fost).

Dovezile stipAnirii romane

in

Dacla.
Ztt. Domi{ian.- lrnpdratul care flcus legdmdnt sh pliteascd, bir Dacilor

Pretutindeni, dela Nistru pAn' la Tisa, pdmAntul frdmintat de lupte 9i subjugat Romei scoate la iveald : monede, arme, vase, inscripfii, urine de ziduri de cetdti, orage, poduri, drumuri, etc,

tTt
I

dl !L-llr

:l'+l (ffi lt#. EI

29, Cetatea Tropaeum, ruine dela satul Adam-Clisi (CMI IV 167)'

ctiTAt,q fRoPAEv^\

l{J. Planul

cetItii Tronaeum /CMl lV'

16?)

linsl Clui, din

31. Fibuld de aur gdsitX la Apahidasec.

32. Basilica din Tropaeum ruine (CMI

IV'

189).

1/. Servia (Cr. Num.).

ca agrafS.

Dovezile (urmare)'

in ruine de cetdti romane pe pdmantul Dobrogei si orase (scitia minor). Ea a rlmas sub sttrpAnire impXr{teascl gi dupd 271, pAnS' la nXr'5Cel mai bogat
lirea Bulgarilor.

33, Planul basilicei din Tropaeum (OMI

l(i. A,Iarcu Aurelirr, Inrpdratul filosof


lFi

:i

1. I nrparliul .{ugust

L:qionarLti 'ror11ln

Jll. (-ctiteanul roman in togii

[)e acest fel pluteau


I

.12 Corabie romani. mr-rlte pe

)rindrca noaslri.

Via{a r0mani

in

Dacia. (106-271)

ll.

13agaiele ostagului roman

Rorrranizarca

Dacilor

cu romani, clureazi dela 106 Panii l:a'27 1- l)acia c acum o PXrticici


din lllarairnpdruitie : ochii ttttttror sc indreaptti ia Roma, de unde radiazl prin religie, ogtire si negof, moda $i suflul vietii roln;lne in toate p{rfile'
,l:1, Z(

;i

colonizare a

ilor rc,mani li se aducea ca jertfi : un taur. o rrac li un frofc


(Sttovetarrr ilra

q--

rI.

E,POCA NA\/ALIRILOR. (271 124,1)


PARASIREA DACIEI

ldsat Dacia
1 27t.

'tr5.

Tezaurul Cotilor ascuns la Pietroasa cdnd au fugit. (Arhive)

-18.

Aurelian intrS cu triumf la Roma cu regina Zenobir prizonieri

{6-{7. Vasc vechie gdsitc

la

Apahi,l

', ciini tle argint ctin

sec.

IV d.Chr

-?(a

r;er1.s\)

.(/

rul

luii tOMHAR(iS)
Apahida.

i{1. lnel gotic

Xn;
,19.

I)acir de la'anul 271 ninri la


au ndvhlit I tunii'.

375

51. I)esemn tnodern dupl un tablou, inflfigiuci nlv5lirea Hunilor dela anul 375 cind au isgonit

ne Goti clin

lJacie'

52. llare de aur glsite la Crasna (jud. Treiscame) pecetluite pe timpul

lui Valens in Sec. lV d. Hr. iArh)

g -T'

3+,

R"}t'+

54. Dacia pet impul nivdlirii:Slavilor 9i Gepizilor

55.-Dacia pe-iimpul nlvlliriiBulgarilor 9i Avarilor

53. Un ' prizonierslar, (X

5?.

bulgar. Jar bulgar.

58. LuptE intre, Bulgarii si Avarii (X.)

Dacia sub ndvdliri barbare. Gofii incep nivdlirile in Dacia-Aurelian ii bate, clar le las5 Dacia (fdrl Dobrogea) in seam5, pentru a lupta cu Zenobia 9i al{i barbari din RII)acia, cum o dovedesc barele de aur, vasele, monedele din
Ia Pietroasa 9i la
56.

slrit. Sub dominafiaOofilor

viafaromanX lAncezegte, dar totuqicontinuX?nl


sec. IV aflate=

Bulgar ucide rrn martir cregtin.' It4iniaturl clin sec. XI tXenop.)

Dupd Oofi ne-au stdpdr:it 9i Hunii 1375-453) apoi Slavii (fig.53) qiOepizii (f. 54) pdnl la 558 cAnd nlvilesc Avarii 9i Bulgarii 1f" 55) pdgAni
cari persecutil grozav peDaco'Romanii cregtinipAni
se

Apahida. Atuncise cregtineazd Daco-romanii gi chiar Ootii. :


creqtineazd 9i ei(f, 57),

III. E,POCA E,ROICA.


INTEMEEREA TARII ROMANE$TI'

b9, Chir:ul regelui Stefan'care cratinat

1000$i ne'a rdpit*provincTile dela Tisa

ie Uneurii

PigAni, la anul

60. Dacia pe timput ultimelor niviliri'

niatrar

'

01. tsiserici{ cioplitii intr'o stana dt' (in rnuntii 'Buzdului) pe timpul ntrvtrlirilor barhare' (CMIt

62. Un episod

din luptele ronrAnilor cu Ungurii.

1(.gi'i V"OlltCet5teni Mugcet colful bisericii' CMI,VIp

63. Una din vechile cetii{i alc voevozilor' Cetatea 9i -schilul


S:)'

66.

tinritele ,,Tdrii

RomAneqti" la 1352 Basarab I"

cind muri

ti6. Ruine din lCurtea de Argeg, prinra capitaliiit "l'. RonrAneqti.

Intemeera domnlei romene,


DunS anul 800. Rominii au sclpat
de Avari 9i de Bulgarii p[gani' dar .in lcrcul lor de popoare ;e"!i;;'U"griii,'F...".gii, crtirtnii ;iTtitarii, puhoaeputut forma silbatice din Asia' un stat timp de n'^au Loviti din toate patlii"-ii"iere incetar'e, RomAnli

;i

64, Basarab Intemeetorul Tflrii RornAneEti'

ii*'rni.-A. ,"i.'pii nici barbarii n'au isbutit a face'stat aqezat, pAnS--ce.$tefan cel Multi voevozi Sfant a cregtinat p. unsuri (1000).9i a pus.bazele regatului Ungariei. unguresc,' Tot 's]lrri*"iii '.Xi.pentru a nu cddea^sub 1ugul. clzur[ in luptx .u .f din oitpelrii,-t.-[u tlng.rii h;;-Tti;tii " itbutit, peste vreo- 3u0 de ani, Basarab romena' Arye$, sd intemeeze prima domnie

ri7-f iE. Sceni din biitilia

(aflatri in (-ornicon picttrm

in rrrun{i ck,lla l33t}

intr-c Calol Robert gi Basarab, clournul o Yeclrc r'lonicit utlgllrtllsca iA, R.1

lirrii

llonrlittcali

{ill. Piatra clc pe nrormAntul lui Negru VodI cum i-a zis poporul lui Basarab L aflatd in Biserica dontneasci

dela Curtca clcAt'geg. iA.lll

I irrg rrlii ne-au liipit Llanattrl" Oligaua ;ii Aidealul intrc ani 1000 9i I l0t), dupii luptc grcle ctr ai rlo;1ri. I'c la 13t)0 voihu sir treacd. ;i muntii Carpafi clal biruin{a dela 1330 ne-a ln"iutuit {ara dintrc rtrurr{i 9i I)ttn5l"c rlc crrtropir.ea ultgureascii. -- Fstc risboiul penlru independenfii - al N{unleniei - si pritrra isbancll lrtare a

Itelllltlltli nosll tl.

?0. Nicolae Alexandru Rasarab (CIll') it restaufat-o' l)ornn: 1352 13ti4. l'ortret la M-rea cimpulung, de pe timpul lui Matei Basarab care

a organizrrt Fitrl gi rlrunagul iui Basarab, cafe luptase alaturi de tat5l siu este ccl cafe zidincl cetifi 9i ora;c biserica romanl aducind un mitropolit la curtea de Argeg 9i dar peste 20 de ani, Niccllae Alexandrrr Voevod luase parte la rlsboiul clin 13311 'l-Xtari au alungat pe asociat la Domnie, face pace cu regele ungur Ludovic 9i impreunl A, dupl numele tathlui sru' din Moldo'a . El ocupd paiteu ,te Sarl a fdrii, cnre s'a zis BASARABI A/tormintul lui e in Biserica man5stirii dela campuluttg.

71. Radu,

fiul lui Alexandru, pios ctitor de mAni4stiri la Tismana 5i Cozia portret Ia Biscrica do_mqeascl di1 Argeg unde a teiminat pictura (CMl cl. V. Drighiceanu).

72. flis. Domneascd adictr a cur{ii donrnegti, din Argeg cu mai vechi morminte romAne$ti intemeiatd de E-asarab

cel,

(CMI cl. V. Drdg.l

?4. Sf. Nicodim intemietorul viefii cAlusirresti la noi adus in lartr de Vlaicu VodI. (X;

'

Picturd la Trsman
1

75. Mdn, Tismana --- una clin cele mai vechi m-ri ale Jdrii. (X )

Domnii f. Romf,negti dela interneere pAn[ la Mircea:


1310-1352 Nic. Alexandru 1352-1364 Vlaicu Vodd i364-1374 Radu VodI {Negru) -1384 Dan I 1384-1386.
Basarab

73. Radu I Basarab, frescl la CArnpulung. (CMI cl. V. Drdg.).

16-77. LuptAtori romAni dela

1330.

80. Nlircea. Desemn din.'lorga, Hist. des Roumains

81. Monete dela Mircea L lnscripfia e in limba slavond.

ffi-l

78,

Mircea L,,cel BitrAn,'(1386-1418) ctitor al Co_ziei impreunX cu (1418*20) Ac. R.

fiul slu Mihail

t_-'
V-votl 82. Impdratul Sigismund, aliatul

lui Mircea.

TAna BoIfiaNAASCA
p

hurpul

luiltrt

MOLDO/EI
Bd-rn

ea cel

{L---""^;,

83. Hotarele stlpAnirii 79. Baiazid miceldrind pe prizonierii francezi, dup51 'bdtalia ddla Nicopole 1386.

lui Mircea

I.

MIRCEA cel BATRAN

neviira Turcii la Dun[re.

,,cel mai vtteaz gi cel mai ager(' dintre principii Europei creqtine in timpui cAnd fine ?n loc timp de 30-de ani Oet6liile dela Cosova,Rovine, Arge9, Turnu, (Nicopale, Ialomita etc., dar pierdu in ultimii ani Dobrogea, robite de Turci.

.ra'

fi-ii

Sli.

,\{-rea tlin sf. Munlc (Chilandar) stil bizanl Itt;ti c;r rrto(lt l tlr cr,rrsl rttctie l;r rrrri.

Sl. \1-rcl (lozi:r. zitiitri clc [tiliea, refitclrtri tlc Brittcovt'rurtl. (CA{1, I,9?i dupii ltictLrrl ltri l'r'cziozi irr sec. XIX.

$7. eetate feLrdalii din A1;rrs. Mircea zidi 9i el cetlfi la Ciurgiu,

alte locur.i, la fel lu acestea. - (cele mai yechi au fost Severin gi lTurnur,

gi'n

85.

Pccctea

lui Mircea pe cearii rogie, carc se atirna de scrisorile 5i clccrttelc tlomneFti ihrisoave).

88. Cetatea Fdg5rag,

Mircea era 9i dnc( dc Fdgdrag. (CN{l

reziditi la

1613 de G. Bethlen.
fasc. 48).

l:..

,l

:l

::

fl.il

\i
s9. loan Con'in de Httniade' Iigur';i in ct'otticrt lui 1'hurucz iXctt.) 1-'{). Sieriul t1c pi:rilri,
:,1
'

ctt

chip sctrlptrt

"...
lll.
viteazul rontirr clin Banat'

i,

,i:,

luptelc lui cu Turcii dela 1441 *l1nH tl fn p.T viizlr Ungririei 9i Europci crtsltlle

llti

ltr:rtt ("crt r itr' Pantera 9i sp;rtl;r ltri Ilavei Chcneztr'l

':
..
,,

ai.i: .la.
a,r..

!:i,

../

I l, Cttaler Ristrif i
il2, Sibiul

t"t:r,nr.pe.

ctr lloldovlt, Pc tirnPul

tul '\le\'

tlitt

sec. X\i

l)

cel P,iln

$i Pina irr sec. l5'

fdcea conrtr'( intin-s

de zidut'i

fnc,

r'tt. go! cu \ltttrlt'tti'r'

95. Nlert'i Colvin, r'egclc Ungrtici, dt (CI\I.


Ittltn rilnrarr (Xtrtt
)

-,".r"*,,,ui,.;,;'a;;;;';;;;;. -'
N.

AttDEAI-UL,r.r.,brt1'cgilolLJrroaficiprclall(X)d'llr',averrcirttrttircdistirctat''l:jlll'l,u;.j,lllllrll;j. cat'-' fu al cleiilca aprrator rr'ur de Ituniatle icerrrrilc clc Su'tt'in, pin:i att'rcii ,ffi;,U:;;";;,.;';;",;; -..,...,-,.,1." 1,.. /Qil.irr F{rr*arv (Sibi'' Bra;or'' pe ci'rr saiii lacc*r s,r irrfl.rcascl corllertlrl ett.ra;ele lor
13istri,ta,Siglri;oarltetc.)Itt-,tlririiierartbralrrlclcaplrarcal{irtt,
Islurici
Il0!}ie1ril01

A. Custirtrlirrt'stu,

INTh:MEEREA l\{til"trX}VHI : lli!rtlstia Br:gdrln-Musatinilor n


1

lrt;. Iiiselien ciin Rricjinti, zidil;i cle Bosd:in ccl cu cele mai vechi rnonrriiite donrrrc$1i.

flitrin Irricnrccior.ul, ({)}ll lhls)

-t

ItB. Morrnlntrrl

lui

[]ogrlrrrr

lrrtclncctor.nl, l;r Rridlttti'(CI'li.-l);ils)

lfi0 N\orrrtitrirtl lrti [iotrrrrrr Votljr ir R;iil:ititi {( lt'll. lt;rl5).

tl0. N{orm,irntul ltti l-rtcu Vodri l:r lliirl:iuti ((iNll

BOeDAN, vDe\'()dull

lrrararrrilrrrteatt tleserilecincl

lrr

1359 eu <vitejii> siii in f nrrr bourilor, puse bazcle <Jiirii Moldovein al cloilea stat rominese. Pieirele teestt"a cle morminte le-l pus $tefan cel Mrrre in loeul celor vechi.

Urmagi:
Lafcu Vodd 136+--72 Ronran I 1:t03'-q4 lurg Coriat. 1372-77 $tefan I 1394 - qS Petru Musat 1377*93
lui Ilogdan Vodl: ,,Sigiliunr Capitalis Cii'itatis Molrl;rviec. terrae
IIol clalicnsis",
102"

l{)1. l)ecctia oragului Baia, capit:rla

l{-fea Ntanrt irit.

cle Pctnr

Nlusat

('t\1

1{r-l.lRniniielRis. catolicc clin Blia (Xenop. IIr

,\ccslc chipuri sttnt custttc


Lrn

1()'J.

Alc\rin(lrll

plt|lfii

,,auiocra1orLtl" (irnpiiratLrli i\'lolclolei cu clcialnna sa t\larina. in lir rle utl trtegter al lui Alexanclr'u pe crre s'a gisii lt N\(,scoVil, lual cle Rugi tle la ttl::e;r llistri!a'

101i.

11-rta liistrila, zitlith cle Alcx. c. Bun,

reiicutir tle Al. I-dprlslleanu.

rXen.r

lina'I

1()5. I)riura ,\litropolie Succ.l,r'a, ziclitiL

rL N\olclot'ei, azi Bis. Miriiutj, (inaintc cle restauLat'e , 'dc Alex. c. Bun, rcficuth de $tel'an c. M. tCNll Balg).

intocl.ltirile ce i-a dat ;i c.1n'rluirea sa cnel'gich Intctttce Mitlolrnlia Mtllclor,ei Ctl scauli la .Sttceaylt 9i ctrrnintc. $i rlouii cPiscoltii, (:eteva m-fi, iLrtocnri carmuirea in {intttttt'i
N'lolrloYci

Alexandru cel [iun, 1,i00 1]ii'J este al cloilca intenrceti,r al

pIir

(jrrrletci

cigtigri

I'rtcrr,{'ir.r,

dela Poloni clcla Mttnteni"

}i

[ilrscu'altiu de' .ias


1t)?. ,\largareta, tl o:rttttra lLri Alcx;ntlnl (Xen.)

DOMNIA lui $TEIIAN eel MARE in MOLDOVi\

sfl ffii

to8. $tefan cel Mare, chipul din Ei'lnghelin dela M"rea tiumorul. iXcn,lV)

109. Chipul lui $telan la 11-rea Vorortel

ziditd la l4ud

{CMI

Bale)

It0.

Pecetea

lui $tefan

r:el i\'lare rXerr. lV)

$tetan eel ffiare, 145?-:1504, a eorrsolidat principatui Moldovei prinir'un;irag de cet6{i, ridrcate sau refAeute de el gi prin oastea de 10.000 curteni gi 30"000 rEzegi, organizagi de dAnsul" A fost pavflza Moldovei ;i eroul cregtinI= tllii prin cele 3b de risboae * p'urtate,cu tofi vecinii'*-protectorul ortodoxiel Ei artelor prin ceie peste 40 biserici +i mAnistiri ce fac fala Moldovei pAni astzizi.

2t

112. i\laria. friea

lui iladu
14Rtt

intre

sofia tul $telan cel Martr 1bl1. (Xen. !V).

11.1. Eleua,

fiica

rndritata cu loan

lui $tefau ecl Marc, {Xelt' fiul I'aruirri li'an lll'

,iese$!r dupir un rhtP te'

i5. Maria Lloanrn:r i1'l8L))'

Chip la Sf. Nicolae domnesc laqi' 1t6. Evdochia l)oamtla, so{ia lrri "$te{art
er:l Mare {Xerr'

,Ilo*t*tur

lui $tefan cel Mare pe patrafirul


l)rlbrorir! (Xen. l\r')

t'srtl .p* o Perdea{'deli


l)ttlna

I\'l

cic 1a

.\oliilr lui ltelan l-vdachiu tlirr Chiev (fiicl Elena) l4b3-01]'


,llariu

lirt

4i7 'l'lnngqt, CornneRa, 1472*1

,l4uri.a, iiica lrri l{adu cel frutttos, s'4. ca fiu;rc iu 1480 9r ii suPravic{ui panh la 1511, avAnd lllama ltti lrctrtl-llatel' t3ogrlan.]M;rria Rare; clitr llirltrrr

rnaritat cu $tefatr

t.I

$TEFAN cel MARE CTITORUL MOLDOVEI Apdritorul Europei qi ,,Atletul lui Hristos"

t17. Familia lr,ri Stefan VodX Ia bisericr Sf. Ilir:

ling[

Sudava. ziclitii

in

18]8 (CA{I, Balf)'

118. Stefan cu

faurila;el are un flurnos

pir

bloncl, gi urustala ropcovauti, la bis.

Pitrlufi

(CMI,;Bal1

ll9. Clrilir nouii, $ul) frrrci. Vcrlcre pclr 178()' Cuccliti dc piclilrrti 1 lSl, ll 'l-ulci'
$trfrrrr
1

105

rlcla .l!ltttilctri,

\1
'1

.!
':

u2. cropotnit,,:T;'i),,il.id,h,lfii,lll"u?'i:il.,'5...'l;i:' " zidit-o


12(|. M-rca Ritsbocrri, 'f,lii,ifil

$tefan

zrtlrll irl lll19 pu l'rt:ttl slingcroasel crt ltttrcii la 1 l7U tttttl'' ;rrr Pi(r'it l(ltlU(l vilcji
ctrt.lt

tri.

((

lNll. l.l;ilfi)

l
i
I

;ffi
dj. '*

*t*f fiT**$, [*H[$t It-ffil*ffi?*{1 lqfIr ffi%*1i -"*-** .-.-**---*-'r4;. W.;


t'i"**-sPs'

#;p#l,ru;,,;,,i'1'1t

l$$i{$l{*i{:$ffiI$d f-fn
riryr fE.

*r*{$ffe{ $?9

rY'

li. t.
I

L,'
!

t':.,

F',
I
l

123, i\l-rca Pulrtr dtrplr o stanlph vcclte Era o adeviratl cetatc illtiritl cu ttttutttt l:r t.,,l1rn.l.

l:,

'.

lJl.

Pis;rrric

iil

liter-a fnruroasli iL iltr;tcril-ot lrri-!$lefan la Nl-rea Tazliitt,

ziclitri irr l4!l? tC',Nlt, tJalit.

12.1.

$tcfan cu

fiii

Bogtlan

gi

lretru, 1a Il-rea Dobrovil! ziclitd Ir 1504. piotura clin

tiJE.

(CAll,

tsal5j,

.f"1i ,&F:'
.:
.,

121i.

\"iatl l'r:pe5, _drrrrlrrri. I . Iiotrrirre$1i alir{ Ia 14b?, r'ival irr l,{{i:1.

ial alirt iu

1.t?ti

(Xrn. I\,)

Sultruiul llahonrcri

II, polirct (liollnnr ijllili.

rle pictorLr'l iirrlian

ir|cti Lllrslrlln irr [{?{

pficten, (Xcn. lV1

J?s irosllnrtnt clc,iui. l"isericl s1.

I)ar.asr:lrria, l(.-Salrrr, zir.lilri

tlc ftrl,rr

((_xl1, IJI)

,l-

i."
.

(.' .

!.

.'i

":.'i

(.:'

',

;.:.,:

i.,e.{,..r:

l ]0 ,r\lt sterg cl:iluit dc $telarr Vorlri M-rci V,6,4raIu cu chipul lui Sf. Glrcorghe patrorrul ogtilor lui $lrfrin (r\. l{.) Irrscr-ip1i:t e ttn sitttplt.t troprr" ll sl':rnirrltri. [Jinc[aceriic )rri $tcfan pcntru rccasl;i nr-re: Ll1 l]ol l)(iil

titt

ctrt'altii, Llrt lritl)czlu', ocloilfc. Ilogclun firrl-

in

1317

titli rrrr lrrr-Lr, (1. Dogclau Au;\c. 1.2l

l)csir.

l),

VEDEREA SUCEVEI.
r:

u c-

fr 5 !ft -ti

: .-

'*

.: 0l -c .",
>/.

,J

- /i XU =
@=

J"
2a

7A
6-O )q bl EF *l

d?

= '6'n
/a

a
I

* o

7
I I i

liil.

{.etateaL'Sorocii

sjgrtr rii ridulilu fiiir

l.rt llilrrl r-rsirului 1u zir..ljhr:tie !tc{arr t-:t Jr;l/n el-tri i;r i ;ilalilor r'1il1r :";l ir;'isli:ii srrrrt rlr la S{9f111 flljll, \'lt 8,,).

;d';isi;':;;:*'9";g
I i''i, ,(-.rtaleil Sofoc:r, r't

rlrt't iltt:rio:rri"((.rUl, \r{l

sA

,,1_1,,

ii,'

il

jil5.
c'r{"{e.r

Albi it.Mt)

l'u1111)-,,1ir'. i.U1tt1i

lrlg$nr:l intr ' t rt;r{e, (Sec. )\\:1. "

dr

lcrrrrr

:._

::

.-i:.::.a.
=a-.

--

='

13C. cctaiceAlbii. r'ctlerr

p. 1.,'17i0 cr^rrrtl o iiilcr,n Trrrcii Sc viitl ir.i ta.Uuti tie cei:rti. una iiiiralta. l)iinra est' ccr qcnor cu ii' t-recrrtii eer mare1, f-oul citactela .rtlaosii de $iefane

i;l.ti-iSr,iiltrtet

,\''

vlLrJ''

1'....1"'

i_r1*
l

:. 1 ,,

.iCi d

'/ig:::--:-:r

\*^

1;,

'a:r)

4i-<tac

//

l3i. Piatr:r rrrtsii d, srcfan Vndli le Ceirtca Albi, in L l?(t inoinrl portiie, cAnrl :r fosr ascdiatb- in zadar de Mahomet ll ri. Fogilan. Inscrip!iile dela C' Alh:r t' 30,r A. R,

i tl. l'lrrrll

("

ttrllii .\litr. pitttlrtt:r l:t

'l ur''

in l43,l (t'Nlll

tr

l'J(). I)oartl ('lctritii

Albc (C. A,l Il T-ry,r*^di-*:P.

\rx$qss'T:{i-l:---"-*

oi*$

.t

l.
lltt.
tsis. Sf" Cheorghe ciin llirldu. Restaurarea i-a sclrimbat tLrrlii 9i acopcrisul Ziditi in 1-192-lina'X Curtea f)onrneascl. i(_.. M. I. Ralst

111

(ict:rtea Hotinulrri, intemciatii poate pc tinlpul lui Bopdan I -- lnsii $tei'arr a adiugirt iniiit'itLtri. Vedere clinspre Rlsririt Aqa aparc celut ce sosC5te cu lapora;ul tlcla Sorrtca. 'furcii, cu jttnritrle clin itrr.ltrf, cn rairt io-st cotttitrttrt tttoldovencsc pinii la 1711 can I il ocrrpii

(A,R)

1:[1.

clreapta Ilotiriul. l)cbrlcintl, ucolinr pc la sutlLrl cetS!ii In funcl cAmpia Podoliei, in

NistLul

tI ] I
,r,,,*,1q.
I
I

l+:1.

tlotinul, veder(: dinsprc Srrd-Vest; in fund tot cinrpia Podoliei, cu

cXsulele setului

hlraga.

iA. li

).

r"r'i'

rtotilur' i'izut

dirrspre ouu*'

,ut'i]Ji,,orlolll,-l,1;3nfi':;?i'i:'i,,::i;ifli'rllitlli"[,i1'l'r

startga 1ra

nr r[j)

aclrul,e (rrpt

115. Aceiagi yr,cir:re

u tlolinrrltri ca la nr. I 11, tlupi

stalrlpi tnai I'cche Se vetle Si tirgtrl

(AR

Y.:i

:t:.4

1493 14fi lliserica clin Borzrgti, zidith de $tefan \/oda cel SfAnl la

- 4, in satul sIu

tle naStere' rc&l1' ti

alll

tl
'
'"'*

'*.

17, Sf, Nieslae l)onrnese,,

din la9i, zidii

intrc

1l+:Jl

.-.=3,

liing:i eur{ile rlornnesti,

iCMI

Balst

r+8" $tefan cel Mare la Sl Niculae, lasi. Aretitlul:,,Velikii Samodirje{" adicii mare autocrrt, sihpinitor' fCA{1, V, 131)

.,r.=------.''-.....-.',":jl:i::::..'.:'::+-;{t

drusprc Norcl

152..M-rea P tna, ziditri la tJii6-70 (CNll Balg)'

'W:Yi
Morrnintul
Lttlticl z-:tct

153. {ietatea lagi- dupl o stanrpi i'eche probabil din imaginafia unui desenator.

t+,- !(T[]{',"iPHfYl

';Gl lllt'.rl !lvll <-f;%ry

itt'tfJril[ Itlt\;$|lt1ffi$

ljisania: ,,Binecinstitorul dcimtl Io $lefnn Voe' \iod crl miia lui Dumnezeu Domri "[6rii Moido" ue!. i:i'rii lui Bogdan Vv. *titor si intemeietot' :t irrestei iTl l (. ljl irrqrrsi aiCi Tae c '

ir0I F..q

lil_

(cr\'1[. [Jalst t)ieir.ll ruor.nrirrtull,ri lui Sttlali c. ]1. tl.rle (i)utrr:r

Sf. Oheorghe tlir, Suctaya, zidit dc t3ogdan cel Orb qi $tefdniff,, pentru Mitropolie. (C. I'1. L

Balgi.

at

:,
$3.r

1ir7. Cupa de argint a lo gofStulrri Tdutu dcla til0(t (cl. Arhive)


,+

l1

t55. Iliserica din Bilinegti, ziditb de Tiutul Logoflt (14991 se zice, din banii birultti turcesc (CA4l.)

156. Piatra de rnorrnAnt a

lui $tefinifii VodI la Putna {Cfvll,

t3al9)

URMASII LUI STEFA.N CEL MARE


i

+lUUimAN.['\\P*[{\[t"]it' i \ $"

16{1. Stefan VI Ldcusti, adus in'scaun dc Sirlt, Soliman in 1i38, 'cdnd au luat Turcii Bugeacul 9i Tighina (Xen. lV)

k J;;'*'*
.;x.;;-\,,.,;;,,
159. Bogdan

161. Solinran Il, cel rnai puternic Sultan al Turcilor, cuceri Belgradul 1521, lriru] Ungaria la Mohaci 1526, rtrpi Bugeacul irr
1

538, 9i ocupi Bud:r 1f41 -- fdcAnd Ungaria pagal.lc Ai Transilvania vasalX.

idare. Donrrr dcla

fiul lui $tcfll

cel

15O-l-151?

4*.^ lV).

lXen.

1\..

f4'it.l
l[l?. Moldoi'a cu hotarele.ei,' pe.,timpu! lui

ir rt6r) ':.Y
'./

t(aq)'

Rareg.

eare fecuse planul sd alunge pe Turci clin Europl cu puterile unite ale celor trel-iari rorrdne,t dat, tr5. dat de Poloni, e surprlnc de Soliman tn'1638

!63" Petru llarer (152?-1b46)

l84. Cetaiea Buda, capitaia Ungarici, cbzu in robia Turcilor la 1541. Un pagii su trei tuiuri

fu edrmuitor la

Budapesta n6ni la 1686.

(eMI,

Balq).

t'

'Si:

1tr5" Starnna

;r

din 15tiS, t't:ltrezirrtiutl o solie llrol(lor-etrrasei iparcir' sunt si 2 tur{:ir t-irpirgne:,nu, trinre?rsi in. Polonia la oragg! (jrodno: irr stAngr lloicloveni in clreapta Polor.i ICMI. l(ii ..11r:tatulrtr l-itpusnetnu liut lui l3ogtlan, giig-irrerr-', ri iui ll.;r|e$, alu"lrg;ri ';irri

lui

Itr{r. \lotri ttt clelr fit:spot Vocilr

fi;;

it, igdi,'Oe aventurie.ul lciJl Despot, re'irre itt 156{ r:rr.rrjut.irrl ,'rrcesi. clhrrimI cttlililt' Mol<lovei- si mtrtri sc;rltnrtl 1a lrqi

'i
i,',.

"i

:"'

,.

."

o"tl)

r'

lb7, Petln gchiopul cu doamna sl Matir Aurirali ;ri fiica N\alia c:is. cu Zottr Tzigaru, itori ai Mf;triistirci t-ialata lingii lapi. Diu elinasii;r flasarabilor cle rreall, el clgtrtni ir: ,\lolclovrr (15?4 7q) ;i piirisi tronul, centl\rlllanttl ccm llc;rr.ca tribtrtrrlui.

1ol. l)iatr;r illa.riei, priuta so{ir

r ltri

ltirt

es (' l\11, Bal:i"

'tf]
Ii

iii-i

Iti9. M-rEa Dealu, lAng5 TArgovig e ziditl dr' Radu ccl-Mare" Este a tlour minune tlc arlriiccturE in stilu hizantin gi al Renagterei, dttpi Curtea ele argeg.

in tuptd cu Turcii, ta

'I?0. Ioan Vodd cel eunrplit Dotnnul Moldovei: 1572-74, eroul martir, Rogedni pentrued n,a voit si sporeascd tributul turcesc.

17:J. Stema tunului

lui Petru eerc'el ee se afld la Muzeul de Antichit[ti.


Petru eercel fratele'lui Mihai
Viteazul.

l?1.

, rlor in 2n dc ll5tIlii, povestite -pe aeea' stl piatrh tll nrormirri lr C. de Arge5. Ela ginere lrri Nergoe. (Xen.)

Raelu de

ia Afumafi, biruitorul Tur'

Dgtlnii Munteniei,clupri Vlad Tepe$, mai insemttafi au .fost : t'ia)u cet 'cditt's"itrut, 'F;;;;";, eantimpgrig! eu Elefan ccl itiioi,ii LutoT qi t;laa niie, nad,t IV r:e[. Morr'1496--:1508, fieagoe Basarab 1512*1521, {l.udu. 'iio-' itiinuli 1521,*r52q, Radu, Paisii 1535-45, Mircea Ciabanul
tf+S

*ifSl, 1557*5q

si Piitra;cu cel flan cu

fii

s6i Petru Cercet Ei Mihai'

l7r.

fol-rea Curteade

i\rgtg pela lE0l ocolita clr ziduri gi chilii

(vedertexteriorrta)

1l{i, Nr:rgor ilrrs.rrrb (t'hip l:r ilrir.ezi" (-}ll)

;llin:istirea Curtea de Arges, curn se Iede azi, restauriita rlc rcgelt' Carol I. lXen t\..

179. Mitropolia dirr l.iirgoviqie ziditb cle Nu1 Basarab la 1b19 9i terminati de Iiadu Paisi rzi inlocuiti cu o cl6<iire fdrl stil.

175, ;\'1-ri:rr

llilul,

la

5i. .\tunfe, urrl din nrultelc nt-ri

ee prirneau danii inrpdrAtegti dela t{eagot"

{Cr!il

intre dcmnii munteni prirr clddiri artisl in {ard, eari lrretuesc tot atAt cdt marilel ruinfe in iSsboiu:;i prirr rlanii inrbelgug 'la! m-ritc din Sf" Munte ii s'a zis : n rtilor tr loolii Sfetagora),in Orient giin Ard

Neagoe Basarah

(I

r 12- 152

l)

sia

insent

!cd

X{

q q

gg 3g
*ao |oF tbs ::O.

u*

4F

il 0t $--

iE ,n 4z-

4]{ b0v

7,q
'.a

4q: ()bp
flF

*>
rtz

L .*

.E

* F

z
t o

=
O

o
=

,?

E*

.o
a-

lf"'

.'..

:
.

3
c

i.+;
, .:'

t
U'

:-' a
P

o
,7

t*.

ISI

I)csenuri arbtrinc{ stilul bizaltirr al bisericilor ortodoxe grcce$ti,.care s'a impt'rrntutat y.de ' 1CMI, Siirt luate clela biserica Sf loan-Aliturgitos

V p i'

ldotttALtti

182. M.rea Hilandar dela Sf. Munte

183 Bula

(1586*?7) care se

rje aur ifa{a) a lui

.rurp"li,ll:ti:Xj.

Aicxandru

lll.

Domnul Muntenili imporianfe rcl. Mr:isil.

I8J. Aeeiai; brriir (t'Siri. aici esie reversul (dosrrlt

tR

Arh

lEir. tlula de aur a lui Petru Cercel (cl. Arh. l, 2), fafa.

,\loisil'
I
t

Fl'

186.[Bula delairr a liri. P. Cerce.l (revers;-(li Arh

: t.'
r:, ,:

:r:r:.

t',,.,t11

:,:.1:l

arl::

:i,,:i
ll.lta_i:.i

l,l;,,

1l'J?.

t'ula

(casa

int;iriti ca o eet:itue) tlirr ()ltenia.

(CA.itl,

V p.

ii8)

F
t"

188. M-rea Hilandar dela Sf. Munte,'alttr$vedere. (CMt")

MIHAI VITEAZUL PRIMUT- DUNTN AL :ruruR0R ROMANILOR.

,ffi

l39. i\tihai Viteazul, Domn al Jdtii llnminesti 1593-1601, portret ftrcut dc un pictor in Praga.

nn

(aawQgw{s , /J
it).i. lsc:ilittrra
ILri,\'liltrrr.

!-a

rriei,

l9l. :igtsrttur,tl Bltor'i, principelc I rrrrr'thr' rlial trr-Mihai in 1h95. pe urmi rlttsmln

ltiJ. Planul luptei

deia

CAtugareni, uncle llilui inl'inge r3 A,ugust 1591i.

Pe

l().i. Srrrarr"Pasa,-invrtisul cle la Caluga:tlri,

TirSovi.td5i Giurgiu in

169!''

1t)5. Construirea potlului la Oiurgitt de Iurci, in lirllir. c rrralul turcese, elc trndc ostile se imbarcl spre il sosi l;r CitlLrgarcrri Sus

r1u1ri

ee'lurcii sunt

196. Baialia deia Oiurgiu 1Oct. l59ir) tlin fari de Mihaiu. cu ajutorul lui Sigismund" Starrtpc tlin de N. A, Constantineseu ,.Cetatea fiiurgiu" (An. Ac, Rom, 38;

respingi

1irl-)ir, ptrLrlit,rtt:

l
;

200. Florica, fiica lui [{ihai VileazLrl.',rXen

19r. Biserica Arottciittrr ldnga la;i facutzi de Aron Vocia


ali:rtnl

lui llihai.

C\tl,

an

21

rtjl. tlusari poloni cuirasati (totu irt fier ttrrntai ochii 5i buzelr --; ;dd;-;fi-qi uripe de'vultur 9i cu pardoqi. Peste plato$e'
-Asa'd'eseri6

lI. Costin oaslea lui Zamoiski-care a luptal la feleaien cu Mihai Viteazul, {1600i'

19ti. RornAriia

lui ,\{ihai Viteazui la

l0{}0

peniru cele trei !5ri unite la

Jt)z. Peceiia

lui Milui

Viteazul
160U.

l9g. Ieniccri, in costum de paradd 9i un ag.h de ieniceri la sf. sec. XVI (duni Parmentier)' - Mihar brrul De Turci ln nenunilrate bltllii 9i asedii de cetXfi'

'

c'gtigAnd indePendenfa

firii"

:03. Oslasi unguri ihaiduc qi husar in Sec. li Unp.urii du folt invinti de \lihai la $elimberg rdnd cuceri Ardealul LbqQ, si la Gorisl5u; l{ 01

irtl
-) qinr.r: r.j,i

J'

." ''.e?;

',"

2(l;1.

Biserica 9i palatul ,\'lihai Vodi,

cLtl1.r

st

veclca pe la

\zi

Arlrivele Statului (C

.\'1

I, V p.

Stl)

/\ 1 <: --=_\' \\.'-(*K''. \ '-\-t:_-_<_-.

o;,;'..-

-:.
0

t"'
tG.tt) ,'i1l'-.1\
1,

,-.Y*t\
lvli '-l "l
;l

fM

' , ,/ ';' ''i'i- ,."7::t'iu oL">/ ' \, ' "" ,f


.-. -->

t,,l

tl

r;

--,-!!:

fury,,,ffi14io
"+-'

Ir

rl

tl
tr

2$.*S;3ggw

i
tl

ll
0

!r)ri. l)lanul bltaliei dela MirislIu, S Sept l{ifi0


5.

(Xen.)

Invinsl l:r $elimbcrg, nc.rbilimel [Jng-u' reascl clin Arcleal 9i tlngaria Strpc' rionr:l (Slovacirr) stirtu la oldinilc lui Mihai Viteazrrl Pini la

OrilAre! ung-ur clin 15?7. iNlag.var rriliz)

Scpt. l60t),

Ntifrai iu inr,ins rie tJngurii riscula!i. aliafi cti Basta, generalrll impiratului prin o stratagenri a lui Basta. In acela$ timp gen' Zamosislii ctr Ijoliririi ocupii Moldoia, intrh iu -Ntuntenia gi invinge pe N{i1lai la 7'tltt.ierr' \lr,vile9iii se fac domni ilercniia) i1 Nlolclora ;i {sirncorr) in fulultcnia irr la 16trl), .Vlihai se tittce la Praga. dupi ajr-rtor.
lir-r,-lolf

00n(lr,nl

iilc{c[, Alf,nillr]l lsl(,l ir'i liominil'rl

?07" Mihai Viteazul la Praga, 'Ruelcilf dh ordin lui Basta si se1631, intre curtenii lui Rudolf Il, zugriir-i1i intr'urr iablou alegorie. (A" R.) impace cu Mihai si sd recucereasch Ardeaiul, tatrlou de Franz F"ranckcn.

in

q,av+
209. IscAlitura

iui Aron Vodd iA.

R"r

ruinfa de la Oorhsliu, ci61iga1i de amSndoi, Basta-gelos asasineazd pe Mihai la 9 August 1601"

!08. Ce-orgc !iistr,,uciga;ul lui Mihai Viteazul" Dup:i bi-

?10, Riruin{a dela A o rdsldu asupra Ungurilor

la 24 Iulie

risvritifi-

1601

EPOCA CULTURffi$ VMCHT ROMANE,II6OO. I?14

::r1. Radu $erban Basarab urnragul lui folihai 1602-16t

lniemeetorul m-rei Comana (aici dupi


r.n-rea I{urezi CNll.

o picturi la

6S)

13. Simion, llovilS, care veni sii domneascl in lluntenia 160J -.1602 in contla 1ui llihai Viteazul. I retronat dc Rarlu Serbarr, el dourrri in Moldova, 11t,08 '7 duDi moartea lrri Ir'rerrrir. fratclc sarr
at'lus de Poloni
rC A{

I, VIlf,

15(},

z1/. Oabriel tsethlel priucipele Ardealului (16f3-1rt29) rrmasul lui Cabriel Bathori, care a fost invins de Radir $erban lingd Bragov in i611. Gabriel, de origini romenA, a luat parie la risboiul de 30 de ani.

Rom6nii au excelat numai in rlsboae pentru alllralea patriei s,i irr clddiri artistice-religioase. In iimba romen[ uimic nu se scrisesc (afarii de traducerile lui Coresi). DupI 1600 incep a se scrie hrisoave, zapise, pisanii gi cronici in graiul romAnesc 9i se ivesc ntari clrturari intre mrmteni gi moldoveni, cari ajung de un relulme euro' pean (ca stolnicul C. Cautacuzitto, I)im. Canteruir, Nic. Milescu). Toate clrfile religioase se traduc pi limba romen[ triumfa in biserife, $coal5 9i in cancelaria domneascl. Astfel se intemeeazd cttltura veche romaneascl.

Alcdtuirea culturii vechi romane

ln sec. 17. Pind la l{iU(l

li.'i. ?-:-:4[;]'JTl 2.l-,b


Zl.l. Pisania l\{-rei Courana. ziditi

E-ltrv

7;
cle Radu $erban. Acolo este intnortttintrt.

h4'#
(C\tl' I

:"##
l{))

215. Ierrmia Movil[ domnul Moldovei

15qi

160ii, alungat

clin tron cle ,\lihai

in anul

1600

rr

llti.

Jcrt'rrrilr Voll;1 611 nlirnrir

\a I\;rria:i i

Picturii

rn-rea Sucevifa, ziditii de folovilegti. An. torn XXXIi LA

R.

lloarnrra

lui Icrernia, llisattn (Elisllcta, nriscrrti (lsornortanr'. catolic)i. tiin.drdeal) fii si iiicc. Picturii lot ircolo. Lr\ ll.)

gi ceilalti

?19. ltadu irlilurca donrni de 2 r.rri iri ,\'luutenia Si de i? ori in t{oldova. Acluse etichrta la Curtc ;i deprinsr: boerinrea eu ttr' xul cel rnare. Chip pictat in r\1-rea Radu \rodii (Bucurr,:sti) zi-

tliti

dc

clr'insul

21.q.

tllisalreta, Doamna lui leremia (A.

R.,

:2( 1.

PiefolicI

rorrr.irrl

clirr .cc- !7.

l?1.

CaF"suia

dc argint cu parul f),,arnnci ltti ler-rruir, l;i 5ur:el'i{a ,A.

R.t

Er

t22

Bogda7 Serai,

in

rlloldovei la Fanar, irr eonstantinopole" t,-!.t. Fn, palatu! de ambasadd ieMl, 1ql6} sert'ine{ ca lereal ,Domnilor

ln

fa.ta

lui stau \rizirii gi la

?23. L) audien{A la Sultan it) in lti28 Deesrnb,rie. dreapta solul german (eontele Kuefstoin

':f?4.
rf?,N

lntrarea la lnalta Poarta, iFalatut


maretui ,Vizir).

??6. Sultanul l{urad IV, contimporanul

lui Matei

Basarab.

:127.

lrortretul lui Nlatei tJasalab Domnul Munteniei i1632--l6r-r-11 fricut de Venelianul Marco Boschini. Irc piatra lui de morrnint tlcla \l'tea Artrota scrie : ,,Aci zact

al rnultor nivdliri biruitor l ocrotitot' si


.

biscrici gi

)latii

l3asarab...

blrbat prra infclept, r'iteaz :i rnilostir', al rrrultor .nrinlsiiri irtiuteetr.rt qi irrrruitor. Niciodatli birLlit ;i

tlrii

vf

iirnagilor infricoSetor, prictcnilor


salc inavutitor"

lr'-,
a:l rE *,-\-,

,'l -\
23t). ChipLri

. *f{
//'l:"

lui I{atei Votli la Nl-rea Ilurczi (1. r\4. L l, 65)

231. Pajura Muntcrtiti.

pe Pravila

tipdriti la

lui

Matei Gor,ora.

1: r*
in',

22,!. Jupln Precla lJrincove.rnu, hnnir:ul Itti Constantin Vodd si rucla or Matei Vodd, cale era tcrt din Brdncoveni.

?,29

altd t':iscoald

Boerul Stroe l"euldeanu, r:are tlicr.rsc

contra {irecilor, iuaintea

patronarea biset'icii ortodoxe gi a cultrrrii. Prirrtr'o riiscoal5, el alungi din fard pe (irccii jcfr.ritori, aeluEi de Radu Milrne a ;i alfi inaintagi in domnie. i}itu lingl l3ucuregti pe turcii venifi si-l inlocuiasci cu alt pretendcnt. Bdtu cle trci ori pe Vasile Lupu, venit cu o9ti, ca sd'i ia tronul (( )jogeni, Ncnisori si Finta). Ziclc;tc ;i repard 40 dc biserici. intemeiazi tipografii

iltatei Basarab, fu unttl clin llorrrrrii cei nlari ai Ronrlnilor - o flgur;i cu aclcvitrat fegale, prin cennLtirea ;i rlsbrtaele sale, plill

lui

[.1atei.

sr

scoli.

212. lJiseriea l)otrtttcasci r I)alalulrti tlin 'l'irr.9oli;te, dupll rcstirrrrarc ((lM l, ll, 1U,1) Zirlitri dc Matei Basar;rb lirrgl palatul clorrrrrcsc, carc {rrscse rccorrstlrrit tot dc cl ifig.231t) li placc:r sir stca nr:ri-rnult la -f iirgovigtc, intocrnai ca dorrruii gloliogi rlirr se c. I ir.

.-;;

I Iu,.

cctia) r-lc rur r{atar clin l{i.l.i a ltri A"la(ci Lirrs:-rrli.r I J.l [iula uue sc lega cle hrisoalclc tlonrrregti rrrai iruportante. iR. Arh. ll
(ile

?ii.t. Bula rlc aur a lui trlatei, rcr,ersul

ll. Allr

l
i

rf

lmnrflTll{FeEEl

.t

{-8?

irn*rlruGA{u,

ffi

s*
TF
E#

&
$e

iffi
*8

It+
lF'&

*3

tr
235. Matei gi Doamna

if;+ ld*6' ff&

Elena Desemnrr \rnui cllugdr pr: o carte. (A

ffiffiffiWffiSwwrs'ffif*
R).

ffi

&

etrgile tiplrite in .domnia lui. (A R.!

l]3b bis. Stema lui Matei Basarab, pe

* --"1- .,-, (r [0f.,_^iA(r $0f

AHrfloo, U{Hr-pugf ny^.r${l(d, arUn

-;-l*f-]lt: Jlt]$ H' IId na f,u tttt,r.:


1a"49 rr

-p'

rc-1.1,r

Iltrr\.
1

uiizllrrrir,u{

?36. Sinodul dela Niceia, cale a alcAtuit Simboirri Credinteh desemn in ,,lndreptarea l-egii" lip5ilti I:,

Tdrgovigte,

11352.

Biseriea Steiea

semn de impicare cu Matei,

din TArgovigte, zidit6 de Vasile l-upu

in

ca

1644.

*#trs&#ss&s#rstr,s
|ft'r*i"fr
,rri
n

of

eift

,r$r uniq'S c,i ai o i'n, nz t{piroaa ilp4#^tm fti;

g,trni,

d
?3r). I?rrinele.

r!

f'rrrlii

)ornrrcsti, r ezielitr'1 de hlalei, 1a Tirgr,r

ig,te

f,

n
w () 1l \t

n
fino*J^i{'L ft

,f,..,S,f, , @rpnriqfrantff
,il,i'nrfa*
t
{Buz5ui aiditd

np8q#rp, *8pdre,1*

i; rr, on#nti ". fi, ff,,,S, i, , Hiaeafqe riri


4l inornt'rpfndafri 6.ireE
lui l\lihar ,\pafi, Principele ,.\rdeaiului
sL

tiii rieii natfr'adrg;

ffi'T=r"-.
. L.
l:..

tAO- Blseriea rnAndstirii Bradu, pe valea Nigcgvtlrl 'Matei

, lipx a) rfqr uialnpx *$ttparcau yr in Ardeal, in see. l?. Ael aveni (1661.q0). {.tr R )

in timpul lui rc. M. t. 41)

Basarib

lt'r$
23?"
0

XXIX. Carli rr:m:inegtr

Dagin,i eu Stemir

'it:'

'iir

;t
trj

d:

Iiit
$.',1

2-[1

. [)oltrctul lrri Vasilc I-ttptt [)otrtntr] irlrc 1031 ._l0l'].

A4olclovcr

all ctl Matci liirsat'ab, c:rrllia irrcct'cli in zadar sI-i ia tt'ortttl. Vasile Vodi avca o rn.lnclric irnprrrdtcascir ;i ltlattttri llltri dc it ltrli ccle tt'ci {tiri rotrriinc sLlb cot'ollllt ltti. Ijtt tttat'c prntcctor ai Patriarhici C)rtodoxc 9i al cLrltttrii"
Cr,rtrtitrrltot

213. Biscrica Trei Ierarhi clin Iasi. ziclitd cle Vasile Lupu 9i restauratd de regele Carol L Este a doua cluPl M'rea Argcg, clintrc. podo:rbelc arhiteclulii rorrtitiesti.

2il. Cilirret Titar

clin scc. l7

/(;

ll(i. t.rul tlirr boclii lrri Malei : IlaclLr vcl Cotttisu tlirr Buzau, ,Ctitor ll rrrirrastirca lJladu CM[, Il

r-Ei.q

ffigi6i
2lJ
clr: Vasilc I-ttptt. aproapc clc dottii clli rnai inalt, la inceput. Era

Trttnul Golici ciin la,si, zidit

2-ll. Stcnra Moldovci

(c\\1. rl).

218. loan Vocli, fiul lui Vasilc, bloileric pe rnorrndntul ltti"

2"ll)

- 5U. lnelul cu sigiiiu al Tudoscli lui Vasile


"'lrrtlosca doanrna Tirii
A{oldovei>r
.

I rrprr. lnccrip{ia slnvorra:

2{7. Tudosca, l)oamna dintii a

lui Vasile Lupu. Tapi{clie in

Palatul Mitropolitan

din la9i. E fiica boerului Bucioc, tras in leapi de Turci, gi mama bolniiviciosului lon Vocl5, care muri flri si domneascii. Frumoasele ei fete: ,lla.rirt, cYasdtotith cu nrarclc magnat polon Ianusz Radzirrill gi Ra.l:azdra cu Timus, sllbaticul fiu al
lratnranului LJcrainei, Bogdan Hrrrelni{chi {fig. 259, au dorredit ce cclucalie rlcasii, bogiific gi strdlucire era la cttrtea ltri Vnsile l-upLt. (CA{l. Vlll. 151)

251'- 2. Inelul cu sigiliu al lui loan Vod:i, rrrenit de Vasile Lupu ca sI donrnclscir irr l'ara Rornineascir Inscriplia olV/
I(

)N

V()IVOD

I GP

(gospodar) ZV

4,101-l)nO, (sic)

'ar'

?53" /vtAnistirea Ooiia, zrdirA de Vasrie tupu, una din cele mai inchpdtoare biseriei ale ltloidovei iC,vii, +tl "'\9rrtiratl m.ult (le Petr-d cel folare in 1?i1, fentru eA are tre? ieluri de siil : ,,lesesc, frecesc ai moschicesc", adici: Renagtere, bizantin si rusesr.

?54. Ctitorii illAn6stirei Golia: Vasile tupu in haind bldnith cu sarlur! i)oamrra l:.i'ttterintt, eircazianl de neam, rudd cu Hanul tfrtHresc ai fiul lor $tef.Initd leMI, 1l)"

prir

botez.

257. Petru ltovilzi, ;!iitropotrtul Kiei'Lilui proteetorul culturii veehi romancgti, ali. ' turi de Matei si Vasile.

i55.

rCarte de invd{dtura bisericii, ttparite eu rnvalatura $i cu toatri eheituiala .Mdrii Saie Vasilie Voevoda in tipariul eel domnesc in t6rgu in lasi teat 7153 {1646) Noe. 8r (A. R.) rlipsesc literele rosii)

*5E Bogdan Hmeinifchi, Hatmanul


cuscrul

lui Vasile VodS

Uerainei,

256. Pisania cu stema illoldovei, pusd de Vasile Lupu la M-rea Colia

259. Oheorghe Stefan VodA carc lrra tronul lui-Vasile ajutat de Matei

gi RakoczY'

{t'o-.a - | :.. {r-f

{k c -:l<-y'

s"*f

tg*
/
n,,.

,,t tti

,( ,,/..^k-:t6
-1

,1

!.. trt, (,ta.r

'i.;rrr ( u--/o/

,4 tt

t\ -,p t ^ / ;,r 1:. i n/ h,s,* elr'- - /{"r- p 1f,'^,a(,. ,

J{i{}. lrifentcristul trlr:ldar', rlin stt. XVll.,A,eost chip t llrai dinlr'Ltn tablou in culori k Acatlerttia [iomi'inri. i:e leplezint?r ruri rnttlli ost;t$l pciloni, tlirr timpul lui Stlblesclli' Ilt o:istca poloflri, pe lAngI alfi rnercenarr (lrrrlenrir', slr'eini. cr':r sr urr r:or.p ntoltlo,.'encsc zis ,,inlanieli;[ ll$olr.:l sau lnoldoyealid" lrr cl r_se|r'it gi {J-tirr

iA ll.i

,r'.'::,:t'::t::,:

/.

'

.,,:l;:
|
::.-::):

,/t'.

Iliironolin rlirr flriculcsti zi(litiri (lt ( ,.iin Sc:rhr-n Basrirrlt.

1r)is- l{iU0, crs:riorit ctt }ltt'i:L Stttlrrr irr'ni,,iti pc lirlil lui ;i pu llilttrrtr l(tttlr; fr.u r,;jl, t'i in6o, l'rrrcii ,:t,,it ',, nlefirl';' t,ilil(' ir'
ir;rqrrl tlirr t);riall;icilr'i, tllc;r ttl, st {,Fllnc'it; cll Siallll, lrll"i

ilict.tl lrilt't (..

llrrt:tcit'ri;ti' [,;ttt'ltti'

,rl

liil. ll"tin $erball I]:rsar':ib. C;rnrirl' rii'rir:isttl lui l'latt-i lJlsarrib 1(ii'1- l"i; ' iar in ,\{olriora 1fiiq-61.

2{r2. ,\liirrrCa [taclu, I)ornn nli.lnlerlr 16iiS ll, cllt-e vrlt sit irrtil. J.rt' r\.lih;ri -l'r'cii,rlin \;iteiirrt. tlar trLr-l rittta rrrirtter. Fitctr 'risco:il:r' l3ir fc Tlrgoi iptc, {ir'!iia si Girtrgitl, clrr',. prirlsii- LIe .<1tci. iir;e tit " \r't.leai. (Analt:.\. [i. torn..16i'

?{)i). (--lil Scrbrrit li:tslit rh. Ztr' gr:ri it l:r It'-r'cq i !rtr cz" iltlr t'
-11-;1111r-,rri

lli,rtlL' t"':lrllllili r'll lrtr'li:r rlttit;t illo(l;l rlolllllflls(jr .le lr rut'. ;uc. \\'ll. ,itii l't r' tietrtl (-!( ,rli.; sll( il rl;rl;r r ls

I
l,

266. Istrriir-- Vodil Dabiia, Domnul Moldovei 1661-5.,A luat parte la risboiul tnreo-german

20t1. Vizrrtrl Meherrrerl l(irrpliulul tlirr r:ulerrricrr l;inrilie, ce rcinlincri impcriirl C)loman in scc. 17.

267 tteagul lui $erban Cantacuzino ,.Viiejia


drc,rptii

sI

biruiascl',.

#T"e

.:7.0"

268. Stema Cantacuzinilor pe

sub $erban \rod6. (A R.)

carte: tiphritii.,i

$erban Canfacuzino, zusr5vit la Ilurezi (CMl I, 67r Donrni in Muntenia 1t'?B-i688, zicli M-rea Colroceni, intenec $coala clela Sl. Sara 9i tipdri cea dintdi Biblit, pe rom6negte, in 1688. A rners laViena in 1683 silitde Tttrci, rlar purt:r lt gin<i planrrri nrari cle impdriific.

-i73. B*ia ri*1* \'linastirea {.ttaluia lingri

!r9i ri,iit:i tfu I)ure \rrirli

171. Altonre Rusei Vodd, iJorrrn :rl "ltoldovei 1b?3 - $; chip la Sf lllieslae domnesc-Iasi. ea ciitr:i, de repara{ii iC&ri.l}-

:at4. {-rucca lul l)apa Er5ueonciurrr ldnga ltulr., iri Bucwegii, unde fu ueis de Seimenij r;iierrlati sirh a"ttn Serban Basarab.

.
3J3..

Siulnu eaniaeuzinilor, uu pniura !mpA rgteasc.i birantini

DOM NlA LUI b}RANCOVEANU

r;;}.::i;1
;- -' ,,",-

278. p;rlarul rtin Brirrcor.c,,',

,l;,ill::..;i,,fti:,.r?f

{!;1itir

Br:in,.'oIc,,ii,)f, trr nclrrr

Voevod ctt eei .1 Iii

2?ir. Consantin Basrrlb Brillc.)!c:ilttr ;ii srii 1688*171'l

:ll:1. Sobieschi legcle polort, ciugmanul iui C. Cantemir gi lacorrr cle pimint rorninesc la pacea dirr 10t)9 dcla Oariot'if.

alungni de Seibieschi, si tlc Austriati

?S1. Cart Mustafa, Vizirul clrc r' sedia Viena la 1683-- de untle fu

in scrviciul Atrstriei -cdqtigd rnulte birtt' inte in rlsboiul Ligei Sfinte, 1683--1"690

?76, Ceneralul frartccz [ugcniu cle Savoia

281"

tor

2i7. (,:^rl:i- Xll regele


De la

'tlt

Rrrgi la Pultar.a,

noi, <lupii

sttcclez, ealice fusese int'itrs


'f

?S0. Harta Tiirilor romiinc pe la 1{i80*-1?11'

siri, rlttsntlnul ltti Crrol Xll si al Trrrcilor h 1711.

Petltr eel Mnrc iarul

ltLr-

?{15t.

CON

STANTIN BRANEOVEAN

inaintea lui' iicte tlrii tlomnie cel din urmii din vechea dinnstie a Basarabiior, interneetorii statului, eu]00 ani ra cttlturali gi artisticii' g Puternice prin oPt glorioasl, pri' relalirle tui diplo*otice cu ;.;i;[ prin *"o".ttt" ce ar;itir .faia.;i Et'gtiii tiurp cl-e 26 de ani sri sc strecoare cu di' irnpir[fii ..i* luptir-.1iur.ii, ameninfau ;;;l;ir;; Ieiisoarete"noastre. Brincovc'lti' Po'ogi)

ieii"

p,.rn toat"

g,",,iii'i"',i:f;i[*:i;;,'ffifirlrilui

*i;;

;'ln*rfir,.-rJi?JnistiliMososo:ria'

DOMNIA LUI BRANCOVEANU

*"i-'' ""-"
$

'i

'

(l{r l7S. Palattrl tlin Brincclletti, de ttncle sta Iitlieq,t farnililr i3rirrt't)\'crrii('!'' '
r10mnc-qc lCr\'l1'

rtc;irrr

vl

133)

27i;. (lonsnntin Bas:lrab Briittcovc:ttttt Vsei,otl cu t:ci '1 fii ai srii 16,9s-1714

:llt.
37rj, Cenelalul f rartccz trugcniu tle Savoia in scrr iciul Arrslriei -cAgtiga rrtultc birtt' inte in rirsboiul Ligci Sfinte, 1683'-1690

Sobicsclri le!clc poiorr, tlustnanttl l.tri (.. ('anlemir si lacorrr ,Je phmint lontirncsc la pncea dirr t(r()tj dclr (-"nrlovit.

2Sl. Cara Mustafa, Vizirul clrc r' setliir Vien;r la 1683-- de unde fu rlunaili tle Sobieschi, si de Austriaci

{
277. L',lrat, Xll regelt' sucdez' ealllor pe la rroi, clrrpi ce frnese invins 'tlc

2El, Ireilrr ccl Mrrrc {arul llLr' siri. tlttSut:ittul tui C;rrol Xll -frrrcilor

[ittsi

lr

Prrltrvr,

?80. Harta Tiirilur romiine pe la 1(i80--1?11

si

al

1711.

1705].

CONSTANTTN BRANEOVEAN U inaintea iui, detc 1;irrii o domntt cel din urml din vechea dinastie a Basarabilor,.intcmeetorii statului, eu'100 ani ra cultlrralii 9i artistici' Puternice prin or]r ulorioasl, prin retalirle lui diplomatice r:u ;ril;i- pritt "p*a"g .* "ietl toio $itimn et'e zo oc ani sii se strecoare cu di' irnpririilii "i* luptl-..iiur.ii, amenin{au ;;";;;lr;; 'ieriiort.te'no.-rG. nt",stiii r'}rineovcni' potrosi) 6i,ii" p,i,, toatc gre,iiiii." ,i"it

iilii:f'g1"rli;gi *i;;

;'lll,$J:r':r,i[:1"]::11,,H,i?"'""'"'

2Si]" l,-.anrilia

lui

Br.iincsvcanu, ctitori 1n biserica

tlin

Ntogopoaia,

la Nliazii Noaptc dc F"ucuIc;ti. i(l\41, Vltl


I

'il)
,1.

r' '--I

'",illJF

I -dqt ,\ ---

%,1]'lt

H
rt

l-l
|

:"/ps
ce 281, O plr.te dirr planul

qi '-tr]tJ'f,; |

t,'l rr I - '';'.:t-l' I
| ;o'1S5.

I
I

rrcfericire . El a si-'ri'it drePt rl(]Dotililii lr 11-rer (loitii.

Tulrlttl C,,l!ii zitlil st: snl.llt(, tlc Srrr.rlczii lrri (:ilrol Xll, azi diilinral clirr
;rl'cril'r'i rtir,-'r' Itr Iliir,ril
CantrcLtzirto.

li-

lluclregrilol itr sec.. ls: culsul Dinthovitei. ,\iihai vod;i si Crtt'tca r\rsii lazi Alscnalull

f)

'',

i\-ireiirlc;r

,A-1-rrr-.Hurtzir' pcla !l5tr. Fc.{. lltli bogatii'9i spleridida fuurialie uranastileascd din ldriit' romene, f.r'cuia dc Brarrcoreanu 'lliituri de fan:ilia sa nutneroash pictat\ la intrire, li locuf ctitorilor, di 3,ixog. iffli i"aiiitl,qii sdi dirr rliuastia Risari1,ilnr. incepind fu Laiot B.qslrah. rC,\II -I. fr?

hr"

f1-,,
.,:;,l,,t li:

-.'/':;
l|1 :,:
-".

,,

,',.

[-)lattui r:raSului I ai :\i,li ]iurezi. Poartr d* iulratrr in surt rinc:jrir Fatratui-.a] L;re t4di-,.; clopsttlit:i nes mrre" ir) parae!!su!" Clrrtei intris:lf;i. dc 350 fie 150 nr*tri c ocolit:\ rlr '-, rninrtn:iii i'r.rlnrr;rrlj rr i lr!iiijor, pc ti,)rri iindtrr"i.

ibr. Ailtunie \,'udl dru l''rr


nei
pegtr {1099"79}. Buajuul Doarn ,14arlea a lui Erite orqrnl

['rq:irj la

Hrrrt'1i

(N

J'

"i

q
g k

a
a .o .d

u-

a T

I
I

I l

290. Ntdcelirl

in

scc.

XIXl

lui ;i

lllrincoi'eanu, rl fiilor 5i gincrelui sf,tt Vlcirescu, (Sianrpri tip, la I)ali,. re plotiLrs:i in cnrter ltli $t, Oreceanu, Viata lui C-tin IJrineoteanu)

2113.

[)oarnna Piitrna

(larrlmuzilro urrrra;ul

a lui $tefan Vorlii ltli Rritrcovcalu.

.irrlrrl ei a preg:ilit ciidrrea ltti lll. ncoveatrtt pr-in pirile lui, iar dttpa 2 alti, avu c\act aceiag sorrtli.
l.:.i:1

.::ir::lrll:l.l.l!:

{':'n:.1':'l':':':::':;:{i::j:!': ::1:s'
:

:li!:::,1,1: :::l:r:

:ui;:::!iijiTli

$vffi.ii,
:ii::,i;;ij:::i:ii::i:. :.:r.::

**i
ii#rlr:

d.l.i,ij

:::;:i:::.:::J:ri:::

ffffffi,,'i|..,.,rt.:

.,.tr::ir{l{:i::.:

:d :

., ,,i:

.$'

:.ii

Sf. riheolghe este patrouul Bt-tqute$t!lor. ;\zr, rrr lot:ul ei c o bisctieii ittei,ipritoat'e, clai'lipsiti rlc gust.. I'c fulig s'att adtts

ruli tirzirr rxisele lit'iitteovealltllui $i


irtntorrttitttal itt aee;rstii llisericii sltlt o

s':Ju

can'

tlellt

clrc

sllttrrc laina^

'F

291. Biselicl nr-r'ii Sf. Chcoralre

,\nlorrit \rotlii gi lcrttiillllt;r tl.j-Br;ittc,.vearrLr in lTLlij -

Nou - ctr lritnul siu


|

cel

'rrtrle
ttrr

iurprejur, irrtenr. ri,:

tltrr

a ]802

ctttlerlilr a

liisnl.-ct

tttrltttt i'

4:*.o

,i

lN1. (.ousltrrriin (.rrrtli ruir


(l('35 --93;

gi
1ir.rl

Artl.irth.

OCI

ccl rrrarc (l6lfr scltil, dttprr f tr'ca la il"r'er Merr jtrtl.

17{}0,
I

1705

7)

)tttrra.

fitl,

si cuilrs;r. l.)otun ai Mrirlatei' 1?1U-i 1, tletttbLr't i\.:rrrletrriei rlin iierlili, qi Iii rrrilti t!itr urrt ii ini:i!;lii L.-rtrirl.rei lle ti:nili.ii >,l11,

I)iurilr'ic (--airtertrit iu cosfiinr etliLtiieallt ctl [)(illr(,'r

iri
a!

rlottli ca s1(lgar a.l)(-)i o se ric dc isp1i1 I ;i, ,-t'i;tl''" tlr ui ti tpleic l:ourici in Nlriltltli n $i scl'\ I ctt cl c(lillli i1!r !iii iic tlr:r.'iiri ltan'la D-tra5crr (lant:lcuzitrer' citr('-l flrcc .\e riin r ai jurle {clor ditttrc l)rrrt si Nistr-r:' Nliiirtrri tara dc -Iirtari : sub Dlrca istril(i cu iscrrsirr{i sa lxrnrii{i, cle i,,azaci ;i itccsltliit. sr;!itr dc cllt'S{rie grecefti ;tle -['trt'ci Cit l),rrtrrl al Mr.tldoyci pctt{ttt c:r {at'lt lrri sli tltt irrrri,r ,'rr irrr'llir.iile lil:itrrri tlr,r
L;tpi1;t11 al jral;tlioliitlui ti-rr;idcrltltttlsc

{.,tiit;;l.art

iitt, si:rti iT alli iu

o;r's1cll

|r,

cirtlllr

fil

rr"rlri

I:i

ilt

Sr.,lrit'st'itr.

qr

"t

t:,:l

:U.1. Slanrna iveehc: t'r:t-rierinti intrarea- lui lr!ntiilie Clrtrtetntr in laqi ei:rlcintl utt lr;rf iserif tirre'Jrt-, {4. li,l {2. .\i {ruit, l:l,r-r:r:;rbil}. 1'rind sli tul)) legaltlril*' r-le hit :i irichiriarL.{vasalitrrelr ,:g.1ygl Xluldoll ttt !rrrll; Puattir, el {icrt aliart{S cu I'etrrr

llrrr,

'Iurei la Stiitrileg{i l;rt:rrl Ilrrsiti. D;rl aeesta c itn,itts tie rrevoit si frrs,ii in l?rtsiir.

tl?ll)

Si Ilinriiric

.-'tl, t,xl:rlc;r'i'inri;,':1161, (lttPa o ltatttlii teeltc' rrrfuritr,1, ,\ttsfliaci dela frrrci itt lTtl
orh{ai crr llaflatrtl.

EPOCA

F..AF*AR

$(}TtLOR

{171n

-_

Bt21),

tli8. \ieolae folavrocordat, primul ditt


Uavrocordat, moldovean, dupd

seria

o bunici a sa (fiica lui Alexandru lliag). - Mavrocorda{ir s'au tegitimat astfel la domnie, iar prin poli

,,Fanariofilor" fiul dragomanului Alexandru

rica loi cunrinte s'au implmAntenit mai bint' ca al{i inaintagi in scaun ,rne'frnerioti'. dr' ex,i f)uca, Ruset, etc.

lffi#Tr
eu sehimbul,

. ,.; .

.,\,

,Jdi'*"* i,., .:, /.. ,&


.

\ ,

desfiinjarea ,,r'er:in6tSfii

!99. eonstantin Mavrocordat elomni in aurbele tari. intre 1730 69, 5i introduse reforma cu

gi

rurnliniei".

Nicnlae M.

E fiul

lui

300.

etitorii M-rei Riichitoasao In stiinga esfe llie l'ifescu spitalul sj sotia sa 'Ieofana eu fiut lcr lpoi : l'riachi (.ltteerttl, Mihaiu Raeoviti Voevod, blieolae ldavr,:eorel-at Voevod, (-jrisole'Chice il Voer:odr urmati rie,lmplratii A'rcadic 5i Tendotie 14 R, An 3
EPOCA FANARIOTILOR irrcepc irr &iolciqva an fuga lui (lanternir t?!1 -*$i in .lluntenia la :f ari rlupa tno:rrtcir ltli Brin= co\"eanu (1716). Ea insearrrnl trmprrl cAnd tronurile rrfi*l:.ill,i"_.*#"Hl:,*: cleinrni leniii din F'anar, nHscrtti .lu nrtrlrai crcscuti

.)

Familiile ltaeovitA- gi (.Jalimaehi ea-rr au dal Domni in afeasta ep(\ca er;l1l ilrsa cufat i'otnene$ti, (lhiculestii romAnirafi. iar. Mavroc,:rda(ii legitirna{i. {.ireei adevdrati au veni{ mai tf,reiri; ltrlsilanti, $4ontzi, $ttfu, etc.

301. Tut'eiao Austria +i Rusia.ioaea in eardr suarta tirilor rornine rt:rnrpli rlr:gorici privind rdstrbaele re au purtat arestc Flrteti pt" pXntintul Rostnr. in tpocr faneriotii.

l#,r,tan

! ,.--^ /+,r-

;+..

,tMiatn orsortei;q. v ft739-r79u .\l' -)

'rr"igorie ehiea tll. Dournul jertfit eie Tulci i7?? in laqi" dupi pierderea Bueovinei"

i":EIi"'* ) ''-' /1 sY sibig rl


)

ir8
)

fr;o

pl ,C

\+
:

i,.,nJf1oiri],j$
*_-,_*-.J.-.-

1!9!$d.,'1i9tl

302" Ciuutirilc suferitc de Moldova'ntre 1?11-181?

roruAne eu cele rrai inguste herili'e.

llrgi 5i cele

trr;ri

303. Stema
reurriteo

lui i{ieolac ;\lavroeordat, a anrbelor- t6n fiindo{ domnise pe rind in anr.{nrloua. lA R

1ju6. r]enera.lnl rus, Iratriltirkiu, care sc tiltsa .,ReEe al Dacrci" s:ri' r.erolire;l l-saleritter

IT i.e rnsulasl gut qI,lJtor la


t'ofu!

din

laEi. iri la'

i78.-.-l"j. cu Tttrci;

ilu7. l)rcdarerr ganrizoarrci turecsti :r llendelulni eritrc-Feldmaregalul og!llo1 rusegti, prine!pcle l)o{ctllkin 1;r ll16 noem. Z" Arbore, Llasar-atria. (A. It.)

!7E1}.

l0S. l)aisie sirref.ttl rrr-r+i Neam{ut

gi Seeu! intre 1??5"-O,tr, relorntrtorttl lrr'!ii cdlttg.irc;tt in lloldota.

J09. Ioan C:rlirnah

1758

Ui,

Gligolc (illirrr,rlr l7(tl

(tll

;110. r\lex:rntlru (lalirilirlr"1?gn--99. Scnrlat Caliuulr 180(; "' 'f-*nriiii Calirnahilor cra rnoldovcneascii scoborinci din --19'

in- morltttri. 'f.o,io': i:.imiistrt cllr grecizati.llr trlnltlovrr' loti-nrtmri

Arr

tloninit

3lt.
:ill"
AlexanrlruiVoclii lpsilariti;'17?t.88. constnntin lpsilanti 1799--18116.

Pl:rnrrl cciiitei lsmail 1t),\ll

Ylll' ?l)

313. Isnrailul

in

sec. 13.

A lucat

ttt.t

rnerc rol

in

rrizboaele ruso-ttlrce (A. Ii')

{-,. I l'

7r4 ,-

74

t .i -, , ,., ,t.

il4

Lr:prd

ln muntii

BArsei, datd iutre \lar.rogheni Vodii sprijinit de Turei 9i ogtiile ai$triaee aie Prine" de Saxa (A.Rl ?n prim5vara anului

1?8S

eouig

(la N. A" Bosdin. Orasui'Iasi) rcprezintAnd o bdtAlie lntre Austriaci Turci ia iu April, canC Aiex ipsilanti ifrg. 3ri) cizu priziouer

5lo. Vederca l:gtrliui, tlinspre Bahlrii la 1788 - dinrrru stanrpd rnai marc

li

j t b. illiei,la Vodil Mavrogheni l7Ett"1?9ii, originar din insule, lipsit de culturd gi de ,listincfie, dar indrdsnef in lupte a eAqtigat cteva vietorii eontra Austriacilor. in ris hoiul din l?8?'ql * la granifa Carpa{ilor

r:_::
f

;;-,
&$8

i|17.

Alti

scenli clirr rlsboiul turco-austriac,

din t?88'1rl (AR)

i+

o-.lt' -- **ffi---"--*ffi.ffit*+'r
..,

.ffiffi*.
::j:ri:Iil

".'"...L.':i,''

ffi ffi'

.,'nil.:,*..:d.*****t' '**-****** ffiffi *.*#-j****.,,i:r

tH =-** i i,w.-

1.....'....,..,'..
.

'.',,.i..

318. Fuga

lui

Mavrogheni

inaintea o$tilor austriacc ale prinfului cle Koburg'

r--

HKAPAA'il=#N
"trLtu\Agt!1AK?$H,'

.\,\ x,l :J -\:{.ll ' # 'i '


XS

illrtti oaA)

.{H'#hlNS:9 il};
d-1au*t;
Condiea

t{,\1 I 1X'' 1ih{{?}i


-t,.i-,.{ \ q1}r1a* -| "J d J, \Jr. {i -i 11 i:
r

Ei ;r rial legiuiree }lolclorrei Jlg" ,,Sestlat Alexirndru {,lalimeh Vr:evc'cl Oorirn gi eondueito:: a toltii lloldr:r'li''. lff jrrcle{e' ('\ R')'

zis)i

lui Calimah Domn

18{ifr,

lFilT-10, 1g1?'':19' *iemli 'Vioklor'ei

5i :i i:t:lor

{l1n"7

,,,,
j:ri.
f-ragini din eondiee

A alr{a.'

d,

7t.121/'2ror VEA|A6/"V

lui ealimali eu zeifa Dreptdfii,

323. Llutari

din sec. 18 in haine orientale 9i apusene (zugravi{i tle Petrrr'he log.) Din C. Bobulescu,,l-dutnrii. '

::::..-' noSlri",

1922.

324. ,,321. Boer fanariot pe

solvirea gcolii grecegti. Pela

TinIr intrat in lume' duPI

ab" 1800.

la

1800.

din Vidin, revoltat. Era spaima Olteniei 9i Munteniei cu cetele lui de bandifi Clrjalii pela 1800.
326. Pasvantoglu, Paga

325. Elena $ufu e fica

lui Mihai $uftt (portret de Louis Dupre).

328.

Mihai Gr. $ufu, ultimul fanariot in scannul Moldovci 1810 -1821

327. Ioan Caragea f)orrrn in

Muntenia lU12-1ti.

EPOCA FANARIOTA se inchee la 1821. in prinla parte, pe timprl Mavrocordafilor' Ghiculegtilor gi Racovifegtilor, pAni pe la 1770, au fost timpuri ceva mai bune ; dar in ultimii 50 de ani: 1?70-1821, cele trei riisboae turco-cregtine, carmuirea jefuitoare a domnitor fanariofi, prldlcir-rnile Tutcilor revoltati - cum gi instrlinarea boerimei de traciitia Si cultura strlmogeascS, *au fost un blestem, o ufgie as[pra celor clotti principate'

c '+
L

s U

.3

E
7l

v a N
ea

t--

ilj1. Ckigca 330. Horia 9i revolufiei Ardelenilcir din 1?81, .itr collrrx nobilirrr .Conducdtorii

ti
j32. (--hinuri si merlalii ale celor doi c,inclttciitoli,

ungare pentru desfiiniarea

iobi"iei

l'i:'tl. Iosif
333. Jdran fErii pirnAnt

Pe timPul lui losif ll.

(iobry) 9i

nenreg rtrtgtrt

II impXratul german, doritor de cei as.upri{i, reforme 9i libertifi pentr-u -fransilvaniri. care
',
n'17i1;rt

dc clottii ori

ROMANII ARDELENI AIl tTCCUt SUb jLrgul Atrstriei la 1{i90' dupi mc}artca lui Mihai Apafii, ultimul principe ungtlr. Parte din ci au tre cut la [ ]nire e u Catolicii, ca s:i capete tlreptuli {la 170(l)' clar pasul acesta a fost in zadar. Incuraja{i de ideile lui losif lI ci sc r;lspoalii contra tiraniei nobilime i maghiere

la

1?84

- elar niei revoltt!iil ti'avtl stlccestll dori1.

ttriei cruct' Jirani din Bauit, ingtnuncl'irtd in fafii

,A.lbLrrrr (-i. I

lclirrg,

I S:1S

oi, -

i33ti. Mitropolitul

tiavril Bdnulescu Bodoni, primul arhiepiscop Je Chiginiu dupii |iipirss llasarabiei 1tJl2-1821 (A. R.)

ji37. Cnrcea riclicatd cle generalul rus Miloradovici pe. dealul A,i[irropoliei in culsul rdzboiului din l8u6-- 12

(c. M"

r.)

338. Dorobanfi la inceputul sec. 19 9i un hof pus la ,,obezi" (Gion1

339. Oheorgh e Lazdr, ardelearrul, degtepthtorul Munteniei prin cultura cea noui, intemeetorul primului Liceu romanesc la Sf. Sava,

EPOCA RENASTERE I NATIONALE

341. Ostag panclur


312.-

Dorobanf de Romanaii

340.

Tudor Vladimirescu, zugrlvit in biserica clela Prejna ca ctitor. A ziclit-o din prizile luate dela Turci in rizboiul din 1806-12. E singurul portret autentic, celeialte sunt imaginate.

343. Muntenia

in anul rlsmeritei clin

3.14.
1821.

Un grup de eterigti cie-ai lui lpsilanti dela

1rq2l.

316. Mlcelul de Turci al trupelor 345. Ipsilante trece Prutul; (dupX un tablou aflat la muzeul din Atena).

intii

pe Tridor apoi pe Eterigti.

lui

Bimbaga Sava, care trldase

Rerolulia din 1821. In Ianuar

ultimul Fanariot din Muntenia, Tudor fostul co' in contra tiraniei streine a Fanario[ilor, cerand domnie Pdmdnteand. Migcarea mandir de panduri, ridicd steagul revoltei lui este stdnjenit5 de revolu{ii Eteriei grecegti, condusl de Alex. Ipsilante (fiul lui Constantin Vodi lps.), de.partea clruia trecu 9i Bimbaga Sava, gefrrl gdrzii de Arndugi din Bucuregti. Ipsilanti atrage 'n cursi pe _Tudor 9i-l asasineaz5; dar atAt el, cdt 9i Bimbaga Sava gi-au luat plata (citifi <Revoluiia din 1821" de N. A. Constantinescu)
1821, murind Alecu Vodd Sufu,

* 5i -*

,,;f:..'\: :iiti|r
i

Constanfa (L'hiLrstenge) la 1ti2ti.

348. Asediul Brdilei de trupele rusegti

in

1828-

849. Capitularea garnizoanei din cetatea Silistra, dupI asediul ei de Rugi in 1828.

Jertfa

lui Tudor avu efectul dorit:

Turcia _ingldui _flrilor romene domni pdmdnteni 'Frrreiei qi

Grigore, Chica

;i

lortifd Sturza

3b0, Cetatea Giurgiului din insula SAngiorgiugizidurile oragului despre l)undre, in_1828; fudlrlrnatiide_Rugi la 1830, tlupiicc ' oraqul 9i raiafra au fost retroceqatE M"untdniei - 41Lf ani a stat'Oiurgiu in robia turceasci. (A.R.) Cli;ec in ,,Cctatca'

Criursiu" 'le N. A. Constanttnescu.

'-.Jlffi='j

.t !!

fit _ .; :.li-

3i1. Ruipcle cetlfii Oiurgiului la i848,

cAnd au ilecut pe aici Soliman Paga. ca inalt conisar al Porlii, sI trateze Gulernul provizoriu compus dil : Eliacle Magheru ;i Tell. (A.R ). Clileu iiridetn.

cu

_8q*"

i:rii:'ti
:::i|::;:i::: ::ir'jrj::i::

r,1;L,,'

W\

i:ii:ii.l

i;l:l

::iii:tii

ffil

lli2,

Scerrii ric viafii, dLrpii rrrocla tulccasci Colectia O. Ilerine..

3i3. 13iniifeancir clin Albuirrtrl lr,ri (1. llerin{.

351. ;Jn invd{at boer lrlunleail: Iordache Colescu.

gularnentar

ilbi, Alrxandru I). (ihicu [)olttntll


Muntcnia 183'lin coslllrn tle ofiter.

-'

in

re-

1842,

356.

Altli bini{cancii {ot din coltclia lui G. I{clirtg.

Mistareo cle rede;teplare, pornitd cle Gh. Laz.dr ptin Scoala romintascii ii dc Tudor Vladiurirescu cu sabia-igi dddu in curind roadele: pe tercnul cultural avem inflorirea literaturii noastre moderne, in scrierile ilnor : C. Ne grufi, M. CogAlniceanu, V. Alexandri, AI. Russo, Gr. Alexandrescu, N. Bdlcescu - iar pe teren politic : infiinfarea partidei nafionalc, in frunte cu loan CAmpineanu, cari preglti spiritelc pentru idealurile cele nari ale neamului romanesc: unirea, inl5turarea protectoralultti t'usesc 9i autonomia polilicd.

3b8. Alexandru

D. Ghica, la 1839, ctitor de reparafiuni, la Palatul Mitropolitan din Bucuregii (CMI),

se urnla gi pe teren adParalcl cll redc$tcptarea prin cultLrr5 a congtiinfei nafionale - (fara Romarrcascl) dupl ministrativ reorganizarea principatelor Moldovei ;i Valahiei rnodclul firilor din Apus : cu ministere implrfite in servici ;i hirouri, cu instanfe judccitoregti -- deoscbitc dc autoritatea administrativS, cu servicii de percepfie, sanitare, edilitare, polifiencgti gi o mici ogtire na{ional5, intocmiti dupir sistemul francez. Toate aceste intocmiri erau prevlzute in flegulantentul Organic, o lege temeinicS, alc5tuitir de dou[ comisiuni de boeri munteni 9i moldoveni, 9i aprobat de curtea suzerani ('furcia) gi de cea protectoare (Rusia). T[rile progresau, potrivit cu prevederile acestui Regulament, flcut in 1834 - deaceea domniile care s'au urmat dupl aceea s'au zis regulumentare : Alex. D. Ghica 1834-1842, 9i Gh. Bibescu 1842-*1848 in Munienia, iar Mihail Sturza 1834-t849 in Moldova, Numai f5ranii cl5cagi o duceau greu- degi pentru ddngii via[a eri n-rai asiguratl acuma, decAt pe timpul Fanariolilor - dar dupl zile de clacd. (sau boeresc) pe mogiile Regulament, boerii i-au impov5rat cu mai multe lor decdt inainte vreme. TrebuilL sd vie Cuza Vodd ca sb vadX si ei zile mai senine.

Avram Iancu regele lltunfilor dela 18{fl.

300.

\litronoliei ortodoxe (neunite) ditt Sibiu conclucdtor al Ardelenilor Ia 1848.

Andrei Baron de $agurra reintelneelolul

gi

" .:

361.

Crup de rer,olutionari muuteni la

1818.

362.

Abdul Aziz Sultantrl Turciei 1840-61 cat'e introduse mai n'rulte reforme in irnpirlfie.
c

3ti3. Mihail Sturza, I)omnul Molclovei.; 1834-184S.

364. George Bibescu, Domnul I\'lunteniei 1843-1818.

ffi
mt*:{'d
Cd

$'l$,.*

9":

36o.

Jdrile romine la

18.18.

volufia din 1848. RonriniiArclcleni s'art ridicat scuture jugul unguresc, iar Muntenii gi Mo1Protectoratul rusesc, apdsdtor 9i prinejdios. oalele au fost inibugite gi rcvoluiionarii exila{i
1856 se

nii au"falut reiolulie ca se scoala lhrilc

dc

Crimei) unde exilafii au stlruit sd se aProbe


LI n

incheia Pacen din Parls (dupI ris irea


P

rinc ipatelor.

306, Barbu D. Stirbei, ultimul donin mut,tean 1849-1856.

i167.

Grigore Ohica

lV, ultimul

donn

moldovear.r 1849-56'

,;.

..'

u,N

IREA :pRrNcipaTELoR. LA' 24 I ANUARIE 1659.

(U' Lit)' .. 363, Deschider.ea prinrului parlament al Principatelor Unite la 24 Ianuar 1862 1859'-TARA MOLl)up[ o via{i de 5OO de ani inclreiali_*lu 1359, cind a intemeiat-o Bogdanl. pindla lui Alexandru Ioan I la 24 Ianuarie 1859, sub-domnia DovEI *e unj cu laRA rrorvra*enscl .(Mudtenia) se deosebite timp. d-e--Z ani pdnlla 24ll 1862 cind Cuza. El avu 2 capitale, Bucuregti si ]aFl 'Ji t;;;;;"e 'pui1"meT.rt-unit in Bucuregti. al ambelor tXri deschicle nrimul

seRaa.t
3?0. Romdnia uniie de

imprejurlsunt provinciile subjugate'

la

1859

la

18?8,

371. Cllugdrii greci, duPi o ca-

ricaturA . contimPorand. Nimeroase mAnlstiri erau inchinate la Sf. Munte 9i la alte m-ri grecegti clin Turcia, unde se trimiteau

369. Alexandru I. Cuza, Primul Domn

al RomAniei unite (Principatele-unite)

18b9

1866

CUZL VODA este 1. Infdptuitorul unirei. 2. Desrobitorul {Sranilor cl[caqi, improprietdri{i de el. 3. Intemeetorul celor 2 universitdfi. din Bucuregi qi laqi. 4. Se' cularizatorul averilor m-resti, instrdinate'

veniturile lor. Cuza Vodi,a

se-

cularizat, (a luat in seama statului) acele moqii mdndstiteqti.

tNnE,pENDENTA (1E77*?s) R nGATUL RouAntnr (lset)

\x!\\,.1

r.\

\!

!9k

29,'. ,'t :'4-

3?3. Bntllia de Ia Orivifa {fort sau reduti lAngI Plevna) untle ostilea rolltdnd ci$tigA zrala'rttort d sxLt intlcplt'
,i,l t,

t,t llarr,iniei ll ()pnntz,

Rahova, Smtirdun, \"idin'

B7?.-

Alte hiruinttr rom;lnc:1i lr


:t7'+.

Osman Pasa, invinsul de la Plernr,

care

s'a nredat.unrri colonel rornin la ' 28 Nocmbrie l8??.

372, Abdul Hamid

care primi tiibut de

ll

cel clin

la

urml sultan Romdni.

IIIIO

h; ,tt
\,9
la,

375. Regele Carol I, 10 Maiu 1866-1Si4. Comandantul vitezei o$tiri care cAgtigl indePen' cienta proclamatd la I0 \laiu, l87i in urma clreia se incoronia rc{e al RomAniei la 10

Regina Elisabetr' "matllil 18?7-78, ca scriiioare 5i .Poet5 ,,Carmen

3i6.

riinitilor-' de la

SYlrta" '

RomAni:, intregitb aga cLlm s'a inchegat prin rrnire cu provinciile clesrobite, in urma risboiului cel mare dirt 1916-191ti.

Maiu

1881.

ROMANIA INTREGITA
1916-1918.
I)upri qasc strto d() atti, ({i secolc) (l() viali politie ri neilltt'cruptrt illtlependtxtii sau autolt()mil - colc doui pri Il{lipitl.e' cliiditrr pe tt'trre lii putornicc tle llasarnbi ;i ilc Htt;tt' l,itti, unilltlu-s0 lnai ilrtrii ele iuriilt' douri-la 18itt) qi tlcst'ttbirtdu-so d(r l,ributuI turcesc qi protectorul ru' lttr. pror'itrsos(i - lltlullii Ia srinul ciilt: irrstrt'irirto: I)olIl'ogeil, ill 1878, 'llrattsilvlttiil clt liillliltlrl (lrilalra ryi lln,runlurcqttl, Ilttcrtvittrt si llirsit'

raltirl in l9ltl, pentrtl il, so cont()pi l*olaltn itr R o ttr ji tt i :1, M l, r et l,A'llR.lA. ItOitt,iNIl,()R dt;a'pururi
i.nelregatfl

qitr vct:i bit'uitoarc.


3?8. Ilegina Mali:t.
371).

FAIJT{I TOR. II

OMANIEI

llcgclc I-trclin:rtrtl.

MARI

t-

COh{TINLJTLJL
(Jifra aratd pagina; cea din parantes n-rul iigurii)

I.
Chsi monument, 6 ( 26 7). 7 (2e-33). Apahida fibrrll 7 case 9, inel g. Alhos vczi Sf. Munte.
,/tc!arn

NUIIE GEOGRAFICI
47, ci rrrinc

Giurgiu podul 9i bitllia din '1595,


eclqlec
RR

Galata ctitori 38.


Grodno solie la,

Prejna ctitor 86. .Putna m-rea 23, bis.

Gordski.u bdtirlia, 50.


38.

35, piatra 36,38.

gi

mormintul

Bender, predarea

Bdlinesti, biserica

Baia, bis. cat. 19, pecetia 18.

Bistrifa oragul

cetlfii

36.

76.

,14-rea

Brincoveni palat Bucuregti: plan 69, r'eclere


(r8.

Brdila, asediu 87.

Borzegti, biserira 33.

Bislrila vezi la trAnlstire.

17.

Ilotin

HArftiu. bisericl 30.

Hurezi m-rea, fresch 40, 51, 70; dere gi plan 70.


1a;'r,
Sf

cetatea 31--33, orag Huniedoara castelul "17.

33. ve-

chiva 2i\. Rdsboeni m-rea 23. ftoma columna 5, Capiloliu


Sarmisagetuza asecliLr
Sf

Rdddati biserica 18. Rdmnicul-Sdrat leul, bis.

Sf.
8,

Paras9.

triumf

83. 46.

Buda (Pcsla) cctatca 37.

9i ctitorii 67; Trei Ieralhi 60, Golia 62; r'ecleri din stampe vcchi 73,
78. 77. 73.

Nicolae clomnesc biserica 3'l

Cdlugtreni, planul lnptei


Catotea

CetiiNuia (baia dela m-rea) 11. ConstanNa

CetdleniMtrscel (cet. Negru-Vod1)

[ie 29, poartir 30.

Albii: vedere 28-29, inscrip1

lsrlail vedere gi plan

bizantin) 43. Sibiul veoere, 77. Silistra, capitularea cetilii 87. Sf . l4unte m-ri: Hilanclar 16, 43, 45; Ivir 40, Zografu 25-5.
Soroca vedere gi cetate 28.

. Ioan Aliturgitot

(mostre de stil

(B).

i.

Constanlinopolr.' Bogdan Serai Inalta Poarti 55 (223-5). Coz-ia ctitori 15, biserica 16.
clomneascii

Chilia noud in sec. XVIII: 23. portul, vedere 87.

55,

,llera m-re ciitori 72, vedere MirriuNi biserica L9, 27. Mirinldu planul luptei 49. tl4ogo;oaia ctitoli bis. 69. lYloldova hdrNi: 20, 37. lWoscovn., patrafinrl clin 19.

Sucevifa, broderiile 9i ctitorii 51-51.

Sttceava ciitori la Sf. Ilie 22, bis. Sf. Gheorghe 36, vedere 27,35. Tdrgovigte mitropolia 40, bis. clonn.

Curten de ArgeS St. Nicoarii 11, bis.

Crasna (Treiscaune) bare cle aur

10.

14, ministirea

Lris/rul la Hoiin 31-33, Soroca Limantti 29.

l-azldu pisania 23.


28,

57, Steiea 59, curtea domn.


73.
14.

59.

finiSoara cetatea
l'isntorttt lcdere

40.

Dobrovtil patrafir 27, ctilon. 24. Dundrea zeul 5, la Chilia 23, Ciurgiu 47, BB, la Ismail 77. fdgrlrag cctate, i 6.

Ollenia
la

culi clin, 45.


22.

Piitrduli ctitori

Tomi sculpturd dela, 4 (13). 'l'rei-l erarhi 60. Tropaeunt Traiani 6. 'l'urnu-Severi.n nrine 6.
Zc,grufu stcagrrri clela 25,
2(t.

Pietroasu tezaurul 9. Podolia veclere in-31, 32.

Praga Mihai la

-- tablou

50.

II.
Abdul ,A.ziz sultan, tablou 9 1. Abdul Hanicl sultan. portret 93. Alexandru III, bula lii-44. .,\lexandru Basarab noltret 13, Alexandru ccl Bun ihip {esut 19. Alexandru Calimah por. 77 . AlcxandrLr I. Cuza nor. 92. Alcxandru D. Ghica VodI por. Alexandrn Insilant Voer,. 77. Alex. Ipsilant general eterist An<irei $aguna por. 91.
Antonie din Popegti, frescd Antonie Ruset Vodi .67.
lrescd, 90.

NUITN DE PERSOANE
trerdinand, regele portret 93. trilip Arabul moneta 5. Florica, fiica lrri Mihai Vitcazul tret 4E. Francken Franz, pinrit 50.

Brincoveanu, r'ezi C-tin Br.

Boschini Marco pirixit 56.

por-

89,

Calimachi voevozii, portrete 77. Cara Musiafa vizir portret 68. Carol I regele Romdniei 93. Caroi XII rege suedez port. 68. Carol-Robert risboiul lui 12.

86.

Antioh Cantemir Vodd

72.

70.

Ciogca, chip 84. Const. Brdncoveanu portret 68, cu familia, fresci Mogogoaia 69. Idem idem la Surpatele 71. Idem idem, micelul familiei 72.

Cabriel vezi Bethlen Gavriil Binuiescu Bocloni mitr. Gheorghe Bibescu portret 91. Gheorghe Lazd.r port. 85. Gheorghe $tefan Vodi port. 63.

85.

Arcadie impirat, fresci Aron Tiranul, isc6l. 50.

Constantin Ipsilant Vodi 77. Constantin Mavrocordat 74.

74.

Constanti $erban Basarab portrct 65,

August Octavian, statue 8. Aurelian, bust 9. Avram Iancu portret, 91.


Baiazicl snltan, la Nicopole 15. Binulescu-Bodoni Cavr- mitr. 85.

fresci

Origore Calimah Vodi portret Crigore Ghica I portret 65. ,, ,, II frescl 74. 1) ,, III poriret 75. ,, IV portret 91 ,,
Hering G., pinxit 84,

76.

65.

Despot

Decebal rnurind, basorelief

Vod[ monete 38. Dimitrie Cantemir poriret 72, intrare in Iagi 73.
Domilian imp. statue 6. Dup16 Louis, pinxit 82.
Ecaterina

5.

Horia portr. gi meclalic

89. 84. 77.

tablott

Basarab I chip 1 1; piatr5 sculp. Basarab IV Neagoe, vezi Neagoe

Barbu $tirbei portret

Ieremia MovilS broderie 52. Ioan Calimachi VodX portret Ioan Caragea Vodi por. 82.

91.

2.

Basarab Laiot, frescir

Basta George, portret 50.

24.

Bethlem Gabor. tablou 51. Bimbaga Sava lrndufii lui 86. Bogdan I Intemeetorul, piatra Bogdan lll., 24, 36, 37. Bogdan Hmelnifki portret 63. Boilcbista legatul 1ui,, 4.

Belini Giovani, pinxit

24.

Etena $u!u portret 82. Elina Doamna lui Matei

lui V. Lupu, fresci


58.

62.

Elisaveta Ciomortani Mor,i1d, f lescir,

18.

gi capsula 53, 54. Elisabeta regina 93" Enachi Clucerul 74. Eugeniu de Savoia portret 68. Evclochia clin Chiev fresci 21.

Ioan Corvin Huniacle, desen, sicritt, castel 17. Ioan VodI cel Cumplit portret (r9. Ioan Vodi Lupu broderie 61. Iordachi Golescu boer portrct 89. Iosit Il imp. portret 84. Ipsilanti voevozii, portrete 77. Ipsilante Aiex. gen; trecc Pruttrl tablou 86. Istrati Vocll Dabija tablorr 66.
Kanites rege scit moncda
3.

- I'r
Kuefstein conte,
Ldpugneanu

la Sultan 55.
1

Laiot Basarab fresci 24. vezi AIex.


Lafcu Vodd piatra
8.

Nic. Mavrocordat portr. gi frescl 74. Nicolae Mavrogheni portret 9i rIsboiul, 78; fuga tablou 79.
Omharus inelul lui
L

Sf

Sigismund de Luxemburg imp. germ.


15.

Nicodim fresc[

1,1.

Sigismund Bathori portret 46. Simeon Movili broderie 51.


Sinan Paga 46.

Marcu Aureliu bust 8. Marsareta de Lozoncz


1

Mahornet

II poriret

24.
19.

Osman Paga portret s3.

Paisie staref Neam{u

76.

Maria fiica lui Radu cel Fr. solia lui $tefan 21, frescl 9i desen (112,
Maria' regina portret
15).

Maria sofia lui Rareg (piatrd) Maria Movili frescd 53.


Marina Doamna broderie
19.

Maria Amirali frescl 38. Maria solia lui Zotu Jigara fresci 38.
38.

93.

Matei Conin regele Ung. port. 17. Matei Basarab portret 56; frescl Hurezi 55, desen 58, bula 57. Mavrosheni Nicolae VodI 78. Mihail-l Basarab frescii 15. Mihai Viteazul portrct 46, isclliturii 46, pecetie, bisericli 48, la Praga tablou 58. Mihai Racoviti Voev. frescl 74. Mihail Sturza VodL nortret 91. Mihail Gr. $ufu poriiet 82. Mihnea Radu, portret 65.
Miloradovici cri,rce a lui 85. Mircea cel Bltrin, frescir, rnonctii, cetie. nosesiuni 15.
l\ilurad IV Sultan 55. Ncagoe Basarab fresci il0. Ncgru Vodii piatr:ir sculptatl
i"rc-

Piuna Doamna lui $t. Cantacnziuo fresci 72. Petru Cercel frescl 9i stema 39, -bula 44. Petru cel il{i,re poltr. 64. Petru fiul lui $tefan c. M. frcscii 23. Petru Rareg fresci 37. i)etru MovilI mitrop. poltr. r.l3. Petre Schiopul Vodi cu familia, frcscl
Potemkin gen.
Precla BrincoveanLl, f resci Preziozi pinxit 16.

Pasvantoglu Paga 82. Paul Chenezu, armura

lfi

17.

Sobieski r cgcle tablotr Soliman II sultan portret 37.

$tefSni!n VodI piatra 36. $tefnnitti Lupu Vodi fresc[ 62. Stroe I-eurdeanu boer fresc[ 56. -polorr

$tefan cei Mare miniatura pe Evanghelie 20, fresci Sf. Nicolae Iagi 34, la Vorone! 20, brodat 21 cu familia, fresce Ia Sf. Ilie 22, P6triufi 22, Dobrovif 24; steaguri 25--6; mormAntul 9i piatra 35. $tefan L[custi fresci 37. $tefan I regele Ung. bust 11.
(rB.

75,

76.

Tiutul
5 ir.

1og., biserica gi cupa lui 3(t. Teodosie I Imp. roman frescl 74. Teofana boeroaicii frescX 74. Jifescu llie boer fresc[ 7-1.

R.adu

Radu $erban Bas. fresci

Radu dela Afumafi sculpturi 39. Itadu Mihnea tablou-frescd 5il.

Traian impiratul, basorelief 5. Tudor Vladimirescu dupil frescl


Tuclosca I)oamna broclerie 61.
24.

86.

I Negru fresce 14 (71, 73). Radu vel Comisu, schifi 60.


tabloul Praga
50.

51.

Roman Vod5, Piatra lui 18. Ructolf II, imp. german portr. 4(t,

Vlad Jepeg portret


irr

Vasile Lupu Voclii portlet 60, cu faViclresctt IcnlchiJir vezi miiceltrl Brincoveanu 72.

milia, frescii

62.

12.

Scarlat Calimah poltrete 77, 80. $erban Cantacrtzino f lcscii 66. Sf. Glteorghe (cltip) pe steag 25,

2f:.

Zanoiski oastea ltri 48. Zenobia l egina pfironicrir

9.

IIT.
Agd de ieniceri 18.
Arcagul dac
4.

NUMN DE I,UORURI, I'APTE, [IONUilIT)N1llU, rNS'['ITU'l'lI


Biselica Sf. Ghcorghe,
arc,

Arn.e scitice 3, dace 3, trofeu, Arrnttrri


scuturi
4.

Arltivele Slatului vederc 49. Asr:diul Sarnisagetuzei 5 ; al unei cet

mir,

dc f ier, r'czi: Mircca, Ioau Corvr'rr, Paul Che nczrt, D. Cantcetc.

Autotrator 19, (103).


Bare de

Audienlti

feudale

!i; Brlilei 87. la Sultan, tablou,

Boeri Ianarloli
BomLtarde 28.

,, ,, ,, ,, ,, ,,

Sf. Gheorghe
43.

Hirliu

30.

Celulctr Sucevei 27, 35, a m-rii Putna

Sf. Ilie Suceava (ctitori) 22. S1'. Ioan Aliturghitos (orn).


Sf. Nicolae Domnesc lagi 21, 67.
Ste 3'1,

Suceava 36.

,, turceascti.' Benc1er... BrIila 87. ,, Chilia Noui 23, Giurgirr 47, BB. ,, Ismail verl. gi plan 77, SiCirilica vezi peccfi, pisanii, pietre ilc
Citadela
morrnint.
CetiiNean.

23

etc.

lea Tirgovigte -frei Ieralhi 60.


82.

59.

listra 87, Tirnigoara roman 8.

73.

55.

Boeroaicii romdnri sec. 17: 54. Bogdan-Serai palat la C-pole 55.

Liubu.c

la

Cet.

Albi

2q.

ilur sec. lV, 10. Biirtiiteancii. v. costume. Ilasilica din Tropaeum Trejani
Britdlie vczi rlsboiu. Biserica Aroneanu Iagi 48.

Bagaie cic ostag roman B. Baia dela m-rea Cetzifuia, r,eclere

Bou.rul moldovenesc
67.

Basoreliet'uri Col. 1ui Traian,

plan

rLriue,
5.

7.

Bulgar plgrin 10. Busluri in martnord satl bronz 4, 9, i 1. Buzrlugan 3q (171).


Caleapcit

Movilesti etc. Bute (peceli) clc

Broderii, vez) la $tefan cel Marc,

18.

altr

14, 57.

Clopolnilii Nearrrfri 2'3. Colier 38. Coluntna lui Traian 5 (17---23). Coif veti Gh. $tcfan, C-tin tsasarab, Istrati Dabija etc.
Conrlica

8q.

E,

,, Baia catolici 19. ,, Birlirregti 36. ,, Borzegti 33. 12). ,, L)omneascit Argeg 11 piaira 't2. ,, Dornneasci Tirgovigte 57. ,, trunclitura ii (61). ,. rn-rii Bradu 59. ,, ,, Curtea de Argeg 40, 4i. ,! ,, llealu 39. 1, ,, l)ragomirna 36. J, ,, Ljolia 62. ,, ,, A4ihai Vocli 49. ,j ,, I)tttna 23, 35. ,, ), Sf. Ghcolghe Nott Llucuresti 72. ,, nitropolici din Bucuregti (r5; ,, ,,
Siin Nicoar[

Ctilugiiri greci Capeki

trasl de cerbi
92.

79.

CasrT bocreascir

intiriti (cula) _45. 9i r:iiciuld Domneasci vezi: Alcx c. tsun, Vlacl Jcpeg, P. $chioprr1, Mihai V,, Matei Bas. etc. Cultt:lti fcrneiascir 3S, 4S (Florica)
57, 61, 62. Capitoliul Ronra
B.

8.. Radu N., Mircca, Sigismund, $t. c. M. etc. 12-22, 37, 51-4, 56, 65, 6q,77,93. Costumc dace 316, romane 5 9, clomnegti (vczi inclicele aif ab. cle clomni 9i boeri) *- fanatiotc 82. fuga ini Mavrogheni 79, orSgeni 41,4S militare, vezi, ostagi,
ieniceri; blnlfene 89; ungurcgti 89;
67:

lui Calimah (paginn) 81. Corabie, coice: rontanl B, romincgti gr turcegti 23, 45, 88. Coroand regalS. 9i domneascl vezi $tefan I gi Rasarab 11, Alexandru

Capitularea Silistrei 87
Cerce

Carte tle tnt'iiliiturti (titlul) Castelul Huniecloara 17.

63.

Celale dacii 4, rotnand (Tropaeum) 7. ,, feudalii. 16; 37 (Buda); arde-

Cre;tirt martir 10. Crucea lui Papa Brincoi'eanu

27.

Ridirttti

TArgovi;te 40; clin Succai'a 19, 36.


18. 11.

,, ,, ,,

anti: FYagilrag 16. Bistrifa 77, rontinti: Negrtt


ie

lni Miloradovici 85. Cula olteani. 45. Cull: vezi 1crn1llu, zei, biscrici,
Cupa log. cea,
etc.

m-r'i

Cet. Alb:i 28, 29, 30; a m-r'ii

VodI

11.

Mera 73. Iagului 78, Sorocii 28, tinulLri 31-33"

I-lo-

Gr. Ghica, D. Cantemir Curte clomneascl f irgovi;te 59,


Curtea arsii 69"

Cuirasri (husar cuirasat) 48; vczi Mirctc.

Tiut

36.

t.I

f.)!'cplatea--zeiia 8i. Dorr'hanti 85.


Evan'ghalia clela I-lurnor miniat. 20'
Ete

Dnct l-+,

,\lerr (tedere) 73' Ne aIn{tt (cloPotnifa)


Proclromul'Athos 42.

* 'Pi,lit'.*rrri, zale 18, 1?. Plalosli de


23'

ri;tii

86"

Putna (vedere) 23, (bis., rnorm') 35' ,

Tiuo T'.per, Neagoe, Bas' Laiot. Stef an ccl Mare etc. Port roinai de vase 5, turcesc de vase 47: Dinrbovitei 49, ruine Severin 6' Pond roman (mds' de greul,) 6 (2!)'
Pretlarca Benderultri
76-,

a Silistrei 87'

Femei dace 4. Fibuld /asraftr) de aur 7. t'uga liri.- Mavrogheni 79.

R[chitoasa (ctitori) 74' Rlsboeni (vedere) 23'

!)retorieni romani

B.

Gelt

Aeamie vezi
4.

: (Chilia Noui, Ciurgiu)


48.

Sf. Cheorghe Nou,


(vedere) 72.

Buc'

Surfatcle (ctitori) 7l'


Tazidu (insuiP!ie) 23'

lltiduc trneur (soldat)

ildrli 3. 4. 'J7,
tltrtiserit 73. 'l6;
IJris'ov

B.' 9, 10, ll, 15, 20' 48, 68,' 7q, 86, 91,. ()2' 91.

I'lu'sari unguri 9i Poloni 48.

Ilot in

vezi

obezi 85.

Pecetie.

lllanlie dontttcrsll l5 eic' ' ili':xrr ; r]T'uil1i, "';t:i n' li l r ui.-l' 0 6 Si. Ohcorghc srrccava ru' 'tS.
1

nEboiu (luni6) daco-roman 6, avarobulgar'1d; voevozii romAni cu unilrTi tl, Rominii cu C. Rohert 12; Eu tut.ii la Ciurgiu 47, cu Basta Mirisllu 49; cu Ungurii' Uo-rosllu 6d.-il Germanii la-$anful Vechirr 78, si Buzlu 7Q, Micelul Arnittlilor i sz i t SO I Rus6-turc la Brriila 87 ; ronrino-ittrc {-irivi!a Q3. Relisia romcnil
Rev6!ulionitri
SZDii dace
3.

Rrg. t.ii:

(rnorrc{a)

3l

dac (ltrrst)
91.

4'

.l

E.

lS

lS:

tnet (Polic\ 9; (din sec.


tnfanicrist'moldovean
b4.

leniceri

in

costum tle Paradi,

l7) 6l'

4B'

Iobae 71. lnsciiptie Tazliu 23, C. AlbI 24, Comrna 52, Colia 63; vezi 9i l:t
Iscdtituii domnegti 46, 50.
Jocul cuv. t.liatra cle mormdnt.

fo':;|''i:;,|*.n(551' int",ior 5i, BQ ,X:;,T.,Pou1l"i1lu ]!; '"*'"n u' "' 38'


i n;i;ii:i : i::"',:ltl'i .ll'
Nemr; ungur 8{'
o
ng,'

Mit..t

15, DesPot

dsul Sarcof'coitume
Srill

ltti loan Corvirt


1.

l7

'

";,. t3,?,:.

tr:rilrt,ft',,Xiur,,r S'lrarnrmi rlin con-

in cdt{i (stampYa lerlfe pdgAne 8.


Ldutari din sec. XVII' Leu ornament 24. Mdcelul

simbolicii) 75'
82.

tl' nliii. ''l*nlit",f;

nlutilor

lui

Briincoveanu

72; al Ar-

;*"i?x?l,1' "']'"','u:"jt: ;'rt^ l', T,?,"1"*''l ; i. "'ll il"pbrti'i"' 4e,,r'uTiiui1'*ii: iatari 60, .infant' m "':l

;i,m.*',,*l'iduu"ii,i;llii' i' :
A;"'t.trt '87, Pancluri 86' noui 89.
85.
u

Solc (divan) 55. .l,r'1,,r'lui LdPugneanu, 33. (crt- -e ilprra Moltlove'i 29, 60, 63, 39, 56' "'luJcf"rotl 80, a Munterriei 'SS i veti 9i ia Pecef i) a lrti APatt ls;' i cinf".uziriilor'66, 67, a Mavrocorclatilor 75.
Snudn

stantinoirole 55. Sisitiu v.-Pecetie. Si'totlut din Niccea

59.

86.

ogtirea

MANASTIRI:

Ohezi

Slav prizonier 10. SteEarut Daciei 3. "slri,;:;;;St.t.

lui

Pnvel Chcnczu

17'

Bistritit (vcrlurc) i9' Bradu, biscrica 59'

Votli Pulutut Brinrov-cni 63' Mihai '"+S, -.1"*"esc [irgoviglc 59 r'ezt 9t


curte,
'i,';i'l:,:;,,!'3

Mare 25, ?6, $crbin Cantacuzino 66' stiiiin tui august 8, Bachus 4, l)omitiau si un cct. rolnan 0' 91it bizantin 16' +3' l'drani ardeleni 9i bini{eni 7tl' ?ar bulsar 10. i'ezauru'[ Pietroasa 9. 'fosii 8. 7 riumlul lui Aurelian 9' Trofei dac 8. Tfi\:l 3f,',*,,5e, r. corlii 6e, Go' liei 60.
Vase de argint sec.

..

'

Comlna (Pisanie) 52'

cetltuia (baia)
Curtea

C.-Lung (tresce) 13, l+'


6rr'

rr

e:

clri-r.

p r im r

lui -e

2.

biserica) 40-41.

dc Argeg

(vcdcrc'

r!i{::{, ;ll^-i u': i;, ub, J,u;' ". "il


Vezi ..bula de aut".

20. Mihai Vit. 'I8, de rnele

r'

Dobrovi! (ctitori)
60-63.

Dealu (biserica) 39'

24'

Oalata (ctitori) 38' Colia lbisericd, turn, inscr')

Perucd vezi Dim. Cantemir' 'piii,iit vezi inscliplic,. vezi piatrd' Piulrd de mormint a lul Neg^ru v '-l-z,eosorn I ls, LatE*"!;"*i*fl' l8i SJt!fi'tlt8l frio" dera Ar 3!l

IY',

9'

Hilandar (bis', veclere)

16'

tlureii

43,

vedere 70, ctitori ctc'


40'

45.

'",ii

-;:'t:l u,ti#'il, ?,:il'9t:

Zri (iert{e)

6.
4.

Ivirul (vcclerc)

iT?l, li.t'l ll';1,','l'' f'1;1"El]:T'i1 pactirn 'fr'. 9i basilicci 7'

,, (Bachris)

cligeelor qi dispozifiei oPrite. Toate drePturile rezervate. Reprodueerea

S*

:t

ir :l

lr

!:

1i
ir

{::

f;
1 ;_

li,

i \

I'

{
1

,:*' i. 6r' .r r:', ;r!* id'-i'

f..&

,.f t,'

"f

i.

;:
{:i

'-i

4t

, l:
.
:;i'

d
:..

{.:

irit li
I

i"6
'lill

_:

I.

4i J -t 'i {'c, -*' '/

/'

'!

*t!

I tri '!t

.t,i
i.*:r

...

4.

'&

.ut.tf, '

..: lr:.1'liir.i$