Sunteți pe pagina 1din 100

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

www.cimec.ro

Nr.

(anul 21) 1976

aprilie

Revist lunar editat dc C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialist Ro mnia.

* * * Partidul, CONSTANTIN peii IN

naiunea,

creatorii

de la

art

. epo

. p. p.

1 3 I

M C I U C : Cardinale . . .

dramaturgia

naionale

PREGTIREA

C O N G R E S U L U I EDUCAIEI CULTURII SOCIALISTE dumneavoastr Interviuri Craiova de PAUL

POLITICE

Redaelor-ef RADU POPESCU Colegiul de redacie : AUREL BARANGA, MIIINEA GIIEORG H R , G. IONESCUGION, H O R E A P0P E S C U , A L E C U P0P0V1CI, DINU SRARU. NATALTA ATANASIU. FLORIN TORNEA (redactoref adjunct).

Teatrul in judeul In

acest n u m r : I A I . NICULESCU : isloric

TUTUNGIU teatrului

p. p.

7 16 17 18

IONU

Festivalul

M.

I. : B o t o a n i

F e s t i v a l u l teatrelor Repertoriul

din

Moldova

p. p.

STAN

V L A D : Constana lui educativ MUNTEANU :

e s t i v a l i

funcia

Semnal VIRG1L Directorul ? Nu-i o problem ! . p. 19

AL.

M1R0DAN

Puncte

dc

suspensie

p.

20

Caiete de spectacol Trei surori" la Teatrul de Comedie . . . . . . p. 21

Cronica

dramatic

Cronici l a spectacolele : Viaa unei femei" dc Aurel B a r a n g a , P l a l o n " de D u m i t r u S o l o m o n , E v a d a r e a " de L e o n i d a Teodorescu, Caractere" dc A l . M o n c i u S u d i n s c h i I v o n a , principesa B u r g u n d i e i " de W i t o l d Gonibrowicz, Dosarul Andcrsonville" de Saul L c v i t t , B i a t u l de a u r " de Clifford O d c l s , Puterea ntunericului" dc L . N . Tolstoi, Revista c u paiae" d c M . M a x i m i l i a n i V a s i l e V e s c l o v s k i , H a i n o r o c i... Z e i l i g o r ! " d c A u r e l F e l e a i A l e x e M a r c o vici, Dreptatea m r i i " dc Virgil Teodorescu, Trei c s u e i t r e i d r u m u r i " d c T i t e l Constanlincscu, Pcal n salul lui" dc A l . Slrucanu, d u p Ion Slavici, Prinesa M a j o l e n k a " dc J a n Romanovsky, E u l c n s p i e g e l " , text d c J i r i B a r l c k . Semneaz cronicile : R A D U A L B A L A , M 1 H A I CRIAN, V A L E R I A DUCEA, MIRA IOSIF, MRIA MARIN, VIRGIL MUNTEANU, MIHAI NADIN, IONU NICULESCU, C. P A R A S C H I V E S C U . . . . p. Viitorul rol MRIA M A R I N : Marietta Luca i Dinu Cezar . p. 52

29

Interferene FLORIAN PAUL P O T R A : Abua-lnia, CHITIC : culturalistulc ! . plastic . p. i r t p. p. 55 50

CORNEL

Cronica

LUMINIA

VARTOLOMEI :

Cronica

baletului

DUMITRU CRISTINA Folo : Ileuua l Muncaciu. ADMI

S O L O M O N :Cronica CONSTANTINIU :

TV Atelierul do dc dramaturgie teatru . . .

p. p. p.

57 59 00

CONSTANTIN DOINA IOSIF MOGA

R A D U - M A R I A : Cartea : Fascinaia Antract dansului

popular

p. 01 p. 01

REDACIA NISTRAIA Str. Nr. Tel.

NAGHIU :

579
14.35.88

Constantin i

Miile Bucureti 14.35.58

www.cimec.ro

A C O R D pies n d o u pri de P A U L E V E R A C

02

1921

P.C.R.
1976

PARTIDUL, NAIUNEA, CREATORII DE A R T

ac a r t r e b u i s a l e g e m , p e n t r u d e f i n i r e a vieii a c t u a l e a societii i popo r u l u i n o s t r u , u n m o m e n t r e p r e z e n t a t i v , n-am p u i c a s n e o p r i m m a i f e r i c i t doct la aceste zile, deschise p a r c simbolic, n p l i n floare de renatere a primverii s n t m p i n e p e r h l d : s r b t o r i r e a a n i v e r s r i i p a r t i d u l u i i s r b t o a r e a de 1 M a i , a solidaritii o a m e n i l o r m u n c i i de p r e t u t i n d e n i ; apoi, a m i n t i r e a srbtoreasc a c u c e r i r i i i p r o c l a m r i i i n d e p e n d e n e i d c s t a t a R o m n i e i (de v e a c u l m p l i n i r i i c r e i a n e m a i d e s p a r t e d o a r p a s u l u n u i a n ) i p r i l e j u l d e a d i n e i m e d i t a i i p e c a r e l o f e r e v o c a r e a o r i z o n t u l u i d e p a c e i d e s p e r a n e c e s-a r o t i t o c h i l o r i i n i m i l o r u m a n i t i i s e t o a s e d e o n o u i m a i d r e a p t aezare n l u m e , d u p ncheierea r z b o i u l u i , p r i n zdrobirea d e f i n i t i v a f o r e l o r m a l e f i c e f a s c i s l e . S e c o n c e n t r e a z , n a c e s t i r d e d a t e , tot a l i l e a a r g u m e n t e d e f u n d a m e n t a l for m o b i l i z a t o a r e , ele s o l i d a r i z e a z , ntr-o n e p r e c u p e i t u n a n i m i t a t e zidi t o a r e , b r a e l e , m i n t e a , v i s u r i l e c o n t i i n a r i i : p a r t i d u l , p a t r i a , p r e z e n a i p a r t i c i p a r e a n o a s t r a c t i v i e x e m p l a r i i n l u m e , e f o r t u r i l e ei p e n t r u b u n n e l e g e r e , p e n t r u pace.

semnificativ e, n pragul acestor adstri festive, ntreaga m a s de energie p r o d u c t o a r e i d e g i r u l i r e a n a i u n i i s e a f l s t r n s a n g a j a t n f e b r a mili tant i s t r u i t o a r e a aciunii constructive. E aceasta, poate, mrturisirea c e a m a i g r i t o a r e a r e c u n o t i n e i p e c a r e p o p o r u l n e l e g e c e d a t o r s-o a d r e s e z e p a r t i dului g l o r i o a s e i l u i e x p e r i e n e istorice, n e l e p c i u n i i i n e a b t u t e i l u i f e r m i t i r e v o l u i o n a r e , o u c a r e d e s c i f r e a z r o s t u r i l e i c u c a r e d e s c h i d e d r u m v i e i i n o a s t r e in istoric. P r i n acest s o l i d a r gest de ncdefectibil a t a a m e n t , p a r t i d u l este r e c u n o s c u t d r e p t conti n u a t o r u l i n f p t u i t o r u l c e l o r m a i v e c h i , m a i n f l c r a t e i m a i s c u m p e d i n t r e a s p i r a i i l e la e x i s t e n i a f i r m a r e ale p o p o r u l u i ; se r e c u n o a t e c. f r p a r t i d , f r ndrumarea l u i , n i m i c d i n c e e a c e s-a n f p t u i t n a c e t i a n i , t r a i n i c i n l t o r n j u r u l n o s t r u i n n o i n i n e , n u s-ar f i n f p t u i t , n i c i u n a d i n z r i l e d e f r u m o s i d c p u t e r e c e n e stau n f a n u n c - a r f i fost l u m i n a t , n u ne-ar f i stat l a n d e m n s o a t i n g e m . Arhitect, c u m b i n e s-a s p u s , a l d i n a m i c e i i viguroasei noastre gospodrii naionale, p a r t i d u l e s t e , d e o p o t r i v , i c o n s t r u c t o r u l s p i r i t u a l i t i i n o a s t r e n o i . a l c o n t i i n e i n o a s t r e patriotice, revoluionare, socialiste. F i e c a r e iniiativ a partidului, fiecare indicaie a lui a f l , d e a c e e a , u n v i u , u n l a r g i a d i n e e c o u ; ele s n t n t m p i n a t e i u r m a t e c u s e n t i m e n t u l unei necesiti de prim ordin, interesnd deopotriv bunul mers al trebilor obteti, p r o b l e m e l e d e v i a , n g e n e r e , a l e c e t i i c a i , p r i n c o n s e c i n i i m p l i c a i e , a l e v i e i i personale a individului.

P
atare, apoi ct i Comitetului plenara a Generale cu deosebire Unele de tate. ficaie alului de ins,

entru apar, intim fa Central

omul din al de al

de

cultur lui

i,

ndeosebi, ca tot n

pentru attea

omul i Iui

de fa Marii i Au

creaie de felul

artistic, att n creator, plenar

ele forul ca a

aceast ambiiei

perspectiv, i al

lecii

stimulente,

creatoare, urmat aceast de

atitudinea lui social,

coninutul partidului, Naional snt, o de n a seam o

justificarea Frontului i

uman.

Recenta Adunri puse,

lucrrile

sesiunii

Naionale, Uniunii aceste privind dezvol o cele nu semni actu legate privesc, domeniul cu

Consiliului Sindicatelor altele, ele, latura dintre

Unitii au

Socialiste o

Congresul de msuri

privin, societii i

edificatoare. fost l u a t e

fost

prilejuri, printre

de

probleme

seam ca. zi, de a de

economic pentru din

edificrii amenajarea nsui i

noastre .socialiste epocal, zi cum i a cei de hidrografice,

multilateral pild, avnd pild, n

importan

grandoare bazinelor de

programul

naional

perspectiv cincinal. arta

altele,

dccurgnd plan cum

nemijlocit Aceste de

modul

aplicare, msuri, materiale pe

prevederilor

probleme Nicolae

asemenea

snt,

calitatea

produciei,

redueerea consumurilor Ceauescu,

cheltuielilor, lucreaz

tovarul

doar

care

www.cimec.ro

economic. E l e constituie i o p r o b l e m a p r o p a g a n d e i , a o r g a n i z r i i , a t u t u r o r comu n i t i l o r , a n t r e g u l u i p o p o r . C r e a t o r i i i, i n g e n e r e , s l u j i t o r i i a r t e l o r se s i m t i ei v i z a i de aceast indicaie, dei n u le-a f o s t d i r e c t a d r e s a t . Fiindc problemele economiei sint, n u l t i m i n s t a n , p r o b l e m e , p r i n excelen, ale o m u l u i . i, f i i n d c aceste p r o b l e m e ating i n p l i n p r o b l e m e l e legate de calitatea cit m a i n a l t a vieii, pe c a r e p a r t i d u l a avut-o, d i n c l i p a n t e m e i e r i i lui, n v e d e r e , i ctre atingerea creia, c u fiecare p a s v i c t o r i o s d e l u p t i d e c o n s t r u c i e r e v o l u i o n a r , n e - a n d r u m a t i n d e m n a t .

e este o a r e m a i a p r o a p e d c c e r i n e l e i d o r i n e l e c r e a t o r u l u i d c a r t dect o m u l i c a l i t a t e a v i e i i o m u l u i ? i c u m , a a f i i n d , s n u n t m p i n e crea t o r u l d e a r t , c a p c o c h e m a r e a d r e s a t i l u i , c h e m a r e a a d r e s a t c o m u n i t i l o r , ia n t r i r e a s i m u l u i l o r de r s p u n d e r e , l a d e z v o l t a r e a c o n t i i n e i lor c o m u n i s t e , l a n t rirea spiritului partinic, la sporirea exigenei la afirmarea n via a normelor eticii i e c h i t i i socialiste, l a d e c i z i a de a s i r p i n g i n d i r e orice r m i m i c - b u r g h e z i defi de a p r o m o v a s p i r i t u l m u n c i t o r e s c , r e v o l u i o n a r ? A r t a n o a s t r se r e v e n d i c , p r i n niie, de la trsturile nobile, generoase, revoluionare, umaniste, ale c o m u n i t i l o r ale p a r t i d u l u i c o m u n i s t . Politice n substana, n u d o a r n trimiterile lor. cele m a i merituoase opere de art ale acestor a n i beletristice, teatrale, plastice, m u z i c a l e snt, n aceeai m s u r , opere de n a l t i n u t etic i d e d e m n r e z o n a n n a i o n a l . E l e c o n f i r m , p r i n m e s a j u l lor, p r i n e r o i i lor, p r i n p r o b l e m a t i c a , p r i n c l i m a t u l de v i a ce p r o m o v e a z , p r i n s p n i t x d i s t i l i s t i c a l o r , a d e v r u l r o s t i t d e t o v a r u l N i c o l a c C e a u e s c u : p o l i t i c a i e t i c a n u s n t p r o b l e m e s e p a r a t e " ; n u e s u f i c i e n t s n d e p l i n i m p l a n u l , d e i a c e a s t a e s t e un l u c r u f o a r t e i m p o r t a n t , d a r t r e b u i e s v e g h e m , t o t o d a t , l a d e s f u r a r e a n b u n e c o n d i i i a ntregii activiti, i n c l u s i v l a c o m p o r t a m e n t u l n societate i n v i a a de f a m i l i e a a c t i v i t i l o r , a t u t u r o r c o m u n i t i l o r " . I a r c n d se i n s p i r d i n n v o l b u r a t u l t r e c u t d e frm i n t r i , de l u p t e , d e e r o i s m , de n z u i n e i m p l i n i r i ale p o p o r u l u i , creaiile noastre a r t i s t i c e p r i v e s c , n e s e n a l o r , i l u m i n e a z , n s e m n i f i c a i a l o r , r e a l i z r i l e i r e a l i t i l e , convingerile i c o n t i i n a m a i departe lupttoare i z i d i t o a r e , de a z i , a p o p o r u l u i , a n a i u n i i r o m n e , a l t u r i d e c a r e s-au a r t a t , d e v e a c u r i s o l i d a r e n i d e a l u r i i n s u f l e i r e pentru dreptate social, toate n a i o n a l i t i l e conlocuitoare. Tovarul Nicolae Ceauescu arta. n cadrul recentei plenare a Comitetului Central, evocnd apropierea srbtoririi c e n t e n a r u l u i i n d e p e n d e n e i n o a s t r e de stat, c : fr u n i r e , f r p r o c l a m a r e a indepen d e n e i d e stat, n s i f i i n a n a i o n a l i d e z v o l t a r e a p o p o r u l u i r o m n , a n a i u n i i n o a s t r e nu a r fi fost p o s i b i l e " . i accentua : cu atit m a i m u l t trebuie s n e l e g e m astzi aceast p r o b l e m s s u b l i n i e m importana epocal a acestui moment j s t o r i c cu c i l pe p l a n i n t e r n a i o n a l a s i s t m l a o o f e n s i v m p o t r i v a l i b e r t i i i i n d e p e n d e n e i n a i o nale a popoarelor". E o lecie de o p r e g n a n copleitoare, creia s c r i i t o r u l , o m u l de t e a t r u , p i c t o r u l , s c u l p t o r u l , c o m p o z i t o r u l s e v o r s t r d u i s-i c o n f e r e , n v i i t o a r e l e l o r l u c r r i , c e a , m a i expresiv i cea m a i p u t e r n i c dinamizatoare n t r u p a r e artistic. Aceeai vigoare expresiv o v o r m p r u m u t a i e v o c r i l o r r s c o a l e i r a n i l o r d i n 1 9 0 7 . A c e s t e e v o c r i v o r a v e a nu n u m a i s s u b l i n i e z e i m p o r t a n a e i n l u p t a de clas d i n R o m n i a , n f i n d - o c a o v e r i g d i n l u n g u l i r d e r s c o a l e i l u p t e r n e t i , n c e p n d d i n e v u l m e d i u p n n 1 9 4 4 , i s demonstreze seculara prezen a rnimii n strdaniile poporului pentru dreptatea social i p e n t r u e l i b e r a r e n a i o n a l d e s u b d o m i n a i a s t r i n . E l e v o r f i g n d i t e i p r o iectate, aa c u m ne ndrum tovarul Nicolae C e a u e s c u , i n c o n t e x t u l mai larg, i n t e r n a i o n a l , p e f u n d a l u l m i c r i l o r d e e l i b e r a r e i a f i r m a r e n a i o n a l , c a r e a u a s t z i l o c n l u m e i n c a r e m a r e a m a j o r i t a t e a p o p u l a i e i o c o n s t i t u i e r n i m e a .

otarele de r a d i a i e a creaiei n o a s t r e artistice n-au d e p i t de a z i de ieri ara n o a s t r . Creaia n o a s t r artistic este, n s , astzi c h e m a t s fie, p r i n c e e a ce a r e e a m a i n a l t i m a i v a l o r o s , i i n s t r u m e n t a c t i v , a l t u r i de prestigioasa aciune politic internaional a p a r t i d u l u i i s t a t u l u i nostru, pentru afir marea personalitii i spiritualitii noastre naionale, a naiunii romne, libere i independente, pentru ntrirea prestigiului de c a r e se b u c u r n l u m e s t a t u l , p a r t i d u l , p o p o r u l n o s t r u . C r e a i a n o a s t r a r t i s t i c v a fi a s t f e l p t r u n s i d e a d e v r u l s u b l i n i a t tot de t o v a r u l N i c o l a e C e a u e s c u l a C o n g r e s u l s i n d i c a t e l o r , c : a p r a r e a l i b e r t i i i i n d e p e n d e n e i este o c o n d i i e esenial a n f p t u i r i i i d e a l u r i l o r s o c i a l i s m u l u i i c o m u n i s m u l u i in lume. c aceasta constituie adevrata piatr de ncercare a a d e v r a t u l u i internaionalism p r o l e t a r r e v o l u i o n a r " . E s u p r e m a c h e m a r e i s u p r e m a n c r e d e r e c u oare p a r t i d u l cinstete, de z i u a l u i , n p r a g u l s r b t o r i i i n t e r n a i o n a l e a o a m e n i l o r m u n c i i , creaia artistic i creatorii de art. N e n d o i o s , n c a d r u l m a r e l u i f o r u m al culturii Congresul educaiei p o l i t i c e i c u l t u r i i s o c i a l i s t e c a r e n e st n f a , e a i I a m a s a d e l u c r u a f i e c r u i a , c r e a t o r i i d e a r t v o r ti s r s p u n d , pe m s u r a a c e s t e i n a l t e n c r e d e r i , f r n t r z i e r e i c u n s u f l e i t r s p u n d e r e . T "

www.cimec.ro

CARDINALE LA DRAMATURGIA EPOPEII NAIONALE

CONSTANTIN MCIUC

Furirea epopeii naionale a poporului nostru echivaleaz cu ntruparea n act a r t i s t i c a u n e i i s t o r i i oare a r e a m p l i t u d i n e a i m r e i a u n e i e p o p e i t r i t c a f a p t d e v i a de-a l u n g u l m i l e n i i l o r , n t r - o l u p t d r a m a t i c , a p r o a p e f i e c a r e g e n e r a i e f i i n d o b l i g a t s scrie, n roca t i m p u l u i , c e l p u i n u n episod nltor de eroism i d e m n i t a t e civic, a p r i n d u - i a r a i l i b e r t a t e a . R e m a r c n d c a r " s e n u m r n t r e c u v i n t e l e d e c a r e s e l e a g m a i m u l t gnidire i s i m i r e r o m n e a s c " , N . I o r g a , c u o l a r g n e l e g e r e i s t o r i c i patriotic, grava semnificaia profund a acestui termen, oare p e n t r u poporul nostru , 4 n s e a m n a f r n i c i u n a l t a d a u s , p m n t r o m n e s c l i b e r , n t o a t n t i n d e r e a l u i i c u bot s a c r u l d r e p t c a r e s e c u p r i n d e n e l " . Istoria noastr epopeic reprezint, n acelai t i m p , o c o n t r i b u i e , c u consecine a m p l e i d u r a b i l e , a d u s d e p o p o r u l n o s t r u l a a p r a r e a i p r o g r e s u l E u r o p e i . F u l g e r r i l e de a r m e d e l a D u n r e a u constituit u n s c u t d e t i h n p e n t r u popoarele apusului, care eonstruiaiu o r a e i c a t e d r a l e , n t i m p c e , p e a c e s t p m n t , o t e n i i i v i n d e c a u rnile i-i n u m r a u m o r i i ; p e cnd c r o n i c a r u l r o m n a b i a gsea r g a z u l s c o n s e m n e z e n letopise luptele p u r t a t e c u v r j m a i i , R o n s a r d n e m u r e a f r u m u s e e a H e l e n e i , V i l i o n m e d i t a la z p e z i l e d e a l t d a t " , i a r R e m b r a n l d t fcea portretul S a s k i e i . I n aceste mprejurri, f a p t u l d e v i a e p o p e i c s-a t r a n s f o r m a t n t r - u n s e n t i m e n t a l i s t o r i e i , n c e l m a i n a l t g r a d caracteristic spiritualitii noastre, e x p r i m n d dimensiunea, durata i c e r t i t u d i n e a exis tenei, p e r m a n e n a s p a i u l u i i t i m p u l u i r o m n e s c . S u b a r c u l l a r g a l u n e i a d i n cele m a i rscolite, d a r i r s c o l i t o a r e i s t o r i i , c a p r o i e c i e esenial a rspunderii individuale i c o l e c t i v e f a d e a r , c a o r e z u l t a n t f i l o z o f i c i ceteneasc, s-a n s c u t , n d r z n i m s a f i r m m , u n c u r e n t d e g n d i r e c a r e s i n t e t i z e a z ideea datoriei de a lupta pentru pstrarea fiinei naionale, u m a n i s m u l istoriei. C r i s t a l i z a t spre c u m p n a v e a c u l u i a l 17-lea, oa o sintez a s t r v e c h i l o r aspiraii populare de propire social i neatrnare, umanismul istoric s-a permanentizat c a o d o m i n a n t a g n d i r i i p o l i t i c e r o m n e t i , d o r i c a u n s e n t i m e n t a l r s p u n d e r i i c i v i c e , mibogindu-se n c o n j u n c i e c u p e r s p e c t i v a filozofic i c i r c u m s t a n e l e concrete a l e fiecrei epoci, c u n o i atribute. Cunoaterea trecutului naional devine u n a r g u m e n t pentru legiti m a r e a d r e p t u r i l o r politice i u n factor d e d i n a m i z a r e a l u p t e i p o p u l a r e p e n t r u pstrarea l i b e r t i i i i n d e p e n d e n e i n a i o n a l e , a a c u m s u b l i n i a M i n a i ! K o g l n i c e a n u : T r e b u i n a istoriei patriei n i este n e a p r a t chiar pentru ocrotirea drepturilor noasftre mpotriva naiilor strine". E l atrage atenia c, n absena unei istorii temeinic alctuit, strinii n e - a u c o n t e s t a t u n e o r i d r e p t u r i l e l e g i t i m e : n c e p u t u l n o s t r u n i s-a t g d u i t , n u m e l e n i s-a p r e f c u t , p a n n t u l n i s - a s f i i a t , d r e p t u r i l e n i s-ou c l c a t n p i c i o a r e , n u m a i pentru c n - a m a v u t c o n t i i n a n a i o n a l i t e i n o a s t r e , n u m a i p e n t r u c n - a m a v u t p e c e s n e ntemeiem i s n e a p r m dreptile. D o m n i l o r , cnd a f i a a d e n o r o c i t s dezvolitez m a i m u l t n i n i m a d-voastr interesul pentru istoria patriei, m-a fli c o m sporit n d-voastr i i u b i r e a ctr p a t r i e , i c p r i n u r m a r e a m c o n t r i b u i t l a p s t r a r e a n a i o n a l i t e i ; c c i , c e p o a t e m a i m u l t s n e ^ o p s t r e z e , d e e t a c e a s t i s t o r i e , c a r e n i a r a t c e a m f o s t , d e u n d e a m v e n i t , ce s u n t e m , i, c a r e g u l a d e t r i i , n i d e s c o p e r e i n u m r u l n e c u n o s c u t , c e a v e m s f i m ! " Umanismul i s t o r i c s-a e d i f i c a t , a t t n p l a n u l g n d i r i i p o l i t i c e c t i a l c r e a i e i literar-artistice, p e d o u i d e i f u n d a m e n t a l e , n g e m n a t e ntr-o t r a d i i e a ideologiei politice r o m n e t i , c a r e i-au g s i t n c o n c e p i a p a r t i d u l u i n o s t r u c e a m o i p r e g n a n t expresie teoretic, d e z v o l t a t n t r - u n a m p l u p r o g r a m d e a c i u n e s o c i a l i p o l i t i c .

www.cimec.ro

P r i m a i d e e r e z u l t n d d i n s o l i d a r i z a r e a n o i u n i l o r d e a r , u n i t a t e i independen, libertatea fiind condiia esenial pentru nflorirea n a i o n a l , prezent n scrierile croni carilor, ale lui D. Cantemir, i-a g s i t o larg afirmare i a r g u m e n t a r e , de pild, n i d e o l o g i a paoptist, s u b o r i z o n t u l c r e i a a u a p r u t p r i m e l e o r e a i i d r a m a t i c e d e a m p l o a r e . D a c n a i o n a l i t a t e a este suflletul u n u i p o p o r s p u n e a N . B l c e s o u d a c , ct v r e m e el p s t r e a z acest semn caracteristic a l individualitii sale, acest s p i r i t de v i a , el este i n v e s t i t c u d r e p t u l n o p r e s c r i p t i b i l de a tri liber, u n i t a t e a n a i o n a l este o h e z u i r e a l i b e r t i i l u i , e s t e t r u p u l l u i , t r e b u i n c i o s oa s u f l e t u l s n u p i a r i s a m o r e a s c , c i , d i n c o n t r , s p o a t c r e t e i a se d e z v o l t a ' " .

<

Cea

de-a

doua

cardinal

ncorporeaz

ideea

un

popor

nu

poate

fi

liber

daci

nu respect libertatea altor popoare, c o ar l i b e r este d a t o a r e s m i l i t e z e pentru r a p o r t u r i e c h i t a b i l e n t r e state : V r e m oa R o m n i a s t r i a s c n f r i e s t r n s eu toate n a i u n i l e " , se a f i r m a n articolul-program a l r e v i s t e i Republica roman (1851). V r e m ca R o m n i a s fie n s o l i d a r i t a t e c u c e l e l a l t e p o p o a r e , c e v o r t i n d e c e l p u i n s p r e d r e p t a t e , s o l i d a r i t a t e i f r i e " . Junimea romn, n p r i m u l su editorial, s e m n a t de G . Creeanu i D . F l o r e s c u , a d r e s a c i t i t o r i l o r o c h e m a r e n s u f l e i t , i n s p i r a t d e a c e e a i i d e e d o m i n a n t : J u n i r o m n i ! U n o m d e o r i c e n a i e , d e o r i c e t r e a p t , v e s t e f r a t e ; s-1 i u b i i i s-1 a j u t a i . n s a c e l a cui r e v i n e s v r p e a s c l i b e r t a t e a s a u n a i o n a l i t a t e a e s t e u n monstru: s-1 g o n i i , s d l o v i i " . acest climat general, teatrul romnesc i-a a s u m a t de la nceputurile sale In m i s i u n e a s o c i a l d e a c o n t r i b u i l a e d u c a r e a p a t r i o t i c i c o t e a i c a s c a p u b l i c u l u i , drami istoric f i i n d u n a d i n direciile p r o d u c t i v e , de l a r g r e z o n a n , ale d r a m a t u r g i e i . T e a t r u l o a n t r e a g a n o a s t r l i t e r a t u r i a r t s-a i n t e g r a t i s i n c r o n i z a t c u d e z v o l t a r e a i s t o r i o g r a f i e i i a g n d i r i i i s t o r i c e , l e c r e i i d e i d i r e c t o a r e le-a t r a n s f i g u r a t n s u b s t a n a e m o i o n a l a i m a g i n i i , d e v e n i n d o t r i b u n a c i v i s m u l u i , a m a r i l o r i d e a l u r i s o c i a l e i n a i o n a l e . A p r e c i i n d teatrul drept u n a d i n cele m a i de c p e t e n i e i n s t i t u i i ale u n e i n a i u n i , coala cea m a i mare", C. A . Rosotti l considera n egal m s u r templul patriotismului", cernd s iradieze n m a s e ,jmorala, patriotismul, v i r t u t e a p r i n i c o a n e v i i i puternice, a m p u t e a z i c e p r i n f a p t e v i i i e r o i c e " . A c e a s t f i n a l i t a t e se r e a l i z e a z . n m o d generos prin drama d e e v o c a r e c e r e f l e c t n t r - o v a s t i s i g u r c u p r i n d e r e , n f i o r a t d e s e n t i m e n t u l p e r m a n e n e i n t i m p i s p a i u a p o p o r u l u i n o s t r u , a c i u n e a p o l i t i c d e n f p t u i r e a a s p i r a i e i u n a n i m e s p r e u n i t a t e i l i b e r t a t e n a i o n a l . , Volorifiicarea a m p l i s i s t e m a t i c a dramaturgiei istorice a f o s t i e s t e pentru t e a t r e o n d a t o r i r e d e o p o t r i v p o l i t i c i e s t e t i c , p r e l u a r e a m o t e n i r i i c u l t u r a l e a trecu tului constituind o l a t u r p r i n c i p a l a p r o c e s u l u i de f u r i r e a c u l t u r i i socialiste. Identifiefindu-se o u a c e s t i m p e r a t i v , n s t r u c t u r a r e p e r t o r i a l d r a m a i s t o r i c i-a g s i t o p o z i i e privilegiat, creaiile reprezentative inspirnd noi montri pe scenele celor m a i multo t e a t r e . I n p a r a l e l c u m e n i n e r e a n c o n t i i n a p u b l i c a p i e s e l o r c o n s a c r a t e , s-a s e m n a l a t , m a i ales n u l t i m a p e r i o a d , t e n d i n a p o z i t i v de a restitui spectatorilor texte i m p o r t a n t e d i n f o n d u l n o s t r u d e a u r , p r e c u m f r a g m e n t e l e d r a m a t i c e Bogdan Drago Mira, Decebal de E m i n e s o u , sau m o n u m e n t a l a d r a m a lui C a m i l Potrescu Danton. Desigur, rezulta tele de p n a c u m snt m e r i t o r i i , d a r , d u p o p i n i a n o a s t r , ele t r e b u i e a c c e p t a t e d o a r c a p r e m i s e c e s e c u v i n d e z v o l t a t e n t r - o a c i u n e s i s t e m a t i c i d e a n v e r g u r d e r e e v a l u a r e a dramaturgiei istorice. I n aceast perspectiv, reinem atenia a s u p r a ctorva probleme. D r a m a t u r g i a istoric t r e b u i e s c o n s t i t u i e u n a d i n c o n s t a n t e l e r e p e r t o r i a l e , f i e c a r e c o l e c t i v a r t i s t i c a v n d datoria de a lumina, n viziune contemporan, tradiiile progresiste, militante, ale teatrului nostru. Desigur, r s p u n d e r i sporite r e v i n teatrelor naionale, a l cror repertoriu trebuie s c u p r i n d p e r m a n e n t valorile reprezentative ale dramaturgiei clasice, integrate ntr-un complex program de educare patriotic a spectatorilor. 0 activitate supus, pe unele scene, capriciilor improvizaiei se cere gndit, n viitor, oa u n program unitar i consecvent. mplinirea acestui deziderat necesit revizuirea imaginii actuale privind drama turgia noastr clasic i i n t e r b e l i c , ngustat de inexistena unor cercetri temeinice. 0 e x p l i c a i e a s u p r a c a u z e i c e a c o n d u s l a a c e a s t a p r e c i e r e u n i l a t e r a l a oferit-o Pompiliu C o n s t a n t i n e s c u s e m n a l n d f a p t u l c, n c u l t u r a n o a s t r , c r i t i c i i l i t e r a r i , f r e x c e p i e , se d e z i n t e r e s e a z d e l i t e r a t u r a d r a m a t i c i m a i a l e s d e s p e c t a c o l " . E v i d e n t , e l s e r e f e r e a In s i t u a i a d i n t r e c e l e d o u r z b o a i e , d a r r e m a r c a este v a l a b i l , n l i n i i g e n e r a l e , i a s t z i , ceea ce l m u r e t e n parte i m a g i n e a s u m a r a d r a m a t u r g i e i n u n e l e studii de sintez, d a r n u i d e c e a c e a s t c o n j e c t u r este n t r e i n u t i n u n e l e l u c r r i de a m p l o a r e purtnd

www.cimec.ro

girul u n o r specialiti care n u realizeaz dect u n tablou fragmentar al dramaturgiei noastre n t r - o o p t i c l i m i t a t i v . D c a c e e a , t r e b u i e a p r e c i a t e m e r i t e l e u n o r c r o n i c a r i t e a t r a l i , care-i e x t i n d i n v e s t i g a i a i n s e c t o r u l i s t o r i e i l i t e r a r e , n e f o r t u l d e a s i t u a d r a m a t u r g i a ntr-o l u m i n exacta, s e m n a l n d texte importante, r m a s e p n a c u m n afara circuitului activ al culturii noastre, contribuind la d e t e r m i n a r e a locului d r a m e i n g a l a x i a creaiei literarartistice naionale. In ansamblul dramaturgiei, piesa istoric prezint o mare abunden i o l a r g d i v e r s i f i c a r e t e m a t i c , ale crei m o m e n t e de eflorescen a u c o i n c i s cu p r i n c i p a l e l e e v e n i mente politici' : micarea revoluionar paoptist, u n i r e a , r z b o i u l de i n d e p e n d e n , rscoa lele r n e t i , p r i m u l r z b o i mondial. In afara pieselor jucate, exist numeroase alte texte, unele publicate, altele n m a n u s c r i s , de cert v a l o a r e artistic, evocnd momente n l t o a r e d e e r o i s m p o p u l a r s a u m a r i p e r s o n a l i t i c a r e i-au p u s v i a a n s l u j b a c a u z e i l i b e r t i i i n e a t r n r i i . D a c u n e l e p i e s e pot i n s p i r a s p e c t a c o l e a u t o n o m e , a l t e l e pot fi a d u s e l a c u n o t i n a p u b l i c u l u i fie p r i n m o n t a j e p r i v i n d creaia u n u i d r a m a t u r g , fie p r i n g r u p a j e de s e l e c i u n i din opere diferite oferind imaginea unui eveniment istoric s a u a unei personaliti. Ar prezenta smtem c o n v i n i u n m a r e interes teatral spectacole n f i n d , de pild, m o d u l c u m a fost r e c e p t a t p e r s o n a l i t a t e a u n o r m a r i v o i e v o z i c a t e f a n c e l M a r e sau Milhai Viteazul n sensibilitatea generaiilor, sau surprinznd felul cum s-a oglindit momentul unirii sau al rzboiului de i n d e p e n d e n n contiina contemporanilor. Ar constitui u n n a l t a c t de c u l t u r a c c e p t a r e a de ctre fiecare teatru a m i s i u n i i d e a iniia u n c i c l u d e spectacole de restituiri d r a m a t i c e " , s i t u n d ntr-o n o u o p t i c , p r o f u n d c u l t u ral, procesul de valorificare a dramaturgiei n a i o n a l e . n acelai t i m p , este n e c e s a r s se e x e r c i t e , c u o m a i l u c i d n e l e g e r e a n d a t o r i rilor, c o m a n d a social" n vederea crerii u n o r noi p i e s e c a r e s n t r e g e a s c , c u o marcat not de actualitate, epopeea naional". Precizm c p r i n comand social" n e l e g e m , n p r i m u l r n d , f o r m a de m a n i f e s t a r e a contiinei c r e a t o r u l u i c a ora a l cetii caro i n d i v i d u a l i z e a z contiina colectiv, triete realitatea istoric i s o c i a l ca pe o realitate interioar, o contiin nzestrat cu capacitatea de a c u p r i n d e n sine dimen s i u n e a ^ p o l i t i c si u m a n a s o c i e t i i i d e a m i l i t a p e n t r u i d e a l u r i l e a c e s t e i a . P r o i e c t e l e creatorilor trebuie unificate prin concertarea eforturilor ntregului sistem instituional de art ntr-un ^vast program de aciune cultural, acoperind echilibrat, armonios, ntr-un larg repertoriu tematic, p r e o c u p r i l e societii noastre, n v e d e r e a m p l i n i r i i u n u i amplu program educativ, de stringent actualitate.

Actualitatea trebuie neleas ca o categorie istoric, d i n a m i c , supus dialecticii c o n t i n u i t i i i d i s c o n t i n u i t i i , c a r e s t a b i l e t e d e f i e c a r e d a t u n n o u c e n t r u d e g r e u t a t e , pentru c, aa c u m s p u n e a B e r n a r d S h a w : F i l o z o f i a , c o n c e p i a d e s p r e v i a este aceea o a r e s e s c h i m b i n u ^ m e t e u g u l d r a m a t u r g u l u i " . C o n c e p t u l d e a c t u a l i t a t e a r e o a m p l i tudine ce acoper ntreg spaiul istoric, n s u m n d nu numai surprinderea proceselor sociale contemporane, n viziunea prospectiv i n e r e n t m o b i l i t i i i s t o r i c e , c i i r e i n t e r pretarea trecutului d e l a n i v e l u l do n e l e g e r e a l t i m p u l u i n o s t r u . R e f e r i n d u - n e l a a c e s t u l t i m a s p e c t , s u b l i n i e m c a c t u a l i t a t e a u n e i o p e r e de e v o c a r e a i s t o r i e i este p r o d u s u l u n u i acut sentiment a l i s t o r i e i , e x p r i m n d i s t o r i o i i a t e a o r i c r e i c o n t i i n e c a r e se n s e r i a z n tradiia u n e i culturi p r i n redescoperirea trecutului, oferind, n acelai t i m p , creatorului posibilitatea d e a n t r e g i t r a d i i a ou a t r i b u t e l e inovaiei, decelat, n primul rnd, n s t r a t u r i l e ideatico ale o p e r e i . I n acest d e m e r s revalorifUcaitor, a a c u m s u b l i n i a T . S. E l l i o t cu r e m a r c a b i l i n t u i i e : S e n s u l istoriei i m p l i c s e s i z a r e a n u n u m a i a c a r a c t e r u l u i t r e c u t a l t r e c u t u l u i , c i i a c a r a c t e r u l u i p r e z e n t a l t r e c u t u l u i . S e n s u l i s t o r i c o b l i g p e o m s s c r i e n u n u m a i p u r i s i m p l u c u s e n s i b i l i tui t e a p r o p r i e i g e n e r a i i , a s i m i l a t n f i b r e l e f i i n e i s a l e , c i i c u s e n t i m e n t u l c ... n t r e a g a l i t e r a t u r a r i i s a l e c o e x i s t n t r - o d u r a t u n i c i compune o unic ordine". S e n s u l i s t o r i c , oa s f o l o s i m n continuare formula lui E l l i o t , c o n f e r a u t o r u l u i c o n t i i n a m i s i u n i i s o c i a l e i a c o n t e m p o r a n e i t i i , a a p a r t e n e n e i sale la u n trecut i u n viitor, focalizate n interioritatea contiinei. Creaia contemporan de inspiraie istoric are datoria s d e z v o l t e , adugndu-i atributele materialismului dialectic, generoasa tradiie n a i o n a l a u m a n i s m u l u i istoric de cultivare a sentimentului d e m n i t i i , a d r a g o s t e i fa de a r . O p e r e l e d e e v o c a r e istoric v o r t r e b u i s n s u f l e e a s c t r e c u t u l n a i o n a l n v i z i u n e a p o l i t i c i i d e o l o g i c a vremii noastre, sintetizat cu remarcabil claritate n P r o g r a m u l partidului, dezvluind relaiile s o c i a l e i p o l i t i c e f u n d a m e n t a l e a l o e p o c i i a b o r d a t e , d e t e r m i n n d r a p o r t u l d i n t r e m a s e i personalitatea conductoare, detectnd s e n s u l dezvoltrii istorice, din perspectiva rezulta-

www.cimec.ro

tolor o b i n u t e d c c e r c e t a r e a istoric ce p r o i e c t e a z n o i l u m i n i a s u p r a s t r v e c h i i civilizaii getendacice, a s u p r a p r o c e s u l u i f o r m r i i p o p o r u l u i r o m n , a d u c e n o i atestri documentare i p r e c i z r i d e n s e m n t a t e d e o s e b i t p r i v i n d m o m e n t e c r u c i a l e i p e r s o n a l i t i marcante ale istoriei noastre, l u m i n n d , n acelai t i m p , p e r m a n e n t a aspiraiilor populare pentru u n i t a t e i n e a t r n a r e n a i o n a l . Tematica epopeii naionale n u trebuie neleas limitativ, aa c u m s-a ntmplat u n e o r i , c i r c u m s t a n i i n d - o t r e c u t u l u i m a i n d e p r t a t ; e a a c o p e r i a c i u n i l e revoluionare ale clasei muncitoare pentru libertate social i n a i o n a l , insurecia naional armat a n t i f a s c i s t , p r e c u m i l u p t a m a s e l o r c o n d u s e de p a r t i d p e n t r u p r e l u a r e a p u t e r i i politice i e d i f i c a r e a s o c i a l i s m u l u i . O m u l c o n t e m p o r a n , f u r i t o r u l b u n u r i l o r m a t e r i a l e i s p i r i t u a l e ale civilizaiei socialiste, are el nsui mreia eroilor de balad, i d r a m a t u r g i i snt o h e m a i s s i n t e t i z e z e n f i z i o n o m i a l o r s p i r i t u a l a m p l i t u d i n e a i s e m n i f i c a i a m o m e n t u l u i pe o a r e d t r i m , a i s t o r i e i p e bare o f u r i m . Furirea epopeii naionale reclam o implicare exigent a resurselor creatoare, spic a n z e s t r a n o i l e l u c r r i ou o m a r e f o r e m o i o n a l n s t a r e s r e v e r l > e r e z e p r e l u n g n c o n t i i n a c i t i t o r u l u i s a u a s p e c t a t o r u l u i , s d i m p l i c e n i n t i m i t a t e a d e z b a t e r i i , s-ti s o l i c i t e r e f l e c i a , o f e r i n d u - i o i m a g i n e v e r i d i c i c o n v i n g t o a r e a i s t o r i e i e v o c a t e . I n u n e l e dintre p i e s e l e s c r i s e m a i r e c e n t , s-a s i m i t o a n u m i t n c l i n a r e s p r e a c r e a i m p r e s i a d c m o n u mentalitate prin a n v e r g u r a micrilor exterioare, i a r culoare istoric p r i n elemente super f i c i a l e , i n n d d e d e c o r a ti v i i n u l l e x i c u l u i , c o s t u m e l o r , s c e n o g r a f i e i . U n a s e m e n e a i l u s t r a t i v i s m sterilizeaz p i e s a de semnificaiile de esen, b a n a l i z e a z idei i fapte d e mare interes, r e d u o n d impactul cu publicul. I n fapt, autenticitatea psihologic a personajelor, amplitudinea contiinei acestora, mrturisit n intensitatea participrii la evenimente i i n c a n d e s c e n a t r i r i l o r , s n t c e l e c a r e c o n f e r u n e i p i e s e m o n u m e n t a l i t a t e i v e r i d i c i t a t e . M o n u m e n t a l u l este, n p r i m u l r n d , o v i z i u n e a s u p r a v i e i i i o a t i t u d i n e fa de realitate, o f o r m d e m a n i f e s t a r e a s p i r i t u a l i t i i i a a s p i r a i i l o r c a r e d d e f i n e s c . I n o a z u l dramei de e v o c a r e , m o n u m e n t a l u l este m o d a l i t a t e a c e a m a i p r e g n a n t de a f i r m a r e a contiinei de apartenen la aceast dolcotivitate l a g r a n d o r i i sentimentului oare o a n i m , a e r o i s m u l u i oa f a p t s p i r i t u a l . S e c e r e e l i m i n a t i u n a l t p o n c i f r e f e r i t o r l a m o d u l d e a n e l e g e i e x p r i m a e r o i s m u l , f i e n i p o s t a z a l u i d e m a n i f e s t a r e p l e n a r a m a s e l o r , fir. n universul luntric al unei personaliti. E r o i s m u l n u s e rnonilfteist n u m a i n marile f a p t e d e a r m e , c o n d u c n d l a v i c t o r i i r s u n t o a r e , c i i n s i t u a i i l e g r e l e c n d a u fost p i e r d u t e b t l i i i a u p i e r i t o t i . I n a c e s t e s i t u a i i , e r o i s m u l s e p o a t e a f i r m a c u sporit v i g o a r e , d e z v l u i n d c a p a c i t a t e a d e r e z i s t e n a u n u i p o p o r cnre-i a p r e n t i t a t e a si, n cele m a i d r a m a t i c e v i c i s i t u d i n i , n z u i e t e m a i f i e r b i n t e oa o r i c n d , c u n e i s t o v i t v i t a l i t a t e , s r e i a l u p t a m p o t r i v a opresorilor. N u p u i n e a u fost astfel de m o m e n t e n trecutul nostru i a b o r d a r e a l o r ntr-o a s e m e n e a ipostaz a eroismului, care poate lua forma sublimului, ar mbogi dramaturgia c u o n o u d e s c h i d e r e i s t o r i c , f i l o z o f i c i e s t e t i c Piesa istoric va trebui dezvoltat n spectacole de ampl rezonan artistic, apte s anime contiinele, s rscoleasc spiritele. E s t e necesar oa p a g i n i l e epopeii n a i o n a l e s-i g s e a s c o i n t e r p r e t a r e s t r l u c i t , a n g a j n d forele artistice de b a z ale fiecrui teatru n realizarea u n o r spectacole memorabile, capabile s c a r a c t e r i z e z e , aa cum pretindea Odobescu oricrei creaii, o epoc i o n a i u n e " . Important este ca aceste spectacole s r e s p i r e o v i z i u n e c o n t e m p o r a n , r e c o n s t i t u i n d , c u m i j l o a c e moderne, n articulaiile eseniale, spiritul epocii, decupnd ou c l a r i t a t e i d e e a p o l i t i c dominant. N u m a i astfel ne v o m ndeplini, aa c u m cerea tovarul Nicolae Ceauescu tuturor crea torilor, o datorie de cinste n u numai fa de t r e c u t , c i i f a de p r e z e n t i fa de viitor". S e i m p u n e a fi v a l o r i f i c a t , n egal m s u r , s p a i u l istoric ca u n perimetru al existenei contemporane, o r g a n i z n d spectacole n l o c u r i l e de j o c oferite de vestigiile sau m o n u m e n t e l e istorice, n r e p r e z e n t a i i c u c a r a c t e r p o p u l a r , n oare p o l a r i t a t e a scen-publie se a n u l e a z , p u b l i c u l devenind un participant activ la evenimentul istoric evocat. Vor t r e b u i i n i i a t e , d e a s e m e n e a , s p e c t a c o l e d e s u n e t i l u m i n , c a r e p o t e x e r c i t a o m a r e f o r de atracie. S p e c t a c o l e l e de a c e s t gen r e a l i z a t e p n a c u m din pcate, n u prea multe a u d e m o n s t r a t c u n s c e n a r i u n c r c a t d e t e n s i u n e d r a m a t i c , s u s i n u t de p o s i b i l i t i l e de sugestie ale eclerajului i m u z i c i i , poate nsuflei piatra, una din emoionantele m r t u r i i , d a r i m e m o r i i a l e i s t o r i e i . E r o i i trecutului devin, n aceste spectacole n aer liber, n spaiul istoriei nsi, c o n t e m p o r a n i i n o t r i i , m p r e u n , c h e z i i u n u i v i i t o r n o a r e se m p l i n e t e s i g u r , i n e l u c t a b i l , d e s t i n u l d e l i b e r t a t e i f e r i c i r e , n s c r i s n f i e c a r e f a p t i g n d d i n t r e c u t i d e a z i . I n t e g r a t d i n a m i c i c r e a t o r n a m p l u l p r o g r a m i d e o l o g i c i e d u c a t i v a l partidului, teatrul v a trebui s d e m o n s t r e z e , dezvoltnd vibranta l u i t r a d i i e m i l i t a n t , c este o n a l t t r i b u n a e d u c a i e i p a t r i o t i c e , u n f a c t o r i m p o r t a n t n f u r i r e a e p o p e i i naionale, stagiunea viitoare, desfurat sub s e m n u l srbtoririi centenarului Independenei, urmnd sa c o n s e m n e z e c n aceast d i r e c i e s-a p r o d u s o muitaie semnificativ, atestat de spectacole memorabile.

www.cimec.ro

N PREGTIREA CONGRESULUI EDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALISTE TEATRUL N JUDEUL D U M N E A V O A S T R n acest numr:
Cineva tradiiei... mi spunea c ieenii se hrnesc numai cu valorile Inexact.

I k S
Cinci interviuri de Paul Tutungiu

Spiritualitatea ieean nu are numai trecut, ci i un pre zent inconfundabil. Un prezent cu certitudini axiologice : se nasc i azi oameni n Moldova, i n poezie, i n pictur, i n mu zic, i, de ce s nu subliniem, n teatru, n teatrul att de bine marcat nc din veacul trecut, ba dac ne referim la ipostaza lui folcloric nc de la fiinarea aezrii lui. laul cunoate azi o nou ieire din laten : actori, regizori i dra maturgi ieeni s-au afirmat n ultimele trei decenii cu o vigoare proprie, adertnd la matricea stilistic a timpului nostru, construit de om. pentru om.

ION I L I E S C U
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C C . al P.C.R., prim-secretar al Comitetului judeean lai al P.C.R.

ROLUL ACTIV AL TEATRULUI


M i se pare firesc, tovare primsecretar, s d i s c u t m a c u m , p r i m v a r a , despre Teatrul d i n Iai ; pentru c p r i m v a r a este u n s i m b o l a l n c e p u t u lui vieii i, d u p tradiie, aici, l a Iai, snt nceputurile teatrului rom nesc, anotimpul prim a l teatrului ro mnesc. F a p t u l c n curnd v a avea loc Congresul educaiei politice i c u l turii socialiste n e d , desigur, i p r i lejul u n u i bilan. I n acest context, v rog s definii rolul instituiilor tea trale d i n p e r i m e t r u l j u d e u l u i , n a c tuala etap a construciei socialismu lui. Ce loc ocup teatrul n procesul complex a l edificrii contiinei poli tice a o a m e n i l o r m u n c i i ? g r a d u l u i g e n e r a l de i n s t r u c i e a n o i l o r ge neraii. I n decurs d e m a i p u i n de trei de c e n i i , s-a t r e c u t , d e l a c o a l a g e n e r a l cu p a t r u c l a s e , l a n v m n t u l g e n e r a l d e zece a n i , ceea ce n s e a m n un s a l t f r p r e c e dent n n i v e l u l de instrucie, de cultur, fie nelegere a culturii, pentru cea m a i m a r e parte a p o p u l a i e i . P e de alt parte, conco m i t e n t , s-au d e z v o l t a t c o n t i n u u a l t e i n s t r u m e n t e a l e r s p n d i r i i c u l t u r i i n mase, s-au amplificat mijloacele de comunicare presa scris, r a d i o u l , televiziunea, i n s t i t u i i l e de c u l t u r c a r e a u c o n c u r a t , d e aspmenea, la procesul de ridicare general a i n f o r m r i i p u b l i c e , a n i v e l u l u i d e p e r c e p i e estetic a p o p u l a i e i d e l a orae i sate. In aceste coordonate, cred, putem situa i f e n o m e n u l d i f u z r i i t e a t r u l u i , c a i n s t i t u i e c u l t u r a l i c a m i j l o c de c o m u n i c a r e c u o a menii. i aici putem consemna, pe de o parte, creterea numrului instituiilor de t e a t r u , att n p l a n n a i o n a l , c t t l o c a l , p r e c u m i amplificarea micrii teatrale pro fesioniste i d e a m a t o r i , o consolidare, n general, a actului de cultur prin teatru. E s t e d e m n d e r e m a r c a t c, n t i m p ce p e p l a n m o n d i a l s-a d i s c u t a t i s e d i s c u t , n c , despre o criz a teatrului, c u satisfacie pu-

V o r b i n d despre rolul teatrului, cred c a r t r e b u i , n p r i m u l r n d , s n e r e f e r i m l a contextul general a l dezvoltrii c u l t u r i i i al ridicrii nivelului de cultur a l maselor populare d i n ara noastr. P r o c e s u l dezvol t r i i socialiste, a l creterii p o t e n i a l u l u i eco n o m i c a l r i i , a fost n s o i t d e o v e r i t a b i l revoluie pe planul culturii, revoluie care se t r a d u c e , p e d e o p a r t e , p r i n dezvoltarea sistemului de n v m n t i p r i n ridicarea

www.cimec.ro

t e m c o n s t a t a c n R o m n i a s o c i a l i s t , a t t n C a p i t a l c t i n j u d e e , m i c a r e a tea tral sporete, interesul pentru teatru se menine ridicat. Acest lucru este v a l a b i l i p e n t r u Iai. Activitatea tuturor instituiilor teatrale de aici T e a t r u l N a i o n a l , T e a t r u l de O p e r i R a l e t i T e a t r u l p e n t r u c o p i i i t i n e r e t face parte din fiina nsi a o r a u l u i . T e a trele c u n o s c o prezen activ a p u b l i c u l u i i p u t e m v o r b i d e s p r e u n p u b l i c p e r m a n e n t , mprosptat continuu. Pentru c aspectul, p o a t e , c e l m a i i m p o r t a n t este p r e z e n a nu meroas a publicului tnr. A c e a s t a v o r b e t e d e s p r e rolul a c t i v , d e s p r e i n t e r e s u l p e c a r e l s u s c i t , n d i v e r s e p t u r i ale oamenilor m u n c i i , n o u l fenomen teatral, d e s p r e m i s i u n e a n o b i l a t e a t r u l u i , d c a se integra n procesul de educare, de cultivare a s e n t i m e n t e l o r , a v a l o r i l o r etice i estetice, de f o r m a r e a o m u l u i societii c o m u n i s t e .

nesc, a l t u r i dc creaii r e p r e z e n t a t i v e ale cul turii u n i v e r s a l e . Se i m p u n e o m a i larg co l a b o r a r e d i r e c t a t e a t r e l o r ou a u t o r i i , att d i n I a i ct i d i n alte c e n t r e , p e n t r u sti m u l a r e a i m b o g i r e a r e p e r t o r i u l u i o u p i e s e de actualitate. I n acest c o n t e x t , dramaturgia r m n e d a t o a r e s o f e r e m a i m u l t e s p e c t a cole d e v a l o a r e , c u o n a l t n c r c t u r dc i d e i . J'vsto n e c e s a r u n e f o r t c o l e c t i v c o n t i n u u p e n t r u ridic*,i"ea m i e s t r i e i a r t i s t i c e , n t o a t e compartimentele (interpretare, regie, sceno g r a f i e ) , p r e c u m i p e n t r u d i v e r s i f i c a r e a for melor de contact c u p u b l i c u l , p e n t r u lrgi r e a i n t e r e s u l u i f a d e t e a t r u i a t r a g e r e a celor m a i diferite categorii dc spectatori.

Cum se m a n i f e s t preocuparea o r g a n e l o r l o c a l e d e p a r t i d i d e s t a l pentru dezvoltarea instituiilor artis t i c e , a t e a t r u l u i , a s t f e l n c t a c e s t e a s se i n s t i t u i e r e a l m e n t e n t r i b u n e , cu l i m b a j specific, ale educaiei politice? N u snt dintre o a m e n i i c u u n stagiu n d e l u n g a t de a c t i v i t a t e n acest j u d e . D a r pot s v s p u n c u p l c e r e c a e x i s t a t d n t o t d e a u n a i se m a n i f e s t i n c o n t i n u a r e , la o r g a n e l e l o c a l e p o l i t i c e , u n l a r g i n t e r e s i o permanent preocupare pentru consolidarea instituiilor de cultur, pentru dezvoltarea a c t i v i t i i lor, n g e n e r a l , i, n particular, pentru activitatea i dezvoltarea teatrului ieean. Nu este n t m p l t o r a c e s t l u c r u . Aceasta se e x p l i c , p r o b a b i l , i p r i n f a p t u l c l a u l este o v a t r a c u l t u r i i r o m n e t i , o v a t r a teatrului romnesc. A n u l a c e s t a se s r b t o resc 160 de a n i de t e a t r u r o m n e s c , de l a prezentarea p r i m e i piese n l i m b a romn pe scena teatrului ieean. A a d a r , n contiina ieenilor acioneaz, ca un factor puternic, f o r a t r a d i i e i , dragostea i i n t e r e s u l pentru cultur, pentru cultura teatral. Organele locale de partid au manifestat o grij p e r m a n e n t pentru emulaia valorilor din teatru, pentru dezvoltarea continu a i n s t i t u i i l o r p r o f e s i o n i s t e , c a i a m i c r i i d e a m a t o r i . S-au m b u n t i t , d e l a a n l a a n , c o n d i i i l e m a t e r i a l e , s-au l r g i t i d i v e r s i f i c a t c o n t a c t e l e c u p u b l i c u l , s-au i n t e g r a t i a s i m i l a t toate f o r m e l e de t e a t r u , pe fundalul activitii culturale din jude. Desigur, aceasta n u n s e a m n c n u exist nc multe deziderate de exprimat pentru ridicarea continu a nivelului activitii in s t i t u i i l o r n o a s t r e t e a t r a l e . I n p r i m u l r n d , se i m p u n e o selecie imai e x i g e n t a r e p e r t o r i u lui pentru promovarea unor spectacole d e n a l t i n u t i c u l a r g e c o u l a public, pentru o m a i viguroas prezen a spectaco l u l u i clasic i, m a i ales, c o n t e m p o r a n rom

Civa o a m e n i de litere d i n Iai mi mrturiseau c n c e a r c u n sen timent neplcut atunci cind, n presa central, T e a t r u l N a i o n a l ieean este citat p r i n t r e teatre j u d e e n e . O r , mi argumentau c i , u n teatru n a i o n a l n u p o a t e fi j u d e e a n . V r u g m s ne vorbii tocmai despre acest fenomen pe c a r e societatea socialist a reuit s-1 d e t e r m i n e : d e p r o v i n c i a l i z a r e a p r o vinciei. D e s i g u r , a c e a s t a e o c l i e s t i u n e de or din sentimental. E u nu v d o baz real pentru a considera, astzi, ca peiorativ epi tetul judeean". Sentimentul de provincia l i s m este legat de a n u m i t e p r e j u d e c i , a t t a l e c e l o r oare m u n c e s c n p r o v i n c i e c t i le celor care muncesc. n centru, opus, con v e n i o n a l , p r o v i n c i e i . E s t e i o r e a c i e l a o anumit politic, nu totdeauna neleapt, d e c o n c e n t r a r e a v a l o r i l o r i d e r a c o l a r e l a centru a elementelor valoroase. nlturarea provineialisnxului ine de r i d i c a r e a de an s a m b l u a . n i v e l u l u i a c t i v i t i i i a g r a d u l u i de c o m u n i c a t a n t r e toate i n s t i t u i i l e d c c u l t u r , n c a z u l n o s t r u , n t r e toate i n s t i t u i i l e de t e a t r u , i n d i f e r e n t u n d e a c t i v e a z ele. C a l i t a t e a n u se m s o a r d u p l o c u l u n d e a c t i v e a z o a m e n i i s a u u n d e e s t e s i t u a t geo grafic o instituie, c i p r i n valoarea m u n c i i pe care o d e s f o a r , p r i n v a l o a r e a oame nilor, reflectat n tot c e e a c e c r e e a z e i . O r i c e i n d i v i d , cbiair d a c m u n c e t e n cen t r u l r i i , p o a t e s r m n p r o v i n c i a l " c a mentalitate. C r e d c e p i t e t u l p r o v i n c i a l " i-a p i e r d u t , azi, c o n i n u t u l s e m a n t i c c u care a fost n trebuinat n l i m b a j u l criticilor. I n perioada n c a r e n e a f l m , v a l o a r e a se p o a t e a f i r m a n o r i c a r e j u d e a l r i i ; totul d e p i n d e de o a m e n i , d e v o i n a i d e c a l i t i l e l o r .

V rugm, n n c h e i e r e , s ne vorbii n contextul discuiei noas tre d e s p r e s e m n i f i c a i a a p r o p i a t u l u i C o n g r e s a l e d u c a i e i p o l i t i c e i c u l t u rii socialiste. Dezbaterea care nsoete care-1 p r e c e d e , i c a r e n u ine Congresul. numai de

www.cimec.ro

momentul Congresului, se refera la preocu parea d c a n s a m b l u a partidului nostru pri vind amplificarea i d e z v o l t a r e a activitii i d e o l o g i c e , a a c t i v i t i i d e i n s t r u i r e p e toate planurile i, u particular, de ridicare a n i velului de cultur, de cultur politic a m a selor, integrate n p r o c e s u l g e n e r a l a l crete rii i d e z v o l t r i i s o c i e t i i n o a s t r e . Ideea d c baz de la care se pornete i n a b o r d a r e a p r o b l e m e l o r ce v o r fi d e z btute la Congres ev I c r o l u l , misiunea activitii ideologice i a culturii, n a n s a m blul dezvoltrii noastre generale. Holul fac torilor subiectivi, al contiinei sociale, al contiinei politice, a l contiinei ceteneti, n p r o c e s u l d e z v o l t r i i sociale, decurge din concepia noastr d e s p r e l u m e , despre socie tate. I n a c e a s t a s e r e f l e c t i v i z i u n e a n o a s tr privind misiunea partidului ca factor d e c o n d u c e r e s o c i a l , c a i r o l u l factorilor ideologici d i n societatea noastr. A c u m , l a n c e p u t d e c i n c i n a l c n d nIregul p o p o r este a n g a j a t nlr-o o p e r d c mari proporii, viznd nfptuirea obiectivelor elaborate de Congresul al X l - l e a al partidu lui pentru dezvoltarea economico-sooial a r i i , e s t e f i r e s c s s e f a c , d c a s e m e n e a , bilanul activitii desfurate n domeniul vieii spirituale i s s e p r o i e c t e z e liniile Jirectoare ale aciunii necesare perfecionrii n s e c t o a r e l e s e n s i b i l e i c o m p l e x e a l e v i e i i sociale legate d e m o d e l a r e a contiinelor. P e acest p l a n , f r n d o i a l c , n toate compartimentele, n toate d o m e n i i l e activi tii intelectuale exist emp larg de aci une pentru perfecionare, pentru amplifica

rea a c t i v i t i i , p e n t r u s p o r i r e a r s p u n d e r i i i a rolului tuturor instituiilor de art, de c u l t u r , d e t i i n , p r e c u m i a l t u t u r o r c e l o r care militeaz p e acest front ca factori d c p r o g r e s , c h e m a i s c o n c u r e l a d i n a m i z a r e a ntregului proces a l dezvoltrii noastre, a l perfecionrii noastre c a societate, a l perfec ionrii noastre ca oameni, al perfecionrii relaiilor sociale, relaiilor dintre o a m e n i n societatea noastr. I n a c e s t s e n s , i n j u d e u l I a i , c a r e n s u meaz u n n u m r m a r e de instituii univer sitare, de n v m n t , uniti d c cercetare, i n s t i t u i i d e a r t i c u l t u r , i c a r e a j u c a t i n t r e c u t u n r o l a c t i v n v i a a spiritual a rii, n formarea i d e z v o l t a r e a culturii n a i o n a l e , i s e a f i r m i a s t z i c a u n c e n tru d i n a m i c i a c t i v n c o n s o l i d a r e a culturii s o c i a l i s t e i a c o n t i i n e i n a i o n a l e s o c i a l i s t e , n faa o r g a n e l o r de partid i d e s t a t , a tuturor organismelor politice i s o c i a l e , a t u t u r o r i n s t i t u i i l o r d e a r t i c u l t u r stau s a r c i n i m u l t i p l e i c o m p l e x e , s e r i d i c exi gene superioare pentru m b u n t i r e a multi l a t e r a l a a c t i v i t i i n toate s e c t o a r e l e a c t i vitii ideologice, n p a s c u progresul vieii m a t e r i a l e i sociale, ou cerinele n o i , m e r e u s/pori te, a l e s o c i e t i i noastre s o c i a l i s t e . A ceste p r o b l e m e a u f o r m a t i f o r m e a z obiec care a u avut l o c n tot tul dezbaterilor judeul n perioada premergtoare Congresu lui educaiei politice i culturii socialiste. E l e v o r t r e b u i s c o n s t i t u i e , m a i a l e s , p r e ooupri constante n perioada urmtoare n a c t i v i t a t e a n o a s t r p r a c t i c , l a toate n i v e l u rile.

ION RANU
preedintele Comitetului judeean pentru cultura i educaie socialista lai

MESAJUL ARTITILOR AMATORI

C e s e m n i f i c a i e d a i m i c r i i tea trale d c amatori d i n judeul Iai ? A l t u r i d c p r e o c u p a r e a p e n t r u cele trei teatre profesioniste N a i o n a l u l , O p e r a r o m n i T e a t r u l p e n t r u c o p i i i t i n e r e t , teatrul de amatori o c u p u n l o c deosebit n ntreaga noastr activitate, fiind susinut c u prioritate ( m p r e u n c u brigzile artistice d e agitaie), pentru mesajul direct p e care-1 transmite contiinei publicului larg.

Atenia acordat teatrului de amatori se reflect i n n u m r u l de f o r m a i i , c a r e a crescut substanial de la aplicarea progra mului partidului pentru mbuntirea acti vitii ideologice. D a c n 1971 e x i s t a u doar 1 5 f o r m a i i n m e d i u l r u r a l i ase f o r m a i i n cele p a t r u orae, l a sfritul a n u l u i 1 0 7 5 , la a e z m i n t e l e c u l t u r a l e e x i s t a u 7 3 d e for m a i i , i a r n orae, 24 de f o r m a i i . Acest salt se d a t o r e t e n p r i m u l rnd activitii ne n t r e r u p t e a i n s t r u c t o r i l o r f o r m a i i l o r d e tea-

www.cimec.ro

t r u i n c e n t r e l e create l a f a / e l e de c o n c u r s , s p r i j i n u l u i venit din prlea specialitilor de la Teatrul Naional Vasile Alecsandri", pre cum i i n f l u e n e i r e p e r t o r i u l u i nsui, care, n u l t i m a vreimc, a d e v e n i t d i n c e i n c e m a i b o g a t i m a i variat. Citeva din formaiile existente se b u c u r de sprijinul direct al unor actori ca artistul emerit Ion Lascr, Ion Lazu, Virginia Raiciu, Virgil Raiciu, Petru Manea, All'ons Radvanschi, Virgiliu Gostin. Pentru a conferi activitii formaiilor de amatori un c a r a c t e r de permanen, orga n i z m a n u a l festivaluri, insistnd ca n re p e r t o r i u l l o r s p t r u n d c u p r i o r i t a t e pie sele s c u r t e c a r e p u n n dezbatere diferite aspecte legate de p r o c e s u l de contientizare a m a s e l o r . I n acest sens, a fost combtut orientarea greit a unor instructori, care, n g o a n d u p spectaculos, p u n e a u n scen lucrri dificile, din repertoriul naional i u n i v e r s a l , n e r e u i n d s m o n t e z e p e p a r c u r s u l u n u i a n m a i m u l t d e o p i e s , d o u i s d e a u n n u m r foarte restrns de reprezentaii. Or, montarea pieselor ntr-un act necesit m a i p u i n t i m p , i a r , d a c alegerea este b u n , e f e c t u l este c e l u r m r i t . 0 a t e n i e d e o s e b i t s-a d a t c r e a i e i dra m a t i c e o r i g i n a l e , p r o m o v n d u - s e i publicindu-se p i e s e n t r - u n a c t s c r i s e d e a u t o r i lo cali. Menionez intre acestea, cu titlu de exemplu, Omizile n livad de Constantin R e i u i H o r a n t r e r u p t d e C o n s t a n t i n Popa (prezentat i d e Televiziunea Romn), ambele inspirate din transformrile satului romnesc contemporan. Combtnd prejudecata c p u b l i c u l stesc g u s t i c e r e n u m a i c o m e d i i . C e n t r u l d e n drumare a creaiei p o p u l a r e i a micrii artistice de m a s a organizat cu titlu e x p e r i m e n t a l , n comunele Lecani, Gropn i a , H o r l e t i , V l d e n i i C i u r e a , s p e c t a c o l e d e t e a t r u p o l i t i c . E l e s-au b u c u r a t d i n plin de adeziune din partea spectatorilor, fapt d o v e d i t i n d e z b a t e r i l e v i i ce a u urmat i c a r e a u a r t a t cti p r i s o s i n necesitatea f o l o s i r i i a c e s t u i g e n d e l u c r r i , c a i f a l s i tatea concepiei n baza creia era, pn m a i ieri, ocolit. ultima m b u c u r t o r e s t e i f a p t u l c , n v r e m e , t e a t r u l de a m a t o r i a p t r u n s n n t r e p r i n d e r i , a c o l o u n d e se s u s i n e a c a s t f e l d e f o r m a i i n u i-ar a v e a l o c u l . M e r i t s a m i n t i m , n a c e s t s e n s , s p e c t a c o l e l e r e a l i zate de f o r m a i i l e de la C . F . S . . Moldova"T r i c o t a j e i I . T . P . P a c a n i (cu U n p r o c e s p o s i b i l de A l . M i r o d a n ) ; de l a n t r e p r i n d e r e a V i c t o r i a " (cu I d e e a de P . R r b u l e s c u ) ; de la C . I . M . P . (cu N e p o t r i v i r e a de c a r a c t e r de I o n Rieu) ; de l a U . J . C . M . (cu R i c E r e m i a de P a u l E v e r a c ) . Multe taj diferite ionale ; cultur dintre premii formaiile i de n de teatru au la i mon na de tea

tru U.J.C.M., U.M.M.R.-Pacani, Rducnem >inl c i t e v a d i n t r e a c e s t e a . I n a t e n i a n o a s t r r m n e i p e v i i t o r c r e a r e a de noi f o r m a i i , p r e c u m i a s i g u r a r e a sprijinului de specialitate pentru realizarea d e s p e c t a c o l e de n a l t i n u t a r t i s t i c .

I n c e r a p o r t se a f l t e a t r u l cloric c u teatrul de a m a t o r i ?

fol

E s t e b i n e tiut c, in aceast parte a Moldovei, zcmintele folclorice snt abun d e n t e i n e s p u s d e d i v e r s e . F i r e t e , s-a a c o r d a t i se a c o r d , d e a c e e a , o a t e n i e d e o s e bit teatrului folcloric. C u ocazia srbtorilor d e i a r n , n j u d e u l n o s t r u se c o n s t i t u i e , n fiecare a n , peste 1 0 0 0 de f o r m a i i (de la tradiionalul pluguor pn la jocurile ou m t i ) . A c e s t e a c u p r i n d , n a l a i u r i l e Iot, une ori, p n Ia 3 0 4 0 d c m e m b r i fiecare. P e n tru cunoaterea i conservarea tradiiilor noastre milenare, Centrul de ndrumare a creaiei p o p u l a r e i a m i c r i i a r t i s t i c e de mas a organizat Festivalul teatrului folclo ric, care, n 1975, a a j u n s la c e a de a X - a ediie. Formaiile care au demonstrat cu autenticitate valorile nfiate au susinut la I a i s p e c t a c o l e f e s t i v e n t m p i n a t e d e p u blic cu v i u interes. I n acest a n , a u participat la f e s t i v a l u r i l e steti toate f o r m a i i l e exis tente, i a r l a s p e c t a c o l u l festiv de l a Iai, 17 d i n t r e c e l e m a i b u n e : H a i d u c i i , de la Tungujcni-Tibncti, Dolheti, Pocreaca, Schi tu D u c a ; C e r b u l , d e l a C i o r t e t i i C u c u teni ; U r s u l , de la T i b a n a ; B e r b e c i i , de la Rocani-Trifeti ; G i u i i , de la i p o t c ; Plug u o r u l , de l a T r u i i altele. I n cadrul Festivalului de teatru f o l c l o r i c , s-au orga nizat consftuiri privind fenomenul teatru l u i p o p u l a r , s-au p r o d u s f o r m a i i e x p e r i m e n tale, specialitii s p u n n d u - i c u v n t u l n p r i vina mpletirii tradiiei cu inovaia. Din 1974, specialitii C e n t r u l u i de ndru mare acord o atenie deosebit celor mai valoroase f o r m a i i de teatru folcloric, le v e rific textele l i t e r a r e , p e n t r u a c o n s e r v a a u tenticitatea spiritului popular. D e a s e m e n e a , C o m i t e t u l nostru de c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t i p r o p u n e s a c o r d e , prin C e n t r u l de n d r u m a r e , u n sprijin tot mai susinut n orientarea alegerii reperto r i u l u i i n t r a n s p u n e r e a l u i scenic ntr-o form artistic elevat ; n acest sens, s organizeze spectacole metodice, cu participa rea s p e c i a l i t i l o r , n v e d e r e a p e r f e c i o n r i i i n structorilor f o r m a i i l o r de teatru dc amatori. I n a c e e a i d i r e c i e se n d r e a p t i u r m r i r e a procesului de instruire a instructorilor de ctre coala popular de art, n cadrul c u r s u r i l o r de v a r .

literar,

precum

interpreii, montaj de

obinut Casa de

competiiile

artistice

formaia

,.Ateneul"-Ttrai,

formaiile

Vei nfiina n vreo localitate din judeul dumneavoastr un teatru popular ? Exist o perspectiv de c o n t i n u i t a t e a m i c r i i t e a t r a l e n lo calitile semnificative ale j u d e u l u i ?

10

www.cimec.ro

L a I l r l u exist d c 50 d c a n i o puter n i c m i c a r e d c t e a t r u d c a m a t o r i . L a sfiritul a n u l u i 1 9 7 5 , a m srbtorit mplinirea unei j u m t i de v e a c de la c on s t i t u i r e a c m i n u l u i c u l t u r a l P e t r u R a r c " n acest ora si a m a v u t s a t i s f a c i a s n e n t l n i m c u a n i m a t o r i d c c u l t u r i a r t i t i a m a t o r i d i n m a i m u l t e g e n e r a i i , d e la cei cc-au contribuit la n t e m e i e r e a teatrului i p n la cei de azi. Calitatea artistic a spectacolelor p r e z e n tate i t r a d i i a f o r m a i e i s n t a r g u m e n t e c a r e recomand scena de amatori a oraului Hrl u s d e v i n t e a t r u p o p u l a r . D e a s e m e n e a , dorim s f a c e m demersurile necesare spre

a se constitui, pe l i n g Casa d e c u l t u r d i n oraul Pacani, u n teatru muzical-popular, dat fiind c aici fiineaz de peste zece a n i o f o r m a i e de teatru revuistic. N i se pare, apoi, deosebit de semnificativ c echipele de teatru folcloric se cer statuate" pe criteriul " a l o r i i activitii educative pe c a r e o desf oar n rndul maselor. Se dovedete, n acest chip, c, dei ne a f l m la sfritul m i l e n i u l u i doi (cnd a v e m filme, televiziune, r a d i o ) , t e a t r u l aa-zis l o c a l e s t e , n c , o c e rin p e r m a n e n t a oamenilor. Datoria noas tr este s r s p u n d e m u n o r a s e m e n e a cerine spirituale.

T E O F I L VLCU
directorul Teatrului National Vasile Alecsandri" din lai

POVARA" FRUMOAS A TRADIIEI

Cred c ntreg colectivul Naio n a l u l u i poart c u imindric p o v a r a fru moas a tradiiei Thalici la Iai. P n la toamn, cnd v o r ncepe pregti rile pentru srbtorirea u n u i secol i jumtate d c teatru romnesc, v r u g m s evocai temeliile spirituale a l e instituiei pe care o conducei. A evoca temeliile spirituale ale institu iei n o a s t r e n s e a m n a e v o c a n s e i teme liile c u l t u r i i naionale. Ceea c e a stat l a baza culturii n a i o n a l e a r o m a n i l o r a stat i l a b a z a i n s t i t u i e i c e s-a n u m i t Teatrul Naional : limba romneasc, ideca de uni tate naional, patriotismul, spiritualitatea naional, motenirea a tot ceea ce a creat n trecut p o p o r u l r o m n , c u l t u r a sa v e c h e , valorile cele m a i alese ale literaturii u n i v e r sale, alte v a l o r i a l e u m a n i t i i . A l e c s a n d r i i M i l l o a u schiat d i m e n s i u n i l e dinii ale instituiei noastre. D a r generaiile s u c c e s i v e d e a r t i t i i d r a m a t u r g i , d e o a m e n i d e c u l t u r , i-au c r e a t u n s t i l u n i c , strlu c i n d p r i n n o b l e e a t r a d i i e i i i m p u n n d p r i n p r e s t i g i u l ctigat. T e a t r u l n o s t r u a t i u t s l u p t e p e n t r u m a r i l e i d e a l u r i a l e n a i u n i i i s r e s p i n g tot c e e a c e e r a s t r i n d e s i m irea r o m n e a s c , d e nelegerea i sufletul p u b l i c u l u i n o s t r u . D e s i g u r , ceea ce a a p r u t n o u n a r t a s p e c t a c o l u l u i i n a r t e l e c o m

p l e m e n t a r e a fost p r e l u a t c u g r i j , anulnd a n c h i l o z r i l e a p r u t e i s e r v i n d c u a d e v r a t arta. Tot dc temeliile spirituale ale instituiei noastre i n i trsturile ce reflect fiziono mia moral a poporului romn : precumpn i r e a r a i u n i i , r e a l i s m u l , u m o r u l i v i v a c i t a tea, sentimentul naional adnc, d a r sobru. N-a trece c u v e d e r e a n i c i t r a d i i i l e pito reti a l e t e a t r u l u i popular, folcloric, teatru care, indirect, poate, a pregtit publicul ; d e a l t f e l , a c e s t a n u i-a p i e r d u t n c influ ena. Ct despre p o v a r a f r u m o a s a t r a d i i e i " , c u m i s p u n e i , c r e d c e a face p a r t e (acest l u c r u l^am declarat adeseori) dintr-un tezaur ascuns, sentimental, poate, p r o p r i u nu nu m a i a c t o r i l o r notri, d a r i i e e n i l o r n ge nere. E a constituie o aureol de noblee pe c a r e n-ar desconsidera-o n i c i u n m a r e tea tru din lume.

I n u l t i m i i treizeci de a n i , T e a trul Naional a cunoscut o real e m u laie. Care este semnificaia ei, ce actori i ce spectacole m e m o r a b i l e , c e regizori trebuie s m e n i o n m a i c i ? Privind nostru dup din avion" evoluia 1944, oricine poate teatrului remarca

www.cimec.ro

11

s t r d u i n a e x e m p l a r d e a fi t e a t r u l v r e m i i n o i , s o c i a l i s t e , d e a s e r v i c u c r e d i n i t e n a citate educaiei mulimilor. Trei decenii i c e v a d i n v i a a u n e i instituii teatrale ca a noastr n u n s e a m n prea mult, dar trans f o r m r i l e c a r e a\i a v u t l o c n s o c i e t a t e a r o m n e a s c d u p 2 3 A u g u s t 1944 s-au o g l i n d i t c u atta f i d e l i t a t e n e v o l u i a s a n c t p u t e m s p u n e c e l a p a r c u r s i s t o r i a n o u a p a t r i e i la aceeai tensiune. Semnificaia emulaiei pe care a cunoscut-o teatrul nostru trebuie gsit n evoluia contiinei artitilor, in entuziasmul cu care c e i ce-au slujit arta T h a l i e i n I a i s-au d r u i t c u t o t u l m i l i t a n tismului artistic propriu v r e m i i n o a s t r e . A ceti m a r i i i n i m o i oameni de art au fcut ca scena ieean s-i ctige merite de seam n micarea noastr teatral. L a a c e a s t a ii d d e a u d r e p t v e c h i m e a , v a l o a r e a a c t o r i l o r s i , d r u m u l a s c e n d e n t p e c a r e 1-a p a r c u r s d i n a d n c u l v e a c u l u i t r e c u t i p n n contemporaneitate. E destul s pome nim nume ca Milu Gheorghiu, Georgc Popovici, Margareta Baciu, Anny Braesky, Ion Laser, tefan Dncinescu, Constantin Sava, Nicolae Venia, Nicolae ub, Eliza Nicolau, Remus Ionacu, Silvia Ionacu din generaia .anterioar n o u sau re g i z o r i c a S o r a n a C o r o a m i C r i n T e o d o r e s c u . D i n t r e spectacole, a cita V l a i c u - V o d , C h i r i a n provincie, Winterset, Despot-Vod, Mutter Courage, Povestea Unirii, Surorile Boga, Uraganul, Moartea unui comis-voiajor, 0 scrisoare pierdut (n toate v e r s i u n i l e ei), Vrjitoarele din Salem, Blcescu, Var i fum, Milionara. Britannicus, Becket, D i n jale se n t r u p e a z E l e c t r a , m b r c a i p e c e i g o i , Lungul d r u m al zilei ctre noapte, Opinia public, Viaa lui Galilei, Troienele, Noaptea fguanei, Tartuffe, D r u m u l ncrederii, Ce n s e a m n s f i i O n e s t , B o l n a v u l n c h i p u i t , G a i ele, S f n t a Ioana a Abatoarelor, Celestina, Telru Rare, Istoria ieroglific, V a l e n t i n i V a l e n t i n a . D o n a R o s i t a , Intr-o s i n g u r sear, Poveste d c i a r n etc.

Cit vreme principiul de c o n d u i t al teatrului nostru fa de d r a m a t u r g i a naio casa dramatur n a l este t e a t r u l ieean gului romn", e d e l a s i n e n e l e s c sntem n relaii directe i strnse ou muli iubim cu o prietenie autori dramatici. Ii sever, s p u n e m noi. I n fiecare stagiune, cel p u i n u n a u t o r n a i o n a l i v e d e o p i e s p e scena noastr. Luni spuneam, t i m s fini n u n u m a i p r i e t e n o i i a f a b i l i , c i i e x i g e n i . I ii ultima vreme, piesele jucate pe scena noastr au primit frumoase distincii, ceea ce c o n f i r m orientarea noastr ; astfel, au primit Premiul Uniunii Scriitorilor Simbt la V e r i t a s , C h i i t n i a i I s t o r i a i e r o g l i f i c , i a r de ctre Asociaia Scriitorilor d i n Bucureti q fost p r e m i a t l u c r a r e a I n l r - o s i n g u r s e a r a lui osif N a g h i u . Aceasta, n u m a i n de c u r s u l a doi a n i . Ct d e s p r e ceea ce a t e p t m , n u e greu de r s p u n s : opere noi, generoase, c u un p r o f u n d m e s a j i a l e a s i n u t a r t i s t i c , r o luri tulburtoare, n p r i m u l rind, pentru noi, actorii. D e a s e m e n e a , d o r i m ca aceste piese s v d e a s c un ct m a i accentuat interes p e n t r u v i a a de z i c u z i , p e n t r u conflictul adevrat, pentru istoria naional din trecut Vrem opere dramatice care, i d e astzi. puse sub s e m n u l epopeii n a i o n a l e , s rs p u n d c u g r a v i t a t e i a d n c o m e n e s c f r m n trilor de a z i ale o m u l u i care construiete s o c i e t a t e a s o c i a l i s t . i n u v r e a u s treac nesubliniat dorina m e a de a v spune c, pentru actorul r o m n de astzi, n u exist s a t i s f a c i i m a i m a r i dect s p o a t d a v i a u n u i erou al zilelor noastre.

implicat, cu ntregul Sintci dumneavoastr destin*, n destinul a c e s t u i t e a t r u . C u ce g n d u r i ntmpinai Congresul educaiei politice i culturii socialiste ?

Ce snt. c u m snt stagiunile neavoastr din afara sediului ? dum

Atept

Congresul cu c ale ale de

educaiei emoia la ou istoriei nalta epoci

politice care noastre sa de cele

i con a

culturii marile se vor pe

socialiste evenimente tiu i o rosti vremi care ale de vor

atept tribun ale mare tiu mai ritm nai va

temporane. Stagiunile noastre n afara sediului a u constituit n t o t d e a u n a u n a din sarcinile noas tre i m p o r t a n t e . P o a t e e m u l t s p u s s t a g i u n i " , astzi, cnd, n absena unor mijloace pro p r i i d e t r a n s p o r t , n e d e p l a s m d i n ce n c e m a i greu spre alte localiti. I n anii trecui am avut stagiuni permanente, la Suceava, Cmpulung Moldovenesc, Vaslui, Pacani, c u b u n e r e z u l t a t e i c u r e a l a f l u e n de s p e c t a t o r i . A m fost de f i e c a r e d a t b i n e p r i m i i de p u b l i c u l a c e s t o r orae, setos de c u l t u r . O r i c n d l e - a m p u t e a r e l u a i m b u n ti, dac s-ar g s i o soluie convenabil problemei mijloacelor de transport. I n c e r e l a i e se a f l T e a t r u l N a ional cu dramaturgii ? Ce ateptai d e l a ei ? cestei avnt c a cu uni. se

adevruri triete auzite vremii art, va al ne

fundamentale patria c bale

acestei

noastr.

face

contiinele i inima n

nflcrate oamenilor inimile Marele o

noastr,

acelai acestei socialiste spre cu sau s

tuturor forum lumin

crturarilor culturii va puternic fcut ne

proiecta nostru nicie va dem acum iectm i realizat

viitorul temei n-am le ve pn pro

comunist, ceea aa ce cum

dar n-am

arta nc

trebuie. i mai

P e r s p e c t i v e l e ce vor ajuta departe dect la

deschide mai

Congresul

repede

d r u m u r i l e creaiei spre viitorul

n o a s t r e , s ne-o noastre.

ndeprtat,

dimensi

unile idealurilor naiunii

12

www.cimec.ro

MIRCEA R A D U IACOBAN
dramaturg, secretarul Asociaiei scriitorilor din lai, directorul Editurii Junimea"

RELAJIA TEATRU-DRAMATURG

D e c e fore d r a m a t u r g i e ? dispu n e M o l d o v a a z i , p e c i n e c o n t i n u accti s c r i i t o r i ? C e i c a r e a f i r m c M o l d o v a n-a p r e a e x c e l a t i n d r a m a t u r g i e snt n e v o i i , astzi, s c o n s t a t e p r e z e n a , n t r - u n prim-<plan a l i n teresului, a textului d r a m a t i c datorat autori lor d i n a c e a s t parte a rii. Mi-a per mite s afirm c ea se ncadreaz in revirimentul general al scrisului, ilustrat, intre a l t e l e , i d e n u m e r o a s e l e premii ale Uniunii S c r i i t o r i l o r a c o r d a t e n u l t i m i i treip a t r u a n i (i n i c i o d a t p n a t u n c i ) colegi lor n o t r i , m e m b r i a i A s o c i a i e i scriitorilor d i n I a i . L a c e a dc-n d o u a p a r t e a n t r e b r i i d iun nea v o a s t r , r s p u n s u l c e l m a i a u t o r i z a t l p o t o f o r i c r i t i c i i i i s t o r i c i i l i t e r a r i , t o t d e a una d i s p u i s stabileasc filiaii i d e s c e n dene. N u tiu cine pe cine c o n t i n u . tiu, ns, c u s i g u r a n , c d r a m a t u r g i i d i n a c e a s t p a r t e a R o m n i e i c o n t i n u f i e c a r e d u p nzestrare i p u t e r i o oper nceput dc veac (s n u u i t m c, n ht-dincolo t o a m n , se v a srbtori l a Iai mplinirea a 160 de a n i d e teatru romnesc), o oper la t e m e l i a c r e i a s-a a f l a t t o t d e a u n a d r a g o s tea p e n t r u g l i a s t r b u n , p e n t r u f i i n a n o a s tr naional, pentru istoria i prezentul R o m n i e i . Dintr-o list destul d e b o g a t d e nume, a reine, aici, pe acelea a l e l u i A n d i Andrie, tefan Oprea, Georgc Genoiu, I o n Istrati. L o r li se a d a u g contingentul dra maturgilor tineri, precum i a p o r t u l unor scriitori dispui s-i t r d e z e " g e n u l care i-a c o n s a c r a t ( d e e x e m p l u , c r i t i c u l A l . A n d i r i e s c u ) , s p r e a-i c e r c i n t r a r e a I n rndul autorilor de texte destinate scenei. i , f i i n d c v o r b i m despre forele d r a m a t i c e " d i n M o l d o v a , poate n-ar f i l i p s i t d e i n t e r e s s m e n i o n m i f a p t u l c p i e s e l e colegilor notri de A s o c i a i e a u n c e p u t s ias n l u m e , f i i n d editate o r i r e p r e z e n t a t e i peste hotare.

i n u v d n f i e c a r e t e x t n o u o a m e n i n a r e potenial l a adresa linitii lor personale : Elena Deleanu, E m i l Rimau, Teofil Vlcu, D a n A l e c s a o d r e s c u , V I a d S o r i a n u , A l e c u Pop o v i c i , D a n T r c h i l . D u p c u m se o b s e r v , n-am citat numaidect numele directorilor a c e l o r t e a t r e n c a r e s-au j u c a t p i e s e l e m e l e ; este v o r b a , a i c i , d e m u l t m a i m u l t , adic dc arta i n t m p i u r i i d r a m a t u r g u l u i , de sen timentul solidaritii, d c curajul implicrii n d e s t i n u l t e x t u l u i a b i a ieit d i n t r e cartoanele-scutece... Soarta relaiei teatru-drama t u r g e s t e a c e e a d e a fi n v e c i . . . p e r f e c t i b i l . D a r , d a c o m u l ou care stai d e v o r b gnd e t e o s t e n i t i f u n c i o n r e t e , g e a b a d i s c u i i teoretice p e tema relaiei ideale teatru-dra m a tu r g . . . A i optat, n u l t i m a v r e m e , p e n tru piesa istoric, inspirat d i n fondul dc a u r al devenirii poporului romn. V rugm s c o m e n t a i relaia dra maturgului c u istoria, raiunea impli crii estetice a f a p t u l u i isloric. A m s c r i s n u d e m u l t , i c h i a r n r e vista d u m n e a v o a s t r , p e aceast t e m (vezi a r t i c o l u l O lecie d e p a t r i o t i s m " , n Tea t r u l " n r . J/1976), i, dac-ar fi s a d a u g c e v a , mi-a p e r m i t e s v m p r t e s c u n n c e p u t de... s p a i m : l a o recent n t l n i r e c u p u blicul, cineva a emis supoziia c abordarea istorici reprezint, pentru dramaturg, un s e m n de... o b o s e a l ! A a s fie ? m i p l a c e s c r e d c d o a r u n a n u m e t e a t r u p e t e m e istorice, confecionat i m i n a t de declarativism facil, a r putea justifica asemenea b nuial ! M a i mult ca oricnd, istoria vorbete prezentului, mai mult ca oricnd, teatrul istoric s e adreseaz contemporaneitii i intereseaz contemporaneitatea. Uitai-v, de p i l d , lucrnd l a p i e s a R e d u t a i oarecii... D i n cte t i m , e s t e o p i e s i n spirat d i n evenimentele a n u l u i 1877... ...exact. n Vorbii-nc despre e a .

I n contextul actual a l societii noastre i p r i n p r i s m a cerinei promo vrii literaturii dramatice naionale, n c e m s u r este p e r f e c t i b i l relaia dintre autorii d r a m a t i c i i teatre ? care Cunosc civa directori de nu-i s p e r i e n t l n i r e a c u u n teatre p e dramaturg

V e d e i , p i e s a nu-i p r o p u n e s r e a l i z e z e primul rnd o meticuloas reconstituire

www.cimec.ro

13

i s t o r i c , c i s d e f i n e a s c u n c l i m a t politic, sugernd raporturile create, d u p rzboiul pentru i n d e p e n d e n t , ntre eroii de la P l e v n a i v i t e j i i d e d u p r z b o i " , m a e t r i a i j o c u r i l o r d e c u l i s e i a i a r a n j a m e n t e l o r electo r a l e . E a n c e a r c s r e p a r e c e e a c e m i e m i se p a r c o n e d r e p t a t e , p e c i t d e v e c h e i u i tat, p e att de dureroas. M u l t e dintre per s o n a j e , c a i m a r e a m a j o r i t a t e a d o c u m e n telor e v o c a t e n text, se n c a d r e a z e x a c t n l i t e r a f a p t u l u i i s t o r i c a t e s t a t i n t r i t d e a c t e i m r t u r i i a f l a t e d e a s u p r a o r i c r e i n d o i e l i ; desigur, alte citeva personaje snt create de fantezia subsemnatului i p e n t r u necesiti care in de construcia dramatic propriuzis. C e i care v o r crede a descoperi n per soana eroului principal pe m u l t ironizatul ( i n c l u s i v d e Caragiale) m a i o r C a n d i a n o Pop e s c u , n u v o r grei p r e a m u l t . N a t u r a l , i d e n tificarea, n acest caz, n u nseamn o supra p u n e r e perfect d e s i t u a i i , r e p l i c i i c h i a r traiectorii ale destinului. Controversatul epi sod d e f r o n t ce c o n s t i t u i e p u n c t u l d e p l e c a r e a l p i e s e i a f o s t j u d e c a t i a d j u d e c a t n m a i m u l t e r n d u r i , l a m a r i i n t e r v a l e d e t i m p i nu fr amestecul patimii. Ipoteza pe care o p r o p u n n f a v o a r e a l u i C a n d i a n o i a o s t a i l o r c a r e s-au j e r t f i t s u b z i d u r i l e redu tei G r i v i a a r e , z i c e u . a n u m i t e t e m e i u r i d e l o g i c a i n t e r p r e t r i i f a p t e l o r . C r e d c-i cea m a i b u n pies a m e a , i n u regret

e n o r m u l e f o r t p e o a r e m i I-a p r e t i n s d o c u m e n t a r e a . D e a p r o a p e d o i a n i citesc i fiez tot c e a m p u t u t a f l a , i n c l u s i v s c r i s o r i i n e dite trimise d e p e f r o n t , z i a r e , 7>roclamaii, a l e s p i t a l e l o r i a a m a i departe... condici

I n ce msur micarea teatral a amatorilor beneficiaz d c piese n tr-un a c t ? T e a t r u l ntr-un a c t se scrie m u l t m a i g r e u dect se c r e d e . M - a m a n g a j a t , m a i d e m u l t , s d a u u n a s e m e n e a t e x t i n u m i - a izbutit nici p n a c u m ! I n fapt, sprijinul acordat de d r a m a t u r g i i notri micrii artis tice d e a m a t o r i este, c r e d , n c firav, c u toate c deloc lipsit d e i m p o r t a n . S-ar c u v e n i f c u t c e v a . P a r c v d c i a r convoc m o edin...

cea

C u m ntmpin Radu Iacoban

dramaturgul MirCongresul educaiei

politice i c u l t u r i i socialiste ? Prin la premiera Teatrul M bucur piesei mele Smbl dedica al la din acest

Vcritas Weimar.

Naional c v o i p u t e a

German

eveniment romneti !

al m e u marelui

forum

culturii

LIVIU L E O N T E
redactor-ef al revistei Cronica"

ORIENTARE l STIMULARE

C a r e este relaia ile ieene i teatre ?

dintre

publica*

A a c u m o carte, n d r u m u l ei spre cititor, a r e n e v o i e de i n t e r v e n i a criticii, care o recomand i i l m u r e t e s e n s u r i l e , tot astfel, u n spectacol d e teatru s a u de oper este d c n e c o n c e p u t , n c o n d i i i l e a c t u a l e , l i p sit de c o m e n t a r i u l unei critici de speciali tate. M a i m u l t dect p e n t r u a p a r i i i l e edito riale, c u o frecven superioar prin fora mprejurrilor, publicaiile a u posibilitatea s pregteasc receptarea unui spectacol, s ofere, apoi, u n c o m e n t a r i u pertinent, chiar s u i m r e a s c m o d u l n c a r e s p e c t a c o l u l i pstreaz sau n u prospeimea iniial. mi supra e s t e d e s t u l d e g r e u s m p r o n u n a m o d u l u i n c a r e p r e s a c u l t u r a l a con-

t r i b u i t , n o r a u l i n j u d e u l n o s t r u , n u numai l a r e c e p t a r e a , d a r i l a stimularea micrii artistice, intruct e u n s u m i lucrez la Cronica, sptmnal politic-social-cultural, cruia i revine principala ndatorire n acest domeniu, ncercnd o obiectivare", pot spu n e c r e v i s t a , oa i z i a r u l l o c a l , a u r s p u n s , n p r i m u l rnd, prin cronici, ndatoririi de a consemna n m o d activ activitatea instituiilor de spectacol d i n I a i . C r o n i c a a acordat, c u m e i f i r e s c , prioritate Teatrului Iraional Vasile Alecsandri", instituie d e v e c h e i strlucitoare tradiie n cultura romneasc. U n spectacol l a T e a t r u l N a i o n a l este s a u t r e b u i e s fie o srbtoare artistic i, din aceast p e r s p e c t i v , a m neles s o r i entm c o m e n t a r i i l e , n s p i r i t u l exigenei i al unei nalte rspunderi. A l t u r i de cronic,

14

www.cimec.ro

modalitatea c e a m a i a c t i v i m a i prompt, am ncercat f o r m u l e capabile s o f e r e un Dis subliniat orizont teoretic interveniilor. cuia C l a s i c i i i s c e n a , p r i l e j u i t de B o l n a v u l n c h i p u i t , este u n exemplu. Nu trebuie s u i t m c d e z b a t e r i l e de o m a i a m p l d e s c h i dere, c u m a fost cea i n t i t u l a t T e a t r u : r e p e r t o r i u i p u b l i c , a u c o n t r i b u i t , p r i n parti c i p a r e i v a r i e t a t e a p r o b l e m e l o r d i s c u t a t e , l a situarea i n s t i t u i i l o r de spectacol d i n lai n context n a i o n a l . A m citit, de aceea, c u s u r prindere nsemnarea unui gazetar distrat care reproa revistei insuficienta preocupare pentru activitatea teatrului, confundnd re luarea spectacolelor n toamna anului l!)7r> c u d e s c i n d e r e a s t a g i u n i i , c e e a ce e c u t o t u l a l t c e v a . C e e a c e t r e b u i e a v u t n v e d e r e ou m a i m u l t insisten dect p n a c u m n po litica c u l t u r a l a publicaiilor este c a , n succesiunea cronicilor dramatice, fiecare din tre e l e d e o n a l t c a l i f i c a r e p r o f e s i o n a l , s apar cu un plus de eviden deosebirile c a l i t a t i v e a l e s p e c t a c o l e l o r . A s t f e l , c a s d a u recente e x e m p l e , ntre Cstoria i nsem nrile u n u i n e b u n , ambele pe scena N a i o n a l u l u i ieean, este o m a r e distan valo ric, n f a v o a r e a c e l u i de^al doilea spectacol, de o n a l t i n u t a r t i s t i c . A l t u r i dc T e a t r u l National Vasile Alec sandri", u n r e v i r i m e n t a cunoscut n ultima v r e m e i T e a t r u l p e n t r u c o p i i i t i n e r e t . A m f o s t b u c u r o i s c o n s e m n m i n i i a t i v e l e , n drznelile acestui entuziast c o l e c t i v , fie n cadrul obinuitelor c r o n i c i , fie n acela al discuiilor cu o tematic m a i larg. 0 astfel d e d i s c u i e a r e u n i t c a d r e d i d a c t i c e c a r e i-au spus prerea d e s p r e C o p i i i s p e c t a c o l e , o alta a a v u t n vedere Publicul de mino, dezbtnd n egal m s u r repertoriul pen t r u c o p i i i t i n e r e t , ct i c e l a d r e s a t p u b l i c u l u i m a t u r . C t p r i v e t e s p e c t a c o l e l e d e a matori, consemnrile se r e f e r l a reuitele notabile ale formaiilor din raza judeului. D a r discuii precum Exigenele repertoriale ale teatrului de amatori sau, recent, P r o bleme actuale ale teatrului folcloric au avut d a r u l de a trece de la p a r t i c u l a r l a cteva idei de u n interes g e n e r a l . Ai crescut" cronicari de teatru?

este u n reputat comentator dramatic, cu o bun p r e g t i r e f i l o z o f i c i o c u n o a t e r e n detaliu a istoriei teatrului romnesc. tefan Oprea fructific n cronici experiena sa de d r a m a t u r g i o i n t i m f a m i l i a r i z a r e c u a l t e arte. E l e u n u l dintre cei m a i avizai co m e n t a t o r i d e f i l m d i n a r . A . I . F r i d u s-a dedicat m a i ales problemelor dc teatru pen tru tineret i pentru amatori, organiznd d i s c u i i n c a r e p u n e p a s i u n e i dovedete i n i i e r e n m u l t i p l e l e i m p l i c a i i teoretice i practice ale politicii culturale. S nu uitm nici ali cronicari" ieeni : A l . Clincscu, C. P a i u sau F l o r i n Faifer, autor al unor pertinente comentarii asupra dramaturgiei contemporane din perspectiva istoriei lite r a r e . O p r e o c u p a r e c o n s t a n t a redaciei este de a solicita, n c a d r u l dezbaterilor, aportul specialitilor d i n alte zone ale rii : V a l e n tin Silvestru, Florin Tomea, Margareta B r b u , I o n C o c o r a , G e o r g e G e n o i u i l i s t a e departe de a fi e p u i z a t . Spectacolele de oper snt comentate de doi emineni specialiti din afar", profe sorul George Pascu i Mihai Cozmei. Ne d m s e a m a , n s , c i m e r i t u o a s a instituie care este O p e r a de Stat m e r i t mai mult dect o succesiune de c r o n i c i . 0 dezbatere sau o serie de d e z b a t e r i pe tema locului Ojuipat d e o p e r c a g e n " n a n s a m b l u l a r t e i . o n t e m p o r a n e . snt c o n v i n s , a r fi de u n r e a l e c o u p u b l i c i d e o r e a l e f i c i e n c u l t u r a l .

Cum

vei

urmri

continuare

emulaia teatrului ? A v e m n vedere efervescena creatoare care a cuprins ntreaga ar n perioada p r e m e r g t o a r e c e l e i d e a 55-a a n i v e r s r i a Partidului Comunist Romn i Congresului educaiei politice i c u l t u r i i socialiste. Snt e m c o n v i n i c i i n s t i t u i i l e d e s p e c t a c o / dezba* v o r putea extrage concluzii utile d i n torile organizate de C r o n i c a p r i v i n d acumu l r i l e i p e r s p e c t i v e l e n a c t i v i t a t e a ideolo g i c , r e a l i s m u l n l i t e r a t u r i a r t , e x i g e n ele crerii e p o p e i i n a i o n a l e etc. U n u l din punctele planului nostru se v a ocupa de concursul acordat dc teatrul profesionist f o r m a i i l o r de a m a t o r i , v i z n d , d e c i , interfe rena d i n t r e cele d o u sectoare. E s t e , desi g u r , n u m a i u n p u n c t i o r i c e s u g e s t i e v e n i t din partea instituiilor de spectacol v a fi p r i m i t d e noi c u t o a t r e c e p t i v i t a t e a .

R e v i s t a C r o n i c a are ansa de a bene ficia dc aportul ctorva preioi specialiti n m a t e r i e de teatru n c a d r u l colectivului r e d a c i o n a l , altfel, foarte restrns. N . Barbu www.cimec.ro

N PREGTIREA CONGRESULUI EDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALISTE

CR A I OVA: Festivalul Simpozionul teatrului Teatrul i furirea istoric epopeii naionale"


n c a d r a t n s e r i a d e m a n i f e s t r i p o l i t i c e i cultural-educalivc O m a g i i doljene Congresu lui educaiei politice i c u l t u r i i socialiste '. Festivalul teatrului istoric (2228 martie) s-a d e s f u r a t n C r a i o v a m a r i l o r tra<liii t e a trale, a generoaselor a v n t u r i literare ; a c i . r e z o n a n a c o n t e m p o r a n a jiesei istorice n a ionale continu, firesc, suirea cuvntului romnesc pe scena oltean (1831, drama Mihai Viteazul). Semnificaiile desfurrii de fore teatrale p e s c e n a N a i o n a l u l u i c r a i o v e a n , l a acest f e s t i v a l , fore r e p r e z e n t a t i v e pentru toate centrele c u l t u r i i r o m n e t i , se citesc n ordinea u n u i p r o f u n d rost patriotic, p i l d u i t o r i s t i m u l a t o r . D r a m a t u r g i a romn, c l a s i c i c o n t e m p o r a n , n v i z i u n i r e g i z o r a l e i s c e n o g r a f i c e e x p r i m i n d e f o r t u l d e a i l u s tra, d i n u n g h i s c e n i c c o n t e m p o r a n , s p e c i f i c u l a u t o h t o n t r a n s f i g u r a t n m a t e r i e a r t i s t i c , s-a constituit, aadar, de-a l u n g u l unei sptm n i a succeselor, ntr-o v e r i t a b i l seciune d e e p o p e e n a i o n a l , d i n t r - u n m i l e n i u i j u m t a t e d e e r o i s m i j e r t f e . n t r - a d e v r , d e l a Decebal de M i h a i E m i n e s c u , irul unor m o m e n t e c r u c i a l e d e c o n s o l i d a r e s t a t a l s-a r e l e v a t , c r o n o l o g i c , n Noapte alb de Mircea B r a d u . Vlaicu-Vod d c A . D a v i l a , Io, Mir cea Voievod de D a n Trcbil, Viforul de D e l a v r a n c e a , Petru Rare de Horia Lovinescu i Capul de Mihnea Gheorghiu. Teatrele din Botoani, Oradea, Sibiu. Braov, Timioara, I a i , C r a i o v a i-au t r a n s f o r m a t reprezentaiile n m o m e n t e de srbtoare, d o v e d i n d , i c u acest p r i l e j , c t e a t r u l r o m n e s c este a n g a j a t plenar, c u toat vibraia s a politic. n gran dioasa oper de furire i p o p u l a r i z a r e a epopeii naionale.
1

Educaiei Socialiste, a fixat cadrul teoretic a l f e s t i v a l u l u i * , p r i l e j p e n t r u excelentul m o n o graf a l l u i D . C a n t o m i r s gloseze c u finee asupra u m a n i s m u l u i istoric in cultura r o m n. Parte integrant din mreul Program al partidului, valorificarea trecutului glorio-. prin piesa istoric este n d a t o r i r e a fundamenlall a oamenilor notri d e teatru. A p e l u l istoricului culturii Constantin Mciuc de a se v a l o r i f i c a f o n d u l d r a m a t u r g i e i i s t o r i c e 6-a ntemeiat pe r a i u n i adinei, justificate patrio tic, i e s t e t i c c u a r g u m e n t a i a a v n t a t a p a s i u n i i i c o m p e t e n e i . Exegetul Convorbirilor literare", prof. dr. Pompiliu Mareea, a urmrit, prin studiul E m i n e s c u i t e a t r u l i s t o r i c " , s f a m i l i a r i z e z e asistena c u n a t u r a romantic a fragmente lor dramatice. Cu aplicaiunc universitar, a u fost d e f i n i t e m a r i l e t e m e l i r i c e t r e c u t e i n teatru, precum i t i m b r u l p a r t i c u l a r al liricii dramatice. E x p r i m i n d punctul de v e dere a l u n u i arheolog, R a d u F l o r e s c u c a u t , n d r a m a istoric, A d e v r i s t o r i c i f i c i u n e artistic", c o n t e m p l n d c u precdere, p e sce n , c l i m a t e c u l t u r a l e i s t r i d c s p i r i t , c e e a ce n u poate face c a o m de tiin obligat l a rigoare. Teatrul, potrivit mrturisirii sale, i sensibilizeaz v i z i u n e a tiinific. Atitudi nea regizorului I o n Oltoanu fa de Redimensionarea istoriei n teatrul contemporan" s-a concretizat n mrturisiri de credin. Regizorul spectacolelor eminesciene a pledat pentru documentare strict i reconstituire spiritual, singure n m s u r s reveleze dra matismul textului. I o n Oltoanu a comunicat i o s c r i s o a r e i n e d i t a lui Lucian Blaga ctre I. ahiighian, c u sugestii de a u t o r p e n tru o eventual m o n t a r e a dramei Avram lancu, s u b l i n i i n d m o d e r n i t a t e a concepiei sce nice a m a r e l u i poet. P e n t r u D a n Trcbil,

Spectacolele festivalului a u prilejuit revis tei n o a s t r e . Ia datele p r e m i e r e l o r , a m p l e c o n semnri de cronic dramatic. n deschiderea lucrrilor simpozionului de dicat aceleiai teme. tovarul Constantin Mciuc, director n Consiliul Culturii i

* Vezi articolul Cardinale la dramaturgia e p o p e i i n a i o n a l e " , p u b l i c a t l a p a g . 3.

16

www.cimec.ro

Responsabilitatea politic a dramaturgului" nseamn slujirea marilor idei ale istoriei r o m n e t i , oa latinitatea, u n i t a t e a statal etc. C a o d a t o r i e de d i s c i p o l , I. D . S r b u a v o r b i t d e s p r e B l a g a i e p o p e e a n a i o n a l " . R e i n e m convingerea Ini Nicolae Titulescu, mprtit lui B l a g a d u p r z b o i u l n t r e g i r i i , c s c r i i t o r i i r o m n i a r trebui s d e a , c e l p u i n u n secol, a p r o a p e n u m a i d r a m e istorice p e n t r u educa rea c o n t i i n e l o r . L a n t r e b a r e a D e ce s c r i u teatru istoric ?", Mircea Bradu a rspuns privindu-i retrospectiv activitatea, n oare s-a s t r d u i t s risipeasc negura epocilor lui M e n u m o r u t i epe. T i n r u l regizor Ioan [eremia, care se gndete l a o viitoare mon

t a r e c u Apus de soare, a polemizat cu vizi unile monumental-poematice ale unor mai vechi spectacole, el fiind pornit n cutarea esenelor trilogiei Muatinilor. Istoricul de teatru Florea F i r a n , preedintele Comitetului judeean de cultur i educaie socialist Dolj, a tratat despre Teatrul istoric pe scena Naionalului craiovean", conchiznd c sp tmna festivalului, ncheiat cu apreciatul s p e c t a c o l c r a i o v e a n Capul de M i l i n e a Gheorghiu, a dovedit, o dat mai mult, c B n i a l u i M i h a i este o a d e v r a t cetate de s c a u n a teatrului istoric romnesc.

lonu Niculescu

BOTOANI: Festivalul teatrelor din Moldova


I n p r o g r a m u l acestei p r i m e ediii a u figu r a t , p r i n t r e a l t e l e , Platon de D . S o l o m o n T e a t r u l V . I . P o p a " d i n B r l a d ; Acum i n cele din urm dc T h . M n e s c u T e a t r u l D r a m a t i c d i n G a l a i ; O noapte furtunoas de C a r a g i a l e i Aceti ngeri triti d e D . R . Popesou T e a t r u l G e o r g e B a c o v i a " d i n B a c u ; 0 scrisoare pierdut de Caragiale Teatrul Naional Vasile A l e c s a n d r i " din Iai ; Pisica slbatic de tefan Bcroiu T e a t r u l M r i a Pilot t i " d i n B r i l a , g a z d e l e p r e z e n t n d u - s e c u premiera noii piese a lui A u r e l B a r a n g a Viaa unei femei. D i n c o l o de p a r a d a a c e s t o r spectacole, festivalul a g z d u i t u n colocviu dedicat unei teme dc p r i m importan : Contribuia criticii teatrale la educarea m a s e l o r i l a f o r m a r e a g u s t u l u i e s t e t i c a l s p e c tatorului". Colocviul se nscrie n suita de activiti teoretice, d c dezbateri cu u n m a r c a t c a r a c t e r p r o f e s i o n i s t i d i r e c t o r o a r e p a r t i c u larizeaz aceast d i n u r m stagiune. M u l t i p l e intervenii (Ileana Berlogoa, Virgil Stoencscu, George G e n o i u , Ion Oltoanu, L u c i a n Valea, Constantin Paiu) au subliniat importana unor probleme privind relaia t e a t r u - c r i t i c public. N a talia A lan as iu a p u s d i n n o u n lumin calitatea de contiin de sine a teatrului, a criticii, insistnd a s u p r a funci ilor ei de direcie, a s u p r a obligaiilor ei n modelarea repertoriului contemporan origi nal, n pstrarea valorilor autentic creatoare n spectacol.

Sub auspiciile Comitetului judeean pentru cultur i educaie socialist i ale Filialei A.T.M., Teatrul din Boto ani ne-a propus, la scurt timp dup desfurarea zilelor .Miliai Eminescu", un Festival al teatrelor din Moldova. O trecere n, revist a adus la rampa din Botoani specta cole reprezentative cu piese din dramaturgia original. lej, r o l u l criticii n delimitarea autonomiei estetice a s p e c t a c o l u l u i , m a n d a t u l e i n mo delarea receptivitii publicului, n sublinie r e a f u n c i e i de c u n o a t e r e . D e s p r e i n t e r a c i unea relaiilor critic-public a vorbit, pe larg, I l o r i a D e l e a n u , a n a l i z n d factorul p u b l i c oa o b i e c t i s u b i e c t a l a c t u l u i spectacular. S-au p u s a c c e n t e pe c o n t r i b u i a teoretic a criticii n stabilirea criteriilor axiologice, pe aportul ei formativ n educarea maselor. 0 contribuie substanial a adus cuvntul lui Constantin M c i u c , directorul Direciei insti t u i i l o r d e s p e c t a c o l a r t i s t i c i a a r t e l o r p l a s tice d i n C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a liste, c a r e a t r a s a t u n tablou succint, d a r exhaustiv al funciilor criticii dramatice. E x p u n e r e a sa a insistat a s u p r a actului critic creator, p r o d u c t o r de n o i p u n c t e d e v e d e r e n raport cu opera, realizate prin asimilarea e s t e t i c i i m a r x i s t e i a t r a d i i e i c r i t i c i i i i s t o riografiei noastre dramatice. Considernd c actuala configuraie a micrii noastre tea trale v a fi f i x a t n posteritate n funcie de c o n s e m n a r e a de ctre critica d r a m a t i c , Constantin Mciuc a atras atenia asupra primejdiei crerii u n o r false perspective, viznd polemic apariia unor tendine forma liste n arta spectacolului. Simpozionul s-a a d u g a t fructuos nume roaselor dezbateri din acest a n t e a t r a l (a mintim doar colocviul criticilor dramatici desfurat l a B a c u ) , demonstrnd din nou p r e z e n a a c t i v i r e s p o n s a b i l a f r o n t u l u i c r i ticii noastre dramatice.

E v a l u a r e a c o n i n u t u l u i ideologic al specta colului a constituit nucleul comunicrii lui A n d r e i S t r i h a n , oare a r a p o r t a t actul critic l a c r e a i a r e g i z o r a l , s u b l i n i i n d , c u a c e s t www.cimec.ro pri

M. I.

CONSTANTA:
Repertoriul i funejia lui educativ
. -StlVl Desfurat la Constana, concomitent cu G a l a teatrului r o m n e s c c o n t e m p o r a n * , colocviul cu tema Actualitatea r e p e r t o r i u l u i e s t i v a l i f u n c i a e d u c a t i v " .se nscrie printre
4

manifestrile de prestigiu ce au avut i au loc n ntm pinarea i pentru pregtirea marelui eveniment ce-l con stituie Congresul educaiei politice i al culturii socialiste, nsemntatea unei asemenea dezbateri, cu citeva luni nainte de nceperea efectiv a ceea ce sntem deprini a numi stagiunea estival, se nelege de la sine. cieze valorile spirituale ale poporului nostru. Aceast semnificaie deosebit i d i ta tea c u l t u r a l i a u t e n t i c a r t i s t i c a s t a g i u n i i e s t i vale (piu azi, n bun msur neleas uneori ca o s u p a p d e exercitare a prostuluigust, d a c n u c h i a r a trivialului drapat c u p r e t e n i i artistice) a fost a m p l u d e z b t u t d e V a l e n t i n S i l v e s t r u . P e h a i n dreptate, e l p u n e a n t r e b a r e a : c e c a n t i t a t e d e cultur i d e ce calitate s e r s p n d e t e , n t i m p u l verii, pe litoral s a u n celelalte staiuni balneare ori c l i m a t e r i c e d i n a r ? A r e i n u t a t e n i a i i d e c a N a t a l i e i A t a n a siu de a g n d i n o i u n e a de estival c a u n m o m e n t p r i e l n i c festivalurilor teatrale, fol clorice, muzicale etc. aadar, unor manifestri artistice de maxim eleciune v a l o r i c . P e a c e e a i l i n i e d e preocupri, v o r b i t o a r e a a p r o p u s s s e c a u t e m a i m u l t e i m a i v a r i a t e f o r m e d e i n t e g r a r e a n a t u r i i n spectacol, folosindu-se n acest scop locurile i a d e c v a t e , e x i s t e n t e a t t att de frumoase p e m a l u l m r i i c t i n a l t e z o n e a l e r i i . Ali numeroi vorbitori Horia Lovinescu, Alfred H o f f m a n , Constantin Dinischiotu, R o meo Profit, Ileana P l o s c a m , Gbeorgbe Jora, Saa Georgescu, Gheorghe Zanchi a u par t i c i p a t lla d i s c u i i c u i n t e r e s a n t e i u t i l e s u gestii. D i n p c a t e , s p a i u l n u n e p e r m i t e s le r e l a t m p e l a r g . M u l t e d i n a c e s t e a a u fost r e i n u t e i a u f c u t o b i e c t u l c u v n t u l u i d e nchidere, rostit de Constantin M c i u c , direc tor a l Direciei i n s t i t u i i l o r d c s p e c t a c o l a r t i s t i c i a a r t e l o r p l a s t i c e . E s t e n e c e s a r , a artat vorbitorul, c a activitatea de turneu e s t i v a l s f i e c o n c e p u t i o r g a n i z a t u n i t a r , p e a r ; o a t e n i e d e o s e b i t s 6e a c o r d e s p e c t a c o l e l o r d e s u n e t i l u m i n (organizate m a i c u s e a m n locuiri i n f a a monu m e n t e l o r i s t o r i c e ) , p r i n m i j l o c i r e a c r o r a s fie evocate m o m e n t e s a u e r o i a i istoriei p a t r i e i ; s s e o r g a n i z e z e f e s t i v a l u r i t e a t r a l e i m u z i c a l e (pe p l a n u l teatrelor d r a m a t i c e : fes t i v a l u r i a l e comediei, a l e tragediei antice), pentru care o seam de staiuni d i n Dobrogea i d e p e l i t o r a l , d a r n u n u m a i d e acolo, snt c u deosebire potrivite. Nenumratele i d e i i p r o p u n e r i a d u s e n d e z b a t e r e u r m e a z s f i e i n c l u s e n t r - u n s t u d i u a m p l u privind organizarea stagiunii estivale ; i a r , n vederea a p l i c r i i l o r , s f i e a n t r e n a t e i a l t e f o r u r i d i r e c t i n t e r e s a t e , c u m a r fi c e l e d i n t u r i s m .

Organizatorii C . C . E . S . i T e a t r u l Dra matic d i n Constana, sul) auspiciile Comitetu l u i j u d e e a n p e n t r u c u l t u r i e d u c a i e s o c i a list a u a l e s l i t o r a l u l c a l o c p e n t r u aeeast a m p l d e z b a t e r e , f i i n d c a i c i se d e p l a seaz n perioada d c v a r (i d e v a c a n e ) publicului centrul d e atracie a l majoritii spectator. ( n v a r a a n u l u i 1 9 7 5 , n staiunile de p e l i t o r a l s-au p r e z e n t a t peste 7 0 0 de spectacole teatrale i m u z i c a l e , u r m r i t e de peste j u m t a t e d e m i l i o n d c spectatori.) D a r , f i r e t e , d i s c u i i l e a u privit., p r o g r a m a t i c , d e f i nirea pe p l a n r e p u b l i c a n a n o i u n i i d e sta g i u n e e s t i v a l i m o d a l i t i l e d i v e r s e d e a-i da v i a , p e b a z a u n o r c r i t e r i i m a i p u i n labile dect p n a c u m i, n orice c a z , ferite d e i m p r o v i z a i i . F i i n d c i a c e s t a d e v r a fost s u b l i n i a t i a t r e c u t oa u n f i r r o u de-a l u n g u l c o l o c v i u l u i n p r i n c i p i u , t i m pul liber a l vacanei dac e u n timp d e r e l a x a r e , n u p o a t e f i n e l e s i c a u n timp d e renunare l a hrana s p i r i t u a l o r i dc dezinteres fa de calitatea acesteia ; n u pot f i a c c e p t a t e , n d o m e n i u l v i e i i s p i r i t u a l e si culturale, nici pauze, nici perioade de d e g r a d a r e o r i d e r e f u z a l v a l o r i l o r i b u n u r i l o r a r t e i i c u l t u r i i n g e n e r e . Trei c o m u n i c r i prealabile inute de : Nicolae Clinoiu, director adjunct al Direc iei i n s t i t u i i l o r d c s p e c t a c o l a r t i s t i c i a a r telor plastice, Gbeorgbe Munteanu, pree d i n t e l e C o m i t e t u l u i d c c u l t u r i e d u c a i e s o cialist al j u d e u l u i Constana, i Natalia Atanasiu, cronicar teatral a l ziarului Scnteia au deschis, orientativ, simpo zionul. A t t c o m u n i c r i l e , c t i, apoi. d i s c u iile, a u r e l e v a t c n t r e aspectele reperto riale generale i cele a l e stagiunii estivale n u s n t i n u p o t n c p e a d i s t i n c i i d e sub-K t a n ; i u n e l e i a l t e l e s e u n e s c i s e continu sub semnul valenelor i f u n c i e i educative. Perioada estival concentreaz, n staiunile turistice i balneoclimaterice, mari colectiviti umane i e s t e f i r e s c c a instituiile cultural-artistice s s e n d r e p t e , n l u n i l e r e s p e c t i v e , s p r e a c e s t e l o c u r i i s-i c a u t e acolo publicul.
44

I n acest context, litoralul (dar n u n u m a i el) are o caracteristic aparte : n perioada e s t i v a l e l d e v i n e i o f e r e a s t r a r i i c t r e strintate. T o c m a i de aceea, a v e m datoria de a organiza n aa fel stagiunea estival nct s facem o b u n p r o p a g a n d culturii i a r t e i n a i o n a l e , s d m , n f o n d , p o s i b i l i t a t e o a s p e i l o r v e n i i d i n a l t e r i s a p r e -

Stan Vlad

18

www.cimec.ro

V I R G I L MUNTEANU

Directorul? \n-i o problema!


Cine ia contact cu teatrul i ntr-altfel dect din foto liul de cronicar, cine p trunde n aceast lume, s-o cunoasc, pe la Intrarea ar titilor", afl. printre cele dinii lucruri, c o chestiu ne holritoare pentru desti nul acestor instituii este alegcrea i numirea directoru lui. Alegere, numire (i men care intr, dup cum inere) griete legea, in competena organelor locale de ndruma re i control. Alegere, numi re (i meninere) care snt acte decisive pentru bunul, foarte bunul mers al institu iilor rcsjH'ctive. Sau, dimpo triv. Aa se face c avem teatre dc ani de zile frun tae ale vieii teatrale, c avem teatre cu un program politic-cultural limpede i struitor tradus n via, cu avem teatre cu realizri pe care nu contenim s le lu dm, s le evocm i s le dm exemplu ; i avem, pu ine cite snt, dar avem i teatre care-i petrec timpul ntr-o alunecare furiat, tea tre amorite, cu directori somnoleni oameni alt dat ageri i btioi, azi prini n gut, sciatic, mio pie, astm, daltonism, toate ale spiritului. Cite-or fi n-am stat s Ie numr, dar tiu vreo cite va snt ciuca rapoartelor i a articolelor bilaniere. Trist e c, de regul, snt, luai n trbac, laolalt cu

directorul, oameni vrednici, nzestrai, j)ui pe treab, oameni care i-au legat des tinele de colectivul lor i nu vor s i-l dezlege cu una-cu dou, c pltesc ci oalele sparte dc un director prost sau lene. Toate astea le spun nu pentru a face o delimitare, pe care orice om de bun credin i de comj)eten o i face. Ci pentru c, tiut fund de toat lumea ct de nensemnat e fenomenul n raport eu ansamblul mic rii teatrale, altfel spus, cit de redus e procentul de conductori de teatre ne corespunztori, tocmai facto rii n competena crora in tr redresarea situaiei oco lesc sau intirzie luarea de ciziei. Tovari de la judee! Am fost de curtnd ntr-un mic ora, am stal citeva zile printre nite oameni care traduc n fapt concret, cit se poate de concret, politica cultural a partidului i sta tului nostru. M-am bucurat pentru realizrile lor i mi-am adus aminte c nu mult timp n urm ntilnisem aici o situaie (nu cred c snt prea brutal) jalnic. Ce miracol s se fi ntmplat ? Nici un miracol. Nu s-a mutai aici peste noapte centrul micrii teatrale din Romnia ; nu s-a produs nici un spectacol-evenimenl. Pur i simplu, de prin sep tembrie, se muncete altfel : aici se cunoate repertoriul, fr probabile schimbri, fr posibile amnri ; aici, fiecare premier are loc, irevocabil, la data anunat publicului; aici, spectacolele tind, de la o premier la alta, s ating dac nu ni velul de virf, n orice caz treapta medie a calitii ; aici se recupereaz n timp record serioase rmineri n urm i, n acest prim tri mestru al anului, se nscriu n statistici, dup multe sta

giuni cenuii, primele dep iri de plan ; aici, da, i aici, publicul ncepe s vin masiv la teatru ; tot aici, cei doar douzeci i patru de oameni de teatru (pentru noi, anonimi) muli dintre alctuiesc, in sfirit, un co lectiv, o familie. Toate aceste lucruri, j)i'm nimic senzaionale, dar prin totul binefctoare pentru teatru, pentru publicul aeestui teatru, se datoresc, o spun nu numai fr nici o ndoial, dar i cu bucurie, directorului. E un tinr actor, a absolvit insti tutul n 1071 vedei, acordtndu-i-se mandatul, i s-a fcut i o derogare de la condiiile de vechime ! a venit aici i n-a ple cat. A rmas aici, cu ali colegi, a pus umrul, a pus sufletul, a dovedit dragoste pentru teatru, pricepere, hr nicie, struin, a dobindit ncrederea i stima colegilor, publicului, factorilor de rs pundere. E de apte luni di rector i e pus pe treab. i va face treab, o s ve dei. Dar nu despre direc tor vroiam s vorbesc, ci despre cei care l-au desco perit i numit. Tovari de la judee, rspunztori de soarta celor citeva teatre care merg scrind i poticnindu-se, vine o stagiune n care rs punderile noastre snt mult mai mari, exigenele snt sporite. sarcinile teatrelor snt limpezi. V semnalez situaia de mai sus n in tenia de a face remarcat aciunea tutelarilor acestui teatru : n-au cutat directo rul prin Capital, prin vecini sau prin nvmnt. n-au ateptat rezolvarea de la fo rurile centrale, ci, considernd c problema directoru lui de teatru e, ntr-adevr, o problem, au analizat si tuaia, s-au consultat, au cumpnit bine lucrurile i au luat o decizie !

www.cimec.ro

19

Cu privire la meteuga rii cuvintelor" * c una din acele cri, din cnd n cnd create, cu ajutorul crora avem posibilitatea s desci frm (cteodat la modul re velaie) persoana (sau, dac e cazul, personalitatea) unui autor cimoscut pn atunci doar prin fragmentele de scris aruncate n timp i spaiu ; textele, intrate n memorie, ca nite achii de spirit, se adun subit graie volumului coagulator, se leag, se conjug, se articu leaz, se ncheag ntr-o uni tate netiut lectorului i, foarte adesea, nebnuit. Cum s-a ntmplat acum cu Barbu Lzreanu, a crui a devrat fa pare a fi suma sau, mai bine spus, mbina rea feelor sale multiple i ivite, de-a lungul deceniilor, n reviste sau cri mici". ntr-adevr, uitndu-ne ca la piesele unui puzzle" la textele lingvistice, filo logice, semiotice, istorice, folclorice, etnografice, criti ce etc. ale lui Barbu hz reanu, descoperim, dup a ezarea lor aa cum se cu vine, chipul surprinztor al unin umorist. Un umorist ignorat pn azi, ntre altele, i din dorina lui de anoni mat. Un umorist pitit in spatele erudiiei, ndrtul unor metereze protectoare i camuflante. Un umorist in direct", n sensul c a pre ferat s-i exprime starea prin mijlocirea autorilor i cuvintelor cercetate. Un poate regizor care, scri punnd pe scena hrtiei itori i probleme gramatica le, a declanat efecte comi ce n cascad, i care. apla udat, las tot meritul in seama dramaturgului : eu n-am fcut dect s respect piesa". Dar, n materie de teatru, cu ct respectul v dit de regizor la adresa textului e mai profund, cu att mai mult personalitatea directorului de scen iese la suprafa. Aa se ntmpl. de pild. n cazul punerii n scen" de ctre Barbu Lzreanu a citorva cronici * Ed. Minerva, grijit de Mariana Iova. ediie n i Victor

Puncte de suspensie... AL. MIRODAN

Cu privire la Hasdeu, Barbu Lzreanu


i

lino, intrigant nobil oonfid i n t e i d o f t o r d r a m a t i c , dar conintoare de trivialiti... Nr. 5. Dna Pascal y e sublim n roluri de une fcmme de t r e n le ans, dar n-ar trebui s-o mping do rul de a juca pe domnioara i-apoi ar fi bine ca d-ei s vorbeasc ceva mai repejor, iar nu duu-cce-saa:.." S rim peste nr. 7 hotrte B. L. , unde Hasdeu e de un oarecare berbantlic, iar din caracterizarea de sub Teo nr. 8, referitoare la dra dorescu, suprimm partea galant i ntructva cancanier i transcriem numai att : d-ei simte cu foc, cu durere, cu entuziasm... dar vorbind deschide gura afa r din cale, nct privitorii gndesc c d-ei casc". Pascaly-regizorul obser v B. L. e rcge-soarele trupei ; cuvntul sonet e ro manizat (=sunet) pentru ca B. P. Hasdeu s se poat deda urmtorului triplu joc de cuvinte : c att dnsul ct i Urechi au asurzit publicul, fiecare n parte cu cite un sunet". 0 convorbire ini, ca s ntre mai muli nu fie numit impropriu dialog, Hasdeu o boteaz : poliloghie. Despre dramele jucate pe atunci de trupa Pascaly, el spune c : a proape toate au avut un carapler medicale : Orbul, Ne buna, Idiotul, Ghebosul, Oftiquosul"... Alt dat, editnd revista Satyrul", Hasdeu face insis tent cronic dramatic sub numele de Puang-Honki. Prilej, firete, pentru a se distana ca Montesquieu n Scrisorile persane de teatrul local i a-l observa cu ochi obiectiv. Prilej nou pentru Barbu Lzreanu de a oferi (prin distanare de (Uslanare) cititorului imagi nea unui Hasdeu torturant la culme cu jocul lui Pas caly, piesele (i cocoaa) lui Pantazi Ghica, oratoria lui Lahovary sau celuul dnei Flechtenmacher. Cum s ne mpiedicm, aadar, a recomanda reciti rea marelui recititor care a fost Barbu Lzreanu ? Car tea sa e unul din cele mai bune spectacole ale stagiunii.

teatru

dramatice aprute n 1802 1863, sub isclitura lui Has deu. Descoperite, selectate, montate, nsoite de paran teze i explicaii, observai ile lui Hasdeu izbesc aten ia noastr, provocnd nu numai surisul nostru, ci i constatarea c analizele Ma gului de la Cmpina snt de-o teribil actualitate. Obiectul nr. 1 al cronicii (deci, atacurilor) lui Hasdeu l constituie trupa lui Mihail Pascalu. Fiecare din aceti membri (ai trupei n.u.) de ambe sepse au banalit ile i neajunsurile sale ; precum : 1) d. Blnescu e de minune n jocuri comice naive; dar vai ! d-lui nici odat nu-i nva rolul, ceea ce l ncurc de multe ori; i pe deasupra are tris tul obicei de a se uita ne contenit la loje i parter, urmrind pesemne, ca direc tor al teatrului, locurile ocu pate i cele deerte..." Tre cem peste nr. 3 decide Barbu Lzreanu o nos tim caracterizare a lui Ga-

20

www.cimec.ro

CAIETE DE SPECTACOL
T r e i s u r o r i , in regia lui Lucian Giurcliescu i scenografia lui Ion Popescu-Udrite, se nscrie n rndul reprezentaiilor marcante din prima parte a acestei stagiuni i, in consecin, adstm asupra ei cu un caiet de spectacol" (al patrulea, primul din acest an). In sumarul lui publicm gnduri din etapele de lucru, miturii ale unor interprei, instantanee din perioada repetiiilor.

Trei surori
la Teatrul de Comedie

Concepia spectacolului Interprei despre personaje

D e la tradiionala atmosfer" c e h o v i a n la un s p e c t a c o l d e aciune


ANDREI BLEANU
an), u n m o d e l care att ct ne p u t e m d a seama azi corespundea perfect epocii res p e c t i v e i s t i l u l u i ei d e t e a t r u . I n s p e c t a c o lele compuse pe b a z a acestui ,^nodel", scri itura a b s u r d e r a t r a n s p u s s c e n i c printr-o anume dezlnare", prin hncezeala acestor o a m e n i c a r e b e a u ( o b b g a t o r i u !) c e a i i m o nologau sau dialogau, n u att pentru a spu ne c e v a celorlali, ct pentru a-i exprima propriile stri interioare. Se realiza astfel o atmosfer de plictiseal, dc exasperant inu tilitate. P e r s o n a j e l e i n s p i r a u . n p r i m u l r n d , tristee, regret pentru v i e i l e i e n e r g i i l e consumate n zadar. Accentul cdea, binen eles, p e d r a m , e l e m e n t e l e d e c o m e d i e fiind mpinse pe u n p l a n c u totul secundar, s a u c h i a r ignorate. D a r ceea ce v e n e a , i n i i a l , n ntmpinarea mentalitii i sensibilitii unei epoci, cu timpul a devenit mimare, copie f r v i a , r u t i n r e s i m i t de p u b l i c printr-o senzaie de lungime i plictiseal ( n s a l , n u n l u m e a p i e s e i ) . S-a r s p n d i t p r e j u d e c a t a c n piesele l u i C e h o v se vor-

rei surori este o p i e s a b s u r d " . Nu numai n scena unde Cebutkin afir m c cehartma c carne iar Solioni l contrazice, s u s i n n d c c e r e m a e c e a p . N u n u m a i n f a i m o a s a a l o c u i u n e p r i n c a r e K u l g h i n i s f t u i e t e r u d e l e i c o n c e t e n i i s p u n c o v o a r e l e l a n a f t a l i n . N u numai cnd Andrei vorbete de nruirea vistilui su de a a j u n g e profesor u n i v e r s i t a r l a M o s c o v a , iar F e r a p o n t i r s p u n d e c la M o s c o v a n i te n e g u s t o r i a u i m n c a t c l t i t e i a u murit. De fapt, ntreaga pies constituie u n dialog n t r e s u r z i . Citind-o a t e n t , i d a i s e a m a c j o n e s c u , B e c k e t t , P i n t c r n-au i n v e n t a t n i m i c . Dimpotriv, prin imitare, repetare, teoreti zare inadecvat, unii reprezentani ai cu rentului absurd" a u transformat adesea n manier ceea ce l a C e h o v e r a o realitate e x i s t e n i a l . A u t o r u l c e l o r Trei surori descrie o e x i s t e n a b s u r d , o l u m e c a r e i-a p i e r dut raiunea de a fi. un Stanislavski a creat, pentru Trei m o d e l " ( c a s f o l o s e s c t e r m e n u l surori, brechti-

www.cimec.ro

21

distanare

pe

plan

afectiv

fa

de

lumea

celor

trei

surori

b e t e m u l t i n u se n t m p l n i m i c . I d e e a b solut fals, d a r c a r e dovedete c spectatorii de a z i n u m a i s u p o r t v e c i n u l stil, p r e c u m pu i c v e c h i u l s t i l n u m a i e s t e a d e c v a t b l i c u l u i de a z i . L u c i a n G i u r c l i e s c u i-a p r o p u s s f a c u n s p e c t a c o l de a c i u n e . L a T e a t r u l d e C o m e d i e , Trei surori d u r e a z n u m a i trei ore, ceea ce reprezint un record pentru o pies care depete de obicei patru ore. U n e l e scene a u fost i n v e r s a t e , interferate s a u j u c a t e n paralel, pentru c a s u c c e s i u n e a l o r s p o a t c p t a u n t e m p o ct m a i r a p i d . D a r n u este v o r b a n u m a i de d u r a t , ei. m a i ales, de rit m u l i t e n s i u n e a c a r e u m p l u aceast d u r a t . P r i m a m a r e descoperire, nc din faza c n d se l u c r a l a v e r s i u n e a scenic a textului, a f o s t a c e e a c n Trei surori se p e t r e c n e n c h i p u i t d e m u l t e l u c r u r i , i n c d i n c e l e mai dramatice : amoruri, adultere, cstorii, despriri, u n i n c e n d i u , u n duel c u sfritul fatal .a.m.d. T o a t e personajele particip s a u s n t i n f l u e n a t e , n t r - u n f e l s a u a l t u l , d e aoeste e v e n i m e n t e . De aceea, n spectacolul Iui G i u r c l i e s c u , fiecare p e r s o n a j , n fiecare moment, urmrete c e v a s a u reacioneaz la c e v a . A c i s-a m a n i f e s t a t n cbip exemplar una din trsturile definitorii ale personali t i i r e g i z o r a l e a I u i L u c i a n G i u r c l i e s c u : lo gica scenic riguroas, i m p e c a b i l . N u n u m a i fiecare replic, d a r a b s o l u t fiecare e x c l a m a ie, a b s o l u t f i e c a r e g e s t . f i e c a r e p r i v i r e a r e Ia el o strict justificare d r a m a t i c . D a c alte spectacole c e h o v i e n e a b u n d a u n meditaii abstracte, generale, n montarea l u i G i u r c h e s c u s-ar p u t e a s p u n e c n u e x i s t v o r b , c n u e x i s t s i l a b c r e i a s n u i se fi d a t o s e m n i f i c a i e d i r e c t l e g a t d e s i t u a i a teatral, de relaia i m e d i a t d i n t r e p e r s o n a j e . D i a l o g u l d e v i n e astfel el nsui a c i u n e , n

permanen el dezvluie sau ascunde pasi uni, dragoste, u r , disperare, indiferen, cre eaz noi situaii s a u r a p o r t u r i scenice. Verinin vorbete despre viitor, dar privirile s a l e o c a u t i n s i s t e n t p e M a a . K u l g h i n for muleaz m a x i m e antice, dar simurile sale s n t n a l e r t , u r m r i n d relaia soiei sale c u c o l o n e l u l . S o l i o n i p a r e d i s t a n t i n e p s t o r , dar s i m i m n e n c e t a t c u m crete gelozia s a mpotriva lui Tuzenbab. E t c , etc. Nimeni nu vorbete n general" i c b i a r cnd c i n e v a d i m p r e s i a c a r face-o,- c o m p o r t a m e n t u l su l contrazice. Conversaia, orict a r p r e a de abstract, e presrat c u a l u z i i , cu ironii, c u intenii indirect exprimate. 0 scen a p a r e n t i n o f e n s i v , de e x e m p l u , cum e aceea n care Cebutkin druiete Irinei u n samovar, prilejuiete dezlnuirea sarcasmu lui colectiv l a adresa doctorului, continund i d e z v o l t n d , d e f a p t , v i o l e n t a r e m a r c a n terioar a lui Solioni : D u m n e a t a n u con t e z i . P e s t e d o u z e c i i c i n c i d e a n i , n i c i n-ai s m a i fii p e l u m e " . S-a o b s e r v a t c s p e c t a c o l u l l u i G i u r c l i e s c u are u n c a r a c t e r p a n o r a m i c " i polifonie", replicile personajelor interferndu-se i rspunzndu-i adesea ntr-un m o d neateptat, de l a u n c a p t l a cellalt a l s p a i u l u i scenic. Peroraia lui Verinin p r i v i n d progresul civi l i z a i e i p e c a l e e v o l u t i v se i n t e r f e r e a z c u reeta l u i C e b u t k i n m p o t r i v a c d e r i i pru lui ; n c e p u t u l idilei Maa-Verinin, c u pri mele disensiuni, nc mascate, n menajul Nataa-Andrei ; discuia despre sensul sau lipsa de sens a vieii, d i n a c t u l I I , c u pole mica absurd cerema cehartma. Substra tul acestor interferri este e l o c v e n t . Giur cliescu respinge retorica : n repetiii, el ur m r e a n p e r m a n e n c a a c c e n t u l s n u c a d pe cuvinte, pe fraze (crora, dealtfel, de

22

www.cimec.ro

colc m a i m u l t e ori, nici n u Ii se acord cre dit), c i pe i n t e n i i l e reale, p c fapte, pe a c iunile personajelor cehoviene. R e v e l a i a pro fund iste e loalc aceste numeroase aciuni nu <luc nicieri, nu rezolva niciodat n i m i c .

Trei surori este, d u p c u m se lic, o pies despre n s t r i n a r e i i u c o m u n i c a r e . R a r o m v z u t u n decor c a r e s sugereze cu atta co pleitoare p r e g n a n idecn spectacolului : acel spaiu v a s t i deert, pe c a r e prezena oame nilor n u reuete s-1 nclzeasc, acel inte rior, conceput de I o n Pop os cu-Ud rite, cu n e n u m r a t e u i , p r i n care se c i r c u l necon tenit, i u n d e , t o t u i , c u m spune A n d r e i , dei i tii pe toi, te s i m i strin i s i n gur". D a r eroii c e h o v i e n i se t e m de singu rtate, fug de c a . P n i scepticul C e b u t k i n spune : S i n g u r t a t e a e groaznic, c e s m a i vorbim..." D e a c e e a , fiecare p e r s o n a j , n loc s 6e retrag n ote u n col i s monologheze, a fost c l u z i t cu o b s t i n a i e s i a parte l a existena c o m u n , care e de fapt o sum de s i n g u r t i . D e a c i , voioia de s u prafa i disperarea d i n a d n c . D e l a petre cerea aniversar din p r i m u l act, c o n t i n u n d cu petrecerea c a r n a v a l sc d i n netul I I , p n la desprirea d e m i l i t a r i , presrat c u glu me cznite, m i m a t e , i p n l a m u z i c a obsesiv-vcsel lin final, c o m e d i a m b r a c dra m a ca u n l i n o l i u c u paiete a u r i i . M a i tr z i u , asistnd l a reprezentaii, a m constatat cu p u b l i c u l ride m u l t l a acest spectacol i, d i n cnd n c n d , se nfioar...

...Eroii

cehovieni

se t e m tate...

dc

singur

rebuie s mprtesc aci o stare de spirit a tuturor celor care ne-am ocu pat, s u b 0 f o r m s a u alta, de preg tirea i r e a l i z a r e a acestui spectacol. |n sen timent o a r e c u m spontan, d a r de c a r e G i u r cliescu ne-a f c u t contieni (nc din faza n care l u c r a m la n o u a v e r s i u n e r o m n e a s c a textului) i pe care el a tiut s-1 trans forme i n a d e v r scenic. C u ct ne apropiam artisticete dc personaje, ne d i s t a n a m bot m a i m u l t d c ele pe p l a n afectiv. Cretea n noi dezaprobarea, s a r c a s m u l , atitudinea amarsatiric. I n a c o r d c u aceast v i z i u n e , a fost necesar dc l a b u n n c e p u t o dc-sentimentalizare a traducerii, trecerea l a u n s t i l m a i abrupt, cu fraze m a i scurte, m a i tioase, c u accente m a i d u r e . Rostite de interpreii no tri, aeoste r e p l i c i i^au p i e r d u t c u desvrire tonalitatea i d i l i c a v e c h i i traduceri. Cu cit i c u n o t e a m m a i bine, eroii piesei ne a p reau goi, ridicoli, g u n o i , ri, n v e n i n a i , c a i l u m e a n c a r e t r i a u . S i m e a m c m a i ales astzi, d u p 70 de a n i , n u m a i p u t e m a v e a pontiru ei n i c i u n fel d e simpatie, res pect sau c o m p t i m i r e i spectacolul de venea d i n ce n ce m a i m u l t , pentru noi, o tragic i c r u d comedie. n c e p e a m s ne legem de ce a f i r m a Cehov c a scris un... vodevil. Sfietoarea d e z n d e j d e , distilat n-

tr-o comic incontien, a luat forma sce nic a u n u i autentic v o d e v i l a l iresponsabi litii, p u n c t a t de C e b u t k i n , nu n t m p l t o r , p r i n acea arie vodevilesc a v r e m i i : Ta-rara-bumbin, ce b i n e e p e c a n a p e a " , pe care noi a m tradus-o p e n t r u p r i m a oar integral i c a r e a c p t a t n spectacol m u l t i p l e i subtile n u a n e .

o d u l de existen c o m u n personajelor e a l c t u i t d i n nepsare i rutate reci proc. Se a d u n laolalt pentru a-i d e z v l u i u n u l altuia ratarea i n i m i c n i c i a . N u se iart i n u se m e n a j e a z . N u pierd n i c i o ocazie s-i adreseze l o v i t u r i sub c e n t u r " . S u b a l t e r n i i l ironizeaz permanent pe colonel. A n d r e i i K u l g h i n snt inta bat j o c u r i i generale, d a r n u ezit s-i a r u n c e i ntre ei n e p t u r i p l i n e de fiere. Ofierii beaii i m n n c n casa Prozorovilor, comentind, n acelai timp, c u acid ingratitudine, toate s l b i c i u n i l e gazdelor. V e c h i u l prieten a l familiei, C e b u t k i n , azvrle M a e i a l u z i i r u tcioase n c l i p a ei de s u p r e m suferin, i i se r s p u n d e c u aceeai m o n e d . i aa m a i departe, i aa m a i departe. P n i s u rorile, n t r e ele, se m u c , se tortureaz. s; persifleaz. I n p u t e r n i c a i c r u c i a l a lor sce n din actul I I I , sfierea reciproc u m b r e t e afeciunea. M a s a a r u n c sfidtor n obrazul surorilor ei o dragoste pe care ele n-o pot nelege ; Olga o a d m o n e s t e a z cu a s p r i m e , iar sfatul pe care i-1 d I r i n e i este inspirat de o acreal personal, care strnete rsul Maei i consternarea m e z i n e i .

www.cimec.ro

23

D e i a l c t u i e s c , m a i t o i , un fel de m a r e familie, p u i n le p a s u n o r a de ceilali. L o cul fiecruia n acest vodevil al iresponsa bilitii" a determinat, f i r e t e , i alegerea d i s t r i b u i e i . K u l g h i n , d e p i l d , n u este a i c i p u r i s i m p l u u n p r o s t i u n n c o r n o r a t r i diool. E l a r e o filozofie a l u i , u n modus vivendi" exprimat prin maxima subli niat n spectacol Esenialul n via e f o r m a " . K u l g h i n i g s e t e o v i c t o r i e suigeneris n acceptarea nfrngerii. E r a nece sar, a a d a r , u n a c t o r de pondere, de echili b r u . C e b u t k i n se a f l l a a n t i p o d : n i m i c n u conteaz, n i m i c n u are i m p o r t a n . F r e c v e n tei imagini a btrnului bonom, pitoresc, pu i n r a m o l i t , i-a l u a t l o c u l o v i v a c i t a t e r u t cioas, agresiv, u n spirit distructiv. A n d r e i n u a r e n i c i u n fel de filozofie. E cel m a i ters, c e l m a i c e n u i u , c e l m a i nensemnat, cel m a i neputincios dintre toi. T o c m a i de a c e e a a f o s t a l e s u n i n t e r p r e t m a s i v i d i n a m i c i i s-a a c o r d a t o p r e z e n m u l t m a i a c surori t i v d e o t n a l t e s p e c t a c o l e c u Trei pe c a r e le c u n o a t e m . M e r e u i n t r i iese din s c e n , a r e c e l e m a i n u m e r o a s e i m a i zgo motoase izbucniri de m n i e . Agitaia lui, pe ct de i z b i t o a r e pe att de i n u t i l , culmi n e a z c u a c e l du-te-vino, c u c r u c i o r u l , d i n actul I V , ilustrnd u n a din metaforele para doxale ale spectacolului : m a x i m u m de dina mism scenic echivaleaz cu maximum de p a s i v i t a t e s p i r i t u a l i s o c i a l . N i m e n i n u este n stare s fac c e v a p e n tru ceilali. Se ceart pentru fleacuri, dar n u i n t e r v i n n i c i o d a t n l u c r u r i s e r i o a s e i g r a v e . S i n g u r e l e p e r s o n a j e o a r e se d o v e d e s c capabile s treac la fapte, determinnd schimbri efective dar n ru ! snt N a t a a i S o l i o n i . T o i c e i l a l i se l i m i t e a z la declaraii, deseori m r i n i m o a s e , ns fr acoperire. B a n u ! M a i e x i s t i T u z e n b a h . G e n e r o s u l T u z e n b a h , care se ncumet s prseasc armata, s se aventureze n cumprarea u n e i f a b r i c i d e c r m i z i i s-o c h e m e i p e I r i n a spre aceast a v e n t u r . T u z e n b a h , care n c e a r c m e r e u s 6e a p r o p i e d e S o l i o n i , d e Irina i e m e r e u r e s p i n s . E u n i c u l p e r s o n a j c a r e n c e a r c c u a d e v r a t s s e r i d i c e i p o a t e d e a c e e a d e a s u p r a acestei l u m i a t r e b u i t s m o a r n f i n a l . D a r n a i n t e d e a merge l a o m o a r t e sigur, de care e r a u avertizai toi cei din j u r u l s u , Tuzenbah v i n e n faa f e m e i i c a r e a acceptat s d e v i n s o i a l u i i o i m p l o r : S p u n e - m i c e v a ! " Iar I r i n a , p u r a " i l u m i n o a s a " I r i n a , nu-i poate spune n i m i c . Felul cum este j u c a t aceast scen, d e o c r u z i m e fr apel, d , cred. o cheie a ntregului spectacol.

Voioia

e de

suprafa, adnc...

disperarea

din

SANDA TOMA

Cenuiul alung sperane,

cotidian vise, ndejdi

n d v a , n t r e b a t c u m i-a c r e a t rolul", un mare actor romn a rspuns : Aa mi-a venit". M i se p a r e c o l m a i c o n c i s i , t o t o d a t , c e l m a i a m p l u i n t e r v i u c a r e s-a d a t , s a u l u a t , vreodat. Logic, explicaia este consecina fireasc a n e p u t i n e i d e a te f a c e n e l e s . Deci, e x p l i c n u m a i atunci c n d eu, actor, n u m-am fcut neles, adic a t u n c i cnd nu mi-a ieit" r o l u l . A a d a r , n-am s e x p l i c n i m i c , c i d o a r v o i nira cteva din nenumratele g n d u r i care m frmnt i c t e c e v a d i n sentimentele c a r e m n c e a r c , o r i d e cte o r i l u c r e z l a u n rol. Le voi nira ...aa Spre ruinea mea, din vechiul spectacol Trei surori de la Naional, nu-mi m a i aduc aminte mare lucru ; finalul Olgi (Aura cum o s-mi vin"...

E u n a din interpretrile posibile ale capo doperei lui Cehov. E a exist, n ntregime, n Trei surori, a l t u r i de altele, trecute, pre z e n t e i v i i t o a r e . N o i n - a m f c u t d e c t s citim atent piesa. Cu ochii t i m p u l u i nostru.

24

www.cimec.ro

B u z e s c u ) i p r e z e n t a r e a l u i V e r i n i n ( N . B l e a n u ) m i s-au p s t r a t t o t u i v i i n me morie. Dei student, pe vremea aceea nu-nelegeam mai nimic din teatru. Noiu n i l e d e e s t e t i c m i se p r e a u h i e r o g l i f e , p e c a r e n v a m s le r e p r o d u c i d e n t i c , d a r a l cror sens m i r m n c a total necunoscut. Aflnd despre programarea piesei, a m rcci ti t-o n m a r e g r a b , d a r n u m - a m cutre m u r a t d e l o c . Ce-i d r e p t , n i c i c e i l a l i colegi n u p r e a u p r e a c u t r e m u r a i " , d e v r e m e ce se p u t e a u a u z i a s e m e n e a c o m e n t a r i i : C e ne-o fi v e n i t c u p i e s a a s t a p r f u i t , n c a r e t o i s e v a i t i n u s e n t m p l n i mic ? Oare de ce specialitii o consider ca podopera dramaturgiei cehoviene ? C e i d i n a f a r " se m i r , n e i n v i d i a z , n e ironizeaz, dar, m a i ales, snt curioi : Trei surori ? I Se pune la voi Trei surori ? Cine o pune ? Bebe... adic L u c i a n Giurchescu. Aha ! (Exclamaie, ca la jocurile de noroc : poate s-nsemne foarte mult sau foarte p u i n . ) C a r e este d i s t r i h u i a ? Nu tiu ! G i u r c h e s c u se m a i gndete, ne n t r e a b , d i s c u t m . . . Cum, adic, v ntreab" ? D a ! n t r e a b p e f i e c a r e c e i-ar p l c e a s j o a c e ; e s t e s t i l u l l u i . V r e a s o f e r e a c t o r u l u i c e l e m a i b u n e c o n d i i i , c a s r e p e t e i s j o a c e c u c r e d i n i p l c e r e . D e obicei, actorii n u p r e a tiu s se autodistribuie ! T o c m a i de a c e e a , d i s c u t m c u e l e v e n tualele v a r i a n t e . i el n e amestec bine, n e o r n d u i e t e cu c h i b z u i n i, de obicei, iese pasiena ! U n e o r i se t a i e c h i a r p e ai" ! G i u r c h e s c u , c u m s p u n e a m , a r e u n stil pro priu de abordare pentru fiecare dintre noi. Cu m i n e , dincolo de aprecierea sincer pe c a r e s i m t c mi-o a c o r d , a a b o r d a t n t o t deauna stilul flatant. Stilul de relaii de teatru r o m a n t i c , c u p a r f u m de e v a n t a i n g l b e n i t i f l o r i p r e s a t e . I i p l a c e s m t r a teze c a p e o b t r n m a e s t r din g a r d a v e che ! I a r mie m i place s m las tratat astfel ! Aa c, d u p cteva discoii, asigu rate de c e a m a i d e p l i n ncredere reciproc, a reieit c l a r c e l a r fi v r u t s j o c O l g a , eu M a a , dar, din m o t i v e foarte nte meiate, v o i j u c a I r i n a .

din u r m mea. Aa c u m s e n t m p l o r i de cte ori m aflu n faa u n u i rol mare, c a o blnd binecuvntare a naturii, hrzit celor sraci cu d u h u l ! D a c mi-a fi dat s e a m a , de l a n c e p u t i d e f i e c a r e d a t , n c e r o l u r i s n t , u n e o r i , distribuit, cred c nu mai jucam teatru de m u l t ! In general, Giurchescu lucreaz mult actul I, piseaz", struie a s u p r a n c e p u t u l u i

o joc pe I r i n a ? ! D e unde s m a i f a c rost de-atta tine r e e i... i n c o n t i e n ? ! A c e a s t a se pare ns c p o g o a r asupra

piesei. E logic : u n demaraj bun asigur c u r s a . D e data asta, ns, prea c ne-am m p o t m o l i t n p r i m a parte a a c t u l u i I, par c p i e s a n-ar m a i fi a v u t n c t r e i a c t e ! Nu melodramatizai ! Lsai vocile de i n m o r m n t a r e ! Vorbii firesc, normal, chiar dac a n u n a i c v-a m u r i t tatl. D o a r a murit a c u m un a n . D u r e r e a a trecut. Nici nu m a i inei m i n t e d a c p l o u a s a u ningea. Informai-ne ! Att. S a n d a , n u - m i juca fericirea ! Constat c eti fericit, cu curiozitate tiinific ; n c e a r c s-i analizezi sentimentul. Intreab-te, r s p u n d e - i . M i - a m r e v z u t c o p i l r i a , c o p i l r i a m e a , a n i v e r s r i l e m e l e , i-am n c e p u t s-mi amin t e s c c u m g n d e a m i c u m s i m e a m p c - a t u n c i , c u m rdeam, c u m m m i c m . ncet, ncet, t e x t u l , c a r e m i s e p r e a p u i n r i d i c o l , a-ncep u t s capete v a l o a r e , densitate. m i ascul t a m p a r t e n e r i i i s i m e a m c u m , t r e p t a t , n e ncrcm ou o emoie unic, ciudat, pe care sufletele noastre o gustau cu nesa. n cepuse dulcea, d i v i n a , dc nedescris, coplei toarea beie a creaiei. A c e a stare despre c a r e Brncui spunea c este a t t d e g r e u de aflat ! Intr-una din repetiii, m-am trezit, dintr-o dat, uoar i b i n e dispus, de parc pluteam, iar deasupra m e a era cerul albastru, nemrginit"... De bucurie, m-am a u z i t r z n d cu apte iruri de d i n i " , c u m mi spusese cndva maestrul Iancovesou, c n d m v z u s e n Hangia. D o a m n e ! i ct de b i n e t i a m c n-am n i c i m c a r u n s i n g u r ir de d i n i s u p e r b i . P r o b a b i l , aa se v e d e a d i n sad ? ! A u t r e c u t a n i i i a c u m a m n v at c, dac pe dinuntru te-au npdit cu-adevrat m i i de sori incandesceni, pe din afar, d i n i i , ochii, faa, t r u p u l , totul de v i n e s t r l u c i t o r i f r u m o s . M o g l i n d e a m n p r i v i r i l e p a r t e n e r i l o r m e i , i n u - m i m a i e r a r u i n e c t r e b u i e s - m i s p u n t o i ce f r u m o a s eti a s t z i , I r i n a S e r g h e e v n a ! " E r a m m n d r , att de m n d r nct restul a v e n i t a p r o a p e d e l a s i n e . D o r i n a de a u t o d e p i r e , senzaia c a m ocazia u n i c s zbor (ca-n v i s ! ) , 6 d e s c o p r a c e a m i c a r e a n u m e , c a r e , c a o f o r m u l m a g i c , te d e s p r i n d e d e p m n t ! E u t r e b u i a s m d e s p r i n d d e m i n e , s m p r i v e s c i s m c u p r i n d m i l a , p n la d i s p e r a r e . T r e b u i a s v d , c u o c h i i m i n i i mele, adncimea golului sufletului m e u , din care cenuiul cotidian alungase pentru tot deauna vise, sperane, ndejdi. (Scena de disperare d i n a c t u l I I I este a t t de fragil n c t t r e m u r I a f i e c a r e s p e c t a c o l , d e f r i c s n-o a l t e r e z , s n-o s u f o c , s n-o m u r d r e s c . ) Rentoarcerea la m i n e e plin de p a c e i m p c a r e , ca orice cdere de a c o r d c u tine nsui. Cstoria c u baronul, u n compromis d t t o r d e s p e r a n e i c a r e e u e a z a t t d e s t u p i d , trebuie s m gseasc a p r o a p e m a t u r , d a r c u u n i n s t i n c t de c o n s e r v a r e n e alterat, care m f a c e s neleg c, atta t i m p ct e x i t i , o r i e t a r f i d e g r e u , t r e b u i e s trieti, s munceti, s munceti, s trieti...

www.cimec.ro

25

L u c i a n G i u r c h e s c u n u mi-a povestit u i m i uit pe bietul scenograf, dind lupte istovi toare pentru un petecu de d a n t e l , u n c a din oale astea. C u m n-a povestit n i m i c , ni p t de p a n g l i c sau o bro m a i strluci m n u i din distribuie. Nc-a dat indicaii, ne-a toare, n c h i d paranteza. Care c u m se-ntoreca n d r u m a i , ne-a sugerat, nc-a supravegheat, din sal pe scen, d e v e n e a tcut, preocu ne-a hiat c n d c u binele, c n d cu r u l , dar pat, i-i vedea m a i departe de repetiie, c u ne-a lsat (chiar dac uneori ne pierdeam u n fel de e v l a v i e , p a r c , i n plus. S i m e a m cu toii rbdarea !) s pricepem singuri. c u m v i a a spectacolului ncepe s pulseze A m priceput, i n c ntr-un t i m p record. ntr-o a t m o s f e r a u t e n t i c i c u u n joc de D i n motive nedorite de n i m e n i , repetiiile b u n calitate. s-au s c u r t a t , practic, c u mult. Orele de l u c r u A m nceput s-nelegem situaiile, vorbele, puse c a p l a cap cred c reprezint aproape tcerile, sensul ! A m n c e p u t s-1 nelegem trei luni. M a i p u i n , poate, in nici un c a / pe C e h o v i s ne n d r g o s t i m , din nou, mai m u l t ! Cnd a v e a m un respiro de oteva de el. C a orice n d r g o s t i i , a m n c e p u t s-1 scene, pe r n d . ne d u c e a m n sal. Aa o m c u t m i, cutndu-1, l-am descoperit n noi, apreciat c u m trebuie decorul, c a r e , oa toate zi de z i , ceas de ceas. b n u i t s a u n e b n u i t , decorurile l u i P o p i c u " (Ion Popeseu-Udrite), ales, p r o f u n d ade dar, n t o t d e a u n a , m a i este sugestiv i f u n c i o n a l . U n decor care vrat. ne-a ajutat fantastic. 0 parantez pentru m i v i n e s c r e d c, de c n d j u c m Trei costume : n o u , fetelor, nu ne i n t r a deloc surori, sntem parc mai buni, mai puri, n c a p c elegana i bunul-gust a l epocii, m a i p u t e r n i c i , m a i n a l i , m a i v e r t i c a l i , mai.*., ntr-un c a d r u p r o v i n c i a l , se traduceau n cu oameni ! lori sobre i-n simplitate, aa c l-am h r

ION
L U C I A N

Esenialul n viata este format


dictorii personaje, p e n t r u c r e a r e a crora a m fost n e v o i t s c o n s u m u n imens efort. Aces ta a fost s u b l i m u l blestem care m-a u r m rit n carier. L-am acceptat pe K u l g h i n cu convingerea c v a fi u n r o l c o m o d " ! i ce m u l t m-am nelat ! E f o r t u l l-am c o n s u m a i , de data oceasta, n descoperirea personalitii lui. V i se pare, poate, ciudat p e n t r u un personaj analizat, comentat, interpretat p n a o u m i n s u l e de reprezentaii i n zeci de l u c r r i de specialitate... P e oare le-om studiat!... D a r tocmai nici a m n t m p i n a t cele mni mari d i f i c u l t i n contrnstul flagrant dintre a n a l i z i impresiile personale. I n u n a n i m i t a t e , comentatorii i interpreii l-au caracterizat pe K u l g h i n c a u n om u m pot l u d a c a m a v u t , etc... ters", ridicol", arivist", limitat" :n ali colegi de teatru, o c a r i U n m o n s t r u " , l i p s i t de orice calitate ome er scenic p r e a c o m o d , neneasc. E oare v i a b i l u n asemenea e x e m legnd p r i n asta ansa de a fi distribuit n p l a r ? M-am n c p n a t s descopr ce este aa-zisele r o l u r i - m n u " , n care singurele uman n acest profesor i care este v i a a preocupri snt nvarea r o l u l u i i statistica l u i extrascenic. aplauzelor ! V i n a este, poate, a mea. D o r i n d mereu s fiu altul de la rol la rol. n u mi-am Cine este K u l g h i n ? Se r e c o m a n d singur, conturat nc tipul exact ; i nici genul. i c u u o a r e m f a z : Profesor d e l i c e u , c o n astfel mi-au fost hrzite cele m a i contra- silier de c u r t e " . Ulterior, a j u n g e subdirector

26

www.cimec.ro

,1 l i c e u l u i . n t r - u n o r a d e 100.000 de lo unde lupta pentru ocuparea unui cuitori, asemenea post este c u m p l i t , mijloacele de a parveni nu pot fi d e c t c a p a c i t a t e a M I H relaiile. N e e x i s t n d n i c i u n e l e m e n t c a r e s i n d i c e c a r fi p r o m o v a t p r i n r e l a i i , mi-a Dar, rmas ca singur argument capacitatea. d a c este u n o m c a p a b i l d i n p u n c t d e v e dere p r o f e s i o n a l , de c e se c o m p o r t lamen tabil in societate? O a r e n u societatea e d c vin? Fatal, mi-am ntors p r i v i r e a asupra celor d i n j u r .

este i r m n e s o i a " I u i . Forma este s a l v a t ! E s t e i n f r n g e r e a M a e i , c r e i a i s e n c h i d toate d r u m u r i l e , n a f a r de c e l c a r e o ntoarce spre respectarea formei". E de zolant, dar perfect justificat, conform cu n o r m e l e s o c i e t i i n c a r e ei s n t o b l i g a i s triasc. In vechile interpretri ale lui Kulghin, personajul plutea c u incontien prin spa cu senintate relaiile iul scenic, ignornd M a e i c u V e r i n i n . G r e u de acceptat, c u a t t m a i m u l t cu ct aceast legtur vinovat dureaz timp ndelungat. Cum Maa nu-i a s c u n d e s e n t i m e n t e l e , este e x c l u s c a , ntr-o l u m e c a a lor, acest adulter sa nu ajung, sub o f o r m rutcioas, la cunotina sou lui. I n n o u a concepie a rolului, a m conside r a t c K u l g h i n lic i , a s t f e l , l u p t a l u i d c a s a l v a aparenele a c p t a t u n caracter pro f u n d d r a m a t i c . M m u c o n v i n s i replicile re petate obsedant, M a a e o fat b u n . cin stit", soia m e a m iubete", eu o iubesc foarte m u l t p e M a a " e t c . . . N u snt, oare, a c e s t e a d o v e z i c l a r e c K u l g h i n n c e a r c s impun o a t i t u d i n e c o n f o r m i s t , c a r e s e v i t e un deznodmn.t nefast ? Desigur, ele a r p u t e a f i i g a r g a r i s e a l a u n u i g g u zaha risit, d a r a m preferat, acestei formule co mice, implicaiile dramatice ale nvinsului contient. Este K u l g h i n inteligent ? Cu excepia dis cursului haotic d c la f i n a l u l actului nti, toate reaciile l u i c o n f i r m a c e a s t a . V o i ar gumenta printr-un exemplu, dintre multe altele. E s t e s c e n a biografiilor c o m p a r a t e (a l u i i a f u n c i o n a r u l u i r a t a t K o z r i o v ) , m i n u t u l de a d e v r din actul al patrulea, care se n c h e i e c u . . . n s c h i m b , e u a m a v u t n totdeauna noroc. Bineneles, eu snt mult mai inteligent dect alii... d a r n u n asta st f e r i c i r e a !". 0 a n a l i z l u c i d , a m a r , c o m patibil n u m a i c u o real inteligen, dove ditoare a unei nelegeri a realitilor. Complexitatea lui Kulghin se desprinde i d i n r e l a i i l e l u i c u c e l e l a l t e p e r s o n a j e . P e d o c t o r u l C e b u t k i n l u r t e p e n t r u c o conlestatar i i-a pierdut msura" (confor m i s m u l lui e declarat). Pe T u z e n b a h l sim p a t i z e a z p e n t r u c e u n e l e m e n t e l i t a r , d a r i contest posibilitatea d e a se realiza, pen t r u c l tie d e z a r m a t " ( n e l e g e r e a l u c i d a r e l a i i l o r s o c i a l e ) . P e O l g a o r e s p e c t i r e g r e t c n-a luat-o d e s o i e ( c o n t i i n a r a trii csniciei sale). Pe A n d r e i l compti m e t e p e n t r u r a t a r e a l u i , d a r n u e z i t s-1 (caracterul lui vindicativ, pun la punct" generat de situaia de inferioritate n c a r e a fost p u s ) . C t e n-ar mai fi de spus despre acest p e r s o n a j , att de c o m p l e x , d e c a r e m-am n d r g o s t i t p e n t r u d i f i c u l t i l e c e m i Ie-a p r i cinuit ! Dar, pentru un creator, important este s a d e m o n s t r e z e , n u s e x p l i c e . H

i a m descoperit o l u m e s t r a n i e , descom pus, p o p u l a t d e visuri spulberate, cu aripi tiate, i d e a l u r i irealizabile, anchiloz spiri tual, preocupri meschine. Cum va lupta mpotriva ei, s a u c u m s e v a ncadra Kulglun n aceast l u m e ? Nici o c l i p , el nu-i pune problema schimbrii societii, s a u m c a r a e v a d r i i ; i a l e g e o s o l u i e s p e c i f i c c l a s e i s a l e a daptarea. F o r m u l a i-o s e r v e t e c h i a r d i r e c t o r u l lui, pe c a r e l citeaz m e r e u , a d m i r a t i v : E s e n i a l u l n v i a e s t e forma. i-ai p i e r dut f o r m a , a i p i e r i t !" Aceast replic a d e v e n i t c h e i a " rolului. T o t c e e a c e n t r e p r i n d e K u l g h i n se s u p u n e acestei n o r m e d e c o n d u i t , i m p e c a b i l e i , ^ c r me" n relaiile cotidiene. i p e n t r u c ele, r e l a i i l e , s n t l u d e , d e v i n e i ol r i d i c o l . R i d i col prin situaie, nu prin structur. Am extins astfel, c r e d , a t i t u d i n e a critic fa de personaj asupra ntregii ambiane nconju rtoare. N-a v r e a s c r e d e i c l - a m a p r a t " s u biectiv pe K u l g h i n , pe f a l s u l p r i n c i p i u al actorului care n u se vrea, n u se aocept ri dicol pe scen, a m e s t e c n d c o n d a m n a b i l pro L-am pria personalitate c u aceea a rolului. aprat" pentru a e x p l i c a , de a s e m e n i , bio grafia M a e i , soia lui. D e s p r e oa, O l g a s p u n e : B i a t a M a s a , s-a m r i t a t d e t n r " , c u s u b t e x t u l u n e i r a t r i d u r e r o a s e . G r e u a r fi fost d e a c c e p t a t c a M a s a , o f e m e i e c u c a l i t i , i n t e l i g e n t , s s u p o r t e c o n v i e u i r e a cu o p a i a r i d i c o l i g u n o a s . E s e m n i f i c a t i v faptul c Maa se p l n g e mereu doar c viaa e s t u p i d " , plictisitoare". P e n t r u c i e a e s t e o b l i g a t s se a d a p t e z e f o r m e i " pe care personalitatea soului ei i-o im pune. D r a g o s t e a ei p e n t r u V c r i n i n n u a p a r e n u m a i v i s c e r a l , c a r n a l , c i i c a o d o r i n de e v a d a r e , d e s c h i m b a r e d e d e s t i n .

e aceea, n final, iertarea Iui K u l g h i n c a p t u n accent pro fund dramatic i, d e c i , uman. Nu c numai abandonul penibil al unui n cornorat n e p u t i n c i o s , a a c u m a fost de n e n u m r a t e ori considerat. E l se rsfrnge du reros a s u p r a a m b e l o r p e r s o n a j e , c u i m p l i c a i i de s a n c i u n e i a s u p r a s o c i e t i i . P e d e o parte, este n f r n g e r e a l u i K u l g h i n , c a r e h o t r t e s-i c o n t i n u e v i a a lng o fiin c a r e i-a d e v e n i t s t r i n , d i n t o a t e punctele de v e d e r e , d a r c a r e , p e n t r u l u m e a d i n jur,

www.cimec.ro

27

Varianta itoare, ele, fr

(sus). In

Casa

Prozorov : mobil. II dc i III plantarea

ncrctur au n aprut funcie

dc stlpi de

tulluri ; i mobilier.

atmosfer legate nate Se

nbu ntre ideea

orizont.

variantele dincolo transparente. (jos). prin

traverse

condiionnd

micarea

labirintului din Varianta citadcl, msura

panouri IV,

final ui

Dispozitiv care

scenic : In

un final,

labirint casa

formal se

din

pereii ntr-o

caseiPe grdin

nenumrate desfurrii

personajele dispar.

evolueaz

ntr-un

slalom dizolv

continuu.

aciunii,

zidurile

de c o p a c i , osificri

vegetale.

www.cimec.ro

CRONICA DRAMATIC
PIESA ROMNEASC P E SCEN

Silvia

Ghelan,

Ton

Tudoric,

Gheorghe

Jurc, Nagy

Cornel

Sava,

Constantin

Adamoviei,

Eugen

UIATA UNEI FEMEI


de Aurel Baranga
TEATRUL N A I O N A L DIN CLUJ-NAPOCA

Cu promptitudine i obiectivitate critica fa de v a l o r i l e d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e , colec tivul Naionalului din Cluj-Napoca, preocupat de a c t u a l i t a t e a r e p e r t o r i u l u i s u , a p r e z e n t a t

publicului, l a n u m a i cteva s p t m n i dup premiera bucuretean, cea m a i recent i mai interesant dram politic actual Viaa unei femei de Aurel Baranga. Am s p u s ,ydram p o l i t i c " n u c u i n t e n i a delimi trii de specie a lucrrii, c i pentru accen tuarea identitii e i de c o n i n u t , p r o f u n d po l i t i c , o a r e o n s c r i e c a p e u n e v e n i m e n t i ca u n m o m e n t dc referin n capitolul crea iei d r a m a t i c e c o n t e m p o r a n e . D e a l t f e l , o a n a liz s u b s t a n i a l a t e x t u l u i a fost f c u t n p a g i n i l e a c e s t e i r e v i s t e * i n u v o m r e v e n i , c i v o m face doar, n completare, meniunea c f o n d u l d r a m a t i c a l lucrrii, att de dens i a c u t angajat, se exprim copleitor de * Teatrul, n r . 2/1976.

www.cimec.ro

29

Silvia

Ghelan

(Femeia)

s i m p l u , parc de l a sine, ntr-o s t r u c t u r c o m p o z i i o n a l att de expresiv n c t p a r c n i c i n u se observ. Cteva r s t u r n r i abile n s u i t a investigaiei p u n c t e a z , n special spre f i n a l , d e s e n u l acestei c o m p o z i i i , c a r e asigur, n totalitate, f l u e n a coninutului, fora l u i de penetraie. Ca i l a B u c u r e t i , spectacolul de l a GlujN a p o c a n-a fost pus n scen de u n regizor profesionist. Direcia de scen e s e m n a t , nici, de a c t o r u l M a r i n D . A u r e l i a n . F a p t u l a r fi fost n m s u r s asigure, c e l p u i n autenticitate expresiei ipotetic, mai mult scenice i m a i p u i n teatrabtate. E r a acesta c a z u l piesei Viaa unei femei, dup cele spuse n p a r a g r a f u l anterior ? D a . D a i n u . P e n t r u c ceea ce o reuit M a r i n D . A u r e l i a n , c u c o n c u r s u l u n o r interprei de v a l o a r e a i scenei c l u j e n e , n fost m a i ales t i m b r u l de autenticitate i de vibraie omeneasc a l reprezentaiei, i a r ceea ce n c n u s-a m p l i n i t i n u i-a gsit u n coeficient de e x p r e s i vitate pe m s u r a fost i m p l i c a r e a teatral a personajelor ntr-un j o c auster de c o n f r u n tri i g r a d a i a respectiv. Spectacolul n c e p e s i m p l u , c u o intenie v d i t de a n u crea m o m e n t e de s u r p r i z , efecte premeditate. D a r . poate, a r fi fost ne voie de ele. E r o i n a , interpretat dc S i l v i a G h e l a n , i n t r n scen nsoit de p r i e t e n u l ei d r a m a t u r g u l i ncepe s-i s p u n de c c 1-a i n v i t a t aici i pe cine a m a i invitat, cu u n a e r p u i n detaat i obosit, c a naintea

n u c i o p e r a i u n i dificile. Senzaia d c firesc e b n u i t d a r aici e u n m o m e n t strict tea tral ,; n cteva c u v i n t e se stabilesc premisele u n e i investigaii pe care n u m a i teatru] o poale i m a g i n a , i aceste premise trebuiau subliniate cu efectele corespunztoare. A p o i , u n u l cte u n u l , l a c h e m a r e a eroinei, cele cinci personaje implicate i fac. apariia, dea s e m e n i c u o naturalee de dincolo de toaIralitale, i p r o c e s u l lor m o r a l n c e p e , p a r a l e l cu f i r u l biografic a l eroinei care i acuz. Atmosfera e, n s . incert, personajele n-au destul prezen i personalitate i o b u c a l de v r e m e nu t u n , totui, ce u r m e a z a se petrece i de ce e ntta l u m e r i g i d i s t i n gher n p r e a j m a u n e i femei, ntr-o noapte de A m i l n o u . O d a t c u d e p n a r e a f i r u l u i bio grafic, justificarea d r a m a t i c a situaiei n cepe s se clarifice, s se i m p u n , ou o for a i n s i n u r i i pe care o i m p r i m miestria u n e i actrie c a S i l v i a G h e l a n . I n ce const particularitatea jocului ci ? In sinceritatea p r o f u n d omeneasc pe care o confer m r t u risirilor, n v i b r a i a cu c a r e reface, s u g e r n d , imagini rupte din amintire, crora le d, printr-o dicic i gestic e x p r e s i v gradate, deosebit plasticitate i gravitate d r a m a t i c . U n t i m p , fora actriei se exercit c u p r i o r i tate n sugerarea acestei suite dc t a b l o u r i , care copleesc prin tragismul lor, i perso najele pe r n d i m p l i c a t e n u fac dect s dea n u a n e u n o r sensuri generate dc u n m o m e n t sau de a l t u l . A p o i , tot cu o a p a r e n t deta are, fora actriei se exercit n direcia de n u n r i i partenerilor ei, d a r n u c u impetuo zitatea i n c h i z i t o r i a l n u n u i om care i-ar fi ctigat acest drept, c i c a o p u r i f i c a r e , c a o eliberare de c o m a r i abjecie. C o n d a m n a t e m o r a l , 7x rsonajcle d i s p a r ntr-o micare uor fantastic, nsoit de f u r t u n i de/ frngerea crengilor u n u i arbore c a r e se p r o f i l e a z , meta foric, d e a s u p r a siluetei acestei v i l e c o n v e n i o nale n c a r e se petrece aciunea. C a nite fantasme, ies din scen fiine d e z u m a n i z a t e , dintr-o l u m e care n u e a p m n t u l u i nostru cald i v i u , i aceasta e, poate, c e a m a i sugestiv imagine regizoral a spectacolului.
,

D a t a premierei : 11 m a r t i e 1976. Regia : M A R I N I ) . A U R E L I A N . De corul : M I R C E A M A T C A B O J I . Distribuia : S I L V I A G H E L A N (Fe meia) : R O M E O P O P . M A R I N D . A U RELIAN (Autorul dramatic) : COR N E L S A V A ( P r i m u l iubit) ; I O N T U DORIC (Prunul brbat) : G I I E O R CHE JURCA (Primul judector de instrucie) ; CONSTANTIN ADAMOV I C I ( P r i m u l avocat) ; E U G E N N A G Y (Ultimul ndrgostit).

E o uoar diferen de ton n t r e e v o l u i a interpretrii i i m a g i n e a scenografic. M i r c e a M a l c a b o j i a creat u n deen c o n v e n i o n a l a l v i l e i , pe un spaiu larg, deschis, c a r e las s se proiecteze pe f u n d a l liniile zvelte ale u n o r r a m u r i simbolice. ntr-un m o m e n t a n u m e , pe f u n d a l snt proiectate i siluetele prelungi, a m e n i n t o a r e , ale celor c i n c i b r b a i incri m i n a i a i c i , i tabloul c semnificativ pentru rezonana pe c a r e a r fi putut-o a v e a imonlarea, dac ar fi fructificat aceste posibiliti ntr-o a l t e r n a n echilibrat de p l a n u r i i s t i l u r i de joc. U n e o r i , personajele se pierd n acest spaiu generos i, o d a t c u ele. ecoul pe care a r fi p u t u t s-1 a i b o i n s i n u a r e s a u alta. Cei c i n c i b r b a i snt bine alei ca fizio n o m i i i m u l u m i t o r c o n d u i c a i n c u l p a i n t u l b u r t o r u l proces a l contiinelor c a r e se desfoar. S n t m a i p u i n reliefai c a perso n a l i t i c u orgolii strivite, i, u n e o r i , c a pre-

30

www.cimec.ro

zene, ou excepia lui Guistnntin A d n m o v i c i , oare m p l i n e t e i aceste deziderate n rolul P r i m u l u i avocat. E i s n t : Cornel S n v a (Pri mul iubit). Ion Tudoric (Primul brbat), Gheorghe J u r e a ( P r i m u l j u d e c t o r de instruc ie), E u g e n Nngy ( U l t i m u l n d r g o s t i t ) . R o l u l d r a m a t u r g u l u i a fost dat u n u i actor t n r , Romeo P o p ; r o l foarte ingrat, e-adevrat, pentru c interpretul are de spus doar cteva c u v i n t e (dar c u miez) i st de l a n c e p u t piu la sfrit n scen (dar p a r t i c i p ) . Ceea ce actorul a fcut prea p u i n . D a r p u t e m considera, i n a n s a m b l u , spectacolul c l u j e a n ca un moment artistic izbutit a l stagiunii ; el transmite cu vigoarea autenticitii u n mesaj profund u m a n i s t a l v r e m i i noastre, pune n v a l o a r e calitile de n a l t expresivi tate dramatic a l e actriei S i l v i a G h e l a n i certific, prin cteva elemente notabile, n vestitura regizoral. M a i r m n p r i albe i n e m p l i n i t e n structura m o n t r i i , care i n de reticena fa de tealrolitatc manifestat tocmai n momentele c n d ea o r fi trebuit s se releve, eehilibrnd factura joctilni i m r i n d fora de p t r u n d e r e specific n rndurile p u b l i c u l u i .

C. Paraschivescu

TEATRUL M I H A I EMINESCU DIN BOTOANI

l u l u i , n u t r i t n exclusivitate d c piesa r o m neasc c o n t e m p o r a n . Pentru realizarea ei scenic, teatrul a recurs, c u fericite r e z u l tate, l a a p o r t u l u n o r colaboratori externi (i-i n u m i m pe regizorul Cristian M u n t e a n u . pe scenograful V a s i l e R o t a r u i civa actori din Bucureti). A apelat l a aceti colaboratori n v i n d ns n colectiv materia p r i m " nece sar, i a n u m e protagonista, i o n u m i m p e D e s p i n a M a r c u . T n r a absolvent a I . A . T . C . (pe care ne-o a m i n t i m d e l a e x a m e n u l de absolvire j u c n d n 0 noapte furtunoas o Vet de o plastic expresivitate) a realizat n acest spectacol u n j o c de p e r f o r m a n . o inteli Aspr, rece, sever, d e m o n s t r n d gen m o d e l a t d c o tragic experien, o demnitate ctigat n traversarea u n e i Golgote a u m i l i n e l o r , D e s p i n a M a r c u i m p u n e un personaj de o a u t e n t i c factur eroic i noblee s p i r i t u a l , c e n z u r n d pateticul gran dilocvent i s p i r i t u a l i z n d a m n u n t u l anecdo tic. Interpreta a gsit tonul b u n i necesar piesei l u i B a r a n g a , o n a r a i u n e a l b " ce d e z v l u i e , l a a n u m i t e i n t e r v a l e , dramatic do zate, tensiuni rscolitoare ; n t r e g spectacolul este o aspr i d e n u n t o a r e confesiune, p u n c t a t e p i c i demonstrativ dc interveniile funcionale a l e celorlali. T r e b u i e ns spus c ceilali", personaje relativ schematizate, nu fost destul de u n i f o r m , de srac interpre tai ; a i c i , l i n i a epic aleas de regie i z b u tete s atenueze n e m p l i n i r i l c u n e i distri b u i i , utilizndu-le i n puncte de reper nle u n u i rechizitoriu. Inlr-un aparent plan d o i , c u semnificaie plantat n afnra s p a i u l u i de j o c , n afnrn vieii" acestei femei, d a r c u o prezen preg-

D a t a premierei : l aprilie 1 9 7 6 . Regia : CRISTIAN MUNTEANU. Scenografia : V A S I L E R O T A R U . I l u s traia m u z i c a l : T I M U ALEXANDRESCU Distribuia : DESPINA MARCU (Femeia) ; C I L H A L C A (Primul iu bit) ; C A Z I M I R T A N A S E ( l i n b r b a t ) ; IULIAN VOICU (Anchetatorul) ; N. LUCIIIAN ROTEZ (Avocatul) ; DORU BUZEA ( U l t i m u l iubit) ; S O RIN GIIEORGIIH (Autorul).

Despina Mnrcu ghiu (Autorul Voicu

( F e m e i a ) , S o r i n Gheordramatic) i Iulian (Anchetatorul)

l ltima pies a lui A u r e l B a r a n g a , premi er p r o g r a m a t n c a d r u l u n e i s p t i n n i sr btoreti, n zilele F e s t i v a l u l u i teatrelor d i n M o l d o v a " , s-a b u c u r a t d c u n puternic inte res d i n partea p u b l i c u l u i local, excelent a u ditoriu, care s-a constituit c a u n real parte ner n relaia eu teatrul, u m p l n d p n l a refuz slile l a toate spectacolele scenelor v e nite aici n turneu. D r a m a politica a l u i Baranga, strbtut de u n puternic spirit justiiar, s-a n c a d r a t armonios i semnifica tiv in afiul substanial i v a r i a t a l festiva-

www.cimec.ro

nanl, s-a a f l a t Sorin Gheorghiu, Autorul dramatic. Colaborator extern n acest specta c o l , e l s-a d o v e d i t u n a d m i r a b i l p a r t e n e r d e j o c p e n t r u p r o t a g o n i s t ; c u n a t u r a l e e i o studiat spontaneitate, Sorin Gbeorghiu aduce n r e p r e z e n t a i e t o n u l c a l m , s i g u r a n a i d e taarea prezentului, normalitalea, ordinea fi reasc a l u c r u r i l o r , fa d e care n t m p l r i l e relatate, i r e v o l u t e , se d e s e n e a z cu un contur c u att m a i incredibil, halucinant. A u t o r i i m o n t r i i a u g n d i t - o i i-au dorit-o. evident, sobr, trist, g r a v , evocare acuza t o a r e a u n o r d u r e r i v e c h i . . . s u f e r i n e . . . ce au devenit o amintire", c u m spune scriitorul. Cunoscut regizor a l teatrului radiofonic, di rectorul d e scen a realizat pe scena Tea trului din Botoani o montare fr efecte exterioare, p u n n d fin accentele pe drama u n u i destin individual i n c o r p o r n d - o o u acut v e h e m e n critic u n u i a n u m i t context istoric. Decorul, cludnd (nesuprtor) indicaiile autorului, izbutete s u n e a s c n acelai punct de fug umbra trecutului, imaginea unui univers celular, c u spaiul prezent a l vieii e r o i n e i , s u g e r n d satisfacia m p l i n i r i l o r ei p r o f e s i o n a l e : u n p l a t o u d e f i l m a r e , n conjurat de zidul-fundal a l scenei.

Mira losif

TEATRUL VICTOR ION POPA" DIN BRLAD

R e p u b l i c a " lui Platon, text studiat de cei p r e o c u p a i d e d o c t r i n e l e p o l i t i c e , d a r i d e istoricii sociologiei, a i teoriei d r e p t u l u i , a i esteticii, a i filosofici, desigur, st n c e n t r u l acestei piese, n c h i p u i t oa parte c o m p o n e n t a trilogiei filosofice" pe care D u m i t r u Solo m o n a scris-o (i p u b l i o a t - o ) . P i e s e l e s e p o t juca i i n d e p e n d e n t , d a r n e l e s u l real a l tentativei d r a m a t u r g u l u i rezult, totui, din considerarea trilogiei n unitatea s a . Perso najele c e n t r a l e n u s n t n t m p l t o r SocrateP l a t o n - D i o g e n c ; acolo u n d e este u n u l din t r e e i , n u p u t e a f i , s z i c e m , A r i s t o t e l 6 a u l l e r a c l i t , i n i c i l i m p e d o c l e . S e r i a n u este, p u r i s i m p l u , c r o n o l o g i c , n i c i d e l a m e n t o r l a d i s c i p o l , i n i c i d e l a t e z I a a n t i t e z i sintez, c u m a r p u t e a crede c i n e v a , anticip n d finalitatea dialectic a ntregului. Ceea c e f a c e D u m i t r u S o l o m o n este m a i c o m p l i c a t . i a n u m e , e l e x a m i n e a z r a p o r t u l d i n t r e o m i idee, alegnd ca suprafa-liinit aceea a confruntrii dintre logic (ideea dezvoltat consistent, p n l a consecina extrem) i via (ideea proprie, resimit n calitate dc convingere i t r i t c a a t a r e ) . E l p l a s e a z f i l o s o i i i n r e a l i t a t e a i d e i l o r c e le-au p r o p o v d u i t i i l a s , n aceast i p o s t a z d e s u biect i d e a l a l vieii, a a c u m a r d e c u r g e ea d i n s i s t e m e l e l o r . s d e s c o p e r e unde i de ce a u g r e i t , d a c s n t c i n i i n s t a r e s su porte consecinele filosofiei lor. M o a r t e a l u i Socrate, n d o i a l a l u i Platon, n e v o i a de oa meni a l u i Diogcne snt concepute interoga t i v . D r a m a t i s m u l f i e c r e i a d i n t r e p i e s e , i a l trilogiei, n a n s a m b l u , decurge d i n f a p t u l c f i l o s o f i a e c o n f r u n t a t n u c u o m u l ca noiune (msur a tuturor lucrurilor"), c i c u ipostaza s a c e a m a i c o n c r e t , c a r e este f u r i t o r u l f i e c r u i s i s t e m n parte. S i n t e m , d e c i , n 6tare s suportm consecinele propriei noastre gndiri ? interogheaz Dumitru Solomon. Evident, supratema este, de fiecare d a t , mplinit n tem. I n cazul lui Platon, utopia c o n t r a d i c t o r i e a R e p u b l i c i i " i s p e r a n a filo sofului d e a mplini el nsui. n Sicilia, proiectul su. S e ivesc, ns, d i n concretul s i t u a i i l o r , i t e m e a d i a c e n t e : l i m i t e l e idea lului, convertirea criticii tiranici n justifica rea ei, tema puterii, a suspiciunii c a mijloc politic, atrgtoare, desigur, d a r care, poten a t e e x c e s i v , p o t s u m b r e a s c t e m a funda m e n t a l s a u c h i a r s c o n v e r t e a s c p i e s a n tr-un p r e t e x t o a r e c a r e , n e g n d u - i , d i n inte rior, calitatea literar. A spune, anticipnd rezultatele a n a l i z e i , c spectacolul l a oare ne referim a cunoscut acest pericol dovad, cred, scenografia, c u accente ce coboar p n la prostul-gust a l estradei (de prost-gust, c c i e x i s t i a l t f e l d e e s t r a d ) , d a r n u i-a d e v e n i t , t o t u i , v i c t i m . I n f i n e , pentru a n c h e i a n u a t t a n a l i z a p i e s e i c t a ptremiselor de spectacol, s o b s e r v m c f i e c a r e p i e s a r treb\ii j u c a t ca i cum s-ar i n t e r preta n t r e a g a trilogie, a d i c , ntr-o viziune simbolic fa de tem (partea trebuie s reprezinte ntregul). Aceast exigen se tra d u c e , c o n c r e t , n c a r a c t e r u l deschis, la am bele capete, a l s t r u c t u r i i reprezentaiei, de l a

PLATON
de Dumitru Solomon

Dala premierei : 22 ianuarie 1976. Regia: CRISTIAN NACU. Sceno grafia : M U G U R P A S C U . Distribuia : ZAIIARIA VOLBEA ( D i o n i s 1) ; A U R E U A N N A P U (Dionis I I ) ; M I R C E A IPATE MARE (Platon) ; SIMON SALCA (Dion) ; VIRGIL LEAHU (Pollis) ; D A N A T 0 M I A (Arheanassa) ; V A S I L E PREDA (Speusip) ; GHEORGIIE DOROFTEI (Aristotel) ; FLORIAN PREDUNA (Anniceris) ; E C A T E R I N A NAZARIE (Lastheneia) ; V A S I L E MUREANU (Heraclid) ; B E B E BANU (CharmanIros) ; T R A I A N A N D R I I (Sclavul).

32

www.cimec.ro

dialogul Dionis-Dion la interogaia final a l u i P l a t o n . C o c a c e i n s p e c t a c o l u l d e l a Brlad nu se n t m p l , ntregul reprezentaiei f i i n d p u s n t r - u n fel d e . . r a m " , c u n c e p u t u l i s f i r i t u l s u b l i n i a t e , n loc d e a li s e a s i g u r a f i r e s c u l t r e c e r i i . I n a c e s t f e l . p i e s a de vine, lotui, m p o t r i v a determinrii ei, tiu f r a g m e n t de biografie f i l o s o f i c i n u ima ginea sensibil a temei exprimate. V o m r e p e t a i a i c i c e s t e u n m e r i t i n d i s c u t a b i l f a p t u l c t e a t r u l a a l e s o a s e m e nea pies D u m i t r u Solomon a mai fost j u c a t l a R r l n d , i c , o p t n d p e n t r u e a , a tralat-o eu s e r i o z i t a t e i c u d r a g o s t e . T e x t u l n u e s t e d i n t r e c e l e m a i u o a r e (de a c e e a a m i i n s i s t a t a s u p r a d i f i c u l t i l o r c e l e p r e z i n t ) , i a r f a p t u l c , n a n s a m b l u , e l a fost r i d i c a t p e s c e n c u m s u r i n e l e g e r e i o n o r e a z pe i n t e r p r e i i si, i n d i f e r e n t de g r a dul la care a ajuns adecvarea mijloacelor lor la nevoile transpunerii scenice. Regizorul Cristian Naou a procedat corect cel p u i n corect ! atunci cnd a i m p r i m a t o inter p r e t a r e p o n d e r a t , s e n s i b i l l a i d e i i n u l a c o n o t a i i c i r c u m s t a n i a l e , orict de a t r g t o a r e , u n e l e . E l r e s p e c t l i t e r a t e x t u l u i i acoasta l a j u t s sublinieze ideile fiecrui tablou n parte (aa c u m a p a r c a titluri). Cerind actorilor un joc c c valorific virlual i t i l e r e t o r i c e , d a r i p e c e l e d i a l e c t i c e a l e rcpiioilor, e l a ferit spectacolul s u att de p e r i c o l u l e m f a z e i , c t i d e a c e l a a l d i d a c t i c i s m u l u i . D i n p c a t e , n c a l i t a t e a s a de coor donator, el a greit n d o u p r i v i n e : adop t a r e a c a d r u l u i s c e n o g r a f i c i s i n t e z a t a b l o u rilor ntr-un ntreg. Scenografia lui Mugur Pasou este s u b l i n i a t e x c e s i v n a c c e n t e p c c a r e le-am fi p r e f e r a t i m p l i c i t e . S p a i u l de j o c este d o a r aparent flexibil. mbinarea principiului simbolic-modular c u acela al sin tezei u n u i spaiu-temni nu se realizeaz convingtor. Tbliile metalice deranjeaz, de l a u n m o m e n t d a t ( c a s n u m a i s p u n c m i c a r e a pe c o t u r n i , pe s u p r a f a a de metal lucioas, compromite apariia lui Charmand r o s , gata-gata s lunece, parc, pn n s a l ) , l a f e l , m e c a n i s m u l p o r i l o r i d e p l a s a rea elementelor modulare. I n privina costu m e l o r , l u c r u r i l e s t a u i m a i r u . O i m p r e s i e d e prost-gust (convertit la dragoste pentru Platon, Arheanassa poart u n fel de scul metalic caraghios peste flini) i d e srcie ( d e i n u s-a f c u t , p r o p r i u - z i s , e c o n o m i c ) a f e c t e a z c a l i t a t e a d c s i m p l u i f i r e s c p e c a r e o ateptam. Referitor la sintez, tablourile rmn ta blouri, unele izbutite, n sine, altele n u , dar ntregul se deseneaz c a m frnt, din pri c c n u se m b i n suficient de armonios. Ciudat, regizorul a tiat doar n d o u locuri, sufi cient, n s , c a trei personaje s d e v i n , ast fel, inconsistente : Lastheneia, Speusip i, m a i ales, Aristotel. S c e n a n care a p a r e aces t a , s c o a s d i n c o n t e x t u l A c a d e m i e i ( a t t ct a fost prefigurat de Dumitru Solomon i, poate, p r e a p u i n ) , n u p u t e a fi dect c a r a ghioas. E drept, l a aceasta a contribuit i

actorul, Gheorgbe Doroftci, de u n patetism excesiv. Dealtfel, din distribuie, credem c doi actori se disting n m o d deosebit : Miroea I p a t e M a r e i V i r g i l L o a h u . P r i m u l deine rolul titular, rol dificil, de n t i n d e r e , presup u n n d o g a m v a r i a t dc m i j l o a c e de e x p r e sie i o b u n t i i n a g r a d r i i . A c t o r u l ros tete r e p l i c i l e g n d i n d u - l e ( s a u f c n d u - n e s-o c r e d e m ) , gesturile a u m s u r , relaia c u cele lalte personaje se stabilete. I n p r i v i n a gra drii, era de ateptat mai mult. Virgil L e a b u ( P o l l i s ) este i z b u t i t n p o z a c e o d a c e s t u i

Mircea

Ipate Mare (Platon) i Tomi (Arheanassa)

Dana

ef d e s i c o f a n i a n t i c i p a r e a a t t o r i p o s t a z e p e c a r e m e s e r i a a c e a s t a le-a c u n o s c u t , i n p r i m a p a r t e d e x p r e s i e p o z i i e i p e r s o najului la curtea lui Dionis. Ulterior, pierde, n s , d i n p r o f i l . C t i c e e a c e i s-a c e r u t n d e p l i n e t e i D a n a T o m i a , d u p c u m A u r o l i a n N a p u , a c t o r de i n t e r e s a n t conforma i e , g s e t e n p a r t e a a I l - a (de l a n t r o n a r e a s a ) t o n u l p o t r i v i t . N u v r e m s l i m i t m aici aprecierile p r i v i n d actorii, al cror efort s p r e n e l e g e r e i s p r e a f a c e l u c r u r i l e n e lese e l u d a b i l . D a r asta n u a j u t totdeauna. Simon Salea (Dion) sc menine n limitele

www.cimec.ro

33

u n u i s t i l <Ic r o s t i r e d e s u e t (n e x a g e r a r e a s a retorica), n v r e m e ce p e r s o n a j u l , foarte in t e r e s a n t ea d r a m a t u r g i e , c e r c a a l t c e v a . Z a h a r i a V o l b e a , l a f e l , oa s n u m a i a m i n t i m de alii, uneori, la limita ridicolului. Aceste aprecieri contradictorii n u infirm, in nici u n fel, o p i u n e a teatrului pentru pie s a j u c a t i n i c i n u p u n s u b s e m n u l n t r e b r i i c a p a c i t a t e a t r u p e i de a j u c a u n ase menea text. Ne aflm in teritoriul unor exigene care, odat asumate, devin unitatea de m s u r i m p l i c i t a realizrii scopului pro n interpretarea ce p u s . S p u n i n d c Platon, o d i s c u t m , este, n cele d i n u r m , u n s u c ces, n e l e g e m s i m p l i c m in c o n c l u z i e i sporul de calitate artistic pe oare efortul i n t e r p r e t r i i p i e s e i 1-a p r e s u p u s .

Mihai Nadin

genele publicului turdean ( c a i de la o b l i gaiile fa d e alte localiti ale judeului, u n d e teatrul, c o m p l e m e n t a r teatrelor d i n ClujN a p o c a , n t r e i n e s t a g i u n i p e r m a n e n t e s a u e f e c t u e a z f r e c v e n t e d e p l a s r i ) , s-a a j u n s l a aeest r e p e r t o r i u c a r e , d i n c o l o d e v a l o a r e a l u i d e larg cuprindere d e l a A l e c s a n d r i i C a ragiale, prin Sebastian, D a n Trchil, tefan B e r c i u , L e o n i d a T e o d o r e s c u , Ja H o r i a Lovi n e s c u s o l i c i t p l e n a r i i n t e n s c o l e c t i v u l . Sigur, ntre autori i, i m p l i c i t , n t r e texte exist serioase diferene calitative, d u p c u m nu e de o b s e r v a t c alegerea u n u i autor i m p l i c n e a p r a t i a l e g e r e a c e l e i m a i r e p r e zentative lucrri a acestuia. Intervin, ns, i m p o n d e r a b i l e , c u m a r fi a c t u a l a a l c t u i r e a t r u p e i , forele r e g i z o r a l e i, la u r m a u r i n e i , factorul timp n oare trebuie realizate toate premierele p r o p u s e ntr-o stagiune. F e l u l c u m se n f i e a z c h i a r s p e c t a c o l e l e r e a l i z a t e p n acum arat nevoia de a aduce corective componenei trupei. Conu Leonida fa cu reaciunea este u n spectacol oare n u convinge. Conceput dup c a n o a n e l e c u n o s c u t e a m s p u s c a n o a n e i nu tradiie s p e c t a c o l u l r e a l i z a t de Ion D a n n u s e r i d i c p e s t e l i m i t e l e c u m i n i i ilustrative ale unui spectacoMectur, unicul lui m e r i t r m n n d acela c ofer, f r de formri, publicului colar un text clasic. D a r G e o r g e B o s s u n este i n a p t p e n t r u Conu l e o n i d a i, n m o d f a t a l , G e t t a C i b o l i n i nu poate r e a l i z a n i m i c peste m s u r a m e d i e n coana E f i m i a , nesusinut fiind nici de par t e n e r , n i c i d e r e g i z o r . Piatra din cas este ns u n spectacol foarte v i o i , a n t r e n a n t , a c t o r i i se m i c n p a i de d a n s i c n t b i n e , decorul lui Gheorghe Matei e vesel, l a r n d u l Iui ; regia I u i Ion Dan are alt alur, e mai exploziv, mai inventiv ; reprezentaia se u r m r e t e c u p l c e r e , actorii, d i n t r e ' c a r e am reinut pe Getta Cibolini, Titus Luca, Fugenia Chioreanu-Jiga, Sergiu Iva, Victor P e t e a n u i M i h a i I o n e s c u - V r n c t i , mi bucu ria jocului, priceperea de a cnta. Cu a c e a s t c o m e d i e o u e n t i c e " , t r u p a s-a d e s prins de mediocritate i a s p i r la calitate. Ce-avei cu Bibicu ? este o fars pe c a r e t e f a n B e r c i u i-a i n t i t u l a t - o n u p r e a i n s p i rat (sun c a u n scheci d a r e m a i mult dect a t t ) . 0 comedie a b i l c o n s t r u i t , scris cu nerv i o u aplicaie. D e m a s c a r e a unui d e l a p i d a t o r , u n u i f a l s i f i c a t o r eful de b i r o u Bibicu Bibicescu se face de ctre o echip de t e a t r u a m a t o a r e c a r e i n c l u d e p e e f u l i pe c o l e g i i l u i B i b i c u , c a r e , ou t o i i , d a u v i a unor personaje inventate de delapidator, nconjurndu-1, ncolindu-1, nucindu-1, fcndu-1 s-i r e c u n o a s c p c a t e l e . F a r s a este r e a l m e n t e i z b u t i t , i a r s p e c t a c o l u l ( n r e g i a a c e l u i a i Ton D a n i n s c e n o g r a f i a a c e l u i a i G h e o r g h e Matei) are toate datele u n u i s p e c tacol atrgtor, a m u z a n t , cu for satiric. Bibicu Bibicescu este i n t e r p r e t a t de Puiu Neagu, u n u l dintre cei m a i b u n i a c t o r i ai t e a t r u l u i , ou i r e z i s t i b i l f o r c o m i c , ntr-o micare frenetic, dezlnuit, cu o avalan de g a g u r i d e n e b n u i t i n v e n t i v i t a t e i c u

TEATRUL DE STAT DIN

TURDA

llmlalc* de concepie si diversitate tematica


Stagiunea Ja T u r d a a nceput moi trziu, dar a n c e p u t cu o succesiune de premiere romneti contemporane sau clasice i va continua n acest fel p n la ncheiere : u n repertoriu a l c t u i t e x c l u s i v din piese r o m neti. N u e o a m b i i e f r t e m e i . M i s-a explicat c modificrile produse n structura trupei a u anulat posibilitatea relurii unor spectacole m a i v e c h i i c t e a t r u l dorete s-i c l d e a s c z e s t r e a n o u p e t e m e l i a d r a m a t u r g i e i n a i o n a l e , ceea ce m i se p a r e a fi o judecat neleapt. Aa se face c se r e p r e z i n t , n ordine. acum, la T u r d a , Evadarea de Leonida Teodorescu, Ce-avei cu Bibicu ? de t e f a n B e r c i u , Fata din dafin d e D a n T r c h i l , Conu Leonida fa cu reaciunca de I . L . C a r a g i a l e . Piatra din cas d e V a s i l e A l e c s a n d r i . Jianul de la rscruce de H o r i a L o v i n e s c u ; se m a i repet Jocul tic-a vacana d e M i h a i ] S e b a s t i a n i Chiria n provincie de V a s i l e A l e c s a n d r i . O p r i v i r e a s u p r a acestui r e p e r t o r i u a r a t c, n s t r u c tura lui particular, prezint n egal m s u r o u n i t a t e d e c o n c e p i e i o m a r e di v e r s i t a t e t e m a t i c i s t i l i s t i c , f a p t ludabil pentru c e i c a r e l-au e l a b o r a t i-1 transpun n v i a . P o r n i n d d e l a n e c e s i t i l e i e x i

34

www.cimec.ro

priz total.', la p u b l i c . 0 caricaturii foarte n o s t i m realizeaz A u r e l tefnescu n D a n , fiul n c h i p u i t a l B i b i c u l u i ; c u n e r v , c u far m e c i a p l o m b , S m a r a M a r c u c soia dela pidatorului. M a i a u scurte d a r bune a p a r i i i M r i a V o r o n c a S m a r a n d a c h e , Stelian S t a n c u (in roluri duble i foarte diferite), M i h a i Ionescu-Vrneti i M i r i a m C u i b u s .

EUADAREA
de Leonida Teodorescu
George D a t a premierei : TS octombrie 1 9 7 5 . Regia : T E F A N V A 1 D A . Scenogra fia : G H E O R G H E M A T E I . Distribuia : GHEORGHE BOIAN GIU (Blondul) : A U R E L TEFNES C U (Cellalt) ; N . F A G A D A R U (eful GEORGE BOSSUN nchisorii) ; (Maxim) ; S T E L I A N S T A N C U (Va lentin) ; R A L U C A I O R G A i E L E N A TEACA (Ina) ; PAUL BASARAB (Andrei) ; T R A I A N COSTEA (Liviu). Bossun. Raluea lorga, Stelian S t a n c u i T r a i a n Costea timp limitat, n a i n t e a z prin i m p u l s u r i l u n trice, m o b i l u l m i c r i i fiind n eroi i n u n n t m p l a r e a concret care a r e f u n c i a de detonant. T o t u l se petrece n m p r e j m u i r e a z i d u r i l o r f r ferestre i s u b p r e s i u n e a t i m p u l u i , tensiunea crete p n la c l i p a final. U n u l d i n cei cinci c t u n u n i l i v a i z b u t i s a j u n g printre a i si p e n t r u a-i n d e p l i n i la capt misiunea ncredinat lor. pn F i n a l u l e r a p r e v i z i b i l ; d a r calea ctre acest final, felul c u m este s t r b t u t aceast c a l e , nu pot fi anticipate. P i e s a se u r m r e t e c u u n interes a p a r t e , l a aceasta c o n t r i b u i n d i regia s i g u r , strns, sobr a l u i te fan V a i d a . E l e m e n t u l declanator este replica-monolog a e f u l u i nchisorii : p r i m u l care v a t r d a pe eful g r u p u l u i v a f i l i b e r I I n s c u r t a l u i a p a r i i e , N . F g d a r u reuete s instaureze a t m o s f e r a de crescut tensiune s u b s e m n u l creia se v a dezvolta a c i u n e a . C e i c i n c i : George Rossain ( M a x i m ) m a i virstnioul n i c u i b r u a l g r u p u l u i e echilibrat, n e l e p t , n g d u i t o r ; Stelian S t a n c u ( V a l e n t i n ) , foarte b u n n c o n d u c t o r u l de drept a l g r u p u l u i , actor c u o nfiare p l c u t , c u u n glas f r u m o s , r e i n u t n acest r o l , i n s u f l n d c a l m , c h i b z u i n , luciditate, apoi P a u l Basar a b i T r a i a n Costea ( A n d r e i i L i v i u ) , tinerii tovari d e l u p t , n e o v i t o r i , d a r n u d e s t u l de c u m p n i i , n sfrit, E l e n a Teac ( I n a ) , s i n g u r a femeie a g r u p u l u i , e m a n n d prospe i m e , tineree, sinceritate. I n scene-conlrapunct, doi gardieni a b r u t i z a i de alcool snt interpretai cu b u n e rezultate d e G h e o r g h e Boiangiu i , m a i a l e s , d e A u r e l tefnescu. D e c o r u r i l e l u i G h e o r g h e M a t e i , scenograf care n t r e p r i n d e n acest teatru u n t r a v a l i u intens, s n t s u m b r e , s u g e r n d z i d u r i l e reci i u m e d e ale fortului n care snt ferecai c e i cinci lupttori comuniti. Evadarea e un spectacol p r o m i t o r p e n t r u e v o l u i a i a s p i raiile teatrului i o cert c o n f i r m a r e a vir t u i l o r de d r a m a t u r g a l e l u i L e o n i d a T e o dorescu.

Cu Evadarea de L e o n i d a Teodoroseu, r e pertoriul i n t r n a l t z o n de exigene i a m b i i i . T r e b u i e e v i d e n i a t i n i i a t i v a teatru lui turdean de a r e p r e z e n t a aceast pies d a t o r a t u n u i autor interesant, de o factur p a r t i c u l a r , c a r e n m o d cu totid stirprinztor n u capteaz i n t e r e s u l a l t o r teatre. P i e s a nfieaz o celul d e c o m u n i t i , czut n ntregul ei n i n i m i l e poliiei. A c i u n e a are loc n zilele p r e m e r g t o a r e i p r e g t i t o a r e insureciei armate. A v e m , a a d a r , de-a face c u o pies despre l u p t a c o m u n i t i l o r n ile galitate. N o u e f a p t u l c , p r i n i i n c h i i ntr-un fort dintr-un ora oarecare, c o m u n i tii s n t nfiai n u n u m a i n atitudinea l o r eroic de o a m e n i n staTe s n f r u n t e c u b r b i e i eroism teroarea poliieneasc, sacrifiendu-se, dac e nevoie, p e n t r u a pstra necretul luptei ; c i , n aceleai condiii n care existena lor a t r n de u n fir de p r , ei snt n f i a i c u t n d fr ncetare o solu ie p e n t r u c a u n u l d i n e i s evadeze i s transmit lupttorilor din afar u n secret n u m a i de c i tiut, u n secret preios p e n t r u cei aflai n pregtirea insureciei. N u detali ile s n t importante, dei ele exist n text. I m p o r t a n t e atitudinea, activ, ofensiv, a celor n c h i i , starea de febril c u t a r e a u n e i soluii prin c a r e c e l p u i n u n u l d i n ei s evadeze, ou orice risc, c u orice consecine, pentru a restabili l e g t u r a c u c e i d i n a f a r . A c i u n e a , desfurindu-se, c u m se n t m p l la L e o n i d a T e o d o r e s c u , n spaiu n c h i s , n

www.cimec.ro

Virgil Munteanu

TEATRUL GIULETI

CARACTERE
de AL Monciu Sudinschi
D a t a premierei : 15 martie 1976. Regia : G E O R G E BNICA. Sceno grafia : E U G E N I A BASSA CRIMARU. Distribuia : GEORGE BNICA (Reporterul) ; F L O R I N 7AMFIRESCU (Dumitru Mitache) ; RODICA MANDACIIE (Elena Vnau) ; ION ANGHEL (Nicolae Nuslu) ; DORINA LAZAR (Eugenia Pltic) ; GEO G O S T I N I U (Nicolae J e r c n c s c u ) ; J O R f VOICU (Victor Popa) ; C O N S T A N T I N C O J O C A R U (Prezentatorul).

U n spectacol bucurelean cu o f a i m b u n , dobndit naintea reprezentrii lui n B u c u reti : t o a m n a t r e c u t , l a G a l a recitalurilor din Bacu, juriul se pronunase, n unanimi tate, f a v o r a b i l i a c o r d a s e p r e m i u l I t i n e r i lor actori c a r e s u s i n u s e r aceast r e p r e z e n t a i e , s p e c i f i c u n e i a c t i v i t i de S t u d i o ; a m a t e p t a t c t e v a l u n i s v e d e m i n o i s p e c t a c o l u l , s-i c o n f i r m m c a l i t i l e i f a i m a s a u d e c e n u ? s l e i n f i r m m . i i a t c ,,Sptmna dramaturgiei romneti", organi z a t d e T e a t r u l C i u l e t i , se i n a u g u r e a z c u premiera Caractere. Am nregistrat specta colul c a pe o excelent formul artistic, destinat s angajeze u n d i a l o g d e s c h i s i direct c u contemporanii, despre contempora neitate, n m o d contemporan. Cele d o u v o l u m e , Caractere i Biografii comune, p r e c u m i a c t i v i t a t e a p u b l i c i s t i c d i n . . F l a c r a " s a u d i n a l t e p u b l i c a i i l i t e r a r e , l-au impus pe A l . Monciu Sudinschi c a pe un scriitor cuteztor i original prin formula de d e m i t i z a r e a p o z i t i v u l u i " , pe c a r e o n c e a r c , p r i n s t r d u i n a d e a-i p r i v i i z u g r v i eroii n u c a pe nite statui vorbitoare, ca p e nite p e r f e c i u n i , c i c a pe nite oa m e n i , p u r i s i m p l u , a a c u m s n t e i , c u a d e v r a t . n r e a l i t a t e , c u c a l i t i i s l b i c i u n i , c u m p l i n i r i i b u c u r i i , c u n e v o i i c u d u r e r i . Literatura lui Monciu Sudinschi (concepu t c a o s u i t d e c o n v o r b i r i p u r t a t e d e u n real s a u ipotetic reporter, c u diveri inter l o c u t o r i r e a l i ) e, d e o c a m d a t , n e d e f i n i t c a gen. E a a r e trsturi de reportaj, de docu m e n t nregistrat ad-hoc, d e notaii cu ca r a c t e r j u r n a l i s t i c . D a r . a a c i u d a t i i n c e r t , i z b i t o a r e p r i n e x p r e s i e i s t i l ( l i m b a j f r u s t , c u t e r m e n i v e r b a l i m u t a i dintr-o s f e r s e m a n t i c n alta. c u unele sentenioase incon

gruene, cu amuzante dezacorduri, cu ten d i n e de zoflemoa la a d r e s a clieelor v e r b a l e i a u t o m a t i s m e l o r de g i n d i r e ) , ca se d i s t i n g e p r i n s u c u l e n a i f a r m e c u l ce-I c o n f e r au t e n t i c i t i i i a d e v r u l u i pe care-1 t r a n s m i t e . D i n estura sau revrsarea faptelor coti d i e n e , b o g a t n i n f o r m a i i p r i v i n d v i a a fa milial, m u n c a , feluritele profesiuni, pasiunile extraprofosionale alo interlocutorilor, se c o n t u r e a z , c u r s i v i f i r e s c , cu a p a r e n a spon taneitii, fr u r m a vreunui retorism grav, a d e v r a t e c a r a c t e r e , r e p r e z e n t a t i v e , v i i i c o lorate. L u m i n a u n u i r e a l i s m viguros, proiec tat a s u p r a biografici eroilor, nu refuz i l u m i n a f a n t e z i e i a u t o r u l u i i, m a i a l e s . l u mina copioas a umorului. Toate acestea arunc asupra personajelor o aur poetic cuceritoare. Dincolo de s a v o a r e a fixaiilor" s t i l i s t i c e , c a r e i-au adus autorului o mic n o t o r i e t a t e , i d e e f e c t u l d e c o n e c t a n t a l i r o niilor lui pe seama aspectelor s a u laturilor prezumios s a u pretins grave ale vieii i relaiilor sociale, dialogurile lui M o n c i u Su dinschi impun cu subtilitate ceea ce este c u a d e v r a t i m p o r t a n t i s e r i o s , b a , u n e o r i , c h i a r e x t r e m dc grav, n esena lor. I m p o r t a n t e, a s t f e l . n p r i m u l r n d , i d e e a -c v a l o a r e a u m a n s t n f a p t e i n u n v o r b e . I m p o r t a n t e, a p o i , a d e v r u l c principalele i d o m i n a n t e l e c o o r d o n a t e a l e e x i s t e n e i s n t m u n c a i e f o r t u l a u t o p e r f e c i o n r i i . M a i im p o r t a n t d e c t toate m i se p a r e a fi c o n f r u n tarea eroilor ou dialectica d e v e n i r i i istorice a s o c i e t i i n o a s t r e ; a c e a s t a se f a c e e v i d e n t peste n e m p l i n i r i i d e c e p i i , peste n e m u l u miri n fora interioar a oamenilor, in e x e m p l e l e l o r d e a b n e g a i e i d r u i r e s o c i a l a , n eroismul lor cotidian, n capacitatea lor de a transforma neobinuitul n obinuit. Printre trsturile omeneti fundamentale a l e t u t u r o r p o r t r e t e l o r , se r e l i e f e a z : i n t e l i gena si hrnicia, omenia, omenescul curent, de r n d , l i p s i t d c e m f a z ; s n t t r s t u r i p r i n excelen specifice poporului nostru i e l e fac c a interlocutorii Iui Monciu Sudinschi s se d i s t i n g d e e r o i i a l t o r l i t e r a t u r i , s fie fermectori prin natura lor autentic au tohton. Citind volumele lui AI. Monciu Sudinschi, actorul George Bnic a intuit caracterul popular, accesibilitatea, savuroasa autenticita te a p o r t r e t e l o r e v o c a t e s a u n c h i p u i t e n e l e . Privite c a ipoteze, c a sugestii, p e n t r u tot a t t e a p e r s o n a j e d r a m a t i c e , ele i-au stimulat b u n u l g n d d e a Ie a d u c e i v e r i f i c a v i r tuile p e scen. A a v u t , n acelai t i m p n actul regizoral la care a recurs , m o d e s t i a d e a n u i n t e r v e n i c u p r e t e n i i dramaturgice suplimentare, m u l u m i ndu-sc s n f i e z e t i p u r i l e a a c u m i-au f o s t o f e r i t e d e a u t o r u l l o r . A r e l e v a t c u d i s c e r n m n t i discreie ase biografii" i le-a d a t feu v e r t " n s c e n , a b s o l u t f i d e l t e x t u l u i , c a i formei originale n c a r e aceste biografii se dezvluie n nite simple i obinuite convorbiri. A dat, n c h i p u l acesta, natere unui spectacol simplu i a t r g t o r , c u v a loarea u n u i document despre oamenii zilelor

36

www.cimec.ro

n o a s t r e i d e s p r e i d e a l u r i l e l o r c o n s t r u c t i v e . Modesta ca inspiraie regizorala, montarea se r e c o m a n d printr-un r e m a r c a b i l echilibru n tre a p a r e n e i e s e n e , n t r e a s p e c t e l e p l c u t e i c e l e m a i p u i n p l c u t e a l e v i e i i i a l e existenei o m e n e t i ; prin msur n expri m a r e a si s u b l i n i e r e a r e v e l a t o a r e l o r d e t a l i i d e v i a c u c a r e a u t o r u l d e m o n s t r e a z e c o u l i efectul n contiine al i m p l i c a i i l o r politice i s o c i a l e , e c o n o m i c e i m o r a l e , psihologice Meritul n realizarea acestui echilibru E i n-au putut aparine, firete, actorilor. beneficia, c a de obicei, d e sprijinul v r e u n o r a r t i f i c i i s c e n i c e ; s-au b i z u i t , a a d a r , e x c l u s i v pe m i j l o a c e l e p r o p r i i d e e x p r e s i e corporal i v e r b a l , p e d a r u l l o r d c a .sugera r a p i d i s p o n t a n t r s t u r a d o m i n a n t a u n u i t i p u m a n . Invenia lor compoziional divers i p i t o r e a s c , g r a v s a u h a z l i e p a r c n e l i m i t a t . D e z l n u i r e a i r e i n e r e a , p e d a t e d e lirism, de naivitate i d e c a n d o a r e a l e l u i Florin Zamfirescu, n sublinierea fatalitii comice d i n v i a a l u i D u m i t r u M i t a c h e , aspin u i t la gloria d e l c t u i a j u n s , spre d e z a mgirea prinilor si, pretini intelectuali, strungar siderurgist, e excepional. Fora temperamentului lui Jorj Voicu, delicioasa folosire a p a r t i c u l a r i t i l o r dialectale (accenbul ardelenesc propriu maestrului oelar Popa) a u d u s l a n t r u c h i p a r e a u n u i portret s c e n i c d e o s e b i t d e e x p r e s i v i a u t e n t i c . R o -

d i c a M a n d n c b c a f o s t , Ja r i n d u - i , realmente, g r o z a v . n m i a rea e l a n u r i l o r romantice a l e felceriei Elena Vnu. Actria a subliniat ou i r o n i e d e z i n v o l t a s p i r a i a s i n c e r a E l e nei V n u l a n i m b u l d e poetes, l a care, ns. v a i , din pricina unei n d u i o t o a r e i reale nepregtiri. jinduieto zadarnic. Fin n u a n a t i c u m u l t s e n s i b i l i t a t e a d e z v l u i t Dorina L a z r nostalgia i n u t u l u i natal, trite si a f i r m a t e d e o p e r a t o a r e a c h i m i s l Eugenia P l t i r . D e m u l t v r e m e n u l-am v z u t p e Ion Angliei desfurndu-i paleta interpre t a t i v c u a t t a n a t u r a l e e i s i g u r a n , e u a t l u c u l o a r e , p r e c u m a f c u l - o n r o l u l b o l o v n o s nl b n e a n u l u i p r n o t i c i s t i s u s p i c i o s N i c o l a e X s l u d i n G l i m b o e a . G e o Costiniu a proiec tat a s u p r a a b n e g a i e i i e r o i s m u l u i ingineru lui N i c o l a e .Jercncscu o privire inteligent i s u b t i l , e v i d e n i i n d c u s i n c e r i t a t e i e l e gant, de s u b aparena insului infatuat, cu porniri zeflemitoare, esena p o z i t i v a perso najului, temeinica lui pregtire profesional i a m b i i a nobila' a n u t o d e p i r i i . G a i n t e r p r e t n l R e p o r t e r u l u i . G e o r g e B n i c s-a c o m p o r t a t f i r e s c i d i s c r e t , l s n d c m p l i b e r d e d e s f urare interlocutorilor si, care. aa d u p c u m a m v z u t , s-au a c h i t a t c u b r i o d e s a r cinile lor.

Valeria Ducea

ALTE
TEATRUL N A I O N A L VASILE ALECSANDRI" DIN IAI

PREMIERE
repertoriului naional prin introducerea unor scrieri inedite. Dup Celestina de Rojas, Don Juan... de M a x F r i s c h , n stagiunile trocute, iat, a c u m , u n Gombrowicz. Scriitorul polonez Witold Gombrowicz (19041909) este u n n u m e d e p r i m m rime n literatura secolului X X ; m a i p u i n c u n o s c u t n o u , e l i-a d o b n d i t o f u l g u r a n t faim european n deceniul '50'G0, cu o o p e r scris n p r i n c i p a l n a i n t e i i m e d i a t d u p r z b o i . 0 f a i m , i n i i a l , d e v o g " i p u b l i c i t a t e l i t e r a r , c e 1-a c l a s a t p r i p i t n sertarele teatrului absurd", notorietate con vertit, apoi, ntr-o n d r e p t i t r e c o n s i d e r a r e , c e a v i z a t i v i z e a z unicitatea s t i l u l u i i complexitatea vfeiunii sale ( o m i n t i m P r e m i u l literar internaional 1 9 6 7 , c a i r e p r e z e n t a rea masiv, pe n e n u m r a t e scene europene i s u d - a m e r i c a n e ) . G o m b r o w i c z se r e v e n d i c unei zone specifice a sensibilitii culturale europene, z o n n care recunoatem, deopo triv, direciile unui moralism raionalist, ale u n u i r o m a n t i s m istoric, s a r c a s m u l v i z i u n i l o r t r a g i c o - g r o t e t i i p o e t i c u l m a c a b r u , l i teratura I u i , de m a r c a n t originalitate, n-

IVONA, PRINCIPESA BURGUNDIEI


de U/irold Gombrowicz
Afiul Teatrului National d i n Iai bo gat, l a c a p i t o l u l dramaturgiei naionale, n titluri substaniale, ce a l c t u i e s c o zestre trainic, v r e d n i c de u n repertoriu p e r m a n e n t (Istoria ieroglific, Petru Rare, 0 scrisoare pierdut, ntr-o singur sear, Clriimia, Opi nia public) contribuie la deschiderea

www.cimec.ro

37

Caricatura

subire

unui

ceremonial

monden

Data premierei : 5 martie 1976. Regia : B R A N D Y B A R A S C H . Deco rurile : I I E L M U T S T U R M E R , D O R I N A ORTAN. Costumele : DIMITRIE SBIERA. Ilustraia muzical : VA S I L E S P A T A R E L U . M i c a r e a scenic : MIHAI ZIRRA. Traducerea : O L G A ZAICIK. Distribuia : VIOLETA POPESCU (Ivona) ; S E R G I U TUDOSE (Regele lgnaiu) ; S I L V I A P O P A (Regina Mar gareta) ; M I R C E A JIDA (Principele Filip) ; E M I L C O E R U (ambelanul) : LIANA MARGINEANU (Iza) ; I O A N CHELARU (Chirii) ; P E T R U CIUBOTARU (Ciprian) ; H E L L A GHIESCU. V I R G I N I A R A I C I U (Mtuile Ivonei) ; ANTOANETA GLODEANU, LIDIA NICOLAU (Doamne de la Curte) ; VALERIU OTELEANU (Inoceniu) ; MARCEL FLVCHELESCU (Valentin) ; PLIU VASILIU. CONST. SAVA (Dre gtori) ; A L E X A N D R U B L E H A N (Un ceretor).

i s i n i s t r u , v i d a t d e s e n s , c u p e r s o n a j e c o n t u r a t e r e a l i s t i d e t u r n a t e o n i r i c n t r - u n d e c o r s i m b o l i c ; o C u r t e d e b a s m (Ivona..., Operctta), un H a n d e n i c i e r i (Cstoria) i , in acest c a d r u , personaje din ale cror relaii ultim descifrm o teribil alienare. Intr-un interviu * ) , scriitorul i mrturisea nrudi r i l e "i f i l i a i i l e l i t e r a r e c u n u m e i l u s t r e i semnificative d i n istoria culturii Mickiewiez, Montaigne, Rabclais, Sbakespeare, Chesterton, J a r r y , Goethe, T h o m a s M a n n , s c u t u r n d u - s e de repetatele t r i m i t e r i a l e c r i t i c i i l i t e r a r e c t r e o p e r a l u i B e c k e t t i Ion e s c o . Teatrul meu nu este absurd, structu ral sint mpotriva obsesiilor absurdului i a tonului dramei contemporane. E un ton plictisitor". ...Universul meu este golit de dumnezeu scria n jurnalul su. n acest univers, oamenii se creeaz unii pe alii. Vd omul dependent de om, l vd ntr-o continu relaie creatoare cu ceilali, scrutindu-i, ptrunzndu-i i murlurisindu-lc, tot odat, simmintele sale cele mai intime. Aa se ntmpl n Ferdydurke i n Cstoria". S c r i i t o r u l s e r e f e r l a r o m a n u l ( 1 9 3 7 ) i l a d r a m a (1947) c u aceste t i t l u r i , c u v i n t e c e se potrivesc, deopotriv, i Ivonei, principesa Burgundiei, p r i m a s a pies (1935). Ivona..., adevrat cap de scrie pentru t i p u l de o p e r deschis, d r a m cu o evi dent polisemie, a avut parte de nume r o a s e i v a r i a t e i n t e r p r e t r i , d e m e r s u r i l e a n a l i t i c e n c r u c i n d u - s e n c e l e m a i neateptate ipoteze. P e o c a n a v a d r a m a t i c extrem de *) G o m b r o w i c z : K n a p p , The Drama An interview. Review, T 45, Bettina 1969.

soriindu-se n r a m e l e u n e i v i z i u n i hement, agresiv antiburgheze.

critice

ve

A s e m e n i altor mari contiine ale v e a c u lui XX, seismografe sensibile Ia micrile tectonice ale istoriei, n s p i m n t a t e de pri m e j d i a f a s c i s m u l u i , de l i c h i d a r e a d e m o c r a i e i . W i t o l d G o m b r o w i c z a oglindit n literatura s a , i m a i eu s e a m n scrierile destinate scenei, o l u m e n declin, un u n i v e r s fabulos

38

www.cimec.ro

s i m p l ( n u c c a z u l s p o v e s t i m a c i u n e a ) , s e dezvolt o fabul ciudat, nelinititoare ; o fireti, ne m n l n u i r e de fapte, a p a r e n t pinge ntr-un univers straniu, metaforic, n tr-un j o c c u a t t m a i complicat c u ct, Ia p r i m a vedere, pare simplu, aproape linear. L u m e a n care apare Ivona ncepe prin a fi caraghioas, d e m o d a t , n a i v ridicol, dar prezena acesteia modific aparenele i, t r e p t a t , n i se d e z v l u i e a d e v r u r i cumplite, n f r i c o t o a r e ; o C u r t e c a n c r i l e de j o c , a p a r e n t anistoric, d a r eu trimiteri l a sem nele u n u i u n i v e r s n d e s c o m p u n e r e , cu per sonaj e-funcii, tarate de p i e r d e r e a t u t u r o r cri teriilor axiologice. In ecuaia omului de pendent de om", necunoscuii este Ivona, personaj aproape mut, care declaneaz n l n d u r i l e celor c u c a r e v i n e n c o n t a c t cele mai contradictorii stri si reacii : ironie, p e r p l e x i t a t e , b a t j o c u r , i r i t a r e , i s t e r i e i, m a i a l e s , t e a m , o fric c o p l e i t o a r e c c trezete tuturor dorina irezistibil de a o ucide. Moartea I v o n e i este p l n u i t de fiecare n p a r t e i c r i m a s e d e s f o a r n c h i p u l c e l mai prozaic, cel m a i grotesc posibil. Odat cu e l i m i n a r e a ei, c e r e m o n i a l u l Curii se re f a c e i n t r e g m e c a n i s m u l , s t u p i t o p e r i o a d do prezena acestui element incongruent, reintr n funciune. Intr-un articol a p r u t n caiet u l-program, lirnndy Barascb, regizorul spectacolului, ne propune mai multe chei pentru Ivona". c o n s i d e r n d p i e s a m a i a l e s c a o punere n de civili discuie a unui mod de cultur, zaie, legat de elemente social-politice i general-umane, mod de cultur care poate fi definit prin platitudine i stupiditate, dar i printr-o teribil capacitate de a lupta pentru supravieuirea sa... Ivona apare, astfel, ca un model cultural, strin de primul, nou, n faa cruia se deseneaz o reacie de respingere". F i r e t e , Ivona p o a t e fi comen t a t i n t e r m e n i p s i h a n a l i t i c i s a u p r i u t r - u n demers m a r x i s t ; sociologul francez Lueien ( k ) l d m a n n socotete Ivona drept .,o ncar nare a esenei, intolerabil ntr-o societate funciarmente constituit din acoperirea ei prin necontenit falsificare" ; astfel, n lu mina unor prospectri e t i c e , Ivona ni se poate d e z v l u i c a o p e r p e t u i insuporta b i l n t l n i r e a o m u l u i c u s i n e . ou c o n t i i n a de sine, cu adevrul propriei sale naturi, modificat i .alterat n s f e r a r e l a i i l o r s o c i a l e . M u l t i p l e l e ci de a c c e s l a pies c e r , ns, consecven pe d r u m u l ales ; cheia" Ivonei odat gsit, ua s fie deschis. Foarte tnrul regizor a l N a i o n a l u l u i ieean o descuie, dar cu timiditate. Evident elaborat eu meticulozitate,, ex presiv modelat n culoare i consisten p l a s t i c , i m a g i n e a s c e n i c g l o b a l n-nre. n s , destul p r e g n a n n demonstraie. Ca discurs scenic coerent, spectacolul nu transmite cli m a t u l p a r t i c u l a r al piesei, n u se constituie n t r - u n u n i v e r s d e f i n i t i n i c i n u infuzeaz ideile (teatrul l u i G o m b r o w i c z f i i n d , n prinnil r n d , u n teatru d e concepte) n caligra

fia efectelor teatrale. Aliindu-i emineni colaboratori (scenografii H e i mut Stiirmer i Dimitrie S b i e r a ) , r e g i a n-a exploatat sufi c i e n t r e s u r s e l e m u l t i p l e i a s c u n s e a l e d e c o rului ( H e l m u t Stiirmer) ; nici fantezia cro m a t i c i i m a g i n a i a b o g a t a c r e a t o r u l u i d e c o s t u m e ( D i m i t r i e S b i e r a ) n-a f o s t c u f e r m i tate c o n d u s s p r e u n el p r e c i s . Spectacolul ncepe ingenios, ntr-un registru expresiv i c o n o t a t i v : o m u z i c d c belle epoque" e acordat la decor : galerii baroce, trepte i s t i c l , felinare n boschete, colo nade i voaluri, cromatism rafinat, degrad n d g r i u r i i c e n u i u l v i o l a c e u p.'irc p r i n ciar i, t o t o d a t , b u r g h e z grdin public. 0 muzic dc p r o m e n a d " , aadar, precede intrarea n scen a u n u i grup de personaje cu un aer bizar, c u alur i gesticulaie teatral, cu o costumaie de circ somptuos, care are multiple trimiteri s p r e stiluri, epoci i p r o f e s i u n i d i f e r i t e . S e d e s f o a r u n mic b l c i a l d e e r t c i u n i l o r i n t e r b e l i c e " , u n foto graf face necontenite poze la minut", i carica nelegem lesne propunerea de joc, tura subire a unui ceremonial monden. Regele (Sergiu Tudose). R e g i n a (Silvia Popa), a m b e l a n u l ( E m i l Coeru), Principele (Mircea Jida), suita lor (Liana Mrgineanu, Ioan Chelaru, Petru Ciubotaru) se nscriu, iniial, n perimetrul unor interpretri satirice, pe terenul denumit, ndeobte, teatru psiholo g i c " i . . c o m e d i e de m o r a v u r i " . A p a r i i a I v o nei (Violeta Popescu) nu arc, la nceput, n i m i c insolit, dislocarea m e c a n i s m u l u i n care a ptruns acest personaj enigmatic, fir de nisip care v a bloca angrenajul, urmnd s se p r o d u c u l t e r i o r i p e n e s i m i t e . L a a c e s t n i v e l s e d e s e n e a z i h a n d i c a p u l s p e c t a c o l u lui : regizorul n-a avut suficient experi en i autoritate profesional pentru a s o l i c i t a , i m p u n e i o b i n e u n j o c l a p u t e r e a a d o u a " , grotesc, demascator, la hotarul rea lului cu simbolul. D e aici, lipsa de feroci tate n v i z i u n e a s p e c t a c u l a r , de a i c i , p i e r derea unor filoane importante n sondarea textului. Mecanica comportamentului Curii n u se d e s e n e a z c u s u f i c i e n t f o r s c e n i c , limbajului nu se subliniaz cu degradarea eviden i nici nu asistm la derularea a c e l u i c e r c v i c i o s , c e r c u l m p o t m o l i r i i " , leiti n o l i v al t c e r i l o r I v o n e i i a r g u m e n t a l de clanrii strii de dezechilibru. Dar exist n m o n t a r e m o m e n t e , s c e n e e x c e l e n t e , d o v e d i n d f i n i n t u i i e r e g i z o r a l i o b u n l e c t u r : rsul d e v o r a t o r n m o m e n t u l de distracie a l suitei, s c e n a de l n c e d plictiseal a p e rechii regale, jocul mut dintre ambelan i B e g e n j u r u l c o r o a n e i ( f i n p a r o d i e la Richard II), deschiderile de act impeca b i l e p a n t o m i m e i f i n a l u l , o s p u l l a c a r e Ivona va muri ncendu-se cu un os de pete, scen realizat ntr-un registru uor suprarealist, n stilul ironico-poetico-macabru a l p i e s e i . S n t , n s , i n c i f r r i g r a t u i t e , p e s t e t e x t i n .afara l u i . n g r e u n n d i n u t i l e f o r turile de decodificare ale spectatorilor. De p i l d , schiarea u n e i relaii misterioase, ntre

www.cimec.ro

30

I v o n a i s e r v i t o r u l V a l e n t i n , t r a v e s t i r e a t o t a l nejustificat a a m b e l a n u l u i n prelat (actul I I ) e x p l i c a i a c a c e s t a a r fi o e m i n e n fiind cenuie" e naiv, funcia personajului e x p l i c d t a t i d e m a s c a t n p i e s ; a p o i , a c e l e pelerine roz arborate d e toate personajele Curii n scena final, pentru a demonstra, p r o b a b i l , a p a r t e n e n a lor la o l u m e fericit si l a u n t a b e l d e v a l o r i c e r t e , d i n c a r e s e exclude elementul Ivona" simbolistic, iari, n a i v , n raport cu complexitatea v i ziunii lui Gombrowicz i a m i j l o a c e l o r l u i specifice do expresie. Montarea a fost r e a l i z a t c u o d i s t r i b u i e de tineri, c h i a r foarte tineri actori ; de a i c i , i a e r u l p r o a s p t a l s p e c t a c o l u l u i , c a r a c t e r u l l u i i n t e r e s a n t , d i n c o l o d e toate d i b u i r i l e j u v e n i l e n c u t a r e a m a l c i stilistice ; de aici, farmecul l u i i , tot d e a i c i , insatisfaciile. Cci v a l o r i z r i l e actoriceti snt dificile, c r e a iile, a p r o a p e inexistente. Protagonista, Vio leta Popescu, actri sensibil, i-a apro piat m u l t personajul de Ondine, eroina lui Giraudoux, relevind o sensibilitate vulnera bil, fragil, o graioas demnitate n tceri ; r o l u l e d i n cale afar de greu, de c o m p l e x , i p a r t i t u r a n-a f o s t c o m p l e t a c o p e r i t . P e r sonajul r m n e static, tensiunea scenic n u crete gradat in jurul s u , aceast Ivon nu d suficient greutate p u i n e l o r ei c u v i n t e , d a r c u m u l t i p l e n e l e s u r i , i m a i a l e s nu difereniaz, n u nuaneaz raporturile cu ceilali, r a p o r t u r i s c h i m b t o a r e i m i c t o a r e ca apele oglinzii, Ivona fiind mereu alter ego-ul a l t c u i v a . . . S a u , d a c r e g i z o r u l a i n v e s l i t - o (aa c u m scrie) c u funcia noului model", n fata cruia se deseneaz, prompt, respingerea, ..vechiul m o d e l " , reprezentat de toi ceilali, nu a r e suficient for scenic, n unitatea l u i d e s i s t e m p e r i m a t , d a r g r o t e s c i n f r i c o t o r . S c r g i u T u d o s e i E m i l C o c r u (Regele i a m b e l a n u l ) efectueaz u n b u n j o c de r e l a i e , c a r i c a t u r a l i b u f , p e a l o c u r i , d a r comicul lor e pedestru, b o n o m , n loc s fie f a n t a s t i c i a t r o c e . S i l v i a P o p a a fost v d i t derutat de personajul acestei Regine c u r a t a t e v e l e i t i p o e t i c e i ne-a d a t i m p r e sia c joac o z i n b u n d i n b a s m e l e p e n t r u copii. L i a n a M r g i n e a n u , dup o excelent intrare de a m a z o a n (actul 1), a interpretat o experimentat femeie fatal, d a r rolul Izei, p e r s o n a j - c h e i e n p i e s , n-a f o s t p e d e p l i n elucidat. M a i i n t e r e s a n t a fost r e z o l v a t I n o cenii!, c a r a c t e r e p i s o d i c c r u i a V a l e r i u Oel e a n u i-a t r a s a t u n c o n t u r f e r m i n e l i n i t i tor, d e s e n n d u n p r o t o t i p a l s u p u s u l u i " , a l urubului funcional din sistem". Tinerii absolveni Mircea Jida i I o a n C h e l a r u a u j u c a t c u d r u i r e i e n t u z i a s m , m a r c a i , n c , de u n stil studenesc, d a r c o n t r i b u i n d pozi tiv la aerul de p r o s p e i m e a l reprezentaiei. Optind pentru Ivona, principesa Burguniliei, B r a n d y B a r a s c h i-a a s u m a t , d e b u n v o i e , o m i s i u n e g r e a i m e r i t e l e s a l e n l r girea sferei repertoriului, n difuzarea cul turii teatrale snt incontestabile. U n i i dintre

c o l e g i i s i d e g e n e r a i e i a l e g d r u m u r i m a i uoare ; d r u m u r i presrate cu succese, apa rent, certe, cci, firete, e m u l t m a i s i m p l u s m o n t e z i t e x t e c u n o s c u t e , s t u d i a t e , r e p r e zentate. A descifra, ns, c h i a r dac incom plet, un Gombrowicz i a-l i n t r o d u c e n circuitul valorilor teatrale este u n a c t d e pionierat artistic, u n fapt de cultur, pentru c a r e t r e b u i e s-i m u l u m i m t n r u l u i r e g i z o r i T e a t r u l u i N a i o n a l din lai.

Mira losif

TEATRUL MIC

DOSARUL ANDERSONl/ILLE
de Saul Leuilt

Data premierei : 18 februarie 1976. R e g i a : D . 1). N E L E A N U . Sceno grafia : M I H A I MADESCU. Lumini : TITI CONSTANTINESCU. Versiunea romneasc : R A D U BOGDAN STEGAROIU. Distribuia : I O N M A N T A (Genera lul Wallaco) ; I O N C I P R I A N (Grefi erul) ; D A N G O N D U R A C I I E , MIHAI DINVALE (Locotenentul) ; C O N S T A N TIN DINESCU (Dr. Ford) ; CON STANTIN CODRESCU (Henry Wirz); DINU IANCULESCU (Olis Baker) ; STAMATE POPESCU (Louis Schade); I O N M A R T N E S C U (Lt. col. Chipman); VASILE PUPEZA (Maiorul Hosmer) j JEAN LORIN FLORESCU (Lt. col. Chandler) ; M I T I C A P O P E S C U (John Batcs) ; I O N C O S M A (Ambrose Spencer) ; M I H A I D I N V A L E , D A N CONDURACHE (James Davidson) ; V A SILE NITULESCU, N I C O L A E P0M O J E (James G r a y ) .

Aceast u l t i m premier a Teatrului M i c a trecut c a m neobservat n v l m a g u l de s p e c t a c o l e , t u r n e e i a c i u n i p a r a t c a t r a l e c e caracterizeaz dinamismul vieii noastre ar tistice. E nedrept. Dosarul Andersonville,

40

www.cimec.ro

~ * * tSESt

Dosarul

Andersonville'' : sub

semnul

avertismentul

prezentului

piesa ziaristului a m e r i c a n S n u l L e v i t t *, des p r e c a r e a m a i fost v o r b a n aceste p a g i n i , reprezint o b u n opiune repertorial n p r o g r a m u l s c e n e i d e l a M i c , s c e n o a r e ne-a o b i n u i t , n c de l a n f i i n a r e , c u r e p r e z e n tarea sistematic a oie u n u i spectacol-dezbatere. P i e s a p u n e , c u m s e tie, n discuie c o n t i i n a i r s p u n d e r e a i n d i v i d u l u i , n mo m e n t e istorice cruciale, c n d a l t e r n a t i v a ge nocid sal vaga rda rea u m a n i t i i se dese neaz tranant. E o t e m care se nscrie n continuarea unor preocupri similare, demon s t r a t e d c a l t e m o n t r i , d e p i l d , Incident la Vichy sau, parial, Dup cdere. Dosarul Andersonville este, pentru aceast stagiune, u n b u n e x e m p l u d e selecie i n d o s a r e l e d r a maturgiei americane contemporane. Ca i piesa, spectacolul poart marca" casei ; s e m n t u r a e v i z i b i l , de la regia so br, concentrat pe idee, e l u d n d artificiile teatrala (D. D. Nelennu), la decorul sim plu, adecvat ( M i h a i M d e s c u ) , dc la proiec iile semnificative, c u i m a g i n i terifiante dc ba A u s c h w i t z i d i n procesul de la Niirnberg, la distribuia ce reunete, cred, n treaga echip m a s c u l i n n teatrului. E c r a n u l , n faa cruia se desfoar procesul inten tat c p i t a n u l u i Ilenry Wirz, clul lagru lui confederat din Georgia a n u l u i 1864, la g r n c a r e a u pierit m i i de soldai ai U n i unii, pnza cu dou imagini infamante i semnificative pentru d e c e n i u l c i n c i a l seco lului nostru schelete v i i n lagrele na z i s t e , r e p r e z i n t s e n i n u l i avertismentul prezentului, n n u m e l e c r u i a se d e s f o a r acest proces-dram-dezbatere. E c r a n cu func ie s i m b o l i c , pe c a r e l p r i v e t e m u t anticipnd audierea martorilor i n c h e i n d , n final, rostirea sentinei Ion M a r i n e s c u , n rolul procurorului Chipman. Cunoscutul ac * Teatrul, nr. 11, 1075; nr. 3, 1976.

tor, protagonist a l altor spectacole grave, aetivizatoare, incitante, nu se dezminte nici de ast dat, c o n d u c n d ancheta n sensul ei e t i c i i m p u n n d p u b l i c u l u i c o m a n d a m e n tele r a i u n i i , responsabilitii i demnitii, p e d e a s u p r a t u t u r o r m p r e j u r r i l o r i v i c i s i tudinilor vieii. O prezen m a r c a n t n re prezentaie a avut Ion Manta, aducnd n rolul generalului Wallace, preedintele Tri bunalului, ntreaga gravitate i nsemntate potrivit acestei instituii. Tribunalul evocat de autor devenind o instan a prezentului nostru. I n rolul dificil al avocatului apr rii, Dinu lanculcscu a desenat personajul c u u n n t r e g a r s e n a l d c a r g u m e n t e i c h i i buuri avoceti, crend, totodat, i s u s pense-u, c o n t r a p o n d e r e a dramatic imperios necesar n t r - u n proces a c r u i .sentin nu p o a t e fi d i n a i n t e s t a b i l i t . D i n r e s t u l d i s t r i b u i e i , s-au r e m a r c a t , n a p a r i i i s c u r t e , d a r elocvente pentru schiarea unor tipuri cu distinctive trsturi socio-psihologico, Nicolae Pomoje, creion nd cu finee o bestie in t e l i g e n t . M i t i c P o p e s c u , d i s c r e t i c u s u b tilitate la, M i h a i D i n v a l e , s i m p l u i grav n t r - u n r o l a m e n i n a t d e i s p i t a e f e c t e l o r . A c u z a t u l W i r z a fost i n t e r p r e t a t de C o n s t a n t i n Codrescu in tonuri tari, cu mult, prea m u l t culoare teatral, n v d i t contrast c u tonalitatea s o b r , c u j o c u l d i s c r e t i dens pretins de direcia de scen. Montarea acestei piese, aparent un docu m e n t de epoc, c u intenii l i m p e z i de ma n i f e s t politic c o n t e m p o r a n , e s i m p l , nepre tenioas, a spune, modest. 0 modestie c a r e n u t r e b u i e s n e f a c , n s . s t r e c e m cu indiferen peste mesajul adnc i vi brant al spectacolului, definitoriu pentru preocuprile i climatul angajat al scenei Teatrului Mic.

www.cimec.ro

Mira losif

TEATRUL DRAMATIC DIN GALAI

ta

Biatul

de

aur

e o

pies

alegoric ; autorul, uci aspi face

e o alegorie american,

modern,

c u m o numea via

o alegorie a luptei a luptei luptei lsate gtoare, raiile a

pentru n care

i n societatea adesea a

necrutoare,

BIATUL DE AUR"
de CliFFord ()delx
-

simmintele, pentru ne

snt

l a o parte, din

loc n a v u i r i i . ntmplrile eaz cian pentru bani n boxului cazul n care aicestei strivit toare bine acestui termeni la rului un a tnr urca talentat, i glorie concrete dintr-o care pe prin pies la nfi muzi lui dobndi Culisele puin este familie srac, a mai izolat

remin ring, fora

vioara

pentru

pumnilor.

profesionist nostru, lupte e

intereseaz

ct i n t e r e s e a z unei

semnificaia necru potrivnic foarte autorul in de acto cine-1 nu-i e regi viaa, ncposibila

D a l a p r e m i e r e i : 2 1 m a r i ie 1 9 7 6 . Regia : GEORGE RADA. Sceno grafia : V I C T O R CREULESCU. Distribuia : EUGEN POPESCU COSMTN ( T o m Moody) ; LILIANA LUPAN (Lorna Moon) ; M I H A I MIHAIL (Joe Bonaparte) ; ERBAN BOGDAN (Tokio) ; ALEXANDRU NASTASE (Dl. Carp) ; GHEORGHE V. GHEORGHE (Siggie) ; MARCEL HIRJOGHE (Dl. Bonaparte) ; LENI TEFANESCU (Annn) ; LEONARD CALEA (Frank) ; G 1 H G D R I S T A R U ( R o x y Gotlieb) ; D I M I T R I E RITANG (Eddie FuseUi) ; F L O R I N DUMBRA VA (Peppe Wbitee) ; L U C I A N T E MELIE (Drake) ; VLAD VASILIU (Lewis) ; R A D U GHEORGHE JIPA (Barker) ; A U R E L I A N GEORGESCU (Nickey).

n care combatantul societatea Acest regizor american 1-a

angrenajul

maini neles Rada,

individului. tnrul foarte

lucru

George

b u n s p e c t a c o l , i 1-a t r a d u s exaci. n rolul Pornind principal cruia, de simit pugilist nu chiar a

scenici

distribuirea Mihai de a numai

MihaiI

pentru intenia cu

cunoate, proprie zorului n oare ncierare Interpretul

oarura

s-a f c u t scoate d i n ring, a

n eviden

ci ncletarea tocmai

tnrul

Joe Bonaparte subliniat

se angajeaz. aceast

P r e m i e r a d e 1Q G a l a i c u p i e s a Blaiul de aur mbogete lista dramaturgilor ameri cani de semnificaie reprezentai in ara n o a s t r i r e a d u c e , d u p f o a r t e m u l i a n i , (n circulaie u n text dintre cele m a i impor tante a l e u n u i autor considerat l a e l acas, a l t u r i de O ' N e i l l , j u d e c t o r u l l u c i d , a s p r u i n e i e r t t o r a l societii a m e r i c a n e contem porane. Clifford Odets n e este cunoscut m a i a l e s p r i n p i e s a s a r e v o l u i o n a r , In atepta rea lui Lefty, pies care oglindete lupta proletariatului a m e r i c a n i ilustreaz poziia a u t o r u l u i f a d e r e a l i t i l e t i m p u l u i i r i i sale, poziie v e h e m e n t critic, nedezminit n c e l m a i f e c u n d deceniu a l creaiei sale, deceniul premergtor ultimului rzboi mon d i a l . A c e s t e i p e r i o a d e d e c r e a i e , c a r e I-a p r o pulsat pe Odets n fruntea gendraiei sale d e s c r i i t o r i m i l i t a n i , i a p a r i n e i Biatul dc aur, p i e s d e s p r e c a r e e n e c e s a r s a m i n t i m c a f o s t p u s n s c e n n c n 1946 d e I o n S a v a i a c o n s t i t u i t obiectul unei ptrunztoare analize critice a l u i Petru Comarnescu. Biatul de aur observai, titlul a r e o d u b l semnificaie : b i a t u l a r e u n fond sufletesc de valoarea m e t a l u l u i pre ios i v a d e v e n i u n i z v o r d e v e n i t u r i c a u n f i l o n d e a u r p e n t r u c e i ce-1 v o r e x p l o a

Liliana

Lupan

i M i h a i

Mihail

42

www.cimec.ro

pinat ciunea un putea n luia lui, ideal

hotrire greu pentru

de o

a dc

birui a fi

viata, sperana i, n

amr la va lui, cu evo rolu bun ntre Per c c

ascuns idealul marii i cu Mihail n

renunat

carier,

TEATRUL VICTOR ION POPA DIN BRLAD

redobndi clipa Mihai tragic i Moon, fr are o

prsit victorii

sfirit,

nfrngerea chiar lui i pumnii.

definitiv

petrecut plin pe o de tot not

nuntrul citigate nuane, ntinsul de final. O

Frumoas ncoronat ine griji i

puternic interpreta

vibraie tovrie Lornei viaa sonajul destul tate dublind ale mascat

momentul Liliana

PUTEREA NTUNERICULUI
de L N. Tolstoi
Dala Regia grafia : rea : A TRARI. premierei : 18 iunie 1975. : M U A T A M U C E N I C . Sceno TRAI AN NITESCU. Traduce L . KUUESCU i A D A P I E

Lupan,

femeie-jucrie, adevrata evoluie de un

pcndulind dragoste. altfel i

linear,

spus

de srac, Lornei de a

dar. i n t e r p r e t a cu fel de

1-a m b o g i t , uur ne lcomie iubirea. opune i tipul de tngra de bani vieile admira gesturi lui Di

aparenele tri

frivolitate

cu adevrat (Eddie Fuselli)

Dimitrie rului ierttor, titudine, om celor bil chipul zgrcite, unei mitrie s-1 rol re. fi valoreaz din ou

Bitang

Joe Bonaparte aparene fond n ou jur.

tipul de o m de

rapace, ne

bunvoin necrutor, teanc dect mult

crud, mai

de afaceri pentru mult

care u n

Interpretul cu mersul

compune eapn, ca cu

portretul cu

lui Eddie vorba

Fuselli,

o m u s c a t , ou ameninarea amintesc ntr-un i viitoa inter Cosmin, manager Marcel V. i cizelat lui ali

imobil, reptile Bitang vzut deschide printre ager, a i in cu Ixmi

uierat

veninoase. vreodat elaborat, mai

Performana nu-mi de bine, att

este d e o s e b i t ,

inteligent Spectacolul

minuios i unui

care-i prei,

noi ci n evoluia cuprinde Eugen n rolul care : mobil,

Popescu

colorat, de m n a plcute Hrjogbc

Distribuia : ELENA PETRICAN (Anisia) ; SMARANDA 1IERF0RD (Aculina) ; VASILE MUREANU (Piotr); Z E I N A S t R B (Aniutca); A U RELIAN NAPU (Nichita) ; MARINA BANU (Matriona) ; CONSTANTIN PETRICAN (Aebim) : V A L Y MIIIALACIIE (Marina) ; D U D U A O LI AN (Cumtr) ; TEFAN TIVODARU i.VIitrici) ; F L O R I N PREDUNA (Pei torul) ; IOANA ANGELESCU (Ve cina) ; A U R E L 1 0 N E S C U (Vtselul) ; GHEORGHE DOROFTEI (Semion) ; DANA TOMITA (O fal) ; VASILE PREDA (Logodnicul) ; EUDOXIA BUGETESCU, ECATERINA NAZARIE. LI L V POPA (Nuntae) ; TRAI AN A N D R I I (Vizitiul).

doua, T o m Moody. interesante dl. mult Bonaparte, haz n Leonard limpezime n opera ntr-o lume Joe

M a i realizeaz Gheorghe 01>scdat a n i d e z i l e d e a c e s t t e x t ( c u m o m r t u r i s e t e n oaielul-program), t n r a regi zoare M u a t a M u c e n i c propune, de l a nce put, i o cheie" i n t e r p r e t a t i v . E a l citeaz, fericit, p e S t a n i s l a v s k i : I n teatru, r e a l i s m u l s e s c h i m b n n a t u r a l i s m c n d a c t o r u l nu-1 justific luntric". I n t r - u n f e l , a c e a s t a este i c a r a c t e r i z a r e a p e c a r e s p e c t a c o l u l o m e rit. i, s p u n n d asta, neleg c m p l i n i r i l e i n c m p l i n i r i l c s a l e c o n d u c s p r e a c t o r , a a c u m a l u c r a t c u e l r e g i z o a r e a i c u m a fost ( s a u n u a fost) n s t a r e s-1 a d u c spre starea de justificare luntric. Prea p u i n , n a s e m e n e a c a z u r i , e s t e l a f e l d e r u c a i prea mult. Spectacolul este, n interiorul concepiei estetice c e st l a b a z a l u i , izbutit. C h i a r d a c nu a m i m r t u r i s e s c c nu ani o aderen real l a formid, aceasta n u m m p i e d i c s r e m a r c m o d u l a r m o n i o s n c a r e ntregul reprezentaiei s-a a r t i c u l a t . Textul l u i T o l s t o i n u este d e l o c u o r i n i c i n u ferete d e i s p i t a i n t e r p r e t r i l o r c e m e r g d e la e x t r e m a f a n a t i s m u l u i m i s t i c p n Ja a c e e a a fatalismului interpretrilor psihanalitice.

compoziii rolul Calea pe

Gheorghe, Siggie, Florin ou de erou

beivanului Temelie Frank, nfieaz tipul Odets, n i Btlia apare cu anga Frank

tefnescu, i

Lucian

Dumbrav. frecvent angajat o tnrului

simplitate

lui Clifford altfel de dreapt.

lupttorul lupta solitar mai jarea se a

lupt,

pentru subliniat pe calea

mai

Bonaparte prin

inutil lumii

n comparaie prost Odets. c V i c t o r un cadru ntocmite

revoluionar

care

mpotrivete

pe care

o nfieaz Clifford Ar a dispus totodat, zbate fr

m a i fi d e a d u g a t i realizat s pe planuri ostil, speran.

Creulescu scenografic i, ne se

conceput

multiple, sugereze n oare

funcional atmosfera

capabil

prietenoas,

Joe Bonaparte

Virgil Munteanu

www.cimec.ro

43

Constantin

Petrican (Arhim), (Nichita) i

Vasile Marina

Mureaiui (Piolr), Banu (Matriona)

Aurelian

Napu

Vrnd-nevrind, ecouri nu lipsesc din spec tacolul M u a t e i M u c e n i c , d a r linia i m p r i m a t de r e g i z o a r e se d e s e n e a z , n cele d i n u r m , e l a r i e u f i d e l i t a t e f a d e t e x t . 0 singur rezerv de principiu : s c h i m b a r e a lui Nichita d u p conversaia c u A c b i m n u a r c nc gra d u l de n e c e s i t a t e , i m p t i s p r i n d r a m , pe c a r e trebuia s-1 m a n i f e s t e . Acbim a acumulat constant elementele necesare convingerii spec tatorilor a s u p r a c a r a c t e r u l u i su. Nichita, la fel. D a r r e l a i a l o r r e c i p r o c n u s-a d e f i n i t pe m s u r a s c h i m b r i i d i n f i n a l . E i a u e v o luat, pe scen, p a r a l e l ; c h i a r c n d trebuie s s e c o n f r u n t e , r e g i z o a r e a i m e n i n e tot n situaia paralelelor. Reforindu-ne direct la spectacol, r e m a r c m bogia dc tipuri propuse de interpretare. Este o p e r f o r m a n real aceast diversitate, rezultat a l u n e i m i n u i o a s e e l a b o r r i a fie c r u i r o l . A m p u t e a s p u n e c d i s t r i b u i a , n n t r e g u l e i , t r e b u i e f e l i c i t a t , p e n t r u c f a c e d o v a d de p r o f o s i o n a l i t a l c . Desigur, mplini r i l e n u s n t e g a l e . N e p e r m i t e m s m e n i o n m , n p r i m u l r n d , c a pe o surpriz ce a m avut-o. r o l u l fcut de M a r i n a B a n u (Ma triona). Repertoriul de m i j l o a c e corespunde teatrului realist-psihologie. M a t r i o n a conduce, n f a p t , a c i u n e a , e a este s p i r i t u l ru, i a c t r i a i n t e r p r e t a t i u t s-i s u b l i n i e z e i r e tenia, lcomia, c r u z i m e a , fr a o compro m i t e d e Ia n c e p u t . D e f i e c a r e d a t , parc d o a r c i-a a r t a t u l t i m a m a s c , d a r a p o i s u r p r i n d e p r i n fee n o i , p e n t r u a intra n beia acelei n u n i pe care m r t u r i s i r i l e trzii a l e p r e a u u r a t e c u l u i i n e v o l n i c u l u i ei f i u o v o r c o m p r o m i t e . Ne-a c o n v i n s d e c a l i t i l e s a l e i A u r e l i a n Napu (Nichita), intrat ca

personaj ntr-un joc cruia, de fapt, nu-i poate face fa. S l b i c i u n e a de cuget reiese evident, actorul m e r g n d p n la a se lsa manevrat c u oarecare ostentaie, nu nepotri vit, ins. Un frumos rol do compoziie, i asta, timp n care compoziia a devenit ntr-un parc un scop desuet n teatru, l impune pe C o n s t a n t i n P e t r i c a n ( A c b i m ) n t r e ' f a c t o r i i succesului acestui spectacol. Mijloacele folo site s n t d e b u n - g u s t , a c t o r u l a r e o f e r i c i t m s u r a a c c e n t e l o r ( v o r b i r e , m e r s ) i o b u n intuiie a efectului teatral. I n fine, n aceeai zon a valorilor interpretative remarcate n spectacol, se plaseaz E l e n a Petrican, Smaranda Ilerford, tefan T i v o d a r u , Zeina Srb i V a s i l e Mureului. N-am vrea s lsm a c e a s t m e n i u n e c a p e u n i a l i i " d e g h i z a t . I n c a z u l p r i m e i , rol foarte greu c a n t i n d e r e i c o m p l e x i t a t e Anisia , am remarcat l u c r u l I a d e t a l i u i c a p a c i t a t e a d e t r a n s f i g u rare. S c e n a b o c e t u l u i , dei a p a r i n e u n e i alte realiti antropologice 'n-am vrut s spun etnografice, cci costumele fac uneori confu z i a p o s i b i l , i n-am neles d e ce vezi bluzele femeilor c e p a r nite i i ) , este i m p r e s i o n a n t t o c m a i p r i n funcionalitatea n dra ma. Smaranda I l e r f o r d , excepie fcnd un accent n plus (spre diabolic, parc), face din Aculina un caracter viabil n aceast l u m e d e p a t i m i o a r b e i r e m u c r i t r z i i . I n fine, sensibil e scena n c a r e A n i u t c a i Mitrici d e v i n martorii uciderii p r u n c u l u i ne dorit. D a c Ia r i d i c a r e a cortinei a m a v u t senzaia r e v e d e r i i u n u i d e c o r c u n o s c u t ( p l a n t a i a ele-

44

www.cimec.ro

montelor, cromatica, geometria), i anume, acela al reprezentaiei de la Moscova, finalul ne-a s u r p r i n s . S e a p l a u d u n d e c o r n u n t a v/.ul din ograd, deci. crua mpodobit a m i r i l o r , s t i v e l e d e l e m n e , g r d i n a , i a s i a n u este p u i n nici pentru Triau Nloseu, a u t o r u l s u , i n i c i p e n t r u Teatrul din Jiirlad, care, la capitolul scenografie, n u a strlucit, i n general. Izbutite s n t i c o s t u mele (observaia fcut privind b l u z e l e i nframele nu privete gustul, ci conotaii posibile), a j u t n d la conturarea unei lumi,

surprins in ipostaze variate, s u b l u m i n i c e m e r g d e la reflexele i n i n d d i n n t u n e r i c u l m o r a l p n l a strluciri de s r b t o a r e silit. E x i s t i m u z i c (ilustraia r e v i n e ing. L u cian l o n e s r u ) , p o t r i v i t , d a r n u d i n cale-afar de integrat desfurrii dramatice. Seriozitatea pe care autorii spectacolului a u avut-o este o b u n c a r t e d e v i z i t p e n t r u e i . I'] d r e p t , uneori a m fi dorit m a i m u l t . A d i c , n u n u m a i n t u n e r i c , c i i puterea lui.

Mihai Nadin

SVECT

4COLE-DIVERTISMENT

TEATRUL SATIRIC-MUZICAL C. TNASE"

REVISTA CU PAIAE
de M. Mciximilian i Uasile l/eselouski
Teatrul satiric de revist contribuie, c u formele l u i specifice, l a lrgirea paletei a r tistice u t i l e n e d u c a r e a o m u l u i n o u ; r e v i s t a c o m b a t e n r a v u r i c a r e m a i s t r u i e i i e s la i v e a l i p r o p u n e m o d e l e v r e d n i c e d e u r i n a t . Oi orice f o r m de art, accentul p u s pe bi tum educativ s e coreleaz exigenelor de ordin estetic ; revista nu-i poate, aadar, nici e a , n g d u i c o n c e s i i n n i c i u n com partiment d e spectacol : text, regie, balet, a c t o r i , e n t r e t i , m u z i c e t c . Pe a c e s t e c o o r d o n a t e s e a a z , i u b u n m s u r , i Revista cu paiae, noua montare de la 'Teatrul ,.C. Tnase", n realizarea creia regizorul Nicolae Dinesou a v a l o r i f i c a t a p o r t u l I u i Mihai Maximilian (textul), Vasile Veselovski i D a n A r d e l e a n ( m e l o d i i l e i , r e s p e c t i v , o r chestraia i c o n d u c e r e a muzical), C o r n e l Patriciii (coregrafia). A x a t pe relaia dintre i m a g i n e a t e a t r a l i r e a l i t i l e v i e i i , r e v i s t a recheam n actualitate marile figuri a l e nce p u t u r i l o r t e a t r u l u i n o s t r u M a t e i M i l l o i M i b a l l Pasoaly pentru a demonstra nalta funcie moral-cetencasc, politic a scenei i c o n t i n u i t a t e a a c e s t e i f u n c i i p n n z i l e l e noastre. Dealtfel, printre cele mai izbutite m o m e n t e a l e r e v i s t e i , Prologul de Ia crua eu p a i a e l a r e v i s t a c u p a i a e " , e x c e l e n t i n t e r p r e t a t d e A l . A r i n c l i A l . L u l e s c u (monologul-cuplet a l l u i Millo), apoi, mrturia patetic a l u i M i h a i l P o s c a l y (despre patrio tismul actorului) se detaeaz net prin c u loare i for e m o i o n a l d e a n s a m b l u l nu merelor" prezentate. S e m a i nscriu, c a reu ite a l e r e v i s t e i , a c c e n t e l e n u l i p s i t e d e v e r v

Moment

coregrafic c u R o d i c a l a t o i P s t o r e l I o n e s c u

Cande-

c o m i c a l e u n o r c u p l e t e i s c h e c i u r i s a t i r i c e l a a d r e s a abaterilor d e l a n o r m e l e e t i c i i i echitii s o c i a l i s t e : La bilei, La cofetrie, Adam. Intr-o not deosebit de n a t u r melodramatic a fost c o n c e p u t tabloul Toader, unde lirismul duios, strbtut, ns, de u n p u t e r n i c filon optimist, a oferit l u i A l . A r i n c l ocazia d e a-i d a m s u r a t a l e n tului s u recunoscut. Puteau lipsi, fr nici o pagub dim potriv pentru inuta spectacolului, tablou r i l e Dama cu camelii, Al cui c copilul... i ntoarcerea soului risipitor; c a s n u m a i v o r b i m d e Nunta cu dar. a b u n d n d n q u i pro-quo-uri de gust ndoielnic. Asemenea u m o r fie tras d e p r , fie n d o i p e r i

www.cimec.ro

45

ine de " u n trecut de m u l t depit al re vistei de periferie... E x c e l e n t e , t a b l o u r i l e c o r e g r a f i c e Basmul i Fantezie in albastru, a n i m a t e CU v i r t u o z i t a t e inspirat i c u p r e c i z i e t e h n i c dc Cornel P a t r i c i i i i P s t o r e l I o n e s o u . Nii p o t fi trecui s u b tcere D o i n a B a d e a (ncerendu-se ntr-un gen n o u pentru daru r i l e ei m u z i c a l e ) , n i c i a p a r i i i l e s u c u l e n t e a l e c u p l u l u i p a n t o m i m i c A n t o n i R o m i c . C o n triliuii p r e a p u i n folosite l a m s u r a posi bilitilor lor : Cristina Stamate, M i h a i Pera, L a i c i a B o g a , I o a n a C a s e t t i , N a e L z r c s c u i g r u p u l v o c a l S t u d i o 8 " , c o n d u s de D u d u Atanasiu. D e c o r u r i i m t i (Victor a p u ) , costume ( L i l i a n a R e f e r e n d a r u ) , n g e n e r a l , de efect. Discutabil, costumul Doinei Badea, prea cer n i t p e n t r u l i n i a v i e i c o l o r a t a m o n t a j u l u i melodic prezentat.

Mria Marin TEATRUL EVREIESC DE STAT

HAI NOROC L.. ZEILIG OR!


de Aurel Felea i Alexe Marcovici
Cocheta bombonier d i n strada Iuliu B a r a s c h ne-a oferit, c u u l t i m a s a p r e m i e r , o f o n d a n t . U n spectacol c u r a t , p e linia profe s i o n a l i s m u l u i c u c a r e ne-a deprins r e s p e c t i v a de orice echip, lipsit d e stridene, scutit

u r m d e prost-gust, aceast a p r o a p e i n e x o r a primejdie a spectacolului de revist, bil ferit d e v e n i c e l e r e f r e n e c u I c r a l u l i c u f e r m o a r e l e , d a r i n e v i z i t a t , d i n p c a t e , d c vreo strlucire deosebit. E , acesta, poate, Tin p c a t c a r e i n e d e n s i s t r u c t u r a g e n u lui c u p r i c i n a : u n spectacol de revist n u poate fi, prin definiie, o partitur came ral ; c l c e r e fast, l u x , m o n t a r e " , s a u , c u m spunea u n clasic a l revistei romneti balete, fete, paiete". O r , o e c h i p de n i c i d o u z e c i d c o a m e n i n u p o a t e r s p u n d e a cestor cerine, oriot a r fi aceti d o u z e c i de o a m e n i de d r u i i , orict s-ar d r u i c i . Bcin o n i , a a d a r , i d e e a a u t o r i l o r d c a-1 r e n s u f l e i pe scen p e Z e i l i g o r , r a i s o n n o u r " - u l d i n drama ( c e s-a b u c u r a t c n d v a d e u n m a r e s u c c e s ) Manasse, a l u i B o n c t t i B o m a n , confruntndu-1 c u nite pcate omeneti m a i de grab eterne dect actuale (o f e m e i e face crize d e ficat c n d v e d e c-i m e r g e bine v e c i n e i ; u n u i a i se p u n e de-a c u r m e z i a c n d c criticat etc. etc. ; p e toi i vindec, l a policlinica" l u i , doctorul" Zeilig or c u u n panaceu de proprie invenie : o sering uri a c u risomicin"). Reinem pe interpretul acestui r o l , p e M a n o R i p p c l , d i n vechea g a r d " a teatrului, impecabil profesionist, c a i. d i n a c e e a i g l o r i o a s g e n e r a i e , p e S e i d y G l i i c k . E i p r e d a u f c l i a t i n e r e i i g r a i o a s e i Tricy Abramovici, vedeta" teatrului, ferme ctoare prezen scenic, d a r creia, n per s p e c t i v , c r e d c n u i-or s t r i c a o m a i p a r c i monioas gospodrire a mijloacelor de expre sie artistic. Beinem elegana textelor l u i A u r e l F e l e a i A l e x e M a r c o v i c i , m u z i c a a d e s e a i n s p i r a t a l u i R i c h a r d S t e i n i F l o r e n t i n Delmar i ( c u o s i n g u r . . . g a f : c n d i s o s e s c n i t e m u s a f i r i care-i a d u c f l o r i , c e a dinti g r i j e , c h i a r c u r i s c u l d c a-i l s a , scuzndu-te, o c l i p singuri, s aezi 'florile ntr-o glastr o u a p i n i c i d e c u m s le lepezi pe u n televizor, c u m face gazda d i n tabloul Gafele lui Lic"), m n a sigur a regizorului H a r r y Eliad.

Radu Albala
c u iun p a n a c e u de proprie invenie

..Doctorul"

Zeilig

or vindec

www.cimec.ro

Rentlnire cu Nicuor Constantinescu


Un recent turneu in Bucu reti nl Teatrului de Revist ..Fantasio" din Constana ne-a prilejuit o plcut re ntlnire cu un venerabil realizator i animator al tea trului de revist i al ope retei romneti : Nicuor Constantinescu. Comedia mu zical H o i i d e c e a s o r n i c e ni l-a readus pe Nicuor Con stantinescu n postura dc autor {alturi de Saa Georgescu) i. n acelai timp. de regizor al spectacolului teatrului constnean. Sint, dealtfel, civa ani buni de cind Nicuor Constantinescu nsufleete teatrul de pe malul Mrii Negre, contri buind, cu priceperea i ta lentul su. la afirmarea i consacrarea lui printre cele

mai preuite instituii ale genului in ara noastr, consacrare binemeritat cu cerit i peste hotare. Revenind la turneul de la Bucureti (in sala Teatrului Creang"), se cuvine s Ion subliniem c Hoii dc cea s o r n i c e atac o problem de osebit de actual : aceea a cronofagilor tipuri felu rite de pislogi, pierde-var, incurc-lume, las-m-s-tclas, afltori in treab, mute la arat care, toi, ne fur un timp de via preios. Hoii" lui Nicuor Constan tinescu i Saa Georgcscu nu fur, aadar, propriu-zis, cea sornice, ci, aa cum observ un erou al piesei, ei fur minute i secunde care, la un loc, devin ore-ceasuri. Comedie muzical, Hoii dc ceasornice atrage atenia prin duhul satirei uoare i prin modalitile caracte ristice speciei asupra pe ricolului pe carc-l reprezint cronofagii ntr-o societate n care milioane de oameni se strduiesc. construind s nu iroseasc nici o clip.

Spectacolul lanseaz cteva noi melodii dc muzic uoa r, compuse de Aurel Manocare asigur i condu lache, cerea muzical. Teatrul Fan tasio" dispune de o echip de actori de revist bine sudat. n cadrul acesteia, ca n fiecare spectacol, se impune, prin nota personal i prin profesionalism, cu plul Gelu Manolache-Jean Constantin, devenit de mult popular. Aprecieri pozitive se cuvin i lui Fritz Braun, Rodici Manolache, Marianei Cerconi, lui Dumitru Caramitru i lui Victor Imoeanu. Nu ne putem opri s re petm remarcabilele merite ale regizorului spectacolului, Nicuor Constantinescu. In geniozitate, precizie, experi en i, peste toate acestea, un nentrerupt entuziasm ti neresc dup decenii de activitate caracterizeaz mereu creaiile lui Nicuor Constantinescu.

Stan Vlad

TEATRUL
TEATRUL DE TINERET DIN BRILA

DE

PPUI

DREPTATEA MARII
de Uirgil Teodorescu
Am vzut, n cadrul ciclului dc mani festri Itinerar cultural brilcan J970, p r e m i e r a p e a r Dreptatea mrii de V i r g i l Teodorescu, adaptare d u p o legend chinez. Dreptatea mrii p a r e a n u se fi nscut n u m a i d i n i m p u l s u l , a t t de caracteristic fi

i n e i i p e r s o n a l i l i i p o e t u l u i , d e a s c h i m b a m e r e u d o m e n i u l inspiraiei, de a trece, dezin v o l t , d c l a u n g e n l a a l t u l , i n i c i d i n do rina u n u i simplu exerciiu de virtuozitate. 13a constituie o preocupare veche. Scris, a c u m v r e o apte ani, n p r o z , piesa n u a d a t s a t i s f a c i e e l a n u l u i i p r e t e n i i l o r primei i n c u r s i u n i f c u t e de t e m e r a r u l argonaut" n apele nvolburate ale genului dramatic. i a t u n c i , c u vreo trei a n i n u r m , ideea a fost r e l u a t , p i e s a a f o s t t o p i t i t u r n a t n f o r m e n o i , n l i m b a j u l c a r a c t e r i s t i c i s e d u c tor al poeziei. A l c h i m i a poetului, resursele d e v r a j i de e x p r e s i v i t a t e d i n preaplinul sufletului su, fora i d e z i n v o l t u r a liric au determinat desvrirea acestei m i c i i fluide broderii dramatice. D a c e s z b o v i m a s u p r a m o t i v e l o r de i n s p i r a i e i m p u s e de legenda o r i g i n a r , ele a r p u t e a fi, l a p r i m a vedere, j o c u l bogat de i m a g i n i i d e c u l o r i d i n f o l c l o r u l oriental,

www.cimec.ro

47

Dreptatea m r i i " : n lumea exotic a m p r i i l o r orientale

viziunea metaforic a s u p r a l u m i i , in care realitatea se n g e m n e a z cu v i s u l , iar coti d i a n u l se infiltreaz sensibil, pe n e v z u t e , n fantastic i fabulos. Cercetat mai atent, povestea celor cinei frai care s e opun tira niei m a n d a r i n i l o r i, ou s p r i j i n u l generos, neprecupeit al m r i i , p u n c a p t lcomiei i c r u z i m i i , ticloiei i nedreptii, i-a oferit, de fapt. lui Virgil Teodorescu m o t i v u l prefe rat, decorul su favorit : marea. P a s i u n e bine cunoscut, marea ndeplinete. n aceast oper dedicat copiilor, nu numai funcia de mediu f a m i l i a r poetului, ci i u n a s i m bolic justiiara. Surs de v i a i de e x i sten, de b u c u r i e i de exaltare pentru eroi, marea reprezint u n lca de moarte nemilos pentru rufctori i d u m a n i . Mediul m a r i n prilejuiete a r t i s t u l u i i n aceast m i n i a t u ral p a g i n literar-dramatic desftri poetice. S n t sugerate, c u fastuoas elegan, culorile pe c a r e le m b r a c m a r e a Ia ceasul zorilor s a u al a m u r g u l u i , mirificele m p r i i ale ndincurilor. eu fantasticele lor vieti. Se cnt. cu delicate tonuri, r m u r i l e , florile de cire i de lotus, d a r m a i ales se n a l , cu rar graie i cu patetism reinut, o emoio n a n t od O m u l u i , d e m n i t i i i cinstei, c u r a j u l u i de a n f r u n t a rul i nedreptatea. I n l u m e a pestri, exotic, colorat a m p r i i l o r orientale, p o p u l a t de mscrici i c l i , de florrese i s a l t i m b a n c i , de mnctori de flcri i pescari fabuloi, rezonanele actuale, morala piesei p r i m cerin n .spectacolul pentru copii . ncrederea n puterea u n i r i i , n geniul u n u i popor, care n u m a i unit i poate f u r i destinul i rea 48

liza m i n u n i , acioneaz, prin inspiratul con dei a l lui Virgil Teodorescu, ca un fecund e x e m p l u creator. P p u a r i i din B r i l a a u fost cei d i n i i care a u receptat sentimentul poetic i patriotic elevat al textului. E i au trecut la montarea l u i cu d o r i n a ferm de a realiza un spec tacol c a p a b i l s acioneze a s u p r a p u b l i c u l u i c u acelai carat de for liric mobilizatoare. Preocupai de acurateea transcrierii aciunii i de nelegerea ct m a i clar a m e s a j u l u i , realizatorii au r e n u n a t , ins, la o s e a m de sugestii p r i v i n d v i z i u n e a simbolic-metafonc fabulos colorat a l u m i i piesei. S u p r i m a r e a primelor d o u scene i a altor fragmente, eliminarea total sau c o m p r i m a r e a unor per sonaje au v d u v i t imaginea scenic dc far m e c u l c o m p l e x a l t e x t u l u i , a u srcit aci u n e a dc unele a r g u m e n t e poetice i d r a m a tice aduse de autor n s p r i j i n u l nelegerii m a i subtile a ideii. R e g i z o r u l T r o i a n GhiescuGiurea a dezvoltat epic a c i u n e a , m a r e n d c o n f r u n t r i l e dintre personaje, d a r a trecut pe p l a n secund e x u b e r a n a de i m a g i n i , ten tele fantasticului. D a r n n l n u i r e a deco r u r i l o r i a m i c r i l o r exist o gradaie b i n e ghidat, l u p t a dintre m a n d a r i n i i cei c i n c i frai se desfoar eu un crescendo bine dozat, momentele de tensiune nereuitele clilor p r e c u m i unele scene de virtuo zitate p p u r e a s c dau e c h i l i b r u n t r e g u l u i , c h i a r i n aceast v i z i u n e regizoral s i m p l i ficat. Scenografia l u i M i r c c a Nicolau folosete s t i lizarea pe m o t i v e chinezeti binecunoscute : p a r a v a n e pictate c u r a m u r i de cire, stampe suspendate c u siluete de pagode, co)ibe de stuf c u acoperiul caracteristic etc. ; proiec tate pe f u n d a l u r i dc l u m i n frumos colorate n a l b a s t r u , rou, portocaliu, ele confer spectacolului f r u m u s e e i putere de seducie. D i n t r e p p u i l e realizate n stilul W a y a n g , cteva snt deosebit de izbutite : m a n d a r i n u l burtos cu flci uriae, s f e t n i c u l cocoat, c u b a r b a c a u n fir de a neagr, m s c r i c i u l , foarte e x p r e s i v n forma sa usciv-mefistofelic, c u c h e l i a n s e m n a t eu m o rou i n v l u i t ntr-o misterioas pelerin neagr. D i n pcate, m a i p u i n sugestivi a u fost cei c i n c i frai, att de a s e m n t o r i n t r e ei i totui cu nsuiri s u p r a n a t u r a l e a t t de deo sebite. F u n c i o n a l i u t i l m i s-a p r u t co m e n t a r i u l m u z i c a l a l l u i R o m e o C h e l a r u . Cea mai i m p o r t a n t c o n t r i b u i e o a d u c n spec tacol m n u i t o r i i . Civa dintre ei : George Cruia (.Mandarinul), M a r i u s E x a r h u (Msc r i c i u l ) , I o n Stanciu (Sfetnicul), E v a P a v e l (Feng), Ghenricte Gruia (Mama), Ioana Encuu (Sen) creeaz, p r i n m n u i r c , p r i n ex presivitatea glasurilor, p r i n sinceritatea in terpretrii, a d e v r a t e personaje.

www.cimec.ro

TREI CSUE l TREI DRUMURI


de Titel Cons.*anNnescti
echipa speotaool pentru precolari, realizai c u cteva Juni n u r m , Trei csue i trei drumuri. P e u n text m a i p u i n b o g a t n t r i m i t e r i i s u g e s t i i p o e tice, l i n e a r i o b i n u i t , s p r i j i n i t n s t o t p e o nobil idee patriolic-educaliv, regizoarea Murir Teodorii, mpreun cu a r b i t e c t u l - e f al oraului Brila, Crian Popescu (contami nat, c a scenograf, de pasiunea artei p p u reti), a u realizat u n spectacol admirabil, folosind cele m a i simple mijloace proprii t e a t r u l u i d e animaie. C u c t e v a b e t e i c a r toane colorate, c u cteva sugestii d e p p u i p l a t e , f a n t e z i a i v i r t u o z i t a t e a a r t i t i l o r b r i leni a u produs o reprezentaie ppureasc de referin. Povestea naiv i s i m p l a m e z i n u l u i f a m i l i e i , c a r e se n c u m e t s str b a t t o a t t a r a : D e l t a i l i t o r a l u l , cimpiilc i m u n i i , d e p i n d , a s t f e l , l i m i t e l e c u n o a t e rii f r a i l o r si m a i m a r i , a l e c r o r d r u m u r i n-au d u s d e c t p n l a o v i t r i n c u o c o l a t i p n l a o v i t r i n c u j u c r i i , a f o s t i l u s t r a t scenic c u bun-gust, m s u r i rigoare profe sional. O tripl lecie d c patriotism, de fru m u s e e i d e p o e z i e , i n u t d e u n erou' c u totul original u n c a p rotund d c car t o n c a r e a l u n e c p e o s f o a r , printre c m p i i cu belug de grine, c e danseaz n soare ( m u l t e bete a u r i i proiectate pe u n orizont do lumin portocalie) ; printre blocuri i m a c a r a l e (ingenioase siluete d i n stinghii co lorate), printre f a n t a s t i c e a n i m a l e i p s r i (cupe de carton c u c i o c u r i roii d i n sticl). Mi-a p l c u t m u l t i m - a e m o i o n a t aceast montare, c o m p u s fr pretenii d e inovaie epatant, c u m i n i m u m de mijloace accesi bile, o m o n t a r e fcut n u m a i d i n dragoste i d i n p a s i u n e romantic, pentru cultivarea u n o r f r u m o a s e s e n t i m e n t e . T o t u l , aici, e nc n t t o r , dei n u se b a z e a z p e c o m p l i c a t e c o n s t r u c i i m e c a n i c e sa\i p e d e s v r i r i t e h n i c e spectaculoase. Reprezentaia triete prin v i b r a i a v i e , p r i n f a n t e z i a i s i n c e r i t a t e a g h i dului realizatorilor. Aflat n preajma srbtoririi celor 25 dc ani de existen, T e a t r u l de tineret d i n Br ila merit d i n plin felicitri pentru modul cum n e l e g e s-i f a c d a t o r i a a r t i s t i c i pedagogic. A t r a g e r e a u n o r colaboratori de osebit d e v a l o r o i scriitori, m u z i c i e n i , a r titi plastici ; l a n s a r e a u n o r texte de n a l t inut literar-eduoativ ; p t r u n d e r e a n m a s a tinerilor spectatori, prin organizarea unor multiple aciuni educative de rezonant ; activitatea constant a c l u b u l u i Orc de v a

Dup premiera Dreptatea mrii, ppuarilor brileni a p r e z e n t a t un

c a n " , n care snt realizate, periodic, intlniri ale spectatorilor cu creatorii, mese r o tunde pe diferite p r o b l e m e dc creaie ; cola borarea fructuoas a teatrului c u cadrele didactice d i n ora, pentru stimularea ncli naiilor literare spre dramaturgie i art ale copiilor i, m a i ales, calitatea plastic artistic, nivelul superior al spectacolelor toate a c e s t e a n e f a c s p r i v i m c u m u l t a t e n i e a c t i v i t a t e a a c e s t u i c o l e c t i v , s-i p r e z e n t m , aa c u m o facem a c u m , incontesta bilele merite.

Valeria Ducea

TEATRUL DE PPUI DIN CRAIOVA

PACALA N SATUL LUI


de AL Slrueanu dup Ion Slavici
spectacol propus de nou, pentru acest s u b i e c t d e m a r e t r a d i i e f o l c l o r i c i c u l t t r a n s f e r a c t o r i l o r c a l i t i l e i a t r i b u t e l e p puii. Mascai i c o s t u m a i n personajelesinibol d i n ntmplrilc c u Pcal, ei a u s u pleea intraductibil a ppuii animate ; umo rul suculent, glgitor, e x p r i m a t c a n commedia dell'arte, marcheaz caracterul popular ell r e p r e z e n t a i e i . Este meritul incontestabil al regizorului Horia Davidescu d e a-i fi g i n d i t s p e c t a c o l u l c u s i m p l i t a t e stilistic, u r m r i n d episoadele att de cunoscute a l e nz d r v n i i l o r l u i Pcal c u tactul htru a l po v e s t i t o r u l u i p o p u l a r . S p e c t a c o l u l e r e u i t i sub raportul reconstituirii spiritualitii satu l u i ; peste ntreaga desfurare plutete, n adevr, o atmosfer d i n Dnil Prepeleac, ceea c e este e x c e l e n t ; n t m p l r i l e fiind oa r e c u m d i n aceeai f a m i l i e , sugestiile d e efect artistic n u p o t dect s ntreasc, n c o d a t , c o n v i n g e r e a c se asist l a u n specta col de acuratee folcloric. I n tabra n a i v i l o r " , p e r s o n a j e l e P o p a i P r i m a r u l , P r e o t e a s a i P r i m r i a n f i e a z m t i p e c a r e i r o n i a |M>pular le-a i n v e s t i t c u o s o l i d c o n s i s t e n caracterologic. Actorii Costache Ionescu, Vscvolod Vrabie, E l e n a Stamate, Alexandra Davidescu dovedesc nsuirile actorului de Noua formul de

ppuarii craioveni

www.cimec.ro

49

proz ntr-un joc dinamic, p e r m a n e n t conI r o l a t d e g r i j a c a r a c t e r i z r i i p r i n g e s t i n u a n vocal. Mireea S u r d u , n Pcal, se re marc prin disimulata prezen a eroului, accentul satiric obinndu-se din plin. Remarcabilul scenograf pentru scena mic Eustaiu Gregorian a tradus plastic, n decor in mti, universul anecdotelor. Ironia, i n c l i i p n r i i c a d r e , s p i r i t u a l i z e a z sugerat i e a s p a i u l d e j o c , i n t c g r i n d a c t o r i i n l u mea povetii fr vrst.

PRINESA MAJOLENKA
de Jiin Romanousky
T r i b u t a r m e t o d e i d e a scoate efecte iro nice s a u satirice din coruperea schemelor c l a s i c e de b a s m , i n t r o d u c n d e l e m e n t e i a l u zii c o n t e m p o r a n e , acest text d i n literatura c e h p e n t r u t e a t r u l d c p p u i g s e t e i l a micii notri spectatori ntreaga audien. Dac I r k a D o l e c c k , b u c t a r u l , o iubete pe prin esa M a j o l c n k a , fata regelui Butoia, dac V r j i t o a r e a i V r j i t o r u l s n t , p r i n f a p t e , m a i mult sau mai puin agreabili, importante nu-s a t t p e r i p e i i l e , c u n o s c u t e d e a i u r e a n n variante, ci umorul obinut prin micarea eroilor d e p o v e s t e ntr-o l u m e f a m i l i a r copi ilor. Vrjitoriile snt parodice, fraternizrile cu sala, copleitoare pentru a m b i i parteneri. R e g i a l u i H o r i a D a v i d e s c u i s c e n o g r a f i a l u i Eustaiu Gregorian a u conlucrat la armo nizarea u n u i spectacol de u m o r s i m p l u , ac c e s i b i l . A fost i m e r i t u l c e l o r doi p r e z e n t a t o r i , L i d i a C r e u i M i h a i B r u m - U z e a n u , d e . P c a l n s a t u l l u i " : n d e c o r i mti, universul anecdotelor n

a c r e a i m p r e s i a de j o c , de a citiga copiii, prin confidene mgulitoare i antrenante. 0 prezen d e calitate excepional : costu mul i m a s c a Vrjitorului (Mireea Surduvoce ; R o d i c a Dimitreseu-personaj). I n genere, plastica mtilor exprim grotescul ilar, l a n e g a t i v i " (deosebit d e s i m p a t i c i p r i n trata m e n t u l l i t e r a r a l p e r s i f l r i i ! ) , i s u a v u l , I a cuplul de ndrgostii (cam schematic, totui, n expresie i n f a n t i l ) . A d r i a n a Stamate, D a n Dumitrescu, Alexandra Davidescu, Vscvolod Vrabie, Rodica Tudoroiu, Ivona Rudcnnu, animatori i a c t o r i , d a u p e r s o n a l i t a t e u n u i spectacol viu, n oare ironia i lirismul educ, la micii spectatori, plcerea magicu lui j o c .

lonu Niculescu

OASPEI D E P E S T E
TEATRUL DRAK" DIN HRADEC K RALOVE - R. S. C E H O S L O V A C
AJII v z u t prunul spectacol al Teatrului ..Drak" n vara lui 1974, l a Chrudim, cu prilejul Festivalului internaional al marion e t i t i l o r . Intr-o s a l m a r e i n e p r i e t e n o a s , c o c o a i p e m e s e i p e b n c i improvizate, peste o m i e d e o a m e n i , v e n i i d i n toate col u r i l e l u m i i , p r i v e a m a t e n i Ja m i r a c o l u l c e se n f i r i p a s u b o c h i i n o t r i : d o i i n t e r p r e i animatori mnuiau, vorbeau, cntau, jucau

HOTARE

i d a n s a u i n c t e v a z e c i d e r o l u r i : e r a s p e c tacolul Eulenspiegel, pe un text dc Jiri Bartck. Cei doi interprei poart costume d c epoc, iar spectacolul reconstituie jocul artitilor de bilei d e a l t d a t . D e c o r u l este a l c t u i t din reliefuri de lemn inspirate din sculptura gotic, iar ppuile, pe tij, simplu arti c u l a t e , a u c h i p u r i b r u t a l e i g r o t e t i . M n u i lorii a n i m marionetele la v e d e r e " , demonStTnd s i m p l i t a t e a , d a r i d i f i c u l t i l e alc tuirii unei micri, mpletirea perfect a gestului cu vorba. Totul este d e c o n s p i r a t : artitii n u m a i fac u n secret d i n a r t a lor,

50

www.cimec.ro

Matej

Kopccky

Vcra

Ricarova

nsufleind Eulenspiegcl"

marionetele

spectacolul

iar paravanul, podul scenei, au disprut. Cnd un fir m a i ncpnat se ncurc, i n n u i t o a r e a V e r a R i c a r o v a face u n s e m n de bcuz, z m b i n d u o r , a p o i d e s c u r c f i r u l i s p e c t a c o l u l c o n t i n u . V o c i l e s u n p e r f e c t i aparin p e r s o n a j e l o r , dei f i e c a r e j o a c zeci de r o l u r i . R i t m u l e s t e v i u , n e o b o s i t , i a r g r u p a r e a p e r s o n a j e l o r d o v e d e t e a t e n t i r b dtoare cutare. i, totui, nota d c cald li rism pe care o degaj acest spectacol devine pecetea ntregii sale p r o d u c i i artistice. Dei stilul este u n i t a r , spectacolele n u se a s e a m n . . M o d a l i t a t e a d e c o n s p i r r i i este a l t a , d c fiecare d a t , n f u n c i e de p i e s , de a u tor, d e a t m o s f e r a f i e c r u i t e x t . A s t f e l , n t r e g decorul spectacolului Cenureasa este a l c tuit din mobil g r e a , de e p o c , principala pies fiind un dulnp-bufcl, n fundal, ale c r u i u i s e d e s c h i d , se s c o t , s e n l o c u i e s c , devenind spaii de joc neateptate, d a r func ionale. Ppua este inut la vedere", m i n u i t n faa spectatorilor, n t i m p ce pe chipul artistului poi citi sentimentele eroi lor, a l t u r i d e m a s c a i m o b i l a marionetei. Pentru a sublinia o idee, pentru a sugera o stare e m o i o n a l , orice mijloace snt bine v e n i t e . S c e n a b a l u l u i , Ja c u r t e , este r e d a t prin umbrele ce apar pe g e a m u r i le mate ale d u l a p u l u i , p o r u m b e i i se n v r t molcom pe s c h e l e t u l u n u i g r a m o f o n t r a n s f o r m a t , iar c r a i n i c u l r e g e l u i este o j u c r i e m e c a n i c , ce i m p r i m personajului m i c r i stereotipe. D a r l i r i s m u l e s t e p r e z e n t i a i c i .

de l a perfecta m b i n a r e a gestului interpre tului cu cel a l ppuii, la verva glgioas a artitilor de blci", care joac a l t u r i de marionetele lor, totul v i n e s d e a unitate do s t i l s p e c t a c o l u l u i . p I n s p e c t a c o l u l Cum se cnt la orice, puile a u d i s p r u t c u totul. I n cele cteva s c e n e d i n c a r e este c o m p u s s p e c t a c o l u l , s i n gurele p p u i " snt d o u panglici n n o d a t e , care sugereaz, ntr-o convenie arbitrar, dou mute. n schimb, toate o b i e c t e l e s e a n i m , cnt, u m b l , vorbesc. U n pian, dat afar de la cinematograf odat c u apariia f i l m u l u i s o n o r , o p o r n e t e p e s t r z i i i ctig simpatia agenilor de circulaie. Inter preii a u v e r v , c n t la c e l e m a i n s t r u n i c e instrumente, b a t n tobe i n a l t e obiecte care pot produce zgomote, cnt, danseaz, improvizeaz. format Directorul teatrului, .Ian Dvorak, l a a s p r a i p r e s t i g i o a s a c o a l a l u i Josef S k u p a , i m p r i m bun-gust i d i s c i p l i n ntre g u l u i teatru, i a r regizorul Josef K r o f t a , oare semneaz toate spectacolele, asigur unitate de stil ntr-o risip de fantezie a p r o a p e d e r u t a n t . I n t e r p r e i <va M a t e j K o p e c k y ( d e s c e n d e n t u l celei m a i v e c h i dinastii de ppuari cehi), Vera Ricarova. Libuse Bogostova, J a n Pilur, Zdenek Rihn, Jiri Vysohlid, Mirka Kostrabova, Jana Cernikova, Jindra Zidlicka, Vladimir Marek i m u l i ali marionetiti de foarte b u n profesionalitnte i m a n i f e s t fantezia creatoare, pus n slujba ntregului colectiv. Cunoscut ntr-o s c r i e de ri, n care a efectuat turnee. T e a t r u l D r a k " din Jlradoe K r a J o v e i-a c t i g a t s t i m a i s i m patia publicului romnesc.

Acest gust pentru reconstituirea atmosfe rei d e e p o c se p o a t e v e d e a c e l m a i b i n e n s p e c t a c o l u l Cum s-a nsurat Petruha, c co m e d i e eu p p u i d u p v e c h i m o t i v e ruseti de t e a t r u d e b l c i " . D e l a i n t r a r e a n s a l a interpreilor, la modul n oare solicit, cu f a r f u r i a , c t e u n b n u f i e c r u i s p e c t a twww.cimec.ro or ;

Mihai Crian

d a n ) l a C a m e l i a A g a p e (Dudul lui Traian de V i c t o r I o n P o p a ) . I n r o l u r i episodice, M a r i e t t a L u c a a a p r u t i pe g e n e r i c u l u n o r filme. M a r i e l t a L u c a a s t r b t u t , n aceti a n i , d r u m u l s p i n o s de l a d e b u t l a m a t u r i t a t e artistic. A z i , ea este o actri format, c u u n r e m a r c a b i l t e m p e r a m e n t scenic. Creaiile sale m b i n t a l e n t u l n a t i v i e l a b o r a r e a p r o fund, luciditatea, inteligena si exaltarea romantic. Apariie i r a d i a n t , ea i n t r n c a t e g o r i a a c e l o r a c t o r i a i cror o c h i rspndosc p e scen l u m i n a s u f l e t u l u i . S u r p r i n z t o r , dei d i s p u n e de u n l a r g r e g i s t r u i n t e r p r e t a t i v v e r i f i c a t n d r a m i n c o m e d i e , i n piese clasice i c o n t e m p o r a n e n p a l m a r e s u l e i n u gsim, d e o c a m d a t , m a r e a creaie. M-am ntlnit c u S h a k e s p c a r e d o a r i n a n u l t r e i de I n s t i t u t , pe v r e m e a cnd p r o f e s o r u l m e u , m a e s t r u l R a d u B e l i g a n , mi-a ofe r i t p r i l e j u l r m a s , d i n pcate, u n i c de a s t u d i a o t r a g e d i e , Richard al lll-lca. Am l u c r a t m a i n t i r o l u l lady-ei A n n e , a p o i c e l a l lady-ei M a r g a r c t . D u p a p r o a p e 14 u n i de t e a t r u , r e v i n , n sfirit, l a u n t e x t shakespeareean ; de d a t a aceasta, e v o r b a de o c o m e d i e , a n a d i n t r e cele m a i p o p u l a r e i m a i c u n o s c u t e , Nevestele vesele din Windsor. V o i j u c a d o a m n a F o r d . S n t de-a d r e p t u l fascinat dc r o l , de viaa att de bogat, de colorat i d e p l i n de s u r p r i z e p e care o conine. R e l a i a special d i n t r e cele dou p e r s o n a j e f e m i n i n e , d o a m n a F o r d i d o a m n a Page, i c l o c o t i t o r u l l o r d u e t , n u snt uor de r e a l i z a t : nevestele ou p r i c i n a , f i e c a r e , n p a r t e , vesel, alctuiesc u n p e r s o n a j co m u n , u n i t a r . D e o s e b i r i l e d i n t r e ele t r e b u i e f i x a t e c u d e x t e r i t a t e , sugestiv marcate ; i m p o r t a n t este, ns, aciunea l o r ' c o m u n . T o a t e farsele snt p u s e l a cale m p r e u n , ele se completeaz r e c i p r o c p n i n meditaie, c a d n aceeai c a p c a n i d u c g l u m a p n n p r a g u l tristeii. N u p o t n m gndesc l a r o l u l m e u f r s in s e a m a de p r i e t e n a m e a , d o a m n a Page, S a n d a M r i a D a n d u . N u tiu c u m v a f i s p e c t a c o l u l i ct sa tisfacie v o m a v e a d e p e u r m a muncii n o a s t r e ; d a r , n s i n e , m u n c i l a acest r o l i l a acest spectacol n s e a m n o b u c u r i e . R e c u nosc c i acest i n t e r v i u m stimuleaz ; p e n t r u o r i c e a c t o r , f a p t u l c r e v i s t a noastr de s p e c i a l i t a t e se intereseaz de l u c r u l a s u p r a r o l u l u i e o c o n f i r m a r e i o ncurajare. Cine a fcut, f i e i s u m a r , c u n o t i n e u scena i a asistat l a naterea u n u i spectacol tie c a r t a a c t o r u l u i n u este n u m a i inspiraie i t a l e n t , c i n p r i m u l r n d o m u n c i s t o v i t o a r e , o l u p t crncen o u m a t e r i a i s e m n i ficaiile r o l u l u i , i c fiecare d i n t r e n o i i-o d u c e l a b u n sfrit, d u p p u t e r i l e i t a l e n t u l su. I n i i a t i v a T e a t r u l u i I o n Vasilescu de a i n c l u d e n r e p e r t o r i u o c o m e d i e de Shake speare este u n b u n p r i l e j p e n t r u t r u p a tea t r u l u i n o s t r u de a-i m s u r a p u t e r i l e cu u n t e x t clasic, cu o oper-studiu."

VIITORUL ROL

M A R I E T T A

L U C A

M a r i e t t a L u c a i-a fcut u c e n i c i a , n c e i p a t r u a n i dc I n s t i t u t , s u b nepreuita n d r u mare a maestrului-profesor R a d u Beligan. R e p a r t i z a t I a G a l a i , n 1 9 6 2 , debuteaz cu L i s e t t e d i n Jocul dragostei i-al ntmplrii dc M a r i v a u x . J o a c , a p o i , I u l i a G i u l i d i n Umbra de var, F l o r a d i n Oameni care tac de A l . V o i t u l , G a l i n a d i n Buctreasa lui S o f r o n o v . D u p p r i m a s t a g i u n e , se t r a n s fer l a T e a t r u l d e S t a t d i n Ploieti, u n d e interpreteaz m a i c u s e a m r o l u r i d i n r e p e r t o r i u l romnesc : A l t a G r a l l a (Act veneian de C a m i l P e t r e s c u ) , A n e a - E m a (Fii cuminte, Cristofor !), A d e l a Cosmbescu (Sfintul Mitic Blajinu) de A u r e l B a r a n g a .a. D i n a n u l 1907, n t i l n i m n u m e l e M a r i e t t e i L u c a pe a f i ele T e a t r u l u i I o n V a s i l c s c u " . I n s c u r t t i m p , ea s-a i m p u s p u b l i c u l u i buouretean prin p a r t i t u r i d i f i c i l e i d i v e r s e , de Ia Clitemn e s t r a (Mutele de Sartre) l a A g l a e (Fetele Didinei d e V i c t o r E f t i m i u ) i P a t r o a n a (Mi tic Popescu de C a m i l Petrescu) ; d e l a L a d y S n e e r w e l (coala brfelilor de Sheri-

52

www.cimec.ro

Bernard Sliaw ; Lcust Vod (Sinziana i Pepelea de A l e c s a n d r i ) ; A n d r e i (Passacaglia de T i t u s Popovici) ; dublul rol eful-Gorc (eful sectorului suflete de Al. Mirodan) ; M i t i c P o p e s c u d i n p i e s a c u acelai titlu a lui C a m i l Petrescu ; dubla ipostaz a lui F i l i p p o (Cstorie prin concurs de G o l d o n i ) ; F l e m m i n g (Institutorii d c O tio E r n s t ) ; I n g i nerul N e g u l i c i (Cu cine m bat dc Aurel care lac d e A l . V o i S t o r i n ) ; M i h a i (Oameni tin) ; D a n i e l (Capcan pentru un om singur de B o b e r t T h o m a s ) ; t e f a n M a r e (Secunda 58 d e D o r e l D o r i a n ) ; F r e n i u (Ferestre des chise de Paul Everac) ; Junele-prim (ase personaje n cutarea unui autor de Pirana d e l l o ) . I n c e p n d c u N i k a l o e d i n Siciliana, j u c a t n m a i toate piesele l u i A u r e l B a r a n g a . D e civa ani, D i n u Cezar face parte, din n o u , dintr-o t r u p b u c u r e t e a n , a c e e a a T e a trului I o n V a s i l e s c u " . Trecnd dezinvolt de la secia de p r o z l a c e a de r e v i s t , exploabrio o experien profesional tndu-i c u a t t de d i v e r s , e l i n g d u i e a f i , i a r i , june-prim, dar abordeaz i c o m p o z i i i de vrst ; a p a r e n Prof. B t r n e a n u (0 fat imposibil de V i r g i l S t o e n c s c u ) , L o r d Craptree (coala brfelilor de Sberidan), d via u n u i personaj c a r e i s c h i m b mereu atributele n Dudul lui Tririan d e V . I . P o p a , c n t i d a n s e a z n m o n t r i d e r e v i s t i c o n c e r t e s p e c t a c o l (De la Bach la Tom Jones). D u p ce a f c u t i i-a f c u t do v a d a acestei polivalene necesare", orice ac tor a r e nostalgia marelui repertoriu. Dinu C e z a r 6e n t o a r c e , c u modestie, la Shakespeare, pregtind rolul George Page n Ne vestele vesele din Windsor : Ca valoare absolut. nluntrul universului Shakespeare, r o l u l l u i P a g e este, p e n t r u m i n e , u n regres, dac inem seama c a m jucat Feste din A 12-a noapte, personaj de c u totul alt factur. M b u c u r , totui, c, d u p cincispre zece a n i , m aflu i a r i n contact c u s u b stana aceasta miraculoas, regeneratoare, care este t e a t r u l s h a k e s p e a r e e a n . I n genere, n c a r i e r a sa, actorul se ntlnete destul de rar, p r e a rar, cu marele W i l l ; consider c prilejul e bun oricum, fie c se n u m e t e B u f o n u l , f i e c s e n u m e t e P a g e . In antitez cu prietenul su, F o r d , Page e un o m linitii. I n orice condiii deci, i c n d t r e b u r i l e p e r s o n a l e i se n c u r c Page i v e d e de n e g u s t o r i e ; i, p e n t r u c a f a c e r i l e p r o s p e r , p e t r e c e i c h e f u i e t e nestingherit. E x c l u d e posibilitatea c a r p u t e a s i se n l m p l e ceva neplcut. I n consecin, refuz s a c c e p t e i d e e a c n e v a s t a l n e a l ; i asta, n u d i n o r g o l i u , c i dintr-un s o i de c r e d i n c l u i n u i se p o a t e n t m p l a a a c e v a . M simt onorat de prezenta n spectacol a maestrului A l . Giugaru, cu care a m mai c o l a b o r a t . D e a s e m e n e a , este i m p o r t a n t p e n tru mine, c a experien profesional, prima conlucrare c u regizorul Ion Cojar, cunoscut pentru seriozitatea c u care disec parti turile i p e n t r u rigoarea nscenrilor sole".

VIITORUL ROL
DINU C E Z A R
Elev al maestrului Marcel Anghelesou, Dinu Cezar se n u m r printre puinii absol veni ai I . A . T . C . repartizai direct n colec tivul u n u i teatru bucurelean T e a t r u l Giuleti , u n d e a d e b u t a t , n 1 9 5 4 , c u r o l u l Ncznamov din Vinovai fr vin dc O s t r o v s k i . C a r i e r a l u i , n c e p u t a t t de p r o m i t o r , n u s-a d e s f u r a t , n s , l i n i u n i f o r m : a f o s t j u n e - p r i m i c a p d e a f i , a avut perioade de eclips, a cunoscut condiia actorului obligat s s e a d a p t e z e climatului specific din diferite teatre de provincie. A jucat l a Naionalul timiorean, la Teatrul din A r a d i l a c e l d i n T g . M u r e . i-a p u s t a l e n t u l Ja n c e r c a r e n d r a m i c o m e d i e , b a c h i a r i n o p e r e t i n t e a t r u l d e r e v i s t . Cele a p r o a p e o s u t de r o l u r i c a r e alctuiesc fia l u i de creaie r e p r e z i n t , t o c m a i prin aparent s u r p r i n z t o a r e l e a l t u r r i de titluri, un interesant material de investigaie n ce privete drumul n teatru" al unui actor d o t a t , h a r n i c i a m b i i o s , de-a l u n g u l a d o u decenii din istoria recent a scenelor noastre. Coexist aci capodopere, oneste piese m e d i i care s n t p i n e a zilnic a actorului, titluri din repertoriul comercial... Spicuim, spre e x e m p l i f i c a r e : F i g a r o (Brbierul din Sevilla de B e a u m a r c h a i s ) ; C a l i n d a t u l (D-ale carna valului de C a r a g i a l e ) ; P a u l C u n i n g b a m (Dac tilografii d e S c h i s g a l ) ; N a p o l e o n (Omul desti nului) i V a l e n t i n (Nu se tie niciodat) de

www.cimec.ro

Mria Marin

Sc practicii i dule nismul culturii din

vntur teatrale lume, de i i, fir

pe din semee

meleagurile Europa i fu (conistoria puin, nici blu ori s din colile, ele, spaiul culoarea condiie, s la br Predica din Multor de pe recunoa Lu cobzarii", drgla : 30 ..Salutri de 1620 ani Ijutarat iar n trupul frnge toare ce de logi pic cheie este, dat nu, de de comedie drept de Ric Mria, rochie ei) apoi n Vcnturiano camerista lung i aderent neagr, ritmuri ce fost .a.m.d.. Oliviei, (la se ispiti De partea mereu quasi un ntregul n nu ne fi ? i pro de lim ziua afirmnd a folosi dinainte tea intro in dintre Laert, de De vd acord, s m dac a lupt, am do i ca i critici ntre genari, fantezie de jur rtndul agers" ghit pastile plastic i pe vrst de 33 lor, (copiii de Dar s ageamiii superbe la fost n cum ptruns chiar adic elgii mi i-ai acum eles cc dine nainte persoana ca scade c se c a la un s in s-a i cind in acest Europa, mediile etc. aa arama cine i nu Ai se uitat nu ci la cruia din lirzia kendo a moment ajung sub inverlesc iar interanjabil, anacro : mai dc pe

ignoran, Adic cu nu de poate cu chiar curentele cu n artele i timp, i i att praf i

con l a m i n a r e a

Interferene
FLOR1AN P O T R A

taminatio). cronologia, ct gii ce fie alte o sc un avangardei epoc presrat epoci, dat

conteaz regizorale, trebuie elemente

ndeprtate, ntre

stilurile,

amestec oricnd

ordinea devine ca i, local. pare-se treac" public bie. torul i De

Abua bua, culturalistule!

bineneles, Cu : o singur talme-balmeul rampa, s i s gdile

exemplu. ntr-un

protestant

Courage, melancolic. text tem, taru, ca din de. ru ilustrat Muntele la !'' ntr-o a A

intoneaz, s Barbu i de de Alb sunt fel muzical

modificat, Eu ntr-un Rzboiul Barbu starostele

eventual gidiardice, cam Ha-Ha judeci pe mai o du!, ? fa, n avem atitu ndeprta, mine ii pentru pentru Renatere

studeneti

boogie-woogie. ndat a de dar s fie ! fr

anglo-saxon ripostat, dat tiu nimic profund de s-a a

Dessau

considerat ediie, tot clujean, sau ? de cnfood mu cnt) Orsino. Tnase faimos cintec re un a se de : ca ve cupaii, iar timp elisabese Pe shakespeareene noapte ce dorin dorim. be on" a de nu noi, : Abua. fond i i la i fel mai ce-i unde de ducele Mria puin drept, apare vocal dispar, etajul jos, de vduva ca. pardon, iubirii, tlie (De-i fapt, ce locul music play operetistic, spectacol de oare, scama, Toate energice gresul teatru pezi, cnd dreptul orice de trale ducerea scena prinul tehnicii numit zis, dar cumentez, nu teoretic, cineva regiei mijloc, scopul mi-a

shakespearoatunci, : tratat

eti,' n-ai

vodevilistic,

comediei dousprezecea (de

discutm.

consecven operet aa, noi,

culturalist !

Ce dorii iertai-m, fapt tec of zica scandat este cu de frenul dun, se ivesc, tan, lungi Viola i al llanna sel", pentru umplut un ?), If Iove,

faimosului

bolnav

temperatura tmduiete, murit. Alturi par trei oameni aclam a fragezilor canonic de ca de ani), s 10

hran

aceste contribuii artei mi-au

spectacolului pn de scuzat eficienei legitimat Hamlet, final i

Dezolant. s nu i desuei,

de prea sau de i

mine, btrni patru teatru, septua

leagn,

abua...

semicentenari

asemenea ivesc sus, precum

debordanta regizori (adic care, nu ani), zeci in la par teenn de sceno-

ncrucieaz

ntr-un duelului danez japoneze kendo. lsai-m s

minute. ca ei un husar",

personajele Olivia

matusalemici

teribililor gol

Victoria

stomacul

Glavari. Malvolio

gerovital coregrafic.

54

www.cimec.ro

CRONICA PLASTIC

A r t a n industrie
Pentru organizarea aciunii Arta In industrie", Uniunea Artitilor Plastici a cola borai cu : Comitetul municipal Bucureti al P.C.R., Comitetul de partid al judeului Bacu, Combinatul de celuloz i hrtie Letea"-Bacu, Comitetul de partid >al ntre prinderii de maini grele-Bucureli, Comitetul de partid al sectorului 5 Bucureti, Filiala Uniunii Artitilor Plastici-Bacu. Tabra de creaie ntreprinderea de maini grele-Bucureli, 1975. Participani : Napoleon Zamfir, Alexandru Andrei, Dumitru Pelric, Victor Fnodorov, liadu Stoica, Polirib Constantin, Alexandru Dan loncscu. Tabra de creaie Letea"-Bacu, 1975. Participani : Tilus Mocanu, Napoleon Zamfir, Ileana Micodin, Alma Itusescu. Alexandru Andrei, Radu Stoica, Mihai Mnescu. Eugen Palade, Aurel Bulacu, Victor Feodorov, Ion Panaitescu, George Leolea, Dumitru Petric, Constantin Berdil, llie Boca. d u s t r i a l i n u - i p u t e a propune intervenia nsui titlul acestei m a r i expoziii, deschis s a e s t e t i c f r a-i f i a p r o p i a t , f r a fi la G a l e r i a N o u " ' , c o n f r u n t d o u c o n c e p t e , adoptat i p r a c t i c a t limbajele i stilurile dou domenii ale realitii contemporane : amintite m a i sus. M a i mult, chiar : n condi l u m e a a c i u n i i i l u m e a e x p r e s i e i TEH iile i n care a c t u l de p e r c e p e r e strict v i z u a l N I C A i E S T E T I C A . al celui aflat n producie secondeaz atenia Ceea c e se r e m a r c , i n p r i m u l r n d , n sa, concentrat asupra obiectului muncii, expoziie e s t e atitudinea artistului fa de faptele estetice, posibile ntr-o b a l de u z i n , f l u x u l t e h n o l o g i c i d e p r o d u s u l s u : p i e s a nu pot fi doct c o m b i n r i ale componentelor industrial uria rotor d e t u r b i n s a u elementare culoare, suprafa, linie, vo minuscul component a unei mainrii lum. nu este p r i v i t c a u n obiect necunoscut s a u C a l e c e , a l t d a t , i n e x p o z i i i i n e x p e r i ntmpltor gsit. C a d r u l i p r o d u s u l in m e n t r i l e d e atelier, e r a u scop n s i n e a l d u s t r i a l s n t p r i v i t e de c t r e a r t i t i i notri p r o d u c e r i i d e tot c e e a c e este p o s i b i l " , a z i , drept c o m p o n e n t e fireti, i n a m e n d a b i l e , ale aplicate n estetica spaiului uzinal, ee r e a l i t i i i s n t asimilate m i n t a l i a f e c t i v . d o v e d e s c a f i utilul, necesarul. Scopul onto i , t o t u i , n u e s u f i c i e n t c a a r t i s t u l s f i e logic i r e z u l t a t u l a r t i s t i c a l a c t u l u i d e c r e a familiarizat c u industria n aa m s u r nct ie p r o d u c e r e a p o s i b i l u l u i d e v i n e , p r i n produsul tehnic s n u i se m a i par o ciud concreta aplicare n u z i n e i p r i n rezultate, e n i e ; c c i , i n a s e m e n e a m p r e j u r a r e , i-ar scop social. putea continua l u c r u l l a evalet, acceptnd ' s i n c e r , d a r indiferent tehnologicul, c a Artitii de la Galeria Nou" a u neles p e o r e a l i t a t e n e n d o i e l n i c . C e e a ce-1 f a c e a p t profund specificitatea spaiului destinatar a l de i n t e r v e n i e estetic i social n lumea o p e r e l o r l o r i a u i z b u t i t , p r i n aceast e x p o p r o d u c i e i i n d u s t r i a l e este t o c m a i experiena ziie, s inaugureze, practic v o r b i n d , u n n o u lui artistic ; probri, cutri i r e e v a l u r i tip d e tematizare artistic. individuale a l e a t t o r s t i l u r i i l i m b a j e a r E f e c t e l e i i m p l i c a i i l e a c e s t e i i n i i a t i v e a tistice u n i v e r s a l e de l a c u b i s m l a art U n i u n i i Artitilor Plastici snt nc n e b n u i t e : gestual, de la impresionism la art con nu le v o m detalia, v o m aminti doar faptul c e p t u a l , d e l a e x p r e s i o n i s m l a op-art .a.m.d. c acest spaiu, care insului productiv i Pentru marea majoritate a corpului social, a b s o a r b e c e a m a i m a r e p a r t e d i n t i m p , este era imposibil d e p r e v z u t c toate e x p e r i locul de intersecie a tuturor m i j l o a c e l o r d e mentele artitilor, toate expoziiile crora n u e d u c a i e e s t e t i c i d e c i v i l i z a i e a o c h i u l u i . Ji s e p u t e a u g s i n i c i s c o p u r i i n i c i m e s a j e Prin iniiativa concretizat n U . M . G . B . i sociale direct lizibile s e v o r transforma (apa n F a b r i c a de hrtie Letea" artitii expo rent peste noapte) ntr-un uria bagaj de z a n i d e l a G a l e r i a N o u " a u neles c ope date i i n s t r u m e n t e " att de utile i n i i a t i r e l e l o r d e a r t particip la noile alctuiri velor d e l a U . M . G . B . i F a b r i c a de hrtie ale realitii industriale. Operele l o r n u m a i Letea". contempl natura n u m a i stau alturi In acele expoziii, operele semnalau o d e n a t u r , c i se adaug n m o d concret emancipare a mijloacelor artistice, n l u n t r u l noii" realiti : mainile, produsele mainilor, acestora, se puteau descoperi c u uurin f l u x u l produciei i a l materiei prime, mareea v i r t u o z i t i d e m e t e u g , p r i c e p e r e i o stuman o a r e , c i c l i c , 6e a p r o p i e , se apleac, pnire a rezultatelor obinute, n t r - u n oumnuiete uneltele i s e n d e p r t e a z . Un v n t , tehnic; tehnic artistic, desigur, d a r m o d fericit d e angajare n realitatea econo nsi folosirea d e ctre n o i a a c e s t u i t e r m e n m i c i s o c i a l a a c e s t e i r i , p r i n m i j l o a c e l e n faa operei de art folosire impus specifice artei. chiar de oper reveleaz faptul c a r tistul n u se putea apropia d e c a d r u l www.cimec.ro in

Paul Cornel Chitic

MUZIC - BALET

OPERA R O M N

SPARTACUS
de Aram Haciarurian
bordnd baletul lui A r a m Haciaturian, coregraful Vasile Marcu s-a a v n t a t n zona de larg respiraie a genului, n acea arie care ng d u i e i i m p u n e e f o r t u l s u s i n u t de-a l u n g u l a trei acte (cinci tablouri) a l u n u i a n s a m b l u mare, c u numeroase personaje principale, a cror evoluie se cere condus c u u n riguros sim dramaturgie prin meandrele unei a m p l e aciuni de inspiraie istoric. O p t n d pentru montarea fastuoas, coregraful i regizorul spectacolului a omis, ns, u n adevr funda m e n t a l : a c e l a c u n a s e m e n e a tip d e m o n tare n u contrazice d i n principiu ideea dc modernitate a tratrii subiectului. Nu e vorba, desigur, despre acel s o i de actuali zri" forate, d e falsele contemporaneizri" ale d r a m e i , c e c a u t c u orice pre insolitul, a n u l i n d c u total nepsare datele ei esen i a l e d e t i m p i d e s p a i u g e o g r a f i c i c u l tural. D i m p o t r i v , ntr-un astfel d e balet e r a nevoie de o fidel reconstituire v i e a atmosfe r e i e p o c i i ; a a c u m c o s t u m e l e i ( m a i p u i n ) decorurile s e m n a t e de I o n C l a p a n a u cutat s se a p r o p i e d e o l i n i e realist, d e d u s d i n bogata iconografie a v r e m i i , tot a s t f e l m i c a r e a a r fi t r e b u i t s d e c u r g , f i r e s c , dintr-o a t e n t i a m n u n i t d o c u m e n t a r e a c o r e g r a fului, pe baza e x e m p l u l u i artelor plastice d i n v r e m e a e r o i c e l o r i t r a g i c e l o r e v e n i m e n t e a l e rscoalei s c l a v i l o r c o n d u s e de S p a r t a c u s . I n locul unei necesare diferenieri a stilului de dans al sclavilor greci, egipteni, traci, o u n i c deosebire s e i m p u n e , n s , n v i z i u n e a l u i Vasile Marcu : numai cele dou protago niste Frigia, soia eroului, i Acgina, dansatoarea greac, favorita l u i Crassus uzeaz de d a n s u l p e poante. O r , dincolo d c frumuseea n sine a interpretrilor Cristinei I l a m m e l i I l e n e i I l i e s c u ( p e n t r u a c e a s t a d i n u r m i p e n t r u p a r t e n e r u l e i , P a v e l R o t a r u , l u i G e r m a n i c u s , p a r e a f i fost interpretul creat u n ntreg tablou a l patrulea), pro c e d e u l n u a r e n i c i o justificare logic-artistic. d u c n d d o a r l a i n c o n s e c v e n a u n u i l i m b a j i aa desuet.

R m i n de discutai, de a s e m e n i , c o n v e n i o nalismul mpins la extrem al aciunii dra matice nsei, stngciile de construcie i chiar lipsa d e concordan c u relatarea s u biectului d i n programul de sal. U n e x e m a ocaziona u n (splendid, de plu : pentru altfel) d u e t Spartacus-Frigia (in i n t e r p r e t a r e a lui Petre Ciortea i a C r i s t i n e i Ilammel), d u p c u m p r a r e a prizonierilor i, d e c i , i m p l i cit, desprirea c e l o r doi eroi, a r e Joc u n f e l de (absolut nemotivat i n e p r e g t i t ) stopoadru. i alt exemplu, m a i grav nc, dat fiind c reprezint imaginea final a baletu lui, imaginea pe care specKitorul o i a cu sine, dup cderea cortinei : d u p eroica moarte a l u i Spartacus, d u p c e F r i g i a , cutndu-1 p r i n t r e c a d a v r e , p e o m p u l d e l u p t , l gsete, s e nsceneaz n i n t e n i a unei aa-zise apoteoze nlarea eroului, n c h i p de statuie, pe o jalnic p l a t f o r m de scnduri. In uriaa uman cient care Mihai ciuc unde tocmai rile nile concluzie, investiie ntr-o i gndit de nu de putem capital s Un Adrian n fora nu regretm i n insufi dou

material spectacol

ntreprindere elaborat. totui, alturi

artistic d e cele

strlucesc,

cupluri i

protagoniti,

Gheorghiu, Bodnarperformane Un'spectacol convingerii s c o ciocni legiu un la de i

Ciortea, M a r i n Nicolae demne lipsite ntr-o

Uoieru, George

Rdulescu, ns aciune de

individuale snt

d c remarcat.

s c e n e l e de imas, dintre de

c e a r trebui inspirat rsculai coregraf

pleeasc

violente romane.

sclavii acelai

i, lucrul trecute, piese dipticul de de

cel m a i curios, care, a lansat, rezisten Olah i

spectacol sfritul Studio cel

creat stagiunii

s u b titlul artistic i Nunta

de balet dou infinit

'75, o p r e m i e r Poarta

ce cuprindea srutului

puin

incontestabil : Coloana dc D o r u Rezult (creatoare Romn, tar a ment balet lui i a nsi se al le

Tiberiu

Popovici. deci c nu dc fore duce coregrafice lips Opera uni i de reviri s n genu

i i n t e r p r e t a t i v e ) c i de puterea direcia de

de concentrare nnoirii ca scene spectacol. Un

lor n

limbajului ansamblul lirice sale

concepiei impune, primei pun

pentru noastre

drepteasc artistice.

speranele pe care iubitorii n viitoarele

producii

Luminia Vartolomei

56

www.cimec.ro

artiti contemporani aa cum. cndva, il crwptasom s u f l e t e t e p e G r i g o r e M o i s i l , alt m a t e m a t i c i a n artist, a l t u r i de I o n Bar b u , cci B r o n o w s k i transmite o v i z i u n e poe l u m i i , i a r Ascensiunea omului tic a s u p r a (iste, i n s t r u c t u r a s a , u n p o e m s a u o s i m fonie. D a c , n locul b o m b a r d a m e n t u l u i eu farfu rii zburtoare, sntem, duminica, bombardai cu imagini poetice asupra universului nos t r u c u n o s c u t i n e c u n o s c u t , n s e a m n c a t t noi cit i televiziunea am mai urcat o treapt n ceea ce marele u m a n i s t a n u m i t a t t d e p r e c i s i a t t d e m e t a f o r i c ascen siunea omului. I a t , d e c i , u n a d i n e m i s i u n i l e p e c a r e le-a vedea reluate la nesfrit, s p r e a fi pui m e r e u n f a a i m a g i n i i p r o p r i e i n o a s t r e gndiri.

n punct de vedere personal asupra o m u l u i , a s u p r a civilizaiei uananc, asu p r a istoriei, a s u p r a tiinei, a s u p r a ar tei, a s u p r a v i e i i i a s c e n s i u n i i o m u l u i nu poate avea dect u n creator. Remarcabilul s e r i a l Ascensiunea omului, t r a n s m i s de televi z i u n e dc-n l u n g u l m a i m u l t o r s p t m n i , e s t e cu a d e v r a t p u n c t u l de v e d e r e a l u n u i c r e a tor. M a t e m a t i c i a n , a a d a r o m de t i i n , B r o n o w s k i e r a ( e r a , cci a m u r i t n 1 9 7 4 ) un artist : u n artist a l elocinei, a l retoricii, al d e m o n s t r a i e i , u n p o e t i u n p i c t o r , u n d r a m a t u r g i u n n o t o r . B r o n o w s k i e r a u n uma nist, c u m n u m a i Renaterea a m a i creat, iar s e r i a l u l s u p r i v i n d a s c e n s i u n e a o m u l u i , o o per renascentist, o sintez a d m i r a b i l de is torie p u r , biologie, istorie a artei, istoric a c i v i l i z a i e i , i s t o r i e a g n d i r i i t i i n i f i c e i i s t o rie a g n d i r i i a r t i s t i c e , i s t o r i c a t e o r i e i i i s t o ric a p r a c t i c i i , p o e z i e i c u l t u r , p o e z i e i f i z i c , s t r u c t u r a c r i s t a l e l o r i p l a s t i c , m u z i c a s f e r e l o r i f i z i c , B l a k e i N i e l s B o b r , v i a a lui N e w t o n s a u v i a a l u i G a l i l e i , ntr-o v e r s i u n e d r a m a t i c a m i n t i n d de B e r t o l t B r e c b t . O sintez deci, o oper u m a n i s t . 0 l u m i n asupra eforturilor progresului u m a n d e c i , o o p e r u m a n i s t . 0 ncercare de p trundere n structura contiinei u m a n e pa ralel cu ptrunderea n structura materiei deci, o oper m o d e r n . 0 vizualizare a gndirii deci, o oper de art telegenic. Eu, o m a l teoriei s p u n e B r o n o w s k i . D a r , d a c teoria poate fi att de r e v e l a t o r plasti c , att de e u t r e i m i r tor p o e t i c , a t t de i m p r e s i o n a n t m u z i c a l , a t u n c i l o c u l teoriei este n i m p e r i u l a r t e i . N u t i u d a c i c t a f o s t Bronowski un creator n domeniul tiinei matematice, i p o a t e n u voi ti niciodat, cci m a t e m a t i c a mi-a dat n t o t d e a u n a com plexe, dar prin aceast n e m a i p o m e n i t p t r u n d e r e n s t r a t u r i l e i s t r u c t u r i l e c i v i l i z a iei, p r i n aceast n n o b i l a r e a g n d i r i i , p r i n aceast apologie a spiritului uman, Bro n o w s k i poate fi integrat n r n d u l marilor

Ascensiunea omului" eful sectorului U suflete"


de Al. Mirodan
lexandru Mirodan a dat cteva piese fondului inextricabil i i n a l t e r a b i l al dramaturgiei noastre contemporane. Cndva, revznd la televizor Ziaritii, re marcam prospeimea nestins, dup muli a n i d e l a p r e m i e r , a i d e i l o r i p e r s o n a j e l o r lui M i r o d a n . E x i s t n aceste piese u n smburc puternic i v i u , o p e r m a n e n gene ratoare de m e r e u noi semnificaii, de ecouri i r e p r e z e n t r i a s u p r a v i e i i . D o m i n a n t a Zia ritilor e r a i n t e n s a , n c p n a t a i i n t o l e r a n t a cutare a a d e v r u l u i . i m a i e r a acolo, n fibra i n t i m a piesei, n e z d r u n c i n a t a capaci tate d e v i s a r e , s t a r e a a c e e a , a t t d c proprie omului care capt contiina de sine, de a vedea m a i departe, de a v r e a m a i mult, dc a privi dincolo de orizont. Piesele astea nu triesc o z i , u n a n , u n d e c e n i u , f i i n d c acel s m b u r e v i u a l lor nate m e r e u sen suri, gemene c u sensurile realitii nsi. E s t e i c a z u l a l t e i p i e s e , r e l u a t e l a t e l e v i z i u n e n r e g i a L e t i i e i P o p a , eful secto rului suflete. Si aici, o ireprimabil dorin de a d e v r , de d a t a a c e a s t a a d e v r u l p r o p r i e i noastre fiine, a l proprun noastre contiine, a d e v r u l dinuntru. i aici, nclinaia struc t u r a l s p r e v i s . n c e t m s v i s m c n d n c e t m s r e s p i r m , a r p u t e a f i autodefinirea personajelor lui M i r o d a n . V i s u l e o f o r m de via. Ca gndirea s a u aciunea. 0 f o r m de via activ, cci reprezint n u o defulare a inhibiiilor, ci o proiecie a voinei desctu a t e , a d o r i n e i e l i b e r a t e d c p r e j u d e c i , cons t r n g e r i i s p a i m e i n t e r i o a r e . Dei apar aici termeni anacronici (ra ion e t c ) , piesa n u are u m b r de praf. e ful sectorului suflete poate fi, la fel dc e x a c t

www.cimec.ro

57

i l a fol d c p o e t i c , e f u l seciei s u f l e l e dintr-un sector. M i r o d a n a ctigat lupta cu timpul fiindc a refuzat teatrul ilustrativ, p r a c t i c n d i n a c e l a i t i m p u n t e a t r u de a c u t i d i r e c t i m p l i c a r e n p r e z e n t , a o c o l i t , c u m au reuit p u i n i d r a m a t u r g i , aparenele n e l t o a r e i e f e m e r e a l e v i e i i , n f a v o a r e a esenelor. F e m e i a d i n piesa l u i M i r o d a n este o N o r a m o d e r n , care d e v i n e c o n t i e n t de sine prin autopurificare, prin ruperea de o b i n u i n i r u t i n , d e s u p u n e r e i r e s e m sectorului nare n viaa sentimental. eful Kuflete n u e s t e n u m a i o p r o i e c i e a f e m e i i n cutarea a d e v r u l u i l u n t r i c , d a r i u n vis a l a u t o r u l u i , u n vis pozitiv i d i n a m i c p r i v i n d c l i m a t u l m o r a l al societii noastre, un fel de anticipare poetic i p l a s t i c a codului eticii comuniste. C a i Ziaritii, a ceast pies e o demonstraie n favoarea esonializrii metaforice a teatrului modern. nscenarea Leliici Popa ncearc o trans punere m a i detaat, m a i lucid a piesei n raport c u v i z i u n e a d e poezie dens a spec t a c o l u l u i de p r e m i e r d a t o r a t l u i M o n i G h e lerter. P e r s o n a j e l e d i a l o g h e a z d i n v r f u l b u z e l o r , se m i c p a r c n v r f u l picioarelor, n o u z i n d c o n t i n u u o i r o n i e i o a u t o i r o n i e , n general, de b u n calitate intelectual. Spec tacolul e gndit c a u n j o c visul nsui este aici u n j o c a l fanteziei l u c i d e , c e e a c e n d e p r t e a z p a s i u n i l e i p s t r e a z d o a r scn teiere;! d e f l o r e t a r e p l i c i l o r mirodaniene. Este o optic posibil, deloc neinteresant i c a p a b i l d e a c t e s p e c t a c u l a r e i n e d i t e , d a r regizoarea nu-i d u c e p n la capt inten ia a a c u m m a g i s t r a l a fcut-o u n spec tacol studenesc, prezentat c u a n i n u r m pe e c r a n u l televiziunii. M o n t a r e a dispune de o e c h i p de b u n i actori. Se distinge Rodica Tapalag, prin subtilitatea autoironic perma nent cu care-i introduce personajul n r o l " , duhlind f i n i f r a g r e s i v i t a t e s t r i l e emoionale ale Magdalenei. Ion Caramitru, n e f u l s e c t o r u l u i s u f l e t e i n G o r e , a d u c e un aer intelectual, dar c a m ngheat, con trastnd c u j o c u l c a l d i d e z i n v o l t al lui G e o r g e M i h i , n C o s t i c , i c u p r e z e n a grosier bine lucrat a l u i E m i l H o s s u n H o r a i u (cu o i n u t i l m u s t a , a p l i c a t c a o etichet). Aadar, i n dramaturgia contemporan se nal construcii c e rezist fr fisuri timpului. E o constatare optimist.

v o r b a de, b n u i e s c , o s i n g u r exemplificare a momentului B e a u m a r c h a i s in istoria come d i e i s-a o p t a t p e n t r u Brbierul din Se villa i n u p e n t r u Nunta lui l'igaro, care, s c tie, este o c u l m e a incisivitii satirice i a d i n a m i c i i c o m i c e , o d e z l n u i r e p a m f l e t a r i s c e n i c , c g a l a h i l p r i n e f e c t u l e i r e v o l u i o n a r , c u m zice Vito Pandolfi n Isto ria teatrului universal, doar c u piesa lui Grogol Revizorul, d c c e n u s-a a l e s , d e c i , piesa c e a m a i r e p r e z e n t a t i v a l u i B e a u m a r c h a i s i a s e c o l u l u i a l 18-lea ? D e c c n u s-a ales i c e a m a i p o p u l a r d i n t r e c o m e d i i , t i u t f i i n d c , n e p o c , Nunta lui Figaro a fcut !">() d e s p e c t a c o l e n n u m a i p a t r u l u n i (cifr de i n v i d i a t i p e n t r u contabilii teatrali de a z i ! ) , n t i m p c e Brbierul din Sevilla a r e a l i z a t aceeai cifr n abia p a t r u a n i ? D e ce n u s-a e x e m p l i f i c a t spiritul lui Beau marchais prin comedia care conine celebrul monolog-recliizatoriu al lui Figaro, oea m a i teribil injurie a d u s de pe scena u n u i teatru aristocraiei, n p l i n d o m n i e a aristo c r a i e i ? D e c e n u s-a a l e s , n s f r i t , p i e s a care n u m r d e trei ori m a i multe situaii comice (i d e z e c e o r i m a i c o m i c e ) dect prima ? Dar iunii, trebuie zint chais, ct care, ar s ct vreme din putea acceptm i un n u cunoatem punctul fi att pe c i de deplin Brbierul lui glorios al criteriile op al tele repre Beaumar istorici justificat,

vedere

viziunii,

c u strlucire universale. lui ceea

creaia

moment

comediei

Spectacolul precedentele, i a l e r t ile, nl ctre ine la i piesei

Cornel ilustrativ, umorul Poate

Popa

este, numi

ca un c

c e s e poate i n c

bun ide lor cu con

spectacol snt

n sensul spiritul

personajele, spectatori. pericolul Lope etc. s mai de lui ale

general

satisfcute

comunicarea asemnarea riscul

spectacolele

anterioare,

stilistic vorbind, Plaut, Goldoni, de la nuane, aceluiai au jucat i n

uniformizrii ; de fie unuia de Vega, ateni i

e oa, Beau unii drept 0 (cu dina draci, bine res a-i

un moment

dat, Aristofan,

Moliere,

Mardvaux, marchais spectatori formaie excepia i p r e a micului folosind gsite tul face tul ghe cei,

considerai,

puin

pseudonime

autor.

actori Damian

calitate

Crmam,

prea

anemic

nostalgic Figaro), n de regizor scrisorile, actori

n rolul cum cteva

energicului gaguri

s-ar s p u n e ,

Brbierul din Sevilla"


de Beaumarchais
n regia aceluiai entuziast Cornel P o p a , d u p o p a u z c a m l u n g , ct o v a c a n , Istoria comediei se nfieaz din n o u spectatorilor printr-un episod gene r o s i i l u s t r u : B e a u m a r c h a i s . D e c e fiind

scenice ua,

decorul, plrii,

mobilierul, etc.) p e n t r u

recuzitei

(scaune,

balconul, debu Gheor obi Dan

tabloul, unor

clavecinul s r d .

pe spectatori i T a t i a n a Marian

Se remarc

tineri Olier. Stoica.

talentai : R a d u

Foarte buni, c a de Pltreanu,

Hudao,

Valentin

Tufaru, Candid

Dumitru Solomon

58

www.cimec.ro

Atelierul de dramaturgie

Mizantropul" domnului Moliere


d e

La discuiile ce-au urmat dup lectura textului, au participat : Mihail DavidoIon Zamfircscu, Vasile glu, Nicorovici. Eugenia Rusii ioceaun. losif Naghiu, Radu Dumitru, Constantin RaduMaria, C. Clinescu, Radu /'. Alexandru. Au fost, n genere, apre ciate calitile dialogului, ale construciei replicii, s-a sub liniat mai ales umorul inte ligent, de substan, al pie sei. 0 observaie aproape general s-a referit ns i la neimplinirile textului creteri, desfurarea fr fr schimbri de ritm a aciunii. Aceast insuficien de tensiune a textului, ob servat de aproape toi vor bitorii, a fost pus pe sea ma fie a forelor inegale n tre care se nate conflictul (Ion Zamfircscu), fie a am nuntului neesenial, care de termin revenirea personaju lui la realitate, n locul unui element ntr-adevr relevant (Radu F. Alexandru), fie a unei confruntri puternice, care este ateptat, necesar, dar care lipsete (losif Na ghiu). Vasile Nicorovici ncerca stabilirea unei filialii cu piesele filozofice ale drama turgului, vorbind despre o posibil apropiere cu Diogene c l i n e l e , ntrebndu-se n ce msur se poate mpca statutul social-politic pe care eroul textului discutat l declar, cu principiile filozo fice ale colii cinice. Considernd personajul mai curnd un sceptic dect un ci nic, Constantin Radu-Maria aprecia c este vorba des pre un scepticism de atitudi ne, nu de concepie ; perso najul nu poate iei din ca rapacea sa de aici ideea de mizantropie chiar dac se afl sub semnul unui bine etic i din acest punct de vedere construcia line ar a piesei este util. S-a mai reproat piesei excesul de umor. Dei spu mos, de finee intelectual, prezent n fiecare replic i constituind una dintre im portantele caliti ale piesei, umorul duce, totui, prin exces, la o diminuare a dra mei, la o uoar tendin

dc bulevardier, dup rum remarcau Ion Zamfircscu, losif Naghiu, C. Clinescu, Constantin Radu-Maria. Pornind de la ideea c ne aflm n fa(a unei piese po litice, Radu F. Alexandru din bio reproa zonele albe grafia eroului, absena unor date necesare pentru nele gerea evoluiei sale, a mo mentului de criz pe care nil prezint textul. In CUVntul su dc nche iere, Dumitru Solomon i-a definit piesa ca pe o replic la Mizantropul lui Moli ere, o ncercare de a figura un transfer de personalitate (eroul lui Solomon lucreaz la un studiu despre Mizan tropul lui Moliere), asimi lare de ctre personajul pie sei sale a personajului des pre care scrie.

Dumitru Solomon

In luna martir. Atelierul dc dramaturgie a prezentat si n lectura membrilor unui grup de studeni din anul l al Institutului de tea tru, clasa Oct avion Cotescu piesa lui Dumitru Solo mon, Mizantropul" domnu lui Moliere. E s t e o pies de actualitate care ne propune, pe tonul spiritual al comediei, discu tarea unei probleme impor tante, de profunde i com plexe implicafii relaia individului cu societatea. Eroul lui Dumitru Solomon este un intelectual dc fin substan i probitate profe sional recunoscute, care, ulecist n anii frmntai de dup Eliberare, a luat parte activ la lupta pentru instau rarea noii ornduiri. Textul este construit concentric n jurul personalitii acestui erou; snt fixate raporturile sale cu cei din jur, perso najele care-l nconjoar re prezint fiecare un anumit tip de relaie cu exteriorul, n msur s defineasc per sonajul central. Mizantro pia" eroului, pe care ceilali i-o reproeaz, nu este, n elegem, ur fa de oameni, tendin morbid de a evita societatea", ci incapacitatea omului integru, a revoluio narului care a luptat cu arma n min atunci cnd a fost necesar, de a se com place n mici aranjamente confortabile sau de a-i omor timpul cu sterile conversaii mondene, agrea bile, poate, dar lipsite de substan.

U n nou cenaclu de lecturi dramatice


Din iniiativa organizaiei de partid a Uniunii ScriUorilor a fost nfiinat recent un cenaclu de lecturi drama tice, aciune a crei reali zare practic s-a bucurat de sprijinul Consiliului Culturii i al i Educaiei Socialiste Comitetului pentru cultur i educaie socialist al munici piului Bucureti, Cenaclul a fost inaugurat la sfritul lunii martie, cu spectacolullectur Uneori liliacul nflo Tudor r e t e 6 p r e t o a m n de Popescu, realizat pe scena Teatrului Ion Creang", de un colectiv de actori de la teatrul-gazd i de la Tcatrul Ion Vasilescu", sub 'n drumarea regizoral a lui Yannis Veakis i avnd n rolul principal pe Mireea Albulescu. n cuvntul su introductiv. Ion Hoban. se cretar al Uniunii Scriitorilor, a subliniat faptul c pre zenta aciune se nscrie n tre manifestrile organizate

www.cimec.ro

59

n pregtirea Congresului educaiei politice i culturii socialiste, fiind gindit ca o modalitate de prezentare n fata oamenilor de teatru a unora din cele mai recente creaii ale dramaturgiei noas tre. U n e o r i l i l i a c u l nflorete s p r e t o a m n este o pies de actualitate, o pies-dezbatere despre relaiile ntre genera ii, o analiz serioas i nu anat a momentului, nu

lipsit de frminlri, de ndo ieli, in care activitatea pro digioas, nsemnat de im portante realizri, a celor cc au nfptuit revoluia tre buie s fie preluat de tine retul pe care ei l-au crescut, de oamenii tehnicii, ai ti inei. Lectura expresiv, n msur a eoni ura o imagine just a textului a fost util sub raportul cunoate

rii ind sei cum clu tea pare

unui urmat

nou pe

text, de

dar,

nefide pie

o analiz, marginea ne ntr-un de care ni aceast

comentarii aa era

cum

ateptam, cena pu pro se

firesc

interesul

s se bucure mult

mitoare

iniiativ diminuat.

Cristina Constantiniu

CARTEA DE TEATRU

V. MNDR

V i c t o r Ion Popa"
Istoria teatrului i c e a a l i t e r a t u r i i 6-au mbogit cu u n nou studiu* asupra uneia dintre cele m a i i m p o r t a n t e f i g u r i culturale ale pleiadei interbelice. E v o r b a d e V i c t o r I o n P o p a . S t u d i u l , l u c r a t c u n e l e g e r e i c u un subtil spirit a l n u a n e i , a p a r i n e criticu Mndr. l u i i p r o f e s o r u l u i u n i v e r s i t a r V i c u C i n e c u n o a t e a c t i v i t a t e a l a b o r i o a s i f o a r te v a r i a t a l u i V i c t o r I o n P o p a , n e l e g e c e d i f i c u l t i se p u n c e r c e t t o r u l u i n a u r m r i o p r e z e n t a r e u n i t a r a e p o c i i i a a r t i s t u l u i . U r a o e p o c c o n t r a d i c t o r i e t u l b u r e i t u r b u l e n t ; ideologii i c l a s e s o c i a l e a d v e r s e , f o r m u l e estetice c o n s e r v a t o a r e , revoluionare s a u n u m a i s u p e r f i c i a l n n o i t o a r e se c i o c n e a u ntre ele, fiecare t i n z n d l a s u p r e m a i e . D i n aceste m o t i v e , a p a r e m u l t n g r e u n a t discernm n t u l spiritelor dornice s construiasc, i n a d e v r a t u l neles a l c u v n t u l u i , s lege v e c h i u l d e n o u , s i m p l i c e t r a d i i a n i s t o r i e , s d u c , a d i c , m a i d e p a r t e i s m b o g easc valorile perene ale istorici culturii noastre. U n astfel d e spirit a fost V i c t o r I o n P o p a ; i e m e r i t u l l u i V i c u M n d r d e a-1 p r e z e n t a ea a t a r e , n f i n d i c o m e n t n d a n a l i t i c f a p tele d e v i a i d e c r e a i e a l e o m u l u i i a r t i s t u l u i . S f r i n d p r i n a-1 d e f i n i c a u n p a s i o n a l s t p n i t , carc-i d o m i n a s o l i c i t r i l e s u fleteti m u l t i p l e , a m p l i f i c n d pe rnd, prin devoiune maxim, u n a dintre cile ctre c a r e s e s i m e a p u t e r n i c a t r a s " (p. 2 9 ) , V i c u M n d r dovedete c n u m a i o astfel de fire rbdtoare, putea s-i e x p r i m e , n m u n c multiplele sale a p t i t u d i n i de : d r a m a t u r g , r e g i z o r , t e o r e t i c i a n i c r o n i c a r d e t e a t r u , p r o fesor d e a r t d r a m a t i c , p u b l i c i s t , r o m a n c i e r , poet, desenator, c a r i c a t u r i s t , sociolog, p r o i e c tant de lucrri edilitare etc. C n u m a i o a.stfel de fire p u t e a concilia n opera sa * Vicu Mndr. Victor Ion reti, E d i t u r a A l b a t r o s , 1 9 7 5 . Popa. Bucu

ruralismul romanic semntorist mblnzit cu expresia denuntoare, p n l a strigt, a expresionismului, formul oare d s c r i e r i l o r sole a c e a tonalitate specific, duios tragic sau c o m i c s e n t i m e n t a l . D i n aceast perspec tiv analizeaz Vicu Mndr pe dramaturg i p e p r o z a t o r . I n c e p r i v e t e dramaturgul, cercettorul s e oprete c u precdere asupra m i c r i i c o n f l i c t e l o r i a s u p r a t e h n i c i i d r a m a t u r g i c e d e o r g a n i z a r e a i n t r i g i i i a r e p l i c i l o r , depistnd noutatea structurilor dramatice, a m o d a l i t i l o r d e e x p r e s i e , d e i n f l u e n ibsenian, dar urmrind, totodat, capacitatea acestor structuri de a scoate n eviden sufletul simplu, nepervertit al eroului popu lar. Autorul procedeaz la judeci de valoare, aducnd lumini noi asupra operelor drama t i c e i n p r o z a l e I u i V i c t o r I o n P o p a , s u b l i n i i n d i d e z v o l t n d n s p i r i t m a r x i s t i n t u i i i c r i t i c e m a i v e c h i , f r s o c o l e a s c n e ajunsurile i s c d e r i l e , n m a r e parte dc ordin estetic, a l e operei, c o n v i n s c d e a s u p r a u n o r eecuri inerente stau energia construc tiv a autorului, resuscitarea inovatoare a disponibilitilor specificului naional", func ia social a d i s c u r s u l u i a r t i s t i c " (pag. 6 ) , care-1 r e l e v p e s c r i i t o r c a p e u n a d i n p e r sonalitile distincte a l e vieii noastre cul turale. U n u l t i m c a p i t o l a l c r i i este a f e c t a t teo reticianului de teatru, u n d e se scoale n e v i den modernitatea concepiei teatrale a par tizanului teatrului integral i a autorului c o m p l e t d e s p e c t a c o l e c a r e a fost V i c t o r I o n P o p a . S n t a n a l i z a t e ou f i n e e p r i n c i p i i l e teo reticianului n ce privete relaiile dintre t e x t i s p e c t a c o l , d i n t r e t e a t r u i v i a ; c o n c e p i a s a vis--vis d e c o l i l e i s t i l u r i l e e p o cii n c e privete spectacologia, problemele ou p r i v i r e l a l i m b a j u l t e a t r a l , c u p r i v i r e l a actualitatea i a u t e n t i c i t a t e a artei teatrale, la specificul naional etc. Studiul lui Vicu Mndr se r e m a r c att prin v i z i u n e a sa larg integratoare a epocii, a o m u l u i i a o p e r e i , c t i p r i n valoarea interpretrii. E l conteaz pentru noi c a c e a m a i p r o f u n d i m a i u n i t a r a n a l i z d e p n a c u m , a s u p r a acestui c o m p l e x fenomen de c u l t u r c a r e a fost V i c t o r I o n P o p a .

Constantin Radu-Maria

GO

www.cimec.ro

Fascinaia dansului popular


In contextul artei coregra fice, dansul popular depozi teaz, s-ar putea zice, n micri, istoria unei ri sau unei naiuni. E ceea ce, cu precdere, merit subliniat la acele formaii a cror de monstraie artistic apare vdit subordonat autentici tii i care, tocmai din a ceast pricin, i-au dobndit, nu numai pe meleagu rile noastre, un larg i ne tgduit renume. Ne gindim, bunoar, la animatorii an samblurilor D o i n a i R a p s o dia R o m n , la Gheorghe Baciu i Viorica Cimigiu i, respectiv, la Gheorghe te fan i Nichita Pop. Rod al unor necurmate i atente informri la faa lo cului, spectacolele lor m brieaz toate zonele fol clorice ale rii, cu tot ce au mai caracteristic : melos,

micare, costume. Ca puncte de referin a da C a r n a v a l u l p o p u l a r , sintez a dan sului fetelor (din OlteniaMuntenia), al crielor i al cluarilor, Suita olteneasc, cu fetele din Mehedini, i Hora olteneasc, Brulcul din Bechet, Galaonul, Rusl e m u l , I e l e , suita de dansuri i Brul, dans pur (Codrul brbtesc, dc mare rezisten i vigoare... Snt doar c teva, dar elocvente succese, dobindite de ansamblul Doi na, att n ar ct i n turneele dc peste hotare n R. P. Chinez, Spania, R. D. Coreean, R. P. Mon gol, U.R.S.S., S.U.A., R. P. Ungaria etc. Nu mai prejos, pe linia succeselor, se situeaz Rap s o d i a R o m n , al crei pro fil este structurat dup cri terii mai deschis programa tice. Repertoriul ei, pur popular, mbin, n spectacole-montaj, jocul caracteris tic din mai toate zonele fol clorice (nsoind i ilustrnd cntecul popular), cu dansuri ilustrnd momente din isto ria patriei, din lupta parti dului nostru, ori cu dansuri muncitoreti. Asemenea spec

tacole (La h a n u l c u o n t e c e , P l a i u l r o m n e s c .a.) altur vechi dansuri din Bihor (Cluul) sau din Oltenia unor construcii coregrafice de o formul, n general, clasic, ba contaminat i de micarea modern de mare inut : estoarele, Bumlwti-Livezeoi, Petrolitii, F l a c r a l u i A u g u s t , P e acest pm n t . i, n msura n care popularul, clasicul, modernul i estrada pot face cas bun, nu snt ocolite, aici, nici formulele operetistice. Marile succese repurtate n U.R.S.S., Grecia, Mexic, R. S. Cehoslovac, R.D.G., Maroc, Israel au fost consemnate n toat presa de spec'ialitate, n care preuirea cu care snt ntmpina mesagerii i valorile artei populare rom neti se justific, mai ales, prin fora proaspt cu care artitii jocurilor noastre populare vin s contribuie la dezvoltarea culturii core grafice contemporane. Ceea ce, in fond, semnific mai mult dect darul spontan al ropotelor dc aplauze.

Doina Moga
c natura omului este munca. Poate snt cam confuz... Cum s fii confuz... Totul mi se pare clar acum. i nainte de moarte i clieam colegii de birou i le comunic descoperirea sa. N-ai neles nimic. Moare fr s poal comu nica ceea ce nu se poate co munica, ci numai tri i des coperi individual, la zeci de mii de cazuri o dat. Moare ca o fiin extraterestr, care nu poate comunica pentru c nu mai are acelai limbaj cu ceilali, nu sc poate face neles. i nici nu ncearc. Aici, n final, ar mai trebui lucrat puin. Crezi c me rit ?... Da... Cu eciune. Care ? o singur obi-

Un subiect. Un brbat ntre dou vrste i d seama c o s moar dc cancer. i-atunci se hotrte c, dac tot trebuie s moar, mcar s moar spectaculos. i ajunge la concluzia c singura modalitate s moar spectaculos este aceea s tr iasc pn la moarte firesc, fr a iei cu nimic din comun. pe E clar, Camus. tipul l-a citit

ignorase, i i provoac co lectivul la o ntrecere. Nici mcar... Descoper c toate astea au o valoare mult mai pregnant din mo mentul n care nu reprezint un scop. Descoper c munca are i o valoare etic, spor tiv, s zicem. i aa, bol-

ANTRACT

IOSIF NAGHIU

Nu cred... Pentru c, pn n momentul n care a aflat c va muri, fusese un lene, un mediocru, un om pasi%\ ca s nu spun un chiulangiu, un ins care nu credea n %'aloarea muncii pe care o ndeplinea la o plan et, s zicem. i acum astea... Nu. de o descoper toate

Singura obiecie
nav, se apuc dc ea cu o patim de care nu s-ar fi crezut niciodat n stare. E clar... i asta l vin dec. A u . . . Nu l vindec de cancer. II vindec de un vechi complex, pe care nici tiu i-l cunotea, sau de care se credea de mult vindecat, nc din '944. i descoper
:

Simte c are nevoie cldura uman pe care

S schimbi locul ac iunii... Pentru c despre in stitutele de proiectri mai avem vreo dou spectacole n repertoriu...

www.cimec.ro

61

ACORD
p i e s n d o u pri de

PAUL EVERAC
Lui Radu Beligan

Personajele:
Gaspard Bonnald

Elise Bonnald tefan Sanda Oni Oni

Mireea O n i M r i a Cristina Milica O n i t Oni

Acfiunea se petrece n 1969, la Bucure

www.cimec.ro

P A R T E A

Un apartament destul de spaios, n care sc decupeaz living-room-ul i se sugereaz existena altor dou-trei camere, plus atenansele. Mobilierul, de b u n calitate, pare m a i degrab incomplet, h i b r i d . A s t f e l , o pies pare a a v e a n u m a i partea de jos, cea de s u s c d u s c i n e tie u n d e . I n s c e n , n c n p i c i o a r e l i n g m a r i l e f o t o l i i , st C a s p a r d B o n n a l d , trecut dc 5 0 d c a n i , d a r p r n d m a i l n r p r i n s u p l e e i p r i n a c r u l s u a r t i s t . K m b r c a t in costum dc cltorie. Orbii I u i v i i m b r i e a z r e p e d e a p a r t a m e n t u l i r e v i n p l i n i dc simpatic la prietenul su tefan Oni, mai tnr dect el, dar, parc, mai copt, d i n c a u z a u n u i a e r m a i c o n s l r n s , p u i n o b o s i t , p e c a r e n c e a r c s-1 c o n t r a c a r e z e p r i n t r - o a m a b i l i t a t e i n v o l u n t a r c o n v e n i o n a l , c a u n u l c a r e a fost s u r p r i n s m a i d e v r e m e d e c t se a t e p t a i nu-i n c p e d e p l i n p r e g t i t .

Scena 1
G A S P A B D (volubil, rapid) : Spune drept, nu vrea s protesteze, te d e r a n j m ? (tefan dar (jaspard i-o ia nainte.) Profit de ocazie ct e ncvast-mea l a baie, pe u r i n o s fie m a i g r e u s n e d a i a f a r . S s p e r m c s t d e s t u l c a s te r z g i n d c l i . A m r e u i t s-o i n t o x i c c u o c o n s e r v pe drum. Nu te n c r u n t a , n u cred s fie romneasc, blazonul rii-gazd rmne intact. Z i c i c p u t e m s t a c i n c i zile aici ? T E F A N : E v i d e n t . Ct vrei v o i . GASPABD : Ah, imprudentule ! Ai rmas u u t e m e r a r , t e f ' (Apare Elise din baie. Are 30 de ani, e mignon, dar forjat dintr-un metal tare.) Jocurile snt fcute, uite-o, nimic nu mai c a d e . (Elisei.) Ai scpat uor. E L I S E : Tu parles ! M i - a r t r e b u i u n prosop. Ia-1 d i n m a i n . TEFAN (ncurcat) : V dau eu, dar nu p r e a . . . T r e b u i e s a p a r i... G A S P A B D : Las, cnd o veni Sanda. Elise, 6-a s u n a t d e * b a r c a r e a ! E L I S E : B m n e m pe capul lor ?

T E F A N : Bineneles. E L I S E : 0 -i m u t e m i n i l e . G A S P A B D : B i n e n e l e s . O s d o a r m n g h e suii. T E F A N : N u cred... GASPARD : O s s e i u b e a s c mai mult. Ce e ? Te-am izbit la p l e x ? A m uitat c a l u z i i l e e r o t i c e , d e l a o v r s t , d e v i n jenante. T E F A N (protestind moale) : D e ce c r e z i ! ? ELISE : Fiindc trezesc nostalgii. Aadar, doresc un prosop, dac sc poate, un cearaf, spunul cumprat din Grecia cu dezambalarea i l u c r u r i l e minime te o c u p i , f i r e t e , t u , G a s p a r d ; a m lsat a p a s c u r g la baie, a p o i o s avem ceva de splat, ne dai voie, sper, p n vine nevast-ta e t o t u l o.k., d a c v r e i b a g i a s p i r a t o r u l n p r i z . N u v r e m s v ambarasm deloc, tef, e singura n o a s t r c o n d i i e d'accord ? TEFAN : Dar nu-mi facei nici lsai mofturile. V-ateptam. E L I S E (cu umor) : E i , n u ! De-aia c u a t pe toi de-acas ? T E F A N : Biatul vine curnd... TIU i-ai ru, eva

G A S P A B D : i d o m n i o a r a ? T r e b u i e s fie p i c t o r de n o s t i m , d u p fotografia pc c a r e ne-ai a r t a t - o c n d a i f o s t l a noi. Cit a r e a c u m a , 20 ?

www.cimec.ro

63

T E F A N : 22. G A S P A R D (glumind) : L a dracu', btrne, nu te c u l c a p e u r e c h e a v e c h i i n o a s t r e c a m a raderii. Domnioara e in primejdie, daca n-a a v u t nc proasta inspiraie s se mrite... T E F A N : E r a ct GASPARD : Fal p-aci. A renunat. deteapt. Presupun c tine,

G A S P A R D : Din cauza noastr ? TEFAN : Nici vorb. S-au mutat acum dou luni. G A S P A R D : C u m ? De-a b i n e l e a ? TEFAN : Da... oarecum. De-a binelea" dac sta e c u v i n t u l ! ? G A S P A R D (iritat) : i de ce n u TEFAN : V-am spus. Abia ne ai spui ! ? intrat.

sucete m i n i l e m a i a l d r a c u l u i dect cndva. E L I S E : A s t a e a v a n s la c h i r i e , tef ! T E F A N : E o fat excelent... G A S P A R D : C c f a c e oa ? TEFAN : E redactoare la un mare

ziar.

Are u n post h u n . i scrie poezii. E L I S E : Ticns ! T o i t r e c e m pe-a i c i , d a c n u ne p z i m . i p u t i u l ? T E F A N : Putiul" a ieit geolog dc doi a n i . E ncadrat. Cilig. E L I S E : Ei, cum ? G A S P A B D : E i , da. V e r o s i m i l . N u uita c s n t c i n c i a n i d i n ' 6 4 , d e c n d a i fost l a A m i e n s . I a a s c u l t : i n e v a s t - t a e tot aa de f r u m o a s ? T E F A N : E r a frumoas ? G A S P A R D : N u fi i m b e c i l , c e te-a g s i t s f a c i p e m o d e s t u l c u n o i ? S-ar z i c e c te d e r a n j e a z c a i o n e v a s t grozav. E L I S E : A doua rat la chirie ! G A S P A R D : Ce a zis c n d a v z u t noastr ? telegrama

(Pauz.) Aa c, vedei, avei spaiu destul, nu c o problem... E L I S E : Ai divorat ? T E F A N : A n t r e p r i n s c e v a , m i se pare... Deocamdat, s-a dus s locuiasc la sor-sa. E L I S E : L a sor-sa ? T E F A N : C a r e e d e t a a t n s t r i n t a t e . I-n lsat apartamentul, provizoriu. GASPARD (rmas pe ginduri) : Nu. dar asta e foudroyant ! Mon pauvre ami ! A fi vrut s fi v e n i t mai devreme. (Elisei.) i-am spus s n u mai ocolim prin S i r i a i s n u mai stm att Ja I s t a m b u l c a s b a i b a z a r u l . i-a gsit i u n v i c i u n o u : m a e l e d e o a i e , p r j i t e , ronite pe b. 0 s p t m n n-am mai putut-o m i c a d i n f a a u n u i t u r c c u o c h i i v i n e i i c u o s n z p e m i n i . i c u u n c o i f u g u i a t de h r t i e , c u m a u copiii. E L I S E : i a c u m a ce faci ? T E F A N : V pregtesc v o u cina. Atept p e s o r - m e a s a d u c a t e r n u t u r i l c de l a s p l a t . 0 s m n c m . 0 s b e i n u n p a h a r de v i n . M i - a m p r o c u r a t u n v i n d e s t u l de b u n . o s-i p l a c , G a s p a r d . 0 s s o s e a s c i f i - m i u . E u v rog s v simii ca acas. G A S P A R D : Ga acas ! ? A i u m o r . ELISE (mai discret, lui Gaspard) : m o m e n t u l s f a c i p e s u b t i l u l . Nu e

E L I S E : A leinat. S a u a demenajat. G A S P A R D : A zis : v a g a b o n z i i t i a de f r a n c e z i o s n e p l t e a s c a c u m s t r i d i i l e c u care mi-au n d o p a t soul. T E F A N : N-a z i s n i m i c . . . G A S P A R D : E i , n u , asta-i p r e a m u l t , E l i s e ! N u m e r i t m nici m c a r o exclamaie de surpriz, nici m c a r u n mic scandal ! ? Da' c e o c u p a i e a r e S a n d a , d e n-o mai nspimnt nimic, nici nvlirea capita litilor ? T E F A N : i-a l u a t c t e v a o r e I a u n l i c e u . . . D e francez... D a r eu zic s v instalai, s v a d u c e i b a g a j e l e , i p e u r m mai discutm, pe ndelete. G A S P A R D : Raison. Rompez ! (Merge spre u.) E L I S E (care a pornit spre baie) : i I a c e o r se n t o a r c e n e v a s t - t a , c a s m f a c chic ? T E F A N (slab, E L I S E : Cum vine ? TEFAN : Nu ntoarce... foarte stingherit) : Nu tiu... nu tii ? L a ct a s p u s c tiu... Cred c nu se mai

T E F A N : S t i i c t o t u l a fost extrem d e corect. N-am f c u t obiecii... G A S P A R D : E i , bravo ! Foarte ru ! E L I S E : G a s p a r d , ne t'en mele pas ! N u c u noatem dosarul. G A S P A R D : C u n o a t e m d e l i n c v e n i i . i-i i u b i m . P e a m n d o i . (ll mbrieaz scurt.) J'espere que ce n'est qu'une passade, va ! E L I S E : N e t'en fais pas, tef, p e n t r u minoare. A v e m n c a r a v a n tot c c n e t r e b u i e . G A S P A R D : i u n v i n c u c a r e te putem concura mortal. A m adus d o u ldie dc C h i o s . A m o m a i n u t i l i t a r , t r e b u i e s-o vezi, 200 de cai, diferenial d u b l u , e v i d e n t , r e f r i g e r a t o r , s t a i e e l e c t r i c , p o i s bai frica n timp c c mergi... E L I S E : P o i s d o r m i n t i m p c e c o n d u c i . . . G A S P A R D : O cmar ca de transatlantic, sisteme de v e n t i l a i e , aspirator... E L I S E : I n s p e c i a l de franci... G A S P A R D : Merit ! M rog, c a n a p e l e l e se fac pat, e i u n m i c Closet, f u n c i o n e a z pe principiul dizolvrii chimice. E L I S E : Cum funcionm toi. Atenie, c p n l a u r m se m u t el l a noi n m a i n . G A S P A R D : N-ar fi u n s c h i m b o n e r o s . V r e a u numai ca acest individ s c o n s t a t e c a v e m u n d e d o r m i , clar a m v e n i t e x c l u s i v s n e m b r i m prietenii.

G A S P A R D : C e tot c n i t u a i c i ? C e , a p l i c a i tactica pmntului prjolit ? A d'autres ! E L I S E : V e z i ! i-am s p u s eu. GASPARD : Cum nu se mai ntoarce ? De ce ? TEFAN : Nu tiu nici eu. d A plecat. din cap, zm-

G A S P A R D : U n d e ? (tefan bind ELISE n sil.)

: Cu cine ? S-au

T E F A N : C u fiic-sa. c u M a r i a - C r i s t i n a . m u t a t n alt parte.

64

www.cimec.ro

T E F A N : Foarte bine ai fcut ! G A S P A R D : Voi, mai puin. V-ai pierdut, probabil, rbdarea. E L I S E : N u t i a u ce-i a t e a p t . A l t f e l rinneau unii n faa dezastrului. T E F A N : D a r . d r a g i i m e i , v o i s n u . . . G A S P A R D : Moi sin tem bloc, c a dezastrul dinadins vorba.) A. am n s u i . (Schimb u i t a t s-i s p u n : a v e m i d e p a n a r e a u t o mat. T E F A N : Unde ? GASPARD: L i c a u c i u c u r i , unde... Mu, e o rabl destul do confortabil, pn la u r m . i la n u pre c i v i l i z a t . Ambie'Iajul e d e R o l l s - R o y c e , p r e l u a t i n s i a d a p t a t la m a r e a t r a c i u n e . V o i a v e i o p t p i s t o a n e pe nici ? T E F A N : I n general, n u prea. G A S P A R D : E i , o s a v e i . o s e l e l e s tii c snt pasabile. M a t e p t a m la m a i r u . T E F A N : S-au construit... i s e m a i c o n struiesc. G A S P A R D : H o t e l u r i . . . Mi-e s i l s s t a u n hoteluri. A m a u z i t c snt c a m murdare. T E F A N : N u cred... Cole p e c a r e le-am parcurs... GASPARD: S a u c se fur, n u m a i in minte. S a u ceva eu serviciul... Oamenii ce m a i s p u n ? T E F A N : Cc s s p u n ? 0 s a v e m timp s discutm... E L I S E : E v i d e n t ! C a t a s t r o f ! S-a u m p l u t b a i a i c u r g e ! (Din ua bii.) Nu ! Mi nune ! Avei automatizare ! ? Bravo ! T E F A N : M i - c t e a m c s-a o p r i t d e la mecanic. 0 m i c reparaie. S e reface. G A S P A B D : Dragul m e u , i m a i dau o u l t i m a n s . E u c r e d c te c o n s t r n g e i n . M a i ales acuma. T E F A N : N u . Deloc. G A S P A B D : Sauve qui peut ! (lese s aduc bagajele.) E L I S E : E o poveste de adulter, tef ? T E F A N : N u . N u cred... ELISE (zmbind cordial) : Pcat. Era o scuz. D a r , p o a t e , n u tii t u . T E F A N : Poate. N u mi-am pus problema. O m u l trebuie s fie liber, n u ! ? E L I S E : Evident. S f i e l i b e r s c o n s t a t e c n u e. i-a d u s i m o b i l a ? T E F A N : 0 parte d i n e a . Cea m a i b u n . D a r o s m refac, nu-i p r o b l e m . E L I S E : P o a t e a i c o m i s t u c e v a , t e f , ne convenabil. TEFAN : Nu cred. Am trit foarte corect.

T E F A N : E a a j u d e c a t in felul ei. Poate, c a l i t i l e m e l c . . . nu-i m a i s p u n e a u nimic. GASPABD (aprind cu dou geamantane) : I d i o t u l e , n u t r e b u i e s te f a c i i u b i t p e n t r u c a l i t i , e c o m u n ; t r e b u i e s te f a c i i u b i t p e n t r u defecte. E L I S E : P r o b a b i l c n-a fost i n s t a r e n i c i d e defecte serioase. F a c e o m u l ce poate. G A S P A B D : S venii s n v a i coal la tala G a s p a r d . Mevast-mea m trateaz de m o n s t r u , a s t a o f a s c i n e a z . Mu m a i s p u n c e v i r i l m f a c e . (Elisei.) Cine a zgriat caravana l a aripa dreapt A r e o zgrietur atta. E L I S E : S-a z g r i a t ? Mu puteai s-o f a c i dect tu. GASPARD (lui tefan) : V e z i ? Quod erai demonslrandum ! Monstrul a zgriat-o. (Alt ton.) D a r p e m o n s t r u c i n e 1-a zg riat ? E L I S E : A i a d u s prosopul ? G A S P A R D : tef, l a v o i , tia d e la asigurri pltesc ceva ? T E F A N : Sigur. Sntem afiliai l a c o n v e n iile i n t e r n a i o n a l e . G A S P A R D : Perfect ! n s e a m n c ai n v a t i f r a u d e l e l e g a l e . L a n o i s-a c r e a t o n o u meserie : f r a u d a t o r d e fisc. S e acor d i d o c t o r a t u l p e c h e s t i a a s t a . M i se pare c aici... T E F A N : N u , n general se pltete. B i n e neles, dac ai d o c u m e n t a r e a necesar. E L I S E : tef, c e n s e a m n c u v n t u l tehoubouk" ? L - a m t o t a u z i t . T E F A N : E u n c u v n t turcesc. nseamn...

pip.
E I J S E : Pip ? T E F A N : D a , p i p c u tija l u n g . E L I S E : Ciudat. Nu neleg nimic. E o l i m b grea. S e f u m e a z attea pipe ? T E F A N ' : I n g e n e r a l . . . s e f u m e a z . . . A r e i alte nelesuri. E L I S E : De pild ? G A S P A B D (vzind c ntrebarea l incomo : N-o s s t m s f a c e m filologie deaz) r o m a n i c , a c u m . I u b i t u l e , i-am a d u s u n c a s e t o f o n n c r c a t . E a l n o s t r u . i-1 d m . Putiul tu prizeaz muzica pop ? T E F A N : N u prea. E e x t r e m de... G A S P A B D : D a r putoaica ? A v e m toat co lecia : David Bowin, Demis Bussos... M a2jareth... E u , c a s p e c i a l i s t , p o t s s p u n c n u s n t r i . S a u a i fi p r e f e r a t c l a s i c i ?
r

E L I S E : Asta se iart greu. T E F A N : A m respectat-o. ELISE (rznd maliios) : Groaznic. i ' ce

E L I S E : I n c a z u l sta, l avei pe c a r n e i o a s e . (l arat pe Gaspard. timp, a dezambalat o parte din UJnde e d u l a p u l p e c a r e ni-1 d a i ? TEFAN : Aveam unul foarte acuma

el, n ntre lucruri.)

prezentabil... unde ne

a l t o f e n s i-ai m a i a d u s ? T E F A N : A m iubit-o. E L I S E : Nu destul. Sau nu destul de eroic.

ELISE : Am instalm ?

neles.

Dar

TEFAN : Mai a m unul,

provizoriu.

N-o i n t e r e s e a z d i s p e r a r e a t a ? T E F A N : N u s n t d i s p e r a t . (Ea l privete lung, rapid.) E L I S E : N i c i m c a r a t t ? A t u n c i , e c a i c n d n u v-ai f i d e s p r i t !

GASPARD : Numai provizoriul dureaz, s p u n e a u n c o n c e t e a n . A s t a e, d e a l t f e l , i l e g e a c s n i c i e i n o a s t r e . i , n g e n e r a l , a societii de c o n s u m . E i , l a voi, sigur, u n d e totul e proiectat pe termen lung...

www.cimec.ro

65

E L I S E : Nu-i m o m e n t u l , a c u m a , s-i n f i g i d e t e p t c i u n e a i n e l , G a s p a r d . N u v e z i c c c o m p l e t groggtj ? P a r c n u m a i e a c e lai o m . T E F A N : N u , dragii m e i , v asigur... E s l c o m i c j e n : n u mi-au v e n i t n c s c h i m b u r i l e de p a l . . . D a r t r e b u i e p u t i n r b dare, snt comandate. E L I S E : Cest pas la peine, n j u m t a t e de or le d a u gata. A i m a i n dc... ? T E F A N : Da... E L I S E : C e tip ? ( A S P A B D : Noi a m luat una englezeasc acuma, formidabil, cu buiot electro m a g n e t i c . A propos, tii c a m s c h i m b a t c a r e l a j u l i n b u c t r i e ? C n d a i fost tu a v e a m c o m b i n a d e d e b a r a s a r e n i c h e lat ? T E F A N : C r e d c da. G A S P A R D : N u cred. E L I S E : B a d a , e l a fost l a n o i n ' 6 4 , c n d a b i a o l u a s e m . Pare-1 v d i a c u m , c n d a a p s a t g r e i t p e u n b u t o n i f a r f u r i i l e s-au f c u t n d r i . G A S P A B D : Elise ! E L I S E : N-are n i c i o i m p o r t a n . . . GASPABD : Familia Dantec... i m a i ii minte ? T E F A N (cam absent) : D a . Ce m a i fac ? G A S P A B D : i-au l u a t n a c e l a i t i m p c u n o i , d a r a u 6chimbat-o a n u l t r e c u t . E i snt, d e a l t f e l , i c e i c a r e ne-au c u m p r a t ambarcaiu... E L I S E (izbucnire slbatic de isterie inexpli cabil, urlet) : G a s p a r d ! T e rog foarte m u l t ! (Pleac, violent, n baie.) GASPABD (jenat) : Nu-i nimic. Am pus d e g e t u l n p r i z . (Rmas cu tefan, l bate afectuos pe genunchi.) i crezi c n u se m o i poate face n i m i c , b t r n e ? T E F A N (sec, golit) : B a d a . S b e m c e v a . (Toarn n pahare.)

G A S P A R D : Tot familiale ? T E F A N : Nu... Da. Copiii aveau nevoie d c oarecare asisten. F a t a , ndeosebi. G A S P A R D : Vreun exnmen ? T E F A N (stnjenit) : Oarecum... G A S P A B D : U n c u v n t de s t r e c u r a t , n e l e g . T E F A N : N u , asta n u ! Noi, aici... GASPARD (dup ce-l privete lung) : D a , avei principii, e n o r m a l . T E F A N : D e fapt, nu era v o r b a de un examen... G A S P A R D (fair) : B i n e , s-o l s m . Oricum. o m regretat. T E F A N : i noi. ( i A S P A B D : C r e d c n-avei d i f i c u l t i cu viza ! ? T E F A N : N u . I n s i t u a i a (mea... G A S P A B D : C u m , i n s i t u a i a ta ? D a r c e i lali ? T E F A N : i ei o b i n , p e r i o d i c . S t a t u l a r e n e v o i e d e v a l u t , n e l e g i c n-o p o a t e risipi. Se fac eforturi m a r i de investiie. Aa c se m a i a m n plcerile... perso nale... G A S P A R D : Ah, bon ! i c i n e p l e a c , t o t u i ? T E F A N : Cei care a u o treab important... U n interes... Prieteni... G A S P A R D : D a r i v o i a v e a i p r i o t e n i ! T E F A N : D e - a i a i p u t e a m v e n i . C u m i - a m spus. G A S P A B D : neleg. (Dup o pauz.) Tu eti tot d i r e c t o r ? T E F A N : Ingincr-sef. G A S P A B D : Asta e m a i bine sau m a i ru ? T E F A N : C a m tot a c o l o . G A S P A B D : V r e a u s z i c : ai a v a n s a t s a u a i dat n a p o i ? T E F A N : Nu-mi dau seama... G A S P A B D : Eti obosit ? S o m n o r o s ? T E F A N : N u . Deloc. G A S P A B D : E u n u neleg c c se n t m p l , d r a g u l m e u . V o i v r e i s v apropiai, n u ? de l u m e a civilizat"... T E F A N : Ne-om seam ? i a p r o p i a t . N-ai bgat de

ntuneric

GASPABD : Am vzut nite staiuni de b e n z i n foarte f r u m o a s e , a c u m zece a n i nu erau. Dar nu cur parbrizele. E oprit, e contra principiilor ?

Scena 2
Cei doi brbai snt acum n cma i-i povestesc ntmplrile stnd pe fotolii. tefan reprim din cnd n cnd un mic cscat in voluntar. Lumina i prinde ca ntr-un cerc magic. G A S P A B D : S p u n e , i... d e c e n-ai m a i d a t s e m n e ? N o i te-am a t e p t a t , v - a m a t e p t a t i a n u l t r e c u t . A m z u g r v i t i c a s a n cinstea voastr. TEFAN : Nu prejurri... s-a p u t u t . . . Au fost nite m

TEFAN : struit.

Probabil,

era

un

ins

mai

nein

G A S P A B D : S z i c e m . E i bine, ce vrei v o i ? Ce nelegei prin civilizaie ? S avei osele m a i b u n e , h o t e l u r i m a i b u n e , m n c a r e m a i b u n . D'accord. i p e u r m ? E u mi-am pus problema. n treact vor b i n d , se p a r e c n-avei t o t d e a u n a a l i m e n t e l e pe c a r e le c e r e i , hein ? TEFAN : Mai snt oarecari rmneri n u r m , n cteva sectoare... I n s p e c i a l n d i s t r i b u i e . E f i r e s c . . . se f a c e u n mare efort o r g a n i z a t o r i c . . . i de i n v e s t i i e . . . G A S P A B D : Toi f a c e m , d r a g u l m e u , mari e f o r t u r i d e i n v e s t i i e . L a c e d r a c u ' , n u te n t r e b i ? G a s n e c o m p l i c m v i a a , s-o exasperm. A u inventat cursa asta, n t i

66

www.cimec.ro

de m a i m u l t " , apoi de m a i ieftin". A u b g a t toat<> m i n i l e i n e a , tonte e n e r g i i l e . H i . a m e r i c a n i i , ne-au f c u t f i g u r a . s t a e t r u c u l lor. S n t n e b u n i . i ne-au n n e b u n i t pe t o i , m a r i i m i c i : p r o d u c i c a s v i n z i , v i n z i ca s c u m p e r i , c u m p e r i ca s produci. Prima p r o b l e m : de unde c u m p e r i . Spargc-te n p a t r u , u m b l , g sete. A d o u a p r o b l e m : c u m s pro duci mai i e f t i n , s f i i m a i competitiv. A t r e i a : c u i s v i n z i . A p a t r a : d e u n d e s iei b a n i , c u m p r t o r i i f i i n d , c e i m a i muli, tinichele. D a i pe credit. Atunci, trebuie s te c r e d i t e z e i p e tine. i m o r i c a se n v i r t e : f m p r u m u t - t e , p r o d u , vinde, crediteaz ; inprumut-te, cum p r , p r o d u , v i n d e etc. P e n t r u ce ? C a s t r i m toi n t e n s i u n e , a f e r a i . i s t a e doar n c e p u t u l , b a g de s e a m . T E F A N : Dar. Gaspard... G A S P A R D : tiu ce v r e i 6-mi s p u i , c asta e v i a a . T e n e l i , mon vieux, e doar scliela pentru via. Cldirea unde c ? Ce s c c l d e t e ? C o n f o r t u l ? A s t a e n u m a i perdele pentru via. D a r ce e n interiorul peretelui ? Neant. Televizor. N e v r o z . S o m n , c a s iei a d o u a z i p e schel. ntreinem o schel n loc s umplem interioarele. P e legea m e a , am s m f a c b u d i s t . T E F A N : M a i bei ? G A S P A R D : Spune-mi TEFAN explic gite. i tu dac nu e aa ? s-i lr

mai Nu

bun m

dect s-avei o grij

cea un

englezeasc ! ? Asta se poale social pentru ! sistem

i ? M mai om,

intereseaz !

intereseaz luminat,

special

p e n t r u r e s u r s e l e l u i . . . A i c i , c u m stai ! ? T E F A N : tii bine c o m u l e p r i v i t la noi ca scopul s u p r e m al tuturor eforturilor c a r e s e fac. Totul se n t r e p r i n d e pentru dezvoltarea lui a r m o n i o a s , multilateral, pentru valorificarea judicioas a tuturor... G A S P A R D : B t r n e , tii c e ? N u e n i c i u n declamat r e g i m n l u m e c a r e s n u fi asta. T E F A N : D a r l a noi s e a p l i c . N o i p r o s p e c t m d i n p u n c t de vedere social o f o r m n o u , r e p r e z e n t m o m a r e c o t i t u r a is toriei. T e ndoieti ? GASPARD (alt ton, aceeai mobilitate) : Dac m ndoiam, nu veneam aci. E esenial pentru mine, pentru echilibrul m e u i n t e r i o r , s gsesc o s o c i e t a t e u n d e o a m e n i i s fie n t r - a d e v r c e e a c e s n t , s se dezvolte armonios, n c r e z t o r i , s s p u n c e g n d e s c , s c r e e z e . . . i u n d e n a d e v r s t a t u l s-1 a j u t e p e f i e c a r e s f i e el nsui nelegi ce v r e a u s spun. F i i n d c , i d e c l a r d e s c h i s : n o i , n A p u s , avem oarecari resurse, m u l t m a i mari, p o a t e , dect a l e v o a s t r e , d a r m o d u l n care le folosim, m a i exact, n care sntem folosii... E u , d e pild, m lupt de doi ani cu municipalitatea s nfiinez o o r c h e s t r a C o n s e r v a t o r u l u i , i s mi-o subvenioneze. N u v r e a u argini pentru m i n e p e r s o n a l , r e n u n , a m destule lecii de v i o a r , fiecare n e g u s t o r a de brnz 'consider de bon-ton s-mi trimit o d r a s l a , i t u t i i c n F r a n a e m u l t b r n z . . . E l i s o a r e i c a u n s a l a r i u . D a r doresc o recunoatere, un impuls. Se dezintereseaz. Aici, m-am informat, avei orchestre aproape n fiecare ora. T E F A N : I n cele mari... G A S P A R D : E o via cultural activ. A r t i t i i snt recunoscui, tratai c u m tre buie, onorai. Cnd a m sosit, a m greit u a , E l i s e a s u n a t l a tipul de jos. A v e a un apartament somptuos, covoare, pic t u r , m u l t m a i b i n e decit l a tine tre b u i e s recunoti. P r o b a b i l , u n artist. T E F A N : Nu. Medic veterinar. GASPARD (fluier admirativ) : Oh-l-l V n s e a m n c avei, totui, u n sistem solid d e s a l a r i i . i c v o r b e s c p r o s t i i c e i c a r e v c a l o m n i a z . D a c sta e standing-v\ a c t u a l , j o s p l r i a ! I a r t - m c t e n t r e b : n s e a m n c S a n d a te-a d e v a l i z a t , p u r i s i m p l u ! ? TEFAN pre... GASPARD Acum, (ezitnd) (cu c o tiu. : Cum maquis : A luat ce-i mai de :

(zmbind) : S p e r c n u v r e i acuma principiul reproduciei

G A S P A R D : L a s - 1 , l-am b o b i z a t i c u , n u u i t a c s n t i ou s o c i a l i s t , c e l p u i n l a origine. Marota american e a s t a : s m u l t c a s stm. Sau, varianta avem a d o u a : s a v e m m u l t c a s a v e m i m a i m u l t . S a v e m att d e m u l t nct s n e s t r i v e a s c c c a v e m . E v e n t u a l , s n e d i s t r u g . Ne-au n d o p a t c u t e o r i a e m a n c i p r i i : s ieim din nevoie, prin o r g a n i z a r e , a u t o m a t i z a r e e t c . A ieit p n a c u m v r e u n u l dc-a binelca din nevoie ? i d a c a i e i t , u n d e s-a d u s ? I n s u d u l I t a l i c i , s s e p l i c t i s e a s c f o t o g r a f i i n d b i s e r i c i l e i m o n u m e n t e l e do a r t . S a u l a P o l , s v n e z e r e n i . i ? A s t a e n t r e b a r e a m e a : i ? N-au t i u t c e s f a c , acei puritani nenorocii, detepii ia seci, i d e d o u s u t e d e a n i a u transformat v i a a n c a l c u l . Toat ! N-au l s a t n i c i u n u n g h e r n c i n f o s t a t de m i c r o b u l calcu l u l u i , a l r e n t a b i l i t i i . i a c u m v e n i i i v o i s n g h i i i p i l u l e , i p r e l u a i m a r o t a . V felicit ! T E F A N : Hai s vorbim altceva.

G A S P A R D : De ce ? T E F A N : Aa. Noi avem alt concepie d e s p r e p r o g r e s . i tu o c u n o t i . i n-are nici u n rost, p n c n d v i n cearafurile... G A S P A R D : D a r n u m intereseaz ceara furile voastre m u r d a r e ! Sau curate ! 0 s avei ntr-o z i b u i o t electromagnetic

apreciere ntre

brbteasc)

sntem

n o i : de c e ?

TEFAN : Nu

G A S P A R D (dup ce l privete lung) v r e i . D e i , n t r e d o i t o v a r i de

www.cimec.ro

67

c a r e i-au m p r i t g a m e l a i i-au s a l v a t v i a a u n u l altuia... TEFAN : Nu tiu ! A v e a m o s i t u a i e re lativ bun... G A S P A R D (intervenind fr s vrea) : Toi e paradoxal. In Frana e o au. Asta prosperitate ca niciodat, dar nu e fran c e z s r e n u n e la plcerea de a n j u r a g u v e r n u l , o r i c a r e a r fi. E c r o n i c . i p e m s u r cc s t a n d a r d u l s e v a mbunti, n j u r t u r i l e v o r f i lot m a i s o n o r e . Din f e r i c i r e , n u s n t e m n c d e s t u l de b o g a i c a s n t r e i n e m i o p t u r d e hippies, a d i c d e c o n Ies l a l a r i totali. Dect perio dic. D a r , d a c se v a d e z a x a c u l t u r a , i v o m a v e a ! T e a s c u l t . A , i n c c e v a : n u c o n d a m n a f e m e i l e c a r e iau : e f o r m a l o r de a participa, de a pstra legtura. O tiu, snt p i t . Dei Elise a venit dind, s a u , m a i e x a c t , promifind de u n d e i r c e a l a ei i n i i a l . A i v z u t c e precis e ? Uneori mi face fric. Te ascult. TEFAN : Ne-ajii GASPARD : GASPARD : (Vrea s cellalt c TEFAN : N - a m c e s-i neles relativ Ai avut vreo spun, bine Gaspard. totdeauna.

l a l o c a l , u n l>ar d e n o a p t e m a i distingue, a m n a i n t a t ou v i o a r a s p r e e a . ne-am n im eles d i n t r - o p r i v i r e . A v e a m a n e l e , p e c a b i l e , o a i m i n e . B t r i n u l a simit instantaneu. i-am s p u s vreodat poves tea a s t a ? T E F A N : Nu. G A S P A R D : C u u n c u v n t . m-a s a l v a t d i n gunoi. Nu materialicete. Ctigam ct v o i a m . A m u i t a t s s p u n c e r a m i r e z i s t i b i l . I l a b a c u ' n u m-a v r u t , a v e a indus t r i e d e b i s c u i i , p a s t e f i n o a s e , cognac, i trebuia ginere gestionar, u m b l a d u p un v r al ei, G a s t o n , un ptrat. tia c a m u n f i u c u G h a r l o l t e , c a m idei socia liste. i f a t a m e a a r e g r g u n i mi-a s p u s n b i r o u , c n d a v z u t c n u mai a r e n c o t r o s p e r s-i c a n a l i z e z i n d i recia echitabil. D o m n u l e , t r e b u i e s v s p u n c a m l u p t a t n maquis pentru o r e f o r m de s t r u c t u r s o c i a l , p e n t r u u n g u v e r n d e s t i n g a l m u n c i t o r i l o r i p r o l e t a r i l o r . . . M-a n t r e r u p t : m u n c i t o r i i c t i g m a i b i n e dooit d u m n e a t a , clier monsicur, iar proletari nu m a i exist dect dac cineva are intenia neaprat s-i z i c a a . F u pot d a d e m i n e i re o r i c u i , f r m i n e i c a p a c i t a t e a m e a de o r g a n i z a r e n-au ce m n c a . cu t o a t f o r a lor d c m u n c . D a r capacitatea asta poale trece a s u p r a statului. A h ; halt, stalul e o a b s t r a c i u n e , i n l o c de p r o p r i e t a r i vor veni funcionari mai puin pregtii i m a i p u i n i n t e r e s a i . C a r e , p n cnd i v o r i n s t a l a i n s t i n c t e l e de conducere, de f a p t tot u n fel d e i n s t i n c t e de p r o prietate, v o r ruina jumtate din ntre prindere. C i n e tie d a c n - a v e m ne v o i e d e p u i n r u i n , c a s s i m i m din nou p u l s u l a d e v r a t al vieii. A zfmbit : D a c asta n s e a m n c nu v r e i dot, d e a c o r d . Dei p a r i sntos. tii, tinere, care e deosebirea ntre americanism i sooialism ? Americanismul e visul celor s r a c i de a d e v e n i b o g a i , s o c i a l i s m u l e v i s u l celor sraci de a lua locul oolor b o g a i . A m p r o t e s t a t v i o l e n t , e r a s-1 cr p e s c . E I a rs oa de-o g l u m , a s c h i m b a t v o r b a . M-a n t r e b a t d e b i a t , a p o i , d a c o m a i v d p e C h a r l o t l e , M a i r a r , dei s n t e m n cei m a i b u n i termeni. A zmbit : Cnd nu trieti eu c i n e v a , e u o r s fii n t e r m e n i b u n i c u e l . A m n e l e s , ne-am n d e p r t a t . A c u m i-a m ritat fata a doua. i-a dat ei, nu-mi pas : a m ce m n c a , a m o poziie exce lent, avem o proprietate n sud, cu dormi, chiriai, i cu ipotec. Dar tu tef ! T E F A N : Nu. Deloc. G A S P A R D : D e c e eti n g r i j o r a t ? TEFAN : Nu TEFAN : Nu snt. snt. averea nu contaaz, G A S P A R D : A t u n c i , trist.

ne-am t r i t v i a a c o r e c t . . . aventur ? va ! dar TEFAN : Xu cred. Aba. nu crezi. Polisson, foreze mereu intimitatea, reticent.) Gaspard, la noi, aici...

Nu,

GASPARD : (Rde.) i

tiu : adulterul e interzis. l a noi. P r i n Codul P e n a l .

T E F A N : N u , d a r se p u n e u n m a r e a c c e n t p e s i t u a i a m o r a l , i d e a s t a m nec jete gestul ei. S i g u r , p r i n c i p i u l egalitii i d d r e p t u l s-i a s u m e t o a t e r s p u n d e r i l e . D a r t r e b u i a s s e g n d e a s c , to tui, c a v e m un prestigiu, u n n u m e . N u m a i a i 1 8 a n i s f u g i d e - a c a s . G A S P A R D : Dc cine ? Asta e ntrebarea. (Cum tefan nu rspunde, el continu, volubil.) Cnd am lsat-o p e Charlottc, m i a j u n s e s e p n a i c i . N e b u n a e r a tapageus. v u l g r i c , o tii, p u s m e r e u pe liar, sprgea tot uneori, n capul m e u o d a t mi-a s p a r t v i o a r a , n - a v e a m s u r , a dat c u ea d u p u n gaillard c a r e s e b e n o c l a l a e a . l p r o v o c a s e . A treia zi dup scandal, desprire etc, mi-aduce un Amati veritabil. De unded ai ? N u te p r i v e t e . Nu-1 m e rita porcul la. C u m nu m merita nici pe mine. A i fost a l u i , cocot o r d i nar ! N u , a m v e n i t la tine n cio r a p i a l b i i c u u n c r i n n fiecare m n , cntnd Ave Mria !... A v e a suflet, dar m trgea la fund. D u p zece a n i de bistrot, m sturasem de ncurcturi cu p o l i i t i c r o r a le a r t a f e s e l e , de c h e f u r i p g u b o a s e , d e p l n s i d e a m o r n e b u n . Se t e r m i n c u toate astea. G a t a c u revo l u i a p e r m a n e n t ! A m f u g i t , m-am cu tat. C n d a a p r u t E l i s e , c u b a b a c u l e i . a l s a c i a n u l , e r a m de d o i a n i liber. A v e n i t

G A S P A R D : Cnd o ai, b t r n e , crede-m.

68

www.cimec.ro

T E F A N : E v i d e n t . D e a l t f e l , o s m r e f a e , d i n toate p u n c t e l e de v e d e r e . A i n i m e r i t voi ntr-un moment mai... descoperit. D a r , n general... G A S P A R D : Nu-i v o r b a de g e n e r a l . . . E v o r b a d i n c e c a u z s-a a j u n s a i c i . TEFAN (puin impacient, dar timultnd li nitea) : D r a g u l m e u G a s p n r d , tii tot a a de b i n e ea m i n e c v i a a e c o m p l e x , multilateral exist lucruri logice i e x i s t i l u c r u r i c e i n d e o d e t e r m i n a r e probabilist. Despriri se m a i vd, ai avut i t u . D a c Sanda a crezut c e m a i b i n e aa, c exigenele ei a u sporit, s n t a l t e l e , e u n-am a v u t p o s i b i l i t a t e a s-o conving de contrariul. Poate nici n-am f c u t tot c e t r e b u i e , e i o l i p s a m e a . . . G A S P A R D : V r e i s f a c e u m a i m u l t ? S m d u c s-i s p u n . . . ? T E F A N : Ce ? G A S P A R D : C r e g r e i , c a i v r e a s v i n napoi. T E F A N : t i e c r e g r e t , nu-i s p u i o n o u tate. A d o r i t s s e e m a n c i p e z e , n u m interpun. Snt un om nl zilei de azi, dac c i n e v a crede c se p o a t e r e a l i z a altfel... G A S P A R D : D a r c e n s e a m n r e a l i z a r e , idiotule. dect c o n v i e u i r e , creterea copiilor, s p a t i d ntr-o g r d i n d e cartofi, u n cuvnt bun spus la timp, o perspectiv ? Plcerea unei oaze, ntr-o l u m e c a r e s e descompune, merge la dezastru. i u n d e tu n u m a i p o i n i m i c s p e c i a l . . . T E F A N (mai rece) : A s t a e p r e r e a t a . G A S P A R D : F i i serios, o m u l e . i r m n pu i n e l u c r u r i de f c u t n v i a . T o t u l e a s u m a t de a l i i , n u v e z i ? S e fac peste c a p u l t u r z b o a i e , p c i , c o n v e n i i , i t u s t a i i te u i i n g a z e t . M c a r n e v a s t a i c o p i i i s n t a i t i , i d e t e r m i n i tu, ct de ct. T E F A N : D e t e r m i n i G A S P A R D : De pild... T E F A N : De pild, gem, sectorul n sarcinilor... alte lucruri, Gaspard.

T E F A N : B a d a , s o r a m e a cu cearafurile. GASPABD (il privete o clip, uimit, apoi ncepe s rid) : Bravo, mi-ai plcut ! Sau E l i s e cu ajutorul occidental. E l i s e ! ELISE (din ua bii) : V i n n d a t ! G A S P A R D : V i n o s v e z i u n m o n s t r u ino c e n t , c a r e c r e d e n c n n e m u r i r e i n eficacitate. S a u u n ipocrit ngrozitor ! E L I S E : Fereste-te de individ, tef. Dup t r e i p a h a r e , n c e p e s d e v i n catastrofic. i a s t a n u m a i d e c n d m-a l u a t . G A S P A R D : Nu malul sta. romni mai A propos, ce TEFAN (cu o p o t s s c o t n i m i c d e l a a n i Hai s ne mutm la ali comunicativi. (Elise iese.) m a i face prietenul V l a d o n e ? privire echivoc) : Vladone ?

GASPARD

(grav) >. A m u r i t ? o s m o a r ! ?...

TEFAN : Cum

G A S P A B D : A i dreptate, aici nu mai exist nici moarte. Cu asemenea propaganditi, je m'en doutais. In schimb, la noi, am p r i m i t a s i g u r r i , s n t e m toi p e d r i c , c u
sistem cu tot.

TEFAN :

Nu

vorba

de

propagand...

direcia pe care mer care lucrez, realizarea

G A S P A R D : Cu tine n u se m a i poate dis c u t a ! A h , n u ! T u c h i a r ai i m p r e s i a c influenezi c e v a n m e r s u l acestei l u m i , a a i n g i n e r - e f c u m eti ? T E F A N : Bineneles. GASPA Eu tii trul R D : T e felicit, bietul m e u prieten. m consider complet neutralizat. S c n-am n i c i o c o n t r i b u i e l a d e z a s c a r e v a s v i n .

G A S P A B D : B a , d i n n e f e r i c i r e , este, d r a g u l m e u . i l a v o i , i l a n o i , i n toate prile. Dac eu spun c apa voastr Ia baie e b u n , d i z o l v s p u n u l , se v a g s i c i n e v a s i n t e r p r e t e z e c v - a m lu dat ara, regimul. Dac spun c nu e, v o r s p u n e c a m d e n i g r a t - o , c i-am g sit nod n p a p u r . D a c spun de v i n , e mai grav. Dac spun c avei pduri m a s i v e , s e p r e s u p t m e c n u le-ai e x p l o a t a t s u f i c i e n t . D a c s p u n c le-ai s u p r a exploatat, v o r ntreba de ce m amestec. C h i a r v i z a t a a s t a o s f i e p e n t r u tine p r i l e j s te m p u n e z i c u m e r i t e n a i o n a l e , i a r p e n t r u a l i i s te s u s p e c t e z e c n u te-ai m p u n a t d c a j u n s . V l a d o n e , e v i d e n t , n-a m u r i t , i a r d a c i-a v e n i t t r i s t a i d e e s-o f a c , a m u r i t e r o i c , s a l v n d doi copii din ap. E u , c n rulota mea, snt i e u u n propagandist pentru capitalul francez. C r u p a ncvesti-mi e p r o p a g a n d pentru amorul francez. Sursul meu ma liios e p r o p a g a n d p e n t r u politeea f r a n cez. i, a t e n i u n e : c h i a r plecarea Sandei p o a t e fi p r o p a g a n d pentru libertatea romncei moderne. (Schimbnd tonul.) H a i d e , t i u c eti n e c j i t . S p u n e - m i un c u v n t d i n c a r e s n e l e g c e n u e n r e g u l . T o t n e d u c e m d r a c u l u i , m a i curnd sau mai trziu. TEFAN (cu o convingere egal) : N u ne d u c e m , G a s p a r d . E greit s c r e z i asta. GASPARD Uite, ELISE dat a plecat (i scoate acum ud, ochelarii, ncep rznd la ! s n ap l privete) de : : ce S-a i abia (apare drumul neleg hohote) i

T E F A N : Ce dezastru ? G A S P A B D : T u c h i a r te f a c i , t e f , s a u v o r b e t i s e r i o s ? T u mi s i m i n a e r c s n t e m f c u i , t e r m i n a i , c ne-au b g a t n tr-un d a n s din care nu se mai iese...? TEFAN : Nu. G A S P A B D : ...i d i v i z i l o r , ci T u nu simi orice m o m e n t care nu e al nostru, al in m u l t peste c a p u l nostru ! ? c e p o a t e 6 v i e , o r i c n d , n ?

Sanda... brusc m-a...

m-a... H a i s b e m

ntuneric
69

www.cimec.ro

Scena 3
Snt n pijamale i pcignoir, s-a but mult, Gaspard a devenii sentimental i pa tetic, Elise, lucid i sarcastic. tefan parc a amorit, numai ochii i lucesc ca de fri guri. G A S P A R D : T e r o g s m i e r i , i u b i t u l m e u p r i e t e n , n-am v r u t s-i f a e r u . Vreau s c o n t e z i , m a i m u l t e a o r i c n d , pe sen timentele noastre cele nini... E L I S E : P o i s-o f a c i l i n i t i t , t e f . B r b a t u l meu nu spune nici o prostie, nici o saloperie, fr intenii excelente. N-ar p u t e a b a t e s a u u c i d e f r s se ndu i o e z e , c a o c r p . A r e p r i v i l e g i u l de a fi u m a n . G A S P A B D : Ceea ce nu e c a z u l ei. Iubitule, n u m g n d e s c l a m a r i p r i n c i p i i , i n u pe m-am gndit niciodat. Poate n u m a i vremea cnd mergeam c u de G a u l l e s eliberm Frana. Intre timp, ele s-au d u s , a c e s t e p r i n c i p i i , i a fi c h i a r v e s e l s t i u u n d e . E L I S E : i pe mine m-ar amuza. Nii-s aici?

a f a c e r e , m i n c i u n a l a u n a n u m i t g r a d de vine talent diplomatic. S u b ctitoria cul t u r a l se a s c u n d e e v a z i u n e a f i s c a l , s u b p u d o a r e , s t e r i l i t a t e a i v i c i u l . E L I S E (aplaud) : B r a v o ! Poi intra n l a m e n t ou d e p u t a t d e c e n t r u - s t i n g a . tu tii s v o r b e t i a a ? Par tef,

G A S P A R D : E l n u tie s vorbeasc nimic, el a r e m i n e afaceri curente. Bilanurile lui snt n kilograme, l e i i. eventual, d o l a r i . O b s e s i i l e l u i s n t u o a r e , i a s t a e o mare fericire pentru u n o m sau o naie. L o r le-au lipsit obsesiile, grelele obsesii, E l i s e , acelea din a cror organi z a r e s-a n s c u t c u l t u r a Apusului i, n general, m a r i f e c u l t u r i . tef, d i n ct a m n e l e s , v o i n-ai p r e a fost o b s e d a i . T E F A N : B a d a : de v i a . G A S P A B D : A s t a n u e obsesie ! E dorin, tropism, instinct de conservare a indivi d u l u i , a speciei. D a r obsesii propriu-zisc n-ai a v u t . Obsesia voastr religioas e slab, a plit repede. Spiritualismul vos t r u c d e c o l o r a t . A p u s u l s-a n v r l i t p r i n t r e o b s e s i i i tot c h i n u l l u i e s le s u p u n s a u s le c o m b a t . A z i , c n d s n t p r e a m u l t e , e r e c o n f o r t a n t s v i i ntr-t) ar u n d e totul a r m a s v i t a l , primar. Voi, tef, cu lipsa voastr de fixaie, cu lipsa voastr d e o b s e s i i , a p r e i a z i a p r o a p e c a o s o l u i e , ou o c u r ; f i i n d c trii m a i m u l t n biologie. Nefericiilor, de c e u m b l a i s ne i m i t a i ? D e ce v anulai principalul a v a n t a j pe c a r e isto ce n e u s c , v i - 1 d astzi asupra ria, noastr ? E L I S E : Encore une fois, zut ! L a c u l c a r e ! ..bravo" ! i acum.

G A S P A B D : S-ar p u t e a s f i e , E l i s e , prin a l t p a r t e n u le-am n t l n i t . A m ntlnit oameni care spun adevruri, dar din cele f r n i c i o i m p o r t a n . E u , t r e b u i e s-i mrturisesc, a m abandonat lupta c u ma rile principii. ELISE : A proape. gsit ali dumani, mai pe a

G A S P A B D : A m abandonat lupta cu marile principii, dar nu i c u t a r e a l o r . Um b l m prin l u m e i le c u t m . Mergem la prieteni acas i le c u t m . Nu fleacuri, reguli de conduit, mici prin cipii. C u m i c i l e p r i n c i p i i ne-am a r a n j a t : s f i i c r e d i n c i o s , s n u f u r i , s r v n e l i n u m a i o parte din ce a u alii, c u astea d o r m i m linitit, n u ne i n c o m o d e a z . Dei a r t r e b u i s n e d e r a n j e z e i a s t e a . E L I S E : A u r m a s f o a r t e p u i n e l u c r u r i c;ire ne mai deranjeaz somnul. i s n t n c u r s d e l i c h i d a r e . A a c v p r o p u n s m e r g e m s... G A S P A B D : G a i , taci ! B o n z i i m a r i l o r prin cipii ne-au vndut cuvinte mari, prin p o p i i l o r , p r i n o r a t o r i i , t r i b u n i i i g a z e tarii lor, c a s n e ie la d i s p o z i i e . T r u faii ne-au predicat modestia, h o i i , c i n stea, marii risipitori, economia, cei fr rigoare ne-au c e r u t s f i m p u n c t u a l i i r i g u r o i a l t f e l n-ar fi p u t u t f u n c i o n a e i . I p o c r i i i ne-au d a t l e c i i d e s i n c e r i t a t e . Pentru noi snt coduri de onoare, de coduri de morali m a n i e r e , de bon-ton, tate. P e n t r u ei e j o c u l d e s c h i s . G i n r i a l a a n u m i t p r o p o r i e se c h e a m s p i r i t d e

T E F A N (calm) : S tii c se poate' e v o l u a i f r s v i m i t m , d r a g i i m e i . G A S P A B D : O h ! L a i a u z i t ? L a s - m s-i s p u n i m b e c i l u l u i care a zis c d e t e r m i n e l i s t o r i a : la barbe ! S n t e m p r j i i t o i , domnul meu ! Prjii, terciuii, poluai, ntr-o z i , c r e m a i . S a u vitrificai ! ELISE : In acest punct al benzii eu m retrag, fiindc cunosc restul. G A S P A B D : A h , te b u c u r i , g n i n u o , c r e z i c d u p cremare vei fi un vas de Sevres. D a r dac v e i fi o oal de s u p cu melci nluntru ? E L I S E : Nu m cas strin. excita, Gaspard, sntem n

G A S P A B D : A b s o l u t s t r i n . O m u l s t a mi-e complet strin. A m fcut campania m preun, a m meditat revoluia mpreun, a fost l a m i n e , a m f o s t l a e l , d a r nu-l cunosc ! 11 l a s n e v a s t - s a , n t r - o z i , i el, c a r e d e t e r m i n istoria, n l o c s alerge, s-o p n d e a s c , s-o c h e m e , s t r e s a r l a f i e c a r e s o n e r i e . . . (Sonerie. Se face linite.) Asta-i S a n d a . A s i s t m la u n m o m e n t s o l e m n . P r o p u n s n e s c u l m n p i c i o a r e . (tefan se duce i el. oarecum emoionat, s deschid. Intr Mitica.)

70

www.cimec.ro

MIL1CA : Acas, boierii ? Uite c picar i-mnoalor. B o n j u r a la franse. S iertai, c u s n t s o r a de l a d o m n u l director. P u t e a s g s e a s c u n a m a i b r e a z . C i e l e bre zoi. E L I S E (cu interes) : Ce s p u n e ? T E F A N : V-a dat b u n seara. ai venit". (Gaspard face comic.) A o zis bine reveren

d a r s-au r u p t , s-au f c u t f l e a n d u r , m car c erau, v o r b a aia, dc la capitaliti... Ei, zic, frioare, nici cu voi n-ajung departe... G A S P A R D : P a r i e z c acum atac capita lismul. M I L I C A : C t i i c m a i a p u c m i n o i , p e est a a , d i n p a c h e t e , c u c i u b u c . E L I S E : C e zice ? GASPARD (sare cu tabachera) : P o t s v ofer o igaret francez ? M I L I C A : F u g i , dom'le, c nu trag. M e r s i . T E F A N : M i l i c a , eu z i c s... G A S P A R D : N u , te r o g s n e t r a d u c i . C r e d c am prins esena. C avem marf proast, camelot. Absolut de acord. T E F A N : N u , n-a s p u s a s t a . GASPARD : Madame, je sui tout--fait d'accord avec vous. M I L I C A : Iar m trznii cu madam" : ? E L T S E : Tohoubouk" ? MILICA : Ei na, c doar n-o s facem secret acu, doar sntei ditai prieteni ! N-ai g u r i t c a c a v a l u l m p r e u n ? A u z i ? M i e nu-mi p r e a p l a c e s a i b o m u l se crete. D e a l t f e l , l a m i n e n i c i n u p r e a in s e c r e t e l e c , v o r b a a i a , t i u tot. (Rde.) M a i v r e a e l T r a n c s m d u c . . . E L I S E : Ce n s e a m n Tranc ? M I L I C A (Elisei) : Tranc e omul meu. O m u l care m b a l e . i c a r e m i u b e t e . Cilib i u . a l d r a c u l u i . D a r i e u i n l a e l c a s a r e a , v o r b a a i a . n o c h i i c u i i-e d r a g . C t o i i n e . i c n d n u . . . u n o n t o r o g tot mai g s e s c . C-s p r i c e p u t , doamn, la toate. Lucrez n fabric, nu ca alii, p - o r m v i u , s p l , d e r e t e c , l c a l c pe n e n o rocitul la s-1 p l a c mahalaua, rnesc, snt n comitetul d e s t r a d , alerg la mi t i n g , l a a c t i v i t i o b t e t i , u n d e se c e r e . Acu f u g a c a s , c f a c d u l c e a de t r a n d a f i r i , i-am l s a t o p r i i c a m obraz, s n u stai cu c u r u l pe aternutul m u r dar, p a r d o n de expresie. G A S P A R D : A d a o m i e d e f r a n c i s tiu ce s p u n e a c e a s t Madame Sans-Gene ! M I L I C A : I a te r o g , tii ! T r e b u i a s v i e u c u m v-a l s a t b o i e r o a i c a a i a S a n d a , c u m n a t - m e a , c i s-a a p l e c a t trai b u n . T E F A N : Milico, din gur ! E L I S E : Spune ceva despre Sanda. dup cenzura nu te mai bga ! Mai las de de taci

M I L I C A : ncet, m a m d r a g , s nu-i ias osul pin spate. Mulumesc de complemonturi. Ce vorbeti ! T o t francezii galan t o n i . A l m e u , T r a n c , i s v r e a s f a c a a , l i n e o r i c i u l . C b a g - n el n u i n a t u z l a m a l e , d-alea r e g a l e , s t a i e u , r e p u blicane... G A S P A R D : N u neleg nici ta. n u ? TEFAN : Da. G A S P A R D : .71 c c s p u n e r o vorb. E sora

T E F A N : S p u n e . . . c-i p a r e r u c a i n l r ziat. GASPARD (gentil, Milici) : Ce n'est rien. mieux vaut tard que jamais, Madame. M I L I C A : Uite ce, cu m a d a m " s-o lsm m a i n c e t . E u nu-s m a d a m , eu-s r i h t u i l o o r e . D a ' m-am i n u t s d a u i c u u n a j u t o r tovresc, ca-ntre frai, d e h ! C vezi c i pibaou' oare-1 i a u se duce, fir-ar ni-sn a d r a c u l u i , p a r d o n de e x p r e sie. C-1 m a i z u l e t e i T r a n c s-i ia basamacul... i-o m a i s c o l l a c a p t CU n e n e a . . . (Arat pe tefan.) Ce v uilni a a ? ELISE : Ce s p u n e ?

i c a . . . T E F A N : S p u n e ea e m u n c i t o a r e M I L I C A : Dac m luam cu lmi, cum s e r i e l a c a r t e , i c u p o p . p u t e a i s s n u i i ..madam", c nu m licream. Di' ee-mi t r e b u i e , s s t a u l e g a t l a p r i p o n ? D a c d e e b i d e T r a n c o c h i i pe alta ntr-o zi. m a i cai p a n s i o n ? E u , v o r b a a i a , c u ct c a r t e t i u p o t a s c u l t a r a d i o p e r f e c t . GASPARD : Vorbete de radio, nu ?

T E F A N : Da... M I L I C A : E u , grija mea e s n u rmi c o r i g e n t , c n d s-o t r e c e n c l a s a a i l a l t . . . de salarizare v-ai prins ? Aa c ce-mi trebuie ? C o r o a n tot n u - m i p u n e n c a p d e c t p e n s l i e . I l a m u ' i p r a t i a , v o r b a a i a . C tot a a z i c e a u n u ' Chircii de l a s i n d i c a t : c e n u v l u a i , f femeie, s t r i i i v o i d u p p r i n c i p i i ? Z i c , p i d a c p u i p i r o s t r i i i m f a c c u p r i n c i p i i , c u m o s-i m a i l i p e t i , b r e t o v . C b i r c u l e , l a b a p e b u c a m e a , d i n g r e e a l ? C te p o c n e s c de-i sar ochii, odat ce snt m a d a m ! A t c u t pete. GASPARD : ce spune T r e b u i e s fie f o a r t e s o r a t a . T r a d u - n e i amuzant nou. ser cap.

GASPARD : mi dau seama d e m o c r a t i c a l u i tef.


J

T E F A N : Vorbete de viciu... Spune tot E c a m vorbrea.

cstoria ei... D e ce-i t r e c e p r i n

MILICA (a vzut la Elise ceva) : Asta-i de m a d i p o l o n ? Se spal bine ? A m mai sp l a t e u n e t e c h e s t i i , z i c e a i c n-au m o a r t e .

MILICA (scuzndu-se) : Nu-i p l a c e l u i dom' director s l atingi n firm. Aa c scu z a i . L u a i - v m a r a f e t u r i l e a s t e a i m e r gei s facei p u f . A o l e u , aa-i, c voi n u v s c u l a i I a c i n c i , c n d iese T r a n c s dea primul rcnet la bocanci. Voi a v e i alt fus orar. N o i s n t e m m a i la r s r i t , d-aia. A v e m z i u a m a i l u n g u i a , c u ct n e m a i l u n g i m p e la e d i n e . N o r o c cu cte o c o a d c m m a i o d i h n e s c i c u . C a c o l o , v o r b a a i a , m a i s t a i s bom-

www.cimec.ro

71

bni, trece t i m p u l , le d i s t r e z i . (Le d miinile, cordial.) L a s , n o i s f i m sn toi ! S v simii bine p-acilea i... alivoar ! GASPARU (fermecat, simind curentul de simpatie al Milici) : Au revoir, Madame ! MILICA (ntorendu-se din u. ii reprim violena i spune cit mai distins, zimbind la rindul ci) : M a d a m e m - t a !... (Iese.) G A S P A R D : Prietene, te r o g s reproduci c u v i n t c u eu v i n t ce-a s p u s . T E F A N : A s p u s nite baliverne... E o fat s i m p l , a l t f e l b u n , d a r n-a a v u t parte de b e n e f i c i i l e colii. E v i d e n t , e alfabeti zat... c r e d c a r e p a t r u s a u c i n c i clase... N u face p r e a m u l t pentru r i d i c a r e a ei... pentru cultur... Am vrut s-o duc de c t e v a o r i l a t e a t r u , s-i f a c u n abona m e n t Ia noi teatrul e foarte ieftin n u i-a p l c u t : t r e b u i a s t a c p r e a m u l t . G A S P A R D : A r e dreptate. T E F A N : N e - a m d a t o s t e n e a l , s t i i . L a noi se f a c e f o r t u r i p e n t r u a t r a g e r e a ma selor n circuitul valorilor culturale. In cazul ei, din nefericire... G A S P A R D : Nu-i n i c i o nefericire. F r a n c e z i i medii i. n general, tinerii Apusului, ajuni profesioniti, snt de-o incultur s c l i p i t o a r e . D a r n-au f a r m e c u l s o r - t i . n i c i v e r v a e i . Ce-a s p u s ? C m o r d e c u r i o z i tate. ELISE : l iubete pe Tranc acela ? Dup ct se b a t , a z i c e c d a . T E F A N : Exagereaz. G A S P A R D : C u b t a i a n u exaere/.i n i c i o d a t . Ce s p u n e a de a c t i v i t i , d e b l o c ? T E F A N : E f o a r t e a c t i v . . . R e g r e t a c v-a f c u t s-o a t e p t a i . G A S P A R D (privindu-l iari lung) : tef, eu c r e d c e b i n e s m e r g e m s n e c u l c m . . . TEFAN : S n t de a c o r d . sarcastic) Mcar : Hai, despre

silit) : D a c a a a i n e T E F A N (zimbind les... n s e a m n c nu mai e nevoie s traduc. G A S P A R D : Noapte b u n ! (Iese. Trintete ua. Elise mai zbovete o clip, zimiese i ea. tefan pune mina pe bete, telefon.) TEFAN: Allo ! Tovarul director? V salul. Iertai-m c v deranjez acum. Cred* c n chestiunea nlocuitorilor dc abrazive am gsit o soluie... Da, mi-a v e n i t o idee...

ntuneric

Scena 4
S-au retras toi. dar, minat de cine tie ce ginduri. Gaspard a revenit in salon, unde bea tcut de unul singur, la lumina sczut de miez de noapte. Deodat, o u se deschide i un linr, sobru i expresiv, p trunde s caute ceva. E surprins, dar nu speriat s-1 descopere pe Gaspard. G A S P A R D : Dumneata, jeune homme. b u i e s fii M i r e e a . M I R C E A : E x a c t , d o m n u l e Bonnald. G A S P A R D : D e u n d e tii... ? M I R C E A : Raional : prin eliminare. r i c : v-ai a n u n a t . GASPARD (zimbete) : Promovat. V r o i a i s I r e c i , p r o b a b i l , neauzit. tre

Empi (Apoi.)

GASPARD (foarte puin Elise. A c u m a v e m totul. E L I S E : T e l a u z i . (Lui tefan.) S a n d a spune-ne ce a zis.

M I R C E A : Cu bocancii tia, era greu. (n tr-adevr, are bocanci cu inte, rare nu se potrivesc cu parchetul. i-a luat ce i-a trebuit.) V doresc noapte b u n . G A S P A R D : Urare util, dar nu m las n u m a i pe ea. A m l u a t i u n somnifer. Ce vrei. voi, materialitii ne-ai nvat s ne n t e m e i e m n u m a i p e m a t e r i e . U r rile nu mai au efecl. N u crezi ntr-un declin al cuvintelor ? M I R C E A : Nu. G A S P A R D (ironie) schema, mi-a Deci, pentru : E r a m sigur. A c u m tiu predat-o tatl dumitale. dumneata, cuvintele snt

GASPARD : A spus c o bine mersi, c m u n c e t e , c a r e d r e p t u l s-i determine simrur v i a a , pe b a z a p r i n c i p i u l u i egali t i i s e x e l o r i a c o n v e n i e i d e l a B e r n a . . . N-ai neles ? E u am priceput tot ce-a s p u s . i c n e - a t e a p t p e n o i . i c e fericit c am venit, chiar dac mate r i a l e l e n o a s t r e s e d e i r r e p e d e . Nu-i aa ? N u a s t a a s p u s , t e f ? (tefan zmbeste. vexat.) TEFAN : Nu ELISE : N-am chiar. auzit de B e r n a .

ejjale c u n e l e s u l lor ! ? MIRCEA : Cele Ah. care duc undeva. amgire ! Dar nici

GASPARD :

sublim

un euvnt nu MIRCEA :

duce nicieri ! noapte camer. eludare a fondului ! b u n !" m

G A S P A B D : E i . atunci e convenia de la G e n e v a , la c a r e a m contribuit n bun p a r t e i n o i ! A m a i s p u s c r e g r e t c n-a f c u t S o r b o n a . c a s v a d c e m i n c i u n i se t o a r n p e a c o l o . i c f r a t e l e e i , p e Ixaza d e t e r m i n r i i probabiliste, e pe p u n c t u l s a j u n g d i n n o u director. ELISE : E adevrat ?

Cuvintul

d u c e a Ia m i n e n GASPARD : Aceeai

Aceeai tactic scit ! L a u r m a u r m e i , de ce t r e b u i e s s n g e r e z eu p e n t r u c u v i n t e ? Snt numai un biet violonist. Noapte b u n ! (Se ntoarce la paharul su. E pe jumtate beat.)

72

www.cimec.ro

MIRCEA (dup ce l-a privit, cu puin in dulgen) : Vrei un cub dc ghea, domnule Bonnald ? G A S P A R D : A fi n e x t a z , d o m n u l e g e o l o g . D e unde-l e x t r a g i ? M I R C E A : V e n i s e m p e n t r u a c e l a i l u c r u . (Are in min un pahar cu cuburi.) C A h P A R D : Vezi cum se p o t , totui, ne Dum lege oamenii ? (Il examineaz.) neata pari muzicalizat pe tcere. La \ ins In d u m i t n l e , t a t a e r a e x t r e m d e e x pansiv. M I R C E A : I-a t r e c u t . G A S P A R D : M ntreb de ce ? M I R C E A : Expansivitatea vine din scopuri l a r g i , i m p r e c i s e . A l e n o a s t r e s-au p r e c i zat. G A S P A R D : A d i c '.' M I R C E A : E l t r e b u i e s don p r o d u c i e . E u . s gsesc, r e z e r v e . A v e m un cadru, un statut. Funcionm. E clar. G A S P A R D : i a t u n c i , muzica? M I R C E A : V privete. G A S P A R D : Pe d u m n e a t a , deloc ? M I R C E A : Deloc. E cadrul dumneavoastr. G A S P A R D : Artele, pictura... ? M I R C E A , A u cunosc, regret. G A S P A R D : E xngerezi. M I R C E A (zimbet) : Poate. G A S P A R D : Curios, un o m linr cruia nu i p l a c e s se n c l z e a s c ! M I R C E A : Nu-mi place risipa, d o m n u l e . Snt profilat pe ordine. G A S P A R D : D a r n i c i n-ai a v u t v r e m e s... M I R C E A : B a da. A m avut. G A S P A B D : Ce-ai p u t u t s risipeti dum neata p n a c u m ? M I R C E A : Imens. A m nvat despre Pitar ii a c e . Gr A S P A R D : D e s p r e c i n e ? M I R C E A : Despre Pharnaee. Despre Antonin P i u i . M-am c h i n u i t cu Coresi. G A S P A R D : Connais pas ! M I R C E A : Mi-nm spart capul cu Bossuet. t i a m p e d i n a f a r toate d i n a s t i i l e Bizan ului. L a c e ? C a s s a p d u p petrol. N u . d o m n u l e : a v e m enciclopedii la dispo ziie, clasificri zecimale, maini electro nice. G A S P A B D : Tiens ! Vous vous pajez ma tete ! M I R C E A : D i o c l e i a n , c e a f c u t Diocleian ? Dumneata tii ? C c a spus Goethe n timpul btliei de la Valmy ? E i i ? Ce a s p u s ? E x i s t o fi, u n d e v a . Am eu nevoie pentru forat petrol de c c a spus Goethe n timpul btliei de la V a l m y ? S a u poale dactilografa care bate 12 o r e c a i e t e d e s a r c i n i , s a u eful de livrri ? A r e ? Merge la u l t i m u l tip de c o m p u t e r i n c i n c i s e c u n d e o b i n e l o t u l . G A S P A R D : M striveti. Acest totul", dom nul meu, e un rabat ! M I R C E A : C b i a r aa ? !
:

de extracie inie i de revenire marc. Le resle. c'esl de la blague. D c a c o r d .' (Su se tie dac e cinic sau ironic.) GASPARD (lot mai uimit): Spune, tinere, p e n t r u d u m n e a t a u n M o z a r t n-a n s e m n a t niciodat ceva ? MIRCEA : Ba da. Un copil pudrat. i c a r e n u tia m a i nimic. G A S P A R D : Despre ce ? M I R C E A : D e s p r e n i m i c . D e s p r e geologie, de p i l d . M u t i a . Nu-l i n t e r e s a . GASPARD: tia, In sufletul omenesc. schimb, imens despre

M I R C E A : D e s p r e a l Iui. D e feti duioas, pudrat. Despre contese. i nici mcar att. Ce a n i eu cu contesele lui ? E u m nvrt printre oamenii mei. Cu probleme. Cu elanuri constructive. C u drame, uneori. A t u n c i , ce a m e u c u b e h i t u r i l e lui g a lante ? G A S P A R D : D a r i v o i l c n t a i p e M o z a r t ! Avei programe culturale ! M I R G E A : Sigur. A m i a b o n a m e n t . G A S P A R D : V i se reine obligatoriu ? M I R C E A : Nu. Dar e mai comod s m a b o n e z d e c t s n u m abonez. G A S P A R D : i n u te d u c i ? M I R G E A : Rar. G A S P A R D : De cc ? M I R C E A : V-am spus. M-am restructurat. M i - a m p r o p u s s t r i e s c s i n c e r . C u v e a c u l meu. G A S P A R D : D a r , atunci, toat viaa voastr artistic... M I R C E A : S t i m a t e d o m n , t r e b u i e timp pentru art, timp pentru r e l i g i e , timp pentru m e t a f i z i c i c e l e l a l t e c o n f e c i i spirituale. E u n-am. G A S P A R D : Mais voyons, exist t i m p pentru toaite !... D a c i f a c i ! M R I G E A : Nu prea. Exist nite ore mai p u i n o c u p a t e . Timp nu m a i exist. D e c i , nici art, i n s e n s total. G A S P A R D : Asta e b u n ! D a r e u fac art! M I R G E A : Facei profesie, d o m n u l e . Manu f a c t u r a i a r t a oa b u n de s c h i m b : cntai, daii o r e , o r g a n i z a i c o n c e r t e . C e v mai rmne pentru d u m n e a v o a s t r ? Vrei s fii p u i n s i n c e r ? G A S P A R D : D o m n u l e , dar arta nu taie, arta e fior existenial ! e imposibil s n u a s c u n z i u n tenial sub m a s c a aceasta. este p r e s Dumneata fior exis

M I R C E A (sec, ntinzndu-i cupa cu ghea ; dezolat) : Nu pot s v s e r v e s c la ora a s t a d e c t c u c e a m : c u b u r i de g h e a . GASPARD : Domnule Mireea, dumneata intr-o z i v e i m u r i ! MIRGEA (bluffnd, cu un aer serios) : N djduiesc s f i e o r g a n i z a t e pn atunci nite benzi transportoare subterane, cu g u r i de c a n a l d i n loc n loc, p r i n oare m o r t u l s p l e c e p e o r e e a i s i n t r e , ou programare de la dispecer, n/tr-un s e p a r a t o r , u n d e s u f l e t u l s-o i a de-o p a r t e , i n b o x e r e z e r v a t e , i a r m a t e r i a s s e r e o r ganizeze n c o m b i n a i i optimale.

: Pentru c nu conteaz ceptul.,. M I B C E A : ...conteaz utilitatea ! D a c tem s a u n u scoatem petrol, c u u n

GASPARD

con scoa pre

www.cimec.ro

73

GASPARD (amuzat) : I n t e r e s a n t . U n fel de Auschiwifcz, n u ? M I R G E A : N u . Acolo se omora. Aici e vorba de m o r i oare a u m u r i t d e m o a r t e b u n a i oaire r e g e n e r e a z h i d r o c a r b u r i l e . P e b a z a economice. sohemei celei m a i GASPARD (rznd) : Ha, ha ! Acum snt s i g u r c g l u m e t i . M I R C E A : Oare, domnule Bonnald. Nu-mi permite o r a . (Continu s pur serios.) N i c i c o m p a n i a . i n i c i . . . t r e b u r i l e ce m ateapt. G A S P A R D : N u t i u , e u a m i m p r e s i a c toi jucai teatru aici. M I B G E A : Poate. R o l u r i l e , n orice caz, snt bine compuse. Ne rmine, din fericire, puin de a d u g a t . T o t u l e s pstrm c a d e n a i r i t m u l : l a p r o d u c i e , l a r a t e , la naintri... G A S P A R D : R i t m u r i l e a s t e a l-au c a m uzat pe t a t l d u m i t a l e , m tem. M I R G E A : Poate a devenit prea risipitor. G A S P A R D : Co tot s p u i ? J o a c p e b a n i ? Boa ? M I B G E A : Nioi vorb. I n schimb, a m uneori s e n z a i a c se n d o i e t e . G A S P A R D : i asta e o risip ? M I R G E A : M a i ales cnd o ascunzi. D e cnd s e n d o i e t e , t a l a a s l b i t . C h e s t i e de e c o n o m i e . A c u m , oa s se s a l v e z e d e n d o i a l , st p e cliee. N i c i el n u suport digresiunile. G A S P A R D : Sntei n acelai context, deci ! M I R G E A : N u chiar. L a el e m a i grav : a venit cu convingeri fcute. L a mine e mai simplu : m i le fac n mers. G A S P A R D : I u b i t u l m e u , noi a m a v u t toi convingeri, c n d e r a m oa d u m n e a t a ! A a era vremea. S a d m i t e m c i s poi s nu crezi e o putere. Sigur, ea nu mic munii. Dar dumneata cum poi f o r a , d a c n-ai c r e d i n a c g s e t i ? MIRGEA (zmbete) : Inexact : a m credina c glsese, e o b l i g a i a m e a profesional. N-om c r e d i n a c t r a g u n m a r e folos s p i ritual, acolo e ntrebarea m e a personal. GASPARD (btndu-l amical pe genunchi) : A i c i s n t e m , n sfrit, d e a c o r d . i e u m n d o i e s c , mon cher ami. MIRGEA (delimitndu-se net) : D a , d a r din obinuin. V ndoii sistematic, voluptiuos. E u n a l t g e n d e c e r t i t u d i n e . C e r t i t u d i n e a c n i m i c n u e a a c u m e. T o t o f i x a i e (Se scoal s plece.) Eu cred. d i m p o t r i v , c t o t u l e a a c u m e. G A S P A R D : Ce a i l a m n ? M I R C E A : Nimic. 0 echimoz. tat u n a c c i d e n t a t . G A S P A R D : C u ce ocazie ? M I R G E A (reticent) : F a c p a r t e dintr-o e c h i p de s a l v a r e , s a l v a m o n t . P e n t r u asta l u a s e m gheaa... V i c t i m a e a l t u r i . G A S P A R D : E i , nu ! Aadar, e r o i s m ! ? De-a b i n e l e a ? MIBCEA grab. G A S P A B D : Ce n u m e t i cinism ? (roindu-se) : La totui cinism, umbli mai la de Am transpor

M I R C E A : S scoi u n o m d i n m o a r t e , s n u f i i c a p a b i l s-d s c h i m b i v i a a .

dir

G A S P A B D : D e ce o faci, totui ? MIRCEA (ironic) : Fiindc m i plac specta colele n a e r l i b e r , n e s c r i s e de nimeni. Accidentele m mobilizeaz (Pleac.) G A S P A R D : M i r e e a ! (Mireea se oprete.) Do ce a p l e c a t m a m a d u m i t a l e ? M I R G E A (dup o ezitare) : C r e d c d e f r i c . G A S P A R D : Fric de cine ? M I R C E A : D e e a n s i . D e r u t i n , de bt r u e e . i c a s-o s a l v e z e , p r o b a b i l , pe tmpita aia. GASPARD : Vorbeti de sora dumitale ? (Mireea ncuviineaz.) E n pericol ? M I R G E A : T o b d e a u n a a fost n p e r i c o l . G A S P A R D : D a r c e i se n t m p l ? M I R G E A : V i s e a z . V i s e a z , m u l t d u p ce a sunat deteptarea. G A S P A R D : Dar nu se p o a t e t r i f r un minimum de iluzii, crode-m. Fr un p i c de M o z a r t ! M I R G E A : Depinde. E u , de p i l d , refuz i n c i t a i i l e iirmlaite d e t r i m i t e r e a c a s . S c n teile care n u pot aprinde. G a z u l l a m p a n t a l m i c i l o r i l u z i i . A v e m p e t r o l , cher monsieur. M ocup cu petrolul. Noapte b u n ! G A S P A R D (se Mireea ! ! dumitale ? duce De la el cine cordial, se ngrijorat) : apr tatl

E L I S E (a aprut ca o stafie n prag) : D a r tu d e o i n e , mon coco ? Viens coucher, d'accord ? (Sc aude un geamt de alturi.) C i n e a gemuit ? M I R C E A : N u face n i m i c . i r e v i n e . (Iese grbit. Ies i cei doi francezi. Apoi se reintr, decroeaz.) aude telefonul, Mireea D a . D a . D a , Maricris. Poate. E stupid. Nu-i a d e v r a t ! Ce faci tu e f u g de con cret. Cum s-o d u c , bine. Crispat. Nu discut. Mamla ? O neleg, sigur, dar... nutmai n parte. M a i v o r b i m . N u , a o u m n - a m t i m p . (Afectuos.) Eti o tmpit. 0 z l t a t . B i n e n e l e s c te i u b e s c , p r o a s t o . . . (nchide. Gemetele se repet.)

ntuneric

Scena 5
E ora dou sau trei mbrcat, nervos, caut care sun de mai multe n sfiril s-l prind. dup-amiaz. la telefon un ori ocupai. A tefan, numr izbutii

T E F A N : A l l o ! C a s a de o o m e n z i M e r c u r " ? Tovare, este nepermis ! B e v o l t t o r !... A m comandat azi-diminea... C u m , adic ? A l l o ! (Comunicaia s-a ntrerupt. tefan mai ncearc o dat, inutil. Se uit la

74

www.cimec.ro

ceas, sc hotrte s se repead personal. Ia sacoa, dar, n clipa aceea, cei doi francezi intr, revenind din ora, cu pa chete n min.) G A S P A R D : Bonjour, t e f , i a r t - n e c-am n trziat, aceast vicioas a luat la rnd toate m a g a z i n e l e de a r t i z a n a t , s^ar z i c e c v r e a s d e v i n o enciclopedic etno grafic. E L I S E : C e m i s-a p r u t c se p o a t e c u m pra. G A S P A R D : E v i d e n t . N u m a i s p u n ce p l c e m ii face s i a n u m a i o b i e c t e c a r e s c s p a r g s i g u r la p r i m u l p a s a j de n i v e l . T o t d r u mul nostru e s e m n a t cu cioburi. E L I S E : T o a t e d r u m u r i l e i m p o r t a n t e snt se m n a t e ou c i o b u r i , d r a g u l m e u . G A S P A R D : D a , dar cu ale altora, n u cu ale tale. S calci pe ele, c h i a r dac n u e o voluptate, e mcar o consolare. ELISE : E c i n i c , c a de obicei, din cauza foamei. U n prnz bun amorete ficatul i a i l i n i t e . T E F A N : D a , tocmai GASPARD (dndu-i eram seama pe p u n c t u l s... de situaie) :

veseli... de c e te u i i cu mofien la m i n e ? E l i s e , t u l v e z i c u m se u i t ? numai T E F A N : D e l o c , i s e p a r e . V r e a u s a r a n j e z cteva chestii. i vorbim la mas. G A S P A R D : A i i m p r e s i a c v r e a u s-i f a c plcere ? T E F A N : Nu. G A S P A B D : B a d a . i se p a r e c v o r b e s c de f o r m ! ? Z u , in casa asta n u se mai p o a l e s p u n e u n c u v n t !... E L I S E (practic, venind cu o fa de mas): Nu te ngriji, punem noi masa, tef. Tu d u - l c i a d u ce a i d e a d u s . O s facem o coproducie firete, c u partioi|Kire m a j o r r o m n e a s c . P u n i p e n t r u f i u l t u '.' T E F A N : N u cred... M i se p a r e c a ple cat pe teren... G A S P A B D (talonnd) : In ce relaii sntei ? T E F A N : F o a r t e bune... G A S P A B D : Aha. generaii ? Nu s c pune chestiunea de

Dac ceva nu-i n regul, nu-i face probleme. E L I S E (nelegtoare, cu puin compasiune) : Dealtfel, noi, la prnz n u m n c m dect dou sandviuri. G A S P A R D : P e c a r e l e - a m i l u a t . A a c totul e n perfect regul. Mai trziu ieim s b e m o cafea. T E F A N (jenat la culme) ; N u se poate ! V r o g f o a r t e m u l t ! E u a m v e n i t ou n t r z i e r e , a m a v u t o e d i n , daT n cteva minute... E L I S E : S t a i l i n i t i t . S t i i c i n rulota noalstr... G A S P A R D (ntrerupnd-o) : tef, a m f c u t o m a r e descoperire : ai construit mult. i, dup prerea m e a , deloc ru. Oraul e prerea mai f r u m o s . i E l i s e a fost d e m e a . Nu-i aa ? F U S E : Inchipuie-i. Acord deplin. tiul e plcut. C a m m u r d a r , pe GASPARD : ce v r e i ? Tais-toi ! i Parisul e Bucurealocuri... murdar,

TEFAN : Nu, deocamdat. S-a foarte bine... E L I S E : I n ce sens ? T E F A N : I n m u n c , n via...

ncadrat

G A S P A M I ) : D a r a r e i o v i a a l u i , p e r sonal ? T E F A N : E v i d e n t . F a c e sport. E a b o n a t la c o n c e r t e . . . F l i r t e a z . . . D r a g i i m e i , a l t e a m n u n t e , la ntoarcere. GASPABD (insist, ca nelegi ou biatul cauza... ? s-l prind) : T u te tu ? E l sufer din

T E F A N : Probabil c sufer, e normal. D a r n u face d i n a s t a o tragedie. n t r - u n sfert de or snt napoi. (Iese.) E L I S E : B r a v o , ai avut, c a de obicei, o inspiraie excelent. GASPABD (acru) : D e u n d e s t i u peste ce c d e m ? S fi citit h o r o s c o p u l ? E spe cialitatea ta. E L I S E : Nu. S fi mers pe Mediteran. C u m te-am r u g a t . S f i l s a t m a r i l e n o s t a l g i i r o m a n t i c o - r e v o l u i o n a r e s le m e s teci acas, d u p o mas convenabil i u n bicarbonat. N u s m tri l a toate falimentele crapuloase ale u n o r prieteni c a r e i-au p i e r d u t p r e s i u n e a a f e c t i v . GASPABD : Dar, E l i s e !... Exist n via...

E L I S E : Prea m u l i scuipai pe strad. G A S P A R D : A s t a n u se s p u n e , d o a m n . N i c i nu se vede. i apoi, a m o explicaie : o r i e n t a l i i snt m a i s i n c e r i , d a u t o t u l a f l a r , apusenii snt mai farisei, a s c u n d n ei. 0 fals nelegere a civilizaiei. Aici e organicism, etalare. Prefer asta, fa de Clegtmla e n g l e z e a s c , c a r e se n g h i t e . E L I S E : O h ! Gaispard ! G A S P A R D : D a , btrne, ai construit mult, e o transformare vizibil, de acum opt a n i c n d a m fost. TEFAN : Da. G A S P A R D : N u , serios, crede-m, d e s t u l e r i i p e i s a j e . TEFAN : Evident. G A S P A R D : Ai urmat foarte bine regula jocului, avei grdini ncnttoare, peisaje, am i m p r e s i a c o a m e n i i s n t d e s t u l dc am vzut

E L I S E : tiu ce v r e i s-mi spui. Begret. N-am sursuri la dispoziie pentru toi cei cu care ai mncat din gamel, a c u m , cnd snt estomacat de acrocurile lor p e n i b i l e . i o a r e v o r c o n t i n u a i m a i p e nibil. Mergem i-i d m cadourile acelei cucoane, o srui cu lirismul vechilor voastre gargare i plecm ntr-un loc mai dezinfectat de probleme menajere. GASPARD : A f c u t tot c e a p u t u t , s r m a n u l b i a t . D a r e n c h i s n e l . r s u c i t . C r e d c e d e d a t o r i a noastr... E L I S E (ntrerupindu-l) : Sigur. S facem pe l e r i n a j p e p m n t u r i l e r a v a g i a t e i s a l i nm r n i l e . E u n-am d r e p t u l s a m o v a c a n , nu-i a a . d e s o a r e , d e l i n i t e , de

www.cimec.ro

75

u i t a r e . T r e b u i e s m tirii p r i n hopuri cu acoa nenorocit caravan, cu popota l u p m i n e , s m a i sur<l i l a gazdele e x t a z i a t e de v e n i r e a n o a s t r . D e c e a m v e n i t , Ja u r m a u r m e i ? S s u g o m a m i n t i r i rmase ntre d i n i ? Ah, ca, non, ]>ar exemple ! G A S P A R D : D a r tot trebuia s trecem pe undeva, nu ? E L I S E : S i g u r : c a s r u l m m a i n a . T c - a t n rugat c u lacrimi n o c h i s nu vinzi yaoht-ul ! i, m a i ales, nu l u i D a n tec ! G A S P A R D : E r a v e c h i . i scosese b a n i i . N e limita posibilitile. E L I S E : P o s i b i l i t a t e a do a r b d a d e foame la p r i e t e n u l n o s t r u d i n R o m n i a ? D a , e a d e v r a t , ne-o l i m i t a . D e a i n t r a n r u f e l e lor m u r d a r e . . . G A S P A R D : D r a g a m e a , mi-e g r e u s te n eleg. T u , o a r e f a c i o p e r e d e binefacere dc mii de franci... E L I S E : L e fac d i n banii mei ! G A S P A R D : Passons... i n u gseti o pic t u r de caritate, o u n d de nelegere...!? E L I S E : Voyons, G a s p a r d , i-a c e r u t-o c i n e va ? Nu v e z i c-i n t o a r c e spatele de la n c e p u t ? E l e plecat pe un program apocaliptic ; noi, bieii de noi, avem s l b i c i u n e a d e a d o r i s f i m u m a n i , flm n z i , inteligeni... E p r e a m u l t s mai fim i c a r i t a b i l i !... E r i d i c o l , nu-i dai seama ? Caravana solidaritii", nele gerii m u t u a l e " . Y a c h t - u l , cel p u i n , a v e a p r i v i l e g i u l d e a fi d e t a a t . G A S P A R D : Las-m-n capul ! tii bine de E L I S E : E r a cadoul meu G A S P A R D : S nu m a i pace ! c e l-am ! vorbim ! ipotecat casa Nu-mi dat. bate

1 . 2 0 0 de f r a n c i , n loc s tai c u p o a n e ? F i i n d c seirii tu z e c e o r e p e z i , n l o c s p r i m e t i r a p o a r t e d e l a a g e n i i t i de burs ? Dantec ne ia nava n care am petrecut c e l e m a i f r u m o a s e c l i p e d i n v i a a n o a s t r , d a c a u fost, i tu v i i s te c o n suli c u u n poltron care e sistemul optim de organizare a culturii muzicale ? Nu v e z i c eti u n c a r a g h i o s ? N u v e z i c m-ai l u a t p r i n f r a u d ? ! G A S P A R D : Te-am luat prin tria dorinei mele de mai bine ! Cu asta a m c o n v i n s ! E L I S E : A i c o n v i n s c n d a i spus c ai ontat l a E l y s e e , c a i r o z e t a I a b u t o n i e r , i m a i a l e s c ai o m i c r e z e r v b g a t n r e n t d e s t a t , c u r e i d d r e p t u l s f a c i pe n o n c o n f o r m i s t u l . H a i s n u f i m orbi. Gaspard ! Altfel, btrnul i alonj un talon exact n prile talc cele mai se ductoare. G A S P A R D : P e n t r u socru-an e u , o r i c e p r e t e x t s n e j e c m n e a s c a r fi f o s t e x c e l e n t , i s i n g u r a m e a satisfacie e c n trei a n i l vor nghii americanii. Merit i eu atta bucurie, nu ? ELISE (sarcastic) : Mai ales ca socialist. Las-m s m deprind i e u , atunci, cu s a t i s f a c i a c te-au d a t a f a r d i n C o n siliu. GASPARD : dat ELISE Minciun ! cum. tii bine c mi-nm demisia. : D a r t i u i

E L I S E : B a s v o r b i m . M i - a m d i n M o n ton p e n t r u e l ! GASPARD N-avea oprea ! ELISE : Am (surprins) voie !

: N u ! N-ai f c u t a s t a ! Aveai o clauz care te

clcat-o ! : N u ! Tatl tu va muri, oricum

G A S P A R D (strig) dac v a afla !

E L I S E : V a muri inutil. Averea e t r a n s f e r a t , tii b i n e , p e s o r - m e a . G A S P A R D : S-ar p r e a c te b u c u r i ! ?

G A S P A R D : E l i s e , n u vTei s t a c i ? V d c v a p o r i i O r i e n t u l u i te s u r e x c i l . D a , v r e a u s f a c c a r i e r , c a s p o i iei d i n fund t u r a u n d e te a c r e t i i n u t i l ! V r e a u s ne revizuim idealurile noastre i s trim c o n f o r m c u e l e . V r e a u s ai u n c o p i l i . d a c n u pot s i-1 f a c , ei b i n e , ' o s-1 c u m p r m ! i de-asta te-am a d u s aici. C a s-i p o i s a t i s f a c e a c e a s t n e v o i e , p e c a r e o neleg. A i c i a u d e s t u i , ai vzut ci plozi b r u n e i miun prin sate... N-am p r e j u d e c i , mi-e tot u n a cui las arcuul, c u c o n d i i a s ente bine ! V e i fi m a m . V e i fi n e v a s t d e d i r i j o r . V e i iei n c e a m a i n a l t l u m e . D a r , p e n t r u D u m n e z e u , n u t r e b u i a s ipoteciiezi c a s a . P u t e a m s t r i m o n e s t . E L I S E : Ce n s e a m n onest ? S n e ia D a n tec i R o s e n b l u m totul ? tii b i n e ce a n s e m n a t yacht-ul, dincolo d c sentimente. Fr el, aveai n u m a i u n sfert din elevi. GASPARD : locul. Cltoriile noastre pot s-i ie n are pe

E L I S E : 1 n orice c a z , d u p d e c l a m a i i l e tale socialiste, b t r n u l n-avea de ales, r e c u noate. G A S P A R D : D a r i t u neai partea, nu ? erai socialist. mi i

E L I S E (rece) : A m crezut c socialismul v a n s e m n a m a i m u l t cretinism ! N-am tiut c s i n g u r u l t u p r o g r a m , a t u n c i , e r a opo ziia n t r - o f o r m l u t r e a s c . N-ai f c u t dect s a r u n c i c u v o r b e , c a s d e m o l e z i , ce ? G A S P A R D : Nedreptatea, scumpo ! Fiindc mea e cldit pe o imens... E L I S E : M faci lumea fiindc s rid ! fac eu lu

E L I S E : T e neli, D a n t e c a fost p n J a p o n i a ! I a r c n d v i n e de l a P a r i s mereu eticheta hotelului Meurice valiz. G A S P A R D : i ce dac : a fost tu n ce Ce a r e a l i z a t ? E L I S E (batjocoritor) aici ? Dar vei

Japonia ? realiza de

E mai dreapt dactilografie pe

G A S P A R D : Oricum, s n t mai c o n v i n g e r i l e mele i e t o t u i

aproape posibil...

70

www.cimec.ro

E L I S E : C u r i n e i ani n a i n t e , a fi s p u s c eli u n idealist. A c u m , c u s n u m a i p a t i n m pe c u v i n t e , s p u n c eti u n prost. G A S PA U D : lat c u m se m s o a r evoluia ta. i s i n t o b l i g a t cs-i d a u d r e p t a t e . D a r nu pentru cum, ei jKmtrti c l i p a c n d a m v i s a t c a i s p o i m e r g e a l t u r i d e mine... E L I S E : La Bucureti. Abia ateptam. G A S P A R D : N u n u m a i la B u c u r e t i . . . E L I S E : Aida ateptam subtilele surprize... Spune, pe unde mai ai camarazi de maquis ? Ca s tiu ct rezisten" m a i a m n f a t . G A S P A B D : E l i s e , ine-i g u r a ! A m i e u un eapatoar, nu crezi ? E L I S E (cu o mil rece) : In orice caz, nu a c o l o unde s-ar c u v e n i s f i e , b i e t u l m e u (aspard. GASPABD (izbucnete, dar in surdin) : Termin odat ! nceteaz cu frigiditatea a s t a d i s t i n s ! T o a t e ti s-au p r u t deja v z u t e , a m b e t a n t e , p e n t r u c eti tu a n i betant i-i p o r i c r i z a ca pe o r o c h i e l a m o d . A m n c r i z a , te r o g . m c a r p n chien ! (Apuc un i n A u s t r i a , nom d'un vas de ceramic, din cele aduse, i-l [ace praf de podea. Se liiutele imediat.) Scuncearc s glumeasc si z - n i ! (Apoi lit.) D a c n-ni g s i t i tu n i t e p l a s a m e n te m a i s o l i d e !... ELISE (sarcastic, n timp ce strngc ciobu rile) : S n t c e l p u i n l a f e l d e s o l i d e c a investiiile tale n aciuni care ne-au costat d o u m i l i o a n e de franci v e c h i . i p e n t r u v o i a j i - a m s p u s s c u m p e r i m r c i germane, nu dolari, pierdem 18 centime l a f r a n c . C u a n t i t a l e n t u l po care-I a i l a afaceri, m m i r c nu ne-au d a t nc afar din cas. G A S P A R D : Snt ELISE (cupant) un artist, Elise ! : M-am linitit.

ari' o intuiie extraordinar i foarte m u l t tact. P o a t e a m p u t e a gsi o s o l u ie. t i i c S a n d a i n e l a m i n e . T E F A N : D a . t i u . D e o c a m d a t , s s t m la mas. G A S P A B D : N-o l u a c a pe o i n g e r i n , dar cred c e c o n v e n a b i l pentru toi... T E F A N : S i g u r c, d a c e r a e a a i c i , a v e a m alt organizare. E L I S E (mordant) : N u n e - a m g n d i t l a or ganizare. In general, nu organizarea v o a s t r ne i n t e r e s e a z . GASPABD : Exact. Ct aspectul moral, l i n i a i ) . A c o l o c r e d c n e - a m p u t e a a d u c e contribuia. Ne dai v o i e ? (Cum tefan nu rspunde.) C a s a v o a s t r a r p u t e a s arate magnific. TEFAN (obstinat) : 0 s a r a t e magnific, ! N u v n d o i i d e a s t a ! (Se apuc s m ture cioburile.) Tot mai magnific ! (Iro nic.) D a r c e , a u i c z u t b o m b e ?...

ntuneric

Scena 6
Masa mesenii s-a sint prelungii euforici. pn spre sear. Co

G A S P A R D : i c a r e c t i g . S i g u r c n-am v i l a I u i Dantec, nici Rolls-ul lui u l t i m u l tip, 6 9 , f i i n d c n-am b i s c u i i i i filatu r i l e l u i . C n d v a f i n a i o n a l i z a t , n-o s te m a i s f i d e z e . I n s c h i m b , m u z i c a n u v a fi, ea e i n t e r n a i o n a l . V o m c u m p r a trei c o p i i , p a t r u , d a c v a fi n e v o i e , i tot c e v e i v i s a . orict d c s c u m p . T A i m e a v a n elege c n u m a i p u t e m merge aa, c e nevoie de o umanizare. E L I S E : t i i c e ? A t e a p t - 1 p e t e f s-i i i discursurile astea. Dei a m impresia c t i e i e l c e v a n m a t e r i e !... (Intr te fan.) T E F A N : Totul e n regul ! ? ! E L I S E : Asta e o veste sau o ntrebare ? masa, (tefan constat c ei n-au pus cum promiseser.) tii, tef, ce o m dis cutat noi n t i m p u l absenei tale ? Ne gndeam s mergem s-o v e d e m i pe Sanda. T E F A N : Pentru ce ? G A S P A B D : P e n t r u c v r e m s v f i m de folos. C u a c o r d u l tu, bineneles. Elise

ELISE : tef, ne-ai ndopat ca pe nite porci. C i n e a g t i t toate g r o z v i i l e a s t e a ? G A S P A B D : F a b u l o s , b t r n e . A i a j u n s i tu, deci, la concluzia c o m a s b u n e ju mtate din r a i u n e a n o a s t r de a fi ! ? E L I S E : mi dai voie s-I mbriez pe acest b r a v c a m a r a d , n numele familiei B o n n a l d ?... (7/ srut pe tefan.) G A S P A R D : Asta e a doua jumtate ! E L I S E : ...nainte de a merge Ia v o m i t o r i u ? (0 ia spre baie.) T E F A N : i-e r u ? G A S P A R D : N u , pentru s i l u e t . N-are g r e uri veritabile. Dei i d mult oste neal. ELISE in (din foi de ua vitza. Poate, bii) Cou : Bye ! nu Sarmaloutze (Iese.) i e bine. yaourt".

TEFAN :

ntr-adevr,

G A S P A R D : N e t'en fais pas, se rsfa. A mncat de p a t r u ori. F a c e o indigestie m e d i o c r . A v e m o m i e de b u l i n e la noi. pentru orice. I u b i t u l e , trebuie s nelegi c n u s e m a i p o a t e f a c e n i m i c de-adevratelea, cu attea antiseptice. Sntem antisepticizai l a orice. T E F A N : E u a fi z i s . . . s t e r i l i . GASPABD e bun. (n-a auzit) : Exact. Diagnosticul A trecut v r e m e a m a r i l o r infecii !

www.cimec.ro

77

Vreme cnd ieeam in strad cu Charl o t t e i s t r i g a m A bas Ies oochons ! Vive la sociale ! i-i a r t a c h i l o i i r o i i . E a , d a , e a t i a s v o m e z e ! N o i n g h i i m h a puri. De toate f e l u r i l e . N u tiu de c e a m u n e o r i i m p r e s i a c Ies cochons" sn tem noi. N u te u i t a i r o n i c . E o d i s p e r a r e u n i v e r s a l , s a i b f i e c a r e m a i m u l t . Mai mult ! Pour dc la merde ! Pentru a se d u c e p e u r m n b a i e , c a s-i p s treze silueta moral. Cci nimeni n-are c u r a j u l s r e n u n e l a e a de-a b i n e l e a , s recunoasc c e un porc. T i E F A N : E i g r e u . G A S P A R D : D e t r e i o r i merde ! Ha ! M c a r asta, d a c a r fi gratuit. D a r acum s-au g s i t u n i i s r a i o n a l i z e z e i c e d m a f a r , c a s a v e m m a i m u l t mncare, l a p o p u l a i a c a r e n u nceteaz s furnice, i s f u r n i c e . . . i n o i o 6 a v e m patru copii, nelegi ? De-mprumut, cu bani, o r i c u m . S m n n c e i e i , s r i d i c e i ei tacheta furnicarului. Aa se zice, s ridice tacheta. A v e m nevoie i n o i de u n b l a z o n . C a r e s ie l o c d e sperane. Trebuie s n e devotm i n o i , s ne cheltuim socialmente. Ah, Charlotte era de carne ! M inea pe simuri. T u m a i tii ce-s a l e a s i m u r i , b t r n e ? T E F A N : T u m a i oni l a v i o a r ? G A S P A R D : A i v r u t s fii ironic, d a r nu reueti. (Aduce vioara, cnt Balada" lui Ciprian Porumbcscu.) Ii mai aduci a m i n t e ? 0 c n t a m n 6istrot-uri. N u e r a m d o m n u l p r o f e s o r c a r e i-a v i n d u t y a c h t - u l i a l u a t c a r a v a n a s p o a t v e n i l a p r i e tenul su. E r a m u n om viu ! Nu ctig a m 7000 de f r a n c i pe l u n c u leciile. I n s c h i m b , c n t a m l a v i o a r ! i c u m ! Am fascinat-o p e aceast b u r g h e z rece. Ea, dac v r e a bani a c u m , dac-mi nu m r orele, e fiindc nu mai aude mu z i c . i mi-e t e a m c i t u n u m e r i r u l menii, sau ce dracu' faci, fiindc nu cnt.) Du-te, m a i a u z i . A s c u l t a i c i ! (Mai d o m n u l e , cazi-i n g e n u n c h i Sandei, fii u m a n , n-avei ce pierde. Las principiile l a d r a c u ' ! P r i n c i p i i l e snt justificarea si

lit

tuturor

neputinelor Tu ii

noastre. a fii s

Cum incon con Cu

morala

c justificarea consecvent noastre. mine dc par a

secvenelor TEFAN felul s la vi i noi. care : Cu meu se

secvent". Cu cine ? nsumi, gndi dragul Dar c meu. lumea. Care Cel poate puin,

unilateral.

singurul

asigur

transformarea.

GASPARD : Transformarea in cc ? In s u c u r s a l a c u i ? C n u p u t e i face p r v l i e nimeni. pe cont propriu. N u m a i poate U i t e c e s i n t e i v o i ! (Cnt din Balad".) A s t a ! i a s t a . (Cnt din Ciocirtia".) T E F A N : N u n u m a i a s t a !... G A S P A R D : Restul I n t r n cas ! T E F A N : Cine ? G A S P A R D : Standardizarea. Monstru zmbi tor. Y a c h t - u l n o s t r u e r a s u p e r b : l a Doauville m a i erau o mie. D u l a p u l tu, s u perb : m a i snt o mie. i, c u ct fugim spre unic, gsim manufactura i seria mare. Tinereea noastr era extraordinar, tef ! TEFAN : Mai snt o mie. c standardizare. Atenie !

G A S P A R D : R i n e a r fi ! D a r n u m a i snt ale noastre. C u m b i a t u l m e u nu m a i e al m e u . i n i c i a l t u nu-i a l t u . . . TEFAN : Judeci pripit.

G A S P A R D : E v i d e n t . (Extrem de cald.) Nu v r e i s-ani s p u i c e s-a n t m p l a t n a c e t i ani ? T E F A N : Nimic. A m progresat m e n i i l e . A a c u m ai v z u t . n toate do

G A S P A R D (sarcasm tandru) : Da. Dar ntru ct, n c a d r u l s i s t e m u l u i , exist 6 mic p r o b l e m de f a m i l i e nc n e r c z o l v a t , c u t o t u l i z o l a t i l o c a l , n t r e o m i e feri c i t e , a i v r e a s f i i d e a c o r d s n c e r c m s n e a d u c e m m o d e s t a o o n t r i b u i u n e l a a m e l i o r a r e a ei p a r i a l ? T E F A N (cedind, ironie) : Dac p o f t i i !... Faites n sfrit, cu abia simit asta v face plcere... comme clicz vous !...

SFRITUL PRIMEI PRI www.cimec.ro

P A R T E A a ll-a
C a s a u n d e s-a m u t a i S a n d a e m a i cochet d c c i t c e a l a l t i a r c n c a o n g r m d e a l d e l u c r u r i d e a r t , p u s e c a m d i s p a r a t , d a c (nu i c u o o a r e c a r e o s t e n t a i e . Vizita E l b e i a n c e p u t d c m u l t . C e l e d o u f e m e i p a r , p e n t r u u n o c h i n e a t e n t , c o r d i a l e i. dei N-an cunoscut abia astzi, i zimbesc mereu, ca dou fiine prospere i inteligente.

Scena 7
E L I S E : Probabil, lotui, un brbat. zimbete.) M i se p a r e n o r m a l . S A N D A (zimbet echivoc) : Normal. E L I S E : i... d u r e a z ? (Sanda

S A N D A : C a toate l u c r u r i l e d e p e p m n t . . . E L I S E : i, bineneles, tef n u s-a p u t u t a c o m o d a ! ?... S A N D A : Nici n u cred c a tiut. E L I S E : E i , c u m ! ?... D a r lucrurile astea, trebuie

ca

mi..

fii

complet

lipsit

de

atenie

S A N D A (zirnbind) : S a d m i t e m . E L I S E : N u jur, dar a m sentimentul u l m e i i a r fi m a i . . . o c o m o d a n t . SANDA : Da ?

so

P I L I S E : N u i s-a p u s p r o b l e m a , d e o c a m d a t . E nc n stadiul cnd sntem fericii". S A N D A : Asta e admirabil. E L I S E : i s p u n e - m i , d a c n u te a g a s e z , a i planuri ? S A N D A : C u cine ? E L I S E : E / i , bien, c u . . . n o u l v e n i t . S A N D A : Nu, n-am cine tie c e planuri. (Ride.) Dealtfel, E L I S E : Unde ? SANDA : cat. Din viaa noul mea. venit" A a plecat. i a ple

p l a n t e a z . M a s c u l u l e a l t c e v a : l-ai g o l i t , l-ai d e p i t . O e x p e r i e n , n u ? S A N D A : N u prea a m experien... ELISE (ride) : Grav, draga mea. Voijons, n i c i e u n u s n t o enciclopedie. (Poveste te.) L a 1 8 a n i , t a t a m-a l u a t c u e l c a s e cretar. A s i a , Alaska... In A f r i c a de N o r d aveai ce s-i oferi. Trisem, Ia clu grie, n obsesii. C l a u d e , care m c u r t a , o r a s p e l b , b o v a r i c , n - a v e a c a r i i r d e a f a c e r i , b t r i n u l 1-a n l t u r a t , m destinase unui vr, Gaston, mare motenitor nu-mi plcea deloc. A m suferit. ineam f e m e i a d i n m i n e c o n s t r n s . Intr-o z i , n Africa, mi-am spus : servete-te, Elise, aceti efebi i stau la dispoziie, fr consecine. A m ales unul, l-am pltit copios e r a m fecioar. A p o i , n voiaj, m-am m a i folosit d c oiva. Aceeai m u n c. Cinstit, c u plcere. Plcerea e dreptul fiecruia, n u ? I-am s p u s totul l u i G a s p a r d . A m mai avut un amant, dar ncurca lu c r u r i l e , d.dca n p a t o s . L a n c e p u t m-a ameit, m-a distrat. Oricum, puin ro mantism face bine. M pregteam s-l i u b e s c . A fi i n u t f o a r t e m u l t . E l se r a n g o r j a tot m a i m u l t d e l i t e r a t u r , m-a d e s curajat, nu suport. Exist o m s u r n toate, n u ? S A N D A : Adevrat ! ELISE : Eram crescut la mnstire, mi respectam fiina, totui m u m i l e a m , dar numai fa de D u m n e z e u . Un brbat c a r e v r e a s te i n v a d e z e c u s u f l e t u l I u i , c u ideile lui, e u n sacrilegiu. A d e v r a t u l feminism, draga mea, nu e s o c i a l , s m u n c e t i e g a l ; c i s te p s t r e z i neobse dat, neviolat interior. Ce crezi ? SANDA (uluit de ce aude) : C r e d c po vesteti a d m i r a b i l . S n t poveti, n u ? ELTSE (dind napoi, cu un rs monden) : Evident. Probabil c nici aventura cu brbatul p e c a r e l-ai p r s i t nu-i dect o poveste... S A N D A : A i dreptate. E L I S E : Sntem c h i t . (Rid rece, apoi De fapt, n u eti o femeie care experiene. P a r i foarte ataat. i, tac.) caut apoi,

venit

I-am d a t

papucii.

E L I S E : Nu SANDA : (Zimbete ELISE

noleg. dat mereu.) i cam ea) : trist. De ce ? sc acomoda un concediu

I-am

nelimitat.

(zirnbind Era

SANDA : nici el.

Nu

E L I S E : Cu ce ? S A N D A : C u s o a r t a . E u l-am l u a t c a portebonheur. M i s-n p r u t f o a r t e f r u m o s . E L I S E : Detest f r u m o i i , n u prea snt m a s c u l i . I n p l u s , d a u i f i x a i i . i u n br b a t , c u m s i m t e c a i f c u t o f i x a i e , te

www.cimec.ro

79

c e p o a t e s a d u c u n b r b a t d e c t o a l t f a a a c e l u i a i c l i e u ? C o n s o l e a z - t e : i noi ne-am p l a f o n a i . D e - a i a e b i n e s n i c i nu plonjezi prea adine. S A N D A (etntrind-o, la ritului ci): A m con v i n g e r e a c l i u b e t i l o t u i p e G a s p a r d . E L I S E : Ah, ntr-adevr ? Cred c da. l iube.se, c u m spune Malraux, pentru cil am modificat in el. M a i exact, pentru oit l-am f c u i s p i a r d . (Ride.) M simt m e r e u o b l i g a t s-l fae s p i a r d , e a s nsemn ceva in ochii l u i . V e z i e snt sincer cu dumneata. SANDA (zmbind) : D i m p o t r i v , rnini cu o plcere n e b u n . ELISE : Ai dreptate. Ce-mi mai r m n e .' (Rid, apoi tar.) D a c . totui, ai a v u t o a v e n t u r , d e ce n u te n t o r c i , a c u m c s-a t e r m i n a t ? SANDA (zmbind) : A s t a e, d e f a p t . s c o p u l v i z i t e i , nu-i a a ? E L I S E : S z i c e m . D a r n u c. i n e a m mult s te v d . I l c u n o s c p e t e f . I I i i u b e s c , ntr-un fel. i p e d u m n e a t a , p r i n dele gaie. In f a m i l i a n o a s t r a i u n post f i x . i-am adus i c a d o u r i . Nu tiam exact c u m e t i , d a r a v e a m d i s p o z i i a s d e v e n i m p r i e t e n e . M-a i z b i t ideea e n u te g s e t i a c o l o u n d e t r e b u i a s f i i . M-am ceva. A m fost c u g n d i t : poate a gsit rioas. A m venit. S A N D A : N-am gsit n i m i c , E l i s e . a i c i c a s c a u t . S m c a u t . E L I S E : i n o i , s t i i , o r i c t a r ciudat. S A N D A : V o i ce cutai ? E L I S E : Un soi de i n e d i t , n u tiu nici eu cum s-i s p u n . . . La ncepui se numea e x o t i s m . N o i s n t e m o a r e c u m obligai s c o n s u m m : d r u m . peisaje, nouti. E o chestiune d c standard, nelegi ? S A N D A : Perfect. E L I S E : Avem o rat a schimbrii foarte mare. G a s p a r d , n s i n e a lui. o detest, eu m - a m a d a p t a t . E l . c u tot s o c i a l i s m u l l u i . iubete tradiiile. E u , cu toate tradiiile mele. s a u poate tocmai din c a u z a lor... T r e b u i e s fie i l a v o i c a m l a f e l , n u ? S A N D A : N u prea... E u fac parte din aceeai c l a s c u t e f a n . M-a l u a t d i n l i c e u , t a l a era croitor. ELISE (examinnd scurt obiectele de lux dimprejur) : Ah SANDA (zimbete) : Nu snt motenire. (Mai grav.) L e - a m r v n i t de c n d eram fat. N u pentru m i n e , p e n t r u copiii mei. Eu m-am n s c u t ntr-o g r o a p a B u c u retiului, azi, bineneles, snt blocuri. A m d o r i t i e u o r e v a n , e r a u o a m e n i care ne u m i l e a u . Am dorit nite rochii curate, p u i n stim c r e d c de a i c i a nceput totul. ELISE : A. deci nu eti comunist prin ma riaj ? S A N D A : Nu. Sigur, n mod botrtor tefan mi-a ntreinut c r e d i n a , m a i a l e s c Dar prea snt de

am strbtut mpreun momente grele. N e n o r o c i r e a u n e t e , tii b i n e . E L I S E (subtil) : O tiu, tocmai fiindc n-am trecut, c u G a s p a r d . prin nenorociri. {Zim bete cu puin amrciune.) Adevrul e t i m p , ne-am dec n i c i n-am p r e a a v u t menat, a m cltorit imens. i, apoi, noi nu ne-am propus s schimbm lumea, am p r e f e r a t ! s-o brfim, e mai como:!. M-ai ntrebat ce c u t m vara prin ri strine : e simplu, subiecte de conver saie pentru restul a n u l u i . De conversaie i de b r f . C u u n o u v n t , p r i e t e n i . V o i , n s , \ -ai p r o p u s s schimbai, nu-i aa ? S A N D A : D a , ne-am p r o p u s . E L I S E : i ai realizat, totui, c e v a . nu-i a a ? (Privete din nou mprejur, la mo bile, nu fr oarecare maliie.) SANDA (vzndu-i privirea) : Elise, am o f a t . i f a t a m e a t r e b u i e s t r i a s c f r u mos. F i i n d c e u . la v i r s k i e i , a m trit urt, E L I S E : Desigur... desigur. Dar Tala n-are, mediu familial ? totui, nevoie... de un S A N D A : A r e . F o a r t e m u l t . i de u n u l so c i a l . i de u n u l moral. C a toi tinerii. E L I S E : A t u n c i , mi-e m a i g r e u s te p r i cep... Poate, tef e i m o r a l ? S A N D A : N u . (Zimbete.) Cel puin, nu n sens curent... E L I S E : O s p u i o u u n s o i d e p r e r e de r u . S A N D A (dur) : T e neli. E L I S E : l a r l - m . (Tcere.) i pentru biat, nimic ? S A N D A (blnd) : H a i s v o r b i m despre alt ceva... FLISE : D'accord. S A N D A : C u m e m o d a la P a r i s '.' E L I S E : O, d a r s n t e m plecai de d o u l u n i ! Circul zvonul c se va purta lung, m a x i . Doamnele cu picioare frumoase v o r t r i m i t e u n p r o t e s t . S p e r c-1 s e m n e z i . SANDA (zmbind) : Sigur. (Apoi, grav.) Biatul meu e u n u l din oamenii complet lipsii de a p t i t u d i n e a de a cere. S a u de a r v n i . T o t ce p o i s faci m a i b u n p e n t r u el e s-1 lai i n p a c e . ELISE (zmbind) : a comunicaiei" tele n o a s t r e . SANDA ELISE am Aii, bon 1 C e l e b r a de c a r e s n t p l i n e nou. Mi se p a r e c criz revis

: Deloc. T e neli din (vrnd s se ridice) : n c e p u t s te o b o s e s c .

SANDA (o reine, zmbind) : I a t c te n eli i a t r e i a o a r ! (O reaaz, apoi, cu un ton, de data aceasta, sincer.) Draga mea, cred c a m gsit ce c u t a m . Un rol. F L I S E : Ce rol ? S A N D A : D e m a m . (i n-are copii.) 0 s m ELISE (uor atins) te n e l e g . D a c d seama c Elise nelegi m a i greu... a cu i z b u t i s adevrat.

: C r e d c a i vrea-o

S A N D A : E destul de s i m p l u . l i n i a j u t co piii, pe fiecare n a l t fel : s t n d ling u n u l , p l e c n d de l n g c e l l a l t .

80

www.cimec.ro

E L I S E : D a r de cine i a p e r i tu, d c fapt ? S A N D A (dup o pauz) : Cred c de moarte. E L I S E : C o p i i i t i s i n t b o l n a v i ? (Sanda n cuviineaz.) Grav? (Sanda d d'ui cap.) m i p a r c sincer r u ! i exist v r e o speran ? S A N D A : T o c m a i a i c i c r e d c e b o a l a . In d o m e n i u l speranei. E L I S E : Se tem de moarte ? SANDA : Ibm ! E L I S E : Tntr-un m o d e x a g e r a t ? S A N D A : Nu... E L I S E : D a r toi o a m e n i i s e tern de moarte. i noi... SANDA (zmbind) : Toi, afar de cei c e a u i m u r i t . E L I S E (derutat) : E v i d e n t !... S A N D A : D a r ci s i n t cei ce n-au murit ? E L I S E (evaziv) ; A h ! ?... a i c i i n t r m n do m e n i u l f i l o z o f i e i si a l m e t a f o r e i . (Face 0 schim de dezgust.) S A N D A : F i e c a r e s n t e m o f i l o z o f i e i o m e t a f o r . A t r i d i n c o l o d c o f i l o z o f i e i o metafor, nu c r e d c s c poate. E L I S E : C i n e te-a n v a t a s t a ? SANDA : La nceput, tefan. Acum. fiica mea, Maria-Cristina. E L I S E : N u te s u p r a . S a n d a , c r e d c n c e p i s d r a m a t i z e z i . O femeie, cnd e p u i n g r a i o a s , a a einm eti d u m n e a t a , n u se n c u r c de-a b i n e l o a c u n i c i o f i l o z o f i e a r paraliza-O. E a i a . p u r i s i m p l u , filo z o f i a o m u l u i pe oarc-1 i u b e t e . SANDA (nevrnd s insiste) : Poate.

S A N D A : N u m a i e v o r b a de n e v o i a lor de afirmare. El s-a afirmat acum 15 20 de a n i . P e v r e m e a a c e e a , triam. E L I S E : i a c u m ? S A N D A : A c u m (zimbet) ne a c o m o d m . S a u n u t i u c u m s-i s p u n . (Apoi.) Ii plac prjiturile mele ? E L I S E : E x c e l e n t e . (Se mai servete.) S A N D A : Acum consumm. E L I S E : Dar muncii ! Nu ? S A N D A : C a toat lumea. E L I S E : i a t u n c i , u n d e e d r a m a ? SANDA (rzind, fiindc simte c nu poate comunica) : Nicieri, Elise. A m vrut s m fac interesant. ELISE (uor agresiv) : m i d a i v o i e s-i s p u n e u ? D r a m a e c nu-1 m a i iubeti. E un lucru neplcut, dar nu distrugtor. D i n p c a t e , l a d u m n e a t a se c o m p l i c c u o fire a b s o l u t i s t . S A N D A : Neucomodant". E L I S E : Exact. S A N D A (ironic) : A i c i a i dreptate. E L I S E : In s f r i t ! (Rid amndou, rece.) S A N D A : A m neles totdeauna iubirea alan dala. C n d n o u l v e n i t " a venit... E L I S E : A h ! T o t u i ! V r e i s s p u i c e r a prea trziu. S A N D A : Nu... E r a mai puin nou" dect o r i c a r e . Intr-o z i , n m o d f a t a l , a n c e p u t s-mi povesteasc singurele lucruri pe c a r e le t r i a c u a d e v r a t , insatisfaciile. E L I S E : O h , nefericite ! D a r c a p c a n a mare a fiecrui brbat e biografia, nu tiai ? Cnd aluneci n b i o g r a f i c , eti pierdut. M i - a u t r e b u i t m u l i a n i s-o n v . S A N D A : Insatisfaciile lui erau banale. Poa te a r fi t r e b u i t s i l e m p r t e s c . . E L I S E : D r a g a m e a S a n d a , i m i e m i p l a c e s fac caritate. D a r n u cu mine. E o c h e s t i u n e de educaie. M devotez oricui, o r i c r e i v i c t i m e . U n e o r i , s n t c a p a b i l s i c e d e z . D i n c a p r i c i u . D a r n u d a u voie n i m n u i s n t i n d m n a s p r e i n i m . N u e nici m o d e r n , nici igienic ; c u un cuvnt, nu se mai poart... Totui, brbaii acetia, m a i p u i n e d u c a i , cer. S A N D A : Dac m-a decepionat, e n-a cerut mai mult. Nu numai m i n e , d e l a v i a . S-a t n g u i t . A E L I S E : tef cere ? SANDA ELISE SANDA mult) : Se cramponeaz. fiindc de la trecut.

E L I S E : t c u m v i a a e o p e r m a n e n t ten t a i e d e a i u b i . . . S a u a i c i n u m a i eti d e acord ? Cunosc, n Frana, destui oameni i f e m e i care-i i a u i m p u l s i u n i l e l o r s a u i n s a t i s f a c i i l e l o r d r e p t doctrin i cldesc pe ele s e r i i n t r e g i de r a i o n a m e n t e . D a c v i a a le-ar fi o f e r i t a l t e s o l u i i , s c h i m b a u , cu aceeai n v e r u n a r e . filozofia. nrsuinentelc rmnnd l a f e l de l o g i c e . Nu, d r a g a m e a , d a c a m o b i n u t c e v a n a ceti ani e s n e debarasm de orice fumisterie teoretic. De fapt, snt con v i n s e n i c i t u n u fnci a l t c e v a d e c t c i adaptezi principiile l a nite dorine, aa c u m e n o r m a l . S n t a t e a n o a s t r d e p i n d e de asta. D i n fericire, noi, n O c c i dent, a m neles-o m a i repede. Cred c avem mai mult franchee. V o i drama tizai, nc. principiile. V privete. Afar de c a z u l c totul e s i m p l cochetrie. SANDA (vexat, dar politicoas): Eu am plecat de acas din Se poate. cochetrie. gustul neap

: Cred c neleg. (dndu-i : N u te seama supra. c a spus prea Elise : nu cred. ce

E L I S E : N u . A i p l e c a t p e n t r u c ai d r a m e i . D u m n e a t a v r e i s afirmi r a t c e v a , i n c n u n e l e g c e . S A N D A : Ponte fost aproape ELISE : i cine v r e a u n u m a i s un strigt, teribil te mpiedic, i

E L I S E (atins) : A h , v r e i s s p u i c tot facei v o i e i n e d i t ? E r e v o l u i o n a r ?

triesc ! (A de sincer.)

tef ? pe mine, i

S A N D A : Vreau s spun c snteti foarte departe de a nelege ceva altfel dect ea s o c i o l o g i e s a u c a f o l c l o r . (Nu nceteaz s zmbeasc.) In lumea asta mor nite oameni... E L I S E (agasat) : Iar, draga mea ? D a r asta o p r i c e p e m f o a r t e b i n e i o v e d e m pre t u t i n d e n i , s u b m a s c a b u n s t r i i i a p r o g r e s u l u i . L i n i t i i - v , n-ai d e s c o p e r i t , v o i

S A N D A : Da. pe ceilali. ELISE fel,

M mpiedic (Pauz.)

(precaut) : D a r toi b r b a i i , ntr-un pentru n e v o i a lor de afirmare...

www.cimec.ro

81

d e c a d e n t a !... Mai greu o s pricepem (zimbcl crud-cordial) de c e o f e m e i e c e s p u n e c i-a g s i t r o l u l , i c a r e n u e o a v e n t u r i e r , n i c i , d u p p r o p r i a ei m r turisire, o a m a n t entuziast, dimpotriv, p l e a c d e l a c a s a e i , n e u i t n d s i a c u sine partea cea m a i copioas a bunuri l o r c o m u n e , c a s I a c u n s o i d e b e g i r , sau de s e c e s i u n e , s a u , m rog, c e v a c u un scop n a l t , d i n c o l o de mintea noastr.

Scena 8
GASPARD (afabil, cu braele ntinse) : Ce face doamna profesoar de f r a n c e z ? (O mbrieaz afectuos.) Bonjour, San Elise ? d a . V-ai n e l e s , c t d e cdt, c u A r fi u n m i r a c o l . E u ncerc d e ase a n i . casa.) i lot n-am descurajat. (Privete 0, dar e mai mult dect cochet aici ! E l i s e . te p r e v i n , o r i c e s-ar n t m p l n : a m gsit, n i t e c o v o a r e r e m a r c a b i l e . A propos, S a n d a , d e c e c u m p r I a voi lumea atlea covoare ? E r a o m u l i m e de oa meni. Asta ine de Orient, nu ? i de bani, n acelai timp. S-ar zice c l u m e a e b o g a t . L e p l a c e s s e n t i n d p e c o v o a r e i s t r a g . . . c u m i z i c e l a a i a ?... . E L I S E : Tcboubouk. G A S P A R D : Exact. Aadar, Elise, a m pus de-o p a r t e t r e i , u z n d d c p r e s t i g i u l meu d e c u n o s c t o r . D a c te g r b e t i , m a i g seti, p o a t e , u n u l . E L I S E : Bien, (Pleac, din GASPARD Continent S A N D A : Ca GASPARD : mon ami. A delicatee.) cu tout Sanda) : Vhcure Alors : !

S A N D A : Cuie a spus asta ? A m v e n i t s s t a u l i n i t i t . i d o r e s c s r m i n l i n i t i t . E L I S E : A i s p u s c v r e i o m e t a f o r , c do r e t i s-i a e z i e x i s t e n a s u b o m e t a f o r . N u - i f a c e i l u z i i , d r a g a m e a , toi dorini a s t a . D e a l t f e l , c u p u i n s p i r i t , tot c e n u ne reuete p e p l a n p r a c t i c poate d e v e n i mc tafor. SANDA (mai zmbitoare dect oricnd) : E l i s e , a n i i m p r e s i a c v r e i s te r z b u n i de p e c e v a . Spuno-inii, a i v r e u n c o m p l e x rzbunat ? Plecarea mea i s e pare, ntr-un fel, sfidtoare d e m o r a l ? ELISE (fcrocc-amabil) moral nu dau doi puintel stupid. : N u , drag, eu pe bani. Mi sc pare doar

S A N D A (atac) : P e n t r u c p u n c t u l d u m i t a l e de plecare e complet invers : filozofm n funcie de c u m i u b i m " . E L I S E : H a ! H a ! I l a ! i voi pretindei, p r o b a b i l , p e dos ! l a t u n l u c r u c u a d e v r a t a m u z a n t : i u b e t i , n c a d r u l unor b u n e p r i n c i p i i . Mais c e s t tordanl, quoi ! O a m e n i i s u p e r i o r i s e i u b e s c n t r e ei i cei inferiori n t r e ei. P r i m i i , firete, n tr-un f e l m a i i d e a l d e c t c e i l a l i , se c o m port extraordinar, fac probleme puter n i c e de contiin, pe l i n g care Karen i n a era o biat colri. A m citit, draga m e a , astfel de l i t e r a t u r . S i g u r , m a i rmne s ne i convingei. i eu snt r o m a n i o a s , p n l a u n p u n c t , d a r n u n s e n s u l s t a . (Privind-o atent.) M i se p a r c , mie, s a u ai ochii umezi ? SANDA (blhd) : Nu. Pot s te m a i ser vesc c u u n ceai ? E L I S E : i d u m n e a t a a i d i s p o z i i e s m i u beti, d a r de la c i n e ? E u o a m de la Gaspard. Dar dumneata ? SANDA : mi mitale. place foarte mult rochia du

(singur ca x*a ? va ! Cu att

mai

bine.

Domnioara,

fiica ta, e f r u m o a s ? S A N D A : Destul. G A S P A R D : Cuminte ? Probabil. Dar tu ? Ai aerul u n u i a c a r e a fugit din internat i n u tie n c l a c e f i l m s mearg. SANDA : i atunci se duce duc de e n parc. obicei acelai

G A S P A R D : U n d e se ticii s a u f a l i i i . SANDA : Ceea ce,

roman
lucru.

uneori,

G A S P A R D : E cazul tu ? SANDA : Vorbeam n teorie.

E L I S E : i m i e , o c h i i d u m i t a l e . (Alt ton, adinc cordial.) A s c u l t , v r e i s f i m prie tene ? Vrei s al puin ncredere n m i n e ? C h i a r d a c v i n dintr-o l u m e ct r o g r a d " ? i noi ne z b a t e m s gsim nite a d e v r u r i . Dar singurul argument s e r i o s p e c a r e n i l-ai s e r v i t p n acum a fost b o b i a d e l a c r i m d i n o c h i u l du mitale. SANDA (reticent) : i s-a p r u t .

G A S P A R D : Vai, Sanda, i tu c u teoria ? (Apoi.) Venisem bucuroi de escapad. S vezi, E l i s e , a m a p u s , c e c h e f o s tragem l a prietenii notri G u i . S A N D A (zmbind mereu) : V-am ful. Snt un trouble-fele. Gaspard ? stricai che M ieri,

G A S P A R D : Ani m n c a t c a nilc porci, a m dormit c a nite hipopotami, a m b u t ca nite recrui n p e r m i s i e , d a r n u ne-am distrat. SANDA : mi m distrez. pare sincer ru. Nici eu nu

E L I S E : T e invidiez pentru el, Sanda. Eu n u m a i s n t d e m u l t n s t a r e s p l n g . Cel m u l t . s m i s t e r i z e z . (Sun la u.) Asta c Gaspard. A terminat, n sfrit, coada". (Sanda se duce s deschid, Gaspard intr.)

G A S P A R D (suprare glumea) : T e privete, eti a c a s . D o r n o i b a t e m mapamondul d u p cteva i n i m i b u n e i, c n d l e g s i m , cum zice e n g l e z u l , s f r i m a l e " . . . le c o n s i d e r m b a n c r u t f r a u d u l o a s . Ne-ai tri-

*2

www.cimec.ro

al, i u b i f i l o r : noi v-ani considerat nu n u m a i o s p i t a l i e r i , c i i f e r i c i i . A c u m nu m a i l i m c e b c r e d e m . N e c h i n u i m . N e ndoim. Ne morfondm. Ne-ati atins f o a r t e r u i s i n g u r a s o l u i e c s n u v mai dm nici o atenie. (Tonul e de badinerie, dar, irulrlul lui, Gaspard o spioneaz eu foarte mare acuitate pe Sanda.) Asta am v e n i t s-i s p u n . S A N D A : Bravo. A t u n c i , s te s e r v e s c c u o d u l c e a i s-i c e r c t e v a m i c i l e c i i d e pronunie francez. GASPABD : Ah, non ! Te vei descurca s i n g u r . S p u n e - m i , i c i t v e i f u n c i o n a tu in a c e a s t c i u d a t p o s t u r ? S A N D A : P n c n d se v a nsntoi titulara. G A S P A R D : N u neleg. SANDA : Suplinesc o profesoar bolnav. E u n-am s t u d i i c o m p l e t e . A m fost n a v e t i s t , i n a i n t e d e a s t a d a c t i l o g r a f , i n a i n t e d e a s t a . . . n f i n e , ce s m a i n i r . U n p o s t p r o v i z o r i u , nu-i a a ? G A S P A B D : C a v i a t a . P o a t e c fiecare din n o i i n e m l o c u l c u i v a c a r e intr-o z i . . . r e vine... dinluntru! nostru... i ne con cediaz... S A N D A : Ai rmas subtil, Gaspard. G A S P A B D : Tot m a i p u i n . D a r mi-am f c u t rost de u n foarte b u n cinism, sub care s-mi a s c u n d toate m i r r i l e . T u v d c ai gsit zmbetul de care uzezi a outrance. t e f a n a g s i t p l a t i t u d i n e a i a e r u l bien-pensant. i u n o p t i m i s m con s t a n t , c u c a r e , d e c e s-i a s c u n d , m agaseaz de c n d a m venit. C h i a r despr i r e a d e t i n e p a r c s-o i a c a p e o v i c t o r i e a principiilor. S A N D A (calm) : C h i a r aa este. G A S P A B D : S a n d a ! C e n a i b a v i s^a i n t m p'lat ? V - a t i t i c n i t ? C e p r i n c i p i i ? T r e b u i e s f i e c i n e v a c o m p l e t i n s e n s i b i l , a b r u t i z a t , c a s n u - i d e a s e a m a c . . . SANDA (nlrerupndu-l) : T e asigur c te fan e foarte sensibil. GASPABD: Dar atunci nu fa dc tine. P e t i n e le m a i i u b e t e ? S A N D A : Da. Chiar mai m u l t dect n a i n t e , presupun. G A S P A B D : D a r nu-1 m a i i u b e t i t u ! ? SANDA (zirnbind) : Nici asta nu c sigur. GASPABD : Colosali! Atunci? (Ea tace.) O s - m i s p u i i tu c t o i i s n t e i bine a n e r s i , m a i b i n e c a o r i c n d , c s o c i e t a t e a p r o s p e r , c b i a t u l t u , c a r e m i s-a p r u t d e u n n i h i l i s m f e r o c e i d e o anticultur a l i t a t e a g r e s i v . . . (Ea ride.) D e ce rzi ? S A N D A (rizind) : Mireea e un biat d e d e l i c a t i t e r i b i l d e cultivat. G A S P A B D : V o r b e a de tine, o t o a n t , i d e sor-sa c a SANDA : 0 ador. jocul sta ! te a p r o b ? extrem

S A N D A (dup o pauz, tot cu zimbet) : Ii r e p r o e z c a... n c e t a t . G A S P A B D : N u neleg. A ncetat ce ? S p u i c i n e I a t i n e . A n c e t a t s i-o a r a t e ? S i-o d o v e d e a s c ? D a ? S A N D A : S zicem. G A S P A R D : Adic, a ncetat s mai fie brbat cu t i n e ? (Ea tace.) Voyons, se poate n t m p l a oricui, n viaa asta mo dern t o i a v e m d i f i c u l t i . . . A s t a oste ? S A N D A (misterios) : De ce nu ? G A S P A B D : N u . N u c r e d . P e c t te c u n o s c . . . S A N D A : D a r c t m c u n o t i ? A i fi p r o f e mai rat, desigur, uiotive m a i complicate, n t o r t o c h e a t e . Mon pauvre Gaspard, tiu c a t e p i d e l a m i n e u n m o t i v rafinat, eroic... GASPABD (izbucnind, aproape vesel) : Tu i b a i j o c d c m i n e ! ? A h , d e c n d a t e p t c a c i n e v a s-i I*at n t r - u d o v r j o c de m i n e ! S a n d a , m i faci o m a r e , veritabil p l c e r e ! S u p o r t o r i c e , a f a r de c o n v e n i e . N u u i t a c , dei b u r g h e z , a m fost i e u c n d v a pe n i t e b a r i c a d e antifilistine... c mi-am s t r i g a t i e u a d e v r u r i l e n gura mare... SANDA : S nu uit, zici ? Ei bine, tefan a uitat. G A S P A R D : Ce ? S A N D A : C a fost antifilistine, c G A S P A B D (dup o n u imai e v o r b a S A N D A (zmbind) :

c n d v a p e nite baricade strigai n gura mare... clip de derut) : Atunci, p u r i s i m p l u d e s e x ! ? Nu. nite rafi

G A S P A R D : A t u n c i , e v o r b a totui de motive mai ntortocheate i mai nate ! ? S A N D A : Nu.

GASPARD (rugtor) : Sanda, Elise trebuie s s e n t o a r c dintr-un m o m e n t n t r - a l t u l , a v e m clipe puine. Noi vom pleca din nou n Frana, nu vom nelege nimic. Noi v iubim. Noi am dori s fii m p r e u n . E u a v r e a s s t r u i c a t u , i n d i f e r e n t de c a u z e l e a c c i d e n t a l e c e v-au separat pentru moment... S A N D A (l ntrerupe) : S p u n e , G a s p a r d , cnd te-ai d e s p r i t d e p r i m a t a n e v a s t , C h a r l o t t e , i a m i n t e t i c a n o i s fi s t r u i t n v r e u n f e l s r e n u n i ? GASPARD (Tace.) (atins) : Dar Cbarlotte era o...

S A N D A : E r a o epoc a m a c u m o epoc n s u m a d o u a tineree.

n viaa ta. i eu viaa mea. lini con

delicatul,
de o

ca de apucat !

G A S P A B D : A h , atunci, scuz-m... i sub ce chip apare aceast a d o u a tineree ? Dac nu snt prea indiscret. S A N D A : Sub chipul Mariei-Cristina. (Cum el o privete nedumerit.) Eu cred c M a r i a - C r i s t i n a a r e n e v o i e s triasc, n elegi ? C e e a c e se c h e a m s triasc. S-i t r i a s c i d e a l u r i l e . S cread. S creeze. Ung tefan, a s t a nu s c m a i poate. tefan a ncetat. G A S P A B D : S cread ?

G A S P A R D : A h , a gsit i el P a r a d e a z i e l ! i p e t i n e SANDA : P n la un punct.

G A S P A B D (exasperat) : Dar triva lui tef, prieteno ?

c e a i tu m p o Ce-i r e p r o e z i ?

www.cimec.ro

83

S A N D A : P o a t e n u . A n c e t a t s... s t r i g e . A ncetat s decid singur. A ncetat s mearg eu toat puterea, s-i domine micile anxieti, prudentele... A devenit a b i l . Fiic-mea a n c e p u t s v a d toate astea. A m n d e p r t a t o de l n g el. V r e a u s c r e a s c d e g a j a t . S nu-i s t r i c e i d e a l u l d e s p r e t a t l e i . A fost m a r e l e ei a m o r . P r e f e r s m s u s p e c t e z e pe n u n e . A s t a e tot.

G A S P A R D (ride ncetior) : Iubito ! Candido ! Dar noi toi trim ntr-o lume total l i p s i t d e a s p i r a i i n a l t e ! P e o c o a j de probabilitate de a supravieui. Pe o iluzie de m a i m u l t " , care e cu totul a l t c e v a dect mai bine". Cum de nu nelegi asta ? S A N D A : N u neleg. A m plecat cu un om s reformm lumea, s-o revoluionm. Acest o m s-a s t r m t a l , n u m a i v r e a s revoluioneze nimic. G A S P A R D : Fiindc nu poate ! S A N D A : D e c c ? D e ce a a j u n s s n u p o a l ? Am p l e c a t pe o d e s c h i d e r e spre o a l t v i a . E l s-a n c h i s . M e r g e s e c , t e h n i c i s t GASPARD : jurrile. Probabil, l-au constrins mpre

ntuneric

Scena 9
Conversaia continu. Gaspard i-a scos bluzonul frumos tiat cu care venise, a rmas n cmaa de var, prietenos, intim, plin de atenie pasionat pentru ceea ce se discut, Iurnind febril igar de la igar. G A S P A R D : P o a t e a fost d e p i t . S A N D A : N i c i asta. I n m e s e r i a l u i e foarte descurcre, dei a n v a t n g r a b , cu eforturi. E i u n bun organizator. Un gospodar. G A S P A R D : P n a i c i , fia e p l i n d e elogii. 0 s - m i s p u i c n u s u p o r t a i attea c a l i t i . S A N D A : ntr-adevr. G A S P A R D : A h , n u ! T e rog ! F r para d o x u r i ! (Ea tace.) O s-mi s p u i c era f o a r t e b u n g o s p o d a r l a f a b r i c i c n u m a i a v e a t i m p p e n t r u a c a s . C u m se n tmpl. S A N D A : N u , G a s p a r d . S-a o c u p a t i n t e n s d c cas. G A S P A R D : V r e i s m f a c i ridicol, aa-i ? S-a o c u p a t p r e a m u l t d e c a s , p o f t i m ! i-a n c l c a t d r e p t u r i l e t a l e . S A N D A : N i c i v o r b de a s t a . G A S P A R D : Atunci, nu mai n e l e g d e ce l dispreuieti. S A N D A : D a r nu-1 d i s p r e u i e s c . G A S P A R D : D a r f u g i d c el ! i i p u i la a d p o s t fiica, ca de u n bolnav, E artifi c i a l ce s p u i , e fals. Ce b o a l a r e e l , aa de special ? S A N D A : Nici m c a r n u e special. i nici nu tiu d a c e o b o a l . S a u o fatalitate a vrstei. G A S P A R D : D a r n i c i tu n u m a i eti t n r . S a n d a . n g d u i e s-o r e m a r c , n c i u d a t r sturilor tale f r u m o a s e i a o c h i l o r ti limpezi. S A N D A : t i u , G a s p a r d . D a r eu triesc p r i n fiic-mea, prin realizrile ei, prin spe ranele ei. tefan nu mai vede larg. poate n u mai aspir nalt.

S A N D A : Nu accept m p r e j u r r i l e ! Aceast r e v o l u i e e a noastr. Ce alte m p r e j u r r i d e c t noi p u t e a u s-o d e t e r m i n e ? G A S P A R D : Eti u n copil ! S A N D A (se nchide) : Poate. A t u n c i a m ple c a t de-acas d i n p u r c o p i l r i e . i d o r e s c s r m i n aa. i d a c nu e u , cel p u i n fiic-mea. Nu mai doresc calcule, tran zacii, o p o r t u n i s m e , laiti. D a , ntr-ade vr, tefan a avut o deschidere dup Congresul a l IX-lea. Patru-cinci a n i a n f l o r i t , a p o i e r a s c a d . E r a s c a d a t t de r u , c a d e v e n i t a t e n t . D d u s e de p u i n b i n e , n u v o i a s-1 p i a r d . G A S P A R D : Normal. S A N D A : Nu-i n o r m a l , Gaspard, normal. Cel p u i n , nu la noi. nu-i deloc

GASPARD : E foarte orgolios acest n u la n o i " . D i n n e f e r i c i r e , l-am a u z i t i l a a l i i . P n la u r m , c i u d a t , ceea c c ne u n e t e s n t c h i a r s e p a r a i i l e . D a r ce d e s c o p r la tine, c u o a r e c a r e ncntare, e acest uto p i s m s u b l i m , p e c a r e v r s t n-a r e u i t s-1 vindece. Biatul tu e m u l t mai realist. S A N D A : B i a t u l m e u e v i c t i m a lui tat-su. B i a t u l m e u a v e a i e l n e v o i e d e d e s c h i d e r e i d e a d e v r . U n p r o f e s o r imbecil i-a s p u s o d a t u n l u c r u f a l s . B i a t u l a r i p o s t a t a v e a 14 a n i . Tat-su 1-a c o n strns s cear s c u z e , s r e c u n o a s c c n-a a v u t dreptate. Un alt profesor i-a s p u s o d a t b i a t u l u i c m i n t e . M i n i t u , i-a z i s M i r e e a , i p e d e a s u p r a eti i u n c o o a r , c a r e i a b a n i de l a p r i n i i elevi l o r . i c a r e n u tie d i a l e c t i c . L - a u e l i m i nat. tefan era n campanii complicate, ivea nevoie de linite. L-a btut pe M i r e e a . l-a s i l i t s se u m i l e a s c l a d i r e c i a colii, la organizaia dc tineret. D e a t u n c i , b i a t u l a n e l e s c e m a i c o m o d s t a c . E i b i n e , a s t a e c e e a ce n u v r e a u s se n t r n p l e c u fata. E m a r e a m e a rezerv. U l t i m u l c a r t u n i n t a u n u i v i i t o r mai liber. GASPARD : M impresionezi, Sanda. Dar n-am s-i a s c u n d c aa c e v a s e ntmpl. Ni s-a n t m p l a t i nou, cnd eram mici. Ne-am zbtut, am primit palme, a m ipat. Apoi a m pus m n a i a m tras c u p u c a , l u m e a a m e r s nainte...

84

www.cimec.ro

S A N D A : A c u m n u se m a i trage c u p u c a . G A S P A R D : L u m e a merge ins nainte, noi ne c u t m plcerile, u i t m palmele, ne c u m p r m cristale, le p u n e m i n d u l a p u r i f r u m o a s e i a t e p t m i n d u l g e n i c a a l i i , m a i t i n e r i i m a i s r a c i , s v i n s n e tie spun m i n i " ! I n f o n d , cine m a i c i n e minte. Toi m i n t , ntr-un fel s a u a l t u l . i d i n toate a c e s t e m i n c i u n i c o n j u gate s e n a s c m i c i l e a d e v r u r i c a r e fac viaii s u p o r t a b i l . S A N D A : D a r t e f a n a l m e u n-are v o i e s mint ! GASPARD (glumind) : E brbat, ngduie-i i lui. tiu c e privilegiul sexului vostru... SA MDA : Nu minte ca u n brbat. i nu pentru o cauz brbteasc. Minte ca s-i f a c v i a a m a i u o a r . E c o m p l e z e n t . S p u n e d a " i n u e d a . S p u n e o s u t " i n u e o s u t . S p u n e b r a v o " i n u e b r a v o . S p u n e d e a c o r d " i e u n e o r i d e a l t prere. G A S P A R D : M i n c i u n i l e c o n v e n i o n a l e ale ci vilizaiei. Poveste foarte veche. Poate nici civilizaia nu e altceva docil organizarea judicioas a acestei m a r i , inevitabile con venii. Asta evit adversitatea, tensiunea. C i n e m a i are n e v o i e d c t e n s i u n e , ntr-o l u m e c a r e se f r e a c c u c o a t e l e ? T o i c a u t de u n l o c u n d e s se r e l a x e z e , u n m o d a r e s p i r a . 0 s u t !" C e e a s t a , o s u t ? S a u ai a u z i t de v r e u n d a " n stare p u r ? N u , d r a g a m e a , i-am s p u s i l u i t e f : fr u n sim al relativitii n u vei putea tri. S A N D A : G a s p a r d , ai i m p r e s i a c v o i tr ii" ? GASPARD : Iat, n sfrit, un cuvnt detept. S A N D A : Dar nu trii tocmai fiindc ai relativizat totul. A i c i , noi a m trit p c u n d a i u n n u . G A S P A R D : S i m p l c h e s t i u n e de vrst. Peste civa a n i , fr u n c a t a c l i s m , n u le vei m a i avea. I a r cu u n cataclism n u v o r mai r e z i s t a nici s e m i n e l e lor. S A N D A : Cnd tefan a spus p r i m u l nu ' fals, a n c e p u t c a t a c l i s m u l . U n prieten a l lui, Vladone... GASPARD: Ah! Vladone. Mi-1 amintesc. A f o s t i el in maquis. T o c m a i c m-am ntrebat : ce face ? S A N D A : A s u p r a t pe c i n e v a m a i m a r e , a fost s a n c i o n a t , i-a c e r u t l u i t e f a n s-1 s p r i j i n e . Noi a v e a m de p l t i t r a t a la m o b i l , d u l a p u l sta pe care-1 v e z i . i n e a m foarte m u l t la el l a d u l a p ! V l a d o n e o s s c descurce, a zis tefan, e b i a t d e t e p t , c i n e l-a p u s s f a c p i p i c o n t r a vntului ? Dup c e l-au d a t a f a r , l-a e v i t a t . Nu-i v o r b e s c p n a s t z i , dei V l a d o n e a a j u n s n t r - u n p o s t b u n . t e f a n s-a t e m u t s n u fie b n u i t d e complicitate. Un a l t coleg m a i g u r a l i v a fost, a t u n c i , scos d i n f u n c i e . C e l c e l-a p r t p e V l a d o n e a f o s t a v a n s a t . t e f a n s-a u i t a t n

s t n g a i-n d r e a p t a . A v z u l c a r e e p r o c e d u r a . A invat-o. A venit acas n g h e at. A c u m nu mai face n i m i c a l t c e v a dect s se apere. A transformat viaa n t a c t i c . E u l-am luat pentru via. Nu m a i pot s t a c u e l . Cel p u i n o v r e m e , p i u cnd fala se realizeaz c a personali tate. (Pauz.) Am l u a t m o b i l a i v a s e l e c u m i n e c a s I e s c o t d i n existena lui. S ncetm puin s s t r n g o m , poate o s r e u i m d i n n o u s fim. E u n u doresc, d e f a p t , s p l e c d e l i n g t e f a n . E u do r e s c s n c e r c m s t r i m d i n n o u . n e l e g i , G a s p a r d ? E u c r e d c se poale, dei s i n i a l i i m p r e j u r p e c a r e nu-i m a i i n t e reseaz dect starea lor, n i m i c altceva. Care muncesc d i n inerie, se ncrunt m e c a n i c c n d c e v a Ii s e p a r e n e o b i n u i t , se d i s t r e a z bestial i m i n t de d i m i n e a p n s e a r a . D a r b a i s d i s c u t m l u c r u r i mai interesante. Ce mai face familia Dmtec ? G A S P A R D : Prosper, draga mea. i, mi n u n e nu sufer deloc din c a u z a asta. Suferim noi. (Sonerie la u.) S nu-i v o r b e t i l u i E l i s e d e y a c h t - u l p e c a r e l-am v n d u t , d a c n u v r e i s fac o c r i z de isterie. L-a l u a t D a n t e c , dei n u tiu ce p l c e r e m a i p o a t e s-i f a c , c u t e n s i u n e a lui, animalul ! Cred c n u m a i din spirit d e c o n c u r e n a . (De afar se aude rumoare dc voci ce se cearl. Intr Elise, dup ce a depus un covor in vestiar.)

Scena 10
E L I S E : L - a m l u a t s-1 f a c e m c a d o u . E e p a tant. D e s p r e ce v o r b e a i ? . G A S P A R D : S a n d a m i spunea nite lucruri foarte a m u z a n t e . E L I S E : Ai avut noroc. Noi am orbecit p r i n i p o t e z e . T o t u i , c r e d c a m desci frat-o. (Are n ochi o lucire agresiv, de lupt fr mil.) G A S P A R D : m i p l a c e foarte m u l t l a ea o oarecare seriozitate cu care i asum diverse misiuni. ELISE (sarcastic) : G a s p a r d , i n o i Dac m gndesc ne a s u m m unele. bine,

G A S P A R D : L a noi, c u m s zic e u , e d i n priso-i. i , h a i s f i m s i n c e r i , e u n fel onorabil de a ne rscumpra condiia mai noastr de v o i a j o r i . E i , aici, snt a p r o a p e de n a t u r . Gndete-te n u m a i c ei, c n d se n f r u n t , o fac n condiia l o r s o c i a l , n f a p t u l d e a fi n societate, pe cnd noi ne nfruntm n condiia n o a s t r m a t e r i a l , n f a p t u l d e a avea n casa de bani.

www.cimec.ro

85

ELISE (rictus) : P r o g r e s u l c i v i l i z a i e i !... G A S P A R D : P o a t e . E , o r i c u m , aceeai rvn d e a-1 d e p i p e c e l l a l t , i a r l a u n i i , d e a-1 p u n e o u b o t u l p e l a b e . E i , b i n e , S a n d a propune un tip d e a l t r u i s m caise e c e l p u i n singular. S A N D A : S n u e x a g e r m . (Cineva sun la u, Sanda deschide. O voce de brbat, surprins, cere scuze. Sanda revine.) E L I S E (a tresrit. Apoi) : A a e, d r a g i i m e a , ai dreptate. G a s p a r d e x a g e r e a z t o t d e a u n a . E u n n a i v v o r b r e c a r e nu-i d s e a m a c n o i nu facem nimic fr un scop p r e c i s i e x t r e m d e e g o i s t , f o l o s i n d t o a t e m p r e j u r r i l e c e l-ar p u t e a nnobila. G A S P A R D : Mais, voyons, Elise, de unde criza a s t a de luciditate ? ELISE (devine batjocoritoare) : E aa de b i n e s v e z i l u c r u r i f r u m o a s e m p r e j u r ! S p u n e i t u ! E a a d e b i n e s te r s f e i ! S fii singur a t u n c i c n d doreti s-i serveti mici delicii extramaritale, sau m c a r s scapi d e aceast dihanie exi g e n t care-i c o n s u m m i n t e a f i i n d c i-a m p r u m u t a t n u m e l e . i a t u n c i , ce-i mai t r e b u i e e a s a i o l i n i t e c o m p l e t ? Un scop. Un scop mare, frumos, tainic, u m a n . . . N u , S a n d a , te r o g f o a r t e mult. b a i s n u n e j u c m de-a s i s t e m e l e i de-a d e v o t a m e n t e l e !... S n t e m toi f o a r t e d e v o t a i d o r i n e i n o a s t r e de-a fi m a i fericii d e c t a l i i , fie i c u p r e u l o t o r v a i l u z i i . S A N D A : E l i s e , n-ai a v u t n i c i o d a t c o p i i . i s-ar p u t e a s n i c i n u a i . (Elise se face alb.) Judecile care nu pleac de la concret r m n simple tirade. E L I S E (CU dinii ascuii) : Snt complet de acord, draga mea. Dar prefer tiradele verbale celor de gesticulaie familial, c a m n-au n i c i m c a r s c u z a de-a fi i r e p r o abile. G A S P A R D : E l i s e , c r e d c m e r g e m p r e a de p a r t e , n d o r i n a n o a s t r de a-1 m p c a . . . E L I S E (fr s-i piard, cu toat aciditatea, zitnbetul politicos, franuzesc) : Dar ei n i c i n u s n t c e r t a i , mon ami. Ei demon streaz. E l i-a f c u t u n s c o p d i n care n u p o a t e i e i , i a t u n c i i-a f c u t i e a u n scop a l e i , d i n oare n u poate iei. G A S P A R D : Pentru c al cu v i a a c o p i i l o r lor. lui e incompatibil

b a n i g a t a , s a u , m r o g , de p o z i i e g a t a , Tala, dintr-un aa cum mi-ai povestit. m o t i v s a u a l t u l , te n c u r c , a r e une decheunce sociale ou politique. la v o i , u n d e totul este v i t a l " , c u m spune Gaspard ; i a t u n c i , n e l u m f a t a i c o m o r i l e c s n i c i e i c o m u n e , c a s-o p u t e m propulsa cil m a i sus. i pretindem c ne-am sacrifi cat". I a r d o m n i o a r a s e l a n s e a z i, p n la u r m , consolideaz situaia tatlui i a n t r e g i i f a m i l i i r e u n i t e . (SaJida s-a fcut alb.) GASPARD (rznd forai) : E i , v-ai spus destule amabiliti pentru prima vizit. E L I S E (cu alt ton) : D r a g a m e a , n u trebuie s fii suprat pe mine. Sntem dou f e m e i i n t e l i g e n t e , a v e m posibilitatea u n u i limbaj realist. i apoi, noi sntem, n Apus, att de specializai in farduri i p a r u r i nct ne d m imediat seama care e f i b r a n a t u r a l . (Cu un gest prietenesc.) Sper c nu-mi pori r a n c h i u n . S A N D A (dup o pauz) : M ntreb numai dac acest m o d a a z i s r e a l i s t " ii d vreo bucurie. E L I S E : B u c u r i a de a n u f i t r i a t . GASPARD (mpciuitor) : Se l a u d . i noi sntem t r i a i c t se p o a t e d e c o p i o s . i e a , c t e d e r e a l i s t , s-a t r i a t l u n d de brbat un lutar i pierznd o a v e r e . Motiv p e n t r u care trebuie s munceasc la un concern industrial oa s-i dea aceeai i l u z i e de i n d e p e n d e n . E greu cu f e m e i l e c a r e v o r s fie i n d e p e n d e n t e , o d a t cu sclavia i pierd trei sferturi din prestigiul feminin. i, slav Domnului, a v e m din ce tri. E L I S E : D i n scriil. G A S P A B D : E i da. din scriil. A l t d a t se chema altfel. E o simpl chestiune de u r e c h e . S i g u r , d a c a fi u n dirijor, i r e c u n o s c u t , aa c u m dorete realista m e a n e v a s t , a r daign s r e n u n e l a i n d e p e n d e n a " ei funcionreasc... ELISE : ...i mi-a recupera prestigiul fe minin". GASPARD (incerend s sah'eze situaia) : Deci, feminitatea ei, d u p logica c e a m a i c a r t e z i a n , ine de recunoaterea orchestrei m e l e de l a Conservator de ctre munici palitate. SANDA aduc (foarte ceaiul. a ieit. ei tulburat) : 0 secund, s v

E L I S E : D a r c i n e s p u n e c a l ei e s t e c o m p a t i b i l c u aceast via ? i c ea, S a n d a , nu pune copiii s plteasc nevoia ei g r a t u i t de d e v o t a m e n t ? SANDA (ofensiv) : Se pare g r e u .aceast n e v o i e , E l i s e . c realizezi

G A S P A B D : N u te d e r a n j a . (Sanda El e sever.) C e i-a v e n i t ? E L I S E : mi clca pe m o r a l . (Sanda reintr

nervi, cu aerul cu ceaiul.)

ELISE (caustic) : Devotamentul, din cte tiu, e u n fel de a b a n d o n . S n t femeie, drag Sanda, am oarecare idee ce n s e a m n s e t e a d e a te a b a n d o n a . S A N D A : A m sentimentul donat niciodat. Mai c u m mi-ai s p u s . ELISE Vrei : Exact s-i ceea mrii ce fata c n u te-ai a b a n mult te-ai servit, faci cu i un dumneata ! fecior de

G A S P A B D (diversiune) : Cum spuneam, e o c h e s t i u n e de p u i n efort, d e p u i n re clam. Orchestra e b u n , repertoriul, va r i a t . M g n d e a m c u n t u r n e u n R o m nia, un oarecare rsunet, cteva cronici f a v o r a b i l e , n g a z e t e , a r c o n v i n g e , n sfrit, acele capete ptrate de la p r i m r i e . . . D o m n i o a r a ta e g a z e t a r , nu-i a a ? S A N D A : Da.

86

www.cimec.ro

: Nu pretindem idei un ban dimpotriv. E o simpl chestiune de afirmare i d e bune relaii cu o ar socialist, cu o via cultural bogat... O a m e n i i t r e b u i e s se c u n o a s c , nu-i a a ':' Crezi c d a c a vorbi c u tef. c a r e are diverse cunotine in aparatul guverna mental... ? S A N D A (rece) : ncearc. E posibil. G A S P A R D : S-i s p u n drept, i de asta ne-am a b t u i p r i n R o m n i a . N-am tiut, evident, c s i t u a i a voastr familial sc prezint aa. Dar trag ndejdea c e t r a n z i t o r i e . i d a c a r g u m e n t e l e Klisei nu te-<au c o n v i n s p r e a m u l t , d e i s n t s i g u r c au venit din cea mai b u n intenie, om i e u c t e v a , d e i n i m . D i n t r e c a r e primul e s t e : nu-'l l s a pe tef ntr-un m o m e n t aa de apstor. SANDA (calm) : O r i c t a r p r e a de ciudat, p e n t r u e l m l u p t . (Elise reprim un mic icnet.) G A S P A R D : Vino acas, se s i m t e nevoia. F a t a ta se v a m r i t a o r i c u m . D a c nu tef, a t u n c i ea m i v a face poate m i c u l s e r v i c i u p e c a r e vi-1 c e r e m , c u a c e l b i a t bine situat. N u pretind imposibilul, nici un l u c r u a t i n g t o r de p r i n c i p i i , c i u n u l n spiritul cel mai progresist. A r t a apro pie p o p o a r e l e , d e s c h i d e toate i n i m i l e . E a a rmas rezerva cea mare a unei lumi mortificate de tehnic. Bineneles, asta n u t r e b u i e s p u s . T e h n i c a s-i f a c d a t o r i a , i a r a r t a s-o n c o r o n e z e a a t r e b u i e pus chestiunea. i i jur, Sanda, c bieii m e i cnt admirabil ! S A N D A : Cred. (In aceste momente se aude i imediat intr Maria-Cristina. obosit, cu ochii febrili. In carte. Sanda tresare.) cheia E min la u palid, arc o

('iASIWIU)

G A S P A B D : P u i n paloare st bine poeilor. A m auzit, d o m n i o a r coleg m i pot p e r m i t e , s n t i ou u n b i e t a r t i s t . . . ELISE (zirnbind acru) : Nu cocheta, mon ami. S A N D A : G a s p a r d e u n v i o l o n i s t dintre coi foarte b u n i . G A S P A R D : Passons. A m auzit, deci, domni o a r , c s c r i e i n t i m p u l l i b e r t e r i b i l de frumoase poezii. MARIA-CRISTINA : se p a r frumoase. Da. (Apoi.) U:,eori, mi

GASPARD (atras tot mai tare de prezenta ei fizic) : A m fi g a t a . nu-i a a , E l i s e , s asistm l a u n o s p p o e t i c c a r e s p u n n umbr i sardanapalul prozaicului dumneavoastr printe, remarcabil, de altfel. MARIA-CRISTINA : palul ? G A S P A R D : Printele dumneavoastr repre zint pentru m i n e u n osp d i n alte v r e muri. i el s c r i a poezii. tiai ? M A R I A - C R I S T I N A : Nu. GASPARD : mi pare ru c am fcut aceast d e l a i u n e ; dar o merita : poeziile erau s l b u e , dei n f l c r a t e . Dup ct v d a c u m , actul su poetic cel mai im p o r t a n t e d e a v fi c r e a t p e dumnea voastr. Asta rscumpr totul. SANDA : S-a ntimplal ceva, Maricris ? Printele sau sardana

M A R I A - C R I S T I N A : Nimic, m a m . M doare puin capul. (Cu un zmbet silit.) V mulumesc, domnule Bonnald. (Apoi.) T a t a a r fi f o s t , p o a t e , i e l u n b u n p o e t . dac... G A S P A R D : ...Dac n u se bga n politic, tiu. Ce vrei ? Asta era forma noastr d e poezie, pe a t u n c i . C r e d i n a ntr-o a l t l u m e . m a i p u r . N u t i a n i m e n i c-ntr-o zi, detronnd zeii i muzele, ecarisnd O l i m p u l , ne v o m face un ideal din c i ment, din l a m i n a t e i d i n combustibili. Din fericire, o nou generaie vine i p u n e zeii la l o c , p e a c e i a s a u pe a l i i , i restituie m u z e l e u n e i l u m i s t o a r s e de sensibilitate. Noi v mulumim clduros pentru asta ! E L I S E : i c a r e domnioar ? e genul n care scriei,

Scena 11
G A S P A R D : Asta ravisant ! e domnioara ta ? Dar e

MARIA-CRISTINA (dup A m s v citesc. D a r G A S P A R D : Nu-i n i m i c , litatea. A p o i ne vei

o tcere, brusc) : snt n romnete. v o m reine muzica explica sensul.

S A N D A : M a r i c r i s , s te p r e z i n t d o a m n e i i domnului Bonriald, prieteni ai notri. D o m n u l B o n n a l d a fost t o v a r de a r m e 'Ou t a t a . G A S P A B D : i de convingeri dar nu e nevoie, Sanda, s m mbtrneti aa de r u . M t e m c a i s n c e p i s-mi g s e t i i a l t e m e r i t e , c u oare a m s d e v i n total antipatic d o m n i o a r e i . S A N D A : Ce-i c u t i n e , i-e r u ? M A R I A - C R I S T I N A : Nu.

MARIA-CRISTINA (renunnd s citeasc, explicnd sensul, murmurnd, totui, in voluntar) : n r o i t O r i o n , o g l i n d a tor e i c e d i n m i n e s u i e , o, v e g h e n e c u r m a t , rece, p r e c u m vegheaz o statuie, n care a - m p i e t r i t de-a p u r u r i tot c e s c n c e l e ; c e p l n g e , i s-au s l e i t n e r z b u n a t e a t t e a galaxii de snge..." G A S P A R D (privindu-i Tres joii ! Bravo ! mai mult picioarele) : Orion roit de tora

www.cimec.ro

87

din noi, iat c e v a remarcabil. D a r asta presupune o ardere teribil, un adevrat incendiu. Noi, care a m trecut prin galaxii d e s n g e u n d e ne-am botezat i d e a l u l , v e dem cu extaz c u m l u m e a voastr tnr... M A R I A - C R I S T I N A : Domnule Bonnald, dum neata sfori noaptea ? GASPARD (deconcertat) : Interesant chesti une ! D a r dc cc m ntrebai ? M A R I A - C R I S T I N A : P o a t e v r e i s f a c i e c o n o m i e z i u a . (Izbucnire.) Nu mai suport sforiturile, nu mai suport ! Nu mai s u port gargara, lehiala, retorica ! E clar c poezia m e a n u i-a s p u s n i m i c , n i c i dumitale ! GASPARD : Cum asta ? Dimpotriv...

M A R I A - C R I S T I N A : N u i-a s p u s a b s o l u t n i m i c ! i d u m n e a t a d i z e r t e z i , d o m n u l e , c a s f a c i c o n v e r s a i e . i d c a i c i v i n e t o t u l . Toat cultura occidental dizerteaz. M a p u c crampele c n d aud vorbriile astea, a n a l i z e l e i s u b t i l i t i l e , i d e c l a r a i i l e v e d e t e l o r , i c u a j e l e a l t e e l o r , i r e c l a m e l e d e s u t i e n e , i r e e t e l e d c f e r i c i r e . . . GASPARD : Cu riscul d e a te dezamgi, d o m n i o a r i p e m i n e ! C u t m c e v a proaspt, c e v a frenetic alt limbaj (o privete, avid), nou ! M A B I A - C B I S T I N A : C u ce-1 c u t a i ? L s a i-m-n p a c e ! S n t s t u l de p a r a d e l e l i terare i de falsele socialisme. Oameni c a r e n u t i u c e s f a c c u c e a u , i r e vendic ! Prini care stpnesc insule i c a s t e l e i f a c p e c o m u n i t i i , i n o i i c r e dem ! Intelectuali de birou, dispeptici, c a r e p r i n t r e a l t e s e c r e i u n i o a u i pe aceea a umanitarismului ! Mic-burghezi cupizi i s p l e n e t i c i , c a r e d e v i n generoi c n d t o t u l l e m e r g e , i c a r e v i n s f a c e x p e r i e n e e x o t i c e i s-i d e a , c u v a l u t a , i l u z i a c n e - a u c u m p r a t i a e r u l !... GASPABD (zmbind) : Acum ai dat neata n retoric. E u nelesesem d i s p r e u ieti. dum c o

M A R I A - C R I S T I N A : Sintei dresai, doamne l o r i d o m n i l o r , n i m i c a l t c e v a d e c t d r e sai... n f i o r t o r d e d r e s a i . S A N D A : Maricris ! E L I S E : L a noi se spune educai, nu, Gas pard ? M A R I A - C R I S T I N A : D r e s a i c a s n u ne i legei n i m i c . Din prea m u l t protocol din prea multe bune sentimente ! 0 l u m e n o u v r e a s se n a s c , s c r n i n d , i v o i vorbii din vrful buzelor. Concepei so c i a l i s m u l c a pe un liberalism dus pn la c a p t , b i n e n e l e s , c u g a r a n t a r e a inte reselor d u m n e a v o a s t r imediate. Avei in d u l g e n p e n t r u toate t e o r i i l e , f i i n d c n i c i u n a n u e n s c r i s ou s n g e i n e x i s t e n a d u m n e a v o a s t r , toate s n t s p e c t a c o l , a l t e r n a t i v , exerciiu raional... GASPARD (excitat, aproape vesel) : Foarte bine, frumoas intolerant. Noi sntem t o l e r a n i . D a r t i u c , i d u p u n i i din teoreticienii votri, intolerana e u n l u c r u blamabil bineneles, cu excepia ace leia p e n t r u c a r e o respingei pe a altora. Aadar, p n la u r m , dac n u m nel, eti, totui, o preoteas a c i m e n t u l u i !... MARIA-CRISTINA test t e h n o c r a i a rie ! (rea) : V nelai ! D e i tot c e l e a g d e m a t e

E L I S E (mereu caustic i superior): 0 hippie, deci ! MARIA-CRISTINA (vexat) : Am, dup dumneavoastr, aerul unui om care se s c l m b i e , c a r e c n t d i n g b i t a r i f a c e copii n p d u r i ? S fim serioi. GASPARD : 0 budist ? Nu. 0 glicvarist. A m ghicit ! ? A l t soluie n u exist. V d d^lp figura dumitale c am ghicit. O ghevarist. MARIA-CRISTINA (crispat de suferin) r E ngrozitor c u m desfiinai l u m e a c u cla sificrile voastre, c u aceast b l a z a r e c a r e n u e dect o m a s c a fricii de a intra n c o n t a c t cu esenele ! A i v e n i t s facei teste p e m i n e , p e l u m e a m e a , pe p r i n i i mei... 0 s facei totul s-i dominai, s-i c u p r i n d e i n formule, n canoane p r o t o c o l a r e . V b u c u r a i c a u m b t r n i t , c a s p r e i v o i m a i tineri. S A N D A : Maricris ! M A R I A - C R I S T I N A : C a u s c p t a t , e a s p r e i v o i m a i v i i i m a i p r o s p e r i , m a i g e n e r o i i m a i u m a n i , v o i i sistemul v o s t r u !... i l u m e a v o a s t r ! (Vrea s se retrag.) GASPARD (dc sus, cu o elegan orgolioa s) : B u n , d o m n i o a r , n c - a i p u s l a p u n c t . Noi s n t e m dresai, blazai, generoi pro f e s i o n a l i n e b u c u r m d e n e f e r i c i r e a a l t o r a . I n p l u s , s n t e m i r e t o r i c i . D a r av r e a s tiu, v o i c u m sntei, nici ? P l i n i de generozitate real, de o m e n i e , de a v n t i t o a t e c e l e l a l t e , n u - i a a ? i , m a i a l e s , plini de sinceritate. Nedresai nu-i aa ? M A B I A - C B I S T I N A : Vrei s tii prerea m i a , d o m n u l e B o n n a l d ? (S-a oprit.)

ELISE (la fel) : C e f r u m o a s nverunare poetic ! D a r te a s i g u r c o m v e n i t c u sentimente mai bune, domnioar, dect eti d u m n e a t a c a p a b i l s n e a t r i b u i . i, c a s-i f a c e m p l c e r e , c u d e s t u l d e p u in valut... G A S P A R D (artnd-o pe Maria-Cristina) iat tocmai prospeimea pe care o n c o n t i n u a r e ! tam ! T e aplaud : i cu

MARIA-CRISTINA : Eu tiu b i n e ca d u m neavoastr nu putei depi imaginea lu m i i c a spectacol. i c o n t r o v e r s e l e voastre s n t s p e c t a c o l . i i d e o l o g i i l e , i a r g u m e n t a i i l e , toate s n t s p e c t a c o l !... GASPARD : frumoi. ELISE (ironic) E adevrat. i ne plac actorii

: i p a s i o n a i !

GASPARD : n special, actriele. (Zmbind, Sandei.) V r e a s n e s c o a t d i n m n , f a t a ta. E p r e u , s n t e m v u l p i b t r n e par don, E l i s e !...

88

www.cimec.ro

G A S P A R D : Evident. M A R I A - C R I S T I N A (strlucitoare) : S-a a p r i n s o flacra i acum u n i i u m b l s-o s t i n g . De ce ? De fric. L ' i d u m n e a v o a s t r , f r i c a a s t a s-a i n s t i t u i o n a l i z a t , a l u a t forme de compromis, ai transformat-o fiecare iu nelinite existenial, n manie d e a v o i a j a , i n d e l i r d e a c l a s i f i c a , de a a c o p e r i v i a a c u t e o r i i . I.a n o i , u n d e s o cietatea e in micare, dar indivizii mai statici, tendina s-a t r a n s f o r m a t la u n i i i n i p o c r i z i e . V o r s s e m e n a j e z e , s sting focul, ea s nu-i ard. Tot ce v-ain s p u s e u a c u m a nu trebuia spus, v d a i s e a m a , c a s n u v s u p r . .Noi n u t r e b u i e is s u p r m pe n i m e n i ! ? D e ce ? A m t e r m i n a t c u b a n d i i i fasciti, c u sabotorii, nu n e mai r f u i m c u c i dect in filme. A c u m s n t e m c u m i n i ? T c e m c a t a t a , b r a n m f o c u l l a r e e a u a d e term o f i c a r e i n e b u c u r m d c c r e t e r e a c o n s u m u l u i pe c a p de locuitor ? O r i o n nu se va mai roi niciodat, galaxiile se vor slei, micarea se n c e t i n e t e i n l o c u l ei a p a r e o s i m p l agitaie ? N i m e n i n u m a i v r e a s ard ? G A S P A R D (neateptat poate, domnioar. de grav) : Sau nu mai

G A S P A B D : Ai dreptate. Regret. (Sandei.) Sanda, ai amuit. Eti n stare s ne d e t e t i i tu p u i n , nu-i a a ? S A N D A : C r e d c s-a n t m p l a t ceva. (Se ridic. Cei doi o imit. Merg spre u.) G A S P A R D : C u r i o s : n c e p s-1 n e l e g i p e t e f . I>a u r m a u r m e i , f i e c a r e n e a s u m m a t t a r i s c e x i s t e n i a l ct p u t e m s d u c e m n s p a t e . D a c v o i a m s f a c c a r i e r p o l i t i c , s m e x p u n , s ard, e r a m i a z i u n n f l c r a t . Mi-a p l c u t bislrot-ul, con versaia, marile bulevarde, femeile. Prost este s v e z i ns u n n f l c r a t c vrea s-i i m p u n f o c u l l u i c a s i n g u r u l p o s i b i l cnd tu eti u n om d e bislrot, sau dc administraie, cnd te-ai lepdat singur d e r i s c , i l-ai l s a t l u i , m p r e u n c u t o a t e gloriile c e d e c u r g . F i e c a r e ne a s u m m ct p u t e m . S a n d a , fii n e l e a p t : v i n o acas. E L I S E : F i i m o d e s t : v i n o acas. G A S P A R D : F i i u m a n : vino acas. T e a teptm. 0 s s e b u c u r e t o i . D'accord ? (Rmn neles puin deloc.) s se priveasc. Nu s-au

ntuneric

MARIA-CRISTINA (fierbinte, surd) : B a da, domnule Bonnald. (Apoi, cu aceeai pa siune.) F r foc n u exist nici art, nici raiune, nici familie, nici dragoste. N i m i c , bine dect i n t e r e s i p l c e r e j o a s . M a i n t r e tigri dcfet n t r e f u n c i o n a r i d o c i l i i intre filfizoni intelectuali i mondeni ! U n d e nu e foc, n u e nimic ! ELISE (mordant) : Acelai l u c r u nea i sora superioar de Genevieve. Parc o aud. mi-1 spu la Sainte Acum, rochii de scara carte. care

Scena 12
Sanda cas a i i venit. se Maria-Cristina explic ntre Sanda ine n snt ele min n sub o

GASPABD : i eu am multe ecouri n urechi, d e d u p sau chiar dinaintea rz b o i u l u i , dintr-o t a b r s a u dintr-alta. A h , inflamarea asta juvenil ! Observi, Elise, ce p u i n e anse n e r m n n o u , muritori l o r , s f i m o r i g i n a l i ? O r i c e a m f a c e , d m peste l u c r u r i b t u t e . T o t u l a fost spus p n , v a i , i aceast l o c u i u n e . (Cupant.) D o m n i o a r , v-am ascultat c u toa t a t e n i a c e s e c u v i n e u n e i fete fruanoase, c a r e m a i e i fiica prietenilor notri. Snt dezolat s v c o m u n i c : a m m a i f u m a t toate astea. T o t t i n e r e t u l lu m i i n c a p e a s t z i n c i n c i s a u ase c a t e gorii. N i c i d u m n e a v o a s t r , c u toat sfor a r e a ce-o f a c e i , n u scpai de clieu. Credei-m, a m u m b l a t destul. Aparinei t i p u l u i de f e r v o a r e care, cum spunea A n d r e G i d e , s e rcete n c i n i s m . A s i s t m tocmai, cu emoie monden, la aceast transformare. M A B I A - C B I S T I N A (dezarmat, ochi, trist de un sentiment nise de la nceput) : Bun ELISE prea copil. (impresionat aspru, de tonul Nu cu lacrimi n cu care ve seara... (Iese.) ei) : uita Ai c e fost un

M A R I A - C R I S T I N A : M-am desprit de T o n i . (Pauz. Sanda e dezolat.) Nu-mi dau s e a m a cum... N u realizez... D u p u n an i j u m t a t e !... (E cu lacrimi n ochi.) S A N D A : 0 s v m p c a i . V-ai m a i cer tat voi... M A R I A - C R I S T I N A : D e data asta n u ne-am certat. Nici mcar att. Am simit c p l e a c . A m s i m i t c n u m a i e. i am m a i simit c e v a ngrozitor : c, dac con t i n u s f i e e l , n u m a i s n t e u . . . S A N D A : Maricris ! N u spune asta. M A R I A - C R I S T I N A : Toni e u n asasin ! A m trit ou u n a s a s i n ! S A N D A : t i i b i n e c e x a g e r e z i . '*' M A R I A - C R I S T I N A : tiu, sigur. Toat exis tena m e a e p l i n de exageraii. Cartea a s t a e o colecie d e exageraii. tii ce ii t u n min, m a m ? S A N D A : D a . 0 m a r e v i c t o r i e a ta. MARIA-CRISTINA (rs amar) : o d o v a d a inutilitii melc. s-a m i c a t . . . Dimpotriv, Nimeni nu

Gaspard.

www.cimec.ro

89

S A N D A : A a p r u t a b i a a l a l t i e r i !... M A R I A - C R I S T I N A : i i e r i l u c r u r i l e nu r m a s a c e l e a i ! i a z i l a fel ! N i m e n i nu s-a s c u l a t (fin m o r i ! N i m e n i n-a d e v e n i t mai bun ! Nimeni n-a a\ ut nevoie de mine ! E fantastic. Nimeni n-a a v u t c u adevrat nevoie, lumea merge mai de p a r t e . D e u n a n r a b d iu r e d a c i e toate p o e z e l e l e , toate o r n a i n e n t u o l e , i-mi z i c : ai s i z b u c n e t i , a i s s p a r g i c r u s t a ! S intens, f a c e m totul c a s u f l e t u l s r m n c a b u c u r i a s glgie, t r i s t e e a s n n o b i l e z e ! D a c n u u r c m s p r e ceva, mam. b i n e s m u r i m ! (Dezolat.) Am e mai a v o r t a t , s t r i g t u l m e u se c l a s e a z , s e c l a sific, n i m i c nu m a i glgie. i-au dat mult ?" m-a n t r e b a t C o r n e l . i G h e r g a n : Las-o, n-are nevoie, n-ai vzut c i n e v i n e s-o i a ? C r e d i e u c i se p u b l i c , i n c la d o u t i r a j e !" 0 s nnebunesc ! S A N D A : N u te l u a d u p t o i n r o z i i ! M A R I A - C R I S T I N A : Cristacbe, nu e un nr o d , mi-a s p u s : E t i p r e a s u b i r e p e n t r u gustul m e u , prea sideral''. D a r e o ardere, Cristacbe". Lucid, fcut din c a p i u r c a t n c e r " . P e C r u n t u l-am a u z i t : E f a t b u n . d a r p o z e a z '. M a n o * l i u , c e l m a i d e t e p t , i c a r e mi-e p r i e t e n , meu. nu crede de doi b a n i n t a l e n t u l Am s s c r i u de b i n e c n d m ntorc mi-a zis r z n d o u c o n d i i a s te l a i . E t i a a d e v i t a l , d e c e s te m u mifici ?" Stau i m ntreb dac n-au dreptate. (Strigt.) Dar eu unde s-mi plasez sufletul, m a m ? S A N D A : 0 s te te a p r e c i e z e . . . citeasc, oi s vezi, au s

MARIA-CRISTINA: N u a a ! n c . cei din redacie, d e bine de ru, snt sinceri, au franchee, au idei, plus c, ntr-un f e l , i n l a m i n e . S n t i e i n b t l i e , n btliile lor. Cu asta faci diversiune, mi-a s p u s un reporter, las pe Orion. v i n o p e t e r e n ! " L - a m u r t , d a r l-am n eles. D a r c e f a c c u c e i c e r s f o i e s c i s p u n .,tres joii !" ? A s t a n u m a i t i a a u fcut-o (arat spre ua pe unde au ple cat francezii), c u b l e s t e m a t a lor de socie tate de c o n s u m , pe c a r e o m p i n g s p r e n o i i u n d e t o t u l e o b i e c t , i m a r f , i m o d , i s e p e r i m e a z d e c u m a a p r u t . i u n d e . r e a l m e n t e , n i m e n i n-are nevoie d e n i m e n i . T o i s n t a h t i a i s v n d , s s p u n n i m e n i s a s c u l t e . S e v a v i n d e , n cel m a i b u n c a z , c a r t e a . i Manoliu i C r i s t a c b e v o r s c r i e a m a b i l d e s p r e e a . i gata ! 0 port de trei a n i n mine. Ce-mi m a i r m n e ? O s-mi dea u n pre m i u , d a ? N - a m n e v o i e . V r e a u s s i m t c vindec p e c i n e v a . S a u c mbolnvete p e c i n e v a . C u m a m fost e u b o l n a v . S A N D A : E t i i a c u m , Maricris. Boala ta se n u m e t e sensibilitate. E a nu trebuie vindecat. E a trebuie numai canalizat. MABIA-CBISTINA : Unde ? Mireea s p u s o d a t , ntr-o o r d i n a c e l e a mi-a cnd

bluf caz, cnd face pe n e b u n u l , pe v r e m e a a c e e a nu-1 c u n o t e a m b i n e : T m p i t o , toate l u c r u r i l e m a r i s i n t j u c a t e , n o i nu m a i a v e m deoit m i c i v a r i a i u n i " . i c i n e lo-a j u c a t ? N u tiu. nu m interesea z , t a t a , a l i i . N o u ne-a r m a s s m u n c i m . Puin mai mult. Fr cuvinte m a r i . Fr poezii. In c a d r u l a c o r d u l u i g l o b a l " . Mir eea, dar ntruct sntem oameni. Da, s n t e m . D a r n u a a c u m i n c h i p u i tu. sau c u m ai vzut la t e a t r u . N i c i care l a c i m o r , n i c i c a r e n v i n g i c a d ; care funcioneaz. Oameni n lupt cu nite c i f r e de control. nelegi asta, o s-i fie b i n e i l a v a r c a l d . N u n e l e g i , o s te c h i n u i ca o d o b i t o a c c u lite r a t u r a " . M i r e e a , d a r se p o a t e c r e a , c o n strui ! Tendina n construcie e ctre prefabricate !" Se poate desco peri ! T u descoperi ! Da, ce era pus d i n a i n t e , c o n c r e t . C e e a ce v a s l u j i o m u lui care funcioneaz nc o generaie sau mai multe". Dar vreau s desco pr i eu omul, sufletul lui ! Cam t i r z i u , g s e o , t o c m a i e p u s n f o r m u l e i algoritmi. A, vrei s-1 m a i re-creezi o d a t ? N-ai d e c t , d a r n u c u v o r b e . i poate f u n s p e c i m e n i m a i economic, m n l o c u i e t i e u e l " . D o i a n i m-a inut n u m a i n p o a n t e d e - a s t a . I n t r e t i m p , i-a luat doctoratul, a devenit cercettor prin cipal, scrie o carte, a intrat i ef de l u c r r i la P o l i t e h n i c , i a r eu... S A N D A : T u , ntre timp, ai devenit o con tiin. M A R I A - C R I S T I N A : T e rog, m a m ! i tu ? M - a m a p l a t i z a t , a m n c e p u t s f a b r i c a b l o a n e i t i r i b o m b e . S A N D A : Nu-i a d e v r a t ! A i t o t d e a u n a c e v a foarte p e r s o n a l . Fiecare articol al tu... M A R I A - C R I S T I N A : Fiecare articol al meu este o o p i a l v e r b a l n j u r u l u n u i p r e fabricat", c u m a r zice Mireea. S A N D A : m p r e j u r u l unei necesiti ! M A R I A - C R I S T I N A : Oh, mam. Mi-am co rectat de a t t e a ori aspiraiile subiective d u p logica necesitii" n c t n u m a i tiu cnd a m aspiraii c u adevrat. S A N D A : Exagerezi ! eful sectorului cultu r a l d e l a v o i mi-a s p u s d e o s u t d e o r i c tu... M A R I A - C R I S T I N A : E un drgu, asta e fericirea. i cu att m a i drgu cu tie c u m a m i n t r a t a c o l o . S A N D A : Tatl odat vreun t u , te a s i g u r , cuvnt... n-a pus ne cit nici

M A R I A - C R I S T I N A : In schimb, a pus Tom. i v r e i s tii i d e c e ? F i i n d c a a a crezut el n o r m a l . i p e n t r u c, la un m o m e n t d a t , a v r u t s s c a p e d e m i n e . S A N D A : Nu ! MARIA-CRISTINA : Ba da. Fiindc la un moment ' dat am devenit insuportabil p e n t r u e l . A m n c e p u t s-1 a g a s e z . S n t o plictisitoare penibil, mam. (Plnge. Sanda o mngiie. Ea respinge ncet mina.)

90

www.cimec.ro

L - a m c u n o s c u t pe p r t i a d e s c h i , n p l i n o h m . E r a c e l m a i f r u m o s d i n toi b i e i i , a v e a un p u l o v r excepional, strlucea in s o a r e l e n g h e a t . C n d m i s-a r u p t s c h i u l i m-a condus unde era toat b a n d a , i a m b u t c u t o i i c e a i c u rom i a m d a n s a t p n d i m i n e a a . . . n u t i a m . . . A m tiut abia a doua zi, vznd mainile c u c a r e plecau... E r a u tineri toi, detepi, spirituali", copiau ngrozitor moda apu sean... T o n i era altfel. E l cobora pentru m i n e u i e r e u pe p r t i e , c u p i e p t u l n a i n t e , eu ochi strlucitori... I w u n iubit pentru simplitatea lui... N u m sruta n faa o f e r u l u i , l t r i m i t e a s i a i g r i . D e l i c a tee, z i c e a m . T r i a m cu el o v i a foarte liber, aa c u m cred c trebuie s t r iasc toi tinerii. Frenezie, vrtej, esca p a d e , c e v a s t e l a r i m u s t o s . I n t r - o z i , n-a p u t u t v e n i , d a r a trimis u n pete, petele a c e l a i m e n s d e c a r e n-am v r u t s m a t i n g , i p e c a r e tu l-ai g t i t p n la u r m , c a s n u s c s t r i c e , s n u m i r o a s . . . SANDA : tiu... M A M R I A - C R I S T I N A : E r a s p e c i a l de f r u m o s Z i c e a c n-a t i u t c e l u c r u d e o s e b i t s - m i d e a . T a t a a n t r e b a t d e u n d e e, i-ai s p u s c l-ai g s i t t u n p i a . N - a m v r u t s m a t i n g , U i t a a s t r i g a t s l a s m o f t u r i l e , c c stul de bovarisme, cum spunea dc obicei. A h , aceste fraze ale tatii, oare mi-au c i u r u i t de attea ori sufletul : n u c v i r e m e de p o e z i e " , s s t m c u p i c i o a r e l e pe p n i n t " , s f i m r e a l i t i " , c n d m i - a d u c aminte... S A N D A : Nu-i m a i a d u c e a m i n t e ! M R I A C R I S T I N A : B a m i - a d u c . P e n t r u rac l a j , T o n i a gsit u n prieten doctor pe c a r e l a v e a n m n " . Eu am neles l a m n " , 1-nm p r i v i t m i r a t , e l a z m b i t , a zis c snt fantezist. P e u r m , priete n u l a p l e c a t n s t r i n t a t e , u n d e e i a z i . Cnd a m a j u n s l a a c e s t i m p a s , T o n i s-a e x p r i m a t e x a c t c a Uita : I u b i t o , i a r t - m , acum, pentru moment, nu mai e vreme de poezie, trebuie s fim realiti". M a m , te n t r e b : c n d e v r e m e d e p o e z i e ? E r a m n luna a patra. S A N D A : Scumpa Eu i-am de s ori da, o fim s ns am mea, nu (E s-mi mi-ai s p u s emoionat.) dat, 'la fac n mi de o o Snagov, barc. La a bancnot ap. s-a mai Tu dat. mai alta, nu ne pe trebuie prut multe n-ai Ba dulce mai trebuie fixm. pe ling nimic.

n o i . Intr-o z i , B a d u , d u p c t e v a aluzii, nghe a trecut la p r o p u n e r i directe. A m a t . N u e t i d e s t u l d e l i b e r , mi-a z i s , te a t a e z i , asta i c o r u p e dinamismul. P e n t r u u n o m c a r e v r e a s t r i a s c de g a j a t i a r e o i n t e r o i c , t o a t e f u n c i i l e vitale i i n t i m e s n t accesorii, nu face c a z de e l e . F i x i t a t e a c o b o a l b u r g h e z , i n e d e u n i n s t i n c t p e r i m a t , c e l p u i n la virsta asta. Dac nu ne facem experi enele a c u m , atunci c n d ?" SANDA : Ticlosul ! Iart-m, Maricris !

M A R I A - C R I S T I N A : C e l m a i i n t e r e s a n t e e T o n i , c n d a a u z i t teoria, a p r u t deschis, generos. B a d u c cu totul alt tempera m e n t d e c t m i n e , p o a t e m e r i t s-1 c u n o t i . P o a t e e u t i u tot d e s p r e t i n e s a u , m rog, a m a j u n s l a o l i m i t , poate altul d e s c o p e r a l t c e v a , m a i a d e v r a t , d e Ce s ne c o n v e n i o n a l i z r n p r e a r e p e d e ? Viaa e o c u r g e r e , d i a l e c t i c , n-a s p u s - o i h t r n u l M a r x ? S ne f e r i m de b o v a r i s m e " . Aici a d u s p r t i a a l b . (Pauz.) A z i m-a v z u t n m n c u v o l u m u l p e n t r u c a r e p u t e a m s-mi duu viaa. Cc-i acolo ? " 0 co l e c i e d e b o v a r i s m e " . M-a m b r i a t : te felicit, dragostea inea, o s zulesc dou bici de C o r d o n Bouge i o s srbtorim evenimentul n u m a i noi." Mi-a t r i m i s i u n c o d e f l o r i . D a r n-a deschis cartea. i n i m e n i n-o v a d e s c h i d e . S A N D A : Nu-i adevrat. M A B I A - C B I S T I N A : B a d a , m a m . A i desehis-o t u ? A s t a n u c o n t e a z . E u n u s c r i u ca s m n e l e g i tu. C i ceilali. T u eti o sclav. i o nesinoer. SANDA (ulcerat) : De cc, Maricris ?

M A R I A - C R I S T I N A : Pentru c m i spui lu cruri n care n u crezi, din p u r obligaie p r i n t e a s c . T u te s a c r i f i c i , p e n t r u a c e a s t i p o c r i z i e , i m i e mi-e m i l de tine. T u trieti numai prin aceast obligaie pe c a r e i-o s i m i . C a t a t a . S n t e i a m n d o i c e a rmas dup foc, nite fanatici fr credin. SANDA (agitat) : Credina mea eti tu !

simit. o i hrtie a

MABIA-CBISTINA : cerut a sut l-am robii N-avea, doua, foarte fcut oprit. Am l-am

Alt barte Mi-a

dintr-o spus : Nu

aruncat-o

banilor". Atunci ncercat Se c ntrebat eti

frumos.

vorbim.

plictisea. cea Dar c s des

convingeri ?" nroad s ne din

convingerea

M A R I A - C R I S T I N A : Greit ! L u m e a e obiec tiv i trebuie s-i t r i e t i valorile ei, d e v e n i r e a ei, n u p e a m e a ! I d e a l u l t r e buie s fie n aceast lume, n mai b i n e l e e i , i c i n e n u a r e p a t o s u l a c e s t u i mai bine general, m ntreb c u m mai p o a t e s t r i a s c , i d e c e . D o a r c a s a j u n g u n mic-burgbez reinventat ? Socia l i s m u l n u p o a t e s f i e o s o c i e t a t e gentiecono lic, de r u d e d e snge, n i c i u n a m i c , de c o n s u m de bunuri, ci una liber, egal, creatoare, i eu voi merge pe s t r a d i v o i u r l a l u c r u l s t a , n toate vnturile ! SANDA (strngnd din Dar dini) tu : Foarte bine i n Du-te ! MARIA-CRISTINA : aceast cale ? SANDA : Cred. crezi, mam,

Bucureti". Convingerea i A tot nici

serioas ? " Fixarea Badu.

plictisim. omoar". s-1 aduc

nceput mai

s-1 l a u d e

www.cimec.ro

91

M A R I A - C R I S T I N A : M i n i , nu crezi ! S A N D A : B a da ! M A R I A - C R I S T I N A : Mini ! Mini din bune sentimente. C a cei doi francezi ! S A N D A (disperat) : M a r i c r i s , c c v r e i de l a mine ? M A R I A - C R I S T I N A (ajuns Ia captul puteri lor) : Nu tiu, m a m , nu tiu, mam, dar vreau ceva mai mult ! Nu rostuire, nu familie protectoare... SANDA : Orice vrei, conteaz pe mine. S n t g a t a s f a c o r i c e c a s te t i u . . . M A R I A - C R I S T I N A : C u m ? Fericit ? N u n elegi c n u e v o r b a d e a s t a ? SANDA : Nu fericit. Realizat. nvingtoare.

M A R I A - C R I S T I N A : Faci orice, afar dc lu c r u l esenial : n u crezi i n aceast victorie general ! S A N D A : R a cred, Maricris ! MABIA-CBISTINA : Vai, mam, cum m m i n i ! D i n c a u z a ta, l u m e a st pe loc. Pn i tata face mai mult, muncind acolo cu disperare, cu obtuzitate. Tata

m reprim ; dar tu m neli, asta c groaznic ! SANDA (strig i ea) : Tuci ! Nu spune a s t a ! F u a d o r i s r e u e t i , f a t a mea. F u a dori c a tu s s c h i m b i l u m e a ! MARIA-CRISTINA : Dar tii c e nespus d e g r e u , c te p o i s f i i a i c d e a . Iar tu stai ling mine. cu ap de roze. s-mi amortizezi loviturile ! C a s m d o a r m a i p u i n ! C a s m a d u c i , c u n c e t u l , la c u m i n e n i a voastr. (E n la crimi.) S p u n e d r e p t : nu-i a a ? SANDA (recunoate, njrint) : Poate, draga mea. MARIA-CRISTINA : Cnd, dimpotriv, ar t r e b u i s m lai s m d o a r tot mai m u l t , tot m a i m u l t ! S m l a i s p l e c n b t l i a m e a , s n u te m a i i i d e m i n e . (Tcere brusc. Apoi.) Du-te acas, m a m , n u m a i ai n i m i c dc fcut. Dac cedez a c u m Ia sentimentalism i c o n f o r t , s n t p i e r d u t . Du-te, m-rnpiediei. L a s - m s zbor. S c a d , d a r s z b o r ! (Sanda plinge, dei ar trebui s jie fericit.)

ntuneric

EPILOG
Scena 13
Sntem din nou la tefan, care, mbrcat corect, cu cravat, cu un aer uor solemn, dar care poate ascunde i o oarecare ab sen, se silete s-i pregteasc de mas pe cei doi francezi. Acetia stau sans-faeon, m brcai lejer, cu figura lor mobil i mereu mordant. Gaspard, dup aperitive copioase, luate de pe masa de d r i n k - u r i , a devenit din nou elocvent, la modul jantast i apocalip tic, nu fr oarecare melancolie. G A S P A R D : Plecm, i a m , ca totdeauna, senzaia, o r i u n d e m e r g , c n-am vzut ce trebuia, c n-am fcut ce trebuia... ELISE (badinnd) : E de la sine neles. Intelligence-Service-ul te-ar p l t i degeaba. C t d e s p r e c e n-ai f c u t , a p u t e a s d a u i e u u n e l e r e f e r i n e . G A S P A B D : Ta gueule ! tiu, n-am fcut u n c o p i l c u t i n e , i n i c i n - a m rezolvat a i c i acest capitol, aa c u m ne promise sem. Ca individ ahtiat de progenitur, m ntorc c u coada ntre picioare. E L I S E (sarcastic) : In cel mai bun caz. G A S P A R D : D e f a p t , v r o i a m s-o a m n e f i gie p e a c e a s t muritoare (o arat pe Elise), nu puin insolent, s transfer tafeta u n u i a m a i b u n dect n u n e . tef, tu a i i m p r e s i a c totui m a i transmitem c e v a , dect u n m o t i v n p l u s de c o n t e s tare p e n t r u progenitura noastr ? T E F A N : D a , eu a m convingerea c p u t e m s-o f o r m m , s-o d e p r i n d e m cu munca. R o s t u l este s i m p l f i g u r d e stil. GASPARD : Munc, pentru ce ? Pentru cine ? T E F A N : Pentru a ne depi. G A S P A R D : I n ce sens ? T E F A N : I n toate. G A S P A R D : E vag. I n direcia a ce ? Fi-tu gsete l u c r u r i c a r e s n t dinainte puse. Eu cnt l u c r u r i c a r e s n t d i n a i n t e com puse. F a t a ta d e c l a m lucruri care ou fost dinainte spuse. E l i s e face... nu, E l i s e este perfect original. F i e c a r e gest a l ei este o p u r i n v e n i u n e , n privina a s t a P r o v i d e n a s-a n t r e c u t p e s i n e . E L I S E : Iar tu, dragul meu, eti o pur f i c i u n e , u n bruhaha s p r i j i n i t de u n b, c a r e b e a tzuica, c u aceeai dezinvoltur c i l c a r e a b u t raki n B u l g a r i a i m a s tic n Grecia. i, m a i ales, c u acelai ficat debil...

92

www.cimec.ro

G A S P A R D : i - a m s p u s c e o r i g i n a l ? S nc ntoarcem la chestiune. Aadar, dintr-un p u n c t de v e d e r e s u p e r i o r , e u s n t aproape b u c u r o s d e e e c u l m e u b i o l o g i c . C e c u n c o p i l , a f a r de u n pretext de rufe murdare ? E L I S E : U n m i n u n a t prilej de a o chinui p e <mam-sa. G A S P A R D : Exact. Un excelent plasament a l n e v o i i n o a s t r e d e a c h i n u i pe c i n e v a . D a r v i c t i m a n u c, de o b i c e i , m a m a , c i chiar copilul, fiindc prinii se ntrec, c a r e d c c a r e , s-1 d o m i n e , f a c d i n e l u n poligon d e ncercare a diferitelor lor substane. Cum ai fcut tu, tef. din stomacul meu i te p r e g t e t i , f r re p r o , s m e s c a l a d e z i i a r . E L I S E : t e f , te i m p l o r , r e n u n l u o r i c e , i n clusiv la Gaspard, dar nu la tehorba dc potrontehe. G A S P A R D : i a p o i , u n c o p i l este o t r a t , o cambie asupra viitorului. m i pot eu p e r m i t e , f r s fiu d e m e n t , s i n v e s t e s c ntr-un viitor m a i i m p r o b a b i l c a oricnd ? S a f i r m , printr-un c o p i l , c n u tiu ct e c e a s u l i c nu vreau s tiu ? S i gur, o jucrie pentru Elise... asta da, con c e d , n u i-am r e f u z a t n i c i o d a t n i m i c . . . ELISE : Ah ! G A S P A R D : N u , E l i s e , n u , n i c i o d a t , i s n t g a t a i a c u m s-i d a u o r i c e v r e i . D a r n u m s i l i l a o p t i m i s m c r e t i n , n-am d e u n d e s-1 s c o t , s p e r a m s i a u o u n d d e n e l e g e r e i c o n f r a t e r n i t a t e de l a a c e s t c a m a r a d , d a r e l e o c u p a t s se d e p e a s c , n n i c i u n c a z s neleag. E L I S E : D a r n u p r i c e p i , vorbre u l c , c fie c a r e i a d u c e n e l e g e r e a sa, d o r i n a sa d e a n e l e g e n t r - u n a n u m i t f e l i nu a l t u l ? E l i-a a l e s f o r m a a s t a d e c o m u nicare. i, ciudat, e mai seductor n aceast s t r m l i m e d e l i b e r a t , dect alii n s p l e n d i d a l o r f l e c r e a l . (Face ochi dulci lui tefan.) G A S P A R D : E i , c u m ! I a te u i t ! C a s v e z i c u m se p o a t e e t i g a o p a r t i d , f r s m u i nici u n pion ! ELISE : Fiindc tu naintezi cu toi n d e z o r d i n e . i l a i r e g i n a d e s c o p e r i t . Tu n-ai b g a t de s e a m c tef m i face curte de cnd a m venit ? G A S P A R D (surpriz) : Ma foi, non ! . E L I S E : N i c i e l , poate. i, t o t u i , m i face. n s u i f a p t u l c s-a m b r c a t a s t z i n negru... T E F A N : D r a g i i m e i !.,. E L I S E : L a s , n u te m a i j u s t i f i c a . T E F A N : N u m j u s t i f i c . V r e a u s s p u n c n trei m i n u t e m a s a c gata ! GASPARD (dup un rs acru, disperat) : n e l e g i ? i d u p a i a v o m p l e c a s a t e p t m , fiecare la locul nostru, prbuirea a c e s t e i l u m i , c a r e i-a p i e r d u t l o g i c a s e n t i m e n t e l o r i a d e v e n i t r e c e i s t u p i d ! 0 l u m e care simplific totul, fiindc a obosit. D e c n d d o l a r u l a d e v e n i t m s u r a p r o g r e s u l u i , s-a s i m p l i f i c a t t o t u l ngrozi tor. Nu mai tim dect c o n c u r e n , i

c o l a b o r a r e " , c a r e e lot u n fel de c o n c u r e n , m a s c a t . N e u r m , ne d e s f i i n m , ne n f r u n t m , noi p e n t r u materie, ceilali pentru via. E L I S E : A i mai spus asta. G A S P A R D : Tant pis ! C e e p r o g r e s u l , d a c n u t r e c e r e a d e la e x t e r m i n a r e a f i z i c l a cea economic ? nlocuirea unei cruzimi cu alta, mai rafinat ? T E F A N : C r e d c tu s i m p l i f i c i . G A S P A R D : i voi, iubitule, i v o i ! Nu o b s e r v i ? Noi s i m p l i f i c m criteriile, dar c o m p l i c m o m u l , voi complicai criteriile, dc dar simplificai o m u l . Aceeai nevoie reducie. Ne nelegem de minune. No roc ! A voire snte ! T E F A N : A la voire, complicailor ! (Cioc nete, bea, iese n buctrie, oarecum a ferat.) ELISE : Termin c u tiribombele astea, nu v e z i c n u m a i faci nici o i m p r e s i e ? G A S P A R D : T e neli. Dealtfel, n fiecare zi a m a v u t senzaia c e ntr-o m a r e c u m p n , c v r e a s - m i s p u n c e v a m a r e i holrtor pentru el. E L I S E : i e ? N u fi i m b e c i l . G A S P A R D : V r e a u s o b i n , n sfrit, re velaia fiinei lui adevrate, orict m-ar costa. A j u t - m . TEFAN (se ntoarce, se uit la ceas) : E gata. E L I S E : O, d a r ce f r u m o s ai a r a n j a t masa, tef ! P e c u v n t u l meu, e mictor ce osteneal i dai pentru noi ! Pentru mine, n special ! G A S P A R D : V d d o u t a c m u r i n plus. Ai mai invitat pe cineva ? T E F A N : N u . 0 s v i n S a n d a i, p r o b a bil, Maria-Cristina. E L I S E : Nu sc poate ! D e u n d e tii ?

T E F A N : Mi-a telefonat S a n d a . D e obicei, e p u n c t u a l . (Sonerie la u. FA se duce, deschide, intr Scmda.) GASPARD (entuziasmat) : Sanda, D a c a m neles bine, e o m a s iubito ! festiv !

S A N D A (prclund, firesc, funcia de gazd) : N u , G a s p a r d , e o mas n familie. Rine ai venit l a noi. Maricris se scuz. P u t e m s n e a e z m , d e a c o r d ?

ntuneric

Scena 14
Snt spre sfritul mesei. mei, de a Puin pot s v exagera... euforie. spun GASPARD : Dragii a c u m , fr teama

www.cimec.ro

93

E L I S E : A f o n pauvre anii, l a l i n e e x a g e r a r e a e c a trilul la privighetoare. G A S P A R D (puin retoric): P o t s s p u n c a m fcut o treab b u n . Ne-am regsit, n sfirit, d u p atia a n i , sntem aci, v o m duce cooperarea noastr mai departe, pe p l a n sufletesc s i social. Ne-au r m a s a t t ce basd e p u i n e l u c r u r i d e f c u t , dana monde : un pahar de vin bun, n c a s a unui bun prieten, o idee s c h i m b a t , un surs... a s t a e v i a a . i m a i e c e v a . Mu zica, ce nu cunoate frontiere ! i te a s i g u r , tef, c a c e a f o r m a i e v a a v e a u n a p o r t foarte m a r e n strngerea relaiilor ntre cele d o u ri a l e noastre, intr-o mai b u n cunoatere, TEFAN (cam automat) : D a , cred c ai d r e p t a t e . S n t d e a c o r d . V o i f a c e tot c e ar p u i c a d e p i n d e dc m i n e bineneles, n s p i r i t u l u n e i depline reciprociti... GASPARD : Evident. (Ambalndu-se.) Mu zica nu p o a t e a v e a l i m i t r i n t i m p i spaiu. E a este a l i m e n t u l intarisabil al sufletului nostru... (Sc ntrerupe, cci n camer a intrat, dinspre Mireea, o femeie tnr i necu noscut, care se ndreapt, salulind fru mos din cap, spre frigiderul cu cuburi dc ghea ; ia cuburi ntr-o cup, se n toarce, tocmai cnd n prag a aprut, cu pipa n gur, Mireea.) MIRCEA c da apetit TEFAN cu n o i : A i g s i t ? (Femeia face din cap i se ntoarce n camera lor.) Bon ! Srut imna, m a m . (de form) : N u v r e i s stai p u i n ?

G A S P A R D : A a s i n t toi c i n i c i i : c a p o t e a z in faa dragostei. E L I S E : Iar unii, nainte. GASPARD (revenind la tonul general) : D r a g o s t e a i m u z i c a : a s t e a s n t realit ceva. Dragii ile care mai nseamn m e i , s n t e m t o t u i a a d c fericii c am venit ! V o i avei aici o soliditate... (Sc ntrerupe iar, cci Sanda, emoional, se duce s bat la ua lui Mireea. Acesta scoale capul.) S A N D A : M i r e e a , M a r i c r i s i trimite amu l e t a a s t a . (li d o amulet. E uor rni t.) Probabil c tia, naintea noastr, de e v e n i m e n t . MIRCEA (oarecum micat i el) : C r e d e a m c i-a s p u s , m a m . E u n p a r i u . M a r i c r i s a p i e r d u t p a r i u l . A s t a e tot. M bucur c te v d . S A N D A (cu ochii umezi) : S fii fericit, fiul meu. M I R C E A : i t u , m a m . M a i e x a c t : i v o i . G A S P A R D : Ce s p u n e ? N u neleg nimic din romneasca voastr ! TEFAN (slopindu-se) : A primit un cadou d e l a s o r - s a , c a r e i f a c e m u l t p l c e r e . MIRCEA (zirnbind) : i nc ceva, drag domnule Bonnald : snivnd-o pe aceast t n r de la moarte, ncerc a c u m a , con f o r m d i s c u i e i n o a s t r e , s-i s c h i m b i v i a a ; pe a m e a , i n c l u s i v . A c u m p u t e m as Mozart ! Vreo lun. culta, eventual, (lese.) GASPABD : Impresionant. Exact ce spu n e a m : s o l i d i t a t e . E l i s e , n-ai f i d e p r e r e s le d m i n o i r e f r i g e r a t o r u l d i n ma i n ? C a s n u m a i u m b l e m e r e u dup ghea... ELISE (rece) : Foarte bine, mon ami. D'accord. G A S P A B D : S i c n d v e n i m c u o r c h e s t r a , mitem s v a d u c e m o c o m b i n d e s p l a t vasele, s v uurm i noi existena. Snt foarte frumos n i c h e l a t e i deloc s c u m p e . A h , D a n t e c , ce mec, cnd_o s v a d c ntreprind un turneu artistic n E u r o p a , v a f i t r s n i t de a p o p l e x i e ! . . . Vive l'amitie ! Vive la France ! Vive la Roumanie ! (Toi ciocnesc.)

M I R C E A : Mulumesc, am luat masa. T E F A N : F a m i l i a B o n n a l d i ia r m a s b u n . M I R C E A : A m s v i n l a c a f e a . Je viendrai prendre le cafe avec vous. E L I S E : Nu deranjai un tnr, cnd arc m u s a f i r i att de a v e n a n i . M I R C E A : Merci, madame. (Prinilor.) Nu s n t m u s a f i r i . E s o i a m e a . (Stupoare la prini.) T E F A N (sec. precis) : Pe cnd nunta ? M I R G E A : C i v i l a fost. F r p u b l i c . T E F A N : N u mi-ai s p u s . M I R C E A : N - a m v r u t s te i n o p o r t u n e z . E r a i ocupat. T E F A N : i... c e ai d c g n d ? V o r b e t e ro mnete. M I R C E A : Ne-am nscris pentru cas. Vom plti rate. V o m obine-o. V o m face un m p r u m u t Ia C A R - u I m e u pentru mobil. Vom obine-o. U n mprumut la C A R - u l ei p e n t r u t e l e v i z o r . I I v o m o b i n e . V o m plti ratele pe r n d la C A B . Totul se poate obine. V n z a r e a n rate uureaz viaa. N u ? G A S P A B D : Qu'est-ce qu'il dit ? D e s p r e c e e vorba ? T E F A N : Nite aranjamente... G A S P A B D (galant) : A h , tnrul sceptic are o vizit. Mireea. succes ! M I R C E A : M e r s i . L a fel. (Iese.)

ntuneric

Scena 15
Sint acum cu valizele aceleai toalete. Gaspard pe tefan. gata de l-a luat plecare, n de-o parte

GASPABD (perornd, perorind mereu) : B t r n e , s n t f e r i c i t c p r e z e n a noastr a c o i n c i s ct de ct c u repararea unei stri ingrate. Intr-o v r e m e de asemenea instabilitate, familia r m i n e . poate, punc-

94

www.cimec.ro

t u l (le s p r i j i n e s e n i a l . S n t s i i r u r e u , d a c veneam acuma, dup r e c o n c i l i e r e , i t u erai altfel. lat, d e c i , c i modestele noastre puteri... T E F A N : tiu ce v r e i s-mi s p u i . G a s p a r d . fi el, nu V m u l u m e s c m u l t . (Peroreaz jr o bine ascuns maliie.) A m s Irajj; toate c o n s e c i n e l e , d u p c e - m i v o i a n a l i / a c u a t e n i e a t i t u d i n e a , ti p r o m i t . N o i a m reci plecat de la ideea c nelegerea proc... G A S P A R D : A s t a e s t e !... S a s i g u r m o m a i b u n nelegere i n t r e o a m e n i , un respect mai m a r e al p e r s o n a l i t i i omeneti. T E F A N : Aa este. G A S P A R D (mbriindu-l) : lat-ne c u totul de a c o r d . M e r s i n c o d a t . V a t e p t m la n o i . ELISE (Sandei) : O s ai o mulime de treab a c u m , c r e d c a m r v i i i e u c t e v a l u c r u r i . Ga l a p r i e t e n i . S A N D A ((luminat nc de povestea lui Mircea) : N u f a c e n i m i c . (Apoi, pentru a se justifica.) Ne parc ru c plecai. Dac a m ti c u c e s v m a i r e i n e m . . . E L I S E (cordial, puin artificial) : Cil n i m i c i n plus, draga m e a , a fost excelent. E o |ar c u oameni simpatici. (Mai aparte, ca in treact.) A propos, cine e tnrul c a r e sttea c u u n etaj m a i jos, l a tine ? i c a r e a s u n a t ? S A N D A : E u n sportiv. Greise ua. D c ce ? E L I S E : Nimic, ntrebam. M-a salutat pe s c r i , c a i c n d m-ar cunoate. S a u ca i c n d . m r o g , a r f i v r u t s-o f a c . . . G A S P A R D : E i , sntem gata ? E L I S E : D a , mon ami. (Sandei.) E nsurat ? S A N D A : Nu. E L I S E : S ne doi a d r e s a exact, s v scriem. G A S P A R D : D a r o a m eu ! E L I S E : Perfect. Dei a m c a m rtcit prin acest ora. G A S P A R D : Ora foarte frumos, s recu noatem ! M ngrozesc pentru el. (Ua de afar se deschide i intr Milica.) Ah, b u n a vivomdier ! M I L I C A : P i ce f c u r t i . n e i c , n u p l e c a r i ? ntinseri ramazanul ! (0 zrete pe Sanda.) E u a m v e n i t s rnesc d u p b a r o s a n i . D a a c u ' , c a a p r u t i madam c o n t e s a , m a i m p r i m z o a i e l o . (E numai simpatie, fr rutate.) G A S P A R D : Ce s p u n e ? T E F A N : E greu de tradus. S p u n e c se b u c u r c v-a g s i t n c a i c i , c a s p o a t s-i i a r m a s b u n . G A S P A R D : Nu ! Asta spune, Sanda ? . S A N D A (miendu-i (Privire complice buzele) : Cam cu tefan.) asia... da. con con

T E F A N : Z i c e c-i b i n e , l a s . T e simpati zeaz. M l L I G A : P i . d-aa ceva s n t bun. Mai a l e s c i-ai g h i f t u i t . E u , p T r a n c . c u m il ghiftui, m simpatizeaz". Da' nici p r e a m u l t , c p - o r m i l d o a r e p i p o t a i a d o a r m e pe e l . G A S P A R D (Milici) vii Ia noi. E t i menajer. : M a d a m e , te i n v i t m s o f o a r t e b u n i v e s e l

M I L I C A : D r a c u ' tie ce s p u i t u . D a c e v o r Domnului, nici ba dc menajerie, slav c u v o i n u mi-e r u i n e ! GASPARD : A t u n c i , s v i i o d a t cu ci. D'accord ? Venez en France ! M I L I C A : S merg, adic, n Frana ! ? D e a c o r d e o n , neic. D a r v e z i c c h e i a e la Tranc. Dumneata, vorba aia, doar cu gura... c u vrjeala... ELISE : Qu'esl-ce qu'elle dit ? S A N D A : Spune c Gaspard e ademenitor. D a r n u i... eficace. ELISE (nenlat) : Oh, la belle intuition ! (0 mbrieaz.) Vive U internaionale des femmes ! Vive le socialisme ! MILICA (zmbind cordial) : Aoleo, pi nici a a , c a l a m i t i n g ! C a c u ' s n t l a o d i h n , d e h !...

ntuneric

Scena 16
Francezii Stingherii, au se plecat, prefac a cei munci doi au rmas. cte ceva.

G A S P A R D : Spunea ceva t e s . (Elisei.) Probabil, tes. E L I S E : Asta

d e madame c r e d e c eti nu te

i e r a m , d a c

ntlneaim.

M I L I C A : Ce zice, tefane, c n u pricep b l m j e a l a asta a lor, dac nu f u i la Notrd a m u , c i la Otooaia n tufe.

T E F A N : C e faci ? S A N D A : Corectez nite greeli... L a francez. (Pauz.) TEFAN : mi pare ru de G a s p a r d . E r a foarte pesimist. SANDA (fr s se ntrerup) : Cred c s e i i z m e n e a . (Pauz.) T E F A N : M i n e ai m u l t e ore ? S A N D A : Patru. TEFAN : Eu am edin de birou. Schim atitudine neprinci bm doi ini pentru pial... (Pauz.) S A N D A : S p u n e , G a s p a r d e r a u n tip b r a v ? T E F A N : D e s t u l . i m a i e i a c u m . Dei E l i s e l s a p c u c i n i s m u l ei b o l n v i c i o s . SANDA (surprins de un verdict ce i se pare foarte exact) : Erau cam disperai. T E F A N : I-a m a n e v r a t viaa, ndestularea. P e n t r u ei, libertatea e s s p u n ce v o r , s mearg unde vor. Snt mereu n excursie. S A N D A : A a le-a s p u s i M a r i c r i s . T E F A N (atent, dei pare neutru) : Ce face ea ?

www.cimec.ro

95

S A N D A : E sntoas... (Pauz.) tii, ca vede v i i t o r u l altfel dect... noi. T E F A N : Normal. (Zirnbind.) Deocamdat. n o i l f a c e m . Mi-a t r a n s m i s c e v a ? SANDA (cu o stringerc de inim) : Nu... (Apoi, cu imputare.) In schimb, (i-a transmis Vladone calde salutri. TEFAN (vrnd s par imperturbabil) : V l a d o n e ! ? C n d l-ai i n t l n i t ? S A N D A : Alaltieri. Mi-a s p u s c a i avut C o n s i l i u . i c a i luat c u v n t u l . i c a i fost f o a r t e t a r e " . T E F A N : Exagereaz. S A N D A (privindu-l n ochi) : Mi-a m a i po v e s t i t c u m s-au p e t r e c u t , d e f a p t , l u c r u r i l e atunci, c n d l-au s c o s . M i - a s p u s c fie i s e d a t o r e a z c a fost reabilitat. C l a e d i n , u n d e l u c r u r i l e e r a u mon t a t e , a i t c u t , d a r c a d o u a z i te-ai d u s sus... T E F A N : E i , las. A trecut. S A N D A (revoltat) : D e c e taci aa de m u l t , tefane ? T E F A N (simplu) : Vorbesc c n d trebuie. S A N D A : D e c e n u v r e i s s p u i n i m n u i c s p t m n n asta a i a v u t c e a m a i g r e a pe r i o a d d i n c a r i e r a ta de inginer, acum, c n d s-a h o t r t c a t u s . . . r s p u n z i de... T E F A N : D e u n d e tii ? S A N D A : i, n t i m p u l s t a , tu fceai pe g a z d a c u m u s a f i r i ! I i a s c u l t a i . . . i n u le suflai un cuvnt L . T E F A N : D e c t cliee. M gndeam. Clie ele m i dau timp de g n d i r e . Dealtfel, pe ei n i c i nu-i i n t e r e s a m dect c a folclor. SANDA (foarte surprins) : D a r exact asta l e - a m s p u s i e u ! i M a r i c r i s ! T E F A N (zmbind iar) : V e z i c s n t e m de a c o r d ? D o a r c ea e la vrst violenei verbale, patetice. S A N D A : C u m e Mireea, la a ocului. T E F A N : F i e c a r e i c a u t r e v o l u i a n fe lul lui. S A N D A (dup o pauz) : D e f a p t . ei s n t c e i c a r e m-au adus... T E F A N (o ntrerupe) : t i u . D a r t i u i c a i v e n i t fiindc a i aflat c a m greuti. i c , d e f a p t . aici s e c e r e s a j u i . Aici e f r o n t u l . Copiii s n t s p r i n t e n i , m e r g iute... se ridic mai uor cnd cad... Noi... (Gest. apoi zmbet cald-amrui.) Oricum, puin dram nu ne stric nici nou... S A N ' D A : M a r i c r i s o s plece n Vietnam. C o r e s p o n d e n t de pres.

TEFAN (inif)resionat la culme, dar sl/>inindu-se extraordinar) : Foarte bine. SANDA (vocea i tremur) : Dragul meu. c n d te-am p r s i t n u b n u i a m c . . . TEFAN (o ntrerupe din nou, fixind-o) . T u , d e f a p t , n u m-ai prfil nici o se c u n d , S a n d a ! Nu-i a a ? SANDA : intr min, MILICA : i e u , t e f a n e ! (Are un elan sjyre el, dar Milica. cu un teanc de vase in plvrgind mereu.) C e v pas ! ? Stai ea p o r u m b e i i , pctoasa, l lsai p Tranc s haleasc n e t e c i u p e r c i , c n e - a d u s e o cbivu azi. Z i c , ia de bag-n tine i, dac nu crpi n trei ore. m ntorc; s - m b u c i e u . i d a c o r p i , m a i g s e s c eu f u n c r a i distins d a t c u tuci c a tine. E r e a ctrnit, nenorocitul, c l-a gbjit c u nete cuite la el. T E F A N (cam absent) : Ce cuite ? M I L I C A : D e I a u n u ' V c r e a , de i n e bufet, un d-la r n e c h e r o s u ' , i d a lu' Tranc s-ascu l a p o l i z o r c u i t e l e i c n d zicea c servete f r i p t u r a-ntia d a Ja c l i e n t c u i t u l a s c u i t c a b r i c i u l i c n d z i c e a c-i a d o u a l l s a m a i b o c c i u , d a ' f l e i c a tot a i a e r e a , n e l e g i , i f c e a c a l i t a t e a d u p e cum era ascuit cuitul de Tranc. Aa c l-au l u a t p-al m e u l a p r e l u c r a r e , s-1 a s c u p e l a c u ' , d a ' e u z i c c nu-i face mare lucru nea Gogu d e I a s e c i e , c-1 i u b e t e i e l , c a m i n e , c-i h a i o s , h u i d u m a , b t u - l - a r , p l u s c-i v i n e c a u n fel de cumtru. I a r p-l d e s-a u c r i t l fcu taman acu' mai mare, poale d d u m n e z e u d e t u t . c-i v i n a l t e p r o b l e m e p cap... (sever, dar amuzat) : Ai terminat, TEFAN Milico ? M I L I C A : t i u c v e s r m n e i i v o i singuri, acu', d u p ntta vreme, s v e x p l i c a i , d e h !... c u v o r b e m a r i . C e u , necununat aa, dac m apuca dusul, p i la-ntors p u n e a T r a n c u n m t u r o i p m i n e i z i c e a : f n e b u n o , u n d - i - a fost m i n i l e , b a r e m dac n u gsii c e ctai. s t a i d r a c u ' a c a s , s-i d a u e u ! C e s-i faci : niet k u l t u r ! (Cei doi rid.) Las, d o m ' l e , c e b i n e , i o s fie i mai b i n e ! S e s p a l t o a t e i s e b a g n a p o i n raft. i d a c s e s p a r g e v r e u n a , d deli c a t c e e, c u m p r m a l t e l e , m a i b a b a n e ' C doar noi le f a c e m , noi le tragem. D'acor ?

SFRIT www.cimec.ro

ABONAI-V
LA

A D R E S A I COMENZILE D U M N E A V O A S T R PRIN OFICIILE POTALE l FACTORII POTALI

PREUL UNUI ABONAMENT: 21 lei pe trei luni ; 42 lei pe ase luni; 84 lei pe un an.

A B O N A M E N T E L E S E MAI P O T F A C E I D E P U N N D P R I N MANDAT POTAL STAT C O N T R A V A L O A R E A L O R N CONTUL I M P R I M A T E I NTREPRINDERII D E PUBLICAIILOR, PENTRU ADMINISTRAREA

I.S.I.A.P., B U C U R E T I , CITITORII

Nr. 6 4 . 5 1 . 3 0 1 . 5 2 . B . N . R . S . R . , F I L I A L A S E C T O S E P O T ABONA PRIN ILEXIM

R U L U I 1, C U M E N I U N E A : A B O N A M E N T R E V I S T A T E A T R U L " . D I N STRINTATE - S E R V I C I U L E X P O R T - I M P O R T PRES C A L E A GRIVIEI NR. 6466, P.O.B. 2001 T E L E X 011226 BUCURETI. www.cimec.ro

EXCURSII

STRINTATE

Un program bogat i atractiv


A G E N I A DE EXCURSII CU TURITI R O M N I IN S T R I N T A T E l OFICIILE JUDEENE DE TURISM

organizeaz excursii in:


R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovac, R. P. Chinez, R. P. D. Coreean, R. D. Cerman, R. S. F. Iugoslavia, R. P. Polon, R. P. Ungar, U. R. S. S.
Durala excursiilor 124 zile Peste 120 tipuri de programe Excursii cu sejur de odihn la Varna i Soci n sezon. Excursii pentru meciul de fotbal BulgariaRomnia (Cupa balcanic), la 12 mai a.c. la Sofia. Excursii cu prilejul ,.Srbtorii trandafirilor" n luna iunie n R. P. Bulgar. Vizitarea celor mai reprezentative obiective turistice din fiecare ar. Pro grame turistice atractive cu multiple posibiliti de distracie. nscrieri la A G E N I A D E E X C U R S I I C U TURITI R O M N I I N STRINTATE, din Bucureti, Calea Victoriei nr. 100 i la O F I C I I L E J U D E E N E D E T U R I S M din ar. PUBLITURISM

I. P. Informaia" - c. 1176

www.cimec.ro

44 200

LEI 7