Sunteți pe pagina 1din 100

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

Tn a c e s t n u m r :

REPERE LA STAGIUNEA '75 '76

TRIBUNA REGIZORULUI

Cronica d r a m a t i c , studii, eseuri, b a l e t , muzica, televiziune

COMEDIA NEBUNILOR sau NGERUL BTRN


pies de ALEXANDRU SEVER

Margareta Pogonat
l-enwia este jumtatea brbatului, dar, dc obicei, jumtatea cea bun." (I. D. orban : Carambol")

Dina Cocea i Ion Lucian


Problema nu c s te afirmi. Problema e s ajui." (J'lieodor M neseu : Excursia")

www.cimec.ro

Revist l u n a r a editat de C o n s i l i u l C u l t u r i i si E d u caiei Socialiste i de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialist Ro mnia.

* * * Bilan

proiecte '75'70

p.

R e p e r e la s t a g i u n e a

Articole . l e : M A R G A R E T A B A R B U T A , M U I A ] NA DIX, M I ' J ' A . N O l M ' . E A , C O . X S I A.\ l l.V I ' A R A S C I U V E S C U , MAR1US ROBESCU, M I R A IOSIh Sinteze TIIEODOR MANESCU d r a m a t u r g i e i cu AL. MIRODAN : : Conflictul dramutic noua societate de suspensie i conexiunea

p.

Redaclor-ef RADU POPESCU Colegiul de redacie : AUREL BARAM A, MIHNEA GI1E0RG I I I U , G. IONESCUGION, H O R E A PO P E S C U , A L E C U POPOV1CI, DINU S H V RU, X ATA L I A ATANASIU, FLORIN TORNEA (rcdactoief adj unei).

p. Cum . .

13

Puncte

. p. 2 5

Tribuna regizorului A r t i c o l e de : A L E X A NICOLAE VISARION, CTLINA BUZOIANU, p. 2G

SCARLAT

ION TOBORU : Criticei de teatru de la i publicul Trgu . . . . p. 30 VIRGIL MUNTEANU : coala Mure . p. 33

C R O N I C A D R A M A T I C Sejnueaz : R A D U A L B A L A , VALER1A DUCEA, M I R A IOS1F, V I R G I L MUIS T E A X U, 1UXU NICULESCU, C O N S T A N T I N PARASCHIVESCU, FLORIN TORNEA . . . . p. DUMITRU M. SULOMON : : Cronica TV radiofonic Popescu . i . p.

34 49

ALEXANDRU MARIN :

Cronica Viitorul

teatrului rol

. p. 5 1 Nao p . 512

MRIA

Sleia

Floca-Acileni MUIAI NADIN : Un eoncerl-evenimenl : Cocoatul de la Notrc-

p. 54

LUMINIA Dame" LEONTDA IONU al STAN Turnee MUIAI Folo : Ileana I Muncaciu. ADMI Miile Bucureti 14.3o.5f.

VARTOLOMEI

p. Contactul social poet . i . .

55

TEODORESCU : : Tudor

. p. 57

NICULESCU teatrului

Argbczi

moralist p. 5 8

VLAD :

Nctiulii

animatori n Grecia o art naiv i

p. 00 p. Gi

T e a t r u l XoLlara" Ppuarii COMEDIA

CRIAN : cuceritoare

francezi :

P- G3 NEBUNILOR sau NGERUL BATRIX pies n t r e i a c t e de A l e x a n d r u Sever . p . G4

REDACIA NISTRAIA Str. .Vr. Tel.

Constantin 57.9 14.35.88 i

1. P . ..Informaia" - *. 1375

44 200

www.cimec.ro

BILAN PROIECTE
S f r i t d e s t a g i u n e i m i e z a l v a c a n e l o r , l u n i l e d e v a r n u a n u n i o pauz n m u n c a t e a t r e l o r , a . s l u j i t o r i l o r l o r . N u d o a r fiindc m u n c a a r t i s t i c a ine d e o p a s i u n e , p r i n u n t u r a e i , i n c o n t i n u f i e r b e r e , c i f i i n d c t e a t m l este, g e n e t i c , o art d e implicaie d i r e c t c e t e n e a s c i , c a a t a r e , a i c i , p a s i u n e a e x e r c i t r i i e i sc c o n f u n d cu contiina unei grave rspunderi, c u sentimentul necesitii u n o r m e r e u mprosptate, mbogite i m b u n t i t e c o m b u s t i i , u n o r m e r e u m a i b i n e p l a s a t e i e f i c i e n t e investiii c r e a t o a r e . I n acest s e z o n a l v a c a n e l o r a l d e s t i n d e r i i i f r u n i l o r descreite n l u m e a t e a t r u l u i , m a i p u i n s p e c t a c u l o s i f e r i t e d e p r i v i r i l e p u b l i c u l u i , o r e l e se s c u r g a d e s e a m a i g r e l e d c n c o r d a r e i d e g r i j i c l o c i t se b n u i e . P r i n t r e a l t e l e , se s c r u t e a z orizontul s p i r i t u a l u l C e t i i i , i n f u n c i e d e e l . se c n l r e s c b i l a n i e r v a l o r i l e i se msoar p u t e r e a d e s e d u c i e i d e i n r u r i r e a f a p t e l o r d e a r t , s v r i t e (i c e i c t a r m a i f i t r e b u i t p e n t r u a f i f o s t d e s v i r i l e ) de-a l u n g u l a n u l u i a r t i s t i c n c h e i a t . E u n e x a m e n , acesta, n u d o a r contabilicesc, de interes e c o n o m i c sau d e interes statistic. d o m i n a t de c i f r e i d e c a n t i t a t e . C i e s t e , m a i c u s e a m , i n s u b s t a n a l u i , i n m o t i v a i a i i n d e s t i n a i a l u i s u p e r i o a r , u n e x a m e n a l m o d u l u i d c a f i n C e t a t e , a l f e l u l u i c u m r s u n <y se f a c r e s i m i t e n C e t a t e p r e z e n a i a c i u n e a t e a t r u l u i . E r u n e x a m e n , d e l o c : u o r . E l p r i v e t e , in chiar elementele revelatoare, ct p o t f i ele r e v e l a t o a r e , ale c i f r e l o r i cantitii, calitatea f a p t e l o r d e a r t a c o n s e m n a t e n b i l a n . i , ca a t a r e , c l a n g a j e a z , i n p r o c e s u l c e r c e t r i i , s i m u l t a n , i c a l i t a t e a p r o d u c t o r i l o r a c e l o r f a p t e d e a r t calitatea vocaiei i p r e g t i r i i l o r , c a l i t a t e a d r u i r i i i c o n v i n g e r i l o r l o r , c a l i t a t e a c l i m a t u l u i i n c a r e a u c o n c e p u t , a u e l a b o r a t i a u crea). au m u n c i t : calitatea l o r ceteneasc de artiti i d e s l u j i t o r i a i a r t e i . D e a i c i , d e l a a c e s t m o m e n t a l c u n o a t e r i i d e s i n e c a r e n u m a i d a c a se r e f u z , l u c i d i t a t e i n e a l t c r a t d i s p o n i b i l i t a t e autocritic, ispitelor narcisic-ouforicc poate real, r o d i t o a r e , cealalt m u n c ; m u n c a mai departe munca de cristalizare a programelor a r t i s t i c e a l e t e a t r e l o r ( i c i i c o l o , a p r o f i l u r i l o r l o r ) i , n n u m e l e l o r , m u n c a d c nchegare a r e p e r t o r i i l o r p e n t r u s t a g i u n e a ce v a s v i n ; m u n c a p e n t r u asi g u r a r e a reprezentrii n b u n e c o n d i i i a lucrrilor nscrise n r e p e r t o r i i ; p e n t r u asigu r a r e a u n e i c o n t i n u i t i fr p o t i c n e l i n r e p r e z e n t a r e a l o r i n p r o g r a m a r e a l o r ; m u n c a pentru valorificarea d e p l i n a f o r e l o r c h e m a t e , f i e c a r e n p a r t e i t o a t e l a o l a l t , s d e t e r m i n e o necesar s p o r i r e d e e l a n n v i a a t e a t r u l u i , i o necesar s p o r i r e d e v i g o a r e f o r m a t i v n aciunea l u i social, spiritual, ceteneasc. Se deseneaz, n aceste d i v e r s e zone ale m u n c i i (pregtitoare) din teatre, o n e s p u s d e c o m p l e x i o n e s p u s de d e l i c a t e s t u r a d e n d a t o r i r i i d c a s p i r a i i , a d e s e a c o n t r a d i c t o r i i , dei ele c o n v e r g s p r e u n acelai o b i e c t i v , n o b i l acela a l construciei umane a omului. M u n c a aceasta de p r o i e c t a r e a u n e i stagiuni (a v i i t o a r e i stagiuni) este o m u n c d e r e s p o n s a b i l m e d i t a i e i d e r e s p o n s a b i l e d e c i z i i ; e a p r e s u p u n e t o c m a i a f l a r e a cilor ce d u c la a r m o n i z a r e a t e n d i n e l o r s a u a m b i i i l o r a p a r e n t d i v e r g e n t e , p e r s o naliste, la a n i m a r e a l o r spre o c o m u n i u n e programatic, de c o n v i n g e r i ; spre crearea

eu fi

www.cimec.ro

unui c l i m a t creator, interzis r u t i n e i , ineriei, a r b i t r a r i u l u i . m i n i m e l o r p r e t e n i i i rezis t e n e , d i m p o t r i v , l a r g i b i n e v o i t o r d e s c i n s i n i i a t i v e l o r i n d r z n e l i i n i n i i a t i v e , s o l i darizrii entuziaste i n concretizarea lor. Ea e menit s o r i e n t e z e stagiunea viitoare, mai c l a r i m a i ferm deet a u fost cele t r e c u t e , spire p r o m o v a r e a unei dramaturgii autohtone d e a u t e n t i c i d e m a x i m e x p r e s i v i t a t e a r t i s t i c , a u n e i d r a m a t u r g i i esenial ancorate n problematica vieii c o n t e m p o r a n e a poporului. n problematica nnoirii Iui e l i c e i s p i r i t u a l e , c o r e s p u n z t o a r e e f o r t u r i l o r i r e a l i z r i l o r l u i i n c o n s t r u c i a societii s o c i a l i s t e m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t e i a n a i n t r i i r i i s p r e c o m u n i s m . Aceast m u n c de p r o m o v a r e a d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e c a l s se nsoeasc d c b o g a t u l p a t r i m o n i u a l c l a s i c i t i i n o a s t r e , c a i a l c e l e i u n i v e r s a l e , p r e c u m i d e a c e l e l u c r r i d e a c t u a l i t a t e , d e p e celelalte m e r i d i a n e , care, alturi de literatura noastr dramatic, snl purttoare de s u f l u , de c o n v i n g e r i , dc a r g u m e n t e revoluionare i, ca a t a r e , s i n t c o n t r i b u i i a r t i s t i c e la e d u carea u m a n i s t a s p e c t a t o r u l u i n o s t r u .

M u n c a d e p r o i e c t a r e a v i i t o a r e i s t a g i u n i e c h e m a t , i n a c e l a i t i m p i n a c e e a i msur, s o nale a r t i s t i c e t e , s-i i m p r i m e , aadar, ntr-o fireasc i m e r e u bine ntmpinat policromie stilistic i expresiv, acea calitate necesar i in stare s ptrund emoional i transformator n contiinele spectatorilor. La aceast calitate nzuie, deopotriv c u masele acestor spectatori, nii c r e a t o r i i spectacolelor regizorii de toate vrstele, interpreii de toate g e n u r i l e , s c e n o g r a f i i , s c e n o t e h n i c i c n i i . E u n p r i v i l e g i u de o inegalabil for s t i m u l a t o a r e c atil examenul critic i a u t o c r i t i c a l s t a g i u n i i t r e c u t e , c i l i m u n c a d e p r e g t i r e a v i i t o a r e i , s t a g i u n i , a u s t a l i stau sid) s e m n u l lucrrilor Congresului educaiei p o l i t i c e i al c u l t u r i i socialiste din 2 i u n i e , s u b s e m n u l i n d i c a i i l o r , l a p i d a r e , d a r d e istoric s e m n i f i c a i e i d e i n e s t i m a bil i m p o r t a n t e o r e t i c i p r a c t i c , d a t e , c u a c e l p r i l e j , c a i c u a l i t e a a l t e prilejuri, de tovarul N i c o l a e Ceauescu, s e c r e t a r u l g e n e r a l o l p a r t i d u l u i , o a m e n i l o r d c art. E un p r i v i l e g i u d e o s e b i t , d a r i o c i n s t i r e i , c u a t i l m a i m u l t . u n n d e m n l a s p o r i r e a r e s p o n s a b i l i t i i . A a s c u l t a , n l i t e r a i n s p i r i t u l l o r , a c e s t e i n d i c a i i , i a l e d a v i a e s t e , n e f o r t u l d e i n i i a t i v , d e o p i u n i , d e d e c i z i i i d e realizri a l ntregii colectiviti c r e a t o a r e d e art, s u p r e m a aspiraie i a m b i i e . P e n t r u c n ele e c o n c e n t r a t , c a f n t r - o q u i n l c s c n , n s u i r o s t u l a r t e i : a c e l a d e a s l u j i , p r i n f r u m o s i a d e v r , o m u l , v i a a l u i , fericirea l u i a poporului.
r

n a r i p a t d e acesle indicaii, l u m e a t e a t r u l u i n acest m i e z a l vacanelor, n acest sfrit d e stagiune m a i puin spectaculos, ferit de p r i v i r i l e publicului, nu cunoate odihn, lucreaz... A t e p t m c u ncredere i m a r i sperane surprizele viitoa rei stagiuni. I I T "

www.cimec.ro

Repere la stagiunea 75-76


Oferim urmtoarele pagini ale revistei noastre unor critici a cror semntur am nlilnit-o frecvent n presa noastr, la rubricile de specialitate, pentru a glosa pe marginea stagiunii recent ncheiate i a crei desfurare revista noastr a urmrit-o i a oglindit-o pas cu pas. nsemnrile care urmeaz nu-i propun i nici nu ar fi in msur, fiecare in parte s epuizeze marea diversitate de aspecte i dc implicaii ale anului teatral '75'76, an nchinat in ntregime pregtirii Congresului educaiei politice i al cul turii socialiste, perspectivelor deschise de acest mare eveniment al spiritualitii noastre. Ele vor, mai degrab, s surprind unele tendine fundamentale, cteva repere concludente, ce s-au desenat n bogia i varietatea atitor diminei de repetiii, dupamiezi de dezbatere i seri de spectacole. Pornind de la ndatoririle i funcia major educativcetencasc a teatrului i de la realitatea c fiecare nou stagiune i afl rdcinile n cea precedent, c aspectele pro gramatice i direciile revelatorii pot fi descifrate n devenirea lor dialectic, ne simim obligai s relum, ntr-un cadru mai larg, de dezbatere, problemele legate de abordarea viitoarei des chideri de cortin.

MARGARETA BRBU

Afirmarea contiinei colective a creatorilor de teatru


0 s t a g i u n e c a r e s-a d e s f u r a t s u b s e m n u l apelului la responsabilitate, a l angajrii c i v i c e i p o l i t i c e , n l u m i n a hotrrilor Con gresului a l Xl-lea al partidului i n p r e

gtirea e v e n i m e n t u l u i c r u c i a l a l vieii noastre culturale C o n g r e s u l e d u c a i e i p o l i t i c e i al c u l t u r i i socialiste n u poate f i apre ciat, d e s i g u r , dect n r a p o r t c u aceste c o ordonate fundamentale. 0 trecere n revist, s u b aceast i n c i d e n , a e v e n i m e n t e l o r a n u l u i t e a t r a l ncheiat relev pe p r i m u l p l a n aciunile c u l t u r a l e a l e t e a t r e l o r , acea m u l t i t u d i n e de manifestri colec tive, confruntri artistice, dezbateri, colocvii, gale, f e s t i v a l u r i , s p t m n i , r e u n i n d reprezen tani a i micrii teatrale d i n ntreaga ar sau d i n anumite regiuni, cele mai multe organizate d i n iniiative judeene, d a r dobndind a m p l o a r e a i s e m n i f i c a i a u n o r mani festri n a i o n a l e , d e r a n g republican, toate laolalt avnd v a l o a r e a u n o r acte de a f i r m a r e a contiinei u n e i colectiviti : colec tivitatea creatorilor de teatru d i n Romnia socialist. F i e c a f o s t v o r b a d e S p t m n a teatral clujean, d e G a l a r e c i t a l u r i l o r dra m a t i c e i d e C o l o c v i u l criticilor dc teatru de la Bacu, de p r i m u l Festival a l artei scenice d e la Iai, d e Zilele teatrale emi nesciene sau de F e s t i v a l u l teatrelor d i n M o l dova (ambele, organizate la Botoani), de Colocviul tinerilor regizori d i n teatrele dra-

www.cimec.ro

matice (Brlad) sau de S p t m n a teatrului i s t o r i c ( u n a l a B u c u r e t i i a l t a l a C r a i o v a ) , s e s i u n i l e d c c o m u n i c r i , c o l o c v i i l e i d e z b a t e r i l e o r g a n i z a t e c u aceste p r i l e j u r i a u a v u t r o s t u l i r e z u l t a t u l u n e i e x a m i n r i l u c i d e i responsabile a stadiului actual al teatrului n o s t r u , a m o d u l u i n c a r e i o n o r e a z m i siunea c i v i c , e t i c i e s t e t i c , modelatoare d e c o n t i i n e . i , p o a t e c cea m a i impor t a n t i m a i s e m n i f i c a t i v d i n t r e a c e s t e m a nifestri a r f i fost c u adevrat Decada d r a m a t u r g i e i romaneti, organizat la Bucureti p e b a z a u n e i selecii r i g u r o a s e i e x i g e n t e , sub egida Consiliului C i d t u r i i i Educaiei vSocialiste, r e u n i n d u n m n u n c h i d i n t r e c e l e mai r e p r e z e n t a t i v e spectacole c u piese r o mneti contemporane aprute n ultimii c i n c i a n i . A r f i f o s t , z i c , d a c aceast s u b stanial trecere n revist a r f i fost nso i t i d e o d e z b a t e r e m e n i t a d e t e c t a l i n i i d i r e c t o a r e , t e n d i n e i f e n o m e n e c a r a c t e r i s t i c e , a r e l i e f a succese i e e c u r i , a impulsiona apariia p e scen a u n o r n o i lucrri drama tice de valoare, reflex al spiritualitii noastre socialiste. Desigur, stagiunea ncheiat a adus pe scen u n n u m r n s e m n a t de p r e m i e r e a b s o l u t e ( m a i p u i n e , totui, dect s t a g i u n e a p r e cedent), c u piese scrise att dc d r a m a t u r g i consacrai c t i d e d e b u t a n i (mai muli dect n s t a g i u n i l e p r e c e d e n t e , u n i i d i n t r e c i fiind scriitori afirmai n alte g e n u r i lite rare), abordnd o tematic variat, n f o r m e artistice v a r i a t e . Procesele de contiin ale unor personaje de oarecare importan so cial s-au aflat n continuare n atenia u n o r d r a m a t u r g i (Nu sintem ngeri dc Paul loachim i , m a i a l e s , Balconul d e 1). B . Popescu, aceast tulburtoare ipotez drama tic, in care contiina revoluionar este confruntat cu fenomene i m a n i f e s t r i de trogloditism moral agresiv), adugindu-li-sc p r o c e s u l i n t e n t a t u n o r g r e e l i i a b u z u r i sv r i t c n e p o c a d i f i c i l i t u l b u r e a n c e p u t u r i l o r r e v o l u i e i p o p u l a r e (Viaa unei femei de A u r e l B a r a n g a , La margine de paradis de O v i d i u Genaru, Acum i n cele din urm de Theodor Mnescu, aceasta din urm nchiznd, de f a p t , procesul vezi t i t l u l lucrrii tiprite p r i n a f i r m a r e a d e m nitii i e r o i s m u l u i celor care au repre z e n t a t , n acea epoc, justiia p o p u l a r ) . P r o f i l u l m o r a l a l t i n e r e t u l u i (Cocoul de tabl de D a n R e b r e a n u , Un tnr mult prea fu rios de V i r g i l Stoenescu, Balada celor doi ndrgostii de D i m i t r i e R o m a n ; dezbaterea f i l o s o f i c a u n o r p r i n c i p i i e t i c e i p o l i t i c e , plasat n epoci istorice revolute, dar cu evident rezonan n contemporaneitate (Platou d e D . S o l o m o n , 0 stea pe rug de Siito Andrs) ; evocarea u n o r m o m e n t e sem n i f i c a t i v e d i n i s t o r i a r i i n o a s t r e (Capul de M i h n e a G h e o r g h i u , deschiznd u n d r u m spre t e a t r u l d o c u m e n t - d e z b a t e r e ) ; scene d i n viaa cotidian (Caractere de Al. Monciu Sud i n s c h i ) ; cteva comedii ( c a m f i r a v e , ce-i d r e p t , n c a r e este d e r e i n u t n c e r c a r e a d e

renviere a farsei Zodia gemenilor de V a l e n t i n M u n t e a n u i Carambol d e 1. I ) . erb a n ) . . . C a m acesta este, i n l i n i i l e sale esen iale, tabloul dramaturgiei reprezentate n premier n a n u l teatral 19757G. Tabloul ar f i fost, fr ndoial, m a i bogat, mai c o m p l e t , d a c Handicap de E c a t e r i n a O p r o i u ar f i vzut l u m i n a rampei, in forma defi n i t i v pe care o pregtete i n c o l a b o r a r e cu T e a t r u l B u l a n d r a " (reprezentaia de la Br l a d f i i n d o ncercare m o d e s t , p l i n de b u n e i n t e n i i i c h i a r c u u n e l e r e z o l v r i n o t a b i l e , dar neconcludent pentru d e s t i n u l piesei) ; d a c Rceala l u i M a r i n Sorescu a r f i a j u n s n s t a d i u l f i n a l pe aceeai prestigioas scen ; Sintem i rmincm de Paul Ciornei dac Chitic ar fi dobndit o versiune scenic ntr-una d i n slile T e a t r u l u i N a i o n a l ; dac... I a t a t i i a d a c " , d i n c a r e se r e i n e i d e e a c d r a m a t u r g i a scris p e n t r u a c e a s t s t a g i u n e (i t i p r i t ) a f o s t m a i b o g a t i m a i sub stanial dect a p a r e i n t a b l o u l p i e s e l o r j u c a t e , i c a r e f a c c u a t t m a i n e c e s a r o d e z b a t e r e l a o b i e c t , d a r i d e p r i n c i p i u , c u p r i v i r e l a s u b s t a n a d r a m a t i c , la esena c o n flictului, la eroii dramaturgiei noastre. S f i e , o a r e , o i n t i m p l a r e f a p t u l c cele mai m u l t e piese c o n t e m p o r a n e a u n c e n t r u l c o n flictului u n personaj de o a n u m i t impor tan social d i r e c t o r de n t r e p r i n d e r e , d e secie, d e s e c t o r c t c . ? N u c u m v a m a i d i nuie prejudecata c o m u l simplu", omul d e r i n d " , n-are p r o b l e m e ? S a u c n u p o a t e f i u n p e r s o n a j d r a m a t i c i n t e r e s a n t ? Cele m a i m u l t e d i n t r e piesele j u c a t e a u fost lansate pe scenele d i n ar, B u c u r e t i u l arlindu-se m a i p u i n p r o m p t n v a l o r i f i c a r e a scenic a noilor lucrri dramatice. S fie la mijloc d o a r o exigen sporit" ? M ndoiesc. D e a l t f e l , i n l a n s a r e a p r e m i e r e l o r p e a r c u piese d i n d r a m a t u r g i a u n i v e r s a l , u n e l e d i n t r e ele r e m a r c a b i l e m o s t r e de t e a t r u p o l i t i c , a n gajat pe poziii m i l i t a n t progresiste, tot tea trele d i n j u d e e a u a v u t , de cele m a i m u l t e ori, iniiativa. S e m n mbucurtor al democra tizrii vieii noastre c u l t u r a l e , a l desprovincializrii" p r o v i n c i e i . Totui, Capitala a r mas datoare, cu m u l t e p r o m i s i u n i neonorate. A t e p t m c u r b d a r e i n c r e d e r e stagiunea viitoare. Pe p l a n u l a r t e i s c e n i c e , s t a g i u n e a a n s e m nat afirmarea hotrt a n o i i generaii de regizori o generaie nzestrat, care i caut nc d r u m u l spre m a t u r i t a t e , d a r care, de pe a c u m , a dovedit nsuiri creatoare c e r t e , n u s i m p l e p r o m i s i u n i . M a t u r i i " n-au l i p s i t n i c i ei de la apel. S ne g n d i m la cel p u i n t r e i spectacole T r e i surori, n noua lectur a lui Lucian Giurchescu, Lungul drum al zilei ctre noapte, n regia realist-psihologic a lui Liviu Ciulei, i Richard al Ill-lea, n r e a l i z a r e a spectaculoas a l u i H o r e a Popescu ( m o n t a r e p e c a r e n-o consider nc ncheiat). i , ca d e o b i c e i , a c t o r i i , b u n i i i minu n a i i notri a c t o r i , snt lsai d e o p a r t e , cci p e n t r u ei ar t r e b u i spaiu, m u l t spaiu. D a r ,

www.cimec.ro

n s t a g i u n e a viitoare, promit solemn u n se rial dedicat actorilor. Atept, d e a l t f e l , stagiunea v i i t o a r e , care v a t r e b u i s n s e m n e m a t e r i a l i z a r e a n f a p t e d e d i n t r e p r i n c i p i i l e de nalt art a m u l t o r a cadrul dezbaterilor i noblee enunate n i n t i l n i r i l o r a c e s t e i s t a g i u n i . D a c d i s c u i i l e i necesare i stimulatoare, confruntrile snt a d u c n d clarificri, nlesnind e v a l u a r e a unei situaii de a n s a m b l u i s t a b i l i r e a u n o r d i dezvoltare, publicul care, n recii dc aceast stagiune, s-a a p r o p i a t din nou de t e a t r u , regsind cu e n t u z i a s m drumul spre a c t u l de c o m u n i c a r e scenic ateapt n o i f a p t e a r t i s t i c e c a r e s c o n s o l i d e z e a c e a s t c o m u n i c a r e , n n u m e l e i d e a l u l u i c o m u n a l u m a n i s m u l u i revoluionar.

dac aceste succese, a l i t e a c i l e a u fost, sini d e n a t u r s s u s i n i m a g i n e a d e p r o g r e s a l noastre teatrale. De bun seam, micrii l i s t a l o r , a a c u m n i s-au r e l e v a t , n u este a t o t c u p r i n z t o a r e . D a r ea c u p r i n d e , c u n e c e sitate, spectacole r e p r e z e n t a t i v e , de t i p u l ce lor a f i r m a t e fie la Colocviul t i n e r i l o r regizori d e l a B r l a d ( c a p d e a f i , Slug la doi slpini de G o l d o n i Teatrul Tinerelului din Piatra Neam, regia Iulian Via). fie in cadrul unor turnee p r i n Capital ( c r e d c se d e t a e a z , n t r e a c e s t e a , Martin Luther i Thomas Munzer sau descoperirea contabili' t\ii d e D i e t e r F o r t e Teatrul din Satu Mare, regia Mircea M a r i n ) , fie i n cadrul unor premiere de rsunet {Trei surori de Cehov T e a t r u l de Comedie, regia Lucian G i u r c h e s c u , O stea pe rug de Siilo A n d r s Teatrul Maghiar d i n Cluj-Napoca, regia H a r a g G y o r g y , Tincrefe fr btrnee, adap tare de E d u a r d Covali Teatrul Tineretu lui d i n Piatra Neam, regia Ctlina Buzoi a n u , Lungul drum al zilei ctre noapte de O'Neill T e a t r u l Bulandra", regia Liviu C i u l e i ) , a c e s t e a i a l t e l e ( a s u p r a c r o r a , n tr-un f e l sau a l t u l , v o m r e v e n i ) , destul de puine, totui. Ce n s e a m n a c e s t e r e a l i z r i ? C i i v a r e g i z o r i t i n e r i a f i r m a i a l i i ( d e s t u i ) s-au c a n t o n a t ntr-o z o n d e c o n f o r t a r t i s t i c ; cteva texte descoperite sau redescoperite (drama turgia original, jucat mai intens ca n a n i i trecui, n u a fost r e v e l a t o a r e la acest capitol) ; muli actori distribuii n roluri de f r u n t e , interpretndu-le pe m s u r dar alii, m a i numeroi, stagnnd n s t a t u t u l de funcionari artistici (evident, cu n o r m a admi nistrativ ndeplinit). Florica Mlureanu, scenograf de b u n reputaie, a nceput s fac r e g i e ; d i n s e r t a r u l l u i D . R. Popescu au fost c u c e r i t e , dc ctre t e a t r e , d o u piese i n e d i t e (Balconul, r e p r e z e n t a t l a O r a d e a , i Lapte de pasre, reprezentat la Cluj-Na p o c a ) ; s-a a f i r m a t I o a n I e r e m i a l a T i m i o a r a ( c u Viforul de B . t. D e l a v r a n c e a ) ; a r e n c e p u t s e x i s t e T e a t r u l d i n P l o i e t i ; A l e x a Visarion a semnat Barbarii de Gorki la Nottara", un spectacol Gorki de bun factur. t i u c n u e p r i m a d a t c n d a f i r m c r e d i n a m e a c u n t e a t r u e s t e n e c e s a r n m s u r a n c a r e tie s se f a c n e c e s a r , f a c t o r i i ce d e c i d a s u p r a g r a d u l u i su de necesitate p o t s g r e e a s c s a u n u n l u a r e a u n e i d e c i z i i . Iat : I u l i a n Via face u n spectacol n e c e s a r ( n n d r z n e a l a l u i !) l a P i a t r a Neam i u n a l t u l i n u t i l ( n f a l s a l u i n d r z n e a l !) Ia S i b i u . S i g u r , a c c i d e n t e se p o t i v i n a c t i vitatea oricui. Dac teatrul Romniei este, c u m se e x p r i m a s u g e s t i v u n p a s i o n a t c r o n i car a l su, o instituie o m o g e n , lucrnd pe m a i m u l t de 4 0 de scene, a t u n c i acest t e a t r u nu poate f i i n d i f e r e n t l a f a p t u l c uneori impresarii si dovedesc inconsecven. Cte premiere cu un text de factura Cu oltenccle nu-i de glumit ! n u au contra balansat, n bugete, pierderile la capi-

MIHA1

NADIN

Despre teatrul necesar

Nu cunosc, la data la care dactilografiez aceste rnduri, 'numrul p r e m i e r e l o r i n i c i structura r e p e r t o r i u l u i jucat. N u cunosc, d i n p c a t e , n i c i f e l u l n c a r e t e a t r e l e i-au r e s p e c tat angajamentele repertoriale dei p s t r e z , ca fi d e referin, p r o m i s i u n i l e f c u t e , la n c e p u t d c s t a g i u n e , n r e v i s t a T e a t r u l " ( n u m r u l d i n septembrie, 1975). tiu, ins, c h i a r l i p s i t d e c i f r e i d c r a p o a r t e l e o f i c i a l e ale instituiilor de spectacol, c stagiunea, aa cum am cunoscut-o ca spectator, nu m-a e n t u z i a s m a t . Sigur, afirmaia poate sur prinde (nu n u m a i p e n t r u c a b l o n u l ne-a obinuit cu regula de a a j u n g e la l i p s u r i pornind, totui, entuziast, de la realizri), sigur, afirmaia oblig la explicaii. Dac n u chiar la justificri. S v e d e m care snt succesele n u , n u e vorba de a ne schimba prerea, ci de a p r o p u n e ca reper n i v e l u l cel m a i nalt atins n c u p r i n s u l s t a g i u n i i , i n u n a f a r a e i i

www.cimec.ro

t o i u l nscenrilor i m p o r t a n t e , d a r nercalizale, n f a p t , pe m s u r a i m p o r t a n e i l o r sociale ? ! Snt leatre care fac m a r i e f o r t u r i pentru a se m e n i n e l a u n n i v e l a r t i s t i c n a l t : n u mesc Teatrul Bulandra", ale crui posibile e e c u r i , c n d , t o t u i , se n t m p l , r m i n i n d o m e n i u l a r t e i i n u l a p e r i f e r i a e i ( s a u n afara ei) ; sau amintesc Teatrul Tineretului din Piatra Neam, T e a t r u l M a g h i a r d i n ClujNapoca. E g r e u s t e e n t u z i a s m e z i l a g n d u l c multe teatre trec dintr-o stagiune n alta ca d i n t r - u n b u g e t n a l t u l . A d i c , funcionrete. T e poate b u c u r a Colocviul amintit, a l r e g i z o r i l o r t i n e r i , S p t m n a t e a t r a l stm r e a n , G a l a r e c i t a l u r i l o r d r a m a t i c e i C o locviul criticilor. i poate suride cle o decizie e de sperat c E u g e n Mercus, numit d i r e c t o r , v a nsuflei teatrul unuia d i n t r e c e l e m a i m a r i o r a e a l e r i i , cte un p r o i e c t . D a r , a t e n i e !, p r o i e c t e l e t e a t r e lor sunau foarte ncurajator n septembrie a n u l t r e c u t . D i n c e e a c e s-a p r o m i s opiniei p u b l i c e s-a r e a l i z a t , l a v a l o a r e a exigenelor p r o p r i u l u i n o s t r u n i v e l d e evoluie artistic, nc prea puin. N u m r a i . Confruntai. Pro i e c t e ce n e n s u f l e e a u a t e p t r i l e a u f o s t . u n e ori, abandonate, alteori m e d i o c r u ndeplinite. S-a j u c a t , n p r e m i e r , Noapte alb d e M i r c e a B r a d u , d a r d e s t u l de p r o s t p e n t r u ca a u t o r u l , d e l a c a r e se a t e a p t r e a l i z a r e a promisiu n i l o r d e b u t u l u i , s n u se f i p u t u t b u c u r a d e spectacol. T e a t r u l Ion Creang" a fcut u n a din stagiunile sale cele m a i n e i n t e r e s a n l e . Galileo Galilei de Brecht, la Teatrul M i c , a d o b n d i t r e a l i t a t e scenic m u l t s u b ceea cc se p u t e a a t i n g e . C u e x c e p i a p i e s e i (prelun git, d e f a p t , d i n crile de reportaj ale a u t o r u l u i ) l u i A l . M o n c i u Sudinschi pus n scen d e u n a c t o r ! n i c i u n d e b u t n u a impresionat autentic. Vorbind buie de plul bateri a cartea unor de stagiune, despre de cronici e din i pentru vorbim sau tre

c a m c l e o n i c , se d e m i t e d e l a r o l u l i i s u b m i n e a z a u t o r i t a t e a .

c i social

S t a g i u n e a d e s p r e care a m scris aceste r i n d u r i n u este n c h e i a t . A s t z i , 3 i u l i e 1 9 7 6 , cnd revizuiesc nceste nsemnri, tiu c mai urmeaz premiera c u Rceala dc M a r i n Sorescu la Teatrul Bulandra", Macbelh de Shakespeare n regia Florici Mlureanu la Craiova, i... Este p o s i b i l ca n bilan s se m a i n s c r i e e v e n i m e n t e t e a t r a l e . i e s t e c h i a r p o s i b i l ca f a p t e c n t u z i a s m a n l e s p r e p r o f i l u l s t a g i u n i i ce figureze nc de a c u m u r i n e a z . C t d e m u l t mi-a d o r i o a s e m e n e a s u r p r i z ! i ct d e m u l t o d a t o r e a z t e a t r u l p u b l i c u l u i su !

TEFAN OPREA

Sub semnul regiei tinere


Stagiunea recent ncheiat a stat s u b sem nul r e g i e i t i n e r e , a l e f o r t u l u i acesteia de a-i i m p u n e a u t o r i t a t e a , d e a se m a n i f e s t a ca r e a l i t a t e a cea m a i p r e g n a n t a micrii noastre teatrale d i n p e r i o a d a pe care o n u m i m stagiunea '75'76. N u numai Colocviul t i n e r i l o r r e g i z o r i , care a a v u t loc n prim v a r , l a B r l a d m a n i f e s t a r e a cea m a i r e u i t d i n cte s-au o r g a n i z a t (i s-au o r g a n i zat destule) n u l t i m i i a n i e a r g u m e n t u l care m i susine o p i n i a , c i ntreaga activi tate d e creaie a t i n e r i l o r r e g i z o r i , f o a r t e d i v e r s i b o g a t , a c t i v i t a t e c a r e a d a t s t a g i u n i i o dominant, u n sunet aparte. Reinem, msur, regizorilor mai tineri, nti, fermitatea n care i, ntr-o

s o f a c e m ! cert

i d c c r i t i c a d c t e a t r u , teatru. Snl e, apoi, al unor cteva exem dez critic,

exemple

valoare ;

permanente,

publice,

simpozioane,

colocvii. Dar,

dezolant Teatrul piesa este un acest terii. ei de

realitatea Brlad a

diletantismului prezentat, lipsit), Platon. opinia Iat,

partizanatului" mrunt. n-au

Dau u n exemplu : meritoriu cu ce c n ns, premiera

(supraestimrile privete de decorul, calitate

lui Dumitru

Solomon,

s-a e x p r i m a t deplorabil. Ni)

c e l despre critic lipsa

comentator decor, unei Departe

(Victor de a preri

public, pentru o n

noutatea

opiunilor aciune

repertoriale ale distingem

u n text

apologetic, milita unice, i i

lipsit de cri

d o u direcii p r i n c i p a l e : 1. 0 Dac ales tineri atitudine fa a existat ocolesc nou, de mai n care ferm, mai

aliniat totui, obiect mare mra un

mohort nu

personalitate de osanale printre

curaj,

nelegem, devin de un sau va nu revist numai

c u m prostul-gust tiraj !). Confuzia victimele acesta lipsit (dac

ostentaia ntr-o nu e astfel

responsabil pe drept

dramaturgia

original. c r e g i z o r i i mai tre esen-

(i, asta, sale nu

un timp

s-a s u s i n u t

strnit

sau pe nedrept dramaturgia

romneasc, acel timp lucrul a

scenograf

contient)

p e cea d e a c t u a l i t a t e , de acum

teatru ! Critica

de

responsabilitate,

cut ; tinerii

a u neles

www.cimec.ro

i n l , c o c o a l n a i o n a l d e r e g i e n u se p o a t e a f i r m a n a f a r a d r a m a t u r g i e i n a i o n a l e . E s t e a d e v r a t c n u l t i m i i a n i i s c r i i t o r i i notri de t e a t r u a u fost m a i v a l o r o s f e r t i l i , c e e a ce n u n u m a i c a s t i m u l a t interesul r e g i z o r i l o r t i n e r i , d a r a d u s la o adevrat c o e z i u n e n t r e m a s a d e s c r i s i s c e n , c o eziune prielnic teatrului r o m n e s c , n an samblu. Dac dau, n continuare, multe e x e m p l e , o fac n u m a i p e n t r u a scoate a f i r m a i a d e m a i sus n a f a r a oricrei n d o i e l i . A u f o s t a d u s e n l u m i n i l e r a m p e i , d e c t r e t i n e r i r e g i z o r i , p i e s e l e : Balconul d e I ) . H . Popescu ( A l . Colpacci, Teatrul din Oradea). Evadarea d e L e o n i d a T e o d o r e s c u (t. V a i d a , Turda), Acum i in cele din urm de T h . Mnescu (Georgc Rada, Galai), Tineree fr htrinefe de Kduard ('.ovali (Ctlina Buzoianu, Piatra Neam), L n fluture pv lamp de P a u l E v e r a c ( I o n l e r e m i a , Timi o a r a ) , Menajera de A l . Sever ( I u l i a n Via, Sibiu), La margine dc paradis de Ovidiu Gennru ( C r i s t i a n P e p i n o , B a c u ) , Fotbal dc M i r c e a R a d u I a c o b a n ( D a n M i c u . Giulcti) ; i lista nu e complet. Din dramaturgia c l a s i c i d i n c e n i n t e r b e l i c , a u f o s t a b o r date : 0 scrisoare pierdut d c I . L . Caragiale ( A n c a O v n n e z , I a i ) . Snziana i Pe pelea ( A n c a O v a n e v . C o n s t a n a ) . Viforul de Delavrancea (fon leremia, 'Timioara), Act (Adrian Taipu, veneian de C a m i l Petrescu l a i ) i a l t e l e .
T

tipuri umane, n acelai timp, reale i s i m b o l i c e . T o t c u o pies a l u i D . R. Po p e s c u , Balconul, a izbutit i A l . C o l p a c c i , l a O r a d e a , s o f e r e p u b l i c u l u i unul dintre cele mai bune spectacole ale s t a g i u n i i , o patetic nfruntare de idei i o conving toare a f i r m a r e a credinei generaiei tinere n idealul comunist. Caracteristice pentru p r o f i l u l c a l i t a t i v a l s t a g i u n i i a u f o s t i s p e c tacolele caragialeenc Npasta, semnat de Alexa Visarion (claritatea v i z i u n i i , fermita tea compoziiei, unitatea interpretrii acto riceti, ntr-un c u v n t , o excelent reevalu are a u n u i t e x t clasic de obicei nedreptit), i O scrisoare pierdut, montat dc Anca Ovanez, pe temeiul u n u i sensibil echilibru n t r e t r a d i i e i m o d e r n i t a t e ; d a c e l e m e n t e l e d e p e r m a n e n ce v i n , f i r e s c , d i n m o n trile a n t e r i o a r e filtrate, bineneles, p r i n sensibilitatea i n e l e g e r e a actualilor inter prei snt uor depistabile n respectul fa d e t e x t , n v i r u l e n a c r i t i c i i s o c i a l e , n perfecta a r t i c u l a r e a relaiilor scenice, ele m e n t e l e n o i , notele personale d i s t r i b u i t e de A n c a O v a n e z i a f l e x p r e s i a n automati z a r e a n u n u m a i a m i c r i l o r , d a r i a g n d i r i i personajelor, n accentele tari pe gro tescul existenei, n u a l caracterelor, porti prin c a r e r e g i z o a r e a se s t r e c o a r a b i l spre generalizarea procesului alienrii ntr-o so c i e t a t e m a l f o r m a t , . . f r m o r a l i f r p r i n ipuri". Tot Anca Ovanez stric, ns, la Con stana, feeria l u i Vasile A l e c s a n d r i Sn ziana i Pepelea, transformnd spectacolul ntr-o parad baroc fr haz, din care textul bardului, nbuit, rzbate greu, cu aproape toate nuanele estompate sau ne cate ntr-o s c e n o g r a f i e e x a g e r a t d i l a t a t . F r h a r a l u c r a t i G e o r g e R a d a p i e s a Acum i n cele din urm de T h e o d o r Mnescu, t e x t de real interes n actualitate, p r o p u n n d o meditaie lucid a s u p r a i d e i i de justiie, conf r u n t n d d o u g e n e r a i i : cea v r s l n i c t r e cut p r i n f o c u l revoluiei i cea tnr c a r e i p r o p u n e , a z i , s-o j u d e c e p e cea d i n t i , p e n t r u a nelege dac aceasta a fcut c e e a ce t r e b u i a s f a c . D e z b a t e r e a p r o p u s d e T h . M n e s c u e p a s i o n a n t i dramatic n substana e i , d a r spectacolul s e m n a t de George Rada n u a r e u i t s-o s l u j e a s c pe msur, fiind dezlnat, fr stil, fr o idee c o o r d o n a t o a r e , desfurat ntr-un decor ncinspirat. Din Macbeth-vl zorul i a continu categoria spectacolelor ne-a n Manea, limita, a sparge cu n piese care o ale regi acerb unei exi

2. A b o r d a r e a c u r a j o a s a d r a m a t u r g i e i u n i v e r s a l e , d i n c a r e s-au a l e s f i e p i e s e c l a s i c e celebre, ca, de pild, Macbelh de Shakcspeare ( A u r e l i u M a n e a , la Ploieti), fie piese din zone l i t e r a r e n e f r e c v e n t a t e de n o i , ca, d e p i l d . Amurgul unui cocor de . f i i n j i K i n o s b i t a ( A l . T o c i l e s c u , l a P i t e t i ) , Ivona, prin cipesa Burgundiei de Witold Gombrowicz (Brandy Barasch. l a I a i ) , Sizwe Bansi a murit dc A t b o l F u g g a r d (Alexa V i s a r i o n , la Teatrul Noltam"). D a r listele ne d u c d o a r spre o viziune c a n t i t a t i v , c e e a ce e s t e , d e s i g u r , i n s u f i c i e n t . Nu n e st n p u t i n , n a c e s t s p a i u , s facem analize dc spectacole ; ncercm d o a r a l u a p u l s u l s t a g i u n i i , acel p u l s specific pe c a r e 1-n i m p r i m a t r e g i a l n r . D e a c e e a , n e m u l u m i m c u cteva a p r e c i e r i s u m a r e . Un spectacol remarcabil a realizat, de pild, D a n M i c u , la T g . Mure, cu piesa l u i D . R . P o p e s c u , Piticul din grdina de var. E l a r e u i t s d e a o a d e v r a t m r e i e f a p t e i eroice a comunistei Mria Boitor, p r i n j u d i c i o a s a s t r u c t u r a r e a a t i t u d i n i l o r i g e s t u r i l o r obinuite, prin autenticitatea relaiilor de v i a , p r i n lefuirea u n o r c a r a c t e r e , a u n o r

repertoriului

universal, lui Aureliu s al pun cu de

reinut lumin

atenia

urmrit tragic i

lupt

circumscriind titular limitele

dac spectacolul nu line, calenda ristic, de stagiunea ce o discutm, prin ecoul lui, prelungit i nc proaspt, el se infuzeaz (ca i Npasta lui Visarion. la care de asemenea ne referim) n culoarea i timbrul dc ansamblu al acestei stagiuni.
1

Chiar

destinul disperate stenei Umilelor Un

personajului

ncercri

cunoaterii. obinuite ale

C o r e s p o n d e n t u l scenic M a n e a , e spargerea Rezultatul ? n care oexcesiv, percepiei.

a l acestei i d e i , spectacol

p r o p u s de vizualizat

www.cimec.ro

cui vizual e aproape insuportabil ; efectul de b l i t z a t o m i c p r o p u s d e r e g i z o r , dei a r e o a n u m e f a s c i n a i e i p o a r t a ncrctura dra m a t i c a t e x t u l u i , se p i e r d e p r i n r e p e t a r e , se d e v a l o r i z e a z p r i n e x c e s . D a r , t r e b u i e s-i recunoatem l u i M a n e a dincolo dc d i f i cultatea receptrii spectacolului viziunea ndrznea, original, capacitatea armoniz rii tuturor elementelor spectacolului ntr-o c o n c e p i e i n t e g r a t o a r e , c r e d i n a sa n e s t r m u t a t n c e e a ce-i p r o p u n e , c l a r i t a t e a i s u gestivitatea m e t a f o r e i scenice o f e r i t e specta t o r u l u i spre meditaie. U n spectacol a crui noutate e dat, m a i nti, de prezena, p e n t r u p r i m a dat la n o i , a unei piese j a p o n e z e a fost, n stagiunea n c h e i a t , Amurgul unui cocor de Junji Kinos h i t a . Delicateea t e x t u l u i , p u r i t a t e a i m a g i n i i , j o c u l a c t o r i l o r care a u r e c u r s la u n e l e elemente de sugestie, att ct e r a necesar pentru a f i n acord cu textul i pen tru a genera o atmosfer caracteristic, toate a u c o n t r i b u i t la realizarea u n u i specta col f r u m o s , d i n care rzbate o poezie ori ental cuceritoare. Regizorul A l . Tocilescu s-a d o v e d i t u n o m le g u s t , e c h i l i b r a t i sensibil. A m f i nedrepi dac n u a m a m i n t i , m c a r n treact, spectacolele b u n e c u piese d i n r e p e r t o r i u l u n i v e r s a l , realizate de I u l i a n Via (Slug la doi stpini. de Goldoni, la Tea trul Tineretului, Piatra Neam), Alexa Visa r i o n (Barbarii de M a x i m Gorki, la Teatrul . . N o t t a r a " ) , N i c o l e t a T o i a (Cstorie prin con curs de Goldoni, la Sibiu), B r a n d y Barasch (nsemnrile unui nebun d c Gogol, l a Iai), d u p c u m a m f i nedrepi dac a m trece c u vederea nempliniri c a Musafirul care n-a sunat la u, s e m n a t , l a T e a t r u l d e C o m e die, de Nicoleta T o i a , spectacol m i c , uznd d e c o m i c r i i i e f t i n e , p e u n t e x t p r f u i t i s u b i r e l , s a u Burghezul gentilom, montat la I a i , d e V i r g i l T n a s e , ntr-o v i z i u n e decla rat personal, d a r inconsecvent i uor confuz. Eecurile incomparabil asta tinerii spre s tinerilor regizori au fost, ns, i c

CONSTANTIN PARASCHIVESCU

Stagiunea
i

dezbaterile
i

N u ntotdeauna judecata bilanicr asupra u n e i p e r i o a d e d e a c t i v i t a t e e i e d i f i c a t o a r e . E a e u t i l , p e n t r u c n e ofer d a t e precise i n e n d o i e l n i c e , e u n i n s t r u m e n t d e l u c r u , p e n t r u c n e nfieaz o o g l i n d clar a f a p t e l o r i n e o f e r p o s i b i l i t a t e a d e a s t a bili relaii c o r e s p u n z t o a r e . Dar particulari tatea D a r t i m b r u l discret a l u n u i lan d e f a p t e ? D a r ceea ce c, n c , nesesizat de s t a t i s t i c i ? S t a g i u n e a c a r e s-a n c h e i a t pre zint, iat, o d u b l p a r t i c u l a r i t a t e , care n u poate f i consemnat n nici u n tabel de date stricte. M a i n t i : a p r i l e j u i t o larg mobilizare a colectivelor artistice din toat ara la dezbaterea unor probleme profesionale spe cifice, ntr-un c a d r u d e inut tiinific, c u participarea unor oameni de cultur d i n C a p i t a l i d i n a l t e o r a e . A c e s t e i n i i a t i v e , mai multe i m a i s p o r n i c e dect altdat, ou marcat u n element principal n suita manifestrilor organizate n nlmpinarea Congresului educaiei p o l i t i c e i a l c u l t u r i i socialiste. Pe teme diferite, comunicri i colocvii de specialitate s-au d e s f u r a t la Cluj-Napoca, Craiova, Timioara, Bacu, Con stana, Botoani, Brlad. S n u nesocotim aceste c l i p e , e l e n u ofer ctiguri imediate i s p e c t a c u l o a s e , uneori n u prilejuiesc, n i c i avansarea u n o r contribuii i n e d i t e la e l u c i darea unor t e r m e n i i c h e s t i u n i teoretice ; d a r p r i l e j u i e s c , f r d o a r i p o a t e , o d a t c u u n l a r g s c h i m b d e p r e r i , c u n o a t e r e a i s t a b i l i r e a u n o r r a p o r t u r i de reciprocitate ntre t e o r e t i c i e n i i p r a c t i c i e n i , c o n f r u n t a r e a unui mod de gndire cu altul, a u n u i m o d d e experien c u a l t u l , elucidarea u n o r contro verse, stimularea unor iniiative. Analiza minuioas efectuat la Cluj-Napoca asupra unui s p e c t a c o l c u O noapte furtunoas de I . L . Caragiale a v a l o r a t ct o apreciere d e e x a m e n . N i c i o cronic, n i c i o consemnnre

m a i puine fr arat se

dect dispui i

izbnzile. faptului s

se d a t o r e t e , regizori repertoriul pentru au cultural

ndoial,

circule ateni tiu

ntr-o a r i e opteze

ntins,

se a p l e a c romnesc,

universal texte s

de larg abordeze, o n solid cu care

deschidere cum am iar, peste n pregtire dezbaterile

umanist, vzut, toate

curajul literare

zone acestea,

nedefriate,

dovedesc evideniat la fost Brlad, v i i i i s n t

teoretic, Colocviul teoretice Iat nu neri,

fapt de au

pregnan

substaniale. sigur ne c n u trecut le-am sub spre

temeiuri pe s toate

descifrat numai semnul

care

ndreptesc

punem

stagiunea

dominant

a l activitii

regizorilort i

d a r i s p r i v i m

foarte ncreztori

stagiunile viitoare.

www.cimec.ro

n-ar f i a v u t e f e c t u l a c e s t a a t t <lo c a t e g o r i c si d c e l o c v e n t , c a r e : i d u s l a r e v i z u i r e a s u b staniala a s p e c t a c o l u l u i . P r e m i u l a c o r d a t la B a c u u n u i s p e c t a c o l ea a c e l a s e m n a t d e u n c o l e c t i v a l T e a t r u l u i C i u l e t i c u Caractere dc A l . M o n c i u - S i i d i n s c l i i a f o s t s e m n u l c a r e l-a impus i l-a i n t e g r a t n c i r c u i t u l f i r e s c a l f a p t e l o r t e a t r a l e . Cea m a i i n t e r e s a n t ntiln i r e se p a r c c a o r g a n i z a t - o B i r l a d u l , cu Colocviul t i n e r i l o r r e g i z o r i . Ce s-a d i s c u t a t , ce s-a n v a t , n u p o a t e s n c a p i n n i c i u n b i l a n , d a r n u c r e d c p a r t i c i p a r e a nume roas i a n i m a t a t i n e r i l o r a r t i t i d i n t o a t e c o l u r i l e r i i n-a s t i m u l a t i n-a p r o v o c a t , ntr-o m s u r s a u a l i a , r v n a f i e c r u i a , a m biia dc a ndrzni i d e a d o b i n d i , i n perspectiv, u n v e r i t a b i l c e r t i f i c a t de perso n a l i t a t e . T e a t r o l o g i a s-a m b o g i t e u c i t e v a aciuni concrete, d i n care v a putea s-i extrag a r g u m e n t e d e l u c r u , i a r o a m e n i i de t e a t r u s-au s i m i t m a i p u i n i z o l a i i m a i puin limitai la ndatoririle curente. ( D i n p c a t e , t e a t r o l o g i a s-a a r t a t m a i p a l i d n sintetizarea fenomenului t e a t r a l ; p u i n e i nensemnate volume au fost publicate in acest r s t i m p . ) n ni doilea rnd : a p r i l e j u i t o cretere categoric ( u n e o r i spectaculoas) a interesului public pentru teatru. Fenomenul e ct se poate d e r e a l . Se r e m a r c , p r e t u t i n d e n i , o cretere c o n s i d e r a b i l a afluenei spectatori l o r la reprezentaiile t e a t r a l e , exist u n p u blic a v i d d e c u l t u r care frecventeaz d i n ce n ce m a i s t a t o r n i c s l i l e d e t e a t r u i produciile de o a n u m i t complexitate. T e a t r u l i-n o n o r a t n d a t o r i r i l e l a un ni vel mediu i, in general, contradictoriu. In d r a m a t u r g i a original, nici o surpriz. M u l t e n u m e n o i ; reuite ns, d u p prerea m e a , n u m a i lucrri a l e u n o r consacrai Mihnea theorghiu, Aurel Baranga, Dumitru Radu Popescu, Dumitru Solomon. Dou prezene clasice r e m a r c a b i l e : Ultima or d e M i l i n i i Sebastian In T e a t r u l Nottara" (regia : V n leriu Moisescu) i Decebal dc Mihai E m i nescu la T e a t r u l M i h a i E m i n e s c u " d i n B o t o a n i ( r e g i a : I o n O l t e a n u ) , d a r i e x p e r i e n e neconcludente cu M i h a i l Sorbul, I o n Luca Caragiale, A l . D a v i l a . D i n d r a m a t u r g i a str in, cel puin trei evenimente : desenul de n a l t m i e s t r i e t r a g i c d i n Lungul drum al zilei ctre noapte dc Eugen O'Ncill la Tea t r u l B u l a n d r a " (regia : L i v i u C i u l e i ) , triste ea l i r i c d i n T r e i surori de Cehov l a Tea t r u l de Comedie (regia : L u c i a n Giurchescu), f a n t e z i a c o m i c d e z l n u i t d i n Slug la doi st/uni de Goldoni l a P i a t r a N e a m (regia : I u l i a n Via). N u snt d e n e g l i j a t n i c i izbnzile pariale atmosfera de realism psiho l o g i c n Ferma, viziunea de t a b l o u epic n Cstoria (regia : Sanda Mnu), robuste ea m e d i u l u i c r e a t n Puterea ntunericului la Brlad ( r e g i a : M u a t a M u c e n i c ) , unele accente dc austeritate dramatic n Martin Luthcr la Satu M a r e (regia : M i r c c a M a r i n ) , d e l i c a t e e a c e l o r apte poveti de Andersen ( r e g i a : A n d r e i B r d e a n u ) i r i s i p a d c i m a

g i n a i e d i n Cstorie prin concurs dc Gol doni la S i b i u (regia : N i c o l e t a Toia). Dar Galileo Caldei n-a avut ecou, IMchard al lll-lea se p a r c c n u i-a g s i t tipand, Hofii a u a v u t , la Cluj-Napoca, o soart a n o n i m , i a r Macbcth, p e scena T e a t r u l u i M u n i c i p a l d i n Ploieti, a fost o experien u n i lateral. S s p u n e m c, d i n respect pentru public, ar trebui vizate, cu asemenea t e x t e m a r i , c e l p u i n aa-zise l e c t u r i s c e n i c e c o recte ? A r f i u m i l i t o r , d a r a r f i d r e p t , ct vreme experienele" n u ne ofer certitu d i n e a u n e i r e a l e t r a n s f i g u r r i d e i d e i i d e viziuni i a f i r m a r e a solid a unor perso naliti.

MARIUS ROBESCU

Problema stilului

Ca o b s e r v a t o r a l f e n o m e n u l u i teatral, p o t spune despre stagiunea n curs de epuizare c a f o s t u n a o b i n u i t . A c e s t f a p t n u e s t e , n e a p r a t , d e n a t u r s n e m u l u m e a s c . C a n t o a t e a r t e l e , i n t e a t r u , c a p o d o p e r a , specta colul excepional, se i v e t e ntr-un relief p l a n , c u c o n d i i a c a a c e s t a s f i e d e s t u l d e stabil. Cronicarul poate avea p r i l e j u l , de m a i m u l t e o r i , c h i a r , s a n a l i z e z e s p e c t a c o l e d e o s e b i t e , creaii d e referin. D a r e l t r e b u i e s f i e p r e g t i t o r i c n d s d i s c u t e r e e a u a d e reprezentaii care c o m p u n viaa teatral, l a u n m o m e n t d a t , fiecare cu meritele e i . E v i dent, p r i m u l t i p -de a n a l i z i - a r f a c e m a i m a r e plcere. C u att m a i m u l t c u ct c e l de-al doilea p r e z i n t , m a i ales aplicat la a n u l 1 9 7 5 7 6 , dificulti n plus. Dificult ile provin d i n ceea ce a n u m i pe scurt o estompare a stilurilor. N u cu m u l t t i m p n u r m , acestea e r a u m a i f e r m , mai limpede marcate. S lum, de pild, Teatrul Bulandra" : lucrau aici m a i m u l t r e g i z o r i , c u p e r s o n a l i t i d e o s e b i t e , se n e lege, puse, ns, admirabil, n rezonan. Exista o emulaie, u n stil a l v a l o r i i , ajutat
;

www.cimec.ro

considerabil i dc omogenitatea trupei. Aproape f i e c a r e r e a l i z a r e r e p r e z e n t a u n e v e n i m e n t . A s t z i , a c e s t s t i l a b i a d a c s-a m a i putut recunoate i n Lungul drum al zilei ctre noapte. Ferma s a u Militarul fanfaron snt, n i m i c de zis. spectacole m e r i t u o a s e , d a r care n u concureaz la u n sens c o m u n , nu confer o f i z i o n o m i e personal t e a t r u l u i . Asemntor stau l u c r u r i l e i l a N a i o n a l . U n a n u m i t eclectism s u p e r i o r , necesar, deri vat din multiplele ndatoriri ee-i r e v i n , a c a r a c t e r i z a t t o t d e a u n a aceast scen. Ins p r o duciile sale a u pstrat m e r e u calitatea lu c r u l u i bine fcut, ireproabil r o t u n j i t profe s i o n a l . A c u m . s t i l u l N a i o n a l u l u i s-a b i f u r c a t , aa-zicnd : pe de o p a r t e , m o n t r i fastuoase, n sala m a r e , pe de alta, m i c i spectacole e x p e r i m e n t a l e , n sala mic. P r i m e l e impre sioneaz, m a i degrab, p r i n proporii, cele lalte d a u , i r e m e d i a b i l , i m p r e s i a de superficia litate... N u tiu cum se f a c e , dar, dintre piesele o r i g i n a l e , a i c i se j o a c , p a r c , cele m a i slabe. Afie c u n u m e l e l u i T e o d o r M a z i l i i sau J). R . P o p e s c u , acest teatru nu a de D u m i t r u Solot i p r i t . 0 p i e s c a Platou roon a avut premiera absolut la Brlad. Nu e r a m a i f i r e s c s v a d pentru prima oar l u m i n a rampei l a N a i o n a l , f i e i i n sala mic, poate, chiar, n l o c u l plicticoasei ncercri didactice intitulat Cazul Enchescu ? D e a l t f e l , teatrele d i n ar m i par m a i n d r z n e e , n u n u m a i l a c a p i t o l u l dra maturgiei originale. Dispreuind greutile piesei, care mai c-i ntreceau puterile, S a t u M a r e a m o n t a t Martin Luthcr i Thomas Miinzer. L a I a i . s-a j u c a t g e n i a l u l t e x t al lui Gombrovicz, Ivona, principesa Burgundiei. Ce p o a t e f i m a i m i c t o r d e c t s vezi formaii de camer, restrnse. executnd n u c a p r i c i i , n u sonate, c u m le-ar s t a bine, ci s i m f o n i i ? N u m a i vorbesc de Tea trul din Piatra Neam, care, singurul n aceast s t a g i u n e , a d o v e d i t s t i l . U n s t i l b a z a t p e e n t u z i a s m , f a n t e z i e , t i n e r e e . Slug la doi stpni a fost, p e n t r u mine, o curat nentare, sugerndu-mi nsi obria p u r a teatrului. Dintre spectacolele vzute mi-au mai p l c u t Barbarii, la Nottara", Trei su rori, la T e a t r u l de Comedie, Macbeth. la Ploieti. D i n pcate, e n u m e r a r e a nu e com plet. N e s u f e r i t u l obicei d e a amina p r e miere importante pn spre sfiritul sta g i u n i i persist. Dar, s m ntorc la chestiunea stilului, c a r e , pare-se, m obsedeaz. Bineneles, eu nu dau aici cuvntului o accepiune pre tenioas. Stil nseamn. n teatru, trup, r e g i z o r i o s u m d e c r e d i n e a r t i s t i c e c o mune celor dou elemente. Personal, cred c t e a t r e l e b u c u r e t e n e t r e c p r i n t r - o c r i z a s t i l u l u i , d i n p r i c i n a u n e i m o m e n t a n e , trec toare desincronizri. U n nou v a l " de regi zori, precum Alexa Visarion, Dan Micu i alii p r e i a u t r u p e c u care nc n u a u a j u n s la o comunicare deplin sau, dac vrei, trupe celebre i v d modificate, dc ctre dirijori noi, viziunea despre teatru, modul

de l u c r u , pn i a c e l e s t e r e o t i p i i att de eficace, care exist in orice munc. Vom cunoate r e z u l t a t u l m a i trziu. Probabil c e l v a f i b u n . N u a s c u n d , n ce m p r i v e t e , c . ntr-o e v e n t u a l d i s p u t p e a c e a s t t e m . m a f l u de p a r t e a r e g i z o r u l u i . Cci e l este. n ultim instan, creatorul. U n spectacol m a r e . m e m o r a b i l , d e p i n d e , dac-mi este p e r mis s m exprim a s t f e l , i d e u n acci d e n t d e n a t e r e . O m u l c a r e l r e a l i z e a z g i n dete s o c i a l u l n t e r m e n i d e estetic t e a t r a l , iar o asemenea dotare este. s concedem, destul de rar.

MIRA IOSIF

Opiunea repertorial i creajia scenic

O trstur relevant a a n u l u i teatral n c h e i a t m i se p a r e a f i d a t d e c l i m a t u l d e l u c r u efervescent, de d i n a m i s m u l organizato r i c , de e m u l a i a competitiv l a scar naio n a l , v i z n d lrgirea s f e r e i de a c i u n e a sce n e l o r d i n c o l o de spectacol. M a i p u i n C a p i t a l a i n p r i m u l r n d t e a t r e l e d i n a r , m a i p u i n N a i o n a l e l e i m a i a l e s s c e n e l e i c o l e c t i v e l e m i c i i m i j l o c i i , s-au i m p u s a t e n i e i p u b l i c u l u i i h u n i i teatrale, stimulnd dezbateri, organizLnd colocvii, propunnd simpozioane. Une le a c i u n i a u d e p i t c i r c u m s t a n a , artundu-se e f i c i e n t e i r e a l m e n t e i m p o r t a n t e p e n t r u d e z v o l t a r e a p r a c t i c i i i t e o r i e i t e a t r u l u i romnesc c o n t e m p o r a n . A a m i n t i Gala r e c i t a l u r i l o r de la B a c u , nsoit d e C o l o c v i u l c r i t i c i l o r d r a m a t i c i (ediia a t r e i a ) , C o l o c v i u l t i n e r i l o r r e g i z o r i de l a B r l a d , Zilele E m i n e s c u de la Botoani, u r m a t e de u n s i m p o z i o n pe tema criticii, dezbaterea de l a Cluj-Napoca n j u r u l a r t e i i n t e r p r e t a t i v e i c e a d e l a C o n s t a n a

10

www.cimec.ro

p r i v i n d c o n c e p t u l dc t e a t r u e s t i v a l ctc. A u f o s t si u n e l e m a n i f e s t r i nereuite, i n s u f i c i e n t organizate sau oreoar gndite (la Iai, T i m i oara, A r a d ) , d a r , n aceast s t a g i u n e , s u l ) i m p u l s u l c r e a t o r a l C o n g r e s u l u i educaiei po l i t i c e i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e , s-a m o d e l a i u n spirit al dezbaterii, slatundu-se ideoa preioa s a e x t i n d e r i i m u n c i i teatrale dincolo dc reflectoare, a permanentizrii discuiilor n j u r u l t e a t r u l u i , a s c h i m b u l u i de experien la n i v e l naional, P r i n aceasta, stagiunea i-a f i x a t n i t e p r e m i s e d e l u c r u i n i t e c e n t r e permanente de specializare teatral, iniia t i v e c a r e p a r s se e x t i n d f r u c t u o s , a n u l v i i t o r anunndu-ni-se n o i puncte fierbini", propice unor concluzii sintetizatoare : Festi valul comediei l a G a l a i , c e l a l p i e s e i n tr-un act la O r a d e a etc. A m e n i o n a c, alturi de C.C.E.S., A . T . M . a j u c a t u n r o l i m p o r t a n t n s p r i j i n i r e a t u t u r o r acestor m a nifestri, filialele Asociaiei depunnd o munc organizatoric i s t i m u l a t i v remar ca hi l. i s-a din n acest an, ca i n ultimele a stagiuni, teatre mai idei, s-au Bucu Viaa nouti am de de pro mult ne-a al lui a regia text de de Galai (re a la loc cele de

impus ar.

activitatea Iniiativele

dinamic

unor

repertoriale valoroase, i din

interesante, forinulind nscut unei mai

spectacolele atitudini ales la pe excepia pe afiul

politice scenele pieselor piesei

estetice, afara i Capul

reti u l u i . C u femei substaniale oper D. Al. B. a de

Naionalul

hucurelean,

romneti semnat montat piesa (care lui de

g s i t , a a d a r : I a O r a d e a , Balconul, atitudine i la cu civic, fidelitate Pluton, Solomon regia text de Popescu lui o de

exemplar

Colpacci ;

Brlad, n un Lapte dc

fund atepta Nacu oferit I). lui de IC

Dumitru scen),

Constantin

; Teatrul Naional asemeni Tudor Popescu, Excursia Zoe

d i n Cluj-Napoca interesant pasre, scena i n

Victor

Popa ;

bcoan

lansat

Theodor Stanca La

Mnescu, ca margine a din a lui i

profund regia, lui

actualitate Anghel

adnc

dezbatere

butul paradis a fost

Ovidiu regia. o ; Acum Rada)

Genaru, Cristian nou i o in

Pepino ; la urm avut i dc Aurel i a la

montat

pies cele

Theodor

Mnescu, gia, Capului Craiova chim Popa ; a din n fost jean a Gh. dc

montare Oheorghiu ngeri n la de

substanial

Mihnea ; Nu unei Marin

(regia, debutat Viaa simultan

Mircea sintem la femei

Corniteanu

Florica IoaLctiiei Barangn clu scena ; pus Am de ct

Mlureanu)

Paul

s e m n u l afirmrii t i n e r i l o r d i r e c t o r i de scen, acestora r e v e n i n d u - l e , n m a r c p a r t e , m e r i t u l revigorrii unor colective, animrii unor e c h i p e , i m p u l s i o n r i i a c t o r i l o r . Martin Luther i Thomas Miinzer, reconstituirea dramatic a lui Dieter Forte, a fost cu energie i clarviziune montat de Mircea Marin la S a t u M a r e , secia r o m n ; Ivona, principesa Burgundiei, textul antologic al l u i Witold G o m b r o w i c z , a f o s t p r o p u s p u b l i c u l u i ieean Barasch ; Alexa Visarion de ctre B r a n d y a pus n circulaie chiar n dou versi u n i s c e n i c e , l a P l o i e t i i l a N o t t a r a " actul vehement de denunare a apartheid-ului, scris de Athol F u g g a r d : Sizwe Bansi a murit ; Alexandru Tocilcscu a introdus n repertoriu textul japonezului Junji Kinoshita, Amurgul unui cocor, pe scena din a m o n t a i , la O r a d e a Piteti ; S e r g i u S a v i n (secia r o m n ) , n p r e m i e r m o n d i a l , Fintina Trevi scrierea dramatic a i l u s t r u l u i s c u l p t o r a l b a r o c u l u i , B e r n i n i , scriere desco p e r i t n u r m c u u n d e c e n i u ; Biatul de aur, piesa m a i veche a a m e r i c a n u l u i Clifford Odels, a fost nscenat de G h . Rada la Galai; Emil Mndrie, tnr animator de teatru, a propus, la Piatra Neam, prima v e r s i u n e s c e n i c a Dosarului Andersonville, ca i f r u m o a s a pies a l u i V a m p i l o v , Vara trecut la Ciulimsk ; Ion leremia a semnat, la Timioara, cleva spectacole interesante, p r i n t r e c a r e Viforul, reconsiderat cu ndrz neal. A l i t i n e r i d i r e c t o r i d e scen a u a v u t o activitate intens creatoare, chiar dac n u t o t c e e a ce a u n t r e p r i n s a fost. pn la o r a a c e a s t a , n c h e i a t , s a u s-a d o v e d i t una n i m p r e u i t ; d a r , i n d i s c u t a b i l , prezena lor a marcat stagiunea. A u r e l i u M a n e a a lucrat, la T e a t r u l Naional d i n Cluj-Napoca. cteva s p e c t a c o l e , d i s c u t a t e i d i s c u t a b i l e Noaptea furtunoas, A 12-a noapte ; dar Macbeth. r e a l i z a t p e scena d i n Ploieti, este u n a c t d e c u l t u r a l s t a g i u n i i . I u l i a n V i a i-a r e zolvat c o n t r a d i c t o r i u spectacolele puse Ia S i b i u , d a r Slug la doi stpini, pe scena de la Piatra Neam, a cules elogii unanime. Ctlina Buzoianu, dup exemplara trans punere scenic a basmului mitic Tineree fr btrnee de E d u a r d Covali la Piatra Neam, a m u n c i t i n t e n s la piesa E c a t e r i n c i pregtind-o p e n t r u scena O p r o i u , Handicap, T e a t r u l u i B u l a n d r a " ; la f e l , D a n M i c u , la p i e s a Rceala d c M a r i n S o r e s c u , l a acelai teatru. Repetm : mai mult n i teresante geasc noastre valori cepii ne aflm, unor cu de ns, aceste de al n natur i de cu acele spectacole, texte s faa puine montri unei in mbo micrii unor ex de

Ploieti

regia

faa

opiuni

nscenat D. (regia,

Naionalul pe fost Brlad. de c

binevenite, nu,

(regia, de de i

Aurclian) Cristian Oproiu Mucenic

peisajul teatrale ;

repertorial constante, lipsit

Botoani scen

Munteanu)

Handicap ntlnit pe

Ecaterina Muala opiuni att ar, de i

marcante, i-au marile care

spectacol.

alte pe din

repertoriale, pe inedite, a sublinia

Stagiunii referin teatrale. S-au de

interesante scenele montri nturilor 197576

asemeni aceste sem sub

spectacole,

jaloneaz

etapele

micri

s-au s-a

adunat, toate, sub desfurat,

acolada

regizorale

tinere. Dealtfel,

stagiunea

nregistrat, cu o

evident, mare

multe

spectacole la public.

promitor,

succes,

audient

www.cimec.ro

11

scrisoare

pierdut la Iai, din O

de Teatrul stea

Caragiale Naional pe rug la de la alte Harag) de

(regia. Vasilc Siito Teatrul Mihnea

Anca Andrs

Ovanez), (regia, din

Alecsandri" Maghiar

Cheorghc Letiia pe i

C l u j - N a p o c a , Capul Popa) multe scenele ctre noapte de Ferma i, al evident, zilei Ia

Ciheorghiu bucuretean taii Lungul (regia, gia. de trul la dc drum

(regia, valoare

Naionalul reprezen de O'Neill (re surori Tea Valeriu Visarion) dramati T-oloIbscn Mic ; i (regia, numesc, i de

bucuresten" Storey

Liviu

Ciulei)

Sanda Cehov de

Mnu) (regia, i

Bulandra" ; Trei Giurchescu) la or din (regia, Alexa Toledo. George Teatrul

Lucian

.. V a s i l e s c u " . La f e l , i Raa slbatic de Ibsen, unde nu aflm nici un punct de vedere n p r o b l e m a [..minciunii necesare", dez b t u t d e p r i n t e l e t e a t r u l u i m o d e r n . P n i m u l t a t e p t a t u l Richard al IILlea. care co pleete p r i n g r a n d o a r e a m o n t r i i i c i n e t i c prea puin din scenografic, ne comunic fora tragic a t e x t u l u i . Parc a m asista la un f e n o m e n de entropie a gndirii regizo r a l e , o s l b i r e a a c e s t u i n e r v v i t a l i i n dispensabil n b o n n funcionare a o r g a n i s m u lui teatral. E o chestiune care ar merita s f i o d e z b t u t . Un acestei trale, oad tacole pentru leatrul fiaz... teatrul, un n tori i la o de alt punct nevralgic, mi n se viaa constatat a fi o Dup i de au se unor pe hare tenperi spec interes lucru la rare prsit aici con ac de existent puini regizori

C o m e d i e ; Ultima Barbarii Evreica Raa

Moisescu) zarea rescu) regia, Cstoria Richard Horea global, n multe tradiia iile Clody din lui la

(regia, (regia, la

Nottara" ;

stagiuni, activitate

pare

anumit o

Al. Mirodan T.E.S. ; de al Gogol III-lea la

discontinuitate

colective prin

slbatic Sanda Le

intermitent. prin iat, din vin i e de

Sorana

Coroam) (regia. de n

efervescen, dezbateri, Naional Muli regizori

caracterizat vibraie climatul valoare se i au au duc,

Mnu)

interesante,

Shakespeare

Popescu) rnd. bogia aceast n

Naional. creaii

Cluj-Napoca

succese, gsind mari interpretri i

aceste reprezentaii, actoriceti de ilustrative fugar a ; pentru actorie. crea i lui Ion n Con Re: Raa

actori Dificil

primul

lipsete recent

sensibil colii

animator. minunatul la fideli faim... Brila. Tg.

situaia rmas plecat scene

naionale Toma

edificiu Mure : adus

teatral,

Trebuie amintite Bertola. Virgil ;

c h i a r dac piesa

struit

stagiune :

Caragiu

teatrului, Realizri n schimb,

testamentar Dina n Ferma George or Vio'or

valoare, stagnare

care au

acestei

strlucire Sibiu, marcat de la Mare, susi re sta

O'Neill ; Petre Predescu. Lucian, Trei ria surori Seciu, Sanda

Ciheorghiu. Oganu. Toma. Marin

Cocea. I l e a n a Tastaman,

i n c o n s e c v e n t e la anul din la teatral a

la Petroani, p r o b l e m e o r g a n i z a t o r i c e Teatrului anonimat Reia, Bacu n i Brlad, nceput hrnicie i

Vasilica Morarii.

vitalizarea reviriment ieire Turda nut i-au grupat giune. pal din din Iai din i Ia

s t a n t i n . tefan bengiuc. Carmen slbatic n Al. ns, tri siv surori, asupra jelor Valeriu men bastian... al un a zilei spor ateptat ferme, Evreica : Drgan. precum impun de Capul :

l o r d a c h e , n Ultima Constantin. n trengarii. Kitzl, ; Olteanu, Cstoria spuneam, puine artistic. i n Tricy Costcl etc., global,

; Vale-

la Timioara, trezire la B a i a Botoani, munc acest cu din situaie cel entuziast Multe forele, Teatrul sine, do an e

George

Victor Calin, din Draga n Albert

Barbarii n

Leopoldina Toledo

Blnu

Oradea.

colective s-au

Abramovici, C o n s t a n t i n n Gona, Privite, mon expre Trei regizorale de fac etc.

readunat In i

pregtindu-i aceast Ploieti,

grij

viitoarea

Grigore aceste i

Munici dovedind s-au Arad, Neam de cali dei a

Bra-ov,

ncionalele lucru,

Craiova ; egale cu respiraie din normal Constana, din mai de de cel

prea adnc

viziuni Excepie

echilibru, artat Piteti. este,

semnificaie nou, or, timp

scenele Teatrul ns,

Calai, Piatra

originalitate emind cehoviene, Moisescu critic Intr-o ctre mai n destinului

Tineretului

o ipotez i Ultima alt

lucid-grotesc, persona de al Sedrum c am O'Neill, concluzie s alte fi fost a cel proiectat dect cu

exemplul de

concludent pstrare

sensibilitilor

consecven ficativului nndu-i

programatic, ramp spiritul

lansare", de echip,

meni-

proaspt

nscenrilor

tradiionale, liniile bun noapte. mult de cunoaterea

adncind

vehe

c o e c h i p i e r i i se s c h i m b Iat, citeva filul fapt, ceast cepe cum aadar, din anului nu

mereu. mult au schematizate, compus gong, i n pro de nde n pre n fiind celei viei

satirei msur, la

blndului Lungul

evident, al lun

trsturile teatral,

care crui

Mrturisesc montarea lumii, care Dar o

ultim

bate apar i cu

niciodat.

Continu, iulie, estivale,

creatorilor de

spectacolului, la Bulandra". dezamgit indiferentismul astfel, exemplul de din vesele opere cel dorit. Galileo

capricioas curnd tim

anunuri vor cci, nu se

adugat quartetului zentaii punerii, rale, la i i

ireproabilei ne-au prin

execuii prin

actoriceti absena

premiere,

spectacole cele viaa etapele ca n

repre pro regizo de dar Brecht,

autumnale ; teatrului S

toii, doar

lecturii Galilei mai Plaut la Windsor de

trerupe deci,

niciodat,

calendaristice perspectiva de viitoarei

privind,

importante gritor ; la

semnificative viitoare artistice. i

repere.

considerm, premise

reverberaia M i c , este Militarul Nevestele

stagiunea s-o n B

'75'76 numim

stagiune

fanfaron

Bulandra". Teatrul

importante

programarea

12

www.cimec.ro

SINTEZE
THEODOR MNESCU

C O N F L I C T U L DRAMATIC l C O N E X I U N E A DRAMATURGIEI C U NOUA SOCIETATE


Cine se ocup de teoria i practica dramaturgiei se preocup, de problematica contradiciei. Raport care este, de fapt, acela dintre turgie i social, politic i etic, acestea din urm luate n considerare, ca posibile surse de inspiraie", albii" sau determinri ah: dramaturgiei ca realiti cu care dramaturgia se afl n conexiune. implicit. drama aici, ori

Subliniind [aptul c i socialismului ii snt proprii contradiciile, secretarul general al partidului a adus, implicit, un imens serviciu drama turgiei, pentru c nodul cardinal al teoriei i practicii dramaturgiei este problematica conflictului dramatic iar aceasta se afl n cea mai strns relaie cu aceea a contradiciilor. Din pcate, studiul contradiciilor proprii cu numele lor adevrat (i, odat cu aceasta, abia la nceput, iar studiul raporturilor dintre aceea a dramaturgiei) respectiv a conflictului inexistent. socialismului, denumirea luarea lor n stpnire") problematica contradiciilor dramatic, este, practic, ca lor este i i

Studiul problematicii contradiciilor este nu numai la ncepui, dar, uneori, se afl pe ci marginale, dac nu chiar eronate. Este adevrat c s-au ntreprins eforturi pentru a se clarifica unele aspecte ale contradiciilor reziduale i ale celor nereziduale, ca i ale raporturilor dintre aceste dou tipuri de contradicii, problem important, pentru c este important s descoperim dac vechiul aparine doar fenomenelor pe care Marx le-ar reuni sub formula amprenta capitalismului asupra socialismului" sau dac exist de acum un vechi" nerezidual, n lumina scopului edificrii socialismului multilateral dezvoltat i a comunismului, scop i el care au, nu pot s nu aib, i o latur critic la adresa a ceea ce este socialismul pn acum. Totodat, nu e mai puin adevrat c se manifest o grav sfiiciune n clarificarea naturii contradiciilor proprii socialismului, n sensul dac lupta dintre nou i vechi este o lupt obiectiv, existenial, ontic i care deter min lupta dintre nou i vechi n contiine i ntre acestea sau. dimpotriv, jie rezum la aceasta din urm. Dup cum, uneori, faptul c i socialismului ii snt j>roprii contradiciile este prezentat ca o infirmitate a socialismului (sub formulri de genul : nici socialismul nu e scutit de contradicii"), ca i cum lupta obiectiv, ontic dintre nou i vechi, contradiciile n-ar mai fi. n socialism, motorul i)rogresului social, ca i cum ceea ce este sau ar fi pozitiv n socialism este sau ar fi absena (posibil ? !) a contradiciilor, ceea ce amintete de etapa istoric revolut pe care, pe bun dreptoi?. Ernsl Fischer o incrimina ca etap a perfectei snti decretate" (Necesi tatea artei). diciilor Sarcina docil nsemnrilor n msura n ile fal nu care ac-stea este studiul determin }>roblcmalicii (sau nu) contra problematica

www.cimec.ro

conflictului dramatic, circumscrieri', cu atit mai necesar dc precizat cu ct, pe parcursul acestor nsemnri, n u v a f i l u a t n c o n s i d e r a r e n i c i drama mai exact spus. n u v a f i l u a t i n c o n s i d e r a r e c e e a ce t u r g i a ca a r t sau, este a r t i n d r a m a t u r g i e . Urmeaz, aadar, a fi luat in considerare exclusiv problematica conflictului dramatic, n msura in care acesta este determinat dc aciunea contradiciilor aflate in afara" dramaturgiei sau. altfel spus, in msura in care. conflictul dramatic se constituie ca atare, ca sine nsui, pentru c reflect contradiciile real-obiective. Dc unde decurge i prezumia confuzie intre categoriile estetice i c nu mi se va reproa o inexistent ca tegor i de is tor iei.

Afirmarea r o l u l u i conductor al regiei ^* n viata teatral romneasc, directionnt spre r e t e a t r a l i z a r e a " t e a t r u l u i , d i n c a r e a c e s t a a a v u t d e c t i g a t , i-a a v u t izvorul, p r i n t r e a l t e l e , l a o c e r c e t a r e m a i a t e n t , i n d e m i s i a vremelnic a d r a m a t u r g i e i ca gen s p e c i f i c ; d r a m a t u r g i a n c e a r c s se r e v i t a l i z e zo n e o r p o r n d u - i i n f l u e n t e l e a l t o r a r t e , g e n u r i i s p e c i i , c a i a l e p u b l i c i s t i c i i , d o c u m e n t u l u i , p a m f l e t u l u i , r e p o r t a j u l u i , a n c h e t e i s o c i a l e ; se e m i t e i t e z a p o t r i v i t c r e i a s i n t e m m a r t o r i i unei translaii de la piesa-literatur" la piesa-spectacol" ; dar aceste influene i i prin ele nsele, aceast translaie, u t i l e pot j u c a u n r o l p n la capt p o z i t i v n u m a i cu condiia de a f i asimilate esenei spe c i f i c e d r a m e i i n u a p l i c a t e ; o p a r t e a d r a m a t u r g i e i sufer d e o m a l a d i e cronic, * a c r e i n a t u r c o n s t n f a p t u l c nici n u se afl pe u n d r u m b u n n cutarea domeniu l u i p r o p r i u , n i c i nu-1 p r e a c a u t p e acesta i, c a u r m a r e , rtcete n z o n e c a r e n u - i tint d e s t i n a t e . N u p o t s n u g n d e s c c a trecut, ntr-adevr, foarte m u l t vreme de c n d A r i s t o t e l s c r i a c . . . d e s f t a r e a p e c a r e t r e b u i e s-o c e r e m u n e i t r a g e d i i n u p o a t e f i . . . o r i c e f e l d e d e s f t a r e , c i n u m a i cea c a r e - i e proprie..." (Poetica, 1453, b, 911). Dac v o r b i m despre teatrul n ambiana cruia cuvntul c m i j l o c u l p r i n c i p a l de e x presie, t r e b u i e s a r t m c i a c e s t a nu e singura form de teatru p o s i b i l , c e i a c e s t a o categorie istoric, a f i r m a t cu precdere n antichitatea elin i n pe r i o a d a m o d e r n , iniiat de Renatere, ceea ce n e d u c e g m d u l c t r e u n p o s i b i l f l u x i reflux al ponderii euvntului n arsenalul mijloacelor de expresie ale t e a t r u l u i ; i n v i t , d e c i , c i t i t o r u l s t i n s e a m a d e a c e s t l u c r u , n t r u c t o b i e c t u l a c e s t o r n s e m n r i este dra maturgia, considernd, deci. i m p o r t a n t e , pen t r u c e l e ce u r m e a z , p e r i o a d e l e d e f l u x a l e ponderii euvntului i omind voit peri oadele c o n t r a r i i , ntruct n i c i u n a n u poate fi absolutizat ca unic timp al teatrului. E s t e a d e v r a t , t o t o d a t , c u n i i adversari a i . . p r i m a t u l u i r e g i e i " i a i r e t e a t r a l i z r i i se ntemeiaz pe nrejudecata potrivit creia i d e o l o g i a s-ar a f l a n u m a i n c u v n t . P e d e o p a r t e , n s , c h i a r d a c c u v n t u l este un * Toate observaiile critice autorul acestor nsemnri. se refer i la

m i j l o c p r i n c i p a l dc expresie, totalitatea m i j l o a c e l o r d e e x p r e s i e a l e t e a t r u l u i n u se r e d u c e n u m a i l a c u v n t ; p e de alt parte, dac ideologia s-ar a f l a n u m a i n cuvnt, toate artele care n u folosesc c u v n t u l a r f i s t r i n e d e i d e o l o g i e , cec c e , p r i n c i p i a l c e l puin, e inadmisibil. Fapt este c d r a m a t u r g i a naional cont c t n i p o r a n s-a s i t u a t J I U r a r e o r i p r i n ceea ce e s t e cunoscut publicului alturi de epoc i n u n e p o c , dei a nsoit-o i o n t o v r e t e c u fidelitate m r t u r i s i t r i tos, ndeprtare care a avantajat veleitile exacerbate ale regiei, sciziunea dintre regie i d r a m a t u r g i e . snt, ns, puini dramaturgi care Nu gndesc c, dac, n loc s scrie tea t r u , ar p r o d u c e o d e , i m n u r i , a r s c u l p t a m o n u m e n t e , p e oare v i r t u i l e i n f p t u i r i l e c o n temporanilor notri le , mcritf, desigur, cu prisosin, drumul spre afirmare le-ar f i mai neted. Ca u n s e m n a l r e s p i n g e r i i t e o r i e i d e i m p o r t a l i p s e i d e c o n f l i c t , s-au p u r t a t n d e ceniul apte, n coloanele p r e s e i , a m p l e i interminabile discuii despre natura conflic tului. S-a pledat pentru : conflicte specta culoase, conflicte majore, conflicte aparent m i n o r e , d a r , n esena l o r , m a j o r e " , c o n f l i c t e . . p u t e r n i c e " ; n-au l i p s i t pledoariile pentru conflictele dintre concepii, d i n t r e mentali ti, sau p e n t r u conflictele imanente conti inei", o r i p e n t r u acelea produse n zonele cunoaterii (cunoaterea a ce ?) ; i Camil P e t r e s c u a f o s t c h e m a t n a j u t o r , dei ..ce lebra fraz" a l u i Camil Petrescu, cel puin n Jocul ielelor, nu este : ct luciditate, a t t a d r a m " , c i c t l u c i d i t a t e , alta exis ten (subl. n.) i d e c i a t t d r a m " , c e e a c e e c u t o t u l a l t c e v a , d a r s-a o m i s c dispu t e l e ,.de i d e i " , s i n g u r e , n u epuizeaz sfera noiunii dc conflict dramatic i n i c i n u se r e d u c l a a c e a s t a . Aa-zisele p i e s e d e i d e i " sau acelea care nfieaz sciziunea unei contiine n u p o t f i l i p s i t e dc s u p o r t u l l o r ..fizic", de c o n f l i c t u l d r a m a t i c real ; ideolo giile, concepiile, m o r a l a , mentalitile, aa, pur i s i m p l u . n afara oamenilor v i i , n afara existenelor acestora i a r a p o r t u r i l o r d i n t r e e x i s t e n e , n - a u c u m s r e a l i z e z e con f l i c t u l d r a m a t i c ; ...orict a r z u g r v i e i (poeii d r a m a t i c i n.n.) s u f e r i n a p e r s o n a l i p a s i u n e a s l b a t i c s a u ruptura interioar nemp-

14

www.cimec.ro

cat a sufletului (subl. n.), s u f l e t u l c u a d e v r a t o m e n e s c e s t e , t o t u i , mai puin micat d e c t p r i n t r - u n p a t o s n c a r e se d e z v o l t , i n obiectiv" (subl. n.) a c e l a i t i m p , i u n coninut ( H e g e l , Estetica, v o i . 2, p . 572) ; d e i , n u e mai puin adevrat i a c e s t a e un suport a l d r a m e l o r d e i d e i " i a l pieselor d e / b a t e r e " c r a p o r t u r i l e d i n t r e p e r s o a n e i i d e i , i d e i l e a l t o r a s a u i d e i l e p r o p r i i , c a p t , c n d i c u m o c a p t , i n f i a r e a r a porturilor dintre persoane : propriile mele i d e i m l a u d , m aprob sau m infirm i m dispreuiesc" ( i N i e t z s c h e , Cltorul i umbra lui, v o i . 2, e d . f r a n c e z ) . In seria dezbaterilor pe marginea con ceptului do conflict dramatic, Iloria Lovinescu a f o r m u l a t , ntr-o i n t e r v e n i e publi cat de r e v i s t a T e a t r u l " , o ntrebare esen ial : e r o i i antichitii i n t r a u n c o n f l i c t c u destinul", e r o u l societilor u l t e r i o a r e intra n c o n f l i c t c u societatea a n t i u m a n n esena ei ; d a r eroul societii socialiste cu cine i n t r n c o n f l i c t ? n l e g t u r c u aceast n t r e b a r e , m l i m i t e z , d e o c a m d a t , s m e n i o nez o f o r m u l a r e apnrinind l u i P o g o d i n : a m t r i t c o n f l i c t e l e d i n t r e n o i " i e i " , a c u m trim c o n f l i c t e l e d i n t r e ai notri". S n s e m n e a c e a s t a c a u d i s p r u t c o n f l i c t e l e social-politice d i n societate ? V o m f i de a c o r d c m e d i t a i i l e c u p r i v i r e l a s o a r t a dramatur giei a l e crei i z v o a r e de inspiraie au f o s t , cele m a i i m p o r t a n t e , c o n f l i c t e l e p o l i t i c e reale c a p t o s e m n i f i c a i e de-a d r e p t u l

vechea societate, f i i n d o societate omeneasc antiuman, era, prin excelen, tragic i d r a m a t i c . L u m e a e r a o i m e n s scen. E s t e n e c e s a r , n s , i i m p e r i o s n e c e s a r , s r e i n e m i c : ...ceea ce se n t m p l (n c u p r i n s u l u n e i piese n.n.) n u a p a r e ca f i i n d d e t e r m i n a t de mprejurrile e x t e r i o a r e , c i ca r e z u l t a t d i n v o i n a i n t e r i o a r i d i n caracter, p r i v i n d semnificaia dramatic nu mai prin raportare la scopurile i l a p a siunile subiective" ( H e g e l , Estetica, v o i . 2, p. 559). Imediat, ns, marele dialectician continu ce-i d r e p t , n u p r e a c l a r : D a r n aceeai msur (subl. n.) individul nu r m n e i z o l a t n i n d e p e n d e n a sa, c i , d a t o rit f e l u l u i m p r e j u r r i l o r n care el face d i n c a r a c t e r u l i s c o p u l su c o n i n u t u l dorinei s a l e , p r e c u m i d a t o r i t n a t u r i i a c e s t u i s c o p i n d i v i d u a l , e l este implicai n lupt contra altora" (subl. n.) (ibidem). Reorganizarea comunist a societii are d r e p t scop reducerea cantitii de n e f e r i c i r e nlturarea principalelor discordii din lume, dintre naiuni i i n d i v i z i , c o n s t i t u i r e a unei societi g u v e r n a t e de r e g u l a : toi pentru unul, unul pentru toi", statornicirea liber tii, echitii i dreptii sociale, redarea omului p r o p r i e i sale esene u m a n e , n f l o r i rea maxim a personalitii umane. Or, problematica fundamental a marii drama turgii prcsocialiste a f o s t aceea a transfe rului de proprietate i a transferului de putere. Ce-i s p u n e s o l u l l u i H e n r i c , r e g e l u i Franei ? Regele m e u i spune : D-mi t r o n u l . i F r a n a " . S i m p l u ! i ce a t e a p t n e v a s t a v a r d i s t u l u i d i n Azilul de noapte? Evi dent, pndete clipa cnd v a d e v e n i p r o p r i e tara a z i l u l u i . i care e centrul de greu tate" n Regele Lear sau n Livada cu viini ? A c e l a i , t r a n s f e r u l d e p r o p r i e t a t e i de p u t e r e . Care snt, ns, n dramaturgia s o c i e t i i s o c i a l i s t e c o n s t i t u i t e , n a t u r a i p o n d e r e a t r a g i c u l u i i d r a m a t i c u l u i ? S-a modi ficat coninutul social-obiectiv al acestor categorii estetice, p n la a n u l a r e ? i, odat cu r e s p i n g e r e a , p e d e p l i n n d r e p t i t , a t e oriei obligativitii ascuirii l u p t e i de clas p e m s u r a n a i n t r i i s p r e s o c i a l i s m i c o m u n i s m , s f i d i s p r u t " i n c r c t u r a t e a t r a l a realitii ? N u m a i conflictele dintre noi" i e i " s n t p r o d u c t o a r e d e d r a m e i t r a g e d i i ? I a r c o n f l i c t e l e d i n t r e ai n o t r i " n u p r o d u c d r a m e sau t r a g e d i i , n i c i n u a u d r e p t i z v o r " d r a m e r e a l e ? M a i este lumea un i m e n s t e a t r u ? M a i este o m u l actorul pro p r i u l u i su r o l ? Dac are i tru alta, lor i racter care-i este adevrat ei c fiecare de art i

tulburtoare.
Dac cipalele mentat*' cialismului numi pentru micarea treg ale goniste ; ar fi s dc numesc ctcva la n n i i n dintre au victoria economie, clase prin ali so a anta surse n luptele putere, ideilor inspiraie pn i care

dramaturgia politic de pentru cu a dc i

societatea

nsi, divizat clas, progres artelor drame, lor de

luptele

politice, mpotriva lor cu n n crize rz omu puterea mai n uma ale fie destinele

progresului indivizilor,

social,

rsfrngerile antagoniste, binelui

contradiciile lor

cortegiul cu

tragedii, ncevitat :

existenei, nfrngerile nsoitoarele ntre om, nociv toate omului s spre acionau libertii, Dar le-au nu ce de a celor se de fi mai c i v i l e i ctre i de firesc

i v i c t o r i i l e

rului, boaiele lui de

state, exploatarea sociale, i a banului, procesul propria sa desprins luminate ca i au c

dramele

eresend presus n ; strinrii fierbinte umanitii crei ele care

alienrii, esen i mini i n

nzuina

descifrarea i

adevrului

mprejurri

social-istorice, demnitii presupus Mai al a

tendin direcia de de bine este n

acioneaz

asigurrii omului. pe scen

umanizrii sursele

propriul formei, un nu e

domeniu

investigaie, coninutului creator o art au arte, i un pen sau surse ca genuri (i nici

importan

determin gen sau

particularitile subiectului pentru de acestea de altul, c a

inspiraie ? Este neles tice era a

dramelor reale,

opiunea

corespuns

dramele

talc-quale. i

precis,

ponderea era

independent pentru nclin

specificul

coninutului trecut

real-obiectiv

categoriilor aciunii a

inspiraiei, obiectiv, nu forme ;

tragicului

dramaticului celei

independent epoci i

cvasiuniversal ; sfera suprapus

acestora

fetiiza

absolutiza

aproape

umanitii ;

deosebirile

dintre

societi

www.cimec.ro

15

deosebirile dintre arie), dar nici nu le i g n o r ; ca u r m a r e , c r e d c , d a c d o m e n i u l d r a m a t u r g i e i oare a p r e c e d a t sau precede socie rtatea socialist c o n s t i t u i t este c u n o s c u t , actual al dra m n e de descoperit d o m e n i u l m a t u r g i e i , care poate f i acelai s a u deose b i t , m a i m u l t s a u m a i p u i n , t o t a l s a u pa ial, categoric sau n u . de cel a l dramatur giei t r e c u t u l u i presocialist.

s a r u n c e i n l u p t t o t a l i t a t e a . . a r m e l o r " o a r e u n caracter. Bineneles c, dac n e compun r e f e r i m n acest f e l la c o n f l i c t e l e sociale, n u c o n s i d e r m c e l e s e a f l in p i e s e l e d e t e a t r u , a a c u m n i c i p e i s a j u l o b i e c t i v n u se a f l in t a b l o u . C c i l i t e r a t u r a n e p r e z i n t ca p r e zente, l u c r u r i l e absente" (Lessing). A s t z i , ins, c a m m u l t e d i n t r e piesele in s p i r a t e " d e realitile societii socialiste c o n s t i t u i t e n e ofer p s e u d o o o n f l i c t e , c i o c n i r i m i n o r e , c e r t u r i b a n a l e . n n u p u i n e piese, c o n f l i c t e l e d r a m a t i c e p a r a se f i p o t o l i t , se c o n f u n d cu c o n f l i c t e l e du f o r m e l e l o r cele m a i g e n e r a l e i m a i a p l a t i z a t e , se p a r e c n - a r mai exista m a r i momente de tensiune drama t i c , . s i t u a i i t e a t r a l e i c a r a c t e r e t e a t r a l e . I n p e i s a j u l d r a m a t u r g i e i n o a s t r e , (n l o c u l c a r a c terelor teatrale, n u puine snt personajele a b u l i c e s a u , p u r i s i m p l u , f r funcie sce n i c . S o l u i o n a r e a c o n f l i c t e l o r a p a r e a f i ct se p o a t e d e l e s n i c i o a s . D e s p r e v r e u n c o n f l i c t n e s o l u i o n a t c o n s t r u c t i v " p n Ia cderea c o r t i n e i , g r e u s m a i poat f i v o r b a . T r i m c h i a r ntr-o l u m e n o a r e r e a l u l s-a c o n t o p i t c u i d e a l u l ? iNesolicitate de n i m i c g r a v , c a r a c t e rele a p a r l i p s i t e de consisten, n u a u p o s i b i l i t a t e a s-<i a f i r m e f o r a l u n t r i c , s se dofiineasc. S c r e d e m n a f i r m a i a p o t r i v i t creia numai contradiciile societilor presocialiste p r i l e j u i a u i p r i l e j u i e s c c i o c n i r i fie, v i o l e n t e , a s c e n s i u n i i p r b u i r i s p e c t a c u l o a s e ? Este, a m senzaia, o afirmaie superficial.

Ca i c u m n-ar m a i g s i n i c i u n punct de s p r i j i n n fizica" l u m i i , o parte a d r a m a turgiei naionale contemporane s-a refugiat n m e t a f i z i c a " * a c e s t e i a , s a u n c e e a ce i-a n c h i p u i t e a c-ar f i a c e a s t a . I n s t i n c t u l c o n s e r v r i i i d i c t a s p r s e a s c u n p m n t ce s e p r e a c-i f u g e d e s u b p i c i o a r e . Paradoxul e s t e n s c t o c m a i a c e s t i n s t i n c t o p o a t e d u c e la pierzanie. Dramaturgia p r e d e c e s o r i l o r notri i a v e a i z v o r u l n noacoeptarea i r e z i s t e n a i n f a a unei viei guvernate de p r i n c i p i i l e : care p e c a r e " , nu-i l o c s u b soare p e n t r u nmtnd o i " . h o m o l i o m i n i l u p u s " . R e i n d i n piesa l u i L o p e d e V e g a , Steaua Sevillei, o replic ce s i n t e t i z e a z e x c e l e n t n t r e g m e c a n i s m u l n s u i r i i " l u m i i d e c t r e d r a m a t u r g i e : Este n interesul regelui ca acest om s piar n noaptea aceasta". R e p l i c a stabilete diferena i e r a r h i c d i n t r e r e g e i o m u l o a r e t r e b u i e s piar ; a f i r m e x p l i c i t O P O Z I I A D E I N T E R E S E d i n t r e c e i d o i , o p o z i i e oare genereaz d r a m a i c o n f l i c t u l ; s u g e r e a z g r a v i t a t e a p r i m e j d i e i ce-1 a m e n i n p e o m u l c a r e t r e b u i e s a p i a r , p r i n f a p t u l c d i f e r e n a i e r a r h i c , de putere, d i n t r e cei d o i l a r u n c p e o m la d i s c r e i a r e g e l u i ; s u g e r e a z i n e v i t a b i l i t a t e a i i m i n e n a p r i m e j d i e i , i n d i c n d i t e r m e n u l La care i n t e r e s u l r e g e l u i t r e b u i e satisfcut : n noaptea aceasta", determinnd astfel concen t r a r e a , c o n c i z i a i t e n s i u n e a u n e i a c i u n i u l t e r i o a r e ; trezete simpatie pentru eventuala v i c t i m i a n t i p a t i e p e n t r u a u t o r u l m o r a l a l posibilei c r i m e ; provoac m a x i m u m de ten s i u n e , p e n t r u c n e g n d i m i m e d i a t : o a r e c u m a r m a i p u t e a o m u l s se s a l v e z e , ce f o r e t r e i b u i e ei-l a j u t e , s a u d e ce f o r e t r e b u i e s d i s p u n n l u n t r u l s u , p e n t r u a f i n stare s se m p o t r i v e a s c r e g e l u i ? O p r i v i r e general, c h i a r cum ar spune universale, rnd, la starea ne superficial, asupra ctre din dra ideea tensio caro dnd chiar

3
Marx divid oarecare afirma : nu poate Dup cum un dup in ceea f i judecat ce g n d e t e d e s p r e s i n e , n i c i o a s e m e n e a e p o c de revoluie n u poate contiinei in vieii economiei voi. c prisma desigur, opinie gia, n a I, epoca, c trebuie f i judecat prin prin prisma conti critica alese, pare i prin sale, c i , d i m p o t r i v , aceast explicat (Contribuii Prefa, poate sale, fi M i la Opere se judecat de b\m i doar

contradiciile

materiale" politice, p. oricare,

361362).

contiinei epocii ei

ceea cc n u lum sine. a Dac

nseamn, propria acum, sociale ca ar le da pro care ei s dramatur

tnrcibuie s despre de

de p i l d , considerat, aici calitatea form ou celelalte a r t e ) , n u lucruri cel prezente,

oontiinei pe se

(mpreun prezente trebui tora nu priu, acest n nfieze

nfieaz

avion" c, n nate solicit

Clinescu, conduce

acele modul ea

absente" mai propriu caut aceasta

maturgiei pn

primul

conflictele sociale, maxim i

poate

de c r i z , snt acelea a energiilor, obligndu-le

fie f a p t u l u i fie aceluia ei s lucru. Lessing,

o e a n u c e

i, d e c i , n i c i de factori

ncordarea

d e s c o p e r c e e a ce n n a t u r " i e s t e mpiedicat i s ntreprind

posibiliti

caracterelor

exteriori

svreasc

* Utilizez blioteca din

termenul

sensul

oferit de b i

Pentru plet

Othello

este

cel m a i trist

com

Alexandria.

manual

despre

aceast

nebunie

16

www.cimec.ro

( g e l o z i a n.n.). D e a i c i p u t e m s n v m t o t ce s e p o a t e r e f e r i l a g e l o z i e , c u m s-o a i m , c u m 6 J I C f e r i m <le e a " (Dramaturgia dc la Ham burg, a r t . X V ) . N u insist critic a s u p r a acestei o p i n i i , l a c a r e un/ii d i n t r e d r a m a t u r g i i notri a r p u t e a subscrie fr s c l i p e a s c , p e n t r u c a l t e i n t e r p r e t r i n l e g t u r cu aceast d r a m a bunei-credine nelate, m a i p r o f u n d e i m a i c u p r i n z t o a r e , s n t , deacum. Ioc c o m u n . Simplificnd, desigur, n o tez n u m a i c : I a g o l u r t e c u u r d e m o a r t e p e O t h e l l o , i d o r e t e i-i u r z e t e c e l e mai mari n e n o r o c i r i , pentru c m a u r u l l-a f r u s t r a t i d e a v a n t a j e l e a v a n s r i i s p e r a t e i d o satisfacerea propriului orgoliu, propriei i m a g i n i pe care Iago o cultiv d e s p r e sine n s u i , i-a r s c o l i t , c a $ c u m i - a r f i m p l n l a l cuitul intr-o ran deschis, a r s u r a n t o t n i m i citoare a c o m p l e x u l u i de i n f e r i o r i t a t e cruia I a g o . n n e m s u r a t u l s u o r g o l i u , i e s t e p r a d , a s t f e l c a c e s t a d i n u r m , pentru sine, o n d r e p t i t s f a c c e e a ce f a c e . A a d a r , p e d e o p a r t e : 1 ' a u t r e " n u se a f l n u m a i n n o i , c i i i n a f a r a n o a s t r , l u m e a e s t e i a . . o a m e n i l o r d u b l i " ( N . S a r r a u t e ) , d a r l i n f e r n u l este cellalt" (Sarlre) ; p e de alt p a r t e , m i a p a r e e v i d e n t c a d e v r a t u l conflict d r a m a t i c , n u c e l nscocit, confecionat, e d u l c o r a t , a r e d r e p t i z v o r i r a i u n e d e a f i opo ziia dintre interese majore contrarii : ceea ce este p r o p r i u - z i s dramatic e exprimarea v e r l m l a i n d i v i z i l o r , n lupta pentru intere sele lor (subl. n.), n conflictul d i n t r e c a r a c t e r e l e i p a s i u n i l e l o r " ( H e g e l , Estetica, v o i . 2, p . r>70) ; i. n s f i r i t . d a c a c i u n e a i r e aciunea n teatru constituie lupta scopurilor'" opuse ( i b i d e m ) , suita subiectelor n teatru iui este altceva dect o ndelungat suit a eclipselor. E s t e alt s e p o a t e d c a d e v r a t c H a m l e t este H a m l e t n u d e o a r e c e u n z e u c a p r i c i o s l-a m p i n s s p r e u n d e z n o d m n t tragic, ci p e n t r u c se a f l n e l o e s e n u n i c d a t o rit creia e l c i n c a p a b i l s se c o m p o r t e a l t f e l dect se c o m p o r t " S t . J o h n K r v i n e . c i t a t dup Erich Auerbach, Mimcsis) ; c, deci, eroul t r a g i c a j u n g e s cad jertf t o c m a i d i n p r i c i n a excelenei c a r a c t e r u l u i su" (Tudor V i a n u , Estetica). Si p o a l e c l a a s t f e l d e f i ine se gndea B l a g a cnd s c r i a : Greelile u n u i o m m a r e se d e o s e b e s c d e g r e e l i l e u n u i o m d e r u n d p r i n aceea c , d c o b i c e i , e l e se pot e x p l i c a p r i n nsuirile l u i b u n e " (Pietre pentru templul meu. Zri i etape, p. 19). D a r . n aceeai m s u r , n t r u c t a c i u n e a d r a matic se b a z e a z n m o d e s e n i a l p e u n c o n f l i c t d e t e r m i n a t , punctul ei adecvat de ple care (subl. n.) v a r e z i d a n acea situaie d i n c a r e trebuie {subl. n.) s se d e z v o l t e a c e l conflict..." (Hegel, o p . c i t . , v o i . 2, p. 5 0 8 ) . E x i s t , t o t u i , u n z e u , d e l o c c a p r i c i o s , n a fara l u i H a m l e t ; prinul danez intr n con flict c u l u m e a n t r e a g , pentru c e a l-a a r u n c a t n d r a m , pentru c e a iC^a ieit d i n i n i " i-i e s t e dat, a s t f e l , l u i s-o n d r e p t e . Dac D a n e m a r c a " n-ar f i fost o nchisoare, e x c e l e n a e r o u l u i n u s-ar f i e x t e r i o r i z a t a a
f

c u m se e x t e r i o r i z e a z ; d a c l u m e a a r f i f o s t c o n f o r m r a i u n i i e r o u l u i i i d e a l u l u i s u d e s p r e l u m e , g e n e z a d r a m e i n u s-ar f i p r o d u . deci, nici geneza conflictului dintre e l t c e i l a l i " ; ntr-o l u m e i r a i o n a l , e l este r a ionalitatea l u m i i i d e aceea t r e b u i e s p i a r E s t e p r e f e r a b i l i p r o f i t a b i l s n e r a p o r t m mereu la Shakospcare, pentru c shakes p e a r e i z a r e a " , n s e n s u l ce i-a f o s t a c o r d a t de E n g e l s i M r x i n c e l e b r e l e l o r e p i s t o l e ctre Lassalle, rmne u n d e z i d e r a t niciodat satis fcut pe d e p l i n a l d r a m a t u r g i e i . Economia p i e s e l o r l u i S h a k e s p e a r e este d e o generoas p r o d i g a l i t a t e , v d i n d plcerea sa d e a p r e z e n t a cele m a i d i f e r i t e f e n o m e n e a l e vieii, i a r aceast plcere este i n s p i r a t l a r i n d u l ei d e i m a g i n e a c o n e x i u n i i u n i v e r s a l e a l u m i i , nct o r i c e c o a r d a d e s t i n u l u i o m e n e s c , o d a t ntins, declaneaz o serie de voci care c o l a b o r e a z i se o p u n " ( E . A u e r b a c h , Mimesis. Prinul obosit, p. 358). A a d a r , relaia real-obicctiv d i n t r e d r a m i c o n f l i c t u l d r a m a t i c e : conflictul dramatic izvorte din necesitatea vital a eroului de a iei din dram, n e c e s i t a t e c a r e n u e i p o s i b i l i t a t e i c u a b i l m a i p u i n a p t s t r a n s f o r m e n t o t d e a u n a ieirea e r o u l u i d i n d r a m i n t r - o r e a l i t a t e . Drama e izvorul conflictului dramatic. . M i se p a r e l i m p e d e c naterea conflictului d r a m a t i c n u poate f i independent d e f a p t u l d a c d r a m a s-a c o n s t i t u i t c a d r a m s a u n u ; a s t f e l c , n t r e d r a m i c o n f l i c t u l d r a m a t i c se stabilete relaia d e f i n i t o r i e p e n t r u ntreaga arihitootur a p i e s e i ; e a m a r c h e a z d i f e r e n a d i n t r e conflict (care p o a t e f i caracterizat, c r e d . d r e p t l u p t , i d r a m a t i c n e p i c , i f i z i c " i m e t a f i z i c " , dintre tendine i interdicii, luntrice s a u externe, j u s t i f i c a t e i n e c e s a r e s a u l i p s i t e d e n e c e s i t a t e i n e j u s t i f i o a t e ) i conflictul dramatic, p a r t i c u l a r i z e a z c o n f l i c t u l d r a m a t i c oa o s p e cie ( m o m e n t , treapt) a c o n f l i c t u l u i . D r a m a p o a t e f i c a r a c t e r i z a t d r e p t primejdia iminent sau suma primejdiilor iminente care ame nin valoarea sau drept situaia n care v a l o a r e a este a m e n i n a t d e u n p e r i c o l i m i n e n t , contrariu naturii valorii. Astfel c, altfel s p u s , i d a c a m e r g e m m a i n a d n c i m e , con flictul dramatic este acea treapt a conflictu lui identificabil cu nsi drama. Mi matici singur snt se p a r e justificat sau tragici definirea eroilor dra

printr-un dat

singur

cuvnt :

valoarea, i a r a adversarilor cuvnt, numai ntr-un prin de ast

lor, tot printr-un compus : nonva dect realitatea, cu ce non i con non i d a r snt sau a

l o a r e a . Se c e r e a s e a d u g a , n s , c d e f i n i r i l e nu m a i srace acelai pentru c a d e s e o r i v a l o a r e a coexist personaj, valorii dintre a b s o l u t i z a r e : ceea calitatea opoziia

valoarea fer tii, triv, i specific

primejdioase valorii

unui individ i a r adeseori nu simplu, i

st s u b s e m n u l t i m p u l u i n u e neaprat rareori limitele afirmarea

i a l r e l a t i v i valoare sau, Cu dimpo pur toate definirea

nonvaloare

antagonic, pregtesc valorii.

nonvaloarea

www.cimec.ro

17

acestea, menin aceste definiri i nu altele, n u n u m a i pentru c e l e m con d u c s p r e f o n d u l p r o b l e m e i , c u m se v a p r o b a u l t e r i o r , d a r p e n t r u ca n pies, p e p a r c u r s u l e i , eroul triete, acioneaz ca valoare, iar adversarul su, ca nonvaloare. Este necesar d e c i a s p u n e c -tragic e s t e o r i c e v i z i u n e a b u n i i care p r e s u p u n e o astfel de rnduial a l u c r u r i l o r incit purttorii valorilor pe care le socotim mai preioase (subl. n.) s n t s o r t i i s u f e r i n f i i i i . n i m i c i r i i " ( T u d o r V i a n u , Filozofie i poezie. 1943, p. 196). ntr-un Joi. d r a m a conine p o s i b i l i t a t e a t r a gediei, poale f i p r e l u d i u l acesteia. (Deosebirea d i n t r e d r a m i t r a g e d i e d e p i n d e n s n u n u m a i d o s o l u i a d r a m e i , n i c i n u m a i d o gradul t e n s i u n i i , d e g r a v i t a t e a p r i m e j d i e i oare a m e nin valoarea, n i c i n u m a i de d i m e n s i u n i l e v a l o r i i i n o n v a l o r i i a j u n s e n t r a g e d i e l a p o tenarea l o r m a x i m ( t o a t e a c e s t e a snt i m p l i c a t e n d e o s e b i r e ) , d a r m a i a l e s d e com plementaritatea indisolubil n termenilor opui. Cvadratura cercului rmine condiia tragediei. A a d a r , o p a s i u n e i u n o b s t a c o l , i a t r e z u m a t u l oricrei t r a g e d i i m o d e r n e " ('Musset, Despre tragedie). Dac necesitatea obiectiv i m p u n e , gene r e a z , sine qua non, d r a m a i c o n f l i c t u l d r a m a t i c , acesta d i n u r m m i p a r e a f i n e a p r a t inevitabil, indiferent deocamdat dac desfurarea l u i ia f o r m a a c t e l o r c o n s u m a t e s a u a c o n f l i c t u l u i d e intenii ; daca n u apare n m o d i n e v i t a b i l , n u poale f i v o r b a d e conflict) d r a m a t i c . D i n toate acestea, d e c u r g e , i n sfirit, o p o sibil lege general a c o n f l i c t u l u i dramatic, p e c a r e o p r o p u n i n t e r m e n i i u r m t o r i : con flictul dramatic este o lupt inevitabil ntre valoare i nonvaloare, impus ambelor pri de o situaie obiectiv i izvort din necesi tatea vital a valorii de a iei din dram, lupt care exprim opoziia de interese i care antreneaz opoziia dintre concepii, ca ractere i structuri temperamentale ; evident, f o r m u l a r e a r m n e d e s c h i s i p o a t e f i , o r i c n d , a r g u m e n t a t , c o r e c t a t ; se c e r e n se a d u g a c a t t v a l o a r e a e t i n o n v a l o a r e a a u ea t r s t u r d e f i n i t o r i e comun, ca r a i u n e d e a f i comun, vocaia d c a se a f i i r m a d r e p t n o u u n i t a t e d e m s u r i d r e p t c r i t e r i u d e c o m p a r a i e i n t r e o a m e n i ii, a s t f e l , d e a s e a n u l a r e c i p r o c . O r i c a r e d i n t r e e l e , d a c nu-i tie s a t i s f c u t a c e a s t a m b i i e , p i e r e ; a a s e i e x p U c d e c e v a l o a r e a i n o n v a l o a r e a p o t f i l e s n e c o n f u n d a t e i d i f i c i l d e f i n i t e . m i a p a r e , c u o a r e c a r e l i m p e z i m e , c p a r t i c u l a r i z a r e a c o n f l i c t u l u i d r a m a t i c ca specie a c o n f l i c t u l u i i n g e n e r a l const n reinerea d e ctre t e a t r u a u n o r p e r i o a d e a l e a c e s t u i c o n f l i c t ; n viaa i n d i v i z i l o r sau a colectivit i l o r , n u o r i c e p e r i o a d i n u o r i c e c o n f l i c t s n t n c r c a t e c u a t r i b u t e t e a t r a l e ; a s t f e l c i d e e a p o t r i v i t c r e i a n u e n e v o i e s d u c e m conflictul pn la stadiul actelor consumate, c i e s u f i c i e n t s-1 r e d u c e m l a n i v e l u l c o n f l i c t u l u i d e i n t e n i i , n u e s t e o i d e e c a r e s s e r

veasc i n v r e u n f e l u n u i t e a t r u a l a c i u n i i revoluionare. D i m p o t r i v , sfera conceptului de conflict d r a m a t i c c o n t e m p o r a n , care c u p r i n d e o p e r i o a d s a u a l t a a c o n f l i c t u l u i , i anume, a c e e a c a r e n c e p e c u i n t r a r e a e r o u l u i i n d r a m i sfirete c u i e i r e a acestuia d i n d r a m , o r i cu pieirea l u i , sau capt o solu ie i n c e r t , l s n d d e s c h i s o r i c e p e r s p e c t i v , nu p o a l e s nu-i ncorporeze ideea activismului e r o u l u i dramatic.

4
" D a r m u l t e d i n t r e acestea s n t , d e a l t f e l , cunoscute. De-abia aici intrm, ins, n f o n d u l
1

problemei.
Ca s i a s d i n d r a m , s a u n u m a i s v r e a s i a s , c a s p o r n e a s c l u p t a c u s c o p u l d e a iei d i n d r a m , e r o u l t r e b u i e s i n t r e i n d r a m i s t r e a c p r i n d r a m . Cineva sau ceva trebuie s-l arunce in dram. Soluia cea m a i la n d e m n pentru dramaturgia contempo r a n e s t e , s e n e l e g e , a c e e a ca e r o u l s f i s e a r u n c e p e s i n e i n d r a m , ea u r m a r e a p r o p r i ilor erori, p e care, a p o i , cu s p r i j i n u l m e d i u l u i , n t o t d e a u n a g a l a s s a r la nevoie, n t o t d e a u n a n c u n o t i n d e c a u z i e x c e l e n t e d u c a t o r , l e d e p e t e i , a s t f e l , e r o u l iese d i n d r a m , e v e n t u a l p u r i f i c a t p r i n autocritic. D e aici, pn la ideea mntuirii p r i n ispire, d r u m u l n u o l u n g deloc. i ideea p o t r i v i i creia i n d i v i d u l e t o t d e a u n a i p r e t u t i n d e n i r s p u n z t o r , m e d i u l n i c i o d a t i n i c i e r i . m p o d o bete d r a m a t u r g i a c o n t e m p o r a n ca o l u m i n a r e u n p o m d o C r c i u n c a r e s-a i v e t e j i t . A s t f e l c , se nelege i a r d e l a s i n o , d r a m a t u r g i a este n d r e p t s e x e r c i t e c r i t i c a i n d i vizilor, d a r niciodat critica m e d i u l u i , deci, perfecionarea i a u t o p e r f e c i o n a r e a real o m e d i u l u i este o n t r e p r i n d e r e d e l a c a r e d r a m a t u r g i a se a u t o e x o . l u d e , o i rmniindu-i s a r c i n a de a c o n t r i b u i Ia perfecionarea indivi z i l o r , i g n o r n d f a p t u l oft dei c a d e v r a t c i n d i v i z i i p r o d u c m e d i u l , n u o m a i puin ade v r a t i c m e d i u l i d e t e r m i n p e i n d i v i z i . S-a a j u n s l a a s e m e n e a i d e i i l a i l u s t r a r e a " l o r n p r a c t i c a creaiei, p e n t r u c, ntr-a d e v r , n t r e b r i l e s n t e v i d e n t e i n u p o t f i o c o l i t e , a s t f e l c cea m a i confortabil atitu d i n e a f o s t s l e o c o l i m , l a t n t r e b r i l e : ce primejdii mai ptndesc valoarea n societatea socialist constituit ? M a i p o a l e f i mpiedi c a t v a l o a r e a s p e a s c p e d r u m u l a f l i r m r i i o i j u s t i f i c a t e i necesare ? M a i m u l t , ne p u t e m i m a g i n a a t e n i e ! nu n p e r i o a d a i m e d i a t u r m t o a r e c u c e r i r i i p u t e r i i de clre p r o l e t a r i a t , nu n n t r e a g a p e r i o a d , d e dinaintea s a u d e dup c u c e r i r e a p u t e r i i d e ctre acesta, a luptei d e clas p e n t r u socialism, c i n societatea socialist constituit o sitiicaie n care p i e i r e a tragic a v a l o r i i s d e v i n f a p t c o n s u m a t ? i ce f e l d e o p o z i i e d c i n t e r e s e se p o a t e n a t e n t r e i n d i v i z i , n s o c i e t a t e a

18

www.cimec.ro

socialista constituit, i m p i n g i n d u - 1 po erou n d r a m ? Cci. societatea noastr, f i i n d o so cietate a comunitii intereselor fundamentale, t i n d e s f i e < s o c i e t a t e a a r m o n i e i . D a r tea trul este arta discordiei. Cintl se restabilete armonia, cortina trebuie s cad. S f i i n t r a t d r a m a t u r g i , ! n contradicie cu epoca ? Aadar, ce forte pot primejdui valorile u m a n e socialiste, n condiiile n care pe s t e a g u l societii s o c i a l i s t e c o n s t i t u i t e s n t n s c r i s e , t o c m a i ca j u s t i f i c a r e i s u p r e m r a i u n e a e i d e a f i , i d e a l u r i l e a f i r m r i i i v a l o rificrii m a x i m e a capacitilor c r e a t o a r e a l e personalitii u m a n e , n condiii de l i b e r t a t e i d e m n i t a t e , i a r o m u l n u e n u m a i cel m a i preios c a p i t a l " , d e c i n u e n u m a i unealta, m i j l o c u l p e n t r u care scop ? d a r este s u p r e m a v a l o a r e a s o c i e t i i " , i e s t e , d e c i , acesteia m i j l o c i s c o p suprem, n acelai timp ? Forele ostile s o c i a l i s m u l u i ? E v i d e n t , d a r a l e l u a i n c o n s i d e r a r e , i n i c i n u se p o a t e a n u l e l u a n c o n s i d e r a r e n c a d r u l u n e i d r a m a t u r g i i serioase. nseamn a ne ntoarce" la d r a m a t u r g i a a n t e r i o a r istoricete, m i cronologic aceleia c a r e este p r o d u s i u r m e a z s f i e p r o d u s n c o o r d o n a t e l e s o c i e t i i socialiste c o n s t i t u i t e . D e f a p t , lupta mpotriva a d v e r s a r i l o r d e clas a i s o c i a l i s m u l u i este d u s p e n t r u ca ea n s i s a j u n g lipsit d e p r o p r i u l e i o b i e c t , d e c i este o e t a p ntr-un proces care o depete. Perseverez, d e c i , s r m n i n s f e r a cercetrii d r a m a t u r g i e i care investigheaz societatea socialist c o n s t i tuit, cu toate c, r e p e t , p o s i b i l i t a t e a aciu nilor adversarilor socialismului n u poate fi exclus d i n cmpul acestei investigaii. S-a a f l i r r m a t a d e s e o r i c d r a m e l e i, m a i ales, t r a g e d i i l e snt. i n societatea socialist, d a c a p a r , r e z u l t a t e numai ale u n o r factori strini de socialism sau ale excepionalului, ntmpltorului, deci ..netipicului". De aici, ns. p n la renvierea t e o r i e i l i p s e i de c o n f l i c t n u m a i e d e c t u n p a s , p e n t r u c d a c d r a m a e r e z u l t a t u l n u m a i a l f a c t o r i l o r strini d e s o c i a l i s m s a u e x c e p i o n a l i , a t u n c i i c o n flictele d r a m a t i c e , a l e cror i z v o a r e aa c u m sper c s-a p r o b a t s n t d r a m e l e , o r i c a r e p o l f i c h i a r i d e n t i f i c a t e c u acestea d i n u r m , snt sau ntmpltoare, excepionale, d e c i n c t i p i c o " f r m n e d e v z u t n ce m sur tipicul" i n c l u d e n u m a i necesitatea, con c e p u t ca a b s o l u t , i e x c l u d e n t m p l a r e a i excepionalul), sau o p u n n u m a i pe aprtorii socialismului a d v e r s a r i l o r acestuia, niciodat pe adepii socialismului intre ci, i a a v a f i n v e c i i v e c i l o r . Elaborarea noiunii d e Imz subiectiv a d r a m a t i c u l u i i a t r a g i c u l u i ( n o i u n e c u c a r e rn-am ntlnit citind manualul l u i Borev, Estetica marxist-leninist) m i se p a r e a f i u n progres deosebit a l esteticii m a r x i s t e , i n raport direct cu progresul afirmrii idealurilor umanismului socialist. D e v e n i m m a i -sensibili i m a i i n t o l e r a n i f a t d e t o t c e e n c n e o m e n e s c n o m . Ceea c c i e r i p r e a u n f a p t r e p r o b a b i l , d a r de m i c g r a v i t a t e , mine sau

azi, chiar, poate l u a proporiile unei drame, unei t r a g e d i i , u n e i c r i m e . C u toate c, d i n pcate, nu-i pierd actualitatea, cred. nici constatrile l u i A r i s t o l e l cu p r i v i r e l a f a p t u l c, fa d e n e n o r o c i r e a n t m p l a t u n u i a m i c sau u n u i n e c u n o s c u t , r m n e m m a i m u l t s a u m a i p u i n i n d i f e r e n i , ceea ce n u e c a z u l f a t de nenorocirea p r o p r i e sau ntmplat m a m e i , f i u l u i , soului ; indicaie care, n p l u s , n e c e n z u r e a z i a s t z i , c n d s i n t e m n c l i n a i s absolutizm prezenta maselor adic a necunoscuilor ! ca e r o u d r a m a t i c , p e scen d r e p t o c u c e r i r e estetic. D a r , n u p u t e m face alastracie n i c i d e c a t e g o r i i l e p s i h o l o g i e i s o c i a l e ; Snt s t r i d c s p i r i t c o l e c t i v e c a r e , c n d apar, de pild, in momentele de grav p r i mejdie care a m e n i n u n ntreg p o p o r s a u o clas social progresist, se c o n s t i t u i e n u numai pe p l a n u l c i v i s m u l u i i a l m o r a l e i , d a r , p r i n t r ^ o a n u m e v i b r a i e i r s f r n g e r e , se ncarc i c u u n c o e f i c i e n t e s t e t i c d e n e t gduit. fn orice caz, baza subiectiv n u poate n locui ba/a obiectiv. Orice proporii i a l u c r u l n m i n t e a n o a s t r , p r o p o r i i l e l u i r e a l e s n t cele c a r e s n t . i, a s t f e l , n u n e m a i r m i n e dect soluia cea m a i l a n d e m i n , a c e e a c a e r o u l s s e a r u n c e p e s i n e n d r a m , ca u r m a r e a p r o p r i i l o r e r o r i , i s ias d i n d r a m , dep i n i l u-i e r o r i l e , p r i n a u t o c r i t i c . A m a f i r m a t c declanarea d r a m e i presu pune, obligatoriu, predominarea vremelnic a n o n v a l o r i i a s u p r a v a l o r i i . D a r p o t aciona n direcia generrii d r a m e i nu numai nonva loarea i meaoceptarea acesteia de ctre v a l o a r e , d a r i a n u m i t e c o n d i i i o b i e c t i v e , m p r e j u r r i p r o d u s e , a a d a r , n u d e v a l o a r e a i nonvaloarea n prezent n aciune, ci n cuprinsul crora acestea s-au n s c u t , le-au m o t e n i t , d e c i , i d e o a r e s n t determinate, deci, c a r e acioneaz ca n o n v a l o a r e revolut, d a r c u ecou a c t u a l . n orice caz. realitate nainte sau d u p r i dicarea c o r t i n e i , dominaia vremelnic a fac t o r i l o r care determin intrarea eroului n dram, care fac, astfel, d r a m a inevitabil, este c o n d i i a sine qua non a c o n f l i c t u l u i d r a matic. Fr srutul l u i I u d a , n-ar f i existat nvierea" ( L c i b n i t z ) . N u m ndoiesc n i c i o clipa dc eficacitatea medicinei sociale pre v e n t i v e . D a r s i t u a i i l e care-1 p o t i n s p i r a p e d r a m a t u r g s scrie t e a t r u snt, c r e d , t o c m a i acelea care r e z u l t d i n f a p t u l c f a c t o r i i o b i e c t i v i ce a r f i t r e b u i t s a p e r e v a l o a r e a n - a u r e u i t s-o f a c , a s t f e l c v a l o a r e a e s i l i t s se a p e r e c u p r o p r i i l e e i f o r e i c u t n d u - i a l i a i . N u m a i m a l a d i a d e c l a n a t > l u p t a m potriva contaminrii snt obiect a l d r a m a t u r g i e i . D e i , i a t r i a c c e p t n d m a l a d i a , n t r - o dulce complicitate c u ea, r m n e o tem seductoare p e n t r u d r a m a t u r g i e . Dup apare nlte chemat arte c u m v d , treptat, a i, p r o b a b i l , s reflecte dramaturgia contiinei mi

a n u f i o form

sociale forme

nu numai

e a , d a r i

artistic" alte

www.cimec.ro

19

ale contiinei sociale, n u m a i procesele conti i n e i , l u p t a d i n t r e n o u i v e c h i p e p l a n s p i r i t u a l , p s i h o l o g i a e r o i l o r . D u p ce v a s c p a " de ctuele" psihologiei, dramaturgia i poate cpta libertatea doar reve n i n d p e p m n t . Vorbria despre contiin n c e t e a z , l o c u l e i t r e b u i e s-1 i a c u n o a t e r e a german, citat r e a l " ( M a r x - E n g e l s , Ideologia d u p Despre art i literatur, E.P.L.P., 1953, p . 7 ) . P e n t r u c ...deciziile s u p r e m e p r i v i n d r e g n u l u m a n se i a u p r i n l u p t a pe p m n t . nu n sferele eterice ; n exterior n u n c a p e t e " ( B r e c h t , Mie organon despre teatru) i p e n t r u c m a r e a t r a d i i e a l i t e r a t u r i i e u r o p e n e n e s p u n e , p r i n t r e a l t e l e , i c : ...Montaigne m p r u m u t d e l a lucruri (subl. n.) v i v a c i t a t e a l o r oare l a p r d e o p s i h o l o g i e abstract s a u de o analiz i n sine lipsit de substan..." (Erich Auerbach, Mimesis. p. 318). P r i n e x t e n s i e , i d e s p r e d r a m a t u r g i e poate f i v o r b a n u r m t o r u l f r a g m e n t scris de M a x K l i n g e r ( c i t a t aioi d u p T u d o r V i a n u , Esfetica, p . 8 8 8 9 ) : Fiecare m a t e r i a l stpnete prin nfiarea, i f a c u l t a t e a l u i de a f i prelucrat u n s p i r i t personal, o poezie pro p r i e care hotrte caracterul plsmuirii ar tistice ntr-un f e l care n u poate f i nlocuit... Cnd concepia i exoouia n u snt r a p o r t a t e la acest s p i r i t a l m a t e r i a l u l u i s a u c n d u n m a t e r i a l este t r a t a t n s p i r i t u l a l t u i a , u n i t a t e a a r t i s t i c a i m p r e s i e i este d e l a n c e p u t sfr mat". I z g o n i t " d i n v e c h i l e sale d o m e n i i , m a t u r g i a caut n o i l e sale d o m e n i i , p e s s e s t a t o r n i c e a s c , p e n t r u a s e r e g s i . dra oare

o m u l u i , c i este n c m i j l o c u l d e citigare a existenei, prpastia i n t r e m u n c i i m p e r i u l h e d o n i c u l u i " este nc m a r e . E x p l o a t a r e a o m u l u i d e ctre o m a fost l i c h i d a t , d a r p e r s i s t dependenta omului de om, c h i a r d a c o m u l n u m a i e l a discreia r e g e l u i . O m u l n u e eliberat de presiunea nevoilor economice. U n i t a t e a s o c i a l i m o r a l - p o l i l i c u a p o p o r u l u i n u poale f i contestat ca r e a l i t a t e e v i d e n t , dar n u poate f i considerat n i c i ea f i i n d static, n i c i c p r e z i n t n p e r m a n e n acelai g r a d d e c o e z i u n e molecular, n i c i s t r u c t u r a t n e d i a l e c t i c , ci ca u n proces c o n t i n u u , oare c u n o a t e i f l u x i r e f l u x , i c o m p u n e r e i descompunere p a r i a l i r e l a t i v , i r e c o m punere pe o treapt superioar. T o a t e a c e s t e a m d e t e r m i n s n u c r e d c zonele dramatice a l e contemporaneitii socia l i s t e a r f i c a z u r i " , s n u c r e d c s o c i e t a t e a socialist a r f i lipsit d e o s u b s t a n drama tic m a i g e n e r a l a , c o n v e r t i b i l t e a t r a l . D i m p o t r i v , m i s e p a r e c a c i o n e a z u n a n u m i t c m p n e c e s a r i s u f i c i e n t o p o z i i e i d e i n t e r e s e , p r i m e j d u i r i i v a l o r i i d e ctre n o n v a l o a r e ; i n interiorul unor relaii de efectiv egalitate chiar, se c o n s t i t u i e subteran" un anumit cmp de fore i u n a n u m i t raport de fore interumanc. determinat, e adevrat, n u n u mai de deosebirile exterioare dintre oa m e n i , d a r i d e d e o s e b i r i l e p o r n i t e d i n in teriorul f i e c r u i a , i m r e f e r i l a com p e t e n e i g r a d d e c u l t u r i c i v i l i z a i e , i l a t r s t u r i d e c a r a c t e r , i l a t e n s i u n e a st r i l o r v o l i i o n a l c , i l a a f i n i t i i r e s p i n g e r i reciproce, ceea ce nu nseamn c n e g f u n c i a p r o g r e s i s t i f o r t i f i e a t o a r e a r e l a i i l o r interumane de cooperare. Doar c acestea, s i n g u r e , n u snt teren a l d r a m a t u r g i e i . Lupta impuse sensul sar, de pentru ca rezolvarea de i acordului a fiecrei ntre real probleme social, i este n nece sfera dintre

problem cunoatere

practica realitate,

5
P e n t r u a se a j u n g e , s a u r e a j u n g e , l a f o r m u l r i l e d e n s e m n t a t e istoric : socialismul i e de ar democraia suprema nevoie peste snt de i nu de nedesprit" a societii de secol un unei i omul a valoare socialiste", ntr-o sfert fost parcurgerea de peste numai experiene singur de veac este fie sub fie con pentru

realizrii

ntre

manifestare

r a p o r t u r i l o r actuale

v a l o a r e i n o n v a l o a r e . Or, par joac lor ale, una a n nu unele l u a n piese, unii rolul dramaturgi p e care-1 drame societii ntotdea comun presiuni la din i aliate considerare

i p o t s-1 j o a c e , evidente, netede, nu

n constituirea interiorul de acord de

o jumtate

ca d r a m e

contemporane, d i n nsui

contradiciile r e

socialist i

n celelalte ri socialiste. P r o b l e m a dramaturgi aceea care mai care In i i ca de forma de a clip, pentru

socialiste deplin,

constituite, raporturile n u n u ntotdeauna ntotdeauna dintre condui dintre o i lipsite clas

ei

descoperi, p r e t u t i n d e n i i n dac aceste formulri sau i r e a l u l u i , c e l p u i n dominante susceptibil sau n u , n de a fi

aparin n u

reciproce, i

conductori, i a l t a ,

idealului,

diverse niveluri,

tendinelor, mprejurare societatea realiti egale,

p r i e t e n e , d a r aflate i n oontradicie,

t r e o r a i s a t , d i n t r e p r o d u c i e i a d m i n i s t r a ie, d i n t r e p r o d u c t o r i i bunurilor materiale cei crora pe care ei o cei ce lucreaz n suprastructur, d i n t r e citori i i n t e l e c t u a l i , avuia dintre repartizeaz social mun l i se pro de

vertit t e a t r a l . socialist generale nici de egale. constituit, egale, dar oamenii egale de indi Mun a nu dispun de posibiliti egale, de drepturi

capaciti

situaii . p a r t i c u l a r e ascensiune

d u c i c e i ce-o r e p a r t i z e a z , l i b e r t a t e i d e m o c r a i e i a turgi, dificultile

d i n t r e starea unii

mprejumri nu a

Fiecare

i n e c e s i t a t e a n calea

coerciiej drama

vidual presupune devenit

u n p r o c e s d e selecie. prima necesitate

disciplinei e t c , etc. Pentru reale

vital

expansiunii

20

www.cimec.ro

e c o n o m i c e g e n e r a l e , n c a l e a seleciei n e c e s a r e i n t e m e i a t e p e c r i t e r i u l m e r i t u l u i , p e c r i t e r i i a x i o l o g i c e f e r m e , ca i d i f i c u l t i l e t r a i u l u i zilnic, sau investigarea r a p o r t u r i l o r dintre pla n i f i c a r e , l e g e a v a l o r i i l a c i u n e a p i e e i , s i t u aia forei de m u n c , p r o b l e m e l e salarizrii, evoluiei s o c i a l - d e m o g r a f i c e , a b o r d a r e a ntr-un m o d sau a l t u l a funciilor s t a t u l u i , investiga rea r a p o r t u r i l o r i n t e r i o a r e a l e d u b l e i caliti a c e l o r ce m u n c e s c : d e c o p r o p r i e t a r i s o c i a l i t i i p r o d u c t o r i e t c , p o t c o n s t i t u i , c e l m u l t , f u n d a l u l " l i t e r a t u r i i i d r a m a t u r g i e i , r a r e o r i , substana existenial a dramei i drama turgiei contemporane. I n sfirit, n u puini d r a m a t u r g i i g n o r e a z i n creaia l o r cu d e s v r i r e i m e n s a r e e a d e i n s t i t u i i c a r e s-au c r e a t i se r e c r e e a z , i g n o r e a z n t r e g a n s a m b l u l r e l a i i l o r i n s t i t u i o n a l i / a e , f a p t u l c s-a c r e a t i s e c r e e a z o v a s t l e g i s l a i e , c a r e c o n diioneaz, e f e c t i v , viaa i n d i v i z i l o r ; ignoreaz r a p o r t u r i l e a c t u a l e d i n t r e relaiile instituio n a l i za t e i r e l a i i l e n e i n s l i l u i o n a l i z a t e , f a p t u l c a c e s t e a d i n u r m se c o n s t i t u i e i n i n t e r i o r u l i i n a f a r a c e l o r -clintii i , d a c e l e e x p r i m a s p i r a i i j u s t e i n e c e s i t i o b i e c t i v e , p o t f i m o t o r u l modificrii raionale a relaiilor i n stituionaliznte (a se vedea articolul lui A . R o t i i , p e aceast t e m , p u b l i c a t n Revista de f i l o z o f i e " ) . Dar cit n ce dc afara s-ar a cnd att de ce teme realitii a preocupa aride creaiei snt este propuse explozia aici i

m i n , a m n c l e c a t pe-o a e t c " . F e r i c i r e a n-are i s t o r i e " ( B a l z a c ) , c e e a ce e c i t se p o a t e de a d e v r a t . Dar, pentru unii dramaturgi romni, istoria n u mai produce nefericiri nejustificate, nici n u m a i comite erori, de f a p t , n i c i n u m a i exist n i c i u n f e l de i s t o r i e , t i m p u l s-a o p r i t n l o c . E c u n o s c u t , d e s i g u r , teza l u i M a r x d e s p r e amprenta capitalismului asupra socialismu l u i " . Se p r e s u p u n e , t a c i t , c e v o r b a d e o numai s p i r i t u a l , c e e a ce e fals. amprent Iat c u m enun M a r x analiza concret a condiiilor d e v i a a l e u n e i societi n care n u v a m a i e x i s t a c a p i t a l i s m " ( L e n i n ) : A v e m de-a f a c e a i c i n u c u o s o c i e t a t e c o m u n i s t a a c u m s-a dezvoltat pe propria-i b a z , c i , d i m p o t r i v , c u u n a c a r e a b i a se nate d i n societatea capitalist, care, aadar, din toate punctele de vedere economic, moral, spiritual (subl. n.) m a i p o a r t p e cetea v e c h i i societi d i n care a l u a t n a t e r e " (Critica programului de la Gotha). Aplicarea interesrii nistrative ceast acestei piile fondul struciei socialist contenit, munist, cial, ale nic, supra lai i a beneficia ale erorile multilateral materiale reprezint real. const snt, i a n n n principiilor esenial faptul acelai c ale co a

constrngerii Dificultatea

admi

amprent probleme sus-amintite lor, a aa pentru criticnd fr aplicrii care ntr-un valorii, pot loc

abordrii princi n con ne co so a timp,

instrumente acestor cum o

socialiste

prielnic

liric i de cate un

socialiste. Criticnd face

o r i c e a l t e r a r e nemilitnd nostru echitate de

exterioare, dramaturgii

autoexprimarea de existena i ofer

principii, real

singular social gorii, teren dup care o asupra Astfel eu adevrat

personalitii

creatoare ! sociale de se

partidul

tot mai de

diferitelor grupuri psihologia un de sau fapt este

ncercrile merit acestor permite sau a s a

nonvalorii principii, dominaia a e obligat,

individual social

avantajele

individu criticnd vremel n ace vieii na de

f a v o r a b i l libertii constrngere capabil

creaie ? ! recunoate pe

ntr-adevr,

puterea exercit

extern s-o !

altul, respecta nu

n o n v a l o r i i . a adevrul mersului abstracie

exercite

dramaturgul la

indivizilor..." c, unii

(Durkheim) nu n.),

timp, al

pentru

dramaturgi rzboi (subl.

particip mpotriva chema autorz se ne se la c nici (a

contribui

accelerarea fac i

dect parial la acel purttorilor Lenin, boiul" preface ceasta, citi al se i dect pe c-1 n i concrei pe o

serios, necrutor,

inte ale

societii, istoric

revoluionar planul parte nu ce e

justificarea

principiilor

socialiste

ai r u l u i " , la care apelurilor astfel serios, a nici

cointeresrii

materiale

constrngerii

administrative. Pe terne; invidia, stinctul de de stinctul tot acest teren al contradiciilor amorul reale in in in

perfecionarea care

individului ; duce cu

dramaturgiei

intervin : ura, de

incapacitatea,

incompetena, propriu, complexele sublimrile calomnia, ori

orgoliul,

crutor, n i c i reciti

adevrat

revoluionar. noastr

i , a

conservare,

impostura, i

timp

revoluia ale se n

i n f e r i o r i t a t e i dominaiei, felul,

corolarul refulrile de

acestora

cel puin rapoarte nostru) nsele ce pare

principalele comport mod lor

cuvntri, general care i revin pentru (Marx). eroii lor se n de ter asemenea

expuneri tuturor ntrerup asupra a i o a lua

secretarului

spiritul

intrig,

partidului critic

s u b i e c t i v i s m u l , v o l u n t a r i s m u l , suficiena, m i s t i ficarea, crui barea zarea ; tot aici petena, abnegaia, superior, ipocrizia, robia l de instinctului a avea fora disimularea, fa de de absena i a ideal, obiecte pe exacer fi; dar com

revoluiilor ele ceea de la ntruna

autentice, propriul gata de

veritabile, constant, curs,

proprietate,

dezumani

nfptuit

desfiineaz ptrundere, n slujba

capt,

batjocoresc

necrutor

i n t e r v i n capacitatea,

inteligena,

temeinic Toate

jumtile

msuri..." ct n timp faa basmul

nelepciunea i e c h i l i b r u l , unui ideal activitatea

basmele obstacolele odat

dureaz ridicate elul

i c a n d o a r e a ,

cinstea, tenacitatea

frunt

druirea prietenia

adversari ;

atins,

dezinteresat,

www.cimec.ro

21

creatoare p u r hedonic", liber de orice i n t e r e s m a t e r i a l ; a fi r e n a t e n d e p l i n a l u i f e r m i t a t e n e m i j l o c i t i f r u m u e l e ; a i c i i n t e r v i n p a s i u n i l e c o n t r a r i i , c a r e d a u c a r n e i snge u n e i piese d e t e a t r u ; a i c i este tema fundamental a dramaturgiei contemporane : raporturile de lupt dintre creaie i inerie, dintre creaie i parazitism, dintre valoare i impostur. A ocoli aceste probleme echivaleaz cu p i e i r e a funciilor eseniale a l e d r a m a t u r g i e i . funcia critic i funcia formativ, echiva leaz, p e n t r u d r a m a t u r g , c u acceptarea unei condiii i n f e r i o a r e c h i a r aceleia a corespon denilor v o l u n t a r i a i presei, echivaleaz cu pieirea teatrului autentic politic. Terenul posibilitii apariiei dramelor i t r a g e d i i l o r c o n t e m p o r a n e l ofer, d e c i , f a p t u l c g u v e r n a r e a o a m e n i l o r " n u a c e d a t nc locul administrrii l u c r u r i l o r " (Engels). Izvo r u l p o s i b i l i n e m i j l o c i t a l c o n s t i t u i r i i d r a m e l o r c a d r a m e se a f l n a c t i v i t a t e a p r a c t i c social. D e z a c o r d u l d i n t r e ordinea existent a realului, ntr-un loc sau altul, cir c u m s c r i s siei s a u m a i c u p r i n z t o r , i ordi nea necesar a acestuia, dezacord care p r o d u c e c o n s e c i n e f i r e t i n d e s t i n e l e i p s i h o logia e r o i l o r , dintre care nu ultimele sint suferina, teama i protestul, iat, c r e d , sursa principal a c r i z e l o r de existen, a d r a m e l o r i t r a g e d i i l o r c o n t e m p o r a n e . I a r eroarea se c o n s t i t u i e c a e r o a r e n fapt, vis--vis de necesitate, de ideal", nu numai n con tiin. Marx prevedea c e r o a r e a va juca nc vreme ndelungat acest rol: Ignorana (eroarea) este u n demon care aa n e temem v a m a i pricinui multe tragedii". D a r e r o a r e a i c o n t r a r i u l e i , r e z i s t e n a fa d e e a . c u t a r e a i a f i r m a r e a a d e v r u l u i , a u c o n s t i t u i t i o t e m f u n d a m e n t a l a d r a m a t u r g i e i p r e s o c i a l i s t e . D a c a c c e p t m c e r o a rea n o r d i n e a l u c r u r i l o r e sursa principal a d r a m e l o r i t r a g e d i i l o r c o n t e m p o r a n e , n u cumva mpingem dramaturgia n atempo ralitate ? Mi list tarea mai adevr se p a r e i c tocmai problema devine n societatea raportului acut, cci socia dintre dezvol ce

Dar, n u c u m v a exagerez rolul c o n f l i c t u l u i d i n t r e a d e v r i e r o a r e , d i n t r e ordinea ra ional a lucrurilor i iraionalitatea nc in ordinea lucrurilor, cnd. de fapt, existent n r e a l i t a t e , p o n d e r e a principal o are con f l i c t u l d i n t r e f o r e l e n o u l u i s o c i a l i s t i r m capitalismului din contiina oame iele nilor ? Socialismul i c o n t i i n a s o c i a l i s t , i n a b s e n a t e n d i n e l o r d e apropiere a r e a l u l u i d e necesar, n absena tendinelor d e perfecio nare a nsui i d e a l u l u i socialist, pe msura apariiei n o i l o r p r o b l e m e i n e v o i r e a l e a l e s o c i e t i i , i n a b s e n a c o r e s p o n d e n e i d i n t r e l o g i c i o n t i c , a r f i s a u a r d e v e n i u n n o n s e n s . C u n o a t e r e a a d e v r u l u i o b i e c t i v i t r a n s lumii i n s e n s u l impus de necesi formarea tatea neleas snt condiiile t r i u m f u l u i d e p l i n a l contiinei socialiste. I a r eroarea i n p r o c e s u l c u n o a t e r i i i s t a g n a r e a n procesul de t r a n s f o r m a r e a h u n i i reprezint condiia persistenei rmielor capitalismului in contiina i n c o m p o r t a m e n t u l oamenilor, d u p c u m i a c e s t e a n t r e i n n v i a e r o r i l e . D a r s u m a e r o r i l o r c o n t e m p o r a n e r e a l e n u se reduce la s u m a rmielor c a p i t a l i s m u l u i n contiina o a m e n i l o r . Realizarea a c o r d u l u i i n t r e r e a l i n e c e s a r , n t r e c u n o a t e r e i r e a l i t a t e , f r i n t r a r e a i t r e c e r e a p r i n d r a m , e s t e u n a c t i p o s i b i l i r e a l . D a r n u ofer t e r e n d r a m a t u r g i e i . D r a m a t u r g i a a r e m e n i r e a d e a d e s c o p e r i i r e c r e a d r a m e l e r e a l e , attea cte s n t , a l e c u i s i n i , acelea care snt, n a t u r a l o r c o n t e m p o ran ; asemenea unor noi Columbi, drama t u r g i i pesc p e u n p m n t p u i n deselenit, a s t f e l c e r o r i l e l o r n u s i n t n u m a i v i n a l o r ; s l , n s , i n p u t e r e a a r t e i l o r s d e s c o p e r e substana dramatic real a societii socia liste c o n s t i t u i t e , zona dramaticului contem p o r a n , c a r e , p r i n n s e i d e z v o l t a r e a i s o l u iile d r a m e l o r c o n t e m p o r a n e , indic rezolv r i l e c o m u n i s t e a l e , a c c s l o r a , i ( d e c e n u ?) c h i a r s s u g e r e z e i s i n d i c e a s t f e l d c s o luii ; i a r d a c n u p o t pi att d e d e p a r t e , n o r i c e c a z , s f o r m u l e z e d a t e l e reale a l e p r o b l e m e l o r r e a l e care-i a t e a p t soluiona rea, nu s povesteasc numai cum alte drame, nainte de scrierea piesei, au fost soluionate n practic.
t

constituit eroare social aproape" n

aduce acela al

societatea libertii",

d i n ce n ceea a se

de trecerea

d i n imperiul ne ce n u nelege la rup autodespre n con apro co i real

Raportul diciilor care. dect repaos calitatea munismului, care nism form, n teatru), formele Lupta mpinge

dialectic a

dintre

aciunea socialiste,

unitii contra raport e altul de a co comu nsui despre i

cesitii unii e tura

social-politice j>e jdan acela de relativ"

poporului societii i aciunea care

i a c i u n e a practic, nu

presupune u n apel

deloc,

c u m a u lsat creator, vorba, s

proprii dintre

vulgarizatori, resemnarea, Ia a c t i v i s m permanent, ideal ; e ca radical,

ci, dimpotriv, deci, deci, produc

filozofic

momentului prim micrii faz spre c u sine organon n este

cu aprioricul

confer de

socialismului absolute, se t r a n s

mistificat faptul micare tient piere" necesar, bit.

socialism, i societatea exist ntruct Brecht dintre s-o

aciunea numai Mic

c o a m e n i i cauzele efectele de acest ct capt

v o r ajunge necesare,

ca, punnd In

socialist se a f l viaa fixeze"

(...totul aadar. dezacord...",

ntruct

dorite" salt, mai o

(Engels).

necesitatea depline ntre gndirii

unei

respondene lucrurilor,

raportul care ntre al idei

micare

c a i n t r e o r d i n e a

i o r d i n e a deose

tind

terenul dramei.

pondere

cu totul

real-obiectiv

posibilitii este

apariiei

inoperant

pentru dra-

22

www.cimec.ro

m a t u r g i a c o n t e m p o r a n a , n absenta s u p o r t u lui ei fizic", ciocnirea d i n t r e interesele con t r a r i i i p a s i u n i l e i n d i v i z i l o r . E d e a t e p t a t , a a d a r , a c e a d r a m a t u r g i e c a r e s n u o g l i n d e a s c , p u r i s i m p l u , l u p t a d e i d e i mpo t r i v a rmielor c a p i t a l i s m u l u i d i n contiina o a m e n i l o r , n u m a i c r i t i c a ideologic a acestora, c i s exprime teatral procesul determinrii contiinei sociale de ctre existenta social socialist i, pe aceast baz, procesul re d r i i o m u l u i esenei sale u m a n e . Pledez, aadar, pentru o dramaturgie a caracterelor teatrale i a situaiilor teatrale, pentru o dramaturgie cere s exprime nu Jiumai metafizica" societii socialiste con stituite, dar i fizica'' acesteia. n ine trarii, tura societatea probleme genereaz faptul strin, a n i socialist majore stri c, n u constituit, care-i cer nu pu soluiile con litera al fizi captat n u c de pro att putere

antreneaz aceasta, cianului atenia ptat, ducie i, mai

interese

contrarii,

pasiuni n a

eonflictuale. ntmpltor. de pild

A d a u g , la

tipul

omului

de tiin, Atomitii forjelor o mare

atomist virtutea a o mare n

numeroi tehnicii

scriitori. dezvoltrii militare,

deci. mult,

rspundere. putere adevr, dar i

Dar, cu

societatea i

socialist capt acar

constituit, semnificaii poate avea o din nive doar la

raportul dintre

dintre putere

responsabilitate,

clanarea c o n f l i c t u l u i d r a m a t i c este p o s i b i l dramei, deci, i n absena pri n absenta mejdiei reale care amenin valoarea. I n p r a c t i c a social, consecinele acestei e r o r i p o t Ti f o a r t e g r a v e . Dac n u recunoatem exi stenta n i c i u n e i p r i m e j d i i care, ntr-un Ioc sau a l t u l . ntr-un m o m e n t s a u a l t u l , ame n i n v a l o a r e a , n u a r e n i c i u n r o s t s a p rm valoarea, care a r r m i n e , _astfcl, dez a r m a t . Ia b u n u l p l a c a l n o n v a l o r i i a g r e s i v e , n a r m a t p i u i n d i n i ; p e n t r u c , ceea c e este t i p i c n o n v a l o r i i n societatea socialist soluiona constituit e s t e tendina e i d c a c o n f l i c t u l care o o p u n e v a l o r i i , de a solu iona contradiciile i n t e r i o a r e societii s o c i a liste, fie p r i n m e t o d e l e necesare soluionrii conflictelor d i n t r e c l a s e a n t a g o n i s t e , f i e p r i n nclcarea n o r m e l o r f u n d a m e n t a l e ale d e m o cratici socialiste, p r i n exacerbarea birocraiei i c e n t r a l i s m u l u i , p r i n r e s p i n g e r e a necesitii ca i e r a r h i a s o c i a l i a d m i n i s t r a t i v s c o respund ierarhiei reale a valorilor, prin exacerbarea coninutului misterios" al b i r o craiei : misterul iat natura birocra i e i " . ( M a r x ) . n t i m p ce v a l o a r e a r e s p i n g e aceast provocare i. n msura n care v o i e t e s n u se a u t o a n u l e z e . n u a c c e p t s o l u i o n a r e a c o n f l i c t e l o r ce o o p u n nonvalorii dect prin metode proprii democraiei so cialiste, u m a n i s m u l u i socialist, p r i n politic i c u n o a t e r e . Viziunea literatur scris att aproape aduc tn snt s form Astfel lui ific, teorie despre mare de odat nici socialismului i a r t de deloc c puin utopic c ntrziat" nu piese se n

tulburtoare. consecine preferin punct lul i a Ct la lare nsi numai dintre rezistenfa triva pale erorii ale de a fi nistru dect

Ero.area m

unui

tragice ;

enun

este c a u z a drame, de tragedii

faptului

c s-au scriu con nu meca vechi care trans utopie. aprioricu ! Dar. tiin dintr-o dac se iluziile transfor puin declarat. scriitorul ntrevad viitorul a scri

intereseaz teatral modul

mai mult, n

dc vedere organizeaz iraionalitii greeala pus m a i (Dac

i d i s c u t n d mpotriva

inspiraie care

termenilor

polari,

care u n m i erorilor obiective, de se dect

temporan, nismului

se s c r i u al luptei

attea dintre viziuni

ofensiva unor

o contribuie real

la dezvluirea n o u i scriitorii se i a s t f e l n ideal

mprejurri n sup Camil

unei nu

buctrese sare m nel,

de cantin

societatea victimele substituie o a ce odat ntr-o bun

contemporan ; acestei realului, parte a idealul, ns,

mult lui de

cuvine.

Petrescu prere.) snt Ma n n nu

mulumesc

la vremea egal

e r a d e aceeai adevr" real, dintre n

despre faptul distant o

c tragicul

i c o m i c u l (Teodor n fapt, i

literaturii tendina drept

se m a n i f e s t , sintem

zilii), lucruri

p r e s u p u n c aceast implic i n n distan raporturile i i de nu eroare

admirabil

formu

se autoprezenta adepii ce a c e s t a realitate realitii, a

socialismului

lucruri,

s-a t r a n s f o r m a t vie, utopia, dac substituie reale nu de e mai

condiia gndire faf snt eroului

existenta numai i

uman,

gndire,

raporturile esenialul : mpo princi cenzorul ordinii aju aduce opera

substituie

realitate. dimensiunile dramatic

Adaug

realitate comunist dect

aciunii lumii,

ofensiva morale contemporan. este numele l p o a t e n

duntoare

conservatorismul desigur, ncerca c s ns.

Ceea ce n u n s e a m n , nu are dreptul dac deci, de nu a viitorul, itorului, Se i nu ea n fie da, sura ina,

Mereu necesare. tor de poporului

veghe, al este,

scriitorul n de fapt,

nenduplecat autentic i edificare Confuziile bleme din ntrziat" Praga). turgie,

realului,

substituie, real, c cert

Acesta

i u n i c u l

ntrevzut,

viziunea

subiectiv

pe care l i t e r a t u r a partidului a noii societi.

prezentului aadar, s tiina arta tiina,

obiectiv. nu poate c m ti

comunist

pare, oare

dramaturgia desore o m ?" i

trebuie

fie utopia despre c

o m ; s Poate n

ntreinute unui aici De

n j u r u l la

acestor

pro utopic

aparin

soi d c socialism Discurs a decurs, potrivit n

dar numai care unde

pentru

numai

(Aragon

Universitatea drama de creia

ncepe

unde

sfirete

mrturisindu-i vremelnic,

relativa

concepia

eronat

n e p u t i n . i declin,

rspunderea.

www.cimec.ro

23

In orice ea/, dac vrea s rinin ra nsi i s nu devin orice altceva, dra maturgia n u p o a t e f i , p u r i s i m p l u , l a u d , ci l a u d p r i n d r a m .

acestea, d u p prerea m e a , snt i n afara r a porturilor teatrale ; m a i exact spus, lumea t e a t r u l u i de inspiraie contemporan e l u m e a relatiourii dialectice a r a p o r t u r i l o r de coope r a r e cu acelea de for. hunciei gnoseologice a artei, ca i cu n o a t e r i i , n g e n e r a l , n u i se p o a t e acorda o accepie tautologic ; d c cnd c l u m e a , a cunoate n u n s e a m n a cunoate ce c u n o a t e m , c i a a f l a ce n u t i m ; e u c r e d c s p e c t a torii a u t e n t i c i v i n l a t e a t r u i ca s afle a d e v r u r i netiute p n n seara spectacolu lui, nu numai s se r e c u n o a s c , d a r s se i d e s c o p e r e ; d a c , n s , a c u n o a t e e s t e o cunoate ce c u n o a t e m , t r i u m f u l n litera tur v a f i al i l u s t r a l i v i s m u l u i , al descripti v i s m u l u i , j a l n i c t r i u m f ! A a d a r , a r t a i l i teratura, inclusiv d r a m a t u r g i a , dezghioac d i n t i u t n e t i u t u l i p r o p u n diverse posibiliti a l e a c e s t u i a ; p r o p u n , d e c i , v a r i a t e i s c h i m btoare idealuri ; dar, p e n t r u n o i , ceea ce nu tim, netiutul (netritul) este comu n i s m u l ; i a r c o m u n i s m u l e negarea dialectic, c r i t i c i c o n s t r u c t i v , n a c e l a i t i m p , a s o consi cietii socialiste c o n s t i t u i t e , l u a t n d e r a r e ca p r i m faz, inferioar, a comu nismului. Dezvoltarea complet a socialismului im plic critica p r e z e n t u l u i i n n u m e l e idealului c o m u n i s t , p e n t r u c c e e a ce n e l i p s e t e e s t e comunismul. 0 sele cestea pies ct cercetare scrise se n mai atent ani a unora ne-ar dintre vdi c pies circular, i asupra pie a cu de dez ultimii degrab Ceea ce viziuni

avut. desigur, prilejul s Cititorul a c o n s t a t e , p a r c u r g i n d a c e s t e n s e m n r i , c e l e sint strbtute de la u n capt la a l t u l de o dra idee-pretenie, i a n u m e , de cerina ca maturgia naional contemporan s-i ocupe, in fine, n totalitate, fr excepii, domeniul ce-i aparine n mod firesc, s se instaleze, deci, n zonele dramaticului i tragicului contemporan. L a f o r m u l a r e a acestei pretenii a m a j u n s n u r m a e x a m i n r i i , i a d e r e n t e i c r i t i c e , a c e l o r d o u tlirccii p r i n c i p a l e c o n stituite ale d r a m a t u r g i e i autohtone actuale, a c e e a c a r e , n t r - u n f e l s a u a l t u l , se r e c l a m d e l a r e s t i t u i r e a i c o m e n t a r e a teatral a i s t o r i e i i a c e e a a d r a m a t u r g i e i subordonate telurilor pedagogiei m o r a l e , aa-zisa drama turgie a dezbaterilor etice". Satisfacerea a cestei pretenii, deloc subiectiv, c i f o r m u l a t d o a r ca o c o n s t a t a r e a nsei cerinelor i n terne finale ale d r a m a t u r g i e i , reocuparea de ctre n t r e a g a dramaturgie naional a zo n e l o r d r a m a t i c u l u i i t r a g i c u l u i , a r e c h i v a l a , dup opinia m e a , cu un act de deplin o n e s t i t a t e p r o f e s i o n a l , care a r f i , n acelai t i m p , u n act de deplin onestitate politic. P o l i t i c a este esenializarea a n s a m b l u l u i re l a i i l o r i n t e r u m a n e . Politica comunist auten tic este procesul umanizrii relaiilor inter umane. A s t f e l c t e a t r u l p o l i t i c e s t e i t e a t r u etic, dac acordm eticului un sens atotcuprinztor. Ca urmare. departe de a fi doar un transportor de in formaii nu neg, desigur, nici funcia formativ a informaiei . arta " comunist nu poate f i s u b o r d o n a t dect p o l i t i c i i c o m u n i s t e , n a n s a m b l u l acesteia, este c o m p o n e n t de p r i m o r d i n a p o l i t i c i i c o m u n i s t e . Fr a omite s acestea deci, cromia a snt absolutiza unui la a c o tensionate aceste teatru la singur de concepte, de idei, maximum, culoare modern, lancie al fr cnd fr, poli voi a si nu ex

autoarhiteclureaz mai ne

orizontal, diacronice

spiralat. unei

vorbete

despre

absena voltrii

sociale. socialismului inaugurat i P.C.R. de dc fundamentat multilateral Congresul teoretic a i edificare comunism al dezvol X-lea

Furirea tat, al n epoc P.C.R.

exhaustiv societii de na dc

Programul a

socialiste intare pe Congresul anterioare, dup i cum

multilateral Romniei al pe nu de a i spre Xt-lea, care mai

dezvoltate se

adoptat

ntemeiaz, continu, este faptul evident

desigur, i

realizrile

transformrile le

revoluionare dezvolt este, c de evident, ns, nsui critic pn tot ce co fi din Este,

farmecul reducem necesar totui,

aprofundeaz. (relativa)

Continuitatea puin discontinuitate, societate un ce ceea c

teatrului vrful

conceptul dezvoltat la adresa acum. odat, nu nu va

socialist coeficient este

multilateral

considera, st n

conine

cesteia este t e a t r u l p o l i t i c ; renaterea dramaturgia teatrale, dei situaiilor raporturile e de de nsi nici raporturilor tuaiilor dezbaterea nu snt prime carea Nu ial cci - n u m a i situaia dintre natur de for esena faptul c for i

acestuia i s

socialismul subliniaz, i ceea i i

dramatice,

Programul faptul exista snt, ipoteza de i un

partidului ntre zid

socialism c

comunism

acestea dintre modifi teatrului. rapor esen dar

despritor, socialismul unul nu potrivit va i fi, c totul,

antinomice

nseamn,

desigur, ntru lui

concreteea acestora

munismul lucru. ignorat ...din tre cu

acelai . creia :

personaje,

i a r raporturile snt ns, omis

Dimpotriv, punct

cred Lenin

poate

trebuie, a

vedere (Statul

p o l i t i c , distana revoluia).

t u r i l e de cooperare societii

predomin socialiste

pe l a t u r a constituite ;

socialism timpul,

comunism

probabil,

uria"

24

www.cimec.ro

aici, u n teren neinvesligat d e ctre d r a m a t u r g i e i. p r o b a b i l , m a r e a ei ans. i , t r e b u i e s a d a u g c n u g n d e s c d e l o c c a r f i d c d o r i t d r a m a t u r g i e i s f i e p i a t r a e v o c a t d e B l a g a , n a sa Filozofie a stilu lui ( p . 54), care, odat azvrlit, recade la p m n t n n z u i n a d c a a j u n g e n c e n t r u l s u , n n z u i n a d e a f i p i a t r tipica' : d a r n u i-ar f i d e d o r i t s f i e n i c i porumbelul . c a r e . n e t i i n d c o r e a l i t a t e m a t e r i a l , a e r u l , i s u s i n e z b o r u l , t r i a c u i l u z i a c a r p u t e a z b u r a mai u o r n v i d ( K a n t ) ; i este d c d o r i t d r a i n a l u r g i c i s f i e , m a i d e g r a b , a s e m e n e a psrilor care, n z b o r u l l o r avntat

c t r e i n t , se o r i e n t e a z d u p magnetismul terestru. Pentru c i d r a m a t u r g u l u i i se potrivesc, ntru t o t u l , cuvintele l u i Fichte : T r e b u i e s t e c o m p o r i a s t f e l , ca i c u m d e t i n e i d e f a p t a ta ar d e p i n d e soarta ntregului popor." Doar astfel d r a m a t u r g i a va participa de p l i n la nfptuirea i d e a l u l u i m a r x i s t de r e organizare a lumii p o t r i v i t legilor frumo sului, innd totui seama, totodat i acesta e u l t i m u l p a r a d o x pe care m i place s-1 i n t r o d u c a i c i c , d u p M a r x , ..comu n i s m u l n u e u n i d e a l , c i nsi micarea n a tural a societii".

P u n c t e de s u s p e n s i e . . . AL. MIRODAN

C u m
Regizorul francez Claudv Bernard Aubert a nceput, S&ptmtnile trecute, s lu creze la un spectacol a c rui tem sun, pe scurt, cam sic de la Berlin, l pun n medii, relaii (inclusiv ero tice) i mprejurri similare cu acelea trite de fuhrer" la vremea respectiv, l cum se zice condiio pentru a aciona i neaz reaciona precum modelul i ncreztori n teorema (sau mcar teoria) care zice c aceleai cauze provoac aceleai efecte ateapt coacerea, in acest laborator bio-psiho-sociologic, a unui satrap de nalt calificare. Mai mult dect atta nu tim despre spectacolul Zui Aubert. Nici nu-i nevoie. Regretind (Tolstoi spune undeva c ne hrnim din regrete) c asemenea lucrare n-a fost cu putin ceva mai devreme (prin 1929, de pil d), vom suspina un mai bine mai trziu dect nici odat" i vom admite c punerea n imagini a felului cum este sau poate fi con fecionat un fuhrer n vea cul nostru tiinific este ca tegoric de natur a-l ajuta pe spectator s vad fabri carea mitului. i deci (sperm) s prevad. i deci s examineze, n cunotin de cauz i cu

aa : C u m poate fi confec ionat u n Adolf Hitler.


Acest poate indic limpede c n-avem de-a face cu o lucrare istoric, ci cu o oper nscris la prezent : ciiva ceteni europeni, cu avere i ambiii, i mai ales cu dorina de a im pune o nou dictatur de tip nazist, se strduiesc s nfptuiasc ceea ce, n de finitiv, au reuii predeceso rii lor germaru din concer nele 192030, adic s a runce pe piaa politicii un necesar, pentru asemenea regimuri, dictator. De clas. i succes. Adic, o persoan cu datele viscerale, cu ndemnarca i, ndeosebi, cu ..charisma" indispensabil a lui Hitler. In acest scop, ei recru teaz, probabil dup testele de rigoare (sau, poate, avi zul unui computer ?), un candidat plauzibil, numit Herbert, l instaleaz n tr-un bunker" subteran a menajat dup modelul cla

rceal, producia contempo ran de supraoameni, care, de la efi de secte vizionari in Rolls la teroriti strnind frisoane lainice duduilor avutc din faa televizorului n culori, prolifereaz cam pe continente. Acestea fiind spuse, vreau s cred c, dup succesul pe care-l doresc sincer spec tacolului n cauz, Claude Bernard Aubert va ndrzni s mearg mai departe, s-i propun o sarcin mai difi cil, s preia tafeta lut Brecht i s ne dea o lu crare mult mai necesar nc dect aceea pe care o elaboreaz acum : Cum poate f i mpiedicat confec ionarea u n u i Adolf Hitler.

www.cimec.ro

25

TRIBUNA REGIZORULUI

Stagiunea care s-a ncheiat a cunoscut, printre feluritele i multele manifestaii i dezbateri, privind starea actual i tendinele vieii i creaiei noastre, un moment de importan i semnificaie deo sebit : Colocviul tinerilor regizori din teatrele dramatice, desfurat la Brlad, de-a lungul a cinci zile, bogate n reprezentaii scenice, schimburi de idei i de experiene care au ntrunit, sub seninul unei comune dorine de cunoatere i al aspiraiilor creatoare, regizori, mai ales din tinra generaie, scriitori tic teatru, critici, teoreticieni ai teatru lui, secretari literari. S-a putut remarca, cu acest prilej, cit de complex este problematica construciei artistice a unui spectacol teatral, in ce msur ea solicit personalitatea creatorului i ancora rea lui n albia comun, ideologic, politic, etic, educaional, a culturii naionale. E limpede c. in mecanismul construciei spectaco lului, ridul regizorului este de nsemntate primordial. De aceea, i dezbaterile in jurul regiei, i mai ales in jurul slujitorilor tineri ai regiei noastre teatrale, au cunoscut un accent deosebit de viu. Ni s-a prut, de aceea, c mrturisirile i punctele de vedere exprimate la acest colocviu, i, cu deosebire, ale celor vizai, se cer supuse cunoaterii generale, n integralitatea lor. Precum . se cer, even tual, prelungite de mrturisirea unor noi experiene i unor noi aflri. De aici. iniierea rubricii dc fa, nchinat problemelor regiei i expe rienelor regizorale. Publicnd citeva din expunerile revzute ale tine rilor regizori, ca i unele puncte de vedere adiacente, ndjduim c tribuna r e g i z o r u l u i va avea ansa s gzduiasc. n mod continuu, prezena i mrturia la obiect a creatorilor de spectacole.

ALEXA VISARION

Dinamica noastr social


Ce n s e a m n u n r e g i z o r ? N u t i u . Deo c a m d a t , n c e r c s n e l e g c e s p u n a l i i d e s pre aceast funcie. Ader la afirmaia c r e g i z o r u l este u n g n d i t o r al spectacolului, adic, o m u l care, contient, trezete opera i a c t o r u l la via. Cred c r e g i a este o funcie temporar, care v a disnrea. la u n moment dat, atunci cnd actorii, p r i n c i p a l i i c r e a t o r i a i reprezentaiei, v o r d e v e n i dispo nibili s transmit fr intermediari un mesaj teatral obiectiv. D a r m a i e m u l t pn atunci. Funcia comunitar a teatrului va domina d i n nou atunci cnd actorii v o r d o r i n t i s s e m n i f i c e c e v a , s n a s c g i n -

d i r e , i n u s j o a c e d o a r s e n t i m e n t e i s t r i . Regizorul este ideologul spectacolului, cel ce determin finalitatea i e f i c i e n a repre zentaiei ; e l elaboreaz un limbaj specific, ce n u t r a n s m i t e d o a r i n f o r m a i i l e p i e s e i , c i d i s p u n e de resurse p r o p r i i de comunicare. Principalul argument al demonstraiei regi z o r a l e t r e b u i e s f i e f i i n a v i e a a c t o r u l u i . R e g i a n u se p o a t e d e f i n i t e o r e t i c d e c t i n termeni generali. I n particular, concret, regia nseamn o m u l Regizorul de fiecare d a t a l t c i n e v a i m e r e u c u a c e l e a i n t r e b r i . Am montat cteva spectacole, pe care l e i u b e s c f o a r t e m u l t i c a r e a u c p t a t nvesti tura d e t e a t r u p o l i t i c . S m destinui. T e a trul politic nseamn, pentru mine, ansa u n e i revelaii. Intr-o uzin de a l u m i n i u , l a Slatina, ora p e m a l u l Oltului, am montat p i e s a cea m a i c o n t e m p o r a n , c a problema tic, a d r a m a t u r g i e i noastre Puterea i Adevrul de Titus Popovici , o ampl dezbatere a s u p r a r e s p o n s a b i l i t i i omului-eonductor p o l i t i c , a a c t i v i s t u l u i de p a r t i d , o relatare adevrat a micrii noastre ideo l o g i c e ntr-o a n u m i t e t a p . A m n c e r c a t ca a c e a s t p i e s s p r i n d v i a a l t u r i d e s u doarea muncitorilor, alturi d e m a i n i l e i de o a m e n i i ce l u c r e a z la ele, alturi de zgomotul muncii i m p r e u n cu acestea.

26

www.cimec.ro

E r a < l u c r a r e c o l e c t i v a ce i m p l i c a , f i z i c i > psihic, destinul ntregii colectiviti p a r t i c i viaa p a n t e . I n ce s c o p ? P e n t r u a i m p l i c a real n d e z b a t e r e a politic, p e n t r u a p t r u n de direct n zonele de emoionalitate ale p u b l i c u l u i . S p e c t a c o l u l se n t e a n u p e s c e n a i m p r o v i z a t , c i n t r e n o i i e i , n t r e a t i t u d i nea noastr i r e c e p t i v i t a t e a l o r imediat. Timpul era chestionat de ciclul productiv, iar spaiul d c j o c se m o d i f i c a n funcie d e m u n c a efectiv a acestui p u b l i c , cuprins de m u n c i, c o n c o m i t e n t , d e gndire. A fost o e x p e r i e n s u b s t a n i a l p e n t r u n o i aceast simultaneitate a muncii i a politicii, a responsabilitii i a a n a l i z e i problematice. M o d u l d e c o m u n i c a r e p o l i t i c i a s u m omul i s o c i e t a t e a ca o b i e c t d e s t u d i u . Comenta riul c r i t i c descifreaz realitatea n vederea d i n a m i z r i i e i . L u m e a d e v i n e , p e n t r u speetnl o r u l - p a r l i c i p a n t , f l u i d , d i s p o n i b i l , n o u i, p e n t r u a se c o n t u r a , i p r i n d e colaborarea. Teatrul politic educ libertatea individu l u i de a chestiona o r d i n e a instaurat. Spec tacolul p o l i t i c insist asupra necesitii d e a modela i n t e l e c t u a l , p e n t r u c a a s i s t e n a s fie autoarea propriului rspuns, care con duce, i n e v i t a b i l , la a n g a j a r e a n i s t o r i e i societate. Scena p r o p u n e , sala rezolv. Sce n a i n d i c , sala revendic.

CTLINA BUZOIANU

Pledoarie pentru atelier


D a c p u t e m a f i r m a c r e g i z o r u l este i e l u n c r e a t o r , atelierul de creaie n i se i m p u n e ca o n e c e s i t a t e p r i m o r d i a l a z m i s l i r i i a c t u lui teatral. Indiferent de titulatura adoptat : studio experimental, laborator, sistem, pro ces educaional al actorului e t c , atelierul acesta e s t e , s a u a r t r e b u i s f i e , n u c l e u l vieii teatrale a instituiei, t e a t r u l u i , t r u p e i sau g r u p u l u i r e s p e c t i v d e a c t o r i , c o n d u s d e un r e g i z o r a n i m a t o r , c u m este denumit a d e s e a , u n r e g i z o r c a p a b i l s i m p u n u n p r o f i l , s d i s c e a r n acele mijloace are-i d e f i n e s c p e r s o n a l i t a t e a , s nchege u n s i s t e m coerent d e exerciii pentru educaia profe s i o n a l i m e n i n e r e a n f o r m a a c t o r u l u i . Foi m a r i i c r e a t o r i , a n i m a t o r i , d e s c h i z t o r i dc d r u m u r i , iniiatori de curente ale a r t e i s p e c t a c o l u l u i , a u n c e p u t p r i n a-i p e r f e c i o n a metodele de l u c r u n s t u d i o u r i - a t e l i c r e , experimentnd, studiind, improviznd, alctuind sisteme care a u d e v e n i t , l a rndu-le, apoi, sisteme sclerozate, osificate, m u m i f i c a t e sau denaturate de epigoni (ca n c a z u r i l e Stanislavski, Brecht, Grotowski), dar sisteme care a u h r n i t , atta t i m p ct a u fost v i i , s a u c u c e e a ce a r m a s v i u n e l e , t e a t r u l contemporan, uriaul, b a l a u r u l c u o m i e de c a p e t e , m i t i c , d e n e n v i n s , c r u i a , d a c i se t a i e u n c a p ( c u m se m a i n t m p l uneori) rsar apte n locu-i. U n r e g i z o r - e r c a t o r e s t e a c e l a c a r e i-a d e f i n i t n t i r o s t u l p r i m o r d i a l , c a r e i-a p r o p u s s exploreze materialul d a t spre studiu : omul omul, n toate dimensiunile l u i . A p o i , s-1 f i x e z e , n r a p o r t u r i l e l u i c u u n i versul infinit (univers misterios, enigmatic, d e s c h i s o r i c r e i e x p l o r r i s p a i a l e i t e m p o r a l e ) i n r a p o r t u r i l e l u i c u s o c i e t a t e a , c u mediul nconjurtor, r a p o r t i s t o r i c , s o c i a l i politic, raport subiectiv i o b i e c t i v . I n a l treilea rnd, s-i t a t o n e z e cunoaterea de s i n e , s a i b c u r a j u l d e a e x p l o r a zonele abisale, de a trece d i n c o l o d e c o n t u r u r i fer m e , d e a p l u t i n ceurile fr m a r g i n e a l e v i e i i i a l e m o r i i , d e o p o t r i v . U n a s e m e n e a c r e a t o r i a r e l i m b a j u l s u , s i s t e m u l s u dc comunicare c u lumea, izvort d i n p r o p r i -

*
spectacolul rom coala d e care d e p i n d e nesc n d i v e r s i t a t e a f o r m e l o r sale d e e x p r e s i e este c e a a d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e . M a r i i notri scriitori, de la Caragiale la Camil Lovinescu la I ) . I I . Petrescu, de la H o r i a P o p e s c u i M a r i n S o r e s c u , s n t s l i m u l i i p r i n cipali ai artei interpretative romneti. Avem artiti r e s p o n s a b i l i d e s o a r t a c u l t u r i i naionale, oameni care au realizat opere p r o f u n d e d e s p r e n o i , c e i d e a i c i , c a r e stpnim prezentul prin t r e c u t u l i v i i t o r u l a c e s t u i n e a m s t r v e c h i i p a n i c . T e a t r u l n o s stru nseamn, n primul rnd, realitatea noastr, pulsul nostru social, o m u l zilelor noastre i p r o b l e m e l e l u i , a p o r t u l la viaa i c o n f l i c t e l e h a t r e g i i u m a n i t i . Pretutindeni deci, n m o d concret, j La n o i e s t e n e v o i e d e t e a t r u c a s u r s d e e n e r g i e i c u r a j , d e u n t e a t r u c a r e h r n e t e omul i c a r e i d f o r i p o f t s a c i o neze. Dramaturgia romneasc clasic i contemporan ofer izvoare ispititoare pen t r u s p e c t a c o l u l r o m n e s c , i t r e b u i e m e n i o n a t f a p t u l c cele m a i i m p o r t a n t e reprezen taii t e a t r a l e a l e u l t i m i l o r a n i se d a t o r e s e i substanialitii pieselor romneti care s-au m a t e r i a l i z a t s c e n i c n c r e a t o a r e v e r s i u n i regizorale. D a r , cte n u m a i a v e m d e f c u t pentru a dezbate n teatru m a r i l e nsemne ale prezen tului ! Rspundem d e f o r m a r e a i educarea c o n t i i n e l o r i , d e a c e e a , e s e n i a l u l i s e m nificativul trebuie s d e v i n obiectul dis c u r s u l u i scenic. Dar, uneori, uitm, uneori...

www.cimec.ro

27

ile

lui

zbateri sau de cu din

dramatice, afinitilor comunicare s orice fie

din

imagini din Acest i

ale

n-

fectivitii proprii, sistemul lumea nu

sale, al

asociaii limbaj, cu pre, original,

revelaii

profunde. coerent

creatorului orice

pretinde

original Atelierul

pre. d a r , cu

personal. d e c r e a i e a r t r e b u i s f i e i n v e s t i t misiunii caut, n ciuda celui care conduce, (fr merge puse nepu de gsete, oricror greete piedici snobism, cu demnitatea anim,

adun, mai tin,

greeli n u se p o a t e ) , n v a departe,

d i n greeli,

de nenelegere, o b t u z i t a t e , r u t i n , lene, comoditate, .a.m.d. creaie Reinhardt, Strehler ncercm de creaie Liubimov. au avut Piscator dc de suficien, orice natur Atelier Meyerhold, Grotowski, Szajna ncercat Atelier un Iai trul colo cent, obosit Cred trebui giei de spirit sau Mic pe unde Piatra i i

Stanislavski, i Peter Brecht, Brook, am avem. zbate la

i P l a n c h o n , Ateliere i

creaie

propria-mi experien, cunoscnd valoroasele iniiative ale a l t o r regizori doar d i n auzite.) nceput cu puini o a m e n i , erau o p t la Am primul spectacol (Bolnavul nchipuit), pai sprezece In a l doilea (Drumul ncrederii). Am cerut ajutorul unor colaboratori califi c a i , ca M i h a c l a A t a n a s i u , m a e s t r d e b a l e t l a O p e r , i S a b i n P a u t z a , d i r i j o r u l forma iei A n i m o s i " . A m c o n s t i t u i t u n s t u d i o , p e vremea aceea se numea experimental, cu participare benevol. Pentru primul specta col, a m l u c r a t exerciii de i m p r o v i z a i e : d e commedia d e l l ' a r t e , de improvizaie muzi cal, de p e r f o r m a n fizic, exerciii vocale. L u c r a m z i i n o a p t e ( n u sc p u n e a problema orei), pn la e p u i z a r e . Munca de consoli dare a echipei a durat mai mult dect repetiiile p r o p r i u - z i s e . L a c e l de-al doilea spectacol, procesul dc pregtire a fost cu mult mai scurt. Incercnd de ran, dup ginnd rului mentul direct apropia teatru am s explorm textul lui n la Paul jurul nscrise Actorii au modaliti Drumul Cornel unor n strvechi contempo ncrederii. Chitic, istoria pn creat o la dc imaIn mo a-i at popo relaie aciuni gestul, trimiteri

n o i , a d e s e a , s oriunde se

gsim

popular, lucrat

redimensionate

dinamic, Timioara, sau la scenele pulseaz

efervescent, Mure, la mici

nelinitit, la i

Neam,

Trgu

Cluj-Napoca, Tea mai sau, pur,

scenariul metafore pe nostru, cu

..Bulandra", ale

ndric", adevrul

mitologie

teme de

adesea,

I n s t i t u t u l u i , a incandes Ne

eliberare

respectiv. prin

adevrul

Ne-alterat,

Ne-sofisticat,

s p e c t a t o r i i , ntr-o ntrebri Spectacolul era n

ncercare prin

al tinereii. c existena n atelierului rnd, inclus n ca de de chiar creaie studiul n cercului actorul. ar re ti Evi a im de co

spontane,

spontane. mosfer expresia riguroase.

elaborat pe

ntr-o

legat, de al sub

primul sau

de c o m u n i u n e , vocal erau

care g n d u l ,

teatru ; poate, regie Institutului, ndrumarea ar pune repetiiilor, pentru o a

cadrul

armonizate

principii

cursului inific pentru dent, cest in

cadrul nucleu cu

pregtitor au un

Exerciiile sudat mi-a permis spectacol

dc s de

creaie de realizez proporii

a cu

acestui ceea ntregul ample,

spectaeol ce, apoi, Istoria colectiv

munca

regizorului ntr-o ceea ca,

echipa

interprei, mai

cadrelor ce cu prin sau

didactice, foarte echip exerciii s

atelier afara

legtur este o

direct,

ieroglific. Tot nizarea Piatra tarea aportul refer poziia la a exersare mpreun imaginarea exprimare trale poporului cu ajutorul vocilor Neam, Tineree o Peer fr munc vocilor cu i Sergiu lui Sabin actorilor Gynt ; btrnec practic actorilor, Anghel unor a i i Pautza am iar n armo la mon la (m com Cezar n de

portant, mune, i chiar, s

studentul-rcgizor stabileasc de

studeni-actori, practic, s

realizat, pentru am de nu Cezar la apelat

comuniune comunica Prin teme

spiritual descopere, ntre date date ci i ei i sau nu spre unor care-i aces teatral eventu de de care,

redescopere

posibiliti

compozitorului

Corneliu

de a c o m u n i c a tralitate propuse numai studiu sau tor rea ale *e de probleme preocup de a

altora mijloace

d i v e r s e d c teaar rspunde

formare,

contemporan. textelor prin grav n le de

de ei nii, studenii programa de

muzical

propriu-zis),

Adina

dramaturgie analitic, actualitate

ajutndu-ne momente riturilor moarte,

realizarea

profunde,

stringent

contemporan nostru. profesional de a

ances specifice

importan sau supape ar putea In

existenial, deschise, limbaj acest constitui

de natere, dragoste

momentul exprima

respectiv. R o d u l ntr-un plus,

meditaii

ncerca

Pregtirea ocupare ional, acest cadrelor clee de an

actorului pe cu

plan

pre na n a nu care

extrem problem i la nu

important de

coerent, lucru

articulat,

discutat Centrul se poate

seriozitate perfecionare dect

microspectacole. tie, s-au

sistem nc

colectiv ar suda constituit

viitoarele echipe, ntotdeauna . n care permit am la s

mplini de

prin

constituirea s pstreze ci

acestor

ateliere nu

creaie",

pe bncile I n s t i t u t u l u i . mi amintesc i din am Iai. anul fost (mi

gndire i,

teatral ales,

contemporan, numai condiia

absolvit Teatrul din citez

nealterat mai

condiia spiritual

Institutul Naional

repartizat

fizic,

creatoare a o m u l u i

de t e a t r u .

28

www.cimec.ro

NICOLAE SCARLAT

Idealuri estetice prin angajare politic


C o l o c v i u l d c l a B r l a d s-a d e s e n a t c a u n act de contientizare a prezentei tinerilor regizori n cultura teatral a R o m n i e i so c i a l i s t e . A m regsit c u plcere s p i r i t u l d i s c u iilor colegiale d i n a t e l i e r u l d e regie a l s t u deniei noastre : s c h i m b u l deschis i l u c i d de o p i n i i , refuzul falselor o r g o l i i . Dezbate rile mi p a r a f i o mrturie a asimilrii de ctre n o i a n o r m e l o r etice ale societii noastre. Am tre cu dori litic, iile i trebuie reinut, mai mai ales, ideea sarcini cu de firesc teatrul ca u n Teatrul triete prin a c una din

crui sistem (biologic, social e t c ) . N i c i u n sistem viabil nu-i ponte manifesta plenar calitile, fr existena acestui control dc el nsui statuat. I n orice sistem social, t o t ceea ce i n e d e f e n o m e n e l e contiinei so ciale reprezint mecanismul de feed-back. T e a t r u l , d e a s e m e n e a . E b i n e s n e a m i n tim ct m a i des acest lucru, atunci cnd snlem de acord c a v e m menirea de a confrunta permanent i d e a l u r i l e c u realitatea. I n g e n e r a l v o r b i n d , c r e d c s n t e m contieni dc rspunderea major pe care o implic reflectarea n imagini scenice a realitii. n i c i , d e a l t f e l , n u m e r o a s e spec S-nu p o m e n i t tacole care a u d e v e n i t puncte de referin n p e i s a j u l n o s t r u t e a t r a l . Despre pice prea actori, mult afara echipa Cred pe le teatru echipe c, n dc formarea necesare n teatru a i climatul pro poate, prea In

afirmrii puin. accent a ar

unei

s-a v o r b i t , pregtirea pune nc

tinerilor

Institutul dezvoltrii

l o r solistic". a

individualitii calitilor pen n o i disponibilitatea n e echip, necesar, nostru

actorului, personale, sa tru pentru

punerii trebui

valoare

sporit lucru al o unui cnd

spiritul

de

integrarea i a

sa, a t u n c i mijloacelor i teatrul actori, Piatra dat, c e

sistemul formelor cere. logie nu lor i E,

de expresie dealtfel,

grup. de a

Evoluia deonto vedete Teatrul fructu de climat

teatrului o art

problem

cele

importante i, n

ale

noastre

teatral : fie ei o

colectiv

s f i e a c e e a refer revine Mi n urm politic. acum n i la se

a confruntrii legtur termenul i rnd pare specie. i aici. este. c

idealurilor aceasta, a teatru n po discu politie concepi fost se n Tea nu dom toate peyne de tra i o

u n sistem

de punere

n valoare Neam a unui

realitatea. s m care noastre. privit pe

f i e ei

regizori. o

Tineretului a c i , nc tradiie i oas echip

din

demonstrat spirit

mereu primul ca

i-a f c u t

din

meninerea

trebuie abia

din

permanentizarea

unui

dc veritabil i, c zori nentru sigur

creaie. c c s-nu f c u t i printre i aci referiri la

ntotdeauna produce care sa trul ora nul poate afiele pour de la clarat gedie lui Kant ment fie sa In back. unui este a mensiunile

Sncctncolul coordonatele Tentrul chiar lucru Ce fraz,

teatral timpului art. cnd

astzi,

pe d i condiia

Teatrul snt

Laborator ar avea laborator cadrelor i

a l l u i C r o t o w s k i , i ceva de spus m nu

pentru

n o i se a f l ' r e g i sau verificat ntreb ar putea o i de ce recicla oferi con tea

produs.

care

de spectacol, fcut contient Jourdain, avea Ies teatrului soldats mort" ? angajat antic,

cea m a i a n g a j a t i a t u n c i alt

ntr-un aciunea re a cadrul tribuie garea trale. In

teatral, de

politic d c acest

generalizat mijloacele de

permanent pentru

precum pe In

artistice la

proz.

semnificaie Deferise pies

necesare expresie

aceast

nscris Moliere : sous o

domnului d'y F i e c politic, n nu un

romneasc mijloacelor

cercetarea

investi

enlrer

ale artei

montm

f i e c m o n t m sustrage trim, ca al care

ciuda

unor tnra estetice,

exprimri regie noilor i d a r i

d i n cnd afirm nu angajarea

cnd

n u ne p u t e m acum c la Ia

contextu Dublic un

deficitare, idealurile Curajul noastre, selor tuit. lentila ci grija n

numai politic.

social-politic Dac, spunea petrecut astzi

creatori.

175 de a n i , I m m a n u e l se p o a t e capt capt al eveni s nu remarca feedde doar ori lumii ei, dc

afirmrii ca i

valori n

ale

societii fal gra prin negru. teama, n este scoa elu

ndrjiren nu

demascarea c u insolena fi la fie nrivit alb i nu

v a l o r i , n u snt Realitatea r o z i de a a nici nu a trebuie, tuturor artei

totuna noate s redus deci. grei. celor unui

resimit este

cellalt exist ce

de 175 de o r i m a i termenul

adevrat.

cibernetic termen sistem Acest prin

Manifest noastr, terea dat,

desemneaz retroreacie. nu

controlul procesul propriu

Altfel,

rspunderea

implicai spectacol, este tocit.

autoreglare. modelelor

termen El

se a p l i c

premier

cibernetice.

este

funcia

nsi

www.cimec.ro

29

PUNCTE DE VEDERE
ION T O B O A R U

Critica de teatru i publicul


I n c o n t e x t u l spiritualitii noastre actuale, criticii dc teatru i i revin m u l t i p l e sarcini. Promovarea dramaturgiei contemporane ori g i n a l e d o m i n , d e cele m a i m u l t e o r i , ca o p r e o c u p a r e constant, s c r i s u l n c h i n a t spectac o l o g i c i . E s t e e v i d e n t c a s e m e n e a preocu pri ale criticii de t e a t r u , viznd literatura d r a m a t i c i e s t e t i c a s p e c t a c o l u l u i a c t u a l , se nscriu ntr-un m o m e n t s e m n i f i c a t i v a l a f i r mrii t e a t r u l u i naional, al integrrii l u i i n sfera culturii generale actuale. Critica de t e a t r u critic d e direcie, d e o r i e n t a r e c o n t r i b u i e , d e o p o t r i v , l a f o r m a r e a , n rndul maselor, a unei contiine teatrale, l a stimularea interesului lor pentru spectacol, acesta f i i n d c o n s i d e r a t ca f o r m d e e d u c a i e i estetic a publicului. In acest politic s e n s , c r i t i c a d e t e a t r u se f o r t i f i c p r i n a s i milarea i aplicarea principiilor politicii p a r t i d u l u i n o s t r u n d o m e n i u l c u l t u r i i i a l a r t e i . M i s i u n e a c r i t i c i i , i n d i s o l u b i l legal d e dinamica fenomenului spectacular, ascult, n acelai t i m p , d e i m p e r a t i v e l e p r o p r i i u n e i societi e m i n a m e n t e e d u c a i o n a l e , c u m este s o c i e t a t e a n o a s t r ; r o l u l e i se c e r e , a a d a r , privit n perspectiva s a r c i n i l o r pe care le ridic f o r m a r e a u n e i spiritualiti complexe socialiste, a u n e i spiritualiti p a t r i o t i c e , c i v i c e i e s t e t i c e . D i n a c e s t p u n c t d e v e d e r e se i c u v i n e a p r i v i m u l t i p l e l e a t r i b u t e a l e criticii de t e a t r u , astzi. Activ, militant, a n g a j a t , c r i t i c a d e t e a t r u o p e r n d selec tiv n aria dramaturgiei promoveaz spi r i t u l c o n t e m p o r a n e i t i i , n ce a r e e l d e t e r m i n a n t p e n t r u procesul de f o r m a r e a perso n a l i t i i u m a n e . D e cele m a i m u l t e o r i , p r i n i n t e r m e d i u l criticii de teatru n ipostaza ei d e cronic spectacologia ptrunde n istoria culturii teatrale. S u b acest raport, exigenele c r i t i c i i de t e a t r u sporesc, m a i ales, pe p l a n u l o b i e c t i v i t i i , a l c o m p e t e n e i l a turi indispensabile in aprecierea valorilor r e a l e i n s t i g m a t i z a r e a nonvalorii.

C r i t i c a de art, n g e n e r a l (n c a z u l nos tru, critica de teatru), contribuie la afir m a r e a f a p t u l u i d c art a u t e n t i c i, s i m u l t a n , la educaia publicului. Educaia publicului prin spectacol mbogete a t r i b u t e l e criticii teatrale. P u t e m v o r b i , astzi, despre apetena publicului n m a t e r i e d e s p e c t a c o l i a f l u e n a sa i n s l i l e d e t e a t r u d e m o n s t r e a z c a fals p r o b l e m a c o n c u r e n e i c u f i l m u l i c u

televiziunea.
p u b l i c u l se n l l n e t e Snt situaii cnd pentru prima oar c u capodopera n zona spectacolului teatral. De aici rezult necesi tatea ca, i p r i n c r i t i c a d e t e a t r u , s se fac c u n o s c u t evenimentul rnltural-spcctacul a r . P e f o a r t e m u l t e s c e n e , a s t z i , este p r e z e n t Shakespeare, sau ali a u t o r i d i n d i v e r s e culturi clasice, europene. Tentativele de i da via n o u c l a s i c i l o r n s p e c t a c o l u l tea tral snt binevenite. Multiplele forme de interpretare a dramaturgiei universale devin acte de cultur, vrednice de laud i d e ncurajare. M a i ales cnd e x p e r i m e n t e l e ce se p r o d u c in materie de spectacol i, n special. n c a d r u l regiei, poart a m p r e n t a sti lului i a c u l t u r i i autorului valorificat n a c t u l scenic. Se m b o g e t e , n acest c a z , experiena teatral, inovaia a m p l i f i c tradi ia n d o m e n i u l c u l t u r i i t e a t r a l e . L a a s e m e nea manifestri participm cu satisfacie, i u n e l e s p e c t a c o l e ( c a , le p i l d , Azilul de noapte de la T e a t r u l Lucia Sturdza Bu-

30

www.cimec.ro

l a n d r a " , T r e i surori do la T e a t r u l de Come die, Harnici d e la T e a t r u l N o t t a r a " ) snt e d i f i c a t o a r e n aceasta p r i v i n . Se n t r n p l , ns, citeodat, ca vi/.iunca regizoral s modifice structural sensurile operei drama tice clasice. Spectacolul A VZ-a noapte de Shakespeare. oferit de Teatrul National d i n Cluj-Napoca, spectacol de virtuozitate, s u b r a p o r t u l r e a l i z r i l o r a c t o r i c e t i i a l m i j l o a c e l o r d e e x p r e s i e m o d e r n , e, n s , discu t a b i l ca v i z i u n e r e g i z o r a l . C r e d e m c m i j l o a c e l e d e e x p r e s i e i n a r t a scenic fan sonor, peisa tezia, i n v e n t i v i t a t e a , coloana jul scenografic se c e r , t o a t e , subordo n a t e unei idei directoare. Mijloacele dc e x presie a u u n caracter t e h n i c ; ele d o b i n d e s c virtui estetice doar atunci cnd se i n t e greaz organic structurii operei dramatice, universului de idei ce-l a n i m pe autor. Opinm, firete, nu pentru un spectacol-muzeu. Mimic fiecare epoc modific viziunea asupra literaturii dramatice, ncordind-o sensibilitii timpului. Spectacolul Trei surori d i n anul 1048 al Naionalului bucuretean difer d e spectacolul recent al Teatrului de Comedie. Difer, dc asemenea, s p e c t a c o l u l Ultima or d e a c u m d o u d e c e n i i dc cel de azi de la Teatrul Noi tara' . E x i s t , n s , n a c e s t e s p e c t a c o l e d e o s e b i t e o anumit latur c o m u n , determinat de i n t e r e s u l r e g i e i fa d e s e m n e l e generale, i n v a r i a n t e , ce a p a r i n o p e r e i dramatice.
-

c o n t r i b u i e m a i v i g u r o s l a educaia l u i este tic. A t u n c i cnd formula e practicat n teatrul istoric, orizontul de cunoatere ai publicului se l r g e t e , e d u c a i a l u i estetic patriotic, moral. se n s o e t e c u e d u c a i a

N c - a m o b i n u i t , lransferndu-1 d i n v o c a b u larul de specialitate al economitilor, s folosim t e r m e n u l d e beneficiar i i n d o m e n i u l c u l t u r i i t e a t r a l e . Ca b e n e f i c i a r a l c r i t i c i i de t e a t r u , p u b l i c u l s a u i c o n f r u n t , prin supe ca, judecata l u i proprie de valoare rioar sau n u m a i onest n m a t e r i e d c s p e c t a c o l , s a u u r m r e t e s o b i n o p o s i b i l recomandare, adres, sugestie legat d e v i i t o a r e a sa p a r t i c i p a r e la u n s p e c t a c o l . P u b l i c u l c a u t n c r i t i c a d r a m a t i c i u n i m puls pentru o opiune. Beneficiarul criticii de teatru este, ns, n u m i m a i p u b l i c u l , c i i , deopotriv, s p e c t a colul d e t e a t r u , ca a t a r e , produs ntr-un cadru instituionalizal. U n a d i n t r e d i l e m e l e c r i t i c i i t e a t r a l e se p o larizeaz i n t e r m e n i i : c r i t i c a de t e a t r u sau critica de dram (ultimul termen angajeaz preponderent analiza literar-artistic a o p e r e i dramatice). Punem n discuie o asemenea teritoriul faptului problem spre a d e l i m i t a teatral d e c e l a l literal urii dramatice i innd seama c, n r u b r i c i l e de specialitate ale presei, apar, uneori, pagini d c critic literar-dramatic c e se v o r a c r e d i t a t e drept model d e c r i t i c t e a t r a l . Adepii c r i t i c i i d e d r a m descifreaz con inutul a r t i s t i c a l construciei dramaturgice f r s n e l e a g u n a d e v r u n a n i m acceptat n estetica filozofic sau de ramur", i a n u m e , c existena specific a c o n i n u t u l u i n materie dc dramaturgie trece n coni n u t u l . a r t i s t i c n u m a i p u i n specific a l s p e c tacolului construit. Coninutul valoros a l unei opere dramatice poate s a p a r degradai ntr-un spectacol m e d i o c r u , d u p c u m a c t u l scenic creator poate spori valenele mesa j u l u i l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e . D e n i c i , i i n f i d e l i la t e a " a c t o r i l o r s a u a r e g i e i fa d e o p e r a dramatic, infidelitate" care, uneori, este profitabil, alteori, pgubitoare pentru scri itor. Imaginea scenic reprezint u n m o d c o m plex dc angajare. E a recompune u n univers uman, l desvrete p r i n e x p r e s i a ei ar tistic i s t i l i s t i c unitar, specific artei spectacolului. Densa n s e m n i f i c a i i , imagi n e a scenic este aceea care e x p r i m o c o n cepie filozofic, o v i z i u n e , o a t i t u d i n e r e voluionar. Ideatic i m a t e r i a l totodat, aceast i m a g i n e teatral c o m u n i c p r i n c o n v e n i e . E s t e t i c a s p e c t a c o l u l u i c o n t e m p o r a n i construiete u n s t a t u t i n spaiul cruia n u se m a i p u n e b a e o c o l i t ca o c h e s t i u n e demonetizat p r o b l e m a primatului unui e l e m e n t s a u a l a l t u i a d i n t r e cele c i t e alc tuiesc a c t u l scenic.

C r i t i c a d e l e a l r u este c h e m a t , aa f i i n d , s c o n t r i b u i e l a s o l u i o n a r e a u n o r d i l e m e , s n l t u r e t e n t a t i v e l e d e r u l a n t e . i , i n a c e eai p e r s p e c t i v , s n c u r a j e z e t e n d i n e l e i orientrile valoros novatoare in domeniul spectacolului M o p i l d , O scrisoare pierdut de la 'Teatrul Lucia S t u r d z a B u l a n d r a " sau Danlon de la T e a t r u l N a t i o n a l din Bucu reti), cci, p r i n e l e , p u b l i c u l se f a m i l i a r i z e a z c u c e e a ce e s t e r e a l m e n t e d e p r e n dezvoltarea teatrului romanesc contemporan. Exist o relaie strns ntre critica de l e a l r u , p u b l i c i e d u c a i a estetic p r i n spec tacol. Interesul p u b l i c u l u i fa d e s p e c t a c o l t r e b u i e s p o r n e a s c de la d r a m a t u r g i e Ia arta scenic, d e la l i m b a j u l literar la cel teatral. Accentum ideea cunoaterii limba j u l u i teatral n legtur cu p u b l i c u l , deoare domeniu, ce se p a r e c , m a i a l e s n a c e s t se c e r e i m p u l s i o n a t e d u c a i a estetic. A r t r e b u i c a , p r i n c r i t i c a t e a t r a l , s f i e dinamizai, interesul publicului pentru tea tru ; d i n public-spcetator s d e v i n public* participant. Ideea publieului-parlicipanl imp u n n d u - s c , pare-se, t o t m a i f e r m n sfera spectacolului contemporan, formule noi de s p e c t a c o l , c u m s n t , d c p i l d . Capul de la Teatrul National s a u Puterea si Adevrul de la T e a t r u l L u c i a S t u r d z a B u l a n d r a " , r e flect posibilitatea de a extinde interesul p u b l i c u l u i pn la o adevrat participare a sa l a a c t u l a r t i s t i c a l s c e n e i . A s e m e n e a f o r mule nnoitoare, solicitnd participarea p u b l i c u l u i la e v e n i m e n t u l t e a t r a l , u n e o r i , c h i a r i m p l i c a r e a l u i n a c i u n e , s n t d e n a t u r s

www.cimec.ro

31

P r i n s e n f o c a r u l c r i t i c i i <lc t e a t r u , ima g i n e a si l i m b a j u l scenic i n t r n c o n f r u n t a r e cu opinia p u b l i c u l u i . l a j u t s se e d u c e in discernerea semnificaiei superioare a ac i u n i i , s m e d i t e z e . J u d e c a t a c r i t i c u l u i d e t e a t r u , atestat d e rigoarea analizei ntreprinse cu competen i a u t o r i t a t e , i . s i m u l t a n , c o n s i d e r a i i l e l u i . izvorte d i n cunoaterea laboratorului de c r e a i e , i n c a l i t a t e d e f i n i d i n a m i c obser v a t o r , n n o b i l e a z p u b l i c u l . i o f e r , n r e c e p tarea spectacolului, cheia" miracolului, a fascinaiei ce p u n e s l p i n i r e a s u p r a l u i . pe msur ce u r m r e t e procesul de desfu r a r e a evenimentelor s c e n i c e .

*
beneficiari ai criticii de teatru Ceilali s i n t trupa i animatorii e i . S u b acest r a p o r t , critica de teatru influeneaz, evident, toate componentele c r e a i o n a l e a l e spectacolului ce se m a n i f e s t nsufleite" n actul scenic. C r i t i c a d e t e a t r u c o n s t i t u i e . n acelai timp, principala surs bibliografic pentru istoria a r t e i d r a m a t i c e art perisabil, p e care d o a r i s t o r i c u l , p r i n s a g a c i t a t e i n o b i l e e f o r t u r i , o poate, oarecum, conserva. E posibil ca a c e a s t p e r i s a b i l i t a t e a a r t e i s c e n i c e t r e cerea fulgurant a actorului convertit n Hamlet. Momeo sau Blcescu. prin acel tempus i r e p a r a b i l e f u g i t " s d e t e r m i n e , pn la u n punct, acestui actor o a n u m i t structur sufleteasc, o a n u m i t sensibilitate firi labil, cteodat), p r i n m i j l o c i r e a creia, n s , d a t e l e r e f l e c t r i i c o m u n e " s d e v i n , n creaia sa, originale imagini. De aceea, obiectivitatea judecii de valoare n a n a l i z a u n u i s p e c t a c o l se c e r e n s o i t d e suplee, d e o tiin a nuanrii, att n p r e u i r e a c t i n t g d u i r e a inteligenelor scenice. M s u r a , e c h i l i b r u l , p o n d e r e a , sporesc eficiena rezervelor sau observaiilor critice fcute n legtur cu arta scenic, gradul lor dc credibilitate. C r e a i a s c e n i c i c r i t i c a d e t e a t r u se a f l ntr-o r e l a i e d e t a c i t i n f l u e n a r e r e c i p r o c , consolidat de n z u i n e c o m u n e p r i v i n d as cendena social, m o r a l i estetic a t e a t r u l u i . Critica de teatru particip cu b u c u r i e l a s t r l u c i r e a s p e c t a c o l u l u i s a u i c o n f e seaz deprimarea, tristeea fa c u eecul temporar al acestuia. Superioritatea teoretic d e v i n e lecie d e s u e t , o s t e n t a t i v , a t u n c i c n d c r i t i c u l , g l a c i a l i i r o n i c , p o z e a z n m e n t o r autoritar, ambiionnd la funcia d e spir i t u s r e c t o r " , f r a c o p e r i r e a n e c e s a r i f r recunoaterea l u i d e ctre parteneri. Inte r e s u l c r i t i c i i este i n d i s o l u b i l l e g a t d e n c u rajarea talentului spre desvrirea sa. N u p o a t e f i c r i t i c d e t e a t r u c e l ce n u i u b e t e breasla creatorilor spectacolului. Cariera s l u j i t o r i l o r T h a l i e i cunoate att spectaculoase succese c t i d e z o l a n t e eecuri. C r i t i c a d e t e a t r u e c h e m a t s r e i n , o b l i g a t o r i u , c a r a c terul complex al profilului unui actor sau

regizor : absolutizrile pot f i suspectate de subiectivism, i a r efectele absolutizrii sini d e n a t u r a c r e a f i e mitul infailibilitii", fie p r e m i s e l e u n e i r a p i d e d e m o r a l i z r i . A s e m e n e a efecte snt m a i g r a v e , n d e o s e b i , c n d , inerente nceputului dc n faa eecurilor carier, j u d e c a t a critic t r i m i t e la decapi tarea" s a u o s t r a c i z a r e a " a r t i s t u l u i . Caratele nu apar ntotdeauna din capul locu lui, ele trebuie cutate, ateptate cu rbdare. De aici, i necesitatea unor comune eforturi pe trmul educaiei tinerelor generaii ce se consacr tea trului. In aceast perspectiv, se cuvine privit i a c t u a l a dezvoltare nnoitoare a regiei romneti contemporane. Critica de teatru este d a t o a r e s c o n t r i b u i e la n d r u marea ferm a regizorilor tineri ferm, d a r i c u t a c t p r o f e s i o n a l . A c e s t a , s i n g u r , e rodnic : tonurile violente inhib.

N u i n t e n i o n m ca s u c c i n t e l e n o a s t r e c o n sideraii privind critica le t e a t r u s f i e tntmpinate ca n o r m procustian. Funda mentele estetice ale criticii de teatru nu exclud metodologii particulare, individualiti marcate de u n stil personal, de u n t i m b r u distinctiv. St, astzi, n puterea criticii dc lealru, ca, sporit n e x i g e n e , s r s p u n d , prin t o a t e a t r i b u t e l e ce-i r e v i n , i m p e r a t i v e l o r i d e o l o g i c e a l e epocii n o a s t r e .

32

www.cimec.ro

V I R G I L MUNTEANU

coala de la Tg. Mure


Un recent comunicat in formeaz lapidar c, nceptnd cu viitorul an colar, la Trgu Mure ia fiin sec ia de actorie in limba ro mn in cadrul Institutului de teatru din localitate. Noutatea, care are toate aparenele unui fapt obinuit, este teribil de bogat n semnificaii i consecine. Se tie c, de mai bine de dou decenii, singura coal care produce adori este l.A.T.C, coal serioas, cu destui profesori exceleni ; coal care, an de an, a tri mis spre teatre adori de re marcabil valoare, revigornd mereu colectivele teatrelor noastre ; coal de veche i bun tradiie, recunoscut pentru calitatea ei tiinific i invidiat n lume pentru condiiile de studiu pe care le ofer ; coal care i-a a sumat, o vreme, cu deplin acoperire, sarcinile conserva toarelor de art dramatic din Bucureti, lai, Cluj i Timioara. C a fcut-o, cum zi ceam, cu deplin acoperire, st mrturie situaia teatre lor, care se sprijin n prin cipal pe forele artistice pro duse de l.A.T.C. in ultimul sfert de veac. Dar c, prin fora obiectiv a lu crurilor, de vreo civa ani ncoace, institutul din Bucu reti produce mai puin dect

cer teatrele, e un adevr tiut. tiut, mai cu seam, de colectivele mici i nde Capital. Snt prtate de cauze multiple, in analiza crora nu intru, cauze legate de raportul dintre cifra de pensionri i cifra de cola rizare a l.A.T.C., cauze le gate de dezvoltarea colective lor teatrale, de creterea programului lor, destule alte au dus la ne cauze care voia de cadre tinere n tea tre i la neputina l.A.T.C. de a acoperi necesarul de cadre tinere. Esenial mi apare faptul c s-a neles acest lucru i c s-a procedai la soluio narea acestei situaii n mo dul cel mai nelept tu pu tin. Va s zic, avem la Trgu Mure o coal de ac torie. Va s zic, peste patru ani teatrele vor bene ficia de adori formai la accasl coal. Faptul capt j)rof)oriile unui eveniment. Consecina cea mai impor tant mi se arat a fi c. nc n acest cincinal, num rul tinerilor absolveni de actorie se va dubla, spre folosul teatrelor. Cum vor arta actorii formai la coala de teatru de la Trgu Mure ? Se vor distinge oare de colegii lor din Bucureti, aa cum mcdicinitii clujeni se disting de cei craioveni sau politeh nicienii timioreni de cei ie eni ? Iat o ntrebare la care atept s pot rspunde. Iat o ntrebare care exclu de, dup cum se poate ve dea, umbra oricrei ndo ieli n privina valorii vi itoarei coli. Aici, la Trgu Mure, funcioneaz un in stitut de teatru de veche tradiie, institut care poart numele marelui om de tea tru maghiar Szentgiforgif Islvan i care ofer teatre lor maghiare din ara noas

tr adori de excelent for maie. Institutul are o baz material generoas cu o sal dc spectacole ca o bijuterie are cadre pro fesorale temeinic pregtite ; prin urmare, premisele cseniale pentru a prelua, pregti i produce actori buni exist. Mie, personal, dar foarte personal, mi apar i. dou consecine, e adevrat, se cundare, dar nu lipsite de importana lor. Prima : n mod necesar, corpul profeso ral va fi completat cu ac tori i regizori din alic puncte ale rii, artiti valo roi a cror vocaie pedago gic este cunoscut sau b nuit. De stabilirea lor la Trgu Mure va beneficia i Institutul de teatru, dar i colectivul seciei romne a teatrului din localitate. Ceea ce e foarte bine. A doua : dispare o preju decat dup care mplinirea ca actor este strns legat de exercitarea profesiei n Capital. (Prejudecat n plin vigoare, ntreinut n primul rnd de faptul liul c la l.A.T.C, printre asis teni, sint destui cei care i-au soluionat ederea n Bucureti astfel, prejudecat care face din nenumrai actori deosebit de nzestrai, i att de necesari teatrelor din ar, figurani fr per spectiv ai prea plinelor co lective bucuretene.) Dispare, sau plete, aceast preju decat stupid i mrginit, elevul colii de la Trgu Mure avind putina s n eleag, mai devreme i fr traume sufleteti, c mpli nirea sa nu e condiionat de situarea geografic a tea trului n care joac, c i ex clusiv de talentul lui. Talent descoperit, direcionat, fcut de coala de actorie Trgu Mure. cultivat, cunoscut de la

www.cimec.ro

33

CRONICA DRAMATIC
PIESA ROMANEASCA IN P R E M I E R A

EXCURSIA
de T L Mnescu pe doua scene
TEATRUL DRAMATIC B A C O V I A " DIN B A C U
D a l a p r e m i e r e i : 2 0 imai 1 9 7 6 . Regia : ZOE ANGHEL-STANCA. Scenografia : T E F A N GEORGESCU. Distribuia : L I V I U M A N O L L U (Ta tl) ; C T L I N A M U R G E A (Mama) ; TEFAN H A G I M (Fiul).

P r i n t r e cele m a i i n t e r e s a n t e lucrri dra ale acestei stagiuni se numr matice Excursia de T h e o d o r Mnescu, prezentat n premier p e ar l a B h c u . E s t e cea m a i b u n pies a h a r n i c u l u i d r a m a t u r g , semnul maturitii sale creatoare ; m a i m u l t , este u n p u n c t d e cotitur n creaia sa, p e n t r u c, p s t r n d f e r m i t a t e a ideologic a poziiei sale deschis d e c l a r a t e , T h e o d o r M n e s c u i reevalueaz m i j l o a c e l e , r e n u n n d l a procedee care-i c o m p l i c a u s c r i s u l (i, u n e o r i , l m p o v r a u ) , alegnd ci m a i l i m p e z i i, i m p l i c i t , m a i eficace. Cum spuneam, ns, substana rmne d e n s , i d e i l e sporesc n g r e u t a t e , p e n t r u c gndirea autorului se p l a s e a z , nemijlocit, n miezul nsui a l preocuprilor majore, i n s p i r a i a sa f i i n d , d e f a p t , e c o u l probleme l o r c a r e l (i c a r e n e ) f r m n t . Printre ele, m a i m u l t ca o r i c n d , p r o b l e m a patrio t i s m u l u i , nnobilat de coninutul n o u , supe r i o r , a l d r a g o s t e i d e p a t r i e i a l s l u j i r i i p a triei socialiste.

Ctlina

Murgea (Mama) Hagiim (Fiul)

tefan

Pe

schem

dramatic

simpl,

autorul

face s se n f r u n t e dou atitudini funda mental i n e m p c a t a n t a g o n i c e : a t i t u d i n e a c e l u i c a r e se l e a p d d e a r i , p r i n t r - u n a c t d e t r d a r e , d e c i d e s se p u n n s l u j b a celui care pltete m a i gras, a t i t u d i n e a c e l u i cluzit de d i c t o n u l ubi bene, i b i p a t r i a " , p e d e o p a r t e ; i a t i t u d i n e a celui pentru care raiunea d e a e x i s t a izvorte d i n sen t i m e n t u l c n i c i u n pre n u p o a t e rscum p r a dezrdcinarea, c nicieri n l u m e n u

34

www.cimec.ro

e p o i m p l i n i , c d e s t i n u l o m u l u i se d e c i d e numai in armonie cu destinul patriei, pe de alt parte. D a r asin n u e l o t u l . I n Excursia, Tatl, o m d e tiin, i a r g u m e n t e a z , n faa F i u l u i , decizia d e a face d i n v o i a j u l la P a r i s o cltorie cu un singur sens. Tatl n f r u n t n u n u m a i o a t i t u d i n e c o n t r a r i e d e c l n r a t , c i i o c o n t r a a c i u n c nimici toare. Fiul se o p u n e acestei plecri (care echivaleaz c u cea m a i n a l t trdare) c u toat fiina l u i . recurgnd la argumente e x t r e m e . A t i t u d i n e a l ' i u l u i c o a t i t u d i n e ac tiv, dictat de o contiin de t i p superior, l a t d e ce c r e d c d e f i n i r e a c e l o r d o u p o ziii e c o n s i d e r a b i l m b o g i t i n i n t e r e s d c modul c u m acioneaz H u i n aceast m prejurare. D e fapt, spre m e r i t u l piesei, F i u l , acest personaj exemplar, reprezentativ pen tru tnrn generaie, e nc d e l a n c e p u t n ofensiv. C h i a r i a t u n c i c n d se j o a c de-a cel-care-vrea-s-fug-din-ar, n u o f a c e dect p e n t r u a s m u l g e o tain prinilor l u i , pentru a a f l a c u c e r t i t u d i n e ceea ce d o a r bnuise, p e n t r u a stabili c u precizie ct e s p i r i t d e a v e n t u r i c t t r d a r e n ce u r m e a z s n f p t u i a s c Tatl. E u n nceput de atac p r i n n v l u i r e , care continu c u o ofensiv frontal, argumentele i contrnargumentele ncruciindu-se fr menaja m e n t e . Tatl nfieaz p u n c t e d e s p r i j i n n f a v o a r e a o p i u n i i sale, c a r e i n s a i b a p a rena j u s t e i i . D a r este justeea u n u i o m v a nitos, c a r i e r i s t i e g o i s t , pentru care nu exist n i m i c a l t c e v a dect p a r v e n i r e . Cldit pe n i s i p , s i s t e m u l l u i de a r g u m e n t e , oricl aparen d e trinicie a r avea, se n r i n e , p e n t r u c j u d e c a t a l u i e l i m i n d o u e l e m e n t e eseniale : d a t o r i a patriotic a omului dc tiin romn i v i i t o a r e a l u i situaie d e metequc, d e s l u g , f i e i c o p i o s rspltit. N u o a r , n u u n p o p o r n u n e v o i e d e e l i-1 asimileaz, ci o firm oarecare, d i n t r - o alt ar dect n l u i , o f i r m n suferin, p r o b a b i l , d e pe u r m a h e m o r a g i e i de inteligen care a m i n a t attea creiere fr contiina d i n t r - o a r n a l t a . T a t l ( p e c a r e p u t e m s-1 credem v a l o r o s o m d e tiin s a u , p u r i simplu, util) are u n punct de vedere g u n o s i u b r e d , d e z v l u i t n t o a t ure nia l u i moral d e F i u l ale crui poziii snt ferme, ale crui argumente nu o valoare oarecum abstract, d a r m a i bogat, m a i p u r , m a i p r e i o a s . C u m s d e f i n e t i m p l i n i r e a t a ca o m ntr-altfel dect n u n t r u l n d a t o r i r i l o r t a l e c e t e n e t i ? C u m s-i n c h i p u i existena a l t u n d e v a dect n p r o p r i a t a a r ? S n t d o u m i l e n i i d e c n d T i t u s L i v i u s i mrturisea dragostea d e ar a s t f e l : O a r e n i m i c n u n e leag d e s o l u l p a t r i e i , d c pm n t u l a c e s t a p e cnre-1 n u m i m m a m a noas t r ?... C n d eram n exil m i aprea n m i n t e p a t r i a m e a i m i se p e r i n d a u n f a a o c h i l o r : i c o l i n e l e , i c m p i i l e , i T i b r u l , i mprejurimile cu care se obinuiser o c h i i m e i , i a c e s t c e r s u b c a r e m n s c u s e m i c r e s c u s e m " . Ce d i s t a n n t r e P a t r i a

c a c o l o u n d e m i - c b i n e " i a c e a s t f i e r b i n t e m r t u r i e Aceeai, ntre a r g u m e n t e l e T a t l u i , grele c i t teancul de bani c u c a r e se l a s cumpral, i g n d u l F i u l u i , care. exprim u n u i ntreg popor: In punctul contiina c e l m a i n a l t "al s i s t e m u l u i m e u d e v a l o r i , eu situez p a t r i a !" A r f i d c o b s e r v a t c p r i m a p a r t e a p i e s e i , i n c a r e c o n f l i c t u l se a n u n i se p r e g tete, i n c a r e F i u l a r e s se c o n f r u n t e d o a r c u o p i n i i l e , n u p r e a p e r s o n a l e i n i c i p r e a c o n v i n s e , a l e M a m e i , se n t i n d e p e u n t i m p scenic prea m a r e , c u att m a i m u l t c u ct priceperea autorului face s n e sporeasc m e r e u i n t e r e s u l fa d e adevrata confrun t a r e . F i n a l u l p i e s e i e , ba r n d u - i , i n u t i l c o m p l i c a t ; fa d e m a r e a ntrebare p e care a u t o r u l ne-o p u n e i c r e i a f i e c a r e d i n t r e n o i e l i b e r s-i g s e a s c r s p u n s u l , i a u l o c i c t o v o n e d u m e r i r i , n f a a c r o r a r m n e m m a i m u l t s a u m a i p u i n indifereni. Spectaco lul, realizat de &oe Anghel-Stanca, e sub toate r a p o r t u r i l e satisfctor. I n d e c o r u r i l e l u i tefan Georgescu, sugernd o ncpere auster, rece, strin, n e p r i m i t o a r e , fr cldura cmi n u l u i , evolueaz : F i u l tefan Hagim, m a i n e s i g u r n p r i m a p a r t e i i n u t i l a g i t a t ntr-un f e l d c ncercare d e a j u c a tinereea e r o u l u i s u , care, de fapt, e a l u i p r o p r i e ; dar sincer, nflcrat, convingtor n partea a d o u a ; Tatl L i v i u M a n o l i u , actor de v r e d n i c a t e n i e , d e z v l u i n d t r e p t a t i c u p r i ceput m s u r caracterul josnic a l p e r s o n a j u l u i s u ; n sfirit, M a m a C t l i n a M u r g e a , buimcit, dezorientat, agitat, sfiata d e sentimente contradictorii, foarte b u n ; o tre i m e oare a s e r v i t o i i se poate d e b i n e aceast pies, pentru reprezentarea creia Teatrul B a c o v i a " merit toate felicitrile.

Virgil Munteanu

A . T . M .

D a t a p r e m i e r e i : 2 3 i u n i e 1 9 7 6 , Ia Teatrul Ion Creang". R e g i a i s c e n o g r a f i a : I O N C O J A R . Costume : M I R C E A RIBINSKI. Distribuia : D I N A COCEA (Mama) ; ION LUCIAN (Tatl) ; A D R I A N P I N T E A (Fiul).

P e n t r u versiunea bucuretean a Excursiei, a v e m a m u l u m i A . T . M . , b i n e v e n i t e i sale i n i iative, d e a m p l i n i , a c u m , l a ncheiere d c stagiune, r e p e r t o r i u l teatrelor d i n Capital c u o l u c r a r e d e v d i t a c t u a l (ceea ce n u n seamn numai circumstanial) semnificai* .
1

www.cimec.ro

35

D i n a Cocea (Tatl)

(Mama)

Ion

Lucian

i I o n L u c i a n ( a c t o r a l p r e c i z i e i rspicate, f a m i l i a r , deopotriv, d u p mprejurri, cu r e g i s t r u l u m o r u l u i i cu r e g i s t r u l g r a v ) ; n sfrit, o a b i a n m u g u r i t (i aflat nc n p l i n proces de iniiere profesional), d a r r e v e l a t o a r e p r o m i s i u n e (i speran) a scenei, A d r i a n P i n t e a . Pe u m e r i i f i r a v i a i acestei necunoscute"', creia i-a f o s t ncredinat r o l u l F i u l u i , a f o s t , n f o n d , aezat e d i f i c i u l , i n funcie de r e s o r t u r i l e e i , f r u s t e i nen cercate, a fost dispus i articulaia ner voas a s p e c t a c o l u l u i . U n r i s c sau o ans. D e c i z i a r e g i z o r u l u i de a l u a asupr-i acest r i s c (sau de a e x p l o a t a i e x t i n d e aceast ans a s u p r a ntregii a r i i de desf urare a a c i u n i l o r i a r g u m e n t e l o r d r a m a tice) s-a artat a f i u n p r i m i esenial s e m n , i de n c u m e t a r e , i de neleapt p t r u n d e r e n v i b r a i a i n t i m i n s e n s u r i l e u l t i m e ale s c r i e r i i l u i T h e o d o r M n e s c u . N u f i i n d c j o c u l " e c o n d u s a i c i de u n t n r ; ci fiindc a r g u m e n t u l i i m p a c t u l tinereii a l p u r i t i i s p i r i t u a l e , l a o a d i c , sc mrturisesc, pe ct de i n t r a n s i g e n t c o n v i n s e i de n e s t r m u t a t , pe att de d e z a r m a n t se n i n e i strine de o r i c e i m p u l s u r i sau t e meiuri subtextuale. T n r u l A d r i a n P i n t e a a fost c h e m a t , aa d a r , s-i joace e x u b e r a n a i p u r i t a t e a vrstei sale. Cu t o t ce e n ea nc n e l u c r a t " i c u t o t ce e nc n e l n e d e d a t Ia c o n v e n i i l a c o n v e n i i l e , m a i c u seam, ale scenei. D a r u r i l e i-au f o s t , r e g i z o r a l v o r b i n d , m a i m u l t strnite i e x a c e r b a t e dect s t r u n i t e i d i r i j a t e . D i n aceast c a u z , p o a t e , i n t e r p r e t u l s-a artat, adesea, de o m o b i l i t a t e gestic exagerat i stngaci d e z i n v o l t , de n a t u r s-i b l o c h e z e f r e a m t u l l u n t r i c i z c m i n t e l e l u i e x p r e s i v e , e f e c t i v de c a l i t a t e . E l s-a artat, ns, n acelai t i m p , n stare, s creeze n u n u m a i u n p e r s o n a j ntr-o d r a m care, p r i n locul i c u l o a r e a a c i u n i i " , s-ar d e f i n i o d r a m de f a m i l i e " . L o c u l a c i u n i i cedeaz, t r e p t a t n sacade , p a s u l u n u i c l i m a t (ce depete c a d r e l e ncperii n c a r e , ntre c u f e r e i g e a m a n t a n e i n f e b r i l i t a t e a pregtirilor p e n t r u p l e c a r e , se discut i se viseaz i se fac p l a n u r i t u r i s t i c e ) i u n o r accente i efecte g e n e r a l i z a t o a r e , ale cror vigoare i rezonan ne introduc ntr-o d r a m d r a m a real i m e d i a t politic, d a r cu o larg d e s c h i d e r e spre n d e l u n g i m e ditaii a s u p r a vieii i calitii vieii la o a m e n i . F i i n d c , n c o l i z i a cu p r i n i i , F i u l ( A d r i a n P i n t e a ) n u se izbete d o a r de e x p e riena l o r de v i a (pe care, d e a l t f e l , n u d n n i c i u n f e l i n i c i o d a t d o v a d c n-ar preui-o i n-ar respecta-o), c i de raiunea existenei l o r , de veleitile l o r l a o a n u m i t existen, pe care o descoper m c i n a t i slbit de n d o i e l i (dei, sau t o c m a i p e n t r u c ea se m a n i f e s t cu ostentaie p l i n de s i n e ) , micat de o etic a e c h i v o c u r i l o r , p r d a t de resursele generoase ale s e n t i m e n t u l u i demnitii. Cu ingenuitatea dragostei de viata-care-se-ccre-cuccrit i se ofer c u c e r i r i i , i care, p r i n a c t u l c u c e r i r i i e i , i p r o -

Adrian

Pintea

(Fiul)

Dina

Cocea

ce a scpat" f i e ateniei l o r ( p o a t e , p r e a risipit), f i e iniiativei l o r (poate, n u n deajuns de ascuit), f i e exigenelor l o r ( p o a l e , peste m s u r , o r i s u b m s u r , de nalte)... A u rspuns iniiativei : u n r e g i z o r (ce i-a m a t e r i a l i z a t s i n g u r i v i z i u n e a sce nografic) deprins cu desenul lapidar, n u r e f u z a t ns n u a n e l o r i g u s t u l u i pentru m i n u i a analitic ( I o n Cojar) ; d o u p u t e r n i c e fore actoriceti, de inveterat experien D i n a Cocea (actor a l r a f i n a m e n t u l u i , a l g e s t u l u i s u b t i l i a l p a t o s u l u i b i n e t e m p e r a t )

36

www.cimec.ro

mite mplinirea proprie, Fiul nu exprim, fa d e p r i n i , p o l u l u n e i generaii s t r u c t u ral n o i , opuse, c i a l uncia setoase de aer p r o a s p t i d e f e r m i t a t e , i n c a r e g e s t u l a d versitii aparente formuleaz, n f o n d , c u sinceritate naiv, brutal, nesofisticat, u i m i r e i n e n e l e g e r e i r e b i f a r e n f a t a unor fenomene d e d e s t r m a r e i d e g r a d a r e care-1 ntimpin, drapate n straiele u n o r orgolii decizii fals repara f a l s r n i l e i a l e u n o r toare, ascun/.nd, n substana l o r , gestul de rizoriu i a m a r a l dezeriunii, a l d e m i s i e i d i n viat. Din aceast perspectiv, dealtfel, capt relief relaiile e r o u l u i (i i n t e r p r e t u l u i ) c u celelalte dou personaje (cu interpreii res pectivi). I n faa tiinei acestora d e a-i afirma personalitatea, de a spune, de a demonstra i d e a c o n s t r u i o d e m o n s t r a i e , A d r i a n Pintea n u d nici u n semn de i n h i b a r e . E l se s i m t e , d c p c a c u m , n teatru, precum e r o u l s u , n f a m i l i e . i se c o m p o r t c a a t a r e : f r u s t i o a r e c u m scutit dc r i g o r i , d a r nzestrat c u u n a p r i n s t o n u s v i t a l i c u o n e b n u i t d e b o g a t p a l e t t e m p e ramental, cu o disponibilitate remarcabil deopotriv spre l u c i d i t a t e a rece s a u suriztoare, c a i s p r e fragilitatea sentimentelor alunecate spre o uoar romaniozitalc. Dina C/ocen i e s t e o M a m receptiv, c u u m o r j u c u i c o m p l i c e l a e x p l o z i i l e l u i i n g e n u e , o m a m temtoare t o t c u u m o r , t a n d r u d e m i c i l e l u i d r a m e m a r i , i c a r e crete, p e nesimite i t u l b u r a t , n r e v e l a i a i n t e g r i tii l u i d e c a r a c t e r , n e b n u i t d e sever, n i u r e u l d e v o l u b i l i t a t e i d e a p a r e n t super ficialitate pozna. D a r D i n a C o c e a e s t e i s o a a d e v i a t a T a t l u i . I n aceast i p o s t a z , p r o f i l u l ei apare nsprit, u m b r i t de o gra vitate ndurerat, m a i puin sigur pe sine, s p e r i a t d e r u p t u r a f r n t o a r c e r e ce a m e n i n s se p r o d u c n c a s a i , n p r i m u l rnd, n inima e i . E u n j o c a l lipsei de r e z i s t e n i a l s f i e r i i c a r e a m e s t e c s t u p o a r e a paralizant cu efortul de a descoperi, n de r u t i n p r o p r i a e i n e p u t i n , t r m u l u n e i regsiri cu sine, cu familia, cu oamenii. S n t a t i n s e , n acest j o c , m a r g i n i l e melodra m e i : a t t c t n g d u i e , p e n t r u a n u i se r p i d r e p t u l l a lacrim, o d r a m stpnil, n e stura e i , p r i n excelen intelectual, de s p i r i t u l brbiei. La rndul su, I o n Lucian, solicitat de p e r s o n a l i t a t e a d e t a t i d e o m d e t i in p e c a r e o n f i e a z , folosete a p l o m b u l i c e l e l a l t e m u l t e m a i m a r i s a u m a i m r u n t e resurse a l e vanitii agresiv n c r e z t o a r e n s i n e . T o a t e , s c l d a t e n t r - o nnume, ntunecat, baie de u m o r a l rica nrii, a l persiflrii, a l condescendenei, a l ironiei negre, a l j o c u l u i n d o i peri... Reali zezi, d i n apariia i d i n e v o l u i a lui Ion L u c i a n , c a r e se v o r s l e n t o r i n l e , f a l s a putere ( f i i n d c , n f o n d , e r o u l l u i se h r n e t e c l i n voluptatea dominaiei), demonstraia unei false drepti ( f i i n d c n j o c este n u p r o b l e m a u n e i obstaculate a s p i r a i i l a r e a l i z a r e .

ci a u n e i denate aspiraii la p a r v e n i r e ) , ca i p r b u i r e a l u i ( a c e a s t a r e a l , f i i n d c e una cu smulgerea unei mti). I n geniala personalitate c a r e se a u t o p r o c l a m , c u e m f a z , ca a t a r e , L u c i a n d e p o z i t e a z , c u d o z a j bine d r m u i t , u n s p i r i t m r g i n i t l a satisfac iile a p a r e n e l o r , d r o j d i a u n e i c o n t i i n e r tcite n p r o p r i i l e e i e r o r i . D r a m v d u v i t d e c e e a c e , c l a s i c , se n u m e t e f a b u l , Excursia este d e z g h i o c a r e a unei s l r i - l i m i t . A c i u n e a e i se s p r i j i n c u p r e cdere p e c u v n t , p e valenele gestice a l e e u v n t u l u i . R e g i z o r u l i i n t e r p r e i i a u r e a l i zat d i n cuvntul (i, a p r o a p e , numai din cuvntul) d r a m e i , v a l o r i teatrale. E u n m e r i t n u o r i c n d n t l n i t . P e care-1 s o c o t e s c , d c aceea, v r e d n i c de reinut, chiar dac, pe alocuri, peste determinrile euvntului, ni se o f e r u n p r i s o s d e a c i u n i c a r e ncarc linia spectacolului. Acest m e r i t l m a i r e i n i p e n t r u i m p l i c a i i l e l u i n problemele stilistice generale ale artei noastre, alturi de celelalte m e r i t e , concentrate n ecoul d e ansamblu, de emoie i d e c o n v i n g e r i , p e care s p e c t a c o l u l l strncte d u p nchiderea final, oarecum ambigu, a procesului

Excursiei.

Florin Tornea

TEATRUL DRAMATIC B A C O V I A " DIN BACU

LA MARGINE DE PARADIS
de Ouidiu Genaru
U n n u m e n o u pe lista autorilor contemporani : Ovidiu Genaru. de teatru

A u t o r u l p i e s e i La margine de paradis vine spre dramaturgie din frontul poeziei, cu apte v o l u m e t r u d i t e n zece a n i , c u nc un v o l u m dc proz, cu a l t u l de traduceri. E s t e u n u l d i n t r e i n i i a t o r i i i a n i m a t o r i i r e vistei bcoane Ateneu". Este dc mai multe ori laureat pentru faptele l u i de litere.

www.cimec.ro

37

n a r e a d i n t r e fora d r a m a t i c dens i f i o r u l p o e t i c e l e v a t , c r e s c u t e d i n t r - o contiin sensibil l a p r o b l e m e l e o m u l u i c o n t e m p o r a n . Este o pies a e r o i s m u l u i a n o n i m i a j u s t i i e i , a r b d r i i i ncrederii. E s t e p o vestea u n u i e r o u n e d r e p t i t , a u n u i l u p t t o r a n o n i m care n u cerete r s p l a t a , p o v e s tea u n u i o m care a c r e z u t i c r e d e ntr-un i d e a l fr a-i s t r i g a credina i fr a-i r e v e n d i c a c u v e n i t e l e d r e p t u r i sau n e c u v e n i tele f o l o a s e . Este d r a m a u n u i btrin pe care e x p e riene d u r e r o a s e l-au m p i n s la m a r g i n e a vieii, la m a r g i n e a u n e i viei f r u m o a s e , a;; c u m i-a nchipuit-o e l i n tineree i aa c u m a d o r i t i a l u p t a t s f i e ; i c a r e se p o m e n e t e , neateptat, d i n n o u n tumult, d i n n e f e r i c i r e , prea trziu, ond e la captul zilelor. Piesa n u se p o a t e p o v e s t i : i n a n i i r z boiului, un crciumar a s c u n d e i sprijin Rzboiul n a c i u n i l e l u i pe u n c o m u n i s t . trece, ilegalistul d i s p a r e i, n p r i m i i ani ai p u t e r i i p o p u l a r e , e r o u l n o s t r u este sancio nat c a fost crciumar. Cum s dove deasc, a z i . h t r n u l c a fost nedreptit, c n d r t u l f i r m e i se a s c u n d e a s o l i d a r i t a t e a l u i activ cu l u p t a comunitilor d i n ilega l i t a t e ? i , m a i ales. de ce s-o fac ? M a i b i n e s-i citige existena, a l u i i a a l o r si, m p l e t i n d c o r o a n e f u n e r a r e . D a r , i a t , peste a t i a i atia a n i , r e a p a r e c o m u n i s t u l d i s p r u t a t u n c i i t o t u l se s c h i m b . . , Vedei, povestit, piesa srcete, n u a n e l e se terg, f a p t e l e d e v i n i n c r e d i b i l e sau p l i c t i sitor prozaice. estura de n t i m p l r i d i n care se alc tuiete p i e s a e cu m u l t m a i c o m p l i c a t i m a i b o g a t n semnificaii : intuit n f o t o liul l u i pe roi, b t r n u l Paalega a r e o mreie a l u i , i z v o r t d i n d e m n i t a t e i n c r e d e r e ; soia l u i e u n e x e m p l u de d e v o t a m e n t i m o d e s t i e , d a r p o a r t p e c e t e a t r i s teii c e l u i r e s e m n a t ; A n a , f i i c a l o r , se ncp n e a z c u t e m e i s a l u n g e i m a g i n e a d e fat b t r n i s i n g u r care ncepe s-i m i jeasc n a i n t e a o c h i l o r i l u p t s-i croiasc un alt destin ; Paul, comunistul, revine, d u p o absen n d e l u n g a t , s-i regseasc i s-i a j u t e p r i e t e n u l i t o v a r u l de l u p t , pe c a r e , d e l o c d i n v i n a l u i , n u l-a p u t u t v e d e a atta v r e m e . Toate se mpletesc i curg c o n v e r g e n t pe o a l b i e c p t u i t cu p o e z i e i c u u m o r a m a r , ctre o z a r e c a r e se a r a t s e n i n , dei, p e n t r u b t r n , e u n c a p t de d r u m . D a r z a r e a e s e n i n , p e n t r u c a c o l o se dovedete c a d e v r u l iese in cele d i n u r m la i v e a l , c d r e p t a t e a e m a i puternic. E s t e o pies de a t m o s f e r , n care n t r e g u l n u a p a r e n b l o c , c i se c o m p u n e d i n d e t a l i i , n c a r e n t r e b r i l e n u c a p t ime d i a t r s p u n s u l i n i c i r s p u n s u l i m e d i a t , ci r m n s se limpezeasc n t i m p sau peste t i m p , n care d e s t i n u l t u t u r o r se desface n d e s t i n e l e f i e c r u i a , p r e c u m l u m i n a a l b se desface n c u l o r i l e c u r c u b e u l u i . E s t e o pies

L i v i u Mamoliu ( P a u l ) i tracu ( B e n e d i c l Paalega)

Titt>rel

Data premierei : 9 m a i 1976. R e g i a : C R I S T I A N P E P I N O . Sceno grafia : T E F A N GEORGESCU. Distribuia : T I T O R E L PATRACC (Renedict Paalega) ; CONSTANA ZMEU (Mama) ; D O R I N A PUNESCU (Ana) ; L I V I U M A N O L I U (Paul;: FLORIN GHEUCA (Moise Gogu) ; R I B I I O N E S C U (Iorgu) ; G H E O R G H E GHEORGHIU (Ismail) ; I U K Y B0TOESCU (Melania) ; M I H A I DRAGOI (Emil) ; DOINA I A C O B (Mir c k ) ; V A S I L E C A M B O S ( U n ofer).

edu Dimineile i snt o c u p a t e : pred caia fizic s t u d e n i l o r I n s t i t u t u l u i p e d a g o g i c d i n o r a u l l u i Bacovia. l i salutm intrarea n d r a m a t u r g i e cu r e cunoaterea b u c u r o a s a t a l e n t u l u i su i c u sperana c v a p e r s e v e r a . T e a t r u l B a c o v i a " i r e v i s t a noastr, care i-au n l e s n i i , s i m u l t a n , d e b u t u l , a u d e s t u l e m o t i v e de sa tisfacie. Piesa La margine de paradis se d i s t i n g e , n a r m o n i a d r a m a t u r g i e i de a z i , p r i n t r - u n t o n aparte, foarte v i g u r o s , apsat p e r s o n a l , care a r p u t e a f i d e f i n i t p r i n m b i

38

www.cimec.ro

n care tcerile vorbesc, gesturile vorbesc, p a i i v o r b e s c , n c a r e , d u p v r e d n i c i a , s c e n o grafului (tefan (eorgescu) i. a regizoru lui (Cristian Pcpino), duumelele, u n scrin, o f e r e a s t r , o c r e a n g Ic s a l c i n d e d i n c o l o d c fereastr, o c o r o a n d i n f l o r i d e b i r l i c , toate p o l spune ceva. , D a c a r f i s n o t e z r e a l i z a r e a l u i C r i s t i a n dup regula Comitetului oamenilor IVpino m u n c i i d i n t e a t r u , i-a d a t n r u l u i regizor foarte b i n e " fr ezitare. P e n t r u a d i n c a n elegere a t e x t u l u i , p e n t r u adeziunea cald la m e s a j u l l u i , pentru subtilitatea scriiturii r e g i z o r a l e , p e n t r u l i p s a d e o s t e n t a i e i p e n tru modestia c u c a r e s-a p l a s a t n umbra a c t o r i l o r , p r i l e j u i n d u - l e cteva a d m i r a b i l e r e alizri. T i t o r e l Ptracu, i n t e r p r e t u l l u i l i c nedict Paalega, a c t o r pe care datele com p l e x e a l e p e r s o n a j u l u i l - a u a j u t a t s-i p u n n valoare valenele n u ndeajuns u t i l i z a t e , realizeaz u n p o r t r e t a d m i r a b i l , c u att m a i izbutit c u ct i n t e r p r e t u l este, p r i n datul e r o u l u i s u , intuit n f o t o l i u l pe roi. T i t o rel Ptracu ne comunic vioiciunea spiri tului, tria moral, ncrederea, umorul t r s t u r i e s e n i a l e ale e r o u l u i s u c u o mare varietate de mijloace, rafinat disti late. I n r o l u l M a m e i , Constana Z m e u reali zeaz 6 f o a r t e precis c o m p o z i i e , i a r A n a , fiica, e interpretat de D o r i n a Punescu i n mod c o n v i n g t o r . A m n d o u actriele a u u n moment r e m a r c a b i l n scena singurtii l o r , n scena d e s t i n u i r i i l o r , n scena n care r e z i s t e n a l o r m o r a l , p e c a l e s se p r b u resursele revigorrii. Ci v i u easc, gsete M a n o l i u , u n actor a l sobrietii, e c h i l i b r u l u i i m s u r i i , c o n t u r e a z n linii sigure por tretul comunistului Paul. I n roluri secun d a r e , c u a c c e n t e d e p i t o r e s c , a u b u n e aipariii Florin Ghcuca, Bibi fonescu, Gbeorgbc Gheorghiu i Iuky Botoescu, precum i Mihai Drgoi i D o i n a Iacob. Spectacolul l u i C r i s t i a n P e p i n o e u p i e s a La margine de paradis este, n e n d o i o s , u n succes a l colec t i v u l u i bcoan.

TEATRUL DRAMATIC DIN CONSTANTA

La 25 de ani de la nfiinare
T Teatrul torit, Situat au suflare educaiei Centenarul aniversar Aa Comitetului Vasile turie in time bucuriile sociale Vlcu, vie climatul ale a o semnificaie cum a ntre animat Dramatic ptrarul cele i politice al teatrului sporit. subliniat al n n primul P.C.R. apare care cu arta aspiraiile muncii, form a druiasc". contribuia teatrului nfiinare zilele de noastre al educrii pe real, constn din In so dobro 7 500 de s ale de-a din i In se teatre calitate, ale pretutindeni. inaugural i pn se aceea mai de cu la arat de pre milioanelor de spectatori. satisfac publicului lungul de Con artei planul pro din cu celor poeziei avizi Republica ca secretar o al mr judeean evenimentul modului instaurat conjugndu-sc tuturor pe poate care s oamenilor aceast le-o n care i de pn cifre, slujitorii la n muncii pmntului : vzute dup i de romni ocup, socialiste, al muncii, de spre educative, i de naintate la de noi la alturi aspirnd valori nalte din var i n 180 de cum de proces Constana, nflorete Socialist legi de contiinei a dou continu rii i al din Constana de mari s culturii patriei constnean veac al anime i-a srb care ntreaga Congres socialiste pa al i

recent,

existenei.

evenimente primul

artistic

Independenei

momentul dobndit

Romnia,

Materializat concret, ean 2 mai amplul cialiste meleaguri gean numr spectacole, Chemat, nu de numai la sediu au i pe 1051 adus-o

complexul ale

a oamenilor

strvechile

romnesc premiere,

Virgil Munteanu

2 750 000 se artistice tie, ci ale

exigenele

jude, i strini, geografia un teatrul toate spre i de loc

vacanelor turiti stana noastre practic fileaz, ar, certe mai

Teatrul culturii aparte. constnean celelalte de

repertoriul realizri

valorificarea

dramatice

ntr-adevr, Scrisoarea cea iani fidel a mai de recent Grigore

premiera cu cele

pierdut

a lui

Caragiale teatrul

realizare Slceanu sale odat

Tropaeum Tra-

ndatoririi promova

fundamentale,

www.cimec.ro

39

creaii ton. roase, autorilor giei cate, scrierile stana tanilor debuturi, din tice, la activitate,

ale S-au

culturii jucat lucrri

universale, aici, ale in cei cele dintre clasicilor i-au

creaia 25 de mai notri vzut una din i i ani

autoh de valo ale ju dintre Con debu Aceste imperfecte este inspirau, la eve probleme dramatur

TROPAEUM TRAI ANI


de Grigore Slceanu

deopotriv moderni. noastre lor a care de Constana, deschis, chiar de din ale

Reprezentanii socialiste cpetenie. generoas, dac, vedere realitate, pe cel puin cite Trupa drum alocuri, al esenial la situaii canoanelor : se i

au btut

la ua teatrului.

unghiul aveau

o calitate la personaje, actualitii. montate cele de a mai exclude,

nemijlocit, nimente, fierbini

se refereau

Dala premierei : 16 m a i 1976. Regia : G H E O R G H E J O R A . Sceno grafia : MIHAI TOFAN. Muxica : IOSIF HEREA. Micarea scenic i OLEG DANOVSCHI. Distribuia : SANDU SIMIONIC (Decebal) ; TTTUS GURGULESCU (Traian) ; ELENA GURGULESCU (Sannidaza) ; LUCIAN IANCU (Dius) ; J E A N IONESCU (Resoentus) ; V I O R E L POPESCU (Aulutralis) ; E M I L SASSU (Longinus) ; L O N G I N MRTOIU (Marcianus) ; VASILE COJ0CARU (Lucdllus) ; V I R G I L ANDRJESCU (Ebrcims) ; EMIL BIRLDEANU (Murena) ; CONSTANTIN GUU (Ligarius) ; E U G E N MAZILU (Furius) ; I U L I U P O P E S C U (Marius) ; ROMEO MOGO (Ascaniu) ; A N A MIRENA (Zinnenis) ; GEORGE STANCU (Fortus) ; CONSTANTIN DUICU (Lusius) ; I O N A N D R E I (Drcpala) ; G H E O R G H E E N A C H E (Tutenes) ; ALEXANDRU MEREU (Postuimis) ; OBREN PAUNOVICI (Apolodor) ; B A R B U I O N E S C U (Vezina) ; E L E N A STANESCU i A D R I ANA SCHIOPU (Fecioarele).

Spectacolele samblul de i a egala Tendina fiecrei colectivului j/otrivi avansate ncoace, Studioului. zate actori dioului, petiiile Cu sioniti irtsui), itnene i trup mult, tate Ion crete deauna fr tative. n i ziua un aici,

pn bune n

acum

de din

an ar.

constnean

demonstreaz realizri general, noului, i cu de de cele civa pe ale cadrul dat, n

ambiia gratuitul activitatea dorina a-i mai ani scena reali unor Stu com

nesemnificativul, stagiuni. de demersurile tendine, un loc Citeva recitalurile s-au distins, naionale. nucleu cu veche constneni, a

caracterizeaz Cutarea se i de artistice gsesc, fructificare spectacolele n individuale pregtite de fiecare dezvolta

dintre

conductor experien

girat (ca Jean Profit lipsit, n de Jora, plin trei

de i scenei ;

profe teatrul conIonescu cu o de

de 25 de ani : actorul destoinic de elemente ; deosebii teatrul stare dearte, i (din literar

credincioi directorul Romeo pcate,

secretarul

cam

tinere), dispunnd stilistic Gheorghe constnean de

maturi regizori : tot cali Intitulata i Decebal, Tropaeum Traiani reprezint primul m o m e n t al trilogiei f u i G r i g o r e S l c e a n u ( c e l e l a l t e d o u : Ovidius i lljperion, d u p c u m tim, n u fost lansate, m a i de m u l t , t o t l a Constana). P r e s t i g i o i o a m e n i d e t i i n i d e l i t e r e mprtesc, n c a i e l u l - p r o g r a m , g n d u r i i preri despre opera l u i Grigore Slceanu. Dramaturgul constnean, ptruns, p r i n hr n i c i e i p e r s e v e r e n , n l u m e a t e a t r u l u i i s t o r i c , este s o c o t i t d e a c a d e m i c i a n u l erban Cioc u l e s c u u n d e s v r i t muzician a l v e r s u l u i , d i n t r e c e i m a i i n d i c a i s p r e l u n g e a s c g l o r i oasa tradiie a d r a m e i r o m a n t i c e romneti, strlucit reprezentat p r i n operele l u i H a s d e u , Alecsandri i D a v i l a " . Foarte adevrat. I n t i m p c e a s i s t m Ja a p a r i i a u n o r valoroase opere dramatice, menite s r e l e v e tendina u n o r a d i n t r e d r a m a t u r g i i notri d e a renvia d r a m a istoric p e o cale p r o p r i e , m r t u r i s i n d d o r i n a d e a aeza ntr-o n o u l u m i n , p r i n noi modaliti, materialul d i n paginile croni cilor, Grigore Slceanu parcurge c u seninPurdisponibil,

creatoare Maximilian, ntr-o veleiti

permaneni,

i ca formaie Silviu s-a aflat mbuntiri

cumpn, la

festiv,

conducerea forurilor

instituiei, conductoare

ca ale teatrului,

reprezentanii i orice ale unor credem

oraului gata n

judeului moment colectivului)

(apropiate s sprijine se

iniiativele gndeau, n cu

creatoare sinceritatea crora la o noi

fgduine cu de toat

realizarea , s rs-

convingerea n stare

activitate i mai sarcini de

viitor i mai

pund telor puse culturii artei. Ji

bine politice,

eficient i politice

importan ideologice i al

sociale educaiei

Congresul socialiste n

faa

tuturor

slujitorilor

urm,

pe aceast

cale,

mult

succes

40

www.cimec.ro

t a l e , d a r i c u s e n s i b i l i t a t e , d r u m u l renvi e r i i i g l o r i f i c A r i i e r o i l o r n a i o n a l i . Vechiul interes al publicului fa de o asemenea nealterat. d i r e c i e l i t e r a r se d o v e d e t e n c Inspirate d i n trecutul foarte ndeprtat, a m e s t e c d c r e a l i t a t e i f i c i u n e , p i e s e l e l u i G r i g o r e Slceanu a t i n g , c u precdere, ideea continuitii, destinul istoric al poporului n o s t r u i a l c o n d u c t o r i l o r s i , s u b r a p o r t u l virtuilor eseniale : demnitatea, eroismul, hrnicia, puterea de sacrificiu. Scrisul clasici zant a l l u i Grigore Slceanu poate f i defi n i t ca u n scris u t i l , a d e c v a t cerinelor d e educare patriotic, de consolidare a epopeii naionale. Plasat in timpul rzboaielor dacice ale lui Traian, m a i precis, i n t i m p u l btliei d e c i s i v e d e l a A d a m c l i s i , a c i u n e a p i e s e i se concentreaz a s u p r a c o n f r u n t r i l o r d i n t r e cele d o u m a r i e n e r g i i e t n i c e : r o m a n i i i d a c i i , p e n f r u n t a r e a c a p i t a l d i n t r e T r a i a n i D e c e b a l . A d m i r n d , e l o g i i n d i g l o r i f i c n d , d e o potriv, virtuile celor dou popoare, a u t o r u l marcheaz m o m e n t u l naterii poporului ro m n . Peste tragica ncletare a m o r i i , peste urmele nc proaspete ale sngelui vrsat, v i a t a i i u b i r e a t r i u m f . D i n i d i l a i m a g i n n t n t r e centurionul r o m a n L u c i l l u s i S a r m i daza, fiica nobilului dac Dius, v a nflori, p r o a s p t i v i e , n o u a l u m e . L a t u r a c o n v e n ional, d e ficiune teatral, a piesei l u i Grigore Slceanu, dei naiv, are o mare c a l i t a t e : este sincer i l i p s i t de osten taie. E x p r e s i a poetic candid, tensiunea c o n f l i c t u l u i r e u e s c s n l t u r e p e r i c o l u l i d i l i s m u l u i . M e r i t u l n u aparine, ns, nici, n u m n i a u t o r u l u i . E l e s t e i a l m o n t r i i i a l celor d o i interprei, Elena G u r g u l e s c u i V a s i l e C o j o c a r u . T r i r e a p r o f u n d i s i n c e r i tatea n c t o r i l o r a u c o n f e r i t ficiunii n e o r o m a n tice a a u t o r u l u i rvnita mreie simbolic. N i m i c d i n ceea ce n e a r a t G r i g o r e S l c e a n u n Tropaeum Traiani n u e n o u , ne tiut. T o a t e crile d e i s t o r i c evoc, n p a g i n i l e l o r , p e r s o n a l i t a t e a , g e n i u l p o l i t i c i m i l i tar a l celor dou figuri titanice ale d r a m e i : T r a i a n i D e c e b a l . P o e m u l d r a m a t i c a l l u i G r i g o r e S l c e a n u i e x t r a g e f r u m u s e e a i-i desfoar puterea emoional-evocatoare d i n s u b l i m a f r m n t a r c sufleteasc a r e g e l u i d a c , d i n c o n f l i c t u l a n g a j a t ntre d a t o r i a aprrii p a t r i e i , p e d e o p a r t e , i a s p i r a i a , a p o i r e nunarea la n e m u r i r e , pe de alta. Destinul tragic, abaterea l u i Decebal de la poruncile credinei religioase n d a c i l o r , renunarea l a lumea paradisiac fgduit l u i dc marele p r e o t Z a m o l x i s , m o a r t e a l u i deliberat, pen t r u pstrarea integr a d e m n i t i i l u i d e rege i a d e m n i t i i poporului dac oglindite de a u t o r n v e r s u r i s i m p l e , cu patos v e r i d i c , situeaz p i e s a ntr-o z o n d e i n t e r e s major. Spectacolul semnat de Ghcorghe Jora n scrie p r o b l e m a t i c a piesei, cu gravitate, cu reinut e m o i e , n d i m e n s i u n i l e a m p l e a l e m o n u m e n t a l i t i i i s t o r i c e i u m a n e . D i n m u l imea soluiilor, m e n i t e a s u b l i n i a valorile

operei, se c u v i n amintite cele realist v i i , o r i g i n a l e , care scot n relief v i z i u n e a p r o prie dacilor asupra morii senine. Traversnd scena d e ctcva o r i , a t i n g n d c u a r i p a e i d e z g u s t t o a r e i f c n d s p l e a s c nti chipul vitenzului Dius, apoi cel al mreului r e g e d a c , m o a r t e a n u r e u e t e s n f r i c o e z e , s u m i l e a s c i s d e v a l o r i z e z e p e c e i p e care-i m b r i e a z cu jocul e i iret, a m gitor. Fora z g u d u i t o a r e a cntccului i a r i s u l u i sfidtor a l m u r i b u n z i l o r daci (nvei g r u p a i a s e m e n i f r e s c e l o r d e p e mntai Columna l u i Traian i d e p e m o n u m e u t u l de l a A d a m c l i s i ) , subtilele treceri de l u m i n i u m b r d e p e c h i p u r i l e l o r r m n mult vreme n memorie. S p r i j i n i t p e o coloan sonor e x t r e m d e sugestiv, p e i n s p i r a t u l a c o m p a n i a m e n t m u zical a l l u i Iosif Herea, cnd nvolburat, t u m u l t u o s , c n d l i r i c , i p e m i c a r e a s c e n i c expresiv gndit a l u i Oleg Danovschi, r e gizorul n sugerat convingtor luptele, v i n c i u l cairaetoristic btliilor. S i m p l u i f r u m o s , f u n c i o n a l , e s t e d e c o r u l lui M i h a i T o f a n , n liniile l u i aspre, bolo vnoase, n c u l o r i l e l u i s u m b r e , cenuii. M e r i t u l s u b l i n i a t a l montrii constnene apar ine, ns, protagonitilor Sandu S i m i o n i c i Titus Gurgulescu. Interpretarea brb teasc a l u i D e c e b a l , d o m i n a t de simpli t a t e i p r o f u n z i m e , e m o i o n e a z . S a n d u S i mionic a i n s u f l a t , la proporii necesare r e levrii laturii eroic-monumentale a eroului, f o r i c o m p l e x i t a t e , m r e i e i d r a m a t i s m . La rndul su, deplin convingtoare, sobr i e l e g a n t a f o s t i i n t e r p r e t a r e a p l i n d " demnitate i m r e i e dat l u i Traian de ctre Titus Gurgulescu. Actorul a impus v i r t u i l e i e m f a z a n v i n g t o r u l u i , p e s t e c a r e trece, ns, umbra unei melancolii aspre, a u n e i m a r i i s i n c e r e a d m i r a i i p u r t a t e c e lor nvini. 0 impresionant creaie, str de fior dramatic, realizeaz Lucian btut lancu n Dius.

Valeria Ducea

www.cimec.ro

41

Mariana (El)

Miillcr

( E a ) i

Virgil

M u l Ier

TEATRUL DE STAT DIN ARAD

BALADA CELOR DOI NDRGOSTII


de Dimilrie Roman
Data premierei : 13 m a i 1976. Regia : D A N ALECSANDRESCU. Scenografia : E V A GYORFFY. Distribuia : MARIANA MULLER (Ea) ; V I R G I L M U L L E R (EI) ; V A SILE GRDINARU (Paznicul).

t o r ; o p i e s d e s p r e d o i t i n e r i c a r e se i u b e s c , c a r e i p r o p u n u n t e r m e n d e o l u n e a s-i v e r i f i c e trinicia d r a g o s t e i l o r , d a r crora l e v o r f i d e s t u l e o i t e v a c e a s u r i c a s-fli v e r i f i c i ; valoarea l o r moral, inuta etie-ceteneasc. O f a t - g e o l o g i u n b i a l - p o c t s e i z o l e a z , t i m p d c o l u n ; ntr-o c a b a n u i t a t d e l u m e , pe o ridic tur d e p m n t , ling o a p . U n c o n t r a c t , c u m n u m a i ndrgostiii tiu s n c h e i e , s t a b i l e t e c a e x a c t d u p o l u n s se despart. D a r c i n u se m a i p o t d e s p a r i , pentru c se iubesc cu adevrat. Pn nici e banal. De aici ncolo, ncepe, d e f a p t , p i e s a : a p e l e cresc v e r t i g i n o s , c a b a n a e a m e n i n a t , u n p a z n i c este t r i m i s s-i p r e v i n , s-i s a l v e z e , d a r t n r u l , s t e l a r u l p o e t , i p r s e t e i u b i t a i p l e a c , t e m e r a r , s s a l v e z e vieile u n o r c o p i i . D r a g o s t e a i u n i s e , v i a a , c u e x i g e n e l e e i i c u i m p e r a t i v e l e c i , u n e o r i d r a m a t i c e , i desparte. Se v o r m a i regsi ? V a reui t n r u l n o s t r u p o e t s s a l v e z e c o p i i i , s se s a l v e z e p e s i n e ? N u t i m . Important rmine faptul c , l a acest a p e l e x t r e m , tnrul nostru a rspuns prezent. I m p o r t a n t e c sc d e m o n s t r e a z , c u m i j l o a c e d e u n c a l d p a t e t i s m , s t r b t u t e d e a u t e n t i c e m o i e , c t i n e r i i z i l e l o r n o a s t r e t i u i p o t s se nale d e a s u p r a s e n t i m e n t e l o r p e r s o n a l e , pn l a druirea de sine, p e n t r u viaa seme n i l o r . T o t u l e l i m p e d e i s i m p l u , oa n t r - o b a l a d . D i m i t r i e R o m a n p a r c s-i f i s c r i s piesa c u c o n d e i u l n m u i a t n cerneal fier b i n t e . E u n l i r i c , r e p l i c a l u i a r e u n r i t m avntat i o coloratur poetic, aciunea a l u nec, n p r i m a p a r t e , n pai d e d a n s u n e ori ncetinii , n partea a doua, ns, go nete f r e n e t i c . F i n a l u l e c a o p r b u i r e i ca o n l a r e : c e v a s-a r u p t (poate o via), c e v a s-a l i m p e z i t i s e n a l c t r e l u c e f e r i . E d r a g o s t e a c e l o r d o i , d r a g o s t e a c e a m a i ad e v r a l a , d r a g o s t e a p e n t r u o a m e n i . E o pies a adevrurilor curate. S p e c t a c o l u l n d e c o r u l u n i c a l cabanei pitoreti, c o n c e p u t d e E v a G y o r f f y c, la r n d u l l u i , ouirat i l i m p e d e . C e i d o i n d r g o s t i i , t i n e r i i a c t o r i M a r i a n a M i i l l c r i V i r g i l M i i l l c r , snt fermectori, n birjoana l o r tinereasc, n f r e n e z i a i u b i r i i l o r ; ei i c o m p u n u n r i t u a l a l d r a g o s t e i , c u m face fiecare p e r e c h e d e n d r g o s t i i , i l o f i c i a z . E i s n t g r a v i , s o l e m n i , c h i a r , i d e v i n m a i g r a v i c n d e v e n i m e n t e l e c u c a r e se n f r u n t l e c e r s u p r e m u l sacrificiu. M i - a plcut, ndeosebi, M a r i a n a M i i l l e r , actri de m a r e ging/ie i f r a gilitate, copilarindu-se fermector, d a r deve nind, brusc, matur n m o m e n t e l e de tensi u n e , v i b r n d d r a m a t i c c u o m a r e for de c o m u n i c a r e . L a f e l de cuceritor, d a r c u u n e l e m o m e n t e d e j o c e x t e r i o r , contrafcut, i c u unele e drept, rare precipitri n v o r birea c a m gutural, e V i r g i l Miiller, Excelent, ntr-o c o m p o z i i e de for i p i t o r e s c , este Vasile Grdinaru, interpretul Paznicului. ,

Sala S t u d i o a T e a t r u l u i de Stat d i n A r a d e o s a l p r i m i t o a r e i n c p t o a r e , c u o s c e n b i n e a m e n a j a t . N u se a r a t a a v e a d e s t i n u l u n e i s l i s e c u n d a r e i n i c i n u s e a r a t a f i locul de refugiu p e n t r u spectacolele lipsite de importan. Sala S t u d i o n u e o sal-anex. e i o sal c o m p l e m e n t a r . A i c i se r e p r e z i n t piese c u u n caracter p o t r i v i t n u m e l u i slii, c u m e i Balada celor doi ndrgostii. Este piesa d e d e b u t a u n u i s t a t o r n i c s l u j i t o r a l teatrului, D i m i t r i e R o m a n , secretarul literar a l T e a t r u l u i D r a m a t i c d i n B r a o v , p r i n st ruina cruia m u l t e lucrri originale a u p o r n i t p e d r u m u l ctre p u b l i c . lat-1 d e b u t n d e l n s u i , d a r l a A r a d , i a n u m e , n p o m e n i t a Sal S t u d i o , c u o pies s i m p l , sincer, poetic, patetic, d i n toate punctele de vedere ncurajatoare pentru au-

42

www.cimec.ro

Regia i-a nsoit pe interprei l a u n pas n u r m a , cu soluii oorccte, d a r n u d i n cale afar dc i n s p i r a t e . 0 s i n g u r d a t , D a n Alecsandreficu se depete i a t i n g e o z o n de v i b r a n t poezie, n a d m i r a b i l u l f i n a l i n care e l e m e n t u l p r e a c o n c r e t se destram, i ca b a n a , deschis spre c e r , spre n l i m i , capt d i m e n s i u n i de metafor.

COMOARA DIN DEAL


de Corneliu Marcu
Lone.ii iui Scen d i n spectacol patos a l a d e v r u l u i r o s t i t de pe poziia na intat a c o m u n i s t u l u i , aceeai sincer trire a s e n t i m e n t u l u i de respect fa d c tradiie, m p l e t i t c u n e v o i a dc n n o i r e , aceeai nver unat, n c p n a t m p o t r i v i r e r u t i n e i , d e m a g o g i c i , f o r m a l i s m u l u i , rzbat d i n p e r s o n a litatea e r o u l u i central, p r i m a r u l comunist, r a n u l P e t r e D i n o i u , i n t e r p r e t a t de ast d a l de E u g e n Tnase, d u p prerea m e a , exce l e n t . C u m se tie, piesa este u n o m a g i u adus vieii nnoitoare, care p t r u n d e n r e a litatea s a t u l u i , producnd transformri r e voluionare n u n u m a i n p l a n u l m a t e r i a l , c i i n p l a n u l s p i r i t u a l , n c e l a l contiinei, p r o c e s u l de i n d u s t r i a l i z a r e m o d i f i c n d s t r u c t u r a aezrilor r u r a l e , a p r o p i i n d u - l c de ora. I n t e r e s a n t n pies este f e l u l c u m u n r a n , c o m u n i s t n cele m a i p r o f u n d e c o n v i n g e r i ale sale i, i m p l i c i t , n cele m a i hotrtoare acte ale sale n t m p i n acest proces c o m p l e x i i r e v e r s i b i l p r i n care se pete n a i n t e , f e l u l n care Petre D i n o i u . p r i m a r u l s a t u l u i pe calea u r b a n i z r i i , face a n a l i z a realitii p o r n i n d de l a sine nsui, de l a p r o p r i a - i evoluie, de l a p r o p r i i l e n d o i e l i i ntrebri n u legate de justeea direciei de m e r s , c i r a p o r t a t e l a capacitatea l u i de a ine p a s u l c u viaa. A t i t u d i n e a l u i critic i c o m b a t i v , deschis manifestat n c o n t a c t u l c u exponenii r u t i n e i , i g n d i r i i m e d i o c r e , a i f o r m a l i s m u l u i , se cldete p e aceast neclintit credin n justeea p u n c t u l u i p r o p r i u de v e d e r e ; E u g e n Tnase a r e a l i z a t c u e c h i l i b r u i p o n d e r e aceast p e r m a n e n t ofensiv a e r o u l u i s u , c p t u i n d actele l u i Petre D i n o i u c u u n patos sincer i c a l d . I n t e r p r e t u l a p u n c t a t m s u r a t i c u gust p i t o r e s c u l p e r s o n a j u l u i , f i l o n u l de u m o r f i i n d u r m r i t att ct sc cerea. I n d i s c u t a b i l , piesa ofer u n p o r t r e t c o m p l e x , v i u , d e e r o u c o m u n i s t , i reuita s p e c t a c o l u l u i este c o n diionat de reuita interpretrii acestui erou. D a r , pentru echilibrul lucrurilor, i n terpretarea u n u i a l t personaj i m p o r t a n t , p r i -

D a t a p r e m i e r e i : 25 a p r i l i e 197(5. Regia : D A N ALECSANDRESCU. Scenografia : E M I L I A JIVANOV. D i s t r i b u i a : E U G E N T N A S E (Pe tre D i n o i u ) ; E L E N A D R G O I (Elisa Dhmiu) ; L I V I U MARTINU (Primul secretar); L I V I U R O Z O R E A (Gh. Nistor) ; G E O R G E S O F E I ( I l i e I a n c u ) ; TEODOR FAUR (Inginerul) ; SEPTIMIU POP (Ministrul) ; HANIBAL TEODORESCU (Balta/ar) ; RADU C A Z A N (Gelu P e t i c a r u ) ; S E B A S T I A N GOMAiNICI ( M i m i Iancu) ; I O N VARAN (Panaiotu) ; M A R I A N A MUL LER (Adriana Petrcseu) ; VASILE GRADINARU (Goa Ion) ; ION COSTEA (Boborodea).

A m ateptat cu i n t e r e s s p o r i t s urmresc 'reprezentaia t e a t r u l u i ardean c u piesa l u i Corneliu Marcu Loneanu, n p r i m u l rnd . p e n t r u c tiu despre acest t e a t r u c p r i vete c u m a x i m i l u d a b i l seriozitate orice reprezentaie c u o pies o r i g i n a l , a p o i p e n t r u c, u n a n n u r m , scrisesem despre Comoara din deal pe scena T e a t r u l u i N a i o n a l d i n Bucureti c u v i n t e d c l a u d i d e ncredere n d e s t i n u l p i e s e i . i n u e mai p o t r i v i t p r i l e j p e n t r u u n c r o n i c a r (cruia d r a m a t u r g i a original i st l a i n i m ) d c a-i v e d e a , peste t i m p , c o n f i r m a t e g n d u r i l c d i n t r u nceput, dect s se c o n f r u n t e c u alt i m a g i n e scenic a u n u i t e x t d r a m a t i c . P r o p u n e r e a l u i D a n A l e c s a n d r e s c u , diferit de cea a l u i I o n C o j a r , c h i a r dac n u e s u b t o a t e r a p o r t u r i l e convingtoare, evideniaz A'irtuile piesei i c o n f i r m c l a u d e l e a t r i buite debutului tnrului Corneliu Marcu L o n e a n u n u a u fost de circumstan. Acelai

www.cimec.ro

43

m u l secretar a l C o m i t e t u l u i judeean de p a r t i d , este hotrtoarc. L i v i u M r t i n u a i z b u t i t de m i n u n e s nfieze m a t u r i t a t e a de gndire politic a e r o u l u i su, gestul m s u r a t , v o r b a cintrit alctuind trsturile cu care se edific u n p e r s o n a j de c o n t r a p o n d e r e . S i g u r , spectacolul n u p u t e a e l i m i n a d e f i ciena de construcie a piesei, care const n f r a g m e n t a r e a aciunii n scene de sine stttoare. adiacente conflictului central. Exist o s u m de observaii pe care h a r u l de r e p o r t e r a l a u t o r u l u i le-a s u r p r i n s n oal a u t e n t i c i t a t e a l o r , d a r pe care stngcia d e b u t u l u i le-a fcut s apar n afara c e n t r u l u i de atenie. E l e p r i l e j u i e s c i n t e r preilor E l e n a Drgoi, S e p t i m i u P o p , M a r i ana M i i l l e r , R a d u Cazan, V a s i l e G r d i n a r i i , Sebastian C o m n i c i , p o r t r e t e i n t e r e s a n t e , d a r n u se nscriu n c o n f l i c t dect cu b u n v o i n a noastr. 0 not ngroat, apsat, s u r p r i n ztor neplcut, a p u s L i v i u Rozorea n i n t e r p re tarea m a i s t r u l u i G h e o r g h e N i s t o r . n l i n i i generale, s p e c t a c o l u l , care se sprijin pe interprei, i, n p r i m u l r n d , pe E u g e n Tnase i L i v i u M r t i n u , este b u n , la r e u it a v n d o considerabil contribuie i d e corul E m i l i e i J i v a n o v . D a r merituosul regi zor i a n i m a t o r a l acestui c o l e c t i v , D a n Alecsandrescu, a r f i t r e b u i t s neleag ct de duntoare u n i t i i , cursivitii u n u i spec t a c o l poate f i o ilustraie m u z i c a l potrivit m a i degrab u n e i serbri cmpeneti decl unei reprezentaii t e a t r a l e .

TEATRUL DE STAT DIN ORADEA secjla maghiar

ACETI NGERI TRITI


de D* h\ Popescu
Data premierei : 7 m a r t i e 1970. A d a p t a r e a i r e g i a : S Z A B O .IOZSEF. Scenografia : T A T I A N A M A N O LESCU-ULEU. Muzica : CSOMA JUD I T . Traducerea. FODOR SANDOR. Distribuia: Z A L A N V I G Y U L A ( I o n ) ; CSOMA JUDIT (Silvia) ; VARGA VILMOS (Marcu) ; C S I K Y IBOLYA (Ioana) ; VARGA TIBOR LASZLO ( P e t r u ) ; B A L L A M I K L O S (Cristescu); MISKE LASZLO (Tatl, C l o v n u l i Conductorul reprezentaiei). Membrii formaiei f o l k : K O V A C S ANNAMA R I A, M E L E G KATALIN, TR1FAN LASZLO, A N T A L ISTVAN.

Vl'rCjil

MUfltSSnU

D u p zeci d c v e r s i u n i 6oenice, d i n t r e care u n e l e c u adevrat surprinztoare p r i n g r a v i tatea d e z b a t e r i i i p r i n i n e d i t u l a b o r d r i i , a l tele, p r i n ipostazele i n t e r p r e t a t i v e sau p r i n a m b i a n a scenografic e t c . (ne r e f e r i m l a montrile reuite, v a l o r o a s e ! ) , c r e d e a m c aceast p o p u l a r pies a l u i D . R . P . i-a e p u i z a t capacitatea de a genera s u r p r i z e n m o n t a r e . Ne-am nelat. S p e c t a c o l u l r e a l i z a t dc secia m a g h i a r a T e a t r u l u i d i n Oradea ne prezint o postur neateptat a piesei, o b i n u t p r i n t r - o nscenare dc t i p musical. O a d a p t a r e (autorizat, firete, de s c r i i t o r ) , semnat d e d i r e c t o r u l de scen, r e p u t a t u l regizor Szabo Jozsef, plaseaz povestea n gerilor triti" ( c u m sun t i t l u l n l i m b a maghiar) n a l e g o r i e , s u b c u p o l a u n u i c i r c i m a g i n a r , transfernd-o n r e g i s t r u l u n e i m o raliti m e t a f o r i c e . I m b i n n d g u s t u l tradiio nal, d i n formaie, al echipei maghiare pentru spectacolele cu m u z i c " , de t i p o p e r e t i s t i c , c u apetena s p e c t a t o r u l u i tnr de a z i p e n t r u g e n u l f o l k , regia a i z b u t i t s contopeasc n aceast f o r m u l original t r a m a , caracterele p r e g n a n t e ale c u n o s c u t e l o r personaje i e l e m e n t esenial s e m n i f i c a iile m a j o r e a l e o p e r e i ; a p e l u l acestei piesedin tinereea a u t o r u l u i " , c u m o n u m e s c , l a

Csoma J u d i t ( S i l v i a ) , Z a l a m y i G y u l a (Ion) i M i s k e L a s z l o (Tatl, C l o v n u l i Conductorul reprezentaiei)

www.cimec.ro

i n t r a n s i g e n m o r a l , Ja d e m n i t a t e , l a c u r a j n denunarea i m p o s t u r i i , a l i c h e l i s m u l u i , a oportunismului ca m o d de via, strigtul p a t e t i c i p u r a l , 4 n g e r i l o r " , s i m b o l p o e t i c i m o d e r n a l t i n e r e t u l u i care v r e a s triasc c u r a t i f r u m o s , a r s u n a t a d m i r a b i l n s c e n , e m o i o n a n t i c o n v i n g t o r . I n p r i m u l rlnd, datorit f r u m o a s e l o r s o n g u r i (muzica, talen t a t a t i n r a c t r i J u d i t C s o m a ) , d r a m a t i c i cu tiin a c i u t u l u i scenic i n t e r p r e t a t e de cei doi protagoniti : Z a l a n y i G y u l a (Ion), tnr i n t e r p r e t m u l t i l a t e r a l d o t a t (ni-1 a m i n t i m n r o l u l tnrului W " d i n piesa l u i P l e n z d o r f ) , care aduce a i c i vibraia a c t o r u l u i m o d e r n , cu un impact particular asupra unui auditoriu t n r , i G s o m a J u d i t , p r o a s p t a b s o l v e n t , actri d e o factur special, c u o rar capa c i t a t e d e a m b i n a u m o r u l i s t a r e a t r a g i c , c u o i n t u i i e d e p l i n f o r m a t , n t r e c e r e a s i m pl, aproape neobservat, de la replic la s o i i g . In a l d o i l e a r n d , m o n t a r e a a c p t a i u n r e l i e f s e n s i b i l , a t r a c i o s i c o l o r a t a f e c t i v , p r i n prezena acelui comentator, meneur d u jeu", clovn-saltimbanc i n t r o d u s d e r e g i e , i care, datorit excelentului actor Miske Laszlo, a a n i m a t la vedere toate mtile" ; c u u n h a z t r i s t , c u o b l n d i r o n i c i o adinc nelepciune spat pe faa boit, M i s k e , m i m i p a i a , a c t o r i s p e c t a t o r , c u zmbetul c l o v n i l o r l u i Picasso i Rouaull, i-a a j u t a t p e n g e r i " , c a n t r - u n t a b l o u d e Chagall, s pluteasc deasupra v i c i s i t u d i n i l o r c o t i d i e n e . I n j u r u l l o r , 6-au m i c a t , n c o m p o ziii s t r i c t e i b u n e , Varga Tibor Laszlo, C s i k y I h o l y a i B a l l a M i k l o s . M a i p u i n i n t e g r a t s c e n i c n i s-a p r u t a p o r t u l formaiei f o l k , a crui component feminin, ndeosebi, 6-a a r t a t t a r e s t n j e n i t d c l u m i n i l e r a m p e i . Aceast inedit ediie a celei m a i j u c a t e piese d i n o p e r a , a l t m i n t e r i e x t r e m d e b o g a t , a s c r i i t o r u l u i D . R . P o p e s c u s e d e s e n e a z ca

u n a d i n t r e cele m a i e l o c v e n t e p i l d e pentru fora proteic a u n e i s c r i e r i v a l o r o a s e , a p t d e a p r i m i c e l e m a i v a r i a t e n f i r i i d e a convinge, cnd n j o c intr p a s i u n e a i talentul.

Mira losif TEATRUL DE STAT DIN ORADEA

seefia romn

MAREA GARA NOUA


de Uicror Frunza
Secia r o m n a scenei o r d e n e a p r e z e n t a t , l a sfritul s t a g i u n i i , u n d e b u t : Marea gar nou d e V i c t o r F r u n z . Ca d i v e r s i t a t e de g e n , aciunea colectivului ordean c j u s t i f i c a b i l i r e f l e c t , n t r - u n f e l , o n e c e s i t a t e general d e s t i m u l a r e a creaiei comice romneti i d e m p r o s p t a r e a rndurilor ( c a r e se c a m s u b i a z ) c e l o r ce i se d e d i c . A u t o r u l c c u n o s c u t i c a p o e t i c a s e m n a t a r a l u n o r s c e n a r i i r a d i o f o n i c e i d e t e l e v i z i u n e . Scrisul su e m a r c a t d c l i r i s m i s u r p r i n d e , m a i c u s c a m , aspecte a l e r e a l i tii c o t i d i e n e , relevante f i e p r i n generozi anacro tatea p e care o sesizeaz, f i e p r i n nismele depistate, manifestate n mprejurri obinuite. D e d a t a a c e a s t a , n-a f o s t l i r i c , a vizat u n anacronism m a i rspndit i, c u o degajare d i n care rzbate e n t u z i a s m u l , a scris o fars c u i n t e n i e satiric, p o l e m i z n d

S I

Scen din spectacolul Marea gar nou" dc Victor Frunz

www.cimec.ro

Data p r e m i e r e i : 2 2 m a i197G. Regia : SZOMBATI GILLE OTTO. Scenografia : B I R O GEZA. Distribuia : ION MIINEA (eful grii) ; N I C O L A E T O M A ( A d j u n c t I ) ; ALLA TAUTU (Mami, adjunct I!) : MARIANA VASILE (Ortansa) ; E U GENIA PAPAIANI (Coca) ; O L I M P I A MIINEA (Sultana) ; G R I G SCI11CU (Cltorul) ; DOINA URLAEANU (Soia e f u l u i d c gar) ; A N A M I E R E CIIIRILA (Femeia) ; J E A N SJVDULESCU (Arhitectul) ; D O R E L URLAEAiNU (Constructivescu) ; MARCEL SEGARCEANU (Tovarul Miu) ; S I M O N A C O N S T A N T I N E S C U (Speetatoarea) ; R A D U N E A G (Reporterul) ; ION MARTIN (Tehnicianul).

c u a c e s t p r i l e j , se c o n s t a t c l i p s e t e c e e a ce e r a e s e n i a l unei asemenea construcii l i n i a ferat. I n U m i a satiric c e v i d e n t , aspectul i n c r i m i n a i p u n e i n discuie U t i l i t a t e a investiiilor fcute ntr-un d o m e n i u sau a l t u l , r e s p o n s a b i l i t a t e a o a m e n i l o r . Aceast intenie printr-un dialog la obiect i c susinut prin cteva elemente comice inedite, prin schie caricaturale (cei d o i adjunci, arhi t e c t u l ) i p r i n unele m o m e n t e dc comedie a u t e n t i c . V o c a i a e c e r t . Se c e r , n s , m a i mult abilitate n m a n e v r a r e a combinaiilor i n t r i g i i i a p r o c e d e e l o r d e g e n ( d e o c a m d a t , m i j l o a c e l e se c a m a m e s t e c ) , o v i z i u n e m a t scruttoare nsuprn ansamblului tipologiilor i a esenei comice reale (personajele snt n c l i n i a r e i a u u n o r i z o n t n t r i s t t o r ! ) . Am a v u t i m p r e s i a c r e p r e z e n t a i e i sem n a t e d e S z o m b a t i G i l l c O t t o i-air f i s t a l m a i b i n e c u cteva i n t e r m e z z o - u r i m u z i c a l e . A l t m i n t e r i , t o t u l , corect.

c u f o r m a l i s m u l , c u b i r o c r a i a i c u i m p o s t u r a . U n d e v a s-a c o n s t r u i t o g a r m o d e r n i se pregtete, f e b r i l , solemnitatea inaugurrii ;

C. Paraschivescu

A L T E SPECTACOLE
TEATRUL I O N C R E A N G "

SUBIECTUL APARINE TUTUROR


- 3 3 DE OAMENI DE TEATRU N DIALOGadaptare de Raznan reFanescu
Data premierei : 2 iulie 1976. Regia : I L E A N A C I R S T E A . Sceno grafia : D A N CIOCA. Ilustraia muzi cal : i n g . L U C I A N I O N E S C U . Mica rea scenic : SUZANA BADIAN i MRIA MITRACHE. Distribuia : N A T A L I A A R S E N E (Electra) ; N E O F I T A P T R A C U (Clitemneslra); G H . A N G I I E L U A (Egist); MARIUS TOMA (Oreste) : ANDRA TEODORESCU-ION, MIRCEA MUATESCU, RZVAN TEFANESCU (Pre zentatori).

C s u b i e c t u l acesta, c a r e a p a r i n e t u t u r o r " , t u t u r o r c e l o r .,33 d e o a m e n i d e t e a t r u n dialog" anunai n subtitlul din program, c s u b i e c t u l a c e s t a , z i c , e t e a t r a l , n u e g r e u de priceput. M a i a n e v o i e i z b u t i m , n s c h i m b , s r s p u n d e m , o u i n e n t r e a b , ce a n u m e o m vzut acolo, l a T e a t r u l Ion Creang" : u n spectaeol-eoupc, o conferin cu exemplifi cri, o a n t o l o g i e d e s e n t i n e i f r a g m e n t e d e s p r e t e a t r u s a u , p u r i s i m p l u , c a s n t r e b u i n m u n t e r m e n de bibliologic care n u oblig l a m a r e l u c r u , u n m i s e c l l a n e u , u n sbornic" d i n sec. I V .e.n. X X e.n. D a r n u d i f i c u l t a t e a c l a s i f i c r i i d e s c u r a j e a z , c i oa l t n t r e b a r e , m a i g r a v , a c e a s t a , i a n u m e , c u i se adreseaz acest subiect" care a p a r i n e t u t u r o r , p e n t r u cine discut" cei 33 de a u t o r i a l e c r o r v o r b e i i d e i n e b o m b a r d e a z , l i t e r a l m e n t e , d i n toate cele p a t r u p u n c t e car dinale, v r e m e d e d o u ceasuri ? Pe scurt, ide ea a d a p t a t o r u l u i " ( R z v a n tefnescu) a f o s t s n e c o m u n i c e u n i m e n s n u m r d e f i e c u c i t a t e ( d e l a A r i s t o t e l i p n n z i l e l e n o a s t r e ) , m e n i t e a se o r d o n a ntr-un d i a l o g : o r u n dialog, dac n u e f i e maieutic, f i e contra d i c t o r i u , n u se p o a t e n t r u p a ca a t a r e , c i rmne, n ciuda valorii fiecrei replici* luate n p a r t e , o searbd logoree, pe ct d e fastidioas p e n t r u aduli", p e att de n e e d u c a t i v p e n t r u c o p i i ii t i n e r e t " , publicul tea t r u l u i eu p r i c i n a . Ct d e s p r e cele p a t r u t e x t e de teatru propriu-zise (fragmente d i n E l e c t r a l u i S o f o c l e , O ' i N e i l l , S a r t r e i G i r a u d o u x ) i despre valoarea l o r educativ, a m m a i a v u t p r i l e j u l s n e r o s t i m ntr-o a l t c r o n i c , p r i v i t o a r e l a u n spectacol a l aceluiai teatru, s p e c t a c o l a x a t t o t p e t r a g e d i a greac. N o f i i n d n o i aceia care s contestm vreodat nalta
r 1

46

www.cimec.ro

p i l d d e e t i c i d e c i v i s m a c l a s i c i t i i , JI general, i a a n t i c h i t i i greco-romane, n special, semnalam n u m a i , atunci, felul nejudicios n care f r a g m e n t e l e fuseser alese p e n t r u u z u l u n u i spectator i n s u f i c i e n t f o r m a t spre a discerne m o r a l a grav, evident, pozitiv, ce s e d e g a j d i n a t i t e a t r a g i c e " c r i m e , f r d e l e g i i a d u l t e r e . P a r c , m e r g n d dinadins pe aceast l i n i e n e p e d a g o g i c , adaptatorul" actualului spectacol, n dorina repet, lu dabil, n sine de a nfia z g u d u i t o r u l p e r s o n a j a l E l e c t r c i n v i z i u n e a a p a t r u coloi ai d r a m a t u r g i e i u n i v e r s a l e , a ales a s t f e l f r a g mentele i cnd zic fragment, s a u m a i pe romnete andr, z i c limpede : pasaj des prins d i n ntreg c o n t e x t u l l u i dc implicaii, t i l c u r i i c o n s e c i n e n c t p u b l i c u l , i n u doar neaprat cel nevrstnic, rmine cel puin n e d u m e r i t cnd asist l a o n e c o n t e n i t crcot ntre d o u f e m e i care se nvinuiesc d c asasi n a t l d e a d u l t e r . C u i f o l o s e t e u n f l o r i l e g i u pe tema frdelegea n d r a m a t u r g i e " ? E c u a t t m a i d u r e r o s a c e s t eec, c u c t t e z a u r u l c mult m a i bogat ; n u trebuia scormonit p r e a d e p a r t e : l a n u m a i cteva p a g i n i d e f r a g m e n t u l a n t o l o g a t i n spectacol, a m gsit, n Electra l u i G i r a u d o u x : Clytemnestra : Sin t e m f e m e i , E l e c t r a , i a v e m d r e p t u l s i u b i m . Electra : tiu c exist m u l t e drepturi n tagma femeiasc. Dac plteti t a x a d e i n t r a r e , c a r e e s c u m p , i a n u m e s a d m i i c femeile snt slabe, m i n c i n o a s e , josnice, dobndeti u n d r e p t g e n e r a l l a s l b i c i u n e , m i n c i u n , j o s n i c i e . N e c a z u l e c f e m e i l e s n t l a r i , loaialc, bune. Astfel c te neli" ; sau : Electra : Ii bai j o c d e m i n e , E g i s t ! T u , c a r e p r e t i n z i c m c u n o t i , m c r e z i d i n t r - a e c l e a c r o r a s l e p o i s p u n e : d a c m i n i i dac tolerezi m i n c i u n a , v e i avea o p a t r i e n floritoare ? Dac ascunzi crimele, patria t a v a f i v i c t o r i o a s ? C e f e l e b i a t a asta p a t r i e ie c a r e o s t r e c o r i t u n t r e n o i i a d e v r ? " N u z u , n u d c a t i t u d i n e i i n u t d u c e lips tragedia ! E r e g r e t a b i l a c e s t e e c ; i c u a t f l t m a i r e g r e t a b i l c u ct, n s t r u i n a m a i m u l t dect meritorie d e a readuce n actualitate eroinele a n t i c h i t i i m u s a f i r i , ce-i d r e p t , c a m r a r i p e scenele noastre T e a t r u l Ion Creang" se b u c u r de s p r i j i n u l unei actrie c u u n puternic temperament tragic, trind cu auten tic p a r t i c i p a r e z b u c i u m u l sufletesc a l t u l b u r a t e i E l e c t r a i e x p r i m i n d u - s e c u o e c o n o m i e d e m i j l o a c e i e u o g e s t i c d e o a r m o n i e ntr-adevr clasic : a m n u m i t pe Natalia A r s e n c , creia, n acest spectacol, i-au dat r e plicile Neofita Ptracu (Clitemnestra), G h . A n g h e l u (Egist) i M a r i u s T o m a ( O r i n ) . Cei t r e i m a i t i n e r i a c t o r i , A n d r a T e o d o r e s o u I o n , M i r c e a M u a t e s c u i R z v a n tefnescu, au srit de p e balustrada scitii, o u f u g i t d i n t r - o p a r t e a scenei" ntr-alta, a u nit, de s n e dea... b t i d e i n i m , d i n spatele spectatorilor, a u fcut, adic, n r o l u r i l e de p r e z e n t a t o r i " , t o t ce l i s-a d a t s f a c , n d o r i n a d e a n s u f l e i u n t e x t " (e v o r b a d e n i r u i r e a a c e e a d e fie) i r e m e d i a b i l m o r t i nensufleit.

R e i n e m i d e e a ( r e g i a : I l e a n a Crstea : s c e n o g r a f i a : D a n Gioca) m o n t r i i u n u i s p e c t a c o l de c a m e r " n h o l u l de j o s a l S t u d i o u l u i d i n Piaa A m z e i , c a p a b i l , p r i n dispoziia l u i a r h i tectural, de b u n e sugestii scenografice.

Radu Albala TEATRUL A . DAVILA" DIN PITETI

0 SEARA BRECHT
Conducerea Teatrului A. Davila" d i nP i teti a o r g a n i z a t , n vederea definitivrii spectacolului Domnul Puntila f i . sluga sa Matti, de B . B r e c h t , o ntlnire c i i Florin. T o r n e a , c u n o s c u t e x e g e t i t r a d u c t o r a l m a relui d r a m a t u r g g e r m a n . Pepru a c t u a l u l sta diu a l r e p e i i i l p r ' l p e n t r u familiarizarea actorilor cu spiritul novator al unei drama turgii de ardent substan u m a n , conferen iarul a p r e z e n t a t o m e t o d o l o g i e a esteticii brechticne. Iniial poet j u v e n i l a l contesta iei, c u vocaie trubaduresc, dramaturgul a evoluat spre o modalitate literar angjat, aspr, menit s d e t e p t e r a i u n e a i s e d i f i c e s p i r i t u l n b u c u r i a d e a c u n o a t e adevrul. F l o r i n Tornea, n expunerea sa, a accentuat importana hotrtoare a contac t u l u i l u i B r e c h t c u micarea muncitoreasc i o u o p e r a l u i M a r x , o p e r citit c u p a s i u n e a a r t i s t u l u i care v r e a s p t r u n d esen ial c a u z e l e realitilor. C o n v i n g e r e a c n o u l p o a l e f i c u c e r i t , c l u m e a t r e b u i e p r i v i t c u ochi de revoluionar, a u fcut d i n stigmalizatorul barbariei hitleriste u n purttor d e cuvnt a l maselor muncitoare, ce t r e b u i a u s r e g s e a s c p e s c e n v i a a d e z i c u z i , nfiat fr complicaii stilistice. Spre e x e m p l i f i c a r e , s-au c i t i t p o e m e l e p e n t r u a c t o r i In cutarea noului i vechiului i Despre teatrul cel de toate zilele (n tlmcirea l u i F l o r i n T o r n e a ) . A c t o r i i J u l i e t a S z o n y i P e t r e D i n u l i u a u evideniat c u finee f i b r a agita toric a v e r s u r i l o r . Apoi, oprindu-se la textul n repetiie, m o d e l d e c o m e d i e n s t i l p o p u l a r , care e x p r i m incompatibilitatea sufleteasc d i n t r e e x p l o a t a t i e x p l o a t a t o r , v o r b i t o r u l a g l o s a t p e marginea celor trei tablouri prezentate de regizorul Tudor Mrscu, relevnd tehnica b r e c h t i a n a p i e s e i , s a t i r a politic i social c u a c c e n t e d e f a r s i d e s c h i d e r e a c t r e u n comic n o u , de rafinament b u r l e s c i d e o mare teatralitate. T a b l o u r i l e 1 , 3, 1 1 ale piesei a u artat lectura regizoral a viitoarei premiere. R e g i z o r u l se g n d e t e l a u n P u n t i l a trindu-i mtile" c u luciditate nervoas, chiar tem t o r , d a r i c u a u t o r i t a t e b r u t a l , dei c a m bufon. H a m d i Cerchez, i n t e r p r e t u l , face n acest sens e f o r t u r i ludabile d e a nfia o ct m a i variat g a m d e stri. M a t t i , r o -

www.cimec.ro

47

bust, c u scepticismul p o p u l a r al p r i v i t o r u l u i de excentriciti a r i s t o c r a t e , este nfiat de tefan Moisescu. Desigur, c o o r d o n a t e l e de i n t e r p r e t a r e i de u n i t a t e regizoral n u snt nc a d n c i t e , d a r att ct a u s l u j i t m o m e n t u l u i i l u s t r a t i v a u c o n v i n s c s p i r i t u l o p e r e i l u i B r e c h t n u v a f i trdat. I n v i t a t u l acestei v e r i t a b i l e s e r i - s t u d i u a c i t i t n ncheiere o t r a d u c e r e inedit a p o e m e i Urmailor, patetic apel liric la umanism constructiv. Aceast f o r m u l d e iniiere i n o p e r a u n u i d r a m a t u r g n s e m n a t , apreciat de p u b l i c , v a r m n e , d e s i g u r , i n atenia c o l e c t i v u l u i a r t i s t i c pitetean, p e n t r u aciunea e i c u l t u r a l att <le fertil.

m i o a r a l u i p a p a P r o c o p i e a v e a i ea v a d u l ei. M u l t v r e m e , n a c o r d u r i d u l c i dc m u zic greceasc, n v r e m e ce i n i m a b t r n u l u i suspina d u p i n g r a t u l fecior, pe V l a d i m i r M a x i m i l i a n , c r e a t o r u l r o l u l u i , l-au b u t pulam a l e l e p o r t u l u i . . . I n fia creaiilor sale de f r u n t e , i n t e r p r e t u l l-a aezat pe P r o c o p i e l a loc d e c i n s t e i a p o z a t p e n t r u v i i t o r i m e n cele d o u c h i p u r i a l e s a v u r o s u l u i p e r s o n a j . Pe a c t o r i , a s t f e l d e r o l u r i i a t r a g p r i n f r a n chee. E u n g e n d e t e a t r u uor (cuvntul s n u se citeasc n s e n s u l f r i v o l ) , d e e m o ie direct, liric i m o r a l i z a t o a r e , descinznd d i n fairsa p o p u l a r , g r i m a t c u a b i l i t a t e p e n t r u epoca a v i o n u l u i . arja l u m i i m a r i " se c o n sum copios p r i n i n t r u s u l Procopie, refrac tar la j a r g o n u l d e s a l o n . E m a i u m a n j a r g o n u l d e acas d i n l u m e a s i m p l , d a r cinstit, a p o r t u l u i . A a d a r , o pies p e n t r u a c t o r . P e n t r u u n a c t o r tiut d e p u b l i c , care s a c o r d e , s u f l e tete, h t r u l u i b t r n o e x p r e s i v i t a t e m e r e u proaspt, r o s t i n d a d e v r u r i l e p i e s e i n m o r a l i t a t e a l o r general, a v n d g r i j s t r a n s m i t u m o r u l i m u s t r a r e a c u iretlicul l u i N a s t r a t i n . Curajos, rsfatul p u b l i c u l u i p i tetean, I o n Foca, actualizeaz o c o m e d i e veche, p u n n d n valoare f i l o n u l de omenie al textului. Desigur, abund proce dee d i n a r s e n a l u l f a r s e i , t i p u r i l e s a l o n u l u i snt groteti i j a l n i c e . D a r c u m s e c d e n i a , h a r u l i n i m i i fierbini a a n a l f a b e t u l u i P r o c o p i e snt, n i n t e r p r e t a r e a l u i I o n Foca, d a r u r i r i s i p i t e l a r a m p c u d r n i c i e , trecnd n a i n t e a e f e c t e l o r d e succes, spre deplina preuire a s p e c t a t o r i l o r . Aceast m u t a r e d e accent, de l a c o m i c u l farsei la c o m i c u l m o r a l i z a t o r , face ca s p e c t a c o l u l s p l a c , deoarece o a m e n i i v o r rde m e r e u l a t e a t r u p e seama v e l e i t a r i l o r de p r o f e s i e , fichiuii de cte u n Procopie, ntrupare a eternului bun-sim p o p u l a r . P r o t a g o n i s t u l e secondat de o d i s t r i b u i e n u m e r o a s , selectat i d i r i j a t regi z o r a l d e acelai I o n Foca. Se r e m a r c , n d e o s e b i , S o r i n Z a v u l o v i c i ( f i u l ncreztor n mirajul unei lumi ostile), Mioara Iatan, M a r t a Savciuc, Ileana Foca (dei apariie e p i s o d i c ) . I l e a n a Zrnescu ( r a r n t r e b u i n a t n comedie), D u m i t r u Drgan ( b u n actor, n e n t i l i z a t l a Piteti), C a r m e n i I o n R o x i n . Cu acest r o l (i acest s p e c t a c o l ) , I o n Foca i-a srbtorit t r e i d e c e n i i d c carier. i-a ales u n r o l care s-1 r e p r e z i n t e n aspiraia lui dintotdeauna aspiraia de a f i a l slii, d i n s t a l p n l a g a l e r i e c u rsul i l a c r i m a d e o p o t r i v v o r b i n d despre v i a . E l i n i a u n e i t r a d i i i actoriceti, d e l a I u l i a n p n l a B i r l i c . Pe b u t o a i e , n p a u z a f i l m e l o r , p e scena m o d e r n , acest t i p d e a c t o r a v i b r a t i v a v i b r a c u o m u l a n o n i m d i n sal, care v i n e l a t e a t r u s rd i s p l i n g d i n t o t s u f l e t u l , fr stnjeniri m o n d e n e . C u f e s u l i p a p u c i i l u i P r o c o p i e , I o n Foca ctig nc o mare-mic b t l i e t e a tral".

PAPA SE LUSTRUIETE
adaprare de Sica Alexandrescu dup Spiros Mei as
I n m a r e a i m i c a b t l i e teatral" c u m n u m e a , m a i a c u m zece l u s t r e , A l e x . K i r i escu a n i m a i a vieii l a r a m p crciuI o n Foca v i c i (Iani) (Procopie) i S o r i n Zavulo-

lonu Niculescu
www.cimec.ro

a c e e a i i p o s t a z d e p a c i e n t i m e d i c . i d e data aceasta medicul i f a c e datoria, iar pacientul este s a l v a t . M a i s t r u l , d e s p r e care aflm c este u n o m p l i n d e d r u i r e i abnegaie, ne dezvluie, n final, secretul t i n e r e i i ( s c e n a r i u l se i n t i t u l e a z Cei ce rumn mereu tineri) : a tri pentru tineri. Idee generoas, pe care ncearc s-o s u s i n , p r i n p o r t r e t e l e schiate i p r i n t r - u n j o c n u a n a t , d o i b u n i a c t o r i : C o r n e l C o m a n i tefan lordache, sub ndrumarea regizoral a l u i N a e Cosmescu. C e l e m a i tulburtoare momente snt secvenele d e cronic filmat inserate n spectacol : manifestaiile popu lare d i n anii cuceririi p u t e r i i .

Hoii de sentimente
U n e o r i , cele m a i b u n e s e m n e dramaturgice n e v i n d i n alte e m i s i u n i . D e e x e m p l u , din acest Reflector. U n individ cu prul mai mare dect c a p u l seduce o f e m e i e c u u n copil de cinci a n i , o m i n t e , i fur sen timentele, o abate d i n d r u m u l ei firesc, i i r e i n e i a c t e l e ( f i i n d c e l e p r o p r i e t a r , n u ? pe sentimentele i pe identitate? femeii), apoi, dragostea risipindu-se repede (nici u n h o c a r e se r e s p e c t n u f u r o s i n g u r d a t ; d e ce u n h o d e s e n t i m e n t e a r face e x c e p ie ? ) , n c o m p l i c i t a t e c u o b l o n d alt f e m e i e d e c t a c e e a c u c a r e se v a c s t o r i ' , a a d a r , i e a o v i c t i m , n c e a r c s f u r e i sentimentele copilului, cci femeia a c e a s t a n e c u n o s c u t se d d r e p t m a m a c o p i l u l u i , n t i m p ce m a m a a d e v r a t a c o p i lului, alungat i r e s e m n a t , a r e v e n i t l a drumul e i firesc. H o u l de sentimente re n u n a s e , n t r e t i m p , i l a c o m p l i c i t a t e a b l o n d e i , s p r e a o d e s c o p e r i , n sfirit, p e f e m e i a v i s u r i l o r s a l e , a c e e a c u c a r e se v a c s t o r i " ( c i t v a d u r a i a c e a s t u l t i m i n f r a c iune ?). H o u l n u e niciodat n u m a i h o . Ca s f u r e , t r e b u i e s m i n t , s-i a s c u n d i d e n t i t a t e a , s-i f a l s i f i c e v i a a , s e s c r o c h e z e , s umileasc... Acest ho de sentimente pre zentat I a u n Reflector, c a ntr-o p i e s d e t e a t r u , se p r e t i n d e a r t i s t d e c o r a t o r l a O p e r , d a r a f l m c a fost m n u i t o r de d e c o r u r i , dat afar pentru absene nemotivate i p e n t r u i n d i s c i p l i n , acest h o d e s e n t i m e n t e n u a r e n i c i o m e s e r i e i n u a r e , p r o b a b i l , c u ce se h r n i p e s i n e , d a r s h r n e a s c a t t e a v i i t o a r e s o i i , e l n c e a r c s n e i n d u c pe t o i n e r o a r e , a a c u m a n c e r c a t s i n duc n eroare u n copil dc cinci a n i , el minte societatea, aa c u m a minit-o pe mama c o p i l u l u i , p e succcsoarele c a i pe antecesoarele ei... Emisiunea aceasta a fost un nceput de pies poliist, sau un n c e p u t d e pies psihologic i, n orice caz, un moment de a d e v r social, care vorbete n l e r m e n i severi despre incontien, ires-

O pies-portret
A u t o r f e c u n d i i n e g a l , d a r e g a l mprit ntre cele m a i d i v e r s e t i p u r i d e t e x t e d r a matice (comedii satirice, farse, drame de d e z b a t e r e social, piese d e b u l e v a r d , s c e n a r i i radiofonice, scenarii de televiziune e t c ) , [. D . e r b a n e s t e u n p e r s e v e r e n t i n e i s t o vit, de muli a n i , constructor de conflicte d r a m a t i c e , u n e l e d e succes. D e d a t a aceasta, nu e v o r b a de u n conflict d r a m a t i c , ci de u n scenariu-portret, prezen nentmpltoare n registrul amplu a l a u t o r u l u i , care este i u n c o n t i i n c i o s o b s e r v a t o r a l b i o g r a f i i l o r contemporane. D o i c o m u n i t i se r e n t i l n e s c , d u p u n l u n g ir d e a n i ; u n u l e pacient ntr-un spital, cellalt, m e d i c ; u n u l e m a i s t r u sudor, ce llalt, profesor u n i v e r s i t a r . L a nceput, n u se r e c u n o s c . M a i t r z i u , n s , g r a i e i p r e zenei u n u i t n r d i s c i p o l a l m a i s t r u l u i , i aduc aminte unul d e a l t u l i, p r i n inter mediul ntotdeauna salutarului flash-back, a f l m c aceti b r b a i m a t u r i , c u t m p l e l e a l b e , n u l u p t a t n tineree a l t u r i , a u p a r t i cipat mpreun la asaltul unei prefecturi n zilele fierbini ale btliei p e n t r u cucerirea p u t e r i i . A c t u a l u l m a i s t r u sudor, o m respec t a t i i u b i t d e t i n e r i i d i n e c h i p a s a , f u s e s e a t u n c i r n i t d e u n u l d i n gloanele trase de jandarmi, iar actualul profesor universitar, se p a r e o s o m i t a t e n m e d i c i n , p e a t u n c i s t u d e n t n u l t i m u l a n l a f a c u l t a t e , i fcuse o operaie ad-hoc d e e x t r a g e r e a g l o n u l u i , p r i m a operaie d i f i c i l d i n c a r i e r a sa. O p e raia reuise, dei a u e x i s t a t u n e l e d u b i i , c e i doi i-au c o n t i n u a t lupta i e x i s t e n a , fie care n r a m u r a sa d e a c t i v i t a t e , s p r e a se ntlni a c u m , d i n n o u , d u p muli a n i , n

www.cimec.ro

49

ponsabilitate, imaturitate, imoralitate, intr-un c u v i n t, despre minciun. M a i convingtor dect u n e l e piese d e t e a t r u sau de televi ziune.

Un maestru al farsei
Ciclul de istorie a comediei a prezentat cea m a i j u c a t , l a n o i , p i e s a l u i L a b i c h e Plria florentin, n a d a p t a r e a l u i A l . Popovici. O echip de actori foarte tineri proaspei absolveni ai Institutului condus de O v i d i u S c h u m a c h e r s-a a n g a j a t ntr-o n t r e p r i n d e r e d i f i c i l , i a n u m e a c e e a d e a-i f a c e p e s p e c t a t o r i s r l d , p u r i s i m p l u s r i d , f i i n d c a s t z i , c e l p u i n a s tzi, farsele sclipitoare a l e l u i L a b i c h e n u mai p o l produce asupra noastr dect o stare dc imens b u n dispoziie, d e c o n t i n u u i d e z i n v o l t h o h o t d c r i s . D a r ct tiin a d i n a m i c i i t e a t r a l e , cit tehnic a s c e n e i , cit miestrie a n n o d r f l i d e z n o d r i i s i t u a i i l o r , c t s i m a l r i t m u l u i , c i l e s u r p r i z e , cte i m p r e v i z i b i l e i i m ponderabile intr n aciune p e n t r u a desvri o fars, u n v o d e v i l I F r a m n u i i d e i , f r a c o n s t r u i c a r a c t e r e i f r a r o s t i v r e o p r o p o z i i u n e critic a s u p r a l u m i i , c o m binnd s i t u a i i l e i p e r s o n a j e l e c a u n c o p i l super-inteligent capabil s imagineze cele mai nstrunice jocuri, Labiche rmnc n istoria teatrului u n artizan, d a r u n artizan genial. > Spectacolul nscenat de Ovidiu Schu m a c h e r , n s c e n o g r a f i a l u i T r a i a n N i e s c u , i renscenat p e n t r u t e l e v i z i u n e d c C o r n e l P o p a (aflat n u n f o r m a sa o p t i m ) a urmrit traiectoria matematic a farsei i veselia v o d e v i l e s c , n u n s i n e m a i p o m e n i t u l r i t m c u c a r e ne-a o b i n u i t , d e p i l d , m e m o r a b i l a montare de la Ciuleti a l u i Giurchescu. Interpreii a u a v u t s t i l , suplee, u m o r ( n u excesiv), d a r , n c i u d a tinereii l o r , s-au micat c a m greoi, c u pauze prea l u n g i . F i i n d l a n c e p u t d e carier,- i a r u n i i din tre ei d o v e d i n d caliti p r o f e s i o n a l e deose bite, i v o i m e n i o n a p e toi, n sperana d e a-i r e v e d e a n p l i n n l a r e a t a l e n t u l u i l o r : H o r a iu M l e l e , R o z i na C a m b o s , R a d u Vaida, Ileana Iurciuc, Mria Dumitracu, Gheorghe Radu, Gheorghe Dnil, Ctlina Popescu, R o m e o P o p , M r i a Ploae, D a n Condurache, L i v i a M a n o l i u , Cristian Ioan.

o idee remarcabil, pe care o d o r i m perpe t u a t . Cea m a i recent d e z b a t e r e d e acest fel, realizat p e u n scenariu a l l u i T u d o r N c g o i , n r e g i a l u i E u g e n T o d o r a n , i c u participarea actorilor Eugenia Bdulescu, Corado Negreanu, D a n Condurache, M a r i a n a Buruian, Constantin Fugnin, A d i n a Popes cu, Constantin Cojocarii, precum i a r e porterei Anca Fusariu, a abordat u n caz n u l i p s i t d e i n t e r e s : d o i e l e v i , a b i a trecui d e v r s t a m a j o r a t u l u i , se n f i e a z p e u n a n t i e r , c e r n d s l u c r e z e n i c i . F a t a e n s r c i n a t n l u n a a p a t r a , v o r s se c s t o reasc, s triasc independent, pe baza m u n c i i l o r , s-i c o n t i n u e l i c e u l , s n u m a i depind n nici u n f e l de prini. Firete, p e n t r u prini vestea dispariiei" c o p i i l o r este o l o v i t u r , firete c p r i n i i a r v r e a s-i r e a d u c a c a s , f i r e t e c v e c h e a g e n e r a i e n u n e l e g e g e s t u l c e l o r t i n e r i i l consider u n a c t i r e s p o n s a b i l , o p r o s t i e c a r e v a f i c t d e c u r n d r e g r e t a t , firete c i n t e r v i n e i u n s e c r e t a r U T C , c a r e n c e a r c s clarifice r a p o r t u r i l e celor d o i tineri cu f a m i liile lor... De data asta, d i l e m a n u e chiar dilem, t e r m e n i i d e z b a t e r i i n u snt att d e ascuii, d a r nsi ideea d e a p u n e n discuie o astfel d c situaie, dac n u real, n o r i c e caz v e r o s i m i l , este b i n e v e n i t i p r e t i n d e rspunsuri gindite, responsabile d i n partea spectatorilor. O r i c u m , o astfel de e m i s i u n e este incomparabil m a i educativ dect o c o n f e r i n a n o s t d e s p r e c u m t r e b u i e s f i e r a p o r t u r i l e d i n t r e p r i n i i c o p i i . Ateptm c u i n t e r e s i n t e r v e n i i l e spontane a l e t i n e r i l o r spectatori.

Dumitru Solomort

Teatru-dezbatere
ln tradiia emisiunilor pentru tineret a i n t r a t , se p a r e , i a c e a s t n o u i i n t e r e s a n t f o r m u l d e d i a l o g e t i c : t e a t r u l - d e z b a t e r e ,

www.cimec.ro

Balada pentru Horia din Albac


S c e n a r i u l l u i V a s i l e Z d r e n g h e a e, v e z i t i tlul, o balad pentru Horia. Teatru poetic, fr n d o i a l , d a r , n acelai timp, teatru d i r e c t , c u d i a l o g l e s n e p e r c e p t i b i l i (dac p u n e m i n parantez cteva localisme" nece s a r e s t r i i p o e t i c e ) d e n s . T e a t r u pentru H o r i a , f r n d o i a l , d a r i d e s p r e H o r i a , ntruct t e x t u l l u i V . Z d r e n g h e a n e ofer u n p o r t r e t m a s i v , t i o s , d u r c a o BCulptur-n l e m n d e Geza V i d a . Fiin central a piesei, Horia triete p r i n t o a t e m o d a l i t i l e d e e x p r i m a r e a i n d i v i d u a l i t i i t e a t r a l e , d e l a m o n o l o g i d i s c u i e i n c o n t i i n " , l a v i s t r i t i d i a l o g , p a r t e n e r i i s i ( i n s t a l a i t o i i i n t e r p r e tai l a u n n u m i t o r c o m u n g r a v d e M a r i a n a M i h u , I o n M a r i n e s c u , L u c b i a n B o t e z i c e i lali) f i i n d u - i p r i l e j d e a f i r m a r e a p e r s o n a litii, f i e c e v o r b a d e i n a m i c i i c u c a r e se n f r u n t , f i e d e p r i e t e n i i c u c a r e se c o n f r u n t . P i e t r o s i p a s i o n a t , c r n c e n i c a l d , n p r a z n i c i l u c i d , H o r i a a c e s t a s u n a u t e n t i c , a t t p r i n s u b s t a n a t e x t u l u i , c i l i p r i n prezena l u i V i c t o r Rcbengiuc, despre care t r e b u i e s s p u n e m , f r t e a m a d e a f o r m u l a e x c e s i v , c s-a a r t a t a f i a i c i a c l o r u l i d e a l . I n t e r p r e t a r e a l u i a d e v e n i t , d i n seara p r e m i erei radiofonice, u n etalon.

Diferena

Flcii maiorului onu de M . Joldea e u n s c e n a r i u c u i z v o a r e l i m p e z i i i n t p r e cis. D o c u m e n t i s t o r i c a l t o i t p e n d c m n a r e a teatral a autorului ale crui valene v i o l e n t - d r a m a t i c e se m b i n c u b i n e c u n o s c u tele sale nsuiri umoristice lucrarea, pus-n s p a i u " d c m n a s i g u r i c u g u s t a l u i D a n P u i c a n , a r e a p r o a p e l o t ce-i t r e buie pentru o bun evocare. Spun aproape. deoarece o b s e d a t , a m i m p r e s i a , d e speci f i c i t a t e a " att d e necesar, a z i , t e a t r u l u i r a diofonic a m simit n e v o i a u n u i plus. A unui plus de sunete. Asemeni Flcilor l u i J o l d e a , Capul din ftnttn d e P a v e l B e l l u (regia, T i tel Constant i n e s c u ) p o s e d , i a r i , a p r o a p e t o a t e c t e se c u v i n u n e i evocri, n u n u m a i b i n e plantat n i s t o r i e , ci i c u t e n s i u n e v e r i t a b i l . S p u n , n s i n c a z u l d c f a , aproape tot, deoarece simeam, a u z i n d , n e v o i a u n u i p l u s dc sunete. D e sunete radiofonice. D c sunete d i n c a t e g o r i a s p e c i f i c u l u i " , d e c a r e se n g r i jete, t r a d i i o n a l , regia d e s t u d i o " ( + teh n i c ) , i c a r e r e p r e z i n t , n d e f i n i t i v , o a d e v r a t scenografic auditiv. D e c e n u s-ar strui m a i altfel n aceast p r i v i n ? Dc ce n c a z u l s c e n a r i i l o r i s t o r i c e , d e p i l d n u s-ar e x p l o r a i a l t e t e r e n u r i n a l a r a t r o p o t u l u i dc cai sau zngnitului de spade ? Pe h a r t a sunetelor expresive sint nesfrite teritorii ce ateapt a f i d e z v i r g i n a t e . Cu condiia ca s c e n o g r a f i i sunetelor s-i d e a d r u m u l , s r e n u n e l a i d e e a , d e s t u l d e f i x , c u m c n u m a i a n i i m o d e r n i (tren, automo bil, bomb atomic) se p r e t e a z la fond s o n o r " , i s n c e r c e a n e o f e r i intensitatea audibil a unor veacuri trecute, ce n - a u fost ctui de puin linitite. D i n nici u n punct de vedere.

Umor
Familie dc mprumut face p a r t e d i n clasa c o m e d i i l o r c e se a r a t a f i , l a p r i m a v e d e r e (i v a i ! a d e s e a u n i c ) , u o a r e , i a r l a a d o u a ( d a c i c n d e x i s t ) , n u l i p s i t e d e g r e u t a t e i m i e z u r i . S c r i s d e M i r c e a O v i d i u Sandu ( u n n u m e care-i f a c e , a c u m , d r u m , c u s u c c e s , n u n i v e r s u l c o m e d i e i ) i d e S i l viu Gcorgescu (umorist d i n natere, sucu l e n t i c u a d r e s , d i n p c a t e p r e a r u c u noscut i e s t i m a t , aa c u m se ntmpl destin ? c u furitorii de h a z d i n zona estradei" j u c a t e s a u tiprite), pus-n scen d e I o n V o v a , a l t n c e r c a t i s u b i r e p u r t t o r d e u m o r , care-i a t e a p t (sau, poate, n u m a i ateapt) recunoaterea, c o m e d i a n cauz r e u e t e a m b i n a s a t i r a a d r e s a t p r e c i s i o simpatic stare de b u n dispoziie, att d e r a r i n t l n i t , a t t d e r a r n t l n i t . . . D e cte ori, ntr-adevr, ncercarea de a lovi n m o r a v u r i i n c r i m i n a b i l c provoac d i n p r i cina non-umorului crisparea asculttoru l u i ? N u e m a i p u i n a d e v r a t , ns, c r a r n t l n i t e i a s e m e n e a e c h i p d e b u n i c o n d u c t o r i a i r s u l u i , p r e c u m aceea f o r m a t d e Vova, recitabil ca u n m a r e unsprezece" al comediei : Virgil Oganu, D e m . Rdulescu, Mihilescu-Brila, T a m a r a B u c i u c e a n u , Melania Crje, A l . Arinel, Ileana Dunreanu...

www.cimec.ro

M. Alexandru

loace c a r a c t e r i s t i c e f a m i l i a r i z r i i cu psilm l o g i a o m u l u i d i n s t a l , s i m i n e v o i a s te ntorci, s p r e a-i r e g e n e r a r e s u r s e l e , l a i n e p u i z a b i l a bogie a t e a t r u l u i b a z a t pe d r a m a t u r g i a dc m a r e a c i u n e i de m a r i carac tere, l a p e r s o n a j e l e cu v i a , la a c t u l ar t i s t i c de semnificaii p r o f u n d e . I n t r a r e a n t r u p a T e a t r u l u i de C o m e d i e a reprezentat mplinirea u n u i v e c h i v i s ; i mulumesc l u i L u c i a n (iurchescu c m-a a j u t a t s-1 r e a l i z e z . A n c e p u t a t u n c i e t a p a t e a t r u l u i serios, greu ; mrturisesc, n s , c v o i pstra venic n s u f l e t o tandree p e n t r u g e n u l aa-zis uor, care b u c u r d i r e c t i i m e d i a t attea m i i i m i i de i n i m i " . M o d u l n care S t e l a P o p e s c u rezolv c o m p l e x e l e p r o b l e m e de i n t e r p r e t a r e pe care i le-au r i d i c a t p e r s o n a j e ca v d u v a B e g b i c k (Dispariia lui Galy Gay) i I v c t t c (Mutter Courage) de H r e c b t , M o n a (Alcor i Mona, dup M i b a i l Sebaslian), L u ere i a (Mandragora dc Mac h i a v e l l i ) , Maa (Trei surori dc C e h o v ) este u n r e z u l t a t a l m o d u l u i nelept n care a n v a t s-i v a l o r i f i c e m u l t i p l e l e sale c a l i ti. E a stabilete o c o m u n i c a r e m a g n e t i c i u n c l i m a t de b u c u r i e specific ntre sal i scen ; j o c u l c i e p t r u n s de s t i m i ncredere fa de inteligena p u b l i c u l u i , p e n t r u care i construiete cu aceeai m i g a l r o l u r i l e i n piese, i n spectaoolele-divcrtisment. O r i c t v i s-ar prea dc c i u d a t , n u m-au e n t u z i a s m a t f e m e i l e f r u m o a s e i cochete, a m p r e f e r a t acestora femeilc-oameni, indiferent de vrst, stare i aspect. A m sfirit, n s . ndrgosti n o r i c e m p r e j u r a r e p r i n a m de r o l u l ce m i s-a n c r e d i n a t , aceasta f i i n d , d u p m i n e , nc u n a d i n condiiile i m p e rioase a l e m e s e r i e i n o a s t r e . V i c t o r i a Arzr e a n u . -"fiica- d i n Plicul lui Liviu Rebreanu, este u n p e r s o n a j de care m - a m a p r o p i a t c u i n t e r e s i s i m p a t i e ; pe de o p a r t e , fiindc este i t r e b u i e s f i e f o a r t e f e m i n i n , n c i u d a t a r e l o r i d e f o r m a i i l o r c a r a c t e r u l u i c i , m a r c a t de epoca i n care triete ; pe dc a l t a . fiindc este c r e i e r u l cel m a i l u c i d d i n pies. nrudindu-se, pe u n d e v a , c u coana Zoiica d i n Scrisoarea pierdut (pslrnd, bineneles, toate proporiile). N u intenio nez s fac o paralel s a v a n t ntre Scri soarea i Plicul, clar a s e m n r i l e snt la ndemna o r i c u i ; esenial m i se p a r e c s p e c t a c o l u l , aa c u m se contureaz n v i z i unea lui Lucian C i i u r c h c s c u , pe u n text care denot o t e a t r a l i t a t e m o d e r n , v a f i a c t u a l . n s e n s u l cel m a i b u n a l e u v n t u l u i . Repetiiile decurg ntr-un reni spirit dc echip, s t r n i n d p o f t a de joc a t u t u r o r i n terpreilor : D u m i t r u R u c r e a n u ( P r i m a r u l soul m e u ) , I u r i e D a r i e (eful g r i i ) . M i r c e a eptilioi ( u n v e c h i p o l i t i c i a n ) , L i l i a n a T i c u , A u r e l G i u r u m i a , M i h a i P l d e s c u , Cor n e l V u l p e , C. B l t r e u . C a n d i d S t o i c a , A n e ? P a n d r e a . D e c o r u l : I . Popescu-IIdrite. Costumele snt plrii, blnuri anii '20" ! retro : r o c h i i , voaluri, aciunea petreendu-se n

VIITORUL ROL
S T E L A POPESCU
Cu p r i m u l r o l L u l u a d i n Chiria n Iai d e V a s i l e A l e c s a n d r i p e scena braovean, u n d e fusese repartizat l a a b s o l v i r e a I n s t i t u t u l u i , S t e l a P o p e s c u realizeaz u n m a r e succes de p u b l i c i de pres, u n p r e m i u de i n t e r p r e t a r e l a C o n c u r s u l t i n e r i l o r a c t o r i d i n 1962 i, totodat, o i n t r a r e rsu ntoare pe scenele C a p i t a l e i . A i c i i n t e r v i n e e l e m e n t u l de o r i g i n a l i t a t e al carierei ei : t e a t r u l ales i care o alege este Tea t r u l Constantin T n a s e " . I n t i l n i r e a c u re v i s t a " , c u g e n u l e s t r a d e i i c u e m i s i u n i l e de varieti ale T e l e v i z i u n i i e hotritoare p e n t r u d e s t i n u l e i de vedet : actria d e v i n e , fulgertor, cap de afi a l g e n u l u i uor". Despre acea e t a p , S t e l a Popescu s p u n e : Este o experien profesional pe care n-o r e g r e t i pe care o doresc o r i c r u i coleg : mi-a d a t o m o b i l i t a t e i n t e r p r e t a t i v i o deschidere m u l t m a i larg s p r e d i v e r s i t a t e a g e n u l u i d r a m a t i c dect a f i p u t u t c p t a n t e a t r u l de p r o z . M c o n s i d e r norocoas, ca actri, c a m i n t r a t l a revist ; f i e c a r e apariie pe acea scen a m tratat-o ca pe u n m o m e n t de t e a t r u a d e v r a t , ncerend, dc fiecare d a t , s creez u n p e r s o n a j a u t e n t i c . E f o a r t e g r e u s a p a r i n faa u n e i sli p l i n e , n e a j u t a t de t e x t u l l u i S h a k e s p e a r e , i, totui, s izbuteti ca p u b l i c u l s te c h e m e la r a m p de m a i m u l t e o r i . R e v i s t a i cere u n p l u s de p r o f e s i o n a l i s m , d r u i r e , tiina comunicrii s p o n t a n e cu p u b l i c u l . Firete, t r e b u i e s tii s-i d o m i n i i s-i d i r i j e z i evoluia. L a u n m o m e n t d a t , d u p ce a i a c u m u l a t o a n u m i t d o z de asemenea m i j

52

www.cimec.ro

VIITORUL ROL

NAE

FLOCA-ACILENI

In cele d o u decenii care au t r e c u t de Ia a b s o l v i r e a Institutului de teatru, Nac T l o c a - A c i l e n i i-a c o n s t r u i t r b d u r i u c a r i e r a , migrnd p r i n teatrele de provincie, unde viaa de fiecare zi nseamn m a i puin glo r i e i m a i m u l t m u n c f o a r t e m u l t e r o luri, premiere dese, n e n u m r a t e deplasri... E f o r t . Oboseal. Ateptare. L a T e a t r u l d i n Bacu, a debutat cu Brndu d i n Ziaritii dc A l . M i r o d a n ; au u r m a t J e f f d i n Jocul de-a vacana de M i h a i l Sebastian i Danica d i n Csua de la marginea oraului de A r b u zov, spectacol p r e m i a t la Concursul t i n e r i l o r actori. D u p d o i a n i , transferat la Botoani, u n d e luase fiin T e a t r u l M i h a i Eminescu", a j u c a t r o l u r i ca : A r l c c h i n o (Mincinosul de G o l d o n i ) , R a s p l u e v (Nunta lui Krecinski de Suhovo-Koblin), Ceteanul turmentat (O scrisoare pierdut de Caragialc, n regia m u l t regretatului Ion ahighian), Zigu (Oa meni care tac d e A l . V o i t i n r o l distins cu o m e n i u n e la Decada d r a m a t u r g i e i ori g i n a l e d i n 1 9 6 1 ) . I n acelai a n , l a C r a i o v a , o b i n e u n m e m o r a b i l succes c u r o l u l t i t u l a r d i n piesa l u i B e r t o l t B r c c h t , n premier pe a r , Ascensiunea tui Arturo Ui poate fi, oprit.
t

S u b direcia d c scen a r e g i z o r u l u i - i n v i t a t Dan Alecsandrescu, repet, n prezent, n piesa Acolo, departe de M i r c e a tefnescu, rolul l u i Iancu. M emoioneaz att p r i m a ntlnire cu dramaturgia l u i M i r c e a tefnescu dra maturgie plin de poezie i d e sensibili t a t e , c t i f a p t u l c a c e s t r o l a f o s t j u c a t de u n u l d i n t r e m a r i i maetri a i scenei romneti, Costachc Antoniu. Am credina c p i e s a n u i-a p i e r d u t d i n f a r m e c u l i i n t e r e s u l s t r n i t o d i n i o a r , d i m p o t r i v , c s p e c t a t o r u l d e a z i v a f i i m a i r e c e p t i v l a c e e a ce este u n i v e r s a l v a l a b i l n t e x t . Mrturi sesc c , l u c r n d l a r o l , m i - a m gsit multe c o r e s p o n d e n e c u f e l u l d e a g n d i i a a c i o na al personajului : statornicia l u i , convin gerea c, n u m a i cunoscnd aspiraiile p r o p r i u l u i t u p o p o r , p o i s t e r e a l i z e z i c a s p i r i t creator, p r e c u m i a c e e a c h i m e r a reali zrii creatorului pe alte meleaguri dect c e l e n a t a l e este s o r t i t e e c u l u i . A d o r i ca spectacolul nostru s f i e u n apel emoio nant, sincer, la p a t r i o t i s m .

Atras, iari, de a t m o s f e r a entuziast a u n u i nou nceput" nfiinarea, n 1962, a seciei r o m n e a T e a t r u l u i d i n T g . M u re , se n r o l e a z n r i n d u r i l e t i n e r e i e c h i p e i a r e , i a r i , o c a z i a s i n t e r p r e t e z e , p r i n t r e altele, o serie de r o l u r i de compo z i i e , p e n t r u care-i d o v e d i s e , n c d i n s t u denie, aptitudinile : Veniamin Roznovan (Dac vei fi ntrebat de Dorel Dorian), Bogoiu (Jocul de-a vacana d e M i h a i l Se bastian), Ianke (Tache, lanke i Cadr) i Grigore (Mucata din fereastr de V. 1. P o p a ) ; a p o i , P r o f e s o r u l (Passacaglia de T i t u s P o p o v i c i ) , S o r c o v (Domnioara Nastasia de G. M . Z a m f i r e s c u ) , r o l u l t i t u l a r d i n Georgcs Dandin d e M o l i e r e , P u n t i l a (Domnul Puntila i sluga sa Matti de B r e c h t ) .

De cteva s t a g i u n i , N a e F l o c a - A c i l e n i a parine t r u p e i T e a t r u l u i de Stat d i n S i b i u . A c i , f i a l u i d e p e r s o n a j e s-a m b o g i t c u m i p r o p u n o interpretare despovrat de Lupu Aman (Secunda 58 d e D o r e l D o r i a n ) , a r t i f i c i i , n c a r e s p r i m e z e omenescul ac Melynndos (Procesul Horia de A l . V o i t i n ) , iunilor, firescul l o r ; de asemenea, doresc D i r e c t o r u l h o t e l u l u i (Fala Morgana d e D . Sos e v i t t o t ce a r p u t e a m p i n g e personajul l o m o n ) , B j e n a r u (Opinia public de A u r e l spre desuetul m e l o d r a m a t i c " . B a r a n g a ) . O s i p (Revizorul de Gogol), Nikolai Ivanci (Tineri cstorii caut camer www.cimec.ro de Roei n ) .

Mria Marin

MUZIC

Satu barh

Mare : concert Christoph Justus Frantz

Eschen-

U n concerteveniment
Datorez criticului Radu Stan nu numai invitaia de a n u rata un concert cu un care p r o g r a m d e o s e b i t , c i i a c e a i n s i s t e n face o r e c o m a n d a r e de-a dreptul incitant. Evident, numele lui Christoph Eschenbach nu mai avea nevoie de o p r e z e n t a r e spe cial. l a s c u l t a s e m n mai multe rnduri. Karajan p e c a r e l r e v z u s e m l a marele c o n c e r t a l o r c h e s t r e i sale, i m e d i a t d u p tri umfalul turneu din Statele Unite sub l i n i a s e c E s c h e n b a c h este u n u l dintre so litii si favorii. Iar discurile sale s-au i m p u s de la n c e p u t la n i v e l u l m a r i l o r suc cese. C o n c e r t u l a u z i t l a S a t u Mare nu era expresia capriciului unui mare solist Ule ce t o c m a i S a t u M a r e ? a u n t r e b a t n u m e r o i melomani, dar i i m p r e s a r i i ) , ci confirma rea unui renume. Orchestra de la Satu Mare instrumentul" dirijorului Corneliu Dumbrveanu a prilejuit anul trecut, la Bucureti, u n concert de m a r e rsunet, c o n f i r m a t , a p o i , n c a d r u l S p t m n i i culturale stmrene l a Bucureti, de a p l a u z e l a sce n a deschis a A t e n e u l u i ; i a r a c u m a d e v e nit un reper al alegerilor fcute de mari soliti a i acestei e p o c i . D a r ce a f o s t , d e f a p t , c o n c e r t u l l a c a r e ne r e f e r i m ? E l a p r o g r a m a t n u m a i puin de p a t r u concerte p e n t r u p i a n ( d i n t r e aces tea, dou duble concerte), p r i l e j u i n d ntlnirea cu Christoph Eschenbach, n calitate d e d i r i j o r i p i a n i s t , c u J u s t u s F r a n t z (a\l cinte p i a n i s t d e r a r f a c t u r , c a r e a v e a s seara urmtoare la Ilamburg, sub bagheta lui Leonard B e r n s t e i n , iaT a p o i la L o n d r a ) , cu Corneliu Dumbrveanu (dirijo rul ce s-a dovedit capabil s transforme dup o uria investiie de munc i talent o orchestr n e c u n o s c u t ntr-o f o r m a i e d e p r e s t i g i u ) , i c u o r c h e s t r a , e d r e p t , n f o r m a i e restrns, a d i c la dimensiunile cerute In anii cnd concertele interpretate fuseser p r e z e n t a t e . S i g u r , n u e s t e c a z u l s i n t r m n c h e s t i uni de detaliu, de tehnic muzical. Da, poate c d i n t r e c o n c e r t e , c e l n Be minor K . 466 de M o z a r t a a v u t m a i p u i n strlu cire dect celelalte ( J u s t u s F r a n t z n u exce leaz n fora m i n i i s t i n g i ) , d u p c u m poa te c D u b l u l c o n c e r t n D o m a j o r (1061) de J . S. B a c h a a v u t u n e l e m o m e n t e d e c d e r e a t e n s i u n i i r e c i p r o c e d i n t r e soliti. D a r , t o a te acestea, pe fondul unei interpretri dc antologie muzical, cu contribuia de dis cret p e r f e c i u n e a o r c h e s t r e i . E a a r s p u n s solicitrilor l u i C h r i s t o p h Eschenbach cu o mare sensibilitate, fcnd d i n actul dialogu l u i cu solistul u n v e r i t a b i l m o m e n t de ade vr artistic. Aa se f a c e c n i c i cadenele nu s-au detaat n s i n e , c i s-au prelungit, parc, din materia muzical a ntregului, d i n t r u p u l de a r m o n i e a l acestuia. Calitile

54

www.cimec.ro

d e o m o g e n e i t a t e i s u b t i l i t a t e l a n i v e l u l u n e i o r c h e s t r e n u snt, totui, u n l u c r u obinuit, indiferent despre ce o r c h e s t r este vorba. D i r i j o r u l - o a s p e t c a i n t u i t n c e s e n s s-a d e s f u r a t m u n c a l u i C o r n e l i u D u m b r v e a n u i a s o l i c i t a t o r c h e s t r a n consecin. A tiut instrumen s evidenieze contribuiile u n o r te i a l e g a t a c e s t e c o n t r i b u i i d e p a r t i t u r a solistic. U l t i m a parte a c o n c e r t u l u i n Si bemol m a j o r K . 595 de Mozart, cu Justus F r a n t z la p i a n , a fost de o l u m i n muzical strlucitoare. D a r , c n d c e i d o i o a s p e i n u d e v e n i t , ntent integrai n c o m p l e x u l m u z i c a l a l c o n c e r t u l u i p r i n contribuia d i r i j o r u l u i Dumbr veanu, p a r t e a acelui ntreg pe care cele p a t r u m i n i t r e b u i e s l e r e p r e z i n t e n c a drul unui dublu concert pentru pian, con certul i-a a t i n s apogeul. Cum sublinia Christoph Eschenbach dup concert, recita l u l este u n l u c r u m i g l o s ; e l solicit i n tens pianistul. Concertul (simplu) impune disciplina lucrului cu partenerul policcfal " pe care l reprezint orchestra ; concertul dublu este limita superioar : a c o r d u l cu partenerul, cu orchestra, cu dirijorul, cu c o m p o z i t o r u l , c u t i n e n s u i . A c e s t a c o r d s-a realizat c u strlucire. C o n c e r t u l n M i b e m o l major K . 365 de Mozart a ilustrat faptul c c e i d o i p a r t e n e r i r e p r e z i n t a s t z i , p o a t e , cel m a i b u n c u p l u dc pianiti. F i n a l u l a fost spectaculos instrumentele nu dialo gat i n c r e d i b i l , pianele au d e v e n i t u n i n s t r u m e n t u n i c , a r p e g i i l e i t r i l u r i l e s-au s u c c e
1

dat c u bucuria descoperirii. A u fost, ins, nainte d e aceasta, momentele tulburtoare d e n o s t a l g i e , tristeea c u p r i n s n f r a z e m u zicale l u n g i , n a r c u i r i majestuoase. Murise I l c i d e g g c r , i e u n u p u t e a m , a s c u l t n d p a r t e a a d o u a a c o n c e r t u l u i , s d e s p a r t ceea ce a u z e a m d e f a p t u l c m a r e a l u i p a s i u n e m u zical fusese M o z a r t . Oaspeii a u a v u t c u v i n t e d c laud p e n t r u orchestr, p e n t r u instrumentiti (Eschenbach d e c l a r a c H a d u C h i u citete n o t e l e , p a r c , la m i c r o s c o p asta, ca s d a u u n e x e m p l u ) , c a i p e n t r u d i r i j o r ; este u n l u c r u important, n msura i n care confirm o realitate binecunoscut i n ultima v r e m e i subliniat p r i n prezena, la concertul amin t i t , a efilor d c p a r t i t e d e l a F i l a r m o n i c a d i n Bucureti. Concertul a atins cota u n u i adevrat eve niment. Toi c e i care a u participat l a el (a n o t a , p r i n t r e c i , p u b l i c u l d i n S a t u M a r e , c c i o r c h e s t r a i d i r i j o r u l e i n u c r e e a z n p u s t i u , c i n spaiul u n e i necesiti p e care au cidtivat-o cu talent) a u d a t t o t ceea ce a u e i m a i b u n l a a c e a s t s r b t o a r e a m u z i c i i . I a r f a p t u l c a r m a s nenrcgislrat m e r i t m c a r s i n t r e n a t e n i a c e l o r i n d r e p t , c a r e a u p i e r d u t o m a r e o c a z i e ac e c a d e a se b u c u r a , n p r i m u l r n d c i n i i , d e o m a r e s r b t o a r e m u z i c a l , d a r i d e a o t r a n s m i t e i a l t o r a .

Mihai Nadin

BALET

Cocoatul de Ia Notre*Dame
Cum n u d e puine o r i trupele de balet a l e n o a s t r e i a l e a l t o r a a u d e m o n s t r a t c se poate compune un spectacol prost pe o muzic bun, iat, Opera Romn vine s dovedeasc valabili tatea reciprocei : pe o muzic dc foar t e s l a b c a l i t a t e , se p o a t e c r e a o c o r e g r a f i e demn de laud. ( 0 coregrafie, iar nu u n spectacol n evaluarea acestuia d i n u r m neputnd f i totui eludat, n i c i c u m , compo n e n t a sonor.) Scris spre mijlocul veacului trecut, de ctre c o m p o z i t o r u l Cesare P u g n i (pe ct de n o t o r i u l a a c e a v r e m e i p e c t d e p r o l i f i c , pe att de neinteresant n perspectiva isto riei m u z i c i i ) , cea dinti variant a p a r t i t u r i i b a l e t u l u i Esmcralda a fost s u p u s , u n 6ecol m a i trziu, u n o r substaniale transformri (n d e o s e b i n orchestraie) datorate compozito r i l o r s o v i e t i c i R e i n h o l d G i i e r i S e r g h e i V a silenko. Remaniere care, dat f i i n d extrema s r c i e e x p r e s i v a o r i g i n a l u i u i , n-a p r e a r e u it s r i d i c e c o t a d r a m a t i c a m u z i c i i , i m prknndu-i n schimb, pe alocuri, accente ruseti, n total n e c o n c o r d a n stilistic fa de m u z i c a d e t i p f r a n c e z a i t a l i a n u l u i Cesare P u g n i . A d o p t n d aceast v a r i a n t , r e a l i z a t o r n spectacolului Operei Romne a u cutat s suplineasc absena m o m e n t e l o r s u m b r e , t e n s i o n a t e , t r a g i c e a b s e n c u u r m r i dezas-

www.cimec.ro

55

Imoase p e n t r u concordana imagine-sunct, in c a d r u l aciunii b a l e t u l u i s u p r a p u n n d m u zicii, i n puncteic-cheie ale dramei, impresio nante dangte de clopot prelucrate pe b a n d m a g n e t i c . (i n u s-ar p u t e a s p u n e c e f e c t u l p r o d u s n u ^ i a t i n g e s c o p u l , c h i a r d a c u n ase menea colaj sporete eclectismul partiturii sonore.) D a r , firete, n u m u z i c a a f o s t aceea c a r e a generat interesul coregrafului Oleg Danovschi pentru realizarea spootacolului, ci l i b r e t u l , inspirat de r o m a n u l l u i V i c t o r H u g o , de I'aris. Notre-Dame Caractcrizndu-i admirabil eroii dramei (Esmeralda i Quasimodo), coregraful cize leaz c u egal m i g a l p o r t r e t e l e p e r s o n a j e l o r secundare (Phoebus, F r o l l o , Guduila, Fleur) i c h i a r p e a l e c e l o r e p i s o d i c e . E r o a r e a p s i h o logico-artistic p e c a r e o c o m i t e n t a b l o u l 1 a l c e l u i d e - a l d o i l e a a c t (ce p a r e , d i n a c e s t m o t i v , m u l t prea l u n g ) , acordnd fiecruia d i n t r e cele t r e i p r i e t e n e i c e i t r e i p r i e t e n i ai logodnicilor P h o e b u s i Fleur cte un ..numr" (altminteri, impecabil realizate de Jeana Braru, Mria Cumbari, Anca Beuran, Alexandru Garaianopol, Nicolae Dene i Gheorghe l a n c u ) , este c o m p e n s a t d c m a n i e r a e x c e p i o n a l i n c a r e , p e n t r u c e l e l a l t e sce ne colective, Oleg Danovschi t i e s des p r i n d d i n m a s , ntr-o s c l i p i r e d e genial v i r t u o z i t a t e , cte o figur de b u f o n (Marin Boieru, Mihai Gortea), de ceretor (Florin (.avrilescu, Victor Marcu, Bojidar Petrov) sau dc iganc (Aglaia Rduu), a crei scuTt s t r f u l g e r a r e s o l i s t i c se t o p e t e din n o u , nghiit de micarea general. Micare ce c o n s t i t u i e , f r n d o i a l , m a r e l e m e r i t a l coregrafiei,: precizia extrem a compoziiei minuioase a scenelor, care genereaz senti m e n t u l l i b e r t i i t o t a l e a d a n s a t o r i l o r , ce p a r c triesc, i m p r o v i z n d n c h i a r acel mo m e n t , p r i n i p e n t r u t a l a z u r i l e u n e i m u l i m i agitate de p a t i m i puternice. 0 singur fisur prezint logica arhitec tural a aciunii : scoaterea Fkmeraldei din n c h i s o a r e d e c t r e F r o l l o , c o n d u c e r e a la l o cul supliciului, de unde n u r m a refu z u l u i t i n e r e i f e t e d e a-i c e d a abatele o ncredineaz grzilor spre a f i dus... la l o c u l execuiei : l a a l t u l , oare ? ! N u - i m a i puin adevrat, ns, c scena prilejuiete M i h a c l e i Crciunescu, i n t e r p r e t a G u d u l e i , cea de-a t r e i a , u l t i m a i c e a m a i i m p r e s i o n a n t i n t e r v e n i e a 6a n a c i u n e ; i e s t e inte resant de u r m r i t evoluia e i , d e m n de o m a r e a r t i s t , d e l a c a l m u l i d u i o i a mamei, p r i n d i s p e r a r e a c e l e i c r e i a i s-a r p i t c o p i l a , la n o a p t e a r a i u n i i i, n sfrit, l a regsirea p r o p r i e , graie regsirii Esmeraldei. l n t r - u n r o l de m a i mic a m p l o a r e i c u modeste valene expresive, Elena D a c i a n r e u ete s m b o g e a s c p a r t i t u r a t i n e r e i n o b i l e F l e u r c u accente d e cochetrie n a i v i, n acelai t i m p , orgolioas. P e r s o n a l i t a t e a dubl a c p i t a n u l u i P h o e b u s este d i s t i n c t c o n t u r a t d e P a v e l R o t a r u , a l c r u i d a n s se d o v e d e t e c a p a b i l s e x p r i m e r n d p e r n d infatuarea,

galanloria, momentul dc iubire sincer i apoi cinismul nepsrii. Fr a se lsa abatelui Frollo, Ion ncorsetat de sutana T u g e a r u t r i e t e i e x t e r i o r i z e a z i n t e n s c l o cotul de sentimente c o n t r a d i c t o r i i ce-1 v a m p i n g e l a c r i m , Ja r e m u c r i , i-1 v a c o n duce la pieirc. Duetele sale c u Esmeralda i s c e n a l u p t e i c u Q u a s i m o d o d e z v l u i e p l e n a r calitile acestui m a r e b a l e r i n . lntruchipnd-o pe Esmeralda, Magdalcna P o p a i-a m p r u m u t a t g r a i a i c a n d o a r e a j u venil, p u r i t a t e a s e n t i m e n t u l u i ce nu-i poate f i smuls o r i pngrit n i c i de c o n t a c t u l ou mizeria uman dus la e x t r e m (vezi emo ionantul ei d u e t c u Q u a s i m o d o ) , n i c i de m bririle nesincere ale i u b i t u l u i (nevinov ia glsuielc p r i n fiecare gest a l duetelor sale c u P h o e b u s ) , n i c i de o d i o s u l antaj l a care o s u p u n e F r o l l o . E x j y r c s i v i l a t e a c u care Magdailena Pv/pa i i n t e r p r e t e a z personajul este egalat, ipoate, d o a r d e perfeciunea execuiei t e h n i c e . Pentru un balerin, rolul de compoziie m a i c u s e a m a t u n c i c n d este a t t d e dificil p r e c u m acela al d i f o r m u l u i Q u a s i m o do reprezint, cred, p r o b a infailibil a de plinei maturiti artistice. Evoluia l u i Petre Ciortea a fost, n p l u s , dc o dificultate teh nic sporit prin introducerea unor scene de veritabil acrobaie, de m a r e periculozi tate (balansul p e c l o p o t , crarca pe faada hanului, coborrea pe frnghie din turnul catedralei) scene executate c u o siguran i o n a t u r a l e e , o a p a r e n t l i p s d e e f o r t c u adevrat fantastice. D a r marea l u i a r t s-n vdit, m a i eu seam, n portretizarea e r o u l u i , p r i n z u g r v i r e a contiinei sale zbuciu mate, avid de bine i d e f r u m o s , mereu l o v i t c h i a r d e a c e l a c r u i a i slujete i i recunotin. se c o n s i d e r d a t o r N u se p o a t e t r e c e s u b t c e r e , n realiza r e a t u t u r o r a c e s t o r s u c c e s e , i n d i v i d u a l e i d c a n s a m b l u , c o n t r i b u i a d i r i j o r u l u i C o r n e l Trilcscu. Dup cum nu se poate negi faptul c, n domeniul calitii vizuale a s p e c t a c o l u l u i , u n m e r i t esenial r e v i n e P a u l e i B r n c o v e a n u , a u t o a r e a d e c o r u r i l o r i c o s tumelor.

Luminia Vartolomei

56

www.cimec.ro

BLOC-NOTES

LEONIDA TEODORESCU

CONTACTUL SOCIAL
L i t e r a t u r a n u exist dect ca f a p t p u b l i c . L i t e r a t u r a de sertar sau literatura n sertar un este d o a r o l i t e r a t u r i p o t e t i c , a p r o a p e nonsens. L i t e r a t u r a exist doar prin con tact s o c i a l . Se s p u n e c m a r c a literatur fascineaz : p o a t e , e a d e v r a t . D a r , orict a r fi d e a d e v r a t , este u n r e z u l t a t d e g r a d u l doi, pentru c, nainte de a fascina, lite r a t u r a t r e b u i e s se m a n i f e s t e , i a b i a d u p ce s-a m a n i f e s t a t , a b i a d u p ce a s t a b i l i t u n c o n t a c t c u p u b l i c u l ( c o n t a c t u l s o c i a l ) , ea p o a t e s f a s c i n e z e , s i n f l u e n e z e , s m o d e leze e t c . D a c u n u i o m c a r e n u tie s r e z o l v e o e c u a i e d e g r a d u l d o i i s-ar c e r c s r e z o l v e o integral, t r e a b a n u a r r e p r e z e n t a dect o penibil pierdere de vreme. Dar, nu tiu d e c e , se c o n s i d e r c u n c i t i t o r , p u s , s zicem, n faa dilemei hamletiene, trebuie n e a p r a t s se e n t u z i a s m e z e de ea. Exist potrivit creia londonezii n-au o butad observat ceaa, p n n u le-a f o s t descris de poei. V r o g s remarcai cuvntul : d e s c r i s " . A i c i se a f l c h e i a p r o b l e m e i . D e c i , poeii a u d e s c r i s ceaa ; l o n d o n e z i i , a d i c o marc colectivitate de oameni, au intrat n c o n t a c t c u aceast d e s c r i e r e , a u cunoscut-o, literatura a devenit, aadar, f a p t social (alt fel, londonezii ar f i continuat s ignoreze ceaa) i , a s t f e l , c e a a le-a d e v e n i t f a m i l i a r . i, speare tian. treapt ordinea sub totui, c i t i t o r u l snt Numai n c i s p e c t a t o r u l l u i S h a k c de dilema e o a bamledoua n Dilema vreme trans i dc lui numai ei n Hamlet. dc de ideea res D a r i o a l t b u t a d . T o a t e g e n u r i l e s n t b u n e , spunea V o l t a i r e , n afar de cel p l i c t i s i t o r . D a c e s u t i l i z m u n l i m b a j m a i m o d e r n , a t u n c i t r e b u i e s s p u n e m c V o l t a i r e se r e f e r , d c f a p t , l a u n s o i d c f e n o m e n d e respingere, la u n f e l de anti-gen literar, u n p r o d u s care dizolv c o n t a c t u l social i, p r i n asta, anuleaz raiunea de a f i a l i t e r a t u r i i . S c r i i t o r u l e s t e i t r e b u i e s f i e , i n p r i m u l rnd, o persoan responsabil. Nimic n-a c o m p r o m i s m a i g r a v m a r i l e i d e i dect anti-literatura scris pe marginea marilor i d e i . Se s p u n e c l i t e r a t u r a e s t e c a i c e b e r g u l : n u se v e d e dect o esime, celelalte cinci snt n profunzime. Importani sint a m n d o i f a c t o r i i i p r o f u n z i m e a i s u p r a faa. Dac suprafaa este fad i tears, c e l e c i n c i e s i m i , p u r i s i m p l u , n u e x i s t s o c i a l m e n t e ; dac t o t u l n u e dect o s u p r a fa, n u exist literatur. E x i s t , n s , n p e r m a n e n , r i s c u l s n u existe dect f i e p r o f u n z i m e a (sau aparena ci), f i e strlucirea (sau aparena ei). Iar c i t i t o r u l p o a t e f i , n egal m s u r , n s t r i n a t p r i n p l i c t i c o s u l p r o f u n z i m i i , c a i p r i n s t r lucirea unei sticle de dou parale. Care este soluia ? Soluia prim ar fi cea a a b o r d r i i r e s p o n s a b i l e a meseriei de scriitor. N u e s t e t o t u l s s c r i i o p i e s u t i l i b u n s a u u n r o m a n u t i l i b u n . P i e s a s a u romanul n cauz t r e b u i e s i n t r e n t r - u n contact sigur i, neaprat, c a p t i v a n t c u p u b l i c u l . N u este d o a r o p r o b l e m d e i n t e r e s p e r s o n a l , e s t e i o c h e s t i u n e d e r e s p o n s a b i l i t a t e social. I n t r e literatur i n o n - l i l e r a t u r s-a d a t n t o t d e a u n a i se v a d a n t o t deauna o lupt aprig, de supravieuire. D e supravieuire social. Pentru c n u poale fi c o n c e p u t s c r i i t o r fr p u b l i c . i n u este v o r b a doar de u n accident a l t a l e n t u l u i sau c h i a r a l g e n i u l u i ; este v o r b a d e o a c i u n e lucid, contient, social. P r i m i i responsa b i l i d e r s p n d i r e a i e c o u l l i t e r a t u r i i n m a s e s n t s c r i i t o r i i n i i . E i t r e b u i e s a t r a g p u b l i c u l c i t i t o r , c u m i j l o a c e l e p e care l e liu sau pe care le descoper, spre m a r i l e p r o bleme umane ale contemporaneitii i a l e eternitii. ' " ~\

entuziasmai profunzime era

entuziasmul fiind

primul de de

lucru,

importanei,

descrierea. mult revelaie a

hamletian aspectul format-o senzaie, n Hamlet. dilema, planul Dilema i de

cunoscut moment n i a i n

ei filozofic. Shakespeare a modul care

ntr-un prin

concretizat-o nu lui

personalitatea Important dar i

conjunctura consecinele al astfel, justiie,

devenit

istoria

destinului hamletian aciunea de

special se l e a g , de i

concret crim

ponsabilitate,

de

dragoste.

www.cimec.ro

57

TUDOR ARGHEZI

poet i moralist al teatrului


I n p r e l i m i n a r i i l e la cartea a despre p o e t u l Psalmilor, Pompiliu Constantinei* u avertiza asupra riscului dc a cuta o cronologie inte r i o a r ntr-o o p e r c a r e n u este ngrdit d e v r e u n h o t a r d i d a c t i c a l g e n u r i l o r . G . Clinescu cerea comentatorilor arghezieni s a i b v o c a i a m i t u r i l o r g r o z a v e " , g n d i n d i e l c i n t r a r e a n acest t e r i t o r i u l i t e r a r , p o s i bil pe o r i u n d e , deruteaz p r i n contrarietatea a c c e n t u l u i de v i z i u n e liric. O r d i n e a condi iei d e p o e t n s e m n n d a i c i consecven s t i listic i v a r i a i u n i p e r p e t u e l a t e m e l e f u n d a mentale a l e c u l t u r i i ntr-o c e r e m o n i e a euvntului de arhaic mireasm scrisul s u , n v e r s s a u n p r o z , s-a p t r u n s e g a l de f i o r u l s p e c t a c o l u l u i e x i s t e n e i . A r g h e z i e un f a s c i n a t d c esene i u n n d u i o a i d e candori ale tuturor regnurilor, u n liturgic n seria liric a l c o s m o s u l u i . Materia vzut d i n interiorul e i , muzical, d unici tate acestui c r o n i c a r a l e t e r n u l u i d i n f a p t u l diurn. Frenezia vitalist, n f o r m e l e parti culare de comunicare a i m p r e s i e i , s-a r e v r s a t ntr-o p r o d i g i o a s o p e r d e a p r o a p e apte d e c e n i i , oper n s u m n d , d e l a v e r s u rile clasicizante pn l a biletul de papagal", t o t ce se p o a t e d e s f u r a n e v a n t a i u l m u l t i f o r m d e s u b i e c t e i m o d a l i t i l i t e r a r e .

I s t o r i a literar fixeaz p e r i o a d a premerg toare ntiului rzboi mondial drept m o mentul publicistic formativ pentru un Ar ghezi ajuns trziu la arghezianism", n 1 9 1 6 , p r i n p o e z i a Belug (erban Cioculescu). V i a a literar respectiv cunoate m a i i n t e n s polemistul, monahul r z v r t i t i c l t o r u l i n r s p r c u o c i v i l i z a i e c a r e n u se a c o r d a c u s u f l e t u l su p a t r i a r h a l . P a m f l e t u l e x p r i m a u n l u p t t o r , u n m o r a l i s t i u n v i z i o n a r oprit n orice d o m e n i u a l vieii s o cu sarcasm ciale sau de s p i r i t , p o t r i v i t tablei de v a l o r i p r o p r i i , m a i m u l t intuit n datole e i etice d e c t n s u i t c u m e t o d Hvresc. C n d i n t r a , a s t f e l , n sala d e t e a t r u , p r i n 1 9 1 1 , c u m a n d a t u l de prestigiu a l l u i G. Ibrileanu, pen t r u a d e v e n i c r o n i c a r u l bucuretean a l Viefii Romneti, A r g h e z i a v e a deja gata u n statut de evaluare, exersat n v a r i i ocazii, adaptat de circumstan l a u n n o u specific, n f o n d v u l n e r a b i l s u b aceleai u n g h i u r i a l e p r i v i r i i paradoxale.

fesionist. E l a ncorporat t a b l e t a teatral n tr-un uria m a n u a l d e moral practic" ( v a publica n 1946 u n v o l u m de tablete c u acest t i t l u ) , adic n ntreaga sa m a n i f e s t a r e gazetreasc d e m a r c a t i m p r e s i o n i s m s t i l i s t i c , d e a f i r m a t p o z i i e s i n g u l a r . I-a l i p s i t p o e tului calmul disciplinei. Aceasta, dintr-un a c u z a t p o l e m i s m i d i n t r - o p l c e r e a c r u d i t i i i m a g i s t i c e care a fcut m e r e u c a , naintea c o m e n t a t o r u l u i , s treac p o e t u l , c u ntiegile-i c a p r i c i i d e f a n t e z i e i c u l o a r e . Cnd c i t i m , ntr-o m u l t d o r i t selecie, a r t i c o l e l e sale d e t e a t r u * ) n e frapeaz m a i nti c a n doarea. erban Cioculescu a v e a dreptate cnd vedea n p o e t u l d e nceput baudelairean u n r o m a n t i c . U m o a r e a , labilitatea, alterneaz la r o m a n t i c u l A r g h e z i ou duioia frapant, c u ngduina adus u n e o r i p n l a s e n t i m e n t p a t e r n , dintr-o prea mare siguran d e mi care a s u f l e t u l u i c l o c o t i t o r . A m e r g e l a tea t r u este e g a l , p e n t r u A r g h e z i , c u o a e z a r e n f r o n t . Candoarea d e care v o r b e a m st n c o n v i n g e r e a poetic, d e s i g u r c ntre s a l i scen s e i v e s c t e n s i u n i c a r e n u i n totdeauna de reprezentaie, a l t f e l spus, tea t r u l e pasibil de cruzimi" ce trebuie f i x a t e p a m f l e t a r . F i i n d u n adept, n viaa zilnic, a l t r a i u l u i s n t o s , n e a f e c t a t i e s e n i a l , p o e t u l privete m a i nti c u suspiciune i n f l e x i u ? n i l e v o c i i actoriceti i t r e c e r e a p a r o d i s t i c n l i m b a j u l p r o f a n . C a i c u m e x p l i c a i a n - a r ine de sociologie, c r o n i c a r u l intr burlesc, c u o magistral i r o n i e , viznd p o r t r e t u l t i p o logic, d i r e c t n c r o n i c a strzii, dizolvnd astfel *) T u d o r Arghezi Scrieri, 2 8 , Proze. Cortina ( E d . ngrijit de M i t z u r a Arghezi), B u c , M i n e r v a , 1975.

Dei, trziu, mrturisete c a fost u n p r a c t i c i a n a l c r o n i c i i d e t e a t r u , A r g h e z i n-a f o s t ceea ce se n e l e g e c u r e n t p r i n t r - u n p r o

58

www.cimec.ro

i m p r e s i a analitic i n plcere satiric. .Mumiei c ntr-adevr un vechi amic al bucuretenilor (...) mi amintesc c bieii de bc nie ncepuser, scrx'ind icre de crap, o ca Nottara, s "uic la domnu, s intoneze se vaiete ca dinsul, s-i frece vocea cu asprime i tremolo, de coul gitlejului. Une ori surprindcai, pe ling salamuri i varnavici sau chiar carnavici un funcionar comercial cu faa verde, n atitudinea lui Nottara cnd striga Ofeliei : I M mnstire !". Sesizarea amiciiei" c u H a m l e t ine d e mfricism i n u s n t p u i n e c a z u r i l e c n d A r g h e z i p r i v e t e , p r o b l e m a t i c , p r i n o c h e l a r i i l u i Caragiale, o lume cu care, ns, n u stabilete raporturi cordiale ca ilustrul niciodat s u p r e d e c e s o r f i e i d i n s a t a n i s m . A m f i n d e m n a i c h i a r s c r e d e m c p r i v i r e a c r o n i c a r u l u i intete m a i m u l t sala dect scena, p o a t e d i n t r - o s u f e r i n estetic n faa unui z b o r de art f r i n t . P e n t r u o n a t u r att de agitat existenial ca Arghezi, aglomerarea s p e c t a t o a r e e m u l t m a i i n t e r e s a n t dect Jumea de s u b reflectoare, fiindc, nestinghe rit, b u r g h e z i a onorabil reacioneaz s c a n d a los de m e s c h i n l a exerciiul s u p e r i o r a l l i t e raturii dramatice. E interesant spectacolul lojilor, unde gurile casc, pleoapele se lipesc i persoanele fac sforri de linie i de bust. Binoclurile, pudra, cravatele, adresa croito rilor. Toi. sufer i toi snt fericii, specta torii... cci nicieri, orice-ar face, nu pot fi pedepsii ca la teatru". I n aceast canupanie d e e t i c i a n a l slii de t e a t r u st nainte de toate marea importan a cronicii argheziene sui-generis, d i n p r i m e l e p a t r u de cenii ale s e c o l u l u i n o s t r u .

A r g h e z i n u spune niciodat ! ) , s i l u i n d prin v i z i u n e " t e x t u l . P e n t r u a susine afirmaia c Arghezi, cronicarul, rmine un superb p o e t c a p r i c i o s , e d e a j u n s s c i t m a r t i c o l u l 0 familie K i r i l o v " , n care r e g i z o r u l u i i se a a z pe frunte p i e s e i s a l e , Seringa, lauri auguti ! Severitile de judecat nu admit, cum spuneam, decupajul regizoral, prestigiul tex t u l u i n e p e r m i n d dect r i d i c a r e a l u i sceno g r a f i c i d e s f a c e r e a l u i p e r o l u r i , a t e n t d e s c i f r a t e m a i ales l i t e r a r . M a r e l e p o e t a r e o m e n t a l i t a t e tipic d e s c r i i t o r , c h i a r n vest m i n t e l e o m u l u i de t e a t r u . U n spectacol inte n regia n o v a t o a r e a l u i Soare r e s a n t , Faust, Z. Soare, a r f i p i e r d u t s p i r i t u l l u i G o e t h e la m o d u l ridicolului s u b l i m . Timp de patru ore a circtdat Goethe pe dinaintea noastr fr s-l fi putut ghici. E l se gsea n Faust ca f)rimul-ministru n expres : trece trenul i ziarele spun c a trecut in tren i primul-minislru. Pe cile ferate i n domnul Soare Z. Soare, toi pasagerii snt la fel".

S c e n a , c n d este p r i v i t i n s i s t e n t , d e z v l u i e m a i nti o fabul. D r a m a t u r g i a f i i n d , d u p A r g h e z i , p o v e s t e , r e p r e z e n t a i a t r e b u i e s f i e fidel l o g i c i i n a r r i i , o n a r a r e c u e x p r e s i v i ti n o t a t e contiincios, c a u n colar, meta f o r i c i s u a v . A c t o r u l , s o c o t i t , r n e t e , u n t r u d i t o r , smulge c r o n i c a r u l u i accente elogioase, trecnd n o r d i n e a importanei pe u n loc p r i v i l e g i a t p e n t r u calitile l u i dc f a m i l i a r i z a r e c u e t e r n i t a t e a tipologic. T i n a B a r b u , pstrndu-i personalitatea ntr-o mediocr pies d e D u m a s - f i u l , este c n t n t p o e m a t i c : Un grumaz viguros care pornete din leg tura umerilor pn la rdcina urechilor, drept. Ochii mplntai cu sinceritate ntr-o figur mndr i deschis. Desenul gesturilor hotrtt. Pieptul trufa. oldul viteaz. Glasul M o r a l i s t a l slii, i n t r a n s i g e n t n afirmarea aspru i cald. Slbticia jocului ei, redus la primatului textului literar dintr-un scrupul element i sintez, amintete frumuseea mo de a u t o r , p o r t r e t i s t p a t e t i c ntre suaviti de ral a pmintului cotropii de animale elastice, f l a u t i p r o f u n z i m i d e o r g , T u d o r A r g h e z i , dure i sngeroase." n istoria criticii dramatice romneti, aduce Tehnica d e oc a c o m e n t a r i u l u i , aproape fascinaia u n e i rigori de p e r s o n a l i t a t e poetic n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r , trdeaz insatisfacie incitant p e n t r u efervescena vieii a r t i s t i c e . pentru actul regizoral. Controlat riguros n i n t e n i i , r e g i z o r u l u i i se a r a t poziia je n a n t d e i n t e r p u s ( c u m s-ar p r o c e d a awww.cimec.ro ltfel,

Schia d e p o r t r e t a c t o r i c e s c este a s i m i l a t tabletei". D o u snt c r i t e r i i l e p o t r i v i t crora A r g h e z i i a l e g e s u b i e c i i o i r e p r o a b i l d r u i r e p r o f e s i o n a l i u n t a l e n t e x e r s a t n repertoriul de rezisten. ntocmai ca un antic lupttor de profesie, identificat c u ar mele sale, a c t o r u l , n descrierea arghezian, reine n fiina sa trsturile rolurilor n care a strlucit, f i i n d u n o r b i t o r s u m m u m de l i n i i p o r t r e t i s t i c e celebre. 0 fin inteli g e n i-a s a l v a t p e a c e t i a d e l a c a b o t i n i s m , distincia sufleteasc sporit de numeroasele p e r s o n a j e v e n i n d p e u n d a d e concepie, str in mimetismului vulgar. Astfel, dispare senzaia de actorie", de timbru fals, de c o n f u z i e d i n t r e s c e n i v i a . A s e m e n e a o a m e n i druii provoac n poet tiuta l u i i n c e n d i e r e l i r i c i e d e a j u n s s c i t m d i n clasicul p o r t r e t scris la moartea lui Tony B u l a n d r a , ca s n e l e g e m c A r g h e z i a a v u t o riguroas moral de teatrolog, neteoreti z a t , n e e x p r i m a t a l t f e l d e c t l i t e r a r i i m p l i cit, pentru sporita delectare a lectorilor : Curat ca un fulg, gtit i zvelt ca o tube roz, seriozitatea lui interioar avea adiacene cu melancolia etern. Nu mi-a prut niciodat actor pe scen : era personajul adevrat, ca un tablou care nu gesticuleaz dincolo de cadru. Bulandra, ntreg cu sine nsui, era concentrat pn la metal".

lonu Niculescu

FAJA NEVZUT A SCENEI


H STAN VLAD

Netiuii animatori
S c e n a i s a l a se p r i v e s c fa-n f a , z i rJc z i , c u o m e r e u s p o r i t c o n t i i n a p a c t u l u i c a r e l e u n e t e : t e a t r u l se d e v o t e a z spectatorilor, nsufleit de dorina de a aduce m a i m u l t l u m i n i m a i m u l t c l d u r a n viaa l o r spiritual, spectatorii so d r u i e s c teatrului, n dorina de a desvri, prin m i j l o c i r e a acestei p r i v i l e g i a t e f o r m e d c e x p r e sie, ceea ce a u m a i b u n , m a i f r u m o s , m a i drept". Aceste c u v i n t e aparin l u i R a d u Beligan, directorul Teatrului Naional. La Naional, a c e a s t c o m u n i u n e se m a n i f e s t a t t p e p l a n u l a t r a g e r i i s p e c t a t o r i l o r spre slile teatru l u i , c t i p e c e l a l p r e z e n e i p r i m e i s c e n e a r i i n f a b r i c i i u z i n e , a c o l o u n d e m u n cesc c r e a t o r i i v a l o r i l o r m a t e r i a l e a l e s o c i e t ii n o a s t r e . R e l a i a t e a t r u - p u b l i c nc-a s u g e r a t o a n c h e t p r i n t r e c e i ce n d e p l i n e s c m i s i u n e a , d e o s e bit de important n actul de cultur tea tral, numit simplu : difuzarea biletelor. I a t , d e c i , cauza prezenei n o a s t r e n cteva ntreprinderi bucuretene. La cunoscuta Electromagnetica" d i n Capital, c u biiclcle d e t e a t r u se o c u p D u m i t r u t e f n e s c u , r e g l o r l a secia r e l e e . Ca toi d i f u z o r i i v o l u n t a r i , face aceast treab i n t i m p u l su l i b e r , d i n d r a g o s t e p e n t r u t e a t r u i p e n t r u c a t o v a r i i s i d e m u n c s p o a t v e d e a c t m a i m u l t e spectacole. S p t m n a l , n u m a i dc la Teatrul Naional iau cam 150 de bilele ne mrturisete D u m i t r u tefnescu. D e l a c e l e l a l t e t e a t r e C o m e d i e , M i c , Nottara-, Ciuleti m a i i a u nc vreo trei sute. Aadar, sptmnal, c a m 4 0 0 5 0 0 de m u n c i t o r i d i n n t r e p r i n d e r e a n o a s t r se d u c l a teatru. Recent, a m obinut de la Teatrul N a i o n a l s n e c e d e z e n n t r e g i m e u n s p e c t a c o l c u p i e s a Capul de M i h n e a G h e o r g h i u . Deosebit de interesante au fost discuiile care a u a v u t l o c d u p aceea. Discuii ntre actori i muncitori din n t r e p r i n d e r e a n o a s t r a u a v u t l o c i d u p reprezentarea, l a T e a t r u l de C o m e d i e , a piesei Opinia public d e A u r e l B a r a n g a . D o r e s c s subliniez n m o d deosebit interesul care exist p r i n t r e m u n c i t o r i pentru piesele d i n d r a m a t u r g i a romneasc. Iat, d e a l t f e l , spec tacolele p e n t r u care m i snt m e r e u solicitate b i l e t e : Opinia public i Viaa unei femei d c A u r e l B a r a n g a , Un fluture pe lamp i Viaa e ca un vagon ? de Paul Everac. Preul d e I o n B i c u , Patima roie d e M i h a i l Sorbul. Cu oltencele nu-i de glumit de G h . V l a d i a l t e l e " . L a o alt uzin bucuretean Elec tronica" responsabil cultural n comitetul s i n d i c a l i , n c o n s e c i n , i c e l ce se o c u p de d i f u z a r e a biletelor de teatru este con t r o l o r u l de calitate V a l e r i u T o m e s c u . i aici s i n t cerine m a r i pentru bilete, n deosebi l a p i e s e l e r o m n e t i . D e ce c r e d e i c s i n i s o l i c i t a t e a c e s t e s p e c t a c o l e ?" l n t r e b p c V a l e r i u T o m e s c u . A m s v r s p u n d c u o constatare personal. M u n c i t o r u l de a z i n u este d o a r u n s p e c t a t o r o a r e c a r e ; e l j u d e c actul artistic p r i n p r i s m a n u n u m a i a ncntrii, c i i a utilitii sale sociale, a efectelor m o r a l e pe care le p r o d u c e . N o i a m c u m p r a t n ntregime u n spectacol cu piesa lui losif Naghiu, Valiza cu fluturi. Tema piesei, c o n f l i c t u l d i n t r e reprezentanii a d o u clase sociale c u m e n t a l i t i o p u s e , a s l r n i l vii discuii ntre muncitorii mai virstnici ( c a r e a u t r i t p e r i o a d a n c a r e se d e s f o a r a c i u n e a p i e s e i ) i c e i m a i t i n e r i . D e a s e menea, cu u n deosebit interes a fost urmrit i c o m e n t a t s p e c t a c o l u l c u p i e s a Zodia Tau rului de M i h n e a G h e o r g h i u , pies dedicat e r o u l u i p o p u l a r T u d o r V l a d i m i r e s c u i r e v o luiei care d e s c h i d e , n 1 8 2 1 , i s t o r i a m o d e r n a a Bomniei. I n zilele d i n p r e a j m a Congre s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e a m obinut n ntregime spectacolul c u piesa Un fluture pe lamp dc P a u l Everac. Dis c u i i l e a u f o s t i c u a c e s t p r i l e j d e o s e b i t d e animate. D e fapt, la teatrele d i n Bucureti, o b i n e m c a m ase s u t e d e b i l e t e s p t m n a l , d a r , s t i i , c e r i n e l e s n t m a i m a r i " . D c m a i b i n e d e u n s f e r t "de v e a c , l a I n l i e prinderea de nclminte Dmbovia", res ponsabil cultural este P a l a g h i a C h i r i l . A r putea f i n u m i t d e c a n u l de vrst al difuzorilor v o l u n t a r i de bilete de teatru d i n Capi t a l . P a l a g h i a C h i r i l t i e i p o v e s t e t e m u l l q i i n t e r e s a n t e f a p t e d i n n d e l u n g a t a l u i a c t i vitate. D a r , innd seama de experiena l u i , l - a m r u g a t s n e m p r t e a s c c t e v a p r e r i despre rolul d i f u z o r u l u i de bilete. M a i n t i , c e l ce se o c u p c u d i f u z a r e a b i l e t e l o r d e t e a t r u t r e b u i e s t i e c t r e c e s p e c t a c o l e s-i n d r u m e p e c e i m a i p u i n i niiai sau c h i a r deloc iniiai. N u s p u n u n

(10

www.cimec.ro

secret a f i r m n d c, m a i ales, p e n t r u tinerii d c a z i , p r i m a v i z i o n a r e a u n u i s p e c t a c o l este h o t r t o a r e i n ce p r i v e t e v i i t o a r e l e l u i p r e ferine a r t i s t i c e . i m r e f e r n p r i m u l rnd la cei t i n e r i , n u n t m p l t o r , c i p e n t r u c la n o i fiineaz u n g r u p colar, deci avem t i n e r i . I - a m a d u s , cea de-a face cu m u l i mai m a r e parte dintre ei, la u n spectacol c u p i e s a Capul de M i h n e a Gheorghiu. Desi despre g u r , f i e c a r e e l e v nvase n coal M i h a i V i t e a z u l i i p u t u s e f a c e o imagine a acestui mre erou d i n istoria patriei. Vaspectacolul Na zndu-l pe scen, ns, n ionalului, ci au plecat d i n teatru n u n u m a i profund impresionai d e f r e s c a e p o c i i i a l u m i i d o m n i t o r u l u i , ce le-a f o s t n f i a t , c i i i n t e r e s a i , p e n t r u v i i t o r , d e t e a t r u l i s t o r i c , n genere. I n alt z i , e l e v i l o r g r u p u l u i n o s t r u c o l a r l i s-a p r e z e n t a t Poemul rii mele recital inmnunchind cteva d i n t r e cele mai semnificative creaii poetice ale l i t e r a turii noastre, nchinate patriei socialiste, idealurilor poporului nostru ; au putut, cu a c e a s t o c a z i e , s se p t r u n d i d e c a l i t ile interpretrilor actoriceti pe marginea respectivelor poeme. A m s v s p u n o c i f r : a p r o x i m a t i v o i n i e de bilete dc teatru snt d i f u z a t e sptmnal n ntreprinderea noastr, cea mai mare parte, la piesele romneti. Cred c cifra aceasta vorbete de l a sine despre l o c u l pe c a r e t e a t r u l l o c u p n preferinele munci t o r i l o r . E i a u v i z i o n a t i d e z b t u t n ultima v r e m e s p e c t a c o l e l e c u p i e s e l e Valiza cu flu turi de Iosif Naghiu, Comoara din deal de Corneliu Marcu Loneanu, de la T e a t r u l

N a i o n a l , i Ultima curs de Horia Lovineseu, dc la T e a t r u l N o t t a r a ; acest din a fost p e n t r u c i memorabil u r m spectacol i m u l u m i t i n s t r u c t i v e i i n t l n i r i c u a u t o r u l piesei". i la alte ntreprinderi industriale din Bucureti (Select", u n d e d i f u z o r de bilele este l c t u u l m e c a n i c D o r n P a r a s c h i v ; n t r e p r i n d e r e a de mase plastice, u n d e dc d i f u z a r e se o c u p s e c r e t a r u l o r g a n i z a i e i d e p a r t i d de la s e r v i c i u l tehnic, D a n R a d u ) a m con statat acelai interes pentru teatru, pentru dramaturgia romaneasc. Vorba lui Dan R a d u : p e n t r u n o i , t e a t r u l este u n p r i e t e n d r a g i d e n d e j d e " . A c e a s t a p r e c i e r e ne-a f o s t c o n f i r m a t , l a T e a t r u l N a i o n a l , p e b a z d e d a t e i f a p t e c o n c r e t e , de eful b i r o u l u i organizrii spec tacolelor, A l e x a n d r u Zavidei. T e a t r u l Naional p r e z i n t s p e c t a c o l e i n s l i l e a d e c v a t e e x i s t e n t e n n t r e p r i n d e r i i i n s t i t u i i . B u n o a r , la c l u b u l Uzinelor R e p u b l i c a " se p r e z i n t cu regulariti spectacole ; Ia f e l , l a Casa d e c u l t u r a s t u d e n i l o r , l a Casa d e c u l t u r a M . l . etc. A c t o r i ai p r i m e i noastre scene, ca i c e i a i a l t o r t e a t r e , se n t l n e s c cu oamenii m u n c i i d i n ntreprinderi, prezenlind r e c i t a l u r i de poezie, uneori chiar n halele i a t e l i e r e l e d e p r o d u c i e . teatrului cu publicul este tot Legtura m a i t r a i n i c . 0 c o n s t a t a r e , statisticclc d o v e dit. N u m a i c d a t e l e s t a t i s t i c e n u vorbesc i d e s p r e rolul jucat n strngerea acestei legturi de netiuii, d a r h a r n i c i i animatori care snt, n marile ntreprinderi, difuzorii de bilete.

TURNEE

Teatrul Nottara" n Grecia


Turneul n Grecia a confruntat publicul clin Atena i Salonic cu trei montri ale Teatrului ..Nottara'' : ntoarcerea la M i c e n e de Evanghelos Averoff-Tossizza (regia. Dan Nasta), U l t i m a o r de Mihail Sebastian (regia, Valeriu Moisescu) i H a m l e t montat de Dinu Cernescu, spectacol consacrat i pe alte scene din Europa. Creatorii din Teatrul Nottara" i msoar cu bucurie succesul obinut, dar, mai ales, analizeaz aceast nou i important experien. Cei trei directori de scen ce i-au vzut reprezentaiile n alt context dect cei conceput iniial de la amplasarea in spaiu pn la contactul cu un public de formaie diferit ne vorbesc despre aceast experien.

DAN N A S T A :
Satisfacia confruntrii limbajtilui teatral cu un public strin vine d i n fuziunea a dou direcii : reacia s p o n t a n a publicu

lui i r e a c i a reflectat a criticii. Ele se ntregesc firesc, o f e r i n d un document prin care c o m u n i c a r e a i n e l e g e r e a se c o n f i r m . Faptul c, dup cinci minute de joc, tumultul iscat la vestiare s-a retras sub

www.cimec.ro

61

presiunea versului este o mrturie critica t o t a t t d e c i t e a ca i c e a a l t f e l f o r m u l a t (n spec n p a g i n i l e u n e i g a z e t e : Nicieri tacol) nu s-a observat un gol, n nici o mprejurare nu s-a vzut fie i cel mai mic semn de umbrire a viziunii estetice a regi Dei n i c i u n e p i t e t copleitor nu zorului''. mi se a d r e s e a z n aceste rnduri, a m o m u l u m i r e m a i p r o f u n d n regsirea sensu r i l o r l u c r r i i p r o f e s i o n a l e " . In aceasta, re gizorul a fost ajutat, pe Ung posibilitile interpretative minunate ale actorilor, de an samblul decorurilor armonios transformabile realizate de Constantin Rusu i de muzica lui M. Hadzidakis, perfect legate de ij'tes". In aceste puine cuvinte, simple, modeste i p r i e t e n o a s e , recunosc un elogiu specific grecesc c u p r i v i r e la creaia teatral rom neasc.

nivel cultural, ...de s dorim s vedem mnesc i nu ceea nu c deloc puin" Ellinikos Vorras).

modestie, care ne face ceea ce este teatrul ro ce nu este i... aceasta (citatele snt d i n ziarul

DINU C E R N E S C U :
cteva bariere Cu Hamlet sint totdeauna de trecut. P r i m a , d e a f a c e s f i e f o a r t e clar, p e n t r u un public cu alt psihologie i e a r e c u n o a t e a l t e r e a l i t i , s perceap nite intenii t r a g i c e a l e s p e c t a c o l u l u i e r o u l de excepie, H a m l e t , n conflict cu socie t a t e a sa. A d o u a , d a r n u la f e l de grea, este p r o b l e m a crerii s p a i u l u i d c j o c . P o a t e , dintre toate spectacolele mele, n Hamlet, relaia dintre spaiul d c j o c i spectatori este cea m a i strns. Pe d c o p a r t e , t r e b u i e obinut claustrarea spectatorilor n cursa d e oareci a E l s i n o r u l u i ; p e d e a l t p a r t e , implicarea lor participativ la spectacol. D c f i e c a r e d a t , a m g s i t s o l u i i p e n t r u a> o b i n e aceast relaie, i m p l i c n d , m a i mult sau m a i p u i n , a d a p t a r e a p u n e r i i n scen. aproape D c a c e a s t d a t , a m r e u i t s o b i n p e r f e c t relaia dorit. Dei, p e n t r u m i n e , d i n acest punct de vedere, spectacolul ideal rmine cel de la Lisabona, jucat ntr-un parcaj subteran. Dei, p e n t r u mine, c r o n i c i l e n - a u n i c i oimportan, totui, pentru documentare se pot cita : Cerncscu a fcut, cu regia sa Dinu ca Hamlet s ne fie familiar, un antierou, prins n capcan ca un oarece nedumerit. Intenia sa in cadrul regiei nu numai c a reuit pc deplin, dar emoioneaz prin perfeciune. Ne conduce la o comunicaredirect cu toi eroii, pc care-i nelegem, pe care, pn la urm, i simim foarte apro piai. Trebuie s recunoatem reuita ma gistral a regiei. tefan lordache, n rolul' lui Hamlet, a fost deosebit de laborios, iar uneori a atins apogeul miestriei artistice. Este, de fapt, un artist trubadur, un ta lent rar, care tie s-i controleze toate re sursele artistice, s arboreze, n fiece situaie, mina sau masca potrivit, care a depit limitele eroului clasic i, chiar cnd era singur pe scen, aveai impresia c aceasta e plin de actori; singur, ca i Hamlet-ul lui Shahcspearc, dar unic, ca i el... Sceno grafia lui Helmut Stiirmer, cu suprafee plane, a reuit s nfieze duplicitatea, ca i atmosfera de permanent conspiraie din palatul regal". ntreaga artat c unei mari arztoare, Teatrului trup a Teatrului Nottarane-a este un demn reprezentant al coli de teatru, de problematic de un nou climat. Este coala Nottara".
r

VALERIU

MOISESCU:

N u t i a m c u m o s r e a c i o n e z e p u b l i c u l , exista i n n o i o ngrijorare ; n u tiam dac este c u n o s c u t i c i t e s t e d e c u n o s c u t Scbastian. N i s-a d o v e d i t c, n fond, este de p i l d , l a n a l i z a p e Se(un cronicar, b a s t i a n ca u n c u n o s c t o r ) . A p o i , s p e c t a c o l u l e r a m a i p u i n b a z a t p e vizualitate, ct p e c u v n t , p c a c t o r i p e o m o g e n i t a t e a stilistic a echipei de interprei element sesizat d e a s e m e n e a : Teatrul Nottara ne pre zint actori alei, care contribuie la spec tacol ca un tot unitar cu spirit artistic"... Reprezentaia este o nfruntare cinstit i, de multe ori, ntr-adevr emoionant cu piesa... Regizorul ar fi putut, i aa e la s corecteze, chipu mod azi, s intervin, rile. N-a fcut-o, spre cinstea lui, de aceea i spectacolul su, depind pericolul unei nfruntri unilaterale, ni se ofer ca ceva multilateral, care ne permite s gindim, s comparm, n sfirit, s apreciem, nu doar s aprobm sau s respingem". A m citat d i n aceast cronic aprut la Salonic, unde reaciile publicului, dei entuziaste, n-au mers p n l a sesizarea e f e c t u l u i c o m i c ime diat (reprezentaia noastr a fost primul contact al actorilor cu spectatorii greci ; s c e n a e r a i m e n s i s a l a d u b l , ca numr d e l o c u r i f a d e cea d e a c a s . In schimb poate i d a t o r i t faptului c a c t o r i i a u n c e r c a t s se f a c nelei, dnd o m a i mare importan expresivitii plastice la A t e n a , spectacolul a fost p r i m i t d i n c o l o de orice barier de l i m b , r e aciile slii d e p i n d c h i a r , n a n u m i t e mo mente, cele cu care eram obinuii cnd j u c a m a c a s . S-a r s i s-a a p l a u d a t la fie c a r e n u a n c o m i c , s-au r e c e p i o n a t s u b t i liti care in att d c scriitur, d e i n t e r p r e t a r e , c t i d e p u n e r e a n scen. Aproape c n i c i n u n e v e n e a s credem. Presa, la rndul su, a c o n f i r m a t p r i m i r e a p u b l i c u l u i , declarnd spectacolul model de

Rep.

62

www.cimec.ro

OASPEJI DE PESTE HOTARE


MIHAI C R I S A N

Ppuarii francezi: o art naiv i cuceritoare


Speclacolul-coupe prezentat de ppuarii francezi, oaspei ai Teatrului ndric", ne-a o f e r i t s u r p r i z a u n o r m o d a l i t i d e e x presie m a i p u i n o b i n u i t e i, totui, s p e c i f i c e a c e s t e i a r t e . J e a n P a u l H u b e r t , c u teat r u l e u l " su (Le t h e a t r i c u l e " ) , renvie p a r a v a n u l de blci a l s e c o l u l u i t r e c u t , f i x a t p c corpul mnuitorului, n care organizarea m a terialului prezentat capt via p r i n agili tatea a n i m a t o r u l u i . Pe de alt p a r t e , c u p l u l soilor Claude i Colette Moncsticr con s t r u i e t e f o r m e i p e r s o n a j e d i n h r t i e , c h i a r n f a a s p e c t a t o r i l o r , a j u t n d u - s e d c d o u fie orizontale d e u n d e i n u m e l e d e t e a t r u p e a " (Le t h e a t r e isur l e f i i " ) . D a r , d i n c o l o de f o r m u l i d e o r i g i n a l i t a t e a ei, meritul spectacolului const n valoarea mesajului t r a n s m i s i n v e r v a interpretrii. Lucru de necontestat, Jean Paul Hubert a r c f a r m e c , tie s c a p t e z e s a l a , s antre neze s p e c t a t o r i i , i n d i f e r e n t d a c acetia snt c o p i i sau a d u l i . P p u a r u l este p r o p r i u l su comper, prezentndu-i numerele n fraze scurte, precise, dar cu o verv inepuizabil. Apoi, aezndu-i p a r a v a n u l pe cap i pe u m e r i , i i n t e r p r e t e a z s c u r t e l e scene t r a n s formndu-i v o c e a i m n u i n d , cu dexteri tate, m i n u s c u l e l e p p u i . P e n t r u c o p i i , cteva m o m e n t e p i t o r e t i , c u c l o v n i g h i d u i i a n i m a l e v e s e l e . 0 a r t n a i v , d i r e c t i c u c e ritoare, n care p e r m a n e n t u l dialog cu m i c i i s p e c t a t o r i c r e e a z u n c o n t a c t c a l d i v i u c u sala. R e c i t a l u l su, oferit p u b l i c u l u i adult, abordeaz teme inspirate d i n marile valori creatoare ale omului. Jean Paul Hubert enun tema, apoi o csenializeaz, rezolv n d - o d i n c t e v a t r s t u r i , ca u n crochiu s i m p l u , de cteva l i n i i , d a r e x p l i c i t , c o n t u r a t c u c l a r i t a t e . L e g e n d a S f n t u l u i G h e o r g h e i l u p t a sa c u b a l a u r u l d e v i n e u n p r e t e x t d e fin i r o n i e ntru p a r o d i e r e a v i t e j i l o r c a v a l e r i medievali, iar legenda doctorului Faust ne prezint inedite r a p o r t u r i ntre celebrele per s o n a j e . C u aceeai e c o n o m i c d e m i j l o a c e n e snt nfiai Gargantua, Baronul Miinchhausen sau sultanii turci (satirizarea imperialismului nu lipsete). Alteori, vi ziunea formelor d e v i n e liric, precum se ntmpl n s c e n e t a Creaie, artistul model i n d u - i p r o p r i a m n ca u n s c u l p t o r , s a u n Balada soarelui, pe care o plaseaz n n d e prtata J a p o n i e ara soarelui-rsare. J e a n Paul H u b e r t e s t e c e e a ce se n u m e t e un b u n profesionist, u n ppuar p l i n de fante zie, care m b i n tradiia strveche cu v i ziunea modern a omului contemporan. Un fundal negru, dou fire ntinse ori zontal, p e c a r e se f i x e a z o coal mare, alb, de hrtie i s p e c t a c o l u l a n c e p u t . Din aceast clip, dexteritatea ppuarilor C l a u d e i C o l e t t e M o n e s t i e r se m p l e t e t e c u fantezia spectatorilor, spectacolul d e v e n i n d o creaie c o m u n . Foarfec t a i e h r t i a i, s u b o c h i i n o t r i , se n a t e u n o m u l e . I n Zboar pasrea (Oiseau... voie), formele de hrtie, de m a t e r i a l t e x t i l , de p a i mpletit, cu acce soriile l o r , se n a s c s u b ochii notri, din cteva tieturi de fonrfec, d i n b u c l e r s u cite de m i n i l e p p u a r i l o r . Creaia f o r m e l o r i a n i m a r e a l o r s n t u n i t a r e , nlnuindu-se n aciune. H r t i a ndoi t n cteva coluri d e v i n e pasre, i a r figura u m a n capt i d e n titate. R e a l u l i i r e a l u l s n t i n s e p a r a b i l e . O m u l e u l pleac ntr-o c o r a b i e bineneles, t o t d e hrtie spre alte rmuri, acostnd pe o coti insul. Este evadarea dintr-o l u m e a d i a n u l u i p r o z a i c , ntr-o l u m e a p u r i t i i , a linitii, a lipsei de conveniene. P u r t n d m t i uriae, a n i m a t o r i i d e v i n prinii-zei a i o m u leului, cruia i ofer n vis cali t i l e i r e a l i z r i l e p e c a r e p r i n i i l e d o r e s c , n t o t d e a u n a , o d r a s l e l o r l o r . V i s u r i l e se t r a n s form n obiecte reale, i a r omuleul r e d e v i n e o f o a i e d e h r t i e i j o c u l poate rencepe, dac mnuitorii i spectatorii doresc s-I duc m a i departe, cu imaginaia l o r . L i p s a de a r t i f i c i u , lipsa oricror limite i opre liti, t e m a p r o f u n d u m a n d e v i n a s t f e l p r i n cipalele caliti ale s p e c t a c o l u l u i . Ceea cc am c mult se rmne apreciat ppuarii dect n U o la nu aceste spectacole i-au p r o p u s s-i n-au ' d o r i t face. noastr, a s Modestia spec de

este f a p t u l depeasc fac cu mai care

propriile prezint

limite, puteau faa trstur

tatorilor,

definitorie

cinste profesional.

www.cimec.ro

63

C o m e d i a nebunilor
sau

ngerul btrn
Alexandru Sever
Intru amintirea mamei mele, Mria

pies n trei acte de

Personajele:
J E A N - C L E M E N T G O D I E U psihi atru, specialist n chirurgia creieru lui, fost profesor la Facultatea de Medicin din Paris, medic la cabi netul medical din incinta cremato riilor. M I K L O S N Y I S Z L I anatomo-palolog, autopsierul medicului ef. ZAGER Kapo-ul principal al Sonderkommando-ului de la crema toriul I. NERT frizer, crtorul morilor la sala dc autopsie ITOLZ alsacianul cu Sonderili cap solid" la MOIVK pastorul crematoriul P O L D I polonezul L C O M A N D A N T U L lagrului Obersturmbann fuhrer. M U S S F E L D Oberscharfukrer, tr gtor de elil, comandantul delaamentului S.S. i al Sonderkom mando-ului din perimetrul cremato riilor. M O L L Obcrscharfiihrer, trgtor de elit, comandantul rugurilor". E L S A o fat de cincisprezece ani. O F I E R I , U M B R E L E femeilor ucise. Auschwitz 1944.
46

www.cimec.ro

ACTUL I
Sala d c a u t o p s i e a lagrului d c la A u s c h w i l z . Z o r i t u l b u r i . R e f l e x ndeprtat al f o c u l u i de la creinulori. O m a s central de a u t o p s i e , d i n m a r m u r cenuie, i, pe ling perei, d o u m e s e nguste, d e l u n g i m e a u n u i o m , p c c a r e zac, s u b linolii, c a d a v r e i n poziie caracteristic ; perei i n u l e i v e r d e , l a v a b o u r i albe. d e porelan ; ferestre m a r i c u g r i l a j d c m e t a l i p l a s v e r d e m p o t r i v a g i n g n i i l o r ; u n d u l a p c u i n s t r u m e n t a r i c h i m i c a l e ; o bibliotec c u lucrri d e s p e c i a l i t a t e , a d p o s t i n d p c r a f t u l d e sus u n l u n g ir d e r e c i p i e n t e n c a r e z a c , necate n s p i r t , i n d i s c e r n a b i l e piese a n a t o m i c e . 0 u d afar, a l t a intr-o ncpere a l t u r a t , folosit p e n t r u d e p o z i t a r e a c a d a v r e l o r . I n semiobscuritate, pe u u scaun, ling m a s a central, p r i v i n d v a g u n r e c i p i e n t pc c a r e l ine n m i n , d o c t o r u l J c a n - C l e m c n t G o d i e u : u n b r b a t n v i r s l , s c u n d , a l t d a t v o i n i c , a c u m ins f r a g i l , n u m a i p i e l e i os, c u c a p u l s u r . A l t u r i , p l i m b n d u - s e n e r v o s , d o c t o r u l M i k l o s N y i s z l i . A m n d o i n halate albe, e u o mnec ncercuit de o banderol n e a g r p e c a r e se v e d e s e m n u l d i s t i n c t i v a l m e d i c i l o r , u n A ( A r z i ) .

C O D I E U : I a t , p r i v e s c c r e i e r u l sta ce-mi t r e m u r i n palm... i aa c u m stau d e ani i-1 t o t p r i v e s c d c v i z a v i , nfiorat m s i m t ca n p r a g u l u n u i t e m p l u i n care p r i n d e g r a i u n m a r c M u t . N Y I S Z L I : D e t e g n d e t i Ia v r e u n z e u , a p o i n-a z i c e c e c i n e tie c e l i m b u t . T o t ce a r e d e s p u s , s p u n e p c m u t e t e . C O D I E U : Chiar dac nu-m vorbete n n i c i u n a d i n l i m b i l e pmntului, e u t o t a u d ce i s c u s i t v o r b e t e . N Y I S Z L I : Ce-i p o a t e s p u n e u n crui l i m b e sleit d c o r i c e creier a minune ?

faptelor t r e c u t e ; c d i n o r i c e b o l o v a n pe care l-am stoarce n m i n i , a m putea s u m p l e m o b a n i d c v i s e . . . i i a t , t o t acest u n i v e r s ncape n u m a i b i n e n tr-un borcan c u spirt. N E R T (nvlind pe u) : Z e x e ! A p o r n i t ! Sosete ! E p c d r u m ! N Y I S Z L I : Aa dc repede ? ! S N E R T : Npasta u m b l cu picioare lungi ! N Y I S Z L I : D a r ct e ceasul ? N E R T : C i n c i i j u m t a t e . N Y I S Z L I : i a f a r e n c n o a p t e . P n i s o a r e l e n l i r z i c s a p a r , s t u l s l u m i neze o n o u z i m e n i t s lungeasc o durere. NERT (zgilindu-l btrine, pentru pe Godieu) Dumnezeu, : Godicu. trezete-tc,

C O D I E U : Privete! Seamn foarte bine t u h r a n a p o r c i l o r d e l a cantin. i totui p n a s e a r , l a o r a 2 3 i 10 m i n u t e , m i una de gnduri, de i m a g i n i , dc a m i n t i r i , v i b r a d e suferine, i a v e a d e p o z i t u l l u i de tiin, n u - i lipsea poate n i c i chiar o adnc contiin a existenei. Aruncat dulilor d i n detaamentul d o m n i l o r Obers c h a r f i i h r e r i M u s s f c l d i M o l i , b o u l s t a de materie coruptibil ar f i , cu sigu ran, nhat fr ovial i n f u l e c a t cu cea m a i dcsvrit indiferen ; rnit prin maele unui cine i lepdat n v r e u n col d e lagr, n-ar f i n i m i c a l t a dect u n excrement cu miros caracte ristic ; ngropat i t o p i t n mruntaiele p m n t u l u i , n u s-ar p u t e a a s e m u i dect cu u n p u m n de glod. D a r de-am avea un mijloc suficient d e i n g e n i o s c a s developm d i n celulele acestui creier t o t ceea ce a f c u t v i a a u n u i o m , a m p u t e a mobila l o t u n i v e r s u l . n c t n-ar f i att de e x a g e r a t a zice c p e o r i c e stea a m pune u n picior, a m clca pe cugetele u n u i m o r t ; c o r i u n d e n u n i v e r s ne-am a t e r n e s d o r m i m , a m v i s a p e g u n o i u l

v i n ! Ce f a c i , d o r m i ? G O D I E U : N u , nert, privesc. NERT : Mein Gott ! Ce priveti ? nert,

G O D I E U : T o t ce n u e lagr ! Stelele, stelele ! N E R T : Stelele ? GODIEU : In fiecare diminea

v i n aici

le p r i v e s c . N E R T : i d e ce t o c m a i a i c i ? G O D I E U : P e n t r u c sala d c a u t o p s i e d e la A u s c h w i t z este s i n g u r u l l o c d i n lagr n care NERT drag, CODIEU tcerea (nelinitit nu (fr vd priete meditaiei. : Dar, btrine deodat) nici o

stea. : N u , nici una ?

s se mite)

N E R T : N i m i c , dect f o c u l de l a c r e m a t o r i i . n c o l o n u - i d e c t n o a p t e a n e a g r i c e r u l nnorat. G O D I E U : m i pare r u , nert, m i r u . . . N u i-ar f i s t r i c a t s p r i v e t i pare niel

www.cimec.ro

6)

sLclclc. O cur d c l u m i n a stelar e cel mai b u n ntritor al sistemului nervos. i t i i d e ce ? P e n t r u c n statornicia stelelor e o sugestie de eternitate. i s p u i c n u se m a i v e d e n i c i u n a ? I n t e r e s a n t ! A t u n c i p e n t r u ce o i f i s t n d c u aici ? N E R T : C u m , d e ce ? Aa-i o r d i n u l : s zbovim prin spelunca asta cu morii stricai. G O D I E U : S t r i c a i ? !... D c c a r e b r u t ? N E R T : Aa-i n r a v u l m o r i l o r : s p u t ! N i c i u n u l n t r e g i m a i d e D o a m n e a j u t ! G O D I E U : A , d a , a c u m m i a m i n t e s c : ca davrul ! Trebuie s pzim cadavrul ! Numai nu tiu care c a d a v r u : l din m i n e , sau l de alturi ? Nyiszli) : Doctore, ia seama la N E R T (lui G o d i e u . . . s n u s p u n v r e o p r o s t i e ! C p e u n d e i e s p r o s t i i l e , i e s e i s u f l e t u l ! Ct privete biata mortciune, fii cu l u a r e a m i n t e ce v e i z i c e . . . D a c - i vei a f l a v r e o b u b p e c r e i e r i v e i spune c a f o s t n e b u n , s-ar p u t e a s n u l e p r e a c o n v i n , cci e i a u n e v o i e d e u n vino vat i d i n l r - u n n e b u n , o r i c t d e t r s n i t , g r e u s-i c r o i e t i v i n o v a t u l d e c a r e a i n e v o i e . I a r de vei zice c a f o s t un om detept, c h i a r d a c n u c i n e tie ce, o r s-1 s c o a t u n c o m p l o t i s t . . . N Y I S Z L I : De dou o r i n u poale m u r i . N E R T : Asta aa-i ! D e p u t u t n u p o a t e . C s-a i u r c a t l a c e r ce-i d r e p t , u n cer c a m a f u m a t . . . D a r n o i , p e cte t i u , nc m a i p u t e m m u r i ! N u ? N Y I S Z L I : i a t u n c i , ce n a i b a s l e s p u n ? N E R T : C u m n u sntem stpni pe mpre j u r r i , m a i m u l t ca s i g u r c o r i c e v e i s p u n e t o t r u o s f i e ! N Y I S Z L I : D a r t u . . . t u ce s f a t n e - a i d a ? N E R T : U n u l s i n g u r : s s c p a i c u v i a . i n u uita : dup inspecie, drglaul n o s t r u Zager, adic m u l t s t i m a t u l nostru K a p o , v r e a s s t e a d c v o r b c u d u m n e a t a . . . i a c u ' , g a t a , o terg... M e i n G o t t ! Ce-o s m a i f i e ? (Iese.) NYISZLI (atent) : Godieu... vine Coman d a n t u l . . . U n d e n a i b a i-s g n d u r i l e ? G O D I E U : M g n d e s c d e ce n-o f i r s r i n d soarele. (Intr Comandantul, scharfuhrcrii Mussfeld ofieri : un vrtej de de aer rece.) nsoit i Moli, mantale de Oberurmat de v e r z u i i

N Y I S Z L I : N u m a i cadavrele bolnavelor m pucate asear dc ctre domnul Oberschafiihrer Mussfeld. MUSSFELD (mormit) : Aa-i, eu le-am mpucat. C O M A N D A N T U L : Perfecl. D o m n i l o r , e t i m pul s n c e p e m . S p e r c n i m e n i n u v a lua d r e p t u n c a p r i c i u , sau d r e p t o g l u m , f a p t u l c v - a m c o n v o c a t n j u r u l unui cadavru. O mas d c a u t o p s i e este cea mai b u n m a s d e c o n f e r i n e i p r e z e n a unui cadavru e ntotdeauna menit s dea b r n c i c r c i e r e l o r n o a s t r e lenee i a i pite. Apropiai-v, d o m n i l o r ! Masa e dc marmur, cu orifieii de scurgere : nici o team de a v m i n j i . C i t privete ca d a v r u l , e l este a l u n u i o m excepional. Cci o m u l n o s t r u , d o m n i l o r , a m r t u r i s i t sub j u r m n t , i n-a r e t r a c t a t n i c i chiar sub t o r t u r , c l-a v z u t p e D u m n e z e u . (Tcere adnc.) N i c i o n t r e b a r e ?... UN O F I E R : i c u m de-a a j u n s vecinul s t a a l l u i D u m n e z e u s-i l e p e d e s a c i d lui c u oase p e m a s a asta de a u t o p s i e ?

C O M A N D A N T U L : M o l i , n u v r e i s r e z u m i p e n t r u u z u l d o m n i l o r ofieri ntmplarca cu p r i c i n a ? M O L L (uscat) : A m s n c e r c !... T o a t p o v e s t e a a n c e p u t , se p a r e , n n o a p t e a d e 28 spre 29 septembrie, adic a c u m opt zile, l a o r a 0,15 m i n u t e , cnd grzile d i n turnul de la poarta principal au ob s e r v a t , s a u l i s-a p r u t c o b s e r v , u n i n d i v i d pe alee. A u deschis foc i m e d i a t . i t o t u i , cercetri u l t e r i o a r e n-au d e s c o p e r i t n i c i u n m o r t i n i c i o u r m . COMANDANTUL : Astea snt, domnilor, dac mi ngduii s zic aa, faptele o r i g i n a r e . n e l e g e i ? A s t a e t o t i n i m i c a l t c e v a ! A p u t e a , c e l m u l t , s adaug c o a n c h e t discret a a j u n s l a con c l u z i a c s e n t i n e l e l e a u f o s t v i c t i m a u n e i i l u z i i . A a se e x p l i c f a p t u l c M o l i , c a r e este, de regul, u n m o d e l de p r e c i z i e , a folosit totui, de d o u o r i , f o r m u l a ndo ielilor calculate de f e l u l l u i se pare" sau li s-a p r u l c"... A s t a vrea s z i c c e f o a r t e d i f i c i l d e s t a b i l i t cnd a n u m e a nceput toat povestea. N o a p t e a de 28 spre 29 t r e b u i e l u a l ca simplu p u n c t de reper. U n l u c r u ns e a b s o l u t s i g u r : c a u n c e p u t s u m b l e t o t f e l u l de vorbe. Vorbe care bolesc de prea m u l t u m b l e t i a u p r s i t u n z v o n din cele m a i c i u d a t e : l a A u s c h w i t z a a p r u t o fantom. O F I E R U L : Cine m a i crede azi n fantome ?

NYISZLI (oficial) : Mikl6s Nyiszli, medic l e g i s t , i J e a n - C l e m e n t G o d i e u , chirurg, la ordinele dumneavoastr. C O M A N D A N T U L : Sntem singuri ? N Y I S Z L I : Singuri. COMANDANTUL (cu o privire ctre Go dieu) : Vreau s z i c , sntei siguri c nu m a i e n i m e n i pe aici ? G O D I E U : Poate n u m a i Dumnezeu. COMANDANTUL : Ai u m o r , d o c t o r e . L-ai identificat vreodat ? i n ncperea cealalt ?

COMANDANTUL (ironic) : Stimate domnule locotenent, trebuie s a i n vedere c n l u c a a s t a n u e o a r t a r e c a t o a t e nrtrile. Cci n u n u m a i c a a v u t n d r z n e a l a s a p a r . D a r a a v u t i n e r u i n a r e a s se p l i m b e p r i n l a g r , s se f a c c n u a u d e s o m a i i l e , s se l a s e m p u cat cu cea mai deplin bunvoin, s-i v a d de d r u m tocmai prin zidul

66

www.cimec.ro

(le electricitate i, beneficiind de incognito-ul su mitic, s dispar fr s-i l a s e a d r e s a . D u p cum se v e d e : o faulom foarte ugubea i cu in stinct politic. Ei bine, domnilor, am a j u n s l a c o n c l u z i a c a v e n i t t i m p u l s m supr. OFIERUL : Bine, dar cine ar putea s cread aa c e v a ? C O M A N D A N T U L : Cine ? Un lagr ntreg, domnule. i p o t s v a s i g u r c usemenea creduli nu lipsesc nici printre d u m n e a v o a s t r . . . N u - i a a , M u s s f e l d ':' MUSSFELD (morocnos) : Eu n-am spus c a c r e d e . A m s p u s d o a r c a m v z u t . C O M A N D A N T U L : i c r e z i , ntr-adevr, c ai v z u l ceva ? M U S S F E L D : P o a l e s m i se f i n z r i t i m i c . . . N i m e n i nu-i s c u t i t de greeal. COMANDANTUL : Nu cumva crai niel ameit ? M U S S F E L D : P o a l e c a m e i t de n e s o m n . I n lagr n u beau niciodat. COMANDANTUL : A putea s-i arul, Mussfeld, cteva denunuri care susin c te i m b e i noapte de n o a p t e . . . i o informaie, t o t att de interesant, p o t r i v i t creia, n u l t i m u l t i m p , d u m n e a t a , tr gtor dc elit, ratezi n e p e r m i s dc mult. M U S S F E L D : i alii dovad. M O L L : E u n u ratez. rateaz. Asta nu-i o

d c D u m n e z e u i n p e r s o a n . . . P o a l e c e r a v o r b a de u n nger. O F I E R U L : Se p o a l e s p u n e a t u n c i c a fost u n n e b u n ? C O M A N D A N T U L : S-i n t r e b m p c m e d i c i i c a r e l - a u e x a m i n a t i n a i n t e d e i n t e r o gatoriu... i dup. Doctorul Godieu a f o s t u n p s i h i a t r u c e l e b r u i p r o b a b i l m a i este n c , n c h i r u r g i a c r e i e r u l u i , u n a r tist de m n a nti... D o c t o r e , cc prere ai, era n e b u n ? GODIEU : Dup toate probabilitile... per fect n o r m a l . C O M A N D A N T U L : Dur s vedem cc ne spune examenul post mortem. (Lui Nyiszli.) A i gsit v r e o indicaie suspect ? N Y I S Z L I : Nici una. C O M A N D A N T U L : L-ai a f l a t pc u n d e v a , pe f u n d u l estei s l c i a , p c b u n u l D u m n e z e u ? N Y I S Z L I : Absolut nimic. COMANDANTUL : Nimicul a b s o l u t !... i creierul ? N Y I S Z L I : U n creier normal. COMANDANTUL : Ai auzit, domnilor ? N o r m a l " . N i l-ai p u t e a c u m v a n f i a ? (Nyiszli i ofer recipientul.) Privii, v r o g , d o m n i l o r . I l a m ! I l in ! i n u cad extaz. i omul acesta, cu pntecul n deschis i cu craniul rzuit dc orice urm dc creier, a susinut c a luat c o n t a c t c u d i v i n i t a t e a . (Lui Godieu.) Sti mate doctore Godieu, a i vzut, cu sigu r a n , ntr-o v i a d c s p e c i a l i s t , s u l e d e creiere. Ce ne-ai putea spune despre acest t e r c i niel g e l a t i n o s ? GODIEU dem. : In Depinde terciul cum sta Ce a privim, slluit ai, nu un ce ve

C O M A N D A N T U L : ntr-adevr. Dar impor t a n t n u este dac a i v z u t sau b a c e v a , d a c r a t e z i s a u n u . I m p o r t a n t e c se vorbete... nelegei, d o m n i l o r , se vor bete ! Ei bine, domnilor, curiozitatea m e a e nesfirit... A m a v u t curiozitatea s c u n o s c p e u n u l d i n t r e c e i c a r e v o r b e s c . . . i iat-1 a j u n s s u b o c h i i d u m n e a voastr sub nfiarea nemernic a u n u i c a d a v r u . (Lui Nyiszli.) Doctore, ai putea preciza cauzele decesului ? N Y I S Z L I : D a . Dei n i c i u n a d i n leziunile i n t e r n e sau e x t e r n e n u este c a u z a direct a m o r i i , se p o a t e p r e s u p u n e c t o a t e a u p r e g l i t - o . P e s c u r t : m o a r t e a se d a t o r e t e u n u i stop cardiac. C O M A N D A N T U L : Ai auzit, d o m n i l o r ? stop cardiac. Omul c a r e l-a v z u t D u m n e z e u n-a b e n e f i c i a t d e n i c i u n a j u t o r d i v i n dect de u n b a n a l atac cord. OFIERUL : Dac mi oare u n conspirator ? ngduii : a Un pe alt de fost pi Au

spirit.

COMANDANTUL :

prere

Moli ?

M O L L : S t a u i m g n d e s c c d a c u n a s e menea t e r c i l-a p u t u t g n d i p e Dumne z e u , n - a r f i p u t u t , i n n i c i u n c a z , s-I vad, mcar pentru c, pe aici, prin parcul nostru cu momi, Dumnezeu e absent. MUSSFELD: Ei, drace! Dac le-ar auzi P a p a d e l a R o m a , a p o i tiu c n u tc-ar lsa n p a c e p n n u i-ai d a o d o v a d . COMANDANTUL : M tem, Mussfeld, c, m a i m u l t dect P a p a , cel care are n e v o i e d e d o v e z i eti d u m n e a t a . E i , b i n e , p e n t r u unul ca d u m n e a t a a z i c e c, ntruct Dumnezeu nu e n evidena lagrului, D u m n e z e u n u exist. M U S S F E L D : A s t a c a m aa-i. D a r c u o a m e n i i ce n e f a c e m ? C O M A N D A N T U L : C e - a m f c u t i c u indi vidul s t a !... i totui, nenorocitul a vzut ceva. O F I E R U L : A v z u t ? !... Cc ? COMANDANTUL : Pe cel mai subversiv d i n t r e toi ngerii l u i D u m n e z e u : pe n g e r u l speranei ! A c u m nelegei, d o m n i l o r , care este s e n s u l a d n c a l ordinului pe c a r e l - a m d a t i c a r e a fost citit ntregului lagr la a p e l u l d i n z o r i ? Dac

C O M A N D A N T U L : A n c h e t a t o r i i m e i i-au pit creierul cu u n deget de fier... gsit v r e o d o v a d , M o l i ? MOLL : Nici una.

C O M A N D A N T U L : I-au cletele... D a r n i m i c pleca s recunoasc unei nluciri.

smuls vorbele cu n u l-a p u t u t ndu c a fost victima

M U S S F E L D : Dar a m v z u t !" sta a f o s t u l t i m u l l u i c u v n t . A m v z u t !" i , pe u r m , p o a t e c n u e r a v o r b a chiar

www.cimec.ro

67

f a n t o m a c a r e s-a p l i m b a t i n n o a p t e a d e 2 8 s p r e 2 9 s e p t e m b r i e n u se p r e d a , s a u nu n e este p r e d a t n dimineaa asta p n Ia o r a apte a t u n c i discar, pe L a g e r p l a t z , v a f i s p n z u r a t cte u n o m de fiecare barac". i asta z i l n i c , pn se d e s c o p e r fantoma. Domnilor, s n e continum i n s p e c i a ! (Se ndreapt spre u, urmat dc valul mantalelor verzi. Dar se rsucete brusc i privirea lui tioas face crare j)n n dreptul medicilor.) Cadavrul individului s f i e a r s . . . i n u se v a o m i t e n i c i m u u r o i u l c u i d e i t m pite d i n tainia cerescului T a t a i e ! (Se ntoarce s ias, face doi pai, dar se oprete iar.) Dup ce i n s p e c t e z c r e m a toriile, doctore, m ntorc ; dac, ntre t i m p , p o t r i v i i o r d i n u l u i , se p r e z i n t D u m n e z e u , rugai-1 s m a t e p t e , i p o f t i i-1 s i a l o c . n l i p s a m e a , t o a t e m i n u n i l e prescrise de legend se s u s p e n d ! (Se rsucete brusc i iese urmat de suit.) NYISZLI : E nebun. CODIEU (gnditor) buni, Nyiszli. (Intr Zager, : T o | i sntem niel ne

M O N K : Cam o mie dou sute ! KAPO (rece) : I n jumtate de or v o r f i o m i e d o u sute de leuri. T a m a n rs timpul care ne trebuie c a s l u m o h o t r r e . D o c t o r e , eti s i g u r c n u m a i e n i m e n i pe aici ? N Y I S Z L I : N u m a i m o r i i p e n t r u a u t o p s i e i femeile mpucate de alturi. K A l ' O : nert, ai v e r i f i c a t ? N E R T : Ce s m a i v e r i f i c ? S n t numai d o i m o r i i j u m l a l e , i c u i - a m c r a t femeile... pe toi. C i l privete K A P O : i eti s i g u r c s n t m o r i ? N E R T : C e v a m a i m o r i ca n o i . I n o r i c e c a z : m a i m o r i n i c i c se p o a t e ! N Y I S Z L I : F i i linitit, K a p o , sntem ncon jurai n u m a i de mori. K A P O : n e r t , p z e t e u a ! t i i ce n i d e fcut... N E R T : Bineneles ! C u m l v d p e d o m nul Obcrsturmbannfiibrer l poftesc s fie a l zecelea la o rugciune. K A P O : L a s g l u m a i t r e c i la u ! i a c u m , firtailor, p o f t i m aici ! Cu u n ca d a v r u i n t r e n o i sntem parc m a i acas. H O L Z : V a s z i c , p u t e m n c e p e . . . D e f a p t . b n u i i c u toii d e s p r e ce e v o r b a , n u ? O r d i n u l C o m a n d a n t u l u i e clar... N E R T : A s t a a v r e a s v d i e u , c a r e m u s r e a a d e v r e d n i c s d e n u n e o fantom ! I I O L Z : Dac i n d i v i d u l n u apare, atunci va f i s p n z u r a t cte u n o m d i n f i e c a r e b a rac ! i e bine s adaug c Oberscharfuhrcrul Mussfeld a avut buntatea s n e a t r a g a t e n i a c o r d i n u l Coman dantului n e p r i v e t e , b i n e n e l e s , i p e n o i tia d i n S o n d e r k o m m a n d o - u l c r e m a t o r i u l u i , i a r p n l a o r a apte m a i a v e m a p r o x i m a t i v u n ceas. i , de snt u n b u n p r o f e t , t a r e m t e m c m u l i d i n t r e n o i tom nsera ntr-un la, cu c r a v a t a la c e a f i c u l i m b a p e p i e p t . N E R T : C u r a t ticloie ! N Y I S Z L I : M a i ru : o adevrat nebunie ! I I O L Z : T r e a b a n o a s t r , d o c t o r e , n u e s t e s diagnosticm dac e o ticloie sau o n e b u n i e . A s t a e r e a l i t a t e a i n o i t r e b u i e s s t a b i l i m n u m a i d a c t i c l o i a s a u n e bunia a s t a p o a t e s a u n u s n e strice p l a n u r i l e . i p l a n u l nostru e unul sin g u r : s a z v r l i m n a e r c r e m a t o r i i l e i s e v a d m . K A P O : P r a c t i c , se p a r e c a m p u t e a i n t r a i n a c i u n e o r i e n d . C e l p u i n a a m i s-a dat a nelege de la c r e m a t o r i u l 111. Chestiunea e numai dac n condiiile astea, de m a r e alarm, avem sau ba anse d e reuit. N E R T : Cnd rac. M O N K : Chiar HOLZ : A m eti n srac neans firete, i alegerea e o e s

Kapo-ul.)

K A P O (un brbat de vreo cincizeci de ani, ras in cap, ca toi ceilali, dar foarte n grijit. Pe jfiept, un numr din galon negru pc fond alb i pe bra o brasard cu litera K.): Haide, intrai! {Intr Ilolz, Monk, nert.) T r e b u i e s s t m d e vorb, doctore. GODIEU (indiferent): Pc m i n e m iertai, d a r a m t r e a b . (D s ias.) K A P O : N u v r e i s r m i i i d u m n e a t a ? G O D I E U : N u , Zager, a m b o l n a v i care tre b u i c s m o a r . N u p o t s l e c e r s m atepte. D a r , dac se n t o a r c e Coman d a n t u l , p o a t e c m n t o r c i e u . K A P O (bnuitor) : D e ce s t e n t o r c i ? G O D I E U : t i u c u ? !... C a s f i u d e f a cnd v i n e D u m n e z e u . K A P O : Ce v r e i s z i c i ? G O D I E U : Ce-ar f i s-i r a p o r t e z c f a n t o m a aia p e care o t o t caut snt e u ! N-ar fi o idee ? N E R T : G o t i n i u ! Ce f e l d e i d e e p o a t e s m a i f i e i a s t a ? G O D I E U : t i u e u ? !... A m u i t a t . (lngindurat.) D a c o s-mi r e a m i n t e s c , m r e p e d i v s p u n . (Iese.) N E R T : A u i t a t !... F e r e a s c D u m n e z e u s-i a m i n t e a s c ! (Rnduind borcanul pe raft.) H a i , B e n , treci la locul tu ! U n creier c u u n p i c d c m i n t e n i c i n u i a s e a m a Ia asemenea idei tmpite ! HOLZ (calm) : K a p o . n u e l i m p u l s n cepem ? K A P O : T e g n d e t i , I l o l z , s-mi d a i s f a t u r i ? I I O L Z : Fereasc D u m n e z e u ! D a r n u u i t a : n i c i C o m a n d a n t u l n u a t e a p t s n e t e r minm n o i sfatul, nici crematoriul nu a t e a p t s-i d i g e r e p o r i a . i t r a n s p o r t u l d e l a c i n c i a i i n t r a t l a g a z a r e . K A P O (ingndurat) : Transport mare ?

fapta

ispit.

putea,

amtna... Cci t r a g cel de al i soarta dinaintea

K A P O : D a r n i c i asta p r e a m u l t . n d e j d e c n-ai u i t a t : s n t e m doisprezecelea S o n d e r k o m m a n d o . t u t u r o r celorlalte unsprezece, dc

68

www.cimec.ro

noastr, a fost a i d o m a ; toate au fost lichidate, nici unul nu a supravieuit mai mult dc trei sau patru luni d i n momentul selecionrii. Groparii-s ngro d e ali g r o p a r i i p o v e s t e a n c e p e pai d c la n c e p u t . D u p t o a t e s o c o t e l i l e ne-au mai rmas d e trit a p t e , o p t z i l e i poate c h i a r n i c i att. M ntreb dac v i z i t a C o m a n d a n t u l u i n-o f i a v i n d v r e o l e gtur. H O L / : I n lucru e sigur: timpul n u a teapt. K A P O : Ilolz, ai pus degetul pc ran... T i m p u l ! i p o v e s t e a a s t a c u individul ieit l a p l i m b a r e n p u t e r e a nopii tre buie lmurit. N Y I S Z L I : Dac, n general, se p o a t e l muri. K A P O : A d e v r u l e c se n t m p l i n u l t i mul timp nite lucruri... n u tiu c u m s le numesc... D a r cred c d a c mi ne-am p i e r d u t m i n i l e c u t o i i i n i c i n u a v e m v o i e s n i l e p i e r d e m d a c v r e m s s c p m t e f e r i i s i z b n d i m n planul nostru, trebuie s c e r c e t m l u crurile de aproape... N Y I S Z L I : Dac o m a v e a ce cerceta ! K A P O : S deselcim a d e v r u l d e m i n c i u n . . . N Y I Z L I : L u c r u f o a r t e g r e u , K a p o , cci n i c i o m i n c i u n n u - i att d e solid ca a t u n c i cnd n c h e a g u l ei intr o pictur d e adevr. K A P O : I n o r i c e c a z , t r e b u i e c t d e c i t s n e l m u r i m i , d c v a f i c a z u l , s h o t rm ce a v e m de fcut. (Ctre Munk.) P a s t o r e . t u t e p r i c e p i s f i i s c u r t i s spui exact ceea ce t r e b u i e . N-ai v r e a s v o r b e t i t u ? M O N K : B i n e , a m s n c e r c , dei D u m n e z e u tie c d e d a t a a s i a n u p o t s f i u n i c i p r e a e x a c t , i n i c i p r e a s c u r t . S-nr p u t e a ca l u c r u r i l e s f i n c e p u t n c d e a c u m trei sptmni. odat cu vizita generalului i n s p e c t o r v o n S c h w a r z e n b c r g . . . ns a c u m o sptmn... NERT (<lc la u) : Sint exact nou zile.

KAPO: Bine. se v o r b e t e ! D a r c i n e ? i ce ? A a u z i t c i n e v a c e v a ? M O N K : D a r , bineneles, t o t lagrul vor bete ! N E R T : O r i c u m , d c m i n e snt sigur : a m auzit ! K A P O : D c line, nu-i de mirare ! T u auzi ce v o r b e s c i m o r i i ! M O N K : P o a l e n-ar s t r i c a s s p u n e m fie c a r e c e t i m . D c p i l d , c u . . . s-a n l m p l a l o d a t s-I a u d p e M u s s f e l J s o r b i n d c u Moli. Glumeau, rnjeau, d a r putei s m c r e d e i , c-i c u n o s c f o a r t e b i n e , e r a u cum n u se p o a t e m a i n g r i j o r a i . K A P O : N u v r e i s f i i m a i l m u r i t ? M O N K : Cic acum vreo sptmn, dup miezul nopii, sentinelele de la poarta m a r e a u bgat d e seam, pe aleea p r i n cipal, u n moneag. K A P O : D c u n d e a u t i u t e i c < u n m o neag ? M O N K : A a l i s-a p r u l . D e f a p t . . . u m b l a a d u s d i n s p a t e i a v e a i b a r b . . . ei barba moului, N E R T : i a u v z u t tocmai d i n turn ! ? MONK : Cu binoclul, n d e ce n u ! ? l o t lagrul nici mcar K A P O : N u exist

o singur barb ! M O N K : P i asta c : n u e r a de-al casei. Adic n u era mbrcat n zeghe, ci n tr-un fel dc anteriu. L u n g . A l b . N E R T : N u alb, negru. .MONK : tan. K A P O : B a a r e i m p o r t a n t , p e n t r u c e o prostie. N i c i o f a n t o m n u - i att d e tmp i t s m b r a c e o c u l o a r e c a r e p o a l e s atrag l u a r e a - a m i n t e . i , m a i ales, n i m e n i n u - i a t t d e t m p i t s r i t e p c l u n plin. M O N K : A s t a , c a m aa-i : d i n t u r n u r i l e d o paza, sentinelele au tras imediat. D a r gloanele n u - i fceau moneagului nici u n r u . N u c nu-1 n i m e r e a u . . . T r e c e a u p r i n e l , i e l t r e c e a m a i d e p a r t e . KAPO (ironic) : Ciudat ! Cinci o a m e n i a m omort pn a z i i, putei s m cre d e i , n i c i o d a t n - a m b g a t d e s e a m s l e f i f o s t c a r n e a a t t d c s t r v e z i e i d e nevtmat. IIOLZ : Spune m a i departe, Monk ! Bine, a l b sau negru, n-are impor

M O N K : L a u r m a u r m e i , s-ar putea s f i o i n o u ! D a r o r i c l e z i l e o r f i , u n l u c r u e s i g u r : se n t m p l c e v a f o a r t e c i u d a t . NYISZLI : T o t ce se ntmpl c c nici vreo e ciu nsce nu

d a t , Monk.
N E R T : Crezi, nare ? IIOLZ : mai MONK : Dac D ac o e terminm o pastore,

s-1 n t r e r u p e i nici pn nscenare,

mereu,

discar. atunci e una

foarte ciudat. D a r n u cred. K A P O : Tocmai ne lmurim. d c aceea ne-am a d u n a t : s

MONK : n-nu urm cinii coad.

B i n e n e l e s , s-a f c u t c e r c e t a r e . D a r gsit pe nimeni... Nici mcar o d e p i c i o r . A u a d u s i c i n i , d a r s-au n v r t i t n l o c i a u s t a l n a raporlat imediat ? c l i s-au

K A P O : i paza

N E R T : A i u r e a ! Ce s r a p o r t e z e , cam MONK : slbit b a l a m a l e l e ? D a , aa z i c e a m i

H O L Z : A c u m , p c l o c , e g r e u s n e l m u r i m . U n l u c r u n u m a i e l i m p e d e : se n t m p l ceva. K A P O : C e v a ! " Ce ? NYISZLI : bete ! Vorba Comandantului : se vor

eu... Ziceam

d i n oboseal, o r i d i n beie... K A P O : Frica, asta a f o s t !... P e u r m ? nopi, fric. nimic. Pentru Pe u r m c m o -

M O N K : Vreo dou s-a l s a t o n o u

www.cimec.ro

69

n e a g u l a n c e p u t s a p a r i a r . Se p a r c pretutindeni : a trecut c a f o s t v z u t p e Ia r u g u r i l e I u i M o l i , umblind prin tre leurile n n d i t e p r i n ocoale, a trecut p e l a m a g a z i i , p r i n t r e irurile de inclri p r i b e g e , aa dc p u s t i i t e n c l r i , de parc u n ntreg n o r o d de r o b i desculi l e - a r f i l e p d a t s c l c i a t c c a s se n a l e la cer. NERT : Vrind s n t r e g e a s c mrturia, a c h e m a t m o u l la jude toat h i n r i n v d u v i t d e c l i i s t e i . i-au p u r c e s i r u r i l u n g i d e h a i n e s d e a s o c o t e a l d c t r u p u r i l e l i p s . . . i n-a f o s t z d r e a n s n u se n f i i n e z e i s nu-i plng mortul p e c a r e l-a m b r c a t o d a t . M O N K : i a r t c i t m o n e a g u l i printre alte m a r i s e m n e de m o a r t e . . . P r i n t r e sacii c u p r s e c e r a t p e estele E u r o p e i , p r i n t r e mormanele de ochelari strluminai de a b i s e , p r i n t r e m i i l e d e c r j e s o l i t a r e ce-au p u r t a t , dc s u b s u o r i , la m o a r t e , pe toate d r u m u r i l e c o n t i n e n t u l u i , a t i a o a m e n i i attea n d e j d i o b o s i t e . . . i a r t c i t m o neagul... N E R T : Printre grmezi de nume vechi. M O N K : V a l i z e f u n e r a r e i d e a r t e . carbonizate... N E R T : Printre rugciuni M O N K : Cuvinte surghiunite dintr-o carte. NERT : Printre musulmani", sub duuri bocitoare... M O N K : P r i n baia msluit la gazare, p r i v i n d n e n c r e z t o r g o l i c i u n e a v r s t e l o r devlmile, toate s u b l i m e l e s i m e t r i i putre gite... N E R T : P r i n buctrii, pipind rumeguul mcinat s se sfineasc n mii de pini... M O N K : Pc Ia t o p i t o r i i , c n t r i n d n mini a u r u l a c e l a ce a u i t a t c a f o s t odat doar u n biet dinte smuls din cimitirul cuvintelor... N E R T : P r e t u t i n d e n i a i n t r a t i a privit. Ba a intrat c h i a r i u n d e nu s-ar f i czut, c, u i t e , n i c i pe la u m b l t o r i nu s-a s f i i t . . . K A P O : 0 adevrat inspecie ! M O N K : Se z i c e c d u n z i e r a u c t p e ce s p u n mna pe e l , d a r moneagul a t r e c u t p r i n g a r d u l d e s r m i s-a t o p i t n ntuneric. K A P O (ironic) : i n u l-a t r s n i t c u r e n t u l ? M O N K : U i te c n u . N E R T : Se v e d e e e r a u n c u r e n t d o m e s t i cit ! K A P O : M i n i z p c i t e c a r e n u viseaz dect evadri imposibile d i n pucria celor patru z r i . D a r c a s c r e d a m nevoie d e u r m e ! U r m e c o n c r e t e s-au g s i t ? MONK : Nici o urm. NERT : Numai la uzin, zice-se, s-ar f i nregistrat, c a m pe la o r a aia, u n s c u r t c i r c u i t p r o v o c a t d e o c i u d a t cretere a tensiunii. K A P O : C u m s-ar z i c e , u n s t r i g o i ncrcat c u e l e c t r i c i t a t e !... C i n e l-a m a i v z u l n afar de sentinele ?

M O N K : Snt muli ! K A P O : A r f i f o s t i d e m i r a r e s n u f i e i D a r c c e c u r i o s : c u m c a u i s d a i d c unul, nu-i chip de gsit nicieri. Dar tu... voi... Este cineva p r i n t r e v o i care s-1 f i v z u t ? A r t a i - m i o m u l c a r e l-a vzut ! M O N K : B i n e , dar... KAPO : Nu, nu tu... un pop ca tine e d i s p u s s v a d o r i c e ! M O N K : N u l - a m v z u t . . . D a r c h i a r i n u mai povetile astea... E l e nu nseamn nimic ? K A P O : Ce s p u i d e a s t a , d o c t o r e ? H O L Z : N u t r e b u i e s f i i d o c t o r c a s p r i cepi... I n t r - u n loc u n d e patruzeci de m i i d e c o n d a m n a i l a m o a r l e i v i s e a z m i n tuirea... N E R T : i pe unde umbl fantomele a u n m i l i o n d c m o r i dui pe a p a Vistulei... M O N K : N i c i n u - i d c m i r a r e c s-au i s c a t a t t e a v o r b e ! O r i u n d e s-a i s c a t o v o r b , triete o speran. i unde nu l-au v z u t c i ? ! L - a u v z u t i l a . b a r c i , i l a c r e m a t o r i u l I V , i p e osea u n d e l u creaz femeile... NERT : O f e m e i e cra un bolovan i a c z u t . . . i p a z a s-a a p r o p i a t s-o l o v e a s c . Dar moneagul a ridicat bolovanul i femeia numai se f c e a c-1 i n e . . . i S . S . - i s t u l a lsat-o n p a c e . N Y I S Z L I : Alaltieri a venit Mussfeld la m i n e s m i se p l n g d e u n f e l d c nmoreal n m n a d r e a p t . C d-aia r a teaz, zicea e l . Bineneles, nici vorb d e c e v a s e r i o s ! D a r c n d eti s t p n p e v i a a a u n m i l i o n d e r o b i , n c e p a-i d a trcoale t o t f e l u l dc nchipuiri barbare. 0 chestie de n e r v i ! ' K A P O : B i n e s p u s , d o c t o r e , c c i a a m i se p a r e toat p o v e s t e a : o chestie de n e r v i ! N E R T : i d a c n-o f i a a ? KAPO : nert, adic vrei s spui c tu c r e z i ?... N E R T : M t e m c d a , K a p o . K A P O : Tocmai tu... frizerul i cruul morilor, mna dreapt a doctorilor ? ! N u p r e a te t i a m n i c i s l a b d e n g e r , n i c i bigot, nici tmpit. NERT (calm) : Nici nu snt. Dar cred.

K A P O : B i n e , d a r n u v i se p a r c c u r i o s c p n a z i m o n e a g u l sta, sau cine o f i e l , n-a s c o s n i c i u n c u v i n e l ? N E R T : Asta vorbit. KAPO : Te pomeneti c l-ai vzut i tu. nu se tie, Kapo, poale c a

NERT (nglnclurat) : N u , n u l-am vzut. Eu n u t i u d e c t a t t ct m - a povestit Ben. K A P O : Care B e n ? NERT (indicnd cadavrul) de f a p t , B e n e d i c t u s . i i M o n k . : El. I I chema, e r a o l a n d e z . Ca

70

www.cimec.ro

M O N K : L-ni cunoscut ? N E R T : Bineneles. Eram prieteni buni. Dar de unde s-mi treac prin minte, pc vremea cnd crnm mpreun tot felul de mori c u Hoit-Expresul", c am s-i v d v r e o d a t creierul ? i, cu t o a t e astea, u i t e , c r e i e r u l l u i st a c u m n b o r c a n i se c h i o r t e l a m i n e . . . i tii c c m i se p a r e l u c r u l c e l m a i c u r i o s ? C a v e a c r e i e r u l s t a o c u l o a r e c h i a r i p e vremen cnd e r a la l o c u l l u i , n rp i n a l u i B e n , i n u se v e d e a d e l o c , i c u ce-i a c u m o m n d e g u n o i stteam de vorb cndva c u m stau aici c u v o i . K A P O : Bine, bine, c i n e c sta ? dar n u vrei s n e spui

NERT (filozof) : C e s-i f a c i , aa-s zilele omului : numrate. Mcar d e a m a i a v e a e u a t t e a z i l e ci m o r i a m c r n t mpreun. I I O L Z : i m a i d e p a r t e ce s-a n t m p l a t ? N E R T : C e s se n t m p l c ? C n d mo n e a g u l s-a r i d i c a t s p l e c e i e r a g a t a s treac pragul, i s-a d e z l e g a t l i m b a l u i B e n i, prinzndu-1 d e a n t e r i u . . . K A P O : De anteriu ? ! NERT : D a . I-a s p u s : I a s t a i oleac. C i n e - m i eti m t l u , i c c h r a m p o r i ? Uciga, h o m o s e x u a l , e v r e u , deinut poli t i c , c o m i s a r , c i n e n a i b a - m i eti ?" K A P O : i cc a rspuns moneagul ? N E R T : U n n g e r " . (Tcere lung.) KAPO (cinic) : Se v e d e c d-aia a a j u n s imbecilul n borcanul cu spirt : pentru c i-n a u z i t c u v n t u l . N E R T : I n orice caz, tmpit i d e e a s-i depun persoana tocmai pe masa docto rilor m e i ! KAPO : Acum nelegi, d o c t o r e , d e ce a m v r u t s d i s c u t m cu dumneata ? Spune, crezi c e v o r b a de vreo boal... aa, un fel de epidemie... o stricciune a minii ? H O L Z : N u t r e b u i e s f i i d o c t o r c a s r s p u n z i la asemenea ntrebare. De n u c u m v a , n t r - a d e v r , s-or f i s t r i c a t t o a t e m i n i l e d e p e l u m e , a s t a s-ar p u t e a numi n u m a i o halucinaie colectiv". Sau m a i bine zis : o speran colectiv". N u - i aa, d o c t o r e ? M O N K : A d c , t u c r e z i c-i c u p u t i n s i se n z a r u n u i l a g r n t r e g ?... N Y I S Z L I : C i n e m a i t i e a i c i ce e s t e i ce n u este c u p u t i n ? KAPO : Eu. Eu tiu. i tiu c-i c u neputin. Cinci oameni a m omorit in viaa m e a . i tiu c Dumnezeu nu e x i s t , i c m o a r t e a e s i n g u r a putere c c a t o t t g d u i c t e i n u p i e r e niciodat. i i a t , t o c m a i p e n t r u c a m s l u j i t - o cop r t a i m i n c u D u m n e z e u n r z b o i , m - a u aezat m a i m a r e l e peste v o i . Cci u n d e c o m a n d a n i i snt ucigai, u c i gaii snt c o m a n d a n i ! IIOLZ (tngtndurat) rmne ? KAPO : O fapte ! : i eu povestea Eu cum vreau

N E R T : C i n e s f i e ? U n c a l b t r i n ! A d i c un cal putere ! Unul de la IloitE x p r e s . " Acum v r e o dou zile, e l , adic R e n i a l i i c a e l , cc-i p l i m b a u umbra delal n h m a i la crua l o r c u mori, trebuiau s treac prin sectorul C, i s-mi a d u c l a disecie o m u i e r e proas p t r p o s a t , ce-i p r i m i s e p e s t e n o a p t e paaportul s se a d a u g e n col, la neamul ci. N Y I S Z L I : A a - i . M u r i s e I n a j u n i p e n t r u c la Rcvicr se b n u i a o smn de o t r a v , mi ceruser o a u t o p s i e . N E R T : B u n . V a s z i c , t r e b u i a s a d u c m u i e r e a , s a u , m a i d e g r a b , ceea cc m a i r m s e s e d i n e a . Z i s i f c u t ! V o i a , c u o c a z i a a s t a , s a s c u n d s u b leuri vreo trei, p a t r u porii de pine, cumprate pe d o u l i n g u r i i o c m a j e f u i t l a s p l t o r , i s l e lase m u i e r i l o r . . . i n u tiu cum s-a f c u t e u v s p u n c e m i - n spus e l , adic B e n i n u t i u , z i c , c u m s-a n t m p l a t . . . e r a u o b o s i i d c a l t a u m b l e t i l e h m e s i i d e a t i a m o r i . . . a u o p r i t G u n o i - E x p r e s u l " n f a a b a r c i i i Ben a i n t r a t s r i d i c e l e u l . E i , i a colo, printre paturile suprapuse, a d a t de ea... 0 ppu slut l a c u t i e !... i cnd a d a t s-o r i d i c e d i n p a i e . . . I-a v z u t ! N u m a i p a t u l i desprea. i n u la e l se u i t a moneagul, adic n u la Ben, n u . . . L a femeie ! A ntins u n degel a l b , f o a r t e a l b , i a a t i n s n t i c e l e d o u litere cu care o nsemnase sanitarul : Z . S., Z u r S e k t i o n , P e n t r u d i s e c i e " . L c - n atins aa, parc a r f i silabisit p c u r m e l e creionului dermatograf. Pe urm, ovi t o r , a a t i n s s n u l b t r n e i , s a u cc v a f i fost c a , c t n r n u arta defel... U n s n u s c a t , s t o r s , u n z g r c i , b u n d o a r s alpteze v r e o strigoaic. A d a t e l , B e n , s d e s c h i d g u r a . d a r n-n p u t u t s s c o a t nici u n sunet. Pc urm m o n e a g u l s-a a e z a t o s t e n i t p e m a r g i n e a p a t u l u i i a czut pc gnduri. K A P O : i zici NERT : Da. K A P O : Pesemne c a m a i v o r b i t i c u a l i i . i at-1 n b o r c a n e l e m c d i c u l u i - e f . V e z i s n - a j u n g i p e u r m e l e l u i ! c tii asta d e l a acest Ben?

p o v e s t e este o p o v e s t e .

I I O L Z : i povetile snt fapte. K A P O : P e n t r u p r u n c i . Dac nemii sint alt d e i d i o i s c r e a d a s e m e n e a p o v e t i c u Dumnezeu i a l t e a l e a , n - a u d e c t s-1 caute ct poftesc ! Asta ne va ngdui s n e v e d e m d e t r e a b a n o a s t r . I I O L Z : M t e m , K a p o , c H e r r K o m m . m d a n t e c e v a m a i iste d e c t t i n e . K A P O (suspicios) : Ce v r e i s s p u i , a i c e v a informaii ? I I O L Z : N u , n i c i u n a . D a r dac t u ii n c h i p u i c t o t ce-i d o r e s c n e m i i e s-1 aresteze pe b u n u l Dumnezeu, s a u s spnzure o fantom, cred c te neli amarnic.

www.cimec.ro

71

K A P O : I l o l z , t u eti u n a l s a c i a n c u c a p solid... L a ce-i umbl ie c a p u l ? t i i b i n e c t o t u l c o. p r o s t i e ! IIOLZ : O prostie n arc cred patruzeci de m i i de o a m e n i o. o prostie venerabil. K A P O : D a r n u - i dect o p o v e s t e ! I I O L Z : i c u i i i r e p e t : o p o v e s t e i n car' cred m i i de o a m e n i c u n fapt adic o p u t e r e i u i t e c n e m i i i n s c a m a de c a . i in seama d e p o v e s t e p e n t r u c p o v e t i l e n u se t e m d e n i m i c i p o vestea asta n u ascult dect d e d u r e r i l e lumii. K A P O : A p r o a p e te ghicesc... D a r t o t e p r e a d e p a r t e acest aproape... N u v r e i s f i i mai lmurit ? H O L Z : C e e a c c v o r n e m i i s n g r o a p e e nsi povestea. K A P O : P o v e s t e a ? ! D e cnd m tiu n - a m a u z i t d e aa n g r o p c i u n e ! C u m a r p u t e a e i s n g r o a p e o p o v e s t e ? HOLZ: boaite simplu : ngropind oamenii odat cu ea. KAPO : Dar pentru ce... p e n t r u c c s-o fac ? H O L Z : P e n t r u c a t u n c i cnd e v o r b a d e lagr nu-s d e n g d u i t nici m c a r nIr-o p o v e s t e s f i n i delegai cu tot felul de a n c h e t e , ngeri pogori c a s d a n seze m e n u e t p e s r m a d e n a l t t e n s i u n e , gloane cc p t r u n d i n u u c i d , paznici b e i i c i n i c e a m u i n de-a s u r d a . . . K A P O : I l o l z , d a r dac o m u l l a . care o f i el n u z i c D u m n e z e u ! o f i existnd cu adevrat ? I I O L Z : A i nceput s c r e z i i I u . K a p o ? K A P O : E u , fereasc Dumnezeu... D a r . la u r m a u r m e i , p o a t e c i d r a c u ' a r c , d i n cnd n cnd. dreptate ! U n n e b u n care n puterea nopii nu-i s ias afar c h i a r aa d c n e n c h i p u i t . HOLZ: N u , n u - i d e n e n c h i p u i t . Clare d i n t r e n o i , i n n o p i l e a s t e a p u t r e d e , n u s-a visat m c a r o dal u n prin... U n prin s a u u n d u h o c r o t i i d e v r j i , s l o b o d s se p l i m b e p r i n t r - u n lagr adormit i fr s e n t i n e l e ? C i n e n-a s i m i t crescindu-i n s p i n a r e o pereche de a r i p i c u c a r e s z b o a r e d i n a r c u l s t a c u m o r i ? O h , n g e r u l sta s e a m n p r e a m u l t c u ngerul libertii ! K A P O : D a r Iac a m i n d i c a n o i n i n e u n a s e m e n e a o m , ce credei, c u u n p i c d e s n g e n u s-ar s t i n g e t o a t p o v e s t e a i t o t tmblul ? N Y I S Z L I : C r e z i c a s t a n i - i m i s i u n e a , s mai sporim cu mna noastr moartea ' H O L Z : F i i linitit, doctore, Zager a g l u m i t . K A P O : Crezi ? HOLZ (calm) : S i n t s i g u r . D e ce s m a i c o n d a m n i l a m o a r t e cte u n n u m e ? Ce n e v o i e a i s i n d i c i t u u n o m , c n d , n c l i p a a s t a . e l se i p r e g t e t e , p o a t e , s se p r e d e a ? K A P O : N u neleg, d e c i n e vorbeti ? naiba se n g h e s u i e s f i e c a p d e pentru moarte ? Cine list

I I O L Z : H a b a r n-am. D a r crezi, K a p o , c ntr-un asemenea lagr, unde triesc patruzeci d i " m i i d e o a m e n i i se p e r i n d ntr-o l u n o s u t d e i n i i , n u s e v a g s i u n s i n g u r s p i r i t c a s t c a r e s i a v i n a asupr-i KAPO: Foarte cu p u t i n ! Dar cum nu cred defel c omul este b u n , nu-mi r m i n e s c r e d d e c t c este v r e u n tont slab d i n fire, u n miel prea lene s respire, un blrn bolnav, sau poate chiar u n nebun ! I I O L Z : Ce v r e i , K a p o . ntr-o l u m e i n c a r e s n t a t t e a f e l u r i d e n e b u n i e , d e ce n - a r exista i n e b u n i a s a c r i f i c i u l u i ? ! K A P O : N u cred ! C prea e rar nebuaia asta. M O N K : Si totui c r e d . K A P O : A s t a l i - i m e s e r i a : s c r e z i ! N E R T : I n ce m p r i v e t e , dac nemii snt cel puin l o t att de detepi ca m i n e . sint s i g u r c t o c m a i a s t a i a t e a p t : u n o m d i s p u s s se n v i n o v easc. K A P O : U n o r n c a r e s se s a c r i f i c e ? !... H a i s f i m serioi ! V e d e i v o i a i c i , n l a g r u l sta mpuii, mcar un singur individ dispus s sc l a s e s p n z u r a t de dragul u n o r g u n o a i e ca n o i ?... S p u n e , d o c t o r e , eti o m d e t i i n . n e l e g i l u c r u r i l e n ndncul lor... Vezi d u m n e a t a a i c i , la cre m a t o r i i , u n asemenea o m , u n fel de i n valid lacom s se lase pus la z i d ? (Tcere lung, .speriat.) N Y I S Z L I : A i ghicit, K a p o . . . M t e m c o m u l a c e s t a a i a p r u t . N E R T : M c i n Gott ! K A P O : Aici ? ! Aici la crematorii ? Prin tre sonderiti m e i ? ! Fr v o i a i t i rea m e a ? N Y I S Z L I (calm) : A , n u . N u printre sonde riti dumitale. Dei n u m-a m i r a s apar i p r i n t r e e i , la crematoriul I I . III, I V . . . P o a l e c h i a r s f i a p r u t vre unul i p c a i u r e a . . . D a r o m u l d e c a r e vorbesc cu... I I O L Z : D c cine vorbeti, doctore ? N Y I S Z L I : L-ai a u z i t c u t o i i ! K A P O : Godieu ? ! NERT : A h . ah, va gndea btrnul ? KAPO : Dar omul sta s e zic nebun la asta se

sadea !

N 1 1 S Z L 1 : Se p o a t e , d a r n e b u n u l sta a fost profesor la F a c u l t a t e a de medicin d i n P a r i s i d i n V i e n a , c u n u l d i n t r e c e i m a i m a r i specialiti n c h i r u r g i a creieru l u i i, poate, cel m a i m a r c p s i h i a t r u d i n lume. K A P O : C o d i c i l ? ! i ce-mi pas m i e de t o a t e d i p l o m e l e i t i i n a l u i ? A s t a a r c s-1 s c u t e a s c d e m o a r t e ? NERT (jignii) : Dac vrei s t i i , K a p o , n u s i n t e m v r e d n i c i n i c i m c a r s-i d e z legm ireturile de la p a n t o f i . K A P O : D a r e n e b u n ! U n l a g r n t r e g tie ! U n f e c i o r i-a p i e r i t pe f r o n t , o f a t i-a fost mpucat n Rezisten... p e cei-

72

www.cimec.ro

l a i i i-a n g r o p a t n u b o m b a r d a m e n t . D e cnd a a f l a t a n n e b u n i t c o m p l e t . i c d e m i r a r e n u m a i c u m d c n-a a j u n s n c la c r e m a t o r i u ! N Y I S Z L I : Nu-i chiar aa dc mirare. tii b i n e c e s i n g u r u l c a r e a r e o a r e c a r e i n f l u e n a s u p r a b e s t i e i , p e n t r u c c s i n g u rul care a i z b u t i t o d a l , sau de d o u o r i , s-i l i n i t e a s c i s-i u u r e z e c r u n t e l e d u r e r i de cap. K A P O : i n e b u n u l s t a v r e a s se d u c i s se d e a d r e p t D u m n e z e u ?... D e ce taci ? M O N K : D o a m n e , ai grij de m a r t i r i i ti ! K A P O : D o a r n-o f i c r e z i n d el cu adev rat... N i I S Z L 1 : N u t i u ce c r e d e . . . D a r n u m ndoiesc c dac snt muli cei ce chibzuiesc s fac ca e l . e l v a f i cel dinii. KAPO (bilbiil dc enervare) : Bine, dar... asta ntrece o r i c e n e b u n i e ! N Y I S Z L I : C r e z i ?... D a r c i n e m a i t i e a i c i cc c s l e i ce n u e s l e n e b u n i e ? S i n t e r z i c i o a m e n i l o r s r e s p i r e , n u - i o n e b u n i e ? S m p u t i z e c i d e mii de o a m e n i n c e a f i s-i a z v i r l i , a d e s e a n c v i i . in g r o p i , pe r u g u r i , asta nu-i o n e b u n i e i' K A P O : B i n e , t o a t e a s t e a l e t i u ! D a r s s p u i c eti D u m n e z e u ? ! N E R T : M a r e l u c r u ! Dac o spune A d o l f Hitler, de ce n - a r s p u n e - o i Clement I iodieu ? I I O L Z : I n orice caz, doctore, ai fcut b i n e c n c - a i s p u s . . . C o d i c i l t i e c e v a d e p l a nurile noastre ? NYISZLI MONK KAPO : IIOLZ : Nu cred.

I I O L Z : i a s t a e a d e v r a t , K a p o . D a r n u u i t a : i a u t o p s i a " , i c a b i n e t u l medical se a f l a i c i , l a c r e m a t o r i i . M a i m u l t , i Nyiszli, i Godieu snt, deopotriv, i m e d i c i i S.S.-itilor c a r e n e p z e s c , i m e d i c i i n o t r i , a i sonderitilor. E u a z i c e c h i a r c a s e m e n e a m e d i c i s i n t m a i mult ai notri dect a i S.S.-itilor, cci aici m e d i c i i sonderitilor a u p i e r i t m a i ntot deauna cu detaamentele respective. A c u m n e l e g i ? E d e s t u l ca u n n e b u n d e f e l u l I u i G o d i e u s se a u t o d e n u n e , i C o m a n dantul, pc care experiena l-a nvat foarte bine ci; nseamn, d u p trei luni de iad, un Sondcrkommando disperat, Comandantul, zic, va stabili numaidecit o l e g t u r n t r e n o i i ( i o d i e u . K A P O : B i n e , d a r asta c o prostie. nu exist n i c i o legtur ! Dc fapt,

H O L Z : Aa-i, n u exist. S a u m a i d e g r a b : nu exist n i c i o legtur e v i d e n t . A s t a nu-1 v a m p i e d i c a s s t a b i l e a s c u n a . i in c l i p a aceea i v a fi absolut indife rent dac ne va lichida cu apte zile mai d e v r e m e dect a p l n u i t . K A P O : neleg... Ascult, d o c t o r e , crezi n tr-adevr c G o d i e u s-a d u s s se p r e dea ? N YISZLI : Habar n-am. Poate c da, poate c n u . K A P O : A s c u l t , d o c t o r e , n-are n i c i u n r o s t s f a c i p c m i s t e r i o s u l . S n u c r e z i c n u tiu ct c d e b o l n a v G o d i e u . A a c poi vorbi n t o a t l i n i t e a . . . S-a d u s s se predea sau ba ? N Y I S Z L I : G o d i e u c foarte b o l n a v . i pierde memoria. Melancolia i r e g r e s i u n e a me m o r i e i l-au s c h i m b a t d e j a e n o r m . Ornul c complet imprevizibil. K A P O : E i , b i n e , d a c n u s-a p r e d a t . . . ar trebui gtuit n u m a i d e c i t . MONK S-1 o m o r i ? ! N E R T : Pe G o d i e u ? !
:

: i d a c se p r e d ? Din (rece) de : prlea Dc ce mea, poate poate ! s-i ia i nu clin,

dracu' !
putut, nu ? Numai in c r e d c ne-ar c o n v e n i . K A P O :i N-avem nici n i c i i n mnec cu el. D o c t o r i i n u d e p i n d de n o i . E i snt d i r e c t subordonai medicului-ef. I I O L Z : Adevrat, amnunte K A P O : Care ? I I O L Z : D e s t u l e !... t i i , d e p i l d , c n l a g r se o p t e t e cum c toat povcslca cu inspecia l u i D u m n e z e u " s-a p o r n i t t i c la c r e m a t o r i i ? KAPO : De ce tocmai dc la crematorii ? Kapo. Dar s mai te sint unele care ar trebui ngrijoreze.

NYISZLI: Nu cred c ai afar d o a r dac n u c u m v a pc masa m e a de autopsie. NERT (rece) : Sau n o s p i r t ! Ce ierul tu ? K A P O : Taci ! HOLZ : Doctorul are o m o r te d u c e c a p u l . culoare mai

ndrzni! Iu v r e i s a j u n g i melc i de cre

borcanele

fi avnd

dreptate.

Numai

Ia

K A P O : B u n , d a r ce n a i b a a l t c e v a s

facem ?

I I O L Z : P o a l e p e n t r u c, n i m a g i n a i a lag r u l u i , c r e m a t o r i u l acesta, n care n i m e n i nu i n t r d e c t ca s m o a r , e l o c u l c e l mai t a i n i c i m a i t e m u t . A i c i m o r o a meni, i locul n care mor oamenii mustete ntotdeauna de poveti i dc legende. K A P O : P r o s t i i !... E x i s t o a r e v r e u n l o c n l a g r n c a r e m o a r t e a c i n t e r z i s ?... N u exist. A t u n c i , asemenea poveti se p o t nate o r i u n d e .

H O L Z : N i m i c . I n situaia n care nc a f l m , c u c i t o s n e a g i t m m a i p u i n , c u a t t v a f i m a i b i n e . D a c G o d i e u n-o f i f c u t n c n e b u n i a s se p r e d e a , v a t r e b u i s-1 mpiedicm... Cum ? Nu tiu. 0 s ne mai gndim. Lucrul cel m a i important, n s : n u t r e b u i e s d m nemilor nici un p r e t e x t d c a se o c u p a a c u m , i m e d i a t , de n o i . i l u c r u l sta t r e b u i e c o m u n i c a t , cu insisten, t u t u r o r efilor de echip. Nici un pretext ! Absolut nici unul ! N i c i u n i n c i d e n t . N i c i o apariie. N i c i o m i n u n e ! N i m i c . (Blaie n u.)

www.cimec.ro

NERT (de la u) : S s t , a b t u t cineva s e m n a l u l ! (tntredeschide ua cu fereal cuiva de afar.) Da... bine... i vorbete Stai aa ! (Tare.) E Poldi, polonezul, e f u l s c h i m b u l u i d o i . . . S p u n e , d o c t o r e , c t r e b u i e s-i v o r b e a s c n u m a i d e c i t . . . M O N K : S f i n t e D u m n e z e u l e , te p o m e n e t i a sosit ecrazita ! K A P O : Prostii, ecrazit. N E R T : A r e n nu poate un s fie vorba de c de

brae

pachet

boarfe. Poldi, boarfe

KAPO : Atunci nu-i cu putin. Ceea ce ne-ai a d u s t u , P o l d i , e u n c a d a v r u , n u o fat. P O L D I : Dar privii-o ! E aici, sub ochii v o t r i . E v i e ! V s p u n c-i v i e ! N u m a i ceva, doctore, s-i revin, s nu f-i m o a r de-a b i n e l c a . NYISZLI (blajin) : P o l d i , toi s i n t e m niel n e b u n i ! D a r n-am u i t a t toat m e d i c i n a Nimeni pe care a m nvat-o. nelegi ? n c n-a i e i t v i u d i n c a m e r a d e g a z a r e . POLDI : a fost. Dar e vie ! (ndoit.) Sau cel puin

N Y I S Z L I : D-i d r u m u l ! N E R T (pe u) : H a i , r e p e d e ! (Intr murdar tot, cu un imens pachet de n brae.) KAPO : POLDI ie) Ce-i cu t i n e ?... de Ce ai acolo ? i de emo

N E R T : O b o m b n (chtinndu-se

scutece. oboseal

HOLZ (decis) : Monk, f loc pe mas... (Ridicind fata.) nert, pregtete o in jecie, u n s t i m u l e n t c a r d i a c , ceva... (De pune fala pe masa central de. pe care Monk a ndeprtat cadavrul.) Doctore, ia-i s t e t o s c o p u l ! NYISZLI (ascult. Tcere) : Poldi, in ce n de ei. p o z i i e a i gsit-o ? P O L D I : Pe podea... la baza p i r a m i d e i . . . tins... c u faa n jos... ntr-un o c h i a p . . . P r e a c d o a r m e n l a c r i m i l e

: O , d a c a i ti...

K A P O : Vorbete ! P O L D I : S t a i s v e d e i . . . (Se las inlr-un genunchi, i depune sarcina cu bgare de seam, pe podea, i, tot inlturnd boarfele, descoper, in sfirit, sub ochii uluii ai tuturora, un trup slbnog ' nensufleit.) KAPO (stupefiat) fat. pentru de de ce ce ce ai am n-ar a s-a adus-o aici ? E vie ! : Ce-i a s t a ?... Un copil ! :

NYISZLI (atent) : U n o c h i d e a p , z i c i ?... Mda, asta a r f i ceva... C i c l o n u l nu c a c t i v n umezeal. K A P O : D o a r n - n i s spui acum c triele ! Abia se

POLDI : O HOLZ : POLDI : i

N Y I S Z L I : B a d a , K a p o . . . Triete. i n e v i a a d c e a , d a r se i n e !

Cum, i

adus-o ? fi vie ? n

NYISZLI :

P O L D I : Pentru c gazare. (Tcere.) M O N K : Asta odat. nu

fost mai

camera

de nici

POLDI : V-am spus eu ! ? (Dar tcerea consternat din jur l gluie.) Ce e s t e ? Ce a v e i ? D e ce m p r i v i i a a ? KAPO : V dai seama ce nseamn Doar nu-i asia ? vina

ntmplat

P O L D I : Ce s nsemne ? n o a s t r c triete.

P O L D I : N u , niciodat... Abia deschisesem uile i intrasem... Am vrut s-i leg c u r e a u a I a m n , s-o a d u n I a g r m a d . . . i a m i c a t . N Y I S Z L I : A m i c a t , s p u i ? Se n t m p l . m o r i i viseaz u n e o r i c a u via. i

K A P O : Aa-i. D a r c i n e i-a n g d u i t , d o b i t o c u l e , s-o scoi d e l a g a z a r e ? A i m a i a u z i t v o i v r e o d a t d c o m ieit v i u de a i c i ?... Acum sntem n primejdie de m o a r t e cu toii. N E R T : Se v e d e c i l D u m n e z e u a f c u t n u n e a a s t a a n u m e c a s n e p i a r d ! mi

P O L D I : A a a m c r e z u t i c u : c m i s-a p r u t . i a m v r u t i a r i s-i l e g c u r e a u a . . . i a o f t a t . N Y I S Z L I : A oftat, spui ? N E R T : N u , morii n u ofteaz.

POLDI : Dar, pentru Dumnezeu, ce-ai fi v r u t s f a c e m ? S-o f i l s a t s c r a p e ? KAPO (calm) : Da, s crape ! Cntretc viaa u n u i detaament de o p t sute de o a m e n i m a i p u i n dect v i a a u n e i fetie ? P O L D I : Era vie, Kapo ! KAPO : i ce, n-ai mai vzut oameni mu r i n d cu zile ? P O L D I : E aproape un copil.

P O L D I : Tocmai atunci s-au a p r o p i a t vreo d o i d i n e c h i p i l e - a m f c u t s e m n , c eu a m ntotdeauna n rezerv u n sirop d e m i n t e , i b i e i i a u v e n i t i a u pus m n a p c e a . i s-au m i n u n a t i e i . A m tcut mlc, am acoperit-o cu boarfele a s t e a d i n m o r m a n u l d e l a v e s t i a r i i-am a d u s - o , d o c t o r e , s-o v e z i . . . KAPO (calm) : au Poldi, fost cte Sondcrkomnaintea mando-uri noastr ? POLDI (zpcit) : Unsprezece, Kapo. nimicite

K A P O : A r f i m u r i t m a i u o r . (Luind din ochi pulsul celor din jur.) Crcde-m, doc t o r e , c e l m a i b u n l u c r u p e c a r e p o i s-1 f a c i c s-o l a i s m o a r . N Y I S Z L I : E x i s t a odinioar, n v e c h i legislaii... nert, t r u s a o p r e v e d e r e p o t r i v i t creia, r a t u l u i i se r u p e a t r e a n g u l , (Scoate o sering i o fiol.) omort cinci oameni, ai omori ? u n e l e str ! Exista, zic. dac spnzue r a graiat... T u . . . care ai curajul s-o

K A P O : i ne-au lsat ei c u m v a s e m n , a ajuns c u m v a pn l a n o i tire d e ase menea ntmplri ? P O L D I : N u . Niciodat.

74

www.cimec.ro

K A P O (necllinat) : Da. N Y I S Z L I ([ace o injecie) : A t u n c i , omoar-o ! K A P O : A i f i n s t a r e s m o m o r i , n u ? M credei mai ru dect Mussfeld i d e c t M o l i , n u - i a a ?... D a r , s t i i , c u a m d r e p t a t e i n u v o i . C r e d e i - m , s n t n l a g r d e p a t r u a n i , a m v z u t t o t c c se p o a t e v e d e a . . . Si t i u m a i b i n e d e c t v o i t o i c c se p o a t e i ce n u . Ce v r e i si facei c u f a t a a s t a , a i c i , l a c r e m a t o r i i ? U n d e s-o a s c u n d e i ? NYISZLI : Nu t i u , t r e b u i e s n e gndim. KAPO : Atunci gndii-v repede... Coman d a n t u l se p o a t e n t o a r c e n o r i c e m o m e n t . N Y I S Z L I : S ne g n d i m . K A P O : i s z i c e m va ntmpl cu evadm ? MONK : Poate c-o lum cu noi ! copil bolnav c u m ai vrea c o a s c u n d e i . . . Ce ca dac izbutim se s

s a u n u s se s a c r i f i c e p e n t r u o f e t i p c jumtate moart. I I O L Z : N - a m s-1 p o t c o n v i n g e , K a p o . i c r e d c n i c i n u v r e a u . KAPO (mereu calm) : Credei-m, snt un u c i g a , i t i u c u m g n d e s c u c i g a i i . . . F a t a n-o v o m p u t e a s a l v a i p c n o i n c c o n damn la s i g u r . E o n e b u n i e . I I O L Z : Aa-i, K a p o , e o n e b u n i e . D a r c n d snt n e b u n i care u c i d m i l i o a n e de o a m e n i pentru c a e i s t r i a s c , s r i t i viaa a opt sute de condamnai la m o a r t e pentru a salva viaa unei fete, asta c totui o n e b u n i e d e s t u l de modest. K A P O : Dar, pentru D u m n e z e u , cine a s t a c a s m e r i t e a t t a s i n g e ? e fata

K A P O : S cari d u p tine u n i n e p u t i n c i o s ? !... E c a i s f u g i n t r - u n p i c i o r ! NERT : Poate se va gsi

M O N K : D a r cine sntem n o i c a s ni-1 crum ? O aduntur dc oameni des p e r e c h e a i ! C o p i i f r p r i n i i prini fr copii, brbai fr n e v e s t e i ne veste fr brbai... Nite jumti de o a m e n i . . . m p e r e c h e a i i n t r e g i d o a r n amintire. Dar tu, Kapo ? KAPO (posomorit) : Ce vrei s zici ?

totui

cineva

s-o

ia cu el. KAPO : POLDI : i dac sntem s nimicii ? cu toii !

Poate

n-o

pierim

K A P O : P o n t e !... P o a t e !... Poate... Nimic c l a r , n i m i c s i g u r ! D a r v-ai n t r e b a t c u m i v e i a s i g u r a s e c r e t u l p r e z e n e i ?... Ci o a m e n i tiu de ea ? POLDI : Numai trei, Kapo, numai trei !

M O N K : P r s i t , se v e d e , ai fost pe un m a i d a n , cci n-ai p r i n i d c c a r e s-i aminteti ; femeie n-ai avut pesemne n i c i o d a t ; i v r e d n i c n-ai f o s t s a i c o p i i . K A P O : Taci ! MONK : D e ce s t a c ?

K A P O : Ce t i i t u ! ? M O N K : A i avut copii ? Atunci, cu sigu ran c i-ai s e m n a t f r s t i i , o r i i-ai lepdat fr s te sinchiseti, o r i n-ai f o s t d e s t u l d e v r e d n i c s-i p s t r e z i . C i n e i-a m u r i t ie ca s l e d o a r m o a r tea a l t o r a ? KAPO (descumpnit) : tii, p e n t r u prima o a r b a g d e s e a m c d e f a p t n i c i n u v intereseaz s s c p a i c u v i a . . . i de aceea ascultai-mi p r o o r o c i r e a , cci de exist u n D u m n e z e u e l vorbete a c u m pe g u r a mea d e aceea n i c i n u vei scpa. I I O L Z : K a p o , n - a i v r e a m a i d e g r a b s n e s f t u i e l i ce s f a c e m ? KAPO : Cc s f a c e m ?... rmnc aici. injecie.) Spune (Se dumneata, s doctore, ai vreo idee ? N Y I S Z L I : Va fac o nou pregtete

K A P O : i c u n o i ? apte ! i n i c i unul d i n t r e n o i n u este u n sfnt ! i n u u i nebunii i masrii snt tai : protii, peste t o t . MONK : Dar dac am vorbi cu Mussfeld ?

K A P O : i c e s-i c e r i l u i M u s s f e l d , s n c h i d o c h i i ? t i i t o t a t t d c b i n e c a i m i n e c n u e s t e e l o m u l c a r e s r i t e . i p e n t r u ce a r r i s c a ? S t e b i z u i pe complicitatea Oberscharfiihrerului nseamn s c l d e t i p e a p . N E R T : i a t u n c i ? KAPO : ndrt la crematoriu ! i asta a c u m , d c n d a t , p n n u e p r e a trziu i e d e s c o p e r i t ! F i r e t e , n u v o m p u t e a a s c u n d e c a m gsit-o v i e , d a r nimeni n u n e v a p u t e a n v i n u i c a m v r u t s-o s a l v m . . . D e ce t c e i ? MONK : A oftat ! minut, u.) dou, i va re

K A P O : A i c i , pe m a s a asta ? N Y I S Z L I : C u i n j e c i a p e c a r e i-o sta linitit... O v o m a c o p e r i cu oliu. V a f i u n c a d a v r u p e n t r u fac, v a un lin disecie.

N Y I S Z L I : I n t r -un v e n i . (Btaie n

NERT (ntredeschide ua. Vorbete) : Da... neleg ! B i n e ! (nchide ua.) Coman d a n t u l ! A m n t u i t i n s p e c i a i se n t o a r c e . MONK : Ce n e f a c e m ? K A P O : D o c t o r e , ascult ce-i s p u n . . . D a c sntem descoperii, v o m f i lichidai ime d i a t , f r cea m a i m i c o v i a l . I a f a t a i a z v r l e - o c o l o , p r i n t r e f e m e i l e mpu cate... I l o l z , convinge-1 ! N u a v e m d r e p t u l s p r i m e j d u i m v i a a a o p t s u t e d e s o n d e r i t i f r s-i n t r e b m m c a r d a c v o r

K A P O : Doctore, n u m a i cred de m u l t n D u m n e z e u . . . D a r repet, dac exist, roag-te s-i i z b u t e a s c i r e t l i c u l . P e u r m , om mai vedea. Plecai ! Dar nu toi d e o d a t i n u t o i p e u a a s t a . . . n e r t , tu s-1 c a u i p e G o d i e u i s-1 p z e t i s n u f a c v r e o p r o s t i e !... P o l d i , Monk. voi ieii p e d i n d o s i , c u o c a z i a a s t a , l u a i n s p i n a r e l e u l l u i B e n i cte o muiere din cele mpucate. (Sonderitii

www.cimec.ro

75

ncep s ias.) H o l / . , a r t r e b u i s c o m u n i c i c e l o r d e la U I : d a c s i m t c n e m i i v o r s n e l i c h i d e z e , s n c e a p . D a r , d a c n e m i i n u f a c n i c i o m i c a r e , t r e b u i e s momentul care a t e p t m , s ne a l e g e m ne convine... Stai, ia ntr-un drum i b o a r f e l e a s t e a i d u - l e l a m a g a z i e , s n u (Ilolz r m n pe aici n i c i u r m de ele. adun zdrenele i iese.) i dumneata, doctore ?

NYISZLI linoliu) K A P O (cu

(acoperind

trupul

fetei totui

cu

un

: Rmin. un suris obosit,

neateptat

de fin) : i dac Comandantului i se m i z a r e s a s i s t e l a a u t o p s i a fetei ? NYISZLI : Cu toi, Kapo, trim ascuni ntr-un (Kapo-ul de adio cadavru. d i din iese.) cap, face un mic semn

A C T U L II
COMANDANTUL (intrind) : Eti singur, doctore ? N Y I S Z L I : Singur. COMANDANTUL : Nu te m i r i c m-am ntors ? NYISZLI : Nu. COMANDANTUL (ncepe s se plimbe prin ncpere. In dreptul mesei de auloisie ridic neglijent, cu virful bastonului, lin oliul de pe faa fetei) : V d c n u d u c i l i p s d e c a d a v r e ! (Tcere.) D c f a p t , a f i v r u t s c u n o s c p r e r e a v o a s t r , a m e d i c i l o r . . . H m , m e d i c u l - e f ce p r e r e a r c ? N Y I S Z L I : N-am discutat niciodat cu m e dicul-ef. C O M A N D A N T U L : P c a t ! A r f i t r e b u i t s discutai ! I n d e f i n i t i v , sntei o a m e n i de i v i z i t a u n u i nger t i i n , n u ? (Ironic.) e u n f e n o m e n c a r e a r p u t e a s i n t e r e s e z e orice Academie ! Dar tmpitul de Meng e l e n u se g n d e t e d e c t l a p i t i c i i i l a g e m e n i i l u i . D u m n e a t a ce p r e r e a i ? NYISZLI (oficial) : tiina iaz pe cadavre. Fr preri. m e a se cadavre nteme nu am acia specific a m a r i l o r m u l i m i la v i r u s u l v o r a c e a l t e r o r i i ?" (Ia loc pc un sca un, ling masa de autopsie.) H m , cc s p u i d e i d e e a a s t a g e n i a l ? Sugereaz-i-o n u m a i m e d i c u l u i - e f i a i s-1 v e z i dansind d c f e r i c i r e !... T r a g e p e r d e l e l e , d o c t o r e !... M d o r o c h i i . i a m nite d u r e r i dc cap a t r o c e . (Btaie in u. Intr Mussfeld i Moli.) Intrai, intrai ! Cit c ceasul, Muss feld ? M U S S F E L D : apte fr dou minute. COMANDANTUL: Perfect! Moli, ai lsat

v o r b c a m s t a b i l i t c e n t r u l d e t r i e r e a ngerilor aici, la c r e m a t o r i i ? M O L L : Lsat. C O M A N D A N T U L : i a i d a t t e l e f o n s n trebi... M O L L : Dat. COMANDANTUL : i ?... Vorbete odat ! Cii ngeri s-au prezentat pn acum ? M O L L : Nici unul. C O M A N D A N T U L : A u z i , doctore ? N i m e n i f M u s s f e l d , ct m a i e p n l a apte ? MUSSFELD : Un minut. C O M A N D A N T U L : Perfect. Peste un minut vei putea ncepe s-i mputi. MUSSFELD : Numai d e s-ar n f i a . C O M A N D A N T U L : F i i l i n i t i t . Se v o r p r e z e n t a . N u u n u l , o sut ! i toi v o r f i dispui s moar n rolul unui inger p e n t r u ca s s a l v e z e v i a a a c e l o r a f u r i i d u p c h i p u l i a s e m n a r e a l u i D u m n e z e u . MUSSFELD : nlmple ? Bine, dar atunci ce o s se

C O M A N D A N T U L : m i pare ru : c a d a v r u l lui Dumnezeu nu i-l p o t o f e r i . . . C r e z i , t o t u i , c a r p u t e a f i v o r b a d e o h a l u cinaie colectiv ? NYISZLI : E o ntrebare la care n u v-ar putea rspunde competent dect u n psi h i a t r u c a l i f i c a t de f e l u l l u i G o d i e u . COMANDANTUL (ginditor) : G o d i e u ? !... Cc i d e e s u b t i l v r e i s-mi b a g i n c a p , c e m a r e s p e c i a l i s t n f a n t o m e i a l t e n luciri ? N Y I S Z L I : Calitatea de o m de tiin mi i n t e r z i c e s c r e d n a p a r i i i . C O M A N D A N T U L : Atunci ne cam asem n m : i m i e m i i n t e r z i c e r e g u l a m e n t u l . V a s z i c , n u eti s u p e r s t i i o s ! ? NYISZLI : Nu. COMANDANTUL: E bine c nu-i pierzi niciodat cumptul. D a r ce a r f i d a c i - a m s u g e r a l u i M e n g e l e s s t u d i e z e Re

C O M A N D A N T U L : Ce s se n l m p l e ? i v o m executa. M U S S F E L D : i care v a f i sfrilul ? C O M A N D A N T U L : Vrei s s p u i , ce se va n t m p l dac a d o u a z i v o m constata c ngerii c o n t i n u s i n s p e c t e z e l a g r u l ?... F i i linitit, M u s s f e l d , ngerii v o r p r e f e r a s p l e c e d i n l a g r . M U S S F E L D : i dac n u v o r pleca ? C O M A N D A N T U L : P o i s m c r e z i , M u s s f e l d , cci a m v z u t d e s t u l e n v i a a m e a :

70

www.cimec.ro

p a t r u z e c i <le e x e c u i i p e z i p o t v i n d e c a de halucinaii oriei lagr d i n l u m e . Nu-i a a . d o c t o r e .' M U S S F E L D : i daca nu va v i n d e c a pe nimeni ? C O M A N D A N T U L : Eti c a m nelinitit, M u s s f e l d , a zice c h i a r f o a r t e nelinitit. E i , b i n e , a t u n c i p o i s f i i s i g u r c v o m e x termina ntreg lagrul, pn la ultimul o m . (Btaie n u.) Ct c c e a s u l , M u s s feld ?
1

M U S S F E L D : apte f i x . C O M A N D A N T U L : N o r o c c m a i exist s o l dai p u n c t u a l i ! Stai j o s , doctore. Pentru d u m n e a t a v a f i o e x p e r i e n c u m n u se poate m a i semnificativ ! Vezi, Mussfeld, cine bate ! MUSSFELD (intredeschide cu cineva de afar) chide ua. Nesigur.) ua i vorbete : D a . I n regul. (n S intre ?

COMANDANTUL : Am auzit bine, Muss f e l d , n u m cearc eu n l u c i r i durerile m e l c de cap ? M U S S F E L D : N u , ai a u z i t b i n e , domnule Comandant. COMANDANTUL : E absolut sigur. Moil M O L L : Sigur. C O M A N D A N T U L : D a r t i i ce-i a s t a , M o l i ' . M O L L : B i n e n e l e s : o nebunie ! C O M A N D A N T U L : Mai mult dect att : o nebunie primejdioas. Ca s nu-1 lase singur pe Dumnezeu n E u r o p a , l-au l u a t cu c i n lagr. M U S S F ' E L D : P r i n t r e b a g a j e n u e r a , asta-i sigur ! C O M A N D A N T U L : i nu e pentru prima o a r , M u s s f e l d , s-a m a i n t m p l a t o d a t .
0

M U S S F E L D : Nu-mi amintesc. COMANDANTUL : Nu f i tmpit, Mussfeld. Snt d o u m i i dc a n i de cnd D u m n e z e u a traversat M e d i t e r a n a . i, cnd a vrut s i n t r e n E u r o p a , i-au d e s c h i s p o r i l e la R o m a . M U S S F E L D : B i n e n e l e s , n t o t d e a u n a se sete c i n e v a s d e s c h i d o p o a r t . g

C O M A N D A N T U L : Ci ? MUSSFELD : Unul. COMANDANTUL : Numai u n u l ! ? Att au a d u s ?... N u p r e a se g r b e s c ! Se e c o n o misesc. Interesant, doctore, nu ? (Lui Mussfeld.) i pretinde c c Dumnezeu i n p e r s o a n ? !... Cc i d e e ! B i n e , M u s s f e l d . mpuc-1 ! D a c n v i e , s m anuni ! (Mussfeld rmne eapn.) Ce e s t e ? MUSSFELD : M s-1 i n t e r o g m . gndesc dac n-ar fi bine

COMANDANTUL : ntr-un f e l , era i de ateptat : n u p u t e a el r m i n e pe d i n a f a r . i i a t : D u m n e z e u e n l a g r ! M U S S F E L D : Ei, Doamne ! m a i slujbaul l u i . COMANDANTUL : feld ? MUSSFELD : Dumnezeul meu, tii bine, gindete la B e r l i n . C O M A N D A N T U L : N u c r e d c a s t a o s-mi a j u t e s-1 a l u n g m p e s t a d e a i c i , d i n l a g r . H m , ce s p u i , G o d i e u ? n t o t d e a u n a a m b n u i t c e t i . . . c u m s z i c . . . n i e l c a m s c r n t i t ! i u i t e c se a d e v e r e t e ! A c u m ce s f a c c u t i n e ? (Ctre Nyiszli.) Ce s p u i , d o c t o r e ? N Y I S Z L I : D a c m i n g d u i i . . . C r e d c p r o fesorul... adic G o d i e u , a fost foarte i m p r e s i o n a t d e p o v e s t e a a s t a c a r e s-a ^ i s c a t n m i j l o c u l l a g r u l u i , i a c u m i-a i n t r a t n c a p s se s a c r i f i c e , a d i c s f i e e l c e l dinti c a r e s se p r e d e a , p e n t r u c a s crue l a g r u l u i cteva n e c a z u r i . G O D I E U (blajin) : I i m u l u m e s c , c o l e g a , c e t i a t t d e b u n i v r e i s m scoi b a s m a curat... Totui c u m s s p u n ea s n u v s u p r sta-i a d e v r u l ! Ce s f a c ? D a c s n t n g e r , s n t ! COMANDANTUL : Un nger, Godieu ! ? (Msurndu-l cu un ochi suspicios. Ctre Nyiszli.) A s c u l t , d o c t o r e , a m i m p r e s i a c G o d i e u a r e d e g n d s f a c r e v e l a i i s e n z a i o n a l e . . . N - a i v r e a s n e l a i ? A p a r i ia u n u i n g e r e, t o t u i , u n s e c r e t d e s t a t , nu? (Nyiszli se ridic; arunc o pri vire nelinitit de la Godieu la masa de autopsie.) E i , ce e, i-e t e a m s m i - l l a i p e G o d i e u ? (Nyiszli iese.) Ascult, Godieu, revelaiile tale sint demne de un proces-verbal... Sper c n - a i s te Eti Poate c e nu

credincios,

Muss

M O L L : Ce s a f l m ? C O M A N D A N T U L : U n i n t e r o g a t o r i u !... C r e z i c a r f i u t i l ?... L a u r m a u r m e i , d e ce nu ! ? Dac t o t sntem la disecie, s disecm, nu-i aa, doctore ? B i n e , M u s s feld, poftete-i n g e r u l !... E i , ce s t a i ? (Atent,) S n u - m i s p u i c n g e r u l sta c ovrei ! MUSSFELD : un Nu, domnule Comandant, e franuz... G o d i e u !

C O M A N D A N T U L : G o d i e u !... Care Godieu, n e u r o l o g u l ?... I a t c e v a r e m a r c a b i l , d o c tore : u n nger pc post de m e d i c . (ea pn.) S i n t r e ! MUSSFELD (deschiznd face loc i blrinul ua) intr.) : Godieu ! (Ii

C O M A N D A N T U L : N u m a i la tine, btrine, n u m-a f i a t e p t a t ! P o i s - m i s p u i i m i e ce i-a v e n i t ? S a u c r e z i s e r i o s c eti b u n u l D u m n e z e u ? GODIEU (sfios, jenit) : A, blajin, cu n u , asta ar (rsufiind zmbind) doar unul (stupefiat) arhanghel, : : un fi zmbel stno exagerare, : nu ngerii Un Slav snt, lui. nger.

c u m a p u t e a . . . COMANDANTUL Domnului ! GODIEU (mereu dect Eu din probabil, uurat)

COMANDANTUL s p u i ?... Un

adic ?

GODIEU : 0, nu, nu un arhanghel, nu cred. Poate u n nger d i n t r - u n c i n ceva mai mrunt : un heruvim.

www.cimec.ro

77

superi dac evanghelitii d u m i t a l e v o r f i M u s s f e l d i M o l i . E a d e v r a t c i u n u l i a l t u l m n u i e s c m a i b i n e p i s t o l u l d e c t condeiul, s sperm totui c se vor d e s c u r c a , d a ? (Oberscharfiilircrii iau loc de o parte i de aha a mesei de au topsie, pe laturile mici, i pun hirlie dinainte i, cu tocul n min, ateapt.) Vom avea astfel, G o d i e u , dou versiuni ale s f i n t e l o r tale c u v i n t e , nct ne v a f i c u n e p u t i n s n e n d o i m d e r e a l i t a t e a l o r . .i a c u m , i n t r e n o i f i e v o r b a , ce f e l d c n g e r eti ? G O D I E U : D e f a p t , n u t i u e x a c t : c r e d c-s ngerul pzitor al lagrului. C O M A N D A N T U L : Auzi, Mussfeld ? Ca i cum n - a m a v e a i a a d e s t u i paznici ! i , i a t , ne-a m a i f o s t t r i m i s u n u l : u n nger ! i nc u n nger p a r i z i a n 1 A l t u l n-a m a i avut D u m n e z e u la ndemin ? G O D I E U : Se v e d e c-o f i f o s t r n d u l m e u ! C O M A N D A N T U L : Auzi, Moli ? ! Nici cerul nu ignor binefacerile disciplinei ! A f o s t r n d u l l u i ! " i , f i i n d r n d u l l u i , s-a n f i i n a t . t i i ce v a s z i c a s t a , M u s s feld ? MUSSFELD : Baliverne, domnule Obersturmbannfuhrer ! C O M A N D A N T U L : A i un creier de pluto nier, Mussfeld. Cu un strop de creier n plus, ai fi putut totui ghici cine a n u m e este aceast creatur, cu o a p a ren att de jalnic. M U S S F E L D : Cine Godieu ! s f i e ?... J e a n - C l e m e n t !...

C O M A N D A N T U L : Bineneles. D a r m a i sint i a l t e c t e v a a m n u n t e c a r e m nelini tesc. A a , d c p i l d , G o d i e u , n-ai p u t e a s - m i e x p l i c i c u m se f a c e c o r i d e c t e o r i se a n u n o n o u r e t r a g e r e a a r m a tei g e r m a n e , apare u n nger ? G O D I E U : A s t a n u t i u , p o a t e c c t o c m a i p e d o s . . . P o a t e c t o c m a i d c cte o r i np a r e u n n g e r , se a n u n . . . COMANDANTUL : Da, poate, la asta nu c m i vin n m-am gndit. Dar, uite m i n t e i a l t e a m n u n t e . A a , d e pild, b n u i e s c c s n t c e l p u i n aizeci d e a n i de cnd te t o t n u m e t i C l e m e n t G o d i e u . . . N u - i aa ? G O D I E U : A s t a aa c ! C O M A N D A N T U L : Poi s-mi s p u i ce r o s t a v e a s t e t r i m i t D u m n e z e u p e l u m e a asta c u a p r o a p e aizeci de a n i nainte d e a se n f i i n a l a g r u l ? G O D I E U : tiu eu ? ! Poate p e n t r u ca s f i e s i g u r c v o i a j u n g e l a t i m p . C O M A N D A N T U L : D a r nu-i era m a i lesne lui D u m n e z e u s t e t r i m i t , s zicem, acum o sptmn ? GODIEU : Bineneles. Dar cred c lui D u m n e z e u nu-i p l a c dect m i n u n i l e care au nfiarea faptelor fireti. i , orice s-ar s p u n e , s t e n a t i e o m i n u n e m u l t m a i f r u m o a s d e c t s c a z i d i n c e r , s u s inut dc o pereche de a r i p i . COMANDANTUL : Va s zic, recunoti : te-ai n s c u t ! GODIEU (ngndurat) : Probabil, domnule Comandant, probabil. C O M A N D A N T U L : C u m s-ar z i c e : a i avut o mam ! G O D I E U : B i n e n e l e s . D a r ce i m p o r t v e h i c u l u l cu care a j u n g i la destinaie ? C O M A N D A N T U L : D a r ai fost nscut ! GODIEU : trimis. GODIEU : Asta nu i nseamn ai fost un spus tie un i la dar unui la fost, la c n-am fost

C O M A N D A N T U L : N i c i o d a t , M u s s f e l d , n-ai a v u t u n c a p d e m e t a f i z i c i a n . D a c ceea ce s p u n e f i i n a a s t a e a d e v r a t , atunci acest C l e m e n t G o d i e u n u e dect o s i m pl aparen. nelegi ? Esena l u i , ns, esena ! e aceea a u n u i t r i m i s d i vin. A unui plenipoteniar, Mussfeld ! i a r t r e b u i s n e s i m i m f o a r t e o n o r a i c c e r u l ne-a t r i m i s u n n e g o c i a t o r . Un negociator, M o l i ! M U S S F E L D : U n n e g o c i a t o r ?! A d i c , c u m ?! M O L L : Ce s n e g o c i e m ? C O M A N D A N T U L : Asta rmne de vzut. N u neg, totui, d r a g u l m e u G o d i e u , mi-ar f i p l c u t s n e g o c i e z c u u n n g e r c e v a m a i artos dect t i n e . GODIEU : cuns. Frumuseea mi-e un farmec as

COMANDANTUL : i COMANDANTUL : GODIEU : lume un Care nger la i

botezat ! nume. asta dac ai mama aduce studiat nu ? s-i cte ia ta, pe la

n e a n t u l are i-a

c eti u n n g e r ? mam sau Bine, uciga ? Paris,

COMANDANTUL : Oxford, GODIEU o : e n

Viena

interzis Ai

nger

C O M A N D A N T U L : Bnuiesc, Godieu, bnu iesc. D a r aparena e, o r i c u m , lamenta b i l . V r e a u s z i c : n u eti d e l o c o f r u musee de h e r u v ! G O D I E U : Ce s fac ? eteric are nevoie pe pmnt. i duhul aici dc o cel m a i mn de

diplom la

filozofie

Oxford ? dup tiu, ar fi

COMANDANTUL: profesor GODIEU : putut un

P a r i s i nger Ai

Viena ! cum altfel o ctige cu buci

Bineneles, biet

s-i

c d e p i n e . COMANDANTUL : operat, siguran, dumne pe cre c i n e t i e cte c r e i e r e ! G O D I E U : Adevrat. A v e a m mini z e i e t i i a m u m b l a t c u d e g e t u l i e r u l a o m i e de o a m e n i .

COMANDANTUL (cntrindu-l) : Totui, patruzeci, cinzeci de kile de p m n t in a l c t u i r e a u n u i n g e r , m i se p a r e n i e lu c a m m u l t ! G O D I E U : A s t a a a e, c a m m u l t ! D a r n u - i v i n a m e a c p m n t u l t r a g e ntotdeauna la cntar !

C O M A N D A N T U L : i acum iat-te cu un n u m r de o r d i n e tiprit pe bra ! S p u n e t u , s-a m a i p o m e n i t v r e o d a t h e r u v n u -

78

www.cimec.ro

m c r o l a t i p e c e t l u i t band rulant ?

ca

un

pardesiu

pe

G O D I E U : i a s t a - i a d e v r a t : n u s-a m a i pomenit. Dar nici in asemenea lagre n u s-a m a i p o m e n i t s-i f a c s l u j b a . COMANDANTUL : Vrei s-i spun ceva, b t r i n e ?... A h , ce m doare capul ! I n viaa mea n-am vzut un nebun mai mare ca t i n e . Crezi t u , ntr-adevr, c a i p u t e a s iei d i n b a r c i n puterea n o p i i i n i m e n i s n u t e s i m t , i n i c i u n g l o n t e s n u t e a t i n g ? G O D I E U : P o a t e c d a . . . D a r d c ce m u s a i s i e s ? C O M A N D A N T U L : P i d a c n-ai ieit, c u m p u t e a i s f i i n a c e l a i t i m p i n u n t r u , n b a r a c , i a f a r , n l a g r ? G O D I E U : i credei c e aa dc greu pentru u n n g e r s f i e i n d o u locuri deodat ? C O M A N D A N T U L : D a r i a m i n t e t i tu s f i f o s t , n t r - a d e v r , i c o l o i c o l o ? GODIEU : Nu, vedei, tocmai asta este : nu-mi amintesc defel. D a r e foarte cu p u t i n ! lat, de p i l d , a c u m : stau de aici i, n timpul sta, ngerul vorb u e r n i c d i n m i n e c o n t i n u , p o a t e , s u m ble pe aiurea. I n liecarc o m d o a r m e u n nger. C O M A N D A N T U L : A t u n c i , n m i n e n u s-a trezit niciodat ! G O D I E U : A s t a n u se t i e . . . P o a t e a m u r i t de m u l t . COMANDANTUL (ingndurat) : Ascult, Go d i e u , t i a i o a r e c d e n u n n d u - t e r i t i s fii mpucat ? G O D I E U : tiam. C O M A N D A N T U L : i t u cc c r e z i , d a c M u s s feld i-ar b g a n burt zece gloane, te-ai c u r a s a u b a ? G O D I E U ': B i n e n e l e s . C O M A N D A N T U L (contrariat) : D c ce b i n e neles" ? ngerii n u snt n e m u r i t o r i ? G O D I E U : Ca n-am. N-am s v spun drept : habar m a i fost executat niciodut. Dar tu ce crezi ?

m i s-nr c u v e n i c e l p u i n ase m i i d c a n i d e o d i h n i d c p e t r e c e r e p r i n plaiurile cereti. COMANDANTUL (ingindurat) : Godieu, dc m u l t tii a s t a ? G O D I E U : Ce s t i u ? C O M A N D A N T U L : C eti nger. G O D I E U : N u c h i a r d e aa d e m u l t . Dar b n u i e l i , asta d a , a m avut ntotdeauna, i nc foarte devreme. Bunica mea s f n t s-i f i e a m i n t i r e a i u o a r s-i fie rna b u n i c a m e a m i s p u n e a c mei snt u n nger dc c o p i l " ; b o l n a v i i mi spuneau nger binefctor" ; iar d u p cstorie... COMANDANTUL : Un nger cstorit, Go dieu ? G O D I E U : Cum altfel s-i s l u j e t i pe oa m e n i dac n u treci p r i n toate necazurile lor ? C O M A N D A N T U L : I n definitiv, ai dreptate : o c s n i c i e p o a t e s f i e o f o a r t e bun pregtire pentru lagr i i n f e r n . i ce z i c i c s-a n t m p l a t d u p c s t o r i e ? G O D I E U : Dup n e a u c s n t cstorie, p r i e t e n i i m i u n nger rbdtor". la urm, ai spu de

C O M A N D A N T U L : i, pn v e n i t de-a b i n c l e a !

G O D I E U : E x a c t . Adic, de fapt, nici m car n-a fost n e v o i e s devin. Pentru c n g e r a m f o s t p r o b a b i l d i n t o t d e a u n a . n e l e g e i ? A t t n u m a i c a t r e b u i t s-mi amintesc. C O M A N D A N T U L : i G O D I E U : I n lagr. C O M A N D A N T U L : i GODIEU : mi-a In ziua tiat ii n cel minte care de al i am n ce z i ? c bra. cnd i-ai amintit ?

aflat

fost

aselea

C O M A N D A N T U L : N u neleg. G O D I E U : Laolalt cu familia mea eram ca un trib cu apte suflete. i toate m i - a u f o s t l u a t e . D e - a m r m a s s i n g u r ca un ciot netrebnic. COMANDANTUL : p l a t aa ? De ce oare s-o fi ntm

COMANDANTUL :

G O D I E U : La urma urmei, s-ar p u t e a s f i u i n e m u r i t o r , d a r s i g u r n u - s . A fost chiar i o vreme cnd c r e d e a m c e c u n e p u t i n s m o r . D a r e f o a r t e m u l t d e a t u n c i . D a c n s e a d e v r a t c t o t ce se n a t e t r e b u i e s m o a r , a p o i l u c r u l c e l m a i c u v i i n c i o s a r f i s m o r n u maidecit. C O M A N D A N T U L : i , a t u n c i , ce f e l d e n ger pzitor mai eti, dac lai lagrul f r p a z cereasc ? G O D I E U : Slav Domnului, nu dc duce lips Dumnezeu ! Ori m pez n a l t c i n e v a , o r i m i ia l o c u l nger. COMANDANTUL bun ziua ! GODIEU : In de munc definitiv, grea n d u p aizeci d e a n i mijlocul oamenilor, (stupefiat) : ngeri ntru u n alt ca

G O D I E U : P e s e m n e , p e n t r u c a s lase alt grij dect aceea a lagr.

n u m i se ntregului

C O M A N D A N T U L : O h , d a , a m u i t a t ca a i o misiune... N-ai p u t e a s-mi spui i mie care este a i a ? S a u e o misiune secret ? GODIEU : Nu, nu cu siguran, a COMANDANTUL : vulg-o ! G O D I E U : ntotdeauna m-am gndit, d o m n u le Obersturmbannfuhrer, c rostul meu divin e s t e s fiu martor. S vd, s a s c u l t , s n r e g i s t r e z . S a d u n t o a t e d u rerile, tot chinul, toat spaima, toat m i z e r i a . . . S a d u n i s i n m i n t e . C O M A N D A N T U L : A u z i , M u s s f e l d ? S in minte ! 0 form special dc a v a r i fie ! c r e d . i, dac este, a p o i , v e n i t v r e m e a s-o d i v u l g . Divulg-o, Godieu, di

Simplu

www.cimec.ro

79

O avariie intelectual, de a r h i v a r ! .i p e n t r u ce s i i m i n t e ? GODIEU: Nu tiu. P o a t e c s n t ngerul nregistrator. Cel care ine socoteala t i m p u l u i t r e c u t i r b o j u l f a p t e l o r m p l i n i t e . C O M A N D A N T U L : i ce s f a c i c u l o t g u n o i u l sta ? G O D I E U : S-1 p r e i a u . COMANDANTUL: i c r e z i c v e i i z b u t i ? G O D I E U : N u tiu : e f o a r t e m u l t d c l u c r u prin veac. D a r muncesc din rsputeri. C n d eti d e j u r n n - a i n c o t r o . C O M A N D A N T U L : i c a m ct d u r e a z z i u a de m u n c a u n u i nger ? G O D I E U : N i c i asta n u tiu... P o a t e u n v e a c . Poale u n m i l e n i u . C O M A N D A N T U L : Auzi, M o l i ? l a t ce se c h e a m o d i v i n e x p l o a t a r e a forei d e m u n c a ngerilor ! G O D I E U : P o a t e c n t r - o z i e u i a l i n g e r i , m a i v r e d n i c i ca m i n e , v o m m n t u i t r e a b a . i p m n t u l , l i m p e z i i de duhori i s p l a t d e l t u r i , v a f i c e a m a i s t r l u citoare d i n t r e toate slelelc u n i v e r s u l u i . COMANDANTUL : acum ? Asta va fi odat. Dar

G O D I E U : m i p a r e ru... T r e a b a m e a snt f a p t e l e m p l i n i t e ; c e l e ce v a s v i n n u snt n puterea mea. nelegei ? Snt ngerul memoriei. Socotitorul timpului pierdut. COMANDANTUL : GODIEU : m las Din s ngerul nu gunoaielor ! tiu dect care doar au ct fost. toa

GODIEU (rtcit): S-a ntors cineva din camerele de gazare, de la g u r a c u p t o a r e l o r , s s p u n p e n t r u n e u i t a r e ce se n tmpl acolo ? C O M A N D A N T U L : Nimeni. G O D I E U : D a r eu tiu. P e n t r u c e u nm f o s t a c o l o i a m v z u t . . . i s n t n c , i vd : c o p i i r u i n a i d e g o l i c i u n e a m a m e lor, i fiice zdrobite de ruinea tailor lor ; rozele g r a n u l e de ciclon introduse n evi c u o r i f i c i i n e b n u i t e ; g a z u l r i d i cndu-se ncet, ncet, d e h i r a s u l p o d e l e i , ctre tavan... i pe faa oamenilor o sut de mti v d i n l r i n d u - l c i n carne una dup alta : bnuiala, presimirea, spaima... Aud fonetul, vd ateptarea, simt a g i t a i a , g r o a z a i c u t r e m u r u l ini mii... Aud vaietele ! i toat rsucirea t r u p u r i l o r e sub o c h i i m e i . . . toat g o a n a spre un liman nevrednic, pc vertical, d e u n m i n u t , p e o scar i n care fiece treapt p l i n g e , cci f i e c a r e treapt e u n trup n care m o a r e u n c o p i l b l r n , o femeie nedcsvrit, un btrn copilrit n n e b u n i e . V d l u p t a cea n f r i c o t o a r e , g i l u i r e a , cratul, z v i r c o l i r e a , ncletarea, ingerrile, excreiile, c o n v u l s i i l e , tresri rile, pulsaiile, nemicarea, m o a r t e a i u r e n i a cea v e r d e - l i l i a c h i e . S t i n s e h o r c i t u l i r u m o a r e a . n c e p e t c e r e a celui dinii minut... Dup. Cnd ideile canibale au devorat oamenii. : Eu n u i-a n g d u i . . . TUL : tii destul de multe, p r e a m u l t e c h i a r i p e n t r u un z i c i c a i f o s t a c o l o . . . n u n t r u ? G O D I E U : D a r bineneles ! C O M A N D A N T U L : i ce a i m a i v z u t ? G O D I E U : Piramida. C O M A N D A N T U L : Piramida ? ! G O D I E U : L a b a z l e m e i l e , c o p i i i i b t r n i i c a r e n - a u a v u t p u t e r e s se c a e r e m a i sus, d u p o gur de aer, sau au f o s t trai n j o s d e ctre c e i p u t e r n i c i , i n g r o p a i la temelie. 0 piramid ncuscrind podeaua cu plafonul. Aa au ncremenit : pe verticala s p a s m u l u i ago nic, nclecai, ncletai cu o mie de p i c i o a r e i d e m i n i ! 0 lav violacee, i r u p t i m p i e t r i t . i a a se n c l c e a u d e z i c e a i c s n t g a t a s r z b e a s c ba b i l o n i c , t a l a z , i t u r n , i s c a r , p n n poarta cerului. C O M A N D A N T U L : Disting la t i n e , o smn de nger rzvrtit. Godieu, MUSSFELD COMANDAN Godieu, nger. i

viitor ghicesc

faptele

C O M A N D A N T U L : Pe t l u m e a .

acestea le

bnuie

G O D I E U : P o a t e . D a r ci l e v o r i n e m i n t e ? Cine, cine, fr de a j u t o r u l m e u , v a ine m i n l e vieile v i e r m u i n d pe g u n o a i e , sche letele mpachetate n zdrene i z o a i e ; vntile putrezite, ria nuind prin piele, plgile mucegite, puroaiele rinc e d e , v r s t u r i l e i u i , u d u l s n g e r i u , sngele o p r i n d l o c u l ? M U S S F E L D : Godieu ! COMANDANTUL : Las-1, Mussfeld !

G O D I E U : Cine v a ine m i n t e f e m e i l e rs tignite, glma buboas a nvingtorilor spintecndu-le arina dintre coapse, i g u n o i u l revrsat a l f u d u l i i l o r mboboate otrvind la izvor oul sfint al vieii ? C i n e s i n m i n t e f o a m e a i d i a r e e l e e terne, horciala necnd cuvntul, v i e r m i i vlmii p r i n b u b o a i e , pinea d i n casta ne ndoit cu rumegu ; trdarea, v r a j b a i h o i a , t o r t u r a c u n c e t i n i t o r u l i o m o r u l c u p i c t u r a ; n e b u n i a i m a s t u r b a r e a prsite pe ntuneric ; o f t a t u l gtuit, su d a l m a n b u i t c u g u r a n p a i e , i b l e s t e m u l bolborosit n ceasul morii ; toate patimile nnodate i nvrtejite ; toat d u r e r e a l u m i i , t o a t l u m e a d u r e r i i ?... COMANDANTUL : Spune, Godieu. odat tot trebuia s le a u d i toate ! spune, eu pe

G O D I E U : i u i t e aa, t o t holbndu-ra, f i e c m-a copleit o b o s e a l a , f i e c m-arn ngreoat deodat de marea grea a m o r i i , f i e , p u r i s i m p l u , c m - a m m p i e d i c a t , a m czut p r i n t r e leuri. i n clipa aceea l-am v z u t ! COMANDANTUL : GODIEU : Cum, L-ai pe A, pe v z u t ? !... Pe Pe e l !... El ! la col, i cine ?

c i n e ?...

COMANDANTUL : G O D I E U : Sttea privea...

neleg... un scunel,

80

www.cimec.ro

C O M A N D A N T U L : U n scunel ? ! M U S S F E L D : D e scunel, e sigur... i c u am stat pc el. C O M A N D A N T U L : V a s z i c , s u s i i c l-ai vzut ! C O D I E U : D a r bineneles ! C O M A N D A N T U L : i cam cine bnui c era ? G O D I E U : A c u m , c m n t r e b a i , m i v i n e a c r e d e c e r a t o t u n n g e r ! C O M A N D A N T U L : neleg... C u m s-ar spu ne, u n coleg. G O D I E U : Sau poate c eram chiar eu. N u m a i c p r i v e a m d e v i z a v i . COMANDANTUL : Se-ntmpl ! i ce f ceai... de v i z a v i ? G O D I E U : Cc s f a c ? S t a m c u t o i a g u l n t r e g e n u n c h i i p r i v e a m mormanul. i e r a m trist de m o a r t e . M U S S F E L D : C r e d i c u ! O n u - i u n sac d e b a r a b u l c . stiv de mori

C O M A N D A N T U L : i a i f o s t c u m v a i n foc, la c r e m a t o r i i ? G O D I E U : D a r b i n e n e l e s ! D c cte o r i a m a r s ! D e cte o r i a m fost cenua sub t i l p c c a r e V i s t u l a o p o a r t s-o n e c e i n m a r e ! D c cte o r i a m s i m i t f u m u l m i r o s i n d a o m pe care v n t u r i l e inuturilor stora l azvrl dinaintea lui Dumne zeu... C O M A N D A N T U L : A h , a h , ce n g e r r z v r t i t m i eti ! G O D I E U (cu ochii nchii, urmrind in sine o viziune) : ntr-un hrdu de cenu ncape toat E u r o p a . C O M A N D A N T U L : t i i c u m se n u m e t e o peraia asta, G o d i e u ?... Reducerea n v o l u m a popoarelor. G O D I E U : Cu o m n m i l i i i o s e m n n i a u cenua u n e i pmnt ncarat. fa

C O M A N D A N T U L : Vesel n u p u t e a i s f i i ! Cu t o a t e astea, snt d c prere c nici mcar o fantom nu p o a t e s reziste ntr-o n c p e r e s a t u r a t d e c i c l o n ! H m , ce s p u n e i ? A i vzut vreodat careva ieind d e a c o l o v r e u n oarece v i u ? G O D I E U : A a - i , t i u , n-n i e i t ! D a r e u v spun cc a m vzut. Moul s-a ridicat... tii, cum sc r i d i c oamenii btrini : parc-1 d u r e a u t o a t e o a s e l e . P a r c l s u r pa u n v e c h i r e u m a t i s m . S e m n a c u b u nelul meu, Dumnezeu s-1 i e r t e . Dar, b i n e n e l e s , n u p u t e a s f i e b u n e l u l . N u d e a l t a , d a r p o a t e c e r a m c u . S-a r i d i c a t , c u m v s p u n e a m , i a i e i t . T o c m a i a t u n c i s-au d e s c h i s p o r i l e , a u n v l i t sonderitii cu f u r t u n u r i l e n m n a i c u m t i l e p e f a , s s p e l e m o r i i de s n g e i d c m u r d r i e . . . i a a p r u t i domnul Obcrscharfiihrer Mussfeld. Mo neagul a trecut chiar p r i n domnia-sa, cu capul plecat, ngndurat, zidit n mutis mul l u i , dar domnia-sa nici n-a bgat d c s e a m . . . A n c e p u t s n j u r e : c l a cc n t t a z b a v , c ce, a u n n e b u n i t , d e lucreaz cu ncetini t o r i d ? MUSSFELD : Asta cam i aa-i : c cam l-ai sudui,

C O M A N D A N T U L : S ngrai pmntul cu propriul tu cadavru, acesta e ultimul s e r v i c i u pc care l poi face. G O D I E U : D i s p e r a r e a cea n d e l u n g b u l i t o a re, toat m i z e r i a nfricoat a o m u l u i e s u b o c h i i m e i ! i , r b d t o r , i nregistrez fiece n u a n . i, l a c o m , m m b i b c u ea. i , h r p r e , n u m a i v o i s l a s n i m n u i , nimic. O r i u n d e a f i , partea cea mai d i v i n d i n m i n e c acolo u n d e suferina nu m a i are n i c i margini, nici martori, n i c i c u v n t . A c o l o s n t i a c o l o s t a u e u fa. C O M A N D A N T U L (ngndurat) : Eti tare ne b u n , G o d i e u , eti t a r e n e b u n ! i Dum n e z e u tie d c ce-i a s c u l t t r n c n e a l a i n u te t r i m i t d r a c u l u i , n c a m e r a de ga zare. Probabil, din curiozitate, Godieu, c u r i o z i t a t e a teribil de a afla d i n g u r a deinuilor m e i c e e a ce g n d e s c , i nu n d r z n e s c s s p u n , m i l i o a n e l e d e f i i n e cnre mi trec p r i n m n spre gazare. i. l o t u i , a i c i a i s a j u n g i i t u : d e n u t e v a m p u c a M u s s f e l d , sau M o l i , v a tre bui s m milostivesc eu nsumi. GODIEU (ntrziat pe crrile L a a s t a m - a m g n d i t i e u . memoriei/ :

D o a m n e , iart-m ! COMANDANTUL : G O D I E U : Da. C O M A N D A N T U L : Poate ai visat ! G O D I E U : Poate. COMANDANTUL : d i n echip ? MUSSFELD : rita ! GODIEU : Nu tiu, n u cred c l-au mai v z u t . . . P o a t e , S c h i l d , d e l a e x t r a c i i !... Se p r e g t e a , m i - a s p u s , s smulg un d i n t e d e n u r , d a r c n d s b a g e cletele n g u r a c s c a t , s-a a t e r n u t o u m b r ca i c u m s-ar f i a p l e c a t c a r e v a s i se u i t e peste u m r . ns, cnd a ntors c a p u l , n u era n i m e n i . Eu nu. i-mi pare ru : me i l-a mai vzut careva spui vzut ! ?

COMANDANTUL : Foarte bine, Godieu, foarte bine. Dar te-ai g n d i t i ce n s e a m n u n n g e r c a r e se a u t o d e n u n a ?... A s t a e c a i c u m te-ai s i n u c i d e c u m n a nmnuat a lui Mussfeld. Are voie un n g e r s se s i n u c i d ? G O D I E U : H a b a r n-am. C O M A N D A N T U L : Spune i t u : ce n c r e d e r e s m a i a m n t i n e c n d a d u c i a t t d e p u i n a n g e r i s e m e n i a t t d e m u l t a om ? G O D I E U : A s t a aa-i. E g r e u s a v e i n credere. M t e m c v a t r e b u i , ntr-ade v r , s m o m o r i . N u m a i de v-ar f i f o l o s u l ct o s t e n e a l a ! COMANDANTUL : Nu, G o d i e u , n-am nici u n c h e f s l e o m o r . M c a r d a c n-ar f i d e c t p e n t r u c a s n u f a c p e p l a c u l d u m a n u l u i . . . i n o i n u - i aa, G o d i e u ?

www.cimec.ro

81

n o i sntem d u m a n i ! i, pc u r m , cred c a m m a i m u l t n e v o i e d e i n f o r m a i i l e Ude, dect a i t u de gloanele i n e l e . G O D I E U : Informaiile mele ? C O M A N D A N T U L : Bineneles ! Dac e v o r b a s-mi f i i d e f o l o s , i eti c u a d e v r a t un n g e r nregistrator, c r e d c c e l m a i bun lucru p e c a r e l-ai p u t e a face n c a l i t a t e a a s t a a r f i s-mi f a c i r o s t de n i s c a i v a i n f o r m a i i . Pe o n o a r e a m e a , cred c a f i p r i m u l o f i e r d i n l u m e c a r e v a fi izbutit s r e c r u t e z e pentru serviciile sale secrete u n nger informator. G O D I E U : U n nger i n f o r m a t o r , asta vrei s f i u ? COMANDANTUL: D e ce n u ? S se a u t o d e n u n e , de asta, d r a g u l m e u G o d i e u , e i n stare a p r o a p e o r i c i n e ; informaii i n teresante, ns, n u oricine ne poate f u r niza. G O D I E U : D a r dac n u m vei mpuca pe m i n e , cine v a m u r i n l o c u l m e u ? C O M A N D A N T U L : F i i l i n i t i t : se v o r g s i d e s t u i n l i i !... M u s s f e l d , i a v e z i , c i i n geri fac a c u m coad la u ? MUSSFELD (se duce de arunc o privire pe u i se napoiaz) : V r e o ase, a p t e . C O M A N D A N T U L : A i vzut, Godieu ? Nu de m a r t i r i d u c e m lips, ci dc informa tori. G O D I E U : i eu... u n denuntor ? cu s fiu un spion i

G O D I E U : N-am la ndemn nici o m i n u n e . . . I n a f a r , d o a r , d a c (cu naiv vi clenie) a m putea socoti d r e p t o m i n u n e f a p t u l c, t o t v o r b i n d c u m i n e , v-au t r e cut durerile dc cap. COMANDANTUL (suspicios) : Dc unde tii t u c m d o a r e c a p u l ? G O D I E U : Asta nu-i n i c i o m i n u n e : o spu n e i a t t d e d e s n c t o tie t o a t l u m e a . C O M A N D A N T U L : i z i c i c n u m mai doare ? (Ascultind ngndurat n sine nsui.) C i u d a t , a b i a a c u m b a g d c sea m : durerile, ntr-adevr, m-au lsat. (Cu un suris luminat de contiina vi cleniei.) D a r a s t a a r p u t e a s f i e i e f e c t u l u n e i sugestii legate dc prezenta ta, nu-i aa ? G O D I E U : S z i c e m , a t u n c i , c e o m i n u n e f a p t u l c t i u t o t cc se p e t r e c e n l a g r . C O M A N D A N T U L : Crezi ? Cu u n strop dc experien i c u niic imaginaie, se poale face i n v e n t a r u l tuturor ticloiilor i d u r e r i l o r . N u , G o d i e u , e u a m n e v o i e minuni ceva m a i consistente. Hai, de G o d i e u , n u f i att de a v a r : o m i n u n e , numai una ! G O D I E U : Nu-i v o r b a dc avariie ! COMANDANTUL : neleg : sintem prea m u l i ! i m i n u n i l e n u suport martori. B i n e , G o d i e u , a i s f a c i o m i n u n e e x c l u s i v p e n t r u m i n e !... M u s s f e l d ! M o l i !... M O L L (ridiendu-se) : E u , d a c a f i n l o c u l dumneavoastr... C O M A N D A N T U L : Las sfaturile, Moli. i ieii a f a r , i s v e n i i n u m a i c n d a m s v c h e m ! (Plutonierii ies.) Acum e b i n e ? D e c r e z i c u m v a c m a i p o t s-i dau vreo mn dc a j u t o r . . . v r e o suges t i e . . . L a n e v o i e , i-a p u t e a s p u n e i u n s e c r e t . Ce-ai z i c e , d e p i l d , dac i-a m r t u r i s i c a m v z u t l o t u i f a n t o m a ? GODIEU (atent) snlei b o l n a v COMANDANTUL i a m n e v o i e s-i m a i s p u n : V-a r s p u n d e c poale ! : P o a t e . . . P o a l e c d e a s t a de o m i n u n e ! E i b i n e , a m u n secret... domniei-voaslre

C O M A N D A N T U L : D c ce n u ? D c c e , a d i c , n-oi face d i n cnd n cind i pentru d r a c u ' ceea ce f a c i n t o t v e a c u l p e n t r u Dumnezeu ? U n informator nevzut, pc c a r e g l o a n e l e nu-1 a t i n g , p e c a r e c l i n i i nu-1 s i m t , i p e c a r e s e r v i c i u l d e a n l r o p o m e t r i e nu-1 p o a t e i d e n t i f i c a , u n spion care p o a t e p t r u n d e o r i u n d e , o r i c i n d i, p e d e a s u p r a , s m a i f i e i n z e c e l o c u r i deodat s t a e s t e e x a c t o m u l cc n e t r e b u i e . C r c d e - m , a r f i m i n u n e a cea m a i nensemnat p e c a r e a i p u t e a s-o faci pentru noi. GODIEU : Nu sntei p r i m u l c a r e c e r e a semenea m i n u n i . C O M A N D A N T U L : A i dreptate, Godieu, dar nu snt, c r e d , n i c i u l t i m u l c a r e s f i e a t t d e n d r e p t i t s l e c e a r . D u p c u m tii e d u c a i a m e a s t r i c t r a i o n a l nu-mi n g d u i e s c r e d n i c i n D u m n e z e u , n i c i n n g e r i . B a e d e m i r a r e c t u , c a r e eti u n o m d e t i i n , p o i s c r e z i . G O D I E U : E u a m o scuz : snt n e b u n . C O M A N D A N T U L : E i , vezi, eu nu snt ! i d e c i n u c r e d . P e n t r u c a s c r e d , d r a g u l m e u , a m n e v o i e de d o v e z i . A c u m , n ce m p r i v e t e , s n t c u m n u se p o a t e m a i m g u l i t s d i s c u t c u n s u i repre zentantul lui Dumnezeu n lagr. Dar dac, ntr-adevr, eti plenipoteniarul l u i , n u e f i r e s c s-i c e r s - m i n f i e z i mputernicirile ? E i , b i n e , o m i n u n e toc m a i asta a r f i : e c h i v a l e n t u l u n e i scrisori de acreditare.

GODIEU : Oh, secretele snt f o a r t e p r i m e j d i o a s e .

C O M A N D A N T U L : B i n e n e l e s c s n t ! D a r n u t r e b u i e s t e t e m i . L a u r m a u r m e i , n u e p r i m a oar n cariera d u m i l a l e de m e d i c c n d i se n c r e d i n e a z u n s e c r e t , n u - i aa ? G O D I E U : D a r n u n r f i m a i b i n e s-l n c r e dinai medicului-ef ? C O M A N D A N T U L : Cui, l u i Mengele ? I n nici u n c a z . A l a e u n t m p i t . i m a i e, p r o babil, i un denuntor. i, apoi, cu d u m n e a t a a m a v a n t a j u l c t e p o t o m o r oriend. G O D I E U : A s t a , aa-i : e u n avantaj. C O M A N D A N T U L : A t u n c i , ascult cu luare aminte... A c u m trei zile a a v u t loc o inspecie a generalului inspector von Schwarzenberg. G O D I E U : D a , tiu.

82

www.cimec.ro

C O M A N D A N T U L : A v e n i t intr-o maina dc campanie cam rpciugoas i verzuie. Mi-a prezentat ordinul. A inspectat n tregul lagr... barcile, c r e m a t o r i i l e , bu ctriile, magaziile, atelierele, umbltoa rele... t o t u l . G O D I E U : Perfect n o r m a l . C O M A N D A N T U L : I n t o t a c e s t r s t i m p n-a fcut n i c i u n c o m e n t a r i u , n u mi-a c e r u l nici o prere, n u mi-a solicitat n i c i o l m u r i r e , n-a n o t a t n i m i c , n-a f c u t u n gest, n-a scos un cuvnt. oferul lui o p r e a i c i i c o l o , p a r c d u p un plan dinainte stabilit... N u i-a n g d u i t nici u n r g a z . N-a v r u t s i a n i c i m c a r o gustare. Seara a plecat. N i c i m c a r nu m i - a r s p u n s l a s a l u t . . . Ce p r e r e a i ? G O D I E U : C r e d e a m c vei vorbi de o boal... D a r asta e o c h e s t i u n e dc ser viciu, nu o simptomatologie. COMANDANTUL : A doua zi, vorbind eu B e r l i n u l , a m p o m e n i t de n u m e l e genera lului inspector von Schwarzenberg. Dar am avut impresia c nimeni n u * tie nimic. G O D I E U : P o a t e c c v o r b a d c u n secret dc stat. C O M A N D A N T U L : Aa m i - a m s p u s i eu. Am cutat totui o r d i n u l de inspecie... G O D I E U : i , b i n e n e l e s , n u l-ai g s i t . C O M A N D A N T U L : A d e v r a t . D e u n d e tii ? GODIEU : Nu v - a m s p u s o a r e c faptele trecute m i v o r b e s c fr n i c i o dificul tate ? COMANDANTUL : Da, nu l-am gsit. A disprut ! Sau p o a t e c n i c i m c a r nu mi-a fost lsat. G O D I E U : neleg. C O M A N D A N T U L : Cteva ntrebri discrete puse autoritilor din jurul Auschwitzul u i m - a u s t u p e f i a t de-a b i n c l c a : n i c i e r i nu fusese semnalat maina rpciugoas i v e r z u i e , n i m e n i n u v z u s e l a f a u n general v o n Schwarzenberg. G O D I E U : P o a l e c e l o t u i v o r b a d e u n secret de stat. C O M A N D A N T U L : P o a t e . D a r n-ai i m p r e s i a c acest g e n e r a l - i n s p e c t o r c a m a d u c e a spion ? G O D I E U : A s t a aa-i : c a m a d u c e . C O M A N D A N T U L : Poate chiar a fantom ! G O D I E U : E o idee ! COMANDANTUL : Ei bine, f i i atent, Go d i e u , p o l i s-mi s p u i a c u m c i n e a fost acest v o n S c h w a r z e n b e r g ? G O D I E U : C i n e tie... p o a t e c a f o s t un nger ! COMANDANTUL : GODIEU : Poate Un am alt fost nger ! ? eu nsumi.

G O D I E U : D e ce n u ? O r i c e m i j l o c c b u n p e n t r u c a s p t r u n z i n t r - u n l a g r . C O M A N D A N T U L : i o r d i n u l c u t a m p i l a ? G O D I E U : A s t a - i o b a g a t e l ! Cc m a r e l u c r u p e n t r u u n n g e r s f a c r o s t d e o h r t i e c u a n t e t i t a m p i l ? C O M A N D A N T U L : i eti s i g u r c a i fost von Schwarzenberg ? G O D I E U : S i g u r d e t o t ! N u . A s t a , n u !... t i i , b n u i e s c c n t r u c h i p r i l e m e l e n u prea comunic. Aa c nici nu-i dc m i r a r e c n u p r e a t i u u n a d e a l t a ! C O M A N D A N T U L : E i b i n e , dac ai d e v e n i acum, n faa mea, generalul inspector v o n S c h w a r z e n b e r g , a c r e d e o r i c e . G O D I E U : mi p a r e r u . D a r ce r o s t a r e s m m a i s c h i m b n v o n S c h w a r z e n b e r g , cnd snt v o n S c h w a r z e n b e r g , n persoa n ? C O M A N D A N T U L : B i n e , d a r asta nu-i nici o minune ! G O D I E U : B a e s t e , c u m s n u f i e ? N u m a i c n u credei n ea. N u v - a m s p u s c u ? ! COMANDANTUL (zmbind, ncpnat) : G o d i e u , d c ce o a r e n u v r e i s f a c i o m i n u n e a d e v r a t ? S a u n u eli n s t o r c ! G O D I E U : B a , c u m de n u ! D a r toate m i n u n i l e m e l e a u c u s u r u l s t a c s n t e x p l i c a b i l e . i , d e a c e e a , n-o s v conving nici una. C O M A N D A N T U L : Bnuiesc, Godieu, bnu iesc... Dar de ce totui n-ai ncerca ? Oare viaa la n u merit o m i n u n e ? G O D I E U : A mea ? N u . C O M A N D A N T U L : D a r a celorlali care a t e a p t l a u ? F o m i n u n e i-i g r a i e z ! GODIEU : Nu cred c-i putei graia...

C O M A N D A N T U L : N u c r e z i ? ! . , . N u p o t ?!... Mussfeld ! Moli ! (Plutonierii reintr.) A i a u z i t ?... Nu crede ! N u p o t ! Zice c n u p o t s g r a i e z ! G O D I E U : N u , n u putei. Ai dat u n o r d i n . A c u m s n t e i o b l i g a t s m p u c a i . D c n u pe m i n e , pe e i , de n u pe e i , pe cei lali ! C O M A N D A N T U L : De fapt, ai dreptate, Go d i e u , n-a f i c r e z u t c u n n g e r poate s a i b u n cap politic i nelegtrea exact a mobilurilor. D a r sta e ade v r u l : snt prizonierul propriilor mele ordine, adic p r i z o n i e r u l p r o p r i u l u i meu l a g r . D a c t u eti n g e r u l p l i m b r e , n seamn c i de dincolo de u snt nite impostori i trebuie s-i mpuc p e n t r u c m - a u n e l a t ; d a c n u eti t u ngerul cu pricina, nseamn totui c n g e r u l h o i n a r s-ar p u t e a s se a f l e p r i n t r e e i i a t u n c i i a r i t r e b u i e s-i m p u c , p e n t r u c a s n u r i s c s-1 s c a p . E i b i n e , c e s f a c ? a m s-i m p u c ! . . . Godieu, poi mpiedica ceva ? GODIEU (obosit de moarte) poi : s Nu, faci nu pot. COMANDANTUL : G O D I E U : Nici Nu pentru

C O M A N D A N T U L : Iari t u ? ! GODIEU : Nu m-a mira defel. zice c-i semeni ! i p o a chipul ! uniform

COMANDANTUL :

N-a

G O D I E U : C r e d i e u ! 0 u n i f o r m t e s c h i m b a i s u f l e t u l , d a r m i t e COMANDANTUL : S.S. ? ! Un nger n

ei n i m i c , n i c i o m i n u n e ! una.

www.cimec.ro

83

COMANDANTUL : Nu l a i s m o a r p e n t r u

cumva, ca s-i

Godieu. i poi nvia ?

G O D I E U : Cndva, cnd e r a m m a i tnr, a m avut orgoliul, la masa de operaii, s c r e d c a p u t e a n v i a i m o r i i . . . Dar a z i n u m a i s i n t n i c i t n r , i n i c i o r g o lios. N i m i c nu pot. C O M A N D A N T U L : A t u n c i , ce f e l d e nger p z i t o r m a i eti i t u ? C c , i p c c i n e p z e t i ? (Plutonierilor.) Dai-mi procesul v e r b a l !... A a . . . E v a n g h e l i i l e a s t e a se c u v i n e s r m n s e c r e t e . (Ilupe hrtiile.) P n i n z i u a m i n u n i l o r ! i a c u m , M u s s feld... d u - t e de-i mpuc ngerii ! (l vede ovind.) Ce e ? MUSSFELD : nua ! C O M A N D A N T U L : Ce t a b i e t u r i d e a s a s i n !... P o f t i m , ia-o p e a m e a ! (Ii azvirle o m nu. Mussfeld o prinde i iese.) i t u , Moli... Lovitura de g r a i e ! (Moli iese. Comandantul se pregtete s-l urineze.) i a m i n l c l e - i , G o d i e u , c a s t a e s i n g u r a m i n u n e pc care a i izbutit-o pe z i u a de a z i : s r m i n v i a . P o i s-o t r e c i p e Dar se aude rbojul t u ! (D s ias. un oftat i privete peste umr.) A i spus ceva, Godieu ? GODIEU (buimcit): Nu, nimic. Credcum c a u d f o n e t u l u n e i a r i p i . (Comandantul il privete lung, gnditor, i iese. Blrnul a rmas singur, cu capul in piept, cu braele atrnnd neputincioase.) 0, D o a m n e , cnd e r a m c o p i l i m durea gtul, m freca m a m a c u o a l i f i e neagr fost odat o bab i-mi desenta... A care a a v u t apte f e c i o r i . . . D i n apte a u rmas ase (mpuctur), d i n ase au cinci (mpuctur), din cinci, rmas p a t r u (mpuctur), d i n patru, trei (m puctur), din trei, doi (mpuctur), d i n d o i , u n u l (mpuctur), i d i n u n u l , nici unul... (mpuctur). Nici u n u l !" (Tcere.) Doamne, dac exiti... De ce m i - a i f c u t a s t a ?... S p u n e - m i ! (Se aude un oftat.) Cc-a f o s t a s t a ? . . . C i n e a o f t a t ? . . . C i n e a g e m u t ?... Ce n g e r z b o a r i n j u r u l m e u ?.'.. D o a m n e , n u - m i l u a m i n i l e de t o t ! N u tiu alt r u g c i u n e dect j u i m n t u l l u i H i p o c r a t . . . i n u t i u s m rog nici pentru v i i , nici pentru mori... (Inainlnd ncet, cutind n jur, de parc ar dansa un dans sacru ntr-un mister iniiatic.) D a r , de-ai p o g o r t a i c i , p r i n t r e m o r i , d - m i s e m n s t i u . . . (Se oprete ling masa de autopsie... ovie, ridic linoliul, att ct s descopere un obraz, i privete intens.) Ce i d e e , Doamne ! Altdat mi vorbeai dintr-un tufi a p r i n s , a c u m p r e f e r i o fat moart... De c e ? . . . S a u n u eti m o a r t ? . . . i-au flu turat g e n e l e ?... A i p u l s ?... R e s p i r i ?... D e s c h i z i o c h i i ?... (Sprijinind capul fetei n palma minii drepte.) B u n dimineaa, b i a t a m e a f e t i . . . C i n e te-a a d u s a i c i ? FATA (ca un ecou ndeprtat) : C i n e '.' Nimic... Mi-am pierdut m

G O D I E U : C i n e v a a t r e b u i t s l e a d u c , n u ? F A T A : Cine ? G O D I E U : A i fost b o l n a v ? F A T A : 0 , da... foarte bolnav. G O D I E U : i pe u r m ? F A T A : Pe u r m ? G O D I E U : D a , ce s-a n t m p l a t p e u r m ? FATA : A m murit. G O D I E U : n e l e g . . . te-ai a s c u n s . FATA : 0, nu, am murit. G O D I E U : D a , c r e z i ? C i n e t i e , p o a l e c-ai m u r i t ! Dac spui l u . . . C n d s-a nlimplat asta ? F A T A : N u t i u . . . P o a l e c i e r i . . . G O D I E U : Ieri ? F A T A : P o a t e c azi... N u , azi nu ! E r a n o a p t e . Ne-au d u s la baie... G O D I E U (atent) : Baie ? ! FATA : Ne-au dezbrcat... Ne era foarte r u i n e . . . E r a u i c o p i i , i t a i , i b u n i c i . . . G O D I E U : neleg. F A T A : i pe u r m s-au n c h i s u i l e . . . i c i n e v a a n c e p u t s p l n g . . . i p e u r m a fost u n rcnet, u n vuiet... i o n v l m e a l , i u n n t u n e r i c , i u n v a i e r , i u n nec... i-am plns. G O D I E U : i pe u r m ? F A T A : N u i-am s p u s ? A m m u r i t . G O D I E U : Eti sigur ? F A T A : D a ' b i n e n e l e s ! N u se p u l e a s n u mor ! G O D I E U : A t u n c i , c u m se f a c e c v e z i , i n u z i , i s i m i ? F A T A : D a , e f o a r t e c i u d a t . . . N-a f i c r e z u t c a m s m a i v d . . . A c u m t i u ce s-a ntmplat cu m i n e ! G O D I E U : B i n e n e l e s c tii. FATA : 0
T

minune !

G 0 D I E L : D a , fetio, asta e : o m i n u n e . i, dac nu m n e l , a s t a t r e b u i e s fie tocmai vreuna din m i n u n i l e melc. i tii d u p ce o r e c u n o s c ? N i c i n-o s-i vin a crede ! F A T A : D u p ce ? G O D I E U : Toate caie. F A T A : i caie ? minunile melc asta are i au ea o o expli expli

minunea

G O D I E U : Bineneles ! E dc m i r a r e n u m a i c u m de n-am bgat de seam cnd am f c u t - o . Se v e d e , b i a t a m e a f e t i , c c e l e m a i f r u m o a s e m i n u n i snt t o c m a i acelea pe care n u tii c u m le faci. (ba se deschide ncet i nuntru se strecoar nert i Nyiszli. i dau seama de ce se ntmpl i rmn ncremenii locului, s nu strice vraja clipei, s nu sperie copi lul i btrnul.) FATA : C i u d a t !... odat. Nu tc-am vzut nici

G O D I E U : P o a t e c m - a i v i s a t . F A T A : Poate. D a r atunci m i n t e s c c te-am v i s a t ? G O D I E U : Se-ntmpl. toate visele ? de ce nu-mi a

Cine-i

poate

aminti

84

www.cimec.ro

F A T A : i d e ce n u - m i a m i n t e s c c i n e eti ? ( i O D I E U : i a s t a se n t m p l . N i c i e u n u - m i amintesc ntotdeauna cine sint. F A T A : F o a r t e c i u d a t !... U n d e m - o i f i nflnd aici ? G O D I E U : A i c i ?... O , n u t r e b u i e s t e s p e rii. Aici eti n t r - u n fel de spital. Un spital p e n t r u repararea ngerilor bolnavi. F A T A : i p a t u l ? G O D I E U : A , da, patul... F A T A : D e ce e a a d e s u s ? G O D I E U : A a s n t p a t u r i l e p c a i c i : s u s !... E cam tare, n u ? F A T A : D e cc e p a t u l d e p i a t r ? G O D I E U : N u e de piatr. E de m a r m u r . F A T A : i d e ce e d c m a r m u r ? G O D I E U : C h i a r aa, m u r ? tiu eu ? ! tr-un palat. d e ce Poate o f i de m a r c s n t e m i n -

G O D I E U : A s t a - i : u r t i b t r n ! D a r de ce n - a r e x i s t a i p r i n i b t r n i ?. F A T A : Pentru c a t u n c i cnd mblrnesc ajung regi. G O D I E U : A t u n c i , p o a t e c s n t u n r e g e I F A T A : N u . Eti prea urt mbrcat. G O D I E U : P o a t e c a n u m e m - a m mbrcat a a . . . N - a i a u z i t d c r e g i c a r e se m b r a c i n s t r a i e d c c e r e t o r i i u m b l p e i c i i p e c o l o s c e r c e t e z e c u m m a i m e r g e l u mea ? F A T A : Ba da, dar t u n u eti r e g e l e i
:

asta nu-i cetatea l a . GODIEU FATA : GODIEU : D e u n d e tii ? Acum tiu unde am nimerii.

(mhnit)

: Unde ?

F A T A : N - a i s t e s p e r i i ? GODIEU : Nu. F A T A : N u s i m i a cc m i r o a s e ?

F A T A : A s t a n u se p o a t e . GODIEU : FATA : murit. GODIEU : A , da, mereu u i t !... A t u n c i , poveste. p o v e s t e ?... vis... D e p i n d e ! poate Nu De ee i-am s nu se poat ? Pentru c am spus ?

G O D I E U : Parc... FATA : Nu cumva miroase a om prjit ?

G O D I E U : Oare ? FATA : Acum GODIEU tii u n d e s i n t e m ?...

c a m n i m e r i t n t r - o FATA (gnditoarc) :

: I n beciul cpcunului !

Intr-o

F A T A : N u . . . ntr-un lagr ! GODIEU (buimcit) : Care lagr ? Pi nu e r a v o r b a c a m m u r i t ? Se p o a t e o a r e s m u r i m i s n u s c p m d e l a g r ? F A T A : B a d a , a m s c p a t . N u m a i c sta e altul. nelegi ? (Capul i recade pe palma lui Godieu.) Altul ! (i trage linoliul peste cap i izbucnete n plin .)
1

G O D I E U : S a u , p o a t e , ntr-un Cum preferi ! FATA : Nu GODIEU FATA : Nu a palat ? GODIEU : F A T A : i GODIEU : FATA Aa-i, nici i a n-am prin bgat nu cred. v e z i ?...

: D e ce n u c r e z i ? G r a t i i l e !... S e a m n de nu seam. semeni ! prea se asta

prea

asta-i

adevrat :

m n . D a r d e ce n u s e m n ? : P e n t r u c eti b t r n .

GODIEU (incel) : A l t u l ? Care a l t u l ? (D cu ochi de Nyiszli i de nert.) Ai au z i t ? A l t u l ! (i tustrei stau n jurul copi lului acoperit n linoliu i-i ascult n cremenii plinsul subteran.)

A C T U L III
NERT : Nu cumva... (Nyiszli jata cu bgare de seam. Kapo-ul, Ilolz i Monk.) Intr descoper Zager, N Y I S Z L I : Triete... K A P O : N u s-ar z i c e . NYISZLI (fcind injecia) : N u m a i c tr iete c a u n f i r d e iarba : f r c o n t i i n . au cur o in O NERT : I-am tii... adus o (Scoate conserv la iveal de o cutie.) bun, carne. K A P O : Ce se i n t m p l ? N Y I S Z L I : i-a p i e r d u t c u n o t i n a . I I O L Z : i e u c a r e m t e m e a m c a l-o. NYISZLI : jecie ! IIOLZ : Va s zic, iretlicul a mers. s-i r e v i n ? N Y I S Z L I : O s-i r e v i n ! K A P O : Parc ar fi moart. De ce s-o c u r e e ?...

nert,

N Y I S Z L I : D a c v r e i s-o o m o r i ! N E R T : D e ce s-o o m o r ? N Y I S Z L I : I n starea s m n n c e . MONK (scoate o ei, prea de mult pline) nu : poate Dar o

bucal

felie de pine ?

www.cimec.ro

85

N Y I S Z L I : Cel m u l t o sup. N E R T : A l n a i b i i s f i e d a c n u - i a d u c o sup. N Y I S Z L I : P o a t e gseti u n p i c d e l a p t e . N E R T : M e i n G o t t ! D c u n d e s f a c r o s t aici, n c r e m a t o r i i , de o vac de m u l s ? N Y I S Z L I : Nu-i n e v o i e de nici o vac... D c niel l a p t e c o n s e r v a t ! N E R T : A clipit ! K A P O : i s-a p r u t . I I O L Z : nert, dac se trezete i d cu o c h i i d e m u t r a t a d e i d i o t i d s u f l e t u l dc tot. G O D I E U : D e ce s t a i i-i p r i v i i g o l i c i u n e a ? (Se ridic, se apropie, i d pe ceilali deoparte i acoper fata, gelos.) C i n e v-a dat voie ? H O L Z (blind) : E u n copil, profesore. G O D I E U : A fost, H o l z , a fost. I I O L Z : C u m a d i c a f o s t " ? GODIEU : E foarte btrn, Holz. Trebuie s a i b 1 4 1 5 a n i . N E R T : N u i-a f i d a t n i c i 1 2 . . . N u t r e b u i e s le s u p e r i , G o d i e u . A m vzut ililca cadavre ! G O D I E U : Ea e vie ! N E R T : i parc v i i , n-am v z u t d e s t u l e ! G O D I E U : i n-ai o r b i t n c ? N E R T : D e ce s o r b e s c ? G O D I E U : S dezgoleti g o l i c i u n e a m a m e l o r i a f i i c e l o r n o a s t r e . . . H O L Z : D e f a p t , i-ar t r e b u i o r o c h i e . . . N E R T : T r e b u i a s-i f i o p r i t d i n b o a r f e l e n care a v e n i t mpachetat. M O N K : A m s-i a d u c u n a d c l a m a g a z i e . N Y I S Z L I : nert, p n una-alla... ia linoliul l a , m p t u r e l e - 1 o d a t , coase-1 p e d o u laturi, i croiete o gaur Cu cc dulap pentru s catgut cap. i ace ! dame treab.) vine a N E R T : Asta-i NYISZLI : Ai NERT : Mein nc n-am bun ! cos ?

N Y I S Z L I : V a s z i c , K a p o , n u i-ai s c h i m bat prerea. K A P O : D e c e , s-a s c h i m b a t o a r e s i t u a i a ? N u . A t u n c i , nici eu n u mi-am s c h i m b a t prerea. Crede-m, d o c t o r e , omoar-o c u m vrei, c u orict blindee, dar omoar-u E c e l m a i m a r e b i n e p e c a r e p o i s i-1 f a c i . S-o Iai s a j u n g n c o d a l la gazare, asta ar f i prea c r u d . N Y I S Z L I : i s-o p r e d m l u i M u s s f e l d , a t t a n-ar f i o c r u z i m e ? K A P O : D a r s p u i n p r i m e j d i e a t i a o a m e n i , a s t a ce e s t e , o b i n e f a c e r e ? C r e z i c d e a v e d e a o ct d e m i c a n s d e s a l v a r e , m-a m p o t r i v i c u a t t a n d i r j i r e ? N Y I S Z L I : i dac a r exista o ans K A P O : N u exist n i c i u n a . I I O L Z : L a ce te-ai g n d i t , d o c t o r e ? N Y I S Z L I : L a oseaua care trece pc ling lagr. M O N K : A c o l o lucreaz un detaament de femei. N Y I S Z L I : Dac le-am putea trece copila, f e m e i l o r le-ar f i m u l t m a i l e s n e s-o a s cund. Nimnui n u i-ar d a p r i n minte s c a u t e p r i n t r e f e m e i o feti moart, i u r m a i s-ar p i e r d e d e f i n i t i v . IIOLZ : Dar cum crematoriilor ? NYISZLI : KAPO : i Cu l s scoi lui pe copila din incintft

ajutorul vezi tu

Mussfeld. Mussfeld putem fcnd ncerca.

trebuoara asta ? N Y I S Z L I : N u , nu-1 v d . Dar

acolo n

G o t t ! N u m a i e r o i l o r de f o s t ! (i se apuc i de

K A P O : L a u r m a u r m e i . . . (Sesiznd in jurul lui o mirare.) Fii linitii, n u mi-am s c h i m b a t p r e r e a : i a c u m , c a i a d i n e a u r i , c r e d c soluia cea m a i b u n a r f i fata. Dar exist tolui un s predm motiv deosebit de puternic pentru care a r t r e b u i s i n t r m n v o r b c u M u s s feld... H O L Z : Ce m o t i v ? K A P O : lie. MONK : i (Tcere.) crezi ntr-adevr c tie ?

KAPO : M crede.

uit

la

voi...

nu-mi

H O L Z : Ce l e s u p r , K a p o ? K A P O : C u m v putei v o i gndi la toate f l e a c u r i l e i n u v g n d i i l a s i n g u r u l l u cru cu adevrat i m p o r t a n t ? H O L Z : Care l u c r u ? K A P O : t i i f o a r t e b i n e . i p o t s v m a i s p u n c n l a g r a s o s i t u n n o u deta ament S.S.. i a s t a p o a t e s nsemne orice. Inspecia Comandantului, lont trncneala l u i , c h i a r uciderea de a d i n e a uri a fantomelor" care s-au predat t o a t e n - a u a l t r o s t d e c t s n e a m geasc, nelegei ? N e p o t l i c h i d a ntr-un ceas, ntr-o z i , ntr-o sptmn... Dar m o a r t e a ne-a f o s t h o t r t ! E i , b i n e , a v e n i t t i m p u l s h o t r m c e / f a c e m . GODIEU (nelinitit) : Cc vrei s facei ? nu tiu. ce

K A P O : Fr nici o ndoial. Dac bandiii tia au atia informatori ci bnuim n o i , l a o r a a s t a M u s s f e l d t r e b u i e s t i e p r e c i s c a v e m o fat s c p a t d e Ia g a zare. i dac tace e n u m a i p e n t r u ca s n e p u n l a n c e r c a r e i s v a d d a c s i n t e m n s t a r e s-i a s c u n d e m c e v a . D a r m u l t n-o s t a c . . . A c u m n e l e g e i c a r e e dilema ? NERT (tot Care ? punglind la sacul fetei) :

I I O L Z : nc n u tiu, G o d i e u . nc T o c m a i de asta sntem a i c i . K A P O : D e ce m i n i i * t i i * t r e b u i e s f a c e m ! foarte

bine

K A P O : D a c e l tie i n o i t c e m , e i n s t a r e s p o r n e a s c o a n c h e t , i a n c h e t a p o a t e s declaneze lichidarea noastr imediat ; dac e l t i e , i-i s p u n e m , e x i s t ansa c a d o b i t o c u l s p r e f e r e s-i s p e l e r u f e l e n f a m i l i e m a i d e g r a b d e c t s i a s l a i v e a l c e u n p a z n i c t m p i t i i n c a p a b i l , c r u i a i-a f u g i t u n m o r t d e l a g a z a r e . T r e b u i e s m i z m p e i d e e a c n u ine s p a r u n t m p i t . . . P e m i z a a s t a e t o a t

8G

www.cimec.ro

a n s a n o a s t r . i t r e b u i e s n e grbim s-o j u c m n a i n t e c a d o b i t o c u l , n f r i c o a t , s-i p i a r d r b d a r e a . N Y I S Z L I : E t i , a a d a r , d c p r e r e s-i v o r b i m lui Mussfeld ? K A P O : I n o r i c e c a z t r e b u i e s-i vorbim. i , d a c t o t t r e b u i e s-i v o r b i m d e f a t a a s t a , n u v d d e c e , l a u r m a u r m e i , n-ara n c e r c a s-o s a l v m . N E R T : i c i n e v a f i n d r z n e u l care v a r i s c a u n g l o n t e n c e a f p e n t r u ca s-i fac b e s t i e i o a s e m e n e a p r o p u n e r e ? GODIEU : Eu. (Tcere.) K A P O : D u m n e a t a ! (Suspicios.) Ai devenit att dc bun prieten cu Mussfeld nct j i p o i n g d u i s-i f a c i o a s e m e n e a p r o p u n e r e ?... G o d i e u , n - a i v r e a m a i d e g r a b s n e l m u r e t i c u m se f a c e c a d i n e a u r i au fost omori apte ini, n timp ce d u m n e a t a a i s c p a t c u v i a ?... H m , ce lucru n e m a i p o m e n i t le-ai s p u s d e t e - a u cruat ? G O D I E U : A d e v r u l , K a p o , i n u m a i a d e v rul. K A P O : Care adevr ? GODIEU KAPO : (naiv) Un : C snt i un nger. (Tcere.) dumneata

I I O L Z : i tii om mort. N Y S Z L I : tiu.

cu

dac

dai

gre

eti

un

H O L Z : B i n e , a t u n c i n c e a r c . . . O d a t i-a m e r s iretlicul cu m o r t u l p e n t r u a u t o p s i e ! P o a t e a i s m a i i z b u t e t i o d a t . K A P O : De data asta, n u . N E R T : i d e ce n u ? KAPO : Singur ce nu va izbuti Cu nimic. Dumnezeu i ca pc vor

M O N K : De fi doi.

singur ?

K A P O : Dumnezeu e uneori n e v o i e s ajute. M O N K : i c i n e v r e i zeu, Kapo... t u ?

mare, dar fie ajutat s-1 a j u t e

el are s te Dumne

K A P O : D e ce n u ? N i c i r e c u n o t i n a , n i c i diplomaia, nici degetul lui Dumnezeu, n i m i c n-o s-1 u r n e a s c p e M u s s f e l d . C u e l t r e b u i e v o r b i t a l t f e l . i n u m a i e u tiu cum. I I O L Z : i cum ? de cc crezi c numai Holz, tu tii

K A P O : Pentru c a m n d o i , sntem nite ucigai. H O L Z : Asta e singurul tu

amindoi

n g e r !...

i-ai s p u s

argument ? Lu jefuit (Tce

asta C o m a n d a n t u l u i ? N Y I S Z L I : I-a s p u s - o . G O D I E U : De snt. K A P O : i a fost n stare el s te cread ? G O D I E U : D i n p c a t e , n u , m t e m c n u . . . D a r c i n e t i e : p o a t e c t o t u i m-a c r e z u t . A l t f e l d c ce m - a r f i c r u ( a t ? K A P O : i Mussfeld fost. Bineneles. Acum pricepei de a fost de fa ? ce s n u - i s p u n ? . . . D a c snt...

K A P O : M a i a m u n u l . (Tcere mare.) crm de m u l t m p r e u n . E u am p e n t r u e l , el a ucis p e n t r u m i n e . r e . ) Aa-i c n-ai f i b n u i t ? NYSZLI : Mai ai i alte argumente ? disc

KAPO (scoate din buzunar un de metal) : t i i ce-i a s t a ? (Semn din cap.) NYISZLI : odat. tiu. Dei n-am vzut

mic unanim nici

nc

NYISZLI : A GODIEU : NYISZLI

c e v r e a u s-i v o r b e s c e u ? (blnd) : N u , Godieu, nu dumneata.

G O D I E U : D a c n u m-a o m o r t C o m a n d a n t u l , n-o s n d r z n e a s c n i c i e l . N Y I S Z L I : A a - i , G o d i e u , aa-i ! i n i c i n u n c a p e n d o i a l c M u s s f e l d a r a v e a oarec a r i m o t i v e s se t e a m d e d u m n e a t a . . . D a r n u c u m v a t e a m a asta v a l u c r a m a i degrab m p o t r i v a dect n f a v o a r e a d u mitnlc ? GODIEU (mihnit) : Nu cumva credei c-mi lipsete c u r a j u l ? N Y I S Z L I : O, n u . . . D i p l o m a i a . A a c c e l m a i n i m e r i t a r f i s-i v o r b e s c e u . i , d e a l t f e l , n i c i n u mi-ar f i att de greu pc cit v nchipuii... N-ar f i p r i m a oar cnd a sta d e v o r b cu ci... o dat sau dc dou o r i i-am d a t c h i a r unele sfaturi medicale. H O L Z : i c r e z i s e r i o s c p o i n t e m e i a pe recunotina l u i M u s s f e l d ? N Y I S Z L I : Nu. Nimic. n g d u i s-i v o r b e s c . IIOLZ : Totui, tii ce Dar mcar mi ceva va

K A P O : A t u n c i , privete bine... E a u r . A u r dentar. Dinii odat smuli, snt topii, trai n discuri i e x p e d i a i la Berlin. Intre topitorie i expediie dispar mai t o t d e a u n a cteva buci. A v e m apte b u ci, n u - i aa, H o l z ? L e - a m strns cu g n d u l l a e v a d a r e . D a r c e n u t i i e c am fi putut avea nou... Dou le-ain f u r a t e u . D a c M u s s f e l d Ie v r e a , i l e d a u Poate c rscumprarea unui copil le v a terge d e t o t s n g e l e . S a u n u a v e i n credere ? HOLZ: Nu ne-ai spus n i m i c , s n u f i t i u t d i n a i n t e . K A P O : Zu, Holz ? Att de Kapo, care

multe

tii ?

HOLZ (calm) : D a , t i u . i p r o b a b i l c i t u t i i t o t a t t d e b i n e c a i m i n e c s n t e m n t r - u n I o c i n t r e i n ceas i n c a r e n u n e l e a g d e c t a c e e a i s p a i m i a c e lai el. D a c ceilali n-au n i m i c m p o triv, eu i dau votul meu. (Tcere.) N E R T : A v r e a s-i p u n i e u o n t r e b a r e , K a p o . . . L a u r m a u r m e i , d e ce t e o m o r i t u atta : de m i l a fetei, dc mila n o a s t r ?... KAPO : Nu, nu m e a . Ca s d e m i l a v o a s t r !... D c m i l a scap de aici nu se p o a t e

riti !

N Y S Z L I : tiu.

www.cimec.ro

87

clocil m p r e u n cu v o i . S i n g u r sint ne putincios. H o l z are d r e p t a t e : ni" n r u dete n u m a i aceeai n e v o i e . MONK : Nu s-ar z i c e c a i c i n e tie ce scrupule. K A P O : D a c a f i a v u t , a f i f o s t mort n c d e a c u m p a t r u a n i . (Cu o privire circular.) C r e d e i c u m v a c greesc ? HOL/ (clcndu-i pe inim) : N u , nu gre eti. M n t r e b n u m a i d e u n d e a i a g o nisit o asemenea inim. K A P O : D e u n d e ? !... A m i n v i a a m e a , ca s a m i n i e l b i n e . fcut destul c u r a j u l de a ru face

N E R T : A t u n c i e n regul ! I I O L Z : B i n e , v d c n u s n l e i c i n e tie ce f e r i c i i , d a r s n t e i d c a c o r d . (Rece.) i a c u m , K a p o , spune-mi : c u m a i de g i n d s p r o c e d e z i ? K A P O : C u m s p r o c e d e z ? !... A m s-i s p u n , f i r e t e , c a m f a t a . (Tcere.) D e ce m privii aa ? G O D I E U : C u m , adic... H O L / (ntunecai) : V r e i s-i s p u i c a i f a l a ? K A P O : N u n e l e g . . . V r e i s-i c e r s-o s a l v e z e i n a c e l a i t i m p s n u - i p o m e n e s c n i m i c d e ea ? G O D I E U : N - a i s f a c i a s t a ! K A P O : B a d a , b t r n e , a m s-o f a c . G O D I E U : N - a i s p o i ! KAPO : A m s p o t . i c r e d c h i a r c ar t r e b u i s m g r b e s c . H O L / : i o s-i s p u i i u n d e e c o p i l a ? K A P O : N u - i M u s s f e l d a t t d e p r o s t s p u n ntrebri de prisos. Oricum, tie foarte b i n e i e l : m u l t e a s c u n z t o r i n u s n t p e aici. N E R T : i v r e i s-i p o m e n e t i c u m v a i dc n o i ? KAPO : A m f o s t d e a c o r d , n e r t , c snt u n t i c l o s , d a r n u - m i - a m i n t e s c s v f i spus c snt un dobitoc. Fii linitii, v o i l u a asupr-mi toat rspunderea. H O L Z : L a u r m a u r m e i , ce v r e i s-i s p u i ? KAPO : Vorba lui Godieu : adevrul. i adevrul e c o f a t a scpat de la gazare. M O N K : N u m a i att ? K A P O : i c, bineneles, a m ascuns-o, c v r e a u s s t a u d e v o r b c u e l . NYISZLI : KAPO : unde i ai s-1 pofteti s vin i

K A P O : Cu toii t r i i n p e c a d a v r e , Monk. MONK : Dar o fat vie printre leuri ? K A P O : O r i c u m aparine m a i m u l t morilor dect v i i l o r . H O L Z : B i n e , v d c te-ai g n d i t l a t o a t e . . . K A P O : U n K a p o fr cap e p i e r d u t . . . Cre d e i c a m g r e i t p e u n d e v a ?... Ce s p u i , doctore ? N Y I S Z L I : N u , n-ni greit. G O D I E U : E u . . . eu a m ncredere. I I O L Z : V r e i s-i v o r b e t i s i n g u r ? K A P O : V r e a c i n e v a s f i e m a r t o r ? M O N K : D o c t o r e . . . a m i m p r e s i a c f a t a t r a g e cu urechea. N Y I S Z L I : I a t c a f c u i o c h i ! G O D I E U : B i a t a m e a f e t i !... N u v r e i s t e r i d i c i i s u m b l i ? (Sprijin fota i fata se ridic n capul oaselor, slringind linoliul la piept.) NYISZLI : mi dai voie, G o d i e u ?... Eti treaz de m u l t ? F A T A : Da. N Y I S Z L I : i a i a u z i t c u m v a ce a m v o r b i t ? F A T A : Da. N Y I S Z L I : C r e d c n u t e t e m i d e n o i . . . t i i c-i s n t e m p r i e t e n i , n u - i a a ? F A T A : Da. N Y I S Z L I : A i p u t e a s s t a i n e z u t ? F A T A : N u tiu. N Y I S Z L I : V r e i s n c e r c m ? F A T A : D a . (0 sprijin. Fala se ridic n ezut, dar rmine n mijlocul mesei de autopsie, sprijinit dc doctor i de sonderiti.) N Y I S Z L I : V a s z i c , p u t e m s t a a a , d a ? F A T A : Da. N Y I S Z L I : T e s i m i m a i b i n e ? (Semn din cap.) i-e m i n t e a l i m p e d e ? (Alt semn.) V r e i s n e s p u i c u m t e c h e a m ? F A T A : Elsa. N Y I S Z L I : D e u n d e eti ? ELSA : Din Roma. N Y I S Z L I : M a i ai n lagr pe cineva ? ELSA : A u murit. N Y I S Z L I : N u m a i a i pe n i m e n i ? ELSA : Nimeni. N Y I S Z L I : B u n . V a s z i c , i-e m i n t e a l i m p e d e . A i p r i c e p u t d e s p r e ce a m vorbit adineauri cu prietenii m e i ? ELSA : Da. N Y I S Z L I : A a d a r , t i i c v r e m s t e s n l v m ! (Elsa d din cap.) N u v a f i lesne, d a r v o m n c e r c a . . . N u m a i c t r e b u i e s fii c u m i n t e i s a i n c r e d e r e n n o i . (Semn de nelegere din partea jet c i . ) Elsa... peste puin va veni Mussfeld. B i n e n e l e s , n u se c a d e s t e v a d . C u m n u a v e m u n d e s t e d u c e m , v r e m s t e ascundem d i n c o l o . . . A c o l o snt nite f e m e i m o a r t e . . . V r e i s-i f a c o i n j e c i e i n t o t t i m p u l s t a s d o r m i f r g r i j ? E L S A : N u . A m d o r m i t destul. N Y I S Z L I : Dar ELSA (obosit) n-o : i s-i eu f i e fric am fost s-ar de mori ?

aici ? sigur mai bun c

tii cumva vreun se p o a t e v o r b i m a i

loc m a i ferit ? nu

I I O L Z : i c u f a t a ce f a c e m ? A f a r p u t e m s-o s c o a t e m !

K A P O : N u , a f a r , n u ! C r e d c c e l m a i lucru a r f i s-o d u c e m d i n c o l o , i n m a r a cu mori". I I O L Z : S-o a s c u n d e m , a d i c , moarte ? printre

femeile

K A P O : N-am pretenia c e o i d e e g r o zav... D a r , dac Nyiszli a reuit s-o dea o dat d r e p t u n c a d a v r u , n u vd d e ce n - a m r e u i i n o i . M O N K : S-o davre ? aezm pur i simplu pe ca

moart. nlimpla s

N Y I S Z L I : N u uita : orice a u z i , v a t r e b u i s t a c i .

88

www.cimec.ro

E L S A : O a r e n u d i n tcere v i n ? N Y I S Z L I : i dac Mussfeld va deschide u a , v a t r e b u i s f a c i p c m o a r t a . E L S A : P e t r e i s f e r t u r i i s i n t . G O D I E U : O r i c u m , n u t r e b u i e s-i f i e f r i c... A t t t i m p ct e u s n t a i c i n u t r e b u i e s t e t e m i d c n i m i c . H O L Z : Cc v r e i s s p u i ? G O D I E U : N-a p o m e n i t K a p o - u l d c u n m a r t o r ?... E u a m s f i u m a r t o r u l l u i . K A P O : U n u c i g a i u n n e b u n ! V o m f i cea m a i stranic p e r e c h e d e a v o c a i d i n c i s-au p r s i t s u b s o a r e . N Y I S Z L I : nert, gata r o c h i a ? N E R T : G a t a ! N u m a i s c r o i e s c d e s c h i z tura pentru c a p ! (Cu o foarfec marc taie, pe fundul sacului pe care l-a cusul, o gaur.) G a t a , s-a f c u t ! P r i n e s a e s e r v i t . B a l u l p o a t e s n c e a p . G O D I E U : Vrei s te mbrac cu, Elsa ? (Semn de acceptare, litrinul ii trage sacul" peste cap.) Aa, fala mea. i a c u m , v i n ' c u m i n e ! (O ia in brae.) n e r t , d e s c h i d e u a !... i t u , K a p o , a d u - 1 p e M u s s f e l d . (lese cu Elsa n brae, ur mat de nert.) M O N K : D a c M u s s f e l d v a d a p e s t e ea o va mpuca imediat. H O L Z : N-o s-i t r e a c p r i n c a p c e a t t dc aproape. K A P O : i dac fata n-o s a i b putere s r a b d e ? N Y I S Z L I : O s a i b . . . D e f a p t , e a t t d e e p u i z a t c n u m-a m i r a s l e i n e s a u s a d o a r m . H O L Z : B i n e , ce s-a h o t r t e h o t r i t . . . E t i m p u l s p l e c m . N Y I S Z L I (ctre Kapo) : V e z i , K a p o , ai grij dc MONK KAPO : MONK : G o d i e u , s : Dac nu fac s v i vreo proslie. Dac s-1 exist ! auzi azi Dumnezeu Exist, ajute ! ai

NERT : Bine, dac vrei dumneata... (Se aaz.) N u m a i c a r c a m f i t i m p u l s-o t e r g . (Tcere.) E i , dc-acu', gata... R m i i c u b i n e , b t r n c . . i i a s e a m a ce v o r beti ! G O D I E U : N i c i o grij, nert ! N-oi f i eu marc diplomat, dar ntotdeauna a m fost u n b u n p s i h i a t r u . i ce e s t e o a r e p s i h i a tria dac n u o diplomaie n lupt cu s p i r i t u l t e n e b r e l o r ? (nert i face un mic semn de adio i iese.) i a c u m , D o a m n e , ce a r e s m a i f i e ? (Se ridic greoi, se ndreapt ncet ctre ua de la cmar binior. Cu degetul pe i o ntredeschide buze.) S t , n i c i u n c u v i n e l , fetia m e a . . . (nchide ua, revine pe scaunul lui i ateapt... Atunci intr Mussfeld i Kapo-ul.) MUSSFELD semn din aici ? (cu mna cap ctre nc pc Godieu) clan, cu un : E l ce c a u t

K A P O : E m a r t o r u l m e u . . . Cel care ngri. jete f a t a . MUSSFELD : Aha ! ngerul ! (Scrutlndu-i atent.) V a s z i c , v o i a m n d o i . . . (nchide, in fine, ua i privete n jur.) Unde sint morii d i n zori ? K A P O : A c o l o u n d e d o r m morii de asear. M U S S F E L D (ocolete ncperea pn ajunge in dreptul uii ce d n odaia de alturi i o deschide brusc. Privete ctva vreme, n cele din urm o nchide) : i fata u n d e - i ?... V - a m n t r e b a t ! GODIEU (cu o min linititoare pe Kapo-ului, optit) ; Las-m nti pc (Tare.) Mussfeld... Nu te mai braul ? MUSSFELD (uluit) : Cc s p u i ? oarecare spus : foarte mea, peti braul mine. doare

exist,

Monk !

Kapo,

v o r b i n d cu gura ta. KAPO : toii ! Intr-un (Iese.) minut, v-ai evaporat cu

GODIEU (blind, totui nu fr autoritate profesional) : Ti-am s t a i j o s ! (Mussfeld se aaz.) Pari a g i t a t i n-a v r e a c a d i n c a u z a sau a bietului nostru K a p o , s ceva. MUSSFELD (stupefiat) : Ce s

pesc ?

H O L Z : Iei tu, Monk... (Monk iese.) i dumneata, Nyiszli ! (Nyiszli iese. Holz arunc o privire spre ua de la cmar".) G r b e t e - t e , n e r t ! (Iese. nert reintr, urmat de Godieu.) N E R T : A u i p l e c a t ? G O D I E U (inchizind de seam) : Au ua n urm cu p l e c a t . (Se privesc bgare ateni.)

G O D I E U : P o i s t i i ? S-ar p u t e a , d e p i l d , d e e n e r v a r e , s f a c i o c o m o i c , c u m s-ar s p u n e , s t e p l e a s c d a m b l a u a i s t e pomeneti direct n i a d . MUSSFELD Kapo.) KAPO zu. (cu Asta (gnditor) iad ? zmbet era : Ce In vrea iad ? de : la (Ctre mine ? tiu,

Care un nu

nelinitit) prevzut.

Nu

N E R T : A i emoii, btrnc ? G O D I E U : E u ?... Parc d r u m . N-ai i m p r e s i a ? NERT : lumea Chestiunea cealalt. e s am nu pleca la un pe

G O D I E U : O, n u e v o r b a de i a d u l banal al l u i Belial. Adevratul iad e aici. L a crematorii. MUSSFELD (gnditor) : La crematorii, Go d i e u ?... N - a i i m p r e s i a c m c a m a m e n i n i ? (Ctre Kapo.) H m , n u i se p a r e ? G O D I E U : Ce jocului ! s fac ? Dac aa e regula

ajungem

G O D I E U : tii... ruii a u u n o b i c e i frumos, nainte de pleac careva la drum, se a a z i se r e c u l e g n t c e r e . n t o t d e a u n a m i s-a p r u t c a s t a e u n f e l d e r u g ciune sau dc mbriare comun... Nu v r e i , n e r t , s s t a i o l e a c c u m i n e ? (Se aaz.)

M U S S F E L D : i dac g e s c i s a j u n g l a pe a m n d o i ? G O D I E U : Asta nu

n l o c s damblac r e m a t o r i u , v cur

se p o a t e .

www.cimec.ro

89

MUSSFELD (blind) : G o d i e u , tii b i n e c eli c a m nebun... N u vrei s v o r b e t i mai d e s l u i t ? D e c c s n u se p o a t ? C O D I E U : P e n t r u c d a c c u i Z a g e r n u ieim v i i de a i c i , v e i f i d e n u n a t C o m a n dantului c a i s a l v a t o femeie de la gazare i c a i n c e r c a t s-o scoi d i n lagr. M U S S F E L D : Ce i d e e t m p i t ! C O D I E U : E i , n u - i c h i a r aa de t m p i t dac p o a l e s o m o a r e u n o m ca d u m n e a t a . M U S S F E L D : T r e b u i e s f i i d e s t u l d e n e b u n c a s-o p o i n c h i p u i . G O D I E U : I n privina asta, slav Domnu l u i , n u se p o a t e s p u n e c n u s i n t d e s t u l de n e b u n . M U S S F E L D : V a s zic, a m s a l v a t o f e meie... Poate chiar o e v r e i c !... i s m n i s p u n c a r e v a c snt o bestie ! i a p u t e a s a f l u i e u p e n t r u ce a m fcut-o ? G O D I E U : Foarte simplu : pentru c e r a ibovnica ta. MUSSFELD : Aiurea ! Cine ar putea s cread ? K A P O : O h , n privina asta, d o m n u l e Ober s c h a r f u h r e r . . . t i i , n t o t d e a u n a se g s e t e u n d o b i t o c p l t i t s cread o r i c e . M U S S F E L D : D e d a t a asta, n u ! i lii d e ce ?... P e n t r u c d e z e c e a n i (izbucnete n rs), d e z e c e a n i n c o a c e s n t c o m p l e t i m p o t e n t . (Ride.) Aa-i c n u v-ai a t e p t a t la aa ceva ? GODIEU (niel derutat) : Aa-i, nu ne-am ateptat. D a r asta n u p r e a s c h i m b l u c r u rile. Cel m u l t v e i f i socotit u n i m p o t e n t pervertit. MUSSFELD (amuzat) : i dac totui nu v o r crede ? G O D I E U : A t u n c i , v o r c r e d e , s z i c e m , c a i fost c u m p r a t . M U S S F E L D : E u ! ?... D e c i n e , d e n i t e p d u c h i o i ca v o i ? C u ce ? G O D I E U : Cu a u r . MUSSFELD : Aiurea ! De unde s se g seasc l a m i n e a u r ? G O D I E U : N i c i o grij : v o r gsi. MUSSFELD : Unde ? G O D I E U : O r i u n d e !... I n h a i n e , n c a m e r . . . P o a l e c h i a r c e x i s t i o t a i n i ! MUSSFELD (nedumerit) : Ce taini ?

M U S S F E L D : S m bat Dumnezeu dac mai tiu c e s c r e d . . . N e b u n eti s a u ticlos ? G O D I E U : Prefer n e b u n . Bineneles, a r f i i n u t i l s m o m o r i . . . C e i c a r e t e v o r d e n u n a c u n o s c tainia t o t att d c b i n e ca i m i n e i o v o r i n d i c a f r gre ! M U S S F E L D (stpnindu-se) : i c r e z i c a r n d r z n i c i n e v a s m d e n u n e ? C O D I E U : A , c r e z i c n u se v a g s i c i n e v a c a r e s-o f a c ?... D a r c e i c a r e l e - a u d e nunat C o m a n d a n t u l u i c te mbei n f i e c a r e n o a p t e ?... i , a p o i , i a s t a i i g n dete-te : c i n g e r i a i m p u c a t a c u m u n ceas ? M U S S F E L D : apte. C O D I E U : M i i n e v o r f i ali apte i, dac v a t r e b u i , n fiecare z i , p n l a sfiritid l u m i i , se v o r g s i a p t e d r e p i c a r e s m o a r . i t u c r e z i c u n nger b l r i n ca m i n e n-n p u t u t s g s e a s c a p t e i n i p e c a r e s-i n a r m e z e c u u n d e n u n mpo t r i v a t a ? N i c i m c a r n u v o r t r e b u i s se p r e z i n t e . . . U n denun anonim c un l i t i l l a f e l d c b u n ca o r i c a r e a l t u l ! MUSSFELD (rnjind) : Cum s-ar s p u n e : snt m i n a t ca u n p o d strategic ! i n g e r u l d e n u n t o r st g a t a s apese d e t o n a t o r u l ! (Ctre Kapo.) Ce s p u i d c toate astea ? K A P O : B i n e c h i b z u i t ! N o u , stora, m a i hrii n r e l e , n u ne-ar f i t r e c u t prin c a p o t r e b u o a r a t t d e s t r a n i c i... U n s i n g u r c u s u r a r e b o m b a asta : n u exist. GODIEU (prdat") exist" ? : Cum, adic, nu

KAPO (blind) : Drag doctore, crezi oare c domnul Oberscharfuhrer e att de ageamiu s c r e a d c ntr-un interval de u n s i n g u r ceas, d e c n d a a p r u i f a t a , ai avut rgazul s gseti t a i n i a , s-o u m p l i c u a u r , s f a c i r o s t d c o l e g i t i m a i e , d e o f o t o g r a f i e i d e h a i n e c i v i l e , i s m a i g s e t i i a p t e i n i erortr s Ie m p r t e t i s e c r e t u l ? M U S S F E L D : Bineneles, ageamiu ! nu-s c h i a r att de

G O D I E U : O taini c u a u r ! i pc lng a u r : u n c o s t u m c i v i l i o l e g i t i m a i e p e n u m e strin, c u f o t o g r a f i a d u m i t a l e . Cele m a i b u n e d o v e z i c i n t e n i o n e z i s tr d e z i i s d e z e r t e z i ! M U S S F E L D : B i n e , d a r n u exist nicieri o asemenea' taini ! G O D I E U : B a , d e ce s n u e x i s t e ? E x i s t ! K A P O (cu un surs) ce s n u e x i s t e ? MUSSFELD (ctre : Asta, Godieu) : c a m aa-i... D e De unde tii ?

KAPO : Dei, domnule Oberscharfuhrer, siguri de t o t n u p u t e m f i . L a u r m a u r m e i , c u r s a a s t a p u t e a s f i f o s t preg tit c u m u l t n a i n t e aa, d i n n e v o i a d e r z b u n a r e i a r a p a r i i a f e t e i s-i f i d a t d o a r i d e e a d e a o f o l o s i c u u n ceas m a i d e v r e m e i p e n t r u u n e l m a i n a l t . MUSSFELD (cltinat)) : M d a , i a s t a e c u p u t i n ! (Exasperat.) D a r , n d e f i n i t i v , ce vrei d e l a m i n e ? C ceva vrei v o i , nu-i aa, G o d i e u ? G O D I E U : Bineneles ! M U S S F E L D : Ce ? G O D I E U : D a , a s t a - i n t r e b a r e a ! Ce ? C , d e v r u t , a m v r u t n o i parc ceva. D a r n u m a i tiu ce... H m , ce v r e m n o i , K a p o ? KAPO (nelinitit) : Copilul, Godieu, lata.

G O D I E U : P e n t r u c e u n s u m i a m preg tit-o. i a m pregtit-o a n u m e p e n t r u ca s t e c o m p r o m i t i s t e p u n l a z i d .

G O D I E U : A , d a , fetia...

Adic,

c a r e feti ?

90

www.cimec.ro

MUSSFELD (ctre Kapo) : i v r e i sa m f a c i s c r e d c n e b u n u l s t a a a v u t a t t a trie dc judecat s completeze mpo triva mea ? K A P O : N u , n u vreau... Dei, la d r e p t v o r bind, de la u n nebun le poi atepta l a o r i c e . D a r d e ce s n e g n d i m dac b o m b a " l u i G o d i e u exist sau ba ? E u p o t s v o f e r c e v a m a i d e pre. i n u n c a p e n d o i a l c ce v o f e r e u e x i s t . M U S S F E L D : Ce ? K A P O (sco(ind discul de aur) : A s t a !... N u e p r i m a o a r c n d v e d e i na c e v a , n u ? D a r e p r i m a o a r c n d v i se o f e r d o u buci... i fiecare bucat einlrete 1G0 d e g r a m e . N u , n u trebuie s m mpucai pentru ca s p u n e i m n a pc aur. Vi-1 d a u dc bunvoie. T o t . Adic, deocamdat un d i s c , c la m i n e n-am dect u n u l . M U S S F E L D : Cc v r e i s c u m p e r i cu el ? K A P O : V i a a fetiei. MUSSFELD : i cc garanie a avea c mi-1 v e i d a ? K A P O : V i l-a d a n a i n t e . M U S S F E L D : i d a c i a u a u r u l i mpuc f a t a , i v m p u c i p e v o i ? KAPO : E foarte cu putin. MUSSFELD (bnuitor) : Crezi c nu-s in stare ? K A P O : Ba da. M U S S F E L D : C r e z i c m-ar p u t e a m p i e d i c a cineva ? KAPO : Nimeni. MUSSFELD (mereu surprins) : Atunci... n u - n e l e g ! P c ce t e b i z u i ? N u f a c e u n o m c a t i n e u n n s e m e n e a p a s f r s-i ia msuri dc s i g u r a n !... N u cumva... Nu c u m v a m-ai atras ntr-o cur^ ca s m o m o r i ? K A P O (calm) : D a c v r o i a m aa c e v a p u l e a m s v o m o r d e l a b u n n c e p u t ! M U S S F E L D : E i , drace, n u prea cred c ai a v u t ocazia ! K A P O : Cnd a m i n t r a t aici, a m fost o clip n s p a t e l e d u m n e n v o a s t r . V-a f i p u t u t gtui fr nici o greutate. N u de dispar alta, dar e un cadavru

K A P O : N u v - a m s p u s ?... P e n t r u c vreau s s a l v a i f a t a . Ce s f a c e u c u u n s u b ofier m o r t ? MUSSFELD (profund nencreztor) : Zager. nu cumvu contezi vorba Iui Go dieu ! pe f a p t u l c a r t r e b u i s-mi f i e f r i c d e p r i e t e n i i t i .lin l a g r ? K A P O : Care prieteni ? Un om ca mine, d o m n u l e Oberscharfuhrer, n u are prieteni, n u m a i firtai... A c u m , e a d e v r a t c s n t p r i n t r e ei u n i i care ar f i foarte bucuroi closet, sau s v s v nece ntr-un a r u n c e de v i u ntr-un c u p t o r . Dar mai n t i c s n t f o a r t e l a i , i n a l d o i l e a r n d n - a r r i s c a n i c i o d a t n u m a i i n u m a i p e n t r u c a s r z b u n e u n m o r t netrebnic ca m i n e . . . N u , credei-m, nu se cade n i c i o d a t s n e a m g i m p r e a m u l t i n p r i vina p r i e t e n i l o r notri ! i, a p o i , odat m o r t , c u ce m - a r n c l z i r z b u n a r e a l o r ? M U S S F E L D : i v r e i t u s-mi s p u i c un t i c l o s ca t i n e se p r e d l e g a t d e m i i n i i de picioare fr s-i i a n i c i cea mai mic precauie ? K A P O : D a r ce a l t c e v a a putea s fac p e n t r u ca s s a l v e z f a t a ? M U S S F E L D : Z a g e r , s n u - m i s p u i m i e c eti t u o m u l n s t a r e s t e s a c r i f i c i ! K A P O : Fereasc D u m n e z e u ! M a i nti c, d a c v c o n v i n g s s a l v a i f a t a , e d e l a s i n e n e l e s c s n t s a l v a t i e u . . . I a r , dac nu v conving, i o m o r i fata... M U S S F E L D : E i d a , a t u n c i ce se i n l i m p l ? KAPO : Nu vd d e ce a r t r e b u i s m o m o r i i p e m i n e . i , a t u n c i , u n d e e sacrificiul ? MUSSFELD (furios) : D a r ndrzneala ta... i ameninrile tale camuflate... N u !... N u !... N u !... N u c r e d n i m i c . E t i prea t i c l o s . . . i p r e a r e a l i s t . . . i p r e a v i c l e a n . . . Nu eti t u o m u l c a r e s te s a c r i f i c i . . . E a i c i o c u r s , n u m a i n-o p r i c e p ! A u z i ? N u cred ! KAPO (ncletat) : Mussfeld ! Goiieu r u , i de ai fi n viaa stare ! te-ai M U S S F E L D : S n u m tuluieti : e n e b u n , d a r t u n u eti ! T u eti a f u r i s i i , i u c i g a . O m i e d e a n i mai avea de trit i n c n-ai stare s druieti un minut din t a !... F i i n d c n u p o i ! N u eti n KAPO (cu ochii nchii) cine : Mussfeld, snt eu ? s f i i ? U n pminlului, in lagr ? un uci ntrebat vreodat

M U S S F E L D : N u cred... f o a r t e g r e u s f a c i s ca a l m e u !

K A P O : N u c h i a r a t t d e g r e u !... Pe m a s a frumu de autopsie, G o d i e u v-ar f i tiat e l , b u c i - b u c e l e , i n t r e i g l e i s a n i t a r e v-a f i c r a t de-a d r e p t u l l a c r e m a t o r i u . N i c i m c a r n u s-ar f i t i u t cc a i d e v e n i t . P r o b a b i l c ai f i f o s t d a t d e zertor ! GODIEU (niel senil) : Stranic idee !

M U S S F E L D : Asta-i b u n ! Cine g u n o i , o b u b neagr, jegul o s t a f i e c a r e se c r e d e o m . KAPO : ga ? tii tu pentru nu ce tie snt c

MUSSFELD:

Cine

eti

K A P O : Ct privete u n i f o r m a . . . S n t e m c a m d e aceeai m s u r , n u ? M i - a r f i p r i n s f o a r t e b i n e l a u n caz de e v a d a r e . M U S S F E L D (palid) aa c e v a ? K A P O : Da... dar : i i-a o de trecut clip. ce nu m-ai omoprin cap

K A P O : D a r t i i i p e c i n e a m u c i s ?... A i a u z i t vreodat, pe v r e m u r i , dc u n u l care a nvlit ntr-o biseric cu toporul n m n ?... A spart toate odoarclc cele s f i n t e , a o m o r t p a s t o r u l i a d a t f o c ! M U S S F E L D : D a , parc m i a m i n t e s c ceva... A fcut vlv m a r e pe v r e m u r i . . . D a r n u m a i tiu c u m i l c h e m a .

numai atunci

M U S S F E L D : i rt ?

www.cimec.ro

91

K A P O : S-i s p u n e u ! R a u m e r . M U S S F E L D (stupefiat) : V r e i s s p u i . . . K A P O : D a . . . c u s i n t l a . Z a g e r e d o ar n u m e l e u n u i a c r u i a i - a m f u r a t i v i a a i numele. Cu n u m e l e l u i a m ajuns aici. N u t i a m p c a t u n c i c a c t e l e l u i m v o r aduce ntr-un lagr. M U S S F E L D : P u t e a i s s p u i a d e v r u l . K A P O : Adevrul m-ar fi trimis clului. M U S S F ' E L D : i n d r z n e t i s-mi s p u i m i e toate astea ? K A P O : D a c o r i c u m v r e i s m o m o r i , c u i a l t c u i v a a m a i a v e a t i m p s m s p o v e d e s c ? U n l u c r u s tii : o r i c a r e m i - a r f i n u m e l e , e u t o t la s i n t . i e u s i n i la cruia d i f t e r i a i-a l u a t d o i c o p i i ntr-o s i n g u r z i . i a u m u r i t i n l i p s a m e a . . . i eu n-am fost l i n g e i ! A t u n c i m-am certat cu D u m n e z e u ! i a m p u s mna topor. i cu toporul n min ani pe i n t r a t i n biseric. MUSSFELD : Tu ! KAPO : Acum crezi orice ? c snt n stare de

K A P O : Pn n ziua cnd le v o r mpuca i p e t i n e , i p e s o l d a i i t i , p e n t r u ca s e c r e t u l s f i e a p r a t p n l a u r m . G O D I E U : I n z i u a a c e e a , b u n u l i i n i m o s u l nostru prieten, Oberscharfiihrerul Moli,, i va trnti un glonte n ceal... un p l u m b m o a l e d c ase m i l i m e t r i , c a r e p e r foreaz b u l b u l , ader l a o s i n u . m a i iese defel... MUSSFELD (ntunecat) : i c r e z i c, dac i-a s a l v a f a t a , f a p t a a s t a m i - a r a g o n i s i iertarea cuiva ? G O D I E U : C i n e s t e i e r t e , Mussfeld, eu, fata, cei v i i , cei m o r i , D u m n e z e u l e v r e i lor, Dumnezeul papei, Dumnezeul lui L u t h e r . . . C i n e ? T e r o g s m c r e z i : n - a m n i c i o m p u t e r n i c i r e s n e g o c i e z m i l u l u i Dumnezeu. K A P O : N u , Mussfeld, oamenii nu le v o r i e r t a . P o a t e , e u . D a r l a ce-i t r e b u i e i e iertarea u n u i uciga ? M U S S F E L D : Bine, f i e i pe gratis ! S z i c e m c a f i d e a c o r d . . . D a r fii a l e n i : n - a m s p u s c s n t " : A m s p u s : s z i c e m " !... C a m n ce c h i p v-ai g n d i t v o i s s a l v m f a t a ? K A P O : D a c a m seoatc-o d i n c r e m a t o r i i am treec-o n detaamentul femeilor la o s e a , i s-ar p i e r d e urma i a r salvat. i de fi

M U S S F E L D : Da... cred. K A P O : A t u n c i , bag-i n a r i u i t d c e l . revolverul n buzu

MUSSFELD : M n t r e b n u m a i : d e ce ii a l l s s a l v e z i o f a t o a r e c a r e ? i c a r e o f i i e v r e i c , p e d e a s u p r a ! K A P O : S Dac fata zicem va c am pus un r m a g !... exist. f i salvat, Dumnezeu

M U S S F E L D : i t u v r e i ca e u . . . e u , M u s s f e l d , Oberscharfuhrer al c o m p a n i e i de paz, t r g t o r d e e l i t i u c i g a c u t o p t a n u l . . . e u s f i u c o d o u l t u p e l n g Dumne zeu ? KAPO (ntunecat) : Da. Kapo... tu tii ce-mi ceri ?

M U S S F ' E L D : P o a t e c d a , p o a l e c n u . . . D a r m a i m u l t ca s i g u r c n u . K A P O : A d i c , ce v r e i s s p i n ? M U S S F E L D : V-ai g n d i t v o i c i n e e fata asta ? G O D I E U : C i n e s f i e ? MUSSFELD : O primejdie, Godieu, o pri m e j d i e p e n t r u oricine o cunoate, o apr i o a d p o s t e t e ! P e n t r u c e d e s t u l s s c a p e o v o r b i s n t e m m o r i . G O D I E U : A r e s tac. M U S S F E L D : A s t a n - a i t u d c u n d e s tii i a p o i . . . c u m v r e i s s a l v e z o f a l d e care a aflat C o m a n d a n t u l nsui ? GODIEU : Asta n u e adevrat.

MUSSFELD : K A P O : tiu.

M U S S F E L D : D o a m n e , ce d e l u c r u r i cara g h i o a s e m a i p o t r i v e t i i t u ! D a c n u - 1 ascult, trebuie s-i omor pe amn-.loi. propriii Dac l ascult, m v o r spnzura m e i s o l d a i . A c u m , s p u n e i t u , G o d i e u , p e c i n e s p r e f e r , p e m i n e s a u p e v o i ? G O D I E U : tiu e u ? !... Nu te-ai plictisit o a r e s t e t o t p r e f e r i n u m a i i numai pc tine ? M U S S F E L D : Tocmai a s t a - i c i u d e n i a : c m e r e u m p r e f e r p e m i n e i m e r e u o m o r p e alii... i c n d te gndeti c a m v e n i t a i c i c r e z i n d c e r o s t d e n v i r l e a l ! Ca s scap de f r o n t ! i uite c inlr-un s i n g u r ceas o m o r a i c i m a i m u l i o a m e n i dect a f i p u t u t o m o r pe f r o n t ntr-un an ntreg. B u n i c u l m e u a fcut l o t rz b o i u l d i n 1 9 1 4 i n-a t r a s u n glonte... E r a u n luteran cu frica l u i D u m n e z e u . I a r e u : t r g t o r d e e l i t ! i tii cc s n t n c i v i l i e ? C o f e t a r ! Aa-i c n u - i vine a crede ? mi plceau dulciurile ! Dar d e u n d e s - m i t r e a c p r i n c a p c o r s m pun s mpuc ctu-i ziulica de l u n g ? i c t o s m a i d u r e z e a s t a ?

M U S S F E L D : Ba da, Godieu ! Dac a m aflat e u . . . a a f l a t i C o m a n d a n t u l . I n f o r m a t o r i i notri snt c a m aceiai ! i acelai l u c r u c a r e te-a n d e m n a t p e t i n e , K a p o , s t e g r b e t i s m a n u n i , m g r b e t e a c u m pe mine s-i raportez Comandantului : teama dc a n u f i b n u i t dc c o m p l i c i t a t e , ns c h i a r dac, n p o f i d a oricrei pru d e n e , m-a n c u m e t a s s c o t f a l a d c l a c r e m a t o r i i , ce a n s , v n t r e b , a a v e a s i z b n d e s c ?... Nici u n a ! n e l e g e i ?... C h i a r d e a v r e a . . . n-a p u t e a . P e n t r u c nu-i cu putin. E i m p o s i b i l ! i luai seama : c u n u risc dect c a p u l m e u , v o i riscai mai mult dect viaa voastr : viaa detaamentului de femei care ar adposti-o, viaa Sonderkommando-ului care a salvat-o i, p o a t e , c h i a r v i a a n t r e gului l a g r . V-ai gndit l a asta ? (T cere.) N u se p o a t e s n u v f i g n d i t . D a r a i a t e p t a t s a u z i i a s t a d i n g u r a

92

www.cimec.ro

m e a . A i a t e p t a t c a e u s m mpotri v e s c p e n t r u c a v o i s f i i i s c u t i i d e p o vara u n e i h o t r r i . D a r d e ce s hot r s c c u p e n t r u v o i ? H o t r i v o i , i a m s f a c t o t cc v e i h o t r . A t e p t . (1 acere.) G O D I E U : Vrei s s p u i , M u s s f e l d , c tre b u i e s a l e g e m n t r e v i a a c o p i l u l u i i viaa lagrului ? MUSSFELD : Da, Godieu, tocmai asta v r e a u s s p u n . KAPO (simfind asupr-i privirile nelinitite ale lui Godieu) : Da, btrnc, dac sintem brbai i v r e m s p r i v i m adevrul n fa, atunci trebuie s recunoatem c asta e s i n g u r a p r o b l e m . G O D I E U : C u m a d i c . . . v r e i t u s c h e m m f a t a i s-i s p u n e m c t r e b u i e s m o a r ? { Tcere.) C u m , se p o a t e o a r e n t m p l a a c e v a ? S-i s p u i u n e i f e t i e c a r e a b i a s-a r i d i c a t d i n t r e m o r i c t r e b u i e s se n a poieze n bezn ? K A P O (scrinit) : D e cc t e m i r i ? O a r e n - n i f o s t n i c i o d a t o b l i g a t s s p u i bolnavilor t i c s n t c o n d a m n a i s m o a r ? GODIEU (pierdut) : B a da, a m spus... D a r n u o r i c u i . . . i n i c i o d a t u n u i c o p i i . K A P O (copleii) : Godieu... G O D I E U : Taci ! (Rzvrtit.) Voi, asasi n i l o r . . . ai n d r z n i vreodat s spunei c o p i i l o r v o t r i c t r e b u i e s m o a r ? K A P O : P o a t e . . . p o a t e c n u e o b l i g a t o r i u s-i s p u n e m . G O D I E U : A s t a - i t o t c c p u t e m , s-o o m o r m f r s-i s p u n e m ? A s t a - i t o a t m r i n i m i a noastr ? K A P O : O m o a r t e uoar e u n d a r ceresc. N i c i D u m n e z e u n u - i m a i b l i n d c n d i culc r o b u l c u o m o a r t e necunoscut. G O D I E U : i o m o r u l b l i n d a r f i m a i p u i n u n o m o r ? E att dc panic oare s o m n u l c a r e n c e p e c u o i n j e c i e d c otrav, s a u c u u n g l o n t e n ceaf ? M U S S F E L D : G o d i e u . . . c u toii s n t e m pri z o n i e r i i l a g r u l u i s t u i a . . . Cc p u l c n i noi f a c e ? N - a r f i m a i b i n e o a r e s n t r e b m fata nsi ? G O D I E U : C u m , s n t r e b m u n c o p i l d a c vrea s moar ? S-1 ntrebm numai pentru c n o i s n t e m att de lai, sau a t t d e n e b u n i , i n u m a i t i m ce e b i n e i ce c r u , i n u m a i t i m p e c i n e s a l e g e m s m o a r , i p c c i n e s t r i a s c ? S punem pe umerii u n u i copil oal p o v a r a u n e i hotrri pe care atia brbai se g r b e s c s-o l e p e d e ? i d e c e . . . d c ce t r e b u i e s a l e g e m ? K A P O : D a r ce v r e i s f a c e m , s viaa ntregului lagr ? prirnejduim

ncremenite ale celor trei brbafi, apare Elsa, in sacul e i lung, pn la glcne, uor ameit, stnjenit de lumina nc perii, ovitoare ca flacra unei luminri in curentul dintre dou lumi.) Doamne, d e ce a i t r e z i t - o n c e a s u l a c e s t a ? MUSSFELD (uluit) : Va s z i c , tot aici era ! G O D I E U (ieind n ntmpinarea fetei, clti nat, cu un biet zimbet patern) : Elsa... (li d mina s-o sprijine.) i s-a fcut fric ? E L S A (semn din cap) : D a . G O D I E U : A i auzit tot cc am vorbit ? (Semn din cap.) 0 , b i a t a m e a feti, d e c c a i f c u t a s t a ? C u m s t e m a i f e r e s c , i c u m s t e m a i a p r ? E L S A : N u t r e b u i e s m m a i a p e r i . G O D I E U : D e ce, n u m a i a i ncredere n mine ? E L S A : N u . T u m c h e m i s t r i e s c i e u nu m a i a m voie. G O D I E U : C i n e i-a s p u s a s t a ? E L S A : Morii... Morii d i n baie, morii de a i c i . . . E i t i u m a i b i n e c i n e se c a d e s t r i a s c i c i n e n u . G O D I E U : T e v o m s c o a l e d e a i c i , te v o m d u c e p r i n t r e f e m e i l e d e l a osea i n i m e n i . . . n i m e n i n u v a ti d e u r m a t a . E L S A : i dac c u m v a C o m a n d a n t u l a i a f l a t ?... N-a s p u s e l (l arat pe Muss feld) c c e e a ce a a f l a t d i n s u l t i e i Comandantul ? M U S S F E L D : Adevrat, fetio, m u s r i snt peste t o t . P o a t e c ntr-adevr Coman d a n t u l a i a f l a t . D a r t i i ce a p u t e a s m a i f a c ? S t e s c o t d e a i c i , s t e a s c u n d n d e t a a m e n t u l d e f e m e i . . . i s m d u c a p o i s r a p o r t e z , c a p e u n l u c r u d e n i m i c , c a m d e s c o p e r i t d u p g a z a r e o f a t v i e , c a m m p u c a t - o , i c a m Irimis-o la c r e m a t o r i u . nelegi ? 0 exe c u i e f i c t i v ! N - a r e c u m s m contro leze. A s t a a r c u r m a orice b n u i a l mpo t r i v a n o a s t r i a r f a c e d e p r i s o s o r i c e u r m r i r e . T o t u l c s a s c u l i d e l e g e a t cerii. E L S A : i d a c n u v o i f i n s t a r e s a s c u l t d c l e g e a t c e r i i i s t a c ? G O D I E U : Se p o a t e o a r e s n u f i i n s t a r e ? D o a r n u m a i eti u n c o p i l . A i c i n c i s p r e zece a n i . E L S A : D a , n u m a i snt c o p i l . D a r cine e a t t d e s t p n p c m i n t e a i p e norocul lui ? G O D I E U : Fetia mea... E L S A : i dac, d u p toate astea, v o i f i descoperit ? GODIEU : Cine, cine s te descopere, cine

GODIEU (rupt) : N u . . . asta nu. A m fost n v a t s s a l v e z o a m e n i . . . D a r , D o a m n e , pentru cc s plteasc copilul sta ? P e n t r u ce a t r e b u i t s se n a s c , p e n t r u c e i - a i d a t m i n t e s n e l e a g , p e n t r u ce l-ai t r i m i s l a g a z a r e , p e n t r u c c l - a i c r u a t , p e n t r u c c l t r i m i i n d r t ?... S p u n e - m i , d e ce ? (Ua dinspre depozitul cu mor fi" se deschide ncet i, sub privirile

s t e t r d e z e ? ELSA : Sntei voi att de siguri c nu m v o r trda s p a i m e l e , t e m e r i l e , visele ? S t r i e s c c u s p a i m a c fiecare cuvnt ce mi-ar putea iei din gur v-ar puica c o n d a m n a p c toi ? G O D I E U : Care toi ? p c c i n e te t e m i t u Pe c i n e , c o p i l a mea, s n u c o n d a m n i ?

www.cimec.ro

93

E L S A : Pc v o i . . . G O D I E U : Pe n o i ? ! Cei ticloi, c e i b t r n i , cei putregii ? E L S A : Sonderitii... G O D I E U : E i snt c o n d a m n a i o r i c u m . . . N i c i un S o n d e r k o m m a n d o n c n-a i e i t v i u de la crematorii. N u - i aa, M u s s f e l d ? S p u n e - i !... P e c i n e v r e a s c r u e ? ELSA (cu degetul spre Mussfeld) : Pc e l . . . M U S S F E L D : Pe m i n e ? ! G O D I E U : i d e e l i-c m i l , i d c e l ? E L S A : D a r detaamentul de f e m e i La grul ? G O D I E U (descumpnit) : Da... lagrul. E L S A : C i n e s n t e u ca s m o a r oameni pentru m i n e ? S t u n o m p e s c a u n i nu-i v i n e a-i s p u n e : Scoal-tc t u ca s s t a u e u !" D a r n c s-i s p u n : M o r i t u , ca eu s t r i e s c !' Cum a putea s cer altuia c e v a ce m i e n u - m i adaug n i m i c i I u i i v a l i p s i c u d e s v i r i r e ? N u , t r e a b a m e a n u c s t r i m i t p e a l i i s m o a r . D a t o r i a m e a e s n a s c , n u s n g r o p . i , d a c v i a a m e a amenin v i a a a l t u i a , m a i b i n e s m o r e u d e c t altul. Acum nelegi de ce trebuie s mor ?
;

nenscui seamn cu c e i m o r i . Mi-epntccul u n cimitir. M U S S F E L D (palid) : D o a m n e , asta nu-i f i r e s c , s t r a g l a b e z n c u a t l a p u t e r e . ELSA : Mi-e somn, domnule, mi-e tare somn. K A P O : i n u i-e f r i c ? E L S A : B a d a . D a r n u v e z i c n i m e n i n u moare dc tot ? G O D I E U : C h i a r crezi t u asta ? E L S A : N u v e z i ?... A m m a i m u r i t o d a t . i pe u r m te-am n l l n i t pe t i n e . O a r e d a t a v i i t o a r e p c c i n e a m s n t l n e s c ? G O D I E U : D o a m n e , v r e i t u s l e n a p o i e z i n camera dc gazare ? E L S A (ovitoare o clip) : F r a s t a n u s e poale ? MUSSFELD (mohorit) : Se poate. E L S A (uurat) : Oh, atunci c bine. (Bnui toare, ctre Godieu.) C r e d c n u a i d e g n d s-mi f a c i v r e o i n j e c i e ? G O D I E U : O , n u . . . (Buimcit.) i d c ce n u ? E L S A : P e n t r u c s n t c u r i o a s : v r e a u s t i u c n d m o r . (Lui Mussfeld.) Cnd tre b u i e s se n l m p l e , d o m n u l e ? M U S S F E L D : Cnd vrei. E L S A : D a r , dac c u m v a C o m a n d a n t u l o fi p e d r u m , a r f i m a i b i n e s m gseasc m o a r t , n u - i aa ? K A P O : D o a m n e , ce d u r e r i i n e l c p e s c a t t dc t i m p u r i u pc copiii acestui veac ? M U S S F E L D (mohorit) : Da, ar fi m a i bine. E L S A : A t u n c i a r f i t i m p u l s m o r , n u ? (Mussfeld accept tacit.) Cum vrei s m o r ?... m p u c a t ? (Mussfeld accept.) i n-o s m d o a r ? MUSSFELD : Nu. E L S A : i n-o s greii ? MUSSFELD : Nu, sfinte Dumnezeule, de data asta, n u . E L S A : Cc t r e b u i e s f a c ? MUSSFELD (cu o privire nesigur ctre ceilali) : N u t i u . . . (Cu o privire ocolit ctre ua dinspre magazia cu mori.) Dac vrei... E L S A (cu un frison) : O , n u , n-a v r e a s m o r p r i n t r e m o r i . . . A v r e a s m e r g , s merg... S m o r afar. M U S S F E L D : Bine... A t u n c i , ia-o nainte... d e s c h i d e u a , iei i s n u t e u i i n d r t . . . i s n - a i n i c i o g r i j . . . c e u s n t n spatele tu. E L S A : N u , n - a m s m u i t ndrt. (Se ndreapt spre u.) A m s p e s c i t>m s n u m r p n l a z e c e , c a a t u n c i cnd m-a a d o r m i t d o c t o r u l . K A P O : E l s a , i-e f r i c ? (Fata se oprete i, fr s ntoarc capul, face semn c da.) V r e i s t e i n d e m n ? MUSSFELD ndeprta) (cu o micare : Zager ! instinctiv de a-l

G O D I E U (infinit dezolat) : Da... (Buimcit.) A d i c d e cc d a ? D o a r a i s t a c i , n u ? E d e s t u l s t a c i . i n - a r e s m o a r n i m e n i . N u - i aa c a i s t a c i , c n-ai s jSpui n i m n u i d e u n d e v i i i c i n e le-a salvat ? E L S A : N u , n u snt sigur. G O D I E U (speriat) : T a c i , n - n i v o i e s p p u i a s t a , n-ai v o i e ! ELSA : Ba da, trebuie s-o s p u n . . . Ca s n-o s p u n a r t r e b u i s f i u m o a r t , s m pleasc m u e n i a , u i t a r e a , sau n e b u n i a . . . \sta v r e i t u , s n n e b u n e s c , n u m a i i n u m a i c a s t r i e s c ? D a r n-a s e m n a , a a m u t i n e b u n , c u u n f e l d e m o r t ? i , a p o i , d c ce s a s c u n d u n a d e v r p c c a r e t r e b u i e s-1 a f l e n t r e a g a l u m e ? N u , c h i a r d a c a p u t e a s t a c , n u s i n t s i g u r c a m s t a c m e r e u . . . N u , c r e d e i - m , c e l m a i b i n e e s m o r de-adevratelea. GODIEU : unezi mori ? O, s D o a m n e , p e n t r u ce t e n v e r ne convingi c trebuie s

E L S A : D a c n-o f a c e u , c i n e s v con ving ? G O D I E U : Att de tnr i ii alt s mori ? ! E L S A : N u m a i snt att de tnr, b i e t u l m e u r e g e . T u s i n g u r a i spus-o ! G O D I E U : D e ce ? C n d a i m b t r n i l ? A i a v u t t u copilrie ? E L S A : A m a v u t , n u m a i c a f o s t scurt ca o v a c a n . G O D I E U : A i fost tu femeie ? E L S A : M-au fcut, b i e t u l f c u t c u de-a s i l a . GODIEU : ELSA : Ba Numai Nici c mam a n-ai d a , i a s t a a m ppua meu fost. timp n s f i u . Cei mine. rege, m-au

avut

murit

E L S A : N u . N u v r e a u s i a u p e n i m e n i c u mine. Acolo unde trebuie s m duc, a m s n i m e r e s c i s i n g u r . i a c u m r m i n e i c u b i n e . Cci a v e n i t t i m p u l . . . e u s p l e c , v o i s r m n e i . i s n u m p l i n gei, cci n i m e n i nc nu s-a p o m e n i t

94

www.cimec.ro

a l i t d c n e l e p t s l i c u n d e e m a i b i n e si u n d e e m a i r u . (Iese. i Kapo-ul face un pas nainte.) MUSSFELD : Kapo ! K A P O (cu o privire moart) : A m o treab, Mussfeld... Trebuie s-i in locul lui Dumnezeu. G O D I E U : Z a g e r , ce v r e i s f a c i ? K A P O : S-o i n d c m n . M U S S F E L D : K a p o , ai fost ntotdeauna un om r e a l i s t , t i i b i n e c n-o p o i salva. K A P O : N u . D a r , d a c v a t r e b u i s m I m puii naintea ei, pot s-i prelungesc viaa cu u n m i n u t . M U S S F E L D : E o nerozie ! K A P O : Fiecare face m i n u n i l e dc care e n stare. N u - i aa, G o d i e u ? M U S S F E L D : G o d i e u , s p u n c - i i t u !... K a p o ! G O D I E U (stins) : Nu-i n i m i c de spus. K A P O (scoale la iveal discul de aur) : f m i pare ru, Mussfeld, mai mult do-atta n - a m l a m i n e . . . (I-l arunc.) M U S S F E L D (privind stupefiat moneda" din palm) : Cc-i a s t a ? K A P O : M i l a nu-i prevzut i n bugetul l u i H i t l e r . i a s a s i n a r e a u n u i p r i e t e n a r c u n tarif destul dc prost. MUSSFELD : Kapo, penlru ultima oar... K A P O (atins, ireversibil, de suflul glacial al morii) : Mussfeld, c timpul s-i faci d a t o r i a . i eu pe a m e a . (Iese.) MUSSFELD (rmine o clip locului, i arunc o privire mohorl lui Godieu, i pune mnua i-i scoale revolverul) : D a c e x i s t u n D u m n e z e u , a r t r e b u i s m i e r t e . (Iese. Tcere lung.) GODIEU (pierdui) : D o a m n e , d e cc n-am p u t u l - o s a l v a ?... D c ce ? (Ghcmuindu-se jos, pe podea.) i u i t e c m o a r e i n u p u t e m f a c e n i m i c . (Intr tcui, unul cte unul, Holz, nert.) I I O L Z : Godieu... De ce a l u a t Mussfeld fata ? G O D I E U : Ca s-o o m o a r e , H o l z . H O L Z : i d e ce a i e i t Z a g e r ? G O D I E U : Ca s m o a r . N E R T : Ca s m o a r ? ! G O D I E U : Cnd n i m e n i nu-i destul de l i b e r s t r i a s c c t v r e a , l i b e r e s aleag c n d s m o a r . H O L Z : V n s z i c , n u s-a p u t u t . . . GODIEU : Nu. H O L Z : P o a t e c c m a i b i n e aa. N E R T : D e ce s f i e m a i b i n e ? H O L Z : A m p r i m i t s e m n a l u l . . . Peste u n ceas, ncepem. C O D I E U (buimcit) : Ce n c e p e i ?... Ce m a i p o a t e s n c e a p n t r - u n l o c u n d o sfresc a t t e a ? NERT s (optit) i nimerii : Salvarea, btrnc, att lagrul de siguri sta n salvarea. c n-o altul ?

G O D I E U : Pe o r i c e c o r a b i e c a r e plutete p e a p a l u m i i , s s a l v e z i m a i n t i c o p i i i i femeile nseamn s s a l v e z i o m u l u i scorabia asta mpu mna... Numai pe it, n u m a i a i c i u n d e e abolit ordinea v i e i i , n u m a i a i c i t r e b u i e s m o a r i n t i copiii, apoi femeile, i abia pe urm brbaii. O, D o a m n e , sntem mbarcai pc u n d r i c fr adres, s i n g u r a corabie d i n univers pe care v i i t o r u l nu arc pre, p e n t r u c o m u l e m a i i e f t i n dect i a r b a cmpului i s n g e l e c u n suc m a i ne trebnic dect apa oceanelor... Curnd, nert, curnd v i n e r n d u l m e u . D a r , m a i nti, trebuie s a t e p t s m o a r Elsa. N E R T : P r o s t i i ! N-a i n t r a t t o t v i i t o r u l n buzunarele lui Mussfeld. Ai s scapi o d a t c u n o i , i a i s t r i e t i p n la o sul de a n i . G O D I E U : N u , n e r t . N u - i p r o f e t acela ce nu-i p r e s i m t e m o a r t e a . i , i a t , i s p u n : mi-a v e n i t sorocul... A u z i ? N E R T : Ce s a u d ? (De afar se aude o mpuctur ndeprtat.) Fala ! G O D I E U : N u , s t a a f o s t Z a g e r . (Se aude a doua mpuctur.) D e d a t a a s i a a fost E l s a . A m u r i t . A c u m s n t s l o b o d s m o r i e u . NERT (ngenunchind) : G o d i e u !... Sntem aici, ling tine ! G O D I E U (cuprinzndu-i cu o privire) : Da... tiu... A m s i n m i n t e . (Moare.) NERT (nchizndu-i ochii) : De a c u m , b t r i n e , a i s d o r m i ase m i i d e a n i i ochii t i se v o r d e s c h i d e p r i n t r e stele. (Intr Nyiszli.) N Y I S Z L I : Atenie ! C o m a n d a n t u l . . . Repede... Coman P u n e i m n a p e c a d a v r u ! (Intr dantul, urmat de Mussfeld i Moli.) C O M A N D A N T U L : Ce se n t m p l a i c i ? N Y I S Z L I : A m u r i t u n o m i a m c e r u t o e c h i p c a r e s-1 r i d i c e . C O M A N D A N T U L : A, G o d i e u , nger.d ! A murit, t o t u i ! ?... ngerul subversiv al m e m o r i e i ! P e e l c i n e l v a ine m i n t e ? n g e r u l l i b e r t i i ! P e e l c i n e l-a e l i b e r a t ? (Brusc.) i c u f a t a a i a ce a fost, Mussfeld ? M U S S 1 E L D (calm) : N i m i c deosebit, d o m n u l e C o m a n d a n t . Gsit n via d u p deschi d e r e a c a m e r e l o r d e g a z a r e , m i - a ost p r e d a t i m e d i a t i a c u m d o u m i n u t e m i - a m f c u t t i m p i a m m p u c a t - o . C O M A N D A N T U L (privindu-l suspicios) : G sit n v i a ? ! T e p o m e n e t i c v a f i fost un n g e r !... i nu i-a tremurat mna ?
7

M U S S F E L D (alb)

: Nu. i Kapo-ul... c mi-a : i Dc ce l-ai s

COMANDANTUL : mpucat ? MUSSFELD : ascund fata.

GODIEU :

sntei din

Pentru

propus n-ai

N E R T : D e ce c r e z i a s t a ? G O D I E U : Pentru c o corabie nebun... NERT : 0 corabie, sintem mbarcai pc

COMANDANTUL

(gnditor)

vrut !

M U S S F E L D : Bineneles ! COMANDANTUL : doctore ? i cu Godieu ce a fost,

btrine ? !

www.cimec.ro

95

N Y I S Z L I : Probabil, u n infarct... Suferea i n i m de m u l t . C O M A N D A N T U L : P r o b a b i l ?... Nu eti g u r ?... t i f a c i a u t o p s i a ?

de si

MOLL nic.) m

(rece) : B a d a . (Cu o umbr M ntrebam numai cine nlocuiasc pe m i n e .

de are

iro s

N Y I S Z L I : Dac ordonai ! C O M A N D A N T U L : N u , e inutil... Urmele ari p i l o r t o t n-o s i l e g s e t i ! M U S S F E L D : Ce f a c e m c u c a d a v r u l ? C O M A N D A N T U L : Luai-1 ! B i n e c s-a t e r minat i c o m e d i a a s t a ! i i e i i , ieii cu toii ! (Sonclcritii i Nyiszli ies.) M u s s f e l d !... (OberscharfiAhrerul se apro pie.) A ieit toat l u m e a ?... A i grij : p e s t e t r e i z e c i i c i n c i d e m i n u t e v a i n t r a n incinta crematoriilor compania spe cial, n c e p e m lichidarea... Ai neles ? n t r e g u l S o n d c r k o m m n n d o . (Observind ri giditatea lui Mussfeld.) Ce e s t e , Muss f e l d ? U n d e te u i i ? MUSSFELD (cu cndu-i ua de vedei ? mna pe la cmara revolver, cu mori) : indiNu

C O M A N D A N T U L : F i i linitit, M o l i . . . ntot d e a u n a se g s e t e c i n e v a n s p a t e l e c u i v a . (Moli salut i iese. Rmas singur. Co mandantul se aaz pe un scaun, ling masa de autopsie, cu spatele la ua de intrare, obosit i meditativ. Tcere. Umbr deas. i i a t d c ua de la cmara cu mor fi se deschide ncet i din conul ei de umbr ncepe s ias un lung ir de femei nvemintate n pnz de sac : despletite, descuie.) Ce-i descrnate, a s t a ?... C i n e , c i n e s n t e i v o i ? C i n e v-a n g d u i t ?... (Una poart pe umr o funie lung, altele duc cile o birn.) Muss f e l d !... M o l i !... (Dar femeile nu se sin chisesc... Cu gesturi moi, ncetinite, nIgheab din piese detaate ceva care se vdete, n cele din urm, a fi o spinzurloare.) Ce-i a s t a ? O A A FEMEIE : plutz. DOUA FEMEIE : vei f i spnzurat. Spnzurtoarea c e r i cu care nu Spnzurtoarea de pe Lagcr-

COMANDANTUL (ngndurat) : Ce s vd, Mussfeld ? M U S S F E L D (buimcit) : N i m i c . . . M i s-a p r u t c d c i n e v a s-o d e s c h i d . C O M A N D A N T U L (glacial) : M u s s f e l d , n i fost a t e n t l a ce i - a m s p u s a d i n e a u r i ? M U S S F E L D (nelinitit) : Bineneles ! C O M A N D A N T U L : Poi s r e p e i ce i-am spus ? M U S S F E L D : D a r , desigur... ntregul Sonderkommando... Nu trebuie s scape nici unul." COMANDANTUL (ngndurat) : Nu, asta n - a m s p u s . D a r se n e l e g e d e l a s i n e ! i a c u m n c h i d e ua pe d i n a f a r ! (Muss feld salut i iese.) nc o comedie care se t e r m i n !... M o l i ! M O L L : O r d o n a i !... C O M A N D A N T U L : L-ai v z u t pe M u s s f e l d ? N - a r s t r i c a s f i i i d u m n e a t a p e l n g e l . . . D a c i se n t m p l c e v a . . . s aib c i n e s-1 n l o c u i a s c . . . Ce e s t e , M o l i , n-ai n e l e s ce i - a m s p u s ?

T R E I A F E M E I E : Intre vei fi al nimnuia.

pmnt

C O M A N D A N T U L : M i n i ! (Scoate revolverul i trage. Femeile dispar. i omul, epui zat, recade pe scaun. In clipa asta, n spatele lui, pc ua de la intrare, se stre coar firav, numai piele i os, Monk.) COMANDANTUL Cine-i acolo ? MONK (sfios) (fr s ntoarc capul) :

: Eu. (ntorend mai eti Monk. ochii pe spncapul) i : tu ? Care

COMANDANTUL c u ?... Cine M O N K : Thomas

naiba

C O M A N D A N T U L : M o n k ? (Cu zurtoare.) MONK : Un nger. Care M o n k ? nger, domnule

Comandant,

un

SFRIT www.cimec.ro

www.cimec.ro

C.P.L. PITETI
Slr. Dobrogcanu Judelui Arge Gherca Nr. 1

CENTRALA DE PRELUC7?

CAMERA DE DORMIT REMJS"


eslc formal din: dulap cu cinci ui (1920 X 000 mm.), comoda cu
(2500

2025 X 000 nun.), pat pentru dou persoane oglind noptiere (1250 X 1700 X 400 mm.), dou

(000 X 300 mm.), taburet (460 X 420 mm.). Se furniruiele cu furnir dc paltin sau mahon. Fronturile se finiseaz cu luciu oglind, iar restul suprafeelor vizibile, mat.

www.cimec.ro