Sunteți pe pagina 1din 100

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI

SOCIALISTE

Melania Ursu
d e la eatrul a Naional d i n Uuj-iNapoca interpret romneti o remarcabil dramaturgiei

Dan lordchescu
Vrem s fim o naie una, i liber..."
u

puternic (Cornel Trilescu :

Bjilcescii )

Ileana Dunreanu
pentru fericirea lui, trebuie lupte..." (Al. Vampilov : Vara la Ciulimsk") trecut s

Omul,

www.cimec.ro

N r . 9 ( a n u l 21) s e p t e m b r i e 197G

Revist lunar editat de C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialist Ro mnia.

* * *

Educaie

politic

cultur

socialist

. p.

Redactor-cf RADU Colegiul AUREL MIHNEA GHIU, GION, PESCU, RU, G. POPESCU de redacie : GIIEORIONESCUPO POA-

Stagiunea 19761977 A N T I E R D R A M A T U R G IC. R s p u n d : I o n Bieu, Mircea R a d u Iacoban, Iosif N a g h i u , G h . V l a d , A l . Voitin Sinteze V. MNDRA : Dramaturgia istoric i evoluia ideilor . p. 8

p.

BARANGA,

HOREA ALECU

T e a t r u l n judeul PAUL

dumneavoastr nsemnri, Olt un interviu i un p . 10

P0V1CI, D L N U SRANATALIA TANASIU, TORNEA ef a d j u n c t ) . FLORIN (redactor-

T U T U N G I U : Trei portret d i n judeul

T e a t r u l de a m a t o r i VICTOR Semnal VIRGIL M U N T E A N U : Nite cilindri cu plrie . . . p. 15 PAR H O N : Agend de toamn p . 13

Procedee n scrisul d r a m a t i c LEONIDA TEODORESCU : Despre insolitare . . . . p . 16

I n pregtirea z i l e l o r t e a t r u l u i d i n R. D . G. n ara noastr HANS-RAINER 4 MARTIN Tribuna JOHN : Teatrul de n R.D.G socialist . p . 19 . p. 23

LINZER : 5 regizorului

ani

dramaturgie

ALEXANDRU Cronica

COLPACC1 : Actorul

spaiul

scenic .

. p. 28

dramatic

Semneaz cronicile : V A L E R I A D U C E A , M I R A I O SIF, MRIA MARIN, IONU NICULESCU . . p. 29 Viitorul rol MRIA MARIN : Eliza Pelrchescu i Ion Caramitru . p. 38

FL. T. : T.E.S. Dup jubileu p. 40

Debuturi n

critic Spaiu i timp n teatrul lui p . 41

BOGDAN BURILEANU : T e o d www.cimec.ro or Mazilu

DREPTATEA pies pentru n 11 de Virgil teatrul

MARII tablouri de ppui

Teodorescu 44

Scenografie PAUL CORNEL C H I T I C : T r i e n a l a de scenografie p. 59

Interferene p . G5 FLORIAN Teatrul M. I. POTRA : Fraii siamezi . . .

radiofonic : Cronica
P

ALEXANDRU N. : NOTE

66

p. 67

ALEXANDRU Foto : Ileana I Muncaciu. ADMI dram istoric Virgil n de REDACIA NISTRAIA Str. Nr. Tel.

LPUNEANU patru tablouri

Stoenescu

p. 6 8

Constantin 579 14.35.8S i

Miile Bucureti 14.35.58

Meridiane V. P. : HRONOV 76

p. 9 6

www.cimec.ro

Educaie politic si cultur socialist


3

V
politic culturii elaborat Xicolac liotririlor de elaborare, rioase nent,

iaa

teatrala

d i n patria interesul a

noastr de care

rencepe o este i

sub semnul scenei :

unui in

eveniment dezbatere pentru politice a

care larg viata i a l

concentreaz democratic

tuturor popor, al

slujitorilor

punerea de msuri

documentului,

excepional Programul politice Comunist i

nsemntate educaiei direct

i i d e o l o g i c Congresului n Comisia socialiste, Ceaucscu, Admirabil i n linii a societii susinut,

a ntregului al Xl-lea domeniul ideologic a

pentru

aplicarea program

partidului

ale Congresului sub conducerea

muncii

ideologice, P.C.R.,

cultural-educative,

C C . al

tovarului

secretar sintez clare, a a

general gndirii strategiei

al Partidului teoretice i

Roman. nostru, exemplu de

i a p r a c t i c i i p a r t i d u l u i d e naintare Programul su general, pe d r u m u l reflect

tacticii

construciei preocuparea activitii marc al al

victo perma ideolo

socialiste p e care n

multilateral nostru,

dezvoltate. secretarul noastr. n

partidul

o acord de o

g i c e , p o l i t i c e i c u l t u r a l - e d u c a t i v e Se ideile politice tare a magistrala regsesc, paginile in a orientative cuprinse

d i n patria

Programului, documentele iNicolac i i idei

termeni

concrei al la nliul

limpezime, n uni a de sta educaiei

Congresului Ceauesou

Xl-lea

partidului,

Expunere activitii

tovarului

Congres

i a l c u l t u r i i

socialiste,

privind : m b u n t i r e a educarea

organizrii

i c o n d u c e r i i

politieo-ideoLogice pregtirea practic tiinifice activitii altor

cultural-educative ; patriotic, de informare

organizarea revoluionar, n mas i a activitii

nvmntului socialist, Academiei modalitilor activitilor

polilico-ideologic ; de rspindirc sociale

tineretului ; mbuntirea tiine menite i politice, a la o

mijloacelor

a cunotinelor

i t e b n i c e ; m b u n t i r e a educative ; precum a Romniei peste

instituii

i m b u n t i r e a hotare,

s d u c Fiecare

m a i bun al scenei

cunoatere se a p l e a c n via la

la promovarea decis s-i

tornic a prieteniei c u alte slujitor examen la contiina pentru a unui

popoare. asupra a acestui celor nivel un acestui forele, document ntreaga supun sever, s-i m o b i l i z e z e supuse capacitate principii activitii de ideologic, sim i creatoare, gndirii domeniul spiri estetic i

critic

contrilmi ideile artei vizeaz,

traducerea la cu

nsuflcitor superior pentru politic, cu a

Program. ale n etic al artei, bunuri

Deloc tiinifice, culturii tuale al i

nlimpllor, n

dimpotriv,

m a i riguroase

privitoare capitol

ridicarea rnd,

semnificaie

deosebit nivelului traseaz, definirea edificarea

furitorii

primul

ridicarea publice a rii, la

creatorilor". Documentul supus privind de dezbaterii formarea deosebit culturii perspectivei, n i legtura cete dez concrete n funcie I n acest mai creatorilor activ d i n domeniul

sarcini lor nesc,

direct

o u viaa sens,

social-politic participarea trebuie la al

profilului societii

l o r politic, etic socialiste o a n oamenilor n

multilateral

voltate. larg sionist a i

subliniat

rolul

ce r e v i n e membrilor

Asociaiei si ctre amatoare contiin

d e art d i n cilmai ridicrii profe elaborare amatori, nalt cit de

instituiile nivelului

teatrale

i muzicale,

n orientarea Este o

participare vederea de de

direct

activitatea acestora". scenograf capacitate i, p r i n

formaiilor

artistice de i

interpretativ actor, cu spectacole

datorie ca la la

fiecrui procesul formaii

artist

regizor, ntreaga i

s se i m p l i c e populare, creatoare, aceasta,

m a i direct realizarea

viitoarelor

ale teatrelor

ale celorlalte unor

contribuind, inut

spectacole unui

artistic

ideologic

ctigarea

interesului

numr

m a i m a r c de spectatori. Vedem ztoare variat n i n acest ndemn n u mimai arta de perspectiva la brigzile sprijinirii artistice unei i att att de larg de cuprin i la

micri

artistice

c u m este

interpretativ

amatoare

bogat teatrale,

formele

ei de manifestare,

formaiile

www.cimec.ro

f o r m a i i l e d e d a n s u r i i a n s a m b l u r i l e f o l c l o r i c e Iar i r e v e r s u l , l e g t u r a n e m i j l o c i t a artistului profesionist c u i z v o r u l de ap v i e a l creaiei populare, cu fora viguroasa, niciodat sectuit, a furitorilor de b u n u r i materiale, legtur fr de are artistul p r o f e s i o n i s t n c e t e a z s e x i s t e p e p l a n u l c r e a i e i .

e i n e m , ca p e o i d e e d i n t r e cele m a i preioase, d i n l r e cele m a i f e c u n d e , r o l u f c c r e v i n e A . T . M . n r i d i c a r e a n i v e l u l u i i d e o l o g i c i a r t i s t i c , a l a r t e i specta c o l u l u i t e a t r a l i m u z i c a l , p r i n i n i i e r e a u n o r s p e c t a c o l e c u c r e a i i o r i g i n a l e n c a d r u l c r o r a v o r f i o r g a n i z a t e d e z b a t e r i , c u p a r t i c i p a r e a c r i t i c i l o r d e s p e c i a l i t a t e i a j u d e c t o r u l u i s u p r e m p u b l i c u l . D e a l t f e l , m a i m u l t ca p i u a c u m , m a i c u p r i n z t o r d e c i t am fcuit-o i m a i c o n s e c v e n t , s i n l c m ndemnai, p r i n ideile cuprinse in Program, s c u t m o p i n i a s p e c t a t o r i l o r n o t r i , s s u p u n e m c r e a i a n o a s t r e x a m e n u l u i s e v e r i d r e p t al p u b l i c u l u i . D e z b a t e r i i p u b l i c e aceast f o r m d e e x p r i m a r e l a r g d e m o c r a t i c , care g a r a n t e a z dreapta o r i e n t a r e i a d i n c a judecat se p r e v d a f i supuse, in perioada pregtirii s t a g i u n i i t e a t r a l e i m u z i c a l e , r e p e r t o r i i l e . t i m , d i n e x p e r i e n , c n u n t o t d e a u n a i n u p e s t e l o t r e p e r t o r i i l e t e a t r e l o r n o a s t r e s-au a r t a t l a n l i m e a c o m a n d a m e n t e l o r impuse d e v i a , c i-au f c u t l o c l u c r r i n e s e m n i f i c a t i v e , c s-au r e p r e z e n t a t s p e c t a c o l e c e n u i i * f r v i b r a i e , c s-au s c p a t d i n v e d e r e c r i t e r i i l e r i g u r o a s e , e x i g e n t e , p e b a z a c r o r a se c e r c a se n t o c m i i u i r e p e r t o r i u d e n a l t inut artistic. A v e m i n fa perspectiva apropiat a srbtoririi u n u i e v e n i m e n t de seam in viaa p o p o r u l u i n o s t r u : C e n t e n a r u l I n d e p e n d e n e i n a i o n a l e . E c l i p a s n e s u p u n e m contiina u n u i sever e x a m e n autocritic, s n e n t r e b m d a c a m f c u t d e s t u l p e n t r u a I n t i m p i n a c u m se c u v i n e a c e a s t s r b t o a r e a R o m n i e i . V a t r e b u i s f a c e m t o t u l p e n t r u c a . la inllnirea cu o p i n i a public, o d a t c u p r i m e l e m a n i f e s t r i a l e f e s t i v a l u l u i C h i t a r e R o m n i e i " , t e a t r e l e n o a s t r e s se prezinte c u f r u n t e a sus. O putem face numai mobiliznd ntreaga noastr capacitate creatoare. n vederea realizrii ndemnurilor cuprinse i n P r o g r a m , de a aciona pentru diversificarea spectacolelor artistice, promovindu-se pe o scar m a i larg s p e c t a c o l e l e la f o c u r i i s t o r i c e i i n s t a i u n i turistice, spectacolele de poezie i c i n t e c r e v o l u i o n a r , in sli m a r i , de sport, i n aer liber...".

t u d i e r e a a m n u n i t a i d e i l o r c u p r i n s e i n P r o g r a m scoate i n eviden mereu noi rspunderi care ne revin nou. oamenilor de teatru. Va trebui s reflectm ndelung i c u n t r e a g a responsabilitate a contiinei noastre la n d e m n u r i l e de a folosi cit m a i j u d i c i o s potenialul c o l e c t i v e l o r teatrale, astfel ca n i c i o e n e r g i e s n u r m i n n e u t i l i z a t , ea f i e c a r e c r e a t o r s f i e a n g a j a t n t r - o a c t i v i t a t e p e s c e n a p r o p r i e , p e s c e n e l e c a s e l o r d e c u l t u r i c l u b u r i l o r . n s p e c t a c o l e l e t e l e v i z a t e al cror n u m r se c e r c s p o r i t s a u a l t u r i d e i n t e r p r e i i a m a t o r i . V a t r e i m i s f a c e m m a i m u l t p e n t r u c a c e l e m a i v a l o r o a s e p i e s e r o m n e t i s f i e l a r g c u n o s c u t e p e s t e h o t a r e , p e n t r u -ca a r t a s p e c t a c o l u l u i r o m n e s c s f i e r e p r e z e n t a t n s t r i n t a t e c u c e e a c e a r e ea m a i s e m n i f i c a t i v , m a i r e p r e z e n t a t i v p e n t r u v a l o a r e a creaiei n a i o n a l e .

r ndoial, n o u , celor care s l u j i m c u condeiul teatrul romnesc, sarcina cuprins i n Program ..de a transforma revista lunar TEATIUM." ntr-o publicaie sptmnal consacrat informrii publicului i d e z b a t e r i l o r din domeniul artei spectacolului (teatru, muzic, televiziune)" n e apare ca u n nsuflei l o r n d e m n la m b u n t i r e a s u b s t a n i a l , r a d i c a l , a m u n c i i noastre. Aceast m s u r , deci siv pentru eficiena activitii criticii teatrale, reprezint traducerea in fapt a unei cerine generale a p u b l i c u l u i s p e c t a t o r , a o a m e n i l o r de t e a t r u a c e e a d e a se a s i g u r a cadrul organizatoric propice transpunerii in realitate a unor idei cluzitoare pentru ntreaga noastr a c t i v i t a t e de v i i l o r , i d e i v i z i n d a c t i v i t a t e a c r i t i c i i l i l e r a r - a r l i s l i c e , creia i r e v i n e r s p u n d e r e a ridicrii nivelului tratrii i d e o l o g i c e , -de p e poziiile filozofiei i n a r x i s l - l e n i n i s t e , a p r o b l e m e l o r l i t e r a t u r i i i a r t e i " , a s l f e l i n c l s c o n t r i b u i e , p r i n p r o m o varea creaiei c u u n n a l t c o n i n u t e d u c a t i v , m i l i t a n t , a o p e r e l o r c u c a r a c t e r p a t r i o t i c * revoluionar, la realizarea epopeii naionale.
II

T "

www.cimec.ro

STAGIUNEA 1976-1977

antier dramaturgie
Acum, in preajma deschiderii noii stagiuni teatrale, sntem, mai mult dect oricnd, interesai s aflm care vor fi noile lucrri dramatice originale destinate s mbogeasc patrimo niul repertorial contemporan. Pn la apariia lor pe scene, pn le vom putea cunoate nemijlocit. am invitat civa dramaturgi s ne vorbeasc despre piesele care se afl pe masa lor de lucru sau... in sertarele secretarilor literari.

Dei crimi i o va

se

vorbete nu e

mult

despre i Nu nu

moarte, se

nu

c la

funebr, (m ceva

pesimist n ea.

vars

refer la personaje). d a r . piesa i care ore. n are u n

M a i m u l t : are tiu care teatru major: o s fie la am am Inti o fi ca n care a avantaj

optimist brbai

juca, pies

patru alt fel doar scris scris-o scriu lacom Uneori, apoi. pies Am m-atn Poale, i aa e de

patru Plus M sau Eu o

femei. cu

Spunei-mi

aceast vei

proporie e scurt : ntreba V un i pentru mi vine act, s-o

echilibrat. dou piesa o greu greu. sau

dureaz cum

uor. am

spun : obicei. pe c mai urm

foarte schi n

nuvel Nu aa

transform de dup mare.

pies. dar pies muli c N-a i-am am departe. nimerit r e i e i ceea o

Otig, mai Aa

bine.

scriu

ntr-un ani, i

pentru de

transform

cazul

c u piesa nimeni. n

v vorbesc.

M a i nti

a fost pies jucal-o rescris-o Oricum, s ce au

ntr-un act. Recent, acte. acte. scris trei ai dou

publicat-o. apucat mai mai mai s

trziu,

s-o r e s c r i u n dup r e i e i ceea scris ei

prerea alii. (provizo poli tea bun. parte nivelul In mo Adic, personaj de la

ION B1ESU

mea. tu,

ce

dect Am

gata A m Unul mi-a al de i

i dat-o

comedie. E un spre

Titlul fel de unor

r i u !) ist. C u ce conlribuili g i u n e teatral ? la noua sta trali. Altul (cam Chiar aoum cinci minute am terminat o n o u piesa. T i t l u l e i p r o v i z o r i u este Jocul. N u e v o r b a de o c o m e d i e , dei, pe a l o c u r i , m a i a r e i ote o r e p l i c d e h a z . E o d r a m . ideatic mentul s

e Fantomiada.

fars critici e

lectur s

m i - a s p u s s-o l a s a a , c propus rescriu

ultima

o treime), cu scopul de a ridica personajului fa, ncerc personaj Nu principal. aceast e simplu, uor. un figur. nc

fac dintr-un

complex

straniu.

www.cimec.ro

primul olilo...

monolog

abisal

m-au

trecut

ndu-

I n f i n e , p r o b a b i l a i a f l a t o a m predat d e c i r c a d o i a n i t r e i c o m e d i i nlr-ain a c t l a Teatrul Naional din Capital. Ele urmau s s t e a l a b a z a u n u i s p e c t a c o l a l s l i i m i c i ; se g s i s e u n r e g i z o r , se g s i s e r a c t o r i , u r m a s n c e a p r e p e t i i i l e . D a r n - a u m a i n c e p u t . . . S m a i v e d e m , m i s-a z i s . Tot la Naional a m executat recent o pre staie : a m a d a p t a t o pies a u n e i a u t o a r e d i n R.D.G. E u n f e l de reportaj d r a m a t i c scris n verv, c u m u l t p a t i m feminist. C a m asta e contribuia m e a la n o u a sta g i u n e t e a t r a l . S i g u r c se p u t e a i m a i m u l t , m a i b i n e , d a r att m-au dus puterile...

A l t e proiecte ?

P e m a s a m e a d e l u c r u se a f l d o u a p i e se, l a c a r e l u c r e z n p a r a l e l , p l u s u n s c e n a r i u d e f i l m , p e carc-1 s c r i u n o r e l e d e o d i h n i s o m n , ca s m r e c r e e z . C e l e d o u p i e s e s n t c o m e d i i . P o a t e o s v m i r a i , tiind ct d e p u i n este n c u r a j a t u m o r u l n ulti mul timp. f i e de teatre, fie de critic. C n d a d u c i v o r b a d e o c o m e d i e , eti n t r e b a t : d a r c e v a serios n-ai scris ? T o c m a i de aceea m - a m ndrjit. Vreau s d e m o n s t r e z c g e n u l c o m i c n-a m u r i t , c v a r e z i s t a p r i n m i n e ! Dac n u p r i n m i n e , a t u n c i p r i n co p i i i m e i ! Sau p r i n nepoi... Cele d o u c o m e d i i v o r f i , p r i n excelen r e a l i s t e i a c t u a l e . E l e v o r b e n e f i c i a d e u n umor frust i p o p u l a r . P e r s o n a j e l e v o r f i n u m e r o a s e . I n u n a d i n t r e ele, d e esen r u ral, v o r a p r e a toi l o c u i t o r i i u n u i sat. M vei ntreba care snt t e a t r e l e care a u scene att de m a r i . I a r o u v r s p u n d : dac n u a u , s^i f a c !

MIRCEA R A D U IACOBAN

Ce text in ceslci stagiuni ?

premier

oferii

a-

La Teatrul Naional din Iai se repet din plin piesa Reduta, n re gia Sandei Mnu. Snt b u c u r o s " c desti nele acestui spectacol au fost ncredinate p r e s t i g i o a s e i r e g i z o a r e c a r e este S a n d a Mnu d u p o p i n i a m e a , u n u l d i n t r e cei m a i se rioi i m a i d o t a i r e g i z o r i d e c a r e d i s p u n e , n m o m e n t u l de fa, t e a t r u l romnesc. Dealt fel, i distribuia (Teofil Vlcu, Dionisio

www.cimec.ro

Vitcu, Sergiu T u d o s o , Cos t e l P o p a , Adrian Tuca, Silvia Popa, M i ivea Jida, Florin M i r c e a ) , i c a < l r u l s c e n o g r a f i c ( s e m n e a z P a u l B o r t n o v s c h i ) , p a r s c o n c u r e , n c d i n s t a r t ', la r e a l i z a r e a u n e i p r e m i e r e p e a r , d e m n de e v e n i m e n t u l c u ocazia cruia v a f i r e p r e z e n t a t : m p l i n i r e a a 100 d o a n i d e l a p r i m u l spectacol de t e a t r u c u l t n l i m l w i r o mn.

A r c i a c e a s t n o u

pies o isto

r i e " a ei ? Desigur. Fr a fi v o r b a de o m e t i c u l o a s r e c o n s t i t u i r e i s t o r i c , p i e s a i p r o p u n e s d e f i n e a s c c l i m a t u l p o l i t i c u l t e r i o r r z b o iului pentru cucerirea Independenei. Am s u b i n t i t u l a t - o ipotez d r a m a t i c " , piesa p o r n i n d de la d e s t i n u l u n u i p e r s o n a j r e a l , d u p o p i n i a m e a , nedreptit de istorie. Este v o r b a d e m a i o r u l ' a p o i c o l o n e l i g e n e r a l ) C a n d i a n o P o p eseu.

p r e a m u l t d e l a ea ( e f o r t u r i l e p r e a m a r i p o t p r o v o c a a c c i d e n t e s a u m a l a d i i ) , v r e a u s c r e d c b r e a s l a n o a s t r , d e d r a m a t u r g i , m i c i c a l i f i c a t , v a f i m a i u n i t i m a i a c t i v i c v a a v e a o v o c e m a i h o t r i t i n d i s c u i i l e c a r e se v o r p u r t a p e p a r c u r s u l s t a g i u n i i c a r e urmeaz. (Presupunnd, dup c u m e firesc, c se v a c r e a a t m o s f e r a s t i m u l a t o a r e nece sar acestor discuii, att n edinele de secie, d e c o n s i l i u , a l e A . T . M . , c i t i n c o l o a nele p a g i n i l o r d e t e a t r u ale r e v i s t e l o r d e l i t e r a t u r , c a r e i-au c a m u n i f o r m i z a t s e m n t u r i l e , n u l t i m a vreme. I n c o n t i n u a r e , a t e p t c a C e n a c l u l de dra m a t u r g i e a l Asociaiei S c r i i t o r i l o r d i n B u c u reti s-i r e i a a c t i v i t a t e a n t r e r u p t d u p v a c a n a a c e a s t a p l o i o a s , c u u n mai m a r e n u m r d e p i e s e b u n e i d e a c t u a l i t a t e , p r e c u m i c u o p r e z e n m a i n u m e r o a s . A i c i , a c t i v i t a t e a n o a s t r B-a d i v i z a t . U n i i dramaturgi, d o r i n d s e v i t e f o c u r i l e c r i t i c i i " ' , a u p r e f e r a t spectacolele-lectur, u n d e , n o r i c e caz, e v e n protocolare. t u a l e l e d i s c u i i s n t mai I n ce p r i v e t e d r a m a t u r g i a , p e n t r u mine, s t a g i u n e a aceasta ncepe n H . D . G e r m a n . La Erfurt, in luna septembrie, v o i f i , pro babil, prezent la p r e m i e r a n l i m b a german a p i e s e i m e l e ntr-o singur scar. Cum va fi p r i m i t de ctre p u b l i c u l g e r m a n drama nsingurrii u n u i i n d i v i d s u i t pe scara suc cesului, drama recuperrii u n e i v e c b i p r i e t e n i i , pe c o o r d o n a t e l e a l t u i t i m p , d r a m a c o n fruntrii i n c e r c r i i de nelegere dintre d o u generaii, v o m v e d e a la p r e m i e r a de la Erfurt. Dup aceasta, sper c Naionalul din B u c u r e t i ( n t o r s i e l d i n t r - u n t u r n e u n t r e p r i n s t o t n R. D . G e r m a n ) , v a relua seria s p e c t a c o l e l o r cu Valiza cu fluturi, care n s t a g i u n e a t r e c u t i-a p r o b a t s u c c e s u l d e p u b l i c , d u p c e , l a premier, a c u c e r i t p r e r i l e c r i t i c i i (excepie f c n d o prere t a r d i v d i n tr-un a r t i c o l de a n s a m b l u din Romnia l i t e r a r " i r e p u b l i c a t d u p a c e e a , e d r e p t cu a d u g i r i , n a l t e dou-trei r e v i s t e , de c t r e e x i g e n t u l c r i t i c i s c e n a r i s t d e f i l m V a l e n t i n

S a r u n c m o p r i v i r e n d e creaie a l l u i M. R. I....

antierul

Lucrez la o comedie cinematografic. S c e n a r i u l l v o i d e f i n i t i v a n c u r n d . L - a m scris n c o l a b o r a r e eu r e g i z o r u l A n d r e i B l a i e r . A p o i , t r e b u i e s v v o r b e s c d e s p r e r o manul P l c v n a " , la care s c r i u ou plcere...

Silvestru).
A m a p r o a p e t e r m i n a t o n o u pies, Suc cesul, c o n t i n u a r e i n c h e i e r e a u n e i t r i l o g i i a a b s e n e i , n c e p u t c u Absena i c o n t i n u a t c u ntr-o singur sear. S p e r ca, o d a t cu a c e a s t p i e s , s n c h e i o e t a p d e p r e o c u p r i i s n c e p o a l t a , d e c u t r i p e l i n i a t e a t r u l u i de investigaie psihologic, d o m e n i u n care m s i m t d e s t u l de lejer. A s t f e l , cred c v o i fi d i n n o u a p r o a p e d e c e r i n e l e z i l e i , d e o a r e c e o m u l este cea m a i m i n u n a t u z i n , o uzin v i e , dup c u m spunea u n minunat scriitor comunist. Prima contiine Orice stagiune ncepe s u b s o m n u l speranei, n a i n t e de orice, speranele m e l e snt legate d e b r e a s l . D e s i g u r , f r s a t e p t t o t u l , s a u log, 0 pul, fr n pies d i n c i c l u l acesta lucid s oare, contemporane. unui cu al n omului ciuda 0 va fi o pies unei

I O S I F NAGHIU

d e s p r e f r m n t r i l e , c u t r i l e i p r o c e s e l e fie piesa singur lumea,

pies-monopersonaj. cu se tim im-

pies-dialog

dificultilor,

www.cimec.ro

p u n e , cu t i m p u l , care, n ciuda succeselor s a l e , l s u p u n e b i o l o g i c . D a c v r e i , o a u t o pies. tiu de pe a c u m , v a f i trist. Acesta va f i c u r a j u l , o p t i m i s m u l e i . 0 de Cum, vidului flictul. a), actul e un un mentului alt lucru, odat n pies. ntr-un stadiu vrea contiinei mai s n avansat vorbeasc socialism. cresc indi con Absen se sfirincit eveni Modificarea, cu

fost

scoas n

Ia... pensie

(i,

cnd apoi,

te g i n de pe de Cu una pe la

d e s t i c u n i i a u v r u t cnd era oltencele coluri, cu din por nu-i de care. ns, Lupii de n

s-o n m o r m n t e z e vorba, ( c a m brfite ce i de

leagn ! ) , e glumit nu

se d a u b t i l e c u

dou), de

de mare, dram sfirit, olteneti i deloc

navigheaz, din dra r la a

despre

dezvoltarea

pcate, d o a r pe p u n t e a u n u i singur... v a Teatrul i, a l e erei pe c nu comedie Chitara s de care

dezvoltarea concret.

contiinei, De unde a i i i

i r s p u n d e r i l e , p u t e r e a d e i n f l u e n a r e a socialul Care ncepe cu o srbtorire

Constana gostei, sune Regret miezul avut une La

strune

vor continua Judecata rea, d a r

(v a m i n t i i , aa ncepea ntr-o s t a r e d e e u f o r i e cel f i n a l , puin nescris,

meleagurile nopii, pies trist

i b u c o v i n e n c .

ncepe

p o l aduga

ete s e r i o s . F o a r t e s e r i o s . A t t al doilea, sfetnic s m a i a t e p t e sfetnic n sertar.

de serios Dac

l-am lsat noaptea poate fi noastr edi

o soart de

pe scena t e a t r u l u i prea n de ce

pite-

tean, ncheindu-i moment)

cariera mult

( s p e r c o o c h e s t i timpuriu. m ,privclc, pies, Ins, jucat, Nate, i din de

b u n . atunci

i s e r t a r u l

l o t att

de b u n . c d r a m a t u r g i a o bogat

capitolul c olteni cum c

nouti,

nchei, cu sperana va avea n sfirit i torial.

consider Doi dup se

mi-am f c u t se t i e , cei d o i eroi mai olteni din

datoria, rmne

cu o a fi i

stagiune

n cosmos, recent

terminat.

verificat face

la p u b l i c , e v e n t u a l , s c r m n a t . A a Mitu cu ndrzneala adic

binecunoscuii Punctul pornire Nu unii, unora sapei cea numrtoarea dezvlui

culminant invers,

ateapt

nerbdare

semnalul oi c la

s p r e . . . c o s m o s , ( i e s c a u t e e i a c o l o ? secretul ; vreunui Mitu i care N a le doar-doar C s c spun numai strni i locul coada s a u la vorba teatru. s-or g s i

curiozitatea ca

binevoitori, (nu fac nici

o a l u z i e la... spat) ndoiesc. Ins, slobod ; M i t u U n d e ? Cnd ?

a vacii, nici

nu m

ceea : g u r a l u m i i , i v o r v e d e a li nu se d e a s t a r t u l . p o l rspunde.

i N a t e t o t Deocamdat,

de d r u m u l

l o r . P r o b l e m a e s

Ce

altceva

avei

pe

masa

de

lucru ? Snt cu aproape o pies (nc de se l a s m-am amintit reviste. nceput, aminti, mea, de mi cortina hotrt i c u De mai peste frumu la un un alt aseme am o la

final", seilor titlu), prilej nea,

nchinat nu

aprrii

ipatrici n ns,

despre oare a m paginile mai pe la

acestei

GH.

VLAD

pies a crei t e m a t i c este i n s p i r a t d i n v i a a satului masa contemporan. de lucru, dorin volum destul act, prag oc din n A a referitor de o m a i veche i, consider, anume, a publi mcar n pn (ar f i p r i m u l ) multele s-au a

ndreptit carea, ntr-un ce In actuala vei stagiune f i prezent teatral, pe cu unei trei de pe a Este Deocamdat, unor tiu precis c voi care, figura dei nu afiele atins teatre la capitolul reluri". acum. timpul tani", pri i secol n Snt anume afielo

piese, jucat

ntr-un

teatrelor ?

de mplinire evident)

jumtate c a r f i debu nct Aa

(de via, planul

i c r e d edituri.

s f i g u r e z i e u p r i n t r e vreunei respectivul volum,

tinerii

vorba d e Comedie c u olteni, o vrst

pregtesc

i a r ct

privete

destul de naintat, nc

perspectiva...

www.cimec.ro

A|M)i. p r i n 1 0 7 2 . a m a v u t d o u p u n e r i n s c e n c u p i e s a Adio, niajestate !. P r i m a mon t a r e , cea d e la T e a t r u l d i n B a i a - M a r e , m-a satisfcut d e p l i n d i n p u n c t de v e d e r e a r t i s t i c i o d a t o r e z r e g i z o r u l u i P e t r e P o p e s c u , d e l a Teatrul Lucia Sturdza Bulandra", c a r e s-a z b t u t s-mi p u n i n s c e n p i e s a l a T e a t r u l l i u l a n d r a " i, n e g s i n d a u d i e n l a d i r e c t o r u l de a t u n c i al t e a t r u l u i , a obinut adeziunea conducerii Teatrului din laia-Mare pentru aceast pies a mea. Folosesc acest prilej spre a m u l u m i , nc o dat, r e g i z o r u l u i Petre P o p e s c u , c i t i n t r e g u l u i c o l e c t i v a l T e a t r u l u i d i n B n i a - M r e , p e n t r u a t e n i a ce a u a c o r d a t - o lucrrii mele. Cam n aceeai perioad do timp. admirabilul om de teatru care este M a r c e l A n g h e l e s c u a n s c r i s p i e s a Adio, ma iestate ! i in r e p e r t o r i u l ' T e a t r u l u i d i n P l o ieti. D i n pcate, a m a v u t p a r t e d e u n r e g i z o r c u m u l t e c a l i t i , d a r i e u p r e a mult i m p e t u o z i t a t e , care mi-a m a s a c r a t textul n aa m s u r nct a m u r m r i t s p e c t a c o l u l cu s t r n g e r e d e i n i m i l a f e l c u toi s p e c t a t o r i i a m f o s t i n i m p o s i b i l i t a t e is n e l e g ce m e s a j a r f i v r u t s t r a n s m i t d r a m a t u r g u l . M-au mngiat d o a r n o b i l e l e d r u i r i ale u n o r a c t o r i c a r e fceau t o t ce p u t e a u pentru a umple g o l u r i l e p r i c i n u i t e de necrutoarele tieturi.

AL.

VOITIN

Ulterior nici Avram Iancu i n i c i Adio, majestate ! n u au trezit interesul v r e u n u i alt d i r e c t o r d e t e a t r u d i n Bucureti sau d i n ar. T r e b u i e s m e n i o n e z n s c , n perioada la care m refer, n u m e r o a s e teatre p o p u l a r e i d e a m a t o r i a u r e l u a t p i e s e d i n t r i l o g i a m e a Oamenii n lupt, iar Teatrul Maghiar din Sfnlu Gheorghe mi-a reprezentat piesa nving, ou o remarcabil acuratee Oamenii artistic. D e a s e m e n e a , T e a t r u l E v r e i e s c de S t a t d i n B u c u r e t i a f c u t d i n Oameni care tac u n s p e c t a c o l d e s u b t i l r e g i e i i n t e r p r e tare. A m a i aduga am mai publicat nime i Fata i t i m p u l respectiv, teatre p r o m i s i u n i fi jucate (iar azi pite...). S cred c n aceti u l t i m i zece a n i nc alte dou piese : Ano caruselul care, fiecare la mi-au adus d i n partea unor f e r m e (i n e o n o r a t e ) c v o r m i se s p u n e c s n t . . . d e i e u l a f e l ?

Pentru stagiunea 107(51077 n u a m nici u n s e m n c a f i g u r a n r e p e r t o r i u l v r e u n u i t e a t r u d i n ar. n t m p l t o r a m a f l a t e piesa m e a Colivia cu nluci cuprins n volumul Procese istorice, ce m i - a f o s t e d i t a t n ' u r i n c u c i n c i l u n i de E d i t u r a E m i n c s c u ar f i menio n a t ca pies n lucru" ntr-o list d e r e c o mandri pentru repertoriul teatrelor n sta g i u n e a ce c u r n d n c e p e . K v i d e n t , c n d o p i e s p u b l i c a t e s t e p r e z e n t a t ea f i i n d n lucru" a f i p r e a o p t i m i s t s - m i n c h i p u i c se v a g s i v r e u n t e a t r u c a r e s se n c u m e t e a se a p r o p i a de o astfel de lucrare. S o c o t e s c f r i n t e r e s a a n u n a ce p i e s e d e t e a t r u se a f l p e m a s a m e a d e l u c r u . P o a t e c necesar s-mi j u s t i f i c a f i r m a i a : ultima punere n scen d e care a m bene ficiat la u n t e a t r u d i n Bucureti a fost n u r m cu u n deceniu, n stagiunea 19601967, c u Procesul lloria. Spectacolul a fost reali z a t n e m i n e n t a r e g i e a l u i L i v i u C i u l e i i a a v u t o a d m i r a b i l distribuie. Cu t o t suc cesul de p r e s t i g i u , piesa a fost p u i n jucat, f i i n d c . . . s-a d e s c o m p l e t a t distribuia. T o t n a c e t i u l t i m i z e c e a n i m i s-a m o n tat, spre sfritul s t a g i u n i i 1 9 7 0 1 9 7 1 . piesa Avram Iancu mu Calvarul biruinei la Tea t r u l Naional d i n Cluj-Napoca. Spectacolul a fost p r i m i t cu m a r e cldur de p u b l i c u l d i n c a p i t a l a T r a n s i l v a n i e i , d a r t o t d i n cauza des completm distribuiei piesa n u a p u t u t f i pstrat pe afi.

D e i , p r e c u m se v e d e , d e u n d e c e n i u n coace n u snt u n d r a m a t u r g copleit d e a t e n ia c o n d u c e r i l o r t e a t r a l e , t o t u i , R a d i o i T e l e v i z i u n e a s-au a p l e c a t c u r e a l i n t e r e s a s u p r a u n o r a d i n t r e piesele m e l e . Ca s c r i i t o r de gen d r a m a t i c a m a v u t de' c u r n d i o m a r e s a t i s f a c i e o f e r i t d e E d i t u r a E m i n e s c u " , p r i n tiprirea v o l u m u l u i de t e a t r u Procese istorice, c a r e s-a b u c u r a t d e o l a r g i u n a n i m b u n a p r e c i e r e d i n p a r t e a c r i t i c i i l i t e r a r o i t e a t r a l e . nchei cu o mrturisire : convorbirea cu d u m n e a v o a s t r m-a s u r p r i n s n t r - u n moment c n d i e u m n t r e b m e r e u ce e f o r t u r i s m a i fac spre a m lecui d e p a t i m a scrierii de piese nejucabile pe scndurile teatrelor profesioniste.

www.cimec.ro

SINTEZE

V. MNDRA

DRAMATURGIA ISTORIC
l

EVOLUIA IDEILOR
Ne tatea apare evident c d r a m a t u r g i a cu tem isloric n u se n t e m e i a z particular vremi inadvertene, artistic i pe exacti autentice, preocupri eu totul.

documentar omului s

a informaiei,

ci tocmai

pe capacitatea, critice

literaturii care

de a reliefa p r i n c o m e n t a r i u l u n o r proprii istoric Dar contemporan. romanai nelegeri unei reproduc

situaii e x e m p l a r e interveniile din tratatele a acestei de

d i n alte

probleme

Firete, pasaje cxtralilerare

cer teatrului adevrului snt se aezate pre reali n

i s t o r i o g r a f i e e , n-au d i s p r u t specii, subordonat n linia sensuri v i i n u m a i de sensuri de timp, modul dinspre de a numai dac

ele aparin

esenelor Gesturi nlr-o zent. zeaz

i, n i c i d e c u m , sau fraze gindite nou comunicare unei piesa.

mruntelor c u secole nu

poetizri n urm prin

fapte

c r o m o l i t o g r a f i i l o r colare. trecut al de ctre epocii n

p o t cpta fa

lumin Aceast sub n

i r e d e s c o p e r i t e

comunicarea

rmne

indiferent acute, deosebit

c i , dimpotriv, gndi

semnul aceast in literar,

temporaliti devine

implicnd de

c a r e a f o s t scris modul poate rite diferii alctui chipuri, a

perspectiv, cure o

interesant cnd va felurii.

posibilitatea pagin istoric, astfel, de Acelai

urmri este dife

anumit

situaie, la alta a din

fixat

ntr-o personaj

cronic, n

interpretat

de l a o epoc i tlmcit unor

i l a a u t o r i variate

procedeu o

comparativ nregistrare naionale, cu de

o suit surprins

caleidoscopic momente

imaginilor

aceluiai unghiuri.

neles

Obinem,

substanial stabilim profunde cunoatere Un pe n care a

principalelor liniile n

i p e r s o n a l i t i a rii

aparinnd totodat, un

istoriei fiind

noastre o ideal

m a i clar rdcini a

continuiti ; evideniem, social n creaia noastre. de inspiraie

schimbri cmp

de viziune modalitate de

evoluia gsete

Literatura,

omului,

istoric

explorare de seducie

istorist a p s i h o l o g i e i u m a n e i a c a r a c t e r i s t i c i l o r c o l e c t i v e a l e n a i u n i i . e x e m p l u , d i n t r e cele m a i i l u s t r a t i v e , ni-1 nfieaz exercitat-o, asupra paginile : for unei teatrului publicaii literar". a nostru care prozei a a istoric, marcat eroic lui Alexandru Nu Lpuneanul" al neobinuita creaie for cea dinti epic romneasc Negruzzi literaturii a a

de o cert v i b r a i e artistic : n u v e l a 1840, i n noastre provocat expresiv mai toate moderne aceast Dacia

tiprit d e Costachc dezvoltarea personaj

programatic vreunui ci d i n setea

conturul tiraniei

exemplar

fascinatorie antipopular. Samson viziune poet,

Negruzzi, nscute

acuitatea

social-moral i l e c t u r i

conflictului,

stigmatizarea

impresionant

de putere,

nsindirct istorio eteva emi Din n

a egotismului

Intriga nuvelei, cu puine t e a t r a l d e ctre apoi s unei a lui de l u l i u

modificri n n fila

grafiee suplimentare, decenii, nescian n n

a fost transpus

Bolintineanu Roea i Mihail

1 8 0 8 i, c u zece u n i 1 8 8 1 i, d u p din de manuscris nota : m a i ales n 1925. L a

trziu. d e j u n i m i s t u l concentrata ntruchipri marele Lpuneanu linii mari, care aceste

Bodnreseu, tragic

George

Zamfiroseu

dnamaturgice, schind un s-ar f a c e

trebuie Mocbeth

adugm drame cu

aciunea

c u acelai

subiect,

Alecsandru n categorii, venionale

romnesc

ntrebuinarea trecui

u l t i m u l act a nuvelei l u i Negruzzi". dramatizrile a celor dou dup Negruzzi total d i n secolul : negativ se d e s p a r t dou con oa u r m a r e viziuni fundamentale cea a antitezei romantice

de t i p hugolian,

cu u n Lpuneanu

(D. Bolintineanu

i I . R o e a ) ,

www.cimec.ro

cea

shakespcarean, unui Este limpede si c

care

eroul

celebrei

nuvele ale

hamletizeaz, controversei de ordin c n foarte

svirind dintre moral multe

rul

numele i

d e s t i n p e oare-1 i n t e r p r e t e a z disponibilitile umanitii. instalat putere n conjuncturali de raiunile .i-au d i n secolul luptei Kott 1-a

f i l o z o f i c (S. B o d n r e s c u ) . conflicluule prin este Nu de Lpuneanu oare desparte dra al


1

adversarii istorice

se a m p l i f i c

operaia

pasiunea mele unde pe irei domniilor care

puterii scurte Jan

mirare

dintre

romneti

dialogurile

conflictualc n

spaiul a

documentar

X V I moldovenesc, descriu operele

cu alte intrarea i

cuvinte, d i n perioada funciune Rzvan cei trei diferite, al

posltefanian, mecanism" cei

imaginile Despot

pentru

marelui lcfni i acelai Ctre

descifrai

l u i Shakespeare. ,\. S c u r t e s c u ) , din unghiuri intriga n

l u i Ilasdeu,

V. Alecsandri, al

I). lolintineanu deschid oaro-i

\'od ( n inten sens vizio Piesele mai al

v i z i u n i l e v a r i a t e d i n l r e 1 8 5 8 i 1 9 0 9 s e m n a t e d e C. D i m i t r i a d e , I o s i f V u l c a n Gaspar tat nari de interior (iraiani tind l u i Slavici popular istorice fiecare, dezvolt de d e s p i r i t u l justiiar i d r a m e l e de martirizai teatru i n a i o n a l aventurilor egocentrismului. jurul ineriilor Sofia

Delavrancea), proces acelai

figurilor dc domni conservatoare. Delavrancea, un

mprejurrile de tragismul Grigore in

potrivnice, Ghica

condiia Rare Sorbul)

inspirate (mai cu

eforturilor l u i Petru de Mihail interes, dintre

(Gh. Asaehi. Ndejde) realizeaz

recent. I l o r i a L o v i n c s c u ) , Cumplit Cu din seam aceleiai t e m e aceast conflictuale.

( A l .Depreanu,

sau I o n Vod cel alt versant inegale, i

Lelopisei

diferenieri serie

de optic alt

de u n mare a

i l a t e n s i u n i poftele dominat n n

literare acum cu care

piesele condu

Iernatic ntr-o

regsesc aezare

antinomia forelor difer,

individualiste

necesitatea

islorico-naional, ctorului i ctre Privite luminat. de data i

dramei,

de figura opiuni au fost prin al n i

aceasta, piesele n

interpretrile despre dou traiectul Rare. pri

!ndreptndu-sc istorice

variate

temele

preocuprile Tragedia

social-filozoficc

ale etapei

concepute. vrsta l o r n

comparativ, do unui eroul gloria

de pild, al lui

se d e o s e b e s c n u urmrete. Rare ca

numai tablouri fiul

lilerar-artislic. inspirate spiritul devine renvia

a l u i Asaehi Pentru

melodramatice, neamului, marelui efortul exprima tefan de a astfel morale. unei colocviile

Mctastasio, paoptism melancolic trecut sufocate. n care a

mesianic

izbvitor timpul, demofil

preromantic. a l unei pentru n eroice

modernul

Delavrancea, Luceafrului

ncercri de

d e a-i c o n t r a z i c e Autorul ale eroismului devine punct tema noastre

independenei timpurile anii floria din

lefaniene aur lui

coexistena Peste drame tatea eteva de

admiraiei decenii, idei. fa

scepticismul

intelectualitii

jurul istorice

1900, de Rare ca care

degringolada de

valorilor n

pentru

Lovincscu,

Petru n

pretextul plecare

alctuirii

ntrnplrile tratat c ideilor

servesc

periodice

ale voievodului

cu Mitropolitul n

Roea, viziunea

principal

este

responsabili

omului Nu

de Istorie, ndoial a

societii

contemporane. dezvoltat substratul drum capacitatea dialectic al temeiu forele-

ncape de morale. s-a

dramaturgia pe m s u r animat

noastr ce a a

istoric

i-a

artistic rilor lungul

ptrundere

neles fost

m a i bine un

conflictelor

D e la descripia dinlre treptat realizat

a t a b l o u r i l o r de epoc parcurs dintre maxim

la descoperirea dramei i

filozofice cruia

ale dialogului

personaje apropierea

r e m a r c a b i l , de-a

forele

fundamentale

ale istoriei.

www.cimec.ro

TEATRUL N JUDEUL DUMNEAVOASTR


n a c e s t n u m r :
La Slatina, capitala judeului Olt, nu exista un teatru profesionist. Faptul ne contrariaz de cile ori uitm c despre acest ora se VJIbete intens numai de zece ani ncoace, de la reaezarea administrativteritorial a trii, c abia acum, pe vechile ei coline, aceast aezare i-a modificat inuta, a devenit o localitate urban, modern, cu i s punem acum punctul pe baza material teatral o sal de spectacole la nlimea exigentelor contemporane. Intr adevr, apariia io Slatina a noi Case de cultur a sindicalelor 'edificiu (are. fr de at 'lai arhitect, amintete plcut de silueta elefantu s fie semnat lui Teatru Naional din Craiova) a transformat, inchegindu-l din perspectiva schiei de sistematizare, centrul civic, social i cultural.
:

OT L
Trei nsemnri, un interviu i un portret de Paul Tutungiu

tinm c, n halele ntreprinderii de aluminiu, actorii bucureleni au prezentat, ntr-o montare special. Puterea i A d e v r u l dr Titus Popovici i m foloseam de acest argument pentru a polemiza cu un doctor n economie, tovar de compartiment, n trenul ce m ducea la Slatina. Ca for economic. mi sublinia dumnealui. jud"tul Olt n seamn aceiai parametri de civilizaie ca i Cluj-Napoea. s zicem. Ca for cultural, comparaia este de-o. dreptul imposibil". Acest punct de vedere, nengduitor, nu m-a convins. Pentru c era i firesc ca economicul s-i spun iutii cuvintid. s defineasc, in metabolismul civilizaiei moderne, temelia ei. Apoi urma s se nasc i noul timp cultural, timpul teatrului, inclusiv. La Slatina aveam s constat nu de ce s nu ne bucurm, c ornicul mai devreme dect a fi prevzut. numai teatrului c a aveam dreptate, nceput s bat ci i. mult

Cu un poet, despre teatru


A m c o l i n d a t judeul O l t , a m cunoscut tea t r u l n j u d e u l O l t : C a r a c a l , c a aezare d e cmpie, Balul, Corabia, d a r i c o m u n e l e c u cert tent u r b a n , Scornicetii, c u a c e l a n s a m b l u f o l c l o r i c d e v e n i t p e r s o n a l i t a t e i p r e m i a t de f u n d a i a H e r d e r , d a r i Scrioara, Rusnetii. A v e a m tolba plin d e informaii, semnificative n u att p r i n a c t u l de cultur b i n e i n s t i t u i t , ct p r i n p r o s p e i m e a l o r d e via la z i , cnd, l a p l e c a r e , i - a m lsat poe tului Virgil Dumitrescu, instructorul cu pro bleme de teatru la Comitetul judeean de c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t , e t e v a n t r e b r i f u l g e r , rugndu-1 s-mi e x p e d i e z e p r i n pot rspunsurile. A c u m , la redactarea acestor n

s e m n r i , a m o b s e r v a i c r s p u n s u r i l e a u o valoare de generalizare, apt p e n t r u o intro ducere" n p r o b l e m a teatrului d i n judeul O l t . lat-le, a a d a r : C u m i c t se a f i r m judeul dumneavoastr ? teatrul in

A c t i v e a z aproximativ 1 2 0 de colective t e a t r a l e , l a n i v e l u l C a s e l o r d e c u l t u r i a l c m i n e l o r c u l t u r a l e , a l s i n d i c a t e l o r , .al u n i t ilor cooperaiei meteugreti. D i n ianua r i e 1 9 7 6 a c t i v e a z i u n T e a t r u p o p u l a r , n oraul Caracal. Exist perspectiva d e a se c r e a u n c o l e c t i v s i m i l a r i l a S l a t i n a . A m c o n s t i t u i t , n c m i n e culturale, 1 6 c e n t r e m e t o d i c e ( d u p c r i t e r i u l v a l o r i c i d u p crite r i u l g e o g r a f i c ) , ceea ce a s i g u r o r e a l n t r e ptrundere a f o r m e l o r de a c t i v i t a t e teatral, a experienei formaiilor d i n zon. Activeaz 50 de instructori absolveni a i colilor p o p u l a r e de art d i n Piteti, C r a i o v a , S l a t i n a . Politica repertorial ?

O p t m p e n t r u u n r e p e r t o r i u ct m a i d i v e r s , s u b a s p e c t a r t i s t i c i t e m a t i c . D e p i l d ,

10

www.cimec.ro

acolo u n d e f e n o m e n u l n a v c r l s m u l u i a gene rat efecte n e g a t i v e , n p l a n u l formrii o m u l u i d e t f p n o u , s-a j u c a t p i e s a N a v e t i t i i d e I o n Dieu (la eminele c u l t u r a l e I a n c u J i a n u , Drghiceni, P o b o r u , C u n g r e a , Stoiencti, V a l e a M a r e ) ; a c o l o u n d e s-au s e m n a l a t r a z u r i sau tendine d e nstrinare a a v u t u l u i obtesc, a fost p u s n scen J o c u l c u f o c u l do O e l a v M g u r e a n u (la Potcoava, Cilicni, Traianu, C r m p o i a , Strcjeti). A v e m n v e d e r e , bineneles, i c e l e l a l t e c r i t e r i i d e a b o r dare a repertoriului : accesibilitatea, valoarea c o l e c t i v u l u i do interprei, baza material. A u obinut premii sau titluri n confruntri competitive formaiile d e teatru d i n Scri oara, N i c o l a e T i t u l e s c u , Strojeti, erbneli, P o t c o a v a , Scorniceti, Osica, Flcoiu, Buein i u , V i t o m i r e l i . P e n t r u p u n e r e a n v a l o a r e a t a l e n t e l o r l o c a l e a m i n s t i t u i t , n a n u l 1!)7.">. C o n c u r s u l d e creaie p e n t r u piese d e t e a t r u ntr-un a c t . A u fost p r e m i a t e lucrrile G h i m pele d e M i r c e a E n c s c u (jucat n c o m u n a Scrioara) i N o a p t e a f i e r b i n t e de Vasile O l t i ( j u c a t I a Casa d e c u l t u r d i n S l a t i n a ) . Dezvoltarea bazei materiale a j u d e u l u i a s t i m u l a t i u n f e n o m e n d e cultur teatral p e m s u r ? P e m s u r " , este o e x p r e s i e , d e o c a m dat, prematur. Deocamdat. Ineepnd d i n a c e s t a n , r e f l e x u l Sn c u l t u r a l dezvoltrii economice i m p e t u o a s e este m a i v i z i b i l . In a c e s t a n , c u m a m m o i s p u s , a a p r u t ie harta cultural a judeului primul teatru popular (Caracal). V o m iniia u n (Festival n a i o n a l a l t e a t r u l u i a g i t a t o r i c . S-au m a t u r i zat formaiile teatrale d e a m a t o r i , a crescut e x i g e n a p u b l i c u l u i , d o r n i c d e s p e c t a c o l e ct m a i apropiate de realitatea imediat.

i m a i m u l t . A c e a g r a n i d i n t r e c u l t u r a a r t i s t i c i p r o d u c t o r u l de b u n u r i materiale este, p r a c t i c , a n u l a t : m u n c i t o r u l a d e v e n i t el nsui productor de cultur artistic. A c e a s t a n s e a m n m a i m u l t dect a c o m o d a r e , mai m u l t dect iniiere n legile esteticii. O r t o p e l e a I a n u a r i e este s u d o r la ntreprinde rea de p r e l u c r a r e a a l u m i n i u l u i d i n S l a t i n a . B a n u N i c o l a e m a i s t r u i n electroliz. Deleea Auxente impiegat do micare. Deocam d a t , e i se n u m r p r i n t r e cei c e a u d a i g l a s textului l u i Cristian Munteanu, Prima an chet, sau t e x t u l u i l u i D a n Trchl, P o r u m b c r u d . Reuitele, experiena a c u m u l a t n teri t o r i u l a t t d e d i f e r i t de p r o f e s i a l o r , t e r i t o r i u l t e a t r u l u i , v a d u c e , p o a t e , n v i i t o r i i a n i , la a b o r d a r e a u n o r r e p e r t o r i i m a i puin facile, la u n C a r a g i a l e , d e p i l d , i d e ce s n u vism cu ochii deschii ? chiar la u n Shakespeare ! D e m o c r a t i z a r e a c u l t u r i i n u e s t o 0 simpl tez a s o c i e t i i socialiste multi l a t e r a l dezvoltate : e s t e u n f e n o m e n r e a l , se nate d i n cerinele l i u n t r i c e ale n a t u r i i u m a ne t r a n s f o r m a t e , este u n r e z u l t a t al u m a n i s m u l u i socialist. C u m s n e e x p l i c m f r u m o a s a p e r f o r m a n spiritual a t e h n i c i a n u l u i Speriu I o n , de la I . O . B . B a l , care este p r o d u c t o r d e b u n u r i m a t e r i a l e , d a r i r e g i z o r i i n t e r p r e t n f o r m a i a d e teatru ? Ca o n t m p l a r e ? N u . Ca un rezultat, de b u n augur, al ptrunderii n m a s e a c u l t u r i i .

l cunoatei pe Miu Sltculescu?


E x i s t , n f i e c a r e ora d i n R o m n i a d e a z i (i m r e f e r n u l a m a r i l e o r a e , c u d e p o z i t e " d e personaliti n toate d o m e n i i l e , ci la acele orae care, a l t d a t , c o n s t i t u i a u s a l b a de trguri p r o v i n c i a l e , i a r a c u m , r e v i g o r a t e d e a r t e r e i n d u s t r i a l e , d e p o z i i i s t r a t e g i c e i funcionale, d i n p u n c t de vedere social, poli t i c i m a i ales e c o n o m i c , a s p i r l a i n d i v i d u a litate spiritual, la distinct, la d r e p t u l de a spune u n cuvnt n cultura romneasc), n toate aceste orae, care a u d e v e n i t s a u snt pe cale d e a d e v e n i m u n i c i p i i , exist, c u m s p u n e a m , cte u n n u m e , n m o d p a r t i c u l a r legat d e acea osmoz d e realiti estetice ce constituie viaa cultural a respectivei ae zri. Este n u m e l e a n i m a t o r u l u i n u m r u l u n u al acestei viei c u l t u r a l e , n u m e l e c e l u i care a n f i i n a t i c o n d u s p r i m e l e f o r m a i i a r t i s t i c e muncitoreti d u p Eliberarea patriei, n u m e l e c e l u i c a r e a f o s t n f r u n t e a a c t e l o r ce r e f l e c tau n cultur faptele p a r t i d u l u i . U n astfel

Muncitorii
i

teatrul
L a S l a t i n a i l a B a l , m u n c i t o r i i i ceilali salariai a i ntreprinderilor i n d u s t r i a l e i-au f c u t , c a s f o l o s i m o e x p r e s i e , c u t i l c , a unui activist sindical, din teatru, o a doua m e s e r i e " . Aceast e x p r e s i e i tlmcete ade v r a t u l e i neles ntr-un r e a l f e n o m e n d e democratizare a culturii, asimilarea culturii de ctre m a r e a m a s a productorilor de bunuri m a t e r i a l e realizndu-se i n relaia om-teatru. U n muncitor c a r e p a r t i c i p , ca spectator, l a teatru nseamn, desigur, ceva, dar u n m u n c i t o r care devine purttorul m e s a j u l u i teatral, n ipostaz d e actor, nseamn

www.cimec.ro

11

Florena M a r i n c s c u , E m i l T u d o r , M a riana Stratan (sus) i E m i l T u d o r i Miu Sltcidescu (dreapta) i n .,.\u sintcm ngeri" de P a u l Ioachim

do n u m e este, l a C a r a c a l , M i u S l t c i d e s c u . D i r e c t o r a l Casei d e c u l t u r , d a r i... i n t e r pret n formaia de teatru, regizorul ei, c h i a r . M i u S l t c i d e s c u este a c t o r , i n e p e r m i t e m s-1 n u m i m aa, d i n 1 9 4 5 . A j u c a t n p e s t e 5 0 d e p i e s e <le t e a t r u (ntr-un a c t s a u n t r e i a c t e ) . F o r m a i a d e t e a t r u c o n d u s de M i u Sltcidescu a o b i n u t dou m e n i u n i la F e s t i v a l u r i l e naionale de t e a t r u p e n t r u a m a t o r i , d a r i M a r e l e p r e m i u i M e d a l i a d e a u r l a c e l de-al X l - l e a C o n c u r s al formaiilor a r t i s t i c e de a m a t o r i , c u c o l a j u l a g i t a t o r i c Z i u a c a r e n u se i u t . L a F e s t i v a l u l t e a t r u l u i scurt Trgovite, 1970 a obi nut p r e m i u l I I I cu spectacolul Idee do Petre Brbulofcu. Miu Sltcidescu, preedintele Comitetului d e c u l t u r i e d u c a i e socialist d i n C a r a c a l , a n c e p u t s n c r u n e a s c . A n c e p u t s n c r u n e a s c p e m s u r ce v i a a s p i r i t u a l a oraului oraul Caracal nsui capt a c c e n t e d i n ce n ce m a i t i n e r e t i .

De ce nu un teatru profesionist?
Dintr-un tirg comercial, Slatina a ajuns a c u m u n ora i n d u s t r i a l i m p o r t a n t , n c a r e lucreaz m i i de m u n c i t o r i . Poziia Slatinei este egal t u t u r o r c a p i t a l e l o r d e j u d e : P i

teti, B r a o v , C a l a i , C o n s t a n a . D o ce s n - a v e m i n o i u n t e a t r u p r o f e s i o n i s t ?" iat ntrebarea pe care mi-o adresa, n incinta frumoasei Case d o c u l t u r , l a S l a t i n a , un tehnician constructor, Vasilo Bordea. Avem aceleai d r e p t u r i , s p u n e a e l , ca i l o c u i t o r i i c a p i t a l e l o r d e j u d e p e c a r e v i le-am men ionat. M e r g e m s v e d e m teatrele profesio niste, a t u n c i cnd ne viziteaz oraul, sau cnd ne a f l m n o i la Bucureti, de p i l d . D a r , d e f i e c a r e d a t , n e n c e a r c r e g r e t u l c n u a v e i m i n o i , i n o r a u l n o s t r u , u n t e a t r u profesionist. A m comentat aceast i d e e eu tovarul Constantin Popescu, preedintele C o m i t e t u l u i j u d e e a n d e c u l t u r i e d u c a i e socialist. Tdeca n u este n u m a i a olorva. A m r i d i c a t p r o b l e m a , c u n s u m i , la p l e n a r a C o m i t e t u l u i judeean de p a r t i d . Slatina are acum o populaie numeroas i, p r i n con s t r u c i a Casei d e c u l t u r , d i s p u n e d e o sal de spectacole cu a m e n a j r i tehnice m o d e r n e . T r e b u i e creat, c a d r u l l e g a l p e n t r u n f i i n a r e a , la c e n t r u l n o i l o r judee ca O l t , T e l e o r m a n , Ialomia, Vrancea , a u n o r teatre profe sioniste la care clasa m u n c i t o a r e , produc t o r i i b u n u r i l o r m a t e r i a l e d i n aceste p r i a l o rii a u t o t d r e p t u l . Chiar r e d i s t r i b u i r e a ca d r e l o r artistice ntre judeele care a c u m au u r i r a n g a d m i n i s t r a t i v e g a l n u este o p r o p u n e r e d e n e g l i j a t , n v a s t u l i n acelai t i m p p r o f u n d u l proces de d e m o c r a t i z a r e a c u l t u r i i ce se idcsvrete p e m s u r ce naintm ctre c o m u n i s m . P i n a t u n c i , v o m ncerca s crem o stagiune permanent a teatrelor p r o f e s i o n i s t e d i n Bucureti, Piteti sau Cra i o v a i s i n i i e m , c u o p e r i o d i c i t a t e m a i s i g u r , n t l n i r i c u t r u p e de a c t o r i r e n u m i t e " .

12

www.cimec.ro

TEATRUL DE AMATORI

VICTOR PARHON

Agend de toamn
enttu micarea teatral de amatori, ca, dealtfel, pentru ntreaga noastr via teatral, noua stagiune 197G1977 este o stagiune de mare rspundere. Ea ncepe la numai eteva luni de la primul Congres al educaiei politice i al culturii socialiste i este chemat s transpun n via preioasele sale indicaii privind dez voltarea armonioas a culturii romneti, corelarea organic a sensului devenii ii artistice cu sensul devenirii sociale, n acea grandioas i fundamental oper a construciei socialiste care este formarea omului nou, eu o contiin naintat, revoluionar, comunist.

ste o s t a g i u n e n c a r e , m a i m u l t dect oriond pnu a c u m , fiecare artist, p r o f e s i o n i s t s a u a m a t o r , este moralmente o b l i g a t n u n u m a i s-i p u n n t r e b a r e a c u m joc u n a n u m i t r o l s a u o a n u m i t pies, ci i s r s p u n d La n t r e b r i l e d e c e j o c u n a n u m i t r o l (sau o a n u m i t p i e s , p e n t r u c i n e le j o c i ce u r m r e s c n m o d c o n t i e n t p r i n r e p r e z e n t a r e a l o r , n ce m s u r p o r n i n d n p r i m u l rnd d e l a r e p e r t o r i u investiia d e m u n c i d e p a s i u n e a r t i s t i c a r e a s i g u rate p r e m i s e l e u n e i s p o r i t e eficiene educa tivi". E s t e , t o t o d a t , o s t a g i u n e j u b i l i a r i fiecrui colectiv a r t i s t i c , i n d i f e r e n t d e m r i m e a p o s i b i l i t i l o r sale, i r e v i n e n d a t o r i r e a d e o n o a r e d e a c i n s t i c u m se c u v i n e , p r i n spectacole de ampl rezonan patriotic f i e c v a f i v o r b a d e piese de inspiraie istoric sau d e m o d e s t e , d a r e m o i o n a n t e r e c i taluri de v e r s u r i mplinirea celor 100 de ani de la cucerirea Independenei de stat a R o m n i e i , p r e c u m i a c e l o r 7 0 d e a n i d e l a (ulremurtoarea rscoal a ranilor din 1907. e a t r u l d e a m a t o r i a a v u t ns d i n l o t d e a u n a i, c u att m a i m u l t a r e astzi, contiina m e n i r i i sale a r t i s t i c e i s o c i a l e . E b o t r t s f i e l a n l i m e a acestei m e n i r i , e b o t r t s r s p u n d c u c i n s t e s a r c i n i l o r ce i r e v i n n p r o c e s u l educaiei socia liste a maselor. Iat de ce, ( c u m , practic, noua stagiune a n c e p u t ) , se a f l n l u c r u n u m e r o a s e i v a r i a t e spectacole d e d i c a t e celor dou m a r i evenimente, i a r unele colective ar t i s t i c e a u i p o r n i t s s u s i n r e c i t a l u r i d e v e r s u r i p a t r i o t i c e i m o n t a j e l i t e r a r e d e d i c a t e

Independenei. Se ateapt c u nerbdare p i e sele ntr-un a c t s a u n m a i m u l t e a c t e , i n s p i rate de eroismul p o p o r u l u i nostru pe cmpur i l e de l u p t d e la l ' l e v n a i G r i v i a . C o n c o m i t e n t , se s c r i u d e c t r e a u t o r i n e p r o f e sioniti numeroase alte lucrri drama tice dedicate Independenei, unele d i n t r e ele inspirndu-se d i n d o c u m e n t e de arhiv locale, c a r e a t e s t l a r g a participare a m a s e l o r l a s u s inerea r z b o i u l u i , e r o i s m u l f r s e a m n a l ostailor notri, j e r t f a d e singe c u care nc-arn cucerit Independena. Se ncearc reconstituiri semnificative n formula teatrului-document, se c a u t m o d a l i ti d e s u r p r i n d e r e a esenei evenimentelor n formula t e a t r u l u i a g i t a t o r i c , se s c r i u p a g i n i de evocare dramatic a m o m e n t e l o r decisive ale r z b o i u l u i . Se p r e c o n i z e a z s p e c t a c o l e m o numentale, apropiate de oratoriul dramatic, reprezentaii d e s u n e t i l u m i n i m o n t a j e n aer l i b e r , l a d i f e r i t e m o n u m e n t e , d a r i spectacole scurte, sugestive, nlocuind ampla d e s f u r a r e d e f o r e i d e m i j l o a c e s c e n o g r a fice p r i n t r - o m a i m o d e r n i m a i simpl con v e n i e scenic, a s t f e l nct s p o a t f i u o r prezentate n u n u m a i n slile d e s p e c t a c o l , c i i n s p a i i m a i m o d e s t e , a p r o p i a t e l o c u rilor de m u n c .

tagiunea 197G1977 mai nseamn, ns, p e n t r u toate formaiile teatrale d e a m a t o r i , c a i p e n t r u t o i f a c t o r i i rspunztori d e activitatea acestora, stagiunea unui s u s i n u t e f o r t d e cretere g e n e r a l a calitii spectacolelor, d e permanentizare a activitii d e spectacol.

www.cimec.ro

13

U n r o l d e o s e b i t de i m p o r t a n t p c n l r u rea l i / a r c a acestor o b i e c t i v e l are colaborarea leali u l u i profesionist cu t e a t r u l de a m a t o r i . E a a e x i s t a t i p i u a c u m , a n r e g i s t r a t m u l t e caracter r e z u l t a t e p o z i t i v e , d a r n-a a v u t u n s i s t e m a t i c i n u s-a e x e r c i t a t l a n i v e l u l t u t u r o r posibilitilor de s p r i j i n i r e a t e a t r u l u i d e a m a t o r i , p e c a r e le a u i n s t i t u i i l e t e a t r a l e p r o f e s i o n i s t e . T o c m a i de aceea, s t u d i e r e a m o p r a c t i c e de c o l a b o r a r e ntre mi dalitilor carea artistic de a m a t o r i i i n s t i t u i i l e a r t i s t i c e p r o f e s i o n i s t e ( t e a t r a l e i m u z i c a l e ) face n prezent o b i e c t u l u n o r preocupri m u l t i p l e , n care snt a n g r e n a t e direciile de r e s o r t d i n C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e , A s o ciaia o a m e n i l o r d e art d i n instituiile tea t r a l e i m u z i c a l e , I n s t i t u t u l d e c e r c e t r i e t n o l o g i c e i d i a l e c t o l o g i c e , u r m n d s a i b loc i o c o n s f t u i r e d e l u c r u , c u p a r t i c i p a r e a a n u m e r o i a c t i v i t i i a n i m a t o r i c u l t u r a l i , d i r e c t o r i d e t e a t r u i a r t i t i p r o f e s i o n i t i l e g a i de micarea d e a m a t o r i . O consftuire de l u c r u similar v a f i o r ganizat n c o l a b o r a r e c u secia d e drama t u r g i e a U n i u n i i S c r i i t o r i l o r , intecnionlndu-se atragerea u n u i m a i m a r e n u m r de scriitori la r e a l i z a r e a p i e s e l o r i n l r - o n a c t i a a l t o r lucrri dramatice de t e a t r u s c u r t , solicitate ndeosebi de formaiile t e a t r a l e de a m a t o r i . B i n e n e l e s , se a r e n v e d e r e i p o s i b i l i t a t e a a b o r d r i i , ntr-o m a i larg m s u r a t e a t r u l u i s c u r t do ctre instituii t e a t r a l e p r o f e s i o n i s t e ; i. i n g e n e r e , e a t e p t a t o cretere a c a l i tii pieselor ntr-un act, vrednice, deopo triv, p e n t r u scenele de profesioniti ca i p e n t r u cele d e a m a t o r i . D i v e r s i f i c a r e a m o d a l i t i l o r d e s p e c t a c o l i ; \ posibilitilor do c o l a b o r a r e ntre p r o f e s i o n i t i i a m a t o r i . n c a d r u l unor spectacole c o m u n e , u r m e a z s c u n o a s c u n c u r s a s c e n mai .activ a dent printr-o participare A.T.M. i a filialelor sale din ar, care s-au d o v e d i i i p i u a c u m puternice centre de iniiativ teatral.

d e z v o l t a r e a c o l a b o r r i i c u r e g i z o r i i , a c t o r i i i scenografii instituiilor teatrale profesioniste, v o r face o b i e c t u l u n o r a m p l e discuii, n care s n t c h e m a i s-i s p u n c u v n t u l , i n p r i m u l r n d i n t e r p r e i i i a n i m a t o r i i t e a t r e l o r p o p u lare,

esigur, agenda do t o a m n a micrii teatrale de a m a t o r i v a c o n s e m n a apa riia de n o i piese ntr-un a c t , p r e c u m i m u l t e i n i i a t i v e l o c a l e j u d e e n e nt l n i r i a l e p u b l i c u l u i i a r t i t i l o r a m a t o r i c u a u t o r i i d r a m a t i c i , s c h i m b u r i d e e x p e r i e n i de spectacole. n s e m n r i l e d e f a n-au n c e r c a t d e c t s s c h i e z e n l i n i i m a r i eteva dintre problemele mai importante ale mi crii teatrale d e amatori, i n acest nceput d o t o a m n , d e s t i n a t , m a i c u s e a m , s a s i g u r e toate condiiile p e n t r u ca r o a d e l e noii s t a g i u n i s f i e l a n l i m e a a t e p t r i l o r i a r s p u n d e r i l o r ce r e v i n a s t z i m i c r i i artis tice de mas.

venimentul cel m a i nsemnat l c o n stituie, ns. Eeslivalu) naional al e d u c a i e i i c u l t u r i i s o c i a l i s t e C n t a r e R o m n i e i " , a crui etap de mas cea mai important, dealtfel, pentru antrenarea n aceast grandioas competiie a tuturor formaiilor teatrale (le a m a t o r i , p e n t r u n f i i n a r e a d e n o i f o r m a i i i p e n t r u nnoirea repertoriului acestora, corespunztor cerine lor formrii contiinei socialisto a omului n o u ncepe n l u n a o c t o m b r i e . Programul de msuri pentru aplicarea holrrilor Congresului al Xl-lea al p a r t i d u lui i a l e C o n g r e s u l u i educaiei p o l i t i c e i al culturii socialiste. n domeniul muncii i d e o l o g i c e , p o l i t i c e i c u l t u r a l - e d u c a t i v e con stituie o expresie gritoare a permanentei preocupri a partidului i stalului nostru pentru creterea n i v e l u l u i d e c u n o a t e r e i asigurarea cultur al ntregii ri, p e n t r u t u t u r o r condiiilor necesare afirmrii plena re, creatoare, a personalitii u m a n e , n con diiile societii socialiste multilateral dez v o l t a t e , f n m o d firesc, micarea teatral de a m a t o r i nregistreaz, n aceste z i l e , o p u ternic emulaie creatoare, artitii amatori nclcgmd s-i p u n ntreaga lor pasiune n s l u j b a n o b i l e l o r i d e a l u r i ale umanismu l u i socialist.

ot. n a c e a s t t o m n . v a a v e a l o c c o n sftuirea a n u a l de l u c r u a t e a t r e l o r p o p u l a r e , al cror n u m r a a j u n s n p r e z e n t la 23. A n a l i z a s t a g i u n i i 19751970, dezbaterea proiectelor repertoriale ale noii s t a g i u n i i a s a r c i n i l o r d e o s e b i t e ce r e v i n t e a trelor populare n stimularea procesului de c r e a i e a a u t o r i l o r n e p r o f e s i o n i l i , c a i n

1 4

www.cimec.ro

S Nite cu

m cilindri plrie

V I R G I L MUNTE AN U

Dar, dup prerea mea, i cred c stntei de prerea mea, o strad fr afie c o strad srman eu duhul. n mulii cu numrul strzilor dintr-un cartier ntreg i s vedem ce d ! Exist vreo soluie ? Sigur c exist. In marile orae (din ar, de peste hotare), din loc n loc, n punctele aglomerate, la ntretierea strzilor, in preajma stafiilor de tramvai sau de autobuz, edilii au nlat nite stilpi de beton, nali de doi metri i ceva, groi cit s-i cu prind doi oameni, un fel de cilindri cu )>lrie ; i vezi la Cluj-Napoca, la Timi oara, la Oradea, la Iai (la Paris au i un nume : co loane Morris") ; ii vezi i prin Bucureti, iei-colo, unul e peste drum de Hotelul Do robani, altul ntr-o staie pe Ana Iptescu ; numrai-i dumneavoastr pe ceilali, c nu snt muli. Boslul lor e s poarte un bru lat de afie. Nu ncurc circulaia, botrt, nu urese aspectul stradal, plntecele lor are i nite mrun taie de alt utilitate (tiu eu, vreun transformator de ener gie, vreun telefon public), dar rostul lor e s poarte afie, iar locul lor e peste tot. Adic, ar putea s fie peste tot, dac s-ar gsi gla suri care s le reaminteasc edililor c afiul face parte din viaa spiritual a cetii i, cum viaa spiritual a ce tii nu are un perimetru anume, ci e ct cetatea n si... Fiindc sntem ursc, uiesc min nistic. l-au nici afiul, din Ei, uitat. toi edilii mcar deci concepia pur i (de convini) nu nu-l asta nu dispre eli urba simplu,

Stntei i dumneavoastr de prerea mea e. cel pu in in Bucureti, cu afiul de spectacole nu ne prea putem luda, adic nu stm foarte s spun c stm bine. vreau destul de slbu, adic, ce mai calea-valea, stm prost de tot. M-ai neles c nu vor besc despre ce anume poate s cuprind un afi de spec tacole, fiindc (deloc ntttnpltor) el poale s cuprind cele mai preioase i ispiti toare ndemnuri : i nici despre cum se nfieaz el. despre valoarea lui grafic, fiindc (aici mai intr i intimplarea) destule sini fru moase, au o concepie, un stil i o elegan. Vorbesc, pur i simplu, despre locul unde eu, pie ton (in care doarme sau. mai degrab, moie un specta tor), pot citi un afi de spec tacole. ...S m fac neles : afiul, instrument de popularizare a oricrei manifestri cu ca racter de mas, CU dublul scop de a informa i de a invita la participare. s-a nscut din rstimpuri i este n mod sigur longeviv. Lon geviv, longeviv, dar unde s triasc ? Locul lui a fost pe garduri, cu faa la uli, pe ziduri, care snt nite gar(hiri mai evoluate, pe ete un calcan. Pe urm, orgolioasele. lnci de fier cnd au aprut mprejmuiri din cu ornamentaii

aiurite, s-au atirnat de lnci un fel de rame din senduri, zise panouri de afiaj, i s-au lipit pe ele, eu pap, afie. Dintr-odat, dului a ngrdit evoluia afiul. gar

Mai pe urm, edilii au vzul cum stau lucrurile cu panourile aninate peste tot i au decis e ele, panourile, uriesc aspectul stradal" 'ceea ce, lsind la o parte expresia, e adevrat) i le-au redus considerabil numrul. Nu cred c tii, dar exist doar eteva puncte n toat Capitala unde e ngduit s dinuie (deocamdat) panou rile CU afie. Involuia civilizaiei pare a fi condamnat la moarte. S fi rmas tina definitiv ? urbane afiul sen

Concepia modern despre urbanism tui prevede mprej muiri de felul gardului, vesti giu al delimitrilor ntre proprietari. Bucuretii, ora ul viitorului. se prefigu reaz in noile cartiere : blocuri, nalte, elegante, fCf calcan, la parter vitrine lucitoare, blocuri frumos ali niate de-a lungul bulevarde lor nesfirite i largi, care sc ncrucieaz n vaste piee. Gardurile, snt vii, adic ve getale. Mergi zeci de kilo metri prin Titan, Drumul Ta berei, Pantelimon, Berceni, Militari, vezi sute de blocuri, mii de arbori, zeci de mii de arbuti, sute de mii de flori... i nici lipeti ? un De afi. Unde s-l ce s-l atirni ?

www.cimec.ro

15

Procedee n scrisul dramatic

LEONIDA TEODORESCU

Despre insolitare

Una dintre noiunile fundamentale puse n c i r c u l a i e d e c o a l a f o r m a l r u s e s t e cea a insolitrii, a l e c r e i p o n d e r e i i m p o r t a n snt comparabile cu conceptul de literaturitate sau cu r o l u l d i n a m i c a l p a r a l i t e r a t u r i i . Ca s n e e x p r i m m n t e r m e n i c t d e ct m a t e m a t i c i , procedeul insolitrii a r putea f i sublimat i n formula a = a, prin a nel e g n d u - s e cotidianul, iar prin a nelegndu-se, p r i n u r m a r e , n e o b i n u i t u l , s e n z a i o n a l u l , insolitul. Asistm, astfel, la transformarea obinuitului n neobinuit, a c o t i d i a n u l u i n extraordinar, a banalului n insolit. Procedeul i n s o l i t r i i i a r e o o r i g i n e n d e p r t a t , d a r i n s u f i c i e n t cercetat. Ctcva l u c r u r i se p o t a f i r m a , n s , c u o a r e c a r e certi tudine. Astfel, ficiunea strinului, lansat i c o n s a c r a t d e i l u m i n i t i , n u e s t e , n u l t i m i n s t a n , dect o p a r t i c u l a r i z a r e a p r o c e d e u l u i insolitrii. A t u n c i cnd u n persan v a descrie viaa parizian, gestul cotidian al parizianu l u i se v a i n s o l i t a , d u p c u m se v a i n s o l i t a gestul terestru c o t i d i a n , dac v a f i perceput de u n e x t r a t e r e s t r u ele. D i n p u n c t u l de vedere a l u n e i opere n p r o z , p r o c e d e u l insolitrii caracterizeaz f i e g e n u l , n a n s a m b l u l isu ( p r i n v a r i a n t a s t r i nului), fie un moment psihologic, tipolo Kareg i c e t c . n t r - o s c e n c e l e b r d i n Anna nina, Anna, ntlnindu-i soul pe peronul grii d i n P e t e r s b u r g , r e m a r c b r u s c c p a r t e n e r u l e i c o n j u g a l a r e u r e c h i m a r i . d e c i , l i n s o l i t c a z p e K a r e n i n i, insolitndu-1, l n strineaz, m a r e n d p r i n aceasta u n nceput de evoluie spre v i i t o a r e a ruptur. M a i r a r , insolitarea poate f i judecat, cnd e s t e v o r b a d e p r o z , l a n i v e l u l s u b i e c t u l u i i al f a b u l e i . I n cazul operei d r a m a t i c e , ns,

insolitarea joac u n r o l a p r e c i a b i l t o c m a i n m e c a n i s m u l de d e t e r m i n a r e a s u b i e c t u l u i , m a i a l e s i n m o m e n t u l d e n n o d a r c a i n t r i g i i i n c e l a l d e / . n o d m n l u l u i , d a r se p o a t e ntlni f r e c v e n t i l a n i v e l u l d e s f u r r i i a c i u n i i i a l c u l m i n a i e i . I n s o l i t a r e a i a r e c h i a r i u n echivalent (parial) n t e r m i n o l o g i a teatral ; este vorba d e aa-zisa lovitur de teatru. P e n t r u c , n f o n d , ce n s e a m n l o v i t u r a d e teatru ? Aciunile considerate drept normale, obinuite sau cotidiene d e v i n , brusc, aciuni (stri de lucruri, relaii ele) neobinuite, anormale, i n s o l i t e etc. i, p r i n aceasta, se m o d i f i c s a u se i m p u n e o a n u m e evoluie a s u b i e c t u l u i . C u m se n t m p l n a c t u l n t i din Hamlet, I n p r i m a scen a apariiei sta f i e i . P i u l a aceast scen, H a m l e t este d o a r i n d i g n a t de i n g r a t i t u d i n e , ca f e n o m e n general-uman, cu att m a i d u r e r o s c u ct este exprimat de G e r t r u d a , care, astfel, devine personajul p r i n c i p a l al acestui tablou p e n i b i l . O d a t c u a p a r i i a s t a f i e i , l u c r u r i l e se s c h i m b , n u m a i e s t e v o r b a d e o banal ingratitudine, c i d e o c r i m i d e c o n s e c i n e l e u n e i cri m e ; astfel, obinuitul (un obinuit mizerabil, p e p l a n m o r a l ) se v a i n s o l i t a i a c e a s t i n solitare v a determina u l t e r i o a r a evoluie a subiectului. I n s o l i t a r e a d i n Hamlet a r e u n d u b l u sens este o i n s o l i t a r e c o n c o m i t e n t p e n t r u p e r s o n a j i p e n t r u s p e c t a t o r , l o v i t u r a d e t e a t r u e s t e , d e c i , g e n e r a l i p e r s o n a j e l e i s p e c tatorii snt pui n faa unei revelaii : a = a. Insolitarea concomitent. ns, nu repre zint dect o v a r i a n t . M a i snt p o s i b i l e cel p u i n alte d o u v a r i a n t e ale insolitrii par iale : i n s o l i t a r e a pentru personaj (care ar

16

www.cimec.ro

p u t e a f i d e f i n i t d r e p t insolitarea estetic) i i n s o l i t a r e a p e n t r u s p e c t a t o r (care a r p u t e a fi d e f i n i t d r e p t insolitarea social). Pentru in s o l i t a r e a e s t e t i c , u n r o l f o a r t e m a r e l j o a c monologurilc i apurte-urile. Astfel, din p u n c t u l de vedere al spectatorului, nevinov este u n f a p t a f l a t n a f a r a ia D e s d e m o n e i oricrei discuii. D i n p u n c t u l de vedere al l u i O t h c l l o , ns. asistm la o d u b l i n s o l i t a r e : a) f a l s a i n s o l i t a r e s u b h a i n a o b i n u i t e i i n o c e n e , D e s d e m o n a este o i m o r a l ; b) s u b h a i n a o b i n u i t a f a l s e i imoraliti, D e s d e m o n a i se r e v e l e a z c a i n o c e n t . A s t f e l , p e d e p s i r e a D e s d e m o n e i n u m a i este o p e d e p sire, ci o crim stupid, a n t i u m a n pe plan m o r a l , p e n t r u c n u se ( m i o a r d o a r u n o m n e v i n o v a t , ci chiar binele, n v a r i a n t a ino c e n e i . I n s o l i t a r e a estetic a r e d r e p t e f e c t f i o un suspense tragic (cazul Othcllo). fie u n s u s p e n s e c o m i c , c a n Brbierul din Sevilla s a u n Nunta lui Figaro. unde diversele tra-vestiuri, cunoscute dinainte de spectator, transform brusc ( d i n p u n c t u l de vedere al personajului) o situaie n o r m a l (prezenta u n u i profesor de muzic, de e x e m p l u ) ntr-o (profesorul de muzic este situaie insolit chiar junele-priin. de e x e m p l u ) , insolitind, n acelai t i m p ( p r i n r i d i c u l i z a r e ) , c o m p o r t a mentul (d)inuit a l p e r s o n a j u l u i purttor al insolitrii. Prin urmare, insolitarea estetic nu se b a z e a z n e a p r a t p e c o n t i i n a ime diat a personajului CU p r i v i r e l a p r o c e s u l i n s o l i t r i i , ci pe o p o s i b i l r e v e l a r e , d e ctre p e r s o n a j , a i n s o l i t r i i . A s t f e l . n Revizorul, H l e s t a k o v este l o t . t i m p u l a p t s-i d e a s e a m a v ceea ce c r e d o e l c este o b i n u i t u l (o p r i m i r e f a s t u o a s ) n u este d e c t r o d u l u n e i c o n f u z i i , d a r n u r e a l i z e a z , s a u n u este c a p a bil s r e a l i z e z e , insolitarea n c a u z . Prin procesul de insolitare u r m a r e , n Revizorul, i a f l p u n c t u l d e p l e c a r e n s t r u c t u r i p e r s o n a j u l u i , i a s t f e l a s i s t m l a u n p r o c e s d e s t u l de c o m p l i c a t : o s i t u a ( i e n e o b i n u i t (confu z i a , qui-pro-quo-ul) d e v i n e o b i n u i t p r i n a t i tudinea l u i H l e s t a k o v , i a b i a d e - a i c i n c o l o f a p t e l e c u r e n t e a l e situaiei astfel create v o r declana m e c a n i s m u l de insolitare. L u c r u l c a r e t r e b u i e r e m a r c a t a i c i i c a r e are o importan s p e c i a l este c n c e l e mai m u l t e cazuri conceptele obinuit-neobin u i t a u o v a l o a r e r e l a t i v i s n t d e t e r m i n a t e strici de u n context literar d a t . S u b aspectul p r o c e d e u l u i i n s o l i t r i i , se i n s t a u r e a z m i i c u r n d o a n u m e p e r c e p e r e a o b i n u i t u l u i i a n e o b i n u i t u l u i , dect u n consens c u p r i v i r e l a fono-menele t n c a u z . N e i n t e r e s e a z , deci, m a i p u i n . n c a z u l do fa, dac u n f e n o men este s a u n u o b i n u i t , i i n f i n i t m a i m u l t m o d u l n care f e n o m e n u l este a p r e c i a t de personaje (cazul cel m a i f r e c v e n t ) . D i n acest p u n c t d e v e d e r e , i n s o l i t a r e a osie o p u s e x o t i c u l u i , m a i ales u n u i e x o t i c decla rat, de felul celui practicat de r o m a n t i c i , de e x e m p l u . P e n t r u c e x o t i c u l e s t e p r e m e r g t o r t e x t u l u i , pe cnd insolitarea decurge d i n text. A s t f o ^ ns. insolitarea d e v i n e u n procedeu d e s u p l i n i r e , p r i n c a r e se r e a l i z e a z , a d i c .

acel m o m e n t d e senzaie i, p r i n u r m a r e , de revelaie, care, n cazul romanticilor, de e x e m p l u , se o b i n e a p e c a l e a e x o t i c u l u i g e o grafic, etnografic sau istoric. In momentul n care piesa d e t e a t r u a e l u d a t fenomenul g r a n d i o s s a u s e n z a i o n a l n sine i a m b r iat c o t i d i a n u l , i n s o l i t a r e a a d e v e n i i u n p r o c e d e u necesar p e n t r u d e z v l u i r e a u n o r s e n s u r i s p e c i a l e a l e fenomenului obinuit. Utilizarea t e o r i e i e r e d i t i i d e c t r e I b s e n s a u Hauptm a n n a r e a p r o a p e n t o t d e a u n a i s e n s u l u n e i insolitri. D e pild, m o a r t e a unui personaj ( n Nora), d i n c o l o de sensul ei obinuit, a r e i v a l o a r e a u n e i r e v e l a i i o s l o u n t r i b u t pltit de u n n e v i n o v a t p e n t r u desfrul prin telui su. Astfel, u n trecut oarecum obinuit d e v i n e c r i m i n a l p r i n c o n s e c i n e l e sale n v i a a g e n e r a i e i u r m t o a r e , d e c i se insoliteaz.

P o r n i n d , ns. de la p r o c e d e u l insolitrii. ajungem la concluzia c i n d r a m a t u r g i e as i s t i n l a t r e i t i p u r i d e p r o c e s e , ca s z i c e m aa, p a r a l e l e . D a c i n s o l i t a r e a n s e a m n t r a n s f o r m a r e a o b i n u i t u l u i n n e o b i n u i t , d e c i . u n r a p o r t a a . d e v i n e d e s t u l d e c l a r . spe r m , c t e r m e n u l d e r e f e r i n este a . d e c i neobinuitul. D i n acest p u n c t d e v e d e r e , v o m a s i s t a l a t r e i p r o c e d e e : n e o b i n u i t u l ca n e o b i n u i t ( p e oare-1 v o m d e f i n i d r e p t p r o c e d e u l n o m i n a l i z r i i ) , o b i n u i t u l ca n e o b i n u i t ( i n s o l i t a r e a ) i n e o b i n u i t u l ca o b i n u i t ( p e oare-l vom defini drept procedeul cotidi mizrii). P r o c e d e u l n o m i n a l i z r i i este, p r o b a b i l , u n u l d i n t r e c e l e m a i v e c h i , n o r i c e c a z , l ntlnim f r e c v e n t n t r a g e d i i l e a n t i c e . Astfel, n Oedip-rege, n o m i n a l i z a r e a se ntlnete n multiple Ipostaze : m o l i m a caro a cuprins o r a u l , f a p t e l e s v r i t e d e O e d i p i predesti n a r e a l u i O e d i p . T o t n e o b i n u i t u l osie p r e z e n t a t ca a t a r e , c a n e o b i n u i t , a d i c trage dia l u i Sofocle n u f a c e d e c t s i n v e r s e z e c r o n o l o g i a e v e n i m e n t e l o r , a cror o r d i n e f i reasc a r f i , e v i d e n t , u r m t o a r e a : p r e d e s t i narea l u i Oedip. prezicerea, biografia l u i O e d i p , m o l i m a , ca pedeaps a z e i l o r . O m u l e a s t f e l copleit d e g r a n d i o s u l evenimentelor, i a r d e a i c i i p r o c e s u l clasic a l tragediei d i s p r o p o r i a d i n t r e v i n a t r a g i c i s a n c iunea tragic. P r i n u r m a r e , cel p u i n iniial, n o m i n a l i z a r e a avea u n caracter funcional declana procesul disproporiei. Este adevrat c . n cazul a n t i c i l o r , n e o b i n u i t u l e r a s i m i l a r c u g r a n d i o s u l , c e e a ce v a n c e t a s m a i f i o o regul la r o m a n t i c i , u n d e neobinuitul v a fi t o t m a i f r e c v e n t s i m i l a r c u e x o t i c u l (cel m a i adesea, de t i p u l geografic, etnografic sau i s t o r i c ) ; d e a i c i , i o d i m i n u a r e a dispro p o r i e i d i n t r e v i n a t r a g i c i s a n c i u n e a t r a g i c i transformarea t r e p t a t a t r a g e d i e i n dram, chiar pn la raportul de echilibru d i n t r e v i n a t r a g i c i s a n c i u n e a t r a g i c , p e c a r e l i n t l n i m n Boris Godunov. Dac p r i -

www.cimec.ro

17

vini, tl I I i u i

ins, i cu

lucrurile acelai este straniul

strict proces

sub i la al

aspectul antici

pro

solit, nului in al

asimilarea insolit. sale

de ctre de insolit, i, astfel, prea

cotidian

fenome de fapt, d i n ce curent n este

cedeului,

la r o m a n t i c i

n e neste a a tipic nici de orice senza

Insolitul

nu-i

pierde,

nominalizrii

trsturile

dar devine se

grandiosul Prin

grandios, este

neobinuitul iniial aceea proces ns,

ce m a i f r e c v e n t personajelor Nu s-au direcie, o ca n fcut

in comportamentul multe

neobinuit, procedeului declana tragediei. sensul oc, fel

straniu. a fost de

cotidianizeaz. cercetri de nu s dei o dificil f i e de-

urmare, procesul Nu

funcionalitatea disproporiei, s p e care-1

nominalizrii trebuie

aceast s exclus pistabil vechime. In piat zrii

a a c e s t e surs

destul

stabileti

absolut, de

omitean, implic Exoticul form spus,

procedeul surse ce se ale de cazul o dat,

cotidianazrii

revelaiei,

procedeul de a

literare

apreciabil mai apro unor puin, Dostoce s-a gro ipo repre n din claTC cazul cotin fru asi

nominalizrii, momentul este, pn

sau, altfel la urm,

momentul

d e senzaie.

ceea nou, apare este Nasul n nu

privete pare c cu odat

literatura procedeul gotic. Dublul ns, cu

tot o

cotidianiCel de

ionalului. Se pare al c de noiunea cele mai de senzaional multe mai exiistnd ales chiar al i a fost un celei un care a

reconsiderarea se d e g a j

modaliti aceasta velele ievski. se afl numit, tesc Cele staze ca s zint, zrii,

romanului care i (iogol acesta. raport n

abordat atribut de termen

o r i drept

impresia

din nu

paraliteraturii, poliiste, (roman

aventuri,

c o t i d i a n i zarea ceea modern, toate)

franuzesc ntr-un

sensation),

ntr-un

direct accepie

consacr,

f e l , circulaia

periferic

termenului. i, totui, senzaionalul un in planul de alte (oa o ipostaz a

o interferen mai multe tragice un

a comicului nu chiar (thc darii

cu tragicul. commedy,

(dac

revelaiei) portante, ale de

joac

rol dinlre

cele n

mai im majore lu un s a momentul

a l e farsei folosea* n fond,

m a i ales

relaiilor

termen de marc care

consacrat) eviden a fcut mni Ah,

literaturii, interes literar

constituindu-se i p u b l i c . al S

nite concretizri

ale cotidi m i

(i, d e c i ,

contact) zicem

dintre c este dect a

mprejurare

crarea atribut acesta, releve

senza cazul unei

teatrului Unul acest, moase !

absurdului, din

ionalul,

c a i a t t e a perpetuu

fenomene, n-va f c u t satisfacere toate

dianizare u n sistem. exemplele unde cele sens este cel a l piesei situaiei (o ce zile cotidian cu ea

paraliteratiutrii. I n de

ns, o cale

paraliteratura posibil care, in

de Beckott, insolitul n

gestul

necesiti ; sale, una cate Doar nu

d a r i m o m e n t u l mai

de combatere Raportul dificile prin

mileaz ngropat fr nua ceva a iale chiar n cu ca ns ferent

femeie

tot mai comicul, c, i n d i va conti piese ini etc,

paraliteraturii, tre literatur dintre n calea

ipostazele din ridi sine con cazul toat tr func rela reinut func raport ntre pro i ntotdeauna literare.

pinnt), face ns,

corelnd-o Winnie, l

vehiculeaz

senzaionalul. cele i avut, mai

a diminua gesturi proces, vechi.

tragicul, pentru

i a - l i t e r a t u r barierele afirmrii n sine a

a fost

ce

s fie tot m a i n g r o p a t . utlnim n Cabala unor i la mai Astfel, insolitul al ale nsi) bigoilor

noilor

forme

Acelai

valoarea de

chiar

asigur

circulaia contact cele cum a

o p e r e i , i n e g l i j a r e a m o ctcodat, i de aparent

lui Bulgakov, (lvudovic i c a b a l a curente drama cele n lui

prezene

mentului secine

XlV-lea,

d'Orsigny

dintre

m a i dureroase fost, apreciat de dincolo pe

se t r a n s f o r m , existenei va ns fi

treptat,

inexplicabile; dramaturgiei lumea sturile iilor faptul tate real, i Astfel, ionalitate c

de exemplu, nimeni. de toate cert planul

fapte att n

hui M o l i e r e ; de cotidian, mai i a n aprig. in ace feno Co a fi prin vor cazul (n cazul

simboliste,

ct f a p t e l e toate

v o r fi m a i a p r o a p e Moliere cazuri, este sau a trei

nejucat

aproape

nominalizarea, e i de procedeu, literar, procedeele trelmie A r f i , n au

a r e i o orice o

solitrii, lai men, mun care a

cazul

nominalizrii n eviden

m a i ales

cotidianizrii), unui fi

efectul obiect

aproximativ unui proces. unui

sociale.

caz, de dubl

scoaterea va

dubl

funcionali

estetic

i s o c i a l . A c e a s t s f i e p u s riscm circulaia

revelaia, diferit

deci, f u n c i a sau

social

ionalitate valorile cedeele

ntr-un

procedeului, obiectul,

rmnnd

mijlocul procesul

pentru

c a l t f e l

o confuzie literaturii

fenomenul

literare, literare.

p u s e n c i r c u l a i e .

In loc este n

ultimele un vorba de a

decenii

face

tot mai

mult

procedeu

oarecum n ar

opus

insolitrii ; Desf apari

transformarea insolitului procedeu cotidian

neobinuitului cotidian. f i , aproximativ,

obinuit,

urarea ia

acestui

urmtoarea : n acest

mprejurarea cadru

cotidian,

a fenomenului i n

18

www.cimec.ro

Dcutschos

Thealcr : Soller

Torqualo

Tasso"

de

Goethc.

Regia, Friedo

n pregtirea zilelor teatrului din R.D.G. n ara noastr

Teatrul n R.D.G.
de HanS'Rainer John
redactor-ef al revistei Thcater der Zeit", secretar al Asociaiei oamenilor de teatru din U . D . G .
I. de slujitori modic, tori bluri de Aa ti toare ptrar zentare. rile, i L a o populaie d e 17 m i l i o a n e teatrale, ') cu ai teatrului de prezint anual de locuitori, i de 52.500 de teatre 20..'100 Republica de Jocuri. spectacole, acoper sut Democrat n n acestea, faa German peste unui rii, revin dispune de de in 5 3 de instituii 1 0 5 sli deas anual, 17.000 public

12..')().()()()

spectatori.

reea cci

cuprinsul

satisfaci,id, 71 de de de

8 1 , 5 % d i n populaie, pentru

la fiecare

de locuitori,

specta ansam care-i oper, unitar,

de teatru. O proprii zilnic, genurile), fiind, mai de al a mici,

particularitate important toate g e n u r i l e afiul. i bine cele profilate Excepie cinci

a acestor fac n u m a i ,

teatre : de regul, n oraele mari,

dispun teatrele

oper, operet/musieal, balet, teatru de proz i s p e c i a l i z a t e scene ofer, de s i i n ( d a r i a c e s t e a anului, i prezint, copiilor i laolalt,

mpart toate

alternativ, precum

operet

sau de proz, ansambluri recunoate

profesioniste tot timpul De o funcie toate spre o aici,

destinate

i t i n e r e t u l u i . d i n locali cuprinz n de primul repre efortu i simirea nct d a r i larg

nchegate originale fusese lsat

publicului ce, pn funcie c ideea

reprezentaii nostru, teatrului

oper.

strduinele dup ntr-o

teatrului

muzical

teatral, mai mult propuneri i c a r e

secolului Unitatea teatrale domeniul inluntrul personal s

se e x e r c i t e adevrate adevrat,

se n t e m e i a z , totdeauna,

genurile aciune fie pe

l u i , pe iscat atinge a calea

adevratele umane

experiene i n mplinit spiritul aceast

presupun,

dramatice. n

Toate

teatrului muzical, l o r , o aciune al ajung nu spectatorului, numai

intesc

d i n relaiile aa c h i p parabolei

veridic, la

fie nemijlocit, pulerea

poetice,

aciune

d e nelegere

acestui

spectator,

www.cimec.ro

19

Sus : M a r g i l R o n d o k a t ( G o n e r i l ) ii G u d r o n R i t Ier ( R e g a n ) n Regele L e a r " d e Shakespeare la D e u l s c h e s T h e a l e r . Sting : i m a g i n e d i n spectaoohd-coupe ..Prin ul d o I l o i n h u r g " - U l c i o r u l s f r i m a t " (Ic K l e i s l . Kcgia. A d o l f Orescn.

la d e c i z i a l u i d e a c o p a r l i c i p a " (1'elseiustein). \u n u m a i B e r t o l t B r e c h t , V Y o l f g a n g L a n g h o f f si W o l f g a n g H e i n z a u m r e a i a r i a noastr teatral, ci i r e g i z o r i de t e a t r u m u z i c a l , cunoscui n l u m e a ntreag : \\altei- F e l s c n s l e i n , J o a c h i m H e r z , H a r r y K u p f c r a u o o n t r i b u i t d e c i s i v la d e z v o l t a r e a e i . Se c u v i n e spus l u c r u l acesta, d i n c a p u l l o c u l u i , f i i n d c este l i p i c i n micarea teatral a rii n o a s t r e i f i i n d c , de a i c i ncolo (iuitei seama i de p r o f i l u l c o n f r a t e l u i n o s t r u , T e a t r u l " ) , n u v o m m a i n l r z i a pe acest l r m , i m p o r t a n t , al teatrului muzical.

I I . Cc p r o b l e m e i a g i t , cu d e o s e b i r e , p e c r e a t o r i i t e a t r a l i , a c u m . cnd aternein aceste r n d u r i ? B r e c h t care nelegea a c t i v i t a t e a teatral ca pe Un a p o r t la t r a n s f o r m a r e a social a o m u l u i , n direcia u n e i o m e n i i m e r e u mai p r o f u n d e , m a i d e l i c a t e , m a i cuteztoare schiase c n d v a n d a t o r i r i l e ei i u c h i p u l u r m l o r : . . T e a t r u l acestor decenii e chemat s delecteze masele, s le instruiasc i s le nsufleeasc ; s le mijloceasc opere d e art care n f i e a z realitatea n aa m o d nct s p o a l f i e d i f i c a t s o c i a l i s m u l . E l e d a t o r s slujeasc a d e v r u l , o m e n i a , frumuseea'*, lat o f o r m u l a r e p e r t i n e n t i care a n g a j e a z . i . l o t u i , ne a f l m , d e la o v r e m e , n m i e z u l u n o r a d n c i m e d i t a i i c r e a t o a r e p r i v i n d s a r c i n i l e .actuale a l e a r t e i t e a t r a l e . Acestea a u l o c , in p r i m u l r n d , s u b i m p r e s i a u n e i s p o r i t e eficaciti a d i f e r i t e l o r f o i n i ? de ina^s-media, care silesc t e a t r u l s cugete a s u p r a nsuirilor sale elementare, asupra s a r c i n i l o r n u m a i de el n stare a f i m p l i n i t e . T e l e v i z i u n e a , de p i l d , se a r a l , in aceast perspectiv, mass-mo l i u m , n u i m i j l o c d e c o m u n i c a r e cu m i s e l e . T e a t r u l , d i m p o t r i v , n u este ceea ce se cheam mass-me l i u m (ce n s e a m n o sal d e t e a t r u , fa de s p e c t a t o r i i d e U l e v i z i u n e , oare t i n d a se n u m r a eu m i l i o a n e l e ! ) , d a r e s l e , n schimb, u n m i j l o c de c o m u n i c a r e cu m a s e l e . Deoarece n u m a i t e a t r u l i n t e m e i a z efectele p e o r e c e p t a r e colectiv. A c e s l e efecte se nasc d o a r cnd m a s a de s p e c t a t o r i a t i n g e anumite d i m e n s i u n i de n a t u r s se b u c u r e a s t f e l , c o l e c t i v , d e a c t u l a r t i s t i c . X e e g d a h i l i comu n i u n e a s p e e t a l o r i l o r . ce se b u c u r , laolalt cu interpreii n e m i j l o c i t prezeni, i n t r - o a l t e r n a n de j o c i e o n t r a j o c , a p a r i n e esenei, d e n e p i e r d u l . a t e a t r u l u i . doilea M e d i t a i i l e n legtur c u p r o b l e m e l e a c t u a l e a l e t e a t r u l u i sc desfoar. n a l r i a d , n c a d r u l v a l o r i f i c r i i u n e i n o i situaii sociale. R e l a i i l e s o c i a l i s t e snt corn-

20

www.cimec.ro

Y'olksbuhne i M a t l h i a s

Raa

slbatic"

de

Ibscn.

Regia

decorul,

Manfred

Karge

Langhoff

p l e x c , p o p u l a r a nu se m i i a f l i n s t a r e d e o p i u n e p e n t r u s a u c o n t r a s o c i a l i s m u l u i ; n u n t r u l r e l a i i l o r s o c i a l i s t e dezvoltate, e a n c e p e s d e s c o p e r e m a r c a r e a l i z a r e p r i n sine a omului. ( I u aceasta, funii ia clarificatoare a teatrului face loc, cu precdere, dezvoltrii f a n t e z i e i s o c i a l e , menite s d u c l a s l u j i r e a n e s f i r i t e l o r p o s i b i l i t i pe care le ofer o m u l u i comunitatea socialist. D a c , p n m a i i e r i , t e a t r u l l n v a p e o m , c u d e o s e b i r e , s-i a f l e l o c u l i r o s t u l n p r o c e . s u l i s t o r i c , a c u m , c u a t t m a i m u l t . este inut s c o n t u r e z e i m a g i n e a socialist a o m u l u i , i n c a l i t a t e a l u i d e c r e a t o r a l acestei n o i a e z r i s o c i a l e . I n d i v i d u l p e s c e n i i n s a l a d e s p e c t a c o l d e v i n e m a r e a c h e m a r e a t e a t r u l u i , i n a n i i notri.

III. a unui naterii 0 umaniste istoric. iei

Bineneles, viabil.

socotim Toate n care

creaia bogia a

dramaturgilor se ndreapt

notri spre

drept

cea m a i i m p o r t a n t unui climat cu adevrat

baz s

teatru

eforturile

realizarea

propice

de n o i opere, alt

de manifestri teatrelor ne noastre

a l e vieii este

socialiste

fie cuprins ct m a i d i v e r s i, c a l i t a t i v , c i l m a i n a l t important esenial ndatorire Acestea ale trecutului. dintre c e r s

poetic. legat n d e realizrile temeiul este artistice rela deose contra este, materialismului stabilirea c u toate

fie v i u luminate. a motenirii muncitoare Atitudinea

Criteriul

al procesului ca aceast legitile

rle nsuire

clasice

dialectice

istoricitate cu toate

i a c t u a l i t a t e : c l a s a ei obiective.

are interesul, spre n lumin, constructiv, partinic

bire d e societatea diciile e i , aadar,

capitalist,

i s t o r i c i t a t e s f i e p u s cea m a i o b i e c t i v .

n privina motenirii culturale, atitudinea

S u c c e s e d e o s e b i t e , n a c e s t s e n s . a u f o s t d o b n d i t e m a i a l e s a c o l o u n d e s-a p l e c a t d e l a e x p e r i e n e s i g u r e i d e l a t r a d i i i l e a s i m i l r i i a c e s t o r m o t e n i r i , a c o l o u n d e a u f o s t d e p i t e c o n c e p i i l e s c h e m a t i c e i u n d e s-au f c u t d e l i m i t r i f a d e e x p e r i m e n t e l e moder niste ale teatrului burghez.

www.cimec.ro

21

Sc c u v i n e a d a u n e l e

relaii, nainte de o r i c e , despre p a l r u direcii :

Pentru oamenii d e t e a t r u , c a i p e n t r u s p e c t a t o r i , s n t d e u n i n t e r e s deosebit s e m n i f i c a t i v e l e e f o r t u r i i f a p t e r e a l i / a l e d e i n d i v i d i n d i f e r i t e l e r e l a i i i s t o r i c e i c o n d i i i s o c i a l e , o u s c o p u l d e a se a f i r m a c a p e r s o n a l i t a t e , f i e i n c o n s o n a n , f i e m p o t r i v a s o c i e t i i ; i n a c e s t s e n s , s n t a d e s e a r e l i e f a t e c o n t r a d i c i i l e i z b i t o a r e , c u c a r e i n d i v i d u l se c o n f r u n t i. p e c a r e e l t r e b u i e s l e n f r n g . de a face de la din n repertorii acestora relaiile Alena, acele la i fac loc un spaiu dou marc lucrrile care, lui S h a k o s p o are. parte, la de a strile de n de a interpretarea fapl, (Timon sublinia trale, regia ale llot'ti, burg modul se l a s dintre recunoscute personaje, teatral aciunii tendine o de fundamentale : de o aceea

vizibile

complicate

evenimente nlesnesc regia

dramatice

pornind raional parte, la care ale

ptrundere a sublinia, (Furtuna,

evenimentelor mijloace tea

Karl-Marx-Stadt,

A l b i r o ) ; de

alt prin

ncercarea

caracterul Solter).

specific

al aciunilor, ca j o c , ca snt la

diverse

poeticul,

artisticul*'

posibilitate acele sa

Detitschcs nfieaz istorice

Tbeater, izbucniri concrete : ce a de Hont-

Din domeniul Urgiitz, sfrmat de mare

claisic g e r m a n privitoare i Intrig

preferate i snt

lucrri n lucrri

individului Urfausl, i Ulciorul o sear

(probleme

auto salvarea Biiehncr, timp.

mprejurri i K l e i s t Tbeater,

iubire) lxmz,

jucate Gmhbc

unor

dramaturgi l u i Dresen,

..roiesc i n j u r u l c l a s i c i l o r " : W u g n e r , ale acestuia succes). n realizat

( d i n Prinul i n regia

din urm, acelai

Deutscbcs

sc m a i n c e a r c ,

a d e s e a , s se

descopere

d e v i a c o n t e m p o r a n n f a b u l e i n a l e g o r i i . n piesele d e la f i n e l e s e c o l u l u i al X l X - l e a intereseaz, m a i ales, poziia i n d i v i d u l u i n aceast faz a dezvoltrii b u r g h e z e , c a l i t a t e a a t i t u d i n i l o r l u i etice, n s t r f n s a l o r legtur c u societatea. Interpretarea struie, cu deosebire, ntr-o p u n e r e n lumin, angajat critic, a decderii omului, ca i m a g i n e avcrtiznd mpotriva tendinelor spre automulumire. n s f i r i t , c e l u i c r u i a i s t l a i n i m is c r e e z e u n t e a t r u c a r e s c o n t r i b u i e l a nfiarea u n o r i m a g i n i d e v i a i d e a t i t u d i n e s o c i a l i s t i s e c e r e s r e a l i z e z e i o i n t i m legtur a a r t i s t u l u i c u r e a l i t a t e a social. M u l t e p r o p u n e r i i m s u r i , n cadrul n t r e c e r i i s o c i a l i s t e a a n s a m b l u r i l o r n o a s t r e t e a t r a l e , t i n d s sc m p l e t e a s c r o d n i c . D i v e r s e relaii a l e c r e a t o r i l o r d e t e a t r u c u c o l e c t i v e de m u n c d i n producia m a t e r i a l snt luate d r e p t p r e m i s p e n t r u s a t i s f a c e r e a , c a i p e n t r u d e z v o l t a r e a v a r i a t i c r e a t o a r e a c e r i n e lor c u l t u r a l e difereniate ale o a m e n i l o r m u n c i i .

IV. ultimii creatorii obiceiuri bulgare

Un din

rol fost

nsemnat fcui statelor

il muli

joac, pai

in spre

teatrul a

nostru, unei a face spre

internaionalismul m a i fructuoase larg i mai istoria, teatrale nainte

socialist. conlucrri dinui lor, i

In cu n arta,

a n i , au

nchegarea

teatrele

socialiste, rile

spre

loc m a i Zilele artei

repertoriile

noastre, ungare

lucrurilor d i n (197 i)
/

freti, (1975)

cunoate dus mult

cultura sovietice pe

i d a t i n i , l i m b a (1973),

i t r a d i i i l e artei aceste

popoarelor teatrale rnduri. Zile. face,

vecine. romneti, nu avem n n

(1972), drum la o

i poloneze

ne-au

acest

i n u ncape n d o i a l mbogire. Oricum, va Un nolri nivel trale rului lui de mentul de conceput a Acum, simim, bilan teatru, din al

c i Zilele scriem pregtirea acestor Zile de i

d i n acest a n , n c v o r c o n d u c e nc n fa u n program ct de dintre teatre,

cnd

definitiv. important oamenilor au tea de u n

acestor l teatru vor

multe comun, cu

f i l o c u l ce l i sc a c o r d . prezidiul acest clar prilej, Asociaiei i este o acest specialitii romni, venii regizorii care vorba literaturii

i r e a l i z a t

spectacolele

r e s p e c t i v e . T u t u r o r l e este dezbaterilor, de o problem de acelui

c a c u m

superior' al contactelor p o p o a r e l o r freti selectrii i p u n e r i l o r acelai timp, s rii noastre der de

m a i larg focar

descoperire

socialiste. Ca o

creaie se a r a t , n n stare

sens, n m o spectato poporu Sin tem, notri prin trirea convie aceast

i n scen, gsirea o legtur vedem noastre, s sociale, Zeii" articole

s n l e s n e a s c

o m a i adnc firete, de

n e l e g e r e a v i e i i , a l u m i i d e s i m i r e i d e g n d i r e , c a r a c t e r i s t i c e fructuoas sc un cu problemele la in experiene ctig p r o p r i i de via. lor, prietenii curioi cum v o r apropia, mare rndul aflri

frate, i, n aceea,

romni acest i

de dramaturgia ordinii

c u ce m e t o d e , n este

i s u c c e s e .

Ndjduim, n de n

schimb

experien,

dobndim

personale, exemplu aduce

nelegerea Redacia

dimensiunile foarte

e i i s t o r i c e : ea c poate

uire a o a m e n i l o r direcie, din prinlr-un

ntr-o f a m i l i e d e p o p o a r e Tbeater schimb

cu adevrat libere. bucuroas ctre ale noastre revista Teatrul" i, spre n o i ,

partea

redaciei T e a t r u l "

o contribuie.

22

www.cimec.ro

MARTIN

LINZER

ani de dramaturgie socialist


n evoluia d r a m a t u r g i e i socialiste ac tuale d i n R.D.G., n u l t i m i i a n i , Con gresul a l V U I - l e a a l P a r t i d u l u i Socia list U n i t ( i c r m a n marcheaz u n m o m e n t i m portant. Prin formularea sarcinii principale p r i v i n d d e z v o l t a r e a societii satisfacerea c r c s o n d a trebuinelor m a t e r i a l e i c u l t u r a l e a l e c l a s e i m u n c i t o a r e i a l e c e l o r l a l t e p t u r i a l e p o p o r u l u i c u l t u r i i i a r t e i lc-a r e v e n i t un loc propriu, n o u , nluntrul ansamblului dezvoltrii sociale, n condiiile accenturii u n i t i i p o l i t i c e , e c o n o m i c e i c u l t u r a l e a p r o ceselor d e evoluie. I n acelai t i m p , p a r t i d u l a c e r u t c r e a t o r i l o r d e c u l t u r i <le a r t d i n R . D . G . s i n s e a m , c u f e r m i t a t e s p o r i t i c u consecven, d e p r o p r i i l e l o r rspunderi fa d e d e z v o l t a r e a c u l t u r i i n a i o n a l e socia liste i, m a i ales, fa Ae cerina d e a p r o d u c e n o i o p e r e socialiste ; s depeasc d i f i cultile nc existente i , n strns legtur c u clasa m u n c i t o a r e , s satisfac cerinele c u l t u r a l e ale acesteia, m a i m u l t , n t r - u n p r o c e s d i a l e c t i c , s m o d e l e z e a c e s t e c e r i n e . L u c r r i l e C o n g r e s u l u i p a r t i d u l u i , discuiile ce a u a v u t loc u l t e r i o r , i n c a d r u l u n i u n i l o r d e creaie, a u d a t im p u t e r n i c i m p u l s p r e o c u p r i l o r d e n a t u r s defineasc f u n c i a t e a t r u l u i n s o c i e t a t e a Socialist d e z v o l t a t i r e l a i i l e s a l e cu celelalte d o m e n i i artistice (filmul, tele v i z i u n e a ) i s f a v o r i z e z e a f i r m a r e a s p e c i f i c i t i i sale e s t e t i c e . L u c r r i l e C o n g r e s u l u i a u s t i m u l a t , de asemenea, crearea d e n o i lucrri, d e cele tmai f e l u r i l e g e n u r i , att n t e a t r u l dramatic, ct i n c e l m u z i c a l . A u fost, a s t f e l , eliberate m a r i p o t e n e c r e a t o a r e , d r a maturgia d i n R.D.G. a fost mbogit, n c u p r i n s u l c a i n d i v e r s i t a t e a a s p e c t e l o r e i , pe baza inatacabilelor criterii, a l c a r a c t e r u l u i p o p u l a r i a l p a r t i n i t i i .

E k k e h a r d Schall (Marx) n Salut t u t u ror : M a r x " de Kaltofen i P f e i f f e r Teatrul d i nPalatul Republicii

-au d e z v o l t a t , c u o c a z i a a c e a s t a , m a i multe tendine i c o n c e p i i , c a r e se c e r v z u t e c a p r i a l e u n u i n t r e g i care, n u m a i laolalt, alctuiesc o u n i t a t e dialoctic. Se c u v i n e p o m e n i t , a i c i , c o n t r o v e r s a d i n t r e a u t o r i i P e t e r H a c k s i V o l k e r R r a u n , caracteristic p e n t r u p r o c e s u l d e autocunoatere a d r a m a t u r g i e i noastre. Plecnd de l a fermitatea i superioritatea socialismului, Peter Hacks este u n a c u p u b l i c u l s u n ceea ce p r i v e t e c u n o t i n e l e i c o n v i n g e r i l e f u n d a m e n t a l e a s u p r a societii. T e a t r u l u i i-ar r e v e n i , de aceea, astzi, sarcina d e a f u n c iona ca celebrare a posibilitilor umane, ca I o c d e p r e z e n t a r e a achiziiilor dobndite i a c c e s i b U e , o a m n d r i e d e s i n e a o m u l u i " . Lucrrile sale, mrturisete e l , a u n v e d e r e omul emancipat i contradicia n care e l sc a f l f a c u o s o c i e t a t e n e e m a n c i p a t , o r i n c n u d e p l i n e m a n c i p a t " . I n ce-1 p r i v e t e , Hacks a concentrat, n conceptul anticiprii", n e l e s u l p e care-1 d .funciei t e a t r u l u i ; ceea ce i n c l u d e , n m a r e m s u r , r e f u z u l u n e i a n a lize a realitii ooncret-istorice ( p r i n t r e lucr r i l e sale cele m a i i m p o r t a n t e , d i n u l t i m i i a n i , numrndu-se Ampkjtrion, Omphale, A dam i Eva). V o l k e r B r a u n , a l e . c r u i <piese (Hinzc i Kunze, Basculanii, Tinka) snt ancorate i t e m a t i c n a c t u a l i t a t e a socialist i t r a teaz despre l u p t e l e o m u l u i p e n t r u autorealizare ntr-un m e d i u Socialist, a opus c o n ceptului anticiprii" p e acela a l interven i r i i " . Ceea ce n u v r e a s n s e m n e o restrngere l a a c t u a l u l d i u r n ; hotrtor l a B r a u n

www.cimec.ro

23

esle c el nu se bi/.uic pe slrile de fapt o r g a n i z a t e n s o c i a l i s m , e i , o r i e n t a t i n d i r e c ia p r o c e s u l u i o r g a n i z r i i , se b i z u i c pe ade v r u l , s u b l i n i a t nc de L e n i n , c s o c i a l i s m u l n u esle ceva m o r i . i n c r e n i c n i t , d a i O d a t p e n t r u t o t d e a u n a " . ntr-un i n t e r v i u , B r a u n a d e c l a r a t , n legtur cu funcia s c r i i t o r u l u i : numitorul comun este, nendoios, c o n t r i b u ia la f o r m a r e a realitii... .\u p u t e m oferi a l t c e v a dect r e a l i t a t e a : Iar. n prezentarea realitt'' t i m p ce lsm l u c r u r i l e s vorbeasc ele nsele, .i a n u m e , i n c h i p p r o cesual . se vdete ceva m a i m u l t dect ceea ce e f e c t i v esle. Aa f i i n d , n-a vedea in aceasta d o a r o s i m p l r e f l e c t a r e a r e a l i tii, ci u n act a c t i v , o m o d e l a r e " .
1,1

Pe f o n d u l s u h l c x t u a l al e f o r t u r i l o r p e n t r u a se a j u n g e la u n a c o r d cu p r i v i r e la f u n c i a i eficiena a r t e i , i i n special a d r a m a t u r g i e i , se arat f e l u r i t e tendine, se deseneaz f e l u r i l e l i n i i de d e z v o l t a r e , pe ale cror fgae d r a m a t u r g i a d i n R . D . G . ii asimileaz i reflcot. estetic i t e m a t i c , n o u a r e a l i t a t e .

T e a t r u l de S t a t d i n D r e s d a : ..O c o n v o r b i r e n casa S t e i n d e s p r e a b s e n t u l d o m n G o e t h e " le Peter H a c k s . R e g i a , Klaust-Dieter Kiirst.

Deutsclics de Peter Heinz

Thcaler Hacks.

cea de-a V l - a plenar a C C . a l P.S.U.G., i n care au fost c o n c r e t i z a t e r o a d e l e C o n g r e s u l u i al V U I - l e a a l p a r t i d u l u i i n politica cultural, profesorul K u r l I I ager a artat e s o c i a l i s m u l are n e v o i e d e o art . . f e r m bazat p e r e a l i t a t e , pe o e x p e diie de d e s c o p e r i r e n r e a l i t a t e , o art n stare s extrag posibilitile viitoare ale acestei realiti". D e a l t m i n t e r i , do Ia n c e p u t u r i l e edificrii s o c i a l i s t e , u n a d i n t r e s a r c i n i l e p r i n c i p a l e , i a l e a r i e i d r a m a t i c e , a f o s t , stal o r n i c , aceea de a m b r i a o m u l muncii, d e o p o t r i v , n sfera existenei l u i sociale i i n d i v i d u a l e , de a nfia i m a g i n e a omului s o c i a l i s t n d i m e n s i u n i l e i n virtualitile Adam i E v a " l u i . I n acest c o n t e x t , au e x i s t a t c l a p e i s t o r i Regia, Wolfgang cete c o n d i i o n a t e , rare trecnd peste o reprezentare mai m u l t ori m a i puin natura list a o a m e n i l o r d i n p r o d u c i e , peste o e t a l a r e aocentuat-didactic a legitilor sociale c o n o m i c e a u sfril p r i n a (bice l a t r e p t e n o i , superioare. I n fapt, v i c t o r i a definitiv a socialismului i p t r u n d e r e a l u i n conti ina general a p o p o r u l u i d u c , n m o d o b i e c t i v , la o r e s p i n g e r e a funciei didaolic-lmuritoare a artei. I n centru nainteaz, m e r e u m a i f e r m , i n d i v i d u l , ea d e s c o p e r i t o r a l p r o p r i i l o r sale posibiliti i n l u m e , ca p u r t t o r al dezvoltrii sociale ; relaiile sociale snt nelese ca s u m a c o m p o r t a m e n t u l u i oameni l o r . A r m i n S l o l p e r , oare a n a v u i t drama t u r g i a actual a R.D.G. cu m u l t e lucrri (Contemporanii, nlarea la pm'ml. Klara i giscanul, Cismarul i cocoul), a formulai astfel n o u a sarcin : A r t r e b u i s se e v i t e a c l a m a i a , discuia p u r ideologic, care se detaeaz de personaje... i s se n a i n t e z e i m p e t u o s spre o m , aa c u m el se ofer c u noaterii, n plintatea particularitii i m o d u l u i su c a r a c t e r i s t i c d e a f i " . T e m a l u i www.cimec.roStatornic ar f i i aceasta l unete cu

V o l k s b i i h n e : r a n i i " d o Il-ia~i- M i i l i V r . R e g i a , F r i t z

Marquardl

eele m a i h u n e t r a d i i i a l e d r a m a t u r g i e i s o cialiste, de la ( l o r k i ncoace rspunsul l a n t r e b a r e a : c u m s t r i m ?"* naintarea impetuoas n universul muncii a f o s t i n a i n t e n t r e p r i n s ; i m p o r t a n t d e v i n e , a c u m . s se a r a t e n u a t t n o u a tehno logie, noile procedee tehnice, c i t atitudinea o m u l u i i n faa n o i l o r c o n d i i i ale produciei. L a n c e p u t u l p e r i o a d e i i n d i s c u i e , se afl o pies d e i l o l f S c h n e i d e r Intrarea in castel. P i e s a s-a bucurat d e u n s u c c e s n e b n u i t p e s c e n e l e d i n R . D . G . (ca i n a l t e r i s o c i a l i s t e ) , I n m i r a m p l e t e a s t r n s i c o n c r e t d e z voltarea general obiectiv c u d e s t i n u l unui ansamblu <le . p e r s o n a j e . O a m e n i d e obrii f e l u r i t e se n t i l n e s c n t r - o s l b a t i c regiune silvestr (se f a c e aluzie la u n inut d i n Schwedt, a s t z i , c e n t r u a l i n d u s t r i e i pentru prelucrarea petrolului) ; au venit s r i d i c e acolo o n o u u z i n . Pe acest f u n d a l , care rmne, deliberat, fundal ( a c i u n e a p i e s e i se desfoar n s i n g u r u l h a n afltor n r e g i u n e ) , se a r a t c u m e v o l u e a z a c e t i o a m e n i , pr tai l a construcia uzinei, cum dobndesc e x p e r i e n e i c u n o t i n e i c u m se n c h e a g n t r - u n c o l e c t i v . A u t o r u l i u r m r e t e eroii pe u n r s t i m p m a i n d e l u n g u l a l acestei e v o luii. L a t u r a istoric" a aciunii reiese d i n sinceritatea cresend a c o n t a c t e l o r d i n u n t r u l grupului. E s t e n f i a t u n p r o c e s d e e m a n c i

pare, vechi subordonri snt n f r n t e , n o i legturi d e tovrie ncolesc. G r a d u l d e l i bertate a determinrii personale nuntrul g r u p u l u i crete i, n aceast d e z v o l t a r e , a p a r e n t p s i h o l o g i c , se o g l i n d e t e p r o c e s u l s o c i a l c a r e se d e s f o a r d i n c o l o , n a f a r a ntmplrilor piesei, n f u n d a l . i rii, piesa tipic lui lui Volker , un Braun, Basculanii scriitu pentru pc

aleas

ca e x e m p l u Braun noastr,

pentru

maniera

nseamn, ctig .,\imu\"

dramaturgia planul lor, anarhic, creionai Hacks se de tenii i i Paul

esenial

achiziiei Bauch, de

tematice. apare mai de vede Bauch

Basculani ca u n t i p celor Peter care pre lipsa socialrea

m a i n Iii vechi insul i rnari

i n d i v i d u a l i s t , c a m idin categoria piesele plin se a Paul lume concret. urmrire a ca ale l u i izolat, utopice cu lleiner care i Miiller :

nfieaz desvirire

confruntat

stadiului

dezvoltrii

economice. liza aici, Paul n

eueaz ; v i s u l l u i (nc) a Braun izbutete, aciunii lui s a

despre o n o u chip de printr-o Bauch,

n u se p o a t e Dar dialectic

(procesul

autoeliberare, colectivului pe n o fond,

sub impulsul basculanilor) contemplativ,

caracterizeze, greit, unui gerat viitor

atitudine

individual exa

invocarea,

a l t - f c l - d e - a - f i i r e v e n d i c r i l e adresate posibilului

radicaliste

de a z i .

www.cimec.ro

25

Esle scoas n e v i d e n , n aceste piese ( c a i , d e p i l d , n Comedia femeilor a lui H e i n e r M i i l l c r , n Maxi de H e i d u c z e k , in Premiantele Reginei Weiekcr), problema f e l u l u i c u m m u n c i t o r i i f a c i s t o r i e , c u m se n eleg e i n i i c a s u b i e c t n t r - u n p r o c e s i s t o ric. Piesele, ancorate t e m a t i c n m e d i u l m u n c i t o r e s c i a l p r o d u c i e i , n u m a i a u a z i n i m i c c u t i p u l pieselor de p r o d u c i e " de comun altdat, care p u n e a u n p r i m - p l a n procesele tehnologice.

a a 25-a aniversare a ntemeierii R . D . G . , eteva lucrri a u fost d i s t i n s e la u n concurs al M i n i s t e r u l u i C u l t u r i i ; acestea s e m n a l a u trecerea l a o n o u cablai'. Gugutiucul l u i H c l m u t B a i e r l , Roma sau A doua creaie a lumii a l u i Claus Hammel i Cimentul (dup r o m a n u l lui Gladkov) a l u i I l c i n e r M i i l l c r p o t f i c o n s i d e r a t e ca i m p o r t a n t e ncercri de a nfia conflictele d i n societatea noastr, n semnificaia l o r epocal, ca i n c a r a c t e r u l l o r , n c o r d a t c o n t r a d i c t o r i u . A u t o r i i au ptruns pe lrmul care, pen t r u contiina noastr istoric, r e s p e c t i v , p e n t r u c o n t u r a r e a i m a g i n i i clasei m u n c i t o a r e , snt de o m a r e nsemntate. B a i e r l , a crui Frau Flinz l a n c e p u t u l a n i l o r 'GO, a p a r i n e a c e l o r mai importante mrturii ale dramaturgiei noastre de actualitate, nfieaz, de ast dat, o seam de m u n c i t o r i dintr-o uzin siderurgic, confruntai cu o problem de dezvoltare tipic epocii : a u t o m a t i z a r e a pe u n f r o n t l a r g (i, o d a t c u a c e a s t a , o r a d i c a l schimbare, p e n t r u fiecare n parte, a condi i i l o r d e m u n c i d e v i a ) s a u u n g r a d m a i m a r e de ncrcare a capacitilor de p r o d u c ie e x i s t e n t e . P e p l a n e c o n o m i c , contradicia aceasta este principial cunoscut de mult t i m p i s t r a t e g i a d e z l e g r i i e i , h o t r t . D a r a p l i c a r e a acestei s t r a t e g i i n viaa cotidian a f a b r i c i i e l e g a t d e c o n f l i c t e i d e g r e l e necesiti d e c i z i o n a l e , p e care cei vizai snt o b l i g a i s l e a c c e p t e , s l e a s i m i l e z e emo i o n a l i r a i o n a l i , n c e l e d i n u r m , s l e p u n n p r a c t i c . M e r i t u l l u i B a i e r l este c a c r e a t , n aceast pies, p e r s o n a j e de m u n c i t o r i care n u snt n u m a i p l i n i d e v i a i realiti n o b s e r v a r e a n e m i j l o c i t a vieii, d a r c a r e se d e s c h i d , c o n t i e n t , p r o b l e m e i , i c o n t i e n t ca p a r t e a c l a s e i m u n c i t o a r e se n e l e g p e s i n e ca o p u t e r e s o c i a l , c u a l t e c u v i n t e , ca s u b i e c t a l i s t o r i e i , n u ca o b i e c t a l u n o r legiti p u r e c o n o m i c e .
}

l e c t i v e , p o r n i i , pe calea u n e i u n i u n i a c o m u n i t i l o r , p r i n e d i f i c a r e a u n o r n o i a e z r i , s b i r u i e c o n t r a d i c i a i s t o r i c d i n t r e o r a i s a l . F a b u l a urmrete contradicia dialectic d i n t r e i n t e r e s e l e p e r s o n a l e i c e l e s o c i a l e , p e care o triete c h i a r preedintele c o o p e r a t i v e i a g r i cole, V i k t o r i a R e m e r , dornic s cldeasc u n n o u o r a , p e n t r u a-i r e c i t i g a brbatul, c a r e a p r s i t - o ca s m u n c e a s c n ora. H a m m e l se f o l o s e t e , n p i e s a l u i , d e o m e tod pe care c r i t i c a o numete metod b i o g r a f i c " . E l n s u i o d e c l a r a t c 1-a i n t e r e s a t biografia etic" a o a m e n i l o r : a i c i m-a i n t e r e s a t un o m , ranca V i k t o r i a R e m e r , cu ndrtnicia ei, cu extraordinarele ei capaci ti, c u dragostea c i , cu s t a t o r n i c i a c i . T o c m a i o m u l deosebit n u tipul, nu reprezen tantul ci o i n d i v i d u a l i t a t e , o personalitate, u n c a r a c t e r i, c u t o a t e acestea l a o l a l t , p n la u r m , p e n t r u m u l i , iari reprezentativ". Biografia devine elementul structurator al unei p r i v i r i analitice, avntate, asupra socie t i i i a s u p r a d i m e n s i u n i l o r ei, deopotriv i s t o r i c e i v i i t o a r e . O c a l i t a t e a p i e s e i const n f a p t u l c ea m e r g e f o a r t e d i f e r e n i a t pe u r m e l e f e l u r i t e l o r m o t i v a i i ale a c i u n i l o r so c i a l m e n t e p r o d u c t i v e i c se s t r d u i e t e s trateze p r o b l e m a adevratei dialectici a p r o d u c t i v i t i i s o c i a l e i i n d i v i d u a l e , p o r n i m ! de la f i z i o n o m i a moral a personajelor. Heiner Miillcr vizeaz, n Cimentul, di m e n s i u n i l e istorice. F o l o s i n d ansa u n u i m o d e l , r o m a n u l lui G l a d k o v , e l s i n t e t i z e a z i s t o ria revoluiei i biografia istoric ; n acest c h i p , e l descoper o m e t o d care i n g d u i e s n f i e z e d i a l e c t i c a r e a l a c a racterului o b i e c t i v d e t e r m i n a n t al proceselor s o c i a l e i a l i b e r t i i s u b i e c t i v e d e a c i u n e i d e d e c i z i e , ica s a r c i n i s t o r i c a r e v o l u i e i s o cialiste, dizolvat n p r a c t i c a l u p t e i . i , acoasta, c u t o a t v i g o a r e a i c o n s e c v e n a , f r nici o culoare t r a n d a f i r i e a r m o n i z a t o a r e , emo i o n n d p u t e r n i c p e s p e c t a t o r , d e o p o t r i v rs-

colindu-1 i i n c i t n d u - 1 .
n r u d i t cu H e i n e r M i i l l e r n c o n c e p i e t e a t r a l i n i n t e n i e e s t e t i c se a r a t u n d e b u t a n t , t e f a n S c h u t z , a c r u i Fabric n p dure (i a c e a s t a t r i m i n d l a un r o m a n so vietic d i n anii '20, al A n n e i Karavaeva) n f i e a z f o r m a r e a o m u l u i n cadrul r i d i c r i i u n e i f a b r i c i de cherestea, n condiiuni d i f i c i l e , p o l i t i c e i e c o n o m i c e . Prezentarea realizeaz, utilizri i prin verse notri Hacks tatea rului mai realitii mult, ale n n unor ale totalitatea ei se prin Di

tot mai

ultimii
forme

ani, noi.

diferite programe i Braun)

mijloacelor

tradiionale dramaturgilor dintre activi n

experimentarea (vezi polemica se

P i e s a l u i H a m m e l , Roma sau A doua crea ie a lumii, trece, tematic, n alt zon cea a a g r i c u l t u r i i . D a r n i c i a i c i n u ne a f l m n faa u n e i piese a g r i c o l e " de t i p v e c h i , c i n faa u n e i ncercri de a p r i n d e dramatic u n i t a t e a p r o b l e m e l o r p o l i t i c e , eco n o m i c e i e t i c e . Roma... l u i H a m m e l este u n sat n M e c k l e m b u r g , n n o r d u l R.D.G., r m a s , de-a l u n g u l a n i l o r , n u r m . E n f i at l u p t a u n o r preedini de gospodrii co

estetice mai fac

sus-pomenil evidente nlesnesc noastr parabolice,

lor s

practic. temelor vad

FoTmc
antice, realitatea

basme,
spectato dintr-o In

adaptarea

p e r s p e c t i v n o u , m a i l m u r i t o r i puternic cu a sa provocat nume i Adam aceast direcie, ca al

simindu-i Hacks

propria-i fantezie. l u i Peter Eva,

valorificare dia-

26

www.cimec.ro

lectic-materialist a biblicului pcat origi nar*' sint reprezentative. Cu adaptarea unei scrieri a l u i G o e t h e (Iarmarocul din Plundersweilern), e l a r p u t e a d o b n d i i n u m a r e succes t e a t r a l . M a i p o a t e f i n o t a t , n a c e a s t d i r e c i e , i u n a u t o r c e s-a i m p u s a b i a d e c u r n d p e scene : J o a c h i m Knauth. Piesele sale. parabolic feerice (Prinul de Portugalia. Privighetoarea, Bellebelle sau Ca valerul Fortune), a u n vedere p r o b l e m e ge nerale ale c o m p o r t a m e n t u l u i uman, criterii m o r a l e , i p u n i n d i s c u i e u n p r o g r a m o r i e n t a t n c h i p s u b l i n i a t s p r e v i r t u i l e ]>octicc alo teatrului, program care ine s c a m a (i c u b u n e r e z u l t a t e ) , n a c e e a i m s u r , ide c e r i n ele t e a t r u l u i , ca i d e c e r i n e l e o b i e c t i v e a l e spectatorilor.

ntr-o fugar dare de seam asupra dezvoltrii, n u l t i m i i cinci a n i , a dra maturgiei d i n R.D.G., scap n m o d i n e v i t a b i l u n e l e n u m e , u n e l e t i t l u r i de piese ; se c u v i n e , totui, a face m c a r meniune despre importana altor ctorva lucrri i a u t o r i . D e p i l d , Noile suferine ale tnrului XV. d e U l r i c h P l e n / . d o r f , c a r e d e l i b e r a t sau nedeliberat polemizeaz cu v i z i u n i l e u n i l a t o r a l i z a n t e i c a r e p r i m e j d i e a u n e i noi unilateralizri afirm c u putere pro b l e m a t i c a individului, f a c t o r u l s u b i e c t i v . A p o i , R a i n e r K e r n d l , a l e c r u i l u c r r i (Cind vine Ehrlicher ?, Noapte cu compromisuri) dezbat, cu precdere, p r o b l e m e etice, caracteristice dezvoltrii noastre sociale. I n p e r i o a d a pe care o discutm a disprut, c u A l f r e d M a t u s e b e , u n p o e t a l s c e n e i c a r e i-a i n t e g r a t lucrrile sale, n e s p u s d e p e r s o n a l e ( p r i n t r o c e l e d i n u r m : Van Gogii i Pe amndou malurile), concertului multivocal al drama t u r g i e i d i n R . D . G . I n sfirit, c u n u m e l e l u i R u d i S t r a h l d r a m a t u r g u l care sc b u c u r , socotind n u m r u l spectacolelor, d e cel m a i m a r e s u c c e s se c a r a c t e r i z e a z c e l m a i b i n e tendina d e a face, c u u m o r , d i n interogaiile vieii noastre, o b i e c t u l u n o r personificri co mice ( r e c e n t : Adam i Eva la nesfirit i. O boare de fin proaspt cosit). Nendoios, d r a m a t u r g i a d i n R.D.G. a p u t u t face, n u l t i m i i a n i , m a r i pai n a i n t e . Spec t r u l e i s-a l r g i t , s e m n t u r i d i f e r e n i a t e s-au cristalizat. C u t o a t e a c e s t e a , o p r i v i r e a s u p r a d r a m a t u r g i e i d i n a l t e ri socialiste de aici, i u t i l i t a t e a d e o s e b i t a Zilelor artei teatrale ale rilor socialiste arat c structurarea feluritelor genuri n dramele n o a s t r e , c a i n d e z v o l t a r e a n o a s t r teatra l , m a i las l o c u r i g o a l e . N e lipsete n c , n b u n msur, marea d r a m istoric (n acest sens, n c l i n a i i se r e m a r c n u n e l e l u c r r i a l e l u i H o r s t K l e i n e i d a m In spatele curcubeului i a l e l u i H a n s P f e i f f c r Thomas Miintzcr, scris cu prilejul celei de-a 4 5 0 - a a n i v e r s r i a m a r e l u i r z b o i r nesc g e r m a n ) . L i n i a grotesc-satiric, aa c u m

D i e t e r M a n n n Noile suferine ale tinrului W " de Ulrich Plcnzdorf. Re gia, Horst Scliikiiemann, Kamuierspielc

am cunoscut-o mai ales n dramaturgia p o l o n e z i , r e s p e c t i v , m a g h i a r , e s t e i ea neglijat. N i c i piese s u b l i n i a t agitatorice, cu caracter reportericesc, aa c u m l e exemplific unele lucrri sovietice scrise de Dvoreki, a t r o v s a u G e l m a n , n u se p r e a n t l n e s c .

A m n c e r c a t s a d u n m e t e v a p o z i i i t e o retice care a u d e t e r m i n a t evoluia drama turgiei noastre ntre Congresele. a l iVUI-lea i a l I X - l e a a l e p a r t i d u l u i , n c a r e a f o s t confirmat linia fundamental a dezvoltrii noastre sociale n direcia c o n s t r u i r i i socie tii c o m u n i s t e . C a r a c t e r u l r e z u m a t i v l a care a m fost obligai, n aceste r n d u r i , poate scu z a l a c u n e l e i , i c i i c o l o , p o a t e , i s i m p l i ficrile noastre. N u a u p u t u t f i m e n i o n a t e n i c i o seam d e opere n o i , nchinate, d e crea t o r i i notri t e a t r a l i , C o n g r e s u l u i a l I X - l e a a l p a r t i d u l u i (una dintre ultimele nouti fiind interesantul colaj al scrierilor l u i K a r l M a r x , p u r t n d t i t l u l Salut tuturor : Marx, a crui premier absolut a avut d e curnd loc, n noul Palat a l republicii, la Berlin).

anchiznd asupra dezvoltrii drama turgiei n o a s t r e , se p o a t e s p u n e : a m progresat, d a r n u e c a z u l s n e d e c l a r m a u t o m u l u m i i . A u t o r i i , c a i f u r i t o r i i d e s p e c t a c o l e t e a t r a l e , s n t c o n t i e n i d e a c e a s t a i c a u t m e r e u , s o l i d a r , d r u m u r i n o i , p e n t r u a i m p u l s i o n a , p r i n m u n c a l o r , dez v o l t a r e a c u l t u r a l i a r t i s t i c n p a t r i a n o a s t r socialist, ntr-o t o t m a i strns c o m u n i u n e c u t o v a r i i i c o n f r a i i d i n r i l e p r i e t e n e .

www.cimec.ro

27

TRIBUNA REGIZORULUI
ALEXANDRU COLPACCI
s-l v a d i n t e g r a l i n r e l a i a d i n l r e a d e v r u l p i e s e i i g n d u r i l e i s i m i r i l e a c t o r u l u i . D e c i , i n aceast faz d e c o n c e p i e , c o m p o z i i a c e l o r doi creatori dedic actorului cadrul scenic. L u c r i n d , a c u m civa a n i . cu I'lorica Mlur c a n u , la Pescruul. a m f o s t s u r p r i n s c sce nografa n u d o r e a s-mi p r e z i n t e s c h i e l e d e costume d e c t d u p ce-i v a f i c u n o s c u t pe adori. Ulterior, mi-am dai seama c avea perfect d r e p t a t e . C o s t u m e l e se i n t e g r a u nu n u m a i n c a d r u l p l a s t i c c o m p u s c u m u l t i n a - " inie. dar veneau s c o m p l e t e z e posibilitile i m i s i u n i l e a c t o r i c e t i d i n s c e n . Cteodat, avnd de-a face cu plasticieni cai p e r s o n a l i t a t e , c u u n t a l e n t e x p l o z i v , r e g i z o r i i , e i . d e a l t f e l , i a c t o r i i , s n t paralizai de f r u m u s e e a i m a g i n i i , i a r t r e z i r e a esle t a r d i v . C r e d c c o n t a c t u l o r i c r u i r e g i z o r s a u a c t o r c u a r t a p l a s t i c este u n c l i g numai n m . m r a i n care elaborarea viitoarei pre miero presupune o permanent concuren n e a n l a g o n i c ntre m o d a l i t i l e de e x p r i m a r e . Dac u n d e c o r reuit nu are asupra regi z o r u l u i o influen s t i m u l a t o a r e (la o sceno g r a f i e d o v e d i n d m u l t i m a g i n a i e se c e r e i m a i m u l t i m a g i n a i e a c t o r u l u i i r e g i e i ) , se a j u n g e la u n r e z u l t a t m e d i o c r u . M a i mult. l a u n u l r e g r e t a b i l . A c t o r u l v a f i n e v o i t s se l u p t e i n u t i l cai o c o m p o z i i e c a r e , e v e n t u a l , p r i n d e via d o a r p e n t r u aceste m o m e n t e (i cu a l t e s e n s u r i ) ; e o l u p t steril i n t r e d o u a b s t r a c i u n i . I ' e r i n d u - m s d a u u n e x e m p l u din teatru. mi vine n minte acum un recent film romnesc, cu o imagine deo sebit, d a r care n u a d u c e a dect d e s e r v i c i i f i l m u l u i . I n t l n e a m aici reuite c a d r e d i n f i l mele lui Rergman. imagini demne de F i g u e r o a , d a r c a r e n u se s u p u n e a u adaptrii la a d e v r u r i l e p e care acea e c r a n i z a r e , d u p u n c l a s i c r o m a n , le c e r e a . E x e m p l u l p o a t e f i v a l a b i l i p e n t r u u n e l e s p e c t a c o l e d e t e a t r u . L a p o l u l o p u s , a s i t u a s p e c t a c o l u l t e a t r u l u i din Piatra Neam c u Slug la doi stpni. unde, sub aparena u n u i decor, la p r i m a r i dicare de cortin, b a n a l , descopeream neb n u i t e caliti ale s c e n o g r a f i e i i n t e g r a t e . A i c i , decorul, fr a se impune tiranic, ajuta e f e c t i v j o c u l a c t o r i l o r , p r e a s l e d e a m a x i m l i b e r t a t e , n t r e d e c o r i a c t o r i s t a b i l i n du-se a d e v r a t e a c o r d u r i a m i c a l e . T o i d o r i m s f a c e m u n t e a t r u v i u . i s n t convins c acest teatru nseamn, trecnd p e s t e o p e r a d e e l a b o r a r e i a j u n g n d l a c o n cret, actorul. Fiind adeptul spiritului de e c h i p , n u d o r e s c s a c o r d o p r i o r i t a t e e x c e s i v u n u i a s a u a l t u i a d i n t r e f a c t o r i i ce r e a lizeaz spectacolul. Cazurile fericite snt a t u n c i cnd p u t e m s p u n e despre o premier c e s t e a noastr. C c i i e r a r h i a v a l o r i l o r se face n u p r i n funcie, ci p r i n v a l o a r e a nsi.

Actorul i spafiul scenic


Scena, p r i n d i m e n s i u n i l e sale. esle d e s t i nat m a r i l o r g e s i u r i , i d e i l o r a c u t e ale zilei d e a s t z i . C e l c a r e a r e s a r c i n a d e a a d u c e i lansa aceste i d e i peste r a m p , a c t o r u l , t r e b u i e s p o s e d e a c e a n l i m e p e c a r e o r a t o r u l , c h e m a t , i e l , a l a n s a u n g i n d s a u o i d e e , o d o b n d e t e p r i n t i i n a sa. D a r s i m p l a art retoric n u p o a t e f i suficient. I i este n e c e s a r i u n c a d r u p r o p i c e i d e i l o r ce le a r e d e e x p r i m a t , p r e c u m i c e l e l a l t e u n e l t e a u x i l i a r e , fr de care c e r e m o n i a l u l teatral nu va putea cpta a u d i e n t a public. Dac obi n u i t e l e relaii scenice snt n d e l u n g studiate i p r e g t i t e , m a i p u i n i m p o r t a n t n e p a r e , l a p r i m a v e d e r e , r e l a i a a c t o r u l u i c u s p a i u l i c a d r u l scenic ; a i c i , t r a v e s t i i convenional n tr-un personaj, actorul parcurge experiena psihic sau fizic i n faa privrilor e x i g e n t e ale p u b l i c u l u i . H o g i z o r i i i s c e n o g r a f i i , c u n o s c i n d plcerea pe care o creeaz c o n t a c t u l cu u n decor a g r e a b i l , snt cteodat tentai s o f e r e m a i m u l t s p e c t a t o r u l u i i a t u n c i se p o t ndeprta de la p r o b l e m e l e t e x t u l u i , i n fundindu-se n hiul u n o r m e t a f o r e plastice. E x p e r i e n a a c e a s t a se d o v e d e t e u t i l d o a r c a e x p r i m a r e a posibilitilor u n e i a r t e ce, n teatru, are misiunea d e a f i ajuttoare. A m v i z i o n a t m u l t e spectacole i n care expoziiile scenografice erau cu totul remarcabile, n t i m p ce p u r t t o r u l p r i n c i p a l a l i d e i l o r t e x t u l u i d " a m a t i c ( d a r i a l s u p r a i d e i l o r r e g i z o rale) se a f l a s t r i v i t p e u n d e v a , I a p e r i f e r i a i n t e r e s u l u i . C r e d c artitii s c e n o g r a f i s n t c u a t t m a i v a l o r o i c u c t r e u e s c i n a i b i n e s se i n t e g r e z e i n s p e c t a c o l . L a u n v e r n i s a j , c e i ce s c m i c s n t p r i v i t o r i i , e i s t u d i a z ta b l o u l ce-i a t e a p t , n e m i c a t , p e p e r e t e . M i carea v a f i e x p r i m a t , n t a b l o u , p r i n t r - o ati t u d i n e , o p r i v i r e , o culoare etc. Restul va trebui s c o m p l e t e z e imaginaia iubitorului d e a r t p l a s t i c . n t e a t r u , n s , r e g i z o r u l i scenograful, concepnd u n c a d r u , se o b l i g

28

www.cimec.ro

CRONICA DRAMATIC
TEATRULNAIONAL DIN BUCURETI

ZOO sau ASASINUL FILANTROP


(Ic Uercors
A u t r e c u t m a i b i n e do zece a n i dc c n d , cu p r i l e j u l u n e i decade a t e a t r e l o r d r a m a t i c i ; i p r i n m i j l o c i r e a t e a t r u l u i ploietean, p u b l i c u l r o m n e s c s-a n t l n i t , p e n t r u p r i m a o a r , cu dramatizarea l u i Vercors dup p r o p r i u l su r o m a n , Animale denaturate. Iat c N a i o n a l u l bucuretean s-a g n d i t s r e p u n i n circuitul teatral textul reputatului scriitor f r a n c e z , ntr-o n o u t r a d u c e r e i a d a p t a r e , realizat de M a r i c a B e l i g a n . O f e r i t p u b l i c u l u i c u eteva z i l e n a i n t e de nchiderea sta g i u n i i , premiera Naionalului intr abia acum n v i a a s t a g i u n i i i n e ofer f e r i c i t a ocazie d e a ne r e n t l n i c u f i e r b i n t e l e i g e n e r o s u l apel u m a n i t a r al l u i Vercors, desprins d i n u n i v e r s u l c i u d a t a l u n e i simbolice menaje r i i " , i n care g r a n i a d i n t r e m a i m u i o m n u e p r e a clar i distincia d i n t r e o m i a n i m a l n u se p o a t e face cu c e r t i t u d i n e . Actuala o versiune nu opereaz n text nici acimodificare de s u b s t a n . De-a l u n g u l

Didona Adrian

Popescu, Ionescu

Raluca

Zamfirescu

www.cimec.ro

Dala premierei : 12 iulie 1976. Regla : Mihai Berechet. Decorul : Elena Plrcanu-Veakis. (Costumele : G a b r i e l a N a z a r i c . T r a d u c e r e a i a d a p tarea : M a r i c a B e l i g a n . Distribuia : ALEXANDRU DRAGAN ( D o u g l a s T o n i p l e n i o r c ) ; A L . ALEXANDRESCU-VRANOEA (Doctorul Figgios) ; MUIA] NICULESCU (In spectorul M i m m s ) ; T A M A R A CREULESCU (Svbil Greanie) ; A L . D E M E TRIAD (Sir A r l b u r Drapor) ; GEO RARTON (Ministrul) : S I M O N A BON DOC (Lady Drapcr) ; G H . GRISTESCU (.Jaincson) ; MATEI GIIEORGIIIU (Minchett) ; A L . H A S N A (Cuthbert Greanie) ; CONSTANTIN STANESCU (Pop) ; MARCEL ANGIIELESCU (Ivreps) ; LIA AIIIGI1IAN (Bulbrougli) ; E M I L LIPTAC (Preedinte le) ; I U L I A N N E O S U L E S C U ( V a n c r u y son) ; F L O R I N V A S I L 1 U (Rnaatsch) ; TANTZI COCEA (Eatons) ; R A L U C A ZAMFIRESGU (Cucornia Quaquer) ; DIDONA POPEvSCU (0 doamn dis tins) ; R A D U C U I T C U ( U n fost c o lonel) ; A N D R E I I O N E S C U (Mustcio sul) ; M A R I I I S P E T R A C I I E ( U n j u rat) ; O V I D I U A T A N A S I U (Aprodul) ; C R I S T I N A S A V E S C U (Avocata) ; N E G R U A D R I A N (Un grefier).

pe m u l t e i m a r i s c e n e a l e l u m i i ; i v o r c o n t i n u a s c o m u n i c e a t t t i m p c i l o a m e n i i v o r m a i f i i s p i t i i s n u f i e o a m e n i i n u se v o r s i m i o b l i g a i s r s p u n d p e n t r u l o t roca ce p t e a z , n j o s e t e i schimonosete fiina omeneasc. P l e d o a r i a a u t o r u l u i pentru nelegere i n t r e s e m e n i , p e n t r u o l u m e m a i b u n , i n c a r e s se p o a t d i s t i n g e l i m p e d e ceea ce e s t e o m e n e s c n o m i s se p o a l afirma p l e n a r acele trsturi care i l aaz pe o m d e a s u p r a c e l o r l a l t e v i e u i t o a r e , e d e c a l i t a t e . F a v i b r e a z p u t e r n i c i p r o f u n d n actualitate, siluind destinul comediei lui Ver cors n m i e z u l de nelinite i d e agitaie al c o n t i i n e i c o n t e m p o r a n e . I r o n i a i f i b r a p o l e mic a scriitorului opereaz cu incisivitate a s u p r a u n o r s t r u c t u r i s o c i a l e i p o l i t i c e a n chilozate, asupra t u t u r o r conveniilor anacro nice. Procesul de demascare intentat de V e r cors ideologiilor reacionare, discriminrilor r a s i a l e i t e o r i i l o r ie c a r e l e g e n e r e a z ae o s t e a , n e c r e n d s j u s t i f i c e d o m i n a i a , a s e r v i r e a , g e n o c i d u l , e nsoit de u n ntreg arse nal de argumente comice ; unele menin i n t e r e s u l p r i n p r o f u n z i m e a o b s e r v a i e i i p r i n a s c u i m e a s p i r i t u a l , a l t e l e sc d o v e d e s c s u p e r f i c i a l e , d e i s n t .i (de p a s i o n a t i n v o c a t e , a b i l i p a r t i z a n m n u i t c . I n t e n i a d e a t l mci textul ct m a i a c c e s i b i l , la n i v e l u l d e nelegere al spectatorului mediu, rmne, u n e o r i , i n a c e a s t v e r s i u n e , u n d e z i d e r a t ; dezbaterea i d e i l o r e destul de abstract, d e n sitatea prea m a r e d e referine specioase, c u caracter tiinific, ngreuneaz cteodat per c e p e r e a p o a n t e i i a s u b t e x t u l u i c o m e n t a r i u lui.

unii, n cadrul amuzantei intrigi declanate de gestul ziaristului Douglas Tomplcmore, p r e c u m i p e n t r e g u l p a r c u r s a l s p e c t a c u l o s u l u i proces, petrecut n j u r u l filantropicului i c o n f u z u l u i a s a s i n a i " , p e n t r u a d e f i n i n o i u nea de O m i p e n t r u a i m p u n e o a c c e p i u n e universal a naturii u m a n u l u i , sc r e g s e s c absolut toate personajele i m p o r t a n t e ale co mediei originale i majoritatea episoadelor e x i s t e n t e i n t r e c u t a v e r s i u n e . F a p t u l c, p e lista distribuiei, pe l a sfiritul e i , n l o c u l unui radioreporter. apare un grefier nu schimb ideea fundamental a comediei l u i V e r c o r s i n u r e d u c e d i n i m p l i c a i i l e c i m o r a l - p o l i t i c e , p e c a r e t l m c i r e a , i n t e l i g e n t i fluent, le relev cu pregnan. E x p u s l i m p e d e i d i r e c t , a p r o a p e t e z i s t (surprinztor de d i d a c t i c , n r a p o r t cu m a n i e r a spiritual, s u b t i l , e x t r e m d e c o m p l i c a t i d e doct, n c a r e se d e s f o a r c o n t r o v e r s a d i n t r e p a r lipriurilc" savanilor antropologi, etnologi, zoologi, p r i v i n d originea o m u l u i ) , ideea p r i n c i p a l , a d e v r u l Asasinului filantrop, formu lat lapidar de a u t o r dei exist mai multe rase umane, foarte diferite unele de altele, ele nu pot fi n nici un fel ierar hizate" n f r u n t t i m p u l . A r d e n a i s i n c e r i t a t e a a c e s t u i m e s a j c o m u n i c i a z i , aa c u m au comunicat ani la rnd, pretutindeni,

Pus Mihai tenia textului, artificii aciunea scniale, muzicale apariii de diei a n scen ngrijit simului de fr i a a i onest mai de ctre a al fr ci ecu

Berechet, acordat dorina scenice, piesei, majore. i cu

spectacolul

mrturisete accesibil limpede, de

povesti marca de

complicaii cu

prisos, inserturi intenia paro din tea de dis i sc pa

trimiterile dans n

Agrementat ritmuri

exotice, zona n sfera de

f o s f o r e s c e n t e , m o n t a r e a atest textul l u i Vercors efecte

stabili

estradistice, c u de

comice extrase

cea a a n e c d o t i c i i trului dinamic contiin. pus al s disputei cu i

p i t o r e t i , i n u analitic, a ideilor

investigaie subtil

dezbatere

agitatoare ironice din

R e g i z o r u l n u s-a a r t a t , p a r c , trmul sclipirilor unde intelectuale, interiorul susin cu c a a inegal, care-i dinamismul

exploreze din

dezvolt siunea de

personajelor, argumentele. spectacolul momente existat,

Lipsit

omogenitate, n

alterneaz mediocre din n d totui, l

momente necate Guineea !). laturii

excelente Semnul

desuetudine

(relrospecti vefe

a c e s t s p e c t a c o l , i d o r i n a grave, tensionale

de a a c o r d a interes textului,

30

www.cimec.ro

Sccnogralia expresiv.

Elenei

Ptrcanu-Vcakis

un

cadru

realist,

monumental

nc d e Ui p t r u n d e r e a p u b l i c u l u i n sal, decorul. Creatoare de marc for, Elena Plrcunu-Vcakis a conceput, pentru fante zistul proces a l l u i Vercors, u n cadru realist monumental, f o a r t e f r u m o s i e x p r e s i v . A r t i s t a a r e a l i z a t , n l i n i i i v o l u m e impresio nante, o autentic i auster sal a unui solemn t r i b u n a l , c u pereii d i n l e m n masiv, n a l e erei f i r i d e snt a m p l a s a t e s t a t u i c u o c h i n g h e a i i g o i ; b n c i l e caracteristice acestor instituii snt aezate c h i a r n sala de spectacol. Pe ele v o r sta, p r i n t r e s p e c t a t o r i i o b i n u i i , unele; p e r s o n a j e d i n pies. I m p l i c i t , aadar, direct n aciune, spectatorul c che m a t s accepte convenia i s p a r t i c i p e d i rect la desfurarea procesului. Toi inter preii i c e i presrai p r i n t r e s p e c t a t o r i , i c e i a e z a i p e p r e s u p u s a s c e n a t r i b u n a l u l u i , i c e i d i n r o l u r i l e p r i n c i p a l e , i c e i c a r e a u d e s p u s d o a r ote o r e p l i c i , i, m a i ales, c e i c a r e , c u a b n e g a i e , f r s spun nici un c u v n t , snt chemai s a s i s t e , a proape trei orc, la derularea c i u d a t u l u i pro ces fac d o v a d a ataamentului l o r nepre cupeit fa d e reuita reprezentaiei. E , fr ndoial, o satisfacie s-i vezi evolund, cu m a r e a l o r dispoziie natural p e n t r u liaz ( u n e o r i , cc-i d r e p t , cu efecte scenice s t r i n e s t i l u l u i i t o n a l i t i i p r o p r i i t e x t u l u i l u i Vercors), pe Marcel Anghelescu lan sat i n l r - o d i s p u t moral-zoologic pe F l o

rin V a s i l i u , pe C o n s t a n t i n Stnescu i pe A l . Hasna, a crui compoziie comic atinge n o t a specific u m o r u l u i a u t o r u l u i . D i n n u m e roasa distribuie, a m reinut apariiile p r e s t i gioase, rcprezentnd u n s t i l a l personalitii p r o p r i i i t i i n a d e a m n u i c u v i r t u o z i t a t e d i a l o g u l , a l e a r t i t i l o r T a n t z i C o c e a i Geo Barton. I n cele d o u roluri principale, cu s i n c e r i t a t e i c u n a t u r a l e e , u n e o r i i c u h a z , ns, fr strlucirea p r o p r i e personajelor, a u e v o l u a t A l e x a n d r u D r g a n i T a m a r a Creul c s c u . A u f o s t b u n i i l a l o c u l l o r , a d u c n d o contribuie notabil n r e p r e z e n t a i e : A l e x a n d r u D e m e t r i a d , I u l i a n Neculcscu, A n c a ahighian, Matei Ghcorghiu, Gh. Cristcscu. A r f i o n e d r e p t a t e s n u - i m e n i o n m p e S i m o n a B o n d o c i B a h i c a Z a m f i r e s c u , p e D i d o n a P o p e s c u i E m i l L i p t a c , p e A l . A l e x a n drcscu-Vrancea i R d u c u Icu, pe Mihai N i c u l e s c u i A n d r e i l o n e s c u , i n t e r p r e i f o a r t e convingtori ai unor roluri sumare, de o r e p l i c s a u d o u , i c i r e a u c o l o r a t r e p r e zentaia. Aceasta, ns, m a i poate fi slrns" i o m o g e n i z a t , p e n t r u c a s e n s u r i l e politice i m o r a l e a l e t e x t u l u i s c a p e t e m a i m u l t r e z o n a n i s t r l u c i r e .

Valeria Ducea
31

www.cimec.ro

TEATRUL M I C

RATA SLBATICA
de Ib sen

Nicolae Porno je, Mitic Popescu, sile

Lcopoldiua Rlnu, Caranen C a l i n i V a Niulescu

Data premierei : 19 iunie 1976. Regia : S O R A N A COROAMA. Sce nografia : F L O R I C A MALUREANU. Distribuia : I O N C O S M A (Werle) ; NICOLAE POMOJE (Grcgers W e r l e ) ; VuASILE NIULESCU, ANDREI CODARGEA (Bfiirinul Ek<lal) ; MITICA POPESCU (Hjalmar Ekdal) ; LEOPOLDINA BLNUA (Gina Ekdal) ; C A R M E N G A L I N (Hedvig) ; T A T I A N A IEKEL (Doamna Sorby) ; .IEAN LOR I N , V A S F L E P U P E Z A (Rclling) ; T U DOREL POPA (Molvig) ; NICOLAE IFRIM (Pctterscn) ; V A S I L E P U P E Z A (Jensen) ; I O N M A N T A (Un domn gras) ; F L O R I N VASILIU (Un domn ou chelie) ; A L E X A N D R U LUNGU, C. D I N E S C U (Un domn miop).

E att d e frumoas a c e a s t p i e s , desv i r i t ibsenian, att d e transparent n m e t a f o r e l e e i fireti, ce cresc n e s t a n j e n i t e pe 6 o l u l d r a m e i r e a l i s t e : podul, lumea iluziilor, spaiul evaziunii pentru fostul locotenent E k d a l ; raa slbatic, specie ciudat de z b u rtoare, creia n u - i priete domesticirea i nici mica mlatin a compromisurilor m u r -

dare ; raa, care, p e n t r u Ekdal cel btrn, simbolizeaz p d u r i l e , [viaa liber de pe n l i m i i, p e n t r u m i c u a H e d v i g , s a c r i f i c i u l s u p r e m ; creanele ideale pe care v r e a s Ie e x e c u t e Werle, cinele d e v n t o a r e " . . . Metaforele, transparente, concluziile, ambigue. P i e s s t r b t u t klc n t r e b r i , c u personaje ce p o t f i , n e g a l m s u r , a p r a t e i i n c r i m i n a t e depinde d e j u r a i , Raa slba tic e n c t u l b u r t o a r e l a l e c t u r , n c i n c i t la discuii... Personajele, e x e m p l a r i h s c n i e n e ; Werle : I o n Marin Sadoveanu l numea un etoman, u n m i c B r a n d " . H j a l m a r : u n P e c r G y n t n i p o s t a z p r o z a i c , p r o t o t i p a l r a t a t u l u i , d e f i n i t i v impostor... G i n a : v i c t i m a so cietii c u l e g i f c u t e d e b r b a i " , c a i Nora ; Belling : curatorul, distribuitorul de pana ce e p e n t r u fiecare s u f l e t b o l n a v , p r o p o v d u i t o r u l m i n c i u n i i n e c e s a r e " (o s u r s , p o a t e , pentru Luka, gorkianul...) ; Micua Hedvig c a i m i c u l E y o l f : e x p r e s i e a c a n d o r i i , a puritii, e x e m p l a r dintr-o specie care n u poate supravieui, n u poale rezista l u m i i c o m puse d i n a d u l i , l u m e p l i n d e c o m p r o m i s u r i , d e m i n c i u n i i d e z a s t r e , n e c o n t e n i t generate de u n t r e c u t t u l b u r e , m i s t e r i o s . I n pies r s u n d o u t e m e m a j o r e , s a v a n t n t r e t i a t e i obscur delimitate : u n refuz botrt, tranant, a l f i l i s t i n i s m u l u i b u r g h e z , u n r e c h i z i t o r i u .l c o m p r o m i s u l u i m o r a l , o aspr pledoarie p e n tru cinste, p e n t r u adevr, p e n t r u asanarea vieii i , n a c e b i i timp, o a m a r , s c e p t i c n g d u i n p e n t r u acelai c o m p r o m i s , d i u r n , inevitabil, compasiune pentru mediocritate... Ibsen denun aici caracterul distructiv a l

32

www.cimec.ro

adevrului abstract, primejdia fanatismului, a e x c l u s i v i s m u l u i . . . D o g m a u c i d e viaa. Preul i n s t a u r r i i c i e s t e m o a r t e a lledvigi... Spectacolul n u rspunde, ins, ntrebrilor p i e s e i , i n i c i n u le deseneaz, ca a t a r e . S c r i a m , i c u u n a l t p r i l e j , d e s p r e u n indife rentism regizoral, despre o absen a v i z i u n i i n l e c t u r i l e scenice, constatat i n u n e l e reprezentaii CU t e x t e mari. liafa slbatic esle, n e n d o i o s , u n m o m e n t i m p o r t a n t ntr-un r e p e r t o r i u i sc n c a d r e a z a r m o n i o s p e a v i zierul de la M i c , deasupra cruia, dealtfel, d e m u l t i b e n e f i c , t r o n e a z u m b r a l u i I b s e n . D a r reprezentaia e modest. Sfioas ca a n vergur teatral, reinut i n investigarea sensurilor, i n forarea s t r a t u r i l o r de consta t r i , s e m n i f i c a i i i c o n s e c i n e i , m a i a l e s , liniar n desfurarea caracterelor. J o c u l e corect, nendoios p r o f e s i o n i s t , c u cleva so lide interpretri actoriceti, care sc cuvin subliniate. Eeopoldina Rlnu compune cu finee, i n l i n i i m i n u i o s e x a c l e , f i g u r a G i n e i E k d a l , o r i z o n t u l c i p r o z a i c i c o m p o r t a m e n t u l casnic, scldat n e f l u v i i de duioie m a t e r n , i i p r e c i z e a z g e s t u r i l e n e e d u c a t c i p r o n u n i a i n c u l t , r e a l i z n d ceea c c a n u m i u n d e s e n regizoral al rolului. Ta liana Ickel, conving toare d o a m n Sorby, calm i inteligent, aducnd u n profil sugestiv pentru femeia ibsenian, cel a l tovarei egale n d r e p t u r i cu brbatul i c a r e t i e s-i i m p u n cu demnitate p u n c t u l d e vedere. Mitic Popescu, f o s l P c c r G y n t , u n P e e r c a u s t i c i i m p e t u o s (pe scena d e l a P i a t r a - N c a m ) , e a c u m u n E k d a l d i n t r u nceput j a l n i c , m e s c h i n i n e ajutorat, m i n n d total demonstraia ptima a l u i G r c g e r s W e r l e i f c n d inutil fer voarea l u p t e i sale pentru salvarea acestui

p r e s u p u s o m de excepie. D a r Mitic Popescu j o a c e x c e l e n t a c e s t p e r s o n a j , t r i s t , n f r n t i r e s e m n a t . n eec, f e r i c i t , n t r - u n provizorat sordid i c o n f o r t a b i l . Pentru acest Ekdal, alctuit n u m a i d i n u m b r e , fr nici o l u min i f r n i c i u n m i s t e r , se z b a t e , c u o c o r e c t n v e r u n a r e , u n W e r l e sec i i r i t a t , u n W e r l e u n i d i m e n s i o n a l d e Nicolae- l'omoje. Lipsa relaiilor s u b t e r a n e ntre inter prei, absena acelei legturi misterioase, i n dispensabil ntre eroii unei drame ibsen i e n c i c a r e d t e n s i u n e a i r a i u n e a n t m plrilor, ngreuneaz m u l t judecarea interpre t r i l o r . A a d a r , n u p u t e m d e c t s c o n s t a t m c V a s i l e N i u l c s c u a f o s l f i r e s c d i s t r i b u i t i n b l r u u l E k d a l ; c h i a r dac ol joac c u i n t o n a i i l e i g e s t u r i l e b t r i n u l u i Luk'a sau ale b l r n u l u i d i n Matca, s p e c t a c o l u l ctig, l o tui, p r i n prezena sa. I o n Cuma a r e o b i n e venit gravitate eapn n postura l u i Werles e n i o r , J e n L o r i n este u n d e c o r a t i v R c l l i n g , dar u n raisonneur mediocru i, ca a t a r e , t e o r i a sa d e s p r e m i n c i u n a n e c e s a r " s u n l a f e l d e v t u i t c a i c e a a o p o n e n t u l u i s u , (regers W e r l e - P o m o j c , d e s p r o a d e v r u l a b solut". M a i circul n spectacol, n episodice apariii, aclori verificai ai teatrului : I o n Manta, Tudorel Popa, Florin Vasiliu, Nicolae I f r i m , t o i c o r e c i , l a l o c u l l o r . t, t o t u i , n a c e a s t m o n t a r e m o n o t o n i l e c t u r indife r e n t , a m tresrit c u toii n eteva m o m e n t e m e m o r a b i l e : la apariia n scen a m i c u e i H e d v i g , c r e i a C a r m e n G a l i n i-a d a t , d i n c o l o d e f a r m e c , graie i c a n d o a r e , t r a n s p a r e n a cuvintelor i m i s t e r u l gesturilor, chemnd s p e c t a c o l u l i s p e c t a t o r i i s p r e e l e v a i e . . .

Mira losif

www.cimec.ro

TEATRUL DE STAT DIN secia romna

ORADEA

BOMBA ZILEI
de i Beii HkcII Mc Arrhur Charles

Dala p r e m i e r e i : 15 i a n u a r i e 197. Regia : S Z O M B A T J G1LLE O I I O. Scenografia : T A T I A N A MANOLESCUULEU. Traducerea : ANDREI BALEANU. Distribuia : M A R C E L POPA (Endicott) ; MIRCEA OONSTANTINESCU (Wilsom) ; EUGEN 1IARIZOMENOV ( M c Cuc) : I O N A B R U D A N ( M u r p b v ) ; RADU NEAG (Krugcr) ; RADU V A I D A (Scbwarlz) ; L A U R I A N J1VAN GRIG SCH1TCU (Bis(Bensinger) : mark) ; JEAN SANDULESCU (Dia mond Lovey) ; N K X ) L A E BAROSAN (Hildy Johnson) ; M A R I A N A NEACU (Mollie Malloy) ; NICOLAE TOMA (Hartmann) ; I L I i A N A IURCIUC (Peggy Granl) ; ALLA TAUTU, A N GA MIERE-CHIR1LA (Doamna Granl) ; MARCEL SEGRCEANU (Primarul) ; ION MARTIN (Pincus) ; E U G E N T U GULEA (Williams) ; ION M l INE A (Walter Rurns).

u i t a r e , u n boom spectaculos. Pus n scen la T e a t r u l Naional d i n L o n d r a , n 1973, a d e v e n i t cel m a i b u n spectacol al acelei sta g i u n i , a c o p e r i t i c u u n p r e s t i g i o s p r e m i u a l c r i t i c i i ; i, i a t , n a c e a s t v a r , pe e c r a n e , pagin, noul c u t i t l u l t r a d u s s t . i n g a c i Prima film american (un remake dup o ecranizare d i n a n i i '.'50, c u A d o l p h c Menjou) cu dou m a r i v e d e l e , W a l t e r M a t t h a u i J n e k L e i n m o n , f i l m de a c t o r i s a v u r o s p r i n p a r o d i a ; p l i n de h a z i d e s u b t i l i r o n i e , a e p o c i i i a m o r a v u r i l o r r e s p e c t i v e , d a r i a p i e s e i n s i , a z i demodat. C o n c u r e n a e c r a n u l u i , t r e b u i e s r e c u n o a t e m , MII s-a a r t a t n f a v o a r e a spectacolului o r d e a n ; d a r i n a b s e n a a c e s t u i t e r i b i l r i v a l , i c h i a r a b s t r a c i e f c n d d e spectacolul londonez, pe care. din ntmplare, semna t a r a a c e s t o r r n d u r i 1-a v z u t , Bomba zilei r m n e u n spectacol plat. neinteresant. Piesa, c o r e e i citit de r e g i z o r u l S z o m b a t i C i l l e O t t o . ca ecoul unei l u m i l u m e a capitalist s l p i n i l de p u t e r e a m o n s t r u o a s a banului, o l u m e f r p e r d e l e , n c a r e t o t u l se v i n d e i sc c u m p r , o l u m e n c a r e t r a d i i i l e i a m i n t i r i l e , s e n t i m e n t e l e , c a i o b i e c t e l e u o r u z a t e , se a r u n c l a c o u l d e g u n o i " e l e , a f o s t c o r e c t g h i d i t s c e n i c , ca ..o s a t i r la adresa acestei l u m i " ; d a r s a t i r a lipsit de h a z , s l e i t ide u m o r , f r r i t m i f r v e r v , indiferent la particularitile l u m i i vizate, l a a t m o s f e r a c i , l a s t i l u l e p o c i i i l a t i p o l o g i a p e r s o n a j e l o r , n u r m n e , n n i c i u n caz, sa tir. Distribuia, e x t r e m de n u m e r o a s , a d e p u s u n e f o r t r e a l i v d i i n t r u a c o p e r i r e a s a r c i n i l o r netoriceti. d i n pcate, n e r s p l t i t n i c i p r i n realizri i n d i v i d u a l e , n i c i p r i n l r - o reuit de a n s a m b l u . R m n e m , aadar, cu nc un t i t l u b i f a t la c a p i t o l u l n o i piese d i n drama t u r g i a a m e r i c a n " (s-ar f i p u t u i a l e g e a l t e l e , snt convins, m a i e x p r e s i v e , cu u n specific local" m a i puin marcat i, d e c i , m a i la n d o m n a a c t o r i l o r notri, poate, c h i a r cu o for de g e n e r a l i z a r e m a i mare) i, pentru a r h i v a noastr, cu u n e x c e l e n t c a i e t - p r o g r a m , bine documentat i c u o s u g e s t i v prezen tare grafic.

R i v n a T e a t r u l u i d i n O r a d e a de a j u c a piese n premier p e ar, de a i n t r o d u c e n c i r c u i t t e x t e i n e d i t e , n u s^a s o l d a t , n c a z u l a c e s t e i Bombe a zilei, i cu un deplin succes. The Front Page piesa a m e r i c a n i l o r Ben H e c h t i M c A r t b u r , scris n 1 9 2 8 , oa o pretins satir la adresa presei de s c a n d a l , a gangslerismului p r a c t i c a t pe rotativ, la fel d e n o c i v ca c e l d e s f u r a t p e s t r z i l e o r a u l u i Chicago , a cunoscut recent, d u p a n i de

M. I.

www.cimec.ro

FNTNA TREUl sau ADEVRUL DAT PE FAA


de Gian Lorenzo Bernini (resraurare dramaturgi ca de Cesare D O n o F r i o , Franca Caprino, Allierru Perrini)

t a r i , cltori (englezul J o h n E v e l y n , austri acul M o n t e c u c c o l i e l e ) , care a u menionat, repetate rnduri, reprezentarea; prin n 16431644, a unei opere teatrale pentru care B e r n i n i a p i c t a t d e c o r u r i l e , a s c u l p t a t statuile, a nscocit m a i n i l e , a c o m p u s m u z i c a , a scris comedia (subl. noastr) i a construit teatrul". I L a cinci a n i , aadar, d u p apariia e i s u b semnul ediiei prinoeps, Secolul 20, ne ntlnim cu spectacolul ordean, montat n e d i i e m o n d i a l , c a s s p u n e m a a , a v n d teatrelor o oarecare u i m i r e p e n t r u reticena d i n p a t r i a l u i B e r n i n i , c e o v i e s scoat* textul att la l u m i n a t i p a r u l u i * c t i l a ramp... O a r e s n u l e f i i n s p i r a t destul r e s p e c t i n c r e d e r e d e s c o p e r i r e a a r h e o l o g i c " .i m u n c a r e s t a u r a t o r i l o r ? O r i c u m , n e i n t i m i d a t de aura u n u i nume ca B e r n i n i i n i c i copleit d e cte c o n e x i u n i culturale i socio-culturnl-artistice s-ar f i p u t u t face n j u r u l u n u i t e x t b a r o c , orna mentat, brodat pe canavaua commediei d c l l a r t c i c e n t r a t p e o i s p i t i t o a r e situaie de teatru n teatru, r e g i z o r u l Sergiu Savin a construit u n s p e c t a c o l d c a u t o r " . O r e prezentaie c u o puternic pecete personal i c a r e , n acelai t i m p , sc n c a d r e a z n tipul de montri deschise fanteziei actori c e t i , l i b e r t i i i p l c e r i i j o c u l u i , mirajului scenei ; c o m o d a l i t a t e utilizat f r e c v e n t , n u l t i m i i a n i , d e ctre t i n e r i d i r e c t o r i d c scen, la n i v e l u r i d i f e r i t e de reuit, d a r a n i m a t e d c acelai g i n d c r e a t o r . S p e c t a c o l u l l u i S a v i n este, n p r i m u l r n d , o profesiune de credin o ars p o e t i c a " , d e s p r e t e a t r u , j o c g r a v i t u l b u r t o r , n c a r e o a m e n i i comunic, nfrii n pasiunea u n o r permanente descoperiri, aici sursa bucuriei f i i n d inspiraia, c r e a t i v i t a t e a artistic, c u u n c u v n t , a r t a . Cele m a i i z b u t i t e m o m e n t e a l e m o n t r i i n i s-au p r u t a f i d e s c h i d e r e a i nchiderea reprezentaiei, rama ci, momente de emoie jucat dens, c u sinceritate, cu a c e a s i m p l i t a t e c e se o b i n e p r i n l r - o n e l e gere c o m u n a m i s i u n i i actoriceti. Intrarea t r u p e i n scen, p l i m b a r e a tcut a u n o r oa m e n i solidari n efort, baladele, c u rafina m e n t i intuiie i n c l u s e n p r o l o g , m a s c a a l b , s i n g u l a r , i care i n c i t i activeaz imagi naia spectatorului, ntreaga procesiune a u n u i t e a t r u srac" n efecte (excelente, costu m e l e , m a i puin elocvent, scenografia ! ) , d a r b o g a t n v a r i e t a t e a i n s t r u m e n t e l o r actoriceti, dau f a r m e c i p r o f u n z i m e m o n t r i i , l a f e l c u m f i n a l u l , c o n s t r u i t pe o elocvent m e t a for v i z u a l , s u s i n u t d e u n c o l o r a t j o c a l mtilor, i m p u n e concluzia ntregului eafo d a j , semnificaia adevrului dat pe fa". Totui, pe parcurs, j o c u l n u are o rigoare c o n s e c v e n t s u s i n u t , u n e l e soluii ne-nu a p r u t de-a d r e p t u l infantile, n u naive", sti l i s t i c a interpretrii p r o p u s e a fost d e eteva o r i a b a n d o n a t , formaia actoriceasc diferit resimindu^se i afeclnd p u r i t a t e a jocului. Nucleul, celula v i e a spectacolului o consti tuie tinerii a c t o r i , absolvenii u l t i m e l o r pro-

Dala premierei : 5 iunie 1976. SAVIN. Scenogra Regia : S E R G I U fia : P E T R I I V O I C I I E S C U . T r a d u c e r e a : FLORI AN POTRA. Muzica : NICOLVE MORANCIU. Distribuia : G E O R G E PINTILESCU (Graziano) ; E U G E N I I A R I Z O M E N O V (Traffwhino) ; MARIANA NEAGU (Rosclta) ; ILEANA 1URCIUC (An gelica); R A D U V A I D A (Cinzio); M I R GEA CONSTANTINESCU (Covicllo) ; LAURIAN JIVAN (ALidoro) ; ION ABRUDAN (Cochet) ; M A R C E L P O P A (lacaccia) ; NICOLAE BAROSAN (Sepio) ; DIMITRIOS STEFANIDIS (Pulcinella).

E, incontestabil, m e r i t u l regizorului Scrgiu S a v i n i a l T e a t r u l u i d i n O r a d e a d e a f i introdus p e afiul repertoriului naional o pies n p r e m i e r m o n d i a l . A a d a r , m e r i t u l d e a f i r e m a r c a t , n Secolul 20 ( n r , 1 0 1 1 1 2 / 1 9 7 1 ) , t i t l u l (c d r e p t , a r b i t r a r , d n r a l u z i v i i n g e n i o s ) Flntna Trevi sau Adevrul dat pe fa i d e a f i r e c u n o s c u t v a l o a r e a t e a t r a l i p o r l a n . a c u l t u r a l a a c e s t e i c o medii ridiculoase n doua pri"', atribuit l u i G i a n L o r e n z o B e r n i n i i p e n t r u a c r e i restaurare dramaturgic, svrit n 1963, s e m n e a z n u m a i p u i n d e t r e i specialiti n arheologie literar" : Cesare D'Onofrio, Franca G a p r i n o i A l b e r t o P e r r i n i . Florian P o t r a , d e s c o p e r i t o r u l , traduc t o r i d i p r e z e n t a t o r u l n l i m b a r o m n a l acestei a m p l e l u crri, n e avertizeaz c a f l a r e a i refacerea" acestei opere teatrale, datorat ilustrului s c u l p t o r , a r h i t e c t i p i c t o r a l b a r o c u l u i , n u se d a t o r o t e h a z a r d u l u i , c i u n e i m e t i c u l o a s e cercetri, b a z a t e p e m r t u r i i l e u n o r c o n t e m p o r a n i a i l u i B e r n i n i , literai, b i o g r a f i , m i l i

www.cimec.ro

35

Elocvent metafor vizual, susinut de un

colorat

joc al

mtilor

moii nuitate

de

la

l.A.T.C.

Ei

dau

f a r m e c i

inge

spectacolului, adncindu-1. Zanni, a nnobilat juvenil, Radu Laurian

integrndu-ee Mircca un

gndului dc ex mali comic Ileana parli-

regizoral, admirabil Arlechino presivitate a n i

Conslantincscu, prototip unui de i Puck

construit ele

farmecul

shakespearecan, expresiei. execuie, cu

demonstrnd,

dincolo

virtuozitate divan,

inteligen impecabil

Vaida, jucnd

f i n , cu

iozitate,

candid,

Mariana graie timp,

-\engu, <ai f o r remarcabil, au completat

temperament

exploziv acid,

Iurciuc, i, n gen.

o r d e a n , p r i n d e s c h i d e r i l e pe c a r e Ic m a r cheaz : c u r a j u l de a a b o r d a texte preteni o a s e , i n e d i t e ( s a l u t m i i n i i a t i v a s e c r e t a r u l u i l i t e r a r , E l i s a b e l a P o p , caia prospecteaz cu perseveren i aplicaie m u l t i p l e surse do informare) i m o d a l i t i dc joc inovatoare, care m p r o s p t e a z a t m o s f e r a acestei scene c u tradiie, a n t r e n n d resursele ntregului colec tiv i c h e m n d u - l spre un teatru modern, expresiv', e l i b e r a i de abloane. i, s nu u i t m , Fntna Trevi i m p u n e u n r e g i z o r , pe S c r g i u S a v i n , care, c u s i g u r a n , i v a s p u n e un cuvnt personal in arena teatrului rom nesc.
1

t u r i l e p r i n c i p a l e , detandu-se c u acelai Eugen H a r i z o m e n o v <leine n n culori iret, o cu

personalitate o parte un past, a co un

aliindu-se ntr-un stil o m o reprezentaie, cu mult combinaie la

M. I.

Icului', slujitor dor i a o i

impunnd netot, dar

m i c s u c u l e n t i

de .mata compoziie a n

Pulcinclla ; teatru rol dar

remarcabil adaptare Ccorge o

surprinztoare

cerinele

cestui tr-un morg rului),

t n r , d e m i c a r e i realizeaz dificil, i o ce

echilibristic gravitate, a auto cri

replicilor,

Pintilescu,

presupune prefigurare dc

(Graziano fiind Trevi, la dincolo

insesizabil aduce

persiflare. o r i c e obiecie scenice (ra a p o c r i f !) i scpri, scena

Fntina tic i ce portat

s-ar p u t e a natura de

lecturii stilistice

textului,

oricum,

dincolo

nempliniri

reprezint u n m o m e n t i m p o r t a n t p e n t r u

36

www.cimec.ro

ESTIVALE
TEATRUL GIULETI TEATRUL C TNASE'

DE LA STRBUNI PNA LA TINE


n t r - u n s p a i u d e elevaie, i s t o r i c sala Columnei de la Muzeul dc istorie a H . S. R o m n i a A l e x a V i s a r i o n a g n d i t u n spectacol de sugestie didactic, ntemeiat p e i d e e a p e r m a n e n e i p o p o r u l u i r o m n . (Co loana sonor, datorat naltei profesionalizri a i n g i n e r u l u i de sunet L u c i a n Ionescu, con centreaz accente poetice d c vibraie p a t r i o tic n t r u i l u s t r a r e a i d e i i a m i n t i t e , d a r i v d i t e e f e c t e ide s p e c t a c o l cinematografic, i r a d i o f o n i c t r a n s f o r m n d c e l e d o u n i v e l e de e x p u n e r e m u z e a l n c a d r u c u d i s p o n i biliti teatrale. T r u n c h i u l C o l u m n e i , frescele, desfurate iconografic potrivit epopeii cu prinse, snt l u m i n a t e din unghiuri inedite;, o f e r o v a s t p a n o r a m de r e l i c v e g r i t o a r e , un adevrat cmp de lupt' al istorici, pen t r u c a r e s c e n a r i u l l i t e r a r servete c a f u n d a l spectacular.
4

E NEMAIPOMENIT!
Serile dc var au oferit p u b l i c u l u i Capi t a l e i c a i o a s p e i l o r - t u r i t i p r i n t r e p u inele p r i l e j u r i d c d e s t i n d e r e , s p e c t a c o l u l d e la Grdina Boema" : E nemaipomenit ! ( s p e c t a c o l e s t i v a l non-stop" n 24 de tablo u r i , d c A u r e l b e l e a i P u i u Clinescu, m u z i c a Petre Mibescu, conducerea muzical Sile Dinicu, r e g i a Biii E l t i c i n e a n u ) . 0 p a r t e a e c h i p e i d e l a T n a s c " (cea s c u t i t d e b u c u r i i l e t u r n e e l o r ) s-a s t r d u i t i n b u n m s u r a r e u i t s r e a l i z e z e dou ore d i s t r a c t i v e p e n t r u s p e c t a t o r u l d o r n i c s-i descreeasc f r u n t e a i n faa u n e i scene f r pretenii'. N u e n i m i c nemaipomenit" n E nemaipomenit ! lotui, ansamblul de balet, v i u , c o l o r a t (condus d c C o r n e l P a t r i c i i i ) , f a c e impresie". Zizi erban face t o t felul de ..minuni" (i l e f a c e b i n e ) , P u i u Clinescu i Radu Zaharescu glumesc c u adres (n cuplete i s c h e c i u r i , adesea suculente) pe s e a m a i r i o r n r a v u r i i r a c i l e ce m a i p o t f i ntilnitc n lumea noastr (i se r d c m preun cu ei), N a e Dinic o aplaudat p e n t r u discreta l i n i e melodramatic cu care prezint m o n o l o g u l Biatul risipitor, dup c u m , pentru hazul c a r a c t e r i s t i c cu c a r e a s p u s c u p l e t u l La Eontaine, a f o s t a p l a u d a t n e o b o s i t a i m e r e u proaspta D i d i Ionescu. D e asemeni, c i u t f r u m o s ! Aurelian A n d r c e s c u i , nu m a i puin vrednic dc laud, Ccorge B u n e a ; a l t u r i d c e i , p u b l i c u l r e c u n o a t e , n Mria R o t a m , u n autentic talent al genului estradistic, i s a l u t , n e v o l u i a nemaipo menit" a Paulei Rdulescu, rodul talentului d u b l a t d e p e r s e v e r e n , m u n c i d r u i r e . Nu ne putem n g d u i , ns, ca, l a ad p o s t u l n u m e r e l o r " b u n e , s t r e c e m c u v e d e r e a u n e l e u m p l u t u r i , c u m a r f i Un meci de (dtdal... ; dup c u m , nu putem f i ng d u i t o r i , n g e n e r e , fa d e acele t e x t e u b r e d e i f r h a z , a d m i s e c u p r e a p u i n e x i g e n . . . O r i c u m , n e a j u n s u r i l e acestea n u i m p i e t e a z asupra c l i m a t u l u i general de voie-bun, d c r e l a x a r e c u r a t , n c a r e se d e s f o a r i c a r e definete, n a n s a m b l u , c u m artam, specta colul. Dat fiind, ns, audiena larg de c a r e se b u c u r a s e m e n e a s p e c t a c o l e , E nemai pomenit ! n u e dect o singur f l o a r e " i cu ea n u se p o a t e face... o ntreag s t a g i u n e estival. Repro p e care, ns, n u tim dac c c a z u l s-l a d r e s m n u m a i (i n e a p r a t ) T e a t r u l u i C. Tnase"...

A a d a r , n s p e c t a c o l u l d i n sala Columnei, n i c i s u n e t u l i n i c i l u m i n a n u n c h e a g , aa cum ne-am o b i n u i t , n p r i m u l r h d , tea t r u l " , c i z e c i l e d e f r e s c e , c u a s p r a i m a r e a poezie; a l u p t e l o r b i m i l e n a r e . E f e c t u l sceno g r a f i c , c a s z i c e m a a , d a t o r a i m u z e o g r a f i l o r , este s p o r i t p r i n m a r c a j u l r e f l e c t o a r e l o r d o a r a t t c t s e v o c e m r e i a l e g e n d a r a n c l e trii n e m u r i t e i n m a r m u r . R e g i z o r u l a g sit, n versul testamentar al l u i Arghezi vers care d t i t l u l celor d o u reprezentaii z i l n i c e , m s u r a exact a inteniei sale d c a povesti, p r i n imaginile simbolicului act dc natere a l p o p o r u l u i n o s t r u , d e s p r e rnindria d e a f i r o m n " (sc a l e g e d r e p t i n o t t o a l s p e c tacolului u n fragment d i n celebrul articol e m i n e s c i a n c u acest t i t l u ) . D e la celebrarea S a r m i s e g e l u z e i i a r e g e l u i e r o u D e c o b n l p n la m r e i a z i l e l o r n o a s t r e , s u g e r a t , a p o t e o t i c , prin v e r s i m u z i c , mileniile istoriei i d e s f o a r , s i n t e t i c , lecia p a t r i o t i c . T e x t e l e snt selectate d i n operele s c r i i t o r i l o r G r i g o r e Ureche, Andrei Murean, Vasile Alecsandri, Eminescu, Cobuc, St. 0 . losif, V. Voiculoscu, A l e x e Mateevici, Ghcrghineseii-Vania, Mihai Beniuc, I o n Alexandru, I o n Brad, Tudor Goorgc etc. Cunoscui a c t o r i ai t e a t r u l u i giuletean s au ptruns de solemnitatea partiturii literare : Costel Ciheorghiu, George Carabin, Mihai Stan, I r i n a Mazanitis, Olga Buctarii, Lucia Cristian, Sebastian Badovici, Gelu Niu. Spectacolul se i n t e g r e a z perfect mosfera spiritual a m a r e l u i nostru naional. n at muzeu

I. N.
www.cimec.ro

M. M.
37

p o r a n . P u b l i c u l , care a a d m i r a t - o i a a p l a u dat-o n t r e c u t , i p o a r t i a z i aceeai p r e uire. ..In a n i i d i n u r m n u prea a m j u c a t t e a t r u . S p o r a d i c , a m f o s t s o l i c i t a t p e n t r u m i c u l i marele ecran. A m interpretai rolul m a m e i d i n Nenelegerea de C a m u s , i n regia l u i D i n u C e r n e s e u , l a T V , i a m j u c a t n eteva f i l m e : Poveste sentimental (care m i - n lsat cele mai plcute amintiri), Codin (cooproducie romno-francez). Amintiri din copilrie. Nunta de piatr. Feli.v i Otilia, Atunci i-am condamnat pe toi la moarte. Ilustrate eu flori de cmp i a l t e l e . n u l t i m u l f i l m t u r n a t , Neamul Comnelenilor. dup Duiliu Zamfir e s c u , v o i f i c o a n a P r o f i r a d i n Viaa la tar i Tnase Scatiu. P r e f e r , n s , s j o c t e a t r u , pentru c p e scen a i t i m p s c r e e z i , s l u c r e z i , s g n d o t i a s u p r a u n u i r o l . A c u m , de cnd a m n c e p u t repetiiile la T e a t r u l M i e . m i se p a r e c u r i o s i, totodat, r e c o n f o r t a n t s v i n z i l n i c l a t e a t r u . n t o t d e a u n a a n i s i m i t p u b l i c u l a p r o a p e d e m i n e . M b u c u r c n e vom rentlni. L a f e l c u m m bucur reintlnirea cu regizorul Dinu Cernesou. pe care l gsesc egal lui Ion Sava sau V. I . Popa. I n piesa l u i S a r o y a n , v o i i n t e r p r e t a r o l u l u n e i f o s t e a c t r i e . V. o pies f r u m o a s , u n a d i n l r e acele p i e s e c a r e v o r b e s c d e s p r e u m a nitate, despre solidaritatea u m a n ; a putea s p u n e c e u n p o e m n c h i n a t o a m e n i l o r c u mari disponibiliti sufleteti. capabili de energii morale nebnuite. Nu-mi v a fi greu s f a c o c o m p o z i i e . P e r s o n a j u l m e u e o a c tri l a a p u s u l c a r i e r e i , c a r e p o a r t c u s i n e nu n u m a i d r a m e l e c o n s u m a t e p e scen, d a r i d r a m a p r o p r i e a u n e i viei n e m p l i n i t e , a f e m e i i c a r e i-n d o r i t d r a g o s t e , i u b i r e , nei z b u l i n d s l e o b i n . . . R e t r a s n t r - u n t e a t r u prsit de pe o strad v e c h e d i n N e w Y o r k . ea i triete v i s u r i l e i d e z a m g i r i l e , r e f u g i i n d u - s e Sn f i c i u n i . L u m e a c a r e p o p u l e a z p i e s a i n c a r e se n v r t e e r o i n a m e a este o l u m e s p e c i a l , f a n tast i p o e t i c . n c l i n a t ctre a c t e d c m a r e g e n e r o z i t a t e . E a este a l c t u i t d i n t r - u n b t r n c l o v n , o fat fugit d e aoas, u n fost b o x e u r ratat, u n dresor d e uri, nevasta l u i oa m e n i care n u a u n i m i c , n afar de o bucat de p i n e pe care o m p a r t ntre e i . A u , totui, c l d u r o m e n e a s c i n c r e d e r e . D e s p r e aceti o a m e n i , actria m e a s p u n e , l a u n m o m e n t dat : nvingndu-ne teama... a m f o r m a t u n c e r c u m a n , ca u n a c t d e i u b i r e . . . C i n e v a a r e nevoie de ajutor... Snlem oameni... Deci, oameni cu u n destin c o m u n , i m p u s de o realitate crud. I n compoziia personajului m e u , m i se p a r e i n t e r e s a n t , chiar impor tant, a p u t e a s p u n e , o tandr afeciune p e n t r u ceilali, p e care n u o p o a t e avea d e ct u n o m c a r e a f o s t f o a r t e s i n g u r sufletete. A l t u r i d e o e c h i p b i n e aleas d e D i n u Cernescu, d i n care fac parte Vasile Niulescu, Carmen C a l i n , Ileana Dunreanu, Jean L o r i n F l o r e s c u , A n d r e i C o d a r c e a i a l i i , a m c r e d i n a c v o i r e u i . . . " .

VIITORUL ROL

ELIZA PETRACHESCU
Pe a c t r i a E l i z a P e t r c h c s c u , a m n t l n i t - o d u p o a b s e n d e p e scen d e p e s t e zece a n i l a T e a t r u l M i c , l a o repetiie c u piesa s c r i i t o r u l u i a m e r i c a n W i l l i a m S a r o y a n , Oamenii cavernelor. Cel c a r e m'-a d e s c o p e r i t i m i - a n d r u m a t p a i i s p r e scen a f o s t I o n S a v a , d e l a c a r e a m a v u t de nvat e x t r e m d e m u l t e , poate, t o t ce a m r e a l i z a t n t e a t r u " , m r t u r i s e t e e a . A m a v u t f e r i c i r e a s c u n o s c i s l u c r e z c u c e i m a i r e p u t a i i .strlucii r e g i z o r i i a n i m a t o r i d e t e a t r u , ca V . I . P o p a , S o a r e Z . S o a r e " . A c t r i d e d r a m i d e c o m e d i e , d e t r a g e d i e i d e v o d e v i l , o u u n r e g i s t r u d e i n t e r pretare neobinuit de b o g a t , c u o voce parc p r e d e s t i n a t r e p e r t o r i u l u i a n t i c , E l i z a Pctrchescu a tezaurizat n vasta ei experien de scen a p r o a p e toate p e r s o n a j e l e f e m i n i n e ce l e b r e d i n t e a t r u l u n i v e r s a l , c l a s i c i c o n t e m

38

www.cimec.ro

VIITORUL ROL
ION CARAMITRU

E s l e u n f a p t t i u t c p r o m o i a a n u l u i 'G4 a I n s t i t u t u l u i de teatru I. L . Caragiale" a adus, n peisajul vieii noastre teatrale, o n o u g e n e r a i e d e a c t o r i , c a r e s-au i m p u s nc d i n a n i i studeniei i a u d e v e n i t , a z i , a c t o r i d e p r i m r a n g . D i n acea valoroas p r o m o i e f a c e p a r t e i I o n G a r a m i t r u . E l s-a lansat pe scena s t u d i o u l u i C a s a n d r a " ntr-un original M i r o i u , n Slcaua fr nume ide Mihai] Sehastian, i s-a ncumetat... la H a m l e t , rcaliznd o demonstraie de a c t o r " ; r o l u r i care n u i-au a d u s n u m a i d i p l o m a d e absolvire, c i i o t i m p u r i e notorietate. I o n C a r a m i t r u posed d a r u l s u p r e m de a f i de fiecare dat a l t u l , surprinznd p r i n ne prevzut. Prin excelen actor intelectual, g n d i t o r a l s c e n e i , c u o b o g a t f a n t e z i e i un umor rafinat, cu u n registru interpretativ bogat n nuane, I o n G a r a m i t r u a ndus la ramp personaje relativ puine ( d a r toate faimoase) d i n i s t o r i a t e a t r u l u i c l a s i c i c o n t e m p o r a n . A d e b u t a t pe scena T e a t r u l u i N a t i o n a l , personificnd u n a d i n t r e cele m a i i u bite f i g u r i d i n istoria c u l t u r i i romneti, l u ceafrul poeziei romneti, Eminescu, din La n o i , distribuia cuprinde pe Mihaela p i e s a l u i M i r c e a t e f n e s c u . Joi f i a sa d e Marinescu, Tamara Buciuceanu, D. Onofrei, r o l u r i i gsim, apoi, pe M i r c e a Basarab d i n M i h a e l a J u v a r a , M i h a i M e r e u , A u r e l i a SoVlaicu Vod d e A l . D a v i l a , P c r d i c a n d i n S resou. Regia, Petre Popescu, scenografia, nu te joci cu dragostea de Musset, Romeo Helmut Sturmer". d i n Romeo i Julieta de Shakespeare... Se p a r e c i n a r i l e r o l u r i d i n t e a t r u l l u i S h a k e speare exercit a s u p r a l u i C a r a m i t r u o che www.cimec.ro

m a r e m a g n e t i c : l a s c u r t t i m p d u p ce t r e c e jucndu-l la Teatrul Rulandrn", M ntilnim ]>e O c t a v i u s C e z a r n Iulius Cezar, i a r peste citva v r e m e , i n r o l u l b u f o n u l u i Feste d i n A 12-a noapte. 'Tot l a B u l a n d r a " a j u c a t pe t n r u l E u g e n n Candida de G. B . S b a w , pe H e r a u l t d e S e c b e l l e s n Moartea lui Danton i p e p r i n u l L e o n c e n Leonce i Lena de Biichner ; alte r o l u r i r e m a r c a b i l e snt Ricc a r d o F o n t a n a n Vicarul d e H o c h h u t h , Fr.-jncis B a r o n n Klisabela I d e P a u l F o s t e r i Actorul d i n Azilul de noapte de Maxim Gorki. Cu fiecare personaj, C a r a m i t r u a d u c e n s c e n u n u n i v e r s n c r c a t d c s e m n i f i c a i e i v a l o a r e , o t u l b u r t o a r e o m e n i e , f r u m u s e e i noblee d e c a r a c t e r , f a s c i n n d , t r a n s f e r n d slii emoia, gndirea i a t i t u d i n e a personajului. C a r a m i t r u r e c i t m u l t v e r s u r i . i l e recit superb. Joac m u l t n filme. E cunoscut m a r e l u i p u b l i c ; d i n f i l m e l e : Comoara din Vadu vechi. Pdurea splnzurailor, Dimineile unui biat cuminte. Despre o anume fericire, Por ile albastre ale oraului, Casa de la miezul noj)ii, Dincolo de pod .a. V a a p r e a n Marele singuratic. Trei zile i trei nopi, Oaspc{i de sear. In viitoarea premier a Teatrului Bu landra", Tineri cstorii caut camer de Mihail Rocin, I o n C a r a m i t r u este p u s n situaia u n u i personaj c o n t e m p o r a n , u n tnr sovietic d i n zilele noastre... P e r s o n a j u l m e u se n u m e t e A l i o a . Este u n t n r r u s d e z i n v o l t i c u r a j o s , care-i n t e meiaz dc t i m p u r i u o f a m i l i e . Dragostea, o nevast t n r , vrstcle snt egale, u n c o p i l . . . i g r e u t i l e i n e r e n t e . P r i n c i p a l a : n - a u c a s , m o t i v d c exasperare. U n t i m p , locuiesc l a prinii e i , l a m a m a l u i , l a o prieten a e i , la u n p r i e t e n a l l u i , l a o g a z d , c u c h i r i e e t c . L a u n m o m e n t d a t , A l i o a p l e a c , i p r sete f a m i l i a , p e n t r u a m u n c i u n d e v a d e p a r t e , i s c h i m b c h i a r i m e s e r i a , p e n t r u a ctiga m a i muli bani. U n personaj agitat, vital, s i m p a t i c , l a grania celor d o u vrste l a care u n t n r se t r a n s f o r m n b r b a t . Farmecul i i n t e r e s u l a c e s t e i p i e s e c o n s t , d u p p r e r e a m e a , n scenele care a u l o c n t r e , p e de o p a r t e , c e i d o i t i n e r i cstorii, Alioa i A l i ena, p e de a l t a , diferiii m e m b r i , d e d i f e r i t e vrste, ai f a m i l i e i . . . Piesa analizeaz u n c o n f l i c t d e generaii, lucind m a i d e p a r t e p r o b l o m e l e t i n e r e i generaii s u r p r i n s e n Valen tin i Valentina. P i e s a este p u i n v e s e l , p u i n t r i s t , p u i n d r a m a t i c d i n t o a t e cte p u i n aa c , p n l a u r m , p i c t u r c u p i c t u r , se c o n s t i t u i e ntr-o l u c r a r e d e s u c c e s . Se j o a c n m u l t e t e a t r e d i n a r , m o t i v d e i c o m p e t i i e c r e a t o a r e i d e c o m p a r a i i s t i listice.

Mria Marin

LE.S.-dup Jubileu
T.E.S. un vara A dc Au tele" astzi, in in fost peste fost spor un de aceasta, dc jubileu reprezentani hotare, ai gestului msurai, mereu Goldfaden, la noi. i substana multele jirin mare s-l arta Steaua unui i lui, Verde, Roie Leoncseu evreiesc, scheciuri, ; cu inspirate dar artistic de : toate idi cruni : respective, a unui puternicele prezena ai (cu n aceste literar de fascismului direcii belug al mpletirea ndreptire i un toate pn cu la de de loc E cu profilat, dc zcmintele de T.E.S. lor Caragiale alternan i vremii Vilna, anii limb altdat, coala cu lui valori, ntmpina, a ocupe n : leilor. modelul creaia din relaiile Vampiru liniile concepute, repertoriul lucrri din lsind de viaa s in se Iacob i activ, de salonul" ; alturi i cu pin Istoria asprele, Teatrul 100 la dc ai de acest la Evreiesc, creatoare ani solemnitatea tuturor numeroi ai i stabilitatea veac cu tot mereu i de ce ea de de Millo, i n prilej : de de este la slujirii teatrelor ali festiv, j>cnelului nu silite teatru este, o pagin in de scrisul lui Lazr itinerante revuistic, marelui pc (de din fundalul n spectacolele, foie de fapte consemnate Izrail fapte i este dc i i formele, teatrale de pentru putina ca un i un de rezultat calde Ca prima un stat. a cum, a Bercovici) artei de de la ale a concrete astzi, teatre teatrale, mereu dup deschis devenirii luplind dc actoriceti, comuniti, i art a rezislnd i au valori larg fost i ntr-un tipicul i la a la Stat prima primele din artiti i doar i deschide, dup dc luat i soli de critici fcui de fost de care evocat, dar Interesul a idi; dar, Cafegiu, dc limb n. care lui. lui locul desigur, a idi Tnase lui bufe, Gobloni mizeriile i nici i de de din urmrile romneti artistic 1944 calea i a lui unei afirmrii, artistice, i periferia nchegat trunchiul culturale aceea, socialist, lume, deplin nzuini politicii cuvintelor mai de departe suprem dup jubileu pin n tot creatoare), partidului emoionate, ntru ca un i n de muli spor n mai de departe, ce este neles ales farse la i teatrului neuitate ca actorilor societatea din nu prin (i toamna jubileul teatru parte, ai ntr-o scenelor i la acest cu mai spectatori stngacele iniiale teatru tot puin aspiraii, preuirea) pe cu Grdina cu ; ncepuse care alit amatorilor Jignita, trupe s repertoriul Alecsandri originale, i chiar uliii" problematica de ale astzi, la istoria studiu, i i i ncoace, au civic prin cu avea, mai dc ce teatru aceasta, abia evreiesc cald dc creatori de i de se e limb ai stagiunea srbtorii, in cu in Romnia. comuniune idi con rlnd". neaju prin bucur, specific instructiv, rea care pe mai mult. la de similare exceleze de sau jucate Sbaheevreieti soci animarea trupei ei de teatrului de aprut teatrul dezvoltri alturi aa culturii, crista culturii romneti. de la peste spe n bun ani", de cele msurate, naripare stagiune nfiripri cruia i au (ar colegial, deiului, toratele, iubitori muzicii, paii vagabondaj artistic a se genere. limb ])itoresc, ce

cuvintului,

primejduitele acestui lui istoriei nc a lui

njghebri

experiena adesea,

evreiesc

expresiv,

'ncercri, teatrului nainte unei trupe Matei

integreaz,

lizri, Eininescu Ulia apoi, cu la ale teatrul cuplete Iorgii in de i din n de ctre dup ea a de i cum de-a lizat, un locului profil in speare), etii Pomul

romnesc, opera actori cu al

animatoare

Goldfaden.

prezenta,

repertorial feluritelor satirei la consacrare lumii

disponibilitatea

histrionic

bucuretean interferena revuistice

njghebri genului

Constantin cnticelelor" de Moliere lor, lumea

nceputuri, clasic mrunte, n. de ei alturi ecoul strnit

melodrame

singeroasc

problemele

deslueasc, Stcrnberg, originalele eroic, i i rzboiului, momente, de eu care n n aceste Eliberare, cultur azi, proceiul prin care

general;

romnesc

tulburtoarele regimului

reprezentaii teroare

..liaraeum".

mpotriva valoros

amnunte,

secretarul cuviin, argument n eu egal aceasta lungul altoindu-i

teatrale contiin 23 nu rii, mpins Eliberare, evreu i funciile de August numai dar

ce i s-a conferit Romnia. deosebire msur s-a anilor contopindu-se de continuitate

se bucur reeaua instituii hruit

evreiesc

caracteristic anevoie,

personalitii ctre s-a pe

strveche

poporului

romneti, Veacul data unui ocean. cificitate semnificaia l>roblemci amintire adresate rspundere lalte i instituirii

substana, a ca : artei scen

tendinele idi n prima se virtui final suprem spre se

leag, oar n

scenei prestigiu n a hun n de ziua

evreieti (citete tot se ce e

stalul manifesta i al

nostru

dobndirca

prestigiu i acest

profesionist,

recunoscut,

stilistic, real naionale, de i stagiuni. T.E.S.

disponibilitate, ca ca su stimulent urrilor jubileu. n

izvoarelor adaug marelui preuire,

lui,

rezolvarea

stimulent

naripare

creatoare,

stagiune

FI. L
40
www.cimec.ro

DEBUTURI N CRITIC

BOGDAN BURILEANU

Spaiu i timp in teatrul lui Teodor Mazilu*


C o n s t i t u i t ca c l e m e n t e s t e t i c s p e c i f i c , s p a i u l se d o v e d e t e a f i , n teatrul l u i Mazilii, unul dinlre termenii de referin ai con f l i c t u l u i d r a m a t i c . P e n t r u c , a a c u m se v a v e d e a , e l este c o n c e p u t n t r - o t r i p l iposta z : fizic (neleas ca r e p e r i n geografia piesei, cu bogate implicaii asupra persona j e l o r i a r e l a i i l o r s t a b i l i t e n t r e e l e ) ; i n t e r i o a r , a f l a t ntr-o s t r n s interdeterminare cu formaia spiritual a personajelor sau, mai exact spus, cu subcontientul l o r ; n fine, o a treia dimensiune spaial p e care o putem distinge ine d e necesitile unei construcii dramatice anumite, de i m p e r a t i vele mesajului pe care a u t o r u l l t r a n s m i t e p u b l i c u l u i s u . Sc c e r c m e n i o n a t , n leg t u r c u acest u l t i m aspect, d i m e n s i u n e a l u i virtual, perceptibil dincolo dc aciunea reve propriu-zis, s u b f o r m a semnificaiilor l a t e p r i n r a p o r t a r e a realitii a r t i s t i c e l a cea social. E cunoscut adinca i m p l a n t a r e a teatrului mazilian n prezentul cotidian, nclinaia d r a m a t u r g u l u i d e a s u r p r i n d e i a n a l i z a fap t u l de via la n i v e l u l r e s o r t u r i l o r l u i i n t i m e , a l acelor m e c a n i s m e a cror h i p e r f u n o i o n a r c a j u n g e s d o m i n e o m u l i, p r i n e l , nsi viaa. C a m e r a este u n u l d i n t r e e l e . I n t e r i o r u l c i , s e a r b d i a b s o l u t i m p e r s o n a l , reflect m c * Din Vocaia cotidianului i im plicaiile .tale estetice n teatrul lui Teodor Mazilu" lucrare dc diplom, I.A.T.C., 107G.

d i o c r i t a t e a c e l o r ce o l o c u i e s c . G s i m n i n dicaiile a u t o r u l u i p r i v i t o a r e la decor notaii sumare, de g e n u l interior fr n i m i c deo s e b i t " s a u o locuin d i n l r e cele obinuite*', semn al conformismului manifestat de per s o n a j e l e cc-1 p o p u l e a z . N u g s i m n i m i c a l t ceva n a f a r a m o b i l i e r u l u i stas, s t r i c t func i o n a l , a l c r u i a s p e c t c a n t i t a t i v este menit a indica gradul de bunstare, de automulumire contemplativ a Gabrielei, Ortansei sau a l u i M a x i m i l i a n . A c e s t e n u n : o c a mer excesiv mobilat" devine, p r i n rapor tare l a a n s a m b l u l dramaturgiei lui Mazilu, dc-a d r e p t u l a m e n i n t o r , c c i e l p r e f i g u r e a z setea de acumulare continu a noilor locatari". L o c u i n a u n o r a r t i t i " ( O l g a i E m i l d i n Inundaia) este incert sub forma obiecte lor ce o a l c t u i e s c . L e b n u i m , ns, pe msur ce c u n o a t e m protagonitii, s u b as p e c t u l l o r i n e r t , n s t e r e o t i p i a r i g i d ce n u arc n i m i c c o m u n cu sensibilitatea creatoare a artistului. Fr a ntreprinde n i m i c pentru a da i n t e r i o r u l u i o not intim, personal, persona jele snt claustrate ntre b m i l e l e d c zidrie, m u l u i n i n d u - s e s t n j e a s c s p r e d i n c o l o , s p r e e x t e r i o r u l p e c a r e l v i s e a z c a p t i v a n t i p l i n d e v i a . A u t o r u l l a s , c u s u b t i l i t a t e , s p trund pin la n o i nostalgia neobinuitului care s sparg b a n a l i t a t e a . Cci, n a p r o p i e rea locuinei excesiv m o b i l a t e n care vege t e a z G a b r i e l a d i n Somnoroasa aventur, se simte strada, n e c u n o s c u t u l , oraul, aventu r a " , acel m i r a j a l coproduciilor franco-italiene pe care eroina c a u t s-l a t i n g n c h i p d e v e d e t a u n e i p a r o d i c e i p l i n e d e ridicol rpiri. Aceast t e n d i n d e e v a d a r e d i n strnsoar c a s p a i u l u i sc a f l i e a n o t a t s u b a c e e a i form a obiectelor. Aici (Trczii-v n fie care diminea), fereastra larg, pe unde soarele poale intra n voie, simbol plenar al energiei v i t a l e , st m e r e u deschis, a s i gurnd o iluzorie comunicare cu exteriorul. D a r e a se d o v e d e t e i n s u f i c i e n t n momen t u l n c a r e i se o p u n e o a t i t u d i n e pasiv, de c o n t e m p l a r e a coleciilor d e t i m b r e si f e m e i " . P u s n faa vieii, p e r s o n a j u l (Maxi milian) se a r a t d e s c o p e r i t n n u c e a l a h u V i a a ? t i u e u ce e v i a a 7* , r e f u z n d c u o r o a r e s se d e s p r i n d d i n s p a i u l su i n t e r i o r , subcontient, ale crui bariere i d o v e d e s c , p r i n c a p i t u l a r e a e r o u l u i , m a l e fica d u r a b i l i t a t e . Aceeai v e d e r e larg s p r e s t r a d o a r e l Varga, btrnul participant senil la Srb toarea princiar, pentru care strada, lumea

www.cimec.ro

41

d i n exterior, n s e a m n m p r a t u l , c u r t e a i celelalte o n o r u r i l a care linjele, d i n foto l i u l c o m o d al r a m o l i s m e n t u l u i su. Fr a gsi in s i n e r e s u r s e l e n e c e s a r e ptrunderii e f e c t i v e n cealalt l u m e fantastic p r i n g r a n d o a r e a i l u x u l c u c a r e o i n v e s t e t e i m a ginaia l u i bolnav , uciderea A p o l o n i e i i i a p a r e ca u n i c ans, svrind-o s u b a c o p e rirea u n o r r i d i c o l e justificri. I n Srbtoarea princiar, traiectoria personajului este ase mntoare tuturor eroilor I u i Mazilu, dintr-un spaiu r e a l n u n u l i m a g i n a r , n l l o r . Numai c, spre deosebire de toate celelalte p e r s o n a j e , caracterizate p r i n a s p i r a i a in s i n e , n e s u s i n u l d e n i c i un gest, b a c h i a r c o n t r a c a r a t p r i n c o n t e m p l a t i v i t a t e a ce a j u n g e s-i constituie esena, Varga crede a avea o s o l u i e , p e c a r e nu p r e g e t s o d u c l a n d e p l i n i r e . E r o a r e a i a p a r e s u b a d e v r a t u l chip abia n m o m e n t u l n c a r e c r i m a i d o v e d e t e c u m p l i t a inutilitate. T r i m i s u l m p r a t u l u i n u mai v i n e ; a c c e s u l n l u m e a v i s u r i l o r sale este, nc o d a t , b a r a t . I n c a p a b i l i s-i t r a n s p u n f a p t i c a s p i r a i i l e spre u n spaiu l a r g , e r o i i r e c u r g l a soluia compensatorie a aglomerrii de obiecte. Si. Iac n Protii... aceast a g l o m e r a r e care s u f o c s p a i u l t r e b u i e s s u g e r e z e o s u f e r i n mpins pin la saturaie, e v o c i n d u n p r e s u p u s spaiu i t i m p anterior, potopul de r e a l i z r i " d i n Inundaia sfrele p r i n a d e t e r m i n a p r o t a g o n i t i i s n c e r c e s a l v a r e a u n e i cil de m i c i pri d i n spaiul u m a n pe care l v d i r e m e d i a b i l d i s p r u t . D i s c r e p a n a d i n l r e p l s m u i r e a p e r s o n a l i evidena realitii (mpotriva creia, v o m v e d e a , exist, d i n p a r t e a e r o i l o r , o a v e r s i u n e n s c u t d i n t e a m ) este d u r e r o a s , deconcerlindu-i pe v i z i o n a r i i " d i n Frumos e tu .septembrie... D e z i l u z i a esle c r u n t , m p l i n i r e a visului ca i n Inundaia, dar pe o alt cale echivaleaz cu moartea. Se caut c u d i s p e r a r e rentoarcerea n imagi naie, n acel spaiu i n t e r i o r b i n e c o n s e r v a t , a crui p r i n c i p a l v i r t u t e esle i r e a l i t a t e a . R e venirea apare, ns, imposibil ; fatalitatea f e n o m e n u l u i tragic p e n t r u v i c t i m e l e e i , c o m i c p e n t r u n o i , care l e p r i v i m st n ireversibilitatea l u i . Contactul cu realitatea v i e oripileaz personajele, Veneia veritabil prnd inadmisibil dc aproape". Presimim reluarea c i c l u l u i : cutarea u n u i a l t spaiu i n c e p e r e a d e m e r s u l u i i m a g i n a t i v d e m o b i lare a l u i . 0 alt tentativ de e v a d a r e d i n spaiul s u p u s n m o d n e a t e p t a t p e r i c o l u l u i i c a r e a m e n i n s se n g u s t e z e i m a i m u l t , d e v e n i n d i n c o m o d , ncearc i i n f r a c t o r i i d e n u m i i nebuni farnici". Refuzai, la m o d u l c a t e g o r i c , d e s o c i e t a t e a n c a r e i-au d e s f u r a t t i h n i t m a t r a p a z l c u r i l e , c i se v d s i l i i s-i c a u t e r e f u g i u l , i a r o d a t c u e l , s a l v a r e a , n absolut. S-a n c e r c a t , de ctre unii, interpretarea acestui spaiu inedit prin semnificaia claustrrii, neleas, printr-un u n g h i s t r i c t m o r a l i s t , ca u n i c p o s i b i l i t a t e de destinaie a u n o r asemenea specimene. E x p l i

c a i a i n i se p a r e f o r a t i s c h e m a t i c , p e n t r u c, d c f a p t , acest spaiu c u rezonane f a n t a s t i c e , s p r e c a r e se n d r e a p t l o r d a c h e , D o b r i o r i c o m p a n i a , este c a r a c t e r i z a t d c n s u i iniiatorul su S u b l i m u l n caz de for m a j o r c a i l u z o r i u . E l e s t e , m a i curnd, echivalent cu ideulul personal al nebunilor", l a f e l d c i n c o n s i s t e n t i d e l o c p l a u z i b i l . D e a l t f e l , f u g a n acest spaiu u l n c h i p u i r i i este condiionat de credin, fcnd apel la resurse c u c a r e , a m v z u t , aceste personaje snt nzestrate d i n belug. P r i v i t a s t f e l , p a r a d i s u l n care snt e x p u l z a i l e a p a r e p l i c t i c o s p r i n i m a g i n e a p e c a r e le-o o f e r , o g l i n d i n d u - i . O a r e c u m deosebit de n u a n a pe care o gsim n Frumos e in septembrie..., deziluzia are, n s , a c e l e a i c o n s e c i n e : r e f u z u l i f u g a n a p o i , c u att m a i tentant c u c i t c o t i d i a n u l d i n care a u p l e c a t l e esle l a n d e m n , i a r i n c o n t i e n a i f a c e s c r e a d c t o a t e c i l e le-au p r s i i se a f l l a l o c u l l o r , n e a t i n s e . C o n t r a z i c e r e a faptic a a c e s t o r i l u z i i este d e n a t u r s l e t r a n s f o r m e a c e s t s p a i u a l h u z u r u l u i ntr-unui f o a r t e g r e u d e s u p o r t a t , d i n i n t e r i o r u l c r u i a n u m a i gsesc n i c i o ieire. ajungem O d a t c u u c i d e r e a l o r succesiv, l a c e a de-a t r e i a d i m e n s i u n e e n u n a t : cea a a u t o r u l u i , prezent la n i v e l u l semnificaiilor. Pentru c, n l o c u l u n e i m o r a l e e x p l i c i t e , alipit s u b form dc concluzie, ne aflm n situaia de a constata, odat c u t e r m i n a r e a a c i u n i i , c s p a i u l c i d e d e s f u r a r e , s t r i c t scenic, este n c h i s , t r i u m f u l B r b a t u l u i c u c a p u l i n n o r i r m n n d localizat ntre l i m i tele spaiului de j o c . Deinonstrnd evidente afiniti b r e c b t i e n e , M a z i l u d e s e m n e a z scena c a u n i c s p a i u d e a c i u n e a f o r e l o r ce se n f r u n t , scond n m o d d e l i b e r a i b i n e l e n afara discuiei. D i n c o l o dc d e z n o d m i n t u l l a c a r e a s i s t , p u b l i c u l e s t e a t e n i o n a i a s u p r a e senei distructive a rului, fiind n m sur s neleag dimensiunile reale ale p e r i c o l u l u i penetrrii acestuia n realitate, n c m p u l v a l o r i l o r sociale. Izolat, supus claus t r r i i n t r - u n s p a i u e r m e t i c , l o r d a c h e i m a nifest, sincer ngrijorat, dezorientarea : U n d e s f u g i m ? P r e t u t i n d e n i s n t a c e l e a i legi... p r e t u t i n d e n i i se c e r c s respeci o m u l . . . p r e t u t i n d e n i i se c e r c s m u n c e t i . . . p r e t u t i n d e n i i se c e r c s g n d e t i . . . U n d e s m e r g e m ?..." P r i n c i p a l a caracteristic pe care o p u t e m o b s e r v a n ce p r i v e t e t i m p u l pieselor l u i Mazilu este m a l c a b i l i l a l c a sa. E x t r a s d i n contextul biografic al personajelor, dimensiu n e a t e m p o r a l d e v i n e e x t e n s i b i l i m u l t i p l , conducnd la u n grad sporit de generalizare a vieii. D i n e l e m e n t de progresie cauzal, t i m p u l se t r a n s f o r m n r e p e r , n u n i t a t e d e msur a prpastiei ce s e p a r personajele. Apropierea dintre ele devine cu att m a i imposibil c u ct d i s o c i e r e a temporal se accentueaz. Ieit de s u b c o n t r o l u l r a i u n i i , c r o n o l o g i a i m p u n e l e g i p r o p r i i , d e neneles c e l u i s u s t r a s e i . D o n J u a n sc i z o l e a z , n t r - o prim etap, n adpostul c o m o d oferit de m i t , renunnd, i m p l i c i t , la evoluie. A p a -

42

www.cimec.ro

renta sa u n i v e r s a l i t a t e sc d o v e d e t e , ins, i l u z o r i e , m o b i l i t a t e a i n t i m p , de-a l u n g u l i de-a l a t u l i s t o r i e i , a r t i n d u - i , n c o n f r u n t a r e eu viaa, reversul dureros. nsingurat ling <> m i n c i u n n r u i t , e r o u l e s t e p u s n f a a a n a c r o n i s m u l u i su tragic. I n t i l n i m , pe de alt parte, u n t i m p suspen dat, i n e r t , a crui a r b i t r a r i e t a t e accentueaz ideea d e ncrolaionarc a e v e n i m e n t u l u i . Cielicitatea l u i mecanic macin n g o l energii i a m b i ( i i , d e g r a d i n d u - l e c o n t i n u u . Esle ca z u l c u p l u l u i d i n Impiai-v iubiii, a crui groaz d e aceast situaie p o s i b i l i i p a r a l i zeaz, mpiediendu-i s se o p u n efectiv. T i m p u l a r b i t r a r se a f i r m c a r e s o r t d r a m a t i c i n Inundaia. I m p u s d i n afar, el v a n c e p e i se v a t e r m i n a l a u n moment necunoscut i i m p o s i b i l de controlat, prinz n d p e r s o n a j e l e n a n g r e n a j u l s u d e r e g l a t i n i m i c i t o r , fr ans de scpare. L a n i v e l u l aciunii propriu-zisc, lemporalit a t e a a s t f e l m a n e v r a t lipsete c o n f l i c t u l d e m o t i v a i a n e c e s a r , c u m se n t m p l i n Aceti nebuni..., a l crei p r i m a c t se desfoar ntr-un t i m p n e v e r o s i m i l , s p o r i n d imprecizia prin r i t m u l precipitat. Apariia Cameliei, iar mai t r z i u c e a a S i l v i e i , p e c a p u l l u i lor dache, snt, ntr-adevr, succesive, d a r , d i n c o l o d e d e s f u r a r e a i n s p a i u , e l e se a r a t , Ia n i v e l u l s e n s u r i l o r i m p l i c a t e , s u b l u m i n a simultaneitii a dou c o n t r a r i i , n aciunea l o r concomitent asupra u n u i obiectiv sortit distrugerii. Senzaia dc nuceal, de haos, este resimit d i n p l i n d e ctre acest obi e c t i v , a d u s n cele d i n u r m n situaia d e t o t a l c o n f u z i e . P u s n t r e paranteze, timpul d e v i n e , i n acest c a z , n e u t r u , a c i u n i l e p u i n d fi combinate la voia ntmplrii, indiferent d e o r d i n e i r e p e t a b i l e l a i n f i n i t p e a c e l a i ti|Kir statornicit. D e a l t f e l , c a r a c t e r u l c i r c u l a r al t i m p u l u i imprim textului o ritmicitater i guroas, condus m a i departe prinlr-o con t i n u oscilaie ntre t e n s i u n e ( m o m e n t u l a n u n r i i p e r i c o l u l u i d e c t r e S u b l i m ) i r e l a xare (evadarea n absolut). I n actul a l doilea, r i t m u l este n c e t i n i t p i n l a n e m i c a r e , p r e g t i n d , n acest f e l , d i m e n s i u n e a fantastic a absolutului. Apariia inopinat a Brba t u l u i c u c a p u l n n o r i , n v e n i c a i a p a r e n t absurda l u i cutare, desvrete confuzia spaio-temporal, p r i n confirmarea p e care S u b l i m u l o a d u c e c a interogaie : Ce d r a c u ' v-a v e n i t . . . s v m u t a i l a C m p i n a ? " Dc-abia n u l t i m u l a c t , odat c u i n t r o d u cerea banilor ca mobil a l aciunii, r i t m u l devine verosimil, i a r desfurarea, logic. "Caracterul discontinuu al timpului i spa i u l u i , a t t n i n t e r i o r u l u n u i a c t , c i t i l a nivelul derulrii ntregii aciuni, permite a u t o r u l u i s creeze s t r u c t u r i pariale a t r g n d dup sine, la nivelul percepiei, anularea perspectivei unice. Micarea d r a m a t i c dobndote u n sens c e n t r i f u g a l , r u p e r e a c o n e x i u n i l o r i a b s e n a m o t i v a i i l o r a c c e n t u n d , n egal msur, fiecare unitate component. P r i n a c e a s t p r i s m , p e r s o n a j e l e i a n e c d o t a snt redate c u ntreg procesul de transfor

m r i a l d e v e n i r i i l o r . T o t u l este p u s i n e v i d e n t , f r a se e x p l i c a m e c a n i s m u l p s i h o l o g i c . S t r u c t u r a scenelor le confer o parial a u t o n o m i e , a v n d l a originea alctuirii u n meca n i s m de r u p t u r i . Primele trei tablouri, inlr-o d e r u l a r e sinuoas (realizat p r i n l i n e a r i t a t e a fiecruia n p a r t e ) , p r e z i n t o e v o l u i e seg mentat, ntrit p r i n m o n t a j u l discontinuu. Secvena sintactic este eliberat d e sens ; reacia i m e d i a t n faa e i , d i n p a r t e a r e c e p t o r u l u i , d e v i n e neinteresant. F o r m a este t i c se c o n f i g u r e a z l a n i v e l u l p e r c e p i e i f i nale, odat c u refacerea legturilor p r i n co nectarea t u t u r o r sensurilor p r i m i t e dc la fie care scen n p a r t e . I m a g i n e a este m u l t i p l i cat, atenia se disperseaz la nivelul ntregii aciuni dramatice. Tehnica aces tei multiplicri creeaz o simetrie de na t u r a s p a r g e f o c a l i z a r e a . A s i s t m l a ceea ce se c h e a m m u l t i f o c a l i z a r e , d e t e r m i n i n d per ceperea simultan a segmentelor dramatice. I n a c e s t s e n s , se r e m a r c t e n d i n a a u t o r u l u i d e a r e n u n a l a f a c i l i t a t e a p e c a r e i-o o f e r prezena p e r s o n a j u l u i p r i n c i p a l i n construcia c o n f l i c t u l u i , nlocuind-o p r i n relaionarca ac iunilor n r a p o r t c u m o b i l u l fundamental. In Aceti nebuni farnici, mobilul, atunci c n d , n sfrit, este i n t r o d u s i n j o c , c o n centreaz asupra l u i toate eforturile perso n a j e l o r , c o n f e r i n d u n sens agitaiei l o r f e b r i l e . F i e c a r e se d e f i n e t e n f u n c i e d e a c e s t deziderat, pe care l urmrete cu o tena citate mpins pn la crim. I n t e r e s a n t n i sc p a r e f a p t u l c , i n a c e a s t situaie d a t , c o n f l i c t u l s t a b i l i t ntre perso n a j e este d e o s u p e r f i c i a l i t a t e i n v e r s p r o p o r ional c u e f o r t u r i l e d e p u s e ; d e u n d e i efectul comic iniial. S p u n e a m superficiali t a t e , p e n t r u c t i p u r i l e s o c i a l e n u se d e o s e besc s u b s t a n i a l , n f r u n t a r e a d i n t r e e l e desfurindu-se p e acelai t e r e n m o r a l , ntr-o Dihotomia s a r a b a n d a m i n c i u n i i i hoiei. virtute/ticloie se r e z o l v p r i n d e z e c h i l i b r a rea total a relaiei d e p a r t e a abjeciei. P e n dularea permanent n t r e esenele c o n t r a r i i r e s t a u r e a z u n i t a t e a p r i n c o n t o p i r e ( A d a m i Licheaua), i a r , ntr-un plan ulterior, prin anulare. Autodemascarea distruge esenele n e g a t i v e . C t i g u l d e c a u z este d e p a r t e a celui m a i abject (Brbatul cu capul n n o r i ) , a c r u i a b i l i t a t e p e r f i d 1-a i n u t deoparte pin la momentul potrivit. Surpriza i pstreaz a m p r e n t a i a s u p r a deznodmntul u i , cci acesta este d e p a r t e d e a rezolva Trecnd triumftor peste rigu tensiunea. roasele indicaii a r i s t o t e l i c e , M a z i l u i e x prim o r i g i n a l i t a t e a i m o d e r n i t a t e a formei dramatice p r i n opiunea pentru anti-climax. Aparenta abandonare a filonului confliclual p r i n c i p a l i i n t r o d u c e r e a u n u i personaj-surpriz refuz explicaia facil. P r e f e r i n d f i nalul deschis, a u t o r u l ofer p u b l i c u l u i sa tisfacia descoperirii semnificaiilor operei d i n c o l o d e p a r a m e t r i i fici a i a c i u n i i , p r i n a p e l u l necesar l a referinele p r o v e n i n d d i n tr-un domeniu exterior spectacolului, care este n s i d i n a m i c a vieii sociale. |

www.cimec.ro

43

eptatea m r i i
pies n 11 tablouri pentru teatrul de ppui de

Virgil Teodorescu
Personjele:
MAMA FEN( SEN Soarbe-mare T I N G G r u m a z de oel Stinge-flcr V U - C H 1 - R A M P i c i o a r e nesfrite L U - M I N F r a t e l e cel v i t e a z MANDARINUL SFETNICUL MSCRICIUL A N - L I , dansaloare C I A N G , paznicul CLUL TRIMISUL MANDARLN ULUI Ciiva c u r t e n i , d i n l r e care doi fac parte d i n S f a t u l d c j u d e c a t al Mandarinului U n negustor de fructe i b a l o a n e U n negustor l a b a z a r O florreas U n lrgove nstrit Saltimbancul nghii torul de f l c r i D o i copii, inndu-se de m i n

www.cimec.ro

A c i u n e a sc p e t r e c e n C h i n a f e u d a l a , tr-un ora s i t u a i la r m u l m r i i .

FENG

(cintind)

Scena 1
L a r m u l m r i i , o colib srccioas, d a r curat i i n g r i j i l . Marea se f a c e simit p r i n v u i e t u l nentrerupt al v a l u r i l o r . Coliba are, i n fa, u n petec d e g r d i n , n care crete o vegetaie aspr, marin ; printre tufe, u n copac pitic i n t i n d e ramurile contorsionate. Copacul pitic arc drept po d o a b o coroan d e a s d e frunze m r u n t e , rocate. C u u n a d i n l a t u r i , c o l i b a d s p r e o strdu urcnd dinspre mare, pardosit cu pietre care a u prins o culoare verzuie d i n p r i c i n a srii. E i n a m u r g . P r i n faa c a s e i , n p e n u m b r , se z r e s c t r e c n d n i t e s i l u e t e : un pescar d u e i i i d i n circ u n e l t e l e l u i d e pescuit, o fat ( l u c i n d p e u m r u n u r c i o r plin cu a p , o femeie inind de min u n c o p i l . M a m a c e l o r c i n c i f r a i sc a f l n (gra da casei, u n d e pregtete c i n a , n faa u n u i c u p t o r p r i m i t i v . U m b r e l e c a r e sc p e r i n d p e strdu o salut. Sub copac, o mas, lavie. Coliba e rv it d e o f u r t u n d e z l n u i t i n a j u n . Cei c i n c i f r a i l u c r e a z d c z o r , n e e r e i n d s r e pare stricciunile p r o v o c a t e d e v i j e l i e . T i n g G r u m a z d e oel p o a r t pe g r u m a z o brn solid, care, p e n t r u e l , enlrete ct u n f u l g . Cu a j u t o r u l frailor si, el i n t r o d u c e brna n t r e a c o p e r i i p e r e t e l e c a s e i . P l i n i d e v o i o ie, b i e i i v o r b e s c n t r e e i n t i m p c e l u creaz, s c o r n i n d s t r o f e i m i c i c n t c c c , i n care c v o r b a d e nsuirile l o r deosebite. TING : A p u c b r n a , H a m , i u r c - o s u s . HAM la (i lungete : picioarele, ajungind pin

Talazul mrii-n b u r t a m e a A d o a r m e ca p c o saltea. C n d v r e a u , o s o r b c u p e t i i a l g e , i v a l u - n p n t e c u - m i se s p a r g e . SEN :

H e i , R a m , v r e i s a j u n g i l a c e r ? LU-MIN : E cel m a i m i c , cel m a i nalt ! SEN O :

f i ! E u snt s t p i n p e f o c ! (Ciulind.)

Sting vlvtile pe loc i u n i n c e n d i u c t d e m a r e , M i sc a t e r n e l a p i c i o a r e . . . LU-MIN : E i , s o a r e l e coboar-n E T u , Vu-Chi-Ram, mare... t i m p u l s sfirim, biei ! ct e l u m i n ,

M a i cerceteaz c o p e r i u l , (Soarele m copiii apune in la cin.) mare. Mama i chea

M A M A (chemndu-i) : E cina gata, dragii mei... (Ei i las lucrul, i scutur hainele i, inlrind n grdini, se aaz in jurul mesei, sub copac. S-a ntunecai. Flacra focului lu mineaz fetele i gesturile lor. Mama le umple castroanele, apoi se aaz i ea la mas. Cile o umbr continu s traverseze strada. In timpul cinei, conversaia se nfi rip : vorbesc despre furtuna din ajun i despre lucrul lor din ziua aceea.) TING :.

acoperi)

| ine-o i t u d e - u n c a p t , (Cintind.) Slinge-flcri. Mi-e gtul d e oel D a r stai n c o t i n e l S n u - m i sucesc v r e o ncet, ncotinel...

Ce r e l e v n t u r i ! Ce p o i s l e f a c i ! G r u m a z u l m e u p u t e r n i c d c oel n calea l o r n u p o a t e sta defel. FENG : E u m g n d e s c s s o r b n t r e a g a m a r e . G r e n-a f i d a t . R s a r p e f u n d u l e i M u n i grei de piatr v e c h i d e cnd e lumea... D a r v n l u - n p n t e c n-a p u t e a s-l s o r b . SEN :

vn

R A M (cntnd) : Picior m a i l u n g Dect a l m e u n l u m e s gseti e g r e u , E greu, e greu.

LU-MIN :
Ridic brna, F c n g , m a i sus.

P u t e r n i c i s n l e m t o i . i f i e c a r e Putem nfptui grozave lucruri :

www.cimec.ro

45

E u v l v t a i a p o t s-o s t i n g i R a m S o - n a l , ca u n t r u n c h i , d i n a p a Micu, care oare dintre n o i () f i m a i t a r e ? MAMA Toi : tiu sintei tari. La fel de i d e o p o t r i v LU-MIN : v i u b e s c pe toi. i buni

mrii.

Scena 2
Noaptea, spre revrsatul zorilor. rmul mrii. nalt. Dedesubt, marea. E linite. O cea strvezie plutete i n v z d u h . M a r e a e calm. Psri de diminea, asemntoare lstunilor, zboar p e d e a s u p r a a p e i i sc i z b e s c d e r m u l n a l t . C e i c i n c i f r a i s-au t r e z i t d i n s o m n i p o r n e s c s p r e m a r e . S i n i ntovrii de mama lor. La ii petrece, dindu-le sfaturi. MAMA : Feng, dragul meu copil, te r o g , ai grij,

eu. i

copii ! harnici

O, fraii m e i ! P u t e r n i c f i e c a r e K-n f e l u l l u i . D a r f i e c a r e s i n g u r II doar u n strop de ap n ocean. T u , S t i n g e - f l c r i , S e n p r e a s c u m p , i 0 , V u - C h i - R a a u P i c i o a r e nesfrite, T i n g , ce-i n c o a r d g l u l t i c o e l .i S o a r b e - ' i n a r e d a c - a m f i u n i i , N u ne-ar p u t e a s t a n i m e n i m p o t r i v . MAMA :

tu

S n u le-neei c u i e r b u r i l e m r i i . L u - M i n , c o p i l u l m e u , e-adevrat. : U n i r e a e p u t e r e a i s p e r a n a , i fericit-n f i , c i t - o i t r i , S n u v d i n t r e v o i nenelegeri. S r m a n i sntem. D c n-ar f i M a n d a r i n u l , Cu l c o m i a l u i , f r sfirit, P u t e r e a voastr, l a xin loc cuprins, N c - a r s c o a t e d i n b e l e l e i n e v o i . TING : FENG : Fii linitit, rogu-te. MAMA Lu-Min. rsar : copilul meu, ascult-mi sfatul. FENG :

Fii linitit, m a m !
MAMA : Feng, biete, S nu ii spargi vreun dinior de pietre,

i p l a s e l e p e s c a r i l o r , a i g r i j , S n u le r u p i c n d sorbi.

Aa-i, m i c u ! I n c u r n d , l a p o a r t , V i s t i e r n i c u l i a r t o b a o s b a t . . . MAMA :

C o p i i i m e i , e e - a m m a i p u t e a s-i d m ? M a r c a , d e peti a stors-o M a n d a r i n u l . . . (Intre din FENG timp, mare.) : luna plin ncepe s

S f i i m e r e u , tc r o g , c u o c h i i - n

patru.

i n o a p t e a . M a n d a r i n u l p u n e p a z . LU-MEN : F n t u n e r i c , m a m . N u sc v e d e . C u l e g e m petii i u t e Plecm MAMA Atunci... FKNG : spre : cu bine, scumpii mei. M duc. trg. i p e i i r m culcare.

F i i linitit, m a m ! N-avea grij. E l u n p l i n . Marea-i u m f l apa n nopi c u l u n plin. Mi-e uor S-o s o r b . D e p e n i s i p , d i n f u n d , 0 s c u l e g e m p e t i i s c o i c i s-i d u c e m L a t r g , s-i v i n d e m m i n e d i m i n e a . LU-MIN : F i linitit, m a m ! N-avea grij, A l t u r i o s f i m d c F e n g i n o i . MAMA : devreme,

T u , du-te la

M-ntorc p e l a a m i e z i ' .
MAMA (Se : desparte de copii i face eale-ntoars.) Da, bine, bine...

A r t r e b u i s v s c u l a i

Cu n o a p l c a - n c a p . S n u a f l e c u m v a D e f a p t a voastr b u n v r e o iscoad... S v-ngrijii, c o p i i ! V a i , M a n d a r i n u l A r e iscoade peste t o t , d a , do. SEN : S ne (Se trezeti, ridic i micu, se duc s de se cu noapte. culce.)

(Bieii coboar rmul i i aleg un loc ferit, ntre stinci, la marginea mrii. Feng Soarbe-mare se ntinde pe burt pe o slnc neted. Apoi ncepe s soarb apa. Se aude clar gilgiitul apei care-i ptrunde n gtlej. nfiarea lui se schimb treptat. Muchii gitului i se ncordeaz i burta ii crete n truna. In vremea asta. ceilali sc pregtesc s strng recolta. Lu-Min se adreseaz, pe rind, fiecruia.)

46

www.cimec.ro

LU-MIN : lini, F e n g nc < pictur ! >

P i c i o a r e l u n g i , f i i g a t a . i t u , l i n g . S t e r e p e z i s p r e peti e a o s g e a t .

Scena 3
strop...
Zi de lirg. l>is-de-diminea. Piaa ora ului, pavat eu pietre d e r i n . M a i m u l t e s t r z i ii d a u n l i l n i r e n p i a . O p o r i u n e a t i r g u l u i . U n n e g u s t o r i a a z m a r f a p e o tarab, proglindu-se d e v i n z a r c . M a i ncolo, un b a z a r . U n scrnciob, nemicat deocam d a t . Negustorul potrivete pe t a r a b e h i m n iHMiri. e v a n t a i e , r o g o j i n i c o l o r a t e i p a n e r e dc rafie. Alturi de e l . u n negustor dc fructe. S u b coviltirul tarabei spinzur ciorchini do ba loane (adorate. Couri c u f l o r i d e cire i d c l o t u s . C r i n i gall>eni. O florreas st j o s , chircit, ling grmezile de f l o r i . Dimineaa a b i a ncepe ; p i a a esle lipsit d e a n i m a i e . I a t c sosesc i c e i c i n c i f r a i , innd de c i l e u n c a p t velina albastr. O las p e j o s , pe p i e t r e , m a i l a o p a r t e , r i n d u i n d p e e a scoicile i petii. P r i n pia trec d o i c o p i i . Se u i t c u r i o i n d r e a p t a i i n s t r i n g a . D e o dat, observ petii ntini p e v e l i n a . Se o p r e s c , v o r b i n d i n t r e e i , a p o i sc a a z p e v i n e i n faa p r e u l u i . Se v e d e c le p l a c e i c-i u i m e s c culoarea i f o r m a petilor. P i a a se a n i m t r e p t a t . L a o e x t r e m i t a t e a pieei, c o r t u l hexagonal al unui circ. Pe e s t r a d a d i n f a a c o r t u l u i ii f a c a p a r i i a S a l t i m b a n c u l i I n g h i i l o r u l d e flcri. S a l t i m bancul execut p r u n c i e exerciii, p e n t r u a i n t r a i n f o r m . N e g u s t o r i i n c e p s-i s t r i g e m a r f a . C o p i i i i ngn cteodat, d n d a l t neles c u v i n t e l o r .

Hai.

Feng,
apoi.

hai, frioare, nc-un


cnd apa esle

(i,

sorbit.)

Biei, a c u m ! ( i u toii, laolalt ! i r e p e d e ! Srii d e o d a t toi !

(Sc vede. mirific, fundal mrii : peti ciu dai, cu aripi mari, colorai, scoici splate de ap, ncrustate cu sare. mai departe, o plant uria, ulva, de culoare roie, carni vor. Pe slincile dezgolite din apropierea r mului, se vd foladele, implintale adine in piatr, holoturii de culoare verde-inchis. o stea dc mare. Pe nisipul mbibat de ap, printre plantele umede, sclipind de cristalele srii, vietile se zbat sau far micri puter nice. Copiii nainteaz, se apleac i culeg repede, ferindu-se. de pienjeniul algelor i avind lot timpul sub ochi un pianjen uria, de culoare violet, care vine ncet spre ei, din fund. Fac gesturi iui i sigure. Slring tot ce culeg n nite torbe legate de mijloc. Ting, care avea de la )>Iccare n min un fel de grebl cu dini de fier, o trage dup el, alergnd pe nisip, spre. rm. In tot timpul acestei activiti. Lu-Min nu nceteaz s a trag atenia frailor si asupra pericolelor re ii ateapt, dindu-le a nelege, prin felu rite strigte, c trebuie s se grbeasc. El e cel care conduce ntreaga aciune. La un moment dat, Feng d semne de oboseal.)

LU-MIN : Ieii la rm cu toii, ntr-o clip !

FLORAREASA : (Cnd fraii lui au prsit fundul mrii, la un semn fcut de Lu-Min, din gura lui Feng inete o trmb de ap, apoi alta i. ncet-incet, marea se ntoarce la loc. Peisajul i reia aspectul dinainte. Bieii se apropie de Soarbe-mare, pe care l nconjoar cu dra goste i grij. Feng respir greu. Ting l ia de bra.) Crini d e ap-mprteli Din inutul Lu-IIing-Tse...

NEGUSTORUL DE L A BAZAR : Diamante, minunate

i i n e l e c o l o r a t e ! COPIII : [nelu, nvrtecu

TING : Feng Soarbe-mare, v i n o pe nisip, S t a i l i n i t i t i trage-i (l ajut rsuflarea. pe nisip.)

Pe-al c u i d e g e t n c p u i ! NEGUSTORUL DF BALOANE : Balonae n c u l o r i

s se ntind

LU-MIN

(de asemeni)

: linitit...

V i n o ncoace, Feng. Stai (Ceilali i jtipic

S t e p o a r t e , pn-la

nori.

ptntecul.)

FLORREAS :
C r i n i f r u m o i i d u p plac A z i n z o r i culei d i n l a c .

Respir d i n adnc ! (Pe nisipul plajei se afl, de la nceput, un ol, albastru, pe care bieii ncep s-i deerte torbele. Apoi l strng de capele i, ducndu-l cu ei, urc rmul, spre ora.)

(Scrtnciobul ncepe timbancul i lnghiitorul activi.)

se invtrteasc. de flcri devin

Sal mai

www.cimec.ro

47

SALTIMBANCUL Privii, privii : nghite Lungi se trei nAlm

ca ( l c - a i c c a in jurul

la a n g b a i . face lui. frai.) duiumul drumul. o demonstraie. Sc apropie dc Copiii el i

(Saltimbancul slring dinlre cei cinci

M n n c flcri c u Cinci

yeni intrarea. I-am d a i

Feng vrea s-i ascund i cl petii, trgind lcstc ei un col din pinza albastr. Dar e prea tirziu. Sfetnicul, cu ochiul lui cercet tor, de uliu, a bgat de scam frumuseea fr pereche a petilor. Sc apropie de Man i-i opteti' ceva la ureche. Manda darin rinul nu aude bine. aa incit Sfetnicul i mai spune o dat. mormitul mai tare. Man darinul se repede spre locul unde Feng i-a ntins ]>etii. E uimit i cl de formele i culorile lor ieite din comun.) MANDARINUL Mda. D-nooa ! ii : D-nooa. spune ceva Frumoi, Ia frumoi...

(Inghiitorul de flcri tocmai se preg tete s nghit o flacr care inete dintr-un vas. Dar. in clipa in care vrea s nghit flacra. Sen. aflat n fufa lui, face un semn cu mina i flacra sc retrage. Inghiilorul de flcri rmne nedumerit. Copiii rid de e l . ) COPIII : Ui, hi, hi, arde. moarte.

(Sfetnicul Ce z i c i ? A u

ureche.) mda, mda.

solzi, a r i p i ! Frumoi

D e u n d e i-ai g s i t ? S a u i-ai f u r a t ? FENG i-am : pescuit, Luminia Ta. :

Flacra n u Suge flcri

MANDARINUL

(A doua ncercare a tnghiitorului de fl cri reuete, pentru c Sen, dup ce vrea s-i sting flacra, sc rzgindele i-i ng duie s-i desfoare demonstraia. Cei cinci frai silit din nou la un loc. Dup o scurt discuie, din care se, pot distinge cuvintele : Dup cc-i vinzi is vii degrnb-ncas. T e a l e p l m . . . " , ceilali, n afar de Feng. prsesc piaa. Tocmai atunci strbate strada un tirgovet nstrit. Feng i strig i c l marfa.) FENG :

D e u n d e ? C p e s c a r i i m e i d e - u n timp M i - n d u c c a l c a n i i c r a p i d o a r p e n t r u c i n , Peti plini de oase. mi rmn in gt. SFETNICUL Bine le-ar (tare) : bazinul : din grdin !

sta-n

MANDARINUL Mda,

m d a ! i u n d e - i pe-icuieli ?

FENG : E un loc, Lumin|ia Voastr, m a i departe S p r e C a p u l C i u - V a n - k a n , la S l n c a V e r d e . Acolo-i p r i n d e u , dis-de-dituinea. MANDARINUL (care Ce z i c e ? C u m ? Ce n-aude bine) : zice ? Marea-nghea ?

V n d peti c u solzi albatri ! Vnd peti n a r i p a i !

(Tirgoveul sc apropie i cerceteaz marfa. Dintr-o dat. zarva crete. Un trimis anun trgindu-i sufletul c n trg grbit i abia va sosi, peste scurt timp, nsui Mandarinul, care are de gind s fac tirguieli nsemnate pentru serbarea pe care o d. Cei din blci. snt speriap. Negustorii ncep s-i doseasc mrfurile. Dar, iat : Mandarinul coboar dintr-o lectic somptuoas, E ursuz, uscat, btrin i surd toac. cbioapt puin i are gestul specific surzilor : duce mereu mina la ureche, fcnd-o plnie. Bate pmntul pe loc i se ntoarce cnd ntr-o parte, cnd ntr-alta. E nsoit dc un Sfetnic, omul lui dc ncredere, i de un Mscrici. Mandarinul arat spre cumprare evantaie, flori de crin i cire, cuiburi de rndunele pentru mncarea lui preferat. Trimisul carc-i anunase sosirea se repede s nface mrfurile, rsturnnd taraba cu fructe. Negustorii, care nu prea vor s-i ofere marfa, snt mbrncii i bruscai. Nu li se pltete nimic. Snt a nunai s pofteasc a doua zi la palat i s se adreseze vistiernicului. Negustorii snt dezolai, pentru c tiu c nu vor cpta niciodat vreun ban din mna vistiernicului.

M S C R I C I U L (tare) : M r i a T a , i p r i n d e - n z o r i , A s t a o t i u i o u , d i n m o i

pe ceat. btrni.

MANDARINUL : Eti c e l m a i p c t o s d i n l r e n e b u n i ! D e ce-ai t c u t a t i t a d a c t i i ? M S C R I C I U L (tare) : M r i a T a mi-a u d e v o r b a Am g l s u i t i g l s u i c s c MANDARINUL Doar nu snt : surd. : Aud, dac-mi vorbeti.

greu. mereu.

MSCRICIUL

M r i a Voastr s m i e r t e - a t u n c i . D a , a m a f l a t i c u d c - a c e l e s t n c i . C r m c z i d e peti se-adun-n z o r i de z i . S F E T N I C U L (ctre Feng) : B i e t e ! S n u m i n i ! A t t i z i c ! FENG : L u m i n i a T a . D e ce-a m i n i ? N u p i e r d n i m i c i n u c l i g n i m i c .

48

www.cimec.ro

MANDARINUL

(naude

bine)

A d i c , c u m ? i i prinde n crlig ? MSCRICIUL (tare) :

Scena 4
A d o u a z i . P a l a t u l M a n d a r i n u l u i . O sal p a r d o s i t c u d a l e de m a r m u r . n u n t r u , ob i c c l c chinezeti f e l u r i l e . U n f e l d c d i v a n I r o n . M a n d a r i n u l vorbete ceva c u S f e t n i c u l su. E suprat. D d i n inini. Sfetnicul i i vorbete t a r e . I i s p u n e c n c e r c r i l e d e a prinde peti i s c o i c i pline c u perle la S t i n c a V e r d e n-au d a t n i c i u n r e z u l t a t . MANDARINUL :

n t r e a b d a c a r e v r e u n clig. MANDARINUL :

Cum, v r e u n oitig ? A u z i n e o b r z a r e ! r m u l e-al m e u p i u d e p a r t e - n m a r c . A r t r e b u i s f i e b i c i u i t C fr tirea m e a a n d r z n i t . . . SFETNICUL (tare, artindu-l pc Feng) :

L u m i n i a V o a s t r , .s n e s p u n , nc o dat, c n u e minciun... MANDARINUL :

M i n c i u n ? Ticlosul ! C u m ? M i n c i u n ? SFETNICUL :

M a i s p u n e - n e o d a t c u m i p r i n z i . MSCRICIUL : Prealuminate SFETNICUL : D e c e n z o r i d c z i i n u - n a m u r g ? MSCRICIUL : SFETNICUL : S p r e sear-s p e t i b t r i n i , c u b e t e u g . C u m v spuneam, S t p n e . N u e c h i p S p r i n z i l a S t i n c a V e r d e nici o c o a d D e p e t e . I i c u o c h i i c u Bprncene C n e neal. P o a l e - a v r u t s v a d . . . M A N D A R I N U L (se neac) : S v a d ? C u m s v a d ? Ce s v a d ? SFETNICUL : C u m iese t r e a b a , s-o n d r u g e - a a . D o a r , d o a r , s-o p r i n d c - n u n d i c e v a . MANDARINUL : S-i b a t joc d e m i n e - u n r n o i ? M - n b u ! (Btind din palme.) Alte perne ! Asla-i b u n ! SFETNICUL : A r e c l t a i n a l u i . N u v r e a s-o s p u n . SFETNICUL (tare) : M A N D A R I N U L (Inecndu-sc) Ei : n u , n u , n u , e i n u , s-l t r a g i d e l i m b . E u z i c s-l l u m z l o g i p e c o p i l . . . D a c n c - n e a l , s-l a v e m l a m n . . . MANDARINUL : ! Greu m a i a u z i i . Da, nlimea Voastr, b a l i v e r n e . : pernele.) Ce z g r u n u r o a s e perne !

MANDARINUL Mda,

m d a . (Btind

Ce-au p u s n e l e , p i e t r e s a u n i s i p ?

FENG :
L u m i n i a Voastr, c u m v-am spus : L a S t n e a Verde-i p r i n d , i-alta t o t . SFETNICUL : D a r asta a r putea orice o e l o t . MSCRICIUL : nelepciunea Voastr n u ncearc ? SFETNICUL (ctre Mscrici) :

T u d a i d i n c i o n t m e r e u . Parc-ai f i arc. MANDARINUL Aluneca (dind semne de nerbdare):

b a i s-i l u m

i s s f i r i i n .

M d a , a i dreptate. 0 i d e e b u n . (Btndu-l Eu pe umr.) treaba.

SFETNICUL : L-am tras, P r e a l u m i n a t e

: n u se s c h i m b .

N u eti n t i II 1 s f e t n i c p e d e g e a b a , m g r b e a m i g r a b a s t r i c (ctre c e i din jur) :

M A N D A R I N U L (agitindu-sc) : S v i e a i c i , s-l t r a g e m a m n d o i . (Sfetnicul iese toarce ntovrit la spate. Biatul prete la oarecare fr exagerare.) MANDARINUL : vino-ncoace. mai Verde, aproape pe Feng.) i, dup clva timp, se n de Feng, cu miinile legale are o inut demn. S c o distan de tron i se pleac,

SFETNICUL

T o t c e s-a t r g u i t a i c i , d e n o i , S fie-adus la ( i u r t e ntr-un ceas. L u m i n i a Noastr, s plecm, N c - a t e a p l a s t z i t r e b u r i f r ir... MSCRICIUL : F r u m o a s e t r e b u r i ! Sc grbesc, v e z i b i n e ! Se d u c s n s c o c e a s c i a r v r e u n b i r .

Ascult, c u m i s p u n e , (Sfetnicul Cum faci, l mpinge l a Stnea

dimineaa ?

www.cimec.ro

49

FENG : M r i a T a , v - a m s p u s i i e r i n t r g . . . SFETNICUL : Eti n-c-p-i-nat. i-ai s-i pier/i capul...

D i n f u n d u l m r i i le c u l e g e c h i a r i-mi seac t o a t e a p e l e d e peti. (IM un gest al lui Feng.) Sau p o a l e nu-i oa ? Te-mpolriveti ! D r e p t c a r e 1-aiin l e g a l i l - a m a d u s . M S C R I C I U L (la un alt gest al P o a t e - a r a v e a i e l c e v a d c s p u s . lui Feng) ;

MANDARINUL : De ce nu s p u i ? i s-a urit cu viaa ? MANDARINUL : Ce-a s p u s , a s p u s . i d e a c u m n c o l o S t a c i s - a s c u l t e . A a d a r . T l h a r i d e s o i u l l u i s n t d e m n i s p i a r . PRIMUL CURTEAN : S-l s p n z u r m , P r e a - n a l t e . AL DOILEA CURTEAN : S a u s-l a r d e m . MANDARINUL : Avei dreptate, 'nula, avei dreptate. A a z i c e a m i e u . D a r e m a i b i n e S-i c a d c a p u l , i a r s e r b a r e a n o a s t r S-o-nveseleaisc sngole-i n e g h i o b . CURTENII :

FENG : M r i a T a , v - a m s p u s i i e r i , n t r g . . . M A N D A R I N U L (se-neac) : Peti a r i p a i i s c o i c i s p u z i l e - n p e r l e ! D e u n d e le-ai c u l e s ? S i n i ale m e l e ! SFETNICUL (il bruscheaz) : c d e n u . . .

Vorbete, c a p d e l e m n ! Z i FENG :

A m s p u s t o t ce-ain tiut. A t l a tiu... MANDARINUL :

N u v r e i s s p u i ? A n i s t e a r d d c v i u . A m s t e s f i i , a m s-i t a i c e r b i c e a . P i e i ! D u - 1 n n c h i s o a r e ! Ia-1 d c - a i c e a ! (Mandarinul d de o parte SFETNICUL : Mria T a , serbarea-ncepc minc. N-o s n c - o s t r i c e u n z l u d i - u n p r o s t , Pre n-arc-n o c h i i m e i n i c i c i t u n c i n e . . . MANDARINUL : C b i n e z i c i . A a e. N - a r c r o s t . . . SFETNICUL : S a d u n m , deci. Sfatul. S v e d e m Ce m o a r t e s-i a l e g e m . Se c u v i n e S-l s p n z u r m . F r n g h i e i s p u n . MANDARINUL : C b i n e z i c i : u n p r o s t , u n c p c u n , U n h o c a r e m i d i juni i a a v e r e a . . . SFETNICUL : Stpne, ' n m n a voastr e puterea. P o r u n c , i-1 s t r i v i m c a p e - u n g n d a c . MANDARINUL : turbeaz pe Feng.) dc furie. Sfetnicul l

S l ^ t s f i i , S t p n e l u m i n a t ! SFETNICUL: i c a p u l l u i s-i s t e a l i n g

picioare.

MANDARINUL : A a e, m d a . S s p u n f i e c a r e . Pe r n d , d a c pedeapsa-1 m u l u m e t e . C U R T E N I I I S F A T U L : S i se t a i e c a p i i i ! MANDARINUL : Ce s m a i z i c e l ! N i c i n - a r e c u m ! Dc-attea p e r l e c l e a m n c a t i g l a s u l i-a p i e r i t . S-a n d o p a t . (Feng demn. pleac a ascultat Sentina nu un genunchi tot timpul linitii i l-a nspimintat. Acum. n [aa Mandarinului.)

FENG : Cc-ai b o t r t , M r i t e , e u n u p o t S-nltur. M s u p u n a c u m voinei naltului Stpn. Att doar cer, S-o p o t v c x l e a - n o i n t e c a s p i e r , P e m a m a , c-i c u i n i m a p u s t i e . (Mandarinul pufnete. ntre ei, Mscriciul le d Curtenii ocol.) uotesc

A a e, z u . I n p a r t e a a s t a a l u m i i E u s n t s t p n : o u f a c i e u d e s f a c . S vin L u m i n a t u l Sfat Domnesc, i c h i a r a c u m p e d e a p s a s i-o d m . (Sfetnicul iese i se ntoarce nsoit de doi curteni. Mscriciul se ine scai dup ei. Curtenii snt dolofani. Intrnd, e i se nchin pn la pmnt n faa Mandarinului i, dup ce-i fac temenele, se aaz pe pernele de pe podea.) V d a u d e tire c acest t l h a r S-a n v a t s f i e h o d e p e r l e .

MANDARINUL : Ce z i c e i , d e m n i t a r i ? E i , b i n e , f i e ! S-i m a i l s m i l u i o b u c u r i e . P i n - l a b o r d e i u n p a z n i c s-l d u c , n a r m a t , S nu-1 zreasc n i m e n i . S 4 d u c p e - n s e r a t . (Sfetnicul d aprobator din cap.) MSCRICIUL : A z i , nlimea Voastr aude foarte b i n e D i n ate-ar f i s - a u d , a u d e o c i n c i m e .

50

www.cimec.ro

Scena 5
N e g s i m d i n mm i n c o l i b a d e la r m u l m r i i . M a m a c o p i i l o r n u - i m a i g s e t e ast i i m p a r . I e s e m e r e u i n p o a r t i sc u i t , c u mna streain l a o c h i , de-a l u n a r u l uliei. D e o d a t , i l vede v e n i n d p e F e n g , n t o v r i t dc paznicul narmat. Paznicul rmine la u. preglindu-i a r m a . Fraii snt n cas, n singura l o r ncpere, c u r o g o j i n i pe jos, n l o c d e p a t u r i , i c u p a r a v a n e d e r a f i e , c a r e d e s p a r t l o c u l u n d e d o a r m e mania l o r dc restul camerei. L u m i n a crepusculului i n t r p e f e r e a s t r . F e n g l e p o v e s t e t e c e i s- intimidat. TING : F e n g , ce-i c u t i n e , F e n g , i u b i t e f r a t e ? Fvti i n s o i t d c s t r a j . Ce-ai f c u t ? FENG : N i m i c d i n ce n u t r e b u i a s f a c : Am fost l a trg, c u m tii. D a r n-am vndut.

Aa c u m F e n g nghite a p a m r i i , H a n g e r u l d e c c r b i c c a m e a sc s f a r m . Aadar, m v o i duec-n locul l u i . MAMA :

C o p i i i m e i ! V i t e j i i m e i biei ! S fii n t o t d e a u n a u n i i i l a o l a l t , i n i m e n i n-o s p o a t v r e o d a t S v nfring-n l u m e a asta toat... LU-MIN : Aa-i, m i c u . D a . A a v o m f i . Nici M a n d a r i n u l , nici v r e u n a l t tiran N-o s n e c u r m e f i r u l v i e i i . V i n o , I u b i t e f r a t e T i n g i c t m a i g r a b n i c S c h i m b a i - v t i c h i i l e i h a i n a : C u cle-od.al v s c h i m b a i i c h i p u l . i n-o s-i p o a t n i m e n e a d a s e a m a C F e n g , a d u s n i c i d e p z i t o r . E T i n g a l n o s t r u . I h a i d e , dai-i z o r . (Cei paravan, Firete, sonaje, MAMA Ting) doi, Feng i Ting, sc duc dup un s-i schimbe hainele i tichiuelc. dc dup paravan revin aceleai per ntrucil substituirea este fictiv.) (cercelindu-l : pe noul Feng, de [apt.

SEN : i p e t i i u n d e - s ? C i n e i i-a l u a t ? FENG : I-a l u a t S t p n u l n o s t r u l u m i n a t . A v r u t s tie c u m i - a m p r i n s * . D a r c u T c u i c h i t i c . 0 , d a c i-a f i s p u s P u t e r e a m e a p e g r l s-ar f i d u s i n-a m a i f i p u t u t s c p a d e c l . H u l p a v c u m e, m - a r f i s i l i t s s o r b L a a p . S t o t sorb i i a r s s o r b P n p l e s n e a m i p n - a r f i c u l e s D i n f u n d u l m r i i scoicile pe-alcs. LU-MIN : Bine-ai FENG : E i , d a . i-atunci L u m i n i a Sa i-a s t r n s d i v a n u l l u i d e j u d e c a t i-au b o t r t c a un i n e l a s e r b a r e S-mi taie gtul p e n t r u m a i m u l t LU-MIN : E-o j u d e c a t c r u d i p r o s t e a s c . MAMA : fcut, i u b i t e f r a t e Feng.

N i m e n i n - a r b n u i c n u eti F e n g ! F i i , totui, f i u l m e u , o u l u a r e - a m i n t e : P u t e r e a n u i-o d a - n v i l e a g d e c t A t u n c i cnd e nevoie, dragul m a m e i . (Se despart. zonierul i nului.) Paznicul pornesc i spre ia n primire pri palatul Mandari

Scena 6
I n ziua urmtoare, la palatul Mandarinu lui, n m a r e a sal pardosit cu marmur portocalie, ncepe serbarea. M a i m u l i servi t o r i car t v i c u f e l u r i t e n i i n c r u r i . S n t a i c i eteva f i g u r i d i n n a l t a n o b i l i m e , p r i n t r e c a r e i v e c b i l c n o a s t r e c u n o t i n e . n f r i g u r a i , a teapt s p e c t a c o l u l c r u d a l decapitrii. M a n d a r i n u l s u r d e dc-a d r e p t u l dezgusttor, c u b a r b a l u i sur, m u r d a r . I n f u n d u l slii, aa n c t p r i v i r i l e c e l o r c a r e p e t r e c s-l p o a t bine c u p r i n d e , pe u n soclu m a i nalt, dc piatr, e pregtit l o c u l execuiei : u n b u t u c i o r o a t d e g r e s i e c u p e d a l , d e p r o p o r i i destul d e m a r i fa d e l u c r u r i l e nconjur toare, p e care c l u l i v a ascui h a n g e r u l . P i n l a a p a r i i a l u i F e n g , m e s e n i i se d i s t r e a z , a s c u l l n d d i v e r s e m e l o d i i i p r i v i n d dansatoarele. I n m o m e n t u l acesta, o dansatoare evolu eaz p r i n faa l o r . I n r i t m u l u n e i muzici v e n i n d d i n t r - u n u n g h e r a l slii, ea danseaz, c u graie, u n d a n s p o p u l a r chinezesc. E s t e A n - L i , dansatoare n s e r v i c i u l Curii M a n d a -

desftare.

V e z i s n-aud p z i t o r u l , m a i c ! SEN : ncearc ua, V u - C h i - R a m , ncearc. (Vu-Chi-Ram se duce pn la u, ascult i se ntoarce, fcnd un semn linititor.) i . . . m a i d e p a r t e , ce-o s f i e o a r e ? TING : F u u n d e s n t ? P o a t e m-oi d a t u i t r i i ?

www.cimec.ro

51

rinului. Mesenii Mau i n a t i t u d i n i lenee i privesc dansul. U n i i s i n i cucerii de graia dansatoarei. Alii vorbesc incet intre ei. A n - L i ii n c h e i e d a n s u l i se r e t r a g e , aez m d u - s e pe o perni d e c u l o a r e roie. D i n tr-o dat, ua sc d in lturi ; i n sal p t r u n d e c l u l . Pe j u m t a t e g o l . c u toracele pros, o coad groas, mpletit i n p a t r u , i i s p i n / u r pe ceaf. Ies n eviden muchii p u t e r n i c i a i braelor. nainteaz p i u la pie d e s t a l u l d c piatr. Urc. A p o i , intorendu-se cu faa s p r e Mandarin, face o plecciune a d i n c . Se a p r o p i e d e t o c i l . A p a s c u p i c i o r u l p e d a l a . P i a t r a n c e p e s sc t n v t r t e a s c : c l u l i a s c u t e h a n g e r u l . M e t a l u l , l a a t i n g e r e a p i e t r e i , s c o a t e u n scrinet a s c u i t . inesc s c i n t e i . U a se d i n lturi a doua oar. I n sal intr ling. Arc miinile legate l a s p a t e i e c o n d u s n d e a p r o a p e d e p a z n i c . D u p ce-l d u c e p i n I a t r e a p t a d e p i a t r , paznicul se r e t r a g e , m e r g i n d de-a-ndratelea. T i n g r m n e d r e p t , n p i c i o a r e , f r s fac v r e o p l e c c i u n e . C l u l c o n t i n u s-i a s c u l h a n g e r u l . A p o i , iniudu-l r i d i c a i la n l i m e a p i e p t u l u i , i n p o z i i e o r i z o n t a l , se p l a s e a z n dreapta b u l u c u l u i . Agitaie p r i n t r e meseni. SFETNICUL (ridicindu-se) :

hangerului i ncearc s-l repare, in micare tocila. Larma se potolete. aude doar hiritul metalului apsat pe tr. Clul mai 'ncearc de citeva ori iul. Apoi, n tcerea care domnete, gesturi violente, apleac iari obrazul ling pe butuc. i face vint i izbete prasnic. Hangerul sare n ndri. se zpcete cumplit. Aruncnd ciotul de ger i ncmaiinclcgnd nimic, ncepe s plecciuni n faa asistenei. Mesenii se in picioare. ntr-o mare larm, serbarea sparge. Clul d buzna pe u. Ting mne linitit locului, fr s scoal o An-Li nu mai poale dc bucurie. Furia Mandarinului e amestecat cu m. I sc pare c arc de-a face cu un man periculos, care trebuie neaprat minat. SFETNICUL (strig) :

punnd Sc pia ascu cu Ini n Clu' han fac ridic se r vorb. spai du exter

S e r b a r e a se a m i n . Se a m i n . M S C R I C I U L (opind n cerc) : M r i a T a , Clu-i v i n o v a t : H a b a r n-are s t a i e . i h a n g e r u l . . . D i n c o z i d e pete p u t r e d e f c u t .

(Strignd.)
S e r b a r e a se a m i n peste-o l u n . perle. (Mandarinul plece. Mandarinul MANDARINUL l alung. ii oprete Mesenii cu un dau s semn.)

N o b i l i c u r t e n i ! I n f a a n o a s t r st P i r a t u l m r i i . C e l ce-a t l h r i t - o Dc turmele de peti, de scoici, dc U n cpcun nesturat. E t i m p u l Ca t r u p u l l u i , d e c a p i t a t , s f i e D a t p r a d m r i i : h r a n p e n t r u peti.

(Face un semn. La acest semn. Clul, care H privete int, prinde cu mina sting grumazul lui Ting, conducindu-l spre butuc. Ting s e las condus i, cu un gest cump tul, linitit, i apleac obrazul deasupra bulucului, atcptnd lovitura. Micare. Clul s e d un j)as napoi, apreciaz distana, ii [ace vint i izbete cu art, gemind de ncor dare, n clipa n care atinge gilul lui Ting. hangerul sc tirbete i din tiul lui sare o arulr. Clul privete nuc. Micare in rndurile mesenilor. An-Li, care i acoperise ochii cu j>almcle, la auzul murmurului din sal, privete i ca, uimit i bucuroas. Clul este foarte agitat. Ting i ridic obra zul de pe buluc. Curtenii ncep s vorbeasc tare ntre ei. Mandarinul scoale sunete stri dente. Apoi sc adreseaz Sfetnicului, care st la dreapta lui.) MANDARINUL (tare) : de gdc,

S-l j u d e c m p e l o c . N u m a i n c a p e Nici o iertare. Chiar acuma. M d a . S-i d m p e d e a p s a ce i se c u v i n e Acestui blestemat. MSCRICIUL : Mria S-ar c u v e n i , c u m d a t i n a n e - n v o , S l o b o d s p l e c e d i n p a l a t u l v o s t r u C e l c o n d a m n a t . i s r m i n - n v i a Aa c u m st nscris n l e g i s t r v e c h i . (Mandarinul SFETNICUL Nebunule, S nu-i d (sever, nervos ctre din Mscrici) miini.) : Ta.

n Irebile d c s t a t bagi nasul tu i minlca-i seac.

MANDARINUL : S-l j u d e c m p e l o c , p r e c u m UN CURTEAN :

am

spus...

D e cnd, la Curtea mea, n loc T o c m i t - a i tietori de p u i ? H a n g e r u l E d i n oel s a u l-ai f c u t d i n e r p c ? C l u l e ! Rostogolete-i easta, D e n u , v e i p t i m i n l o c u l l u i . . .

S f i e sfiiat d e l e o p a r z i . ALT CURTEAN :

S f i e rstignit la o rscruce

d a t drept pild, c a u n f u r d e rnd.


:

(Clul [ace micri dezordonate. Se nclin n dreapta i-n sting, n mod inutil. Coada i alunec, izbindu-i fruntea. Apoi, la un semn linititor al Sfetnicului, se apropie din nou de tocil, pipie cu degetul ascuiul

SFETNICUL

L u m i n i a Voastr, m a i curnd S f i e ans pc r u g . S e r b a r e a n o a s t r Va strluci m a i m u l t : u n candelabru De carne vie v a sclipi-n grdin.

52

www.cimec.ro

MANDARINUL : I r e a b i n e / i < ' i . Sa f i e n r n p e r u g . A u z i , tlharulc ? Aa va f i . (Mscriciul d semne de nervozitidc ciud. Ting ii apleac un genunchi faa Mandarinului.) I INC : S t u p i n e p r e a - n d u r a l ! O rug a m : S u p u s snt morii p c n l r u - a d o u a oar, [ n g d u i i - m i fraii s m i - i v d . A c e l u i a ce i i e d a t s m o a r l ' l t i m a rug i se-ndeplinete. MANDARINUL : Ieri TING i-ai v z u t . . . : D a r a/i nu se m a i poale.

i in

Are miinile legale. In timp ce paznicul um bl la u. ca i cum ar vrea s-o deschid cu o cheie invizibil, e acoperit, in partea dinspre spectatori, de An-Li, care se apleac cu grafie spre el. Mscriciul privete in dreapta i in sting. Ting se apropie de u. Sen st in spatele gardianului, in sting iui. Mscriciul vine Ung Sen i il trage de minec, fcindu-i un semn din cap. Sen n elege. In timpul acesta, An-Li, cu ghidul de a-l retine pe paznic, pentru ea cei doi frai s poal rmne singuri i vorbi n voie, ii spune acestuia, ridicnd mina in care (inc, de la nceput, o batist.) AN-LI : A i o b o s i i de-atta d r u m . Se v e d e . . . i-c f r u n t e a - m b r o b o n o t de sudoare. PAZNICUL (isprvind cu descuiatul uii i oprindu-se o clip) : I i i . c e s-i f a c i . A a e : f i e c a r e Cu m e s e r i a l u i . (Ctre Sen.) H e i , inlr-aici. A N - L T f nlinznd batista spre fruntea cului) : i-c f r i i n t e n - m b r o b o n o l d e s u d o a r e . I n g d u i e l e - m i , C i a n g , s i-o u s u c . (li tamponeaz, ncet, fruntea, fcnd semn de complicitate ctre Sen.) T u du-te n u n t r u , ce atepi ? (Sen se strecoar mbrieaz.) pe U. Cei doi frai pazni

Ieri, cnd a m fost. Stpne l u m i n a t e , N u i u i e r a u di- f a . M i j l o c i u l l i r a p l e c a t c u t r e b u r i n ora. M S C R I C I U L (ctre Mandarin) Sc c a d e r u g m i n t e a s - m p l i n c t i (ia s e m n a l f i r i i l a l e - m p r t e l i . :

MANDARINUL (se consult din SI cin icul. D din cap) : I i i b i n e , a t u n c i . S p l e c e u n osta i s-i a d u c f r a t e l e a i c i . . . (Mscriciul face un senin cu ureche.) T u c e m a i v r e i ? Ce v r e i ? (Mscriciul ii mic buzele.) Ce z i c i ? Ce z i c i ? MSCRICIUL : M r i a T a a u d e foarte b i n e : D i n t o a t e ce s e - n l i i n p l , o o u i n e .

ochi

cu

un

palma

la se

TING : H a i , Sen, n u pierde v r e m e a : tichiua i h a i n a . \ i n o - n c o a c e . (// ia i-V trage SEN : Spune-mi : TING : Ce-i ? spre ungher.)

Scena 7
U n p a z n i c , t r i m i s n coliba d c pe trm, se n t o a r c e , d u p u l t i m a d o r i n a c e l u i c o n d a m n a t , c u fratele m e z i n , Sen Slinge-flcri. T i n g e n c i n s m t r - o c a m e r a palatului, a proape goal, n care u n u n g h e r e ferit d c privirile spectatorilor. L a u n m o m e n t d a t . c e i d o i f r a i se v o r r e t r a g e i n a c e s t u n g h e r , p e n t r u a-i s c h i m b a v e m i n t e l e . A t u n c i c n d S e n i p a z n i c u l s u p t r u n d n c u l o a r u l d i n faa c a m e r e i i n cart? e n c h i s T i n g . M s c r i c i u l , c a r e p n d e a v e n i r e a l o r . ciocnete i u t e l a o u , d c u n d e se i v e t e A n - L i . PAZNICUL (arulind lui Sen ua dup car?

N i m i c , i n n o a p t e a a s t a , la s e r b a r e A u b o t r t s m o r a r z n d p e r u g . SEN : O tor v i e fr-a.;einnare ! Detepi m a i snt... TING : Eu fug.

Grbete-te. Tunica mea-inbrcnd-o, i e i p e dat C h i p u l l u i T i n g . R m i s l e - a r t m C-n faa n o a s t r n - a u n i c i o p u t e r e , N i c i M a n d a r i n u l , nici argaii I u i . (lese din ungher.) SEN (de dala asta. are T u n u le-ai s p u s n i m i c ? TING (se ndreapt area lui Sen) : spre chipul lui

Ting):

st nchis Ting) : Pe fratc-tu l-nu f e r e c a i a i c i . (Aciunea Ting. care se petrece sttea jos, pe dou pe lespede, planuri : sc ridic.

u,

avlnd

nfi

Ce s T e s p u n ? M crezi netot, pesemne. I-am v o r b i t D o a r M s c r i c i u l u i . E l n i - c prieten.

www.cimec.ro

53

SEN : Bine-ai f c u t . A c u m a , T i n g , h a i , <lu-tc, i s p u n e m a m e i s nu-i f a c g r i j i . TING (Intre intmpl (bate n u) : cealalt a uii se D c d a l a aceasta, execuia v a avea loc i n frumoasa grdin a palatului Mandarinului. 0 s a l s o m p t u o a s , a l e c r e i i n t r r i a b i a sc n t r e v d , se p r e l u n g e t e c u o t e r a s n u p i c a nalta care d spre g r d i n . U m b r e l e nopii n v l u i e vegetaia ciudat, c h i o c u r i l e c a r e se zirese c e v a m a i departe, a b i a p r o f i l a t e , t u f i u r i l e i copacii p i t i c i . I n f a a l e r a s e i , l a v e d e r e , se n a l u n r u g . P e r u g c l e g a l d c u n s l i l p Sen Sliiijre-flcri, c u faa s p r e p u b l i c . Curtenii, strini pe terasa luminat de lampioane de diferite culori, d a r neiiistare s r i s i p e a s c c u totul ntunericul, ateapt - n c e a p c u m p l i t u l s p e c t a c o l . Acelai g i d e , c u c o a d a groas a l i r n i n d u - i p e spate, vine d i n grdin a d u c i n d u n vas p l i n c u o m a t e r i e i n f l a m a b i l , pe oare o deart, stropind rugul. Clul este u r m a t d c C i a n g , p a z n i c u l , c a r e ine d e a s u p r a c a p u l u i o tor a p r i n s . D u p cc g i d c l c a sfirit aceast operaie, n s o i t o r u l I u i a r u n c tora a p r i n s peste r u g . Izbucnesc l i m b i d c flcri, care l ncon joar pe Sen d i n toate prile. Sen le p r i vete l i n i t i i . L a o s i n g u r m i c a r e a c a p u l u i l u i , li i u Iii I r d e f l c r i se r e t r a g a s c u l t t o a r e , d o m o l i n d u - s e d i n c c n c e , p n sc s t i n g de-a h i n e l e a . I n f a a a c e s t u i s p e c t a c o l , c u r t e n i i a f l a i p e t e r a s , u l u i i i n s p i m n t a i , se r i d i c d e l a l o c u r i l e l o r i n c e p s uoteasc. R u m o a r e . G d e l e , r m a s m a i l a 0 p a r t e c u n s o i t o r u l l u i , c de-a d r e p t u l n grozit. E l scoale sunete g u t u r a l e , ca u n a n i m a l n c o l i i , i f a c e m i c r i d e z o r d o n a t e . S e n p s t r e a z a c e e a i a t i t u d i n e d e m n i l i n i t i t , c a i c u m n i m i c n u s-ar f i n t i m p l a l . A n - L i i M s c r i c i u l s n t i e i d e f a . C l u l , m p l e t i c i n d u - s e , se r e p e d e i se n toarce i m e d i a t , aducnd, m p r e u n c u Ciang, p a z n i c u l , u n h r d u , pe c a r e l rstoarn, m i n i o s , p e s t e r u g . F l c r i l e c a r e m o c n e a u sc r i d i c d i n n o u . S e p e t r e c e a c e l a i l u c r u ca n a i n t e . M a n d a r i n u l i-a ieit d i n f i r e . F i e r b n d d c f u r i e , e l p o r u n c e t e c a b i a t u l s fie a d u s n faa sa, p e teras. T r e m u r n d , c l u l i p a z n i c u l i a s c u l t porunc. MANDARINUL : Aducoi-1 a i c i , a i c i , a i c i ! PAZNICUL : Stai ! S nru-1 f i s l o b o z i t p e f r a t e - t u . (Deschide ua, Sen stnd pe Vino-ncoacc ! S F E T N I C U L (care sc blbnete E n e m a i p o m e n i t , Preailiuminate ! A r c p e d r a c u ' - n c l , acest t l h a r . MANDARINUL : S v i a d r a c u l ! camera, i fac de ici-colo): Dealeag-l, n t r u l e ,

Scena 8

Deschide, paznic ! timp, de partea urmtoarele.)

MSCRICIUL (adrcsndu-se paznicului, vreme cc An-Li i terge fruntea) : Ce. ho f i a p u c a t p e M a n d a r i n ? Ija u r m a urinei, e u n biet copil. PAZNICUL : C o p i l ? D o ! tie AN-LI : Vai, Ciang ! Ari a c u m a de m i n u n e . I\irc-ai n t i n e r i t c u z e c e a n i . PAZNICUL : i-o f i , p o a t e , b a t i s t a MSCRICIUL : Ce v i n s-i g s e t i u n u i c o p i l ? E v i n o v a t c-a p r i n s cinci-ase p e t i . PAZNICUL : I j a s - m - n p a c e . T a c i ! Ce t o t v o r b e t i ! A j e f u i t d e peti n t r e a g a m a r e . AN-LI : Se poate, drag Ciang. N u - i de mirare C i C l u - n faa-i s-a p i e r d u t . PAZNICUL : Nu v s p u n e u ? S-o i a u d e l a - n c e p u t fermecat. multe, da' n u spune.

N i c i p n m i n e n-a s f r i d c s p u s . . . (In acest Paznicul i TING Acum, (ctre moment, deschide.) paznic) : Ting ciocnete n u.

ce-o f i , s f i e . E u m - a m d u s .

PAZNICUL : Stai, stai. Cc, c r e z i c eti d e c a p u l t u ?

M S C R I C I U L (paznicului) : Las-1 s p l o o e , C i a n g . Cc m a r e r u M a i poate face o l ?

mJai

iute.

pe

cerceteaz camera. l lespede, cu faa n

vede mini.)

E i b i n e , du-tc-aluneca. S t e scot Afar d i n palat... (n vreme ce paznicul cerceteaz n u. cei doi, Ting i Mscriciul, semne de nelegere.)

Haide !

Dai-i

zor !

(Cnd, n sfirit, Sen ajunge faa lui, Mandarinul se apropie, cu bgare de seam, i pipie

pe teras, in l cerceteaz mbrcmintea.)

54

www.cimec.ro

N u - i p i r j o l i t ! C i n e s n e l e a g ? Z d r e a n oare-4 a c o p e r c-ntreag ! (Sc aaz, greoi.)

s njure. Mscriciul tindu-i la ureche lui MSCRICIUL : P e c a r e s-l a d u c ? SEN : Pe V u - C h i - R a m .

profit Sen.)

de

ocazie,

op-

SFETNICUL : L u m i n i a T a ! S-i d e a p r e r e a U n a l t u l m a i detept ! E u n u m a i MANDARINUL : ...Mria T a , s-l p r j o l i m d e v i u ! " i-acum, p o f t i m , privete ! N u puteai S-i d a i o a l t m o a r t e ? S F E T N I C U L (tace. Apoi, deodat) :

tiu...

Scena 9
scpat I n aceeai n o a p t e , t r z i u . C o l i b a d e l a r m u l m r i i . Linite desvrit, ntrerupt de vuietul valurilor. Luna e n declin. L u m i n a ei p a l i d ptrunde prin fereastra colibei n u n t r u se a f l c e i p a t r u f r a i r m a i a c a s , care d o r m pe r o g o j i n i . D u p p a r a v a n doar me m a m a lor. ii Se a u d p a i , a p o i c i o c n i t u r i n u . se t r e z e s c . M a m a sc s c o a l i e a . Bie

De N u scap teafr, o l , d i n g h e a r a m e a ! Iat ce zic, L u m i n i a T a , M i i n e i n zori, d a , fr d e tgad, R e c h i n i l o r d i n m a r e s-l d m p r a d , C a s-i sfie t r u p u l b l e s t e m a t . MANDARINUL : M d a , m d a . Ce zice j u d e c a t a ? N-ai v r e a , c u r t e n i , s-i d m

o alt

moarte ?

UN CURTEAN : E u l-a a c i d e c h i a r a c u m , p e l o c . . . N u ne-a p r i i t n i c i c n t e c u l , n i c i m a s a . SFETNICUL : Prea n o b i l i oaspei ! 0 s v priosc M a i bine prinzul mine. La amiaz, V o m sta i v o m p r i v i , de p e teras, C u m p e n t r u t o t d e a u n a sc s c u f u n d I n apa mrii. MANDARINUL : M d a , poate-i m a i Mine l a prnz ne v a p r i i mnenrea. A u z i , tlhar de r i n d ? Aa v a f i . (Mscriciul Dup o clip, Mandarinului.) SEN : Luminia T a , dac dai zor i h o t r i c a miine-n z o r i s m o r ngduii iwnila-mi rugminte : S-mi i a u a d i o d e l a fraii m e i i d e l a maic-mea. V r o g f i e r b i n t e ! D e l a i u b i i - m i frai i d e l a m a m a . MANDARINUL : S p i e i d i n faa m e a . A u z i c u v i n t e ! D o a r u n n e t o t i-un n t r u c a t i n e M a i poate ndrzni aa ceva... SFETNICUL : n t e m n i s z a c i i se c u v i n e . (Sen coboar, ntovrit lali se ntorc i a palat. n paznicul strbat grdina spre Mscriciul se apropie de mpiedic de rdcina unui de paznic. Cei timp ce Sen i ieirea lateral, ei. Paznicul se copac i ncepe i An-Li Sen sc nu tiu ce nclin adine s n bine.

M A M A : Bate n u cineva, copii ! TING':' E miezul LU-MIN : Cine-i a c o l o ? MSCRICIUL : Eu TING : Stai ! Glasu-nvi s u n fac. faa LU-MIN : Vorbete rspicat : care o m b u n ? . MSCRICIUL : Deschide, T i n g ! E u snt : n e b u n u l Am lucruri prea de seam s v D e s c h i d e i u t e , s n u p i e r d e m t i m p u l . TING (ridiendu-se ntr-un cot) : E Mscriciul, M i n ! Deschide iute ! (Lu-Min se ridic i trage riciul intr n colib. Poart pn la glezne, de culoare MSCRICIUL : Primejdie, primejdie, copii ! MAMA : zvorul. o pelerin nchis.) Curii. spun. parc cunoscut. snt, eu : o m bun.

nopii.

Cine-or

putea

fi ?

Msc lung

I s - a - n t m p l a t c e v a l u i S e n , s t i i ! MSCRICIUL : N u , p n a c u m n i m i c a ru : e teafr, D a r n u t i u ce-o m a i f i d e - a c u m n c o l o .

www.cimec.ro

MAMA : S p u n e p e s c u r t , le r o g , cc s - a - n l i m p l a t . MSCRICIUL : I n s e a r a a s t a l-au u r c a t p e r u g i e i s l u t e a u p r i v i n d d e p e t e r a s , D a r v l v t a i a f l c r i i s-a s t i n s La seninul l u i .De furie turbau. i-au b o t r t e a n i i n e , la a m i a z , S-l d e a r e c h i n i l o r d i n m a r o , p r a d . N - a u v r u t s-l i e r t e . . . LU-MIN : Cc s p u i ? I n d u r a r e . D i n p a r t e a M a n d a r i n u l u i atepi ? C h i a r de-ar a v e a n p i e p t u - i n o u viei P e t o a t e n o u i le-ar l u a , p e r n d . MAMA :

MSCRICIUL : C i a n g d o a r m e d u s i ua-i d e s c u i a t ! A n - L i i-a d a t o c u p o u v i n v e c h i Cu m a c a m e s t e c a t . i uite-aa. T i p t i l , i f u r c h e i a i d e s c u i e . I I v o i v e d e a p o S e n . Pe-acelai d r u m T e - n t o r c i a c a s . Tai tc-atept a i c i i-apoi r m n p i n n z o r i , p e r m . LU-MIN : E-un p l a n d e s t u l de b u n . MAMA : Dar i d a c C i a n g n u d o a r m e ? MSCRICIUL : Doarme T o a t e v o r f i aa p r e c u m v - a m s p u s . LU-MIN : dus. t u tii bine ?

D a r n-o s i z b u t e a s c e l , n i c i c n d , S-mi nimiceasc f i i i . LU-MIN : Haide, Se v e d e c-ai v o r b i i c e v a c u S e n . MSCRICIUL : D a , n g r d i n , j o s . C n d l d u c e a u S p r e nchisoare. I - a m optii : pe c i n e S-t a d u c ? M i - a s p u s : p e V u - C h i - R a m . I n n o a p t e a a s t a t r e b u i e s-l v a z . VU-CHI-RAM : D a r c u m o s p t r u n d e m , s c u m p Palatul e nconjurat de paz. TING : i-n faa uii l u i vegheaz-un paznic. prieten ? spune :

Atunci,

Vu-Chi,

nu

m a i pierdem

vremea.

(Vu-Chi-Ram
MAMA :

se scoal.)

Ia-i h a i n a t a i n u u i t a s-o s c h i m b i Cu a l u i S e n . T i r a n nesios ! D a c - a r p l e s n i o d a t f i e r e a - n l i n e !... LU-MIN : N e p u t i n c i o s e, m a m , ' n f a a i l c o m i a I u i a r c s-l p i a r d ! MSCRICIUL plecare) : Cnd (ctre noastr.

Vu-Chi-Ram,

gaia

de

v i i . m a i b i n e ia-o p e d i n d o s ,

I n fa e o g a r d de s o l d a i .

MSCRICIUL : D a , esle C i a n g . U n fost ocna. N e m e r n i c i s o m n o r o s . N - a m s t a t c u m n a - n e n , I n t i m p cc L u m i n a t u l m e u Stpn D o r m e a p e p u f , v i s n d comori i p e r l e Z d n d nvlmite-n f u n d u l mrii, R u g u r i a p r i n s e i r e c h i n i s l b a t i c i , Rupnd d i n trupul celui condamnat, E u , c u A n - L i , p e care t u o tii. U n p l a n de btlie-am nchegat. MAMA : D e g r a b s ni-1 s p u i , c o p i l u l m e u , C v r e m e a f u g e z o r i i snt a p r o a p e . MSCRICIUL : E tocmai bine. Somnul dc pleoape S p r e z i u se l i p e t e m a i a d n c . Da. Vu-Chi-Ram v a lua mantaua mea. i v a p t r u n d e n p a l a t . O p r i t N u poale f i de nimeni. L a intrare A n - L i v a sta d e pnd-ntr-un u n g h e r , P r i n slile p a l a t u l u i , s t i n g h e r , N-o s t e s i m t , V u - C h i , a a d a r . VU-CHI-RAM : D a r C i a n g ? P e u r m . ua-i n c u i a t !

Scena 10
Ziua urmtoare, la amiaz. O succesiune d e lerasc la rmul mrii. Flori plantate i n v a s e smluite, c o l o r a t e . P e t e r a s a d i n f a , c h i a r d e a s u p r a m r i i , t o t u l c pregtit p e n t r u m a s a d c p r n z . Sc v e d e m a r e a n l a r g i o b u c a t d e r m . O a s p e i i p e t r e c . M u z i c . Vu-Chi-Ram, care, n t i m p u l nopii, a izbutit s-l n l o c u i a s c p e S e n , c a d u s d e C i a n g i d e C l u . C e r u l e n t u n e c a t i a p a m r i i e verde-ncagr. Aruncat ntr-o b a r c a f l a t la picioarele terasei, hiatul e t r a n s p o r t a t i n larg, dup ce i se l e a g p i e t r o a i e d e p i c i o a r e . I n t i m p ce m u z i c a ciul, c o n v i v i i p r i v e s c spectacolul. Rarca, o luntre cu pnze, alu nec s p r e l a r g . I n afar d e b i a t , n ea s e a f l C i a n g i C l u l . A j u n i a c o l o u n d e e i consider c a p a c d e s t u l d e adinc, V u C h i - R a m este n f c a t i a r u n c a i bldbic i n mare.

56

www.cimec.ro

Riatul dispare pentru o bucal dc Cei d c pe teras p r i v e s c c u n c o r d a r e . c i r i n e t e , p r e g t i n d u - s c s se i u l o a r c . SFETNICUL (tare) : mort.

timp. Ciang

LU-MIN : Mria-Ta ! U m b l a m pe rm, departe... i m a r t o r f u i la cele n t m p l a t e . . . i m i - a i n d a t s e a m a c-acest f r a t e a l m e u l i c a i m o r t . C p n o s d i n f i r e , Numai necazuri ne-a f c u t mereu ! S n t c i s t p n p e v i a a l u i i-a m e a Peste p m n t u - a c e s t a , peste m a r e , i... MANDARINUL : Zi mai iute N-o m a i l u n g i a t l a . . . LU-MIN : atunci. unde vrei s-ajungi...

D r e p t a t e a s-a f c u t . T i l h a r u -

(In vremea asia, insa, la o distanta oare cine de barc, Vu-Chi-Rarn ncepe s ias din (m. E l creste i iese deasupra (mei pin la genunchi. Uimire i agitaie pe teras.) Ce se p e t r e c e ? Ce m a i e i a s i a ? (Barca vine spre el. Vrea s-l ajung. Dar, un singur i>as. biatul se ndeprteaz dc Cei din barc dau semne de neputin. de pe teras fac semne disperate.) (zbiar) :

cu ea. Cei

SFETNICUL Aducei-I

la r m . L a r m . A i c i !

i... C u m n u ntrezresc alt scpare, fngduii-mi, n l i m e a N oastr, S-i b a g n c a p a c u m , a i c i , p e l o c , S s p u n l o t i s se s p o v e d e a s c . . . S-arate c u m a p r i n s f r u m o i i peti... SFETNICUL : Poi face asta t u ? : Cum ? LU-MIN : D a , Preaslvit S t p n , snt cel m a i i-asupra l u i p u t e r e a m destul, fngduii-mi, ntre p a t r u ochi, S-l cic lese u n p i c . MANDARINUL : Cc Mai e i a s t a ? se apleac i-i spune ai Ce

(Vu-Chi-Ram pete singur spre rm, lslnd iu urm barca. I'e msur ce apa scade, picioarele lui se scurteaz i ele, aa nct, atunci cnd ajunge la {m, e un om ca toi oamenii. E l ateapt pn coboar din barc Ciang i Clul. Mandarinul nu-i mai afl aslimpr. Ceilali, la fel. Exclamaii. Clul terasei, ducindu-l cu sus. Mandarinul ridic SFETNICUL : D n i - m i h a n g e r u l , s-l u c i d p e l o c ! Ce p a c o s t e ! Ce l i g h i o a n r e a ! (In vremea asta, de-a vine. alergnd spre teras. goan treptele. La intrarea oprit de paznic, care ii pinare.) LU-MIN (slrignd) : lungul rmului Lu-Min. Urc n pe teras este iese intru intimi Ciang urc treptele ei pe biat. Cind ajung junimii, umcninindii-l.)

MANDARINUL

vorbeti

mare

lighioan

(Sfetnicul urci lw.)

ceva

br

Parc (Ctre Lu-Min.)

dreptate.

A l u n e c a , f i e ! D a r a i c i , pe Ioc. LU-MIN : Aici, Mrite ! S F E T N I C U L (ctre Ciang i Clu) S-i S-i s p u n ce-au d e s p u s . (Lu-Min se nclin adine, n semn dc mul umire. Cei doi frai snt mpini ntr-un col i, un timp, nu se aude ce-i spun. Scena dureaz puin. Dintr-o dat, Lu-Min rostete cu glas tare.) LU-MIN : Spre fericirea la, iubite frate, S f a c i p r e c u m i-am s p u s . VU-CHI-RAM n-am timp. : : n voie

L s a i - m s t r e c ! M r i a T a ! (Atenia ce-l un semn.) : tuturor de se ndreapt departe. spre Mandarinul el. Dup face cerceteaz

MANDARINUL

lsai

Lsai-l ! C i n e e t i ? D e cc-ai v e n i t ? LU-MIN (nainteaz i face o plecciune) :

Snt fratele acestui SFETNICUL :

condamnat.

i a i v e n i t s p u i o v o r b h u n ! LU-MIN : Luminia V o a s t r s m - n s c u l t e !

U r e c h e a m i l o s t i v s i-o p l e c e ! MANDARINUL Hai, spune : de spus ! S-atept,

ce-ai

A m n e l e s i-i m u l u m e s c . A a c, Tu-ntotdeauna ai a v u t dreptate, i a m a v u t n o r o c c-ai f o s t p c - a p r o a p e .

www.cimec.ro

57

(Apoi,

ctre

Mandarin.)

M r i a T a , nesbuit a m fost, .i n c p n a r e a m e a p r o s t e a s c K r a l a m o a r t e c h i a r 6 m trasc. Puterea-ntreag c n n i n a voastr. F r zbav-a v r e a s v art, <a ispire a v i n i i i n e l e grele, ( i m n [Hcuiesc, d i n f u n d u l m r i i p e r l e i l o c u l u n d e miun-n netire Petii cei l u n g i , c u a r i p e d e a u r , S fie-al v o s l r u - n t r e g acest tezaur. (Mandarinul plcere i i Sfetnicul nerbdare.) dau semne de

d e p r i v i r e a c e l o r c a r e c o b o a r , se a f l c e i lali frai. C n d a j u n g jos. p e n i s i p , Vu-ChiRam i spune Mandarinului c acesta e l o c u l c e l m a i b o g a t p e n t r u p e s c u i t i c l a u n s e m n a l l u i a p a se v a r e t r a g e . M a n d a r i n u l v a p u t e a s v a d c e e a ce n i c i o d a t n-a mai vzut. VU-CHI-RAM. lat, aici c looul, Preamrite. C i l ine m a r c a , pn-n f u n d de / a r e . I n a d n c i m c zac, i n nemicare. Comorile. Desface)i-mi o mn. L a s e m n u l minii mele, dintr-o dat, V r j i t e , a p e l e se v o r r e t r a g e . M r i a T a , c u m i n a ei a u g u s t . D i n f u n d u l mrii va putea culege S t r i d i i c u p e r l e ncrustate-n valve. (I se desface legtura. Toi snt nerbd tori. Vu-Chi-Ram sc urc pe o stinc mai un semn vizibil. La semnul nalt i face lui, marea ncepe s se retrag, pentru c Feng, aflat intre stnci, ncepe s-o soarb trimb. trimb dup Se vede din nou minunatul i uluitorul peisaj al adincimilor. Sfetnicul, Mandarinul, ceilali nobili sc reped cu lcomie s culeag bogiile de pe fund. E un spectacol lamen tabil al cupiditii dezlnuite. In clipa n care toi snt bgai cu miinile pn-n coate n prad, la un alt semn al lui Vu-Chi-Ram, un val puternic izbete r mul, apoi altul i altul. Feng d drumul apei nghiite. Curtea ntreag, n cap cu Mandarinul, sc neac, zbtndu-se, tri de valuri. Petii inesc din buzunarele i din hainele lor. Feng, Sen i Ting se apropie, venind spre ceilali doi frai. E i privesc in tcere necul, in timp ce sus, pe rm, i fac apariia Mscriciul, An-Li, florreasa, negustorii, care salut cu bucurie acest spec tacol.) MSCRICIUL : L u m i n i a Sa, n f u n d u l m r i i , Se a f l a z i c u - n l r e a g l a s a s u i t , S t o t c u l e a g cute p e r l e - o v r e a , i nu-d d e p a r t e z i u a a n u m i t C n d t o i t i r a n i i l u m i i , c a i e l , V o r locui pe veci n f u n d u l mrii, G n - n t r - u n a d i n e i n e p t r u n s castel.

SFETNICUL : A c u m , a i spus ? Pe loc ? LU-MIN : Mria E-n s t p n i r e a v o a s t r . Ce-ar p u t e a S m a i n c e r c e ? F e d e l e legai-1 i strjuiid stranic. E u m d u c , Freasca d a t o r i e m i - o m fcut. M-nchin n faa nlimii Voastre i a p u t e r i i v o a s t r e nesfrite. (Se d civa pai napoi.) SFETNICUL : C u m , v r e i s p l e c i ? R m i S zlogeti cc-ai s p i i s c u LU-MIN : Daic-i d o r i n a n l i m i i V o a s t r e ! Atunci, rmn. aici, biete, viaa ta. Ta,

Scena 11
rmul mrii. L o c u l cunoscut de n o i d i n prima diminea, cnd cei c i n c i frai au cobort s p r i n d pete. P e t r e p t e l e g r o s o l a ne, spate n c a r n e a r m u l u i nalt, coboar a c u m , n c e t , M a n d a r i n u l , S f e t n i c u l i c e i l a l i . I n f r u n t e , legat de m i n i , Vu-Chi-Ram. Al t u r i de el, L u - M i n . M a i ncolo, pe rm, ascuni d u p s t n c i , a a n c t s f i e f e r i i

SFRIT www.cimec.ro

SCENOGRAFIE

Trienala de scenografie
de Paul Cornel
I n z i u a d e 9 a u g u s t 197G, n sala Dallcs d i n Capital, a fost deschis T r i e n a l a d c sceno g r a f i e . O e x p o z i i e u r i a , att p r i n n u m r u l d e e x p o z a n i 1 2 0 d c s c e n o g r a f i c t i p r i n a m b i i i l e d e c l a r a t e f i d e s t r u c t u r a i nfiarea de a n s a m b l u . Sarcinile Trienalei e r a u : d c a p r e z e n t a s u g e s t i v creaia sceno grafic p e u l t i m i i p a t r u - c i n c i a n i ; d c a n chega o i m a g i n e de a n s a m b l u a acestei a c t i viti d i n toate instituiile dc spectacol e x i stente n ar ; d e a e x p u n e decoruri d i n

Chitic

toate d o m e n i i l e a r t e i s p e c t a c o l u l u i care p r e t i n d u n s p a i u d c j o c : t e a t r u l (de p r o z , l i r i c , p e n t r u c o p i i i d e t e l e v i z i u n e ) i f i l m u l (cu a c t o r i , d e a n i m a i e i d e t e l e v i z i u n e ) ; d e a a s i g u r a s p a i u i p o s i b i l i t i de expunere a c r e a i e i a r t i s t i c e , att g e n e r a i i l o r matuTe d e a r t i t i s c e n o g r a f i , ct i c o n t i n g e n t e l o r care pn nu de m u l t n u m r a u studeni la I n s t i t u t u l de Art Plastic Nicolae G r i g o r e s c u " (secia s c e n o g r a f i e ) , p r e c u m i acestor stu deni, v i i t o r i scenografi.

Lista participanilor : Andrccscu L u c u ; A n t o n Ghcorghe ; Apahidcanu Taliana ; B a r d u Valentina ; Barlo E l e n a ; Bassa-Crmaru E u g e n i a ; B d i c a M i h a i l ; Bla Margareta ; B i r o 1. G e z a ; B o b e i c I o n ; B o d o r M r i a ; B o g d a n S i l v i u ; B o r l n o v s c h i P a u l ; B o r o v s c h i [ r i n a ; B l a n i W i l h e l m ; B u e s c u M i o a r a ; Cazacu L u m i n i a ; Clinescu R a d u ; Cioca Dan ; Ciulei L i v i u ; Ciupe T h . ; Codrea Gheorghe ; Conovici Ella ; Constantin G h c o r g h e ; Goiislanlimescu T e o d o r ; Crcoiu-Brnescu S m a r a n d a ; Crintea A r m n d ; Dainian-l'liuu Olimpia ; Demeny Arpad ; Dinulescu Teodora ; Drioissa Petra ; Fdulescu Nicolae ; Fisele Sciic.s Z o o ; F c i a n u Vinlil ; Eoru Elena ; Freniu Zi/.i ; Georgescu D u m i t r u ; Georgescu Genoveva ; Georgcscu Hortensia ; Gorduz Grigore ; Gorgenji Gahriela ; Gregorian Eustaiu ; G r u m a z Ida ; Gyorffy E v a ; Hallcr losif ; Hanagic Rodir : Holllier Villorio ; Icodim D u m i t r u ; Ioaniu Delia ; Ionescu C o r n e l ; Toni S i l v i u ; l l i g a n G e o r g c l a ; Jitianu Dan ; Jurjc Vasilc ; Libanez L a d i s l a u ; Lzrescu Gahriela ; Levina Doina ; Luscov Virgil ; MarinTiculescu Aurelia ; Maleahoji Mircea ; Matei Gheorghe ; Mdescu M i h a i ; Mlureanu Florica ; Merola-Grigoriu Nely ; Mihcscu Rzvan Paul ; Miloia Virgil ; Moise E m i l ; Nazarie Gahriela ; iNedelcu I o n ; N i c o l a u M i r c e a ; O l a r u I o n ; O r o v e a n u Ileana ; Pastila Z a m f i r ; P a v l o v i c z Vasilc ; P u n A d r i a n a ; Ptrcanu-Veakis E l e n a ; Pene R o m u l us ; P e t r a i n c u I z a b e l a ; P e l r u i u Liana ; Pfennings Paul ; Popa-Almanu Doina ; Pongracz A n t o n i a ; Popescu D u m i t r u ; Popescu H o r i a ; Predescu A n a ; Prcdu l u l i a n a ; Priscaru V a l . ; P u r a n Felicia ; R a d i a n L i d i a ; Ribinschi Mircea. ; Rotam Vasilc : R o l h K a r l H e i n z ; R u s s u Constantin : Sbiera D i m i t r i e ; ScliranzK u n o v h s E d i l ; Sibianu Lucreia ; S i g m o n d E l i z ; S i m i r a d - M u n l c a n u Elena ; Simo Eniko ; Sirbu L a u r c n iu ; S i r b u Nicolae : Sturdza Ioana ; Sturmer Hclmut ; Szaki > G y o r g y ; o r h a n E v a ; o r l a n E l e n a ; tefnescu Febus Viorcl ; Tama A n n a ; Trescu-Jianu E u g e n i a ; T i n c u G i u l i o ; T o f a n M i h a i ; T o m e s c u Florina T o m i n a ; Truic I o n ; Tru-Stoleru V a l e r i a ; a p u V i c t o r ; V i z a n l l i L u c i a ; W i n t e r fcld AlexaiMlru ; Zamfirescu Gahriela ; Zamfirescu T r a i a n ; Zlotescu Elena.

www.cimec.ro

59

www.cimec.ro

Sting : n a n u l I . s t u denii scenografi aplic l i b e r " procedee do ne legere a r i g o r i l o r a r t e i sce nografice.

Sting : d e c o r u l T e o d o r e i Diniileseu la Regele I o a n " de D u r r e n m a t t ( T V ) D r e a p t a : d e c o r u l l u i Roi n u l u s Penes la P i t i c u l d i n g r d i n a tic var*' de D. R. Popescu. Dou e x e m p l i f i c r i la o ntre b a r e : ce d e o s e b i r e exist oare ntre s c e n o g r a f i a de teatru i cea de tea tru TV ? Nici aceast Trienal de scenografie nu s-a g r b i i s-i e l e . ' ' u n posibil rspuns.

-'

IlfL

f|

jJJJJ'^V

www.cimec.ro

A a d a r , s a r c i n i l e , i n u l l c I a n u m r i d i f i c i l e ( p r i n f i r e t i l e o b l i g a i i i c e r i n e r e c l a mate dc realizarea l o r c i tm a i deplin), n u p u t e a u s n u r i d i c e p r o b l e m e , s o l u b i l e d o a r p r i n r e m a n i e r e a u n o r a d i n t r e p r e t e n i i ; c e e a ce a dus, i n u l t i m instan, l a o soluie de c o m p r o m i s m e t o d o l o g i e . T r e b u i e s r e c u n o a t e m c P a u l B o r t n o v s c h i , M i o a r a B u e s c u , Triau Niescu, Vasilc R o m a n , Vasile R o t a r i i , G i u l i o Tincu i I o n T r u i c ( c o m i t e t u l de o r g a n i zare a expoziiei) a u fcut e f o r t u r i intense pentru aplanarea dificultilor i p e n t r u con j u g a r e a c i t m a i p u i n f o r a t i c t m a i a v a n tajoas a celor c i n c i cantiti" care t r e b u i a u mpcate : n u m r u l exponatelor, n u m r u l e x pozanilor, n u m r u l instituiilor reprezentate, numrul s a r c i n i l o r i c e l a l c r i t e r i i l o r e s t e t i c e . A r t r e b u i s a d u g m i n u m r u l d e procedee dc e x p u n e r e : f o t o g r a f i i de mare suprafa, machete, benzi (suite) de foto grame a l e t a b l o u r i l o r s c e n o g r a f i c e , diapozi t i v e , s c h i e d e d e c o r i d e c o s t u m , n s c e n r i s c e n o g r a f i c e , c o s t u m e d e t e a t r u , f i l m i t e l e viziune. D a r aceast d i v e r s i t a t e asigur, c e l p u i n teoretic, elementul d e a t r a c i e i d e i n t e r e s pentru public. I n ciuda f a p t u l u i c i n u mrul de procedee ridic rangul dificult ii, a m c o n s i d e r a t c aceast c o m p o n e n t c a n t i t a t i v este m a i d e g r a b u n a v a n t a j dect o dificultate. In s f i r i t , l a s e r i a d e d i f i c u l t i se m a i a d a u g u n a , d e l o c neglijabil, i a n u m e , spa i u l d e e x p u n e r e . S a l a D a l l e s este generoas c u c e l e l a l t e a r t e ; c u s c e n o g r a f i a , se d o v e dete, d e ast d a t , m a i vitreg. D e c o r u l (de t e a t r u , f i l m sau T V ) necesit f i e spaiu l i b e r n j u r , f i e o ni s a u nite p a n o u r i laterale c a r e s s u g e r e z e , c i t d e c t , c u t i a t e l e v i z o r u l u i , sala de t e a t r u s a u p l a t o u l de f i l m a r e . Practic, a fost imposibil realizarea unei exp o z r i o p t i m i z a t e . U r m a r e a este c v i z i t a t o r u l u i i se cere o m a x i m c a p a c i t a t e d e a b stragere, clin m o z a i c u l pestri i d e n s de e x ponate, a fiecrei lucrri p r e z e n t a t e . Arta s p e c t a c o l u l u i nu-1 o b l i g l a u n a s e m e n e a e f o r t pe spectatorul su. Diferena ntre gradele de solicitare mintal defavorizeaz arta sceno grafic, deoarece, tim cu toii, u n decor nsoete desfurarea conflictual a specta c o l u l u i i n u p r e t i n d e n i c i o d a t s i se a corde, n m o d special, atenie d i n partea publicului,

Este greu s remarci, d i n cele peste 5 0 0 d e e x p o n a t e , e t e v a l u c r r i c r o r a s l e acorzi, fr o doz de a r b i t r a r , calificative ; cci f i e c a r e v i r t u t e plastic, f i e c a r e i n g e n i o z i tate a soluiei scenoj|rnfice a fost, l a v r e m e a c u v e n i t , a p l a u d a t p u b l i c i a t e s t a t v a l o r i c p r i n n s i d u r a t a i p r i n e c o u l c u l t u r a l a l spectacolului. I n semn de preuire nedezmin i t i n e g a l m s u r m e r i t a t d e toi a r titii expozani, ani nceput rindurile de fa c u t r a n s c r i e r e a l i s t e i participanilor la aceast Trienal. N u m e l e c e l o r m a i m u l i d i n t r e acetia snt c u n o s c u t e p u b l i c u l u i d i n ar i d i n C a p i t a l . P r a c t i c , este i m p o s i b i l d e a n a l i z a t , n m a t e r i a l u l d e fa, s c e n o g r a f i a c e l o r peste 2 0 0 d e s p e c t a c o l e . P e d e o p a r t e , p e n t r u c p r o c e deele scenografice, d i n c o l o d e variaia ima gistic p e care o p e r m i t n s p e c t a c o l , tr d e a z a p a r t e n e n e s t i l i s t i c e d i v e r s e , c h i a r i n c a z u l c r e a i i l o r a c e l o r s c e n o g r a f i a l c r o r ..profesor", mentor a r t i s t i c , este cunoscut. S p r e e x e m p l u , d e c o r u l l a lledda Gabler, al l u i D a n J i t i a n u , vdete coala l u i L i v i u C i u lei ; d e f i n i t o r i u n u este, ns, acest d i s c i p o l a t a r t i s t i c , c i n e t a difereniere de percepie a f e c t i v i d e m o t i v a i e e s t e t i c a s o l u i i l o r artistice dintre cei d o i scenografi. U n a l t exemplu edificator : T h . Ciupe expune pro iectul unui decor al spectacolului lloria. I n t r e a c e s t p r o i e c t i s c e n o g r a f i a l u i L i v i u C i u l e i l a s p e c t a c o l u l Viteazul este l e s n e d e depistat i d e n t i t a t e a de p r o b l e m strict sceno grafic : crearea u n u i s e m n spaial, deci, a unui singur element scenografic, care, p r i n m u l t i p l i c a r e i p r i n m a n e v r a r e , p e r m i t e c o n f i g u r a r e a u n e i suite de spaii de j o c , d i s t i n c t e . Cile d e delectare a acestui unic clemcntn semn, plurisemnifioant, ariile culturale care snt operate aceste investigaii, snt o p u s e , l a c e i d o i s c e n o g r a f i ; rezultatul e s t e , i n c a z u l l u i L i v i u C i u l e i i n c a z u l l u i Ciupe, pe deplin m e r i t o r i u . Iat alte d o u personaliti artistice care m a r c h e a z h o t a r e l e e v a n t a i u l u i d e s o l u i i i atitudini artistice : Elena Ptroanu-Vcakis i P a u l B o r t n o v s c h i . D e c o r u r i l e l o r l a s p e c t a colele Imblinzirea scorpiei i. respectiv, s e s i t u e a z n t r - o f e c u n d i e d i f i Danton c a t o a r e o p o z i i e stilistic. I n expoziie, p r e zenele acestor dou scenografii snt abia marcate. P u b l i c u l spectator a p u t u t constata, ns, c virtuile spectacolului Imblinzirea scorpiei se d a t o r e a z , n c e a m a i m a r e m sur, d e c o r u l u i i c o s t u m e l o r , iar n cazul s p e c t a c o l u l u i Danton, v i z i u n e a r e g i z o r a l s-a b i z u i t , n eteva m o m e n t e - c h e i c , p e soluiile scenografice exemplare ale l u i Bortnovschi.

0 expoziie scenografic i m p u n e cercetarea coninutului su neaprat d i n postura de exe get, de specialist s a u de i n c u r a b i l f a n " a l t e a t r u l u i , caliti care n u p o t f i m p r u m u t a t e tuturor vizitatorilor. S n t , ns, eteva z o n e " d i n expoziie care sugereaz, estetic, c l i m a t u l " decorului. I a r n configuraia acestor insule de ambient spectacular nu putem s n u recunoatem i n s p i r a t a intervenie a l u i P a u l Bortnovschi.

N u a m c i t a t dect eteva e x p o n a t e " a l e a c e s t e i T r i e n a l e , i a n u m e , p e a c e l e a asupra c r o r a s p e c t a t o r u l a r e p u t i n a , i n a c e a s t s t a g i u n e , s se e d i f i c e . Cele m a i v a l o r o a s e creaii s c e n o g r a f i c e d e p i s t a t e n aceast Trienal v o r * face o b i e c t u l ite 1 t!

62

www.cimec.ro

u n o r analize d e t a l i a t e , care n u p o t f i operate n t r - u n a r t i c o l r e f e r i t o r l a s t r u c t u r a i l a c a l i tatea T r i e n a l e i . D e aceea, m u l t m a i n i m e r i t n i s-a p r u t s n e o c u p m , n c o n t i n u a r e , d e c a l i t i l e artistica a f l a t e i n s t a d i u l d e p r o m i s i u n e i s p e r a n m a n i f e s t a t e d e t i n e r e l e c o n t i n g e n t e d c s c e n o g r a f i i v i i t o r i s c e n o g r a f i , c a r e s-au r i d i c a t a b i a s a u s n t p e c a l e s se ridice de pe bncile Institutului dc Art ndreptat P l a s t i c N, G r i g o r e s c u " . A t e n i a ctre acetia atest d o r i n a u n a n i m a p u b l i c u l u i i a o a m e n i l o r d e t e a t r u d e a a v e a i in v i i t o r o scenografie la rangul valoric al celei practicate a z i n m o d c u r e n t . S t u d e n i i n u s-au l s a t m a i p r e j o s n c e e a cc p r i v e t e v a r i e t a t e a mijloacelor de expozare a activitii l o r scenografice. Machetele, panourile, fotografiile, proiectele, schitele l o r au o not c o m u n i s a l u t a r : s e r i o z i t a t e a profesional i n ceea ce p r i v e t e .atitudinea fa d e a r t a l o r . F i e c a r e m a c h e t , s c h i e l e . denot ncordatul efort de a absorbi toate ctigurile de exprimare i f i g u r a r e sceno grafic p e oare l e ofer e l i t a r e a l i z r i l o r d c p e s c e n e l e n o a s t r e . V r e a u s f i u b i n e n e l e s : n u a c u z n i c i u n u l d i n e x p o n a t e l e seciei d c scenografie de m i m e t i s m artistic, cu att m a i puin, de preluare inspirat", n soluii plastice propuse. Absorbia la care m refer realizat prin cunoaterea intim, cit este m a i c o m p l e t , a ceea ce se n u m e t e c o n v e n ie t e a t r a l " , s u m a l e g i l o r s p e c i f i c e a c e s t e i a r t e i, t o t o d a t , p e r i m e t r u l p e c a r e l d e z v o l t aceste l e g i s p e c i f i c e . A c e a s t a e s l e p r i m a c o n diie n v i r t u t e a creia, satisfcnd-o, s t u d e n i i i z b u t e s c s-i i n d i v i d u a l i z e z e e x p r e s i a p l a s t i c i, totodat, s se d e s p r i n d d e l e c i a i o p t i c a aTtistic a p r o f e s o r i l o r l o r . ( I n t r - u n a r t i c o l a n t e r i o r , a m n c e r c a t s s e s i z e z relaia p r o f e s o r - s t u d o n t i m o d u l e i d e m a n i f e s t a r e . )
1

crrile p r e z e n t a t e l a gduie supoziia u n u i

Trienal, rspuns.

nu

n i se n

C e r t i t u d i n e a d e care v a beneficia a r t a spec tacolului romnesc este aceea c studenii a t i n g , n c u r s u l colarizrii, u n p r a g a l e x p e rienei artistice care i i recomand, de p e acum, ca p e nite b u n i scenografi. L i s t a s t u d e n i l o r participani l a T r i e n a l : Anul IV (clasa prof. Elena PtrcanuVeakis) : Andrei Both, Drago Georgescu, Iulian Manoc, Mihaela Demctriadc, Doru Tofan, Anca Horea, Buxandra Birsan-Dumitroseu. A n u l I I I (clasa p r o f . M . T o f a n ) : R u s z o v s k i , V l a d I a c o h , P a u l Isae. Gheorghe

Anul I I (clasa p r o f . V a s i l e R o m a n ) : T a nia Mohr, Dana Lzanu, Doru Pcurar. Anul I (clasa l e c t o r C. A l b a n i ) : Desde mona B i c i u , A n c a Manoc, Daniel Rdu, Anca Zbrcea, Andreea Iovnescu.

*
A m propus, de m a i m u l t e o r i , att n scris c i t i n c a d r u o r g a n i z a t , n f i i n a r e a u n e i f i l m o t e c i care, gratie u n o r m i n i - f i l m e (de circa cinci m e t r i d e pelicul fiecare), s d e v i n principala form dc consemnare a creaiilor scenografice teatrale d e m a r e v a l o a r e artistic. Pelicula c i n e m a t o g r a f i c este c e l m a i o b i e c t i v , m a i c o m p l e t i m a i a d e c v a t p r o c e d e u d e s t o c a r e i c o n s e r v a r e a g n d i r i i t e a t r a l e , ntr-o a n u m e p e r i o a d d e t i m p , cci m i n i - f i l m u l a r f i o nregistrare p e cele t r e i d i m e n s i u n i a l e s a l e : sfiaiu, micare (cinetismul decorului) i durat. Ideea aceasta, a crei v a l o a r e m - a m str d u i t s o d e m o n s t r e z att ct n g d u i e v o r b e l e scrise i r o s t i t e , n u a fost l u a t n conside rare. E adevrat, d i n ignorarea (dar numai p e j u m t a t e ) a i d e i i p r o p u s e , s-a n s c u t u n s u r o g a t tehnologic" de c u l t u r a l i z a r e teatral ; iu sala m a r e a T r i e n a l e i t r o n e a z u n m i n i televizor, pe ecranul cruia a u p u t u t f i u r m r i t e , n z i u a v e r n i s a j u l u i , secvene d i n spec t a c o l e l e d e t e a t r u T V . ( N u t i m d a c aceast tele-video-caset a f u n c i o n a t i n c e l e l a l t e multe zile scurse p n l a nchiderea expo ziiei.) D a r c a r a c t e r u l d e s u r o g a t p r o v i n e d i n f a p t u l c a u f o s t p r e z e n t a t e secvene de tea tru TV. C c i , d a c i d e e a d e a p r e z e n t a n r e gistrri p e p e l i c u l s a u b a n d m a g n e t i c este o i z b n d a i n g i n e r i l o r i t e h n i c i e n i l o r d e la t e l e v i z i u n e , f a p t u l d e a nfia secvene d e t e a t r u n u a r e n i c i o j u s t i f i c a r e , aceste secvene p u t n d f i c a l i f i c a t e f i e d r e p t m o s t r e d e v i r t u o z i t a t e interpretativ actoriceasc, f i e d r e p t mostre ale artei de a m n u i camera de luat v e d e r i , fie chiar drept exemplificri ale reuitei t e h n i c e ntr-ale d e v e l o p a t u l u i , m o n t a j u l u i i m i j l o a c e l o r d e i m p r i m a r e ; d e c i , p o t fi considerate orice altceva, n u m a i argumente p r i v i n d a r t a scenografic (de t e a t r u sau d e teatru T V ) , n u ! I n afara u n o r scpri" ale m o n t a j u l u i , n c a r e se m a i z r e t e c t e c e v a d i n d e c o r u l d e pe p l a t o u i acest c e v a " a p a r e c u t o t u l

P r o p u n e r i l e de decor ale acestor studeni snt, v a l o r i c v o r b i n d , m u l t peste l i m i t a u n o r pretenii d i d a c t i c e e x c e l e n t satisfcute ; snt d e c o r u r i , scenografii, n sensul b u n a l cuv n t u l u i . i , n a c e s t s e n s , m i f a c d a t o r i a s semnalez, ca mrturisind t a l e n t e ieite d i n c o m u n , u n d e c o r l a Baia (de A n d r e i B o t h , a n u l I V ) i a l t e d o u d e c o r u r i e x c e l e n t e , l a Chirii a in balon (dc Tania Mohr, anul I I ) i l a Crim i pedeaps (de Drago Geor gescu, anul I V ) . La rile torii timp rile ridic drept vorbind, de nivelul atins de de decoru Plastice pregtesc mult i rezolv

prezentate scenografi de n i

Institutul destul muli fi

Arte ei care

o problem

de important : v i i dintre n v o r practica

lucrarea

diplom vor

teatre o s c e n o g r a f i e soluiile sperm,

combinri, ale a r t i s t i c n va ct

aplicri

reutilizri, ingenionsc, descoperite de ucenicie. al orientarea socoti bare mnuit la Aa fiind, deja

elementelor aceti a n i punct revor azi lu porni timp

i e x p l o a t a t e

d i n care a n u m e

experienei

acumulate

l o r s t i l i s t i c , i p e s t e instrumentaia

c i sectuit cu v d i t care,

artistic dup

virtuozitate ? Este judecind

o ntre

cel puin

www.cimec.ro

03

i n c i d e n t a l i s p o r a d i c , h u n a i n i i a t i v n i n t r o d u c e r i i t e l e - v i d e o - o a s c t e i sc d o v e d e t e a fi n u u n p a r t i z a n al expoziiei, ci u n concu r e n t n e l o i a l i , d e c i , i n o p o r t u n : cci v i z i t a t o r u l care-i a r u n c o p r i v i r e p e m i c u l e c r a n v a t r i s e n t i m e n t u l c d e c o r u l este u n o b i e c t " d e folosin e adevrat, n u d e f o l o s i n c i v i l , c i t e a t r a l ; ceea cc n u scutete decorul d c a f i considerat u n a m b a l a j dr g u " , u n s o i d e i n g r e d i e n t , ce e d r e p t , n e c e s a r , d a r n u n t r - a t t n c t s i se r e z e r v e p r i v i l e g i u l u n e i expoziii p u b l i c e , lat o s u gestie falsificatoare, inoculat p u b l i c u l u i , fr r e a i n t e n i e , d a r t o c m a i d e aceea c u u n e f e c t c u l t u r a l d i n t r e cele m a i p u i n d o r i t e . Au m a i s o c o t i m n e c e s a r s r e p e t m ceea ce n e - a m s t r d u i t d e a t l e a o r i s e x p l i c m : ce esle, n f a p t , u n d e c o r , o scenografie. E s t e , n s , d e d a t o r i a n o a s t r s a r t m ceea ce p u t e a f i r e a l i z a t p r i n acest p r o c e d e u t e h nic ingenios. Nici acum n u e t r z i u i i n u t i l ; cci, t r e b u i e spus, pregtirea u n e i astfel do exemplificri pe viu a funciilor unei s c e n o g r a f i i , orict a r f i d e entuziati r e a l i z a t o r i i u n e i e x p o z i i i ca a c t u a l a Trienal, n u se p o a l e r e a l i z a p e s t e n o a p t e , c i n u m a i prin u r m r i r e a m e l o d i c i c o n s e c v e n t a a c t i v i tii teatrale i, d e c i , scenografice, in an s a m b l u i p e t o t i n t e r v a l u l d e t r e i - p a t r u a n i , dintre d o u astfel de manifestri expoziionale. Am artat, n eteva c u v i n t e , care osie c o n c l u z i a s e n t i m e n t a l " i c u l t u r a l a v i z i t a t o r u l u i , rezultat d i n comparaia segmente l o r d e s p e c t a c o l e T V i a s i n t e z e l o r expo l i i e i ; c f o a r t e p r o b a b i l c a c e a s t concluzie i n e l o c d c o p i n i e estetic d e s p r e scenografie i n concepiile unor oameni de teatru exclusiv, scenografii. P r o b a b i l , nc n u e clarificat reala i m p o r tan a d e c o r u l u i n aa-nurnitul proces d e comunicare artistic proces urmrii cu obstinaie de orice a u t e n t i c spectacol teatral. D e c o r u l acest o b i e c t c i u d a t acioneaz asupra p s i h i c u l u i fiecrui spectator, p r i n m i j l o a c e c a r e se a d r e s e a z p r a g u l u i s u b l i m i n i l a l percepiei. Este c u n o s c u t p r o c e d e u l t e h n i c d e a c r e a , s p r e e x e m p l u , s e n z a i a d e sete u n u i spectator de cinema p r i n simpla introducere a unei fotograme la fiecare 24 dc fotograme proiectate ntr-o secund pe ecran. Foto grama, reprezentind u n o m care bea u n p a h a r d e a p , n u esle perceput contient de spectator ; d a r , repetat d e m a i i n u l le ori, imaginea se . . r e a l i z e a z " p s i h o l o g i c p r i n s e n z a i a d e sete. D e s i g u r , s p e c t a t o r u l d e v o r a tor de b o m b o a n e sau alimente condimentate v a f i m a i repede . . m n u i t " d e aceast ima g i n e , perceput s u b l i m i n a l . Aceast d e t e r m i nare a senzaiilor i r e a c i i l o r p s i h i c e se poate realiza n u n u m a i p r i n i m i x t i u n e a unei i m a g i n i r e l u a t e r a p i d i p e r i o d i c , ca n c a z u l p e l i c u l e i c i n e m a t o g r a f i c e , c i i p r i n m o d i f i c r i l e n t e a l e i m a g i n i i m o d i f i c r i , c a r e sc p e trec f i e , m u l t m a i r a r , conotativ, n c o m p a r a i e c u dinamica obiectiv (micarea acto

rilor p e scen) i c u dinamica subiectiv ( r i t m u l i t e n s i u n e a conflictului teatral), fie d c n o l a t i v este v o r b a le c a z u r i l e c n d sce n o g r a f i a d e v i n e c a d r u de referin al aciunii denota (n m o d c u r e n t , a c e a s t m o d i f i c a r e t i v se n u m e t e s c h i m b a r e a t a b l o u l u i ) . A c e s t e m o d i f i c r i , r e a l i z a t e p e scen, de o l e n t o a r c i o p e r i o d i c i t a t e g r e u d e sesizat in m o d c o n s e c v e n t d c ctre p u b l i c , d e c o r u l le r e a l i zeaz p r i n c o m p o n e n t e l e sale e l e m e n t a r e volumul (descrierea spaiului), culoarea, l u mina. Tihnate inteligent, i n secvene de 3 0 50 secunde, momentele n c a r e d e c o r u l sc ..modific" (schimbrile de l u m i n , coborrile, ridicrile, glisrile, rotirile elementelor de decor, aciunile, gesturile actorilor, p r i l e j u i t e de obiectele scenografice sau desfurate i n j u r u l acestor obiecte, m o m e n t e l e n care d e c o r u l p a r t i c i p l a c o n f l i c t u l s p e c t a c o l u l u i , nl r e r u p i n d u - 1 s a u s c h i m b n d u - i r i t m u l i r u t a ) a r f i n s c u t u n n o u s p e c t a c o l f a s c i n a n t i de o elocven i m p o s i b i l de r e a l i z a t p r i n c u v i n t e ; a r f i p r i l e j u i t u n spectacol a l specta colului. D e s i g u r . ntr-un a s t f e l d e f i l m a l s c e n o g r a fiei, nctorii-personaje ar f i fost, uneori, u m b r e nedesluite, care traverseaz scena r a p i d , e n i g m a t i c e u m b r e ale cror existene, emoii, t r i r i se reflect n m a r i l e s c h i m b r i a l e u n i v e r s u l u i scenic d e c o r u l . Un astfel de m i n i - f i l m teatral ar avea d a r u l d c a face l u c i d nsi percepia a r tistic a spectacolului teatral contemporan, devenind, astfel, u n i n s t r u m e n t fundamental p e n t r u analiza valenelor psihologice n feno menul conuinicrii artistice. N u m a i insist a s u p r a f a p t u l u i c a c e s t e p e l i c u l e p o l d e v e n i u n i c u l d o c u m e n t o b i e c t i v c a r e s p e r m i t (s f a v o r i z e z e ) r e l u a r e a , peste m u l t t i m p , a cer cetrii tiinifice a s u p r a mijloacelor de e x primare artistic din aceast epoc. F c l a r c, i n absena l o r . cercetarea, peste a n i . a f r u c t u o a s e i a c t i v i t i t e a t r a l e i s c e n o g r a f i c e c o n t e m p o r a n e va t r e b u i s se b i z u i e p e m r turiile ocazionale, consemnate, cu m a i mic s a u m a i mare v i r t u t e c r i t i c , d e c t r e c o n temporanii spectacolelor. n sfirit, a m i n t e s c n c u n a v a n t a j c u l l u ral-tiinific : a s t f e l d e d o c u m e n t e iconogra fice, e x t r e m de c o m p l e x e , v o r n g d u i , peste 1.")20 d e a n i , f i e i i n d i r e c t , o a n a l i z a concepiilor estetice i a instrumentarului t e o r e t i c i m p l i c a t n a c l u l d e critic teatral curent. i lanul a v a n t a j e l o r c u l t u r a l e , a r t i s t i c e i t i i n i f i c e n u e s l e n c i u d a t : s n e gndim numai l a f a p t u l c n s i minerea n aplicare a unei astfel de m e t o d o l o g i i n consemnarea fenomenului teatral contempo r a n ar f i u n v d i t semn d e m a t u r i z a r e a a t i t u d i n i i fa d e a c t u l de cultur desfurat n c o n t e m p o r a n e i t a t e . N u m i c ne v a f i m i rarea, c n d , p e b a z a u n u i a s t f e l d e s t o c d o c u m e n t a r , v o m s e s i z a , p e s t e t i m p , c n p a t r i moniul cultural naional n u intr numai o b i e c t e l e " d e a r t , c i i t e z a u r u l memoriei

64

www.cimec.ro

c o l e c t i v e , care ncorporeaz ntreg i n s t r u m e n tarul mental <le c u n o a t e r e , l a s c a r a unui p o p o r i a u n e i c i v i l i z a i i . U n s p e c t a c o l t e a t r a l este o o p e r d e a r t la a c r e i c o n f i g u r a r e particip m a i multe a r t e , p r i n t r e c a r e i s c e n o g r a f i a . Spectacolul t e a t r a l c a o p e r d e a r t este o b i e c t de civilizaie ; conscmnndu-sc minuios, c o m p l e t i o b i e c t i v , e x i s t e n i i sa, aceast oper va p e r m i t e , t o c m a i d a t o r i t e f e m e r i t i i s a l e , se sizarea n i v e l u r i l o r c a l i t i t i v c n a s i m i l a r e a c u l t u r i i , a r i t m u l u i i m i j l o a c e l o r d e m b o g i r e a c u l t u r i i i d e a d u g i r e a u n o r n o i v a l o r i

a r t i s t i c e i c u l t u r a l e . O r , t o a t e a c e s t e a nu snt a l t c e v a dect s a r c i n i trasate generos de p o l i t i c a noastr cultural, sarcini a cror rea lizare implic ingeniozitate procedural, l u c i teoretic i r e s p o n s a b i l i t a t e , realizate ditate prin consecvena activitii ; chiar d a c a c e a s t a c t i v i t i t e se r e z u m , a p a r e n t , l a c r e a mate rea u n u i a p a r a t de stocare a p r o b e l o r r i a l e i d o c u m e n t a r e . In ultim instan, actuala Trienal de s c e n o g r a f i e n u este, n esen, dect o u r i a material inert al unei me arhiv, suport m o r i i c u l t u r a l e venic v i i .

FLORIAN POTRA

Fraii
Am mai scris, chiar la aecast rubric, despre simbi oza teatru-cinema, de fapt, despre posibilitatea, dac nu necesitatea, dublei calificri a regizorilor, api s pun" att n scen, ct i n ima gine, pe pelicul. Iat c o viguroas confirmare a acestei poziii vine acum Cinema nuovo", revista lui Aristarco, atest din partea unui di rector de scen dc talia lui Giorgio Strehler, autorul ne uitatului i la noi A r lechin, slug la d o i stpni. vieii", n plin amiaz a expresia i aparine, Strehler se apropie de cinematograf i ncepe lucrul la un film cu titlul posibil (sau provi zoriu) de U n o m d e o r d i n e . Anunlndu-i proiectul, Streh ler a susinut c, dup opi nia sa, cinematograful i t e a t r u l snt d o i frai siamezi legai p r i n ira spinrii i c a r e n u se p r i v e s c n f a " . tirea e interesant, mbucu rtoare, dar nu extraordi nar : cti ilutri oameni de spectacol", de la Eisenstein i Visconti la Dergman i Ciulei, n-au fcut, concomi

siamezi
tent, i teatru, i cinema ? Ceea ce pare, totui, relativ nou n experiena lui Streh ler nou i fiindc e pro gramatic este schimbul de cadre i de mijloace ntre scen i platou : Piceolo Teatro \w participa la reali zarea filmului att prin teh nicieni i prin nsui siste mul i eficiena organizrii sale, ct i prin actori. In amnunt : electricienii, mainitii, mnuitorii dc decoruri, machieurii, peruchierii, gar derobierii etc. ai teatrului vor deveni oameni de pla tou, laolalt cu interpreii. Inedit pentru Piceolo i pentru Strehler, experiena aceasta are loc, n acelai timp, dintr-o iniiativ para lel, la Institutul de art teatral i cinematografic I. L . Caragiale". De unde, pn nu de mult, atelierele, garderobele, magaziile etc. i ntreagn organizare destinate spectacolelor de teatru func ionau separat de cele desti nate produciei de filme, acum s-au contopit i, prin capacitatea astfel sporit, au devenit mai eficiente i mai

utile, fie pentru scena Casandrei", fie pentru studiou rile din Calea Rahovei. Uni ficarea zestrei materiale, a mijloacelor de producie teatral-cincmatografice, duce, n mod firesc, la o mai zvelt desfurare a nsui procesu lui de nvmnt, n aspec tul su practic. Mai mult, tendina odinioar centrifug a diferitelor catedre i disci pline a fost nlocuit de o tot mai intens colaborare interdisciplinar. Un exem plu : n anul universitar 19761977, studenii-regizori, operatori i teatrologi-filmologi vor participa la seminarii comune, menite s nles neasc asimilarea de cuno tine complementare i for de deprinderi n ra marea port cu tehnicile moderne (dar i cu teoriile moderne) ale celor dou arte ale spec tacolului. In sfirit, s ne amintim c televiziunea se ofer dac nu chiar drept sin tez n orice caz, ca eficace loc de ntlnire a tea trului i filmului, de care se folosete att separat, ct i mbinat, ntr-o serie de emi siuni cu valoare instructiveducativ i artistic. Astfel, imaginea simbolic, propus de Strehler, a celor doi frai siamezi" se va cere, poate, n curnd, a fi nlocuit de o sigl a ngemnrii n trei, un fel de trigon" sau de trinacrie" cu trei capete : teatrul, cinematograful i tele viziunea, care, dei stau cu spatele unul la cellalt, se supravegheaz reciproc prin adecvate oglinzi retrovizoare.

www.cimec.ro

65

M. A L E X A N D R U

Cronica
Regizorii
C a r e e s t e c o n d i i a (i p o a t e d e s t i n u l ) u n u i regizor dc teatru r a d i o f o n i c ? m i pun aceast ntrebare d e o a r e c e , dac p r e z e n t a l a microfon a r e g i z o r i l o r de teatru-teatru" e c a z f r e c v e n t , r e c i p r o c a n u e, n i c i p e d e p a r t e , v a l a b i l : c n d , i c u m , i d e oie o r i , ne-a f o s t d a t s n o t m v e n i r e a u n u i d i r e c t o r d c scen m i c r o fonic pe scenele t e a t r e l o r de i m a g i n i " ? i c u c e u r m r i ? i c u ce c o n cluzii ? I n acelai t i m p . m i p u n n t r e b a r e a d e m a i s u s f i i n d c u n s c e n a r i u d u p Piinca nebu nilor de H a n s K e h r e r (traducere de C a r m e n P s c u l e s c u - F l o r i a n ) , a d a p t a t i p u s p e u n d e d e G r i g o r e G o u a , ne-n n d e m n a t l a o t r e s r i r e : c u m ar arta regizorul Gona pe o nebunilor, un text s c e n a d e v r a t " ? Piinca cu s u b t i l e i n f l e x i u n i de g r a v i t a t e germanic i d e c i u d a t , a g s i t n G o n a i n e l e g e r e a , i f a c u l t a t e a d e a u n i p e r s o n a j e l e c u a c t o r i i d e t r e b u i n , i n e r v u l n e c e s a r , i n e r v i i n e c e s a r i (ceea c e , d o a l t m i n t e r i , n i c i n u e r a g r e u , dac inem seama de fiina foarte particu lar a d i r e c t o r u l u i de scen). E a , pinea, a f o s t , d a c sc p o a t e s p u n e a a , s e r v i t desv i r i t , i n f o r m n d u - n e (i p e a c e a s t c a l e ) c regizorii de la r a d i o , despre care a m m a i v o r b i t i v o m m a i v o r b i , s n t b u n i c o n d u c t o r i (dac n u chiar de t e a t r u , p o s e d i n d latene r v n i r i ) n u n u m a i p e n t r u s u n e t , c i i p o n t r u i m a g i n e . Ce-ar a d u c e n o u (n p r i n c i p i u ) un spectacol o f e r i t specialitilor-radio ? M a i n* ti, desigur, o surpriz... ateptat. E vorba de cultivarea c u v i n t u l u i , de articularea re p l i c i i , d e p u n e r e a n p a g i n a d i a l o g u l u i i bineneles de u t i l i z a r e a la m a x i m u m a m i j l o a c e l o r a u d i t i v e . S i l i i s t r i a s c n e c o n t e n i t n i n u m a i n u n i v e r s u l s u n e t e l o r , aceti r e g i z o r i a r o f e r i , c r e d , s c e n e i d e s c o p e r i r i cu urmri fecunde. D a r , m a i i n t e r e s a n t e n c m i se p a r e c v o r f i s u r p r i z e l e , de data asta... neateptate. S n u u i t m c u n i l a t e r a l i t a t e a regizorilorr a d i o n a t e , t r e b u i e s n a s c , r e f u l r i teri b i l e ( o h , dac-a a v e a p o s i b i l i t a t e a s l u c r e z ca c e i l a l i , c u t o a t e m i j l o a c e l e t e a t r u l u i !) i r e z e r v o a r e dc Ulei ntr-ale v i z u a l u l u i . i, c n d m gndesc cte m i c r i , cte g e s t u r i , cte c u l o r i , cute d e c o r u r i , tete l u m i n i se n a s c , p e n t r u a f i ngropate, n g i n d i r e a celor limitai l a s u n e t , ani i m p r e s i a c p r e z e n a r e g i z o r i l o r r a d i o pe scene v a c o i n c i d e c u o e x p l o z i e d e imagini.

Al patrulea anotimp"
D i n t r e m e r i t e l e (ba c h i a r superioritile") r a d i o u l u i , u n u l p e are istoria t e a t r u l u i t r e b u i e s-l c l a s e z e l a l o c d e f r u n t e l c o n s t i t u i e , fr ndoial, voina de a p r e z e n t a a u d i t o r i u lui, cu cvasimaxim regularitate posibil, textele v a l a b i l e ale contemporaneitii, udate n t r - u n u n i c i e x t r a o r d i n a r r e p e r t o r i u per m a n e n t . E c u att m a i preios f a p t u l acesta c u c i t , d i n p c a t e , o v e c h e i s t r u i t o a r e p r e judecat (sau, poate, judecat) face ca, cel m a i a d e s e a , p i e s e l e d e c e n i i l o r n o i s d i s p a r , dup o prim carier (unu-doi-trei ani) de pe afi, p e n t r u zece, c i n c i z e c i de a n i sau o v e n i c i e . U i t i n d u - s e c t e x t e l e d o v e d i t vala b i l e t r e b u i e s f i e v i z i b i l e , n t r - u n f e l s a u a l t u l , o r i c n d , c a m ca o c a r t e d i n t i m p n t i m p r e e d i t a t . U i t n d u - s e c n o i u n e a a f o s t v z u t " e m a i m u l t dect relativ, deoarece generaiile de spectatori se s u c c e d ntr-un r i t m n u p r e a s e s i z a t d c d i r e c t o r i i s c e n e l o r c c o p i l u l c a r e a v e a 1 2 a n i l a p r e m i e r a c e l u i d c Al patrulea anotimp de H o r i a L o v i n c s c u (am d a t u n e x e m p l u ) , n e f i i n d , deci, specta tor p o s i b i l , a r e , a z i , 18 m p l i n i i , a a u z i t d e ( I n i m , p o a t e a oitit-o, dorete s-o vad... dar n-o n t i l n c t e pe nici un afi hueuretean. C u , d i n cnd n cnd, o excepie. Pe afiul r a d i o f o n i c . Care, c u m a fost c a z u l sptmn i l e t r e c u t e , a p r o g r a m a t s o l i d u l i t i o s u l t e x t h o r i a l o v i n c s c i a n , n a d a p t a r e a fidel a l u i V a l Sndulescu, n regia l u i M i h a i B e r e c h e t i D a n P u i c a n i n t r - o d i s t r i b u i e de l a , d a r m a i a l e s de Naional, care, de la

66

www.cimec.ro

Carmen Stncscu, (linca Tomoroveanu sau N n laa A l e x a n d r a (ce v o c e d i n m a r e l e bu l e v a r d " n s e n s f o a r t e t e a t r a l ile o d i n i o a r !) l a D a m i a n C r m a r u , T r o i a n S t n e s c u sau E m i l L i p t a c , a e x p r i m a t , ntr-o h u n s i n tez, n e o c l a s i c i s m u l l u i Rerochet i urechea radiofonic a l u i D a n Puican.

u n z i a r d c a s t z i c a s v d " , s a s c u l t a i , mpreun cu musafirul dumneavoastr, emisi u n e a . i , d u p u n t i m p , s n t r e b a i : n u - m i d a u s e a m a c i n e j o a c . . . t u - i r e c u n o t i ?". D a c interlocutorul zice : h a b a r n-am, dar sint d e o a r e c e v o r l > a e, n a s e slabi" (eufemism, m e n e a m p r e j u r r i , a l t a ) , a t u n c i n s e a m n c ai p i e r d u t p a r i u l . D a c , n s , i n t e r l o c u t o r u l se e h i n u i e lun t r i c : nu-mi d a u seama, parc e I o n M a r i noscu, adic n u . . . S i l v i u Stmulescu... adic nu... Cozorici" atunci nseamn c ai ctigat p a r i u l . A a c u m n i s-a n t m p l a t n o u , n l e g tur c u a c t o r i i d i n Rmnicu-Vileea, confun dai (deci, c o n f u n d a b i l i ) c u profesionitii". A a c u m n i s-a n t m p l a t n o u , c u e c h i p a t r e b u i e s-o n o t m a i c i C o n s t a n t i n D u inilrescu, E d u n r d Stroe, Const. Negrcscu, D u mitru Vldu, Mariana Vldu, Ioana I o nescu, Jean Ionescu. Aa c u m se n t m p l dac v r e i s m a sori s t a n d a r d u l real al u n u i g r u p artistic d e amatori. S m a i p r e c i z e z c aceast c o n f u z i e " ( m u l t visat) reprezint cea m a i elogioas cronic teatral ou p u t i n p e n t r u formaia d i n R i m nieu-Vilcca ?

Pariul
V propun urmtorul p a r i u . S citii c u atenie P r o g r a m u l R a d i o , s n o t a i z i u a i ora cnd s t u d i o u l b u c u r e s t e a n , difuzeaz piese interpretate de actorii teatrelor populare ( c u m , d e p i l d , Sosesc desear de Tudor M u atescu la Teatrul Popular din RmnicuV l c e a ) , s i n v i t a i u n p r i e t e n a c a s l a o r a r e s p e c t i v , s d e s c h i d e i aparatul de radio cu d o u m i n u t e d u p c l i p a n c e p u t u l u i (a dic, dup genericul sonor), s rspundei n u t i u " l a n t r e b a r e a : d a r c i n e j o a c ?", s r s p u n d e i : n - a m " la cererea : d-mi

NOTE
Istorie
Istoric... In bombardamen tul aviafiei hilleriste, dezln uit cu barbar furie n urma actului insurecional din august 1944, a fost di strus i glorioasa cldire a Naionalului bucuretean. Printr-o fericit intimidare, aripa direciei, aflat pe fosta strad Cimpincanu (azi 13 Decembrie), a scpat neatins. Pin in 1973, cnd s-a inaugural noul edificiu al teatrului, aici, n aceste camere, a fost direcia primei scene a rii, direcie ocupat de mari figuri ale culturii romneti. Interioarele conserv i azi cnd di recia s-a mutat ceva din spiritul vremilor scurse. Nu mai c, devenit din decem brie 1973 sediu funcion resc, istorica cldire risc s intre n anonimatul caselor (d>inuite. i doar aici s-a consumat un mare capitol al istoriei teatrului nostru. Direcia Monumentelor Isto rice are deplina competen s propun conservarea mu zeal a casei. zentate toate generaiile, incepnd cu veteranul tipograf octogenar Al. Dertoli. Entuzi atii actori-aniatori se nu mr,deci, cu zecile, dar tre buie amintii Tic Dumitr-seu, Nelu Stroie, Tana Negoescu, Mircea Cfoitoru, Adela Georgescu, Marcel Zineli, Ginel Ciobnescu, dis tini cu premii de interpreta re de-a lungul vremii, auten tici actori. Ne bucur s consemnm conlucrarea de durat i pasionat a regizo rului D. D. Neleanu cu ar matorii v'deeni.
1

Lauri
D i n 1921, cnd tineri mun citori vtlceni, constituii in societatea cultural Munci torul", au reprezentat drama lui Caragiale i N p a s t a , au tre cut 55 de ani, timp n care Teatrul popular din RtmnicuVlcea a cunoscut o tot mai fecund via scenic. Reali zrile au fost pe msura ju stificatelor ambiii : numai n ultimii treizeci de ani s-au abordat, de la Mihail Sorbul, Sebastian i pin la Baranga. de la O'Neill, A. Millcr i pin la Kataev, titluri reprezentative pentru un ve ritabil teatru. Dealtfel, Tea trul popular vlcean esle de trei ori laureat al festivalu rilor naionale de art dra matic i numr mpre un cu ansamblul operetei 100 dc persoane. Sint repre

Pentru Centenarul Inde pendenei se repet drama lui Victor Ion Popa, Rspnt i a c e a m a r e , i e n studiu o mai veche dorin a co lectivului, aceea de a da via scenic clasicei 0 scri soare pierdut. Intrat de secol popular la activ diat. n a doua jumtate de existen. Teatrul din Rm. Vilcea are o ..istorie" de invi

www.cimec.ro

I. N.

ALEXANDRU LPUNEANU
d r a m istoric n patru tablouri de

VIRGIL

STOENESCU

([reconsiderare d r a m a t i c a nuvelei lui C . Negruzzi)


Felul n care au nfiat cei mai muli dintre istorici pe Alexandru Lpuneanu este inexact : exagerat n uncie privinti, incomplet in altele. At mosfera creat de povestirea cronicei lui Grigore Ureche i Simion Dasclul pe de-o parte, de nuvela lui Negruzzi pe de alt parte, i-a fost cu totul defavorabil ; acest domn ajunsese prototipul stpnitorului crud, tind cu o plcere sadic boierii aproape egalul lui Vlad epe, cellalt ne dreptit al istoriei". (C. C. Giureseu Istoria R o m n i l o r " , p. 182193)

Acuzarea de cpetenie ce i s-a adus lui Lpu neanu a fost c a tiat n mod slbatec boierii; Negruzzi ni-l prezint ca pe un tiran sngeros... ...Au fost oare ucii boierii din simplu capriciu sau pentru satisfacerea unei plceri sadice ? Ii plcea acestui domn s vad rostogolindu-se capelele ? Sau a fost ntr-adevr raiune superioar dc stat care a cerut aplicarea pedepsei capitale ? Prima ipotez trebuie ndeprtat. L p u n e a n u n u a fost u n caz patologic". (C. C. Giurescu U n n e d r e p t it : A l e x . L p u n e a n u " , C o n f e rin i n u t la R a d i o n z i u a de 19 ianuarie 1 9 4 2 i publicat apoi n v o l u m u l Din trecut")

Obiectivul evocrii istorice, aa cum se preconi zeaz azi, e de a subsuma cerinele compoziiei e p i c e acelora impuse de a d e v r u l c u r s u l u i i s t o r i e i , al fluxului c i ctre epoca de azi. .. Va fi nevoie deci adesea de a corecta viziunile l>c care ni le-a lsat secolul XIX ; dc a intra intr-o polemic implicit sau explicit n ceea ce ne-au lsat naintaii ilutri, de la Negruzzi pn la Sadovcanu i Camil Petrescu". (Mihai Gafia : Evocarea isto r i e i " , R o m n i a literar" n r . 10 d i n 4.III.1976)

www.cimec.ro

D E C O R U L Fantezia regizorului este liber s gseasc modalitile scenografice carc-i convin pentru a sugera sau a nfia urmtoarele : tabloul I : un cort voievodal ; tablourile II i III : o sal din palatul domnesc ; tabloul IV : o ncpere rece i sumbr dormitorul Domni torului. De asemenea, pentru tot ceea ce apare, dc-a lungul piesei, ca aciune petrecut n culise, regizorul va tre bui s creeze un spaiu <le joc ne vzut", subordonat funciilor gene rale ale scenei.

P E R S O N A J E L E Alexandru Lpuneanu Scutierul Domnitorului Stolnicul Spancioc Comisul Slroici Vornicul Mooc Postelnicul Veveri Logoftul Trotuan Comisul Dragomir Vornicul Bogdan Armaul Mitropolitul Doamna Ruxandra Btrna Ilinca Primul clugr Al doilea clugr Slujitorul

TABLOUL I
care S a l a i s c e n a s i n t c u f u n d a t e i n n t u n e r i c ; sc b a l e u n g o n g ; p e m o m e n t u l d e urmeaz, rsun, dc u n d e v a , d i n culise, vocea tuntoare a l u i L p u n c a m i . linite LPUNEANU : eu v v r e a u ! (Scena aezat rului ...Dac voi nu m vrei, L P U N E A N U (se stropete la el, mnios) : T a c i . N u m scoate d i n f i r e . S C U T I E R U L (batjocoritor) : Teme-te de v o r bele mieroase, Mria T a ! E l e te aro m e s c . . . i t e f a c s n c h i z i ochii... i, de c u m i-ai n c h i s o clipit... L P U N E A N U : Taci ! SCUTIERUL (grav, sever) : Nu te amgi s i n g u r ! A c i . . . n u te voiete n i m e n i ! L P U N E A N U : Mini ! De unde tii tu a s t a ? D e u n d e - o t i i ? (Se plimb furios prin cort, frmntndu-i minile.) S C U T I E R U L (rnjind) : D i n spaimele Mriei Tale ! S p a i m e ascunse n p u m n i i ceia pe c a r e - i f r m n i ! I n p i c i o a r e l e c a r e se m i c altul ! neastmprate de Ia un loc la In d i n i i c a r e scrnesc ! I n p r i v i r i l e c u care m d e s p i c i pe m i n e . . . L P U N E A N U (mniat) : Vierme ! Te nv eu m i n t e ! De-o s u t d e o r i s - a l e r g i n j u r u l c o r t u l u i m e u . i, d u p fiecare ocol, s s t r i g i : n t r u s l a v a M r i e i S a l e ! I e i ! (Scutierul iese.) Bogdane ! B O G D A N (intr) : Porunc, Mria Ta ! LPUNEANU : Tu cc socoi, Bogdane ? Izbndi-vom oare ? B O G D A N : S nu te ndoieti, M r i a T a . ara g e m e s u b t a s u p r i r e a Tomei. Oastea o v e i supune cu m a i m a r e simbrie. Bo-

se lumineaz i-l vedem pe pe un scunel n cortul i vorbind cu sine nsui.)

Scutier Domnito

S C U T I E R U L (rezemat n paloul lui Lpu neanu) : Cuteztoare v o r b e ! Prea cutez toare ! Dac v o i n u m vrei, eu v v r e a u !" P o a t e r m n e u n o m n e p e d e p s i t p e n t r u a s e m e n e a v o r b e ? ! (Intr Domni torul.) Ce s t r i m t n c p e r e c l u m e a ! N u , M r i t e D o a m n e ? A r u n c i e t e v a v o r b e i ele sc l o v e s c d e p e r e i , d c t a v a n , d c p o d e l e i s u n . . . s u n n t r u n a , ca nite z u r g l i . O a r e d c c c eti a t t d e n c r u n t a t , s t p n e ? (Rdc, pozna.) Nu cumva i sun strmb n auz vorbele slugarnice pe care Ie presar v u l p U e v i c l e n e n c a l e a Mriei Talc ? Vorbele... bc-be-he ! Vor bele... v o r b e l e . . . L P U N E A N U : Pune-i fru l a g u r , l i m butule ! S C U T I E R U L : D c cc, M r i t e D o a m n e ? D o a r nu d e linguitori duci Mria T a lips, ngduie cel puin Scutierului tu s-i spun adevrul. Cci muli snt acum c e i cc-i c n t n s t r u n . D a r d e t e v a bate tefan Toma, pe care vii s-l rstorni d i n d o m n i e . . .

www.cimec.ro

69

i e r i i , de c u m v o r v o d c a c M r i a T a v i i c u p u t e r e d c i s t o v , l v o r lsa p e T o m a i s c v o r a t e r n e l a picioarele nlimii Tale ! L P U N E A N U : D a r d e c e n u se a r a t b o i e r i i acetia ? A m c l c a t p r a g u l r i i d e t r e i z i l e . D e ce n u - m i iese n i c i u n u l n ntmpinare ? B O G D A N : P o a t e u n i i sc c o d e s c n c . P o a t e p e a l i i i i n d i n s c u r t l e f e g i i i l u i T o m a . . . L P U N E A N U : D e ce n u v i n n i c i e i ? M car c i s m i se nfieze c u g n d u r i d e bun primire. B O G D A N : M r i t e D o a m n e , s-mi f i e c u i e r tare dac s p u n o vorb necugetat. Oare ai atta ncredere n acetia d o i ? L P U N E A N U : S p a n c i o c i S t r o i c i m i - a u s t a t in preajm, cu credin, nc dc pc cnd eram n u m a i stolnicul Pctrea. Doar dintre ci m - n m r i d i c a t la d o m n i e . B O G D A N : S p a n c i o c e u n p o s a c a s c u n s i viclean. L P U N E A N U : Da' d c unde ! Spancioc e d r z i a h o t n i c . M i - a p l c u t a p r i v i sum c i a l u i , c a r e n u s-au s f i i t n i c i o d a t a o t i n u i . S t r o i c i c u n c o p i l r o s a p r i g i n f l c r a t , c a r e c r e d e c t o a t e p a s e r i l e ce zboar sc m n n c . D a r amndoi snt o a m e n i de ndejde, c u care fost-am b u c u ros a lega prieteug. A p e l e vieii nc-au d e s p r i t ntr-o b u n z i . A c u m , n s , a r f i t r e b u i t s - m i i a s n c a l e . (Intr Armaul.) A B M A U L : A sosit r d v a n u l D o a m n e i , M ria T a . LPUNEANU (ort) : i... Doamna ? Unde-i ? A R M A U L : Trimite vorb nlimii Tale c-i o s t e n i t i v o i e t e a se o d i h n i . S C U T I E R U L (strig de afar) : Intru slava Mriei Sale ! LPUNEANU (printre dini) : Ajung-i, zludule ! Bogdane, adu-l nuntru. (Scutierul intr i se cuibrete n spatele Domnitorului.) B O G D A N : M a i ai vreo porunc, Mria T a ? LPUNEANU : Mergei i potii-o pe D o a m n a (apsat) de ndat aci ! (Bogdan i cu Armaul ies ; Vod, ctre Scutier.) E i ? Te-ai n v a t a v o r b i cu Domnul rii ? S C U T I E R U L : D a , stpne ! Avusesem b u z u narele goale, d a r a c u m m i le-am u m p l u t . . . L P U N E A N U : C u ce ? S C U T I E R U L : Cu m i n c i u n i ! L P U N E A N U : Dac-i p e aa, scoate o m i n c i u n , j u p n e , i ntinde-mi-o la p i c i o a r e . D a r u n a m a r e i l a t , s se c u t r e m u r e v z d u h u l l a a u z u l e i . Poi ? SCUTIERUL : Desigur, Doamne ! Z i c c t u t u r o r c e l o r ce-i v o r c l c a p r a g u l , d i n c l i p a a c e a s t a , l e eti d r a g . . . c a l u m i n a o c h i l o r ! i c-abia a t e p t a u s d e a n v a l s-i s r u t e t l p i l e ! (Intr nicul Doamna Bogdan.) Ruxandra, urmat de vor

DOAMNA (rece. rezervat, face doar doi pui nuntru i sc oprete) : M-ai chemat. Mria Ta ? (Pauz.) o clip de apariia ci L P U N E A N U (uimit insolit, izbucnete ntr-un hohot nestptnit) : Ila-ha-ha-ha ! D O A M N A (jignit, face o micare spre u) : Snt foarte ostenit, M r i a T a ! LPUNEANU (se oprete din r i s ) : ...i voieti a t e o d i h n i ? D O A M N A : n t o c m a i ! (Vrea s ias.) (sever) : Bmi ! Voina LPUNEANU D o m n u l u i i s t p n u l u i tu... n u voieti s-o t i i ? C i t e s c p c c h i p u l D o m n i e i Tale c a b i a a t e p t a i s v i i a i c i . . . c a s-mi s r u i o b r a z u l i d r e a p t a , n a i n t e d c - a l e culca. (Pauz.) D O A M N A (fr a se clinti) : Mrite Doamne... LPUNEANU (ridic glasul, amenintor) : D o a m n . . . d m u l m i r e C e l u i de sus c D o m n u l r i i t e s o c o t e t e v r e d n i c s n deplineti toate a c e s t e a ! (Doamna Ru xandra se apropie, tcut, l srut pe obraji ; apoi i srut mna, cu vdit suprare ; Lpuneanu. care a stat eapn, mpietrit, i uier lui Bogdan.) Bogdane, insoete-o ! A c u m , D o a m n a p o a t e m e r g e a se o d i h n i . (Doamna Ruxandra iese mindr, sfidtoare, urmat de Bogdan : Lpuneanu izbucnete, nfuriat.) Trufie gunoas ! D e u n d e atta cutezan ? S C U T I E R U L : E f i i c a u n u i d o m n ! P r i n ea v e i s t a n h r o n i c ca g i n e r e a l l u i P e t r u Rare. L P U N E A N U (clameaz, nfuriat) : V o i sta ca D o m n a l u n e i r i ! I u b i t i a s c u l t a t . . . (Privete la Scutier, care clatin sceptic din cap ; rectific.) T e m u t . . . i a s c u l t a t . (Scutierul clatin din cap.) D a r c u m ? S C U T I E R U L {ncet, cu gravitate) : Dumnit ! L P U N E A N U {repet, ngndurat) : Dum nit ? ! D c cine ? SCUTIERUL (ca un ecou) : D e toi ! LPUNEANU (tresare, minios) : De toi ? i t u , deci ? M d u m n e t i S C U T I E R U L : A r f i prea puin. LPUNEANU : Cum? i t u ? Aa-i ?

SCUTIERUL (ngenuncheaz la picioarele Domnului) : Ce s f a c Mria Ta cu dumnia u n u i biet scutier ? 0 dumnie ruic, nensemnat, pipernicit... Mriei T a l e i t r e b u i e o d u m n i e floas, a s p r , neierttoare... i , c u o leac d e n o r o c , z i c c-o s-o a i d i n b e l u g , p n l a sfritul zilelor. LPUNEANU (copleit, duri) : Oare n i m e n i m v a ndrgi ? deodat, pe lumea de gn asta n u

SCUTIERUL (cu blindee) : Lovete-m c u buzduganul acela, Doamne ! Mai bine r a b d s t e v z c u m p l i t , d e c t n t r i s t a t . i m a i l e s n i c i o s m i e s-i v o r b e s c p i e z i , d e c t s v r s l a c r i m i l e c e - m i n c e o e a z o c h i i , d e cte o r i c u g e t l a s o a r t a M r i e i T a l e . F i i n d c n u i se a r a t n i c i o h l n d e e i n i c i o n d u r a r e d i n n i c i o p a r t e .

70

www.cimec.ro

LPUNEANU

(11 privete

lung)

Aa

so-

coi ? SCUTIERUL (cu mil) : Eti s i n g u r ! Aa i-i s o r o c i t ! M a i s i n g u r d e c t v n t u l , d e c t p l o a i a , dect u m b r a nopii. L P U N E A N U (nfuriindu-sc din nou) : T i b h a r u l e ! ncerci a m c l i n t i ? ! B r a z d a rii trosnete s u b t l p i l e m e l e , i a r t u m n v e ninezi cu p r o o r o c i r i viclene ? ARMAUL (intr, grbit) : M r i a T a . . . st pne... a u sosit... snt afar ! L P U N E A N U (luminat la fa) : A d u - i d e grab ncoace ! S C U T I E R U L : T e las, M r i a T a . S nu-i tulbur judecata. (Iese.) (Intr nicul Spancioc Bogdan.) i Stroici, urmai dc vor

T o c m a i d c a c e e a v - a m a t e p t a t : ca s - m i aducei veti : ce fac boierii ? Unde-i o a s t e a l u i T o m a ? I n ce f e l s o c o t i i o a r e c-1 v o m z d r o b i ? (Pauz.) Ce e ? T c e i ?! SPANCIOC (grav) : nlimea T a , tii de c e - a m g o n i t n c o a c e ? Ca s t e o p r i m ! L P U N E A N U : Ce-e-e ? S P A N C I O C : D a c ii l a a r a a c e a s t a , a i s faci oale ntoars. L P U N E A N U : S fac calc ntoars ? A, s t o l n i c c , c i n e - m i eti ? D a r t u , t u , S t r o i c i , m e z i n u l m e u , f i r t a t u l m e u d e b t l i i i i z b n d c , t u ce z i c i ? S T R O I C I (moale) : Mria Ta... sintem datori a-i s p u n e a d e v r u l . LPUNEANU (tuntor) : i care-i adev r u l ? Unde-i adevrul ? S P A N C I O C : Ii s i n t e m p r i e t e n i nc... L P U N E A N U : M i n i , stolnice ! Sntei p r i e t e n i i b o i e r i l o r c a r e s-au v n d u t Tomei. V-au n d o p a t s p u r c a t u l acela c u dregtorii. V-ai u m p l u t p u n g i l e . V i - i m o a l e i c a l d pe c u p t i o r , Ing o a l e l e d i n care v las a v n f r u p t a , d u m n e a l u i , tefan Toma. Acesta-i a d e v r u l ! i - a t u n c i , c u m o s v p l a c d e u n u l c a r e v i n e s v r s toarne d i n cuibuoarele voastre ? ! S T R O I C I : Doamne... L P U N E A N U (cu amrciune) : M u i t n o c h i i t i , c o r n i s u l c S t r o i c i , i n u t i u ce s m a i c r e d ! i e u , c a r e m b u c u r a m ! C a r e v a t e p t a m ca p e r s r i t u l s o a r e l u i dup ntunecimea n o p i i . Ce b a t j o c u r ! S T R O I C I : M r i a T a , eu te-am preuit cndva ca pe-un f r a t e m a i mare... LPUNEANU (aprig) : N u , jupn Stroici. n u m l u a c u b i n i o r u l . i se citete v n z a r e a p e f a . A i c r e z u t c-o s - m i p l e c urechea la... S P A N C I O C (cu brutalitate) : D o a m n e !... a r a n u te v r e a ! L P U N E A N U (descumpnit o clip) : Cum ? S P A N C I O C : P r e c u m a m spus. N u te v r e a ! LPUNEANU : Eti ncredinat de asta, boier Spancioc ? SPANCIOC : Snt ! LPUNEANU (rnjind) : H a ! Nevrednici l o r ! N u ara... V o i . . . v o i n u m vrei ! (Strig.) Bogdane ! BOGDAN (din fund) : Porunc, pe Mria Ta. Dra-

SPANCIOC : Bun vremea, Luminia Ta ! LPUNEANU (vesel) : B u n sosit, tolnice S p a n c i o c ! i t u , S t r o i c i ! C r l a n u l e ! Ce mndree dc v o i n i c te-ai f c u t ! V i n o - n b r a e l e m e l e ! (ll mbrieaz.) S TROICI : Mria Ta ! L P U N E A N U : B o g d a n e , gtete d o u cor t u r i p e n t r u o a s p e i i a i g r i j d e s l u g i l e i d e c a i i l o r . B O G D A N : A m neles, stpne. (Iese.) L P U N E A N U (poftindu-i s ad) : N i c i n u t i i , b o i e r i d u m n e a v o a s t r , ct m b u c u r c v vd. Unde snt Spancioc i S t r o i c i ?" mi ziceam. Prietenii mei, boierii m e i dc ndejde. STROICI : A m clrit o zi i o noapte, Mria T a , fr contenire. L P U N E A N U : Sntei ostenii, d e s i g u r ! 0 s v p u t e i o d i h n i n t o a t v o i a . D a r , m a i n a i n t e , n c h i n a - v o m o c u p o u Cotn a r . (Ctre Stroici, cu afeciune.) Ce z i c i , Crlanule ? ! M a i ii minte cnd ne-am ncercat p u t e r i l e l a h a n u l l u i N c c h i f o r ? A v e a a c e l a u n v i n a s p r u i u r z i c a t , d e te tia l a l i m b . S P A N C I O C (care pc-atunci era se ine mai rezervat) i e l f r a g e d n c . : Eh,

LPUNEANU : Acum s-a m a i nvrtoat, n u ? He-he-he ! E r a m att d c ncreztor c-o s v e n i i , n c t p r e g t i t u - v - a m daruri pentru f i e c a r e . U i t e , S p a n c i o c : aceasta-i o n a r g h i l e a d i n l e m n de s m o c h i n d e la ' J ' a r i g r a d . ine-o ! E p e n t r u tine. SPANCIOC : Dau mulmire Luminiei d a r nu-s v r e d n i c d c a t t a c i n s t e . . . Tale,

LPUNEANU : gomfir. BOGDAN :

Adu-1 aici (Iese din

comisul scen.)

ndat.

L P U N E A N U (i-o vr n mn cu sila) : I a - o , ia-o ! I a r i e , S t r o i c i , c a r e l e eti t n r i f a l n i c , i - a m a d u s a c e s t j u n g h e r . Ii place ? E m i g l i t d c meteri talieni c u m n e r d e a r g i n t i p r s e l e d e s i d e f . STROICI : 0, Doamne, prea mare buntate m i ari ! L P U N E A N U (vesel, generos) : Ia-1 ! P r i n de-1 l a c i n g t o a r e i s m i r u i e t i c u d n s u l p c toi c e i ce v o r n c e r c a a l o v i n S c a u nul domniei mele. Fiindc vrjmai n jurul tronului meu snt destui ! M-au v n d u t p n a c u m de d o u o r i . 0 tii.

L P U N E A N U : A c u m d o u zile l-am repezit n a i n t e p e c o m i s u l D r a g o m i r . I - a m z i s s d e a f a r n a r c v i n e V o d A l e x a n d r u L p u n e a n u ntr-a d o u a l u i d o m n i e . I - a m z i s s d e s c o a s e o a m e n i i , s a f l e ce g n d e s e . . . C o m i s u l s-a n t o r s m a i adineaori c u r s p u n s u l . 0 s-l p u n s-l n i r e d i n n o u n faa voastr. DRAGOMIR ne ? (intrnd) : M-ai chemat, Doam pe ve

L P U N E A N U : Ce aflat-ai pe acolo unde-ai colindat, Dragomirc, despre nirea noastr n n o u a d o m n i e ?

www.cimec.ro

71

DRAG OM IR (umflat) : O, Mrite Doamne, a p u t e a j u n i i c s o a r e l e d e p e c e r i lumineaz c a l e a . Se v e s e l e s c toi c te v o r a v e a d o m n i se b u l u c e s c n n t m p i n a r e a M r i e i Tale... L P U N E A N U : A i c e r c e t a t b i n e ! N - o r s f i e i v r e u n i i c u c u g e t e l e m a i n t u n e c a t e ? D R A G O M 1 R : Ferit-a s f i n t u l ! P u n chezie. LPUNEANU (sfidtor) : Ai auzit, boieri l o r ? Toi, n a f a r d e v o i , m i s c n c h i n cu s u p u n e r e . V uitai la m i n e cu ndo ial ! ? A m tria a v p o f t i s v ncre dinai cu o c h i i i c u u r e c h i l e voastre. Comisule Dragomir... D R A G O M I R : Porunc, Mria Ta... L P U N E A N U : O a m e n i i d i n satele acestea, de peste m e d e a n , care stau ngrmdii la h o t a r u l taberei noastre... D R A G O M I R : D a , stpne... L P U N E A N U : S-i l a s e s t r j i l e a se a p r o p i a ncoace. D R A G O M I R : Numa-ndat, Mria Ta ! (lese, grbit.) L P U N E A N U (ctre cei doi) : i i p r i n s o a r e , boier Spancioc ? S P A N C I O C : D e ce n u ? ! L P U N E A N U : Eti trufa, stolnice ! D a r , bag de sam : de v a f i aa precum spun eu, v leg pe amndoi de coada u n u i a r m s a r n e m b l n z i t i v s l o b o z e s c n mulime. S P A N C I O C : i d a c n u v a f i aa ? L P U N E A N U : C u m , adic ? S P A N C I O C : D a c se v o r a f l a a c o l o i u n i i c a r e n - o r s t e n t m p i n e c u s t r i g r i d e slav i b u c u r i e ? P r i n s o a r e a l a cc te ndatoreaz, n schimb ? L P U N E A N U : Zicei v o i ! S P A N C I O C : S-i p r i m e t i p e b o i e r i i c a r e a u v e n i t o d a t c u n o i i a t e a p t n p o i a n . S n e s f t u i m l a o l a l t , c u m , ce a r e d e f c u t f i e c a r e , c a a r a s n u s u f e r e . LPUNEANU (sarcastic) : ara"... ? Sau v o i ? E i , f i e ! M n v o i e s c . (Din culise se aude crescnd rumoarea unor glasurL) O s v v d c i n s t i t e l e o b r a z u r i trte p r i n c o l b u l d r u m u l u i i-o s r d d i n t o a t p o f t a inimii. D R A G O M I R (revine, grbit i aferat) : M r i a T a , n o r o d u l s-a a d u n a t n f a a c o r tului. LPUNEANU : Poftii, boieri dumnea voastr. (Iese culise imii. n ua cortului, de unde privete n ; n clipa aceea, rsun uralele mul Vod i ndreapt umerii, sfidtor.) Mria Ta !

d i n V a l e a T e c u c i u l u i . Se p l e a c t o i l a p i cioarele Mriei Tale... (Uralc.) SCUTIERUL (care s-a strecurat n spatele Domnitorului, i optete) : N u toi ! LPUNEANU : Cum ? S C U T I E R U L : D r e p t n f a a t a , D o a m n e , se afl o btrn care tace. O v e z i , stpne ? (printre dini) : Mda ! LPUNFANU SCUTIERUL : Dar ceilali n-au zrit-o... las ! LPUNEANU (orndu-sc) : Am zrit-o c u ! i a s t a m i - i d e - a j u n s . (Tare.) Stol nice Spancioc, pe btrna aceea a i v z u t-o ? (surprins) : N u , Luminia Ta. SPANCIOC Abia acum o vd. LPUNEANU (tios) : D a r d o m n i a ta, co misule Dragomir ? D R A G O M I R : N u . . . n-o v d . . . n u v d n i c i o... S P A N C I O C : St m u t ca o s t a n d c p i a t r ! L P U N E A N U : O v e z i , D r a g o m i r e ? Se u i t l a m i n e d c p a r c - a r v r e a s m sfirtece n bucele ! D R A G O M I R (grbit) : E i , o biat nevolnic, pesemne. Snt aci mii de guri care strig... L P U N E A N U : D a r m i e - m i pas m a i m u l t d e u n a s i n g u r c a r e t a c e . D e ce t a c e ? S P A N C I O C : S-o n t r e b m ! L P U N E A N U : S fie adus ncoace ! (Comisul dispare n culise, n timp ce Lpuneanu reintr n cort i ateapt cu privirile ncruntate ; dup o clip, Dra gomir reapare, mpingnd naintea lui o blrin.) D R A G O M I R (mbrineind-o) : D n g e n u n c h i , femeie, la m i l a Mriei Sale. LPUNEANU (sever) secund, Domnitorul frunt n priviri.) N-o b r u f i u l u i ! (O i femeia se n C u m e pe-aci, m t u ? :

BTRNA (are o fa chinuit i brzdat de necazuri, dar privirea mndr, senin, ca i inuta dreapt i vorbirea ei sobr, cumpnit i demn, i dau o strlucire aproape nepmnteneasc ; rspunde cal m, cu subnelesuri, fr a pleca ochii) : N-a m a i p l o u a t d c m u l t , M r i t e ( D o a m n e ! DRAGOMIR (printre dini) : Plcac-i frun tea, n e v r e d n i c o , d i n a i n t e a M r i e i Sale. L P U N E A N U : Las-o, D r a g o m i r e ! I a s p u n e , m t u : se b u c u r o a m e n i i c v i n e d o m n n o u n S c a u n u l rii ? B T R N A : S-or b u c u r a . . . u n i i ! L P U N E A N U : U n i i ? ! ...Dar... alii ? ! D R A G O M I R (ncet) : Ia seama, femeie ! L P U N E A N U : D-i pace ! D u m n e a t a te b u c u r i , m t u ? B T R N A : S-a u s c a t multe omizi. LPUNEANU B T R N A : Snt pomul, Doamne !

nu

DRAGOMIR (linguitor) : Iat, N u m a i s l a v i b u c u r i e ! (Uralele continu.) LPUNEANU : Armaule !

Prea

: C u m , adic ? o femeie proast, Mria Ta.

A R M A U L : Porunc, Mria Ta ! L P U N E A N U : S pregtii u n armsar d i n cei m a i n r v a i i d o u frnghii zdra vene. A R M A U L : A m neles, M r i a T a ! (Iese.) D R A G O M I R : E a c i toat suflarea aezrilor

LPUNEANU (scurt) : Nu eti ! Vorbete, c n d i p o r u n c e s c ! B T R N A : Ne-am bucurat ultima vreme, Mria Ta. LPUNEANU : I n ce f e l ? prea

(Aspru.) mult n

72

www.cimec.ro

B\TRlNA : O lat, c n d mria sa Iacov Eraclid a luat tronul Moldovei. LPUNEANU (minios) : Despotul ? Te-ai bucuitit ? D R A G O M I R : I a s e a m a , f e m e i e , l a ce grieti. BTRlNA (senin) : P i , n u t r e b u i e s t e bucuri cind vine domn nou la crma rii ? L P U N E A N U (ntunecat) : I n dou rnduri m - a m c i o c n i t d e otile D e s p o t u l u i . . . B A T R i N A : D o i f i i mi-am p i e r d u t n cele dou rnduri ale Mriei Tale. DRAGOMIR (amenintor) : Femeie ! L P U N E A N U : Las-o ! i-apoi ? B A T R i N A : A p o i , a v e n i t d u m n e a l u i tefan T o m a , s-l a l u n g e p e D e s p o t . T o m a 1-a p l i t c u b u z d u g a n u l i 1-a r p u s . i t o t a t u n c i l - a u r p u s i p e c e l d e - a l t r e i l e a fecior a l m e u , care luptase n oastea Despotului. Dup c a r e n c - a m a p u c a t i l-am plns pe b i c t u ' fecioru-meu, i a r a p o i n e - a m b u c u r a t c s-a u r c a t p e t r o n V o d t e f a n T o m a . A c u m v i i M r i a T a , s-l d o b o r i p e d n s u l . i-o s n e b u c u r m i a r , c - a v e m o o r m u i r e n o u . D a r c t o s m a i in ? L P U N E A N U (ars) : Ce ? D o m n i a m e a ? B A T R I N A : N u , b u c u r i i l e " a s t e a ! Cci Ia f i e c a r e d i n e l e m i - a m p i e r d u t cte o s f o a r de p m i n t , ca s f a c cele d e cuviin pentru ngropciune. L P U N E A N U : H m ! A i l i m b a ascuit, fe m e i e ! Prea ascuit p e n t r u auzul unui domnitor. N u , Dragomire ? D R A G O M I R : D a , M r i t e D o a m n e . E o btrn neghioab... L P U N E A N U : N u c neghioab. E cutez t o a r e . A c u t e z a t s-mi a r u n e c - n fa toat o b i d a e i . N u - i aa, m t u ? BATRiNA (demn) : Mria T a ai ntrebat, iar cu a m rspuns. LPUNEANU : Nu mi-ai rspuns. Te-am n t r e b a t : se b u c u r o a m e n i i c v i n e i a r Vod A l e x a n d r u Lpuneanu n Scaunul rii ? B T R l N A (dup o clip de gndire) : Grea ntrebare, Mria Ta. E ca i c u m ai ntreba dac se b u c u r o m u l c vine v a r a , sau i a r n a , sau p r i m v a r a . . . Omul t r a g e n d e j d e , D o a m n e ! V a r a , e l z i c e c-o s-i f i e m a i b i n e ca-n i a r n ! I a r n a . . . e l t r a g e n d e j d e c-o s t r e a c m a i r e p e d e ! Rmne acum ca vrerea Mriei Tale s-aleag ce v a f i : v a r m b e l u g a t . . . s a u iarn aspr p e n t r u n o r o d . DRAGOMIR (nfuriat) : N e t r e b n i c o ! Lipseti d e - a i c i ! N u a a se v o r b e t e c u V o d ! LPUNEANU : Vezi ? Comisul Dragomir tie c u m se v o r b e t e c u V o d . E l a c h e z l u i t c h i a r c t o t n o r o d u l se b u c u r d e venirea mea la d o m n i e . Dreptu-i, Dra gomire ? DRAGOMIR (moale) : Da, Mria Ta.

m i r e , f i i n d c aa c e v a D o m n u l n u p o a t e ngdui. D R A G O M I R : Desigur, Mrite Doamne. S fie osndit dup c u m merit. (Strig.) Armaule ! A R M A U L (intr) : Porunc ! L P U N E A N U : T a r e m i - i t e a m c n u m - a i priceput, Dragomire ! D o m n i a ta mi-ai d r u i t o s a l b d e v o r b e f r u m o a s e . i-i m u l u m e s c . D a r ce s p r i j i n a r e D o m n u l r i i n v o r b e l e fr t e m e i ? Pe spusele dearte a l e u n u i d r e g t o r , V o d se p o a t e f a c e d e o c a r . N u ? S a u n t r - o b t l i e . . . D e s-ar ncrede n s f a t u r i l e neltoare ale u n o r a s e m e n e a s l u j i t o r i , u n d o m n i t o r i p i e r d e t r o n u l . (Aspru.) M i - a i druit o salb de vorbe gunoase, comisule Dragomir. D R A C O M I R : M r i a T a . . . m j u r c-am n trebat... m - a m d u s p r i n sate, p r i n trguri i p e o r i u n d e a m f o s t . . . L P U N E A N U (ncruntat) : Ce p u s - a i c h e z ie p e n t r u v o r b e l e d o m n i e i tale ? O m n ai pus ? M n a dreapt, desigur, c u care a i j u r u i t ! i o c h i i , n u ? O c h i i c u care m-ai p r i v i t n fa... DRAGOMIR (ngrozit) : Doamne, Mrite Doamne... L P U N E A N U : i l i m b a cu care m-ai a m g i t , D r a g o m i r e , n u - i aa ? ( A s p r u . ) Ia-l A r m a u l e ! Ia-1 d e a i c i p e c o m i s u l D r a g o mir... D R A G O M I R : Indurare, Mria Ta ! L P U N E A N U : D-1 p e mna gdelui i s p u n e - i ce-au pus chezie dumnealuiT i c u ' a c e l e a ce l e - a u p u s c h e z i e s plteasc. A R M A U L : A m neles, M r i a T a . DRAGOMIR (se ndeprteaz, urlnd) : In durare... e o femeie nebun... ndurare...
r

L P U N E A N U : A s t a , c a s se i a s a m a i s n u se m a i v i n c u v o r b e m i n c i n o a s e l a D o m n u l r i i . (Amenintor.) Iar cu d u m n e a t a , femeie, ne-om m a i ntlni n o i . B T R l N A (calm) : Bun e Dumnezeu ! L P U N E A N U : D a r , ca s ii m i n t e . . . (Alt ton.) Bogdane, d-i femeii acesteia o pung cu galbeni ! E puin pentru trei feciori, mtu, dar e m a i mult dect nimic. i s tii c V o d Lpuneanu v i n e ntr-a d o u a d o m n i e c u g n d u l n t o r s c t r e b i n e l e n o r o d u l u i . (Btrna iese.) S P A N C I O C : Doamne... a v e m o prinsoare... L P U N E A N U : tiu ! S P A N C I O C : B o i e r i i d e s p r e c a r e i-am v o r b i t ateapt ncuviinarea L u m i n i e i T a l c . L P U N E A N U : B o g d a n e , m e r g i i poftete- ncoace. BOGDAN : ndat, Mria Ta. (Iese din scen.) L P U N E A N U : edei ! Cine snt boierii acetia ? S P A N C I O C : V o r n i c u l Mooc, cu postelnicul V e v e r i i c u l o g o f t u l T r o t u a n . L P U N E A N U : H m ! T r e i capete m a i vrstn i c e . A s t a e b i n e ! (Cu prefcut resem nare.) V o i d o i , S p a n c i o c i S t r o i c i , ai r mas p r e c u m v tim. I n i m i aprige, brb-

LPUNEANU : Numai c, iat, aici, o f e m e i e a m r t care-1 n f r u n t p e D o m n u l rii. D e c i , cheam-1 p e A r m a , Drago

www.cimec.ro

73

teii ; i u i l a m n i c i d r z i l a f a p t . T i n i este pe p l a c firea omului tnr, chiar a a , m a i p r i p i t , c u m se a r a t a f i . D a r s i n t d o r n i c s-aud i v o r b a u n u i a m a i bt r i n , care s p r e f i r e m a i c u nelepciune c e a s u l d e c u m p n i n c a r e se g s e t e a r a . S T R O I C I : A s t a v o i m i n o i , D o a m n e . N u a tc m n i a c u o r i c e c h i p . C i a gsi calea d e mijloc ! (Intr cei trei boieri.)

L P U N E A N U : B i n e ai v e n i t , b o i e r i d u m neavoastr ! M O O C (i cu ceilali doi se nclin, rezer vai i demni) : S f i i , L u m i n i a T a , s ntos ! LPUNEANU (se ncrunt o clip, vzind c boierii nu-i srut poala mantiei pc care o poart peste cmaa de zale, i sc ntoarce cu un aer ntrebtor spre. vorni cul Bogdan) : Schimbat-ai, vornice, obi ceiurile Curii domneti ? B O G D A N : Fereasc-m sfintul, Mria T a ! (Ascuit.) F r d e c t c i n s t i t e l e fee b o i e reti a u u i t a t , p e s e m n e , c l a n c h i n c i u n e se c u v i n e a s r u t a i m a n t i a Domnito rului. (Pauz nu sc ; nici mic.) unul dintre cei trei boieri

r i e c p o t s t a l a s f a t c u m a i m a r i i r i i . Bogdane, medelnicerii s g t e a s c toate cele d c c u v i i n p e n t r u c i n s t i r e a oaspei lor notri. (Iese.) B O C D A N : Prea bine, stpne ! LPUNEANU (cu un ton cit mai firesc) : Murmur i cricnete mpotriva lui Toma, n o r o d u l . N u ? A a a m a u z i t . i-am v e n i t s-l i z b v e s c d c n e c a z u r i . TROTUAN : N u , Doamne ! LPUNEANU (candid) : Zis-ai c e v a . logo fetc ? T R O T U A N (ferm) : ara este linitit. (stpnindu-se) : Mrturisesc LPUNEANU c m-a v e s e l i s / i e a a . . . T o t u i , l o g o f e t c , la u r e c h i l e m e l c a j u n s - a u n u o d a t o f t a turile n o r o d u l u i npstuit de d o m n i a l u i Toma. Oftaturile acestea m-au adus ncoace. T R O T U A N : P o a t e c L u m i n i a T a a i a u z i t l u c r u r i l e p r e c u m n u snt. Pe n o i , obtea b o i e r i m i i n e - a u t r i m i s s-i s p u n e m c n u t e v r e a , n i c i n u t e i u b e t e . . . i s t c n torci d i n d r u m , nainte ca... LPUNEANU (izbucnete) : Dac voi nu m vrei, e u v v r e a u ! i, dac v o i n u m iubii, c u v iubesc p r e voi... i v o i m e r g e nainte, o r i c u v o i a , o r i fr v o i a voastr. V E V E R I : nlimea Ta... In prima mea domnie, LPUNEANU : m-am artat blnd i o m e n o s . i n-ai preuit. A i tras toi n toate prile. M-ai v n d u t , c a r e c u m a i p u t u t . D e d a t a asta, v i u c u m n a pc j u n g h e r . S v fie pild c u m l-am pedepsit pc comisul Drag o m i r . V o i ai frmiat Moldova ntr-o p u z d e r i e d c s t p n i r i . E u a m s-o s f r n g l a l o c . F i e c a r e d i n v o i t a i e i s p n z u r d u p p l a c p e o b c i n a l u i . E u a m s-i t a i i s-i s p n z u r p e t o i c e i ce n - o r s p zeasc u n s i n g u r p l a c : p e a l D o m n i t o r u l u i ! E v r e m e a s se a f l e c M o l d o v a n u - i o ograd lsat d e izbelite ! A u z i i ? T R O T U A N : B o i e r i i snt hotri a pribegi p e l a u n g u r i , p e l a Iei o r i p e l a t t a r i , p e u n d e a u r u d e i p r i e t e n i . V o r v e n i c u o t i s t r i n e i v a f i a m a r i v a i . . . LPUNEANU (aprins): A a , v a s z i c ? V o i vrei ca m o i a noastr s cad de isnoav n clcarea strinilor ? M u l t e c petenii de l w i e r i s n t g a t a s-i vnd c h i a r i a r a d e d r a g u l c t o r v a p u n g i c u a u r . E i , i a c a , c u a m d c g n d s p z e s c o b c i n a p r i n t e a s c ! i-o s-o p z e s c c h i a r d c v a f i s v s f r m m s e l e l e d i n g u r c u b u z d u g a n u l a c o s t a . i v o u . . . i t i c losului dc Toma ! V E V E R I : Ticlos n u p o a t e f i acel cc s-au nvrednicit a se n u m i unsul l u i Dumnezeu. LPUNEANU (furios) : D a r , oare, n u snt i e u u n s u l l u i D u m n e z e u ? N u m i - a i j u r a t i m i e credin, c n d e r a m numai s t o l n i c u l P e t r c a ? N u m-ai a l e s v o i , d i n t r e v o i ? C u m a u f o s t o b l d u i r e a m e a ? Ce s n g e a m v r s a t ? C a r e s-au n t o r s d e l a

SCUTIERUL (care st cuibrit n spatele Domnului, i of)tete) : N u - i ntrit ! Nu-i-e d e n i c i u n f o l o s ! LPUNEANU (nelegnd, ntr-o fraciune de secund, c pierde partida, schimb tactica i, jucnd pe generosul, sc apro pie, prietenos, de cei trei boieri) : Dar cat a bga d e s a m c n o i n u ne a f l m a c i l a C u r t e , c i ntr-o t a b r d e oteni... s zimbeasc voios.) i , ca (Strduindu-sc o t e n i , se c a d e a n e s u p u n e a l t o r o b i c e i u r i . N u ? (Nimeni nu-i rspunde.) Cum o mai d u c e c u sntatea vechiul m e u prieten, vornicul Mooc ? M O T O C : M u l u m i m C e l u i d e sus c ne-au ajutat pn a c u m s ne pstrm buna p u r t a r e i v i o i c i u n e . L P U N E A N U : D a r . edei, b o i e r i ! cdei ! D e c e a d s t a i n p i c i o a r e ? (Nici unul nu se aaz ; Lpuneanu face un efort i trece i jycste afrontul acesta ; oprindu-sc in faa lui Veveri.) Oare au m a i rodit via d o m n i e i tale, postelnice Veveri, boa bele acelea c h i h l i m b a r i i de C o t n a r , cu care te mndreti n fiece t o a m n ? VEVERI (rece) : A u rodit, nlimea T a . L P U N E A N U : D a r d o m n i a ta, logofetc, tot m a r e meter la sgetatul c e r b u l u i ? TROTUAN : Da, Doamne ! (Infruntindu-l pe fa.) i l a m n u i t u l paloului mpo t r i v a c e l o r cc v i n ca s l o v e a s c n m a r e a boierime a Moldovei ! LPUNEANU (ncet, printre dini) : Cne ! (Cu un gest scurt, a dus mna la jun gherul de la cingtoare.) SCUTIERUL (ii optete, speriat) : Nu ! LPUNEANU (stpnindu-se cu greu) : H m ! M d a ! M i se u m p l e i n i m a d e b u c u

74

www.cimec.ro

u a m e a , f r s c t i g e d r e p t a t e i m n giicre ? Iar acum nu m vrei, n u m i u b i i ? (Izbucnete ntr-un ris slbatic.) H a - b a - h a ! E i , l a s ' c p o o t e n i i m e i o s-i i u b i i ! S P A N C I O C : C u ce v e i p l t i s i m b r i i l e l e f e g i i l o r ec-i a d u c i c u D o m n i a T a ? L P U N E A N U : Cu averile voastre, n u cu b a n i i r a n i l o r p e care-i j u p u i i v o i . V o i laptele rii, i a r n o r o d u l geme mulgei la a s u p r i r e a voastr. D a r au v e n i t v r e m e a s v m u l g i e u p r e v o i ! i s m a i d m d r e p t a t e i c e l o r ce v r a b d silniciile. S T R O I C I : ine sama, nlimea Ta... L P U N E A N U (crunt) : ine sama, comisule S t r o i c i , c a s c u i u l s b i e i m e l e tc-a a p r a t o d a t , cnd e r a i ncolit... T R O T U A N (trufa i amenintor) : Destul, boieri ! Vorb mult, srcia omului ! (Ctre Lpuneanu.) Datori sntem a te n c u n o t i i n n . t i m c u ce o a s t e d e strnsur v i i m p o t r i v a l u i Toma. Nu-1 v e i r z b i ! Otile n o a s t r e i s t a u ntr-ajutor. V o m ridica de cinci o r i m a i muli lefegii dect a i D o m i n a T a . A v e m clrime dc l a Iei i d c l a u n g u r i , b e r e c h e t . A a c i a a m i n t e l a v o r b e l e m e l e i c a t s t e fereti a d a p e s t e n o i , d c n u v r e i s... L P U N E A N U (scos din fire) ; S v ferii v o i , n e v r e d n i c i l o r ! V o i ! D e n u v r e i s fac d i n ciolanele v o a s t r e surle, i a r d i n pielea voastr cptueal dobelor mele ! mergem, TROTUAN (seme) : S d u m n e a v o a s t r ! (Iese, urmat de care au schiat cte o urm de ciune ctre Vod.) (Lpuneanu care clatin se din ntoarce cap, cu un spre aer de boieri ceilali, nchin

L P U N E A N U : C e l d e p r i n s a sc c i o c o i p e l a toi d o m n i i : M o o c ! S C U T I E R U L : E l 1-a v n d u t p e D e s p o t . L P U N E A N U : M - a v n d u t o d a t i p e mine. S C U T I E R U L : D e c i , l v a v i n d e i p e T o m a . Chenm-1, s t p n e ! L P U N E A N U : B o g d a n e ! (Intr Bogdan.) Mergi dup vornicul Mooc i z i - i c V o d l p o f t e t e . . . SCUTIERUL : Nu, Doamne ! (Accentund.) l roag ! LPUNEANU (ezit o clip) : B a n u . . . l r o a g s se n t o a r n e . I a r p e c e i l a l i c u m e t r i c u z o b o n c b o i e r e t i , oprete-i s n u plece. B O C D A N : A m neles, M r i a T a . SCUTIERUL (ncet, ctre Domnitor) : i D o a m n a , stpne ! LPUNEANU (nedumerit) : Doamna ! ? S C U T I E R U L : D o a m n a r i i ! N u se c a d e s l i p s e a s c ! (Coboar vocea.) V e i ti d c n dat p e n t r u ce. L P U N E A N U : Armaul s-o pofteasc pe Doamna mea ncoace ! (Bogdan iese : Vod, ctre Scutier.) D e ce ? S C U T I E R U L : Boierii-i v o r cerc chezii. i ce a i M r i a T a ? N i m i c , dect p e E a , f i i c a lui Petru R a r e . I n c u v n t u l e i sc v o r ncrede. L P U N E A N U (sumeindu-se) : Cuvntul ei ? N e g h i o b u l e ! E a n-arc c u v n t n faa m e a ! S C U T I E R U L : I I v a avea ! L P U N E A N U : Ce ? S C U T I E R U L : M c a r de data asta. (Micare la Lpuneanu.) N u , n u te or. G n d e s c n l o c u l tu, stpne. N-ai ncotro ! Boi e r i i - s t a r i ! O t i r e a l o r de-1 s p r i j i n pe T o m a , nu-1 v e i p u t e a rzbi. (Doamna intr, face doi pai i se oprete, dreapt, nemicat, privindu-l pe Vod cu un aer ntrebtor. Scutierul i optete lui Vod.) Pleac-i f r u n t e a ! L P U N E A N U (mrie prin colul gurii el) : C u m ? S C U T I E R U L : O plecciune ! T r e b u i e ! LPUNEANU (schieaz o plecciune gace) : Doamn... S C U T I E R U L : V o r b e smerite... L P U N E A N U : Te-am poftit... SCUTIERUL : Nu ! LPUNEANU : Adic... te-am rugat. ctre

Scutier, repro.)

S C U T I E R U L : T ! L P U N E A N U : Ce-i ? Ce d a i d i n c a p c a o b a b coloas ? A m n r u i t t o t u l , n u - i aa ? S C U T I E R U L : M a i m u l t dect totul. L P U N E A N U : i d o a r ce l e - a m s p u s ? S C U T I E R U L : V o r b e s m i n t i t e ! Cu d u i u m u l ! LPUNEANU : Cum ? S C U T I E R U L : A v e r i l e l o r ! Se p o a t e ? T o c m a i d e e l e s t c l e g i ? Ocrte-1 p e boier, scoate-i o c h i i , taic-i l i m b a , d a r n u - i sco toci n pung ! Tocmai Mria Ta n-o tii ? LPUNEANU slug la fac pe plac ! SCUTIERUL s l e f a c i ! LPUNEANU (ars) : Cc-e-e ? s te faci, c le faci ! (cu gravitate, apsat) : Ba ai : Dar ce-ai Ei, fi vrut ? iaca, n-am S-ajung s le drloag ?

stin-

S C U T I E R U L : Aa ! L P U N E A N U : Te^am r u g a t a p o f t i ncoace, pentru c . . . (Se uit ntrebtor la Scu tier.) SCUTIERUL aproape... SCUTIERUL goste n u (optindu-i) : Pentru ne s : Vorbe dulci ! s-mi fii

LPUNEANU

c d o r e a m Ce n a i b a ! a zice ? E

S C U T I E R U L : Sau

sftuim... De dra femeie !

L P U N E A N U (devine atent ; un surs tainic i nflorete n colul gurii) : Ei ! (Ctre Scutier.) V u l p e ! D a r n-ai v z u t c u m a u plecat ? Turbai ! SCUTIERUL : Cat s-i nturnm. mai Ii nturn m i-i m b u n m ! C a r e - i de c u m p r a t d i n t r e ei ? lesnicios

(suprat) : tii n i m i c

LPUNEANU (se apropie ncet de ea. i, pe msur ce vorbete, nu se mai tie dac e sincer sau nu) : C h i p u l Domniei T a l e . . . n g d u i e - m i a-1 p r i v i ! E t i c a o adiere de p r i m v a r , D o a m n !

www.cimec.ro

75

S C U T I E R U L (ti sufl, mulumit) : A a , aa ! DOAMNA (plcut surprins) : A m venit in grab... n fufa ei) : G r a b a L P U N E A N U (s-a oprit i a d e b i n e , D o a m n ! I i n f l o r e s c b u j o r i i i n o b r a j i . . . i t r e m u r u l p e t a l e l o r de t r a n d a f i r v d c u m i f l u t u r pe b u z e ! D O A M N A (surprins i mgulit) : Eti prea bun. Doamne ! de sinceritate) : L P U N E A N U (cu un accent N e v o l n i c snt ! C u m de n u v d t o t t i m p u l minuniile ce l e a s c u n z i n f i i n a t a ? (Furat de propriile lui cuvinte.) A i atta lumin n o c h i . . . i-atta f a r m e c i n c o n j o a r f p t u r a , n c t . . . (O mbrieaz.) O ! D o a m n a mea drag ! S C U T I E R U L (cu un aer tragicomic) : Poftim d e v e z i l a c e - a m a j u n s ! (Ii sufl Domni torului, trgndu-l ncet de pulpana man tiei.) M a i s n t i a l t e l e d c v o r b i t , M r i a Ta. A i uitat ? L P U N E A N U (se desprinde, redevenind cel de dinainte) : E vremea, Doamna mea, s-mi s t a i ntr-ajutor. Voiesc s-ajung l a nelegere c u b o i e r i i . D O A M N A (mirat) : i-n ce f e l p o t e u s t e ajut ? LPUNEANU (solemn) : Fiica lui Petru Rare v a ti s ntreasc, p r i n c u v i n t e l e e i , spusele m e l e ctre trimiii boierimii. D O A M N A (dup o clip de gndire) : Cc l e vei spune ? L P U N E A N U (infuriindu-se) : Ii e de t r e b u i n c a s-o t i i ? S C U T I E R U L (trgndu-l de pulpan) : Ssst ! Nu aa ! n v a a tc smeri ! M a i nti i n f a a e i . . . c a s-o p o i f a c e a p o i n f a a boierimii. L P U N E A N U (ctre Scutier, printre din(i) : A f u r i s i t m a i eti ! SCUTIERUL (i sufl, insistent) : nvrjbi rea ! S piar nvrjbirea ! L P U N E A N U : V o i e s c a f a c e . . . s p i a r n v r j b i r e a d i n t r e n o i . i s t r i e s c n b u n pace cu b o i e r i m e a rii. D O A M N A : nelepte v o r b e ! L P U N E A N U : Atuncea, mergi... SCUTIERUL (ii sufl) : Rogu-te...

la m e i t l o g o f t u l ? C u s c r b s-a u i t a t m i n e c n d a ieit. S C U T I E R U L : Trotuan ? E stlpul rii ! L P U N E A N U : U n s t i l p p e c a r e a m s-l tai buci ! S C U T I E R U L : n v a a te s m e r i ! L P U N E A N U : T a c i , cobe ! S C U T I E R U L (din ce in ce mai insistent) : dumneavoastr... M nchin vou, boieri LPUNEANU : Ce-c-e ? rii m nchin nu lor ! S C U T I E R U L : Aa le v e i gri ! L P U N E A N U : S m ploconesc ? SCUTIERUL (imperturbabil) : i fgduiesc s n u i e s n i c i o d a t d i n c u v n t u l s f e t n i c i l o r i d r e g t o r i l o r m e i ! : A ! SuHet pctos ! L P U N E A N U (turbat) Aa m nvei ? ! Voieti s-ajung de rsul l o r ? (Ia harapnicul i-l lovete.) S C U T I E R U L : M n c h i n . . . (Se ferete i con tinu s vorbeasc printre lovituri.) L P U N E A N U : T a c i , cne ! T c frm ! S C U T I E R U L : i fgduiesc... L P U N E A N U : N u taci ? S m v n d l o r ? A s t a voieti ? S C U T I E R U L : Fgduiesc s nu ies nici odat... LPUNEANU (lovindu-l) : De limb am s t e s p n z u r ! T a c i I S C U T I E R U L : . . . d i n c u v n t u l s f e t n i c i l o r i... LPUNEANU : Javr blestemat ! Nici decum ! S C U T I E R U L : Fgduiesc s nu ies... LPUNEANU (url) : Taci, vierme ! Taci ! (l lovete.) S C U T I E R U L : Fgduiesc... LPUNEANU : Moartea, mai curnd ! E mpotriva firii mele ! N u pricepi ? S C U T I E R U L : Fgduiesc... LPUNEANU (lovindu-l) : Tc ucid ! Taci ! Te ucid ! S C U T I E R U L : Fgduiesc... LPUNEANU (las braul n jos, descurajat, nfrnt de ndrtnicia tierului ; optete) : Fgduiesc... SCUTIERUL LPUNEANU (imboldindu-l s s n u ies : ...s n u i e s . . . S C U T I E R U L : niciodat... LPUNEANU : ...din cuvntul... S C U T I E R U L : ...sfetnicilor... LPUNEANU (cu un efort) : ...i rilor mei SCUTIERUL : Amin ! ostenit, Scu :

continue)

LPUNEANU : ...rogu-te, Doamn, de-i p u n e h l a m i d a i p o d o a b e l e r e g e t i . V r e a u s-i p r i m i m pe solii m a r i i boierimi cu toat cinstea cuvenit. DOAMNA : ria Ta ! Merg (Iese.) s-i mplinesc voia, M

dregto

LPUNEANU (nfuriat, ctre Scutier) : Mscri i vorbe mincinoase ! S m a s c u n d n u m b r a l o r ! D e ce ? U r t - a m totdeauna nelciunea ! D e ce s-o fac acum ? SCUTIERUL : nva a te smeri !

L P U N E A N U (infuriindu-se) : I n faa c u i ? I n faa acestor trntori de care e n e v o i e s c u r i m s t u p u l ? V z u t - a i c u m s-a s u -

LPUNEANU (ca trezit dintr-un vis, abia acum i d seama c a rostit ceea ce vroia Scutierul, l privete o clip admi rativ, amuzat de situaie, i izbucnete n rs) : H a - h a - h a - h a ! V i c l e a n m a i eti ! (Se las jos ling Scutier i-l ia pe dup umeri cu un gest de tandree, optindu-i la ureche.) tii, a f u r i s i t u l e ? De m u l t e o r i m ntreb : de f a p t , carele d i n t r e n o i e D o m n u l . . . i c a r e l e e S c u t i e r u l ? ! ?

CORTINA
76
www.cimec.ro

TABLOUL II
D e c o r : o s a l d i n p a l a t u l d o m n e s c ; c o r t i n a sc d e s c i n d e n c e t , n t i m p c e , n c u l i s e , c r e s t e v a c a r m u l u n o r g l a s u r i f e m e i e t i , d i n c a r e , l a u n m o m e n t d a t , sc d e s p r i n d e u n strigt ascuit. O VOCE : . . . A i s dai sam, Doamn ! Doamna i se urechile strigtele M O O C : M a m a D o m n i e i T a l e i-au g s i t d e g r a b u n b r b a t , p e b o i e r . I o I d e a , i l - a u nscunat domn. ii m i n t e ? B o i e r i i te adpostir n conacul de la ipote, pe J i j i a , cnd n u nvlit acolo Lpuneanu cu sluga l u i credincioas, vornicul i Bogdan... (Lumina scade n scen pn la ntuneric complet ; apoi licrete o facl, se aud pai i un spot de lumin cade pe colul unde au aprut Lpuneanu cu Bogdan, urmai la mic distan de Scutier.) LPUNEANU : Aici nu-i n i m e n i ! B O G D A N : 0 caut otenii p r i n toate u n g h e rele c o n a c u l u i . L P U N E A N U : L - a u u c i s , v a s z i c , p e tefan Bare ! i cine : b o i e r i i l u i ttne-su. De-ar ti s r m a n u l P e t r u R a r e , D u m n e z e u s-l i e r t e ! BOGDAN : Au cruat-o ns pe fiic-sa. L P U N E A N U : C a s-o m r i t e c u J o l d e a i s p u n m n a p e t r o n u l M o l d o v e i . B u n s o c o t e a l ! (Ofteaz.) Eh ! Biat ar ! P r e a m u l t e h a i t e i d a u trcoale. S C U T I E R U L (intr) : M r i a T a , a m gsit-o ! L P U N E A N U : Unde-i ? S C U T I E R U L : I a t - o ! (Ruxandra apare la o mic deprtare, ntr-un spot de lumin.) Aceasta e domnia Ruxandra ! B O G D A N : Ce p o r u n c d a i a s u p r a e i ? L P U N E A N U : I n s u r g h i u n , Ia u n schit. B O G D A N : Mrite Doamne... e o copil f r a g e d . . . i c h i p e . . . L P U N E A N U : C u att m a i b i n e . L-a v r u t de so p e J o l d e a ? S ispeasc toat v i a a , c a soie a l u i I l r i s t o s ! S C U T I E R U L : S ne gndim o c l i p : ea n-are n i c i o v i n . . . i-apoi, c att d e g i n ga, i n frumuseea e i . . . L P U N E A N U : D fclia m a i a p r o a p e , B o g d a n e . (0 examineaz.) M d a , urt nu-i! D a r t o t la monastire i e locul. SCUTIERUL (ii optete) : N u te pripi. E fiica l u i Petru Rare. A i uitat ? N o r o d u l l-a c i n s t i t p e t a t l e i . L P U N E A N U : T o c m a i d e aceea. Dac-o l a s a i c i , sc v a i v i u n a l t b o i e r c a r e s i-o m c n e v a s t ; f i e c a r e n d j d u i e t e s ctige i n i m i l e norodului cu amintirea l u i P e t r u Rare. i , dect s a m a m l u p t a i c u o d r a s a a c e s t u i a . . . S C U T I E R U L : D a r c e d e s t e l u p i , T a , c n d a r f i m a i lesne s... L P U N E A N U (fulgerat T a c i ! (Se gndete pie grav i solemn Mria

(In scen intr, cu pas grbit, Ruxandra ; include ua, speriat, ascunde intr-un jil, astupndu-i cu palmele, ca s nu mai aud dc afar.)

SCUTIERUL (traverseaz scena, murmurnd, ginditor) : A i s d a i s a m . D o a m n ! Ce cumplit ameninare ! D a r cui are s deie s a m .' L o r ? (Arat spre cei trei boieri i dispare n culise.) T R O T U A N (intr urmat de vornicul Mooc i de Spancioc, toi trei cu figurile n cruntate, ru prevestitoare) : A i s d a i s a m , D o a m n ! A i a u z i t ? Nu-i a c o p e r i u r e c h i l e ! Se c a d e s n e a s c u l i ! M O O C (ctre Spancioc) : Stai d e veghe, b o i e r S p a n c i o c , ca s p u t e m v o r b i n t i h n I (Spancioc iese.) T R O T U A N : M r i t D o a m n , eti s u f l e t d e cretin. O a r e n u te u m p l u de mhnire l a c r i m i l e jupneselor v d u v e ? Attea l a c r i m i se vars l a ua Mriei T a l e ! i t o n t e s t r i g r s p l t i r e l a Sfrrta n s c t o a r e p e n t r u s n g e l c p c care-1 r i s i p e t e s l b a t i c u l tu so ! M O O C : N c despoaie d e a v e r i p e n t r u cea m a i mic pricin. TROTUAN : N e las pc drumuri. M O O C : M e r e u alte l a c r i m i , alte blesteme se a d u n l a p r a g u l M r i e i T a l e . . . TROTUAN : boierilor ? fgduial c-aa va de-nfar ? ierilor fr Ct o s m a i i n npstuirea N o i toi a m c r e z u t n b u n a l u i de pace. M r i a T a a i chezluit f i ! A i auzit-o pe jupneasa A c u m , e l prpdete vieile b o mil !

M O O C : E c r u n t i s n g e r a t e c ! D O A M N A : i c e s f a c , b o i e r i dumnea v o a s t r ? Ce p o t c u s f a c ? TROTUAN (sumbru) : S i-1 s m u l g i d i n inim, ce pe-un ghimpe v e n i n o s . S-l blestemi ! M O O C : S p u i z b r a n i c n e g r u d e u r i de scrb p c s u f l e t u l M r i e i T a l e . S n e a j u i s-l s u r p m d i n d o m n i e . TROTUAN : Vrem s a d u c e m n scaunul r i i u n d o m n c a r e s n c f i e p r i e t e n , n u duman ! D O A M N A : B o i e r i . . . gndii-v... e soul m e u ! TROTUAN : Soul ? Ai uitat. Mrit Doamn, c u m s-a f c u t ast cstorie ! A i u i t a t , o a r e , c u m i-a s i l n i c i t n s i v o ina t a ? A d u - i a m i n t e , v o r n i c e , d e c u m a f o s t a t u n c i . V o d P e t r u R a r e a b i a se stinsese d i n via...

de un gnd) : Ssst ! o clip, apoi se apro de domni) : i-am

www.cimec.ro

77

druit iertarea noastr, domni ! (Huxandra tace, cu un aer nencreztor.) ezi. copila unea ! Eti sfioas ? ezi aici ! ( 0 aaz in jil i-i trage un scaun al turi.) L i n i t e t e - t e ! | i - i t e a m <lc m i n e ? D O A M i N A (cu o trufie aristocratic): Nu. LPUNEANU : Nu ? H m ! Erai cnd te-am zrit, odinioar. ani ai ? DOAMNA : 17. (tare) : Bogdane ! micu Acum tare cii

LPUNEANU

B O G D A N : Porunc, Mria T a ! giuvaergiul s-ini LPUNEANU : Schipa scoat, d i n p m i n t , d i n iarb v e r d e , o b r a r d o a u r c u 17 m r g r i t a r e . BOGDAN : Am neles, plac Mria Ta ! (Iese.)

L P U N E A N U : Ii DOAMNA (rece)

brrile,

domni ?

L P U N E A N U : B o i e r Joldea e afar, legat f e d e l e i c u s p i n a r e a l u i r d u i t d e g h i o a gele l e f e g i i l o r m e i . M u l t e c e a s u r i n u m a i a r e . D a r n-ai d e ce s-l c i n e z i . N - a i d o r i t n i c i o d a t s-i f i i s o a . N u - i a a , c o p i l o ? D O A M N A (ferm) : Ba da ! LPUNEANU (surprins, o clip, de n drzneala ei) : Stranic rspuns ! Mi-o spui f i ? i-era d r a g , t e p o m e n e t i ? Nu ? ! Rspunde ! D O A M N A : Mi-era ! L P U N E A N U : Aa ? SCUTIERUL : E trufa ! N-ai s-o ingen u n c h i uor ! L P U N E A N U : C r e z i ? (Rtde ncetior.) Hehe-he ! (Strig.) B o g d a n e ! U n d e e miln i c u l acela d o J o l d e a ? B O G D A N (din culise) : A c i , la p r a g u l Mriei Tale, c u m a i p o r u n c i t . L P U N E A N U : D e s c h i d e u a ! (Se proptete in prag, privind sj)re locul nevzut din culise, unde se afl Joldea.) Uite-1, co p i l o ! V i e r m e l e ! U i t e - 1 p c c e l c e i-a n g d u i t s r i d i c e o c h i i c t r e t r o n u l Mol dovei. Bogdane ! B O C D A N : Porunc, stpne ! L P U N E A N U : D I scurteze de-un cap. DOAMNA (cu o pe mina de gdelui, : s-l Nu ! : ViZis-ai

: Da.

LPUNEANU : Vei avea podoabe dup p o f t a i n i m i i . V e i a v e a t o t ceea c e - m i v e i c e r e . . . ( 0 privete lung.) Eti frumoas, ntr-adevr ! O a r e c u i i e r a h r z i t f r u m u s e e a t a ? ( l i ia mina.) O a r e e u n-am d r e p t u l ? . . . T r e m u r i ? ! (Cu o luciditate amar.) N u d r a g o s t e a t e f a c e s t r e m u r i ! (Ii las mina ; cuprins de o marc tulbu rare.) A v r e a s-mi druieti... (Rugtor.) Druiete-mi c e v a , d o m n i ! Poi ? (Ea tace.) De ce taci ? Druiete-mi o clip d e p r e r e c m a t e p t a i . . . c m a t e p t a i p l i n dc dor... c t r e m u r u l tu e t r e m u r d c f e c i o r e l n i c t u l b u r a r e . . . i c p e n i m e n i a l t u l n u - 1 v o i a i d e c t p e m i n e . . . (Se aplcac spre ea, gata s-o ia n brae.) Spu ne-mi... Pe m i n e m ateptai. N u - i aa ? P e m i n e ! D a ? (Vrea s-o mbrieze, dar ea se ferete.) S C U T I E R U L : N u - i cere ce nu-i poate da !

tresrire

spaim)

S C U T I E R U L (ii optete Domnitorului) cleanule ! A i lovit bine ! LPUNEANU (cu ceva, domni ? DOAMNA : Cru-1 ! : Dc ce ? i-e mil dc fals mirare):

LPUNEANU

mi-

lul acesta ? DOAMNA (invins) : N u m a i pot... E atta u r g i e i m o a r t e n j u r u l m e u . . . N u m a i pot ndura. LPUNEANU : i i e r t a r e a ? (Apsat.) dau ? DOAMNA (pleac ochii) ce v o i e t i ? S-i dau M rogi... c a s i-o : Da !

L P U N E A N U (trist, ntunecat) : H m ! Oare a s t a e u r s i t a m e a ? S n u m i se d r u i a s c n i m i c . . . dect d i n sil... o r i d i n v i c l e n i e . . . S f i u s i n g u r ! S C U T I E R U L : Te mai d o a r n faa ta ! ntrebi ? Dovada e

L P U N E A N U (cu un zimbet plin de am rciune) : A i d r e p t a t e ! (Sarcastic, ctre domni.) A l u n e c a c a t s v o r b i m d e c u nunia noastr, preasfielnic d o m n i . E de-ajuns dac-i s p u n c , d c c u m t e - a m v z u t a c i , m - a m simit p r i n s n m r e j e l e f a r m e c e l o r t a l e ? (Ea tace.) E de-ajuns ! A c u m p r i v e s c n o c h i i ti i b a g d e s a m c i c u i s n t d r a g . N u - i aa c-i s i n t d r a g , copil a l u i Petru R a r e . . . i c v o i e t i a f i s o a a m e a ? (Ea tace, el reia, amenintor.) M-ai auzit, domni ? Te fac D o a m n a rii M o l d o v e i . Ii p a r e b i n e ? (Ea tace ; el o privete tios.) Hm ! P a r e - m i - s e c n u eti m n d r n u m a i l a c h i p . c i i l a f i r e . P r e a m n d r , p e n t r u a f i r m a s soia u n u i n e t r e b n i c ca J o l d e a . (Aspru.) P e n t r u ce l-ai v r u t ? (Ea tace.) S C U T I E R U L : Ce r o s t a r e n t r e b a r e a a s t a ? C h i a r d e l-a v r u t , e a n-o s-i s p u n .

L P U N E A N U : Da, Mria T a " ! Aa se c u v i n e s-mi r s p u n z i . S n t D o m n u l r i i i d c - n c i n c o l o s i n t i D o m n u l i s t p i n u l t u . n v a a-1 c i n s t i p r e D o m n u l r i i . . . i a-1 i u b i p r e s t p i n u l t u ! A-l iubi ! P r i c e p i ? i , d c p r i c e p i , n g e n u n c h e a z i s r u t - m i d r e a p t a ! (Ea execut n mod mecanic cele cerute ; el, cu un aer voie vodal.) R i d i c - t e , d o m n i ! (Ctre cel dc afar.) A i d o b n d i t i e r t a r e a , cne ! D m u l mire fiicei preacinstitului Petru Rare. D i n d r a g o s t e p e n t r u soaa m e a , i d r u iesc v i a a ! D a r o o s n d t o t v e i p r i m i . Bogdane, romnul arc o vorb pentru de-alde tia. 0 tii ? Se z i c e c nu-i cunosc l u n g u l nasului. B O G D A N : Aa e, Mria Ta.

L P U N E A N U : P o r u n c e s c , d e c i , s f i e c lugrit la s f i n t a m o n a s t i r e Probota... (eu ironie) i n p r e a j m a lcaului de veci al p r e a c u v i o s u l u i P e t r u Rare, al crui g i n e r e

78

www.cimec.ro

a d o r i i s fie* ! D a r , m a i s i sc t a i e n a s u l ! D O A M N A : Nu-u-nu !

nainte

de

asta...

scena se ntunec; se (Leina: o trecere muzical sau un gong reaprinderea luminii, revenim la iniial. Doamna Ruxandra, ncadrat Trotuan i Mooc.)

introduce i, la situaia intre

M O O C : D a r . ca s i z b n d i m , D o m n i a T a ai o a n u m i t treab d e m p l i n i t . Numai dac-o s v r e i . f r n d o i a l . DOAMNA (dup o ezitare) : Spunei-mi-o ! T R O T U A N : S ndeprtezi n z i u a aceea d e l i n g V o d p e c e i d o i g e a l a i ce-1 p zesc c u a t t a s t r n i c i e . M O O C : P e v o r n i c u l B o g d a n i p e A r m a , cu ceata l u i de oteni. D O A M N A : E f o a r t e g r e u ce-mi cerei. C u m s-i n d e p r t e z ? C r e d e i c p o t ? T R O T U A N : Eti D o a m n a rii. D u p V o d , eti s i n g u r a c a r e l e p o a t e p o r u n c i . DOAMNA : Dup Vod" ! Zis-ai bine, preacinstitule Trotuan. M O O C : M r i a T a m a i a i , n s , i a l t e m i j l o a c e i s c u s i t e , c u c a r e s-i a d e m e n e t i . A i aur, ai nestemate... ai j u p n i e chipee, ce p o l f u r a minile oricrui brbat. SPANCIOC (apare, grbit) s-a n t o r s l a C u r t e . : Venii ! Vod

M O O C : ...Ca o p a s r e r n i t a i i p a t a t u n c i . i te-ai p r v l i t p c p o d e l e , f r s i m i r e . . . T R O T U A N : A a s-a f c u t n s o i r e a n l i m i i Tale c u L p u n e a n u , Mrit D o a m n ; cu s i l , c u B o r b , c u s c h i n g i u i r e i s u r g h i u n . i D o m n i a T a te s i m i l e g a t , o a r e , d e s o u l a c e s t a ? p \ i s d a i s a m . D o a m n !" Vzut-ai c i n e i-a s t r i g a t a s t a ? Vduva s t o l n i c u l u i I e r e m i a . C a p u l b r b a t u l u i ei a c z u t i e r i pe b u t u c u l g d e l u i . MOOC : Mereu alte capete de b o i e r i snt intuite pe z i d u r i l e curilor domneti. TROTUAN : Nu te ngrozete atta jale, Doamn ? D O A M N A : D a r ce s f a c , b o i e r i dumnea v o a s t r ? S p u n e i - m i , ce s f a c ? T R O T U A N : S te a l t u r i n o u ! D O A M N A : A m s-i v o r b e s c . S-l r o g . . . M O O C : N u . Asta s n-o faci. (Perfid.) i-aa, v i a a D o m n i e i T a l e e n p r i m e j d i e . T R O T U A N : i a c e l u i ce-ar v e n i coconului Mriei motean la t r o n . Tale. A

T R O T U A N : F i i binecuvntat, b u n a noastr Doamn ! M O O C (perfid) : C e l d e s u s s t e s f t u i a s c . p e n t r u b i n e l e M r i e i T a l e i-al c o c o n u l u i ce-1 v r e i s u i t p e t r o n ! T R O T U A N : S o r o c u l s nu-1 u i i : l a c e a dinii a d u n a r e a l u i Vod cu boierii. M O O C : S n e v e d e m sntoi i teferi, buna n o a s t r D o a m n ! (Au ieit.) DOAMNA (bate ntr-un gong mic i ndat apare o jupni tinr i frumuic) : Ilinca ! IL1NCA : Porunc, Mria Ta ! DOAMNA (cu oarecare stinghereal) : Dup cte a m b g a t d e s a m , j u p n i Ilinca... m a t a l e i c a m f a c i o c h i dulci... cuiva... c u i v a de p r i n p r e a j m a D o m n i t o r u l u i ! ILINCA (cade n genunchi, speriat) : Ier tare, Mria T a ! D O A M N A : B a n u . . . n u te cert... Vornicul B o g d a n e u n b r b a t chipe... N u , n u t c cert ! Dimpotriv ! ILINCA (i srut mna) : D u m n e z e u s t e rsplteasc, b u n a m e a stpin ! D O A M N A : i, dac i-i d r a g ntr-adevr... (n culise se aud glasuri i intr Vod.) E D o m n u l ! S m e r g e m ! (Vrea s plece spre fund.) LPUNEANU : Bun dimineaa ! De ce pleci. D o a m n ? D O A M N A : B u n d i m i n e a a . M r i a T a ! (Se face c n-a auzit ntrebarea i continu spre ieire.) s mearg L P U N E A N U : R m i ! V o i e s c s s t m l a sfat mpreun. : Du-te, Ilinca ! iese.) : Te uii la mine att de DOAMNA

D O A M N A (nedumerit) : D e cc ? N u v n eleg ! D e c e a r f i e l p r i m e j d u i t ? S a u Cu ? M O O C : t i u t este d e V o d c boierilor. T e v a ierta, crezi ? TROTUAN ierta... DOAMNA i, (amenintor) mai ales, : nici : Nici noi ! ii partea te va

el n u

(uimit)

Voi ! ?

T R O T U A N : O r i c e j i v i n h i t u i t se a p r c u n v e r u n a r e . i n o i e n t e m h i t u i i r u , Doamn ! Mria T a n e eti trebuitonre astzi ! N o i i s n t e m t r e b u i t o r i mine ! Pricepi ? M a m e i viitorului D o m n al M o l dovei ii vorbesc ! De nelepciunea Dom niei T a l e e legat soarta l u i . Chibzuiete b i n e , d e c i . i fr t e a m ! ntreaga b o i e r i m e a rii v a face z i d n j u r u l Mriei T a l e . (Tainic.) A v e m i s p r i j i n u l I e i l o r ; oastea l o r ne v a ajuta s-l nscunm d o m n pe cel d o r i t d e n o i . M O O C : Chibzuiete, D o a m n , pn a n u fi prea tr/.iu. I e r i l-au t i a t pe Ieremia. Azi-mne. c u i i vine rndid ? ! Mriei Tale ? Nou ? D O A M N A (nfiorat) cumplit groaz mi : Sfinte Dumnezeule, sdii n suflet ! Doamn, In ce fel ? i cc te

T R O T U A N : Ajut-ne, Mrit v o m ajuta. DOAMNA : Cum s v-ajut ?

(Jupni LPUNEANU

T R O T U A N : V o r n i c u l Mooc a pus la cale u n i r e t l i c . V o m f a c e a s t f e l ca V o d s se a f l e n m i j l o c u l m a i m a r i l o r b o i e r i m i i . S n t e m c u toii aptesprezece. L a u n s e m n , l v o m p l i c u b u z d u g a n e l e i c u jun gherele noastre.

n f r i c o a t ! D e ce ? (Ea tace. el merge i se aaz ntr-un fotoliu ; Vod e schimbat. Privirile i snt obosite ; o umbr de amrciune i-a aprut pe fa ; ofteaz. murmurnd ca pentru sine.) Tare snt o s t e n i t . D o a m n ! (Ridic ochii spre ea.) D a r , o a r e , ce p r i c i n i t e - a u t r e z i t a a d e diminea ?

www.cimec.ro

79

DOAMNA (rece) : Lacrimile unei jupinese, Mria Ta ! Vduva .stolnicului ieremia ! A i s d a i s a m , D o a m n !" m i - a s t r i g a t . I l l a i p e b r b a t u l t u s n e t a i e p r i n i i , b r b a i i i f r a i i " . . . L P U N E A N U (cu amrciune) : Ieremia ? ! H m ! t i i ce p u n e a l a c a l o , . s t o l n i c u l I e r e mia ? E i , Doamn ! Mulmele sfintului m a r e m u c e n i c D i m i t r i e , izvortorul de m i r , a l c r u i h r a m se p r z n u i o t e l a b i s e r i c a n o a s t r d i n P i n g r a i , c l - a m p u t u t o p r i . B r a u l l u i I e r c a n i a v o i a s tc lase pe d o m n i a t a v d u v i p e c o p i i i n o t r i o r f a n i ! (Cu un accent de sinceritate dure roas.) C r e z i c m i - i u o a r p o v a r a at tor o m o r u r i , D o a m n ? Oare b u n u l d o m niei tale printe, c u c e r n i c u l Petru Rare, a i c u n o t i n cii b o i e r i a t i a t ? E r a i f r a g e d n v r s t . O a r e c r e z i c l u i i-a f o s t l e s n e s f a c a s t a ? D a r e i ... ci snt m e r e u la f e l , D o a m n ! D o r i t o r i de s c h i m b a r e . C a l a s v n d n o r i c e clip. D i n schimbrile de d o m n i , m u l i b o i e r i a u dob n d i t a v e r i i p u t e r e . C n d m - a u n v i n s D e s p o t n l u p t a d e l a V e r b i a , ce-a f o s t a l t a d e c t t r d a r e ? I a r c e i ce m - a u v n d u t i-au c p t a t s l u j b e g r a s e n d o m n i a l u i D e s p o t n u fuseser, m a i n a i n t e , d r e gtorii m e i ? D O A M N A (ca un ecou) : i snt i-acum ! L P U N E A N U : Ce-ai z i s ? D O A M N A (stingherit c tocmai ea a fcut aceast constatare) : U n i i d i n t r e aceia snt d i n n o u n slujba Mriei Tale ! L P U N E A N U : neleapt vorb ai rostit, D o a m n ! D a r , o a r e , ce v o i e s c a c e t i a ? I-am l u a t cu biniorul ! D o m n i a ta poi p u n e m r t u r i e ! D e c e n u se p o t o l e s c ? L e - a m r e s p e c t a t a v e r i l e ! E i d e ce n u - m i r e s p e c t p o r u n c i l e ? V o i e s c s-i s t r n g n j u r u l t r o n u l u i ! S l e a r t c l u p i i cc sc ain pe la hotare t r a g m a r i foloase d i n dezbinrile noastre. Cum s-i nduplec, s f t u i e t e - m , c r e d i n c i o a s a m e a D o a m n ?! C u m o a r t e i u r g i e a m n c e r c a t . S m a i ncerc o d a t , p e calea h u n e i nelegeri... N u ? Ce g n d e t i o a r e , D o a m n ? S m a r t b l a j i n i atoateierttor ? S le d e s l u esc, c u v o r b d e f r a t e , ce v o i e s c d e l a dnii... Mi-a dat un ndemn vornicul M o o c . A m c u g e t a t l a e l i z i c c-i b u n . DOAMNA (care demn ? a devenit atent) : Ce n

LPUNEANU (izbucnind) : N-o mai pot opri ! Ajuns-am robul E i ! Puterea E i m c o v r e t e ! Ea n u tie ce-i m i l a . N u o vie. N u c r u . Ea ucide ! Ucide chiar m a i naintea mea ! D O A M N A (nedumerit) : Cine ? Faima ! Faima cruzimii LPUNEANU : m e l e ! U n e o r i , f a i m a o m a i tare dect cel ce-o poart ! Da, hi ! S m crezi. D o a m n ! M a i t a r e i m a i i u t e d e c t e l . A d e s e o r i , n i c i n - a p u c s r i d i c b r a u l , c c i n e v a a i l o v i t n n u m e l e m e u . O s n d a ? O s n d a mi-o s m u l g e f a i m a de pc b u z e , c h i a r m a i n a i n t e s-o r o s t e s c . (Scutierul a aprut prin spatele lui Vod i sc ghe muiete pe-un scunel, ling dinsul ; observindu-l, Vod i se adreseaz cu jum tate de voce.) G r e a i c u m p l i t e p o v a r a propriei tale f a i m e . N u - i aa ? S C U T I E R U L (optit, cu un aer de dojan) : N u f i n e l t o r , s t p n e ! E a i-c p r t a l a d o m n i e . T u i-ai f c u t - o ! L a a c e a s t a d o u a d o m n i e a t a . E a te-a s l t a t n a ! 0 t i i ! I a r t u te-ai l s a t p u r t a t d e d i n s a , u o r ca f u l g u l , b u c u r o s , c h i a r ! LPUNEANU (cu ciud) : Tu vorbeti ? Cnd a m c z u t ntia oar d i n d o m n i e , m - a i c i n a t c n-o a v e a m ! Faima e apa v i e a a c e l u i a ce c a t a n v i n g e . S C U T I E R U L : Sau a stpni. L P U N E A N U : N u n e a p r a t a s t p n i . Ce s-ar f a c e c o m a n d a n t u l u n e i o t i , f r a s c u iul f a i m e i l u i n faa v r j m a u l u i ? C u m ar dobndi D o m n u l ascultarea supuilor, fr tria f a i m e i l u i ? N u , D o a m n ? S C U T I E R U L : Deci, tot p e n t r u a stpni. L P U N E A N U : N u , nepriceputule. Pentru a tron arc n e v o i e de luciul strluci. Un nestematelor. Vod e... unul ! Pricepi ? F a i m a te scoate d i n r i n d u l m u r i t o r i l o r d e r n d . A l t f e l , ce eti ? U n o a r e c i n e ! N u ? Despoaie-1 pe strlucitul Cezar de faim... i ce r m n e ? U n b i e t o t e a n p l e u v i muieratic ! D O A M N A : E prea scump, totui, D o a m n e . . . (tresare) : Cc-ai s p u s ? LPUNEANU D O A M N A : P r e a s c u m p t e cost f a i m a a s t a , Mrite Doamne. drept. Dar ine sama, LPUNEANU : E D o a m n , c fr dnsa m u l t e d i n t r o n u r i l e m p r a i l o r s-ar f i n r u i t . D e data a s t a , n s . . . ga.th ! A m c h i b z u i t b i n e , i s o c o t c s t n p u t e r e a m e a s p u n z bal acestei f a i m e nrvae. D e aceea, a m botrt... D O A M N A : Cc-ai b o t r t , M r i a T a ? L P U N E A N U : L a a d u n a r e a de m i n e , V o d se v a n f i a f r p a z . D O A M N A (surprins) : Cum ? L P U N E A N U : V o i v e n i s i n g u r la ospul de m p c c i u n e cu b o i e r i i . DOAMNA soit ? (nencreztoare): Nici dc Arma ? nici afla lipsi Singur? Nici dc Nen vornicul

L P U N E A N U : S fac o a d u n a r e c u cei ce-s f r u n t e a boierimii. Prilejul cel mai b u n , l t i i ; c e l ce d e z l e a g l i m b i l e i i n i m i l e o a m e n i l o r : u n o s p ! M - a m gnd i t , p r i n u r m a r e , s-i p o f t e s c p e boieri la o mas de mpcciune. Poate chiar mine, n u ? DOAMNA (alarmat) : Mine ?

L P U N E A N U : E s f n t a d u m i n i c i n e - a m p u t e a i e r t a u n i i p r e alii s u b t o b l d u i r e a C e l u i d e s u s . C u a c e s t p r i l e j , g n d e s c s n c e r c . . . p o a t e m l e p d i d e . . . Ea ! D O A M N A : De cine ?

Bogdan ? L P U N E A N U : De tean n u se v a osp ! M voi u n u l ! N i c i u n o mine n sala dc chiar i d e j u n -

80

www.cimec.ro

g h e r u l d e l a c i n g t o a r e . C r e z i c e d e - a j u n s aceasta, ca m r t u r i e a gndurilor inele cinstite ctre boieri, prea scump Doamn ? S C U T I E R U L : C i n e a r p u t e a s p u n e c n u - i de-ajuns. stpne ? DOAMNA (tulburat) : Mria Ta... n u tiu ce s z i c . . . d e s i g u r , e b i n e . . . (frtnntat de sentimente contradictorii) d a r , totui... LPUNEANU (nedumerit) : T o t u i , cc ? D O A M N A : O p a v z t o t i t r e b u i e . L P U N E A N U : P a v z ? I m i v o r fi s f i n t e l e monastiri pe care le-am z i d i t . i-mi va m a i f i c e v a ! N u ghiceti ? I u b i r e a Dom niei Talc, buna mea Doamn, care m o c r o t e t e i m i z b v e t e d e t o a t e r e l e l e . SCUTIERUL m a i tare, (cu ironie) : A c u m ai strlucit D o a m n e , dect nsi f a i m a ta !

DOAMNA (cuprins dc remucri) : Mria Ta, m iart... nu-s vrednic dc atta cinste. LPUNEANU (se ridic i o cuprinde pc dup umeri, cu tandrele) : Ba da, ba da ! F i i binecuvntat, b u n a mea D o a m n ! DOAMNA (scuturndu-se, nspimintat) : N u . . . n u r o s t i aceste v o r b e ! L P U N E A N U (surlde) : D e ce ? E t i t e m toare, nc ? M e r g i i g r i j e t e d e toate cele d e trebuin pentru osp. T e v e i defel n c r e d i n a m i n e c n - a m m i n i t - o pe m a m a c o p i i l o r notri... D O A M N A (merge spre u, apoi se ntoarce brusc, gata s-i destinuie totul) : Mria T a . . . v o i e s c s-i s p u n . . . L P U N E A N U : Ce DOAMNA (dup o anume, Doamn ? scurt ezitare) : Nimic !

CORTINA

TABLOUL III
A c e l a i d e c o r ca n t a b l o u l p r e c e d e n t . L i t r e t a b l o u r i l e sc b a t e u n g o n g , a p o i se v o r a u z i s t r i g t e l e m u l i m i i . II i I I I nu se f a c e pauz ; culise) : Capul l u i Mooc v r e m ! T O I (din Capul l u i Mooc v r e m ! SCUTIERUL (trece prin faa cortinei) : Cc d e g l a s u r i ! Cc d e g l a s u r i ! G i p u l l u i M o oc v r e m ! " H m ! N t r u n i c e p o f t e m a i au cteodat oamenii ! Dup socotina m e a , v o r n i c u l M o o c i ine c a p u l bine nfipt pe u m e r i i n u v d c i n e i l - a r p u t e a c l i n t i . D a r , m a i tii ? ! S n t attea c i u d e n i i n j u r u l n o s t r u , n c t . . . (Alt ton.) Dnc-nr f i s ne g n d i m n u m a i la aceasta : u n d o m n i t o r n v r j b i t c u b o i e r i i i c a r e p r e g t e t e . . . Ce p r e g t e t e ? H m ! S nu uitm v o r b a r o m n u l u i : u n a se p r e g tete... i a l t a se n i m e r e t e !" H e - h e - h c ! N e p t r u n s e snt cile vieii ! (Iese ; lumina scade n scen, dup care se aude galopul unui cal ce se oprete zgomotos, bti n poart, rumoare ; o voce strig.) 0 V O C E : t i r e d e l a M r i a Sa V o d ! L u m i n i a sa p o s t e l n i c u l V e v e r i e p o f t i t l a sfnta s l u j b dc m i n e diminea dc la M i t r o p o l i e i a p o i l a o s p u l d c l a C u r t e . (Se repet galopul, btile n poart etc.) t i r e d e l a M r i a Sa V o d ! L u m i n i a sa s t o l n i c u l S p a n c i o c e p o f t i t l a s l u j b a d e mine diminea de la Mitropolie i apoi la ospul de la Curte. (Se reia galopul, ciocniturile, care se fi leaz, fiind nlocuite cu dangtul clopo telor ce vestesc sfritul slujbei ; din spa tele cortinei care va rmne tot tim pul nchis ies de la extremiti boierii Mooc, Veveri, Trotuan, Spancioc i Stroici. E i se aaz de o parte i de alta a scenei, chiar pe treptele care duc n sal ; n felul acesta, sala devine locul din faa Mitropoliei unde s-a strns norodul, iar Domnul, cnd va iei din biseric, i va interpreta scena la fa de cortin, adresndu-se deopotriv boierilor i publi cului din fotolii.) VEVERIA (ntr-un grup cu Spancioc i Stroici, continu o discuie) : ...Prea n e ncreztor eti, b o i e r u l e S p a n c i o c ! U i t e - t e n j u r ! V e z i v r e u n otean de-al l u i V o d prin preajma bisericii ? S P A N C I O C : V d m u l t n o r o d , postclnice ! i a s t a n u - i a b u n ! t i u t este c V o d n n o a s t r . D e ce trit n o r o d u l mpotriva s-a a d u n a t o a r e a t t a g l o a t l a M i t r o p o l i e ? S T R O I C I : S f i m c u ochii n p a t r u ! V E V E R I : inei-v f i r e a , b o i e r i d u m n e a v o a s t r . M o o c i c u T r o t u a n au tiut

www.cimec.ro

81

a-i v o r b i Doamnei Ruxandra. Fiica lui Petru Rare cu toate ovielile ci se a r a t a f i d c p a r t e a n o a s t r . C n d a mai stat Vod n biseric, n c a v n d , la d r e a p t a i l a s t i n g l u i , n i c i p e v o r n i c u l B o g d a n i n i c i p c A r m a ? E l i m p e d e ! pe u n d e v a iscusina bunei I-a p r i p o n i t noastre D o a m n e , iar cnd se v o r a r t a aci v a f i prea trziu. dc grupul complo TROTUAN (se apropie titilor, crora le optete) : V a iei d i n t r - o c l i p n t r - a l t a . I-ai z r i t c u m v a p e cei d o i gealai a i J u i ? V E V E R I A : Pe n i c i u n u l ! T R O T U A N : D o a m n a R u x a n d r a nc-a s l u j i t cu credin. Era i g r e u s n-o fac. A t u n c i . . . aa c u m n e - a m neles. Intrm rsfirai n sala d e ospee. S T R O I C I : Care v a f i s e m n u l ? T R O T U A N : Cel hotrit : cnd Vod v a r i dica al doilea pahar, postelnicul O r g h i d a n va striga ctre d i n s u l : R u ai fcut, M r i a T a , c i-ai p r i g o n i t p e bieii b o i e r i !" (Sumbru.) Atunci... vom mplini fapta ! S T R O I C I : D a r , d a c se b r o d e t e c a . . . T R O T U A N : S s s t ! Iat-1. L P U N E A N U (a aprut la ramp ; cu bltndee i demnitate) : Boieri dumneavoastr, voiesc a mrturisi c, de la v e n i r e a m e a n t r - a d o u a d o m n i e i p n a s t z i , m - a m artat u n e o r i aspru i n e n d u r t o r . Am f c u t i v r s a r e d e s n g e . . . s SPANCIOC (cu ndrzneal) : A r trebui l e c i e t i , M r i a T a ! (Vie micare printre boieri.) L P U N E A N U : U n u l D u m n e z e u tie d e n u m i - a p r u t r u i d e n u m c i e s c * d e aceasta, s t o l n i c u l e Spancioc. M-au silit, ns, la acele fapte c r u n t e n u m a i dorina d e a v e d e a c o n t e n i n d g l c e v i l e i v n z r i l e u n o r a i a l t o r a , c a r e i n t e a u I a risipa r i i i l a p i e i r e a m e a . B o i e r i i se c a d e s p r i c e a p c t u r m a n u poate avea dect u n s i n g u r p s t o r , p e n t r u c z i c e M n t u i t o r u l : b a t e - v o i p s t o r u l i se v o r m prtia oile". SPANCIOC (agresiv) : t o r u l : S iubeti nsui p r e tine..." LPUNEANU cioc ! : Drept i m a i zice Mntuip r e a p r o a p e l e t u ca (Rumoare.) este, stolnicule cu cea Span mai

VEVERIA Ta ! (Repet

Dumnezeu

tc

ierte,

Mria

toi,

cor,

aceleai

cuvinte.)

L P U N E A N U : i-acum, cinstii b o i e r i , ca semn al mpcciunii noastre, v chem s p o f t i i c u t o i i l a C u r t e , c a s o s p tm m p r e u n ! (Se ntoarce i merge spre una din extremitile scenei.) SLUJITORUL : Loc ! Loc ! Facei loc s treac D o m n u l ! BTRlNA (apare n calea Domnitorului, o jalb n min) : Mria Ta... S L U J I T O R U L : L a o >arte, f e m e i e ! N u n calea l u i V o d . B T R l N A : A m o jalb... cu sta

S L U J I T O R U L : D u - t e d e - a c i , n e t r e b n i c o ! (O mpinge spre ieire.) B T B I N : D-mi drumul ! Vreau s-ajung la M r i a Sa. LPUNEANU (a observat-o) : Ce-i c u f e m e i a aceea ? SLUJITORUL : M rog de iertare. Mrite D o a m n e , d a r n u v r e a s-asculte d e v o r b bun... B T R l N A : Mria Ta... VEVERI : Alungai-o de-acolo ! SLUJITORUL (o mbrincete) : Pleac, fe m e i e , c d c n u . . . L P U N E A N U : D a i - i p a c e ! (Btrna na inteaz ; Vod i amintete de ca.) Parc ne-am m a i ntlnit n o i u n d e v a ! Da, da ! E t i b t r n a a c e e a c u l i m b a a s c u i t . Ce caui i a r n a i n t e a m e a ? B T R L N A : N e c a z u r i l e , M r i t e D o a m n e . S-au strns c h i c i u r pe u m e r i i m e i . A m venit la m i l a Mriei Tale. A m o jalb. LPUNEANU : 0 jalb ? mpotriva cui ? B T R l N A : A c o l u i ce m-a n p s t u i t . M i - n a j u n s cuitul la os, D o a m n e . N u m a i p o t ! Ne-ai lsat pe m n a lor... LPUNEANU : A cui ? BTRlNA : A boierilor. Ei ferec i des ferec, d u p b u n u l l o r p l a c , i a r n o i o f t m i p l n g e m n s i n e a n o a s t r . LPUNEANU : Femeie, n-ai picat bine. Azi nu vreau s-aud d e j a l b e mpotriva boierilor. E sfnta duminic i mi-am p o f t i t dregtorii la osp de m p c c i u n e i b u c u r i e . N u se c a d e s-i t u l b u r t o c m a i azi n credina l o r . B T B N A : C r e d i n a l o r ? Ce p u t r e d r e a z i m i-ai a l e s , M r i a T a ! D a r , d a c a a i-i bine... S P A N C I O C : Du-te de aici, bab neroad ! (0 mbrincete, zicnd ctre un slujitor.) Fcei-i v n t n a p o i n g l o a t ! L P U N E A N U : L s a i - o ! (O msoar cu fals asprime.) Te pun n lanuri, m t u ! S tii ! M s o a r - i v o r b e l e , c d e nu... Credina boierilor mei e sfnt ! C u m d e c u t e z i s-o p o n e g r e t i ? B T R l N A (demn) : Iertare, Mria Ta ! Snt o f e m e i e p r o a s t ! A l t f e l , a f i b g a t d e s a m c , d e f a p t . . . n i c i n - a m ce p o n e g r i ! (Rumoare n asisten.)

S P A N C I O C : . . . n u s-l s i l n i c e t i nverunat vrjmie !

L P U N E A N U : T o c m a i de aceea v - a m a d u n a t aci, boieri dumneavoastr. S trim, d e - a c u m , n p a c e . S n e i u b i m ca nite f r a i . . . i s ne iertm unii pre alii, p e n t r u c t o i s n t e m m u r i t o r i . A m i n . (Se nchin.) SPANCIOC (ncet, ctre Stroici) : Denat cuvntare... Nu-i v i n e a crede, c n d l v e z i c u m se s m e r e t e . L P U N E A N U (se nclin adine) : Icrtai-m, oameni buni i boieri dumneavoastr. Iertai greelile m e l e pctoase !

82

www.cimec.ro

V E V E R I A : Nelegiuite- ! C u m ndrzneti ? L P U N E A N U : M nfruni d i n n o u , fe meie ? B A T R i N A (senin) : Mria Ta ai zis, iar eu a m ntregit. D a r , pare-mi-sc c L u m i n iei T a l e n u - i s n t p e p l a c m h n i r i l e n o r o d u l u i . C i m a i d e g r a b i n t o r n i faa t o t s p r e aceia d i n m i j l o c u l c r o r a te-ai s u i t la d o m n i e . C, v o r b a ceea : corb l a c o r b nu-i s c o a t e o c h i i !" LPUNEANU (amenintor) ntrecut msura, femeie ! n-ai m e r i t a s . . . : Destul ! A i N u tiu dac lui Vod) : p l a c . E i Ce ?

LPUNEANU (tresare) C r e z i c v o i f i s i l i t c e n-n f i d o r i t ?

: Cum, adic ? ! s fac... t o c m a i ceea

S C U T I E R U L : N u v e i a v e a d c ales. B t r n a a c e e a , n u u i t a ce-a s p u s ! C r e d i n a b o i e r i l o r " ? ! H c ! T u o cunoti prea bine ! Doar d i n t r e ei te tragi ! L P U N E A N U : De viclenia l o r m t e m ! S C U T I E R U L : D a r , p a r c t u n-o a i ? O s p u l a c e s t a . . . ce-i ? N u t o t o v i c l e n i e ? L P U N E A N U : N i c i d e c u m ! V o i e s c s m i - i ctig d e p a r t e a m e a . S C U T I E R U L : D e c n d i-ai p o f t i t , tiai c n u - i v e i c t i g a . A l t f e l , d e c e i-ai p u s atia oteni ascuni p r i n jurul slii d e ospee ? L P U N E A N U : S m i n t i t e a c e l a ce se v r ntre l u p i , fr n i c i o paz. S C U T I E R U L : E i , vezi ! L a masa aceasta, v i c l e n i a s t f a n f a . i t u i e i a i Venit a c i c u g n d u r i t a i n i c e , n e c u r a t e ! L P U N E A N U : A m s le-o s p u n d e s c h i s : e i t r e b u i e s sc p l e c e v o i n e i m e l e ! S - m i f i e c r e d i n c i o i ! A t t le c e r . S C U T I E R U L : L e c e r i ce n u e n f i r e a l o r . S n t gata s te v n d l a cel dinti p r i l e j . S a u s t e r p u n . P e s t e o c l i p , v e i c i o c n i p o c a l u l c u acetia toi. D a r , o a r e , n u t o t acetia te-au v n d u t , a c u m doi ani, l u i Despot, n lupta de la V e r b i a ? L P U N E A N U : Taci ! Nu-mi zgndri r nile vechi. A m s l e c u v n t e z cinstit, frete. D e m v o r nelege, v a f i b i n e . De nu... S C U T I E R U L (ride) : L a s ! I n s i n e a t a , e t i n c r e d i n a t d e p e a c u m c n u t e v o r n elege. LPUNEANU lui snt MOOC Mooc.) oare (servil) : Taci, cobe ! (Se adreseaz boierii nelegere Mria T a . Ce gndeti, vornice :

S C U T I E R U L (a aprut n spatele N-o o s i n d i ! A r t r e b u i s-i n firea ta... LPUNEANU (ctre Scutier) :

S C U T I E R U L : A c e a s t s e m e i e m n d r i f loas, ca a e i ! L P U N E A N U (ctre Scutier) : Luai-o ! D u cei-o d e a i c i ! S n-o m a i n t l n e s c n d r u m u l m e u , c v a f i v a i d e v o i i v a i d e ea ! (Slujitorul o nfac pc btrn, iar Vod trece n culise, urmat de boieri. Se re duce lumina ; se bate un gong, apoi, din spatele cortinei, rzbate rumoarea boieri lor. Cortina se deschide i vedem sala palatului, mpodobit pentru ospul dom nesc ; masa este plasat n acea parte a slii care se continu n culise, de aceea, din mas nu se vede, n scen, dect unul din capete, unde se va aeza Domnitorul mpreun cu cfiva dintre sfetnicii si. La nceput, scena e goal, apoi intr Mo oc cu Trotuan i Veveri cit Spancioc i Stroici ; boierii se rnduiesc n picioare, n jurul mesei, ateptnd apariia lui Vod.) M O O C (i optete lui Trotuan) : Cine-1 v a l o v i cel dinii ? T R O T U A N : S p a n c i o c ! P e n t r u aceea, el v a s t a n s t i n g l u i V o d . D o m n i a t a i c u m i n e l v o m p l i d i n d r e a p t a . . . (Veveri se apropie de grupul lor.) E i ? A i s c o t o cit bine cu privirea, postclnicc ? V E V E R I : N u sc v e d e p i c i o r de otean. MOOC : Nici Armaul ? Nici vornicul Bog dan ? VEVERIA : Nici unul. Nicieri. M O O C : D u m n e z e u s-o r s p l t e a s c noastr D o a m n ! T R O T U A N : Ssst ! . (Apare Vod.) pe buna

doritori

de-o c i n s t i t inima,

cu Vod ? : D i n toat

LPUNEANU (privind n lungul mesei) : A t u n c i , de ce se i n att d e s f i e l n i c i n j u r u l b u c a t e l o r ? B a g d e s a m c n i c i n u b e a u i n i c i n u se v e s e l e s c p r e a n d e a j u n s p e n t r u aceast c u m e t r i e . O a r e ce n u l e p l a c e , d e s e las a t t d e g r e u m b i a i de buntile ospului nostru ? M O O C : N u lua aminte, Mrite Doamne, la aceast p r e l n i c o v i r e . M i l o s t e n i a M r i e i T a l e d e a s t z i i-a t u l b u r a t a t t d e tare, nct m u l t o r a n u le v i n e a crede c d e z b i n a r e a d i n t r e V o d i e i s-a s f i r i t . L P U N E A N U : N u c r e d ? A t u n c i , c a t s-i n c r e d i n m . . . (Se ridic.) Boieri dumnea v o a s t r . . . (se face linite) dup bunul obi cei al poporului, socot c mpcarea noastr de astzi n u v a f i pecetluit p n c n d . . . (face o pauz intenionat) Domnul rii n u v a c i o c n i cte o c u p d e C o t n a r cu fiecare d i n t r e c e i d e fa ! (Vie rumoare n sal.) STROICI (strig) : S Vod Lpuneanu ! triasc Mria Sa

L P U N E A N U (vesel, prietenos, le face semn s ia loc la mas) : Poftii, boieri dum n e a v o a s t r ! (Se aaz i el, flancat de Mooc, Trotuan, Veveri, Spancioc i Stroici; de ndat intr Slujitorul, care toarn vinul n pocale ; Vod se adre seaz Scutierului, care s-a strecurat n scen, cuibrindu-se la picioarele Domni torului.) Cinstit treab fcut-am a z i , n u - i aa ? S o c o t c b o i e r i i snt i e i d o r i t o r i s p e c e t l u i m b u n a n o a s t r n e l e g e r e . SCUTIERUL : Nu te amgi singur !

www.cimec.ro

83

V O C I (din culise) : S triasc ! S triasc ! LPUNEANU (se apropie i ciocnete eu Stroici) : P e n t r u v e c h i u l i c i n s t i t u l n o s t r u prieteug, comisule Stroici ! (Trece la Spancioci) Plin de cerbicie, dar credincios t r o n u l u i ! N u , boier Spancioc ? (Ciocnind cu Veveri.) ngreuiat dc a n i , postelnice, d a r c u i n i m a t n r i n t o a r s c t r e f e r i c i r e a M o l d o v e i ! (Trece in cidise, ncadrat de cei trei boieri, n urma crora se Scutierul.) strecoar i TROTUAN (se apleac spre Mooc) : Vorn i o e ! P r i v e t e p e s t e u m r ! (In spatele lor au aprut Armaul i vornicul Bog dan, narmai pin n dini.) Ce-i a s t a ? ! (uimit i speriat) : Gealaii lui MOOC Vod ? ! T R O T U A N : Cine i-a m n a t ncoace ? i t o c m a i n c l i p a aceasta. D e cc ? MOOC (tulburat) : Trdare ! D o a m n a Ru x a n d r a ! S i n g u r a c a r e tia... T R O T U A N (ntunecat) : S n t e m c a i s u i i n t r e a n g , v o r n i c e . A i d c cc t e b u c u r a ! M O O C : Sfint nsctoare ! T R O T U A N : O r i , m a i c u r n d , ne v o r cspi aci, pe loc. P e n t r u n o i , scpare n u m a i este. MOOC (chinuit dc ginduri) : Ba da... ba

ntemeiate. Umbla o oapt, mai adi neauri... i-o t r e c e a u d i n gur n gur mesenii c u care ciocnete a c u m a Vod. D e n o i d o i s-au f e r i t . P r e a m u l t e n - a m auzit. D a r t o t a m prins ceva. B O G D A N : Ce a n u m e , v o r n i c e ? M O O C (optindu-i la ureche) : Cnd D o m n u l va nchina al doilea pahar, postelnicul O r g h i d a n v a striga : R u ai fcut, Mria Ta, c i-ai prigonit pe bieii boieri". A t u n c i , a c e i a d e d i n c o l o se v o r buluci asupra l u i Vod... B O G D A N : i D o m n u l a r e tire d e s p r e asta ? M O O C : N - a m a p u c a t a-i s p u n e . E a t t d e groaznic urzeala, nct nu-mi vine a che<Ie ! B O G D A N : F i i binecuvntat, preacinstite vor nice ! D o m n i t o r u l te va rsplti dup m e r i t . A c u m , m g r b e s c s - m i a d u c strj i l e , p e n t r u a-1 f e r i p e M r i a S a . (Ctre Arma.) Flaidem ! (Ies.) T R O T U A N : S f i n t e D u m n e z e u l e , v o r n i c e , la cc p r p d n e f a c e m p r t a i ! M O O C : Alt cale n u avem. (Cinic.) Vor p i e r i u n i i , d a r v o r scpa alii. T o t e m a i b i n e d e c t s n e f i l s a t s p u l b e r a i , c u toii, d e m n i a Epuneanului. (Lpuneanu se tiloarce, urmat de cei trei boieri, crora le face semn s se aeze, n timp cc c l rmne in picioare.) TROTUAN (ii optete lui Mooc. artind spre cei trei boieri) : P e a c e i a t r e b u i e s-i scpm. E i snt i n i m a p l a n u r i l o r noastre. Cu ei v o m i z b n d i , poate, n v i i t o r . M O O C : S ncerci domnia ta. Cnd vor nvli l e f e g i i i l u i V o d , ia-i p c toi t r e i i f u g i i p e s c r i l e c m r a i l o r . E u am s-l i n d e v o r b . . . L P U N E A N U : A v r e a s m folosesc de acest osp pentru a v spune, boieri d u m n e a v o a s t r , t o t c e e a ce a m p e s u f l e t . Cerut-am t u t u r o r supunere i credin. Nu pentru nfumurarea m e a . Ci pentru a f i p s t r t o r i d e d a t i n i i d e a r ! D a t o r i s n t e m s r s d i m i s c r e t e m a c e a rdcin domneasc sfint care au lumi nat p m n t u l M o l d o v e i cu m a r i vrednicii. Pe lespezile acestea a u clcat paii attor v o i e v o z i . C u n o a t e i c i i a u s n g e r a t a c o perind cu trupurile lor trupul Moldovei. E i au stat neclintii n veac, a c i , n btaia v i f o r n i e l o r c a r e n c e r c a u s m t u r e c r e t i ntatea de p e faa p m n t u l u i . Cci, d e n-ar f i f o s t b r a e l e i p i e p t u r i l e r o m n i l o r , m u l t e b i s e r i c i m r e e d e p o r f i r i a u r d i n Apus i m u l t suflare omeneasc ar fi p r i m i t i z b i t u r i l e b u z d u g a n e l o r t u r c e t i i t t r e t i i-ale a l t o r n a i i n v l i t o a r e . A a , l e - a m p r i m i t n o i ! i-o s l e m a i p r i m i m n c ! D a r , o a r e . c n d v a v e n i v r e m e a ca i n o i , I a r n d u l n o s t r u , s f i m l s a i a nc ridica, n linite i pace, ctitoriile noastre d e a u r i t u r n u r i l e n o a s t r e de cletar ? E u n r s p u n s g r e u de d a t , b o i e r i d u m n e a v o a s t r . Cci aa n u v r u t pronia cereasc ! S n e a e z e l a r s c r u c e d e d r u muri. i d i n t o a t e p r i l e s se ain

T R O T U A N : Ce s p u i ? M O O C : ntr-un singur fel p u t e m scpa ! D a , da. ntr-un s i n g u r f e l . TROTUAN : S mpiedicm lovirea Iui Vod ? ! A i dreptate ! A t u n c i n u v a avea Trebuie d e c e s n e o s n d e a s c . (Grbit.) s-l o p r i m p e O r g h i d a n s s t r i g e . M d u c s i-o o p t e s c . MOOC (reinndu-l) : Nu ! Dimpotriv ! Las-1 ! N u pricepi ? A m fost vndui ? V i n d e m i n o i p e a l i i . O m r v i e p r i n t r - a l t a se r s c u m p r . D e c n d i l u m e a ! Ii jertfim pe ceilali. N - a v e m alt cale. T R O T U A N : Ce-ni u r z i t ? M O O C : L a s - m p e m i n e ! (Se apropie de Bogdan.) Vornice, binecuvntat fie p r i c i n a c a r e tc-a a d u s n c o a c e . N e ddeam de ceasul morii i e u i logoftul T r o t u a n . N u t i a m c u m s v chemm m a i degrab ntr-ajutor. B O G D A N : P e n t r u ce, v o r n i c e M o o c ? M O O C : N u v - a m z r i t p e n i c i e r i . . . D c ce l-ai l s a t p c V o d ? B O G D A N : A f o s t p o r u n c a M r i e i S a l e : s nu-1 u r m m , nici la biseric, nici la osp. i n-am f i v e n i t . . . d a r ne-au a d u s Doamnei Ruxandra ! ncoace r u g m i n i l e T R O T U A N : C n d v-a v o r b i t D o a m n a Ru xandra ? B O G D A N : Dendat d u p sfinta slujb de la M i t r o p o l i e . E r a grozav de tulburat, cucernica noastr D o a m n ! O presimire ntunecat o mnase. Aa zicea. U n v i s u r t , a z i - n o a p t e . N i t e s e m n e r e l e . . . Ne-a p o r u n c i t s a l e r g m d e g r a b a c i . S f i m c u o c h i i a i n t i i s p r e M r i a Sa V o d . MOOC (cu gravitate) : Aflai, prieteni, c presimirile b u n e i noastre D o a m n e p o t f i

84

www.cimec.ro

cile o gur hulpav pata s nghit sfint noastr rioar. Iat do ce z i c c n u - i a h u n , n aceste vremuri, nici o dezbinare ntre n o i . S f i m a c u m u n s i n g u r palo : D o m n u l ! i-un singur bra ! N o r o d u l ! N u i e l c l c strinse ntr-un m n u n c h i ustur m a i a b i t i r ! S f i m , deci. un mnunchi ! N u o grmad de nuiele r i s i p i t e . i e u f g d u i e s c s n u a m n d u r a r e p e n t r u a c e i c e c r e d c f i e c a r e b o i e r i a r c o c r m u i r o a l u i ! (Ridic glasul.) M o l d o v a e astzi subt o singur orrmuire : aceea a l u i V o d A l e x a n d r u Lpu neanu. Pentru aceasta am poftit aici obtea marii boierimi. Avem attea tre b u r i p r i e l n i c e de m p l i n i t m p r e u n . Iat : s n f l o r i m n e g o u l ! S u m e d e n i e d c n e g u tori strini i-nu u m p l u t chimirele pe p m n t u l n o s t r u . S f a c e m n o i ca d i n i i . . . (cu parapon) : M r i a T a a i i VEVERIA fcut ! LPUNEANU : Aa este, postelniee. i, oare, n u nc c de folos ? E u nsumi a m t r i m i s d i n c o l o d c m u n i p o r c i i b o i n g r a i i b u t i i c u v i n . . . V o i ce-ateptai ? TROTUAN : A i spltori de a u r n rurile de la m u n t e ! L P U N E A N U : V o i n-avei. N e g o u l e o poart p r i n care intr bogia. H a n i grei am ctigat ! O s p u n d e s c h i s . i c u e i a m a d u s z i d a r i i i g l a r i i f i e r a r i d e l a Bistria i p o r f i r d i n Haeg, ca s-mi m p o d o b e s c c t i t o r i i l e ; i m t s u r i de la L i o v . . . N u voii s-mi u r i n a i p i l d a , b o i e r i dumneavoastr ? VEVERIA meteug. L P U N E A N U : nvai-1. S a u m c a r ar ta i-v d o r i t o r i n-1 n v a . D a r . d i n s p r e partea u n o r a se v d e t e c e r b i c i e i n e a s c u l t a r e . A m b o t r t s se i n iarma r o a c e n s f i n t e l e d u m i n i c i ; t i u t f i i n d c n e g u s t o r i i se a d u n m a i c u s r g l a i a r m a r o c . i t o t o m u l p o a t e v e n i a c o l o s-i vnd cele m u n c i t e d e e l . D a r s t o l n i c u l S p a n c i o c n-n n g d u i t i a r m a r o a c e l e p e p mnturile d o m n i e i sale. S P A N C I O C : i n i c i n - n m s l e n g d u i . I a r m a r o a c e l e snt p r i l e j d c c l e v e t i r e . Acolo sc a d u n norodul i c r t e t e mpotriva b o i e r u l u i . M e g i e i i i d a u m n a i-l o c rsc p e s t p n . LPUNEANU l o r ?... : Dar negutoria oameni : Negoul cere i el un anume

u n h a n n m u n i i C m p u l u n g u l u i , p e n t r u a c e i c a r e se d u c s a u v i n d e l a ^ B i s t r i a . i , c t r e toi a c e t i a c a r e o f a c p e n t r u n e g o , a m d a t c a r t e scris c a s f i e i e r tai de-a p l t i v a m a d c t r e c e r e s t p n u l u i acelor locuri. D a r e l s-a m p o t r i v i t i i-a m p i e d i c a t a t r e c e . (Intorcndu-sc spre Trotuan.) D r e p t este a s t a , preacinstitele Trotuan ? T R O T U A N : N u t r e b u i a s l e d a i s l o b o z e n i a d c t r e c e r e f r s n e n t r e b i i p e n o i , Mrite D o a m n e ! A v e m d r e p t u r i d e stpnire d i n moi strmoi. A v e m moiile n o a s t r e . L e g i l e n o a s t r e ! D e ce v r e i M r i a T a s n i l e ncaloi ? L P U N E A N U : Greeti, logofetc ! D i n moi strmoi a v e m .o singur moie : Mol d o v a ! N o i sntem p i e r i t o r i ! E a v a tri venic ! i-avem o singur l e g e : p e accea a l u i V o d ! i t o c m a i pentru a pecetlui mpreun aceast singur lege v-am c h e m a t la ospul domnesc. Voiesc s t e r g d i n m i n t e a m e a t o t c e n e d e s p a r t e . V o i n u voii la f e l ? (Tcere.) B O G D A N (intr tiptil i sc strecoar ct mai ferit pn in spatele Domnitorului, cruia i optete) : Mria Ta... L P U N E A N U : Ce v r e i ? V - a m p o r u n c i t s s t a i f e r i i . N u - m i s n t e i n c trebui tori. B O G D A N : Iart-m, stpne. B o i e r i i picirea. Snt vorbii. Orghidan semnalul. i v o r va da

L P U N E A N U (ntunecindu-se) : A a , d e c i ?! M ateptam, dealtfel. D a r a m ndjduit c m c a r n u l t i m a c l i p ; . . (Aspru.) Adu otenii a p r o a p e . BOGDAN : rai Armaul i-a i pe la adus. nt rsfi p c l a u i i ferestre.

L P U N E A N U : Fii pregtii. D a r n u m i cai f r p o r u n c a m e a . (Bogdan dispare ; Vod, cu gravitate, ctre meseni.) A m nchinat m a i nainte o cup de Cotnar pentru iertarea dintre n o i , boieri d u m n e a v o a s t r . P o t s-o r i d i c pe-a d o u a , p e n t r u l e g m n t u l v o s t r u d e c r e d i n i s u p u n e r e ? (Tcere.) E u r i d i c c u p a i v o i e s c s v d care d i n t r e meseni m urmeaz... sau n u ! (Ridic paharul.) Noroc," boieri dumnea v o a s t r ! (Semnificativ.) S n t a t e i b e l u g , d u p i n i m a i c u g e t u l v o s t r u !. (Bea.) 0 V O C E (din culise): R u ai fcut. M r i a f i . c i-ai p r i g o n i t pe bieii boieri ! (Vacarm.) : Ce-e-e-e ? A a Domnul vostru ? urmat de Ar-

S P A N C I O C : N u d e ea m ngrijesc e u m a i n t i i , c i d c r o s t u r i l e c a s e i m e l e i-ale c o piilor mei ! LPUNEANU : Vedei, boieri dumnea v o a s t r ? D e ce n u v o i i a c r e d e i-n nelepciunea Domnului v o s t r u ? D e ce, la toate spusele mele, punei o stavil ntre n o i ? S-mi f i e c u i e r t a r e dac a m s m a i d a u c a p i l d f a p t a u n u i a l t s f e t n i c d e - a l n o s t r u , d a r e o f a p t c a r e m-a m h n i t peste m s u r . N u de m u l t , a m z i d i t

L P U N E A N U (olrndu-sc) dar, v o i ocrii pre (Strig.) Bogdane ! BOGDAN ma (nvlete oteni) n i de

scen,

: Pe e i , flci !

(Otenii se reped n partea nevzut a slii ; n nvlmeala produs, Trotuan, Veveri, Spancioc i Stroici izbutesc s dispar ; Lpuneanu s-a tras mai la o parte. ncruntat, i privete mcelul cu braele ncruciate pe piept.)

www.cimec.ro

85

V O C E (strig din culise) : Aprai-v, bo i e r i ! A m fost v n d u i ! ling Vod : bolboro M O O C (s-a ghemuit sete, tulburat) : Eu-s p r i c i n a . . . m rog l a m i l a M r i e i T a l e . . . Pe v o r n i c u l Bog dan... eu l-am asmuit asupra boierilor. L P U N E A N U (mirat fi dispreuitor) : Dom n i a t a , v o r n i c e ? D c ce ? M O O C : V r o i a u s-i i e c v i a a . N u m a i e r a t i m p n-i s p u n e . Se v o r b i s e r s tabere asupra Mriei Tale. Strigarea l u i Orghi d a n e r a s e m n u l ! (Arat spre scaunele din preajma jilului domnesc.) Cei d i n i i ar f i fost... e i . LPUNEANU (impasibil) : Numete-i ! M O O C : S p a n c i o c i S t r o i c i . . . a p o i a r f i l o v i t Veveri i Trotuan... i toi ceilali... V O C I (disperate, n culise) : Indurare, Mria T a ! N u ne p r p d i . I n d u r a r e ! N-o s m a i greim ! LPUNEANU (printre dini) : Miii ! aptesprezece junghere mpotriva unui s i n g u r o m ! i acela f r j u n g h e r ! M O O C : aisprezece, M r i a T a ! E u n u e r a m amestecat ! L P U N E A N U (ntoarce capul i-l intuiete cu o privire necrutoare) : O a r e ?... i-i frig, vornice ? Tremuri, parc ? ! M O O C (temtor) : N u , nu... n u , Mria Ta I Aveam gnduri cinstite ! LPUNEANU : C u m d e n-au n e l e s ? MOTOC (servil): Vipere, Mria Ta ! Cuib d e v i p e r e ! Ci b o i e r i , attea u n e l t i r i . F i e care ou obtea l u i , c u oastea l u i , c u p o f tele l u i . . . L P U N E A N U : Fiecare cu s-l c l a t i n e p e D o m n u l oc.) D a r d o m n i a t a ? M O O C (nfricoat) : E u ?... stlp credincios, Mrite la nceput... LPUNEANU (ntoarce strig) : B o g d a n e ! (Intre stins.) BOCDAN (apare gifind, (se cu hainele i se rvite) aaz : in timp, zgomotul acelai g n d , c u c a r i i ! (Ctre Mo E u , cu credin... D o a m n e ! E u , de capul cu sil i

B O G D A N : Lipsesc cei p a t r u d i n c a p u l mesei. L P U N E A N U : H m ! S p a n c i o c i Stroici. S C U T I E R U L : Cei m a i a p r i g i . L P U N E A N U : i Veveri cu Trotuan ! S C U T I E R U L : Cei m a i v i c l e n i ! M O O C : P r o s t i a l o r fr de s e a m n ! A s t a i-a s p u l b e r a t ! L P U N E A N U (ctre Bogdan) : la-i u n p i l c de clrei. Scoate-mi-i d i n p m i n t , d i n i a r b v e r d e , p e a c e t i a p a t r u i a d u - m i - i la s c a r , v i i s a u m o r i ! BOGDAN: Am neles, M r i a T a ! (Iese.) S C U T I E R U L : C r e d i n a " b o i e r i l o r ti ! H c he-he ! U n chimir plin cu arginii l u i l u d a ! Vezi, stpne ? L P U N E A N U : Taci, diavole ! S C U T I E R U L : i^a zis-o n fa : c o r b l a corb..." B i n e c n-ai o s n d i t - o . i-ai f i ncrcat c u g e t u l c u u n greu pcat. LPUNEANU: Pe btrna aceea? I l m ! A a v u t d r e p t a t e ! i r u m i p a r e ! A a , p e n t r u spia m e a de b o i e r ! (De se afar se aude accentueaz.) o larm de glasuri care

S L U J I T O R U L (intr) : Mria Ta... L P U N E A N U : Ce este ? S L U J I T O R U L : S l u g i l e b o i e r i l o r , scpate de la C u r t e , a u d a t i a m a pe ulie. N o r o d u l s-a a d u n a t n f a a p o r i l o r . A p r i n s a l e izbi cu securile. A b i a mai putem ine piept. L P U N E A N U : Scuticrule ! S C U T I E R U L : Porunc, stpne. ce L P U N E A N U : T r i m i t e s ntrebe d e s-au b u r z u l u i t o a m e n i i . S C U T I E R U L : A m neles, M r i a T a . (Iese.) L P U N E A N U : Armaule, ia spune-mi... V p o r u n c i s e m s n u v a p r o p i a i d e s a l a d e o s p e e , f r n c u v i i n a r e a m e a . V o i v-ai a d u s o t e n i i a p r o a p e , m a i n a i n t e s v c h e m . D e ce ? A R M A U L : D o a m n a ne-a p o r u n c i t , s t p n e . M r i t a V o a s t r D o a m n . E a ne-a t r i m i s degrab nuntru. L P U N E A N U (mirat) : Doamna Ruxandra ? A R M A U L : A v e a p r e v e s t i r i r e l e . i-atta a struit, nct v o r n i c u l Bogdan... LPUNEANU : Am neles. (Ca pentru sine.) A s t a a fost spre binele c i ! (Ctre Mooc.) D e c i , n u d o m n i a t a m i i-ai c h e mat ? MOOC (stingherit) : Nu... eu doar le-am s p u s cele d e s p r i n s e d i n oaptele b o i e r i l o r . LPUNEANU (gnditor) ; A h a ! Pricep ! E a l t t r a i s t ! (Ctre Arma.) Mergi chiar a c u m l a i a t a c u l D o a m n e i . S p u n c - i c V o d o poftete, adic n u , o roag s aib b u n t a t e a de-a sc n f i a aici. A R M A U L : Prea bine, D o a m n e . (Iese.) L P U N E A N U : E i , v o r n i c e ! A c u m , pe cine m mai sprijin ? M O O C (umil, linguitor) : M a i s n t i s f e t n i c i de credin n p r e a j m a Mriei T a l e . LPUNEANU (repet ntrebarea, eai intenie ca mai nainte, cu privirea) : Oare ? ! cu ace sfredelindu-l

luptei

din

culise

s-a

Porunc, Mria T a ! LPUNEANU ntoarce jil) : Lsprvit-ai ? B O G D A N : Du. M r i a T a ! LPUNEANU': Cheam slugile s ridice m a s a i s c u r e e s a l a . B O G D A N : I a r c u a c e i a cc f a c , M r i a T a ? LPUNEANU mad. (Intr S : Amnc-i claie i-n peste de gr apoi. fie laolalt Scutierul.) Groaznic (rstit) : Ce, privelite, Nu n-o eu am stpne ! dorit-o, viaa

SCUTIERUL : LPUNEANU cu

A i c u cc t e m n d r i ! tot dinadinsul. Au uneltit tii ? Domnului. viaa, acum

MOOC :

picrirea

S C U T I E R U L : H m ! Cc ugubea-i D o a m n e ! F i i n d c a u g n d i t strmb, s n t t o i n r n d u l celor drepi !

86

www.cimec.ro

MOOC: (De lgia

jur

pc

Sfinta tot mai

cruce,

cu... g

afar rzbate mulimii.)

puternic

L P U N E A N U : Cc-or fi f d n d a t t a l a r m ? (Merge la fereastr.) Netrebnicii ! Nu i z b u t e t e n i m e n i s-i a l u n g e ? T a ! M O O C : Prostime mult, Mria L P U N E A N U (a zrit ceva afar, care i-a atras atenia) : U n slujitor ! S L U J I T O R U L (intr) : Porunc, Doamne. L P U N E A N U : Femeia aceea ! Aceea cu b r o b o a d n e a g r . Se a r a t a c u m scrilor. 0 v e z i ? S f i e a d u s (Larma mulimii.) Ce-or f i v r n d in capul ncoace ! o a r e toi

aceia ? MOOC : Prostime, Mria Ta ! Cioat i p r o s t i m e de toate f e l u r i l e . L P U N E A N U : H m ! M a i - m a i c-a p o r u n c i s d e i e c u t u n u r i l e n t r - i n i i ! (ntrebtor. ctre Mooc.) N u ? ! D o m n i a t a c u m socoi ? M O O C (repede) : A a , a a ! S-i m p r o a t e c u t u n u r i l e . N u - i v r e o p a g u b c-or m u r i eteva sute de m o j i c i , de v r e m e ce-au p i e r i t a t i a b o i e r i d e v a z . D a , d a , s-i o m o a r e de istov ! L P U N E A N U (sumbru) : M a t e p t a m s-aud u n asemenea rspuns. D a r s v e d e m m a i nti ce v o r . SLUJITORUL nunchi, (intr cu btrna) : D n ge femeie, naintea Mriei Sale. lui iese,

partea n o r o d u l u i . Cu v o i a l u i m-am n s c u n a t . Pe e l m - a m b i z u i t . . . B T R N A (calm) : N u , Mria Ta... LPUNEANU : Cum ? B T R N A : N u pe n o r o d , tc-ai b i z u i t , c i p c ticloia v o r n i c u l u i Mooc ! M O O C : Neruinate ! vornice, c LPUNEANU : Nu te or, d o a r n u n d o m n i a ta a intit. SCUTIERUL (intr, grbit) : M r i a T a , cei d e a f a r v o r s l e d a i . . . L P U N E A N U : A t e a p t ! (Ctre Btrn.) D u - t e d c a i c i , m t u ! (Cu o licrire fu gar de sinceritate.) Eti vrednic de respect, p e n t r u cutezana ta... D a r prea cuteztorii n-au fost pe p l a c u - m i nici o d a t ! A a c b i n e a r f i s n u n e m a i fntlnim ! BTRlNA (cu senintate) : Din partea noastr, n i c i o grij, Mrite D o a m n e . De n u n e caui, n i c i n o i n u te-om cuta. (lese.) LPUNEANU (ctre Scutier) iete ! Ce v o r o a m e n i i ? : Ei ? Gr

S C U T I E R U L : Capul vornicului Mooc ! MOOC (ars) : C u m ? N - a i a u z i t b i n e , frtate ! V r e i s uguieti, d a r n u - i v r e m e d e a g ! Ce v o r b e s n t a c e s t e a ? Ce s fac c i c u c a p u l m e u ? F r n d o i a l c n-ai a u z i t b i n e . LPUNEANU : Ba eu cred (Deschide fereastra.) Ascult g r i l e l o r s e a u d p n aici... (Rumoare 0 VOCE (dc vie.) afar) : S micoreze Ni djdiile. i-a luat dimpotriv ! singur. Stri

(Btrna sc nchin tcut naintea Vod, fr a ngenunchea. Slujitorul la un semn al lui Vod.)

LPUNEANU (in faa femeii, pe care o nvluie ntr-o privire ptrunztoare) : V d c n e - a m n t l n i t d i n n o u , m t u ! B T R l N A : Voia l u i Dumnezeu, Mria Ta ! L P U N E A N U (mustcind, ncruntat) : H m ! F e m e i e b t r n i u m b l i c o t l a c o t c u z u r b a g i i i ! i-ai l s a t v a t r a i a r i n a , c a s d a i b u z n a n c o a c e . P e n t r u c c ? BTRlNA : Nu le-am lsat, m i le-a l u a t . L P U N E A N U : Cine ? B A T R I N A : A p u s b i c i u l pe n o i dc ndat ce n e - a i d r u i t l u i c u o b t e c u t o t ; c a s-i r o t u n j e a s c m o i i l e , ne-a a l u n g a t d e pe pmnturile noastre. L P U N E A N U : Cine ? B T R N A : Ne-a m r i t d j d i i l e d e c i n c i o r i ntr-un a n . A n d o i t v m i l e . Ne-a m p i l a t i ne-a j e f u i t d u p poft. L P U N E A N U (url) : Cine ? B T R N A (cu ochii ctre Mooc) : A c e l a de-1 ii de-,a d r e a p t a M r i e i T a l c . L P U N E A N U : D e ce n u v-ai c e r u t d r e p t a t e a ? D c ce n u v-ai p l n s l a S c a u n u l Domniei melc ? B T R N A : Trei jalbe a m t r i m i s la poarta Mriei Tale. L a nici una n-am cptat m i l a u n u i rspuns. LPUNEANU (iritat) : N-am avut cuno t i n d e a s e m e n e a n e c a z u r i . (Se plimb ncruntat ; glgia crete.) Trebuia s-mi fi d a t de tire. D o a r cu am stat de

S n u n e m a i srceasc ! ALTA V O C E : N-avem bani. Mooc ! 0 V O C E : Mooc ! E l prad ! V O C I : Mooc ! Mooc !

(Larm.)
ALT ALT TOI : oc V O C E : Capul l u i Mooc v r e m ! V O C E : S ni-1 d e i e pe M o o c ! Capul l u i Mooc v r e m ! Mooc ! M o !

(Vacarm.) L P U N E A N U (nchiznd fereastra) : A i au z i t , v o r n i c e ? I-ai a u z i t ? MOOC (agitat) : O h , pctosul de m i n e ! Maic preacurat fecioar, n u m lsa s m p r p d e s c ! S c a p - m d e p r i m e j d i a a c e a s t a i m j u r s f a c o b i s e r i c ; s p o s t e s c c t v o i m a i a v e a z i l e ; s f e r e c cu a r g i n t icoana ta cea fctoare de m i n u n i de la monastirea Neamului... (Ru gtor.) Dar, m i l o s t i v e D o a m n e , nu-i asculta p e nite s r n t o c i . P u n e s d e i e c u t u n u rile ntr-nii. S moar toi ! E u snt d o a r b o i e r m a r e . E i snt nite proti... LPUNEANU (cu rceal) : Proti, dar m u l i , j u p n e ! S o m o r o mulime de oameni pentru unul singur, nu ar fi pcat ? Judec nsui d o m n i a ta. M O O C : D a r nu-i drept, Doamne... nu-i d r e p t s m o r aa...

www.cimec.ro

87

LPUNEANU (cu asprime) : Dc ce n u ? Du-te d c m o r i p e n t r u b i n e l e moiei d u mibale, c u m ziceai nsui, cnd mi spu n e a i c n u m v r e a i c n u m i u b e t e a r a . S n t b u c u r o s c-i r s p l t e t e n o r o d u l pentru slujba ce m i - a i fcut-o, vnznd u - m i oastea l u i A n t o n S z e k e l y i m a i p e u r m l s n d u - m i t r e c i n d d c p a r t e a Tomei... (De afar sc aude iar larma mulimii.)

M O O C (disperat) : Oh, nenorocitul dc mine ! n c a l t e a , l s a i - m s m d u c s - m i p u n c a s a l a c a l e . F i e - v m i l d c j u p n e a s a i lacrimi.) Lsad e c o p i l a i i m e i . (Printre i - m s m s p o v e d e s c . . . LPUNEANU (brutal) : Destul ! (Tare.) Armaule, vino n c o a c e ! (Ctre Mooc.) i n u t c m a i b o c i ca o m u i e r e ! Ce s t e m a i s p o v e d e t i ? Ce-ai s-i s p u i du h o v n i c u l u i ? C eti u n t l h a r i-un v n z t o r d e a r ? A s t a o tie t o a t Mol d o v a ! (Ctre Arma.) H a i d e ! Luai-1 i punei-] i n f i a r e ! (Armaul i Slujitorul l prind n brae.)

M O O C (zbtndu-se) : Doamne, rog ndura rea Mriei Tale. L P U N E A N U : Aruncai-1 n t e m n i . i-i spunei norodului c n t r - a c e s t fel pl Alexandru Lpuneanu celor tete V o d ce p r a d a r a . (A aprut Scutierul, care contempl scena.)

c r u n t i r z b u n a r e a b o i e r u l u i ! Ca a r p e l e , v e n i n u l c l i-l t r e c e l a u r m a i . . . LPUNEANU (coviril) : F i e i aa ! D a r . fa d e m i n e n s u m i . . . N - a v e a m de ales. 0 tii p r e a b i n e . A R M A U L (reintr, grbit) : Mria Ta, mo v i l a -i g a t a . LPUNEANU (mirat): Movil? Ce mo vil ? dincolo, pe-un talger. Aa ARMAUL : E c u m ne-a p o v u i t v o r n i c u l R o g d a n . A m rnduit-o cu meteug... L P U N E A N U : N u pricep ! ARMAUL: Le-am aezat dup neam si dup ranguri. L P U N E A N U : Ce-ai a e z a t ? A R M A U L : C a p e t e l e ! (Merge la u i cheam.) I n t r a i ! (Intr doi slujitori, duetnd un talger mare de aram pe care se afl o movili de capete omeneti : eventual, slujitorii pot fi astfel plasai nct talgerul s nu fie vzut de publicul din sal, ci numai dc ctre cei din scen.) P r i v e t e , M r i t e D o a m n e ! (Cu mndrie.) Tidvele boierilor mai mici dedesubt, iar pe-ale c e l o r m a i s i m n n d i c o i ctre vrf, a a c u m sc c u v i n e , LPUNEANU (ncruntat) viinat asta ? : Cine v-a ncu

MOOC (strig, n timp ce e scos din scen) : I n d u r a r e , M r i a T a ! F i i m i l o s t i v ! Indurare ! Indurare ! (posomorit, ctre Scutier) : LPUNEANU I n d u r a r e ! D a r e i s-ar f i a r t a t cumva ndurtori, dac m-ar f i ncolit ? S C U T I E R U L (cinic) : A c u m e c a m t r z i u s-i mai ntrebm ! Impcciunea" sfintei d u m i n i c i s-a n f p t u i t ! L P U N E A N U : Sfnta d u m i n i c ! H e ! Ce sil mi-i de toate acestea ! 0 singur v o i n : a D o m n u l u i rii ! A s t a le-am ce r u t ! E r a prea m u l t ? S C U T I E R U L : Pesemne ! L P U N E A N U : A t u n c i , e b i n e c-am s c p a t ara d e aa o rie p c t o a s ! P e n t r u tria t r o n u l u i , e t i n e v o i t ca s l o v e t i ! S C U T I E R U L : i-o v o r p l t i , n - a i g r i j ! L P U N E A N U : Cine ? Morii ? ! S C U T I E R U L : F i i i l o r ! i nepoii ! i str nepoii lor... T e v o r cresta n h r o n i c . T e v o r n c o n d e i a . A u s t o c m e a s c g r m t i c i a n u m e . A u s t e f a c f i a r , d e s p o t . . . D i n o s p u l a c e s t a , v o r ese o m a n t i e n s n g e r a t . 0 v e i p u r t a p e u m e r i , ctu-i l u m e a . E h e i ! Ii v e i d a seama p r e a trziu ce

A R M A U L : Mria Ta ! LPUNEANU : Eu ? A R M A U L : Prin v o r n i c u l Bogdan ! Mriei Sale Vod Lpuneanu ne-a z i s v o r n i c u l i i v a p l c e a s-i v a d a s t f e l p o t r i v i i p e c e i ce i-au d o r i t p i c i r c a . L P U N E A N U (ctre Scutier) : 0 vezi ? D i n nou ! Ea e ! F a i m a mea crunt ! Nici n - a m d e s c h i s g u r a . . . i ea a i d a t p o r u n c a , n l o c u l m e u ! DOAMNA (intr, grbit) : Eram foarte n g r i j o r a t , M r i a T a , i t r e m u r a m vznd c . . . (A dat cu ochii de movila de capete ; scoate un strigt de spaim.) Doamne l (Lein.) L P U N E A N U (s-a aezat n jil, trist, obo sit) : M u i e r e a , t o t m u i e r e . S r m a n a ! O c h e m a s e m c a s-i s p u n . . . i , c n d colo... (Intr vornicul Bogdan.) BOGDAN doare) (agitat, : acoperit Unde-s ? dc I-ai praf i su : Mria Ta... prins ?

LPUNEANU

B O G D A N : N u , stpne. I-nm ajuns tocmai cnd trecuser de porile cetii. A u l u a t - o spre c o d r i i . L-am mai auzit doar pe Stroici strigind... LPUNEANU BOGDAN : ne vom : Ce a n u m e ? celui a ce nu v-au muri trimis !" c pn

Spunei vedea

CORTINA

88

www.cimec.ro

TABLOUL IV
Decor : dormitorul Domnitorului d i n (k'latea dc Scaun. U n pat cu polog, un jil, o msu, o candel, eteva sfenice mari c u l u m i n r i aprinse. Domnitorul este ntins pe pat ; la picioarele lui, i n semiobscuritatea odii, stau de veghe doi clugri. n a i n t e de deschiderea cortinei, rsun vocea lui i J i p u n e a n u .

L P U N E A N U : D e m v o i scula, a m s p o p e s c i e u ! (Cortina tier ling se deschide pat.) i-l vedem

pre muli

LPUNEANU ce mai mult)

(dezmeticindu-sc : Pe m i n e ?

din Cnd ?

ce

in

pe

Scu

S C U T I E R U L : D e m v o i scula, p r e muli a m s p o p e s c i e u ! " D e m v o i s c u l a . . . (ngenuncheaz la Cpttiul lui Vod. Cu un accent de mil.) D a r d e ce n u t e r i d i c i , n p r a z n i c , ca a l t d a t , s t p n e ? D e c e n u r c n e t i s sc c u t r e m u r e zidurile c e t i i ? D e ce n u r z i , c u r s u l t u f l o s de o d i n i o a r ? (Cu duioie.) D e ce n u r z i , M r i a T a ? D c ce n u z m b o t i , m c a r ? U n d e e strnicie t a d e a c u m p a t r u a n i , d c la ospul acela de p o m i n ? U n i , rzi ! S a u , m c a r , ncrunt-te ! (Ofteaz.) O h , ce s f i r i t e t i , D o a m n e !... D e ce t a c i ? T a c i i m p r i v e t i c u o c h i i i a s e c i , c a de strigoi ! Strigoi-Vod ! (Rtde forat.) H e - h e - h e ! (Rugtor.) H a i , Mrite iDoamne ! Vorbete ! S p u n e ceva ! LPUNEANU (se ridic ntr-un cot, voce stins) : Unde... unde m aflu ? cu

S C U T I E R U L : A c u m d o u zile. I a r m a i adi n e a u r i a i p u s s-l c h e m e . L P U N E A N U : Pe cine ? S C U T I E R U L : Pe Sfinia Sa M i t r o p o l i t u l Teof a n . U i t e - 1 , c se i a r a t n p r a g . MITROPOLITUL (intr) : M-ai chemat, fiule ? SCUTIERUL (optete la urechea Domnito rului) : Pleac-i f r u n t e a , s t p n e ! L P U N E A N U (tresare, ort) : Cum? S C U T I E R U L : Eti n puterea l o r . A l b i grij c u m grieti. L P U N E A N U : ...Preasfinte printe, m r o g ie... M I T R O P O L I T U L : T e ascult, Mria T a . . . L P U N E A N U : Cer mil pentru fiul meu c e l m a r e . Ia-1 n g r i j a Sfiniei Tale. I l las m o t e a n Scaunului domnesc. Ocrotcte-1 ! MITROPOLITUL : LPUNEANU : V o m veghea Ct pentru cu toii dc a m supra l u i , Mria T a . mine, voi ridica d i n b o a l a aceasta... M I T R O P O L I T U L : D e te v e i r i d i c a , prin mila l u i D u m n e z e u , a i s t e d u c i Ia c l u g r i e n m o n a s t i r e a S l a t i n a . . . u n d e s tc speti cte z i l e i v o r m a i r m n e . (lese.) (Pe acest evocare ultim n cuvnt sc face revenirea

S C U T I E R U L : Jn Cetatea d e Scaun. L P U N E A N U : C e t a t e a ?... S C U T I E R U L : D a , s t p n e . N u m a i ii m i n t e ? Te-ai aezat a c i , ea s-i p o i pzi pe b o i e r i i f u g i i l a L i o v . . . S p a n c i o c i S t r o i c i i c e i l a l i . LPUNEANU (buimac) : B o i e r i i ! ?... Au f u g i t b o i e r i i ? !... SCUTIERUL : Da, dar acum ncep s se

din

realitate.) rugtor, care-l (Scandali aa a u dar

n t o a r c . A u a u z i t c p e M r i a T a te-a dobori t lingoarea i v i n n a p o i . . . LPUNEANU (cu o tresrire) : M-a dobort ? S C U T I E R U L : Boleti de vreo dou sptmni. LPUNEANU (ii acoper ochii cu pal mele) : O h , D o a m n e . . . Ce c h i n ! Ca d o u lespezi negre... Unde-i d o f t o r u l ? D e ce nu-1 a d u c e i o d a t p e A n d r e i ? V r e i s orbesc de t o t ? S C U T I E R U L : A u repezit olcari pn la Bistria dup d n s u l , d a r . . . (Ridic din umeri.) LPUNEANU : ubred a l c t u i r e !... (Se bate cu pumnul n piept.) R a c l a asta de c a r n e i o a s e ! C u r n d , n u m a i o a s e l e v o r mai rmne d i n mine. N u , credinciosul? s f e t n i c a l m e u ? Ce z i c i ? S C U T I E R U L : N u m a i C e l d c s u s p o a t e s-o tie. A i f o s t d e eteva o r i n p r a g u l m o r i i . T e - a u i m p r t i t . . .

L P U N E A N U (de la tonul slab i la acela puternic i amenintor caracterizeaz) : L a clugrie ? zat.) Spus-au ei asta ? S c u t i e r u l e , spus ? SCUTIERUL : Nu numai c-au t c - a u i c l u g r i t , M r i a T a . LPUNEANU (ridicnd glasul) :

spus,

Cc-e-e-e ? i i-au (Ironic.) (Se

S C U T I E R U L : Te-au tuns clugr p u s n u m e l e P a h o m i e . Alaltieri. Fratele P a h o m i e " ! LPUNEANU ridic ntr-un (mniat) cot.) :

T u uguieti ?

S C U T I E R U L : ntoarce puin capul, D o a m n e ! N u v e z i cine-i s t d e s t r a j ? D o i c l u gri. Alturi de pern ai potcapul de monah. I a r mtniile d i n mna nlimii Tale... LPUNEANU : Taci ! (Aspru.) Hei! Voi d o i , d e c o l o ! Ce-i c u v o i a i c i ?

www.cimec.ro

89

P R I M U L C L U G R : A i t r e b u i n de ceva, frate Pahomie ? bazaconii snt astea ? LPUNEANU : Ce A ! V o i v j u c a i c u m i n e ? (Url.) Afar, l > o a i t e ! I e i i , c v o m o r ! (Se d joS din pat ; Scutierul l ajut s-i mbrace caftanul.) P e toi v o m o r ! B o a i t e ticP R I M U L C L U G R (ctre cellalt clugr) : I* u g i de-1 c h e a m pc Sfinia S a i pe D o a m n a . (Al doilea clugr iese.) LPUNEANU : Buzduganul meu ! Unde mi-e b u z d u g a n u l ? PRIMUL C L U G R : Frate Pahomie... LPUNEANU : Iei afar, tlharulc ! (n cuhnea miniei.) A f a r ! A , v o i m-ai c lugrit, n e t r e b n i c i l o r ! Afar, leaht s p u r c a t ! (Azvrle cu potcapul n clugr, care iese, speriat.) A f a r , n e c u r a i l o r ! (Se ]>rvalc n jil, sfirit de puteri.) SCUTIERUL (rznd) : A a , f r a t e Pahomie. C u s m e r e n i e ! i c u u m i l i n . C de v e i avea u n loc n mpria cerurilor... M r i a T a ! Ce e s t e ? i-e r u ! LPUNEANU (gifie) : De ce n-aprindei luminrile ? E bezn ! Unde sntei ? M - a i l s a t s i n g u r ? I a r m - a i l s a t ?... S C U T I E R U L : Stpne, snt aici ! LPUNEANU : Nu eti. N u te v d . Nu v d pe n i m e n i . . . d o a r bezna... bezna asta fr f u n d . . . S C U T I E R U L : Stai binior, stpne. M duc s a f l u d e n-a s o s i t v r e o v e s t e d e la Bistria... (Iese.) LPUNEANU (delirnd) : U n d e v-ai d u s ? Aprindei sfenicele ! C i n e e a c o l o ? E cineva la u ? Cine e ? Bspundei ! V e nii m a i a p r o a p e ! Cine sntei ? (Scena sc ntunec ; rmne iector, care lumineaz jilul Domnitorul.) doar unde un se pro afl

M O O C : tiu, D o a m n e ! LPUNEANU (scuturindu-.se) : S-a fcut tare frig aici, n u ? Sint prea singur, v o r n i c e ! P r e a s i n g u r , i n t r u m h n i r i l e i z b u ciumrilc mele. M O O C : Nc-ai u r g i s i t , D o a m n e . Pe muli i-ai t i a t f r m i l . L P U N E A N U : M-au silit, vornice. O tii prea bine. M-au silit cu tot d i n a d i n s u l . M O O C : N u te-a s i l i t n i m e n i . E r a n f i r e a Mriei Tale. LPUNEANU (cu o tresrire de revolt) : Dar mrviile ? M O O C : M r v i a e n n o i . i n o i o tre c e m a l t o r a , ca o c u p d i n care s o r b i m cu toii, la rnd. Iscusite vorbe ! Ca o LPUNEANU : c u p d i n c a r e s o r b i m c u t o i i , l a r n d !" (Cu o rbufnire de ciud.) B o i e r i i m-au vndut ntotdeauna... M O O C : Aa pre alii. LPUNEANU (l privete, ginditor) : Nici odat nu mi-ai vorbit cu o cutezan att dc cinstit ! V e c h i u l m e u sfetnic ! S-au c e r n u t a n i i . . . M O O C : ,S-au noi. L P U N E A N U : Cci ri ai fost p r e a n d e a j u n s . M - a i u r t c u t o i i . A a e ? (Cu o veselie pozna.) D a r , b a r e m , a m izbndit ! N u , vornice ? I n via n u poi i z b n d i dect d a c tii s te foloseti d e t o i . . . i s t e l e p e z i d c f i e c a r e l a t i m p u l potrivit ! MOOC (necrutor) : Mria d i n a t c, ntr-adevr, ai T a eti n c r e izbndit" ? prefirat i binele i rul din e h r z i t : s nc vindem unii

M O O C (apare n conul de lumin din faa jilului ; Ung el, n penumbr, stau ne micai Veveri, Dragomir i Spancioc) : Srutm dreapta Mriei Tale ! (ngenun cheaz.) LPUNEANU (fericit, uurat, ca dup o lung ateptare) : A ! Mooc ! F i i binec u v n t a t , v o r n i c e M o o c ! T e a f r eti i nevtmat ? M O O C : P r e c u m se v e d e , M r i t e D o a m n e . L P U N E A N U : B i d i c - t e i ezi a i c i ! (li arat scaunul din faa jilului.) E o li nite de ghea, a z i , n cetate. I i simi rceala p e o b r a j i , v o r n i c e ? A m p u s de-au ntrit f o c u l , zdravn... Bceala asta a f u r i s i t ! Ca o r m j i l a v i s c s t r e c o a r n o a s e . (Ingndurat.) H m ! Ce c i u d a t ! A i bgat de sam ? Sntem r o b i . Toi ! nc d e cnd ne-am i v i t pe l u m e . Spai m e l e ! (Aplecndu-se spre vornic.) Cum p l i t e snt s p a i m e l e o m u l u i . . . D a r u n a e m a i c u m p l i t c a t o a t e . N-o t i i ? Tcerea. v o r n i c e ! N u tcerea d i n j u r . Tcerea d i n n o i ! Tcerea n c a r e n e s c u f u n d m ncet, ncet, ca ntr-o g e n u n e f r c a p t .

D-apoi, c u m ? ! (Cla L P U N E A N U (aprig): tin din cap, admirativ.) H m ! Viclean ntrebare, v o r n i c e ! i vrjma. Rentl nesc, i n e a n t r e a g vrjmia boierului Mooc. M O O C : Gindete-te c p r e a d e toi te-ai lepdat, D o a m n e ! I n via este nevoie s-i o p r e t i m c a r u n u l . . . L P U N E A N U : Dar mi^am oprit. N u dintre v o i . Ce e r a s f a c c u t i c l o i a v o a s t r ? Mi-am oprit fiul... el va lua tronul... fiul m e u c e l m a r e . . . (ngrijorat.) T r o n u l ! Dc ce t c e i ? R o i e s c n j u r u l l u i , n u ? Ca u l i i i se a i n ! t i u ! (Cu un accent de disperare.) C i n e o s-mi apere tronul ? MOOC (solemn) : : Noi ! Voi ? Prin urmare, Mai nu snt eti cu

LPUNEANU singur ? MOOC : mine Nu,

Mrite

Doamne.

stolnicul

Spancioc, Dragomir. n

postelnicul

Veve

r i i c o m i s u l (Boierii apar cui naintea

lumin i se Domnitorului.)

nclin

LPUNEANU (nviorat) : mi e pc s v a f l u n p r e a j m a m e a , b o i e r i neavoastr. Venii ! Apropiai-v !

plac dum (Boierii

90

www.cimec.ro

fac roat n jurul Domnitorului.) Dar voi m i erai m p o t r i v , n u , M o o a c c ? M O O C : Cc-a f o s t s- s t i n s , n l i m e a T a . L a n e v o i e , ne-am strns n j u r u l Mriei Tale. I n j u r u l t r o n u l u i . A i aici o m i n d e c u r t e n i c r e d i n c i o i . P o i s t e b i z u i , Doamne ! LPUNEANU (nchide ochii, fericit) : 0, ct de b i n e v e n i t e f i n i snt a s e m e n e a v o r be... Boieri dumneavoastr, ncvrslnicul meu f i u r m n e nconjurat de dumani. N u se v a p u t e a a/pra n i c i p r e s i n e , n i c i ara... M O O C : I I v o m apra n o i ! V E V E R I A : D-ni-l n o u ! D R A G 0 A 1 I R : S i n g u r i i credincioi ! MOOC : In jurul tronului ! (Boierii l string se ajdeac ca ntr-un asupra clete, Domnitorului, nbu.)

L P U N E A N U : Aceeai cobe m i - a i r m a s ! (Ridiclnd glasul.) P r e a scurt-i v i a a ! N u p r i c e p i ? N u n c a p e n e a t o t ce-ai de f c u t ! N-ai t i m p n i c i s te dumireti... S C U T I E R U L : 0 via ntreag... sau o c l i p ! i p e n t r u u n a . . . i p e n t r u a l t a , a c e lai t i m p l a i ! D a r c u t e n t r e b : t e - a i p r i c e p u t s-l f o l o s e t i ? L P U N E A N U : A d i c , c u m , ce n-ai f c u t face ntr-o ntr-o via ntreag... poi clip ? S C U T I E R U L : Poi ! (cade pe spate, mur murind LPUNEANU rugtor) : A t u n c i , m a i v r e a u o clip... u n a , doar... S C U T I E R U L (cu asprime) : Fariseule ! i t u cereti, ca toi ceilali ! MITROPOLITUL clugri) : Ce homie ? (intr, urmat de cei se p e t r e c e a i c i , f r a t e doi Pa

V E V E R I A : Ca u n z i d ! D R A G O M I R : Neclintii ! M O O C : I n j u r u l tu ! LPUNEANU (zbtndu-se sub apsarea lor) : S t a i ! M nbu ! M zdrobii... T O I (murmur, amenintori) : Ca u n z i d ! N e c l i n t i i ! Credincioi ! Ca u n z i d ! Ca un zid ! (url, trezit din comar) : LPUNEANU D a r v o i s n t e i m o r i !... (Cu disperare.) P i n l a z i u a d c a p o i ! S n t e i m o r i . (Se ridic i se smulge din cercul lor.) M o r i ! M o r i ! (Boierii se topesc n penumbra ca merei ; Lpuneanu i-a recptat lucidi tatea.) D u m n e z e u l e , oare n u m a i morii au m a i rmas n j u r u l m e u ? N u m a i ei mi s n t c r e d i n c i o i ? (Se prvlete n fotoliu, cu capul n mini.) N u m a i morii rmn c u n o i !... D a , d a . . . M o r i i . . . m o r i i ! S c u t i e r u l c , u n d e eti ? C r e d i n c i o s u l m e u s f e t n i c ! M o a r t e a ! ? !... T u o p o i d e s l u i ! A t t e a m o r i a m p o r u n c i t . . . i, totui, n u t i u . . . L e - a m p r i v i t . . . i n - a m n e l e s . Ce e M o a r t e a ? tii ? S C U T I E R U L (a aprut Ung stpne. 0 alunecare. LPUNEANU it. L P U N E A N U (nedumerit) unde... u n d e ncepe alta ? : La fel ? una ? Unde Atunci, ncepe : i V i a t a ? fel. O curgere fr de sfrel) : 0 curgere,

recapt, brusc, violena LPUNEANU (ii lui obinuit) : Frate" ? Afar, nprcil o r ! D u m n e z e u sau d r a c u l m v a nsn toi i, d u p aceea, v cspesc p e toi ! MITROPOLITUL : preoeasc. aduc... L P U N E A N U : Tac-i g u r a , p o p f a r n i c ! E u t e - a m n s c u n a t M i t r o p o l i t i t o t e u te descunez. Snt D o m n u l rii. Auzii ? M-ai p o p i t v o i . D a r de m v o i s c u l a , p r e m u l i a m s p o p e s c i e u ! MITROPOLITUL : Nesocotitule, nu huli ! U i i l a ce c u m p n t e a f l i ? G n d e t e - t e c eti m o n a h . N u m a i eti D o m n ! G n dete-te c p r i n o c r i l e t a l e . . . LPUNEANU s se ridice eu vou ! SCUTIERUL pripi ! Ia eti Domn Domn ? ! (l domolete) t Ssst ! N u te a m i n t e l a ce-a s p u s : n u mai ! (devine oare, Un atent) ce suflet : Nu de mai cretin snt n Dar, snt ? (ort) i s : apuce Ce-c-e ? paloul.) (ncearc V-art Nu Omule, afurisi pe respect c e i cc v i n haina s-i

LPUNEANU

MITROPOLITUL: pragul morii.

SCUTIERUL : La

S C U T I E R U L (i optete Domnitorului) : S-l c r e z i ! S a u s t e f a c i c-1 c r e z i ! A l t s f a t e u n u m a i p o t s-i d a u . (Iese din scen.) L P U N E A N U : Printe... ascult-m ! Ros t i t - a m v o r b e de ocar. S-mi ieri n e sbuina ! M a i d-mi o clip, rogu-te ! 0 clip de rgaz. S-mi rnduiesc cele de cuviin... M I T R O P O L I T U L : El r n d u i e t e , C e l d e t o t ce e d e r n d u i t p e l u m e a a s t a . L P U N E A N U : i dac... d a c m pot ndjdui ? M I T R O P O L I T U L : T e trgui, f i u l e ? U r t p cat ! Roag-te, fr s ceri ceva n s c h i m b . Roag-te p e n t r u m p c a r e a c u t i n e nsui. P e n t r u trecerea ta n viaa de d i n c o l o ! L P U N E A N U : Trecerea ? ! Preasfinte, stai ! N u nc ! N u - i nc s o r o c u l ! N u - i aa ? rog sus, Lui...

S C U T I E R U L : C i n e p o a t e ti ? LPUNEANU Cineva ar : Nepriceputule ! s s Nu ne-o Nu-i drept.

trebui

spun.

S C U T I E R U L : D e ce ? L P U N E A N U : Ca attea de fcut. timp ! ne grbim. Avem vezi ? i n-avem

SCUTIERUL : Minciuni ! Aa spun toi : n-om a v u t t i m p " ! D a r cnd o s p u n ? Cnd lc-a v e n i t ceasul. A t u n c i , nal... ncearc s nele la cntar. Ndjduiesc s m a i c t i g e o c l i p - d o u . . . D e u n d e ? C l e p s i d r a , o d a t ce s-a s c u r s . . .

www.cimec.ro

91

(Se aga de c l . ) V i a a m e a n c n u s-a sfirit. O s i m t ! N u n c ! N u - i a a , Preasfinte printe ? Trebuie s-o s p u i ! C u v n t u l S f i n i e i T a l e e... S a f l e toi ! S i n t n c i n p u t o r i ! T r e b i l e r i i l e i n strnse i n p u m n . A j u t - m ! S p r i j i n mi-ai fost... i-mi eti i - a c u m . N u este aa, Prea sfnte ? MITROPOLITUL (cu gravitate) : N u , fiule. LPUNEANU : Cum? M I T R O P O L I T U L : Trebile rii, spui ? 0 m i n t e l i m p e d e , sntoas ! U n bra p u t e r n i c i i u t e ! A s t a c e r t r e b i l e r i i . I a r tu... L P U N E A N U : E u , ce ? E u . . . a m n g r i j acest p m n t a l M o l d o v e i ! M I T R O P O L I T U L : Toi l a v e m n grij. S t r m o i i n o t r i l-au s f i n i t c u l a c r i m i l e l o r , c u s u d o a r e a l o r i c u s n g e l e l o r . S pzim motenirea strmoeasc ! Asta c ndatorirea noastr de cpetenie ! E a trece dincolo de vrerea ta sau de rugciunile n o a s t r e . D a t o r i s n t e m a c u m s d m r i i braul voinic i m i n t e a ager c a r e s-o crmuiasc. nelege, f i u l e , i mpac-te cu g i n d u l vieii d e a p o i . LPUNEANU (cu disperat struin) : N u . . . n u se p o a t e . . . u i t e ! (ntinde palincii' spre Mitropolit.) Tndur-te ! 'Toarn n cuul palmelor... m a i toarn-mi eteva p i c t u r i d i n p o t i r u l v i e i i ! A m s l e s o r b c u sfint grij... m r o g ie, P r e a s f i n l e ! M I T R O P O L I T U L : N u , f i u l e ! A c e a s t a n u st n p u t e r e a m e a . Roag-te l u i D u m n e z e u l f r a t e P a h o m i e ! i . D o m n u l D u m n e z e u s t e a i b n p a z a l u i . (Iese, urinat de so borul lui.) LPUNEANU (strig, cu un ultim efort) : Vreau s t r i e s c , p r i n t e ! N u n e l e g i ? (nfuriat.) M i n t e a c e l ce z i c e c s n t c l u g r ! (Se ridic, im fumtor.) Sint Dom n u l r i i . S i n t V o d . . . (Vocea i se fringe ; recade n jil. istovit de puteri, murmurnd.) M nbu... Nici o lumin... de nicieri... A p ! M prpdesc... A p ! O pictur de ap, p e n t r u Domnul rii... BATRiNA (intr, cu o luminare ncafirins n min : auzind vorbele Domnitorului, ia pocalul de pe msu i-i d s bea) : Ia. Mria T a ! LPUNEANU (o privete, clipind des din ochi) : C i n e eti ? N u v d p r e a bine ! D o a m n a tc-a t r i m i s ? B A T R i N A : Snt o ranc proast. m a i ii m i n t e . M r i t e D o n m n e ? Nu m

c V o d e p e m o a r t e , / i c g u r i l e r e l e : m o a r e ca un t i n e " . . . N u - i n i m e n i ling d i n s u l " . ..O l u m i n a r e c r e t i n e a s c s-i i n careva"... (Arat luminarea.) E o lumi nare m i c , de o m srac, d a r p r i v e g h i u l l o t c r e t i n e s c se c h e a m c este... LPUNEANU (revoltat) : Ce minciun ! C i n e n s c o r n i t c snt s i n g u r ? D o a m n a m e a e i n i a t a c u l de a l t u r i . A c o l o e i Mitropolitul, cu soborul l u i . Otenii-s peste t o t . N o r o d u l a i z i s c se n ghesuie la pori... B A T R I N A (cu blndee) : N u t e a m g i , M r i a T a ! Palatu-i ca u n p o m d e s f r u n z i t . Uile-s v r a i t e . N o r o d u l ? B a g d e s a m c n u m-ai neles. Sint ciiva gur-casc. Att ! LPUNEANU : N u - i adevrat ! Norodul m i - c a p r o a p e . E l m-a i u b i t . i c u p r e dineul. E l a u fost tria, s p r i j i n u l m e u ,

d ntotdeauna.
o clip de tcere) : M r i a BTRlNA (dup T a , s n t e m d o a r i n t r e n o i . . . D c ce s n u s p u n e m l u c r u r i l o r pe n u m e ? A i stat t o t t i m p u l n t r e a p e . Pe n o r o d n u te-ai s p r i j i n i t . N i c i o d a t ! V r e a u s z i c , p e o m u l de rnd. U n e o r i , la nevoie, ni m a i ntins cte o m i n s p r e r z e i m e , s a u s p r e l i r g o veii nstrii. D a r atta t o t , M r i a T a ! L P U N E A N U : A t u n c i , d e c e . . . d c ce a m c r e z u t n t o t d e a u n a c n o r o d u l . . . ? BTRlNA : i-a plcut, : Cum? Mrite Doamne...

LPUNEANU

B A T R I N A : i-a p l c u t s te r e a z i m i pe aceast p r e l n i c c r e d i n . A d e v r a t este c a l t a n i c i n - a v e a i . LPUNEANU (covrit) : A i dreptate. J u mtate d i n via ne a m g i m singuri... BTRlNA : P o a t e , i m a i m u l t . . .

L P U N E A N U : ...iar cealalt jumtate ne amgesc alii ! (Cu amrciune.) M-ai p r s i t i v o i ! B T R l N A : T e - a m p r s i t ? N u nc-ai p o f t i t niciodat la masa Mriei Tale. Psurile, oftaturile n o a s t r e ? ! i-ai n t o r s v r e o d a t u r e c h e a s p r e a r i n , s l e n u z i c u m sc bnguiesc p r i n t r e b r a z d e ? N u , M r i a T a ! N o r o d u l are o balan dreapt. E l n u d l i p s l a cnUir... L P U N E A N U : D a r n i c i p c b o i e r i n u i-am... N - a m f o s t d e p a r t e a l o r . O tii ! B T R N A : D a r n i c i de partea noastr a i f o s t . M r i a T a c u m d e n-o t i i ? nu

L P U N E A N U : B a d a . T e tiu ! D a , d a . B t r n a c a r e m-a n f r u n t a t . C u ce p r i l e j , mtu ? Vreo nou jalb ! U n n o u ne caz ? BTRNA : e care... N u , Doamne, (Tace.) : Intregete-i v o r b a !... n un n priveghi. preajma Aa celui d a t i n a : s f i e c i n e v a

LPUNEANU

p r e a j m a celui care... ? B T R l N A : S-mi f i e c u i e r t a r e . M r i a T a S t a u p i l c u r i d e o a m e n i a f a r . S-a z v o n i t

LPUNEANU (cu o rbufnire de mnie) : Femeie, i a a m i n t e ! (Brusc, faa i se destinde ntr-un suris resemnat, obosit ; cu o nuan de intimitate prietenoas.) Nu te-ai s c h i m b a t ! C u t e z t o a r e , c u m t e tiu ! I l m ! B t r n a mea vrjma ! De ci a n i n e n f r u n t m ? O v r j m i e c u r a t , ca u n c l e t a r ! De-a f i a v u t - o d e l a t o i !... A p r o p i e - t e , m t u ! m i p l a c e s t e p r i v e s c . E t i s e m e i a m e a d e o d i n i oar ! M n d r i a m e a nenfricat ! nelep ciunea m e a !... T e p r e u i e s c ! Tu le-ai

92

www.cimec.ro

pstrat. E u le-am p i e r d u t . B a n u ! L e - a m murdrit. D a , da ! Minile acestea ! V o ieti s - m i f a c i u n b i n e ? M i - e s e t e d e - u n pocal cu ap rece, de la fntin. Poi jurul meu nu-s dect s-mi a d u c i ? I n c a r a f e c u a p s t t u t i c o c l i t . B A T R i N A : T i - a d u c , M r i a T a . (Trece spre fund.) S C U T I E R U L (intr, agitat) : M r i a T a . . . st pne... a u sosit ! L P U N E A N U : Cine ? S C U T I E R U L : B o i e r i i c e i f u g i i l a Iei. L P U N E A N U : Care d i n ei ? S C U T I E R U L : Comisul Stroici i cu logo ftul Trotuan. Sc a f l n sptrie. Se p r e g t e s c s i n t r e a c i . L P U N E A N U : Otenii, s l u g i l e u n d e snt ? S C U T I E R U L : A u fugit. Palatul e mpinzit a c u m d e l e f e g i i i b o i e r i l o r . (Ii aduce ar mura.) Iat. stpne ! mbrac zaua. T r e b u i e s-i n f r u n i . A a z - i b u z d u g a n u l l a sprijini... ndemn. De palo te vei H a i d e ! N u pregeta ! Eti n p r i m e j d i e dc m o a r t e . N-ai a j u t o r . Eti s i n g u r . i s i n g u r t r e b u i e s t e a j u i . M a i b i n e z i s , Ea te v a a j u t a . D e d a t a a s t a , n u m a i Ea ! LPUNEANU : Cine ? S C U T I E R U L : M n i a t a n f r i c o t o a r e . F s rsune bolile palatului. i-e m n a sl b i t , t i u ! D a r r i d i c b u z d u g a n u l . . . i e i v o r simi izbitura... c h i a r m a i nainte dc a-i p l i . T i - s o c h i i stini, mpienjenii c d r e p t ! D a r zburlete s t u f u l sprnc c n c l o r t a l e , na a l t d a t . . . i e i v o r n g h e a , m a i n a i n t e de-a t e g h i c i ct eti d c s l a b i d e i s t o v i t . A s c u l t - m , s t p n e ! Ea i-c s c p a r e a . C r u z i m e a t a d e faim p e s t e toi i t o a t e ! R i d i c - t e ! D e Vod Alexandru Lpuneanu e i se v o r t e m e ntotdeauna. ; cu am LPUNEANU (fr s se ridice rciune) : i d a c glasul mi se frnge t o c m a i la m i j l o c u l u n u i strigt ? S a u o c h i i mi se n t u n e c d e o d a t . . . i r m n g o i , ca ai unui orb ? Vorbeti dc faima mea ! N u m i - a m dorit-o niciodat, dei am purtat-o cu mndrie. Dar nici s-o p i e r d , aa, ca u n n e g h i o b . S v a d toi c n-n m a i r m a s d i n ea d e c t o z d r e a n asta v r e i ? S C U T I E R U L : i - a t u n c i , ce-ai s t e f a o i , M r i a T a ? E t i s i n g u r i n c o l i t . C u m v r e i s t e a p e r i d e l u p i i c a r e te-au n c o n j u r a t ? LPUNEANU (revoltat) : Nu snt singur, nepricopsitule ! E i m v o r apra. S C U T I E R U L : Cine ? L P U N E A N U : Doamna mea ; Mitropolitul cu arhiereii l u i ; slugile credincioase... S C U T I E R U L : Slugile au fugit. Mitropolitul e d e p a r t e a l o r . i D o a m n a t a , la f e l . L P U N E A N U (mniat) : Doamna Ruxandra ? Milule ! C u m de ndrzneti ! E o fe m e i e e v l a v i o a s . C u t e z i s-o p o n e g r e t i p e m a m a celor doisprezece copii ai m e i ? SCUTIERUL : E i c r e d c Poi zaci s-i d a i s e a m a fr simire. Aa singur. c n u

se m a i f e r e s c . A m s d e s c h i d u a i a t a c u l u i . A s c u l t ce v o r b e s c h i m b n t r e d n i i ! (lutredeschide o u ; prin difuzor, se v a auzi dialogul care urmeaz.) DOAMNA : E att de c u m p l i t . . . i-atit de ncrnccnnt de boala l u i nct, n u tiu, mi-e fric ! A m a r n i c ne chinuiete p c toi, boieri dumneavoastr ! TROTUAN (aspru) : D o a m n , o m u l acesta t r e b u i e s m o a r ! Iat a c i u n p r a f . Pune-1 n b u t u r a l u i . i du-i-o ! D O A M N A (speriat) : Cum ? ! Otrav ? S T R O I C I : De n u v a m u r i n d a t o m u l a costa, viaa Mriei T a l e i a coconului d o m n e s c snt n p r i m e j d i e . D O A M N A (nfricoat) : S-l u c i d ? E u ? T R O T U A N : N - a i n c o t r o , D o a m n ! (Cu o subliniere amenintoare.) Cndva, nu ne-ai i n u t p a r t e a . A c u m , c a t s f i i m a i n e l e a p t . D e aceea-i s p u n : o m o a r t a t l . . . d a c v r e i s-i o c r o t i m fiul. D O A M N A : Cumplit osnd mi dai, boieri d u m n e a v o a s t r . n a l t P r e a s f i n t e , ce z i c i ? P o t s f a c u n a c a a s t a ? I n v a - m ce s f a c . MITROPOLITUL : Crud i nprasnic este o m u l acesta, fiica m e a ! D o m n u l D u m n e z e u s t e p o v u i a s c . DOAMNA (printre lacrimi, zdrobit) : Cum, p r i n t e ? C h i a r i S f i n i a T a ? MITROPOLITUL : Amin ! S C U T I E R U L (n oapt, ctre Vod) : i, cu acest A m i n " farnic, Preasfntul nostru p r i n t e l-a d a t p e n e f e r i c i t u l D o m n p r a d morii. D O A M N A : Sfinia ta... printe... n u m lsa ! T R O T U A N : H a i , D o a m n , n u te m a i ' c o d i att ! A j u t - o , S t r o i c i ! U i t e o b t r n care m e r g e spre iatacul Domnitorului. S T R O I C I : Ce a i a c o l o , f e m e i e ? B T R l N A : Pentru Mria Sa... c e r u t - a proaspt. STROICI : Ad pocalul ncoace. B T R l N A : D a r mi-a zis... ap

S T R O I C I : D-1 i p i e i d i n f a a m e a , n e v o l n i c o ! Iat, D o a m n ! H a i d e ! Ii t o r n e u p r a f u l ! I a p o c a l u l ! ine-1 b i n e ! T R O T U A N : i - a c u m , d-i b u t u r a . D o a m n ! H a i ! N u te t e m e ! N o i te pzim d e - a i c i . . . i , dac-o f i n e v o i e , srim cu jungherele asupr-i ! Dumnezeu s te binocuvinteze ! Du-te, buna noastr Doamn ! SCUTIERUL pede Ung (nchide Vod) ua i se rentoarce re : Vine !

LPUNEANU (s-a ridicat n capul oaselor n jil, ncruntat i drz ; e limpede c i-a adunat ultimele puteri pentru nfrun tarea asta teribil ; ctre Scutier) : Tu. d u - t e ! V o i e s c s f i u d o a r e u . . . c u d n s a ! S C U T I E R U L : Stpne, v o i e de... ? dar dac o s ai ne

LPUNEANU (cu asprime) : U n o m n-are nevoie dect de sine nsui p e n t r u a m u r i ! (Scutierul iese. Ua se deschide i apare Doamna, cu pocalul n mn. O

www.cimec.ro

93

clip, cei doi sc privesc n tcere.) Apro piere, D o a m n a ! DOAMNA (ngheat de spaim) : Ccrut-ai ap, M r i a T a ? LPUNEANU (sfredelind-o cu privirea) : B u n a m e a D o a m n ! Ii m u l u m e s c ! Tnj e a m d u p o nghiitur de ap proasp t... (accentund) curat ! A f o s t s o r i s ea t o c m a i D o m n i a T a s m i - o a d u c i . (Cu o ascuns ironie.) C u m s t e r s p l t e s c ? DOAMNA (se Te simi... Doamne ? oprete ling u, ezitind) : te simi m a i bine, Mrite

TROTUAN (Stroici

: Zvorte ua ! ncuie : ua, Ci n e cu e ? A zgomot.) intrat cineva ?

LPUNEANU

Cine e acolo ? T R O T U A N :N o i . L P U N E A N U : N u v v d . Dai-v m a i a p r o a p e . C i n e sntei v o i ? i ce v o i i ? (Boierii nainlaiz.)

S T R O I C I : E u snt Stroici. T R O T U A N : I a r e u , T r o t u a n . i aceea c e voim e s te v e d e m pn a n u muri. S T R O I C I : C u m i s u n f g d u i t . L P U N E A N U (i privete batjocoritor, sprijinindu-se n palo ; rdc ncetior) : Hehe-he ! D u m a n i i m e i d e m o a r t e ! F a n fa ! I n sfirit ! S T R O I C I : N o i i - a m s c p a t . (nainteaz spre el.) L P U N E A N U : N u nc ! N u tc p r i p i , co misule Stroici. Balaurul nu-i mort. (Ame nintor.) Dc m ridic acum... (Schieaz gestul de a se ridica i cei doi boieri se opresc.) I l e - h e - h e ! V e d e i ? (Cu scrb.) Ce j a l n i c e cutezana voastr ! (Ridic glasul.) Nprcilor ! Venin avei ; dar brbie ? De m nal d i n jil, v - a m s p u l b e r a t ! He-hc-he ! B r o b o a n e reci avei p e f r u n t e . I^e v d ! V - a u d b t a i a i n i m i l o r speriate. V sprijinii unul ntr-nitul ca d o u b a b e n e p u t i n c i o a s e . (Strig.) Miil o r ! C u b u z d u g a n u l a c e s t a v m i m iese (ncep s-l prseasc puterile.) V sui n treang. V t a i buci. Accsta-i Vod cuvintele.) i voi... L p u n e a n u ! (Rrete v o i t i i c p o t s-o f a c . (Strig cu un ultim efort.) Tlharilor ! T e m u t snt nc d e v o i t o i ! (l cuprinde un nou acces.) S m ucidei... V o i asta vrei ! D a r e u . . . e u v r e a u s-o u c i d p e Ea ! (Gfiie, tot mai slbit.) O h ! I a r m c u p r i n d e r u l . . . (Cu un nou efort.) J a v r e care tremur nfri c o a t e d e f a i m a m e a ! Eu a m s-o c u r m ! Eu ! N u v o i ! V e n i i , c n i l o r ! A m s-o ucid ! A c u m ! A c i ! Sub ochii votri ! Ai scos j u n g h e r e l e ? N u v d ! N u v m a i v d . . . N u n d r z n i i ? (Rde slbatic.) He-he-he ! F a i m a l u i V o d L p u n e a n u ! D e m l o v i i a c u m . . . s-a s t i n s ! (Cade pe spate, zgriindu-i pieptul cu unghiile.) O h ! C u m m a r d e ! D o a m n e , fie-i m i l d e c h i n u l m e u ! Ce f o c t u r b a t ! U n d e - i D o a m n a ? Unde-i fiul m e u ? Unde-i M i t r o p o l i t u l rii ? S T R O I C I : S-au d u s i t e - a u l s a t c u n o i . LPUNEANU (stors de puteri, agoniznd) : C u v o i ? S-au d u s . . . S r m a n Moldov ! Oh, Doamne ! Lcustele ! L c u s t e l e !... N - a m i z b u t i t a v strpi ! N u . . . n u m a i p o t ! O m o r i - m o d a t , s s c a p d e c h i nuri. T R O T U A N : D e c e s s c a p i ? B a d i m p o triv ! LPUNEANU (ctre Stroici) : T u eti m a i tnr ! J u n g h e r u l ! E dnd meu... f-i poman... Scap-m de durerile ce m sfiie... H a i d e ! L o v e t e !

L P U N E A N U : B i n e m s i m t d o a r cnd te v d . V r e d n i c a i c i n s t i t a m e a s o a ! D e 15 a n i m i d e s f t o c h i i c u l u m i n a c h i p u l u i tu. Apropie-te, D o a m n ! Atept apa d i n pocalul Domniei Tale ca p e o i z b v i r e . D O A M N A (din ce n ce mai tulburat) D o a m n e ! N u s p u n e asta ! : Nu,

L P U N E A N U (senin) : D e cc n u ? Ii f a c i poman. Domoleti prjolul u n o r buze n setate. V i n o . D o a m n ! D O A M N A : M r i a T a , d a r , poate... t r e b u i e s . . . s b e i a a . . . L P U N E A N U (resemnat) : Trebuie D o a m n ! V i n e o clip cnd... poate nu

s b e a u , Toi b e m

0 dat pocalul pn l a f u n d ! T o f i / G r e u e d o a r p n t e p t r u n z i d e a d e v r u l ae e s t a . (Cu o mreie senin.) S ai grij, D o a m n ! C o p i i i ! Ca l u m i n a o c h i l o r !... C e l u i m a r e , s n u u i t e : n o i s t m a c i n p o a r t a f u r t u n i l o r . D e v e a c u r i s t m ! i-o s m a i s t m a c i , n v e a c u l v e a c u r i l o r ! S f i e d r z ! i a p r i g ! S-i l i p e a s c f r u n t e a , cu smerenie, de lespezile strmoilor. tii, b u n a m e a D o a m n . . . n e m u r i r e a ! Poi d o bndi n e m u r i r e a ! Inva-1 asta ! lnva-1 s-i c i n s t e a s c ! (Ridicnd glasul.) A c i , n p o a r t a f u r t u n i l o r . . . c u o sabie, c u o furc i c u o g h i o a g . . . e i a u a p r a t c r e t i n t a t e a ! Asta e n e m u r i r e a . Doamm ! Str m o i i !... A d u - i a m i n t e , D o a m n ! E i a u svrit fapte m a r i , c u m i j l o a c e m i c i ! i pentru aceea strmoii notri snt m a i presus dect oricare alii ! Apropie-te, D o a m n ! E u m i s t i n g tora... p e n t r u ca 01 s i-o a p r i n d p e a l u i ! E nevoie de-o t o r n o u , c a r e s s t r l u m i n e z e n treaga Moldov. (Cu fermitate.) Vino ! V o i e s c s b e a u d i n m n a D o m n i e i Tale. F-i p o m a n pn l a capt. Braele-mi s n t v l g u i t e . D o m n i a t a n s i s-mi d u c i pocalul la buze. Bogu-te. D o a m n ! Mi-e sete ! V i n o i d - m i s b e a u , b u n a m e a Doamn. (Dominnd-o cu privirea.) Aceasta e vrerea m e a . . . (cu blnd re semnare) i iertarea mea. ctre Domnia Ta ! DOAMNA (tremur ngrozit, bolborosind) : N u . . . n u se p o a t e . . . n-o p o t f a c e . . . nu pot... n u , n u . . . iart-m. D o a m n e ! (Scap pocalul din mini i fuge afar ; ctre cei doi boieri care au aprut. n pragul uii.) O h , b o i e r i d u m n e a v o a s t r , l a ce f r d e lege m-ai n d e m n a t ! (Iese.)

91

www.cimec.ro

STROICI : Nu-mi v o i spurca j u n g h e r u l In sngelc p i n g r i t al u n u i d e s p o t . L P U N E A N U : N-avei m i l a ? O h , c u m m i a r d e s u f l e t u l ! A p ! (Gifiie.) A p ! Dai-mi s b e a u . . . TROTUAN (ia pocalul) : Iat, nlimea Ta ! A u mai rmas pe fum l drojdiile o t r v i i . B e a i t e r c o r e t e . (ncearc s-i apropie paliarul de gur.) LPUNEANU (zblindu-se) : Ticloilor... n u . . . n u aa... f i a r e s n t e i , f i a r e , n u oa meni... TROTUAN : Bea ! (Impotrivindu-te) vreau... Desclos-l in : Nu... nu LPUNEANU vreau... n u

S T R O I C I : P e s e m n e c-i e s i l s n e mai priveasc n ochi. T R O T U A N (apucndu-l de umeri pc Vod) B a se c a d e , p r e o s n d a t a , s n e pri veti ! (ncearc s-l ntoarc cu faa spre e i . ) LPUNEANU (impotrivindu-se, cu ultimele puteri) : N u vreau... Lsai-m, blestema ilor... n u v r e a u . . . S T R O I C I : Bn da ! (7/ ntorc blic.) i-l imobilizeaz cu faa la pu

TROTUAN : Stroici, jungherul ! toaz-i d i n i i c u e l ! (Se lujtt pe Lpuneanu.) S T R O I C I : inc-1 s t r n s !

LPUNEANU (cu un efort supraomenesc, s e degajeaz din strinsoarea lui Trotu an) : I n l t u r i , v i e r m e ! (Cei doi se opresc, derutai, fiindc Vod s-a ridicat din jil.) N e t r e b n i c i l o r ! (Cu scrb.) V o i ?! V o i s m p r p d i i ? (Cu un gest brusc, a smuls cupa din mna lui Trotuan.) Ia m n a d o p e c u p a aceasta, n e v o l n i c u l e ! In genunchi ar trebui s stai, cnd V o d . . . V o d , e l n s u i . . . (Bea dintr-o n drojdiile otrvii.) He-he-he ! N e ghiitur l e g i u i i l o r ! E u . . . (cade n jil ; CU un gea mt) eu v - n m s t r i v i t ! (Se ntoarce cu spatiile la cei doi.) E u . . . e u . . . (Gifie, chi nuit de efectele otrvii.) TROTUAN : faa Atunci, de s ce nu te nc ntorni mai cu

L P U N E A N U (agoniznd) : Nuuu ! T R O T U A N : nva a m u r i , tu care tiai n u m a i a omor ! SCUTIERUL (apare ling Domnitor, mngindu-i fruntea eu infinit tristee) : n v a a m u r i " . . . D a r , o a r e , n-o s f i e n i m e n i n s t a r e , p e l u m e a a s t a , s n e n v e e a tri ? (Uile sar n lturi mat de o mulime n umbr.) i de Btrna oameni apare, care ur rmn

BTRlNA (vine ling Vod ; ctre cei doi boieri, cu asprime poruncitoare) : Plecai f Plecai de-aici ! A j u n g - v ct ai p c t u i t ! (Cei doi s e retrag.) D a r c u p a a c e e a s-o p s t r a i ! P o a t e v e i b e a i v o i d i n t r - n s a , n t r - o z i ! (Aprinde luminarea i ngenun cheaz la cptiul Domnitorului.) LPUNEANU (sfirit de puteri) : Ostenit snt... f o a r t e ! i s i n g u r ! S i n g u r ca... B T R l N A (cu blindee) : N u , D o a m n e ! Snt aici, Mrite Doamne ! Sntem aici, cu toii ! A i c i !... L n g M r i a T a !

de la n o i ? V r e i

vezi ?

CORTINA

www.cimec.ro

95

MERIDIANE

76

ntre cele mai cunoscute i mai interesante festivaluri ale artei teatrale de amatori se numr i cel de la Hronov, din R. S. Ceho slovac. Poart numele clasicului ceh Alois Jirsck i a ajuns, anul acesta. Ia cea dc a 4(i-a edific, hucurindu-se de un binemeritat i bineconsolidai prestigiu, nu numai ntre slujitorii i iubitorii teatrului (/' amatori din tara t>rieten, ci i n rindul celor interesai de evoluia fenomenului pe ]>lan internaional, de noile sale tendine i direcii de dezvoltare, de posibilitatea amplificrii contactelor i schimburilor cul turale firin i pentru teatrul de amatori.

Urmrite timp dc o sptmin ntre 7 i 1 4 a u g u s t d c u n n u m e r o s i g e n e r o s public de t e a t r u , p r e c u m i d e d e l e g a i a i rilor socialiste, de invitai d i n Italia i Monaco (semnificativ, prezena lui M a x Brousse, directorul adjunct al Festivalului Mondial al Teatrului de A m a t o r i Monaco), s p e c t a c o l e l e c e h e i s i n v o c e d i n a c e s t a n d e la H r o n o v a u i m p r e s i o n a t m a i a l e s p r i n d i v e r s i t a t e a r e p e r t o r i u l u i i a m o d a l i t i l o r d e e x p r e s i e p r a c t i c a t e . Se j o a c F l a u t (Soldatul se j o a c K a r e l C a p e k (Reeta Mafanfaron), kropoulos) i J o s e f H o l l y (Gelo s a u Ceilali i Gelo), se j o a c a u t o r i c e h o s l o v a c i contempo r a n i ca O s v a l d Zahradnik (Sonatina pentru pun) i J n S o l o v i c (Aventura dc dou pa rale), este n g e n e r a l taine reprezentat i d r a m a t u r g i a contemporan a rilor socialiste, de la c u n o s c u t a pies a l u i A l c x c i A r b u z o v , Bietul meu Marat, la savuroasa comedie bul g a r d e J o r d a n R a d i c k o v , a l c r e i t i t l u s-ar p u t e a t r a d u c e p r i n Roman de ianuarie, sau la a d a p t a r e a piesei m a g h i a r e Festival deT i b o r D e r y i S n d o r P o s . S p e c t a c o l e l e s n t d e o s e b i t d e v a r i a t e i p o i n t l n i , de l a o s e a r l a a l t a , f a c t u r a m o d e r n pe t e x t e a n t i c e s a u clasice, cea uor tradiionalist p e t e x t e c o n t e m p o r a n e , s a u s o l u i i s c e n i c e d i n t r e c e l e m a i o r i g i n a l e i i n o vatoare, ca n c a z u l excelentului spectacol Festival, prezentat d e formaia teatral de a m a t o r i care activeaz pe lng t e a t r u l p r o fesionist d i n O l o m o u c . Un spectacol muzical tineresc, p l i n de n e r v , d e f a n t e z i e i i n v e n t i v i t a t e a f o s t c e l realizat de R u d o l f Mhrla, c u texte d e foarte bun c a l i t a t e i d e a u t e n t i c poezie, c u o c o r e g r a f i e ( F v a . I a h o d o v a ) p e ct d e m o d e r n pe att de sugestiv n c o n t u r a r e a atmosfe rei cerute de pies i, n u n u l t i m u l rnd, eu o f o a r t e b u n orchestr, c o n d u s de tnr u l i e x t r a o r d i n a r d e v i r t u o z u l c o m p o z i t o r a l formaiei. Richard Pogoda. ( U n spectacol de t i p P i a t r a N e a m " , d a c - a r f i s-l c o m p a r m cu realitile scenei profesioniste romneti.

o r e p r e z e n t a i e c a r e ne-a a m i n t i t d e ZiggcrZagger-w\ pus l a Piatra de (k>rnel Todea.) La Hronov, acestui spectacol i-a revenit Marele p r e m i u al festivalului, oferit de M i nisterul Culturii. D e s i g u r , n u t o a t e spectacolele s-au d o v e d i t Ia f e l d e i n t e r e s a n t e ; a u f o s t c h i a r i u n e l e distonante pentru inuta general elevat a f e s t i v a l u l u i (Nastratin de J i r i M a h e n , n i n t e r p r e t a r e a f o r m a i e i d e c l u b lin K r o m e r i z ) , d a r i m p o r t a n t n i s-a p r u t , n p r i m u l r n d , s e r i o z i t a t e a c u c a r e sc f a c e t e a t r u l d e a m a t o r i i n Cehoslovacia. Seriozitatea c u care p u n e r i l e n scen s i n t l u c r a t e , p n la cele m a i m i c i a m n u n t e d e s c e n o g r a f i e , s z i c e m , se r i o z i t a t e a c u c a r e s n t u r m r i t e i n c u r a j a t e d e p u b l i c , s e r i o z i t a t e a i c l d u r a c u c a r e s n t s p r i j i n i t e f o r m a i i l e , att d e ctre c e i c a r e le n d r u m d i n p u n c t d e v e d e r e metodic c t i de ctre instituiile care le patroneaz n festival. (Pentru c l a H r o n o v fiecare for m a i e p a r t i c i p a n t este p a t r o n a t d e u n a d i n ntreprinderi, care beneficiaz dc spectacole d a t e s p e c i a l p e n t r u s a l a r i a i i e i i d e n t l n i r i ale acestora cu amatorii, iar pentru fiecare formaie nsui faptul participrii la festi v a l u l d e l a I T r o n o v c o n t e a z ct o p r e m i e r e , cci reprezint recunoaterea oficial a n i v e l u l u i d e realizare artistic atins de aceste formaii.) Artitii amatori tiu c festivalul de la H r o n o v arc loc n m o d cert, n fiecare a n , n a c e l a i l o c i l a a c e e a i d a t , n a c e l e a i c o n d i i i d e p a r t i c i p a r e i d e s e l e c i e a f o r m a i i l o r d e ctre acelai j u r i u , i a r f a p t u l acesta se d o v e d e t e c u m u l t m a i s t i m u l a t i v d e c t s-ar p u t e a c r e d e . Dincolo, al noi Hronov deci, de interesid spectacolelor festivalul vedere. dc i la

discuiilor poate

profesionale, f i plin punct de

de n v m i n t e

pentru

i d i n a c e s t

V.

P.

96

www.cimec.ro

COMBINATUL FONDULUI PLASTIC


Bucureti, str. Biculeti nr. 29, Sector 8 Telefon : 67.37.75 ; T e l e x : 10.158 A R T E M
sau Plastic Produce vinde direct in atelierul prin de lmpi la cerere Fondului magazinele

Corpuri de iluminat tip veioz, lustr, lampadar, plafonier, att d u p proiectele prezentate de beneficiar, ct i d u p acelea ale artitilor plastici.
Execut

Comenzi speciale de corpuri de i l u m i n a i cu caracter dc U N I C A T sau S E R I E M I C A , specifice S P A I I L O R C O M E R C I A L E , c u m ar fi : B A R U R I , R E S T A U R A N T E , H O T E L U R I , COFETRII.

Lei 7

www.cimec.ro