Sunteți pe pagina 1din 100

www.cimec.

ro

Nr. 10 (anul brie 1976.

21)

octom

R e v i s t l u n a r editatit de C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialist Ro mnia.

* a

* * Editorial lumina Programului de msuri n domeniul muncii

P-

i d e o l o g i c e , p o l i t i c e i CRITICA DE TEATRU I

culturnl-cdueativq ORIENTAREA CREAIEI p. 3

articole de : M a r g a r e t a B r b u , tefan O p r e a , C o n stantin Paraschivoacu, F l o r i a n Potra, T r a i a n elmaru

Redactor-ef RADU POPESCU Colegiul de reducie AUREL BARAN<;V MIHNEA GHEOR G H I U , G. I O N E S C U GION, H O R E A PO P E S C U , A L E C U PO POVICI, DINU SRA R U , NATALIA STAN CU-ATANAS1U, F L O R I N T O R N E A (redac tor-ef adjunct).

Dezbateri R e p e r t o r i u l i r e g i a n HORIA ALEXA Stagiunea DINA LOV1NESCU : VISARION : 19761977 A.T.M. o prezen creatoare n viaa p. 16 De actualitate repertoriu . . . . p. p. 12 14

Despre ce

regizorul ?

COCEA : teatrului

Puncte de suspensie... AL. MIRODAN : Oameni noi metode noi . . . . p. 17

Colocvii Botoani, 13 RIA" MIHAI octombrie 1976 : TEATRUL Independenei I . Dramaturgia . ISTO . .

P- 1 8 18

FLOREA :

. p.

V I C T O R P A R H O N : Moment tarea R o m n i e i " COLABORIND fesioniti PAUL Semnal VIRGIL M U N T E A N U : Dumnealui sau dulci i f o n i t o a r e p. 34 inaugural l a F e s t i v a l u l Cinp. (regizori cu i actori pro p. Valentin S i l v e s t r u p. 23 28 22

CU AMATORII... despre amatori) O convorbire

TUTUNGIU :

*
MIHAI I. N. : NADIN : Note Sinteza teatral p. p. 35 36 P u n c t e de v e d e r e ION C O C O R A : Imagine i semnificaie p. 37

Antract IOSIF N A G H I U : Despre autori

i piese

p.

38

TEFAN IURE : Lumea www.cimec.ro ntr-o replic p. 89

pregtirea

zilelor

teatrului

din

R.D.G. i

ara

noastr

INGEBORG PIETZSCH : n a n i i 7 0 7 5

Regizori

tendine

regizorale p. 41

Z i l e l e a r t e i t e a t r a l e r o m n e t i n

R.D.G. p. p. 45 46 47 49

D I N A C O C E A : Semnificaia u n u i s c h i m b de experien M I R C E A R A D U I A C O R A N : Vocaia universal a drama turgiei noastre DUMITRU IOSIF Tribuna SOLOMON : Un Gravitatea public i umorul . .

. p. p.

NAGHIU : regizorului

generos

AURELIU

MANEA :

Despre

tiin

regiei

. p.

50

C R O N I C A D R A M A T I C A Semneaz : M I H A I CRIAN, VALERIA DUCEA, MIRA IOSIF, V I R G I L MUNTEANU, IONU NICULESCU, CONSTANTIN RADU-MARIA, F L O R I N T O R N E A p. Viitorul rol : Julieta Strmbeanu-Weigel i Marin p. 66

51

MRIA MARIN A u r e l ian A c t o r i i roluri

MARIN MORARU, IIORAIU MLAELE, G E L U BOG D A N IVACU, C O R N E L I U D A N B O R C I A . . . p. S e m n e a z portretele : M R I A M A R I N , C O N S T A N TIN RADU-MARIA, CONSTANTIN PARASCHIVESCU.

68

I O N U N I C U L E S C U : U n minut L A I D E d u p . . . 50 de ani Teatrul M. Coperta a IV-a : Faa n e v z u t a scenei Opai cu mti comice, Apulum (Epoca roman). STAN Muzic LUMINIA V A R T O L O M E I : O demonstraie teatrului m u z i c a l romnesc Cartea Foto : Ileana fi Muncaciu. ADMI Partea ntia de din piesa : de teatru a valorilor p. p. 76 78 VLAD : Croitori de mod veche" . . . . p. 74 radiofonic Cronica p. 73 de a d e v r de teatru cu . H. . NICO. . p. 7 2

ALEXANDRU :

REDACIA NISTRAIA Str. Nr. Tel.

COLOANA Miile Bucureti 14.35.58

VERTEBRAL

Constantin 579 14.35.88 si

www.cimec.ro

Vasile

Nicorovici

p.

80

Cntarea Romniei* cntare muncii* cntarea omului


Nu se poate construi comunismul fr a rupe hotrt cu rismul n toate domeniile, fr a fi un lupttor naintat, un activ al noului n munc, n producie, n industrie, n n transporturi, n art, n cultur, n tiin, inclusiv n bunstrii materiale a oamenilor muncii !" conservato susintor agricultur, ridicarea

NICOLAE

CEAUESCU

n o t i m p a l r e c o l t e l o r i s e m n t u r i l o r , t o a m n a , c u v a s t f r u m o a s a e i c h e m a r e lu m e d i t a i e , d e o p o t r i v l i n i t i t o a r e i r s c o l i t o a r e , a n t r u n i t dlntoldeauna, in cugetul poporului, bucuria muncii impLLnite i c l a n u l spre zrile ailor m p l i n i r i . Calendarul celor v e c h i ncepea toamna, srbtorete : pluguorul", n p l i n iarn, a r f i d e neneles, d a c n - a m t i c r i t u a l u l l u i f e s t i v r e c h e m a , n u d o a r p r i n s e m n i f i c a i i , c i c h i a r p r i n d a t e l e l u i i s t o r i c e , n c e p u t u r i l e " s t r v e c h i , a l e c r o r s e m n e se v d e a u i se srbtoreau toamna... D a r niciodat, t o a m n a n u fu m a i f r u m o a s " dect a n u l acesta, n a r a i n i n i m i l e noastre...

r i m t o a m n a c i n c i n a l u l u i , e a s - a a r t a t m a r c a t , in t o a t e d o m e n i i l e v i e i i active, de m a r i satisfacii : p l a n u l d e stat pe a n u l acesta, n proces fierbinte dc mplinire, n industrie ; cea m a i bogat recolt din istoria rii, pe ogoare ; u n clocotitor c l i m a t creator, n l u m e a cercetrilor tiinifice, n l u m e a colii, de toate s p e c i a l i t i l e i g r a d e l e , n l u m e a a r t e l o r i a g n d i i i i . T o a t e s e c t o a r e l e v i e i i eco n o m i c e , sociale, s p i r i t u a l e , f r e a m t , s t i m u l a t e d c p e r s p e c t i v e i angajate n e f o r t u l d e a a t i n g e istoricele obiective i de a face ct m a i g r a b n i c realitate a i e v e a d i n t e z a u r u l de n d r u m r i i e l u r i n l t o a r e , n s c r i s e n P r o g r a m u l de m s u r i p e n t r u aplicarea hotririlor Congresului al Xl-lca al partidului i ale Congresului educaiei politice i al c u l t u r i i socialiste. 0 u n a n i m nsufleire stpnete i m i c energiile n t r e g u l u i p o p o r , n d e c i z i a l u i de a d a a s c u l t a r e i d e a m a t e r i a l i z a n f a p t e d e m u n c , de z i d i r e t r a i n i c i f r u m o a s , dc creaie artistic, ndemnul i cuvntul struitor ale tovarului Nicolae ( V a n c s < I I , s e c r e t a r u l g e n e r a l a l p a r t i d u l u i , d u p n e l e a p t i n e m i j l o c i t a i n s p i r a i e i c o n d u c e r e a c r u i a a u f o s t e l a b o r a t e i s t a t o r n i c i t e c i l e i m i j l o a c e l e e d i f i c r i i o m u l u i nou, c h e m a t s-i c o n s t r u i a s c , i s s e n n o b i l e z e c o n s t r u i n d , s o c i e t a t e a n o u a socialismului multilateral dezvoltat, a comunismului. N i c i o d a t , s e n t i m e n t u l i s t o r i e i n-a c u p r i n s m a i v i g u r o s , m a i d e p l i n , m a i i r e z i s t i b i l , c o n t i i n e l e o a m e n i l o r , c o n t i i n a n a i u n i i , d e c t S n a c e s t e z i l e , m b o g i t e d e p r e z e n a i n f l c r a r e a , de sfatul i de fora de c o n v i n g e r e ale t o v a r u l u i N i c o l a e Ceauescu, n recentele lui consftuiri c u oamenii m u m i i de pe ogoarele, d i n uzinele, din laboratoarele rii. i niciodat ceteanul r i i n o a s t r e n-a f o s t m a i ptruns de sentimentul c e c h e m a t s p a r t i c i p e d i r e c t , efectiv i c o n t i n u u l a f u r i r e a p r o p r i e i sale i s t o r i i , d e c i t n aceste zile, i n care lucrrile i hotrrile plenarei Comitetului Central al partidului au c u l m i n a t v i i l e i s u b s t a n i a l e l e d e z b a t e r i (n p r e s , n e d i n e d e p a r t i d , s i n d i c a l e , obteti, n i m i l u i r i c o l o c v i a l e e t c ) , p r i v i n d p r o b l e m e l e d e a z i i d e v i i t o r a l e c e t i i , ale l o c u l u i c e t e a n u l u i n cetate.

www.cimec.ro

..Pornim nea, in una facem in n facem, In a

de cu

Ia

faptul i

furitorii

tuturor c

bunurilor societatea lor i-i i n e r v u l

materiale noastr furesc i motor,

sini este

oamenii" c in tot mod mai societatea

spu cc

dintre care

ultimele oameni oamenii

sale sint

cuvintri, oameni, pe

tovarul destinele

Nicolae

Ceaucscu

ceea

pentru i

muncii, liber". rapide viei de n msurilor

societatea spiritul bogiei bolrite inalt

stpini

viitorul

acestor cuvinte Plenara naionale, noastr.

aflm

argumentul, al

ndreptirea creteri furirii cc se unei

Comitetului destinate

Central ridicrii i

partidului,

destinate a

unei omului

bunstrii valorificrii

ntregului maxime

popor,

civilizaie,

educrii

culturale

dezvolt

societatea

I
la regsirea acolo, nind, i poporului nzuia, Blcescu : dar al nu

acest

spirit, E

ancorat spiritul

in

virtuile

educative

constructive Festivalul in un

ale

muncii,

fost

iniiat cu in

i a n c e p u t s intre n e n t u z i a s t acelui Cntare dc de regsit, lui 'se cuib de a de dureroasa timp, din a plin

pregtire de

naional

Cmtarca apeluri defi a

Romniei". sine, acelai iat-o amar azi, se de in

volnicie" evocat, acum i vis, n esenial i de

tulburtoare dc zarea spre i viaa din ca (...) pe Ne

Romniei caracter

veac. n

Volncia"

trstura Romniei n

temeiul parc, ara adevr,

existen care Alecu mai

nostru,

afirmat azi. mers cntri,

impunndu-se tie aezate din ei in i i

luminoas poetul Uussoin i rod n mai la al i ci i fru de fi, ai a spre nainte, poporului, triesc brbal ...legea, srman dm dar

fremttoare atunci,

nnoire

Viziunea sa-i suitor. aurii... a

inerincenatele ntemeiaz se acoper rdcin apr cit dc in ipe e stilpul vechi prunc, floare i de

iat-o i n l i n d u - s e ndestulare... acea luminoas, folosul citind ales in

realitate

nestvilit

Citim, volnicia nfipt

Oraele

nfrumuseeaz

nou...

oamenii cea

pmintul volnicie legea nu i

holdele plpml i

domnete slobozenia pmiint nu venic"... convingeri

pustietii, adine nedreptate idealuri va volnicie", a z i i nu o

puternic

cu

eapn cel rii" i

slobozeniei, poemul, ce

care

slobod

de

apas

bogatului..." Poporul mimai i s-n mre cruia a de dc artat i setea ale

i m u n c a vibraie prin de

e bogie

scama,

statornice de

trim, rodul cum

substanial angajat,

contrast primul

rsuna prin de m i i n e

Gntairea fapta va i fi

Romniei" bogat repetat

pregtirea muncii subliniat oglindirea creaiei, In ce dc acest se a mosului nlare,

rind

lui, ntreg

poporul. tovarul dc

Cntarea Nicolae i in

Romniei" Ceauescu dc o fi de

formal de de

demonstraie entuziasmul nnoitoare, ispitele in mod el ca i

festivisl, construciei

afirmarea munca pe al e

climatului cunoatere nu mai etic, ale nu i

nostru poate

via,

dominat desprins ale

dinamic, gndit n fi In sociale, climat,

nedomolit

revoluionar. de de elan vreme dor a

climat,

ambianele visare,

frumosului adevr,

relaiile In acest poate i cu

frumosului ntruct n

gindire, expresiv de efort,

ntemeiaz sc manifesta, ; arta spre de

frumosului mai

simire, revendicat funciile mai de

implic

nnobilare

sufleteasc. omului,

frumosul, ei

exclusivitate m u m a. creaie, a

specialiti valorificare

frumosului" cunoatere, vieii, act

i e a , n

practica ei subtil, dar

majore, scam

materializarea

transfigurarea atit

cunoaterii,

via,

construcie

omului.

I
deopotriv context, creator care i de mai toate in dc palpit structorilor cerinele cu art, bune dialog

n cit

acest de dc

context de fapta

apar,

in

toat politic de

marea i

lor

semnificaie, socialist. muncii, care n angajat i

Ilolririle Fiindc, Cintarea

cu

privire

la

activitatea mrturisirea art i frumos n

educaie

cultur i nu

legal

nemijlo este acest su vieii con in In actul a i

de ununc, naltei simte ci i mai

contiina civice dect

omului oricind

Romniei"

contiine mult prin

politice numai context, felurite, i la a baz, rupe

anim s-i

poporul. cunoatere construciei privind

omul

sc de lui, i

desfoare

educaie

frumos, n In

deplin

jurul

integrat artistice i vor n

problematica acest i multe s aib fr un

ambiana dezbaterile ete au stimulare ducnd holrt in art, cu transcrise cu n tot activ

socialismului dezvoltrii marele ai public,

comunismului.

problemele creatori, de la amatori cele n acestor munc, tiin, din s

noastre alturi

loc, ntre eu astfel i al miile n

reciproc Nicolae naintat, n de

nriurire

oameni
Nu sc n

muncii

trebui

negreit exerga in n

rezultate,

cuvintele a fi un n

tovarului lupttor materiale propria de

Ceauescu,

rnduri :

poate fr

construi

comunismul

conservatorismul noului cultur, omul n

domeniile,

susintor muncii". deopotriv propria

producie, Ptruni

industrie, de ai aceste muncii,

agricultur, oamenii lor

transporturi, art, i ai

inclusiv in ridicarea bunstrii ar, fie, se angajeaz, cntndu-i

a oamenilor munc,

cuvinte, interprei

muncii

lor

omenie

dezvoltare,

ca fruntai

frunte

..Cintrii

Romniei".

T "

www.cimec.ro

N L MN P O R M L I OE MASURI U I A R G A UU N O M NU MUNCII IDEOLOGICE, O EIL POLITICE l CULTURAL-EOUCATIVE

CRITICA DE T E A T R U I ORIENTAREA CREAIEI


MARGARETA BRBU
freamtul participrii acestora la destinele eroilor d e pe s o m . A iubi publicul, aceast fiin colectiv, eterogen, omogenizat prin trirea l a o l a l t a f a p t u l u i a r t i s t i c , f i i n a s u p r a creia scena i exercit fascinaia i puterea de influenare pn in adincul con t i i n e i . A i u b i t e a t r u l f r p r e g e t , g a l a a-I nrma i-n d e p l a s r i l e s a l e , p r i n care cuce rete n o i a d e z i u n i , a c o l o u n d e , p n n u d e mult, n u se auzise d e existena s a . A fi mereu curios de a vedea u n n o u spectacol, un n o u d e b u t a n t fie e l d r a m a t u r g , , a c tor, r e g i z o r s a u s c e n o g r a f , o n o u l u c r a r e a unui consacrat. A fi m e r e u deschis n o u lui, a n u cdea p r a d b l a z r i i i s c e p t i c i s m u l u i , lenei s a u indiferenei. A iubi teatrul de p e tot teritoriul R o m n i e i , a n u conside r a c teatru exist n u m a i n Capital, v o r bind c u dispre superior fa d e p r o v i n c i e " , f r , m c a r , a-i c u n o a t e r e a l i z r i l e . A i u b i teatrul este, d u p p r e r e a m e a , p r i m a con d i i e p u s c r i t i c u l u i . N u p o a t e fi u n bur* critic, cred e u , c e l ce privete mersul la teatru c a p e o c o r v o a d , c e l c e tie c u n spectacol c prost nainte chiar d e a-1 f i v z u t , c e l c e a t e a p t c a t e a t r u l s-i v i n a c a s , f r a-i iei n n t m p i n a r e . Teatrul, art p o p u l a r d e solemnitatea u n u i ceremo nial, n u iubete protocolul lipsit de c o n i n u t .

A iubi teatrul prima condiie a actului critic

A
i rial via in i trului,

iubi piese liber,

teatrul, for

c u tot c e n s e a m n de comunicare A iubi ou las ntre actorii, propriul la

el : dou

t s p e c t a c o l e , n s a l

sau n aer (creat) aceste mate de faa alii, de

universuri instrumente uman,

l a fel de v i i : c e l a l scenei (real). v i i , creatori oameni carc-i n a

c e l a l slii

ua tea n

la intrarea personal, a

scen, aceiai

tot b a g a j u l aprea i de s trind mereu

pentru

noastr,

publicului, cerute

ipostazele de regizor personaj

de roluri, trebuie

dramaturg dea cu cnd via dou pro i de alt

(i c t d e g r e u cnd la confluena strin, cteva teatru, ntre

a r e uneori acestor

ptimit unui fore pria poate care

actorul,

creatoare fiin timp ngdui slii

oponente !), dc de

o via

nchipuit

cineva, mosfera

o r e , pan identitii. legtura actori i

reluarea

A iubi at invizibil spectatori,

se stabilete

iubi teatrul d a r c u m ? N u c u i u birea oarb i s e n t i m e n t a l creatoare de f e t i u r i , n g d u i t o a r e p n l a rs f, generatoare de m u l u m i r e d e s i n e i de s t a g n a r e . C i c u i u b i r e a l u c i d , raional, dreapt i s e v e r , care laud s u c c e s e l e i

www.cimec.ro

deplnge prinderi, tuite re. Cu i autentic, teatrul, asupra mai Cu l acea cauzei i a i

eecurile, rutina rtcirile stimuLnd iubire publicul, i

care

combate

rolele

de gra noul cu ct tota de c

ineria, nocive, eforturile oare urmrind

aventurile promovnd spre laolalt spre druire instituii iubire o

TEFAN OPREA

desvriunuia

acea

cuprinde, calea moral, i

efectele

celuilalt, iubire cu o

cutnd circ

Critica
A i n

deplin

consonan creia ara

spiritual. teatrul,

nseamn

generale din un

slujete

deopotriv art apt O luzit punztor iubire tii. de

toate - c e l e l a l t e concepie

cultur institui

noastr ; filosofic de ale

naintat, cores poporului.

sistem de

valori

intereselor cluzit

societii,

st'mularea scrisului i artei dramatice


e impune tot m a i m u l t , n ultimul t i m p , s m e d i t m a s u p r a u n o r a s p e c t e ale activitii noastre critice, asupra r o l u l u i e s e n i a l ce-i r e v i n e c r i t i c i i n s p o r i r e a eficienei relaiei leatru-puhlic. Sntem sti m u l a i n aceast direcie de l e c t u r a a t e n t a s i n t e z e i P r o g r a m u l u i de m s u r i p e n t r u a p l i carea bolrrilor Congresului al Xl-lea ol p a r t i d u l u i i a l e C o n g r e s u l u i e d u c a i e i poli t i c e i a l c u l t u r i i socialiste, n domeniul m u n c i i i d e o l o g i c e , p o l i t i c e i cultural-cducative, n care ocup un loc deosebit ideea imprimrii unui nou a v n t creaiei literarartistice, activitii instituiilor artistice de stat, a r i e i p o p u l a r e , creaiei a r t i s t i c e de m a s ; u n a c c e n t deosebit se p u n e pe r o l u l criticii literar-artistice n promovarea unei arte i literaturi inspirate din idealurile socialiste ale poporului, din viaa i munca sa eroic, si tuate ferm pc poziiile ideologiei marxistleniniste, ale umanismului revoluionar, ale eticii i echitii socialiste, aducnd o contri buie sporit la formarea contiinei omului poate concretiza nou. Contribuie care se c u m r e i e s e d i n importantul d o c u m e n t d c partid numai p r i n c o n t i n u a r i d i c a r e a nivelului tratrii ideologice, d c pe poziiile filozofiei marxist-leniniste, a problemelor lite r a t u r i i i artei ; n u m a i p r i n p r o m o v a r e a crea i e i ou u n n a l t c o n i n u t e d u c a t i v , militant, a operelor cu caracter patriotic revoluionar ; n u m a i p r i n o r i e n t a r e a creaiei spre r e a l i z a r e a epopeii naionale ; numai prin analiza cu d i s c e r n m n t i e x i g e n a f e n o m e n e l o r m i crii artistice de peste h o t a r e , s u s i n n d o r i entrile p r o g r e s i s t e i c o m b t n d manifest rile retrograde, obscurantiste, din cultura b u r g h e z ; n sfrit, n u m a i p r i n promovarea l u p t e i de o p i n i i , s i t u a t pe baze profund principiale.

contiina

responsabili

R
mea i ale P.C.R.,

esponsabilitatea a in fost spe, n a menionat major, al

criticului criticului.de i

de in

art de vre

teatru partid

subliniat de cu

din

urm

documente culminnd al educaiei Programul

importan Congresului iculturii ^Uvborat Nicolae a

hotrrile precum i CC. n al eal

Xl-lea

partidului, politice de a

Congresului socialiste. de sub Comisia

msuri

ideologic

conducerea direct pentru hotrri sarcinile cu principale, criticii aria i

tovarului via cu ma; cri n

Ceauescu,

aplicarea

acestor

stabilete larg Fr de

limpezime definindu-i infestare rolul ticii ter i n a

literar-artistice, ndoial,

fermitate activ,

responsabilitii. care creaiei n art

important, i a

se a t r i b u i e artistice, cu educarea n constituie Dar

direcionarea

promovarea educativ estetic de

stimularea maselor

creaiei

carac etic un unor nivelul i de per lucru, i sin obi de tea

revoluionar, retrograde n

largi,

combaterea aceasta

fenomenelor motiv nseamn, obligaii cu cel stat. care mai n

mndrie eseniale, criticul nalt al n

pentru corolar este

critici. al

acelai

timp, investit

asumarea de de la

responsabilitii de partid a-i de criterii

conducerii primul

Obligaia, de

rnd, de unor de

feciona tez, ective fora trului tea tru, ritual deplin sa Numai fesiunii

necontenit

instrumentele

capacitatea de sa i n de

investigaie, dobndirea influenare, n n n sursa el

analiz

pentru de au

apreciere ; activ

autoritatea procesul

criticului,

convingere, dezvoltrii n sa

intervenie

nsui, iubirea gsi

capacita moral. tea pro spi in

profesional, pentru

probitatea nsi va

Ct lul ca, prin msuri n

dc

spectaculos idei ou ideile noastre

snt ale toii, s-i

redimensionate Programului despre judeci n prin arate mod de ro de

aceste c o n d i i i , critic, unei i

pentru

aceste m a r i

esenial necesar

constituirea suportul plenare,

obinuite

criticii ! S p u n e m general, critica c ea

curent,

manifestri

exist

responsabilitate.

valoare,

trebuie

speciatoru-

www.cimec.ro

l u i de ce s p e c t a c o l u l p e c a r e i-1 r e c o m a n d este b u n , e s t e v a l o r o s , e s t e un produs ar tistic a u t e n t i c , ntr-un c u v n t , este frumos. A c u m , ins, nelegem mai exact ca oricnd, i a v e m d a t o r i a s-1 f a c e m i p e spectator s n e l e a g , c f r u m o s n a r t e s t e c e e a c c e b u n i i n t e r e s a n t , c e e a c e p u n e n m i c a r e spiritul, incit gindirea, sentimentele, voina, fiind n acelai timp n spiritul filozofiei Spunem, de n o a s t r e d e s p r e l u m e i v i a . asemenea, n mod curent, c prima obligaie a c r i t i c a i e s t e s s t a b i l e a s c dac obiectul a s u p r a c r u i a se e x e r c i t e s t e o v a l o a r e e s t e t i c i s-i s t a b i l e a s c l o c u l n t r - o s c a r a v a l o r i l o r . C u att m a i m u l t c u ct el n u face aceast o p e r a i u n e pentru s i n e , ci p e n t r u un public larg, criticul are datoria a c u m , m a i m u l t ca oricnd s c o n t r i b u i e , p r i n mij l o a c e m u l t i p l e i v a r i a t e , l a e d u c a r e a e t i c i e s t e t i c a m a s e l o r l a r g i p o p u l a r e , s stimu leze p a r t i c i p a r e a permanent a opiniei pu b l i c e l a d i s c u t a r e a i o r i e n t a r e a c r e a i e i , form n d u - i astfel u n p a r t e n e r sigur de dezbateri. Stimulai i de avem ticii, c tem unei public a fi orientarea direcie prea tate ; serioi metrul de noastr tate, vrf rescu, Bieu, atenie analize sau, mai sumare strict ristic aproape Bibicu doar din se turg ? al la de la din D. cu de puin mare, dc ideile s ne Programului ce clar o dac i, tot ntrebm publicului ce rnd o a trebuie, pentru pe de msuri noi, prin cc cri ur pu

selor publicate c u r e n t ) , nici o de c u l t u r n u a a v u t p r e o c u p r i critic a teatrului scris.

alt revist constante de

efervescena obligaia am avut

creatoare

determin, sentimentul

ntotdeauna tot

sntem dac face, o

mandatarii facem n primul

stimularea care acest in stare pentru esenial c cei la facem timidi mai peri critica de SoIon dc o de

dramaturgii ateapt, vie oglind

originale, epocii n

dramaturgie noastre, aceast ar fi accentuat dintre limiteaz abordeaz cu

dramaturgilor creaie. sau cu a excepia care prea nu

Rspunsul doi-trei se i

critici, cronicii

curente rmne

articolul regulari

direcie,

sinteza, capitol.

studiul Nici

exhaustiv, mcar

teatral acest R.

datoare,

creatorii Marin

domeniul Paul dc

dramaturgiei Horia nu partea din peste dc n care analiza un se

Popescu, Everac

Lovinesou, bucur criticilor, operei, Cu

a r , d a c s n t e m cu toii de a c o r d c a v e m sarcini m a r i in stimularea crea torilor valoroi, in p r o m o v a r e a piese cred e n u n u a n lor m a r i cite a v e m m suficient o r d o n a r e a ntregii creaii d r a m a t i c e pe o scar a valorilor. Se scrie l a noi relativ p u i n teatru, iar, din ce se scrie, majoritatea e dc valoare medie. Unii nt p o r n i i m p o t r i v a a c e s t e i m a j o r i t i m e d i i (a n u s c c o n f u n d a c u m e d i o c r i t a t e a ) , t r a U n d-o c a m o t o v a , f r a a c c e p t a i d e e a c a i c i se posibil afl uneori destule semne ale u n u i progres, ale u n o r posibile v i i t o a r e lucrri de v a l o a r e ; c r i t i c a c p r e a p u i n d i s p u s s d e s c i f r e z e a c e s t e s e m n e , p r e f e r n d s se n v i r teasc n j u r u l a d o u - t r e i l u c r r i v a l o r o a s e o a r e se i v e s c n t r - o s t a g i u n e . O oper de d e p i s t a r e i d e p r o p u l s a r e a lucrrilor din a c e a s t c a t e g o r i e e s t e n e c e s a r s se d e s f oare, firete, n p a r a l e l cu cea m a i ferm aciune de blocare a mediocritii, m a i ales, a mediocritii recidiviste, care prolifereaz n u n u m a i i n p r o v i n c i e , c u m c r e d , de o b i c e i , c r i t i c i i b u e u r o t e n i , c i i n p l i n c e n t r u al Capitalei. S i g u r c majoritatea creaiei dra matice se n s c r i e ntr-o zon valoric de m i j l o c , d a r f a p t u l n u t r e b u i e s n e s p e r i e ; m a r i l e v a l o r i n u s e n a s c n f i e c a r e z i i c a s a j u n g i l a e l e t r e b u i e s a c c e p i o n s e m n a t cantitate de v a l o r i m i j l o c i i . E celebru d i a l o g u l d i n Candide a l l u i V o l t a i r e i f o a r t e potrivit s ilustreze ideea de mai sus : Domnule, cte piese de teatru avei n F r a n a ? " l n t r e a b C a n d i d e p e a b a t e , oarc-i r s p u n d e : ..Cinci s a u ase m i i " . E mult", s p u n e C a n d i d e ; cte d i n ele s n t b u n e ? " Cincisprezece sau aisprezece", rspunde (Candide, cellalt. E m u l t " , spune M a r U n . cap.' X X I I ) .

sistematic ansamblu bine zis,

asupra

dincolo analize excepia cadrul de oase, a caracte tratat-o raportul cu este i nu ct

obinuitele a depit piesei exemplu nu sub

ocazionate cronicii ca fel s


1

premiere.

I
critici, public, muncii inem de nea nez Iai cu ale

n s

privina depim

artei o faz firete, la

spectacolului, a multe dar analize care

trebuie care seri snt civic ntre i

constatrilor, nu i

Romniei Sorescu

literare",

cuprinde, competente,

Matca

obiect, dezbateri i

dm cel

suficiente. criticii

Responsabilitatea impune critici

estetic

celelalte

publicaii puin,

susinute

ntre de n

creatori, ntre tuturor Ca s s ne c n teatre.

critici ne

spaiului acordat trist, cel scrie ca al D. este i

c u , s z i c e m , Ce-avei Berciu. Faptul att din De valorilor, despre o un

pentru

clarificarea din ne-am un

aspectelor men stagiu Ovala Con bun la ntrebm, Anca

tefan

creaie relativ de ce s

pgubitor, stimulrii dc puin

unghiul asemenea, drama conti nostru ie o pie ir, ale

actualitate,

diferenierii

pild, a cu

mulumit, doar i

eficienei R.

educative.

trecut, O

constatm pierdut

extrem

realizat slab,

spectacol conceput, i i ou Pepelea

foarte altul, n ?

iPopescu, Cu

adevrat a scrisului ani analize n

scrisoare greit scenice Snziana

in, lucid dramatic ene fi (care

i r e s p o n s a b i l , a publicat,

stana,

contradicie dramatice Sau dm s ne rspun-

actual.

excepia civa

Cronicii"

valenele feeriei

valorile

trimestrial"

cuprinznd

punem

ntrebarea

(i, f i r e t e , s

www.cimec.ro

suri) scen cole tate (vezi de jente,

despre

cum i n

pot foarte

convieui,

pe

aceeai specta mon negli de Sau, mo lui doi

(dealtfel, excelente superficial, cum ani n Musafirul spectacole asupra scenice Manca, al lui reinut eu

prestigioas), mrunte, vetuste de la sunat i

comedioare decoruri la n-a

CONSTANTIN PARASCHIVESCU Clopoelul i gongul

vzut care regia

Teatrul

Comedie u

Calvo-Sotelo, ce insistente dalitii A u r e l iu stpni, n-au egal un snt tacole caz

Nicoletei

Toia) ? a la

care

presupuneau regizorale, ca sau Slug

analize

concepiei inedite la Ploieti,

Macbeth-u\

Iulian dect

Via, la Piatra-Neam exerciiul critic critica unele bucurat ce unele nu la piese

obinuit, spec face care de -au deschis colile. Tineri cu fee proaspete i m b u j o r a t e , n uniforme albastre, au umplut autobuzele, tro leibuzele, cu rsul l o r d e s c h i s i generos, s-au s t r i g a t , s-au s a l u t a t , 6-au l u a t d c b r a i i-au povestit mica lor experien de v i a de l a v a c a n n c o a c e , de cunoatere i, n t r - u n fel, de m a t u r i t a t e , g u s t u r i l e , p r o i e c t e l e , p r e t e n i i l e i c t e i m a i cte. n a i n t e d e a-i v e d e a n c o l i , n c u r i l e c o l i l o r , animndu-le cu strlucirea colorat a unor f l o r i b i n e n g r i j i t e , i-am v z u t i i-am nt l n i t pe aceti t i n e r i pe s t r z i , a p r n d ca o realitate v i e , cu o personalitate n care distingem un f r o n t de f i i n e , a l n o s t r u i, t o t u i , a l t u l , o a r e i-a c r i s t a l i z a t d e p e a c u m un concept despre viitorul lui i despre rspunderile lui precise. Cineva, care a cl torit n tren c u u n a s e m e n e a g r u p de tineri, mrturisea c a fost i m p r e s i o n a t de sigu r a n a i s i m p l i t a t e a c u care-i p r o i e c t a u v i itorul. C c p c a t c o a s e m e n e a z i n^a c o i n c i s i cu deschiderea oficial a stagiunii teatrale ! Seara, n slile de spectacole, s fi rsu nat un gong, n consonan cu .revrsarea d i n f a p t u l d i m i n e i i , i s fi d a t , p r i n e c o u l l u i , r e v e r b e r a i e a s p i r a i i l o r c o n c r e t e a l e a cestor fiine, multiplicitate i complexitate unei spiritualiti fecunde, care, d e o c a m d a t , spre bucuria generaiilor m a i v i r s l n i c e , i exprim, net i simplu, hotrirea de a-i afirma convingerile i visurile. Nu numai p e n t r u f a p t i i l c n t r e t e a t r u i c o a l e x i s t o m a i v e c h e l e g t u r d e el i d e program educaional. Nu numai pentru reciprocitate. Clopoelul i g o n g u l cheam oamenii, mai m i c i i m a i m a r i , l a u n c e r e m o n i a l anume, d i n c a r e v o r a v e a d e n v a t c e v a i s c v o r forma c u m v a .

c e l d e c a r e s-au mediocre ? din de Sau, de tratamentul unii

sub-artistic

supuse

regizori

actualitate ? Adesea, creaie nale deu ale de snt asemenea dezbtute devenit i ele i n de un criticilor, la lucru Dar larg n dar dc aspecte n A.T.M. bun ridicare a trebuie z i a r e i pentru ale a s-i primul n ale sau muncii n de

ntlnirile

profesio colocvi proce pro un cea bun dintre al cu-

ile c a r e a u fesional. loc m a i cu tiraj cultural,

i e f i c i e n t nivelului

gseasc rnd, n alte

pres, n

publicaii un

mas,

deveni

al publicului. scopurile este ns, criticii lizelor asupra a cu a vntului) medierea

Pentru c, n (in sensul acord ceea mai n ce

fond, u n u l bun puin oa ori, dup

principale

activitii cel m a i prea face

criticilor

n t r e c r e a t o r i i p u b l i c . teatrale, nu

Deocamdat, spaiu ana c i activitatea sumare Aproape un calitii

publicaiile

criticilor s

depeasc,

practic, faza

dc

cele

multe

spectacolelor obiceiul iniiale de

premier. meninerea

disprut inteniilor

revenirii, ale unor mai o

timp, care, apoi, cele dintre

observaii

privind

spectacole Rmn, n dintre fie ales

nesupravegheate, necomentate din tent cele o n afara i o foarte bune,

se d e g r a d e a z . critic,

teatrele compe necesit lor primei bune, i

C a p i t a l e i , s p e c t a c o l e , fie care merit popularizare greit rebuturi. al prin unei al ferm, susinut, pentru n

analiz care cazul foarte

mediocre, raftul cu adic

concepute, Dac,

atitudine critic

aezarea

categorii, pierderea este tice, tiv, mai n al

spectacolelor lipsa la

analizei

critice

mic, cazul

redus doilea,

necunoaterea artistice atinge planul sporind. gnduri

neextinderea publicului,

experiene negativ, pe

auten sfera educa

paguba

efectul

spectacolelor mediocre acestea, teatral, mai ales mai pentru dramatic doar gnduri n viitor i cteva pe o scop

S
nire lm ? de o se ific

i,

iat,

brusc, ntrebarea . teatrului din s de trebuie mare de care rezult mai

trebuie toate i le aceast

oare me i Cu cnd o

s-i

reamintim dimpotriv, un grad

coman stimu

damentele Cu

Snt, critica notat

despre le-a s propuoare dintre actual.

sau,

care

autorul

probitate Polemic ?

autocritic, activitate raportul social

consecven ? tendin i ivete mai

Programatic ? accentuat Cu A

nndu-i creaia

integrare de

tiin

urmreasc

aprofundat realitatea

creativitate ? obiectul ?

promptitudine, aprut,

pild,

www.cimec.ro

c a r t e , c n r c n-a p r o v o c a t , In v r e m e a difuz r i i i n l i b r r i i , d e c i t e c o u r i t a r d i v e i o a r e cum a d i a c e n t e : ncotro merge teatrul ro mnesc ? de P a u l E v e r a c . C u m , n e c u m , po lemic. Neluat n scam. A a p r u t culege rea dc studii despre teatrul romnesc con temporan, care v a alctui nucleul celui dc al patrulea volum al Istoriei teatrului n Romnia, publicat de Editura Academiei. Consemnat sporadic i c i r c u m s t a n i a l . Pre m i e r e i m a n i f e s t r i t e o r e t i c e a u l o c c u r e gularitate n ar i, c e l p u i n n privina a c e s t o r a d i n u r m , se m a n i f e s t u n interes real din partea organizatorilor. Dar puini critici sini prezeni la aceste manifestri i-i a d u c c o n t r i b u i a e f e c t i v l a p r o m o v a r e a unor v a l o r i i la a f i r m a r e a unor criterii c l a r e i f e r m e . i , o a r e c u m , m e r e u aceiai. D e a l t f e l , i n f o r m u l a r e a p r o b l e m e l o r d e s t i n a t e d e z b a t e r i l o r , i a t , se s i m t e n e g l i j a r e a c r i t i c u l u i , c a r e a r fi g s i t , f r n d o i a l , e c h i valene mai aplicate, alternative la formu lrile c a m generale de a c u m , care poart, p a r c , n e l e i r s p u n s u l i o i n v i t a i e d c a repeta, n fraze schimbate, principii cu care toat lumea e de acord : rolul cri t i c i i n o r i e n t a r e a d r a m a t u r g i e i i s p e c t a c o l u lui contemporan romnesc n spiritul uma nismului revoluionar al societii noastre" etc... R a d i o u l i t e l e v i z i u n e a l i p s e s c ' i e l e de la a s e m e n e a m a n i f e s t r i . i o s e a m de publicaii dc cultur. Actul c r i t i c se e x e r c i t n r e c e n z i i d e s p e c t a c o l e . C o r e c t i ap r o a p c complet. D a r aici m n t o r c cu gndul la cei c a r e a u n c e p u t coala n acest miez de septembrie i m ntreb : au ei u n m e n t o r n acest d o m e n i u ? U n m o d e l ? C i n d v a , o generaie a gsit o asemenea pro iecie d c aspiraii n c r o n i c a de n a l t i n u t a lui T u d o r V i a n u , a p o i n aceea, ese istic, a lui M i h n o a G h e o r g h i u . V a l e n t i n S i l vestru, Radu Popescu, Ecaterina Oproiu, Dinu S r a m au inut cu statornicie conde iul l a cote s u p e r i o a r e , a f i r m n d u - i vocaia t e m e i n i c . Ci d i n cei n u m i i a i c i a u fost m c a r o d a t i n v i t a i l a c u r s u r i l e seciei d e teatrologie a i n s t i t u t u l u i d c specialitate, pen t r u a m p r t i c e v a d i n e x p e r i e n a l o r i din c r e z u l lor profesional ? l v d pe V a lentin Silvestru excmplificnd mecanismul j u d e c i i d e v a l o a r e p r i n a n a l i z a i s i n t e z a a p l i c a t u n u i fapt de a r t c o n t e m p o r a n , pe R a d u Popescu, plodind academic despre cul tur i despre respectul pentru coninutul i e x p r e s i v i t a t e a c u v n t u l u i , p e E c a t e r i n a 0 proiu, susinnd o cozerie despre gust i r e f l e x e l e e s t e t i c e , u n e o r i , a l e f a p t u l u i c o t i d i a n , pe D i n u Sraru, vorbind despre v i g o a r e i a n g a j a m e n t p o l i t i c n f i x a r e a fon d u l u i s n t o s d c d e z v o l t a r e a tea t r i d u i ro mnesc .a.m.d. A mai putea da i alte e x e m p l e , d a r , d e o c a m d a t , i m p o r t a n t m i se parc a demonstra aici necesitatea angajrii p e c a n a l e m a i l a r g i d e o t o s i m p l r u b r i e de z i a r a acestor fore c a r e alctuiesc frontul activ al criticii noastre d c teatru, necesita

tea celor duri s-ar tate,

de

a i

li

se

oferi

ci

de sau

penetraie de sut o dc sau a dc

ctre rnde altul,

public

ctre

artiti, cincizeci La la cu o

dincolo

chenarul

treizeci, n

sptmnale. legtur apela o putea pentru de ci s

discuiile un

organizate

A.T.M.

turneu aplicat

asemenea constituind

personali faptului nu un amabi element, derivate, ei, un i pentru formal i in Clujase trei a fi o a e de Ce dinNu critic fel, efec art. disos s-au

apreciere i,

respectiv, schimb liti, a unei care ctig teatru, dc

momentul justificri n a punerea nsemne,

eventual, a

discuie unei

unui

alternative, pentru n

probleme noastre

prin nu

aprofundarea o ori enunare subiective din urma

colectivele dc multe Teatrul cu mai de sale, sarcini de

general, Iat, ales, nainte dect de reacie

impresii, s-a

complete. Napoca menea dect dintre mai dovedit balana cesta, bile, lementele autentic trebuie tr-o tiu, s fie tiv, Nu el la tiu

Naional multe care de i al au au

pare-se, n turneu,

unor c

discuii, avea

incertitudini rvnit

pentru

spectacolele mult att a

producie, nct, patrulea erau i i

vulnerabile ctre

provocat toate

asemenea

protest Dar

indirect,

nclinat i

corect

rectiliniu. Nu ce un al

spectacolelor originalitate ?

contestate existau Unde ?

vulnera semne ct ?

ntr-adevr ? reinut nici i

trebuie Caz n

combtut care sau dc un alt de cam de

asemenea iari, al s fie membru fie s

realitate unui i

controversat ? comitet s teatral

oamenilor consultat

muncii fapte

unde

contribuie, locale spiritul

aprecierea de

unor

patroneze ale nu snt

cineva, n

cernmntului cilante, de mare dar amatori ;

breasl, exist

direciile, centre n

uneori,

entuziasmului punem

micrii ndru asta, spun unor

sigur,

constituite, ci critici n

discuie s-i i a

solicitai

cuvntul criterii ?

stabilirea u n o r

opiuni

C
un i via, de sale,

ea tii se ca a

mai pare hotrt

important n fi n a aceea

direcie de a de al

activi fa mi de ani, a din re tace auzi merge

criticii

momentul apropierea cu

determina acestor

pas

teatrului

reflex

programatic n

sintetiza, i trei n

ascuime:i cerneala a fin pentru de n

uneltelor tare

muiate,

deopotriv, cea ale etape

istoricului principalele ultimele cenzie sinteza, probe o

esteticianului, romnesc a-i 0 demonstra cnd i de a

teatrului

decenii, nu-i gsim

personalitatea, curent de ferme, ne

ctigurile, ample

influena. ajuns ; situaia

dimensiuni

oferind

interpelare

ngrijorat :

ncotro

www.cimec.ro

h trul electiv mri poi, bine, teatrul i de dm cestor pild, lui dar avea for si de

r o m n e s c ?*' C n d de la experiena ne o strluciri, din

lace

sinteza, de aruncai ampl le exista

legat afir na ali mai n piese ezit, a de

unor

decenii

pomenim mai care n-ar dc Cnd ; de c pe

F L O R I AN POTRA

confruntare genuri c in ap

cu

confrai, pe

susin nimic

pretextul

romnesc, citeva noi opinii nine

afar la

dou-trei sinteza

spectacole.

moar

tuturor rsfoind, teatru i

minimalizatoare volumului vedem bine

capitolele foarte i din

rom

Note dintr-un caiet de sarcini


i d o m a c e l o r a l e l i t e r a t u r i i i a l e artelor-surori, s a u , poale, ntr-un mod mai e v i d e n t c h i a r , c o n d i c a d e s u g e s t i i i r e c l a m a i i " i c a i e t u l d e s a r c i n i " a l e c r i t i c i i t e a t r a l e s n t p l i n e d e n o t e , o b s e r v a i i i r e c o m a n d r i . I m p u l s u l constructiv, creator, dat n t r e g i i n o a s t r e viei n a i o n a l e de Programul partidului, de S i n t e z a p r o g r a m u l u i de m s u r i i d e e x e m p l a r a a c t i v i t a t e d c z i c u z i a secretarului general al P.C.R., cuprinde f i r e s c , n a c e e a i u n d d c g n d i r e , de p a s i u n e n i d e v o i n , i c r i t i c a d e t e a t r u , a f l a t p r a g u l u n u i n o u , p r e v i z i b i l , salt de calitate. Problematicul acestei r a m u r i de m a n i f e s t a r e s p e c i a l i z a t i a f l , d e fiecare d a t , p u n c t u l de declanare, in delimitarea riguroas a propriului obiect : nici o critic scria nc la nceputul secolului un studios france/. (Thibaudct) fr o critic a criticii. Aa d a r n a i n t e de d i s o u t a r e a m i j l o a c e l o r spe cifice care e obiectul criticii teatrale ? Textul d r a m a t i c i s p e c t a c o l u l , m p r e u n i separat, mpreun sau separat ? Lucrurile nu snt perfect desluite, dect cel mult pentru acei calificai la locul dc m u n c , gata s le s i m p l i f i c e grosolan. Piesa de teatru, drama (sau comedia), aparine literaturii, alimenteaz un gen a l acesteia : n conse c i n , c r i t i c a a p l i c a t la text v a fi literar ? P o a t e c u n a s e m e n e a text, totui, n u doh i n dete o existen real dect pus in s c e n , v z u t i a s c u l t a t n s a l a d e t e a t r u ? D a r c e e a c c v e d e m i a u z i m s u b l u m i n a r e flectoarelor este eu a d e v r a t o p e r a p o e t u l u i , a scriitorului ? E v i d e n t c n u , ci doar o v i z i u n e " posibil, o execuie" n public. i, d a c e v o r b a de o execuie", m a i rmne o a r e p o s i b i l c r i t i c a teatral, ea exegez a scrierii literare ? S a u acceptm, adaptnd-o la domeniul nostru, c o m p a r a i a cu muzica, n s e n s u l c, d u p n o r m e l e logicii, n u exist o critic m u z i c a l tocmai pentru c p a r t i t u rile muzicale snt Cntate, executate, inter pretate, deci, mediate. A l o i m u l t , s-a a t r i buit nsui exerciiului criticii literare o v a loare de execuie", adic de particular ipostaziere a textului : n cazul acesta, cri t i c a d r a m a t i c n u r i s c s f i e de-a dreptul o execuie a execuiei" ? L i s t a problemelor n u se n c h e i e a i c i , m a i a l e s d a c n e n d r e p t m a t e n i a i a s u p r a m e t o d e l o r i a m i j l o a celor specifice care stau la n d c m n a criti-

nesc contemporan, este nu cu dc

arta

spectacolu evaluat, ti n-am aceast i la n pild, noi

reprezentat

dramaturgia, unghi mndri.

care c prospectat n c h i s , c a i c u m Iar cnd (cum ani toat snt, de a la cnd calea n lui la de i Cele impus devenit lipsi a unor

mid, fugar,

ce ne

evaluare de i for

obiectiv dc

realiti teatrului

a unui

d r u m fr tradiie cincizeci drumul dc martor fenomenul, pitic e din am de in peste unei rtcit trist, e dc a

realitatea microfon ar, sau lor, ca ver, tez natul al aceast

pionierat,

teatrului

televiziune'), pe ia i e,

toat unde seam Guliurma sin dou minu per uni din

ncercrilor, sau la pcat mai l

stngace

m p l i n i t e , c a r e se p r o p a g ignor pe un atunci ceva care de

piciorul lipsei sus. ca

urmei,

reminiscena vorbit de ppui, teatru, i nu a

modaliti teatru sonalitatea, versitate sumarul

specifice anii

c a r e i-a pot

notri, a

hotare, istorii

teatrului

romnesc

contemporan.

A
menda trrii tului anost, ou me turrii

propierea tic. fcut o unor In

de

via Dar fals,

direcie nu snt poate

poli de a

aceast

privin de pe

disocieri. apropiere false

critica firul

genul ntr-un poate privina

infil conflic mediu spune con expri i s omului docte fru care ar fi, pun ne gon un vieii nu

probleme

convenional, sttut, unor punctul de s

descoperit i-i n vedere robuste, incite poate nu

nghesuit, creaii

trie

care

s a

i, t o t o d a t ,

spiritualitatea moral susine prin la

desvreasc contemporan. unor asemenea i ci au cu reci, prin fost de

frumuseea Ea creaii doar

conturarea stilistic, lor,

prelegeri rndul

distante, unele i a

bine

nchegate celor

reflectind, Rolul n

museea poate, marile aprat lat, gul

spiritualitatea descoperi, punctul i ci unde colile. n

pentru

elaborate.

criticului coincidena unde

principiile, ntrebri au

concret

se

se a t e a p t , Clopoelul principiu,

rspunsuri, nceput

reciprocitate. i Ia

cheam

oamenii,

ceremonial. Dar, concret ?

www.cimec.ro

c i l o r . S c n a t e , n o r m a l , c a i i n c a d r u l c r i t i c i i literare, n t r e b a r e a d a c critica teatral este o a r t s a u este o t i i n . Metoda de cu cri n o a t e r e i c u n o a t e r e a l a c a r e p a r v i n e ticul in f a v o a r e a cititorului-spectator snt ti inifice (istorice) s a u , d i m p o t r i v , critica e creaie (artistic), t o c m a i p e n t r u c, pe f i r u l scrierii studiate, furete o n o u oper de art ? A s e m e n e a t e m e , i m u l t e a l t e l e n c , s n t r e a l e , e f e c t i v e , i n u le-am i n v o c a t spre a n c u r c a m a i tare iele, c i , d i n contra, pentru a mbogi actuala, necesara, discuie asupra m e n i r i i s p e c i f i c e a c r i t i c i i i p e n t r u a spori a t t c l a r i t a t e a , ct i e f i c a c i t a t e a a c t u l u i c r i t i c , legat, m a i m u l t c a o r i c n d , de o n a l t rs pundere social, civic. Trim, ntr-adevr, intr-o p e r i o a d c a r e , aa c u m sublinia un cercettor al mass-mediilor, pare caracteri z a t , n toate d o m e n i i l e i p e n t r u p r i m a o a r n istorie, dc sincronia produciei cu veri ficarea (critic) a p r o d u c i e i . (i n r trebui s n e g r b i m a a d u g a c l a a c t i v i t a t e a d e verifioare. n art mai ales, particip din ce n ce mai intens productorii" nii, a u t o r i i , s c r i i t o r i i , i n u degeaba un Proust a fost socotit, c u u n c r e d i t d e s t u l de a m p l u , drept cel m a i mare critic contemporan.)

i n i s t o r i e , i n t i m p u l i s p a i u l l o r c o n c r e t . Aceast istorizarc nu se opune, n fond, nici c h i a r celor m a i lirice (sau polemice) e x p l o z i i ale c r i t i c u l u i , c a p a c i t i i a c e s t u i a de portre tizare sau de descriere (literar), adic, pu t i n e i de a t r a n s f o r m a a c t i v i t a t e a critic, ti inific, intr-o activitate autentic creatoare, artistic. D a r , s n u u i t m , a istoriza n s e a m n a i n e s e a m a d e e p o c i a o c i r c u m s c r i e c r e dincios adevrului n c a z u l autorilor n via (oare n e i n t e r e s e a z , n m o d legitim, cu preponderen) istoria ecbivalindu-se cu actualitatea, cu contemporaneitatea. D a r con temporaneitatea noastr, la rndul c i , este tot m i c a r e , e v o l u i e j K T i n a n c n t , u n conti nuu i c o e r e n t p r o c e s d e c o n s t r u i r e a s o cietii socialiste multilateral dezvoltate i de o r g a n i c a v a n s a r e s p r e c o m u n i s m . Pen tru artist (scriitor sau p r a c t i c i a n al s c e n e i ) , raportul cu contemporaneitatea, care semni fic deopotriv i a s u m a r e a trecutului i prospectare a viitorului (proiecie n v i i t o r ) , devine, a s t z i , dc-a dreptul fascinant. n metafo deosebi, dac acceptm formularea ric a unui estetician marxist (Baibaro), dup care a face a r t e tot una cu a g h i c i " t r e c u t u l i v i i t o r u l , p e t e m e i u l fan teziei c r e a t o a r e , c a p a b i l s s e s i z e z e a s p e c tele c e l e m a i s e m n i f i c a t i v e , c e l e . m a i t i p i c e " ale realitii s o c i a l e i u m a n e . V e r i f i c a r e a critic a u n u i atare flux d i n direcia vieii s p r e a r t i s t i a p o i d i n d i r e c i a a c e s t u i a s p r e via, flux pe creasta cruia se formeaz opera de art p i e s a i spectacolul de teatru se d i s t i n g e i e a , v e r i f i c a r e a c r i t i c , c a o m i s i u n e c i v i l i z a t o a r e i fecunda toare de c o n t i i n e , d i n t r e cele m a i impor tante. l n sfirit, c r i t i c u l teatral n u e s t e i nu poate fi, n i c i e l , o plsmuire ex nihilo" sau o m o n a d i z o l a t i i m p e n e t r a b i l . i criticul e un effectus" al istoriei, iar pen tru ca rezultatul muncii sale s fie real m e n t e u n o p u s " (adic, efect p l u s creaie), el i n t r n c o n t a c t eu m e d i u l su spaiot e m p o r a l , c o n g e n i t a l , ou c u l t u r a n a i u n i i s a l e . I n general, criticul preia o zestre ideologic i e s t e t i c i o d u c e m a i d e p a r t e , adugndu-i propria contribuie, orict de modest. F l a u b e r t o b i n u i a s s p u n c m e s e r i a l u i , a r o m a n c i e r u l u i , n u era aceea d e a tri, ci a c e e a d e a s c r i e . D e a t u n c i , l u c r u r i l e s-au schimbat, la noi : meseria artistului nostru c o n t e m p o r a n e s t e i d e a s c r i e , i d e a t r i , s a u , d a c p r e f e r m , de a scrie t r i n d v i a a c o l e c t i v i t i i n c a r e s-a n s c u t . Dar, istoriei tori, Vianu Dumitru istoriei revendic specialitate fiecare dac n domeniul exist, ai lui mai n criticii, teoriei sau chiar nimeni parc ar ai ai nu i lui lui i se cu nu

C
ie de de logic astfel energia de a

ritica

de ca s

teatru zicem cum a

s-a aa,

nscut dual,

sub o

zo func

die,

bifurcat, dar i

chemat, cluz i

e, s

desfoare a muncii la nivel

spectatorului-cititor, stimulare s text, c t i n ns, interpreteze att la nivelul primul nu face nsi critice, de Ia linie, s s e dup unui de

limpezire ale

autoru sensurile literar 0 s i spectaeo-

l u i ; s multiple

d e s c i f r e z e i unui

(al- d r a m a t u r g u l u i ) , (al de

regizorului, bipolaritate, i s ce a

rnd). dect sfera

lrgeasc

adinecasc aciunii fi mai ponte

dialectic

deoarece, dect coni de ac cri la

exemplu, urmri i i i

pasionant

traducerea", stilul stilul

trecerea

nuturile turile regizor tori ? nu de mea

dramaturgului n prin prima a stil

coninu girate de

reprezentrii liber

scenice,

susinute, micare creia

Intr-o

verificrii

tice, n u n t r u l sterile a

neleag propu autor lu i expre gno

exercitri

formaliste, adic de o

n e r i l e e s t e t i c i i i d e a l i s t e , ci m o d u l cunoate fiecare poziie la a prin lucrurile", problem o problem Iat, stilistic poetic, fiind

realitatea, cunoatere poziie un acela el

sie, c o n s t i t u i n d fiecare seologic" unificator, marxist noaterii lumii, crui nelege dinamic seamn, sare a a

(Contini).

astfel,

criteriu estetica al al Dar, ce cu a fie se n pla sale

statornicirea art a

cruia

contribuit

decisiv : (dramatic, oamenilor, din' o

literare (dac

mrturisii, Clinescu timizi, c de i domeniul

continua

teatral)

bunoar,

societii, dc (nu din la

nu,

cadru

specializat sine, static, partea

teatru. ceea o a

Popovici), dramatice de ar la fi

criticii

cunoatere

activ,

aproape nimeni, inventat nou n

inert), i

aceast

criticului,

exact operei

ncepe

artistului

analizat

generaie

parte.

Evident,

www.cimec.ro

o s i e o i t u i de p u i n o p o r t u n s p l e d m pen tru f a b r i c a r e a a r t i f i c i a l de m o d e l e , c n d ele exist n tradiia, m a i ndeprtat sau mai a p r o p i a t , a c u l t u r i i noastre teatrale. C u alte i e cuvinte, criticului teatral c o n t e m p o r a n vital necesar o vast deschidere cognitiv i e s t e t i c , n o r i z o n t n a i o n a l i i n t e r n a i o n a l , pe o s a t u r a t r a i n i c a u n e i v i z i u n i mat e r i a l i s t - d i a l c c t i c e i i s t o r i c e a l u m i i , n c l i matul vigurosului ndemn lansat de Pro gramul Partidului Comunist Romn. Cu contiina l i m p e d e c p r e m i s a oricrui pas nainte a l artei i c i v i l i z a i e i noastre tea trale, i n c l u s i v a l c r i t i c i i d r a m a t i c e , este i s t o r i c , p o l i t i c , p o p u l a r , i c t r e b u i e ,.s-i a f u n d e r d c i n i l e n humusul culturii popu lare, aa c u m c aceasta, cu gusturile, cu tendinele sale e l e , cu u n i v e r s u l su moral i i n t e l e c t u a l " ( C r a m s c i ) .

cestea vistelor cadrul tice tral mele dinii de

au i

fost la

iniial

contestate stau dezbaterile formulat o

dc

opinii aprinse

nore n tea volu re cea ea nc-

reeeptive

noii. s-au s

Mrturie

coleciile

ziarelor,

crora natur

concluzii gindire orizonturi, se p a r c a a

teore

propulseze dc nou largi ani. mi de

deschiztoare aprute condiie i i oi n a fa de

ultimii actului

Denltiininleri, fi deoarece contesta e de

ceptivitatea presupune artisticul tate creaiei, blic, a mai azi, o cu la meroi

critic,

capacitatea nu de a doar

impostura. i pentru al unor crora ce n

Faptul formarea judeca li

nsemn orientarea pu nu

primordial, modului seam ca noi. aceia din

pentru al

gustului att de

spectatorilor, scena, capt Conform i re Aici. in de spu din caz. numai adesea s i, bun e discu

spectatori

sc adreseaz spectatori mare. chiar supus n cu fi

Opinia Program

acestor de e

pondere

cc m a i va c, ei Se arc n asta c i

recentului pertoriul iei marea

msuri,

fiecrei Aici

stagiuni Pentru

publice.

marea

problem. ultim nu gradul

rspundere. artei o

TRAIAN SELMARU

stan, eficiena ou ca, n : nivelul al citind Dar exigen

criticii sc msoar teatrale,

publicului. cronic spectacolul dei e,

ntmpl muli mai vina succes !"

negativ, cel

pcate,

are,

Relaia spectacol critic public

mediocru. a Nu tut, trelor, sele. celor c

nseamn ce prezint i o prerea direct i care dc se s-i nu

exclusiv

asemenea a dc mea, prea

subproduse ? Iat o puin dezb tea ma cu

oare dup tem dar Un

caren legat contactul c

criticii ?

tem,

activitatea cu un

nemijlocit mulumi plout" s s

critic de la

totuna

spectator spun, sau Nu legat i. i Numai scrisul arat e pre n con pe atepte

obinuit,

poate scrie El al

P
politice muncii tive s melor ia cu operele acelai prin etic La dinii tr-o rete In

rogramul hotririloT partidului i al

de i

msuri ale

pentru al

aplicarea Xl-lea al educaiei domeniul

plecnd mi-a o de

teatru : Mi-a c

Congresului

plcut", fenomenul un n legat

c r o n i c a i parte a

Congresului socialiste, n i criticii

viitoare

premier. teatral, educator de

indisolubil acestuia publicului.

culturii altele,

ideologice, ntre nivelul filozofice i un cu nalt se a

politice tratrii

cultural-educaliterar-artistice de pe crea In a proble militant,

totodat, astfel, de su ct de viaa de

cere, ridice

practica

micrii

teatrale

ideologice, promoveze

necontenit adesea de ale unor sau

desfurare, Experiena n

poziiile

marxist-leniniste, a r t e i , s patriotic coninut pune educativ,

i poate s p o r i e f i c i e n a . util criticilor

literaturii

hotrtoarc instituii n

zena

specialitate

colectivele teatrale, de chiar i la In

caracter

revoluionar.

conducere la

timp,

problema largi prea

contribuiei, educarea po.pulare. c ceea Dar cerina ce, n spo subli

secretariatele sultani i n parcursul discutarea

literare unor

calitate ba

mijloace i

multiple

i v a r i a t e , l a

alctuirea realizrii

repertoriului, inedite, spectacolelor. prin

lectura msura ones con pu e bo de c spre unei o fel tiu c,

estetic

maselor s-ar

texte

prima o msur,

vedere, i pe

include

cealalt,

care si-a otigat, la

competen n de de cu o

corespunde mijloace sfera

realitii. noastr de

titate, n c r e d e r e a c r e a t o r i l o r , c r i t i c a poate tribui ternic aceast gat nu transformarea de creaie, animator. critice a teatrelor ptrunse La fel laboratoare suflu un

nierea prin

m u l t i p l e i v a r i a t e "

adevrate util

considerabil dezvoltarea

activitate. romneti

micrii a Sc

teatrale avut poate i oper valoare cei unele

contemporane, tribuie original nu fi fost dintre exagerare, c sau

critica nu a

are

con fr s a-

participare

pentru dar dac

dezvoltarea i cu la

apreciabil.

afirma, care dintre

personaliti cultur spun o de bogat

multilaterale, practicii literar,

existat de dac de

dramatic mai muli

teoretic, noutate critica

spectacol chiar

cunoatere

scenice. cea

susinute

ctre

amintesc

cronicari,

deosebire

dramatic

10

www.cimec.ro

are a c u p r i n d e o g a m m u l t m a i a m p l n judecarea actului creator finit : spectacolul. M gndesc la regie, interpretare, scenogra fie, m u z i c , s c e n o t e h n i c . c u alte c u v i n t e , la n t r e g u l c o m p l e x c a r e d v i a t e x t u l u i lite r a r . N u o d a t , o a m e n i i de teatru r e p r o e a z criticii o a n u m e unilateralitate, n d a u n a ele mentelor spectaculare, unilateralitate c a r e , la unii d i n t r e c r o n i c a r i , v i n e dintr-o formaie l i t e r a r , l a a l i i , dintr-o i n s u f i c i e n t s p e c i a l i zare. F r n d o i a l c i s p a i u l r e d u s de care dispune critica d r a m a t i c duce la o in s u f i c i e n t a p r o f u n d a r e a n a l i t i c i l a o l a f e l de i n s u f i c i e n t dezbatere a problemelor de estetic t e a t r a l . D a c ne g n d i m n u m a i cte critica literar, publicaii arc la dispoziie o r i c e c o m e n t a r i u e de p r i s o s !

ceasta e o fa a lucrurilor. Cea n dreptat spre creatori. S ne oprim, acum, asupra celeilalte, care privete publicul, informarea s a , pregtirea sa, pentru a-i c r e a o s c a r d c v a l o r i . N u se p o a t e c o n testa c s-au fcut pai nsemnai pentru familiarizarea spectatorilor cu arta, n ge n e r e , d e c i , i ou t e a t r u l . N u m r e f e r d o a r la deplasri n regiuni lipsite dc scene per manente sau n ntreprinderi, la incontesta bilul aport al televiziunii, la discuiile de d u p r e p r e z e n t a i i i l a a l t e f o r m e , d e l o c n e g l i j a b i l e . S r e c u n o a t e m , n s , c, de m u l t e o r i , t r e a b a se f a c e n c f o r m a l . i a i c i , c r i tica a r a v e a de s p u s u n c u v n t m a i apsat. V o r b e a m m a i nainte dc utilitatea prezenei criticilor n colectivele de conducere ale tea trelor, n secretariate l i t e r a r e . i de aci pot porni ctre p u b l i c instrumente de cultur teatral. C u m arat ou r a r e e x c e p i i programele de sal, care se v n d spectatori lor ? Unele dintre ele n u snt dect nite

fiuici cuprinznd distribuia, altele ce-i drept, frumos executate tehnic, pe hrtie v e l i n , ou f o t o g r a f i i r e u i t e , p u n e r e n pagin de bun-gust nu cuprind n i m i c sau doar c e v a sumjar d e s p r e pies, despre autor, d e s p r e e p o c s a u alte d a t e i n f o r m a t i v e i, m n i a l e s , formative. Programul ar trebui s fie un p r i m g h i d a l p u b l i c u l u i n nelegerea spec tacolului, n lrgirea cunotinelor sale, un i n i i a t o r n diferitele aspecte ole f e n o m e n u l u i teatral c o n t e m p o r a n . Ct despre d o m e n i u l istorici teatrului, criticii ar putea j u c a u n rol i m p o r t a n t n susinerea u n o r conferine, n c a d r u l u n o r v i z i t e organizate la m u z e u l T e a t r u l u i N a i o n a l , d e p i l d . C t a r a v e a d e ctigat, n p r i m u l r n d , m e m b r i i e c h i p e l o r a m a t o a r e , d i n a s e m e n e a e v o c r i ! C a s n u mai vorbesc d c utilitatea participrii, n genere, a criticii, alturi d c regizori i actori, la a c t i v i t a t e a acestor e c h i p e . S n u t r e c e m cu vederea c m u l t e d i n t r e ele a u un nivel d e s t u l d e s c z u t , c p i e s e l e c a r e l i se o f e r s n t d e s t u l d e n d o i e l n i c e i c a s t a se r e percuteaz nu n u m a i a s u p r a m o d u l u i de a j u c a (doar n u toi e c h i p i e r i i v o r d e v e n i pro f e s i o n i t i ! ) , c i i a s u p r a e d u c a i e i l o r e s t e tice, care aa c u m s p u n e a m la n c e p u t p o a t e i t r e b u i e s j o a c e u n r o l d e t e r m i n a n t n s p o r i r e a exigenei p u b l i c u l u i fa de spec tacolele teatrelor noastre. R e z u l t a t e din cc n ce m a i b u n e se p o t o b i n e p r i n a c t i v i z a r e a c r i t i c i l o r n c a s e l e d e o u l t u r , c l u b u r i i c e n a c l u r i , a c i u n e c u a t t m a i p o s i b i l c u ct, a n de a n , secia de teatrologie a Institutu l u i d e a r t t e a t r a l i c i n e m a t o g r a f i c m b o gete, p r i n absolvenii ei, n u m r u l specia litilor n acest d o m e n i u . Iat n u m a i cteva sugestii pentru felul c u m critica ar putea c o n t r i b u i p r i n m i j l o a c e m u l t i p l e i v a r i a t e " l a o r e a l l e g t u r d i n t r e s p e c t a t o r i i t e a t r u , la sporirea r o l u l u i educativ al acestuia, printr-o i n f l u e n a r e T e c i p r o c .

www.cimec.ro

DEZBATERI

Repertoriul n

regia

actualitate

Ca o prefa la stagiunea bucuretean, clin iniiativa Comitetului municipal de cultur i educaie socialist, la Teatrul de Comedie s-a desfurat, in ziua de 4 octombrie 1976, o interesant dezbatere, menit s confrunte cteva opinii n legtur cu Rolul repertoriului i al regiei de teatru in realizarea unei stagiuni cu profund caracter politic-educativ". Au vorbit : Margareta Brbu, Ileana Bcrlogea, Irina Petrescu, Dinu Cernescu, Lucian Giurchescu, Dan Micu, Dan Nasta, Traian clmaru, Valentin Silvestru i Alexa Visarion. Din cuvinlul lor a rezultat c strdania artistic concretizndu-se n viitoarele premiere exprim o rspundere politic asumat, n deplin i matur contiin, i de ctre regizori. Credem, ns. c asemenea reuniuni i vor gsi utilitatea mai ales dac vor fi iniiate mult na intea deschiderii unei stagiuni ; in felul acesta, contribuia factorilor care 1n>trsc coninutul i expresia stagiunilor teatrale ar deveni nu numai teoretic, ci i practic. n intervenia sa final, tovarul Amza Sccanu. preedintele Comitetului de cultur i educaie socialist al Municipiului Bucureti, a sintetizat sarcinile ce revin teatrului bucuretean n actuala etap, punind accentul pe realizarea con cret a msurilor preconizate de partid n vederea democratizrii culturii, pe reflexul lor n teatru, i subliniind, totodat. sf)rijinul moral i material pe care teatrele l vor. primi, in continuare, pentru realizarea n bune condiii a stagiunilor contractate cu localiti din provincie.
1

HORIA LOVINESCU

C u c i t t r e c e t i m p u l , c u a t t d e v i n e m a i e v i d e n t c c h e i a d c b o l t a activitii teatrelor noastre o reprezint repertoriul. ;. . S-ar p u t e a a f i r m a c , a a c u m , o d i n i o a r , u n t e a t r u se c o n s t i t u i a n j u r u l unei t r u p e s a u a l u n e i p e r s o n a l i t i e x c e p i o n a l e , n m o m e n t u l d e f a e l s e o r d o n e a z i se o r g a n i z e a z n j u n i i r e p e r t o r i u l u i , ntr-atit i n c i t p n i r e c r u t a r e a s a u c o m p l e t a r e a colec t i v e l o r teatrale este d e t e r m i n a t , n bun m s u r , de necesitile repertoriale, vechiul s i s t e m a l e m p l o i - u r i l o r i v e d e t e l o r r n i i n n d n u m a i p a r i a l v a l a b i l . E x p l i c a i a i m p o r t a n e i cresende a politicii r e p e r t o r i a l e este l i m p e d e . D u p rzboi, c h i a r i n r i l e o c c i d e n t a l e , p r o l i f e r a r e a t e a t r e l o r s t a b i l e , a t e a t r e l o r p o p u l a r e , a c o m p a niilor p e r m a n e n t e , a m a r c a t o t e n d i n net de d e m o c r a t i z a r e , de r e v e n i r e a teatrului la funcia lui de o g l i n d a contiinei publice. O r , a c e a s t d e p i r e i n e g a r e a c o n c e p i e i b u r g h e z e d e s p r e t e a t r u ea m i j l o c de d i v e r t i s m e n t sau c h i a r de celebrare, r e z e r v a t ainor cercuri m a i m u l t s a u m a i p u i n nchise,

12

www.cimec.ro

n i l se p u t e a rezolva prin subvenii, msuri administrative i p r o p a g a n d i n g e n i o a s , ci doar printr-o s c h i m b a r e r a d i c a l a m o d u l u i de a c o n s i d e r a p r o b l e m a repertoriului, astfel n c t a c e s t a s p o a t faoe f a s a r c i n i l o r a r t i s t i c e , c u l t u r a l e i c e t e n e t i a s u m a t e d e n o i l e teatre. Intr-o formul cam vag, dar semnificativ, Jean Vilar, animatorul T.N.P. n prima lui faz, spunea : u n p u b l i c de m a s , u n repertoriu d e n a l t c u l t u r , o regie oare s nu inburghezeasc i s nu falsifice, acestea snt comandamentele oricrui teatru popular' .
-

F.ste l e s n e d e popor, lipsit revenirea de lui

neles, atunci, deschis, fcut s

de

c c , Ia pe

noi, la o

restituirea misiune plan

teatrului politic,

ca b u n formativ

al i

ntregului cultural

programatic, treac

orice echivoc a u

primul

problema

repertoriului.

Atenia nurile, a dus, de smulgndu-l nsoamn incoeren lat teatru din din tie, contradictorii, de azi,

acordat mai sub ci, ce c n ales

de n

partid

teatrului, ani, al la i

ca o al

factor

major mai

de

educaie, a c care

pe

toate

pla nu lo dc

ultimii anarhic aceleiai unor bine i ri de

elaborare i

tiinific Pentru

repertoriului, eclectismul sau poate duce chiar

semnul cadrul

improvizaiei

eclectismului. o fost lips dc

numai

amestecul

unor

filozofii

mentaliti criterii de

eterogene

ideologii, repere actual, a

i l a c o n f u z i a un

valorilor. deosebit s din piese lor util. clasic a a sub poate Orice cu director repertoriu clasic altor ct de nu dar snt mare a echilibrat socialiste binevenite c n c lui i trebuie cuprind, precdere, universal, cu defini unora fi pe la cadrul a dintre judecat ntr-o termen alta, i piese texte unui m spec i pe

statornicirea

dramaturgia literatura pe sociale. un

original, Ilar, pe este sus

piese

literatura

dramatic att mai

occidentale pentru

actuale,

profunde

rezonane repertoriu, referi a la

aceste jaloane ntr-o unui nu.se de o la

riscul

aplicrii chip

rutiniere,

mecanice.

Pentru

singur

aspect, voi respectiv. aa

meniona Desigur nct, n se ci,

absena, repertoriul fizionomie de

stagiune, punerea teatru

tacolele a m i n t i t e orientrii adic de de s A occidental cele zilnic de la felii, siune centrul aceasta lung pe cteva

nseamn, adevrata

obligatoriu,

semnul dect

ntrebrii succe lung, ca nde fr

teatrului

stagiuni, al

definete urmrit o

stagiuni,

funcie poate

programul

greutate nsemne aduga c

repertoriului inconsecven,

deplasa

stagiune

dimpotriv, militant, ou care dispoziie,

consecven cnd e

organic de i

meditat. noiunea ar pe putea cu toii care cred afar cu care le de trebui pies la atunci mult presa, vorba dramaturgia Mijloa ne o in pies contemporan, cu va analizat mai discernmnt radioul, de finee. Nici de i

informaionale curent nu teatru de

avem cu

televiziunea, milioane i micri

formidabilele evoca mii c lupt c de de ou

convulsii aceeai i mori

zguduie

lumea

capitalist. omajului dreapt.

pregnan ncarcerai, exist pentru o partide

grevele ravagiile lume un i un mai

oameni,

manifestaiile tim, de de nu toi de Iat mi mare aceste

soldate

rasismului. progresiste seama realiti supli cu aa

asemeni,

pretutindeni piesa cazul de

comuniste mai care

anvergur, adevruri, n care, ce nou, Pe

abnegaie teatru ai nu crizei mari

innd

occidental dect aduce a care a mult

descrie mijloc

asemenea informaional prin ca

reprezint cei

capodoperelor ne

mentar,

constructori cnd unor i

activi

socialismului poate pare intim lor cte morale

tovari, plus

structur, s i mai pe zic

lupt prin ci

mpotriva intermediul

oprimrii, teatrului, de dintre dect ru, o

mobilizare. dc se ce

cunoaterea nume

Occidentului, denun omului mai retorice, nu din cu

vzut att

denunat eficace. care le

dinuntru, cunoatem, pare mitului mente

m i se

instructiv, fapte pentru

ocolirea

scriitori

mizeria

suferina Unele

spiritual, lucrrile tiu de nu

societatea vagi aluzii deci.

capitalist, distrugerea la eveni enume doar

nepotrivit. sau, i

nseamn piese literar,

mult

civilizaiei politice,

capitaliste mai ns,

lipsite

valoare Chiar i

ineficiente, exact

Acestea rate, nite de un titluri, n

reprezint, poate respectul ct

parantez. totui, amintite, pare

corespunznd lipsit de dintr-o de

criteriilor A

repertoriu i v e c h e

rmne, reperelor

inform

personalitate. literatur facil, dar

nira

alegndu-le

nspimnttor oare amintete

vast

lumea

civilizat,

o operaie

extrem

d e t r a g e r i l e La l o t e r i e . Un titluri. Dar, toare i cu repertoriu nostru ot se fr o i n unitate luntric, n ideologic i artistic, de e un inventar i de

Marele

avantaj ea

e unitatea profunzime alegerea n

concepiilor, asigurat eliminnd realizarea optime, i

filozofia

marxist-leninist. vulgariza ns, c rperante

consecven manifest ar fi

interpretrile unitii

formale vii,

repertoriului ?

Admind, active,

acest

deziderat

mplinit

condiii

problema

a s u p r a contiinei p u b l i c u l u i n u este n c

rezolvat.

www.cimec.ro

13

D u p p r e r e a m e a , t r e b u i e s a c o r d m l o t m a i m u l t i m p o r t a n t u n i t i i tematice a repertoriului. Din vastul ansamblu de p r o b l e m e g r a v e i u n e o r i c a p i t a l e c a r e frmint pe o m u l c o n t e m p o r a n , t e a t r u l t r e b u i e s a j u n g s s e l e c i o n e z e t e m a m a j o r a fiecrei stagiuni, f c n d c a , prin subtile, d a r lucide convergene, ntreg a n s a m b l u l reper t o r i a l s se a d u n e i n j u r u l e i , a s t f e l i n c i t r e p e r t o r i u l s c a p e t e s o l i d i t a t e a u n u i m o n u m e n t a r h i t e c t o n i c i, b i n e n e l e s , e a u l t i m r a i u n e , fervoarea i coerena u n e i profesiuni de credin a teatrului respectiv. H i n i n e , b i n e n e l e s , c a i m u n c a t r a n s p u n e r e , s-i g s e a s c , c t d e c i t , a impieta Bernard erau : Troienele, Osborne, repertoriu unitate : mai Mi-aduc Dort, o i nu tema XicomeJe, o aminte analiza deci, comedie numai alienrii a c, o ila o unei numitor comun, a s u p r a o r i g i n a l i t i i i p e r s o n a l i t i i r e g i z o r i l o r . ntlnire stagiuni clasic de Puntila. cruia, cauza fcea o c plat regia, internaional, a T.N.P. o condus dram francez, Sartre, Pe cu Hamet, eecul greac frumos, omului dc un reprezentare, travaliul un un de artistic vocabular cunoscut (ieorge un mare era se propriu-zis, propriu, critic Wilson. clasic Luthcr de i gsi cu vorba de fr

francez, Titlurile strin. de un o

tragedie popular, dar din

adic,

tragedie

actualizat

istoric i

modern, putea

birtie, oarecare a

observa

criticul, cu

ingeniozitate, conflictului la

rzboiului, vagi aluzii

puterea, Troienele, epoc,

religia cea mergind

i c u s o c i e t a t e a e r a c o m u n incoerent de T.N.P. i

tuturor

acestor opere

valoroase. i, totui, a decolonizare, n costume opere de

fost s t a g i u n e a

Niconiede Lutlier, pentru

spectacol o fars apropie

cap

spad, Asta,

pies in

istoric s

Puntila, s le

molieresc.

loc

apropie

disparate

n s p i r i l , le-a n d e p r t a t i i z o l a t u n a d e a l t a . Desigur c aceste a altor un reflecii, factori punct dc mai degrab de enunate ordin discutabil, decit ea expuse, n orice precum de i omiterea, n

cu nu

bun pot

tiin, forma aceslci

hotrtori, plecare

material,

elaborarea punct

repertoriului, plecare degrab,

dect

dezbaterea

probleme att

de s p i n o a s e , d a r eseniale. D a r c o n c l u z i a

sau, mai

aspiraia m e a c a director d c teatru este, sper, clar. In mii bune i, a noastre. pasiune, asemenea via ntlnim dar dat, sute, m i i a cror dm de oameni nu a ne cineva sfrit, cu dc treab, juti un de i cinstii, impact care nu animai dc tind s de cele de doar

intenii, dintr-o crui

prezen in

produce crui de zguduie.

nici

asupra

contiinei voin, s devin

peste

putere

concentrare, risc

personalitate, treab.

Teatrele

personaliti

puternice,

puncte

vedere

proprii,

rmn

nite i n s t i t u i i de

ALEXA VISARION

De
Spectacolul petua n sa tea exclusiv a primul ca i rnd, form o spirit, anume teatru, sociale, In modern unei de se

ce
prin per

regizorul?
:

definete nu admite

Prioriti nu lului fac

temporare altceva dect este

ale s

unei

forme

teatrale spectaco modu

r e m o d e l a r e ; el

autorita dintre

confirme specific

regula.

forme u n i c e . A c e a s t a este, raportului a manifestare n vremii, contiinei schimbare. descoperim nu n ci in In ca mobili secolul unei alte teatral. n i

Activitatea modern,

regizorului, sursa teatral.

consecina

efervescenei

l u i de c o m u n i c a r e Unei ordini

societate

continu

s o c i a l e ntr-O c o n t i n u regizorul caut

evoluie i de este o

acest lip

propriu de a mai

perfecionare, s-i

particularitatea tr-un tatea dialectic nu

spectacolului diverse i pot

modern tipuri.

comunicare,

obligat egal unei

descopere Sc

echivalene rspunde, n faa

mobilitate. retrageri a

astfel, rela unor

douzeci, modaliti perioade

longevitatea istorice,

expansiunea epuiza, actului

generalului" teatru de prin

tivului", categorii

reflectat n particulare

apariia care

resursele

public,

pretind

14

www.cimec.ro

o perpetu refacere a echilibrului sal-scen. Acest deziderat a devenit principala sarcin sociologic a regizorului : un raport dc reci p r o c i t a t e i n t r e o f e r t a s p e c t a c o l u l u i i a p e t i t u l publicului. K a t i u n i de n a t u r artistic e x p l i c , de ase menea, rostul funciei regizorale, care vi zeaz omogenizarea teatrului c a act colectiv de creaie, n vederea unei individualizri artistice specifice. Aceast unitate prin omo genizare trebuie s s e r e a l i z e z e p r i n ordo narea d i s p o n i b i l i t i l o r creative ale colectivu lui, aa fel n c t s n u sfreasc ntr-o schism, actul de colaborare responsabil (unificarea) l u n d locul oprimrii Lucrnd ntr-un teatru eliberat de orice regi dispoziie estetizant sau confortabil, z o r u l e s t e o b l i g a t s a i b n v e d e r e eficacita tea artei asupra vieii, doar astfel juslifirandu-se p e r m a n e n a t e a t r u l u i c a f e r m e n t soRegia acord comunicrii prin teatru un sens u n i t a r , cci se s u s i n e n t o t d e a u n a pe definirea obiectiv a acestuia. Natura actului teatral permite o s u m de definiri ce n u se e x c l u d n t r e e l e , f i e c a r e f i i n d n m s u r s r e v e l e o a l t dimensiune major a f e n o m e n u l u i . I^a n t r e b a r e a cum este t e a t r u l ? " , r s p u n s u r i l e d i f e r , c a i m e t o d e l e d e s u s i n e r e . C e e a ce e x p l i c e x c l u d e rea oricror tentative de autoritate i n d i s c u tabil, nsi esena teatrului admind co existena u n o r structuri complementare. Detectm, din configurarea unei anumite poziii teatrale, d e t e r m i n r i a v n d ca prove nien contextul social propriu u n u i m o m e n t , realitatea teatral i p a r t i c u l a r i t i l e proprii u n u i c r e a t o r . Societate, teatru, personalitate, i a t t r i a d a ce m i c dialectica r s p u n s u r i l o r date actului teatral. F i e c a r e r e g i z o r t r e b u i e s-i d e f i n e a s c c o n cret, p r i n gndire i modalitate scenic, 0 finalitate i un tip de funcionare a limba jului teatral. Omul i l u m e a , s o c i e t a t e a i

i n d i v i d u l s n t o b i e c t u l de s t u d i u a l t e a t r u l u i ; i, d a c d r a m a t u r g i a propune, prin mijloace literare, analiza sintetic a realitii, arta s p e c t a c o l u l u i , c u m i j l o a c e specifice de c o m u nicare, desvrete scopul implicat al textu l u i : receptarea concret n reprezentaie vi zual. Dac exist, astzi, o generaie contient de m i s i u n e a istoric a epocii noastre, exist i reziduuri ale unei contiine depite o p o r t u n i s m i ( c e a m a i f e r o c e o p r e l i t e a u m a n i t i i ) i n d i f e r e n . T o a t e a c e s t e d a t e coe x i s t i n d intr-o s t r u c t u r s o c i a l , r e g i z o r u l a r e datoria m o r a l i a c e s t l u c r u nu-1 p o a t e c o n t e s t a n i m e n i s a d u c , n u n i v e r s u l d e reprezentri al prezentului, substana drama tic a t e x t u l u i , p e n t r u a n u t r a n s f o r m a spec tacolul, d i n t r - o m a n i f e s t a r e v i e i r e g e n e r a t o a r e , n t r - u n a c t d e r i z o r i u i i n u t i l . Teatrul tuturor timpurilor a trit i a mu-

d r e p t u l s r e f u z m i n v e s t i g a r e a p r o f u n d i lucid a realitii. R e g i z o r u l n u p o a t e fi e x c l u s i v n slujba o p e r e i " , p e n t r u c a c e a s t o p e r , d a c a r e z i s t a t t i m p u l u i , m i e s t e c e v a r i g i d i d e f i n i tiv, ci, d i m p o t r i v , odat transmis genera iilor continuatoare, asimileaz noi coninu turi spirituale. E a devine viabil pentru con t e m p o r a n e i t a t e n u a t u n c i c n d i se v u l g a r i zeaz esena, ci c n d a c c e p t , c u g e n e r o z i t a t e , ansa s t i m u l r i i unei noi spiritualiti. . R e g i z o r e s t e a c e l a c a r e p r o v o a c o p e r a s mrturiseasc adevruri nc necunoscute. R e g i z o r u l d e p u n e m r t u r i e , p r i n actori, n faa publicului. S p e c t a c o l u l d e v i n e n e c e s a r a t u n c i cnd implic responsabilitatea participanilor. U n e l e d i n aceste a t r i b u t e ale funciei regi z o r a l e a r t r e b u i s s e m a n i f e s t e d i n n o u n speetacologia n o a s t r a c t u a l i a v e m toate t e m e i u r i l e s c e r e m a c e s t l u c r u . D a r c u m , oare, ar putea liza contiina spectatorilor cadrai ca regizori ? t u l b u r a i m o b i corepetitorii" n

www.cimec.ro

STAGIUNEA 1976-1977
DINA COCEA

A . T . M . o prezen creatoare n viaa teatrului


Lucrrile Congresului educaiei politice i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e , e v e n i m e n t de i m p o r t a n istoric p e n t r u d e z v o l t a r e a c u l t u r i i rom neti c o n t e m p o r a n e , d e s c h i z t o r de noi o r i zonturi artei interpretative teatrale i mu z i c a l e , a u i m p u l s i o n a t i a c t i v i t a t e a Asocia iei n o a s t r e . I n aceste z i l e , ale n c e p u t u l u i de an teatral, a n o t i m p d e i n t e n s m u n c i d c c o r e l a r e a multiplelor aciuni specifice vieii artistice, P r o g r a m u l dc m s u r i p e n t r u a p l i c a r e a hotr r i l o r C o n g r e s u l u i a l X l - l e a a l p a r t i d u l u i i a l e C o n g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e ne-a m o b i l i z a t l a o t e m e i n i c i e x i g e n t r e e x a m i n a r e a p l a n u r i l o r noastre de l u c r u . C t c v a teze d i n acest P r o g r a m sc traduc, de n d a t , n i n d i c a i i concrete. A s t fel, sarcina diversificrii formelor de spec t a c o l , s p r e a c r e a noi m o d a l i t i de comu nicare cu publicul (reprezentaii la casele d e c u l t u r i c l u b u r i , s p e c t a c o l e s a t i r i c e , d e entec revoluionar i d e poezie patriotic, r e p r e z e n t a i i c u c a r a c t e r d e c o n c u r s etc.) n e pretinde, nou, membrilor A.T.M., o pre zen dinamic, deopotriv profesional i civic, activizatoare. Pe linia aceasta, m a r c m o limpede continuitate cu m u n c a desf urat n stagiunea t r e c u t , de ctre Aso ciaie, n a n s a m b l u i l a n i v e l u l f i l i a l e l o r ; celor 20 de filiale n f i i n a t e n reeaua insti t u i i l o r d e s p e c t a c o l d i n n t r e a g a a r l i se vor aduga ultimele dou, la Petroani i Trgu M u r e . P r i n aceste filiale, celule v i i a l e b r e s l e i " , n e p r o p u n e m s o r g a n i z m n e numrate aciuni concrete, operative, prin c a r e s se t r a d u c n v i a n d a t o r i r e a f u n d a m e n t a l a o m u l u i de c u l t u r educarea patriotic, revoluionar, a oamenilor muncii. C o l o c v i i l e , s i m p o z i o a n e l e i d e z b a t e r i l e i n i i a t e a n u l t r e c u t u r m e a z s-i l r g e a s c s f e r a . I n a c e a s t s t a g i u n e , d i s c u i i l e p r o m i t s fie m a i p r o f u n d e , i a r c a t e g o r i i l e d e p a r t i c i pani, mai diverse. Colocviile organizate la Botoani. Cluj-Napoca. Bacu, Constana, O r a dea, Galai, Piatra Neam, a v n d teme pre c i s e i d i v e r s e , v o r c o n s t i t u i , c r e d e m , i p r i lej pentru fertile s c h i m b u r i de i d e i i de e x p e r i e n e . E d e d o r i t (i d e s p e r a t ) c a n t o a t e a c e s t e a c i u n i c r e a i a n a i o n a l s f i e reprezentat la un nivel corespunztor, com petitiv, n m s u r s o n o r e z e p r i m a ediie a Festivalului naional Cntarea Romniei". Rolul n o s t r u este de a a s i g u r a , p r i n toate mijloacele, o n a l t calitate a artei interpre tative, pus n slujba valorificrii celor m a i b u n e c r e a i i d r a m a t i c e , t e a t r a l e i m u z i c a l e . In acest spirit, vom continua, totodat, s p a r t i c i p m direct Ia p r o m o v a r e a drama turgiei originale, p r i n spectacolele S t u d i o u l u i nostru (cum om fcut-o, n stagiunea tre cut, cu textul Excursiei de Theodor Mn e s c u ) , s t r d u i n d u - n e s d e s c o p e r i m n o i p i e s e , n o i a u t o r i ; p r i n f i l i a l e l e n o a s t r e , r e g i z o r i i i a c t o r i i teatrelor din ar v o r putea, l a rn d u l l o r , s s p r i j i n e e f e c t i v v a l o r i f i c a r e a r e surselor literaturii dramatice contemporane romneti. Programul de m s u r i c o n s a c r drept p r e o c u p a r e p r i m o r d i a l s t i m u l a r e a c r e a i e i i a artei interpretative de m a s e . Aceast orien tare ne i m p u n e n p r i m u l r n d n o u , artiti l o r p r o f e s i o n i t i , ca entitate a n i m a t de c o n tiina a p a r t e n e n e i organice la popor, efor tul integrrii a c t i v e n acest tip d c c u l t u r democratic. Ca atare, o coordonat deosebit d e i m p o r t a n t a a c t i v i t i i A . T . M . v a fi d e z voltarea micrii artistice de amatori. Am s c r i s r e c e n t , i d o r e s c s s u b l i n i e z a c e s t l u c r u , c n u l t i m i i a n i s-a m a n i f e s t a t o c o n damnabil slbire a contactelor, raporturi m a i m u l t sau m a i p u i n formale, adesea func i o n r e t i . A . T . M . i p r o p u n e s-i r e c o n s i d e r e s t i l u l d e l u c r u i n a c e s t s e c t o r , s a f l e i s f i x e z e c a d r u l i f o r m u l e l e o r g a n i z a torice ale unei veritabile colaborri ntre pro f e s i o n i t i i a m a t o r i , n t r e c r e a t o r i i a t e s t a i i cei doar a f i r m a i . Dincolo de legturile fi reti c u teatrele p o p u l a r e , ca Casa creaiei populare, d i n c o l o de relaiile o b i n u i t e , de fiecare zi, dintre actorii profesioniti in s t r u c t o r i " s a u o a s p e i " i f o r m a i i l e a r t i s t i c e r e s p e c t i v e , p r e c o n i z m c a , n seciile n o a s t r e s p e c i a l i z a t e , s o r g a n i z m d e z b a t e r i a p t e s asigure m u n c i i practice s u p o r t u l teoretic ne cesar. Pentru meni echipe tori, rici, ai a insufla unor ne dorina noi unor de ca manifestare de de din artiti oa var, ac li s o aciune

cultural-artistic muncii, creatoare balerini n i mod inedit,

categorii tabere alctuite

propunem,

nfiinarea

complexe,

regizori,

scenografi,

profesori, artitii

instrumentiti, pilduitor

capabile

ndrume

amatori

16

www.cimec.ro

din zon. formaiile cminelor culturale. O s e a m a <le a l t e i n i i a t i v e i a c i u n i v o r n s o i a m p l a c a m p a n i e de d i f u z a r e a a r t e i , de sti mulare a talentelor neprofesionalizate. Gale, recitaluri, discuii c u spectatorii, ntlniri cu p u b l i c u l t n r n d e o s e b i , eu t i n e r e t u l m u n citoresc, universitar, tineret policalificat vor extinde s f e r a i n i i a t i v e l o r n o a s t r e , sporindu-le eficienta educativ* U n rol deosebit r e v i n e , n acest ansamblu d e p r o b l e m e , seciei de* c r i t i c a A s o c i a i e i , m e n i t s d e t e r m i n e i n s t a u r a r e a n t e a t r u a u n u i c l i m a t d e n a t u r s l r g e a s c orizontul p o l i t i e , i d e o l o g i c i p r o f e s i o n a l a l s l u j i t o r i l o r scenei. n t r - u n e f o r t de a m p l o a r e i de d u r a t , n c a r e c r e a t o r i i se a n g a j e a z eu toate p u t e r i l e .

a v e m n fat, drept p r i m j a l o n , de etap, u n eveniment care, n sine, prezint o i m p r e s i o n a n t semnificaie : p r i m u l fesliv.il de proporii naionale, intrat de pe acum n p r e g t i r e i a t t d e s u g e s t i v i n t i t u l a t C n t a r e a R o m n i e i " , a d e v r a t o l i m p i a d a artelor in terpretative, la care v o r . p a r t i c i p a , d e o p o t r i v , artiti de frunte, colective prestigioase, ta lentai exponeni ai m a s e l o r ; e j l e dovada v i e a u r i a e i f o r e c r e a t o a r e de c a r e d i s p u n e p o p o r u l n o s t r u , for creia Programul cu prins n f o r m u l a c u l t u r socialist edu caie politic" i-a direcional energiile. In nfptuirea acestui Program. Asociaia oame n i l o r d c a r t d i n i n s t i t u i i l e t e a t r a l e i m u z i c a l e se v a i n t e g r a e n e r g i c , p a s i o n a t i , n d j d u i m , cu a d e v r a t creator.

Puncte de suspensie ... A L . MIRODAN

Oameni noi metode noi


Dificultile fr numr pe care le tntmpin, la fiece pas, formaiile teatrale de pe diferite meridiane, att din cauza sempiternelor probleme financiare, sau datorit alianei film-televicri ziune, cit i din pricina ticii pseudo-inlelecluale, dar real-derutante, au silii pe oamenii scenei s reacioneze urgent, cutnd modaliti inedite pentrusuj>ravieuirea spectacolului teatral. De ca litate. (Spun de calitate", pentru c, reuind a fi in acord cu situaia din viaa cea de toate zilele, imagi nile scenice de ne-calilale se descurc destul de bine, iar porcriile desvrite dau lovi turi remarcabile.) Jn aceast ordine de idei, unii mizeaz pe forme dc publicitate izbi toare, care s excite atenia publicului, alrgndu-l spre teatre. Alii iniiaz campanii de abonamente, umblnd din cas-n cas i tncercnd a convinge lumea s cumpere, n condiii ispititoare, bilete pentru stagiunea trupei re spective. Alii, ncredinai c meritele piesei i spectacolu lui nu snt ndestultoare pentru a atrage publicul, i-au ndreptat atenia nspre amenajarea slii, fie alsgind spaii ieite din comun, fie nzestrind sala cu elemente decorative sau de confort 'm bietor. Etc. etc. ele. Printre oamenii scenei a runcai n ultima vreme in discuia consacrat supravie uirii, ncercatul (dar i ex celentul) actor francez M'uhcl Bouquet, tiut de noi, mai cu seam, prin mijlocirea cinematografului, a sugerat o metod care, fr a fi 2/1 absolut inedit, pare, in discutabil, cu totul deosebit de tehnicile folosite n gene ral. Pornind de la constata rea c, astzi, o parte din publicul occidental e atras de ' vulgaritate s.i oribil" i c i place s respire un aer derizoriu", Michel Bou quet propune ca, n locul pu blicitii doritoare a elogia nsuirile de. spirit i art ale spectacolului, s se mi zeze dimpotriv pe cusururile acestuia, deoarece, potrivit actorului, e de ajuns s nimiceti n faa lor un spectacol, c se i grbesc s-l vad". E un punct de vedere a crui valabilitate urmeaz ca timpul s o confirme sau ba. Pn atunci, ns, nu m pot mpiedica s observ c, oric.it de ciudat ar suna, metoda propus de Bouquet e destul de greu aplicabil : cine (ma

rea problem a publicitii) face reclama (sau anli-reclama. termen foarte la locul lui. mi se pare, acolo unde se militeaz cu sirg pentru anli-teatru) ? Cine ? Autorul nsui ? Actorii ? Regizorul ? Productorul ? Prea puin. Orict s-ar str dui ei s-i njure viitoarea premier, numrul persoane lor atinse va fi extrem de redus : prinii, mtuile, a micii... S nu umpli cu ci nici mcar o sal. Anunurile din ziare ? Afi ele de pe strad sau din autobuze ? Discutabil. tiind c e vorba de reclam pl tit, publicul va privi . cu scepticism coninutul publici tii i. citind, de pild, c noul spectacol al teatrului A.B.C. este cel mai hidos i mai plictisitor din ultimii treizeci de ani", va ridica din umeri : se laud ! Drept care singura cale rmne critica dramatic. Tot critica. Numai c, dac anu mii autori pot reui, prin relaii, bani. eontraservicii sau antaj (viaa !). s obin din partea cronicarilor cteva critici distrugtoare, alii, ci bine, alii vor atepta zadar nic apariia njurturii salva toare. i nu o dat vom avea prilejul ca, a doua zi dup premier, dramaturgul s intre, livid, n biroul di rectorului, fluturnd gazelele la zi i rostind, sufocat : ,.m-au fcut fin, subtil i profund-. Ce au cu mine, Doamne ? Ce au cu mine r

www.cimec.ro

17

COLOCVII Botoani 1-3 octombrie 1976

Teatrul
Marcate de cele trei premiere absolute ( E m i m i i H i s t r i o n de Mihai Eminescu, Alexandru Lpuneanu de Virgil Stoenescu i Unde e t i , m a m ? de Ion Bdru), Zilele teatrului" nscrise n cadrul celei de-a patra ediii a Decadei culturii la Botoani, i-au sporit semnificaia prin organizarea unei utile i reuite manifestri cu caracter teoretic : colocviul pe tema T e a t r u l i i s t o r i a " . Conceput pe un ax ideatic, major i adaptat la practica vieii teatrale, pstrndu-se, tot timpul, la obiect, colocviul, care a reunit numeroi oameni de teatru din ntreaga ar (critici i istorici, actori i regizori, cadre didactice i studeni de la I.A.T.C.), a concentrat deopotriv, al publicului i al specialitilor. interesul, Prin ideile vehiculate n volumul mare i substanial de comunicri, privind, n ansamblul lor, posibilitile de revigorare a dramei istorice naionale i contribuia tea trelor la ]>roccsul amplu de integrare a istoriei n contemporaneitate, prin schimbul fertil dc opinii cu caracter de sintez asupra unghiului de vedere contemporan n interpretarea scenic a istoriei i asupra funcionalitii politice i ceteneti a actului de valorificare scenic a piesei istorice, ntlnirea de la Botoani a reuit s depeasc sfera iniiativei locale, situindu-sc ntr-o zon de interes cultural general. Comunicrile, n bun msur ascultate cu atenie i curiozitate, au vizat urm toarele teme i aspecte semnificative ale dramaturgiei noastre istorice ; Istoria patriei r e f l e c t a t n d r a m a n a i o n a l (prof. dr. Vasile Netea) ; Vocaia u m a n i s t a dramei istorice (prof. dr. docent Ion Zamfirescu) ; T r s t u r i l e e r o u l u i n a i o n a l i a l e c o n d u c t o r u l u i d i p l o m a t n d r a m a i s t o r i c (prof. dr. Ileana Berlogca) ; Importana actorului n valorificarea d r a m e i i s t o r i c e (prof. dr. Virgil Brdeanu) ; Dramaturgia inspirat din rzboiul pentru Independen (dr. Mihai Florea) ; Politica repertorial fa de piesa istoric (criticul Vasilescu). Teatrul ..Mihai Eminescu" din Botoani a prezentat o informare privind Stelian contribuia sa concret la valorificarea piesei istorice.
y

MIHAI FLOREA

Dramaturgia Independenei
n m e m o r a b i l a z i d e 9/21 m a i 1877, ministrul de e x t e r n e Mibnil Koglniceanu se a d r e s a a s t f e l Parlamentu lui r i i : Nu am cea mai mic ndoial i fric de a declara n faa reprezenlaiunii naionale c noi sntem o naiune liber i independent". Prin hotrrea Camerei (79 v o t u r i din 81), R o m n i a rupsese leg t u r i l e c u P o a r t a i i c u c e r i s e i n d e p e n d e n a a b s o l u t " . R s p u n z i n d focului deschis dc trupele otomane aflate l a sudul Dunrii, tunurile romneti au fost n d r e p t a t e spre V i d i n . n c e p e a a s t f e l r z b o i u l c a r e a v e a s d u c la d o b n d i r e a i n d e p e n d e n e i de stat a R o m n i e i , p r i n eroice l u p t e p u r t a t e de a r mata romn, prin fapte de arme de o vitejie legendar, prin sacrificiul vieii a m i i de o s t a i i o f i e r i .

Climatul cultural al rii se s c h i m b po trivit noii situaii. I n pres a p a r poezii pa triotice, ode, imnuri. Fanfarele intoneaz maruri care cheam la lupt, mbrbteaz, m o b i l i z e a z p e c e i r m a i a c a s s s p r i j i n e frontul. I a u fiin asociaii i societi de binefacere, care strng fonduri pentru nzes trarea armatei, pentru ajutorarea rniilor i a f a m i l i i l o r l o r . R e p e r t o r i i l e teatrelor fac loc unor lucrri dramatice noi. inspirate din situaia p r i n care trece ara. V a s i l e A l c c s a n dri, d i n d curs invitaiei unui comitet al femeilor din Piatra-Neam, din care fcea p a r t e i E l e n a H o g a , i n e n a c e s t o r a o conferin despre ideea de independen, care a frmntat dintotdeauna poporul ro m n , d e s p r e r a i u n e a r z b o i u l u i ce se p u r t a , despre eroismul ostailor r o m n i . Asemenea

18

www.cimec.ro

COLOCVII

i i s t o r i a "
Participanii la dezbaterile conduse de criticul Margareta Brbu (Horia Delcanu, Valea) au Vladimir Brindu, Ioana Mrgineanu, Bomeo Profit, tefan Iure i LucUin accentuat rolul dramei istorice n educarea politic, patriotic, revoluionar a publicului, necesitatea angajrii ferme a teatrului, a tuturor creatorilor, n mbogirea i nnoirea mijloacelor menite sa dea strlucire i for de convingere dramei istorice, att celei clasice, ct i celei ce se scrie n zilele noastre, s o situeze n contextul universal. O caracteristic a nlilnirii dc la Botoani a constituit-O larga participare a profesori lor Institutului de teatru i prezena studenilor-tcatrologi, ca un ecou prompt la chemarea recentului Program de msuri pentru aplicarea hotrrilor Congresului al Xl-lea al parti dului i ale Congresului educaiei politice i al culturii socialiste, de a realiza o legtur strins, concret, intre procesul de nvminl i practica vieii noastre teatrale. Se cuvine subliniat rolul gazdelor n buna organizare a acestei nllniri, rol pe care l-au ndeplinit, cu pasiune i responsabilitate, Comitetul dc cultur i educaie socia list al judeului Botoani i Teatrul Mihai Eminescu". Ca de obicei, A.T.M. a coordonai i a susinut nemijlocit reuita aciunii. Proiectat n efervescenta ambian ideologic actual, desfurat sub semnul impor tantelor rspunderi ce revin instituiilor de art n cadrul Programului de msuri pentru aplicarea hotrrilor Congresului al Xl-lea al partidului i ale Congresului educaiei poli tice i al culturii socialiste, colocviul T e a t r u l i i s t o r i a " se constituie ca o iniiativ valoroas, de rsunet. El contureaz, totodat, momentul inaugural al unei stagiuni nchi nate aniversrii unor mari momente politice ale istoriei noastre : 1877, 1907, 1017.

V.

D.

fonduri urmau a fi conferine, ale cror folosite n scopuri filantropice, mai ine Alecsandri, n faa auditoriului, totdeauna foarte atent i e n t u z i a s t , din Iai, Bacu, Birlad, Galai, Brila \ Cei doi mari actori a i v r e m i i , M a t e i M i l l o i M i h a i P a s o a l y , c r e a t o r i d e c o a l i d e c a n i a i s c e n e i n a i o n a l e , snt printre cei d i n t i care-i p u n talentul n slujba nobilei cauze. I n iulie 1877, Matei M i l l o m e r g e la I a i , u n d e d reprezentaii la t e a t r u l de v a r C h a t e a u a u x f l e u r s " , n folosul rniilor de la Plevna. L a specta colele sale, u r m r i t e de u n public extrem dc numeros i n f l c r a t , asist i ofieri d i n a r m a t a r u s . R m a s n B u c u r e t i , Mihail P a s c a l y i n v i t , s e a r de s e a r , lumea la grdina Guichard de pe strada Cimpineanu. Povestete C. I. N o t t a r a , pe atunci elev la Conservator, n vrst de 18 a n i : Pascaly juca m u l t e piese patriotice i e l mai n fiecare scar r e c i t a , eu un drapel tricolor n m i n , poeziile patriotice de rz boi, recent scrise d c A l e c s a n d r i , inspirat de v i t e j i a r o m n i l o r c a r e se l u p t a u Ia Grivia i l a P l e v n a . D u m i n i c a i s r b t o r i l e , maia l e s , n u se m a i g s e a n i c i u n b i l e t i p u b l i c u l p l t e a d o a r s i n t r e i s a s o u l t e p e
2

Pascaly recitind versurile Pene Curcanul, Sergentul i a l t e l e , c a r e s t r n e a u u n entuzi a s m a a d e m a r e , c se c u t r e m u r a v z d u h u l d e o v a i i l e i a p l a u z e l e c c n u se m a i ispr veau" .


3

a o lun dup proclamarea indepen denei, n periodicul bucuretean Pressa apare prima pies dedicat i s t o r i c u l u i e v e n i m e n t : Dacia i Romnia de B . P. Rduleseu. E s t e u n poem dramatic n versuri, n care apar personaje ntlnitc i pagini din dramaturgia patriotic n alte a epocii. Cele d o u entiti istorice Dacia i Romnia personificate in mam i f i i c , v o r b e s c d e s p r e t r e c u t i p r e z e n t , m a m a glorificind m a i ales trecutul, fiica fiind n creztoare n prezent : 0 a r , s c u m p a r , p e c a r e te-am i u b i t , S a l u t i n d e p e n d e n a ce a z i a i d o b n d i t !(...) D u p attea c h i n u r i , renati a c u m n fine, 0 ! Patrie r o m n ! pot a tri cu tine, Speranele-mi p i e r d u t e a c u m le regsesc" spune personajul Dacia.

www.cimec.ro

19

Acestui prim e c o u i u r m e a z . Ia cteva luni,, u n nitul, surprinztor de asemntor ca idee i . c a alctuire dramatic: Visul Dochiei d e F r e d e r i c D a m e , tot p o e m drama tic, tot n versuri, tot ntr-un act i in c a r e a p a r tot d o u p e r s o n a j e . L a B . P . R d u l e s c u , cele d o u personaje snt Dacia i R o m n i a , l a F r . D a m e s n t D o c h i a i R o m n i a . A m b e l e p o e m e s n t l i p s i t e de a c i u n e d r a m a t i c , e l e d e s c r i u s t r i de s p i r i t p r o p r i i momentului, cultiv sentimente patriotice i d e m n d r i e n a i o n a l , s n t u n fel de i m n u r i nchinate vitejiei, brbiei, idealurilor de u n i t a t e i n c a t i r n a r c c c a u n s u f l e i t popo rul nostru. n S c r i s n l i m b a f r a n c e z , V i s u l Dochiei fost t r a d u s n r o m n e t e d e D i n i i trie C . 011an e s o u i T h c o d o r e r b n e s c u , tot n v e r s u r i . ntr-o cronic dramatic foarte drastic, Eminescu socotete c Visul Dochiei este o tarnra l u n g de declamaii asupra lui t e f a n , M i r c e a , M i h a i V i t e a z u , c a r e sfirete prin d e f i l a r e a de dorobani i v i n t o r i " '. V a s i l e A l e c s a n d r i , ntr-o s c r i s o a r e t r i m i s lui b r . D a m e , g s e t e p o e m u l f o a r t e r e u i t i-1 elogiaz pe autor pentru compunerea sa : ellc est le p r o d u i t d ' u n e g r a n d e et belle inspiration et r e n f e r m e des v e r i t e s bistori<|ues d o n t I e s R o u m a i n s ont le droit d'elre f i e r s j u s t e t i t r e " . A d e v r u l p o a t e fi aflat undeva ntre aceste d o u opinii ; poemul lui F r e d e r i c D a m e n u este n i c i o capodo p e r , d a r n i c i o l u c r a r e l i p s i t de v a l o a r e . E l exprim adeziunea unui contemporan la c a u z a r z b o i u l u i d c i n d e p e n d e n i. d i n c o l o de nomplinirile lui artistice, de lungimea t r e n a u t a t i r a d e l o r , se p a r e c p o e m u l a ntrunit gustul publicului, declannd scene de e n t u z i a s m i n f l c r a r e p a t r i o t i c . E m i n e s c u n s u i r e c u n o a t e c l i m b a traduce rilor e b u n " , iar publicul a p l a u d a cu m a r e z g o m o t d e f i l r i l e d o r o b a n i l o r i v n t o r i l o r " .
0

grav r n i t la P l e v n a . a m e n i n a t braul din cauza cangrenei.

s-i

piard

C u m s-a p u t u t v e d e a p n a c u m , n d r a m a t u r g i a m o m e n t u l u i 1877 u n i i autori por n e s c de l a p e r s o n a j e d e l e g e n d ori d i n m i tologia p o p u l a r ( D o c h i a ) , p e c a r e le t r a n s f o r m n eroi d c poem d r a m a t i c . I n aseme Frederic nea piese, c u m este a c e e a a lui Dame sau aceea a lui B. P. Rdulescu, se n t i l n c s c d o u p e r s o n a j e : D o c h i a i R o m n i a s a u D a c i a i R o m n i a , c a r e r e n v i e , n ton de e v o c a r e , t r e c u t u l , g l o r i a strbun, i sfiresc prin a ndemna contemporanii s-i d o b n d e a s c , p r i n f o r a a r m e l o r , s u v e r a n i t a t e a , p r e v e s t i n d v i i t o r i m i i libertatea, ne a t r n a r e a i f e r i c i r e a r i i . I n a c e s t e p o e m e , care respir un tardiv aer romantic, tirada este a m p l , u n e o r i a m e n i n a t de d i l u i c , i a r v e r s u l , v i b r a n t , s u n , pe a l o c u r i , retoric. Alte piese, ndeosebi cele scrise ulterior, pentru a m a r c a festiv m p l i n i r e a u n u i sfert d e v e a c , a c i n c i s a u ase d e c e n i i d e l a c u cerirea independenei, au m a i p r o n u n a t ca racterul c o n j u n c i i ral-srbtorcsc, personajele abordeaz u n eroism de p a r a d : flcii n c i n g h o r e d c b u c u r i e c m e r g s m o a r in rzboi, btrnii lcrimeaz circumstanial i c i n s t e s c u l c e l e eu v i n , i a r n j u r u l horelor fetele z b u r d i g r i e s c g a l n i c c u f e c i o r i i c a r e se p r e g t e s c d e f r o n t . E o atmosfer patriarhal, nestrbtut de fiorul r e a l , ad n c , g r a v , p e care-1 a d u c e r z b o i u l i n v i a a rii. E x i s t i n c e r c r i m a i r e a l i s t e , c a r e o f e r i m a g i n i m a i veridice? a l e p e r i o a d e i d i n p r e a j ma declanrii conflagraiei, ori chiar din timpul campaniei, ncercri n care autorii surprind chipuri de rani, de intelectuali, de p r o p r i e t a r i agricoli, toi u n i i de aceeai serioas ngrijorare pentru destinele rii, pentru viaa poporului, pentru soarta eclor ce v o r n f r u n t a f o c u l r z b o i u l u i . Asemenea lucrri (sau scene, tablouri, dac nu piese n n t r e g u l lor) p r e z i n t un mai mare in teres d o c u m e n t a r i o v a l o a r e a r t i s t i c s p o rit, constituind o tentativ de fresc lite rar a anilor '77'78. P r i n t r e a c e s t e a d i n u r m se a f l drama n a i o n a l n trei a c t e i u n p r o l o g " Curca nii de G r i g o r e V e n t u r a . Scris n 1 8 7 7 i jucat la Galai n acelai a n , p i e s a este prezentat n premier bucuretean la 4 m a r t i e 1 8 7 8 i v a fi t i p r i t n v o l u m n 1893. De la premiera repetiiile din martie nu a glean de trupa
8

n aceste piese, c u prile lor bune i rele, c u scderile lor valorice, dar cu ma rea lor n r i u r i r e asupra publicului, jucau u n i i dintre c e i m a i r e p i i t a i a c t o r i a i epoc n : Mibail Pascaly, Eufrosina Popescu, M ria Vasilescu, Ion Christescu, tefan Iulian. Petre Vellesou, A n i c u a Popescu, care inter pretau rolurile principale. Cei ca de-alde m i n e i N o t t a r a a t u n c i i n t r a t n t e a t r u figuram n cor", spune Aristizza Romanescu .
7

din

1877, de chiar cea

cnd Fani sub bucu la dra

n luna noiembrie a anului 1877, aflat la Mirceti, Vasile Alecsandri scrie sceneta n versuri La Turnu Mgurele, c a r e s-a r e p r e z e n t a t n ajutorul ostailor rnii, fiind p u b l i c a t n a n u l ur m t o r n r e v i s t a Albina Carpailor, iar ul t e r i o r n v o l u m . A c i u n e a s c e n e t e i se p e t r e c e n t r - u n s p i t a l d i n T u r n u M g u r e l e , u n d e ser gentul de d o r o b a n i Ilorcea discut cu o tnr din nalta societate, A d e l a , devenit s o r de c a r i t a t e , d e s p r e s t a r e a u n u i c p i t a n

fost i n t e r p r e t a t

condus la

Tardini, retean, rind, ma

dosfurndu-se pn i 1878, mai apoi

supravegherea pn Curcanii

autorului , primul

decenii

spre

rzboi

mondial,

prsit

repertoriul

teatrelor. Amploarea spectacol dat i n de reverberaiei cerouri faptul c largi pe acestui de scen gen de era m

privitori apreau,

20

www.cimec.ro

c l i i p do f i g u r a n i , o s t a i i n u n i f o r m cerui de l a u n i t i m i l i t a r e . \ A I f i e c a r e r e p r e z e n t a National ie a Curcanilor pe s c e n a T e a t r u l u i din Bucureti, de pilda, directorul general al teatrelor, I o n G h i c a , r u g a pe c o m a n d a n t u l garnizoanei s trimit cincizeci de doro b a n i , i a r i n s c h i m b oferea d o u z e c i de bilete gratis la galerie pentru militarii n termen.

ntre operele literare propuse pentru p r e m i u l C. Nsturel-IIerscu" pe a n u l 1878 s-a a f l a t i d r a m a ntr-un act ! de G c o r g e S i o n . Acest n v e r s u r i La Plevna p r e m i u se o f e r e a p e n t r u c a r t e a c e a m a i b i n e scris" a p r u t in a n u l respectiv. Piesa lui Sion, jucat nc din cursul anului 1877, a fost t i p r i t i n s n 1 8 7 8 , d e a c e e a a i n t r a t n atenia Comisiunii Societii Academice, nsrcinat cu cercetarea lucrrilor suscep tibile de p r e m i e r e , i n a n u l ' 1878. I o n G h i c a a c i t i t La Plevna !, a fost c u c e r i t d e p i e s i a s c r i s u n r e f e r a t e l o g i o s , p e care, deSocie a l t m i n l e r i , 1-a i p u b l i c a t i n A n a l e l e tii A c a d e m i c e R e z u m a t u l , a m p l u ntocmit, este n s o i t d c a c e s t p r e a m b u l a l r e f e r a t u l u i : 1)1. S i o n , m i c a t d e vitejia soldatului ro mn i d e d e v o t a m e n t u l femeilor noastre, a v o i t s f a c o m i c p i e s de c i r c u m s t a n a ; d a r t a l e n t u l c u c a r e l-a d o t a t n a t u r a 1-a c o n dus a face u n a d i n cele m a i f r u m o a s e flori ale literaturii noastre. Mica domniei-sale d r a m i n t i t u l a t La Plevna ! conine pagini p l i n e d e s i m i r i n a l t e , de i d e i g e n e r o a s e i de d e s c r i e r i a d e v r a t poetice ; d r a m a d-sale poate r i v a l i z a cu cele mai frumoase produciuni dc felul acesta [...] A c e a s t oper din toate p u n c t e l e de a d-lui S i o n m e r i t v e d e r e a fi p r e m i a t d e O n . S o c i e t a t e a A c a demic" . B a r , ou toat argumentarea lui I o n G h i c a i c u t o a t c a l d a i i n s i s t e n t a l u i pledoarie, d r a m a La Plevna ! nu a obinui premiul Nsturel-IIerscu". Drama, ns, a nregistrat succese pe scenele unde a fostjucat : la B u c u r e t i , I a i , Galai. Autorul p i e s e i s p u n e c u m o d e s t i e : . . S u c c e s u l c i m-a m g u l i t a c r e d e c a m f c u t c e v a b u n , riu pot n s a f i r m a cu s i g u r a n d a c aplauzele r s p n d i t e se r e f e r e a u l a c o m p u n e r e sau la interpretarea artistic a actorilor"
9

telor epocale d i n 1 8 7 7 1 8 7 8 , au inregislrat-o i au transmis-o posteritii. Realizate la un nivel artistic care nu se r i d i c totdea una pn la acela al inteniilor, al scopurilor scrise, aceste mesaje pentru care au fost dramatice nfrunt timpul mai ales ca do cumente ale u n o r m o m e n t e cruciale din i s sponta toria R o m n i e i , ca e x p r e s i i sincere, ne, ale color oare au trit rzboiul de independen, a u cunoscut sacrificiile imense f c u t e d e o s t a i i i o f i e r i i r o m n i p e c m p u r i l e de b t a i e , a u p a r t i c i p a t n e m i j l o c i t ia t r i u m f u l i d e a l u l u i d e u n i t a t e i i n d e p e n d e n naional, ideal nfptuit prin voina i l u p t a p o p o r u l u i l a 1877.

z b o i u l de n e a t r n a r e a fost e v o c a t i n pagini de teatru scrise m a i tirziu, pentru perpetuarea amintirii lui in contiina generaiilor ce s-au succedat i pentru cinstirea memoriei celor care i-au aezat viaa la temelia i n d e p e n d e n e i rii. R e f l e c t a r e a r z b o i u l u i de i n d e p c n d e n i n d r a m a t u r g i a e p o c i i i i n a c e e a s c r i s u l t e r i o r poart nsemnele mindriei patriotice, -ale demnitii naionale, sentimente majore care a u a n i m a t pe toi c r e a t o r i i , pe toi s l u j i t o r i i scenei romneti. E c o u r i l e acestui moment de rscruce din istoria patriei noastre in contiina o a m e n i l o r d e c u l t u r d e a s t z i s-au c o n c r e t i z a t i n p o e z i i , a p r u t e , n ulti m a v r e m e , i n p r e s a l i t e r a r i n c u l e g e r i , n c r e a i a a r t i t i l o r p l a s t i c i i a c o m p o z i t o r i l o r . P u b l i c u l l a r g , spectatorii de t e a t r u i d e f i l m , a t e a p t c u l e g i t i m i n t e r e s i a c e l e opere cinematografice, acele spectacole tea trale inspirate, c a r e s g l o r i f i c e momentul cuceririi independenei, mbogind cu noi. p a g i n i d e a r t socialist m a r e a curte a epo peii n a i o n a l e .

Coresponden provincial, .Neam, 1877, octombrie 23.


1

Pialra-

Mihai Florea, r e t i , 1 9 6 6 , p. 1 1 1 .
1

Matei

Millo,

Bucu

C. I. N o t t a r a , 19G0, p. 5 2 .
3

Amintiri,

Bucureti,

'* Pressa,

Bucureti, Bucureti,

1877,

iunie" 18. noiem

E
lim. scenet (lucrul multe neral apte Pene"

xist care este turc), ostai i

un i

text, la

pn

acum

singurul noastr, Ha

brie
0

Timpul, 12. Frederic

1877,

pstrat

ajuns

cunotina fapt, e o ei

aparine pies are, n

teatrului de ciuda

popular :

Dame,

Le

reve

de

Dochia,

Scurta

simpl reduse (ge ali lui lui cult

l u c u r e t i , 1 8 9 4 , p. 3. Aristizzo Romanescu, 30 Amintiri, B u c u r e t i , 1 9 6 0 , p.


7 8

ntinderii teatrul Paa, un

caracteristic n Osman Pene Curcanul,

folcloric),

personaje:

Halim caporal, grupa ..garda teatrul ai

de 1!).

ani.

roanni soldai

formnd turci pe

Ioan Massoff, Teatrul Romnesc, Bucureti, v o l u m u l III, 1 9 6 9 , p. 37.


0

patru

Osman". Aceasta este i m a g i n e a oare

George

Sion,

Dramatice,

Bucureti,

1 8 7 9 , p. 6 9 1 2 9 .
1 0

i c e l p o p u l a r , c r e a t d e m a r t o r i

evenimen

Ibidem.

www.cimec.ro

21

N L MN P O R M L I DE MSURI N D M NU U I A R G A UU O EIL
VICTOR PARHON

Moment inaugural la Festivalul Cntarea Romniei"


Deschiderea noii stagiuni a teatrelor popu lare a r e l o c , n acest a n , i n condiiile deose bit de stimulative create de P r o g r a m u l de msuri pentru aplicarea hotrrilor Congre sului a l Xl-lea al Partidului C o m u n i s t Hom n i a l e C o n g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e i al culturii socialiste, n d o m e n i u l m u n c i i ideo logice, politice i cultural-educative. I n c l i m a tul d e efervescen creatoare generat d e nsuflcitoarele documente, teatrele populare intr, practic, n stagiunea b estivalului naio n a l a l e d u c a i e i i c u l t u r i i s o c i a l i s t e Cintarca Romniei" i n m a r e a l o r m a j o r i t a t e a u neles s fac, d i n m o m e n t u l i n a u g u r a l a l acestei stagiuni, n u d o a r o festiv b l a i e d e g o n g , c i i o b t a i e d e i n i m , c o n s o n n d c u s p i r i t u a l i t a t e a n t r e g i i r i , p r e o c u p a t s se d e f i n e a s c tot m a i p r o f u n d i tot m a i cuteztor n coordonatele sale specifice, n p r o f i l u l m o r a l a l o m u l u i n o u , p e care-1 c o n struiete o d a t c u s i n e . Intlnirea publicului c u problematica real m e n t e c o n t e m p o r a n i d e a c t u a l i t a t e a s p e c tacolelor se prelungete i d u p u l t i m a cor tin, n discuiile i dezbaterile care a u loc cu realizatorii reprezentaiilor, cu autorii d r a m a t i c i i ou regizorii p r o f e s i o n i t i , c u c r i t i c i i d e t e a t r u c h e m a i s-i a d u c o c o n t r i b u i e m u l t m a i a c t i v i m a i d i r e c t n d e z baterea public a fenomenului teatral, n o r i e n t a r e a i d i r e c i o n a r e a a c e s t u i a , c a i n c u l t i v a r e a gustului pentru teatru a l m a s e l o r de spectatori. S n e r e f e r i m f i e i n u m a i l a u n s i n g u r e x e m p l u : deschiderea stagiunii la Teatrul popular d i n Caracal. S e joac Nu sntem ngeri de P a u l I o a c h i m , n regia l u i P a u l Stratilat. Interpretat de valorosul colectiv a l Teatrului popular d i n Caracal, spectacolul i m p r e s i o n e a z p r i n a c u r a t e e a c u c a r e a fost descifrat fiecare personaj n parte, prin natu raleea i f l u e n a eu care s e n c h e a g i s e m b i n liniile armonioase a l e ntregului. Dez baterea etic p r o p u s de a u t o r u l piesei c a pt valenele convingtoare ale adevrului scenic, a l e autenticitii d i n jocul unor p a sionai artiti amatori, c a .Miu Sltculcsou, Constantin Iepure, C o n s t a n t i n A v r a m , M a r i ana Stratan, secondai de m a i tinerii T u dor E m i l , Florena Marinescu, S i l v i u Mototol. D u p spectacol, i n p r e z e n a a u t o r u l u i p i e s e i i a r e g i z o r u l u i , m e s a j u l t e a t r a l a l r e p r e zentaiei i c o n t i n u , i n forme n o i , dialogul cu publicul. Se f a c aprecieri l a adresa spec tacolului i a j o c u l u i unor i n t e r p r e i , se discut motivaia personajelor, condiia lor etic, se a n a l i z e a z repertoriul teatrului. D i a l o g u l e v i u , d i r e c t i s p o n t a n , d e a m b e l e p r i se d i s c u t c u sinceritate i a p r i n d e r e , de a m b e l e p r i se p u n n t r e b r i l a obiect i s c r s p u n d e I a e l e . S p e c t a c o l u l i n v i t l a reflecie, d i s c u i i l e precizeaz o p i u n i i i n vit l a atitudine. Autorul, regizorul, spectatorii, analiznd c o n i n u t u l de idei a l spectacolului, s e ntlnesc n discuii p e aceleai p o z i i i etice, oare se c e r , n s , m e r e u d e z b t u t e i c l a r i f i c a t e , pentru a n e cunoate m a i bine u n i i pe alii, pentru a ne cunoate m a i bine pe noi nine, n ceea c c n e caracterizeaz, n e l a n u r i l e i n z u i n e l e n o a s t r e , d a r i n e z i t r i l e i n frngerile noastre, l a f e l d c o m e n e t i . Spec tacolul continu, firesc, n aceste discuii, c a r e , l a r n d u l for, i v o r p r e l u n g i i e l e ecoul, I a fel de firesc, n v i a a de fiecare z i .

Amplul p r o c e s d e d e m o c r a t i z a r e a c u l t u r i i noastre n o i , socialiste, n care trebuie s-i gseasc e x p r e s i a o tot m a i strns colabo r a r e n t r e a r t a profesionist i a r t a d e a m a t o r i , c r o a t i r e c e p t a t de masele de oa m e n i a i m u n c i i , d e v i n e astfel o realitate v i e , d i n a m i c , a l crei caracter modelator capt, n perspectiv, l a scara ntregii ri, tulbu rtoarea semnificaie a formrii omului n o u i a m p l i n i r i i m u l t i l a t e r a l e a personalitii sale creatoare.

22

www.cimec.ro

MUNCII IDEOLOGICE, POLITICE l GULTURAL-EDUCATIVE

Colabornd cu amatorii...
Regizori * actori profesioniti despre amatori Ancheta de Paul Tutungiu
Programul de msuri pentru aplicarea hotrrilor Congresului al Xl-lea i ale Congresului educaiei politice i al culturii so cialiste invit la substaniale dezbateri, menite s duc la cristalizarea unui ndreptar metodologic izvorit din nsei cerin ele societii socialiste multilateral dezvoltate. In lumina acestui important document, ce rol revine, n vitalizarea teatrului de amatori, specialistului, profesionistului de teatru ? Cu ce, cum i, mai ales, ct se implic actorul i regizorul profesionist n pasionanta disponibilitate creatoare a amatorilor ? Iat numai dou din ntrebrile care au constituit suportul iniiativei noastre : o ntlnirc cu trei dintre cei mai consecveni i mai competeni ndrumtori de teatru de amatori. Aa cum vom vedea din opiniile lor, apropierea omului de teatru de artistul amator nu este numai un act de voin, ci i unul de superi oar nelegere a rostului intelectualului n societatea contempo ran ; precum este i un har n care se mbin preuirea semenului care muncete n uzin cu mbriarea prieteneasc a celui pe care doreti s-l ndrumi i s-l nali pe planul artei.

D. D. N E L E A N U

derea c o m u n pentru ridicarea superior a vieii spirituale a romn.

pe un plan spectatorului

Cteva propuneri
A n u l a c e s t a s e m p l i n e s c d o u z e c i i c i n c i de a n i de cnd, c a tnr regizor, a m nceput s s p r i j i n m i c a r e a artistic d e a m a t o r i . N u p o t s u i t c u m , m p r e u n c u actorii fostului Studio al actorului de film, plecam n satele j u d e u l u i Ilfov, c u spectacole n tr-un a c t s a u p e n t r u a i n s t r u i e c h i p e l e d e teatru. Tineree, a v n t , pasiune, perseveren snt caliti c e a u caracterizat ntotdeauna oamenii de teatru, n relaiile l o r c u a r titii a m a t o r i . Ne-au unit n permanen i d e a l u r i l e p o l i t i c e , s o c i a l e i m o r a l e a l e p a r t i d u l u i n o s t r u , d r a g o s t e a p e n t r u a r t i r s p u n

i, ntr-adevr, spectatorul, fie e l orean sau ran, a evoluat foarte m u l t i n aceti a n i . P e m s u r c e n v m n t u l s-a g e n e r a l i z a t , a d e v e n i t o b l i g a t o r i u , s-a e x t i n s l a o p t i a p o i l a z e c e a n i , p e m s u r c e a c c e s u l l a cultur a devenit m a i lesnicios (filmul a i n trat definitiv n viaa satelor, televiziunea a p t r u n s n m a i fiecare cas), n u m r u l con s u m a t o r i l o r d e a r t a c r e s c u t , g u s t u l l o r s-a c i z e l a t , e x i g e n e l e s-au m r i t . Documentele Congresului educaiei politice i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e s p o r e s c , a s t z i , r s punderea noastr, a oamenilor de art, n opera de construire a contiinei comuniste, n formarea unui o m complex, multilateral, c a p a b i l s e d i f i c e c o n t i e n t v i i t o r u l comunist. I n m o d deosebit, aceste d o c u m e n t e ne atrag atenia asupra locului important pe care l ocup, n politica partidului, arta amatoare, activitatea miilor, a zecilor de m i i de creatori i i n t e r p r e i , c a r e , r s p n d i i p e n t r e g c u prinsul rii, exercit o influen profund,

www.cimec.ro

23

moral-cultural, asupra milioanelor ile cet e n i a i p a t r i e i n o a s t r e . s o c i a l i s t e , i n e o f e r indicaii concrete asupra rolului "nostru-'n aceast privin. Cci, eficiena artistic a t e a t r u l u i a m a t o r c a s m r e f e r l a d o m e n i u l m e u d e l i m i t a t d e p i n d e i d e p e r f e c de expresie specifice ionarea mijloacelor spectacolului de teatru. O r , t o c m a i a c i p u t e m fi d e folos, n o i , p r o fesionitii scenei. E drept, micarea teatral de a m a t o r i este u n o c e a n , i a r n o i s n t e m la nimereal, pierznpuini. Dac lucrm du-ne n t r - o m u n c m r u n t , n u v o m p u t e a cite fi u t i l i d e c t i c i - c o l o , p u n i n d n s c e n o p i e s , n c a d r u l c o n c u r s u r i l o r l o c a l e i n a ionale. Aceasta n s e a m n , ns, prea puin. E c a z u l s n e p u n e m " n t r e b a r e a : c a r e s n t acele m i j l o a c e p r i n care n o i , regi/ori i a c tori, p u t e m exercita o i n f l u e n m a i energic, mai a m p l , asupra teatrului amator ? A n c e r c a s s c h i e z c i t e v a . n fiecare j u d e , exist instituii de art amatoare, care, i n colaborare cu consiliile de c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t i c u t e a t r e l e , se pot transforma i n veritabile focare de difuzare a artei, determinnd o ridicare a ni velului general al spectacolului de teatru a m a t o r . M g n d e s c , n t i , l a colile p o p u l a r e d e a r t , c a r e f i i n e a z , a s t z i , n toate j u d e ele r i i . E l e o r g a n i z e a z , n f i e c a r e v a r , c u r s u r i de regie p e n t r u regizorii de l a sate. Condiia sine qua non c a aceste cursuri s-i d e a m s u r a r e s u r s e l o r l o r e s t e c a e l e s f i e c o n d u s e d e c e i m a i b u n i i p a s i o n a i regizori d i n teatrele profesioniste, i a r n j u d e e l e c a r e n-au a s e m e n e a t e a t r e , d e c a d r e artistice valoroase, desemnate de Consiliul C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e . A p o i , c e l e d o u z e c i i c i n c i d e t e a t r e p o p u l a r e t r e b u i e s d e v i n , n t r - o m s u r d i n c e n ce m a i m a r e , p r g h i i c u a j u t o r u l crora s s e o b i n r i d i c a r e a c a l i t a t i v a a teatrului amator d i n jude. D u p prerea m e a , trebuie g e n e r a l i z a t e x p e r i e n a u n o r teatre populare, ca acelea d i n V i l c e a , B u z u . M e d i a , DrobetnTurnu Severin, Eugoj etc., al cror destin a r t i s t i c s-a m p l e t i t s t r i n s c u a l u n o r r e g i z o r i , c a r e p u n n s c e n cte u n s p e c t a c o l p e stagiune, snt consultai n ntocmirea reper toriului, lucreaz c u autori dramatici locali. De asemenea, c u concursul colilor populare d e a r t , a l t e a t r e l o r p o p u l a r e , se p o t o r g a niza schimburi de experien, cercuri melo d i c e , s t u d i o u r i a l e a r t i s t u l u i a m a t o r , u n d e s se d e z b a t p r o b l e m e d c c r e a i e ; p e b a z a a n a lizei u n o r spectacole de teatru ntr-un act. regizorii i a c t o r i i p o t s d e a n d r u m r i c o n c r e t e . P e l n g t e a t r e l e p r o f e s i o n i s t e s-ar putea organiza seminarii lunare ale artiti l o r a m a t o r i , n c a d r u l c r o r a s s e d i s c u t e a m n u n i t i c o m p e t e n t e t a p e l e r e a l i z r i i s p e c t a c o l u l u i , s se c o m u n i c e e x p e r i e n a practic a a c t o r i l o r i r e g i z o r i l o r p r o f e s i o n i t i . Nu tori, exclud care s din preocuprile a unor la punerea teatrelor in nici a participarea la repetiii asiste regizori-amascen

unui

spectacol,

de la .

lectura >-

la

mas _

pn

la p r e m i e r .

C r e d c a r fi u t i l c a M i n i s t e r u l Educaiei i i n v m n t u l u i s a i b i n a t e n i a s a p o s i bilitatea d c a include n programele univer s i t i l o r i c o l i l o r p e d a g o g i c e unele preocu p r i t e o r e t i c e i p r a c t i c e l e g a t e d e t e a t r u , n t r u c t d i n t r e v i i t o a r e l e c a d r e d i d a c t i c e se r e cruteaz, n m o d potenial, viitorii ndrum tori i a n i m a t o r i a i t e a t r u l u i d e a m a t o r i d i n o r a e l e i s a t e l e r i i . A m n c e r c a t s e v i d e n i e z c t e v a m o d a l i t i prin intermediul crora teatrul profesionist, r e g i z o r i i i a c t o r i i i , i-ar p u t e a demonstra, n m o d major, capacitatea de a influena de amatori din evoluia micrii artistice R o m n i a socialist.

CONSTANTIN CODRESCU

Amploare l eficiena, activitii teatrelor populare


S ncepem de la definiie...

C e este a r t i s t u l a m a t o r ? U n m a r e a m a t o r d e t e a t r u : a m a t o r d e a-1 v e d e a , n m a l o r d e a-1 n e l e g e i a m a t o r d e n-1 p r a c t i c a . D e f a p t , este v o r b a d e o relaie s u p e r i o a r n t r e omul o b i n u i t acest m i n u n a t o m obi n u i t i t e a t r u , n s e n s u l c e l , a a - z i s u l neprofesionist, confer o deosebit semnifi caie omeneasc iubirii pentru art i, m a i ales, m face s p o r t artei un deosebit r e s p e c t . E s t e f o a r t e i m p o r t a n t s se n e l e a g faptul c d u b l a n a t u r a a r t i s t u l u i amator a c e e a d e a fi i p u b l i c i u n e x c e l e n t interpret d e t e a t r u i d e s c h i d e a c e s t u i a u n o r i z o n t c o m p l e t , u m a n i z a i i i umanizator. n acest c o n t e x t , m i se pare c noile m suri preconizate de conducerea partidului, n s p i r i t u l tezelor C o n g r e s u l u i e d u c a i e i .politice i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e , s u b l i n i a z i l r g e a ' funcia educativ a actului nostru profesio nist, a l celor care l u c r m n teatre. P r o b l e m a c a r e se p u n e este ca rolul d c n d r u m t o r s n u f i e a s u m a t c u u u r t a t e d e c t r e p r o fesionist ; f i i n d c n d r u m a r e a este legat d e cerina d c a califica substanial, de a fructi f i c a v a l o a r e a p o t e n i a l i d e a d a a m p l o a r e

24

www.cimec.ro

i e f i c i e n a c t i v i t i i t e a t r e l o r p o p u l a r e , c m i n e l o r c u l t u r a l e d c la s a t e . c l u b u r i l o r s i n d i c a t e l o r i , d a c se p o a t e , t u t u r o r c o l e c t i v e l o r de a m a t o r i , a c r o r m e n i r e e s e n i a l e s t e s c o n t r i b u i e la f o r m a r e a o m u l u i n o u n R o m n i a s o c i a l i s t . S-i i n v i t m , d e c i , p e c o l e g i i notri, dornici s se a n g a j e z e la r e a l i z a r e a v a s t u l u i i n s u f l e i t o r u l u i p r o g r a m de d e m o cratizare a c u l t u r i i , de p r o p i r e spiritual a p o p o r u l u i n o s t r u , s d e p e a s c graniele C a p i t a l e i , s-i a s u m e rspunderea c i v i c i m o r a l p e n t r u n d n c i r e a i r s p n d i r e a feno m e n u l u i a r t i s t i c i n j u d e e l e c a r e n c nu beneficiaz de un teatru profesionist. Perso nal, am realizat o asemenea experien . . pe care o n u m e s c fericit la M e d i a . Am bucuria s c o n s t a t , a c u m , c prezena a c t o r u l u i p r o f e s i o n i s t n l u m e a a m a t o r i l o r este cerut de nsei directivele de partid, de nsi viaa, adic... In 1908, u n u l dintre de argumentele pentru care acest colectiv artiti a m a t o r i n u a fost p r e m i a t p e n t r u o excelent interpretare a unei lucrri a lui C a l d e r o n d e l a H r c a a fost c , n s p e c t a c o l , e x i s t a i p r o f e s i o n i s t u l C o n s t a n t i n C o d r c s c u ; acum, n noua etap istoric pe care o parcurgem, aceast prezen a d e v e n i t o cali tate. i e r a normal s devin o calitate. P e n t r u c ern u n l u c r u necesar...

sigur. tele sia

Fenomenul pe Girul

oblig

la

mai de cu este

mare de recen expre foarte i cel re

exigen,

msura acordat a

ncrederii n

reciproce,

specialistului
legtur este populare i a gir

msuri artistic De cel o

preconizate maselor acest este; fapt, care s In

mare. pentru oare pet, de este la nu

foarte

mare

ndrumat tiinific cit gata.

pentru oblig,

trebuie expresie. att o

ndrume. actuala

Faptul etap,

cunoatere

mijloacelor important Nu este de a un

cantitatea, i

calitatea. Este

voitba anume am i n

d e a-i n d e p l i n i obligaie, te a p r o p i a s de ne rele. Adaug, S-a mod

o simpl

norm, pe

rezolva

necesar

d c a n c e r c a n-i c u n o t i dc ei. In creat n la ce m i n noi cunoatem

ama bune spirit

tori, d c a ajuns cele

privete, cele un al

ntre sensul

generos, vtntului. amatori, muli, fesionist.

familie,

nobil

cucei pro

deci,

pasiunea a

artitilor pentru

i g e n e r o z i t a t e a devenirea

i i u b i r e a lor,

pentru

actorului

Deci, o m a i mare contribuie a a c t o r u l u i profesionist la a c t i v i t a t e a t e a trelor populare...

CONSTANTIN DINESCU

Da, pentru c profesionistul este c e l mai n m s u r s a s i g u r e e x p l i c a r e a feno m e n u l u i t e a t r u , s a p r o p i e t e a t r u l d c m a s e , n condiii tiinifice ; pentru c profesio nistul aduce n u n u m a i un spor de exigen, i, p o a t e , le b u n - g u s t , d a r i m i j l o a c e l e n e cesare s a t i s f a c e r i i acestei e x i g e n e . C h e s t i u n e a este v a l a b i l i s u b a s p e c t u l c o l a b o r r i i cu dramaturgii-amatori ; a aminti spectacolul dramaturgului neprofesionist A l . Hrescu, in titulat I n s t a n a a m i n p r o n u n a r e a , care, la Teatrul popular din B u z u , a constituit baza unui interesant spectacol politic.

0 problem de pasiune

De cnd conducei colectivul trului popular din Media ?

Tea

Mi se p a r e i n c r e d i b i l a c e s t nu m r de a n i : 3 3 ! 3 3 d c stagiuni ale amatorilor ndrumate de dumnea voastr... C u m este posibil ? !

De cnd colaborez cu M e d i a u l ? Din 1906. Continuu. Lucrez CU amatorii de 2324 de ani (a a m i n t i a i c i Fabrica de c o n f e c i i , I ' / . i n e l e S e m n t o a r e a " ) i m s i m t foarte legat d e a c e t i f r u m o i , i n t e l i g e n i i talentai prieteni ai mei.

de cei ca Ain din tur

Este i de nu

posibil. i ani zicem i de i cnd dup

M-am eram am nu sate, n putea

ocupat e l e v , i ajuns fi chiar tim de

de cnd 45.

teatrul eram c Asta, i n cul Aa

amatori 33 s

student,

ce
ar c la

actor.

mai

aritmetic. amatori teatrale de

Ce perspective vedei micrii teatrale de a m a t o r i , in lumina unei m a i strinse l e g t u r i c u specialitii d i n teatru ?

instruit
uzine sau

formaii

artistice cadrul culturale.

formaii

cadrul

liceelor

caselor

cminelor

www.cimec.ro

25

Sc lucreaz C c este a m a t o r u l , sionist ?

greu cu amatorii ? in faa u n u i profe

elevi, studeni. ingineri, nicieni, funcionari... t u r n se p o a l e lectivul teatral de

muncitori,

teh

N-am separat niciodat arta amatoare de arta profesionist, sub aspectul exigene l o r p e c a r e t r e b u i e s le a v e m f a d e a r t . M i c m i se p a r e c a r t i s t u l a m a t o r r s p u n d e si el c o m a n d a m e n t e l o r m a j o r e ale societii n o a s t r e , c a i c e l p r o f e s i o n i s t . A r i a u n d e el i d e s f o a r a c t i v i t a t e a este a l t a , b i n e n e l e s , c o n d i i i l e o r g a n i z a t o r i c e i a d m i n i s t r a t i v e snt altele dect i n teatrul profesionist. Dar, idealu n c e e a ce p r i v e t e e t i c a , d i s c i p l i n a , r i l e d e a r t , c e l e d o u c a t e g o r i i se s u p r a p u n perfect. Amatorul, n t i i n t i i , e s t e u n u l dintre spectatorii cei m a i credincioi ai teatrului p r o f e s i o n i s t . U n b u n c o n s u m a t o r de a r t tea t r a l , d e c i . i , n a l d o i l e a r n d , e l e s t e i cel c a r e p r e z i n t (cu forele l u i , c u mijloa c e l e l u i , c u m o d e s t i a l u i ) s p e c t a c o l e i a j u t la c u l t u r a l i z a r e a m a s e l o r de o a m e n i a i m u n c i i , f i e c s e a f l n c m i n u l cultural, fie c se a f l n t r - o u z i n . D a c sc lucreaz greu sau uor cu ama torul ? E s t e o p r o b l e m de... p a s i u n e . Cu cel c a r e a r e p a s i u n e , l u c r e z i foarte uor. A m a t o r u l a r e r b d a r e , tie c t e a t r u l n u se n v a p e s t e n o a p t e i, d i n a p r o a p e i n a p r o a p e , ajunge s d e v i n un foarte b u n actor. A m a t o r , d e s i g u r ; d a r s n u u i t m c , d i n r n d u rile amatorilor, m u l i a u ajuns b u n i actori profesioniti. Ca o parantez, din colectivul d e t e a t r u de la T e h n i c C l u b , pe c a r e l n d r u m i a s t z i , d u p d o u z e c i i c e v a d e a n i , au ieit Imuli actori profesioniti : Dinic, Hudac, Cornelia Gheorghiu i m u l i alii ; snt aptezeci i c e v a d e actori, l a ora a c tual, profesioniti. C e este Club, astzi ? colectivul de la Tehnic

ptrunde" la T e h n i c

n co Club ?

E foarte uor de r s p u n s : v i n e cine d o r e t e i r o n n e c i n e p o a t e . N u e s t e r e f u z a t n i m e n i : d e a l t f e l , n a r t a a m a t o a r e , c r e d c a a i t r e b u i e s fie ; n f o n d , e s t e v o r b a d e d o r i n a o m u l u i d c a se d e z v o l t a n t r - o d i recie s p i r i t u a l a n u m e . A p o i , r m i n e d c v z u t n ce m s u r c o r e s p u n d e i n ce m sur preteniile lui au acoperire artistic. Selecia se realizeaz d i n m e r s . U n examen riscul de a fi pentru teatru, o spun cu c o n t r a z i s d e colegii m e i de la I n s t i t u t u l de teatru, m i este, prin el nsui, edificator. S p u n e a i c o v r e m e a i ndru mat o formaie dc teatru la u n c m i n c u l t u r a l . D e s p r e c a r e a n u m e este vorba ? Ce experien ai dobindit acolo ? maie muna mei. m lor, rani. snt Cu ani de Am i Gale, mi n n urm, (am Arge, ni-am de ocupat de o din for co de zile cnd astzi, experi am a ca i,

teatru lucrat, vreo 20 cu

iniiat-o, c h i a r ) unde cu dup snt o ani de

prinii dc

bineneles, plcere, ani de acei lor, c u M am de

echip

face

atunci cu

nlilnesc la cum se o

interprei copii, cu ntrebai

oameni en... putea

casele

acareturile

spune. senzaie

Oriunde s pun, ca n o mea, bun, de un

lucrat foarte dar, s

amatorii, plcut n

cunoscut

mi-am actor,

mbogit artistic suficient bun a Orict

cunotinele special, de s i c, fii refer un prea se c e r defecte. amatori. dup un la bun de anu S

profesionale, instructor Aici actor teatrul este prerea

micarea nu este regizor amatori. arta i dar

problem :

tii (m fi ar

profesionist), pentru par

pentru

Un c o l e c t i v <de teatru care prezint -spectacole a c o l o u n d e e s t e s o l i c i t a t , n n t r e prinderi i i n s t i t u i i , n cadrul stagiunilor p e r m a n e n t e i n c a d r u l concursurilor-festival i n i i a t e p e p l a n m u n i c i p a l i c h i a r p e p l a n n a i o n a l . A c e s t colectiv teatral este de d o u ori laureat pe ar, are n u m e r o a s e distincii i p r e m i i obinute n cadrul concursurilor m u n i c i p a l e i d u c e o a c t i v i t a t e permanent. D e a l t f e l , a c e s t a a r f i , m i se p a r e m i e , s e cretul unei b u n e activiti n arta amatoare : o activitate p e r m a n e n t , u n spirit de colectiv i o r s p u n d e r e c o l e c t i v . I n f e l u l a c e s t a se formeaz, ntr-adevr, o echip de teatru ; cu t i m p u l , ea poate c p t a , bineneles, i tradiie. Ce structur are colectivul teatru de l a T e h n i c C l u b ? Dup criteriul a u n t r e 18 i 78 d e dc

instructor paradoxal, mite nu ai vi la se

amatoare anumite... In teatrul de maestru In s fii

caliti,

curios.

profesionist maestru ama pro for s s ai s fii, pre mult nu s-l ne iu s o n o r i z a tor, arta toate ntr-o trebuie un maestru,

dispoziie maestru cuvnt, tu nsui s

maestru croitor, numai trebuie

lumini,

tmplar, ntr-un toare, n stare de

maetri. singur s

se d e s c u r c e

blemele. maie tot deci, sus cunoti un de felul

Fiindc
de tot om toate, ca s c In i i de s

nu-i

aa ? tu singur

amatori,

mu faci

poi

pretinzi trebuie foarte S

specialiti, teatru poi nu-i arta iubeti.

totul ; complet. s

Iar, mai ei.

trebuie

iubeti cu n

oamenii, ascundem nist,

lucra

dup

deget ;

teatrul nevoie este scen ; e condiia

profesio deajuns neaprat unic a

poate

absolut amatoare, Este

beti pe nevoie

c e l c u c a r e eti n

s-l s t i m e z i . vrstei, actorii amatori ani. Profesiile lor ? Snt s-l colaborrii.

26

www.cimec.ro

Ce satisfacii v a dat m u n c a aceastui d e p e s t e t r e i d e c e n i i c u ama torii ?

I n l e g t u r c u a d i i v c i r e a acewtui proces de d e z v o l t a r e i d i v e r s i f i c a r e a m i c r i i artistice de a m a t o r i , p r i n nd ruinarea de ctre profesioniti, ce opinie avei ? A r fi multe de spus. E u a m ncercat, cu a n i n u r m , o participare la spectacol a actorilor profesioniti, tocmai pentru ca ama t o r u l s s i m t a l t u r i p r e z e n a l o r stimula t o a r e . A m n c e r c a t a s t f e l s r i d i c n i v e l u l a r t i s t i c a l s p e c t a c o l e l o r d e a m a t o r i , i a m i reuit. A m colaborat, n aceast direcie, c u E m a n o i l J'etru, cu J a n a Gorea, cu V a l e n t i n lMtreanu. D u p aceea, intervievai la radio ori n m r t u r i s i r i publicate, ei a u declarat n u numai c s-au s i m i t f o a r t e b i n e , dar au pa a v u t ei nii de n v a t cte c e v a d i n s i u n e a c u care a c t o r u l a m a t o r v i n e pe scen. C u alte c u v i n t e , socotii de augur infuzia" profesionitilor micarea dc amatori ? bun n

Jn p r i m u l r n d , satisfacia unei datorii, dac pot s i s p u n a a , m p l i n i t e . A p o i , s a t i s f a c i a c m n t l n e s e c u a l i a i atia foti m e m b r i a i v r e u n u i c o l e c t i v i n s t r u i t de mine, u n i i dintre ei d e v e n i i , ntre t i m p , co legi d c t e a t r u p r o f e s i o n i s t . T o i i a m i n t e s c cu m u l t plcere, d a r n u n u m a i c u plcere, chiar c u recunotin, de m u n c a depus cu e i , pe v r e m e a c n d e r a u a r t i t i a m a t o r i , de cit a j u t o r le-a f o s t , c n d a u d e v e n i t profe sioniti. Satisfacii ? S i g u r c d a : snt n posesia a peste 70 de d i s t i n c i i , p r i m i t e n decursul anilor, pentru spectacolele pe care le-am p u s n .scen, s n t d e m a i m u l t e o r i laureat... D a r m a r e a , c e a m a i m a r e satisfac ie, e s t e f a p t u l c m u l i dintre ei snt i astzi a l t u r i d e m i n e , c o l a b o r e z c u e i . C u m s n u f i u b u c u r o s c n d m g n d e s c , d e p i l d , la N i c o l a e C o s m a , s u f l t o r s t i c l a r ; a c u m un sfert d e v e a c , c n d a intrat n colectivul condus de m i n e , c a l a o r i c e n c e p u t , de-abia citea... Iar astzi, n acelai c o l e c t i v , este responsabil cu... p r e s a . E l este c e l c a r e n e informeaz de toate m a t e r i a l e l e d e s p e c i a l i tate c a r e a p a r . Vedei, saltul pe c a r e 1-a f c u t a c e s t o m . . . C u m s n u f i i b u c u r o s , c n d tii c a i c o n t r i b u i t i t u l a r i d i c a r e a , n faa l u i i n f a a s e m e n i l o r , a u n u i om... Nu mai vorbesc de talentul l u i , c a r e este acum bine conturat. Sau, Ion Constantincscu, cu care l u c r e z de d o u d e c e n i i , n e n t r e r u p t : a f o s t r e m a r c a t n t o a t e c o n c u r s u r i l e i e s t e considerat, cel p u i n pe p i a a " noastr, a amatorilor, drept u n u l dintre stlpii m i c r i i . Sigur c ai satisfacii...

Bineneles. Este o colaborare, dac vrei, un ajutor pe c a r e arta profesionist se cuvine s-l acorde amatorilor, pentru creterea valorii spectacolelor acestora. De sigur, n u socotesc o a s e m e n e a i n f u z i e " pro f e s i o n i s t c a o" n e c e s i t a t e p e r m a n e n t , i n u orice spectacol de a m a t o r i trebuie neaprat s u s i n u t de p r e z e n a u n u i profesionist ; d a r snt spectacole n care aportul profesionist m i se arat foarte potrivit. T o t u l este, ns, f r n d o i a l , s a f l i a c t o r i c a r e , a a cum spuneam, a u pentru arta amatoare nelege r e a t r e b u i n c i o a s ; p e n t r u c (de c e s n-o s p u n e m ?) s n t d e s t u i a c t o r i p r o f e s i o n i t i c a r e n u a u o p r e r e p r e a b u n , c a s z i c a a , despre arta amatoare. i greesc.

www.cimec.ro

ntr-o t i i n i f i c i i n t e l i g e n t alctuit s e r i e d c f i e , c i r e f e r i n d u - m i l a c r i t i c u l d e m n i a c e r b c a r e e s l c a c e l a i V a l e n t i n S i l v e s t r u , i l a s c r i i t o r u l V a l e n t i n S i l v e s t r u , i l a p u b l i c i s t u l m e r e u i n a c i u a itate c a r e e s t e tot Valentin S i l v e s t r u . Toate aceste ipostaze ale dumneavoastr snt impresionante, pentru c snt, incontestabil, reale. Da i - m i v o i e . d e c i , s t r e c d e l a s t i m a pe c a r e mi-o i n i p u n e i . . . l a . . . p r i m a intrebare : n u r m c u p e s l c 30 de a n i , c n d ai intrat in p u b l i c i s t i c , erai lin i a r i i s d e v e n i i u n i s t o r i c a l d r a m a turgiei romneti, cum i s i n t e i , in fapt, s a u n u m a i un c r o n i c a r d c l e a ' r u ? I n p r i m u l r n d , m u l t stimate coleg, mul u m i n d u - v c u c l d u r p e n t r u b u n v o i n a do a sta de v o r b c u m i n e , n seria d u m n e a v o a s t r , att d e i n t e r e s a n t , d e i n t e r v i u r i c u o a m e n i d e t e a t r u ai m i c r i i a c t u a l e , a v r e a s v r o g s r e c t i f i c a i u n e l e d i n t r e c a l i f i c a tivele pe c a r e , c u atta generozitate, m i le a c o r d a i , i s r n i n o m l a c e e a c e s n t e m , i e u , c a i d u m n e a v o a s t r oameni dornici s slujenisc t e a t r u l r o m n e s c , c u c t p r i c e p e r e a u , c u m u l t m e m o r i e i c u f o a r t e m u l t tragere de i n i m pentru misiunea c e i-au a s u m a t - o . C c - a m v r u t c u s f a c . n t o a m n a anului 1944, c n d a m u r c a t s c r i l e ziarului V i c t o r i a " , a l l u i N . I ) . C o c e a , r u g n d u - 1 s m primeasc n redacie, ca gazetar ? N u scrisesem dect u n singur articol despre tea t r u , u n p r o f i l a l l u i I b s e n , p e c n r e l-am t r i m i s , n 1943, dc l a Iai, lui M i r o n Radu Paraschivescu, la p a g i n a a d o u a , faimoasa p a g i n a d o u a , d e l i t e r a t u r i a r t , a z i a r u lui ,,Ecoul". Acolo a aprut pentru prima d a t s e m n t u r a m e a i a c o l o s c c h e a m c a m d e b u t a t , n c a l i t a t e a a c e a s t a de o m c a r e sc intereseaz d c teatru. D a r , c n d m-am dus I a V i c t o r i a " , a m d o r i t s f i u g a z e t a r . N u g a z e l a r de l e a l r u ? A m d o r i t s f i u g a z e t a r d e t e a t r u , d a r . . . c u m a p u t e a s v e x p l i c e u ? U n g a z e t a r care se o c u p n p r i m u l r n d de teatru, d a r c a r e e s t e c s e n i a l m e n t e g a z e t a r , u n o m ce i p r o p u n e s f o r m u l e z e i d e i d e s p r e t o a t e m prejurrile vieii. Considernd, deci, gazetarul un p e r s o n a j c a r e scruteaz toate o r i z o n t u r i l e p o s i b i l e i i p r o p u n e s a i b i d e i d e s p r e toate f a p t e l e din contemporaneitate. C n d a i n c e p u t s v ocupai o r g a n i z a i de l e a l r u ? E s l c v o r b a de o mprejurare excepional ? S n t d o u a s p e c t e . U n u l este de ordin b i o g r a f i c . A n i n c e p u t s f i u p a s i o n a t d e t e a tru din c l i p a cnd a m v z u t p r i m e l e specta cole d i n v i a a m e a , la T e a t r u l N a i o n a l din I a i . A v e a m z e c e a n i , a m fost p u t e r n i c im p r e s i o n a t d e ceea ce n s e a m n teatru, de fe l u l c u m a r a t u n t e a t r u i, de a t u n c i , n-am m a i l i p s i t de la s p e c t a c o l e l e T e a t r u l u i Naio-

VALENTIN SILVESTRU

despre cei crora le sntem datori statui o istorie a dramaturgiei romneti speciile criticii teatrale
convorbire de Paul Tutungiu
E s l c p e n t r u m i n e u n p r i l e j deo s e b i t s s t a u ele v o r b c u u n u l d i n t r e cei m a i serioi o a m e n i de teatru din actuala conjunctur cultural. Spun asta g i n d i n d u - m n u n u m a i la acel o m d c c u l t u r care posed n fiierul bi bliotecii personale i n f o r m a i i complete despre micarea teatral din Romnia, i n u n u m a i d i n R o m n i a , d i n u l t i m i i 2 5 3 0 de a n i . i n f o r m a i i nregistrate

www.cimec.ro

nul d i n I u i , o r a u n d e a m n v a t ultima c l a s a c o l i i p r i m a r e i a m u r m a t l i c e u l , fc n d i f i g u r a i e i n p i e s e l e r e g i z a t e d e A u r e l I o n M a i o a n i d e I o n S a v a , p e n t r u c a s-mi ctig d r e p t u l de a a v e a un loc n sal. D e c i . a m luat contact cu una dintre cele m a i m a r i coli d e t e a t r u d i n a r a n o a s t r , c a r e a f o s t , ntr-al p a t r u l e a i a l c i n c i l e a d e c e n i u , T e a t r u l Naional din Iai ; apoi, cnd a m venit la B u c u r e t i , a m n c e p u i s m p r e o c u p d e t e a t r u i n c a l i t a t e s s p u n a a d e c r i l i c profesionist. l'na dintre primele mele cronici e greu * tii p r e c i s c a r e a f o s t , n t r - a d e v r , p r i m a , mult mi-nduc e r a m g a z e t a r i s c r i a m a m i n t e , e r a v o r b a lo C l o v n u l d e H o g e r s . p e c a r e o p u s e s e n s c e n I o n F i n t e t e a n u , c u el nsui n rolul p r i n c i p a l . A m n c e p u t s m interesez d e p e r s o a n a a u t o r u l u i , de biografia a c t o r u l u i p r i n c i p a l i a r e g i z o r u l u i i tot ce n s e m n a m p u n e a m de-o p a r t e . L a U n i v e r s i t a t e a m n v a t i o a n u m e ' t e h nic a m u n c i i tiinifice i. treptat, a m a p l i cat a c e a s t n v t u r , e u c a r e m familia r i z a u a s i s t e n i i p r o f e s o r u l u i C l i n e s c u i p r o fesorul T u d o r V i n n u . cu asistenii si. Am nceput s a p l i c aceast tehnic a muncii tiinifice, i n d i s p e n s a b i l pentru fiecare din tre n o i , la d o m e n i u l d e c a r e m preocupam. A m p s t r a i toate c a i e t e l e - p r o g r a m a l e t u t u r o r s p e c t a c o l e l o r la cart? p a r t i c i p a m , a m f o s t e u n s u m i , o v r e m e , secretar literar al T e a t r u l u i A r m a t e i i a n i r e d a c t a t o r e v i s t a T e a t r u l u i A r m a t e i , c a m d o i a n i , n m colal>orat l a p u b l i caii i a m r e i n u t a r t i c o l e l e c a r e m i se p reau m a i i m p o r t a n t e , n sfrit, a m f c u t ceea ce f a c e f i e c a r e i n t e l e c t u a l d o r n i c a se a r t a r e s p o n s a b i l n l e g t u r n u n u m a i c u p r o f e s i a , ci i c u i s t o r i a e i . L a ediia d i n 1974 a C o l o c v i u l u i criticilor dramatici de Ia B a c u , n tr-o f o a r t e i n t e r e s a n t e x p u n e r e , v o r beai despre ciudata fluctuaie a croni carilor dramatici, n ultimii douzeci de a n i , e n u m e r i n d , p e n t r u p r i m a e t a p d c zece a n i , alte n u m e dect cele ce s e m n a u n a d o u a etap de zece ani ; constatai, c u aceast ocazie, c foarte p u i n e n u m e se l e a g d e f i n i t i v d c p r o fesiunea de om de teatru. Aceast in f i d e l i t a t e a c r i t i c i l o r f a d e t e a t r u se e x p l i c , o a r e , p r i n f a p t u l c t e a t r u l n u este n t o t d e a u n a receptat ca o cate g o r i c d i s t i n c t n c o n c e r t u l a r t e l o r , demarcindu-se fa d c literatur ? i c a face critic literar pare m a i specta culos dect a face critic de teatru ? N o i n u a m a v u t critici de teatru pro fesioniti dect n t r - u n n u m r foarte m i c , pe perioade r e l a t i v s c u r t e , ntr-o p u b l i c a i e s a u n t r - a l t a . i , d a c se n c e a r c a s e a l c t u i o istorie a c r i t i c i i d e t e a t r u p r o f e s i o n i s t e , l a n o i , aceast i s t o r i e n u a r e f o a r t e m u l t e p e r s o n a l i ti. F a p t u l c u n i i m a r i scriitori r o m n i , Delavrancea, R c b r e a n u , C a m i l P e t r e s c u , Cara-

g i a l e , . a u f c u t i c r i t i c d r a m a t i c nu n s e a m n c n o i a m a v u t p e r s o a n a a c e a s t a , de n u m i t c r i t i c teatral profesionist, aa c u m au a v u t alte m i c r i teatrale, cu o tradiie m a i veche. N u avem nici pentru perioada de i m e d i a t d u p 2.'1 A u g u s t 1 9 4 4 c r i t i c i d e t e a tru a b i l i t a i e x c l u s i v ca a t a r e . E r a u gazetari c a r e f c e a u i c r i t i c , e r a u o a m e n i politici c a r e f c e a u i c r i t i c . . . D a r , d e v r e m e ce t e a t r u l e s t e o a r t d i s t i n c t , e f i r e s c c a e l s a i b c r i t i c i i Iui, aa c u m l i t e r a t u r a i are c r i t i c i i ei i m u z i c a i a r e c r i t i c i i e i . A u f o s t e s t e t i c i e n i , t e a t r o l o g i r e m a r c a b i l i , c a r e a u f c u t i critic, de p i l d . I o n M a r i n S a d o v e a n u , T u d o r Vianu, A l i c e V o i n e s c u i alii, dar critici c u m a u fost s a u c u m snt astzi n presa f r a n c e z i n p r e s a e n g l e z , c a r e f a c . n f i e care s p t m n s a u , uneori, de d o u o r i pe s p l m n , c r o n i c t e a t r a l d e s p r e ce-au v z u t c u o s e a r n a i n t e i s c o t , a p o i . d u p p a t r u zeci sau cincizeci de a n i d c carier e x c l u s i v de c r i l i c , cte d o u s p r e z e c e s a u c i n c i s p r e z e c e v o l u m e , sau snt p r i m i i la A c a d e m i e n cali tate d e c r i t i c i , n o i , a s e m e n e a p e r s o n a j e , n u a m a v u t . A e x i s t a t u n m o m e n t n c a r e s-au p u s i l a n o i b a z e l e u n u i n v m n t d e s p e c i a l i t a t e : F a c u l t a t e a de t e a t r o l o g i e i f i l m o l o g i e , c a r e s-a n t e m e i a t l a n o i n deceniul ase, u n d e a m fost p r o f e s o r i c a r e , n l r - o form oarecum schimbata i cu oarecare ntrerupere, funcioneaz i astzi. Este prima ncercare de a forma critici pro f e s i o n i t i , n c e r c a r e c a r e a fost p o t e n a t de existena unei p u b l i c a i i teoretice, T e a t r u l " , a p r n d d i n 1 9 5 0 , i d e a l t e m p r e j u r r i f a v o r a b i l e a l e v i e i i n o a s t r e t e a t r a l e . A p o i s-au c o n s t i t u i t secii, s a u m i c i a s o c i a i i a l e c r i t i c i l o r . S-au c o n s t i t u i t i s-au d e s f c u t . E x i s t , n m o m e n t u l de fa, c r e d . o situaie care face p o s i b i l existena u n e i bresle a criticilor, d e c i , i a c r i t i c i l o r d e p r o f e s i e , a a c u m nu a e x i s t a t a c u m 5 0 d e a n i , c n d s-a n t e m e i a t Asociaia criticilor teatrali din R o m n i a , care s-a d e s f i i n a t d u p n u m a i u n a n d e f u n c i o nare. S e r e s i m t e a c u m o m a r e n e v o i e de critic, i s t o r i e i t e o r i e t e a t r a l , m p r e u n n d u - s e n tr-un c o n c e p t p e c a r e n o i l-am n u m i t t e a t r o l o g i e , a d i c , t i i n a d e s p r e n a t u r a , l e g i l e i dezvoltarea teatrului, despre formele teatru lui, despre relaia sa c u celelalte arte, cu l u m e a . I n aceast accepie, i m p r e s i a m e a este dat f i i n d i n u m r u l m a r e de persoane care s e m n e a z n m o m e n t u l de fa c r o n i c i tea trale c s n t e m ntr-un m o m e n t c n d pu tem v o r b i despre abilitarea criticului.
(

Fluctuaiile

despre

care

aminteai

s-au

da

t o r a t i u n o r m p r e j u r r i c e i n e a u d e s i t u a ia p e r s o n a l a o a m e n i l o r c u s e m n t u r . n c o d a t : au intrat n critic persoane care n u a u a v u t i n t e n i a s se f o r m e z e c a a t a r e . S n t cteva e x e m p l e . L a u n m o m e n t dat, a fcut c r i t i c , c u s u c c e s i c u a p l i c a i e , o p u b l i c i s t n d o m e n i u l politicii externe : F l o r i c a elmaru. Apoi, e a a fost a t r a s , e v i d e n t , de aceast p r e o c u p a r e p r i m o r d i a l care era pu b l i c i s t i c a pe t e m e de p o l i t i c internaional.

www.cimec.ro

29

A fcut cronic teatral, la v e c h e a revist F l a c r a " , o a r e a a p r u t n t r e 1 9 4 9 i 1 9 5 1 , poetul C e o D u m i t r e s c u . D a c vei rsfoi re v i s t e l e i z i a r e l e r o m n e t i , v e i v e d e a l a r u brica teatral m u l t e n u m e de o a m e n i care a u f c u t i c o n t i n u s f a c , n principal, a l t c e v a . D i n t r e c e i c a r e i-au p r o p u s s f i e numai critici de teatru, au rmas puini. U n u l d i n t r e c e i m a i s t a t o r n i c i i m a i s t i m a i , u n u l dintre cei m a i dotai sub r a p o r t u l in f o r m a i e i t e a t r a l e i a l c o m p e t e n e i n j u d e ci este F l o r i n T o r n e a . i e l a n c e p u t c a poet. D a r a r m a s , de v r e o 2 5 2 8 d e a n i , n t e a t r u , i p o a t e f i c o t a t printre criticii foarte consecveni. D i n p c a t e , i-a c a m n e g l i j a i r e prezentarea editorial a acestei m u n c i de u n sfert de veac... E a d e v r a t . D a r m a i snt c a z u r i . N i c i poetul Ion V i n e a n u i-a tiprit opera... P o r n e a n-a f e u t - o , p o a t e , d i n t r - o f o a r t e m a r c c s e p r e g t e t e de exigen, poate, pentru lucrri de sintez m u l t mai importante. n orice caz, cartea d e s p r e B r c c h t pe care a scos-o r e l e v u n e l e a s p e c t e d e m a r e i m p o r t a n J I t e a t r o l o g i a e u r o p e a n i t r e b u i e a p r e ciat ca atare. A p o i , a t r a d u s foarte mult... D a r , n c o dat : fluctuaiile snt motivate i i s l o r i c ; e l e p r o v i n i d i n f a p t u l c p r o fesia de critic teatral n u a fost acreditat ca a t a r e . I n c o n d i i i l e in care exist o m i c a r e t e a t r a l a t t d c b o g a t , a t t de rami f i c a t , n a r . i c n d c o n e x i u n i l e noastre c u a l t e m i c r i t e a t r a l e d i n l u m e aai d e v e n i t atit de c u p r i n z t o a r e , e r a firesc s se s p e c i a l i z e z e i c o m e n t a t o r i i t e a t r a l i , a a c u m s-au specializat regizorii, directorii de teatru i. in p u i n e , d a r n fericite c a z u r i , c h i a r i activitii teatrali. Dac dumneavoastr, dc pild, nu lucrai la o istorie a criticii dramatice romneti, ceea ce, p e r s o n a l , n-a crede poate c, totui, lucrai ? c u cc n u m e ar putea ncepe o istorie a acestei discipline ? Nc-am duce din colo de 1870 ? P n la 1820 ? Istoria criticii dramatice pe care n u i n t e n i o n e z s-o s c r i u f a m s c r i s d o a r o f i d c dicionar despre critic, p u b l i c a t n revista T e a t r u l " i i n a u g u r n d o r u b r i c a c r e i i n i iativ v a p a r i n e ) , deci, o a s e m e n e a istorie c r e d c a r t r e b u i s n c e a p o d a t c u e x i s tena t e a t r u l u i r o m n e s c cult. C e e a ce p r e s u p u n e c a p r i m i i c r i t i c i d i n a c e a s t i s t o r i e s fie C e z a r B o l l i a c i N i c o l a e Filimon, Ion E l i a d e R d u l e s c u , C. A . Rosetti, I o n V o i n c s c u , iar pentru mai trziu, Nicolae Apoloni (evi dent, capitole aparte le reprezint Mihai Eminescu i I . L . C a r a g i a l c ) , o a m e n i care au urmat ndeaproape cursul teatrului i c a r e a u f o s t c e e a c e m i d o r e s c i m i e s fiu i le-am d o r i t i elevilor mei de la I n s t i t u t s f i e . i p o a t e c u n i i d i n t r e n o i c h i a r snt. N u c r i t i c i de c a b i n e t , c i a n i m a

tori ai vieii teatrale, de pe p o z i i a profesiei de c r i t i c . V e d e i , aceti n a i n t a i a i n o t r i . . L e sntem datori statui. A u scris teatru fiind c n u e r a d r a m a t u r g i e , c u p u t e r i l e l o r , aa c u m le-au a v u t , a u l o c a l i z a t p i e s e , f i i n d c e r a n e v o i e en p u b l i c u l s v i n l a t e a t r u i s vad tipuri cunoscute, cu n u m e cunoscute... A u luptat pentru nfiinarea Teatrului Naio n a l . A u s c o s , c e e a c e n u s-a p e t r e c u t n i c i e r i n l u m e i n u t i u d a c s c v a m a i n t m p l a ceva similar vreodat, au scos o gazet a Teatrului Naional nainte de a exista Tea trul Naional... E u apreciez acest fapt ca pe o n t e m e i e r e ; ei a u p u s o c r m i d l a te m e l i a T e a t r u l u i N a i o n a l . i au m i l i t a t p r i n neen g a z e t , p e n t r u ideea dc teatru rom nesc, au nscut o coal, coala F i l a r m o n i c , pentru a pregti cadrele Teatrului Naional, c a r e n c n u e x i s t a . A c e t i a n i m a t o r i e r a u i c r i t i c i de t e a t r u ; e r a u i t e o r e t i c i e n i . C i n e c i t e t e a s t z i ce-a s c r i s E l i a d e R d u l e s c u , d e p i l d , d e s p r e t e a t r u l r o m n e s c , n u p o a t e s n u a i b m n d r i a d c a o b s e r v a c n i s t o r i a p r o f e s i e i e x i s t i u n t e o r e t i c i a n i u n c r i t i c de teatru de v a l o a r e cel p u i n e g a l c u teore t i c i a n u l , c r i t i c u l i s m n l o r u l l i t e r a r c a r e a fost E l i a d e . N u e r a s i n g u r u l . I s t o r i a a c e a s t a c o n t i n u i n u a r e . d u p p r e r e a m e a . mo m e n t e de d i s c o n t i n u i t a t e . P a g i n i l e ei c e l e m a i b u n e a u fost s c r i s e d e c r i t i e i i - n n i m a t o r i , c a r e , n c o d a t , s n t i o a m e n i d e p o l i t i c t e a t r a l , factori de c u l t u r t e a t r a l , a c t i v i t i n d o m e n i u l t e a t r u l u i , c u m a v e m i a s t z i , c e t e n i d e o n o a r e i a c t i v i n a c e l a i t i m p a i teatrului, i, d e o p o t r i v , istoricii si. P e n t r u c i i s t o r i a t e a t r u l u i , c a o r i c e i s t o r i e , s c s c r i e cu fiecare fapt r e m a r c a b i l recenzat. S c p a r c c c r o n i c a d r a m a t i c este f o r m a c e a m a i u z u a l de critic tea t r a l . A s u p r a s c h e m e i t e o r e t i c e i p r a c tice a c r o n i c i i d r a m a t i c e exist mai m u l t p u n c t e de v e d e r e . D a t f i i n d c i n t e r v i u l n o s t r u este el n s u i u n fapt dc istoric literar (i d r a m a t i c ! ) , s n c e r c m s r e c e n z m " i o p i n i a d u m neavoastr n legtur c u structura cronicii teatrale.

m i e s t e g r e u s a f i r m c a r e x i s t a o structur obligatorie sau d a c vrei m car o structur ideal a unei cronici teatrale, n a i n t e d e a s t a , a v r e a c h i a r s f a c o d i s t i n c i e n p r i v i n a f a p t u l u i c n c r i t i c a t e a tral exist, dac nu genuri, m c a r specii. A a d a r , n u trebuie fcut confuzia ntre nota de cteva rnduri, care marcheaz un fapt t e a t r a l i c a r e tot c r i t i c p o a t e s f i e (i. a d e s e o r i , i este) ; r e c e n z i a s u m a r , l a n e c e s i t i l e cotidianului, fcut noaptea, imediat dup spectacol, pentru cititorul a v i d d c tirea p r o a s p t , d e a d o u a z i ; c r o n i c a , n c a r e se trec n revist realizrile spectacolului, n ra p o r t c u i d e a l u l e s t e t i c a l c r i t i c u l u i i c u c o n cepia sa d e s p r e ceea ce trebuie s fie acest i d e a l i c a r e , d e s i g u r , i p r o p u n e s n u s c a p e n i m i c d i n c e e a c c este i m p o r t a n t n v r e u n u l

30

www.cimec.ro

din compartimentele spectacolului, pentru a a acestui da, totodat, o imagine global s p e c t a c o l ; s t u d i u l s a u e s e u l , c a r e i p r o p u n e s i a t e m p e r a t u r a , l a u n m o m e n t d a t , a u n e i m i c r i t e a t r a l e s a u s f a c portretul unui teatru sau al unei stagiuni teatrale .a.m.d. i, apoi, c u p r i n d e r e a teoretic, cri c u caracter u n i t a r sau caleidosoopic. i aa m a i departe. N u v r e a u s v i n a c u m u n c u r s d e t e o r i e a criticii, dar distinciile d e m a i s u s snt ne cesare, pentru c, uneori, f o r m u l m pretenii (care foarte n a l t e fa de critica j u r n a l i e r i a r e r o s t u l e i , l i m i t a t , d a r p r e c i z a t , n a r i a j u r n a l i s m u l u i i n a c t i v i t a t e a c u l t u r a l l e g a t de teatru) : s e m i t i d e i f u n d a m e n t a l e s a u s e x p u n t e o r i i u n i v e r s a l e , s a d u c p u n c t e de v e d e r e noi . a j n . d . C r o n i c a d r a m a t i c este o specie j u r n a l i s t i c atunci c n d a p a r e ntr-un cotidian de mare t i r a j , c a r e se a d r e s e a z t u t u r o r c i t i t o r i l o r , i n u n u m a i s p e c i a l i t i l o r . E a a r e a se i n t e g r a necesitilor ziarului p r i v i n d informarea u n u i foarte m a r e numr de spectatori. O atare c r o n i c n u t r e b u i e s v i z e z e specialistul in teatru, nici m c a r regizorul, actorii, scenogra fii c a r e a u c o n c u r a t l a r e a l i z a r e a s p e c t a c o l u lui. N e n t l n i m , citeodat, cu cerina (sau ne n t l n e a m d a c vrei) actorilor de a n v a ceva din cronica i n f o r m a t i v , de ziar, D a r e u , a c t o r u l , ce n v d i n aceast c r o n i c ? " i se s p u n e a . C r o n i c a d e z i a r n u se a d r e s e a z n p r i m u l r n d specialitilor, p e n t r u c astfel ar deveni i m p o s i b i l de digerat de ctre citi torul o b i n u i t a l z i a r u l u i . E x i s t , ns, revista de s p e c i a l i t a t e , i a r n t r e z i a r i r e v i s t a de Acest specialitate, exist r e v i s t a de c u l t u r . profil l a r g l a u astzi R o m n i a literar, n tr-o m s u r , C o n t e m p o r a n u l . . . C r o n i c a d e In I a i . . . ... T o m i s d e la C o n s t a n a , T r i b u n a de de la B a c u evident, pe de i a l t e l e . cronica la In tre fie in

I n legtur c u spaiu] acordat d c unele cronici dramatice spectacolului, in sine, ar mai fi dc subliniat c, atunci cnd criticul face exces de zel n analiza textului ca literatur dra m a t i c , n e d i m p r e s i a c e l n-a f o s t la s p e c t a c o l u l d c t e a t r u r e s p e c t i v , c i a fost l a b i b l i o t e c i a c i t i t v o l u m u l d e t e a t r u n c a r e s c n u m r a i p i e s a d c p c afiul stagiunii...

Cluj-Napoca, buie dic mai lui o s a i b

Ateneu aspectul de mai

aceste r e v i s t e de c u l t u r , i c i t i t o r u l informat, pentru i pentru nou n mai dac

dual

c a r e i-l r e v e n c u l t u r : s deopotriv, al a

revist

avizat,

teresant teatrului, opinie ct a-i dere stitui

spectatorul cultural acesta de

curent dornic un

teatru cuceri de ve con ma este

actorul, prin felul nproape vrei

regizorul,

directorul cronicarului,

activistul

intermediul adevr

formula

punct i

a-i

i o o p i n i e a s a , c o m sau de timp, specialist n cronic pc Aceast

petent, de terie d e situabil, publicaiei ale c u l t u r i i de t i i n totodat, mai i bun tiin, larg,

spectator n i acelai pe

E u n u pot face o distincie n e t n t r e t e x t i s p e c t a c o l . D a c a m s c r i s u n e o r i a a , a m scris u r m n d modelele. D u p o p i n i a m e a , s p e c t a c o l u l e s t e u n u l i n t r - n s u l literatura intr ca parte botrtoare, integrant, esenial , d a r parte. E u scriu despre tea t r u f i i n d c snt critic de teatru. I n acelai t i m p , n u p o t s n u i n s e a m a d e f a p t u l c independent literatura dramatic triete i de p r e z e n a e i po s c e n i , p e n t r u mine, r e p r e z i n t tot t e a t r u . P r i n u r m a r e , c u m mi p r o p u n s p r o c e d e z ? I n faa u n u i spectacol cu o pies foarte b i n e c u n o s c u t , e v i d e n t c c e e a ce m i n t e r e s e a z n p r i m u l r n d snt artitii care a u realizat spectacolul, imagi nea nou i i m p o r t a n t pc care o nfi eaz s c e n a . C n d a m fost n s i t u a i a d e a scrie despre reconsiderarea Scrisorii pierdute, n 1 9 4 9 , i a N o p i i f u r t u n o a s e , reconside rri svrite de f a i m o a s a e e b i p a T e a t r u lui Naional sub conducerea lui Sic Alex a n d r e s c u , e v i d e n t c a m v o r b i t foarte pe l a r g de v i z i u n e a n o u a s u p r a p i e s e i i, ct mi-a p e r m i s s p a i u l , m - a m r e f e r i t i l a f e l u l n c a r e aceast v i z i u n e este s u s i n u t de a c t o r i ; d a r , n p r i m u l r n d , m-a i n t e r e s a t e x e geza n o u . Cnd a m scris, d u p 25 de a n i , despre spectacolul cu O scrisoare pierdut al Iui L i v i u Ciulei, despre Noaptea furtu noas reevaluat scenic, n u desvrit, dar interesant, la T e a t r u l de C o m e d i e , de L u c i a n G i u r c h e s c u , n-a m a i f o s t n e c e s a r s p o v e s t e s c d e s p r e c c este v o r b a n pies s a u c u m tre b u i e s p r i v i m p i e s e l e a s t z i i a m vorbit, deci, n cea m a i m a r c parte, despre meta fora scenic oferit, despre semnele prin care ncercau s c o m u n i c e cu n o i regizorul i a c t o r i i i d e s p r e i d e o l o g i a n o u i s u b r a p o r t p o l i t i c , i s u b r a p o r t t e a t r a l . d e s p r e d o c t r i n a estetic d i n acest s p e c t a c o l . N u a v e a nici u n rost s fac o exegez a lui H a m l e t , cnd D i n u C e r n e s c u ne p r o p u n e a , foarte per s o n a l , o e x e g e z h a m l c t i a n . M-a preocupat n p r i m u l r n d felul c u m arat spectacolul, n c e r e n d s las o m r t u r i e d e s p r e a s p e c t u l d a c vrei i p l a s t i c , n u n exclusiv scenografie, despre aspectul al spectacolului. sensul vizual

cultur

teatral.

coordonatele mai generale, manifestare i, cel n

coordonatele, adic de de

s p e c i a l i z a t e . E a este o a teatrului,

teatrologie, Prin n

o manifestare neles i al art, i

publicistic,

cuvntului. Cronica

urmare : nelesul poate

literatur,

Exist, ns, mprejurri cnd apare o pies n o u , o r i g i n a l , realmente interesant. Se poate n t m p l a ca aceast pies s figu reze ntr-un spectacol oarecare s a u ntr-un spectacol foarte bun. Datoria mea e s t e s ajut, n p r i m u l r n d , la propulsarea piesei i s o b s e r v , n tacolul o face. primul rnd, dac i spec

foarte

evident.

dramatic

s a r a t e i a s t f e l .

www.cimec.ro

31

Nu sint pentru o schem, resping, nde obte (cu actorii, cnd d i s c u t m , avem in s p e c i a l d i f i c u l t a t e a a c e a s t a d e a ne n e l e g e ) , a c u z a c u n i i c r i t i c i v o r b e s c p r e a m u l t d e s p r e text i prea puin despre spectacol. Sau scriu prea m u l t despre spectacol (asta am a u z i t a m n d o i , nu, o d a t , la e d i n e l e de la Uniunea S c r i i t o r i l o r ) i prea puin despre t e x t , c a i c u m p i e s a a r t r e b u i s-i a i b c r i t i c i i ei l i t e r a r i , s e p a r a t . R e s p i n g a c e a s t d i h o t o m i e , p e n t r u c, ntr-adevr, unele spectacole n u pot fi r e c e n z a t e a l t m i n t e r i d e c t c u e n u merarea a doi-trei actori, iar unele piese snt i a s e m e n e a cazuri nu merit dect o relatare v a g , foarte s u m a r , a pre tinsului lor subiect. N u i-n fixa cronicii, anticipat, absolut nici un fel de parametri obligatorii. Intervine, ns, aici o mprejurare care, ntr-adevr, nate o dificultate particular. S p r e d e o s e b i r e d e a l t e r i , noi n u a v e m o critic dc exegez a literaturii dramatice. mine, ntrebarea duc a Punei-v, ca i existat, n istoria noastr din u l t i m i i 3 0 de a n i , , v r e o c r i t i c l i t e r a r i m p o r t a n t , c a r e s d e t e r m i n e spectacole c u p i e s e d i n l r - u n c a p i tol a l l i t e r a t u r i i noastre dramatice, de un a n u m i t tip, de o a n u m i t o r i e n t a r e . R e e v a l u r i l e s-au f c u t d c c t r e o a m e n i d e t e a t r u . D'alc carnavalului este rezultatul exegezei personale a lui L u c i a n P i n t i l i e , care a de t e r m i n a t i m o d i f i c a r e a u n o r p u n c t e de v e d e r e a l e i s t o r i c i l o r l i t e r a r i i. m a i a l e s , a l e profesorilor ce redacteaz cri de coal. E u n f e n o m e n i n t e r e s a n t . D a r d r u m u l a r fi trebuii s fie invers. Chiar reconsiderrile N o p i i f u r t u n o a s e i a l e S c r i s o r i i p i e r d u t e a u fost . s v r i t e de r e g i z o r i i t r e b u i e s v spun c la furtunoasele dezbateri care au a v u t l o c n a i n t e i d u p s p e c t a c o l e , n I f M ' J , critici l i t e r a r i d e s t u l de i m p o z a n i a u avut o p o z i i e a d v e r s , a p r n d , c a s s p u n aa, ideile tradiionale, nu formula novatoare propus. Nu prea avem critici ai literaturii dra este... dramatic, faptul c, pn matice i acum, istoricii literari a u acordat un loc foarte vag dramaturgiei, iar istoriile lite rare mai noi (am mai spus asta ntr-un articol), scrise de oameni foarte nzestrai, tineri critici, nici n u au prezentat drama turgia, ci n u m a i poezia i proza. ntr-un mod interesant apare, n unele istorii, tea trul dintre cele dou rzboaie mondiale. M refer l a v o l u m e l e s e m n a t e de Constan tin Ciopraga i O v i d S . C r o h m l n i c e a n u . Critica literar romneasc n u a determi nat pn acum apariia unei capodopere n arta teatral. E v i d e n t c a n a l i z a fcut dc G e o r g e C l i n e s c u l u i V l a i c u 'Vod este m a gistral, e x a m e n u l fcut pieselor lui Cnragiale de V l a d i m i r S t r e i n u este foarte inte resant, consideraiile lui Pompiliu Constant i n e s c u , de a s e m e n i , d a r , fie c n u a u avut o c a z i a d e a fi n r e l a i e d i r e c t c u lumea s c e n e i , fie c n u a u a v u t h a r u l de a de termina, de a g e n e r a e x e g e z e s c e n i c e , fapt

este c n u a u f c u t-o. N i c i u n r e g i z o r , n i c i poate spune din t r e c u t n i c i de a s t z i , n u i n-a d e c l a r a t c i n viziunea sa a fost esenial inrurit de ctre critica literar a o p e r e i p e c a r e a pus-o i n s c e n .

V r e i s s p u n e i c critic dc direcie pentru tru...

n u exist o s a u i n tea

M tem de c u v n t u l acesta, direcie", nici nu-1 n e l e g prea bine, i d a c m-a angaja vreodat ntr-o c o n t r o v e r s pe trmul c r i t i c i i i i s t o r i e i l i t e r a r e , c r e d c a avea un punct de vedere foarte rezervat a s u p r a a ceea cc sc n u m e t e critic de di recie. Nici nu c r e d c e p o s i b i l , astzi, o c r i t i c d e d i r e c i e , a a c u m a fost a t u n c i c n d s-au i v i t m a r i l e c u r e n t e , d c p i l d , s mntorismul. A m i m p r e s i a c , n contextul literelor i artelor de astzi, o asemenea critic de direcie este, p r a c t i c , imposibil i c h i a r n e n e c e s a r . M r e f e r . n s . la f a p t u l c c r i t i c a l i t e r a r i. d a c v r e i , i c r i lica teatral n u snt, d e o c a m d a t , cu un pas naintea exegezelor scenice. Acestea a u fost fcute, la noi, de ctre regizori. n dou decenii strlucite, n trei d e c e n i i , do fapt, a l c i n c i l e a , a l aselea i c h i a r a l aptelea, i c o n t i n u s fie f c u t e i a s t z i . Noi n u a m a v u t n t e a t r u c r i t i c i c a . d e p i l d , .Ian K o t t . C u m tii, d a n K o t t , cerce ttor interesant, nu excepional, a scris o carte despre Shakespeare, contemporanul nostru. Aceast carte a determinat reacii f o a r t e d i v e r s e . D a r u n i i p r i n t r e ei i r e g i z o r i e n g l e z i a u a d o p t a t p u n c t e l e ei d e v e d e re. C h i a r i u n i i d i n r e g i z o r i i n o t r i a n fost n r i n ri i, n s h a k e s p e a r c o l o g i a r o m n e a s c , d e exegeza lui Kott. Nu avem ns, o carte c a r e s se n u m e a s c ..Caragiale, contempo ranul n o s t r u " , 'de p i l d , i c a r e s n u fie oper d e p u r cercetare literar, ci o oper capabil s g e r m i n e z e un nou mod de a privi...

ce s la fie,

Exegetic... iniiatorii materie fost msur din nici gsit eu, dc ceva nici exegezelor Caragiale i mai ali i sceni i de ti mi de-ai punc drama n rubric revista s dea i uitate,

Purttorii, noi, n au

Shakespeare, ntr-o regizori ru nu a oferi c am nerii pare mei de tice unele

regizorii, generaia

continu

redus, colegi

actual.

puterea teatrale ce melc, fac o la

posibilitatea

micrii Ceea

romneti ou, dein urm, n dc ntr-o la o piese

te d c v e d e r e a c t u a l e naionale. din pe (i este de e, crile care,

asupra literaturii sau

pild,

permanent Familia" o carte), care sute ! piese snt

care pn a s

reaminti fie dup puse

merit Uria

scen...

mine,

repertoriul

32

www.cimec.ro

romanesc, de ctre pieselor cipnd nu meu, col idee am o

mrunt noi. strine Fac,

nc merit

cunoaterea i analize interes, contient coleg un iat o vreun

sa ale anlie al o

prefaa ce, c ific i a l i tru dc un cu

capitolului nu care tablou sau cte a

Evoluia operat n al nu

poeziei domeniul e c

dramati tiin prozei dat pen un mult

uneori, Dar i s se mod snt nici poat dc a

poate l u c r a cu i n s t r u m e n t a r u l convingerea tiinific o pies n mea el a

care nc, care s nou

spectacolele. oferit analiz care un

poeziei, epoca

dramaturgiei uneori, ocup de cte mai carte.

orienteze

specta fapt

examinat, rnduri

dei, pagina

despre nou,

spune : privi,

autor

citeva

teatral

inedit. t Am c ai neles, revzut din de discuia curnd teatrul noas opiniile dintre In n ce ce - P e n t r u ilul dc nc-am interviu cteva scriitorii c ne dc s apropiem i inexistena ruga, pentru s fertile contextul ncercai n de pentru sfirc criticii acest numii pentru actu

convorbirii plns" numai, direcii de direcie, v-a

noastre
t

tr, lui cele

Lovinescu dou vi

despre

rzboaie se par

mondiale. actuale ? vi i se aa,

msur msur azi, ca

tematice

teatru,

Eugen s

Lovinescu m exprim

pare, un... pe

al, desigur.

p r i c e p u i in ale teatrului ? Intr-un care ncercat studiu s dintr-o carte de-a mea, l-am actual, intitulat analizez ani. Resurecia peisajul prin Am dramei, cam mo am ana i des Horia

Nutresc de cnre

stim El dat

considerabil dramaturgie este, O de la schi de

pentru a istorie la lui sin a de spec se cea a s ju cu i ale avut drama literatura puin de mai mai dect i nmai i 1930,

am

dramaturgie aceasta despre

munca Eugen gurul deci,

istoriograf ne-a

romnesc ultimii drama dern vzut-o lizat, pre este, drama nivel lui de de de

nelegnd istoric istoric Paul

Lovinescu.

deocamdat, 1900 i c

cincisprezece inspiraie inspiraie reprezentat Al. Voitin, drama orientare de a ontologic ndoial, (pe

vorbit pe

drama care de Am social vorbit o

literaturii

dramatice lecturile unele ajuns la i

aproximativ, eu am istoric dintr-o nelegei de

pentru dintre mai romn nu n fac

primele piesele aplicat asupra A s lui Iorga din a

patru dup de este care

exponenial Angliei. de se (al Marin care i a orientare construi crei

cenii ; d u p tacolele ocup, mai unui giei m

personale concluzia

Lovinescu, apoi, de comedia filozofic, fr

social,, a m

competent

privire vrea zicem,

ncercrile

tragedie despre la un a i

literar anume bine, ierarhie

dramatur

reprezentant

perioad. raport, istorie despre Nicolae i a

Sorescu), ridicat-o drama crei

aceasta o

politic remarcabil

decat marea, sau cu

producia despre de (ai

dramaturgic orientare etic

fundamentala consideraiile ale c lui Numai n

Clinescu sau a

Titus

Popovici)

cazului reprezen Radu firete, con pre i pe in i cteva

dramaturgi

contiin, foarte Ion N-a pe alte tot n fac

drama mi s

dramaturgie altora. o turgia anume

civic

pronunat Bieu, vrea care studii

George su

Clinescu integrat n foarte un

tani mai Popescu, i alii). i le sideraiile cum care

de s e a m

se p a r Paul v i n

Dumitru Everac, acum acolo, cri, ar fi

perspectiv excursul uneori Do c cel

general capitolul ocup este la a

repet fcut alte

romn, vei mare larg ti, A o fost de teatrul.

ocupndu-se pild, proza puin, (ca i

le-am

dramaturgi. observa sau,

Caragiale : spaiu

timpul. mine, mai sau mai

Acestea n

substanial Alecsandri) fcut, al nti msur

direcii n pe unul

comedia pentru celui

fiind,

actualmente, reflux, 23 chiar

examinat Deci, munc de

explicabil creaia care

Lovinescu dar

important dup a lui noi.

comediograf August 1944, Mazilu, de

istoriograf

dramaturgiei.

l-am

avut cei

continuat, Pompiliu verdictele iar unele

ntr-o

Aurel

Baranga, dintre

Teodor

mic,

Constantinescu. lui Lovinescu a mi se par, care tim Snt fiind co n

interesani

scriitori

Apoi, n exacte, privesc dintre pul lor,

teatru din generaiile m a i Iat, listice deci, ca cteva eu ar linii care

majoritatea relaia ct se

covritoare dintre dintre poate lui A. de de piesele

cazurilor, examinate, i

direcii cum de putea

tematice ai fi vrea ntr-o Nu la

i s

sti le exi-

observaiile

tiu

spunei ? provizoriu, minare unor tar a

considerate, este ex apariia noi, decis. documen

personalitatea asupra ct mi

dramaturgilor Delavrancea, Hertz, la se locul

for,

ptrunztoare. fiecare su, plnge,

peisajului care de de

dramaturgie. s a s i s t m adauge un s

observaii Caton pus, rect dup

Sorbul,

clus, ns, ca n curnd opere configurnd, pild,

Theodorian, clasificat.

elemente teatru politic

se p a r e ,

Dei

criticul

romnesc,

orientare

www.cimec.ro

33

V I R G I L MUNTEANU

Dumnealui sau Dulci si fonitoare


Mie, unuia, dintre toate spectacolele lumii, cel mai mult mi place spectacolul teatral. Ins mai ciufut, nu m intereseaz premierele, aa c mi-am creat avanta jul de a vedea fiece nou spectacol cam la a douaa treia reprezentaie. Ce-mi place mie cel mai tare e cnd se sting luminile n sal i cnd pe cortin ncep s joace pnzcle de aur ale reflectoarelor. i cnd sala tace n cor, i ateapt. M simt solidar cu toi cei cu care (i pentru care) am venit la spectacol. Mi-s dragi absolut toi cei pe care-i nlilncsc n seara mea de teatru : snt curai, ele gani, snt nerbdtori, snt curioi, snt sfioi. S-a pe trecut o mic minune cu ci: au aerul copilresc i blnd, n-ai zice c, Vreodat, vre unul din ei s-a rstit la ne vast sau a bombnit n tramvai, fiecare ateapt la rnd la intrare, la rnd la garderob, la rnd la progra mul de sal, la rnd la oran jad, dup dumneavoastr, scuzai, v rog, nu face ni mic, e vina mea. fiecare dat, tre ei l regsesc nealui. De ins, pe prin dum teatru, i nu-i mai vreau nimic. S vedei : Cnd vine seara, dumnea lui cu dumneaei ds bra, amndoi dichisii i parfumai (el : P o u r un h o m m e , ea : Madame Rochas) strjuiesc intrarea. Au dat trcoale cl dirii n cercuri din ce In ce mai strnse, ca vntorul, pr zii, pn la i douzeci. P trund n hol niel epeni, dumnealui depune la garde rob pardesiurile purtate pe bra, pe urm revine, o exa mineaz sever pe dumneaei, i optete ceva i dumneaei dispare dup o perdea. C'md dumneaei revine cu aerul acela sfielnic de student restanier , dumnealui o re examineaz i decide : acum e mai bine. Fiindc nu snt fotografii noi in hol i nici expoziie nu e, trec pe la bufet. Dumneaei analizeaz ndelung exponatele, l m punge cu degetul i dumnea lui . obine (peste rnd) dou pepsi. Sorb rar, timp n care privirile lor ncrcate de dorini dezbrac de nveliul colorat i fonitor nite mndre caramele. Vorbele snt de prisos, cnd dumnealui recupereaz garania, mai ntrzic cteva clipe i revine glorios : o Kandia de zece. caramele bulgreti, dropsuri trase cu alune i viinat, o duzin de pitic, dou Euge nii i patru Dnui, jeleuri cu fructe, stoc supranormativ. Dumnealui decide c e momentul, locurile snt cam la mijloc, permitei ? Mersi, unsprezece i doisprezece, bine c n-avem treisprezece, ha-ha. Vezi bine, drag ? sigur, dar tu ? i dumnea lui nglbenete brusc. A ui

tat programul, permitei ? mersi, s-a fcut, poftim, dra g. Timpl ling timpl, l rsfoiesc : uite-o, zice dum nealui, i-am spus eu c joac i ea... i vorbele dum nealui se pierd ntr-un mur mur : peste patruzeci, sigur, nu, a lsat-o neamu'... Gongul a sunat a treia oar. Peste linitea slii se nal vaietul celofanului sfiiat. Dumn-Jaei sacrific prima pung cu dropsuri. Serveti ? Dumnealui serve te. Primele replici se ncru cieaz cu ron-ron. Tabloul doi ncepe cu Kandia i se termin cu Eugeniile. ip tipia, se viet celofanul, s-au dus i jeleurile cu fructe, serveti ? mersi, am servit, d-mi ba tista ta, s-a dus prima parte. Pauz. Uite-i pe ia de la H4, unde, drag ? in loj, ne-au vzut. Dumnealui zmbete larg, arat spre scen, i braul cu programul det seneaz spirale. Or fi cu, maina ? optete ea... Partea Vrei o Flugenie ? a doua. Dumnealui scutur energie din cap : vrea dropsuri trase cu viinat. Ron-ron... n scen a intrat ea. Uite-o, zice dumnealui, s-a cam ngrat, zice dumneaei, cu cine ziceai s e acum ? Un drops alege libertatea : scpat din nchisoarea de celofan, cade, sare de trei ori i alearg pe podeaua nclinat, zrrrrr... Spectacolul s-a terminat. Dumnealui abandoneaz dis cret sub fotoliu ghemul de ipl colorat i agit braele ctre loj : ne vedem la ie ire ! Dumneaei privete melan colic spre scen. Ultimele aplauze s-au stins, cortina a czut defini tiv, dumnealui respir adine i satisfcut. Dumneaei se pisicele : m mai aduci ? Cnd ? Cnd vrei lu, drag. i-a plcut ? Au fost bune !

Dumnealui e nelipsit. Dumnealui. probabil, nu-i place teatrul in mod deose bit, adic nu c nu i-ar pl cea, n-ar recunoate n ruj>tul capului aa ceva, chiar mrturisete c fr lealru viaa lui ar fi un chin, dum nealui nu concepe existena fr teatru, spectacolul intr n metabolismul dumnealui, mie, zice, d mi aia, aia i

34

www.cimec.ro

S i n t e z a teatral

MIHAI NADIN

Ciudat nu este faptul c fiecare dintre factorii s i n t e z e i teatrale s e r e c o m a n d drept primordial, ci felul n care o face. A d i c : a u t o r u l s o c o t e t e c f r t e x t u l s u s p e c t a colul n u e s t e p o s i b i l (la p o s i b i l i t a t e a u n u i a l t text, a l a l t c u i v a , n u s e g n d e t e , n a c e l m o m e n t d e n f i e r b n t a r e ) . A c t o r u l , c f r p r e zenta e a pe scen textul e bun i(dac e b u n ? !) d o a r p e n t r u l e c t u r ( l a p o s i b i l i t a t e a unui a l t a c t o r , i n l o c u l s u , n u se g n d e t e ! ) . Regizorul consider c n t l n i r e a dintre un text i o e e b i p d e i n t e r p r e i n u p o a t e c o n duce, d e la sine, adic fr aportul unui element coordonator, a p t s a r t i c u l e z e ideile a r t i s t i c e i s l e d e a e x p r e s i e , l a o r e p r e z e n taie '(la p o s i b i l i t a t e a unui alt regizor, n locul 6 u , n u s e g n d e t e ! ) . A a d a r , p r o b l e m a de p r i n c i p i u a sintezei teatrale este m e r e u c o n f u n d a t , n p r a c t i c a t e a t r u l u i i n d i s c u iile a f e r e n t e ( c c i d e s p r e s p o r t i t e a t r u s e discut m a i m u l t d e c t d e s p r e o r i c e a l t c e v a ! ) , ca p r o b l e m a o r g o l i i l o r , i r e d u s l a a c e s t e a . T e a t r u l , c a a r t c u o i s t o r i e i c a r e s e n treab a s u p r a i s t o r i e i s a l e ( n u f r j u s t i f i c a t e ngrijorri), apare, astfel, n ipostaza s a cea mai v r e m e l n i c , s p e c t a c o l u l i, n l o c ca n t r e b a r e a s p r i v e a s c e s e n a l u i (i a o r i c rui act d e i n t e r p r e t a r e , n f o n d ) , e a s c l i m i teaz l a o i p o s t a z i d e v i n e , l a l i m i t , o chestiune d c psihologie. L a captul acestui fals t r a s e u se a f l m o d e l u l t e a t r u l u i c a a c t cabotin, i c h i a r c a p a r a n o i a . N u n t m p l t o r , ipoteza a f o s t f o r m u l a t i n a c e t i termeni, severi, desigur, d a r , din destule m o t i v e , j u s t i ficaiDaca v r e m , ntr-adevr, s a f l m u n rs puns c o n s i s t e n t l a m u l t p r e a d i s p u t a t a c h e s t i une a p r i m o r d i a l i t i i ( m a i t o t d e a u n a , c h e s t i unile dificile a u fost clasate, n l i p s d e rs puns, d r e p t false p r o b l e m e , deci, a n u 6e confunda c u n t r e b a r e a : C i n e a fost n a i n t e , oul s a u g i n a ? ! ) , a t u n c i t r e b u i e s c o n s i d e r m t e a t r u l s u b s e m n u l t i m p u l u i i s j u d e c m i(sau s n e r e a m i n t i m ) ce cauze s t a u l a originea l u i , n ce m s u r le p u t e m r e s t a b i l i , cum a u evoluat ele, n t i m p . M a r i l e ipoteze asupra istoriei teatrului (parial, doar, iden

t i c e ou i p o t e z e l e p r i v i n d o r i g i n e a i i s t o r i a artei, n general) rspund, n felul lor, l a chestiunea de relativ recent formulare a pri m o r d i a l i t i i (teatrul din v r e m e a tragediei c l a sice greceti n u c u n o t e a o a s e m e n e a o b s e s i e ) . Dac t e a t r u l a r r e f l e c t a n a t u r a sui generis a l u i homo ludens, a t u n c i teatrul a r fi doar expresia n e v o i i de joc a actorului, j o c liber i f r s c o p , f i r e t e . D a c , d i m p o t r i v , e l a r reflecta m e m o r i a i n e v o i a d e ceremonial, a t u n c i e l a r f i o p e r d e regizor, eonstrns de o structur dat, d a r liber, n limitele ei. N u r e l u m toate ipotezele a v a n s a t e a s u p r a o r i g i n i i i n a t u r i i a r t e i , d e i , d e p i l d , mo d e l u l o f e r i t d e p s i h a n a l i z , i d e s e o r i d i s c u t a t , a r m e r i t a e l n s u i o dezbatere. S e tie, n s , c e x p l i c a i i l e d c n a t u r p a r t i c u l a r ( c a i c e l e e v o c a t e ) c e s-au a c u m u l a t n t i m p s n t expresia unei cunoateri de perspectiv d a t , oriot de m r g i n i t a r fi e a ! care n u poate fi ignorat. E v i d e n t , sinteza pe c a r e o reprezint ideea artei ca form a contiin e? s o c i a l e i m p l i c m o d e l e l e a n t e r i o a r e i , f r a se r e d u c e l a n i c i u n u l d i n t r e a c e s t e a , l e confer viabilitate, n interiorul unei expli caii principiali noi. Revenind, acum, d c la principii la con cretul artei, firete c ne p u t e m n t r e b a n ce m s u r d r a m a t u r g u l e s t e f a c t o r u l d e c i s i v al nchegrii unei forme date a contiinei s o c i a l e , s a u n ce m s u r a c t o r u l o r i r e g i z o r u l m p l i n e s c aceast calitate. St s u b semnul evidenei c, n acest caz, n u m a i r m n e loc p e n t r u o r g o l i i , i n d i f e r e n t a l e c u i a r fi a c e s t e a . C o n t i i n a social n u este o entitate n s i n e (i p e n t r u sine). E a dobndete materia i f o r m a v i e a fiinei sociale, triete p r i n e a , se realizeaz p e n t r u e a . D e a c e e a , de p i l d , n i c i o d a t u n t e x t m e d i o c r u n u v a p u t e a s-i i m p u n primordia litatea a s u p r a actului teatral. i. la fel. n i c i u n r e g i z o r m e d i o c r u i n i c i o e c h i p m e d i o c r de actori n u o v o r putea face. dect cu riscul,. socialmente inadmisibil, al producerii de spec tacole m e d i o c r e . A m analizat, recent, cazul u n u i scenograf ( e x c e l e n t !) a t r a s d e r e g i a d e t e a t r u . I n f a p t .

www.cimec.ro

35

d a c s c e n o g r a f i a e s t e , c u m o d e f i n e a cel ce a fost T o n y ( h e o r g h i u , . . r e g i a l o c u l u i d e j o c ' " , a l u n e i trecerea u n u i scenograf la regie tre b u i e c o n s i d e r a t c a u n p r o c e s , n m a r e m s u r , f i r e s c ( c u m s e n l i n p l i i n c a z u l u n o r a c t o r i a t r a i de r e g i e ) . L u c r i n d , i n i i a l , pe u n text oarecare (n ordinea valorii literare), e l f.-a i m p u s , i n c s t r l u c i t , primordialita t e a . C a u r m a r e , >a; f o s t 'in. m s u r , n l i m i t e d a t e , s s a l v e z e t e x t u l de l a compromiterea prin reprezentaie '(destinul, n timp, al u n u i a s e m e n e a text st d i n c o l o de a n t i c i p r i l e pe c a r e le-am p u t e a f a c e ) . A u r i n a t , i n s , n s c e n a r e a unei piese a m a r e l u i repertoriu. i, c u m p u n e a B r e e h t : l p o i s c h i m b a pe S h a k e s p e a r e , d a c p o i ! " C e e a ce e s l c d e j a o a l t chestiune. E l a putut, a tiut c u m (l&snd dovezi binecunoscute astzi). N u orgoliul unu ia s a u a l t u i a poate determina r s p u n s u l , ci s i t u a i a de f a p t : t e x t u l , ca realitate dens, c u o s t r u c t u r de c r i s t a l d u r , s t r l u c i t o r , p c d e o p a r t e , i. p e d e a l t a , p r o g r a m u l r e g i z o r a l n c e r c a r e a de a r e - f o r m a (i n u fr c u l t u r , c u m e n t m p l att dc frecvent) m a teria dramatic. A schimba prin Din a a n re numele problem s-a nu de (pc S h a k e s p e a r e , n lui Brccht) i a cazul evocat avea puterea

(real, creatoare) de a o face teoretic, fapt, c a nu fa litii slab transformat n este dc de

iat subiectul. primordia concret, Un lui text i

chestiunea realitatea spectacolului. litera

realizrii, stabili ,

numai

primordial msur va (a

fidelitatea ignor text sa

nseam neltoa ca sin ntreba : ideii, l a

a instaura dar Acest condiia a

o unitate slab de

problema

teatrului

tez. prin

(autorul nemplinire actul

d a r d e u n d e t i m c e s t e s l a b ? !) formei, profund stilului etc),

descompune, face este

teatral,

vulnerabil,

i a n u l e a z

raiunea

t i c i s o c i a l de a f i .

U n r e g i z o r d i l e t a n t ;i u n t e x t d i l e t a n t s n t r e a l i t i ce a c c e p t , p r i n c o n d i i a l o r e x t r a artistic (sau foarte s c z u t artistic), c o m p e t i ia, n t r e S h a k e s p e a r e i o r i c a r e a u t e n t i c r e g i z o r r e l a i a n u este de c o m p e t i i e , ci de cu noatere. A d i c , a v e m , pe de o parte, un o b i e c t i n e p u i z a b i l ( n toate p l a n u r i l e e x i s t e n ei s a l e , d e c i , n p o l i f u n c i o n a l i l a t c a Sa p o t e n i a l ) i, p e d e a l t a , u n s u b i e c t a b o r d i n d u - i i n e p u i / . a b i l i l a l e n . A c e s t s u b i e c t n u este r e d u c t i b i l l a r e g i z o r , oare n d e p l i n e t e , n s , r o l u l de f a c t o r ideologic, (cu s e n s u l o r i g i n a r a l ter m e n u l u i , a d i c , a c e l a de logic a ideilor) al spectacolului. Afirmarea sa contemporan n f o n d , r e g i a , d e i , c a f u n c i e , n c e p e o d a t CU t e a t r u l , e s t e , c a i n s t i t u i e ( o r g a n ) , o cucerire lrzie a acestuia corespunde u n u i d u b l u p r o c e s : de a d n c i r c a d i v i z i u n i i m u n c i i i n d o m e n i u l a c t i v i t i i s p i r i t u a l e , c a i de afirmare a caracterului din ce i n ce mai integrat (socialmente integrat) al teatrului. F a n f a s t a u d o a r o b i e c t u l i s u b i e c t u l interpretrii, iar teatrul este unitatea lor contradictorie. Scriindu-i lui Lassale (1859), Marx ooza n oglind tema teatrului ca i s t o r i e " i o i t e a , d r e p t r e v e r s , t e m a istoriei ca teatru". S n u ne oprim Ia convertirea istoric a marilor evenimente tragice n ipostaza comicului (vezi e x e m p l u l lui Napo leon), ci s considerm i r e v e n i i i , adic d e z v o l t a r e a i n u c l e u l d i a l e c t i c , c a suns a micrii. Este limpede, nc o dat, efi teatrul ca sintez i afl 6ursa mi crii p r o p r i i f o r m a s a de e x i s t e n n r a p o r t u l d i n t r e obiectul interpretrii i subi ectul ce i asum rspunderea acesteia. Isto ria, cum sugera Marx, ontologizeaz valori e s t e t i c e . Teatrul interpreteaz estetic realitatea ontologic. C o n t r a d i c i a d i a l e c t i c n u se r e a lizeaz ntre contrarii ierarhizate, ci repre zint unitatea lor indestructibil.

NOTE Serile Muzeului j , C I. i C C Nottara"


care, de ani Pasiunea cu de zile, venerabila doamn Ana Nottara ntre(me n jurul muzeului ce-l conduce inte resul constant al iubitorilor de art a fost omagiat ori de cte ori ne-am strns prin tre scumpele relicve, spre a cinsti memoria naintailor. O atmosfer pregtit febril, cu acea unic iubire a btrinilor, transform serile Mu zeului Nottara'' n lecii de nalt moralitate. Tineri i vrstnici, chemai aici de in teresul cald purtat valorilor noastre scenice, au statorni cit, aadar, o tradiie muze al. Gongul evocrilor a su nat, in aceast toamn, cu solemnitatea tiut, pentru a chema n amintire numele lui Ion Manolescu. Foti par teneri i elevi au fixat ima ginea unui Ion Manolescu uman i profund, camarad excepional i artist de sub til vibraie. Nicolae Grdescu i l-a amintit in Moartea civil i Gringoire, roluri din alte epoci, ncr cate de o tensiune actori ceasc irepetabil. Dinu lanculescu i-a nchinat maestru lui su dou sonete, iar Mar gareta Papagoga a mprt it, emoionat, secvene de via trite alturi dc Mano lescu. S-au ascultat cu interes inedite documente din colec iile Muzeului Nottara": coresponden ntre cei do\\ mari actori. Banda magnetica ne-a transmis cu fidelitate inflexiunile romanticei voci, n piese ce i-au statornicit istorie teatral: capitole de Fntna Blanduziei. VlaicuV o d , N o r a , S t a n de piatr. Muzeul din Bd. Dacia ar trebui mai mult ncurajat in opera sa cultural i patrio tic. I. N.

36

www.cimec.ro

PUNCTE DE VEDERE

ION COCORA

Imagine i semnificaie
T i n e r i i r e g i z o r i i-au p u s s e m n t u r a i i n stagiunea l ! ) 7 o l ! ) 7 ( i pe s p e e l a c o l e c a r e r e p r e z i n t m o m e n t e de a r t a u t e n t i c . Ki au d o v e d i t d i n n o u c s n t a d e p i i a c t u l u i tea tral d e c o n c e p i e , c se o r i e n t e a z s p r e u n limbaj s c e n i c m o d e r n , i n v e n t i v , c l a b a z a spectacolului de v a l o a r e stau n t o t d e a u n a i n t e r p r e t r i i r e i n l e r p r e t r i cu reale premise creatoare. T r e i d i n t r e spectacolele p c care le am n vexlere Macbeth (in regia l u i A u reliu M a n e a ) , Slug la doi slnini. (n r e g i a lui I u l i a n V i a ) i Martin Lulhcr i Thomas Miinzrr (in r e g i a l u i M i rec a M a r i n ) de pesc c a t e g o r i c simpla relatare a fabulei, dezvluie cu tensiune semnificaiile textului, utilizeaz m i j l o a c e de o s u r p r i n z t o a r e d i v e r sitate, s u b o r d o n a t e unei anume viziuni i unui anume cod de comunicare. Fr s afecteze e s e n a r e a l i s t a a c i u n i i dramatice, i m a g i n e a t e a t r a l n s p e c t a c o l e l e a m i n t i t e e mult a m p l i f i c a t , d i l a t , de o b i c e i , situaiile dramatice-cheie. Ic . m b o g e t e prin analogii, delerminnd o sum dc raporturi i relaii c o m p l e x e , d c s c h i z n d o p e r s p e c t i v conteni- or a n , f i l o s o f i c i p o l i t i c , a s u p r a c o n i n u t u l u i pieselor n c a u z . oare"', s u s i n e a c d i n m o m e n t ce c s p u s , e reprezentat". Pentru tinrul regizor, adic, a c t u l teatral, p r i v i t ca esen, este n p r i m u l r n d r e p r e z e n t a r e . I m a g i n e a i n Macbelh, dei se r e a l i z e a z p r i n m i j l o a c e p l a s t i c e , b e n e f i c i i n d de u n a p o r t s c e n o g r a f i c s u b s t a n i a l , n u ilu streaz, ci exprim. Antologica scen din f i n a l , de efect v i z u a l ocant, n u e o r e z o l v a r e regizoral-seouografiefi. n sine, ci o mel.ifor d e u n p u t e r n i c d r a m a t i s m subtextual. Comarul moral al personajelor shakespearcene o r i d i c a t la o t r e a p t c o s m i c , c r i z a a c e s t o r a declaneaz un c a t a c l i s m n u c l e a r . O e x p e r i en bazat pe* c r i m / nu privete doar pe a c e l a c a r e o p r a c t i c , d o a r g r u p u l c a r e st; i m p l i c n c a , ci d e s t i n u l u m a n i t i i , n ge n e r a l . I m a g i n e a p r o p u s de M a n e a , p r i n c l e m e n t e l e ei p l a s t i c e i p o e t i c e , d e v e n i t e , n spectacol, componente ale unei structuri r i g u r o s e l a b o r a t e , o b l i g pe r e c e p t o r l a o p r o f u n d m e d i t aie a s u p r a i d e i i de r e s p o n s a b i l i tate n r e l a i a i n d i v i d - i s l o r i e .

S u p r a l i c i t n d cu o fantezie d e b o r d a n t , de taai i i r o n i c , f r s u p u n e r e l a t e x t , c o n v e n i o n a l u l , d a c n u c u m v a i a r t i f i c i u l , Iulian V i a ' a c r e a t , n Slug la doi sl/nni, o reali tate n t r u totul proprie s p e c t a c o l u l u i . Scen.i s e r v i r i i mesei de ctre T r u f f a l d i n o n u m a i la p o a t e s p a r o n o privire superficial zdrvnie"' regizoral menit s provoace h a z u l , fn f a o t , ea i g s e t e o d e p l i n a c o p e r i r e n n s i p s i h o l o g i a l u i T r u f f a l d i n o , nefiind s t r i n de t e r m e n i i n c a r e s n t n c h i puite nunile n basme. Dilatnd, cu alte cuvinte, o situaie, n text, aparent, oare c a r e , c a a p o i s o r e c o m o u n n t r - o i m a g i n e h a l u c i n a n t , la d i m e n s i u n i l e u n u i v i s a l e r o u lui nfometat, regizorul satirizeaz violent, c u u n c i n i s m a m a r , inegalitatea social. n v i s u l ospului pantagruelic al lui Truffaldino, s i m i t d e V i a ca u n r e f l e x p s i h o l o g i c a l s i t u a iei n c a r e se a f l p e r s o n a j u l , i m a g i n e a s c e -

Y i z u a l i l a t e a i m a g i n i i este u n a d i n trstu rile d e f i n i t o r i i ale spectacolului lui Aurelio Manea. R a f i n a t stilizat, sintez ntre plastic \ i/ualilale) i poetic; ( m o d propriu poeziei de a s e m n i f i c a ) , i m a g i n e a . n Macbeth. ocup un loc p r i o r i t a r i c a o r i g i n a l i t a t e i c i p r o f u n z i m e . I n c o m p o z i i a ei i n t r o s u i t de m e t a f o r e , i n o v a i a r e g i z o r a l o p e r n d c u acecii lips de n g r d i r e p n la n i v e l u l cuvntului. F i i n d in acord cu M a x Reinbardt a t u n c i c n d a f i r m c S h a k e s p e a r e , p r i n v o r bele de c a r e se f o l o s e a , z u g r v e a p e i s a j e i construia eafodaje arhitectonice". M a n c a nu a d e r , se p a r e . la o p i n i a Jui Sartre, care, observnd c l i m b a j u l lui Shakespeare d ntotdeauna informaii asupra lumii exteri

www.cimec.ro

37

u i c transfigureaz, cu m i j l o a c e dc p u r tea tralizate, ndeosebi p r i n p a n t o m i m i p r i n tr-un r i t m n d r c i t , s t a r e a d e s p i r i t a unei ntregi categorii sociale.

mutaie c a r e a fost p o s i b i l doar printr-o situare a u n u i fenomen n contextul datelor d e v e n i r i i l u i istorice, n p e r s p e c t i v a u n e i cit mai cuprinztoare documentri asupra lui.

*
D a c , la M a n c a i la Via, i m a g i n e a e con secina i m p u n e r i i c u m ar s p u n e A r t a u d expresiei n spaiu, c u o for de a semnifica m p i n s m a i departe de c u v n t u l dialogat", hotrtor pentru spectacol fiind l i m b a j u l v i z u a l a l obiectelor, micrilor, gesturilor, ati t u d i n i l o r " , n m s u r s p r e l u n g e a s c s e n s u l , a s p e c t u l , u n i t a t e a , p n Ui s i m b o l u r i , fcnd d i n aceste s i m b o l u r i u n fel de alfabet", la M i r c e a M a r i n , n Martin Luther i Tliomas Miinzer, c o n f i g u r a i a i m a g i n i i e d e c i s i v de t e r m i n a t de i n t e r p r e t a r e a eseistic a s i t u a iilor, d e s e m n i f i c a i a pe c a r e r e g i z o r u l o c o n fer u n o r relaii de g r u p . 0 p o n d e r e r i d i c a t d e i n e , astfel, n spectacol, accepiunea care se d g r u p u l u i de c l e r i c i , n s p e c i a l P a p e i L e o n al X-lea. Travestiul accentueaz, aici, caracterul demascator al spectacolului, sub s t r a t u l l u i de p a m f l e t p o l i t i c , atrage a t e n i a a s u p r a c o n i n u t u l u i p e care-1 d o b n d e t e i m a n ginea c n d se revendic dintr-o m u t a i e interiorul relaiilor. D e s i g u r , e v o r b a de o

In trei s p e c t a c o l e , s t r u c t u r a l d e o s e b i t e c a apare, aadar, form i a t i t u d i n e , i m a g i n e a c a s i n g u r m o d a l i t a t e c r e a t o a r e , c u s t a t u t de i n d e p e n d e n , a s i g u r a t de o a s i m i l a r e n pro funzime, p n la anularea acestora, a mij l o a c e l o r d e mprumut s a u subordonate (sce nografice, l a M a n e a , de p a n t o m i m , la Via, i d e i n f o r m a r e i i n t e r p r e t a r e e s e i s t i c , l a M i r c e a M a r i n ) , de o regndire i redimensionare a a c i u n i i i a situaiilor dramatice. M o d u l concret n care c e i trei t i n e r i regizori comunic teatral, printr-un limbaj distinct, cu o dialectic interioar, n ordinea moti vaiei, care n u e a l t a d e c t a t e x t u l u i , se soldeaz, n p l a n u l tcatralitii, c u o eficien m a x i m . A t i t u d i n e a l u i M a n e a , V i a i M a r i n fa de o s i t u a i e d a t , d a r i m i j l o a c e l e p r i n care aceasta e transpus n scen, a u nu numai o legtur organic, reciproc condiio nat, cu fondul textului, ci f u z i o n e a z c u el, constituindu-se ntr-o metafor revelatoare pentru tema fiecrui spectacol n parte.

tur, cnd

va

deveni totul ca pe care cuiva, va

realitate, fi o intr-o Aprinse a subiectul

pn limpede, unei

ANTRACT
IOSIF NAGHIU

simplu, piese cineva, de igar...

povestete staie doua

tramvai.

Despre autori i piese


S scrii i s tergi, iat care unul din lucrurile pe nu trebuie s le uii. S ai puterea de a renuna la pa gini ntregi, dar nu nainte de a atepta s [ii sftuit cu insisten i de prietenii ti, ca s faci un lucru care tu tiai de mult c trebuie fcut. Desigur, orice replic tears i las un fel de regret, dar ce satisfacie, n schimb, pe prietenii ti dezinteresai, care la premier pot avea sentimentul c au participat la desvirirea unei piese. ir I se pru atunci personajul n carni c i vede oase. Dar nu era personajul, ci nu mai himera dintotdeauna a dramaturgului, nzrit prin ceaa fumului de igar i nedormire. i el i ddu seama c va lucra deocamdat de geaba pe paginile inabil n cepute, i le ridic n palm pentru a le cintri nc o dat, nainte de a le arunca, temporar, n sertar. Apoi se duse s fac nc o cafea i s aprind nc o igar i privi fumul igrii urcind spre tavan... tia c este de-abia la primele igri i c va mai fuma multe sute, igri, poate chiar mii de pn cnd himera, binecuvntat himer, va prinde con

Tir Ce bat, toare, cnd fiind meni ce mai cu un mai orice scriieste dramaturg, munca secret ar tergi trebui ?" ir Eu verv bune. nu demn scriu, maeilrul, dc piese adaug" cu o mai lui pentru ntrebat ntre ngrijor atunci nemaini' :

o frecven

replic

S-a piesa n moarte.

rls lui

att X era

de incit o la

mult tcere

la pauz, de

foaier,

38

www.cimec.ro

Lumea

11 i r - o

replic

TEFAN IURE

Cu-aceeai

cinste-ntmpini obrazul viu, i-o masc f (Molifere: Tartuffe")

Orice oper literar fiind mai mult sau m a i p u i n eliptic, orice receptor a l operei aro l a t i t u d i n e a s u n e a s c , printr-o linie per sonal, contururile punctate" ; d u p c u m , li n i i l e t r a s a t e f e r m n o p e r e l este l i b e r s l e p r e l u n g e a s c orict, d i n c o l o de c a d r u l p r o p u s . Actul participrii estetice se nscrie, astfel, c a test b e n e v o l p e n t r u a c u i t a t e a percepiei, e x e r c i i u a l i m a g i n a i e i , b a l a n s i n d i v i d u a l ntro p r o b a b i l i p o s i b i l , e l a b o r a r e de v a r i a n t e ntr-un j o c c o m b i n a t o r i u etc. De unde vine monsieur Tartuffe ? Cine a f o s t m o n s i e u r T a r t u f f e i c u c e s-a n d e l e t nicit monsieur Tartuffe, naintea primei bti d c g o n g ? S e t i e c M o n e r e a m b i i o n a s e s-l a d u c d i r e c t de l a a m i v o n : e r a v o r b a , i n i i a l , de u n prelat, o (prea nalt) fa biseri ceasc. P e r s o n a j u l , a a c u m a p r e a l a a c e a unic reprezentaie Vereailles, 1664 p u r t a s u t a n i i s a v u r a , n f i n a l , i z b n d a , i z g o n i r e a l u i O r g o n d i n propria-i cas n e f i i n d revocat. D a r v e r s i u n e a aceea, a t a c a t cu teri b i l v i o l e n d e C o n j u r a fi a b i g o i l o r , a d i s prut. In versiunea jucat i p u b l i c a t n 1 6 6 9 , O r g o n i-a a d u s n c a s u n c a l i c " ; raporturile d i n t r e f i l a n t r o p i p r o t e j a t snt c l a r e v i d e n i a t e i p n i n r i m , c n d c e l d i n i i a r u n c n o b r a z u l c e l u i de-al doilea cuvintele : Mais Ingrat, t'es-tu spuvenu t'a retire d'un que ma main etat miserable charitable, ?"

v r u l u i B o u r b o n , n ateptarea zilei cnd o Anglie ostenit de puritanism a v e a s-i r e c h e m e p e s t e C a n a l u l M n e c i i ? O r i v a f i fost u n agent secret a l V a t i c a n u l u i , a n t r e n a t , ca atare, n combinaiile pontifului Alexandru a l VLI-lea, p e n t r u m e n i n e r e a de m u l t con t e s t a t u l u i d r e p t p a p a l de a m e s t e c n t r e b u r i l e regatului F r a n e i ? O r i , poate... N u , dovezi n u e x i s t , s p e c u l a i i l e n-au s u p o r t . S i g u r e c o f i e r u l - m e s a g e r a l c o r o a n e i , v e n i t s d e s curce finalul comediei (prost, d u p prerea l u i S t a n i s l a v s k i ) , d e c l a r c t r e c u t u l l u i T a r tuffe a r u m p l e t o m u r i ntregi d e istorii n t u necate. Ce fel de istorii ? Poate, u n r o l n F r o n d ? N u o b i n e m nici u n detaliu. T r e c u t u l p r o t a g o n i s t u l u i s t n u m b r a f o r m u l e i do c o n d a m n a r e , p e c t d e a s p r , p e atft d e l a c o nic. Sub n u m e l e cucernicului Tartuffe se a s c u n d e de rigorile legii u n ins vestit pentru perfidie, arlatanie (un fourbe renomme"). Sohimbndu-i identitatea, d a r n o r m a l ! p s t r n d u - i n r a v u r i l e , i m p o s t o r u l n-a f c u t dect s continue, s u b acoperiul casei lui Orgon, activitatea malefic desfurat ante rior n detrimentul statului. Noroc c o nalt v i g i l e n regal c u r m aceast primejdioas c a r i e r , c e l de-al 14-lea L u d o v i c f i i n d a d e v r a t u l Deus ex machina al secolului su literar. Ne intereseaz, ns, n pies, c a i n a f a r a piesei, c e i ce a u descoperit i m p o s t u r a m a i b i n e dect regele, n ori ce caz, n c naintea regelui. Departe de a deine poziia s u p r e m n regat, aceti p o z i t i v i " n u p o s e d dect nobleea bunului-sim. Snt nite tineri nerbdtori s iubeasc ; este o subret descurcrea, cu v e r b fiohiuitor, cu volupta tea rsului, autentic strbunic a lui F i g a r o ; m a i este u n c u m n a t a l s t p n u l u i casei, r u d d e s a u z i t , d a r r a r a s c u l t a t . F o r e l e l o r se u n e s c . A a d a r , setea d e v i a ( D a m i s , M a r i a n e . V a i e r e ) , n e v o i a de naturalee (Dorine), credin a tolerant (Oeante) i n t r n coaliie pentru a .dezlipi m a s c a solid ncleiat pe f a a intrusului. P r i m e j d i a m o r t a l a t a r t u f f i s m u l u i le-a a s c u i t p r i v i r e a . F a n a t i s m u l n a c i u n e i-a o b l i g a t , ca o condiie a supravieuirii, la luciditate. V d i t a o r b i r e i n t e l e c t u a l a l u i O r g o n nu-i

I n s c h i m b , pre-istoria p e r s o n a j u l u i rmne, domnului Tartuffe voit, obscur. Propirea Pusese b a r a t d e u n m i c c a t a c l i s m ? i , d a c da, care a n u m e ? Ipotezele se n a l n jeturi subiri, propulsate din contextul epocii ca din b a z i n u l l o r c o m u n , se n c r u c i e a z , compunnd un f e l de d a n t e l , a p o i r e c a d , pe' r n d , c l i p o c i n d . V a fi f o s t T a r t u f f e , p n c n d n u i-a m a i p r i i t , m n a s t n g a l u i N i c o l a s Fouquet, supraintendentul finanelor, pentru caro a strns o avere n e m a i p o m e n i t , adev rat s f i d a r e l a a d r e s a t n r u l u i i n c nefal n i c u l u i rege ? O r i v a fi slujit T a r t u f f e ca ele m e n t de l e g t u r .pentru iele t r a s e de e x i l a i i S t u a r t , C h a r l e s i J a m e s , o p l o i i l a c u r t e a

www.cimec.ro

39

a m u z , c i i i s p e r i e . S c s i l e s c , d e c i . s v a d ei ti p e n t r u d i n s u l . C e s e a s c u n d e s u b a p a r e n ele regizate ? Atenie la incongruene ! C l e a n t e a b g a t d e s e a m c b i g o t u l p r o t e j a t ii potrivete orarul rugciunilor exclusiv dup programul vizitelor protectorului la strania b i s e r i c i i . C l e a n t e s e m n a l e a z ; lui O r gon, faptul i se pare i r e l e v a n t . D o r i n e a s u r prins stranica lcomie a piosului admirat pentru prelinsa-i ascez ; s i n g u r , schivnicul n f u l e c Ia p o t r r n i c h i c a u n g i n a u d e r n d . Dorine semnaleaz. Ei, bietul o m " , replic Orgon. Tinrul Damis a fost martor la o alunecare lumeasc mai grav, sfidare a u n c i a d i n t r e cele zece p o r u n c i : f a l s u l c u c e r n i c rv nete la n e v a s t a a l t u i a , iar acest a l t u l e nsui b i n e f c t o r u l s u . Si t i n r u l Damis semna leaz. D a r , nc o dal, binefctorul Orgon profer s d e a crezare a c u z a t u l u i (ah, frate d r a g !"... o , f a s f i n t ! " ) , nu acuzatorului ( t a c i , b l e s t e m i i l e !" I a c i , s e c t u r !") e t c . P o c h e r i s t f r s-o t i e , T a r t u f f e j o a c t a r e . I p o c r i z i a s a f r i z e a z g e n i u l , a t u n c i c n d . n faa lui O r g o n , accept p e n t r u s i n e t e r m e n u l de ipocrit din rechizitoriul ntocmit de D a m i s ; i p e r m i t e d o a r n i t e g h i l i m e l e a t t de flinc, nct Orgon, ameit, s ia drept s m e r e n i e c r e t i n c e e a ce n u - i , d e f a p t , d e c t recunoatere cinic. Zice Tartuffe : Ah, las-1 s v o r b e a s c ; nu-1 c e r i p e d r e p t , i i s p u n : / M a i b i n e - a i f a c e , c t e i-a s p u s , s i e i d r e p t b u n . / D e ce m i - n i i n e partea, c h i a r f a p t e l o r n c i u d ? / L a u r m , t i i ce poate u n i n s ca m i n e , o i u d ? *) / S ini t e - n c r e z i t u , f r a t e , p e c h i p i pe v e m n t / i-n p r i p s m j u d e c i m a i b u n d e c t n u s n t ? / N u , n u ; te-neli a s u p r - m i , i f a c i p r e r i dearte. / A a v i r t u i d e p a r t e de m i n e , v a i , departe ! / M ine toat l u m e a o m bun la D u m n e z e u , / D a r , drept v o r b i n d , nimica n u e de c a p u l m e u . " M i n t o s u l T a r t u f f e 1-a s t u d i a t t e m e i n i c pe c r e d u l u l O r g o n . L a m a s a v o r b e l o r m a r i , c a c i a l m a u a este e n o r m . C o p l e i t , p c l i t u l i d e z m o t e n e t e f i u l $ i ncredineaz a v u t u l n minile farnicului. Ceasul a d e v r u l u i bate m a i trziu. O r g o n ia cunotin de a d e v r stnd, incomod, sub mas. Morala : n u m a i proba, n u m a i verifi carea, n u m a i controlul pot ruina creditul m o r a l de c a r e se b u c u r s a m s a r u l d i v i n i t i i . D u p c e c o r t i n a c a d e , d u p ce v e a c u l a l 17-lea s e c o n s u m , l s n d l o c u r m t o a r e l o r , m a i p u i n i m p r e g n a t e de spirit religios, u n d e s f i e T a r t u f f e ? P u t e m p r e s u p u n e c, asistnd matusalemic la defilarea generaiilor, monsieur T . a r e grij s evolueze... vesti mentar. I n pas cu m o d a , la t i m p u l potrivit, u n t r i c o r n v a v e n i s n l o c u i a s c p l r i a c u b o r u r i l a r g i i p e n a j b o g a t : m a i t r z i u , t r i c o r n u l v a fi s c h i m b a t d e i l i n d r u : c r u i a i se v a s u b s t i t u i , a p o i , m e l o n u l ; c r u i a , o d a t , i v a fli p r e f e r a t c a n o t i e r a ; c r e i a . . . D a r ce conteaz ? Mereu descoperit n semn de solemn cinstire a c e v a sfnt, cretetul lui m o n s i e u r T . v a tot a s c u n d e u n c u g e t u n d e are loc ngnarea batjocoritoare a celor sfinte. R m i n n d , n realitate, egal cu sine, frni

cia tii.

mnjete de De de la au sut

mereu lui

un

alt

trm

al

puri ntinai era

Pe vremea buzele

Molicre, minciunii de Ki

cuvntul pies, ori cu cu a

zilnic Cerul. L E pioas, Pe

evlavioase

1 6 o r i , T a r t u f f e , in anume, ori asaltarca mai douzeci suna mini cu dou (numai) ultim

pronun emfaz Elmirei. au cc? Oare

C 1 E L , i

strmbtura Ludovici, cuvntul

vizibil : urin o trecut nla de cu la Si, la sa tare ole

domnit dc altfel :

doi ani,

sufletele ori, n sa

CITOYEN. referit,

tricornul fi

mpodobii onctuos, leau, proprie desf fac mai

cocard, calitatea de o adic, oprit,

Tartuffe se va ceteneasc, ori, o va

l a r t u f f i i n d - o ? **>

cte alte

f i terfelii, pe eile-o se

adaptnd .ajuns nu

mprejurrilor / Dar

formul,

celebr : E

te-neli,

c u c e r u l i n lumea

unele-nvoieli"... contemporan se fixeaz, obinerea ponte nou, cu o a ; credina densitate oamenilor, pe ptoi dac

fundamental cresend, cale mnt, pun toi. Si meze unic un

asupra pentru pmnt

luptei solidare transformabil fi

fericirii cald

umrul,

cminul

pentru

Tartuffe ? aceast sale, el

El

ncepe,

automat,

s In

mi n

credin aduce

fundamental. aplombul, prin exerciiul sa carier,

cercrile miestria, ma c. dal,

abilitatea, attor pri par r eu n res masca din

dobndile succesive. aproape nu mai sau mai mai nici n

metamorfoze se d e s p r i n d e Mtniile nu a alt nu runchi toas vat ping nu zeaz expus trante fac n pumnul

Surpriz : pentru numaidecit, ajut, topit

multiseculara

oftatul

renteaz, traduc al o

srutarea cina.

zgomo

icoanelor limbaj, poale de

izbirea

pieptului Trebuie aciunile de ce n

faptelor ; declaraie cu cu actul Iat, unor Dac

fardul ; obiectiv din ca

principiu esenialiosndn pierdut, pene s-i o dat au

mai

concura principiul.

fine,

meritat

Tartuffe, toate laser.

desvrire se

prile

priviri ridic

razele

numrul

ipocriziei,

cunoate de era

riscurile ?

C c i , d a c el n u plus evoluat efectiv.

i-a s c h i m b a t victimele Credulitatea intre

dect s-l i-a

plria,

odinioar

piard pierdui

pe O r g o n . d a r , credulitatea.

timp. Orgon

*) Sensibil mai puin ngroat n original : Savez-vouz, apres tont, de quoi je sui capable ?" Una dintre licenele unei traduceri (A. Toma), in general, merituoase. * *) Verb alctuit ad-hoc de un liste Poquelin mai contient dect prieteni i dumani de perenitatea numit, n posteritate, molieresc. Jean-Bapcredeau viziunii

40

www.cimec.ro

pregtirea

Zilelor

teatrului

din R. D. G

In ara noastr

Regizori i tendine regizorale n anii 7 0 - 7 5


de Ingeborg Pletzsch

S w c l h m n S c h o n f c l d i L i s s y T e m p c l h o f n Cei d i n u r m " d c G o r k i , T e a t r u l Maxim Gorki"

e a t r u l l u p t , astzi altfel deet n urm cu doar civn ani pentru specificitatea sa, pentru locul su de n e c o n f u n d a t n s i s t e m u l a r t e l o r s c e n i c e . Nu e greu s se o b s e r v e c aceast c u t a r e a s p e cificului e nsoit dc o ramificare a tendin elor c a r e , v o i i d s s u b l i n i e z e p a r t i c u l a r i t a t e a teatrului, s d e m o n s t r e z e , n r e p r e z e n t a i i , re producerea I n d i c a l u m i i , stau a l t u r i de tra diiile care v d rostul p r i n c i p a l a l unei nsce n r i n m i j l o c i r e a de i n f o r m a i e i c u n o a t e r e . Exist direcii care tind spre a m u z a m e n t , sprj. d e l e c t a i e , n d a u n a f u n c i e i c u l t u r a l e i e t i c o a t e a t r u l u i ; i e x i s t a l i c t e n d i n e . n d r e p t a t e s p r e s t i m u l a r e a p l c e r i i s p e c t a t o r u l u i , n n e l e s u l b r e c h t i a n , s p r e d e z v o l t a r e a c a p a c i t i i de a a s o c i a a p u b l i c u l u i , p r i n r e p r e z e n t a i i isto rice, a a d a r , p r i n piese de tip c l a s i c . Desigur, aceste felurite cutri, care n g duie o n e m a i n t l n i t a a m p l o a r e a scriiturilor" regizorale, a u tonte j u s t i f i c r i l e . n primul r n d . pe c e l e s o c i a l e . . . M u l t e n t r e b r i " d e clar H o r s t S c h o n e m n n n , regizor la D e u t s c h e s Theater din B e r l i n n u snt elucidate prin faptul p u n e r i i l a p u n c t a r e l a i i l o r de pose s i u n e , a p r o b l e m e i p o l i t i c e a puitorii. N o i , c a o a m e n i d e t e a t r u , a v e m s a r c i n a s formm,

pc cale senzitiv-concret, contiina socialist, s f a c e m p r o p u n e r i p e n t r u o m a i b u n c o n v i e u i r e a o a m e n i l o r . . . " n fapt, i n t e r e s u l fa d e i n d i v i d , f a d e v i r t u i l e i c a p a c i t i l e l u i , a fost m p i n s , n c h i p e x t r a o r d i n a r , i n c e n t r u l c u t r i l o r c r e a t o a r o . D a c a n i i ' 5 0 i. n p a r ' . e , i a n i i ' 0 0 e r a u n c m a r c a i de p r o b l e m a t i c a c u c e r i r i i i n t r i r i i p u t e r i i , de n f r u n t r i l e d i n t r e a d v e r s a r i i d e c l a s , de d i f i c u l t i l e n c e p u t u r i l o r de n n o i r e etc. ( s a n , n d o m e n i u l i n t e r p r e t r i i c l a s i c i l o r , de d o b n d i r e a nelegerii pentru realitatea istoric n pri v i n a a c e a s t a , ca o p i l d excelent s t a u nui n e r o a s e l e n s c e n r i e u Mria Stuart), aadar, p r e d o m i n a p r e o c u p a r e : ! do a r e p r e z e n t a m a r i e v e n i m e n t e politice cu care i n d i v i d u l se v e d e a p u s f a n f a , n u l t i m i i a n i , a c c e n t u l ;> fost d e p l a s a t c t r e i n d i v i d . D i n perspeclivri l u i este a d e s e o r i p r e z e n t a t i s t o r i a ; intere seaz locul lui n procesul istoriei, i n coti dianul politic actual. Piese c a Prinul d? llomburg ( K l e i s t ) s a u Omul de afar (Dvor e k i ) se b u c u r de u n i n t e r e s v i u ; s e d e z bate p r o b l e m a r e a l i z r i i de sine a individu lui ; operele care p u n n discuie c o n v i e u i r e a oamenilor. n c e l e m a i diferi/te d o m e n i i ale v i e i i , ctig n i m p o r t a n . P i e s e de S t r i n d -

www.cimec.ro

41

beiig, I l ) s e n , C e h o v s c n t i l n e s c m u l t m a i d e s n repertoriile teatrelor noastre dect acum c i v a a n i . A c e a s t a n s e a m n c s n t r e d e s c o p e r i t e i d e z v o l t a t e a n u m i t e m i j l o a c e , n e g l i jate de-a lungul anilor. Problemele identificrii actorului c u rolul, interpretarea artistic a e m o i i l o r o c u p , n d e z b a t e r i i n r e p r e z e n t a i i , u n l o c tot m a i m a r e . D e s i g u r , t r e b u i e s 6e f a c distincie ntre sentimente, considerate n general, n c h i p n e i s t o r i c i s o c i a l m e n t e lipsit d e c o n c r e t e e , i s e n t i m e n t e l e c a r e s e n t e m e i a z p e s i tuarea precis n m e d i u l n c o n j u r t o r so c i a l , p o l i t i c , i s t o r i c . A m n v a t d e l a BrecJbt s d e f i n i m i s f o l o s i m c u p r e c i z i e a c e s t e concepii. P r i n sinteza concepiilor lui B r e c b t ou c e l e a l e l u i S t a n i s l a v s k i i a u n a t e r e cele m a i i m p o r t a n t e poziii teoretice, care consti tuie p r e m i s e p e n t r u n s c e n r i ; i, firesc, cele m a i interesante i incitatoare reprezentaii a r tistice. Teatrul, n R . D . G . , se afl n micare, n tr-un c o n t i n u u p r o c e s d e s c h i m b a r e . N u e x i s t reet p e n t r u p e r f o r m a n e , c a r e s alterneze ou r e a l i z r i c o t i d i e n e , m a i puin valoroase. Se ntrerup tradiii. Se ncearc ceva nou cu succese, cu eecuri. E x p e r i e n e otigate s n t depite", i n sens hegelian ; s i m p l u l fapt al experimentrii n u constituie, bineneles, o garanie d e calitate. R e a l i t a t e a dicteaz ce rine n o i ; teatrul t r e b u i e s l e r s p u n d . I n dintre experi aceast unitate contradictorie ena artistic i efectele ei, pe p l a n u l a c t u a l i tii politice, s e a f l p o s i b i l i t i l e de d e z v o l tare a regiei, a a r t e i s p e c t a c o l u l u i , n general.

tral se desluea ca esen concret a l u mii teatrale, a unei realiti Indice. Acest p r i n c i p i u a dus, n u l t i m e l e p u n e r i n scen a l e Iui B e s s o n , la o d i s l o c a r e dc a c c e n t s p r e l a t u r a p u r t e a t r a l . I n Regele cerb, a fost prezentat un basm, celebrat cu u n extraordi n a r bun-gust ; d a r a c i u n e a a fost, m a i m u l t sau mai puin, un pretext pentru aciuni t e a t r a l e . I n Margareta la Aix, f a b u l a s-a n e c a t , de-a d r e p t u l , n b o g i a d e e f e c t e t e a trale a reprezentrii ; iar n nscenarea lui S h a k e s p e a r e Cum v place ? proporiile s-au d u s c u t o t u l de-a r o s t o g o l u l : p e r s o n a jele, concepute c a personaje teatrale, ncr cate d e s t r l u c i t o a r e i n s p i r a i i , n-au m a i fost n stare s fac transparente inteniile lui Shakespeare. C o n c e p i a a fost absorbit de focul do a r t i f i c i i a l fanteziei regizorale. T o tui, acolo u n d e B e s s o n este c o n s e c v e n t n gndirea dialectic cum, b u n o a r , n n o u a p r e l u c r a r e a Omului cel bun din Sicilian 6C r e a l i z e a z u n t e a t r u p l c u t , d e s c h i s n e l e g e r i i , o r i e n t a t s p r e d e s c o p e r i r e a i n f i a rea marilor contradicii.

n a dintre tendinele marcate ale u l t i m i lor a n i p u s e n l u m i n de autoref lecia" teatrului asupra specificului 6 u este a c e e a a d e m o n s t r a i e i t e a t r a l e , a teatrului n teatru. B r e c h t artase c m u n o a n teatru ( m u n c a decoratorului, a tehnicianu l u i .a.mjd.) n u t r e b u i e a s c u n s , c i d e z v l u i t . M u n c a teatral, c a atare, el o fcuBe str vezie" ; celebra lui cortin seminalt poate s t a , n aceast p r i v i n , dTept s e m n a l u n e i ntregi metode. P r i n t r e cei care a u gsit aici i m p u l s u r i p e n t r u a c i u n e a r e g i z o r a l i le-au d e z v o l t a t , p e p l a n u l c o n i n u t u l u i i a l m e t o d e i , este, n a i n t e a t u t u r o r a , B e n n o B e s s o n . A s t fel, e l e m e n t u l circensic j u c a s e , n c n Pacea lui, n 1962, u n rol decisiv. Trygaios, viticul torul, fusese c u precizie f i x a t din p u n c t dc vedere social i, n acelai t i m p , n t r u p a t ca p e r s o n a j t e a t r a l , c a u n c l o v n . P r i n c i p i u l a c e s t a e l 1-a d e z v o l t a t , a p o i , n Tartuffe, Oedip, Don Juan ; n f i e c a r e c a z , s n t n f i a i p r e zentatori" (comedianii) cu alte cuvinte, concepia teatral a p e r s o n a j u l u i era conside rat c a parte c o m p o n e n t , c a latur a exis tenei date. P r i n a c e a s t a , se p u n e a n s e n s f i l o z o f i c i n t e r m e n i de critic tea tral problema aparenei i a e s e n e i ; esena, aadar, realitatea n e m i j l o c i t a per sonajelor, ajungea n faa spectatorilor ca a p a r e n , i a r a p a r e n a n t r u p a r e a v i e , tea

rincipiul e x h i b r i i t e a t r a l e , c u o t r s tur mai puternic polemic dect h B e s s o n , e u t i l i z a t i d e t a l e n t a l i i r e g i zori ai scenelor de l a VolksbtLbne, Manfred K a r g e i M a t t h i a s L a n g h o f f . De pild, in m u l t discutata i disputata nscenare a Raei slbatice, ei desfoar povestea l u i Hjalmar E k d a l ca povestea u n u i mic-burghez n f u m u r a t i c a b o t i n , a u n u i fotograf t r i n d , n s rcie, o v i a nchegndu-sc ea nsi ntr-o f o t o g r a f i e . P e l n g l i m p e d e l e rcfuiz c r i t i c a l acestei poziii, demonstrat de interpretul p r i n cipal K a r g e nsui prin expunerea capa citilor negative ale personajului, e artat, n acelai t i m p , i existena o a m e n i l o r care nzuiesc spre o comunitate a vieii". L a t u r a a c e a s t a , p r i v i n d relaiile de v i a d i n t r e oa m e n i , a interesat, nainte de orice, n spec tacol. S u c c e s u l de p u b l i c , poate, c e l m a i r s u n t o r , 1-a d o b n d i t e c h i p a c u n s c e n a r e a unei piese sud-americane, a scriitorului D a S i l v a . E v o r b a n ea despre u n biet vcar, care, n e l a t de n e v a s t , o u c i d e i a p o i , o s n d i l . este s p n z u r a t H c a n o n i z a t d e o c l i c b u r ghez corupt, aadar, preluat i exploatat c h i a r i d u p m o a r t e . K a r g e i L a n g h o f l f a u nscenat aceast poveste l i n i a r ca o p r e z e n t a r e t e a t r a l a u n u i o m d e c e d a t ce-i p r i v e t e , r e t r o s p e c t i v , v i a a , i-o n e l e g e i i-o descrie c a pe o v i a p l i n a de a m a r . Sugestia circului o c u p i n aceast nscenare u n loc important, eroul devenind un animal chinuit, a d u s l a r a m p i dresat... U n i t a t e a dialectic d i n t r e a f i r m a r e a s o c i a l i r e p r e z e n t a r e a tea tral a constituit f a r m e c u l particular a l aces tei reprezentaii. L a f e l , n Spectacolul II o grandioas n s c e n a r e de l a V o l k s b i i h n e , n c a r e a u f o s t j u c a t e , n t r - o s i n g u r s e a r , 12 p i e s e d e ac-

42

www.cimec.ro

Dculschcs .Thcatcr :

Vilegiatura"

de

Carlo

Goldoni.

Regia,

Wolfgang

Heinz

tualitate, i a crei r e a l i z a r e o preluaser K a r g e i L a n g h o f f e i a u i z b u t i t s m b i n e o mare inventivitate, plin de efecte, c u fabulele, precis sesizate, n substana lor isto r i c i s o c i a l .

riedo Solter, regizor la Deutsobes Theat e r , c a r e n-a p r e a a v u t m i n b u n c u versi nscenarea Am.p/iitryon-uiui n u n e a lui Peter H a c k s , a ncercat, n Furtuna lui S h a k e s p e a r e , cu succes p a r i a l , s n f i eze r e c d e r e a l u i P r o s p e r o n b a r b a r i a pu t e r i i , c u a j u t o r u l v r j i t o r i e i , ca p c u n ir de a m u z a m e n t e tcatral-senzoriale. P e s c e n a aproa pe n u d (dealtfel, u n u l d i n s i m p t o m e l e cele mai i z b i t o a r e a l e a c e s t u i soi d e teatru n t e a t r u e s t e ji u t i l i z a r e a a n t i i l u z i o n i s t a d e c o raiilor i recuzitei, m a i ales, a perdele l o r ) , s n t introdulse p e r s o n a j e l e , c a n i t e n t r u p r i t e a t r a l e i, n acelai t i m p , c a n i t e parteneri (in conflict) incitatori la a c i u n e ; ntr-una dintre ultimele lui nscenri de cla s i c i Torquato Tasso al lui Gocthe Sol t e r r e n u n , n s , l a a c e a s t f o r m u l i d e s foar conflictul poetului Tasso, la curtea feudal a principelui, pornind strict de la atitudinea l u i p o l i t i c , s o c i a l i etic. L u i Solter i reuete o lectur bogat asociativ.

care v i n e n n t m p i n a r e a scenografiei de bungust i de f r u m u s e e fireasc a l u i Jochen E i n k c i d e s c r i e l u p t a a r t i s t u l u i c u mediul, e r o r i l e i d e z n d e j d e a l u i . E u n a d i n t r e c e l e m a i b u n e puneri n scen a u n u i text clasic din u l t i m a v r e m e , care aaz n centrul aten iei l u p t a i n d i v i d u l u i p e n t r u a u t o r e a l i z a r e a s a . A c e a s t i n t e r p r e t a r e c o n i n u t i s t " s t i l a b a z a spectacolelor lui A d o l f D r e s e n , Prinul de Homburg i Ulciorul sfrmat (ambele de K l e i s t , j u c a t e ntr-un spectacol-couipe). D r e s e n v e d e acolada c a r e u n e t e cele d o u a l u c r r i n furioasele revendicri ale o m u l u i mpotriva legilor depite, m p o t r i v a a b u z u l u i d e putere (i a n e d r e p t i i , p r i v i t e , a i c i , n z o n a t r a g i comic, dincolo, la n i v e l u l comic-satirie. A a fiind, Dresen distribuie, n ambele piese, n r o l u r i c o r e s p u n z t o a r e , aceiai actori : P r i n ul de H o m b u r g i R u p p r e c h t , Natalia i Eva, P r i n c i p e l e e l e c t o r i A d a m a.m.d...i Prin sever disciplinata nfiare a reperelor istorice i p r i n c o n c e p i a a c t u a l , se r e a l i zeaz, n obip u i m i t o r , unitatea dialectic d i n t r e i s t o r i c i t a t e i a c t u a l i t a t e . M a i nainte. D r e s e n , c a r e este socotit u n u l d i n t r e c e i m a i talentai regizori d i n tinra generaie, nsce n a s e p i e s a l u i - D v o r e k i , Un om de afar, i realizarea l u i a fost preuit de E r n B t (Busch drept cea m a i valoroas din ultimii ani. D r e s e n p r e z i n t a c c e l e r a t i l a p i d a r p o v e s t e a

www.cimec.ro

43

Biirbel ciorul

Bollc

Dietcr de Thcatcr. Dresen

Frenke Regia,

in

Ul Kleisl Adolf

Unchiul pierii de piesele lui Cehov i l i o r k i . Vtinet\a\ s u povestete', dealtfel, intr-o m i n u n a t contopire a c o m i c u l u i cu tragicul, des , pro . o a m e n i i care-i . irosesc viaa. ntrebarea ..cum trim?" strbate " n t r e a g a nscenare. . H e i n z nu-i osindete personaietc.'; el dezv luie a p t i t u d i n i l e lor. posibilitile l o r , i a ceasta cu precizia i fineea ce-i snt carhcl te.ristire ; le .sysine, in subiectivitatea lor. dar IrimiU'. d c o p o r i v , la cauzele eecurilor, ale 'iasivitii lor. )'A las. aadar, pe specta tor s "se mprteasc d i n d e s t i n u l eroilor l u i , dar, n acelai, timp, i d cheia compor tamentului greit al acestora. n Vilegiatura lui G o l d a n i , l l c i n z nfieaz, intr-o dispozi ie a p r o a p e , cojiovian. povestea dureroas i voioas a u n o r oameni ahtiai de plceri burgheze, pregtirile lor 'de cltorie. cltoi r i a . ca ;ilare, napoierea... I n t r i g i amoroase. Iiirjoneli,. durere .i noroc snt, cu delicatee psihologic, sondate i -nelese de interpreii nscenarea a atins graVi iele tragicului, sfrilid de var a p r n d , in acelai timp, c a nn'tafor a u n u i sfril al n d e j d i l o r . n , p n a c u m , u l t i m a s a nscenare Cei din urm G o r k i " din de G o r k i , la T e a t r u l M a x i m B e r l i n H e i n z a prezentat, cu dragostea; l u i caracteristic, p e n t r u o a m e n i , o familie d e c z u t . r e v e n d i c r i J e , dorinele; sneranelo ! ' p e r s o n a j e l o r respective^ c u o miestrie psiho:} logic l u m i n a t , critica' n C v c n i n d , nici de flata aceasta, d i n afar, ci fiind d e z v l u i t prin ale personajelor. comportrile contradictorii
( v

sfirimat"

Heinrirh

von

Deutsches

au torid ui. n e n d u r t o a r e a lui lupt pentru l i c h i d a r e a c a r i e r i s m u l u i i a delsrii. D u r i tatea contradiciilor a fost relevat printr-o economie de mijloace i printr-un stil i m p e r sonal. Spectacolul a fost reprezentat n ntre p r i n d e r i , i n t i n d , p r i n aceasta, l a rezultate agitatorice. Dac se c o m p a r intre ele spec tacolele l u i Dresen n a i n t e de Omul de afar, e l a p u s in scen piesa l u i O ' C a s c y , Juna i punul se poate /observa ' el realizeaz n cel mai nalt grad sinteza teo riilor lui B recii t i a celor ale l u i Stanisl a v s k i . E I u r m r e t e constant, c a mijloace, n a p a r e n , modeste, s elaboreze, d i n v e c h i istorii, p o s i b i l i t i de aplicare actuale, i s ia n discuie, f r c o m p r o m i s u r i , temele pre z e n t u l u i , d i n p e r s p e c t i v a contradiciilor lor. N u poate fi r n d u i t ntr-o direcie a n u m e , cte c e v a d i n creaia lui poale c h i a r s p a r oarecum c o n v e n i o n a l , d a r , de fapt, a s t z i , c o n v e n i o n a l u l coloreaz, propriu-zis, t r m u rile a v a n g a r d e i .
(

redincios liniei ale proprii a r m a s , peste a n i , W o l f g a n g H e i n z , nes torni artei noastre regizorale. Capacitatea l u i deosebit de a u r m r i , n personaje, cele m a i subtile procese psibologice I-a predestinat apro 11

ot l a Deutsches T h c a t c r lucreaz doi tineri regizori. nzestrai cu m u l t fan tezie, K l a u s E r f o r t h i A l e x a i i d e r Stillmork. E i alctuiesc u n c u p l u s i m i l a r cu K a r g e i L a n g h o f f . Dup confruntri cu B r e c b t . V o l k e r B r a u n i S c h i l l c r , c i au p u s n scen, ntr-o m i n u n a t v i z i u n e u n i t a r a , p o e m u l lui N e r a d a , Gloria i moartea lui Joaquin Muri >la. Spectacolul s-a j u c a t ntr-un foyer de repetiii a l teatrului, o vast sal, aproape fr decor i fr recuzit. Spectatorii edeau pe podea. P r i n t r e i Ung ei. ntr-o angajare p a s i o n a t , actorii (elevi) j u c a u u n e v e n i m e n t politic, pentru noi nespus de e m o i o n a n t , din Chile. S c h i m b a r e a n e n t r e r u p t a locului dc j o c , fo losirea u n o r m a r i b u c i de p n z , care pu teau s i a , pe r n d , nfiarea u n u i v a p o r , a unei case, a unei pelerine, a unei a s c u n z tori, a unei podoabe, an s t i m u l a t i plcerea estetic a spectatorilor. A r t a i m r t u r i s i r e a dc credin politic se legau, aici, n cel m a i fericit chip. I n cele d i n u r m , cei doi regizori s-.au ncercat n Un duman al poporului de Ibsen ; a u prezentat povestea m e d i c u l u i balneolog n o r v e g i a n S t o c k m a n n ca pe a u n u i brbat, c u r a j o s , care, cu pretenii n a l t mo rale, i n t r n l u p t i, m p i n s spre o atitu dine de m i z a n t r o p , a j u n g e , p r i n negare, la o gindire elitara, n r u d i t cu aceea a I u i Nietzsche.

www.cimec.ro

Printre n mod Drescher, kelgrund, turi de ten, d i n

tinerii special, din din

regizori se c u v i n
(

menionai, i Roii lor, Piet Winal Persus

cu

ochiul, Peter

complice,

participe tiran. al n

la

preluarea lui n sluga aaz Wolf al sa pe ele mod Ekke-

Hartwig

Albiro i

puterii

de c t r e s n g e r o s u l Kupke, din a lui al regizor Cattaro recent (cu Domnul PuntiUi), n ale pus

Knrl-Marx-Stadt, PoLsdam. meterilor atenia. numit regie ultimii lucrare a a mai din

piesei scen, i

Activitatea

Marinarii

(la T e a t r u l sofiot Puntila un n

aceea a

vrstnici, Leipzig,

Armatei foarte Matti hard planul mentele bilitatea sociale. narea Brecht, a

R o s t o c k , i

Kayser,

merituos, Schall n

cit n t o t d e a u n a Mnnfred rector n-a al mai de Berlin, IU-lea multe elogii al pus n dect de de ale

Brecht

strlucitor care

Wekwerth, unei o coli de n scen,

de abia

curnd ani,

di la

nfiinate, Richard ns, fost i

doilea,

favoarea pe dc

comicului,

didactice El a un

piesei, p r i v i n d deasupra asemenea, al , * cu

imposi nsce .

cinci

camaraderiei, obinut, de cret frumos

barierelor aceluiai

singur

Shakespeare ; calda Bobert a lui ca adeziune

nscenat,

Cercului

caucazian

piese,

la Zuric.li. R e a l i z a r e a a publicului la i ca i de

succes.

rspltit anglistului

criticii. Pornind Wcimann Richard, atare, unui de s nelegerea

vederile nlesnind parve a a dc meca con joc, Privite sitatea Cci, fio n metodelor chiar
t

*
multitudinea snt doar dect s a neles actuale au ridic ca fost un i diver al stimulatoare. efect dovedeasc reflex al ceva flace

spectatorului nirii la putere nismului calitatea dram, a crui dintre crui lent

substratului Wekwerth maestru n ntlnit personaj realizeze a

ansamblu, cte a

regizorale

puterii, i acelui, Vice", menire i

ferit e r o u l u i

calitatea un ar n soi fi

m o d e i , acest fapt n u neistovita Teatrul care, dar i n n n cutare R.D.G.

adeseori

vechea clovnesc, legtura a exce

noului,

transformrii. este n mi

evenimentelor

politice se

scen

public.

Ililmar Richard,

Tbate fost

cutare. realizare

Multe

realizate ;

interpretare,

problema unor

1-a d e t e r m i n a t p e

spectator,

fcndu-i

poziii noi de atins.

Zilele artei teatrale romneti n R. D. G .


25 septembrie 5 octombrie 1976

DINA COCEA

mioara au inut deosebit, calde La

i T e a t r u l u i d e p p u i s-i primeasc de fiecare lor, Gera, spectacol teatrele festive cte o care au Veritas din

din dnd i

Timioara, cu un fast unor Erfurt, au din pie lacoa i cre din de loc

oaspeii

manifestri

apreciere i

prietenie. Berlin

rndul

Weimar,

Eisenach,

Budolstadt pies

Semnificaia unui schimb de experien


Valorile artei draihatice n a i o n a l e , care, n a t t e a n o d u r i , s-au a f i r m a t p e s t e h o t a r e , s-au i m p u s din nou, recent, cu prilejul u n u i eve n i m e n t de m a r e r s u n e t n v i a a cultural a R e p u b l i c i i Democrate G e r m a n e , Zilele artei t e a t r a l e r o m n e t i n R . D . G . B e r l i n u l , c a i r e g i u n i l e E r f u r t i G c r a , c a r e a u g z d u i t , n aceast toamn ntre 25 septembrie i 5 octombrie turneele Teatrului Naional din Bucureti, T e a t r u l u i Vasile Alecsandri'' d i n I a i , T e a t r u l u i G e r m a n de Stat din T i -

onorat lor, n ran. sei ban Sandei

aceste zile premier, Aplauzele la din (in

oferind sau

spectatorilor contempo Radu

romneasc succesul

dramaturgia Smbt

noastr

clasic de i n

marcat

Mircea artitilor regia lui ai Ion

interpretarea Weimar al de

Teatrului strlucit Dieu

Naional Dumitru aii unor Weimar, Richter), losif n nume Stat lului la regia de din la

Mnu), actori ca al

pieselor prestigiu ntr-o foarte

Solomon

(prilejuind ' remarcabile Teatrului i din Steaua Teatrul sear Mcchow singur de Stat interesant (la

Dietrich piesei (la Teatrul

Roland Erfurt, regizor, fr de

Naghiu

unui Mihail

Ekkehard

Kiesewetter), al piesei Sebastian regia lui din Gera, n Teatrul al

Rudiger (D-ale i comedii

Volkmer), carnava Npasta satirice

al pieselor lui Eisenach),

I. L . C a r a g i a l e celebrei

Rudolstadt

www.cimec.ro

45

Opinia public d c A u r e l B a r u n g a (Ia T e a t r u l Maxim G o r k i " d i n Berlin) a u dovedit, o d a t m a i m u l t , i n t e r e s u l p e care-1 trezete pretutindeni dramaturgia noastr, chiar i atunci cind barierele limbii sau specificul n a i o n a l p a r s r e p r e z i n t e u n h a n d i c a p n stabilirea comunicrii c u p u b b c u l d i n alt ar. Factori determinani n stabilirea contactu lui, att l a spectacolele jucate i n l i m b a ro m n ct i l a cele interpretate n l i m b a ger m a n , a u fost, n p r i m u l r n d , interesul c o mun fa de problematica contemporan interes manifestat exploziv l a spectacolul c u p i e s a Opinia public apoi, predilecia unui public avizat fa de piesa de idei, care-i solicit o p a r t i c i p a r e i n t e l e c t u a l i n t e n s, c a n c a z u l piesei l u i Iosif N a g h i u , ntr-o singur sear. O r i c a r e a r f i fost, n s , m o t i v a i i l e , cert este c t e a t r u l r o m n e s c , fie c a exponent a l unei spiritualiti originale, fie ca interpret a l u n o r n o i d i m e n s i u n i umane, cele a l e c o n t i i n e i socialiste, este d e n a t u r s f a v o r i z e z e s t a b i l i r e a u n o r t e m e i n i c e p u n i de n e l e g e r e i , p r i n a c e a s t a , d e c o l a b o r a r e ntre teatrele d i n R e p u b l i c a D e m o c r a t Ger man i cele din Republica Socialist Romnia. Ca reprezentant a Asociaiei oamenilor de art d i n instituiile teatrale i muzicale (A.T.M.) l a Zilele artei teatrale r o m n e t i n R . D . G . , a m a v u t b u c u r i a , a l t u r i d c ceilali m e m b r i a i delegaiei r o m n e , s f i u m a r t o r la acest succes prestigios a l teatru'ui rom n e s c , s n r e g i s t r e z e l o g i i l e c e i s-au a d u s . Dealtfel, l a colocviul organizat, n ncheiere, de U n i u n e a teatral d i n R e p u b l i c a D e m o c r a t German, s-a r e l e v a t nsemntatea acestor zile pentru micarea teatral d i n ambele ri, a schimburilor pentru dezvoltarea continu de e x p e r i e n n t r e teatrele noastre, pentru stringerea relaiilor de prietenie ntre oamenii de cultur din Republica Democrat Ger man i c e i d i n R e p u b l i c a Socialist R o mnia.

MIRCEA R A D U IACOBAN

Vocaia universal a dramaturgiei noastre

O b i n u i e s c , ba c a p t u l o r i c r e i c l t o r i i , s n c e r c u n r e z u m a t d e l u c r u " , c l a s i f i c n d (i clarificnd) impresiile, desprind pitorescul i prea-puin-semnificativul de ceea ce se c u v i n e s rmin. A u treout d o a r cteva zile d e l a n t o a r c e r e a d i n R . D . G e r m a n i a c e l c a l e i d o s c o p , n care-s a m e s t e c a t e i m a g i n i , p o r trete, scene, p e i s a j e , c o n t i n u s s e roteasc. Puntila V d , adic, o a n u m e secven d i n suprapunndu-se inscripiei Nae Girimea, trage m s e l e " d i n s c e n o g r a f i a u n u i spectacol carnavalului,' l m a i v d pe ou D-ale Dr. M u l l c r , custodele m u z e u l u i d i n M u l h a u s e n , oerotindu-i dosarele nuruite p e l a 1400... repede, c a d r u l se s c h i m b i m aflu n faa unui Rubens, la Gera, n timp c e coloana sonor" s e alctuiete dintr-u'n mixaj de a p l a u z e , a p l a u z e , a p l a u z e . D a , s e p a r e c-i prea devreme s ncerc a aterne pe hrtie nsemnri de cltorie,' n obinuitul neles al cuvntului ; deocamdat, pot transcrie doar cteva i m p r e s i i , n ordinea pe care... singure i-o a s i g u r . 1. Vocaia nu-i cii au universal, a teatrului romnesc criti piesa c u de German

o sintagm inclus pn

rotunjit acum n

dc condeiul repertoriu corelat Gera artei pn Ce s c mult a

euforice. 3 4 de teatre d i n R . D . cifra regizor m i sc parc de I o Zilelor trece ceea pc

romneasc claraia memorie) mneti, neleg ling Steaua o unei in, nu un ins, tere nesc, valoare maturgia unei lui limbi

de-a d r e p t u l (citez d i n teatrale r o Nu pe acum

impresionant. unui

E a se c u v i n e

: Datorit

l-am descoperit cum am putut unui este poale

Sebastian.

piesele r

asemenea

dramaturg. numete a i p u universal

nume

capodoper." dramaturgii n acelai suport adevr merit i vreo

M o r a l a : vocaia nsemna parte timp. Prima

moralei" vorba de i

demonstraie, axiomatic.

fiind

pur

C e a de-a d o u a , dc argumentare de dramatic va i a t t . de cunoa rom o Dra omu

u n supliment eforturi lui

detaliere : fr vocaia

susinute

propagare n sine, noastr

a textului universal nu

rmne

o potenialitate, beneficiaz

aportul

de larg circulaie ; ntlnirea de pretutindeni

fie t e a t r u

c u t e x t u l ro-

46

www.cimec.ro

mnesc sc produce, <le r e g u l , c a r o d al ntmplrii, ori ca rezultat al u n o r iniiative p e r s o n a l e , b a z a t e pe a f i n i t i i a m i c i i i . N u mai iniierea unor aciuni susinute i t e m e i n i c e , n c a r e s fie a n g a j a i toi factorii interesai (C.C.E.S., Uniunea Scriitorilor, A.T.M., Radioteleviziiunca, publicaii cultu r a l e etc.) p o a t e c o n f e r i vocaiei universale a teatrului r o m n e s c suportul organizatoric de c a r e a r e n e v o i e i p e care-1 m e r i t . D i n a c e s t p u n c t de v e d e r e , Zilele artei teatrale rom neti n R. D. G e r m a n mi s-au p r u t a fi e x e m p l a r e , d e l a i n t e n i e i p n l a r e a l i zare. 2. 0 prejudecat : rceala" i rezerva" pubUcului german. In ce m privete, un a s e m e n e a p u b l i c mi-a d o r i o r i c n d . C u toii tim c i t i " g l a s u l a p l a u z e l o r de convenien e i b i n e , n u l-am p u t u t d e s l u i m a i nici odat, n cazul spectacolelor la care am asistat. 3. 0 alt prejudecat specificitatea" prea a p s a t a g e n u l u i de c o n f l i c t e aflate n sfera de i n t e r e s a p u b l i c u l u i d i n R . D . G . ( M refer, d e s i g u r , l a p i e s a de actualitate.) N-am s i m i t , l a r e p r e z e n t a i i l e c u Smbt la Veritas, pierzndu-se vreo f r m de sens, dect n c i t e v a s i t u a i i m r u n t e i efectiv l i p s i t e de i m p o r t a n . A c e e a i i m p r e s i e m i - a lsat-o i s p e c t a c o l u l b e r l i n e z c u Opinia public. 4. E x i s t , experimentai lungul (Sorana cus, lui anilor totui, pe texte afiele Sanda .a.) d i f i c i l e ! |Cei prezeni din Eugen teatrale Mnu, au civa de-a R.D.G. Mertextu dat, de nici fie de alt Aa i su cu a o cror cu mult carnava cred un c-i re Dar, carna

DUMITRU SOLOMON

Gravitatea i umorul

nainte tem dar prin i de de

de

a cunoate u n i prin un i

popor, l poeii act de

cunoa si. Re sub se ne a de cr Din n critic cosmic extras dc adncire, Aa de

filosofii

cunoaterea liniat ne

este n u n u m a i u n reevaluare, act

dialectic,

contradicii dat de nu de

paradoxuri. ci

f a c e , a d e s e a , c i m p r e s i a c e a m a i este apercepie, ateptat, uimirea ile Kant, i i neprevzut, fiind depit revelaiei.

tulburtoare lucid

bucuria n

confirmrii Cunoteam

intensitate din dedus

naiv a

temperamentul filosofilor sau idee, ordine i i

german am

poeilor, Hegel spre de

istoricilor. spiritul pentru am

Schopenhauer msur, i preocuparea Marx

clinaia setea

regizori

romni

esenial,' din

Engels

Coroam,

obsesia legat organizare a i a fora de ne-au mann Mann terioar i i jovial istoria trazic german. ale din a a dat pe a a

de c o n d i i a u m a n gndirii aciune. i a v i e i i , Goethe, Grimm profund a a

i s i m u l

Olimpia romnesc nu-i

Argbir inuta cu s

asigurat fiecare pe urmei,

vizionarismul Heine i Hoffin Bach i c con avntat s meditaiei iar

spectacular ea, de urcat la urma i i fie i,

cuvenit. scen

Schiller, i E . T . A .

Desigur, piesa tin nu-i orict un

putin

msura aceea revelat am

romneasc romn. de d o r i t . de

s e n t i m e n t u l u i , fraii

regizor

imaginaiei, umane.

Thomas

Limbajul atunci Ia

dramaturgiei trebuie este pe cnd

noastre, s

magistral neles

dimensiunea Prin eroic

particular, desluit, avizat, Cred, i

poate Rerlin lui

construciei sufletului de

descifrat ochi meridian. dup vor valului enorm posedare oricrui un lului vorba gizor text la

citit" oricare snt

Beethoven dorina

gravitatea lirismul Este rnduri,

german, n cteva de i

comunicare. sobr

adevrat

t o t u i , c

exist

excepii. D-ale

ncercat, Dar, poezie, al

cum rmne

Amintirile"

Creang balcanismului corelat specifice, s-o

frumuseea

temperamentului tragicele de a filosofic accidente cunoate un firea, tabloul singur socotesc nu se din

cvasiintraductibile, de o de nelegere informaii aflat la imposibil Am cu oare traduc

dincolo muzic

are nevoie,' datorit sum c

istoriei, a v e a m spiritul

sentimentul acestui

exacerbat,

structura, complex foarte ceea un lor, tiu ce

popor.' In germane, (pe gsea care o locul, ce

aproape

pretindem

spiritualitii trstur nu-i din

regizor clasic

prima

ntilnire regretat

lucru, o singur potrivea cu

romnesc. i s-o

important) nimic

nemplinirile despre romn

spectacolului o pies pe

D-ale s numai

ceea

tiam,

Rudolstadt ponte

continuu

studiasem, citisem, auzisem. m i n u n a t , pe care sau n aflat priviri, gurii, a la nu pictorul, captul tiu distrat lumin n acela n

Priveam bolnav, puteri nu sens ine i, in ce spus,

portret l ce

scenic.

plictisit,

d e s i g u r , s-ar p u t e a s g r e e s c . 5. 6, 7, 8... jean, m i x e r u l afl are, n priz". vor pdurea. ce n e rmn cum S pentru un articol viitor. clu mai deta de se

abandonase

neterminat,

omind

enigmatic fabilul la iat rnd ce

colurile care faa

altfel lui

Deocamdat, aa

afirma un

confrate dc

ngenuncheat exact, al ce

generaii nu desco

ce n v r t e t c ateptm a permite

impresiile clipele vedea,

Giocondei mai grbit,

Leonardo. nendeajuns

lipsea, sau, poate, n portretul

dincolo

perisem, format,

poate,

spiritual

germanului :

copaci,

www.cimec.ro

47

u m o r u l . Poale, metafora perfect a p o d u l u i , p o a t e , f r a z a c o m p l i c a t i d u r a prozatoru s e v e r a si logic a l u i , poate, demonstraia filosofului sui fost derutante. Sau, poale, exist o pudoare expresiei, o reinere n f a a j o c u l u i l e j e r i n a i v a l s p i r i t u l u i . S a u , in definitiv, ar putea exista chiar o anti p a t i e s t r u c t u r a l {a . d e u m o r , f a d e i r o n i e , a a c u m , d a c r e i n b i n e , se e x p r i m a ea n Estetica lui llegel : ironia nseamn a u t o d i s t r u g e r e , c c i este u n m o d d e a n u l u a n serios valorile importante, ca adevrul, pc de alt morala, justiia. Este adevrat, p a r t e , c Lucian din Snmosatn, nu prea a g r e a i de l l e g e l f i i n d c i-a l u a t i n derdere p e z e i , se b u c u r d e e l o g i i l e l u i M a r x i E n g e l s tocmai pentru acest m o t i v . Cea din u r m faz a unei f o r m e istorice este comedia ei. Zeii E l a d e i , care fuseser deja o dal r n i i de m o a r t e n. c h i p tragic i n P r o m e l e u l n c t u a t a l l u i E s c h i l , a u t r e b u i t s m o a r nc o dat, n chip comic, n dialogurile l u i L u c i a n . " ( M a r x : Contribuii la critica jilosofici dreptului hegelian.) E n g e l s l nu m e t e pe L u c i a n Voltaire-ul a n t i c h i t i i c l a sice". Dar oale ' acestea pre-cunoaterea. reprezint, dac vrei,

dar din

umorul din rnd, .este jucat i c u cu va fi noapte

b u r l e s c . Ce a u dramaturgia comedii. din i cu O Apoi. scrisoare abunden

selectat piese

tcalrele In n care Cara i carna Leonida

R.D.G.

romaneasc ? prezent. pierdut, D-ale

primul umorul giale cu fa n O valului, Caragiale nou Steaua public i La i e

furtunoas, piesa ntr-un .In reprezentat (lin R.D.G. a lui a

i, c u

a c t (onu (inclusiv La (icra n Sebaslian. trei nc la

reaciunea. teatre fr a lui n

stagiunea

1976/1977, Npasta) se joac Opinia teatre Gorki hohote spiri dia lui

nume

llaranga

se joac loc

se a f l

repertoriul care a avut Berlin,

p a t r u ..teatre. Maxim cu replicile La al la

premiera din aplauda ale

Thcatcr tuale logul Oproiu Mircea excelent din duri dc

publicul deschis

ridea

la lui

scen Aurel primit plin sint la

llaranga. de Turnul haz, Simbt n

Eisenach, Ecaterinei Piesa Vcritas, rinla un i fost Tea s-au n mai fost

spectatorii au din

eu m u l t ' d e s c h i d e r e Eiffcl.

inteligent, Nu Radu a

Iacoban,

montat reaciile Naional compus de Ion dc

Dculschcs ale

Nationnltheater repetate Toi Weimar, comedii a Trenul n

Weimar,

fost s u b l i n i a t vii din German Bieu, Dumitru de Chiria,

publicului. din Cmila,

Teatrul spectacoli (Preul Chibriturile foarte trului R.D.G., trziu, sau la integral i c o p i o s Dar, de Matti, publicul admir care, este ea la lui i de la la

patru

scurte

A f l n d u - m , cu prilejul Zilelor artei teatra le r o m a n e t i , n R e p u b l i c a Democrat Ger m a n , m i - a m c o n f i r m a t i p o t e z e l e i d e d u c i i l e strict intelectuale, fundamentate pe lecturi, poporul german pe contacte artistice. D a , are u n temperament viguros, o accentuat nclinaie spre ordine i m s u r , a r c s p i r i t c r i l i c i i u b e t e i d e e a , p o s e d o m a r e c a p a c i t a t e d e o r g a n i z a r e a g n d i r i i i a v i e i i , e meditativ, sentimental (in alt c h i p dect l a t i n i i s a u s l a v i i ) , e p l i n de f a n t e z i e , c g r a v , sobru i d o r n i c d c a c i u n e i d e comuni c a r e . D a , i-am r e c u n o s c u t p e G o e t h e i p e S c h i l l e r , p e K a n t i p e H e g e l , p e M a r x i pe E n g e l s , p e B a c h i pe Beethoven, pe T h o m a s M a n n i p e B r e c h t , p e L e i b n i z i pe K e p l e r n aceti o a m e n i c a r e a u c o n s t r u i t o r a e i c a s t e l e , t e a t r e i d r u m u r i , u z i n e i p a r c u r i , c a r e i r e s p e c t i s t o r i a i c u l t u r a , i r e c l d e s c o r a e l e d i s t r u s e d e r z b o i i i p r e g t e s c u n v i i t o r p a n i c i d e m n . A c e s t e a snt confirmri.

Solomon)

bine

primit din

spectatori, cu

majori

tate t i n e r i . L a Coana Naional Zilele rs Berlin Iai. s-a inaugurat

spectacolul care ca la i, au romneti

Bucureti, teatrale Weimar, ca la

artei

ntocmai dc

Bucuroii germani

Comediile

romneti spectatorii

recepionate aplaudate. la Berliner ani, umple jocul la

Ensemble Puntila de sala al

se i

reprezint, sluga clas, Schall, buf, la sa iar i n

muli

Domnul montare i azi magistral

ntr-o

nalt de lui la din E. cel

spectacole

comicul cu

amar

totul dc a fin

realizat

strlucire. Se rde scenice Un miros Theater, cu piesa

replicile comic de

gagurile Gorki StrahI,

spectacolul

Maxim Rudi

tulburtor

proaspt. Se menii nimeni i coal noase. fesori rde nu i la teatru, glume i pe strad, cu n la mas. glume Oa i

spun

recepioneaz Copiii, au

se supr. Tinerii chelnerii

plete

blonde spre lumi pro n

ghiozdane rid. Doar

ncrcate, . merg snt

crduri ca nite intr

C e e a c e a c o n s t i t u i t s u r p r i z a , r e v e l a i a a c e s t u i c o n t a c t , a fost d e s c o p e r i r e a e l e m e n t u l u i p e care-1 c r e d e a m a b s e n t , s a u neglijabil, n structura temperamental i s p i r i t u a l a germanilor : umorul. Urmaii lui llegel nu detest ironia, nu dispreuiesc umorul, nu consider starea de v e s e l i e o stare de lene a s p i r i t u l u i , o licen, o a b d i c a r e de l a so lemnitatea i gravitatea condiiei umane. D i m p o t r i v . L e p l a c e s r d ( n g u r a m a r c ! ) , s se a m u z e , g u s t s a t i r a s u b t i l , i r o n i a f i n ,

f e e l e v e s e l e i sobri sobrietatea

universitari,

dar

datele meseriei lor. Iat l-am este, s-mi dreptul din ce de n ce abia cu acum privire complet. rspunsul Maxima nu mi-e tabloul la Ceea dat pe ce de caro m Marx mi face n Nimic

imaginat sfrit, rubricii .amintesc

suflclul

german

preferat" : strin.

e omenesc

48

www.cimec.ro

IOSIF NAGHIU

Pentru m i n e , Zilele artei teatrale r o m n e t i n M. I ) . G e r m a n a u n c e p u t l a E r f u r t . I n v i j;it de c t r e t e a t r u l a c e s t u i o r a i d e c t r e d i r e c t o r u l s u , B o d o VVitte, p e n t r u a asisla la p r e m i e r a p i e s e i m e l c Intr-o singur scar. am avut ocazia s cunosc nu numai un c o l e c t i v de a r t i t i t a l e n t a i i p r e o c u p a i , p n la o b s e s i e , d e m e s e r i a l o r , ei i o s p i t a l i t a t e a acestui ora, u n u l dintre cele m a i frumoase din aceast ar, cu nu p u i n e orae-muzeu. Cteva c u v i n t e despre el. O r a c u 200.000 de l o c u i t o r i , t i p i e p e n t r u m o d u l n c a r e m l i i n p i t o r e s c u l i t r a d i i o n a l u l c u n o u l v a l " al construciilor, restaureaz i construiete, c o n s t r u i e t e i r e s t a u r e a z , se m n d r e t e cu o mare tradiie cultural (aici, Scbiller a montat cteva dintre piesele sale). N u v r e a u s n c a r c a c e a s t p a g i n d e p l cut r e m e m o r a r e c u d a l e . R o s t u l e i n u e s t e mine, d c a fi g h i d t u r i s t i c . I m p o r t a n t , p e n t r u a fost c n a c e s t m i n u n a t o r a a m c u n o s c u t i m-am m p r i e t e n i t cu o a m e n i iubitori de teatru, c u artiti a d e v r a i , care n u numai c a u r e u i t s d e a via unor personaje dintr-o d r a m r o m n e a s c , d a r a u r e u i t c a , d i n c o l o d e s p e c i f i c u l ei i n c o n f u n d a b i l rom n e s c , s s u g e r e z e i g e n e r a l u l ei u m a n , c e e a ce i n e d e o p r o b l e m a t i c m o r a l i d e o mentalitate specific socialiste, m r i n d u - i , ast fel, a r i a d e i n t e r e s . L a E r f u r t , c i n c i z i l e , i a p o i l a Weimar, G e r a , Mudolstadt, B e r l i n , la spectacolele n limba german ale Opiniei publice a lui Aurel P a r n n g a . la Simbl la Veritas ;\ lui Mircea R a d u l a c o b a n , d u p c u m i l a Ca mera tic alturi a lui P a u l K v e r a c , a m v z u t , din adeziunea miilor dc spectatori germani, c e x i s t , n d r a m a t u r g i a noastr contempo r a n , o p r o b l e m a t i c m o r a l c a p a b i l s i n tereseze n c e l m a i n a l t g r a d s p e c t a t o r i i d i n strintate i, m a i ales, pe cei din rile socialiste. T o t o d a t , p u b l i c u l d i n R . D . G e r m a n a r e u i t s d e p i s t e z e , d i n r e p l i c i l e i situaiile pieselor noastre, t i m b r u l lor carpatodiinrcnn : u u r i n a eu care, din cteva re plici, sc poate trece de la c o m e d i e l a d r a m (teatrul d i n M. D . G e r m a n m i se p a r c , d i n punctul acesta de v e d e r e , m a i strict n d e l i mitarea genurilor comedia e comedie, drama e d r a m ) , tematica lor variat, dar optimist, permanenta lor ancorare n socialul-politic concret ; aceste spectacole au

adus un spor dc cunoatere i. p o a l e , i unele soluii comune. D e s i g u r c u n d e e b i n e e l o c i de m a i b i n e i z i c a l a a c e a s t a a fost p r o b a t c u p i e sele s c u r t e ale lui D u m i t r u Solomon i I o n a l c r o r s u c c e s de B i e u , Cmila i Preul, p u b l i c i m a r e e c o u n c e r c u r i l e de s p e c i a liti m-au f c u t s r e g r e t c u n i i d i n t r e n o i am n t r e r u p t , poate p r e a r e p e d e , a c t i v i t a t e a noastr n g e n u l teatrului p o e t i c i meta foric ; dac a m fi c o n t i n u a t , nu numai cu talcului pe c a r e l-am d e m o n s t r a t , c i i c u ncpnare, am fi a v u t , p o a t e , s u c c e s e i m a i m a r i , r e u i n d , p o a l e , s r e v i t a l i z m , n o i , r o m n i i , u n g e n c a r e a n c e p u t s o b o s e a s c n l u m e a n t r e a g , dei c o n t i n u s fie c e r u t . Pentru m i n e . Zilele artei teatrale r o m n e t i n R . D . G . a u n c e p u t Ia E r f u r t . u n d e , sub inteligenta i neeruloarea baghet regizo r a l a l u i E k k e h a r d K i e s e w e l t e r i n i n t e r pretarea actorilor Giinlher Miiller, WolfDietrich Kolncr. Rruni Grabe, Thomas S c h n e i d e r , G n h r i c l c S t r e i c h h a l m i D o r i s D u biel, a m a s i s t a t la p r e m i e r a piesei ntr-o singur scar, u n a d i n t r e c e l e m a i b u n e , m a i serioase m o n t r i ale textului meu. Apoi, drumul a continuat n alte orae, a l t u r i d e d e l e g a i a de a c t o r i i c r i t i c i r o m n i , p r i n f r u m o a s a R. D. G e r m a n , prilej m i n u n a t de a c u n o a t e reacia u n u i public g e n e r o s i p s t r t o r d e f r u m o s , p r i l e j m i n u n a t de a lega p r i e t e n i i , d c a face u n s c h i m b d e i d e i e x t r e m de f e r t i l .

www.cimec.ro

19

TRIBUNA REGIZORULUI
AURELIU MANEA

oc teatral p r e s u p u n e o tehnic inedit de realizare. Regizorii de film ai noului val f r a n c e z " l-au s t u d i a t c u m u l t a t e n i e p e a c e l m a r e tehnician al coranului care c Ilitchcock. T e o r i a acestui c u r e n t c i n e m a t o g r a f i c a v e a ne v o i e de m e t e u g u l b t r n u l u i m a e s t r u . t i i n f i i n d , r e g i a t r e b u i e s d i s p u n d e t o a t e m e canismele expresive. Cine n u cunoate pu terile secrete ale t e a t r u l u i n u v a a v e a n i c i o d a t t i i n a de a n n o b i l a r e l a i a c u s a l a . S p e c t a t o r u l v i n e l a t e a t r u s fie tratat c u b u c u r i i a l e c r e a i e i . D a r c u m s p o i n a t e a c e a e l i b e r a r e , a c e l c a t h a r s i s c o m u n , f r s fii s t p n p e e s e n e l e c a u z a l e a l e m a n i f e s t r i lor l u m i i ? F e n o m e n u l d e teatru este a t t de complicat nct dibuirea printre soluii nu este o m e t o d . nc o d a t , r e g i a este o tiin ; d i n scamatorie n u iese n i m i c . Tea trul, aceast mbinare de vis i realitate, p r e s u p u n e n i t e a d e v r a i i n g i n e r i ni e m o i e i . N u neg caracterul imponderabil al actului de t e a t r u , a c e l v a g n e d e f i n i t c a r e a d u c e atta mister realizrii. D a r acest mister presupune i e l o tehnic a sa. N u e admisibil ca m e t e u g u l s p i a r d d i n v e d e r e c a l i t a t e a e s t e tic, m o r a l , filozofic a reprezentaiei. D a r , u n a d e v r a t r e g i z o r , n a c o r d ou f i l o z o f i a s a , care pentru n o i este filozofia m a r x i s t , i creeaz u n l i m b a j p r o p r i u , n raport cu con vingerile sale. Poezia presupune inspiraie ; n u s p u n e m , n s , o n o u t a t e c n d a t r a g e m a tenia a s u p r a existenei unor raporturi ne bnuite, asupra unei s t r u c t u r i foarte origi poet. E u , d e nale n l i m b a j u l u n u i m a r e exemplu, cred c teatrul nu este o art fr anotimp. i m i place ca la fiecare spec t a c o l s d e s c o p r a n o t i m p u l p i e r d u t . N u e s t e acesta u n element d c poetic teatral ? U n regizor este, pc l n g u n t e h n i c i a n a l ideii, i u n u l a l p o e t i c i i s c e n i c e . V o r b i m a t t a d e s p r e l i m b a j , d a r n ce m s u r a p t r u n s , d e pild, analiza structuralist n gndirea con struciei scenice ? C a l i t a t e a i m a g i n i i s c e n i c e e s t e d e a fi c i t m a i e x p r e s i v . D e c e , d a r , n u l-am n e l e g e pe G r o t o w s k i , care studia resursele i r e sorturile u n u i a n u m i t fel de strigt a l a c torului ? ntrebarea se p u n e adeseori : artist sau savant ? Fiecare pies presupune u n anumit h a l o de v a l o a r e . C u t a r e calitate a u n u i t e x t b u n s-ar p u t e a b a n a l i z a p r i n l i p s a d e ima ginaie a p u n e r i i n scen. i, totui, orict imaginaie creatoare a r cheltui u n regizor, el nu se v a putea mrturisi ntr-o imagine c r i s t a l i z a t i n i c i p i e s a n u v a a v e a n e p r e vzut, dac regizorul n u tie, de exemplu, s l u c r e z e c u a c t o r i i . A c e s t e r n d u r i s-au v r u t o c o n f e s i u n e i o punere de p r o b l e m : cine v a da rspun s u l ? C r e d c n o i n i n e , t i n e r i i r e g i z o r i , a r trebui s n e n t i n d e m m n a n acest scop i s n e a j u t m u n i i p e a l i i .

Despre o tiin a regiei


Se cere o l i m p e z i r e a actului teatral. E s t e necesar s f a c e m asta, a c u m , c n d , m a i m u l t c a o r i c n d , teatrul oscileaz intre tiin i i m p r o v i z a i e . C e l c h e m a t s r e a l i z e z e e f e c t u l , cel care construiete ritualul, cel care t r a n s m i t e i d e e a i c o n t r o l e a z j o c u l d i n t r e s c e n i s a l e s t e r e g i z o r u l . A r t a r e g i e i e s t e c o m plex, i n o i vrem s f a c e m transparent cutia n c a r e este nchis mecanismul, a spune, robot, al acestei relaii dintre creator i s p e c t a c o l . N u c r e d n r e g i z o r u l c a r e n u este a n g a j a t teoretic, care n u lupt pentru ideile nalte ale u m a n i t i i . Dar am ajuns la concluzia c, n z o n a d c discuii teatrale, r o l u l f a p t u l u i dc tehnic teatral n u trebuie uitat. Spun aceasta pentru a atrage din n o u atenia asu pra rolului regiei. Dar nu al unei regii i n t m p l t o a r e , ci al u n e i a tiinifice. F i i n d c e u , n c e m p r i v e t e , s o c o t c r e g i a e s t e o tiin. Aa fiind, nu orice nechemat are d r e p t u l s realizeze actul teatral. Spectacolul presupune un mecanism complex, care sc c e r e p u s n m i c a r e c u f o r i n e l e p c i u n e . Aceasta a n u m i eu tiina regiei : posesiunea u n e i tehnici precise, pricepere de a i m a g i n a i c o n s t r u i mecanismul, resortul ascuns al spectacolului. Bineneles c tehnica regiei presupune n u n u m a i u n m o d d c a opera cu un s i s t e m d e s t i m u h ' ; e a n e c e s i t i o n crctur filozofic. Expresia scenic se nate n acord cu concepia despre lume. Calitatea spectacolului teatral depinde, ns, de m s u r a comuniunii extraordinare dintre a u t o r , r e g i z o r i a c t o r . D a r a t r a g e m atenia asupra primejdiei de a vedea degradat dincolo de aceast c o m u n i u n e angaja rea ideatic, ntr^un spectacol, cnd nu tii s c o n s t r u i e t i f o r m a n a c o r d c u i d e e a . Se m a n i f e s t , n r n d u l colegilor regizori, c e e a c e a n u m i s e c r e t u l p r o f e s i o n a l . S c s p u ne : asta ine d e meserie, d c tehnica d c a lucra asupra u n u i text sau de a lucra cu a c t o r i i , a c e s t s e c r e t n u se m p r t e t e " . A c e a s t a p o a t e s d u c , n s , l a o p i e r d e r e a c o n t i n u i t i i n t r e g e n e r a i i . L i p s a de n c r e dere dintre oamenii de teatru poate face mult ru teatrului. S-a p i e r d u t ideea de meter, ideea meteugului n teatru. Fiecare m o a r e s i n g u r , pe l i m b a s a ; este o situaie care se cere corectat, ntr-un fel. N e a f l m , c r e d , ntr-o criz (poate, de scurt durat) a elementelor de tehnic teatral. Pledez pen tru p u t e r e a i m a g i n i i scenice, d a r cred c u n

50

www.cimec.ro

CRONICA DRAMATIC
PIESA ROMNEASC N PREMIER
TEATRUL DE COMEDIE

PLICUL
de Liuiu Rebreanu

D a t a p r e m i e r e i : 5 octombrie 1976. R e g i a : L U C I A N G H J R C I I E S C U . Sce nografia : ION POPESCU-UDR1TE. Scenotehnica : Ing. ION SIMIONESCU. Distribuia : D U M I T R U R U C A R E A NU (Jean A r z r o a n u ) ; S T E L A PO PESCU (Victoria) ; C A N D I D STOICA (Tudor Popescu) ; A U R E L G I U R U M I A (Nicolae Flancu) ; M I R C E A EPTILICI (Constantin Hurmuz) ; IURIE D A R I E (Ghcorghc G a l a n ) ; C O N S T A N T I N B L T R E U (Haralaorab M i n t ) ; CORNEL VULPE (A. A l b e a n u ) ; M I HAI PALADESCU (Ion T a m a n ) ; L I L I A N A T I C A U (Vduva) ; A N C A PAND R E A (Tincua).

A u r e l G i u r u m i a , l u r i e D a r i e i D u m i t r u Rucreanu

Teatrele i exegeii t e a t r u l u i a u p r i v i t , n deobte, literatura d r a m a t i c a dui L i v i u Rebreanu cu o respectuoas reinere. R e s p e c tuoas d a t f i i n d n d e l u n g a i s u b s t a n i a l a lui p r e z e n , de g n d i t o r , j u d e c t o r i orga nizator a l m i c r i i teatrale r o m n e t i d i n a n i i de d u p Caragiale i d i n cei u r m t o r i p r i m u l u i r z b o i m o n d i a l ; reinere d a t o r i t , poate, p r e a p u t e r n i c u l u i ecou ce r s u n , d i n

u n i v e r s u l c o m i c a l m a r e l u i Caragiale, in co m e d i a l u i ; desigur, i n s , d a t o r i t forei epice, cc-1 s t p n e a , n pofida f a m i l i a r i t i i c u este tica i tehnica teatral. A a f i i n d , c a r i e r a de comediograf, l a c a r e , pare-se, inea foarte (dac i n e m s e a m a i de ncercrile lsate i prsite n atelier"), a fost u r m r i t i p l a sat, m a i d e g r a b , c a u n capitol parentetic al m a s i v e i l u i creaii epice, c h i a r dac u n a dintre coordonatele m a j o r e care i definesc proza i revendic l i m p e d e r d c i n i i pre-

www.cimec.ro

51

Cornel

Vulpe,

Anca

Pandrca.

Mircea

eplilici

Stela

Popescu

dispoziii dramatice : o v d i t deschidere dia l e c t i c i d i a l o g i c a n a r a i e i , o a n u m e n c l i nare scenografic n descripie, adesea, un fel p u r d r a m a t i c d c c a r a c t e r i z a r e n ac i u n e i n m r t u r i s i r i n e m i j l o c i t e a p e r s o najelor, ba chiar, nu o d a t , o arhitectonic a naraiunii, structurat dramatic. (Intenia este. dealtminteri, dramatic, nu Rscoalei e p i c . ) R e p r o u l c a p i t a l c e i-a f o s t a d u s d r a maturgului Rebreanu nu a fost, dealtfel, u n u l de n e a d e r e n la legile d r a m e i , c i u n u l de i n a d e c v a r e la cerinele teatrale ale a c t u l u i s u d r a m a t i c . N e a j u n s u l c o m e d i e i l u i st n u n v r e u n g o l , c a s z i c e m a a , t e h n i c a l c o n s t r u c i e i (n a c e a s t p r i v i n , c a l c u l e l e e a fodajului comediei sale mai ales n Plicul, cea m a i r e a l i z a t d i n t r e cele trei s c r i e r i defi n i t i v r o t u n j i t e de e l destinate s c e n e i snt de o m i n u i e i o e x a c t i t a t e c l a s i c e ) , c i n e x p r e s i a i d i n a m i c a e i , p r e c a r c o m u n i c a b i l e scenei, de o n a t u r , m a i mult n semnifi c a i e i t r i m i t e r i , d e c t n e f e c t e l e e i , c o m i c . L u m e a comediei lui Rebreanu n u e, p c d e a l t p a r t e , l u m e a v e r v e i i a t i p o l o g i e i c o mice cu care ne obinuise Caragiale ; nu e o l u m e de m t i o n o r a b i l e , i l a r p r i n f a p t u l c p u r t t o r i i l o r se v o r i se c r e d identifi cai cu ele ; c i este o l u m e c a r e p o a r t m a s c a n chip d e l i b e r a t , care-si orneaz contient m i n c i u n a c u n s e m n e l e i p r e t e n i i l e o n o r a b i litii. Aceast lume subire", pentru care parvenirea prin navuire i n a v u i r e a ct m a i g r a b n i c p r i n c o r u p i e i d e g r a d a r e mo r a l n s e m n a r e a l i z a r e , se o f e r e a denunului satirei politic-sociale ; m a i puin, ns. tra trii net c o m i c e . P i e s a este o estur de i n trigi, de matrapazlcuri (n c a r e piperul" alcovului joac mai mult dect rolul unei

coloraturi, n c l i m a t u l de ticloite moravuri ale v r e m i i ) , care soldeaz vesel, p r i n bun armonie, afacerea din micul trg cu gar m a r e " ; n m i e z u l ei, c a este, ns, o m r t u r i e a m a r , d e p r o t e s t i d e r u t , pe c a r e o d e p u n e , n faa istoriei, cealalt l u m e , l u m e a c e l o r m u l i i n e c j i i , ce se m p r t e a de la decepia n r u i r i i n n e d e m n i t a t e i l i p s d e o r i z o n t a . . m a r e i i l u z i i " c e le n t r e i n u s e , d e - a l u n g u l r z b o i u l u i , e l a n u l d e a fi e r o i i r b d a r e a d e a fi v i c t i m e a l e m c e l u l u i . S c h i a r e a u n e i a t i t u d i n i l u c i d e , ide n a t u r s m a r c h e z e i d r u m u l r e v o l u i o n a r c c n c e p u s e ;i se d e s c h i d e i n a c e a s t I u n i e . R e b r e a n u a abandonat-o ; Ion Taman, odiaul de la C . F . R . , p u r t t o r u l de e u v n t a l acestei a t i t u d i n i , n-ar fi p u t u t c l i n i i , e l s i n g u r , nimic d i n s i s t e m u l s o c i a l i m o r a l d e n u n a t : a u t o rul l-a d e s t i n a t , d e a c e e a , s fie subiectul poantei finale a piesei (jertfirea acarului") i s s p o r e a s c , a s t f e l , g u s t u l a m a r a l c o r n e ei i r i , d a c n u c h i a r s-l t r e a c n d e z g u s t . D u p 55 de a n i de la s c r i e r e a comediei, o n o u l e c t u r c e a d e l a T e a t r u l de C o medie nu p u t e a s n u fie s a l u t a t cu tot i n t e r e s u l . M r t u r i a " l u i R e b r e a n u d i n c o a c e d c c a d r u l c o m i c in c a r e s-n s t r d u i t s-o a e z e se d r u i e , a s t z i , u n e i r e c e p t r i n voie-bun, p r i n n s i r e p a r a i a pe c a r e t i m p u l , d a r i, cu deosebire, noile noastre o r i z o n t u r i m o r a l e i s o c i a l e le-au d e s c h i s v i e ii. M a r e a a f a c e r e c u l e m n e i a n t a j din m i c u l trg a l p r i m a r u l u i A r z r e a n u . a l soaei s a l e V i c t o r i a i a l e f u l u i d e g a r C a l a n , e tratat dc L u c i a n G i u r c h e s c u (inveterat prac tician al efectelor b r e c h t i e n e ) cu o vdit bucurie a distanrii n timp. n climat, n s e m n i f i c a i i . V a l o r i l e c o m i c e de f a r s

52

www.cimec.ro

ale textului snt, astfel, eu mare i bun efect, exacerbai- ; c o n t e x t u l cit.il i n c h e i a l u i d e r i z o r i e i e x p l o a t a t c a a t a r e e n chinat i e l , d i n plin, hazului : subtextul a m a r e t r e c u t i n z o n p a s e i s t i este c o m u n i c a i c a d e p i t " ; a a d a r , e d a t i e l ofrand riaului. U n soi de resort marionctistic m i c u n i v e r s u l de v i d u m a n , de c i nism m o m i , care coloreaz societatea Plicului. S i , d i n c o l o d e toate a c e s t e a , s e r v i n d t e x t u l , parc, mpotriva textului (cu n a i n t a r e a lui d o m o a l , adesea, chiar greoaie), o dinamic j u c u , o a r e c u m d a n s a n t , c p t u e t e i d n e r v ( c u r a r e m o m e n t e t r e n a n te) d e s f u r r i i s p e c t a c o l u l u i . N u p o i , n a c e a s t o r d i n e d c o b s e r v a i i , s n u reii a p o r t u l i m p o r t a n t al s c e n o g r a f u l u i I o n P o p e s c u - l J d r i t e i a l i n g i n e r u l u i I o n S i i n i o n e s c u , c a r e 1-a s e c o n d a t . n construcia orlogerici scenolehnice. Iniiativa d e a lsa ( d e m e n t e l e s c e n o g r a f i c e s-i i s p a r g propriile lor limite (statice), pentru a juca. literalmente, odat c u actorii, anunindu-lc, prcgtindu-le, rotunjindu-le e v o l u i a , ori comp l e t n d u - l e - o , c u o m o b i l i t a t e pe c i t d c i n g e n i o a s , pe a t t d e s u g e s t i v (niciodat gra tuit) in c a r e graiosul i d m n a cu grotescul i insinunrea, cu atacul frontal, i r o n i a , cu i n c i s i v i t a t e a este, d c b u n sca m , i e a , i z v o r t d i n l a t e n e l e c o m i c e , c h i a r bufe, ale teatrului d e a n i m a i e . L a f e l , i p a r c i m o n i a , p n la e s e n , a m i j l o a c e l o r d e c o r a t i v e folosite. Pe pod iul s u p u s c a p r i c i i l o r " eulisnnte ale s c e n o g r a f i e i , p r o t a g o n i t i i a u fost, l a rndul unui dublu efort, interpretativ lor, supui i, n t r - u n f e l , c o r e g r a f i c , n u n u m a i pentru a p o p u l a t spectacolul cu tipuri i a t i t u d i n i c a r a c t e r i s t i c e , d a r i p e n t r u a-i c o n f e r i , n r e g i m u l v o i o i e i , s e n s i p e r c u t a n . P e a c e s t e c o o r d o n a t e i-au d e m o n s t r a t a o t o r i i virtuile proprii. Stela Popescu, dc o distincie deloc provincial, descinznd (cum s-a remarcat) din C o a n a J o i i c a , d a r prefigiurnd, n acelai t i m p , p a r c , p e c e l e b r a i i r e z i s t i b i l a d a m voalat", victorioas n cabinetele ministeri a l e a l e e p o c i i , a m a n e v r a t , ou d a r u r i l e u n e i arghirofeminiti dublate d c o inteligen fil, deschis, d e o p o t r i v , i generozitilor l i b e r t i n e , i iele c o r u p i e i , i c e l e a l e a d u l t e r u l u i , p i l o n i i pe c a r e este aezat comedia lui R e b r e a n u . Dumitru Rucreanu, surprin ztor de n o u , a purtat cu aplomb masca autoritii d c p r i n t e al t r g u l u i , printre m e andrele (demagogiei s f o r i t o a r e i a l e crize lor, n u m a i p u i n s f o r i t o a r e , de contiin i d c n e r v i , n care-1 z v r l e n u , fie t e a m a u n u i eec a l n t r e p r i n d e r i l o r l u i b n e t i , fie im p a c i e n a d e a le v e d e a s f r i t e c u b i n e , f i e s i t u a i a d e a le v e d e a r e u i n d c u p r e u l a f i rii p u b l i c e a t r i u n g h i u l u i a d u l t e r i n , la care Trahanache mai puin abil a consim it, l u r i e D a r i e i-a d u b l a t , n u n i f o r m a e f u l u i d e g a r , t i u t e l e l u i v i r t u i i v i r t u o z i t i dc june-prim, cu datele u n u i e x c r o c senti mental, ntr-un joc deschis a l farsei ; M i r c e a eplilici. p u r t i n d c u cuceritoare superbie sta t u r a i m a s c a u n u i n t r z i a t i e x p e r i e n t poli-

ticastru, a n s o i t , ou nonalan strveziu m b i b a t de c o r u p i e , m a s c a s u c u l e n t a l u i A u r e l G i u r u m i a , c o p r t a , h m e s i t i i n c o n tinu febrilitate inventiv, la a c i u n i l e afa ceriste ale p r i m a r u l u i . 0 pitoreasc fa de gazetar-giruet face, c u bogate resurse e x p r e sive, Cornel V u l p e ; un inspector desenat n l i n i i g r o a s e , de z b i r f o r m a l , n f o n d , h u l p a v i g a t a la tranzacii, deseneaz Constantin B l t r e i i . U m i l i t a t e a , n e d e m n i t i m p a r i vist, o creioneaz Candid Stoica ; umilitatea. f r n d e j d i o r o p s i t , se n t r u p e a z , c u s c u r t e z v c n i r i c l o v n e t i , n p e r s o a n a l u i M i h a i Pldcscu. Cu utilitate episodic, dar. din p c a t e , fr ansa de a d e v e n i a p a r i i e . L i l i a n a T i c u , n V d u v a d c r z b o i , i n d u b l i p o s t a z , d e f a l n cas i d e a p r o d l a p r i mrie l n r i s p r i n a r . A n c a P a n d r e a . Plicul, n l e c t u r a de a z i , d e l a T e a t r u l d e C o m e d i e , e u n spectacol b u c u r o s de a p l a u z e , d a r i v r e d n i c d e e l e .

Florin Tornea

TEATRUL M I H A I DIN B O T O A N I

EMINESCU

ALEXANDRU LAPUNEANU
de Uirgil Stoenescu

Prin lansarea, n premier pe ar, a p i e s e i Alexandru Lpuneanu d e V i r g i l Stoe n e s c u , t r u p a d i n B o t o a n i se a r a t c o n s e c v e n t eu s i n e , c u e l u l s u p r o g r a m a t i c . E s t e v o r b a de v a l o r i f i c a r e a d r a m e i istorice n a i o nale, cerin fa dc care modesta echip a T e a t r u l u i M i h a i E m i n e s c u " arc m a i ales n ultimele stagiuni o atitudine activ, t e n a c e , m i l i t a n t , i n u l i p s i t d e u n m e r i t a t succes. N o u a p r e m i e r sc c u v i n e a p r e c i a t cu att m a i m u l t c u ct e a m a r c h e a z p r i m a i n c u r s i u n e n c u n o s c u t u l u i a u t o r i a n i m a t o r a l t e a trului radiofonic, V i r g i l iStocnescu, pe t r i m u l d r a m e i istorice, d u p ce, timp de a p r o a p e u n sfert dc v e a c , a e x p l o r a t e m p u l dramatur giei d e a c t u a l i t a t e s o c i a l i s t , m a i a l e s n f o r mula comediei. I n t r a t pe p o a r t a l a r g i g e n e r o s d e s c h i s , t e m a t i c , d e n a i n t a i , V i r g i l S l o e n e s c u i ur-

www.cimec.ro

53

Constantin

Codrescu

Victor

Nicolae

Inrurit museea Virgil tuirea surs. aciunii celebre rnd, sale. ran, optic. bil lui mele acesta sat tori, este ea a n privete i

profund, nc puterea sale,

stpnit, din nuvelei dc la

chiar, lui C.

precum de in fru alc linia patru pe Negruzzi,

mrturisete,

adolescen, declarat, aceast cadrul in Ele

Sloenescu dramei i Pstreaz motto-uri i

pornete ntocmai ale

nemuritoare epocii, cele

conflictul

sintetizat nuvelei. jurul

devin,

leit-motivul n Dar, au n

cruia

dramaturgul lucrrii restituirii contempo de detecta optic erou ulti nde care l au ace Slo de tul Piesa grav asum de care ne de i la s

construiete materialului

concentreaz procesul n

aciunea

..prelucrrii", viziune i

dramatic

survenit lectur, figura aici. i

schimbri deschis

substaniale lesne de de de in ceilali

Mrturisit lui

aceast

schimbare atestat att ev cu i de

Lpuncanu. imaginea asupra

Chipul

reflect,

cercetri a n

istorice In

prtatului

contradictoriului contrast de intr-o a Negruzzi oper tiranici varianta manier este i singur

domnit. a cror

viziunea

motenire nfiat cruzimii,

chipul

domnitorului Virgil epurat are

dimensiune, erou uman,

morbide, unui modern,

enescu

propune Eroul dileme s de

proble

m a t i z a t " , ntr-o patologic. Data premierei : 1 octombrie 1976. Regia : CONSTANTIN DINISOIIIOT U . Decoruri : C O N S T A N T I N RtJSSU. Costume: MRIA BORTNOVSCHI. Ilustraia m u z i c a l : T I M U S ALEXANDRESCU. Distribuia : C O N S T A N T I N C O D R E S C U (Alexandru Lpuncanu) : V I C T O R NICOLAE (Scutierul) ; V I O R E L B A L TAG (Stroici) ; CAZIMIR TNASE (Mooc) ; T E F A N P A N A (Veveri) ; G H E O R G H E I I A U C A (Trotusan) : T E ODOR BRADESCU (Oragomir) : DORU BUZEA (Bogdan) : BORTS PEREVOZNIC (Annaul) ; C O N S T A N TIN CADESCIII (Mitropolitul) ; D E S PINA MARCU, ILDI CODRESCU (Doamna Ruxandra) ; S I L V I A BRAD E S C U (Btrina); A U R O R A PRODAN (Urnea) ; I O N L I G I (Clugr I) ; T U DOR DULNEA (Clugr II) : ION P L A E A N U (Slujitorul). burtoare i i

profund sfieri un rii, raiuni i

interioare. Lpuncanu care i dictate

propune ngrijorat

impun soarta i de

responsabil cesitatea stat. atrag ideea pe dea Decizii ura, unei

gesturile drepte, dumnia stpnitori puteri istoric,

decisive, dar

istoric

superioare

sngeroase, rzbunarea

boierilor Bazndu-se caut ale i perso relief

potrivnici, adevrul

feudali,

refractari

centralizatoare. dramaturgul i crude de

gesturilor

ndrznee motivri i

najului potrivit rane. de a de a l t robii cauza, putere, tinei zeasc relevate

plauzibile spiritului Oscilnd

epoc intre

accepiunii extreme,

contempo dorina i, pe c, sine nepu limpe sprijinul rspicat Blrna Moldovei, pentru nu-i dc s-i la neleg

intre

nu-i

nstrina

simpatia

boierilor

parte, dc setea

necesitatea propirii s le fie p o t r i v n i c , navuirii, pn intui la fora acetia cu nscunat urm,

care i dicteaz

domnitorul, cade, de i a s-i de un

victim

capabil crude apare ii n

defineasc personaj care

drumul : snt simbolic :

poporului. ranc,

Adevrurile

mea/. c r e d i n c i o s , ])in la u n punct, cnd s p r i j i n i t (vizibil) pe a d e v r u r i l e descope rite de t i i n a c o n t e m p o r a n a istoriei i se o f e r p r i l e j u l s r e a l i z e z e , s u b i m p e r a t i v u l acestor descoperiri, o alt, proprie, viziune asupra trecutului i a f a p t e l o r e v o c a t e de clasici.

personaj dramei.

momentele

decisive ale

Dramaturgul nc un personaj ncrcat ca un struit,

aduce, de

alturi

de

Btrn, con Scutierul.

ingenios alter-ego

g i n d i t i b i n e al lui

semnificaii :

Proiectat

Lpuneanu,

54

www.cimec.ro

inteligent, acesta rului. tiina fund ete. snt fleteti, leapt plist, piesei, Exist tesc a l fer dorina propria-i sngeros s-o mult, a i

diplomat, faptele

nelept critic, i

i ca

prevztor, un cu bufon con pro nsu de su sale: ne sim lui doninitosimte se sd nainte

Mooc trii n a

Trotuan, Faptul

SiKincioc asupra

i i nu

Veveri, asupra li s-a i

Mi mon

comenteaz ntors total n n a ctre

lucid, sine, i

tropolitul. aceste unei

s-a r s f r i n t crora unor

shakespearean,

gindurile domnitorul, se

botonene,

actorilor

distribuii (.ferit, viabile, mai cu

personaje, mai

mpovrat Inteniile

nelinitit, ce

astfel, prilejul prinztoare a

realizrii epocii.

portrete

singur. doua Ele unei de se

Lpuncanu preau domnie, stins lui s-au

prbu

imagini

substaniale

pozitive

fleeasc vreme,

cumplit,

spulberate. bezna de a generat

tragice

singurti de fiina prea

limita Expus

personalitii uneori a dintre deosebit, perimetrul accent de

Notabil, decorul funcional al lui C. R u s s u . E x p r e s i v e , costumele Mriei Bortnovschi, prin m b i n a r e a liniei de i n s p i r a i e t r a d i i o n a l cu cea m o d e r n . Na it s ncape asigure sensul ndoial de piesei civic o i c reprezentaia ei, a de la reu Botoani, toare, indu-i dincolo nemplinirile transpunere pe spectator, al patriotic

neputina

apropia

poporului.

ipostaza cc i

dramatic n mod n

nsingurrii

Lpuncanu un

reprezint reine, alt lui un rvna pe la aspect Virgil

una

valorile atenia. soflecon : i mai i

conving transmidramei.

care-1 a n g a j e a z

eroului i

Stoencscu, care a-i de n a

piesei

puternic ptima faima ns,

dramatic crud ce

nvinge izbuti

Valeria

Ducea

faim" o

tiranului din unui ce

care,

departe

risipeasc, pn

ntrete

proporiile

necurmat

istovitor Toate intuite ani. dat de lizat mite tr-o scris, strin

comar. aceste valene n noi ale piesei de au la a a fost Boto re fost fa fast, rea tri ur n de

sugerate cu

spectacolul literei i n

Regizorul textul ou de ntr-o spre rigoare

Constantin

Dinischiotu care de cu grij

EMMI (Amor pierdui' uiaj pierduta)


de Mihai Eminescu

fidelitatea specific.

profesional retorice, simpl grav

tonalitatea

Despovrat i a

efuziuni imagine meditaia

spectacohd, expresiv, autorului, i a de sobr,

mrind, destinul i fior

ntr-o

atmosfer al

auster

desfurare zbuciumat emoional, a

cursiv-realist eroului. dc plin

aciunii, vibraie actor acest de topeasc, contra ca do ra pe

Beneficiind

interpretarea liucurctean Lpuncanu convingere. ntr-o dictorii minant ional. i un s-l tor, ale a sintez

brbteasc, dat Constantin dobndit a armonioas, s Interpretul personajului, caracterului Nicolae ascuit -1 i dar cu dar 1-a i

cunoscutul i s putere

, Codresou, rclie reuit

trsturile reliefeze, o interpretat Scutier, n pe nelinitit, deruleze i

su,

contiin ca

Victor mobil, i

discret stare gns-l sufe dove dra Silvia

inteligent, spirit i s-l i ajute,

sinceritate, pe

domni i

conteste, n

s-i

justifice morii.

durilc

aciunile, ndurerat a impus a

s-l c o m p t i m e a s c ceasurile scen n imaginea oprimat, i o

vegheze Brdesou rinei dind matic Ildi ntre pre. Buzca n aspru i o

autentice maxim a i

ioporuhii concentrare n

for

emoionant. amar mai Bogdan al

Doamna cu

Ruxandra, destinul lui dis Doru i

CodTescu dragoste Am n

nfiat ur, i a

discreie admiraie lui Boris

personajului, ntre lui reinut

oscilaiile

prezena

Perevoznic

Arma. Preocupat, ndeosebi, o piloni de zugrvirea de ai eroului, re

autorul

neglijat

scam principali

personaje

prezentative,

conflictului:

www.cimec.ro Scen

d i n spectacol

S-,i J)ala premierei : 2 octombrie l)7(. : aceste scriitori si Mihai pasiune

scris pagini i

pe

larg

i dr

cu

frecven semnturi al

in de

sub numeroase alesul din merit

Regia : I O N O L T E A N U . CONSTANTIN G H E O R G H E Distribuia (Vasile R A D U (Alecu) CONST. DUINEA, chiui). : PILIUA. COJOCARI'. RORIS ;

Scenografia: Muzica

universitari, despre

critici

dramatici Teatrului c.ire, iu de eu scen conti ..lu din cu inspi diptic, tripticul valorilor eroic tem in de des lumea imediat, epoc, wcrlhesaucel. artistului me strbtute, o tainic Alecsan amare culeas la in

literari, si

Eniinoscu"

Botoani, lui Mihai

PEREVOZNIC CRISTINA POPA T U D O R ( D o i arie(Doctorul): :

constant, pios i de i

construiete ndrzne, pe

Alexandresru) : (Emmi) ; J E A N MAYDICK (Nil) VASILE

edificiul Act in

dramaturgiei

Eminescu.

G H E O R G H E

deopotriv cultural

restituire ntreprins acum Mira,

artistic. scena tripticului Dccebal). un al Cu

CADESCHI COSTIN

crarea" nordul noscut rat de alt

eminescian Moldovei (ISogdan-Drago.

adaug istoriei

din miturile factur, au intrat

romneti, circuit dc

lirico-romantic. in marele ideale

istoric

naionale proiecie finitorie rile

secvene romantic, pentru c i

teatru ntr-o

integrate n Dacia i

HISTRION
(ada prare de Mihai, Eminescu dup o lucrare de Ci. le.iwilz)
Dala fia : premierei : ION 2 octombrie 1976.

fiina nostru Emmi i

romneasc. Histrion, c

nceputu redesco n n n

poporului cu

i, apoi,

clectorii" ; perim . ca teatru" din

bucurie teme de

inenlare

Eminescu secolul

s-a e x e r s a t circulaie

prelund aduse rian, att

mare

anterior,

motivul nefericite, al

de pild, i

al dragostei

de caracteristic romanticilor, prsit. Crochiuri n (Emmi), lui nfiorat la poezia uor aezate i dialog,

neneles ditaii in Regia : OLTEANU. PILIUA. Scenogra Muzica: TANASE (FeTEO de tea dile ; : (Rosamunda); dri aluzie propria ambele ne f ani n rescu,

dramatice, dc Vasile

lirismul sau de

lor ginga

viaa a

desluite trupe datate cum fi

trimiteri teatrale din a fost ar pc fi epoca scris

CONSTANTIN

experien prin c, aa fragmente, dac

autorului,

G H E O R G H E Distribuia : (Histrion) SILVIA DOR tru) ; tant) ; T U D O R RUSU, tatori). :

COJOCARII. CAZIMIR R A D U VICTOR NICOLAE (Lisetta) ; POPA (Un (Un

peregrinrile-i conving (lui culisele S-a Ion scris,

(Histrion). vienc/.. Soci v a piesele rmase scena in Marin

lice) ; C R I S T I N A BRADESCU J E A N

i-ar m a i risipite poeziilor cu un de merit artist

ngduii n.n.), ridicat

B R A D E S C U G H E O R G H E DUINEA A U R O R A

Mihai i

Eminescu prin sale.

( U n servitor

ncepute

manuscrise,

M A Y D I C K LIVIN,

( U n ofier) spectator)

romneasc contestabilul Olteana, romneti. tezaur snt diata scen), sar tei va

stnjen". larg despre care i revine poeziei teatral Emmi in i dou n regizorului dramatice a acestui Histrion pri. ime pe a de se le care emi linii, so nece

VALENTINA VORNICU,

FLORIA NARCISA (Spec

asemeni,

PRODAN.

COSTIN

VASILE

devotat

restructurarea n manuscrise. ca un a oratoriu este

risipit

lucrate

Spectacolul,

de

studio,

amplasat

apropiere aici

spectatorilor astfel, Pilin Sugestia emoional ptratul actorilor, apel

(aezai

stabilindu-se, receptrii. Constantin subtil jocul alctuiete

intimitatea confer ; un joc magic" la decor,

scenografic careu unde i

pictorului frfnghii orice

ambian

o factur desfura recuzit, Pe

eliberat

de orice doar scena

s-a v r u t s p r i j i n i t nescian. doar, org nor n a proiecie

pe fiorul un cu

verbului joc de partitura

astfel

amenajat

dinuie

vertical, : un

stilizat,

ce sc acord

reprezentaiei

cor colar

ce into-

www.cimec.ro

nea za c u d i s c r e i e a l i l de c u n o s c u t e l e versuri d i n l i r i " a poetului, . . M o a r e a l b a s t r " . A l e g i n d (Emmi), hieratis jocul abstract, nemicarea m u l g e s t u l u i 'Histrion', f r a z a r e a a l b i m i carea fluid, regizorul Ion Olteanu a dat dimensiune grav, patos modern textelor ; d e o s e b i t d c i n t e r e s a n t i d e i n s p i r a i m i s e par: c . p r i n t r - o i n t e r p r e t a r e . . d i s t a n a t " , recurgindu-se la c t e v a c a n o a n e a l e t e a t r u l u i e p i c (prezentatori, o b i e c t e - s i m b o l e t c ) , f a c t u ra c o n v e n i o n a l - l i r i c . a l u r a r o m a n t i c i r o manioas a scenetelor transgreseaz ntr-un r e g i s t r u f a m i l i a r i p e r c u t a n t pentru specta torul c o n t e m p o r a n . In d o u tonaliti distinc te, elevaie l i r i c (Emmi), meditaie patetic (Histrion). spectacolul-oratOTiu a r e o u n i t a t e vibrant, o subliniat dimensiune intelectual, pe msura operei poetului dramatic, co moar dc mari lucrri neisprvite, cu m u l t m a i p r e s u s d e c t m e d i u l i t i m p u l s u " ( N i c o l a e I orgia).
1

cus, care n u de mult, a preluat d i n m e r s colectivul i c a r e , dup c u m rezult din p r o g r a m u l p r e c o n i z a t , p a r e d e c i s s d e a u n n o u i m p u l s i p e r s p e c t i v e m a i l a r g i a c e s t u i colectiv b u n , d a r nu ntotdeauna egal c u v a loarea l u i . S p u n toate a c e s t e a , p e n t r u c Mitic Po pescu n u m i s e p a r e , a a c u m a fost m o n t a t d e P e t r e B o k o r pe s c e n a t e a t r u l u i b r a o v e a n , un spectacol care s satisfac exigenele m a x i m e , c i , f r s v d e a s c s l b i c i u n i fla mulumit grante, apare c i o reprezentaie d e s i n e , p l a s a t la c o t a m o d e s t i e i , f r a m b i i i . L u c r u s u r p r i n z t o r la u n r e g i z o r t n r c a P e t r e B o k o r , s p e c t a c o l u l u i ii l i p s e t e toc m a i intenia p o l e m i c , a m b i i a de a gsi sen s u r i l e n o i , n e r e v e l a t e n c . pe c a r e t e x t u l l e c o n i n e , fu ultimii a n i , aceast pies, n care ( ' a m i l P e l r c s c u a i n v e s t i t m u l t , n u s-a b u c u -

A c t o r i i , v d i t d i f e r i i c a f o r m a i e i e x e r c i i u , s-au s t r d u i t s s e s u p u n cerinelor a c e s t u i j o c r e s t r i c t i v n ce p r i v e t e e x p a n s i v i tatea i b o g a t n inferioritate. A l t u r i de vrstnicul i e x p e r i m e n t a t u l C n z i m i r T n a s e f H i s t r i o n ) , cu j o c u l s u , d e o b u n emfaz, n a c e s t r o l , s-au r e m a r c a t civa t i n e r i a c tori : V i c t o r .Nicolae (r elice), vibrant, cu p a n a r o m a n t i c i e x t e r i o r i z a r e s o b r , i noiivenii in colectiv, talentaii absolveni Gheorg h e P o p a i C r i s l i n a R a d u (Emmi), actri c u o i n t e n s e x a l t a r e a f e c t i v i c u n c l i n a i e spre poezia d r a m a t i c . Din nou eveniment scenic dc istorie cultural, completeaz montarea u n edificiu Eminescu, omagial,

Dala premierei : 2 octombrie 197G. Regia : PETRE BOKOR. Sceno grafia : C O N S T A N T I N MICU. Distribuia : C O S T A C H E B A B I I (Mi tic Popescu) ; ION JUGUREANU (Directorul) : G E O R G E M. GRIDNUU (Subdirectorul) ; D A N S A N D U LESCU (Secretarul general) ; G A B R I E L SANDULESCU (Jean) ; M I H I L BRAOVEANU (Buiac) ; M I H A I P O P E S C U (Casierul); T E F A N ALEXANDRESCU (Bernigrdeauu) ; NICOLAE ALB ANI (Inspectorul de poliie) ; PAULA IONESCU (Patroana) ; VIC TORIANA ONIGEANU (Ana) ; MAYA 1NDRIE (Sonia) ; R U X A N D R A I O NESCU (Gina) : A U R O R A CRCIUN (Elisabcta) ; MIRI ANA COSTEA (Angclia); M I R T H A H R E N I U C (Didi;; CONSTANA COMNOIU (Servitoa rea) ; SAVU RAHOVEANU (Agen tul) ; C A R O L R E R J V A S a i l (Nepotul lui M i t i c ) .

deosebit.

Mira losif

TEATRUL DIN

DRAMATIC
rat, dealtfel, dect d e m o n t r i cumini i corecte, ceea ce e p u i n l u c r u , dac n e gnd i m c nsi a p a r i i a acestei piese a n s e m nat, ntr-un a n u m i t fel, desigur, reverenios, o mnu aruncat lui Caragiale. N u intru n detalii, ele snt prea bine cunoscute, re amintesc d o a r c ilustrul autor a l Jocului ielelor i a l l u i Danlon a intenionat, dac nu neaprat o reabilitare a lui Mitic i a miticismului, o r e e v a l u a r e d i n a l t u n g h i i sub alt l u m i n a acestui personaj de bode g, compromis de zeflemeaua marelui clasic. C, desigur, n u e v o r b a de e x a c t acelai p e r sonaj, c n n o u a lui alctuire M i t i c Popescu are doar nfiarea, aparenele, apucturile de s u p r a f a a l e l u i M i t i c d i n . . M o m e n t e " , n v r e m e c e s u b s t a n a e a l t a , se tie. D a r , c c e e a c e s e tie n u e n d e a j u n s s u b l i n i a t , iat c c r e p r o m acestui spectacol ! A cxploa-

BRAOV

MITICA POPESCU
de Camil Pelrescu
Spectacolul la care am fost invitat la acest n c e p u i de sezon teatral reprezint, de fapt, a opta p r e m i e r a stagiunii trecute. D a r T e a t r u l D r a m a t i c d i n B r a o v este u n teatru care n u cunoate r g a z u l dintre stagiuni, aa n c t s o c o t e a l a m e a n u a r e a l t r o s t d e c t s p u n n eviden o alt realitate : abia de aici ncolo v o m p u i c a r a p o r t a activitatea tea t r u l u i la n o u l director, regizorul E u g e n M c r -

www.cimec.ro

57

Scen din

spectacol

li d o a r d i m e n s i u n e a comic a personajului, a-1 z u g r v i p e M i t i c n c u l o r i l e v i i a l e u n e i hahalere simpatice i a-1 l i p s i d e nuanele c a l d e ide o m e n i e i i d e t o n u r i l e b l n d e a l e d r a g o s t e i i p r i e t e n i e i , n s e a m n a r e d u c e , a s i m p l i f i c a , a s r c i . O r , t o c m a i l u c r u l dim p o t r i v s n t e m d a t o r i s-l c e r e m regizorului, n c a z u l a c e s t e i p i e s e i a l a c e s t u i p e r s o n a j , s p r e o i n t e r p r e t a r e c i t m a i a p r o p i a t de i n t e n i i l e l u i C a m i l P e l r e s c u . A c e l a i r e p r o se i m p u n e i n c a z u l n e l e g e r i i G e o r g c t e i Dem e t r i a d : c c este e a , p r e c u m p n i t o r : o patroari n e p u t i n c i o a s ? S a u o v d u v a j u n s , f r v r e r e a e i , n t r - o s i t u a i e p e c a r e n u i-a dorit-o, o s i n c e r n d r g o s t i t de Mitic, o f e m e i e p r o s t i i i s i m p l a , o b o s i t d e l u m e a bun*', dornic s revin la viaa ei, dc modist c u m s e c a d e ? D e s i g u r , s n u exage rm, s nu facem din Mitic personajul e x e m p l a r al dramaturgiei lui C a m i l Petrescu, i n i c i d i n P a t r o a n , s r m a n a v i c t i m a s o cietii burgheze. D a r s nu-i r p i m piesei adevratele ei dimensiuni, adncimile exis tente, de d r a g u l efectului hazos imediat. I n ciuda farmecului, a dezinvolturii, Costache Babii nu acoper toate d a t e l e personajului s u . A c t o r u l a r fi p u t u t s r e a l i z e z e u n Mi t i c P o p e s c u r e m a r c a b i l , d a r n-a f o s t a j u t a t s i-1 a p r o p i e . Paula Ionesou e m o n o t o n , b o a s , a p s n d m e r e u pe aceeai p e d a l , o Patroan rece, neconvingtor ndrgostit. J e a n e, n i n t e r p r e t a r e a l u i G a b r i e l Sndul e s c u , d e s t u l d e a p r o a p e d e ce a r f i t r e b u i t s f i e , d a r p r e a e s t o m p a t , p r e a c u t i m i d i t a t e c o n d u s . R e l a i a J e a n - M i t i c n u se n c h e a g , p a r e u n r a p o r t d e c o r e c t c o l e g i a l i t a t e i n u o a d n c p r i e t e n i e . G e o r g e M . G r i d n u u este excelent n Subdirector, pentru c a luat p e r s o n a j u l pe cont p r o p r i u , d u p c u m foarte b u n i snt Ion Jugureanu, Dan Sndulescu,

Victoria Oniceanu, M a y a Indrie, Nicolae Alb a n i , d a r acetia snt interpreii u n o r perso n a j e s e c u n d a r e i . se t i e . p e r s o n a j e l e s e c u n dare, singure, nici nu decid calitatea piesei, n i c i n u pot d e t e r m i n a r e u i i i de a n s a m b l u a spectacolului. E v o r b a de u n teatru de l a care a v e m m u l t m a i m u l t de cerut, c v o r b a d e u n r e g i z o r t i n r d e b o a r e a t e p t m m a i mult : o jumtate de r e u i t , n c a z u l de f a , e, m a i degrab, o mplinire doar pe jumtate. Adic, o nemplinire.

Virgil Munteanu

T E A T R U L DE S T A T VALEA DIN JIULUI" PETROANI

OPERAIUNEA GAMBIT
de Tudor Neg o ia
Mai harnic dect multe altele, colectivul Teatrului de Stat Valea J i u l u i " a deschis noua stagiune nc la j u m t a t e a lui septem brie, c u o pies prezentat n p r e m i e r pe a r : Operaiunea Gambit. E s t e a doua pies

58

www.cimec.ro

Dala premierei : 15 septembrie 1970.


Regia : grafia : G E O R G E : V A L E R MOTOI. DONCA Sceno (Vla<L ; (Horn) ; ; MIVASILE ROMAN.

Distribuia P A U L I N A HAI DONCA (Manohu) portera (Mircea).

A L E X A N D R U CLITA

A N G H E L E S C U (Rul) ; ;

C O D R E A N U (Livia)

(Magda)

TEFANI A P L V U R (Re D E L I C A

F L O R I N

; M R I A T V );

J U N G H I E T U

R O Z M A R I N

lui

Tudor

Negoi,

dramaturg tac,

dedicat

gcnou prin Ra des nru ca sc Vaier Donca, Alexandru Anghelescu

nului prin dio

(impropriu Cind revolverele

z i s ) poli (ist, prezentate

cunoscut dc ctre o se

dar, m a i ales,

numeroasele Operaiunea furare deasc prin cere scen ; a

scenarii Gambit aciunii s fie

i T e l e v i z i u n e . a r e , dealtfel, oare mai o face s npt de televiziune, puin ou curge,

c u iun s c e n a r i u aceasta dimpotriv, asemenea fn o i m i parte

fr cum

i M r i a

Junghictu

pentru

aciunea lucrri, din

unei

repeziciune, surpriza, predilecte

neprevzutul, suspensul ale autorului. o pies

rsturnarea

situaiilor, annelc

Este n de

care nfieaz dibcie i

activitatea risc a

pli

ahul, mai greu adic mod n

n de

care

joc, una din prin este prin pion unui

cele

mai

subtile, i n n Gambit,

inteligent de

ofierilor m

surprinztoare prevzut, un operaiunea voluntar

efectul care se

ntrziat sacrific o decisiv

notri potriva

securitate,

activitate

ndreptat

operaiunea sau chiar avantaj

oficinelor menit

strine de spionaj s lc zdruncine n

economic, planurile, organismele s s apere nt ulti

activitate s lc

figur,

vederea

obinerii

anihileze economice obteasc, vigilena s

infiltrarea i s

ofensiv. Pentru fosl Motoi care arat pentru text i a de nu reale felul (cc se felul punerea la la la e n scen a acestei actorul din montare regizor, n nu piese, a

noastre bogia reasc m

comerciale, pstreze

v i e i

invitat

Petroani Naional lui de ridicat prima a

George Bucureti, i care numai un ci

cetenilor descurajeze

notri

i. n

Teatrul aptitudini cum susine cum a aciunea, mai n

instan,

iniiative n economia

asem noas

ntoare, menite s loveasc tr naional. deopotriv, de n securitate unor un i

picioare dealtfel), ales

Este, notri pui

elogiu

adus

ofierilor obinuii nu le pot lor.

singur, ndrumat cum a

oamenilor pe tria care

pentru

actorii, c u m soluiile evitat fap cu i prea prea tra pe deci, Vaier Plaur, Don toi ntre cum a

tensionat cele nu toi, Ca n strbat o ordinea

faa

situaii prin

scenice efectele telor bune actorii, mult, mult. seu, care n i

convingtoare, tensiunea

nfrunta Mai mult

altfel

dect

contiinei orice risc

tari, cutnd

n miezul Roman cere

n u se poate

spune, piesa ci

ntrzicre s i dez unei i

aparena nu

l o r . L-.au a j u t a t , Vasile putem le

asupra vluie piese poate zm torii

detaliului nu

privind

rezultate, pentru

scenograful

semnificaiile, bune, un

faptele,

crora mai nu o n

poliiste aduce

comentator daune.

prost S

c personajele toate evolueaz, aciune care n la nceput. m-au

l o r n u ofer ci parcurg aceeai un

irecuperabile

preci apr la

piesele

poliiste, ele, hain

personajele,

c e v o r b a avuiei

de nfruntarea i

dintre

naionale

c e i care

rvnesc

mbrac

S-i n u m e s c , convins : Florin tefania Delica, s se

ea, c nfruntarea tru, ie n mijlocul ce se

se petrece pe teritoriul care nici noi nine nu

nos bnunu bt ve

oamenilor cum

Donca, Pauli na ca, care vad buni,

Alexandru Codreanru,

Anghelescu, Mihai Clita, Rozmarin i las

ntmpl, mult zi

nici

aflm, lie

doct

m a i trziu,

c aceast noastr

Mria

Junghietu, bine

se duce

dc zi n

imediata

contiincioi, slujete o bun

sinceri, textul

ntr-un

spectacol

cintate... S armele adugm c nfruntarea dc unde joc al i se poart cu

perspectiv

acestei

stagiuni.

inteligenei,

titlul

piesei,

mprumutat

dintr-un

inteligenei

www.cimec.ro

V. M.

Mariana

Zaharia

Dumitru

Lazr

gizor Geirun T i n o le p u n e n valoare cu i n t e l i g e n i c u o b u n c u n o a t e r e a s u f l e t u l u i o m e n e s c , i n ce p r i v e t e autenticitatea tririlor conflictuale. D e s p r e ce este v o r b a ? T i n r u l Dinu se n t o a r c e a c a s , in c o n d i i i l e n c a r e l a t l s u , erou al m u n c i i socialiste, proaspt ieit la pensie, va li srbtorii, bucurndu-se, la masa srbtoreasc a familiei, pentru semni ficaia social a e v e n i m e n t u l u i , i d e pre zena u n o r reporteri de televiziune. In aceast atmosfer, a f l m c i n t r e lat i fiu e x i s t o n e n e l e g e r e de p r i n c i p i i , c a r e capt a c c e n t e d u r e r o a s e , pe m s u r ce se desfoar drama. I V scurt : tatl nu con cepe ca fiul s nu-i urineze la locul de m u n c , n u z i n a n c a r e el n s u i m u n c i s e , zeci d c a n i , c u d r u i r e . F i u l , ns, nu vrea s r e p e t e e x p e r i e n a t a t l u i , p e n t r u care nu se s i m t e c h e m a t ; el a s p i r la o m e s e r i e n u mai puin o n o r a b i l , d a r c a r e i-ar permile s-i c l d e a s c v i a a p e d a t e l e p r o p r i e i sale p e r s o n a l i t i : v r e a s se f a c s c a f a n d r u , l'n conflict v i z n d , n a p a r e n , alegerea profe siei, dar care semnific mai mult : auto d e t e r m i n a r e a , c a ' p e r s o a n , a f i u l u i , c a r e se l o v e t e d c v o i n a t a t l u i , d e a se c o n t i n u a , i p r i n s t a t u t u l s u p r o f e s i o n a l , n c o p i l . Conflictul principal se s p r i j i n pe altele, de o r d i n s e c u n d a r , n u m n i p u i n semnifica tive, acestea reieind cu p r e g n a n m a i ales p r i n v i z i u n e a r e g i z o r a l . A s t f e l , a t e n i a ne-a fost a t r a s , eu d i s c r e i e , i s p r e conflictul interior al tatlui pensionat, ctre tristeea lui grea, ctre d e r u t n c e l u i c a r e , d e o d a t , e o b l i g a t s v o r b e a s c l a t r e c u t d e s p r e u n l o c d e m u n c , d e v i a . S r b t o r i i d e f a m i l i e i se m p r u m u t t o n u r i false, s t r i d e n e , de n a t u r a reliefa, prin contrast, autentica d r a m su ordine fleteasc a s r b t o r i t u l u i ; in aceast d e e f e c t e se a a z g r u p u l de r e p o r t e r i de televiziune, dezinvoli i i n d i f e r e n i , preocu p a i , m e t e u g r e t e , de a l u a cadre bune, de familie fericit", sau p r i v i n d satisfacia m u n c i i m p l i n i t e " etc. Tatl, i n t e r p r e t a i de Mihai Stoicescu, sc a r a t ros de i n c e r t i t u d i n i , s u b a p a r e n a fer m i t i i , a o m u l u i ..dintr-o b u c a l " ; o b s t i n a i a personajului d e a v e d e a n m e s e r i a d c c a r e se d e s p a r t e u n i c u l m o d d e r e a l i z a r e d e s i n e esle relevat cu accente ndurerate, ca i v i a a lui sufleteasc, a b s o r b i t u n i l a t e r a l de o r i z o n t u l u n e i c a r i e r e n c a r e s-a r e a l i z a t c a erou nl m u n c i i , d a r c a r o . n a c e l a i timp. i-a n g u s t a t e m p u l d e n e l e g e r e i a a l t o r p o s i b i l i t i de e v o l u i e , de r e a l i z a r e . U n alt conflict (interior" ^ s l e c e l nl ma m e i , i n t e r p r e t a t cu o j u n f i n t u i i e de C i n a N i c o l a e ; aceasta triete cu neuitate, p n la istovire nervoas, nenelegerea dintre tat
1

TEATRUL

MUNICIPAL BRILA

M R I A FILOTTI" D I N

DINU
de Radu h Alexandru

D a l a premierei : 1 octombrie 1970. Regia: G E 1 R U N I N O . Scenografia: MIRCEA NICOLAU. Distribuia : MIHAI STOICESCU (Tatl) ; G E N A N I C O L A E (Ana) : D U MITRU LAZ AR FULG A (Dinu) ; MRIA BRANEA (Ileana) ; MARIA NA ZAH ARI A (Silvia) : M A R I L E N A NEGRU (Reportera) ; N I C O L A E R A N U (Operatorul) ; P E T R E CURSAR U (Electricianul).

P e s c e n a t e a t r u l u i b r i l e a n , p i e s a Dinu de Radu F . Alexandru capt un caracter mai d r a m a t i c dee.it s-ar p u t e a b n u i l a o p r i m lectur. Citit, m a i de m u l t , n c e n a c l u l sec iei de d r a m a t u r g i e a Asociaiei Scriitorilor d i n B u c u r e t i , p i e s e i i s-au c o n s t a t a t v i c i i d e c o n i n u t : conflict m i n o r , replic fr ncr c t u r afectiv etc. C u astfel de critici, m a i m u l t s a u m a i p u i n n d r e p t i t e , p i e s e i i s-a a c o r d a t , lotui, l u m i n a r a m p e i ; s-a v d i t , a s t f e l , c texlul conine latene de d r a m autentic, incita toare de i n t e r e s etic, p r i v i n d relaiile d i n t r e p r i n i i c o p i i , l a t e n e p e c a r e t i n r u l re-

60

www.cimec.ro

Fiu, p c Dumitru

care Lazr fac sale

ar

dori Fulga,

mai n care

mult rolul al

s-o

evite

Stagiunea spectacol istoric lebrului micrii lui lor dat venii nia a

ploietean menit de la lui Theodor

sc s

deschide actualizeze

cu

un ce al al

d e c t s-o r e z o l v e . lnrului celui cu ciut ce pu n Dinu, vrea tere cepia l nu mai a s s vibrat se pc chimii in|eles, luntric

omagial falanster socialiste i

figura

Diamant, Scieni. in 18.'J."j,

autorul Precursor adept

dorete familiale. E l i

romneti,

acest

limpezeasc noii cu de

relaiile pe

n a c

Fourier

nfiineaz, pe

Societatea soi Blaccepia Praho unde armo din aten Re

determinri. menite de a

agronomic ceanu,

manufacturier" moia

(colonia boierului n utopic. ntroneze

printele caut att ales,

nenelegtor ntrebri,

printele s-l da In i liotrrii lat.

adevrat, conving luate, dovad jocul ct, de su,

agronomi"), preconiznd de prinii se m n d r e s c ,

colectivismul. aadar, voia omului

ndreptirea proprie unui o

socialismului s

<le n e c e s i t a t e a dc atitudini

cu localitatea liber. pentru Tita, Teatrul pentru

nelegerea mbinare s-a simit,

vizionarul i Ploieti

Diamant

patetice

persuasive,

civilizaia trebuie textului care ni

lotui, Hrnea

oarecare

crispare. Marilena au fost Negru i pre psiho Ma o

felicitat lui

solicitudinea

Mria Petre zente logice. rianei

(Ileana), ranu

artat ia cu

tefan

{Meporlera).

Nicolae n

(Operatorul)

s-a l u c r a t se parc Cel pe numelui un suflet trind pornind de

spcctacolul-lectur. simplitatea la un Ion semn care un vast Eliade de de

Cursaru notabile

(Electricianul) roluri n a mod d a r lipsite

marcabil dramatice,

reconstituirii material Rdu vzind predesti patriot i chemarea mini, politic. n de n Dia din retro tarele evo

episodice,

necesare

mecanicii

dramei,

dc nuane special, jocul cu

documentar. lescu n nare, l-a metafora avea

Menionm, Zaharia, cu care

numit

..nestinsul

diamant",

nchipuit febrile,

farmec

adolescent

ieiri"

copilreti.

ardent idei i

umanitarist,

incandescent de

Constantin Radu-Maria

veacului", ca un Grija tr-un de

rspindind a-1 p l a s a pc lefan n dau

luminnd drum de o i

vrednic context

deschiztor pe istoric,

Theodor atestat spre idei

Diamant formul lumilor a lui ranilor toate cu for

document, sentimente

TEATRUL MUNICIPAL DIN PLOIETI

l-a net

condus

Tita care

redare conflict mant,

concentrat, a i i lumea lumea

antitetice

personalitate vizionar, a de Blceanu, boierului apsat din

nou.

boierului nrvit,

SpectacoMecfur NESTINSUL DIAMANT


de. S i r i a n T i r a

falanster, grad catoare,

Costache,

feudalismului. scond mente-simbol (scenografie Harry vul Eliad textului

Intr-o pentru

scenografie universul

efecte Vintil

proiecia

u n o r cleregizorul ner din-

falansterului

Fcianu),

imprimat

spectacolului regizoral

literar.

Decupajul

Data fia :

premierei : 21 septembrie 1970. H A R R Y C. ELIAD. Scenogra (Co LAZA A L B U (Sava) ; ; FACAIANU. DRAGANESCII ; ; E U G E N I A E L E N A E U S E B I U TEFANESCU

tefan

Pisoschi, Palade

Euscbiu

tefiiescn

Regia :

Dumitru

VINTILA ;

Distribuia : mentatorul) (Theodor (Elena (Lucrcia)

Diamant) Blceanu) ; A L .

PNDELE

CORNELII! M A N U E L A E F T I M I E R A DOBRIN T R E S C U GESCU (Paringul) (Ghiocel) liadc) Moise) dache). ; ; ;

R E V E N T POPOVICI

(Manolache) (Costache) ;

M A R I N E S C U (Catinca) ; ; R A D U ; H O R I A A N G H E L

(Lorica) ; NO E M I L I A DUMIGEORR R A T U (He(Cilibi (Grigorc (Man-

POPESCU (intea) (Tircot) ;

(Smaromda)

VICTOR D U M I T R U

B U C U R E S C U P A L A D E

; R A D U

P A N A M A R E N C O PISOSCHI B U Z N E A ; L U P U

TEFAN

Alexandrescu)

www.cimec.ro

(ii

tr-un t e x t cai a m b i i e d e fresc n i s-a p r u t ou t o t u l r e u i t , p r i n c o n c i / . i a i d e i l o r p s t r a t e , l o r scenice. Dei prin acurateea traducerii spectacol-lectur, actorii a u schiat elemente de j o c d e scen, r e n u n n d l a cjiracterul sta tic a l formulei. E u s c b i u lefnesou ( D i a m a n t ) a marcat m a i m u l t aspectul pedagogic a l pre z e n e i e r o u l u i , i a f c u t - 0 b i n e , n u a n a t i atent, spre a degaja complexitatea ginditorului. Jocul Manuelei Marincscu c fr c u sur ; actria apare n rolul unei aristocrate cu periculoase graii d e felin puse n slujba u n u i scop prea p u i n nobil. Corneliu R e v e n t i E f t i m i e P o p o v i c i , r e p r e z e n t n d , p r i n r o l u r i ,

a t i t u d i n i d e clas a l e b o i e r i m i i , trebuie r e marcai pentru grija pentru monografierea tipurilor. Distribuia, cuprinznd, in rest, n u m e cunoscute E l e n n Albu, Constantin Drgnescu, E m i l i a Dobrin, Nora Popescu. D u m i t r u Palade, tefan Pisoschi evolueaz cu seriozitate n s p e c t a c o l u l p e c a r e H a r r y E l i a d l-a g n d i t c u s i m i s t o r i c , i n t e g r n d u - 1 de a n preocuprile fertile a l e teatrului, populariza, prin art, figurile m a r c a n t e a l e culturii noastre.

lonu Niculescu

ALTE
TEATRUL MUNICIPAL

PREMIERE
obiect, supunindu-te canonului. i, atunci, aceast originalitate, dac este, c a p t u n a l t n u m e , a c e l a d c c r e a i e , c a r e silete p e s p e c t a t o r i p e c r i t i c u l s p e c i a l i z a t s-i f i x e z e a t r i butele. Pygmalion Brila este E unor n valoroase. brezenia este cu pus n un adevrat, regizorul text, dc nceputul florrcnsu scen la Teatrul din spectacol ncheieturi, cu multe de care cu fiind nite peste momente nu Shaw mult cu

M R I A FILOTTI" D I N BRILA

PYGMALION
de G. b Shaw \

se simte,

uneori, u operind tratat

vinovat, foarfec

Ion Dincscu poate, piesei strig prea este

dezinvoltur. uurin, anost. D a l a premierei : 2 octombrie 1976. Regia i scenografia : I O N DlNESCU. Distribuia : DUMITRU PISLARU (Henrv Higguis) ; GLNA NICOLAE (Doamna Higgins) ; M A R I L E N A N E G R U ( E l i z a Doolittle) ; N I C O L A E B U DESCU (AUred Doolittle) ; GHEOR GHE MOLDOVAN (Colonelul Pickcring) ; A N A C R I S T I (D-na E y n s f o r d Hill) ; M A R I A N A ZAILVRIA (Clara) ; BUJOR MACRIN (Frcddy) ; JENI DUMITRESCU (D-na Pearce) ; M A RIN BENEA ( U n cetean) ; G H E O R G H E BOIANGIU ( U n o m ironic) ; ELENA ACIU (Servitoarea). destul pate, i att definite. Mica

scena striden,

strad

realmente cris i n e scen doilea, iar

i s e a g i t c u umbre aceast al

printre replici

care

nsileaz

ocazionale

S c trece repede

noi, de asemenea, m a i repede ncepe s

o v o m uita capete

repede, c u

c u ct, d i n actul personalitate. spectacolul actori, Hitrul

spectacolul

pregnan,

umbrele actorilor, E mare i pe o seze, sului a adevrat a parte c

sc bucur care acoper

dc o

prezena

doi buni Pislaru. att

din partitur : interpreteaz

Nicolae beivan pare

Budescu Doolittle, e s depla intere i i

Dumitru care-1 prezen

Nicolae

Budescu,

de v i e nct momente,

n anumite nostru, sale,

ponderea

de l a drama

lui Pygmalion adevrate gunoier,

creaiei

l a consideraiile E l face jucate de a

paradoxale lumea P o t e n i a l u l v a l o r i c a l u n e i echipe de tea tru se m s o a r c u textele clasice, dificile tocmai pentru faptul c, fiind cunoscute i n ce p r i v e t e t r a m a i caracterele, interpreii v o r c u t a s l e d e a u n p l u s d e i n t e r e s p r i n originalitatea jocului. Originalitatea n-ar fi a t t d e d i f i c i l d e r e a l i z a t , d a c n u s-ar i n e seama d e canonul p i e s e i , c a r e este nsi structura sa purttoare de semnificaii. E g r e u , d a r , s f i i o r i g i n a l p r i n a d e c v a r e l a lat, real, veniile sa a

ale guralivului

privind disimu de con starea amar

burghez. din candori contient burgheze,

o bufonerie fa ironia

i d i n b o n o m i e ii-o a c o r d n

libertatea sfri

pe care

social,

pentru

celui care accept de care Dumitru

stilul de via n

onorabil"

burghez, cinism. gins, nil,

v a cuta Pslaru, deferent,

s b e n e f i c i e z e c u Profesorul Higtandru i i j u v e detaarea

este,

pe r n d , ns,

afectind,

indiferena

62

www.cimec.ro

Marilena

Negrii, D u m i t r u

Pislaru, Ana

Grisli, Mariana

Z a h a r i a i B u j o r

Macrin

superioar, repede uitate pentru o g l u m sau pentru intervenia vehement n dispute. Umbra sa. aproape nedespritul colonel P i c k e r i n g , este, n i n t e r p r e t a r e a lui G h e o r g h c M o l d o v a n , u n p e r s o n a j ters. C o l o n e l u l Pic kering este, n concepia lui Shaw, un raisonneur, un comprehensiv, a crui calm p r e z e n |wtolete m a r i l e f o c u r i d e a r t i f i c i i , c r i z e l e " d e p e r s o n a l i t a t e a l e p r o f e s o r u l u i i a l e ( d e v e i ; e l este u n g h i u l l i n i t i t a l t r i u n g h i u lui. Actorul a avut, ns, m a i d e g r a b o pre zen abstras dect u n a linitit, rarele sale intervenii lsind impresia unor vorbe arun cate l a n t m p l a r e . In
Kli/.a

t r i o a n care oficiaz n p r o p r i u l su salon. S u r p r i n d e , n s , nu-i v o r b , p l c u t , i v e r i d i c i t a t e a j o c u l u i sii se i m p u n e n c e t i s i g u r . Utile, A n a Cristi, n Doamna Eynsford l l i l l , J e n i D u m i t r e s c u , n D o a m n a P e a r c e , i E l e n a Aciu, n Servitoarea. Remarcabil, Ma riana Z a h a r i a (Clara, fiica doamnei E y n s f o r d HUI). T o t u l se p e t r e c e n t r - u n d e c o r aparinnd a c e l u i a i I o n D i n e s c u , a d u c n d v a g a m i n t e de interioarele de epoc n care mobilierul ba r o c se a m e s t e c n e d e f i n i t prin salonul stil Chippcndale.

ce

privete
i

jocul
sc pot

Marilenei
reproa

Negru,
unele

n
mo

Doolittle,

Constantin Radu-Maria

m e n t e de i n n u t e n l i c i t a t e , n i p o s t a z a d e f l o r r e a s . I-ar f i t r e b u i t o m a i m a r e familiari z a r e c u r o l u l i u n studiu m a i ndelungat a s u p r a l i m b a j u l u i a r g o t i c . D e a s e m e n e a , i-a r e p r o a i t o n u s u l s c z u t a l t e m p e r a m e n t u l u i , n c i o c n i r i l e c u P r o f e s o r u l l l i g g i n s , a c t r i a lsndu-se parc dominat de personalitatea partenerului. Reprourile, in s adaug, snt m i n o r e , j o c u l ei d e s f u r i n d u - s e , altminteri, cm acuratee i mulumitor pe mai tot parcursul spectacolului. F r e d d y , n a i v u l adorator al E l i z e i , n inter pretarea lui B u j o r M a c r i n , e un tnr efemi n a t , c u m a n i e r e de s a l o n , n u l i p s i t e d e g r a i i i s f i i c i u n i b u f o n e , ( l i n a N i c o l a e , n D o a m n a l l i g g i n s , i d u c e r o l u l c u d i s t i n c i e , d a r i c u u n a e r p r e a d e tot t i n e r e s c , s u r p r i n z tor inadecvat la interveniile ei, de amfi

www.cimec.ro

63

TEATRUL TEATRUL DE PPUI ACHIU" DIN PITETI

DE
marcata sen, tale altfel de i

PPUI
lui dorin a da exotice dect un a care i de a a le caracteriza locurilor face a priu de i, re ta plin strine a capi lipsei pc dc mo personalitate de ritm didactic Uegia alert ; sala n' continen

asimilabile imprimat cltoria

prezentaiei

succesiunea

IONU DESCOPER LUMEA


de Sanda Diaconescu

blourilor de confrunt talului, de n

antreneaz copilul cu

peripeii

biatului. omenia de

Meleagurile rapace Dunre un cedeaz la pasul

lumea

scrupule.

Biatul rmuri lui

duce mesaj prin al

ndeprtatele prietenie i dc lui. Ion bilitate N. Dc i animatoarea

oceanice Dida

romneasc. certe caliti

Anchidin.

vocea

lonu,

cucerete actoriceti, minuilor n Cik lui

secondat celu al lui a

Bnic,

nzestratul i n

menionai,

aportul punerea lui

tehnic

Briculeseu. i a a fost

valoare

funcionalitii precum de a nescu aeelai creat

decorului

Damadian, executate Iotextului, peisaj. Diaco Lucian

expresivitii un

ppuilor adecvat

plastician.

Muzica

comentariu sugestiv al

atmosfer educativ

fiecrui Sandei

Subtextul nescu

lucrrii

sc transmite

copiilor.

I. N.

Oaspei de peste hotare

Tealrul Puie"
In ond spa(iu pentru ales. capii, nale, i maniera universul familiar. scena folosind astzi, prin agreabil se mic, Sanda o K a aventurii juvenile, imens a scris, mai Exist tinu dup ducie i a s t z i ppuari trupe in japonezi ale care con pro in re o ci i pentru tradiio nc un po in su de ntr-o teoreti n a pl precoci la vechile sc tradiii populare moderne, forme de a ca ntre genului, transform pies dificil ntr-un remarcat, s scrii

(Japonia)
c u m exist a cror exprim de evoluia oferite sintez organic nu numai ce o noi. vizibil Puk" tendine, mnuirii, dramei

Diaconescu

candoare. cnd

canavaua n a

povestirii replieani pornit de

mijloacele

audio-vizualc

transform mobil vestirii, fleteasc a-i zm cest cere, valah cu lej lui un ..furia" lumea, simi cu de in etic,

progeniturile Autoarea a pentru

fluenate prezint mbinare nale i n

marionelililor Teatrul dou a cele celor

europeni.

fermectori.

Spectacolele

defini,

de-a l u n g u l copilriei, Cldura dorin o alturi. deplin vdit un lui

raionamentul puritatea, a copilului, partenerii pe care pus

specific prietenia. imensa de noi, joac remarc scen, lonu,

mijloacele construcia

tradiio

genuitatea,

tehnic i

ceea

privete artistic privind pe t o a l c

interpretarea rane, att actuale,

contempo gen, de Oricum, produciei chiar a i,

comuniune

prinii, cu

evoluia i pun

acestui

nduioare, A.

se n

de popular

meridianele. ale

spectacol,

realizatorii coninut, lor snt atunci avut mai Silit fost duri.

spectacolelor scopurile i

probleme

Anchidin. s s a l v e z e micuii

nzdrvan mpreun de pri

educative uor la

pantaloni

scuri, iat

pornit, un

mrturisite cnd se n cu anul cu

descifrabile, metafor.

cel,

pe fetia de

Monique minunat a de

apeleaz

Atlanticului cu

nfiinat de s-i Abia trziu,

1929, Teatrul opacitatea numele regimului de n

Puk"

pentru

spectatori

strbate peisajele

luptat

autoritilor cteva sa

imaginaia

nflcrat

cenzura i

militarist. ori, a rnfost a

Cik Damadian. de la A c h i u " nentrecut, poart cu pecetea i

schimbe dup

Spectacolul acestui

desfiinat

renfiinat

repetate

grafician

vizibila

1945, activitatea

64

www.cimec.ro

Scen

din

spectacolul N i n g y o

nihon

fudo-ki"

reluat prezinte s

oficial, cu

teatrul

fiind cu

msur i similare

s din

regularitate schimburi

spectacole trupe

chiar

iniieze

Japonia. , Modernul sediu din Tokio, construit prin colect public, poart numele de Pupa T c a t r o " i a d p o s t e t e a c t i v i t a t e a permanent a t r u p e i . Pe l i n g a c e a s t a , a u fost c r e a t e a l t e dou trupe, de turneu, format", fie c a r e , d i n c i l e f>(i m e m b r i . E l e p r e z i n t n jur de 700 spectacole a n u a l n grdinie, coli, m i c i sli, n n t r e a g a ar. L a acestea sc a d a u g spectacolele m o n t a t e la t e l e v i z i u n e . Se c u v i n e m e n i o n a t c o n t r i b u i a lui T a i j i I C a w a j i r i la e v o l u i a i p r e s t i g i u l t r u p e i . Nupen mrndu-se printre cei care au militat tru fondarea c o l e c t i v u l u i , el sc r e m a r c p r i n activitatea sa m u l t i l a t e r a l , ca director de t e a t r u , a n i m a t o r i o r g a n i z a t o r , regizor ar tistic i c r e a t o r de t e x t e .

r a r e a p c i i i a p r i e t e n i e i , m p o t r i v a milita rismului, a tiraniei. T e h n i c a m n u i r i i ppuilor ilustreaz sim bioza dintre' teatrul tradiional i c e l mo dern. Soldatul A k a n b e e este o p p u de mari dimensiuni, a l crei m n u i t o r (vizibil) este m a s c a t de c o s t u m u l n e g r u , impersonal. V o c e a lui a m i n t e t e intonaiile specifice ale teatrului Kabuki, iar micrile largi, stili z a t e , l fac n f r i c o t o r . Celelalte personaje (ppui snt animate prin procedee moderne cu g h e n ) , m n u i t o r i i f i i n d a c o p e r i i de p a r a v a n e m o n t a t e pe p l a t f o r m e c u rotile, ceea ce c o n f e r s p e c t a c o l u l u i o m a r e m o b i l i t a t e i cursivitate. Taiji K a w a j i r i i s c l e t e s c e n a r i u l i r e g i a a r t i s t i c a s p e c t a c o l u l u i Ningt/o nihon fudo-ki, o suit de obiceiuri folclorice din diferite p r o v i n c i i n i p o n e . S c u r t e l e s e c v e n e se m b i n armonios, n t r - o e x p l o z i e d e c u l o a r e i lu min. Shishi-Mai este u n dans avnd ca t e m a s p i r a i a s p r e p a c e i l i n i t e a o a m e n i lor ; d o u poveti cu spiridui Namahage" sc centreaz n jurul curajului i muncii. N o t a b i l e a u fost i d a n s u r i l e nchinate re coltei mbelugate, ca i evoluia unor figuri mitologice, precum Zna Zpezilor ; t o a t e d a u f a r m e c i c u l o a r e s p e c t a c o l u l u i , n a n s a m b l u l l u i . F o l c l o r u l este i n t e r p r e t a t , p r o cedeele tehnice, m a i a l e s l u m i n a de scen, d u c i n d la efecte u i m i t o a r e , de m a r e s p e c t a c u lozitate, c h i a r d a c n dauna autenticitii.

Primul spectacol prezentat de ppuarii n i p o n i este i n t i t u l a t Micul Tom-Tom, al c r u i autor, H i s a s h i Y a m a n a k a , este c u n o s c u t pentru creaia sa n d o m e n i u l literaturii pen tru c o p i i i t i n e r e t .

A c i u n e a se p e t r e c e p e o i n s u l n n o r d u l Japoniei. Micul Tom-Tom triete aici n b u n n e l e g e r e i p r i e t e n i e c u t o a t e a n i m a lele p d u r i i . Viaa panic a celor de pe Prezena acestui valoros colectiv artistic i n s u l este t u l b u r a t de a p a r i i a soldatului n i p o n n a r a n o a s t r a fost n u n u m a i p r i A k a n b e e d i n l i a n a . R z b o i n i c u l p u n e slplejul cunoaterii unor remarcabile realizri n n i r e p e p m n t i p e v i e u i t o a r e , fcndu-1 d o m e n i u l t e a t r u l u i de p p u i , d a r i a l u n e i prizonier pe T o m - T o m . D a r l u p t a mpotriva mai largi nelegeri a manifestrilor spiri t i r a n u l u i , i n i i a t de b i a t , l a c a r e p a r t i c i p tuale ce d e f i n e s c u n popor harnic i n toi, c u mic-cu mare, este n c u n u n a t de zestrat. s u c c e s , d u m a n u l e s t e a l u n g a t i l i b e r t a t e a , recucerit. S p e c t a c o l u l d e v i n e astfel u n n d e m n l a v i a a p a n i c , c o n s t r u c t i v , l a www.cimec.ro ap

Mihai Crian

Nelu Ionescu) ; M a d a m F n n a c h e ( A r c u l de triumf de A u r e l B a ranga) ; M a r t i n e (Femeile savante d e M o l i c r e ) ; S o a c r a (ara fericirii d e T u d o r M u a t e s e u ) ; D o a m n a B i r l i n g (In spectorul de poliie dc Priestlcy} ; Atalanta Baglioni (Nunta din Pcrugia de A l . K i r i escu) ; L i s a v e t a (Vifornia d c L e o n i d I.eon o v ) ; a fost p r o t a g o n i s t n Hecuba i Medeea d e E u r i p i d e , V e t a n 0 noapte furtu noas d e I . L . C a r a g i a l e i M a m a A n g h e l u a n c f n t i c e l u l " l u i V a s i l e A l e c s a n d r i . F r a fi c e e a ee n u m i m o v e d e t d e c i n e m a " , J u l i e t a S t r m ' b e a n u - W e i g e l s-a f c u t r e m a r c a t i n c t e v a f i l m e : Fraii, Vifornia, Toamna bobocilor, Pintea. p o s e s i a u n e i b o g a t e g a m e do m i j l o a c e de interpretare, c u u n t e m p e r a m e n t scenic exploziv, Julieta Strmbeanu-Weigel caut, n o r i c e r o l , s c u n o a s c , s a d n e e a s c i s t r a n s m i t c u d i s c r e i e , d a r i c u p r e c i zie toate datele p e r s o n a j u l u i , m p l i n i n d u - l e ntr-o imagine unitar. In vila" siunea eta titular. loscu. iMaria roluri lui major e unul n i dintre cariera extrem cele de mai complexe personaj Marii Muttcr femei din C a i ntlnitc frumos mea. U n fel, o viitoarea din premier Mria a Teatrului i copiii Osvaldo A. Da ei, piesa (ver Juli rolul TociPiteti,

scriitorului

argentinian

Dragon n

romneasc. Regia

Valentin

Silvestru),

Strmbeanu-\Veigel

e distribuit

i a p a r i n e

lui Alexandru

bogat.

Osvaldo

Dragun

c, ntr-un c a , dealtfel, se ivesc cei doi n

Courage. M u l t e dintre datele celor d o u

VIITORUL ROL
JULIETA STRMBEANU-WEIGEL
Julieta Strimbeanu-Weigel a - absolvit I n stitutul de art teatral i c i n e m a t o g r a f i c I. L . Caragiale", clasa profesoarei D i n a Co c e a , n 1 9 6 1 . S t a g i u l l-a f c u t l a T e a t r u l d e Stat d i n B a i a Mare, debutnd c u rolul I r i n a d i n p i e s a Cred n tine de Korostliov ; a u urmat Irina (Citadela sfrmat dc Horia L o v i n e s c u ) , E l e o n o r a (Trei gemeni veneieni de C o l a l t o ) , L o l a C a l i o p i (Oameni i umbre d e t e f a n B e r c i u ) i a l t e l e D i n 1 9 6 5 , J u l i e t a S t r m b e a n u - W e i g e l face parte d i n c o l e c t i v u l Teatrului A . D a v i l a " d i n Piteti, pe scena cruia, ntr-un deceniu, a realizat o serie n t r e a g d e s u c c e s e , c a r e i-au a d u s p o p u l a r i tate. Roluri variate, empfoi-uri diferite, multe, de compoziie : Carmen Anta (Ciuta de V i c t o r I o n Popa) ; D o m n i c a (S nu-i faci prvlie eu scar de E u g e n B a r b u ) ; D o m n i o a r a B e l o u s (Nencredere n foior dc

snt tre
nuie a

asemntoare, situaiile Fierling, s-i

i m u l t e pies.

care

Anna

Mria

e o vduv copii. copiii le

c e s e chiProprietar

creasc bani

unei

t o n e t e , e a t i e c t r e b u i e pentru s Spre viitorul, grijile

s m u n c e a s c c i , c a s le o ns, face de alt dc oare i-au m parte simul de n n de ade

i s c t i g e pregteasc via, cinat din celebra dreptii dinile via, lupta nu fr ei

asigure

i n e c a z u r i l e

existena. eroin

deosebire, Mria ptruni

brecbtian, oamenilor

categoria

i d e p a s i u n e a i-au p u t u t e, n s , salvarea fata n bucuriei

adevrului. de a tri.

Vicisitu Destinul

ntuneca tragic.

dragostea eueaz i m o r a l

instinctul pentru

personajului copiilor un

E a

material

ei ; att cupid

c t i b i a t u l , a t r a i

societatea vrului. Mria dragoste; aparent, ceslei i

oaTe

triesc, i

urmeaz al

alt d r u m

dect

cel a l cinstei

triete n plan i Viaa

frumoas dei-se

poveste

de

o poveste care, secund, d unei ntr-o

desfoar, conturul aiubit relaie

mplinete femei o lume

personajului viei. mam,

semnificaii dramatic

simbolice simple, aspr care

desennd

individ-societate,

anuleaz

u m a n u l , v a l o a r e a i p r e u l

omului".

66

www.cimec.ro

VIITORUL ROL

MARIN A U R E L I AN

In de la

decursul

celor

douzeci Aurelian pe

i de l-a

doi teatru

dc I.

ani L. Na s-a opi inter de Ir(Fata

absolvirea Marin

Institutului

Caragiale", necontenit ional impus niei doar Lope Uutsk fr de var blic mere Oscar nului pretate de dc zestre dc de din clujean,

desfurat publicului i

activitatea i-a i

scena

Teatrului

Cluj-Napooa. s-a

Credincios

aici creator pe

modelat fcut

personalitatea, cunoscut rolurile scene, turmelor din Paratov unei ; Ixmlul Wind n de nopi (Opinia Tinere noaptea Eduardo i

publice

teatrale. scndura

Dintre acestei (Fintna ;

amintim

cteva : F r o n d o z o Vega) ; Alexei de

Serghei Arbuzov) (Visul

(Poveste Helicon

Ostrovski) ; Theseu

(Caligul.i de pu de A de I n t r i g a n t c a r e tie s a s c u l t e i c a r e , d u p aceea, acioneaz cu precizie, devenind motor al ideilor care se v o r n f p t u i n viitor, el se p l a s e a z n t o t d e a u n a n v r f u l piramidei. O r g o l i o s , i r e t , a m b i i o s i t e n a c e , i z b u t e t e , pstrndu-i un fel dc senintate aparte, s d r i m e i s n a l e d o m n i t o r i . In calitate lui ceea 6cenei de regizor, preuiesc munca, lui, per dup de mai ei unei indiferent actori cel

Camus) ;

Shakespeare) ; Aurel

Chitlaru

Baranga) doamnei

VVinder-

(Evantaiul Nou dc are Pavcl de o D.

Wilde) ; Elizeu R. picioare Stoian

(Pisica lungi (Puterea etc.

Popescu) ;

Bcnedetto Adevrul oare cu o au bo al pre

(Minciuna FiKppo) ; de Titus ispititoare, constituit Marin gat tor al

Popovici) jaloane n

Roluri

importante, lui artistic. anima ori,

frumoas este i un

varietate, creator i de un

biografia un

Aurelian activitate filialei n piese de pisici unei

obteasc, A.T.M., de de ca lansai subtil Drkeny de de

neobosit cteva

pasionat

regiei, ferind (Joc Viaa In gizor

c a r e s-a

analiz Istvan

psihologic sau
r

seriozitatea ; respect actorul, gndirea sonalitatea nimic acest din ai unic, am nefiindu-mi colaborat actri fora despre ou ce f a c e .

recent,

femei

Aurel

Baranga). Alecsandri scena Marin (re

Cluzindu-m exemplul Silvia

principiu, este a din ce

Despot-Vod Mircea din

Vasile pe

frunte actual care la trai femei. tot

noastre ; cu toat Aurel

Marin), Mooc.

Teatrului Aurelian

admirabila am gndit lui

Ghelan, con

Naional

Cluj-Napoca,

rspuns piesa

talentului Viaa

va juca rolul lui Accept c u de creaie de i directori ofer ncerc E pe de sa

personajul

egal s scen

pasiune dirijat. bine

dirijez

munca cu la mi mea

Baranga,

fiu

Colaborarea munca

pregtii, asemenea rol,

Proiectul un viitor s-mi tarea

care rol, ci lui lui

m o

preocup viitoare

acum regie ; n

este a

nu dori

descifrarea acum, cu de a

amnuntului cu un

semnificativ prima

reale satisfacii ; o boier Marin

satisfacie istoric. personaj o placa stare rol

realizez, n Medeei a

sfrit, u n Euripide, Jocul scena de-a Alexandru

vechi gnd, Pop. Intre de

mon timp, Mila

acest viitor dintr-o Vornic l apt i

excepionala

ntfbiire vorba care

pies oa n

traducere hail

Marele

Mooc, s

finisez spectacolul Sebastian, pc Turda."

vacana

Mircea

vede care,

teatrului

vecin,

turnant

evenimentelor, motiv pentru spectacolului,

ite o un

anarhie, asupra

concepia

atribuie

principal.

Mria Marin
67

www.cimec.ro

A C T O R I l R O L U R I
oamenilor mesaje ; inimii, ar fi, c idei c i rece prin sentimente, lui, orict E l care e (D'ale lui or). esenial este fost timp, de i-a sa rolului, i a i dein in interpretarea lui cale ii lui orizontul fidel pe o a luntric. Sebastian, proprie : n dintre utilizat, caut s-i i, s fr dc comunice pulsaia percutant nencetat (Troilus o i sau nsufleeasc

virtuozitatea uitat. acesta

rmnc repede nou c

modalitate eroul, Crcsida), Rameau Andronic Alexandru Marin mergnd, n fie

IVitrocle

Crcnel (Nepotul (Ultima c

carnavalului)

Haineau).

S a u , recent.

tnelegnd

Andronic acelai

Morarii

originalitatea construirea Marin vistori miracolul spirituale fr de ctre nrii (Mitelor i su Marin trit via, lui visul ;raj pe din du-te-vino, banal. Interpretarea adevrul Miroiu care de n

este

elementele secretul diurn, contuzii, care

comune unui

Andronic,

cei doi

profesori miracol : lor uor, ritmic

implanta fr zidul sa

trmul

evadrii trecnd

existena

zbucium

ntr-un

prin

desparte c

sublimul drumul rstur

las mai prin

impresia nti prin

lui Andronic cu masca consider c

este c e l a l micilor c

aparenelor, sufleteti i Moraru n n apoi

acoperirea deprinderi pudic. eroului trebuie prin : el

ticuri

dezvluirea drama dar s i

se declaneaz tcere ; acelai sensul ocolete adevrata cu

c u intensitate, trebuie umil timp, dublei

treac mudru a

descifreaz oare n

existene In

timidu

realitatea, s a fericire.

transformndu-i uimitoarea Morarii abur ca i idei, care de fel o depro venind de nu o de lume nvliiindu-1

contopire

personajul, duioie cel o i mic"

Marin tristee, ntr-un

cldur, Inocent

..Alexandru alt i lume, spirit. acelui

tector.

i s t n g a c i , lume crturar social de i bucuros Joac, cu

el apare cri superb incurabil,

dc

MARIN MORARU Alexandru Andronic


Holurile multe, lor o blic. lui,' prin De care, scenice, interpretate durata care le snt c de Marin din n de Morarii a par vieii pu P e de cu Mo arta ceva

hrtie

degajare,

candoarea nelege himer, cu ent, In a care a legturi

mecanismul accept n-a avut, ca

i, fascinai nici c, n ostil. apariia i Cu un

s p r s e a s c fapt,

poate,

pentru

subconti

intuit-o spectacolul unei

fiindu-i

Ultima

or,

final sem pe

lui Andronic-Moraru mbrcat impregnat, spiritul de

a r c densitatea n camera

nificaia cap, dar ieit destul teribil de alta, comun puine. de

imagini-simbol. drum, dc nc,

plria

pustie,

prezena este s d e for,

brutalitii intelectualul incontient acelor

fixeaz

contiina

agresive, fragil, de

Andronic-Moraru p u r , lipsit care avea

fapt,

parte,

fiindc talente.

aa a decis Pe

capriciul fiindc tiu ; c n

hazardu adev

dezastrul

urmeze

uneori,

nedrept

ani ' 3 0 " : fascismul, rzboiul... Spectatorul n acea mult c A n d r o n i c prsete visat sala, odat cu actorul, sc parc

marile ratele rarii n. e

descoperiri unul cere s

se ivesc actorii

rar. Iar Mria care c acel

cltorie

n care

dintre

n u v a m a i pleca...

teatral stare trebuie

din partea s

creatorului uimirea proiecteze

-s d e p e a s c incinte,

actorul sufletele

Mria Marin

68

www.cimec.ro

HORATIU MLELE Truffaldino

Sc plin iile plin Prin in ranta Piatra 0

mai de n

poate la

reveni, a

azi,

la

oommedia sclipitoare, n o condi vag n

dell'arte,

improvizaia nu n Iu a

liber, actorului,

neprevzut, despre acele doi

care vog Slug echip in a

mai motenim spectacole epoca stpini Via,

dect

amintire

populare,

Renaterii ? de (ioldoni, c u Lnra i Tinerelului s a s i s t pus exube din Ia o i n dell'arte. al orga in i r i l m ca

scen

dc Iulian

Teatrului ocazia un

Neam, a m avut micrii, scenic, de i

terpretare efuziune nizrii

modalitatea

commediei dinamism scenice unui compoziie

spaiului rapide

schimburi dans Am lui lui c al

imagini a

bufone, ntr-un ansamblu

compunndu-se multiform

desfcndu-se micare dc spun un

formelor, jocul

metamorfozndu-se Mlclc, actor rolul,

continuu. comic savuros n al ascuns nu rolul ase nde-

reinut

Horaiu el

Truffaldino clovnului fost mult care truc

ascuns

n rol, pentru omid, cu

ne-a desfurat de circ,

meni A de

care-1 j o a c , n rolul undo rsul am prin lui

ninarc. pe Mlclc, clasicul tismul ruperea Au se fi arat slug

neindeminatic. clovnerie i-a n a permis i strni Horaiu pline i improvizaii

haz, n

cascad,

ntlnit

automa i n t r e cnd a cci fi ni te a de m nimic poate, i

gestului fost i c Ia

n situaii s-ar fi te paradoxuri,

nepotrivite, potrivit. ca atunci

lui, cnd a cu doi

identifica

nseamn a

confunda dou rapid

altul,

bineneles nseamn tu nsui. schimbate concluzia subzista, principiu

stpni mereu duce poate ca totul, la

ori altul poate nu

i, totui,

D a r jocul dup c

al mtilor mai

prejurri esenial doar Cci i nu ritatea cc

dect,

travestirea j o c este lui

mictor ce sc

schimbtor

al lumii

scenice. logodnicii n Ir-o caut altede ceea cu c c se estetic tnr Mlclc. c, m a i ales, lume lipsit : continuu acestei formei acestui a

se regsesc,

i j o a c

Truffaldino, c doar n

consisten, rmne tri, caut relevat i

d a r cutindu-i-o virtuozitate arabescuri, dc care este

virtuozitatea
jocul

strlucitoarea pc sine cu

principiu Horaiu

pregnan actor

talentat

Constantin Radu-Maria
www.cimec.ro

A C T O R I l R O L U R I
sintetiznd teligen l c ddea nsuirile specifice pe Gelu n E d c talent Bogdan sfera s i i n Ivacu testelor precizm con su i, con cu con

artistic

ale unui evident, a

prototip

actoricesc,

ca exemplu n Institut. de a ci

meninndu-se, evoluia

efectuate firm nu de

oportun

profesional fost

acestui la

actor

aprecierea cu care rezultate efemere, unui cu

inteligen investit

artistic

perioar, prin uneori, turarea cepia ple, lizare bilul mai noas. Cred Ivacu care tit. i nic unui rios un clar prin rea luie tului pornete nalitii

absolvire, sigure,

frapante, prin care

spectaculoase acumulri marcheaz n relaiile i cu aceste de

structur

interioar, drum textul, cu

propriu dintre

partenerii, care

publicul

regizoral. vorbesc sale

Unul

exem perso

despre context creat cu

afirmarea este noapte

ntr-un a

despersona memora spectacol furtu

evident Ric puin

personajelor, O

Venturiano, memorabil

ntr-un

c n

secretul s-i

reuitei

lui

Gelu a

Bogdan tip, inedit,

creionarea

original

acestui

prea Actorul ale

fi epuizat seriozitatea

resursele dc

de la

c u c a r e l-a i n v e s caricatur sce s ca de exprimare a dobndit, prin

n-a n e l e s

s creeze o ci

n-a c u t a t

echivalenele efecte orice i

ridicolului, aa, aceste care

spunem i e

prezentarea n se asupra o lume. transmite replicilor, mica de a evo per fap

personaj

sc ia, realmente, de bnuial a stadiu sine n i se

departe

efectelor prin

de m a i s u s . U n personaj de gndire intonaia repezi care de care orgolioas nfipte, un do

orizont

gesturile nepat c i

prin

exprim

contiin contiin

sonajului.

Ridicolul ? aceast la nu n si proporiile msura societate se puin crea a unei

Tocmai de unui

consecina sine, punct de fapt, pe Ct

c a r e s-a cardinal pe sine. o vreme mai era struc destin, care

GELU BOGDAN IVACU Ric Venfuri3no

evaluat n nu-i

univers,

so c u n o a t e , i n exact i

cunoate

adevrat, timp. la a

reprezint partenerii mult

limitau Golu

sfera

sau mai care

ridicolului Ivacu

personajelor singurul tura prin

lor,

Bogdan impunea a a lumi,

interioar

unui

transfigurarea

inteligent i e s e n . roluri, trsturi partenerii cu

contrastului

Un riena

actor o

tnr, palet siguran

dar de ;

cu la

experien. Arad, unde a trei scenice a creat

Expe a in sta de diferite,

estetic dintre n Ivacu de tate ne i rat unei toate echilibrul dect

aparen celelalte

ctorya

stagiuni

Gelu de c

Bogdan aproape cauzali lumea bine msu pe focarul

terpretat dobndind giuni o dind la

tipuri unde

e, c u u n unii

timbru

specific, m a i

experiena

acestor dintre un gnd cu sale a

CIuj-Napoca,

tipuri

si. i, parc att c mai

anumit

complexitate Cele tnr :

dramatic, mai recente, d i n Mutter Ric Malvolio pe a (A tema avut

dobn dup Cowage

transmite ntr-un

gndul

personalitate. i S o l d a t u l furtunoas), noapte). sesiunea n de

ncape n

personaj i

Chiorul (O La

m a i expresiv efectele

ct actorul mai acestuia.

mai Ca

(stagiunea noapte sprezecea actorului

19741975)

Venturiano dou arta loc la psiholog,

concentrat

structura

luntric

lentile.

comunicri care

contemporan", octombrie

Ouj-Napoca

1975, un

Constantin Paraschivescu

70

www.cimec.ro

ACTORI l ROLURI
s u f e r i n i d e z o r d i n e m o r a l ? R s p u n s u l pC care-1 d a u t o r u l e s t e c t o c m a i suferina, lipsa dc puritate a m r u n t e i viei cotidiene, p o a t e r e d a v i e i i m a r i , a p r i n c i p i i l o r , pe c e l care a avut, cel p u i n o dat, credina n bogia u m a n a acestei viei. Acest rol, d i n excelentul spectacol al T e a t r u l u i T i n e r e t u l u i d i n P i a t r a N e a m , i-a r e venit actorului Corneliu D a n B o r c i a , care a t i u t s n c s u g e r e z e c o m p l e x i t a t e a p e r s o n a j u lui su, ntr-o interpretare economicoas, f c u t , a d i c , d i n g e s t u r i p u i n e i p l i n e d e fermitate. Micrile lenee, ngreunate, parc, dar pstrnd c e v a d i n t r - o a t i t u d i n e p e c a r e i-o g h i c i m a fi fost, a l t d a t , n v l u i t o a r e , t a n d r , a s c u n d e o m u l n c n e h o t r t s abdice de Ia o m e n e s c . D e z a b u z a r e i b l n d e e , a l t e r n n d , n r e p l i c i g e s t , n t r e r u p t e , u n e o r i , d e o v e h e m e n r e p e d e r e p r i m a t d e p i l d , c n d se erijeaz n aprtorul Valentinei, jenat de dragostea prea sanguin a tnrului Paka. A t i t u d i n e care n u este m o t i v a t de mizan tropie, c i d e u n f o n d a d n c o m e n e s c , pe care i-1 g h i c i m s u b c r u s t a i n d i f e r e n e i v o i t e . C n d V a l e n t i n a i m r t u r i s e t e i u b i r e a , a c t o r u l a r b o r e a z stupefacia, pe j u m t a t e sincer, pe jumtate, ns, jucat indicnd existena u n u i s u f l e t n c t n r , b u c u r o s , p a r c , a fi fost d e s c o p e r i t i p r e u i t , s u b m a s c a n e p s r i i i a s c e p t i c i s m u l u i . C u t a n d r e e p a t e r n i c u e z i t r i l e c u r t e z a n u l u i n e n c r e z t o r , e l se a p r o pie de a c e e a pe care, p n a t u n c i , n u a v u s e s e o c h i s-o v a d i c a r e s e m n i f i c , p e n t r u e l , c a p r e z e n v i e , de n e e l u d a t , n s i rbd t o a r e a s a d o r i n d e i u b i r e i c l d u r s u f l e teasc, n e s t i n s , d a r i g n o r a t . D e a i c i n c o l o , gesturile actorului devin febrile, nervoase ; s n t a l e o m u l u i c a r e a g s i t c e e a ce c u t a s e mult timp, dar a crui cutare nu era con tientizat, gesturile celui ce nu vrea s p i a r d , p e n t r u c n u v r e a s se p i a r d . I a r cnd impulsurile malefice ale unui semen i d a u o u l t i m l o v i t u r e v o r b a d e n t i n a r e a fotei d e c t r e t n r u l P a k a adncul f i o r a l r e n v i e r i i e r o u l u i n u m a i p o a t e fi o p r i t , e l crete i s c r e z o l v n h o t r r e a d i n f i n a l u l piesei : de a interveni, de a aciona, n sfirit, m p o t r i v a celor care sfideaz etica ceteneasc. A i c i , gestica actorului are m a iestuoasa linite a marilor hotrri, care l u m i n e a z f i n a l u l s p e c t a c o l u l u i , ca o a p o t e o z . P r i n nelegerea n p r o f u n z i m e a datelor sufleteti ale p e r s o n a j u l u i i p r i n t r - o bun intuire a logicii intrinseci a caracterului, a sferei m o t i v a i i l o r sale m o r a l e . C o r n e l i u Dan B o r c i a a reuit s ne ofere b u c u r i a de a contempla un lucru bine fcut, care aspir l a d e m n i t a t e a a u t e n t i c i t i i i, d e c i , a a r t e i .

CORNELIU DAN BORCIA amanov


In piesa lui Vampilov, Vara trecut la Ciulimsk, u n s i n g u r p e r s o n a j i t r i e t e , n mod autentic, d r a m a , el singur posed con tiina t o r t u r a u t a reflectrii d e sine i, deci, e s i n g u r u l c a p a b i l s j u d e c e i p o s t a z a n e f e r i c i t , a sii i a m e d i u l u i o m e n e s c n c o n j u r tor ; a c e a s t a , p r i n d u b l u l s t a t u t p e c a r e i-1 c o n f e r a u t o r u l , i n v e s t i ndu-1 c a r a i s o n n e u r , a t t n o r d i n e a i n t e l e c t u a l c t i n c e a m o r a l . E judectorul de pace a m a n o v , rol dificil, cci o m u l u i de d r o p t , l o v i t n c r e d i n i n v o c a i a d c a p r t o r a l d r e p t i i i e c h i t i i s o c i a l e i d e v e n i t , a s t f e l , u n m i z a n t r o p , p a r c , i n c u r a b i l , a u t o r u l i a c o r d c u v n t u l c u zgrcenie, n d r e p t i t , psihologie, p r i n stingerea sufleteasc a e r o u l u i . Se v a ridica, dar, acest personaj m b t r n i t n a i n t e de v r e m e , care ateapt cu n e r b d a r e s ias l a p e n s i e (e l e i t - m o t i v u l s u ) , p e n t r u a scpa de s e r v i t u i l e s o c i a l e pe oare i le c e r e f u n c i a , i v a r e c t i g a e l c a l i t i l e s u fleteti d e l u p t t o r p e n t r u dreptate, n con diiile n care, n j u r u l su, e doar m r u n t

C. R-

M.
71

www.cimec.ro

Un minut de adevr cu H. N I C O L A I D E dup... 50 de ani de teatru

C h i a r ai p c l r c c u l secol p c scen ? D e c c te m i r i ? A r t a i i a z i de la A l h a m b r a " . ca

jumtate

de

intr-o

fotografic

M a n u a l e l e de psihologie v o r b e s c despre c e l e c i n c i s i m u r i , i-1 u i t p e c e l m n i i m p o r tant : simul umorului. L a cine funcioneaz s i m u l u m o r u l u i , t i n e r e e a e p e r p e t u . n ce m p r i v e t e , s-ar p r e a c d o a r l a propria mea n m n r m n t a r c n u voi putea rde. Ridei la glumele altora ? din invidie ;

d e f l o r i i a m b u t i u n p r i c u . . . c r o n i carii. P r i n s e s e m de la n c e p u t subtilitile s c e n e i . T o c m a i t e r m i n a s e m e x a m e n u l i m-a oprit d o a m n a B u l n n d r a . S v i i la toamn l a m i n e !" A d i c , l a C o m p a n i a B u l a n d r a . T a l a mi-a s p u s : B i n e , m , t o a m n a , t o a m n a , d a r c m l , c t o a m n a e l u n g ? ! " R u g n d - o pe marea artist s precizeze, aceasta mi-a r s p u n s , rece : S n u m a i v i i !" M a i trziu, f i i n d c o l e g i , i-am a m i n t i t n t m p l a r e a . Dnsa m i - a t l m c i t s e n s u l : C n d te i n v i t Lucia Sturdza Bulandra n teatrul ei, n seara a c e e a te d u c i l a t e a t r u i d o r m i p c p r a g p i u deschide stagiunea". Deci, primul angajament a durat

cinci minute ? D a c snt bune, n u rd, dac-s p r o a s t e , r i d d c b u c u r i e . Rid, i dac snt ca ai s ale le N u ; trei. Primul succes de rsunet ?

dumneavoastr ? semnalez. la teatru ?

firete, Cum

ajuns

P r e z e n t a t o r la T e a t r u l A l h a m b r a " . P r e z e n t a m v e d e t e l e . 0 f c e a m , se v e d e , c u h a z , d e v r e m e ce a m fost f c u t u r g e n t v e d e t , c a s d e v i n . . . i n o f e n s i v . Cu bine ? Cu un ce parteneri v-ai neles mai

De fapt, o p o r n i s e m spre A c a d e m i a Co mercial. A m pltit taxa acolo, dar exame n u l l-am d a t l a C o n s e r v a t o r , p e a t u n c i lot Academie (i n c r e g a l ! ) , d a r , m a i ales, d r a m a t i c . B i e t u l tata, cnd a aflat, n l i a fcut o criz de ficat, apoi mi-a scris : B i e t e , f-i d a t o r i a i c a u t s u r m e z i n via d r u m u l cel drept". P r i m a j u m t a t e din s f a t i-am m p l i n i t - o . D a t o r i i , n u u n a , c i c u duiumul. Cu dreptul d r u m , a mers m a i greu : l a d r e a p t a s t t e a c r o i t o r u l (i h a i n a e r a n e p l t i t ) , la stnga, b c n i a (unde, iari, eram n cont)... D i n c o l o d e c a l a m b u r : c a r e a fost primul avatar al actorului Nicolaide ? L a e x a m e n u l de a b s o l v i r e , la p r o d u c i e , mi-am pus galerie, mi-am trimis un buchet

stilou Aa

Parker. snlei i autor de re

este,

vist... A m scris, singur o sut de reviste. i, roluri ? G 0 , n re i n colaborare, peste

I n teatrul de p r o z , aproape vist, peste o m i e de a p a r i i i . Ai flirtat i cu

gazetria...

72

www.cimec.ro

D a , doi copii

cu

cea

umoristica, (ioc i

cu

care

am

avui

talentai, ieii de la ora

alturi pe

de nu

ali ne i

talentai, i

proaspt de care, prin dect

legitimi, In mult treimi.

(lig. sinlei glume ? i mai puin

bncile tineri

Institutului deosebim talentai

Mai

particular, docil as

actual,

virst : talentai a

btrni. actorul proast). vii, c

vrea,

dect a r

Ultima

ntrebare : ca la Te o rog

...(aici, glum s mai

explodat, ce

gndii

Ia

cei cincizeci

de

ani cu De ultima ? s dau snt hotrt nc multe interviuri !

de lealru ? vit fei i, care cte tai", s ai M gndese c... alunei Srbu, cei Dar le dc ce, am cnd am acei absol cori etc. unul talen Nu d la fel m mina de Deme-

Conservatorul, n'teatru scenei de s au am c, In numii ei, le Maximilian, urma unul, nu

se a f l a u

Brezeanu, civa noi,

triad,

Manolescu, noi, lum s caz, locul. lum

Sorcanu Titanii, cei locul.

A c u m , in pragul u n u i nou de but" la revist, s p u n c i - n u : c u m v lucrai rolurile ? Profesoara mea, Mria Filotli, mi mr t u r i s e a c t o a t e r o l u r i l e i le-a f c u t d i n l a c r i m i . . . E u m i le-am f c u t d i n rs.

alturi

talentai'',

disprut. reuit tiu

ntreba, spun.

dei

nu-mi rmas

orice

lonu Niculescu

M. A L E X A N D R U

Cronica
niciodat mic jit s nou"), luate in n dc s-ar consideraie ce o r i c e atenia cuveni de aur" socotim s radiofonic prin a tot (n-aduc scenariu c, e, ni vreme care, pric o o i, fost prin no de un de beneficieze Drept deceniu, la oferit, instinctiv, mcar dc fapt, c : noului''. dat mic mai Pota ales,

amintim scenic ce a

teatrului revist de de din evocare istoria

i b u n

informaie

intermediul romnesc. ngduie, preioas in materie constituie i orice de n om

Pota radio
Sfert de de c n d de de sau foc a a fonic intr-o redusa drul, tabil celent c dc m sau ceas tiu pe care .s am pota uzeze impresia Ateneul, c-1 t i u Foiorul radio uzezi", do ca veri precum numai Capa nu (fr cnd teatrului, i s c se reuit vreme (.start marea performana emisiunilor destul depi ntr-o apoi cdere

celebrei tare a a

fonoteci

nregistrat Pota scrisorile

teatrului radiofonic o i

teatrului

nfiate

bilunar, auditorilor

pulsului" evoluiei Pota i

consecin

contemporane preocupri de radiofonic contact rivnita, cu al a fi de

g.i.sl, d o r i n ' i excelent (faimoasa teatru, ai mijloc

teatrale. comunicare susinut glasul mai Stoencscu, model,

dinui

teatrului mult c

durabilitatea radio dc a-i sperane, cu timpul, al scenei literare", n n a

ideilor i g a t a ) ,

sau' formulelor impetuos, c i i de cu pc aceea

comunicare") impresia pot

publicul ; lui Virgil

dintotdeauna

transformndu-sc, emisiune supliment asemuit i

profesoralo-radiogenic aceast toat merit mass-media

lealru ; soarta

acestui e x radiofonice inute de cu cul chiar pu exclu potei fiind, fie ne mai

considerat, drept

bilunar potele

bucuretean,

struin tur cititori

personalitate care,

revistele ignor citi,

i d o b n d i n d anume,

viabilitate poale, la

sine, ba restul n a

Teatrul scurt
Pentru decilor tora), dou destin tru c mi al c se tot ne i c aflm al ar ceea fi sub semnul mpotriva s preju aces spunem straniul al (precum pare luptei cazul n att cuvinte despre ce a n u m i

blicaiei, Din adic, sau cat

mrginindu-se

sivitate, r u b r i c a de pcate, radio a r e defectul doar care din

coresponden. rarisim sale prin propriei i caliti, urmare s nu

durabilitatea

subneleas"

pieselor radiofonice, special. teatral momentul e

g e n e r a l , i de

ntimplare

pomenit.

Prejude

textelor scurte, n

In special, zic, pen prielnic

face c a p e r m a n e n e l e

www.cimec.ro

73

pieselor intr-un act nct destinul scenariilor radiofonice s u n n t r u totul p a r a d o x a l . D u p c u m s c t i e , s u r s a p r i n c i p a l a tcat r u l u i - r a d i o a fost, d e l a n c e p u t u r i , i c o n t i n u a fii, n m a r e m s u r , dramaturgia scris p e n t r u scen. S c ia o pies j u c a t , pre ferabil c u succes, la N a i o n a l s a u l a B u l a n d r a " , se p r o c e d e a z , c u s a u f r p a r t i c i p a r e a a u t o r u l u i , la a d a p t a r e a r a d i o f o n i c , sc alege o d i s t r i b u i e i s c t r e c e l a n r e g i s t r a r e , i n i m e n i n u s e m i r . i n i m e n i n u c o n s i d e r c a v e m de-a f a c e c u u n f e n o m e n n e f i r e s c . D i m cunoscut potriv. A auzi la radio o pies anterior prin lectur sau spectacol scenic p a r c (i esto) l u c r u l c e l m a i f i r e s c d i n l u m e Dar, bizar, reciproca n u e valabil. Cte teatre a u i n c l u s n r e p e r t o r i u piese a d a p t a t e " d u p s c e n a r i i r a d i o f o n i c e ? Ci d i r e c t o r i dc t e a t r u a s c u l t e m i s i u n i l e r a d i o ou g n d u l d e a detecta o pies posibil pentru scen ? Ci r e g i z o r i n c u t a r e de texte o r i g i n a l e pe t e m e de a c t u a l i t a t e " s-au r e p e z i t l a r e d a c i a teatrului la microfon, cernd s asculte ben z i l e de m a g n e t o f o n s a u s c i t e a s c s c e n a r i i l e ? S t a t i s t i c a a r i n d i c a , s n t s i g u r , o c i f r pe-ap r o a p c de z e r o . i , a c e a s t a , p e n t r u c t e a t r u l ( n c a z u l d e f a c u T m a r e ) c p a r a l i z a t de o p r e j u d e c a t : dac p i e s a poate fi transfor m a t n scenariu radiofonic, scenariul radio f o n i c n u p o a t e fi t r a n s f o r m a t n p i e s . S a u , mai b i n e z i s , nu-se-cade a fi transformat. P e n t r u c a s t a a r e c h i v a l a c u o a b d i c a r e a s c e n e i de l a f u n c i a de factor p r i m a l c r e a i e i . P e n t r u c a s e m e n e a a p e l u r i l a i z v o r u l r a d i o a r e c h i v a l a c u u n eec. P e n t r u c a s e menea operaiune a r echivala cu o inversare a rolurilor. Dei, d u p o scuturare de preju d e c a t , c l i m p e d e c n u n e n t l n i m c u o i n v e r s a r e , ci c u u n s c h i m b n a t u r a l . D a c A e g a l B , a t u n c i (nu-i a a ?) B e g a l A . A sugera (chiar insistent) preschimbarea l u i B n A este, c r e d e m , i m a c t n e s p u s de util, astzi, cnd ideea teatrului scurt cuce rete c o t i d i a n n o i t e r i t o r i i a l e v i e i i t e a t r a l e . Creaia radiofonic p e a c e s t t i r m s-a a r t a t a fi c o n s i d e r a b i l . P o r n i n d l a o e x p l o r a r e a benzilor de magnetofon, alegnd unul din zece s c e n a r i i s c u r t e , p u n n d n scen spccla-

oole-coiiipe, m a i c u s e a m i n s l i l e m i c i , p o t r i v i t e a c e s t u i tip do d r a m , t e a t r e l e v o r p r i lejui tuturora descoperirea (din cnd n cnd, senzaional) a c t o r v a t e x t e n e c u n o s c u t e i a citorva autori netiui.

Revista
...i p e n t r u c dac-s d o u , t r e b u i e i-a t r e i a , o p e r e t a - v r j i l o r i e " Baba Ilirca de M a tei M i l l o , c u m u z i c a d e A l . P ' l e o h t c n m a c h e r , t r a n s m i s de s t u d i o u l I a i , n a d a p t a r e a b i n e l e g a l a l u i C o n s t a u li n P a i u , n e a t r a g e a t e n ia a s u p r a u n e i prejudeci, veche, trainic i s o l i d n f i p t , c a r e z i c e c n t r e teatrul-teat r u , pe de o p a r t e , i t e a t r u l de r e v i s t , pe d e a l t p a r t e , s e casc o p r p a s t i e e s t e t i c i m p o s i b i l d c t r e c u t . D e i ... nu-i a a . B i n e neles . (dac n l o c u i m ru nelesul cu un b i n e n e l e s ) c nu-i a a , c g r a n i e l e s n t a r t i f i c i a l t r a s a t e , i c o p e r a l u i M i l l o a d u s n o u , n c o d a l , p r i n g l a s u l i e e n i l o r , i-n primul r n d al lui M i l u Gheorghin nu face dect s n e n c u r a j e z e , o d a t n p l u s , a s e m n a l a absena revistei (prin m gr b e s c p r u d e n t s p r e c i z e z c e e a oo r e s p e c t i v a are m a i d c calitate) d i n repertoriul teatrului r a d i o f o n i c . A h s e n greu de j u s t i f i c a t a l t m i n teri d c o t p r i n t e r i b i l a p i i t e r e a p r e j u d e c i l o r , ce a u d i c t a t c r e v i s t a t r e b u i e s r m n l a locul ci, adic, la omisiunile distractive, n v r e m e ce t e a t r u l a d e v r a t , ei b i n e , a c e s t a . . . D e i , c a ^ u l Baba Ilirca i, n g e n e r e , tea t r u l lui M i l l o , foarte c u p r e u i r e t r a n s m i s r a diofonic, atest c o n t r a r i u l . Dei, alctuirea operotelor-vrjitorii" (ouplct-muzic) e a s e m n t o a r e cu aceea a re v i s t e i , fiindiu-i p r i m t e . D e i , b u n i i a u t o r i d e r e v i s t ( n u m i i pejor a t i v textieri") a u creat (da, da, acesta e cuvntul), n anii din urm, oteva buci s a t i r i c e de cea m a i a l e a s v n . D e i . p r i n t r e r e g i z o r i i i a c t o r i i e s t r a d e i s e a,5l p e r s o n a l i t i strlucite, n oare M i l l o i-ar r e c u n o a t e s t r n e p o i i i oare m e r i t d i n plin astuparea prpastioi.

FAA NEVZUT A SCENEI

Croitori de mod veche"


Mai de mult*, n t r - o d i s c u i e , s c e n o g r a f a Gabriela Nazarie mi spunea : Cnd concep o schi de d e c o r s a u dc c o s t u m , tiu c n u are ca destinaie v r e o e x p o z i i e de art a b s t r a c t , c i a t e l i e r e l e t e a t r u l u i , n c a r e a cestea iau fiin. L a p l a n e t m i trec m e reu prin minte ntrebri asupra felului n c a r e se v o r m a t e r i a l i z a ideile mele. Dup aceea aproape ntotdeauna constat cu satisfacie c nfptuirea practic depete ateptrile mele". De aproape un sfert de veac, Gabriela N a z a r i e l u c r e a z ou m e t e r i i i s c u s i i d i n a t e l i e r e l e d c c r o i t o r i e a l e T e a t r u l u i N a i o n a l i are despre ci a p r e c i e r i d i n t r e cele m a i elo gioase. i n u n u m a i e a . D e la m b r c m i n t e a n u m a i f a l d u r i a a n t i c h i t i i , p n l a c e a de a z i , c u l i n i a ei m o d e r n , orice costum se

74

www.cimec.ro

c r o i e t e i s c e x e c u t n c e l e d o u ateliere ale N a i o n a l u l u i . L a a t e l i e r u l p e n t r u b r b a i , ef-croilor este A l e x a n d r u N i c o l a e , i a r la cel pentru femei, o f - c r o i t o r o a s este S a n d a C r c i u n e s c u . Me seria d e c r o i t o r n t e a t r u , c r o i t o r de m o d veche" de fapt, de m o d a t u t u r o r t i m purilor n u se n v a n v r e o c o a l , c i n u m a i n teatru ; t r e b u i e t a l e n t i, m a i ales, pasiune, m u l t pasiune pentru aceast me serie, n care nu exist tipare, ci mereu inovaie. Cum lucrai ?" l-am ntrebat pc A l e x a n d r u N i c o l a e , de treizeci d c nni croi tor n T e a t r u l N a i o n a l . D r e p t r s p u n s , mi-a prezentat o m a p c u schie de costume la s p e c t a c o l u l Richard al 111-lea de S h a k e s p e a r e , schie s e m n a t e de D . S b i c r a . S c h i e l e arat ca' nite fotografii de e p o c , n c u l o r i , f r nici u n detaliu tehnic. E s t e treaba croitorului-ef s a p r e c i e z e c e i c t m a t e r i a l i t r e b u i e , s f a c d e v i z u l , s c a u t e p r i n maga z i e m a t e r i a l e r e f o l o s i b i l e , 6 l e v o p s e a s c i , n u l t i m i n s t a n de fapt, cea m a i im portant treab s l c t a i e , d u p propria s a p r i c e p e r e i i n s p i r a i e . Desigur, acum, d u p atia ani ne povestete A l e x a n d r u Nicolae c u n o s c b i n e costumele multor epoci, dar nu ncetez a studia, n cri istorice, enciclopedii, a l b u m e de p i c t u r , c o s t u m e l e d i f e r i t e l o r e p o c i . C h i a r pictorii scenografi m ajut, aducindu-mi uneori cri despre epoca respectiv. Bun oar, pentru a realiza costumele la Danton, am studiat otcva volume privind istoria Franei i, n m o d special, perioada r e v o l u iei f r a n c e z e . F r cunotine temeinice, nu p o i n e l e g e ce-au v r u t r e g i z o r u l i s c e n o graful. A p o i , dc-atia a n i n Naional, eu tiu b i n e i c o n f o r m a i a f i e c r u i actor, p r e ferinele i, b i n e n e l e s , msurile. Apoi, la p r o b l e m e l e d c c o s t u m v i n e , a l t u r i de s c e n o g r a f , i a c t o r u l r e s p e c t i v ; d i s c u t m , n e sf tuim". Am rsfoit m a p e l e c u schie de costume pentru mai multe spectacole ale N a i o n a l u l u i . Uneori, au fost lucrate, in acelai timp, c o s t u m e p e n t r u e p o c i d e s p r i t e de s e c o l e i milenii. Imaginai-v cum se p u t e a u nge m n a epocile n acest atelier, c n d sc l u c r a u c o s t u m e l e a n t i c e p e n t r u Medeea, cele de rani romni din zilele noastre pentru Co moara din deal i c e l e s h a k e s p e a r c e n c p e n t r u mblinzirea scorpiei. Pc bun dreptate, t r e b u i e s a p r e c i e m f a n t e z i a c e l o r c a r e d a u via, cu veridicitate, nttor epoci. Fiindc n u p u t e m s n u s u b l i n i e m , n c o d a l , ct este de i m p o r t a n t r o l u l c o s t u m e l o r n o b i nerea atmosferei specifice epocii, aa cum a c e a s t a a f o s t v z u t " i c o n c e p u t d e r e gizor. I a t de ce, n u n t m p l t o r , croitorul-ef este c h e m a t l a d i s c u i i l e c u p i c t o r u l s c e n o g r a f , n a i n t e d c a se n c e p e r e p e t i i i l e p e n tru u n s p e c t a c o l s a u a l t u l .

m a i d i f i c i l , u n e o r i , s s a t i s f a c i d o r i n a , g u s t u l actorului i, mai cu scam, al actriei. dece Sanda C r c i u n e s c u , de a p r o a p e d o u nii n N a i o n a l , a m b r c a t " m u l t e actrie ale p r i m e i noastre scene. E a ar putea po v e s t i m u l t e n t m p l r i n o s t i m e (i m a i pu probe de in... nostime), legate dc attoa costume. Dar s n u divulgm chiar toate secretele din faa n e v z u t a scenei". Mai ales c n d e vorba de c o c h e t r i e feminin, i n d i f e r e n t d e . . . e p o c a l a c a r e se r e f e r . D i n a c t i v i t a t e a a l t de l a b o r i o a s a celor peste d o u z e c i de c r o i t o r i i c r o i t o r e s e de mod v e c h e " de la N a i o n a l , am reinut un fapt esenial, i a n u m e , c nu snt simpli executani ai unor proiecte, ci au c o n t r i b u i i c r e a t o a r e l a s t i l u l i l i n i a f i e c r u i costum. C u m m i spunea un alt scenograf, M i h a i T o f a n , i n a c e a s t m e s e r i e se c e r e n u n u m a i a b i l i t a t e i t a l e n t ; d a r i c u l t u r , c a s poi percepe cum se c u v i n e situaiile. L u c r e z i n acelai t i m p cu scenografi dife rii, ca stil i metod de creaie, lu c r e z i " cele m a i d i v e r s e e p o c i . C r o i t o r u l este i e l , n f a a c e r i n e l o r c c i s c n f i e a z , un c r e a t o r ; i, c a atare, trebuie s intu i a s c i d e e a r e g i z o r u l u i i a s c e n o g r a f u l u i , s-o interpreteze. Succesul costumaiei, ntr-un s p e c t a c o l , d e p i n d e d c m u l t e o r i de c a p a c i tatea c e l o r de la croitorie de a a s i m i l a aceste idei, c h i a r de i n v e n i a lor. U n e o r i , m i c i a m nunte dau specificul epocii respective. Numai n teatru sc poate n v a i crea ntr-o a s e m e n e a m e s e r i e mi spu nea Mihai T o f a n . I a r cei de la Naional snt creatori exceleni. U n e o r i , cu ajutorul l o r , p o t c a r a c t e r i z a p e r s o n a j e c a r e n-au e p o c , timp, loc". Rmi i m a i impresionat de importana i d i m e n s i u n i l e muncii acestor croitori de m o d v e c h e " , d u p ce v i z i t e z i u r i a a m a g a zie de c o s t u m e a N a i o n a l u l u i . Z e c i de s p e c t a c o l e , oare a u n c n t a t m i i i m i i d e s p e c t a t o r i , i a u a i c i r e l i c v e l e , f r u m o s a r a n j a t e , ca n t r - o e x p o z i i e . I a r m a i s t r u l croitor i p o a t e s p u n e c i n e i n ce s p e c t a c o l a p u r t a t cutare costum. Epoci din istoria omenirii, epoci din istoria N a i o n a l u l u i snt ornduite a i c i , n u d u p s c u r g e r e a l o r fireasc, ci d u p c u m a u a p r u t pe p r i m a scen a r i i . U n e l e c o s t u m e a u r e v e n i t p e scen, p u r t a t e de ali a c t o r i , d i n a l t g e n e r a i e , a l t e l e a u fost p u r tate n s p e c t a c o l e d i f e r i t e , d a r reprezentnd aceeai e p o c . Pentru orice spectacol Cara giale, maistrul croitor Alexandru Nicolae poate a s i g u r a costumele n cteva ore, valo r i f i c n d tot ce a r e n m a g a z i e , d e l a c o s t u m e p n l a p l r i i , L a v a l i e r e i a l t e a c c e s o r i i a l e c o s t u m a i e i de e p o c . D a r , n orice teatru, n u n u m a i la N a i o nal, atelierele de croitorie snt privite ea adevrate centre de creare a atmosferei. Croitori de mod v e c h e " , le-am zis noi ; de fapt, ei snt adevrate competene n materie de evoluie a mbrcmintei de-a lungul secolelor.

E s t e d e s t u l d e d i f i c i l s a j u n g i s s t a b i leti c u e x a c t i t a t e l i n i a m o d e i d i n e p o c a l a c a r e t r i m i t e v i i t o r u l s p e c t a c o l ; d a r e s l www.cimec.ro e i

Stan Vlad

MUZICA
A Vll-a ediie a Festivalului internaional George Enescu" H LUMINIA VARTOLOMEI

demonstraie a vlorilor teatrului muzical romanesc


Constituind, n intenia organizatorilor, o seciune aparte a manifestrilor celei de-a VII-a ediii a Festivalului internaional George Enescu" (ntre altele, prin aceea c melomanii au fost pui, sistematic, n s i t u a i a d e a o p t a fie p e n t r u e l e , f i e p e n t r u c o n c e r t e l e s i m f o n i c e s a u c a m e r a l e ce se d e s furau in paralel fapt care, ns, nu a a v u t citui d c p u i n d a r u l de a g e n e r a a c e a a f l u e n d e p u b l i c -pe c a r e e v e n i m e n t e l e ar fi m e r i t a t - o ) , c e l e ase s p e c t a c o l e d c oper i de balet programate au conturat, tot odat, o sugestiv imagine a potenialului artistic de care d i s p u n e , la ora a c t u a l , p r i m a s c e n l i r i c i c o r e g r a f i c a r i i . ( D i n p c a t e , n u i n t r u l o t u l i a v a l o r i l o r C e l o r m a i reprezentative ale creaiei romneti, cci, alturi d e Oedip-ul c n e s c i n n , de Hrhlet-vtl l u i P a s c a l B e n l o i u i d e Blcescu de C o r n e l Trilcscu, nu a figurat nici u n u l dintre ba letele care de la M i h a i l J o r a la Dorn Popovici ilustreaz reuita compozitorilor notri n acest gen.) Gritor, de asemeni, pentru situaia re pertoriului Operei Romne, tabloul realizat de seria spectacolelor prezentate n Festi v a l n f i e a z , a l t u r a t , m o n t r i r e c e n t e (cu mult, alteori mai un caracter uneori mai p u i n m o d e r n ) i m o n t r i f o a r t e v e c h i (c rora vrsta le confer autenticitatea gran d o r i i s a u , d i m p o t r i v , le d e s c o p e r , nemilos, ridurile iniiale, agravate cu timpul). E x p r e s i a c o n t e m p o r a n cea m a i conving t o a r e o p r e z i n t , c u m e i f i r e s c , f i i n d v o r b a de cea m a i n o u d i n t r e m o n t r i , r e g i a lui George Teodorescu pentru o p e r a Hamlet de P a s c a l B c n t o i u - a c e s t s p e c t a c o l d e i d e i " , c u m a fost d e f i n i t n c r o n i c i l e p u b l i c a t e c u un an n u r m . cu ocazia premierei naio n a l e . P a r t i t u r a c o m p o z i t o r u l u i i aproape n egal msur concepia regizorului, fidel reflectat de scenografia lui Roland L a u b , s n t a t t de s u b t i l , de d e n s b o g a l c n simboluri, nct fiecare n o u participare la spectacol descoper publicului semnificaia altor a m n u n t e , scpate p n atunci din v e dere. Dup un an de la premier, jocul a c t o r i c e s c i-a p i e r d u t r i g i d i t a t e a determinat de greutatea s i m b o l i c c u care este i n v e s t i t , cptnd acea fluen capabil s-i dezv luie ntreaga poezie, iar sudura m u z i c a l a u n e i d i s t r i b u i i a p r o a p e f r f i s u r i (in c a r e , alturi dc Florin Diaconoscu impresionant v o c a l i s c e n i c strlucesc. S i l v i a Voinca, GTieorghe Crsnaru, Mria Nistor-Sllinaru, Nicolae Constantinescu i O c t a v Enigrcscu) a evoluat considerabil. C o n c e p u t n s t i l u l tradiional al regiei dc g e n , s p e c t a c o l u l G U o p e r a Blcescu de C o r n e l T r i l c s c u , m o n t a t de H e r o L u p e s c u n decorurile sobre, economice, dar plastice ale l u i I o n C l a p a n , se d i s t i n g e p r i n consecvena stilistic cu care snt c o m p u s e c e l e 11 t a blouri ale acestei ample fresce istorice i prin ingeniozitatea rezolvrii unora dintre p r o b l e m e l e d i f i c i l e pe c a r e d r a m a t u r g i a lu c r r i i le r i d i c . ( E x e m p l u l c e l m a i elocvent tabloul dinamic al eliberrii l constituie guvernului de ctre trgoveii bucureteni condui dc A n a Iptescu.) i a i c i , cei doi a n i ce s-au s c u r s d e l a p r e m i e r a u con t r i b u i t l a a d n c i r e a a c o r d u l u i m u z i c a l i a c t o ricesc ntre m e m b r i i echipei solistice fapt cu att m a i d e m n de r e l e v a t c u ct, n t r e timp, d i s t r i b u i a spectacolului a trecui printr-un c o n s i d e r a b i l p r o c e s d c n t i n e r i r e . Ma rina M i r e a , E l v i r a Crje, Gheorghe Crsnaru, Lucian Marincscu, Antonius Nicolescu, E m i l luraeu, M i h a i Panghe. F l o r i n Diaconescu au preluat, cu r e m a r c a b i l succes, cteva dintre rolurile importante, secondndu-l pe cel ce realizeaz, n rolul titular din aceasl oper, marca, emoionanta creaie a c a r i e r e i sale : D a n l o r d c h e s c u i, d e a s e m e n i , p e p a r t e n e r i i si m a i v e c h i : V a l e n t i n T c o d o r i a n , C o n s t a n tin Gabor, Valentin Loghin, Iulia Buciuceanu, Elena Grigorcscu, Mihaela Mrcineanu. Spectacolul fr vrsta nl repertoriului Operei Romne, spectacolul care nu mb-

76

www.cimec.ro

trinete, spectacolul m e r e u tinr este, fr acela cu opera Oedip de George udoial, E n e s c u . Hegia lui J e a n Rnzescu, dc o plasti c i t a t e s t a t u a r , i p s t r e a / prospeimea i a s t / i , la a p r o a p e d o u d e c e n i i de la p r e mier, datorit caracterului arhaic, mitic, simbolic al micrii s c e n i c e i autenticitii riguroase a costumelor semnate de Ofelia T u t o v e a n u , graie crora fiecare secven a operei p a r c descins din iconografia Greciei a n t i c e . P e r i c o l u l ce u r p n d i o a s e m e n e a c o n cepie regizoral acela al uscciunii mu zeistice este n l t u r a t dc j o c u l a r t i t i l o r : de la impresionantul interpret al rolului t i t u l a r , D a v i d O h a n e s i a n , ce c o n f e r eroului ntreaga m r e i e a d i m e n s i u n i i sale tragice, i p n l a f e m e i l e t e b a n e n d o l i a t e , i n t e n s i tatea i sinceritatea tririi snt exemplare. S i a i c i se c e r c i t a t e c t e v a n u m e c u care v e c h e a d i s t r i b u i e s-a n n o i t , f r s p i a r d n i m i c d i n c o e z i u n e a sa d c a n s a m b l u : M i h a ela Mrcincanu n rolul locastei, Eduard T u m a g e n i a n i n cel al lui Creon, E m i l luracu i n c e l a l l u i T e z e u , M i h a e l a B o t e z i n Moldoveanu n arolul S f i n x u l u i , Eugenia ccla al A n t i g o n e i . (Desigur, partitura o p e r e i Oedip este att de p r e i o a s pentru noi i a t t d e bogat n s u g e s t i i n c t se c u v i n a-i fi c o n s a c r a t e i a l t e i n t e r p r e t r i r e g i z o r a l e , e x p r i m n d s p i r i t u l m o d e r n a l a p r o p i e r i i de aceast capo doper ; conservndu-se montarea actual, s-ar p u t e a c h i a r p u n e f a n f a , n t r - o v i itoare ediie F e s t i v a l u l u i G e o r g e E n e s c u " , dou viziuni diametral opuse ale tragediei l i r i c e c n e s c i e n e , n p r o f u n d i n d u - s c i mbogindu-se astfel nelegerea u n e i creaii c u ase menea l a r g i i m u l t i p l e s e m n i f i c a i i filoso fice.) Cit dc trist este b t r i n e e a spectacolelor c u o r e g i e i s c e n o g r a f i e c o n v e n i o n a l , a fost e v i d e n t i n r e p r e z e n t a i i l e c u o p e r e l e Rigoletlo i Tosca i c u b a l e t u l Lacul lebedelor. Asupra ultimelor d o u , scena Slii Mari a Palatului a acionat ca o l u p , scondu-le n eviden artificialitatea, oboseala i prfuirca. Cele cteva sugestii regizorale frumoase i i n t e l i g e n t e a l e l u i ' I l e r o L u p e s c u i J c a n B n z e s o u , c a i p l a s t i c i t a t e a a c e l e i e s t u r i c u v i r t u i de p o l i f o n i e p e c a r e O l e g Danovschi o realizeaz, cu risip de fantezie, n evo l u i i l e c e l o r 3 2 d e l e b e d e n-au fcut dect s r e l i e f e z e , p r i n contrast, atmosfera tern a m o n t r i l o r , l i p s a d c c u r s i v i t a t e i n ultim instan lipsa de interes artistic. I n s c h i m b , cele trei spectacole a u oferit p u blicului ntlnirca cu multatcptaii mesageri a i a r t e i l i r i c e i c o r e g r a f i c e d e p e a l t e m e r i d i a n e : m a r c a c n t r e a i e x p r e s i v a a c t r i c a r e este G r a c e B u m b r y (S.U.A.) ; un tnr tenor cu f r u m o a s e caliti vocale, dar fr c e r t i t u d i n i l e p e c a r e le a s i g u r o s o l i d c o a l de c n t F r a n c i s c o O r t i z ( S p a n i a ) ; u n alt t e n o r , p e c a r e t o c m a i t i i n a c n t u l u i i e x p e r i e n a s c e n i c l d e t e r m i n s surmonteze deficienele glasului Anatoli Solovianenko (U.R.S.S.) ; e sopran cu o voce p

t r u n z t o a r e i c u o p r e z e n s c e n i c a g r e a bil, dar manifestnd o oarecare nesiguran a intonaiei i l i p s d c c o n v i n g e r e n joc ( U . R . S . S . ) ; u n c u p l u de Ludmila Bojko dansatori Mrgrita Drozdova i Vdim T e d e e v d e m a r c g r a i e i v i r t u o z i t a t e , reprezentind cu strlucire calitile recunoscute ale colii de balet sovietice. A l t u r i de acetia a u evoluat : Nicolae Herlea un S c a r p i a e l e g a n t i r a f i n a t , c u o v o c e s p l e n d i d p u s n v a l o a r e n ntreaga ei strlucire mod i u n j o c a c r u i s u b t i l i t a t e r i p o s t a n fericit a c e l u i a p l i n de t e m p e r a m e n t a l par tenerei sale, G r a c e B u m b r y ; Vasile Martin o i u ntr-o e v i d e n t scdere de f o r m v o c a l i s c e n i c , c e e a c e , n s , n u l-a p r i v a t de u n m a r e s u c c e s de p u b l i c ; I o n T u g e a r u u n b u f o n n e o b i n u i t , ce d o m i n a v i r t u o z i tatea prin g r a i e , d i s t i n c i e , r o m a n t i s m ; i Petre Ciortea un R o t b a r t ou c a r e c o r e g r a f u l n-a fost p r e a d a r n i c , d a r c a r e i i a , totui, revana, n fascinantul dans al morii, din final. D a c , aa c u m a m v z u t , e v o l u i i l e soliti lor a u fost d e s t u l de diferite ca v a l o a r e , i n s c h i m b , a existat, pe p a r c u r s u l celor cinci spectacole de oper, u n interpret m e r e u egal cu sine, l a p a r a m e t r i i cei m a i n a l i ai artei v o c a l e i a c t o r i c e t i : c o r u l p r e g t i t d e Stelian O l a r i u , aceast for artistic f u n d a m e n tal a O p e r e i R o m n e , p e n t r u a l crei elo g i u c h i a r i s u p e r l a t i v e l e d e v i n insuficiente. N u a c e l a i l u c r u se p o a t e s p u n e , d i n p c a t e , despre orchestr, sub limitele de inexacti tate i indiferen afectiv acceptabile, n Lacul lebedelor dirijat de C o r n e l Tri l c s c u , i f o a r t e a p r o a p e d e e x i g e n e l e a r t i s t i c e maxime, sub bagheta aceluiai dirijor, in Oedip i, m a i c u s e a m , sub aceea a lui P a u l P o p e s c u , n Ilamlel. i, pentru c a v e n i t v o r b a despre acest coordonator al n t r e g u l u i demers . muzical i scenic care este, n decursul reprezentaiei, dirijorul ; poate c a r fi fost n e c e s a r o r e p a r t i z a r e m a i e c h i l i b r a t i m a i n u a n a t a s p e c t a c o l e l o r n t r e cei ce d e i n bagheta la O p e r a . R o m n , n folosul incontestabil al calitii artistice nece sare ntr-o d e m o n s t r a i e a p o s i b i l i t i l o r co lectivului, dc o asemenea nsemntate ca aceea cuprins n Festivalul internaional George E n e s c u " .

www.cimec.ro

77

CARTEA DE TEATRU
p u l u i : e x i s t e n a s a p e h i r t i e " , in rapoarte, e s u f i c i e n t . O p i e s n t r - u n a c t (Nu vorbe, ci fapte !) a r c d o a r t r e i r e p l i c i , cte u n a d e fiecare personaj, dar e ilustrat cu lux de a m n u n t e , pe m a i m u l t e p a g i n i , in decor, aci n c a r a c t e r i z a r e a e r o i l o r , n d e s c r i e r e a u n i i (de p i l d : i n d i c i a i r e a l i z r i l o r a g r i c o l e , c u l e i de p r i n z i a r e , lecii d c a p i c u l t u r i botanic, sfaturi de ecologie i pedologie .a.), d i n a c e a s t v d i t i i n t e n i o n a t d i s p r o p o r i e f o m i n d u - s e i m p r e s i a c , de fapt, v o r b e l e i n u f a p t e l e a u , n c a z u l p u s sub lup, prioritate. Retroaneliza de contiin i a s e n t i m e n t u l u i r e s p o n s a b i l i t i i d e v i n e , in a l t p a r t e (O pensionare ntrziat, Un inter viu ratat), d o a r o t r i s t i e r e m i a d , f r a fi i v r e d n i c d e v r e o c o m p a s i u n e , i n t r u c i t ee c u l , d u p M i h a i N e a g u B a s a r a b , nu e dect c o m i c i c a r a g h i o s . Se poate nelege, d u p toate a c e s t e a , c m o d a l i t a t e a i r o n i c e t r a t a t de M i h a i N e a g u B a s a r a b d o a r pe l a t u r a stilistic, el compli n i n d n g e n e r e m e c a n i c , cu s c o p u l de a ob i n e n o t a p a r o d i c i t i m b r u l s e n t e n i o s , c a r e . in dezarticularea logicii, snt sugestive i d e e f e c t . I n r e a l i t a t e . n c d e Ia Fringhia de rufe a familiei i Scurt poveste cu un su veran znatee, ironia din teatrul lui Mihai N e a g u B a s a r a b a r e i a s p e c t e t e o r e t i c e , trgndiu-se, c u m se e x p r i m a o d a t u n m a r e c r i t i c , d i n t r - u n u m o r d c i d e i , c a r e e i o n c h i dere de concepte n f i c i u n e l i t e r a r . 0 r e g u l a acestei ironii, p c care a m remarcat-o mai s u s , este s u p r i m a r e a m i t o g n o z i e i , cu alte c u vinte, nlturarea din gndirea finalist a h i m e r e l o r : d e s p e c i e i r e l a i e , d e t r i b i t e a t r u , d a c ne este p e r m i s a p a r a f r a z a ast fel pe filozof. U n s i n g u r e x e m p l u e suges t i v : n g r m d i r e a d e d a t e i c i t a t e d i n Nu vorbe, ci fapte ! a r e , c u m a m v z u t , o f u n c ie d e m i t i z a n t , d e f a p t , d e p u n e r e n r e a l i tate, p r i n r e d u c i e , a u m f l a t u l u i p l a n d c acti viti a l cooperativei agricole dc producie n a i n t e din C o m u n a Comoara, j u d e u l M..." Acum e sigur c, spre a da cititorului i spectatorul ui ( d a c v a fi c a z u l ) s e n z a i a c stau n faa u n o r scene i r o n i c e , scriitorul pro cedeaz canonic, p u n n d , adic, personajele pc u n p l a n S u b o r d o n a t , de inferioritate n raport c u n o i . C a u r m a r e , r e l a i a d a t de l a s u p e r i o r la i n f e r i o r ne p e r m i t e o l i m p e d e deta are, o cezur a f e c t i v n care putem re flecta cu u m o a r e p o z i t i v . I r o n i a e u n mod nl r a i u n i i , c a r e , d a c n u a d u c e o c u n o a t e r e n o u , limiteaz, cel puin, zona adevrului. 0 e x c e p i e d e l a a c e a s t r e g u l e x i s t , i u n a d i n b u c i l e v o l u m u l u i de f a o s c o a t e destul n eviden (0 infamie). Este vorba de i r o n i a n u t o r a p o r t a t , v d i t n c a z u l per sonajului care se a u t o i r o n i z e a z , dnd. cu n s t a , o o c a z i e a u t o r u l u i i c i t i t o r u l u i de a face l a fel. A c e s t tip p o r n e t e d i n c o n s t a t a r e a lui B a u d o l a i r e : ironia ca o f o r m a mace-

MIHAI N E A G U B A S A R A B :

Un
icnim de lechir *

D e t a a t de m o d a l i t a t e a n c e p u t u r i l o r , M i h a i Neagu Basarab o trateaz, n a doua sa o a r t e , c u o i r o n i e s u p e r i o a r . E l e, a a d a r , ou Fringhia de rufe a familiei (1971), un m o r a l i s t d i s t a n t i s u b t i l , t r g n d i n critic i s a t i r s t a r e a m o r a v u r i l o r , a d i c n e m i c a r e a sentimentelor i a logicii dianoeticc. D e s p r e lipsa de c a r a c t e r s p e c t a c u l a r a dra m a t u r g i e i sale a fost c o n v i n s , d u p p r i m a sa c a r t e (Butoiul lui Diogene...), autorul nsui. Dramaturgul a n c e r c a t o t i p o l o g i e a ge n u l u i d r a m a t i c , o p r i n d u - s e l a trei c l a s e , n u m i t e o r i g i n a l : t e a t r u l d e a t m o s f e r , teatruld o c u m e n t , leatrul-foileton ( v . Forme ale tea trului contemporan in Romnia literar" aug. 1972). I n care din aceste forme intr el n s u i e g r e u d e p r e c i z a t , d r a m a t u r g u l se mic ntre tealru-seminar", formulat dc f i l o z o f u l P e t r e u c a , i t c a t r u l - f o i l e t o n " , c u i n t e n i a d e a se o p r i l a a c e s t a d i n urm. Pledeaz p e n t r u aceast n c l i n a i e finala in s p i r a i a d i r e c t d i n r e a l i t a t e i i n t e n i a d c a t i p i z a n stil m o r a l i s t . U l t i m a carte a lui M i h a i Neagu Basarab (Teatru, E d i t u r a Cartea Romneasc, 1974), r e v e l a t o a r e n acest sens, este i m p r e g n a t n t o a t e p i e s e l e ei ( p a t r u m o n o l o a g e dramatice i o p i e s n t r - u n a c t ) d e a c c e n t e a l e s u n u l u i crilic, autorul a r t n d vocaie n direcia v i z i u n i i ironice, aplicat la orice : birocraie, r a t a r e , s t U f o r m a l i s t d e m u n c i v i a , f a t u itate. M i h a i N e a g u B a s a r a b dezvolt, aadar, teme scoase din mediile p r o x i m e , cunoscute ndeobte pentru complicaii minore, cu recul ins n p l a n u l vieii sociale, unde au tendina a se u m f l a d i s p r o p o r i o n a t . C u toate acestea, i n t a c r i t i c i i d r a m a t u r g u l u i se c o n s t i t u i e , g r a dat, din suprapuneri repetate de observaii singulare, ntr-un tablou unitar, reprezentnd u n i n t e r e s a n t f e n o m e n s o c i o l o g i c : a te a f l a n treab". 0 c o n j u n c t u r birocratic oarecare trece, n monologul ntr-un spital, de dimensiunile proprii, caracterul absurd al hebetudinii, n d e p r t a r e a de realitate fiind, la u n moment dat, att de m a r e , nct totul pare posibil, chiar ca spitalul s f u n c i o n e z e " fr paci e n i , f r d o c t o r i , n a f a r a s p a i u l u i i tim-

* Teatru,

Cartea

Romneasc,

1974.

78

www.cimec.ro

CARTEA DE TEATRU
raiei" i , t r a n s m i s l a t e m p e r a m e n t e l e arden te, h ' a t r e p e d e n p r s i r e a (de s i n e . S t i l u l acesta se p o t r i v e t e ns exclusiv operelor morale (moralistului") i a t i t u d i n i l o r facionare ; in teatru, c a r e e relaie direct, tez, cu a l t e c u v i n t e , i a n t i t e z , e l d e g e n e r e a z n m o r a l i t i p e n i b i l e . M i h a i N e a g u B a s a r a b n-a czut ns n greeal, p u n c t n d persiflarea de s i n e c u a c c e n t e d e u m o r i p s t r n d m e reu nota de uoar destindere. Personajul, a c u m , n u m a i p o a t e fi a p r a t , n i c i c o n s o l a t : cl r m n e s i n g u r , n l u m e a sa, sub ochiul critic al cititorului.
(

A. I. Brumaru

PLAUT: Teatru" 1-1/

A p a r i i a u n e i t r a d u c e r i i n t e g r a l e in rom nete a c o m e d i i l o r lui Plaut, datorat lui Nicolae Teic *, r e p r e z i n t u n e v e n i m e n t e d i torial deosebit, pe c a r e il s a l u t m cu sa tisfacie. I n i i a t i v a E d i t u r i i M i n e r v a de a p u b l i c a o traducere integral a clasicului latin Plaut se insereaz n a c i u n e a c o m p l e x de r e s t i t u i r e a marilor valori universale, care intr, astfel, n circuit r o m n e s c , oferindu-sc u n e i ciuioateri c o m p l e t e . K d r e p t , n u n e a f l m l a p r i m a traducere integral a lui Plaut n romnete ; aceasta a p a r i n e lui E l i o d o r Constantinescu (.^Comediile lui T . M a e c u s P l a u t u s " , 19(11 1 9 3 4 , n p a t r u v o l u m e ) . D a r s n t e m I n fa ii ecloi d i n i i traduceri moderne, n s t a r e 6 satisfac exigenele cititorului a c t u a l . O d e c i siv deosebire ntre cele d o u alternative" Plaut n r o m n e t e o constituie r e d a r e a tex tului latin la E . C o n s t a n t i n e s c u , t r a n s p u s n proz ; la N . Teic, u r m n d ritmul in t e r i o r i ( u n e o r i ) metrica versului original, ntreprinderea lui N . Teic este, aj)oi, cu deosebire meritorie, d a c i n e m s e a m a , mai ales, de v d i t u l efort a l t r a d u c t o r u l u i d c a transpune literar spectacolul plaulin, n toat c o m p l e x i t a t e a sa. Traducerile ante rioare (dintre care a m e n i o n a p c aceea parial a lui Titu Dinu i Pompiliu Pltnea, 1912, n E d i t u r a Societii Studen ilor n L i t e r e ) u r m a u , n chip firesc, una sau alta dintre comediile sarsinatului, fr 6 s e r a p o r t e z e l a u n i v e r s u l c a r n a v a l e s c i , m a i ales, f r s l u m i n e z e ntreaga orhitec-

tonic compoziional, dedus din textul li terar. A p o i , pe p l a n u l e x p r e s i e i , efortul t r a d u c t o r u l u i trebuia direcionat n u n s e n s u l unei identiti ad litteram" cu originalul latin, ci n s p r e echivalena mecanismelor l i n g v i s l i c o - s e m a n t i o e . C e e a ce N . Teic. rea lizeaz, dealtfel, rodind cu ingeniozitate ali teraiile, repetiiile, jocurile de cuvinte, ca lambururile, imitaiile parodice, automatismeJe l i m b a j u l u i p l a u t i n , p u t e r n i c i m p r e g n a t d e o a r m e n " - u l p o p u l a r . 0 a l i t e r a i e (ca s d a u un singur exemplu) dc tipul audes audax" (care face parte dintr-o i n t e r o g a i e retoric, p r o f e r a t n c u h n e a m i n i c i de c u t a r e p e r s o n a j ) este p e r f e c t e c h i v a l a t c u f o r m u l a r o m neasc : S f r u n t a t u l e , m-nfruni..." A u t o r u l - t r a d i i c t o r tie s r e n v i e , n spi r i t u l o r i g i n a l u l u i , o l u m e d e f a r s i c a r n a val, apropiat de s e r b r i l e p o p u l a r e o m p e neti, iar farmecul rezid tocmai n posibili tatea de a distinge, n f r a z a l i m p e d e , n e r v o s a r t i c u l a t i hr/hotLnd n c a s c a d e s a u , d i m p o t r i v , d o m o a l i c u m p n i t , n t r e a g a c e a s t a t m o s f e r de srbtoare. P r i n a d a p t a r e a cu lotul p c m o n a l a melos-ului latin, N . Teic r e u e t e s n e d e z v l u i e s e n s u l d r a m a t i c a l o p e r e i p l a u t i n e , i n a c e a s t a t r e b u i e s v e d e m m e r i t u l c e l m a i de s e a m a l a u t o r u l u i : d i a l o g u l p e r m a n e n t , e s u t i n t r e p u ' b l i c i c r e a t o r , n t r e a r t i s t i p u b l i c , p o a r t s e n s i b i l i t a tea, temperatura autenticului crez artistic, pe oare u n s u b t i l f i l o n p o e t i c o a n u m i t p o e t i z a r e a l i m b a j u l u i i nu-1 e d u l c o r e a z . F r a g m e n t u l de m a i jos e o pild edificatoare pentru tensiunea liric a textului plautin n t l m c i r e a p o e t u l u i N . Teic : D a r cnd a m fost l s a t n v o i a m e a , / S t r d a n i a le-am risipit-o-ntreag. / S t r i v i t e , d e z v e l i t e i-alungate / M i - a u fost, c u r n d , v i r t u i l e , s f i a l a (...). / P e u r m , - n c h i p d e p l o a i e , m-a p o t o p i t i u b i r e a ; / Mi-a c u r s aa-n tot p i e p t u l >i-n s u f l e t m i s-a s c u r s " (Casa cu stafii, act. I, sc. 2.). In perimetrul culturii romneti, prima traducere m o d e r n a lui P l a u t se nscrie n inaugurate de un G. continuarea direciei M u r n u , St. Bezdechi s a u C. Papacostea, ur m r i n d , aadar, realizarea u n e i creaii origi nale, cu statut estetic independent. E a p u n e Ia n d e m n a c i t i t o r i l o r o o p e r v i e , s t r b b u t de u n c o m i c e f e r v e s c e n t , debordant, ntot deauna cu adres, meteugit transpus. Aa c u m arta, competent, E u g e n Cizek n prefaa p r i m u l u i v o l u m , n ciuda anumitor m o m e n t e de simplicitate a intrigii s a u de comic prea mecanic, risul exuberant al sar sinatului c u c e r e t e i e l i m i n t o a t e n e d u m e ririle : Cci n fond strvechiul, preclasicul P l a u t este u n a u t e n t i c m o d e m " . A c e a s t a este, n a c e l a i t i m p , c o n v i n g e r e a p e c a r e o dob n d i m s t r b t n d o p e r a p b i u t i n ntr-o e x c e lent versiune romneasc.

* C a s a c u s t a f i i , 1068, prefa de Eugen Cizek ; C o m e d i a m g a r i l o r , 1970 ; C a r t a g i n e z u l , 1972 ; M i l i t a r u l f a n f a r o n , 1973 ; A m p h i t r y o n , 1974. www.cimec.ro

Liviu Franga

VASILE NICOROVICI

COLOANA VERTEBRAL
pies n dou pri*

Comunistul i corect, s s

trebuie nu

fie

cinstit, minciuna, de

sincer, falsitatea, inducere de n

principial ipo eroare munc,

tolereze

crizia, a

combat

ncercrile a

organelor

superioare, de la

tovarilor i I

sustragerea (CODUL CII I

rspunderi

ndatoriri." MUN ETICII I

PRINCIPIILOR VIEII

NORMELOR ALE

COMUNITILOR, SOCIALISTE)

ECHITII

*) L i m i t n d u - n e , obligai de spaiul tipografic, l a publicarea primei pri a C o l o a n e i v e r t e b r a l e d e V a s i l e N i c o r o v i c i , s p e r m c f r a g m e n t u l prezentat este a p t s a t r a g l u a r e a - a m i n l e a teatrelor a s u p r a u n e i piese c u r e a l e c a l i t i s c e n i c e i d e o s t r i n g e n t a c t u a l i t a t e , i n l r u c t snt s u r p r i n s e n c a a s p e c t e relevante d i n activitatea oamenilor din industria noastr, angajai plenar prin m u n c , comportare etic, contiin r e v o l u i o n a r n realizarea istoricelor obiective trasate de iisufleitorul P r o g r a m de construire a societii s o c i a l i s t e m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t e i d e n a i n t a r e a R o m n i e i s p r e c o m u n i s m .

80

www.cimec.ro

Persoane:
INOCHENTIE PROSAN DINU D R A C OM IR VLAD TUDORA STELU STROIESCU LIVIU LUNGOCI MARIA-IOANA SORIN DOAMNA C O R A V U IRINA I L E A N A STAI CU V A S I L E G LA VAN ERNST SCHULTZ S E C R E T A R A , A DA STATE T R E I - P A T R U O A M E N I D E LA A D M I N I S T R A T I V

Aciunea sc petrece in zilele tate industrial, denumit, n sau Retezata.

noastre, intr-o pies, Piatra

locali Retezat

PARTEA I
C a s a l u i L i v i u L u n g o r i , d i n r a r e se v a d t r e i n c p e r i d o r m i t o r , l i v i n g , vestil | pentru a sugera u n ansamblu m a r e , s o l i d i i m p u n t o r . A s p e c t u l arhitectural cmin i m o b i l a a u u n a e r r u s t i c , p r i n f a p t u l c s i n i Ia v e d e r e g r i n z i d c l e m n . u n (in l i v i n g ) e l e , precum i s c o a r e , o a l e . c e r g i , c e r a m i c , p i e i i c o a r n e d e animale, scaune c u Irei p i c i o a r e , m e s e joase, felinare d c fier forjat, l u m i n r i electrice e t c , ele. I n f u n d v z u t e s a u n t r e v z u t e t e r a s a i g r d i n a c a s e i ; n z a r e , o r a u l i n d u s t r i a l , c u l u m i n i p i l p i i l o a r e i c e r r o i c t i c .
i n

1
La ridicarea Maria-loana. cortinei, doamna Coravu i

DOAMNA C O R A V U : Chiar te rog... Dar c o n s e i a z - l s n-o a t r n e n p e r e t e . L i v i u e un exhibiionist. MARIA-IOANA ! 0 freze inscripia.) p i p ! (ncearc s desci

C O R A V U : E veche. Strin. De DOAMNA prima calitate. 0 am de la rposatul, odihneasc-I D o m n u l . M A R I A - I O A N A : E foarte distins. u m e s c . L i v i u v a fi n c n t a t . V mul

D O A M N A C O R A V U (la vrsta prului crunt, dar cu vin, tioas, ironic ; ilistins. nu evit epitetul buruienos) : Acum, mi p l a c e l a v o i . B r a v o ! V-ai m a i cioplit. N u te s u p r a , m r e f e r l a L i v i u a l t u . E catm iptor, decorul, dar que voulez-vous stilul c lucrul c a r e se d e p r i n d e cel m a i greu... D e fapt, n t r e g u l o r a s-a m a i s p l a t de jeg. N-am venit la chermesa voastr. Invitaia venit, dar... Mi-e greu s-i t o i . Tu comprends ? MARIA-IOANA bil ele.) : A (tnr. frumoas, fost f o a r t e b i n e . mi-a par suport pe agrea

DOAMNA C O R A V U : S p u n e - i s fie s n t o s i s a i b p a r t e d c t i n e , M a r i e - J e a n n e . i s-l v d d i r e c t o r la o e l r i i i a p o i la C o m b i n a t . L a cei 5 0 d c a n i , ci i-a s r btorit, e tocmai v r e m e a ! M A R T A - I O A N A : Toat DOAMNA timp. vinile dect casa it, IToria glorie CORAVU mai vorbe ales, In ca de trecute. degajat, memoriei a : O i-a ce s-o lumea i-a dorit In asta. toate n-am i sfrTudor mare fu de

merit. m De pot

ultimul

rscumprat privete, mi-a dedica, meu cea m a i nclit a mii n

laud.

vedea

D O A M N A C O R A V U : A m a u z i t de la Stelu... T o t u i , n u v - a m u i t a t . (Ii ofer o cutie.) A s t a e d i n p a r t e a m e a i a l u i M i r c e a , a familiei... MARIA-IOANA ponte ? (lund cutia, curioas) : Se

rposatului stuia, ct tiu,

Coravu, incontestabil, oraului : Pe

ningine... MARIA-IOANA rmas doar o singur locatar.

www.cimec.ro

81

1) ) A M N A CORAVU: Una d a r face ct aprinde.). toi c e i l a l i z e c e . O s c o r p i e . (Se i arog d r e p t u r i , ip. Brhat-su, umil, S t a n c i u . . . S t o i a n , S t a i c u , n sfrit... a fost foru n n u t i u ce p r i m , prim-tiraillcur, jcur faimos. madam Coravu, MABIA-IOANA : Lsai, n-are n i c i o i m p o r t a n . A v e i n c r e d e r e , dac nu n L i v i u , atunci n pupila d u m neavoastr... COBAVU : Mulumesc, . drgu. DOAMNA Ct s fie o r a ? M A R I A - I O A N A : A d i n e a o r i a cSntat c u c u l de ase. C e a s u l . . . DOAMNA C O R A V U : A h , da... I I atept pe Stelu. Trece s m ia cu maina, n d r u m dc la Combinat. M A R I A - I O A N A : i e u a t e p t u n . . . c u m s-i z i c ?... m u s a f i r , p e c a r e nu-1 c u n o s c d e c t din auzite. D a r a m emoii. U n prieten m a i vechi, din tineree, al l u i L i v i u , care a lucrat cndva aici, n Piatra Retezat... a c u m e n central, unul, Inoceniu...
1

runit prematur, cu aer Strpiescus urmat de Liviu 'dirz,^corect mbrcat.

boem, Lungoci,

inginerul sobru,

DOAMNA CORAVU (trsnit) : Prosan ! M A R I A - I O A N A : II cunoatei ? t /- DOAMNA CORAVU : Mo* Dieyi t C u n r , s nu-1 c u n o s c ? ' MARIA-IOANA : E aici de ieri-diminea. Liviu c r e d e c o s fie n u m i t l a noi, ntr-un post important. DOAMNA C O R A V U : i-am v o r b i t eu de o persoan malefic t'en souvienl-il ? c a r e mi-a s t r i c a t m i e anii c e i m a i f r u moi. Datorit lui, cariera biatului meu Mircea, Mircea Coravu, savant de renume i n t e r n a i o n a l , e r a s fie c o m p r o m i s . . . (Cu repro.) A i u i t a t , d r g u !... i-^a l u a t e l tlpia, n-am auzit nimic de el, cre d e a m c... horribile dictu !... a c r p a t . i acum, poftim... (Exasperat.) Ce mai vrea ? MARIA-IOANA : Nu tiu. D a r l simt pe Liviu fiert, impacientat. M-a m o l i p s i t i p e m i n e . C n d l n t r e b el zmbete. DOAMNA CORAVU (in cretere) : Cum a n d r z n i t ! ? C u m de-a n d r z n i t ? M a r i e J e a n n e , s p u n e : a i d e g n d s-l p r i m e t i n c a s a ta ? M A R I A - I O A N A : N-avem ncotro. De el de pinde avansarea lui L i v i u . Oelria, doar tii de l a S t e l u , n u a m e r s bine. A u a v u t controale, neplceri... D O A M N A C O R A V U : Controale, desigur... intenie.) sta umbl s-i i a locul brbat-tu ! MARIA-IOANA (concentrat) A u d p a i . (Femeile rmn : Un n (Cu lui

M A R I A - I O A N A (obsedat) : i e l ? (Se duce ctre Lungoci.) L U N G O C I (indiferent) : . C a r e e l ? . (0 mbr ieaz.) L a s a s t a , a c u m . . . (Cire doamna Coravu.) Ce surpriz ! Ce plcere ! (Ii srut' mna.) Doamna Coravu, venerabila doamn Coravu, n persoan. S p e r . c Marie-Jeanne v-a artat mica noastr bojdeuc... CORAVU : E superb. i d m e DOAMNA r i i . S-o s t p n e t i s n t o s . ' ' ' M A R I A - I O A N A (i arat pipa) : i u i t e ce-ai cptat... L U N G O C I (copil) : D c cnd v i s a m aa ceva ! (O examineaz, expert.) Englezeasc. (O pune n gur.) C u m m i st ? (Recunosc tor.) C u asta m-ai d a t gata, doamn... DOAMNA CORAVU (grav) : S fii sn t o s i s a i p a r t e d e M a r i e - J e a n n e . i s te v d d i r e c t o r . (Deranjat de Slro. iescu, care s-a servit cu ap dintr-o ca raf.) D a r tu,- n e p o a t e , c e a i ? U n nou ' teie--tte, ast-noapte, cu T u r u l ?
1 r t

S T R O I E S C U (vrnd s-o dreag) : Sru'-mna, m t u soacr. D O A M N A C O R A V U (aspru) : Cru-i f i c a t u l , S t e l u l e , c a s f i m i n o i , bietele, c r u a t e . S T R O I E S C U (pozna) : Atunci, bucur-tc, m t u d r a g . A s t z i l a p r n z a m fost ope rat. Soluie radical. B i s t u r i u l ! DOAMNA C O R A V U (dur) : D a ' vorbete cu tlc, o d a t ! Ce-a f o s t a z i l a p r n z ? LUNGOCI (intervine) : A fost schimbat, d o a m n , d i n p o s t u l d e ef a l n o i i o c l r i i . I n l o c u l l u i a fost n u m i t i n g i n e r u l Dragomir. DOAMNA C O R A V U : C i n c - i sta ? N-am auzit. STROIESCU (cu nduf) : N-ai a v u t ocazia. Biatul e din Bucureti. C a d r u tnr, nu ? de-a dreptul Avansat, automatist. Picat de l a c e n t r a l . P e c n d , s u b s e m n a t u l , d u p o m u n c de d o u z e c i d c a n i , pe b r n e i , n v g u n a asta, dat l a fier vechi. Fru mos... DOAMNA C O R A V U (lovit) : N u neleg ni Lungoci.) Explic-mi, domnulo m i c . (Ctre L u n g o c i , c a l a o f e m e i e g r e a de c a p , c u m de n u ai p u t u t p r e v e n i , din t i m p , una ca asta ? LUNGOCI (stnjenit) : Au procedat peste capul meu. C n d a m aflat, n u s-a m a i p u t u t face n i m i c . D a ' a b s o l u t nimic. DOAMNA CORAVU (strns) : La mijloc e Prosan... N u ?

moment... nemicare.)

2
Ua se deschide i, dup o pauz prelun git datorat, probabil unor invitaii reciproce intr, primul, un ins nc

L U N G O C I : Nu

cred, n u

tocmai... fa, s-a la direcia comunicat.

S T R O I E S C U : E r a i e l d e Combinatului, ond mi N - a m a p u c a t s-i s p u n . L U N G O C I : Ce motive au

invocat ?

DOAMNA CORAVU (fierbe) : Cum, ai i d e p u s a r m e l e ?... N e p o t u l m a r e l u i Tudor H o r i a C o r a v u , o g l o r i e a R e t e z a t e i , e ter-

82

www.cimec.ro

fcht, dat afar, i voi... Ce pcat c Mircea nl m e u e plecat n strintate ! (Ctre Stroiescu, dar pentru Lungoci.) M i n e te d u c i c u d o m n u l L u n g o c i l a d i recta general i c e r e i explicaii, pro testai. STROIESCU fac. (Doamna Coravu l privete insistent pe Lungoci. Lungoci ridic din umeri id Stroiescu.) arat pe D O A M N A C O R A V U (lui Stroiescu, cu dispre mocnit) : L a u l e . . . A s t a t i i : te nfunzi femei, i b e i . P e t i n e te-ai d i s t r u s , d o u s o r a i n e v a s t a , le-ai a d u s ba d e s p e r a r e . D a r c u m i n e n-o s-i m e a r g , d r g u ! (Stroiescu, ncolit, arc un tremur al miinilor i vars pc el din paharul cu ap.) H a i , s p l e c m ! (Inspirat.) J'ai trouve une chose !... (Amabil, dar tenace.) Con tez pe dumneata, domnule Lungoci. (Afectuoas.) Au revoir, micua mea M a r i e - J e a n n e !... (Se pune n micare, din ce n ce mai grbit, urmat de Stro iescu. Au ieit.) (slab) ; C e ?... Nu. Eu asta nu

zibile S-a b g a t s i n g u r n r a h a t , susin i n d o teorie a p r o d u c i e i care, a c u m , d e cnd a venit n o u l a d j u n c t la minister, e criti considerat ca depit i t r e b u i e c a t . N u a m p u t u t s f a c n i m i c pentru el. MARIA-IOANA (nc naiv) : tiai ? L U N G O C I : B a b i n e c n u . M i - a m d a t i consimmntul pentru schimbarea lui. D e i , i d a i s e a m a cit de u t i l m i e r a acest v e c h i colaborator, att de devotat, att de ndatorat mie. (Tandru.) Dar, uneori, cnd n-ai u n lest la ndemn viaa e d u r , nelegi, M r i o a n ? t r e b u i e s s a c r i f i c i i... M A R I A - I O A N A (idee fix) : S i P r o s a n ? L U N G O C I : Cc-i c u P r o s a n ? M A R I A - I O A N A : Z i c e a i c i-i p r i e t e n . L U N G O C I : i z i c l a c u m . Ins tu nu-I cunoti ce o m e... (Alarmant prin ton, fr s-i dea seama.) i, dealtfel, n si tuaia creat astzi l a prnz... M A R I A - I O A N A (intuindu-l) : D a r c c s-a mai ntmplat ? LUNGOCI (strin) : Afl c n u mai girez o e l r i i l e . A fost n u m i t , n fine, u n di rector plin. Trimis tocmai de s u s , din central. Ghici, cine c ? MARIA-IOANA (involuntar) ; Prosan ?

3
LUNGOCI (ii descarc nervii) : Am gsit un oz !" P o f t i m micua mea MarieJ e a n n e ! " I i p l a c e ?... T n r , a n n e b u n i t oraul cu... v i a a ei m o n d e n . i acum, n u m a i poate d e prestigiul l u i Teha Co r a v u , cel m a i falnic purttor dc coarne din Retezata, u n a d e v r a t trofeu ! MARIA-IOANA (inexplicabil, cu tine c e e, a c u m ? amuzat) : i

LUNGOCI (neplcut surprins) : Da, bunul meu prieten Prosan. Snt din nou ad junctul su. N u c o ironie ? MARIA-IOANA
:

D c ce i r o n i e ?

L U N G O C I : M a i m u l t : o fatalitate. U n de stin. Snt venicul Iui adjunct. E l se cretar la tineret, eu lociitorul lui. El eful oelriei electrice, eu aju t o r u l s u . D e a s t d a t , e i m a i ru... MARIA-IOANA : U m aa r

L U N G O C I : N i m i c . D a r s n u m i a d r e p t p r o s t , c-am s-i f a c j o c u l , d r g u a mea p u p i l . C r e d e - m , n-am nici un c h e f s pic de elefant. MARIA-IOANA (intrnd, la rndu-i, In rolul doamnei Coravu) : V a i , ce e x p r e s i i , d o m n u l e L u n g o c i ! i c n d te g n d e t i c , a n i de z i l e , n-ai scos-o d i n v e n e r a t d o a m n " i b u n a m e a protectoare"... L U N G O C I : D a r , toate a u o l i m i t nu ? (Se uit la ceas.) T i i . . . A i pregtit totul ? MARIA-IOANA :
N

L U N G O C I : F i i n d c a d j u n c t u l su titular e u n a l t u l , D r a g o m i r . E u s n t , de fapt, u n adjunct al adjunctului. (Rde.) propria-i catastrof) : M A R I A - I O A N A (intuind i, asta, cnd, ieri abia, toi invitaii nu mai pridideau cu : la m a i m a r e , tova re d i r e c t o r ! " (Cdere brusc.) La ce atitea eforturi, la c e , casa asta, doamne,, doamne...
r

Vine ?

LUNGOCI : Acum o jumtate de o r , aa a rmas. C u m scap de la direcie, v i n e ncoace, m p r e u n cu D r a g o m i r . MARIA-IOANA (surprins) : Dragomir ? d seama.) A, da, cel cu nlocuirea S t r o i e s c u . (Serioas.) C e s-a n t m p l a t , fapt ? (i lui de

L U N G O C I (remontat de slbiciunea ei) : N u - n i m i c , s c u m p M r i o a n , t r e c e m i prina s t a . (Rde.) E ca n parabola aia cu... N-o t i i ? U n u l , u n i n s , s t r n g e , c l d e t e i, n fine, rsufl i el uurat i-i spune : Acum, s u f l e t e , b e a i te v e s e l e t e " . I a r l d e 6us, d e s t i n u l , 6-i z i c e m , , l a v e r t i z e a z : N e b u n u l e , c h i a r n n o a p t e a aceasta v e i m u r i !" (Rde.) MARIA-IOANA (la captul rbdrii) m i n cu rsul sta prostesc ! : Ter

L U N G O C I (n nota lui, de permanent agi taie) : S t r o i e s c u s t a . e, p u r i simplu, u n incontient. D u p ce a lsat b a l t oe lurile speciale, cnd toat lumea e cu o c h i i p e e l e , n i c i n u se p r i c e p e c u m s vorbeasc, s dea nite explicaii plau

L U N G O C I (strnit) : P u i c u a s-a e n e r v a t , p u i c u a m i u b e t e . (O strnge in brae i o srut, cu toat mpotrivirea ei.) Haide, c a p u l s u s , f e t i o ! Z m b e t e !... A a . . . (Se uit n jur.) I n r e g u l . . . (Tresare.) i S o rin ! Ce face ?

www.cimec.ro

83

MARIA-IOANA LUNC.OCI : In MARIA-IOANA MARIA-IOANA LUNGOCI ctre cului.) gazda. MARIA-IOANA LUNGOCI replicii, : MARIA-IOANA suride) : ua Ei

: E la ce : : n

dnsul. se afla ? capricornului. lase (Pai Rmtne H a i , * f-o barb. hotri lo pe zodia

stare

L U N G O C I : Adic ? Umbl mai fund. s-i lipsea ! Soneria. Asta din

L U N G O C I : M a n i e r a t , d e s i g u r , d a r uite c a toiul fcut o gaf. Inchipuie-i, chiar n e d i n e i d e i n s t a l a r e a l u i P r o s a n oa d i rector, b i a t u l sta manierat, timid ca o f e c i o a r , s-a s t r n i t i i-a s p u s v e r d e n f a c a r fi p r e f e r a t p c o r i c i n e n p o s t u l s t a , a f a r a d c cel n c a u z , t o v a r u l Inochentie Prosan. M A R L V - I O A N A : C u m s c p o a t e ? C e i-a v e n i t ? L U N G O C I : T o t u l s-a i s c a t , n a p a r e n , d i n tr-un c u v n t . P r o s a n a v o r b i t d e n e c e s i tatea ca t i i n a s intre n p r o d u c i a de serie, a cerut mai m u l t rigoare, ordine i d i s c i p l i n . M r o g , f r a z e m a r i . T u d o r a , din colul lui, a i n t e r v e n i t , t i m i d , c n u c b i n e s f i m p r o c u s t e n i z a i " . P r o s a n , c a r e a r e o r o a r e d e t e r m e n i r a d i c a l i , s-a f c u t c nu-1 n e l e g e , s a u c h i a r n u l-a n e l e s . A z i s i o i r o n i e . i , a t u n c i , t i m i d u l , f e c i o r e l n i c u l T u d o r a s-a a p r i n s i a s p u s c , p e n t r u e l , d a d e s f i e s i n c e r , o s-i v i e foarte greu s c o n l u c r e z e c u c i n e v a c a r e s-a c o m p o r t a t a a c u m s-a c o m p o r t a t t o varul P r o s a n " cu marele Mircea C o r a v u , p e c a r e e l l p r e u i e t e c a s a v a n t i c a oin, elc, etc... MARIA-IOANA : i P r a s a n ? L-a repezit ?

s n t ! (Preocupat.) (mirat) (avind : Eu ?

Prima

impresie : Daaa ?

conteaz. exact a

nelegerea

4
Maria-loana trece n antreu, descinde iia. Intr inginerul Tudora. foarte tnr. foarte timid. E incomodai, se scuz mai mult prin gesturi, insist. Maria-loana trece n living. MARIA-IOANA inginerul LUNGOCI LUNGOCI : (cu voce : Dar sczut) Nu spus : snt C A venit acas ! snt n

Tudora. (surprins) : Ce ? i-am ru... revin cu voce mai trziu ? : i s spart) c...

MARIA-IOANA

Inventeaz : S

altceva.

b a i e . C mi-a v e n i t MARIA-IOANA LUNGOCI (optind,

dea peste P r o s a n ? ! MARIA-IOANA LUNGOCI : Atunci... : n Pentru antreu, : i... Doar de n-a trecut cnd... s i, m cu scuzai. un surs E Dumnezeu. silindu-se bolnav... s I-a (exasperat) (trece

L U N G O C I : Nu-1 c u n o t i . D i m p o t r i v , l-a a s cultat atent, ncordat, uit:ndu-se undeva i n t , n t a v a n . A p o i , p e n e a t e p t a t e , s-a d e s t i n s , s-a n s e n i n a t i i-a s p u s b i a t u l u i : fart-m, tinere, dar nu despre asta e v o r b a a c u m . N u c a o c o l i e x p l i c a i i l e , preocup d a r n u acum c momentul. Ne o e l u l . A i de f c u t v r e o p r o p u n e r e ?"... i . n c h i p u i e - i , n u m a i la d o u ore d u p s c e n a a s t a , P r o s a n s-l g s e a s c p e b i a t n tele-lele cu mine, .drgu Marie-.Ieanne... M A R I A - I O A N A (duioas): i , t o t u i , b i e t u l de e l , e a t t d c i n o c e n t . M-a r u g a t , t r e m u r n d , s-i s p u n c te a p r e c i a z , c i n e l a t i n e ca la un frate... gata... N e a p u c m uit la ceas, apoi c cu o s-i de n

d-i p a a p o r t u l . H a i d e o d a t ! MARIA-IOANA par TUDORA nici o ct mai fireasc) : Cum ? de or

v e n i t dintr-o d a t r u (credul) jumtate : V (Renun se rog

L U N G O C I : E i , gata, p l n s a c u m a ? (Se jurul su.) Da, e : MARIA-IOANA LUNGOCI (ocal) Crezi

MARIA-IOANA TUDORA Eu... docil,

: Inexplicabil... foarte m u l t s continue

bine... plac ? mai e ?

retrage.)

: Asta

ce n t r e b a r e

MARIA-IOANA: Mi-o f r i c d e P e n t r u tine, L i v i u l e , pentru de unde s-l iau. Nu-i pot

el, nelegi? noi. N u tiu ghici reaciile.

5
Maria-loana revine n living. Lungoci, faa oglinri. ncearc atitudinile cele avantajoase n utilizarea pipei. MARIA-IOANA asta ? L U N G O C I (sincer mirat) : N-ai n e l e s ? D a r c s i m p l u : P r o s a n n u t r e b u i a s-l g s e a s c m e i . M - a r fi c o m p r o m i s . MARIA-IOANA manierat... : E l ? Dar e un biat att de : Poi s-mi spui ce-a n mai

L U N G O C I (ru) : U n c a p s o m a n , a fost i a r m a s u n capsoman, veclrful meu prieten liiochenlie. MARIA-IOANA : Cc-i a i a c a p s o m a n ? ptrat, cu la cteva nu-i chiar s o

LUNGOCI : Un ncuiat, un cap oehelari de cal, rigid, redus scheme. MARIA-IOANA aa... LUNGOCI fi (neatent aici un la rspuns) duman. Sorin cc : Team mi-i c

fost

: Preferam Mcar la alt este ? tiam

numit

socoteal pare.)

l i m p e d e . {Rsucit cu

preocu (Strig.)

Da'

Sorin ! Sorin !

84

www.cimec.ro

6
Pe ua din fund, i nalt, sfrijit, plete, face apariia nceput de Sorin barb.

DRAGOMIR (In Ft-Frumos ?

atac)

I) ar,

atunci,

care

SORIN : Prezent ! LUNGOCI ("i examineaz, ironic) : ncepem s ne d e g h i z m . S O R I N : Snt. n v a c a n . L U N G O C I : N u e n i m i c m a i .stupid dect o b a r b c a r e n u e n c b a r b . F b i n e i te r a d e i m e d i a t ! N e v i n m u s a f i r i . SORIN : P r e f e r s m evaporez. L U N G O C I : D e d a t a a s t a . faci p a r t e d i n r e c u z i t a obligatorii- a c a s e i . m i v i n e u n p r i e ten v e c h i , c a r e te-a c u n o s c u t de m i c . Inoc h e n t i e , t a t l R o d i c i . Ti-1 a m i n t e t i ? S O R I N : Comme c i , comme ca... LUNGOCI (ton nelegtor, de frate mai mare) : A z i ai s te s a c r i f i c i p e n t r u mine. I i iei a l t e h a i n e , m a i p o t r i v i t e . i b a r b a . . . jos. Nc-am neles ? i las m u t r a asta plouat. SORIN : 0 blan d e u r s i o g h i o a g , e bine ? C a s fiu n ton. 'LUNGOCI (scurt): L a s g l u m a , c-i r e d u c categoria d e s a l a r i z a r e . iE u n l u c r u i m p o r tant. (Sc aude soneria.) H a i d e , t r a p , i te p u n e La p u n c t . (Rstit.) Ce mai stai ? (Sorin iese.)

LUNGOCI (il invit s treac n living) : Poftim... poftim. Las farafastcurile. Simte-te c a a c a s , (tn-intat de interesul cu care Dragomir examineaz livingul). Pre z e n t a r e a b o j d e u c i i pe m a i t r z i u , c n d v i n e i I n o c h e n t i e . S e v i t m t i m p i i m o r i nu ?... i s i n t r m d i r e c t n s u b i e c t . (Des chide un bar, luminat interior, cu multe sticle strlucitoare.) W h i s k y ? S c o t c h ?... C l u b ?... P o a l e u n g i n ? DRAGOMIR LUNGOCI : ht rin. : O r i c e . D a r s fie t a r e . mi .semeni. (cu repro) Atunci, o palinc

MARIA-IOANA

: Liviu...

L U N G O C I : Un phrel, mmicule... Nu fi r e a . C a p e d e a p s , i t o r n u n g i n . i , a c u m , l a t r e a b . T o a s t u r i l e , pe m a i t r z i u . . . (Rea, urmat de ceilali.) i , v a s z i c , a a . . . d u m n e a t a eti D r a g o m i r . Tnr, avansat, a u t o m a t i s t , c u studii .strlucite, p r i e t e n u l a c t u a l nl t o v a r u l u i P r o s a n . S a u , m a i p e scurt : etapa a doua. DRAGOMIR (scurt) : Adic ?

L U N G O C I : b i i n d c etapa ntiia sntem noi, tia dc aici, oraul, Retezata, C o m b i n a t u l siderurgic, sau dac vrei : deceniul pre c e d e n t , t i n e r e e a , n c e p u t u l . Tempi passati! D R A G O M I R : D a ? E u a m a v u t i m p r e s i a c, tinereea, d i m p o t r i v , v o i , tia de a i c i , n c e p u t u l , a v e i n c e e a ce-l p r i v e t e p r i o r i t a t e a . Mi-a v o r b i t d c d u m n e a v o a s t r , c a / de I o a c h i m Staicu, l mai btrn d i n c e i trei m u c h e t a r i , c u m v i s e s p u n e a a t u n c i . M i - a a r t a t i o f o t o g r a f i c , c r e d c-o t i i . E a c o l o pe post de d'Atag n a n i o f a t . MARIA-IOANA (uimire rul e sentimental... ironic): : Este. Ci turn ce Da? dar nu se s se Tova ine vor cla

7
Maria-loana trece in vestibul. E ajuns din care o las, totui, s urm de Lungoci, deschid ua. Intr Dragomir, chipe, s;igur de sine, ca orice tnr care n-a cunoscut dect succese. D R A G O . V I I R (fascinat de apariia Mariei-Ioana, n-o vede dect pe ea) : D o a m n a L u n g o c i ! D a i - m i v o i e s m . . . L U N G O C I (familiar) : Dragomir. Las faraf a s t c u r i l e a s t e a . . . E a este M a r i o a n a , n e v a s t-mea. El e Dragomir... D R A G O M I R (privind-o nc) : D o a m n a M a r i ana, deci... M A R I A - I O A N A : N u M a r i a n a . Aa-mi s p u n e e l , c e m a i s i m p l u . E u snt, de fapt, Maria-loana. T r a d u c e r e a lui Marie-Jeanne. DRAGOMIR (cavaler) : Sntei modest. M a rie-Jeanne e traducerea d u m n e a v o a s t r . L U N G O C I (ca sfi-l scoat din ritm) : i Inochentio ? Ce e cu el ? D R A G O M I R : Tovarul Prosan a mai intrat p e n t r u u n s f e r t d e o r I a d i r e c t o r u l ge n e r a l . M-a r u g a t s-l p r e c e d i s-l 6cuz... M A R I A - I O A N A (cu aplomb) : Ca buzduganul care a n u n sosirea z m e u l u i .

DRAGOMIR n tin fru. E fii beasc,

(in o tare l

replic) calitate. oa u n bate

Las-i

precum

vin tul." cilit-o

L U N G O C I : B i ne a i spus-o ! DRAGOMIR undeva... L U N G O C I : D a ' p e a s t a o tii ? P e n t r u om s n u p u i m i n a n foc p n n u m o a r e , i n i c i c h i a r a t u n c e a " . . . N - a m citit-o n i c i e r i , d a r e d i n v i a . A d e v r v e r i f i c a t i r.sv e r i f i c a t . (Preia iniiativa.) E i . d a ' noi ce f a c e m a i c i ? (Pune mina pe sticl.) MARIA-IOANA (cp repro) : L i v i u a c h e !... (In aa. : Nu eu, altcineva. E u a m

L U N G O C I : nc una mic. mmicule. timp ce toarn n pahare.) i zi-i D r a g o m i r e n s u r a t ? copii ? DRAGOMIR : In spe.

L U N G O C I (eu verva lui obinuit) : Deci, o p a r t i d . T e n s u r m . s-a t e r m i n a t . (Ctre Maria-loana.) A i a u z i t , m m i c u l e ? Nu-1 s c p m , p n nu-i f a c e m f e l u l . (Cu mina pe pahar.) E i , d a . . . (Sonerie insistent.) Asta-i e l , I n o c h e n t i e .

www.cimec.ro

85

8
Precedai de Maria-loana, se ndreapt cu toii spre vestibul. Maria-loana deschide ua i spre stupoarea tuturor apare Tudora, palid, tcut i, dup un timp. n urma lui, Prosan. P R O S A N : L - a m ntlnit pe t i n r u l acesta n faa casei i l^am l u a t c u m i n e . A m f c u t bine, L i v i u le ? L U N G O C I : E x c e l e n t . F i i ca acas, biete. In d i s p o z i i a , c u m v e z i , m-a l s a t . (Lui Pro san.) Inochentie d r a g , asta e Maria-loana m e a . S p e r c-o s-i p l a c . P R O S A N : Nu (Ii srut ai sperat mina.) degeaba. Incntat.

Spune-i acestui t n r cc a m hotrt. (Lui Lungoci.) Acum o* j u m t a t e d e o r , am o b i n u t i a c o r d u l direciei generale... DRAGOMIR (se apropie, cu un pahar n min) : S-a potrivit. Ii ies c u plinul, btrne. i se p r o p u n e conducerea noii o e l r i i , n l o c u l l u i S t r o i e s c u . A r fi t i m p u l , n e - a m g n d i t , s iei d i n laborator i s a c c e p i m i z a f o c u l u i . LUNGOCI : Ai auzit, Vladc ? (Ciocnete.) Bea-1 p n l a f u n d ! P R O S A N (degajat) : Scuzai, frumoas doam n , c v-am neglijat... M A R I A - I O A N A : M-am o b i n u i t . O e l u l , n a inte de toate. P R O S A N (brbtete) : N u n c e r c s te c u m p r . i-o s p u n d e s c h i s . o h o t r r e c h i b z u i t de noi toi... D e c e n u bei ? T U D O R A : Mulumesc... (i moaie buzele, apoi depune paharul, stingherit.) S n t cu m a i n a , i... (Cu ochii la ceas.)... V a i !... e t i m p u l s m retrag. M iertai, tovare... O s m gndesc, desigur. B u n a seara, s r u t m i i n i l e , l a r e v e d e r e . (A ieit.)

L U N G O C I : D a r p o f t i i d i n c o l o . (Lui Tudora.) D u p d u m n e a t a , c o l e g a . (Rmne ultimul, apoi, dup ce toat lumea a trecut n living, ajunge cu pai repezi Ung Prosmi. I A i c i e living-ul cosei, Inochentie... P R O S A N (n treact) : E foarte fain... (Pre ocupat, lui Tudora, de care se apropie.) S t i i , t o v a r e T u d o r a , c n u - i p o r t p i c p e n t r u . . . m i p l a c e c a i v o r b i t d e s c h i s . D a c m p u n n s i t u a i a d u m i t a l e , te n eleg p e r f e c t . i e u a m fost a a , n t i n e r e e L i v i u m tie... L U N G O C I (pe faz) : A f e r i m !... C e t i m p u r i !... D a r s l s m a s t a a c u m , Inochentie... T e r o g , p r i v e t e : s t a e living-room-uil. (Muriei-Ioana, mai mult prin semne.)... Tava i p a h a r e l e . . . P R O S A N (n treact) : D a , da... e fain. (Lui Tudora, continund.) N-ai a v u t n c o t r o , n eleg : srnge iute, idei generoase. D a r s tii c n i c i e u n-am a v u t n c o t r o , i-o s p u n d e s c h i s . R e t e z a t a a fost u l t i m u l l o c u n d e a fi v r u t s v i n . D a r a m p r i m i t s a r c i n . A fi p u t u t , ce-i d r e p t , s-o temporizez, dar tiam c nici ei, care m i - a u dat-o, n-au a v u t n c o t r o . E r a m , c u m se spune, soluia cea m a i potrivit. " M A R I A - I O A N A (cu Un w h i s k y ?... o tav plin 0 uic ? cu pahare) :

9
L U N G O C I (cu o anume indignare) : Poftim, i oferi, l a vrsta l u i , o oelrie, cea m a i m o d e r n d i n a r , i e l . . . i c e r e v o i e 6 se retrag. P R O S A N (amuzat) : E u s n t de v i n . L - a m luat prea repede. ntr-adevr, b i a t u l e foarte t i m i d . L U N G O C I : D i n c a u z a a s t a a f c u t i g a f a a i a , la edin. 0 g a f t i p i c de t i m i d . P R O S A N : D a ' n-a f o s t n i c i o g a f . A 6pus tot c e a v e a p e i n i m . i n u c r e d c i-a v e n i t aa de uor. D R A G O M I R : P i n n cele d i n u r m , o s p r i m e a s c e l . L-ai l u a t e x a c t c u m t r e b u i a . Timizfii, n a d n c u l lor, apreciaz a t i t u d i n i l e f e r m e i d e s c h i s e . L U N G O C I (schimbat, jovial) : E i , d a ' n o i ce facem aici ? 0 m a i mitocosim m u l t aa ? Inochentie ! D r a g o m i r e ! i tu, fat ! (n cruntat, cu complicitate.) Lsai-v de fara fastcuri, c f a c u r t ! i fii c o m o z i , c a l a v o i a c a s . (Generos.) Scoatei-v haine l e ! D c s c l a i - v !... C e n a i b a !... PROSAN (reinut) : Deocamdat, m simt b i n e aa... L U N G O C I (concede) : A f e r i m I D a r rotete-i m c a r ochii m p r e j u r , ca s-mi vozi pro p r i e t a t e a . (Serios.) Aici, unde sntem, e /tvtng-room-ul, i n i m a c a s e i , de a c e e a p r e d o m i n m a t e r i a l u l s o l i d . S tii c a r h i tectul casei s n t eu. P l a n u l e fcut de u n profesionist, d a r ideile snt ale mele. T o a t c a s a a r e ase n c p e r i o s le v e z i t u m a i t r z i u i... a f a r de d e p e n dine, ocup o suprafa locuibil de 184 d e m e t r i p t r a i i j u m t a t e . D e j u r

P R O S A N (preocupat, ia un pahar, la ntmplare) : M u l u m e s c . (Lui Tudora, care a ales i el un pahar, pe care l ine, stin gherit, n mn.) i , l a u r m a u r m e i , cu a m v r u t s v i n a i c i , d a . . . S d a u o c h i i c u ti n e r e e a m e a , n e l e g i ?... A i c i m i - a u fost a n i i c e i m a i f r u m o i i n i m e n i n u p o a t e s mi-i i a . A i c i e s u d o a r e a , s n g e l e m e u . n t o a r c e r e a a s t a , c u m s-i s p u n , m fascina. N u , n u s n t v o r b e m a r i . i-atunci... D e ce s d a u n a p o i ? A m g r e i t , a m f o s t a n c i o n a t , mi-am ispit greeala. L U N G O C I (cu drag, dar o anume disperare) : Inochentie noi n-am b u t p e n t r u . . .

P R O S A N : L a m u l i a n i , L i v i u l e . . . (Alt imbold, mai presant.) D r a g o m i r e !... 0 secund !

8 6

www.cimec.ro

mprejur, c u r t e a i g r d i n a , g a r a j u l , s tot f i e n c v r e o d o u s u t e . . . A , i a m uitat tocmai l u c r u l cel m a i ic, terasa dc d o u z e c i i c i n c i d e m e t r i p t r a i , c u o s p l e n d i d v e d e r e c t r e o r a . (Cu emoie.) Ce zici ? P R O S A N (msurat) : A i fcut treab bun. L i v i u l e . (Examineaz mobila din living.) L U N G O C I (sigur de sine) : M e s e l e i s c a u n e l e s n t de s t e j a r m a s i v . PROSAN (ciocnete lemnul unui scaun) : cu un aer de mul S n t f a i n e . (Se asaz, umire.) D e m u l t n-am s t a t aa de c o m o d . (Cerceteaz peretele din faa lui.) LUNGOCI (pe faz) : D e c o r u l a p a r i n e nev e s t i - m i . D a r i S o r i n e i i-a d a t u n e l e i d e i . P R O S A N (cu interes) : S o r i n c Ia tine ? L U N G O C I : T r e b u i e s a p a r d i n m o m e n t n m o m e n t . (Strig.) Sorine ! M A R I A - I O A N A (i ia inima n dini) : Cum v place opera m e a ? PROSAN (constant) : D a , e fain. m i plac pieile astea, trei la n u m r . Ce a n i m a l o fi s t a d i n c o a d ? M A R I A - I O A N A : Nu-i de l a n o i . L - a m l u a t de la c o n s i g n a i e . LUNGOCI (recent iniiat) : Face o reuit pat de culoare. P R O S A N : D a r c e r g a , d e ce ai aninat-o n perete ? M A R I A - I O A N A (expert) : E o contrapondere la b l a n a c a r e v-a p l c u t . 0 echilibreaz. LUNGOCI cruri dim. DRAGOMIR (ca s cerg. (cu se d recunotin) btut): de Eu colo, curaj) : c : Sntei pus e i se fac simpatic) : Eu votez pentru MARIA-IOANA foarte PROSAN cerga drgu. (nu pe a . fi acolo Avem divanul (prinde la (cu aer profund) nu : Vezi, s snt ne lu gncare nici apucm

D R A G O M I R : C u o completare.. o a n a i n u M a r i h u a n a ?

De

ce

Mari

MARIA-IOANA (bate din palme) : Marihua n a ! M a r i h u a n a ! S p l e n d i d . (Lui Lungoci.) G a t a , L i v i u a c h e , M a r i h u a n a s-mi s p u i ! LUNGOCI (candid) : Bine, Pisi drag. (O umeri. Lui Dragomir.) Ei, prinde pe dup inginerule, ce s p u i ? i place de m i c a mea buruienu o t r v i t ? (nsufleit, ia un pahar.) P r o p u n u n toast pentru... M A R I A - I O A N A (speriat) al patrulea. : Nu, Liviuache, e

D R A G O M I R : Mie mi numr" complimen tele, iar d u m n e a v o a s t r , p a h a r e l e . L U N G O C I : A t u n c i , f r t o a s t . (D paharul peste cap.) B e a u ct m i place. Inva-te ! D o a r eti n e v a s t de oelar.

10
Pe ua din fund fel ca mai nainte cma cadrilat. L U N G O C I (l dar prefer vede s-o intr Sorin. : neras, n Arat blugi, la cu

primul; ntoarc

l-ar admonesta, in glum) : In

fine, i Lungoci-junior !
S O R I N : C u m v d , prezentarea sarcofagului s-a f c u t . U r m e a z , d u p r i t u a l , a r t a r e a singurului exponat n via : L u n g o c i cel tnr. L U N G O C I (cu secret mndrie, dar ironic) : T n r , t n r , d a r calc a b r b a t . SORIN : Fiindc brbat

vine de

la

barb.

funcia ei. MARIA-IOANA P R O S A N : Vd. MARIA-IOANA PROSAN m cele... LUNGOCI PROSAN nduit LUNGOCI drag, trebuie PROSAN toate ? MARIA-IOANA PROSAN r (candid): drag. (familiar) : Ce v fandosii' aa ? i tu, i p a c e ! ( L u t Dragomir.) (pornit) A : fost o Asta a fost o g l u m , tovare Inochentie ? ntrebare, tova (in (nici felul in su) glum, Liviule, : muiere : i : In nici toat n faci, casa, : snt Ai m a i b i n e de d o u sute. serios) ba de-a ceva, (sensibil) dac s-i ai adunnd tinr, le-ai ele. doua, pe (cu (cu intenie) : i : Dar nu Atunci, ne n s ul c h i n m l a ele. bun-sim) nici eu. n-am i ncilin a s tea-s o a l e icoane pe sticl.

L U N G O G I : N u m a i c l a u n b r b a t b a r b a e n c a p i n u pe fa. interioar. S O R I N : A a c u m al$. a u obezitate L U N G O C I : C u m ? (Se nveselete N a , c m - a i f c u t s rd... (Lui A r e mintea brici, Inoohentiule. P R O S A N : Vd. Dar ce a n u m e taie

adevrat Barba e interioar. involuntar.) Prosan.) cu ea ?

C e 6-i toate

Inochentie

L U N G O C I : Dumnealui e tovarul Prosan, baci I n o c h e n t i e . . . A v e a o fat, R o d i o a . Te-ai jucat c u e a . i-o a d u c i aminte ? D a r p e tanti S a b i n a ? (Lui Prosan.) Am d e c i s s-l f a c a v o c a t , e o p r o f e s i u n e de mare v i i t o r . (Ctre Sorin.) C e te f a n d o seti ?... t i i t u c e n s e a m n u n avocat, ntr-un ora ca a l nostru ? S O R I N (cu emfaz)\Q d a , c u m s nu... E s t e pstorul juridic, ciceronele Retezatei, c u m a r fi s p u s i l u s t r u l m e u p r e d e c e s o r , g l o r i a urbei, marele avocat T u d o r H o r i a Coravu, p o s e s o r in spe i a l u n e i c a s e m e m o r i a l e . . . L U N G O C I : E i d a , da... Intr-o societate m o d e r n i c o m p l e x , r e g l e m e n t a r a d e legi d i n c e n c e m a i m u l t e , a v o c a i i v o r fi p i n e a i c u i t u l . SpRIN (recalcitrant) : Mai degrab, lingura i f u r c u l i a . N u m a i c n i c i u n a d i n a c e s t e

satisfaci

gusturile. satisfcut

(pertinent)

LUNGOCr

Marioana,

inginerule. D e a c o r d ?

www.cimec.ro

'87

unelte, luate separat s a u mpreun, nu Prosan.) C r e d e i c l u m i s p i t e t e . (Lui m e a a n u l u i d o u m i i v a fi o l u m e a c u ttorilor n p a p u r ? LUNGOCI (prompt) : E i , d a !... F i i n d c p a pura v a a v e a totdeauna noduri. S O R I N : A l u n e i , prefer s m fac A l e x a n d r u Maohedon. L U N G O C I (impacientat) : S i c u a s t a ce m a i este ? S O R I N (polemic) : E s t o !... A l e x a n d r u t i a n o d u r i l e e u s a b i a . P c c n d e u . . . e u a m s asesc o a l t s o l u i e , (lese repede, rii nici o alt explicaie.)

11
L U N G O C I (indignat): P o f t i m . A c u ' , si A l e x a n dru M a c h e d o n !... (Ctre Maria-loana, eu nduf.) A s t z i a fost m a i r u c a o r i c n d . . . i, asta, n u m a i din cauza ideilor talc fistichii. P R O S A N : D a r ce v r e a s s e Tac b i a t u l .' L U N G O C I : P i c t o r , m z g l i t o r d e p e r e i , sce nograf... Dar i exlirpez eu grgunii tia ! M A R I A - I O A N A (cutlnd s-l mbuneze): lart-ne. tticule. 0 s ne f a c e m copii c u mini. L U N G O C I (pornit) : H a i d e , h a i d e . . . L a s - t e do f a n d o s e l i , c n t o r c f o a i a . M A R I A - I O A N A (lovit) : D a r de cc s t m pe loc ? E r a v o r b a s vedei casa. M ofer ghid voluntar. Cine m urmeaz ? P R O S A N (moleit) : Nu v suprai, doamn, d a r m-am a e z a t aa de b i n e aici... Nu m-a u r n i n i c i p e n t r u o m p r i e . . . M A R I A - I O A N A (l ia pe Dragomir de bra) : n u m a i n o i d o i . (Cu in Atunci, mergem tenie.) Tineretul... L U N G O C I (cu larghee) : i-o l a s n s e a m , D r a g o m i r e . A s c u l t - m p e m i n e , e o fe m e i e f o r m i d a b i l , t i u e u ce s p u n . (Mnios.) l a n-o m a i f a c e p e p u d i c u l , a u z i ?... Dar, b a g de seam, aici, la noi, la Piatra Retezat, e un obicei Inochentie l tie p e f e m e i le c r u m , l a o a d i c , i ne r f u i m cu respectivul. (Rde.) (Maria-loana i Dragomir ies pe teras.)

o m , d a , u n o m . D e c n d n-am m a i but c u u n o m a d e v r a t u n p r i c a l u m e a !... (Exagcrindu-i euforia bahic.) D-le d r a c u l u i de poirci. m i f a c g r e a . i a p a a s t a d e p l o n i e . . . (D de o parte, cu mtnn, paharele ; unele se rstoarn.) Face curat, m i n e , f e m e i a . A a . . . I a s b e m n o i a c u m u n p r i de-al n o s t r u i s n e g n d i m la v r e m e a t i n e r e i i . . . (Trage ling el o baterie i pregtete dou priuri.) priul 8 sfint ! A c u m , s m a i fie o m u z i c cu Zavaidoc s a u G i c P c t r e s c u , d e - a i a , d e cald.) .\l. I n o c h e n t i u l e , p a h a r . . . (Cu aburi, m . ci a n i a u t r e c u t d e - a t u n c i ? i-ai fi n c h i p u i t , a c u ' u n s f e r t d e s e c o l , c o s s t m a m n d o i , intr-o c a s c a a s t a , i... Cc t i a m noi l a , acolo, nite mucoi... E u . tu... i l l a l l c u m i z i c e a ?... E r a i n e v a s t a m e a d i n i i , i S a b i n a t a . Tinere, m, tinere... P R O S A N (posac, cufundat in el nsui) : Da, da A m s - m i s c r i u p o e m u l c u foc i c u oel / I a r c e r u l a m s-l p r o p t e s c i n j o a r d i - a m s n a l a l r e v o l u i e i d r a p e l / C u lot ce-i n v e c h i t i p u t r e d d i n t e m e l i i s ard"... LUNGOCI (la nceput Ce-.s a s t e a ? neatent) : Stai. stai...

P R O S A N : V e r s u r i l e pe care ni Ie recita llall. loachim S t a i c u , c e l de-al treilea d i n t r e n o i . m u c h e t a r i i , o e l a r i p o e t n timpul liber, c u m zicea. i : a plecat d i n t r e noi dup o scurt i g r e a s u f e rin". Dup o s c u r t i g r e a suferin. N - a m p u t u t s v i n la n m o r m n t a r e a l u i . . . Nevast-sa, I l e a n a , u n d e c ? C c face ? L U N G O C I : Ileana, a, da, nevast-sa... Nu tii}. M i s e p a r c c a p l e c a t d i n o r a . I n orice caz, nu m a i t i u d e e a . S-a d u s , m . . . S e d u c toate. i S a b i n a ta. Ce f e m e i e a f o s t !... I i d a i s e a m a , I n o c h e n t i e , am rmas numai noi doi, numai noi doi. (Cu melancolic.) L a u m b r a n u c u l u i bt r n , s u b bolta-i r u g i n i t . . . " (Nemaigsind cuvintele, ngin, apoi surde, schimbai.) S p u n e tu, Inochentie, d a ' s fii s i n c e r , n u m i n v i d i e z i tu p e m i n e ? C a s n o u , nevast tinr... PROSAN (ocat) : Ce-i trece prin minte ? LUNGOCI (cu chef) : N-o l u a , m , n i c i t u aa... A m glumit. H a i , n o r o c !... (Bea.) A m v r u t s t e - n c e r c . D c f a p t , c u te i n v i d i e z pe tine. A i plecat l a B u c u r e t i , ai d e v e n i t m a r e i n u n e m a i n e l e g i , p e n o i , t i a d e j o s , c u d u r e r i l e i n e c a z u r i l e noastre... S t r o i e s c u , de pild... (Ezitnd.) . . . N u ? A r e g r e e l i , d e s i g u r , d a r e i e l u n o m . C i t p o a l e s r a b d e ? D e trei z i l e l-a lsat n e v a s t a i a c u m a i n t e r v e n i t i . . . (Grav.) nelegi. Prosnne ? PROSAN (stingherit) : II s u f l e t , d a r ce ^ f a c ? comptimesc din

12
P R O S A N (s.'irprinznd privirea lui Lungoci) : L i v i u l e d r a g , du-te. n u te j e n a . Rmn s i n g u r , nu-i n i c i o s u p r a r e , crede-m... S t e j a r u l sta m i face bine... L U N G O C I : I a n u m a i v o r b i a a . . . C u m s te l a s ? F e m e i s e g s e s c . . . (Gest de leha mite.) . . . T u eti p r i e t e n u l m e u v e c h i . U n

LUNGOCI : Am a u z i t c d e c i z i a d e desti t u i r e n-a f o s t s e m n a t . . . B i a t u l s-a s a c r i ficat, a s t a t d o u z e c i de a n i n vguna a s t a , a t r a s l a g r e u . t i i ce t a l e n t s e nnuna...

88

www.cimec.ro

P R O S A N : T a l e n t . . . D a r c i n e n-are t a l e n t , n tara asta, p n la treizeci de a n i ? I m p o r tant e ce face c u e l , d u p a c e e a . O r , S t e l u S t r o i e s c u e m a i e x p e r t , n'zi, i n p r i u r i , dect i n o e l u r i s p e c i a l e .


LUNGOCI (familiar) : Ai, m... Pentru o al>-

din apropierea lui Prosan) Aici e mai mult lumin. (Prosan, tcere.) adincit in sine

: m i daj voie ?

nsui,

aprob

s e n de-o s e a r , p e n t r u n i t e pe c a r e le-a d e b i t a t . . . O a m e n i dracu'... PROSAN : Sntem, dar cu criterii obiective...

gugumanii s n t e m , ce cu

consecven,

14
In dormitor. Mutarea aciunii prin efecte de lumin. este marcat

L U N G O C I : Iar ? P R O S A N : D e ce, iar ? Mereu ! Oelul nu r a b d fueraie. L U N G O C I (lucid, cu repro): Ai rmas ace l a i , P r o s a n e , ji n u e b i n e . . . M c a r d i n p u n c t d e v e d e r e tactic. I i m a r e b e z i r e v e n i r e a c u u n a c t d u r , de a u t o r i t a t e . i l u m e a e s e n s i b i l i z a t , m a i a l e s i n c c te p r i v e t e . N n u i t a c S t r o i e s c u e n e p o t u l d o a m n e i Coravu, m a m a lui M i r c e a , s a v a n t u l . . . i-1 a m i n t e t i ?... S n u fie inter pretat ca u n act de r z b u n a r e . . . P R O S A N (surprins) beti a a ? T u ? : C u m , Liviule ? T u vor

MARIA-IOANA (continund) : Aici e mica mea mprie. B u d o a r u l m e u , dac vrei. S n t c i n n i t e soi d i s c r e i , c i v i l i z a i . F i e care, cu c a m e r a l u i . C u m m gseti, n cazul cnd interiorul acesta m i reproduce caracterul ? D R A G O M I R (cercetnd) : Graie, sensibilitate, gust i... MARIA-IOANA (curioas) : i... Ce te-ai oprit ? D R A G O M I R : i o a n u m e s i n g u r t a t e , dar... M A R I A - I O A N A : Dar... D R A G O M I R : D a r bine ascuns, n m o d deli b e r a t , c e e a ce d o v e d e t e s t p n i r e d c s i n e . M A R I A - I O A N A (gindiloare) : Interesant. Inc n i m e n i n u m i - a s p u s a s t a . . . D e u n d e i-ai dat seama ? D R A G O M I R : Aa... E secretul m e u de fabri c a i e . . . (Examineaz o plan.) V a s zic, aici i a u natere faimoasele proiecte publi citare pentru oelul O p e r e " ? D u m n e a voastr avei nite intuiii n ce privete a d e v r a t a fa a s i d e r u r g i e i . M A R I A - I O A N A : M flatezi. Spune I n ce scop... D R A G O M I R : S n t e m bijutieri, d o a m n , avei d r e p t a t e . N u n i t e u r i a i m n u i t o r i d e baroase. M A R I A - I O A N A : 0 , d a ' e m a i grav. M fla tezi c u a r g u m e n t e . C a r e femeie a r putea .s r e z i s t e ? . . . D R A G O M I R : Dimpotriv. Dumneavoastr m s u p u n e i unei probe de foc. M A R I A - I O A N A : M a i grea dect oelurile spe ciale ? D R A G O M I R : Iat, d u p u n i i critici literari, o replic schematic... M A R I A - I O A N A : Uneori, viaa copiaz sche m e l e , (li ntinde un pachet.) 0 igar ? DRAGOMIR (se servete, aprinde) : Mulu m e s c . V referii l a p e r s o a n a m e a ? M A R I A - I O A N A : N u ntocmai. A m n vedere u n i n s c a r e v este a p r o p i a t . S e m n a l m e n te : i n i m a f i e r d a e t o n . p i e p t u l c u i r a 6 a t , o c h i i n s u s i n a i n t e . Mi-e t e a m , c a f e m e i e , i c a u t p r o t e c i e . DRAGOMIR : n c a z u l lui, n u avei dreptate. nu va M A R I A - I O A N A : Fii sincer ! 0 a j u n g e La u r e c h i l e l u i . vorb

L U N G O C I : D a ce te m i r i ? P R O S A N : Astea snt rstlmciri grosolane. D o a r m c u n o t i . . . Orice relaii a r li a v u t S t e l u S t r o i e s c u , n fi p r o c e d a t l a f e l . L U N G O C I : E u te c u n o s c , d a r l u m e a . . . Lu mea v a d a o a l t i n t e r p r e t a r e . . . P R O S A N : Care lume ? Cine ? (Nedumerii.) C u r i o s !... A m i m p r e s i a c - m i r e p r o e z i tu c e v a . n u l u m e a . . . T e - a i schimbat, L i v i u l e . L U N G O C I : Nu eu. v r e m u r i l e . E u a m tras concluziile necesare. A u intervenit n u a n e n o i , d i v e r s e . . . 0 n o u g e n e r a i e . Tudora, de p i l d . . . P R O S A N : D e c i , asta e r a : diversificare\... D e acord. D a r , p n undo ? Care e criteriul ? L U N G O C I (tntrttat) : C r i t e r i u l ? I a r ? . . . (Suride.) A i , m . . . N-o l u a i t u a a . S n t e m d o a r l a u n p a h a r d e v i n . . . (Ridic miinile n sus.) G a l a . n c h e i e m pa.ee. M p r e d a u . A i d r e p t a t e . C e S-mi s t r i c e u p r i e t e n i a , din cauza unui...

13
Dinspre teras apar Maria-loana i Dra gomir, nsoii de Sorin. Maria-loana i Dragomir, stnd de vorb, trec in ncpe rea dc Ung living, situat la vedere, pe scen. Sorin rmine n living i rsfoiete un maldr de reviste. L U N G O C I (care a urmrit, cu coada ochiului, traiectoria perechii, se ridic n picioare. Lui Prosan, negsind o explicaie mai bun) : U n m o m e n t . . . (S-ar ndrepta spre dormitor, dar renun i iese pe teras.) S O R I N (dndu-i seama c Lungoci a ieit, ia o revist i se ndreapt spre un scaun

D R A G O M I R : N u m feresc d e vorbe. C i , p u r i s i m p l u , a s t a e c o n v i n g e r e a m e a . dac p e r m i t e i c a u n b r b a t s a i b , n faa d u m n e a v o a s t r , o a l t convingere...

www.cimec.ro

89

M A R I A - I O A N A : V a d m i r , sincer. Sintei u n c o l a b o r a t o r i d e a l . C e n-a d a c a s o u l m e u s a i b u n u l l a f e l . L u c i d , c a p a b i l , d e v o tat, o h i a r n f a a u n e i f e m e i c a r e n c e a r c o slbiciune pentru el. D R A G O M I R : i eu a d m i r tria c u care v afirmai slbiciunea.' M A R I A - I O A N A : A l t aforism... Sntei inepui z a b i l . E a l a p t e l e a , p e z i u a de a s t z i . ( S e apropie de el, cu voce sczut.) Cc n-a d a s v t i u n t a b r a m e a . . . DRAGOMilR (reticent) : Tabr ? MARIA-IOANA (amuzat) : C e n a i v !... T a bra unei femei ngrijorate dc cariera so ului ei... D R A G O M I R : S d m , deci, crile pe fa... M A R I A - I O A N A : D e s i g u r , i u b i e l . C a s n elegi c c e e a c e m l e a g d e s o u l m e u e interesul. (l privete insisfent.) Stai a a . . . A o u m , a p r o p i e - t c , b a i ! (Ironie.) Nu te m n n c . i , a c u m , a p l e a c - t c . A a . . . S-i potrivesc u v i a asta de p r rebel.

15
L U N G O C I (a aprut n u, tuete) : Pbi ! P b ! D e - a c u m a , te-a v z u t n a i b a , Dinul a o h e d r a g . i-a d e s c o p e r i t u v i a r e b e l . M A R I A - I O A N A (cu aplomb) : L i v i u ! F i i cu viincios ! L U N G O C I (brutal) : T u s t a c i ! (Lui Drago mir.) Uite-1 c u m s-a r o i t ! A m prins c o t o i u l l a b o r c a n u l c u d u l c e a . i c e s-ar fi n t m p l a t , m gndesc, dac ntrziam t r e i s e c u n d e ? i d o a r te a v e r t i z a s e m . E d r e p t , n s , c e g r e u 6 r e z i t i n f a a u n o r coapse c a ale ei... M A R I A - I O A N A : I a r tu a i b u t p r e a m u l t . Vorbeti ca u n bdran. L U N G O C I (cu dispre) : Femeie... Las-o s b o s c o r o d e a s c . (Lui Dragomir, argos.) Eu c u tine a m ce a m , D i n u l a c h e d r a g . i o i - a m n c r e d i n a t e u tot c e a m m a i s c u m p pe lume. MARIA-IOANA (furie neputincioas) : Da' taci o d a t , c... L U N G O C I (o msoar) : I a m a i slbete-m, m a c l a m . (Gest spre u.) V e z i c a s u n a t telefonul. M A R I A - I O A N A (gtuit) : Eti u n , un... (Iese repede, ndreptndu-se spre teras.)

mi-ai promis c-mi s p u i pe nume, i a c u m . . . D-o n a i b i i , a c u m , c a a plecat, s fim prieteni. Ce s ne stricm noi din c a u z a u n e i f u f e ? (Ii ntinde mina.) DRAGOMIR (descumpnit) : mi pare ru c d o a m n a s-a s u p r a t . . . P a r e o f i r e s e n sibil. L U N G O C I : F r a z a a s t a a m spus-o i e u c n d a m v z u t - o n t i a o a r . A c u m , d u p ce a m d i v o r a t i a m luat-o d e n e v a s t , t r e b u i e s-o c o r e c t e z , a d u g i n d : s e n s i b i l l a anumite funcii administrative. Ce mai, eti r i v a l u l m e u ! D R A G O M I R (contrariat) : Eu ? L U N G O C I : D a , i u b i e l . A v e m aceeai f u n c i e , d a r tu e t i m a i t n r . . . (Confidenial.) i, zi-i a a , i p l a c e . . . D R A G O M I R (stnjenit) : A b i a a m cunoscut-o. LUNGOCI (persiflndu-l) : Abia am cunos cut-o... (Dindu-i un pumn amical n umr.) A s c u l t - m : e f o r m i d a b i l . N u m a i s tii c u m s-o i e i . (l ia pe dup umeri.) Hai, n-o m a i f p e p u d i c u l . (Toarn dintr-o sticl n dou paluire.) H a i , ia din apa a s t a d c p l o n i e . B r u d r a f t i p n la f u n d . Aa. Cine o m a i p o m e n i de trecut, s-i s a i e o c h i i . E b i n e , D i n u l e ? D R A G O M I R (stngaci) : E bine, Liviule. L U N G O G I (nentat) : Aa, m, te d a i p e b r a z d . Noi, aici, s tii, s n t e m oameni c a r e t r a g e m d i n g r e u , i de-aia a v e m i n i m a deschis. 0 scoatem n p a l m . A s t a e ! P o f t i m !... P e efind t u , D i n u l e , a i n c e p u t s s e m e n i c u I n o c h e n t i e . N u te s u p r a , e c o p i l b u n , mi-e p r i e t e n , d a r n<ire asta... Umor. D R A G O M D A (intrigat) : C e n-are ? L U N G O C I : U m o r . A a l tiu, de douzeci de a n i . S n u protestezi. E c u m s p u n e u . n c p n a t i, c n d o i a ntr-o direcie, tot a a o i n e , o b l u , c a u n b u l d o z e r , nu-i p a s d e n i m i c . I a r t - m c-1 b r f e s c , d a r o fac d i n dragoste. tiu c a i trecere po l n g e l i a i p u t e a 6-l i n f l u e n e z i n bine. DRAGOMIR (rece) : M supraevaluai. In fluena m e a se reduce la l u c r u r i d e a m n u n t . Ct p r i v e t e c o n d u i t a f u n d a m e n t a l . . . L U N G O C I : V a x . A c u m , i t u , ou c o n d u i t a f u n d a m e n t a l . . . (Cu repro amical.) D-o-noolo ! A m d e v e n i t $i n o i m a i compleci, m a i pezevenchioi... P u t e m s b e m , slav d o m n u l u i , i u n p a h a r d e v i n . S t r a g e m c l o p o t e l e u n e i f e m e i m r i t a t e , c e d r a c u ' !... (Cinos, complet schimbat.) A a e !... N u m c o n t r a z i c e , D i n u l e , c te crpesc !... (l privete lung, izbucnind in ris.)

16
L U N G O C I (vine cu pai ntre noi doi, tinere. DRAGOMIR Tovare LUNGOCI (cu (se un Lungoci, oprete, sta apsai) al e : : i-acum, penibilului): sentiment

17
SORIN (aprinde o igar) : Deranjez ? iute. igara ieftin a r e f u m u l c a m PROSAN : Economii ?

dar

o nenelegere...
Vai, Dinule,

vesel)

dar ce-i tonul

oficial ? Adineaori,

00

www.cimec.ro

scop nobil... A m v i c i u l m u z i c i i . banii pe discuri. F a c r u ? P R O S A N : N u , S o r i n e . (Pauz.) T e tot p r i v e s c i c a u t s m o b i n u i e s c c u t i n e , c u m eti a c u m . C o n s t a t d i f e r e n a , f a d e t r e c u t , i asta m o c h e a z . Vpd t i m p u l c a r e s-a scurs... C u R o d i o a c a l t c e v a . A c r e s c u t pe n e o b s e r v a t e , s u b o c h i i m e i . i-o m a i a m i n t e t i ?... S O R I N : V a g d e tot... D a r a v r e a s-o r e v d . Ce face ? P R O S A N : C o n s t r u c i i de m a i n i . E o fat neleapt, curajoas... A suportat decesul neateptat a l m a m e i ei cu m u l t nele gere. S n t e m p r i e t e n i . Z i l n i c v o r b i m , cel p u i n o d a t , l a t e l e f o n . . . T u ce f a c i ? 0 m a i vezi pc maic-ta ? S O R I N : M a m a s-a r e c s t o r i t i a plecat departe. O v d r a r , n v a c a n e . E a m-ar i n e l a e a , f i i n d c i a c t u a l u l ei s o m s i m p a t i z e a z , d a r , c a 6 f i u s i n c e r , a m u n c a r a c t e r 6lab, p r e f e r b u n s t a r e a . A m ne v o i e d e b a n i i tatei, p e n t r u d i s c u r i . F a c r u ? (Pauz.) tii c m a m a i n e m u l t la dumneavoastr. i amintete cu drag de d u m n e a v o a s t r , v vorbete de bine... P R O S A N (amuzat) : Mi-o s p u i c a i c u m a r fi u n m a r e e v e n i m e n t . S O R I N : C a s f i u s i n c e r , n t r - u n f e l , a a i este. C i v a d e p e a i c i , p e c a r e i c u n o s c cu, n u v prea iubesc. I n special, d o a m n a Coravu... N u scap u n prilej c a s v descrie n cele m a i negre culori. i trebuie s a v e i n v e d e r e c d o a m n a C o r a v u v o r bete n fiecare zi cu cel p u i n d o u z e c i de ini. P R O S A N : D a ' t u ce c r e z i , S o r i n e ? S O R I N : M i e , d o a m n a C o r a v u mi-e a n t i p a t i c , m a i a l e s d e c n d t a t a mi-1 d m e r e u drept p i l d d e u r m a t pe r p o s a t u l ei so. Avocatul. Marele Teha C o r a v u . Pe m i n e n u m intereseaz avocatura. Mie nu-mi place vorbria, retorica... P R O S A N : i c u taic-tu c u m te m p a c i ? V d c te i n e d i n scurt... S O R I N : Numai n privina avocaturii. In rest, m las d e capul m e u . P R O S A N : C h i a r a a ?... S O R I N : S e m a i s u p r el pe hainele mele, pe b a r b . . . D a r i trece. C r e d ca se s i m t e vinovat fa de mine. Poate, din pricina m a m e i . . . i-apoi, v r e a s p a r u n o m e v o luat, cu preri largi i, m a i ales, tnr. U n e o r i , m i f a c e i m p r e s i a c regret c e v a . F i i n d c a r e o v o r b : o s-i p a r a ru c n d v a , S o r i n e !"... (Cu insisten.) Dum n e a v o a s t r n u regretai n i m i c ? P R O S A N : Vrei un rspuns ? Nu d a c a m a i fi t n r o d a t , tri aa c u m a m trit... tiu... D a r , c r e d c a

S O R I N : In D a u toi

P R O S A N : D e c e te-ai o p r i t ? D a , c u am c o n d u s e d i n a a c e e a , i m i e m i revine rspunderea principal... S O R I N (circumspect) : S v e d e m . E r a o e d i n n c a r e se d i s c u t a u n i t e c a z u r i de h u l i g a n i s m . I n o r a e r a a t u n c i tot f e l u l de l u m e . M i r c e a C o r a V u , care e r a u n ingi n e r m o d e l , n u e r a a n i e s t e c a t . S e p a r e i aici n u m a i snt sigur, fiindc a m auzit a t t e a v e r s i u n i i m p l i c a r e a l u i s-a p r o dus n u r m a c u v n t u l u i c u i v a , c a r e i-a pomenit numele, fiindc scrie poezii e v a zioniste, obiectiv d u m n o a s e " . A c e l cineva a v e a m e t e a h n a de a v o r b i l a toate edin e l e , c u m f a c e i a s t z i , r e g r e t n d , pro b a b i l , c n u s-a f c u t a v o c a t . O r , n t m p l a r e a a f c u t c a t o c m a i peste cteva zile s f i e a r e s t a t tot u n C o r a v u , u n c h i u - s u , n momentul cnd procesul verbal a ajuns la raion... P R O S A N (calm) : A i c i n u m a i snt de acord. N u ntmplarea a fcut". Ci btrnul Co r a v u , unchiu-su, redactase u n protest anti guvernamental, p e c a r e v r o i a s-l t r e a c n O c c i d e n t . P e a t u n c i , n a n i i a c e i a , cnd prin m u n i o p e r a u b a n d e i se t r g e a u f o c u r i d c a r m , o r i c e g e s t d e a c e s t fel p u t e a a v e a foarte g r a v e consecine. B t r n u l a svrit u n delict politic, pedepsit d e l e g e , i e r a p e r f e c t c o n t i e n t d e a c e s t lucru. Mircea Coravu, un tnr studios, retras n t r e cri, a , fost, n s , n e v i n o v a t . E x c l u d e r e a l u i d i n o r g a n i z a i e i-a a f e c t a t , ntr-o m s u r , c a r i e r a . D a r , c u t a l e n t u l l u i p u t e r n i c , a r e u i t s r z b e a s c . B a , n u l t i m i i a n i , t o c m a i n e d r e p t a t e a s u f e r i t i-a creat o a u r e o l c a r e i-a a c c e l e r a t a f i r marea... SORIN (strns): A d i c , a fost s p r e b i n e l e lui? P R O S A N ' : N - a m s p u s a s t a . E f o a r t e r u c s-a n t m p l a t a a . . . D a r , m n t r e b i e u d a c m i d a i v o i e : d a c a fost r e v o l u i e i l u m e a s-a c l t i n a t d i n t e m e l i i i a p o i s-a a e z a t d i n n o u , c u m s n u fie zguduit, ntr-un fel, fiecare d i n n o i , n parte ? D e p i l d , e u , eu a m fost cruat ? N u v o r b e s c de s a n c i u n e , c i de descoperi r e a d u r e r o a s a u n u i s e n t i m e n t a l gree lii, necunoscut m a i nainte. i, de aici, r e p r o u r i l e d e a fi a c i o n a t m p o t r i v a p r i n cipiilor pe care le afirmam, nopi de veghe, dispariia, tocmai atunci, a cuiva f o a r t e d r a g i s e n z a i a , r m a s n mine pn astzi, c n-am reuit s explic totul... S O R I N : D a r , d a c a i fi d i n n o u tnr, v-ai relua viaa ntocmai... Snt cuvintele d u m neavoastr. P R O S A N : N u n t o c m a i " . C i n e s e n . N-a precupei, adic, s-mi dau Inima toat r e v o l u i e i . N-a e z i t a s f i u t n r . . . n e l e g i , S o r i n e ?... N-a p r e g e t a s nfrunt viaa, loviturile ei posibile. n e l e g i ?... . Fiindc lupta asta n u poate fi ocolit nicicnd. S O R I N : i , t o t u i , e u . . . (Cu ezitare.) d a c s e p o a t e , s a f l u . . . C e s-a A vrea, ntmplat

S O R I N (cu ezitare) : i... greelile ? P R O S A N : C e greeli ? S p u n e . . . S O R I N : Cazul Coraivu, de pild. PROSAN : C e .tii tu despre cazul Coravu ? SORIN (cu mult siguran) : Poate, mai m u l t e dect v . n c h i p u i i dumneavoastr. De pild, faptul c d u m n e a v o a s t r ai condus edina a c e e a n care...

www.cimec.ro

91

cu t i n r u l a c e l a zelos, b u n ilc g u r , caro a ridicat, primul, problema lui Mircea C o r a v u ? A a v u t s e n t i m e n t u l p r i i l u i de v i n ? A s i a este ntrebarea.

mn. (Slab, rugtoare.) Spunei-mi, dai-mi un sfat. Cc-ar trebui s f a c , c a s m a p r o p i i , ct d e c i t . . . P R O S A N (mai degajat, ovind inc) : N i m i c . MARIA-IOANA (siwer uimit) : N i m i c '.' PROSAN (binevoitor) : Da, nimic. Nici ea n u s-a s t r d u i t s fie u n i c , i l o t u i . . . (Gindilor.) Asta nu se nva. MARIA-IOANA (cu insisten): D a r eu, eu i s e m n , s a u m deosebesc ? V rog mult... P R O S A N (o privete, descoperind-o) : V deo s e b i i , d a r n t r - u n fel c a r e v aseamn. M A R I A - I O A N A : C u m asta ? P R O S A N : i e a a v e a n i t e ochi tcui, dei e r a . . . n u e r a a a de... de v i o a i e ca d u m neavoastr... MARIA-IOANA (se aa. pe scaun) : Vai v o r b i i - m i , v r o g m u l t , de I c m e i a a s t a . . .

18
Maria-loana, cu alt fel d un aer living. mbrcat ntr-o de pieptntur, vaporos, intr, cu alt rochie, ceea ce ii degajare, n

MARIA-IOANA (g/e oprete in loc ; lui Pro san) : m i r e p r o a m c v-am n e g l i j a t . (i d seama c e n contratimp.) Dar vd c d i s c u t a i . . . S O R I N (se ridic in picioare) : Tema e ve nic : tinereea, d r a g Ioana. A v e m timp ii a l t d a t . . . (la revista.) M evaporez, ca s-nii c o n t i n u u l e c t u r a . ( I A U Prosan.) S p e r c n u v - a m s u p r a t p r e a t a r e . . . P R O S A N : E x a c t ot t r e b u i e . A i s i m u l m surii. S O R I N : O , d e - a r a f l a i l a t a . (Iese, in di recia terasei.)

20
Dormitorul Mariei-Ioana. i Dragomir. Aceiai : Lungoci L U N G O C I (trinlit ntr-un fotoliu, cu o famili aritate ca la Porile Orientului") : Dinule. te p u p , g a t a . . . (Se caut prin buzunare.) . . . M . s t a i a a . . . s-i d a u tot, tot ce a m . M , noi, aicea, n R e t e z a t a a s t a oropsit, a v e m o i n i m m a r e . (Ii ntinde mina plin cu ceea ce a adunat.) I a , m . . . tot, t o i banii mei, buletinul, lot... M refuzi ? (Printre dinii.) R i n e ! (Bag totul ntr-un buzunar.) A t u n c i . . . (7/ examineaz.) Nu-mi p l a c e c r a v a t a t a . N u te p r i n d e . E d e p r o s t gust. Bate n maro i t u ai costumul bleumarin. D R A G O M I R (cu'.ind mrturia unei oglinzi) : Maro ? Nu... E din cauza luminii. LUNGOCI (pus pe rele) : V a x A l b i n a ! E maro ! N u te s u p r a , d a r a i ales-o p r o s t . DRAGOMIR (jignit): B a nu e deloc maro! LUNGOCI (cu arag) : D a c a m z i s e u c e m a r o , a t u n c i c m a r o . O r i c r e z i c s n t b u t ? (Afectnd amabilitatea.) F i i b u n i scoate-o de l a g t . D R A G O M I R (contrariat) : D e ce ? LUNGOCI (persistent) : F i i n d c te-am rugat eu frumos. Ori n u m a i de puicua mea a s c u l i ? (Rde, in timp ce-i desface \>ropria cravat.) A c u m , p o f t i m , ia c r a v a t a m e a . Iat-o ! E d i n import, franuzeasc. S l a i a a . . . (Dezleag cravata lui Dragomir, care, luat prin surprindere, nu se mai opune, i o nlocuiete cu cravata lui.) Vezi c te a s o r t e a z ? (i pune la gtt cravata lui Dragomir. Cu dispre.) Pe mine m prinde orice. C h i a r i o culoare d i n t r - a s t a , t m p i t ! (Rde, pozna.) Dinulaohe. ntr-un ceas b u n ! D c - a c u m , br bia lui L i v i u Lungoci a intrat n m r u n taiele tale... DRAGOMIR (ca s-o dea pe glum) e ca n povestea cu scalpurile... : Asta

19
P R O S A N (abia acum i d seama de schim barea Mariei-Ioana, spune, ns. altceva) : Ciudat. ntotdeauna e aa ? M A R I A - I O A N A : n pofida nfirii, e exce s i v de i n t e r i o r i z a t . N u s u p o r t s fie s u b i e c t d e d i s c u i e . P c a t c s o u l m e u nu-1 nelege... P R O S A N : Apropo, unde a disprut ? M A R I A - I O A N A : E i n tete--lete cu inginerul D r a g o m i r . S e p a r c c a f c u t o p a s i u n e s u b i t . (Cu exuberan.) Cum m gsii ? V r e a u s f i u a l p a t r u l e a , d a c s e r e c o n s t i tuie f o r m a i a muchetarilor. P e post de d ' A r l a g n a n . . . (Prosan tace, posac. Marialoana, cu sensibilitate.) Ierlai-m, dac... d a c . . . t i u c a c e s t l o c a f o s t d e i n u t p c v r e m u r i d e o f e m e i e , c a r e . . . M i s-a s p u s c e r a e x c e p i o n a l . N u a t t d e f r u m o a s cit e x t r e m de... i n t e r e s a n t , o I o a n a d ' A r c c u o c h i d e G i o o o n d , m e l a n c o l i c i . i c a r e a lsat n ora o s e a m de legende. V o r bii-mi despre ea, dac nu v incomo deaz. Cum a fost, n comparaie cu m i n e . . . (Prosan o privete lung, nchis n tr-o muenie dur. Ca s-l citige.) V n e l e g . . . A fost o f e m e i e i m p o s i b i l d c n l o c u i t , u n i c . . . C e n-a d a s-i p o t s e m n a ct d c c t , m c a r p r i n c o n t r a s t . Uneori, m pomenesc c h i a r geloas, fiindc s u r p r i n d , n discuiile cu soul m e u , frnturi care mrturisesc o admirafje netirbit p e n t r u c i n e v a , c a r e , f o a r t e c i u d a t , i s e a

92

www.cimec.ro

L U N G O C I (printre dini) : A i rbdare, puiule. I n e n-am a j u n s a c o l o . (Sumbru.) t i i ce pesc, la n o i , i a d e i p r i n d e m n b r a e l e n e v e s t e i ? (Se scoal n picioare.) Pernei! nu-i f a c e m n i m i c , d a r p e e i . . . i j u g n i m ! (Brusc, amuzat.) N u . N u te s p e r i a . G l u m e s c . T u eti p r i e t e n u l meu i p e tin- a m s te p u n s c n i . A a c u m m i p l a c e m i c . (ll ia pe Dragomir de min, silindu-l s fac \>ai de sirb.) T r a l a , hop-S-aa. Trala-bop-i-aa... P e S t r o i e s c u a f a r nu-1 Dragomir, n oap v o m d a ! (Aparte, lui t.) Odat l-am a l t o i t p c u n u l d e I-am l s a t i n n e s i m i r e ! (Amenintor.) H a i cu tata. Ciut, trala, trala...
;

22
In vestibul. Maria-loana Intr Lungoci. i Ileana Staicu. LUNGOCI (cu bunvoin) : B u n seara. Ilcan. Ce s-a n t m p l a t ? (Maria-loana trece n living. Ileana Staicu vrea s-o urmeze. Lungoci i aine calea.) ncotro ? I L E A N A S T A I C U (insist) : D - m i d r u m u l !... V r e a u s v o r b e s c cu directorul. L U N G O C I : A i n n e b u n i t ? Nu-i n i c i u n di rector la m i n e . I L E A N A S T A I C U : L - a m v z u t pe f e r e a s t r . I n faa casei e o m a i n m a r e , neagr. L U N G O C I (limpede, calm) : Ascult, Uean : n felul sta n-ai s o b i i n i m i c . Spu n e - m i m i e . . . C e s^a n t m p l a t ? ILEANA STAICU (relund o chestiune care o obsedeaz) : E u snt v d u v a lui Ioachim Staicu, tovare Lungoci. E l a muncit pen t r u o r a u l a c e s t a , s-l r i d i c e , s d e a o e l . . . i - a t u n o i , d e ce s f i u s c o a s d i n l o c u i n a mea (s,e aprinde) de o s c o r p i e , de> o ciocoaic... L U N G O C I (potolit) : Stai binior, Ilcan. N u aa... E u , c u m tii p r e a b i n e , a m fcut totul, dar e hotrrc judectoreasc, ne legi ? T e p u i c o n t r a l e g i i , t o c m a i d u m n e a ta, v d u v a lui I o a c h i m S t a i c u ? I L E A N A S T A I C U (amar) : E u , c o n t r a legii ? LUNGOCI (cu duhul bllndeii) : Vezi ! F b i n e i a c c e p t u n d e i s-a d a t . i m f a c c u forte u i t e , i p r o m i t s o l e m n , p e m e m o r i a l u i I o a c h i m c , n d a t ce s e i v e t e o o c a z i e . . . (0 dirijeaz, cu mi cri discrete, dar sigure, spre ieire.) i. m a i t r e c i p e ba n o i . D a r I a t i m p p o t r i v i i . i , f r n e r v i . . . C i e u a m d e s t u i , p e n t r u c toi t r a g d e m i n e . D a r nu-i n i m i c , m a i treci... L a r e v e d e r e ! (Ileana Staicu iese. Lungoci deschide larg ua i rsufl uurat. Aude, n linitea nopii, pai care se apropie. ncordat, i aintete privirea n ntuneric.)

rbdrii, DRAGOMIR (la captul se smulg, cu ochi scnteietori) L u n g o c i ! L n s - m !... (Calm.) frumosul. LUNGOCI (gata i g l a s . . . s-l loveasc) :

ncearc s : Tovare Ii s p u n cu E-tc-te ! Ai

21
Soneria. Maria-loana. care se afl n li ving, merge n vestibul i deschide ua. Intr Ileana Staicu, femeie uscat i pa lid, mbrcat ntr-un pardesiu gri, cu broboad neagr. M A R I A - I O A N A (impacientat) : U n moment... (Ezit.) A t e p t a i . (Traverseaz scena pn n dormitor. Lui Lungoci.) Liviu ! L U N G O C I (avnd braul ncletat de mina lui Dragomir, cu respiraia grea) : L a s - m ! MARIA-IOANA (insistnd) : E Ileana ! A venit Ileana ! L U N G O C I (galben, suferind de durerea stiinsorii) : Las-m ! Las-m, paacbina dra cului. (Maria-loana, impacientat de prezena vi zitatoarei, se ntoarce grbit n vestibul.) DRAGOMIR (slbind slrnsoarea) : i-am s p u s . le-am rugat, L i v i u a c h e , dar... L U N G O C I (ii retrage mina, slbit, nerealiznd nc o explicaie) : C c mi-ai f c u t ? (i pipie braul.) D R A G O M I R : A i a v u t noroc, dac se ntmp l a a s t a a c u m doi a n i d e z i l e , i crpm osul. Mi-am pierdut antrenamentul. L U N G O C I (lucid, trezit din beie) : M , D i n u l a c h e , m , d e u n d e m e n g h i n a a s t a ?... DRAGOMIR (revizuindu-i inuta) : Judo. A m fost c a m p i o n u n i v e r s i t a r . D a r , v r o g . s r m i e i n l r e n o i . N u p r i n a s t a (arat mina) a v r e a s m a f i r m e u a i c i . (Sorin apare n ua dormitorului.)

23
Apare doamna Coravu, mbrcat ca n scena precedent, dar vdit enervat. E nsoit de Irina, nora ei, o fiin insigni fiant, cu faa palid i plins, i care, dealtfel, n tot timpul vizitei, nu va scoale nici o vorb. L U N G O C I (surprins i deloc neavoastr, l a ora asta ! (Se d deoparte, silit mai dinea hotrl a doamnei bucuros) : Dum

S O R I N : T a t , eti a t e p t a t n v e s t i b u l . . . L U N G O C I (dndu-i seama, impacientat) : Vai d e m i n e !... (Merge grbit pn n ves tibul.) (Sorin i Dragomir trec n living.)

mult de Coravu.)

atitu

www.cimec.ro

93

DOAMNA C O R A V U : C e te m i r i , domnule Lungoci ? E timpul vizitelor nocturne. D o a r a b i a te-a prsit o vizitatoare No r o c c v e n e a m d i n * n t u n e r i c i n u m-a primire v z u t , c altfel m-ar fi l u a t n smintita, catrca aia. LUNGOCI (depit) : Dar c e e s t e ? C e s-a n tmplat, d o a m n Coravu ?

25
PROSAN (amabil) : Luai loc, doamn... D O A M N A C O R A V U : M u l u m e s c . (Rmne n picioare.) N - a m v e n i t s conversm. C i s r e z o l v m u r g e n t o c h e s t i u n e ce p o a t e de veni grav. P R O S A N (cu solicitudine) : V ascult... DOAMNA C O R A V U (diplomat) : mi place acest ton, d o m n u l e P r o s a n . . . (Urmnd un plan retoric premeditat.) F e m e i a asta pa l i d i p l n s e s t e I r i n a , s o r a i n g i n e r u l u i S t e l u S t r o i e s c u i s o i a s a v a n t u l u i Mircea Coravu, plecat acum cu o i m p o r t a n t mi s i u n e n s t r i n t a t e , i... (Ateapt reacia celuilalt.) P R O S A N (alb) : V a s c u l t , d o a m n . . . D O A M N A C O R A V U (cu gravitate) : S-a petre cut l a noi n familie o a d e v r a t tragedie. S t e l u , i n g i n e r u l S t r o i e s c u , a a v u t u n oo n e r v o s . Mi-e t e a m s n u r e c u r g l a u n g e s t n e c u g e t a t . Sox-sa, I r i n a , e d i s p e r a t . . . T r e b u i e s facem cova pentru o m i d a cesta. P R O S A N : m i p a r e , s i n c e r , i m i e r u (cu grij pentru formulare) d e starea actual a inginerului Stroiescu, cndva, un tnr de m a r c viitor. DOAMNA C O R A V U : D e c i , s i m p l u : ne-am s e r v i t d e el c t a fost b u n i, l a c e a m a i m i c d e f e c i u n e , g a t a , l a f'ier v e c h i c u e l ! U n d e e echitatea ? P R O S A N : N u l a f i e r v e c h i , c i l a secia fier vechi, doamn. M u n c e s c acolo 6ute do oameni. E u n l o c foarte i m p o r t a n t . D O A M N A C O R A V U (urmndu-i planul reto ric.) : D a ? i ?... I m p o r t a n t e l a t u r a m o r a l . I n g i n e r u l S t e l u S t r o i e s c u , c u n o s c u t i a p r e c i a t n o r a u l n o s t r u d c a n i i a n i d e z i l e , a f o s t l o v i t , d e g r a d a t . F a p t u l a cesta n u poate s fac o b u n i m p r e s i e . Crodei-m, v o r b e s c a c u m n interesul d u m n e a v o a s t r . . . M a i a l e s c M i r c e a C o r a v u , c u m n a t u l l u i , e acum u n s a v a n t de r e n u me mondial. P R O S A N : P o a t e n-o s v v i n s c r e d e i , dar faptul acesta m b u c u r n mod s i n cer. D O A M N A C O R A V U : A t u n c i , v r o g s-o d o vedii. Artai^v clemena, grija, nelege rea pentru destinul unui om. P R O S A N : II neleg perfect, d o a m n . i e u n s u m i a m fost r e t r o g r a d a t . DOAMNA deci... CORAVU (strins) : V Cndva,

D O A M N A C O R A V U (pe un ton ce nu admite replic) : A m v e n i t amndou s vorbim cu d o m n u l P r o s a n . t i u c m a i e l a d u m neata. LUNGOCI (nucit) ? : Cum, dumneavoastr v r e i . . . cu...

DOAMNA C O R A V U (la captul rbdrii) : N u so m a i poate, d o m n u l e L u n g o c i . Stelu a a v u t o criz. M i - e t e a m c-i f a c e s e a ma. C u c e a greSt ? U n d e c d r e p t a t e a ? U i t e , I r i n a e d i s t r u s . D e a c e e a , vrem s . . . L U N G O C I (sc aaz dezastru) : Dar doamn... Cum n faa ei, presimind un dumneavoastr sntei o aa ? !

D O A M N A C O R A V U (cu toat fora persona litii ei) : A f l , d o m n u l e L u n g o c i , c m i e n u - m i s t n c a r a c t e r s m r o g . S-a n t m p l a t n f a m i b a noastr u n caz grav... S a v a n t u l M i r c e a C o r a v u se a f l c u o m i siune important n strintate. i eu, d o m n u l e Lungoci, n c a z d e c e v a , n u m a i r s p u n d d e consecine ! D-mi voie ! (Lun goci, docil, nu mai opune nici un fel de rezisten. Doamna Coravu l-a depit.) Domnul Prosan e n living ? (Poruncitor.) Ilaidcm, I r i n o !...

24
Doamna Coravu trece, ving, innd-o de bra le urmeaz, oprindu-se fr ovire, n li pe Irina. Lungoci n pragul uii. lui (sc Prosan): ridic

D O A M N A C O R A V U (vine n faa D o m n u l Inochentie Prosan ? PROSAN (surprins) ezitnd) n picioare, Coravu...

: Da, doamn...

DOAMNA C O R A V U : N e c u n o a t e m din ve dere. (CercetnduA.) Dumneata, nu prea te-ai schimbat. Te-am recunoscut din prima clip... E a este Irina, sora inginerului Stelu Stroiescu, soia savantului Mircea Coravu. PROSAN DOAMNA doar (Se Sorin.) aceea un semn uit E v-am (reinut) : mi pare Vrem la bine. s v Cu ce v p o t f i de folos ? CORAVU : insistent foarte discret se n spunem ochi. i asta. Sorin la Dc (La i cteva cuvinte, ns, ntre patru Maria-loana i la ora important al ridic, direcia lui urgent.

revanai,

P R O S A N : A m p r e v z u t i o b i e c i a a s t a . i , totui, a m acionat. Dintr-un c o m a n d a m e n t s u p e r i o r . (Rece, oficial.) D e a l t f e l , c hotr r e a u n u i f o r c o l e c t i v , c r u i a i e u t r e b u i e s m s u p u n . DOAMNA C O R A V U (relanseaz atacul) : Ce u o r v-ai l i n i t i t c o n t i i n a . . . (0 arat pe Irina ; argument retoric.) Dar punei-v n s i t u a i a a c e s t e i f e m e i d i s p e r a t e !... (A-

inoportunat

Lungoci, uimii, terasei.)

Maria-loana i-l urmeaz

nedumerii,

94

www.cimec.ro

runc atuul cel mare.) i d i s p e r a r e a este u n s f t u i t o r n e c u g e t a t !... L o v i t , d i s t r u s de s t a r e a m i z e r a b i l a fratelui ei, tocmai i-a s c r i s o s c r i s o a r e s o u l u i e i , s a v a n t u l M i r c e a C o r a v u , care se afl n strintate. E u a m d e c o n s e i a t - o , I n s p e r a n a c s e m a i p o a t e f a c e c e v a . . . (Se ntrerupe, ateptnd a intervenie.) . . . i - a t u n c i ? (Cu amar m pcare.) D o m n u l e P r o s a n , eu n u m a i rs p u n d d e consecine. Imaginai-v starea p s i h i c a c u i v a , a f l a t d e p a r t e , i o a r e p r i m e t e de l a soia l u i o astfel de tire alarmanta. P R O S A N (fr s cedeze presiunii) : Snt si g u r c a c e a s t s t a r e sufleteasc s c b a z e a z l a e l , c a i l a d u m n e a v o a s t r , d e a l t f e l , pe u n trainic ataament pentru patrie. D O A M N A C O R A V U : E o asigurare ? P R O S A N : D a , i, d e a s e m e n i , u n act d c n credere ntr-un o m a crui atitudine fun d a m e n t a l n u poate fi p u s n cumpn de u n incident nedorit, d a r explicabil cu argumente raionale l u c r u pe c a r e l v a f a c e a c o l o , s n t s i g u r , i i n g i n e r u l M i r cea Coravu. D O A M N A C O R A V U (nepat): Fr ndoial, d o m n u l e . . . (i trage mnuile.) V - a m inoportunat m a i m u l t dect n g d u i a politeea. P l e c , t o t u i , c u s t r n g e r e d e i n i m i c u ngrijorare. Ca orice persoan care a fcut u n a v a n s n e o n o r a t . (Cu subtext marcat.) prea I n c i u d a t i m p u l u i , n u v-ai schimbat m u l t , d o m n u l e P r o s a n . A i r m a s tot nc tnr. (Se ndreapt spre vestibul.) Mulu mesc, n u m conducei. Transmitei salu t r i d o a m n e i i d o m n u l u i L u n g o c i . PROSAN (se nclin, distant) mele, stimat d o a m n . : Respectele

26
Lungoci, agitat, trece repede dinspre te ras n vestibul, vrnd s le ajung din urm pe vizitatoare. Deschide ua de la intrare, dar, brusc, i schimb intenia i revine in living, unde 11 gsete pe Pro san, aezat calm n scaunul mare, de stejar. L U N G O C I (rscolit) s P r o s a n e , ce-ai f c u t ? P R O S A N : tii ? L U N G O C I : Ai vorbit tare. P R O S A N : i ce-ai fi v r u t s f a c ? S p r o pun reintegrarea lui Stelu Stroiescu ? Pc c e c o n s i d e r e n t e ? i , m a i a l e s : d u p ce criterii ? LUNGOCI (exasperat) : Criterii ! Consideren te !... I a r v o r b e m a r i . A i c i a v e m o s i t u a i e concret. Stelu Stroiescu e u n o m cu re laii n C o m b i n a t , a r e i n l l u e n n anu m i t e c e r c u r i d i n R e t e z a t a . S t i i c o s a v e m mari suprri. P R O S A N : t i u . I^e-am a v u t n c u m p n p e toate. R e l a i i l e l u i S t r o i e s c u , p o z i i a m e a n cazul C o r a v u , denaturrile posibile. i, d e p a r t e a c e a l a l t a c u m p e n e i : o e l u l . i

oelul a p r e c u m p n i t , n u fiindc e m a i g r e u , ca m a t e r i e . C i f i i n d c a r e n el v o ina, probitatea, contiina, gndurile noas (Aspru.) Vorbe tre cele mai curate. m a r i ?... P o f t i m i a r g u m e n t u l c o n c r e t : c u Stelu Stroiescu, aa c u m este e l acum, noi n u putem realiza misiunea cea mai i m p o r t a n t la ordinea zilei : oelurile spe ciale. i tu o tii foarte b i n e . L U N G O C I : tiu... tiu... D a r m a i tiu, n plus, ca rctoztean, cine e d o a m n a Coravu, c e p u t e r o a d o b n d i t . M i i n e v a u m p l e tot oraul i, din nevast n nevast, vorbele o s a j u n g unde nici tu n u poi p trunde... Afacerea aceea veche, care se ui t a s e , v a f i d i n n o u r s c o l i t . i e u . . . i tu... v o m fi z u g r v i i n cele m a i negre c u l o r i . A r e o l i m b d e v i p e r . (Cu ciud.) i ct m - a m cznit eu ca s se uite totul ! P R O S A N : i, dac se uit, fapta a ncetat s e x i s t e ? E x i s t . N-o m a i p o i s c h i m b a . L U N G O C I : S t a i . . . C a s t a n-am m a i neles-o. P R O S A N : E s e n i a l u l este n u s u i i , ci s n e l e g i . S-o i s p e t i . I n c h i n u l propriei c o n t i i n e . D e cte o r i v r e i 6 p l t e s c a c e e a i g r e e a l ? d n a c e s t c a z , v e z i , t r e buie s fie o echitate. L U N G O C I : L u m e a . . . L u m e a ce t i e , p r i n c t e a i t r e c u t , n ce f e l a i p l t i t . . . d e s u f e r i n ele talc... P R O S A N : tie p a r t i d u l . tiu e u , tii v o i , p r i e t e n i i m e i . . . Mi-e de-ajuns. E u a c i o n e z c u m m i dicteaz contiina, iar contiina mea aparine revoluiei. Iar lumea... D r a g o m i r a r e o v o r b , citit pe u n d e v a , d a r c a r e m i p l a c e : ...Ci las-i s v o r b e a s c , fii tare c a u n t u r n ce n u se c l a t i n p r e c u m l bate v n t u l " . . . L U N G O C I (interzis) : I n o c h e n t i u l e , c u m ? (0 fi dat n mintea copiilor ? !) . . . N u te m a i recunosc ! I n s i t u a i a a s t a , tu-mi recii poezii ? D a r tu n u nelegi c toat c a r i e r a ta e i n j o c ? S t r o i e s c u , d a , e o c z t u r , n s a r f i t r e b u i t s-l p s t r m , un t i m p , aa, de f o r m . V r e i s n e m e a r g b u h u l c ne j u c m , c a pe v r e m u r i , c u destinele oamenilor ? P R O S A N (dur) : A s c u l t , L i v i u l e , tu de p a r tea c u i e t i ? L U N G O C I : N u neleg... P R O S A N : Cine numete oamenii n posturi, l a C o m b i n a t ? N o i , o r g a n e l e p o l i t i c e i d e s t a t , s a u d o a m n a C o r a v u ? i ce r a i u n i prevaleaz ? Cele de ordin politic i pro f e s i o n a l , s a u n u t i u ce f e l d e c o m b i n a i i obscure ? L U N G O C I : I a r a i t r a s o l i n i e t-i m p r i pe o a m e n i n dou... C a pe j u m t a t e din e i s-i m t u r i l a f i e r v e c h i . i m a i s p u i c a i s u f e r i t , c a i n e l e s . . . P R O S A N : D a r lai exist ? B i c i s n i c i exist ? C a r i e r i t i ?... I i a d u c i a m i n t e c e n e n v a G l v a n - b t r n u l , cnd ne-a p u s j o a r d a n m n ? T a r e i f r f r i c , b i e i , c o e l u l n u r a b d pe i b i c i s n i c i !" Ce ? i el trgea o linie ? N u , L i v i u l e , linia asta a tras-o o e l u l , d e c n d e o e l !

www.cimec.ro

95

L . U N G O C I (ii ingn) : T a r e i f r f r i c !"... aminte. T a r e i f r f r i c !"... m i a d u c Inii a d u c f o a r t e b i n e a m i n t e . . . (E emo ionat. i face un i>ri i-l d peste cap. min. stingherit.) Rmne cu paharul n I a r t - r n ! S-i f a c i ie. L a a m n d o i . S b e m i n o i , n s e a r a a s t a , u n p r i . m p r e u n . V i n o m a i a p r o a p e , m . . . (l ia de dup gl.) .\!, p e z e v e n c h i u l e , m . . . mi eti d r a g e a u n f r a t e . V i n o s te pup. M a r i a - l o a n a , e h . . . (D din mitul, a leha mite.) i e a m s-i s p u n t o t u l . F i i n d c a i z i s c a i s u f e r i t . A a a i s p u s ? N u ? A i s p u s ! N u mai poi nega. Dar, oare, asta a fost s u S e r i n , n c o m p a r a i e c u c e e a ce e u . . . A n i i a n i de-a r n d u l . C c i tii tu c a t u n c i , d a , a t u n c i , c n d ijwun : tare i frti fric'*... i-i n d e m n a m pe alii : venii dup mine, t a r e i f r fric"... t a t l m e u , t a t l m e u b u n , c a m a v u t i eu un tat, tatl m e u . C h o o r g h c L u n g o c i , gospodar cu frica lui D u m n e z e u , d e v e n i s e u n p r p d i t , u n b i c i s n i c , ce m a i !... c a i un m o r t ? ! i a s t a , d i n c a u z a m e a . A i m . pezeven t i u t tu a s t a (eu dragoste) c h i u l e , m ?... (Vrea s-l ia din nou de dup git.) PROSAN (se eschiveaz cu decen) : S-i s p u n d r e p t , c e v a , c e v a a m auzit... i s t a r e a a c e e a d e . . . a m a f l a t , i s e t r g e a dintr-o b o a l m a i v e c h e , n e t r a t a t la t i m p . L U N G O C I : D a r c a fost p e r s e c u t a t pe n e drept, fcut, c u m se s p u n e a pc atunci, u n chiabur, u n d u m a n al poporului munci tor, tiai ? P R O S A N (simplu) : D a . i-am v z u t d o s a r u l . E r a f i r e s c . D a r . c u m t u , a t u n c i , te a r t a i devotat, un om de-al n o s t r u , n-am dat u r i n a r e , e i , d i m p o t r i v , a i fost p r o m o v a t . L U N G O C I : O m de-al v o s t r u . . . D a r c u ce i n i m ! M e r e u u m i l i t , ruinat... i asta. a b i a a c u m a m simit-o, da. cnd se poate, n f i n e . r e s p i r a . D a r , a t u n c i , a m e i i d e cntece i c h e m r i , mi-a fost n u / n e . Mi-a fost r u i n e de p r o p r i u l m e u t a t . F i i n d c era un b u r g h e z . A m fugit de-aeas. i-am v e n i t la R e t e z a t a , b r i g a d i e r v o l u n t a r . D-i tot n a i n t e , t a r e i f r f r i c ! i . . . (se 'nduioeaz) ...el. s r a c u l , de i n i m rea. A a v u t u n a t a c !... N u ! m i - a m s p u s eu e b u r g h e z , se p r e f a c e ! " N u i-am r s p u n s l a s c r i s o r i . . . i - a c u m s t a u i m g n d e s c l a t o t ce-a fost a t u n c i , l a anii a c e i a . . . O a r e , ceea ce a m trit noi a t u n c i , P r o s a n e . a fost t i n e r e e , o t i n e r e e a d e vrat ?
f

L U N G O C I : De-un t i m p ncoace, nu... i n u s n t de a c o r d c u t i n e c a t u n c i a m fost p r o m o v a t . D i m p o t r i v . A m fost p e r s e c u t a t . D i n p r i c i n a tatei. S n t o v i c t i m . U n ne d r e p t i t . D a , s n t o v i c t i m . i , tn a c e s t c a z , a m d r e p t u l s-i n t r e b p e c t e u n i i : ce-ai f c u t c u t i n e r e e a m e a , o a m e n i b u n i ? (Ges,l larg.) D a r e u , t o t u i , in la tine. m , Inoccntule, m... (ncearc san se s-l apuce eschiveaz.) pe dup umeri. Pro

27
Sonerie insistent. Sorin trece repede n vestibul, venind dinspre teras, i deschide ua. ntr inginerul Tudora, mbrcat de lucru i dup un scurt dialog sc duce n living, urmat de Sorin. TUDORA Prosan) scuzai. mir. E a intrat loana.) (profesional, sigur pe sine, ctre : Tovare d i r e c t o r , v rog s m A m venit d u p tovarul Drago u r g e n t . (l vede pe Dragomir, care n living, mpreun cu MariaA c z u t bolta la apte !

Pros,an) : Permitei, tovare D R A G O M I R (lui Prosan ? PROSAN (militrete) : D u - t e !... (Dup n pauz.) S t a i , c v i n i e u ! (Se ridic energie n picioare.) L U N G O C I (cu imputare) : P r o s a n e ! M lai ? (Se scoal de pe scaun.) V i n i e u ! (Dar, extenuat, se aaz din nou.) Inochentiule i a v e a m a ti tea s-i s p u n . . . P R O S A N (preocupat de ceea ce-l ateapt) : Alt dat, Liviule, excepia alt lui dat... Lungoci, trec n

(Tofi. cu vestibul.)

MARIA-IOANA (dup ce a ieit Prosan, fr s-i pese c e auzit de Sorin) : Ai grij. D i n u l e . . . de c o s t u m . i... m a i d - m i un s e m n de v i a ! (Dragomir bit. Sorin, lsind ua ii cu srut mina pai degajai, deschis.) i pleac, gr iese n noapte,

28
n living, loana. Lungoci, singur, apoi MariaLUNGOCI (cu capul n miini) : Alt i-alt d a t . . . (Melodia cunoscutului trece ntr-un murmur interior.) uite-aa, a trecut v i a a m e a toat... dat, cntec ...i,

PROSAN

(retras)

dac

n-a

fost

tineree,

a t u n c i , ce-a f o s t ? L U N G O C I : O p l l a i e mare.. Paiele au a r s i-au d e v e n i t c e n u . V n t u l a s p u l b e r a t - o i a r m a s o p o s t a n e a g r . . . P R O S A N : i, dincolo de poslaa a s t a , dc j u r m p r e j u r . . . d e a s u p r a ta... c n d p r i v e t i n a p o i , l a a n i i a c e i a , n u m a i v e z i n i m i c ?...

(Maria-loana trece prin living, sc oprete o clip locului, l privete cu insisten pe Lungoci, apoi iese ctre teras, fr s fi fost observat.)

SFiRITUL PRIMEI P R I 96
www.cimec.ro

I . P. .,Informaia" c. - 1566

www.cimec.ro

44 200

LEI