Sunteți pe pagina 1din 10

Moterio/e die/ectrice so/ide xemp/e descriereo

moterio/e/or posibi/e op/icoti1CCNDUC1IA MA1LkIALLLCk I2CLA1CAkL
MaLerlalele elecLrolzolaLoare sunL caracLerlzaLe prln valoare mare a
relaLlvlLaLll elecLrlce sl ln Leorla bnzllor de energle prln laLlmea mare a benzll
lnLerzlse lerml
uaLorlLa fapLulul ca LoaLe maLerlalele lzolaLoare se polarlzeaza ln camp
elecLrlc ele se numesc sl dlelecLrlcll nu LoLl dlelecLrlcll sunL lnsa lzolanLl unll fllnd
semlconducLorl(ferLlle slllclul germanlul eLc)
rlnclplele lor uLlllzarl sunL la lzolarea clrculLelor elecLrlce ale maslnllor sl
aparaLelor faLa de clrculLele magneLlce faLa de masa sau faLa de pamanL sl ca
dlelecLrlc penLru condensaLoare ulelecLrlcll speclall(feroelecLrlcl plezoelecLrlcl
elecLreLl) au sl aleLe uLlllzarl ln speclal ca LraducLoare
2DLIINI1II SI CkI1LkI DL CLASIIICAkL A DILLLC1kICILCk
ulelecLrlc ln sens orlglnar al cuvanLulul esLe un maLerlal rau conducLor de
elecLrlclLaLe C deflnlLle mal corecLa a dlelecLrlculul esLe aceela ca el esLe
maLerlalul care prezlnLa sLarl de polarlzaLle
C claslflcare a dlelecLrlcllor esLe redaLa slnLeLlc ln tobelol A
uupa sLarea de agregare exlsLa ulelecLrlcl sollzl llchlzl sau gazosl ln
funcLle de sLrucLuara macroscoplc el poL fl omagenl sau neomogenl
un alL crlLerlu de claslflcare esLe funcLla de uLlllzare pe care o poL
lndepllnl Se cunosc sapLe funcLll deLermlnaLe ln prlnclpal de mecanlsme de
polarlzaLle pe care le prezlnLa dlelecLrlcu sl anume
1 ue dlelecLrlc penLru condensaLoare
2 ue lsolaLor elecLrlc
nellnlare sl parameLrlce
4 ue LraducLor plezoelecLrlc
3 ue LraducLorl elecLroopLlc
6 ue LraducLor de LemperaLure
7 ue elecLreLs


8lvl8l CLnL8ALL ASu8A CCnuuC1lLl ln lZCLA1C8l LLLC18lCl
lenomenul de conducLle elecLrlca prezenL ln orce maLerlal lnLrodus ln
camp elecLrlc esLe foarLe slab ln maLerlalele elecLrolzolaLoare 1eoreLlc lzolanLll
sunL maLerlal care sub Lenslune conLlnua nu ar Lrebul sa conduca curenL elecLrlc
adlca ar Lrebul sa fle neconducLoare Cu alLe cuvlnLe rezlsLlvlLarea maLerlalelor
elecLrlce lzolaLoare ar Lrebul sa fle lnflnlL de mare
racLlc lnsa orce lzolanL real lasa sa Lreaca un curenL de lnLenslLaLe
scazuLa numlL curenL de sLrapungere sau curenL de conducLle AsLfel
rezlsLlvlLaLea maLerlalelor lzolaLoare are o valoare flnlLa desLul de mare Cu caL
rezlsLlvlLaea esLe mal mare cu aLaL esLe mal buna callLaLea de lzolanL elecLrlc a
maLerlalulul
CCnuuC1lA SCLluLLC8 LLLC18ClZCLA1CA8L
o)cooJoctlo ctlstolelot electtolzolotoote
ln crlsLalele elecLrolzolaLoare sLrucLura benzllor de energle se
caracLerlzeaza prln larglmea foarLe mare a benzllor lnLrlnsece lerml sl prln fapLul
ca benzlle sunL fle complecL ocupaLe cu elecLronl fle compleL llbere ln condlLll
oblsnulLe de LemperaLure sl camp elecLrlc poL efecLua LranzacLl dln banda de
valenLa ln cea de conducLlve foarLe puLlnl elecLronl(laLlmea benlzl lnLerzlse fllnd
foarLe mare) sl decl curenLul elecLrlc daLoraL convecLlel lor esLe foarLe slab
lL8uL8l ln ulLLLC18lCl
La lnLroducerea unul dlelecLrlc lnLrun camp elecLrlc sLaLlonar ln acesLa
apar plerderl prln efecLul !ouleLenz(dezvolLarl de caldura)deoarece
conducLlvlLaLea maLerlalulul esLe nula ln campurlle elecLrlce varlablle ln Llmp
alaLurl de acesLe plerderl prln conducLlve apar sl plerderl daLorlLa fapLulul ca
polarlLaLla elecLrlca nu varlaza ln faza cu lnLenslLaLea campulul elecLrlc numlL
plerderl prln hlsLerezls dlelecLrlc sau prln polarlzaLle elecLrlca AcesLe plerderl
daLorlLa posLefecLulul elecLrlc apar aLaL ln dlelecLrlcl llnlarl dar sl ln celnellnlarl
care prezlnLa un hlsLerezls dlelecLrlc proprluzls plerderlle ln acesLla fllnd
proporLlonale cu arla clclulul lor de hesLerezls
LLLC1kL1I
LlecLreLll sunL maLerlal dlelecLrlce care prezlnLa polarlzaLle remanenLa de
lunga duraLa(fllnd analogl cu magneLll permanenLl)sl produc camp elecLrosLaLlc ln
spaLlal dln [urul lor ln llpsa surselor exLerloare de camp elecLrlc
ln funcLle de procedeul de obLlnere elecLreLll se claslflca ln
O LermoelecLreLl(obLlnuLl prln acLlunea slmulLana a LemperaLurll sl a campulul
elecLrlc)
O foLoelecLreLl(obLlnuLl prln acLlunea slmulLana a fluxulul lumlnos sl a
campulul elecLrlc)
O pseudoelecLreLl denumlLl de radloelecLreLl(obLlnuLl sub acLlunea radleLlllor
radloacLlve
O radloelecLreLl(obLlnuLl prln frecare)
1ermoelecLreLll se obLln prln plasarea maLerlalulul lnLrun camp elecLrlc sl
lncalzlrea sa slmuleaza pana ln aproplerea LemperaLurll de Loplre La aceasLa
LemperaLure moblllLaLea purLaLorllor de sarclna dln maLerlal esLe mare sl campul
elecLrlc ln deplasarea sau orlenLarea aproape lnLegral pe dlrecLla sa rln raclre ln
prezenLa campulul sarclnlle deplasaLe sau dlpolll orlenLaLe lngheLaLa" ln aceasLe
pozlLll deoarece moblllLaLea lor esLe mlca la LemperaLurl normal AsLfel apar
sarclnlle elecLrlce pe suprafeLele elecLreLulul care creaza polarlzaLla remanenLa
care se menLlne un Llmp lndelungaL dupa anularea campulul
MA1LkIALL LLLC1kCI2CLA1CAkL SCLIDL
Cupa maLerlalelor elecLrolzolanLe sollde fllnd foarLe mare se lmpune
subclaslflcarea lor dupa compozlLla chlmlca ln"organlce anorganlce sl de
Lrecere" Cele organlce fllnd foarLe numeroase se mal claslflca sl ln funcLle de
marlmea moleculelor ln "mlcromoleculeare(cu sub 1000 de aLoml ln molecula) sl
macromoleculara(1000 de aLoml ln molecula)
o) Motetlole otqoolce mlctomolecolote
AceasLa grupa de maLerlal cuprlne cerurlle subsLanLele ceroase blLumurlle sl
asfalLurlle
cetotlle sl sobstootele cetoose Cerurlle sunL subsLanLe mlcromoleculare
crlsLallne cu proprleLaLl dlelecLrlce foarLe bune hlgroscoplclLaLea redusa dar cu
proprleLaLl mecanlce sl Lermlce slabe rezlnLa conLracLle mare la raclre sl solublle
ln ulelurl mlnerale sl ln ulelurl cloruraLe
Cerurlle naLural SunL mal puLln uLlllzaLe daLorlLa LemperaLure de lnmulere
scazuLe sl a proprleLaLllor mecanlce slabe SunL uLlllzaLe lndeosebl subsLanLele
ceroase nepolare(vasellna paraflna cerezlna ozacherlna)cu proprloeLaLl
dlelecLrlce foarLe bune sau polare(paraflna sl nafLallna cloruraLa ulelul de rlcln
hldrogenaL eLc) cu proprleLaLl dlelecLrlce mal slabe sl dependenLe de
LemperaLure Se uLlllzeaza la fabrlcarea unor mase de lmpregnare penLru
condensaLoare a maselor de umplere a mansoanelor cablurllor sl
cuLlllorLermlnale la proLe[area unor plese(conLacLe de cupruplese de oLel) conLra
oxldarll
8lLumurl sl asfalLurl 8lLumurlle sunL amesLecurl amorfe de hldrocarburl
obLlnuLe la dlsLllarea LlLelurllor care conLln canLlLaLl reduse de oxygen sl sulf
AsfalLurlle sunL maLerlal naLural care provln dln zacamlnLe lnveclnaLe cu cele de
LlLel
b)MaLerlale organlce macromoleculare
Cele mal uLlllzaLe maLerlal dln aceasLa caLegorle sunL raslnlle naLural raslnlle
slnLeLlce celuloza sl derlvaLll sal cauclucurlle sl elesLomerlll
c)8aslnl naLural
8aslnlle naLural sunL amesLecurl compexe de aclzl raslnosl hlodrocarburl cu lncl
de acldlLaLe foarLe mare sl proprleLaLl dlelecLrlce foarLe bune dar caracLerlsLlcl
mecanlce sl Lermlce reduse
Sellacul uLlllzaL ln elecLroLehnlca se obLlne prln reLoplre sl purlflcarea raslnll
obLlnuLe ca prodls a unor larve care Lralesc pe ramurlle sl frunzele unor arborl de
caucluc dln lndla LsLe decl de orlglne anlmal se prezlnLa sub forma de solzl de
culoare brunroscaLa esLe solublla ln alcooll sl bernzen sl are LemperaLure de
lnmulare foarLe redusa(3060C) rln LraLamneL Lermlc la 100C Llmp de 0 ore
se poaLe cresLe LemperaLure de lnmulere lar prln lncalzlrela 200C el devlne
LermorlgldLsLe uLlllzaL ca baza penLru lacurlle pe baza de sellac sau
oleoblLumlnoasele foloslLe penLru acoperlrea sau emallarea condensaLoarelor
Colefonlulse obLlne prln dlsLllare cde raslna conlferelor dupa lnlaLuraLea
LerebenLulul Se uLlllzeaza la fabrlcarea masel galbene foloslLe la lmpregnarea
harLlel de cablu
ChlhlllmbarulesLe o raslna foslla foarLe dura prezenLanduse sub forma dre
bucaLl se uLlllzeaza pernLru fabrlcarea de plese llzolaLoare penLru aparaLe de de
masura foarLe preclse(elecLromeLrul)
8ASlnl Sln1L1lCL
CaracLerlLlcl genreale uaLorlLa proprleLaLllor elecLrlce sl mecanlce
deoseblLe precum sl a fapLulul ca se prelucreaza usor raslnlle slnLeLlce prezlnLa
cele mal dlverse apllcaLll lndusLrlale numarul mare sl marea lor dlverslLaLe face
necesara o subclaslflcarea a lor
ln fucLle de Llpul reacLlel chlmlce de obLlnere raslnlle slnLeLlce se claslflca
ln raslnl de pollcondensare de pollmerlzare sl de polladlLle
C alLa claslflcare se face Llnanduse seama de proprleLaLlle Lermomecanlce
sLrans legaLe de sLrucLura macromoleculelor ln raslnl LermoplasLlce sl raslnl
Lermorlglde
MaLerlalele care sub acLlunea LemperaLurll se lnmoale sl la raclre revln la
proprleLaLlle lnluLlale se numesc maLerlal LermoplasLlce
La Lermorlglde prln cresLerea LemperaLurll se desfac LoaLe legaLurlle duble
ramase nedesfacuLe ln Llmpul reacLlel de obLlnere a raslnll sl apar"punLl" de
legaLura lnLre macromoleculele ceea ce deLermlna o reducere a plasLlclLaLll
AcesLamodlflcare esLe lnversablla roprleLaLlle esenLlale ale acesLor raslnl sunL
daLe ln Lable
___________
aglna 169
ln funcLle de caracLerul polar sau nepolar al moleculelor raslnlle slnLeLlce
se lmparL ln raslnl polare sl nepolare AceasLa claslflcare esLe lmporLanLa penLru
evldenLlerea proprleLaLllor lor dlelecLrlce Cele nepolare au valorl mlcl ale
permlLlvlLaLll sl facLorulul de plerdere lndependenLe de frecvenLa sl cu o varlaLle
foarLe mlca ln funcLle de LemperaLure(scade usor la cresLerea LemperaLurll)
8aslnlle polare au valorl marl ale lul (epsllon relaLlve) sl Lg care se modlflca cu
LemperaLure sl frecvenLa
C claslflcare a raslnllor esLe daLa ln urmaLoarea schema
aglna 170
1)8aslnl de pollmerlzare SunL subsLanLe LermoplasLlce cu macromolecule
llnlare cu LemperaLure de lnmulere scazuLa cu absorbLle de apa redusa
proprleLaLl dlelecLrlce foarLe bune sl proprleLaLl mecanlce slabe Se prelucreasa
usor cu sau fara plasLlflcanLl
ollsLlrenul(S) se obLlne prln pollmerlzarea sLlrenulul(vlnllbenzen) llchld
lncolor sl LransparenL cu puLernlca LendlnLa de pollmerlzare enLru a nu
pollmerlza slngur chear la LemperaLure camerel se uLlllzeaza sLablllzaLorl care
permlLe obLlnerea de pollmerl cu grad de pollmerlzare dorlL
SLrucLura chlmlca a pollsLlrenulul pag171
uaLorlLa rezlsLlvlLaLll marl pollsLlrenul esLe uLlllzaL lndeosebl ln domenl de
frecvenLelor lnalLe sub forma de plese Luburlplacl folll sau flre precum sl sub
forma de maLerlal expandaLe sau penLru fabrlcarea unor lacurl de acoperlre
olleLllena(L) esLe un maLerlal cu aspecL asemanaLor paraflnel de culoare
alba lapLoasa Se obnLlne prln pollmerlzarea eLllenel la preslune
lnalLa(10002000aLm)rezulLand un maLerlal de mlca denslLaLesau la preslune
normal(1aLm) cand rezulLa o L de mare denslLaLe
SLrucLura chlmlca a polleLllenel pag172
L esLe uLlllzaL sl ca lzolaLle de conducLoare sl cablurl obLlnuLa prln
exLrudere aceasLa fllnd cea mal larga uLlllzare a el
ollclorura de vlnll(vC) se obLlne prln pollmerlzarea clorurll de vlnll sub
forma de vC durfara plasLlflcanLlsau vC moale cu plasLlflcanLl Masa de
lzolaLle uLlllzaLa ln elecLronlc conLlne pe langa raslna pura plasLlflcanLl
sLablllzaLorl maLerlal de umpluLura sl coloranLl Ca urmare a caracLerulul polar al
raslnll vCul are proprleLaLl dlelecLrlce mulL mal slabe decaL S sau L
vCul se folosesLe ln general la frecvenLe lndusLrlale lndusLrlale ln curenL
conLlnuu daLorlLa elecLrollzel sarurllor dln maLerlalele de adaus lnbaLranesLe
repede lar la frecvenLe rldlcaLe prezlnLa plerderl dlelecLrlce marl LsLe uLlllzaL
penLru lzolarea conducLoarelor sl cablurllor de energle (lnLre 1 sl 20 kv) sub forma
de folll sau lzolaLle obLlnuLa prln exLrudere la fabrlcarea lzolaLlllor de cresLaLura
a benzllor adezlve a unor plese lzolanLe Luburl penLru lnsLalaLll elecLrlce penLru
acoperlrea pleselor de forma compllcaLe
2)8aslnl de pollcondensare uln grupa raslnllor de pollcondensare fac parLe
aLaL raslnl cu molecule llnlare decl LermoplasLlce caL sl raslnl cu molecula
spaLlale decl Lermorlglde
CLLuLCZASl uL8lvA1ll SAl
Celuloza esLe un hybrld de carbon pollmer(C6P10C3)n cu n10002000 Se
obLlne dln lemn de conlfer bumbac canepa luLa eLc
Celuloza esLe un maLerlal lefLln sl usor prelucrabll
rodusele pe baza de celuloza sunL mulL uLllllzaLe ln elecLroLehnlca AcesLea sunL
ParLla de cablu harLla de condensaLor harLla "krafL haLLla [aponeza flre sl
LesaLurl
ParLla de cablu are denslLaLe mlca rezlsLenLa mare la lnLlndere sl sfaslere
rlgldlLaLe dlelecLrlca mare sl facLor de plerdere mlc Se uLlllzeaza la lzolarea
cablurllor de energle conducLoarelor de boblna[ eLc
PrLla de condrensaLor esLe mal subLlre omogena densa cu rlgldlLaLe
dlelecLrlca mare facLor de plerdere scazuL permlLlvlLaLe sl rezlsLlvlLaLe elecLrlca
mare Se uLlllzeaza lmpregnaLe cu ulel sau subsLanLe ceroase ca dlelecLrlc penLru
condensaLoare
PrLla "krafL are proprleLaLl mecanlce elecLrlce sl Lermlce foarLe bune
PrLla [aponeza are flbre lungl LexLura neregulaLa sl rezlsLenLa mecanlca
mare LsLe uLlllzaLa ca supporL penLru produusele pe baza de mlca

CAuCluCu8l Sl LLLS1CML8l
Cauclucurlle sunL maLerlal cu elasLlclLaLe mare care se deformeaza usor sl
lsl recapaLa dlmenslunlle lnlLlale la anularea sollclLarl mechanlce ln sLare
LenslonaLa prezlnLa LendlnLa de crlsLallzare LxlsLa cauclucurl naLural sl slnLeLlce
LlasLomerll sunL pollmerl cu forLe lnLermoleculare slabe Se deformeaza
usor revlne greu la sLarea lnlLlala sl nu prezlnLa LendlnLe de crlsLallzare ln sLare
LenslonaLa
````MaLerlalele anorganlce````
Au LemperaLure de uLlllzare pesLe 200C nu se oxlgeneaza nu se
carbonlzeaza sub acLlunea aeculul elecLrlc rezlsLa foarLe blne la radlaLll
mlcroorganlsm sl la descarcarl parLlale sl prezlnLa o buna sLablllLaLe chlmlca uln
punc de vedere mechanlc maLerlalele anorganlce sunL fraglle sl au rezlsLenLra
redusa la lnLlndere sl lmpacLe nu se poL obLlne sub forma de fol sau benzl subLlrl
su excepLla sLlclel dln care se poL Lrage flre sau folll
Cele mal uLlllzaLe maLerlal anorganlce sunL mlca sl ceramlc elecLroLehnlca
MlCA Sl 8CuuSLLL L 8AZA uL MlCA
Mlca esLe maLerlalul crlsLalln dln grupa slllocaLllor de alumlnlu rezlnLa o
marLe varleLaLe de Llpurl ln funcLle de compozlLle dar ln elecLroLehnl0ca sunL
uLlllzaLe numal doua Llpurl de mlca naLurala mlca muscovlLe sl mlca flogoplL
Mlca naLurala esLe uLllllzaLa ca dlelecLrlc penLru condensaLoare la
reallzarea slsLemelor de lzolaLle ale maslnllor sl aparaLelor elecLrlce la fabrlcarea
unor maLerlal cu proprleLaLl Lermlce superloare eLc
2)rodusele pe baza de mlca uaLorlLa proprleLaLllor mecanlce slabe mlca
esLe lnloculLa ln apllcaLll cu produse pe baza de mlca harLle de mlca mlcalexul
mlcaLlna mlcafolla mlcabanda eLc
PrLla de mlca se obLlne prln dezlnLegrarea a deseurllor de mlca ln
parLlcule foarLe flne sl dlspunerea lor sub forma unor sLraLurl asemanaLoare celor
de harLle celulozlca LsLe mal omogena sl mal flexlblla decaL mlca naLurala
lzoLropa cu proprleLaLl dlelecLrlce mal slabe dar cu prorpleLaLl mecanlce mal
bune
Mlcalexul se obLlne dln mlca muscovlLe(60) sl sLlcla fuzlblla resLu e baza
de boe sl plumb presaLe la cald Are rezlsLenLa mare la umldlLaLe sl la arc elecLrlc
proprleLaLl mecanlce dlelecLrlce Lermlce bune sl se poaLe prelucra mechanlc Se
folosesLe sub forma de placl bare plese fasonaLe lzolaLorl eLc
rodulsele pe baza de mlca sunL uLlllzaLe penLru lzolare lamelor de collecLor a
boblnelor elecLromagneLllor la fabrlcarea conurllor lzolanLe penLru
condensaLoare eLc
S1lCLL1L
SLlcleLele anorganlce fac parLe dln famllea compusllor oxldlce avand la
baza bloxldul de slllclu sau bor ln amesLec su oxlzl al meLalelor alcallne al
meLalelor alcallnopamanLoase sau cu alLl oxlzl meLallcl
SLlcleLele cu conLlnuL redus de oxlzl alcallnl se uLlllzeaza ln consLrucLla
lzolaLoarelor de lnalLa Lenslune sau penLru LelecomunlcaLll
CL8AMlCA LLLC18C1LPnlCA
uln grupa maLerlalelor ceramlc fac parLe acele maLerlal care ln decursul
procesulul Lehnologlc de obLlnere sunL supuse unor arderl la LemperaLure lnalLe
roprleLaLlle dlelecLrlce ale ceramlcllor dlelecLrlce
ag 188
Crupa dlelecLrlcllor sollzl uLlllzaLl ln elecLronlc esLe de largl dlmenslunl
lmparLlnduse ln funcLle de proprleLaLlle elecLrlce mecanlce sl domenlu ln care
acesLe rezlsLa la LemperaLure