Sunteți pe pagina 1din 100

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

I n acest n u m r

Radu

ALBALA CUBLEAN

Constantin

Valeria D l CEA Ncolae G A F T O N


Mircea M A N C A
Victor Ernest M A Virgil M U N T E A N U Leonida TEODOBESCU

Florin T O R N E A

Metania U R S U
Stelian V A S B L E S C U Bomulus VULCANESCU

Henri W A U )

pies

RADU BELIGAN CARMEN GALIN


O nou de MABIN SOBESCU

i
K T M

EODOR MAZILU

Dimineaa, la prnz i seara

ureaz cititorilor revistei Teatrul"


Cronica actorului, viitorul cartea ane, nai, trul", dramatic lumea rol, de teatru, retrospectiv, turnee, telex spectacolul ca teatru arta teatru, TV meridi sem Tea sportiv

La muli ani

www.cimec.ro

Nr. 12 (anul decembrie

XXIII) 1978

R e v i s t l u n a r e d i l a t de C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e i d e U n i unea Scriitorilor din R e publica Socialist R o m n i a

19181978 TULUI

ASE

DECENII

DE

LA

FURIREA

STA

NAIONAL

UNITAR

ROMAN

* * * Din E x p u n e r e a tovarului NICOLAE CEAUESCU la S e s i u n e a s o l e m n a C C . al P . C . R . , Consiliului N a t i o n a l a l F r o n t u l u i U i i i t i i S o c i a l i s t e i M a r i i A d u n r i N a i o n a l e , 1 decembrie 1978 p. * * * E scris pe tricolor u n i r e " p. STELIAN V A S I L E S C U : Pagini luminoase din trecutul culturii naionale n Transilvania p. 10NU NTCULESCU : Din cronica teatrului a c e s t o r a n i p. FESTIVALUL NAIONAL CINTAREA ROMNIEI"

1 3 5 5

* * * Colocviul regizorilor * * * Teatrul din Trgu

din teatrele dramatice ( I ) . p. Mure Teatru N a i o n a l p.

9 10

VICTOR ERNEST MAEK : mului revoluionar SEMNAL VIRGIL M U N T E A N U : Post

Teatrul-tribun

umanis p. 11

festum

p.

13

Rodactor-ef
FLORIN TORNEA RAMPA : v

recomand p. 14 IDEI LA

RADU

POPESCU adjunci

Redactori-efi FLORIN

TORNEA

LEONIDA TEODORESCU nului dramatic FESTIVALUL NAIONAL

Dramaturgia

problema

ge p. 10

CINTAREA

ROMNIEI"

T I I E O D O R MNESCU

S A N D A D I A C O N E S C U : F e s t i v a l u l b i e n a l de t e a t r u p e n t r u copii ..Ion Creang" p. 18 DUMITRU MARCU : A doua ntlnirc a scriitorilorrani din R o m n i a p. 19

M E L A N I A U R S U : Ce este t e a t r u l ? I. N . : R a m p a " , a c u m 5 0 d e a n i TEATRU HENRI -l FILM Contraste semiotice ntre teatru i film p. 2 2 p. 20 p. 21

WALD :

C R O N I C A D R A M A T I C : A c i n c e a l e b d " ( T e a t r u l D r a matic din Braov) ; Dogorete soarele a s u p r a lui S e n e c a " ( T e a t r u l de N o r d din Salu Mare secia m a g h i a r ) ; I l a p p y - e n d la m i l i i e " (Teatrul M u n i c i p a l din Ploieti) ; Gaiele" (Teatrul Naional din Craiova) ; Npasta" (Tea trul M i b a i E m i n e s c u " din Botoani) ; D o m n i o a r a Nastas i a " ( T e a t r u l N a i o n a l d i n T g . M u r e secia m a g h i a r ) ; . . V i s u l m e u d e f i e r " i H o m e r t r a v e s t i t " ( T e a t r u l M i b a i Eminescu" din Botoani) ; Vntul din pust" (Teatrul M a g h i a r de Stat d i n Cluj-Napoca) ; S m b r c m pe cei goi" (Teatrul Mic) ; Regele luminrilor" ( T e a t r u l de Stat din Reia) S e m n e a z : R A D U A L B A L A , D U M I T R U C H I R I L A , C O N S T A N T I N C U B L E A N , CRETINA DUMITRESCU, GEORGE G E N O I U , A N T O A N E T A C. I O R DACHE, VIRGIL MUNTEANU REPREZENTAIA Nr... : F e r m a " (Teatrul M awww.cimec.ro r " n i a posturilo (Teatrul Mic) p. 27 Bulandra"), p. 43

Din

Expunerea

tovarului N I C O L A E C E A U E S C U secretar general al Partidului Comunist Romn, preedintele Republicii Socialiste Romnia,
la Sesiunea solemn a Comitetului Central al Partidului Comunist Romn, Consiliului Naional al Frontului Unitii Socialiste i Marii Adunri Naionale 1 decembrie 1978
nirea de I a 1018 a rspuns cerinelor i l e g i l o r o b i e c t i v e a l e d e z v o l t r i i s o ciale, bazndu-se pe realiti funda m e n t a l e c u m s n t o r i g i n e a i l i m b a c o m u n , identitatea d e interese i aspiraii ale ntre g u l u i p o p o r d o r n i c s triasc ntr-o s i n g u r ar. R o m n i i a u t r i t secole dc-a r l n d u l i n f o r m a i u n i s t a t a l e d i f e r i t e , d a r , n p o f i d a aceslei frimiri, n contiina lor a rmas mereu v i e ideea unitii, a apartenenei l a acelai u n i c popor."

csfu rarea evenimentelor istorice de mo n s t r e a z n m o d u l cel m a i categoric t f a p t u l c u n i r e a n u a fost e f e c t u l u n e i nlimplri, rodul unei simple conjuncturi fa vorabile s a u a l nelegerilor intervenite Ia m a s a tratativelor, ci rezultatul luptei hotritoarc a celor m a i largi mase ale poporu lui, u n act de p r o f u n d dreptate naional, realizarea unei concordane legice ntre rea litatea obiectiv i d r e p t u r i l e inalienabile a l e p o p o r u l u i , p e d e o parte, i c a d r u l n a i o n a l cerut c u stringen d e aceste realiti. T r a tatul de pace ncheiat u l t e r i o r -a f c u t decit s consfineasc starea d e fapt existen t, situaia creat c a u r m a r e a l u p t e i m a s e lor p o p u l a r e d i n R o m n i a i d i n T r a n s i l v a nia, a ntregului nostru popor." l i b e r a r e a r i i d e s u b j u g u l fascist i victoria insureciei naionale armate antifasciste i antiimperialiste de la 2 3 A u g u s t au marcat nceputul unei epoci istorice n o i n dezvoltarea societii romneti, a u deschis poporului r o m n per spectiva f u r i r i i u n e i viei n o i , d e m n e i i n dependente."

ocialismul a asigurat lichidarea strii grave de napoiere motenite de la w w regimul burghezo-moieresc, a deschis calea progresului r a p i d a l forelor de pro d u c i e , a a s i g u r a t f u r i r e a u n e i n o i b a z e tehnico-inateriale a societii. Dintr-o ar c u un pronunat caracter agrar, c u o industrie slab dezvoltat i o a g r i c u l t u r napoiat, R o m n i a a devenit o ar industrial-agrar c u o industrie p u t e r n i c , b a z a t pe cele m a i noi cuceriri ale tiinei i tehnicii, c u o agricultur modern n continu dezvoltare, c a p a b i l s satisfac n c o n d i i i tot m a i b u n e nevoile economiei, cerinele d e c o n s u m ale maselor largi populare." a c e s t c a d r u i-a g s i t p e n t r u prima o a r r e z o l v a r e a j u s t , n s p i r i t u l ideo l o g i c i marxist-leniniste, problema naional, nfptuindu-ee deplina egalitate n drepturi a tuturor cetenilor patriei, fr deosebire de naionalitate. P e b a z a politicii de dezvoltare intens a mijloacelor de pro d u c i e n toate judeele rii, a a s i g u r r i i i n s t i t u i i l o r d e n v m n t i c u l t u r n l i m b a m a t e r n , naionalitile conlocuitoare dispun de largi posibiliti de afirmare n viaa soci a l , d e c o n d i i i egale d e m u n c , nvtur i v i a s p i r i t u a l , d e d r e p t u l d e a s e e x p r i m a n orice d o m e n i u n l i m b a matern, beneficiind n m o d egal de roadele construc iei s o c i a l i s m u l u i , a l e m u n c i i u n i t e a n t r e gului nostru popor." uccesele obinute n nflorirea multi l a t e r a l a c i v i l i z a i e i m a t e r i a l e i spiTT rituale d i n ara noastr evideniaz justeea politicii de construcie a socialismu lui p r o m o v a t d e p a r t i d u l i s t a t u l nostru, c a r e a p l i c n m o d c r e a t o r l e g i t i l e gene* rale l a condiiile c o n c e t e ale R o m n i e i , rea lismul p r e v e d e r i l o r p l a n u l u i c i n c i n a l , juste ea h o t r r i l o r C o n g r e s u l u i a l X I - l e a , a P r o g r a m u l u i partidului, fora p a r t i d u l u i nostru comunist, ce i ndeplinete c u cinste rolul i s t o r i c n c o n d u c e r e a n t r e g i i societi^ p e c a l e a p r o s p e r i t i i i p r o g r e s u l u i , a s o c i a l i s m u l u i i c o m u n i s m u l u i . "

fptuirea istoric c e a m a i de s e a m acestei perioade a fost lichidarea pe I ' nc n t r u t o t d e a u n a a e x p l o a t r i i o m u l u i de ctre o m , a t t l a orae, c t i l a sate, trecerea mijloacelor de producie, a tuturor bogiilor rii n m i n i l e poporului, care a devenit stpn pe a v u i a social, pe roadele m u n c i i l u i i i f u r e t e n m o d c o n t i e n t propriul su viitor, liber, comunist."

www.cimec.ro

artidul nostru p u n e u n accent deosebit pc educarea socialista a maselor, pc r r nsuirea concepiei revoluionare des p r e l u m e i v i a i l r g i r e a o r i z o n t u l u i d e c u n o a t e r e i c u l t u r a l n t r e g u l u i p o p o r . A c o r d m o atenie deosebit activitii politice i c u l t u r a l - e d u c a t i v e , f o l o s i n d n acest scop toate m i j l o a c e l e de a r c d i s p u n e sociotihea Roma noastr. Festivalul naional Cntarea n i c i " , a f l a t n p r e z e n t l a c e a de-a d o u a e d i i e , creeaz condiii largi de participare a mase lor populare la viaa spiritual, la furirea culturii noastre noi. S a r c i n i sporite r e v i n n activitatea politic, ideologic i cultural-ed u c a t i v p r e s e i i r a d i o l e l e v i z i u n i i , m i j l o a c e lor de propagand, creaiei litcrar-arlistice, c h e m a t e s-i s p o r e a s c c o n t r i b u i a l a b u n a i n f o r m a r e a o p i n i e i p u b l i c e , l a e d u c a r e a so cialist a maselor, la cultivarea principiiloi e t i c i i i e c h i t i i n n t r e a g a v i a social. rcocupindu-se de dezvoltarea econom i c o - s o c i a l a r i i i d e p e r f e c i o n a w w rea continu a conducerii societii, partidul nostru acord, totodat, cea mai m a r e atenie ntririi forelor noastre arma te, d o t r i i l o r c u t e h n i c m i l i t a r , ridicrii capacitii de lupt i a n i v e l u l u i politic, p r e g t i r i i n t r e g u l u i p o p o r p e n t r u a f i oric n d g a t a s a s i g u r e a p r a r e a p a t r i e i , a c u c e r i r i l o r s o c i a l i s m u l u i , a i n d e p e n d e n e i i s u veranitii Romniei, a integritii statului nostru naional unitar."

m i s i u n e istoric este r e a l i z a r e a u n e i l u m i a d r e p t i i s o c i a l e i n a i o n a l e , a e g a l i t i i n tre popoare, a colaborrii rodnice, priete neti n t r e toate n a i u n i l e l u m i i . "

o m n i a acioneaz consecvent pentru d e z v o l t a r e a p r i e t e n i e i , c o l a b o r r i i i sor w l i d a r i t i i c u toate rile socialiste, m i liteaz p e n t r u n t r i r e a u n i t i i i c o n l u c r r i i lor.'"

aporturile Romniei cu rile socia liste, f r e x c e p i e , se c o m p l e t e a z nrw tr-un a n s a m b l u u n i t a r , I a b a z a c r u i a st p o l i t i c a n o a s t r p r i n c i p i a l , f e r m i c o n secvent, ndreptat spre ntrirea unitii t u t u r o r rilor socialiste, s p r e creterea forei i i n f l u e n e i s o c i a l i s m u l u i n l u m e . "

m afirmat c u toat claritatea c v o m a c i o n a c u f e r m i t a t e p e n t r u a se m e r g e r n u spre intensificarea cursei n a r m r i lor, c i s p r e r e d u c e r e a acesteia, c v o m f a c e totul pentru a contribui la nfptuirea n via a m s u r i l o r de d e z a r m a r e i, n pri mul r n d , de dezarmare nuclear, la r e d u cerea armatelor i a c h e l t u i e l i l o r militare."

oi p o r n i m de l a convingerea c spo rirea contribuiei rii noastre la cauza ' destinderii i pcii eluri de nsemntate hotrtoare pentru destinele ome nirii impune, n primul rnd, ntrirea c o n t i n u a forei e c o n o m i c e i politice pro prii, n f p t u i r e a c u succes a p r o g r a m u l u i de r i d i c a r e a b u n s t r i i m a t e r i a l e i spirituale a ntregul ui nostru popor".

,,N;

ac toate p o p o a r e l e l u m i i v o r r i d i c a hotrt glasul, avem ferma convingere r c v o r d e t e r m i n a guvernele statelor care acioneaz n direcia n a r m r i i s i n seama de voina p o p o a r e l o r i s renunela cursa narmrilor."

naliza r a p o r t u l u i de fore internaio n a l , a m a r i l o r s c h i m b r i care a u loc ww n l u m e a de astzi arat c, n ciuda accenturii politicii imperialiste de domina i e , d i c t a t i r e m p r i r e a z o n e l o r d e i n f l u en, n u se poate s p u n e c s i t u a i a mon dial evolueaz n direcia u n e i confruntri militare inevitabile, a u n u i rzboi m o n d i a l . D i m p o t r i v , p r o f u n d e l e s c h i m b r i s o c i a l e i naionale revoluionare care a u loc n lume d e m o n s t r e a z c, a c i o n n d u n i t e , forele so cialismului, progresului, popoarele pot prentmpina izbucnirea unui nou rzboi mon d i a l , pot a s i g u r a p a c e a trainic pe planeta noastr."

a tec temelia relaiilor noastre c u toate rile aezm statornic principiile dep lliin e i e g a l i t i n d r e p t u r i , r e s p e c t u l u i ne i n d e p e n d e n e i i s u v e r a n i t i i n a i o n a l e , n e a m e s t e c u l u i n t r e b u r i l e i n t e r n e i a v a n t a j u l u i reciproc, ale n e r e c u r g e r i i l a for i l a a m e n i n a r e a c u f o r a , p r i n c i p i i t o t m a i l a r g reunoscute pe plan internaional ca singurele n s t a r e s a s i g u r e p a c e a , p r o g r e s u l i p r o s p e ritatea t u t u r o r p o p o a r e l o r i n a i u n i l o r . "

t i oi c o n s i d e r m c u n r o l h o t r t o r n dezvoltarea tendinelor pozitive ale f " v i e i i i n t e r n a i o n a l e r e v i n e r i l o r s o cialiste, p a r t i d e l o r c o m u n i s t e i m u n c i t o r e t i , altor fore progresiste, democratice, a cror

dresm tuturor popoarelor chemarea de a se o p u n e c u hotrre politicii ww i m p e r i a l i s t e d e d o m i n a i e i dictat, d e a se r i d i c a c u t o a t f e r m i t a t e a n a p r a r e a dreptului sacru a l fiecrei n a i u n i de a-i hotr singur soarta, fr amestec din afar, de a se d e z v o l t a l i b e r , c o r e s p u n z t o r inte reselor i a s p i r a i i l o r s a l e f u n d a m e n t a l e , d e a a s i g u r a i n d e p e n d e n a i s u v e r a n i t a t e a tu turor naiunilor l u m i i !"

www.cimec.ro

i n i m i s e a m a d e p e r i c o l u l p c c a r e l reprezint intensificarea cursei nar mrilor, nc adresm in m o d solemn M ! ii t u t u r o r s t a t e l o r , t u t u r o r p o p o a r e l o r d e a se ridica cu hotrre i cu toat fermitatea p i n n u este p r e a t r z i u p e n t r u a o p r i cursa narmrilor, pentru nfptuirea dezar m r i i g e n e r a l e , i i n p r u n u l r i n d a d e z a r mrii nucleare, pentru ca uriaele resurse m a t e r i a l e i f i n a n c i a r e s n u m a i fie d i r i jate s p r e p r o d u c e r e a a r m a m e n t u l u i i a m i j l o a c e l o r d e d i s t r u g e r e a o a m e n i l o r i c i v i l i zaiei, ci spre dezvoltarea economico-social, spre lichidarea subdezvoltrii, pentru a asi gura popoarelor o via d e m n , liber, de b u n s t a r e i f e r i c i r e ! "

muncii, fr deosebire de n a i o n a l i t a t e , n tregului nostru popor chemarea de a n u pre c u p e i n i c i u n efort p e n t r u c a , ntr-o strns unitate n cadrul Frontului Unitii Socia liste, s u b conducerea politic a Partidului C o m u n i s t R o m n , s a s i g u r m t r i u m f u l P r o gramului elaborat de Congresul al XI-lea al p a r t i d u l u i , f u r i n d pe p m n l u l Romniei cea m a i naintat societate d i n istorie s o c i a l i s m u l i c o m u n i s m u l , v i s u l de a u r al omenirii !"

w turor

e la aceast n a l t t r i b u n , adresez, n acest m o m e n t s o l e m n , clasei muncitoare, r n i m i i , intelectualitii, tu categoriilor sociale, tuturor oamenilor

facem lcgmintul solemn c vom a c i o n a ntr-o d e p l i n u n i t a t e pentru w w continua nflorire a economiei, tiinei, c i d t u r i i i c i v i l i z a i e i n t r e g u l u i n o s t r u po p o r , c v o m f a c e t o t u l p e n t r u a a s i g u r a po porului nostru deplina independen i l i b e r t a t e , b u n s t a r e a i f e r i c i r e a ! "

19181978
ase decenii de la furirea statului naional unitar romn

E scris pe tricolor
a 1 decembrie 1918, Marea Adunare Transilvaniei cu R o m n i a , nfptuind statul naional unitar. S t a t u l n a i o n a l u n i t a r r o m n n u este un dar p r i m i t d i n partea v r e u n u i congres lungate, purtate, cu grele jertfe, de ctre tate n a i o n a l .

unire"
Alba Iulia veacuri al a decretat unirea poporului nostru,

N a i o n a l de la astfel v i s u l de

rodul vreunei conjuncturi ntmpltoare, nici de pace, c i rezultatul legic a l luptelor nde romni, pentru l i b e r t a t e , n e a t r n a r e i u n i

Dintotdcauna, r o m n i i d i n toate cele trei r i r o m n e t i d e s p r i t e d a t o r i t v i c i s i tudinilor istoriei au a v u t clar contiina u n i t i i de n e a m , de l i m b , a originii c o m u n e daco-romane, astfel c a b s e n a u n u i stat n a i o n a l u n i t a r a fost r e s i m i t c a o n e d r e p t a t e i s t o r i c i c a o f r n n c a l e a p r o g r e s u l u i . U n i r e a a f o s t v i s u l c e l m a i s c u m p a l r e v o l u i o n a r i l o r d e m o c r a i d e l a 1 8 2 1 i 1 8 4 8 , p o p o r u l n t r e g a s a l u t a t c u o u r i a s a t i s f a c i e p r i m a unire, c e a de la 1859, cucerirea i n d e p e n d e n e i de stat l a 1877, u n i r e a cea m a r e , realizat in 1918, n m p r e j u r r i l e favorabile create de victoria M a r i i R e v o l u i i Socialiste d i n O c t o m b r i e i d e p r b u i r e a i m p e r i u l u i h a b s b u r g i c . n f p t u i r e a statului n a i o n a l unitar r o m n a creat condiii prielnice accelerrii dez voltrii forelor de producie, o v i n t u l u i luptelor pentru progres social, a l cror stegar a fost, de l a n f i i n a r e , P a r t i d u l C o m u n i s t R o m n . C u t o a t e a c e s t e a , l a p u t e r e a c o n t i n u a t s f i e b u r g h e z i a , c a r e i n c h e i a s e m i s i u n e a progresist i, n a l i a n c u m o i e r i m e a , i u r m r e a e l u r i l e egoiste, de clas, i n t e n s i f i c n d exploatarea i nfeudnd bogiile rii monopolurilor strine. Astfel c, ade v r a t a libertate n a i o n a l , d e p l i n , a fost d o b n d i t n u m a i c a u r m a r e a insureciei n a i o n a l e a n t i f a s c i s t e i a n t i i m p e r i a l i s t e d i n a u g u s t 1 9 4 4 , m o m e n t i s t o r i c d e c i s i v p e n t r u d e s t i n e l e p o p o r u l u i n o s t r u , c a r e a d e s c h i s l a r g d r u m u l r e v o l u i e i p o p u l a r e i socialiste, edifi crii ornduirii noi, socialiste, pe p m n t u l romnesc. S o c i a l i s m u l i n u m a i s o c i a l i s m u l a a s i g u r a t c e a m a i t r a i n i c t e m e l i e i n d e p e n d e n e i , s u v e r a n i t i i i u n i t i i n a i o n a l e , f o r m a r e a n a i u n i i s o c i a l i s t e , s t r n s u n i t e n j u r u l p a r t i d u l u i , fiind cel m a i de seam rezultat istoric a l profundelor t r a n s f o r m r i revoluionare p e c a r e le-a n f p t u i t p o p o r u l n o s t r u , n a n i i p u t e r i i p o p u l a r e .

www.cimec.ro

T o t o d a t , n u m a i s o c i a l i s m u l a s o l u i o n a t j u s t i p r o b l e m a n a i o n a l , f r i a i u n i tatea o a m e n i l o r muticii r o m n i , m a g h i a r i , g e r m a n i , d e a l t e n a i o n a l i t i , c a r e s-a m a n i f e s t a t , d e a l t f e l , i n t r e c u t , n l u p t e l e c o m u n e p e n t r u l i h e r t a t e i p r o g r e s s o c i a l , fiind astzi o caracteristic e v i d e n t a o r n d u i r i i noastre socialiste. I a t t o t a t t e a a d e v r u r i d e n e t g d u i t i d e n e z d r u n c i n a t , p e c a r e le-a e x p r i m a t , cu strlucire, secretarul general al partidului, preedintele R o m n i e i socialiste, tovarul NICOLAE CEAUESCU, n magistrala sa e x p u n e r e In s e s i u n e a s o l e m n a Comitetului Central al partidului, a Consiliului Naional al Frontului U n i t i i S o c i a l i s t e i a Marii Adunri N a i o n a l e , c o n s a c r a t celei de a 60-a a n i v e r s r i a z i l e i d e 1 d e c e m b r i e 1918. Sesiunea solemn a prilejuit afirmarea mai mult dect elocvent a deplinei uniti ce c a r a c t e r i z e a z a s t z i s t a r e a p o l i t i c a p o p o r u l u i n o s t r u , m o b i l i z a t d e p a r t i d n lupta pentru edificarea societii socialiste m u l t i l a t e r a l dezvoltate, popor c e o c u p u n loc de f r u n t e n l u p t a p e n t r u p a c e i p e n t r u o h u n e m a i d r e a p t i m a i b u n p e p l a n e t a n o a s t r . Unitate muncitoare, n la sprijinul viitorul ce s-a dezvluit cu maxim pregnan armata a n manifestrile au de ridicat o romne prin zid care care de grij a clasa pentru rnimea, poziiei a intelectualitatea, tovarului Nicolae tineretul, rii neclintit participat

principiale,

revoluionar-patriotice, Ceauescu,

ptruns delegaiei

nalt

umanitii,

lucrrile Comitetului

Politic Consultativ

a l T r a t a t u l u i de la

Varovia.

D u p c u m se tie, n t r e g u l n o s t r u p o p o r a a p r o b a t , n c e a m a i d e p U n u n a n i m i t a t e , modul cuprinztor, c o n v i n g t o r , fin c a r e t o v a r u l Nicolae Ceauescu a e x p u s poziiile R o m n i e i 4n p r o b l e m e l e d e z b t u t e l a c o n s f t u i r e , f a p t u l c a s e m n a t , n n u m e l e p a r t i d u l u i i a l rii, Declaraia statelor participante la aceast consftuire, d o c u m e n t important, care e x p r i m deziderate de s e a m ale luptei pentru pace, pentru d e z a r m a r e , p e n t r u ndnc i r e a i c o n s o l i d a r e a d e s t i n d e r i i i n t e r n a i o n a l e , s i n g u r a a l t e r n a t i v l a u n r z b o i pustiitor, c o n d a m n n d , totodat, m s u r i l e luate de puterile din pactul N A T O , ndreptate spre spo r i r e a c u r s e i n a r m r i l o r , c e r n d c u h o t r r e c a a c e s t e r i s r e n u n e l a r e s p e c t i v e l e m s u r i , s se a l i n i e z e h o t r t c u r s u l u i s p r e d e s t i n d e r e . De satisfacie rzboi ar a a asemenea, faptul c o militare, realizarea poporului. este n a sporirea s narmrilor, stare n aceeai unanimitate, nu nu de a de ofer a ar pe bun poporul fost de fi prin dreptate, nostru c, a aprobat nu a cu ara exist n cea m a i pe linia deplin sporirii unui fa, de

delegaia

romn sporire

acord nimic de

s a n g a j e z e ntruct justificat ntrire la a

cheltuielilor periclita bunstrii rii nu cursei a

considernd. programelor Dealtfel, care pe este a

pericolul de de la

iminent,

asemenea

momentul patriei,

dezvoltare bun n cheltuielilor pn mai multe

social-economic de ori narmare, omenirea, n i vieii. succes

ridicare aprare intensifi de mai liber, revolu oame demon dintre n ct

cea dus, le a

mai

cale

capacitii unor

neraional

participarea ci

carea deplin

prezent,

acumularea

mijloace

distrugere naionale, ionare, nilor strat partid patria arca lupte fapt torul, altele, de i-au

nniormnteze care i de trai

valorificarea creterii un

posibilitilor nivelului suveran, n ale ct nici la mari vorb. de art cu i a care de

ornduircn apere i al n

socialist cu

direcia numai

avuiei

mbuntirii s-i

calitii

popor

independent, Modul muncii, din i nou

capabil

patria,

cuceririle

libertatea. conductorul i profund este partidului aceste faptul rii de ara a expus, n principiu noastr unit rii nu este faa delegaiilor ale cu ca Romniei adevrat fr de Republica 31 o realitate totul cu a dialogului tineretului democraia o hotrre poporului. crei victorii, armatei, poziii c

nrdcinat privind firesc,

practica e luat

popor,

socialist, important Nimic n

poporul destinele dealtfel, n

stpn

sa, c de de

ncunotiinSocialist ani de evident, conduc printre uniunile prin care intern ridice oricnd arhi nenfrnt oameni, ani,

i a p r o b a r e a i

mai se care

ntr-o ar

Romnia, i n u cu i

ntemeiere ar

mplinesc,

acest

decembrie, este

suveranitatea i de aceast ce

poporului dat, i

Oamenii n

cultur adresate

snt, lor, de de

solidari Educaiei lor

ntru

partidul, de

poporul

realitate Consiliul art, neabtut s

i-a

gsit

exprimarea

gritoare,

telegramele asociaia din romn om la de n nou a

Culturii i fie

Socialiste, de CEAUESCU, la politica s

creaie,

oamenilor adeziunea rii. tiut nou partid a pentru

tovarului

NICOLAE

mrturisit Poporul

sprijinul unit n

neclintit

i e x t e r n a p a r t i d u l u i i a ca n tect al un singur Astzi, jurul al luptei operei lupta su i

ntotdeauna dreptate, cu ntlnire

ceasurile pentru romn su n a

decisive, mai

se ca

pentru

pentru jurul bun,

pace, marelui o

independen. este unit conductor, oamenilor ilustrul

aceast

istoria, poporul n i mai comunismului

gloriosului pentru

comunist, o lume

edificare pace

socialismului

Romnia,

stegarul pentru

lume

tovarul

NICOLAE

CEAUESCU.

www.cimec.ro

1918-1978 Pagini luminoase din trecutul culturii naionale n Transilvania


O ntrebare din Aurora romn"
In 1863, se ntr-un gsea articol atunci adresa ! nesemnat i Ian -a ntru de pe susine societate i nu c i ?" Iosif punei ce sosit a actori n pe ne bine vi-o urmtoarea (printre Vulcan), ntre mina face timpul vedea (sce nsoit cteva Hotrt gol, teatrul lor transilv naional, in complexa micare pentru uni tatea n a i o n a l a p o p o r u l u i c r u i a i apar ineau de d o u milenii. L a n u m a i u n a n de la nfiinarea colii romneti de l a Blaj, elevii vor duce n t u r n e u , n i a r n a l u i 1 7 5 5 , Comoedia ambula toria alumnorum, al crei urzitor" era Grigorc Maior. N u l a m u l t timp d u p ce a fost scris (17781780), a fost j u c a t i Ocrisio Crcgorii in Moldavia Vodae tragedice expressa. i tot l a B l a j , n 1 8 2 5 , se s e m n a l a activitatea diletanilor r o m n i , c u scenete la t i n e t i ; a i c i se j o a c a p o i Ecloga pastoral a l u i T . C i p a r i u . I n p r i m a j u m t a t e a seco l u l u i X I X se j u c a teatru n l i m b a r o m n l a B r a o v , Ia L u g o j (n 1847 i n c e p e a c t i v i t a t e a aici Societatea r o m n cantatoare thtrale"), la Oradea etc. Activitate a diletanilor se nregistreaz apoi, t i m p u r i u , la Beiu, A r a d , Ortie. I n 1853, n Gazeta T r a n s i l v a n i e i " , G. Bari (care nc d i n 1833 scria scenele p e n t r u d i l e t a n i ) s o c o t e a t e a t r u l o coal a moravurilor, un mijloc de cultivare a limbii i de combatere a prejudecilor".

redactori Aurora bare pe un s limba ne luni neni, poate nadins piept frate jertfim

romn" i al frmntafi vostru ct prin i

c i t i t o r i l o r : Romni : dac

ntrebarea

putem

nlat S.V.) i acel romnii... dac

conservat societate putea

n-ar

aceast sosise.

timp

aa dintr-o d a t ; p e n t r u asuprii, contribui erau cu

c r o m n i i la

convini succes

afirmarea

Din teatrului
Marele a fost i bine aciuni nar prin I-a marea din colii caie i a tru cu nesc l lui a nalt Din de act pregtit susinute din cultur unificatoare i veacuri. revenit lupt veacul al i pentru teatrului politic de aciuni Ardeal de al ntregul au

cronica acestor ani


Unirii popor i n adus vechimii, politice Transilvaniei romn, prin culturale. sprijinul ntreaga purtat cu vitalei zestre lor mile cu Romnia numeroase

Romnii

dovezile

civilizaie,

destoinicie

onoarea odat este cu

de idealului

se

integra

in nc ale edu

desvrirea privit

naional. campanii mijloc l teatrul literatur, pentru o latinist de

XVIII-lea, teatrul colile Apoi, Bariiu front cu i alturi a din

primele ca un Braov

24 d e c e m b r i e 1755 dat memorabil n istoria teatrului romnesc 13 co l a r i d i l e t a n i ai t i n e r e i coli naionale din Blaj interpre teaz n limba r o m n ceea c e d o c u m e n t u l l a t i n e s c ne-a t r a n s m i s s u b n u m e l e d e Co moedia ambulatoria alumno rum. L a Blaj, apoi n turneu l a Sebeul Ssesc, A l b a Iulia. V i n u l de Jos i Cut, diletanii joac piesa profe sorului lor Grigore Maior, a l c r e i t e x t n u s-a p s t r a t . A r d e a l u l u i i r e v i n e , deci, o noarea de a ncepe istoria cult a teatrului romnesc. # fost teatru juns indicii teatru acestei fcut de Anii scris n pn c n 17771780 n prima limba la noi. Ardeal i pies romn Dei s-a deli a de a snt scris

ardelene", patriotic. cultiv. George intr n mesaj aceast dovedi

Blaj doua Andrei de

i din aguna pres i transilvan

descoper cea rom pen art

generaie de

miteaz

perioada

care

disponibilitatea naional. uria cronic

romnesc date,

naintea N. Den-

vieii

teatrale

ardelene,

descoperirea

desprindem

cteva

secvene

pilduitoare.

istoricul

www.cimec.ro

n t r e b a r e a clin A u r o r a r o m n " n c e p e s misie lucrurile. Iosif V u l c a n nfiineaz, n 1865, la B u d a p e s t a , F a m i l i a " , care, p n la sfritul apariiei ci ( 1 9 0 6 ) , se v a ocupa, ntr-un chip exemplar, de problemele tea trului, m a i ales romnesc. n c n primele n u m e r e ( 3 / 1 8 6 5 ) , I . V u l c a n s c r i a , : Un teatru romnesc aici ( T r a n s i l v a n i a S . V . ) nu e de folos numai pentru cultivarea noastr (...) ci totodat i pentru ridicarea vazei noastre naionale fa de celelalte naiuni strine, precum snt saii i ungurii, care nc au societi teatrale". Peste u n a n (nr. 15/1866), revista sugereaz sprijin din partea statului p e n t r u u n teatru r o m n e s c , c u toate c a cugeta la posibilitatea nfiinrii u n u i teatru naional e n u m a i u n vis frumos, o iluziune d u l c e " (nr. 1 4 / 1 8 6 6 ) .

Romnii ridic problema unui teatru al lor


Apelurile vaniei" Pascaly sunet. cnd de de la n viaa i n De-a ma din Familia", nu Gazeta rmn ani ale Transil lui r fr

Telegraful Transilvania lungul multe se a

romn", trei

turneul

(18681870), parlamentului legate cuiau

edine discut deputaii

Budapesta teatrului,

probleme romni

v n t u l . L a 14 n o i e m b r i e 1 8 6 8 , I o s i f Ilodo cere sprijin pentru un teatru romnesc. Deak Francise, intelectual maghiar cu ve d e r i p r o g r e s i s t e , l s u s i n e : s se dea ajutor naionaliti". I n 1870, sub teatrului fiecrei influena altor turnee ale trupelor romneti d e d i n c o l o d e C a r p a i , i c a u r m a r e a a c i u nilor repetate ale Iui Iosif V u l c a n n pri mul rnd , deputaii romni discut iar, de d a t a asta c u m a i m u l t trie, p r o b l e m a teatrului. L a 10 februarie, S i g i s m u n d Borlea cere f o n d u r i egale pentru t o a t e t e a t r e l e i n c h e i e : Libertate trebuie dat artei, litera turii i tuturor naiunilor din ar". A doua zi, Iosif H o d o solicit 200 000 fl. subvenie din partea statului pentru un teatru naio n a l a l r o m n i l o r . Dac nu exist nc un Teatru Naional Romn (...) exist naiunea romn care ine de necesar ridicarea, con servarea i asigurarea acestei instituii". La 12 f e b r u a r i e , e l r e v i n e a s u p r a c e r e r i i , f i i n d s p r i j i n i t de a l i d e p u t a i r o m n i , c a A l . Mocioni, Mircea B . Stnescu, Vinceniu Babe, S . B o r l e a . M i r c e a V . S t n e s c u d e c l a r : Toi pltim dri deopotriv, de aceea putem cere ca i drepturile s ne fie egale". Iar V . B a b e : Teatrul nu e numai coal pentru cultura estetic, ci o adevrat coal po poral, coala vieii (...) Fiecare popor are trebuin de o astfel de coal a vieii i ntruct poporul cutare nu poate din puterile proprii s ridice o coal, statul este dator s dea el un astfel de ajutor (...) Dac e necesar o sum oarecare pentru susinerea teatrului maghiar, s se voteze dar s binevoiasc a vota anumite sume n acest fel

suianu, la biblioteca Epis copiei din O r a d e a , marchea z nceputul , dramaturgiei naionale. O ipotez cu va loare a p r o p i a t de certitudi n e : Occisio Gregorii in Mol davia Vodae tragedice expressa narnd sfritul tragic, n 1777, al domnito rului Grigore Vod Ghica este opera crturarului Samuil Vulcan. colii secolul le prin A al doua va prin un generaie afirma, ziare a n i n la mili nai Tran un de Un trupe latiniste

XIX-lea,

idealuri pronunat

naionale, reviste cu

caracter majoritate,

politic. la

Scoase, Viena i

Budapesta, teaz i uni loc pentru cultural fr de

periodicele unirea a din singurei ocup opera

politic

drepturi Teatrul seam n

silvania.

propagand repertoriu

publicistic. naional,

profesioniste, ncurajarea di letanilor, turnee la sate, vas snt cteva puncte d i n tul p r o g r a m cultural al m a rilor gazete : G a z e t a Tran s i l v a n i e i " ( 1 8 3 8 1 8 7 3 ) ; Te legraful romn" (1853 188) ; Familia" (1865 1906) ; F e d e r a i u n e a " ( 1 8 6 8 1876) ; Albina" (1866 1876) ; O b s e r v a t o r u l " ( 1 8 7 8 1885) ; Tribuna" (1884 1903) ; apoi, G a z e t a popo r u l u i " ( 1 8 8 5 1 8 8 6 ) i D r e p tatea" (18941897), n Banat. Aproape toi corifeii presei d i n T r a n s i l v a n i a a u fost ac tori diletani, la gimnaziu, n studenie, n societi c u l turale : George Bariiu, Timotei Cipariu, Iacob Mureianu, Vinceniu Babe, Io sif V u l c a n , l o a n R a i u , A n drei Mocioni, Aron Densuianu, Aaron F l o r i a n , Valer i u B r a n i t e , T e o d o r V . Pcian.

# A n u l 1862 d a t de rezonan n viaa noastr spiritual. 800 de crturari i p o p o r e n i " d e l e g a i d i n toate i n u t u r i l e romneti f u n d e a z , l a B r a o v , Asociaiunea transilvan pentru n v t u r a i c u l t u r a p o p o r u lui r o m n " , A S T R A . Primul preedinte marele patriot i crturar Andrei aguna. E r a o reacie dtrz l a poli tica de asuprire naional d u s d e o f i c i a l i t a t e . S u b e gida ASTREI, teatrul dile tant capt u n nou impuls, el i p r o p u n e , p o t r i v i t im perativelor momentului, ps trarea i cultivarea limbii strmoeti. In timpurile cele mai grele, ( r o m n u l ) totdeauna a avut o stea cluzitoare i steaua a c e a s t a a fost iubi rea limbei sale. A ndurat lipsuri, a suferit persecuiu n i , a p r e f e r a t s m o a r , d a r

www.cimec.ro

de scopuri i pe seama celorlalte naionali ti ncmaghiarc, dup cum se arat tre buina i se manifest dorina". In sensul echitii in cuvntul i deputatul Borlea : Dup dreptate, ori trebuie s fie ajutate teatrele i s fie argumentate fondurile tutu ror naiunilor din banii rii, ori niciunul (...) Noi pretindem s fim egali i la drepturi". Pretenii dearte, cci, n f i n a l , se voteaz fonduri doar pentru teatrul ma g h i a r !...

Rolul lui Vulcan i al Familiei"


Iosif V u l c a n ( n s c u t n a n u l 1841 I a Holod-Bihor, mort la Oradea n 1906, era conform unei scrisori cu caracter auto biografic descendentul unei familii ori ginare din Romnia Principatele Ro mne care de acolo a trecut n Transil vania") vedea nfiinarea teatrului romnesc ca o necesitate de ordin istoric. I n acest sens d i s c u t e l c u M i h a i l P a s c a l y (i p r o b a b i l c u M i h a i E m i n e s c u !) l a A r a d ( n 1 8 6 8 ) i c u H e l i a d e l a B u d a ( 1 8 6 9 ) . i tot n a c e s t s e n s se desfoar aciunile intelectualilor ro m n i de Ia Budapesta, care, la nceputul lui decembrie 1869, snt invitai n casa lui George Mocioni, unde se d i s c u t pe larg despre nfiinarea teatrului romnesc, hotrndu-se ca, n scurt timp, o adunare a ntregii inteligene" r o m n e din acel ora

s c o n s t i t u i e u n c o m i t e t n v e d e r e a s t r n g e r i i de f o n d u r i . A u loc apoi m a i m u l t e n t l n i r i , mai i m p o r t a n t r m n n d aceea din 5 apri l i e 1 8 7 0 , c n d se a l e g e o c o m i s i e format din cinci persoane preedinte, Iosif H o d o , secretar, Iosif V u l c a n c a r e este n s r c i n a t c u ntocmirea u n u i A p e l ctre p u b l i c u l r o m n " . Peste d o u zile, A p e l u l redactat de Iosif Vulcan se d i s c u t i se a p r o b , iar V i n c e n i u B a b e este n s r c i n a t c u r e d a c t a r e a s t a t u t e l o r s o c i e t i i c e u r m a s i a f i i n , c u scopul de a etrnge fondurile necesare pentru crearea teatrului romnesc. I n Apel", V u l c a n s c r i a c m i s i u n e a t e a t r u l u i este de a fi o adevrat coal de cultur naional, n care sublima melodie a limbei noastre so nore s Incinte pe aceia care ar mai descon sidera dulceaa acestei limbi i n care exem plele de bravur strmoeasc au s inspire pe strnepoi de asemenea virtui". Comitetul care lansase A p e l u l " i d d e a seama c n u e v o r b a d e o t r e a b u o a r : Scopul i intenia noastr este numai de a nfiina cu nceputul un fond din care mai trziu na iunea s poat nla un templu al Thaliei romne" (dealtfel, peste a n i , aceste g n d u r i v o r fi s u p u s e u n e i c r i t i c i a s p r e de ctre c i v a intelectuali de frunte ai r o m n i l o r transilv n e n i , n s e n s u l c n u e r a de a j u n s d o a r o cldire pentru teatrul romnesc). D a r V u l c a n i F a m i l i a " c e r u s e r aceast contribuie material a romnilor nc n primul n u m r al revistei din anul 1870 : Venii s sacrificm din prinosul nostru pe altarul sfintei noastre cauze naionale" i, acest d n d e x e m p l u , V u l c a n s u b s c r i e pentru scop sublim 100 fl".

niciodat, n i c i n faa mor i i , -a renunat la limba s a " . (Iosif V u l c a n ) Mihail P a s c a l y i Ma tei M i l l o , actori ai Teatru lui Naional din Bucureti, organizeaz, n a doua ju mtate a veacului trecut, cteva turnee de m a r e rsu net n Transilvania. Obser vatorii consemneaz c, la m u l t e spectacole, sate ntregi s-au golit literalmente . de populaie, stenii fiind dor nici s aud cuvnt rom nesc pe scen. Turneele simbolizau unirea cultural. In 1870, fcndu-se ecoul c e l o r c a r e l-au v z u t jucnd pe M i l l o , I o s i f V u l c a n s c r i e c s-a p u t u t c o n v i n g e ori cine c teatrul este institu tul cel m a i eminent pentru dezvoltarea simului naio nal". Banatul regimului dualist c u n o a t e , n c i u d a poli ticii o v i n e de interzicere a

turneelor actorilor mnia, o bogat tistic.

din via

Ro ar

P i o n i e r u l teatrului de aici este G . A . P e t c u l e s c u , c a r e , din 1870 pn la sfritul vieii, a colindat Ardealul cu o trup numit Societa tea theatral r o m n ambu lant". El joac repertoriu istoric : Mihai Bravu de I. Dimitresou, Soldaii ro de I. M. Bujoreanu, mni Constantin Brncoveanu de Antonin Roques i Mihail Pascaly, precum i piesele lui Alecsandri. Ptrunde n cele m a i obscure c t u n e ro mneti. Paralel, asistm la peregrinrile altui actor, I. G . L u g o e a n u . Se ridicase dintre amatorii bljeni i studiase la Bucureti, cu tefan Vellescu. A voiajat la P a r i s i l a V i e n a , d a r , a n i m a t d e i d e a l u l s u , s-a n tors n t r g u r i l e i n s a t e l e bnene, jucnd fr voie",

cci era artistul interzis", a r t i s t u l p e r i c u l o s p e n t r u stpnire. L a 1 decembrie 1919, se n f i i n e a z la Cluj Tea trul Naional, marend sr btorete anul scurs de la epocalul eveniment al for mrii statului unitar romn. T i b e r i u B r e d i c e a n u i Z a h a ria Brsan i-au legat nu mele de ctitorirea aezmntului. Acest deosebit act de cultur era ncununarea e forturilor mai multor gene raii de crturari romni, de a a v e a u n Teatru Naio nal n Ardeal. 1949 : n c e p n d c u a n u l imediat urmtor instaurrii Republicii, n marile cen tre ale rii iau fiin teatre de stat, potrivit unui plan c u l t u r a l de dimensiuni naionale, menit s revolu i o n e z e , i p r i n a r t , c o n t i inele. P e vechile meleaguri t r a n s i l v a n e c a i n cele-

www.cimec.ro

D e o i m p o r t a n deosebit pentru reuita aciunii este articolul S f o n d m u n teatru n a i o n a l " , pe care Iosif V u l c a n l p u b l i c n dou numere consecutive din Familia" (29, 3 0 1 8 6 9 ) , c a i p l e d o a r i a D e ce v o i m s a v e m u n t e a t r u n a i o n a l " . C e l c a r e p e s t e a n i a v e a s s p u n temelia artei tea trale este adevrul. A reprezenta viaa aa precum este ea, cu virtuile sale iat misiunea scenei" (1904), arat n aceste d o u articole programatice c p r i m a treapt prin care, n c o n d i i i l e de a t u n c i , se p u t e a a j u n g e la u n teatru romnesc, o constituie micarea artistic a d i l e t a n i l o r : S aranjm prin diletani reprezentaii teatrale : s dm ba luri, concerte, toate in folosul teatrului na ional". I. V u l c a n a r a t ct de n e c e s a r este teatrul pentru cultivarea limbii, a nzuinelor de d r e p t a t e i l i b e r t a t e n a i o n a l , c a , n c o n tinuare, s-i e x p r i m e c o n v i n g e r e a c d o a r p r i n strngerea de f o n d u r i se p o t e face u n local d e teatru i se poate susine o t r u p ( l a B r a o v ) , c a r e s d e a s p e c t a c o l e , n t u r n e e , n toat Transilvania. A p e l u l l u i V u l c a n este p r i m i t c u e n t u z i a s m . Cu bucurie, el noteaz n F a m i l i a " c re v i s t a T r a i a n " a l u i H a s d e u s-a alturat la apelul nostru". Dintre c e i care public arti cole n revist, a l t u r n d u - s e i n i i a t o r i l o r , i a m i n t i m a i c i d o a r p e A l . L a p e d a t u , M . Strj a n u i E m i n e s c u . Pe atunci student l a Paris, Lapedatu i s c r i a l u i V u l c a n : Nu ne ndoim c romnii vor mbria cu entuziasm fondarea teatru lui naional i vor sacrifica spre conferirea lui mijloace trebuincioase (...) cci a sosit timpul s scoatem trecutul nostru din pagi

nile istoriei i s-l ntrupm pe scen". EI c e r e a u n r e p e r t o r i u n a i o n a l : O scen na ional trebuie s interpreteze mai intii de toate cugetarea i moravurile naiunii, mnii voind ( d e c i ) s aib teatru, trebuie s se ngrijeasc de creerea literaturii dra matice". T o t de la Paris, un alt tnr, M. Slrjanu, scria : S urmm i noi exemplul acestor buni patrioi, s facem ca dinii, s nu cutm la piedicile ce ne stau nainte. (...) Dac la noi nu se va afla un Cmpincanu, se va afla n locul lui o na iune". D i n e x c e l e n t u l i p r e a b i n e c u n o s c u t u l urticol a l lui E m i n e s c u ( F a m i l i a " n r . 3/1870), r e i n e m : Fiindc idcea crerii unui teatru naional dincoace de Carpai prinde din ce n ce mai mult aripi i dimensiuni (...) cred c-mi va fi permis i mie s m ntind la vorb asupra acestei cestiuni att de fru pe cit de folositoare". Sprijinind ideile moase, lui Lapedatu (pe c a r e , d e a l t f e l , l c u n o t e a de l a S i b i u ) , E m i n e s c u scria n continuare, din V i c n a : Al doilea moment n crearea teatrului naional snt actorii. Dac reperto riul e sufletul unui teatru, actorii snt corpul lui, snt materia n care se ntrupeaz reper toriul". I a t i o a p a t r a v o c e c a r e s u s i n e ideea nfiinrii Societii pentru crearea unui fond de teatru r o m n : este a lui G e o r g e C r c i u n e s c u d i n c o m u n a B e l i n : La lucru ! Formai numai decit comitetul cen tral i apoi constituii comitetele filiale. Formai-v ntr-un trup i noi vom fi mdu larele".

Stelian Vasilescu
teatre m a g h i a r e de stat, l a Sfntu Gheorghe i Timi o a r a , secia m a g h i a r a T e a trului de Stat din Trgu M u r e , p r e c u m i s c e n a I n stitutului de teatru Szentgyrgyi Istvan" din Trgu Mure. Teatrul german n R o m n i a are d o u scene, l a Timioara i l a Sibiu : la 1 ianuarie 1 9 5 3 , se n f i i n e a z secia g e r m a n a T e a trului de Stat d i n Timioa ra (transformat, n 1956, n Teatrul G e r m a n de Stat), iar la 12 august 1956, Ia Sibiu, se fondeaz secia german a Teatrului de Stat. A n i m a t e d e u n puter nic patriotism revoluionar, colectivele teatrale rom neti maghiare i germane militeaz pentru a traduce n fapt marile idealuri de cultur a l e societii noas tre socialiste.

lalte regiuni ale rii teatrele d e stat marcheaz nceputul unei viei noi a t e a t r u l u i r o m n e s c . L a 1 a prilie 1948 ia fiin Teatrul de Stat d i n S i b i u . L a 1 oc tombrie 1948 bate primul gong l a A r a d , i a r l a 16 oc tombrie 1948, la T u r d a . Pri m a stagiune a Teatrului de Stat (apoi, Dramatic) din Braov se inaugureaz la 1 octombrie 1949, iar cea a Teatrului Dramatic din B a i a Mare, l a 15 septembrie 1 9 5 2 . I n 1 9 5 5 , secia r o m n a T e a t r u l u i de Stat d i n O r a dea prezint ntiul specta col. L a Trgu Mure, cortina T e a t r u l u i d e S t a t (secia r o mn) se ridic la 1 no iembrie 1962 ( L a 24 noiem brie 1978, p r i n Decret prezi denial, Teatrul de Stat din Trgu M u r e a d o b n d i t titu latura de Teatru Naional.) Secia romn a Teatrului de Nord din Satu Mare, o grupare integral n o u , se

constituie la 1 august 1968, alturndu-se seciei ma ghiare, continuatoarea mai vechiului Teatru Maghiar de Stat, din localitate. Aceste opt teatre noi din Transilvania fiineaz a l t u r i d e v e c h i l e t r u p e sta bile d i n C l u j i d i n Timi oara. I n anii notri, naiona litile conlocuitoare din T r a n s i l v a n i a m a g h i a r i i i germanii se b u c u r de l i b e r t i d e p l i n e p e n t r u a-i manifesta specificul cultural. D u p Eliberare, teatrul n limba maghiar din Transil vania capt urmtoarea configuraie : se reorgani zeaz teatrele stabile exis tente, d i n Cluj-Napoca (Tea trul Maghiar de Stat), Ora d e a (secia m a g h i a r a T e a trului de Stat), Satu Mare (secia maghiar a Teatru lui de Nord) i se n f i i n eaz trupe noi, formnd

lonu Niculescu

www.cimec.ro

FESTIVALUL NAIONAL

CNTAREA

ROMNIEI"

Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (I)


(ediia a III*a)
Momentul de animaie al vieii teatrale, de interes, de emulaie, din luna noiem brie, l-a constituit Colocviul regizorilor, colocviu anual, organizat, sub egida Consiliului Culturii i Educaiei Socialiste, de Comitetul pentru cultur i educaie socialist al judeului Vaslui, de Asociaia oamenilor de art din instituiile teatrale i muzicale i de Teatrul Victor Ion Popa" din Birlad. ntre 11 i 18 noiembrie a fost, de lucru intens, pentru regizori, actori, supuse dezbaterii nu numai spectacolele siunii de regizor, n contextul vieii vieii culturale. ca i la celelalte ediii, o sptmin de lucru, scenografi, critici, o sptmin n care au fost prezentate, ci i problemele nsei ale profe teatrale romneti, n contextul mai larg al

Spectacolele alese s reprezinte stadiul actual de evoluie a regiei romneti nu au fost, decit cu dou-trei excepii, reprezentative. Criteriile de selecie rmn i acum, dup consumarea momentului, nebuloase. Cteva reprezentaii terne, debuturile fr ecou, ncercrile nemplinite, au obligat pe participanii la discuii s recurg la exemple aflate in afara cmpului imediat de atenie. Stagiunea care a trecut, stagiunea n curs, ofereau destule spectacole a cror prezen la Birlad ar fi conferit alte dimensiuni evenimentului. Ca i la alte manifestri, i aici, la Brlad, teatrele bucuretene impor tante nu au fost prezente. S fie de vin numai lipsa condiiilor tehnice ale scenei locale, deseori invocat ? La reuniunea cu cel mai conturat profil, cu cel mai pronunat caracter profe sional din irul de reuniuni organizate de-a lungul anului, profesionitii au absentat, in majoritate. Din aproximativ o sut douzeci de regizori, ci profeseaz azi in tea tre, au rspuns invitaiei de a participa, sporadic sau pe toat durata manifestrii, cam un sfert. nelegem c o bun parte dintre cei abseni erau, n acest moment al stagiunii, angajai in activitatea direct de producie artistic, adic, n repetiii. tim c destui isi refuz acest examen critic, din motive care in de entuziasmul lor, de elanul lor i de etica lor profesional. Totui, e cazul s ne ntrebm, examinnd lista celor care au putut fi ntlnii la Birlad, dac momentul ales pentru desfurarea Colocviului regizo rilor din teatrele dramatice este cel mai potrivit. Manifestarea din care Tg. au Mure), (Teatrul fost jockey a evideniat (Teatrul din mai sus. pre menite pentru trei Galai), spectacole din crora juriul Moartea Constana), le-a lui Tarelkin premii, (Teatrul pentru n un ordinea Naional disc in

Clipa Dramatic

Dramatic

Rugciune acordat

menionate

Metoda de lucru s-a dovedit bine aleas : discuiile n jurul spectacolelor zentate au debutat cu dialoguri ntre regizorii-realizatori i colegii lor, dialoguri s dezvluie, s limpezeasc, s adnceasc problemele direct legate de munca realizarea spectacolelor.

care s-au S-a putut face remarcat spiritul deschis, sincer, fr menajamente, in purtat aceste dialoguri. n puine cazuri, cei supui dezbaterii au manifestat o oarecare lips de receptivitate fa de observaiile critice formulate, au neles greit atitudinea colegilor lor i au cobort dialogul sub nivelul general al ntlnirii, considernd, pesemne, rezervele fa de spectacolele pe care le-au propus ca atitudini potrivnice propriei lor persoane, drept care au trecut, cum remarca cineva, la o aprare agresiv", cu totul nepotrivit spiritului n care s-au purtat discuiile. Dimpotriv, cei mai muli dintre regizori au acceptat dialogul ca pe un binevenit prilej de a-i examina, in spirit auto critic, nu numai spectacolul prezentat, ci i activitatea, evoluia proprie, privite dintr-un unghi de vedere etic i estetic foarte elevat. Discuiile dezbaterilor capabile s intre generale, defineasc la lucid care i criticii scenei, sever au au momentul participat pecetea teatral i mai rezervat, responsabilitii, s traseze lsnd limpede cmp s-au cile liber dovedit pe

profesionitii

purtat

www.cimec.ro

care teatrul romnesc le are de urmat. S-a desprins ideea preioas c cei mai repre zentativi regizori din toate generaiile i cunosc rspunderile care le revin i i asum sarcina de a contribui n continuare la procesul de nflorire a artei scenice romneti, spo rind succesele, spre beneficiul publicului de azi. Intervenii valoroase prin inuta teoretic, prin severitatea i luciditatea exame critic i autocritic, au avut Dan Micu. Alexa Visarion, Nicolae Scarlat, Ion Ieremia, nului Mircea Corniteanu, Alexandru Tocilescu, Bogdan Berciu. Remarcabile, prin profunzime i putere de cuprindere, emoionante prin sinceritatea, nu de puine ori, incomod, patetice n apelul mobilizator la autodepire, au fost discursurile adevrate lecii de regie, dar i de spirit civic, de etic profesional rostite de Liviu Ciulei, Gyorgy Harag i Ion Cojar. Constantin Mciuc, director adjunct in C.C.E.S., criticii Valentin Silvestru, Natalia Stancu, Margareta Brbu i alii, au ntregit, cu opiniile lor, ima ginea vieii teatrale de azi, privit prin prisma regiei. In numerele urmtoare ale revistei vom publica (n intenia de a reflecta mai amplu aceast manifestare, care se dovedete, la a treia ediie a sa, cea mai aplicalprofesional i, totodat, cea mai pasionant) puncte de vedere ale participanilor, referitoare la arta regiei.

rep

Teatrul din Trgu Mure-Teatru National


I n d u p - a m i a z a zilei de 24 noiembrie, n sala T e a t r u l u i de Stat d i n T g . M u r e , a avut loc o a d u n a r e festiv p r i l e j u i t d e a t r i b u i r e a , prin Decret prezidenial, a denumirii de T e a tru Naional, adunare l a care a u participat reprezentani ai conducerii Consiliului Cul t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e i a i o r g a n e l o r l o c a l e d e p a r t i d i d e s t a t , a c t o r i , r e g i z o r i i tehnicieni ai teatrului, invitai, oameni de teatru d i n alte centre a l e rii, u n n u m e r o s i e n t u z i a s t p u b l i c . Tovarul Nicolae Vere, prim-secretar al Comitetului judeean Mure al P . C . R . , pre edintele Consiliului popular judeean, a dat citire, n cadru solemn, Decretului preziden ial i a e x p r i m a t apoi, n cuvntul su, recunotina locuitorilor pentru atribuirea acestei nalte investituri teatrului, fapt ce r e p r e z i n t o r e c u n o a t e r e d e c t r e p a r t i d i stat a m e r i t e l o r teatrului n p r o m o v a r e a dra maturgiei originale, n e d u c a r e a socialist a oamenilor muncii. Vicepreedintele din Tg. Mure A.T.M., tovara Dina Co Naional n acti Intr-o atmosfer de puternic entuziasm, Comite participanii a u adresat o telegram tului Central al P.C.R., tovarului Nicolae Ceauesou, n care se s p u n e , p r i n t r e altele : Colectivul d e oameni ai muncii de l a T e a trul N a i o n a l d i n T g . M u r e v adreseaz, d i n a d n c u l i n i m i i , cele m a i calde m u l u m i r i pentru nalta cinstire fcut muncii noastre, mpreun c u sentimentele de adnc recu n o t i n i a l e a s d r a g o s t e p e n t r u prodigioasa a c t i v i t a t e c e o d e s f u r a i s p r e b i n e l e i f e ricirea R o m n i e i socialiste, a tuturor fiilor ei. (...) V a s i g u r m , s t i m a t e t o v a r e N i c o l a e Ceauescu, c n u v o m precupei nici un efort n n o b i l a m i s i u n e n c r e d i n a t d e parti d u l nostru, de ctre d u m n e a v o a s t r personal cu prilejul vizitelor efectuate n m u n i c i p i u l i n t e a t r u l n o s t r u a c e e a d e a f i c o n tiina v i e a epocii noastre, de a p t r u n d e n i n i m a i c o n t i i n a g e n e r o s u l u i n o s t r u p u b l i c cu spectacole puternic ancorate n politica partidului i s t a t u l u i nostru, n realitile societii socialiste multilateral dezvoltate, avnd n activitatea neobosit ce o desf urai n fruntea partidului i a r i i u n l u m i n o s i v i b r a n t e x e m p l u de druire pa triotic i p a s i u n e r e v o l u i o n a r . V o m face din munca noastr o tor mereu arznd pentru ntrirea friei tuturor fiilor acestui p m n t , f r d e o s e b i r e d e n a i o n a l i t a t e , ofe rind c u i n i m a deschis tuturor semenilor ct m a i m u l t d i n c e e a c e ei ne-au d a t c u a t t a generozitate. A l t u r i d e colegii d i n ntreaga ar, v o m rspndi necontenit cuvntul i nvtura partidului, mreia i omenia, d r e p t a t e a i d e m n i t a t e a acestor m i n u n a i a n i de eroism constructiv". Adunarea de versuri susinut festiv s-a n c h e i a t patriei teatrului, cu un i recital rom

cea, a transmis colectivului Teatrului urri de n o i succese Teatrului Elemer, un unit, a i vitatea din s a artistic i viitoare, Kineses

i a r regizorii D a n Naional director succint artistice n de teatrului statului, ncre s-i

Alecsandreseu, T g . Mure, adjunct bilan romn cursul i au i a

directorul au n

artistic, al

prezentat munc

realizrilor maghiar,

colectivelor

32 de a n i de existen mulumit Nicolae partidului Ceauescu,

tovarului derea aduc pentru n n viaa

pentru totodat, i a

acordat, d i n plin o

angajndu-se, contribuia, unit

alturi

de cea a maghiar, teatrului i rii, de edu

ntregului

colectiv

romn integrare

mai profund cultural-artistic politic

a judeului ideologic ai

nchinate

partidului,

activitatea a maselor

de actorii

n limbile

care

de oameni

muncii.

n i m a g h i a r .

10

www.cimec.ro

V I C T O R E R N E S T MA SE
*

al

..Problcmrh u m a n i t a r e trebuie s constituie l u p t e i f o r e l o r r e v o l u i o n a r e p e n t r u p r o g r e s i

un obiectiv civilizaie".

central

NICOLAE CEAUESCU ( E x p u n e r e la edina activului central de partid i d e stat, 3 august 1978)

Teatrul-tribun a umanismului revoluionar


Dintotdeauna, teatrul, n m s u r a n care -a i m p u s n contiina estetic i moral a e p o c i i d e l a e p o p e e a i t r a g e d i a a n t i c , p n l a t e a t r u l p o l i t i c c o n t e m p o r a n a fost o tribun a drepturilor omului. Ale omului c a g r u p s o c i a l i a l e o m u l u i c a i n d i v i d . A dreptului su nengrdit la cunoatere i a u t o c u n o a t e r e , l a d e m n i t a t e i l i b e r t a t e , l a b u c u r i e i v i s a r e . I n t r - u n c u v n t : la omenie. P e n t r u a c e a s t a , e l a t r e b u i t s a f i r m e , dar s i n e g e , s n l t u r e , s c o n d a m n e , s n t r e b e i s r s c o l e a s c . U r c n d l a a c e a s t t r i bun, dramaturgul a comprut adesea ca martor, dar m a i ales c a pledant, uneori ca acuzator. i, fie c d i s c u r s u l su a v e a a c cente tragice, sobrietatea dramei sau in flexiuni comice, glasul su a fost ntot d e a u n a a c e l a al adevrului. I d e a l i z m ? P o a t e ; d a r , s n e nelegem, vorbim d e s p r e t e a t r u c a tribun i n u ca panou de afiare a lozincilor umanitariste. Iar tribun" nseamn dezbatere, confrun t a r e , c l o c o t i d e c a n t a r e d e i d e i i n u s o c l u p e n t r u siluetele de f u m ale odelor festiviste destrmate la prima adiere de vint. Numai du-i ric ale i n felul de cu acesta, martor sa i de n s numai lucid, nelegndar i de isto btlii cu i menirea de S ne p r i v i m acum n ochi, n ochii i p o s t a z e i n o a s t r e s c e n i c e , i s n e n t r e b m : regsim n teatrul nostru contemporan, a crui menire revoluionar nu mai trebuie discutat, trsturile sau mcar o parte dintre trsturile acestui teatru-tribun ? Ii auzim n suficient m s u r glasul nfl c r a t i a u t o r i t a r , d e m n i i n c o r u p t i b i l , n c o n f r u n t r i l e ideologice pe c a r e aa c u m sublinia recent secretarul general al parti dului, n E x p u n e r e a sa n faa activului de p a r t i d i d e s t a t t r e b u i e s Ie s u s i n e m In legtur cu o serie de probleme fun damentale ale dezvoltrii sociale, ale organi zrii societfU, ale drepturilor i libertii maselor, ale condiiei umane, ale gndirii filozofice i creaiei spirituale "? S r e c u n o a t e m c n p r e a m i c msur, c n c n u n s u f i c i e n t m s u r , i m a i c u seam n u n m s u r a posibilitilor reale de t a l e n t i d e m a t u r i t a t e c r e a t o a r e a l e d r a m a turgiei noastre. i, de asemenea, n u n m sura necesitilor societii noastre, de auto analiz i d e a u t o r e g l a r e , prin intermediul unui sistem informaional bazat pe feed back. Pentru c a o s o c i e t a t e s p o a t pro gresa, pentru a se putea autodepi, ea t r e b u i e s se c u n o a s c c t m a i p r o f u n d , s contientizeze ct m a i riguros s t a d i u l i l o c u l e x a c t n c a r e se g s e t e , p e s c a r a posibilei i n e c e s a r e i e i e v o l u i i . I n efortul lor de a u t o c u n o a t e r e , i n d i v i d u l i s o c i e t a t e a s e p r i v e s c a d e s e a c u n c r e d e r e i s p e r a n n o g l i n d a p e c a r e le-o o f e r a r t a . C e i m a g i n e d e ansamblu se r e c o m p u n e , ns, d i n oglinda p e c a r e le-o n t i n d e t e a t r u l n o s t r u contem-

combatant, istoriei,

partea a

iniiativ marile nsemne,

responsabilitate teatrul el putut de un factor s-a

adevrat, moral. i tul nu i

progres astfel i se s

social ia de

Desigur, rareori s fie

devenea ncercat n

incomod, cuvn calm

izolat

rezervaiile

ale jocului

i m a g i n a r gratuit.

www.cimec.ro

11

poran ? ciob, ciob n

Oglind dac care

ce din nu

fost

adesea de deslui

numai dect

un un o

tie crii, tate

fie

tribun-modei pe astfel nu o

dialogului vie de

de

chiar

cristal parial,

Veneia,

mocratic, i s-a

bazat de

simultaneitatea lecie Fiindc democratic pe al dialogul pc marilor cu numai singura

comuni liber este nsi egali social vala de

puteam voalat,

devenind mai sa, i

imagine rile rile. S-au surile

fragmentar, alteori de

adesea

nesem cou rictusu

egalitate. spus cldit pc acela de

teatrul prin ntre plan

nificativ, vrstci

estompnd cicatricele,

cretere",

structura intern, politice' bil, partidul Dar adic dine pe ci

care reprezint,

combtut, nihiliste, i s-a a

pe

drept

cu vnt, anistorice prin optimist,

demer i nenonn reacie,

confruntri

negativiste, obinut unei al miop

internaionale, nostru.

soluie

dinleclice imaginea echilibrul ocolire ale a

uneori,

practicat,

aceea,

consecven

inexpresiv, iluzoriu

couflictual,

colectiviti i

instalate

este t e a t r u l un o i

nostru, de diferite un cu

totdeauna, de Pentru niruire Dar snt, cu

un

dia dialog, cre alt

automulumirii. n repetate de partid n

Aceast reale rnduri de in face mi la n cu de cror n care nzu

log ? N u

schimb

replici, ci un idei, c. ? o nu real

problemelor noastre pune a Nu n n a-i i

contradiciilor

confruntare atitudini de-a multe de face c u voci,

deschis

societii de

combtut parte de dubitabil dect marea s

documentele realizrile

fel, a v e m mai punctat dect al i c u tot

monolog

distribuit contrai n de fapt, refuz frazele

eviden eseniale

progresul nu cu

procesul

cuvinte-ablon. prefabricate forme al dialogului

optimizare lui.

condiiei mersul la n cu

umane, nainte i

entuziasmele dialogului,

nlocuiasc putem

attea

disimulate

declaraii

afirmaii lupt fost teatrul nu a cu i

prezentul

festiviste cu

contribui nu

a c t i v i z a r e a i crncena au dei scen Fapte n ele i, de n

realitatea. dintre drepturile s stea f u n d a m e n t a l e i la a Dar la


1

mobilizarea vechiul. i el de totdeauna folosete vntul, claraii for de valoarea

contiinelor F a p t e l e , i motorul el, caut ca s

Unul mai Un

cele

vorba,

n o b i l e a l e o m u l u i e s t e dreptul adevr care noastre noastre n planul constructive, continue contiinei. sau cum orict l-am de

adevr. tuturor e

istoriei. mijloc aduc ci s stea n

rdcina

expresie,

elanurilor forturilor ionare vr bune vrului dul n devine

tuturor un

autoperfecade cu ade indivi tot rozalii contactul cu de reali min major despre nu mai a con drep pe vorbim, cocoloit",

principiu,

fapte.

convingere lor

nsele,

parial,

retuat" Dup n

numai

exemplar, eforturile,

acuitatea

minciun, intenii. critic negurile nlarea de i i

nconjura coboar pe de fel S sensul i Desigur,

sensibilizeaz inele reale ale Cum neral se vate vind

idealurile

degenerarea paralizante,

oamenilor. cu clarviziune a prin felul economice, de munc i legate socialiste, societii pe probleme n secretarul forei care de snt via inclusiv de baze sale ci, ge nu in pri ale de perfec tiin rezol

negativism nencrederii lui l

sublinia n

Expunerea socialismului, face numai prin

amintit : declaraii, problemele

Afirmarea

astfel, creste tatea. cinos al aadar, eecuri ! Nimeni exist

artificial lipsete cu este ele s la solul,

superioritii poate primul rnd, problemele condiiile

mucava

fortifiant ca

regenerator idilismului ostentaia izbnzi, dar la la

Rozul

cenuiului. dau vorbim

despre

oamenilor, dezvoltarea ionarea ifice". Lund tru ind

alte conducerii

epocii nu i cnd

noastre, Dreptul dreptul i la

democraiei

eec ? " cunoaterea

dorete eecul, d a r el exist ; eecului, a se p r o d u c e , la contientizarea lucid ochi la adevr,

astfel

partea

omului

n ce

lupta i decurg tocmai i

pen din in de un anu n

tunci tul care

afirmarea totodat n lor

drepturilor (cci

sale

sublini

secinelor la a

analiza cu

cauzelor

responsabilitile dialectica societate dintre a sau n nu ci la teatrul

ceea ce semnific privi mergi. pentru pentru la

dreptul propriii

exercitarea dividului sabiliti) teatru me, rnd tiv, attea Ca lui, n teatrul dreptul cu gindire,

integrrii

drumul

depinde drepturi fost cum

interdependena implicit sensul politic caractere, omului

respon i,

Plednd tru care i mai liber o sine, i ten

om,

teatrul su

pledeaz drept la context prin ce de n care n

pen exis n prin film ce timp com i r

ntotdeauna politic. nota Se curaj n i Sartre,

propriul

explicit se

supravieuire, mass-media,

ntr-un

care,

bombardamentul televiziune, atenia i individului. trebuie numai n face

informaional, ndeosebi din

confrunt

primul iniia de tot

mijloacele prin mult ale

drepturi. luciditate, laitatea, ce

confrunt

solicit Spre s a

disponibilitile rmne n intereseze msura a

ignorana, n a

comoditatea reprezint omului. afirmrii msura n

dogmatismul cale

petiie, poate mne omului.

teatrul o

vital,

bariere tribun

afirmrii i

drepturilor n

omu care

autentic

tribun

drepturilor

teatrul

funcioneaz

12

www.cimec.ro

VIRGIL MUNTEANU Post fes fum


Iarl-m c te primesc aa. Sint sfirit, m doare capul, m doare ficatul, m dor limba, aaal, mdularele, uite nu-i aa c am ochii gal beni ? Fii bun, scoate telejonul la din priz, zobete-l, i soneria, te rog, i ceasul, cucul m nnebunete, tot anul a tcut i acum face grev de zel, i evile alea, jac pe harfele eoliene, snt m-pu-cat ! Cine m-a pus, cine m-a mpins din spate, ce de mon, ce piaz-rea nu se astmpr i m tot alung pe drumuri ? Nu-mi era mie bine aici, acsuc, la clduric, n linite, singur, cu televizorul meu, cu priul meu ?! Fr pri, fr, cu un cciule, cu un lptic ; cartojiori cu untior i ceiule, romane vechi cu Mia Iiraia i colinde cu Madrigal", nu'jdmii de feluri de alpiftii, sarmale, Bo cooluri, nnie M. i ABBA, nu opial, nu... Totul a pornit de la o z lud, una Jenica, nu cred c-o tii, e tehnician la Os trov. O ateptam cu nite copii de gin umilii prin usturoi i martirizai pe rug, ca Giordano Bruno ; i cu un zaibr cum nu visa nici lefnescu... -a venit, nefericita, au pus-o de gard, c e nefamilist, -a venit i am rupt logodna cu ea, a min asea oar, s se nvee te. C m-a nenorocit, m-a ucis, uite cum zac, ca o meduz pe nisip, n loc s plec cu sorcova. N-a venit ji a trebuit s reconsider planul nopii leia de co mar. Am greuti, ce mai, n-am fcut tot anul dect dou filme, cic nu se mai poart mutra mea, bine c l-au descoperit pe Mliele, cu capul lui de viezure a morezat... m rog. Aa c, ce mi-am zis ? Aflu rapid care, cum i unde face re velionul, ntocmesc un iti nerar exact i o iau frumu el pe la fiecare, cu Piuguorul" ; stau cite puin, ciugulesc ceva, spun trei glume, dup cum se prezin t atmosfera, c m tii b iat de via, i plec exact in clipa cind simt c voi fi regretat, dar nu mai nainte de a opti o vorb dulce n urechea cui tiu eu, de a stringe brbtete, drgs tos, mna cui trebuie, de a afla un numr de telefon, o adres, ceva. Recunoate i tu, planul era genial, s mpletim plcutul cu utilul, ce m costa, o pereche de pingele ? Primul popas l-am fcut la Dudu apira. Nu c m-ar fi amuzat anturajul, liam c vin numai familii consolidate, dar voiam s-l aici pe nea Sergiu, ntilnesc numai c persoana era ab sent, acas, cu mina n ghips, c nu-i ajunge regia, mai face i pe actorul, ca s-l dea calul jos tocmai cind se trgea cel mai lung plan american din istoria cinematografiei... Am luat repede o brinzic, o sardelu i o uiculi, ce-i drept, bun, adus de apira de pe la Zalu, unde a fost el n tr-un juriu, i, valea ! La Deleni, era mai vesel, docto rul are cmara generoas, dumneaei m cultiv, mi tot trimite scenariile s i le ci tesc, aa c mi-au fcut re pede loc ntre una slab ca o grebl, o nepoat din Va tra Dornei, i Dan Gitan, de la Radio, care se cam ciupise i care mi-a promis, dup ce m-a mnjit pe pan taloni cu salat de boeuf, c m ia ntr-un serial. M-am fofilat cu greu, din cauza greblei, care voia s afle cum e viaa de artist, i am ajuns la madam Proca, unde tiam c pot s fiu afectuos cu directorul meu. Am ratat piftia, dar am prins srmluele, nu cred c tii cum le face madam Proca, ab-so-lut-de-li-cioa-se, pe director l furase ns pei sajul, i plcuse lui rubiniul adus de nu tiu ce cumnat sau frate dc-al gazdei, aa c mi-a promis, fr s-i cer, Hamlet i Rascolnikov, aa face cind bea. N-am scpat pin ce n-am spus tot ce tiam despre Bul i familia lui, aa c miezul nopii ne-a prins pe drum, m-am pupai cu taximetrista, care e deli cioas, ai s-o cunoti, i am picat n Colroceni, la Bubi lade, la ampanie. M cam fcusem i eu, nu-i vorb, dar ia erau grbii, Bubi din Iurie Darie nu m mai scotea, ncvast-sa m tot chema in buctrie s-mi arate tortul, la perini m-a mucat de ureche, uite, aa c... pe cai, cazaci, trei strzi mai ncolo, la uu, n am presei de biana elevat a specialitate. Aici se buse virtos, toat lumea servea direct dintr-o copaie cu o trav dulce i parfumat, am mai prins i eu o arip de curcan, tii ce nseamn o arip de curcan vnjos. Dar m-am rzbunat pe Mirela, care, afl de la mine, se ine bine, la vrsta ei... Pe urm, s-a rupt filmul... Vag, mi amintesc ceva des pre o ncierare cu Pepi Goan, care era gelos ; mai tiu c, la un moment dat, jucam srba popilor n Dru mul Taberei, c pe ziu cntam, la Plumbuita, The Rivers of the Babilon", i m-am trezit acas, cum m vezi, total destrmat. Ce mi-o fi trebuit, c mare lu cru n-am rezolvat, dac in bine minte. Promisiuni, vagi promisiuni, i o east grea ca pachebotul France". Cine omor ! bate covorul ? C-l

www.cimec.ro

13

Din repertoriul stagiunii


FLORIN TORNEA

v recomand:

Alexandru Lpuneanu
de Virgil Stoenescu : eroul lui Negruzzi, firete, dar nchipuii-v un Richard al Hl-lea reabilitat (Tea trul Naional din Bucureti, regia Cris tian Munteanu)

Dansul morii
Strindberg, n litera lui : pentru un debut regizoral, pe ct de cuminte pc att de inteligent (Sorina Mirea), o adevrat ncumetare polemic^ astzi... (Teatrul N a ional Vasile Alecsandri" din Iai)

www.cimec.ro

Oameni i oareci
de John Steinbeck : Florin Piersic, obligat, an de an, peste ani, la rigorile artistice ale nceputurilor i Ia farmecul tinereii fr btrnce. O gimnastic imposibil fr amin tirea uceniciei la regretatul A l . Fini (Teatrul Naional din Bucureti, premiera n 1065)

Lonce i Lena
de Buchncr ...sau nostalgia marilor descoperiri ...sau : ce rmne proaspt din ce se degradeaz ...sau : Ciulei, pe cnd sttea i acas (Teatrul Bulandra", premiera n 1970)

www.cimec.ro

IDEI LA RAMP
LEONID A TEODORESCU

Teza concordanei prea inatacabil i au e x i s t a t i d i v e r s e f o r m e d e c a n o n i z a r e , u n e l e dintre ele, s u r p r i n z t o a r e , c a , de p i l d , cele n t l n i t c n t r a g e d i i l e i n c r o n i c i l e s h a k e speareene, unde vorbirea n versuri sau n proz r e p r e z i n t , n fond, u n s e m n a l a l tre c e r i i d e l a un tip de gen literar (elevat, tra tat n v e r s u r i ) la alt tip de gen literar (ncelevat, tratat n p r o z ) . T o a t e colile l i t e r a r e t r a d i i o n a l e a u fost, unor moda dealtfel, preocupate de gsirea liti ct m a i e f i c i e n t e de c o r e s p o n d e n n t r e s t i l i e x p r e s i e . A a s-a a j u n s l a t e o r i a s t i l u rilor n clasicism, la separarea aa-zisului l e x i c poetic de aa-zisul l e x i c n e p o e t i c etc. I n g e n e r a l , c o l i l e l i t e r a r e t r a d i i o n a l e s-au oprit la m u l t e aspecte de d e t a l i u , oarecum ciudate, n raport cu preocuprile i cu teoriile lor m a j o r e . P e n t r u c ideea funda mental o a d e v r a t obsesie a vechilor coli literare a fost, d u p c u m remure i Boris Tomaevski, ideea veridicitii. In toate manifestele lor literare se proclam veridicitatea superioar a tipului de expresie p r o m o v a t , n c o m p a r a i e c u tipurile de expre sie precedente. P r i n u r m a r e , f o r m a literar, expresia literar trebuia s fie conform, ct m a i c o n f o r m , c u c e v a . A c e s t c e v a " era subsumat ideii de realitate, aa cum era neleas ideea de realitate de ctre fiecare coal literar n p a r t e , c e e a c e -a dus, n nici u n fel, la o c o n s o n a n a punctelor de vedere. In aceast mprejurare, teoria genurilor cpta o semnificaie deosebit, pentru c g e n u l se c o n s t i t u i a n t r - u n u i d i n t r e momen tele d e b a z a l e p r o c e s u l u i d e concordan. D e a i c i , a p a r i i a g e n u r i l o r v e r i d i c e " (n ra port c u alte g e n u r i , care n u e r a u v e r i d i c e ) , a g e n u r i l o r i m p o r t a n t e (n r a p o r t c u g e n u r i l e neimnortante sau mai puin importante) ; d e a i c i , i p e r i o a d e lungi de d o m i n a r e a u n o r g e n u r i , n r a p o r t c u a l t e g e n u r i . T o t de a i c i , m a r e l e s u c c e s d e c a r e s-a b u c u r a t ce lebra b u t a d a lui Voltaire : Toate genurile snt bune, n afara celor plicticoase". E r a aproape o atitudine de iconoclast. Aproape, p e n t r u c m a i r m n e a de v z u t ce a n u m e se n e l e g e p r i n gen plicticos. Probabil c, n ultim instan, si aici nu era vorba dect despre u n alt tip d e c a n o n i z a r e . Cu ct ne apropiem de vremurile mo d e r n e , c u n t t o s e r i e tot m a i l u n g d e este t i c i e n i a u n c e p u t s p r i v e a s c m a i c i r c u m spect problema g e n u r i l o r literare. Croce, bu n o a r , le-a n e g a t o r i c e u t i l i t a t e ; f o r m a l i t i i r u i le-au t r a t a t o a r e c u m n s u b s i d i a r , mai degrab ntr-o manier statistic, interesul lor real fiind acordat formelor paraliterare i raportului acestora cu formele literare c o n s a c r a t e . C u m se e x p l i c aceste r e z e r v e ? In p r i m u l r n d , c r e d e m , este v o r b a de o d i s o c i e r e a p r o c e s u l u i m o d e r n d e c r e a i e lite r a r , d e p r o c e s u l t r a d i i o n a l de creaie lite rar. D a c p r o c e s u l t r a d i i o n a l de creaie li terar e r a n p r i m u l r n d u n proces a l con c o r d a n e i d i n t r e f o r m i e x p r e s i e , p r o c e s u l modern de creaie literar este, n primul

Dramaturgia i problema genului dramatic


F u a r t e m u l t v r e m e , ideea de gen a a v u t aproape calitatea u n u i postulat, stare de lu c r u r i p r o v e n i t d i n a n t i c h i t a t e a e l i n , a i c rei m a r i esteticieni (ndeosebi Aristotel) au fcut chiar o ierarhizare a genurilor. Ten dina spre ierarhizarea genurilor s-a m a n i festat, d e s c h i s s a u d i s i m u l a t , n mai toate c u r e n t e l e i c o l i l e l i t e r a r e d i n e p o c a p r e m o d e r n i c v a s i m o d e r n . C l a s i c i s m u l a i c a n o n i z a t d i s t a n a d i n t r e g e n u r i l e e l e v a t e i c e l e neelevate ; romantismul, fr s f a c prea m a r e c a z d e a s t a , a c a n o n i z a t , t o t u i , i e l , unele g e n u r i , n d e t r i m e n t u l a l t o r a , pe c a r e le c o n s i d e r a scoase d i n c i r c u i t i, aa, a i m pus d r a m a n l o c u l tragediei, p o e m u l , n lo c u l o d e i e t c . A c e l a i l u c r u se o b s e r v i n cazul realismului, mai ales al realismului timpuriu, care a impus genuri n proz n l o c u l c e l o r n v e r s u r i i a n e g a t , u n e o r i c u vehemen, fantasticul. Prezena masiv a teoriei genurilor, ba chiar o a n u m e p a t i m n fixarea genurilor, i a f l e x p l i c a i a , c e l p u i n , n d o u feno mene caracteristice pentru formele literare tradiionale. In p r i m u l rnd, literatura tradi ional (care r e p r e z i n t peste 9 0 % d i n n treaga p r o d u c i e l i t e r a r a o m e n i r i i ) este do m i n a t de ideea concordanei dintre substan i e x p r e s i e ; d e c i , d a c s u b s t a n a e s t e t r a g i c , e x p r e s i a t r e b u i e s f i e i e a , n e a p r a t , tragic ; d a c s u b s t a n a este c o m i c , e x p r e s i a t r e b u i e s f i e i e a , n e a p r a t , comic.

16

www.cimec.ro

rnd, un proces dihotomic. Dihotomia, ca principiu l i t e r a r , i a f l una dintre surse n o parte n l u c r r i l o r l u i Gogol, m a i ales n Nasul i n Suflete moarte, i n unele lucrri ale lui Dostoevski (Dublul, Omul subteran, Demonii, Bobok) i, ponte, mai ales, n dramaturgia lui Cehov, n piesele concrete" ale lui A n d r e e v , n special n cele ntr-un act. I n m a r e , este v o r b a , n primul r n d , despre o r e n u n a r e : renunarea Ia pro cedeul alternrii a l t e r n a r e a s c e n e l o r aazis e l e v a t e (de substan tragic sau dra m a t i c ) c u c e l e d e g e n (de s u b s t a n comi c ) . P r o c e d e u l a l t e r n r i i a fost n l o c u i t de acela a l concomitenei concomitena co micului cu tragicul. I n acest c h i p , ns, v e chea categorisire a devenit neputincioas n faa d r a m a t u r g i e i moderne. A a p r u t o m a r e c a n t i t a t e d e l u c r r i c a r e n u p o t fi n c a d r a t e nici n comedie, nici n d r a m , nici n tra gedie, p e n t r u c n i c i u n u l d i n t r e elementele care dominau (i, p r i n aceasta, defineau) vechile specii n u mai funcioneaz domi nant, ci apar ca o substan antinomic ex presiei sau ca o expresie a n t i n o m i c substan ei, a c e s t j o c d e e c h i l i b r u n t r e e l e m e n t e a n tinomice reliefndu-se m a i ales i n raportul d i n t r e t r a g i c i c o m i c . D u p marii dramaturgi interbelici, care au practicat asemenea sistem dihotomic Pi randello, Bulgakov, Brecht dihotomia a ajuns, n anii notri, aproape un fenomen de m a s , n m a t e r i e de d r a m a t u r g i e . Lucrul a d e v e n i t i m a i c o m p l i c a t p r i n a p e l u l tot mai insistent, deliberat, programatic, la struc turile metaforice, c u precdere Ia structurile metaforice deschise, n care, pentru un semn, exist o serie de denotai posibili, aflai i e i n t r - o r e l a i e d e concomiten. Este vorba, prin urmare, despre o dubl concomiten ; pe . de o parte, de natur dihotomic ( c o n c o m i t e n a t r a g i c u l u i i a c o m i c u l u i ) , pe de alta, i n n d strict de planul semnificaiilor (concomitena m a i m u l t o r sen suri, adesea, a unor sensuri opuse, caresse exclud reciproc). Alturi, fel, chiar de ns, s i de aceste moduri vechile comedia de noi ale

N u este i n a i p u i n a d e v r a t c n teatrul c o n t e m p o r a n s-a d a t o a d e v r a t b t l i e p e n t r u s c e n , d e t i p u l c e l e i d i n t r e c l a s i c i i r o mantici. Marile succese ale dramaturgiei cheal, In moderne ( c u m a u f o s t Cntreaa ateptarea lui Godot sau, n ultima vreme, d r a m a t u r g i a l u i V a m p i l o v , d e s t i n a t , se p a r e , unui succes remarcabil) nu afecteaz, ns, n nici u n fel existena scenic c u att mai puin, oxistena literar a dramatur giei de tip t r a d i i o n a l . nuntrul dramaturgiei tradiionale ba z a t , p r i n t r e altele, pe o f i c i u n e a crei lo gic c o r e s p u n d e , u n e o r i p n l a d e t a l i u , logi cii cotidiene (cu excepiile de rigoare, ale pieselor fantastice sau de tipul science-fiction excepii care in, ns, de n v e l i u l piesei, iar nu de mecanismele intime) speciile n-au s u f e r i t s c h i m b r i c t d e c t importante. a d e v r a t c, sub aspectul strict a l n o m e n c l a t u r i i , s-a n c e t e n i t , d e m a i m u l t v r e m e , t e r m e n u l d e pies. E l , t e r m e n u l , adic, de semneaz, n general, lucrri n care raportul cantitativ, c a i de semnificaie, n t r e scenele d r a m a t i c e i c e l e de g e n (de o b i c e i , c o m i c e ) se a f l n t r - o s t a r e d e e c h i l i b r u ; n orice caz, n u asistm la un dezechilibru flagrant. nuntrul i ces subtipurile disociativ de dramaturgiei de pies n-au vdit. tipul S-au moderne, parcurs ncercat tipurile un pro no fars terme toate se mai tragice de cptat parial, din de n spe a co titlu

cteva ale

minalizri, tragic" nului plecnd bazeaz printr-o sus dei tre tic. urma de au

comedie dark c

sumbr", comedy"),

(traduceri de pe intrat ei fost la ideea

aproximative relaia

englezesc

the

dihotomic

manifestarea comic. circulaie, s-au impus i n

substanei Termenii dar n-au oarecum tratate, chiar -a unei n

expresie

notorietate ; le-au aceste

dedicate pentru

unele

tratate

marend

numirea i

propus n

noua unor

specie

drama

Aadar,

noua ci n

specie urma

aprut

consecina gen,

preocupri

ciale pentru micului Pe bazat media, pe mai o a i a

preocupri

profunzime : asocierea concomitent tragicului. istoriei impus cu sale, cu

dramaturgiei, drama diional, dintre prut Prin n ei

continu tip

s e x i s t e

i, n t r - u n forme: de tip tip tra dis

parcursul pe dou treia n i care

dramaturgia tragedia strlucire care Restul s-a

s-a i ale

prospere puin, pe i marii o

specii opuse specie raport ale (drama),

i c o impus

tradiional,

s-au

tradiional vina din

(mai bazat sfera

tragedia

principiul sanciunea

disproporiei tragic,

palid,

marile

modele

tragic

tragediei genului cronica de rieti dern

comediei.

speciilor piesa va mo poate fars nu lungul reforma ideii de

dramaturgii). disociere ine de tipologic momentul nicide fiind, multe s exi le-au c opere, tradiionale

(comedia istoric, ale

lacrimogen, etc.) specie

melodrama, istoric, nu snt

urmare, de

prim nu

farsa, comedia de a baz. patrd cu cele

materie c

dramaturgie Asta

ritual,

teatrul-document tipului o cu

revoluionar.

nseamn, dramatic continu sursele mult. i nu

Dramaturgia (care nu

cum,

formele genul i cel

dramaturgice mai cnd de nu

propune n

snt, n e a p r a t , probabil, dintre ste este generat despre chiar au vorba formele

revolute, genul dramaturgice atunci

fi d e f i n i t , tragic), mai tor, de-a de

mult

aproximaie, drept cunoscute i de-a ei a

consrvator : care

raport

lungul

secolelor, ci

mileniilor. dramaturgie modificri.

A c e s t a este i d e

momentul

disprut despre i

Subliniez despre valori.

modificare

fundamental formulare

forme

estetic a acestei

modaliti

despre

www.cimec.ro

FESTIVALUL NAIONAL CNTAREA ROMNIEI"


B a c u

Festivalul bienal de teatru pentru copii Ion Creang"


C e a de-a d o u a e d i i e a F e s t i v a l u l u i Ion C r e a n g " s-a c o n s u m a t ( 2 5 n o i e m b r i e ) . S-a c o n s u m a t i m o m e n t u l p r e m i e r i l o r . G r e u se poate terge d i n a m i n t i r e a t m o s f e r a fierbinte, c u n c r u c i r i d e s b i i i c u m b r i r i , c u exclamaia de fericire a tinerei scenografe laureate Eniko Sirno, sau z m b e t u l de sa tisfacie al regizorului P l A n t a l , d e i n t o r a d o u trofee. D a r , iat-ne a d o u a z i " , n t r - u n climat mai sobru, prielnic analizei. Oare, totul a fost aa cum trebuia ? Teatrele i-au o n o r a t , t o a t e , c a r t e a d e v i z i t ? F e s t i v a l u l i-a a t i n s s c o p u l ? A s i s t n d l a s u i t a d e s p e c t a c o l e ce-i p r o p u n e a u p r e z e n t a r e a , c u m i j l o a c e artistice spe cifice scenei m i c i , a u n o r pagini de poveste d i n opera c l a s i c i l o r notri, a m fost s u r p r i n i , de n p r i m u l rnd, de oboseala manifestat u n i i r e a l i z a t o r i i d e s t r a t u l d e p r a f a t e r n u t peste cteva p r o d u c i i . E r a e v i d e n t c, p e n t r u a participa l a aceast competiie artistic, n u p u i n e colective recurseser la podurile cu v e c h i t u r i . Dnil Prepeleac, spectacol al p puarilor gleni, mplinise respectabila vrst d e o p t a n i i c a m d i n a c e l a i c o n t i n g e n t f ceau parte cei m a i m u l i dintre eroii i n v i t a i la Bacu. Doar cteva spectacole numrau u n a p n l a t r e i p r i m v e r i i a m a s i s t a t l a o singur premier absolut, Ileana cea istea, dup Ion S l a v i c i , p r e g t i t d e teatrul-gazd, dar nc nefinisat. Rezultatul ? Toat l u m e a cunotea spectacolele, iar vizio narea lor se i m p u n e a ca simplu act de c u r t o a z i e colegial. R a r e a u fost r e p r e z e n t a iile utile s c h i m b u l u i de experien. C a m n acelai context, se poate s e m n a l a i p a r a d a " u n o r a n u m i t e mode, c u m a r fi i n v a z i a pe scen a actorilor a l t d a t aflai n spatele p a r a v a n u l u i , e v o l u i a lor, n u m a i uneori cu anexa ppu sau masc, mai adesea doar cu costum i g r i m . Formula om-ppu s a u o m - m a s c s-a a r t a t intere s a n t a c o l o u n d e a fost a p l i c a t c u m s u r i cu discernmnt, de ctre profesioniti talentai. I n alte condiii, n s n special atunci cnd o m u l interpreteaz n locul p puii, d u p m o d e l u l teatrului ou actori e x p e r i m e n t u l s-a s o l d a t c u r e z u l t a t e p e n i b i l e . F e s t i v a l u l ne-a d a t p u i n e e x e m p l e d e r e a l i z r i artistice, pe aceast linie, n s c h i m b , a etalat din belug mostre de felul c u m nu t r e b u i e s se f o l o s e a s c f o r m u l a . 0 alt m o d , m u l t purtat la B a c u , a fost reprezentaia folclorizant, tinznd s sugereze teatrul de blci, c u v e c h i i si p puari. Prologurile, adugate dramatizrilor i v o r b i n d p e l a r g d e s p r e p p u a r i i d e o d i n i oar, cruele sau roabele (!) lor, obielele i o p i n c i l e s-au r e v r s a t a b u n d e n t p e s c e n a Festivalului. i, dac mai adugm faptul c u n artist plin d e fantezie, c a Eustaiu G r e g o r i a n , a i n t r a t n aceast c o m p e t i i e , ou d o u scenografii, concepute n acest stil, su p r t o r de a s e m n t o a r e , c a m n d o u erau v a r i a n t e ale u n o r spectacole m a i v e c h i , rea l i z a t e l a C o n s t a n a i l a C r a i o v a , s n t e m n dreptii s vorbim despre un manierism d e f e l m b u c u r t o r . F r s v r e m , n e n t o a r c e m cu g n d u l la dulcea p p u a tinereii t e a t r e l o r n o a s t r e i l a d e c e n i u l 19601970, c n d s p e c t a t o r i i c r o n i c a r i e r a u p u i l a g r e a de n i e s n t r e Copilul din ncercare, a v n d stele (Constana) i Fantezii (Bacu), ntre Parodii ( C l u j ) i Oltul i Mureul (Oradea), Prin (ndric") i Pungua n t r e Micul cu doi bani (Iai). Vrst de aur, n care f i e c a r e c o l e c t i v a v e a a m b i i a s c r e e z e a l t ceva, cnd meteugul tradiional era dus la perfeciune pentru a face cas b u n cu ino vaia cea m a i n d r z n e a , cnd fantezia ar tistic se m p l e t e a organic cu virtuozitatea tehnic. Tot pe marginea acestui Festival, ar t r e b u i s c o n s a c r m u n c a p i t o l n t r e g Cuvntului. Ne vom l i m i t a s a t i n g e m a t t pro b l e m a c u v n t u l u i scris n cazul de fa, dramatizrile c t i a c e e a a v a l o r i i ce se d c u v n t u l u i p e s c e n i a m o d u l u i n c a r e e l a j u n g e n s a l . F i i n d c n u se p o a t e vorbi despre mesaj, despre idei sau nv minte, c n d v e r b u l dramatic n u exist. F e s t i v a l u l ne-a r e c o m a n d a t doar acele drama t i z r i c e se d a t o r e s c u n o r p r o f e s i o n i t i , nu n u m a i t a l e n t a i i s e n s i b i l i , d a r i c u l i , t i i n d c e n s e a m n s t i l u l i l i m b a u n u i a n u m i t c l a s i c , c a p a b i l i s d e s c o p e r e i s r e d e a c a r a c terul specific al spiritului i l i t e r e i o p e r e i a d a p t a t e . L a B a c u , s-au r e m a r c a t d r a m a t i z a r e a l u i S i t A n d r s Traista fermecat, d u p Creang, distins cu p r e m i u l juriului ; c e a a l u i A l e c u P o p o v i c i i V i n i c i u G a f i a Dulce ca sarea, dup Ispiresou ; a lui Al. Strueanu Ileana cea istea, dup S l a v i c i ; i a N e l e i S t r o e s o u Harap-Alb. Ceilali adaptatori erau p r e a departe de ori ginalele de l a care porniser, unele texte a b u n d n d i n s t n g c i i , b a r b a r i s m e i v u l g a r i t i . C o n s i d e r m c se c o m i t e o i m p i e tate, a t u n c i c n d a f i u l a n u n d u p C r e a n g", iar n spectacol n u apare nimic din

18

www.cimec.ro

s f t n r n i n m u c a l i t a i p o z n a , d i n g r a i u l c u farmec inegalabil al povestitorului Ini m o leeau. Ct d e s p r e d r u m u l c u v n t u l u i d c l a s c e n la s a l , e l a fost, d e c e l e m a i m u l t e o r i , barat". Lsnd la o parte f a p t u l c p r e a putini realizatori de spectacole de a n i m a i e tiu s p s t r e z e valoarea cuvenit fiecrei v o r b e , ei r e c u r g , n p l u s , l a n r e g i s t r r i p c band de magnetofon, defectuoase, ce fac i n i n t e l i g i b i l d i a l o g u l . D i n Ileana cea istea, d i n Ilarap-All>, prezentat de A l b a Iulia, d i n Dnil Prepeleac al glonilor, din multe a l t e s p e c t a c o l e , r a r s-a a i i z i t o r e p l i c n t r e a g ; d o a r i c i - c o l o , se p r i n d e a ete o v o r b . D a c n u v r e m s d i s t r u g e m definitiv viata i p o e z i a r e p r e z e n t a i e i p p u r e t i , v a t r e b u i s g s i m o s o l u i e p e n t r u a obine corecta utilizare a mijloacelor telmice de sonorizare. D a r , ca n t o t d e a u n n , cele m a i m a r i b u c u r i i n i le-au p r i l e j u i t a r t i t i i - i n t e r p r e i . Indiferent de spectacolele n care a u a p r u t , ei a u depus aceeai m u n c n e p r e c u p e i t , a u d o v e d i t a c e e a i d r u i r e , a c e l a i c l a n , u n i i i z b u t i n d a-

devrale bijuterii artistice. N e g n d i m , n p r i m u l r n d , l a p e r s o n a j u l n s u f l e i t i n n o bilat de Aneta Christu-Forna, la apariiile scenice frapante create de V . H a r i t o n , la I o n C r i s t e s c u i K l e n a S o l o m o n , l a E n a c h e A n g l i e i s a u M i c h a e l S a l m o n , l a toi c e i rs p l t i i c u p r e m i i , d a r i l a a l i i , c a r e , d e i n u i-au d a t n t r e a g a m s u r , l a B a c u , n u nseamn c n u snt merituoi. N u p o t n c h e i a a c e s t e r n d u r i , f r s m adresez Iui Petru Valtcr, u n u l dintre iniia torii acestui F e s t i v a l . P e P e t r u V a l t e r , p p u ar c o m p l e t , c n d v a i n o v a t o r n t r e i n o v a t o r i i b r e s l e i , l i n v i t m s d u c n competiie, la viitoarele ntilniri bcuane, nu numai b a s m e c l a s i c e , d a r i m o d e r n e , a c t u a l e , r e a lizate att c u mijloace scenice tradiionale, ct i ou a l t e l e n o i , c r i t e r i u l seleciei fiind m e s a j u l i v a l o a r e a artistic. i , a s t a , p e n t r u a u r n i d i n l o c i p e n t r u a m p i n g e m a i d e parte crua c u p p u i , ce pare c, prea n d e l u n g v r e m e , a poposit l a aceeai halt.

Sanda Diaconescu
Prezena unor scriitori- rani, cunoscui prin crile lor ori d i n culegeri, printre care Ion Stan (ChiindiaArad), Ion Frumosu (CaraSeverin) , Gheorghe Mlcanu (Vlcea), Vasile Dncu (Bi stria-Nsud), Miron Abrud a n i C s e t e G y r g y ( B i h o r ) , M i h a i Constantin (miner din Harghita), Gheorghe Sahlanu (Suceava), Vetua Manga (Arge), Rozalia Curteanu (Satu M a r e ) , A n a M u n t e a n u (Arad), a conferit actualei o personalitate preg ediii nant. I n t e r e s a n t e i s u b s t a n i a l e , referatele i comunicrile Scriitorii-rani n peisajul spiritual stesc contempo ran", Filonul folcloric n creaia criitorilor-rani", Despre statutul social al scriitorilor-rani", Literatura r n e a s c , n t r e a m a t o r i s m i consacrare" au relevat puncte de vedere n u a n a t e , oferind posibilitatea unei sinteze. Cercetat d i n unghiuri di verse, fenomenul de cultur reprezentat de creaia scriito r i l o r - r a n i s-a d o v e d i t a f i o bogat surs de m p r o s p tare a creaiei literare. A n o n i m i i de altdat i-au dob n d i t a z i o identitate precis i c o n t i n u c r e a i a f o l c l o r i c prin forme noi, asimilnd transformrile petrecute n realitate.

Arad

A doua ntlnire a scriitorilor*ranl din Romnia


Sub egida Comitetului judeean de cultur i educaie socialist Arad, a avut loc cea de-a doua tntllnire a seriitorilor-rani din ntreaga ar. Un numr de 31 de scriitori-rani din zone diferite : Vilcea, Suceava, Har ghita, Hunedoara, Bistria-Nsud, Cara-Severin, au supus ateniei publice creaiile lor, unele, chiar n spectacole cu diverse formule: montaje literare, recitaluri, eztori ele. Sub forma unei pitoreti nscenri, n care rncile-interprete d e p n a u caiere de c n e p , s-a a s c u l t a t c u e m o ie piesa Corneliei Bulzan, Cetuia Vrdiei. Dramati zare n versuri, prelucrare a unor elemente de legend, strbtut de m o t i v e poetice circulnd n folclorul nostru, Cetuia Vrdiei relateaz istoria eroic a unui sat vechi, a i crui locuitori au luptat mpotriva turcilor p e n t r u a-i p s t r a n e n t i n a t e credina, datinile, fiina n a ional. L u p t a a cerut sacri ficii, c a r e n-au fost, n s , z a darnice. A s t z i , V r d i a este sfinit p r i n m u n c . ntr-un tablou impresionant, bine realizat ecenic, are loc ritua lul nmormntrii eroinei, Clina, fiica viteaz a u n u i primar drept i harnic. Uniat n tonuri aspre, de l i t a n i e , acest m o m e n t n cheie istoria dramatic cetii. i sugestiv

D i n n u m r u l m a r e a l int r p r e ^ l o r ( 4 0 ) , i-am r e i n u t pe Sofica Oprea, Eugenia Mari, Iosif tefnescu. R o l u l Clinei a fost susinut cu mult sensibilitate, cu ac cente tragice, de Cornelia Sein. Scenarizat i montat de profesorul Teodor Uiuiu (instructor l a Centrul jude ean de n d r u m a r e a micrii artistice de m a s e ) , spectacolul poetic Cetuia Vrdiei s-a impus ca un moment emo i o n a n t al intlnirii. A zare poetei n sei rmas vie i o pe n alt sufletul reali montajul versurile (Arad), din

spectatorilor literar-muzical

semnificativ : E m i l i a Iercoan

interpretarea oreneti

formaiei Ca Maria

de cultur

Sebi Vanei).

(instructor

Dumitru Mrcu
19

www.cimec.ro

MELANIA URSU

Ce este teatrul ?

Nu de nmlt. am p r i m i t de la Studioul de t e l e v i z i u n e o scrisoare c u p r i n z n d aproape aceleai gnduri c a . ale dumneavoastr i a m r s p u n s n t r e b r i i ce este t e a t r u l ? " , n d o u m o d u r i (la c e r i n a c h e s t i o n a r u l u i ) , rs punsuri valabile pentru u n c o p i l i p e n t r u u n a d u l t , esena r m n n d aceeai. N u c r e d c a r d e r a n j a , d a c a r e p e t a cele d o u de finiii. Copilului i-a s p u n e c a s i s t l a u n joc n c a r e o a m e n i i m a r i , d e p e s c e n , se j o a c f o a r t e s e r i o s de-a c e v a d i n v i a " . C e i d e p e s c e n , a c t o r i i , c a i c e i l a l i , d i n spatele scenei, c a r e a j u t l a acest joc, snt teribil d e s e r i o i i d e d r u i i j o c u l u i , a a c u m s n t i c o p i i i , n j o a c a l o r (de . o b i c e i , a t u n c i c n d n u s n t o b s e r v a i ) , de-a c a s a , de-a m a m a i t a t a , de-a r z b o i u l i p a c e a , de-a animalele i p l a n t e l e e t c . A d u l t u l u i i-a s p u n e c . n a c e s t f a n t a s t i c l a b o r a t o r c a r e este t e a t r u l se n a t e o s u b stan concentrat, rezultat din combinaia m a i m u l t o r a , ntr-un complicat prcces, spec tacolul. Acest produs a l b u n e i nelegeri a tuturor compartimentelor din teatru este, bineneles, coordonat i dirijat permanent de ctre regie. C u ct b u n a nelegere, n aceast colabo rare, e mai p r o f u n d , cu att e mai mare s u c c e s u l s p e c t a c o l u l u i . D e c i , t e a t r u l este u n univers al muncii, n care regia colaboreaz cu actorii, scenograful, costumierul, maistrul de l u m i n i , croitorii, m a i n i t i i , m e c a n i c i i etc. R e c u r g a c u m l a c u v i n t e l e l u i Platon, ntl nite c a motto ntr-o carte d e t e a t r u , c a r e spun, pe s c u r t , ceea ce m strduiesc s s p u n e u pe m u l t e p a g i n i : i u b i r e i u b i r e apoi, cunoatere". Astfel, n m u n c a destinat p r o c e s u l u i de creaie i n t e r v i n luciditatea, pa s i u n e a i d r u i r e a . A c t o r u l , u n u l d i n t r e c o m ponenii' spectacolului, n u apare c a un sim plu e x e c u t a n t , c i este u n c r e a t o r . E l v i n e
4

n n t m p i n a r e a regiei c u datele sale, c u ta l e n t u l i c u p e r s o n a l i t a t e a s a ; aceste date t r e b u i e " s f i e f r u c t i f i c a t e d e r e g i e n p r e g tirea spectacolului. F a c o p a r a n t e z , c a r e s p e r s n u f i e n e leas greit. A n u m e , c l a o a s t f e l de c o n c l u z i e a m r e u i t s a j u n g d u p 1 7 a n i de p r o f e s i e , l u c r u p e c a r e n c nu-1 c u n o t e a m a t t de b i n e l a 21 de a n i , c n d a m d e b u t a t la T e a t r u l N a i o n a l d i n C l u j . I n u r m a bucu riilor datorate rolurilor realizate cu succes i a amarului din pricina nereuitei, am a j u n s s v d l u c r u r i l e a l t f e l , c u o c h i u l m i n i i i a l s u f l e t u l u i . G n d u r i l e d e m a i s u s s-au cristalizat n timp, t r i n d perioade de glorie i p e r i o a d e d e d e c l i n , n t e a t r e l e n c a r e a m jucat, vznd spectacolele altor trupe, din ar sau d i n diverse alte ri. T e r m e n i i de c o m p a r a i e , n b i n e i n r u , m - a u ajutat s-mi formez u n p u n c t de v e d e r e n profe s i e , u n c r e z a n u m e , p e c a r e n u mi-1 t r d e z , o d i s c i p l i n d e m u n c , i a m r e u i t , n frmntarea permanent spre mai bine, s-mi p s t r e z . a a c u m a u spus-o a l i i pro speimea n exprimare. Intorcndu-m interviu trebuie practic un lor ' rul act de
1

la

definiia

teatrului,

vreau

-1 c i t e z p e L i v i u dat s fie un

Ciulei, care declara, ntr-un Tribuna"': contient, realizeze iar c Teatrul c e i care-1 efectueaz un condu oti rea ' fie act s

revistei

trebuie colectiv. oti,

Regizorul, i, legat fie

fiind de

ctor

realizeaz s

contientizarea apt s s

salc^. Teatrul - - trebuie

a c e s t a , acto-

totdeauna

lizeze modern. Il sub

comunicarea ' cu

actualitatea,

citez, mna

apoi, cruia

pe

Radu i m

Stanca, criticul

omul de 1961,

mi la

nunat,

regizorul,

poetul

teatru,

debutat . n

Teatrul Naional din

Cluj.

20

www.cimec.ro

('.intimi s defineasc esena artei acto r i c e t i , e i s-a f o l o s i t d e c u v n t u l p a t o s " , explicndu-1 c a n o i u n e filozofic, ca fiind acea capacitate p s i h i c a fiinei u m a n e de a tri, cu toat intensitatea, u n sentiment, coneentrndu-i d i v e r s i t a t e a i n t e r i o a r ntr-un efect. P o i fi p a t e t i c " n b u c u r i e , n d u r e r e , n revolt, n extaz, n disperare sau n beati tudine, gradul de patetism fiind msurat p r i n f o r a c u c a r e se a n g a j e a z t r i r e a a c e s tor s e n t i m e n t e . Orice om are sentimente, dar n u oricine t i e s l e t r i a s c p r o f u n d ; o r , a r t a a c t o r u lui p r e s u p u n e tocmai aceast tiin, p r e c u m i t i i n a d e a e x t e r i o r i z a t r i r e a . S p e c t a t o rul are plcerea, u r m r i n d jocul actorului, d e a-i v e d e a t r i t e " p r o p r i i l e sentimente. Avnd nvantajul i b u c u r i a de a lucra, u n t i m p , l a c a t e d r a d e a c t o r i e a seciei r o m n e a Institutului de teatru Szentgyorgyi I s t v a n " d i n T r g u M u r e , a m c u t a t s c u l tiv adevrul, cinstea sentimentului scenic. Am c o n s t a t a t c l u c r u l a c e s t a e m u l t mai u o r d e o b i n u t d e l a s t u d e n i i - a c t o r i ncaltcrai, nc, de rutina meseriei dect de l a colegii de breasl. Aceast n o u expe r i e n , a I n s t i t u t u l u i , m-a a j u t a t s - m i a s c u t e x i g e n a i a u t o c o n t r o l u l , fa de m o d u l n c a r e s n t d a t o a r e s s t u d i e z , d u p o r e l e d e repetiii n teatru, acas, r o l u l sau v e r s u r i l e ncredinate.

C a u t s l u p t c u o m o d c a r e i-a f c u t de c a p m u l t t i m p , l a noi, n teatre moda interiorizrii". M o d , spun, pentru c me t o d a a fost g r e i t n e l e a s d e m u l i r e g i z o r i i, a u t o m a t , d e c t r e a c t o r i . M a i c l a r s p u s , dac, iniial, n indicaiile regizorale de joc interiorizat au existat intenii bune, aplica rea nedifereniat i neasimilat a acestei indicaii a dus la o restrngere a mijloacelor de e x p r e s i e ale a c t o r u l u i , i n t e r z i e n d u - i , de prea multe ori, izbucnirea, limitndu-1 la u n joc inhibat, nchis, metoda ducnd la un m a n i e r i s m fr orizont. U n actor poate j u c a interiorizat, chiar cnd u r l , s a u p o a t e fi e x t e r i o r , c h i a r v o r b i n d n oapt. M e t o d a interiorizrii, greit neleas, a redus jocul actorului la o vorbire ininte ligibil, des ntlnit Ia muli colegi de b r e a s l , i l a u n s i m u l a c r u d e a t m o s f e r . P r i n aceste g n d u r i mi-am e x p r i m a t c r e z u l definit ca actri ; chiar n profesie, m-am d a c t o n u l u o r d i d a c t i c s u p r , n-am f c u t - o , ns, cu rea intenie, ci cu dorina de a o b i n e a d e z i u n e a ct m a i m u l t o r colegi. nchei cu e x e m p l u l unor m a r i actori, ca Laurence Olivier, Peter O'Toole, Nikolai Cerkasov, Aleksei Batalov, Vera Marekaia, Bette D a v i s , Simone Signoret etc., care ne fascineaz prin patosul lor fr seamn, eroii jucai de ei fiind moderni, indiferent de e p o c a n c a r e o p e r a a fost scris.

Rampa", acum decembrie


Maria Ventura, societar a Comediei Franceze, so sete n Bucureti. Rampa", bine informat, anun c marea artist vine s nfiin eze Teatrul Ventura" Teatrul Naional din Bucu reti are un nou director, pe Liviu Rcbreanu. Decanul scenei romneti, C. I. Nottara, precizeaz n discursul omagial : Dumneavoastr sntei o veche cunotin a Teatrului Naional. Ai in trat de mult n tainele lui, pentru c de mult ai n ceput s-i slujii interesele, fie prin, nsemnrile critice ce zilnic ai consemnat prin ziare, fie prin contactul di rect cu scena, ca autor dra matic" George Enescu concerteaz la Ateneu Nestatornicul Puu Iancovescu deschide nc un teatru (al patrulea !), n fosta sal de gimnastic a societii

50 de 1928

ani

Tir". Arc n trup pe Ma rietta Sadova, Miu Fotino, tefan Dcm, Nui . Stnescu alii. Va juca, n des i... chidere, C o c o i i i g i n i l e de Tristan Bernard, Ct va ine noul teatru ? Dei Marioara Voiculescu joac un rol principal, fiind secondat da Pop Marian, Maria Mohor, I. Manu, piesa lui C, Rule, Papagalii, nregistreaz o cdere, pe care, ins, Tea trul Naional o uit repede, schimbnd afiul cu repre zentaii de rezisten Tnase i-a instalat trupa la Teatrul Eforiei i joac n fiecare sear cu casa nchi s. Invidioas, Alhambra" repet febril o nou come die muzical, cu Tantzi Cutava-Barozzi, Elena Zamora, Gogu Charnel... Trabucul i fularele colorate ale lui Ion Minulescu se vd iari n slile de repetiie ale Na

ionalului. Se repet Aman tul anonim, cu Bleanu, Marioara Voiculescu, I. Finteteanu, I. Morun... Nenea Minu e fericit. Dramaturgia e noua sa pasiune ntors din turneu, Niculescu-Basu reapare pe scena Operei, n Povestirile lui Hoffmann tefan Zweig risc s afirme c Ibsen s- demodat". Rampa" protesteaz amabil Sic Alexandrescu pro pune dramaturgului A. de Herz s apar n propria sa pies, citit actorilor Tea trului Mic". Printre rndurile articolului, numai zmbete colegiale... 0 fabric englez de plci gramofonice" va nregistra mari ar titi romni C. I. Nottara, Ar. Demetriade, N. Soreanu A murit N. Leonard. Orbitoarea stea a teatrului liric romnesc s-a stins. Numrul celor care aduc un ultim omagiu este impresionant. De prisos s se arate c toat suflarea teatrului l-a condus pe ulti mul drum.

I. N.
21

www.cimec.ro

TEATRU l FILM
HENRI WALD

Contraste semiotice ntre teatru i film


t de i n t i m a este l e g t u r a d i n t r e l i m b a j i f o r m e l e cu o deosebit pregnant din analiza contrastiv a nelingvistice de expresie apare t e a t r u l u i i f i l m u l u i , a r t e c a r e f o l o s e s c p r i n t r e m i j l o a c e l e l o r d e c o m u n i c a r e i v o r b i r e a . D c r e a i e a r t i s t i c nu s n t c a p a b i l e dect f i i n e l e c u v n t t o a r e , d e o a r e c e a r t a n u p o a t e fi d e c t s e c u n d f a d e primordialitatea v o r b i r i i . V o r b i r e a e s t e s i n g u r u l m i j l o c d e c o m u n i c a r e n s t a r e s pro duc, prin energia abstractizant a semnificantului ei, semnificaii cu denotaii din ce c e n c e m a i g e n e r a l e i c u c o n o t a i i m e r e u m a i a m p l e . n e l e s u l n u s e a f l niciodat n " i m a g i n e d a r t i s t i c , c i d o a r n v o r b i r e a , r o s t i t s a u n u , a a r t i s t u l u i i a s p e c t a t o rului. Denotaie nu pot s a i b dect e x p r e s i i l e v e r b a l e ; toate celelalte snt create pentru a scoate l a iveal conotaiile condensate n c u v i n t e . I n actul creaiei, s e m n i f i c a n t u l prim produce semnificaia care conduce articularea semnificantului secund capabil s e x p u n eonotaia e n u n a t n actul de recepie, semnificantul s e c u n d trimite la semni ficantul p r i m care re-produce semnificaia nelegtoare. Reprezentaia teatral i s p e c t a c o l u l c i n e m a t o g r a f i c snt d o u modaliti estetice diferite d e a r t a r e " a c o n o t a i e i v o r b i t e , g n d i t e i t r a n s c r i s e n t e x t u l d r a m a t i c i n scenariul de film. A t t textul d r a m a t i c , ct m a i ales s c e n a r i u l cinematografic snt scrieri a v i d e de i m a g i n i n micare. Ins imaginile care trec prin m i n t e a celor care citesc o p i e s d e t e a t r u s a u u n s c e n a r i u de f i l m s n t v a g i i n u a u n c u n s t i l d e f i n i t . E s t e necesar arta u n u i regizor pentru a actualiza ntr-un a n u m i t stil ceea ce exist doar virtual n c o n o t a i i l e l i t e r a l e . I n t o n a i a i n g e n e r a l toate c a l i t i l e s e n z o r i a l e a l e u n u i s e m n i c o n i c n u i n t e r f e r e a z ele c u s e m n i f i c a i a l i t e r a l ? " , se n t r e b a n u d e m u l t o cer cettoare d i n F r a n a . E v i d e n t , de v r e m e ce orice s e m n i c o n i c " este, de fapt, u n s e m n i ficam secrnd menit s e x p r i m e eonotaia unei semnificaii verbale. Snt semioticieni c a r e s u s i n c i i m a g i n i l e a u d e n o t a i i . C o p a c u l dintr-o i m a g i n e f i l m i c a r a v e a c a r e f e r e n t c o p a c u l r e a l c a r e a fost filmat. I n s c o p a c u l d i n realitate n u ajunge n film d e c t d u p ce a trecut p r i n v o r b i r e , a b i a d u p ce v o r b i r e a a t r a n s f o r m a t p e r c e p e r e a l u i n e o n o t a i a i d e n o t a i a u n e i e x p r e s i i v e r b a l e . I n f i l m , i m a g i n e a u n u i copac sensibili z e a z u n n e l e s c o n s t i t u i t n i p r i n v o r b i r e . C o p a c u l d i n r e a l i t a t e este r e f e r e n t u l unei semnificaii vei bale identificatoare, n u al fotogramei. C h r i s t i a n M e t z este de p r e r e c n v r e m e ce i m a g i n i l e f i l m u l u i a u c a refereni obiecte, efectele optice a u c a refereni nsei i m a g i n i l e s a u cel p u i n pe acelea c u care v i n n atingere, n n l n u i r e " , dei, n a l t p a r t e , se a p r o p i e m a i m u l t d e a d e v r , c n d s p u n e c s e n s u l l i t e r a l a l i m a g i n i l o r face oficiu de instan denotat, arta f i l m u l u i , de instan c o n o t a t " . I m a g i n i l e n u pot s v i z u a l i z e z e i s s o n o r i z e z e d e c t c o n o t a i i l e u n o r d e n o t a i i i m p o s i b i l e n a f a r a s e m n i ficaiilor verbale.
4 2 3

T e a t r u l si f i l m u l n u a u n s aceeai s e m i o z . D e o s e b i r e a d i n t r e s e m n i f i c a n t u l tea t r a l i c e l f i l m i c determin i d i f e r e n a dintre aceste d o u modaliti estetice de a redresa conotaiile aternute n cuvinte. Reprezentaia teatral, datorit prezenei simul t a n e a a c t o r i l o r i s p e c t a t o r i l o r , e s t e , n e s e n , o contemporaneizare, n v r e m e ce spec t a c o l u l c i n e m a t o g r a f i c , d i n p r i c i n a a b s e n e i a l t e r n a t i v e a s p e c t a t o r i l o r i a a c t o r i l o r , e s t e , mai a l e s . o evocare. In timp ce semnificantul teatral este t r i d i m e n s i o n a l i e t e r o g e n , c e l f i l m i c este b i d i m e n s i o n a l i o m o g e n . S p r e d e o s e b i r e d e f i l m , n c a r e t o a t e e l e m e n t e l e

22

www.cimec.ro

s n t fotografice, i d e l i t e r a t u r a , n c a r e t o a t e c l e m e n t e l e s n t fonografice, teatrul este alctuit, in acelai timp, att din actori n carne i oase, c u glasul, mimica i gesturile lor, ct i din decoruri cu perei de pnz i false dulapuri. Actorul de teatru nu se afl n acelai spaiu c u decorul, c l e n acelai spaiu c u specta torul... L a cinema... a c t o r u l n u se a f l n a c e l a i s p a i u c u s p e c t a t o r u l , c i n acelai s p a i u c u d e c o r u l . . . " ''. T e a t r u l e o a d u c e r e a a b s e n t u l u i n p r e z e n t ; f i l m u l c o a d u c e r e a prezentului in absent. T i m p u l specific actului dramatic e a c t u a l i t a t e a " . T e a t r u l e x p r i m , ndeobte, iritarea, indignarea, repulsia fa de tarele prezentului ; filmul, dimpotriv, este e x p r e s i a n o s t a l g i c i , a r e g r e t r i i t r e c u t u l u i i a s p e r a n e l o r n v i i t o r , a j i n d u i r i i a b s e n tului. D o m i n a t de prezen, teatrul este o a r t e m i n a m e n t e critic ; d o m i n a t de absen, f i l m u l este, n a i n t e de toate, o a r t a a d e z i u n i i . A n d r B a z i n susinea c t e a t r u l presu pune o contiin individual activ, n timp ce f i b n u l nu cere dect o adeziune pasiv". In faa prezentului, arta nu poale fi dect critic. Nu mpcarea cu prezentul, ci n e m u l u m i r e a fa de el a dus omenirea de la adorarea totemului la respectarea celuilalt. A p o l o g i a este c o m p a t i b i l n u m a i c u a b s e n t u l , i a r apologia absentu este, indirect, tot o critic a prezentului. De aceea, reprezcntnd absentul, tea lui t r u l s t i m u l e a z gndirea critic a spectatorului, tn t i m p c e filmul, d e s c h i z n d prezentului calea spre absent, satisface simirea spectatorului. Cinematograful linitete spectatorul, t e a t r u l l e x c i t " , s c r i e A . B a z i n . C , l a t e a t r u , s p e c t a t o r u l se o p u n e e r o i l o r , n v r e m e ce la cinema se i d e n t i f i c c u e i , o d o v e d e t e i d e z a m g i r e a c a r e u r m e a z , a d e s e a , d u p terminarea filmului. De la teatru se p l e a c d i s c u t n d , de l a c i n e m a , v i s n d . Semnifi cantul teatral, alctuit din rostirea replicilor, m i m i c , gesturi, costume, decoruri, l u m i n i , s u n e t e , e s t e d e s t u l d e real c a s p e r m i t o p u n e r e n s c e n m a i simbolic, ns semni f i c a n t u l f i l m i c e s t e p r e a iluzoriu micarea unor imagini pe u n ecran c a s n g d u i e u n g r a d p r e a m a r e d e abstractizare. T e a t r u l poate fi m a i a b s t r a c t ; f i l m u l suport mai greu a b s t r a c i u n i l e . S p r e deosebire d e teatru, f i l m u l u i i este m u l t m a i d i f i c i l s arate" conotaiile unor denotaii prea abstracte. Fiind singurele arte audio-vizuale caro pot folosi i vorbirea printre mijloacele lor de expresie, teatrul i f i l m u l pot e x p r i m a i d e n o t a i a . I n t e a t r u , d a t o r i t i m p o r t a n e i p e c a r e o a r e t e x t u l , d e n o t a i a p o a t e c p t a o pondere n d e a j u n s de m a r e : s a c r i f i c i u l c r e a t o r u l u i n actul de creaie (Meterul Manole), gregr.rismul (Rinocerii), tensiunea d r a m a t i c a trecerii experienei n expresie {ase personaje in cutarea unui autor). In film, ns, din p r i c i n c v o r b i r e a joac u n rol m u l t m a i m i c , d e n o t a i a n u poate d e p i p r i m e l e trepte de generalitate. Filmul se n d e p r t e a z d e esena l u i d a c v r e a s fie p s i h a n a l i t i c , c a l i t e r a t u r a , c r i t i c , c a t e a t r u l , s a u p l a s t i c , c a p i c t u r a . E x i s t i f i l m e d e a r t " , d a r - f i l m u l d e a r t d i n 1 9 0 0 , o p e r e t a filmat dintre cele d o u rzboaie, literaturizarea prin exces de dialog, practicat de o parte dintre cineatii n o u l u i v a l al cinematografiei f r a n c e z e , a u fost i s n t prea p u i n f i l m " . A r t a f i l m u l u i este a l t c e v a dect f i b n u l de a r t " . Cineatii c a r e a u ncercat s e x p r i m e idei filozofice a u realizat m a i m u l t filme deosebit de interesante dect capo dopere cinematografice. Dei snt singurele arte spaio-temporale capabile s exprime i d e n o t a i a , t e a t r u l i f i l m u l n u pot p a r t i c i p a n aceeai m s u r l a dezbaterile ideo l o g i c e a l e v r e m i i n o a s t r e . P r i n d e z v o l t a r e a d i a l o g u l u i i r e d u c e r e a d e c o r u l u i l a simbol, teatrul este m a i apt s f i e t e o r e t i c d e c t f i l m u l , s i l i t s a r a t e l u m e a d o r i n e l o r i a \paimelor noastre ca pe o realitate de n e t g d u i t . In t i m p ce f r d i a l o g t e a t r u l se
5 0 7 8

'educe la p a n t o m i m , f i l m u l r m n e , totui, film. Teatrul fr o a m e n i n u exist, ns d r a m a c i n e m a t o g r a f i c p o a t e s se d i s p e n s e z e de a c t o r i " . E x i s t f i l m e d e s p r e farmecul florilor, despre v i a a d i v e r s e l o r a n i m a l e , despre z b u c i u m u l oraelor. T e a t r u l concentreaz atenia spectatorilor n j u r u l conflictului dintre oameni, f i l m u l i p l i m b n l u m e a larg. S c e n a d e t e a t r u e s t e centripet ; e c r a n u l d e c i n e m a e centrifug. I n opoziie cu teatrul, f i l m u l l c h e a m p e s p e c t a t o r s s u i e , s c o b o n r e , s p r i v e a s c d e s u s s a u d e j o s , d e d e p a r t e s a u d e a p r o a p e , s a l e r g e i n t o a t e d i r e c i i l e . F i l m u l i-a c t i g a t d e f i n i t i v auto n o m i a artistic o d a t c u m o b i l i z a r e a c a m e r e i de l u a t v e d e r i . C a a r t , f i l m u l n u este o n l n u i r e i n t i n p l t o a r e d e f o t o g r a m e , c i o o p e r u n i t a r , a l c t u i t , p r i n selecie i c o m p o z i i e , p e n t r u a e x p r i m a a t i t u d i n e a e m o i o n a l a u n u i artist. O o p e r de a r t este, m a i p r e s u s de toate, u n m o n u m e n t , n u u n d o c u m e n t . N i c i o a r t n u c o p i a z realitatea, c i exprim atitudinea a r t i s t u l u i f a d e e a , d a r f i l m u l este n s t a r e s p r e z i n t e d r e p t r e a litate u n t r e c u t p e c a r e l r e g r e t m , u n v i i t o r l a c a r e a s p i r m , m p r e j u r r i p e c a r e l e dorim. S p r e d e o s e b i r e d e t e a t r u , c a r e i n t e t e s r e a l i z e z e u n e c h i l i b r u n t r e t r i r e i g r d i r e , p r i n calitile poetice ale v o r b i r i i , f i l m u l se adreseaz n p r i m u l r n d simirii, prin fidelitatea fa de realitate a imaginilor n micare. I m p o r t a n a deosebit pe care o dobndete micarea in cinematografie rezid n nsuirea ei de a spori impresia de realitate. U n l u c r u i n micare pare m u l t m a i real dect u n lucru neclintit. Cantitatea de i n f o r m a i e p e c a r e o t r a n s m i t e m i c a r e a l u c r u r i l o r este c o n s i d e r a b i l m a i m a r e dect aceea pe c a r e o c o m u n i c l u c r u r i l e n e m i c a t e . C u n o a t e r e a l u m i i este m u l t m a i alertat n faa m o b i l i t i i dect a imobilitii. mult mai grea adaptarea la micare dect la imobilitate. O imagine pierde o b u n parte din caracterul ei iluzoriu de n d a t c e e pus n micare. Secretul cinema-ului este i acesta : a i n j e c t a n irealitatea i m a g i n i i r e a l i t a t e a m i c r i i i a r e a l i z a a s t f e l i m a g i n a r u l p n l a u n p u n c t n c n i c i o d a t a t i n s " .
9 1 0

www.cimec.ro

23

Slaba realitate a semnificantului filmic j o c d e u m b r e i l u m i n i cere neaprat ca c e e a c e s e v e d e i s e a u d e s p a r c t m a i r e a l . F i l m u l i z b u t e t e , c a n i c i o a l t a r t , s uneasc imaginarul c u r e a l u l : s t a t u i a n u se m i c , s i m f o n i a n u s e v e d e , d a n s u l n-are glas, iar teatrul a r e trei perei. Intr-adcvr, ceea ce place p u b l i c u l u i i n fantasticul cinematografic este, evident, realismul lui, vreau s spun contradicia dintre obi ectivitatea de necontestat a imaginii fotografice i caracterul neverosimil al eveni mentului" . Ins micarea, prin pregnana realitii ei, n u ngduie imaginilor s depeasc expresia unor semnificaii figurabile. Micarea conceptelor nu este accesi bil fotogramelor, ci doar fonogramelor, literelor alfabetice. Filmul" unui raiona m e n t n u ponte fi dect f r a z a scris alfabetic. C u ct d e n o t a i a este m a i g e n e r a l , c u a t t e o n o t a i a este m a i t r a n s f i g u r a t i i c o n o g r a f i a ei m a i infidel fa de realitate. Istoria r e p r e z e n t r i i v i z u a l e se desfoar intre pictografie, c a r e n c n u e o a r t , i alfabet, care nceteaz s f i e a r t , n t r e t r a n s c r i p i a unor conotaii care ntovresc primele a b s t r a c i i i t r a n s c r i p i a u n o r c o n o t a i i c a r e a c o m p a n i a z c o n c e p t e d e e x t r e m generali t a t e , n t r e p i c t u r i l e r u p e s t r e i f o r m u l e l e a l g e b r i c e .
J 1

rin

natura

semnificantului

lor,

nu

toate

artele

pot

ating

acelai

grad

de

denotaie : depinde de autonomia semnificantului fa de realitate : literatura mai m u l t dect plastica, plastica m a i m u l t dect m u z i c a , teatrul m a i mult dect f i l m u l . N i c i c h i a r SV2 al lui F e l l i n i n u poate ajunge la denotaia dramei lui Pirandello Ast sear se joac fr pies, i c u a t t m a i p u i n l a a c e e a a r o m a n u l u i l u i T h o m a s M a n n D o c t o r F a u s t u s " , d e i este v o r b a , n toate t r e i o p e r e l e , tot d e p r o c e s u l creaiei. A a s e e x p l i c e , o a r e , c d r u m u l d e l a l i t e r a t u r l a t e a t r u i a p o i l a f i l m e s t e p a r c u r s m u l t mai d e s d e c t c a l e a i n v e r s ? I s t o r i a c u l t u r i i , condus de vorbire, nainteaz spre idei m e r e u m a i g e n e r a l e ; a r t e l e n u p o t d e c t s r e c u p e r e z e , ntr-o m s u r m a i m a r e s a u m a i mica, fiecare d u p posibilitile ei, o parte din eonotaia n curs de estompare din semnificaia cuvintelor. V a l o a r e a u n e i opere de art d e p i n d e de gradul de generalitate a t i n s d e d e n o t a i a s e m n i f i c a i i l o r v e r b a l e c a r e a u p a t r o n a t p r o d u c e r e a e i , p r e c u m i d e p u t e r e a s e m n i f i c a n t u l u i d e a s u g e r a e o n o t a i a . N u m a i v o r b i r e a p o a t e s p r o d u c i s e x p r i m e d e n o t a i i ; c e l e l a l t e f o r m e d e e x p r e s i e n u pot s c o m u n i c e d e c t , m a i m u l t s a u m a i puin percutant, a c o m p a n i a m e n t u l lor conotativ. Oul de arpe al lui I n g m a r Bergman poate nfia s p a i m a strnit de nceputurile nazismului, dar nu poate e x p l i c a esena f a s c i s m u l u i , c a teatrul l u i B e r t o l t B r e c h t i, cu att m a i p u i n , c a r o m a n e l e - l u i K a f k a . C u c t c r e t e p o n d e r e a v o r b i r i i , c u a t t s p o r e t e i f o r a e x p l i c a t i v . P r i n f i l m , obiectul e impune s u b i e c t u l u i , p r i n t e a t r u , s u b i e c t u l s e opune o b i e c t u l u i . F i l m u l p o a t e fi d o c u m e n t a r , t e a t r u l , n i c i o d a t . T e a t r u l este l u c i d , f i l m u l este f a s c i n a n t . F i l m u l p o a t e s d e a o a t t d e p u t e r n i c i m p r e s i e d e r e a l i t a t e , d e o a r e c e p r e z e n t u l nu-1 m a i p o a t e a t i n g e i , e v e n t u a l , c o n t r a z i c e , c a l a t e a t r u . C a i r e a l i t a t e a , p o v e s t e a u n u i f i l m l a s i m p r e s i a c se a f l d i n c o l o d e a d e v r i d e f a l s i n u p o a t e f i c o n t e s t a t .
e

Desigur, cultura contemporan a r e de-a f a c e m a i rar cu un teatru pur sau cu u n i i l m p u r . S p r e d e o s e b i r e d e t e a t r u l a n t i c , n c a r e p n i m i m i c a i g e s t u r i l e e r a u r e d u s e l a m a x i m u m n a v a n t a j u l v o r b i r i i , i d e f i l n u i l m u t , n c a r e v o r b i r e a e r a r e d u s l a i n s e r i i n f a v o a r e a g e s t u r i l o r i a m i m i c i i , a s t z i e x i s t i f i l m n t e a t r u i t e a t r u n f i l m . N u e s t e a i c i v o r b a d e t e a t r u f i l m a t i n i c i d e u t i l i z a r e a f i l m u l u i n t e a t r u , c i d e i i l i n e t e a t r a l e " c a r e t r e z e s c c o n t i i n a c r i t i c i d e s p e c t a c o l e d e t e a t r u c a r e i n c i n t , alin, consoleaz. Comedia cinematografic aparine primei categorii, iar feeria, celei de-a d o u a . A n d r B a z i n o b s e r v a c f o r m e l e c o m i c e c o n s t i t u i e n i s t o r i a t e a t r u l u i filmat o p r o b l e m aparte, p r o b a b i l deoarece rsul permite slii de c i n e m a s capete contiin d e s i n e i s s e s p r i j i n e p e a c e a s t c o n t i i n p e n t r u a regsi ceva din contradicia teatral". P u b l i c u l d e c i n e m a este o m a s d e o a m e n i s i n g u r i i v i s t o r i , p u b l i c u l de t e a t r u e s t e o c o l e c t i v i t a t e d e i n d i v i d u a l i t i g n d i t o a r e i a p r e c i a t o a r e . V i s e z i s i n g u r , d a r r i z i m p r e u n c u ceilali. S i n g u r t a t e a este, p r o b a b i l , f a z a , m a i m u l t s a u m a i p u i n n d e lungat, care desparte m a s a nedifereniat a m u l i m i i de o societate alctuit din perso naliti. Tocmai ntr-un asemenea moment al istoriei a aprut filmul. De aici i \remelnica lui dominaie n paguba teatrului i a l i t e r a t u r i i . R e s t a b i l i r e a echilibrului d i n t r e s o c i e t a t e i i n d i v i d u a l i t a t e , p r e c u m i d i n t r e s i m i r e i g n d i r e , v a r e e c h i l i b r a i raporturile dintre diferitele arte.
1 2

I n orice caz, principalul instrument al nelegerii r m n e vorbirea. i, dac prin v o r b i r e s e n e l e g e semnificantul verbal i p r i n l i m b a j s e n e l e g e semnul lingvistic, atunci artele vizuale n u s n t l i m b a j e " , c i forme helingvistice de expresie, prin care o m u l n c e a r c s r e c u p e r e z e i s p s t r e z e a t i t u d i n i l e s e n z o r i a l - a f e c t i v e c r i s t a l i z a t e n eonotaia cuvintelor. N u cred c a u dreptate cei ce susin c cinematografia este u n l i m b a j , sau m a i precis o scriere ideografic. P i e r Paolo Pasolini crede chiar c l i m b a cinematografic nu este scris n i c i c u s i m b o l u r i l e e v o c a t o a r e a l e l i t e r a t u r i i , n i c i ou i m i t a i i l e mimetice a l e t e a t r u l u i , n i c i c u c o p i i l e p i c t u r i i i s c u l p t u r i i , c i c u l u c r u r i i e v e n i m e n t e r e a l e . D u p prerea lui, unitatea m i n i m a l a l i m b i i cinematografice snt diversele obiecte reale care

24

www.cimec.ro

compun un plan". C i n e m a t o g r a f i a a r fi o l i m b s c r i s n c a r e s e c v e n e l e a r fi c o m p u s e din planuri i p l a n u r i l e d i n c i n c i n c , tot a a c u m , n v o r b i r e , s i n t a g m e l e snt compuse d i n m o n c m e i m o n e m e l e d i n f o n e m e . C e e a c e e s t e s i n t a x a p e n t r u v o r b i r e a r f i m o n tajul pentru cinematografie. Cinemele snt, n concepia lui Pasolini, lucrurile, m p r e j u rrile, evenimentele f i l m a t e i i n t e g r a l e n t r - u n p l a n , a d i c a d o u a a r t i c u l a i e a limbii cinematografice, echivalent cu articulaia fonemic a vorbirii. Pasolini nu ignor dis tincia dintre fonemele l i m b i i i c i n e m e l e f i l m u l u i , d a r o c o n s i d e r p r e a p u i n impor t a n t c a s p o a t a n t r e n a d u p e a d e l i m i t a r e a d i n t r e l i m b a j i m i j l o a c e l e nelingvistice de c o m u n i c a r e . Dei o b s e r v c n v r e m e ce n a t u r a f o n e m e l o r este n n o i , u n fapt subiectiv a l subiectului vorbitor, adic al c o r p u l u i su, n a t u r a c i n e m e l o r este, d i m p o triv, n realitate, n afara noastr, n l u m e a s o c i a l i f i z i c " , el r m n e , totui, la prerea c exist o a d e v r a t limb audio-vizual a cinema-ului i c i s e p o a t e d e s c r i e i s c h i a o g r a m a t i c ( d e s i g u r , n o n - n o n n a t i v ) " .
1 3 1 4 1 5

Numai c d e o s e b i r e a dintre fonemele v o r b i r i i i c i n e m e l e f i l m u l u i n u este doar c a n t i t a t i v , c i i c a l i t a t i v . F a p t u l c n u m r u l d e f o n e m e e s t e t o t d e a u n a f i n i t i r e s t r n s , aynd o semnificaie e x c l u s i v relaional, n v r e m e ce c i n e m e l e snt n e n u m r a t e , reale i c u o s e m n i f i c a i e d e s i n e s t t t o a r e , f a c e c a v o r b i r e a s f i e p r i n c i p a l u l i n s t r u m e n t de furire a oricrei idei. P e n t r u rostirea fonemelor, o m u l n-are n e v o i e dect de propriile sale organe, ns pentru i m p r i m a r e a c i n e m e l o r a r c n e v o i e i d e l u c r u r i , i d e oameni, i d e c a m e r , i d e p e l i c u l . P r i n c a r a c t e r u l l o r m e r e u m a i a r b i t r a r , n u m a i fonemele n g d u i e f o r m a r e a , a b s t r a c t i z a r e a i g e n e r a l i z a r e a d e n o t a i e i p n l a u n i v e r s a l . C i n e m e l e snt m u l t prea m o t i v a t e c a < p e r m i t a l t c e v a d e c t t r a n s c r i p i a c o n o t a i e i . Lucrurile, evenimentele, mprejurrile, oamenii nu capt semnificaie dect din clipa in care ntruchipeaz, ca semnificani secunzi, eonotaia u n o r c u v i n t e . D a c v r e a u s dnotez un cal care alearg, d a u imaginea fotografic a u n u i cal care alearg", crede Pasolini. i n s imaginea d i n f i l m transcrie eonotaia care nsoete denotaia sintagmei verbale : Cal care alear". Denotaia oricrei i m a g i n i cinematografice se afl n vorbirea care a condus trecerea realitii n f i l m . D e n o t a i a c a l u l u i d i n f i l m n u este c a l u l d i n realitate, c i no i u n e a d e c a l , f o r m a t n i p r i n c u v n t u l c a l " . N u m a i f i i n e l e c u v n t t o a r e p o t f i c r e a t o a r e i s p e c t a t o a r e , d e o a r e c e n u m n i e l e s n t c a p a b i l e s t i e c u n c a l , f i e c a l e a r g n r e a l i t a t e , fie c a l e a r g n f i l m , este u n c a l c a r e a l e a r g " . D e a l t f e l , s u b impactul vorbirii, lucrurile d e v i n semnificative chiar nainte de i m p r i m a r e a lor pe pelicul. Nici m c a r u n obiect e x p u s ntr-un galantar n u se reprezint c h i a r pe sine nsui, ci nfi eaz eonotaia u n u i c u v i n t care d e s e m n e a z u n gen de m r f u r i . E x p u s ntr-o v i t r i n , orice obiect devine un semnificant secund, evident, m u l t m a i iconal" dect o fotografie i c u a t t m a i m u l t d e c t o i d e o g r a m . I n t r e r e a l i t a t e i f i l m s e s i t u e a z n e a p r a t deno taia i e o n o t a i a unor cuvinte. De aceea, filmul, ca semnificant secund, chemat s exprime doar eonotaia unor semnificaii produse t o t d e a u n a d e v o r b i r e , n-are nevoie de o a d o u a articulaie. G r a m a t i c a " cinematografiei n u poate fi dect cel m u l t o stilis tic. I n c i n e m a t o g r a f i e n u exist n i m i c a s e m n t o r cu deosebirea dintre l i m b a comun i c e a a s c r i i t o r i l o r . C n d u n o m f o l o s e t e l i m b a j u l v o r b i t p e n t r u a i n t r a n comunicare c u s e m e n i i si, se servete d e u n l i m b a j d e j a constituit... D i m p o t r i v , c n d f i l m e z o i s t o r i e , am a-mi inventa limbajul". Nu exist o l i m b cinematografic ; fiecare cineast este i l i t s a i-o i n v e n t e z e . C u t o a t e a c e s t e a , P a s o l i n i a r m a s c o n v i n s c c i n e m a - u l este l i m b a scris a acestei realiti c a l i m b a j " .
1 6 1 7 1 8

N i c i scriere ideografic n u poate fi considerat cinematografia, cci i d e o g r a m a este un mijloc de ncunotiinare, n u de e m o i o n a r e , ca fotograma. C a reprezentare grafic a unei sintagme identificatoare, ideograma este static, c o n s t a n t , s c h e m a t i c , abstractiz a n t , g e n e r a l i z a n t , u n i f o r m i z a n t i i n s t i t u i o n a l i z a t ; static, deoarece n u se refer l a d e z v o l t a r e a l u c r u r i l o r , c i l a p r o p r i e t i l e l o r r e l a t i v s t a b i l e , constant, p e n t r u c trebuie s i n f o r m e z e d e s p r e n s u i r i l e p r i n c a r e l u c r u r i l e r m n d e a c e l a i f e l , schematic, deoa r e c e v i z u a l i z e a z r e p r e z e n t a r e a s i m p l i f i c a t d i n e o n o t a i a c u v i n t e l o r , abstractizant, fiindc reine numai trsturile i t e r a t i v e , generalizant, pentru c intete toate l u c r u r i l e de a c e l a i g e n , uniformizant, f i i n d c toi cititorii trebuie s n e l e a g acelai l u c r u , institu ionalizat, d e o a r e c e n t r e a g a c o m u n i t a t e l i n g v i s t i c t r e b u i e s o foloseasc n acelai m o d . D i m p o t r i v , fotograma, exprimnd atitudinea emoional condensat n eonotaia semnif ' c a i i l o r v e r b a l e , este d i n a m i c , v a r i a b i l , c o m p l e x , c o n c r e t i z a n t , i n d i v i d u a l i z a n t , difer e n i a t o a r e i l i b e r , d e o a r e c e u r m r e t e m i c a r e a l u c r u r i l o r , s e s c h i m b m e r e u , v a r i a z de la u n cineast la altul, nfieaz realul c a atare, cuprinde n e n u m r a t e detalii, repro d u c e l u c r u r i l e n i n d i v i d u a l i t a t e a l o r i n u t r e b u i e s a s c u l t e d e n i c i o n o r m . I n v r e m e ce fotograma privete spre realitate, ideograma este atras de alfabet. F i i n d l i p s i t de o a d o u a a r t i c u l a i e , a d i c n e l e g a t d e u n n u m r restrns de e l e m e n t e m i n i m a l e i d e reguli gramaticale, expresia cinematografic este m a i puin dominat de a x a paradig m a t i c dect de cea s i n t a g m a t i c . F i l m u l este, n p r i m u l r n d , o art m e t o n i m i c " , n care sintagmele" snt stileme" m a i mult sau mai puin gramaticalizate", c u m este, d e p i l d , o u b t u t d e v n t " p e n t r u a s u g e r a o c a s pustie... I n c e r c n d s d e l i m i t e z e cinematografia de ideografie, C h r i s t i a n M e t z a f i r m c t e x t u l global a l cinematografiei, i n m a t e r i a l i t a t e a l u i , s e a d r e s e a z i u r e c h i i , n v r e m e c e i d e o g r a f i a n-are n i m i c auditiv.

www.cimec.ro

25

i u consecin, i v i r e a v o r b i t o r u l u i a n d e p r t a t c i n e m a t o g r a f u l de ideografie". Deoarece i d e o g r a f i a se a d r e s e a z v z u l u i p e n t r u a ajunge la u r e c h e , n u m i se p a r e c filmul m u l " a f o s t m a i i d e o g r a f i c d e c t c e l v o r b i t o r " . I d e o g r a m e l e s e c i t e s c p e n t r u a fi n e l e s e . Ideogramele snt e x p r e s i i grafice ale u n o r c u v i n t e . D e fapt, ele snt m o n c m o g r n m c " . A l t f e l c u m s-ar p u t e a a j u n g e l a i d e e a d e p u s t n i c " p r i v i n d o i d e o g r a m c a r e n f i e a z u n o m i u n m u n t e " ? C e e a c e d e o s e b e t e i d e o g r a f i a d e c i n e m a t o g r a f i e i n e d e o p o z i i a d i u l r e s c o p u r i l e a c e s t o r d o u m i j l o a c e d e c o m u n i c a r e : a ntiina i o emoiona. Mai a p r o p i a t de a d e v r pare p u n c t u l de v e d e r e a l l u i J e a n M i t r y , c a r e consider arta cine m a t o g r a f i c drept u n l i m b a j de g r a d u l d o i " . N e o b s e r v n d c f i l m u l este u n s e m n i f i c a n t s e c u n d a l l i m b a j u l u i i n i c i d e c u m u n n o u l i m b a j , M i t r y r m n e l a c o n v i n g e r e a c f i l m u l , c a i p o e m u l i r o m a n u l , e s t e t o t o d a t a r t i l i m b a j " .
1 3 2 0 2 1

C r e d c n u se p o a t e v o r b i n i c i d e u n l i m b a j t e a t r a l , n i c i d e u n u l c i n e m a t o g r a f i c ; e a i t e a t r u l , f i l m u l e s t e o a r t a u d i o - v i z u a l , a d i c u n s e m n i f i c a n t s e c u n d c r e a t p e n t r u a r e d a s i m i r i i c e e a c e t i n d e s r i m i n a c c e s i b i l d o a r a u z u l u i : e o n o t a i a u n u i d i s c u r s . I n ^ t e a t r u l i f i l m u l n u s n t a r t e c o n c u r e n t e : e s e n a p r i m u l u i e s t e s i r i t e , a c e l u i l a l t , s m n g i e . O p o z i i a e s t e t i c d i n t r e t e a t r u i f i l m e s t e d e t e r m i n a t d e o p o z i i a ontic d i n t r e s e m n i f i c a n t u l u n u i a i s e m n i f i c a n t u l c e l u i l a l t : p r i m u l t r a n s p o r t a b s e n t u l n prez f . n l , c e l l a l t t r a n s p o r t p r e z e n t u l n a b s e n t , p r i m u l e s t e e t e r o g e n i c o n t r a d i c t o r i u , c e l l a l t , o m o g e n i n e t e d , p r i m u l d i a l o g h e a z i o r i z o n t a l i v e r t i c a l , c e l l a l t m o n o l o g h e a z . I n r e p r e z e n t a i e , e x i s t i prezen i prezent : a c e s t d u b l u raport c u e x i s t e n a i c u t i m p u l constituie esena teatrului''. Iar un semiotieian contemporan al teatrului insist i ei a s u p r a a c e l e i a i i d e i : I c o a n a t e a t r a l s e v a d e f i n i d e c i n u a t t c a u n s e m n a l c r u i s e m n i f i c a n t este a n a l o g c u s e m n i f i c a t u l , c i c a u n s e m n a l c r u i referent este a c t u a lizat pe s c e n " . Dorind s a p e s e a s u p r a f a p t u l u i c, n teatru, d o m i n prezentul, actualul, contemporaneitatea, P a v i s suie pe scen chiar referentul, cnd, n realitate, c o b o a r n scen semnificaia. V i a a n u d e v i n e art dect d a c trece p r i n v o r b i r e a crea t o a r e a u n u i a u t o r . D u p c e a r a t c n t r e a r t a t e a t r a l i a r t a c i n e m a t o g r a f i c d i f e r e n a este de e s e n " , I i . G o u h i e r conchide : Cinema-ul n u ne v a vorbi niciodat dect p r i n i m a g i n i i n t e r p u s e ; s u f l e t u l t e a t r u l u i este de a a v e a u n c o r p " . Exist filme fr a c t o r i i c h i a r f r d i a l o g , t e a t r u , n i c i o d a t . A c t o r i i , n f i l m , s n t l a f e l d e r e a l i i d e f i c t i v i c a i m e d i u l n c a r e s e m i c ; n t e a t r u , se m i c o a m e n i r e a l i ntr-o lume a r t i f i c i a l . I n f i l m , f i c i u n e a i r e a l i t a t e a c o i n c i d , n t e a t r u , e l e s t a u f a n f a ; n f i l m , a c t o r u l i p e r s o n a j u l a j u n g s n u s e m a i d i s t i n g , n t e a t r u , e i r m n m e r e u deoseuii. D e a c e e a este a t t de s u p r t o a r e d u b l a r e a f i l m u l u i ntr-o l i m b s t r i n actorilor, p r e c u m i p o s t s i n c r o n u l , n g e n e r a l . D i s t a n a d i n t r e r e a l i t a t e i f i c i u n e f a c e c a t e a t r u l p o a t r e a l i z a u n e c h i l i b r u n t r e t r i r e i g n d i r e , n v r e m e c e f i l m u l , p r i n c o n t o p i r e a lor, sporete c o n s i d e r a b i l m a i m u l t trirea dect g n d i r e a .
2 2 2 3 2 4 2 5

Filmul nu poate nelingvistice ale omului.

nlocui

teatrul.

El

este

nc

unul

dintre

mijloacele

expresive

Anne-Marie Thibault-Laulan, et communication, ditions Paris. 1972, p. 25.


1

n Image Universitaires,

1 4

I b i d . , p.

179.

Christian Metz, au c i n m a , t. H, 1072. p. 173.


2 3

Essais sur la signification Ed. Klincksieck, Paris,

I b i d . , p. 17. * I b i d . , p. 67. Alice Voinescu, Aspecte din teatrul con t e m p o r a n , Bucureti, 1941, p. 9. Andr Bazin, Ce este c i n e m a t o g r a f u l ? Ed. Meridiane, 1968, p. 11. I b i d . , p. 110. Silvian Iosifescu, A r t i a r t e , Edit, pen tru literatur, 1965, p. 338. I b i d . , p. 113. Chr. Metz, o p . c i t . , t. I, p. 24. A. Bazin, o p . c i t . , p. 16. A. Bazin, o p . c i t . , p. 129. Pier Paolo Pasolini, L'xprience hr Paris, 1976, p. 171. t i q u e , Payot,
5 6 7 8 9 10 11 12 13

I b i d . , p. 169. I b i d . , p. 33. Jean-Franois Counillon, Le cinma, langage d u X X s i c l e , n Langages, 1966, P. 240. P. P. Pasolini, o p . c i t . , p. 99. Chr. Metz, Langage et c i n m a , Paris, Larousse, 1971, p. 210. Jean Mitry, Esthtique et psychologie d u c i n m a , Paris, Ed. Universitaires, 1963, p. 54. I b i d . , p. 58.
1 5 1 6 17 e 18 19 20 2 1 22

Pion,
23

Henri Paris,

Gouhier, 1943, p.

L'ssence 2.

du

thtre,

Patrice Pavis, Problmes l o g i e d u t h t r e , n Semiotica, P. 251.


2 4

d'une smio15, 3, 1975,

//.

Gouhier, 11.

o p . c i t . , p.

10.

2 5

I b i d . , p.

2 6

www.cimec.ro

CRONICA DRAMATIC
PIESA ROMNEASC N PREMIER ABSOLUT
TEATRUL DRAMATIC DIN BRAOV

A CINCEA LEBDA
d Paul Euerac
Data premierei : 10 noiembrie 1978 Regia : E U G E N MERCUS. Sceno grafia : V A S I L E ROMAN. Micarea scenic : ADINA CEZAR. Distribuia : NICOLAE C. NICOLAE (Vasile Mirea) ; MIRCEA ANDREESCU (Tit Mirea) ; G E O R G E M. GRIDANUU (Nicky Pocrovan) ; TEFAN A L E X A N D R E S C U (Uic, secretarul de la jude) ; ION J U G U R E A N U (Slavr, secretarul B.O.R.) ; DAN DOBR1 (Bdicu, directorul tehnic) ; NICOLAR MANOLACHE (Blasiu Dobotaru) ; VICTOR IONESCU (Profesorul Greavu) ; COCA BLOOS (Dufy) ; LAVINIA T E C U L E S C U (Maria Mirea) ; VIRGI NIA ITTA MARCU (Hortensia Pocro van) ; CONSTANA COMANOIU (To vara Jimblea) ; G E O R G E MAIER (Un chelner).

Coca Bloos (Dufy) i Nicolae C. Nicolae (Vasile Mirea) ratele sale piese, reprezentate sau numai ti prite, jucate cu succes sau fr, se afl, ca armtur de baz, ca stlpi de rezisten, aceste idei, fie c piesa se cheam Coslache
i viaa interioar sa,u Baletul electronic, i oglinzi sau Camera de alturi, Patimi cincea lebd. Apa sau

Intr-o mprejurare destul de recent i de important pentru destinele dramaturgiei noastre, Paul Everac vorbea despre datoria scriitorului de azi de a apra fiina omeneasc, din toate prile, de schematism, convenio nalism i rutin ; despre obligaia de a o hrni cu alimentul adevrului ; despre nda torirea de a fi mereu i categoric ostil for mulelor de via confecionate. Im nenum-

Poate c doar mi se pare, dar cred c A cincea lebd reia, ntr-o form concen trat, mult distilat, ceea ce ntlneam doar aluziv sau la nivelul enunului, n piese mai vechi : apelul patetic la cinste, sinceritate, adevr, n dialogul fiecruia cu sine n.'ui. apelul la franchee, n examenul de conti in pe care sntem datori s-l renmoim ne contenit, pentru a ne desprinde de habitu dinile sclerozate.

www.cimec.ro

27

C o e s l c cincea lebd, altceva dect exa menul de contiin al lui Vasile Mirea, dup ce a s t r b t u t o e x p e r i e n c a r e 1-a d i s l o c a t d i n t e m e l i i l e e x i s t e n e i l u i i n a i n t e opiniei publice ? de a se s u p u n e j u d e c i i ntrebarea e simpl, rspunsul e unul sin gur, i e l , s i m p l u . Lucrurile se complic, imediat dac ne n d r e p t m spre ntrebarea u r m t o a r e : este n stare Vasile Mirea s p o a r t e a c e s t d i a l o g c u s i n e n s u i , s d u c pn la capt, p n la ultimele consecine, a c e s t e x a m e n , c a r e n u *poate fi a l t f e r d e c t n e n d u r t o r ? A r e e l t r i a , dar, m a i cu sea m , a r e c i n s t e a s s e n a l e p n a c o l o d e u n d e se p o a t e v e d e a n l u m i n p u r , n e i e r ttoare, viaa lui nctuat n formule con f e s i o n a l e ? De data aceasta, r s p u n s u l e mai c o m p l i c a t , i, de a c e e a , m a i d r a m a t i c . Poate c d a (pentru a m introduce n metafora p i e s e i ) , d a c s u f l e t u l l u i s-ar f i n l a t , d a n s n d c u D u f y p e l u c i u l a p e i . P o a t e c d a , dac a r fi a v u t p r i e t e n i , u n s i n g u r p r i e t e n a d e v r a t , i n u r e l a i i . A c o s t a , n s , nu-i un r s p u n s ; n o r i c e c a z , n u e s i n g u r u l i n u e cel d e f i n i t i v . C i n e este V a s i l e M i r e a , acest ins o b i n u i t , a p r o a p e b a n a l , a crui existen curge fr tresriri, p l a t ? E s t e director co m e r c i a l , a fost m a i sus cu o treapt po scara social ; o treapt m a i sus, o treapt mai jos, un rnd m a i n fa, u n rnd mai n s p a t e p e p r o t o c o l " , o c s n i c i e s o l i d i s o l i d i f i c a t ntr-o cas o r d o n a t i ndestu l a t . S-i r e c o m p u n e m biografia : ardelean, din prini nu tocmai nstrii, a a v u t parte de o educaie strns", greco-catolic", cu norme ngheate. A muncit din greu, a nv a t c u r v n , -a p r e a a v u t t i m p s t r i a s c , n i c i s g n d e a s c , s-a n s u r a t c u o femeie m a i n v r s t , M a r t a , u s c a t i a m b i i o a s , c a r e 1-a d o m i n a t i-1 d o m i n c u autoritatea e i i n t e l e c t u a l " . A f o s t , f r s t i e , f r s n c e r c e s-o a f l e v r e o d a t , u n p i o n manevrat c u d i b c i e i v i c l e n i e d e m a i - m a r i i l u i , n funcie de complicatul joc al puterii... i, pe neateptate, pe negndite, pe nedorite, toat ordinea existenei lui cenuii, dar att de b i n e aezat n m a t c a e i , este d i n a m i t a t : apare Dufy, apare viaa, apare dansul ! S u f l e t u l l u i a m o r i t , l e m n i f i c a t , se t r e z e t e , d o b o a r barierele p r i n c i p i i l o r golite, de neles, se revolt mpotriva convenionalismelor ; s u f l e t u l l u i n v a s r e s p i r e , s p a l p i t e , s se n a l e , f i i n d c d a n s u l c h e a m s u f l e t u l s z b o a r e , i t o a t e a s t e a l n u c e s c p e Mirea, i r u p e c h i l i b r u l f r a g i l a l m r u n t e l o r l u i c e r t i t u d i n i ; e l n-a t i u t n i c i o d a t , n i c i -a b n u i t , ce e v i a a a d e v r a t , ce e dragostea, c e e d a n s u l , i n i c i p e V a l r y -a a p u c a t s-l c i t e a s c . D e a l t f e l , l a c e i-ar f i f o l o s i t ? D r a g o s t e a n u s e n v a d i n c r i i n i c i d i n e x p e r i e n a a l t o r a , i s t r i g t u l l u i d i n s p r e f i n a l (...eu n - a m t i u t i u b i , n - a m f o s t n v a t , e u a m f o s t n v a t s r s p u n d , s a m rspun d e r i . . . " ) e s t e tot a t t d e d r a m a t i c p e c t e s t e de ridicol. A fost nvat c tdtul Mirea. se nva, asta e

S r e v e n i m la n t r e b r i l e de la nceput. P r i n v i a a l u i M i r e a t r e c e D u f y . P e n t r u ntia oar, M i r e a iubete c u a d e v r a t , pentru n t i a o a r , afl ce e dragostea. E s t e el d e s tul de tare, de curajos, de cinstit, m a i cu s e a m , s d r m c e d i f i c i u l d e p r e j u d e c i , d e f a l s e p r i n c i p i i e t i c e , s se e l i b e r e z e , s p r i v e a s c a d e v r u l n o c h i , s f o l o s e a s c a n s a aceasta u n i c , pe care i-a oferit-o v i a a ? S n t e m n d e m n a i s c r e d e m c n u . Mirea a intrat n dialog cu sine nsui, dar n-a t i u t s-l s u s i n . A f o l o s i t b a l a n a : p e un taler, dragostea, zborul, viaa adevrat, dan sul ; pc cellalt, csnicia, relaiile, situaia social. Balana a artat c Dufy pierde. Lanurile prejtidecilor, convenionalismelor, rutinei, atrn greu. S precizm dou lucruri. Mai nti, c n u e v o r b a dect d e p r o p r i u l e x a m e n de c o n t i i n a l l u i M i r e a , i n u d e j u d e c a t c o l e c t i v u l u i . P r o c e s u l n u s-a n c h e i a t . F i n a l u l p i e sei deschide i a l t e perspective. Poate c Stavr, Uic, ceilali chemai s-l judece, v o r vedea mai adnc, mni drept, mai cinstit d e c t M i r e a . S e p o a t e i a l t f e l , d e s i g u r . Dar se p o a t e i a a . C o m p l e t u l d e j u d e c a t s n t e m noi, fiecare dintre noi. D e p i n d e de noi. A d o u a precizare, dei, poate, c i n u t i l : n u cu principiile eticii noastre socialiste a r e D u f y de luptat ; n u normele civice, morale, le ncalc, iubind, Mirea, ci golul care poate aprea, uneori ndrtul lor, de magogia, falsitatea. Csnicia lui Mirea e o minciun, pentru c c lipsit de d r a goste, de c l d u r , de a p r o p i e r e sufleteasc, la fel cu cea a soilor P o c r o v a n , care putre z e s c m p r e u n , c o n t i e n t , f i e c a r e , c e s t r i n fa de cellalt. N u o p i n i a p u b l i c se r i d i c m p o t r i v a lui M i r e a , c i j u d e c i l e lipsite de v i a ale M a r t e i , interesele m e s c h i n e ale l u i B d i c u , cecitatea tovarei J i m b l e a . P r i n s n seci, pienjeniul acestor convenionalisme sclerozate, M i r e a n u are tria, nici c u r a j u l , n i c i c i n s t e a s se n a l e c t r e z o n a p u r a a d e v r u l u i . 11 p u t e m n e l e g e , d a r nu-1 n d r g i m . M c a r , s fi neles c e v a d j n s e m n i f i c a i a , g e s t u l u i n e b u n a t i c e i D u f y , p l e c a t s cu moar acolo, sus, pe crestele acoperite z p a d , m c a r s f i a s c u l t a t ce-i s p u n e n o n conformistul i n c o m o d T i t , fratele lui... Aceast, pies, important pentru creaia l u i P a u l E v e r a c , i m p o r t a n t i p e n t r u sta-, d i u l a c t u a l a l d r a m a t u r g i e i noastre, aceast pies frumoas i d i f i c i l a a v u t premiera p e a r l a B r a o v . S p e c t a c o l u l , s-o s p u n d i n c a p u l l o c u l u i , m-a d e z a m g i t . C a r a c t e r u l d e confesiune, de destinuire ovitoare, abia o p t i t , c a r e e s t e s p e c i f i c p i e s e i , s-a d e s t r mat p e s p a i u l i m e n s i gol a l s c e n e i . C e t r e b u i a s f i e r g a z i m e d i t a i e a devenit a g i t a i e i fug., p e r s o n a j e l e c h e m a t e s a u i z gonite de M i r e a , d u p m e r s u l procesului su i n t e r i o r , n u a p a r i d i s p a r d i n t r e l u m i n i i u m b r e , c i a l e a r g s-i a f l e l o c u l d e dup n d e p r t a t e i i n d i f e r e n t e d r a p e r i i . N-a f u n c ionat colaborarea l u i E u g e n M e r c u s c u sce n o g r a f u l V a s i l e R o m a n . A t t c t i-a p r o p u s regizorul a realizat contiincios, c u abilitate

drama

lui Vasile

28

www.cimec.ro

i . n l r - u n sens, l i m p e d e . D a r , n e v o i a d e inv e s t i g a t i e s-a o p r i i l a p r i m u l s t r a i d e s e m d i n adine, m a i d u r , i-a nificaii. Roca pstrat tainele. E s t e , n spectacol, o grab d e a e x p l i c a i j u s t i f i c a n e l e s u r i l e , o t e a m p i e s a . S fic de c l a r o b s c u r , c a r e n u a j u t i vina interpreilor ? Protagonitii, Coca B l o o s i N i c o l a e C . N i c o l a e , e n u n perso Dufy i M i r e a snt n a j e l e , n u le p t r u n d . roluri grele, a cror substan se alctuiete d i n elemente greu d e definit, ele n u a u o dominant cert, plutesc n ambiguitate. D u f y e v e n i c s u r z t o a r c i f r i v o l , n i n terpretarea Coci Bloos ; c u toat strdania actriei, n u o vedem dansnd cu adevrat, adic p l u t i n d p e n l i m i , n u o h i c i m t r a n s f i g u r a t . P c a t , fcea parte d i n D u f y . L a f e l , Nicolae C . N i c o l a e e v e n i c ntr-o agitaie spimoas, hituit, n u sfiat de ntrebri, ncolit de teama celor d i n j u r , n u mistuit

de propriile n e l i n i t i , adinei i t u l b u r t o a r e . t i u , c g r e u s-i a p r o p i i a s t f e l d e p e r s o n a j e , mai complexe, m a i neobinuite prin simulta neitatea tririlor, c u mijloacele rudimentare ale intuiiei. S u r p r i n z t o r , d a r n u i n e x p l i c a b i l , celelalte personaje, alctuite d i n linii simple, precise, c h i a r d u r e , a u fost i n t e r p r e t a t e c u m u l t m a i m u l t s i g u r a n de- V i r g i n i n I t t a M a r c u , L a vinia Tcculescu, George M . G r i d n u u , I o n Jugureanu, Mircea Andreescu i Nicolae Mnnolachc. A t t c t s-a i z b u t i t l a B r a o v e s t e b i n e , este e x a c t , este l i m p e d e , d a r n u e destul. Poate c viitoarele spectacole c u aceast pies o v o r nla m a i sus. Deocamdat, l u i E u g e n M e r c u s i c o l e g i l o r l u i l e r m n e m e r i tul d e a fi c u t a t s fie c e i d i n t i .

Virgil Munteanu

TEATRUL DE NORD DIN SATU MARE SECIA MAGHIAR

DOGORETE SOARELE ASUPRA LUI SENECA


de Kineses Elemer
D a t a p r e m i e r e i : 2 0 octombrie 1978.. Regia: K I N C S E S ELEMER. Sceno grafia : K l E M N Y ARPAD. Distribuia : ACS ALAJOS (Se neca) ; E L E K E S EMMA (Paulina) ; BOER FERENC (Nero) ; BOKOR ILDIK (Poppeea) ; BENCZDI SANDOR (Spector) ; KISFALUSSY BALINT (Vicius) ; KOCSIS AN TAL (Soldatul I) ; F C L O P ZOLTAN ( S o l d a t u l I I ) ; S Z L Y E S F E R E N C (Appiws).

U n remarcabil' debut n dramaturgie realizeaz Kineses E l e m e r cu piesa Dogorete soarele asuprii- lui Senea (g a nap Seneca felett), o parabol inspirat d i n l u m e a R o m e i a n t i c e , d e s p r e pu i c r e i . t i r a n i e , a v n d o a r e c a r e ' rezonane polemice care amintesc maniera d e t e a t r u a u n u i C a m u s , d i n Caligula, fr
-

a atinge, bineneles, aceeai a m p l o a r e a des f u r r i i i p r o f u n z i m e a d e z b a t e r i i . Textul n disouie, scris i c o n c e p u t a n u m e c a par titur de spectacol, s e aaz n seria unei literaturi angajate deschis, c u manifeste i m plicaii politice tn contemporaneitate. Conflic t u l se declaneaz dintr-odat, dramatic, in c i t a n t : S e n e c a este c o n d a m n a t la moarte. P n n z o r i , e l t r e b u i e e s e s i n u c i d . D e ce s m o a r ? s e n t r e a b u n u l d i n t r e s o l d a ii cnre l escorteaz. D o a r , t o a t l u m e a l sti m e a z i- i u b e t e . T o c m a i d e a c e e a , i r s p u n d e cinic cellalt soldat. Spector ncearc s f o r e z e g a r d a i s g r b e a s c a c e s t s f r i t , s p r e a-i i p e p l a c l u i N e r o . D a r V i c i u s ee opune ou v e h e m e n . Nu-1 p u t e m omor, riposteaz eful g r z i i . O r d i n u l a fost c a e l s-i p u n s i n g u r c a p t z i l e l o r , i , a s t a , p n - n z o r i i z i l e i . A m n a r e a piare a f i d e b u n a u g u r , cci, a m i e z u l n o p i i , peputtnd s d o a r m , N e r o u m b l p r i n p a l a t , c a o sttafie, a j u n g n d , firete, i l a l o c u l d e d e t e n i e a l l u i S e n e c a . Apariia cezarului esite d e r u t a n t . Nebunia l u i s i m u l a t a u n u i n s p i m n t pe cei d i n j u r . S i n g u r S e n e c a r m n e impertur b a b i l d e m n . I n t r e c e i d o i , . n f r u n t a r e a este ct d e dur, pe att d e alunecoas. pe Fiecare i justific atitudinea acuzndu-se reciproc , m i z n d fiecare p e argumentele sale : Nero, p e for, Seneca, pe raiune. I n cele d i n u r m , Nero r u p e o r d i n u l d e con d a m n a r e l a moarte a fostului s u profesor, d a r l o b l i g p e ' a c e s t a la" u n j o c a b s u r d , p e r i c u l o s . I n n o u a z i , n z o r i i c r e i a s e a f l . cei doi v o r s c h i m b a rolurile : o z i ntreag, S e n e c a v a f i i m p e r a t o r . n s c e n a r e a - p r i n d e i jocul d l a iveal mecanismul perfid de l i n g u i r e i t i c l o i e ce-1 n c o n j o a r p e d i c t a t o r . Zadarnic ncearc Seneca s schimbe ceva d i n o r d i n e a acestei f i r i , d i s p o z i i i l e sale, .dei raionale, dei juste, n u pot fi duse l a nde plinire, pentru c oamenii d e o r d i n e s-au o b i n u i t c u u n sistem viciat, fals, stimulat

www.cimec.ro
I

29

Scen

din spectacol

c h i a r de poftele despotice ale mai-marelui R o m e i , i n u m a i p o t a c i o n a a l t f e l . D e z a m git, n neputin s impun o existen d e m n , r a i o n a l , S e n e c a a j u n g e ol n s u i l a concluzia sinuciderii. U n joc al ntmplrii a d u c e , ns. n scen pe u n n v c e l a l su. pe oare V i c i u s l p r e g t i s e n v e d e r e a u n u i tentat m p o t r i v a l u i N e r o . I n d u s n e r o a r e de m a n t i a regal pe care S e n e c a o poart pe u m e r i , el i n f i g e p u m n a l u l n spate, o m o r n d u - 1 . J o c u l l u i N e r o n u puitea s a i h dect un sfrit s i n i s t r u , aa c u m au fost toate j o c u r i l e s a l e n e b u n e t i , i z v o r t e dintr-o teribil sete d e d o m i n a r e a s e m e n i l o r , pe care-i n e s o c o t e a . Kineses E l c m r ilustreaz prin figura lui Nero o tipologie de dictatori, s u b l i n i i n d , p r i n confruntarea acestuia cu lumea pe care o guverneaz, sensul politic al destinului su istoric. Seneca, pe de alt parte, n u este n u m a i u n n e s u p u s declarat fa de ordinea tiranic ntemeiat pe abuz, ci, prin demer sul propriei sale existene, d e z v l u i e condiia tragic a creatorului, a omului activ, n sens pozitiv, ntr-o a s e m e n e a l u m e corupt moral, viciat, lipsit d e o raiune superi oar. Conflictul dintre cei doi dobndete, astfel, acuitatea u n e i confruntri n planul ideilor, d e p i n d , c a interes, s i m p l a ilustra re a u n u i fapt istoric a l a n t i c h i t i i , d i n c a r e se i n s p i r , i r e l e v n d o a u t e n t i c atitudine polemic fa de forme politice existente nc, d i n ce n ce m a i anacronice. In toare de zor, lui montarea artist actor, din 1975, din proz szemmel), de din scenic cu o la a piesei la sale, Kineses crea Maghiar a Teatru al n unui legai Co

lecia F o r a s " e dovedete preocupat a e x p r i m a cu mijloace regizorale simple, neso fisticate, m e s a j u l partiturii d r a m a t i c e de c a r e beneficiaz, miznd, deopotriv, pe nuana r e a s u b t i l a s i t u a i i l o r - c h e i c i a d u c n d r e zolvri, soluii de o modern suplee, ce i m p u n nota de a n s a m b l u a spectacolului, de o r e m a r c a b i l acuratee stilistic, sobru, c u un ritm interior bine gradat p n la ultima replic. U n colaborator fidel a gsit n sce nograful Kemny Arpd, care a , i m a g i n a t u n d e c o r a u s t e r , r i g i d i, t o c m a i de a c e e a , tulburtor. E l nfieaz una dintre multi plele, n c p e r i posibile ale . p a l a t u l u i , ncon j u r a t d e > m a i v e u i t u r n a n t e , c a r e i n deplinesc necontenit funcia, n conflictul violent la care snt martore sau prtae active.
(

Kleinr. Stat

largi vreme, secia

disponibiliti Teatrul

Cluj-Napoca

(19681972) ; regi maghiar Cu n

Naional

Trgu-Mure ; autor intitulat aprut ochii 1971

volum (Bekotott

0 b i n e aleas distribuie asigur spectaco l u l u i i n u t a e l e v a t . A c s A l a j o s este u n S e n e c a d e o s e n i n t a t e i u n c a l m olimpian, c a r e t i e s-i c e n z u r e z e c u f i n e e e m o i a i sentimentele, n contrast marcat cu dezechi libratul Nero, cruia Bor Ferenc i con struiete ingenios o individualitate plasat ntre caricatura frivol i d e m e n a tragic. FJekcs Emma este, n Paulina, o apariie demn, maiestuoas, pe msura soului ei, Seneca. Poppeea i afl n Bokor Ildiko interpreta trsturilor vulgar-sentimentale ale amantei imperatorului ; Spector, linguitorul, z e l o s u l i n t r i g a n t , este n f i a t de Benczdi Sndor cu participare dinamic, cu mult mobilitate n e x p r e s i e i n m i m i c , ceea c e d rolului o bine scontat complexitate. Bune, apariia lui Kisfalussy Blint n V i c i u s i a l u i Kocsis Antal n Soldatul I ambii insistnd pe o a n u m e duritate a d x p r e s i e i i p e s p e c u l a r e a e f e c t e l o r d e s i t u a ie. Ki'ilop Z o l t n , n S o l d a t u l I I , i S z l y e s Ferenc, n Appius i a d u c contribuia cu d r u i r e , n roluri de m a i m i c amploare.

30

www.cimec.ro

Aoreciind
cu Dogorete

spectacolul
soarele

lui

Kineses
lui Seneca

Elomcr
drept

asupra

unu dintre reuitele stagiunii actuale stm rene, trebuie s constatm c u satisfacie c
el se integreaz preocuprilor constante ale

acestui teatru, de a promova cu mult curaj i cu nalt spirit de responsabilitate litera tura dramatic original din ara noastr.

Constantin Cublean TEATRUL MUNICIPAL DIN PLOIETI

-END LA MILIIE
de Dumitru Furdui
Data premierei : 4 noiembrie 1978. Regia : I O N M A X I M I L I A N . Sceno grafia : V I N T I L A FACAIANU. Distribuia : CORNELIU REVENT (Daniel Duca) ; TEFAN BNICA DUMITRU FURDUI (Gigi Scarlat) ; (Traian Deliu) ; MANUELA MARINESCU-CODRAT (Paula Schmidt) ; ELENA ALBU (Rodica Trentea) ;A N G H E L BRATU (Karl) ; DUMITRU PALADE (Omescu) ; M O T N E G O E S CU (Nicu Zisu) ; G R A I E L A CHIU (Anghelina) ; N O R A P O P E S C U (mama lui Gigi) ; L I A N A D A N - R I Z A (Coman dantul) ; C O N S T A N T I N DRAGANESCU (Iliescu) ; TEFAN CRISTIAN PISOSCIII (Narcis Tomescu) ; ALE XANDRU PNDELE (Sonea) ; M A R I U S I O N E S C U (Moldovan) ; V I C T O R BUCURESCU (Stoica) ; R A D U DUMITRESCU (oferul) ; HORIA GEORGESCU (Mecanicul) ; OLGA DUMITRESCU (Lica) ; LUPU BUZNEA (Biniarul) ; G H . M I R C E A ARAMA (eful localului) ; GEORGE GEORGESCU (Chelnerul) ; C O R N E L CIUPERCESCU (Reporterul T V ) .

C u m s p u n e i t i t l u l p i e s e i . Este debutul de dramaturg a l lui Dumitru F u r d u i , cunoscutul actor, debut de b u n a u gur, care, ntr-un fel, continu activitatea scenic a u t o r u l u i , pe c i v e c i n e celor c u care i-a r e c o l t a t succesele de interpret : a v e m de-a f a c e c u o c o m e d i e , b a c h i a r c u o fnrs, i m p l i c a r e a m a s i v , hotrtoare a miliiei n conflict dctenminnd definirea piesei d r e p t c o m e d i e p o l i i s t " , ceea c e o face d e d o u o r i a t r a c i o a s . C i n e n u tie c astfel d e piese snt, d i n p o r n i r e , d e s t i n a t e succesului larg ? Ce o m de teatru, director, regizor, a c t o r , n u j i n d u i e t e d u p o a s t f e l d c pies, care, d u p expresii m a i p u i n acade mice, d a r foarte potrivite mprejurrii de fa, ine afiul", desfund mahalalele" ? S nu strrnbm d i n n a s , astfel de piese exist n repertoriul teatrelor de pretutin deni, ele snt consecina fireasc a unei a n u m e d o r i n e d e d e s t i n d e r e a p u b l i c u l u i , elo snt, ntr-un f e l , i u n s e m n al nivelului celei m a i dc gust, de pregtire a pturii largi a spectatorilor ; reprezentarea lor n seamn, de multe o r i , o concesie, d a r , fr n d o i a l , i o n a d . Cu acestea n u justific o eventual lips de exigen, c i e x p l i c o situaie care n u e numai a Teatrului Municipal d i n Ploieti. Acest teatru, care, dup spectacolele c u Arden din Kent, Macbeth, Interviu etc.,n u poate fi a c u z a t d c u u r t a t e n a l c t u i r e a r e pertoriului, a r c nevoie, d i n motive care in de socio-psihologia p u b l i c u l u i s u , d e spec tacole c u o larg deschidere ctre specta tori. S n u s t r m b m , a a d a r , d i n n a s prea devreme. Pornind de l a datele piesei, c a r e snt specifice u n e i comedii poliiste. T e a t r u l M u n i c i p a l ploietean a realizat u n apcctacol care-i c r o i e t e d r u m ctre p u b l i c u l latent, ctre spectatorii p a s i v i , ctre acele pturi pentru care p r o c u r a r e a sistematic a bilete lor d e teatru n u a d e v e n i t o o b i n u i n . C e incit interesul p u b l i c u l u i ? 0 pies s e m n a t de c u n o s c u t u l i ' n d r g i t u l D u m i t r u F u r d u i . Un spectacol n care protagonist c tefan B n i c i n o a r e m a i j o a c a p r o a p e t o i a c torii b u n i a i t e a t r u l u i C o r n e l i u Revent, Dumitru Palade, Manuela Marinescu-Codrat, Elena A l h u , M o Negoescu, Constantin Drgnescu. U n spectacol c a r e este p u s n scen de I o n M a x i m i l i a n . Ce rspltete curiozita tea p u b l i c u l u i , i n t e r e s u l ? V a l o a r e a d e a n samblu a reprezentaiei, precum i toate componentele sale. E s t e u n spectacol amu z a n t , t r e p i d a n t , c u n e n u m r a t e g a g u r i i g selnie, c u m o m e n t e d e suspens, realizat d e un excelent meteugar, d u p reetele spe ciei. E s t e u n spectacol dintre acelea d e s p r e care s p u n e m c slujete piesa, a d i c i p u n e n v a l o a r e c a l i t i l e i f a c e s f i e m a i u o r trecute cu vederea defectele, nemplinirile. Pentru c, trebuie spus, comedia are cali ti certe, care i n d e situaiile create, d e v i o i c i u n e a r e p l i c i i , d a r a r e i defecte, c a r e snt de construcie, d e consecven n por tretizare, de cursivitate a aciunii. Actor fiind, D u m i t r u Furdui a n c e r c a t s o f e r e

O ficani unui jucat. gaii

tentativ de muzeu snt

de

furt n care art

unui snt strini,

tablou

de tra

valoare,

tentativ opere

implicai

de

directorul este de pun rsplata

i u n g i n a r tablou

oarecare,

Valorosul prini, totul

este

recuperat,

fiecare i p r i m e t e

cuvenit,

se sfrete

c u bine l a miliie.

www.cimec.ro

31

fiecrui interpret cte o p a r t i t u r cel p u i n convenabil, dac n u generoas ; dar, pentru a realiza acest tur de for, a sacrificat uni tatea, c u r s i v i t a t e a , astfel c, pentru o replic necesar bunei nelegeri a lucrurilor so c o n s u m u n n t r e g t a b l o u ; o s i m p l t r e cere p r i n scen a u n u i personaj fr nsem ntate provoac naterea unui conflict se c u n d a r , firete, prisoselnic. Defecte, lipsuri, scderi, nempliniri, de care Ion Maximilian a fost c o n t i e n t , dar n u a a v u t t e n a c i t a t e a i s e v e r i t a t e a s n c e r c e a l e n l t u r a . D a r le-a m p o d o b i t f r u mos, astfel c d e v i n digerabile, ntr-un spec tacol de o v e r v n e b u n , n care fantezia regizorului nu s-a d e z m i n i t , n c a r e s t r lucete t e f a n B n i c , i n t e r p r e t u l u n u i lutar-borfa-biniar, mecher, pgubos, aro gant, plngcios. Actor de m a r c farmec, de extraordinar priz la public, dar, m gr b e s c s a d a u g , d e n e d e z m i n i t corectitudi-

ne, de bun-gust, de m s u r , de sever auto exigen, tefan B n i c d o m i n spectacolul. Il secondeaz cu bune rezultate Dumitru F u r d u i , in rolul u n u i ofier de m i l i i e , m u c a l i t i o m e n o s ; C o r n e l i u R e v e n t , i n t e r p r e tul unui director de muzeu, escroc senti m e n t a l , e s c r o c p u r i s i m p l u , h o d e t a b l o u r i i f a l s i f i c a t o r d i b a c i ; D u m i t r u Palad, re m a r c a b i l ntr-un rol dificil de m i l i i a n c o n t i i n c i o s i v e n i c s u s p i c i o s , d a r a b i l , i n t e l i gent. U r m e a z o lung list de interprei, c a r e c u p r i n d e a p r o a p e ntreg c o l e c t i v u l tea trului, list n fruntea creia se plaseaz Manuela Marinescu-Codrat, E l e n a AJbu, Nora Popcscu, Liana Dan-Riza, Lupu Buznea, Constantin Drgftncscu. Vintil Fcianu a gsit o excelent soluie scenografic pentru desele s c h i m b r i d e d e c o r pe c a r e le c e r e a piesa.

V. M.

ALTE PIESE ROMNETI


TEATRUL N A I O N A L DIN CRAIOVA
Reluarea piesei, sub bagheta unui regizor t n r , ,este p e n t r u N a i o n a l u l c r a i o v e a n s i m bolul ncercrii de a continua tradiia Gai elor printr-un spectacol c a r e s . citeasc" textul lui Kiriescu . c u un ochi proaspt, apropiat ; de nelegerea i d e g u s t u l spec tatorului contemporan. Mircea Corniteanu a pornit de la premisa c piesa invit, n subtext, la a fi considerat drept o comedie a aparenelor. E a vorbete despre o lume lipsit de sentimente reale, fals n ceea ce susine, comic n fapt, lipsit de fond. C o m p o n e n i i familiei D u d u l e a n u n u fac dect s-i n t i n d c u r s e u n i i a l t o r a , m i z a f i i n d o ct mai confortabil meninere situaiei bune dc care dispun. Cei venii din afar sfresc p r i n a f i p r i n i . V a n d a n c e a r c s-l acapareze pe M i r c e a A l d e a doar pentru c i se p a r e c e l m a i i n t e r e s a n t b r b a t d i n c o l ul dc lume n care vnzarea unei moii o

GAIELE
de Alexandru Kiriescu
P r i m a r e p r e z e n t a r e a Gaielor la Craiova s-a p e t r e c u t n s t a g i u n e a 1 9 4 7 1 9 4 8 . D e a tunci, u n n u m r impresionant de spectacole a u i m p u s interprete de valoare, printre care M a d e l e i n e N c d e i a n u , p r o t a g o n i s t a trei m o n tri succesive, apreciat de cronicari drept una dintre cele m a i interesante Aneta Duduleanu p e c a r e le-au a v u t s c e n e l e n o a s t r e .

32

www.cimec.ro

Dntn premierei: 1 5 septembrie 1978. R e g i a i i l u s t r a i a m u z i c a l : M I R CEA CORNITEANU. Scenografia : OLIMPIA DAMIAN i TEFAN ULMU. Distribuia : I O S E F I N A S T O I A (Aneta Duduleanu) ; ILEANA SANDU (Wnnda Serafim) ; S M A R A G D A O L TEANU (Colette Duduleanu) ; LENI PINTEA-HOMEAG (Margareta Aldea) ; E L E N A G H E O R G H I U (Frulein) ; NICOLETA OANCEA-CIUCULESCU (Le na) ; ANCA LEDUNCA (Zoia) ; LUCIA DARAC, CARMEN ,VIERU ( Z a m f i r a ) ; V A L E R I U D O G A R U (Mircea A l d e a ) ; G H . MAZILII (Georges Duduleanu) ; PETRE GHEORGHIU-DOLJ (Ianache Duduleanu).

i n , o f a c e s a j u n g c u g r e u t a t e l a s p e c tator (dei, u n e o r i , c a u n f l a s h , c a a p a r e n spectacol, la civa i n t e r p r e i ) , este, p e de o p a r t e , f a p t u l c d e c o r u l n u a r e n i c i valene plastice, nici raport ideatic c u con cepia regizoral, i a r , pe d c alt parte, fap tul c actorii joac p e cont propriu'', c u m se z i c e , n u i n e c h i p ; o r , s e t i e , u n g e s t teatral a r e nevoie d e ecou n scen, pentru a d e v e n i semnificativ pentru spectator. P a r tenerii de j o c n u se p u n reciproc n valoare, astfel c semnele g n d i r i i regizorale, n n o i toare, attea cte snt, d i s p a r fr a p u t e a f i citite limpede, d i n sal. R e p r e z e n t a i a arat, n cele d i n u r m , c a o lectur care n u de ranjeaz, neaprat, d a r nici n u spune clar v r e u n l u c r u p e c a r e s nu-1 f i t i u t , d e s p r e Cailele lui Kiriescu.

Antoaneta C. lordache TEATRUL MIHAI DIN BOTOANI EMINESCU

o b l i g s r m n o l u n . M a r g a r e t a n u m a i este v i c t i m a , c i o viitoare, posibil Aneta D u d u l e u n u , altfel spus, o V n d ou statut social precis, care se c o n f o r m e a z statutului e i , f i i n d c a r c clin c e t r i . M i r c e a A l d e a s e las atras n u d e iubirea, c i de b a n i i M a r g a retei, apoi de noutatea pe care o reprezint de la Paris, d a r v a r m n e femeia venit ncorporat lumii Dudulcnilor, n u v a pleca d u p m o a r t e a soiei. S c e n e l e d e n f r u n t a r e " ntre D u d u l e n i , cele d e a l c o v , se c o n s u m fr m e l o d r a m , n ridicol. Fiecare (inclusiv s e r v i t o r i i ) f a c e c e p o a t e c a s-i p s t r e z e p o ziia n c l a n , n i m e n i n u dorete c u a d e v r a t s s e s c h i m b e c e v a . Mircea Corniteanu a intenionat o come die a m a r , ntr-un spaiu nbuit, sufocat d c verdea, d i n care se parc c n u exist ieire (singura tentativ, greu detectabil, datorit lipsei, d e e x p r e s i v i t a t e a n t m p l rilor d i n scen, fiind a Zamfirei). De la intenie la realizare, n o u l m o d de a p r i v i p i e s a s-a p i e r d u t . S e v a r e c t i g a , p o a t e , n tr-un a l t s p e c t a c o l . D e c o r u l p a r e e x t r a s d i n tr-un a l b u m p r f u i t , n c r c t u r a d e o b i e c t e n u este s e m n i f i c a t i v , c i , d i m p o t r i v , rebar b a t i v . Actorii e v o l u e a z greoi, n c i u d a to n u l u i r i d i c a t c u care-i r o s t e s c r e p l i c i l e , p e r sonajele n u izbutesc s d e v i n faete a l e unei singure lumi, c i , m a i degrab, prezene monotone, parc inutil repetate. Jocul de scen pare exterior, astfel c, n cele d i n urm, n u personajele se arat lipsite d e c o n i n u t , c i m a n i e r a actoriceasc, golit de substan. Exist cteva momente care a m i n tesc g n d u l regizoral : scenele n care A n c a Ledunca (Zoia) i p r e z i n t " toaleta d e nm o r m n t a r e , cea n care L e n i Pinea-Homeag (Margareta Aldea) coboar de pe patul d c suferin", pentru a a d u n a bancnotele risi pite d e M i r c e a , s c e n a t m i e r i i p o m e n i i , aceea a acceptrii p a h a r u l u i c u v i n de ctre V a leriu D o g a r u ( M i r c e a A l d e a ) , m a i toate, spre sfritul reprezentaiei. Ceea ce a c o p e r inten-

NPASTA
de I. L Caragiale

D a l a premierei : 19 octombrie 1978. Regia : M I H A I VELCESCU. Sceno grafia : C O N S T A N T I N MOLOCEA. Distribuia : SEBASTIAN COMN I C I (Dragomir) ; G E O P O P A (Gheorghe) ; M I H A I V E L C E S C U ( I o n ) ; M A RINA MAICAN (Anca) ; FLORITA RUSU, NARCISA V0RN1CU (civa oameni).

Spectacolul de studio de l a Botoani c u p i e s a Npasta de I. L . Caragiale a ' suscitat interes, textului fiindu-i relevate semnificaii noi, izvorte d i n compoziia dramatic, din relaia personajelor, din replic. Actorul M i h a i V c l c e s c u , s e m n a t a r u l regiei, a nscris d r a m a ntr-o p o s i b i l c o r e s p o n d e n c u l u m e a B a l t a g u l u i " , n c a r e , d e a s e m e n e a , se n f r u n t binele i r u l , p a t i m a p e n t r u dreptate i afla rea a d e v r u l u i , ceea ce plaseaz d r a m a l u i C a r a g i a l e i n t r - o d e s c e n d e n s a u n t r - o c o responden c u mitologia romneasc, deci, cu Mioria". Ceea vluit jele ce creeaz de mister, n o spectacol lume n timpului o care pn lume n

persona l a cu-

ateapt

scurgerea

www.cimec.ro

33

noaterea adevrului i l a r s p l a t a faptei. se e x p r i m n rsul nervos Aceast p n d al lui Dragomir, nemsurat i n e s t u l n d r a g o s t e c a i n t o a t e c e l e l a l t e , u n D r a g o m i r o b s e d a t d e c r i m i d e s t a f i a l u i D u m i t r u . I n aceast ateptare, n care mocnete r z b u n a rea, n cercul care se strnge, se tot strnge, un cerc fierbinte, d i n ce n ce m a i fier binte, i n acest infern t i n u i t , p e care A n c a l triete ou sperana c se v a d e s p o v r a ntr-o b u n z i , a p a r e G h e o r g h e , c a r e n u m a i este u n p e r s o n a j e p i s o d i c , c i u n d e s t i n c a r e se i m p l i c n d r a m a c u n o a t e r i i ; d a r i n ciclul vieii d i n acest univers u m a n , n care Dragomir v a avea destinul lui Ion, iar Gheorghe v a tri, probabil, repetnd, ntr-un fel, existena lui Dragomir. Aadar, ciclul vieii n u se nchide, ci devine disponibil r e petrii, s a u deschis n p a s t e i , a a cu.m s u n i r e p l i c a A n c i d i n f i n a l u l p i e s e i : . . . p e n t r u f a p t , r s p l a t i n p a s t p e n t r u n p a s t !". I d e e a s p e c t a c o l u l u i , p r e c u m i p r o p u n e r e a d e a-1 i n t e r p r e t a p e D r a g o m i r n t r - o v i z i u n e i n e d i t , cred c a u fost sugerate d e r e p l i c a acestuia : D a ' de ce... dac n u se poate despri de u m b r a r p o s a t u l u i ? B a z i c e o femeie n e b u n , care mi-a stricat m i n t e a i m i e . E u s n t s n t o s , c r e z i , d e c n d a m luat-o ?... U f ! m - a m s t u r a t ! D e o p t a n i d e zile, D u m i t r u i i a r D u m i t r u ; p e e l l a u z cnd vorbete ea, cnd m uit l a e a l v z pe el... E u triesc n cas, m n n c l a m a s , d o r m l a u n l o c c u s t a f i a l u i . . . A a ! a s t a n-o s m a i m e a r g m u l t ! " D i n p c a t e , p r o c e d e e l e s c e n i c e f o l o s i t e d e r e a l i z a t o r n - a u f o s t tot deauna consonante c u concepia spectacolului. Caracterul arhetipal a l reprezentaiei, tragismul esenializat, a u s t e r , a u fost d i m i n u a t e prin procedeele u n u i teatru de alt factur, v i d a t de problematica specific d r a m e i . Evoluiile la s o l , excesul d e violen, p e i c i p e colo, n i s-au p r u t u n balast, i n u t i l , n g u s t n d sem nificaiile propuse iniial n elaborarea scenic a spectacolului. Cea de m a i interesant actoricesc, Comnici, n realizare, este rolul lui din punct lui

Nici scenografia l u i Constantin Molocea n u este a l t c e v a dect u n c a d r u n e u t r u p e n t r u u n spectacol d c studio, generos eu ideatic, ns deficitar n mijloacele sale de expresie.

George Genoiu TEATRUL NATIONAL DIN T G . MURE SECIA MAGHIAR

DOMNIOARA NASTASIA
de G.rtL ZamFirescu
Data premierei : 17 iunie 1978. Regia : D A N ALECSANDRESCU. Scenografia : MIRCEA MATCABOJI. Ilustraia muzical : LUCIAN 10NESCU. Distribuia : FARKAS IBOLYA (Nastasia) ; T A R R L A S Z L O (Ion Sor cov) ; C S O R B A A N D R A S (Vulpain); TOROK ANDRAS (Luca) ; B A N Y A 1 MARIA (Vecina) ; ADLEFF INGEBORG (Paraschiva) ; I L L Y S KINGA (Niculina); Z A L A N Y I G Y U L A (Ionel); SZKELY F E R I R E (Luca Lacrim); NAGY LASZLO (Pascu) ; NAGY JOZSEF (Qrciumarul) ; R T H Y A R PAD (Omul necjit) ; K A R P GYORG Y (Haimanaua) ; B O D O ZOLTAN (Orbul) ; M A G Y A R I G E R G E L Y (Cer etorul) ; KOVACS ANDRAS (Pa coste).

vedere

interpretarea poteneaz cele tragism ntr-o

Sebastian care, najul text, tipal. de faptul triete riiei. stri tistic. registru s-l propune i n Mihai care

Dragomir, perso de arhe i d e dispa snt le co are u n ne Orice reluare a unei piese d i n repertoriu] activ a l teatrului nostru propune urmrirea unei duble evoluii : a piesei (prin ceea ce ofer n o u , n f u n c i e d e e v o l u i a gustului estetic a l p u b l i c u l u i ) i a r e g i z o r u l u i , obligat s s e d e l i m i t e z e f a d e p u n e r i l e n s c e n a n terioare. I n c a z u l Domnioarei Nastasia i al regizorului D a n Alecsandreecu, aceast e voluie prezint, d i n m a i multe puncte de vedere, u n interes sporit ; p e d e o parte, p e n t r u c r e g i z o r u l d i n T r g u - M u r e este u n artist ou u n p r o g r a m estetic f e r m , refractar la i n f l u e n e i n c o m p l e t asimilate, p e d e alt parte, pentru c piesa l u i G . M . Z a m f i r e s c u face p a r t e d i n repertoriul su permanent, ea constituind obiectul : spectacolului de di p l o m i f i i n d r e l u a t n c t e v a m o n t r i , i n c l u s i v p e o scen d i n Iugoslavia, ceea ce creeaz obligaia u n e i n n o i r i fa d e pro p r i i l e v e r s i u n i . I n s f r i t , n u e l i p s i t d e in-

aa c u m spuneam, c u n o i date firete), este E l i triete (dintre

propuse

n registrul u n u i existena Este n contient. pn pe

capcan

care

contient momentul

c i s-a s t r i c a t ispirea Rsul volubil,

mintea"

i, astfel, i c u viaa

ncletarea care

tensionale, Actorul

interpretul Comnici Dac

munic

c u expresivitate i c u inteligen a r Sebastian foarte ntins u n Gheorghe Velcescu Dragomir i reuete, n acest r o l , Geo Popa nc, Maican nefinisat, pe da (Anca) contribu spectacol principal.

confirme

p e deplin.

tele e n u n a t e m a i s u s , M a r i n a iile c a parteneri de replic este

(Ion) i nscriu ntr-un personajul

34

www.cimec.ro

t e r e s n i c i f e l u l n c a r e s u n " p i e s a ntr-o alt l i m b , m o d u l n cnre se s u p u n e ineren telor diferene d c sensibilitate. Constatrile snt, din toate p u n c t e l e de vedere, mbucurtoare. D a n Alecsandrescu a scos c o m e d i a t r a g i c a l u i G . M . Z a m f i r e s c u d i n c o n t i n g e n t , a m u t a t accentele p e ceea ce a r e e a p e r m a n e n t , e v i d e n i i n d u - i v a l o a r e a de g e n e r a l i z a r e . A r f i i g r e u s s e s t a b i leasc puni ntre spectatorul contemporan i l u m e a originar a operei, definitiv anu lat de evoluia istoric, altfel dect prin potenarea singurului n u m i t o r c o m u n : aspi raia s p r e fericire, prezent ntotdeauna i pretutindeni, c a u n d a t esenial a l condiiei umane. P e de alt parte, regizorul a cen zurat sever n u n u m a i accentele naturaliste, prezente n u c h i a r n n u m r m i c n pies, c i i n o t e l e d e p i t o r e s c i z v o r t e dintr-o t e n din de idenlizarc a u n u i perimetru geo g r a f i c i s p i r i t u a l c a r e a f o s t m a h a l a u a b u c u retean de odinioar. Beneficiind de un excelent cadru scenografic creat de Mircea Matcaboji, guvernat de ideea c diversele locuri d c j o c cerute d c text n u snt altceva dect puncte diferite ale u n u i spaiu unitar, regizorul a creat u n u n i v e r s n c h i s , n caro aspiraia spre fericire a eroilor se m i s t u i e o d a t c u e i , f r a n s a d e a se r e a l i z a v r e o dat. A rezultat un spectacol m a i auster ca de obicei, fr crligele" oferite de scenelo bogate n pitoresc s a u d e cele m bibate d e n a t u r a l i s m , ns m a i csenializat, cu o m a i p u t e r n i c susinere ideatic i, i m plicit, c u o m a i larg deschidere spre uni versalitate. Spectacolul trgumureean aduce puncte de v e d e r e o r i g i n a l e i n p r i v i n a t i p o l o g i e i p i e

sei. V u l p a i n , d c p i l d , i n t e r p r e t a t d c C s o r b a A n d r a s , n u este b r u t a p r i n e x c e l e n , m i n a t d e i n s t i n c t e p r i m a r e i d e v a s t a t o a r e , c i u n chinuit, aspirnd la d r a m u l su de fericire, d o a r c o c a u t p e c i r t c i t e , a t e n t n d l a fericirea altora. i P a r a s c h i v a , personaj tra tat, d e r e g u l , n p a s t a g r o a s a g r o t e s c u l u i , a fost r e d i m e n s i o n a t p r i n u m a n i z a r e d e ctre actria Adleff Ingeborg. Reconfirmnd u n t a l e n t d e m u l t v r e m e r e c u n o s c u t i a p r e ciat, Illys K i n g a a desenat c u acuratee u n p e r s o n a j c u a s p i r a i i m i n i m e ( N i c u l i n a ) , contrapunctnd p a t i m i l e a p r i g e ce-i v o r p i e r d e pe ceilali. Alte interpretri notabile snt cele s e m n a t e de T a r r L a s z l ( I o n S o r c o v ) , /.ala> i G y u l a ( I o n e l ) , p r e c u m i c e l e a p a r innd actorilor ce apar n tabloul crciumii, care se m e n i n n rigorile u n u i r e a l i s m p u r . Indiscutabil, ns, s p e c t a c o l u l este dominat de r e m a r c a b i l a creaie a i n t e r p r e t e i rolului titular, Farkas Ibolya. I n ntruchiparea sa, domnioara Nastasia n u este d o a r floarea de m a i d a n c o n d a m n a t l a p i e i r e n t r - u n m e d i u p e s t i l e n i a l , i n i c i o n c a r n a r e a s p i r i tului de vendetta, ci u n personaj complex, pentru care ratarea tentativei de evadare dintr-un c o n t e x t socio-moral detestat capt proporii catastrofice. F a p t u l c l a recenta T o a m n teatral" d c la B o t o a n i spectacolul T e a t r u l u i d i n T r g u M u r e a fost distins c u p r e m i i l e p e n t r u c e a m a i b u n r e g i e i c e a m a i b u n s c e n o g r a f i e , p r e c u m i c u o m e n i u n e a c o r d a t i n t e r p r e tei r o l u l u i titular, reprezint binemeritata recunoatere a u n o r caliti multiple.

Dumitru Chiril

RESTITUIRI
TEATRUL MIHAI DIN BOTOANI EMINESCU'
go ( 1 8 7 6 ) i Mira (1867). A a d a r , d u p u n secol, d r a m a t u r g i a eminescian este adus pe scen n p r e m i e r a b s o l u t . E m i n e s c u a n c e p u t s s c r i e t e a t r u d i n d o r i n a d e a r e a liza u n repertoriu n a i o n a l de inspiraie i s toric. Proiectase u n d o d e c a m e r o n drama tic", c u p r i n z n d eroi pornind de l a Decebal i t r e c n d p r i n n t r e a g a i s t o r i e a Moldovei. V r o i a s s c r i e p i e s e c u s u b i e c t e d a c o - r o m a n e (pentru a a r g u m e n t a o r i g i n e a i c o n t i n u i t a t e a p o p o r u l u i r o m n p e aceste m e l e a g u r i ) i d i n f r m n t a t a istorie a m a r i i dinastii moldovene, fcnd d i n M u a t i n i c u m remarca George Clinescu o seminie de Atrizi u r m r i t de p a t i m a v r s r i i de snge". Iniiativa regizorului Constantin n fost 1975 director continuat al T e a t r u l u i i n Decebal, stagiunile Dinischiotu, a ulterioare. apoi Emmi botonean,

VISUL MEU DE FIER


de Mihai Eminescu
30 ianuarie 1975 v a r m n e o d a t m e morabil n istoria teatrului romnesc. Atunci, c n d s-au m p l i n i t 1 2 5 d e a n i d e l a n a t e rea nalt v i s t o r u l u i E m i n e s c u " ( T . Maiorescu), au vzut l u m i n a rampei, l a Botoani, a c o l o u n d e s-au z m i s l i t m u l t e d i n t r e pro iectele sale d r a m a t i c e , piesele BogdanDra-

Astfel, a u u r c a t p e scen

www.cimec.ro

35

D a l a premierei : 2t octombrie 1978, Adaptarea scenic i regia : I O N O L T E A N U. Decorurile : TEODORA DINULESCU: Costumele : MARIA BORTNOVSCHI. Muzica : GHEOR G H E COJOCARII. Distribuia : MIHAI VELCESCU (Andrei Mureanu) ; J E A N M A Y D I C K (ntunericul); M A R I N A M A IC A N ( L u . mina) : S E B A S T I A N C O M N I C I (De cebal) ; DORU BUZEA (Traian) : G H E O R G H E H A U C (Arbore) ; C O N STANTIN MARU (tefni) ; TEO DOR BRADESCU (Dragul) : L U C I I I AN MIIINEA (Drago) ; NARCISA VORNICU (Ana) ; T A M A R A POPESCU (Dochia) ; I O N P L A E A N U (Uricarul).
r

M i h a i l S o r b u l i , a c u m , Homer travestit de E u g e n L o v i n e s c u snt premiere absolute care au nsemnat evenimente artistice ale ulti m e l o r trei s t a g i u n i . A a d a r , Homer travestit de E u g e n L o v i n e s c u nu apare n t m p l t o r n r e p e r t o r i u l a c e s t e i s c e n e , c a r e i-n n s c r i s p e afiul permanent n u m e l e lui E m i n e s c u , Iorga i S o r b u l , f i i a i a c e s t o r m e l e a g u r i . E s t e cunoscut interesul manifestat de E u gen L o v i n e s c u fa de s c r i s u l d r a m a t i c inter b e l i c . A a c u m a p r o c e d a t i c u p o e z i a , alunci cnd a n o m i n a l i z a t filiaii duse pn la pasti, a reacionat i f a de unele piese de teatru i n f l u e n a t e de modele pro duse de alte literaturi. Unele dintre reti c e n t e l e s a l e s-au d o v e d i t n d r e p t i t e . I n c e privete preferinele sale constante Hor tensia Papadat-Bengescu, C a m i l Petrescu, L u cian Blaga, George Mihail Zamfirescu, Vic tor I o n P o p a , G h . C i p r i a n operele acestora s-au d o v e d i t d u r a b i l e , i n t r i n d n fondul de baz al literaturii noastre dramatice. Rei n e m , de a s e m e n e a , p r e o c u p r i l e sale n do m e n i u l c r o n i c i i d r a m a t i c e i a l e s t e t i c i i t e a trale (..Psihologia feminin n teatru" sau Adevrul i s t o r i c i p s i h o l o g i e " ) , p r e c u m i unele opinii c u privire la preferinele publi c u l u i sau la specificul d r a m e i autohtone. Intr-o s e r i e d e C o n v o r b i r i t e a t r a l e " (Rampa n o u i l u s t r a t " , a n u l I, n r . 1 3 , 15 s e p t . 1 9 1 5 i n r . u r m t o a r e ) , e l c o n s i d e r c publicul c e r e , d e p i l d , d r a m e i m e l o d r a m e , iubire i l a c r i m i p e s c e n . . . T e a t r u l p r i n d e d i n z b o r aceast preferin i o c u l t i v . Melodrama domin. b i n e , e r u ? S v e d e m , s m a i ateptm. Exist, apoi, n cultura noastr o adevrat magie a cuvintelor, o mnrc iubire pentru formule, culambururi, vorbe c u dou

i Histrion (1976) i Mureanu (1977), spec tacole comentate elogios n p r e s a de s p e c i a litate. Acest eveniment d i n viaa noastr teatral c o i n c i d e n m o d f e r i c i t i c u o e t a p f e r t i l din cariera regizorului Ion Olteanu. artist emerit, care a gsit modaliti proprii de valorificare a dramei eminesciene. I n atmo sfera de r i t u a l , d e teatru c e r e m o n i a l , ntr-o v i z i u n e t r a g i c , a s p r , t r a n s p a r g n d u l i s i m irea specifice ethos-ului r o m n e s c . I n teatrul eminescian, cugetarea filozofic, m a r e a poezie snt n t r u p a t e n personaje c u triri puternice, armonios implicate n isto ria i n d e s t i n u l u n u i popor care dorea u n i r e a r o m n i m i i " de pe versantele Carpa i l o r . A c e s t v i s d e f i e r " , unirea i indepen dena r o m n i l o r , p u t e r n i c afirmate de gene raia de l a 1848 Mureanu fiind unul d i n t r e t r i b u n i i e p o c i i a f o s t i i d e e a s p e c tacolului care reunete f r a g m e n t e din" Bog danDrago, Mira, Decebal i Mureanu. Visul meu de fier o r e p l i c a l u i A r b o r e , d i n p i e s a Mira este u n s p e c t a c o l s t r b t u t de ideile patriotice ale m a r e l u i n o s t r u poet, un omagiu adus Unirii, n momentul cnd s r b t o r i m acest e v e n i m e n t istoric.

HOMER TRAVESTIT
de Eugen Louinescu
De civa a n i , teatrul botonean desf oar o politic repertorial de restituire a fondului nostru dramaturgie. Seria spectaco l e l o r E m i n e s c u , Un domn pribeag i Cantemir btrnul de Nicolae I o r g a , Dracul de

Data premierei : 23 octombrie 1978 A d a p t a r e a scenic : G E O S A I Z E S C U i FLAVIA BUREF. Regia : G E O SAIZESCU. Decoruri : CONSTANTIN P I L I U A . Costumele : D O I N A LEVIN TA. Muzica : L A U R E N I U PROFETA Versurile : F L A V I A B U R E F . Coregra fia : D O I N A M I H E S C U . Distribuia : D O R U , B U Z E A (Vul can) ; T E O D O R BRADESCU (Pinostes) ; E L E N A L I G I ( K r i t i a ) ; T E F A N PANA< (Helips) ; TOMA< VASILE (Cupidon) ; A N G E L A S P I R I D O N (Ve nus) ; M A R I N A M A I C A N ( K a l l i m e n e ) ; CONSTANTIN MARU (Marte) ; J E A N M A Y D I C K ( M e r c u r ) ; I O N L I G I (Neptun) ; G E O POPA (Reporterul Ho mer) ; I O N P L A E A N U (Astynomul); NARCISA VORNICU (Nimfa I) ; FLORITA RUSU (Nimfa II) ; D O R I NA BORA (Nimfa III) ; N I C U L I N A BLANARU (Bacanta I) ; DANIELA DUDUA (Bacanta II) ; CORNELIA SCUTARU (Bacanta I I I ) ; DANIELA DUMITRU (Bacanta I V ) ; LUCHIAN M I H N E A (Un biat).

36

www.cimec.ro

tenei p u b l i c u l u i . R e g i z o r u l G e o S a i z e s c u s-a confruntat n u n u m a i cu u n text de labora tor, s c r i s d e c r i t i c u l L o v i n e s c u e a s se a m u z e , c i i c u o t r u p m a i p u i n c x c r s n t n registrul parodic. Dac actorii m a i tineri s-au a c o m o d a t c e v a m a i u o r c u o a s t f e l d e modalitate, ceilali au ntmpinat oarecare d i f i c u l t i . D i n c o l o d e o b i e c i i l e c a r e se pot face c u p r i v i r e l a e v o l u i i l e c o r e g r a f i c e , m u sicalul Homer travestit este, p e n t r u trupa botonean, o reuit, n c a d r u l creia e v i d e n i e m i d e b u t u l A n g e l e i Spiridon.

G. G.
TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN CLUJ-NAPOCA

VNTUL DIN PUSTA


Angela Spiridon M r u (Marte) (Vemus) i Constantin

de Hunyady S dor
Data premierei : 18 octombrie 1978. Regia : B E R E C Z K Y J U L I A . Scenografia : S Z A K C S G Y O R G Y . Coregrafia : P T E R JANOS i SZKELY I S T V A N . Aranjamente muzicale : ORBAN GYORGY. Distribuia : P A S Z T O R J A N O S ( U f ttfdi A n t a l ) ; I L L E F E R E N C (Szilgyi Andrae) ; K O N T S B E L A ( T u z o k Gereben) ; SANTA ABPAD (Anti) ; SZIKLI LASZLO (Boros Istvn) ; VAJDA ZSUZSA (Anna) ; TAMAS SIMON (Locotenentul) ; PTERFFY G Y U L A (Subprefectul) ; K A K U T S A G N E S (Mari) ; B A R T H A (Juci) ; TODUCZ G Y U L A (Grefierul); SCHASS E R R I C H A R D (Magistratul I) ; J A N C S O M I K L O S (Magistratul I I ) ; A M B R U S V I L M O S (Pretorul) ; S Z I L A G Y I (O f e m e i e b t r n ) ; K O Z M A LAJOS (Cpitanul) ; D . B O D A A R P A D (Caporalul).

nelesuri ; formule rotunde, expresive, une ori simple j o c u r i de c u v i n t e n r d c i n a t e n spiritul nostru." A m a m i n t i t aceste g n d u r i d e s p r e t e a t r u , m p r t i t e d e L o v i n e s c u c u peste ase d e c e n i i n u r m , d e o a r e c e m i se p a r a c t u a l e , d a r i p e n t r u c Homer travestit este o e x presie artistic de laborator a teoretizrilor s a l e . P i e s a este u n e x e r c i i u p e o t e m d a t , d u p c u m r e c u n o a t e i a u t o r u l ( H o m e r , cntul V I I I ) , o parodie n patru scene" despre u n adulter n l u m e a z e i l o r , o p o v e s t e m o r a lizatoare rostit p r i n c a l a m b u r u r i , c u ironie i s u p l e e . A c e a s t p i e s din volumele Scenete i fantezii (1911) i Cine era? (1913) p r e c u m i d r a m a De peste prag (1906), n u s-au j u c a t , e l e a v n d a c e l a i d e s t i n c a i t e a t r u l lui Nicolae Iorga, ale crui lucrri Eugen L o v i n e s c u le-a c o n s i d e r a t scrise c u o i u e a l n e n c h i p u i t , cu o lips arhitectonic uluitoore, simple improvizaii ale unei incan descene, a d m i r a b i l privire n sine, insu ficient ns creaiei pentru a deveni art". O i m p r o v i z a i e este i Homer travestit, necost admirabil privire n sine, insufi c i e n t n s creaiei p e n t r u a deveni art" ( L o v i n e s c u par lui mme). P e n t r u c a aceast g l u m scenic s p o a t fi a s i m i l a t a z i , n t r - u n m o m e n t c n d p a r o d i a cunoate energice accente social-morale precum i o varietate de forme spec t a c u l a r e , i a r m i t u r i l e a n t i c e a u fost d e s e o r i puse sub semnul d e r i z i u n i i . ntr-o viziune contemporan, credem c fost necesar adaptorea pe care o s e m n e a z G e o Saizescu i F l a v i a B u r e f ( m u z i c a , L a u r e n iu P r o f e t a ) . E s t e v o r b a d c m b o g i r e a c e l o r patru scene eu e l e m e n t e d e s p e c t a c o l - d i v e r t i s m e n t (mu z i c , d a n s , c u p l e t e ) , c a r e s r s p u n d ape

H u n y a d y S a n d o r s-a f o r m a t i s-a a f i r m a t , mai nti c a publicist, apoi c a dramaturg i c a r o m a n c i e r , n c e r c u r i l e i n t e l e c t u a l e m a g h i a r e d i n C l u j u l a n i l o r i n t e r b e l i c i , colabor n d s u s i n u t n p a g i n i l e u n o r r e v i s t e a l c r o r r e d a c t o r a i fost, p e r n d , m u l t v r e m e . El f a c e p a r t e d i n a c e a g e n e r a i e de s c r i i t o r i t r a n s i l v n e n i c a r e i- d a t p e T a m s i Aron, Karacsony Ben, Ks Kroly, Sznto Gyorgy .a., g e n e r a i e c u n o s c u t m a i ales datorit accentelor progresiste n c u l t i v a r e a spiritului naional tradiional al literaturii maghiare. I n acest peisaj generos, H u n y a d y Sndor (18901942) se i m p u n e , p r i n pie-

www.cimec.ro

37

Vajda Zsuzsa (Ustodi Antal)

(Anna)

Pasztor

Jnos

scie ale, ca u n u l dintre fondatorii dramei naionale maghiare moderne. Intre titlurile d e r e f e r i n n a c e s t s e n s f i g u r e a z i Vntul din pust (Pusztai Szl), r e p r e z e n t a t pentru n t i a o a r n 1930. Activitatea sa ca dra maturg se l i m i t e a z la zece piese, scrise, toate, n d e c e n i u l al patrulea Noaptea de iulie (Juliusi cjszaka) 1930 ; O rttmplare cu cavaleri (Lovagias ugy) 1931 ; Trei balauri (Hrom srkny) 1935 ; Splendori montane (Havasi napsts) 1939 ; Ploaie de var (Nyri zpor) etc. inspirate n general din reali 1941 t i l e s o c i a l e , m o r a l e i p o l i t i c e a l e T r a n s i l v a n i e i i d n d a d e v r a t a m s u r a t a l e n t u l u i su. C a prozator, c u l t i v m a i ales o litera t u r de m o r a v u r i , f r a m b i i i p r e a mari, urmrind n principal succesul de public, p e c a r e 1-a i a v u t . D r a m a Vntul din pust are o coloratur local puternic ; valorificnd din plin ecou rile literaturii populare maghiare c u caracter protestatar, ea reconstituie un univers ba ladesc, de revolt haiduceasc. Undeva, la o rspntie de drumuri n pust, exist u n h a n sub acoperiul cruia trag, deopotriv, feluriii cltori : jandar m i i , p e n t r u c este u n b u n p u n c t de ob servare a micrii oamenilor de pe o mare r a z a i n u t u l u i ; f u r i i , p e n t r u a se i n f o r m a n legtur cu inta unor viitoare lovituri ; h u s a r i i , c a s p e t r e a c , n rgazul dintre d o u m a n e v r e e t c . ; t o a t e a c e s t e f i r e se m p l e t e s c i se d e s p l e t e s c s u b p r i v i r i l e A n n e i , crmria, care-i ispitete p e toi c u far mecele ei de femeie t n r , nc n e m r i t a t . U s t o d i A n t a l , u n soi de b r i g a n d de pust, l a n u m e l e c r u i a se n f i o a r o l u m e n t r e a g , o p l a c e p e A n n a , c u c a r e i t r i e t e , de

a n i de zile, n m a r c tain. Dar, Anna l v r e a d e b r b a t p e t n r u l s e r g e n t B o r o s Istv n , pe care-1 i u b e t e c u a d e v r a t . Intr-o s e a r , p e c n d a c e t i a d o i se a f l a u singuri la h a n , a p a r e p e n e a t e p t a t e n e p o t u l unui important personaj politic al inutului, un tnr locotenent, mndru de cariera i dc uniforma sa, care, nici m a i mult nici mai p u i n , i n e s-i p e t r e a c n o a p t e a n ater nutul hangiei. Sergentul o apr c u dem n i t a t e p c A n n a , i-n n c i e r a r e a c e se p r o d u c e l lovete pe s u p e r i o r u l su, care se prbuete n nesimire. C o n v i n s c a svrit o crim, Boros Istvn se hotrte ns, s i a d r u m u l l o t r i l o r ; U s t o d i A n t a l , a f l n d t r d a r e a h a n g i e i , nu-1 p r i m e t e n t r e a i s i i-1 t r i m i t e l e g a t l a r e g i m e n t . Finalul p i e s e i ni-i a d u c e p e c e i t r e i e r o i romantici n faa t r i b u n a l u l u i . B o r o s I s t v n este a c h i tat, cci l o c o t e n e n t u l , a f l n d c A n n a urma s-i a d u c pe lume sergentului un copil, i retrage generos acuza. La judecarea frdelegilor svrite de Ustodi Antal, se dovedete, ns, c, de fapt, el e r a u n rz b u n t o r al mpilrilor l a care cei nevoiai e r a u s u p u i ; A n n a i r e c u n o a t e , copleit, g r e e a l a d e a-1 f i d a t p e m n a p o t e r e i , ci n d u - s e i n e c r e n d a c u m z a d a r n i c s-l s c a p e demn, de pedeaps. H a i d u c u l pete drz, spre spnzurtoare. Spectacolul clujean cu aceast pies, rea lizat de B e r e c z k y J u l i a , v a l o r i f i c elementele de inspiraie folcloric d i n text, m i z n d pe un bine m a r c a t pitoresc rustic local, deco rativ i l e x i c a l , i impunndu-i o anume a n v e r g u r patetic, o a u r baladesc, n care e r o i i se m i c t e r i b i l i , t e a t r a l i i r e t o r i c i , j u cndu-i pc fa destinele. Regizoarea s-a fixat asupra unei formule spectaculare de teatru tradiional, fr a excela, ns. M o n tarea denot o b u n profesionalitate, d a r n u m a i att. I n s p i r a t e snt n spectacol efectele d e l u m i n (pe u n e c r a n , n f u n d a l , se p e r i n d cohorte de nori rscolii de vnturile pustei) i c o l o a n a sonor, subliniind fidel toate m o m e n t e l e de t e n s i u n e dramatic. D i n t r e interprei, se r e m a r c n c h i p deo sebit t n r a V a j d a Z s u z s a , n rolul Annei, trindu-i n u a n a t emoiile partiturii ; Psztor Janos, u n u l dintre actorii din prima linie a colectivului clujean, care d mreie i prestan personajului Ustodi Antal, conce put prea liniar de ctre autor ; Czikli Lszlo, n B o r o s I s t v n , s i m p l u i p a t e t i c , n n o t a general a spectacolului. Mai reinem evo luiile b u n e ale lui Pterffy G y u l a , Iile F e renc; Tams Simon, Kntes Bla. S p e c t a c o l u l c u Vntul din pust de H u n y a d y S n d o r , pe scena T e a t r u l u i M a g h i a r de Stat d i n Cluj-Napoca, atest d i n plin preo cuparea continu a acestui colectiv de a readuce n actualitate operele m a r c a n t e ale naintailor, ntr-o l e c t u r nou, neostenta tiv, capabil a ilustra adecvat dimensiunile autentice ale tradiiilor literare m a g h i a r e din Romnia.

c. c.

38

www.cimec.ro

ALTE PREMIERE
TEATRUL MIC
najc... sau Ia Ast sear se joac fr pies ;

S MBRCAM PE CEI GOI


de Luigi Pirandello

dar, tot n acelai an, acum aproape o ju mtate de veac, doctorul Hinkfuss din ace eai Ast sear... lansa i bomba" al crei suflu l mai simim i azi i potrivit creia ceea ce se vede i se judec la teatru nu
este opera scriitorului (bl. ns.), care exist

Data premierei: 18 noiembrie 1978. Regia : CTLINA BUZOIANU. Decoruri : A N D R E I BOTH. Costume: LIANA MANOC. Muzica : M I R C E A FLORIAN. Versiunea romneasc : N. CARANDINO. Distribuia : V A L E R I A S E C I U (Ersilia Drei) ; DAN CONDURACHE (Franco Laspiga) ; TEFAN IORDACHE (Grotti) ; MITIC POPESCU (Lodovico Nota) ; P E T R E MORARU (Alfredo Cantavalle) ; JANA G O R E A (Doamna Onoria) ; ELENA POP (Emma) ; ILEANA DUNREANU, MONICA GHIU, DOINA FGDAR U , V A S I L E PUPEZA, ANDI TEFNESCU, SORIN MEDELENI i C O R N E L I A OSECIUC (Corul).

numai n textul su, ci una sau alta din creaiile scenice realizate dup ea..." ; tot astfel, ideea aceluiai sicilian colit n Ger mania postkantian, ideea pirandellian, a dic, a dezintegrrii (dup ce regula de aur a celor trei uniti" fusese de mult dezinte grat) unitii personajului nsui, i re gsete, poate, rdcinile, n aceeai Sicilie a unui Corax sau Tisias, ntemeietorii, n sec. V .e.n., ai colii retorice siciliene", ce premerge sofitilor i a crei practic consta n a-i deprinde ucenicii s studieze o chesti une dat din ambele puncte de vedere, cel al acuzrii i cel al aprrii, dualitate ce implic o multitudine att a interpretrilor strii de fapt, ct i a ncadrrilor lor n normele de drept, id est de dreptate. Pla ton, care i pomenete pe cei doi n Fedru", socotete acest joc de-a mai multe adevruri (dei nu despre aceasta era vorba) imoral i primejdios, n vreme ce Mommina Valeria Seciu (Ersilia Drei) Condurache (Franco Laspiga) ' i Dan

L a captul cte unui rstimp de stabil presiune, vine cte un moment n care ca zanul nentreruptei ebuliiutii culturale d pc dinafar : asemenea momente, nu ntot deauna la fel de fecunde, se repet fie c s-au numit Port-Royal", La bataille d Hcrnani", Sturm und Drang", verism, da daism sau euprarealism periodic, de la origini i pn n prezent", i e teribil de constatat cum elementele violent inovatoa re", revoluionare, dinamitarde, ale cte unui asemenea moment, se regsesc apoi, trziu dup ce li s-a stins pn i ecoul, aidoma de violent inovatoare", de revoluionare, de dinamitarde, ntr-altul, nemijlocit contempo ran, ntocmai dup cum explozia lui iniial, repercutat ca printr-un releu, se las identi ficat ntr-alt asemenea moment, petrecut cu ute, sau chiar cu mii de ani in urm. Ast fel, nu numai efecte formale, ca revenirea 1a scena fr cortin (cte cortine am mai vzut, oare, n spectacolele moderne" ale ultimilor ani ?), la mtile actorilor, la schim barea decorului la vedere, sau continuarea spectacolului n pauz, n hol, i-au avut premiera mondial" atunci, n 1921 i, res pectiv, 1930, la premiera celor ase perso-

www.cimec.ro

A c t r i a p r i n c i p a l a fIin Ast scar... parc a sugera c p r i m e j d i o a s , h a c h i a r m o r t a l , ar fi, d i m p o t r i v , re-suprapunerea planurilor disociate ale personalitii. O sugestie asem ntoare, dac n u c h i a r att d c direct, pare a n e o f e r i i E r s i l i a D r e i d i n S mbrcm pe cei goi, r e c e n t a p r e m i e r a T e a t r u l u i M i c , care, n paranteze fie spue, n u n i se pare cea mai reprezentativ pies a lui Piran d e l l o , i m e n i o n m a c e a s t a n u d i n t r - 0 mnnie a ierarhizrii, ci pentru c , In b i n e v e nita, n sfrit, la srbtoreasca rentlnire (a p u b l i c u l u i s p e c t a t o r , c c i n u i g n o r m s o lida antologie datorat lui F l o r i n Chirieseu i a p r u t n 1967 l a E d i t u r a p e n t r u lite r a t u r universal) c u u n autor m u l t , foarte mult jucat pe scenele noastre, nainte de r z b o i , d a r t o t o d a t a p r o a p e total necunos cut unei ntregi generaii postbelice (cele cteva spectacole P i r a n d e l l o , n treizeci i ati de a n i , n u trag, desigur, n cum pn), s-ar fi potrivit o carte de v i zit" m a i personal, dup c u m n 1955, Ia prima restituire a lui Crigore Alcxandrescu, bunoar, s-a p r o c e d a t nti la publicarea poeziilor n frunte c u U m b r a l u i M i r c e a " i n u a ( d e s i g u r , d e o s e b i t d e interesantului) Memorial de cltorie", rmas, dealtfel, nereeditat p n n zilele noastre. B r u tal izgonit, aadar, d i n slujba ei de guver c i l o g o d n i c u l a p r s i t - o , nant, aflnd p o m e n i n d u - s e , dintr-o d a t , n p r a g u l c e l e i mai d e s v r i t e i n d i g e n e m o r a l e i m a t e r i ale goal ! E r s i l i a D r e i i p u n e c e a m a i f r u m o a s rochie p c care o a r e , se d u c e ntr-o g r d i n p u b l i c i acolo n g h i t e , p r e c u m d o m n i o a r a P o r t i a Ionescu s a u alte s u r a t e de-ale d o m n i e i - s a l e , n i t e h a p u r i d e s t i n a t e s-i c u r m e v i a a . D o z a d e o t r a v a f o s t n s i n s u f i c i e n t ( n u v o m ti n i c i o d a t d a c ntmpltor, s a u a n u m e astfel calculat) i s i n u c i g a a e s a l v a t , n u n a i n t e d e a-i r e l a t a toat t r a g e d i a " u n u i gazetar, c a r e trntete o s t r a n i c p a g i n nti", cu impre sionanta sinucidere", infamul trdtor" i celelalte ale meseriei. Iat ns c analiza retoric" intr n aciune i, ncetul c u nce tul, n e snt dezvluite n o i i nebnuile n e x u r i c a u z a l e : fata, a d i c , n u e c h i a r att d e p u r , a t t d e s e d u s i a b a n d o n a t " c u m prea la p r i m a vedere ; izgonirea ei d i n slujb, brutal, ce e drept, i dobndete, n s c h i m b , o temeinic m o t i v a i e prin ne glijena criminal a fetei, care neglijen, l a r n d u l e i . . . A s t f e l m u t a t e c a u z e l e , efectele i m u t i e l e s e m n i f i c a i a , i a r r e a c i a l o g o d n i c u l u i i n f i d e l , b u n o a r , d e a se cs t o r i c u m a r t i r a , d e v i n e , d i n n o b i l i c a v a lereasc p r e c u m se nfia iniial, c e l p u in ridicol. Vzndu-i destrmat voalul de l e g e n d c u care d o r e a s se m p o d o b e a s c , vzndu-se, adic, re-proiectat din planul mitic n c e l real, a l sordidei ei personaliti a n c i l a r e , E r s i l i a se v a s i n u c i d e a d o u a oar, d e r n d u l acesta c u d o z a corect i... defi nitiv. Pretextul anecdotic dect n multe altele n u e de alt d i n piesele l u i natur Piran-

dcllo, n u c de alt n a t u r dect faptul divers al multor alte opere mai mult sau mat puin celebre ale v e r i s m u l u i . Valoarea lu crrii const ins n fascinaia pe care o isc spectatorului acea necontenit micare caleidoscopic, schimbarea la vedere" a mtilor" personajului i a personalitii E m i l i e i , fascinaie c a r e ine. t o t o d a t de m i n t e i d e i n i m : d e i n i m p e n t r u participa rea afectiv pe care, precum Corului piesei, nc-o solicit in chipurile cele m a i contra dictorii ; de m i n t e pentru b u c u r i a p c care o a v e m ori d e cte o r i v e d e m , n m i n u n e a care se n u m e t e spectacolul teatral, perind n d u - s e i n f a a n o a s t r , m i e n d u - s e i t r ind idei.
1

Ctlina Buzoianu a citit c u m u l t profe sionalism textul unui autor dramatic care, precum Camil Petrescu al nostru, vedea" n u n u m a i t e x t u l p e cure-1 s c r i a , c i s p e c t a colul nsui. Lsnd deoparte importurile d i n alte piese p i r a n d e l l i e n e , c a l u t a r i i a d u i n spectucol s a u c a actorii d i n h o l , care n c - a u f u r u t p a u z a , l s n d d e o p u r t c m a s a uceca c a m ginecologic d i n final, lsnd, z i c , d e o p a r t e t o a t e a c e s t e a (cci i r e g i z o r u l , nu-i a a , a r e v o i e s s e j o a c e ) , e s e n i a l n i s-a prut maniera urhitcctonie n c a r e a fost g n d i t spectacolul : stabilitatea d c cadru fix (firete, n l i m i t a e v o l u i e i l o r n o r m a l e ) con ferit tuturor personajelor p r i n t r e care evo l u e a z , 6 i n u o s i c o n t r a d i c t o r i u , Ersilia. N u m i m u s t f c l C o r u l , n f r u n t e c u c o r e u tele O n o r i a ( J a n a Gorea) i E m m a (Elena Pop), n ciuda aparentei sale labiliti, personaj stabil, gata s a p l a u d e , r n d p e r n d , orice e c h i p c a r e a m a r c a t u n g o l . S t a b i l e, i n cinismul su, amestec de pasionalitate meri i d e a r i s t o c r a t i c reinere, tefan dional I o r d a c h e ( c o n s u l u l G r o t t i ) ; s t u b i l e, n stngacele, ca s n u spunem neroadclc sale r e m u c r i i i n t e n i i d e r e p a r a i e , m e r e u n contrasens, D a n Condurache (Laspiga, fost l o c o t e n e n t d e m a r i n ) , b i n e c o n c e p u t i r e a lizat c a u n a n t e b e l i c j u n e p r i m " c h i p e i p u i n l a m i n t e ; s t a b i l e, n t r i b u l a i i l e s a l e de Caracudi sentimental, Petre M o r a r u (zia r i s t u l C a n t a v a l l e ) ; s t a b i l e, firete, i M i t i c Popescu, excelent raisonneur" din aceeai tipologie (romancierul Nota). Mereu alune coas, p o l i v a l e n t , insesizabil, a v n d , prin tre t o i a c e t i s t l p i a i s o c i e t i i " , t i h n a a p e l o r i o d i h n a v n t u l u i , p t i m a i b l a z a t , resemnat i v i n d i c a t i v , p u d i c i e x h i b i i o n i s t , a fost d o a r V a l e r i a S e c i u (Ersilia), care cred c a izbutit cel m a i complex r o l al carierei sale. Un spectacol elegant, la care nu n mic msura a u contribuit buna traducere a lui N . Carandino, decorurile l u i Andrei B o t h , costumele L i e i M a n o c (cu o special meniune pentru e x n r e s i v a earf neagr a lui Grotti) i m i c a r e a scenic sincronizat de M i r i a m R d u c a n u .

Radu Albala

40

www.cimec.ro

TEATRUL DE STAT DIN REIA

REGELE LUMINRILOR
de Oswald de Andrade
Data premierei : 5 iunie 1978. R e g i a : M A G D A B O R D E I A N U . Seenografia i coloana sonor : T O M A ARDELEANU. D i s t r i b u i a : O V I D I U C R I S T E A (Abelardo 1 ) : P A U L Z E I N (Abelardo I I ) ; DAN IVNESEI (El) ; CONSTANA STOIA (Ea) ; GABRIELA TEODORESCU (Heloisa) ; COCA MIIIALACHE (Joana) ; GEORGE DRAGULESCU (Tot F r u t a d o Conde) ; V A SILE ALU (Colonelul Belarmino) ; L E LI A COLUMB (Cesarina) ; AURA RMNICEANU (Poloca) ; VALENTIN IVANCIUC (Perdigoto) ; VALENTIN RUSMIR (Americanul) ; GRIGORE ALEXANDRESCU (Manuel Pitanga) ; Z E N O B A L I N T (Intelectualul Pinote) ; ECATEBINA TOII CBISTEA (Se cretara) ; LUDMILA URSACHE (0 doamn) ; ION ARDELEANU (Un manifestant).

tacole n u d e s v r i t c , d a r n m o d cert inte resante devine, c u Regele luminrilor de O s w a l d d e A n d r a d e , m a i m u l t d e c t u n moment", dect u n pas promitor, ne n d r e p t e t e s c r e d e m n t r - u n p r o g r a m exi g e n t , p e c a r e t e a t r u l i 1-a f i x a t i p e c a r e n c e p e s-l r e a l i z e z e . C u Regele luminrilor, n i se p r o p u n e n u d o a r u n t e x t , c i i u n a u t o r n c n e r e p r e n Romnia zentat (dei t r a d u s i p u b l i c a t ) O s w a l d de A n d r a d e , militant progresist, n e o b o s i t a n i m a t o r a l v i e i i l i t e r a r e i a r t i s tice b r a z i l i e n e d i n p r i m a j u m t a t e a s e c o l u luminrilor, c e a m a i repre l u i X X . Regele z e n t a t i v d i n t r e p i e s e l e s a l e . scris a c u m p a t r u decenii, contureaz imaginea violent demas catoare a u n e i societi tarate d e inechitate, sfiat d c g r a v e , m u t i l a n t e conflicte socialpolitice, a unei Brazilii aservite capitalului strin. Eroul central a l piesei, cmtarul A b e l a r d o 1, a c r u i v i a o p u l e n t e c l d i t i n m o d d e l i b e r a t i d e c l a r a t p e sngeroasa m p i l a r e a nevoiailor, cunoate per fect s i s t e m u l i n e c h i t a b i l n c a r e t r i e t e i n e l e g e s-l s l u j e a s c , s l u j i n d u - s e n p r i m u l rnd pe sine, p n la ultimele consecine. E l i definete c u n g h e a t l i m p e z i m e pozi i a , n u n c e a r c s a s c u n d n i m i c , l e r e f u z c e l o r p e care-i d i s t r u g e p n i o m a g i u l u n e i minciuni convenionale ; este feroce, este i n u m a n , pentru c aa e societatea p c care o r e p r e z i n t , i a c e s t l u c r u l d e c l a r r i t o s , cu u n c i n i s m r a r ntlnit. F i n a l u l piesei a d u ce p i e i r e a l u i A b e l a r d o I , e l i m i n a t din joc prin apariia unui tiz m a i tnr, mai pu ternic, Abelardo I I , c a r e n u f a c e d e c t s continue, dcsvrind-o, opera" maestrului, i n u p r i n r e s t a b i l i r e a u n e i n e c e s a r e d r e p t i p e n t r u c v i n o v a t n u e i n d i v i d u l , c i sis t e m u l , i a t t a v r e m e c t o r d i n e a p o l i t i c i social n u se s c h i m b , nici u n a c t de drep tate nu e cu putin, ne spune mereu, cu fiecare replic (excesiv, chiar, repetndu-se), piesa l u i O s w a l d de Andrade. Din spectacol

M o m e n t u l b u n pe care T e a t r u l de Stat din R e i a l a n u n a , n s t a g i u n e a t r e c u t , p r i n p r e m i e r e l e e u Tilliarul de K a r e l Capek i Autobiografie de Iloria Lovinescu spec Scen din

www.cimec.ro

d o r i n a do a r o s t i c t m a i r s p i c a t n i t e a d e vruri, d i n n e v o i a resimit cu acuitate de a r e p r i m a o r i c e n c e r c a r e d e d i s i m u l a r e , enunarca ideii nlocuiete, de multe ori, ex primarea s a artistic ; de aici, virulena d e o s e b i t , d e a i c i , n s , i u n t o n u o r declarativist, o a n u m e uscciune. Spectacolul realizat, la Reia, de Magda R o r d c i n n u e s t e o p r o b d e s i g u r a n n stpnircn mijloacelor de expresie. L u m e a pie sei este mprit scenic (foarte expresiv, dar stnjenitor pentru j o c u l actorilor, deco rul semnat de T o m a Ardeleanu) n dou planuri : deasupra se afl mulimea celor c h i n u i i , strivii de sistem, d a r care snt sin gurii ce a u dreptul l a aspiraia spre l u m i n , spre nlimi, iar dedesubt, n planul infe rior, f a u n a grotesc a v r e m e l n i c i l o r n v i n g tori. S p e c t a c o l u l se d e z v o l t p e ideea con flictului violent, ireconciliabil, ntre cele dou planuri, ntre cele d o u lumi. Zona de a l b , d e p u r i t a t e este p r e z e n t cu mai mare pregnan dect prevedea t e x t u l (se introduc chiar dou personaje-simbol, in existente n pies), c a o explicabil nevoie de ripost l a i n v a z i a d e i n u m a n , de m o n struos. N i se p r o p u n e o v i z i u n e regizoral consecvent c u sine, d a r care ridic o pro blem important concordana c u spiri tul, cu mesajul textului. Dup c u m amin team, o trstur definitorie a piesei este a c e e a c d i s c u t i d e e a d e sistem incriminabil ; or, n t r a n s p u n e r e a scenic, p e r s o n a j u l principal exponent a l acestui sistem apare c a u n c a z patologic, c u accese de fu rie necontrolate, c u o b r u t a l i t a t e fizic, i nu spiritual. Este o posibilitate de a citi t e x t u l a u t o r i z a t d e c o n i n u t , d a r i u n m o d de a micora inta atacului, de a particu lariza, de a izola la nivel individual o situaie mult m a i a m p l deci, m a i gra v n concepia dramaturgului. Existena u n u i d e m e n t n u poate fi u n b l a m pentru s t r u c t u r a p o l i t i c i s o c i a l r e s p e c t i v , c i , e ventual, doar pentru c e i d i n j u r , care l accept ; lui Abelardo I i urmeaz. ns, deloc ntmpltor, chiar puin simplist, ca

mod d e a s u b l i n i a o i d e e . A b e l a r d o I I , i acesta n u e doar u n a m n u n t . B i n e orchestrat n ansamblu, interpreta rea actoriceasc se r e c o m a n d prin unitate, de stil, printr-o e x a c t d i s p u n e r e \ a accen telor ; este u n j o c d c e c h i p n c a r e fiecare actor i a r e c o n t r i b u i a necesar. M a i p u in realizat este, d i n p c a t e , t o c m a i rolul principal ; violena prin c a r e este' d e f i n i t , regizoral, personajul, se a m p l i f i c mult n interpretarea lui Ovidiu Cristea, se trans form n permanente contorsiuni, crispri, strigte, b u i t u r i , ceea ce c p r e a m u l t , ceea ce-l r e d u c e , c u m s p u n e a m , p e e r o u l c e n t r a l la situaia particular a cazului patologic. Foarte interesant, integrat stilistic spectaco lului, d a r mult m a i apropiat de inteniile textului, l construiete P a u l Z c i n pe Abe lardo I I . Personajul are n p e r m a n e n un uor zmbet tie c a p a r i n e u n u i j o c social c u reguli fixe, j o c pe care l u r m rete d e t a a t , d a r c u a t e n i e t o t u i , a t e p t n d m o m e n t u l n c a r e u r m e a z s i n t e r v i n p a r t i c i p i n u p a r t i c i p l a a c i u n e , n e f a c e s n e l e g e m c ntruchipeaz u n personaj, d a r , n acelai t i m p , i u n t e r m e n a l u n e i demonstraii ce depete concretul faptelor. Interpret a l u n u i r o l fr cuvinte, prezensimbol n i m b a t de l u m i n , n universul de tenebre a l spectacolului, D a n Ivnesei se c u vine apreciat n p r i m u l rnd pentru tiina de a n u supralicita dimensiunile i p r o f u n zimea misiunii sale scenice, de a rmne mereu o prezen expresiv, purttoare de sensuri, d a r i n n d de f u n d a l i n u de p r i m planul spectacolului. D i n distribuia foarte a m p l i, d u p c u m s p u n e a m , bine acope r i t a c t o r i c e t e , se m a i c u v i n e a m i n t i t por tretul scenic realizat de Gabriela Teodorescu, ce se reine p e n t r u dozarea foarte portret precis a mijloacelor (dovad a unei matu rizri profesionale), pentru simul msurii n d e f i n i r e a u n o r t r s t u r i m a i violent colo rate ale eroinei, trsturi ce-i pstreaz fora fr a cdea n striden.
1

Cristina Dumitrescu

telex teatrul"telex
Sntem n luna decembrie Luna cadourilor", dup i al calendarul cooperaiei comerului i F a i m a o meaz, sau aproape omeaz: dinspre teatre, tirile snt puine. S nu disperm, abia au trecut trei luni din sta giune, Trei luni ? i, in trei luni, la Bulandra", tot nici o premier ? Sau nce pem numrtoarea cu Casa c e a n o u ? Ce facem, le nu mrm, coane Fnic ?

teatrul"telex

teatrul"

Teatrul de Stat din Arad, aflat la a treizecea stagiune, a prezentat n aceast toam n Croitorii cei mari din Valahia de Al. Popescu, 0 femeie cu b a n i de G. B. Shaw, Inspectorul de poliie de J. B. Priestley. Tot la Arad va vedea lumina rampei a doua pies a lui Constantin Cublean, Recurs la Judecata de Apoi. Teatrul suspomenit mai a nun proiecte interesante

legate de activitatea Studio ului, unde se vor intilni artitii profesioniti cu ama torii. Ateptm s le vedem mplinite, c de proiectele teatrelor sntem stui Revista Sptmin" i infor meaz cititorii c Teatrul Ion Vasilescu" prezint spec tacolul F i r e d e t o r t de Eu gene O'Neill. Pe cind un recital de versuri cu F i r e d e p o e t de George Cobuc ? (Continuare n p. 44)

www.cimec.ro

reprezentaia
...165

nr... reprezentaia
Ileana Predescu, Valeria Seciu, Petre Gheorghiu, Irina Petrcscu. Cu toate acestea, o nzestrare luntric se n trevede, justificind prezena lui ntr-un ansamblu care-i poate sluji drept remarcabil coal de maturizare. In linii generale, spectaco lul e expresiv ca un poem i are o ironie trist care pune pe gnduri. A mai pierdut ceva din tensiune, sau n-a avut ct trebuie cine tie...

nr..

FERMA
de Daifid Storey
TEATRUL BULANDRA" 26 noiembrie 1978
Matineu de duminic. Sala plin i, ca de obicei la spectacolele teatrului din Schitu-Mgureanu, concen trat. Un uor murmur se stirncte la bocnitul repe tat al saboilor purtai de Brenda prin scen, nu att din pricina efectului ilari ant, ci pentru c, pe par cursul acestor plimbri, re plicile nu se mai aud i nu se mai disting. Reprezenta ia are priz i inut, in terpreii pstreaz un ton degajat i ceea ce se contu reaz distinct din difereni erea personajelor este destr marea lent i iremediabil a unei atmosfere de familie. Plictisul i debusolarea par a se instpni n casa fermi erului Slattery, cu o autori tate mai marc chiar dect a lui nsui. Actul nti, dei bine jucat, se termin fr aplauze. S fie datorit fap tului c ultimele scene le interpreteaz un student-de butant, Paul Gheorghiu (absolvent I.A.T.C., clasa conf. univ. Amza Pellea), care nu tie nc s accentueze efec tele ? Poate. Dar se pare c, spre sfrit, actul acesta a avut o oarecare scdere de tensiune. Tnrul actor schi eaz, atent i corect, cu franchee, un portret verosi mil al personajului George, dar se integreaz mai greu timbrului de profesionalitate al distribuiei, dominat de personaliti ca Dina Cocea,

C. P.

tam ca opera btrinului Alecsandri s aib atiia sim patizani. Sala era arhiplin. Balconul i jumtate din sal erau ocupate de tine ret (elevi din clasele mai mari), cealalt jumtate, de oameni ntre dou vrste. Toi au savurat spectacolul cu o plcere nedisimulat, subliniindu-l cu aplauze la scen deschis, iar cupletele au fost susinute cu bti ritmice din palme. Ct de nedrepte pot fi teatrele une ori, cu marii notri comediografi, cu verva lor ine puizabil ! Sigur c aceste aplauze erau, totodat, rsplata bine spec meritat pentru inuta tacolului, tot att de proas pt i de savuros ca la pre mier, pentru jocul actori lor, care s-a pstrat spontan i viu, plin de culoare i de haz. Schimbat n ntregime, distribuia feminin a fcut, cu cinste, onorurile casei. Trecnd din rolul fetei n cel al mamei, Elena Pop a marcat aceast schimbare cu maturitate profesional, ironiznd cu vigoare personajul Lucsiei Onofrescu. Un haz plasat pe muchia de cuit dintre grotesc i candoare realizeaz Carmen Galin, n Florica. Alturi de Florin, ntruchipat de Mihai Dinvale, care mi s-a prut c i-a sporit, de-a lungul se riei de reprezentaii, verva i strlucirea, Carmen Galin mi-a oferit una dintre cele mai plcute surprize ce se pot produce pe urma unei schimbri de distribuie. In rest, toi actorii, la locul lor (n aceleai sau n alte roluri), vegheai de o chiul ager i vigilent al co legului lor, Constantin Dinescu, care, n ipostaza de regizor-dirijor, i ine n fru" cu... simbolica baghet a lui Flechtenmacher.

...113

MANIA POSTURILOR
de Vasile Alecsandri
TEATRUL MIC 26 noiembrie 1978
Mania posturilor la Tea trul Mic, la trei ani i vreo dou luni dup premier. Raportat la numrul destul de mare al zilelor scurse de la premier i la nevoia permanenei clasicilor notri de re n repertoriu, numrul prezentaii date este relativ mic, in comparaie cu alte montri, tot att de vesele, dar mai puin importante ca semnificaie, care, pe sce nele altor teatre din Capi tal, ajung, n acelai rs timp, la cifre-record. Fiind duminic i fiind programat n matineu (la concuren cu meciul DinamaSteaua i cu irezistibila Linie maritim Onedin), drept s spun, nu m atep

V. D.
43

www.cimec.ro

teatrului, c a r e nu i n u i afiul stagiuni ntregi. P r i n t r e ele snt piese a cror carier sceni c , l a n o i , n u p o a t e fi d i s o c i a t d e c r e a i a I l e n e i P r e d e s e u : nvtoarea de B r o d y Sand o r s a u , m a i t r z i u , Scaunele d e E u g e n lonescu. L a cellalt capt a l vastului a r c de triri e x p r e s i v e d e c a r e actria este c a p a b i l , c i n e p o n t e u i t a f i o r u l p e eare-1 t r a n s m i tea j o c u l e i n Passaeaglia de Titus Popovici s a u n Portretul dc A l . Voitin ? Concentrat, cu o privire ptrunztoare, cu gesturi elegante, p u i n e , stpriitc, tiind s d e a r o s t i r i i i n f l e x i u n i t u l b u r t o a r e . I l e a n a P r e d e s e u p r a c t i c o a r t i n t e l i g e n t i c a p t i vant. tiind acestea, n t m p i n m cu mai mult i n t e r e s r o l u l p e care-1 p r e g t e t e , d e c t a r f i s u s c i t a t m o n t a r e a n s i n e : A m a n d a d i n Me najeria dc sticl de Tennessee Williams, n reluare, d u p 18 a n i , la Teatrul B u l a n d r a " . (In distribuie : Violeta A n d r e i , Valeria Oganu, D a n Nuu i V i r g i l O g a n u ; r e g i a , loan Taub. Traducerea : Anda Boldur.) F i i n d c , a a c u m se t i e . Menajeria de sticl este o pies a a m i n t i r i l o r , v o i n c e p e i e u c u o a m i n t i r e : p r i m a a c t r i c a r e i-a dat via scenic, l a n o i , A m o n d c i W i n g f i e l d , a fost d o a m n a L u c i a S t u r d z a B u l a n d r a . P e n tru mine, gndul acesta nseamn enorm, dei, firete, n u v o i ncerca s p e s c p e u r m e l e de uria ale domniei-sale ceea c e n u m i s-ar p o t r i v i d e f e l . C e s v spun, deci, despre Amanda W i n g f i e l d ? F i u l ei T o m o caracterizeaz c a * o f e m e i e i j u m t a t e . . . c n d h o t r a u n l u c r u , n u se lsa pn nu-l d u c e a la bun sfrit. 0 femeie care p o a r t pe u m e r i i ei n t r e a g a g r i j d e a-i c r e t e c o p i i i i a l e da posibilitatea s-i c t i g e e x i s t e n a . D a r , nconjurat de o realitate brutal, Amanda l u p t c u s t a r e a d e s p i r i t a \inui o m d i n a i n t e n v i n s , care se r e f u g i a z n trecut p e n t r u c n u cunoate alt punct de sprijin ; ea ar vrea s-i f e r e a s c f i i c a i f i u l d e c o n t a c t e l e c e l e mai d u r e , s-i s m u l g e x i s t e n e i c e n u i i i t r i s t e , f r n i c i o p e r s p e c t i v , i s l e i n s u f l e a s p i r a i i n a l t e i n c r e d e r e n v i i t o r ; d a r , drept rezultat al ntregii ei comportri, amndoi copiii snt, la r n d u l lor, prea fragili, p r e a vistori, i n a p i p e n t r u v i a , sortii ee cului".

VIITORUL ROL
ILEANA PREDESCU
Printre actorii notri de a z i , Ileana Predescu este, oarecum, un c a z speeial : o mare doamn a teatrului, practic necunoscu t f i l m u l u i i o a s p e t e r a r a l t e l e v i z i u n i i , o stea" v d i t antipublicitar, o actri care urc pe scen c u o distincie d e r e gi n , spre a migli la rol cu o contiinciozitate de d a n t c l r e a s . T o a t l u m e a s p e c t a t o r i i c r i tici, laolalt are sentimentul c o vede j u c n d p r e a p u i n ; i, lsnd l a o parte i m presia subiectiv a celor ce, admirnd-o, a r v r e a s-o v a d c t m a i d e s , d e f a p t , a a i este ; r e v e r s a l m e d a l i e i , actria n u e srac, bijuteriile ei, chiar dac m a i p u i n numeroa se d e c t a r fi fost cazul, snt autentice : O f e l i a (Hamlet), C e l i a (Cum v place), Olivia (A 12-a noapte) de Shakespeare ; Casandra (Orestia d e E s e h i l ) ; L u i s e (Intrig i iubire de Schiller) ; V i v i e (Profesiunea doamnei Warren) i C l e o p a t r a (Cezar i Cleopatra) de G . B . S h a w ; M a r i o n (Moartea lui Danton) si Roselta (Lonce i Lena) de B u c h n e r ; A l i c e (Dansul morii) i E l i s e (Pelicanul) de Strindberg, Axiua (Pdurea de Ostrovski). Spectacolele gul, montri n c a r e a j u c a t a u fost, d e r e importante pentru programul

telex teatrul"telex
Prslea teatrelor bucuretene, Studioul I.A.T.C., a prezentat pn acum trei premiere : Cercul ptrat de V. Kataev, un recital din poezia lui Al. Macedonski, B i a t u l c u f l o a r e a de Tudor Popescu. Reamintim frailor

teatrul"telex
fie ntr-un mai ale librrii exemplare lume turgiei Valeriu

teatrul"
ceas snt din bun. cele n vo de puine dou alctuit

mai mricei c Prslea, adic Studioul I.A.T.C., beneficiaz de actori care mai au i cursuri teoretice, ei fiind nc studeni. # Anunm pe aceast cale cstoria regi zorului Cornel Todea cu ac tria Anca Zamfirescu. S

Antologiei

drama Grbii-v.

romneti Rpeanu.

>

44

www.cimec.ro

turg : pentru La al orna, tardiv a ob inut un premiu de debut, comedia 0 excursie pc covorul persan a cunoscut u n binemeritat succes de public, i a r p r i m a parte t r i l o g i e i Slephan Ludwig Rotii, nchinat activitii acestui proeminent militant al r e v o l u i e i d i n 1 8 4 8 , fost e l o g i a t d e c r i t i c . i , v i i t o r u l r o l ? S e c h e a m J o h n i e s t e unul dintre cele d o u personaje ale celui m a i r s c o l i t o r t e x t p e c a r e l-am a v u t v r e o d a t n m i n : Insula d c A t h o l Fuggard. D o i prizonieri d i n Bobben Island, temnia con damnailor politici ai regimului rasist d i n Republica Sud-African, repet Antigona. Aceast situaie d r a m a t i c . . p r i m a r " a per m i s a u t o r u l u i s c o n s t r u i a s c u n n o u m o d e l dramatic a l luptei, a l rzvrtirii mpotriva celor ce a b u z e a z n m o d c r i m i n a l de p u terea politic pe care o dein. Piesa este, p r e c u m se tie, r e z u l t a t u l c o l a b o r r i i a c e s t u i scriitor a l b c u actori d e culoare d i n A f r i c a dc S u d . Chiar dac nu putem reconstitui integral atmosfera halucinant a piesei, o c a n t a t t p e n t r u a c t o r i , c t i p e n t r u spec tatorul care triete n condiii normale, v a trebui s c o l a b o r m m a i intens dect n c a zul altor m o n t r i . I n ce m privete, faptul c a m d e d u s j u m t a t e d i n g r e u l s p e c t a c o l u l u i , l c o n s i d e r d r e p t u n a v a n t a j ; n u p e n t r u c a f i tot h m n u l p r e z e n t n s c e n s a t i s f a c e orgoliul o r i c r u i actor, c i p e n t r u c , n ase m e n e a condiii, se poate obine u n m a x i m u m de concentrare. Evident, pe ling avan t a j e , a p a r i o s e r i e d e d i f i c u l t i : t e x t u l e s t e foarte c l a r l o c a l i z a t n A f r i c a , n u n u m a i d i n p u n c t d e v e d e r e politic, c i i c a s p a i u c u l tural, c a tradiie spectacologic. Aceste date trebuie grefate p e coordonatele teatrului cla s i c e u r o p e a n : Antigona. A doua dificultate r e z u l t d i n f a p t u l c trebuie s-mi t r a n s f o r m partenerul n t r - u n a l t e r ego ( r e c i p r o c a e i ea v a l a b i l ) , cci, n u l t i m instan, exist n pies u n singur personaj, ntemniatul, care trece prin diferite stadii ale d e z n d e j d i i , p i u se d e c i d e s l u p t e . A c e a s t pies n u p o a l e fi j u c a t p e o s c e n m a r e , n s p a t e l e r a m p e i . E a cere u n m e d i u c a r e s s u g e r e z e claustrarea, motiv pentru care o v o m j u c a pc o scen de studio. Nu-mi doresc a p l a u z e : la a s e m e n e a pies n u se a p l a u d , a r fi o insult".

VIITORUL ROL
CHRISTIAN MAURER

Proaspt absolvent de liceu, Christian M a u r e r i-a d e s c o p e r i t n 195b' d r a g o s t e a p e n tru scen. Fericit c o i n c i d e n t : p a s i u n e a l u i e de-o v r s t c u secia g e r m a n a T e a t r u l u i de S l a l d i n S i l i i u |>c t a r e n u a m a i p r s i t - o , ulterniud activitatea de a c i c u prezena pe platoul de filmare. jucat o ntreag galerie de roluri din dramaturgia cla sic german : Wurm, Marinelli, Mephisto, Carlos (Clavigo), Machiavelli (Egmonl). Acestei pleiade de intrigani i poate fi o p u s t i n s i n g u r p e r s o n a j luminos : Posa (Don Carlos). I n dramaturgia contemporan, fia l u i e m a i v a r i a t : D o n J u a n u l l u i M a x Frisch, Newton (Fizicienii de Diirrennatt), tefan V a l e r i u (Jocul de-a vacana), Vaga bondul (Omul care a vzul moartea), El (Nu sini Turnul Eiffel), C r i s t o f o r (Fii cu minte, Cristofor !) d e A u r e l B a r a n g a . Fixa rea l a o s c e n n u n s e a m n , n s , pentru el, limitarea la actorie. F a c e cteva ncercri n r e g i e . S e r e m a r c i c a p o e t , publicnd trei volume de poezii ; c i drama

Maria Marin

telex teatrul"telex
Teatrul pentru copii i ti neret din Iai, teatru care, dup cum tii, este un tea tru de pantomim-animaieppui-poezie-mti, anun o premier pe ar : M - a m j u c a t n t r - o z i de Andi Andrie. Colocviul despre

teatrul"telex

teatrul"

a r t a c o m e d i e i a ncheiat i rul aciunilor teatrale din acest an. Participanii i-au urat un revelion mai vesel i i-au dat ntlnire la F e s tivalul de teatru contempo ran de la Braov, cam pe la Boboteaz, Stimai ac

tori, dac v-a scpat cumva, cutai s citii n Contem poranul" din 17 noiembrie 1978 articolul Graiul ochi lor" de prof. dr. doc. Petre Vancea. V asigur c me rit ! (Continuare n p. 88)

www.cimec.ro

ARTA ACTORULUI
NICOLAE GAFTON

Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo*vocale a actorului (II)*


(Selecie^baremuri) coala de teatru i expresia verbo^vocal a actorului
I n vreme ce critica nu poate avea, n cel mai bun c a z , d e c t un rol constatativ, iar a i n d i c a vreodat soluii tehnice pentru re medierea lipsurilor observate, iar actorul, ca purttor al expresiei verbo-vocale, are nu mai un rol de propagator al acesteia, bunr e a , cum s-a nimerit s-i f i e , colii de tea tru, n s c h i m i i . i revine misiunea de a-1 instrui i educa pe viitorul actor, n confor mitate cu principiile nvmntului informativ-formativ, unicul tip de nvmnt des chiztor de drumuri spre creativitate ma nifestare superior uman, proces de gene rare a unor expresii originale, singurele care p o t certifica naterea unui talent i, cores punztor, r e a l i z a r e a premiselor saltului cali tativ de la nivelul funciei de actor la ni velul aceleia de artist dramatic. P e n t r u ndeplinirea acestei meniri i s-ar pretinde colii un mod tiinific de organi zare i de funcionare, ceea ce, din pcate, nu s e constat n cazul disciplinelor care se ocup de expresia verbo-vocal a actoru lui ; i , cum aceasta este parte component a artei actorului, evident c lipsurile prii se rsfrng negativ i asupra ntregului. coala de teatru nu numai c nu satis face, n prezent, nici mcar cele mai modeste cerine ale unui nvmnt verbo-Vocal in formativ, ca s nu .mai vorbim de exigen ele celui de tip formativ, nvmnt activ, operaional, nc negeneralizat i oficializat, n pedagogia noastr vocal ; dar ea nu satisface intru totul nici cerine elementare ale actului iniial, de maxim responsabili tate, al seleciei candidailor la arta drama* /, Teatrul" nr.
11/1978, pp. 3942. t i c , a c t c a r e e s t e , e l n s u i , o m r t u r i e an i v e l u l u i d e profesionalitate a l colii. O d a t f c u t e a c e s t e a f i r m a i i , u r m e a z s p r i v i m coala de teatru n u c a entitate a b stract, c i c a p e o u n i t a t e c o n c r e t , ncep n d , c u m e s t e i n o r m a l , c u a n a l i z a m o d u l u i n c a r e s e n f p t u i e t e selecia viitorilor profesioniti ai artei dramatice, d i n p u n c t u l de v e d e r e a l c o m p o r t a m e n t u l u i verbo-vocal ; ulterior, vom face cunoscute o serie de haremuri, ignorate ntr-o m a r e m s u r , d e i , dup c u m se v a demonstra, ele constituie u n i c a b a z t e h n i c o - t i i n i f i c d e testare obi ectiv a aptitudinilor strict necesare pentru exteriorizarea sonor a limbii i a limba jelor, deci, pentru nsi practicarea profesiei de artist dramatic.

Selecia viitorilor profesioniti ai artei dramatice dup criteriul comportamentului verbo-vocal


Avnd n vedere faptul c muli actori, de v r s t m e d i e i t n r , c a r e m a n i f e s t l i p suri n d o m e n i u l expresiei verbo-vocale, snt absolveni a i l . A . T . C , r e z u l t , n m o d logic, c e i a u fost a d m i i n institut c u respecti v e l e d e f e c t e : auditive, fonice, articulatorii, de pronunare i de diciune ( = frazare, sen sul propriu a l termenului). Spun a u fost a d m i i c u . . . " , deoarece n u se poate susine c c o a l a a r c r e a t o a t e d e f e c t e l e v o c a l e i de vorbire pe care ei le p r e z i n t , c i n u m a i c i-a a d m i s c u e l e , d o v e d i n d u - s e a p o i l i p s i t .

46

www.cimec.ro

de posibilitile tehnice de a le c o r i j a de u n d e rezult : admiterea unui candidat cu defecte organice, sau n u m a i funcionale, n domeniul vcrbo-vocal = u n viitor actor c u aceleai defecte (n cel m a i b u n " caz... c o n s e r v a t e , d a r , u n e o r i , i a g r n v n t c , p r i n a p l i c a r e a u n o r t e h n i c i i p r o c e d e e d e studiu improprii). S i t u a i a e s t e a c c e p t a t i i g s e t e j u s t i ficri, anticipat, la examenele de selecie, u n d e n u n u m a i c n u este de neconceput l u a r e a n s e a m a u n u i c a n d i d a t c u defecte numai funcio verbo-vocale, organice sau n a l e (defecte s i m i l a r e , d c e x e m p l u , c u u n e l e din d o m e n i u l ortopediei, care e x c l u d de la porile colii de coregrafie pe c e i h a n d i c a p a i f i z i c ) , c i , d i m p o t r i v , se m a n i f e s t o a t i t u dine de toleran, de resemnat acceptare s a u , i m a i r u , d e c l d u r o a s a d e z i u n e . S e caut febril genul n care handicapatul ar u r m a s-i a s c u n d insuficienele, ba chiar s i l e v a l o r i f i c e , c a e m b l e m a , f a r m e c u l u i su personal, asigurndu-i un viitor artistic, n s p r i j i n u l credinei n acest p r e z u m t i v v i itor invocndu-se, stereotip, cteva exemple notorii de deficiene verbo-vocale transfor mate n armul" unuia sau altuia dintre marii actori ai trecutului sau ai prezentu l u i . (Ce f e r i c i r e p c a r t a c o r e g r a f i c , pentru a r m n e l a aceeai analogie, c n sfera s a nu se p o t da exemple ncurajatoare" de m a r i b a l e r i n i . . . c h i o p i !) L u c r u r i l e s t a u a s t fel n c t l i p s u r i verbo-vocale e v i d e n t e , sesi zate de toat l u m e a , n u snt n i c i m c a r puse n d i s c u i e , d a c , c U m v a , c i n e v a s u s i n e c a citit n ochii c a n d i d a t u l u i " o p l p i r e a u n e i . . . s e n t e i d e t a l e n t " , c a r e se p o a t e d o v e d i , i e a , i l u z o r i e . C a u z a a c e s t e i s i t u a i i d e f a p t se a f l , n e n d o i o s , n a r b i t r a r i u l judecilor de valoare, artistice, c a r e s t a u i l a b a z a e x a m e n e l o r d e preselecie, j u d e c i s u b i e c t i v e , care n u in seama, prin nsi natura lor, de cantiti materiale exprimabile n caliti ale expre siei verbo-vocale, aa c u m o pot face n u m a i judecile de existen (calitate). O r , d a c judeci de valoare poate emite oricine cci n u n u m a i profesionitii, ci i n e p r o f e s i o n i t i i j o n g l e a z cu mare abili tate n c m p u l l u i m i p l a c e " s a u n u - m i p l a c e " , este t a l e n t a t " s a u n u este t a l e n tat" , n schimb, n u m a i u n perfect c u nosctor al biomecanicii fono-articulatorii, al a c u s t i c i i fonetice i a l b a z e l o r p e r c e p i e i v e r bo-vocale v a p u t e a s t a b i l i ce este patologic, funcional sau organic vindecabil sau ne v i n d e c a b i l f c m d , a s t f e l , judeci de exis ten ( c a l i t a t e ) , o b i e c t i v e i p r o s p e c t i v e , n domeniul expresiei respective ; n timp ce judeci similare, d e asemeni obiective, va putea face, complementar, n d o m e n i u l ex presiei artistice a vocii vorbite, n u m a i un specialist n stilistica literar (artistic, este t i c ) , p r e c u m i n c e a l i n g v i s t i c , s p e c i a l i s t care din planurile limbii (fonetic, lexical, s i n t a c t i c * ) , este c a p a b i l a d e s c i f r a , dup modurile n care candidatul la arta drama tic reflect s e r a n i f i c a n i i n m a t e r i a sonor-,

g r a d u l de percepere a semnificailor l i n g v i s t i c i i e x t r a l i n g v i s t i c i . Din pcate, ns, n practic, anomalii verbo-vocale sintactice (de i n t o n a i e i de p u n c t u a i e = d e f r a z a r e ) , d e r i t m r i , dezaccenturi, desimbolizri fonetice, aplatizri fonice distrugtoare ale tridimensionalitii vorbirii snt considerate, de ctre unii, drept d o v a d de originalitate", de sensibi litate", de talent", n v r e m e ce, pentru un cunosctor a l legilor expresiei verbo-vocale, ele snt o m r t u r i e flagrant, demascatoare, a n c a j u n g e r i i l a s e n s u r i i l a s e m n i f i c a i i i , corespunztor, la o real participare intelectiv, imagistic i a f e c t i v ; e s t e vorba, d i m p o t r i v , de o c a n t o n a r e n clieele v e r b a l e ale u n o r recitri superficiale, formale, inte grate c a u r m a r e a m o d e l r i i depersonalizante, p r i n a n u m e metode de dresaj artistic", cli ee d e j a t r a d i i o n a l e " , c a s t i l " , n i n t e r p r e tarea u n o r actori cu veleiti de sensibil intelectualitate". I n d o m e n i u l f o n e t i c i i f i z i o l o g i c e i a c u s t i c e , se trec c u v e d e r e a f r e c v e n t a n o m a l i i v o c a l e b i n e m a r c a t e , u n e o r i p u r i s i m p l u , pentru c n u s n t s e s i z a t e ; s n t i c a z u r i c n d o insuficien fonic este i n t e r p r e t a t , de c e i n e e x p e r i m e n t a i , c a f i i n d f u n c i o n a l , dei ea este o r g a n i c , s a u c n d o stare fiziologicorganic este c o n s i d e r a t c a stare acustic funcional. E x t r e m de primejdioase snt, ns, situa iile n care c a z u r i patologice grave n u snt d e p i s t a t e i a u d i t i v , l u c r u i n a d m i s i b i l p e n t r u specialitii n e x p r e s i a verbo-vocal. Toate aceste fapte ridic problema stabili r i i u n o r baremuri pentru preselecie, i a n u me : baremuri medicale i fonetice (fizio logice, acustice, auditiv-perceptive, text/stilistice/ealdj.

A.

Baremuri

medicale

Primele baremuri oare a r trebui s fie impuse candidailor la nvmntul superi or artistic, respectiv l a arta dramatic, snt haremurile medicale stabilite de Ministerul Sntii p r i n O r d i n u l nr. 182 din 19 m a i 1975, pentru aprobarea Normelor tehnice privind efectuarea examenelor medicale de b i l a n a l s t r i i d e s n t a t e a p r e c o l a r i l o r i colarilor", n o r m e n care gsim, n partea a I l - a (p. 3 0 ) , i n d i c a i i l e m e d i c a l e c a r e se vor a v e a n vedere la eliberarea adeverinei p e n t r u nscrierea p e n t r u u n i t i l e de n v m n t " . I n c a d r u l a c e s t o r i n d i c a i i se p r e c i zeaz : m a i snt nc e l e v i i absolveni c u t u l b u r r i funcionale de intensitate dife rit, c a r e p e r m i t n v a r e a i p r a c t i c a r e a u n o r profesii, c o n t r a i n d i c n d , n acelai t i m p , al tele. U n n u m r r e d u s d e e l e v i p r e z i n t tul burri funcionale accentuate, consecutive u n o r leziuni organice congenitale sau dobndite, care m p i e d i c n v a r e a u n e i profesii n sistemul obinuit de n v m n t , acetia urmnd a se p r e g t i n coli speciale" (p. 3 0 ) .

www.cimec.ro

47

n continuare, legiuitorul a r a t c a f e c i u n i l e si deficienele constatate de m e d i c v o r trebui ncadrate n categoriile uoare" s a u m e d i i " . n conformitate cu haremurile sta bilite n clasificatorul diferitelor afeciuni, g r u p a t e p e a p r u t e , s i s t e m e i g r a d e d e m bolnvire" (pp.3137), fcndu-se observa ia c c e l e m e d i i " c o n s t i t u i e o c o n t r a i n d i caie (p. 3 1 ) p e n t r u formele de n v m n t n d r e p t u l crora a p a r n clasificator. Referitor la aparatul vcrbo-vocal, snt trecute n clasificator c a medii", deci ca r e p r e z e n t n d contraindicaii, u r m t o a r e l e ..de ficiene respiratorii ' : ..reducerea capacitii vitale c u .'15")()% ; b r o n i t e c r o n i c e , afec iuni cronice ale cilor respiratorii (rinofaringite, laringolraheite, obstrucii) ; sechele tbc, a s t m broate c u accese f r e c v e n t e ele.) ; i ..deficiene de fonaie i de dieic" : laringite cronice, laringectomii, p a r a l i z i i laringicne. t u l b u r r i p s i h i c e " ( v . p . 3 2 i p. 3 6 ) . A c e s t e a f e c i u n i i d e f i c i e n e m e d i i " a l e r e s p i r a i e i , f o n a i e i i d i c i e i c o n s t i t u i e o contra indicaie pentru toate f o r m e l e de n v m in t s u p e r i o r n c a r e r f x p r e s i a v e r b o v o c a l este c e r u t c a m i j l o c d e e x i s t e n pro f e s i o n a l , c u m este c a z u l c u d i s c i p l i n e l e d i n nvmntul universitar pedagogic" (p. 84 .u.), (matematic, fizic, geografie, istorie, filozofic-sociologie, psihologie-pcdagogie, filo l o g i e ) , i s t o r i a i t e o r i a a r t e i , e d u c a i e f i z i c , n v m n t juridic i, evident, Invmintul superior artistic" : A r t a d r a m a t i c " , i A r t a cinematografic i t e l e v i z i u n e " (p. 8 8 ) . ( C u rios l u c r u : n u i l a c a n t o " ? ! D e s i g u r c este v o r b a d e o s c p a r e . )
1

asigurarea unor tratamente medicale post operatorii adecvate (laringian, neuro-endocrin, metabolic, d u p c a z ) , i, n u l t i m i n s t a n , a s i g u r a r e a reeducrii vocale, pe care o p o a t e face n u m a i u n m e d i c f o n i a t r u . T o n t e a c e s t e c o m p l i c a i i i n u t r e b u i e uitat c n o d u l i i r e c i d i v e a z a r fi p u t u t fi e v i t a t e d a c s-ar fi r e s p e c t a t Normele" Ministerului Sntii, cci nodulii vocali, snt, n general, posteriori laringitei cronice, m e n i o n a t n N o r m e " . ( O r i c e s p e c i a l i s t tie c ...laringita cronic este premergtoare sau n s o e t e o t u m o a r e b e n i g n sau m a l i g n , o tuberculoz s a u u n lues a l laringelui" ; de a s e m e n i , se tie c n o d u l u i este o t u m o a r e benign, i a r natura chistului trebuie stabilit citologic.)
2

Este n afar de orice discuie valoarea social a N o r m e l o r tehnice p r i v i n d efectua rea e x a m e n e l o r m e d i c a l e " (stabilite c u a v i z u l Ministerului Muncii, n r . 9 0 . 4 0 4 / 1 9 7 4 , i c u avizul Ministerului Educaiei i I n v m n t u l u i , n r . 9 6 / 0 6 / 1 9 7 5 ) . n o r m e p r i n c a r e se arat att grija pentru sntatea tnrului, de-a l u n g u l p e r i o a d e l o r sale d c colaritate, c t i p r e o c u p a r e a d e a-l n d r u m a n u m a i c tre a c t i v i t i l e a l e c r o r cerine profesionale s n t c o m p a t i b i l e c u p o t e n t e l e s a l e bio-psihofizice, apreciate d i n p u n c t u l de vedere al strii de sntate. D e s i g u r c respectarea acestor N o r m e teh nice" a r constitui u n prim p a s . fundamental, n direcia ndrumrii ctre examenele de preselecie l a arta dramatic n u m a i a celor care n u prezint deficiene respiratorii, d c f o n a i e i d e d i c i e e t c . , c o n t r a i n d i c a t e p e n t r u disciplina respectiv, Normele" putnd fi c o n s i d e r a t e baremuri de nscriere. D i n pca te, p n n p r e z e n t , N o r m e l e " n u a u fost respectate c u strictee. A a se e x p l i c c u m , doi ani la rnd, a u intrat l a actorie u n c a n d i d a t c u n o d u l p e c o a r d a v o c a l i a l t u l c u chist p e coard. O d a t a d m i i c u astfel de grave afeciuni vocale (ntre t i m p , a m b i i b o l n a v i a u fost operai i a u f c u t n d e l u n g i pauze vocale, strict necesare i, asta, n i n s t i t u t u l c u c e l m a i ridicat cost d e cola r i z a r e p e s t u d e n t ) , s-au r i d i c a t p r o b l e m e c a r e d e p e s c p r o f i l u l c o l i i d e t e a t r u , i a n u m e :

Chiar dac u n medic a r considera uoare aceste g r a v e afeciuni laringiene, necesitnd o p e r a i i ( n urina c r o r a laringologii] care a practicat i n t e r v e n i a risc d e a fi f c u t rs p u n z t o r de deficienele vocale ulterioare" ), ern d e d a t o r i a colii s i n s e a m a d e sesi zrile specialitilor si n fonetic, atunci c n d a c e t i a a u detectat a u d i t i v b o a l a v o c a l i a u c o n s i d e r a t - o i n c o m p a t i b i l , d i n p u n c t de v e d e r e fonetic,' c u cerinele expresiei ver bo-vocale a a c t o r u l u i , d i s c i p l i n c a r e i m p u n e m n r i solicitri v o c a l e , c e n u se p o t p r e t i n d e dect u n u i glas sntos, cci o m e t o d d e e d u c a r e v o c a l ...nu este d e f i n i t d e c t p e n tru subieci sntoi (din punct d c vedere al s n t i i generale, p r e c u m i a l s n t i i v o c a l e ) . . . u n s u b i e c t caTe p r e z i n t o t u l b u rare vocal fiind ndreptit s primeasc mai nti ngrijiri medicale i a p o i tehnici reeducative, variabile d u p tulburrile pre zentate" .
1 4

*
D e i N o r m e l e " r e s p e c t i v e s n t strict ne cesare, prin generalitatea lor, e l e s n t , tot odat, insuficiente ca specificitate, cci n u n u m a i afeciunile i d e f i c i e n e l e manifestate (indicate n N o r m e " ) trebuie avute n v e dere, c i i c e l e poteniale, datorate unor c a u z e b i o - p s i h o l o g i c e l a t e n t e i c a r e n u p o t fi e v i d e n i a t e a n t i c i p a t dect p r i n testri, n jirobe funcionale la suprasolicitri tipice viitourei profesii, testri de preselecie, fcute n r a p o r t c u norme-barem speciale. Este de mirare c, pn n prezent, n u s-a n e l e s necesitatea testrilor funcionale de preselecie, prin probe de suprasarcini v o c a l e i corporale specifice m u n c i i actoru lui, profesie care solicit eforturi fizice, psi hice i i n t e l e c t u a l e cu nimic m a i prejos dect cele pretinse s p o r t i v i l o r d e p e r f o r m a n ; i m i r a r e a este c u a t t m a i m a r e c u ct a v e m i n fa b u n u l e x e m p l u a l Institut u t u l u i d e e d u c a i e f i z i c i s p o r t , c a r e n u n u m a i c dispune de medici specialiti n p r o b l e m e l e e d u c a i e i s p o r t i v e i d e l a b o r a toare d e testare a p o t e n i a l u l u i bio-energetic a l c a n d i d a i l o r i l s t u d e n i l o r , d a r c o l a b o r e a z i c u C e n t r u l d e c e r c e t a r e t i i n i f i c a l Consiliului Naional pentru Educaie Fizic i S p o r t i c u C e n t r u l d e m e d i c i n s p o r t i v ,

48

www.cimec.ro

centre la care, datorit u n o r aspecte c o m u n e de a n t r e n a m e n t s p o r t i v de p c r f q r m a n , a r p u t e a fi a f i l i a t i- b r e a s l a a c t o r i c e a s c , f r e f o r t u r i m a t e r i a l e s u p l i m e n t a r e . A c e a s t a , de o a r e c e p r a c t i c a r e a a r t e i d r a m a t i c e (i a c e l e i l i r i c e , c t i a tuturor profesiilor n care vocea este u n e a l t profesional) influeneaz nu numai comportamentul laringian, j>rin f a p t u l c solicit v o c e a de p e r f o r m a n , c i p o a t e p r e z e n t a r e p e r c u s i u n i i a s u p r a com portamentului cardiac, a funcionrii apara tului r e s p i r a t o r i a a p a r a t u l u i auditiv, a c i r c u l a i e i s a n g u i n e c e r e b r a l e i a tensiunii arteriale, a strii hormonale, a sistemului n e r v o s - v e g e t a t i v i c h i a r a p s i h i c u l u i . (Nici o tehnic de educare vocal p e n t r u a n e limita la obiectul nostru nu p o a t e s v i n d e c e t a r e l e a d m i s e l a o selecie g r e i t : insuficiene anatomice, neuro-endocrine, mal f o r m a i i s a u a f e c i u n i i d e f i c i e n e funcio n a l e c a r e i n t r n sfera de c o m p e t e n a ti inei medicale, singura care poate a p l i c a , n a s e m e n e a c a z u r i , t r a t a m e n t e a d e c v a t e i t e h nici de reeducare vocal, ca ncercri de ame liorare a patologicului.)
J

r a m e t r i l o r f o n i c i i d e e f o r t c o r p o r a l s o l i c i t a i dc profesia de artist d r a m a t i c , praguri m i n i me stabilite tiinific. ' ! Aceste testri a r u r m a s fie f c u t e de medici specialiti n efectuarea dc probe funcionale (respiratorii, cardiace etc.), de specialiti O . R . L . sau foniatri (informai co respunztor n d o m e n i u l foneticii teoretice, experimentale i aplicative), de psihologi (experimentai n testri p s i h i c e legate de a r t a a c t o r u l u i ) , b i n e n e l e s , ou t o i i , n c o l a borare cu profesorii de fonetic ai colii (care v o r face testri pe b a z a haremurilor fonetice specifice vocii vorbite de perfor man) i c u p r o f e s o r i i d e e d u c a i e fizic (cunosctori ai suprasarcinilor fizice specifice muncii actorului). E s t e n i n t e r e s u l c o l i i d e t e a t r u s i n seama de rezultatele testelor obiective de aptitudini bio-psiho-fizice, teste accesibile celor care satisfac N o r m e l e tehnice" p r i v i n d examenele medicale. firesc c a afeciunile i deficienele medii" menionate n aceste Norme", considerate contraindicaii pentru eliberarea adeverinei de nscriere la arta d r a m a t i c , s fie socotite c a atare n p r i mul rnd de ctre coala de teatru, iar testele probelor funcionale s devin cri teriu eliminatoriu de preselecie. ( L a f e l se v a p u n e p r o b l e m a i p e n t r u h a r e m u r i l e fo netice B.) t i n e s c u , p. 3 8 4 . O p . c i t . , p. 4 1 5 R. Husson, Vocea cntat", 1968, p. 1 8 5 . Nicolae Gafton, Vocea de performan " , T e a t r u l " , 1 9 7 2 , n r . 4. p p . 4 8 5 5 .
3 4 5

Problema c a r e se p u n e e s t e , a a d a r , nu n u m a i de a respecta strict actualele Nor m e " , c i i d e s e institui examenul funcio nal de preselecie, axat pe u r m r i r e a com plex a comportamentelor subiecilor n tim p u l a t i n g e r i i p r a g u r i l o r m i n i m e (test) a l e paStilistica este o s i n t a x a f e c t i v , s i n taxa, o stilistic intelectual" Iorgu Iordan, Stilistica l i m b i i r o m n e " , 1975, p. 2 0 . O t o - R i n o - L a r i n g o l o g i a " , v o l . I. 1964, s u b r e d a c i e ; L a r i n g o l o g i e " , p r o f . N . Cos1 2

NOTE
Prima revist Teatrul"...
...apare la Iai n 1864 ( n t r e 2 9 n o v . i 2 0 d e c ) , c u t i t l u l i s u b t i t l u l ortografiate etimologic Teatrulu. Foi c r i t i c i l i t e r a r i " . F o r m a t u l , n 4 , i p a g i n a i a s e v e r t r deaz mijloacele . modeste ale celui care o editeaz. Re dactor responsabil al foii este gazetarul i scriitorul I. C . F u n d e s e u , c o n s t r n s s plece d i n B u c u r e t i n urma unui conflict c u regimul lui Cuza. Cele patru numere (probabil, singurele),. cte s-au p s t r a t n f o n d u l aca demic, snt, ca numeroa se alte publicaii ale vre

mii, emanaia unor am biii mari, nerealizate. Re d a c i a a n u n c s-a n g r i j i t a se p u n e n c o r e s p o n d e n ou toate o r a e l e d i n a r n c a r e este u n t e a t r u n a i o n a l i v a a v e a n f i e c a r e s p t m i n cte o d a r e de s e a m " . Corespondenii n-au onorat i n v i t a i a i c r o n i c i l e d r a m a t i c e " (de f a p t , l u n g i c o m e n tarii pe teme teatrale) ating doar tangenial soarta tea trului romnesc. In primul n u m r se d e p l n g e s t a r e a n care a ajuns N a i o n a l u l ie ean datorit subveniei m i c i ; n n u m r u l . 3 (13 d e c . ) snt l u d a i actorii Blnescu i D i m i t r i a d e , i a r n num r u l 4 (20 dec.) r z b a t e c o u r i d i n B u c u r e t i ale conflictului Millo-Pascaly, ecouri net fa vorabile lui Pascaly. P a r t e a literari" a gazetei are umorul involuntar al

produciilor diletante, grupate sub titluri de rubrici ca Refleciuni diverse", Nu m uita", Fel de fel". Toate a r t i c o l e l e i notele s n t n e s e m n a t e i e d e p r e supus c n majoritatea lor a u fost redactate de I. C . F u n descu. L u m e a select" a I a i l o r g s e a i a m n u n i t e t i r i despre Opera italian din btrna capital m o l d a v . Dei euat, aceast p r i m t e n t a t i v de a scoate o re vist teatral d u p unire tre b u i e reinut, cci vor u r m a , la intervale mici, alte n cercri unele, cu bune rezultate de a impune p u b l i c u l u i o revist ce a b i a n anii notri v a cpta pro f i l u l i c o n s i s t e n a c e r u t e d e titlu.

I. N.
49

www.cimec.ro

L u m e a c a teatru
FLORIN TORNEA

Privirea n gol
La revenirea i Aleksandr pe pmnt Ivancenkov, a cosmonauilor Vladimir Kovalionok i s-i j u s t i f i c e v i z i u n i l e p i c t u r a l e i p l a s t i c e : poantiliste, cubiste, abstracioniste, nonfigu r a t i v e . C u s t u p o a r e , n s f r i t , d e p r t a r e a dp pmnt i de ale pmnlului i-a ptruns s f i c t o r i a s c u i t , c a u n j u n g h i n i n i m : c a o d e s p r i r e . P r i v i r e a n-a m a i a t i n s n i mic, a atins nimicul : nomrginirea celest, neagr ori strluminat, i-a nlesnit doai s e n z a i a i a n s a p r i v i r i i n g o l , n neunde. A r fi putut e x c l a m a , entuziast, cu vorbele l u i R i l k e : Rien que lui-mme, ce ciel, immense exemple: / profondeur et hauteur..." P r e c u m S r m a n u l u i D i o n i s , s t r m u t a t ntr-o epoc a forelor c a b a l e i , p m n t u l i p u t e a n c p e a n m n , ca u n m r g r i t a r albastru s t r o p i t c u s t r o p i d e a u r i c u u n m i e z n e g r u " . . . D a r u n d e s m a i a f l i p m n t u l , i n t e grat otirilor de stele" ale bolii, pierdut ca o mrunt ntmplare cosmic, n aceast contopire a adncurilor infinite cu nlimilo i n f i n i t e , n c a r e te-ai p o m e n i t r p i t d e s i m u l s p a i u l u i i z v r l i t n n e t i m p ? I m a g i n e a p m n l u l u i d e c a r e te-ai r u p t z v c n e t e a c u m , c a o d u r e r e , n tine. Minuscula ntmplare" d i n c a r e a i c r e z u t c te s m u l g i , e s t e , n t o i a c e s t n g h e a t o c e a n f r d i m e n s i u n i i f r destinaii, totui, s i n g u r u l t u p u n c t de spri j i n i d e s e m n i f i c a i i . V e z i , i a r i c a i e r o u l lui E m i n e s c u , nfricoat de cte c r i m e au p u t u t s se p e t r e a c p e a c e s t a t o m a t t d e mic n n e m r g i n i r e a l u m i i , pe acest b u l g r e n e g r u i n e n s e m n a t c e se n u m e t e p m n t " ; a l e c r u i f r m t u r i " se n u m e s c imperii" i n c a r e i n f u z o r i i a b i a v z u i d e o c h i i l u m i i s e n u m e s c m p r a i , i m i l i o a n e d e a l t o infuzorii joac, n acest v i s confuz, pe su p u i i " ; n care aceti pitici n e m r g i n i t de m i c i " a u regi, p o a r t r z b o a i e , i a r poeii lor nu gsesc n u n i v e r s d e s t u l e m e t a f o r e i c o m p a r a i u n i pentru apoteoza eroilor". Simi p m n t u l p u l s n d n t i n e n s u i i te m i r i , c a i e r o u l l u i E m i n e s c u , c u m d e n u p l e s nete de m u l i m e a urei ce c u p r i n d e " . . . C u p r i v i r e a n gol, I c a r caut, p r b u i t n e i n e , n a i n t e d e a-i s i m i a r i p i l e topindu-i-so i d e a se v e d e a p r b u i n d u - s e , s p a i u l s u i t i m p u l su, dimensiunile pierdute, gru p a t e n t r - o o r d i n e a s e n s u r i l o r i t l c u r i l o r , d i m e n s i u n i l e m r g i n i r i i u m a n e . P m n t u l i se configureaz c a u n c m p de nelesuri, iscate dc o m pentru om. i, aa, p m n t u l i apare s c u m p , n e p r e u i t , u n i c , n e l i n i t i t o r i s u r s d e n f l c r a r e i d e t i h n , v r e d n i c s f i e a p -

C e l l c n c h i d e n e l m i t u l i c a r i c ? S fie oare aspiraia spre n a l t u r i un simplu im puls rzvrtit mpotriva limitelor noastre biologice ? Atracia irezistibil a c e r u l u i , cu fgduina necuprins-calme lui puriti, s m a r c h e z e c u m v a o d i s p o z i i e p o l e m i c a o m u l u i f a d e c a r c e r a t e l u r i c , n c a r e se s i m t e d u c n d u - i , a p s a t i f r u s t r a t , e x i s t e n a ? G e s t u l l u i I c a r d e m o n s t r e a z , p r i n eec, rezistena nedefectibil a r d c i n i l o r anteice, care ne in locului. D a r nu i n e s b u i n a zborului spre cucerirea cerului, spre cuprin d e r e a n e c u p r i n s u l u i , n u i n e s b u i n a doru l u i de p u r i t a t e . P r b u i r e a lui I c a r a fost r e z u l t a t u l unei g r e e l i t e h n i c e d e c o n s t r u c i e . Z b o r u l l u i n-a fost r e t e z a t n p r i n c i p i u l l u i . D o a r c a r i pile lui de cear au b t u t prea b u c u roase de apropierea fierbinte a s o a r e l u i i s-au t o p i t , a t i n s e d e a r s u r a n e n d u r t o a r e a r a z e l o r l u i . E s t e , p r e s u p u n , t o t u i , i o v i n tragic, n d e m e r s u l l u i I c a r . A l c r u i sfrit, b t r n u l B r u e g h e l l v e d e a c u a t t m a i co p l e i t o r d e t r i s t , c u c t se p e t r e c e a p e n t i n sul u n e i n a t u r i p m n t e n e total n e p s t o a r e , v d u v i t de l u a r e a n s e a m a o m u l u i , acesta, p r e a l e g a t i p l e c a t a s u p r a d e p r i n d e r i l o r n n e v o i ale vieii l u i zilnice. V i n a tragic a lui I c a r : c r e d i n a c te p o i s m u l g e d i n tine nsui ; ncercarea de a e v a d a , cu aceast credin, din condiia umanitii tale. P truns, c u zboru-i, n m i e z u l n a l t u r i l o r , I c a i p r e c u m aero- i a s t r o n a u i i d e a z i a urmrit, nendoios, mai nti cu incntare. cum se t e r g , p r i n ndeprtare, asperitile i c u m se m i c o r e a z p n l a h a z l i u - c o p i l r e s c d i m e n s i u n i l e o b i e c t e l o r , l o c u r i l o r i ae zrilor, ale spaiului terestru. A v z u t , apoi, c u u i m i r e , c u m a c e s t e o b i e c t e , l o c u r i i ae z r i s e g e o m e t r i z e a z i d e v i n , c a n v i z i u n e a lui Galilei, cu alfabetul lui matematic al na turii, o colecie de mulimi triunghiulare, c i r c u l a r e , p t r a t e , s f e r i c e , p i r a m i d a l e , i c u m , l a n c e p u t , m b i a t e ntr-o b o g i e c r o m a t i c nespus de divers, figurile matematice, pe msur ce n a i n t a r e a n nlime nsemna ndeprtarea de p m n t , se topeau ntr-o s i n g u r c u l o a r e i se l s a u r e l i e f a t e d o a r de o caracteristic pulsaie. D e pulsaia aceloi r i t m u r i c u b i c e " , c a r e a v e a u , n secolul nos tru, a l tiinei v r j i t de frigurile nli m i l o r , d i s t a n e l o r , v i t e z e i i i n v i z i b i l u l u i , s i n t r e i n a t e l i e r u l c r e a t o r u l u i d e a r t

50

www.cimec.ro

r a t : d c a s p a i a l i t a t c i d e n c t i m p . Departe de carcer, p m n t u l ii a p a r e c a o fereastr larg deschis spre libertatea deprtrilor i c u r i a aerat a n a l t u l u i ; dar, m a i c u sea m , c a o v a t r : a t u t u r o r i p e r m a n e n t e l o r n t o a r c e r i i r e g s i r i . A i c i , d o a r , p o a t e n c o l i i d e e a d e d e s t i n . I a r d e s t i n u l o m u l u i se a r a t , aici, i n f i n i t d i s p o n i b i l ; c o n d i i o n a t n u m a i de propria lui umanitate. Ccometrizat, pulveri z a t i p u e r i l i z a t , p m n t u l p e c a r e C o l u m b l d e s c o p e r i s e " , triumftor, ca putnd fi uor stpnil (II m o n d o poco") i vede din nlime n u n u m a i micorat, dar i r c i t i s r c i t i m a g i n e a ; r c i t i s r cit de ceea ce i confer m r e i e definito rie umanitatea. Intr-o f i c i u n e l i r i c - d r a m a t i c o r e p l i c , stropit c u a m a r u m o r , c i u p e r c i i de la lliro-

ima G u n t h e r W e i s e n b o r n las u n cuplu d e n g e r i " e x t r a t e r e t r i s c o b o a r e p e s c o a r a n o a s t r i s d e s c o p e r e a i c i , p r i n t r e a l t e c u r i o z i t i s p e c i f i c e , p e o m . i , l a o m , s d e s copere iubirea, dragostea de v i a fru mosul. E i n u neleg, de aceea, rostul a r m e i . C a r e n t r e i n e u r a i m o a r t e a u r t u l . D e ce, n t r e a b ngerii, cu ingenuitate, aceste unelte create pentru a distruge creaia voas t r , p e n t r u a v n i m i c i i n j o s i n t r e v o i ? N-ar f i m a i n o s t i m , n l o c d e g l o a n e , s m p u c a i cu flori ? " . De la prbuirea n umanitate a lui Icar la u m a n u l n d r a g o s t e i f l o r a l a l n g e r i l o r lui Weisenborn : lung i dramatic drum, n c , d e s t r b t u t ! F i i n d c p r i v i r e a n gol n e e m u l t f a m i l i a r i a i c i , p e p m n t . M a i ales, din nefericire, aici, pe p m n t .

rinele acestei d r a m e . Corado Negreanu, n rolul activistului pe t r m o b t e s c i tat de f a m i l i e , n c o n t i n u c u t a r e d e s i n e n ceilali, i c o m p u n e p e r s o n a j u l d i n gesturi de o a n u m e lentoare, d a r n u lipsite de fer m i t a t e , g e s t u r i i m i m i c de n s i n g u r a t ce c a u t s se a p r o p i e d e c e i d i n j u r . N i c i o d a t ocat de reaciile acestora l a a s i d u a s a i n truziune n viaa lor particular, el le ac cept cu c a l m deferen, c u senintate, une ori c u b u c u r i e , c n d i regsete, p r i n e i , un suflet tnr, nc v i b r n d . Gina Patrichi, n rolul mamei, exprim tristeea iscat din resemnarea femeii ce-i ateapt prea m u l t soul, acaparat de res p o n s a b i l i t i s o c i a l e . R e n t o a r c e r e a s o u l u i i tatlui, rentoarcere n sensul profund, al prelurii i r e z o l v r i i p r o b l e m e l o r sufleteti i v i t e n f a m i l i e , i d o b u c u r i e c a l m . Catrinei Dumitrescu (Daniela) afieaz gra vitatea specific adolescenilor n c l i n a i spre ntrebri eseniale. (Scena de la cofetrie, d i n t r e e a i C o r a d o N e g r e a n u , e s t e e x c e l e n t i s e r e i n e . ) O p u s e i , M i h a i D i n v a l e ( S o r i n ) , e, p e r n d , f e b r i l , f a l s d e g a j a t , u n e o r i a f e c t n d nepsarea, nvins de bucuria de a iubi. specific vrstei. Cecilia S i m o n e i Bondoc e o fiin rece, uor maliioas, femeie frus t r a t , n p l i n t i n e r e e , d e d r a g o s t e , i c a r e , sectuit, se orienteaz n v i a d u p criterii pragmatice. Reinem i p e Mihai Mereu, jovial i t a n d r u n b t r n u l F l o r i c , i p e Constantin B r e z e a n u , n profesorul C o m a n , j u c n d osti l i t a t e a c e l u i c e i-a r a t a t v i a a s e n t i m e n t a l . R o l u r i , dealtfel, episodice. T o t n roluri epi sodice a u m a i j u c a t D u m i t r u Drcea, Dan C o n d u r a c h e i L a v i n i a J e m n e a . Scenografia Valeriei Stoleru, funcional, cu multe exterioare, utiliznd cadre naturale, a s i g u r acestui spectacol de teatru a m b i a n a de v i a specific f i l m u l u i .

SERENAD PENTRU D O U UlRSTE Je Paul Everac


Simple coincidene, cunoscuta pies a lui Paul Everac, s-a r e l u a t i l a Televiziune, s u b t i t l u l Serenad pentru dou vrste, cu o distribuie b i n e aleas de regizorul Con stantin D i e u , care reuete, astfel, u n spec tacol de i n u t , c u u n p r o n u n a t accent pe a d e v r u l vieii sufleteti, n consens c u ce

0 R. M.
51

www.cimec.ro

Dimineaa, la prnz i seara


Tragedie popular In cinci acte* de

M A R I N SORESC U

P E R S O N A
VLAD, zis E P E , Domnul rii Romneti P A P U C , cpitan de oaste E N E A , boier, sfetnic la Curte D R A G A V E I , lrgove D A N , pretendent la tron GAGUA, omul lui ene R O M N U L , un romn T U R C U L , un turc D O M N I C A , domni l a Curtea lui epe P I C T O R U L , un pictor italian

JE L
. . .
;

J O I A , o nenorocit M I N I C , vizionar , CHIORU PIRVU l I , ^

r :

AGACARASOL) SOLEIMAN J OTEANUL E N A C H E CPITANUL, un cptari


t u r < ? 1

/
d u p a

- ub i r

v e n i t l

UN OLOG O droaie de calici, prostime, oteni. mijlocul secolului al

Aciunea se petrece pe la XV-lea, n ara Romneasc.


* Versiune prescurtat, pentru scen.

www.cimec.ro

ACTUL I
Dimineaa

Tabloul 1
n pdure. Clu. Clu, clu, dar... nemaipomenit ! Gndete-te c a schilodit sufletete o l u m e n t r e a g . U n a e s t a i c a p u l e destul d e s i m p l u s t a i c a p u l p o f t i m , pe-al m e u mi l-au t i a t i a l t a e s . te b a g i n s u f l e t u l u n e i j u m t i d i n l u m e i s o f a c i e g n d e a s c a l t f e l . A d i c , s n u n i a i g n d e a s c . S-i strici mecanismele... gndirii. De aceea, v o i , tia l i b e r i . . . (Cu amrciune.) N u tiu d a c n e m a i p u t e i nelege. (Admi rativ.) A , M a h o m e d o s r m n n i s t o r i e ca t i r a n u l tiranilor. M a r e o m ! i, de aceea, e u i d a u d r e p t a t e s t u i l a l t . . . Nu, nici Vlad n-are dreptate, d-mi voie... r (Enervat.) C u m v r e i t u s o p r e t i u n puhoi de crime ? Stnd ca o m m l i g ?! (Rlznd.) i-ai g s i t ! e p e , s s t e a c a o mmlig ! (Cu admiraie.) A f l c V l a d 1-a n t r e cut pe Mahomed.' (Scena se lumineaz. Se vd cei doi un turc i un romn, trai In eap. Un moment de tcere.) R O M A N U L : S-a c r p a t i d e z i u . T U R C U L : In curnd vom crpa i noi. {Privind In zare.) M i se p a r e c a re cunoate unele locuri. T e pomeneti c snt c h i a r de p r i n prile astea. R O M A N U L (cu intenie) : A i v e n i t s-i m a i vezi ara ? T U R C U L : D o r u l te u s u c . . . (Ctnd in zare.) Ce e a i a ? ROMNUL (se pentru c nu uit in se poate direcia ntoarce) : cealalt, Care ?

Scena 1

ntuneric. Parc Tcere, apoi, din

se disting obscuritate,

dou acest

siluete. dialog : privina c u reu

D - m i v o i e s te c o n t r a z i c n n o r u l u i . N o r u l n-are n i c i o l e g t u r matismul.

D a , d a r a t u n c i c u m i e x p l i c i durerea asta grozav ? E u cred c sta e meca n i s m u l : a b u r u l , care se ridic d i n pmnt, se s t r n g e c a u n g h e m , i g h e m u l s t a , m rindu-se, v r e a s-i a b s o a r b i a b u r u l de pe i r a s p i n r i i . . . i . . . Vrei B a . N-are n i c i o l e g t u r u n a c u s-i s p u n e u d e c e t e d o a r e ? (Curios.) De ce ? Ghici ! D e ce ? alta...

T e d o a r e , p e n t r u c o s p i e r d e i b t lia. V r e i s s p u i c m d o a r e p e n t r u Ma homed ? Da. M doare-n f u n d ! S tii c n u snl cu el d i n convingere. T e cred. D a r nici de fric. B a , dac s t a u s m gndesc bine, m a i mult de fric. Nu tiu d a c a i s i m i t v r e o d a t c e e a i a f r i c . Uite, n o i a m fost crescui aa... Cum ? A a , n fric. C e v a n e l m u r i t , n u tu de u n d e i s e t r a g e , c a o i g r a s i e . i n o i , tot a a . Greeti. Vou nu v e fric. Sau, cel p u i n , l a v o i f r i c a n c e p e a b i a l a m a t u ritate... Cu att m a i ru. N u , e a l t c e v a s a i o c o p i l r i e n o r m a l i a l t c e v a s f i i c r e s c u t n t e r o a r e . N o u n i s-a l u a t a c e s t p e r e t e d e s e n i n t a t e a l c o p i lriei i, c n d s n t e m l a o a n a n g h i e , i a t c n - a v e m d e c e s n e s p r i j i n i m . De nor. C h i a r , c Mahomed e un de n o r ! mare... De-aia consider c

T U R C U L : Cat drept nainte. ROMNUL : TURCUL : i Cat... n In Eu vd mea o pdure... tot o

partea ea Dar o nu s c

se v e d e dect

pdure. i, e cineva n ea ? ROMNUL : tora. TURCUL : nseamn voi sntei foarte rezisteni. M u r i i greu. R O M N U L : ncepi V convine vou, de aici c n d ai s m cam enervezi. stora care ai ntins-o fost m i c i , v convine sntem vin i noi, al deocamdat. rndul

www.cimec.ro

53

s n e ce n u TURCUL dect prile

b r f i i . C a a i p e d i n c o l o . De v e d e i i p r i l e b u n e ? : Tu parc eti puin mai sus mine... vezi m a i bine... Care snt a l e a b u n e ? V r e a u s le t i u i e u .

ROMANUL : foarte uor p e n t r u u n turcit s d e f i m e z e ara. N i c i n u tii c t de greu ne d e s c u r c m , cte sacrificii trebuie s f a c i V o d , s r a c u l , c a s d e a un lustru. D e m a i bine de u n v e a c a v e m n c o a s t l i p i t o a r e a a s t a t u r c e a s c . . . (Cu n duf.) Ai adus ara n sap de l e m n . T U R C U L : Dac Ttarii... . ROMANUL : TURCUL nu erau e : Au turcii, erau ilali... c s dau vin mult...

Aeta

nenorocirea... i nceput mai

toi b u z n a , c a ciorile. (speriat)

ciorile ? n s e a m n

c n u

avem

R O M A N U L : A s t a e. T U R C U L : S-i s p u n o vorb : nu m-am turcit, c u m pretinzi. F a p t u l c a m fost mamei cnd aveam smuls de la sinul u n a n i d a t h a r a c i . . . f a p t u l s t a l c o n s i d e r i t u o t u r c i r e ? A f l c tot c e u r s c mai mult e aceast imens hardughie care se c h e a m p u t e r e a musulman. ROMANUL (fcndu-i o socoteal) n u vine, vine, n u vine... T U R C U L : Vine ? R O M N U L : A r c a m t r e b u i s a p a r . A r e n r a v u l de a l u a m a s a p r i n t r e victime. D i s c u t c u e l e , d e u n a , d e a l t a . L i se d e s t i n u i e , l e c e r e s f a t u r i i n c h i n n s n t a t e a lor. A r e o l i m b ascuit. Cei t r a i n e a p nu-1 p r e a n g h i t , d i n c a u z a acestor c r u z i m i de limbaj. T U R C U L (chinuindu-se (Scena se ntunec.) (vesel) : ROMANUL nor... tontlul... TURCUL : 0 s fie s Ei, mai rd) uite : c-a Ha ! intrat n : Vine,

T U R C U L : T o c m a i , c eu nu m feream... Z i c e a m : le e x p l i c c u m a m fost dat de n u c la turci... R O M A N U L (geme) : Au... TURCUL (continu) : ...i c a d a t Dum n e z e u d e - a m s c p a t i m - a m n t o r s , s - m i v d c a s a . . . A s t a e, c n u m feream... D a c m-a fi f e r i t ! R O M A N U L : E u m - a m f e r i t . . . C n d s m-arunc n ap... m-am pomenit c-un la d u p gt. T U R C U L : Exist ntmplri i ntmplri... R O M A N U L (fcndu-i o socoteal) : N u rm n c a m e u l a t u r c i , c n u e r a m prost. uitam, luam seama... i veneam... M B u r d u i t de impresii... (Scurt pauz.) T U R C U L : Arde cumplit... R O M A N U L : T o t era m a i bine pe l u m i n . . . (Scena iar se lumineaz.) In partea ta de c e r , v e z i v r e u n n o r ? T U R C U L : Se-apropie altul. (Pauz.) R O M N U L : S p r e s e a r , o r s v i n c o r b i i . . . Ti-e fric ? T U R C U L : N-am avut niciodat ru de corbi... R O M A N U L : n t i , ochii... T U R C U L : i-aa, s n t a p r o a p e scoi... O m u l , ct' t r i e t e , t r e b u i e s e u f e r e . . . R O M A N U L : Crezi ? T U R C U L : E r a , la noi... adic, acolo l a ei... Turcia, unul, care-a-nceput de mic n c o p i l s-i t a i e cte-o b u c i c din el... Z i c e a : I a s m a i s u f e r i m n o i puintel, astzi !" i, hrc ! D e fapt, l u i i e r a team de moarte... voia s se obinu iasc, ncet-ncet, c u durerea... c a , a t u n c i , n m o m e n t u l la... greul faptului... ne legi... R O M A N U L : Pricep... N u m u r i l e astea... era prost ! I n vre

groaznic... mai vezi ce te

ROMANUL : Mcar nu d o a r e . . . cum te d o a r e . (Pauz.) TURCUL : De ce voiai

TURCUL : Ba era ! Ajunsese aproape de gt... i n u tiu c i n e 1-a p r t , c-ar fi z i s c e v a . . . n a i b a tie... e l s e c a m v i t a . . . R O M A N U L : Zilnic ? T U R C U L : Mda.

treci

dincolo ?

R O M N U L : Curajos. T U R C U L : Cnd au venit s-i t a i e capu', i l-au t i a t c a m p e - n d c l e t o , i e l r c n e a c a d i n g u r do arpe. S p u n e a c ce t iase el o via-ntreag era un nimic. Niciodat nu 1-a d u r u t mai tare... de g e a b a s-a a n t r e n a t . R O M N U L : D o m n u l e : moartea e moarte... H m ! (Turcul geme, apoi tcere lung.) A i s p u s c e v a ? (Tcere.) M , t u r c u l e , s nu mori naintea mea. Nu mai am cu c i n e s s c h i m b o v o r b . . . (Tcere.) Vd c V o d n u m a i vine... T U R C U L : Ha ? R O M N U L : : C r e d e a m c... S tul p r e a repede... S v e d e m intfmpl... TURCUL : Parc nu-mi mai nu ce dai se or mai

R O M A N U L : Muream de curiozitate... (Pa uz.) Am a u z i t c ai r e z o l v a t i voi destul de bine unele probleme. (Rznd.) Ia spune-mi, cum e cnd te-nsori cu cinci femei deodat ? T U R C U L : T o t aia. R O M A N U L : Las, las... T U R C U L : N u m a i c, n loc ai c i n c i belele pe cap... s ai o belea,

R O M A N U L : D a , dar, oricum... (Schimbnd vorba.) N u te-ai g n d i t c-or s te p r i n d ? T U R C U L : C r e d e a m c-o s a m t i m p s l e e x p l i c . . . De-ai n o t r i mi-era t e a m . . . O r i c-o s m nec n Dunre... Cinci ani m - a m c z n i t s - n v s n o t . . . n o t a m n praf... ROMANUL ha ! (ru) : i, cum ai ieit la mal...

pas...

R O M N U L : T e prefaci...

te

www.cimec.ro

T U R C U L : ...de n i m i c . . . m a i tri... A d i n e a u r i , eal... ROMNUL m TURCUL (speriat) : strigi... : T e strig.

Dar, parc m apucase vezi c

tot a; o sfrtac, s

Dac

R O M N U L : N-a v r e a a i a m e a . . . mi-e c M sperii... TURCULS De Dac gemi, n-adormi... ROMANUL mai mult.

s a d o r m . . . I n s i t u v i s e z c i n e tie ce...

c z u t d i n p a t , n-o s c a z i . . . n i c i n u te m a i doare, nici : Hai s v e d e m care

(idee)

geme

T U R C U L : Hai... R O M N U L : S a g o n i z m TURCUL : (ncepe ROMANUL Doamne, Hai. s La urle.) trei : Alah, odat... Unu... Alah, doi... trei !

Alahh !

(geme) : Doamne, Dumnezeule...

Dumnezeule...

turoi mi sntei. N i c i n u v-ai vzut b i n e s u s , n p o s t u r i n a l t e , i a i i n c e p u t s v m p u i i . O m u l m p u t e l o c u l , a s t a a a e. C i a n i a i , b i e i c ? R O M A N U L : Douzeci. E P E : B t u i pe m u c h i e ? R O M N U L : Btui pe toate m u c h i i l e i, cu mila Mriei-Tale, fcui zob. T E P E : Asta e bine. T U R C L : A s t a e r u . E u n-am v z u t o tean m a i viteaz dect g h i a u r u l sta. A c u m v lipsete. E P E (ctre romn) : Eti c r u d . De-aia ju d e c i aa. D e a l t f e l , l a d o u z e c i de ani... ROMANUL (rznd) : Crud ai spus, MriaT a ? Adineauri, turcul sta tocmai mi a t r g e a a t e n i a c s o a r e l e d o g o r e t e i-am n c e p u t s n e c o a c e m . rom E P E : C n d o s-ajungi l a m i n t e a n u l u i d e p e u r m , n-o s m a i f i i aa limbut. ROMNUL : Mria-Ta a ajuns ?

EPE : Da. R O M N U L : R u a ajuns. E P E : Pentru vorba a s t a te i e r t . N-am a j u n s p r e a bine. U o r l u c r u e s ncerci s n d r e p i o a r ? (Bate din palme, apa re Domnica.) D a r u n p a h a r de v i n nu se p o a t e b e a n a r a a s t a ? U i t e , a v r e a s n c h i n n s n t a t e a dumnealor. epi, le Privete ncearc lung la

Scena 2

Apare epe, dac snt bine cei doi.

merge la nepenite. minile) butuc.) apare

EPE (frecndu-i (Se aaz pe un lup. (Bate din palme, DOMNICA (Domnica : Porunc.

: Bun treab. A m o f o a m e de Domnica.)

Scena 3

EPE : Am

o f o a m e de iese.)

lup.

ROMNUL (ncet, ctre turc) : t a r e pofticios. S vezi c-o s-nceap acum s c l e f i e , s p l e s c i e d i n limb... E u nu s u p o r t s m i se m n n c e s u b n a s , v r e a u i e u s i a u o h a l c . A m o b u r t n e n o rocit. R m n e t e , c a o femeie boroas. T U R C U L : Acum, mai astlmpr-te, r a b d i t u p u i n . . . p n . . . n a t i . . . DOMNICA (intr cu mncare : un frigare, piinea n est. Le aaz ervet, n faa lui Vod) : Un frigare, Mria-Ta... R O M A N U L (ncet) p u i la frigare... : mi las gura pui pe pui ap. aici ? spre mai la un la Un

DOMNICA : Imposibil... Mria-Ta... adic, mi-ai spus s-i zic nene. Nene... vin a v e m , d a r n u se g s e s c p a h a r e . C n d a u v e n i t u l t i m a oar turcii, aa a u dat i a m a p r i n toate... t i i c u m s n t t i a : s p a r g , stric. P e unde-au trecut t u r c i i , v e s e l a e toat ndri. EPE : oala.) Atunci, om bea c u oala. L a m u l i ani, cretine ! (Ridicnd

R O M N U L : L a fel, Mria-Ta. (epe d s soarb.) TURCUL : Nu sorbi, Mria-Ta, la n u e vin.

D O M N I C A : D i s e a r , m n n c i tot E P E : T o t . A i c i , c u e i . (Arat doi.) DOMNICA (cu mil) : Snt nite Mria-Ta. (Iese.) (epe nfulec grbit cteva Tcere. Romnul ofteaz.) TU"CUL EPE spre dar : Vd c e destul de

EPE : venin. tiu. Dar la mine nu m a i a r e n i c i u n e f e c t . (Bea.) i n sn tatea ta, turcule. D i n c a u z a voastr nu m a i a u r o m n a i i n i c i oale, n i c i ulcele. (Bea.) D a ' bun venin... ROMANUL : EPE (ctre Snt nete. TURCUL : de p-acilea. Acum, nu mai conteaz. EPE : Ba da. T U R C U L : A c u m , p o t s v o r b e s c i l i m b a persan... degeaba... T o t m cur. (Demn.) M o r , d a r n u - m i p a r e r u . T o t ce-i f a c ai ti e sfnt. ine turc) de : sete, nu e ca vinul. rom

cei

Vorbeti

bine

nevoiai, momente.

tcut. privete ai muri, M a r i pu-

(i-a epi. v e

mai potolit foamea, Rznd) : i, aa : l e n e ! (Adulmecnd.)

www.cimec.ro

55

E P E : C h i a r c n d tc trag n e a p ? (Tur cul tace. Dup o pauz.) Cerul e albas tru, apa e rece, n o r u l e vistor... Cum se z i c e a s t a n t u r c e t e ? TURCUL : (Rspunde.) n s c h i m b , co d o u pere.

E P E : Cu JOIA EPE JOIA PIRVU :

cine

te-ai :

culcat ? T u e om,

n-ai

om

(plingind) (calm) (plingind St n : Da

Ala ce e ?

Mria-Ta ?

i pat i-a

mai i

tare)

iar

beteag. ea, n

E P E : E u a m dou mere, M a h o m e d are legul meu TURCUL : EPE : (Traduce.) o ru. : Am sadea. discuie fraz in

bolete, nou

timpul

sta,

turnat

copii...

E P E : Gemeni ? turcete.) CHIORU : la accent ? Da' cu ce v trebuie Nici mcar gemeni. Pe rnd, ca

(Spune

T U R C U L : Nu-i EPE (alt

moar. De fi i n nu, cap : necaz fost pat, i-am tie pe fcut, la bir Ce ziua vin nu Mria-Ta, Gni bolnav pe s cu

fraz)

E P E : A a e, f e m e i e ? JOIA : nu dete-te pune nene mei. beteag, aia ma n i n o i , DOMNICA EPE : DOMNICA EPE vin ? J O I A : Turcii ? ; EPE: JOIA : de erau cnd ? s se De la vin, tot ce fir-ar ai dracului, i n din tia c, screm, mama s Ne aci ? le veneau dracului, inem ia i treceau, fundul noi apus, nite , (se c-ar cine bir ce plcere.

T U R C U L : Turc limba turc ? EPE : Am o

Mahomed.

Domnia-Ta : aia, nu... aia vin

DOMNICA (intr cu ceva de mncare, pe mas) : Nu te-ai a t i n s d e p u i , Vlad. De ce n u mncai ? EPE : M luai cu vorba, cu prietenii

ailalt, facem spai turcii...

femeile ? Plus, : Iart-o,

toat

turcii,

turc) ROMNUL (ctre atins de p u i i, c n d j u m t a t e din frigare.

: Zice colo, a

c nu s-a n f u l e c a t i

Mria-Ta. tu du-te, nene... (Iese.) sau nu

Domnico,

(ngenuncheaz) ridic) : Tu

: Iart-o. ce zici : v i n

D O M N I C A (trebluind) : I a i m n n c , u i t e , bucica asta e m a i fraged. I n ultima v r e m e , a i s l b i t , c u m s n u s l b e t i d a c m n n c i doar c u morii, parc ai mnca de p o m a n . U i t e c e tras eti l a f a . I i sclipesc ochii, Mria-Ta. EPE : Am (Intr Joia.) Pirvu fierbineal. i Chioru; gealai, tirind-o pe

Pi acum

Europei. piept, c-i

numai

acilea ? aprm

pltesc Snt

..'''.

**

tmpii. E P E : Cine ? J O I A : Turcii. E P E : De ce ? JOIA : noi, ne n Se cnd biruie gnd : Ce se s propesc tiu n s se c la bat pe i pe ia noi nu doar n-o le cu s d i-ar i-auzi precis

Scena 4

PIRVU

: Am

mai

prins

curv,

Mria

Ta.

vecii-vecilor. mearg (Ride.) facem, N-are

E P E : I a te u i t ! JOIA pe mine, clu, sus, de mai tu lai i s duchii, tine e ce pe s-i iau (Ctre (ctre mine Pirvu) curv, c : tu n Tu nu eap, fir-ai s al cu nu m culcat dram" faci cu de p aud Ptiu! Nu b, de-i vine mar te-ai

care

gsi n izmene. PlRVU cum s-i exprim.

Mria-Ta, vocabular.

nesplatule, vedea-te-a mnca-te-ar duce-te-ai c ai Vod, dreptate faci ? toi bat o Ce joc i

zgaidele-n s

C H I O R U : N-are p e r d e a , d e l o c . JOIA cnd CHIORU (ctre te-a Chioru) fcut, Vod) asta eu : Perdea a mai bine avut un m-ta, mu

ciorile,

umple-te-ar

n v r t i n d u - t e ! i (Scuipndu-l.) la ca s s o fac tai de culme.)

fcea

crpat... indignat n

uroi... (ctre : Auziri ? ar mai mi merita multe, mai pun s triasc. dar mi-e la

ara

Romneasc, momie, c-mi la o

stai de

E P E : Muierea JOIA : fric gur. Ba s simt le

golanii

pe-mpraii

M c a r spune ce simte. spun. lact

oameni,

sabie

gine. EPE (rznd) : mi place au femeia i asta. vin s

EPE : lact. cea ? narea dra cul tr-o pofte,

Nu tii ta ?

la tu

gur De unde cnd neam

ar ce

trebui te

s-i

pui

J O I A : Toi iganii n e j u d e c e pe noi. EPE : De ce v

paltoane

(Indignat.) (Solemn.)

curvsreti, duce trecem s las e un ne trt desfrprinmai de neam

poate Acum trebuie

judec,

femeie ?

J O I A : N e c e r n o u socoteal, fir-ar a i c u l u i , ce-am m n c a t , ou c i n e ne-am cat.

perioad Un care

abinem.

care

se

pierde

msura,

56

www.cimec.ro

t i c l o s i m e r i t s p i a r . ' E u n u cred c n o i sntem nite iticloi. i , t o c m a i d c aceea, s n t e m a s p r i c u c e i c a r e v o r s n e d o v e d e a s c a s t a . I e r i a m pedepsit o femeie care-1 t r i m i s e s e p e brbat-su la rzboi fr un nasture la cma.. E r a l e n e , p u t u r o a s i nu-i c o s e a t o i n a s t u r i i , nu-i t i v e a c h e o t o r i l e . C u m s mai l u p t e n e n o r o c i t u l l a de otean, c n d tia c a r e acas o-mpuit c a r e nu-i c o a s e nasturii ? Dac t u , soie de soldat, te trti c u toi p r i n a n u r i , p e n t r u c b r b a t u l t u a v e n i t schilodit, ce e x e m p l u d a i , c u m s m a i p l e c e l a l u p t c e i l a l i , cnd se g n d e s c ce-i a t e a p t , dac se s c h i l o d e s c ? C u m s m a i l u p t e t i a , a i ? JOIA : EPE flori ? CHIORU : mina, EPE nu-i JOIA n Aici, afara : viaa. genunchi) : Mria-Ta... prin buruieni. Eu eic s-o (Arat iertm, cu s scenei.) Ori (ctre s^nving, gealai) ori s moar. snt copiii din : Unde-i

E P f c ' : Z i c e i ' m u l u m e s c c e p a c e . (Frecindti-i mtinile.) S l v i t fie p a c e a . P o i v e z i de-ale t a l e . t i i p e cine s-i m a i c o n t e z i . P o i s-i v e r i f i c i o a m e n i i . . . D a r , g a t a ! S-a z i s c u h u z u r u l . V r e m u r i g r e l e bat la u, biei ! D a ' ce f a c e i voi acolo ? ROMNUL : Ateptm, Doamne.

E P E : Ce ateptai ? R O M A N U L : Judecata de Apoi. aminte.) s-a f c u t Dar totul

E P E : Aha... (Aducndu-i cum ai fost judecai, d u p lege ? T U R C U L : Nu.

R O M N U L : n t i ne-au tras zis c ne j u d e c ei d u p n e m a i j u d e c e '!

n eap, a i a . . . Ce-o

au s

(chibzuind) ridicm (cade n

E P E : M a i p u t e i atepta o r ? S m ateptai, m, s nu murii. Fac eu d r e p t a t e . C e d r e p t a t e a f a c e , dac-a a v e a timp ! (Iese.)

E P E : T i a i - i Jele. JOIA (ip) i : Aoleu ! btei-i n cuie, n locul lor, nelegiuii. aa, din sat : n sat, ndu epe se ntoarce, nsoit de Papuc, Prvu i Chioru. Acetia doi din. urm aduc n spinare o eap imens. EPE care PAPUC (artind erau (d n s un zic loc, ceva) intre : Aici. cele La dou mijloc. la mijloc ? con nici linie mplinte c-ntreb... epi

EPE :

capetele copiilor E P E : S s-o v a d JOIA fee fie vait,

J O I A : Dumnezeule ! purtat, i poporul. smulge prul)

Scena 6

rare... E P E : Ct v a m a i t u r c i i v o r tot fi JOIA : Te bai cu

fi o c u r v - n a r a a s t a , i s p i t i i s d e a buzna. turcii, ori cu romnii,

Mria T a ? E P E : N u n u m a i c u t u r c i i . . . i c u d e - a l d e t i a c a t i n e i c a a l i i , c a r e l e d a u l o r ctre Prvu.) Fa p l a m o a r . . . (ncet, cei-o s c p a t . . . D e o c a m d a t , n u m a i p u i u l sta de spaim... Dar, dac...

scen)

: Exact

E P E : Intre e i . (Arat damnai din epi.) Pe mai n fa, nici m a i PlRVU eap PAPUC (ctre n Chioru) s : pmnt.) Mi-e :

pe cei doi aceeai l i n i e , n spate. Urmrim i s o

dreapt.

(ncep

sape

(roindu-se)

ruine

Scena 5

Pentru cine ? E P E : Pentru P A P U C {speriat) EPE : O Papuce, pentru grei, la c un fietecare. : Fiete... care ? aici, fi pentru aici, gealai.) Hai. Prvu) : goal... sfnt, toi. dat. S (epe nu i pentru pentru Toi S-avem fie tine, la, putem nof C o nu ies.) linie n-i

inem llit... goal,

Se epe

aude

in

deprtare

un

cintec

de

fluier.

ascult. (cu admiraie) Cnt doi i l a trai ne d continu.) cei : Aa e romnul, i (Se la n

moment

EPE

eap stric. (Lui CHIORU

la-ndemn.

drtnic. (Cintecul ctre

bucurie Cnt. in mna.

nevoie. ntoarce Voi nu

(Ctre Papuc.) (lui

strmb... o

Papuc

eap.)

Urmrim

ghersuii ? R O M A N U L : Nu T U R C U L : Sntem R O M A N U L : Ei... oprimai.

dreapt. (Cei care cteva doi trebluiesc, fixnd eap, Scen cu oare mut,

E P E : V doare ?

ncetineal momente.)

profesional.

www.cimec.ro

57

A C T U L al IMea
Scara

Tabloul 1
La Curtea domneasc.

Scena 1

Sala gal. scumpe

tronului. cpe, In cap, cciula i surguci.

pe

tron, ncins

mbrcat cu

de pietre

PICTORUL (dup ce i-a amestecat nite culori) : nc puin... O leac mai la d r e a p t a . . . U i t a i - v a i c i . (Arat cu degetul undeva n spate. Pictnd.) A v e i o fire f o a r t e n e l i n i t i t , a l t e . U n c a p g r e u do prins... E P E (mustcind) : Aa se p l n g m a i muli... P I C T O R U L : S n u clipii, expresia ochilor Mriei-Voastre are c e v a de groaz... Pol s v o r b e s c d e s c h i s ? Mi-e c a m fric s v cat n ochi... P r e a mari... acru i la vorba E P E : Se mresc la dulce... P I C T O R U L : N u a n a asta mslinie a pielei n - a m p u t u t s-o r e d a u d e c t c u o c u l o a r e de p m n t de p r i n p r i l e astea... Poate, de aici vine i p o r e c l a stirpei MrieiV o a s t r e ? II diavolo". E P E (gonete cu mna o giz) : A m v o i e s p r i n d l i c u r i c i ? E u , d a c s t a u u n mo m e n t fr... s-nha o l i g h i o a n , n s e a m n c-am l n c e z i t . . . S n u m p u i r n c e d p e pnz... P I C T O R U L (rde) : V p l a c e v o r b a c u d o u ti uri. T o t aa i p r e a l u m i n a t u l Maho med, cel m a i mare cuceritor al lumii... I n p a r a n t e z fie s p u s , pe m i n e n u m-a c u c e r i t . I - a m e x e c u t a t u n p o r t r e t , c a r e se afl acum agat n cabinetul su, la Constantinopol... P o a t e , o s a v e i p r i l e j s-l v e d e i . . . E P E : m i p a r e r u c n-o s p o t face u n d r u m p n acolo... P I C T O R U L (tain) : M t e m c-o s v i n e l s-l v a d pe-al M r i e i - V o a s t r e . E P E : Merit osteneala ? P I C T O R U L (rznd) : t a r e c u r i o s . . . i m a r o a m a t o r de capete... n u l e i . i , tot aa : g l u m e t e i n u g l u m e t e . A c o l o a m a u z i t p r i m a dat de V l a d . L u c r a m . . . A intrat fratele d u m n e a v o a s t r . A r e liber trecere l a s u l t a n . . . M a r e t r e c e r e . . . (Cu intenie.) un b r b a t foarte frumos...

E P E : R a d u e frumos... ntr-adevr... P I C T O R U L : D a r n u v i u b e t e . . . S-ar v r e a a i c i , d o m n i t o r . . . i c r e d c-o s ajung... E P E : T r e c t n d peste sabia noastr ? PICTORUL : 0 s-ncerec... S u l t a n u l l rs fa. E P E : tiu... P I C T O R U L : Z i c e a c s e n d o i e t e c i-ai rmne credincios sultanului i c nu ateptai dect u n m o m e n t favorabil pentru a v rscula... E P E (diplomatic) : Snt n bune relaii cu nalta Poart... P I C T O R U L (desennd n continuare) : Maho m e d e u n g e n i u militar... A c u m , d u p ce s-a i n s t a l a t , c u a r m e , c u b a g a j e , l a C o n stantinopol, n u v d c e i-ar m a i sta n E P E "(sec) : Noi... P I C T O R U L (tresrind) : Cine ? EPE : Noi, cinstite metere. P I C T O R U L : Nu mi-ai rspuns dac pot vorbi deschis. Artitii n u snt interesani dect atunci cnd vorbesc deschis. Altfel, d e l i n g i e p l i n l u m e a , d a r n-au cot ca artiti. E u n u snt amestecat n poli tic. Umblu de colo-colo, dintr-o ar ntr-alta, i fac portretele monarhilor. ('RtdeJ M o n a r h o m a n i e plastic. A m ajuns s c u n o s c m u l t e l u c r u r i . . . i - m i f a c e p l cere c pot s flecresc d e s p r e ele, liber... Pe Domnia-Voastr nu v cunosc dect, a spune, din auzite... Chipul MrieiVoastre nc m i apare aburit... Intuiesc, ns, anumite linii ale destinului, care m i se par fantastice i snt emoionat c m i - a i f c u t o n o a r e a d e a-mi p o z a c t e u n m i n u t pe zi... EPE : Gndete slobod, fii slobod la l i m b , n-o s-i t a i e n i m e n i c a p u l . . . P I C T O R U L : Tierea capului prea a devenit o m o d , spre a m a i fi interesant... D a r , ce voiam s spun ? Mahomed are o otire i m e n s , la ocuparea cetii mp railor bizantini au combtut aproape 150 de mii de suflete. (Tainic.) tii c e v a n i c i u n soldat dintre acetia n u a fost t r i m i s acas... P o a t e a r a Rom n e a s c s c o n s t i t u i e o p i e d i c ? E P E : Snt vasalul sultanului... P I C T O R U L : De form, i, d a c - m i ng d u i i u n sfat : pstrai aparenele. S u l t a n u l

58

www.cimec.ro

tie c o c h i i o m e n i r i i snt a i n t i i a s u p r a l u i . C e l m a i m i c s e m n d e n e s u p u n e r e l-ar l u a c a o j i g n i r e p e r s o n a l . . . D a c o s-i aruncai vreodat mnua, s fii pre gtit a nfrunta trsnetul nsui... E P E (pe gnduri) : D u m n e z e u t i e ce-o s se-ntmplc... P I C T O R U L : P e ce se s p r i j i n Mria-Voastr ? A r m a t a a i gsit-o d e z o r d o n a t . . . B o i e r i m e a v e p o t r i v n i c . . . Z i c c facei p a r a d de cruzime. C vrei s inei n mina V o a s t r t o a t p u t e r e a . C v-ai p o r n i t s scpai ara de f r u n t e a boierilor. E P E : C a s n u - i m a i f a c d e c a p , de-a valma cu tlharii i c u b i c i s n i c i i . P I C T O R U L : Astea nu se i a r t . E P E (intr-o doar) : N u faci politic ? P I C T O R U L : Nu... E P E : Eli bine informat. P I C T O R U L : Pictura... L a noi a luat o m a r e dezvoltare... Un moment, s-mi preg tesc o culoare... (Intr Papuc.)

ia n a i n t e , s v a d c u m s n t v r e m u r i l e ; c e a e n s r c i n a t i s v a d d a c e c a z u l s-l m a i n a s c . . . o r i s i a b u r u i e n i . . . E P E : V r e u n u l c u v e d e n i i . . . I a s-l v e d e m i n o i . . . (Papuc iese.)

Scena 3

Scena 2

P I C T O R U L : In vremurile mai grele apar c a z u r i de f a n a t i s m religios. 0 f o r m de protest ntr-un fel. Snt indiscret, p r e c u m vedei... E P E : n c e r c s d i s c i p l i n e z . . . o b a n d d e llhari. T o t ce mi-ai spus, a m observat e u nsumi. (Izbucnind.) Snt Domnul unor pduri miunnd de h o i , a l u n o r dru m u r i d e s f u n d a t e i p r i m e j d i o a s e , a l u n e i a r m a t e f l m n d e i n d e b a n d a d . P I C T O R U L : N u v o i a m s v m h n e s c . . . d a r . . . m i s-au f u r a t c u l o r i l e ! E P E : S e v o r g s i i p e l a n o i culori. P I C T O R U L : D a , d a r n u snt bune... Parc se terg s i n g u r e , de fric... A m trimis dup altele, la P a d o v a , d a r diligena a f o s t j e f u i t l n g B u c u r e t i i o m u l m e u , mcelrit... EPE (Intr (izbucnete in ris) : C a s v e z i ! Papuc, aducindu-l pe Minic.)

PICTORUL (continulnd) : Pmntul acesta, c a r e se c h e a m la dumneavoastr clis. e foarte a d e r e n t pe p n z , amestecat d u p o reet a m e a . D a c a m a v e a n o i culo rile astea d e p m n t , a m face o p i c t u r c a r e s r m n p e s t e v e a c u r i . . . I n o r i c e caz, mult mai bun dect a dumnea v o a s t r . D e c e n u se d e z v o l t a i c i f r e s c a , dac d i s p u n e i de asemenea resurse n a turale ? EPE (zimbind) : Toi ranii notri au f r e s c a p e t l p i . (Grav.) Deocamdat, noi i n e m cu braele pereii... Cnd n u s-or mai a u z i b t i n d n p e r e t e , s-l d r m e , o m d a d r u m u l i l a f r e s c a r i . P I C T O R U L : Snt nchii ? E P E : S n t l a oaste. Pregtesc acolo c l i s a care v place d u m n e a v o a s t r , c u picioa r e l e . T r e b u i e f r m n t a t b i n e . (Ctre Pa puc.) Ei ? PA PUC : Unul care n u vrea s plteasc bind. U n apucat. E P E : D c c e n u v r e a ? T r e b u i e s a f l m cauzele, poate e vorba de u n ru mai g e n e r a l . Poatc-1 n d r e p t m . PAPUC : Are idei de-a-ndoaselea. Pe de lturi cu timpul. zltat. Z i c e c e l n u triete pe v r e m e a Mriei-Tale, c n-ar t r i p e v r e m e a a s t a , n i c i s-l t a i . . . C e , asta c v r e m e ? ! EPE : Cum ? P A P U C : C e l t r i e t e , z i c e , c-o s u t d e a n i n u r m . S u c i t cretin, zio. EPE (rznd) : i, ce c a u t aici ? P A P U C (speriat) : L - a t r i m i s n e v a s t - s a , s-o

Scena 4
P A P U C : Cazul. E P E : P e v r e m e a cui trieti tu, omule ? MINIC : Nu tiu, c nc n u s-au ales... s n t c e r t u r i m a r i . S e t a i e p e c a p e t e , s v e d e m care-o r z b i . E P E : Da-n c e a n sntem ? M I N I C : O m i e t r e i s u t e c i n c i z e c i i n o u . P I C T O R U L : D e c i , e x a c t c-o s u t d e a n i n u r m . . . b i n e c p o i s te p l i m b i a a . . . M I N I C : P i , d a c mi-a d a t M a i c a D o m n u lui nlesnire... P I C T O R U L : A h a , scutire pe cile D o m n u l u i ? E P E : B i n e , b i n e , d a ' b i r u l d e c e nu-1 plteti ? M I N I C A : D e c e s-l p l t e s c pe-o s u t de a n i n a i n t e ? C n-oi f i c p i a t . E P E : i eu cine snt ? M I N I C : Vlad... Toat l u m e a v zice epe, d a r s n u v s u p r a i p e m i n e c v spun... E P E : Mda... deci, m recunoti ca Domn... P A P U C : Mria-Ta, i p i e r z i timpul... E P E : L a s , D o m n u l r i i t r e b u i e s fie recunoscut de fiecare om n parte. (Ctre Minic.) M recunoti a fi D o m n rii Romneti ? M I N I C : Da, dar peste-o sut de ani...

www.cimec.ro

59

P n n t u n c i , e-Iic, o m m a i v e d e a . . . (oftind) ce-o m a i f i ! (abia stpnindu-i risul) : i, cum EPE ai a j u n s p n la m i n e ? M I N I C : Nevast-mea, care c boroas, zice : M, ia-o-nainte, v e z i c u m snt vremu r i l e . . . C-am f o u t c i n c i c o p i i p n acum i n i c i u n u l n u ne-a s c p a t v i u ; b a i-au hcuit pgnii, ba ai notri... Dac tot a a s t a u l u c r u r i l e , nu-1 m a i s l o b o z i m i p e - s t a , l u m b u r u i e n i i g t a ! D e m i n e s n u te m a i atingi. A-nrcat blaia". (ncepe s pling.) Cinci copii tii c e - n s e a m n s p i e r z i c i n c i c o p i i d i n c a u z a istoriei ? EPE ; E , acum ai vzut, i->ai f c u t o i d e e , ce-o s-i s p u i n e v e s t e i ? M I N I C : M a i a j u n g e u p n la ea ? E P E ' D e c e s n - a j u n g i ? C u m a i v e n i t , a a t e - n t o r c i . (Printete.) Du-le a c a s i boteaz-i c o p i l u l , c h e f u i e t e i, l a u r m , c u l c - t e f r u m o s c u m u i e r e a ta... MINIC : Nu mai st... C n d i-oi povesti c e - a m v z u t !... EPE : Avem nevoie de popor. S tr i a s c i s se n m u l e a s c . . . M I N I C : Mria-Ta, a m vzut epile, gem d e r o m n i s c h i l o d i i . . . (Cu dojan.) Bat-v s v b a t ! E P E : P o a t e , i se pare... P o a t e , a i m n c a t g r e u i, n c o m a r u l sta a l t u , i se n z r e s c tot f e l u l d e g r o z v i i . . . n M I N I C A : C e s m i se n z a r ?... (Cade genunchi.) Mria-Ta, d-mi voie... E P E : C e v o i e s-i m a i d a u ? M I N I C : S n u m m a i n t o r c a c a s . . . Mi-e s i l d e d r u m . . . C u m s m a i a m curajul s b a t c a l e a - n t o a r s ? P A P U C : D a c r m i aici,- " p l t e t i b i r u l . M I N I C (distrus) : S-l p l t e s c pe-o s u t d e ani nainte ? EPE (ngduitor) : i , c e v r e i s f a c e u cu tine... s te i u aici, s-mi umpli Curtea de g n d u r i negre ? M I N I C : N u , c e u n u v r e a u s t r i e s c p e v r e m e a Mriei-Tale... M a i bine... E P E : S te belesc ? M I N I C : P a r c n u m-au o m o r t t o i , p n acum ? E P E : C u m , toi ? M I N I C : Toi d o m n i t o r i i , c a r e a u fost c u m i n e , a d i c , m p o t r i v a m e a , t o i , v a s z i c , p n l a M r i a - T a , toi m-au omort, care mai d e c a r e . . . C e u , t o t a a , le s p u n e a m c z u ' c u ce-am vzut... C e m a i , spuneam c nu-mi p l a c vremurile... i ei h r c ! l a b e r e g a t . . . I a c a i s e m n e l e . . . (Se descheie la gt.) E P E : L a s , te c r e d . . . m i pare ru c eu n-am pe c i n e s mai... hrc ! (face semnul tierii) d a c m i - a u luat-o c e i l a l i nainte... M I N I C A : B a da, dar Mi-a d a t D u m n e z e u m o r d e g e a b a ! (Se nu prinde moartea... p u t e r e a a s t a : s tot ridic.) Bucele,

M I N I C : N u , c-aa a u z i s i c e i l a l i . . . P e d r a c u ' ! . T e t a i e , i d o a r c u r g e sngele l i t e a v . . . C e z i c e i , m i n g d u i i s nu m ntorc ? E P E : Te-ateapt femeia... M I N I C (plingind) : N u p o t s-i s p u n ce-am vzut... c-utunci l leapd. i-a vrea a t t d e m u l t , s a m u n flcu ! i, Ia u r m , p o a t e e b i n e m a i l a .deal... C a m p o r n i t - o , a a , d i n v a l e , i-am m e r s i-am m e r s , tot r u , tot r u d a ' p o a t e - a j u n g odat in virful unui munte, v d c e f r u m o s , biiMJ, i d a u c h i o t . . . EPE : Deci, tu ai merge tot nainte, ctre... p o i m a r i ? M I N I C : Ct m m a i in picioarele tot nainte ! chinuim E P E : i, pe n o i n e lai s n e cu t i m p u r i l e astea... M I N I C : F i e c a r e , l a t i m p u l su... E P E : i , u n d e - o s te o p r e t i a c u m a ? M I N I C : L a 1 600. N u tiu ce m face s c r e d c-o s f i e m a i b i n e . E P E : i, ce nu-i place aici, la noi ? MINICA (evaziv) : De ! P I C T O R U L : Spune, c nu-i taie nimeni capul. M I N I C : Nu-mi place... c o n j u n c t u r a ! aa d c - m p u i t , c n u t i i c e d r a c u ' s mai faci. E u l e - a m s p u s i l a a i dumnea v o a s t r : a s t a e s i t u a i a , f c e i - v c n-o v e d e i , fcei-v c p l o u . E P E : D a r eu, eu, care dau scama de t o a t e a s t e a , c e t r e b u i e s f a c ? M I N I C (rznd) : F a c e i - v . . . c t u n i c fulger... E P E (ride) : C u a s t a i-ai s a l v a t b e r e g a t a d e l a c u s t u r . . . E u n-o s te c o n d a m n . . . Du-te c u Dumnezeu. i , dac-o s dai odai chiotul l a de f e r i c i r e , o s ne b u c u r m i n o i , n u n u m a i nevast-ta. I n ce l u n e ? M I N I C A : E r a - n t r - a asea acum o sut de ani... S e c a m apropie, d a ' ea ateapt r a p o r t u l m e u , s v a d d a c se m a i p o a t e nate n ara Romneasc... (Ofteaz.) PAPUC : plecat Dumneata n viitor, eti uri fel de la sfntul bine... ceva. Snt pe care-1 hagiu,

M I N I C A : C a m aa pustiu de bine, nu-1 g s e s c .

hagiul unui tot caut i

EPE : O s-l g s e t i , v r e a u s-l a f l u , n s , cu toii, acum... MINIC (contrariat) : In

poate, odat... Eu a c u m . . . S-l g s i m conjunctura asta ?

E P E : N u p u t e m s-o l u m c u t o i i r a z n a , c a tine... P r o g r a m u l m e u e p e n t r u acum. asta. drept, nici mie In conjunctura n u - m i p l a c e . D a r s n t D o m n . N u p o t s fac m o f t u r i n faa istoriei, c a tine. datoria mea de D o m n , fa de popor, s s t a u p r o p i t n p r e z e n t i s-l f a c s n e p l a c . . . D a r , tii c u m s n e p l a c ?... S s r i m n sus de bucurie. MINIC : Adusesem i sculele.

PAPUC (se uit lung la Vod) : ca la rae ? M r u n t , m r u n t ?

E P E : Ce-i o u a s t e a ?

60

www.cimec.ro

M I N I C A : Nu suport o alt moarte. Dac m i s-a t i a t c a p u l o d a t , v r e a u , m c a r , s m o r tot a a , m e r e u . . . S n u mor o d a l belit, o d a t nepat, o d a t otrvit, o dat... C m - n c u r c ! E P E : Du-tc. N o i n u ne-atingem de d u m neata. P e n t r u c d u m n e a t a n u exiti. I a r , din p u n c t de vedere practic, chiar dac te-am v t m a , tot a a a i r m n e . (Rznd.) i n i c i nU-i r u e - a v e m i n o i u n sol n v i i l o r . . . (Ia butucul i barda i i le Ctre Papuc.) SIobozii-1, pune n desag. s n u s-ating nimeni de el. omul nostru. Trimisul nostru. MINTCA : Greu i de mine, greu i de M r i a - T a . . . (D s plece.) E P E (ii ntinde o pung cu bani) : Uite, d e l a m i n e . . . B i r u l , t o t u i , t r e b u i e s i-1 plteti... Aa e legea. M I N I C A (ia s v Papuc.) doar fac un ban) : D o a r pagub... (Iese, o para, urmat ca de

P I C T O R U L : Artitii n u trebuie strpii... E P E : A r fi i g r e u . t r i a r a n o a s t r , t o a t lumea f a c e c n t e c e , i-ar fi s rmncm D o m n peste nite epi... Iertm... iertm, dei n u toate cntecelc snt bune... P I C T O R U L : C r e d c a m r e u i t s schiez gura... Intenionez, dac-mi voi procura c u l o r i suficiente, s e x e c u t d o u portrete... U n u l , vi-1 o f e r . . . i a r c u c e l de-al d o i l e a , v o i p l e c a n a r a m e a . . . (Mhnit.) Aici, o p e r e l e d e a r t se p i e r d . . . S a u s n t d i s t r u s e s i s t e m a t i c . . . S i t u a i a a s t a o g s i m i l a t u r c i . D a c a n c e r c a s v n d t u r c i l o r portretul M r i e i - V o a s t r e , a fi f c u t bu cele... D u p c u m , a i c i , p o r t r e t u l sulta n u l u i . . . (epe rde.) L a noi, dimpotriv. E x i s t m a r i colecionari, c a P a p a , c a r e ar d a b a n i f r u m o i p e u n u l e i nfindu-1 pe principele rii R o m n e t i . . . i v a l o a r e a a r crete n c , d a c fereasc Dumne zeu ! r m n n d singur n faa turcilor, ai pierde btlia... D a r ai micat... rgaz mai E P E : Nu-mi pot n g d u i u n mare... m ieri... P I C T O R U L : V snt foarte recunosctor c astzi m-ai suferit m a i m u l t n preajma Mriei-Voastre. E P E : m i p l a c e s m a i s c h i m b o v o r b . D i n p c a t e , n i c i z i l e l e u r m t o a r e n-o s fiu liber. PICTORUL : M concediai, am neles. Poate, v-am suprat. E P E : D e l o c . T e r o g s r m i l a C u r t e a m e a c t p o f t e t i i , d a c n-o s te s p e r i e c e l e c e se v o r n t m p l a . . . i d a c Mria-Mea v a r m n e c u c a p u l pe umeri... v e i p u t e a s d e s v r e t i p o r t r e t u l . PICTORUL (fericit) : 0 s m in dup . Mria-Voastr, chiar i pe cmpul de lupt... EPE (rznd) : Eti un meter curajos... S-i d e a D u m n e z e u sntate, la curajul p e care-1 a i . (Pictorul se nclin, iese.)

Scena 5

E P E : Le-am spus clar gealailor : cruzimea nu trebuie s f i e n l u m i n solar, i resorturile c i , n clarobscur. Resorturile ei trebuie l u m i n a t e la fel. D a r , eu vorbesc, cu aud. i, apoi, i n d i v i d u l are tendina d e a n e d r e p t i i p e d o m n i t o r i o r n duirea. (Pe gnduri.) Iat-m stnd de v o r b i c u strigoii... P I C T O R U L : U n D o m n t r e b u i e s a s c u l t e c u u r e c h e a d r e a p t i c u c e a s t i n g . EPE : Cu dreapta, viii, cu stnga, i

morii.

PICTORUL : Ce-mi place aici e ineditul. Senzaii inedite... n dreapta i-n s t n g a . (Tainic.) L a Curtea Domniei-Voast're snt n s i g u r a n ? A r fi p c a t de portret. E u m i p u n m a r i sperane n aceast oper. N i c i o d a t n-am gsit u n m o d e l m a i inte resant... N u st n f e l u l m e u s f l a t e z , p r o b a b i l c ai o b s e r v a t , d a r s i m t c, de data asta, triesc o experien artistic unic... tii, exist o teorie a p r i v i r i l o r care hipnotizeaz... n orice caz, m simt legat de D o m n i a - V o a s t r printr-un soi de simpatie inexplicabil... Dealtfel, sntem u n f e l d e r u d e . . . (Rznd.) Strmoi comuni, m i s p u n e a u n o s t a de-al M r i e i - V o a s t r e , i e r i : C e mi-e r a i a n , c e mi-e D e c e b a l ! P e - a m n d o i t r e b u i e s-i c i n s t e t i ! " EPE : Noroc c nu-mi eti frate... ca . Radu. In mpria turceasc... tiai c m i - a m p e t r e c u t t i n e r e e a p e a c o l o ?... A m fost ostatic ! A m a v u t o c a z i a s n t l n e s c c i v a a r t i t i i t a l i e n i i a s t a m-a f c u t s n u p r i v e s c Cu o c h i r i a t i t u d i n e a d u m i tale, care, d e departe, seamn a pro vocare continu... V o i , artitii, sntei c i u dai...

Scena 6
E P E : G t i t c a u n m o r t i... p o z n d ! D e cte ori m m b r a c c u oalele astea, p a r c a intra ntr-un cociug, de viu... N u de g e a b a , n u n e l e p r i , c o c i u g u l u i i se m a i s p u n e i t r o n . (Aezndu-se mai comod pe tron.) B u n ! D e c i , n o i s n t e m p e co c i u g i a l i i v o r sft n e i a l o c u l . T o i , o s domnesc, toi c u d r e p t u l l a os. T r e a b a n o a s t r d e b u n g o s p o d a r e, d e o c a m d a t , de a m a i p l i v i d i n oase. C e i care-i oplo esc p e n e p r i e t e n i , n s e a m n c n e snt neprieteni. P n cnd nu termin lucrarea (semnul tragerii in eap) cu rudele n o a s t r e i c u c r e t i n i i , n-am n i c i u n c h e f s m - a p u c d e p g n i . L u p t m btrnete, de l a o margine, tim un- l u c r u clar. (Intr Domnica.)

www.cimec.ro

61

Scena 7

EPE : Du-te, c-mi pierd irul. Adic, stai... I a v e z i tu, c o c i u g u l sta p c c a r e s t a u e u n s c u m i e r e ? (Se scoal de pe tron i se preface c-l cerceteaz cu atenie.) DOMNICA (rznd) : tron... T r o n u l rii. Cum s fie u n s c u m i e r e ?... S-ar l i p i de tur... E P E : A t u n c i , d e c e b z i e toi n jurul l u i , c a v i e s p i l e ?... D e c e v o r t o i s s t e a pe el ? D O M N I C A : M ntrebi pe m i n e ? E P E : V o r b e a m s i n g u r . . . P n i m i e mi-a v e n i t s m p r o p e s c n e l , a d i n e a u r i . . . t i i c e ? I e i o d o n i c u p c u r i-1 m n jeti... A a , v o m fi t o i f e r i i d e ispit. Iar mie m i pui alturi un scunel. D O M N I C A : E t i D o m n , t r e b u i e s s t a i p e tron... E P E : S n t D o m n , d a r v r e a u s s t a u a l t fel... S v d dac-i m a i c o n v i n e p i c t o r u l u i s m c h i n u i e . . . D O M N I C A : P i c t o r u l !... M r i a - T a , d-1 a f a r . . . (Ruinat.) Spune mscri. EPE : Cum ? D O M N I C A : Z i c e a s-mi p u n o bluz mai a a . . . (arat decolteul) c v r e a s m d e s e n e z e . . . (Se nchin.) Z i c e a c n-a m a i v

z u t o f a t m a i f r u m o a s i c... (plinge) a r t r e b u i s s t a u s m p i c t e z e i g o a l . . . EPE (rizind) : P e m i n e m-a p u s s m m b r a c c t m a i g r o s . . . ea d e g e r u l Bobo tezei. Cic, Domn ca mine, mai r a r Mare napan ! D O M N I C A : M d u c l a m n s t i r e . . . m-n f c u t d e rs... C e , e u s n t o d c - a i a ? 0 stri c a t ? (Plinge cu sughiuri.) E P E : T u eti o f a t c u m i n t e , c n u te-ai dezbrcat. E u snt u n s t r i c a t , c m-am mbrcat cum a zis el... D a r , de-acum, g a t a ! s-a i s p r v i t . (ntoarce tronul cu A u z i , s-l u n g i c u p c u r . faa la perete.) DOMNICA : Cum s-l p n g r i m ? P e c l a s t a t i t a t l V o s t r u . P e e l a u s t a t , f a l n i c i , toi D o m n i i . . . M c a r s-l i n e m d e f o r m . M a i v i n s o l i , m a i u n a - n l t a . . . D e c e s-l pcat : lemn de trandafir. mnjim ? E P E : Bine, bine, dar m i c s-mi aduci s c u n e l u l la... c u trei picioare... Acum, du-te... DOMNICA (czitnd s plece) : S t a u i m Kndesc... P o a l e , n-a zis-o c u g n d ru... E P E : Cine ? tri D O M N I C A : Meterul, zugravu'... S-l m i i acas la el... v i u . . . E P E : B i n e , bine... D O M N I C A : D a r s n u ni-1 v n t m e . . . EPE : Om v e d e a noi... Du-tc... (Domnica EPE : dar iese.) Fetele de pzite azi... cu Cumini, mtura, c cumini, iau foc.

trebuie

Tabloul 2
Scena 1
E N E A : Uii c s n t s f e t n i c u l l u i ? Z i c : M duc dup balauri pe coclauri". (Tain.) Toat lumea e ntrtat, toi vtafii caut, c u limba scoas, oameni c e r t a i c u m u n c a c i n s t i t i c u d r a g o s t e a de ar. D A N : Frazeologie. E N E A : F r a z e o l o g i e , frazeologie... dar ne c a u t . . . T r e b u i e s m p r e f a c i e u c m c a u t . . . c a s n u m gsesc... C a s n u m gseasc... D a c m gsesc ? D A N : E i a ! Ce v o r b e asta ? E t i a r g i n t viu. E N E A : Snt... i, cel m a i n v e r u n a t d u man al nostru n u e l mare, ci Papuc. dai Locul se i in unete acolo jur.) stre eneo, D A N : Nu stai voi, toat ziua, barb-n b a r b i p u n e i l a c a l e s o a r t a r i i ? E N E A : A a s-ar z i c e . . . snt barate de P a p u c . . . Dar toate cile no

In DAN ria o

pdure,

ntr-o

vgun. straiele, cotloane ca cnd i, de rin i de

(scuturndu-i : Ciudate Te asta ! s S nu... cerul zici,

ierburi)

mai s

a r e i isto rin, puin i la to

trti

arpele-n iei vine unul

via-ntreag, nali nu

lumin, ENEA : nc unde cu Ce

fruntea, pmnt...

b a g c u gura-n

cobim, ai ni se

Mria-Ta... ha ! Da, c seama tu, plecciune.) pare vgun

D A N : Mria-Ta, pmntul

z i s ?... H a ,

(enea

se n u m e t e frumos m-am

e orizontul nostru curat cum

l a r g . (Ia

ascunzi ! E u strecurat, dar

m-am

D A N (semne de iritare) : Papuc, Papuc ! Ia s n u m a i a u d d e o m u l s t a ! D e a t t a vreme v vitai, toi, c v ncurc... E N E A : Pi, dac ne...

nene ?

62

www.cimec.ro

D A N : N u c-n v r e n s m b a g v o a s t r e . . . d a r . . . (Pe gnduri.) mninc ? E N E A : Papuc ? D A N : Da. ENEA : Ba. facei Pn c lsai

n socotelile Ciuperci nu

ENEA ursc. lui. DAN

(n-aude) Nici : un

: i

mai n-a

ntrebi rmas altfel. nu n dat pe

de la Cu

cc-1 locul con cerut fie ci ce ! o

scaun l le

(flos)

Noi

lucrm pltesc, se Birul gata ! ne Am

deiul. mult s v i s e otrava fulgul dc iroseasc tia s nu care pentru s mai uor... i ieri, ca

Prin cuvnt,

povestioare. cum

Dar face

mi-au pentru

saii ! S fiecare (Oftind.) vin

DAN : Ru bogiile. fac s-au

apus, arginii,

liter.

cinste tuturor curat,

mncilor

r i i . Ci

fac.

Gutenberg mai scot ne pe in snt

uor...

Cnd carte !

Domn, s o pe pe pe c c

Nu

Pff ! Pff ! ENEA N-o i : s pe

gata... c

Ppdii... nu mnnc. voastre... i aa cu c

nti, ori c

civilizm... latur... pe Ba ne ori Noi

Punem vom nc boieri, cum pe din s ei... im partea...

Degeaba, v

ciuperci noi, din mai ton.)

necentid baza nu-mi sigur Am ENEA

singur rani,

DAN : M meniul ! vntul

rog, astea snt facem s (Pe c Dar nu

daravelile aud

boieri,

strintate, Flci,

dau

bine toi ochii ara

seama... boierii lui

v alt

boieri.

n-avem

dincolo. dc

pierdem, vzut :

ordine

harababura.

Spai

epe

prpastia... ENEA n (zlmbind) : Spm, Spai. : Cu la sap de Dar i mai lemn ? vorbind, nu stric e ine totul, drept lui spm, sntem

Scoi

Romneasc

pas. DAN : i Moldova... nici nu Pentru o singur ar face

vgun...

D A N : Facei haos. ENEA o (meditind) harababur... mult, DAN : ENEA m cu c Mai : Fac tem... vin

romneasc, tefanache ? ENEA :

m-apuc... Ce m a i

adic,

Suceava mare, Boierii

e au

cnd n

doliu, s

cnd cnd mare,

n pc la

harababur !

(Enervat.)

praznic ziduri. dar el

cnd

beciuri, Omor rabd

oamenii

nceput

crcneasc, Moldova

ndreptnd. energic, i eu a Vod Crede copii, ce la pot... energicu... Tare margine, ailalt s-l fac n n ca a doar jap" mna fire. i de zici ridic.) spr-

h a r c ! (Tainic.)

f i e c a r e g i u d e ! Dac-1 m a i o l u n , dou... e mult... D A N : Aa Domn el o s-aude i p e s fac de o arme.

(Speriat.) la o c-o s cazi vino-i A luat minte

luat-o d e

la noi, De Dar pe cu

c s

sta faci

nu-i cu

dreptatea... odat

marginea

carier.

pdurii... mina. DAN ori h a " ?

Mria-Ta la mine, : Tu, s

carier Tot cu

Rducu ? la Stambul. cu

ajuns

ENEA : Umbl gici. DAN :

pe-acolo, prul lung, lui

pantaloni cu snt

(ncurajlndu-l) apucat ? : Are min

unui ENEA la

M, Ochi

omule, ager...

Asta

are Nu ne

ideea aliem a

fix, cu

turcii... In pa pl singurii

g r e a !...

parte

Eroare. situaia care vz ENEA i :

dect

nemii. Viena cine-i

turn iruri...

de-acum ne Ideea

Europei, Punem dar de-ale rea,

nelul... DAN ENEA

(ngenuncheaz.) situaia) lui pre

Doamne, mai : noi. Mie-mi (Se

prezint

garanii. nu-i

g r a b , c u oastea aia... (stpnind sau : Doamne, Dumnezeu ?

vedem

noastre.

tete ? D A N : P e cine ? E N E A : Pe Asta, i ntot aiu. D A N : Turcii. ENEA (nedumerit) : Turcii ? d e a i de o nou... sau n nemi.

Mntuiete-ne

D A N : D e ce-1 u r t i a t t a ? ENEA Ah, : Din m-a cauza privit c. m-ar l-a lui Papuc. odat i bine. n s-ar tii deauna chiondor.

dac i

strnge vedea

brae ! T e ndrepta c e l i s-a

D A N : S ENEA e toat

le d e a bir... i s n e : i bate (Tare.) de joc

pomeneti ochii... mai DAN

atunci,

s f a c c i n s t e . . . (aparte) Europa, Le mine situaie ntr-o o ureche ?

nzrit ? : Ce ? S : mute De la Cetatea de Scaun. Unde, p

(curios) :

domnule... noi...

adic, numai

Doamne ! s gsim

ENEA DAN

DAN : o

ncurctur

mae...

(uimit)

Trgovite ?

descurcm care s ne

catele mele ? ! E N E A : Intr-un sat. S a t u l lui ucur... sau al lui Ciucur... Ciucureti. O r i Bucureti ? (Enervat.) 0 stn ! Trl de oieri. Nici m c a r trg, ca Cetatea de Floci... DAN : Am muieri... a u z i t c- c e t a t e a a i a A u o ln... (Rde.) snt nite

ar

finaneze.

E N E A : Care ar ? DAN : Cum, care ? Romneasc. n cap) : E i , d a . . . O m Ce-i c u a v e n t u r i e r u l

E N E A (scrpinndu-se m a i v e d e a . . . (Aparte.) sta ?

www.cimec.ro

63

D A N : Nu te s p e r i a , b l r i n e v u l p o i . . . Tato nm i n o i , s v e d e m cum sun dara bana... E N E A (linitii) : A a d a , m-ai m a i l i n i t i t . S i g u r c d a . D A N : T u n-ai c a p d e v i o a r a - n t i a . L a s - n e pe noi, tia, care s n t e m fcui l a Cre mona. ENEA (ncneleglnd) : Unde ? Sigur, v las... D A N : T u eti b u n n r n d u l d o i . E N E A (idem) : U n d e ? D a , acolo snt b u n . (Scoate o hrtie.) totul aici. A m chibzuit n o p i i n ir. D A N (uitindu-se peste hrtie) : S nu c u m v a s-i t r e a c p r i n c a p s n e v i n z i . ENEA (jignit) : E i , asta-i a c u m ! D A N (crud) : L a p r i m a m i c a r e . . . t i m c-i iubeti familia... o mai inem acolo, la noi, e bine pzit... D a r , o micare du b i o a s , u n p a s d c m e n u e t , i... ENEA (izbucnind) : 0 , Mria-Ta ! F a m i l i a z l o g i t c r e z i c m i n e a i c i , ori patrio tismul m e u fierbinte ? D A N : t i u i e u c e s m a i c r e d ? E N E A : Nu m a i neleg nimic... sigur, eu n-am c a p politic... e u s n t b u n n r n d u l doi... A i v r u t s m pui la ncercare. D A N : D e ce ? L a ncercare a m pus-o pe nevasta dumitale. E N E A : i-a r e z i s t a t ? D A N : A r e z i s t a t . A a c u m t i u f e m e i l e s reziste, cednd. L a u r m , iar m a i rezist u n p i c i i a r c e d e a z . . . ENEA (aparte) : Il omor ! Pentru aventu r i e r u l sta trag eu p m n t de s u b s c a u n u l lui Vod, zi de zi. cu sabia atrnat d e a s u p r a c a p u l u i ? (Tare.) E i , asta e si t u a i a . A c u m n-o s m i n n i c i d e f u s t a dumneaei. major. D A N : Adineaori ai v r u t s m - n j u n g h i i ? E N E A : Da. D A N : Las-te d e g l u m e de-astea. N u vezi c-s n a r m u r ? P o a t e n u t i a i c e t i n m i n i l e mele. 0 v o r b scpat de un om d c - a l n o s t r u i te a r u n c e p e i n c e a m a i n e a g r m i z e r i e . . . (Fonete ceva.) C e s-aude ? ENEA DAN : : Snt Deci, oamenii s stm rost mei... Sntem (Pe avem unul alt ca n minile Frate, celuilalt... cumini. ne ton.) fraii. n-are s n u

E N E A : Dumnezeu tie ! S-o fi g n d i t c , de cldit, noi c l d i m p u i n , pentru statui n c n u s n t e m d e s t u l de c o p i . D a r c i n e a s p u s c e s p i o n ? D A N : Papa. Spune-i aa : A v e m nevoie d e - u n p o r t r e t de-al l u i V o d , e x e c u t a t l a m a r e a art i t a l i a n . T e r m e n de p r e d a r e , d e s e a r " . Nu-i s p u i p e n t r u c e , n u i n t r i n e x p l i c a i i . D a c l u c r e a z p e n t r u P a p , s l u c r e z e i p e n t r u n o i . E N E A : G r o z a v ! A i o logic nemaipome nit. D A N : i-nc nu mi-am dat drumul. Cn D o m n , o s a m t o a t e c o n d i i i l e . (Pe alt ton.) U n i i z i c c c s m e a d , a l i i c-ar fi blond. E N E A : Cine ? D A N : V o d . M-a-ntrebat i - m p r a t u l de l a V i c n a , i r e p r e z e n t a n t u l b r e s l e i m c e l a r i l o r din Braov : Cum a r a t , d o m n u l e , c-a speriat lumea ?" tiu i e u ? zic. U n i i pretind c-ar fi l u n g i d e i r a t c a u n ogar, alii, c are c a p u l n d e s a t ntre u m e r i , s c u n d , l a t n s p e t e i c u o c h i d e strigoi !" ENEA : greu de descris n cteva cuvinte. D A N : Totul e aranjat. Ii tiprim chipul p e - u n p a n o u d e t r a s l a i n t i p u n e m u n p r e m i u n t u n u r i p e c a p u l l u i . Cine-1 v a aduce, mort sau v i u , ncaseaz tunul... ENEA (pe gnduri) : Persoanele din suit se e x c l u d d e l a p r e m i u ? DAN : Nu precizm. Tot aa, vznd i fcnd. Punc-I pe italian l a treab... E N E A : C h e s t i a e c nu-i s p i o n . prieten c u V o d i a m o r e z a t de-o r u d de-a l u i . Nostim-foc... D A N : S e r i o s ? A t u n c i , s g r b i m p a s u l . E N E A : C u oaste, Mria-Ta. I n secolul al cincisprezecelea, nu m a i deflorezi o fat mare. n ara Romneasc, dect cu (Ride. Dan rde i el. Se aud armata. zgomote apropiate. enea, calm.) Oamenii mei. Umbl dup pretendeni la tron. D A N (scoale cuitul) : Trdtorule ! E N E A (calm) : U u r e l , v o i n i c e . i eu port c m a d e z a l e . (Scoate i el jungherul.) (Intr Ggu. precipitat.) G A C . A U (speriat) ; Papuc ! Cu un ntreg plc de clrei. E N E A : C i n e ne-a v n d u t ? G G U (smulgndu-i prul) : C l i m a , fra ilor, clima ! A v e m o clim pctoas, cnre face s t p n i r e a b n u i t o a r e . A t e n i e : Papuc nu tie n i m i c precis. ' ENEA (ctre Dan) : Vezi ? R m n e m frai ?

E N E A (domolit) : F r a t e , e de jale. D a c n e omorm ntre noi; n s e a m n s-i lsm lui epe m n liber. D A N : Bine gndit. E N E A : Mria-Ta are un p r o g r a m clar... ori s e v a ' c l a r i f i c a a t u n c i ?... DAN : Da, vznd i fcnd. Voi asculta i d e s f a t u l t u . T e r o g s lng mine... l a doi-trei mea... E N E A (prudent) n fa... fii n t o t d e a u n a pai n urma s n u ies

DAN : Rmnem. ENEA : rndul i, cnd venii... e u , p r i m u l a l doilea... l a cinci pai... din el n

: Cinci-ase. t i u

D A N : M a h o m e d , d a c v r e a s-l c u r e e n t i , p o a t e s-o f a c . D a r s - m i d e a scris c, d u p a i a , Ias ara liber.

D A N : O - n t r e b a r e : d e ce-a t r i m i s P a p a s p i o n Ia c u r t e a l u i e p e u n p i c t o r i n u un sculptor ori u n arhitect ?

E N E A : Dincolo de st n c e intrarea n peter. I a r de-acolo m e r g e i p e f i r u l apei p n i e i i l a l u m i n . (Zgomotele se apro pie i mai mult.) R e p e d e , m a i iute...

64

www.cimec.ro

D A N : N u uita de portret, (lese.) E N E A : Uite pentru cine ne r i s c m noi pielea... ( ' . A C A l A : Da, dar c os de Domn ! E l ne-a p r o m i s r a n g u r i m a i m a r i , e l v a d a nlesniri boierilor, v a n f i i n a noi biruri, n aa f e l n c t , n s c u r t v r e m e , s fio t o i u l s i r i u s d e l a p o p o r i o r d o n a t . (Visind.) Va fi toat ara un rzor c-o s i n g u r f l o a r e . (Tresrind.) Papuc ! P A P U C (intrind) : A i c i e r a i , e n e o ? Ce-i c u c u i t u l sta-n m i n , d o a r n u v o i a i s to sinucizi ? E N E A : U n u r s . A i n t r a t colo-n v i z u i n a a i a . PAPUC : Vntoorca de uri, mai trziu. A c u m , a v e m de strpit alte j i v i n e . M e r g e m n a r a B r s e i , s i m p r t i e m o a s t e a lui Dan, gata s intre-n ar. N u , tu ostenit. r m i a i c i , poate eti

Scena 2

Noaptea,

Palatul

domnesc.

E P E : Mi-1 trimitei pe Dragavei sta. S p e r c c n p t u i a g . . . P A P U C : Da, da, toi snt la punct. La p u n c t u l d c o b s e r v a i e . . . . (Iese i se n toarce imediat.) Am transmis... E P E (se plimb prin ncpere) : i, zici, v i n turcii... P A P U C : Chiar acum n-or v e n i . . . D a r am a f l a t d e l a o a m e n i i m e i c-i c a m b a t e gndul... E P E : A i o a m e n i de i s p r a v ? P A P U C : T o t u n u l i - u n u l . . . N u se m i c o frunz... E P E : Dar cu Poenarii cum stm ? P A P U C : Cetatea ? EPE : E... P A P U C : M-am interesat... M i s-a f g d u i t s-nceap treaba, acum, dup Sfntul Ilie... E P E : D e ce, d u p S f n t u l Ilie ? S n t e m n mai... P A P U C : E u t i u ? . . . Aa a u zis ei... EPE : Mine diminea avem slujb... D u p a c e e a , n e r e p e z i m c u t o i i l a Poen a r i , c h e m m toat gloata... S p m an u r i noi, f a c e m c r m i d , a d u c e m pietre... i n i r m p e d e a l , s l e t r e a c d i n m n n mn... PAPUC : Dar snt Sfintele Pati mine, Mria-Ta... L u m e a e l a biseric. EPE : Foarte bine... nseamn c snt s t r n i g a t a . . . I i l u m d e l a b i s e r i c i n t r i m cetatea... P A P U C : M c a r s-ncepem de p o i m i n e . E P E : Prea PAPUC : trziu... snt gtii... cu oalele ale Stenii

E P E (la fereastr, privind cerul) : Da, a fost n t r - a d e v r o s t e a c u c o a d . . . (Dup o pauz.) I a ascult, noi a v e m astronomi ? P A P U C : Da... E P E : N u eti p r e a s i g u r . . . P A P U C : Avem, dar nu snt prea buni. (Tain.) N u snt productivi. EPE : Au descoperit astronomii notri vreo stea n o u ? P A P U C : A ! E P E : D a ' ce fac ei, toat z i u l i c a ? P A P U C : Z i u a n u fac n i m i c , c pretind c n u se v e d e p e c e r . i n o a p t e a . . . E P E : Noaptea ? . P A P U C : Cucie... Se c a m plictisesc... Fac fluiere, scriu bileele cu S f n t u l Anton... i se birfesc... o brf ntre oamenii tia, dc tiina cerului... Pe unul a t r e b u i t s-l d a u j o s d i n p t u i a g . . . E P E : De unde ? P A P U C : D i n ptuiag... acolo u n d e lucreaz ci... E P E : U n d e stau e i . . . . P A P U C : V o r b a vine, lucreaz"... un p t u i a g n t r - u n c o p a c , te u r c i pe-o s c a r i te z g i c t i la cer... Acum le-am spus : c a r e - n l i r z i e , i se r i d i c s c a r a . . . E P E : Cii snt ? P A P U C : E r a u 1 5 , a c u m snt 14, p e n t r u c p e u n u l l-am d a t j o s . Z i c e a c , f r f e m e i , nu mai facem nici o b r n z , nici pe cer, nici pe p m n t , n i c i ntre... E P E : i, cine e eful lor ? P A P U C : U n u l , Dragavei. U n gligan ! Alt fel, o m de treab... D a ' m a r e , v o i n i c ! De-aia m i-ntreb : de ce ne trebuie nou astronomi aa de vnjoi ? ! Cnd mergi la b t l i e , doar i pirpirii...

bune. E P E : N i m i c n u e m a i s f n t d e c t s r i d i c i o cetate n z i u a de P a t i . S j o c i p m n t pentru crmid, gtit, i s munceti pn i se s p a r g oalele. Asta, srb t o a r e !... t i i tu ce-nseamn o cetate, Papuce ? (Intr astronomul Dragavei.)

Scena 3

Dragavei

se

nclin.

E P E : T u eti a s t r o n o m u l ? D R A G A V E I : E u . Snt astrologul Dragavei... E P E : E t i c u o c h i i c r p i i . . . i-e s o m n ? D R A G A V E I : Naiba s-i i a d e ochi... In meseria asta a noastr... se-nchid singuri... E P E : A i vzut fenomenul ? D R A G A V E I : Care fenomen ? PAPUC (afutndu-l) coad... : Adineauri s-a a r t a t o stea c u

D R A G A V E I : A , sigur, vzut... E P E : i, c u m era ? DRAGAVEI : uite-aa... 65 Cu coad... Aveo o coad,

www.cimec.ro

E P E : C u m adic ? D R A G A V E I : U i t e - a a . . . (Arat cu mina.) E P E : E r a albastr, verde, cenuie ? m prtia praf de fier, de sulf, de p l u m b , din coad... C u m ? DRAGAVEI (prins cu mfa-n sac) : S v s p u n tlrept, eu... c u . . . n-am v z u t - 0 c h i a r e u , cu ochii mei... C m u i t a m n alt parte. EPE (btind din palme de surpriz) : I - a u z i , P a p u c e , se u i t a n a l t p a r t e !... T r e c e o stea pe cer, o d a t l a o sut de a n i , i a s t r o n o m i i n o t r i se u i t n a l t direcie. D u p muieri, poate ! D R A G A V E I : tii, noi a v e m cerul mprit n f e l i i . F i e c a r e c u o c h i i pe-o f e l i e . T o t u l , t o t u l t r e b u i e o b s e r v a t , i n o t a t . (Cu mndrie.) P e f e l i a m e a n-a t r e c u t n i c i o s t e a cu coad... E P E : D a ' pe-a c u i ? D R A G A V E I (trist) : Pe-a l u i M i c r l u c . . . E P E : i M i c r l u c ce i-a r a p o r t a t d u m i tnlC cu ef ? D R A G A V E I : N u , c c l a fost dat afar... (Semn de dojan ctre Papuc.) i n-a m a i l u a t s e a m a . . . i-a r m a s o f e l i e n e a c o p e r i t , p n u n a - a l t a , i t o c m a i a c u m , f e n o m e n u l , pe felia lui... E P E (rznd) : F o r m i d a b i l ! N-a z r i t - o n i meni... B u n ! D e data aceasta, a m obser vat-o n o i . . . D e c i , n u p o a t e s s p u n c-a t r e c u t p e s t e a r a R o m n e a s c f r s f i e bgat n seam... D a r , ia ascult... Cnd se ntmpl fenomene de-astea, de ce n u s n t e m a n u n a i c u cteva zile-nainte ? Pentru a s t a te chemasem... D R A G A V E I : Cum s v a n u n m ? Astea snt secrete... astronomice. Nu le tie n i m e n i . . . N u se p o t a f l a . . . E P E : A l i i c u m a f l t o t u l c-o s p t m n nainte ? DRAGAVEI (rznd) : A l i i ? V r e i s spu n e i , c-o s p t m n n u r m . EPE : Nu, nainte. (Grav.) Voi de ce nu-mi facei t i i n c a l u m e a ? D R A G A V E I (holrt) : N-avem mosoare ! A m c e r u t , n i s-au p r o m i s , a m c e r u t . . . N i s-a p r o m i s . . . i n i c i p n - a c u m a , iaca. P A P U C (vinovat) ; o vin a noastr, o s le d m . . . D R A G A V E I (prinznd curaj) : A o u m , dac-am a v e a m c a r mosoare... S ne u i t m prin g a u r , s n u n e m a i s t r i c m o c h i i . . . EPE (chibzuind) : Pentru c n-ai vzut s t e a u a ou c o a d , o s-i t i e m , deocam dat, coada dintre picioare... DRAGAVEI (cade n genunchi) : Doamne ! P A P U C : 11 i s c o p i m ? D R A G A V E I : N u m schilodii ! E u a m spus d e - a t t c a o r i s m t r i m i t l a o a s t e . V o iam s l u p t p e n t r u M r i a - T a , de-adevratelea... D a r m-au u r c a t n p t u i a g . . . A dansa cu turcu' mort n gur... PAPUC : foarte viteaz... cu un turc n gur... EPE : i de ce l-ai A scos dansat din o dat

E P E (mai nmuindu-se) : M, astronoaiue Stelni ! DRAGAVET (se ridic, demn) ; M cheam Dragavei. E P E : D e - a c u m n c o l o o s te c h e m e S t e l ni. DRAGAVEI (cade n genunchi) ; Nu m poreclii. E P E : D e c i , n u v r e i s-i f i u n a ? DRAGAVEI (ridicindu-se) : E i , asta e alt ceva... C u m ar veni, ne-ncuscrim. E P E : E u b o t e z , n a r a a s t a , i t a i b u r i cele... D R A G A V E I : Asta e altceva... m cheam Stelni... (Incercnd numele.) Stelni Sun... Dar scpai-m i d e cer... C, chiar dac nu m-ai p e d e p s i a c u m , dar m - n i l s a tot l a m u n c a a s t a , c n d tiu c a r a f i e r b e . . . E P E (bttndu-l pc umr) : Ii ici oamenii,, l c a u i i p e M i c r l u c , i m e r g e i t o i l a D u n r e . . . P e e i i p u i s s e s u i e - n c o p a c i . . . i , d e o c a m d a t , s l a s e c e r u l . . . s se uite c e v a m a i jos... pe p m n t , peste a p a D u n r i i . . . i s r a p o r t e z e n f i e c a r e z i ce-au v z u t . . . D u p a i a , n c a l e c i fru m o s p e c a l i d a i f u g a l a l o c u l numit P o e n a r i i-i i e i cetatea - p r i m i r e . D R A G A V E I : Cunosc locul... dar c o cetate prginit... EPE : Am spus : i iei cetatea n pri mire... D R A G A V E I : A d i c , t r e b u i e s f a c e m a c o l o o c e t a t e c a l u m e a , g a t a , o f a c e m , i d u p aceea... EPE : 0 DRAGAVEI EPE : 0 DRAGAVEI aprm. : s : De cine s-o aprm ? de lui cine... Du-te..

se g s e a s c . . . Ii mulumesc ce ?

Dumnezeu-

E P E : Pentru DRAGAVEI d s :

Pentru

fenomen...

(Se

nclin

plece.) Cum ziceai c te cheam ?

EPE :

D R A G A V E I : Snt oteanul Stelni ! De az nainte, snt oteanul Stelni... (Iese.)

Scena 4

E P E : Pare om f c u t s i r d !

de

isprav...

Apoi,

m-a

P A P U C : M r i a - T a . . . Te-a r u g a . . . s n u afletaic-su... i-am promis. Eu i-am pro m i s . . . E l e b t r n i n e v o l n i c , i n e s-i tie f e c i o r u l l a fereal... E P E : Ci a n i a r e m o u l i c ? P A P U C : Vreo unchi... optzeci. mi e, ntr-un fel,,

o a s t e ?... Ne-a

P A P U C : Taic-su... rugat...

tii...

Printe...

E P E : B i n e , m i n e l v o m trage n eap. D a r m i v o i i n e i e u f g d u i a l a . N-a s-i s p u n p e n t r u c e . N i c i n r u p t u l c a -

66

www.cimec.ro

piilui. (Papuc tace.) Ni s-n s p e r i a t la a i n i n d o i s o m n u l . . . C e z i c i ? (Papuc tace.) In noaptea asta, m a i a v e m de trimis o solie la regele Matins, craiul Ungariei, ruda i p r i e t e n u l nostru. i o solie la Suceava... A v e m oameni de ncredere ? P A P U C : T o i i-au l u a t f r i c a . . . N u t i u d a c s n t d e n d e j d e . . . B g n d s p a i m a n oa meni, putem o a r e s-i f a c e m i s ne iubeasc ? E P E : Putem. P A P U C : A t u n c i , n s e a m n c a v e m o a m e n i d e n d e j d e . t e f a n a l M o l d o v e i se a r a t a fi a p n p c t r o n . E P E : A u i t a t c n o i l-am a j u t a t s-l i a ? P A P U C : D e o c a m d a t , n-a u i t a t . M e r e u ne trimite s e m n e de prieteug. EPE : b i n e s a v e m p r i e t e n i . i a f a r , i n a r . i , a f a r d c a s t a , c u t e f a n , de mic copil, de cnd ne j u c a m de-a rzboiul, tiu c-aveam aceleai gnduri. E i , c u m z b o a r v r e m e a . . . i c u m rmn g n d u r i l e n o a s t r e l a fel... (Intr enea.)

Scena 6

E P E : Mi-e s i l . . . (Intr Papuc.) P A P U C : A i spus ceva, Mria-Ta ? E P E (tresrind) : N u , nimic... A d i c , vo, i a m s p u n ; c mi-e g r e a . . . A s t z i am umblat toat ziua, pe jos, m b r c a t ca u n negustor... P A P U C : C i n e s te m a i c n-ai p i t n i m i c . . . cunoasc ? Noroc

E P E : Snt p l i n dc zgrieturi... Unghiile celor care-ntindeau mna dup poman... A r u n c a m c t c - u n g o l o g a n n s u s . . . i t o t t r g u 1 s e - m b u l z c a s-l p r i n d . . . T o i vor d e g e a b a , n i m e n i n-are c h e f s m u n c e a s c cinstit... D e unde-atia milogi ? P A P U C : Molimele... ncierrile... EPE : Pn PAPUC (ride) la : urm, Ia te mi-au uit, furat punga...

dibcie !

Scena 5
EPE : Spnzuri, n ara asta, ca- codru.

E P E : E r a o amintire de la mama... S faci b i n e s mi-o gseti... (Indignat.) H o i t u r i d c c i n i p e m a r g i n e a a n u l u i , i nimnui nu-i d prin gnd s le n groape... Copii buboi, punndu-i rn n cap i n c i e r n d u - s e cu miele, pe oase... P A P U C : V r e m u r i grele... E P E : Cine face v r e m u r i l e ? P A P U C : N o i l e f a c e m , dar... aa ara... E u c r e d c n u se m a i drepta nimic... EPE : PAPUC : S Eu stm tiu... cu minile-n c aa am gsit poate n

De ce ? E N E A : L u p t pentru dreptatea absolut. Or, o m u l , prin firea sa, n u are dreptate. F i indc e fcut din pcat. E P E : Foaie verde trei m o l i m e , A fost r u i i a r n u - i b i n e " . . . C u n o t i c n t e c u l ? ENEA (rznd) : Cine tie ce ruvoitori m i - a u f c u t v i e r s u l i v e r s u l . t i a m c-o s d e v i n i m p o p u l a r , d i n c a u z c omul e o b i n u i t s-i f a c i b i n e l e c u de-a s i l a . O r , d a c i-1 f a c i c u de-a s i l a , z i c e c e... E P E : . . . c u de-a s i l a . E N E A : ntocmai. E P E : N u v e d e b i n e l e , v e d e n u m a i c e f c u t c u dc-a sila... M d a . . . E N E A (ii ntinde o foaie de hrtie) : Pre tendenii. H o i i de tron... E P E (cam enervat) : Ce-mi v i i , d o m n u l e , la fiecare miez de noapte, cu lista lora de v o r s-mi i a l o c u l ? ENEA : Aa mi-ai poruncit. ochii crescut erau Lista pe la 11. neagr de la m i e z u l nopii. hrtie) : 13 ? Anul

sn ? ar trebui...

poate

EPE: Iram ce c r e d e de P A P U C : i ?

ntrebat pe un negustora n o u l d o m n i t o r i...

EPE (arunendu-i Poftim ! Iar au trecut, ENEA EPE n luna : Fluctueaz. (Fonsultnd

asta,

lista,

uimit)

Gheorghe

P a p u c , aici ? E N E A : Aa reiese din ultimele pri. Eu nc m a i snt cu inima-ndoit. D e aceea, v e d e i , p e P a p u c l-am s c r i s c u l i t e r e m a r i , i p e G h e o r g h e , c u l i t e r e m i t i t e l e . EPE (enea (rupe hirtia) : Piei din fa-mi, cobe !

iese.)

E P E (scrbit) : L-a-njurat de m u m . . . Zicea c n u se p o a t e f a c e n e g o c i n s t i t n a r a Romneasc din cauza hoilor... i c V o d tie, da-nchide ochii... A v e a d r e p t a te... A m n c h i s o c h i i c t a m p u t u t . . . d a r n u s e m a i p o a t e . . . U n n e b u n m-a t r a s d e m n e c , s-i d a u u n g o l o g a n , s-i i a o a l v i . . . (ngrozit.) Zicea c e l e V o d . . . i c, d u p ce m n n c a l v i a , a r e p l a n u r i mari... n t i i bag-n patele m-si pe toi care snt c o n t r a , tia de p-aici, i trage-n e a p , l e f a c e d e petrecanie. F a c e a r a l u n . . . a a , s s c l i p e a s c . . . s aluneci pe d r u m de lustru... D u p aia, l m o m e t e p e M a h o m e d c u oastea, s v i n la noi, c e m a i curat... i taie c a p u l l u i M a h o m e d i f a c e v n t o a s t e i t u r c e t i n P o l o n i a . B a c h i a r n F r a n a . . . S se m a i descurce i e i . . . D a r trebuie atrai ct m a i m u l i . . . c a s le f a c e m v n t ct a l u nec... (Rde.) Sracul, c u m i sclipeau o c h i i ! i n-a a v u t p a r t e d e a l v i . . . i a p u n g a d e u n d e n u e ! A r t r e b u i s-nv m t o i t u r c e t e , z i c e a , c a s-i n g n m .

www.cimec.ro

67

i, c i n d M a h o m e d o / i c e v r e a u sa c u c e resc ara Romneasc", noi s facem : ! in turcete. I-am m a i n c u r c a , aa un an, doi. P A P U C : C e s p r e t i n z i d e Ia u n d a m b l a g i u . . . E P E : N u , c t i e e l c e v a . . . prea-i s c l i p e a u o c h i i . . . m i v e n e a s-l i a u . . . s-l p u n

pe t r o n , p o a l e face v r e o i s p r a v . i s m n n c eu alvita... P A P U C (evaziv) : Ei... (Srurt pauz.) E P E (ingindurat, uitindu-se pe fereastr): S t e l e c u c o a d i s l u j b a i f r c a p ! (Of teaz. Ctre Papuc.) L a treab.

A C T U L al HWea
L a r

Tabloul 1
Scena 1
0 mas ntins, ntr-o rnduri, milogii, chefuind. biseric. Pe dou C I U N G U L : D e ce credei c m e r g e ologul sta pe jos ? C O C O A T : D e ce ? C I U N G U L : S se u i t e p e s u b f u s t e . . . (Risete.) RIIOSUL : tie multe. A vzut multe... (Risete.) O L O G U L : Voi ridei, da' mai bine v-ai lua c u m i n i l e de cap. S vedei dac-l mai avei pe u m e r i . E r a la noi u n boier, i l-au p e d e p s i t c t i e r e a c a p u l u i , c-1 p r i s e u n u l . i , c n d a v e n i t s i-1 t a i e . . . C I U N G U L : C e s-i t a i e ? O L O G U L : C n d a u v e n i t s i-1 t a i e , i-a z i s b o i e r u l , c l u l u i : M , t u a i fost s l u g a m e a , te r o g u n l u c r u : a s c u t e b i n e s a b i a aia". Bine, stpne, s nu ascult eu de-o rugminte de-a matale ? M cu n o a t e i d e c n d e r a m m i c , c m-ai i n u t n b r a e " . S e d u c e c l u l , o a s c u t e , se n t o a r c e , i, b o i e r u l : A i a s c u i t - o bine, m ?" Bine". M , da' a i dat zdravn c u gresia pe e a ? " E trsnet, boierule !" P u n e o m u l c a p u l p e b u t u c i ateapt. Ateapt ; d u p vreo j u m t a t e de ceas, z i c e , c a m s u p r a t : Ce f a c i , m , n u mai dai odat ?" De cnd am dat, stpne, ehe ! In cltinai p u i n c a p u ' " . V O C I S P E R I A T E : Brr... R I I O S U L (degajat) : N u m a i att ? O L O G U L : Att. RIIOSUL : cap.) ORBUL : Ia isprvii-o cu dc-alde astea ! ne-o (Beau, praznic ori n m o r m n t a r c ? Ia clatin (Se puin plimb, capul. dnd din

C I U N G U L (suprat) : Ce faci ? m i torni vimi-ii ureche, ntrule ? Of, Doamne, r u e c n d n u p o a t e o m u ' s m n n c e c u m n a lui. O R B U L : N u p o t s-i n i m e r e s c g u r a d i n t r - o d a t . D a c v r e i s te h r n e a s c u n orb, n d u r b j b i t u l . N a , c-am p i e r d u t bul. C I U N G U L : D - m i s b e a u . O R B U L : N - a u z i c-am p i e r d u t b u l ? ! C u m v r e i s v d ? i - a p o i , i t u te f o i e t i . . . (Cu bul, i nimerete gura.) C I U N G U L : A c u m , toarn... c merge l a s i g u r . . . (Cscnd gura mare.) Hei... O R B U L (nimerindu-l n ureche) : Bea... C I U N G U L : I a r m i - a i t u r n a t n c r e i e r , dobitocule. Peste cteva m i n u t e , v o i fi beat mort. D u m n e z e u l ei de p o m a n ! M - m b t n a i n t e de-a o g u s t a . . . (Cei din jur fac haz de scen.) G I N G A V U L : A v z u t . . . E u c r e d c-a v z u t . O r b u l e , n u te u i t a . . . T o a r n c i n s t i t . O R B U L : S v i a d r a c u ' ! (Las oala din mn.) E u o s r m n c u b u r t a goal. (ncepe s mnnce.) Cine mi-a dosit halca ? O L O G U L : U i t e - a i c i . I a d i n a s t a . (Ii ntinde o bucat de berbec fript.) B e r b e c fript... p e n t r u toi. D a c face V o d poman, nu-tie f i e t e a m , c n-o f a c e d i n s r c i e . . . GURA-STRlMB (d s in un discurs) : D a c V o d ne-a s t r n s a i c i p e t o i m i l o g i i , a p o i t i u c n-o s se f a c d e r u i n e . C e s-o f i g n d i t ? I a s l e u m p l u burta milogilor, s m i se m a i i e r t e d i n a l e p c a t e . . . D a r c e s-i i e r t e Dumnezeu, dac e o m b u n ? N u vedei c u m ne ome nete ? GINGAVUL : 0 dat, la G U R A - S T R l M B A : Pe mine m . Triasc... Sfintu-Ateapt ! m-a u n s I a i n i

Poftim.

G I N G A V U L : S n e v e s e l i m i, c n d fi m a i r u , a a s n e f i e . C a a z i . . . ciocnesc.)

O R B U L : Te-a c u m p r a t Vod, s-i faci n u m e ! (Risete.) L - a i gsit pe... (se neac de rs) S f n t u l I o n G u r de A u r ! G U R A - S T R l M B A (oratoric): Cine mai a d u n , a z i , c a l i c i i , s l e d e a d e m n c a r e ?... N u v g n d i i i v o i ? R I I O S U L : A s t a , c a m a a e. V o d a i b pc m i l o g i de p a r t e a lui... vrea s-i

68

www.cimec.ro

G U R A - S T R l M B A : detept. C I U N G U L : Foc. O L O G U L (speriat, d s fug): Foc? Unde? C I U N G U L : D e l c p t - f o c , n l n g u l e . T e i p r e (Risete.) g t e a i s-o-ntinzi. O R B U L : A j u n g e a i d e p a r t e ! (Haz.) O L O G U L : M i c , u n u i a . . . s t i i c nu-mi p r e a m i r o a s e a b i n e . (Rugtor.) Care m i e i , m , n b r a e , s m scoi d e - a i c i ? O R B U L : Rupe-o Ia sntoasa, dac poi. O L O G U L : S i m t e u . a a , c... C e i-a v e n i t , dintr-o dat ? Gndii-v atta chel tuial pentru nite jagardelc ? (Rugtor.) Care m duci, m ? G I N G A V U L : Ne luarm cete b e r b e c u l . (ncepe c u v o r b a i se s nfidece.) r

C I U N G U L (ctre orb) : T o a r n , o r b u l e . (Cas c gura.) (Intr Vod, cu cpitanul Papuc i cu civa oteni.) O T E A N U L : Mria-Sa ! T O I (uimii) : Vod ! E P E : Poft b u n , milogi ! MILOGII (cu gura plin) : Mulumim, M ria-Ta. EPE : MILOGII >nu alta. de ce sta v-ai de oprit ? i Luai, aa. mnPutem vorb Bun, (in pomana, cor) : bun ? lui Dumnezeu,

E P E : A l e a nu-s g a r d u r i . A l e a s n t e p i . A d i c , g a r d u r i v i i . N u i-a d a t p r i n c a p ? O R B U L : Dac-mi d d e a u n a c a asta prin cap... D a c Mria-Ta vrea s t r a g pe cineva n e a p , p o a t e s-o f a c . . . Cine s pun piedic ? (Pe ginduri.) Eu c r e d w v m c snt u l u c i . E P E : Snt epi, orbule, pentru c s-au nmulit rufctorii. OLOGUL (ctre cocoat) : Eu m-a duce pn-afar... C O C O A T : C e te t o t f o i e t i , d r a c e ! P a r c ai avea viermi... C I U N G U L : C e , p a r c p e m i n e n u e r a s m prade unul, alaltieri... Cnd i-am ars o lab ! Voia s-mi fure cupele... E P E : Care cupe ? (Ciungul tuete.) C O C O A T : De furat, nu mai fur nimeni... O R B U L : C i n e a r m a i n d r z n i ? Poate, alte rele... Mria-Ta... D a r , de furat, cine m a i fur azi ? CIUNGUL (dup un proces de contiin) : Eu. E P E : T e c a m lauzi. P e u n d e stai ? C I U N G U L : In mahalaua mmularilor... cum treci d c tabaci... EPE : Ai but ap CIUNG EPE CIUNG EPE azi de la cimeaua cu

Pomana

EPE : Da' cai...

O L O G U L : N e e s n u n i se a p l e c e , M r i a Ta... (Veselie.) EPE (zmbind) : Lcomii, oameni buni. M-am g n d i t : p o a t e le e foame... C I U N G U L : B a , c e r a i v r e m e a mesei ! D u p atia a n i . . . O L O G U L : Ne cam ghioriau maele...

EPE : E u am mi-am zis : ia GINGAVUL : mot, Noi d a r tot

auzit ghioritul sta i h a i s f a c l i n i t e - n a r . . . n-am vrea s facem zgo

rece ? U L : But... : Ai vzut o cup frumoas ? U L : Vzut. : Am pus-o a c o l o , d e prob... S v d c u m stm cu vitejia... CIUNGUL (scoate, cu ndoial, dou cupe din sn) : P o f t e t e , M r i a - T a . E P E : Ce e c u astea ? CIUNGUL : Cupele... Le-am umflat... De prob... Am terpelit-o pe prima... A d o u a z i , i a p r u s e a l t a , l e i t astlalt l a loc...

s-aude...

O L O G U L : Sntem tare nevoiai ! A m venit tr de la m a r g i n e a trgului. N i m e n i nu v r e a s m i a n b r a e . ORBUL : coteli.) COCOAT de femei. EPE : Hei ! Muierile (ctre din orb) : ziua S de azi... bai (Chi joc iar-

nu-i

(Ceart.) Lsai sfada ! Cocoato,

E P E : C i n e a pus-o ? C I U N G U L : O a m e n i i . ilali. tiau c, d a c nu se gsete, toat mahalaua nfund beciurile... E P E (cu admiraie) : Mare pehlivan ! C I U N G U L : L a u r m , a m sltat-o pe-ailalt, i-a a p r u t a t r e i a , p e c a r e n - a m mai a p u c a t s-o g i u l e s c , c a m v e n i t l a po man... EPE : M gndeam s a i-o lua ai Cu att cu spus, din un l-a cu ct tiem i pe cealalt... C I U N G U L : Degeaba, EPE : Fiindc Nu De de

t-1 i d u m n e a t a . . . ORBUL : OLOGUL : la mila EPE se Are cu cocoa una prin i-n gropi, cap... nu prin plin de rutate... de-asta pot... hrtoape,

picioarele... te iertm. rutate, lucru slta vin ho e mai aceste din

singur le-am prob. luat, cu

CIUNGUL : Mria-Ta. mai greu (ctre S iute... s li EPE cupe. ar. PAPUC Ta. (In se aduc EPE m-ai biseric fleici, (bea)

furat

Tr...

Mriei-Tale. pcatele : butoi unui noastre ! Papuc, vin ! care Eti cu i-un iese.) jim Papuc) un Cpitane

G I N G A V U L : Vai de (ctre mai aduc lapte... semne face

Papuc) ciocnesc vin) e hlci, :

: Umple cu :

ultimul nesplat, un butoi

viel de (Papuc bla lui

otean, Mria-Ta.

(toarn

Mriacu vin, c

C O C O A T : S

trieti,

Dumnezeu.

mpins pe Noroc,

O R B U L : Iar noaptea e o ntunecime ! Nime resc in toate gardurile. (Inspimintat.) i toate p u t n g r o z i t o r .

tvi.) ciungule ! Noroc

prins n toane bune.

www.cimec.ro

69

C I U N G U L : t i a m c u c n d s m s p o v w l o s c . CEILALI (inchinind) : S dea Dumnezeu p a c e , M r i a - T a , c n t r e n o i ne-om m pca. C I U N G U L : L e p r o s u l te i u b e t e . T o c m a i p e n t r u c eti c r u d , p e d e p s e t i s t r a n i c i se f u r tot m a i g r e u . . . E P E (ridicnd cupa, ctre ceilali) : Grele vremuri ai prins cu mine, borfailor. (Risete.) M I L O G I I (inchinind) : S ne trieti mult... c a s a v e m t i m p s n e - n d r e p t m d e tot. COCOAT : Cnd m-oi ndrepta e u , se-ntoarce pmntul cu fundu-n sus. (Ha, ha, ha.) E P E : Z i c e a m s .ne s f t u i m c e s f a c e m . O R B U L : C e s f a c e m ? D c f u r a t , n u poi s f u r i , d e m i n i t , n u p o i m i n i , d e c e r it, n-ai d e u n d e , d e b r f i t , n-ai c u c i n e , c t o i se f e r e s c , d e s c r p i n a t n-ai c u c e , c i se t a i e m i n i l e . . . d e j a l e . G I N G A V U L : A i n o t r i s-au l e p d a t d e n o i . COCOAT : A m rmas pc drumuri... C I U N G U L : D o r m i m pe u n d e a p u c m . . . Pe s u b streini... a d i c , pe s u b poduri... pe sub podee... E P E (iubitor) : O a r e e u a p u t e a s v a l i n d u r e r i l e ?... M I L O G I I : Poi, Mria-Ta, n u m a i s vrei. E P E : D a , c r e d c p o t , n u m a i s v r e a u . . . O R B U L : Dac nici Mria-Ta n-o fi cu orbii... O L O G U L : C u ologii... C O C O A T : C u cocoaii... R I I O S U L : C u rioii... L E P R O S U L : C u leproii... G U R A - S T R I M B A : Cu i cu gura pocit... EPE (furios) : H o ! Ajunge. E u snt c u toi golanii. M I L O G I I : S trieti, Mria-Ta ! S tr i e t i , f i i n d c eti c u t o i g o l a n i i . . . E P E (alintndu-se) : N u m linguii, ho ilor. MILOGII : MILOGII : S trieti... (Veselie.) (nchin.) E P E : Pungailor... Pentru Mria-Sa ! E P E : Cuitarilor... MILOGII : Ura ! E P E : Secturilor... M I L O G I I : Uraaa ! Uraaa ! EPE : nat Lepdturilor ! ca ha, eu s v ha... bizui De-aia string... Bun ! pe Bun, Vod, v-am adu aici Ha. pot

Scena 2

OTEANUL (incet, lui Vod) : A u v e n i t i ilali. E P E : n c a p nici ? O T E A N U L : C a m m u l i . . . D a r aa... n g h e suii, ncap... i snt tare grbii... Z i c c d c trei ani... Ori-ori. E P E : A u catastifele la ei ? O T E A N U L : D a . . . tot, n r e g u l , c u d o b n z i , cu... E P E (tare, solemn) : Turcii... M I L O G I I : Aoleu ! O L O G U L : N u putem lupta, Doamne ! C u m s n e p u n e m n o i c o n t r a ? t i i c e m u l i snt ? M a i b i n e , s-i d u c e m cu vorba. E P E : i asta e o idee. D a r m a i ducei-i i v o i c u v o r b a , c e u n c e r c d e t r e i a n i i i-am s c o s d i n r b d r i . . . (Intr solia turceasc. Temenele. Linite grea.)

Scena 3

E P E : Fii bine venii pe p m n t u l pri milor al rii R o m n e t i . S O L E I M A N : Noi ntotdeauna ne-am simit b i n e l a v o i , v o i p r i m i t n o i c u m u z i c i i tubulhana... Preanlatul, preadreptul i preamilostivul sultan e tare m h n i t pe Luminia-Ta. Zice c sfritul s-i fie fericit. E P E : C u m vine asta ? S O L E I M A N : S mori n Scaun. E P E : O m vedea... S O L E I M A N : Z i c e c, d i n c a u z a lipsei tale de osrdie n s l u j b a noastr... cred... poate, m confun EPE : Nu, nu d... S O L E I M A N : ...i p e n t r u c s-a a r t a t cu z b a v n ndeplinirea poruncilor..." AGA (intervine, socotind pe degete) : Seraschierul... c a i de menzil... capugibaa i babacculi... E P E : E u , z b a v n i c ? (Ctre Aga.) Care c a i , d o m n u l e ? (Ctre milogi.) Tcei, b, din gur... M I L O G I I (schimb priviri ntre ei) : Poate-1 m a z i l e s c . (Fac roat n jurul lui Vod, ncep s opie, s-i fac n necaz i s strige.) Mazlu, Mazlu ! Mazlu, Mazlu, M a z l u ! Maz... EPE (cu bllndee): joc) Copii, fii cumini! sc ! S c , sc,

MILOGII :

pinea lui EPE : M

Dumnezeu... voi ? avem de nu s ce

O B B U L : S n t e m o for. C I U N G U L : Nici nu tii ce foame c n d ne s t r n g e m toi l a u n loc.

EPE : 0 s v - a d u n d e p e d r u m u r i . . . prin c r c i u m i , de pe sub poduri... S m a i fii o p o v a r pe c a p u l n i m n u i , n u se m a i m p i e d i c e l u m e a d e v o i . . . MILOGII : reasc ! (Intr un otean.) S trieti, Mria-Ta... Man

MILOGII

(acelai

: Mazlu,

sc ! U i t e u n

mazl...

70

www.cimec.ro

EPE (slpinindu-se) : M i biei, v dau afar ! (Ctre otean.) Unde e vtaful de pnici ? O T E A N U L : P-aici. EPE (ctre milogi) : I^as, c v chem eu prinii... (Calicii se mai potolesc.) SOLEIMAN : Preanlatul, preadreptul i preumilostivul nostru sultan nu i-a l e p d a t d c la sine n d e j d e a c v a primi h a r a c i u l i p e c h e u r i l e . . . AGA : Zice : Au degeaba i-am dat noi c a f t a n i e r b e t ? " E P E : erbetul a fost bun, ntr-adevr, caftanul a plesnit la subsuori... Dac-mi iese c r o i t o r u l la-n d r u m . . . A G A : Z i c e : A u d e g e a b a i-a d a t miralema g a s a n g e a c u l i t u i u r i l c ? " S O L E I M A N : i de aceea ne-a t r i m i s , pe m i n e i p e A g a C a r a s o l , s v aducem aminte... E P E : E , aa m a i v e n i i dc-acas. Vrei s v b a g d i r e c t n h a z n a , n u ? S O L E I M A N : D a , n hazna, n vistieria dom n e a s c . . . i s n e n c r e d i n a i n u numai p u n g i l e c u g a l b e n i , c i i c o p i i i d e c u v i i n i o i m i i . . . Papuc) : oimii, scrie acolo EPE (ctre o i m i " , s nu uitm de oimi, c ne f a c e m d c r s , P a p u c e . (Ctre soli.) Sigur c da... Ba b i n e c nu... Snt dresai, snt cu aripile desfcute... S O L E I M A N : i s n e m a i p u n e i i sub pavza u n u i b u l u c de oteni, c o m a n d a i d e u n b n b u l u c - b a a d e i s p r a v , c a r e s ne curee d r u m u l p n la Dunre... S ajungem nevtmai i c u toat agoni seala mprteasc... E P E : T u ce zici, A g a Carasolule ? P a r c a c a m n t i n s c o a r d a , p r i e t e n u l acesta al n o s t r u . (Arat spre Solciman.) Nu-s p r e a m u l t e d j d i i ? P o a t e v r e a i z i m b r i , c a i , cerbi... Cerei, c v d m . . . D a c e ce rerea formulat frumos, oferta de la r o m a n i c c a i l u a t . A G A : D e - a i ti c e m h n i t e r a s u l t a n u l !... i-a a d u s a m i n t e c v - a v z u t , o d a t , mbrcat n atlaz verde i cu cizme galbene, prin Istanbul... ceea ce e cu totul nepermis pentru u n strin... EPE (ctre Papuc) : In viaa mea n-am pus ciubot galben n picioare. A m spus e u c m c o n f u n d . . . (Ctre soli.) I l iu besc din suflet pe p r e a m i l o s t i v u l Maho med... i-mi p a r e aa d e r u c a r e o p r e r e sucit d e s p r e mine... C u m s fac s i-o rsucesc n partea cealalt... s revin la normal ? S O L E I M A N : Dai-i c e v cere...

C I U N G U L (ncet, ctre orb) : A i i t u n i t o v e d e r i , m o r b u l e ! T u n u v e z i c sta e farafastc ? EPE : Spunei, cinstii oaspei, soli ai prealuminatului Mahomed, printele i sprijinitorul nostru, ce v n t v aduce p n la m i n e ? A d i c , asta, ai m a i spus. Acum, catastifele. Snt adunrile i n mulirile fcute ? S O L E I M A N : T o t , c u d o b n z i , c u tot... (C tre Aga.) I a d glas t a l h u l u i . AGA (desfcnd catastiful) : Ilaraciu pe anul 1450... aa... o s u t d c pungi cu galbeni. O L O G U L : A o l e u , c e c h i o l h a n u r i ! C e d e tusl a m a l e irosite ! C e paccea ! Ce de b n e t ! A G A : P e anul... trei sute de pungi... pen t r u c s-n t r i p l a t , d i n c a u z c n u s-a p l t i t c n d s-a d u b l a t . . . C O C O A T : t i a n e b e l e s c . N e i a u i p i e lea d i n spinare. Sfinte Prepue ! A G A : I a r pe a n u l sta de la H e g i r , c i n c i sute d c pungi. Baca, cei o mie de copii, p e n t r u a fi crescui l a S t a m b u l , c a i e n i ceri. E P E (gnditor) : B a c a . . . v a s z i c . . . A G A : Baca, robii pentru curitul cou rilor n Istanbul... EPE (ctre Soleiman) : M u s a i s v n toarcei la prealuminatul sultan cu tot pecheul ? S O L E I M A N : M u s a i ! A l t f e l , se s u p r . i e r u l a m n i c . (Secret.) tii, Mria-Ta, c m u l i v i n i u n e l t e s c , z i c n d c una, c alta... E P E : C e s l e f a c e u ? SOLEIMAN : v n t de suprare. E P E : Cine ? A G A : S u l t a n u l . Z i c e : T o t u l a c u m i b a n i i , numrai n palm..." E P E : A a , fulger, n u vi-i pot d a dect pe aceti copii. S O L E I M A N : Care copii ? E P E (artnd spre milogi) : E i . . . A u ieit c a m rahitici... A r a a v u t nite ani mpu ii, din cauza climei... A m strns cu r e a u a . . . i n e e peste m n . . . N o i t o c m a i n e g n d e a m c . . . ne-a s c u t i t ! S O L E I M A N : Cum s v scuteasc, Lumi nate ?! E P E : S ne scuteasc. ORBUL (ctre gur-strmb) : M , , Gurs t r m b , s r i i t u c u f l e a n c a , n u vezi c-a n c e p u t s-l ncoleasc pe Vod ? A r e nevoie de ajutor. G I N G A V U L : Atrage-1 p e n a s o l de partea noastr. (Tare.) Triasc vrul epe ! GUR-STRIMB : ttari ! O R B U L (ncet) Tii ! (Tuete.) Cinstii

: s turci !

O R B U L : V a i m i e , v a i i e , v a i l u i ! D a c so mpac, toi or S ajung milogi, noi de la cine m a i cerim ? CIUNGUL: Taci, c nu se mpac...

S O L E I M A N : Frai pe ORBUL: Vecia gliesc ?

vecie. N-auzi cum se mi-

m-si !

GUR-STRIMB : Cinstii harabagii... Ha raciul fuse pentru noi un lucru sfnt. Iaca, acum, de sfntul Gu, se mpli nete sorocul de cnd... Adic, noi n totdeauna n u ne-am g n d i t dect c u m s agonisim s d m i c m a a i c a p r a i copilu'. C, d a c n u v-am d a noi, cine s v d e i e ?

www.cimec.ro

71

O R B U L : L e z i c e h i ne... C I U N G U L : G u r i de A u r . G U R A - S T R I M B A : S avei ncredere. i, b r a p e l a c i l c v o a s t r e , c vi-1 t r i m i tem... o s-ajung n a i n t e . . . Asta-i, ce m a i tura-vura, m u r t u r a , pentr-un h a n d c luai cciula, h. SOLEIMAN : Noi nu ne micm de-aici p n n u a v e m totul pein... G U R - S T R M B : Ce pein, bre ? Noi dm tot odat... cu lopata... Sleim haznaua m - s i , l a u r m a u r m e l o r , u i t c - a a , c u hrdul. EPE (ctre gur-strmb) : Nu te ames t e c a , p r i e t e n e ! (Ctre Solciman.) Prerea n o a s t r este... C O C O A T (ctre ciung) : C a m de m u l t i o r , V o d s t a i b a t e j o c d e n o i . CIUNGUL (revoltat) : De popor. Ciangrmangr. O L O G U L : D c prostime. Treanca-fleanca. C O C O A T : H a i s n e d m cu turcii, c snt m a i tari, socotim-bocotim. C I U N G U L : P r e c i s , a u a d u s i p e u n u l c u c a r e s f a c t r a m p a . C i o c - b o c , t r e c i l a l o c . U N G R U P (ctre epe) : U n d e e a p a din ara R o m n e a s c , de e seceta asta ? D c ce nu mai p l o u ? De-aia n u mai plou !

E P E : A a n c - a p u c p e n o i v e s e l i a , cteo d a l . N e v i n e s... s... ha-ha-ha... (Ho hot mare, ncep s lrgeasc gurile pn la urechi i milogii, i turcii. n timpul sta, epe, Papuc i otenii si se stre coar afar. Un otean se ntoarce i-i face semn lui Aga Carasol s-l urmeze.) S O L E I M A N : Veseli oameni. L E P R O S U L : Inim deschis. La n o i . ce-i n gu i-n c p u . . . hi-hi... h i , h i ! SOLEIMAN : marc dragul pentru mine viu dup haraci nspre nuntru ara Romneasc... Nici la caraghioz nu m distrez m a i caraghioslc. C I U N G U L : I a r V o d sta e p u s pe otii... ORBUL : haraci... CIUNGUL : ORBUL : l e ! (l o r p r i n Ce idee ! (Risete.) Nu ne-ar strica s ne plimbm turcuturmprie. la-nc, S ne dea pc noi de

U n d e eti, t u r c u l e ? caut cu bul.)

TOI (rugtor) : Ia-ne, turcule ! oule ! Ia-ne t u r c u l e ! I a . . . ORBUL : m-ti ! COCOAT noi. COCOAT : Foc ! C I U N G U L : Ce, parc tept-foc ? O R B U L : Arde. Simt LEPROSUL : Care noi nu tim (speriat) e, : Foc ! nu ne mai C I U N G U L : Aa B, haraci-sictir,

la-nc.

du-te-n

poalele

nva

tu

pe

EPE (ctre Soleiman, continund neslinjenit ideea) : Z i c e a m c . . . o m d a i n o i ce-om p u t e a a c u m . R e s t u l , c n d o v r e a Domnul... GRUPUL : A ! nu pot s-mi bat joc de-o ar

de

EPE : E u ntreag...

miros. te-ai de ars, fum. ce m, ipete, v-ai cu toi iaur se

G R U P U L : A ! S O L E I M A N : EPE (artnd prea spre aud... milogi) : dreptul lor

tul ? Aoleu ! Aoleu ! (Scena se umple reped spre u.) GLASURI : CIUNGUL : se o cricnete s aib mai ce puin. nva. (ipete. milogi tipnd voiam haraci. : Mardalele s vi-i i La o

parte,

propit ? aici. dintre la !") padiai perete.) fug,

s se e x p r i m e . G R U P U L : A ! SOLEIMAN ' EPE : Prin La noi

Care ii, m , de u ? nchis. reped jos bine repede bat Ardem N u ! cu de M la crfele teafr, c la Ne-au ferestre. i-o dect u, la n Aoleu ! Vai! Burta! zvorit Unul rupe olog Se las

urmare,

S O L E I M A N : De unde ? EPE : ofer, De n la locul voi. Tocmai de

: Mai (Se s

SOLEIMAN : hul ! ncepe

Prtie,

m-ateapt

copiilor

geamuri,

SOLEIMAN astea ?

(foarte

surprins)

pumnul vii.

GLASURI : LEPROSUL: Au !

E P E : Snt nite

prunci. tia Toi eu paralitici ? umbl cu gura pn-ai

strivii!

S O L E I M A N : Babalcii M I L O G I I : E i , ei ? E P E : nci de . d u p . OLOGUL : f a r . . . (D E P E : Stai tu p u i n . Mria-Ta, acolo, s-o-ntind.)

S O L E I M A N : A l a h ! A g a , u n d e eti, A l a h e ! A g a ? D u - t e de-i spune lui Vod c... l schimb... l trimit c u straj tare la... ORBUL : 0 m i e r l i r m , frailor... s t r o s n e a s c t a v a n u l . . . A nceput

<m-a

duce

ologule,

mai

rabd

S O L E I M A N : Snt capugi-baa i dragoma nul personal al sultanului. M-a trimis c u s c o p u l d e a-i t l m c i situaia... COCOAT : Taci, V O C I : Piaz-rea ! SOLEIMAN : V cium! Eti piaz-rea !

O L O G U L : E u am T a l e s m n n c

venit la pomana s a u s r a b d ?

Mriei-

E P E : S te s a t u r i . 0 s-i i n d e s a . (Ctre Soleiman.) Ia mai chibzuiete, beli-agas. A m pronunat bine ? SOLEIMAN (ofensat) : T a f a c e g l u m e . (Ride.) Socotesc c bun. Mria-

De-aici n i iau robi pe

se t r a g e ! toi.

C O C O A T : P e el ! V O C I : Pe el ! (Vacarm, fum.)

72

www.cimec.ro

Tabloul 2
Scena 1
M A R I A : E t i o c o p i l , d r a g a leici... E r a s uit... V e z i c... logodarul e aci, la u.... D O M N I C A : S p u n e - i s p l e c e ! M A R I A : A a . (Iese.) P I C T O R U L (intr, cu o cutie ntr-o mn i cu un desen n alta) : M i - a s p u n la gen tile donna c se p o a t e . D O M N I C A : N u c r e d . (ncearc plnsul, s par demn.) poruncisem... PICTORUL liber... (ncurcat) : A s-i opreasc E u altceva i spus c sntei

Domnica,

Maria,

iatacul

Domnici.

D O M N I C A : N u , ca e de familie bun... A r e c a s c u t r e i e t a j e l a P a d o v a i o c o r a b i e

cu

pnze
dc

portul
dc

Veneiei...
livezile de

Nu mai
mslini

vorbesc

brci,

de l a Fiesole...
(crucindu-se) : Le-ai v z u t tu, c u MARIA ochii ti ? D O M N I C A : N u , d a r mi-a m r t u r i s i t chiar e l . . . n - a m n i c i u n m o t i v s nu-1 c r e d . . . M A R I A : H m , h m ! i-a s u c i t g t u l d e tot, de tot ! C a p d e v r a b i e c a r e e tot p u i . D O M N I C A : Intr la P a p a de la R o m a c u m dai b u z n a , tu l a m i n e , Marito, cu minile-n o l d u r i . . . D u p tat... se trage d i n regele Franei... i a r d i n s p r e mam... (cu nduf) : Cnd a avut timp MARIA s-i m p u i e z e capul c u attea parascov e n i i ?... D O M N I C A : D u m i n i c a , l a biseric... (Rznd.) F a c e c u m f a c e i a j u n g e t o t n p r e a j m a mea... m i turuie tot t i m p u l l a u r e c h e , iar eu ascult priceasna... M A R I A : F r u m o s i st ! D O M N I C A : M-a p o r e c l i t M n s t i r e a dintr-un lemn", pentru c snt dintr-o b u cat. i sfnt... l e m n sfnt, material de lucru... Aa zice el. V i n e noaptea i se nchin p c la u, l a clana m e a . ndrgostit lulea... MARIA (ort) : Nu-1 n n d i , fi-i-ar l u leaua, a l i m n i t u l u i ! Nici d i n sat vecin s n u - i a l e g i b r b a t , d a r m i t e a l t l i m b o a t . T e p n g r o i te face u i t a t po vreun m a l de mare. DOMNICA : Nu. M A R I A : A i a e, d a c eti orfan : crezi tot... N-a f o s t u n a , l a n o i , de-a p l e c a t c-un s o l d i n P e r s i a ? C-o f i , c-o p i , n a un inel, n a u n batic, ine u n pupic... a n c u r c a t lata... i, c n d a j u n g e a i a acolo la e l , h a r a p u l m a i a v e a c i n c i soii... D O M N I C A : Aoleu ! M A R I A : Uite-aa o s-mi p i . D O M N I C A : Toi m i d u c grija, n u m a i pol de grija mea... M A R I A : E i , e u d e - a i a v e n i s e m . . . s-i a d u c teviile astea, le fierbi p u i n , d a r n u n c l o c o t , d o a r l e l a i , a a , s d e a n u n d , b e i z e a m a i i- v e n i t p o f t a d e m n c a r e . . . i , s n;-\i t i i d e l a m i n e : b r b a i l o r d e a z i le p & c femei z d r a v e n e g r a s e i sntoase, carne m u l t , colo, pe olduri nu sendur, s c a l c i n d r a g i i pe ea... D O M N I C A : N u m a i vreau nici o poft mncare. Las, s mor ! (ncepe plng.) de s

D O M N I C A : D a , d a r inima m i c ocupat... PICTORUL (teatral) : Pn a i c i s-au n t i n s turcii ? Cnd v o i ajunge la vrul m e u Baudouin d e F l a n d r a . . . o s-i s p u n : A i n e v o i e , n a r m a t a t a , de-un osta, h o t r t s l u p t e u n u l c o n t r a o s u t d e s a r a z i n i ? . . . E u snt acela..." DOMNICA : Vorbii c a m mujt...

P I C T O R U L (artndu-i schia) : Aa arat o u d i n zilele noastre. A m pictat de attea ori u a iatacului d u m i t a l e . lat-ni c a p a b i l s p i e r d z i l e i n o p i c a u n g o g o m a n , ca un arnut fcnd anticamer la o d o m n i o a r d i n Trgovite... e u , care intru cnd vreau la orice c a p ncoronat... 0, f a p t u l a c e s t a m f a c e s m s i m t r i d i c o l . . . DOMNICA : Sntei pe drumul cel bun...

P I C T O R U L : U f , e d i c u c u t i a a s t a a P a n dorei n brae... 0 m i c atenie... (Scap cutia din mn, aceasta se deschide i iese la iveal un pantof de dam.) D O M N I C A : P o f t i m 1 U n pantof... i tot d e dreptul... Acum cteva zile ai uitat la mine u n ciorap, ieri, o mnu... Darurile dumneavoastr : u n morman de lucruri desperecheate... i m a i pretinde c a v a l e r u l c m iubete... N i c i s e r v i c i u l d e p a h a r e nu-i c o m p l e t . . . D e f i e c a r e d a t , m i - a d u c e i doar cte u n u l . PICTORUL (nglbenindu-se) de G i u s e p p e ! DOMNICA : Valetul ? : Mascalzonele

P I C T O R U L : D a . . . E I u m b l n c u t i i i m i le despereeheaz... E u n-am a v u t nicio d a t c u r i o z i t a t e a s v e r i f i c d a c c e e a c e comand e i n t a c t s a u n u . . . D o a m n e , ce-o s-i f a c ! DOMNICA : V p r i v e t e !... C e l m a i b u n l u c r u e s-i d a i i a s t e a . (Se duce n camera de alturi i se ntoarce cu un bra de lucruri.) Poftim ! Poate a r e obli g a i i . . . s c o m p l e t e z e p e u n d e le-a m prit... i , a c u m , v r o g s m lsai. V a i , c e m doare capul ! P I C T O R U L : Migrena de duminic... tiut... duminica avem dureri de cap, d i n cauz c s c h i m b m r i t m u l d e v i a . N e s c u l m m a i trziu... m a i l e n e v i m n pat... M a i . . .

www.cimec.ro

73

D O M N I C A : N u , c ou a m d u r e r i de cap i s m b l a , i v i n e r e a , i j o i a . . . PICTORUL : De ee n-ai spus ? Puteam cere o reet de la Padova... acolo u n spier... D O M N I C A : N u , nu... mulumesc... (Strignd.) H e i , l e l e M a r i o . . . A j u t - 1 p c d o m n u l s-i duc zestrea napoi n locuina dumnea l u i . (Maria le ia cu braul.) Grij mare,

s n u se r t c e a s c c e v a . . . A r e o b l i g a i i . . Giuseppe... feciorul... P I C T O R U L : II m p a c h e t e z imediat ! (Iese.) DOMNICA (singur) : O explicaie trebuia s a m , o d a t i - o d a t , c u d o m n u l sta, c a r e i d n e r e d c m a r c n o b i l . I i s t a u corbiile n p o r t , s p u t r e z e a s c , i e l n-are c u ce p l t i d o u p i e s e c a r e f a c o pereche.

Tabloul 3
Scena 1 Scena 3

In de

cimitirul bisericii, locul groazei. Se

la aud

oarecare gemete

deprtare nbuite.

T E P E (se plimb nervos. Din cnd in cnd, se oprete, studiaz vreo cruce. Amenin cu pumnii n direcia vaietelor) : Ce a v e i , m , c u m i n e ? C e v r e i t o i d e Ia m i n e ? D e ce m p r i g o n i i ? (Intr Papuc.)

E P E : D e ce t r e m u r i preacinstite Aga ? A G A : D e . . . de... f r i g . E P E : Cpitane, du-1 puin. (Papuc l trage

aa,

de se

ce

drdi,

s spre

nclzeasc

foc.)

A G A : Alah ! Alah ! E P E : V i n e i a r n a , c i n s t i t e A g a , te-a p r i n s vremea rea prin prile noastre. (Ctre Papuc.) Las-1. D e z l e a g - i m i n i l e . (Papuc l dezleag pe turc, oarecum contrariat.) Eti liber, Aga. AGA (speriat) : E u . . . liber ? E P E : D a , t u , l i b e r . N u t i i ce e a i a l i b e r t a t e ? N-ai mncat 'niciodat ? Du-te acas. A G A : U n d e , acas ? E P E : i spune-i ce-ai v z u t . AGA (nu-i vine n cui fire) te-a trimis, spune-i

Scena 2

E P E : Papuc, e vreun tiubei pe a i c i ? Ce-i c u zumzetul sta de a l b i n e ? M m p i e d i c s-mi a u d g n d u r i l e . PAPUC (merge pn n fundul scenei i ncepe s rcneasc) : Linite ! Tac-v piuitul ! Mria-Sa chibzuiete la binele rii i nu-i aude gndurile. (Dincolo, zgomotele nceteaz pentru un moment. Tcere, apoi dinuntru se aude clar : . . C a r e te j o c i c u f o c u l ? " (Papuc iar ip.) G u r a ! (Intorcndu-se ling domn.) linite n ar. E P E : Ce v o i a u ? P A P U C : i ei... Vor afar. ca oamenii... le e fric... focul.

: Ce-am v z u t ?

E P E (ctre Papuc) : Asta e zpcit ru. S p e r c n u l-ai b t u t , a r fi m a i mare r u i n e a ! (Ctre Aga.) i-au d a t a i n o t r i v r e o p a l m ? (Aga semn c nu.) Mergi i s p u n e - i s u l t a n u l u i c n o i n u b a t e m c u p a l m a . (Rstindu-se.) Piei din faa mea! D a c nu-i sfric clciiele p n l a I s t a n b u l , o s s f r i n t r e g a i c i . . . AGA (cade n genunchi) : Mulumesc...

E P E : S f a c p e ei p n P c a t de sfntul lca. P A P U C : D u r m altul.

v o r stinge

E P E : ntocmai. Du-te i d ordin ca mine... adic poimine... lsm puin p m n t u l s r e s p i r e . . . n a c e l a i l o c , s n ceap zidirea unei biserici cu hramul Adormirea Maicii D o m n u l u i . i, imediat, o c e t a j i i e s d u d u i e t r i i l e . . . P A P U C : Doamne, ce facem cu turcul ? cu Aga, legate.)

E P E : N-ai a j u n s ? (Aga se ridic i-o rupe la sntoasa.) S afle s u l t a n u l , i s-i b a g e m i n i l e - n c a p . N u e r a r u d a c slobozeam i-un m i l o g de-al n o s t r u . A r f i u m b l a t p r i n a r i-ar f i i s t o r i s i t c e p esc c e i d e - n t i n d mna. Ia vezi, poate mai salvm unul... D fugua... (Papuc d s fug.) i c p i t a n i i tia ai mei... N i t e m o r m o l o c i . E u s m gndesc. la toate. PAPUC : EPE : E u trzior. s m Au venit la cinii... toate...

gndesc

E P E : C a r e ? A , adu-l n c o a c e . (Papuc iese i se ntoarce imediat care este foarte speriat i are minile

P A P U C : A c u m , s t i i c... tot s-a f u r i a t unul... N u - n d r z n e a m s-i a d u c l a cu notin.

74

www.cimec.ro

E P E : J)e-nl n o s t r u ? P A P U C : Calic autohton. Ologul. Nu tiu c u m s-a s t r e c u r a t p r i n t r e p i c i o a r e l e c e l o r care ferecau porile. E P E (decepionat) : P n strbate broasca asta estoas toat ara, nc-apuc J u d e c a t a de Apoi ! i, eu vreau s fac ordine p r i n t r e s u p u i i m e i n a i n t e de g r o a z n i c a j u d e c a t . C e e acolo e n i m i c , pe l i n g ce f a c e m n o i a i c i , p e p m n t . A i c i i a c u m . V e z i d e o a s t e . O r s m a i v i n i a l i i dup djdii. P A P U C : Otenii Mriei-Tale ateapt cu spa dele n dini. E P E : D u - t e i s p u n e - l e s n u l e m n n c e n c , o r i c t le-ar g h i o r i m a e l e . A m m a r e n e v o i e d e s b i i f l m n d e . (Papuc d s plece.) i treci pe la V l d i c a . S n u uite d c sfetanie. S ne ierte pe loc. (Papuc iese.) S t a i ! (Papuc se ntoarce.) Unde e Rozmalin ? P A P U C : A p l e c a t c u o parte d i n oaste s in piept lui D a n B a s a r a b , care v i n e cu ajutor braovean s n e biruie. (Hide.) E P E : N-o s t r d e z e ? P A P U C : P r i e t e n u l m e u c e l m a i b u n i Ta cea mai supus, s trdeze ? (lese.) sluga Nu !

Scena 5
ENEA (mthnit) : D o a m n e . . . (Arat spre o desag pc care a adus-o cu el ) E P E : C e este ? E N E A : Rozmalin. L-a prins D a n Basarab, l-a fcut buci i ni l-a trimis. S-a ntors calul singur, cu el n desag... E P E : S r a c u l ! i, oastea ? PAPUC : m p r t i a t . I-au a t a c a t p c n e a teptate... c e i m a i m u l i a u pierit... Dan arc multe tunuri... E P E : V a s z i c , n - a m aprins noi de geaba luminrile astea... c u biseric cu tot... A s t a - i , c-a f o s t c u b i s e r i c c u tot. P A P U C : n c e p e s n e c a m nece fumul... N u i-e f r i c ? E P E : N o r o c c eu n u m t e m de nec. U i t e c e f a c e m . . . (l cheam aproape i ncep s discute n oapt.)

Scena 6
AGA (apare, aproape plngnd) : Nu m las... P A P U C (rznd) : D o a m n e , iat pe c i n e a m s c p a t n o i d e l a f o c ! N u e n s t a r e s se s t r e c o a r e . . . AGA : Am n c e r c a t n toate felurile. Erau s m sgeteze, s m mpung, erau b a u n u l v o i a s s t r i c e o n c r c t u r de puc pe m i n e . E P E : A i n c e r c a t p e l a D u n r e i n u se poate ? A G : N-am acte. E P E : Ii place muntele ? A G A : C e s c a u t l a m u n t e ? E P E : T e ntorci la Stambul prin ara Ardealului. A G A (rugtor) : Dai-mi c e v a scris, la mn... EPE : Am eu t i m p de scrisori ? F u g i ! (Aga fuge.) P A P U C : nepricopsit... EPE (rstit) : M-a f c u t de rs... fZtmbete.) (Un moment' de linite. Se aude, din spre mnstire, foarte stins : C a r e te j o c i c u focul ?")

Scena 4
E P E : A m d a t c e p s i t u a i e i . O r s c u r g i t u r c i i i a l t e f a p t e . . . S e v o r r o s t o g o l i c a p e t e . S te i i t a r e , f r i o a r e . (Zmbind.) Unii m i zic epe, pe furi. E u i trag n e a p , pe fa. O r i c u m , a m reuit s-mi nume. Concis, expresiv, uor de fac u n inut minte. (Privindu-i palma.) M cam mnnc linia vieii, n palm... (ngenuncheaz i pune mina pe pmnt, cu palma n sus.) L i n i a vieii acestei ri trece a c u m prin mna asta de pmnt. C a t s n u se n t r e r u p l i n i a a c e s t e i p a l m e de pmnt, Doamne. De aceea, ne ca nonim i noi atta... (Intr enea i Papuc.) . .

Tabloul 4
Scena 1
T U R C U L : i m u m - s i . . R O M A N U L : Se duc toi bogtaii la el, u n c h e i , b a b e c l o a n e , i n u . t i u ce_ l e d, cum i gdil, c ncep s chico teasc... (Rde.) T U R C U L : C e i-e i v i a a o m u l u i ! R O M A N U L (idee) : Ce-ar. f i s te p l n g i i tu ? T U R C U L : D e ce ? C n-am fost b i n e n u rubat ? R O M A N U L : N u , c n-ai T U R C U L : Ei... (Ofteaz.) fost judecat...

Puin In eap

mai

trziu,

pdure.

Cei ,

doi

trai

discut.

R O M A N U L : Pe la noi e u n u l care ne lun gete v i a a . . . T U R C U L : S i-o l u n g e a s c lui taic-su... R O M A N U L : Serios, e foarte priceput...

www.cimec.ro

75

R O M A N U L : Se crap d e z i u . . . (Dun o pauz.) i cu n-am mai crpat... C mult via^ mai e i-n osn ! Sraca v i a . . . Do f a p t , c p r n z u l . . . S c c r a p d c prnz, dc amiaz... Aiurez...

spad... (Pentru sine.) A venit vreme s n v i e m i m o r i i , c a s i n e i n p i e p t . . . P c a t c a m p r e a m u l t e p i e p t u r i sparte... P R V U : IJH n v i a t , s n t e m de-o s t n g c i e c e n u s-a m a i p o m e n i t . . . C n e p a r e r u d e speteala n o a s t r . . . (Rde un timp.) Ct m u n c i m , la cele cazne ! E P E : l nviez cu m i n i l e mele. i suflu sufle.) via cu gura mea. (ncepe s eap mea arc rdcini n pmntul acesta. Ea d ramuri. Ramurile epci inele snt braele voastre. Ostaii mei nevzui. Snt crud, dar m doare. Nu pedepseti dect p c cine iubeti.

Scena 2
(intr, vesel) : Bun ziua, EPE (Ctre romn.) Am verificat... judiciar... R O M A N U L : Da ? flci... Eroare

E P E : T r e b u i a s-i m u t i . . . C u r a t c a l a c r i m a , i te l a i m p u n g l i t c a u n fund de sac... M a m a m-si de d r e p t a t e ! G e a l a i ! (Apar gealaii.) Aa facei, de-mi sculai p o p u l a i a n c a p . Ce-mi stai ca tonii ? PRVU : Stropim ? Doar asta tii ? DaU-l jos ! lui ai S sfeclit-o ! nu pun mna pe Intr Papuc, epe.

Scena 3
foarte agitat, li optete ceva

EPE :

C H I O R U : Hai ? EPE : Dac moare, Mor...

EPE

(pregtindu-se i, cu...

de (Arat

plecare) spre

Bun

ROMANUL : mine... n u EPE : puin... Aa,

treab... CHIORU : epi.) E P E : N-am t i m p , fir-ar a l n a i b i i ! F l c u l s t a mi-e t a r e d r a g . V e d e i c u m l d a i j o s , s nu-1 d o a r . . . ROMANUL : S nu pun mna pe mine...

m c l t i n a i , c... feciorul d meu... Dumnezeu Curaj... i nc scapi...

poate

R O M A N U L : E u , de-aici ? ! i , l a u r m , n u m dau jos fr turc. fratele m e u . Aa e, S e l i m c ? E P E : C u t i n e a v r e a s s e - n t m p l e o minune... (Ctre gealai.) Stropii-1 cu a p . . . i a d u c e i b o c i t o a r e l e s-l d e s e n t e . . . P n d e s e a r , s-l a m t e a f r i n c i n s c u

EPE : Da, da, mai bine lsai-1 acolo, p n m - n t o r c . . . i p e t u r c , t r e a c d e l a n o i . P o a t e l-om i e r t a i p e e l . (Ctre cei doi din epi.) Sntate, pezevenghilor (lese.)

Tabloul 5
Scena 1
La Palat. In iatacul Domnici. l l u a n b r a e i c u t a s-l m b u n e z e , s n u se m a i o m o a r e . i e l r c n e a : N u , a t t mi-a f o s t ! C e r u l s te a i b n p a z ! i i a r d d e a s se r e p e a d n p u m n a l . . . N u m a i c j u c a totul c u foarte m u l t tem p e r a m e n t . N a p o l i t a n , de ! D O M N I C A : D e c e n u n c e r c i s f i i t u n s u i i n d r a g o s t e ? T u , a a c u m te-a d r u i t natura, m a i ru, m a i b u n , n u tiu, d a r t u , c e l a d e v r a t ?... P I C T O R U L : Parc n-am fost ? Am fost, pn anul t r e c u t . . . i t u m-ai derutat... mi-ai stricat e c h i l i b r u l , concepia despre v i a , d e s p r e a m o r , c h i a r i i d e i l e mele d e s p r e p i c t u r . . . D e ce n u v r e i s m e r g i cu mine ? D O M N I C A : Unde ?
u

D O M N I C A : N u ne-am v z u t c a m de m u l t . Tot mai suferi ? P I C T O R U L : I n i m a . . . a i c i , u i t e a i c i . N-ai u n c u i t ? C eu n u port a r m e . A r t i s t u l are o a r m m u l t m a i teribil arta sa n u t r e b u i e s se m a i n c a r c e i c u o s a b i e sau u n pumnal... A r cdea n pleonasm... Sau, mai bine, ucide-m t u , uite... (Se desface la piept.) D O M N I C A : Domnule, italienii tia au o n c l i n a i e s p r e g e s t u r i l e m a r i . . . c e n u s-a m a i pomenit... D e u n d e ai n v a t m a s c a rada asta ? PICTORUL (dezarmat) : De la Giuseppe... N u m a i c el n t o t d e a u n a reuea... Dup o scen c a a s t a , orice femeie e r a pe jos...

P I C T O R U L : tii tu... A c o l o , totul e aezat, stratificat, lustruit, vopsit, pentru cteva s u t e >de a n i . . . pentru un mileniu... La Roma snt case neatinse de pe vremea lui Neron...

76

www.cimec.ro

D O M N I C A : N e b u n u l fila ? P I C T O R U L : Da, dnr acolo nebunia trece i c n s e l e r f i m n . . . A i c i e i n v e r s . . . S e d u c c a f e l e , odatfi c u g e n e r a i i l e , c a i c n d a r fi n i t e m o r m i n t e p e n t r u o a m e n i v i i , i a r cnd mor l o c a t a r i i se s c u f u n d i mor m i n t e l e i t r e b u i e s f a c i a l t e l e , pentru alt generaie... Nimic nu dureaz. Se vntur lucrurile ca frunzele, n fiecare t o a m n . . . D a c n u se d r m s i n g u r e , l e d r m s t f i p n i r e a . D a c r e z i s t le d rim v e c i n i i , d a c nici v e c i n i i , le calc b o i i . E u a a c e v a n-am m a i p o m e n i t . I n primele luni, a m ncercat s fac nite aceea a m renunat... O nsemnri, dup n i r u i r e d c c i n c i - a s e n e n o r o c i r i c a r e se repet... R e s p e c t e r o i s m u l prinului vos tru, care face o figur de profet n pus tiu... lntr-o atmosfer de apocalips, el n c e a r c s se i n p e c a l i s f a c o r d i n e ; s d e a o a m e n i l o r c t d e c t n c r e d e r e n e i i n v i i t o r u l lor... C r u z i m e a f a c e i e a p a r t e d i n programul lui po litic. D cu b a r d a n D u m n e z e u , i a r d u p aia se c l e t e . M i - a p o z a t o d a t , disd e - d i m i n e a , i-am citit atta c i n pe chipul l u i , c m-am cutremurat. un blajin care face pe fiorosul, din nelep ciune. Nu trebuie s-l judecm dup masc. D O M N I C A : D a , a c u m ai vorbit p c a t e , p r e a serios... T u n u elegi m a r e l u c r u . . . serios... D i n p o i s n

na. Ce-i t r e b u i e , acum, un rzboi cu t u r c i i ? i n u n u m a i c nu-i v a d a a j u t o r lui V l a d , d a r , fereasc D u m n e z e u . . . dac l p r i n d e . . . n c a s e a z , b i e t u l V o d , zecedoisprezece a n i , pe puin... I n afar dc a s t a . . . (In tain.) E x i s t acolo, la Braov, u n n e a m c a r e s-a s p e c i a l i z a t n t i c l u i r e a a tot f e l u l d e s c r i s o r i , c a d i n p a r t e a D o m n u l u i v a l a h . . . O r i c t d e v i t e a z a r fi v i teazul v o s t r u D o m n , c a d e r p u s de un j o c d e c a n c e l a r i e i d e c u l i s e . D O M N I C A : i, d e ce-mi s p u i m i e astea ? P I C T O R U L : P e n t r u c e u , c a artist, n u pot s i n n m i n e a d e v r u l . . . D a c c n e a n u m i - a r fi b a r a t , d e l a u n timp, drumul ctre Mria-Sa, l a v e r t i z a m eu nsumi. D O M N I C A : Ferete-te d e o m u l s t a . V o r b a l u i c c a o t r a v a c a r e a r d e v a s u l n c a r e se pstreaz. S p u n e a c u m ce g n d u r i ai cu mine... P I C T O R U L : N u te l a s n v l m a g u l a c e s t a de ntmplri... Dac nu v r e i s mergi d e b u n - v o i e . . . te f u r . . . E , d e a l t f e l , un obicei a l pmntului. Flcul merge la h o r , i i a l a s u b s u o a r f a t a care-i c o n v i n e , o d u c e n b o r d e i u l l u i i, a d o u a z i , e l p l e a c v o i o s i f l u i e r n d l a r z b o i , s m o a r pentru patrie... i, c u h n e a : c h i a r moare. Iar ea nate u n prunc... DOMNICA (rde) : n c e p i s - m i p l a c i . . . p i c . . . (7/ srut.) P I C T O R U L : Stai, unde fugi ? Numai srut ? D O M N I C A : T o t aa... desperecheate... un un

P I C T O R U L : B a neleg aa de b i n e ! i n u n u m a i c e se n t m p l a z i ! A p u t e a s-i s p u n , c-o p r e c i z i e d e 9 0 I a s u t , i c e v a fi m i n e a c i l a v o i . D a c v r e i , t i i desenez. D O M N I C A : T o t aa, u n album de catas trofe ? P I C T O R U L : Aproape. D O M N I C A : Atunci, renun. m i place noutntea, c u i m p r e v i z i b i l u l ei... P I C T O R U L : S t a i s v e z i . I n p r i m u l r n d . . . tii c se f a c p r e s i u n i a s u p r a l u i Vod, s s e n c h i n e t u r c u l u i . . . D a c i se n c h i n , e pierdut... v a fi d u s cu straj tare la C o n s t a n t i n o p o l . A c o l o , c a p u l i v a fi u m p l u t c u b u m b a c i p u s n p a r n p o a r t a seraiului... Dar i a l t m i n t e r i n - a r c prea m a r i sorti. S z i c e m c n u ncepe a n u l acesta c a m p a n i a pe c a r e M a h o m e d o p r e g t e t e , o s n c e a p p e s t e u n a n . . . s a u peste d o i , c e l m u l t ! C u c i n e i ii p i e p t ? D O M N I C A : V o r l u p t a i f e m e i l e , i c o p i i i . . . C h i a r e u n v s p r i n d c u a r c a n u l i c o m a n d o roat de clrai... P I C T O R U L : S i g u r c da... v o i sntei trup i s u f l e t c u p m n t u l v o s t r u . . . d a r , c h i a r i a a , s n t e i p r e a p u i n i . . . P s s ! U n l u c r u i mai neplcut... D O M N I C A (curioas) : Care ? P I C T O R U L : Matei Corvin. S nu p u n nici o b a z n a j u t o r u l lui... DOMNICA : Cum poi s fii aa de sigur ?

Scena 2
Sala tronului, n Palat.

P A P U C : L-am prins ! EPE : Viu ? PAPUC : Viu. E P E : Flosul Dan ! M i se r u p e inima. P A P U C : S e r d a r u l cnea, cu o ceat dintr-ai lui, a trecut m u n i i . V a v e n i alt dat... I a r a c u m , D a n v cere ndurare... E P E : I n d u r a r e ? (Rde.) Rposatul meu t a t , V l a d D r a c u l , s-a c e r t a t c u I a n c u d e Hunedoara. A c e s t a I-a p r i n s i i-a t i a t c a p u l , d u p ce tiase c a p u l n e v r s t n i c u l u i meu frate Mircea, care ocupase tronul doar do cteva luni. E u am venit pc tronul rii c u ajutorul aceluiai Iancu. A m t r e c u t p e s t e f a p t u l c se p u r t a s e a t t d e c r u d c u a i m e i i i-am p r i m i t b u c u r o s sprijinul prietenesc. I n estimp, de cnd noi g o s p o d r i m aceast rioar, D a n a tot u n e l t i t , l a B r a o v , c u m s n e taie c a p u l . N o i l-am p r i n s , i a r e l a r e n e r u i n a r e a d e a n e c e r e s nu-i t i e m c a p u l . P A P U C : Numai n le-ai s p u s a c u m , petat de vreo limbaj ? cteva cuvinte pe care t i e r e a c a p u l u i s-a r e cinci ori. Srcie de

P I C T O R U L : A n a l i z n d c u snge rece situa ia... C o r v i n u l a r e i n t e r e s e p r e a m a r i n Apus. Vncaz scaunul mpratului... Vie-

www.cimec.ro

77

f E P E (rznd) : N u m a i n ultimii zece a n i , f a p t a a c e a s t a a t i e r i i c a p u l u i s-a r e p e t a t de n u tiu cte ori... O fi s r c i e de l i m b a j ! D a r , d u p c u m v e z i , nu-i s r c i e de capete domneti ! (Indignat.) Dan v r e a n d u r a r e ! M e r i t s-l c e r t m c u p a l o u l n u m a i p e n t r u f a p t u l c n u tie isto rie. I a r e n e a sta... P A P U C : De-acum doi ani, a m mirosit eu ceva... Dac nu-1 supravegheam... pe ascuns... a m fi a c u m n minile gzilor l u i D a n . T o c m a i p e e l n u l-ai fi b n u i t . E P E : E u i b n u i p e t o i i n u m a i t i u s... (Dup o pauz.) Z i c i c D a n vrea s s t e a d e v o r b c u m i n e ? P A P U C : Aa a m neles. M n d r u l , nebuna ticul D a n . E P E : V o m a v e a p l c e r e a s d i s c u t m c u dumnealui pe larg, n timpul slujbei. P A P U C : Ce slujb ? E P E : Slujba lui D a n . c r e t i n , n-o s-l n g r o p m ca pe u n p g n ! D a r , m a i nti, s-i s a p e s i n g u r g r o a p a . C t m a i adnc, mai larg, mai plcut... I l n g r o p m de viu. P A P U C (privete s vad dac nu e o glu m) : C u m p l i t . (Iese.)

Scena 3

Intr Branite

Stelni, gtit i de Lungu. (gifiind) :

de

lupt, s-a

nsoit isprvit

de cu

TELNIA ei...

Gata...

E P E : C u cine ? S T E L N I : Cu turcii... A u trecut D u n r e a . . . m a m , ce-o s b a t e m l a e i . . . (Grav.) Nu n c a p toi n c a p c a n e l e noastre. O a m e n i i m e i snt gata. U i t e , B r a n i t e sta a fugit d c p e m o i a b o i e r u l u i D a n , c a s l u p t e n oastea Mriei-Tale. BRANITE suflet. E P E : In pregtit dinuntru afar vreme cpitani, : Da' ce f u g ! A m venit care ntr-un m-am din de de

sfrit ! B t l i a de-o snt am via. n afar

pentru Acum, i ce

dumanii noroc ceat

dumanii o

nuntru. pregtii

Doamne, de lupt.)

bun

a v u t ! (Intr

A C T U L al IV*lea
Seara

Tabloul 1
Scena 1
E P E ( s e ridic n picioare, slab i tras la fa. Ochii i sclipesc. Se ntinde, trosnindu-i oasele, casc) : D i n p r i c i n a t u r c i lor a m n i m e r i t aici, turcete a m stat... (Fluturnd custura, un costum turcesc, alvari, ilic.) Lucru turcesc a m fcut... Ce zici de ilic ? P A P U C : D u p atta a m a r de v r e m e , m p u n g l i m a i frumos... (Rznd.) a c u l e m i c , nu-i c a e a p . . . puteai Adic,

Dup vreo zece ani. 0 celul n turnul temniei de la Buda. Semiobscuritate. Se disting zidurile groase, cu multe guri de obolani, ca nite ferestre false. Un steag al lui epe este nfipt undeva n perete. Pnza a putrezit de timp, de umezeal. Lancea lui ca o eap ruginit. EPE (st turcete n coase ceva. Se oprete lung n jur) ; P t i u ! f a c e m croitorie... P A P U C (trist) neti. : Cu crpe... mijlocul celulei i din lucru, privete Zece a n i de cnd nu cu sori ome i de

EPE (necjit) : De unde a ? De unde material ? Peticele astea m i le-au adus obolanii... S nu vin cu gura goal. (Admirnd alvarii.) N i m i c de zis, c u al varii a m plesnit-o. Mi-au ieit frumos... (Pune bulendrele de o parte ) O m u l t r e b u i e s t i e i-o m e s e r i e . S-o-nvee de mic. Altfel... P A P U C : ...o-nva dup ce n u mai e mare.

EPE : Aadar, zece la Sfntul Ateapt cnd e ? PAPUC : Poate ne S f n t u l Ateapt...

S't-Mrie... nainte

elibereaz

E P E (mndru) : M i s-a l u a t d o m n i a , d a r n toi aceti a n i a m fost c a i D o m n . M-am luptat. A m a p r a t ara de obolani. Adic, de d u m a n i i dinuntru... (privind fix o gaur) care comunic, n v z u l tu,

78

www.cimec.ro

c u d u m a n i i d i n afar... T r e b u i e s-mpicacest du-te-vino. diein eu orice pre Aduce a bramburcal. Cpitane ! P A P U C : M r i a - T a . (Apare dintr-un ungher, tirndu-i lanurile.) E P E : Platoa ! P A P U C (i-o aduce) : A ruginit. E P E (o mbrac) : i s-a l r g i t . . . P A P U C : N u t i u d e c e , z d u p u l te s l b e t e . E P E (scrutnd in jur) : O t e n i i n o t r i s n t la posturi ? P A P U C (moale) : O r fi.

E P E : P n l a u r m , o s m r f u i e s c e u i c u t i n e . t i i c te p a t e e p u a ! P A P U C : P r i n t r e epi mi-am petrecut toat viaa, ca un arici. E P E : D - m i i s p a d a . (Papuc i aduce o sabie de lemn.) F r u m o a s sabie ! tii ce ? P A P U C : Ce ? E P E : N o i n i c i o d a t n-am a v u t a r m e c a l u m e a . n t o t d e a u n a n c - a u l i p s i t i a t r e b u i t s n e b a t e m a a . . . t i i c a r e i-e l o c u l . (Papuc se ndeprteaz cu civa pai, ngenuncheaz st pune urechea P A P U C : S-aude h u r u i t . . . la pmnt.)

E P E : L a s - i s h u r u i e ! E i c r e d c noi nu mirosim pregtirile ! F u g i i astup f e r e a s t r a . (Papuc se trte s i astup cu o zdrean ochiul de geam cit pumnul.) n t u n e r i c u l i faoe m a i p u i n p r e v z t o r i . (ngenuncheaz i el. Un moment de n cordare.) D e c e , c n d m i tai m u s t i l e , n u m a i p o t p r i n d e o a r e c i ? (Un zgomot uor, urmat de un rcnet.) Ura ! nainte ! (ncepe s alerge prin celul.) Aa ! Te-am prins ! Te-am nfcat, nemernicule ! (Vine n fa, cu un obolan de coad, care se zbate.) A s t a - i D a n 1 (Artnd ntr-un col.) Dincolo e enea ! B a nu. Iuzbaa. nti i-am b o t e z a t i p e u r m l e - a m d a t po recle. PAPUC : S nlm steagul victoriei ?

m e u liric. D i n cauza asta mi-am ascuit p r i v i r e a i a u z u l i p i p i t u l p e v i u . P A P U C (insistind) : A l doilea. E P E : Nimic. P A P U C : Mcar unul. E P E : Nici unul. P A P U C : V o i a s-i r u p b e r e g a t a . D a c nu sream la timp. i ieri, cnd dormeai. M c a r pe-sta. E P E : Postesc. i apoi m v o i spla pe mini. ( S e lumineaz scena.) P A P U C (cu mna goal) : I-am d a t d r u m u l . E P E : D u c - s e c u D u m n e z e u . i e u l-am slobozit. P A P U C : Te-ai c l u g r i t c u m v a , ntre t i m p , i n-am a v u t t i i n ? E P E (mhnit) : A m fost p r e a c r u d . M i s e v o r p u n e n c r c m u l t e . C u m se n a t e , astzi, legenda... Cic a fi cioprit trei sute de boieri. D a r n i c i m c a r nu e r a u ei atia, n toate rile r o m n e l a u n loc. Cic a m m a i f c u t eu trei s u t e d e b o i e r i i , d u p c e i-am c f t n i t , i-am o m o r t i p e i a . C n u e r a u b u n i . A r tai-mi u n boier bun, i-1 n g h i t . Vina mea e alta. N-am r g a z s-mi apropii n o r o d u l m e u . S f a c t o t b i n e l e p e care-1 ncepusem. d r e p t , n u m-a a j u t a t mai n i m e n i . . . E u r o p a m-a l s a t s i n g u r n f a a turcilor. i singur aici... P A P U C : M u l t e n u v o r fi ad e v rate . i-apoi, ai spate greu. E P E : C u m s j u s t i f i c i c r i m a ? A omor o b o l a n i e c a i c n d a i o m o r oameni. P A P U C : Ce conteaz viaa unuia sau a altuia, fa de existena nsi a patriei ? EPE : Uite, stau aa, cteodat, i-mi a m i n t e s c de u n u l , d e altul... P e m u l i i p u t e a m i e r t a . D a r i-am o m o r t , d i n t i m i ditate. P A P U C : Cic d o r u l a r fi intraductibil. E P E : I n turcete, merge. P A P U C : I n turcete ? C u m se t r a d u c e ? E P E : Hai sictir. (Papuc rde.) E r a m osta t i c l a a r i g r a d i i-am s c r i s t a t e i c mi-e d o r de ar. E l mi-a r s p u n s n turcete : Hai sictir ! P A P U C : Da, dar am impresia c n u acoper sensul ntreg... E P E : Cteodat da, cteodat nu. (Oftind.) A c u m , iari m i e dor de ar... H a i . . . acas... P A P U C (dup o pauz) : O a r e s n u f i d a t roade faptele Mriei-Tale ? Mira-m-a. E P E : A s t a te r o a d e ? C r e d c epile a u putrezit de mult... Ciorile snt mai g r a s e . . . S t r v u r i l e s-au c o p t , g a t a s p i c e d i n p o m . . . P i c , p a r m l i a . . . Care-o f i ntflea ? R a d u ? Laiot ? P A P U C : N-am greit ce-am f c u t c u toii, pentru c am fcut-o din patriotism... Altfel, ara a r fi a c u m paalc. T r e b u i a o d i s c i p l i n de fier... EPE PAPUC EPE : (privindu-l (fr s Platoa a lung) clipeasc) cam Matei... : : Tu Eu m-ai te-a de ierta ? ierta. cnd

E P E : C t m a i sus ! (Papuc ia steagul, ca o zdrean, l nal mai sus.) A i auzit t u d e m i n e , s p u r c c i u n e ? D e Vlad, d o m n u l r i i R o m n e t i , c a r e , de zece a n i , biruie obolanii n pucria lui Matiac r a i , la B u d a ? M a r e d o b i t o c , i a c e a s t r u d a noastr... P A P U C : M a i ncet... A u urechi ! (Artnd spre ziduri.)

E P E : i eu a m u r e c h i i, de a t t a m a r de vreme, nu aud dect smiorcielile tale. i chicitul inamicului. (Merge ntr-un col al camerei. Din obscuritate ies la iveal epue cu obolani nfipi.) Mcar am n v a t cte feluri de obolani snt pe lume. Galbeni, negri, portocalii, in d i g o i v i o l e i . . . o r f i e x i s t n d i v r g a i ? A i d i n p u c r i i a r t r e b u i s f i e v r g a i , din s p i r i t de s o l i d a r i t a t e cu nenorociii de pe u r m a c r o r a t r i e s c . s t a nu e v r g a t . . . N u - i p a r e r u de n o i . A t u n c i , i v a m e r i t a s o a r t a ! (D s-l trag, se rzgindete.) M-am rzgndit. (Meditlnd.) P n a c u m am f c u t - o din timiditate. Ca s nu-mi dau d r u m u l t e m p e r a m e n t u l u i

ruginit,

t o n t l u l sta de

www.cimec.ro

79

P A P U C : O s d e a p o r u n c s m scoal d c - a i c i i-o s r m i s i n g u r . t i i c dc rugat b u n - v o i e m-am p r e z e n t a t i l-am n genunchi s m bage la zdup cu M r i a - T a . . . C a s a i c u c i n e te c e r t a . . . i s treac mai uor timpul... i s facem p l a n u r i de viitor. E P E : Noi am fost n t o t d e a u n a tari n p l a n u r i de v i i t o r . P A P U C : S t i m , n c a z c v e i l u a iari t r o n u l r i i R o m n e t i , c u m s a c i o n m . . . E P E : T e - a i i n u t s c a i d e m i n e . . . c a s m spionezi... P A P U C : M-am lsat b t u t n locul MrieiTale... E P E : Te-au pus n locul meu, ca s v e z i c e g n d e s c i s m p r t i . O r i i-a p r u t r u c m-ai v n d u t . . . C i n e a n tocmit carte fals ctre sultan ? P A P U C : Dac a ti ! I n orice caz, un n e a m d i n B r a o v , c a s se r z b u n e . E P E : i c r a i u l U n g a r i e i d e c e a fost a a d e d o b i t o c i a c r e z u t c-1 t r d e z ? M i n ciuna asta gogonat ? P A P U C : P o a t e c i-a c o n v e n i t , l i e r a t e a m ' de Mria-Ta... N u tiu... E P E (privind obolanii) : U i t e , n a i n t e de a l e f a c e d e p e t r e c a n i e , t r e b u i a s-i n t r e b m ce mai e pe afar... P A P U C : S-ar f i p l n s d e c r i z d e g u r i . . . E P E : B i n e c ne-am p r i c o p s i t n o i c u una... (Privind fepile.) M u l i , dar nc n u destui c a s-i s p e r i i . C u m s t i n g i l u m i n a r e a , c u m te npdesc... Intr i p r i n cheotoarea n a s t u r i l o r . . . T r e b u i e s d o r m i c u armura d e z a l e . . . V o r s r o a d tot... C p i t a n e ! P A P U C : Porunc ! E P E : Cnd v o r nceta nvlirile astea ? P A P U C : E u c r e d c... E P E : S n u s p u i c... (Se nfurie.) P A P U C : Snt prea multe guri... T e aii la una, v i n pe partea cealalt... C u m te-ai n t o r s c u s p a t e l e , te m u c d e f u n d ! T o t pmntul e burduit ! EPE : 0 s r e u e s c s-i s t r p e s c ? P A P U C : P z e a ! (Alearg dup un obolan.) E P E : L - a i s c p a t . . . (Rstit.) S n u m ii d e v o r b n t i m p u l b t l i e i . N o i p l v r g i m i i n a m i c u l d b u z n a . . . (Amenin eu pumnul spre guri.) V art eu v o u ! (Ctre Papuc.) N u m a i postesc. U i t e care e p l a n u l : f a c e m u n a n d e a p r a r e i-1 u m p l e m c u a p . (ncepe s sape.) Ad ap ! P A P U C : A p a n o a s t r d e b u t , pe-o spt m n . (li d o gleat. epe o toarn.) E P E : Nu-i n i m i c . (Se aud pleoscituri n ap.) Auzi ? P A P U C : tia noat ca dracii... EPE (prinde unul) : Vom pescui draci uzi-leoarc. (II trage n eap. Dup o pauz.) T u c r e z i c-am n n e b u n i t ? P A P U C : Nu. E P E : D a ' ce c r e z i tu ? PAPUC : Eu cred... eu nu mai cred nimic. E P E : D e c e ? O r i te-ai p r o s t i t ? (Papuc tace.) Te-ai b g a t s i n g u r la pucrie, de dragul meu...

PAPUC : Am fost n t o t d e a u n a c u Mria-Ta. E P E : A i fost o s l u g credincioas... P A P U C : Fost. E P E : T e f l e t i . (Pauz.) C r e z i c mai i e i m t e f e r i de-aici ? P A P U C : P r i n g u r i d e a r p e , i tot i e i m . . . Au trecut zece a n i , aproape c n-am simit... EPE : Ai numrat anii... Bine-ai fcut. C n d o m fi a f a r , o s t i m e x a c t n c e zi s n t e m . A z i ce e ? P A P U C : S tot fie j o i . E P E : Joi ? P A P U C : Sau miercuri. E P E (speriat) : Miercuri ? P A P U C : Sau smbt... EPE (rznd) : D-lc n a i b i i de zile, snt toate l a f e l . (Pauz.) C r e z i c tot e u t u r c i i o s n e b a t e m ? P A P U C : Dar cu cine ? E P E : I-or fi b i r u i t i l a l i i n o i o s-ncl e c m p e t r o n i-o s s p u n e m poveti... P A P U C : E u r o p a e g u v e r n a t de m m l i g a r i . Toi snt nite m g l i g i . Noi putrezim aici pentru n i t e t o n i . . . t i i ce-ar t r e b u i s facem, cind ieim ? m b r c m toat oastea t u r c e t e i... c u c e r i m r e s t u l . EPE (rde) : A r t r e b u i s l e f a c e m un p u s t i u d c bine... P A P U C (pe gnduri) : C r e d , t o t u i , c p l a n u l nostru e stranic. E P E : C r e z i ? I a u i t e . . . (Arat jos locul zgiriat cu bul.) Harta rii Romneti. P A P U C : Au ros-o g u z g a n i i , Mria-Ta... E P E : Lc-o s m u l g e m noi d i n gur. N i c i o d a t n-am a v u t a t t a t i m p p e n t r u pre gtirea unei btlii. Prea mult, poate... A p u c a - v o m s d m b t l i a a m a r e ? P A P U C : D e o c a m d a t . . . (arat o gaur) aici, la porile Orientului... EPE (idee) : Nu-i r u ! B a c h i a r mi-ai d a t o i d e e . Ce-ar f i s... i , t i i p e c a r e ? U i t e , p e - a i c i . . . oaim s t r i m t . . . d a r , p o a t e se l r g e t e m a i n c o l o . . . N i c i obolanilor n u l e p l a c e s c i r c u l e n g h e s u i i . N u - m i n c a p e n e a d e c t m n a . . . 0 s-o l r g i m . . . V i n o - n c o a c e , c a v e m t r e a b . . . (ntuneric ; cred c dup o mic pauz.) Acum, merge... P A P U C : T o t d e e i o s fie b i n e . . . O r cte doi d e o d a t p c noi... E P E : Guzganii ? P A P U C : Pi, EPE : Nu bag da. Or s zic srim mulam, noi pe cam ndueau. (Rde.) ei... I a s sar

se

s a r , c-o s

capul...

P A P U C (speriat) : Eu ? E P E : B a g c a p u l i s p u n e c e v e z i . (Papuc se codete.) N u te c o d i , c n - a v e m timp de pierdut... (Papuc se execut. Scoate capul, ngrozit.) D i n c o l o snt turcii. ara, care ne ateapt. B t l i a cea mare... Intre t o a t e a s t e a i n o i n u e x i s t d e c t s c r n v i a a s t a d e p u c r i e . . . (Rde sinistru.) P A P U C : Marc a n i ! (Mic dandana, pauz.) Doamne ! De atia

80

www.cimec.ro

EPE (se plimb agitat prin celul, se oprete intr-un loc i se uit lung, ca i cind ar privi pe fereastr) : Se schimb vremea ! P A P U C : N u se s c h i m b . E P E : Uite cum se-ndoaic plopi'... P A P U C : Mria-Ta... v e z i p r i n zid ? A i a nu c fereastr... E P E : O f i u . S n t c a z u r i c n d se p o a l e v e d e a i p r i n u . P A P U C : E i , d a c - a r fi u . . . E x i s t , totui, u n a a i c i , d a r , d e c n d n u s-a m a i d e s c h i s , a m i u i t a t u n d e v i n e . E P E : D e cte ori m uit pe fereastr, m i a u n v a l d e t r i s t e e . A c u m s i m t i u n v a l d e j a l e . i-un v a l de sil... i-un v a l de d o r d e ar... (Ofteaz.) P A P U C : V a l u r i , v a l u r i , a a s-o f i n s c n d i marea... E P E : De-aia e a m a r . P A P U C : Dc-aia e neagr. E P E : Dc-aia e departe.

i t a r e . . . c a c o l o m i - a m p i e r d u t o m n , p i c t n d u - v , c n d m-am i n u t d u p dum n e a v o a s t r , c u p a l e t a , i-am p t r u n s n t a b r a t u r c e a s c . (Mindru.) cea mai b u n o p e r a m e a . (Mihnit.) Dicionarul... ncepusem s n t o c m e s c u n dicionar, o pasiune a u x i l i a r a m e a . . . m i l-au luat o a m e n i i l u i R a d u . L a o p e r c h e z i i e . S-a pierdut. A u fcut iganii d i n el cornete i-au v n d u t mizilic dc bostan cu sare pe la c h e r m e s e . D u p a i a , a l t d e s c i n d e r e la d o m i c i l i u , alt scotocire pe s u b v a t r , pe s u b d u u m e l e d u p ciorne. Mi-au p i g u l i t toate c u v i n t e l e fie a u t o h t o n e , d e s u b s t r a t , f i e l a t i n e , fie t u r c e t i . E P E : S nu mai aib valahul nici o s i g u r a n la el acas, p e n t r u asta l u p t a r m noi, P a p u c e ? P I C T O R U L : M-am plns lui enea, sfetnicul lui R a d u : Te rog s-mi fixezi odat statutul m e u de cetean a l E u r o p e i , c e u n u v r e a u s f i u c l i e n t u l p e r p e t u u al a r n u i l o r d u m i t a l e " . T r e b u i a s p l e c i m e diat n Italia, n semn de protest, dar n-a vrut Domnica. Nu Italia, copiii n o t r i t r e b u i e s n v e e m a i n t i rom n e t e " . C u m s n v e e , d a c i s e r i d i c toate c u v i n t e l e ? " B a soia, b a d i c i o n a r u l , m-au i n u t l e g a t . PAPUC : Ba arnuii.

Scena 2
Ua se deschide, apare pictorul, purtnd In brae un tablou mare, nrmat. Merge i-l aga undeva pe perete. Se uit la el, l ia i l pune n alt parte, E P E : AlUl artare... P I C T O R U L (privind tabloul) : A r mai trebui o raz. EPE (ctre Papuc, dojan) : Vezi ? Ce spuneam i e u ? A r m a i t r e b u i o r a z . (Merge i bag nasul n tablou, zginduse.) Cine-i a r t a r e a asta ? P I C T O R U L (cu plecciune) : Mria-Ta. (Ple cciune ctre tablou.) i Mria-Voastr. E P E ( i mbrieaz) : Metere... C u m ai ajuns nici ? PIC TORUL (zmbind) : Arta ptrunde uor p n i I a p u c r i e . E P E : A t u n c i , oi f i eu v r e u n artist ? PICTORUL : In felul dumneavoastr, da ! P o a t e , c h i a r u n g e n i u . (Lundu-l de mn i ducndu-l spre tablou.) t i i c e se d e g a j de aici ? D i n toat aceast f i z i o n o m i e halucinant ? Geniul... EPE (cercetnd placid tabloul) : Cine e ? Noul Domn ? Te-ai dat i cu sta ? Cine e ? P I C T O R U L : Care ? E P E : Individul. P I C T O R U L (surprins) : Poate, glumii... (Su prat.) P i , n u mi-ai pozat Mria-Voastr, pe tron... E P E : Care tron ? P I C T O R U L : M i - a i n g d u i t s f i u m e r e u n p r e a j m , c a s v surprind... E P E : Asupra faptului ? P I C T O R U L : ...trsturile... Am fost i pe c m p u l d c lupt. V-am privit Apoi, v-am p r i v i t n a m b i a n a n suflet. groaznic

P I C T O R U L : B a a r n u i i , c e r a s u i t . (Pri vind spre portret.) Cea mai b u n oper a mea ! EPE : 0 fi. Dar... Cine-i sta ? (ntr-un acces de furie.) Strigoiul sta... (Mai moale.) A d i c , t i u i e u . . . M-oi f i f c u t s t r i g o i . (Cercetnd pictura.) Se poate, oare, fruntea asta ncrei, strivind ntre r i d u r i g n d u r i , c a e r p i i n c r p t u r i , c n d se cutremur pmntul ? P I C T O R U L : Se poate. E P E : M u s t a a e a u n u i ins care are timp s s e u i t e n o g l i n d . I n t r - o o g l i n d n t r e a g , i a r e u n-am a v u t d e c t c i o b u r i d e ar spart... n care m-am zgit. N u c a s - m i f a c m u s t a a , c i c a s v d c i n e m a i v i n e . . . i v e n e a u t o i . C a s v d c e m a i e de fcut... i toate e r a u de fcut... (Stins.) i, l a u r m a u r m e i , ce-mi aduci mie poze m p o p o o n a t e ? PICTORUL EPE PAPUC mai (mhnit) : V-am : Taci. vine ling adus le i veti.

(tresrind) (curios, aude ?

Nu

slobozi. : E i , ce se

pictor)

E P E : I i s p u n e u c e m a i e n o u : n i s-a r i d i c a t i d r e p t u l l a p u c r i e , n i s-a a d u s u n n l o c u i t o r (arat spre tablou), iar noi o s f i m t r i m i i p e l u m e a c e a l a l t . T o t u l merge strun. PICTORUL : Vei fi iari Domn. Craiul M a t e i s-a c o n v i n s d e n e v i n o v i a V o a s t r . tefan, d o m n u l Moldovei, v v a sprijini s v r e c p t a i S c a u n u l . E P E : tefan... t r o n i e l m-a meu... tot e l . . . E u l - a m p u s pe a j u t a t s mi-1 p i e r d p e - a l

www.cimec.ro

81

PICTORUL : isprav ! rii Umbl condiia primul PAPUC

tefan Mare Cu mult L-am s m v n iese c

prieten... a mai pe

Om i

dc el

pagub ar pe pictat lase anun sus, la ct

pricinuit avea Matei, vd i cea

Scena 3
E P E (dup o pauz, iese din ram, ctre Papuc) : A i v z u t . . . a i a u z i t ? O r i a fost i a s t a o n l u c ? (Dup o pauz.) M, c-o s m u i avem noi Papuc, tu c r e z i parte de tron ? P A P U C : E u aa c r e d . E P E : Eti sigur ? P A P U C : Aa prepui. E P E : i c u cine-o s n e m a i batem ? P A P U C (rznd) : Asta-i b u n ! T o t c u t u r c u l . C a c u m ne-am n v a t . N u c b i n e n i c i s s c h i m b i d u m a n u l . E P E : Cu turcul, zici... Mie, parc, mi-n t r e c u t s u p r a r e a . . . D e - a s t a mi-e f r i c . T o t s t n d a c i , m-um flecit... P a p u c ! P A P U C : D a , Mria-Ta ! E P E : T u i i u b e t i ara ? PAPUC (speriat) : Ce v o r b c asta ? Pi, d a c n u mi-o i u b e a m . . . E P E (pe gnduri) : i , zi a a . . . i-e d r a g . . . P A P U C : Ca l u m i n a ochilor. E P E : Ca l u m i n a ochilor, zici. P A P U C : D e - a i a m - a m i i n u t d u p MriaTa... Cu credin... EPE : Dac era altul n locul meu, p o a t e - i m e r g e a i i e m a i binior... P A P U C : ! P a r c e u n u t i u c u m a fost ! (Vistor.) C a m i n e , i recapei domnia... i-o l u m de l a capt... Ce veselie pe popor ! * E P E : N u m-o fi u i t a t ? (Rznd.) Abia-U PAPUC : Pe Mria-Ta ? luase frica...

pgntii... de

Mria-Voastr ling pe s v

Scaunul curaj... s s v cu fiu

Romneti,

elibereze.

craiul

Matei,

care

vestea l in

marc... : iese Stai

(srind

lanurile)

Dreptatea EPE : Ho,

lumin ! n-a

Dreptatea capul.

la l u m i n ! nc scos

s v e z i , l a PAPUC : EPE umr Vreau M om tri durat, n

urm. spiritul s nu nu... pot. dc adevr i pe plng. ton.) fi, om Ce-o muri, de

ntotdeauna, triumfat... : Cum picior.) plng, c te dar (ironic) pe s

justiia au

(Btndu-l c (Pe om nu alt

lart-m vd, Vino de : i

bucur mai om (ia d o Am care

prietene... s pe Snt uite pe n ton.) stm un c

vedea. O m tri. s tabloul plece)

muri

vorb. ngini, con acel cir Aveam se

PICTORUL

perete,

ratat.

cte p l a n u r i , mine firm... mister cul n

cte n o p i ndoial vrut se (Pe s alt

nedormite... pun

pnz tii e c

ascunde nite

personalitatea fioroase despre intere schimb, avut c mai pe de iau c se de

Mriei-Voastre. Europa cel Dracula snt

cri

groaznic ? (Oflnd.) faa capt. mea, prea fost

Textul Eu i l-am se ca i

sant. C a m fantastic... Ilustraiile, n oribile... n i snt am Dracula geaba. pare s

btrn Drculea,

totul de la EPE : Eu degeaba. rama aaz oper ? (Pictorul PAPUC aia. n

se p a r c chit. ram Ce i

Intr-un (Scoate locul tace.)

fel,

sntem din

D-mi zici

tabloul tabloului.)

(plat)

: ara.

Iei,

Doamne,

de-acolo,

c-ateapt E P E : i m una-alta, c u i . (Rde (Pictorul plecare.) i

ara te n ia

e n aa, rog, hohot.)

ram... ori metere, i

turceasc... aici. atrn-m pregtete

Ori Pn n de

primete

rmn

E P E : E u n-am v r u t s s p e r i i pe n i m e n i . A m fost c r u d c u d u r e r e . . . V r e m u r i l e a u fost de s p a i m . . . D i n acelea c a r e n u n g duie m i l , nici iertare. tia el, M i n i c , d e c e v o i a s f u g d e e l e , h n a i n t e , h napoi... n u m a i n prezent, nu... E u , ns, a m fost D o m n , t r e b u i a s-mi a p r ara... i d e t u r c i , i d e o b o l a n i . . . P e n t r u m i n e , mila i iertarea snt ca nite bucate rvnite, din c a r e n-am dreptul s m osptez... r e g i m u l m e u . . . c de-aia nu m a i p o t d e l a r r u n c h i . . . (Se plimb, frmintat de un gnd.) M , P a p u c . . . m frm n t u n gnd. P A P U C : Gnd ? E P E : E u a m uitat c u m arat u n turc... Mi-e c-o s p l e c , g t i t f r u m o s , l a l u p t , c u z a l e , c u p a l o , i , c n d s d a u iama... o s - n c e p s-alerg d u p o b o l a n i . PAPUC cep... s... EPE dar... (ridic nu vd straiele turceti) tii pe... : ce... Ba, M ia c c uit, mm eti turcul... s m fac (rznd) ai : Asta-i un bun... Acum pri ca cusut costum turcesc

tabloul

se

P I C T O R U L : Soia m e a , multe salutri... Cu asta

Domnica...

trimite

E P E : Soia dumitale ? PICTORUL : E P E : In PICTORUL : inut EPE : iari s-i Avei pe rs. m-am ales... i cu m n a asta lips... s c h i m b , o a i pe cealalt... Copii ? Da. Vlad i cu de se Domnica... nume (Se Ea a

hrac-te ! PAPUC : EPE : Adic, Hai, murdresc... Papuc, ziceai patriot...

botezm grij Pictorul

romneti. pornete afar.)

Vlad !

strecoar

82

www.cimec.ro

P A P U C : Ba. E P E : N u fi t u r c . . . (Rlde.) P A P l ' C (se mbrac): Asta-mi aduce aminte de pe cind cutam cu spada- mn cortul Iui Mahomed... Dac nu intra l u n a - n o r i , s n i m e r i m u a l t c o r t . . . EPE (luindu-i scama) : M, Papuc, eti turc sadea. P A P l ' C : Aferim ! (Un obolan speriat li se ncurc printre picioare,) E P E : P e e l ! (Se reped amndoi pe jos,) S-a d u s . . . P A P U C : ara e departe, d u m a n i i , la doi pai... E P E : U n d e s-a d u s ? (Papuc arat o ga ur in zid.) B a g c a p u l i ia-i urma... A s t a t r e b u i e p r i n s m u s a i . D a c nu-1 p r i n d e m , n u m a i l u m d o m n i a . . . A a m i se n z a r e m i e . . . U i t e , c-nm n c e p u t s dau i c u b o b i i . . . P A P U C (intr cu capul n firid) nimic... EPE : Scormonete bine cu (Merge, apuc lancea care : Nu vd

steagul PAPUC (cu

zdren(uit capul n

se apropie : Nu

de aud

Papuc.) nimic...

I i c l o s u l e , t u m-ai v n d u t ! firid)

E P E : D a c n u e r a i o m u l l o r , n u i-ar f i n g d u i t s s t a i c u m i n e . . . T e - a u trimis s m s p i o n c / . i . . . PAPUC: lanii... EPE : (Bag terea... Dup mai Mai mi Pe eap un tare, se ei ! n moment Mai snt mult nu Le el, c nu spre venim apsind chicituri de care dect i ai tot nu pe s-aude... gur... noi cu de m-a un pe de toat Un iubit cine mi mi-au ara scen frate... ti ? ! hac ! pu turc cu Dar s-i Dac mai e alte mai n obolani. obo reped

Rcnete... puin...

tcere.)

Singurul

adevrat... vremurile ascui nu de pe cei

cumplite, dac de tai acest

mnin, Anii de s de

dragi ? ! Braul temni din bra dreptate,

fier...

rat simul pentru are (Ua vlete se el, nevoie

chiar dac mine... de n fier.

trebuie,

privirea... ntruchipa

deschide,

scrind,

lumina.)

A C T U L al V*lea
Dimineaa

Tabloul 1
In pdure. Decorul de la nceput. T U R C U L : A l e n e g r e s-au f c u t , c e l e care p t e a z . D u d e l e s-au f c u t , d a r n u s-au fcut alelalte... N e hrnesc psrile ce r u l u i , c u ce d Dumnezeu... R O M A N U L : i de sus ntotdeauna o duc m a i bine. Sigur, doare. D a r m-am obi nuit. T U R C U L : Durere ancestral. Parc n burta mamei nu m-a d u r u t ? M-am obinuit. R O M A N U L : Aproape o moarte natural. U n mod d e e x i s t e n . O m u l n u se r u p e de materie, ci coboar n ea. T U R C U L : Omul e materia, i n a t u r a istoria. R O M N U L : R o m n u l e frate cu istoria. T U R C U L : Ploile ne spal, c u ce d Dum nezeu. A p a de ploaie conine sod. R O M A N U L : S n-o p u i p e l i m b . T U R C U L : Care l i m b ? ROMANUL (oftnd) ; Aa au trecut anii... T U R C U L : A m fost c a n i t e o b s e r v a t o r i de sus ai v r e m i i . ROMANUL : C multe am mai vzut, D o a m n e !... Multe s-au schimbat... n bine, cum spuneam... Au venit ali

Scena 1
R O M A N U L : Ce e m a i curios, m i biete, e f a p t u l c n-am m a i murit... A trecut multe c a m m u l t i o r t i m p , s-au p e t r e c u t n j u r , s-au s c h i m b a t v r e o d o i - t r e i D o m n i . . . T U R C U L : S-au s c h i m b a t n bine ? R O M A N U L : In bine, din m o m e n t c e s-a a j u n s tot a c o l o . T U R C U L : U n d e , acolo ? R O M A N U L : De unde s-a p l e c a t . . . Adic, tot l a e p e . . . E l s t a c u m p e n t r u a d o u a o a r p e t r o n , i t a r e o s se m a i mire c noi n-am murit nici mcar pentru p r i m a dat... A m r m a s n urm... n u m a i putem ine pasul. A m mbtrnit. T U R C U L : Poate, din c a u z a situaiei noastre n e a v a n t a j o a s e , n i s-o f i p r u t n u m a i c-a t r e c u t m u l t t i m p , p o a t e n u s-a s c u r s d e c t o clip... o clipit... R O M A N U L : A d i n e a u r i , a v e n i t u n c o r b i i-a l s a t p e b u z e o d u d c o a p t . Cum m a i e recolta de d u d e , a n u l sta ?

www.cimec.ro

83

D o m n i , s-au u i l a t l a n o i , i n e - a u lsat ua... C u u i t a t u l ne-am ales. epe, cel p u i n , m a i sttea d c v o r b cu norodul... Cu i mpilai... i m p l n t a i . T U R C U L : U i t e , a z i - n o a p t e n-a z i s nimic... R O M A N U L : Cnd ? T U R C U L : Aa, pc la miezul nopii, a venit aici, a mbucat ceva sub epi i n-a z i s n i m i c . . . T u d o r m e a i , p o a t e n-a vrut s te t r e z e a s c . E r a n g n d u r a t . C u un briceag, a scris c e v a pe eap asta din mijloc... I a vezi, ce scrie ? Ce m a i e n o u ? ROMANUL (lcnd eforturi) : Mda... (Ci tete.) epe... T U R C U L : C u m s-ar z i c e , i-a l u a t a r a n primire... R O M A N U L : T o t ce-au f c u t ceilali D o m n i , c a r e i-au u r m a t , a f o s t s n e m u t e n t r - o singur eap, c u d o u crcane... T U R C U L : i a s t a o p o l i t i c . . . R O M A N U L : C e s-or fi gndit ? Frai de snge, aceeai tulpin, cum s-ar z i c e . . . Dup a c e e a a v e n i t a l t D o m n i a z i s c n u s t m b i n e a m n d o i ntr-o s i n g u r e a p . C i c , a r f i m a i b i n e r s f i r a i , i ne-au p u s l a l o c , p e f i e c a r e ntr-o e a p . i asta e o politic... T U R C U L : A t u n c i , i i s t o r i a l u i e p e , tot c a m aa... L-a b t u t pe M a h o m e d , dar i-a pierdut imediiit tronul... Dar nici M a h o m e d n-a p u t u t f a c e n i m i c . . . i a r a c u ' e p e s-a n t o r s , g a t a s-o i a d e I a c a p t , eu f o r e n o i . . . R O M A N U L : A s t e a s n t s p e c u l a i i . N-ai s t a t tu d e g e a b a p r i n s t r i n i . Te-au i n f l u e n a t . . . F r s v r e i , d a i a p l a m o a r . . . T U R C U L : C n-o s n e c e r t m a c u m , n a l doisprezecelea ceas... R O M A N U L : M e n e r v e z i c u teoriile tale... T U R C U L : Bine, renun la sistemul meu... T o t u l o s se t e r m i n e c u b i n e . C e l p u i n , n ce n e p r i v e t e . . . R O M N U L : i, chiar de-ar fi aa cum susii tu, aceast ambiguitate slujete nite r a i u n i nalte, de care noi n i c i n u p u t e m s n e d m s e a m a , p e m o m e n t . o form a supravieuirii... T U R C U L : Uite, e u , de e x e m p l u , a m venit a i c i c a s f i u n g r o p a t , m c a r ngropat, n p m n t u l r i i . D e o m o r t , m-au omo r t , d a r , n l o c d e p m n t . . . m-au uitat n aer. R O M A N U L : Adic, final deschis, m rog... (Pauz.) Ce m m i r e c la n c e p u t n e nelegeam foarte bine... i a c u m , uite, e r a a p r o a p e s n e c e r t m . . . i , a s t a s e n t m p l tot m a i d e s , n u l t i m a v r e m e . . . T U R C U L : S-or f i s p a t n i s c a i v a d i v e r g e n e . . . i deal c u d e a l se desparte, s p a t de ape... O r i c u m , a u t r e c u t c i v a ani... R O M N U L : S n e f i s p a t a p a ?... D i n p c a t e , a l t a e r e a l i t a t e a . I n tot t i m p u l s t a , eu am spus nite a d e v r u r i , iar tu ai m n c a t nite rahat. T U R C U L : E u ? Cnd ? R O M A N U L : A i c u t a t s faci c o n c e s i i . D i n c e n c e m a i m a r i . C u m s n u n e d e s p r i m ? Te-ai b g a t pe sub pielea lui V o d .

TURCUL (uimit): C e i n t e r e s a fi avut? A m spus ce-am gndit... spre b u c u r i a m e a , multe preri coincideau... ROMNUL incid... : Las... le-ai fcut tu s co

T U R C U L : Dac eti capabil s-|i nfrngi durerea personal i s j u d e c i obiectiv, i dai seama c a fcut multe fapte b u n e . . . Ne-u t r a s p e n o i n e a p , dar, u n a peste a l t a , e p o z i t i v . A s t a , tu mi-ai spus-o. ROMANUL : Eu ? T U R C U L : In somn. R O M A N U L : Pf ! T U R C U L : Cum nchizi ochii i n c e p i s aiurezi de durere, dai drumul la osa nale. Aiurezi n nite ditirambi... ROMNUL : adevrat c, uneori, mi-e d r a g . . . A m fost n s a s p r u c u u n e l e f a p t e a l e l u i i i-am spus-o n t o t d e a u n a d e l a obraz. T U R C U L : Dac nu i-ai f i s p u s - o , n-ai fi a i c i . (Pauz.) A c u m , s-i m a i s p u n u n a . . . C a s v e z i c i - a m r m a s tot prieten. D urechea m a i aproape... (Romnul se preface c-ntinde urechea.) Afl c eu snt... altul... R O M A N U L : Care, altul ? T U R C U L : Nu m a i snt la de la-nccput... O r i c u m , a trecut atta vreme... Intre timp, m-au s c h i m b a t c u a l t t u r c . ROMANUL : M ngrozeti... Adic, stai... Tu aveai o aluni pe obrazul stng... a c u m , a i u n n e g . . . T e p o m e n e t i c... T U R C U L : A s c u l t - m pe m i n e . . . E u tiu ce spun : am murit acum vreo zece ani, i-n l o c u l m e u a u p u s a l t u l . . . R O M N U L : i c u m n - a m o b s e r v a t ?... T U R C U L : P i , d a c snt identic... (Pauz.) i s-i ailalt... urechea.) ROMNUL TURCUL : ROMNUL TURCUL : mai spun una... n t i n d e (Romnul se face c N i c i tu nu mai eti : Altul ? Ih... : Identic ? Mda... Mama m-si... De ce urechea ntinde acelai...

ROMANUL :

nu

ne-au

s p u s c ne-au s c h i m b a t ? T U R C U L : Au mari... zis c-or s s ne n se fac o fi primeniri cap... altul... acum Trebuiau inlre-n locul

R O M A N U L : Atunci, T U R C U L : Au el e acelai, n a

i e p e doua

fost a l i i

l u i , i

domnie.

R O M A N U L : Dar e ca m p i p i , d a r n-am n-am ce...

i n o u . . . A v r e a s c u ce... i, m a i ales, trupul care-1

T U R C U L : M n a se f a c e c e x i s t i se f a c e c e x i s t i s i m t e m n a pipie...

R O M N U L : D a c p u t e a m s n e p i p i m l a t i m p , ne-am fi d a t s e a m a . . . i de ce ne-au pus identici ? TURCUL : Au De c dragul conversaiei... n linii (Rde.) mari... tot i toate...

vzut

nc-nelegem,

R O M N U L : M , eu cred c sntem d e l a - n c e p u t . . . C p r e a se n i m e r e s c

84

www.cimec.ro

TURCUL

: Nu

fi t u r c . . . clin de Turcia, la ia

R O M A N U L : P i , n-am v e n i t e u n-am fost e u , de m i c , l u a t m u m e i , i d a t h a r a c i ?...

TURCUL (rde) : U i t e , v e z i ? A i n c e p u t s fost la... te n c u r c i c u m i n e . . . E u a m Tu erai... cellalt... i-am tot povestit eu ce e pe-acolo i-acum crezi c tu u i fi l a , a d i c e u . . . ROMANUL: ncurcat situaie... Ne-am ra molit ru... T U R C U L (trist) : A s t a n s e a m n s v e g e t e z i ! A c u m , s-i s p u n i b o m b a . A f l c n u mai sntem nici ia c a r e i-au nlocuit p c p r i m i i . . . c a t r e c u t m u l t t i m p de-atunci... S n t e m cu totul alii. R O M A N U L (enervat) : I a m a i d-i n m - s a i p c t i a ! V e n i c , u n i i v o r s f u g i a l i i v o r s v i n n c o a c e . . . C e se tot n g h e s u i e , t o i , s n e i a l o c u l ? C n-om fi D o m n i , i n u s t a o fi t r o n u l . . . T U R C U L : Nu e tronul, dar pc ling... ROMANUL (fcnd o socoteal) : Sntem, aa, c a m la a treia generaie... TURCUL : A treia generaie mpuit... Si t u a i a a fost de aa n a t u r . . . R O M A N U L : D a ' , d c r u , n-am dus-o t o c mai ru... Psrile c e r u l u i ne-au hrnit c u ce-a d a t D u m n e z e u . . . T U R C U L : Ploaia ne-a s p l a t c u ce-a dat Dumnezeu... ROMANUL : Vntul ne-n adus noutile... D i n ce n ce m a i proaste... T U R C U L : A ! C r i v u l ne-a intrat pc-o u r e c h e i ne-a i e i t p e c e a l a l t . R O M A N U L : C a i p o v e s t e a a s t a . . . T U R C U L : Care ? R O M A N U L : Asta, cu viaa noastr. T U R C U L : Cu moartea noastr. A m de sete, c a de frig... R O M A N U L : Ne-a c r p a t b u z a d u p r e . . . b u n . V n t u l ne-a n g n a t .

e x p r i m a t c m a i b i n e r m n e a a c o l o . N u mai are prieteni. T U R C U L : D a r noi ce sntem ? erau apropiai au R O M A N U L : C e i care-i fost c s p i i , n l i p s a l u i , de c t r e cei lali. M a i rmseser vreo doi, pe care i-a c s p i t e l , d i n i u e a l d e m n . C e t e l e turcilor snt risipite prin pdure. T U R C U L : S e a u d j e l a n i i p e s t e tot. A o lupt grea. R O M N U L : V o d n u m a i reuete, c u u n p r e , s strng oastea. O parte b o i e r i m i s e p a r e c l-au i u n s p c altul... T U R C U L : I a t c a m p r i n s i n i t e m u r i m a i agitate. R O M N U L : C n d stai pe loc, ca n o i , n j u r u l tu m u l t micare. R O M N U L : Dar forfot ! T U R C U L : Pss ! ROMNUL TURCUL : : Uite-1 c S nu-i vine. urt. i vrea c n d te ce-o f i n sufletul fost nici din un vre vrei

l u i ! Ce

vorbeti

ROMANUL : M tem s n e c e a r v r e u n doare. (Apare epe. palid

c e rnit sfat, c u m e i

nsngerat.)

Scena 2
E P E : 0 c r m i d s i n g u r n-are e c o u . I a zidete-o-ntr-o b o l t , i s t r i g . 0 , c e d e ecouri ! A m fost mereu cu gndul la bolt... Crmizile nu m-au neles n t o t d e a u n a . (Merge foarte ncet spre eap din mijloc.) C r e d e a m c n u mai ajung a i c i . (Pipindu-i rnile sub coast.) M-a ajuns o sgeat turceasc. i, aproape i m e d i a t , u n a de-a n o a s t r . L e - a m d e o s e bit pe fiecare d u p v e n i n . V e n i n u l din a noastr i v e n i n u l din afar i-au dat m n a n t r u p u l m e u . . . T u r c u l i r o m n u l . . . N-am p u t u t s scap n i c i o d a t de aceast s i m e t r i e . Care-o fi fost l a u l ? Trdare. T o t u l a fost pus l a cale de m u l t . Ori asta e m credeau gata mort... D a r n u moartea care ne place n o u i pentru desvrirea creia a m irosit atta mate r i a l . (Pune mna streain la ochi i m soar eap.) C a m m u l t te-am f c u t s stai goal, ca o stricat. (ncearc s rd.) H a ! (Mai vesel.) I a t c-am ajuns c u d r e p t a t e a i l a m i n e . A m f c u t d r e p tate n ara asta, c u d e - a m n u n t u l . U n u l mi scpase nejudecat. S profitm de aceast clip de r g a z p e n t r u a n e j u d e c a cinstit, d u p datina strmoeasc. (nge nuncheaz. Cu glas uor tremurat.) Nu mele ? Vladislav. Ocupaia ? Domn. ara? R o m n e a s c . (Mic pauz.) D u m n e z e u i-a dat s fii capul u n u i p o p o r i s ai atta putere n c t s u m p l i i i a d u l i

drdit o ti

T U R C U L : B i n e d e t i n e , c tii s c n i d i n frunz... In fiecare toamn, cnd i-a p i c a t cte-o f r u n z p e b u z e , a i m a i t r a s CJ t e l u r i c i n tec*** ROMANUL (ofteaz) : Din frunz galben... Foaie verde frunz galbin... T U R C U L : D a r c e te f a c i c u m i n e , c e r a m n v a t d o a r d i n solz d c pete... R O M N U L (dup o pauz) : Ce m surprin d e p e m i n e e f a p t u l c i-a t r e c u t a i c i , pe eap asta goal, i anul morii... T U R C U L : Ce a n ? ROMNUL : Al morii.

T U R C U L : Cine ? ROMANUL : El. T U R C U L : A... A c u m vd i e u . . . (Silabi sete.) E P E , 1 4 2 9 1 4 7 2 . A .scris el, cu m n a lui ? R O M N U L : D a . Azi-noapte, cnd tu dor m e a i , a v e n i t i c u b r i c e a g u l . . . T U R C U L : P o a t e p r e s i m t e c-o s a i b un an prost. R O M N U L : A n i i d e t e m n i nu-s d e c o l e a , d e d o u l u n i , d e c n d i-a r e c p t a t t r o n u l , toate-i m e r g p e d o s . C i c , s-ar fi

www.cimec.ro

85

r a i u l c u o a m e n i v i n o v a i i n e v i n o v a i . . . A m u m p l u t i i a d u l i r a i u l . . . P e n t r u i a d , te i e r t m . i m n i a l u i D u m n e z e u cade, odat cu t r s n e t u l , peste cei eare gre esc. I n s n rai e mare jale. Aceast jale o v e i plnge c u sngele tu. O v e i p l t i . . . A m fost n t o t d e a u n a u n l n m plat nic, ba c h i a r c u a s u p r a de msur... N u m a i e loc n r a i , de l a c r i m i . . . n d e s m c u genunchiul... Ce n u i se i a r t este c ai pregtit aceast eap pentru Maho med, n clipa c n d v a p n g r i pmntul r i i . M a h o m e d a v e n i t i s-n-ntors, v i u . eap a rmas goal... nc mai snt Domn peste un supus... Ai crezut c. b g n d g r o a z a n a i t i , se v a s p e r i a i d u m a n u l . A i ti au n n e b u n i t de groaz, dumanul e iar aici... A m v r u t s am o a m e n i l a r i i d r e p i . . . (D s se scoale.) A a z - t e . n c nu-i g a l a . D e c e t i i t u r cete ? (Rznd.) Dar ce vin-i asta ? Dac-aa s-a c e r u t ? A m fost d a t la ei ostatic, a m nvat-o de nevoie. Puteam s-nv i ttara... Atunci, pe romnul sta (arat spre turc), eare putrezete a i c i , m b r c a t t u r c e t e , d e c e l-ai p e d e p s i t c s-a n t o a r s a c a s ? O a m e n i i m e i s-au grbit cu judecata... Cine rspunde pen t r u o a m e n i i t i ? E s t e c i n e . . . Ce-ai f c u t , t i m p de zece a n i , n t e m n i a de la D u d a ? (Rde.) C e s f a c ? Ca- temni. Am s t a t . L a r c o a r e . . . i-ai p r s i t a r a . . . A m f o s t t r d a t . . . N u t r e b u i a s te l a i p r i n s , s le d a i p r i l e j u l s p n g r e a s c u n D o m n p u s a i c i d e D u m n e z e u . . . A d o u a o a r n-o s se m a i n t m p l e . I i p r i m e t i p e d e a p s a pentru p r i m a d a t . C e m a i s t a i ? E a te ateapt. n faa ta... Ea. (Privete eap. ngrozit.) Indurare ! (i srut mna dreapt.) Iertare ! Ceri ndurare, c a i c n d a i f i a s c u l t a t v r e o d a t g l a s u l ei... U n m o m e n t de slbiciune. omenete. J u r c snt n e v i n o v a t i c t o t u l a fos g n d i t s p r e b i n e l e r i i . I n s p e d e a p s a mi-o m e r i t . (Se ridic i ncepe s se care pe eap.) Dac-a m a i avea p u t e r e s a j u n g p n n v r f . . . c a i cnd mi-a recpta tronul pentru a treia oar. (Alunec.) Alunecos mai e d r u m u l m r i r i i . (Ia seama n jur.) Ori z o n t d i n c e n ce m a i larg. C a u n f c u t ! (Ofteaz.) i, pentru p r i m a dat, simt n m i n e o linite att de mare. m i aud gn durile cum se i z b e s c d e m a r g i n e a . . . A c u i ? A mea... marginea rii, poate, ori a lumii... Am fcut ce mi-a stat n puteri. Snt vinovat, ns, c a m fost.

i , m a i a l e s , c a m fost c e - a m fost. V i i t o r u l , p o a t e , o s m n e l e a g . (Rznd.J Ce v i i t o r , c n d prezentul e aa m r e ? l a u i t e , c t z a r e . (Urc.) De data asta, b t l i a a fost p i e r d u t . (Se aud zgomote de lupt din pdure.) i snt c u t a t viu... V i u a c u m . . . (Ctre cei doi vecini.) H-he ! B u n z i u a . Ce m a i facei ? A r t a i d e s t u l d e b i n e . P a r c n i c i n-ar fi t r e c u t t i m p u l peste voi... R O M A N U L (cu glas stins) : N-a t r e c u t t i m p u l . A t r e c u t a c e s t h o i t de v r e m e . E P E (nu aude bine) : Ce ? N u m a i aud b i n e . D e m u l t nu-i m a i a u d p c a c e t i s r m a n i . D e i se p a r e c ei tot t i m p u l a u tot dat din .buze. E i vorbesc, vorbesc, d a r cuvintele lor n u m a i a j u n g p n la mine. S ne dm mai aproape... (Mai an.) M a i a p r o a p e . . . N u se c a d e s fie lsai s i n g u r i , la a n a n g h i e . . . i nici e u n u pot rmne singur, fr ei... Flci, e r n d u l v o s t r u s m a p r a i . . . 0 s ne s f t u i m c e s f a c e m . (Rde.) Am mutat aici Sfatul r i i . . . (E aproape de vrf.) n c e p s s i m t c u p a l m a a s c u i u l d e s t i nului. (Zgomotele se nteesc, se and voci agitate, ntr-o limb strin.) Simt cu palma ascuiul destinului. Cnd l v o i s i m i c u i n i m a , se v a v e d e a d a c - a m avut sau nu i n i m de piatr. S n t tare c u r i o s . (Ctre romn.) B u n ziua, romn u l e ! (Ctre ture.) B u n d i m i n e a a , tur cule ! B u n seara, l u m e ! (Ctre zare.) Bun seara, lume pestri ! Dimineaa, l a p r n z i s c a r a . . . V o i a i s u f e r i t d o a r pentru v o i , eu am suferit pentru toi. Degeaba ? Dumnezeu tie ! Deocamdat, a venit seara... trebuie s ne spunem i n o u bun seara". (Solemn.) Bun seara, epe-Vod, clare pe-un arici n r v a ! (Ride. Ctre cei doi.) Plngei? Ori nu v i s-a u s c a t p l o a i a din ochi ? C e m-am ferit e u , toat v i a a , de l a c r i m i , i n u m a i d e l a c r i m i a m a v u t p a r t e , n j u r . V a r t eu v o u tragedie... N i c i n u c o m i e de a n i de c n d , pe a i c i , ostaii mureau rznd, arunendu-se de sus n v r f u l sulielor. Suliele au r m a s nfipte, au prins rdcini, au crescut voinicete, snt codri, dar de ce n u mai rdom ? oare moartea u n l u c r u att dc groaznic, n c t s n e n c l e t e z e f l c i l e ? H a ? (Rde.) H a , h a , d a c s n t n c l e t a t e , le d e s f a c e m cu eap. (Trist.) Pcat c se termin t o t u l c n d n c e p i s te s i m i m a i n l a r g u l t u . . . m a i s u s . (Urc.) Plecciuni acestui pmnt. Pentru urcu. Pentru apoteoz.

C O R T I N A

86

www.cimec.ro

CARTEA DE TEATRU

HORIA LOVINESCU
Teatru" (colecjia Teatru comentat")

fa d e l i b e r t a t e a r i i , p e l i n i a motenirii marelui tefan. Complexitatea personajului, care m b i n nelegerea c u violena, nvingndu-i c h i a r s e n t i m e n t e l e d e f a m i l i e , p e n t r u a ntri autoritatea statului, e incontestabil. C u l t u l , c e r e m o n i a l u l , s a c r a l i t a t e a i r i t u a l u r i l e practicate n u copleesc o m e n e s c u l fiinei sale, nu l d e z u m a n i z e a z c u m observ criticul Mihai Ungheanu. Ideea d e misionarism, care apropie trecutul de viitor, n istorie, l n a l t pe d o m n i t o r d e a s u p r a p r o t o c o l u l u i i a r e l a i i l o r C u r i i d o m n e t i i i p r o i e c t e a z per sonalitatea de abil diplomat n plan politic european. Original prin structura ei (desfurarea retrospectiv a dramei, cu concursul unui p o v e s t i t o r ) , Patima fr sfrit (Singele) n prezentarea s e m n a t de M i h a i V a s i l i u aduce n dramaturgia Iovinescian o rezo n a n t p a t r i o t i c i o u n d d e u m a n i s m i e i t e din comun, realiznd, totodat, o oper de excepional valoare artistic. Piesa mbin destinul i n d i v i d u a l a l lui A n d r e i D u m a (pe p a r c u r s u l a trei generaii, eroii poart ace l a i n u m e ) c u l u p t a p e n t r u l i b e r t a t e i u n i tate n a i o n a l , n t r - o s u i t d e m o m e n t e i s t o rice c r u c i a l e (1848, 1 8 7 7 , 1 9 1 8 , 1 9 V i ) . C o n struit p e succesiunea u n o r date de fami lie, c e se ntrees cu evenimente epocale, drama atest semnificaia p e r m a n e n t e i leg turi spirituale a romnilor, n lupta lor pen t r u i n d e p e n d e n i p e n t r u c o n t i n u i t a t e i s t o ric, ntr-o a t m o s f e r e v o c n d s a c r i f i c i i l e p e n tru r e a l i z a r e a a c e s t u i t l s u p r e m .
e

S e c u v i n e s r e m a r c m c ediia d e Tea i s u s i n u t tru comentat", recent aprut prin semnturi cunoscute (Radu Popescu, Valeriu Rpeanu, Valentin Silvestru, Marga r e t a B r b u , T r a i a n e l m a r u , Nicolae ManoJ e s c u .a.) n u c o n s t i t u i e numai un act dc recunoatere a valorii operei l u i Floria L o v i n e s c u , c i i u n gest d c a t e n i e fa d e d r a maturgie, pe deplin meritat. E l confirm Faptul c o l u c r a r e d r a m a t i c poate fi citit i n sine, independent de plusul de valoare d o b l n d i t n concretul reprezentaiei scenice. Cea m a i s u m a r privire a s u p r a celor d o u v o l u m e a p r u t e n u poate r e n u n a l a o c a r a c t e r i z a r e de a n s a m b l u operei, ce se dist i n g e p r i n s e m n i f i c a i i l e e i f i l o z o f i c e . I n tea t r u l d e i n v e s t i g a i e p s i h o l o g i c , c a i n d r a ma istoric, n confruntarea dintre dou l u m i , n procesul de destrmare sau de re cuperare a individului, e prezent constant tema responsabilitii eroului, n raport cu propria-i contiin, c u destinul istoric, c u determinarea ontic a umanitii. Dimensi u n e a tragic, s a u n u m a i d r a m a t i c , e expri m a t n evoluia u n o r conflicte acute, ce con firm procesul d e transformare moral a o m u l u i i d e l i m p e z i r e a s i t u a i i l o r a m b i g u e . i , poate, n i c i e r i nu-i gsete o e x p r e s i e m a i c o n c l u d e n t acest proces c a n conflictul Citadelei sfrmate, ce m a r c h e a z descompu n e r e a u n e i l u m i istoricete c o n d a m n a t e , opunnd egocentrismului i filozofiei izolrii d i s p r e u i t o a r e f a d e m a s e r e c e p t i v i t a t e a gefiera|iei tinere fa d e marile i d e a l u r i alo umanitii. D a r tema responsabilitii revine mereu n dramaturgia l u i I l o r i a L o v i n e s c u . E a e pre zent n impresionanta confruntare a artistu lui c u sine nsui (Manole C r u d u i n Moartea unui artist), c u p r i v i r e la nelegerea funciei umanizatoare a a r t e i ; c a i n istovitorul efort a l lui H a n s Cojocaru, c o n d a m n a t de b o a l I a u n s f r i t a p r o p i a t (i eu am fost n Arcadia), de a descoperi, reconstituind o viat c u ajutorul u n u i jurnal intim, o lume .a ordinii i f r u m u s e i i " , ntrezrit, dar rmas ascuns. Pe alt plan, i c u d i f e r en i e r i s e n s i b i l e , a c e e a i t e m este t r a t a t i n a l t e p i e s e a l e autorului. I n d r a m a i s t o r i c Lociitorul sau Petru Barc. p r o b l e m a esenial este c h i n u i toarea contiin a rspunderii domnitorului

E x i s t , n creaia d r a m a t i c a l u i H o r i a L o v i n e s c u , o ntreag categorie de piese care reflect c o n t i i n a datoriei d e a a s i g u r a c o n t i n u i t a t e a u n e i o p e r e i d e a-i d e s c o p e r i c i l e de p e r f e c i o n a r e . Ultima curs e un exem plu edificator, care c o n f i r m aceeai dispo nibilitate a autorului pentru analiza psiho logic ; ntr-un conflict ce se n a l p n l a tragism, prin sentimentul renunrii, se confrunt contiina propriilor limite^ a l e unui campion de curs l u n g i o b l i g a i a m o r a l d e a lsa u n d e m n c o n t i n u a t o r a l r e c o r d u l u i s u . T e m a a p a r e i m a i a c c e n t u a t n Autobiografie comentariu, Valeriu R p e a n u , eroul fiind surprins n momente de c r i z , n s i t u u t i i - l i m i t ; este v o r b a despre regenerarea personalitii u n u i o m de tiin , care, c o n v i n s d e infailibitatea s a , svrele o s e r i e d e e r o r i , d u p c a r e i r e g s e t e a d e v r a t a n c r e d e r e n sine n a t m o s f e r a ste nic a muncii pe u n antier d e p r o v i n c i e . Excepie piese inedite tuozitate poate i fi de la aceast concepie al cror n o Hanul tem punct de fac dou vir prin i d e o r a r la

a scrierii, ntrezrit simbolul sugereaz n

de plecare rscruce Mavieii vede i n cu intenie

n care

sau parabola, realitate. critic de de

satiric, nolescu, i al aceast fecund bol

Nicolae l a Jocul

n comentariul deertul alturi a pies a o

morii

cenu, alegorie

disponibilitatea sim care de idei,

autorului expresie

pentru

teatrului

www.cimec.ro

valorific modalitile satirei politice i n c a r e obiectivul v i z a t e degradarea societii m o d e r n e ntr-o l u m e d e m o n t r i " . C a r a c t e r i zat c a o apocalips t r a g i c o m i c " demistificatoare, piesa nlnuie numeroase motive dramatice, ntr-o r e e d i t a r e sui-generis a l e g e n d e i p a r a d i s u l u i p i e r d u t , i s u g e r e a z c a n Matca l u i M a r i n Sorescu continuitatea vieii p r i n renaterea u m a n i t i i . Ct privete Paradisul (comentat d e R a d u P o p e s c u i d e Valentin Silvestru), aceasta c a i Omul care i-a pierdut omenia ne apare ca o p a r a b o l susinut de o t e h n i c satiric ine d i t , n t r - o m o d a l i t a t e d e a b s t r a c t i z a r e i d e e s e n i a l i z a r e n c a r e se e s t o m p e a z detaliile ce s u b l i n i a z a s p e c t e l e materiale ale unei realiti deprimante, pentru a se ajunge l a un adevr moral de ordin general.

N u este g r e u d e c o n s t a t a t c datorit capacitii profesionale a colaboratorilor la p r i m a ediie de Teatru comentat" comen critic depete obinuita prezentare tariul e u m a r a crilor, l a lansarea n o u t i l o r edi toriale. Caracterizrile snt, n general, sub staniale, interpretarea tipologiei personaje lor, c a i a e v o l u i e i c o n f l i c t u l u i dramatic, precis, relaia dialectic individ-societate e sesizat c u finee i e x p l i c a t f r ostentaie. De aceea, iniiativa publicrii unor n o i v o l u m e d e teatru c o m e n t a t se i m p u n e , n conti nuare, c a u n mijloc de orientare eficient a iubitorilor de teatru, n problemele, uneori, contemporane. controversate ale dramaturgiei

Mircea

Manca

NOTE Un act de cultur


Pentru a nlesni cititorilor de azi un contact nemijlocit cu marea revist a Junimii'', Convorbiri literare", editura Junimea" face s apar al doilea volum documentar Cartea Convorbirilor literare". Volumul nsumeaz 24 de numere din al doilea an de apariie al revistei (1 martie 18681 martie 1869). Re vista lui Titu Maiorescu i a cercului su cultural, cu rol fundamental n cultura noastr modern, este, aa dar prin reeditare , n atenia tuturor. nfiinat n 1867 i aprut, cu unele ntreruperi, pn n 1944, Convorbiri literare" (n epocile ieean i bucuretean) a contribuit i la pro movarea literaturii dramatice. Cazul lui Alecsandri este cel mai fericit pentru primii ani de apariie, apoi, pentru ulti mele decenii ale secolului trecut, cel al lui Caragiale. Deocamdat, citim contri buii dramaturgice de la 1868. Alecsandri public Cucoana Chiria la Paris (din seria cnticelelor"), Samson Bodnrescu tiprete, n mai multe numere, tragedia n cinci acte R i e n z i , iar loan lanov, pe urmele bardului de la Mirceti, ncredineaz tipa rului pe R u g i n a michirescu, a l e g t o r . Din ncercrile te merare ale lui P. P. Carp de a-l traduce pe Shakespeare (la 1868 !) citim fragmente din Othello. Aceast ediie-document a Convorbirilor literare", ini iat n 1973, are totui un ritm prea lent de apariie (cinci ani ntre dou vo lume ! ) . Cu volumele urm toare se va intra n Peri oada Eminescu". Ateptm cu ndreptit emoie. .

I. N.

telex teatru/"telex
Dramaturgul repet trului ale pet, rare... Ion volum la Asociaia Napoca. sale ca Cocora, din a teatru n A. n Sala cte regizor Felicitri al crui seria fost al Davila" un ! Paul Studio trei act. a Everac Tea piese Re Perseve colegului doilea ca de Clujla Privitor premiat din e nou Teatrul mai de Victor repet

teatrul"telex
Creang" Inir-te Eftimiu. Arghir acest a proiect, o nou original Oare falsul nu ? Nu se mrgrite Regizoarea abandonat pen pies : se Tea

teatrul"

Olimpia temporar tru din Al. putea

a promova dramaturgia Popovici. evita

C i n e s e t e m e d e c r o c o d i l ? de antagonism ? Tot la

trul Creang", Yannis Veakis repet un spectacol-recital, cu Sonetele shakespeareene. Se spune c regizorul va utiliza n montare decorurile l. costumele din spectacolul cu C o m e d i a e r o r i l o r , la care tea trul a renunat. Renunm i noi, dezarmai, la orice co mentariu.

scriitorilor Ce mai

Popovici-Eftimiu

www.cimec.ro

FAIMA

TURNEE

Teatrul de Ppui din Sofia

pentru scena T e a t r u l u i de P p u i , u n scena r i u a m p l u d e s p r e I n d g e i d e s p r e p i l d u i t o r u l s u d e s t i n . T l h a r i h a i d u c n e m i l o s i c r u d , Indge ajunge d u p c e c u n o a t e i n e lege s u f e r i n e l e n d u r a t e d e p o p o r u l b u l g a r sub j u g u l stpnirii otomane erou a l lup tei d e e l i b e r a r e n a i o n a l . E l s f r e t e , n s , n chip tragic, ucis de propriul su fiu. C o l o r a t i p i t o r e a s c , p o p u l a t d e o m u l i m e pestri de p e r s o n a j e : r a n i i r n c i , h a i d u c i , t l h a r i , t u r c i , i g a n i , c l u g r i i c l u g r i e , c o p i i , f l u t u r i i c a i , p a r t i t u r a con ine o idee patriotic e d u c a t i v m a j o r , afir m a t p a t e t i c , ou a c c e n t e t u l b u r t o a r e . Depind prejudecile i controversele sterile p r i v i n d p r o b l e m a e x p r e s i e i tragicului i p a t o s u l u i e r o i c d e o b i c e i , f o a r t e g r e u de r e z o l v a t n t e a t r u l de p p u i spec t a c o l u l a r t i t i l o r b u l g a r i c u Indge Voievod a p r o p u s u n p u n c t d e v e d e r e o r i g i n a l i i n t e r e s a n t , c a p a b i l s d e a v i a b i l i t a t e i p u t e r e de c o n v i n g e r e artistic a c e s t u i g e n a t t d e dificil. Sprijinindu-se pe personaje-ppui supra d i m e n s i o n a t e n t r u c h i p n d f i e c a r e c t e o tr stur distinct, esenial, a caracterului uman (mnuite cu miestrie de artitii Gheorghi Gheorghiev, K a t i a Nikolova, B i n k a Miteva, Boris Jelev, Dimitrina Toneva, Ludm i l a T e r p e e v a i alii) ; n c a d r a t n deco rul sugestiv, n culori v i i , c u detalii de i n spiraie folcloric, realizat de E n c i o Pironk o v ; s u s i n u t d e b o g a t a i e x p r e s i v a i l u s t r a ie m u z i c a l , c u t o n a l i t i g r a v e , a l u i M i r cio Slivenski, montarea a impus cali tile reale a l e a c e s t u i prestigios colectiv. Prezentat romn, o Scufi mostr trenant, ppuari i cel roie aproape de-al n ntregime n limba Despre im

doilea

spectacol, tuturor

obinuit, un pe

a fost o n c n t t o a r e deschis doi ideea joc palpitant virtuozi a articulrii i i a n artitii a

de reprezentaie comice, angajat ntre

provizaiilor

i p u b l i c , de

dezarticulrii deprtrii cu ntmplri Personajul Bunicua din Scufi roie obinuit" Despre o nic, dr

basmului

clasic, roii.

apropierii iro

cunoscutele i

dramaticele" cei doi

ale Scufiei savoare cu

C u detaare

cu dezinvoltur, unor n de

artiti-ppuari, Tcaciov, foarte uriae, vertit

Anastasia Iankova ajutorul

i A l e x a n ppui-mti au con ofe a mo Streiposta ritm repre virtu Cen i ansam comic,

frumoase

i e x p r e s i v e , lecie o idee

Ia v e d e r e " o clasic

dramaticul

Aproape d e a c e e a i v r s t c a i n d ric" srbtorind, a n u l acesta, 30 de a n i de existen Teatrul Central de Ppui din Sofia a ntreprins, recent, u n turneu n a r a n o a s t r . E l a p r e z e n t a t , n C a p i t a l i l a C o n s t a n a , d o u s p e c t a c o l e d e g e n u r i dife r i t e : l e g e n d a e r o i c Indge Voievod i b a s mul ( m p r o s p t a t , m p n a t c u m u z i c i a g r e m e n t a t c u g l u m e l a z i " ) Despre o Scu fi roie obinuit. Indge figuri nicile este una dintre bulgar. Ivan cele mai populare din cro Iordan

rind dern. da, z,

convingtoare dup

adaptare

basmului de

l a cerinele Ilkov

spectacolului a lui Jiri ntr-un a (n d u b l de dans, Teatrului rndul cunoscut

Realizat, ctre vesel este

Atanas

autor

i r e g i z o r ) , d e s f u r a t i n p a s v i o i o mrturie din Sofia colectivul n ale

muzical zentaia ilor tral de

elocvent

care

situeaz

Ppui fruntae

blurilor

Europei,

apreciat, c a atare, n l u m e .

ale eposului istorice regizorul

Inspirat a

i dintr-o l u c r a r e Teofilov

a lui

Iovkov,

alctuit, www.cimec.ro

Valeria Ducea

m e ri di a n e
O premiera

pentru

literatura

ultimului

ciclu,

teatrul

.-j propune s

d u p 50 de ani
Treac astfel cinci ani (Asi que pasau cinco anos) astfel se i n t i t u l e a z dra ma lui Federico Garcia L o r c a , a crei premier ab s o l u t a a v u t loc r e c e n t la Madrid, la cincizeci d c ani de la d a l a c n d a fost scris! D r a m a , c a r e a d u c e p e scen unele elemente suprarealiste, n-a fost. p u b l i c a t d e c t d u p moartea lui Garcia Lorca. Spectacolul e realizat dc o t r u p de teatru recent n fiinat, intitulat Teatro Estnblc Castellano".

Cel m a i nou teatru budapestan


Banchetul de adio d e Milenko Vuceli se intituleaz monodrama interpretat de Irn Siito (regia, Karinthy Mrton), c u c a r e i-a d e s chis porile, acum cteva s p t m n i , c e l m a i n o u tea tru d i n B u d a p e s t a , Reflektor Szinpad" (Scena Re flector"). Dup c u m , foarte bine inspirat, o formuleaz nsi protagonista, acest tea t r u i p r o p u n e s f i e o tri bun a teatrului viu. de imediat actualitate, i un prilej de contact cu autori i c u o p e r e d r a m a t i c e prin intermediul crora actorul s-i p o a t e x p r i m a n u n u mai personalitatea profesio n a l , c i i p r o p r i a - i proble matic uman.

secol. Aceast ampl pano ram a istoriei burgheziei cracoviene d i n epoca 1 8 7 4 1914 este u n c o l a j d e f r a g mente din dramaturgia po lonez clasic i contempo r a n i d o d o c u m e n t e , ( d i s cursuri, documente istorice etc.). P e r s o n a j e l e n m a rea lor majoritate personali ti reale ale vieii socialp o l i l i c e i c u l t u r a l e a P o l o n i e i s n t c o n c e p u t e ntr-o compoziie scenic unitar, aa nct eroii reprezentaiei p a r a f a c e p a r t e d i n nceeai f a m i l i e " i tot spectacolul are aspectul unei ForsyteS a g a " poloneze. Spectacolul, care sugereaz, n ansamblul lui, abdicarea u n e i l u m i v e c h i i p r o c e s u l de edificare a l u m i i n o i , are o semnificaie cu att m a i actual c u ct Polonia sr btorete c e a de-a 60-a a niversare a recuceririi inde pendenei. Se p a r c c spectacolul lui W a j d a se b u c u r d e u n n e obinuit succes de public ; el dureaz peste apte o r e , n t i m p u l s p t m n i i se joa c n trei seri s u c c e s i v e , i a r s m h t a poate fi u r m r i t i n tegral, ntre ora cinci dupa m i a z a i m i e z u l n o p i i , n trerupt doar de d o u pauze. Nimeni nu prsete sala nainte de sfritul reprezen taiei, publicul fiind fasci nat de istoria o r a u l u i , pre zentat n aceast modalitate estetic inteligent i a t r a c tiv. Cci f o r m u l a aleas de W a j d a este s p e c t a c u l o a s , c u m u l t micare, culoare, mu zic.

prezinte tineretului, ntr-o f o r m d r a m a t i z a t , cele m a i importante opere ale litera turii polone, ncepnd din E v u l M e d i u i p n - n z i l e l e noastre.

I n repertoriu la Deutsches Theater


Dup premiera festiv a piesei Michael Kramer dc Hauptmann, Deutsches Thea ter d i n B e r l i n c o n t i n u sui ta manifestrilor consacrate c e l e i de-n .'50-a a n i v e r s r i a R . D . G . , c u Miss Sarah Samp son (n c a d r u l evocrii lui Leasing) i Wallcnsiein do Schiller, spectacol de dou seri consecutive, n regia l u i F. Solter. Drept contribuie c e n t r a l , teatrul i p r o p u n e premiera cu Moartea acci dental a unui anarhist de F o s t i u n r e c i t a l C e h o v , r e alizat de R o l f L u d w i g . P l a nurile de perspectiv s e a d a p t e a z lucrrilor d e resta urare a celor d o u cldiri ale teatrului, lucrri care ur m e a z s se n c h e i e n a n u l 1983, centenarul nfiinrii acestui v e c h i aezmnt cul tural bcrlinez.

B r e c h t n Italia
Cu prilejul srbtorii zia rului L'Unil", organ al P . C . I t a l i a n , s-a d e s c h i s l a G e n o v a o expoziie intitula t ..Brecht n Italia". Pri m u l spectacol B r e c h t n Ita lia dateaz nc din anul 1930, cnd regizorul Antonio G i u l i o B r a g a g l i a , n p l i n e poc de dictatur fascist, a m o n t a t Opera de trei pa rale, f r a-l n u m i , n s , p e a u t o r u l ' piesei. Urmtoarele reprezentaii ale textelor brechtiene au putut avea loc abia dup nlturarea fascismului. Actualmente, re gizorul italian cel m a i con secvent devotat creaiei lui Brecht pare a fi Giorgio Strehler.

Spectacol-mamut
Andrzej Wajda, cuno s c u t u l regizor de f i l m polo n e z , este a u t o r u l u n u i e x p e r i m e n t teatral original, reali zat de Teatrul Vechi din Cracovia : un serial" tea tral, un adevrat spectacolm a m u t . i n t i t u l a t De-a lungul anilor, de-a lungul zilelor, bazat pe texte ale u n o r a u tori polonezi reprezentativi

Teatrul Reduta 77"


N o u l teatru d i n Varovia, R e d u t a 7 7 " , a l crui sediu se a f l n t r - u n c m i n mun c i t o r e s c , i-a i n a u g u r a t a c t i vitatea cu prezentarea pri mului spectacol din ciclul intitulat Canonul polonez (Kanon polski). Prin acest

90

www.cimec.ro

,.gadget"-uri i a n a c r o n i s m e
Pierre Mnrcabru, criticul
dramatic al ziarului Figa r o " , d e s p r e C a l i g u l a de C a m u s , e a r e se j o a c l a T h tre de Boulogne-Billancourt: Se cunosc limitele lui Ca m u s pe scen (...) E i b i n e . n mod deliberat, regizorul E r i c N o n n le s u b l i n i a z , c a t eu m a r fi v r u t s-i a c c e n tueze cu tot dinadinsul ri d u r i l e , s-l n j o s e a s c p e a u tor pn la caricatur, s zguduie fiecare piatr a edi f i c i u l u i . T o t u l este d c o n cetineal s o l e m n , se m u l t i plic gadget-urile, anacro n i s m e l e i g s e l n i e l e , se b e a a m p a n i e , se trage c u p i s t o a lele, se a m e s t e c smockingu r i c u t o g i , se t r e c e d c la j u d o i y o g a l a d a n s u r i e x o t i c e , pe s c u r t , s e f a c e tot c e este omenete posibil pen tru a-1 f a c e pc ncest biet Camus grotesc. i se reu ete, l a u r m a u r m e i , destul de bine."

ocasta din urm. cunoscuta i publicului romnesc. in ' v e r s i u n e a scenic oferit cu c i v a a n i n u r m le T e a trul B u l a n d r a " ) urmca7.f1 sa definitiveze, itna n pri a n u l u i . VesAvd mvara u n e i noi piese. J u r i t i i , des scenei teatrului din tinat Stuttgart. Piesa e dedicat oamenilor care au vegheat la respectarea legalitii, ntr-o epoc de rscruce din isto ria omenirii, epoca fascis mului.

, B 1 T E F

' 7 "

. . . i o alta de Nathalie Sarraute


Regizorul semneaz, Pompidou", lui dc-a liei b dar tot tul, pro tru prea fice i ca cu piesa cincea la Claude Centre regia Elle pies cu est a se acest de i Rgy Georges l, cea de

L * a c t u a l a e d i i e (1978) a Festivalului internaional de t e a t r u de l a B e l g r a d . B I T F . F >rem\u\ m v U a r e v e n i t \ea v e s X - W U n e z ScmWertheater". pentru spectacolul c u d r a m a T a l a l de S t r i n d b e r g . iar premiul al doilea, T e a t r u lui N a i o n a l d i n B e r l i n u l r sritean, pentru Hamlet, n versiunea scenic a Ini B e n n o Besson. L a B I T E F '78 a u fost p r e z e n t e ansambluri t e a t r a l e d i n 15 r i , c u 2 3 d e spectacole, reprezentative pen tru tendinele actuale ale evoluiei artei teatrale mon diale.

n spiritul teatrului de bilei


Regizorul francez JeanFranois Prevand semneaz, la Thtre de la Plaine, Viaa particular a rasei su perioare, dup Teroarea i mizeriile celui de-al treilea Reich de Brecht. Piesa lui Brecht declar regizorul a fost p u s n s c e n l a S a n F r a n c i s c o s u b t i t l u l The Private Life of the Master Race. Am pstrat traduce rea francez a titlului ame rican. A m montat-o n spi ritul teatrului de blci, cu ncercarea de distanare n burlesc. A m avut n vedere Dictatorul lui Chaplin".

spectacolu Nathantrea prilej. voiaj, aman de qui pen are speci care

Sarraute. regizorul, ca fals, el. pc o

Teatru

divertisment ? Util,

agenie abstract, soia fundal i prea Epoca nu evii

rspunde

Soul, un

O n o u pies dc Hochhuth...
Dramaturgul vest-german Rolf Hochhuth au tor, p r i n t r e altoie, al piese lor Soldaii i Vicarul (a-

quo-uri mine. ca s s

banaliti puin noastr

burgheze : multe

probleme te teatrul ele".

intereseze

vorbete

despre

REVISTA REVISTELOR
,,Latin A m e r i c a n Theatre R e v i e w "
Revista semestrial Latin American Theatre Review", editat de Universitatea din Kansas, public articole in limbile spaniol, portughez i e n g l e z . In sumarul nu mrului 11/1, t o a m n a 1977, Nelson de A r a j o , n Aspecte ale teatrului n Brazilia secolelor 1819", apreciaz c t e a t r u l b r a z i l i a n c u noate n aceast p e r i o a d o puternic dezvoltare, impul sionat n primul rnd de micarea romantic. Judith Ishmael-Bissctt, n articolul intitulat Brecht i

C o r d e l : d i s t a n a r e i p r o t e s t n Bicho", vorbete despre u n m o m e n t de m a r e impor tant pentru teatrul brazi lian, anul 1960, cnd Oduvaldo Vianna F i l h o i F e r reira Gullar, autorii piesei Bicho, s-au d e s p r i t d e t r a diia Grupului Opinio, adaptnd teoriile teatrale ale lui Brecht la tradiia popu lar brazilian. I n t r - u n a m p l u a r t i c o l , bo gat n concluzii, Margarita M e n d o z a L p e z se o c u p d e p r o b l e m e n l e g t u r cu fi n a n a r e a i c u b u g e t u l p r o duciei teatrale n oraul M e x i c o n 1976. Fernando Gonzales Cajiao dezvluie interesante date despre piesa sa Atabi sau ultima profeie a indienilor chibehas prima montare n Columbia a unei piese

inspirate din tradiiile precolumbiene, a crei punere n scen c o m b i n textul cu m u z i c a i c u dansul. T e m a aleas de Enisberto J a r a b a privete r a p o r t u l tea tru indigen-ran, subliniindu-se larga popularitate de care formula popular de teatru s c u r t , f r a r t i f i c i i , se bucur n rndul ranilor. Eduardo Mrceles Daconte se ocup de metoda de creaie colectiv n teatrul c o l u m b i a n , teatru n c a r e se fac numeroase experimen t r i , n aa fel n c t se poate s p u n e c, a z i , C o l u m b i a este avangarda teatrului hispa(Manuel Gano-american" lich). R e v i s t a se n c h e i e grupaj de recenzii la d e i d e s p r e t e a t r u n ultima vreme. cu un volume aprute

www.cimec.ro

91

ROMULUS VULCNESCU

Srbtorile de iarn ~ spectacole populare


Solstiiul dc inm a reprezentat i nc reprezint n c u l t u r a p o p o r u l u i ro mn (ca, dealtfel, n cultura tuturor po poarelor din emisfera boreal) perioada cea m a i n c r c a t c u d a t i n i , o b i c e i u r i i L r a d i i i c u l t u r a l e i c e a m a i s e m n i f i c a t i v n c o n i n u t , d i n n t r e g u l a n . I n t r e solstiii!, aa c u m acesta apare n strvechea concepie mito logic a poporului romn, i s o l s t i i u l a s tronomic, conform concepiei tiinifice mo derne, exist u n d e c a l a j , relativ sesizabil, de ncadrare n timp. Perioada solstiial, n p o p o r , d u r a c a m o l u n , de la G d e c e m b r i e l a G i a n u a r i e , i a v e a c a p u n c t e n o d a l e d e activitate 24 decembrie i 31 decembrie. P e r i o a d a solstiial a s t r o n o m i c , propriu-zis, d u r e a z c a m tot a t t , n u m a i c a r e u n s i n g u r p u n c t c e n t r a l , 21 d e c e m b r i e . Din ciclul srbtorilor calendaristice de peste a n , cele m a i v a r i a t e , legate de mai multe rnduieli spirituale, snt cele consa crate solstiiului popular dc iarn. O parte dintre datinile, o b i c e i u r i l e i t r a d i i i l e sr b t o r i l o r de i a r n reflect a c t i v i t i l e ce i n v e c h i , altele, de a c t i v i de sfritul A n u l u i tile ce p r e m e r g nceputului Anului nou. Manifestrile populare referitoare la sfr itul a n u l u i sau referitoare la n c e p u t u l anu l u i a u , n g e n e r a l , u n c a r a c t e r p r o f a n i, n m o d particular, u n caracter sacru. Cele pro f a n e se r e f e r l a f i g u r a r e a m u n c i l o r d e n cheiere a a n u l u i scurs, l a belugul pe care a c e s t a l-a a d u s n g o s p o d r i a s t e n i l o r i l a preparativele pentru deschiderea muncilor a n u l u i ce v i n e , c u u r r i l e de s n t a t e , p u tere de munc i b e l u g . Iar cele sacre reflect strvechile credine mitologice refe ritoare l a cultul s t r m o i l o r i a l moilor, l a c u l t u l s o a r e l u i i l a n v i e r e a n a t u r i i , c r e d i n e , de cele m a i multe ori, contaminate i transfigurate de confesiunea oficial. Aceste strvechi u r m e de credine mitologice se p r e z i n t , p n n v r e m e a n o a s t r , c a rel i c t e e t n o g r a f i c e i r e m i n i s c e n e f o l c l o r i c e i de art popular-tradiional. Contaminrile s a u t r a n s f i g u r r i l e s-au e f e c t u a t a s u p r a f o n d u l u i lor, menajndu-le forma, ndeosebi in feudalismul timpuriu, n perioada de ex p a n s i u n e m a x i m i d e c o n s o l i d a r e a o r t o doxismului. Datinile, obiceiurile i tradiiile de tip s a c r u ale o b i c e i u r i l o r de i a r n a u fost m u l t vreme rituale, u n fel de reverberaii magice, cult pe plan cultural, ale u n o r forme de mitologic activ. I n feudalismul dezvoltat i n perioada modern e l e i-au p i e r d u t ca racterul ritual sacru, meninndu-se n vir tutea ineriei, m a i ales p r i n l a t u r a lor artis t i c i s p e c t a c u l a r , p r i n f a s t u l l o r d e o s e b i t i p r i n p r i l e j u r i l e de d i v e r t i s m e n t popular. Desfurarea m a n i f e s t r i l o r p r o f a n e , c a i a celor sacre, n srbtorile dc iarn, a fost, de c e l e mai multe ori, ngemnat. T r e c e r e a d e I a u n e l e l a a l t e l e s-a produs ntr-o o r d i n e p r e c o n c e p u t , c a r e p r e z e n t a n chip simbolic sau alegoric, mctulogic sau logic, ordinea real sau aceea considerat ideal a evenimentelor importante din viaa spiritual a poporului r o m n . De aceea, se poate s u s i n e c a t t m a n i f e s t r i l e srbto r e t i p r o f a n e c t i c e l e s a c r e , c a r e p r o v e n e a u d i n aceleai surse o p i n i t r e , a u exercitat n tre ele influene reciproce ; manifestrile p r o f a n e le-au i r a d i a t pc cele sacre, profanizndu-le, adic le-au fcut s se desf oare mai mult pe latura lor artistic i s p e c t a c u l a r , i a r c e l e s a c r e le-au i r a d i a t pe c e l e p r o f a n e , f c n d u - l c s se d e s f o a r e m a i mult fast. ritual, mai ceremonios, cu mai Cele trei p u n c t e n o d a l e ale solstiiului de iarn, n concepia p o p u l a r strveche, erau marcate de trei srbtori tradiional-populare : Crciunul (24 d e c e m b r i e ) , A n u l nou (31 d e c e m b r i e ) i E p i f a n i a (G i a n u a r i e ) . F i e care dintre aceste srbtori de i a r n , n u m i t e n g e n e r a l marile srbtori, inea trei zile : preziua srbtorii sau ajunul, care corespun d e a p r e p a r a t i v e l o r rituale ; ziua festiv, care c o r e s p u n d e a s r b t o r i r i i p r o p r i u - z i s e ; i postziua srbtorii, care corespundea zilei n care se d e z l e g a u cele legate pentru srbtorire, a d i c ziua post festum, de ntoarcere l a rit m u l vieii normale. C e n t r u l d e g r e u t a t e i a c c e n t u l s r b t o r e s c , n solstiiul de i a r n , cdea, n trecut, de la l a o z o n l a a l t a , p e C r c i u n (n M u n t e n i a i T r a n s i l v a n i a ) , p e C r c i u n i p e Epifanie ( n M u n t e n i a ) , p c C r c i u n i p e A n u l n o u ( n ara n t r e a g ) . I n prezent, c e n t r u l de g r e u tate a l s r b t o r i l o r de i a r n c a d e pe Anul n o u (n n t r e a g a a r ) . P r e g t i r i l e p e n t r u d e s f u r a r e a , n o r m a l i l a t i m p , a d a t i n i l o r , o b i c e i u r i l o r i t r a d i i i l o r solstiiale spectaculare n c e p c a m la 6 d e c e m brie, n conformitate cu superstiiologiul popular. D e la aceast d a t , n satele c u tradiii n c v i i , i n t r n f u n c i u n e cetele de f e c i o r i i c e l e d e f e t e , a t t c e l e c u c a r a c t e r p e r m a n e n t , c t i cele o c a z i o n a l e , a n u m e p e n t r u s r b t o r i . L a a c e a s t d a t , se a l e g g a z d e l e ( g o s p o d a r i i d i s p u i s a j u t e i m a t e r i a l , s-i n d r u m e pe tineri pentru sarcinile pe care a c e t i a i l e a s u m , d e c e l e m a i m u l t e o r i , f r p r e t e n i i b n e t i ) . G a z d e l e p u n l a dis-

92

www.cimec.ro

poziie cnselc lor pentru repetiii (cu sau Tar a c o m p a n i a m e n t m u z i c a l ) , p e n t r u furnizarea recuzitei, pentru discuiile legate de pregtirea spectacolului. D e cele m a i multe ori, gtesc m n c a r e a p e n t r u zilele lungi de spectacol. i, n cele m a i dese m p r e j u r r i , joac rolul de c o m p a r i i r e g i z o r i impro v i z a i , d e c r i t i c i o f i c i a l i i d e p u b l i c a n t r e nat p e n t r u repetiii. Costumaia goriile feciona timpul ttorului mitate cal, esea Alteori, chinr pentru tomim, multe cu ori foarte de de i i recuzita, feciori pentru diferit i a dup se chiar n cate con n pur muzi mai se manifestri ctre spectaculare, fete, le

treab. Dac, ns, se ntlnesc dou cete d i n s a t e v e c i n e , se p r o v o a c l a o n t r e c e r e p u b l i c restrns, care panic, n faa u n u i asist la c o m p e t i i e . C e a t a d e c l a r a t de p u b l i c d r e p t c e a m a i b u n i v e d e d e d r u m ; cealalt face cale-ntoars. Cetele pentru Dar viale stesc, lectiv, tatori se dc feciori .sau dc fete se ce tot manifest persoane, le revin. mascarade tineretul co spec mici rigid,

a d e s e a n g r u p r e s t r n s d e cinci-ase activitile alctuiesc alaiuri, a poate sat. I n un de pentru ce din i n sau srbtoreti n care intr un mai adevrate

repetiiilor, tradiia. un

adecva

declana antrena primul ct

spectacol muli

talentului important, fundal i se

acestuia, alctuia melodic desfura muzical gestic de

confor cele care

Acompaniamentul pe

caz, grupurile

pstreaz

caracter regimul Alaiul de

ritual-ceremonial liberti tot

n
de el, a

a l doilea
carnaval. golind le p r e z e n t a

c a z , a l a i u r i l e d e t i p c o l e c t i v se
unei fanteziste satul dup pentru trte feele

intriga

spectacolul. reprezenta srbtoresc, sau pan-

bucur

acompaniamentul scheletul care restul, devenea

spectacolului mimic, i de pretext artistic.

casele

cinstite",

s p e c t a c o l u l , c u r e s p e c t i u r a r e a

cuvenit. populare manifes intr i c com lumin este sensul se Unele ciun lui ne au Mo duc soarelui, dintre fost spectacolele unui Ctre De solstiiale strvechi urm, ce cultul de in prin de aceast dc Cr cult al cultul cultul un ar (in

Datinile, ce tri in de

obiceiurile srbtorile In i

tradiiile iarn jocuri snt dc n

expresia

sincretice. muzic dc dac n nu

contextul dans, chiar este Prin

spectacular

figurat, n cele din Crciun. cteva de al consideraii cultului pe i

poezie, micare plet, vrnd, mereu ziei oficiat tentativ cu cu aceea natura popular ci, de n fete publicul

interpretare focului, se l e a g Crciun de de i (n solar

compari.

Spectacolul total, implicat, public

focului derea nirea (n n

Crciun.

spectator spectacol. creiei cu actul cu cu

vrnd-netesteaz ilu de os ritul fastul

transsimbol Bucovina,

soarelui, vatr pe de

buteanului Moldova crbunilor

comunitare,

mixarea

Transilvania), vatr munte sacr cult de rugului

scormo piri Crciun aprin Mun snt

artistice

realitatea

concret, poezia

aprini biserici

experimentul penuria

dramatic, muzica se

Oltenia), curile lui la de

alctuirea ora

ridicol,

rafinat imitativ dup teatru dintre rnd\il i de co do n feciori,

unor

trivialitatea Manifestrile lor i

insinuant, srbtoreti n de

derea tenia).

considerat urme

inventiv. mpart, Fiecare spectacular, jocuri colindat,

Toate

aceste colinde n

nsoite De voltat ppui i populari In dc caia

corespunztoare. feudal, sacru : dc s-au teatrul dez de

Crciun, Vicleimul

perioada de (n tip

societate. tematice, : vntori, de

spectacole i

aceste forme p r i m a r e subcategorii Dc ele ; de mari, de ocazionale. meseriai memorativ ppui tineri,

se s u b m p a r t e , l a colinde de haiduci, istorice, cerc de

Transilvania, aceleai n

Moldova

profesionale plugari, teatru teatru sau ntre

Muntenia) Irozii

teatrul (n

colindtori-actori inuturi). tip sacru parte, semnifi ndeosebi tip (n i teatral Tran Mol cu al

exemplu teatru de n

secolul nostru, i-au

spectacolele de pstrnd-o de

Crciun

pierdut,

evenimente i fete,

ritual-mitologic, cu cu

etc ; biei

jocuri

societate

copii,

pe aceea Paralel s-a silvania), dova), hora sub i n XIX-lea cu (n

tradiional-artistic. aceste spectacole fr recuzit (n La (n Steaua

nchis

p u b l i c etc. In actori pentru n n cap este faa al satul dc la de batin, pc la ceata care De apoi o (de colindtori, srb astfel, trece miliie, dintr-un satul (dac obiceiul dou i-i cete sau vd este satul i sau de cu de

colindat

special Muntenia de

teatru) gazd, satului,

ncepe primit.

manifestarea cinstete, aici, i ceata la

Globul la

Banatul celui

e s t ) , i secolului s-a

toreasc vatra

Moldova). i

sfritul

ajutorul

nceputul culturii bradul i de

de-al

XX-lea, introdus

primrie cellalt

influena Romnia mai

germane, Crciun i, de lumini).

oficialitilor, satului sau s spre cruci i

colind (dac

(mpodobit mai snt le pal lui

cu fructe, d u l c i u r i Cele vechi cele gate spectacole consacrate de i creterea Caprei

efilat) primesc Pe feciori teatrul

curmezi dac datina,

generalizate solstiiale srbtoririi

probabil, tip de profan nou, cultura teritoriu

adunat),

ntrebnd desfoare cnd se se

gospodarii

Anului se explic

tradiia din drum, din

buni-strbuni. ntlnesc (cu salut acelai sat colindul

animalelor, Aa pe

mntului tena Romniei

meserii.

persis

jocului

ntregul

popular),

actuale, continuitatea

i u n i t a t e a

www.cimec.ro

93

t e m a t i c si s t i l i s t i c , i n d i f e r e n t c i se m a i s p u n e i jocul urci (n T r a n s i l v a n i a ) , jocul Malanci [in B u c o v i n a ) , jocul Brezaiei (n sudul Munteniei). C u C a p r a se c o l i n d a sin g u l a r , d a r se c o l i n d i n a l a i u r i c a r n a v a leti a l c t u i t e d i n m a i m u l t e s p e c t a c o l e m i c i n t r - u n u i m a r e i c o m p l e x . Alaiul Caprei este n c forma cea mai complicat de spectacol traditional popular din Moldova. n Capra moldoveneasc snt nmnuncheate, ntr-un buchet select, toate m i c i l e s p e c t a c o l e s r b t o r e t i , c a r e se c o m plinesc reciproc de A n u l n o u : spectacole fr mti ( c o l i n d e , t e a t r u p o p u l a r , c h i a r i Piuguorul s a u Buhaiul) i c e l e c u m t i (co linde, teatru p o p u l a r ) . I n general, c o l i n d t o r i i p o a r t m t i z o o m o r f e (Capra, Ursul, Cmila, Struul etc.), mti ale u n o r personaje din basme (Baba i Moul, Fei-Frumoi, Urii, Clrei eu eiui), personaje de teatru popular (boieri, haiduci, poteri). Alaiul C a p r e i m o l d o v e n e t i e s t e n s o i t i a s t z i d c polifonia unor instrumente de suflat (flu iere, flaute, naiuri, trmbie, buciume), de tamburine, xilofoanc i un percuie (tobe, fel d e c a s t a g n e t e r u s t i c e ) i d e instrumente de c o a r d e ( v i o r i , itre, a m b a l u r i ) . C a p r a m o l d o v e n e a s c este, n f o n d , o m a s c a r a d v i a l , n c a r e p u b l i c u l este a t r a s , i m p l i c a t i f o r a t s j o a c e , a l t u r i d e prota g o n i t i i d e c o m p a r i , e p i s o a d e improvizate de regia vtafului alaiului sau iscate de c o n j u n c t u r a i d e c o n d i i i l e s p e c i a l e n c a r e p u b l i c u l ia parte. C o r e s p u n z t o a r e e s t e Capra bucovinean sau Malanca (n B u c o v i n a ) . $ i a c e a s t a cuprinde toate f o r m a i i l e d e s p e c t a c o l r e d u s e n t r - u n alai impresionant de fastuos. Malanca se desfoar, efilat pe formaii, n ordinea intrrii n scen a datinilor, obiceiurilor i tradiiilor solstiiale de iarn. C a p u l alaiului Malanci intr n ctirtea u n d e se face u r a r e a , iar coada trebluiete la o sut de metri, prin curile gospodarilor cu fete de m ritat. Malanca veche se e x e c u t a n cntec d e f l u i e r e , i a r cea nou, n scrit de v i o r i . Capra s a u Brezaia n Muntenia (satele d i n jurul Bucuretiului) p r o v o a c i e l e a l a i u r i deosebite, de mti realiste sau fantastice, s o b r e s a u b u r l e t i , i d e j o c u r i c o n e x e , c e amintesc de riturile de fecunditate, voalate de u n erotism decent. In ordinea spectacolelor reduse, de tipul baletului s t e s c , v i n Ciuii, jocul Ursuluim a s c c o s t u m (care n u trebuie c o n f u n d a t c u u r s u l d r e s a t ) , jocul Bumbierilor, al Uriilor, al Duboarilor e t c . ( n M o l d o v a ) , al Cumelor de drac (n M a r a m u r e ) e t c . D e A n u l n o u a u l o c i s p e c t a c o l e c e a m i n t e s c d e s t r v e c h i r i t u r i a g r a r e : Buhaiul (n Moldova), Pluguorul (n Moldova i n M u n t e n i a ) , Cu plugul ( n T r a n s i l v a n i a ) , Plu guorul din M u n t e n i a , socotit un ndreptar al agriculturii arhaice romneti pstrat prin v i u grai, n v e r s u r i , n chip de monolog, c u r e f r e n e dialogate, este u n s p e c t a c o l de teatrucolind, care pledeaz pentru populaia sta

bil romneasc, cu rnduieli nendoielnice, r e f e r i t o a r e la c u l t u r a c e r e a l e l o r . De A n u l nou m a i a u loc u n e o r i s p e c t a cole profane de teatru de ppui i de teatru-colind. Teatrul de p p u i , n u m i t . n g e n e r a l , Vasilache s a u ndric (n Mun t e n i a i M o l d o v a ) , Mo Begu (n z o n a P o r i l e d e h i e r ) , Cutia cu mscri (n Dobrogea) i, simplu, Ppuile (n T r a n s i l v a n i a ) , s-n dezvoltat, n parte, sub influena teatrului s a c r u d e p p u i (Vicleimul) i, n p a r t e , s u b influena teatrului profan dc ppui (karaghioz-\A t u r c ) . E l a d u c e n s c e n t o a t g a m a d e p e r s o n a j e d e e p o c ( b o i e r i , s a c e r d o i , com e r s a n i , militari, artiti, gur-casc. pierdevar), prin care satirizeaz, in mod subtil sau vulgar, defectele d i n v i a a social. T e a t r u l d c p p u i c a r e se m e n i n e l a nivelul satirei groase, al comediei bufe, constituie o o g l i n d i u n n d r e p t a r m o r a l a l m e d i u l u i s o c i a l n c a r e se j o a c i a l e p o c i i p e c a r e o red. D e o s e b i t p r i n t e m a t i c a , s e m n i f i c a i a i i n u t a l u i a r t i s t i c e s t e teatrul-colind dc tip popular. Cel mai caracteristic, spectacol de acest gen este c e l c o n s a c r a t b i l a n u l u i mate r i a l i s p i r i t u a l d r a m a t i z a t n pieseta Anul vechi i Anul nou (in M o l d o v a ) . I n a c e a s t p i e s e t se r e i a t e m a Calendarului anului sau a Cruei eu virstele lunilor (ncepnd cu ianuarie-copil i terminnd cu decembricmoneag), fiecare lun defilnd prin faa spectatorilor. n i n u t a sa caracteristic, pen t r u a-i p r e z e n t a s u c c e s e l e i i n s u c c e s e l e social-culturale. In fond, acest teatru-colind, care face b i l a n u l activitilor u n u i an, e u n vodevil popular, care elogiaz tot c e s-a f c u t b i n e i p a m f l e t i z c a z tot c e s-a f c u t de m n t u i a l . Din repertoriul teatrului-colind de tip p r o f a n f a c p a r t e Jicnii s a u teatrul de haiduci (in M o l d o v a , M u n t e n i a d e e s t i D o b r o g e a ) , ^ Brncovenii sau teatrul popular de mineri (din Maramureul i s t o r i c ) i teatrul tiini fico-fantastic, Satelitul. Jienii corespund unui fel de operet steasc, c a r e folosete o or chestr de tipul tarafului (de v i o r i t i , t o b o ari i f l u i e r a i ) . C a o r i c e s p e c t a c o l tradi ional, teatrul-colind de tip profan ncepe c u n t r e b a r e a d a c este p r i m i t de g a z d e ; se desfoar, dup acceptare, conform scena riului, n parte scris, n parte improvizat n spiritul commediei dell'artc, n funcie de gradul de a u d i e n i d e receptivitatea publicului. S p e c t a c o l u l se n c h e i e c u u r a r e a cuvenit oricrui colind. Brodat pe tema luptei haiducilor mpo triva nedreptilor sociale, a aprrii r nimii srace m p o t r i v a exploatrii de clas i a o p r e s i u n i i e x t e r n e , c a i p e t e m a e r o i s mului social, el reflect, prin microistoria local, istoria marilor evenimente ale vieii poporului romn. In piesele romn : mure), teatrul-colind cu eroi Moartea Unirea lui de tip din profan istoria i intr (n Ocaua n p. i extrai poporului Mara lui 96)

Brncoveanu (Continuare

Principatelor

94

www.cimec.ro

De aproape un an de zile are lor In prcsft... o d i s c u i e d e a m p l o a r e p u i n obi nuita pentru viaa noastr teatral : regia de teatru i r a p o r t u r i l e ei c u t e x t u l dra matic, cu arta actorului, cu celelalte arte complementare. (...) Iu cursul dezbaterilor a c e s t o r a , s-a f c u t o g r e e a l d e f o n d : exclu derea actorului din problem sau minimali zarea rolului acestuia, atunci cnd totui d i s c u i a se m p i e d i c a d e e l . (...) Neparticip a r e a a c t o r i l o r la d i s c u i e n t r e t e a c e a s t a t e n d i n a r e g i e i d e a se socoti i n d e p e n d e n t i a r t a a c t o r u l u i . (...) Definirea de m u n c a r e g i e i c a a r t n s i n e este r e z u l t a t u l unui adevrat cult al personalitii regizorului, datorit desigur tonului incandescent la care u n i i regizori tineri an ridicat discuia. (...) R e g i a este o d i s c i p l i n d c t e n t r u , depen d e n t d e t e x t i d e a c t o r , f r d e c a r e n u p o a t e t r i , f i i n d c f r u n u l i c e l l a l t nu s-ar fi p u t u t n a t e . D e f i n i r e a m e c a n i c a r e giei p r i n potenialul c i d e t e h n i c i z a r e s-a p l a s a t n t o t d e a u n a la originea c r i z e l o r n tea tru. I n s c h i m b , a r t a teatral a p r o s p e r a t ct t i m p r e g i a i-a n d e p l i n i t f u n c i a ei n r t i s t i c , d e t e r m i n a t de interpretarea textului i c o ordonarea tuturor elementelor care concureaz la nchegarea fidel i a r m o n i o a s a unui s p e c t a c o l . (...) Primatul textului este incon testabil : pentru a p u n e artisticete n v a l o a r e t e x t u l , s-a n s c u t a c t o r u l c u m i e s t r i a l u i i s-a f c u t n e c e s a r r e g i z o r u l c u v i z i u n e a l u i , c a r e t r e b u i e s v a l o r i f i c e n m o d c i n s t i t b o g i a d e i d e i a p i e s e i . (...) R e g i z o r u l t r e b u i e s a i b c a p u l b i n e p r i n s n t r e u m e r i c a s nu ajung s cread c . . S h a k e s p e a r e i G o e t h e h a b a r -avenu de t e a t r u " . D e acest r u al ..lipsei de m o d e s t i e " dau dovad cu prisosin unii dintre regizorii m a i tineri, care snt exceleni vorbitori ex c a t h e d r a " , d a r c a r e nu-i n t e m e i a z t e o r i i l e pe sacra munc de ucenicie a artistului. U c e n i c i a n u t r e b u i e n e l e a s n s e n s u l cont i n g e n t r i i " regizorilor ; ucenicia c m u n c a de zi de zi, de o via, pentru a c u m u l a expe r i e n a f r d e c a r e i d e i l e r m n h i p e r b o l e . (...) Nimeni nu oprete regizorul s fie el n s u i , s f i e a u t e n t i c , s f i e c u t e z t o r , R fie novator. (...) N-am vzut nicieri, n articolele cuteztorilor" notri, o perioad m a i l u n g de g n d i r e acordat actorului, pe care Sic A J a x a n d r e s c u l consider (impro priu spus) materia prim" a regizoru l u i . (...) A c t o r u l . . . e s t e o f i i n c u g e t t o a r e , care interpreteaz gndurile i sentimentele c o n i n u t e n t e x t u l d r a m a t i c , este u n c r e a t o r d e i m a g i n i . . . (...) T n r s a u v r s t n i c , a c t o r u l este g i n g a s u b a s p e c t u l s u f l e t e s c . U n e x e m p l u m a r e l c o n s t i t u i e n s u i f a p t u l c a c torii btrni lucreaz cu acelai spirit de d i s c i p l i n i s u b r e g i a u n u i m a e s t r u , i s u b

V A
a c e e a a u n u i t n r . O a r e a c e s t f a p t n u este un imbold pentru regizorii tineri care caut toate s o l u i i l e m a r i l o r p r o b l e m e ( a u t e n t i c i t a t e , stil, art a u t o n o m ) , d a r n u o v d pe s i n g u r a , p r a c t i c i n e c e s a r : u c e n i c i a c u a c torii b t r n i , d i n e x p e r i e n a crora a u n u m a i de n v a t , f i i n d c toi m a r i i regizori a u n v a t meseria de la m a r i i lor actori contem p o r a n i i n u s-au s f i i t s-o m r t u r i s e a s c . (...) Marii r e g i z o r i c a r e a u f c u t c o l i " i au d e t e r m i n a t c u r e n t e " n u a u fost m a r i p e n t r u c a u a v u t l a d i s p o z i i e e c h i p e r e g i z o r a l e " , ci fiindc au avut ceva de spus, o nalt concepie artistic i o metod (...) Secretul biruinei regizorale nu st n echip", ci n spiritul n care lucreaz a c e a s t e c h i p i n f e l u l n c a r e a fost f c u t d i s t r i b u i r e a r o l u r i l o r . A c i se d o v e d e t e m e t e r regizorul. El trebuie s creeze o plcut a m b i a n i s se i m p u n p r i n f e l u l j u s t n care a distribuit piesa, u r m r i n d ca actorul s-i i u b e a s c p e r s o n a j u l . (...) R e g i z o r u l a r e d a t o r i a s-i c u n o a s c bine c o l e c t i v u l , s c u n o a s c t o a t g a m a d e p o s i b i l i t i a f i e c r u i a c t o r , s i n s e a m a de sensibilitatea, temperamentul, pregtirea, felul de a l u c r a , de capacitatea de m u n c , de v r s t i v i s u r i l e a c t o r u l u i . (...) Repertoriul t r e b u i e f c u t pe p o s i b i l i t i l e d e i n t e r p r e t a r e ale actorilor, n u pe cele de p u n e r e n scen ale regizorilor : sistemul acesta din urm constituie u n a d i n deficienele importante ale r e g i e i n o a s t r e . (...) R e p e t i i a t r e b u i e s c r e e z e 0 comunicare permanent ntre regizor i a c t o r i . T n r s a u b t r n , r e g i z o r u l t r e b u i e s a i b p e r s o n a l i t a t e b i n e c o n t u r a t i m e t o d a d e l u c r u d e f i n i t ; s tie c e v r e a i c e s cear, mai ales. (...) M ndoiesc c un actor bun, cu experien mare, ar putea p u n e n scen m a i prost dect u n regizor foarte doct, d a r f r experien. Regizorului 1 se c e r e , n a i n t e de t o a t e , s fie a r t i s t , i a r a c t o r u l , a c r u i m i e s t r i e a fost ndelung verificat, p o a t e s f i e a r t i s t c a regi z o r . (...) Ion trul" Finteteanu, nr. 7/1956, Regizor p. 3. 95 i actor", Tea
V

www.cimec.ro

SPECTACOLUL SPORTIV
TEODOR M A Z L U

Mai mult stim pentru omul de zpad


Ce lume de basm Prima zpad e apropiai. am de un linite i eveniment copilrie care ne strecoar n suflet trebuie anunat imediat prima tuturor zpad... celor D-mi o fis... Trebuie s-i spun Manuelei c ninge, dac afl de la altul, pierdut-o... La Guadalajara, la Campionatul mondial de fotbal, exercitam asupra unei tinere translatoare din serviciul de pres o putere de fascinaie care, orict de orgo lios a fi eu n acest domeniu ginga, m pusese, totui, pe gnduri. Pn la urm, misterul s-a lmurit. Cum se explica puterea mea de seducie ? Mi-a spus-o, att patetic ct i de la obraz, domnioara cu pricina : Dumneata vii dintr-o ar unde exist zpad... Eu niciodat n-am s vd zpada". Faptul c veneam dintr-o ar unde exista zpad m transforma, vrnd-nevrnd, ntr-un brbat ieit din comun, mai bun, mai puternic, mai apt dc serviciu militar i de sentimente durabile. Aa cum eu visam livezi de portocali sau pustiul mirific i enigmatic al Saharei, domnioara din Guadalajara era, pur i simplu, bolnav de dorul zpezii. S tr ieti o singur dat i s nu vezi cum ninge, e foarte trist..." Oamenii i cldesc certitudinile, castelele, rudele de snge i chiar visurile de venicie din materiile prime cele mai supuse eroziunii : cei din rile calde, din nisip, ceilali, din zpad. A face castele de nisip i oameni de zpad e o magnific sfidare, pe care fiecare dintre noi, indiferent de sex, cultur i profesie, o aruncm eroziunii, i mai cocrjm trufaa statur. De aceea, poeii susin c tocmai castelele de nisip fcute de copii snt, sufletete vorbind, cele mai demne de stim, i chiar, paradoxal, cele mai durabile, c tocmai cu oamenii de zpad ai ce vorbi, pe diferite teme nccpnd cu filozofia i terminnd cu fondul de rulment. De unde atta stim pentru castelele de nisip i oamenii de zpad tatea omului dovedete, n ultim instan, fermectorul lui sim practic, lui orgoliu ; nu e o grandoare s-i cldeti, tocmai din nisip i zpad, durabilitii ? ? Naivi sublimul semnele

(Continuare din 94) Cuza (in M o l d o v a ) , Rzboiul de la Plevna i Osman ( n M o l d o v a i D o b r o g e a ) , Rzbo iul de ntregire a neamului i Al doilea rzboi mondial (n Moldova). Toate mar c h e a z , n contiina creatorilor p o p u l a r i de teatru, e v e n i m e n t e istorice, pe c a r e le trans m i t prin colinde, s u b l i m n d u - l c n sens dra matic. T o t n teatrul-colind de tip profan intr i piesetele tiinifico-fantastice pe tema Satelitului, un pamflet la adresa exagerrilor tehnicii, n raport cu pericolul diminurii p s i h o f i z i c e i a l s t a g n r i i m o r a l e n t r - o a n u me perspectiv de viitor. Jocurile de societate p r o v o a c , la rndul lor, m i c i spectacole, incluse n c a d r u l sr b t o r i l o r d e i a r n . I n e l e se m b i n c u n o a terea tradiiilor ludice ancestrale c u inven tivitatea creatoare. In contextul lor intr g l u m e decente, farse bufe, q u i pro quo-uri, ghicitori n l a n , povestiri a b s u r d e " , c u tlc la adresa celor prezeni, coruri improvizate, hore. D i n t r e acestea, cele m a i elaborate snt c e l e b a z a t e p e u n e l e s u p e r s t i i i i c r e d i n e i n o f e n s i v e , c a i c e l e c e p r i l e j u i e s c n o i c r e a

ii l u d i c e d e o r d i n d i v e r t i s m e n t a l , inspirate din manifestri ludice mai vechi. Primele snt j o c u r i de societate n c e r c u r i restrnse, c a r e urmresc s descopere destinul jucto r i l o r ( m a i a l e s fete) s a u c a r e u r m r e s c tachinarea reciproc a f e t e l o r i b i e i l o r , n cercuri srbtoreti familiale sau comunitare, pe sat. I n fine, spectacolele legale de 6 ianuarie s n t c e l e c a r e i-au p i e r d u t , n ultima ju m t a t e a secolului al X X - l e a , att semnifi mitologice transfigurate confesional, caiile ct i s t r u c t u r a lor artistic, r m n n d n memoria satelor c a a m i n t i r i ale u n o r vre m u r i trecute. In ansamblul net un numai sistem care lor, lor, pe srbtorile cele nchegat pe i lor de iarn* cu care am al caracter menionat ctuiesc spirituale, datinilor, la baza spaiu, spectacular (dintre de ling artistic i de

semnificative)

manifestri continuitatea ce stau i de n timp

relev,

obiceiurilor unitatea de unitate

tradiiilor

concepie romn.

cultural,

spectaculozitate

popular

specificitate

etnic a poporului

96

www.cimec.ro

VIITORUL ROL M A R I A M A R I N : Ileana T E L E X TEATRUL" ARTA ACTORULUI Predeseu i Christian Maurer p. 44 . 42, 44, 45, 88
p

N I C O L A E G A F T O N : Puncte de vedere referitoare Ia cul tivarea expresiei verbo-vocale a actorului (II) p. 46 NOTE I. N. Prima revist Teatrul" L U M E A CA T E A T R U FLORIN TV C. R. M. : Serenad pentru dou vrstc" de Paul Everac p. 51 T O R N E A : Privirea n gol p. 50 p. 49

DIMINEAA, LA PRINZ I S E A R A tragedie popular n cinei acte de MARIN SORESCU

CARTEA D E T E A T R U MIRCEA XOTE I. N. Un act de cultur p. 88 MANCA : Horia Lovinescu : Teatru" . . . p. 87

TURNEE VALERIA D U C E A : Teatrul Central dc Ppui

din

Sofia p. 89

Foto : Ileana

Muncaciu
ADMI Miile 14.35.58

REDACIA l NISTRAIA : Sir. Constantin nr. 57 Tel. 14.35.88 i

MERIDIANE P- 90 REVISTA REVISTELOR P- 91 R O M U L U S V U L C A N E S C U : Srbtorile de iarn spec p. 92 tacole populare R E T R O S P E C T I V A T E A T R U L " (6) p. 95 S P E C T A C O L U L SPOR TIV T E O D O R M A Z I L I " : Mai zpad www.cimec.ro mult stim pentru omul de 96

Mtile populare

spectacolele srbtorilor de iarn

I.

P . Informaia"

c. 756 www.cimec.ro

44 200

Lei 7