Sunteți pe pagina 1din 3

CARACTERISTICA, MODUL DE INTOCMIRE SI DEZVALURIE A INFORMATIEI IN RAPOARTELE FINANACIARE

Componenta, obiectivul si modul de prezentare a rapoartelor financiare


Conabilitatea repr un sistem de culegere, prelucrare si inregistrare a informatiilor care se contin in rapoartele financiare. Scopul final al contabilitatii consta in pregatirea si prezentare informatiilor tuturor categoriilor de utilizatori interni si externi ai rapoartelor financiare. Etapa finala a procesului contabil il reprezinta intocmirea rapoartelor financiare. Necesitatea intocmirii rapoartelor financiare este cauzata atit de prevederile legislatiei in vigoare cit si de necesitatile companiei in evaluarea business-ului propriu si a intreprinderii in general, cit si luarea deciziilor de catre managementul firmei. Rapoartele financiare repr un sistem de indicatori care caracterizeaza situatia patrimoniala si financiara a #rilor si rezultatele activitatii ei economice obtinute in cursul perioadei de gestiune respective. In conformitate cu legislatia in vigoare, ag ec sunt obligati sa intocmeasca rapoartele fin trimestriale si anuale. Termenele prezentarii rapoartelor financiare sunt stabilite in legea contabilitatii: Rap fin trimestr - de la 15 pina la 25 a lunii urmatoare dupa trimestrul gestionar; Rap fin anuale - de la 25 ian pina la 31 martie ale anului ce urmeaza. Rapoartele fin se prezinta organelor teritoriale p/u statistica conform locului de inregistrare a # si proprietarilor, in conformitate cu actele de constituire. Componenta, continutul, modul de intocmire si prezentare a rapoartelor financiare ale # sunt determinate de legea contabilitatii, SNC 1"politica de contabilitate", SNC 5"prezentarea rapoartelor financiare", SNC 7"raportul prvind fluxul de mijloace banesti", alte SNC. In componenta raportului trimestrial se include: bilantul contabil; raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul mijloacelor banesti. In componenta raportului financiar anual intra pe linga cele enumerate mai sus: raportul privind fluxul capitalului propriu; anexa la bilantul contabil; anexa la raportul privind rezulatele financiare; nota explicativa. Lucrari premergatoare necesare p/u intocmirea rapoartelor financiare I. Analiza operatiilor economice si verificarea(in baza doc primare) corectitudinii si obiectivitatii inregistrarii acestora in conturile contabilitatii analitice; II. Verificarea corespunderii datelor contabilitatii analitice cu rulajele si soldurile conturilor contabilitatii sintetice; III. Inventarierea generala a patrimoniului si reflectarea rezultatelor acesteia in contabilitate; IV. Inchiderea la finele anului de gestiune a conturilor de evidenta a veniturilor si chelt si determinarea rezultatelor financiare; V. Inchiderea registrelor contabile p/u ultima luna a perioadei de gestiune, completarea Cartii mari si intocmirea balantei de verificare.

Continutul, modul de intocmire si prezentare a bilantului contabil


Bilantul contabil repr un raport financiar in care se reflecta patrimoniul si situatia ec-fin a # la un moment dat. Bilantul se intocmeste la anumite termene, care coincid cu sfirsitul perioadei de gestiune. Bilantul contabil se intocmeste protrivit unui formular unic aprobat de MinFin al RM. In bilant se compara rezultatele anului de gestiune precedent si curent. Posturile bilantiere sunt grupate dupa desinatie. Nu se admit compensari reciproce intre posturile de activ si pasiv. Posturile inscrise in bilant tre sa corespunda datelor inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala de la inventar. Evaluarea in bilant a elemetelor patrimoniale se efecuteaza in conformitate cu prevederile SNC. Completarea bilantului contabil se efectuiaza prin prelucrarea si transpunerea datelor din bilantul precedent si din balanta de verificare a conturilor sintetice. Marimea fiecarui element patrimonial se determina pe baza relatiei de sold:

Bilantul contabil cuprinde 3 elemente principale, legate nemijlocit de evaluarea situatiei patrimoniale si financiare a # si anume: 1. Active; 2. Capital propriu; 3. Datorii Intre aceste elemente tre sa existe urmatorul echilibru:

Continutul, modul de intocmire si prezentare a rap privind rezultatele financiare


Raportul privind rez fin este unul dintre cele mai importante rapoarte financiare, care reprezinta un interes primordial atit p/u conducerea intreprinderii, cit si p/u alti utilizatori de informatie. In raportul dat se generalizeaza operatiunile economice efectuate intr-un interval de timp concret, numit perioada de gestiune. Raportul privind rezultatele financiare se intocmeste trimestrial cu total cumulativ de la inceputul anului de gestiune. Indicatorii reprezentati in Rap privind rez fin cuprinde indicatorii financiari ai #rii pe perioada de gestiune si perioada corespunzatoare anului precedent. La intocmirea lui se foloseste metoda calcularii(specializarii exercitiilor). Rap privind rez fin se intocmeste potrivit unui formular unic aprobat de MinFin al RM. In conformitate cu SNC 5"prezentare rap fin" rapotrul privind rez fin cuprinde 15 indicatori care reflecta veniturile, chelt si profiturile(pierderile) intreprinderii realizate in cursul perioadei curente de gestiune si perioadei corespunzatoare a anului precendent grupate pe tipuri de activitati: 1) Activitatea operationala, care este activitatea de baza a #rii in vederea obtinerii venitului din vinzarea productiei, marfurilor, executarea lucrarilor, prestarea serviciilor, precum si veniturile obtinute din vinzarea stocurilor de marfuri si materiale, hirtiilor de valoare pe TS, amenzi, penalitati, despagubiri etc. Indicatorii activitatii operationale sunt: vinzari nete, costul vinzarilor, profitul brut, alte venituri operationale, chelt comerciale, chelt generale si adm, alte chelt operationale, rezultatul din activitatea operationala: profit(pierdere). 2) Activitatea de investitii legata de procurarea si vinzarea ATL. In raportul privind rez fin se prezinta numai rezultatul din aceasta activitate: rezulatul din activitatea de investitii: profit(pierdere). Veniturile si chelt activitatii de investitii fiind continute in anexa la raportul privind rez fin. 3) Activitatea financiara este activitatea din care rezulta modificarile marimii si structurii Cap propriu si imprumuturilor #rii. In rap privind rez fin la fel este prezentat numai rezultatul financiar din aceasta activitate, veniturile si chelt fiind prezentate in anexa la rap privind rez fin. 4) Articole exceptionale sunt veniturile si chelt rezultate din operatiile sau eventualiatile care pot fi delimitate strict de activitatea ordinara a #rii si de aceea nu se prevede ca acestea vor aparea frecvent sau permanent.

Continutul, modul de intocm si prezent a rap privind fluxul mijloacelor banesti


Rap privind fluxul mijloacelor banesti este formularul principal in resursele financiare ale #rii, din punct de vedere al incasarii si platii MijBanesti in cursul unei perioade de gestiune. Intocmirea acestui raport este reglementata de prevederile SNC 5 "prezentarea rapoartelor financiare", SNC 7"rap privind fluxul MijBanesti" si comentariile privind aplicarea acestora. Raportul privind fluxul MijBanesti se intocmeste in baza metodei de casa. Astfel toate incasarile si platile mijloacelor banesti si a echivalentelor acestora se contabilizeaza in baza sumelor incasate efectiv in casierie sau inregistrate in conturile contabile. In practica mondiala se utilizeaza 2 metode de prezentare a Rap privind flux de Mijban: a) Directa se bazeaza pe analiza incasarilor si platilor de MijBan in conturile #rii. Gruparea fluxurilor MijBan pe tipuri de activitati, asigura utilizatorii cu date care le permit sa aprecieze influenta tipurilor de activitati asupra situatiei financiare a #rii si marimea mijloacelor banesti;

b) Indirecta se bazeaza pe analiza posturilor bilantului contabil si raportului privind rez fin. Aceasta metoda permite a arata corelatia dintre diverse feluri de activitati ale #rii precum si dintre profitul net si modificarile in activele #rii pe parcursul anului de gest. In RM, conform SNC 7"rap privind fluxul de MijBan", toti ag ec intocmesc Rap privind fluxul de MijBanesti prin metoda directa, care permite generalizarea in raport a tuturor incasarilor si platilor reale ale MijBan in baza registrelor contabile si doc primare cu total cumulativ de la inceputul perioadei de gestiune. Incasarile si platile se grupeaza pe tipuri de activitati ale #rii, care se evidentiaza in capitole distincte.

Continutul, modul de intocmire si prezentare a rap privind fluxul capitalului propriu


Raportul privind fluxul Cap Propr caracter acea parte a activelor care constituie proprietatea #rii. Indicatorii evidentiati in acest raport sunt poate importanti p/u utilizatori, in spete p/u proprietar. Una din sarcinile principale ale raportului este dezvaluirea drepturilor care vizeaza repartizarea activelor si a drepturilor de proprietate asupra #rii, in cazul vinzarii, intocmirii documentelor p/u gaj etc. P/u intocmirea raport o mare importanta o are delimitarea corecta a surselor de finantare a activelor in surse proprii si impurmutate. In conformitate cu SNC 5"prezentarea rapoartelor fin", rap privind fluxul Cap Propiru cuprinde date privind soldurile si modificarile partilor componente ale cap propriu sub aspectul gruparii prevazute de capitolul III "Cap propriu" al bilantului contabil: " Capital statutar si suplimentar; " Rezerve; " Profit nerepartizat(pierdere neacoperita); " Capital secundar. Marimea fiecarui element component al capitalului reflectat in rap privind fluxul cap propr se determina dupa principiul "formulei de bilant": Sf = Si + incasa - consumat. De aici rezulta ca rap privind fluxul de capital propriu contine informatii privind miscarea elementelor componente ale capitalului propriu la o anumita data si informatii referitoare la miscarea acestora in cursul unei perioade de gestiune.