Sunteți pe pagina 1din 34

CARTA NATIUNILOR

;;1

UNITE

STATUTUL CURTII INTERNATIONALE DE JUSTITIE

publicat de al Natiunilor Unite din Geneva, in colaborare cu ii Asociatia de Drept International ~i Relat Internationale din Republica Socialistll. Roma.nia

NOTA
C.Ht.l N.t\iunilor l'nitc a f05t semnat:i Lt San h,tncisco la 26 iunie 1945, la sflr1ilut Conferin\ci Na\iunilor Unite penlru Organiza\ia Inlerna\ionaEi ~i a intrat in yi~oare la 24 oClOmbrie 1945. Statutul Cuqii Inlerna\ionale de Jnsli\ie bee parte integr.lnt:i din Cart:i . .\mendalllentcle \a ,\rtieolele 23, 27 )i 61 ale Cartei au iost adopt:lte de Adunarea GeneraH\ la 17 decembrie 1963 ~,i au intrat in Yigoare la 31 august 1965. Amendamenwl ]a Articolul 1C9, adoptat de Adunarea Gencrala \a 20 decembrie 1965, a intrat in Yigoare \a 12 iunie 1968. AmenJ'tmcnwl Lt Artieotul 23 sporC)te de la unsprezcce \a eil1eisprc7.ece nllmarul membrilor Consiliului de Securitatc. Amendamcntul la Art icolu\ 27 dispune ca hodririle Consiliului de Sccuritate in problemc lk proeedur:\ sa iic luale ell votul afinn.lII" a noua membri (anterior ~apte), iar hothirile sale aSupra oricaror alte chestillni ,:\ fie lllate ell yotul aErmatiY a nou:! membri (anterior ~apte), euprinzind ~i VOtl!'"ile cnncordal1le a!c ("chr cinci membri per111,lnCI1\iai COI1,iliului. .\mendamcntul la Artieolul 61 spore~te de ]a optsprezece la douazeei ~i ~apte numaru] membrilor Consiliului Economic ~i Social.

Trauucerc in lilllba romana dc COJj;:rwli'L C01lLorovski. Text aprobat -

Ide Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialistc Romania

Amcndament'U1 la Articolul 109, cart prive~te primul paragraf al articolului, prevede ca 0 conferinta J?;enerala a Membrilor Naiunilor Unite aVlnd drept scop revizuirea Cartei va putea fi reunita la locul ~i data care vor fi fixate prin votul a doua treimi din mernbrii Adunarii Generale ~i prin votul oricaror noua (anterior ~apte) membri ai Consiliului de Securitate. Paragraful 3 al Articolului 109, potrivit caruia Adunarea Generala trebuia, la cea de a zecea sesiune ordinara, 5<1: examineu chestiunea convocarii unci conferinte de revizuire a Cartei, a fost pastrat In forma sa originala. desi mentioneaza "un vot al oricaror sapte membri ai Consiliului de Securitate". Intrucit Adunarra Generala si Consiliul de Securitate au d.lt urmare dispozitiei aeestui paragraf la eea de a zecea sesiune ordinara a Adunarii Generale, In 1955. Denumirea "Republica China" din Articolul 23 trehuie Inteleasa potrivit rezolutiei nr. 2758 (XXVI) din 25 oetombrie 1971 a Adunarii Gcnerale. care arata ca reprezentantii guvernului Republicii Populare Chinezt s1nt singurii reprezentanti legitimi ai Chinei la Natiunile Unite iar Republica Populara Chineza este unul din cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Seeuritate.

cARtA
NOI,
UNl1t,

NA'PUN1l0R
POPOARELE
HU[A1U[t

uNt'!.

NATIUNlLOR

sa izbavim generatiile viitoa~e ..de flagelul razboiului care In timpul Vletll noastre a pricinuit doua ori omenirii sufennte de nespus, . sa ne reafirmam eredinta In dreptunlc. fundamentalc ale omului, in dcmmtatea ~1 v~loarea persoanei umane, In .egalltatea 10 drepturi a barbatil?r ~i. femellor, precum ~I a natiunilor man $1 mlCl, . sa cream conditiile neces~r.~ pe~tru. men\!ulor denerea justitiei ~i a respee~afll obhgat eurgind din tratate ~1 dm alte lZVoare ale dreptului international, sa promovam progresul social ~i instaurarea unor conditii mai bune de trai Intr-O mai mare libertate,

de

~l CU ACESTE TELURl 5<\ practidim toleranta ~i so. .c~nvietuim in pace unul cu altul ca bum veclfU, . sa ne unim foqele spre a mentme pace-a $1 seeuritatea internationala,

Sa acc:pdim principii ~i sa instituim metode care sa garanteze ca nu se va face uz de [51qa arI?ata dedt in interesul comun sa folo~ilm institutiile .internationale' pentru promovarea progresulul economic ~i social al llItllror popoareJor,
. AM DECIS SA NE ASOCIEM LFORTURILE PENTRU REALIZARLI ACESTOR OBJECT/VE. Drept urm.are. guvernele noastre, prin rep.rezen~anp~ lor reu.niti in or~ul San FranC.ISCO a.vlnd dAeplme puteri recunOscute ca .~I v alabde ~I date In Jorma cu.ve~ita, au adopta: prezenta A Ca.na a~ Nalll1mlor Unile ~i pnn ace:'lsta Infunteaza 0 organizalie interIH\lOnala care se va nllmi Naliunile Unite.

CAPtrotut I SCOPUR1 $1 PR1NCIPl! Articolull Scopurile Natiunilor Unite slnt urmatoarele : 1. Sa menlina pacea ~i securitatea internalionala ~i in acest scop: sa i~ masuri colective eficace pentru prevenirea ~i inla 1lIrarea ameninlarilor impotriva pacii ~i pcntru reprimarea aCte10r de agresiune sau a altor incalcari ale pacii, li sa realizeze, prin mijloace pa~nice ~i in conformitate cu principiile justi\iei ~i dreptului internalional, aplanarea ori solutionarea diferendelor sau a situatiilor Cll caracter international care pOt duce la 0 incalcare a pacii; 2. Sa dezvolte Intre nalillni relaiii prietene~ti, intemeiate pc respectarea principilllui egaliratii in drepturi a popoarelor ~i drepttllui lor de a dispune de e1e insele 5i sa ia arice alte masuri potrivite pentru con~olidarea pacii mondiale; 3. Sa realizeze cooperarea internationala In rezolvarea problemelor internationale cu caraeter economic, social, cultural sau umanitar 5i In promovarea 5i incuraj area respectarii dreprurilor omului 5i a libenatilor fundamental~ pentru toti, Lira deosebire de ras:t, sex, limba sau religie;

4. sa fie un centru in care zeu eforturile na\iunilor clue cestor \eluri comune.

sa

se armonlatingerea a-

Pentru inHiptuirea scopurilor CIlUIl\ate in Artieolul 1, Organiza\ia Na\iuilllor Unite ~i Membrii sai vor aqiona in eonformitate cu urmatoarele Prineip!i : 1. Organiza\ia este intemeiatii pe principiul egaJita\ii suverane a tuturor Membrilor sai. 2. To\i Membrii Organiza\iei, spre a asigura tuturor drepturile ~i avantajele care decurg din ealitatea lor de Membru, i~i vor indepJini eu buna eredin\a obhga\iile asumate pouivit prezentei Carte. 3. To\i Membrii Organiza\iei vor solu\iona diferendele lor interna\ionale prin mijJ.oaee pal nice, in a~a fel incit pacea ~i securitatea imerna\ionala, precum ~i justipa, sa nu fie puse in primejdie. 4. TOli M.:mbni Organiza\iei se vor ahline, in rela\iile lor internaponale, de a recurge la amenin\area eu for\a sau la folosirea foqei fie impotriva integrita\ii teritoriale ori a independen\ei politice a vreunui stat, fie in orice alt mod incompatibi! eu Scopurile Napunilor Unite.

5. To\i Mcmbrii Organiza\iei ii. vor Ada accs!eia ajmor dcplin In <:>riceaqlUne Intrcprinsa de ca in conformltate c.u prezenta Cart:l 5i se vor ab\lne dc a da aJ~tor. vr~ullui Slat Irnpotriva ciiruia .O.:-gamza\la Inueprinde aCliunc preventlva sau de constringere. . 6. OrJ!;aniza\i'l va aSI~ur,: ca st~tele care nu slnt Membrc ale N atlumlor Umte ~a .ac~ tione?c In conformilatc ('11 aces~e Pnnc~p~~ In masura necesarii pcntl"U men\ll1crea pacll ,i securit.~\ii interna\!o.nale: 7. Niei 0 disp07.lt1e dm pr~zent~ S:arta ntl va autoriza Natiunilc ,un!te sa IIltervina In chcstitlni care apar\m III mod. eSe!1~ \ial competen\ei interne. a unlli ~at 51 mC1 ntl va obliga pc Membn sa supuna asemenea chestiuni spre Sohl\ionare pe ba.za. 1?revedcrilor prezentei Carte.; ~cest. pnnClplll . r:,u va aduce Insa Intru mIDlc atmgere aphc~rii masurilor de constrlngere prevazllte It1 Capit<'lul VIT.

MEMBRI
ATticolli1 3 Sint Mcmbri originari ai Na\iunil.or Unite statcle care au l'anicipat la Conferm\a Na-

~Nnilor Unite pentru Organiza\ia Interna~ionala de la San Francisco ori au sernn"t anterior Declaratia N a\iunilor Unite din 1 ianllarie 1942 si care semneaza prezenta Carta si 0 ratifid in conformitate cu Articolu1 110.

a estor drcpturi si privil~ii poate fi rest abilit de Consiliul de Secuntate.

1. Pot deveni Membri ai Natiunilor Unite toate celelalte state iubitoare de pace care accepta obligatiiIe din prezenta Carta si care, dupa aprecierea Organiza\iei, sint capabile si dispuse sa Ie indeplineasca. 2. Admiterea ca Membru al Na\iunilOT Unite a oridrlli stat care indeplineste aceste conditii se va face printr-o hodirlre a Adunarii Generale, la recomandarea ConsiIiului de Socuritate.

care inUn Membru al Na\iunilo~ t?~~te eald in mod persistent Pl:IOClpllle euprinse din Orin prezenta Carta po ate fI excl~s la reco~anizatie de Adunarea Gene~ala, mandarca Consiliului de Secuntate.

Un Membru al Natiunilor Unite impouiva earuia Consililll de Securitate a intreprins 0 aqiune preventiva sail de eonstriogere poate fi suspend at de Adunarea Generala, 1.1 reeomandarea Consiliului de Secllritate, din exerei\iul drepturilor si privilegiilor inerente calita\ii de Membru. Exerci\iul

1. Se infiin\eaza ca orga~e principale ale Organiza\iei Na\iunilor Untte.: 0 Adunare Generala, un Consiliu de Secuntate, U? Consiliu Economic si Social, un ConslllU .~ Tutela, 0 Curte Interna\ionaHi de ]UStl\le si un Secretariat. s-ar dovedi 2. Organele subsidiar,e ~are In eonfonninecesare se vor putea mfunp tate eu prezenta Carta,

. OrgJ 11i".l\i ,1 IlU va impune mel 0 rest:IClle . aeecsu!ui in cO~ldi\ii eg,lle al b:lrba\dor ~I fcmeI10r 1a once funqie din c<ldrul org,lnc!or sale prineipale ~i subsidiare.

Seeuritate sau ant Membrilor Na\iunilor Unite, clt ~i Consiliului de Seeuritate asupra (he~tiunilor sau (au7Clor de acest feI.

J . \dunoll'e,l Generala va fi aldtllita lO\i .Vlembrii Na\iunilor l:nite. 2. Fiecare l1cmbru \'a a\'ea eel mult reprezentan\i in Adllnarea Generala.

din ClnCI

i\Junarea GeneraJa ~oat~ discuta once ehestiyni sau cauze care Intra in eadrul preZClltel Cane. sau se lefera la puterile ~ fune\Ide vreUllllla din organcle prevazute III pre~enta S:arta ~i, sub rezerva dispozi\iilor AnlColuhlI 12, poate face reeomandari lIkmbrilor Na\iunilor Unite, Consiliului de

J. Adllnarca CcneraJ:\ po,ne examin,l principiile generale ale cooperarii peIllru mcn\inerea paeii ~i securita\ii interna\ionale, indusiv prineipiile care guverneaza dezarmarea ~i reglementarea inarmarilor, ~i poate face reeomandari privind aeeste principii Mcmbrilor Na\iunilor Unite, Consiliului de ')ccuritate sau atit i\1embrilor Na\iunilor nite, elt 5i Consiliului de Securitate. 2. Adunarea Generala poate diseuta orice ehestiuni referitoare la men\inerea pacii ~i scwrita\ii interna\ionale care Ii vor fi fost sup use de d tre oricare Mcmbru al N a\iunilor Unitc S,HI dc catre Consiliul de Secllritate sau, in confonnit<l.tc cu Articolul 35 paragraful 2, de caue un stat care nu este \Iemnru al Na\iunilor Unite ~i, sub rezerva dispoziliilor Artieolului 12, ea poate face reeomandari privind arice ascmenea chesuuni statului sau statclor interesate, Consiliului de Securitate ori aUt statelor, elt ~i Consiliului de Securitatc. Oriee asemenea chest iunc care reel.lma intrcprinderea unei aqiuni \'a fi dderita de Adunarea Genera!:;

u-

CofisiHului de Securitate, inainte sau dup~ discu tarea. ei. 3. Adunarea Generala poate at rage atentia Consiliului de Securitare asupra situa~iilor care pot pune in primejdie pacea ~i securitatea interna~ionala. 4. Puterile Adunarii Generale enumerate in prezentul articol nu limiteaza domeniul de aplicare general al Articolului 10.

A rticolul

;j

timp Consiliul de Securitate exercid, cu privire la orice diferend sau situatie, funqiile care ii sint atribuite de prezenta Carm, Adunarea Generala nu va face nici 0 recomandare asupra acestui diferend sau acestci situa~ii, dedt dad i se cere de catre Consiliul de Securitate. 2. Secretarul General, cu asentimcntul Consiliului de Securitate, va aduce la cuno~tin~a Adunarii Generale, la fiecare sesillne, toate chestiunile referitoare la men~inerea pacii ~i secllrita~ii interna~ionale cu care se ocupa Consiliul de Secllritate; el va in~tiin~a, de asemenea, Adunarea Generala sau, daca Adunarea Generala nu este in sesiune, pe Membrii Na~iunilor Unite, de indata ce Consiliul de Securitate inceteaz:i de .\ se ocupa cu acek chestiuni.

1. at

I. Adunarea Generala va Imp a studii ~i va faa recomandari avind drept scop: a. a promova cooperarea interna~ionaUI in domeniul politic ~i a incuraja dezvoltarea progresiva a dreptului interna~ional ~i codificarea lui ; b. a promova cooperarea interna~iOnala in domeniile economic, social, cultural, al educa\iei ~i al siinam\ii publice ~i a sprijini infaptuirea drepturilor omului ~ a liberdi\i1or fundamentale pentru toti, ra deosebire de rasa, sex, limba sau religie. 2. Celelalte raspunderi. funqii ~ puteri ale Adunarii Generale in legatura cu problemele men~ionate in paragraful 1 (b) de mai sus sint enun~ate in Capitolele IX ~ X.

ra-

Articolul 14 Sub rezerva dispozi~iilor Anicolului 12, Adunarea Generala poate recomanda masuri pentru aplanarea pa~nid a oridrei situa~ii, indifercnt de origine, care dupa parerea sa poate sa dauneze binelui general sau rcla~iilur prieten~ti dintre na\iuni, inclusiv situ a\iile rezultate din indlcarea dispozi\iilor prc7cntci Carte in care se enUn\a Scop\lrile )i Principiilc Na\iunil.,r Unite .

1. Adunarea Generala va prim! ~i cxamin.1 rapoarte anuale ~i rapoarte speciale ale Consiliului de Securitate; aeeste rap0:lrtc vor cuprinde 0 dat'e de seama asupra m:tsmilor houtlte sau luate de Consiliul dc Secmitate pentru rncn~inerea pacii ~i securitatii internationaJe. 2. Adunarea Gener:l!:i va primi ~i examilla rap?arte ale eelorhlle organe ale N:I~iuniJor
Unite.

tare lncheiate cu in~tit\ltiile ~peciali:late. la care se rerera Articnlul 57 jl va e~am.Ina bugetele administrative ale~ ~cestor lnsmutii spre a Ie face recomandan. Vatare Articalul 18

.\dunarea General:l ya indepJini, 111 Jcg:ltura eu regimul interna~ional de tutela, t"nnqiile care Ii sint atribuite prin CapitoIde XII ~i XIII, indu!iiv aprobarea aeordnrilor de tutela ref eritoare 1.1 zonele ea re nu slnt desemn:lte ca zone stralcgice.

1. Adunarea Generala ya cxamina )1 .1proba bugetul Organizatiei. , Cheltuielile Organizaiiei vor fi sur0rt:lIC de Membri potrivit repartitiei stabilite dc Adunarea Generala. J. Adun.ll C:I Generala va examin:l 51 :1p>-ob.1 l<>:Ile :lctlrdurilc fil1:1l1ciare ~i bugc-

1. Fiecare memhru al Adunarii Generale va dispune de un vat. 2. Hotarlrile Adunarii Generale in ch;st~unile importante se vor lua c~ 0 ma)<:m: tate de doua treimi din memhru prezentl ~ votanti. Vor fi considerate chestiuni impo~tante: recomandarile referitoare la mentlnerea pacii ~i securitatii inter!,at~onale . a!egerea membrilor ncpermanen~1 .11. Consl!lUlui de Securitate, alq~erea membnlor C"~siliului Economic ji Social, ale~erea membnlor Consiliului de Tutela .In con.formitate e~ paragraful .1 (c) a~ .Artlcolul~.lI ~6, admlterea de nOl Membn In Orgamza~le, suspendarea drepturilor ~i privilegiilo~ d: Membn;. excluderea de Membri, chest1Umle refen: toare 1.1 function area regimului de tutela i1l problemele bu~etare. . . . J Hotaririle in alte chestlum, Inc1uslV det~rminarea unor noi categorii de chestiuni asupra carora sa se decida cu 0 m~jo.ritate de doua treimi. se vor lua cu maJontatea membrilor prezen\i ~i votan1i.

A,UcoluJ 19 Un Membru al Na~iunilor Unite care este .tn t~tirziere cu plata contribu1;iilor sa k fmanclare catre Organiza~ie nu va avea drrpt de .vot In Adunarea Generala dad totalul aneratelor .sale.. egalcaza sau depa~$te totalul ('ontrlbu~lIlor datorate de el pentm ultimii doi ani implin:1;i. Adunarea Gener:.la poate permite totll$i acestlli Membru sa voteze, dad ea constata ca neplata se datoreazlI unor imprejud.ri independente de voin1;a Jui.

Articclul 22 Aclunarea Generalli poate tnfiinia organele subsidiare pe care \e socotC$te necesare pentru indeplinirea funqiilor sale,

CONSILlUL
C;omponenf(I

DE

SECURlTATE

ArticoluJ 2) 1. Consiliul de Securitate va !i .aldtuit din cincisprezece Membri ai Nail~m\or nite. Republica China, fr~np, Umunea ~publicilor Sovietice SOClallste,. Regatul Umt al Marii Britanii $i lrlandel de Nord $~ bn Statele Unite ale Americii vor fi me:n permanenii ai Consiliului de ~cuntate. Adunarea GeneraHi va alege alii 'LeCC Membri ai Na~iunilor Unite ca me!?bri n~permanenii ai Consiliulu} de .Secunt~te, vnind in special seama In. pr~mul nt:d de contribU1;ia Membrilor Na~lumlor Um.te la meniinerea padi $i securitaiii it;ter~~i~nale i la cclelalte scopuri ~I~ Orgamz~i~el $1,.de asemenea, de 0 repart1ile geograftca eehita-

u-

SlU111

. ~unarell Generala se va intruni in se a~.1Uale. r?inare $i,. dnd imprejurarile o o cer, In seslum extraordmare. Sesiunile extraordinare vor fi convocate de Secretarul ~neral la cererea Consillului de Securitate ~u a maiorita1;ii Membrilor Na1;iunilor Urote.

Articolul 21 Adunarea Generala va adopt a propriul regula!?cnt de procedura. Ea i$i va alege PrC$Cdinte1epentru fiecare sesiune.

bila.

2. Membrii nepermanenti ai Consiliului & Seeuritate vor fi alesi pe 0 peri()~da de doi ani. La prima alegere a membrilor neoermanenti dupa ee numarul memhrilor C~nsiliului de Seeuritate se va mari de la unspreuee la cineisprezeee. doi din eei patrn membri snplimentari vnr fi a1e,i pe 0 perioada de un an. Membrii al caror mandat exoid nn VOl' putea fi realesi imediat. 3. Fieeare membru al Consiliulni de Sreuritate va avea un reprezentant In Consiliu. FUllqii ~i puteri Articolul U

3. Co1l5iliul de Securitate va supune spre examinare AJunarii Generale rapoarte anuale ~i, clnd va fi necesar, rapoarte speciale.

Membrii Natiunilor Unite sint de acord sa accepte ~i sa execute horaririle Consiliului de ~ecuritate in conformitate ell prez.enta Carra.

1. Spre a asigma actiunea rapida ~ eficaee a Organizatiei. Membrii sai confera Consiliului de Secmitate raspunderea principala pentru mentinerea pacii si seeuritatii internationale $i reeunosc ca indeplinindu-$i indatoririle pe care i Ie impune aceasta raspundere. Consiliul de Securitate aqionea7.a In numele lor. 2. Tn indeplinirea acestor indatoriri. Consiliul de Securitate va aqiona in conformitate eu Scorurile $i Principiile Natinnilor Unite. Pnterile specifice acordate Consiliulni de Securitate pentru indeplinirea acestor bdatoriri sint definite In Capitolele VI, VII, Vlll $i XII.

Pentru a promova stabilirea $i mentinerea pacii ~i securita\ii internationale, cu 0 minima deviere spre inarmari a resurselor umane $i economice ale lumii, Consiliul & Securitate va avea sarcina de a clabora, eu ajutorul Comitetului de Stat Major prevazut in Anicolul 47, planuri care sa fie ,upuse Membrilor Na\iunilor Unite in vedetea stabilirii unui sistem de reglementare a marmariloc.

Articolul 27
1. FiL-care membru al Consiliului '>~curitate va dispune de \U1 vot.

ck

2. Hotiiririk Consiliului de Securitate in chcstillni de proccdura se vor lua cu votu! afirmativ a noua mcmbri. 3. Hotaririle Consiliului de Securitate in teate celelaltc chestiuni se vor lua cu votul afirmativ a noua membri, cuprinzind ~ voturile concordante ale tuturor membrilor permanen\i, cu condi\ia ca la luarea de hotariri p@trivit Capitolului VI $i paragrafului 3 al Articolu!ui 52, membrul care <:ste parte intr-un diferend sa se abtinii de la votare.

Consiliul de Securitate peate infiinta nrganele subsidiare pe care Ie socoteftc nocesare pentru indeplinirea funqiilor sale.

Consiliul de Securitate va adopta propriul regulament de procedur5., In care va include jl modul de a-$i desemna PrC$edintele. Articolul J 1 Orice Membru al Natiunilor Unite care nu este membru al Consiliului de Securitate poate participa, fad drept de vot, la discutarea oridrei probleme supuse Consiliului de Securitate, ori de cite ori acesta din Ul'ma considera d interesele acelui Membtu sint afectate in mod special.

Arricolul 28
1.. Consiliul de Securitate va fi astfel organizat incit sa poata funqiona in permanen\a. In acest scop, fiecare membru aJ Consiliului de Securitate va avea totdeauna un reprezentant la sediu! Organiza\iei. 2. Consiliul de Securitate va line $edintc periodice la care fiecare din membrii sai peate fi reprezentat, dad dore$te, de un membru aJ guvernului sau de un alt reprezentant desemnat in mod special. 3. Consiliul de Securitate va putea tine ~din\e in orice locuri, allele decit sediul Organiza\iei, pe care Ie va socoti cele mai potrivite pentru a-i inlesni lucrariJe.

Orice Membru al Na\iunilor Unite care nu este membru al Consiliului de Securitate sau orice sta [ care nu este Membru al N a\iunilor Unite, daca este parte intr-un diferend examinat de Consiliul de Securitate. va fi invi[at sa participe. fara drept de vot. la discu\iile referitoare La aceSt dife-

rene!. Consiliul e!e Securitate va e!eterrtlin<\ condi\iile pe care Ie SOCUle~lejusle pentru paniciparea unui slat care nu este Membru al Na\iunilur Unite.

stabi!i daca prelungirea diferendului sau situa\iei poate pune In primeidie men\inerea pacii ~i securita\ii interna\ionale. Articolul 35

SOLUTION AREA PASNICA DlFERENDELOR Art/colul 33

1. Paqile in orice diferend a carui prelungire poate pune in primejdie men\inerea pacii ~i securit:i\ii interna\ionale vor ciiuta, Inainte de lOate, sa-l solu\ioneze prin tratative1e, ancheta, media\ie, conciliere, arbiuaj, pe cale judiciara, prin recurgere la organisme sau acorduri regiona,e ori prin alte mijloace pa)nice la alegerea lor. 2. Consiliu] de Securitate, dad va socoti necesar, va invita partile sa-si solu\ioneze diferendul prin asemenea mijloace .

1. Orice Membru al Natiunilor Unite peate atrage aten\ia Consiliului de Securitate sau Adunarii GeneraIe asupra oridrui diferend sau oridrei situatii de natura cdor mention ate In Articolul 34. 2. Un stat care nu este membru al Na\iunilor Unite poate atra~e aten\ia Consiliului de Secllfitate sau Adunarii GeneraIe asupra oridrui diferend in care este parte, dad in prealabil accepta. in legamra cu acest di ferend, obIigatii1e de solutionare pa~nid prevazule in prezenta Carta. 3. Aqiunile Adunarii Generale privind chestiunile aSlipra d-ora i-a fost atrasa aten\ia in v:rtutea prezentllilli ArticoI vor fi supuse dispozi\iilor Articolelor 11 ~ 12.

. Consiliul de Securitate poate ancheta orice d;ferend sau orice situa\ie care ar putea sa duca la f riqiuni interna\ionale ori sa dea na~tere unui diferend, in scopul de a

1. Consiliul de Secur;tate poate, in onoe stadiu al unui d:ferend de natura celor mentionate In AnicoIul 33 ori al unci situa\ii similar~, sa recomande proceduri sau melode de aplanare potrivit~.

2. Consiliul de Securitate va trebul sa ia in considerare orice proceduri de solll~ionare a diferendlllui deja adoptate de r:ar~i. 3. Facind recomandari potrivite prezentului Atticol, Consiliul de Securitate va rrebui sa ~ina seama ~i de faptul ca in general diferendele de ordin jllr:d:i: trebuie sa fie supuse de paqi Cuqii 1nterna\ionale de }usti~ie, in conformitate cu dispozi~iile Statutului Cuqii.

..a

toate pal1i1e lntr-un diferend 0 cer. k fad ac~tora recomandari in vedere:l unci solu?0nari pa~nice a diferendului.

dad

AC11UN1 IN CAZ DE AMENINT AR1 TMPOTRIV A PACII, DE INCALC1\.RI ALE P ACII $1 DE AcrE DE AGRES1UNE

1. Dad paqile intr-un diferend de natura cdor men\innate in Anicolul 33 nu reu~eSi: sa-I solu~ioneze prin mijloacele indicate in acd Anicol, ele 11 vor supune Consiliului de Securitate. 2. In cazul In care Consiliul de Securitate socote~te ca prelungirea diferendului poate, in fapt, sa puna in primejdie men~inerea pacii ~isecurit:i\ii interna~ionale, el va hotarl daca trebuie sa aqioneze in conformitate eu Articolul 36 sau sa reeomande cond:\iile de solu~onare pc care Ie va considera potrivite.

Consiliul de Securitate va constata existen\a oridrei amenin\ari impotriva pacii. incalcari a pacii sau oridrui act de agresiune ~i va face recomandari ori va houd ce masuri vor fi luate in eonformitate eu Anicolele 41 ~i 42 pentru men~inerea sau restabilirea pacii ~i securiu~ii interna~onale.

!'ara a aduce atingere dispozi~iilor Arrieoklor 33-37, Consiliul de Securitate poate,

mtru a preintimpina 0 agravare 11 si lua\iei, Consililll de Suritate, iruinte de a face recomandarile sau de a hotari luarea masurilor prevazute in Anicolul 39, poate invita paqile interesate sa se conformeze masurilor provizorii pc care le soco~te

u.easare !laU ck dorit. Acesu m~suri provi7..orii nu vor prejudicia intru n.iI?~c ~supra drepturilor, prete~\iilor sau p~z"lel parp!or interesate. Conslhul de Secuntate va pne <;<:ama de modul cuvenit de neexecutarea acestor masuri provizorii,

Aceasdi aqiune poate cuprinde demOD< stratii, masuri de blocada ~i alte operatiuni ale unor foqe aeriene, navale sau lerestrc ale Memhrilor Natiunilor Uniu.

Articolul

41

Consiliul de Securitate poate hota~i co mltsuri care nu imp lid folosirea foq,et, ar~ mate trebuie luate pentru a da eflCleni~ hotaririlor sale ~i poate invita pe Me~br~, NatiuniloI Unite sa aplice aceste masur~ Ele pot sa includa intreruperea .comp.lera '\aU pariiala a re!~iiilor ec?,:omlce ~.I a comunicaiiilor rerovtar~, mar~tJm~, aenene, po~tale, telegrafice, p~m radIo ~I. a altor mijl-ace de comur;icaile, precum ~I ruper a re!aiiilor diplomatlce.

Atunci dnd Consiliul de Securit~te con siderlt masllrile prevazute in A~tJc?lul 41 ar fi inadecvate ori ca s-au dovedlt wa,decvate, e! poate intreprin?e, cu foqe aenene, navale sau terestre. once aCilUn<; pc care o socoteste necesara pentru meniwer~a sau restabilirea pac;ii ~i securita\ii interna\lOnale.

ca

I. SP1~~~, contribui la meniinerea p?icii ~ securttapI internationale, taii Membrji Naiiunilor Unite se obliga sa puna la dispoz.itia Consiliului de Securitate, la cererea acestuia ~i conform unui acord special sau unor acorduri speciale, foqe!e armate, ajutorul ~i inlesnirile, inclusiv dreptul de uecere, necesare penrtu meniinerea pacii $i securiraiii interna\ionale. 2. Acordul sau acordurile sus-meniionau vor fixa efectivele ~i natura acestar foqe, gradul lor de pregatire ~i amplasarea lor ~enerala, preCllm ~i natura inlesnirilor ~i a ajutorului care va fi dat. 3. Acordul sau acordurile vor fi negociate elt mai curind posihil, la iniiiativa Consiliului de Securitate. Ele se vor incheia intre Consiliul de Securitate ~i Membri ai Organizaiiei sau intre Consiliul de Securitate \1 grupuri de Membri ai Organizatiei ~i vor fi sup use ratificarii stale!or semnatare in conformitatc cu procooura constituiionaHi a 'iecaruia,

ArtlCol/~1 46 Artl<olul 44
AtunCl cind Consiliul de Seeuntat~ a botlrit sa recurga ta for\a, el trebuie, inainte de a cere unui Membru nerepre7.entat in Consiliu sa puna la dispo7.i\ie for\e armatc in c:xeeutarea obliga\iilor asumate in virtu eQ Artieolul 43, sa invite pe aed Mernbru ca, dad. d()l'e~te, sa partieipe la luare-" hotaririlor Consiliului de Securitate privind folosirea contingentelor de for~ armate ak acelui Membru. Pla~urile .I?entru foiosirea for\ei annate vor '1 Stabillte de Consiliul de Seeuritate cu aJutorul Comitetului de Stat-Major.

Articolul 47
infiin\a un Comitet de StatMaJo: pen~ru a sHitui ~ ajuta Consiliul de Se~lntatle m to ate. chesIi.unile referitoare la ~I.J oa.cee de ordm mllitar necesare Cons~hulU1~e~~~c~ritate pentru men\inerea pacn ~I secunta\1I mterna\ionale, la folosirea ~ cOianda foqel.or p~s~ la dispo7.i\ia sa, J.e. regementarea marmanlor ~i la eventuala d e7.armarc. . 2. ~~itetul de Stat-Major va fi aldituit dm Sef.1I ~tatelor.-~ajore ale membrilor permanen\1 a~. ConsillUlui de Seeuritate sau repre7.entan\l1 lor.. E;l va invita pc orice Membru al Na\lumlor Unite care nu este repr 7.entat per~an~nt in Comitet sa i se 7 .lSOClcze atunel cmd partieiparea acelui Mem~ru la luerarile Comitetului C5te necesara. pentru buna indeplinire a sareinilor .IoCeStula. . 3. Com.itetul de S.t~t-Major va raspunde, sub autontatea Co?~liului de Securitate, de .ondueerea stra.teglc~. a oricaror foqe armate puse 1a dispo7.I\,a Consiliului de Seeu1: Se va

~pre a permite ~aniz.a~ei sa 101 rtk'ir sun militare urgente, Membru Na\iunilo ente na\iona1e de Unite vor men\ine conting foqe aeriene imediat utili7.abile pentru exeeutarea unei aqiuni combinate de eonstringere interna\ionala. Importanp ~i gradul de pregatire al aecstor eontingente ~i planurile pentrU O1c\iunea lor combinadi vor fi stabilite, in limitele preva7.ute in acordul special sau in acorduri\e speciale men\ionate in Artieolul 43, de caue Consiliul de Securitate, cu ajutorul Cornitetl.llui de StatMajor.

ritate. Chestiunile referitoare la acestor fuqe vor fi reglementate 4. Cu autOriZatla Consiliului de fi dupa consul tarea organisme~or adecvate, Comitetu! de Stat-Major fiin\a subcomltete regionale. Articolul 48

comanda ulterior. Secumate reglon:le poate m-

ventive sau de con~tr!ngere, orice alt stat, fie d Memhru al Na\ill'nilor Unite sau nu, care intimpina dificuldi\i economice densebite ivite ca urmare a executarii masurilor mentionate, va avea dreptul sa consulte Consiliul de Securitate cu privire la soIutionarea acestor dificultati. Ar ticolul 51 Nici 0 dispozi\ie din prezenta Carta nu va aduce atingere dreptului inerent de autoaparare individuala sau colectiva in cazul prodllcerii unui atac arm at Impotriva unui Membru al Na\iunilor Unite, pina dnd Consiliul de Securitate va fi Iuat masurile necesare pentru men\inerea pacii ~i securitatii interna\ionale. Masurile luate de Membri in exercitarea acestui drept de auto~parare vor fi imediat aduse la cl1nostin\a Consiliului de Securitate ~i nu vor afecta intru nimic puterea ~i indatorirea Consiliului de Securitate. In virtutea prezentei Carre, de a intreprinde oridnd aqiunile pe care Ie socote~te necesare pentru mentinerea sau restabilirea pacii ~i securitatii interna\ionale.

1. Aqiunile necesare executarii hotarlrilor Consiliului de Securitate pentru mentinerea pacii ~i securitatii internati~?ale v.or. fi mtreprinse de .toti. Mem.bm atlumlor Unite sau de umi dmtre et, dupa cum va stabili Consiliul de Securitate. 2. Aceste hotariri vor fi executate de Membrii Na\iunilor Unite atlt d:rect, dt ~i prin aqiunea IO! In organismele interna\ionale corespunzatoare din care fac parte.

!:'l

Articolul

49

Membrii Na\iunilor Unite se vor aSOCla spre a-~i acorda ajutor reciproc 1~. executarea masurilor hotarl te de Consihul de Securitate.

Daca impotriva unui stat s-au luat de due Consiliul de Securitate masuri pre-

4. Prezentul Articol nu aduce intru nimic atingere aplicarii Articole1oc 34 ~i 35.

Articolul
1. Nici

12
1. Consiliul de Securitate va folosi, dod va fi {:azul, asemenea acorduri sau organisme region ale pentru aplicarea actiunilor de constrlngere sub alltoritatea sa. Nici 0 aqiune de constrlngere nu va fi Insa intreprinsa in virtutea unor acorduri regionale sau de catre organisme regionale tara autorizaiia Consiliului de Securitate; slnt exceptate masurile impotriva oricarui stat inamic in sensu! defini\iei din paragraful 2 al prezentului Articol, prevazllte in Articolul 107 sau in acordurile regionale indreptate impotriva reluarii de catre un asemenea stat a politicii agresive, pina dnd Organiz.aiiei i se va putea incredinp, la rererea guvernelor interesate, sarcina de a preintimpina orice noua agresiune din partea unui asemenea stat. 2. Termenul de stat inamic" intrebuin\at 1 n paragraful 1 al acestui Articol se aplica oricarui stat care in decursul celui de al doilea razboi mondial a fost inamicul \'reunuia dintre scmnatarii prezentei Cart

0 dispozi\ic din prezenta carra nu se opune existen\ei unor acorduri sau unor organisme regionale destinate a se ocupa cu chestiunile referitoare la men\inerea pacii ~i securira\ii interna\ionale pentrU care slnt potrivite aqiuni cu caracteT regional, cu condiiia ca aceste acorduri sau organisme ~i activira\ile lor sa fie compatibile eu Scopurile ~i Principiilc Na\iunilor Unite. 2. Membrii Na\iunilor Unite care incheie asemenea acorduri sau constituie asemenea organisme VOl' face toate eforturile pentru solu\ionarea pa~nica a diferende10r locale prin intermediul acestor acorduri regionale sau organisme regionale, inainte de a Ie supune Consiliului de Securitate. 3. Consiliul de Securitate va incura;a dezvoltarea solu\ionarii pa~nice a diferendelor locale prin intermediul unor ascmenea a{:orduri regionale sau organisme regionale, fie din ini\iativa statelor interesate, fie prin defer ire de caue Consiliu! de SteUritate.

Consiliul de Securitate va fi tot timpul deplin informat asupra aqiunilor intreprinse ori preconizate in virtutea unor acorduri regionale sau de ca tre organisme regionale, in scopul men~inerii pacii ~i securira~ii internationale.

c) respectarea universal1i ~ efeetivi a drepturilor omului ~i a liberratilor funda.mentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie.

Artieolul

56

COOPERAREA ECONOMICA $1 SOCIALA INTERNATIONALA

Toti Membrii se obliga sa intreprinda, in comun ~i separat, aqiuni in cooper are cu Organiza\ia in vederea realizarii scopurilor enun~ate in Articolul 55.

Ar ticolul 55 In vederea crdirii condi~jilOf de stabilitate ~i de bunastare care sint necesare unor relatii pa~nice ~i prietene~ti intre natiuni, intemeiate pe respectarea principiului egaliratii in drepruri a popoarelor ~i dreptului lor de a dispune de ele inseIe, Natiunile Unite vor promova: a) ridicarea nivelului de trai, deplina folosire a bratelor de munca ~i conditii de progres ~i dezvol tarea economica ~i sociala; b) rezolvarea problemelor internationale in domeniile economic, social, al sanara~ii puWice ~i al altor probleme conexe, ~i cooperarea internationala in domeniile culturii ~ educatiei ;

1. Diferitele institu~ii specializate infiin~ate prin acorduri interguvernamentale ~ Qvind, potrivit statuteJol' Jol', lal'gi atributii interna\ionale in domeniile economic, social, cultural, al educa~iei, al sanata\ii publice ~iin alte domenii conexe, VOl' fi puse in legatura eu Na~iunile Unite in confol'mitate tu dispozi~iI1e Articolului 63. 2. 1nstitutiile puse astfel in legatur1i cu Naiiunile Unite sint desemnate in cele de mai jos prin expresia "institu~ii specializate".

Organizaiia va face recomandal'i petltr\l coordonal'ea programeIor ~i activiratilor institu~iilor specializate.

Organizalia va ml\la, dnd va fi cazul, ttatative intre statde interesate pentru infiin\area oricaror noi institu\ii specializate necesare realizarii seepurilor enun\ate in Articolul 55.

Raspunderea pentru indeplinirea funqiilor Organiza\iei enun\ate in prezentul Capito! va reveni Adunarii Generale ~i, sub autoritatea Adunarii Generale, Consiliului Economic $i Social, care va avea in acest seep puterile enun\ate in Capitolul X.

Social s!nt ale$i tn fiecare an perttru 0 perioada de trei ani. Membrii al caror maIldat expira sint imediat redigibili. 3. La prima alegere care va avea loe dupa ce numarul membrilor Consiliului Ec0nomic ~i Social se va mari de la optsprezece la douazeci $i $apte, vor fi ale~i noua membri in plus fa\a de cei ale~i in locul cdor $ase membri al caror mandat va expira la sflqitul antllui. Mandatul a trei din cei noua membri supli:nentari va expira la sflqitul unui an iar acela al altor trei membri la sf\qitul a doi ani, potrivit botaririJor Adunarii Generale. 4. Fiecare membru al Consiliului Economic $i Social va avea un reprezentant in Consiliu. Funqil

ii Purer;
Arricolul
62

CONSILIUL
Componenfa

ECONOMIC

$1 SOCIAL

Articolul
1. Consiliul

61

Economic ~i Social va fi alcatuit din douazeci $i $apte de Membri a.i Na\iunilor Unite, ale~i de Adunarea Geoerala. 2. Sub rezerva dispoziliilor paragrafului 3, neua membri ai Consiliului Economic fi

1. Consiliul Economic ~ Social poate efectua sau ini\ia studii $i rapoane eu privire la chestiuni interna\ionale din domeniile economic, social, cultural, al educa\iei, al sanata\ii publice $i din alte domenii conexe ~i poate face recomandari cu privire la orice asemenea chestiuni Adunarii Generale, Membrilor Na\iunilor Unite $i insttu\iilor specializate interesate.

2. Ei poate face recomandiiri In scopui de a promova respectarea efectiva a drepturilor omului ~i a Jibenatilor fundamentak pen tru toti. 3. 1 poate pregati proiecte de conventri asupra unor chestiuni de competen~ sa, spre a Ie supune Adunarii Generale. 4. J poate convoca, in conformitate cu regulile fixate de Natiunile Unite, conferinte internationale asupra unor chestiuni de competenta sa.
1. Consiliul Economic ~i Social poate incheia, cu oricare din institutiiJe aratate in AnicoluJ 57, acorduri fixind conditiile in care institu\ia va fi pusa in legatura cu Natiunile Unite. Aceste acorduri vor fi sup use aprobarii Adunarii Generale. 2. El poate coordona activitatea institu\iilor specializate prin consultari cu ele ~ pnn recomandari adresate acestor institu\ii, pre,um ~i prin recomandari adresate Adunarii Generale ~i Membrilor NatiuniJor UOlte.

regulate din panea instilU\ldor speciatizate. El poate conveni cu Membrii Natiunilor Un~le $i cu inSlitutiile specializate spre a ob\lne rapoarte asupra masurilor Iuate in executarea propriilor sale recomandari $i a recomandarilor Adunarii Generale privind probleme care intra in competenta Consiliului. 2. El poate comunica Adunarii Generale observa\iile sale asupra acestor rapoane. Articalul 65

Consiliul Economic $i Social poate furniza informatii Consiliului de Securitate $i va sprijini Consiliul de Securitate la cererea ~estuia. Articalrel 66 Economic $i Social va indeplini funqiile care intra in competenta sa in legarura cu executarea recomandarilor Adllnarii Generale. 2. EI poate. Cll aprobarea Adunarii Generale. sa indeplineasca servicii Ia cererea unor Membri .Ii Natillnilor Unite sau la eererea institutiilor speciaJizate. 3. El va tndep!ini celelalte funqii care ~nt specificate tn al te parti ale prezentei Carte sall care ii pot fi atribuite de Adunarea Generala.
1. Consiliul

Articolul
1. Consiliul

64

Economic ~i Social poate lua mlLurile pouivite pentru a ob\ine rapoane

1. Piecare membru al Consiliului Economic ~i Social va avea un vot. 2. Hotartrile Consiliului Econom;c ~i S0cial se vor lua cu majoritatea membrilor prezenii ~i votanii. Procedur::1

cializate la dezbaterile sale ~ la cele ale comisiilor infiiniate de e!, precum ~i pen tro paniciparea propriilor sai reprezentanii la dezbaterile instituiiilor specializate.

Consiliul Economic ~i Social va Infiinia comisii pentru chestiuni economice ~i sociale ~i pentru promovarea drepturilor omului, precum ~i orice al te comisii necesarc pentru exercitarea funqiilor sale. Articolul 69 Consiliul Econom:c ~i Social va invita pe oricare Membru al Naiiunilor Unite sa participe, fara drept de vot, la dezbaterile sale asupra oridrei chestiuni care prezinta un interes special pentru ace! Membru. Articolul 70 Consiliul Economic ~i Social va putea stabili Inie!egeri Fentru paniciparea, fara drept de vO{, a reprezentaniilor institu\iilor sp~-

Consiliul Economic $i Social va putea lua masurile potrivite pentru consultarea organizaiiilor neguvernamentale care se ocupa eu chestiuni care intra in competenia sa. Asemenea masuri se vor putea stabili cu organizaiii internaiionale ~i, dad va fi cazul, cu organizaiii naiionale dupa consultarea Mernhrului Organizaiiei interesat in aceasta.

1. Consiliul Economic $i Social va adopta propriul regulament de procedudt, in care va include ~i modul de a-~i desemna Pre~dinte1e. 2. Consiliul Economic ~i Social se va Intruni dupa necesitaii, in conformitate eu regulamentul sau de procedura, care va cuprinde dispoziiii privind convocarea Con5i.liului la cererea majorita~i membrilor 53i.

DECLARA TIE PRIVIND TERITORIJU CARE NU SE AUTOGUVERNEAZA Articalltl 7J Membrii Na~iunilor Unite care au ><IU care Isi asuma raspundcrea administrarii unor teritorii ale caror popoare nu au atins inca un grad deplin de autog,:ver.nare .recunosc principiul ca interesele 10cUltonlor dm aces~c teritarii au Indietate. Ei accepta ca 0 mlsiune sacra obligatia de a promova la maximum bunastarea locuitorilor din aceste teritorii, in cadrul sistemului de pace si securitate internationala stabilit prin preunta Carta, si in acest scop : . a) de a asigura, eu respectul cuveml culturii popoarelor in cauza, progrcsul lor pOlilic, economic, social si .'n 90~eniul e.dll ca~iei, tratamentul lor echltabil Sl ocrotlrea lor imporriva abuzurilor ; b) de a dezvolta autogllvernarea acestor popoare, de a tine seama in modlll cllv~nil de nazuiniele lor politice si de a Ie aJllta in dezvoltarea progresiva a institlltiilor lor .polilice libere, potrivit cu imprejurarile sPc-: cifice fiecarui teritoriu si popoarelor sale Sl eu gradele diferite de dezvoltare ale acestora;

c) de a consolida pacea Sl securitatea 111 reenationala ; d) de a promova masuri constructive de dezvoltare, de a incuraja lucrari de cercetare si a coopera unul cu altul si, in cazurile p.ou:ivite, cu organisme ioternationale speClahzate, in vederea realizarii efective a scopurilor sociale, economice ~ stiin~ifice enun~ate in prezentul Articol ; e) de a transmite cu regularitate spre informare Secretarului General, in limitek i:rnpuse de exigentele securita~ii si de considen:n~e d~ ordin constitutional, informatii statlstlce SI a1tele de natura tehnica referitoare la conditiile economice, sociale si in domeniul educatiei din teritariile pentru ~'3re sint responsabili, altele decit teritoriile carora Ie siot aplicabile Capitolele XII ~iXIII. ATticalul 74 Membrii Natiunilor Unite sint de asemenea de acord ca politica lor fat a de teritoriile carora Ii se aplica acest Capitol, ca si fata de teritariile lor metropolitane, trcbuie sa se iotemeieze pe principiul general aI bunei vecinatati in domeniile social, economic si comercial, tinind seama in modul ell veni t de intererele si bunastarea restul ui lumii.

CAPtTOLUl.

x!1

REGIMUL

DE ruTE.LA
Articolul 75

INTERNA lIONAL

Organi2a~ia Na~iunilor ~nite. va st~bili, :sub autoritatea sa, un reglm IOterna~lonal de tutela pentru administrarea ~i ~upravegherea teritOriilor. care vor. p.ute~ .h supusc acestui regim pnn acordun Indlvlduale u}terioare. Aceste teritorii sint deseJ?na.:e 10 cele e mai jos prin expresia "tenton! sub tutela .

.:i.

ale popoarelor Interesate, ~ co dispoz1'iiilt pe care Ie va putea cuprinde fiecare acord de tutela; c) de a incuraja respectarea drepturilor omului ~i a liberta\ilor fundamentale pentru to'ii, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie, ~i de a dezvol ta con~tiinla interdependen'iei popoarelor lumii ; d) de a asigura egalitatea de tratament in domeniile social, economic ~i comercial tuturor Membrilor Na\iunilor Unite ~i ceta,enilor lor ~i de a as' gura, de asemenea, acestora din urma egalitatea de tratament in administrarea justi\iei, fadi a se aduce atingere realizarii obiectivelor sus-men\ionate si sub rezerva dispoziliilor Articolului 90.

Articolul 76 Obiectivele fundamentale ale regiumului de tutela, in conformitate cu S~opunle N:r punilor Unite enun'iate .In Ar~lColul 1 dm praenta Card,. vor h u~matoa:ele: . :II) de a consohda pacea ~I secuntatea 10terna'iionala ; .. b) de a favoriza progre~ul politic,. ~ nomic social ~i in domemul educa'i1el al locuit;rilor din teritoriile sub tutela, precum ~i evolu'iia lor progrvesiva ~a:re au}oguvernare sau independen'ia, po:nv~t c~ llnpre;urarile specifice fiecarui tentonu ~~ popoarelor sale, cu dorin\ele liber expnmate

1. Regimul de tutela se va aplica teritoriilor care intra in categoriile de mai jos ~ care pot fi puse sub acest regim prin acorduri de tutela: :II) teritorii actuaJmente sub mandat ; b) teritorii care pot fi desprinse din state inamice ca rezultat al cclui de al doilea razboi mondial ; c) teritorii puse in mod voluntar sub acest regim de catre statele care raspund de administrarea lor.

2. Printr-un acord ulterior se va stabili care teriwrii din categoriile sus-men\ionate vor fi puse sub regmlul de tutela $i in ce condiVi.

Regimul de tutela nu se va aplica \arilor care au devenit Membri at Na\iunilor Unite, rela\iile dmtre ele trebuind sa se intemeieze pe respectarea principiului egalita\li suverane.

teritoriu sub regimul de tutela. ~ pina la !ncheierea acestor acorduri, nici 0 dispozi\ie din prezentul Capitol nu va fi interpretata ca modi! icind in vreun fel, direct sau indirect, drepturile vreunui stat sau vreunui popar ori dispozi\iile unor acte interna\ionale III vigoare la care ar putea fi paqi Membri ..u Na\iunilor Unite. 2. Paragraful 1 al prezentului Articol nu va fi interpretat ca motivind intirzierea sau aminarea negocierii ~i incheierii de acorduri menite sa puna sub regimul ~e ~~tela t~~torii sub mandat sau alte tentoru, potrtVIt prevederilor Articolului 77. Articolul 81 Acordul de tutela va cuprinde, in fiecare caz, condi\iile in care va fi administr~t teoritoriul sub tutela, ~i va desemna autontatea care va exercita administrarea teritoriului sub tutela. Aceasta alltoritate, desemnata in cele de mai jos prin expresia "autontate administranta", poate fi un stat, mai multc state sau insa~i Organiza\ia. Articolul 82

Condi\iile regimului de tutela pentru fiecare teflwriu care urmeaza a fi pus sub acest regim, precum $i orice modificari sau amendamente, vor face obiectul unui acord inue statele direct interesate, inclusiv puterea mandatara in cazul teritoriilor sub mandatul unui Membru al Na\iunilor Unite, $i vor Ii aprobate in conformitate cu prevederile Amcolelor 83 ~i 85.

1. Cu excep\ia a ceea ce s-ar putea conveni prin acordurile individuale de tutela care se vor incheia in conformitate cu Articolele 77, 79 ~i 81 pentru punerea fiedrui

Orice acord de tutela va putea desemna una sau mai multe zone strategice incluzind 0 parte sau totalitatea teritoriului sub

tutell[- carma i se aplic3. acorduI, a va penta lol,~ admlfllstrant;3 , I~iri $i spnJln aduce aungere vreunui acord sau vreunor llutontatea d voluntan, In .. \trU a 'lui sub tute a pen acorduri speciak incheiate potrivit Artico- Icontingente e, , artea tentonu r iile pe care ea lului 43. dU\ PI' deplinire ob Iga\ , , - fata doe aduce a III at in aceasta pnvmta, penUti ' le-a asum , precum $1 . ' ~ Tul de SecuntQtel legalirati1 $1 a C.D.!1.Sl 1 locala $i mentlnere,: 1. Toate funqiile NaTiunilor Unite priapararea .' I sub tutela. vmd zonele strategice, inclusiv aprobarea ordinii In tentonu dispor.iTiilor acordurilor de tutela, precum Artlcolul 85 ~i a modificarilor sau a amendamentelor . 'I Unite privind acoraduse acestora, vor fi exercitate de Consi"I NafJUID nuU toate zone Ie, care or liul de Securitate. 1 Functu e _' dunle de tutela pe one strategiee, melu2. Obiectivele fundamentale enunTa~ in sint desemnate ca.z eordurilor de tUAnicolul 76 vor fi aplicabile populaTiei din n.u. aproharea pre,::e4enl r a amendamentelor fiecare zona strategica. 5r'IIr <i a modifieanlo.r sau 'tate de AdUlU!3. Consiliul de Securitate, tinind seama te.. vor ft exerel <\duse aeesto!a, 'b aude dispoziTiile acordurilor de tutela ~i sub rezerva exigente10r de securitate, va recurgc rea Gener~I~'1 de Tutela, aetiomnd ~ 13 2. Consihu _ ," Generale, 0 va a,uta la ajutorul Consiliului de Tutela penrru in. Adunalll " deplinirea funqiilor asumate de NaTiunile tontat7a. estor funqll, indephllllrea ac Unne in cadrul regimului de tutela, referiteare la chestiunile politice, sociale $i din CAPlTOLUL Xln domeniul educaTiei in wnde strategice, TUTELA CONSILlUL DE Autoritatea administranta va avea ria de a veghea ca teritoriul sub sa-$i aduc3 contribuTia la rnenTinerea $I securitatii internationale. In acest datotUtela pacii scep componrnfa.
ArtlcOlul 1. ConsllU mo toru Membn.' 86

ara

- va fi aldtuit '\' I de Tute 1 a N3tiunilor U nl'te' al

d) sa intteprin{Hi. accste aqiuni ~I altele .1) -elm' ,. tutela'Membril care " mlstreaza terltOTll mb in conformitate cu prevcderile: acordurilor d,' tutela. in b~ a~eialuldintre Me:mbrii desemnati nomina! Articolul 88 mca 23 care nu d . . lorii sub tutela' a llUmstreaza teriConsiliul de Tutela va e1abora un chesc) auti alti' Membri a! . d tiona! privind progresul politic, economic. Generala pe 0 perioada d e~ . e !,d,u~rea fi neeesari pentru ea 5 trel am C1tl vor ~acial ~i educativ a! locuitorilor fiecarui tebrilor Consiliului de Tnumal~ul }ot~1 al mem- ritoriu sub tutela, iar autoritatea adminis_ . , ute a sa he I' paqlt Intre Membr" N " e.ga Im- trant1( a fiecarui teritoriu sub tutela care administreaza" ~I a\lumlor Unite care intra in competenta Adunarii Generale va '" yl cel care nu d . . - adresa Adunarii Generale un rapart anual tefltOrll sub tutela a mmlstreaza pc: ba7.:l acestui chc:stionar. 2. Fiecare mernbru I Co '1' tela va de:semna a _nSI IUlui de Tu-I' 0 t 1I r e specialii care sa I0 pefS<?ana eu 0 calificare - repreZInte in Consiliu. 1. Pieeare membru al Consiliului de: Tutcla va avea un vot. 2. Hotaririle Consiliului de: Tutela se vor lua eu majoritatea membrilor prezenti $I votanti.
Procedura

General-' ' Adunarea T j- a ~,su b autontatea ei Consiliul de ute a pot, in exereitarea fune~ tiilor lor: a) sa exammeze rapoartek s . . tontatea administra t- . upuse de au b) _. _ n a... sa pnmeasca peu\ll $I sa I . m eonsultare eu . e .~ammeze e) _ . aut~r~tatea admmlstranta' "[ sa borgamzeze Vlzlte periodice in tee" tom leu e su t ute 1- Ia date stabili te de aeord . a. autontatea administrandi;

Artlcolul 90

1. Consiliul de: Tutela va adopta propriul regulament de procedura. in care va include 5i madul de a-~i desemna Pr~edintele. 2. Consiliul de Tutela se va intruni dupa necesitati, in conformitate cu regularnentul

sau, care va euprindc dispoz.i\ii ' d vocarea ConSI IU Ul' la cererea pnvlO 'I' 1 m' .COOmembrilor sai, a'Iontatll
v

Artlcolul 91 Consiliul <k Tutela va recurge d fi c 1 1 . 1 ,on va . az.u, ,a aJ.uto:u ..Consiliului Economic ~ SoCial ~I al Instltutulor specia'izate tru chestiunile care intra in res~ctiv~lePl~ competenle.
CAPITOLUL

2, Un stat care nu este Membru 'II Natiunilor Unite poate deveni parte 1'1 Statutul Cuqii Internationale de Justi\ie in condi\ii care urmeaza a fi determinate, pentru fiecare caz, de Adunarea Generala. 1'1 rceomandarea Consiliului de Securitate.

XIV

CURTEA

INTERNATIONALA DE jUSTITIE Articolul 92

Curtea. I':lt~natio.nala de Justitle va f ocganul JudlCiar prmcipal a.I N' 'I Unite Ea f . atlUnl or St '1 va unqlOna In conformitate cu atutu .anexat~, care este intocm:t pe baza StatutU]Ul IV' Curpl Permanente d e J UStl\le I n" , tematJona a ~l face parte din preunta Carta. Articolul 93
1. Tori Membrii Natiunilor Unite sint 'I!so facto paqi 1'1 Statutul Cur\ii Inte.rn<\ponale de ]ustitie,

1. Fiecare Membru al Natiunilor Unite se obliga sa se conformeze hotaririi Curtii Internationa]e de ]usti\ie in orice cauza in care este parte. 2. Daea oricare din paqile intr-o cauza nu indepline~te obliga\iile care ii incumba in virtutea unei hotariri pronuntate de CUrle, cealalta parte se poate adresa Cansiliului de Securitate care, dad socote~te necesar, poate sa faea recomandari sau sa decida Iuarea un or masuri in vederea executarii hotaririi.

Nici 0 dispozi\ie din prezenta Carta nu va impiedica pe Membrii Natiunilor Un;te s.'l incredin\eze soIu\ionarea diferende10r lor altor tribunaJe in virtutea unor acorduri care sint deja in vigoare sau care ar putea fi incheiate in viitor,

Articolul 96 1. . Adunarea GeneraJa sau ConsiJiul d Sect~r~tate pot. cere Curtii Internationale d~ JUStlile un aVlz consultativ asupra or' v , chestillni juridice. < Icarel
. 2: ~ele~~lte ~Ad'mstttutllle cm autonzate G JV ene.~a a .. au s:u:di~1 aVlze J~n Ice care ''Itate. organe ale Natiunilor Unite specializate ' care po t f'I on. A d m acest seop de Ad unarea e asemenea dreptllJ de a cere cons.ultati,::e asupra chestillniJor se IVesc m sfera lor d ' e actl

rale, ale Consiliului de Securitate, ale Cansiliului Economic ~i Social ~i ale Consiliului de TuteHi. EI va indeplini arice alte funqii care ii vor fi incrediniate de aceste organe. Secretarul General va prezenta Adunarii Generale un raport anual asupra activitaiii Organizaiiei.

Secretarul General po ate atrage a~C12ii~ Consiliului de Securitatc asupra oncarel chestiuni care dupa parerea sa ar putea pune in primejdie men\inerea pacii ~i securitaiii internationale.

SECRET ARIA TUL

Articolul 97
Secre.tariatuJ va cuprinde un Secretar General ~1 personalul ne~esar Organizaiiei, Se cretaruJ v General va fl numl't de Ad unarea I G Co n 5'1'IU!UI d e ' Seen era I . a a recomandarea 1 :tdcu:l~ate. va fi cel mai ina! t f unctionar mmlstratlv al Organizatiei.

!"-I

Articolul 98
~ecretarul cahtate la General va aqiona in toate ~edintele Adunarii aceasra Ciene-

1. tn indeplinirea indatoririlor lor, Se<:re-tarul General ~i personalul nu vor solicita ~i niCl nu vor primi instruqiuni de la vreun guvern sau de la vreo alta autoritate exterioara Organizatiei. Ei se vor ab\ine de la orice act mcompatibil cu situatia lor de f lInqionari interna\ionali, raspunzatori numai fata de Organizaiie. 2. Fiecare Membru al Naiiunilor Unite se obliga sa respeCle caracterul exclusiv internaiional al funqiilor Secrelarului General ~i ale persooalului ~i sa nU caute a-i influenia in executarea sarcioilor lor,

1. Personalul va fi numit de Secretarul General conform regulilor stabilite de Adunarea Generala. 2. Un personal special va fi afectat In mod permanent Consiliului Economic $i Social, Consiliului de Tutela $i, dad este cazul, altor organe ale Na~iunilor Unite. Acest personal va face parte d:n Secretariat. 3. Considerenrul precumpanitor la recrutarea personalului $i la fixarea condi~iilor sale de serviciu va fi necesitatea de a sc asigura cea mai Inal ta eficien~a, competen~a $i integritate. Se va ~ine seam a in modul cuvenit de importan~a recrutarii personalului pe cea rnai larga bau geografica po sibila.

2. Nici 0 parte la un trat~t ~u aco~d . terna~ion;u care nu a fost mreglstrat. In :nformitate cu dispozi~ile paragraf~lul 1 din prezentul Articol nu va pu.tea. mvoca ace! tratat sau acord in fa~a vreunw ocgan al Na\iunilor Unite.
Articolul 103 In caz de conflict intre obligaiiile Mem~ rilor N aiiunilor Unite in vir.tutea pre~e:;tte~ Carte $i obliga~iile lor in vlrtutea onc~rUl alt acord interna~ional, vor prevala obhga\iile in virtutea prezentei Carte. Artuolul 104 Organizaiia se va bucura pe teri!oriul fiecaruia din Membrii sai de. capacllatea juridici necesara pentr~ exerCltarea func\iilor $i realizarea scopurilor sale. Articolul 105 1 Organiza~ia se va bucura ~ .ter~~oriu~ :. . pnvl1egllle $1 fiIccarUia dl'n Membrii sai de .. imunita~ile necesare pentru rea.lzarea scopurilor sale. .' '1 2. Repre2entan~ii .. Mernbnl.or .~ ai1um Unite $i iunqionam Orgaruza~l1 se vo

DISPOZlTII
t

DIVERSE

1. Orice tratat $au acord interna~ional in (heiat de un Membru al Na~iunilor Unite dupa intrarea in vigoare a rrezentei Carte va fi, elt mai curind posibi, inregistrat la Secretariat $i publicat de acesta.

c:

bueura de asemenea de privitegiile $1 unuoita\ile necesare pentru a-$i exercita in mod independent funqiile legate de Organiza\ie. 3. Adunarea Generala poate sa fa\=a recomandari in vederea fixarii detaliilor ck aplicare a paragrafelor 1 $i 2 din acest Articol sau poate sa propuna Membrilor Na\iunilor Unite conven\ii in acest scop.

tn scopul mentinerii lernationale.

pikii si securita\ii

Ul-

Nici 0 dispozi\ie din prezenta Carta nu va invalida sau interzice, fa\a de orice stat care in cursul celui de al doilea razboi mondial a fost inamicul vreunuia din semnatarii prezentei Carte, aqiunile intreprinse sau autorizate, ca urmare a acestui razboi, de catre guvernele care poarta raspunderea unor astfel de aqillni.

DISPOZITII DE SECURITATE TRANZITORII

Plnl la intrarea in vigoare a acorduri10r speciale men\ionate in Articolul 43 care, dupa parerea Consiliului de Securitate, ii vor permite sa lnceapa a-$i asuma raspunderile ce ii incumba pOlrivit Anicolului 42, par\ile la Declaratia celor Pauu Na\iuni semnata la Moscova la 30 octombrie 1943 ~i Fran\a se vor consulta inue de $i, daca este nevoie, cu alti Membri ai Na\iunilor Unite, in conformitale cu dispozitiile paragraf ului 5 din acea Declaratie, spre a lntreprinde in numele Organizatiei aqiunile comune care ar putea fi necesare

Amendamentele 1a prezenta Carta vor intra in vigoare pentru to\i Membrii Natiunilor Unite dupa ce au fost adoptate eu 0 majoritate de doua treimi din membrii Adunarii Generale $i ratificate, in conformitate cu respectiva lor procedllra coostitu\ionala, de doua treimi din Membrii Natiunilor Unite, inclusiv toti mcmbrii permanen\i ai Consiliului de Securitate.

1. 0 Conferinta Generala a Membril Natiunilor Unite avind drept scop revizui rea prezentei Carte va putea fi reunita 1 locul ~i data fixate prin votul a dou treimi din membrii Adllnarii Generale a oricaror noua membri ai Consiliului d Securitate. Fiecare Membru al Natiunil Unite va dispune de un vot la Conferinta 2. Orice modificare a prezentei Cart recomandata de Conferinta prin vot unei majoritati de doua treimi va intra I vigoare dupa ratifiearea ei, In conformitat <:11 respectiva lor procedura constitutionala de catre d 'ua treimi din Membrii Natiuni lor Unite, inclusiv lOti membrii permanent a.i Consili ului de Securita te. 3. Daca 0 asemenea Conferinta nu se v fi reunit inainte de cea de a zecea sesiun anuala a Adunarii Generale urmatoare in trarii In vigoare a prezentei Carte, propu nerea de a se convoca 0 asemenca Co ferinta va fi Inserisa pe ordinea de zi a acelei sesiuni, iar Conferinta se va reu . daca se hotara~te astfel prin votul majori tatii membrilor Adunarii Generale ~i prin votul oricaror sapte membri ai Consiliului de Securitatc.

RA TIFlCARE

~I SEMNARE

Artlcolut 110 1. Praenta Carta va fi ratificata de ~ tele semnatare In conformitate eu respecuva lor procedura constitutionala. 2 Instrumentele de ratificare vor fi de pu~ Guvernului Satelor Unite ale Americii. care va notifica fiecare depunere tuturrn: tatelor semnatare, precum ~i Secretarulul ('..eneral al Organizatiei, dupa ce acesta '\"'a fi fost numit. 3. Prezenta Carta va intra In vigi:Xue dupa depunerea instrumentelor de rati~icare de catre Republica Olina, Franta, Umunel Republicilor Sovietice Socialiste,. RegatuJ Unit al Marii Britanii ~i Irlandel de Nord. ')tatele Unite ale Americii ~i de catre maioritatea celorlalte state semnatare. Un proces-verbal de depur;er.e a i,:slrumentdor de ratificare va fi apol mtoctnlt de Guver nul Statdor Unite ale Americii care 11 va transmi te in copie tuturor statdor semnatare. 4. Statele

semnatare ale prezent~i Car~ arc 0 vor ratifica dupa intrarea el in Vlgaare VOl deveni Membri originari ai N.l

?unilor Unite la data depunerii respectivelor Ulstrumente de ratificare.

stATUTUL

CURTn
DE

INTERNATIONALE

JUSTITlE

Articolul 1 Prezenta Carta, ale carei texte in chineza, franceza, rusa, engleza ~i spaniola sint in mod egal autentice, va fi depusa in arhive1e guvernului Statelor Unite ale Americii. Copii certificate in modul cuvenit vor fi transmise de acesta guvernelor celorlalte state ,emnatare. D.RE'pT C ~RE reprezentantii guvernelor NatlUmlor Umte au semnat prezenta Carta. lNTOCMIT A in ora5ul San Francisco la douazeci ~i ~ase iunie una mie noua sute pa truzeci ~ cinci. CURrEA INTERNATJONALA DE JU~ TITJ E instltulta prin Carta N atiunilor Unite ca organ judiciar principal al Organizatiei va fi constituita ~i va funqiona in conformitate cu dispozitiile prezentului Statuto
CAPITOLUL

ORGANIZAREA CURTII Articolul 2 Curtea va fi compusa dintr-un corp de judecatori independenti, al~i, indiferent de ceta\enia lor, dintre persoane cu inalte ca!irati morale, care indepline~c c~nditiile ce~ rute in tara lor pentru nllmlrea In cel: ~a~ inalte f unqii jlldiciare sau care sint JUrl5tl ell 0 competenta recunoscuta in materie de drept international. Articolul 3 va fi alcatuita din cincisprezece membri, prinue care nu pot fi doi ~tateni ai acdui~ stat.
1. Curtea

2. Persoana care 'n I a ~ Cuqii ar putea fi 1 ~d tura cu aicatlllrea a mai mult decit con.51erata ca cetalean rotita _ un slngur Stat va fi soexercitaCaince:~~an b~1 s:atudlui in care i~j # politice. 0 l~nU1t repturile civile
v

Cur~rl vor ft stabilite de Adunarea Gent< rala, la recomandarea Consiliului de Securitate.


1 Cu eel pu\in trei lum inaintea datei ,uegerilor, Secretarul General al N a\iunilor Unite !lC va adresa in scris membrilor Cur\ii Permanente de Arbitraj apaqinind statdor are sint paqi la prezentul Statut, precum S1 mcmbrilor grupuri.lor na\ionale desernnate conform Artieolului 4, paragraful 2, cu invita\ia C1l.intr-un anumit terIDen fiecare grup na\ional sa procedeze la propunerea arept candida\i a unor persoane care sint In sltua\la de a indeplini funqia de mern blu al CUl\ii. 2. Nici un grup nu poate propune mai mult de patru candida\i, dintre care eel mult doi pot fi eeta\eni ai statului caruia Ii apaqine grupul. In niei un caz numarul l<lndida\ilor Frop~i de un grup nu poate depa\i dublu locurilor ce urmeaza a fi lompletate.

Arrrcolul

1. Membcii Cuqii vor fi I . n:uea Generala ~i de Consiliut ~~ de ~dudintr-o lisd de c d'd . 5ecuntate '1 an 1 a\1 propu' d pun e Mlionale ale C" ,1 e gruArbitra)' nf . uqll Permanente de , 10 co ormltate d' ... mai jos. cu ISpoz1llile de
A

2. In cazul Membrilor N . '1 care nu sint . allUm or Unite reprezentall in C P nenta de A b' . unea ermade grupuri r Itr.a), clandidalii vor fi prop~ na IlOna e dese >cop de guvernele 10; in m?~.te tn. aces[ pentru membri' C .. condllule stipulate b' " 1 uqll Permanente d Ar ltraJ pnn Anicolul 44 al C .. e Haga d:n 1907 rivi d on~en\1el de la mea a diferendelorPinte~na'i~~~I~onarea pa}3. In lipsa unu'1 acor d speCIal cond":1 .. In care un t ,llwe dar nu ' MS atb pane la prezentul Statuto ~l em ru al N . '1 poate sa . . allum or Unite partIClpe la alegerea mem b'l ' nor
A

Inainte de a propune aceste cal1didaturi, 5e recomanda ea fiecare grup na\ional sa (onsulte eea mai inalti curte de justilie.