Sunteți pe pagina 1din 4

}-

----l ^

g H fl fl il l I il I

t ' J I

tl I t

-\

/ ,1 \
t

ANESTEZIA

LOCALA

(?n AnestezialocalSeste disparitia reversibilS sensibilitetii primulrdnd a celeidureroase) a intr-un anumit sector provocati de acliunea diferitor factori (chimici, fizici, mecanici)asupra formaliunilor sistemuluinervosperiferic. ln prezent majoritateaintervenfiilor chirurgicalese efectueazi cu anestezie generali, practicaclinicddemonstreazl,cd cele mai perfectemetodede anesteziegeneraldpot fi TotodatS, insofitede dezvoltarea unor complicalii destulde grave.Ca atdt mai mult e necesarde mentionat, generali nu poatefi utilizati la oricareinterven{ie ci anestezia chirurgicalS, ales c6nd merge mai vorbade o operafiede volum mic. AnestezialocalSefectuati la un nivelinalt permitechirurgului de a efectuagi operafiimai complicate. E necesar ca chirurgul si cunoascd diverse metode de efectuare a anestezieilocale, mecanismul aparifiei, etc. Acestorintrebiri este dedicati aceasti prelegere. lstoria dezvoltirii metodeide anestezielocali incepe cu anul 1853, cind Wood a propus metodade introducere medicamentelor organismcu ajutorulacului. a in Anestezia locali a inceput si fie intrebuin{atdmai frecvent dupi ce profesorul rus V.C.Anrepin anul 1880 a descoperit cocaina gi a demonstratacfiunea preparatului asupra

nervoase. terminafiilor
Concepliacontemporani desprq'mecanismul actiune de a remediilor anestetice locale. Conform conceplieisavantuluiVedenschi N., substanfeleanestezicelocale acfioneazi gi asupra stdrii funclionalea nervuluimodificind excitabilitatea conductibilitatea in nerv si: lui. dezvolti un procesreversibil blocareparabioticice impiedici transmiterea de impulsurilor. Cercetirile experimentale ultimiiani au permisun studiu mai profundal mecanismului din de ac[iuneal anestezieilocale la nivel biofizic,biochimicqi molecular. Unii savanli consideri, cd substanlelepentru anestezielocali se dizolvi in lipidelecelulei nervoasesau fibrei nervoasegi provoaci blocajullor. Alli autori presupun,ca anestezicele pitrund in celula nervoasi in formi de anioni f5ri sarcind electrici ce se descompunein ea formdnd cationi 9i astfel provoaci blocajul celular. Unele cercetiri experimentale,confirmi faptul, ci novocaina, sovcaina gi dicaina provoacddereglarea sintezei acfionAnd asupra celulei nervoasesuprimi activitatea dehidrazelor, structurilor macroergicefosforizategi de asemeneaa fermenlilorde respira{iein ea. Autorii lucririlor experimentale consideri, ci fenomenulanestezieilocale este un proces dinamiccomplicat,care se manifestl prin modificiri reversibile at6t func{ionale, gi structurale cit a substratului nervos sub acfiunea remediilor farmacologice, ce suprimd activitatea gi conductibi litateanervi lor. pentru anestezielocalSacfioneazi asupra receplionirii Dupi acest principiusubstanlele conductorilor nervogigi a centrelor miduvei spinirii, dereglAnd activitatea reflectorie analizatorilor. a Felurile anestezieilocale Anestezia poate fi obtinuti pe cale de blocare periferici a analizatorilor durere sau prin de gi intreruperea sau blocajulciilor nervoase intre po(iunile periferice centrale. Sunt cunoscute urmitoarele feluri de anestezie local6: regionalS,ce se manifesti prin acliuneasubstantei arculuineuro- reflectorgi de conducere la care asupraperiferiei .anestezice anesteziase produce intr-o anumiti zond sub ac{iuneaasupra nervuluimagistralresponsabil de aceasti zond. Anestezia reqionali poate fi obfinutdca rezultatal contactuluisubstanteianestezicecu (superficialS, contact)sau prin administrarea in terminafiile de nervoasesuperficiale anestezicului sensibilea nervilorperiferici.La anesteziaregionalS referi gi se lesuturileunde sunt terminafiile anesteziace apare ca rezultat al administrdriiintravenoasegi intraosoase,cu toate ci nu se excludegi elementulanesteziei conducere. de Anestezia de conducere poate fi obfinuti ca rezultat al ac[iunii substanleianestezice asupra nervului magistral, sau pe calea infiltririi perineuralea fesuturilor,sau a administrdrii endoneuralea solufiei de anestezicAi de asemenea ca rezultat al Tntreruperii ciilor aferente spinald. nemijlocit miduva spinirii- anestezie in Principiul sti anesiezieide conducere labazadiverselorblocajeregionale.

r
ffi I il il

t
il

t
f, il
ETfl

Indicaliile gi contraindicaliile anesteziei locale

tl' ,"'"{t' ' ' tci Li ,jr,"{, .i ' Anestezia localS este indicati bolnaviloristovi{i,slabiti, pacien[ilorcu varsta inaintati, gi atunci cdnd efectuarea respirator cardiovascular, bolnavilor maladiia sistemului cu anesteziei generaleare mare risc. E necesarde evidenfiat, clar cd merge vorba de operatiile pot fi cd ce localS. efectuate anestezie cu La alegereametodeide anesteziee necesarsi re{inem urmitoarea idee: ,,Anestezia nu trebuiesd fie mai periculoasidec6t operafiainsugi".Operaliilemici, ambulatorii necesarde e efectuatcu anestezie locali. Contraindicatiile: la de 1. Hipersensibilitatea individuali bolnavului solu{ia anestezic. a pdni la 10 ani. 2. Estecontraindicati copiilor (sporitd) 3. Hiperlabilitatea neuro- psihic6 pacientului. a 4. ln caz de operafiiurgentepentruhemoragii acute,c6nd e necesari efectuarea hemostazei. presupune greutSfi 5. Cind chirurgul in tehnice timpuloperaliei.
\,rr. \. t,\

Tehnica diverselor metode de anestezie locali Anesteziade contact {superficiali} Indicatiile anesteziei contactsunt: de 1. Uneleintervenlii oftalmologie. in 2. Necesitateaefectuirii investigaliilor endoscopice(brdnhoscopia,gastroduodenoscopia, cistoscopia). 3. Chirurgia mici a mucoaseinazalegi a caviti{ih.bucale. Pentruefectuareaanestezieide contactpot fi utilizatesoluliilede cocain 14o/o, lidocaini 5To,dicaind3% Tehnica efectuirii acestei anestezii consti in administrareasolutiei de anestetic pe mqcoasi. prin infiltrare iC. .+ Anstezia 5 o , 2 5 - 0 , 5 o / o s a u d e | i d o c a i n i 0 , 2 5 - 0 , 5 o / o . / @ovocain pentru efectuareaanesteziei prin infiltraresunt necesitatea Indica{iile indeplinirii biopsiilor diagnostice,a operaliilor pentru inldturareatumorilor superficiale de dimensiunimici gi de asemenea a operafiilor, care nu sunt insofite de dificultd{i tehnice vidite (apendectomie, herniotomie, etc.). Tehnicaacestei anesteziiconstii in injectarearegiuniioperatoriicu solufieanestezici gi ca rezultatpoatefi ob{inutcontactulsubstanfei cu nervoasesensibile. anestezice terminafiunile Solufia de anestezic poate fi administratdintradermalpdni la formarea de ldmdie". "cojii Efectultotalal anesteziei loc peste10 - 15 minutede la injectarea are anesteziculuiin [esuturi. pe constein administrarea straturia novocainei, Anesteziaprin infiltrare deci ,,Vignevschi" prin infiltrarea cu solulie de anestezic.Dupi disecareastratuluisuperficial necesarde e tesuturilor introdusnovocainain urmitorul strat mai addnc. Deci procedura se efectueazA consecutivitatea in urmitoare: infiltrarea cu novocaini - incizia,infiltrare incizie,etc. fesuturilor Anestezia reglcleld intravenoasd gi cea intraosoasi jot fi utilizate la intervenliile chirurgic a intravenoasi pot fi utilizate gi novocaina0,25 - O,5o/o lidocaina0,5%, iar pentru cea intraosoasi - novocaina - 1% 9i 0,5 lidocaina - 1Vo. 0,5 E necesar de remarcat gi unele neajunsuriale anesteziei regionale intravenoase: are o perioadi scurti de anestezie,trombozavenei in locul puncfiei gi de asemeneapoate avea loc o reaclietoxici la inliturarea rapidi a garouluide pe membru. Anestezia de conducere - se poate efectua prin administrarea solufiei anestezice nervosin diverselocuride trecere:din loculdb iegire miduva nemijlocit apiopierea in trunchiului din spindrii pind la periferie. ln dependen[i de localizarea locului de intrerupere a sensibilite$i dureroase sunt 5 feluri de anestezie prin conducere:tronculari, anestezie de plex (a plexurilor (epidural6). medulardgi periduralS nervoase), anesteziaganglionilornervogi(paravertebrali), Ca substan{eanestezicepot fi utilizatesoluliilede novocaini 9i lidocaini (0,5 - 1%), care pot fi administrate perineural sau endoneural. ln cazul anesteziei-lronculare solufia de anestezic e necesar de adminiskat conform topografieinervuluiresponsabil aceasti regiune. de anestezia degetului Oberst - Lucagevici gi anestezia Ca exemplu poate servi paravertebralS.

plexurilor se solulieide anestezic Anestezia neryoase efectueaziprin administrarea in plexului brahial cazulopera{iilor m6ni. in la regiuneaplexului,EcT-'tlTpl@iunea pe novocainei 1 - 2o/o Anestezia conducere de Oberst Lucagevici prin introducerea de pe pd(i lateralelabazadegetului. bazald. ambele [n prealabil falanga in plSgi degetelor, la opera{ii degete cazde panari{iu, ale Metoda esteutilizatipentru etc.

fl il

t
il l il

?n Anestezia subarahnoidiani (rahianestezia este asigurati prin introducerea spa{iul - 20-25 ml) a substan{eloranestezice,care blocheazl (in subarahnoidian lichidutCefatorahidian 1o/o 5% 2To lidocarna 2 ml, novocaina 2 ml, sovcaind - 0,4rddicinilenervilor rahidieni. utilizeazd Se 0 , 8m l . anestezicilor este realizatdprin introducerea Anestezia peridurali (epidurald, extradurald) caudald(pe cale sacralS) este o formi de in spaliulepiduralal coloaneivertebrale.Anestezta anestezicilorpe calea hiatuluicoccigian.Se prin introducerea anestezieextradurali, realizatA ginecologice. operafiiurologice, aceiagi anestetici gi in cea epidural6.lndicafii: ca utilizeazd Complicaliileanestezieilocale locale se dezvolti in zona de Complicaliile Se impart in doui grupe: locale9i generale. a administrare solutieianestezice: peretelui hematomului; vascular formarea cu 1. leziunea 2. dezvoltarea parezei in rezultatulcomprimdrii nervului de citre solulia anestetici sau acului; cu nervului ajutorul leziunea 3. traumarea fesuturilor moi la aplicarea garoului in timpul efectudrii anesteziei locale intravenoase sau intraosoase. asupraorganismului Complicatiile qenerale: sunt cauzatede acfiuneasolu[iei anestezice acestor complicaliieste cauzatl de supradozareasolu{ieide anestezicai bolnavului. Dezvoltarea generale pentru grganismulbolnavului. Complicaliile anestezicului mai rar de incompatibilitatea erorilo} tehnice la efectuareaanestezieilocale la destul de frecvent apar din cauza comiterii gi utilizareagaroului (intravenoasd metoda intraosoasi), c6nd repede se inlituri garoul de pe anestezici pdtrunderepedein circuitul chirurgicale(substanla membrudupi efectuareaintervenliei gi bolnavului). sangvin provoaci reacfiala el a organismului generalese pot manifestaintr-o formd ugoar6,medie gi gravi. Forma ugoari Complicafiile se manifesti prin vertijuri, slibiciune, grefuri, tahicardie, aparilie de sudoare rece, paloarea uneorideregliri de respirafie. dilatareapupilelor, tegumentelor, Forma lFedie . se caracterizeazdprin excitabilitatea motoricd a bolnavului, aparilia pronun{ate respiralie. de dereg16ri hipotonie, vomelor,convulsiilor, halucinatiilor, Forma gravi se manifesti prin: sciderea bruscS a tensiunii arteriale, apari[ia aritmiei, pind la apnoe. bradicardiei, lip6t6ffiiE[deregliri severede respirafie constd Tnefectuareaprobeloralergicela solu{iade anestetic acestor complicalii Profilaxia (studiul dozareacorecti a solulieide anestezic. anamnezeialergologice),

n
n
t
ffi H

n
H T
E T

Tratamentul.: (Hexenal, se central intravenos administreazdbarbiturate nervos sistemului 1. La excitarea natriu), seduxen. tiopental poliglucini, efedrinS, CaCl2, mezaton, se 2. ln caz de sciderea TA intravenos administreazl glucozl40o/o. de solufie respiralie artificiald. se de 3. ln cazde dereglirigrave respiratie efectueazd complex reanimare. de cu cordului intregul 4. in cazde stopcardiac masajul de Blocajele neruiperiferici nervoase producinhibitia nervoasela nivelultrunchiurilor conducerii Acesteprocedee profesorului A.V.Vignevschi. de gcoala periferice. maremisuri au fostelucidate ln cu sterno-cleido-mastoidian mugchiului la 1. Blocajutcerulcal vago-simpatic: intersecfia 20-40ml de vena jugulari externdintre mugchigi apofizatransversalise introduce arsuriin goculpleuro-pulmonar, a fracturimultiple coastelor, Indicatii: novocainA 0,25o/o. regiunea toracici,etc. erectoral 2. Blocajul lombar (pannefral) - in unghiulformat de coastaXll gi mugchiul Indica{ii: 0,25o/o. 60-120ml de novocaine se in trunchiului, spa{iulparanefral introduce inchisi a abdomenului. trauma pancreatiti dinamic, ileusul acutd, renali, colica -ln spafiul 0,25o/o se 70 retromamar introduce - 100 ml novocaini retromamar 3. Btocajul seroasd. de acutein stadiul infiltrafie mastitei la Este cu antibiotice. folosit tratamentul 15 se 4. Blocajutfocarului de fracturd- in loculfracturii( in hematom) introduc - 30 ml de osoase, inainte reducerii pentru fragmentelor efectuarea 12% cu antibiotice novocaine transportare. inferioard coastei distanta 8 cm de la la de a 5. Blocajutnervilor intercostali sub marginea 5 posterioari introduc - 10 ml novocain6l-2o/o. se liniaaxilard

6.

in fosa ileo-pectinee in spaliul Blocajul intrapelvian (procedeul SCOLNICOW paranefralse introducebilater:al Este indicati in fracturile cite 100 ml novocaindO,25Yo. oaselorbazinului,tromboflebiteipelvienegi a altor proceseinflarnatorii. Blocajul cordonului spermatic (procedeul LORIN-EPSHTEIN) in regiunea inelului spermaticse introduce50-100ml novocainA 0,25o/o. inghinafextern pe traiectulcordonului testicolului. afec{iunilor Este eficientin colici renal6,la tratamentul

7.

lt

t'

S-ar putea să vă placă și