Sunteți pe pagina 1din 8

Steaua fara nume

de M|ha|| Sebast|an

1 Idee

1exLul prezlnLa clar dlferenLele dlnLre dlverse clase dlnLre sLaLuLurl
dlnLre oamenl care poaLe nu mal sunL aLaL de clare ln 8omanla acum
dupa era comunlsLa sl reglmul egallLar lnsLauraL care a schlmbaL
menLallLaLea oamenllor Cu LoaLe asLea acesLe dlferenLe sunL reale lar
un sLrlgaL de Lrezlre la reallLaLe fle el sl dlnalnLea perloadel care a
produs schlmbarea esLe blnevenlL sl chlar necesar

2 @ema

1ema prlnclpala esLe cea a lublrll lnLerzlse sau lmposlblle dln cauza
dlferenLelor dlnLre lumlle dln care provln cel dol 1ema garll llnlsLlLe sl a
Lrenurllor care nu opresc esLe o alLa Lema lmporLanLa ea sugerand
lncapablllLaLea de evadare dln comuna dlnLrun spaLlu llmlLaL aLaL flzlc
caL sl pslhlc lar Lema carLllor sl a asLronomlel sLabllesLe aceasLa dorlnLa
de scapare de plecare dln acesL unlvers llmlLaL a profesorulul

3 nt|une

cLlunea lncepe lnLro gara mlca ln provlncle unde nu Lrec mulLe
Lrenurl lar acelea nu lnLoLdeauna opresc Scena l cLul l surprlnde un
Laran care vrea sasl cumpere un blleL dar seful de gara nu blnevolesLe
al vlnde unul ln scena ll apare profesorul care a soslL ln asLepLarea lul
ascu care vlne de la 8ucuresLl sl care ll va aduce o carLe rara lchlm
anunLa ca doamna are nevole de 300 de lel lar Seful nu are de unde sal
dea lsl aduce amlnLe de Laran ll da un blleL dar pana lnLro locallLaLe
mal lndeparLaLa Scena lv domnlsoara Cucu vlne la gara la ora 7 flx ca sa
pandeasca elevele ce vor sa se ulLe la auLomoLorul spre 8ucuresLl Scena
v o eleva esLe prlnsa la gara de ura Cucu rofesorul lnLervlne nu
rezolva lnsa nlmlc lar ura Cucu o amenlnLa ca o exmaLrlculeaza
SosesLe acceleraLul apare ascu rofesorul se cufunda ln lecLura sl ll
vlne greu sa paraseasca gara lumlnaLa uLomoLorul dlnspre Slnala
opresLe sl dln el coboara ConducLorul sl o necunoscuLa fara blleL
ceasLa dln urma nu vrea cu nlcl un chlp sa ramana dar Seful sl
ConducLorul reusesc sa o pacaleasca lar Lrenul pleaca fara ea rofesorul
o duce la el acasa sa doarma pana dlmlneaLa lar el are lnLenLla de a
merge la udrea sa lnnopLeze ura Cucu sl udrea Lrec pe la el dupa ce les
de la clnemaLograf lar udrea se lnLoarce lnalnLe de a pleca rofesorul
vrea sa ll araLe necunoscuLel ursa Mare sl ll spune ca a descoperlL o
sLea leaca necunoscuLa preLlnde ca a sperlaLo soarecele lar
rofesorul se lnLoarce ll araLa ln flnal ursa Mare sl sLeaua nevazuLa lar
ea ll saruLa C lnLreaba numele el sl se hoLarasLe sasl denumeasca
sLeaua Mona doua zl dlmlneaLa rofesorul pleaca la scoala sl sal
aduca o rochle de zl lar Lleva lnLra sl o surprlnde pe Mona Seful sl Crlg
a[ung lar Lleva le spune ca a vazuLo pe necunoscuLa Crlg o convlnge sa
mearga lnapol lar speranLele ca acesLa nu a fosL numal un vls ale
rofesorulul sunL spulberaLe el ramanand slngur cu carLea lul

nf||nte
a r|nn|pa|e
| D|ferente sn|a|e
1 1aranul Seful
2 lchlm Seful
3 ura Cucu C Lleva
necunoscuLa rofesorul
b Senundare
| De subrdnare
1 Seful ll vlne blleL 1aranulul numal cand are nevole de
banl
2 lchlm Lrebule sa plaLeasca raLa pe care Seful o
mananca
3 ura Cucu preLlnde ca elevele sa nu vlna la gara la ora
la care Lrece auLomoLorul penLru ca odaLa ce elevele
ar sLl ce lnseamna o alLfel de vlaLa nu ar mal exlsLa
dlsclpllna subordonarll

|| kegu|amentare
1 ConducLorul sl Seful cer respecLarea regulamenLulul
lar rofesorul sl necunoscuLa prefera lncalcarea
acesLula penLru llnlsLea LuLuror (e prlnclpal penLru ca
rasLoarna LoL balansul?)
2 Seful ll cere lul lchlm banll penLru raLa calcaLa de
acceleraL
3
||| De adaptare
1 Mona se comporLa ln casa rofesorulul ca acolo unde
ea esLe oblsnulLa cauzand dezvalulrea prezenLel el
acolo

S aranter|zar| persna[e
a Sefu| gar||
| asa lmpresla corecLlLudlnll dar nu respecLa regulamenLul
numal aLuncl cand e pe placul sau (nu am mal scrls un
proces verbal de 13 anl" vrea sa alba un aer lmporLanL
raLa pe care a mancaLo dln banll lul lchlm) ln schlmb cand
1aranul vrea un blleL nul da acolo unde cere cl pana unde
are el nevole (300 lel penLru doamna) ue asemenea esLe
vlclean concepand planul prln care femela a fosL lasaLa ln
urma
b Dn taran
| cesL persona[ reprezlnLa foarLe blne ldeea dlferenLelor
cauzaLe de sLaLuL sl cea a supunerll celor care nu au nlcl o
puLere dar are LoLusl un lmpacL mal mlc asupra marLorllor
n rfesru|
| rofesorul esLe omul resemnaL cu ceea ce vlaLa la oferlL
dar are LoLusl fanLezla evadarll prln carLe sLudlu sl
asLronomle LsLe un om modesL preferand escapadele
menLale celor flzlce poaLe sl dln LlmldlLaLe Cand o vede pe
necunoscuLa vrea so a[uLe sa plece lnlLlal dar fllnd bland sl
fara auLorlLaLe nlmenl nul baga ln seama sLfel cand
fapLa e gaLa vrea so a[uLe pe necunoscuLa oferlndul un
loc unde sa doarma Cand e slngur cu necunoscuLa vorbesLe
paslonaL de sLele lar aceasLa se sperle poaLe penLru ca
reallzeaza ca slngura lublre a lul sunL sLelele dln cauza
asplraLlllor sale lnalLe ulmlneaLa precauL lsl spune ca LoaLe
asLea au fosL doar un vls sl ca nu Lrebule sa creada prea
mulL dln el LoLusl nalv ll cere mana Monel lul Crlg dar
avand bunulslmL sl fllnd poaLe llpslL de cura[ nu lupLa
penLru lublLa lul cand acesLa o convlnge sa plece cu el
d Inh|m
| esLe omul supus cu frlca auLorlLaLll care LoLusl nu
lnceLeaza sa crlLlce sl sa o [udece (Macar daca as fl mancaL
o") pe buna drepLaLe dar care LoLusl nu lncearca sa faca
nlmlc lmpoLrlva el luando ca aLare sl mulLumlnduse cu
vorblLul ln barba
e Dra unu
| LsLe exemplul perfecL penLru uoamnele de provlncle care
Lrebule mereu sa sLle LoL ce se peLrece ln saL sl care
raspandesc barfele vand un complex de lnferlorlLaLe ea
doresLe supusl dar penLru ca nlmenl nu se supune Lrebule
sasl lmpuna auLorlLaLea pesLe LoL devenlnd un Llc pe care ll
apllca pana sl ln cercul de profesorl
f e|eva
| Lxemplarul adolescenLln cuprlns de vlse sl de Lemerl care
reacLloneaza ln defenslva orldecaLeorl esLe nevole dar nu
esLe nlclodaLa precauL sl nlclodaLa nu face ceva care ar
puLea sal faca rau (a vazuLo pe necunoscuLa dar nu
ascunde acesL lucru cand e vorba de plelea el desl a fosL
rugaLa)
g asnu
| ersona[ eplsodlc care lsl face Lreaba fara sal lnLereseze
clne are de plerduL (vlnde ru[ feLelor dln clasa a opLa)
raspandesLe zvonul cum ca profesorul a daL 22000 pe o
carLe nefllnd capabll sa lnLeleaga de ce
h nduntru|
| Cmul legll se araLa nelnduplecaL de suferlnLa femell sl o
lasa ln urma fara sa se gandeasca la conseclnLele pe care ea
le va avea de lnduraL
| -enunsnuta
| LxcenLrlca femela pleaca pe slne spunand ca se va slnuclde
la urmaLorul Lren sl refuza sasl dea daLele personale penLru
procesul verbal de Leama sa nu fle gaslLa de cel de la Slnala
vom afla mal Larzlu ca nul place sa faca bale numal la 26 de
grade sl 3 llnll lar florlle nu sunL nlclodaLa bune plecaL de
la Slnala suparanduse pe lublLul el facand o scena
dramaLlca Spune ca ll esLe somn ca sa scape de procesul
verbal Cand a[unge ln camera rofesorulul esLe lnLal
dezgusLaLa de ceea ce vede dar apol se resemneaza nu
vrea sa ramana slngura asa ca recurge la sanLa[ emoLlonal
spunand ca ll e frlca de un soarece sl ll aduce asLfel pe
rofesor dln nou ln camera 8a ll e somn ba nu ll mal e
acesLea sunL remlnlscenLe dln sLllul el de vlaLa caprlclos
ComlLe adulLer sl devlne ln flnal fasclnaLa de aceasLa lume
dlmlneaLa se spala la fanLana lar florlle nu au fosL nlclodaLa
mal frumoase sl declde sa ramana alcl cu rofesorul de
care ll esLe drag sl sa lnceapa o noua vlaLa Cand a[unge
Crlg ln schlmb de frlca sa nul raneasca pe rofesor ll
spune ca acesLa e fraLele el Cand ln flnal declde sa plece
cu Crlg ll spune rofesorulul ca va ramane mereu cu el
dovedlnd o lublre pura adolescenLlna nereallzablla dln
cauza argumenLelor loglce ce sLau lmpoLrlva el
necunoscuLa esLe un persona[ confuz maleabll care se lasa
sa pluLeasca pe valurlle momenLulul
[ Ddrea
| Lxemplul concreL al arLlsLulul fara banl care vlseaza sasl
vada opera reallzaLa C saLlsface pe ura Cucu numal ca sa
nu sLarneasca sl mal mulLe confllcLe esLe curlos despre
persoana necunoscuLel sl se pllcLlsesLe repede sa asLepLe
Cand ea pleaca semnandul un cec esLe LrlsL penLru soarLa
prleLenulul sau dar ln acelasl Llmp esLe exalLaL de fapLul ca
opera sa esLe acum reallzablla
k r|g
| ClLadlnul lmpaLlmlL al [uculul de ruleLa are LableLurlle sale
(nu vrea ca Mona sa sLea ln spaLele lul cand [oaca) spune ca
nu o lubesLe poaLe dln frlca de ceea ce ar lnsemna sa
admlLa asLa dar se slmLe blne cand se lnLorc capeLe cand ea
Lrece la braL cu el ca nu esLe gelos dar vrea ca ea sa vlna cu
orlce preL lnapol chlar daca preLul acela ar fl sa nu admlLa
fapLul ca e gelos

6 ke|at|| |ntre persna[e
a Sefu| @aranu|
| Subordonare a Laranulul
b Sefu| rfesru|
| LgallLaLe spre supunere dln parLea Sefulul lndlferenLa dln
parLea rofesorulul
n Sefu| Inh|m
| Supunere dln parLe lul lchlm
d Sefu| Dra unu
| LgallLaLe superloara dln parLea Sefulul la fel ca sl dln parLea
urel Cucu
e rfesru| Dra unu
| lndlferenLa dln parLea rofesorulul aLlLudlne
subordonaLoare dln parLe urel Cucu
f Dra unu L|eva
| ConfllcLuala ura Cucu cere subordonare eleva no acorda
g L|eva rfesru|
| Lleva cauLa un allaL ln rofesor
h Sefu| asnu
| mlclLle
| asnu rfesru|
| facerl
[ Sefu| nduntru|
| CompllclLaLe
k rfesru| nduntru|
| ConfllcLuallLaLe blanda
| nduntru| -enunsnuta
| ConfllcLuallLaLe legala
m-enunsnuta Sefu|
| ConfllcLuallLaLe legala sl de lnLeres dln parLea Sefulul care
nu obLlne auLorlLaLea
n -enunsnuta rfesru|
| venLura adolescenLlna nalva
rfesru| Ddrea
| prleLenle
p Ddrea Dra unu
| Subordonare prefacuLa dln parLea lul udrea
q -enunsnuta Ddrea
| necunoscuLa esLe fasclnaLa de opera lul udera lar el
doresLe sal povesLeasca caL mal mulLe
r Mna L|eva
| lnlLlal sunL complle apol Lleva o Lradeaza
s L|eva Sefu|
| Supunere
t L|eva r|g
| Supunere
u r|g Sefu|
| 8elaLle bazaLa pe lnLerese relaLlv comune
v r|g Mna
| moroasa
wr|g rfesru|
| dversarl
x Mna Dra unu
| ulscrepanLa
y r|g Dra unu
| ConfllcLuala
z r|g Ddrea
| lnLeres