Sunteți pe pagina 1din 11

REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI

„Revitalizarea complexului zootehnic din Medeleni, prin crearea unei ferme de reproducţie şi creştere a porcilor”.

1. Conceptul afacerii

S.C. „AGRODAVA GRUP” S.A. a iniţiat pe teritoriul judeţului Ungheni, un proiect strategic de creare

a unui Complex zootehnic integrat de producţie a 1800 tone de carne de porc (în viu) anual. Concepţia

proiectului prevede revitalizarea unei ferme existente, construcţia a două ferme noi, a trei instalaţii bioenergetice de prelucrare a dejecţiilor, a unei fabrici de nutreţuri combinate, precum şi amplasarea în Zona Economică Liberă Ungheni a unui abator cu frigider şi linie tehnologică de ambalare în vid.

Prima afacere lansată cadrul acestui proiect constă în revitalizarea complexului zootehnic din Medeleni, r-nul Ungheni, prin reprofilarea lui într-un complex performant de selecţie a suinelor birasiale de reproducţie şi îngrăşarea pentru carne a hibrizilor comerciali cu un randament sporit de carne. Pentru obţinerea celor mai înalţi parametri de rentabilitate la creşterea animalelor s-a optat pentru folosirea tehnologiei de creştere şi a utilajului performant al liderului mondial în domeniul tehnologiilor de creştere a porcilor – compania germană „Big Dutchman”. Conform planului tehnologic elaborat de „Big Dutchman”, în cele trei hale disponibile va fi organizată o fermă pentru 252 suine de prăsilă cu un potenţial de reproducţie de 6200 purcei pe an şi un program de producţie de carne de 576 tone anual. Problema cea mai sensibilă a complexelor zootehnice – neutralizarea dejecţiilor animale, care odată cu intrarea fermelor în parametrii proiectaţi de creştere, se vor acumula în volum de 6300 metri cubi pe an, va fi soluţionată prin implementarea tehnologiei complexe a firmei austriece „Bauer”, care permite captarea biogazului, generarea energiei electrice şi termice, precum şi separarea dejecţiilor în fracţie solidă şi lichidă, ambele reprezentând un îngrăşământ organic valoros cu un bogat conţinut de azot, fosfor şi potasiu, care urmează a fi comercializat, în primul rând către gospodăriile agricole care vor creşte pentru S.C. „AGRODAVA GRUP” S.A. necesarul de cereale pentru nutreţurile combinate proprii.

Costul investiţional al Proiectului de revitalizare şi reprofilare a complexului zootehnic de la Medeleni constituie cca. 12.650.000 lei şi se va derula eşalonat pe parcursul primului an. Halele de producţie 1,2 şi 3 vor fi puse în funcţiune respectiv în trimestrele unu, trei şi patru, în

corespundere cu ritmul de creştere al animalelor. În scopul micşorării poverii investiţionale, a fost negociat un acord cu „Big Dutchman” privind amânarea plăţilor pentru utilaj pe un termen de 21-24 luni, până la intrarea fermei la parametrii proiectaţi de producţie. În acest fel, necesarul efectiv de resurse pentru derularea proiectului va constitui 8,8 mln. lei, din care:

2 500 000 lei – atraşi printr-o emisie suplimentară de acţiuni ai societăţii;

– 2 500 000 lei – un credit contractat în luna a noua de activitate pe un termen de 36 luni cu o perioadă de graţie de 6 luni la rambursarea principalului şi o rată estimativă a dobânzii anuale de 18 %.

– 3 317 000 lei – granturi pentru implementarea tehnologiilor de protecţie a mediului şi utilizarea resurselor bioenergetice alternative. De asemenea, Ministerul Agriculturii a confirmat alocarea unei subvenţii de 391.500 lei la procurarea suinelor de elită, acordată de Stat în baza programului de susţinere a sectorului zootehnic. Astfel structurată, politica financiară a proiectului va permite, în anul trei de activitate, efectuarea achitării depline cu „Big Dutchman” (6,5 mln. lei), iar în anul patru rambursarea totală a creditului contractat (2,5 mln. lei). Concomitent cu achitarea tuturor datoriilor, către finele anului patru profitul nerepartizat (acumulat) la dispoziţia societăţii va constitui cca. 11,1 mln. lei. Planul de producţie prevede vânzarea la sacrificare a primului lot de animale îngrăşate în luna a 11 de activitate. Programul de vânzări lunare va constitui 437 capete pe porci cu o maturitate de 180-190 zile şi o

greutate medie în viu de 110 kg fiecare, ceia ce va constitui 48000 kg de carne în viu pe lună. Preţul de vânzare

al producţiei luat în calcul la elaborarea planului de afaceri a constituit 21 lei (cu TVA) în anul doi şi 22 lei în

anul trei şi următorii. Preţul de cost calculat al cărnii de porc conform tehnologiei germane de creştere va constitui 8790 lei la

o tonă de carne. Conform datelor Anuarului statistic în 2004 preţul de cost la creşterea cărnii de porc în fermele

similare din republică a constituit 22700 lei/tona. Pragul minim calculat al rentabilităţii afacerii constituie 179 900 kg de carne pe an, în comparaţie cu cantitatea de 576 000 kg pe an care urmează a fi realizat cu începere din anul doi. Astfel, afacerea dispune de o siguranţă triplă la capitolul rentabilitate vânzărilor.

2. Piaţa de carne în Moldova

Până în 1990 Moldova era considerată liderul creşterii de carne prin metode zootehnice intensive în URSS. În 1990 în Moldova funcţionau nu mai puţin de 14 complexe industriale de creştere a porcilor, care au produs cca. 177,2 mii tone de carne. Sporul mediu de greutate la creşterea porcilor în complexele zootehnice atingea în anii 1985-90 cote de 400-500 grame pe zi.

În ultimii 15 ani producţia de carne, inclusiv carnea de porc, a cunoscut în Moldova o diminuare dramatică, în anul 2004 atingându-se cota minimă absolută – 41,3 mii tone de carne de porc procesată (după sacrificare)

În timp ce creşterea animalelor în gospodăriile populaţie în expresie valorică nu a suferit mari
În timp ce creşterea animalelor în gospodăriile populaţie în expresie valorică nu a suferit mari
modificări, s-a produs o scăderea dramatică a cotei de carne produsă în întreprinderile (fermele)
agricole de la 77% în 1990, la 8% în 2004. În consecinţă, astăzi piaţa moldovenească este dominată de
carnea crescută în gospodăriile populaţiei, fără respectarea normelor elementare de hrănire şi
întreţinere, cu impact direct şi asupra calităţii producţiei comercializate.
Eficienţa activităţii zootehnice a scăzut la fel de drastic, caracterizându-se în ultimii cinci ani
prin sporuri medii zilnice de greutate de doar 140 grame/zi, fapt care a adus preţul de cost al unui kg
de carne de porc crescut în întreprinderile agricole la 22,7 lei/kg, în timp ce preţurile de achiziţie la
colectorii de carne constituie 18-21 lei/kg.
Preţul mare de cost al cărnii de porc produsă în cantităţi industriale (în ferme), a făcut carnea
moldovenească necompetitivă pe piaţa CSI – unica piaţă de export a producţiei animale moldoveneşti,
fapt care a dus la stoparea aproape totală a exportului.
Tot datorită preţului mare de cost, dar şi din cauza nerespectării normelor tehnologice de
creştere (atingerea unei anumite greutăţi într-o anumită perioadă), au condiţionat marii procesatori de
carne din Moldova – “Carmez”, “Basarabia-Nord” şi alţii, să înceapă importul masiv de carne
procesată de calitate din UE, care acoperă astăzi 90 % din necesităţile acestor întreprinderi (cca. 10-11
mii tone carne de bovine şi porcine pe an). În acelaşi timp, abatorul S.A. “Basarabia-Nord” proiectat
pentru sacrificarea zilnică a 1300 capete de bovine şi 1300 capete de porcine, a prelucrat zilnic în 2005
în mediu 50 capete de bovine şi 200 capete de porcine. Iar abatorul S.A. „Carmez” cu începere din
2006 este închis la conservare din cauza penuriei de carne de calitate produse în ţară.
Piaţa consumului individual de carne al populaţiei (inclusiv de pasăre) atingea în 2004 cifra de
408 milioane lei. Acest volum de carne este comercializat prin pieţele agroalimentare, supermarket-uri,
alimentare. Carne de încă 60 mln. lei a fost comercializată prin reţeaua alimentaţiei publice.
Cu excepţia cărnii de pasăre comercializate, care este preponderent de import sau produsă în
întreprinderile avicole din ţară, carnea de bovine, porcine şi ovine comercializată populaţiei este
produsă în gospodăriile populaţiei, în general fără un control sanitar şi tehnologic corespunzător.

3. Programul de producţie

Programul de producţie al S.C. „Agrodava Grup” S.A. presupune comercializarea primului lot porci la sacrificare în luna a 11 de la începutul activităţii. Programul de producţie lunar cu începere din anul doi se va constitui din:

a) Porci bi-rasiali la sacrificare (randament carne – 60%) – 437 capete/lună (48000 kg în viu)

b) Biogaz (în echivalent de metan) – 11 440 m 3 /lună

c) Îngrăşăminte organice solide – 174 m 3 /lună

d) Îngrăşăminte organice lichide – 485 m 3 /lună

Unitate Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Nr. Indicatori de masura
Unitate
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
Nr.
Indicatori
de masura
Total
Total
Total
Total
Total
1
2
3
8
9
10
11
11
1
Denumire produs:
PORCI (HIBRIZI ) LA SACRIFICARE
Porci vanduti pentru sacrificare
unitati
0
4.807
5.244
5.244
5.244
Volum de carne in viu vanduta
kg
0
528.770
576.840
576.840
576.840
Pretul unitar de vanzare
lei/kg
21
21
22
22
22
INCASARI DIN VANZARI PRODUS
lei
0
11.104.170
12.690.480
12.690.480
12.690.480
inclusiv:
- TVA
lei
0
2.220.834
2.538.096
2.538.096
2.538.096
2
Denumire produs:
GAZ METAN COMERCIALIZABIL
Cantitate vanduta
m.c.
23.242
137.179
137.367
137.367
137.367
Pretul unitar de vanzare
lei/m.c.
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
INCASARI DIN VANZARI PRODUS
lei
41.836
246.923
247.261
247.261
247.261
inclusiv:
- TVA
lei
8.367
49.385
49.452
49.452
49.452
3
Denumire produs:
INGRASAMINTE ORGANICE SOLIDE
Cantitate vanduta
tone
350
2.054
2.089
2.089
2.089
Pretul unitar de vanzare
lei/to
100
100
100
100
100
INCASARI DIN VANZARI PRODUS
lei
35.038
205.429
208.911
208.911
208.911
inclusiv:
- TVA
lei
7.008
41.086
41.782
41.782
41.782
4
Denumire produs:
INGRASAMINTE ORGANICE LICHIDE
Cantitate vanduta
m.c.
977
5.727
5.824
5.824
5.824
Pretul unitar de vanzare
lei/m.c.
50
50
50
50
50
INCASARI DIN VANZARI PRODUS
lei
48.841
286.355
291.209
291.209
291.209
inclusiv:
- TVA
lei
9.768
57.271
58.242
58.242
58.242
5
INCASARI TOTALE DIN VANZARI
125.715
11.842.876
13.437.861
13.437.861
13.437.861
lei
inclusiv:
- TVA
lei
25.143
2.368.575
2.687.572
2.687.572
2.687.572
Întreaga cantitate de carne pentru sacrificare va fi vândută pe piaţa internă, în primul rând
marilor procesatori industriali care resimt o lipsă acută de carne tehnologică de calitate.
Altă categorie de cumpărători ai producţiei de carne în viu sunt firmele-colectori de carne, care
operează în pieţele agroalimentare din ţară.
A treia modalitate de realizare a producţiei este crearea de pavilioane individualizate proprii în
halele de carne din pieţele agroalimentare din principalele oraşe ale ţării.
Biogazul produs în instalaţia bioenergetică poate fi comercializat direct ca combustibil (mai
ales pe timp de vară), sau transformat în urma cogenerării în energie electrică şi termică şi utilizat atât
pentru necesităţile proprii ale fermei, cât şi pentru încălzirea unor eventuale sere.
Îngrăşămintele organice lichide cu un bogat conţinut de azot, fosfor şi potasiu vor fi
comercializate în primul rând gospodăriilor agricole care vor creşte necesarul de cereale pentru
nutreţuri combinate ale fermei.
Îngrăşămintele organice solide, după ambalare se vor comercializa în magazinele specializate şi
către crescătorii de producţie agricolă în sere.

4. Programul investiţional

Costul programul investiţional de revitalizare şi reprofilare a complexului zootehnic de la Medeleni constituie cca. 12.646.600 lei şi se derulează eşalonat pe parcursul primului an, în corelare cu ritmul de creştere al animalelor. Calendarul efectuării investiţiilor şi valoarea acestora este prezentată în Tab. 1.

Tabelul nr. 1

Anul I Nr. Articol investitional TOTAL trum.I trim. II trim.III trim.IV 1 2 3 4
Anul I
Nr.
Articol investitional
TOTAL
trum.I
trim. II
trim.III
trim.IV
1
2
3
4
5
6
10
1
Investitii capitale conform devizului
5.268.904
1.983.960
2.635.445
1.322.783
11.211.093
a) Procurare utilaj hala 1-reproductie
3.047.495
0
0
0
3.047.495
b) Transport utilaj hala 1-reproductie
200.400
0
0
0
200.400
c) Lucrari montaj hala 1-reproductie
243.800
0
0
0
243.800
d) Renovare hala 1-reproductie
420.000
0
0
0
420.000
e) Procurare utilaj hala 2-crestere
0
1.881.796
0
1.881.796
f) Transport utilaj hala 2-crestere
0
100.200
0
100.200
g) Lucrari montaj hala 2-crestere
0
150.544
0
150.544
h) Renovare hala 2-crestere
0
300.000
0
300.000
i) Procurare utilaj hala 3-ingrasare
0
0
833.369
833.369
j) Transport utilaj hala 3-ingrasare
0
0
100.200
100.200
k) Lucrari montaj hala 3-ingrasare
0
0
66.669
66.669
l) Renovare hala 3-ingrasare
0
0
300.000
300.000
m)
procurare utilaj epurare
1.002.000
0
0
0
1.002.000
n)
infrastructura sistem epurare
105.210
0
22.545
22.545
150.300
o)
procurare utilaj bioenergetic
1.803.600
1.803.600
p)
infrastructura sistem bioenergetic
180.360
180.360
360.720
o)
infrastructura generala
250.000
250.000
2
Alte investitii in mijloace fixe
0
643.500
594.000
198.000
1.435.500
a)
animale vii pentru reproductie
0
643.500
594.000
198.000
1.435.500
3
T O T A L
I N V E S T I T I I
5.268.904
2.627.460
3.229.445
1.520.783
12.646.593
4.1 Structura resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului
Finanţarea proiectului se efectuează din trei surse diferite:
Prima – investiţii directe – prin atragerea investitorului strategic sau venture, prin oferirea unui pachet de
33,3 % din acţiunile Societăţii contra sumei de 2.500.000 lei.
A doua – credit bancar – atragerea unui credit în luna a noua de activitate în valoare de 2.500.000 lei pe un
termen de 36 luni, cu o dobândă estimativă de 18% şi un termen de graţie de 6 luni la plata principalului.
A treia – subvenţii şi granturi – se estimează atragerea sumei de 3.708.120 lei, din care 391.500 lei
constituie subvenţia confirmată de stat la procurarea suinelor de reproducţie, iar 3.316.620 lei granturi internaţionale
pentru protecţia mediului şi promovarea bioenergeticii.
În scopul micşorării poverii financiare, a fost obţinut acordul de principiu al companiei „Big Dutchman”
privind amânarea plăţilor pentru utilaj pe un termen de 21-24 luni, până la intrarea fermei la parametrii
proiectaţi de producţie.
Sursele de finanţare a Proiectului
Nr.
Denumire sursa
Anul I
Total
1
2
3
5
MIJLOACE PROPRII
1
Mijloace banesti in cont
100.000
100.000
2
Incasari din vanzarea actiunilor proprii
2.500.000
2.500.000
3
TOTAL mijloace proprii
2.600.000
2.600.000
MIJLOACE ATRASE
4
Credite bancare
2.500.000
2.500.000
5
Imprumuturi de la investitori
0
0
6
Alte tipuri de mijloace atrase
3.708.120
3.708.120
b) subventii animale reproductive
391.500
391.500
c) granturi protectia mediului
3.316.620
3.316.620
7
TOTAL mijloace atrase
6.208.120
6.208.120
8
TOTAL MIJLOACE BANESTI
8.808.120
8.808.120

5. Pronosticul rentabilităţii investiţiei

În conformitate cu planul strategic de dezvoltare al companiei, care prevede transformarea societăţii într-o societate pe acţiuni de tip deschis şi cotarea ulterioară a acţiunilor “AgroDava Grup” S.A. la bursa valorilor mobiliare, o importanţă deosebită are pronosticul evoluţiei preţului de piaţă al acţiunilor societăţii. La solicitarea noastră Agenţia de Rating şi Estimare “ESTIMATOR-VM” S.R.L. a efectuat o estimare a preţului acţiunilor “AgroDava” S.A. în baza business-planului previzional pe şase ani. Evoluţia preţului estimativ al acţiunilor “AgroDava” S.A. este prezentat în graficul din dreapta. Preţul acţiunilor este calculat în lei, rata de schimb constituind 1 Euro = 16,7 MDL.

175 157,69 150 131,32 125 109,1 100 85,03 75 38,92 50 25 1 0 O
175
157,69
150
131,32
125
109,1
100
85,03
75
38,92
50
25
1
0
O
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
I
II
III
IV
V
Pretul actiunilor "AgroDava Grup" S.A.
Reieşind din pronosticul valorii acţiunilor, este preconizată efectuarea unei emisii suplimentare de acţiuni ordinare
Reieşind din pronosticul valorii acţiunilor, este preconizată efectuarea unei emisii suplimentare de
acţiuni ordinare cu drept de vot ale societăţii în număr total de 50.000 acţiuni, constituind un pachet de
33,3 % din capitalul statutar, în scopul atragerii unei investiţii directe de capital în volum de
2.500.000 lei.
Calculele demonstrează
că procurarea acţiunilor
societăţii la etapa iniţială
(venture investment), în
scopul revinderii lor la
finele anului trei sau patru,
ar putea constitui pentru
potenţialul investitor o
afacere profitabilă.
Astfel, procurând
iniţial 33,3 % din acţiuni la
un preţ de 50 lei/acţiunea,
investitorul le-ar putea
revinde la finele anului trei
deja la un preţ de 109,1 lei
obţinând astfel un profit net
de 2,95 mln. lei
În graficul alăturat
este arătată profitabilitatea
investi-ţiei în funcţie de anul
ieşirii din afacere şi vânzare
RENTABILITATEA INVESTITIONALA A PROIECTULUI
225,00%
215,39%
5.500.000
5.384.707
200,00%
5.000.000
175,00%
4.500.000
162,64%
4.000.000
150,00%
4.066.124
3.500.000
118,20%
125,00%
3.000.000
2.955.015
100,00%
2.500.000
70,07%
2.000.000
75,00%
1.751.722
1.500.000
43,08%
50,00%
39,40%
40,66%
35,03%
1.000.000
25,00%
31,00%
31,00%
31,00%
31,00%
500.000
0,00%
0
Finele An II
Finele An III
Finele An IV
Finele An V
Profit investitie (lei)
Rentabilitatea, anual (%)
Rentabilitatea, total perioada (%)
Rata actualizarii
a acţiunilor.
Trebuie menţionat, că rata actualizării luată în calcul la estimarea valorii acţiunilor S.C.
“AgroDava Grup” S.A. a constituit 31 % (puncte).
După cum se poate observa din grafic, chiar şi la vânzarea acţiunilor la finele anului trei,
profitabilitatea anuală depăşeşte valoarea ratei de actualizare, îndreptăţind astfel aşteptările
investiţionale.

6. Obiectivele S.C.„AGROAVA GRUP” S.A. pe termen mediu

Obiectivul principal al Societăţii pe termen mediu este implementare pe parcursul anilor trei şi patru a proiectului „Complexul integrat de creştere şi prelucrare a 1800 to carne de porc pe an”. Concepţia proiectului prevede reprofilarea fermei existente în una de creştere a suinelor reproductive de elită, construcţia a două ferme noi, fiecare cu instalaţie bioenergetică, a unei fabrici de nutreţuri combinate,

precum şi amplasarea în Zona Economică Liberă (Z.E.L.) Ungheni a unui abator cu frigider şi
precum şi amplasarea în Zona Economică Liberă (Z.E.L.) Ungheni a unui abator cu frigider şi linie de
ambalare în vid.
Componentele Complexului integrat sunt următoarele:
• O fermă specializată în creşterea materialului reproductiv de elită pentru 252 suine de bază;
• Două ferme de creştere a hibrizilor pentru carne cu 700 suine reproductive birasiale;
• O fabrica de nutreţuri combinate cu o productivitate de 5 tone/oră;
• Un abator modern pentru sacrificarea a 100 capete de porc pe zi şi 75 capete bovine/zi;
• Un frigider cu un spaţiu de depozitare a cel puţin 500 tone carne;
• O linie tehnologică pentru ambalarea în vid a 150 tone de carne procesată pe an.
Pe lângă aceasta, fiecare fermă va vi dotată cu câte o instalaţie bioenergetică de reciclare a dejecţiilor
animale, care vor permite producţia şi generarea următoare produse:
• Îngrăşăminte organice solide – 7500 m 3 /an
• Îngrăşăminte organice lichide – 21000 m 3 /an
• Biogaz – 800 000 m3/an, care oferă posibilitatea cogenerării de:
• Energie electrică – 1 280 000 KWore/an
• Energie termică – 1675 Gcal/an
Energia electrică generată astfel va permite acoperirea întregului necesar de energie electrică al
complexului, iar surplusul de energie electrică şi energia termică generată se vor utiliza la menţinerea regimului
de temperaturi în trei sere de 0,75-1,00 hectare, construite lângă fiecare fermă.

Utilizarea propriilor îngrăşăminte organice la creşterea culturilor de câmp în condiţiile agriculturii organice va permite obţinerea propriilor nutreţuri ecologic pure, ceia ce va reprezenta primul pas către atingerea obiectivului major al Companiei pe termen lung – creşterea producţiei zootehnice ecologic pure.

7. Pronosticul rezultatelor financiare

Indicatori Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Venituri din vânzări Costul
Indicatori
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
Venituri din vânzări
Costul vânzărilor
125.715
11.842.876
13.437.861
13.437.861
13.437.861
253.178
7.389.727
7.010.124
7.046.763
7.086.129
Profitul brut (pierdere globală)
-127.463
4.453.149
6.427.738
6.391.098
6.351.732
Alte venituri operaţionale
Cheltuieli comerciale
Cheltuieli generale şi administrative
Alte cheltuieli operaţionale
0
0
0
0
0
51.000
297.900
416.400
516.400
516.400
546.550
360.600
423.000
423.000
423.000
112.500
393.750
217.500
45.000
0
Rezultatul din activitatea operaţională:
profit (pierdere)
-837.513
3.400.899
5.370.838
5.406.698
5.412.332
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rezultatul din activitatea econom.-financiară:
profit (pierdere)
Rezultatul excepţional: profit (pierdere)
-837.513
3.400.899
5.370.838
5.406.698
5.412.332
0
0
0
0
0
Profitul (pierderea) perioadei până la impozitare
-837.513
3.400.899
5.370.838
5.406.698
5.412.332
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
0
519.672
844.693
850.327
857.527
Profit net (pierdere netă)
-837.513
2.881.227
4.526.145
4.556.371 4.554.805
8. Pronosticul fluxului mijloacelor băneşti
ANUL I
ANUL II
ANUL III
ANUL IV
ANUL V
ACTIVITATEA OPERATIONALA
1 Incasari banesti din vanzari
125.715
11.842.876
13.437.861
13.437.861
13.437.861
2 Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor
2.692.734
5.392.579
5.442.794
5.472.794
5.472.794
3 Plati banesti salariatilor si FS
423.150
690.300
900.900
900.900
900.900
4 Total plata dobanzilor
112.500
393.750
217.500
45.000
0
5 Alte plati ale mijloacelor banesti
71.775
186.083
216.083
286.083
286.083
6 Plata impozitului pe venit
0
0
519.672
844.693
850.327
7 Fluxul net al mijloacelor banesti din act. oper.
-2.710.694
5.180.164
6.140.913
5.888.391
5.888.391
ACTIVITATEA INVESTITIONALA
8 Incasari din vanzarea activelor / subventii
6.208.120
0
0
0
0
9 Plati aferente procurarii activelor
5.080.124
0
6.454.179
0
0
10 Fluxul net al mijl. banesti din activ. Investition
1.127.996
0
-6.454.179
0
0
ACTIVITATEA FINANCIARA
11 Incasari banesti sub forma de credite si impr.
2.500.000
0
0
0
0
12 Plati banesti privind creditele si imprumut.
0
833.333
1.000.000
666.667
0
13 Fluxul net al mijloacelor banesti din act. fin.
2.500.000
-833.333
-1.000.000
-666.667
0
14 FLUXUL NET TOTAL
453.552
4.346.831
-1.313.266
5.221.725
5.888.391
15 Soldul mijloacelor banesti la incep. perioadei
100.000
553.552
4.900.383
3.587.117
8.808.841
16 Soldul mijloacelor banesti la sfars. perioadei
553.552
4.900.383
3.587.117
8.808.841
14.697.232

9. Pronosticul situaţiei bilanţului contabil

a)

Activele

Indicatorul Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 1 2 34566 1
Indicatorul
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
1
2
34566
1
1,1
ACTIVE PE TERMEN LUNG
Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale
Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale
00
0
0
0
0000
0
1,2
Active materiale pe termen lung
Active materiale în curs de execuţie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung
0000
0
12.046.593
11.355.653
10.029.266
8.702.879
7.376.493
690.940
1.326.387
1.326.387
1.326.387
1.326.387
Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung
11.355.653
10.029.266
8.702.879
7.376.493
6.050.106
1,3
Active financiare pe termen lung
Investiţii pe termen lung în părţi nelegate (131)
Investiţii pe termen lung în părţi legate (132)
Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung (133)
Creanţe pe termen lung (134)
Active amânate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3
Alte active pe termen lung (141,142)
Total Capitolul 1
0000
0
0000
0
1,4
11.355.653
10.029.266
8.702.879
7.376.493
6.050.106
2
2,1
ACTIVE CURENTE
Stocuri de mărfuri şi materiale
Materiale (211)
Animale la creştere şi înrgăşat (212)
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (213-214)
Producţia în curs de execuţie (215)
Produse (216)
Mărfuri (217)
Total s.2.1.
2.515.581
2.062.703
2.099.343
2.099.343
2.099.343
0
0
0
2.515.581
2.062.703
2.099.343
2.099.343
2.099.343
2,2
Creanţe pe termen scurt
Creanţe aferente facturilor comerciale (221)
Corecţii la datorii dubioase (222)
Creanţe ale părţilor legate (223)
Avansuri acordate (224)
Creanţe privind decontările cu bugetul (225)
Taxa pe valoarea adăugată de recuperat (226)
Creanţe ale personalului (227)
Creanţe privind veniturile calculate (228)
Alte creanţe pe termen scurt (229)
Total s.2.2
138.388
1.225.096
896.779
2.202.210
3.674.308
0
0
0
138.388
1.225.096
896.779
2.202.210
3.674.308
2,3
Investiţii pe termen scurt
Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate (231)
Investiţii pe termen scurt în părţi legate (232)
Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt (233)
Total s.2.3
0000
0
2,4
Mijloace băneşti
Casa (241)
Cont de decontare (242)
Cont valutar (243)
Alte mijloace băneşti (244, 245, 246)
Total s. 2.4
Alte active curente (251, 252)
Total Capitolul 2
0
415.164
3.675.287
2.690.338
6.606.631
11.022.924
.
415.164
3.675.287
2.690.338
6.606.631
11.022.924
2,5
3.069.133
6.963.086
5.686.459
10.908.184
16.796.575
TOTAL CENERAL - ACTIV
14.424.786
16.992.352
14.389.339
18.284.677
22.846.681

b)

Pasivele

Indicatorul Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 1 2 34566 3
Indicatorul
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
1
2
34566
3
3,1
CAPITAL PROPRIU
Capital statutar şi suplimentar
Capital statutar (311), inclusiv *
Capital suplimentar (312)
Capital nevărsat (313)
Capital retras (314)
Total s.3.1
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
2.450.000
2.450.000
2.450.000
2.450.000
2.450.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
3,2
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaţie (321)
Rezerve stabilite de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s.3.2
0000
0
0
0000
0
3,3
Profit nerepartizet (pierdere neacoperită)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierdere) al anilor precedenţi
Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s.3.3
0
-837.513
2.043.714
6.569.858
11.126.229
-837.513
2.881.227
4.526.145
4.556.371
4.554.805
-837.513
2.043.714
6.569.858
11.126.229
15.681.035
3,4
Capital secundar
Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung
Subvenţii (342)
Total s.3.4
TOTAL capitolul 3
0000
0
0000
0
1.762.487
4.643.714
9.169.858
13.726.229
18.281.035
4
4,1
DATORII PE TERMEN LUNG
Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
Împrumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s.4.1
2.500.000
1.666.667
666.667
0
0
0000
0
6.454.179
6.454.179
8.954.179
8.120.846
666.667
0
0
4,2
Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arendă pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanţări şi încasări cu destinţie specială (423)
Avansuri primite (424)
Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2
Total Capitolul 4
3.708.120
3.708.120
3.708.120
3.708.120
3.708.120
3.708.120
3.708.120
3.708.120
3.708.120
3.708.120
12.662.299
11.828.966
4.374.787
3.708.120
3.708.120
5
5,1
DATORII PE TERMEN SCURT
Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511,512)
Împrumuturi pe termen scurt (513)
Cota curentă a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515, 516)
Total s.5.1
0000
0
5,2
Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii privind facturile comerciale (521)
Datorii faţă de părţile legate (522)
Avansuri primite (523)
Total s. 5.2
0
0000
0
5,3
Datorii pe termen scurt calculate
Datorii privind retribuire muncii (531)
Datorii faţă de personal privind alte operaţii (532)
Datorii privind asigurările (533)
Datorii privind decontările cu bugetul (534)
Datorii preliminare (535)
Datorii privind plăţile extrabugetare (536)
Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi (537)
Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminare (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s. 5.3
TOTAL Capitolul 5
0
519.672
844.693
850.327
857.527
0
519.672
844.693
850.327
857.527
0
519.672
844.693
850.327
857.527
TOTAL GENERAL - PASIV
14.424.786
16.992.351
14.389.338
18.284.676
22.846.681

ASPECTUL ACTUAL AL FERMEI nr. 1

ASPECTUL ACTUAL AL FERMEI nr. 1 S.C. ”AGRODAVA GRUP” S.A. Summary of Business Plan 1 0

SCHEMA TEHNOLOGICĂ A FERMEI PENTRU 252 SUINE REPRODUCTIVE elaborată de specialiştii companiei „Big Dutchman”

elaborat ă de speciali ş tii companiei „Big Dutchman” S.C. ”AGRODAVA GRUP” S.A. Summary of Business