Sunteți pe pagina 1din 22

.-*.

l.lt

rl

lr

I

I

.'.r *T*^t

,

t*

1

o

Copitolul lV

I.toTruNl DE EDUCAIIE PROFESIoNALA

o

1. ASPEtI.UL CABINETULUI LA INTRAREA CLIENTEI

Pentru ,.-o-'eo o stare de bund dispozilie $i

curat,

de relaxat'e a clientei,

apa-

cabinetul cosnietic trebuie sa fie

Arapjamentul

N{obilierll

aerisit, iar mobilierul,

;;t"." qi produsele in perfecta ordine. Armonia culolilor sd'fie intr-o

ambian!f,'agreabilir, fiia

note stridente.

cabinetului va conveni luct'ului in primul rind,

fel aranjat incit s[ nu deranjeze

cos-

;

t,r'ebuie sE fie in aqa

metit.i,ena in tit'npul lucru,lui. Cele dou6'md-sule pe 'l'otirle, .cu

sele gi ,aphlraturra

pentru i

tarncntului.

neces'al'e lucn:Iui,

,rr, re face deplasdri

vor fi al6tunrate fotoliului

produ- .1*:.ltl

;;"f]'

cosmeti'e'

inutile ;i pauze nepliicute in tim'pttl tra- 'i;i'

Trebuiet.espectat,ereguiiledeigienaprofeSional5descriseinca-

pitolul anterior.

2. PRIMIREA 9l PREGATIREA CLIENTEI

COSMETIC

iN VEDEREA EFECTUARII TRATAMENTUTUI

"

Prirlrirea ciientelei

Prirlrirea

ciientelei se

se -['ace cu buni dispozilie, amabilitate, oferin-

-['ace

cu

buni

dispozilie, amabilitate,

in cabinetul

decolteul.

i

'

oierin-

]-t1

]',i1

f

;i serviciile ce-i sint necesare.

lsI

clienta se va dezi:raca la garderobS, apoi,

va scoate rochia sau biuzl, iqi va degaja

cosme-' al4

:,,

se va izola parui cu o fa:;d elastica sau ,bonet5, iar decolteul

,r

- a proteja cu un co,har', pelerinA

-- Urmeazii demachierea

sau halat.

fetei, a gituiui.qi a decolteului'9i, in.'

cosmetic Ai i se face ex

,,;,';ii

tinuare, vaporizarea caldA-

_- Clienta va fi aqe*zatd pe fotoliui

comedoanelor sub lanrpa-proiector.

,'.J

'

.,:.,

19'

.;i

3. coMPoRTAMENTUI cos[4ETIcIENEI

FATA DE CHENTA

bU.tigalia cosmeticienei este

neces.are

de a-qi

insugi

temeinic cunoqtintele

c"-il"i."noutAlile

trebuie sd

car.e

teoretice gi practice

feritoare la'rnetodele de lucru,

Si sI fie

re-

aparaturd, p.oaui^'T,iZ"st" se poate

la cur.ent

realiza prin schimburi de experientd,

pdrticipe toate cosmeticienele. La

conferintel-i"'i^;

aceste instruiri,' de exper.ientd

c6lliglcienele

.^-l"ese

au participat.la diferite schirirburi

in

sau spe-

cializdri

prin referate sau demonstlatii practice. Pentrn a-Ei forma o clientela stabila,

realiza cifra de plan,

strainitate, vor comunica

noutalile' utilil" qi celorlalte,

gi

in feh-rl

q.nocrA

pentru

a-$i

,sa se "o"iri,""r" unor'

toate

proc"6leele

cosme-

cosmeticiana treburie

sa aplice

n6i-l1rc de conduitd.

tice

-

cunoscute,

sd fie executata

Astfel :

Trebuie sd lucreze corect,

[inind

cu

seama de masurile

corecl,

de igiene"^i,l.lr" operatie

nu in-

s";i. il,,

cuperficial.

virsta,

ser-

rjor fi

"e?JIl li.iveqie

"fi""i"fr

d;;;l;

retaliite cu-

multa atentie,

Se nu faci diferenlieri intre

cliente i"

pozilia sociala, sau in funclie de simpatie. Toerte

-

ite-prompt gi- conqliincios.

coineticiana

-

trebuie sd

aibd o-atitu'dine

clientele. Disculiile purtate

mentate

in timpul

cu'alte pelsoane. Trebuie

se amestece in

tratamentui;,t-",; trebuie cot-"

discr.eti

ai-io,;;.",t.;i sa nu

aproDie

sa le

"lierrtcle,

mtrlt t:rct.

c,licntu,

tact, fir.zi

^,.1'-rvoi"

ci-i

sd fie

problemele pelsonale ale clientelor

qtie

s5-Ei

O cosmeticiand trebuie sd

tempereze dacd sint nervoase, cu cuvinte r.rrmoi*e".i'ii1

-

-'Trebuie recpmandate toate serviciile de care

dar numai

;T,lg

.c-ind.sr1! necesare. Recomandd.if" .i^.-o'i^:l:;

lTlu".1.gerviciile r'espective, ci doar sugerare, i"iliignn,a-o

fsint necesare.':

H",."

'

l' r

"1'il'.;''

Pentru aceasta, c(

si ry?:i!:.1X,,::iililuo1ff"

'".1rjj:ti,i:T,h5$Jl

".[:'H

il;':'ffililiiu,,.

fl"t1

f;

"1,1T

;:i;r; :rl:,1i

trebuie sd aibd

*n" dispozilie -,",

ffi

dea

eu.t,id:"',

\1,,

"il,rl,

H;

exnticallifilo.d',,'f

:Tl,,la

I

:,

ltl,,\

i

: J|'HTi.

"c

ffi

$jlr,,?ll* u"l,Hil;i, J

1

r

r

fnilfi*$ffii,,,iffiii:

;iffi;;

.i,,'auiiunir*un.(0r1rP0rht,r('rlt

;lc';:J;,i),.;:]:,,,

'

:i",,

-,1'#T{HiI;Vt,.B:i.;,,[l*

o

",

si

Sf iT,i'I 1,1? ilJ,1

s;1 r.especte statutr

i

j,t."";i I i,li r,,,,

"',".llf;r'

*

;

o"' 1, i

T,6ilexl

ro

ff ,3:3f ';'J';h C li'l:lldu

"."i " i i

"l"fi i*iff tiililt,.",llil"hr:"Jli:*'il;,fl:"it;'

i,

ilith:*}jH, ff :T tu,:M, i 1.r,1;.5 i's' r ;t{

r[L1e.sd,se \specte pe sn

igi

desfirl(,x,.i a"tiurr".

munci

,--' .'' ", t

ttt{si

fi

,

,,,S:i'.1:l1ill,"i

"'"'.{1iro.te,',,

ir'.u"

turnentlll ei la locul de

""rLirlolr dopir,l,', ,,

\

I

o

Copitolul V

I

I

I

I

ELECTRICITATEA iN COSMETICA

o

*-

_ A. UTILTZAREA DTFERTTELOR TtpURt--.--

DE CURENTI ELECTRICI

-

Curentul

continuu este rezul'taful constant aI debitului de elec=

de un generator. Intensitatea lui nu vari,azd in timp. Apli-

de curent este foarte f,recventd

in cosmeticd 1a tra-

9i la celelalte tipuri de

troni emiqi

carea acestui tip

tamentul tenului g,ras, pentru dezincrustlri

ten pentru ionizdri. datoritd

proprietdtii

elec[roli1i. Felomenu,I este,cunoscu,t

tui de a disocia soluliile in

sub numele :de el.ectrolizd

Curentll alternativ defineqte curentul care-qi schimbd perioclic

sensul se schirnbd in aqa fef incit fiecare

sensul.

In curentul alternativ,

pol este succesiv negativ

sau pozitir,.

;i

La o alternanti pozitivit- se va

iucced,a o alternanla negativii

a,ltelnante

pozitive qi al unei

raga mai depatte. An.s'amblul unei

forme'aze o pet'i'o'a'Ca'

a'lternrante negative

'

_

!

'--

r

Cadenta in car.e aceste peri,oer,de se s'tt'clced

rentului.

Numat'ttl perioadelor

Poate fi clasificat :

-

:

reprezinta frecr-enta c'ri-

poaLe fi modificat'

curent de joasd "medie

curent-de

frecventi (0-300 perioade/s) ;

frecr'.en{d (300---10 000 perioade/s) ;

(mai

curent de inalta frecven(d

mult de 10 000 perioade/s).

rcinteieri cu electrozii 'de

- Curentul alternativ este folosit pentru

: siicla ai Electrodermului. Efectul este

cildura locald, vasoconstric-

i

{ia,

urmati de

hiperemie lbcalfl (inroqire).

nervos

;i

De asemenea' are efect se-

drii,, ,rrpra sistimului

nizdrii

o actiune antisepticti datorit;i ozo-

r:urent este folosit ca sttt'sir de

aparatelor electrice' pentt'u ilu-

aerului inconjurdtor, rezultat al descdlr:drilor electrice.

qi,pentru incdlzit.

Furnizat de reteaua electricir. acest

alimentarea tuturor

. energie.peTrtru

minat

Cur|ntul faradic este folosit

musculari'in profunzime.

'r- nasiicd

in aparatelc cle masai pentru gim-

,,

t

'

-a

,

Efectele fiziologice ale curentului faradic depind de intensitatea

eI actioneaza

;i de frecvenla sal

'

Daci are o

ro *pr"totd

intensitate slabS qi o frecvenla rapidi,

gi provoaci local agitatie ionicd ,cu

efecte bune in tra-

tamentul celulitei.

-baca

are o

frecvenfd lenti Ei intensitate ,mai 'ritare, el ac{ioneazd

----a!1icatProfunzime. mai in

pe fatd,

produce contractii musculare in ritmul frecvenfei

ctuentului. cind frecvenla atinge

titanic, producind

50 sau mai multe perioade, curentui devine

coniraciii permanente,ale muqchiului'

.

.-'.i 'r

curcn{ii interferen(iali rezultd din suprapunerea mai mul'tor: cu-

iuretii interferenliaii produc excitalii,musculare

fiziologice. ne-

toni-

dureroase. Rezultd o gimnastica musculard Ei

vasculari, deci o

Iicare a mugchilor ;i o normalizal-e a oi'rrculraJiei

B. APARATE ELECTRICE FOLOSITE IN COSMETICA

Aparatele electrice folosite in cosmetica ,-se pot grupa in doud ca-

tegorii :

-

electriee pasiue (curentul

electric ,pune in functiune

itparate

*pu."tri.

fiind folosit ca sr'rrsd de

energie, dar nu aclioneazd direct

asupra pielii) :

lioneazii direct asupr-a pielii). Aceste--apa'rate

care transfor.mi,

,edreieazA sau modificd

sau alternativ' pri'mit de la

au anumite dispozitive

cut'entul electric continuu

releaua de aliimentare electrici'

APARATE PASIVE _-

I . VAPOFORUL (VAPORIZATORUL)

Scopul folosirii. \Ia1:oforu! (fig. 3) este un aparat care produce

vapori calzi.

Pir(ile

com'lronente sint utmitoat'ele :

o carcasi ce inveieEte pirfile generatoare de vapori;

-

-

un bazln cu aPi ;

23

doui rezistenle ea,re incil-

zesc

- bazinu'I, adurcind apa Ia stilleo

de fier,bere 6i vapori ;

un rezervor de apir

gurri oanttitat ea nolma,lilcle

-

bazin;

,6,gi156{. din rnateritrl plastic,

pre'r,dzutd cu o desehirdele pentrtr introdr,leerea .fetei ;

o leavd conductoare a vapo-

-

rilor ce face comuni,carea intre

-

bazin qi-basce

; irLcasaa*se ailS-urL-*,-

recipient cu frunze sau flori peste ,care trec vaporii de apd ;

pe carcase se afld: trei bu-

-

toane

ce regleza intensitatea vapo-

rllor gi un bec samnalizator de

funclionare a apar.atrului ;

arparatul se sprijinii pe

rrr-r

pitcior de suslinere,

-

pr.evdzut ,clr un

buton, pentru i'eglarea indltimii.

Fis. s. Vapoforul.

Modul de func{ionare. Prin in-

cdlzirea bazinului,

apa din interior

con-

este adusd in stare

sau florile aflate in recipient,

antren,ind uleiurile vol,ati,le. Vaporii sint proi,eetati.pe fala clientei.

de vapori; acegtia sint condugi prin leava

ductoale in cascd, trec peste frunzele

Efectele vaporizlrii sint urrndtoarele

l) Cttrd.tire prin :

inmuiet'ea

sh'attiltti cortlos, u;urind indepirtarea celuielor.

,

descuamate,.

-

-- -----:- tlilatarea porilor, ugurind extragerea cbmedoanelor ;

stimularea luncliilor gtandelor sebacee. Datoritd tem,peraturii

golire a foiiculilor de sebum Ei o gresare a

lldrcate, se realizeazd o

.

;

inrtepiirtorea

-

din piele ;

.-

suprafelei epidermului

st!rnularea glandelor sudo.ipare

se accentueaza transpiralia qi, plin ar'easta, eliminarea rlnor toxine

torinelor. prin

. indepdrtarea

iipttritd.litor gi ct urmelor cle cle-mctchiant

rdmase pl

,. picit-

turile de ap6.condensate

-

sau ur,mele de emulsie

tl

pe suprafa{a fetei antreneaz,a impuriialile

fa1i.

.

24

z) Ilrd.nire

prin actiuareo circulotiei. Datoriti

o vasodilatatie a capilarelor

singe. bogat

temperaiurii va-, .

porilor se produce

rniitoare.

de la nivelul pielii,

adu'cind un aflux rnai mare de

;i inlesnind rrbsol'btiu substantelol' ce \ror fi aplicate in etapele ur-

in substante.nutritive,

3) sltrbir ltirlratare (prin

inhibitie) ca un efect seeundar gi numai

c'ind intensitatea vaporilor este slabd.

Incadrarea aparatului in tratament.

vapoforul este fdlosit Ia in-

curatatd (demachiatd)

qi

ceputlrl trntamentului,

dupd ce s-a facut

drrpa' ce fata a fosl

examenul cosmetic qi s-a aplicat o cremd grasi,

protectoare, in jurul ochilor.

.Durata vapolizalii depinde de tiptrl de"ten,-

Intrefinerea ttparatullLi se. face astfel r

t

ter

nivelul ap,.i in bazin trebuie controlat

- irparatul va fi in functiune numai cit

-

r'eglalea intensitatii vaporilor

zilnic ; timp este folosit

;

se face in funclie de sensibilita-

- persoanei gi de c,aracteristicile tenuiui.

2. VAPOZONULI

Scopul folosirii. \rapozonul

ozoniza{i.

producerea vaporilor

(fig. +) este .un aparat folosit pentru

PIr{ile componente ale trpar:ttului sint urmatoarele :

un vas de sticlri Ce .Jena cu apd distilatd :

- o rezistenla care

incalzeqte apa si

o aduce in stare de vapori ;

- un tub conduc'tor al vaporilor de apa :

-

o Iampd de cuart care

genereaz.i raze ultr.aviolete ce ionizeazi

\.'aporii de apa ;i oxigenul atmosferic ;

-

o car'(lasa ce adaposte;te sistemlrl de aiirnentare clr curent a

aparatului.

-

Pe ca,noasd se afld :

1) doud butoane:

'

unul care ,pune in funcliune rezi.stenta :

unul care aprinde lampa de c.uar! ;

-

-

2) doua beeu,ri :

' unul de ,semnaiizare a fr-rncliondrii aparatului ;

-

-

unul de somnalizare a funcliondrii lampii de

aparatul se sprijind pe un

suport de :susfiner.e

buton de legl,are a indltimii aparatului ;

cuar! ;

prevdzut'cu

25

un cordon de conectare la

-

retea'u'a t'lectricii.

Modul de func(ionare. Se pune

firnctiune aparatul, rezisienta

apa din

reci'pientul

de

la starea

de vapori,

conduqi prin tubul

fata li,mpii de

in

incdlzegte

sticld

pini

acegtia fiind

conductor prin

cuar!. Vaporii sint ozonizati dato-

ritd nadiaiiilor ultraviolete .5i sint

proiectati pe fata clientei.

- Apar:atul se

tan!5

fixeazd la_o dis-

Ei

nu,rn,ai

de 50 ,em de fatri

dupa conhol.a,r'ea jetului de vapori.

Etcctele aparatului sint :

7) Efect bactericid

datoritd

Fig. {, \:rpozonul.

.'

ozonului si a razelor ultra_

-

violete. 2) Elect de hidratare

prin pro_

foarte

fine de apd care determin:j

iectarea particu,lelor

patrunderea ,rnai u.Soard a

acesteia in lesuturri.

3)

Oxig.enare. Oxigenul sub

nrai buna

forma actir,i (ozon) contribuie la o

chinrice de ia nir.elul

I'eFipiiratie a pieiii.

1) Tonifiere datorita

oxigenurui : pr.ocesele

mugchilor se desfdqoar,a mai intens, stirnulind ,starea de contrac-

tie a lor.

5) EJect cle hrdnire.

Prin ugurarea patrunderii substantelor. hr.ti-

p.ocesele metabolice.

schimburlili irrt".-

nitoare ce stinruleaza

celuiare ;i r.egenerarea circulard sint mai intense.

-In'Cadrarea aparatului

in tratament.

ionizati se face pe o duratri cle l0 min.

Varporizarea calcla cu.vaporii

Vaporizarea se poate lac.e :

'.-.

{.tina ext.agereir conrecioa'elor'. pentr.u dezinfectie ;i oxigen.-

;

rea pielii

. in.tir{rpul masajului .osnretic. p.oier:ttr.e* vapor.iror in timprI

uqureazir ptitr.underea substan-

ma.sajului

cremd in piel"e. prin folosi,'"u i.r- it*;l

sa,po.,a.ri,i, la un ten gras, se realiieaza o hiclra_

masajului efectuat cu 'o c.emii grasi

telor nutritive din

efectuat cu,o.cremd

tare a tesuturilor cutanate ;

-

-t

lc

I

t

i

irr tim'pul a'c{iunii mdqtilo.' ; se- apiirci .apar:atul peste ,-rii.5ti

uqureaza astlel

p,it.uira*i:ui i"uu*"!"il.

grase salr e.roli,ente. Se

aclive din lr ras<.ir :

-

-

tare.

se poate iolosi l* sfi.qitul tr.ata,rentulr-ri nu,,rai. pent., hidr.a_

Intre{inerea aparatu,lui -.e face astfel :

" r'-:'}'!:I

foloseqte

1r|n*i

apd.distilata, pent.u a nlr se clepune s.r.rrri

sa depdgeasca mai mr.rrt

pe rezistenta ntet,alica

din recipient ;

--^ nivelul apei in recipient nu t.ebuie

de 2/3 din capacitatea vasdlui sau

.

.-

mai pufin de 7/2 :

o.ientarea 'apori,Ior pe rata se l,a,ce ,unaii ,dupi r:ons[,nou1.gir

ir-rtensitdtii 1,or ;

- irpai'irtul 'l

i'trnctiona ,u,rili in timpul folosi'ii l,i.

3. SEBASPTRUT (VACOSPRAY)

scopul folosirii.

.Aparattrr este

pentru masai (fig. 5).

'forosit

pentrn cnratirea tenr.rlui si

FiC. 5. Sebaspirul (Vacospary).

27

3:!tt:""TX1r*" L]e

,' .e

aparatului

o

i"

stnt

urmiitoarele:

"iJi6ii:"j'ii qi sistenrut d:

\€ntuzere

de sticlii

I;

li,llr'.tiiui'li

:

i

I

€dapostefte

: *:

p"-pa

^,,---:--ttpd

urrmeniare

al

:

L^--

ll

pe

apamlului

cuecreazd

2

de

]

^9lfrti{,:

oal(osi

6e gAseSte un buton

11

,"rir*il

I

iL'ii',i'i',itijii ;

I

oec_'semnolizralor

d, pr.rn:Ie jn

de tunrlionate ,c omrotutu-i.

tu:r.ti.yjr!,

pi"i.i-

e,,-

-

.1rffijFr.1&rTiiiT*iJ*,f:rffi,*#i .lodrir"

un cordon de mnecta"e ta ."te""J"iiii"i]-' ' '

"-_-

o.,rfi ,"'4'" de sedpul urmarit

se alese 'entua corespunzaroc,.er

gurd

:-

la

s-e tace

o xspifatie-

dhnicd pe

$anlut nazogenian

se "u*i?"

cu

de la

ii

comisura. b.rcala

spre rripa

nasului. cu o mini

xegiunea maxi,'L,en

iiir".

regilrDex li:ir.biei (unde incepe masajul) ;

fc.llel 9br}ljilo;

[n

nirn llin.I susline,pielea

L,

,.-

"ll

t'meeti ii*t

'pa,,a,te.te

utui

santu,l

nrzose-

-,

"-

inter.iorii

frunte se firc rnci multi

trasee par.alete cu linio spr.inceni:tor.

ElecLcle oparorutui sint:

- ;ulm:

*:jlm,*1;ff}:ji:}i;,:::;1xi:an,rsu,

('x,'a-r pr.o\.o.ci,

id;i; il; ;;; 6;;; ir;;iti#;,:;iir'iil;'Jil!.:

i,'r".:::I,"ff.i"*.il;;;,"ff;;;:*''

de

singe

tr,.I:ji#Jil',:I;)l;l:f;;,1

"";i,

asPirarea-comeaoaneio.

il"ioto"e$te ventuza de deschidere

prevezuia

,n

-i"

i"pi.a i" ini".io."i

"u

ri"ir'i'"]

*riiir"t'i,1.':

\elrLuzet

ror-

"ri

1

de

sebum.in

de

sebum';; ,i"".;;- tenu_

cazul

fi :1::

prin aspimlie

cu rcdaspirul se pioduc uqoore edenre ce contr:i-

-.^;,La

mrca

plasat

'-

{tiremmedonul). ventuza este

perpendicular

pe

comedon,

comedonul.

buie lx (liminudrea ridurilor.

-

indicalii

intensitatea de

-

\'entuzei

Pentlu a se obtine rczultatul dodt, se tine seamd de u,rmatoarele

aspimlie-.se

rcgleazd

ill functie de

deschiderea

mir{cuitit

matiunea grasd -

lur grcs

,

l"r,rtlu

uleios.

golirea foliculilor

pilosehacei

pentru indepSrrarea "urplusului

rolose$re ""^i,;"

;

cu cit diamelrul ori fi ciu Iui ventuzei este'rnai

31.1Y"5""i31 se

;.il-".;;]4;;u'.,ii,i;d::

intpn{itetea de sspiralie trebuie sii rie_nrai mic6

;

merrul^de,marirne miilocie

-

ventuza de netlovase-

trebuie se se line sexmc de calitatea pieiii, si

anume: cu ci!

re lucreaza prin asDirilie m-ntinua sou n.spirarie l.ilmicl. Ven_

-

i;li;fui:';:

este mai putir lerme, cu

atil intensitctea trebuie se fie mai micd, iar

;lfii":':Jfi:i$ii:.,,tii*:,:Xii*til;;iJi,H

!

Acoperind $i descoperind ritmic acest oriticiu se

ql,-jte inaj-ntarea de la o legiune

pentru

Ia

'^ '"":]1111 ::

,,

lT;;il';i,l?,Lljirli.:: iil"d:t'" nr.,mai

saJutui

--

b).Pentru

manual.

rid,uri *

-.!,"r:t"r!

alungitd

-,

(rcdaspirul). Se

"-1",1".1i0,#""Jlll';iiii';.n,,,,.-"" ,",.;o,,";;;;.;;,,-

tcrFit tc micii:

in, timpul n)usljuiui. depr,i.ar.er \.enruzei pe piele se tace or.in

dupe ce s-a indepirii,r deserut de pe oiifi;iu

ilunecare,

-

Nelelpectarca tuturor acestol.r.eguli poate prcvoca echimoze pe

piele.

*

Intrclineren nDaratului' se rcco*ande :

- cltliilirea ventuzelor plin spalale cu un deterent ti clSrirea

i":l'"|.,,,T l""Tl;"; ,,,",,,,," numai

*1irffiiiii1fi,i,ill"*".il.::i:'Luie

arira timp cir. se ruc,.eazii

sii rie perfect us-

{'ate; urmele de lichid aspirate pol. defecta ponrpa ae orpir+ie.

. 4. vaPoRELUL (VACoSPRAY)

alri aspiri sebumul

trasee scurte. pen-

7,raroj. Ivasajul cu nparatele se face in completarea ma_

se

,

forosegte ventuza speciald cu deschidere

.ti;il,1il;;il';;:

i

i

]

e*e."ia; *pi.;itu

;;;&;-G;;i;r;i;':;"i:

p" 'ia,'.p".uuu

-ltfd.f*u,-.

o"*-,L?E

i3'#i:"ffi:r#'#,ff1H1" :,,:[:i-"::",:"llx:

corectoare.

nuatd sau in completarea mi*aletor

Este conhaindicntd

pentru _

T.sseelq d" *"r:

folosi|err ventuzei Ia tcnurile rongostionate- I

;;i;;:

I

|

ca-,atlcentueazi fenomenul de Uilatate gi sparge;;";

"iri,-"'"'

t.

r*[

[5

;*,,11ifli*ffli'"3rTlxixi,,*:JlJ:lr"f,:r* unehiur inrc,ir ar

f, ."rifilll*?ffli,,i"x"jH;i,"]1,1,'i.;, este ,carizarea vaporizirii richi-

Pdr{ile componcnte sint :

Fis. 6. Vaporelul.

(Vacospray).

,or*r,i,.iTcasa ce addpostegte sistetrlttl cle alime,tare clr cur.ent a

- pe carcasa un,.buton ce

un bec

-

un tub

pune

in

functiune aparatul;

a apar_atului ;

p,;t;;;'cu

cri[uz, pentru

o i

semnaliza_tor au fil"c1io"rr.e

fle-xib.ir de prastic sau rnetai

gg

n;1";1!rrg',iirr" ti

;;

iLl

IJtl'

pulr'e.iza.e' Dusur

-

o duzd de pulverizari

-p;_

iLt,,i j' :,."; iil J,,g,.,f ;r

p u r u",i,

i, p,i"r1e, i a;,

, Solu{ii de,lrtrlverizat:

sucuri cle flnctc

?l1rl., lo ti uni speci ale f t""i"il, tii,lrel,r, u.

ap5

de mare, uleiuli vegetale.

o -.

ltinc filtr.ate, .infuzii

dc

dctet'gen te). apa mine|ali,

Incadrarea

aparatului

in tratanrent. Aceste

ratnra

mentulrri

ambiantd se fac oi'i

cosrnetic ; astfei :

demachi'ere,

ld,pa

ltuh-erizari Ia ternpe_

tr.ta_

cle-

cte "it"'r,:i "rt" ,ru"'"Jo,i r.,"ii*p.rr

pent.u

- nrachiantti si a liuni detergente

;

-

i^depa,rtarea ururelcir rle ermuisie

a"

urmero.',ie

imprr:ititT

pe pierc, cu infuzii sau Io_

dezin-

tenu-

dupa extragerea Iectante ;

comed<.ranelor., cu lot.irrni astr.ingente,

,rr"f.*3'ite de rnasaj Ei in timpul lui, c'u uleiuri vegetate Ia

-

cazul) ;

dupa masai (lofiuni.detergente sau tonice, dupi cum

peste

mdEti astringente pentru inmuiere ;i pentru a

indepirtarea lor;

-

este

ugura

la sfiir,gilul trataruentului, cu ioliuni tonice sau calmante.

-

Efectcle uparatului

eJecttLl de

sitrt :

ltirlratare, folosind dugul

difuz, care puiverizeaza

mare de pdtrundere ;

jetul filiform.

lichidele in particr"rle foat'te fine. cu putere

-

de toniJierc,

Datoritd presiunii

-

cind sint pulverizate soluliile cu

r;i pulverizarii in particule fine, lichi'deie pitrund

a fibrelor elastice

mai uEor gi au o actiune de stitnulare

Intre{inerea

aparatului. Este absolut necesar ca toate soiufiile sd

fie bine

filtrate pentrtt a nu bloca'pulverizatorul. Dacd sisternul de

pr.rlverizab s-.,a infttndat, se lolose$te o mantdrind speci,a,ld ce indepeu'-

teaza i'mpuritatiie dept{;e.

Flacoanele nu se

r-or utupie tnai tnult de 2/3 din capacitatb.

Dacir s-ar-r pulvelizat uleiuri. dupd golire se spali

flacoanele cu

un clete;gent

ulei qi se clatesc cu apa

;i

ilpa.oaldd 'pina I'a indepd,r't,area comrpletd a 'u'rme,lor de

rece.

pulverizatoluh,ti propriu-zis se pulverizeaza apa

Pentru curaiirea

caldd cu detergentul din Ilaconul lespectiv. Se clStegte apoi cu apa

sirnpla.

Pulverizatoarele plopriu-zise. urontate pe capacele

flacoanelot'.

trebuie manevlate cu grijA. in tin-rpul umplerii gi aI golirii lor, ma-

nevral'eel se tace nnt-1ai cu

ajutorttl

r:eipacului (pentru a nu dezlipi

la

piiitrunde,t'ea

aer-ului in

purlver-izatorul de capac, aceast,l

eventtlalele spalii ce se cteeazA.

con-rplomisd).

Dupd

-spald,

pentru ca soluliile

precipitate sau flacoane

ducind

in care caz buu'a Iunclionare este

schirnbarea soluliilor dil llacoalele de plasiic. acestei )c

sA uu reactioneze intre ele. sa

tlu producd

cnl'e ar infunda orificiul puh'erizatorul.r-ri.

5. ATOMIZORUL TIP CARBATOM

Scoptrl lolosirii estc re'alizatt'ea,dc ltulverizat'i ele ruiu;iLleci, "'ib

presiune.

Pdr{ile componente. r\paratul

de apa g'azoasa si

(fig. 7)

este construit pe principiul

deschidele ;

recipientului

este'alcirbuit din :

-

-

recipient prevazut cu o supapa cu levier de

9

gansla

cu duza de puir,,erizare

capsulele cle bioxid de carbon

iu apd.

; ce se ataseazi Ia recipientul

plin

-

Principiul dc func[ionare a

(infuzii sau apii) este introdus

anumit nivel.

aparatului. Lichidul de pulverizat

in recipientui aparatului pind la un

31

t

F'ic. 7. Atornizor

earbatom.

i[ffi

ou,.fl.uo.

r --!',qd 'tn recipient o'"oiiir

acua.tJffir"*:,rj;T::r"

i:=:i:i!n.i:,ti:'ix':x.3;"]io.it,olx#*,"ff r;"i

la

se de'surubeazd i'

Gazul carbo

ii l:tffi #

Efectele

nT r *{ #tr';i jj :df#

,ir1 .

,

i

;

Hltl*d

aparatulul

o";;:o*'itf;X,*#,*,l,l,fiEi:-r,,,, proiecrar cu p,esiune,

i., ire j';#fi:".;,ji[i{i;#eii;iji:

;il,;;;", p,.c uc .

rili*r

s

-x]r*ti,;ru*#inH#*,m,iffi

,,, ;: : *i.# ;:i*:, ::# l#:.

-- rnarnte

de rr

:r ffff :,ilr,riigrp:t j;;1ffi :,"'* "' :"

$

,|,.

32

*"

tip

t' I

(Jr

1,.

;1."

rI,ffi

Intrcfinerca aparatului se face astfe\:

in tirnpul funclioriirlii. apar.atul va fi tinut in pozitie

r'e<:ipientui nu se va umple

explozii) ;

pentru

verticali ;

tempela-

- se nrauipulc.r.:a rru itten[ie, evitindu-se lovirile sau

- excesivd (pericol de explozie) ;

tura

mult de 2/3 (presiunea ce se

-

cleeazii nr produc'e

li<'hidele folosite

pulverizare trebuie bine filtrate,

duza find

de pulverizare a apara-

deoalece impuritatile pot obtura

-

tului.

6. VIBRATORUL FACIAL

Scollul folosirii.

Producerea r-ibra[iilor

ce se transmit pieiii gi

r-nu;chiIor pieloqi prin intelmediul

unor piese

I'ir{ile

pielii ;

componente ale alraratului. Aparatul conline :

viblatol

electronritgnetic ale

car.ui rribratii se tr.ansmit

-- piese anese de ebonitd sau de cauciuc de formf, rotundd, de

sau de ventuzA. Toate aceste piese au un dispozitiv de fixare

pieptene

la aparat.

Princiiriul de func{ionare. Prin

punerea in funcfiune a aparatu-

Ei mugchilor din regiunea ce

lui, vibratiile pieselor se tlansmit pielii

se trateaza.

Efectele aparatttltti :

vibratiile prcdr-rse

de aparat qi tlansnrise pielii au o ac{itme

serkfiiud (actioneaza asupl'l terrninatiilor nervoilse periferice produ-

-

cind o lelaxare nen,oasir) :

ectioneuzd ctstLpru cupilu'elor scnxtttine ,i

o girnnasticd vascr-rlarii. ,\r'e r:a efect rrctivarea

-

lint.fatice, plcducind

circulatiei la tenurile

anemice, sau de normalizale a circulatiei la tenr-rrile conges:iohate ;

rrctioneuzit nsuprtt Jibrelor elctstice din delnr; stirnulinci elasti-

citatea acestora;

-

cle hrdnire, d,atorita activarii cir:culaliei perirferic,e

; un -rflux de

singe mai oxigenat ;i

-

lul

bogat in substanle nutritive este adus la nive-

pielii. Se realizeaza un schimb intelcelular mai intens :r stimu-

leazi procesul de l'egenerlue celulard.

Vibromasajul facial nu inlocuieqte masajul facial, ci il cornpleteazd.

Vibromasajul se face pe pielea in prealabil unsa cu crernd qi

tlaseele obi:;nuite ale masajului far.ial

se

ttrmeazd

ochilor, Iira insa a se apropia loalLe nrult de uchi.

: circular in jurul

1

*-

.1.ohni^r in(riiiril

(,r)em.licn

--'Od.

1?B

,c di)

t,i

,l

-{i

-l

I

I

I

(

, .Se insistai irt lerrirr.pc -r^ r

if';,f,tiff ',{j:ftI.ff: ffJ,xJ,l,'*',ii1 ,i::"<