Sunteți pe pagina 1din 8

o

Copitolul Xl

MASAJELE CORECTOARE

5li1;it,Tiil

Miscd.rile de masaj (fig.. 3b) sint ur.mAtoarele Mina stinga sus{ine' *]ug"tiiri-oruicutar-'at : ^misca,flu' o-"'r,irtui la nivelul tim_ dr -'aptd'"'*e"uia

i"'^-*":, i";;i;d

lungul a*adei sprincenoase;l;J;" unghirl unghiur intern, de_a uxte.i-rat se continui-pI .uu'o"ni%;;;;;;i'pinaochiurui, de in u,ghiut ,Ti::r:,u"area

Cosmeticiana va sta in partea dreaptd a clientei. a. MiEcare de netezire circularE 1tig. :S, cr; Indexul qi m-ediul,miinii.arepte executi o mugchiului orbicular ar ochiurui. t"'po..r"qte.din netezire pe directia

;;

- Masajele corectoare se adreseaza ochilor, gurii gi barbiei duble, deoarece in aceste regiuni apar modificdri ineit.fi"-J, duri. edeme, degeuri organice etc. "r- ". fi : riP.in aceste mas.aje se urnrd.esc corecta.ea, estomparea gi ameliorarea imperfecliunilor existente, datorate uno. cauzL multiple, cun-r ar fi : disparilia elastinei din derm, sldbiri bruEte, virsta, 'ac{iunea factorilor externi, folosirea produseror neadec'ate upurui de ten etc. Au fost denumite ,,core-toare", pentru a le putia cliferentia de masajul de intretinere-, care este practicat prevenii,r, pe rectoar-e se aplica cind au apirut aspectele inestetice, pentru"ui" "o"i"a estomparea lor. Aceste masaje se pot inte.cala in cadrul masajului facial de cite ori. esta nevoie, sau se executd separat. Trebuie faclte insd cu reguladtate 9i timp indelungat Dacd se executa in Eedinte aparte, r:lienta va sta pe scaun, iar cosmeticiana in spate sau lateral. i9 ". izola pdrul, se va degaja gi izoia decolteul, se va faca demachierea fetei, a gitului qi a decolteului. iar cu produsele adecvate se. vor executa masajele corectoare.

I.

MASAJUL CORECTOR AL OCHILOR


:

- riduri in jurul ochilor - ochi congestionati. ; Scopu.l - estomparea, corectarga Produsul lolosit - cremi grrasd,

Este necesar atunci cind se observd edeme alc pleoapelor ;

accstor modificdri inestetice. hrdnitoare gi bine hidratatd.

b. Ciupituri (fig. 35, b). Indexul si policele miinii drepte executd u$oare ciupituri din un_ ghiul extern al ochiulyi e" .rU'pf.""pe pind in unghiui intern, de unde miqcarea se continui o iut"rire iu indexur ?e_a sprincenoase pind i" "u ,"ghiri extern. M+;;;";'se lungul ar_ repetd de ;"H. c. Neteziroa ondulatorie (fig. 35, c). Indexul miinii drepte onduratorie din unghiul extern al ochiului,.f "*".ilta o'netezire trnghiul plTaq, pina il intern, de unde miqcarea se continua ::,! netezire -err prin indexui Ju-u-'irr"gur ar.cadei spr-inceno'ase pind ra ,nghiu'l extern. lriE.a.ea se ;6.;; de b ori. d. lVligcare de netezire pland (fig. 3b, d). Indexur, mediul gi inelaiur .niiriii drepie giunea ochiului din'unghiui inter*-cdtre executd o netezire in re_ cel Cind mina dreapta,ajun"gu.i, ,n!i.,-iui extern extern pind Ia timpra. ar ochiurli, mina stinga -r, ce .susline mugchiur orbicular r.".idi"j, pentru , r'liu"ra t.ecerea miinii drepte. In timpul miqcdrii, aegeGte ,i.t-uio. vr -,-- curuate pentru a nuxercita o presiune pe globui ocu-=lar. Miqcarea se repetA de'S olt. e. Vibrafia punctatE (fig. 35, e). Indexul, mediur gi ine)alur -iinii drepte executa o vibr.atie punc_ tati^pe arcada zigornatica gi arcada spr-incenoasd. re executa mereaSi miqcdri gi la ochiul sting. cosmeticiana va tt'ece in partea stingd-a cl-ientei, -irr" dreaptii va .sustine mugchiur o.bicular la niveruf timprei, iar "u cu-rnir". stinii de masaj. Apoi se va executa ultima miqcari va ut.ti* migcdrile ro o*tii'or.hi o datd, cosmeticiana stind in spatele clientei. i Vibrafia planl (fig. 35, /). riste executatd cu. fata parmara a amberor miini, ce iucreazd sirnultan, din u,ghiui intern'al ochilor:, cdtre cel extei.n.-

Migcarea se repetd de 5 ori.

176

,l

177 12 Tehnlca tngrulru ersmoilce

cd,

l2B

-=-::::'-- --

--

.<f'"

=ilra

,-

,,ut?1T:r

9,li*',kJi,J,oto'1"tu'"

u"

-- netzire ondulatorie : I - directiile masaj ; c, U - imaglne foto : - netezire plani : I - dlrectllle de /saJ;II-lmaginefoto;

de

b - clupnurt; j ;.S:"f,13 ,u"

masal ;

ma-

35. Masajul corector

al ochilor

Fig. 35. Masajul corector al ochilor"

178

t79

l**ti tililli: il li l, l; I I

lflffii*#lr;:fi'"",fi:iit'\iffinTiHr':,::'i:'::di"i,:1,r":"a#'.:ff :irl ambii.ochi se va lucra acelagi timp, fdrd a ldsa pauze


mar.i qi a fa obline..efectele dorite in acelaqi timp, dar prezintd dezavantajur deplasarii frermanente a cosmeticianei dintr-o parte in alta a ci,enrei '. Masajttl coreetor al ochilor poate fi compietat cu o gimnastica a ocnllor', $l anllrne : .: se tine un deget la o distanta de b0 cm de ochi qi se fiseazd p.i.rirea asupra acestui deget. De-getul va descrie un cerc destui de mare, iar ochiul va urmdri migcarea, fard a intoarce chpul.

|
f__ I l, I I I I I l. [ i

2. MASAJUL CORECTOR AL GURI


Este necesar cind observam riduri in aceastd regiune sau adincirea gantului nazogenian. scopul corectarea, estomparea ,acest6r a-vpecte inestetice. Produsur f olosit crema grash, hrdnitoare, bine hidratata. Mi;cdrile de masoj se fac astfel :

directiile - vibratie.punctatA: I - foto masaj ; II ; - imagine

de

I - vtbratia plane : I - directiile de masai It - imagine foto.

e
Fig.
SS.

Yina. stingd va susfine mugchiul orbicular al buzelor la nivelul cornisurii. cu mina dreaptd se vor executa migcdrile de masaj, i;cepind din partea dreapti. Cosmeticiana std in partea dreapt6 a clientei. ^. a. Ciupituri (fig. 36, cr). . Indexul Ei policele miinii drepte vor executa ciupituri uqoare de-a Iungul qantului nazogenian, inc-epind de ia maxilirul inferior pind la aripile nasului. Rei'enilea miqiarii ia pozilia initiaid se face printr-o netezire cu indexul pe acelagi traseu. Nligcarea se repetd de 5 ori. ' b. Netezirea ondulatorie (fig. 36, b). Indexul miinii drepte execute o netezire ondulatorie de-a lungul gantului nazogenian, de la rnaxilarul inferior pina la aripile nasului. Revenirea la pozitia initiala se face printr_o netezire cu indexul pe ---,,sse|sgi traseu. Miqcarea se-repeti de 5 ori. c. Netezirea circulari (fig. 36, c). Mr,qcarea este efectuatd pe directia muEchiului orbicular. Se executd cu index, mediu Ei inelar, care descriu cercuri din ce in ce mai mici pind in apropierea buzelor'. Nliqcarea incepe de la locul de suslinere gi se repetd de b ori.
punctatd sub buza inferioard qi deasupr,a buzei superioare.

d Vibra[ia punctat6 (fig- 36, cl). uu lndexul, mediu qi inelarul miinii drepte se executd. o vi,bralie

Masajul corcctor al ochilor

180

I8I

l
I I I

,A'.. \22
e

,i

' -

ciunituf|'-

L;"rfJ?1,J",

de masar

netezire. circulare

I I
I

: I _ directiile de ma_ - --'--sal ; U - imaglne toto';

b - netezlre:r. on_dulatorie : I _ direciille de .rnasal ; Ir _ imaglne foto :-_,_.- ""

,I I
I

d - vibratia-punctatl: I _ dlrectlile masaj ; Ir _ imagine foto l

de

@
\

a-\

Fig. S6. Masajul corector al gurii


36. Masajul corector aI

gurii

182 183

(..
Scopul :

sanguind qi limfatica ; tonifierea tesuturiror qi a mu.;chiror din aceastd regiune. Produsttl folosi.t cremd reductoare (pe b.rzd de sulf, ihtiol, acid salicilic) sau talc. Ma-sajul eorector al bdrbiei duble se poate face separat, dar de reguld este incadrat in cadrul tratamentului special at raruiei duble. Clienta std pe un scaun, iar cosmeticiana in spatele clientei. Fiecare miqcare se va executa de 10 ori. Miqcdrile de masaj sint urmitoarele :

- e.ste de a opri sau diminua aceasti deformatie inestetici de a imprdqtia deqeurile - de a activa circulalia organice .-;

Migcare de netezire
I

in

regiunea submentonieri
sus,

FiS. 30. Masajul corector al gurii: s - toarfeca buzelor: I - directi;le masaJ:u-lmagtnefoto.

de

in

alternantd dintr-o parte in alta. Dacd am efectuat masajul intii in partea dreaptd, vom exec,ta cele patru migcdri Ei in pai'tea stingi, Ei apoi va trece in spateie ciientei qi va efectua ultim"a iniEcare. "or-uirtiuna e. Foarfecele buzelor (fig. 36, e). se cuprind buzele int.e indexur gi mediui ambelor miini ; se executd o netezire mai rapidd Ei mai intensa. La niverul comisurii buzelor, degetele se une.si Ei rniqcarea se continud pind ra iiie"rre. Miinile lucreazd alternativ gi miEcarea se repeta de citeva ori.

. cl li la masajul corector,ar miqcdrile se pot efectua

intii intr-o parte Ei apoi in

ochilor Ei ra masajul corector aI gurii cearaltd, sau prin

regiunea submentonierd. se executa o netezire rapidii gi cu intensitate numai submentoniera. Iliinile Iucreaza simultan (fig. 37, o).

Miinile sint aplicate una peste cealaltd, cu fata palmard. in

in

regiunea

(fig. 37, b).

Migcare de netezire in regiunea submandibular5 $i submentonier5

Mina stinga. cu purpa degetelor, este fixatd in apropierea urechii stingi, in timp ce cu mina dreapta, cu fata palmard, executa o nete_ zire cu uqoara presiune pe mediu, de la urechea stingd cdtre cea dreapt6. Aici va ramine fixatd mina dr.eaptd ,qi va continua miEcarea mina stingd. Miinile lucreazd alternativ.

/,fl.;'MASAJUt CORECTOR AL BARB|EI

*,'

DUBLE

Fr5mintatul (f.ig. 37, c). se ruleazd pielea qi tesutul subcutanat intre index, mediu gi ineiar cdtre police pe urmdtoarele direclii : virful bdrbiei --+ claviculd ;

Bir.bia dubld se datoregte : unor acumuldri - unei retenlii de de deqeuri organice ; limfd ; - ingroqarii hipodermului. Aceastd deformalie poatg fi insofitd qi de o celulita generald.

- claviculd -- gonion - claviculd Se revine pe

-> gonion; -+ claviculd


--+ ceafd.
aceleaEi

creazi simultan.

direc{ii pind sub molul bdrbiei. Miinile lu_


185

I84
l;a'

i
b

_- #:::,,ii? ,f"

!_.#lft,.i?i3ffiffi; ,foto i
:';t"
;#,:TT,"-o*,SIi -"!!q!rv
I "t '

freminta.t_ut

: I _ directifle II _ imagine foto i de

execuHe

s ub

.-manetezire in n crl
bu

rirt',
II -

regiunr - -'
i

imagine r6to :--

frlctiona-t_ul

trr

: I - cllrecEile de e"eeq'.! _ imagine t6to :-- execuue :'

L
,1

Fig.

37.

Masajul corector aI btrrbiei duble


IIilS,

ll.

186

Masajul corector aI bdrbiei dublo

187

4-'

@-,

e - Delmuitq!: r _

rr

imre-inEcl|lS

Oir

,""

executie

gl
/ :

I - tapohtu!, I._ oi.. rr - imacin;clil: ,o" exectttie

arpesiur: r

Fis. J7. Masajul corector aI bdrbiei duble: directi'" ;1t":yi:;i[**raeprane 37, d).

.ntocmar ca ra *s.r?,b)

Fric{ionatut (fig.
Se executa o "ir..

cu pumnii strinsi, i;,:l:":::". h'l;:l"i:'iJ,:"1:;intt::.i;, ;;,,"", submentonitra ei cu po,imigcarea de du_te'ino. ln apropierea clavir_,u]ei, mina ex " executd i, aga fel incit -'" "'rmai poiicele sd atinga o mi;care dr -l* j^i:'l:' cravicuia. il;:lii:r:j:? "sinrurtan. "r-rrra r.am in ta i

pozitia

este

pe il'i;ffi ,'"T"iT'jl j:I"e"ror, ele aceleaqi di recti i ca ^*rqrrsEre sa execute intre

Fie. ez. Masajul cprector aI btrrbiei duble

.
.i-.::'". -, ia--.--. ,.--

_I88

ijl1i:,::ffi,?,,:l::,:*Hfu

pirmuitur (fig' 37. e). -\ri'carea este asernandtoa.e cu palmuitur nrasairriu.i facirl ;i;^;;;"ta in .egiunea submentoniera ::,;i:-'"dibulari d. la o ;;"";:earaltir. Miinile iu".u"ra artar_ , Fllrfcccle bdrbiei (se executa ca figu,'a 33, b). se nroful ba.biei ini.u cuprinde ina"* .5i mediu. a" ll

.. crn cad.ur

rl"";Tili.l.::'::':ffi JtrH;

r89

i,

e-xecutd

;;:'; :+ TI:ii fi ? ;::{:; Vibrafia


^

n. ",,f,i|..tfilil,1r"r ?r;
"o ^.. 1

:*r,r

r (ris.

se e.tecutd r.ovii_,rgoare cu fala patma,.d a "J"':|:ffiJ':' e,.a' rvrii J u i,I",'lo,a si m ur ta'.


:T

planr (fig. 37, o vibratie

r:* ff

"

"#,i: iJff::r,' tl ir il ii_ intreaga h). cu rrr,' 'utt'u


ilH r
:

regiune.

_itif=,;'g#;I*,H;*