Sunteți pe pagina 1din 8

o

Copitolul Xll

MASAJELE SPECIALE

A. MASAJUL DE INTRETTNERE A MltNttOR


Mina necesitd ingrijiri speciale, pentru ,a o ,menfine clt mai asp.9clrL9ag1ggt1felatd, deoarece imbdtrinegte la fel de repeile ca fala qi poate _trdd_a ligor virsta Pentru aceasta, pe lingd ingrijiriie speciale se va tggg Si- _g1r,fra.saj de intr:etinere, cat'e are ca sccxp : i - aetiyar,ea eirculaliei sanguine +L.Iimfatice..pentru .o mai.buni hrdnire locala ; A:|!]"erea ; menlinerea supietei articula{iilor ; catilelarii pielii. . h4a;,qlul-se executa cu o cremd grasi,. vitaminizatd, bine hidra,-!Ata,_sau cJelne spcciaie pentru ingrijirea miinilor, care se gdsesc in comel't. -clienta Ei cosmeticiana stau pe scaun fald in fafi, iar rniinile gliehtOl, fara bijuterii, vor fi spalate, in prealabil, cu ap6 gi s6pun (au demachiate cu lapte demachiant. Masajul de intrelinere a miinilor cuprinde urmdtoarele migcdri :
-.&."J{itcare dc netezire.pe laturile miinii.."(fig.38, a, b)Mip3gf.e_q 919 netezire- pe latwa externd. a.miinii.,Se susline mina clientei de virful deg elor de cdtre mina i'osmeticienei. cu cealaltd mind, cu policele pe fala dorsala a miinii, iar cu restul degetelor pe fata palmard a miinii, se executd o netezire de-a lungul palmei, depagind putin articula{ia pumnului. Migcarea nu are directie de intoarcere Ei se ,reia numai de 1a virfu,I degetelor Ei se re,pet6 de 5 ori. Mlg_carea de netezire pe latura internd o miinii. Pozitia de plecare este-6tbea$i. Netezirea se va face Ia fel ca Ei la ,migdarea anterioard, ca pozitie a miinii, numai cd se va termina in virful policelui. Migca' r'ea se reia tot din virful degetelor Ei se repetl de 5 ori. 101

b-presiuni eirculare (fig. 38, c). Palma clientei, cu fala palmarA, se spriiin6 pe fa{a palmard a cosmeticienei. Cu indexul,'mijlociul qi inelarul celeilalte miini, oosmeticiana va executa presiuni circulare pe fala dorsalf, a miinii clientei, depdqind pulin articulatia pumnului. MiEcarea se face din aproape in aproape pentru a cuprinde intreaga suprafala a miinii. Revenirea se face prin netezire pind Ia virful degetelor. Migcarea se repetA de 5 ori. c. Netezire p*g.*fulgSalmard (fig.38, cl). Miiia clidnGi este sprijinita in cot cu antebra{ul vertical. Cosmeticiana susfine mina clientei din dreptul articulaliei pumnului. De' getele clientei sint uEor depirtate. Cosmeticiana executi o netezir,e ce porneqte din virful degetelor, prin intrepitrunderea degetelor cosmeticienei qi degetele clientei. La nivelul palmei., degetele cosmeticienei se unesc qi contin'ud migcarea pind se depfuegte pu{in articulalia pumnului. Miqcarea nu are direcfie de revenire, se incepe din virful degetelor gi se repeta de 5 ori. d. Neles[5"*- fief,[rui deget (fig. 38, e). Mina clientei este in aceeaqi pozifie. Cosmeticiana va sus{ine mina clientei din dreptul articulatiei pumnului. Cu indexul, mijlociul qi'inelarul, cosmeticiana va netezi fiecare deget in parte pe toate laturile lui, pornind din virful degetelor. Directia de masare a degetelor este de du-te-vino. Miqcarea se repetd de citeva ori Ia fiecale deget in ,parte. .. E1.3t-"g pe4lru suple(ea articula[iei degetelor (fig. 38, fl. Pozitia de plecare este aceeagi, numai cd degetele clientei sint apropiate. Cosmeticiana igi va fixa mina perpendicular cu fala palmara pe virful degetelor c[ientei. ,Cu ajutorul miinii cosmeticienei se va inchide mina clientei in pumn, c6utind sd se indoaie fiecare faIanga in parte. La sfirgitul migc6rii, mina clientei este inchisd in pumn, iat' mina cosmeticienei va acoperi complet pumnul clientei. Apoi se va reveni la pozifia iiliiiale, prirr desfacerea pumnului clientei. tot cu ajutorul miinii cosmeticienei. Mi;carea se repet6 de 5 ori. f, \I!,SlIi pentru suple[ea articula{ici p.umnului . Pozilia de plecare este aceeagi, cosmeticiana va prinde mina clientei de virful degetelor gi va executa o migcare de rota{ie din articulafia pumnului li intr-un sens 9i in celf,Ialt (fig' 38, g). Migca'rea se repetd de citeva ori. MiEcarile .de masaj se executl fie intii la o min6 qi, apoi, la cealaltd, fie pr:in aiternan{d gi la o mini, qi la
cealaltA.

Fig. sA. Masajul de intre[inere a miinilor : a. interlrS a mli- ; netezire pe Latura latura exierna nli D - netezire pe presiuni clrculare a miinil ; c d - netezire pe r'ala prim3ra : e - netezirea fiecelui deget : I miscare pentru suplelea articulatlei degetelor: g - migcare penrru suDIetea articulatici pumnurur.
:

Lg2
13 - Tehnlca tngrljlrll
cosmetlce

193
- cd.
128

.l;r rii)
(

B. MASAJUT DE INTREITNERE A ptctoARELOR

se obline o

r r,i *;1; ;' ;;;1 ffi : o:Xs circulatia este incEtinitd ,_,o"-rlioi"^d^e: l, ?,T.fi
".,

4 uo ci oa re, sa
r

li',".X'utiffi': *# #:ir ifr :1. : !s . ", p ri n I ch ia


i
!

upor tar

s re u

ll:"f

stare,placuti de oarfr"a _anurnite in,grijir.i pentru a ,.u,"*r.u. Masajul (tig. is)..se ;"";;G^;;tor", demachiant, in func_ "u'Lupie

l." ,x, T,,1TJ",*",1I

Se efectueazd cu indexul, -mijrociu gi inerartd presi,ni cireurare pe fata dorsald a labei piciorului, pornind de la virtul deget.lui, de_ paEind. pu!i! glezna. Revenirea .e race prin netezi." [i"a la vir{ul degetelor. MiEc'irrea .se esccuta. din aproape in apr.oape, pind se cuprinde intreag* fiila do.sara a labei piciotutui. Mi$;;;;'se repeta de 5 ori.
q.ga ptant+rc- a-uici-o,rul tri, (ri 3 9, ct). s-. {e tei ctrentei este sprijinit pe fafa dorsala a gambei qi cdlcii. Cosmeticiana va executa o netbzire cu presiune pe fala plantara a_piciorului policele. ce lucreazd alte.natir,. p;."i;-;" lrr degete -cu caitre cilcii. Migcarea se r.epeta de citeva ori. g. il-Iigcdri pentru supletea articula{iei degetelor Fozilia clientei este aceeafi. cosmelicia"?.iiiti"e picior.trl clien_ . tei din.r'egiunea gleznei. se pr:inde fiecare deget de viri qi se executd o. r'otalie Ei i*tr-u' sens gi in celdlalt. Fiecar]e ,riEca,:e se repeta de citeva oli. f. Nliqciri lrentru spple,[ea articula{iei gleznei (fig. 39, e). Pozifia-de plecere este aceeasi. cosrneticia'a prinde piciorui clientei de virful degetelor gi executd o rotatie din'articulatia gleznei qi intr'-r-rn sens ;i in celalalt. Migcarea se repeta de cite*a ori.
i

;|i-.-N gli' r.rcror.ul

"""'XJXTiJ$iX';"*,ru;;nuii:tl;!;ffJ1t.i:i,uupi"ioo; ,

actionar"r."lrLc_r1t_1fiei - mentinerea.suplelei panguine gi timfatice u.ti"i,l"iiilor; - _ --Cosmeticia"o 9i .'i"u'f i,.r Cticnta va avea"riu"tu pi;i;;;i-;"*ti".it fa{arpe scaun. .pina ta Masajul a" i" i,'"ti.",'[ a picioar.eroigenunchi, spalat cu cuprinde jurmd toali,: liij#n'

a. Netezirea gambei x"ettii2fred*Tet"i'niiiriiirl" o oornb"l^ jini p;ciorur p-e iarpi. c".*i,iri"'#'i,u.,u*."uto b). clienta va spri_ (re ,39, o .,6t"rr." pe fa{a an_ reroard a gambei, pornind Jir-"r, r"r' .a.e"tllqi ';;;;';. apropierea . genunchiurui. Miiniie luc.eaJ'ari.,,,oti", gi nrigcarea se r.eia numai de la_virful degeteloi..
['retezirea f etei.-lorsgto i, gnin"t. pozitia crientei esre aceer,qi. cosrnericiana executa o a",.r"ia"l ga,mbei, pind din resiunea grei"uf ;A;i;d "i ";ru;i;;-pe faqispa[iut popiit",.,. inceputin tuc.eaza arternativ,"gi rriitor=I*I"'i"r, Mijnite nunrri din r.egiunea grez.ei. b. Netezirea lalqi_p_r_-cl-9rrlg! (fig. 39, o).

S;;";;; tui'o.,.

C.

MASAJUL DE INTRETINERE A PARULUI 5I A PTELII CAPULUI

i' mali piciorutui. piciorul crientei este sustinut din regiuneu g'iur""i'"c,]""ealarta pe latura externd -i"i i" o netezire pi"i"."f 3_yLei depagind putin glezna, cu polic"ru ri,-ir,""pi., J-i" l"".."r,a degetelor, pL pa.[ea dor.raia, "-#"f iar'.ertut dege_ telor pe fata plantari. Mi;c,rea nLl are dir.eclie cle r.evenir.e, ci se reillin virful degetelor.gi se repetd de S ori. Netezirea pe latura internd. ct rabei piciorultti. Migcarea se efec_ tueazd intocmai, numai ca se schimbi mina r:ar.e lucreazti. c. Presiuni circulare (fig. 39, c). pffiT "tireTifii-t'i sti sp,:r;i,a pe-iatpa ;i este suslinut de catre cos_ meticiand din dreptul gleznei.
lg4

Net:eztreaTituwGilir""

fr it ll
*l l

li

I
I
$,

.Podoabr capila.a este de nrar.e importantd estetica pentr.u o fe_ Pirul a fost i_ngrij-it. spiilat, pieptiinat.' periat. r,opsit din cele nra.i vechi tin-rpuri. Lungimea, coloritui ;i coafatul pdruiui au urmat lir-riir ntodei. Pent.n a avea r-rn pdr f.umos ;i sdnatos trebuie ingrijit permanent qi cu produse adecvate. . Masaj,l de intr-elinere a par.ului ;i a pielii capului este o parte importanti a ingr.ijirilor.. Se face in scop cle : stimulrrrea rrirculirtiei s:rnguine _ -. stintularea bulbului pilos pentrtr pentlu hrainile ; regeneral.e. Se efectueazit in doua etape : Prima etapa masajr,rl rnanual subsaturatie ; A doua etapir- rnasajr.rl manual simplu. a. Masajul manual subsatura{ie se lace cu ajutorul Electrodermurui, cu electroclul cilindric, ctr spirald inetalici in inte.ior', folosit la masajul subsaturatie.
r-neie.

195

2) Pozi$a degeLelor este aceeagi Ei se apli,cd in regiunea temporo-parietald. Se deplaseazi pielea capului pe planul osos, rniinile lucrind in sens invers gi executind o semirotafie, fdrd a se deplasa degetele pe piele. 3) Din aceeaqi pozilie, am,bele miini executd o deplasare a pielii

D. MASAJUL

LIGAMENTELOR SUSPENSOARE ALE BUSTULUI


aceastd

regiune.

fin bustul este neeesar sd se facd un masaj de intretinere in

Pentru mentinerea tonusului mugehilor gi a ligamentelor ce sus-

Masajul se executd.cu talc numai pe ligamentele suspensoare ale bustuiui, deasupra glandei milnare. Clienta std pe un scaun cu pdrul izolat gi decolteul degajat Ei protejat cu bavetS, iar cosmeticiana std in spatele clientei putin laterai. Masajul cuprinde urmatoarele miqcdri :

O mind sus{ine ligamentele deasupra ciaviculei. Ceaialtd rnin6 executd o netezire din dreptul mamelonului. pe care il cuprinde in foarfece ce se inchide qi migcarea se continuS. pind la clavicuid. Apoi migcarea este reluata de cea]altd, mind, astfel miinile lucreazd alternativ qi se repetd de 5 ori.
b.-.

a- Mtsearea."{g-p g!ezire

picioarelor : c -. netezirea labei piciorului ; b netezlrea gambei ; c presiunt circu- fetei plantare Iare : d - netezirea supletea artlcu-; e - miscare pentru latlet gleznel -- ,.

FiC. 39. Masajul de intre{inere al

O mind susline ligamentele ia nivelul claviculei. Cu indexul, mijlociul qi inelarul de la cealaltd mind se executd cdtre police un ugor frdmintat din regiunea mamelonului pind la claviculd. Revenirea la pozilia iniliald se face prin netezire. Migcarea se repetd de 5 ori.

fr-imintatul

., -clienta std pe scaun gi line in mina electrodul cu spiral;i metalica in interior al Electrodermului, in timp ce cosmetitio,r, std in

. S.g vor.produce scinteieli inlre mina cosmeticienei qi pielea capului. clientei, cu rol stimulator. b. Masajul rnanual sirnplu . ! S" aplica prima falanga a degetelor ambelor miini, ce sint ugor desficute gi flectate, in regiunea fiontala Ei occipital6. se executd o deplasare a pielii capului pe planul osos pe direclia du-te-vino, fdrd
a deplasa degetele pe piele.

spatele clientei qi executd masajul manual.

c. Hachures 'Ambiile miini cu deg:etele desfdcute Ei uqof flectate executa loviii uqoare cu dosul falangelor pe directia mamelon-claviculi gi clavicul5.-mamelon. Miinile lucreazd simuitan qi executd o miqcare de semirota[ie. Migcarea se repetd de, citeva ori. planl d. O "Vibra(ip mini susline ligamentele ia nivelul claviculei. Cealaltd mind executd o vibra{ie pland, pornind de la mamelon pe care il cuprinde

i)

in, foarfece, apoi aceasta se inchide qi sa continud ,miscarea vibratoare pini la claviculA. Miqcarea este reluati de cealaltd rnind Ei astfel miinile lucreazd alternativ, MiEcarea se repeti de 5 ori.

/196

lg7

ll

E. MASAJUL A SEC AL LUI JAQUET (MASAJUL PE USCAT)

prosall, purdrd sulf.amitdatd, sulf . -{.cest masaj este indicat la tenulile : asfixice, acneice, cuperozice. in cazul tenurilor osficlcelEi o.cneice, masajul ar sec se aplicd pen----..-.-----,-.--:--..: ,- -trli :

.- _su mai *umegte masajul pe tscat (fig. a0) deoarece se executir titra clema, pe pielea uscatd sau cu Lrn prddLls rnedicarnentos : sa-

latiei incetinite"qi imbundtdtirii-respiratiei cutanate ; - indepdrtarea deqeurilor cuteirate ;

sei efectueaza cu indexul gi policele ambelor miini in regiunea getatS, pe direclii verticale sau oblice (fig. 40, o), Policele se aflii in dreptul primei fala-nge'a indexului Ei ruleazd pielea de la index spre police pinri cind am-bele degete ajung virf in virf. Rularea pielii se face de-a lungul indexului. . l" r:9gl,."ea geniand se mai pot executa ciupiturile superticiale qi pe altd direclie, ,gi anume : indexul Ei policele itau virf in virf, iar plintr-o uEoard rdsucire indexul aluneca de-a lungul policelui. Tot in regiunea geniand se pot executa ciupituri superffciali intre index qi. police pe directiile demachierii (miqcarea este asemdn6toare ciupitului de Ia masajul facial).

a.*Ciupi-turile.s.uper4ie.iale--''

leglemenlai:ea cirtulatiei sanguine - activarei circr.rlatiei de intoalcere-qi'improspdfaie a singerui ce stagneaza in capilarele dilatate : - stimularea fibrelor elastice din derm gi a elasticitdtii,peretilor capilaleloi. Acest masaj-este inclus in tratament, dupa curdlirea in prealabil a ten,.tini. deci clienta este cr.rlcatd pe fototiul cosmetic. riueau]e rde-baza*:i n L -_ r-iupituriie srlpei'ficiale :
:

- .reglariea scr.eIiei sebosudorale. ].,g tg!-tiqi"i.gntLp.-7.=i.-e, masajr.rl A sec este indicat pentru

b. _Ciupiturile profunde
:

lie verticali gi circulard.

Se executd cu toate degetele numai in regiunea geniand pe direc-

Se prinde pielea qi lesutul subcuta-nat intre cele patru degete qi police gi se ruJeazd spre police (fig. 40, b). In regiunea fruntii qi mentoniere se executd presiuni intre cele patru degete ale ambelor miini.

F. MASAJUL DESCONGESTIV
Este indicat tenulilor congestive ;i cuperozice, caracterizate printr-,un e,ritem difuz generalizat qi prezenta telangiectaziilor.
Scopttl
:

r frU, 0[e-r_,Te--p.l'

bIunae

_ - descongestionare, prin activarea circulatiei de intoarcere gi drenarea singelui ce stagneazd in capilarele dilatate ; restabilirea circulatiei incetinite.
Migc5rile de masaj sint (fig.41)_:- cle netezire cu efect descongestiv, executate cu presiune in directia circulatiei -venoase ; uibrutorii. - Miqclrile de netezire a. Sint ceie din masajul facial, cu directie schimbatd, efectuate in sensul circula{iei venoase. Migcdrile de masaj incep de Ia frunte spre decolteu. a) Regiunea frun{ii Si a ochilor : migc{rile de masaj sint aceleagi ca la masajul facial,

Fig. 40. Masajul a sec al lui Jaquet: clupiturl superflciale ; b ciuplturi prolunde. -

198

199

b) Regittnea

cu policele ambelor miini se fac dinduntru in "i"J;cerculelele urr"ro,l,?!u,r,{?*:.T,H"hiul orbictrlar at buzeior se face de_a lungul d) Regiutzea geniand. : .,,;,i'll'i?lill'"?titff:I*1-a cu o p.esiune mai mare in direclia

cerculetele cu mijlociul - diniuntru ambelor miini pe aripile lac nasului se in. aiari, ];;;';iril.u." pu muchia ,.,".i,tri se executd numai f;.i;;l;eombinat. ; c) Regiunea mentonierd. :

nasului,

.rt;i*i::.X:le.de'netezire

p.esiune mat mare in direcfia cir_ Nu se fac miqc.irile energice (ciupit, pdlmuit, frdmintat).
a-ri

3ffi:i
,,.."ti

cre-a lu,gur rnugchiior sternocleido^llstoifieni pind lucreazd simultan-. fie""."'.i9";; .. repetd de 5 ori. ia stern. Miinile c) Masaju,t u.ibrat pe d.irecfia mugchilor gitului (fig. al. c). Fata palmard a amberor miini afla ae o parte 9i de arta a gi"*i,iq p ai* *iu or gi t ur ui pi nd i:rl',:Xi "X H"?,,Til "ii, 'e" 'll' d) Masajul uibrat pe d.irecfia mu;chilor masetet.i (fig. +1, d). se e-xecuta miEcarea vib.atd cu fata p-armard . u-i.to. se spriiind o" miini, care T111:"r i"i;;L;11 ,.Ji-pi"a-r, ,..J"a, zigomaticd. I i. J i - i , i i i, r ;;"-,' :: r"""* !'il XS ,;*JUi: : ", "

;;;; ;ib;a

t rronY,"ifi"'
li""

uibrat

pe

ruij

"l,il

;;;t'

iirecpia mu;chiutui uirfutui bdrbiei


i,

netezirea oiturui pind.

Yti:,:#"j ;:,;,It{ k[g1,x jTTifi fi ff ,1;il:,iJ"1e"x1x.".,1",,111.:::*l*d:;itii_


r

ra craoicurd.cu miinile rucrind simultan. tl i,iiil., i n regi un ea- iubn, a., cri bu a ri -"I"';I

.i!;i i"'s:f.[1fi

XXi;H]

".i

r, in er a r.u I si
am

eg

eru

mi c) si n t

gittrlu.i, apoi pe cealaita ; i,n regrunea ceruicald.. ,".iiffi.".i," 1, gitultri qi exe(uta o nete_ zire- pe latu.ire gitului.cu euta o nerezir.e cu presiun"cere'p,,i.u"o.gute. in timp ce poricere exe_ in-r;;i;;ea cer.r.icala. b. Illiscirile vibratorii " Miqcii.ire nu au crirectie de -intoarcere..o minii ramine in punctul i lffi fi f,TltlX;,i"J',';illJl"r!;""","# pozi 1i a I e ;i ;;, as t ie r pai -

- ttetezirea citurtti pina la craoicurd cu mii*ire Nliqcarea se &ecutd'i"t""-"il""cea.anterioard, rttcrincl arternatiu. numai cd miinile Iucreaza alternativ, i"tii p"-r'port?J - netezirea oituhti iu priitui" Miinile se aft"i,i:.,"

;i triunghiurari h. Migcarea vib.atd .e.executa cu inleluJ gi mijrociul amberor simultan, ce pornesc d" r" miini, ;;,i".rr r.,re.ior,-'aerJiungut qanturui nazogenian pind Ia baza nasut;;;u.,ae miica.;; cfntinua numai cu rnijlociul pina in unghiull"tJ,i-of ochilor. uibrat pe d'irectria *"iri,i* orbicutari ai buzetor ttte?)*{8;:i"t
(mr$care de legdtura) (fig. +.r,

,. t,iff"oxiii:i'# iffiH :x,::,H!: Mosajur ttibrat pe


, .f)

beror miini,

ar t

ernativ,

d.irectia rnu;ch,or ereuatori '--

il

o*llu*rirt'ir',X;n'
X,::.[1?i,oulara,

pe

ctirect'i ct

mu,schitor d.itt res ittnea submancti-

Migcarea vibratii se executS de la

cu fata

ureche Ia cealaltd in regiu_ p"],""ii a'amuero.;l;"i, ;;nite tucrind

degete ate ambetor miini sint fi-xate in regiunea sub_ n,"fii1r","Xitru Policele amberor miini, simultan, -i .executa o migcare vibratd pe ilfi :11# H "l'#3i# t'i;;i #' ; i'iti; "i i, p;.i;"' ;e d i an d u uih) Miscarea d.e legdturd (ca la punctul f). -uibratd. uibrat pe d'irec[ia rnu;chitor crin regiunea nasurui $ig:) ny,T):i"l
r

t rr?\(ti"iut

uibrat pe direc!,ia mtr;chitor sternoctei.tomastoictieni


I

,r"rll,"","Xitru

degete ale arnbelor miini

sint fixate in regiunea

sub_

Miqcarea vibrat:i este lociu' inelar) 9i incepe ai" executatii cu 9el1.trej clegete.(index, mii_ .Llir."I rnlstoidiand (in-spatire urechii),

Mi;;carea vibratd. este executatii de. poricere ambelor miini tan, care porneste ai" simur_ direc[ia muqchiior oii"tu^toli'ri"i#iro., "i.rri-rrrrirr]i;_1lr.r;t;,0ii",. nasurui, pe -poricer!' apoi carea tot din virful.nasului a":" f r"Sr] sentrilui nu.oi,"a aupa mie_ "o.tinuaaceea ea coboare pe direclii;riliil'['iilr..."ri

200
201

pina la aripire

nasu,rui.

'j,i
'i

7:.

'-11

<>
migctrrile vibratorii : Fig. 41. Masajut decongestiv o - masaJul vibrat pe dlrectia mu$chilor d.ln -reglurnea subrrlandlbulara ; b - masalul -dlrectta masajul vlbrat _pe vibrat pe - mwchllor muSchtlor sterno-cteldo-mastoldienl ; c -mu,gchllof maseterl ; directla gitulul ; d F masaJul vlrbrat pe d.irectta

'-

Fig. .tl. Masajul decongestiv - mi;clrile vibratorii : virfului bArbiel ; , - masajut yi9ll!..P.: e - masajul vtbrat pe dlrectla muschUor g ma"sa1ul vlqlat q9 directla-muSchr,urul atrectti muqchitor etevatori 9t triunghtulart; orbicirlar ai buzelor ; ,l, - masajul vtbrat pe directla mu$chllor dln regtunea nasulul ;

202

203

r'r\

ty

a @.

pe direcfia rnugchilor orbiculari ai ochilor', pornind din unghiul intern spre cel extern, de-a lungul arcadei sprincenoase qi zigomatice. l) Masajul uibrat pe direcfict mu;chilor piramidali ;i Jrontali (fig. 41, k). Policele ambelor miini sint fixate pe faga elastici. Migcarea vibrata se executd cu mijlociul ambelor miini, ce lucreazd alternativ pe directia muqchilor piramidali, din reginner intresprincenoasA pin6 Ia Iocul de implantare a pdrului. Apoi miqcarea este continuatd cu cele patru degete pe directia mugchiului frontal, de Ia o timpla spre cealaltS, de Ia regiunea sprincenoasd pina la locul de implantare a pdrului. Miinile lucreaza alternatirr.

Masoju"l uibrat pe direc$in muschilor zigornatici (fi6. 4J, i). Migcarea vibrati este executatd cu fa{,a palmard a ambelor miini sim,ultan pe directia muqchilor zigomatici, pornind de Ia comisu.rile. buzelor pinl la timpl5. k) Masajul aibrat pe direcgia 'mu;chilor orbictilari ai ochilor (fig. a1, j). Policele ambelor miini sint fixate pe faqtr elasticd. Miqcarea vibrati este executatd cu cele trei degete (indexul, mijlociul gi inelarul)'

j)

Fig. 41. Masajul decongestiv mitc6rile vibratorii: , - ma8ajul vlbrat pe dlrectla muschllor pe dlrectla zlSom&tlcl ; J - masajul vlbrat rnasaJul mtr8chllor orblcularl al ochllor i k plramldall sl vlbrat De dfectla muschllor 'rontau'

204

,I