Sunteți pe pagina 1din 9

I I

o
Copitolul Xlll

MASTILE COSMETICE

1) Masca sd fie inofensivd, sd nu confind substanfe vdtdmiitoare, toxice, aiergizante 2) SA formeze o pastd rnoale, fdrd grunji, fara miros nepldcut. 3) sd se intindd.uniform pe piere, sd fonmeze un strat aderent, sd
se usuce repede.

-- l-

Md"gtile cosmetice sint amestecuri de substanfe sirnple sau compluT:, pr"a"" estetice. ::::igl]:.rte pe piete apricarea rn cosmetica moderna, "i"cre rnagtiror r.eprezinta o metodti eficace de tratame,t,.cu. .b"aiUa tiu cate cu regularitate gi adecvate tipului ", utu..iten. pr=_[u,r.otu corect, apli_ de Scurt istoric. Prepararea mattiior cosrnetice timpuri stravechi. cornbinatiir" .Li"l"ri bizare este cunbscuta din losite,pentru mentinerea catifelArii si supletii a. i*n.iu.,1e erau fo_ pieiii.

i
I

in iupta pentru

5:,iiJ;[1.

itJi,:il"l, pertrll prerungirea at pielii, "on'ruuturu"' ,u p.upn,:rr-*ii,i ai,i o,,a. riptu,-,ri..", aspec_ srrcur.i

li-:"rl'

$i bn.batii au fost p.eocupati de aspectur tenul,ui ror. Henr.ic ai r'egele F.antei, este iocotii- intun,eiett,ri' *a-";fii de arbLr;

. Gama magtilor s-a imbogagit odata cu crez'ortar.ea indu.str.iei chi_ mice. Noi su.bstan[e sint fo*losite ra pr.epar.ar.ea uragtiror, in special pentru cele obtinute industr.ial. Retetele e-xperimentate prin rnetode gtiintifice fac rarea magtiror in functie de rli,er-seie -necesitati posibiri prepa_ ale 1enu.itor.. ' Prin prelue.a.ea nimolurilor. gr a- algelor. ma.ine sint furnizate industriei chimice irnpor.tante matei.ii prime.

coNDtTilLE PE CARE TREBUTE v/ SA LE


INDEPLINEASCA, MASCA

a substanleror -bazd active din mascd. 6) sd ai'bd o temperaturd suporta,,bird, sd nu producA arsuri atunci cind se folosesc calde. 7) Masca trebuie.sd fie apri,catd adecya! tipurui ae ,pieie, tru tenurire mixte se vor forosi mdgti d;ti;"t",-dwe iar pencaracteristicile fiecdrei regiuni. B) Niasca se apricii pe pielea curata, cu porii debarasali de comedoa,me, celule descuamat", ae sb,uum.""rpi"i 9) lnainte de anrigar3a mdgtii, .ugirrruu din jurur och*or se unge cu o cre,ma grasa protectoare. 10) Aplicarea md$tilor .se face cu o pensxrd moale, fa!.,. git gi decorteu. Direcliiie de apricare sint nu prea ratri, pe : de ra u.eche ; comisur.a _ ur.eche ; ari,pa nasului _1i_pf" bdrbie _ ; pe frunte spre timple. Nr-r se aplica masca pe spr.incenu, o"iiiii trru. 11) Aplica:'ea mdgtii se face pe o raja -destinsd, r,elaxatd, crienta va sta intinsii pe fotoriu ne'pleoipe * "h comprese "ot,-,",etic.l, i mbi bate in infr-rzie_ de_ mugete rld;..t*i; Ju"., "ri:"Jiica vegetale. Se pdstreazd pe fata 15_2b mi". "iuir.i 12) lnmuierea mastiior'_se.face pri, purverizari cu vaporerul sau cu comp'rese imbibate in infr-rzii, apa minerata, decociuri de prante. 13) Indepa.ta.ea maStilor trebuie rdcuta u.gor, fdra presiun,e, penti.tr a nu irita pierea, cu bucali de tifon i"muilie ln lpJ cardula. 14) Dup.a indepdrta.ea magtii, se face o pulverizare tonifiantd ,cu jetul filiform al vaporeiurui. picat_r,rr.ire'r. part.uuzd"pe fatd timp de 1*2 min, apoi se indepdrteaza cr-rs;;;;i;;li au hirtie gi se aplici o crema cle zi plotectoare.

4) sa fie uqor de aplicat gi de indepdr.tat, fard q produce rq' q a ,,r I iritatii, duret.e. 5) substan{ele de sd perrnitd o bund acfiune

Y
recomancrrl

In cabinetele cos.retic.g .ii in ingrijirile

il H1l::,t?jil:i,,

respectin,c

u-*" L,,ii
206

umi te

p,ent.r-r acasi

'e "o.,Jiiii J" p.upo.o."

f (/

B. EFECTELE MA$T|LoR (/

Acestea sint varia,te, in fun,cfie de su,bstantele care intrd in com_ pozitia lor, astfel : 247

,^,-;_ efect de curdgare. Se indeparteaza de la tele descuamante,

sr_r,prafafa

, -^l elect.tonifiant, cind conti. brelot' elastice qi muscularre


;

suuplusu,l de seburn ; etect de calmnre ;i desconEestionore ;

pielii celu_

substanle ce actioneazd asupra

fi-

acestui scop

elect cle albire pi deseuomcre, cind confin substante adresate


;

.- actiuorect glanderor sebacee;i sudoripore, calde. Permit astfel gresarea pielii qi indepar:taruo priri tl'ansplratie ;
in,muierea Ei catifelarea

cind sint aplicate to"i""ror di; pi;i;

t
I

pie.ii ; inchiderea porilor, cind sint aplicate reci gi contin substante asLringente c_'produc o tensiune locaii. Pentru a mdri efectul rnaEtilor se pot folosi anumite metode de actiuare a lor : - scinteierile cu electro{ul plat facial pentru magti grase salr em-oliente- timp de 3--1 min. pesfe rnasca se aplic6 o compresa umezita in infuzii, ape minelale, toni,fierrte. Datoritd scinteierilor (pri, ac!iunea lor calorica), srbstan!ele 'bund grase sint absorbite mai ugor in piele. se obtine o hranire. -uf hidratare qi tonifiere a {esutului iutanat ; - iradierile cu ultrctuiorete, fok:sindu-se larnpa de u.v. sau Solux.timp de citeva minute. Radiatiile calortce !i iit.u"ior"te produc o hiperemie locald datoritd vasodilatatiei, uqurind astiel absorbtia substanlelor din ma-.ca qi distribuirea'lor la toate celulele. s" ;ii: zeazi o mai buna hranire gi o stimtrlare a procesului de regenerare
celulara
;

I
ir
i l:

10 rrrin, miiresc putenea de absor.blie in profunzime a substanlelor active, irsigur;nd hrinirea, hidratarea ;i tonifierea lesuturilor ; ttplicnreo clcctTozilor irttrod.u,Pi in scrci cle spontez ai estetodi- peste miSti emoliente, hidratante, Cu nriet'e. polen, propolis nului realiz:azit o hidratare a pielii ;i o'actival'e a proceselor metabolice celulare. Electrozii se fixeazri timp de 2 min pe diferite regiuni. simetric ; efectul tonifiant al miqtilo| poate fi accentuat prin efectuar.ea-unof pulverizdri t'eci peste rnasce cu aiutoru.l C-arbotomului' Parilculele fin pulverizate qi cu presiune vor stimu'la fibrele elastice din derm qi fibrele musculare

t
:

r
I

c.

CLASIFICAREA MASTILOR '\J

1. ctAslFlcAREA MA9TILOR
DUPA SCOPUT URMARIT

gi aftuf cirati'u.ln scop preventiv


muEchilor.

Pr'inapiicareamaqtilorseurmdr.escdouiscopuri:uaulprexentiu s-e folosesc maqtile destinate premenlinerii catifeldrii pielii, a tonicitSlii ir"ririiformdrii'iduriiori,

lri;.""p

curutiu se foiosesc mSgtile calmante, descongestionante,

.. - $fdint'ele la vopozon timp cle 10 min. prin proiectarea vaporilor. calzi peste o mascd emorienta sau grasa, apricita pe fatd, gii ri decolteu, se asigura o hidr-atare a pielii -"5i o iu*i.uii" u'."u.'t;"iA;; active din masca in str.aturile profunde ale pielii. oxigen in _^..1u-f:.irind.stare activd (ozon), se imbundtdlegte respiralla.cutanatd, se stimuleazd procesele metabolice cel,uiare (procesele de oxidare) ; puluerizdrile reci. cu u,p.orelur, folo.sindu-se jetul filiform, accentueazi efe:tul tonifiant al mdgtilor peste efectueazd. Efectul tonifiant se datoreazd presiunii particulelo. pioiectate asu"u.""r" pra pielii. Ele aclioneaza asupr.i fibrelor'e,astic: din he.; cremd grasd, vi'taminizatS gi - lnosca electricd,inaplicatd pe.ste o sau ap6 minerale, com'presele inmuiate infuzii ionice, timp d;
208
l'! r*::

eredicamentoase' rhqf:,rntele care se-folosesc Ia 'prepararrea mdqtilor, ln funclie de substanleie eare se fr au efecte variate asupra tenului, astfel : rcestea J. IlSstile astringcnte, sicative sint indicate in cazui tenurilor t|anspiralie abunn.f,u.'"u'oo.i aifotuii, cu hipersecrelie sebacee Eigi toxine, de a prosebum i'rolui de a'absorbi- surplusui de porii,- netezind pielea' a;trtdJu.u o tensiune locald, menitd si inchidd caolin, Aceste ma.gti tr-ebuie si conlind urmatoarele substanle : de Mg, amestecate cu diverse sucuri de carbonat de Ca, carbonat i.u"te (castraveli, iogii, vigin!) lau infuzii cu rol-astt'in$ent. Sau :

lniedtbrt emoli'fif,e se aplica tcnurilor t-'.cate, cleshidrataLe ce V Ma.tit" accentuati a stratului cornos. 1n cornpozitia ,."[iniif,"r;";;;;"; i;Ji;i;; iai"rtii" vegetale (de porumb, 8ri11, ol'ez' in'. migdale)' de Acestea ," ,r.rqriE"d cu'uleiuri vegetaie Ei infuzii sarr sucuri
piante. Efecte ernoliente au ';i :.. fierte in tapte, aplicate sub

drojdie rde bere

de iamiie'

formi de pastd pe fald ;

2A9
14 Tehntca

ingrfjfrli

cosmetlce

- cd' 128

t r-;

t'.

.\;
i li._.1

'

.l

"'a

'

banane t5iate rondele sau zdrobite gi amestecate cu lapte praf (banana opiritd) ; geluri ob{inute din fdind vegetalii, extracte aromate din plante -amesla care se adaugi ulei vegetal. Se prepard pe ,baia de qpd. Se tecd fdina cu infuzia, apoi se adaugi uleiul vegetal, agifindu-se bine compozi{ia pind ,la incorporarea totald a uleiului.

a da catifelare in scopul de a obline o albire qi o descuamare penttrr qi un aspect pl-a".m: Ei supiele pielii pot ad1uga J,]["t,,ita $.e baza caolinul 1a carese de albit se co'r[in Nldgtile "" rezorcind. Maqtile substan[e keratoliticJ;-;;id'salicilie, aecoct de pdtrunjel qi iiffi;$ilai.tae"otora.,ia ai"e qi iituiiamdrar'qi caolin' se poate ames--"i"iilriiu de rnuqelel ,ce
teca r:u caolin sau ctt su'bstanle emoliente'

compozifia lor substante grase, hrdnitoare, biologic active. Maqtile sint iolosite cu scopul de a hrdni, a stim,ule procesul de regenerare celulard, de a revitaliza lesutul ,cutanat.. Se recomandd tenurilor alipice, senile, uscate, urmiltoarele maqti : galbenug de ou-1-rnierelciteva picituri de vita,mina A sau ulei vegetal (de mAsline, gerrrene de porum,b) ; morcov ras amestecat cu caimac de lapte ; - smintin6 amestecatd cu zearnil qi suc de fructe ; - pulpd - brinza de fr,ucte (fragi, cdpguni, caise) amestecatd cu smintin6 ; de vacif miere. l) /d. Nld;tile cu ac{iung tonici stimulatoare sint utilizate Ia tenurilb cu elasticitate scdzuta ; cu tendinla vizibild de ridare gi aspect flasc. Acliunea stimulatoare a aces,tor maqti se obtine prin-addugat'ea citorva pictituri de solutie de r--amfor, mentol sau diverse sucuri de fructe cu acliune tonicd (cdp uni, piersici, zeamd de ldrniie, zeamd de struguri albi). ca revitalizante Ei tonice sint incorporate in mdEti uru-ndtoarele produse : miere, polen, ldptiqor de rnatci. _ fe. iUagtile calmante sint folosite la tenurile iritate, congestionate. Efbctul de calmare se ob{ine prin amestecul de amidon Jau caolin cu o emulsie sau cu,infuzii de muqelel, nalbd, tei ; efecte descongestive are masca de tarite de griu sau faind de (n+-miere de albine. - t. rrtaqtite congestive se folosesc in scopul de a activa circulalia sanguind locald. Sint mdgti indicate tenur.ilor anemice, palide, eagectice. Efecte hi,peremiante au maEtile calde, impachetdrile faciale calde si masca cu parafinA
g'. Nlrgtile hidratante se utilizeazd la tenurile cleshicrratate. se gds6sc sub formd de paste apoase. Au rolul de a reda fesutului cutanat_ can'titatea de apa necesara pentqu a-l mentine suplu gi catifeiat (prin irnbibarea stratului cornos). sie-prepara din caolin .5i sucuri de fruct^e. Se folosegte masca filnegend Dermin hidratantd. fl uegtit" deiscuamante Ei pentru albit sint utilizate la tenurile cu tulburdri de'ordin pigmentar sau Ia tenurile cu piele ingrogatd,

Y. uagtit" nutritivc sint acelea care confin in

substan{e wtlgtit" medicamentoase au in compozilia lor lilerse indelunprin fotosirea Ior se obgine un contact mai medicamentoase. .i..r"1""ttr"r respective' deci o actiune miriti asupra

\0

;;;;fii;i;"]
pielii.

Sefolosescrnagtimedicamentoaseincazultenur.itoracneice' , t"rtrliilili.g"d"on' rnentol' acid salicilic' 'romazulan Substan{e; "u in ;L"con1in'caoiin. carbonatii voravea efecte sint adeugate
bactericide qi keratoPlastice'

!-- ^^-rrr

+a-rrr.i;I,

-esii[

pentru *ruu,rr" biologic active se folosesc Ia tenurile senile, pielii' gi revitaliza'rea stimularea procesuiui de regener"." ."i"tii6 o' taptiEor de rnatcd pi;;;;;; 'itamine A' E' r" Conlin : extracte liofilizat Ei Polen.

2. ctAslFlcAREA MAgTltoR DUPA MODUL DE PREPARARE tl APIICARE in Dupa aceste criterii maqtile se pot clasifica
:

miisti faciale ProPriu-zise irnpachetari laciale salt cataplasme'


;

t;

\,,

9
l'!

r-/ Migtile lociole i Se Prezintd sub formi de Paste 9i pot fi carde Ei reci. I t. ueqtile faciale-I99i-lor' Ie conlin' dupd aspectul ;i efectele Dupi strustanleie p;;" pot Ii impar'lite in : sucurl rr- substanle rqtrin mSEti care contin -,,l-clonlo astringente' paste apoase - Ele se intdresc p"-f ia' se usucS'-pro'ducind astde fructe sau infuzii' o netezit'e a pielii' Au I'el o tensiune a pielii, o inchidet" o-potii*' aplicd nu-

de sebum' Sc o acliune otr=o.uu.,[,'i"atpai:irnd surRtusul mai in regiunile cu hipersecreli sebacee ; nutritive' emoliente' llu se substante grase paste ""r" ;9?i1""1"t"i cutanat' Maetile hrri- pe piele, "o"iit' usucd gii; rii decolteu nitoare, emoliente'siirplf.a p. fa!6,

t";i#il il;-

. 210

zLL

0. ill5stile faciale calde /sint mdstile ce se apricd pe lafd gi mii.i, a'ind o temperacur.a r.idicatS' Din aceasta categorie-ro""'po.t" nrasca de pa.afind. Parafina ,este o substinfd-de origine ,ninerata, c!i]"]opti""ta caldd pe piele. forrneazd o peJicura prltl'"t.-oo.u !i ,i.,-iret.ri,a" in piere. scopur forosirii mistii d; ;;"rfi;r. Apiicata fuiia-'p" fata, gir $i decorteu formeazd un slrat ir"irt..;;J;;;i;;p;rll.lar.u d.uce o congestie locard. a pielii, .ii.',Ltuuri'.*rltl"'Jriia"to. tui pro_ sebacee gi sudoripare. Neldsinf si ,se 6rropo." transpi.atia abu'denta, r.eari_ ,o inmuiere zeazd gi a stratului Aplicata peste un strat de r:remd h.iinitoare cu substanle "o.ro.. biorogic active..face ca p.in cildur.a str.atului izolator., datoritd activdrii cir_ culaliei sanguine ,si dilatdrti porilor, acestea sa lie de pieie. trecute in singe gi ,aistrit'uite tuturor. mai bine absor.bite lesutului
cutanat.

J'^

\b

comeCoane.

bucat;i. nu se sfdrima. D-una indepartarea rnaEtii de parafini se constati cf, apare o piele umedii datoritd apei rezultate din tlanspiratia ce r1u s-a evaporat. ci a produs o inmuiere a str:atului cornos, o ,piele catifeleba, d-rtorita in:depirtdrii celulelor' descuamate. uqor rozatd, datotitd activirrli circulatiei sanguine perifedce, o piele cu'ratd cu pcrii debarasali de

rndellrrtarea mlgtii. Dupri trecc.rea celor 20 cle min, cu o spatulj se- inde,piirteazi de pe fafa rllasca incepirrdu-.se din i.egiunea gitului. cind masca este bine preparatd, se scoate dintr-o sin{ura
de plastic

Prin stimularea.secretiei glandelor sudoripare sint erirninate rie de toxine din piele. Datolita exs,,aa1Gi, pi"l;;; iiarateazd,o se_ de_ venind.dupd-indepdrtar", ;d;iii catifelatd. Apiicatd la tenurile uscate cu"-"ae, ceiurs fina realizeazd qi o,curdlire ; i"aepii',ndg;s"u;;e, masca de para_ cetLrtele *onrI", pierea ,,rmine netedd, .satinata.
Prepararea md;tii. Se folosesc pentru preparare : 70 g parafina solida; 10 g ceara-de albine, i9-S iticerina 9i 20 g ulei de parafinti. Se topesc toate intr-un vas, pe baTaie apii, pinii ajung la punctur de fierbere. Se lasd sd se ricea'scg ni"ir" punctur i" porta de piele. Nlasca de parafina are pioprietatea "ri"-r" poate su_ ca aplicatd chiar la o temperaturd de 50'i sr.r,po.trta de piere faia a produce at'suri, in timp ce apa gi uieiurire la aceeaEi "ste Lemperarura pr.od,uc grave

""iulJo.

Nlasca de para-find este indicatii tenurilor foarte uscate gi deshidratate care prezinta descuamdli. Nu se recomanda aplicarea prel frecventa a mdqtii, deoarece cdldura degajata slabeEte tonusul muscular. Se foloseqte de doua ori ,pe an, toamna Ei primavara, la tenurile respective, atunci cinC ele au fost expuse un timp indelungat acliunii soarelui puternic. tintnlr-ri sar-r frtgului. Dupd indepartarea magtii de parafina. in cazui unei congestiondri accentuate. se aplica compl'ese leci cu inluzii calmante. -{ceste comprese vor avea gi o acfiune tonifianta astrpra pielii gi a muEchiior
pieloEi.

impochetdrile {qciole
Acestea sint calde gi leci. impachetdrile faciale sau cataplasruele se iiplicd, de obicei, calde r;i au ce scop inmuierea Ei hranil'ea tesutuiui cutanat (ia tenurile alipice deshidratate ;i cu de,sc'uarnari). Reci. se aplica sub forma de comprese in scopul de a hidrata ;i tonifia pielea.

arcuri pe piele. Aplicarea m'stii. inainte de a aplica parafi.a pe tempe.atura ei oe aoiul *iinl;. td;^ temperatu.a fa!i, se testeazi esre bine torerati de piele, masca se aprica fri.'p"n."ra.i r epetate, peste un strat de crema grasd bine hid,ratata gi vitaminizatd. Pensula cu cal'e se aplicd parafini trebuie sir fie latd, moaie ;i usc3fa (umedd ar producl arsuri). . YT"" de parafind se.aplici pe fatd, git ;i clecolteu, felinCu_se ochii qi gura, prin pensuraii .ep*tute, pina se obtine un str.at iz.ola: tor grcx; de ciliva milimetri, uniiorm ,i ta.a fisur.i. .Masca se p;istreazd. _pe fatd 7s-20 min ; ,clienta va sta cu fata cit rnai reiaxati gi imobiii peniru- u .r, p.o,roca fisuri masca nu ar mai reprezenta un strat iiolato. per"feci, i., -oi[a,";1tt:i .!i ui."tur nu ar mai fi acelaqi.

I.

IMPACHETARIIE FACIATE CALDE

Se efectueaza cu uleiuri caide. ca : ulei de masline, de germeni de porumb, de migdale, de avocado sau unt de cacao. Se procedeazd in fe[ii urmator : se ia o bucahi de flane,l .sau tifon de marimea figurii, se taie orificii .speciale pentr.u ochi gi gur;i. Se inmoaie acest flanel in uleiul incalzit pe baia de api la ternperatura suportabila de piele Ei se apli,ca pe fa!d, git qi decolteu. Pe.ste aceastd bucatd de flanel sau prosop se aplica un material plastic izolator, pentru a menline un tinrp cit mai indelungat cdldura compresiei. Aceste cornrprese pot Ii inmuiate 9i in infuzii caide adecvate, cind se urmareqte doar efectul de calmare gi inmuiere a pielii.

2t2

213

-l
impachetdrilor calde. prin acestu',,n1ru"lrutdri se reuli_ o inmuiere a stratului cornos ; - hranire a {esutului cutanaf - o pe care le conlin ufeir,.iG-;'- datol'itd grdsimiror qi fitohor_ rnonilor a circulaliei sanguine periferice daroritd rempera,r,.*"?"3i:'rfi:i. Pent.u a mdri efectui acestor p.esele ir:Tbibate in urei, iradieri impachetdr.i se pot face, peste conr_ s";;fi;.;'.idicd

,ourTl.r","

calde o cu ateleaqi etect6.--'* Impachetd.ire carde .i"t-i"ii"ute tenurilor.uscate, aripice hidratate, datoritd iti Jiiri""t, nutritiv qi caimant. Ei_des_ "t""trrt.ri

Tot in abest scop se poate aprica ,peste aceste nrascd electricd

;i:ili:

tocala, pr.oduc vasodilatilieJ_a.d.. "r'r"*p,

p"i;;;;^;;

tempe_

absorb{ie

Giilbenuq,l de ou se mai poate ammteea cu urei gi citeva picdturi de larniie, tot cu iiai.iio", rorosindu-se la tenurire us_ cate sau la tenur,e ,.o.mare i" "y"it oboseald excesivd. curd heliomi,:i.ri'.r, """mitl;;a;it (Hpidiferite boli, monband, cu asprime sau descua.rd.i' cin,d se pierde ;til;i' frumos strdrurcitor, catifeiat al tenului).
de, sue

Gdlbenusur de ou, amestecat cu ulei de germene de porumb sau (o lingurifd) 9i miere 1r" "iJ gu ringurifd) are un eJect hrd.1.f1tine rzrtor,pent.u tenurile uscate senile (poiona-Gar):-, *'- *

col1-rpl.ese

tonifierea tesutului cutanat si ale mugchifo. piJio+r. Sint indicatu i""r.iio;'ilil,";;hidratate superficial, tenurilor cagectice, tenulilor senile.
SUBSTANTE FOLOSTTE

2. iMPACHETARITE FACIALE RECI - se rearizeazd prin comprese umezite in infuzii toniee, ape minede mare l,a temperatr."-urnLiuntd;i aplicate pe fafd, gir qi li:.;,iJ; Efecte; p.i. folosirea ror: se realizeaza hidratarea gi

tN MASfl

I{aqtile cosmetice sint amestecuri t de diferite substante in anumite cantitali Si propo4ii. Aceste substante ce intrd in compozilia mdqtiior sint de origine diferitS, ;i anume : 1) Substante de origine animald. ,./ bubslan[e de origine minera,ld. 4 Jubstante de origine vegetald.

rlsuasrnNlE

DE oRrcrNE

ANTMATA

bf Laptele $i pro dusele tactate Ifaptele ca atare poate fi folosit crt ef ect cle luminozitate pentru tenq{rile normale sa anumite ocazii. .Sq ,mai poate proceda " P9"tr:" asbflbl-: ia un mdr, se curifd se taie ron:dele qi in lapte pini se oblin6 o po=ii, de coajd,oprica uqtr-,cddula se fierbe .o." .t!. pe fald ; combinii lapte ugor cald cu caolin. Brinzn de '^aci in amestec cu miere hrdnitor,.se foloseqte 1a tenuiiiu ;;;;u, a.re -ul ef ect emotient Ei tt;or deshidratate, Iaurttil in amestec- eu caolin, pent,u eonsistenld, senile. sau cu putin zalrdr', pent.u a mari,fermentatiu, ,,:" efict astrittgent ;i hitrratant,. bine de folosit in tenurile grase. M;l;;.;pdstreazd 5 min. Caimacul * produs gras _ in - sa,u cu miere are efect foarte amestec cu suc sau pulpa de mor_ cov uun, hrinit";, hi.i;;;t, emolient, folosit la tenurile uscate, A".fria."t"t"lsenile. Smintirut * pro!-us gras cu sucuri de fructe.(rag1,.cdpquni, zmeurd) zeamil sau amidon, sau - in amestec cu ,r, .f""t hrdnitor, hi_ dratant, emolient, totosi"t't" t"i rrli" r."otu, ,.u deshidratate, senile. cazeina - obtinutii d-iniaptele de vaca - se prezintd ea o purbere gdlbuie, insolubila in -apd. s.'rr".rtoe eu ureiuri vegetare sau miere uf:"1 emorient Ei de calm"r", iol"rita ra ienu.il" :i ?u"il.urintd descuamdri, qi ia cnle congestive. Laptere prat o puiberu - oblinut din raptere -de in amestec cu fdinuri vegetale fr'"r_if, vacd -,Jt".lit" gituuiu, uleiuri, cu miere qi. intuzie, are un eTect hrinitr. "_i,al" v'-'v"Lr^!' forosit -- Ei emorient, rvrvoru Ia tenurile uscate, deshidratate, senile. '2. SUBSTANTETE DE ORtctNE MTNERALA apCaolinul se orezintd, ca un praf alb, folosindu-se ca substanfd de 6;; fi- Iortu u$o.r cenugiu, fdrd miros, -4tit". 215

a. Ou[ se poate folosi atit albuEul cit qi gatbenuqut. / Albugur cle ou spumi gi^ u*".t"cat cu citeva/picd,turi - littut zeamd de ]dmiie are un ef'ect de asiitigent gi este folosit Ia tenurile -- -'-i grase cu por{i dilata{i. 2L4
I
I

ti

se poate amesteca impreund cu substantele de bazd are uleiu'i. infuzii, a" I."Jt", miere. Efect,r obtinut mr\tiror este dat de substantere de ui^ ai" ;;;ia"linur "*"ii singur in amesrec cu in_ fuzii sau sucuri de fructe o.u u'"-"rI ct rteutrtt, iar in amestec cu ule_ iuri, un efect em,olient.
$i cu

,i:+'

ffcarbonatul de magneziu este tor, foa.te ugor, cu efect aaiirb"";. u* praf alb ca ztipacla, str.iilucis; Ini".i"Ja'lr''llorinrt Ei carbonatul de calciu in ma.gti oUuo.t"nt" pentru t".r.r.it"*.g.u.u. cFcarbonatul d-e calciu este un praf alb ca fai.a. cu tfcct astrir-rgent qi absorbant. se amestecalu cJorinrili-"r.f"*itri a" magnezi.r absorbante Ei ast'inle"tu iu"t.u tenurire grase cu porii diirrriu"
de zinc pr:af alb, foarte opac, foarte aderent .;i. foarfe astringent. In cantitatu^.n"."-*ucd -"^.t9.,rT qi a.spreqte ,pierea. Se fo_ lose$te,pent.u efectele sale la t""".i" grase, in cantitat'e foarte micd, deoplle se indepdrteaza gi.eu a"^i"'pi"f". d"Talcul este rrn praf alb, fin, p11trip unsuros, ,;J3; can ti rai e il ;ai# br., tr,, ;;",i i mdtdsos, alunecos. g.ir, pen rru e f e c_ ffi :.*""in "a:

'se rttnesteed ctt, lnptq, lapte praf, ureiuri, miere. avind un efect emolient, folosit la tenurile p.Irifia clescuamdri. b' Ureiurire vege'tare *" "" po.rrrnb. miisiinc. iraniae. orriin Jl,-r-, migcrale durci, gerrneni de R;;i,^ ._";t anreiteca "r-iai",.iri vegerale. i* i i,11,:l ::' o: ::, i?;'T :.:ii,Tf;i:' uii.i'in "i o r ", ri l-r t ui ".i-u " ", " plantele rnerlicinale. c. :,\cestea se pot folosi sub forma zie. decc'ct gi macerare. de infu-

i*

ipxidul

;i

l
I I

;?ff:*:

ilON5molurile. rezultate din substanle cie origins vulcanica satr din/ simple argile, ._.i1t^""rr.1;ii;E""ice amesr&-;; ;, substanle minerale $i cu rest.ri organiee ite rfrrei -gi fau,ei depuse pe fundul iacurilor, unde au -roc an'umit; ;;;:t" ae translor;;;" in fr.rnctie d-e compozitie. pot fi , "ainoiu.i rlp."p"ii"" 1"o,. oxigen gi mare.ia o.grni"i're poate .u roi.i"rra in apere ndmoturi

cte preparare.. se pune adaugd-planta. Se Jalu o""p"nt", apa la fiert, iar cind clo_ se acopera tirnp de 5 min $I apol se sbrecoard. Decoctul. Mod. cte preporctre: se fierbe planta in apd timp de 30 min gi apoi se strecoard. Macerarea ' Ivlocr cre preparare .' se pune planta in de 24-48 h. apoi se strecoara. ptanteie'-me;,;r;;il# apd rece timp irerit" efecte, gi anume :.calmante, tonice.5i astringente. Pl'ante cu efect calmant sint : museleiul, teiur. verbina, ,arba. socul, ldp'buca, coada goricerului. se poi folosi sub for.md cre infuzii sau decoct, in pulverizd.i, comprese sau inco.porate in mdqti. tenuriior: uscate, deshiiratate, sensibile, con*.rfiu.''t"omanda

Infuziile. Mod.

liHi..:"

Extracteie cle ntin-rol in ca'e sint " dizolvate substante chimice or_ -p"i anorga nice sin t a bso.bi t" prl g:.:,'.T, ii, | ."u u revrrairzanta, biostimulatoar.e -$] "r?."i o actiune Ei enzimaticd. obtinind.,_r"* r" iiij"r"i lesuturilor : stimurarea erasticitaui-.:i a tonusurui muscurar, activa_ t'eacircula{iei sanguine. regla,:el-i""iutioi sebacee. Mdqtile cosmet"ice se prepara din ndmor deshid.atat, transformat paet'u il"ir1o.,""u." se combind cu apd, infu_ :t,Prflf"&riX.,lrXi $int folosite la tenurile grase, acneice qi cuper.ozice. f' Parafina este.o- rriaro?aru,];';; ."-'p."ri.,to sub formd soiicra, richidd (uieiui). p,*pui,.JJ _"aEtii de pa_ ::f;11,, Ei

"on."r,ruj-qi

Plante cu efcct tonic sint : menta, rozmarinul, hamameJ.istrl, f1o_ rile de portocal. se rorosesc sub forma de infuzii in pulverizari, com_ prese sau incorporari in magti. se'recomanda tenuriror uscate, ca$ec_ tice,
atone, senile, de.shic.lratate.

L{tlli#ta-rj

Plante cu efect astringent sint albdstrelele, : cimbrul, pa,agina, sundtoarea, levantica, flo'ile de trandafir, hama-m;iil, f.rnzere de alun' se fol0sesc sub forma ae i"ruzii in pulverizdri, comprese, sau incorporate in mdqti. Se r-ecomandd tenurilor grase, cu porii dilatati.
Alte intrebuinldri qle unor plonte

3. SUBSTANTE DE ORIGINE VEGETAIA u. Fdiny.Iile vegetale obfinute din : griu, . _ comestibile, migdale secard, porumb, in, tane
dulci.

cas_

- Arbdstrelele - sub formd de comprese cu infuzie (o ringurd de flori la doud pahare cu apd), se pot lolosi in cazde ochi congestionafi, pleoape ridate, tonus tirni"rnt.
2L7

216

- MuSeleLuL - sub formd de comprese cu infuzie, pentru oehi congestionafi, pleoape iritate. - Teiul - su,b formi de eom,prese eu infuzie, zllnic, timp de 15 min, pentru $leoape incercdnate. Ciuinul sub formd de inJuzie din petale sau ridd'cind : pentru -ten gras (250 ml infuzie qi 10 ml tincturd benzoe), iar pentru tenul uscat (la aceeagi co,mpozitie se adaugd miere). Scaielii sub formd de decoct din riddcini, concentrat, pentru -' tenurile seboreirce. ' sub forirnd de infuzie (100 g flori de ldptucd la 1/z I - Ld.pt apa) la care se adaugi miere (in pdrli egale), ,cu efect de albire, Iuminozitate. - $tirul - sub formd de infuzie (se infuzeazf, tirnrp de 30 rnin un ,pumn de qtir in 1/z I apd clocotitd), reee in cazul tenurilor aspre, cu descuamdri, lipsite de suplele gi elasticitate. n0 r71d. Legumele / I Acestea se pot folosi sub forrnd de sucuri, decocturi, lotiuni ca atare, sau incorporate in mdgti,'cu efecte ,calmante, em,oliente, tonice, astlingente.
Pltrttnjelul : o legdturd de frunze se macereazd timp de 24 h in doud pahare de apd rece. Apoi se filtreazd gi se foloseqte sub formd de comprese la tenurile congestive. MErarul : doud }egdturi de mdrar se fierb in 50 ml apri Ei se o,bline un deeoct. Dupd rdcire, se filtreazd qi se folosegte sub formd de comprese la tenurile sensi,bile. Pentru tenurile grase cu porii dilatati se poate rprepat:a o lofiune din : 200 ml apd de mdrar (decoct), 20 g glicerind, 50 ml alcool Ei zeama unei idrnii.
Moreovul are efeet emolient, calmant, tonifiant, hidratant in amestec cu caimac sau s,mintini. Se folosegte sucul sau pulpa mor-. covului. Ro;iile au confinut acid gi efect astringen!. Sint folosite la tenurile grase Ei cu porii dilatati. Castrave{ii au efect emolient Ei hidratant. Pot fi folosili sub formi de suc, in magti Ei creme, lofiuni gi lapte de castrave{i. La tenul uscat, des'cuamant, se amestecd ,sucul de castraveti cu ulei de mdsline, se aplicd pe fald qi se pdstreazd 30 min, are un efect
emolient. Laptele de castraueti. Se macereaz5 timp de 24 h, irl 200 ml lapte de vaci, c{teva rondele de castravefi @roaspeli qi bine cofii). Apoi
I

se filtrcazi gi se foloseqte dimineatra, lasindu-l sd se nsuce pe fatd, dupi aceea se clitegte cu apa de roze qi se apli,cd cremi. Laptele de castrotsefi pentru. ten deshidratat. Doui pahare de suc de castravefi, 75 ml alcool, 50 rnl ulei de parafind, 50 ml api distilat5, un gdlbenr-rq de ou, un albtr,E batut spumi, doud linguri miere, 0,50 g borax, 10 g tincturd benzoe. Se amesteea gilbenuEul cu uleiul de parafini Ei cu mierea. Se adatrga albu..sul, sucul de ,castraveti ce a fost amestecat cu alcoolul, apa gi boraxul, iar la sfirqit se adauga tinctura benzoe. . LotitLnea cu sltc de castrauefi. 50 ml suc de ,castraveli, 10 ml alcool, 0,25 g acid citri,c, 10 g miere. Are efect ugor astringent gi tonic, se folosegte ia tenurile grase. Conseruarea sucului de castraueti. Se aleg ciliva castraveli mari, binC copli, se curdli, 3e taie rondele, se dau"prin magina de tocat gi se filtreazd foalte bine. In functie de tipul de ten, se adaugd 250-500 ml al,cool ia 1 1 suc
de castraveti. Se lasd la macerat {B h, apoi se filtreazi din nou. Se pune in sticle ermetic inchise gi se pdstreaza la loc uscat qi rdcoros. Se mai pot folosi ca demachiant urmdtoarele legume : CartoJii au efect emolient cind sint folosi[i fierli in amestec cu miere sau cu ulei. Cruzi, raqi qi stor'gi, au efect bun Ia pleoapele incercdnate. Varzo olbd are efect nutritiv, emolient qi tonirc ; se foloseEte sub-formd de suc in mdgti gi pulverizdri.

e. Fntctele Y Se folosesc dub formi de sucuri, pulpa fructelor proaspete, in mdqti, pulverizai'i, ionizdri. Au diferiie acfiuni, gi anume : calmante, astringente, tonice. Fructele cu ef ect calmant.' caise, pepene galben, pere bine eoapte,
banane.

I I

Fructele ct efect astringent; gutuia, ldmiia, ananasul, grepfrutul. Fructele cu efect tonic: piersici, struguri albi, viqine, fragi, cdpguni, mandarine, portocale.

\,
i

D.

TTPURT

DE MA$TI

1
I

Substanlele care intrd in compozi{ia mdEtilor trebuie alese in funclie de natura tenului, in scopul atenudrii aspectelo.r inestetice sau in scopul prevenirii aparitiei acestora (tabela 2).

2t8

?Ls

yf;i1$:;;i' _'.. tr
L

i_.

Tipuri de migti in funcfie de


.\c Iiunc

Tabela 2
ten
Srr bstarr tc Ie

: Tabela 2 (continuare)

":,

eirre
l

lc

colnlrun

Gras

uleios

MASTI RECI

,-l---

indepirtarea sebumului indepdr-

asfixic

tarea

se-

caolin * carbonat de :\lS * infuzie caolin * carbonatde L.a * oxid Zn + infuzie

at

des-

hidratat

TI

:-emolieni;

LDE

hidratante

ca ti fel are - diminua-

burnului lnc

l.rD!?deou + 5pic?turi larnlle

rilor

rea ridusu-

perficiale

_-

#";1;,;r*.,,'" - ft".:: Anca cu piersici


lVlasc-a

--fr#hlH*#il
ltT!.d"Niv.S Danana
*miere

- 19*i de rnqpqey ;;3imac + zcamil - smintind * zeamil a

porilor

MA$TI
RECI

- glby$ de ou * 5 piczituri tinctura benzoe suc-.de - caolin rolii + caolin coloidal -L I o + infuzie *rg.1.i, flau,n - laurt * zahir
^lagnolia uermln astringenti drojdie + o linEuritarapre crud * Idmiie
ilarina-l ga astringenti astringentd

_. . fdind de

zeamtl * ulei de mdsIlne + infuzie. ;'rrrer. fierte in laote pllcate sub formi pasti
du

-.

i,

frri.f .t
albine

de

,\msTi-RECI

in +

laote

4$Tr
RECI
rea . pori-

Ior

indep6r-

tarea

se-

cao.lin

bumului

mSri- RECI
-

astringentii
absor-

=ilcEril* cide
lnc

H colln _F - La sulf carbonat de + * infuzie dc

- caolin.* zeama dc cas_ r.ravetl


muqef el

.* benzoe

20 picaturi tincturi

\
MASTI
RECI

suc de ldmiie

I I

l_ ; I-grase l-nraniie-Iffi l- emoliente . ii regene_ I T ;;iil rwlLs

ra

_i-

rlltfe

bantd
medica-

porilor regenera

mentoasi

celulard

caolin f carbbnat de - ua solutie * ihtiol - caolin * suc de viqinel + gutul extracte - T.rlti cupellamar din namol drojdiedebere

hrdnire
regener
cel

-::-:

galDenui de ou

ldmiie

ulari

o plcatun

+ vit. A

ealbenug de ou caiI pielii i _ ma" zeam.a dc morcov i :jl:*:..a1 *smintind+zeamil I norelor | I li.,Tr'- I pirri":-ienta,;;;;r;; :J,li:" l_ ".,,$ii ;,"-.*i,",.r. a. culare I piersici -- amidon f vitaminaA1 f i i suc de struguri albi l_ zeamil * emulsie + 3 I forpicituri mentol, cam_
_:_

I l_

I catltelareal_

ce- _silbenug lutari | mina


rare

"- ""
de ou
F

A.' E.

vita-

catifelare

ou - gdlbenug dede * miere + catmac laote - gdlbenuq de ou i lenti_ gor de matcd * ulei 'vegetal * Dermin emolicnti. hidratanti

MA$TI
R

ECI

--

indepirtarea
se-

masca oe parafind pesti - crcmd grasd o datd ie an - geluri de. fdinuri vegetltg J uleiuri cal<Je + * infuzie

- cazeind *5glanolini + inluzie mu$etel '


220
22L

bumului inchide-

llg + infuzie - caol.in * talc * sucuri


La $r caolin * sulf + carbo. nat de Ca * infuzie
astrr ngente

caorir

carbonililE

rea poriIor

_ -

2 (continuare)

MA$TI
RECI

sau -citeva greplrut

albug. de

ou + limiie plcituri de

emoliente

hrinitoa

catifelare
regenera-

lari

rea celu-

z.eamll

drojdie de bere

iaurt +zahir brinzd de vaci

MA$TI
CALDE

hidratare hrdnire

de lructe migti cu gdlbenus


mdgti caolin

* miere emulsie
+
de ou

mLre

J- suc

- tive
deconges-

suc de struguri albi -t_ ulei de germene mascl de parafini peste crema grasi vitaminiuleiuri calde pentru len pras:

zeamil

impachetiri faciale cu

zatd,

l0

Cuperozic

calmare
descon-

gestiona

+ * romazulan caolin 1 carbonati + * decoct de mir'ar'


fdind. de

caolin

+ caibonat

mlere de orez + ulei de porumb gel de zeamil cu extract

pentru ten uuat: in + lapte praf

fiini

de musetpl