Sunteți pe pagina 1din 1

8omanul adolescenLulul mlop

LlLereaLura lul Mlrcea Llladle lsl revendlca aparLenenLa la esLeLlca auLenLlclLaLll pe care au uLlllzaLo
ln epoca mal mulL prozaLorlMlzand pe experlenLele excluslv LralLeauLorul scrle sub lnfluenLa sLllulul
anLlcalofllLralrlle persona[ulul naraLor sLau sub semnul senslblllLaLll sl al lucldlLaLllMlrcea Lllade
reallzeaza un roman ln care sunL descrlse fara o cronologle sLrlcLa lncercarlle llLerarea ale unul Lanar
de 17 anl sub forma unul [urnallnca dln prlma paglna esLe pus ln evldenLa caracLerul confeslv al
romanulul Lu am sa scrlu" 8omanul adolescenLulul mlop" dar am sal scrlu ca un [urnal al
auLorululcarLea mea nu va fl un roman cl comenLarll penLru roman esLe slngurul mod de a
surprlnde reallLaLea flresc sl dramaLlc"lraza lnlLlala colnclde cu fraza flnala slmeLrla LexLulul
demonsLrand ldea de auLoreferenLlallLaLe
naraLorul persona[ apare ln lposLaza unul Lanar uraL sl mlop nemulLumlL de slne Lrecand prln sLarl
conLradlcLorll de la furle alba la melancolleCandul lul esLe sa scrle un roman care sa ll [usLlflce
lnerLla scolaraSlncerlLaLea expunerll fapLelor esLe Llplca penLru asLfel de specll
rln urmare sLrucLura romanulul esLe una de Llp confeslv al carul conLlnuL ll reprezlnLa experlenLele
sufleLesLl LraumaLlzanLe LralLe de naraLorul persona[ ln procesul sau de maLurlzare
lllnd vorba despre o ldenLlLaLe narraLorpersona[perspecLlve esLe sublecLlva sl lnLerloara (accenLual
care pe sLarl emoLlonale reacLll experlenLe evenlmenLul exLerlor fllnd doar puncLual de plecare
spre o perspecLlve auLoanallLlca)
lnLerlorlLaLea perspecLlve presupune personallzarea experlenLel ln sensul ca aceasLa e reflecLaLa
chlar de caLre cel care o LralesLeCaracLerlsLlca naraLorulul ln acesLe slLuaLll esLe lmpllcare lul
afecLlvamoLlv penLru care ln Leorla naraLlunll el se numesLe narraLor necredlLabll
Asadarromanul esLe o confeslune a unul adolescenL rebel sl sollLar lucld sl lnadapLabll doLaL cu un
splrlL crlLlc neoblsnulL AcesLa LralesLe ln mod LraumaLlzanL relaLla cu modul soclal sl famlllal
resplnge medlul educaLlonal deoarece nu corespunde sLandardelor lulSplrlLul lucld lronlc al
persona[ulul conduce la slLuaLla paradoxala ln care lumea maLurlLaLllln loc sa fle LreapLa
superloaraaa a unul prlces de meLamorfoza devlne momenLul de lmpacL cu raul ln care valorlle se
lnverseazaMaLurlLaLea esLe decl aslmllaLa cu plerderea repedelor sl lmpllclL a llberLaLll de consLllnLa
ln parallel cu Lrlunful nonvalorlc
ln concluzle lnLerlorlzarea perspecLlverl permlLepe de o parLe clLlLorulul sa paLrunda ln unlversal
sufleLesc al persona[ululpe de alLa parLell lmpune o vlzlune sublecLlva penLru ca se prezlnLa
puncLual de vedere al naraLorulul persona[