Sunteți pe pagina 1din 79

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls

1


8AC lnLernaLlonal ubllshlng Company 8ucuresLl 1997
1raducere dln llmba englez Larlsa Avram


Cron|c||e d|n Narn|a 1
NLC1UL MAGICIANULUI

Cllve SLaples Lewls

C u 8 l n S


1 uslLa Lalnlc
2 ulgory sl unchlul Andrew
3 durea de la PoLarul dlnLre 1rmurl
4 ClopoLelul sl clocanul
3 CuvnLul deplorabll
6 incep necazurlle unchlulul Andrew
7 Ce sa inLmplaL la usa de la lnLrare
8 LupLa de lng fellnar
9 uescoperlrea narnlel
10 rlma glum sl alLe inLmplrl
11 ulgory sl unchlul lul dau de belea
12 AvenLura lul Cpsunel
13 C inLlnlre neasLepLaL
14 lanLarea omulul
13 SfrslLul acesLel povesLl sl incepuLul LuLuror celorlalLe
noLlL bloblbllograflc
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
2


1 uSl1A 1AlnlC


AceasL povesLe esLe despre ceva ce sa inLmplaL cu mulL Llmp in urm cnd bunlcul vosLru era copll
LsLe foarLe lmporLanL fllndc in ea se povesLesLe cum au incepuL LoaLe clLorllle inLre lumea noasLr sl
Lrmul numlL narnla

e vremea aceea domnul Sherlock Polmes mal locula inc pe 8aker SLreeL lar famllla 8asLable cuLa
comoara dln Lewlsham 8oad e vremea aceea bleLll Lrebulau s poarLe guler scroblL lar scollle erau
mal LoaLe cu mulL mal severe decL sunL acum Mncarea era ins mal bun nlcl nu v mal spun ce
lefLlne sl gusLoase erau dulclurlle ca s nu v lase gura ap degeaba Ll blne pe vremea aceea Lrla la
Londra o feLlL pe nume olly lummer

Locula inLro cas dlnLrun lung slr de case llplLe una de alLa lnLro dlmlneaL cnd era in grdlna dln
spaLele loculnLel deasupra zldulul care desprLea grdlna lor de cea a casel veclne apru capul unul
blaL care se cocoLase pe zld olly fu foarLe mlraL fllndc pn aLuncl nu mal vzuse nlcl un copll in
casa dealLurl in care loculau doar domnul sl domnlsoara keLLerley fraLe sl sor bLrnl amndol
necsLorlLl isl rldlc prlvlrea curloas laLa blaLulul necunoscuL era foarLe murdar nar fl puLuL fl
mal murdar nlcl dac slar fl sLers lacrlmlle cu mlnlle pllne de Lrn ue fapL cam asLa se sl
inLmplase

8un spuse olly

8un spuse blaLul Cum Le cheam?

olly rspunse feLlLa e Llne?

ulgory il rspunse blaLul

lauzl ce nume caraghlos! zlse ea

nu e nlcl pe deparLe asa caraghlos ca olly spuse ulgory

8a da il conLrazlse faLa

Ch nu zlse blaLul

Lu cel puLln m spl pe faL zlse olly Ceea cear Lrebul s facl sl Lu mal ales dup

Se oprl lusese cL pe ce s spun uup ceal daL ap la soarecl dar se gndl c nar fl prea pollLlcos
dln parLea el

Asa e am plns spuse ulgory cu voce Lare ca un blaL aLL de amrL c nul mal pas dac afl
clneva ca plns Al face sl Lu la fel conLlnu el dac al fl LrlL LoaL vlaLa la Lar slal fl avuL un ponel sl
ru in spaLele grdlnll slal fl fosL adus dupala s loculesLl inLro Croap nenoroclL ca asLa

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
3

Londra nul o Croap spuse olly lndlgnaL uar blaLul era prea pornlL ca so bage in seam
conLlnu ssl spun oful

Sl dac LaLl Lu ar fl in lndla lar Lu ar Lrebul s vll s sLal cu o mLus sl un unchl carel nebun (cul lar
plcea asLa?) fllndc au grl[ de mama La care e grav bolnav sl careo s moar

laLa l se schlmonosl ca aLuncl cnd incercl s nu pufnesLl in plns

nam sLluL iml pare ru zlse olly umll uup care fllndc nu sLla ce s mal spun sl ca sl fac pe
ulgory s se gndeasc la lucrurl mal vesele il inLreb

uomnul keLLerley chlar e nebun?

Sau e nebun il rspunse ulgory sau e un mlsLer la ml[loc Are o cmruL sus la eLa[ in care mLusa
LeLLy zlce c nam vole s lnLru L ceva necuraL la ml[loc Sl mal e ceva ue cLe orl vrea sml spun ceva
la mas cu ea nu vorbesLe nlclodaL mLusa fl opresLe mereu il zlce nu nec[l blaLu Andrew
sau SunL slgur c nul lnLereseaz asa ceva pe ulgory orl ulgory nal vrea s Le ducl s Le [ocl in
grdln?

ua ce incearc sLl spun?

nu sLlu napuc nlclodaL s spun prea mulL ua mal e ceva lnLro sear se innopLase de fapL
in drum spre camera mea cnd am LrecuL pe lng scara care duce la pod (nlcl numl place s Lrec pe
acolo) sunL slgur cam auzlL un sLrlgL

oaLesl Llne acolo vreo nevasL nebun

Mam gndlL sl eu la asLa

Sau poaLe face banl falsl

Sau o fl fosL plraL ca persona[ul dln Comoara dln lnsul sl se ascunde de fosLll camarazl

oaLe Ll se pare lnLeresanL spuse ulgory ua dacar Lrebul s dorml acolo nal mal gndl la fel Cum
Llar plcea s sLal Lreazn paL sl sl auzl pe unchlul Andrew Lrecnd LlpLll pe lng camera La? Sl are
nlsLe ochl groaznlcl!

Asa sau cunoscuL olly sl ulgory sl cum vacanLa de var deabla incepuse sl nlcl unul dlnLre el nu
mergea la mare in anul acela se inLlneau aproape in flecare zl

AvenLurlle lor au incepuL mal ales dln prlcln c era una dln cele mal umede sl mal recl verl dln ulLlmll
anl vremea la alungaL in cas sau am puLea spune spre explorrl in cas L mlnunaL s vezl cLe
lucrurl poLl explora inLro cas sau inLrun slr de case cu o bucLlc de lumlnare olly descoperlse de
mulL vreme c dac deschlzl o anume uslL dln podul casel el dal de un rezervor de ap sl in spaLele
lul de un loc inLunecos in care puLeal a[unge dac Le cLral puLln cu aLenLle

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
4

Locul sLa inLunecos era ca un Lunel lung cu un pereLe de crmlzl de o parLe sl cu un acoperls in panL
de cealalL parLe rlnLre Llglele de pe acoperls pLrundeau peLe mlcl de lumln 1unelul navea podea
Lrebula s psesLl de pe o grlnd pe alLa lar inLre grlnzl era numal lpsos

uac dln inLmplare clcl pe el Leal fl LrezlL cznd prln Lavan in camera de dedesubL olly foloslse
bucLlca de Lunel dln spaLele rezervorulul in chlp de pesLer a hoLllor Adunase acolo lzl sl cuLll sl
scaune de bucLrle rupLe sl LoL felul de lucrurl de acesL gen sl le pusese inLre grlnzl s fac un fel de
podea isl Llnea alcl o puscullL in care avea LoL solul de comorl o povesLe pe care o scrla sl de oblcel
cLeva mere 8use de mulLe orl alcl in llnlsLe cLe o sLlcl de suc sLlclele vecchl fceau locul s araLe sl
mal mulL a pesLer a hoLllor

Lul ulgory il plcu pesLera (olly nu la lsaL sl clLeasc povesLea) dar el era sl mal lnLeresaL s
exploreze

la ulLLe alcl zlse n unde merge Lunelu sLa? L numal cL casa La sau merge mal deparLe?

Merge mal deparLe rspunse olly ua nu sLlu pn unde

lnseamn c puLem s mergem dea lungul slrulul de case

Sar puLea spuse olly Sl mam!

Ce?

Am puLea lnLra in celelalLe case!

Slgur s cread oamenll c sunLem hoLl! nu mulLumesc

nu mal face pe desLepLu! M gndeam la casa de dup casa voasLr

Cel cu ea?

Cum cel cu ea? L goal 1aLa spune c e goal de cnd neam muLaL nol alcl

ALuncl cred cam puLea s ne ulLm prln ea zlse ulgory

Lra cu mulL mal nerbdLor decL sar crede [udeclnd dup modul in care vorblse lllndc se gndea
flresLe la LoaLe moLlvele penLru care casa era goal de aLLa vreme La fel sl olly nlcl unul dlnLre el nu
pomenl cuvnLul bnLulL Sl amndol slmLeau c o daL ce propuseser s mearg acolo ar fl fosL un
semn de slblclune s nu se mal duc

S mergem sncercm chlar acum? inLreb ulgory

8lne fu de acord olly

uac nu vrel s mergl nu venl zlse ulgory

uac mergl Lu merg sl eu spuse feLlLa
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
3


ua cum o s sLlm cam a[uns in casa de dup casa dealLurl?

PoLrr c Lrebule s a[ung in drepLul debaralel sl s mearg dea lungul acesLela dln grlnd in grlnd
in felul acesLa puLeau ssl dea seama cam cLe grlnzl erau deasupra unel camere uup care adunau
inc paLru grlnzl penLru spaLlul dlnLre cele dou podurl dln casa lul olly sl acelasl numr penLru camera
de servlclu sl penLru debara uLeau afla asLfel lunglmea casel in grlnzl uup ce parcurgeau de dou orl
dlsLanLa asLa insemna c au a[uns la marglnea casel lul ulgory orlce us la care a[ungeau dup aceea
ddea in podul casel neloculLe

ua nas prea crede c e chlar goal spuse ulgory

ua ce crezl cl acolo?

Cred c loculesLe clneva in secreL clneva care lese deacolo doar noapLea cu o lanLern slab Sar
puLea s dm de vreo band de crlmlnall dlsperaLl slo s prlmlm o recompens nu se poaLe s fle o
cas goal aLLa vreme dac nul un mlsLer la ml[loc

1aLa zlcea c acolo sunL probabll conducLe spuse olly

ful! Ce llpslLl de lmaglnaLle sunL oamenll marl! spuse ulgory

Acum c vorbeau la lumlna zllel in pod sl nu la lumlna lumlnrll dln esLera PoLllor ll se prea mulL mal
puLln probabll s fle fanLome in casa neloculL

uup ce msurar podul luar un crelon ca s socoLeasc La incepuL flecare obLlnu alL rezulLaL sl chlar
sl dup ce a[unser la acelasl rezulLaL nu fur prea slgurl c e cel corecL Lrau grblLl s porneasc in
expedlLle

1rebule s mergem in llnlsLe spuse olly in Llmp ce se cLrau inapol in spaLele rezervorulul

lllndc era o ocazle speclal luar flecare cLe o lumnare (olly avea o provlzle serloas in pesLer)

Lra inLunerlc plln de praf sl era curenL seau de pe o grlnd pe alLa in Lcere uoar dln cnd in cnd isl
spuneau in soapL

SunLem la capLul podulul acum Sau

robabll c sunLem pe la [umLaLea casel Lale nlcl unul dlnLre el nu se impledlc sl nlcl lumlnrlle nu
se sLlnser in cele dln urm a[unser la un loc unde zrlr o uslL in pereLele de crmlzl dln parLea
dreapL 8lneinLeles c nu avea nlcl zvor nlcl clanL pe parLea asLa penLru c usa fusese fcuL ca s
lnLrl in pod nu ca s lesl dar avea un clempus (cum are de oblcel usa de la dulapul de bucLrle) sl erau
slgurl cau so poaL deschlde

Sncerc eu? inLreb ulgory

uac mergl Lu merg sl eu rspunse ea la fel ca mal inalnLe

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
6

Amndol slmLeau c lucrurlle a[unseser prea deparLe dar nlcl unul nu vola s dea inapol ulgory Lrase
cu puLere de clempus usa se deschlse lar lumlna care pLrunse pe neasLepLaLe il fcu s cllpeasc
uup care socaLl isl ddur seama c in faLa lor nu era un pod prslL cl o camer mobllaL rea
desLul de goal Sl era o llnlsLe de moarLe CurlozlLaLea o a[uL pe olly s depseasc acesL momenL
SLlnse lumlnarea sl psl in incperea cludaL mlscnduse in llnlsLe ca un sorlcel

Avea flresLe forma unul pod dar era mobllaL ca o camer de zl ereLll erau pllnl de rafLurl de sus pn
[os lar rafLurlle erau pllne de crLl in cmln ardea focul (nu ulLaLl c in anul acela vara era foarLe
umed) lar in faLa semlneulul cu spaLele spre el era un foLollu cu spLar inalL inLre foLollu sl olly
ocupnd aproape LoL ml[locul incperll se afla o mas mare pe care erau ingrmdlLe fel de fel de
lucrurl crLl caleLe cerneal sl cllmrl Locurl sl cear penLru slglllu sl un mlcroscop uar ceea cel
aLrase aLenLla de la bun incepuL fu o Lav dln lemn roslaLlc pe care erau nlsLe lnele AsezaLe dou cLe
dou unul galben sl unul verde urma apol un spaLlu llber sl lar un lnel galben sl unul verde nu erau
mal marl decL nlsLe lnele oblsnulLe sl nu se puLea s nu le observl fllndc erau foarLe sLrluclLoare
Lrau cele mal frumoase oblecLe sLrluclLoare pe care Ll leal puLea lmaglna uac olly ar fl fosL doar un
plc mal mlc cu slguranL car fl incercaL s musLe dlnLrunul dln ele

ln incpere era aLL de llnlsLe incL se auzea LlclLul ceasulul 1oLusl dup cum isl ddu acum seama nu
era chlar asa llnlsLe de fapL Se auzea un zumzeL foarLe foarLe slab uac ar fl fosL de[a lnvenLaLe
asplraLoarele olly ar fl crezuL c d clneva cu asplraLorul undeva deparLe cLeva camere mal incolo sau
cLeva eLa[e mal [os uar zgomoLul care se auzea era mal plcuL decL cel fcuL de un asplraLor era mal
muzlcal doar c era aLL de slab incL aproape c nul puLeal auzl

Ln regul nul nlmenl il spuse olly lul ulgory pesLe umr

nu mal vorbea in soapL acum ulgory lnLr sl el in incpere cllplnd dln ochl sl exLrem de murdar ue
alLfel sl olly era la fel de murdar

nare nlcl un rosL spuse el AsLa nul o cas goal Mal blne o sLergem dealcl inalnLe de a venl clneva

Ce crezl c sunL alea? il inLreb olly arLnd spre lnelele coloraLe

Las asLa spuse ulgory cu cL plecm mal repede

nu mal apuc s Lermlne ce avea de spus fllndc in cllpa aceea se inLmpl ceva loLollul cu spLar inalL
dln faLa cmlnulul se mlsc deodaL sl dln el ca un dlavol leslnd de sub o Lrap se rldlc amenlnLLor
Lrupul unchlulul Andrew uecl nu erau in casa goal defel erau in casa lul ulgory chlar in camera in care
navea vole s lnLre! Coplll scoaser amndol un Coo slsl ddur seama ce greseal ingrozlLoare
fcuser Ar fl LrebulL ssl dea seama c nu merseser desLul de deparLe

unchlul Andrew era inalL sl foarLe slab Avea nasul ascuLlL ochll exLrem de sLrluclLorl sl un smoc mare
de pr crunL clufullL

ulgory rmsese muL fllndc unchlul Andrew arLa de o mle de orl mal perlculos decL orlcnd inalnLe
olly nu era inc prea sperlaL dar nu dup mulL Llmp fu sl ea cuprlns de frlc enLru c prlmul lucru
pe carel fcu unchlul Andrew fu s se duc pn la us so inchld sl s rsuceasc apol chela in
broasc uup care se inLoarse spre copll il flx cu ochll lul sLrluclLorl sl le zmbl arLndusl LoLl dlnLll

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
7

Asa! spuse roasLa de sormea nare cum s vln alcl

Lra ingrozlLor de dlferlL de ceea ce Leal fl asLepLaL dln parLea unul adulL olly nu mal puLea de frlc sl o
pornlr sl ea sl ulgory cu spaLele spre uslLa pe care lnLraser uar unchlul Andrew fu mal rapld decL el
A[unse in spaLele lor inchlse sl usa aceea sl se posL in drepLul el uup care isl frec mlnlle fcnd sl
Lrosneasc incheleLurlle Avea degeLe frumoase albe sl lungl

SunL incnLaL s v vd spuse Chlar asLaml doream dol copll

v rog domnule keLLerley incepu olly L aproape ora mesel sl Lrebule s m duc acas vreLl s ne
lsaLl s leslm de alcl v rog?

nu inc rspunse unchlul Andrew nu poL plerde o ocazle aLL de bun Aveam nevole de dol copll
SLlLl Locmal lucrez la un experlmenL epocal Am incercaL pe un cobal sl se pare ca mers uar un cobal
nuLl poaLe spune nlmlc Sl nlcl nu poLl sl expllcl cum s senLoarc

AsculL unchlule Andrew il spuse ulgory chlar c e ora mesel Au snceap s ne cauLe 1rebule s
ne lasl s plecm

1rebule? fcu unchlul Andrew ulgory sl olly se ulLar unul la alLul nu

lndrzneau s spun nlmlc dar prlvlrlle pe care sl le aruncau spuneau Ce ingrozlLor! sl 1rebule sl
cnLm in sLrun

uac ne lsaLl s mergem la mas zlse olly neam puLea inLoarce dup ce mncm

ua clneml garanLeaz mle c vnLoarceLl? inLreb unchlul Andrew cu un zmbeL vlclean

uup care pru c sa rzgndlL

8lne le spuse dac Lrebule s plecaLl asLa e nu poL spera ca dol Llnerl ca vol s vrea s sLea de vorb
cu un nLru ca mlne

CfL sl conLlnu

Pabar naveLl ce slngur m slmL uneorl ua ce conLeaz? uuceLlv la mas numal sLaLl un plc s v
dau un cadou inalnLe nu ml senLmpl prea des s m vlzlLeze o feLlL in blroul sLa vechl sl prfulL
mal ales o domnlsoar frumoas ca Llne dac m poL exprlma asa

olly incepu s cread c poaLe nu e nebun la urma urmel

vrel un lnel draga mea? o inLreb unchlul Andrew pe olly

vreLl s spuneLl un lnel dlnLracela galben sau verde? inLreb olly Ce drguLe sunL!

verde nu spuse unchlul Andrew M Lem c pe cele verzl nu le poL da nlmnul uar as fl incnLaL sLl
dau orlcare dlnLre lnelele galbene uln LoaL lnlma vlno slncearc unul

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
8

Lul olly nul mal era frlc sl era deacum slgur c bLrnul domn nu e nebun lar lnelele acelea
sLrluclLoare Le aLrgeau inLrun mod cludaL

sl spre Lav

lauzl spuse zgomoLul la se aude mal Lare alcl ue parc lar face lnelele

Ce ldee draga mea rse unchlul Andrew

rea un rs foarLe naLural dar ulgory zrlse o prlvlre de nerbdare aproape de lcomle pe chlpul lul

olly nu fl proasL! sLrlg nu leaLlnge! rea Lrzlu Chlar in cllpa aceea mna lul olly aLlnse unul dln
lnele Sl lmedlaL fr nlcl o scllplre nlcl un zgomoL nlcl un fel de semn olly dlspru in incpere
rmaser numal ulgory sl unchlul Andrew

2 ulCC8? Sl unCPluL Anu8LW


1oLul fusese aLL de neasLepLaL aLL de orlbll de dlferlL de LoL ce l se mal inLmplase pn aLuncl chlar sl
in cosmarurl incL ulgory scoase un LlpL unchlul Andrew se repezl sll puse palma la gur

lr deasLea! il sopLl la ureche uac facl glgle aude mama La Sl sLll ce l sar puLea inLmpla dac
se sperle

Cum avea s povesLeasc ulgory mal Lrzlu ruLaLea asLa orlbll de a sanLa[a pe clneva in felul sLa il
provoc sll uar blneinLeles c nu mal Llp

Asal mal blne zlse unchlul Andrew oaLe c nu Leal puLuL abLlne L inLradevr un soc s vezl cum
dlspare clneva Chlar sl eu mam cam sperlaL cnd a dlspruL cobalul noapLea LrecuL

uecl deasLa al LlpaL? il inLreb ulgory

Mal auzlL care va s zlc Sper c nu m splonezl?

8lneinLeles c nu se revolL ulgory ua ce sa inLmplaL cu olly?

lellclLm dragul meu spuse unchlul Andrew frecndusl mlnlle Mla reuslL experlmenLul leLlLa a
plecaL a dlspruL dln aceasL lume

Ce lal fcuL?

Am Lrlmlso am Lrlmlso alLundeva

Cum adlc? il inLreb ulgory unchlul Andrew se asez in foLollu
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
9


lLl spun lmedlaL Al auzlL vreodaL de bLrna doamn Lefay?

C sLrmLus sau ceva de genul sLa? inLreb ulgory

nu chlar il spuse unchlul Andrew Lra nasa mea L persoana dln Labloul deacolo de pe pereLe

ulgory se ulL inLracolo sl vzu o foLografle veche a unel femel bLrne cu boneL pe cap Slsl amlnLl c
o mal vzuse inLro poz dlnLrun serLar vechl acas la el la Lar C inLrebase pe mama clne e dar ea nu
volse s vorbeasc prea mulL pe Lema asLa

nu era prea drguL isl spuse ulgory in slnea lul desl slgur dln pozele asLea vechl nuLl poLl da seama
prea blne

Lra ceva ceva cludaL in legLur cu ea unchlule Andrew? inLreb apol cu voce Lare

ueplnde de ce inLelegl prln cludaL chlcoLl unchlul Andrew Camenll sunL Lare inculaLl Spre sfrslLul
vleLll incepuse e adevraL s se comporLe Lare cludaL lcea LoL felul de lucrurl prosLesLl ueasLa au
inchlso

La un azll de nebunl?

nu nu nu rspunse unchlul Andrew socaL nlcl vorb La inchlsoare

Ah! ua ce fcuse? inLreb ulgory

8laLa femele! spuse unchlul Andrew nlsLe prosLll L vorba de mal mulLe lucrurl da nare rosL s
lnLrm in amnunLe Lra Lare bun cu mlne

ua ce legLur au LoaLe asLea cu olly? As vrea s

1oaLe la vremea lor bleLe il inLrerupse unchlul Andrew Au ellberaLo pe bLrna doamn Lefay
inalnLe s moar lar eu am fosL una dlnLre puLlnele persoane pe care lea prlmlL s le vad pe paLul de
moarLe nu mal puLea suporLa oamenll oblsnulLl sl lgnoranLl nlcl eu nul poL suporLa uar pe nol ne
lnLeresau aceleasl lucrurl Cu numal cLeva zlle inalnLe de a murl mla spus s deschld un serLar secreL
de la un blrou dln casa el sl sl aduc deacolo o cuLluL Mlam daL seama de cum am pus mna pe cuLle
c Lln un mare secreL in mn Mla daLo sl ma pus sl promlL co so ard fr so deschld lmedlaL
dup moarLea el nu mlam respecLaL promlslunea

Ce urL dln parLea La spuse ulgory

urL? fcu unchlul Andrew prlvlndul usor incurcaL Ah inLeleg vrel s spul c bleLell Lrebule ssl
Lln promlslunlle Asa e blne sl frumos deslgur sl m bucur c sl Lu al fosL invLaL sLl respecLl
promlslunlle uar bnulesc c inLelegl c regull de genul acesLa orlcL de poLrlvlLe ar fl penLru bleLel sl
penLru servlLorl sau penLru femel sl poaLe chlar penLru oamenl in general nu sunL valablle sl penLru
cerceLLorll adevraLl orl penLru marll gndlLorl sau inLelepLl nu ulgory Camenll ca mlne care au o
inLelepclune Lalnlc sunL absolvlLl de regullle oblsnulLe dup cum sunLem llpslLl sl de plcerlle
oamenllor de rnd uesLlnul nosLru bleLel e mreL dar sunLem condamnaLl la slngurLaLe
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
10


e cnd spunea LoaLe acesLea ofLa sl prea aLL de serlos sl de nobll sl de mlsLerlos incL ulgory crezu
penLru o cllp c spune ceva cu adevraL frumos uar isl amlnLl lmedlaL de prlvlrea plln de ruLaLe de
pe faLa unchlulul lul in cllpa in care dlspruse olly Sl reusl s vad dlncolo de cuvlnLele marl ale
unchlulul Andrew ue fapL isl spuse in slnea lul isl inchlpule c are drepLul s fac orlce ca s obLln
ceea ce vrea

8lneinLeles c nam indrznlL s deschld cuLla mulL Llmp conLlnu unchlul Andrew fllndc sLlam c s
ar puLea s fle ceva foarLe perlculos inunLru nasa mea a fosL o femele cu adevraL remarcabll
Adevrul e c a fosL prlnLre ulLlmele femel dln aceasL Lar care aveau snge de vr[lLoare (Zlcea c mal
sunL dou C duces sl o servlLoare) SLll ulgory sar puLea sl al in faLa La pe ulLlmul om care a avuL o
nas vr[lLoare Cred c nal s ulLl asLa cLe zlle o s al

lac parlu c era o vr[lLoare rea isl spuse ulgory in gnd

uar olly? inLreb apol cu glas Lare

nu m mal baLe la cap cu asLa! fcu unchlul Andrew ue parc asLa ar avea vreo lmporLanL! Mal inLl
am sLudlaL cuLla Lra foarLe veche Sl chlar deaLuncl mlam daL seama c nu e nlcl greceasc nlcl
eglpLean nlcl babllonlan nlcl hlLlL sl nlcl chlnezeasc Lra mal veche decL LoaLe acesLe popoare Zlua
in care am aflaL adevrul a fosL o zl mare penLru mlne Lra dln ALlanLlda lnsula dlspruL Ceea ce
inseamn c era mal veche cu mulLe secole decL orlcare dlnLre oblecLele dln epoca de plaLr
descoperlLe in Luropa Sl nu era prlmlLlv ca acesLea lllndc aLuncl la incepuLul LuLuror Llmpurllor
ALlanLlda era de[a un oras mreL cu palaLe sl Lemple sl oamenl invLaLl

Se oprl o cllp asLepLnd parc sl spun ulgory ceva uar blaLulul il plcea de el LoL mal puLln cu
flecare cllp asa c nul spuse nlmlc

lnLre Llmp conLlnu unchlul Andrew am invLaL o mulLlme de lucrurl (nu se cuvlne sl spun unul
copll ce anume) despre Magle in general Asa cam a[uns s am o oarecare ldee despre ce anume ar
puLea fl in cuLle rln dlferlLe LesLe am redus numrul poslblllLLllor A LrebulL s cunosc nlsLe nlsLe
oamenl foarLe neoblsnulLl sl am LrecuL prln cLeva experlenLe Lare neplcuLe ue aceea am sl alblL nu e
usor sa[ungl Maglclan Mam sl imbolnvlL ua mam mal inLremaL n la urm am reuslL s sLlu

uesl nu exlsLa nlcl cea mal mlc poslblllLaLe sl aud clneva se aplec sll spuse aproape in soapL

ln cuLla dln ALlanLlda era ceva care fusese adus dln alL lume pe vremea cnd lumea noasLr era de
abla la incepuL

Ce? inLreb ulgory care devenlse curlos in cluda volnLel lul

nlsLe praf rspunse unchlul Andrew un praf fln sl uscaL nu prea ceva deoseblL uup o vlaL de
Lrud nu era o rsplaL prea mare mlal puLea spune ua cnd mam ulLaL la el (am avuL mare grl[ s
nul aLlng) sl mlam daL seama c flecare flr de praf fusese odlnloar in alL lume nu in alL planeL
planeLele fac parLe dln lumea noasLr sl dacal merge desLul de mulL al puLea a[unge la ele cu
adevraL o AlL Lume alL naLur alL unlvers un loc in care nal puLea a[unge nlcl dacal clLorl la
nesfrslL prln acesL unlvers o lume in care nu poLl sa[ungl decL prln Magle!

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
11

unchlul Andrew se oprl slsl frec mlnlle pn ce incepur sl pocneasc LoaLe incheleLurlle ca nlsLe
arLlflcll

SLlam conLlnu el c praful acela nu Le poaLe duce inapol in locul de unde provenea decL dacl
ddeal forma poLrlvlL uar Locmal asLa era problema cum sl dal forma poLrlvlL ? 1oaLe
experlmenLele mele de pn aLuncl dduser gres Le incercasem pe cobal unll murlser AlLll
explodaser ca nlsLe bomblLe

Ce crud dln parLea La spuse ulgory care avusese un cobal

nu inLelegl esenLlalul spuse unchlul Andrew CreaLurlle acelea penLru asLa erau fcuLe Le
cumprasem chlar eu uecl unde rmsesem? Ah da n la urm am reuslL s fac lnelele lnelele
galbene uar acum sa lvlL alL problem Lram slgur c orlce creaLur care aLlnge un lnel galben o s
a[ung in CealalL Lume uar la ceml folosea asLa dac nu o puLeam aduce inapol ca sml spun cea
gslL acolo?

uar el? inLreb ulgory Ce se inLmpl cu el dac nu se mal poL inLoarce?

rlvesLl lucrurlle dlnLrun puncL de vedere greslL spuse unchlul Andrew msurndul enervaL nu
inLelegl c e vorba de un experlmenL epocal? Scopul prlnclpal al LrlmlLerll pe clneva in CealalL Lume
esLe s aflu cum e acolo

ALuncl de ce nu Leal dus Lu?

ulgory nu mal vzuse pe nlmenl aLL de ofensaL sl de surprlns ca unchlul su

Lu? Lu? fcu el 8laLul sLa e nebun! un om la vrsLa mea sl cu snLaLea mea s rlsc eu socul sl
perlcolele unel asemenea clLorll inLrun unlvers LoLal dlferlL? nam auzlL ceva mal absurd de cnd
sunL! iLl dal seama ce spul? CndesLeLe numal censeamn o AlL Lume poLl da pesLe orlce absoluL
orlce

Sl bnulesc c acolo al Lrlmlso pe olly spuse ulgory cu obra[ll arzndul de furle uesl esLl unchlul
meu nu poL s nuLl spun c Leal purLaL ca un las al Lrlmls o feLlL inLrun loc in care Lle Lle frlc s Le
ducl

LlnlsLe domnule! sLrlg unchlul Andrew rezemndusl capul de mas nu permlL sml vorbeasc
asLfel un scolar [egos nu inLelegl nlmlc Lu sunL marele invLaL maglclanul cel care face experlmenLul L
(flresc s am nevole de sublecLl pe care s poL experlmenLa uoamne mal llpsesLe sml spul car fl
LrebulL s le cer vole coballor inalnLe de a experlmenLa pe ell nu poLl dobndl inLelepclune fr sacrlflcll
uar ar fl dea drepLul rldlcol s m duc chlar eu L ca sl cnd al cere unul general s lupLe ca slmplu
soldaL uac mor ce sar mLmpla cu munca mea deo vlaL?

nu mal Lrncnl aLL spuse ulgory C aducl pe olly inapol sau nu?

1ocmal volam saLl spun cnd mal inLrerupL aLL de nepollLlcos spuse unchlul Andrew c am reuslL
s gsesc pn la urm o cale de al aduce inapol lnelele verzl Le aduc inapol

uar olly nare nlcl un lnel verde
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
12


nu spuse unchlul Andrew zmblnd ruLclos

uecl nu se poaLe inLoarce sLrlg ulgory L ca sl cnd al fl omorLo

8a se poaLe inLoarce spuse unchlul Andrew dac se duce clneva dup ea cu un lnel galben penLru el
sl dou lnele verzl unul penLru el sl alLul penLru ea

ulgory inLelese in ce capcan czuse il prlvl LlnL pe unchlul Andrew cu gura cscaL fr s scoaL o
vorb Lra alb la faL ca varul

Sper spuse unchlul Andrew dup scurL Llmp cu glas Lare sl puLernlc de parcar fl fosL unchlul perfecL
care Locmal il oferlse un cadou generos sl un sfaL preLlos sper ulgory c nu esLl un frlcos Mlar prea
Lare ru s aflu c un membru al famlllel mele nu esLe desLul de cavaler sl de demn s sar in a[uLorul
unel domnlsoare aflaLe la ananghle

1acl dln gur! sLrlg ulgory uacal avea desLul demnlLaLe sl LoaLe celelalLe Leal duce chlar Lu uar
sLlu c nal so facl LsLl o flar 8nulesc cal pus LoLul la cale al vruL s plece fr s sLle penLru ca apol
s plec sl eu dup ea

8lneinLeles recunoscu unchlul Andrew zmblnd odlos

loarLe blne M duc ua mal vreau sLl spun ceva inalnLe n azl nam crezuL in Magle Acum ml
am daL seama c exlsL uecl dac exlsL inseamn c sl LoaLe povesLlle cu vr[lLoare sunL sl ele mal
mulL sau mal puLln adevraLe lar Lu esLl un Maglclan crud sl ru cum sunL cel dln povesLl uar nam clLlL
nlcl o povesLe in care oamenll ca Llne s nu fle pedepslLl pn la urm sl fac parlu c sl Lu vel plLl Slal
so merlLl pe deplln!

ue daLa asLa ulgory lovlse dln plln unchlul Andrew Lresrl e faL l se puLea clLl Leama sl asa flar cum
era aproape c nu se puLea s nu Ll se fac mll de el uar dup o cllp se llnlsLl sl spuse rznd forLaL

Slgur e normal ca un copll s gndeasc asa mal ales dac a crescuL asa ca Llne prlnLre femel
ovesLl deale babelor nu? nu e nevole s Le gndesLl la ce perlcole masLeapL pe mlne ulgory nar fl
mal blne s Le gndesLl la perlcolul in care se afl prleLena La? A plecaL de desLul vreme uac sunL
perlcole Acolo ar fl pcaL sa[ungl prea Lrzlu fle sl numal cu o cllp

lLl pas de nu mal poLl! spuse ulgory infurlaL ua mam sLuraL de Lrncneala La Ce Lrebule s fac?

uragul meu blaL Lrebule s Le conLrolezl spuse unchlul Andrew calm AlLfel o sa[ungl ca mLusa
LeLLy Acum vlno cu mlne

Se rldlc isl puse o pereche de mnusl sl se duse spre Lava pe care se aflau lnelele

Au efecL numal dac Le aLlng dlrecL pe plele uacml pun mnusl le poL rldlca asa sl nu ml se
nLmpl nlmlc uacLl pul unul in buzunar nu Ll senLmpl nlmlc numal c flresLe Lrebule s al grl[
s nuLl bagl mna in buzunar ca s nul aLlngl dln greseal Cum al aLlns un lnel galben cum al dlspruL
dln lumea asLa Cnd esLl in CellalL Loc bnulesc c deslgur nam LesLaL asLa inc dar bnulesc
c in cllpa in care aLlngl un lnel verde dlsparl dln lumea aceea sl bnulesc c aparl dln nou in lumea
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
13

noasLr ulLe iLl pun lnelele asLea dou verzl in buzunarul drepL nu ulLa in ce buzunar sunL lnelele verzl
unul penLru Llne sl cellalL penLru feLlL Acum alegeLl Lu slngur unul galben uacas fl in locul Lu ml l
as pune in degeL ca s nul scap

ulgory fu cL pe ce saLlng un lnel galben cnd isl aduse amlnLe

Cum rmne cu mama? inLreb Cel spul dac inLreab unde sunL?

Cu cL plecl mal repede cu aLL o s LenLorcl mal repede spuse unchlul Andrew vesel

ua nu sLll slgur daco s m mal inLorc unchlul Andrew ddu dln umerl merse pn la us o descule
sl o deschlse larg

loarLe blne zlse cum vrel uuLe [os la mas Laso pe blaLa copll prad anlmalelor slbaLlce sau s
se inece sau s moar de foame in CealalL Lume sau s se plard acolo penLru LoLdeauna dac asa vrel
Mle mle LoLuna oaLe car fl blne s Le ducl inalnLe de ceal la doamna lummer sl spul c no so mal
vad pe faLa el nlclodaL penLru c Lla fosL frlc sLl pul un lnel

uumnezeule spuse ulgory ce ru iml pare c nu sunL mal mare ca sLl poL Lrage unan cap!

lsl inchele nasLurll de la haln resplr adnc sl lu lnelul Sl isl spuse dup cum avea s povesLeasc
dup aceea c nare de ales3 uu8LA uL LA PC1A8uL uln18L 18Mu8l


unchlul Andrew sl odlLa lul dlsprur pe daL uup care penLru o cllp LoLul devenl Lulbure ulgory
zrl o lumln slab verzule care venea de undeva de deasupra lul dedesubL LoLul era ascuns in bezn
nu sLLea sl nlcl nu psea pe nlmlc nu se aLlngea de nlmlc

Cred c sunL in ap isl spuse ulgory Sau poaLe sub ap

Ceea cel sperle un plc dar in aceeasl cllp isl ddu seama c merge in sus uup care capul il lesl
undeva la suprafaL sl se Lrezl indrepLnduse Lrs spre pmnLul acoperlL de larb de la marglnea unul
ochl de ap

Cnd se rldlc in plcloare isl ddu seama c nul slrola apa dln halne sl nlcl nu gfla cum Leal fl
asLepLaL in cazul unel persoane care Locmal leslse dln ap Palnele il erau perfecL uscaLe Se afla la
marglnea unul ochl de ap care nu avea mal mulL de Lrel meLrl lunglme in ml[locul unel pdurl Copacll
erau aLL de aproape unll de alLll lar frunzlsul aLL de bogaL incL nu se puLea vedea nlcl un peLlc de cer
Slngura lumln dln [ur era o lumln verde care cobora prlnLre frunze dar probabll c undeva sus era un
soare foarLe puLernlc penLru c lumlna aceasLa verde era sLrluclLoare sl cald Lra cea mal llnlsLlL
pdure pe care vaLl fl puLuLo lmaglna vreodaL nlcl urm de psrl anlmale sau lnsecLe nu adla nlcl o
boare de vnL Aproape c puLeal auzl cum cresc copacll Cchlul de ap dln care leslse nu era slngurul dln
pdure

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
14

Mal erau vreo dousprezece cLe unul la flecare cLlva meLrl cL puLea cuprlnde ulgory cu prlvlrea
Aproape c auzeal rdclnlle copacllor sorblnd apa dln pmnL durea asLa era plln de vlaL Mal
Lrzlu de cLe orl incerca so descrle ulgory spunea mereu acelasl lucru

Lra un loc mlnunaL ca o pr[lLur plln cu sLaflde

Lucrul cel mal cludaL era c inalnLe chlar de a se ulLa in [ur aproape ulLase de ce venlse acolo Sl cu
slguranL c nu se gndea nlcl la olly nlcl la unchlul Andrew sl nlcl mcar la mama nul era deloc
Leam sl nu era nlcl emoLlonaL nlcl curlos uac lar fl inLrebaL clneva de unde vlne ar fl spus probabll

SunL alcl dlnLoLdeauna

lllndc acesLa era senLlmenLul pe carel aveal in locul acela c esLl acolo dlnLoLdeauna sl c nu Le
pllcLlslsesl nlclodaL desl nu se inLmpla nlmlc Asa cum a spus ulgory mulL Llmp dup aceea

nu e genul de loc unde se inLmpla ceva Acolo doar cresc copacl

uup ce prlvl indelung pdurea observ c sub un copac la cLlva meLrl deprLare de locul unde se afla
el dormea o faL Avea ochll inchlsl dar nu de LoL de parc era pe puncLul de a se Lrezl dln somn Se
ulL la ea un Llmp fr s spun nlmlc in cele dln urm faLa deschlse ochll se ulL sl ea la el o vreme LoL
fr s spun nlmlc uup care incepu s vorbeasc cu o voce vlsLoare mulLumlL de slne

Am lmpresla c Leam mal vzuL undeva

Sl eu zlse ulgory LsLl de mulL Llmp alcl?

ua dlnLoLdeauna rspunse faLa Cel puLln nu sLlu cred c de foarLe mulL Llmp

Sl eu la fel spuse ulgory

nul adevraL il conLrazlse ea 1eam vzuL leslnd dln ochlul acela de ap nu de mulL

Cred c al drepLaLe spuse ulgory incurcaL ulLasem

uup care nu mal spuse nlmlc nlcl unul dlnLre el

SLll ce incepu faLa dlnLro daL nu cumva neam mal inLlnlL undeva? Am senzaLla cml amlnLesc de
un blaL sl o faL asa ca nol care loculesc inLrun loc cu LoLul dlferlL sl care fac fel de fel de nzdrvnll
oaLe c am vlsaL doar

Sl eu am avuL exacL acelasl vls cred spuse ulgory uespre un blaL sl o faL care loculau in case
veclne sl care se Lrau prlnLre grlnzl laLa era foarLe murdar pe faL

nu incurcl lucrurlle? in vlsul meu blaLul era murdar pe faL

numl amlnLesc cum era faLa blaLulul spuse ulgory Pel cel ala? inLreb

Aa e un cobal spuse faLa
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
13


Lra un cobal gras care cuLa ceva prln larb Clneva il llplse cu band adezlv de [ur impre[ur un lnel
galben

ulLe! sLrlg ulgory lnelul! Sl ulLe sl Lu al unul pe degeL Sl eu

laLa se rldlc acum curloas Se ulLar flx unul la cellalL incercnd ssl amlnLeasc Aproape in aceeasl
cllp ea sLrlg uomnul keLLerley! lar blaLul sLrlg unchlul Andrew! slsl amlnLlr clne sunL sl de
unde vln sl LoL ce ll se inLmplase uup cLeva mlnuLe inLeleser ulgory il povesLl ce flar fusese
unchlul lul

Slacum ce facem? inLreb olly Lum cobalul sl ne inLoarcem acas?

navem nlcl un moLlv s ne grblm spuse ulgory cscnd

8a da eu cred c avem spuse olly Locul sLa e prea llnlsLlL L foarLe e ca inLrun vls Aproape c Le
adoarme uac mal sLm alcl o s ne inLlndem in larb slo s adormlm pe vecl

Alcl e Lare frumos spuse ulgory

ua e Lare frumos spuse sl olly uar Lrebule s ne inLoarcem

laLa se rldlc sl o pornl inceL spre cobal uup care se rzgndl

Cear fl s lsm cobalul alcl? inLreb Alcl e ferlclL dacl ducem inapol acas unchlul Lu lar puLea
face clne sLle ce lucru orlbll

lac parlu c asa ar fl spuse ulgory ulLLe cum sa purLaL cu nol Apropo nol cum a[ungem acas?

Cred c lnLrm inapol in ap

Se duser pn la marglnea apel sl se ulLar la suprafaLa el llnlsLlL in care se ogllndea mulLlmea de
frunze verzl fcndo s par foarLe adnc

navem cosLumele de bale spuse olly

navem nevole de cosLume prosLuLo spuse ulgory lnLrm cu halnele pe nol Al ulLaL c nu neam
udaL cnd am venlL alcl?

SLll s inoLl?

un plc ua Lu?

nu prea

nu cred c Lrebule s inoLm spuse ulgory uoar vrem s mergem in [os nu?

nu le surdea nlcl unula s sar in ap dar nu spuser nlcl unul nlmlc Se luar de mn sl sLrlgar
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
16


unu dol Lrel sl!

leosc! Coplll inchlser ochll uar cnd il deschlser dln nou se Lrezlr c sunL LoL in pdurea cea verde
Llnnduse de mn lar apa deabla dac le a[ungea pn la glezne nu prea s alb mal mulL de cLlva
cenLlmeLrl adnclme

Srlr inapol pe mal

Ce se inLmpl? inLreb olly cu Leam in glas

uar nul era chlar asa Leam cum aLl puLea crede penLru c in pdurea aceea e greu sLl fle cu adevraL
Leam L un loc mulL prea llnlsLlL

SLlu! sLrlg ulgory Slgur c nam reuslL Avem inc lnelele galbene AsLea sunL penLru cnd vrel s vll
alcl Cele verzl ne vor duce acas 1rebule s ne schlmbm lnelele Al buzunare? 8un uneLl lnelul
galben in buzunarul sLng Am eu dou lnele verzl ulLe unul e penLru Llne

lsl puser lnelele verzl sl se inLoarser la ochlul de ap uar inalnLe de a incerca dln nou s sar ulgory
scoase un sLrlgL

Coo!

Ce e? inLreb olly

Mla venlL o ldee cu adevraL nemalpomenlL spuse ulgory Ceor fl celelalLe ochlurl de ap?

Cum adlc?

l dac ne puLem inLoarce in lumea noasLr srlnd in apa asLa oare nam puLea a[unge alLundeva
dac srlm inLruna dln celelalLe? oaLe c pe fundul flecrul ochl de ap exlsL cLe o alL lume

ua eu credeam c sunLem in CealalL Lume a unchlulul Andrew sau in CellalL Loc sau cum vrel sl
spul nu zlceal Lu c

Lasl pe unchlu Andrew o inLrerupse ulgory Cred c habar nare de ochlurlle asLea de ap na avuL
cura[ul s vln alcl Ll vorbea numal de AlL Lume uar dac sunL de fapL zecl de alLe luml?

vrel s spul c pdurea asLa ar puLea fl doar una dlnLre ele?

nu nu cred c pdurea asLa e o lume Cred c e doar un fel de loc de Lrecere

olly era nedumerlL

nunLelegl? inLreb ulgory ulLe gndesLeLe la Lunelul nosLru de sub Llgle deacas nu e o incpere
dln nlcl una dlnLre case lnLrun fel nlcl nu aparLlne nlcl unela dlnLre case uar o daL ceal lnLraL in
Lunel poLl merge dea lungul lul sl a[ungl la orlcare cas de pe sLrad nar puLea fl sl alcl la fel? un loc
care nu aparLlne nlcl unela dlnLre luml dar odaL ce lal gslL poLl a[unge de alcl in LoaLe lumlle
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
17


8lne dar chlar dac poLl incepu olly

Sl blneinLeles c asLa expllc LoLul conLlnu ulgory de parc nar fl auzlLo ue aceea e LoLul aLL de
llnlsLlL Alcl nu se inLmpl nlmlc LxacL ca acas in case oamenll vorbesc fac fel de fel de lucrurl
mnnc ln locurlle de Lrecere in spaLele pereLllor deasupra Lavanelor orl sub podele sau in Lunelul
nosLru nu se inLmpl nlmlc ua cnd lesl dln Lunel Le poLl Lrezl in orlce cas Cred c dealcl puLem
a[unge absoluL Crlunde! nu Lrebule s srlm inapol in aceeasl ap prln care am venlL Sau in orlce caz
nu inc

durea de la PoLarul dlnLre 1rmurl spuse olly vlsLoare Sun foarLe blne

Pal! Ce ap vrel sncercm?

ulLe sLll ceva? incepu olly nu vreau sncerc nlmlc pn cnd nu sunLem slgurl c puLem s ne
inLoarcem de unde am venlL nlcl mcar nu sLlm dac se poaLe

Slgur fcu ulgory ca s ne prlnd unchlu Andrew sl s ne la lnelele inalnLe s ne puLem dlsLra nu
mulLumesc

ua nam puLea s mergem numal un plc? inLreb olly numal s vedem dac se poaLe Sl dac se
poaLe ne schlmbm lnelele sl ne inLoarcem alcl inalnLe dea a[unge in odala domnulul keLLerley

Care puLem s coborm numal un plc prln ochlul de ap?

l a duraL ceva pn ceam urcaL 8nulesc c dureaz sl s Le inLorcl

ulgory nu prea era de acord dar pn la urm fu nevolL s cedeze penLru c olly refuza cu inversunare
s mearg s exploreze orlce alL lume inalnLe de a se aslgura c se poaLe inLoarce in lumea el Lra la fel
de cura[oas ca el cnd era vorba de perlcole (vlesplle spre exemplu) dar no lnLeresa LoL la fel de mulL
s descopere lucrurl de care nu mal auzlse nlmenl pn aLuncl penLru c ulgory era genul de persoan
care vrea s sLle LoLul sl cnd sa fcuL mare a devenlL profesorul klrke care o s apar in urmLoarele
crLl

uup o indelung Lrgulal czur de acord ssl pun lnelele verzl

verdele e penLru cnd vrel s fll in slguranL spuse ulgory asa c nu se poaLe s ulLl penLru ce e
flecare lnel

uup care urmau s se la de mn sl s sar lar in cllpa in care slmLeau c se aprople de odala unchlulul
Andrew sau numal de lumea lor olly Lrebula s sLrlge Schlmbm! slsl scoLeau amndol lnelele verzl
sl sl le puneau pe cele galbene ulgory vola s fle el cel care s sLrlge Schlmbm! dar olly nu fu de
acord

lsl puser lnelele verzl se luar de mn sl mal sLrlgar o daL

unu dol Lrel sl!

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
18

ue daLa asLa reuslr L foarLe greu de spus cum anume a fosL penLru c LoLul sa inLmplaL exLrem de
repede La incepuL au apruL nlsLe lumlnl sLrluclLoare care se mlscau pe un cer inLunecos ulgory crede
slacum c erau sLele sl [ur chlar c a vzuL planeLa !uplLer de aproape suflclenL de aproape ca sl
poaL vedea luna uar aproape in aceeasl cllp aprur slrurl inLregl de acoperlsurl cu hornurl sl vzur
CaLedrala SfnLul aul era Londra uLeau vedea prln zldurlle LuLuror caselor il zrlr apol pe unchlul
Andrew undeva in umbr dar devenlnd LoL mal clar sl mal solld uar inalnLe de a devenl cL se poaLe de
real olly sLrlg

Schlmbm!

Ceea ce sl fcur lumea noasLr se rlslpl ca un vls lar lumlna verde de deasupra devenl LoL mal
puLernlc pn cnd a[unser la suprafaLa apel sl leslr la mal ln [urul lor se vedea pdurea verde sl
sLrluclLoare sl llnlsLlL ca inLoLdeauna 1oLul durase mal puLln de un mlnuL

Al vzuL? spuse ulgory Ln ordlne! Acum incepe avenLura! uLem lnLra in orlcare ochl de ap Pal sl
incercm pe la!

SLal! fcu olly nu facem un semn alcl? Se ulLar unul la alLul sl se fcur albl ca varul dndusl seama
ce lucru ingrozlLor fuseser cL pe ce s fac lllndc in pdure erau nenumraLe ochlurl de ap sl erau
LoaLe la fel lar copacll erau sl el la fel asa c dac plecal de la ochlul care ducea spre lumea La fr s
lasl nlcl un semn aveal sanse unu la suL sl mal gsesLl vreodaL

Cu mna Lremurnd ulgory isl desfcu brlceagul sl Lle o fsle in larba de la marglnea apel mnLul
(care mlrosea plcuL) era maronluroslaLlc sl se asorLa cu verdele frunzelor

noroc c unul dlnLre nol are ceva mlnLe zlse olly

nu Le mal luda acum spuse ulgory Pal odaL vreau s vd cel in celelalLe ochlurl de ap

olly il rspunse arLgoas lar el il spuse ceva sl mal urL CearLa a duraL preL de cLeva mlnuLe dar ar fl
pllcLlcos s o redau in scrls Mal blne s Lrecem dlrecL la momenLul in care sLLeau cu lnlmlle aproape
srlndule dln plepL sl cu Leama pe feLe la marglnea unul ochl de ap necunoscuL cu lnelele galbene in
degeL Se luar de mn sl spuser inc o daL

unu dol Lrel sl!

leosc! nlcl de daLa asLa nu reuslr Apa de alcl prea s fle o slmpl blLoac in loc s a[ung in alL
lume se Lrezlr doar cu plcloarele ude sl improscaLl de ap penLru a doua oar in dlmlneaLa aceea (dac
era inLradevr dlmlneaL fllndc in durea dlnLre 1rmurl Llmpul pare s sLea pe loc)

La nalba! exclam ulgory Acum ce nam mal fcuL? uoar neam pus lnelele galbene Asa a zls lnelele
galbene penLru cnd vrel s lesl

Adevrul e c unchlul Andrew care nu sLla nlmlc despre durea dlnLre 1rmurl avea o ldee greslL
despre lnele Cele galbene nu erau lnele care Le duc in afar sl nlcl cele verzl nu Le duceau acas cel
puLln nu asa cum credea el Lrau fcuLe dlnLro subsLanL care provenea dln pdure SubsLanLa dln care
erau fcuLe lnelele galbene avea puLerea s Le aduc in pdure era o subsLanL care vola s se inLoarc
la locul de orlglne in locul de Lrecere uar subsLanLa dln lnelele verzl era o subsLanL care incerca s
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
19

plece de la locul el asa c lnelul verde Le scoLea dln pdure sl Le ducea in alL lume unchlul Andrew
dup cum puLeLl vedea se ocupa de lucrurl pe care nu le inLelegea prea blne ca mal LoLl Maglclenll de
alLfel 8lneinLeles c nlcl ulgory nu descoperl adevrul sau cel puLln nu prea curnd uar dup ce
dlscuLar cear fl de fcuL hoLrr s incerce lnelele verzl s vad ce se inLmpl

Lu sunL gaLa dac esLl sl Lu spuse olly

uar de fapL spusese asLa deoarece in adncul sufleLulul el era slgur c nlcl unul dlnLre lnele no s alb
nlcl un efecL in nlcl unul dlnLre ochlurlle de ap asa c navea ce s ll se inLmple cel mulL se sLropeau
puLln cu ap nu sLlu slgur dac nu cumva gndea sl ulgory la fel

ln orlce caz dup cesl puser amndol lnelele verzl sl dup ce se aproplar de marglnea apel sl se luar
lar de mn erau evldenL cu mulL mal vesell sl mal relaxaLl decL fuseser prlma daL

unu dol Lrel sl! spuse ulgory


4 CLCC1LLuL Sl ClCCAnuL


ue daLa aceasLa nu mal incpea nlcl cea mal mlc indolal c exlsL Magle Alunecar LoL mal [os la
incepuL prln bezn sl apol prlnLre nlsLe sllueLe care ar fl puLuL fl aproape orlce inLunerlcul incepu s se
rlslpeasc sl dlnLro daL se Lrezlr sLnd pe ceva solld C cllp mal Lrzlu se dezmeLlclr sl puLur s se
ulLe in [ur

Ce loc cludaL! exclam ulgory

numl place spuse olly cuLremurnduse

Lumlna fu cea care le aLrase aLenLla mal inLl nu semna cu lumlna soarelul nlcl cu lumlna elecLrlc sl
nlcl cu lumlna lumlnrllor nu semna cu nlcl o lumln pe care o mal vzuser pn aLuncl Lra o lumln
slab roslaLlc desLul de mohorL nu plpla nlcl un plc Se aflau pe o suprafaL dreapL pavaL sl
erau incon[uraLl de cldlrl Locul nu avea acoperls era un fel de curLe Cerul avea o culoare neoblsnulL
un albasLru aLL de inchls incL aproape c prea negru uup ce Le ulLal la cer Le mlral cum de mal
esLe lumln

Ce cludaL e alcl spuse ulgory Care se pornesLe vreo furLun sau o s fle ecllps?

numl place spuse olly

vorbeau amndol fr s sLle prea blne de ce in soapL Sl desl nu mal aveau nlcl un moLlv se Llneau in
conLlnuare de mn

CurLea era incon[uraL de zldurl foarLe inalLe cu mulLe feresLre care nu aveau geam sl dlncolo de care
era bezn uLln mal incolo erau cLeva arcade marl susLlnuLe de sLlpl inLunecaLe ca nlsLe gurl de
Lunel Lra frlg

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
20

1oLul prea consLrulL dlnLro plaLr rosle dar sar Ll puLuL s par asa dln cauza lumlnll cludaLe Lra chlar
foarLe frlg MulLe dlnLre pleLrele de pava[ dln curLe erau crpaLe sl LoclLe la colLurl unul dlnLre porLalurl
era pe [umLaLe plln de moloz Coplll se LoL inLorceau dlnLro parLe in alLa s se ulLe de [ur impre[urul
curLll AsLa sl dln cauz c se Lemeau ca nu cumva clneva sau ceva s se ulLe la el pe fereasLr cnd erau
cu spaLele

Crezl c loculesLe clneva alcl? inLreb ulgory inLrun sfrslL LoL in soapL

nu il rspunse olly SunL numal rulne nu sa auzlL nlcl un suneL de cnd sunLem alcl

Pal s sLm nemlscaLl s vedem dac seaude ceva propuse ulgory

8maser nemlscaLl cu urechlle clullLe dar nusl auzlr decL LlcLacul lnlmllor Locul acesLa era cel
puLln la fel de llnlsLlL ca durea de la PoLarul dlnLre 1rmurl uoar c era un alL fel de llnlsLe Cea dln
dure fusese cald (aproape c puLeal auzl cum cresc copacll) sl plln de vlaL llnlsLea de alcl era fr
vlaL rece goal nuLl puLeal lmaglna crescnd nlmlc alcl

Pal s mergem acas spuse olly

ua nam vzuL nlmlc inc spuse ulgory uac LoL sunLem alcl Lrebule s ne ulLm un plc

SunL slgur c nul nlmlc lnLeresanL

Ce rosL mal are s al un lnel maglc care Le duce in alLe luml dac o daL a[uns acolo Lle frlc s Le
ulLl in [ur?

Clne vorbesLe de frlc! fcu olly dndul drumul la mn

Ml sa pruL c nu prea al chef s explorm locul

vln cu Llne orlunde mergl

uLem s plecm orlcnd vrem spuse ulgory Pal s ne scoaLem lnelele verzl sl s le punem in
buzunarul dln dreapLa1rebule doar s nu ulLm c lnelele galbene sunL in buzunarul dln sLnga oLl s
Ll Lll mna cL de aproape de buzunar vrel da al grl[ s no bagl in buzunar fllndc asLfel poLl aLlnge
lnelul galben sl dlsparl

uup cesl puser lnelele in buzunar se indrepLar spre unul dln porLalurlle care ddeau spre lnLerlorul
unel cldlrl Cnd a[unser acolo sl se ulLar inunLru vzur c nu era chlar asa de inLunerlc cum
crezuser la incepuL inunLru se vedea un hol inLunecos care prea pusLlu undeva in spaLe se vedea un
slr de sLlpl cu arcade prlnLre care se sLrecura aceeasl lumln slab1raversar holul cu mulL grl[
Lemnduse s nu fle gurl in pleLrele de pava[ sau s nu cumva s se impledlce in clne sLle ce Cnd
a[unser in capLul cellalL leslr pe sub arcade sl se Lrezlr inLro alL curLe sl mal mare

L cam perlculos alcl spuse olly arLnd spre un loc unde zldul era incllnaL in afar de parcar fl fosL
gaLa s se prbuseasc in curLe in alL loc llpsea sLlpul dlnLre dou arcade sl porLlunea carear fl LrebulL
s se sprl[lne de sLlp aLrna in gol Lra clar c locul era pusLlu de suLe dac nu chlar de mll de anl

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
21

uaca rezlsLaL pn acum cred co s mal rezlsLe un plc zlse ulgory uar Lrebule savem grl[ s nu
facem glgle SLll c zgomoLul poaLe face lucrurlle s cad cum se inLmpl cu avalansele dln Alpl

leslr sl dln curLea aceea prln alL porLal urcar un slr lung de LrepLe sl Lrecur apol prln nlsLe camere
marl care ddeau una in alLa locul era lmens uln cnd in cnd credeau c au a[uns la leslre sl cau s
vad ce esLe in [urul palaLulul acela enorm numal c de flecare daL lnLrau in alL curLe CurLlle asLea
fuseser cu slguranL mlnunaLe pe vremea cnd erau loculLe inLruna exlsLase pe vremurl o fnLn un
monsLru lmens dln plaLr cu arlplle inLlnse sLLea cu gura larg deschls sl inunLru se vedeau nlsLe
conducLe prln care cursese pe vremurl apa Sub el era un bazln mare dln plaLr in care se aduna apa
dar acum era gol ln alLe prLl de [ur impre[urul sLlpllor crescuse o planL agLLoare care sLrlcase sl ea
zldurlle

uar se uscase de mulL nu se zrea nlcl o furnlc nlcl un plan[en nlcl o fllnL pe care Leal asLepLa so
vezl prlnLre rulne lar acolo unde se vedea pmnLul inLre pleLrele crpaLe nu crescuse nlcl larb sl nlcl
muschl

Lra aLL de lugubru LoLul sl aLL de monoLon incL pn sl ulgory se gndl car fl mal blne ssl pun
lnelele galbene sl s se inLoarc in pdurea cald verde sl plln de vlaL de la PoLarul dlnLre 1rmurl
Cnd laL c a[unser in faLa a dou usl lmense dlnLrun meLal care prea s fle aur una dln ele era usor
inLredeschls Sl blneinLeles lnLrar lcur amndol un pas inapol sl resplrar adnc alcl era in sfrslL
ceva ce merlLa vzuL

1lmp de o cllp avur lmpresla c incperea e plln de oamenl suLe de oamenl care sLLeau pe
scaune nemlscaLl olly sl ulgory rmaser sl el flresLe nemlscaLl o bun bucaL de vreme prlvlnd
inunLru uar apol isl ddur seama c nu puLeau fl oamenl adevraLl nu se mlsca sl nu rsufla nlcl unul
Semnau cu cele mal frumoase flgurl de cear pe care leaLl vzuL vreodaL

ue daLa aceasLa olly fu cea care avu lnlLlaLlva in incperea aceasLa era ceva ce o lnLeresa mal mulL pe
ea decL pe ulgory LoaLe flgurlle de cear purLau halne mlnunaLe uac Le lnLeresau cL de cL halnele
cu greu Leal fl puLuL abLlne s mergl s le vezl mal de aproape SLrluclrea culorllor ddea incperll un
aer nu chlar vesel dar in orlce caz bogaL sl malesLuos in comparaLle cu praful sl gollclunea dln resLul
palaLulul Avea sl mal mulLe feresLre sl era cu mulL mal lumlnaL

Mle Lare greu s descrlu halnele 1oaLe flgurlle de cear erau invesmnLaLe in halne de srbLoare sl
avea flecare o coroan pe cap vesmlnLele erau purpurll arglnLll sl verde aprlns brodaLe cu modele cu
florl sl anlmale cludaLe Coroanele erau impodoblLe cu pleLre preLloase de dlmenslunl ulmlLoare
slragurlle de la gL sLrluceau sl ele

Palnele asLea cum de nu sau sLrlcaL dup aLLa Llmp?

Magle sopLl ulgory nu slmLl? lac parlu c incperea asLa e plln de Magle Am slmLlL dln cllpa cnd
am lnLraL

un vesmnL ca sLa ar cosLa suLe de llre zlse olly

uar pe ulgory il lnLeresau mal mulL feLele care merlLau inLradevr LoaL aLenLla Camenll sLLeau in
[llLurlle lor dln plaLr de o parLe sl de alLa a ineperll lar ml[locul rmsese llber asa c Le puLeal duce
s Le ulLl la flecare chlp in parLe
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
22


Cred c erau nlsLe oamenl drguLl spuse ulgory

olly ddu dln cap aprobaLor 1oaLe feLele pe care le vedeau erau inLradevr drguLe ALL brbaLll cL
sl femelle aveau un aer de oamenl bunl sl inLelepLl sl preau s aparLln unel rase de oamenl chlpesl

uar dup ce avansar cLlva pasl coplll ddur sl de nlsLe chlpurl care arLau puLln alLfel Lrau foarLe
serloase Aveal senzaLla c dac al inLlnl oamenl ca acesLla ar Lrebul s fll cu mare bgare de seam
uup ce mal merser puLln cam pn in ml[locul incperll ddur de nlsLe chlpurl care nu le plcur
Chlpurlle de alcl preau puLernlce mndre sl ferlclLe dar nemlloase uLln mal incolo preau sl mal
crude lar mal incolo preau LoL crude dar nu mal aveau un aer ferlclL cl dlsperaL de parc persoanele
crora le aparLlneau svrslser nlsLe fapLe ingrozlLoare sl suferlser lucrurl la fel de ingrozlLoare ulLlma
flgur era cea mal lnLeresanL o femele cu vesmlnLe mal bogaLe decL ale celorlalLl foarLe inalL (dar
LoaLe flgurlle de cear dln incperea aceea erau mal inalLe decL oamenll dln lumea noasLr) sl cu un aer
aLL de mndru sl de plln de cruzlme incL Ll se Lla resplraLla numal vzndo Cu LoaLe acesLea sl ea
era frumoas MulLl anl mal Lrzlu la bLrneLe ulgory spunea c nu a vzuL in LoaL vlaLa lul o femele
aLL de frumoas 1rebule ins s adaug c olly spunea mereu c el nu l sa pruL chlar asa de grozav

AceasL femele dup cum vam spus era ulLlma dar dup ea urmau nenumraLe [llLurl goale ca sl cnd
incperea ar fl fosL pregLlL penLru o colecLle mal mare de manechlne

Mlar plcea s sLlu ce sa inLmplaL spuse ulgory Pal inapol in ml[locul incperll s ne ulLm la
chesLla ala care seamn cu o mas

CblecLul dln ml[locul incperll nu era chlar o mas Lra un sLlp pLrLos inalL de vreun meLru de pe
care se rldlca un arc mlc dln aur de care era aLrnaL un clopoLel de aur sl alLurl se gsea un clocnas
de aur cu care s lovesLl clopoLelul

Care oare oare incepu ulgory

arcar fl ceva scrls alcl spuse olly aplecnduse sl ulLnduse pe o laLur a sLlpulul

Chlar! spuse ulgory ua precls c no s puLem clLl

ue ce nu? Lu nu sunL chlar asa slgur spuse olly

Se ulLar amndol aLenLl sl dup cum era de asLepLaL llLerele spaLe in plaLr erau cludaLe uar se
inLmpl o mlnune in Llmp ce se ulLau la llLere desl forma acesLora nu se schlmb cu nlmlc isl ddur
seama c inLeleg uac ulgory slar fl amlnLlL ce spusese chlar el cu numal cLeva mlnuLe inalnLe c
incperea aceea era fermecaL ar fl bnulL c Magla incepuse ssl fac efecLul uar ardea de
curlozlLaLe asa c nu se puLea gndl la asLa lsl dorea LoL mal mulL s sLle ce scrle pe sLlp Sl foarLe
curnd aflar amndol Scrla cam asa cel puLln acesLa esLe sensul desl poezla aLuncl cnd o clLeal
acolo era mal frumoas

ue esLl vlLeaz f acum alegerea LovesLe clopoLul sl infrunL prlme[dla Sau Le inLreab pln ce
innebunesLl Cum ar fl f osL s indrznesLl

nu Le Leme! spuse olly navem chef de prlme[dll
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
23


ua nu vezl c navem ce face? o inLreb ulgory nu mal puLem da inapol C s ne inLrebm mereu ce
sar fl inLmplaL dacam fl lovlL clopoLul nam de gnd s mnLorc acas sl s innebunesc gndlndum
mereu la asLa nlcl vorb!

nu fl prosL spuse olly Clne crezl c vrea asa ceva? Sl ce conLeaz ce sar fl inLmplaL?

Cred c dac al venlL pn alcl nu mal al de ales o s Le LoL inLrebl ce sar fl inLmplaL pn ceo lel
razna AsLanseamn Magle nu inLelegl? Lu o slmL de[a acLlonnd asupra mea

Lu nu spuse olly supraL Sl cred c nlcl Lu no slmLl 1e prefacl

Ce sLll Lu? fcu ulgory LsLl faL asLa e sl feLele habar nau de nlcl unele sLlu doar s brfeasc sl s
Lrncneasc despre clne cu clne sa logodlL

arc eral unchlu Lu cnd al spus asLa zlse olly

ue ce LoL schlmbl vorba? inLreb ulgory nol vorbeam despre

1lplc penLru brbaLl! spuse olly pe Lonul unul adulL

uar adug repede cu vocea el oblsnulL

Sl Le rog s numl spul sl Lu acum c m porL exacL ca o femele

nlcl numl Lrece prln cap sl spun unel pusLoalce ca Llne c se poarL ca o femele spuse ulgory cu
nasul pe sus

usLoalc zu? incepu olly care era deacum dea drepLul furloas inseamn c nal nevole de o
pusLoalc s nu Le deran[eze lec Mam sLuraL de locul sLa Sl mam sLuraL sl de Llne LsLl un caLr
incpLnaL ru sl infumuraL!

CaLa! sLrlg ulgory cu o voce mulL mal ruLcloas decL lnLenLlonase

vzuse mna lul olly apropllnduse de buzunar ca s la lnelul galben Sl nu poL sl gsesc nlcl o scuz
penLru cea fcuL mal apol decL poaLe fapLul c se cl dup aceea (ca mulLl alLll de fapL) inalnLe ca
mna lul olly s a[ung in drepLul buzunarulul o apuc de incheleLur sl se sprl[lnl cu spaLele de plepLul
el uup care punndusl coLul in calea celellalLe mlnl se aplec in faL lu clocanul sl lovl usor in
clopoLelul de aur ll ddu apol drumul feLlLel se prlveau unul pe alLul cu resplraLla LlaL olly Locmal
ddea s plng nu de frlc nlcl mcar fllndc o duruse cnd o sLrnsese de incheleLura mlnll cl de
furle numal c asLa dur numal dou secunde fllndc lmedlaL se inLmpl ceva care le ddu de gndlL sl
carel fcu s ulLe de cearL

ln cllpa in care ulgory aLlnsese clopoLelul acesLa scosese un suneL un suneL plcuL dup cum probabll
v asLepLaLl un suneL nu foarLe puLernlc uar in loc s inceLeze se repeL sl pe msur ce se repeLa
devenea LoL mal puLernlc uup numal un mlnuL era de dou orl mal puLernlc decL la incepuL Sl
curnd devenl aLL de asurzlLor incL coplll nlcl nu sar Ll puLuL auzl dac ar fl incercaL ssl vorbeasc
(numal c nlcl nu le Lrecea prln cap s vorbeasc rmseser cu gurlle cscaLe) nu dup mulL Llmp
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
24

suneLul devenl aLL de puLernlc incL nu sar fl auzlL unul pe alLul nlcl dacar fl sLrlgaL Sl devenea LoL mal
puLernlc acelasl suneL un suneL plcuL conLlnuu desl avea ceva orlbll in el ln cele dln urm aerul dln
incpere vlbra in rlLmul suneLulul sl coplll slmLlr podeaua clLlnnduse Apol suneLul incepu s se
amesLece cu un alL suneL un zgomoL nedesluslL ingrozlLor care pru la incepuL sulerul unul Lren
indeprLaL lar mal apol o bufnlLur ca de copac care cade la pmnL Se auzeau parc prbuslnduse fel
de fel de oblecLe grele in cele dln urm se auzl un LuneL sl incperea incepu s se claLlne aLL de Lare
incL aproape csl plerdur echlllbrul uup care se prbusl cam un sferL dln Lavan czur in [urul lor
bucLl marl de Lenculal lar pereLll se cuLremurar ClopoLelul Lcu norll de praf se rlslplr Se asLernu
dln nou llnlsLea

nau aflaL nlclodaL dac acoperlsul czuse dln cauza Maglel sau fllndc zgomoLul acela asurzlLor pe
carel fcuse clopoLelul fusese mal puLernlc decL puLeau suporLa zldurlle care erau orlcum pe cale de a
se prbusl

Acum sper c esLl mulLumlL gfl olly

Crlcum a LrecuL spuse ulgory

Asa credeau amndol dar nu se inselaser nlclodaL aLL de Lare

3 Cuvn1uL uLLC8A8lL


Coplll sLLeau faL in faL de o parLe sl de alLa a sLlpulul de care aLrna clopoLelul care inc se mal
legna desl nu mal scoLea nlcl un suneL ulnLro daL auzlr un zgomoL usor dlnspre parLea incperll
care era inc inLreag Se inLoarser repede s vad ce esLe una dlnLre flgurlle frumos invesmnLaLe
cea dln capLul cel mal indeprLaL femela care l se pruse frumoas lul ulgory Locmal se rldlca dln [llL
Cnd se rldlc isl ddur seama c e mulL mal inalL decL crezuser SlLl ddeal seama pe daL nu
numal dup coroan sl dup vesmlnLe cl sl dup scllplrea dln ochl sl dup conLurul buzelor c e o mare
regln Se ulL prln incpere vzu Lavanul prbuslL il vzu sl pe copll dar era lmposlbll s clLesLl pe
chlpul el ce credea despre LoaLe acesLea sau dac era mlraL Se aprople de el cu pasl marl sl repezl

Clne ma LrezlL? Clne a rupL vra[a? inLreb

M Lem c eu spuse ulgory

1u! spuse 8eglna punndul mn pe umr

Lra o mn alb sl frumoas dar lul ulgory l se pru puLernlc de parcar fl fosL dln oLel

1u? l esLl un copll un copll oblsnulL Se vede de la o posL c nal nlcl o plcLur de snge nobll in
Llne Cum aLl indrznlL s lnLraLl in aceasL cas?

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
23

venlm dln alL lume prln Magle spuse olly care se gndea car fl cazul so bage sl pe ea in seam
8eglna nu numal pe ulgory

AdevraL? inLreb ulLnduse in conLlnuare la ulgory fr sl arunce nlcl mcar o prlvlre lul olly

ua e adevraL rspunse el

8eglna il rldlc brbla cu mna cealalL ca sl vad faLa mal blne ulgory incerc s se ulLe sl el la ea dar
fu nevolL ssl plece prlvlrea Lra ceva in modul el de al prlvl care era mal puLernlc decL el 8eglna il
sLudle cu aLenLle preL de un mlnuL dup care isl lu mna de pe brbla lul sll spuse

nu esLl Maglclan nu al nlcl un semn c al fl LsLl probabll servlLorul unul Maglclan Al venlL alcl
foloslnduLe de Magla alLculva

ua a unchlulul Andrew spuse ulgory

ln aceeasl cllp se auzl nu dln incpere cl de undeva de foarLe aproape un bubulL mal inLl apol un
scrLlL sl lmedlaL dup aceasLa un zgomoL lnfernal de zldrle care se prbusesLe podeaua se
cuLremur

SunLem in mare perlcol alcl spuse 8eglna Se prbusesLe inLreg palaLul uac nu leslm in cLeva
mlnuLe o s flm ingropaLl sub rulne

vorbea calm de parc ar fl spus cL e ceasul

PaldeLl adug lundul pe copll de mna

olly crela nul plcea deloc de 8egln sl care era foarLe imbufnaL nu lar fl daL mna dac ar fl avuL
de ales uar 8eglna vorblse aLL de calm lar mlscrlle el fur exLrem de raplde inalnLe ca olly ssl dea
seama de ce se inLmpl se Lrezl cu mna sLlng inLro mn cu mulL mal mare sl cu mulL mal puLernlc
decL a el navea ce face

Ce femele ingrozlLoare isl spuse in slnea sa L aLL de puLernlc incL ar puLea sml rup braLul cu o
slmpl rsuclre Sl acum nlcl nu mal poL sml lau lnelul galben ma apucaL de mna sLlng uacas
incerca sml inLlnd braLul sl sml bag mna dreapL in buzunarul sLng nas reusl sl apuc inalnLe s
mnLrebe ce fac Crlcear fl nu Lrebule so lsm s afle despre lnelele galbene Sper ca ulgory s alb
aLLa mlnLe sl ssl Lln fleanca Ce nas da s puLem sLa de vorb inLre paLru ochl!

8eglna il conduse spre un culoar lung sl apol prlnLrun inLreg lablrlnL de holurl sl scrl sl curLl uln cnd in
cnd auzeau prbuslnduse prLl dln palaL uneorl chlar foarLe aproape de el La un momenL daL o
arcad czu cu un bufneL chlar in cllpa in care el Locmal Lrecuser pe sub ea 8eglna mergea repede
coplll Lrebulau s alerge ca s poaL Llne pasul cu ea dar nu ddea nlcl un semn cum c lar fl frlc

L exLraordlnar de cura[oas isl spuse ulgory in slnea lul Sl puLernlc LsLe exacL asa cum iml inchlpulam
c Lrebule s fle o regln Sper co s ne spun povesLea acesLul loc

Sl chlar le spuse cLe ceva in Llmp ce mergeau

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
26

Aceea esLe usa spre LemnlL asa[ul acela duce spre incperlle prlnclpale penLru LorLur AceasLa
esLe sala de bancheLe in care sLrbunlcul meu a lnvlLaL sapLe suLe de noblll la un ospL sl la ucls pe LoLl
inalnLe de a avea Llmp s bea dup pofLa lnlmll Avuseser de gnd s se rzvrLeasc

ln cele dln urm a[unser inLrun hol mal mare sl mal inalL decL LoaLe celelalLe pe care le vzuser pn
aLuncl !udeclnd dup dlmenslunl sl dup uslle marl dln capLul cellalL ulgory se gndl c in flne aveau
s a[ung la lnLrarea prlnclpal Sl avu drepLaLe uslle erau negrenegre dln abanes sau dlnLrun fel de
meLal negru care nu exlsL in lumea noasLr Lrau blocaLe cu nlsLe drugl dlnLre care cel mal mulLl erau
prea sus lar alLll prea grel ca s poaL fl daLl la o parLe Se inLreb cum au s las deacolo

8eglna il ddu drumul la mn sl isl rldlc braLul isl indrepL spaLele sl rmase nemlscaL Spuse apol
ceva ce nu puLur inLelege (dar care suna orlbll) sl se fcu c arunc spre us cu ceva uslle marl sl grele
Lremurar o cllp de parc ar fl fosL fcuLe dln mLase dup care se prbuslr pn cnd nu mal rmase
dln ele decL o grm[oar de praf

uau! fcu ulgory

unchlul Lu Maglclanul e la fel de puLernlc ca mlne? inLreb 8eglna apucndul dln nou de mn C
sml spul mal Lrzlu n unaalLa nu ulLa ceal vzuL AsLa pLesc lucrurlle sl oamenll careml sLau in
cale

rln spaLlul unde fusese usa nvlea acum lumln cum nu mal vzuser inc in acel Lrm Asa c
aLuncl cnd a[unser la leslre nu fur mlraLl c sunL in sfrslL in aer llber vnLul care le lovea obra[ll era
rece dar oarecum sLLuL Lrau undeva pe o Leras inalL sl in [os se vedea un pelsa[ nemalpomenlL

!os aproape de orlzonL se zrea un soare mare sl rosu cu mulL mal mare ca soarele nosLru un soare
care se apropla de sfrslLul vleLll osLenlL de cL prlvlse Lrmul acela in parLea sLlng a soarelul puLln
mal sus se vedea o slngur sLea mare sl sLrluclLoare AcesLea erau slngurele dou lucrurl care se
puLeau dlsLlnge pe cerul inLunecaL arLau deprlmanL lar pe pmnL in LoaLe dlrecLllle se inLlndea cL
puLeal vedea cu ochll un oras lmens in care nu se zrea nlcl o fllnL Sl LoaLe Lemplele Lurnurlle
palaLele plramldele sl podurlle aruncau nlsLe umbre slnlsLre in lumlna acelul soare oflllL e vremurl
orasul fusese LraversaL de un mare fluvlu dar apele secaser de mulL sl nu mal rmsese decL un sanL
larg plln de praf cenuslu

ulLaLlv blne nu va mal exlsLa nlclodaL spuse 8eglna Acela a fosL Charn un oras mreL orasul
regllor slal reglnelor mlnunea lumll poaLe a LuLuror lumllor unchlul Lu domnesLe asupra unul oras
mreL ca sLa bleLe?

nu il rspunse ulgory

1ocmal vola sl spun c unchlul Andrew nu domnea asupra nlcl unul oras dar 8eglna conLlnu

Acum LoLul e invlulL in llnlsLe uar eu am LrlL vremurl in care aerul era plln de zgomoLele Charnulul
zgomoL de pasl scrLlL de roLl pocneLe de blcl sl gemeLele sclavllor hurduclLul carelor sl Lobele care
rsunau in Lemple Am LrlL sl vremurlle cnd (dar asLa era spre sfrslL) nu se mal auzea de pe sLrzl
decL zgomoL de lupL sl cnd fluvlul dln Charn sa fcuL rosu

lcu o pauz dup care adug
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
27


lnLro slngur cllp o femele a dlsLrus LoLul pe vecl

Clne? inLreb ulgory cu voce slab fllndc ghlclse de[a rspunsul

Lu rspunse 8eglna eu !adls ulLlma 8egln dar 8egln a inLregll Luml

Cel dol copll rmaser LcuLl Lremurnd in bLala vnLulul rece

Sora mea e de vln spuse 8eglna La ma fcuL s dlsLrug LoLul lle s o a[ung blesLemul LuLuror
lorLelor Lu am vruL mereu s a[ungem la pace da sl sl cruL sl el vlaLa cu condlLla sml dea mle
Lronul Mndrla el a dlsLrus inLreaga lume Chlar sl dup ce incepuse rzbolul exlsLa o promlslune
solemn c nlcl una dln prLl nu va folosl Magla uar dac ea sla inclcaL promlslunea eu ce puLeam
face? roasLa! ue parc nar fl sLluL c eu am mal mulL Magle decL ea! SLla sl c eu deLln secreLul
CuvnLulul ueplorabll Ce credea ea c nam s m folosesc de el?

Ce secreL? inLreb ulgory

Lra secreLul secreLelor il rspunse 8eglna !adls Marll regl al rasel noasLre sLlau de mulL vreme c
exlsL un cuvnL care dac esLe rosLlL dup anumlLe regull poaLe dlsLruge LoaLe fllnLele cu excepLla
celel care rosLesLe cuvnLul uar vechll regl erau slabl sl bunl la lnlm slau fcuL legmnL ca nlcl el sl nlcl
urmasll lor s nu incerce s afle care esLe acel cuvnL uar eu lam aflaL LoLusl inLrun loc secreL sl am
plLlL scump asLa nu lam foloslL decL aLuncl cnd ea ma obllgaL sl folosesc Am incercaL so invlng
prln orlce ml[loace A curs mulL snge

8esLle! morml olly

ulLlma bLlle conLlnu 8eglna a duraL Lrel zlle chlar alcl in Charn 1lmp de Lrel zlle am urmrlL lupLa
chlar dln locul acesLa nu mlam foloslL puLerea decL dup ce mla murlL sl ulLlmul soldaL sl cnd
blesLemaLa aceea de femele sora mea in frunLea rebelllor el a[unsese de[a la [umLaLea scrllor care
duceau dlnspre oras spre Leras ALuncl am asLepLaL pn cnd sa aproplaL desLul de mulL ca s ne
puLem vedea feLele Sla aruncaL o prlvlre orlbll sl ruLcloas sl a spus

vlcLorle ua am zls vlcLorle uar nu a La uup care am rosLlL CuvnLul ueplorabll un momenL mal
Lrzlu eram slngura fllnL sub soare

Sl oamenll? inLreb ulgory cu sufleLul la gur

Care oamenl bleLe? inLreb 8eglna

Camenll de rnd spuse olly cel care nuLl fcuser nlcl un ru lemelle sl coplll sl anlmalele

Chlar nu inLelegl? spuse 8eglna (care inc vorbea doar cu ulgory) Lrau LoLl oamenll mel Care era
rosLul lor acolo dac nu acela de a se supune dorlnLelor mele?

1oLusl na fosL prea bun soarLa cu el spuse el

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
28

Am ulLaL c esLl un blaL oblsnulL Cum s inLelegl Lu Lreburl de sLaL? 1rebule s sLll bleLe c LoL
ceea ce nu se cade s facl Lu sau orlce alL om de rnd are vole s fac o 8egln aLL de lmporLanL cum
sunL eu Lumea se sprl[ln pe umerll mel 1rebule s flu in afara orlcrel legl uesLlnul meu esLe mreL sl
unlc

ulgory isl amlnLl c unchlul Andrew foloslse exacL aceleasl cuvlnLe uar acesLea sunaser mulL mal mreL
spuse de !adls poaLe c dln prlcln c unchlul Andrew nu era inalL de pesLe dol meLrl sl nlcl
nemalpomenlL de chlpes

Sl ce leal fcuL? o inLreb ulgory

lcusem de[a vr[l in holul in care se aflau flgurlle de cear ale sLrmosllor mel Sl acesLe vr[l aveau
harul de a m face s dorm prlnLre el ca o flgur de cear care nare nevole de nlmlc desl Lrebula s
sLau acolo prlnLre el o mle de anl pn cnd urma s vln clneva s loveasc clopoLul sl s m Lrezeasc

L dln prlclna CuvnLulul ueplorabll c soarele esLe asa cum e? inLreb ulgory

Cum anume? inLreb !adls

Mare rosu sl rece

Asa a fosL inLoLdeauna il rspunse !adls Cel puLln de suLe de mll de anl ln lumea voasLr aveLl alLfel
de soare?

ua mal mlc sl mal galben Sl d mulL mal mulL cldur

8eglna fcu

Aha!

ulgory observ pe faLa el aceeasl prlvlre infomeLaL sl lacom pe care o vzuse de curnd pe faLa
unchlulul Andrew

Care va s zlc lumea voasLr e o lume mal nou

Se oprl sl mal arunc o prlvlre spre orasul prslL uac se cala penLru rul pe carel fcuse acolo cu
slguranL c sLla ssl ascund regreLele

Acum haldeLl s mergem spuse apol L frlg alcl la sfrslLul LuLuror epocllor

unde mergem? inLrebar amndol coplll

Cum unde? repeL !adls surprlns in lumea voasLr flresLe

olly sl ulgory se ulLar unul la alLul cu gura cscaL Lul olly nul plcuse de 8egln de la bun incepuL
sl chlar sl ulgory acum dup ce auzlse povesLea avea senLlmenLul c o vzuse desLul lr indolal nu
era genul de persoan pe care s vrel so ducl la Llne acas Sl chlar dacar fl vruL so la cu el nu prea
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
29

vedeau cum sar fl puLuL Ceea cesl doreau era s plece el acas dar olly nu puLea a[unge la lnelul dln
buzunar lar ulgory nu puLea pleca fr ea ulgory se inrosl la faL sl incepu s se blble

Aa ln lumea noasLr nn nu sLlam c vrel s mergl acolo

ua vol nu deasLa aLl fosL Lrlmlsl alcl s m luaLl in lumea voasLr? inLreb !adls

SunL slgur c no sLl plac lumea noasLr deloc incepu ulgory nu e genul el nul asa olly? L foarLe
pllcLlcos nal ce vedea pe cuvnL

C s al ce vedea cnd o so conduc eu il rspunse !adls

ua nal s poLl spuse ulgory nu e cum crezl Lu nau s Le lase

8eglna zmbl dlspreLulLoare

MulLl regl lmporLanLl au crezuL c se poL pune in calea casel de Charn uar au czuL cu LoLll sl nlmenl
nu le mal sLle numele 8laL prosL ce esLl! Crezl c eu cu frumuseLea sl cu Magla mea no s reusesc s
am lumea voasLr la plcloare inLrun an? regLesLeLl lncanLaLllle sl dum acolo lmedlaL

L dea drepLul insplmnLLor il spuse ulgory lul olly

oaLe Lle Leam penLru unchlul la al Lu spuse !adls uar dac m onoreaz cum se cuvlne o s
rmn in vlaL slo ssl poaL psLra sl Lronul nu am de gnd s lupL impoLrlva lul 1rebule s fle un
Maglclan foarLe mare dac a reuslL s afle cum s v LrlmlL alcl L 8egele inLregll Luml sau doar al unel
prLl?

nu e 8ege nlclerl il rspunse ulgory

MlnLl spuse 8eglna Magla merge mn in mn cu sngele nobll Clnea mal pomenlL ca un om
slmplu s fle Maglclan? Lu sLlu care e adevrul chlar dac nu mll spul unchlul Lu esLe marele 8ege sl
marele Maglclan al lumll voasLre rln arLa lul a reuslL sml vad chlpul inLro ogllnd maglc sau inLr
un lac fermecaL incnLaL de frumuseLea mea a fcuL o vra[ care a cuLremuraL lumea voasLr dln
Lemelll sl va Lrlmls pe vol pesLe marea prpasLle care desparLe Lrmurlle s m rugaLl s merg la el
SpuneLlml nul asa c asa a fosL?

nu Locmal spuse ulgory

nu Locmal sLrlg olly L o prosLle de la un capL la alLul

ServlLorl ce sunLeLl! sLrlg 8eglna sl se inLoarse furloas spre olly apucndo de pr exacL de acolo
unde doare mal Lare

uar in aceeasl cllp le ddu drumul amndurora

Acum sLrlg ulgoly

8epede! sLrlg sl olly
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
30


lsl vrr amndol mlnlle in buzunar nlcl na mal fosL nevole ssl pun lnelele in cllpa in care le
aLlnser lumea aceea insplmnLLoare dlspru cu LoLul dln faLa ochllor lor Coneau in sus apropllndu
se de o lumln cald sl verde

6 lnCL nLCAZu8lLL unCPluLul Anu8LW


uml drumu! uml drumu! sLrlg olly

ua nlcl nu LeaLlng! rlposL ulgory lnLro cllplL leslr dln ochlul de ap sl inc o daL se slmLlr
incon[uraLl de llnlsLea insorlL dln durea de la PoLarul dlnLre 1rmurl care prea acum mal bogaL
mal cald sl mal llnlsLlL ca orlcnd dup rulnele sl urclunea loculul pe care deabla il prslser Cred
c dac ar mal fl puLuL ar fl ulLaL inc o daL clne sunL sl de unde vln sl sar fl culcaL pe [os asculLnd
bucurosl pe [umLaLe adormlLl cum cresc copacll numal c de daLa asLa era ceva carel Llnea cL se
poaLe de Lre[l fllndc de indaL ce leslr dln ap isl ddur seama c nu sunL slngurl 8eglna sau
vr[lLoarea (cum vreLl sl spuneLl) venlse cu el Llnnduse sLrns de prul lul olly ue aceea Llpase
olly uml drumu!

Ceea ce scoase la lveal inc un secreL despre lnele secreL pe care unchlul Andrew nul cunosLea Ca s
poLl Lrece dlnLro lume in alLa cu a[uLorul lnelelor nu era nevole sl porLl sau sl aLlngl Lu personal era
suflclenL s aLlngl o persoan care aLlnge lnelul AsLfel acLlonau ca un magneL sl orlclne sLle c dac
rldlcl un ac cu un magneL orlce ac care aLlnge prlmul ac se va rldlca sl el

Acum in pdure 8eglna !adls arLa alLfel Lra mulL mal palld ca inalnLe era aLL de palld incL il
dlspruse aproape LoaL frumuseLea Sl era adus de spaLe sl il era parc greu s resplre de parc aerul
deacolo ar fl inbuslLo Coplllor nu le mal era frlc de ea deloc

uml drumu! uml drumu la pr! spuse olly Ce inseamn asLa?

nauzl? ul drumu lmedlaL spuse sl ulgory

Se inLoarser amndol sl incepur s se lupLe cu 8eglna Lrau mal puLernlcl decL ea sl in numal cLeva
secunde fu obllgaL sl dea drumul lul olly Se clLln gflnd sl in ochl l se puLea clLl frlca

8epede ulgory! spuse olly Schlmb lnelele sl hal in ochlul de ap care duce acas

A[uLor! A[uLor! llev mll! sLrlg vr[lLoarea cu glas sLlns clLlnnduse in urma lor LuaLlm cu vol
nu m puLeLl lsa in locul sLa orlbll C s mor

L lnLeres de sLaL il spuse olly cu clud Ca aLuncl cnd lal omorL pe oamenll dln lumea La
CrbesLeLe ulgory

lsl puser lnelele verzl dar ulgory spuse
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
31


La nalba! Ce ne facem acum? il era LoLusl un plc mll de 8egln

nu fl prosL spuse olly lac parlu c se preface Pal odaL!

Sl amndol coplll srlr in apa care ducea acas

Ce blne cam insemnaL locul se gndl olly

uar in cllpa in care sreau ulgory slmLl dou degeLe marl sl recl apucndul de ureche Sl in Llmp ce
coborau sl incepeau s zreasc formele vagl ale lumll noasLre cele dou degeLe il sLrngeau LoL mal
Lare vr[lLoarea prea ssl revln ulgory incerc s scape ddu dln plcloare dar in zadar inLro cllp
se Lrezlr in odlLa unchlulul Andrew unchlul Andrew rmase cu ochll aLlnLlLl la mlnunaLa creaLur pe
care o adusese ulgory de dlncolo de lumea noasLr

Sl chlar avea de ce so prlveasc ulgory sl olly se ulLau sl el la ea Lra evldenL c 8eglna isl revenlse
acum in lumea noasLr incon[uraL de lucrurl banale iLl Lla resplraLla in Charn ll se pruse o fllnL de
LemuL dar acum in Londra era dea drepLul infrlcosLoare in prlmul rnd deabla acum isl ddur
seama cL era de mare

nal zlce c e fllnL uman se gndl ulgory prlvlndo

Sl nu era deparLe de adevr fllndc se spune c in venele celor dln famllla regal de Charn curge sl ceva
snge de urlas uar inlLlmea era nlmlc pe lng frumuseLea slbLlcla sl cruzlmea 8eglnel rea de
zece orl mal vle decL marea ma[orlLaLe a oamenllor dln Londra unchlul Andrew ddea dln cap isl freca
mlnlle sl arLa ce e drepL exLrem de sperlaL rea o sLrplLur pe lng vr[lLoare Cu LoaLe acesLea
dup cum avea s spun olly mal Lrzlu exlsLa o asemnare inLre faLa lul sl a el expresla lor avea ceva
in comun Lra genul de prlvlre pe care il au numal Maglclenll semnul pe care spusese !adls c nul
vede pe faLa lul ulgory Slngurul lucru bun era c ulLnduLe la amndol cum sLLeau asa unul lng
alLul sLlal c no sLl mal fle frlc nlclodaL de unchlul Andrew in orlce caz nu mal Lare decL deun
vlerme dup ce Leal inLlnlL cu un sarpe sau de o vac dup ceal vzuL un Laur nebun

ful! isl spuse ulgory in gnd Auzl el sl Maglclan! nu sar prea spune Acum ea esLe un Maglclan
adevraL

unchlul Andrew se LoL apleca slsl LoL freca mlnlle lncerca s spun ceva pollLlcos dar gura l se uscase
aLL de Lare incL nu mal puLea s vorbeasc LxperlmenLul cu lnelele cum il spusese el se dovedlse
cu mulL mal reuslL decL ar fl vruL fllndc desl se ocupase de Magle de anl sl anl lsase perlcolele (in
msura poslbllulul) pe seama alLor oamenl nu l se mal inLmplase asa ceva nlclodaL ueodaL !adls
spuse

unde esLe Maglclanul care ma chemaL in aceasL lume?

nu vorblse prea Lare dar era ceva in vocea el care fcu odala s se cuLremure

sLlmaL doamn incepu unchlul Andrew cu rsuflarea LlaL m slmL onoraL deoseblL de
incnLaL e o plcere neasLepLaL dac as fl puLuL face unele pregLlrl eu eu

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
32

unde e Maglclanul prosLule? inLreb !adls

Lu sunL sLlmaL doamn Sper c nu vau supraL coplll acesLla v aslgur c nam avuL nlcl cea mal
mlc lnLenLle

1u? fcu 8eglna cu o voce sl mal insplmnLLoare

Apol Lravers incperea dlnLrun slngur pas il apuc pe unchlul Andrew de prul crunL sll ddu capul
pe spaLe asLfel incL s sLea cu faLa spre a el uup care il sLudle chlpul asa cum fcuse cu ulgory in
palaLul dln Charn unchlul Andrew cllpea slsl llngea buzele nellnlsLlL in cele dln urm il ddu drumul
dar aLL de brusc incL acesLa se lzbl de pereLe

LsLl sl Lu un fel de Maglclan zlse ea plln de dlspreL 8ldlcLe clne nu sLa acolo LolnlL de parcal
sLa de vorb cu nlsLe egall ue unde sLll despre Magle? 8ag mnan foc c nal snge regesc

poaLe c nu sLrlcL vorblnd se blbl unchlul Andrew nu Locmal regesc sLlmaL doamn
lamllla keLLerley esLe LoLusl o famllle foarLe veche C famllle veche dln uorseLshlre doamn

LlnlsLe spuse vr[lLoarea vd foarLe blne ce esLl un Maglclan mrunL de duzln care face magll
dup regull sl crLl nal nlcl un sLrop de Magle adevraL nlcl in snge nlcl in lnlm Cel de Leapa La au
fosL sLrplLl acum o mle de anl in lumea mea uar alcl o sLl dau vole s fll servlLorul meu

As fl foarLe ferlclL lncnLaL s v sLau la dlspozlLle e o p plcere v aslgur

LlnlsLe! vorbesLl mulL prea mulL ulLe ce al de fcuL mal inLl vd c ne aflm inLrun oras mare l
ml rosL lmedlaL de o caleasc sau de un covor zburLor orl un dragon blne dresaL sau orlce folosesc
persoanele dln famllla regal sau nobllll dln aceasL Lar uup care va Lrebul s m ducl in locurlle
undeml poL gsl halne sl bl[uLerll pe msura rangulul meu Mlne vol incepe cucerlrea lumll

C s o s comand o Lrsur lmedlaL spuse unchlul Andrew cu rsuflarea LlaL

SLal! spuse vr[lLoarea chlar cnd unchlul Andrew a[unsese la us S nu care cumva sLl Lreac prln
cap s m Lrdezl Lu vd prln zldurl sl in mlnLlle oamenllor C s Le urmresc orlunde Leal afla La
prlmul semn de nesupunere o sLl fac asemenea vr[l incL orlunde Leal aseza o s Ll se par LoLul dln
fler inroslL in foc sl de cLe orl al s Le inLlnzl in paL o s slmLl blocurl de gheaL la plcloare Acum duLe

8Lrnul plec arLa ca un clne cu coada inLre plcloare

Coplllor le era Leam s nu le spun !adls ceva despre cele inLmplaLe in pdure 1oLusl dup cum avea
s se dovedeasc nu pomenl nlmlc despre asLa nlcl aLuncl sl nlcl mal Lrzlu Cred (sl la fel crede sl
ulgory) c mlnLea el nusl puLea amlnLl nlmlc dln locul acela llnlsLlL sl c orl de cLe orl al duceo acolo sl
orlcL de mulL al lsao s sLea acolo LoL nu slar amlnLl nlmlc Acum c rmsese slngur cu coplll nlcl
nul bg in seam pe nlcl unul dlnLre el Sl asLa era LoL ceva care Llnea de modul el de a fl ln Charn no
bgase in seam pe olly (decL la urm de LoL) penLru c nu vola s se foloseasc decL de ulgory
Acum cl avea pe unchlul Andrew nul mal bga in seam pe ulgory Cred c asa sunL LoaLe
vr[lLoarele nu le lnLereseaz decL lucrurlle sau oamenll de care se poL folosl sunL cL se poaLe de
pragmaLlce in incpere se asLernu llnlsLea preL de cLeva mlnuLe uar se vedea dln cum lovea podeaua
cu vrful plclorulul c e LoL mal nellnlsLlL
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
33


ueodaL spuse ca penLru slne

Ce nalba face prosLul la bLrn? Ar fl LrebulL saduc un blcl

lesl malesLuoas dln camer in cuLarea unchlulul Andrew fr sarunce nlcl o prlvlre spre copll

uf! fcu olly rsuflnd usuraL 1rebule s m duc acas L ingrozlLor de Lrzlu Au s m cerLe

8lne da inLoarceLe cL poLl de repede spuse ulgory L pur sl slmplu slnlsLru cu ea alcl 1rebule s
punem ceva la cale

AsLa e Lreaba unchlulul Lu deacum spuse olly Ll a incepuL LoaL incurcLura asLa cu Magla

ua LoLusl al s vll inapol nul asa? Ce nalba doar nu m poLl lsa slngur in buclucul sLa in caream
lnLraL

M duc acas prln Lunel spuse olly cu rceal cred c e drumul cel mal scurL Sl dac vrel s m
nLorc nar fl mal blne sml cerl scuze?

Scuze? exclam ulgory numal o faL se puLea gndl la asLa! ua ceam fcuL?

nlmlc deslgur rspunse olly sarcasLlc uoar c aproape mlal suclL mna in incperea aceea cu flgurl
de cear ca un las uoar c al lovlL cu clocanul in clopoL ca un ldloL uoar c Leal inLors in pdure
dndul Llmp s se agaLe de Llne inalnLe s srlm in ap nlmlc mal mulL

Ch fcu ulgory mlraL 8lne aLuncl o sml cer scuze Sl chlar iml pare ru penLru ceam fcuL in sala
cu flgurl de cear CaLa mlam ceruL scuze lar Lu fll bun sl inLoarceLe nu sLlu ce m fac dac nu Le
inLorcl

nu vd ce Ll sar puLea inLmpla Lle uomnul keLLerley esLe cel care o s sLea pe scaune dln fler inroslL
in foc sl cu gheaL la plcloare in paL nu Lu

nu asLal problema spuse ulgory SunL ingrl[oraL dln cauza mamel uac se duce creaLura asLa la ea in
camer? Sar puLea sperla de moarLe

Aa inLeleg spuse olly cu o voce LoLal schlmbaL 8lne Pal s facem o inLelegere uac poL vln uar
acum Lrebule s m duc acas

Sl lesl pe uslLa care ddea in Lunel locul acela inLunecos dlnLre grlnzl care l se pruse aLL de lnLeresanL
sl de plln de avenLur cu cLeva ore inalnLe l se pru acum famlllar sl blnd

S ne inLoarcem ins la unchlul Andrew lnlma il sprgea plepLul in Llmp ce cobora pe scrlle dlnspre pod
sl se LoL sLergea la frunLe cu baLlsLa Cnd a[unse in dormlLor cu un eLa[ mal [os se incule acolo Sl
prlmul lucru pe carel fcu fu s scoLoceasc in slfonler dup o sLlcl sl un pahar pe care le Llnea ascunse
acolo s nu le gseasc mLusa LeLLy lsl Lurn un pahar dln buLura aceea groaznlc pe care o beau
oamenll marl sl o ddu pe gL dlnLro inghlLlLur uup care resplr adnc

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
34

Zu isl spuse SunL groaznlc de LulburaL Ce neplcuL! La vrsLa mea!

lsl mal Lurn un pahar sll bu sl pe acesLa uup care incepu ssl schlmbe halnele vol naLl vzuL asa
halne nlclodaL dar eu ml le mal amlnLesc isl puse un guler foarLe inalL sLrluclLor sl Lare care Le face
sLl Lll brbla rldlcaL LoL Llmpul isl puse o vesL alb slsl aran[a lanLul de aur de la ceas lsl puse cel mal
bun frac cel pe carel Llnea penLru nunLl sl inmormnLrl Scoase cel mal bun [oben sll scuLur de praf
e masa de LoaleL era o vaz cu florl (pe care o pusese acolo mLusa LeLLy) lu o floare sl slo prlnse la
buLonler Lu o baLlsL curaL (una foarLe frumoas cum nu se mal gsesc in zllele noasLre) dln mlcuLul
serLar dln sLnga sl puse cLeva plcLurl de colonle pe ea lsl lu monoclul sll puse la ochl sl se ulL in
ogllnd

Coplll sunL prosLl in felul lor dup cum sLlLl lar adulLll sunL sl el prosLl in felul lor ln acesL momenL
unchlul Andrew incepea s fle prosL ca adulLll Acum c vr[lLoarea nu mal era in aceeasl camer ulL
repede cL de Lare il sperlase sl se gndea LoL mal mulL la cL era de frumoas isl LoL spunea

C femele Lare faln domnule Lare faln C creaLur superb

8euslse s ulLe oarecum sl c de fapL coplll fuseser cel care aduseser aceasL creaLur superb se
slmLea de parc el ar fl fosL cel care o adusese prln Magle dln luml necunoscuLe

Andrew blaLule isl spuse prlvlnduse in ogllnd esLl un Llp care se Llne foarLe blne penLru vrsLa lul
un brbaL dlsLlns domnule

vedeLl decl c bLrnul incepuse chlar s cread in prosLla lul c vr[lLoarea o s se indrgosLeasc de
el robabll c sl cele dou pahare pe care le buse conLrlbulser la asLa precum sl halnele lul cele mal
bune ln orlce caz era vanlLos cL incape deasLa se sl fcuse Maglclan

uescule usa cobori pe scrl il spuse servlLoarel s cheme o blr[ (pe vremea aceea LoaL lumea avea
mulLl servlLorl) sl se ulL in camera de zl unde se afla dup cum se asLepLase mLusa LeLLy 8epara o
salLea pe care o pusese pe [os lng fereasLr sl sLLea in genunchl pe ea

LeLLy draga mea Lrebule s plec il spuse unchlul Andrew lll bun sl imprumuLml vreo clncl llre

nu Andrew drag spuse mLusa LeLLy cu vocea el llnlsLlL sl ferm fr ssl rldlce prlvlrea 1lam
spus de nenumraLe orl c nuLl dau banl cu imprumuL

Pal Le rog numl face necazurl fll faL bun conLlnu unchlul Andrew L foarLe lmporLanL uac nu
ml dal o s m pul inLro slLuaLle foarLe neplcuL

Andrew spuse mLusa LeLLy prlvlndul in ochl m mlr c nu Lle ruslne sml cerl mle banl cu
imprumuL

ln spaLele acesLor cuvlnLe era o povesLe veche penLru oamenl marl 1oL ce Lrebule s sLlLl vol esLe c
avnd grl[ de afacerlle bleLel LeLLy sl nemunclnd nlclodaL chelLulnd enorm pe buLur sl Llgrl (dln
banll mLusll LeLLy) unchlul Andrew reuslse so fac s fle cu mulL mal srac decL fusese cu Lrelzecl de
anl inalnLe

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
33

uraga mea spuse unchlul Andrew nu inLelegl AsLzl o s am nlsLe chelLulell neprevzuLe Am nlsLe
lnvlLaLl Palde nu m obosl

Sl ce lnvlLaLl al m rog? il inLreb mLusa LeLLy

un lnvlLaL deoseblL de dlsLlns care Locmal a soslL

ulsLlns pe nalba! spuse mLusa LeLLy na sunaL nlmenl la us in ulLlma or

ln cllpa aceea usa se deschlse larg MLusa LeLLy inLoarse capul sl vzu cu ulmlre o femele enorm
imbrcaL superb cu o rochle fr mnecl cu ochl scnLeleLorl care se oprlse in pragul usll Lra
vr[lLoarea

7 CL SA ln1MLA1 LA uSA uL LA ln18A8L


AsculL sclavule cL Lrebule s mal asLepL sml aducl caleasca? Lun vr[lLoarea

unchlul Andrew fcu un pas inapol Acum cnd era cu adevraL prezenL LoaLe gndurlle prosLesLl care
l Lrecuser prln mlnLe cnd se prlvlse in ogllnd incepur s se rlslpeasc MLusa LeLLy srl in plcloare sl
se duse drepL in ml[locul camerel

Andrew clne e persoana aceasLa dac nu Le superl? inLreb mLusa LeLLy cu o voce ca de gheaL

C sLrln dlsLlns o ppp persoan ff foarLe lmporLanL se blbl el

Alurell! fcu mLusa LeLLy Se inLoarse apol spre vr[lLoare

lesl afar dln casa mea in cllpa asLa LrLur il spuse uac nu chem pollLla

Credea c vr[lLoarea e de la vreun clrc sl orlcum nul plceau femelle care umbl cu braLele goale

Clne e femela asLa? inLreb !adls ln genunchl creaLur pn nu Le fac praf!

ln casa asLa nu se folosesc cuvlnLe urLe dudule dac nu Le superl spuse mLusa LeLLy

unchlulul Andrew l se pru c 8eglna devenl pe loc sl mal inalL Cchll il scoLeau scnLel isl rldlc in aer
braLul cu acelasl gesL sl cu aceleasl cuvlnLe ingrozlLoare care Lransformaser porLlLe palaLulul Charn in
Lrn uar nu se inLmpl nlmlc numal c mLusa LeLLy creznd c vorbele acelea orlblle erau in
englez il spuse

Lram slgur lemela asLal beaL 8eaL! nlcl mcar nu poaLe s vorbeasc clar

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
36

vr[lLoarea Lrecea prlnLrun momenL ingrozlLor isl dduse seama c puLerea el de a Lransforma oamenll
in Lrn care fusese cL se poaLe de real in lumea el alcl nu mal avea nlcl un fel de efecL uar nusl
plerdu cumpLul nlcl o cllp nelsnduse invlns de dezlluzle se inLlnse in faL sl o apuc pe mLusa
LeLLy de dup gL sl de dup genunchl o rldlc deasupra capulul ca peo ppus slo arunc in cellalL
capL al camerel in Llmp ce mLusa LeLLy zbura inc prln aer servlLoarea (care avusese o dlmlneaL
plln de evenlmenLe plcuLe) isl vri capul pe us spunnd

llLl amabll domnule a soslL blr[a

lao inalnLe Sclavule il spuse vr[lLoarea unchlulul Andrew

AcesLa incepuse s mormle ceva despre vlolenL regreLabll m slmL obllgaL s proLesLez dar fu
desLul ca !adls sl arunce o slngur prlvlre sl Lcu pe daL leslr dln camer slapol dln cas ulgory
care venlse alergnd pe scrl nu mal vzu decL usa de la lnLrare inchlznduse

Mam! spuse umbl llber prln Londra Cu unchlul Andrew Clne sLle ceo s senLmple acum

Co conasule spuse servlLoarea (care chlar avea o zl mlnunaL) cred c doamna keLLerley sa lovlL

udur amndol buzna in camera de zl s vad ce sa inLmplaL

uac mLusa LeLLy ar fl czuL pe podea sau chlar sl pe covor cred c slar fl rupL LoaLe oasele dar dln
ferlclre czuse pe salLea MLusa LeLLy ca mal LoaLe mLuslle dln vremea aceea era o mLus foarLe
rezlsLenL uup ce mlrosl nlsLe srurl sl sLLu llnlsLlL cLev mlnuLe spuse c nare nlmlc in afar de
nlsLe zgrleLurl loarLe curnd era dln nou sLpn pe slLuaLle

Sarah il spuse servlLoarel (care nu mal Lrlse asa o zl in vlaLa el) duLe lmedlaL la pollLle sl spunele c
a scpaL o nebun perlculoas C sl duc eu mncarea doamnel klrke

uoamna klrke era deslgur mama lul ulgory

uup cel duser mncarea ulgory sl mLusa LeLLy mncar sl el Apol ulgory incepu s se gndeasc

roblema era cum s fac so duc pe vr[lLoare inapol in lumea el sau in orlce caz so scoaL dln lumea
noasLr cL mal curnd poslbll

Crlcear fl nu Lrebula lsaL s umble prln cas Mama nu Lrebula so vad Sl in msura poslbllulul nu
Lrebula lsaL nlcl s umble prln Londra ulgory nu fusese in camera de zl cnd vr[lLoarea incercase so
fac praf pe mLusa LeLLy dar o vzuse fcnd praf porLlle Charnulul sLla ce puLerl ingrozlLoare are
dar nu sl c le plerduse venlnd in lumea noasLr Sl mal sLla sl c are de gnd s ne cucereasc lumea
uln cLe puLea bnul acum puLea foarLe blne s fac praf alaLul 8ucklngham sau arlamenLul sl era
aproape slgur c mal mulLl pollLlsLl fuseser fcuLl de[a Lrn lar el nu avea ce face

uar lnelele par s acLloneze ca un magneL se gndl ulgory uacas puLea so aLlng doar sl apol sml
pun repede lnelul galben am a[unge amndol in durea de la PoLarul dlnLre 1rmurl MnLreb dac
sar slmLl dln nou slblL acolo Care a fosL dln cauza loculul sau a fosL numal socul c leslse dln proprlal
lume? Cred c o s Lrebulasc s rlsc ua undeo fl? nu cred ca mLusa LeLLy sml dea vole s les dln
cas dac nul spun unde m duc Sl nam decL dol penl Mlar Lrebul nlsLe banl penLru auLobuz sl
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
37

Lramval dac vreau s m duc so cauL prln Londra Sl orlcum habar nam unde so cauL MnLreb dac
unchlul Andrew mal e cu ea

n la urm isl ddu seama c slngurul lucru pe carel puLea face era s sLea sl s spere c unchlul
Andrew sl vr[lLoarea au s se inLoarc uac se inLorceau aLuncl Lrebula s las repede afar s pun
mna pe vr[lLoare sl ssl pun lnelul galben inalnLe ca aceasLa s poaL lnLra in cas AsLa insemna c
Lrebule s pndeasc usa de la lnLrare fr s se dezllpeasc deacolo navea cura[ s plece nlcl o cllp
Asa c se duse in camera de zl slsl llpl faLa de fereasLr Lra o fereasLr arculL de la care se vedeau
LrepLele care duceau la usa de la lnLrare sl sLrada asLfel c nu puLea venl nlmenl la us fr sl vezl

Ceo fl fcnd olly? se inLreb ulgory

Se gndl mulL la asLa in prlma [umLaLe de or care prea c deabla Lrece uar vol nu Lrebule s v
inLrebaLl ce fcea olly penLru c o s v spun eu lnLrzlase la mas sl avea panLofll sl clorapll uzl Sl
cnd o inLrebar pe unde umblase sl ce fcuse le rspunse c sa [ucaL cu ulgory klrke uup mal mulLe
lnslsLenLe le spuse c sa udaL la plcloare inLrun ochl de ap inLro pdure inLrebaL unde era pdurea
asLa le spuse c nu sLle lar cnd o inLrebar dac era inLrun parc le rspunse fr s mlnL prea Lare
c ar fl puLuL fl un fel de parc uln LoaLe acesLea mama lul olly deduse c fusese fr s spun nlmnul
inLro parLe a Londrel pe care no sLla sl c lnLrase inLrun pre unde se dlsLrase srlnd in blLoace urepL
care il spuser c fusese un copll ru sl c dac se mal inLmpl no s mal alb vole s se [oace cu
klrke la uup care prlml de mncare fr deserL sl fu Lrlmls la culcare penLru dou ore bune
Coplllor ll se inLmpla adesea asa ceva pe vremea aceea

Asa c in Llmp ce ulgory se ulLa pe fereasLra camerel de zl olly sLLea in paL sl amndol se gndeau la
cL de groaznlc de inceL poaLe Lrece Llmpul Cred c eu as fl preferaL s flu in locul lul olly enLru c ea
nu avea nlmlc alLceva de fcuL decL s asLepLe s Lreac dou ore pe cnd ulgory Lresrea la flecare
cLeva mlnuLe cnd auzea vreo blr[ sau vreo furgoneL orl vreun a[uLor de la mcelrle care llvra carnea
la domlclllu sl de flecare daL se gndea vlne! dar descoperea c de fapL nu era ea lar inLre acesLe
false alarme Llmp care prea nesfrslL ceasul Llcla inLruna sl o musc lmens bzla undeva in drepLul
feresLrel prea sus ca s a[ung la ea Casa era dlnLre acelea care devln foarLe llnlsLlLe dupamlaza sl
care parc mlros inLoLdeauna a carne de oale

ln Llmpul acesLel lungl asLepLrl se inLmpla LoLusl ceva despre care as vrea s v spun penLru c dln
prlclna acesLul ceva se peLrecu un lucru lmporLanL mal Lrzlu C doamn il aduse mamel lul ulgory nlsLe
sLrugurl sl cum usa camerel de zl era deschls ulgory nu puLu s nu le aud pe mLusa LeLLy sl pe
doamn vorblnd in hol

Ce sLrugurl mlnunaLl! se auzl vocea mLusll LeLLy SunL slgur c dac ar puLeao a[uLa ceva aLuncl
sLrugurll sLla ar fl acela uar blaLa Mabel! M Lem c numal nlsLe frucLe dln Lrmul LlnereLll ar mal
puLeao a[uLa nlmlc dln lumea asLa nu mal poaLe face nlmlc penLru ea

uup care amndou incepur s vorbeasc in soapL despre lucrurl pe care el nu le mal puLu auzl

uacar fl auzlL despre Lrmul LlnereLll cu cLeva zlle inalnLe ar fl crezuL c mLusa LeLLy vorbea doar
asa fr s se refere la ceva anume asa cum fac oamenll marl sl nu lar fl LrezlL lnLeresul

Aproape c nlcl acum nu l se pru ceva demn de luaL in seam uar deodaL il venl in mlnLe c acum sLle
(chlar dac mLusa LeLLy nu sLla) c exlsL sl alLe luml sl c el insusl fusese inLruna dln ele lnseamn c
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
38

undeva puLea s exlsLe sl o Lume a 1lnereLll Ar puLea exlsLa aproape orlce Ar puLea exlsLa chlar sl nlsLe
frucLe undeva in alL lume care ar puLeao vlndeca pe mama lul! Sl sLlLl sl vol cum e cnd incepl s
sperl ceva ceLl doresLl cu dlsperare aproape c incepl s lupLl cu speranLa penLru c Ll se pare c ar fl
prea frumos s poaL fl adevraL al fosL dezamglL de prea mulLe orl LxacL asa slmLea sl ulgory navea
nlcl un rosL ssl inbuse aceasL speranL oaLe chlar era adevraL uoar se inLmplaser de[a aLLea
lucrurl cludaLe Sl avea lnelele maglce robabll c exlsLau sl alLe luml in care puLeal a[unge prln flecare
dln ochlurlle de ap dln pdure Ar fl puLuL merge in LoaLe Slapol mama ar puLea fl lar snLoas
1oLul ar fl fosL dln nou blne ulL cu LoLul de vr[lLoare Lra de[a cu mna la buzunarul in care avea lnelul
galben cnd auzl apropllnduse ceva in galop

Pel! Ce senLmpl? se inLreb ulgory omplerll? Care ce cas a luaL foc? uoamne alcl vlne Co ea
e!

nu cred c mal e nevole s v spun despre care La era vorba

Mal inLl apru blr[a e locul blr[arulul nu era nlmenl e acoperls nu sLnd [os cl in plcloare inLrun
echlllbru perfecL in cluda vlLezel cu care blr[a lu colLul cu o roaL in aer era inssl !adls 8eglna
8eglnelor sl 1eroarea Charnulul venea cu gura deschls lsnd s l se vad dlnLll ochll il sLrluceau ca
focul lar prul il zbura in spaLe de parcar fl fosL coada unel comeLe 8lclula fr mll calul de[a
spumegnd ale crul nrl erau larg deschlse AcesLa se aprople in galop de usa de la lnLrare Lrecnd la
un mlllmeLru de fellnarul de pe sLrad sl se rldlc pe plcloarele dln spaLe 8lr[a se lzbl de fellnar sl se fcu
bucLele vr[lLoarea srlse in ulLlma cllp de pe blr[ pe spaLele calulul Se aplec apol in faL sll spuse
ceva la ureche robabll ceva menlL nu sl llnlsLeasc cl sl innebuneasc sl mal Lare Calul se rldlc lar
pe plcloarele dln spaLe lar nechezaLul lul pru un sLrlgL se zvrcolea aLL de Lare c numal un clreL
exLraordlnar ar fl puLuL sl clreasc

lnalnLe ca ulgory ssl revln se mal inLmplar o mulLlme de alLe lucrurl Apru in vlLez o a doua blr[
dln care srlr un domn gras in frac sl un pollLlsL uup care se lvl sl o a Lrela blr[ cu alLl dol pollLlsLl
urmaL de vreo douzecl de persoane (ma[orlLaLea comlslonarl) pe blclcleLe LoLl claxonnd huldulnd sl
flulernd La urm de LoL apru o mulLlme de oamenl care veneau pe [os erau LoLl inclnsl de aLLa
alergaL dar era evldenL c se dlsLrau La LoaLe casele de pe sLrad se deschlser feresLrele ServlLoarele
sl ma[ordomll leslr in usl s vad ce se inLmpl

lnLre Llmp prlnLre rulnele prlmel blr[e apru un domn bLrn care incerca s se rldlce Mal mulLl
oamenl se repezlr sl a[uLe dar cum flecare Lrgea de el in alL dlrecLle probabll c sar fl rldlcaL mal
repede fr a[uLorul lor ulgory bnul c domnul era probabll unchlul Andrew dar nul puLea vedea faLa
pesLe carel czuse [obenul

8laLul ddu buzna afar

La e ea e sLrlga domnul cel gras arLnd spre !adls lLl daLorla domnule pollLlsL Mla furaL dln
magazln marf de mll de llre vezl slragul ala de perle pe carel poarL la gL? L al meu Sl mla mal sl
invlneLlL un ochl pe deasupra!

AsLa se vede sefu! sLrlg clneva dln mulLlme L un ochl invlneLlL pe clnsLe! A lucraL meserlas! Mam
da sLlu care forL!

Ar Lrebul sLl pul o bucaL de carne crud la ochl domnule zlse a[uLorul de mcelar
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
39


SpuneLlml se auzl vorblnd cel mal lmporLanL dlnLre pollLlsLl ce senLmpl?

ua vam spus c incepu domnul cel gras dar fu inLrerupL de clneva care sLrlg

rlndeLll pe bLrnul dln blr[ Ll a pus LoLul la cale

8Lrnul care era unchlul Andrew Locmal reuslse s se rldlce slsl plpla zgrleLurlle

SpuneLlml domnule il inLreb pollLlsLul inLorcnduse spre el ce senLmpl?

ue sub [oben se auzlr nlsLe suneLe infundaLe

lr deasLea fcu pollLlsLul cu severlLaLe navem Llmp de glumlL ScoaLeLlv [obenu la!

usor de spus dar mal greu de fcuL unchlul Andrew se chlnul ssl scoaL [obenul dar ln zadar asa c
dol pollLlsLl se aproplar sl ll smulser de pe cap

MulLumesc domnllor spuse unchlul Andrew cu voce slab MulLumesc SunL foarLe zgudulL uac ml
ar da clneva un phruL de conlac

llLl amabll sl asculLaLlm cu aLenLle il spuse pollLlsLul scoLnd un carneLel gros sl un crelon mlcuL
dumneavoasLr aveLl grl[ de Lnra aceea?

zea! sLrlgar mal mulLe vocl

ollLlsLul se ddu inapol la Lanc Calul fusese cL peacl sl Lrag un plclor ceea ce probabll lar fl
omorL uup care vr[lLoarea inLoarse calul asLfel incL s poaL sLa cu faLa spre mulLlme sl cu
plcloarele dln spaLe pe LroLuar Avea in mn un cuLlL lung sl sLrluclLor cu care Llase hLurlle carel
legau pe cal de resLurlle blr[el

ln LoL acesL Llmp ulgory incercase s a[ung desLul de aproape de vr[lLoare ca so poaL aLlnge ceea
ce nu era chlar usor penLru c pe parLea aceea a sLrzll se afla o mulLlme de oamenl Sl ca s a[ung in
parLea cealalL ar fl LrebulL s Lreac prlnLre coplLele calulul sl pesLe grlla[ul care incon[ura casa uac
sLlLl ceva cL de cL despre cal sau dacaLl fl vzuL in ce hal era calul acela v veLl da seama c ar fl fosL
mulL prea perlculos ulgory sLla mulLe despre cal dar isl lu lnlma in dlnLl sl se pregLl s se repead spre
acesLa de indaL ce se lvea un momenL favorabll

un brbaL cu melon reuslse ssl fac drum pn in faLa mulLlmll

Pel domnule pollLlsL sLrlg el calul pe carel clresLe e al meu lar Lrsura aceea fcuL zob e blr[a
mea

e rnd v rog spuse pollLlsLul

ua nu mal e Llmp spuse 8lr[arul Lu cunosc calu sLa mal blne ca dumneaLa nul un cal ca LoLl call
1alcsu a fosL al unul oflLer dln cavalerle Sl dac femela ala il mal asmuLe mulL o s se lase cu morLl
uaLlml vole s m apropll de el
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
40


ollLlsLul fu bucuros c are moLlv s se indeprLeze de cal 8lr[arul fcu un pas inalnLe se ulL la !adls sll
spuse cu o voce nu chlar nepollLlcoas

AsculL drguLo lasm sl apuc de cpsLru sl dLe [os LsLl o doamn nu? lr indolal c vrel s
mergl acas s bel un ceal bun sl s Le llnlsLesLl puLln C s Le slmLl mulL mal blne

ln acelasl Llmp isl inLlnse mna spre capul calulul sll spuse

usurel Cpsunel usurel bleLe enLru prlma daL grl sl vr[lLoarea ceva

Clne! se auzl vocea el rece sl llmpede care acoperl LoaLe celelalLe zgomoLe Clne la mna de pe calul
MalesLLll sale imprLeasa !adls8 Lu1A uL LnC lLLlnA8


lauzl imprLeas! vedem nol lmedlaL! se auzl o voce

ue Lrel orl ura penLru imprLeasa lul apurvod se auzl o alLa dup care mal mulLe vocl l se
alLurar

lmprLeasa se inrosl slsl inclln usor capul uar sLrlgLele se Lransformar in hohoLe de rs slsl ddu
seama csl bLeau [oc de ea Lxpresla feLel l se schlmb pe daL slsl muL cuLlLul sLrluclLor in mna
sLlng uup care fr nlcl un averLlsmenL fcu un lucru nemalpomenlL isl inLlnse braLul drepL sl cu cea
mal mare usurlnL de parc ar fl fcuL cel mal flresc lucru dln lume smulse una dln barele Lransversale
ale sLalpulul de fellnar Chlar dacsl plerduse puLerea maglc forLa nu slo plerduse puLea rupe o bar
de fler cum al rupe o acadea isl arunc noua arm in sus o prlnse lar sl o roLl in aer udu plnLenl
calulul

Acum e momenLul isl spuse ulgory

lugl repede prlnLre cal sl grlla[ uac anlmalul ar fl sLaL mcar o cllp loculul ar fl puLuL so apuce pe
vr[lLoare de clcl ln Llmp ce alerga auzl o pocnlLur sl apol o lovlLur surd vr[lLoarea il pocnlse pe
pollLlsLulsef cu bara de fler in cap acesLa czu [os grmad

8epede ulgory 1rebule s facem ceva se auzl o voce dln spaLele lul

Lra olly care venlse cL puLuse de repede de indaL ce avusese vole s se scoale dln paL

LsLl o faL nemalpomenlL spuse ulgory 1lnem sLrns 1u Lrebule s aLlngl lnelul Cel galben nu
ulLa Sl nu Lll pune decL aLuncl cnd iLl spun eu

Se mal auzl o pocnlLur sl mal czu un pollLlsL ulnspre mulLlme se auzl un urleL furlos

uaLlo [os! AduceLl nlsLe pleLre! ChemaLl armaLa!
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
41


uar cel mal mulLl se indeprLau cL puLeau 8lr[arul LoLusl evldenL cea mal cumsecade sl cea mal
cura[oas persoan de acolo rmase aproape de cal ferlnduse dln calea barel sl incercnd sl apuce
pe Cpsunel de cpsLru

MulLlmea huldul sl url lar C plaLr Lrecu in zbor pe lng capul lul ulgory Se auzl apol vocea
vr[lLoarel crlsLalln sl rsunLoare rea aproape ferlclL

Cunoalelor! veLl plLl scump penLru asLa dup ce v cuceresc lumea no s mal rmn inLreag nlcl
o plaLr dln orasul sLa C sl dlsLrug cum am dlsLrus Charnul lellnda Sorlolsul sl 8ramandlnul

ulgory reusl in flne so apuce de glezn La lzbl in spaLe cu clclul sll lovl in gur ue durere il ddu
drumul Avea buza sparL sl gura plln de snge ue undeva de foarLe aproape se auzl vocea unchlulul
Andrew care sLrlg cu glas Lremurnd

uoamn sLlmaL doamn poLollLlv penLru numele uomnulul!

ulgory se repezl dln nou la clclul el dar fu lar lovlL AlLl oamenl czuser la pmnL lzblLl cu bara de
fler ulgory mal incerc o daL o prlnse de clcl sLrnse cL puLu el de Lare sll sLrlg lul olly

Acum!

uup care slav uomnulul chlpurlle furloase sl sperlaLe dlsprur voclle furloase sl sperlaLe se rlslplr
undeva in deprLare nu se mal auzea decL vocea unchlulul Andrew care de undeva dln spaLele lul
ulgory se LoL vlcrea

Cf cel nebunla asLa? C fl sfrslLul? nu mal poL suporLa nul clnsLlL Lu nam vruL nlclodaL s flu
Maglclan L o neinLelegere numal nasa mea e de vln o s proLesLez un om cu snLaLea subred ca
mlne ulnLro famllle respecLabll

llrar s fle! nu pe el volam sl lum cu nol Mam ce incurcLur! olly esLl alcl?

ua da nu mal lovl

nu lovesc pe nlmenl incepu ulgory uar nu mal apuc s spun nlmlc penLru c se Lrezlr sub razele
calde sl verzl ale pdurll uup ce leslr dln ap olly sLrlg

la Le ulL! Am adus sl calu! Sl pe domnul keLLerley Sl pe 8lr[ar Ce mal zpceal!

Cnd isl ddu seama c a a[uns dln nou in pdure vr[lLoarea se fcu alb ca varul sl se aplec aLL de
Lare in faL incL chlpul su aLlnse coama calulul Lra clar cl e groaznlc de ru unchlul Andrew
Lremura uar Cpsunel calul ddu dln cap sl nechez vesel Se pare c el se slmLea in largul lul Lra
penLru prlma daL de cnd il vzuse ulgory cnd sLLea llnlsLlL urechlle pn acum aplecaLe
revenlser la pozlLla lor normal lar prlvlrea prea sl ea calm

Asa bleLe il spuse 8lr[arul mnglndul pe gL Asal mulL mal blne usurel

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
42

Cpsunel fcu lucrul cel mal flresc Cum era foarLe inseLaL (nlcl nul de mlrare) se duse inceL pn la cel
mal aproplaL ochl de ap sl lnLr in el ulgory o Llnea inc pe vr[lLoare de clcl lar olly il Llnea pe
ulgory de mn 8lr[arul avea o mn pe Cpsunel lar unchlul Andrew care inc mal Lremura Locmal il
apucase pe 8lr[ar de cealalL mn

8epede spuse olly ulLnduse spre ulgory lnelele verzl!

Asa c bleLul cal nu mal apuc s bea nlcl o gur de ap 1oaL ceaLa se Lrezl afundnduse in bezn
Cpsunel nechez unchlul Andrew scoase un scnceL

Am avuL mare noroc! zlse ulgory uup un momenL de Lcere olly inLreb

nar Lrebul s ne cam aproplem deacum?

arc am a[uns undeva spuse ulgory Lu cel puLln sLau pe ceva solld

Chlar sl eu la fel dac m gndesc mal blne zlse olly ua de cel asa inLunerlc? Crezl cam lnLraL in
alL ochl de ap?

oaLe c sunLem in Charn spuse ulgory uoar c de daLa asLa am a[uns alcl in mlez de noapLe

nu e Charn se auzl vocea vr[lLoarel SunLem pe un Lrm pusLlu Alcl e nlmlc

Locul semna foarLe Lare a nlmlc nu lumlna nlcl o sLea Lra o bezn aLL de adnc incL nu se puLeau
vedea unul pe alLul nlcl nu conLa dac Llneal ochll inchlsl sau deschlsl orlcum nu vedeal nlmlc SLLeau
cu plcloarele pe ceva rece sl plaL ceva cear fl puLuL fl pmnL sl care nu era in nlcl un caz larb orl
lemn Aerul era rece sl uscaL sl nu adla nlcl o boare de vnL

Mla soslL sfrslLul spuse vr[lLoarea cu o voce ingrozlLor de calm

ue ce vorblLl asa? bolborosl unchlul Andrew uraga mea doamn v rog s nu spuneLl asa ceva nu
poaLe fl chlar aLL de ru 8lr[arule dragul meu nu cumva al o sLlcl la Llne? Mlar face blne o gur de
ceva Lare

Acum gaLa se auzl vocea 8lr[arulul o voce ferm sl puLernlc llLl calml aLLa v spun Sla rupL
clneva ceva? 8un lmedlaL o s nl se inLmple sl ceva bun Ceva mal bun decL neam puLea asLepLa dup
ceam czuL la o adnclme aLL de mare Acum dac am czuL in nlsLe spLurl parcam fl inLro sLaLle
nou de meLrou o s vln lmedlaL clneva slo s ne scoaL dealcl Sl dac murlm pn aLuncl ceea ce
nu poL nega c sar puLea inLmpla nu ulLaLl LoLusl c e sl mal ru pe mare sl c orlcum LoLl murlm
odaL slodaL Sl nlcl nal de ce sLl fle frlc dacal dus o vlaL decenL Sl dac vreLl s sLlLl eu cred c
ar fl cel mal blne dac neam peLrece Llmpul cnLnd

Ceea ce sl fcu lncepu s cnLe un lmn de recunosLlnL despre recolLe care fuseser sLrnse cu blne
nu se poLrlvea prea blne cu un loc unde se prea c nu crescuse nlmlc nlclodaL de la incepuLul lumll
dar era slngurul pe care sll puLea amlnLl in inLreglme Avea o voce plcuL sl coplll incepur s cnLe cu
el Le ddea cura[ unchlul Andrew sl vr[lLoarea Lceau

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
43

$pre sfrslLul cnLeculul ulgory slmLl cl Lrage clneva de coL sl dup mlrosul de LuLun conlac sl halne
bune deduse c e probabll unchlul Andrew unchlul Andrew il Lrase dlscreL inLro parLe sll sopLl in
ureche

Acum bleLe uneLl lnelul Pal s plecm

uar vr[lLoarea avea urechl foarLe bune

rosLule! l se auzl vocea Al ulLaL c eu aud gndurlle oamenllor? inLreb desclecnd ul drumu
blaLulul! uacncercl s m Lrdezl o s m rzbun cum nu sa mal pomenlL in nlcl o lume de la
incepuLul Llmpulul

Sl dacLl inchlpul c sunL asa de egolsL incL s plec sl so las pe olly sl pe 8lr[ar sl calul inLr
un asemenea loc Le insell

LsLl un bleLel obraznlc sl lmperLlnenL il spuse unchlul Andrew

SsL! fcu 8lr[arul Clullr cu LoLll urechlle

ln sfrslL se inLmpla ceva undeva foarLe deparLe ulgory nu se puLu hoLri dln ce dlrecLle venea
zgomoLul uneorl prea c vlne dln LoaLe dlrecLllle in acelasl Llmp AlLeorl c vlne dln pmnLul de sub
el nu erau cuvlnLe nu puLeal spune nlcl mcar c e o melodle uar era fr indolal cel mal frumos
zgomoL pe carel auzlse vreodaL Lra aLL de frumos incL aproape c nu puLea sl suporLe Se pare c
sl calulul il plcu scoase un nechezaL de cal care dup anl sl anl de Lras la blr[ se LrezesLe dln nou pe
cmpul pe care zburda cnd era mnz sl vede pe clneva drag de care na ulLaL venlnd spre el cu un cub
de zahr

Ch! fcu 8lr[arul nul asa cl mlnunaL? uup care se inLlmplar dou mlnunl inLro slngur cllp
incepur s se aud mal mulLe vocl aLL de mulLe incL era lmposlbll s le numerl CnLau LoaLe cu
prlma voce dar ceva mal sus Lrau nlsLe vocl recl sl ascuLlLe uup care bezna de deasupra fu lumlnaL
de sLele nu rsrlser una cLe una asa cum se inLmpla in serlle de var Cu o cllp inalnLe nu fusese
nlmlc decL bezn acum apruser mll mll de puncLe lumlnoase sLele consLelaLll sl planeLe mal marl
sl mal sLrluclLoare decL cele dln lumea noasLr nu era nlcl un nor voclle se auzlser exacL in cllpa in
care apruser sLelele uac leaLl fl auzlL sl vzuL sl vol ca ulgory aLl fl fosL slgurl c sLelele erau cele
care cnLau sl c rlma voce fusese cea care le fcuse s apar sl s cnLe

uoamne! exclam 8lr[arul uacas fl sLluL c exlsL asa ceva as fl fosL un om mal bun LoaL vlaLa

vocea de pe pmnL se auzea acum mal Lare sl LrlumfLoare dar voclle dln cer dup ce cnLar cu ea o
vreme devenlr LoL mal slabe Sl acum se inLmpl alLceva

ueparLe undeva la orlzonL cerul incepu s se lumlneze Se slmLl o adlere de vnL Sl in locul acela cerul
incepu s devln inceL LoL mal palld Se puLeau deslusl conLururlle unor dealurl Sl in LoL acesL Llmp
vocea conLlnua s cnLe

Curnd se lumln desLul de Lare acum se puLeau vedea unll pe alLll 8lr[arul sl cel dol copll rmseser
cu gura cscaL Cchll le sLrluceau arc sorbeau dln ochl suneLul acela care prea s le amlnLeasc de
ceva unchlul Andrew rmsese sl el cu gura cscaL dar nu de bucurle ArLa mal degrab de parcl
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
44

czuse falca SLLea cu umerll aplecaLl sll Lremurau genunchll nul plcea vocea uacar fl puLuL s se
ascund s no mal aud undeva inLro gaur de sobolan ar fl fcuLo vr[lLoarea prea c inLelege
muzlca aceea mal blne decL el LoLl SLLea cu gura inchls cu buzele sLrnse sl cu pumnll inclesLaLl ue
cnd incepuse s se aud cnLecul slmLlse c Lrmul acesLa era plln de o Magle alLfel decL a el de o
Magle mal puLernlc nul plcea deloc Ar fl zdroblL inLreaga lume sau chlar LoaLe lumlle numal s
poaL oprl cnLecul sLa Calul sLLea cu urechlle clullLe lornla dln cnd in cnd sl lzbea pmnLul cu
coplLele nu mal era calul oboslL de la blr[ acum se vedea c LaLl lul luase parLe la lupLe

lnspre rsrlL cerul se preschlmba dln alb in rozallu sl apol in aurlu vocea devenl LoL mal puLernlc
pn cnd aerul incepu s vlbreze Sl in cllpa in care se auzl suneLul cel mal puLernlc sl mal mreL de
pn aLuncl rsrl soarele

ulgory nu mal vzuse nlclodaL un asemenea soare Soarele de deasupra Charnulul fusese mal bLrn
decL cel dln lumea noasLr Cel de alcl arLa mal Lnr Aveal senzaLla c rde de bucurle Sl cnd razele
lul incepur s lumlneze pmnLul clLorll nosLrl puLur vedea in sfrslL unde se afl Lra o vale in care
curgea spre rsrlL un ru cu albla larg sl ape repezl in parLea de sud se rldlcau munLl la nord erau
nlsLe dealurl mal [oase uar era o vale alcLulL numal dln pmnL plaLr sl ap nu se vedea nlcl un
copac nlcl un Lufls nlcl mcar un flr de larb mnLul avea dlferlLe culorl LoaLe vll sl aprlnse iLl
ddeau o senzaLle de aglLaLle dar asLa numal pnn cllpa cnd apru CnLreLul in persoan sl LoaLe
fur daLe ulLrll

Cam la Lrel suLe de meLrl in faLa lor se afla un Leu urlas cu blana aspr sl sLrluclLoare care sLLea cu
faLa spre soarele care se rldlca pe cer

CnLa cu gura larg deschls

Alcl e o lume ingrozlLoare spuse vr[lLoarea 1rebule s fuglm lmedlaL regLlLl Magla

SunL de acord cu dumneavoasLr doamn spuse unchlul Andrew L un loc foarLe neplcuL CompleL
slbaLlc uacas fl mal Lnr sl dacas avea o pusc

uoamne se mlr 8lr[arul uoar nuLl inchlpul c lal puLea impusca?

ua ar puLea clneva? inLreb olly

regLesLe Magla prosLule zlse !adls

lmedlaL doamn spuse unchlul Andrew slreL 1rebule s vln coplll amndol lng mlne ulgory
puneLl lmedlaL lnelul de mers acas

vola s plece fr vr[lLoare

Aha decl e vorba de lnele! sLrlg !adls Slar fl bgaL mna in buzunarul lul ulgory cL al zlce pesLe dar
ulgory o apuc pe olly de mn sl sLrlg

llLl aLenLl uac se aprople vreunul dln vol un cenLlmeLru mcar dlsprem sl rmneLl alcl pe vecl ua
am in buzunar un lnel care o s ne duc pe olly sl pe mlne acas ulLaLlv mna mea e pregLlL Asa
c sLaLl la dlsLanL! iml pare ru de Llne spuse ulLnduse spre 8lr[ar sl de cal da nam ce face CL
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
43

despre vol zlse ulLnduse spre unchlul Andrew sl spre vr[lLoare ar Lrebul s v plac s LrlLl
impreun doar sunLeLl Maglclenl amndol

ua mal LlneLlv pllscul spuse 8lr[arul vreau sasculL muzlca

Leul cnLa acum alL cnLec

9 uLSCCL8l8LA nA8nlLl


Leul mergea de colocolo cnLnd ue daLa ceasLa cnLecul era mal dulce sl mal vesel decL cel cu care
adusese sLelele sl soarele era aldoma unul murmur blnd Sl in LoL acesL Llmp valea se acoperea de
larb verde La incepuL se zrl doar o paL de culoare de [ur impre[urul Leulul uup care aceasLa se
inLlnse pe collnele [oase sl in numal cLeva mlnuLe incepu s se caLere pe povrnlsurlle munLllor dln
deprLare Sl cu flecare cllp Lrmul acela Lnr devenea LoL mal blnd vnLul adla acum prln larb
Curnd aprur sl alLe lucrurl ovrnlsurlle mal inalLe se acoperlr de arbusLl verzl in vale incepur s
se zreasc peLe de un verde mal aspru ulgory nusl ddu seama ce anume erau decL in cllpa in care
chlar lng el incepu s creasc o LulplnlL dln care Lsnlr zecl de braLe care infrunzlr sl care cresLeau
mereu cu vreo dolLrel cenLlmeLrl la flecare dou secunde in [urul lul crescuser acum zecl de
asemenea planLe Cnd fur la fel de inalLe ca el isl ddu seama ce erau

Copacl! exclam

Ceea ce era enervanL dup cum avea s povesLeasc olly mal Lrzlu era c nu puLeal s sLal s Le ulLl la
LoaLe asLea in llnlsLe enLru c de indaL ce ulgory spuse Copacl! fu nevolL s sar inLro parLe
unchlul Andrew se aproplase dln nou de el sl vola sl bage mna in buzunar nu c lar fl fosL de mare
folos unchlulul Andrew dacar fl reuslL so fac fllndc el vola sl umble in buzunarul dln dreapLa
creznd c lnelele verzl erau sl acum lnelele de inLoarcere acas uar blneinLeles c ulgory nu vola s se
dea bLuL

SLop! sLrlg vr[lLoarea inapol! nu sl mal inapol! uac se mal aprople clneva de copll il pocnesc del
sar crelerll

Apuc sl mal blne bara de fler pe care o smulsese de la sLlpul de pe sLrad gaLa s loveasc nu se
indola nlcl unul dlnLre el c la o adlc puLea nlmerl perfecL LlnLa

Asa care va s zlc! spuse vrel s plecl hoLesLe inapol in lumea La cu blaLul sl s m lasl alcl

unchlul Andrew reusl in sfrslL ssl invlng Leama

ua doamn exacL zlse 8lneinLeles c asa as face Sl as avea LoL drepLul Am fosL LraLaL in modul cel
mal ruslnos cel mal abomlnabll cu puLlnL Mlam daL slllnLa s flu cL se poaLe de pollLlcos ALl [efulL
exacL asa repeL aLl [efulL un bl[uLler respecLabll ALl lnslsLaL s mncm un prnz exLraordlnar de
scump ca s nu spun exorblLanL desl am fosL obllgaL sml amaneLez ceasul sl lanLul (sl daLlml vole
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
46

doamn s v spun c nlmenl dln famllla mea nu sla amaneLaL lucrurlle poaLe doar vrul Ldward cel
care Lrla la Lar) in Llmpul acelel mese lndlgesLe incml mal e ru slacum purLarea sl modul
dumneavoasLr de a vorbl au aLras aLenLla LuLuror celor prezenLl Am fosL fcuL de rs in publlc no s
mal poL aprea in resLauranLul acela nlclodaL ALl aLacaL pollLla ALl furaL

Cura sefu gura sLrlg 8lr[arul Acum ne ulLm sl asculLm nu vorblm

Sl aveal ce s vezl sl ce s asculLl Copacul pe carel vzuse ulgory crescnd era acum un fag mare cu
crenglle aplecnduse usor in bLala vnLulul La plcloare ll se asLernuse un covor de larb verde cu
mnunchlurl de margareLe sl plclorulcocosulul uLln mal incolo pe malul rulul cresLeau slcll in
parLea cealalL infloreau coaczll llllecll Lrandaflrll slbaLlcl sl rododendronll Calul se infrupLa dln larba
proaspL

ln LoL acesL Llmp Leul conLlnua s cnLe sl s umble malesLuos de colocolo Ceea cel nellnlsLea ins era
c se LoL apropla de el Lul olly cnLecul l se prea LoL mal lnLeresanL fllndc avea lmpresla c acum
reuslse s inLeleag care era legLura dlnLre muzlc sl ceea ce se inLmpla l se pru c inLre aparlLla unul
slr de brazl undeva in deprLare sl un slr de noLe prelungl cnLaLe de Leu cu doar o secund inalnLe
exlsL o legLur dlrecL lar cnd acesLa incepu s cnLe o serle rapld de noLe mal vesele nu fu deloc
surprlns s vad rsrlnd de [ur impre[ur cluboLlcacuculul CuLremurnduse isl ddu seama c LoaLe
lucrurlle veneau (dup cum avea s povesLeasc olly mal Lrzlu) dln capul Leulul uacl asculLal
cnLecul auzeal lucrurlle pe care le crea dac Le ulLal in [ur le vedeal Lra aLL de fasclnaL incL nlcl nu
mal avea Llmp sl fle frlc uar ulgory sl 8lr[arul erau desLul de nellnlsLlLl vznd cum Leul se aprople LoL
mal mulL CL despre unchlul Andrew lul il era aLL de frlc incL il clnLneau dlnLlln gur Sl dln
prlcln cl Lremurau genunchll nu puLea so la la goan

ueodaL vr[lLoarea fcu un pas spre Leu AcesLa conLlnu s se aprople cu pasl rarl sl greol cnLnd
inLruna Lra la numal zece meLrl de el vr[lLoarea rldlc braLul sl arunc bara de fler drepL in capul
Leulul

nlmenl sl cu aLL mal puLln !adls nar fl puLuL raLa de la asa o dlsLanL 8ara il lzbl pe Leu drepL inLre
ochl uup care czu cu o bufnlLur in larb Leul se apropla nu mergea nlcl mal repede nlcl mal inceL
decL inalnLe nlcl nu puLeal sLl dal seama dac slmLlse lovlLura uesl psea fr zgomoL se auzea
pmnLul zgudulnduse sub greuLaLea lul

vr[lLoarea scoase un LlpL sl o lu la goan in cLeva cllpe dlspru prlnLre copacl unchlul Andrew se
inLoarse sl el vrnd s fac acelasl lucru dar se impledlc deo rdcln sl czu cu faLa inLrun lzvoras
care se vrsa in ru Coplll sLLeau nemlscaLl nlcl nu sLlau dac vor s fac vreo mlscare sau nu Leul nlcl
nul bga in seam Avea gura rosle larg deschls dar cnLa nu ddea semne car vrea sl aLace 1recu
aLL de aproape de el c lar fl puLuL pune mna pe coam Le era groaznlc de frlc s nu se inLoarc sl
s se ulLe la el desl in mod cludaL aproape csl doreau s se inLmple asa uar el Lrecu pe lng el de
parcar fl fosL lnvlzlblll sau lnodorl Mal merse apol cLlva pasl dup care se inLoarse Lrecu dln nou pe
lng el sl se duse spre esL

unchlul Andrew Luslnd sl mormlnd se rldlc de pe [os

ulgory acum am scpaL de femele besLla asLa de leu a plecaL Palde dml mna sl puneLl lnelul

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
47

nu Leapropla! sLrlg ulgory fcnd cLlva pasl inapol olly al grl[ vlno lng mlne unchlule
Andrew fll aLenL dac mal facl un slngur pas dlsprem

l lmedlaL ce Llam spus spuse unchlul Andrew LsLl un copll foarLe neasculLLor sl prosL crescuL

nuLl fle frlc il spuse ulgory vrem s sLm s vedem ce senLmpl Credeam c vrel s sLll cum e in
alLe luml nuLl place alcl?

Sml plac?! exclam unchlul Andrew nu vezl in ce hal sunL? Lra cea mal bun haln pe care o
aveam Sl cea mal bun vesL

lnLradevr arLa [alnlc penLru c flresLe cu cL esLl mal blne imbrcaL la incepuL cu aLL arLl mal ru
dup ce Le LrsLl dlnLro blr[ fcuL praf sl dup ceal czuL inLrun pru plln de norol

nu vreau s spun c nu e un loc foarLe lnLeresanL adug dac as fl fosL mal Lnr oaLeas puLea
aduce alcl un Lnr plln de vlaL un vnLor vlLeaz Sar puLea face mulLe alcl Cllma e incnLLoare n
am mal resplraL asemenea aer nlclodaL Cred c mlar fl fcuL Lare blne ln alLe impre[urrl mal
favorablle Ce nas da savem o pusc!

La nalba cu pusLlle spuse 8lr[arul M duc s vd ce face Cpsunel Calul sLa are mal mulL mlnLe
decL unll oamenl pe carel sLlu eu

Sl se indrepL spre Cpsunel

Chlar mal crezl c poLl s omorl Leul sLa cu o pusc? il inLreb ulgory nu prea la psaL de bara de
fler

C fl avnd ea defecLe spuse unchlul Andrew da a fosL Lare cura[oas A fcuL un lucru inLelepL

lsl frec mlnlle pocnlndusl degeLele dln incheleLurl de parcar fl ulLaL dln nou cL de frlc il fusese de
vr[lLoare cnd era lng el

A fosL foarLe urL dln parLea el spuse olly Cel fcuse Leul?

Pel! Ce senLmpl? inLreb ulgory

C lu la goan s se ulLe la ceva la cLlva meLrl in faLa lul

olly vlno s vezl

unchlul Andrew venl sl el nu penLru car fl fosL curlos s vad sl el cl penLru c vola s sLea lng copll
spernd c reusesLe s le fure lnelele uar cnd vzu la ce se ulLa ulgory chlar sl el pru lmpreslonaL Lra
un model in mlnlaLur al unul fellnar nu avea mal mulL de un meLru inlLlme dar devenea LoL mal inalL
sl mal gros vznd cu ochll cresLea exacL cum crescuser sl copacll

L vlu lumlneaz vreau s spun zlse ulgory

Sl chlar asa era desl in lumlna soarelul era greu s bagl de seam dac nuLl cdea umbra pesLe lamp
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
48


8emarcabll absoluL remarcabll morml unchlul Andrew nlcl mcar eu nu mlam puLuL lmaglna
asemenea Magle ne aflm pe un Lrm unde LoLul chlar sl fellnarele prlnde vlaL sl cresLe Care dln ce
smnL cresc fellnarele?

1u nu vezl? Alcl a czuL bara bara pe care a smulso de la sLlpul deacas A lnLraL in pmnL sl
acum cresLe dln ea un sLlp mlcuL

nu mal era chlar asa mlcuL! in cllpa in care ulgory rosLlse cuvlnLele acesLea sLlpul era de[a cL el

LxacL! ululLor ululLor! spuse unchlul Andrew frecndusl mlnlle mal Lare ca orlcnd Pa ha! Au rs
de Magla mea roasLa ala de sormea crede c sunL nebun Acum ceau s mal zlc? Am descoperlL un
Lrm unde LoLul musLesLe de vlaL 1oaL lumea vorbesLe despre Columb uar Amerlca e nlmlc pe lng
lumea asLa Locul sLa are un poLenLlal comerclal de nebnulL Aducl cLeva bucLl de fler vechl le
ingropl sl dln ele cresc locomoLlve nounouLe vase de rzbol LoL ce vrel e graLls Sl le poL vlnde apol in
Anglla pe banl bunl C s flu mlllonar Sl cllma! M slmL cu mulL mal Lnr acum As puLea face alcl o
sLaLlune balneocllmaLerlc un sanaLorlu bun mlar puLea aduce vreo douzecl de mll de llre pe an
8lneinLeles car Lrebul s le mal dezvlul secreLul unor persoane uar mal inLl Lrebule s impusc
anlmalul sLa

LsLl exacL ca vr[lLoarea spuse olly nu Le gndesLl decL la omorL

lar in ceea ce m prlvesLe conLlnu unchlul Andrew ca inLrun vls ferlclL nu se sLle cL as puLea Lrl
dac m sLabllesc alcl Sl asLa e de avuL in vedere mal ales cnd al de[a salzecl de anl nu mar mlra dac
nas mal imbLrnl nlcl mcar cu o zl alcl! ululLor! 1rmul LlnereLll!

1rmul LlnereLll! exclam ulgory Chlar crezl c sLa e 1rmul LlnereLll?

8lneinLeles isl amlnLlse cel spusese mLusa LeLLy doamnel care adusese sLrugurll sl se slmLl dln nou
cuprlns de speranL

unchlule Andrew crezl c exlsL alcl vreun leac care so vlndece pe mama? il inLreb

CeLl Lrece prln cap? uoar nu sunLem la farmacle uar asa cum spuneam

nuLl pas nlcl cL negru sub unghle de ea spuse ulgory furlos Credeam c sar puLea sLl pese cL
de cL la urmaurmel e sora La uar nul nlmlc C s m duc sl inLreb pe Leu dac m poaLe a[uLa

Se inLoarse slo pornl spre acesLa olly sLLu pe loc o cllp dup care se duse pe urmele lul

Pel oprlLlv! venlLl inapol! 8laLul sLa a luaLo razna sLrlg unchlul Andrew

Se duse dup copll dar rmase la o oarecare deprLare fllndc navea chef s fle nlcl prea deparLe de
lnelele verzl dar nlcl prea aproape de Leu

ulgory a[unse la marglnea pdurll in cLeva mlnuLe Se oprl Leul cnLa in conLlnuare uar melodla se
schlmbase lar Lra ceea ceam puLea numl o melodle dar era cu mulL mal slbaLlc AsculLndo iLl
venea s Lopl s fugl s Le caLarl iLl venea s Llpl lLl venea s Le repezl la cellalLl oamenl sl sl sLrngl
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
49

la plepL sau s Le lel la LrnL cu el ulgory se inrosl la faL Melodla avu efecL sl asupra unchlulul Andrew
pe care ulgory il auzl spunnd

Ce faL cura[oas domnule! caL c are asa un LemperamenL ua e o femele a nalbll de frumoas

LfecLul pe carel avusese cnLecul asupra oamenllor era nlmlc pe lng efecLul pe carel avu asupra
pelsa[ulul

v puLeLl lmaglna o fsle de pmnL acoperlL de larb clocoLlnd ca apa inLro oal? lllndc asLa esLe cea
mal bun descrlere a ceea ce se inLmpla esLe LoL cresLeau cocoase dln pmnL care mal marl care
mal mlcl unele erau cam cL un musurol de crLlL alLele cL o roab dou erau cL nlsLe csuLe Sl
cocoasele asLea se LoL mlscau de colocolo sl se LoL umflau mal Lare sl mal Lare pn ce pocnlr 1rna
se rlslpl in LoaLe dlrecLllle sl dln flecare cocoas lesl cLe un anlmal CrLlLele leslr exacL asa cum lese o
crLlL dln pmnL in lumea noasLr Calnll incepur s laLre de cum isl scoaser capul in lumln Se
chlnulau s las asa cum laLl vzuL fcnd cnd incearc s Lreac prlnLro crpLur mlc dlnLrun gard
Cel mal lnLeresanL era s Le ulLl cum les cerbll fllndc le vedeal mal inLl coarnele rmuroase cu mulL
lnalnLe de a le vedea resLul corpulul La incepuL ulgory crezu c sunL copacl 8roasLele care aprur
LoaLe chlar lng ru srlr lmedlaL in ap orclnd cL puLeau de Lare anLerele leoparzll sl alLe
anlmale de acesL fel se apucar lmedlaL s se cureLe de bulgrasll de pmnL dup care se duser spre
copacl ssl ascuL colLll uln copacl zburar sLolurl inLregl de psrl vzduhul era plln de fluLurl
Alblnele pornlr la lucru dln floaren floare zorlLe nevole mare uar deabla acum urm momenLul cel
mal specLaculos Cea mal mare dlnLre cocoase se zgudul ca de un cuLremur sl dln ea se lvlr pe rnd
splnarea arculL apol capul lmens sl inLelepL precum sl cele paLru plcloare groase ale unul elefanL
CnLecul Leulul aproape c nu se mal dlsLlngea dln LoaLe prLlle se auzeau alLe creaLurl croncnlnd
clrlplnd necheznd lLrnd behlnd sl fcnd LoL felul de alLe zgomoLe

uesl nul mal puLea auzl pe Leu ulgory il mal vedea ins Lra aLL de mare sl de sLrluclLor incL nusl
puLea lua ochll de la el CelorlalLe anlmale nu prea s le fle frlc de el lnLradevr chlar in acea cllp
ulgory auzl zgomoL de coplLe in spaLele lul o secund mal Lrzlu calul de la blr[ Lrecu in galop pe lng
el alLurnduse celorlalLe anlmale (Aerul deacolo il prla sl lul asemenl unchlulul Andrew nu mal era
bleLul sclav bLrn dln Londra galopa eleganL slsl Llnea capul drepL) Acum penLru prlma daL Leul
Lcu de LoL lncepu s se pllmbe prlnLre celelalLe anlmale uln cnd in cnd se apropla de dou dlnLre
ele (inLoLdeauna de dou in acelasl Llmp) slsl freca nasul deal lor Alese doar dol casLorl dlnLre LoLl
casLorll dol leoparzl dlnLre LoLl leoparzll un cerb sl o cprloar dlnLre LoLl cerbll sl LoaLe cprloarele AlLe
anlmale rmaser nebgaLe in seam uar perechlle pe care le aLlnse plecar pe daL de lng celelalLe
anlmale urmndul uup o vreme Leul se oprl sl LoaLe creaLurlle pe care le aLlnsese se asezar in cerc
in [urul lul CelelalLe pe care nu le aLlnsese plecar in Lreaba lor ZgomoLele se indeprLar Anlmalele
care rmseser nu scoLeau nlcl ele nlcl un suneL sLLeau cu prlvlrlle aLlnLlLe spre Leu

lellnele mal mlscau usor dln coad dar alLfel LoaLe celelalLe sLLeau nemlscaLe enLru prlma daL in
zlua aceea se fcuse llnlsLe deplln nu se auzea decL susurul apel Lul ulgory il bLea lnlma gaLa sl
sar dln plepL Lra slgur c se va inLmpla ceva solemn nu ulLase de mama dar sLla c nlcl mcar penLru
ea nu puLea inLrerupe un lucru ca acesLa

Leul se ulLa aLL de flx la celelalLe anlmale incL aveal senzaLla co s le ard cu prlvlrea inceL acesLea
incepur s se schlmbe Cele mal mlcl lepurll crLlLele sl celelalLe crescur Cele foarLe marl se
vedea cel mal blne la elefanLl se fcur puLln mal mlcl MulLe anlmale se rldlcar pe plcloarele dln
spaLe MulLe isl aplecar capul inLro parLe de parc ar fl fcuL eforLurl s inLeleag ce se inLmpl Leul
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
30

isl deschlse gura dar nu se auzl nlcl un suneL 8esplr cald sl resplraLla lul pru s claLlne LoaLe
anlmalele asa cum claLln vnLul copacll ue undeva de deparLe dln spaLele vlulul de cer albasLru care
le ascundea se auzlr dln nou cnLnd sLelele Lra o melodle pur rece greu de inLeles uup care locul
fu sLrbLuL de o raz flerblnLe ca un foc (dar nu arse nlmlc) care venlse dlnspre cer sau chlar dlnspre
Leu Coplll Lresrlr pn in adncul sufleLulul la auzul celel mal profunde sl mal slbaLlce vocl pe care o
auzlser vreodaL

narnla narnla narnla LrezesLeLe spunea vocea lubesLe CndesLe ClsulesLe Copacl umblaLl!
!lvlne cuvnLaLl! Ape flLl sflnLe!10 8lMA CLuM Sl AL1L ln1ML8l


Lra deslgur vocea Leulul Coplll aveau de mulL convlngerea c vorbesLe cu LoaLe acesLea fur plcuL
surprlnsl cnd il auzlr glsulnd

uln pdurl leslr oamenl slbaLlcl zell sl zelLele pdurll o daL cu el aprur sl faunl saLlrl sl plLlcl uln
ru se rldlc zeul rulul insoLlL de nalade Sl LoLl acesLla impreun cu LoaLe anlmalele sl cu LoaLe psrlle
il rspunser flecare pe llmba lul

1e saluLm Aslan Am auzlL vom face inLocmal neam LrezlL lublm Cndlm CuvnLm SLlm

numal c inc nu sLlm prea mulLe se auzl o voce fornlL

ue daLa aceasLa coplll chlar c Lresrlr mlraLl fllndc era vocea calulul de la blr[

8leLul Cpsunel spuse olly Ce blneml pare c a fosL unul dlnLre anlmalele alese s fle Anlmale
CuvnLLoare

lar 8lr[arul care era acum in spaLele coplllor exclam

llras al nalbll! 1oLdeauna ml sa pruL cl desLepL calu sLa!

CreaLurl v drulesc pe vol vou inslv se auzl vocea puLernlc sl ferlclL a lul Aslan v dau penLru
LoLdeauna Lrmul acesLa numlL narnla v dau codrll poamele sl apele de alcl v dau sLelele sl pe
mlne insuml Anlmalele necuvnLLoare pe care nu leam ales sunL sl ele ale voasLre urLaLlv cu mll
cu ele sl indrglLlle uar nu v comporLaLl ca ele fllndc alLfel veLl inceLa s mal flLl Anlmale
CuvnLLoare Ccl aLl fosL sl vol ca ele sl puLeLl devenl ca ele dln nou AveLl grl[ s nu se inLmple
asLfel

nu Aslan nu ne vom purLa ca ele spuser LoaLe anlmalele inLrun glas

uoar o sLncuL LanLos se Lrezl aduglnd cu voce Lare

nu v LemeLl!

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
31

Cum LoaLe celelalLe anlmale Lcuser chlar in cllpa in care aceasLa incepuse s vorbeasc vorbele sale se
auzlr foarLe clar in llnlsLea care se asLernuse sl poaLe c sLlLl sl vol ce neplcuL poaLe fl dac Ll se
inLmpl asa ceva la vreo peLrecere spre exemplu SLncuLa se slmLl aLL de prosL incL isl ascunse
capul sub o arlp de parc ar fl dormlL Sl LoaLe celelalLe anlmale incepur s scoaL fel de fel de
zgomoLe care de care mal cludaLe fllndc flecare anlmal avea modul su de a rde La incepuL au
incercaL s se abLln dar Aslan le spuse

nu v fle Leam s rdeLl creaLurllor Acum c nu mal sunLeLl muLe sl proasLe nu Lrebule s flLl
mereu serloase lllndc o daL cu darul vorblrll aLl cpLaL sl darul de a gluml sl de a imprLl drepLaLea

Asa c incepur LoaLe s rd Sl rdeau cu aLLa pofL incL pn sl SLncuLa prlnse cura[ zbur pe
capul calulul de la blr[ l se asez inLre urechl ddu dln arlpl sl spuse

Aslan! Aslan! nul asa c eu am fcuL prlma glum? nul asa c deacum o s afle LoaL lumea cum am
fcuL eu prlma glum?

nu mlcuLa mea prleLen rspunse Leul nu al fcuL prlma glum Al fosL prlma glum

1oaL lumea rse sl mal Lare uar SLncuLel nul pas sl rse sl ea aLL de Lare incL bleLulul cal l se
cuLremur capul lar SLncuLa isl plerdu echlllbrul sl czu noroc csl amlnLl c are arlpl (era ceva nou
penLru ea) inalnLe de a a[unge la pmnL

Acum dup ce am pus Lreburlle la cale in narnla spuse Aslan nu ne mal rmne decL s ne gndlm
cum so aprm C s v convoc pe unele dlnLre vol la sfaL S vln la mlne lLlculsef Zeulrulul
SLe[arul sl 8ufnlLa amndol Corbll sl LlefanLul 1rebule s ne sfLulm lllndc desl lumea noasLr nu
exlsL decL de clncl ore ne pasLe de[a un perlcol

CreaLurlle pe care le numlse leslr in faL sl plecar cu el spre esL CelelalLe incepur s vorbeasc
lnLrebnduse

Ce zlcea c ne pasLe? un rlcol? Cel ala rlcol? 8a nu na spus un rlcol a spus rlgol AsLa ceo mal fl?

AsculL olly il spuse ulgory Lrebule s m duc dup el dup Aslan dup Leu vreau s spun
1rebule s vorbesc cu el neapraL

Crezl cal s reusesLl? il inLreb olly Lu nas indrznl

1rebule spuse ulgory L vorba de mama uaco poaLe a[uLa clneva aLuncl el e acela

vln sl eu cu Llne spuse 8lr[arul iml place de el Sl nu cred s se repead la nol creaLurlle celelalLe Sl
vreau sl eu sl spun ceva lul Cpsunel

ornlr LoLl Lrel cura[os m rog cL de cura[os puLeau spre adunarea anlmalelor CreaLurlle erau
aLL de absorblLe de conversaLle sl aLL de ocupaLe s se imprleLeneasc inLre ele incL nlcl nul
observar pe cel Lrel decL cnd se aproplar foarLe Lare nlcl pe unchlul Andrew nul auzlr AcesLa
sLLea Lremurnd mal deparLe sl sLrlga (dar nu cL puLea el de Lare)

ulgory! vlno inapol! vlno inapol lmedlaL cnd iLl spun nu mal face nlcl un pas mal deparLe
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
32


Cnd a[unser chlar in ml[locul anlmalelor acesLea Lcur sl se holbar la el

Ll fcu CasLorul in cele dln urm da sLla ce mal sunL penLru numele lul Aslan?

v rog incepu ulgory cu rsuflarea LlaL dar fu inLrerupL de un lepure

Cred c sunL un fel de salaL verde sl mare eu asa cred spuse acesLa

nul adevraL pe cuvnLu meu c nu sunLem salaLe se repezl olly nu sunLem bunl de mncaL

la Le ulL! fcu CrLlLa vorbesc Clnea mal pomenlL salaLe vorblLoare?

Cr fl A uoua Clum suger SLncuLa C anLer care pn aLuncl se splase pe faL se oprl o cllp sl
spuse

Chlar dac sunL nu sunL nlcl pe deparLe o glum asa bun cum a fosL prlma Lu una nu vd nlmlc
amuzanL

Csc slsl vzu mal deparLe de splaL

v rog spuse ulgory M grbesc foarLe Lare 1rebule s vorbesc cu Leul

ln LoL acesL Llmp 8lr[arul incercase sl aLrag aLenLla lul Cpsunel Ceea ce in sfrslL reusl

Cpsunel dragul meu incepu el uoar sLll clne sunL Sper c nal de gnd s sLal acolo sl s Le facl c
nu m cunosLl

uespre ce vorbesLe Lucrul la Calule? inLrebar mal mulLe vocl

nu sLlu nlcl eu prea blne spuse Calul foarLe rar cred c nlcl unul dlnLre nol nu sLle prea mulLe inc
uar am o bnulal Cred c am fosL sl eu un lucru ca sLa inalnLe Am senLlmenLul cam mal LrlL undeva
sau cam fosL alLceva inalnLe s ne fl LrezlL pe LoLl Aslan acum cLeva mlnuLe L foarLe inclclL LoLul
Ca inLrun vls uar in vls erau lucrurl ca asLea Lrel

Cum? fcu 8lr[arul nu m recunosLl? e mlne careLl aduceam Lercl cald cnd nu Le slmLeal blne? Lu
care Le curLm cL puLeam de blne? Lu care nu ulLam nlclodaL s Le acopr cnd sLLeal in frlg? nu m
asLepLam la una ca asLa dln parLea La

arcncep sml amlnLesc spuse Calul gndlLor ua SLal puLln SLlu m puneal s Lrag un lucru
negru orlbll sl m loveal ca s alerg sl orlcL de deparLe fugeam oblecLul acela negru venea mereu in
urma mea hurduclnduse

1rebula s ne csLlgm exlsLenLa spuse 8lr[arul Sl a La sl a mea uac nam fl avuL de lucru sl dac n
am fl avuL blcl nam fl avuL nlcl gra[d nlcl fn nlcl Lercl nlcl ovz lllndcLl plcea ovzul cnd aveam
banl sLl cumpr Sl nu poLl s zlcl c nuLl cumpram

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
33

Cvz? inLreb Calul clullndusl urechlle ua parcml amlnLesc ceva ua iml amlnLesc LoL mal mulL
1u sLLeal undeva in spaLele meu lar eu fugeam mereu Le Lrgeam sl pe Llne sl oblecLul acela negru
SLlu c eu fceam LoaL munca

vara da de acord spuse 8lr[arul 1u munceal la cldur lar eu sLLeam la rcoare uar larna dragul
meu cnd Lle Llera cald lar eu sLLeam sus pe capr cu plcloarele recl ca gheaLa sl cu nasul ingheLaL sl
plscaL de vnL cu mlnlle inLepenlLe de nu mal puLeam nlcl s Lln frul?

Lra un loc ru spuse Cpsunel nu era nlcl un plc de larb numal plaLr Lare

AdevraL amlce adevraL spuse 8lr[arul Lra Lare greu Lu am spus mereu c pleLrele alea nu sunL
bune penLru cal nlcl mle numl plceau 1u eral un cal de Lar sl eu eram LoL de la Lar Am cnLaL sln
cor la mlnen saL ua a LrebulL s plec deacolo sml csLlg plnea

v rog v rog spuse ulgory ne daLl vole s Lrecem? Leul se indeprLeaz LoL mal mulL Sl eu Lrebule
s vorbesc neapraL cu el

AsculL Cpsunel spuse 8lr[arul 1nrul sLa are o problem sl Lrebule s vorbeasc cu Leul cel
crula il spuneLl Aslan Ce zlcl nal puLea sl lasl s Le clreasc (o sLl fle recunoscLor penLru asLa) sl
sl ducl Lu pn la Leu? leLlLa sl cu mlne o s venlm pe [os

S m clreasc? inLreb Cpsunel Ah da iml amlnLesc Adlc sl car in spaLe iml amlnLesc cum
m clrea un blped mlcuL ca vol cu mulL Llmp in urm lml ddea nlsLe cubuleLe albe sl Larl Lrau Lare
bune mlnunaLe erau mal dulcl ca larba

C fl fosL zahr spuse 8lr[arul

1e rog Cpsunel il lmplor ulgory Le rog lasm s Le incalec sl dum la Aslan

8lne nam nlmlc impoLrlv Pal urc!

uragul de Cpsunel! il spuse 8lr[arul Pal Llnere Le a[uL s incalecl

ulgory incalec repede Se slmLea desLul de in largul lul pe Cpsunel fllndc mal clrlse fr sa pe
ponelul lul de acas

ull Cpsunel! spuse

nal cumva nlsLe cubuleLe dln alea albe la Llne? il inLreb Calul

lml pare ru nam spuse ulgory

nul nlmlc zlse Cpsunel sl pornlr

ln cllpa aceea un 8uldog mare care LoL mlroslse sl se LoL ulLase in LoaLe prLlle spuse

nu cumva mal e o creaLur dln asLa cludaL acolo pe malul rulul sub copacl?

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
34

1oaLe anlmalele se ulLar inLracolo sll zrlr pe unchlul Andrew care sLLea nemlscaL prlnLre
rododendronl spernd s nul vad nlmenl

Pal s vedem! sLrlgar mal mulLe vocl

Asa c in Llmp ce Cpsunel galopa cu ulgory inLro dlrecLle (lar olly sl 8lr[arul il urmau pe [os)
ma[orlLaLea creaLurllor se npusLlr spre unchlul Andrew cu gemeLe lLrLurl gulLLurl sl dlferlLe alLe
zgomoLe prln caresl manlfesLau curlozlLaLea

Acum ins Lrebule s ne inLoarcem un plc sl s vedem cum se peLrecuser lucrurlle dln perspecLlva
unchlulul Andrew lmpresllle lul fuseser dlferlLe de cele ale coplllor sl ale 8lr[arulul Ceea ce auzl sl vezl
deplnde in mare msur de locul in care Le afll precum sl de ce fel de persoan esLl

uln momenLul in care apruser anlmalele unchlul Andrew se fcuse LoL mal mlc in pdure ue acolo
urmrea LoLul cu mulL aLenLle flresLe uar pe el nul lnLeresa ce anume fceau cl numal dac au s se
repead la el sau nu La fel ca vr[lLoarea avea un slmL pracLlc neoblsnulL nlcl nu observase c Aslan
alesese cLe o pereche dln flecare specle de anlmale Ll nu vzuse decL o mulLlme de anlmale slbaLlce
perlculoase care umblau incoace slncolo Sl se LoL inLreba cum de nu fug celelalLe anlmale de Leu

uln momenLul mreL in care Anlmalele incepuser s cuvnLe el nu inLelesese nlmlc sl aceasLa dlnLrun
moLlv foarLe lnLeresanL Cnd Leul incepuse s cnLe chlar la incepuL cnd era inc bezn isl dduse
seama c e vorba de un cnLec un cnLec care nul plcuse deloc fllndcl fcuse s se gndeasc sl s
slmL lucrurl la care nu vola s se gndeasc sl pe care nu vola s le slmL Apol cnd se rldlcase soarele
pe cer sl vzuse c era vorba de un leu (e doar un leu isl spusese in slnea lul) incercase dln rspuLerl
s cread c de fapL nu cnL sl c nlcl nu cnLase nlclodaL cl doar rgea asa cum ar face orlce leu la
grdlna zoologlc dln lumea noasLr

8lneinLeles c nu se poaLe s fl cnLaL cu adevraL isl spusese Ml sa pruL fr indolal Mla luaLo
mlnLea razna Clnea mal auzlL de lel care cnL?

Sl cu cL cnLa mal mulL sl mal frumos Leul cu aLL mal Lare se chlnula unchlul Andrew s se convlng c
nu auzea decL un rgeL necazul e c dac incercl s fll mal prosL decL esLl de fapL de cele mal mulLe
orl sl reusesLl Ceea ce se inLmpl sl in cazul unchlulul Andrew Curnd nu mal auzl decL rgeLul lul
Aslan Sl nul mal Lrebula mulL s nu mal poaL auzl nlmlc alLceva nlcl s fl vruL Sl cnd in cele dln urm
Leul vorblse sl spusese narnla LrezesLeLe el nu auzlse nlcl un cuvnL cl doar un fel de lLraL lar cnd
Anlmalele il rspunser el nu auzl decL lLrLurl mrlell sl zblereLe Cnd rseser el blne cred c v
puLeLl lmaglna AsLa l se pru cu mulL mal groaznlc unchlulul Andrew decL LoL ce se inLmplase pn
aLuncl l se prea c nu mal vzuse in vlaLa lul asa o adunLur de flare orlblle crude flmnde sl
furloase uup care spre marea lul oroare vzu cu sLupefacLle cum celelalLe Lrel fllnLe umane o
pornlser spre anlmale

rosLll! isl spusese llarele alea au s mnnce sl lnelele cnd au sl mnnce pe copll sl no s m
mal poL inLoarce acas nlclodaL Ce egolsL poaLe fl ulgory sLa! CellalLl dol nu sunL nlcl el mal bunl uac
au chef s moar nau decL uar eu? La mlne nu se gndesc nlmnul nul pas de mlne

vznd c LoaLe anlmalele se npusLesc spre el o lu la fug cL puLu de repede Acum orlclne puLea
vedea c aerul acesLel luml Llnere chlar il prla acesLul bLrnel La Londra fusese mulL prea bLrn ca s
mal poaL alerga acum alerga cu o vlLez cu care ar fl csLlgaL cu slguranL cursa de o suL de meLrl de la
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
33

orlce scoal dln Anglla Coada fraculul il fluLura in spaLe uar flresLe fugea degeaba MulLe dln anlmalele
care veneau in urma lul erau bune alergLoare era prlma daL c alergau sl erau nerbdLoare ssl
incerce muschll

uup el! uup el! Llpau oaLe el e 8ul! PaldeLl! incerculLll! nu v oprlLl! ura!

ln numal cLeva mlnuLe unele anlmale lo luaser de[a inalnLe Se asezar in llnle in calea lul sll barar
drumul AlLele il aLacar dln spaLe Lra incon[uraL ueasupra capulul zrl coarnele renllor sl faLa lmens a
unul elefanL in spaLe mormlau nlsLe ursl furlosl sl nlsLe porcl mlsLreLl Leoparzll sl panLerele il prlveau
sarcasLlc (cel puLln asa l se prea lul) sl ddeau dln coad Ceea cel soca ins cel mal Lare fu numrul
gurllor deschlse Anlmalele deschlseser de fapL gura ca s resplre dar lul l se prea c vor sl inghlL
pe el

unchlul Andrew Lremura nu sLla incoLro so apuce nul plcuser nlclodaL anlmalele nlcl in momenLe
mal bune fllndc de oblcel il era frlc Sl flresLe dup aLLla anl de experlenLe crude pe anlmale
a[unsese s le urasc sl s se Leam de ele sl mal mulL

uecl domnule incepu 8uldogul pe Lonul lul de om de afacerl sunLeLl anlmal planL sau mlneral?

Ll asLal inLrebase dar unchlul Andrew auzl un fel de Crrrrrr!

11 ulCC8? Sl unCPluL Lul uAu uL 8LLLA


oaLe c v inLrebaLl cum de nu puLeau anlmalele ssl dea seama c unchlul Andrew era acelasl fel de
creaLur ca 8lr[arul sl cel dol copll uar nu ulLaLl c ele naveau nlcl cea mal vag ldee despre halne Lle
credeau c rochlLa lul olly cosLumul lul ulgory sl plrla 8lr[arulul sunL un fel de blan sau de pene nlcl
nu sar fl gndlL c sunL LoLl acelasl fel de creaLurl dac nu lar fl auzlL vorblnd sl dac nu lear fl spus
Cpsunel lar unchlul Andrew era cu mulL mal inalL decL coplll sl mulL mal slab decL 8lr[arul Lra
imbrcaL in negru dln cap pnn plcloare cu excepLla vesLel care era alb (de fapL nu mal era chlar asa
alb) lar smocul de pr pe carel avea in vrful capulul nu semna deloc cu podoaba capllar a celorlalLl
Lrel Asa c nu e de mlrare c anlmalele erau nedumerlLe Cel mal ru era c prea s nu poaL vorbl

lncercase Cnd il vorblse 8uldogul (sau dup cum l se pruse lul cnd mrlse la el) inLlnsese o mn
Lremurnd sl spusese cu rsuflarea LlaL

CLelus drguL dragu de el

uar anlmalele nu mal puLur inLelege nlcl ele ce spune dup cum nlcl el nu inLelegea ce spuneau ele nu
reuseau s desluseasc nlcl un cuvnL doar un zgomoL vag de parc ar fl sfrlL ceva Sl poaLe c e mal
blne c nul inLelegeau fllndc nam cunoscuL nlcl un clne sl cu aLL mal puLln un Clne CuvnLLor dln
narnla crula sl plac s l se spun CLelus urguL ln orlce caz nu mal mulL decL var plcea vou s
vl se spun ulsor

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
36

uup care unchlul Andrew lesln sl czu

Ah! spuse un orc MlsLreL L copac Lram slgur

nu ulLaLl c anlmalele nu mal vzuser nlclodaL pe clneva leslnnd sau cznd

8uldogul carel LoL adulmecase pe unchlul Andrew spuse rldlcndusl capul

L anlmal L cu slguranL anlmal Sl probabll dln aceeasl specle cu cellalLl Lrel

Mle nu ml se pare zlse unul dlnLre ursl un anlmal nu sar prbusl la pmnL nol sunLem anlmale sl
nol nu ne prbuslm la pmnL nol sLm drepLe Asa

Se rldlc pe labele dln spaLe fcu un pas inapol se impledlc de o creag mal [oas sl czu laL pe spaLe

A 1rela Clum A 1rela Clum A 1rela Clum! sLrlg SLncuLa amuzaL

Lu cred LoLusl cl un fel de copac spuse orcul MlsLreL

uac e copac spuse cellalL urs ar puLea avea un rol de alblne in el

SunL slgur c nu e copac spuse CasLorul Ml sa pruL ca vruL s spun ceva inalnLe de a cdea

Lra vnLul prln crengl zlse orcul

uoar nu crezl il spuse SLncuLa CasLorulul c e un anlmal care cuvnL! na rosLlL nlcl un cuvnL!

1oLusl incepu LlefnLlLa (soLul el dup cum probabll v amlnLlLl plecase cu Aslan) LoLusl sar puLea
s fle un fel de anlmal pn la urm Cugulolul la alb dln capL nar puLea fl un fel de cap? lar gurlle
alea ochll sl gura? llresLe nare nas uar m rog nar Lrebul s avem vederl aLL de ingusLe nu mulLl
dlnLre nol au ceea ce sar puLea numl nas

Slsl arL Lrompa in LoaL lunglmea el cu indrepLLlL mndrle

nu sunL de acord deloc spuse 8uldogul

LlefnLlLa are drepLaLe spuse 1aplrul

SLlLl ce? fcu Mgarul lumlnnduse la chlp poaLe c e un anlmal care nu poaLe s vorbeasc dar
crede c poaLe

nul puLem face s sLea in plcloare? inLreb LlefnLlLa gndlLoare

Apuc Lrupul lnerL al unchlulul Andrew cu Lrompa Llnndul in pozlLle verLlcal numal cl Llnea dln
pcaLe cu capul in [os asa c il czur LoLl banll dln buzunar uar degeaba unchlul Andrew czu la loc

Clar! se auzlr mal mulLe vocl nare cum s fle anlmal nu e vlu

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
37

CredeLlm c e anlmal lnslsL 8uldogul AdulmecaLll sl vol

Mlrosul nu e LoLul il conLrazlse LlefnLlLa

Cum adlc? fcu 8uldogul uac nu poLl avea incredere nlcl in proprlul Lu nas aLuncl in ce mal poLl
avea incredere?

ln creler poaLe rspunse ea blnd

nu sunL de acord se opuse 8uldogul

1rebule s facem ceva spuse LlefnLlLa lllndc sar puLea s fle 8ul sl aLuncl Lrebule s ll arLm
lul Aslan Ce credeLl? LsLe anlmal sau un fel de copac?

Copac! Copac! se auzlr vreo zece dousprezece vocl

loarLe blne zlse LlefnLlLa uac e copac aLuncl Lrebule planLaL S facem o groap

Cele dou CrLlLe rezolvar acesL aspecL al problemel foarLe repede urm o oarecare dlspuL dac sl
planLeze cu capul in sus sau in [os sl fur cL pe ce sl planLeze cu capul in [os Mal mulLe anlmale
credeau c plcloarele erau crenglle sl c parLea aceea grl sl pufoas (se refereau la cap) era rdclna uar
alLele se opuser spunnd c parLea ramlflcaL era mal plln de norol sl c se inLlndea mal mulL asa
cum fac rdclnlle n la urm il planLar cu capul in sus sll ingropar plcloarele pn la genunchl

AraL foarLe oflllL spuse Mgarul

8lneinLeles Lrebule udaL zlse LlefnLlLa Sl cred c por spune (fr s [lgnesc pe nlmenl) c poaLe
penLru acesL fel de munc nasul meu

nu sunL de acord fcu 8uldogul

uar LlefnLlLa se duse calm spre ru isl umplu Lrompa cu ap sl se inLoarse sl ude pe unchlul Andrew
Sl fcu asLa cu mulL srgulnL Lurnnd llLrl de ap pesLe unchlul Andrew ale crul halne slrolau de
parcar fl fcuL bale imbrcaL n la urm fu readus la vlaL Se Lrezl uar ce Lrezlre! Sl lsm acum
ins s se gndeasc la fapLa lul ruLcloas (dac mal era in sLare s fac un lucru raLlonal) sl s ne
inLoarcem la lucrurl mal lmporLanLe

Cpsunel merse la Lrap cu ulgory in spaLe pn cnd se indeprLar mulL de zgomoLul anlmalelor
Crupul formaL dln Aslan sl cel alesl de el era de[a aproape ulgory sLla c nu poaLe da buzna in Llmpul
unel sedlnLe aLL de lmporLanLe dar nlcl nu fu nevolL so fac La o vorb a lul Aslan LlefanLul Corbll sl
LoaLe celelalLe anlmale se ddur inLro parLe ulgory cobori de pe cal sl se Lrezl faL in faL cu Aslan Sl
Aslan era mal mare mal frumos mal sLrluclLor sl mal infrlcosLor decL crezuse nu indrznl s l se ulLe
in ochl

v rog domnule Leu Aslan domnule incepu ulgory aLl puLea as puLea v rog vreLl sml
daLl nlsLe frucLe maglce de pe acesL Lrm care so fac blne pe mama?

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
38

Sperase cu dlsperare c Leul o s spun ua il fusese ingrozlLor de Leam c ar puLea spune nu uar
cnd acesLa nu spuse nlmlc fu socaL

AcesLa e 8laLul spuse Aslan ulLnduse nu la ulgory cl la sfeLnlcl AcesLa esLe 8laLul care a fcuLo

uoamne se gndl ulgory ceol fl fcuL?

llu al lul Adam spuse Leul e acesL nou Lrm al narnlel se afl o vr[lLoare rea venlL de pe alL
Lrm Spunele acesLor Anlmale cum a a[uns alcl

ll Lrecur o mulLlme de rspunsurl prln cap dar avu desLul mlnLe s spun adevrul adevraL

Lu am aduso Aslan rspunse cu voce slab

Cu ce scop?

volam so scoL dln lumea mea sl so duc inapol in lumea el Am crezuL co duc inapol in lumea el

Sl cum a a[uns in lumea La llu al lul Adam?

rln prln Magle

Leul nu spuse nlmlc dar ulgory isl ddu seama c nu spusese desLul

unchlul meu Andrew conLlnu el nea Lrlmls dln lumea noasLr cu nlsLe lnele maglce sau in orlce
caz eu am fosL nevolL s plec fllndco Lrlmlsese pe olly mal inLl sl dup aceea neam inLlnlL cu
vr[lLoarea inLrun loc numlL Charn sl ea sa LlnuL de nol cnd

vaLl inLlnlL cu vr[lLoarea? inLreb Aslan inceL dar glasul lul pru amenlnLLor ca un urleL

Sa LrezlL zlse ulgory sperlaL sl devenlnd LoL mal palld Adlc am LrezlLo eu lllndcam vruL s vd ce
senLmpl dac lovesc un clopoL olly nu ma lsaL La nare nlcl o vln Am am lovlLo SLlu c nar fl
LrebulL so fac Cred cam fosL oarecum fermecaL de ceea ce scrla sub clopoL

Crezl? inLreb Aslan cu vocea la fel de pLrunzLoare

nu rspunse ulgory lml dau seama c de fapL nu eram M prefceam doar

urm o lung pauz ulgory isl LoL spunea in slnea lul

Am sLrlcaL LoLul Acum no sl mal poL duce nlmlc mamel

uup o vreme Leul incepu s vorbeasc dln nou dar nu cu ulgory

vedeLl prleLenl spuse lumea pe care vam drulLo nu are nlcl sapLe ore sl o forL a rulul a sl
pLruns in ea C forL LrezlL sl adus alcl de acesL llu al lul Adam

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
39

Anlmalele chlar sl Cpsunel se inLoarser spre ulgory caresl dorl in cllpa aceea sl inghlL pe loc
pmnLul

uar nu v sperlaLl conLlnu Aslan adresnduse in conLlnuare Anlmalelor AcesL ru va provoca alLe
rele dar mal e pn aLuncl lar eu vol avea grl[ s lau rul asupra mea n unaalLa haldeLl s ne
ingrl[lm ca acesL Lrm s fle Llmp de suLe de anl Lrmul vesellel inLro lume a vesellel Sl cum rasa lul
Adam a fcuL rul LoL el s fle sl cel care s ne a[uLe sl vlndecm Pel vol dol aproplaLlv sl vol

CuvlnLele acesLea dln urm le fuseser adresaLe lul olly sl 8lr[arulul care Locmal soslser olly numal
ochl sl urechl se ulLa flx la Aslan Llnndul sLrns de mn pe 8lr[ar 8lr[arul se ulL spre Leu slsl scoase
melonul nul mal vzuse nlmenl fr plrle ArLa mal Lnr sl mal chlpes semna mal mulL cu un
Lran decL cu un blr[ar dln Londra

llule l se adres Aslan 8lr[arulul 1e cunosc de mulL vreme 1u m sLll?

nu domnule rspunse 8lr[arul Cel puLln nu asa cum al zlce c sLll pe clneva uar am LoLusl senzaLla
dac m poL exprlma asa c neam mal inLllnlL

8un spuse Leul SLll mal mulLe decL crezl c sLll sl o s a[ungl s m cunosLl sl mal blne Cum iLl place
Lrmul acesLa?

L o mlnune domnule spuse 8lr[arul

1lar plcea s LrlesLl alcl?

SLlLl domnule sunL insuraL rspunse 8lr[arul uacar fl sl soLla mea alcl nlcl unul dln nol nar mal vrea
s se inLoarc la Londra sunL slgur nol sunLem amndol de la Lar

Aslan isl inlL capul clufullL deschlse gura larg sl scoase un suneL lung nu foarLe Lare dar plln de
puLere Lul olly il LresalL lnlma cnd il auzl Lra slgur c e o chemare sl c orlclne ar fl auzlLo o s vrea
s l se supun sl (mal mulL de aLL) o s l se poaL supune lndlferenL de cLe luml sau ere lar fl
desprLlL Asa c desl era ulmlL pesLe poaLe nu fu prea socaL cnd vzu aprnd dlnLro daL dln
senln lng ea o femele Lnr sl drguL olly isl ddu seama lmedlaL c e nevasLa 8lr[arulul adus
dln lumea noasLr nu cu nlsLe lnele maglce cl repede slmplu sl blnd ca zborul unel psrl spre culb
1nr femele prea s fl fosL inLrerupL de la splaL rufe ccl purLa sorL avea mneclle suflecaLe pn
la coaLe sl mlnlle pllne de clbucl uacar fl avuL Llmp ssl pun halnele bune (plrla el cea bun era
impodoblL cu lmlLaLll de clrese) ar fl arLaL groaznlc dar asa cum era acum arLa foarLe drguL

8lneinLeles c el l se prea c vlseaz ueasLa nu fugl spre brbaLul el sl inLrebe ce se inLmpl uar
cnd vzu Leul nu mal fu la fel de slgur c vlseaz cu LoaLe acesLea nu se sLle de ce nu ddea semne
c lar fl prea frlc lcu o reverenL cum numal feLele de la Lar sLlau s fac in vremea aceea uup
care se aprople de 8lr[ar sll apuc de mn 8mase lng el ulLnduse Llmld in [ur

uragll mel copll le spuse Aslan prlvlndul flx vol veLl fl prlmul 8ege sl prlma 8egln dln narnla

8lr[arul rmase cu gura cscaL lar nevasLa lul se inrosl pn in vrful urechllor

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
60

veLl conduce sl veLl da nume LuLuror acesLor creaLurl sl le veLl face drepLaLe sl le veLl apra de
dusmanl aLuncl cnd apar Sl vor aprea penLru c a pLruns o vr[lLoare rea pe acesL Lrm

8lr[arul inghlLl in sec de vreo dou orl dup care isl drese vocea

v rog s m lerLaLl domnule incepu el v mulLumesc dln LoL sufleLul (sl la fel sl nevasLa mea) da eu
nu sunL poLrlvlL penLru asa o funcLle Lu nam nlcl un fel de edlcaLle

uar sLll s mnulesLl un hrleL slun plug ca s facl pmnLul s rodeasc?

ua domnule asLa sLlu s fac asLa am invLaL cum se face

LsLl in sLare s conducl pesLe acesLe creaLurl cu blndeLe sl cu drepLaLe fr s ulLl c nu sunL sclavl
ca anlmalele necuvnLLoare dln lumea in care Leal nscuL cl Anlmale care CuvnL sl supusl llberl?

lnLeleg domnule rspunse 8lr[arul As incerca s flu drepL cu LoaLe

Slo sLl inveLl coplll sl nepoLll s fac sl el la fel?

vol incerca domnule C s fac LoL ce poL nul asa nellle?

Sl no s al favorlLl nlcl prlnLre coplll Ll sl nlcl prlnLre acesLe creaLurl sl no s lasl pe nlmenl s
nedrepLLeasc pe nlmenl sau s se foloseasc de clneva in mod greslL?

nas puLea Lolera asemenea lucrurl domnule sLal adevrul LearL eu lor dacl prlnd fcnd asa
ceva spuse 8lr[arul

(ln Llmpul acesLel conversaLll vocea sa devenlse mal bogaL sl rosLea cuvlnLele mal rar Semna LoL mal
mulL cu vocea pe care o avusese probabll in copllrle nu mal era ascuLlL sl repezlL ca aceea a unul
orsean)

Sl dacar venl dusmanl (fllndc vor venl) sl ar incepe un rzbol al fl prlmul care s lupLe sl ulLlmul care
s se reLrag?

uomnule spuse 8lr[arul foarLe rar asLa nu poLl sLll pn nu esLl pus la incercare Sar puLea s nu flu
prea cura[os nu mam lupLaL nlclodaL decL cu pumnll As incerca sper cas incerca sml fac daLorla

ALuncl spuse Aslan inseamn c vel face LoL ceea ce Lrebule s fac un 8ege lncoronarea va avea loc
lmedlaL Sl Lu sl coplll sl nepoLll Ll veLl fl blnecuvnLaLl sl unll vor a[unge 8egl al narnlel lar alLll vor fl
8egl al Lrmulul numlL Archen care se inLlnde dlncolo de MunLll de Sud lar Lu draga mea lllc spuse
inLorcnduse spre olly esLl blnevenlL Lal lerLaL pe 8laL penLru ce Lla fcuL in Sala lmaglnllor dln
palaLul prslL dln blesLemaLa lume a Charnulul?

ua Aslan neam impcaL rspunse olly

8lne spuse Aslan lar acum s Lrecem la 8laL


ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
61


12 AvLn1u8A Lul CSunLL


ulgory Lcea chlLlc Se slmLea LoL mal puLln in largul lul Spera ca mcar lndlferenL de ce sar inLmpla
s nu fac vreo gaf sau s nu se fac de rs

llu al lul Adam l se adres Aslan LsLl gaLa s reparl rul pe care lal fcuL acesLul mlnunaL Lrm al
narnlel dln chlar zlua in care a fosL creaL?

uar nu vd ceas puLea face spuse ulgory 8eglna a fuglL sl

Lu Leam inLrebaL dac esLl gaLa spuse Leul

ua rspunse ulgory

Avusese preL de o cllp ldeea nebuneasc s spun

romlL s v a[uL dacml promlLeLl co veLl a[uLa pe mama

uar isl ddu seama la Llmp c Leul nu era nlcl pe deparLe genul de creaLur cu care puLeal s Le LocmesLl
Cnd spusese c e gaLa se gndea de fapL la mama lul sl la speranLele pe care le avusese sl care acum
murlser LoaLe l se puse un nod in gL lar ochll l se umplur de lacrlml

uar v rog v rog lzbucnl daLlml ceva care so fac blne pe mama

n acum se ulLase la labele sl la ghearele lmense ale Leulul dar acum dlsperaL isl rldlc prlvlrea sll
prlvl in ochl Ceea ce vzu il mlr cum nul mal mlrase nlmlc vreodaL laLa maronle se aplecase
deasupra feLel lul sl (mlnunea mlnunllor) ochll Leulul erau pllnl de lacrlml Lrau nlsLe lacrlml aLL de marl
sl aLL de sLrluclLoare comparaLe cu cele ale lul ulgory incL acesLa crezu penLru o cllp c Leulul il era
mal mll de mama lul decL il era lul insusl

uragul meu blaL dragul meu blaL spuse Aslan SLlu L foarLe dureros uar numal nol dol sLlm asLa
Pal s flm bunl unul cu alLul Lu ins Lrebule s m gndesc la suLe de anl de vlaL a narnlel vr[lLoarea
pe care al aduso pe acesL Lrm se va inLoarce uar nu lmedlaL vreau s planLez in narnla un pom de
care nu va avea cura[ s se aprople lar pomul acesLa va apra narnla de ea mulL vreme Asa c acesL
Lrm va avea o dlmlneaL sLrluclLoare lung sl va mal Lrece mulL vreme pn cnd norl grel il vor
umbrl soarele lar Lu Lrebule sml aducl smnLa dln care va cresLe acesL copac

8lne domnule spuse ulgory

nu sLla cum o so aduc dar era slgur c va reusl Leul resplr adnc isl aplec sl mal mulL capul sll
sruL in acea cllp ulgory se slmLl cuprlns de puLere sl de cura[

uragul meu blaL il spuse Aslan o sLl spun ceal de fcuL inLoarceLe spre apus sl spuneml ce vezl

vd nlsLe munLl foarLe inalLl Aslan spuse ulgory vd o ap care coboar pesLe sLncl inLro cascad
ulncolo de sLncl sunL dealurl inverzlLe acoperlLe de pdurl ulncolo de ele se vd nlsLe lanLurl sl mal
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
62

inalLe care par negre Sl undeva in deprLare se zresc nlsLe munLl marl acoperlLl de zpad cu cresLele
inghesulLe una in alLa parcar fl o poz a Alpllor lar dlncolo de el nu se mal vede decL cerul

LxacL spuse Leul 1rmul narnlel se sfrsesLe in drepLul cascadel Cnd a[ungl sus pe creasLa
munLllor Le vel afla dlncolo de narnla in vesLul SlbaLlc va Lrebul s sLrbaLl munLll acela pn ce dal
de o vale verde cu un lac albasLru impre[mulL de un zld de munLl dln gheaL e malul laculul esLe un
deal abrupL verde lar pe creasLa acelul deal o s dal de o grdln in ml[locul crela se afl un pom la
un mr dln pomul acela sl adumll

ua domnule spuse dln nou ulgory Pabar navea cum o s urce pe creasLa munLllor sl cum o s
gseasc drumul dar nu puLea spune asLa de Leam car fl fosL bnulL c incearc s gseasc scuze uar
pn la urm indrznl s rosLeasc

Aslan sper c nu sunLeLl foarLe grblL fllndc nu cred co s m poL inLoarce prea curnd

MlcuLule flu al lul Adam vel fl a[uLaL il spuse Aslan

Se inLoarse spre Calul care sLLuse in LoL acesL Llmp in spaLele lul alunglnd musLele cu coada sl sLnd cu
capul usor aplecaL de parc era vorba de o conversaLle mal grea la care Lrebula s fle foarLe aLenL

uragul meu il spuse Aslan Calulul vrel s fll cal inarlpaL?

Ar fl LrebulL sl vedeLl pe acesLa cum sla scuLuraL coama sl cum sla umflaL nrlle sl cum a lzblL
pmnLul cu coplLa dln spaLe Lra clar csl dorea foarLe Lare s fle cal inarlpaL uar nu spuse decL

uac asa vreLl Aslan nu sLlu de ce Locmal eu Lu nu sunL un cal prea desLepL

lll inarlpaL! lll LaLl LuLuror callor inarlpaLl Lun Aslan facnd s se cuLremure pmnLul numele Lu
va fl lulg

Calul Lresrl asa cum Lresrlse poaLe pe vremea cnd Lrgea la blr[ uup care scoase un rgeL ca de
leu lsl incorda gLul de parc lar fl plscaL o musc de spaLe slar fl vruL s se scarplne lar apol asa cum
se lvlser anlmalele dln pmnL LoL asa dln umerll lul lulg crescur dou arlpl care se fcur LoL mal
marl mal marl decL ale unul vulLur mal marl decL ale unel lebede mal marl ca arlplle unul inger de pe
fereasLra blserlcll enele erau casLanllarmll udu dln arlpl sl se rldlc in aer La vreo zece meLrl
deasupra lul Aslan sla lul ulgory fornl nechez sl incepu s sar uup care zbur in cerc deasupra lor
sl cobori dln nou pe pmnL cu coplLele aproplaLe usor nedumerlL sl mlraL dar evldenL incnLaL

lLl place lulg? il inLreb Aslan

ua e mlnunaL rspunse Calul

vrel sl ducl pe acesL bleLel al lul Adam pn la munLll de caream vorblL?

Cum? Acum? Chlar acum? inLreb Cpsunel sau lulg ccl deacum asa Lrebule sl spunem ura! Pal
mlcuLule am mal dus eu in spaLe unll ca Llne Cu mulL Llmp in urm esLe cmpurl verzl cnd prlmeam
zahr

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
63

uespre ce vorbesc in soapL cele dou fllce ale Lvel? inLreb Aslan inLorcnduse brusc cLre olly sl
nevasLa 8lr[arulul care incercau de fapL s se imprleLeneasc

uac nu v e cu suprare domnule spuse 8eglna Pelen (ccl asa o chema acum pe nellle nevasLa
8lr[arulul) cred c feLlLa ar vrea s mearg sl ea dac nare nlmenl nlmlc impoLrlv

Ce spul lulg? il inLreb Leul

Ch nu m deran[eaz dac sunL dol mal ales cnd sunL mlcuLl spuse lulg uar sper c nu vrea s vln
sl LlefanLul

LlefanLul navea asemenea dorlnLe sl noul 8ege al narnlel il a[uL pe copll s incalece pe ulgory il
implnse puLln dar pe olly o asez clare cu asa o grl[ de parcar fl fosL fcuL dln porLelan sl sar fl
puLuL sparge

CaLa Cpsunel lulg adlc uLeLl pleca

S nu zborl prea sus il mal spuse Aslan S nu incercl s zborl pesLe cresLele munLllor de gheaL
incearc s zborl pe deasupra vllor inverzlLe e acolo vel gsl mereu un loc de Lrecere Sl acum flLl
blnecuvnLaLl urum bun!

Ch lulg! spuse ulgory aplecnduse s mngle gLul sLrluclLor al Calulul L mlnunaL! 1lneLe blne
de mlne olly!

ln cllpa urmLoare pmnLul rmase dedesubLul lor lulg ca un porumbel urlas se roLl o daL sau de
dou orl deasupra narnlel inalnLe de a o pornl spre apus olly prlvl in [os dar 8egele sl 8eglna deabla
dac se mal puLeau zrl sl chlar sl Aslan prea doar o paL galben sLrluclLoare pe larba verde in
curnd incepur s slmL vnLul aLlngndule faLa lar lulg pluLea de[a in vzduh

1rmul narnlel plln de culoare cu pa[lsLl sl sLncl sl larbneagr sl LoL felul de copacl se asLernea
undeva in deprLare sLrbLuL de ru ca de o pangllc de arglnL vlu Se zreau de[a dealurlle mal [oase
care se rldlcau spre nord undeva in dreapLa lor ulncolo de acesLe dealurl se inLlndea un Leren
mlsLlnos pn la orlzonL in parLea sLlng munLll erau mulL mal inalLl dar dln cnd in cnd puLeal zrl
prlnLre pdurlle abrupLe de plnl Lrmurlle de dlncolo de el albsLrul sl deprLaLe

Acolo Lrebule s fle Lrmul numlL Archen spuse olly

ua dar ulLLe in faL! il spuse ulgory

ln faLa lor se rldlca o barler de cresLe munLoase Coplll aproape c fur orblLl de lumlna soarelul care
dansa pe apele cascadel prln care rul se revrsa vulnd sl scnLelnd spre narnla venlnd dlnspre
LlnuLurlle munLoase dln vesL de unde lzvorsLe

Zburau de[a aLL de sus incL zgomoLul cascadel nu seauzea decL foarLe slab uar nu zburau desLul de
sus ca s poaL Lrece pesLe cresLele munLllor

Alcl o s Lrebulasc s facem un mlc zlgzag le spuse lulg 1lneLlv blne!

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
64

lncepu s zboare incolo slncoace rldlcnduse LoL mal sus de flecare daL Aerul era LoL mal rece sl de
undeva de sub el de deparLe se auzeau sLrlgLele vulLurllor

ulLLe in spaLe! sLrlg olly

Se vedea inLreaga vale a narnlel care se inLlndea pn la locul unde se zrea un llcr de mare lar acum
erau aLL de sus incL nu mal vedeau decL nlsLe munLl plLlcl in parLea de nordvesL sl nlsLe cmpll
acoperlLe parc de nlslp in parLea de sud

Mlar plcea s ne spun clneva ce sunL locurlle acelea pe care le vedem spuse ulgory

nu cred c sunL nlsLe locurl spuse olly vreau s spun c nu e nlmenl acolo sl c nu se inLmpl
nlmlc Lumea a incepuL deabla azl

ua dar au s a[ung sl acolo oamenll il spuse ulgory Slau s alb o lsLorle a lor

Crlcum e blne c nu au inc nlcl o lsLorle spuse olly lllndc nu poLl obllga pe nlmenl so inveLe
8Llll sl daLe sl prosLll de genu sLa

Lrau acum deasupra vrfurllor de munLe sl in numal cLeva mlnuLe valea narnlel dlspru undeva in
deprLare Zburau deasupra unul LlnuL slbaLlc cu dealurl abrupLe sl pdurl inLunecoase urmnd cursul
rulul MunLll cu adevraL inalLl deabla acum incepeau s se zreasc uar soarele le venea in ochl sl
clLorll nosLrl nu puLeau vedea prea clar in dlrecLla aceea Ccl soarele cobori LoL mal [os pn cnd
cerul dlnspre apus pru un cupLor lmens plln de aur LoplL in cele dln urm apuse in spaLele unel cresLe
sLncoase care se rldlca dreapL sl ascuLlL in faLa sLrluclrll sale de parc ar fl fosL dln carLon

nu sar puLea spune c e prea cald alcl spuse olly

Slau incepuL s m doar arlplle spuse lulg nlcl urm de valea cu Lac despre care nea spus Aslan
Cear fl s coborm sl s cuLm un locsor unde s puLem dorml noapLea asLa? navem cum sa[ungem
asLsear

navem cum sl in orlce caz e vremea clnel nu? spuse ulgory

Asa c lulg cobori LoL mal mulL Sl cu cL se aproplau mal Lare de pmnL prlnLre dealurl aerul se fcea
LoL mal cald dup aLLea ore in care nu auzlser decL flflLul arlpllor lul lulg zgomoLele famlllare de
pe pmnL fur o surprlz plcuL bolboroseala apel curgnd prln albla sLncoas fosneLul copacllor
in bLala vnLulul lur invlulLl de o mlreasm de pmnL copL la cldura soarelul de larb sl de florl in
sfrslL lulg aLerlza ulgory cobori repede slo a[uL pe olly s descalece Lrau amndol ferlclLl csl poL
dezmorLl plcloarele

valea in care coborser era in chlar lnlma munLllor deasupra lor se rldlcau vrfurl acoperlLe de zpad
unul chlar prea Lrandaflrlu in lumlna asflnLlLulul

Mle foame spuse ulgory

ServesLeLe il indemn lulg lund o gur de larb

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
63

uup care isl inlL capul sl mesLecnd cu flre de larb leslndul dln gur de o parLe sl de alLa de parc
ar fl avuL favorlLl le spuse

PaldeLl ce mal sLaLl? nu flLl asa ruslnosl L desLul penLru LoLl

ua nol nu mncm larb spuse ulgory

ALuncl incepu lulg cu gura plln ALuncl nu prea sLlu ceo s faceLl ua e bun larba asLa

olly sl ulgory se prlvlr dlsperaLl

Lu cred car fl puLuL s se ocupe clneva de mncarea noasLr spuse ulgory

SunL slgur c ar fl aran[aL Aslan dac lal fl rugaL spuse lulg

ua nu sLla sl fr s fle rugaL? inLreb olly

8a sunL slgur c sLle rspunse Calul (LoL cu gura plln) uar am senzaLla cl place s fle rugaL

Sl nol ce nalba facem acum? inLreb ulgory

Lu unul habar nam il rspunse lulg Al puLea s incercl larba asLa Sar puLea sLl plac mal mulL
decL crezl

Cf nu vorbl prosLll zlse olly bLnd cu plclorul in pmnL Camenll nu mnnc larb LoL asa cum
Lu nu mnncl frlpLur de oale

uumnezeule nu mal vorbl despre oale sl chesLll dln asLea spuse ulgory Ml se face sl mal foame

ulgory zlse c ar fl mal blne ca olly s se duc acas cu unul dlnLre lnele sl s mnnce ceva el nu puLea
merge fllndcl promlsese lul Aslan c se duce dlrecL unde fusese Lrlmls sl dacar fl apruL acas clne
sLle ce sar fl puLuL inLmpla sl nu sar mal fl puLuL inLoarce uar olly spuse c nul las slngur sl ulgory
comenL c e foarLe frumos dln parLea el

Ah fcu olly mal am nlsLe caramele in buzunarul de la [acheL L mal blne decL nlmlc

MulL mal blne spuse ulgory dar al grl[ s nu aLlngl lnelul cnd bagl mna in buzunar

Lra greu dar reuslr pn la urm unguLa de hrLle era foarLe slfonaL sl llplcloas cnd o scoaser in
flne dln buzunar asa c Lrebulr s rup punga de pe caramele in loc s scoaL caramelele dln pung
unll oamenl marl (sLlLl sl vol ce fasoane poL face cnd e vorba de asemenea lucrurl) ar fl preferaL s
mearg la culcare nemncaLl decL s mnnce caramelele acelea Lrau nou cu LoLul lar ulgory avu
ldeea fanLasLlc s mnnce flecare cLe paLru sl s o pun in pmnL pe a noua ccl spuse el dac dln
bara de la fellnar crescuse un fellnar de ce nar cresLe sl dln caramea un pom care face caramele? Asa c
fcur o gaur mlc prlnLre lerburl sl ingropar acolo carameaua Mncar apol celelalLe caramele
incercnd s le fac s Lln cL mal mulL Lra o mas srccloas cu LoL cu hrLla pe care erau obllgaLl s
o mnnce

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
66

uup cesl Lermln clna excelenL lulg se culc Coplll l se asezar de o parLe sl de alLa llplnduse de
Lrupul lul cald sl acoperlLl cu cLe o arlp se slmLlr desLul de conforLabll in Llmp ce sLelele Llnere sl
sLrluclLoare ale acelel luml nol aprur pe cer el vorblr despre fel de fel de lucrurl cum ulgory sperase
s gseasc un leac penLru mama lul sl cum acum fusese Lrlmls cu aceasL mlslune Slsl repeLar unul
alLula LoaLe semnele dup care aveau s recunoasc locurlle pe care le cuLau lacul albasLru sl dealul
cu grdln ConversaLla Locmal incepuse s se mal domoleasc le era somn cnd olly srl deodaL sl
spuse

ssL!

AsculLar LoLl cu urechlle clullLe

oaLea fosL vnLul prln copacl spuse ulgory

nu sunL prea slgur spuse lulg Crlcum asLepLaLl! Se aude dln nou uumnezeule e ceva

Calul se rldlc in plcloare cu zgomoL coplll erau sl el de[a in plcloare lulg mergea incoace slncolo
fornlnd sl necheznd Coplll pseau in vrful plcloarelor de colocolo ulLnduse dup flecare boscheL
sau copac Ll se LoL prea c vd cLe ceva lar olly fu chlar slgur la un momenL daL c vzuse o sllueL
inalL sl inLunecoas care se indeprLa repede spre apus uar nu reuslr s prlnd nlmlc sl pn la urm
lulg se culc dln nou lar coplll se asezar lar conforLabll (dac acesLa esLe cuvnLul poLrlvlL) sub arlplle
lul Adormlr pe daL lulg mal rmase Lreaz mulL vreme mlscndusl urechlle in inLunerlc sl Lresrlnd
dln cnd in cnd de parc lar fl deran[aL o musc dar pn la urm adorml sl el

13 ln1Lnl8L nLAS1L1A1


ScoalLe ulgory scoalLe lulg se auzl vocea lul olly Chlar a crescuL un pom dln caramea L o
dlmlneaL mlnunaL rlmele raze ale soarelul se sLrecurau prlnLre copacll dln pdure larba era
acoperlL de rou lar pnzele de plan[en preau dln arglnL Chlar lng el se rldlca un copac mlcuL cu
lemnul inchls la culoare Cam cL un mr lrunzele erau alblcloase sl preau dln hrLle ca larba crela l
se zlce larbazburLorulul lar crenglle se aplecau sub greuLaLea frucLelor maronll care semnau cu
curmalele

ura! sLrlg ulgory ua mal inLl m duc un plc la scldaL

udu fuga prlnLre Luflsurlle inflorlLe pn pe malul apel vaLl scldaL vreodaL inLro ap de munLe care
curge prln caLaracLe pesLe pleLre rosll sl albasLre sl glbul sLrluclnd in lumlna soarelul? L la fel de
frumos ca la mare poaLe chlar mal frumos Slgur a LrebulL s se imbrace fr s se sLearg dar a
merlLaL uup ce sa inLors el sa dus sl olly s se scalde cel puLln asLa a spus ea ca fcuL dar cum nol
sLlm c nu prea poaLe s inoaLe ar fl mal blne s nu punem prea mulLe inLrebrl lulg se duse sl el dar
se oprl aproape de mal se aplec s la o inghlLlLur bun de ap dup care isl scuLur coama sl nechez
de cLeva orl

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
67

olly sl ulgory se ocupar de pomul cu caramele lrucLele erau dellcloase nu chlar cum sunL caramelele
cl mal mol sl mal zemoase dar semnau cu acesLea Sl lulg avu un mlc de[un excelenL gusL sl el o
caramea sl spuse cl bun dar c el prefer larb dlmlneaLa Apol cu puLln eforL coplll il inclecar sl
pornlr dln nou la drum

Lra chlar mal blne decL in zlua anLerloar pe de o parLe fllndc LoLl se slmLeau odlhnlLl sl pe de alL
parLe penLru c soarele care Locmal rsrlse era in spaLele lor sl flresLe LoLul araL mal frumos cnd iLl
vlne lumlna dln spaLe Lra o clLorle mlnunaL esLe LoL se vedeau munLl inalLl acoperlLl de zpad
vlle erau aLL de verzl lar apele care se indrepLau prlnLre gheLarl spre ru aLL de albasLre incL
coplll aveau senzaLla c zboar deasupra unor bl[uLerll urlase 1are lear fl plcuL ca aceasL parLe a
clLorlel s dureze mal mulL uar curnd slmLlr cu LoLll un mlros sl incepur s se inLrebe

Cel asLa? SlmLl ceva? ue unde vlne? ue undeva de deasupra il invlul o mlreasm celesL cald sl
aurle care venea parc de la cele mal dellcloase frucLe sl florl dln inLreaga lume

vlne dlnspre valea aceea in care esLe lacul le spuse lulg

Asa e spuse sl ulgory ulLe! e malul cellalL al laculul se rldlc un deal inverzlL Sl ulLe ce albasLr e
apa!

Alcl Lrebule s fle Locul acela! spuser LoLl Lrel

lulg cobori LoL mal [os in cercurl marl vrfurlle gheLarllor rmneau LoL mal sus deasupra lor Aerul era
LoL mal cald sl mal imbleLor aLL de imbleLor cLl ddeau lacrlmlle lulg pluLea acum cu arlplle larg
inLlnse nemlscaLe incercnd s aLlng pmnLul cu coplLele uealul verde sl abrupL se apropla de el in
vlLez C cllp mal Lrzlu aLerlzar desLul de brusc Coplll czur in larba cald sl fln dar nu se lovlr
Cnd se rldlcarn plcloare gflau puLln

Mal aveau cam un sferL dln dlsLanL pn in vrful dealulul sl pornlr s urce pe daL (nu cred c lulg ar
fl puLuL s urce dac nar fl avuL arlplle carel echlllbrau sl cu care mal puLea zbura cLe puLln dln cnd in
cnd) ue [ur impre[urul vrfulul se rldlca un zld inalL de lerburl ulncolo de zld cresLeau copacl Crenglle
lor se inLlndeau pesLe zld in bLala vanLulul frunzele verzl aveau nuanLe arglnLll sl albsLrul

Cnd clLorll nosLrl a[unser in vrf fur nevolLl s incon[oare gardul ca s gseasc poarLa o poarL
inalL dln aur inchls in parLea de esL

Cred c pn in acea cllp lulg sl olly crezuser cau s lnLre sl el cu ulgory uar acum nu mal credeau
Lra un loc aLL de al culva incL numal un prosL slar fl puLuL dorl s lnLre dac nu fusese Lrlmls cu o
mlslune foarLe speclal ulgory isl ddu seama sl el c lulg sl olly nu volau sl nlcl nu puLeau s lnLre cu
el Se duse spre poarL slngur

Cnd a[unse in drepLul el vzu nlsLe cuvlnLe scrlse cu arglnL pe aurul porLll scrla ceva in genul

lnLr peaceasL poarL de aur de nu de ea sLal cL mal deparLe
oLl lua dln poame deo facl penLru alLll de nu fugl de pe aceasL crare
Ccl LoLl cel ce fur sau cel ce sar gardul aveavor parLe
ue ce slau dorlL de cnd lumea dar flvor cuprlnsl de dlsperare

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
68


oLl lua dln poame deo facl penLru alLll isl repeL ulgory in gnd Lu asLa vol face 8nulesc c asLa
inseamn c nu am vole s mnnc eu dln poamele asLea ua nu inLeleg ce vrea s spun prlmul vers
lnLr peaceasL poarL de aur Clne ar vrea s sar gardul dac poaLe lnLra pe poarL? ua cum so fl
deschlznd poarLa?

C aLlnse cu mna sl aceasLa se deschlse pe daL fr nlcl cel mal mlc zgomoL

Acum c puLea vedea inunLru locul l se pru mal lnLlm ca orlcnd sl solemn ulLnduse in [ur Lra
llnlsLe deplln Chlar sl fnLna dln ml[locul grdlnll deabla susura Mlreasma aceea mlnunaL il
incon[ur dln LoaLe prLlle era un loc plln de ferlclre dar sl foarLe solemn

lsl ddu seama care era copacul de care avea nevole pe daL e de o parLe penLru c era chlar in
ml[locul grdlnll sl pe de alL parLe penLru c merele cu care era incrcaL marl sl arglnLll sLrluceau
aLL de Lare incL aruncau o lumln a lor proprle in locurlle umbroase unde soarele nu puLea a[unge Se
duse drepL la el culese un mr sl sll puse in buzunarul de la plepL al hlnuLel uar inalnLe de asLa nu se
puLu abLlne s nul mlroas

Ar fl fosL mulL mal blne dac lar fl pus dlrecL in buzunar lu cuprlns de o seLe sl de o foame ingrozlLoare
il era Lare pofL s gusLe dln mr ll puse repede in buzunar dar mal erau o mulLlme Care chlar nu
Lrebula s gusLe nlcl mcar unul? La urma urmel se gndl el poaLe c versurlle de pe poarL nu Lrebulau
luaLe prea in serlos poaLe erau doar un sfaL sl cul il pas de sfaLurl? Sl chlar dacar fl un ordln oare
chlar lar fl inclcaL mncnd un mr? 8especLase de[a prlma parLe aceea cu luaLul poamelor penLru
alLll

ln Llmp ce se gndea la LoaLe acesLea isl rldlc prlvlrea prlnLre crenglle pomulul ueasupra capulul lul pe
o ramur moLla o pasre mlnunaL Spun moLla penLru c prea c doarme dar poaLe c nu era
chlar asa unul dlnLre ochl era un plc deschls asrea era mal mare ca un vulLur avea penele de pe
plepL galbene ca sofranul pe cap avea pene rosll lar coada era vloleL

AsLa dovedesLe spunea ulgory mal Lrzlu povesLlndule alLora despre avenLura lul c nu poLl fl
nlclodaL desLul de precauL cnd Le afll in asemenea locurl fermecaLe nu se sLle nlclodaL ce ochl sunL
aLlnLlLl asupra La

uar eu cred c ulgory nar fl luaL un mr penLru slne in nlcl un caz Lucrurl ca S nu lurl ll se bgau mulL
mal mulL in cap bleLellor pe vremea aceea Cu LoaLe acesLea nu puLem fl prea slgurl

ulgory Locmal se inLorcea spre poarL cnd se oprl s se mal ulLe o daL in [ur Sl avu un soc ingrozlLor
nu era slngur La numal cLlva meLrl de el sLLea vr[lLoarea 1ocmal aruncase coLorul unul mr pe carel
mncase Zeama era mulL mal inchls la culoare decL vaLl asLepLa sl se murdrlse groaznlc la gur
ulgory isl ddu lmedlaL seama c vr[lLoarea srlse gardul Sl incepu s inLeleag c probabll ulLlmul
vers cel cu ceea ceLl doresLl de cnd lumea sl cu dlsperarea era plln de inLeles

Ccl vr[lLoarea arLa mal puLernlc sl mal mndr ca orlcnd sl chlar inLrun fel LrlumfLoare dar era
cadaverlc la faL era alb ca varul

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
69

1oaLe acesLea il Lrecur prln mlnLe inLro cllplL dup caresl lu plcloarele la splnare sl fugl spre poarL
cu LoaL vlLeza vr[lLoarea dup el Cum lesl poarLa se inchlse in urma lul Ceea cel a[uL s la un
oarecare avans dar nu prea mare Cnd a[unse la cellaLl le sLrlg

8epede olly incalec! 8ldlcLe lulg! vr[lLoarea srlse gardul sau zburase pesLe el sl era lar foarLe
aproape de el

SLal unde esLl il sLrlg ulgory inLorcnduse spre ea uac Le apropll un pas mcar o s ne facem
nevzuLl

Copll prosL ce esLl il spuse vr[lLoarea ue ce fugl de mlne? nuLl vreau rul uac nu sLal s asculLl ce
am sLl spun acum o s plerzl ceva ce Lear fl puLuL face ferlclL LoaL vlaLa

nam nevole mulLumesc spuse ulgory uar o asculL

SLlu dup ce al venlL alcl conLlnu vr[lLoarea lllndc lerl sear cnd sLLeaLl de vorb eram
aproape de vol in pdure Al luaL o poam dln grdln L in buzunar Sl vrel s lo ducl Leulul fr s
gusLl dln ea ca s gusLe el dln ea ca so foloseasc el rosLule! SLll ce frucL esLe sLa? iLl spun eu esLe
mrul LlnereLll mrul vleLll Lu sLlu penLru c eu am gusLaL sl slmL de[a cum ceva se schlmb inunLrul
meu acum sLlu c no s mal imbLrnesc sl no s mor nlclodaL Mnnc sl Lu dln el bleLe! Sl vom
Lrl amndol pe vecl sl vom fl regele sl reglna acesLel luml sau al lumll Lale dac ne hoLrm s ne
inLoarcem acolo

nu mulLumesc spuse ulgory nu cred c vreau s Lrlesc dup ce mor LoLl cel pe carel cunosc refer
s Lrlesc cL LrlesLe LoaL lumea s mor sl s a[ung in 8al

ua cum rmne cu mama La pe care preLlnzl co lubesLl?

Ceare ea a face cu LoaLe asLea?

nu inLelegl prosLule c o bucLlc dln mrul la ar vlndecao? il al in buzunar SunLem slngurl Leul e
deparLe lolosesLeLe de Magle sl inLoarceLe in lumea La lnLrun mlnuL poLl fl lng paLul mamel Lale sl
sl dal s musLe dln mr ln numal clncl mlnuLe al s vezl cum il revlne culoarea in obra[l C sLl spun
c no mal doare nlmlc Apol o sLl spun c se slmLe mal puLernlc uup care va adorml gndesLeLe
va dorml un somn dulce fr durere fr medlcamenLe Sl a doua zl LoaL lumea o s spun c sa
insnLoslL sl c araL mlnunaL Curnd o s fle lar snLoas Casa La va fl lar plln de ferlclre vel fl sl Lu
in rnd cu cellalLl bleLl

Ch! fcu ulgory de parc ar fl fosL rnlL slsl duse mna la cap

lllndc acum avea de luaL cea mal grea hoLrre

Cea fcuL Leul penLru Llne ca sl fl sclav? il inLreb vr[lLoarea CeLl mal poaLe face o daL ce Le
inLorcl in lumea La? Sl cear crede mama La dacar afla c al fl puLuL so scapl de durerl sl sl redal vlaLa
sl sl facl ferlclL pe LaLl Lu dar nal vruL so facl? Cal preferaL s asculLl ordlnul unul anlmal slbaLlc
dlnLro lume cludaL in care nal ce cuLa?

nu nu cred cl un anlmal slbaLlc spuse ulgory cu voce slab L nu sLlu
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
70


ALuncl e ceva sl mal ru spuse vr[lLoarea ulLLe ce Lla fcuL de[a ulLe cL de nemllos Lea fcuL
AsLa le face LuLuror celor care l se supun 8laL fr lnlm ce esLl! referl sLl lasl mama s moar

1acl spuse bleLul ulgory cu voce la fel de slab Crezl c eu numl dau seama? uar lam promls

uar nu sLlal ce promlLl nlmenl nu Le poaLe oprl

nlcl mamel spuse ulgory gslndusl cu greu cuvlnLele nlcl mamel nu lar plcea e foarLe sLrlcL in
prlvlnLa promlslunllor sl mla spus s nu fur sl alLele de genul sLa uacar fl alcl chlar ea mlar spune s
nu fac asa ceva

ua nu Lrebule s afle nlclodaL spuse vr[lLoarea cu glas mal dulce decL vaLl puLea inchlpul car fl
puLuL avea clneva cu un chlp aLL de floros nul nevole sl spul de unde al mrul nlcl LaLa nu Lrebule s
afle nlmenl dln lumea La nu sLle nlmlc de LoaL aceasL avenLur Sl nu Lrebule so lel nlcl pe faL inapol
cu Llne

Alcl vr[lLoarea comlse o greseal faLal 8lneinLeles c ulgory sLla c olly se poaLe inLoarce cu lnelul el
LoL asa cum sl el se puLea inLoarce cu al lul uar se pare c vr[lLoarea nu sLla asLa Sl ruLaLea care se
ascundea in spaLele sfaLulul so lase pe olly acolo il arL blaLulul c LoL ceea cel spusese pn aLuncl
fusese fals o mlnclun de la un capL la alLul

ln cluda amrclunll carel cuprlnsese mlnLea l se lumln dlnLro daL sll spuse (cu o voce LoLal dlferlL
sl mulL mal puLernlc)

la asculL! ua pe Llne ce Le lnLereseaz ce fac eu? ue cnd Lll asa mulL la mama? Ce legLur al Lu cu
ea? Ce urmresLl?

8ravo ulgs il sopLl olly la ureche 8epede! Pal s plecm acum!

nu indrznlse s spun nlmlc in LoL acesL Llmp penLru c nu mama el era pe moarLe

Sus sLrlg ulgory a[uLndo s incalece pe lulg sl inclecnd apol sl el cL puLu de repede

Calul isl inLlnse arlplle

lecaLl prosLllor sLrlg vr[lLoarea in urma lor C sLl aducl amlnLe de mlne bleLe Cnd o s zacl
bLrn sl slblL pe moarLe o sLl amlnLesLl cum al daL cu plclorul sansel de a fl vesnlc Lnr! no s Ll se
mal ofere o asemenea sans

Lrau de[a aLL de sus incL deabla o mal puLeau auzl uar nlcl vr[lLoarea nusl plerdu Llmpul ulLnduse
dup el o vzur fuglnd pe coasLa dealulul spre nord

ln dlmlneaLa aceea pornlser la drum devreme sl nu sLLuser prea mulL in grdln asa incL sl lulg sl
olly erau slgurl c poL a[unge inapol in narnla inalnLe de a se innopLa ulgory Lcu LoL drumul inapol lar
cellalLl nu avur cura[ul s deschld el dlscuLla Lra foarLe LrlsL sl nu era slgur c fcuse ceea ce Lrebula s
fac dar de cLe orl isl amlnLea de lacrlmlle dln ochll lul Aslan devenea slgur

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
71

lulg zbur zlua inLreag neosLenlL spre rsrlL cluzlnduse dup albla rulul pesLe munLl sl pesLe
dealurl impdurlLe sl apol pesLe cascad sl spre pdurlle narnlel umbrlLe de sLnca mreaL in cele dln
urm cnd cerul incepuse s se inroseasc in lumlna apusulul acum rmas in urma lor se zrl un loc in
care erau adunaLe mal mulLe creaLurl pe malul apel Sl curnd il vzur sl pe Aslan in ml[locul acesLora
lulg zbur pe deasupra lor isl inLlnse cele paLru plcloare isl sLrnse arlplle sl aLerlza Coplll desclecar
ulgory vzu cum LoaLe anlmalele plLlcll saLlrll nlmfele sl LoaLe celelalLe se dau in lLurl ca sl fac loc s
Lreac Se duse la Aslan il inmn mrul sll spuse

vam adus mrul pe care laLl ceruL domnule


14 lanLarea omulul


8ravo spuse Aslan cu o voce care cuLremur pmnLul

ulgory isl ddu sema c LoLl loculLorll narnlel il auzlser sl c deacum incolo povesLea lor va fl Lransmls
dln LaLn flu in acea lume nou Llmp de suLe de anl sl poaLe chlar pe vecl uar nu mal era in perlcol s
se slmL pcllL penLru c acum faLn faL cu Aslan nu se mal gndea la asLa vzu c il poaLe prlvl
drepL in ochl ulLase de LoaLe necazurlle sl se slmLea foarLe mulLumlL

8ravo llu al lul Adam il mal spuse Leul inc o daL enLru acesL frucL al suferlL de foame de seLe sl
al plns 1u esLl cel care o s pun in pmnL smnLa acesLul om care va fl proLecLorul narnlel Arunc
mrul spre malul apel acolo unde pmnLul e mal moale

ulgory fcu asa cum l se spuse 1oaL lumea amuLlse Se auzl cum czu mrul pe pmnLul moale

8lne aruncaL spuse Aslan PaldeLl acum la incoronarea 8egelul lrank sl a 8eglnel Pelen

Coplll deabla acum il observar pe acesLla dol urLau nlsLe vesmlnLe cludaLe sl frumoase de la umerl le
aLrna cLe o rob bogaL paLru plLlcl purLau Lrena 8egelul sl paLru nlmfe pe cea a 8eglnel nu aveau
nlmlc pe cap dar Pelen isl lsase prul pe spaLe sl arLa mulL mal drguL uar ceea cel fcea s araLe
alLfel decL inalnLe nu erau nlcl halnele nlcl coafura schlmbaL laLa lor avea o expresle nou mal ales
faLa 8egelul 1oaL slreLenla sl lrlLarea pe care le cpLase ca 8lr[ar la oras preau s fl dlspruL sl era
usor s vezl cura[ul sl bunLaLea pe care le avusese dlnLoLdeauna oaLe c aerul Llnerel luml era cauza
sau poaLe fapLul c vorblser cu Aslan sau poaLe sl una sl alLa

Zu il sopLl lulg lul olly la ureche sLpnul meu sa schlmbaL la fel de mulL ca mlne Acum chlar
araL a sLpn adevraL!

ua da numl mal bzl asa in ureche zlse olly M gdlll

Acum haldeLl s desfacem copacll pe care laLl legaL sl s vedem ce gslm acolo spuse Aslan

ulgory observ c ramurlle a paLru copacl care cresLeau unul lng alLul fuseser legaLe inLre ele asLfel
incL alcLulau un fel de cusc Cel dol LlefanLl sl cLlva plLlcl desfcur copacll in scurL Llmp lnunLru
erau Lrel lucrurl un copac Lnr care prea fcuL dln aur un copac Lnr care prea dln arglnL dar al
Lrellea era un oblecL mlzerabll cu halnele pllne de norol ghemulL inLre cel dol copacl
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
72


uau! spuse ulgory in soapL unchlul Andrew!

enLru a puLea inLelege mal blne va Lrebul s ne inLoarcem puLln in Llmp Anlmalele dup cum probabll
v amlnLlLl incercaser sl planLeze sl sl ude Cnd dln prlclna udaLulul fusese LrezlL dln lesln se
Lrezlse ud fleasc cu plcloarele ingropaLe in pmnL (care se LoL Lransforma in norol) sl incon[uraL de
ml mulLe anlmale slbaLlce decL vlsase vreodaL in vlaLa lul ue aceea nu e de mlrare c a incepuL s
Llpe sl s urle Ceea ce a fosL inLrun fel foarLe blne fllndc asa au fosL LoLl convlnsl (chlar sl orcul) c e
vlu urepL care il dezgropar la loc (panLalonll erau deacum inLro sLare [alnlc) ue indaL ce se vzu cu
plcloarele ellberaLe vru so la la fug dar fu oprlL de Lrompa LlefnLlLel 1oLl fur de acord c Lrebule s
l pun undeva in slguranL pn cnd vlne Aslan sl vad sl s le spun ce s fac cu el Asa c fcur un
fel de cusc uup care il oferlr LoL felul de lucrurl de mncare

Mgarul adun grmezl de mrclnl sl l le arunc in cusc dar unchlul Andrew nu pru s se
slnchlseasc veverlLele il bombardar cu alune dar el isl apra capul cu mlnlle sl incerca s se fereasc
CLeva psrl zburar incolo slncoace aruncndul cu generozlLaLe vlerml ursul fu deoseblL de drguL
uupamlaza aceea gslse un culb de vlespl sl in loc s mnnce el mlerea (ceea ce Larear mal fl vruL)
aceasL vrednlc creaLur lo aduse unchlulul Andrew uar asLa a fosL cea mal mare greseal ursul reusl
s arunce fagurll cu mlere in cusc sl dln greseal il lovl pe unchlul Andrew pesLe faL (vlesplle nu
murlser LoaLe) ursul pe care nu lar fl deran[aL s fle lovlL cu un fagure de mlere nu inLelese de ce
unchlul Andrew incepu s se aglLe Sl ghlnlon la un momenL daL se asez pe grmada de clullnl

uar orlcum dup cum spunea orcul il lnLrase mulL mlere in gur creaLurll sl asLa precls c la fcuL
blne

Aproape c incepuser s Lln la anlmalul acesLa cludaL sl sperau c Aslan o s le dea vole sl Lln
CreaLurlle mal desLepLe erau slgure deacum c suneLele pe care le scoLea cel puLln unele dlnLre ele
aveau un inLeles il boLezar Conlac fllndc scoLea suneLele asLea foarLe des

ln cele dln urm LoLusl Lrebulr sl lase acolo pesLe noapLe Aslan fu ocupaL LoaL zlua cu 8egele sl
8eglna sl cu alLe lucrurl lmporLanLe asa c nu avu Llmp s vln la bleLul Conlac uar cu LoaLe alunele
perele merele sl bananele carel fuseser aruncaLe in cusc se descurc blnlsor la cln lns nu sar
puLea spune c peLrecu o noapLe prea plcuL

AduceLll alcl spuse Aslan

unul dlnLre LlefanLl il lu pe unchlul Andrew in Lromp sll puse la plcloarele Leulul Lra aLL de sperlaL
c nlcl nu avea cura[ s se mlsLe

Aslan domnule v rog spuse olly puLeLl sl spuneLl ceva ca s nul mal fle frlc? lar dup aceea s
l spuneLl ceva ca s nu mal vln alcl nlclodaL?

Crezl c mal vrea s vln? o inLreb Aslan

SLlLl spuse olly ar puLea s LrlmlL pe alLclneva L lmpreslonaL de fapLul c dlnLro bar a crescuL un
inLreg fellnar sl crede

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
73

Ce crede el e o prosLle coplla mea spuse Aslan Lumea aceasLa va musLl de vlaL Llmp de cLeva zlle
deoarece cnLecul cu care lam daL vlaL mal pluLesLe in vzduh sl mal scormonesLe pmnLul uar nu va
dura prea mulL nul poL spune asLa acesLul pcLos bLrn sl nlcl nu poL sl consolez numl poaLe auzl
vocea uacas incerca s vorbesc cu el nar auzl decL nlsLe mrlLurl sl nlsLe rgeLe Ah fll al lul Adam
cL de Lare v apraLl de ceea ce var puLea face blne! uar il vol da slngurul dar pe care esLe in sLare sl
prlmeasc

lsl aplec LrlsL capul sl sufl in faLa sperlaL a Maglclanulul

uorml! spuse uorml sl vel scpa Llmp de cLeva ore de LoaLe grl[lle pe care Lu slngur Ll leal creaL

unchlul Andrew czu lmedlaL cu ochll inchlsl sl incepu s resplre llnlsLlL

LuaLll dealcl sl culcaLll le spuse Aslan lar vol plLlcllor s v vd cL sunLeLl de prlcepuLl S vd ce
coroane sunLeLl in sLare s faceLl penLru 8ege sl 8egln

Mal mulLl plLlcl decL vaLl puLea inchlpul ddur buzna spre Copacul de Aur ll dezgollr de frunze
rupser sl cLeva crengl cL al zlce pesLe Sl acum coplll observar c nu arLa a aur cl chlar era dln aur
adevraL Crescuse flresLe dln monedele de aur care czuser dln buzunarul unchlulul Andrew cnd il
inLorseser cu capul in [os asa cum arglnLul crescuse dln monedele de arglnL arc dln neanL aprur
grmezl de crenguLe uscaLe penLru foc o nlcoval mlcuL clocane clesLl sl foale in cllpa urmLoare
(uoamne Lare harnlcl erau plLlcuLll sLla!) focul era gaLa fcuL foalele lucrau aurul se Lopea clocanele
bocneau uou CrLlLe pe care Aslan le Lrlmlsese mal devreme s sape (ceea ce le plcea de alLfel cel
mal mulL) aduseser o grm[oar de pleLre preLloase la plcloarele plLlcllor uln degeLele mlasLre ale
mlcuLllor flerarl prlnser form dou coroane usoare dellcaLe dou cercurl frumos fcuLe pe care le
puLeal purLa cu adevraL sl care Le puLeau face s arLl mal blne nu erau deloc urLe sl greoale cum
sunL coroanele moderne europene A 8egelul era impodoblL cu rublne lar a 8eglnel cu smaralde

uup ce rclr coroanele in apa rulul Aslan il puse pe lrank sl pe Pelen s ingenuncheze in faLa lul sl le
puse coroanele pe cap Apol le spuse

8ldlcaLlv 8ege sl 8egln a narnlel LaL sl mam a mulLor regl care vor domnl pesLe narnla sl pesLe
Lrmul Archen sl pesLe lnsule llLl drepLl sl mllosl sl cura[osl llLl blnecuvnLaLl

1oLl cel prezenLl lzbucnlr in urale nechezar bLur dln arlpl lar perechea regal rmase solemn sl
puLln Llmld dar LlmldlLaLea il fcea s par sl mal noblll Sl in Llmp ce aclama ulgory il auzl pe Aslan
spunnd

rlvlLl!

lnLoarser cu LoLll capul Ll se Lle rsuflarea de mlrare sl incnLare Ceva mal incolo rldlcnduse
deasupra capeLelor lor vzur un pom care cu slguranL nu mal fusese inalnLe Crescuse probabll fr
nlcl un zgomoL dar repede asa cum se rldlc un sLeag pe caLarg in Llmp ce el erau ocupaLl cu
incoronarea 8amurlle lul preau s lumlneze nu s umbreasc pmnLul sl de sub flecare frunz se
lvea cLe un mr arglnLlu uar ceea cel ulml pe LoLl fu mlreasma care venea dlnspre pom C cllp
nlmenl nu se puLu gndl decL la ea

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
74

llu al lul Adam spuse Aslan al pus blne smnLa in pmnL lar vol loculLorl al narnlel aveLl daLorla
s pzlLl acesL om fllndc el va fl ScuLul vosLru vr[lLoarea despre care vam spus a fuglL deparLe
undeva in parLea de nord a lumll noasLre va Lrl acolo sl va devenl foarLe puLernlc in Magle uar aLLa
vreme cL infloresLe omul sLa nu va venl nlclodaL alcl in narnla nu are cura[ s se aprople la o
dlsLanL mal mlc de o suL de kllomeLrl de om dln cauza mlresmel care penLru vol e dLLoare de
bucurle sl snLaLe dar penLru ea e dLLoare de groaz moarLe sl dlsperare

1oaL lumea prlvea omul cu solemnlLaLe Aslan isl inLoarse dlnLro daL capul (imprsLllnd raze aurll de
lumln dln coam) slsl oprl ochll asupra coplllor

Ce e copll? il inLreb penLru cl surprlnse susoLlnd sl fcndusl semne

Ch Aslan domnule incepu ulgory imbu[ornduse am ulLaL s v spun vr[lLoarea a mncaL de[a
un mr ca acela dln care a crescuL omul

nu spusese LoL ce gndea dar compleL olLy in locul lul (lul ulgory il era mereu Leam s nu se fac de
rs)

ue aceea probabll c no so deran[eze mlreasma acesLor mere

Sl de ce crezl asLa lllc a Lvel? o inLreb Leul

l fllndc a mncaL un mr

Coplla mea il rspunse el Locmal deasLa LoaLe celelalLe o ingrozesc AsLa ll se inLmpl LuLuror celor
care culeg sl mnnc frucLe aLuncl cnd nu Lrebule sl cum nu Lrebule lrucLul e gusLos dar dup aceea
nu se vor mal puLea aLlnge de el

lnLeleg acum spuse olly Sl cred c fllndc la mncaL cnd nu Lrebula no s alb nlcl un efecL
asupra el vreau s spun c no so fac Lnr sl asa mal deparLe nul asa?

8a da dln pcaLe zlse Aslan dnd dln cap va avea acelasl efecL Lucrurlle au inLoLdeauna efecLul
penLru care au fosL creaLe Sla fcuL pofLa are o puLere de neinvlns sl e nemurlLoare ca o zelL uar
vlaLa vesnlc aLuncl cnd al o lnlm rea e doar o vesnlc LrlsLeLe sl ea a sl incepuL s o slmL 1oLl
capL ceea ce cauL pn la urm dar nu le place inLoLdeauna

Am fosL cL pe ce s mnnc sl eu unul Aslan il spuse ulgory As fl

ua copllul meu il rspunse Aslan Ccl frucLul isl face mereu efecLul Lrebule dar efecLul nu e
inLoLdeauna unul plcuL penLru cel care la cules dln proprle lnlLlaLlv uac un loculLor al narnlel ar fl
furaL un mr sl lar fl ingropaL alcl ca s proLe[eze narnla nepus de nlmenl s fac asLa mrul ar fl
proLe[aL narnla uar ar fl proLe[aLo Lransformndo inLrun lmperlu puLernlc sl crud cum a fosL Charnul
nu ca Lrmul blnd pe care am vruL eu sl creez Sl vr[lLoarea a mal incercaL s Le lsplLeasc s mal
facl ceva nul asa?

ua Aslan Mla spus sl duc un mr mamel

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
73

AsLa ar fl vlndecaLo dar nu var fl adus nlcl o bucurle Ar fl venlL o zl cnd prlvlnd in urm sl Lu sl ea
vaLl fl clL sl vaLl fl dorlL s fl murlL aLuncl cnd fusese bolnav

ulgory nu mal puLu spune nlmlc lacrlmlle il inecau sl plerduse orlce speranL c slar puLea salva mama
dar in acelasl Llmp isl ddea seama c Leul sLla ce sar fl puLuL inLmpla sl c exlsL poaLe lucrurl sl mal
ingrozlLoare decL s plerzl pe clneva foarLe drag uar Aslan il mal spuse aproape in soapL

AsLa sar fl inLmplaL copllul meu dacl duceal un mr furaL uar nu asa se va inLmpla acum Ceea
ceLl vol da eu acum v va aduce numal bucurll nu va da in lumea voasLr vlaL vesnlc dar o va
vlndeca pe mama La uuLe Culege un mr dln om

reL de o cllp ulgory nu inLelese arc se rsLurnase lumea inLreag uup care ca inLrun vls se duse
spre om Lrecnd pe lng 8ege sl 8egln sl LoLl cellalLl carel aclamau Lu un mr sll puse in buzunar
Apol se inLoarse la Aslan

v rog spuse poL s plec acas? ulLase sl mulLumeasc dar avusese de gnd s o fac sl Aslan
inLelese

13 Sl8Sl1uL ACLS1Ll CvLS1l Sl lnCLu1uL 1u1u8C8 CLLC8LAL1L


Cnd sunL cu vol naveLl nevole de lnele se auzl vocea lul Aslan Coplll cllplr sl se ulLar in [ur Lrau
dln nou in durea dlnLre 1rmurl unchlul Andrew dormea pe larb Aslan era lng el

PaldeLl e Llmpul s v inLoarceLl acas uar mal inLl Lrebule s v spun dou lucrurl un averLlsmenL
sl un ordln ulLaLlv alcl copll

Se ulLar sl vzur o groap cu fundul acoperlL de larb cald sl uscaL

uaLa LrecuL cnd aLl fosL alcl le spuse Aslan groapa asLa era un ochl de ap Cnd aLl srlL in el aLl
a[uns in lumea in care un soare murlbund sLrlucea pesLe rulnele Charnulul Acum ochlul acela de ap a
secaL Lumea aceea sa sfrslL de parc nar fl exlsLaL nlclodaL AveLl grl[ ca asLa s le serveasc de
invLLur rasel lul Adam sl a Lvel

ua Aslan spuser coplll olly adug

ua nol nu sunLem chlar asa de rl ca lumea aceea nul asa Aslan?

nu inc lllc a Lvel nu inc uar lumea voasLr devlne LoL mal rea nu e slgur c no s se gseasc sl
prlnLre vol o persoan rea care s afle un secreL la fel de perlculos ca acela al CuvnLulul ueplorabll cu
care s omoare LoaLe fllnLele Sl nu pesLe mulL Llmp inalnLe s imbLrnlLl marlle naLll ale lumll voasLre
vor fl conduse de Llranl crora no s le pese de bucurll sl de drepLaLe mal mulL decL il pas imprLesel
!adls AverLlzaLlv lumea lar acum ordlnul LuaLll acesLul unchl cL de repede puLeLl LoaLe lnelele
maglce sl ingropaLlle undeva unde s nu le mal poaL folosl nlmenl nlclodaL
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
76


Coplll il prlveau amndol in ochl in Llmp ce el le spunea acesLe vorbe Sl dlnLro daL (nau sLluL nlclodaL
cum anume sa inLmplaL) faLa Leulul devenl o mare de aur pe care incepur s pluLeasc sl se slmLlr
cuprlnsl de o dulceaL sl o puLere carel fcur s cread c nu mal fuseser nlclodaL cu adevraL ferlclLl
sau inLelepLl sau bunl nlcl mcar cu adevraL vll sau Lre[l lar amlnLlrea acelul momenL nul mal prsl
nlclodaL asLfel incL de cLe orl erau amrLl sau furlosl sau in momenLele de Leam gndul la acea
bunLaLe de aur senLlmenLul c era inc acolo aproape de el undeva dup un colL sau dup vreo us
revenea sll fcea s cread in adncul sufleLulul lor c LoLul e in ordlne un mlnuL mal Lrzlu LoLl Lrel
(unchlul Andrew se Lrezlse acum) revenlr in zgomoLul cldura sl mlrosurlle Londrel Se Lrezlr pe
LroLuarul dln faLa casel famlllel keLLerley sl cu excepLla vr[lLoarel a Calulul sl a 8lr[arulul LoLul era
exacL ca inalnLe lellnarul avea o bar rupL resLurlle blr[el zceau pe sLrad sl mal era sl mulLlmea
Camenll mal dlscuLau inc sl unll dlnLre el ingenuncheau lng pollLlsL spunnd

lsl revlne

Sau

Cum Le slmLl bLrne?

Sau

vlne lmedlaL salvarea

uoamne! isl spuse ulgory in slnea lul Cred c inLreaga avenLur na duraL decL o cllp

Cel mal mulLl se ulLau cu inversunare in [ur incercnd so gseasc pe !adls sl calul nlmenl nul bg in
seam pe copll penLru c nlmenl nul vzuse plecnd sau inLorcnduse lar in ceea cel prlvesLe pe
unchlul Andrew avnd in vedere halul in care arLa acum cu halnele ferfenlL sl cu faLa plln de mlere
nul mal puLea recunoasLe nlmenl uln ferlclre usa de la lnLrare era deschls sl faLa in cas sLLea in
prag ulLnduse la ce se inLmpl pe sLrad (ce dlsLracLle!) asa incL coplll il ddur un ghlonL unchlulul
Andrew s lnLre inalnLe sl inLrebe clneva ceva

AcesLa ddu buzna in sus pe scrl inalnLea lor sl coplll se Lemur c se duce in pod s ascund lnelele
maglce uar naveau nlcl un moLlv de ingrl[orare Ll se gndea la sLlcla dln slfonler asa c dlspru pe
daL in dormlLor sl incule usa Cnd lesl de acolo (nu pesLe mulL Llmp) era in halaL sl se duse drepL la
bale

olly poLl s lel Lu celelalLe lnele? o inLreb ulgory Lu vreau s m duc la mama

8lne ne vedem mal Lrzlu spuse olly slo pornl spre scrlle care duceau la pod

ulgory asLepL o cllp ssl Lrag sufleLul dup care lnLr inceL in camera mamel SLLea in paL ca de
oblcel rezemaL de perne cu o faL aLL de slab sl de palld cLl venea s plngl vzndo ulgory
scoase Mrul vleLll dln buzunar

Asa cum vr[lLoarea !adls arLase in lumea noasLr alLfel decL in lumea el LoL asa sl mrul dln grdlna
de pe deal arLa acum alLfel in dormlLor erau flresLe mulLe culorl cuverLura coloraL de pe paL LapeLul
de pe pereLe lumlna soarelul dln geam sl halaLul frumos albasLru al mamel uar in cllpa in care ulgory
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
77

scoase Mrul dln buzunar LoaLe acesLe lucrurl prur aproape lncolore 1oaLe chlar sl lumlna soarelul
preau oflllLe sl splclLe SLrluclrea Mrulul arunca lumlnl cludaLe in Lavan nu mal merlLa s Le ulLl la
nlmlc lar mlreasma Mrulul vleLll Le fcea s crezl c una dlnLre feresLre e deschls spre ral

uragul meu ce frumos e il spuse mama

Al sl mnncl nul asa? 1e rog il spuse ulgory

nu sLlu dac docLorul o s fle de acord il rspunse uar de fapL sunL aproape slgur c poL sl
mnnc

Ll ll curL sl ll Lle sl il ddu cLe o bucLlc pe rnd ueabla Lermln de mncaL c mama incepu s
zmbeasc sl capul il czu pe pern inLrun somn adnc adevraL blnd fr s fl luaL nlcl un
medlcamenL dlnLracela de care avusese aLLa nevole Sl era evldenL c acum chlpul el arLa alLfel
ulgory se aplec sl o sruL inceL dup care se furls dln camer cu lnlma bLndul foarLe Lare lu sl
coLorul cu el ln resLul zllel de cLe orl se ulLa la lucrurlle dln [ur sl vedea cL de banale sl de llpslLe de
magle sunL isl plerdea orlce speranL uar cnd isl amlnLea de chlpul lul Aslan incepea dln nou s spere

ln seara aceea ingrop coLorul in grdlna dln spaLele casel

A doua zl dlmlneaL cnd venl ca de oblcel docLorul ulgory se aplec pesLe balusLrad ca s aud mal
blne ll auzl pe docLor leslnd dln camer cu mLusa LeLLy sl spunnd

uomnlsoar keLLerley esLe cel mal exLraordlnar caz pe care lam inLlnlL in LoaL carlera mea de
medlc L e un mlracol Lu nu las spune nlmlc blaLulul acum ca s nusl fac prea mulL speranLe uar
dup prerea mea

Alcl ins incepu s vorbeasc prea inceL sl ulgory nul mal puLu auzl

uupmas se duse in grdln sl fluler semnalul lor secreL ca so cheme pe olly (care nu se mal puLuse
inLoarce in zlua precedenL)

Ce vesLl al? il inLreb olly ulLnduse pesLe gard vreau s zlc ce face mama La?

Cred cred c o s fle blne il spuse ulgory uar dac nu Le superl as prefera s nu vorbesc inc
despre asLa Ceal fcuL cu lnelele?

Leam luaL pe LoaLe spuse olly ulLe sLal calm porL mnusl Pal s le ingropm

Pal! Am fcuL un semn unde am ingropaL lerl coLorul

olly srl gardul sl merser acolo impreun uar se dovedl c nar fl fosL nevole s fac nlcl un semn ln
locul unde ingropase coLorul cresLea de[a ceva dln pmnL nu asa repede cum vzuser crescnd
copacll in narnla dar rsrlse de[a un pom Luar o lopLlc sl ingropar LoaLe lnelele maglce chlar sl pe
ale lor in cerc in [urul pomulul

C spLmn mal Lrzlu era aproape slgur c mama lul ulgory se insnLosea uou spLmnl mal apol
puLea s sLea in grdln Sl o lun mal Lrzlu inLreaga cas devenlse un loc cu LoLul dlferlL MLusa LeLLy
ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
78

fcea LoL cel cerea mama deschldea geamurlle Lrgea perdelele imbcslLe ca s pLrund lumlna in
camere erau florl pesLe LoL mncarea mal bun planul fu acordaL sl mama incepu dln nou s cnLe sl
se [uca aLL de mulL cu ulgory sl cu olly incL mLusa LeLLy il spunea

Zu Mabel Lu esLl mal copll decL el dol

Cnd lucrurlle merg prosL merg asa o vreme dar cnd lucrurlle incep s mearg blne aLuncl merg LoL
mal blne uup vreo sase spLmnl sosl sl o scrlsoare lung de la LaLa dln lndla cu vesLl neasLepLaLe
8Lrnul unchl klrke murlse ceea ce insemna c LaLa era acum foarLe bogaL lnLenLlona s se pensloneze
sl s se inLoarc acas de LoL lar casa cea mare de la Lar despre care ulgory auzlse de aLLea orl dar pe
care no vzuse nlclodaL avea s fle deacum a lor casa cea mare cu armurl gra[durl ru parc sl sere
sl incon[uraL de pdurl sl de munLl Asa c ulgory era acum la fel de slgur ca vol c vor Lrl cu LoLll
ferlclLl pn la adancl bLrneLl uar poaLe mal vreLl s aflaLl unele lucrurl

olly sl ulgory rmaser bunl prleLenl La venea aproape in flecare vacanL s sLea cu el in casa lor
frumoas de la Lar acolo a invLaL s clreasc s inoaLe s mulg vaca s fac pr[lLurl sl s urce pe
munLe

ln narnla anlmalele Lrlr in pace sl bucurle sl nlcl vr[lLoarea nlcl alL dusman nu apru s Lulbure acesL
Lrm mulLe suLe de anl 8egele lrank sl 8eglna Pelen impreun cu coplll lor Lrlr ferlclLl in narnla lar
al dollea lor flu devenl 8ege al Lrmulul Archen 8leLll se insurar cu nlmfe lar feLele se mrlLar cu zel
al pdurll sl cu zel al rulul lellnarul pe carel planLase vr[lLoarea (fr s sLle ce face) lumlna zl sl
noapLe in pdurea dln narnla asa incL locul acela fu numlL lellnarul 8lslplLor sl cnd mulLl anl mal
Lrzlu a[unse acolo un alL copll dln lumea noasLr becul mal ardea inc Sl avenLura aceea esLe inLrun
fel legaL de cele pe care Locmal vl leam povesLlL

laL cum sa inLmplaL omul care crescuse dln coLorul pe carel ingropase ulgory in grdlna dln spaLele
casel era acum un pom mare sl frumos ueoarece cresLea in solul dln lumea noasLr deparLe de vocea
lul Aslan sl deparLe de aerul Lnr al narnlel nu rodea mere care s vlndece femelle murlbunde cum se
vlndecase mama lul ulgory dar merele pe care le rodea erau mulL mal frumoase decL orlcare alLele dln
Anglla sl erau foarLe bune la gusL desl nu sl fermecaLe uar undeva in adncul sevel lul pomul nul ulL
nlclodaL pe cellalL pom dln narnla dln care se Lrgea uneorl se legna mlsLerlos desl nu bLea vnLul
Cred c asLa se inLmpla aLuncl cnd in narnla erau vnLurl puLernlce pomul dln Anglla Lremura penLru
c in cllpa aceea pomul dln narnla se apleca sl se legna in bLala vulLulul dlnspre sudvesL Cu LoaLe
acesLea dup cum sa dovedlL mal Lrzlu in lemnul su era sl ceva maglc Ccl cnd ulgory a[unse la o
vrsL ml[locle (sl devenlse un invLaL cunoscuL un profesor sl un mare clLor al acelor vremurl) casa
famlllel keLLerley il revenl lul lnLro zl se pornl o furLun puLernlc in parLea de sud a Angllel sl pomul
czu la pmnL ulgory nu vru sl Lale penLru lemne de foc asa c fcu dln el un slfonler pe carel puse
in casa cea mare de la Lar Sl desl el nu a descoperlL proprleLLlle maglce ale acelul slfonler clneva LoL
lea descoperlL pn la urm Asa a incepuL acel duLevlno dlnLre narnla sl lumeanoasLr despre care
puLeLl clLl in celelalLe crLl

Cnd ulgory sl prlnLll lul sau dus s loculasc in casa de la Lar lau luaL sl pe unchlul Andrew s sLea la
el LaLl lul ulgory spuse

1rebule sncercm s nul lsm s mal fac rele sl nu e corecL s alb grl[ de el numal blaLa
mLus LeLLy

ctoolclle Jlo Notolo 1 NlO1ul MAClclANulul Cllve SLaples Lewls
79

unchlul Andrew na mal incercaL s fac nlcl o Magle cLe zlle a mal avuL Se invLase mlnLe sl la
bLrneLe devenl mal drguL sl mal puLln egolsL decL inalnLe uar il plcea foarLe Lare ssl prlmeasc
oaspeLll in sala de blllard unde slngur cu el le povesLea despre o doamn mlsLerloas o regln dln alL
Lar cu care se pllmbase el prln Londra

Avea un LemperamenL drcesc spunea ua era o femele Lare faln domnule Lare faln

nC1l1 8lC8l8LlCC8AllC


CLlvL S1ALLS LLWlS (18981963) crlLlc Leolog auLor de sclence flcLlon sl llLeraLur penLru copll

nscuL la 8elfasL a fosL dln anll copllrlel un clLlLor paslonaL care sa exersaL de Llmpurlu in arLa scrlsulul
MoarLea mamel sale cnd el avea doar zece anl a insemnaL sfrslLul unel copllrll ferlclLe sl ocroLlLe sl
LoLodaL inLlnlrea cu o nou lume cea a scolllor sl lnLernaLelor de bleLl AdolescenLul sla gslL refuglul
in mlLologle sl in muzlc sla plerduL credlnLa in uumnezeu dar a conLlnuaL s scrle A repurLaL cLeva
succese scolare lar mal Lrzlu a publlcaL un volum de poezll sl a incepuL s sLudleze llmbl claslce sl
fllosofla la Cxford in inchelerea sLudlllor sa dedlcaL llLeraLurll engleze lar dln 1923 a fosL prlmlL la
Magdalen College remarcnduse ca un excelenL oraLor sl dascl in aceasL perload casa lul a devenlL
locul de inLlnlre a unul grup de scrllLorl prlnLre care se numra sl !88 1olklen ln 1934 sa muLaL la
Cambrldge unde a devenlL prlmul LlLular al CaLedrel de llLeraLur englez medle sl renascenLlsL

lnLre 1929 sl 1931 CS Lewls sa reconverLlL la cresLlnlsm lar aceasL lmporLanL experlenL a devenlL o
surs sl o consLanL a inLregll sale opere incepnd cu prelegerlle sl cu lucrrlle sale de speclallLaLe sl
pn la Lrllogla Sl (CuL of Lhe SllenL laneL erelandre 1haL Pldeous SLrengLh) sau clclul de povesLlrl
fanLasLlce penLru copll C8CnlClLL uln nA8nlA