Sunteți pe pagina 1din 13

Anexa 1

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR


ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

FORMULAR
de solicitare a finanţării nerambursabile
pentru programe/proiecte/acţiuni culturale

Sesiunea de finanţare nr. 2/2006

proiect nou
proiect reînnoit

Numele solicitantului………………………………………………..

Denumirea programului cultural ………………………………….................

Aria tematică
Patrimoniu cultural naţional
Patrimoniu imaterial
Arte vizuale şi arhitectură
Dans
Teatru
Muzică
Management cultural şi formare profesională
Activităţi muzeale

Arii interdisciplinare :
intervenţie culturală
educaţie culturală
altele (specificaţi)
.............................................................................................................................................................

Nr.dosar............................
..........

(nu se completează de către solicitant)


-i-
Anunţ public - condiţii de concurs

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea sesiunii de finanţare AFCN 2/2006.

Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă oferită de A.F.C.N.

A.F.C.N. acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale cu derulare în intervalul 15


martie - 30 octombrie 2007, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.
Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte
surse, în afara celor ale A.F.C.N.
Solicitanţii şi/sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10% din costul total al proiectului
propus spre finantare sub forma contribuţiei în numerar si/sau natură; aportul în natură se cuantifică
prin documente justificative şi/sau declaraţie pe proprie răspundere.
Suma totală disponibilă pentru această sesiune de finanţare este de 2 milioane de lei,
distribuită după cum urmează:
- 70% destinate proiectelor din arii tematice precum: activităţi muzeale, arte vizuale şi
arhitectură, dans, management cultural şi formare profesională, muzică, patrimoniu cultural
naţional, patrimoniu imaterial, teatru;
- 15% destinate proiectelor organizaţiilor culturale/ artiştilor aflaţi la început de carieră (pentru
capacity building) ;
- 15% pentru proiecte interdisciplinare (intervenţie culturală, educaţie culturală etc.), potrivit
concluziile întâlnirii din 13 iunie 2006 dintre M.C.C., A.F.C.N. şi operatorii culturali prezenţi.

Ariile tematice eligibile care se pot depune formulare în această sesiune de finanţare sunt:

 activităţi muzeale,
 arte vizuale şi arhitectură,
 dans,
 management cultural şi formare profesională,
 muzică,
 patrimoniu cultural naţional,
 patrimoniu imaterial,
 teatru,
Începând din această sesiune a fost introdusă şi o arie interdisciplinară destinată
proiectelor:
 de intervenţie culturală,
 de educaţie culturală, precum şi proiectelor ce implică activităţi culturale comunitare,
promovarea dialogului şi a diversităţii culturale.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este cuprinsă în intervalul 22 noiembrie-21 decembrie


2006. Termenul limită de înscriere a proiectelor culturale este 21 decembrie, ora 15,00.

Solicitările se trimit la următoarea adresă: Administraţia Fondului Cultural Naţional, Calea


Dorobanţilor nr. 99 A, etaj II, biroul 201, sector 1, Bucureşti, prin următoarele modalităţi: prin
poşta recomandată; data relevantă este data expedierii prin poştă, evidenţiată de ştampila poştei sau
-ii-
prin livrare directă de către solicitant sau un agent desemnat printr-o procură la adresa de mai sus,
zilnic de luni până vineri, între orele 10.00 - 15.00.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot înscrie proiecte în concurs operatorii culturali, cu sediul în România:


- persoane fizice si persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi culturale (artişti,
meşteşugari populari etc.);
- persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi
culturale (de exemplu, organizaţii nonguvernamentale, S.R.L.-uri);
- instituţii publice care organizează programe, proiecte şi activităţi culturale, altele decât cele
stabilite ca obligaţii sau programe minimale anuale.

Criterii de acordare a finanţărilor nerambursabile

Finanţările nerambursabile se acordă numai în condiţiile în care programele culturale


urmăresc realizarea unei nevoi culturale identificate, necesare pentru satisfacerea grupului-ţintă.
Vor fi supuse evaluării numai solicitările care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) documentele depuse conţin toate elementele prevăzute la art. 14;
b) programele culturale corespund ariei tematice pentru care a fost organizată sesiunea de selecţie;
c) programul cultural este prezentat succint şi explicit;
d) programele culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale care urmează să fie
aprobate anual de ordonatorii principali de credite pentru activităţile proprii şi pentru cele organizate
de instituţiile din subordinea acestora.

Criteriile generale care vor sta la baza acordării finanţărilor nerambursabile sunt:
a) calitatea şi anvergura (internaţională, naţională, regională sau locală) programului cultural;
b) numărul, diversitatea şi distribuţia geografică a beneficiarilor direcţi ale căror nevoi culturale
urmează a fi satisfăcute prin aceste programe culturale;
c) diversitatea şi caracterul multicultural şi multidisciplinar al rezultatelor programelor culturale care
vor fi finanţate;
d) capacitatea organizatorică şi funcţională a operatorului cultural de realizare a programelor
culturale, dovedită prin:
 programele culturale derulate anterior;
 calitatea programelor culturale organizate;
 calificări relevante ale echipei de proiect pentru derularea programului cultural;
 colaborările şi parteneriatele anterioare la nivel regional, naţional şi internaţional cu
autorităţile publice, cu organizaţii guvernamentale ori neguvernamentale, după caz;
 cercetări şi studii întreprinse privind impactul programelor derulate sau alte activităţi
adiacente programului, după caz;

Priorităţile strategice de finanţare ale A.F.C.N. pentru perioada 2006-2007 sunt:


Pe termen mediu, AFCN va sprijini proiecte dedicate impulsionării creaţiei culturale contemporane şi
facilitarea accesului la cultură.
-iii-
A.F.C.N. va acorda o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, transversale şi integratoare şi
va urmări:
- întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a entităţilor culturale (O.N.G. - uri, instituţii publice);
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor aflaţi la început de carieră;
- sprijinirea creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale şi arhitecturii, ale muzicii,
teatrului şi dansului, ale patrimoniului imaterial;
- încurajarea iniţiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural naţional, activităţile muzeale
(digitalizare);
- încurajarea diverselor practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie artistică;
- încurajarea formării profesionale continue a artiştilor şi a organizaţiilor profesionale, a
administratorilor culturali;
- sprijinirea formelor de dialog intercultural: educaţia şi dezvoltarea audienţei, intervenţie culturală
pentru schimbarea mentalităţilor, diversitate culturală.

Condiţii de finanţare
Durata activităţilor din program finanţate prin A.F.C.N.
Finanţarea nerambursabilă a programelor culturale se aprobă pentru activităţile derulate în
intervalul 15 martie - 30 octombrie 2007 şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora,
numai pentru nevoi culturale temeinic justificate prin solicitarea de finanţare.

Documentele necesare

Pentru prima etapă de selecţie, documentaţia solicitanţilor conţine următoarele:

1) formularul tip de solicitare a finanţării, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentele Norme, care se
completează, obligatoriu, în trei exemplare;
2) formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentele
Norme, care se completează, obligatoriu, în trei exemplare;
3) documentaţia privind fundamentarea devizului general al programului, proiectului sau acţiunii
culturale propuse (oferte de preţ pentru fiecare categorie de cheltuieli, cu excepţiile prevăzute la pct.
II, alin. 5);
4) declaraţia pe propria răspundere a operatorului cultural (inclusă în formular - Anexa 1);
5) documente privind parteneriatul cu alte persoane juridice, în vederea realizării programului,
proiectului sau acţiunii culturale pentru care se solicită finanţare (Anexa 3);
6) raportul de activitate a operatorului cultural pe ultimul an (2006); pentru operatorii culturali care au
derulat activităţi pe o perioadă de timp mai scurtă de 1 an, se depune un raport de activitate pentru
perioada respectivă;

NUMAI pentru operatorii culturali declaraţi câştigători de către comisiile de evaluare şi


selecţie
Pentru a doua etapă de selecţie, documentaţia beneficiarilor de finanţări conţine următoarele:

1) actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale
operatorului cultural, precum şi actele adiţionale, după caz;
2) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice;
-iv-
3) situaţia financiară anuală la data de 31 decembrie a exerciţiului financiar precedent,
înregistrată la Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv la administraţiile finanţelor
publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti (bilanţul contabil sau, în cazul entităţilor care
organizează contabilitatea în partidă simplă, decizia finală de impunere pentru anul 2005); în cazul
entităţilor înfiinţate în anul 2006, balanţa contabilă a lunii noiembrie 2006;
4) după caz, declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuţia proprie din
rândul angajaţilor, în realizarea programului, proiectului sau acţiunii culturale propuse;
5) după caz, declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind alte contribuţii în
realizarea programului, proiectului sau acţiunii culturale propuse;
6) dovada existenţei altor surse de finanţare proprii sau atrase:
 scrisori de intenţie;
 extrase de cont bancar;
 contracte de sponsorizare;
 alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
7) certificatul de înregistrare fiscală;
8) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care programele,
proiectele sau acţiunile culturale nu se organizează la sediul solicitantului;
9) alte documente relevante privind activitatea operatorului cultural.

Publicarea rezultatelor
Prin hotărârea comisiei de evaluare şi selecţie se vor stabili programele culturale selectate, precum şi
cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea.
Lista cuprinzând programele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor, punctajul obţinut,
precum şi cuantumul finanţării acordate va fi transmisă Administraţiei Fondului Cultural Naţional în
termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii comisiei de evaluare şi selecţie.
Lista cuprinzând programele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor, punctajul obţinut,
cuantumul finanţării acordate, precum şi lista cuprinzînd programele care nu au fost selectate spre
finanţare şi punctajul obţinut de acestea vor fi publicate pe site - ul Finanţatorului în termen de 3 zile
lucrătoare de la data adoptării hotărârii comisiei de evaluare şi selecţie, conform prevederilor art. 14 şi
următoarele.

Procedura contestaţiilor

Operatorii culturali nemulţumiţi de hotărârea comisiei de evaluare şi selecţie pot depune contestaţie în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării listei.
Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie special constituită în acest scop, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data scurgerii termenului de depunere a contestaţiilor.
Membrii comisiei special constituite sunt desemnaţi de Consiliu.
Rezultatele finale ale selecţiei de oferte, după soluţionarea contestaţiilor depuse, vor fi făcute publice,
potrivit art. 26 alin. (3).

Decontarea cheltuielilor

Cheltuielile eligibile sunt rambursate beneficiarilor, pe baza documentelor justificative precizate în


Ghidul Solicitantului de finanţare nerambursabilă.
Identificarea operatorului cultural

În caseta care conţine datele de identificare a operatorului cultural se vor trece: titlul proiectului, locul
de desfăşurare, numele solicitantului cu adresa completă, numerele de telefon/fax, adresa de e-mail
şi persoana de contact.
-v-

Solicitările trimise prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate!

Formularele de solicitare a unei de finanţare scrise de mână nu vor fi acceptate.

Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de concurs

Denumirea organizaţiei/ numele artistului

Numele şi semnătura coordonatorului de proiect:

Data

Ştampila (după caz)


*În prezentul formular, programele/proiectele/acţiunile culturale vor fi denumite programe
culturale.

Denumirea programului cultural……………………………………………………………..

Locul desfăşurării programului cultural……………………………………………………..

Numele solicitantului___________________________________________________

Adresa completă________________________________________________________

Telefon _______________ Fax _______________ E- mail_____________________

Persoană de contact_____________________________________________________
(nume, funcţie)

Menţionaţi dacă solicitaţi pentru prima oară o finanţare nerambursabilă de la AFCN


DA NU

SECŢIUNEA A. DATE GENERALE DESPRE PROGRAMUL CULTURAL

Costul total al Suma solicitată de la % din costul total al


programului cultural AFCN programului cultural
<LEI> <LEI> %

1. Justificarea şi oportunitatea programului cultural (maxim 1 pagină)

a) Faceţi o scurtă descriere a contextului cultural, identificând caracteristicile şi oferta de servicii


culturale în prezent.

b) Descrieţi valoarea adăugată a programului cultural (de exemplu: originalitatea, experimentul,


diversificarea ofertei culturale, localizarea în medii în care oferta culturală este dezechilibrată).

2. Denumirea / titlul programului cultural:


.......................................................................................................................................................

3. Sumarul programului cultural (maximum 1 pagină). Vă rugăm să descrieţi următoarele aspecte


ale programului dvs.:
a) obiectivele
b) grupul ţintă
c) activităţile programului
d) rezultatele scontate
e) alte elemente pe care le consideraţi relevante.

4. Durata şi planul de activităţi ale programului cultural:

Proiectul se va desfăşura de la data de .......... până în data de ....... .


An
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitatea Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Organizaţia care
0 implementează
Exemplu exemplu Exemplu
Pregătirea Partener 1
activităţii 1
(titlul)
Realizarea Partener 1
activităţii 1
(titlul)
Pregătirea Partener 2
activităţii 2
(titlul)
Etc.

5. Descrierea detaliată a activităţilor


Planul de acţiune trebuie să fie suficient de detaliat pentru a ilustra pregătirea şi implementarea
fiecărei activităţi, sprijinindu-vă şi în realizarea eficientă a bugetului. Vă rugăm să identificaţi clar
următoarele aspecte ale proiectului dvs.: numele activităţii propuse şi descrierea detaliată a fiecărei
activităţi avute în vedere pentru obţinerea rezultatelor, specificând, unde este cazul, rolul fiecărui
partener în proiect.

6. Metodologie si evaluare
Maximum 3 pagini.
a) metodele de implementare;
b) motivarea metodologiei propuse;
c) evaluarea participării grupurilor ţintă şi a beneficiarilor finali în programul cultural;
e) nivelul de implicare şi activitatea altor organizaţii (parteneri sau alţii) în programul cultural;
f) echipa propusă pentru implementarea programului cultural (pe funcţii: nu este nevoie să se
includă aici numele persoanelor);
g) procedurile de evaluare internă.

7. Rezultatele scontate şi impactul programului cultural


Maximum 3 pagini.
Descrieţi rezultatele imediate, precum şi efectele pe termen mediu şi lung ale programului, aşa
cum le preconizaţi.

8. Promovarea şi continuitatea programului cultural


8.1. Faceţi o scurtă descriere a modului în care intenţionaţi să promovaţi şi să asiguraţi vizibilitatea
programului cultural propus.

8.2.Prezentaţi succint posibilităţile de reluare şi extindere ale rezultatelor programului cultural.

8.3. Menţionaţi riscurile / dificultăţile care ar putea influenţa negativ continuarea proiectului şi
menţionaţi câteva măsuri de reducere a lor.

SECŢIUNEA B. BUGETUL PROGRAMULUI CULTURAL


Înainte de a completa această secţiune, vă rugăm să citiţi cu atenţie Formularul pentru descrierea
bugetului de venituri şi cheltuieli (Anexa 2).

SECŢIUNEA C. PARTENERIAT şi PARTICIPARE LOCALĂ


1. Organizaţii partenere în realizarea programului cultural
Partener nr. 1 ....
Numele întreg al instituţiei
/ organizaţiei
Acronim (unde este
cazul):
Statut juridic:
Cod fiscal:
Adresa oficială:
Adresa poştală:
Persoana de contact:
Număr de telefon:
Număr de fax:
Adresa e- mail:
Web site:
Vă rugăm să multiplicaţi tabelul pentru fiecare partener în parte, dacă este cazul.

SECTIUNEA D. Declaraţie pe propria răspundere

DECLARAŢIE

Subsemnatul ........, domiciliat în localitatea .............., str. ..... nr. ..., bl. ...., ap. ..., sectorul /judeţul ......,
codul poştal ........., posesor al actului de identitate ......... seria ...... nr. ...., codul numeric personal .....,
în calitate de reprezentant al operatorului cultural ....., declar că am luat cunoştinţă de prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. ................., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. .........., ale
ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. .......pentru aprobarea Normelor metodologice .

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu / persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici
una dintre următoarele situaţii:
a) în incapacitate de plată;
b) cu plăţile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) nu am încălcat /a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) nu am / nu are arierate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare
sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii,
am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Denumirea organizaţiei / numele artistului
Numele şi semnătura coordonatorului de proiect:
Ştampila organizaţiei solicitante:
Data

Anexa 2
Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli

1. Veniturile programului cultural

Denumirea indicatorilor Valoarea % din Total


Venituri, din care: contribuţiei valoarea contribuţie
(LEI) totală (LEI)
1.Contribuţia beneficiarului
(proprie)

2. Alte surse (se vor nominaliza)


3. Finanţare nerambursabilă
solicitată de la AFCN
TOTAL GENERAL

2. Devizul general al programului cultural


Denumirea indicatorilor Total Contribuţia Alte surse Suma solicitată
(categorii de cheltuieli) solicitantului de la AFCN
1. Onorarii
2. Remuneraţii colaboratori
3. Cheltuieli materiale şi servicii
3.1. cazare şi masă sau diurnă
pentru participanţi, invitaţi, echipa
de proiect
3.2. transport local şi / sau
internaţional participanţi, invitaţi,
echipa de proiect
4. Cheltuieli specifice:
4.1. închirieri de spaţii, aparatură,
mijloace de transport
4.2. acţiuni promoţionale şi de
publicitate
4.3. tipărituri
4.4. altele asemenea (producţie /
închiriere decoruri, costume,
standuri, simeze, vitrine etc.)
5. Cheltuieli funcţionale
(maximum 8% din totalul finanţării
acordate)
5.1 .cheltuieli cu energia electrică
5.2 .cheltuieli cu chiria
5.3. cheltuieli pentru convorbiri
telefonice
5.4. cheltuieli pentru
corespondenţă şi Internet

Denumirea indicatorilor Total Contribuţia Alte surse Suma solicitată


(categorii de cheltuieli) solicitantului de la AFCN
6. Cheltuieli dotări
independente (de regulă, nu vor
depăşi 15% din totalul finanţării
acordate)
6.1. echipamente birotică
6.2. mobilier
6.3. consumabile birotică
7. Alte cheltuieli specifice care
derivă din implementarea
programului
(se vor nominaliza)
- Premii
- Burse de cercetare
- Stagii de formare
8. Cheltuieli neprevăzute
(maximum 2% din totalul finanţării
acordate)
TOTAL

Denumirea organizaţiei / numele artistului

Numele şi semnătura coordonatorului de proiect:

Ştampila organizaţiei solicitante:

Data
Anexa nr. 3
Declaraţie de Parteneriat

Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, care presupune împărţirea
responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional,
denumit în continuare Finanţator. Pentru a înlesni o derulare uşoară a proiectului, Finanţatorul solicită
tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului, denumit în continuare Beneficiar, care semnează contractul)
să recunoască acest lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai
jos:

Principiile de Bună Practică a Parteneriatului

1. Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului
înainte ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Finanţatorului.

2. Toţi partenerii au citit contractul de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi obligaţiile
care le revin în cadrul contractului. Ei autorizează Beneficiarul să semneze contractul cu
Finanţatorul şi să îi reprezinte în relaţiile cu acesta privind punerea în aplicare a programului.

3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să-i informeze în totalitate asupra
evoluţiei proiectului.

4. Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor – narative şi financiare – elaborate de


Beneficiar şi înaintate către Finanţator.

5. Modificările importante propuse în cadrul programului (ex. activităţi, parteneri etc.) vor trebui să fie
aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Finanţator. În cazul în care aceste
modificări nu au putut fi aprobate de către toţi partenerii, Beneficiarul trebuie să informeze pe
Finanţator cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de
modificare.

Declaraţie de parteneriat

Am citit şi consimţit asupra conţinutului programului cultural înaintat AFCN. Ne angajăm să acţionăm
în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.
Nume

Organizaţie
Funcţie

Semnătura

Data şi locul

Declar că informaţiile prezentate în anexele 1, 2 şi 3 sunt corecte şi conforme cu realitatea.

Denumirea organizaţiei / numele artistului

Numele şi semnătura coordonatorului de proiect:

Ştampila (după caz):

Data

S-ar putea să vă placă și