Sunteți pe pagina 1din 11
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9
editura pim 200 9

editura pim

2009

DORIN D. LUCACHE

INSTALAŢII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

BAZE TEORETICE ŞI ELEMENTE DE PROIECTARE

Editura PIM

Iaşi – 2009

EDITURA PIM

Şoseaua „Ştefan cel Mare” nr. 11, Iaşi Tel: 0232212740; 0332440728 Fax: 0232.310.112 E-mail: editurapim@pimcopy.ro http://www.pimcopy.ro

EDITURĂ ACREDITATĂ CNCSIS

66/01.05.2006

Referenti ştiinţifici:

Prof.univ.onor.dr.ing. Dan IOACHIM

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi Facultatea de Electrotehnică

Prof.univ.dr.ing. Cătălin GĂLĂŢANU

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Editare computerizată:

Dorin D. Lucache

Tehnoredactare:

Dorin D. Lucache

Copertă:

George Andreescu

ISBN: 978-606-520-442-3

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Lucache, Dorin INSTALAŢII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE. BAZE TEORETICE ŞI ELEMENTE DE PROIECTARE/Dorin D. Lucache. Editura PIM Iaşi, 2009 469 p, 17x24cm ISBN: 978-606-520-442-3

CUPRINS

1 Probleme generale ale instalaţiilor electrice

13

1.1 Definiţii. Clasificări

13

1.2 Structura sistemului electroenergetic

14

1.3 Clasificarea instalaţiilor electrice

16

1.4 Schemele reţelelor de JT la consumatori

17

1.5 Schemele de legare la pământ

21

2 Documentaţia tehnico-economică a instalaţiilor electrice

26

2.1 Documentaţia economică

26

2.2 Documentaţia tehnică

27

2.2.1. Tema de proiectare

27

2.2.2. Studiul de prefezabilitate

28

2.2.3. Studiul de fezabilitate

28

2.2.4. Proiectul tehnic

29

2.2.5. Caietele de sarcini

30

2.2.6. Proiectul de execuţie

30

2.2.7. Autorizaţia de construire

31

2.2.8. Avize şi acorduri

31

2.2.9. Cerinţe de calitate şi criterii de performanţă

32

2.3 Documentaţia standard pentru partciparea la licitaţii

32

publice

2.3.1.

Fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini

33

2.3.2.

Documentele ofertei.

33

2.3.3.

Elaborarea ofertei

34

2.4 Etapele proiectării unei instalaţii electrice

36

2.5 Criterii tehnico-economince de comparare a variantelor

38

2.5.1. Durata de recuperare minimă

38

2.5.2. Metoda cheltuielilor totale actualizate

39

2.5.3. Metoda cheltuielilor anuale de calcul

42

2.5.4. Energie înglobată minimă

43

3 Materiale şi echipamente utilizate în instalaţiile electrice de joasă 44 tensiune

3.1

Materiale conductoare în instalaţiile electrice de joasă tensiune

44

3.1.1.

Conducte neizolate

45

3.1.2.

Conducte izolate

45

3.1.3.

Cabluri electrice

47

3.1.4

Sisteme de distribuţie în bare

51

3.1.5.

Alegerea secţiunii conductoarelor în funcţie de solicitarea termică

54

3.2

Tuburi şi ţevi de protecţie

56

3.3 Tablouri de distribuţie

58

3.4 Aparate electrice de joasă tensiune

63

3.5 Aparate de protecţie

66

 

3.5.1. Siguranţa fuzibilă

66

3.5.2. Relee şi declanşatoare termice

72

3.5.3. Relee şi declanşatoare electromagnetice

76

3.5.4. Relee de curent diferenţial

78

3.6 Aparate de conectare

79

 

3.6.1. Separatorul

79

3.6.2. Separatorul de sarcină

80

3.6.3. Contactorul

80

3.6.4. Întrerupătorul automat (disjunctorul)

82

3.6.5. Mărimile caracteristice întrerupătoarelor automate

86

3.6.6. Curbele de declanşare ale întrerupătoarelor

87

3.6.7. Limitarea curenţilor de scurtcircuit

91

3.7 Corelarea aparatelor din reţeaua de JT

95

 

3.7.1. Asigurarea complementarităţii funcţionale a

96

 

aparatelor asociate

 

3.7.2. Selectivitatea aparatelor consecutive

98

3.7.3. Filiaţia întrerupătoarelor consecutive

102

4

Dimensionarea reţelelor electrice de joasă tensiune

104

4.1 Etapele calculului de dimensionare

104

4.2 Curentul de calcul şi de vârf pentru circuitele de receptor sau utilaj

104

 

4.2.1. Curentul de calcul pentru un circuit monofazat

104

4.2.2. Curentul de calcul pentru circuite de iluminat

105

4.2.3. Curenţii de calcul şi de vârf pentru un circuit trifazat de receptor sau utilaj

106

4.3 Curentul de calcul şi de vârf pentru coloane

108

 

4.3.1. Coloane trifazate pentru tablourile de forţă

108

4.3.2. Coloanele firidelor de alimentare din clădiri

110

4.4 Alegerea aparatelor de protecţie şi comutaţie

111

 

4.4.1. Alegerea aparatelor de protecţie şi comutaţie pentru circuite de receptor şi utilaj

111

4.4.2. Alegerea aparatelor de protecţie şi comutaţie pentru coloane

116

4.5 Dimensionarea secţiunii conductoarelor de alimentare

117

 

4.5.1.

Alegerea secţiunii conductoarelor din condiţia de stabilitate termică în regim permanent sau intermitent

117

4.6

Dimensoinarea conductoarelor de nul şi de protecţie

121

4.7 Stabilitatea termică şi dinamică la curenţi de scurtcircuit

123

 

4.7.1. Principalele caracteristici ale scurtcircuitelor

124

4.7.2. Intensitatea curentului de scurtcircuit

124

4.7.3. Metode de calcul a curentului de scurtcircuit

128

4.7.4. Determinarea curentului de scurtcircuit trifazat prin metoda impedanţelor

130

4.7.5. Exemplu de calcul al curenţilor de scurtcircuit

134

4.7.6. Stabilitatea termică şi electrodinamică a reţelelor în regim de scurtcircuit

140

4.8 Aplicaţie

141

5 Instalaţii electrice pentru ameliorarea factorului de putere

149

5.1 Circulaţia de putere (energie) în curent alternativ

150

5.2 Cauzele unui factor de putere scăzut

152

5.3 Efectele unui factor de putere redus

154

5.4 Îmbunătăţirea factorului de putere

155

 

5.4.1. Mijloace naturale de ameliorare a factorului de putere

156

5.4.2. Ameliorarea factorului de putere pe cale artificială

159

5.5 Calculul bateriei de condensatoare

162

 

5.5.1. Stabilirea puterii reactive a bateriei

162

5.5.2. Caracteristicile condensatoarelor

163

5.6 Compensarea automată a factorului de putere

166

6 Calitatea în alimentarea cu energie electrică

168

6.1

Condiţii de calitate în alimentarea cu energie electrică a

168

consumatorilor

6.1.1. Siguranţa în funcţionare

168

6.1.2. Calitatea energiei electrice

169

6.1.3. Compatibilitatea electromagnetică

171

6.2.

Asigurarea continuităţii în alimentare

172

6.2.1. Surse neîntreruptibile (UPS)

177

6.2.2. Tehnologii de stocare a energiei

180

6.2.3. Alegerea şi dimensionarea surselor UPS

182

6.3

Regimul defomant generat de consumatori

185

6.3.1. Indicatori ai regimului deformant

187

6.3.2. Surse de perturbaţie armonică

188

6.3.3. Impedanţa reţelei. Apariţia rezonanţei

190

6.3.4. Metode de atenuare a regimului deformant

192

6.4

Regimul nesimetric de tensiune şi curent

199

7 Dimensionarea posturilor de transformare

201

7.1

Determinarea puterii cerute de consumator

201

coeficienţilor de cerere

7.1.2.

Curbele de sarcină. Mărimi caracteristice

205

7.2 Determinarea numărului şi puterii nominale a

209

transformatoarelor

7.3 Determinarea numărului de transformatoare din postul de transformare

213

8 Iluminatul electric

215

8.1 Noţiuni fundamentale de iluminat

215

8.1.1 Natura luminii

215

8.1.2 Natura corpusculară a luminii şi cuantificarea

216

 

câmpului electromagnetic

8.1.3 Mărimi energetice

217

8.1.4 Mărimi fotometrice

219

8.2 Proprietăţile fotometrice ale materialelor

228

8.3 Măsurarea mărimilor fotometrice

231

8.3.1 Măsurări de fotometrie vizuală

232

8.3.2 Măsurări de fotometrie fizică

233

8.4 Microclimatul luminos

236

8.4.1 Parametrii cantitativi ai microclimatului luminos

237

8.4.2 Parametri calitativi ai microclimatului luminos

241

8.5 Surse electrice de lumină

246

8.5.1 Lămpi cu incandescenţă

248

8.5.2 Lămpi fluorescente cu vapori de mercur la joasă

253

 

presiune

8.5.3 Alimentarea lămpilor fluorescente la tensiuni de frecvenţă ridicată

260

8.5.4 Lămpi cu descărcări în vapori de mercur

265

8.5.5 Lămpi cu descărcări în vapori de sodiu

272

8.5.6 Dioda electroluminiscentă

276

8.6 Corpuri de iluminat

279

8.6.1 Caracteristicile fotometrice ale corpurilor de iluminat 279

8.6.2 Clasificarea corpurilor de iluminat

282

8.6.3 Corpuri de iluminat pentru exterior

285

8.6.4 Proiectoare

289

9 Calculul fotometric al instalaţiilor de iluminat

292

9.1 Clasificarea sistemelor de iluminat

292

9.2 Calculul fotometric al instalaţiilor de iluminat interior

293

9.2.1 Metoda coeficienţilor de utilizare

295

9.2.2 Metoda punct cu punct

299

9.2.3 Calculul componentei reflectate prin metoda reflexiilor multiple

304

interior

 

9.2.4

Alimentarea sistemelor de iluminat de siguranţă

307

9.3

Calculul sistemelor de iluminat exterior

311

9.3.1 Microclimatul luminos în iluminatul exterior

311

9.3.2 Calculul fotometric al instalaţiilor de iluminat public

315

9.3.3 Sisteme pentru iluminatul rutier

320

10

Electrosecuritatea în instalaţiile electrice

322

10.1 Efectele curentului electric la trecerea prin organismul

322

uman

10.2 Cazuri de electrocutare

324

10.3 Prize de pământ

326

10.3.1 Generalităţi

326

10.3.2 Tipuri constructive de prize de pământ

328

10.3.3 Mărimi caracteristice

329

10.3.4 Măsurarea rezistenţei prizelor de pământ

331

10.4 Metode de protecţie

334

10.5 Protecţia prin legare la pământ

335

10.5.1 Instalaţia de legare la pământ

335

10.5.2 Funcţionarea protecţiei în reţele IT

336

10.5.3 Funcţionarea protecţiei în reţele TT

338

10.6 Protecţia prin legare la nul

340

10.7 Măsuri de protecţie suplimentare

343

10.7.1 Separarea de protecţie

344

10.7.2 Izolarea suplimentară de protecţie

344

10.7.3 Egalizarea potenţialelor

345

10.7.4 Deconectarea automată a sectorului defect

345

11

Protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice

355

11.1 Formarea trăsnetelor. Mărimi caracteristice

355

11.2 Instalaţii de paratrăsnet

360

11.2.1 Instalaţia exterioară de paratrăsnet

360

11.2.2 Instalaţia interioară de paratrăsnet

371

Bibliografie

381

 

ANEXE

1.1

Principalele prescripţii tehnice ale instalaţiilor de JT

383

1.2

Categoriile influenţelor externe în funcţie de natura lor şi

386

1.3

gradul de influenţă

Încadrarea principalelor încăperi în categorii şi clase după 391

influenţele externe şi gradele minime de protecţie impuse echipamentelor electrice

1.4

Semne convenţionale pentru instalaţii electrice interioare

399

3.1

Caracteristicile principale ale conductelor şi cablurilor electrice

413

3.2

Tensiuni nominale ale cablurilor

415

3.3

Clasificarea cablurilor electrice (conform normativului PE

415

107-1995)

3.4

Condiţii de marcare prin culori a conductelor şi barelor electrice

417

3.5

Materiale conductoare pentru instalaţii electrice de joasă tensiune

418

4.1

Coeficientul de corecţie a curenţilor maximi admisibili în conductoare, în funcţie de temperatura mediului ambiant

421

4.2

Coeficientul de corecţie pentru bare cu traseu orizontal, puse pe lot

421

4.3

Coeficientul de corecţie în funcţie de temperatura mediului ambiant

422

4.4

Coeficientul de corecţie ce ţine cont de efectul de proximitate

422

4.5

Metoda simplificată pentru determinarea secţiunii conductoarelor şi pentru alegerea dispozitivelor de protecţie

423

4.6

Coeficientul de corecţie pentru altitudini 424

4.7

Coeficientul de corecţie în funcţie de rezistenţa termică specifică a solului

425

4.8

Coeficientul de corecţie în funcţie de numărul de cabluri la pozarea directă în pământ

425

4.9

Factori de corecţie pentru temperaturi ale solului diferite de 200C şi care pot fi aplicaţi capacităţilor de transport de curent în cazul cablurilor în tuburi în pământ

426

4.10

Factori de corecţie pentru diferite configuraţii de cabluri şi conductoare neîngropate, pentru grupuri mari de circuite, realizate din cabluri unifilare, în aer

426

4.11

Factori de corecţie pentru temperaturi ale aerului diferite de 300C şi care pot fi aplicaţi capacităţilor de transport de curent în cazul cablurilor montate în aer

427

4.12

Curenţi maximi admisibili pentru conducte electrice şi cabluri din Cu şi Al cu izolaţie din PVC, la temperatura aerului +30oC

428

4.13

Caracteristici ale unor contactoare 429

5.1

Valorile cosφ şi tgφ pentru cele mai uzuale receptoare

430

5.2

Variaţia randamentului motoarelor asincrone în funcţie de 430 sarcină

puterea nominală a motorului

5.4

Caracteristicile nominale ale condensatoarelor cu ulei sintetic pentru compensarea puterii reactive în reţelele de curent alternativ de frecvenţă industrială

432

7.1

Valorile coeficienţilor de cerere şi factorilor de putere pentru diferite categorii de receptoare

433

7.2

Valorile coeficientului de influenţă a numărului de receptoare

434

7.3

Coeficienţii formulei binome

435

7.4

Valorile coeficientului de simultaneitate

436

7.5

Caracteristicile transformatoarelor trifazate în ulei, cu două înfăşurări de aluminiu, tip TTU-NL, reglaj ±5%

436

8.1

Niveluri de iluminare recomandate în funcţie de felul activităţii şi sarcinile vizuale

437

8.2

Nivelul de iluminare minim recomandat pentru zonele învecinate

437

8.3

Unghiul de protecţie minim al cdi

438

8.4

Iluminarea medie şi gradul de disconfort prin orbire funcţie de tipurile de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

438

9.1

Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de drumuri

449

9.2

Valorile recomanadate ale criteriilor de evaluare a ambientului luminos în cazul căilor de circulaţie rutieră

449

9.3

Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite zone periculoase

450

9.4

Valori recomandate ale criteriilor de evaluare a confortului 450 luminos în cazul zonelor periculoase aflate de-a lungul căilor de circulaţie

9.5

Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de drumuri destinate pietonilor şi cicliştilor

450

9.6

Niveluri de iluminare recomandate pentru clasele

451

sistemelor de iluminat pentru drumuri destinate pietonilor şi cicliştilor

9.7

Niveluri de iluminare recomandate pentru căi de circulaţie 451

pietonală de legătură între diferite zone ale oraşului

9.8

Valorile indicelui de orbire

452

9.9

Caracteristicile corpurilor de iluminat pentru exterior

452

9.10

Factorul de menţinere a corpului/aparatului de iluminat

453

10.1

Rezistivitatea principalelor soluri şi ape

454

10.2

Calculul rezistenţei de dispersie a unui electrod al prizei de pământ

455

10.3

Valori maxime ale tensiunilor de atingere

458

10.4

Măsuri de protecţie împotriva atingerilor directe şi

459

10.5

aplicarea acestora Secţiunea conductoarelor de legare la pământ

459

10.6

Valorile maxim admise pentru tensiunea de atingere şi

460

10.7

tensiunea de pas Secţiunea conductoarelor de nul de protecţie

461

10.8

Secţiunea conductoarelor de ramificaţie pentru legarea la

462

10.9

pământ a utilajelor Dimensiunile minime pentru electrozi şi conductoare de

462

10.10

legătură între electrozi Funcţia de corecţie pentru electrozi dispuşi pe un contur

462

10.11

poligonal Coeficienţi de utilizare pentru prize complexe

463

10.12

Receptoare electrocasnice şi gradele lor de protecţie permise în locuinţe

464

11.1a

Harta keraunică a României

465

11.1b Numărul mediu anual de zile cu oraje (furtuni) (1961-

466

 

1990)

11.2 Coeficienţii de calcul ai frecvenţei anuale acceptate de lovituri de trăsnet Nc

467

11.3 Stabilirea numărului conductoarelor principale de coborâre

468

11.4 Materiale şi dimensiuni minime pentru realizarea instalaţiilor de paratrăsnet

469