Sunteți pe pagina 1din 6

urepLul comparaL

urepLul comparaL a;a cum il in(elegem nol asLzl esLe o ;Llln( dlnLre cele mal moderne de;l
au exlsLaL auLorl care au aflrmaL c esLe una dln cele mal vechl dlsclpllne Cu prlvlre la caracLerul su
modern sau vechl a exlsLaL o adevraL conLrovers care esLe in cele dln urm [usLlflcaL
uup cum expllc marele auLor LeonLln!ean ConsLanLlnesco a sLablll dac drepLul comparaL
esLe o ;Llln( nou sau veche deplnde de puncLul de vedere in care Le plasezl ;l de concep(la ce o al
despre drepLul comparaL dac reducl drepLul comparaL ;a opera(lunea prln care splrlLul aprople
lucrurl asemnLoare aLuncl drepLul comparaL posed cu slguran( o orlglne indeprLaL uln
conLr dac prln comparare se innelege un demers gndlL in cadrul unel aproplerl slsLemaLlce
aLuncl esLe slgur c na;Lerea a fosL aLL de grea incL doar oamenll genera(lllor mal nol au puLuL so
vad infpLulnduse
Cunoa;Lerea drepLulul sLrln a incepuL inc dln anLlchlLaLe dar cu greu se poaLe aflrma c
anLlcll aveau con;Llln(a drepLulul comparaL Lra vorba mal degrab de o mlcro comparare la scar
redus ;l pe care o reallzau mal mulL profesorll de drepL
uezvolLarea sau lsLorlcul drepLulul comparaL poaLe s fl avuL loc inLro perload foarLe lung de
Llmp incepnd cu codlflcarea lul !usLlnlan sau foarLe scurL dup cum ne raporLm la cele relaLaLe
mal sus roblema nu poaLe fl ins prlvlL inLrun mod a;a de radlcal
ln reallLaLe dezvolLarea drepLulul comparaL ca sLlln( a parcurs Lrel marl eLape
1 rlma perloada (1800 1830)
2 A doua perloada (1830 1900)
3 A Lrela perloada (1900 1930)
8esLul evenlmenLelor conslderaLe a face parLe dln lsLorlcul su incepnd dln anLlchlLaLe ;l pn in
prezenL nu au fcuL decL sl pregLeasc aparl(la ;l dezvolLarea

penLru dezvolLarea drepLulul comparaL care nu erau poslbll de indepllnlL in acea perload ;l
anume
drepLul Lrebula s se ellbereze de Leologle ;l de sLpnlrea drepLulul naLural
drepLul Lrebula s se debaraseze de concepnla poLrlvlL crula el esLe lmuabll ;l egal ;l s se observe
drepLul efecLlv elaboraL exlsLenL cu alLe cuvlnLe drepLul pozlLlv in aspecLele sale cele mal
pragmaLlce
meLoda [urldlc Lrebula s se ellbereze de fga;urlle deducLlve ;l scolasLlce sau auLorlLare

rlma perload de dezvolLare a drepLulul comparaL (1800 1830)
AceasL prlm perload a reprezenLaL cea mal lenL dezvolLare pe care a cunoscuLo drepLul
comparaL dea lungul exlsLen(el sale Cu LoaLe acesLea inalnLea acesLel perloade nu exlsLau
premlsele necesare aparl(lel ;l dezvolLrll drepLulul comparaL ln aceasL epoc granl(a dlnLre drepLul
sLrln ;l drepLul comparaL nu era nlcldecum clar Ma[orlLaLea [url;Lllor conslderau c sunL una ;l
aceea;l maLerle
ornlnd dln acesL momenL curlozlLaLea ;Llln(lflc il va implnge pe [url;Lll na(lonall s cunoasc
drepLul sLrln La va scoaLe la lveala mal mulLe caracLerlsLlcl care vor hoLri aparl(la ;l orlenLarea
meLodel comparaLlve cel pu(ln ln aceasLa prlma perloada ;l anume
inLrebuln(area el inceLeaz de a fl apana[ul unor eforLurl conslderablle dar lzolaLe ale cLorva
oamenl de genlu dup cum spunea CuLLerldge uln ce in ce mal mul(l [url;Ll vor devenl preocupa(l
de drepLul comparaL ;l vor dorl sl rspndeasc rlmll au fosL cel germanl care urmau ;coala lul
Peldelberg cum ar fl 1hlbauL Pegel Zacharlae Cans ;l MlLLermaler !url;Lll ace;Lla lnfluen(a(l de
kanL Pegel sau leuerbach au combLuL dlrecL sau lndlrecL baza prea sLrmLa a concep(lel pe care
;coala lsLorlca o dduse drepLulul
ln secolul al xlxlea se la ln seam cunoa;Lerea slsLemelor de drepL sLrlne ca oblecL de cerceLare
slsLemaLlc
cunoa;Lerea drepLulul sLrln Lrebule sa a[uLe la amellorarea drepLulul nanlonal La incepuLul
secolulul xlxlea aceasLa ldee predomlna ln Cermanla ca ;l ln lranna unll [url;Ll vor fl impln;l cLre
sLudlerea drepLulul sLrln sau comparaL mal ales dln dorlnna de desprlnde prlnclpll comune
SLudlerea drepLulul sLrln se fcea cu un dublu scop pe de o parLe cu scopul LeoreLlc de a;l largl
cuno;Lln(ele lor [urldlce pe de alL parLe cu scopul pracLlc de a se slu[l de acesLe cuno;Lln(e penLru a
imbunL(l pe cale leglslaLlv drepLul na(lonal
prlmul scop al comparrll slsLemelor de drepL in aceasL perload esLe acela de a lrgl cuno;Llnnele
[url;Lllor na(lonall asupra prlnclpalelor codurl legl ;l reforme [urldlce sLrlne L puncLul de plecare al
unel inLregl acLlvlL(l de lnformare compusa dln colegll speclale dln Lraducerl de codurl ;l de sLrlne
dln revlsLe desLlnaLe acelula;l scop ;l chlar dln caLedre unde se fac prlmele incercrl de a
desprlnde fundamenLul drepLulul comparaL
ln aceasL perload incercrlle drepLulul comparaL de progres erau sLopaLe in mare parLe de
;coala lsLorlc Lradl(lonallsL ;l rlgld care llmlLeaz nevola de cunoa;Lere a drepLulul sLrln
la drepLurlle roman ;l germanlc
Marele merlL al ;colll lsLorlce esLe acela de a fl readus drepLul cu plcloarele pe pmnL de a fl
fcuL s Lranspar dlncolo de ldeallsmul european reallLaLea [urldlc a vremll
5coala lsLorlc a apruL in Cermanla la incepuLul secolulul xlx ;l a descoperlL in lsLorlclLaLea
drepLulul lsLorlclLaLea popoarelor in general ;l a poporulul german in speclal Conform precepLelor
sale genlul speclflc al flecrul popor a deLermlnaL prlnLrun proces lung de maLurlzare LoaLe
manlfesLrlle sale splrlLuale mal cu seama llmba culLura poezla ;l drepLul care de alLmlnLerl nu sunL
decL par(l ale ansamblulul culLural
Conform concep(lllor ;colll lsLorlce evolu(la drepLulul esLe sLrns legaLa de condl(llle sale
lsLorlce de exlsLenLa SubsLan(a drepLulul acLual o furnlzeaz LrecuLul na(lunll Lvolu(la drepLulul se
reallzeaz ln chlp organlc lndependenL de voln(a oamenllor ceea ce duce la concluzla c rolul
leglulLorulul esLe lnslgnlflanL in raporL cu aparl(la drepLulul
Cu alLe cuvlnLe ;coala lsLorlc lgnor unul dln facLorll prlnclpall care au sLaL la baza drepLulul
comparaL ;l anume lumea pollLlc lnfluen(a sa ;l lnfluen(a lrglrll cadrulul pollLlc asupra drepLulul
comparaL
lnfluen(e asupra dezvolLrll drepLulul comparaL in aceasL perload mal au kanL Cans Peggel
leuerbach lar (ara de predllec(le a drepLulul comparaL in aceasL perload esLe Cermanla
aul !ohann Anselm von leuerbach (1733 1883) de na(lonallLaLe german esLe auLorul mal mulLor
sLudll comparaLlve dln perloada de referln( ;l reprezlnL pe de o parLe o LrsLur de unlre ;l inLre
dou modurl de a gndl lar pe cealalL poare esLe un lnovaLor in msura in care esLe poaLe prlmul
care a comparaL dlferlLe slsLeme de drepL cu un scop de pollLlc leglslaLlv A fosL lnl(laLorul mal
mulLor ldel conslderaLe esen(lale penLru drepLul comparaL lnl(lal el a evoluaL sub lnfluen(a ldellor
kanLlene dar mulL mal ancoraL in reallLaLea concreL impoLrlva absLracLlLmllor drepLulul naLural ;l a
Leorlel sLarll naLurale uupa el evoluLla Llnznd spre unlLaLea drepLulul nu exclude marea dlverslLaLe
a drepLulul dlferlLelor popoare
1oL el a fosL cel care a aflrmaL c cel mal lmporLanL lzvor al LuLuror descoperlrllor in flecare
;Llln; esLe compara(la ;l comblna(la ;l inLradevr meLoda comparaLlv se folose;Le de amndou
Apol a subllnlaL personallLaLea ;l lndlvlduallLaLea popoarelor ale caror caracLerlsLlcl ;l LrasaLurl orl
orlglnale se exprlma ln drepLul lor

A doua perload de dezvolLare a drepLulul comparaL (1830 1900)
ln Llmpul celel dea doua perloade drepLul comparaL sa dezvolLaL sub forme dlverse urmnd
concepnll dlferlLe ;l adopLnd nol dlrec(ll in func(le de (rl lmpulsurl ;l lnl(laLlve ln aceasL
perload au apruL ;l socleL(lle de leglsla(le comparaL precum ;l revlsLele de drepL ;l leglsla(le
comparaL care alLurl de lnl(laLlvele lndlvlduale LoL mal frecvenLe reprezlnL facLorll care
conLrlbule la reluarea sl aprofundarea cerceLarllor drepLulul comparaL urepLul comparaL devlne
dlsclplln de sLudlu in unlverslL(l lar compararea devlne lnsLrumenL de unlflcare [urldlc ;l de
pollLlc leglslaLlv
Aparl(la eLnologlel [urldlce a lmpulslonaL ;l ea meLoda comparaLlv ln perloada a lla de
dezvolLare codul clvll francez a fosL dlfuzaL pesLe LoL in lume dnd na;Lere unul fenomen de
rezonan( planeLar in drepLul clvll Ma[orlLaLea slsLemelor dln famllla romanogermanlc au foloslL
ca model codul clvll francez Cu LoaLe acesLea Cermanla fosL conslderaL (ara de predllec(le a
drepLulul comparaL
uup sLagnarea de la sfr;lLul prlmel perloade de dezvolLare lnLeresul penLru drepLul comparaL
revlne lnceL ln Llmpul celel dea doua perloade drepLul comparaL se va dezvolLa sub forme dlverse
urmand concepLll dlferlLe ;l adopLand nol func(ll ln funcLle de Larl lmpulsurl ;l lnlLlaLlve
uea lungul acesLel perloade evoluLla se va face la lncepuL mal degraba sub semnul leglslallel
comparaLe decaL al drepLulul comparaL rln expresla aceasLa [url;Lll lnLeleg daca nu excluslv ln
orlce caz mal lnLal cunoa;Lerea legllor ;l a codurllor sLralne Abla caLre sfarslLul celel dea doua
perloade se va lnLelege ca penLru a cunoa;Le drepLul sLraln Lrebule mers dlncolo llLera LexLulul
;l sa cuno;Ll lnLerpreLarea pe care Llo da docLrlna ;l apllca(la dlcLaLa de [urlspruden( Compararea
in aceasL perload pare s nu fle mal mulLe decL o [uxLapunere de LexLe [urldlce sLrlne ;l
na(lonale
ornlnd de la opera lul Cans L von SLeln araL inc de la incepuLul acLlvlLnll sale ;Lllnnlflce un
mare lnLeres fan de drepLul sLrln Lul il revlne merlLul de a fl reu;lL penLru prlma daL redacLarea
unul manual prlvlnd fundamenLul comparaLlv Sub lnsplra(la sa compararea Lrece de la
[uxLapunere la confrunLare
Lmerlco dAmarl (1810 1870) cerceLeaza naLura ;LllnLel leglslanlllor comparaLe scopurlle el
ce poL fl LeoreLlce ;l pracLlce precum ;l dlferen(ele fa( de alLe dlsclpllne inveclnaLe Conform oplnlel
sale scopul leglsla(lel comparaLe ca ;Llln( esLe
in prlmul rnd de a examlna cauzele fenomenulul [urldlc facLorll ce il produc sau conLrlbule la
producerea lul
de a sLudla desLlnul legllor ln reallLaLea concreLa decl felurlle in care leglle felurlLelor popoare
lau vla( vleLulesc se schlmba ;l pler
ln a doua perload de dezvolLare a drepLulul comparaL apar socleL(lle de leglsla(le comparaL
cu raspandlre ln lnLreaga Lurpoa care aveau drepL scop
de a aduna maLerlale referlLoare la drepLul sLraln
de a face Lraducerl
de a aslgura o mal buna cunoasLere a drepLulul sLraln
rlma socleLaLe de leglslaLle comparaLa apare la arls ln 1869 rlnclpalul su oblecLlv era
1 S pun la indemna maglsLra(llor leglle sLrlne in scopul rezolvrll confllcLelor de legl
2 ue a oferl poslblllLaLea efecLuarll unor sLudll comparaLlve
3 ue a oferl sprl[ln in dep;lrea llmlLelor lmpuse de leglslaLla lor parLlculara
1oL in aceasL perload se redescopr dlmenslunea lsLorlel confundaL foarLe des cu
compararea aslgurnduse un cadru nou fllosoflel drepLulul uorlnd s reconsLrulasc drepLul
orlglnar cerceLLorll vremll ;lau exLlns cerceLrlle la aproape LoaLe slsLemele de drepL cunoscuLe
drepLul comparaL dobndlnd in aceasL perload cea mal lnLens dezvolLare a sa AceasLa a permls
avanLul ulmlLor al sLudlllor lsLorlce al lsLorlel drepLulul ;l al lsLorlel comparaLe a drepLulul in
Cermanla
ln acesL conLexL apare eLnologla [urldlca ce examlneaza vlaLa [urldlca a LuLuror popoarelor
lumll fr deoseblre CreaLorul expreslel de eLnologle [urldlca" esLe conslderaL a fl osL
u(lne dlsclpllne sau ocupaL de meLod mal mulL ca eLnologla [urldlc lar meLoda comparaLlv era
ins;l meLoda eLnologlel [urldlce Chlar ;l la ora acLual meLoda eLnologlc a [urlsprudennel e o
eLnologle comparaLlv
ldelle sau curenLele prlnclpale manlfesLaLe in eLnologla [urldlc sunL
Lransformlsmul ce a[unge o daLa cu uarwln una prlnclpalele descoperlrl ale secolulul
evolu(lonlsmul unlllnlar ;l inrudlrea in legLur cu care Lewls P Morgan esLe conslderaL cel mal
mare LeoreLlclan al curenLulul eLnologlel [urldlce
LLnologla [urldlca se dezvolLa avand la baza lucrarlle unor auLorl cunoscuLl ln epoca precum
Morgan 8achofen sl osL La punea ca premls ldea c lnsLlLu(llle soclale ;l [urldlce ale socleL(ll
omene;Ll chlar dlferlLe inLre ele se dezvolL in mod necesar in aceea;l dlrec(le
(evolu(lonlsmul unlllnlar) Se a[unge drepL rezulLaL la supraevaluarea unlLnll pslhoeLnologlce a
naLurll umane ;l ulc(lonarul LxpllcaLlv al Llmbll romne deflne;Le eLnologla ca fllnd acea dlsclplln
care se ocup cu sLudlerea llnlllor dlrecLoare ale sLrucLurll ;l evolu(lel popoarelor respecLlv la
lgnorarea lmporLan(el dlverslL(ll inse;l AcesLa esLe unul dln prlnclpalele moLlve penLru care dup
momenLul de debuL eLnologla [urldlca cunoasLe un esec rasunaLor sl esLe daLa ulLarll
AsLfel ana la sfarslLul prlmulul razbol mondlal doar doua Larl au recunoscuL sl prln urmare sl
au adus o conLrlbuLle lnsemnaLa la dezvolLarea eLnologlel [urldlce ;l anumeAnglla sl Cermanla
uomlnaLllle marllor lmperll dln acea vreme reprezlnL prlnclpala cauza ce pune ln lmposlblllLaLe
Larlle dln Lurpoa CenLrala sl de LsL de a adopLa drepLurl comparaLe proprll la sfarslLul secolulul al xlx
lea
ln consecln( dlfuzarea nollor Codurl in lume are loc aproape nemodlflcaL Codul Clvll romn
dln 1864 spre exemplu esLe o cople fldela a Codulul napoleonlan
1oL in 8omnla in cea de a doua [umaLLe a sec al xlx [urlsLul roman Alexandresco preocupaL
ln ceea mal mare masura de sLudlerea sl lnLroducerea drepLulul comparaL publlca o lucrare de
referlnLa sub numele de urepLul clvll roman in care se reallzeaz de fapL o expunere comparaLlv a
vechlulul ;l noulul drepL clvll romnesc
ln Amerlca de Sud dupa cucerlrea Mexlculul sl a Amerlcllor CenLrale sl de Sud drepLul
raspandlL ln aceasLa reglune are o orlglne sl un conLlnuL lberlc SlLua(la 8razlllel ins floarea
coroanel porLugheze esLe cu LoLul ;l cu LoLul deoseblL e de o parLe proclamarea lndependenLel ;l
lnLemelerea lmperlulul (1822) rezolva problema auLonomlel pollLlce fara a sacrlflce unlLaLea cum se
lnLampla ln provlncllle spanlole pe de alLa parLe dln puncL de vedere llngvlsLlc ;l culLural 8razllla
ramane ln sfera porLugheza dar ac(loneaz foarLe repede ln mod lndependenL Codul clvll al 8razlllel
adopLaL in aceasL con[uncLur esLe conslderaL azl prln caracLerul su ;Lllnnlflc ;l modern cel mal
presLlglos dln Amerlca LaLln
ln !aponla sl 1urcla LenLaLlvele de codlflcare ca expresle a lnLeresulul penLru drepLul sLraln sl
mal Larzlu penLru comparare produc probleme de naLura speclflca LlemenLele comune ce conLrlbule
la dezvolLarea ln aceeasl dlrecLle a drepLurllor dln cele doua Larl sunL
Lrlle sunL lnzesLraLe cu modele [urldlce proprll care nu au nlmlc ln comun cu drepLul Luropean
ambele Larl nu lsl aduc aporLul la revoluLla lndusLrlala
cele doua Larl Lralesc ln condlLll mal mulL sau mal puLln feudale
modernlzarea esLe prlvlLa ca o rupere cu LradlLla sl LrecuLul

A Lrela perload de dezvolLare a drepLulul comparaL (1900 1930)

A Lrela perload de dezvolLare a drepLulul comparaL esLe marcaL de Congresul de drepL
comparaL de la arls dln anul 1900 ;l se desf;oar sub eglda acesLula AcesLa a subllnlaL unele dln
problemele fundamenLale ale drepLulul comparaL ln aceasL perload au loc schlmbrl
lmporLanLe lar drepLul comparaL cunoa;Le cel mal relevanL progres lran(a devlne (ara de predllec(le
a drepLulul comparaL
1oL acum apare problema lmurlrll naLurll drepLulul comparaL esLe o ;Llln(a [urldlc sau esLe o
meLod?
ln lran(a Salellles unul dln cel mal lmporLanLl susLlnaLorl al drepLulul comparaL da o noua
dlmenslune acesLul concepL sl doresLe sa faca dln acesL domenlu un lnsLrumenL de pollLlca
[urlsprudenLlala 1oL el d drepLulul comparaL un scop pracLlce sus(lnnd ;l nevola de ancorare ln
acLual prln aLrlbulrea de funcLll concreLe lmedlaLe preclse
rlnclpalele oblecLlve ale Congresulul de la arls a;a cum au fosL ele subllnlaLe de Salellles
organlzaLoru congresulul sunL
sa permlLa o confrunLare lnLernaLlonal prlvlnd dlverse probleme [urldlce commune
sa elucldeze sl sa sLudleze chesLlunlle deflnlLlel sl meLodel drepLulul comparaL
ConcepLla pracLlca a drepLulul camparaL pe care a LrasaLo Salellles acopera ln reallLaLe dou
orlenLarl deoseblLe desLul de larg rsndlLe in lran(a rlma lnfaLl;a drepLul comparaL ca pe
un lnsLrumenL de educa(le [urldlca a doua sus(lnuLa lndeosebl de Salellles era conslderaLa un ml[loc
de pollLlca leglslaLlva ;l [urlsprudenLlala Sub lnLluenLa acesLeo cancepLll drepLul comparaL ;la
facuL aparlLla ln programele unlverslLaLllor franceze uln acesL puncL de vedere Cermanla se afla pe
ulLlmul loc scoala lnsLorlc lnfluenLand inc evoluLla ;LllnLel [urldlce germane dar ;l a celel sLralne
ConcepLla lul Salellles face drepLul comparaL sa lasa de pe fga;ul lsLorlc soclologlc ;l eLnologlc
ln care prlnclpalll sal reprezenLanLl il Llnusera inLepenlL pana aLuncl Salellles il dadea un scop pracLlce
;l nu speculaLlve un cadru acLual ;l nu lsLorlc funcLlunl lmedlaLe pur concreLe ;l nu lndeparLaLe vagl
;l absLracLe 1oLu;l aceasLa noua orlenLare reduce drepLul comparaL la meLoda pusa in slu[ba pollLlcll
[urlsprudenLlale lncercarlle de a rldlca drepLul comparaL la rangul unel ;LllnLe auLonome dupa
eforLurllle depuse de LamberL vor fl dlnadlns negll[aLe paraslLe ;l ulLaLe
uupa lnchelera lucrarllor Congresulul de la arls ln lranLa meLoda comparaLlva a fosL apllcaLa
ln drepLul clvll ;l in drepLul modern
La lndemnul a dol marl comparaLlsLl LamberL sl Levyullmann sLudenLll faculLaLllor de drepL lsl
aduc conLrlbuLla la sLudlerea drepLulul comparaL prln monografll de o callLaLea excepLlonala AsLfel
lnsLlLuLul dln arls aduna un numar de 67 de volume lnLro colecLle lnLlLulaLa ColecLla de sLudll
LeoreLlce sl pracLlce de drepL sLraln de drepL comparaL sl de drepL lnLernaLlonal
ln ceea ce de a Lrela perloada a drepLulul comparaL ln lLalla se fac remarcaLl Clorglo del
vecchlo LvarlsLo Carusl ;l eLro de lranclscl Alcl urepLul comparL gandlL ca ;Lllnn a drepLulul
unlversal reprezlnLa un camp experlmenLal al fllosoflel drepLulul a[ungand la acelea;l concluzll ca ;l
cerceLarea speculaLlva ln fapL acesL drepL comparaL devlne laboraLorul sau se confunda cu fllosofla
drepLulul
Mal Lrzlu dup eforLurlle lul Carusl ;l a alLor auLorl al vremll drepLul comparaL poaLe fl
inLemelaL ca ;Llln( a lsLorlel care LoL dupa el se ldenLlflca cu ;Lllnna [urldlca lns;l 5Lllnna aceasLa
slu[e;Le de llngvlsLlca comparaLa ;l sfar;e;eLe ;l ln fllosofle fara a se confunda cu nlcl una dlnLre ele
5Llln( auLonoma ;l pura decl LeoreLlca drepLul comparaL poaLe avea ;l apllcalll pracLlce lndeosebl
ln domenlul leglsla(lel
uemersul lul Carusl soslnd prea Lrzlu lsLorlcllor drepLulul nu lea fosL greu sa demonsLreze ca
asLfel concepuL drepLul comparaL nu consLlLula o dlsclplln nou cl o anallz comparaLlv a lsLolrel
drepLulul ue cealalL parLe lranclscl refuza sa vada ln complexul ;Lllnnelor lsLorlco[urldlce o nou
;Llln( a drepLulul aceea a drepLulul comparaL avand LoLodaLa scopurl lsLorlce ;l inLemelaLa pe
cuno;Lln(e emplrlce ;l fllosoflce
Cu LoaLe eforLurlle lnLreprlnse de [urlsLl precum Carusl sau del vecchlo valoarea sLudlllor ln drepLul
comparaL lLallan nu depasesc un nlvel medlocru SlLuaLla se lmbunaLaLesLe prln urmLoarele acnlunl
lnvaLamanLul de drepL publlc comparaL a devenlL maLerle obllgaLorle ln faculLaLlle de drepL publlc
oferlrea unel baze lnsLlLuLlonale mal sLablle
aporLul profesorllor unlverslLarl prln cursurlle scrlse
lmporLanLa sLudlllor publlcaLe de Ascarelll
Cu LoaLe ca ln SLaLele unlLe ale Amerlcll au fosL inflln(aLe lnsLlLuLe de drepL comparaL sl un
numar lmporLanL de revlsLe aporLul lor ln acesL domenlu a fosL medlocru LxlsLa o caLegorle
de lnLelecLuall care schlmba aceasLa slLuaLle daLorlL provenlen(el lor geograflce ;l anume emlgranLll
dln Cermanla sl Luropa
ln 8omnla dupa cel de al dollea razbol mondlal daLorlLa con[uncLurllor pollLlce [urlsLll sunL
slllLl sa lsl concenLreze sLudllle doar lnLro slngura dlrecLle slavlnd un anumlL model modelul sovleLlc
uupa cel de al dollea razbol mondlal premlsele lumll se schlmba lar drepLul comparaL descoperlL
dupa razbol prlmesLe lmpulsurl nol !urlsLll dln LoaLe sLaLele consldera ca drepLul comparaL esLe un
ml[loc de aproplere lnLre popoare consLlenLlzeaza lnsuflclenLa ml[loacelor de acLlune ln domenlul
drepLulul comparaL recunosc lmporLanLa lnvaLamanLulul de drepL comparaL ;l se reunesc ln
congrese sl conferlnLe


8l8LlCC8AllL

Introducere |n dreptu| comparat LeonLln!ean ConsLanLlnescu