Sunteți pe pagina 1din 7

lon Pellade 8dulescu

Ceorge Callnescu aflrma despre lon Pellade 8dulescu c esLe a doua personallLaLe a
llLeraLurll romne dup ulmlLrle CanLemlr" ScrllLor al perloadel pasopLlsLe se aflrma ca o
personallLaLe complex [urnallsL eselsL prozaLor LraducLor sl fllozof
lon Pellade 8dulescu vede lumlna zllel la 1rgovlsLe la 6 lanuarle 1802 ln 1831 i;l
compune o scurLa blografle ln prefa(a memorlllor sale pollLlce publlcaLe ln fran(uze;Le la arls
lamlllel sl copllrlel sale ll sunL consacraLe doar cLeva rndurl asupra ascenden(el sale dnd
pu(lne lnforma(ll 8elaLrlle despre LaLl llle 8dulescu scrllLorulul sunL vagl sl provln dln
marLurll lndlrecLe sl amlnLlrl Lrzll care conLureaz doar un porLreL aproxlmaLlv al unul
negusLor crescuL inLro cas dln |ara 1urceasc uespre mama sa Lufroslna sa aflrmaL recenL
c ar fl grecoalc de;l poeLul nu aflrma nlclerl acesL lucru ;l se pune adesea ln opozl(le vechea
Llad cu fll sl degenera(l" fanarlo(ll care ne umlllr na(lonallLaLea mal mulL de un secul"
lnv(aLura lul Pellade nu se deosebe;Le in nlcl un fel de aceea a alLor copll de vrsLa ;l de
condl(la sa 5l el a fosL daL la ;coala dln aproplere dup ce inv(ase probabll buchlle de acas la
dasclul Alexe pe lng inv(a grece;Le dup ocLolh ;l psalLlre cum se inv(a aLuncl"
lormarea sa esLe aLrlbulLa cursurllor de la 5coala uomneasc unde sub lndrumarea
profesorulul neoflL uucas descopera Lalnele claslclsmulul 1oL acolo cunoasLe ;l loglca lul
Condlllac de la care lsl va revendlca concepLla gramaLlcll sale precum ;l elemenLele de
ldeologle ale lul uesLuLL de 1racy La vrsLa de ;alsprezece anl se inscrle la 5coala Sf Sava ca
urmare a in;Llln(rll lul Cheorghe Lazr de inflln(are a Lrel clclurl de inv(mnL Acolo se
remarc ca ;l monlLor" un slsLem de educa(le in care un profesor preda mal mulLe maLerll prln
lnLermedlul celor mal bunl elevl nevola de cadre dar sl ablllL(lle sale academlce il fac
candldaLul perfecL penLru a devenl profesor uup 1820 fllnd aproape slngurul cadru dldacLlc
dln ;coal esLe nevolL sa supllneasc fr plaLa pn ln anul ;colar 18241823ln urmLorll Lrel
anl de;l nu apare ln reglsLrele ;colll se crede ca acesLa ;la conLlnuaL acLlvlLaLea dldacLlc
Lxperlen(a sa de profesor ln gramaLlca la daL ;ansa unul sLudlu lnLens al llmbll romane ln 1828
pleac la Slblu penLru a;l Llprl CramaLlca 8omneasc" oo Joot oo Jocomeot osopto lJellot
lol nelloJe lo oceo vteme Jespte qtomotlc sl Jespte llmb lo qeoetol Jespte optltoJlolle sole
lotelectoole ,l o mttotle Je ptlm otJlo osopto coocep(lllot ptlvloJ ,coolo coltoto ,l lltetototo
1

CdaL cu plecarea la Slblu carlera sa dldacLlc la sfr;lL
Curlerul 8omnesc
Abandonarea carlerel dldacLlce na insemnaL penLru Lnrul Pellade ;l renun(area la
acLlvlLaLea culLural ln 1826 inLors dln clLorla in CccldenL care marcheaz o eLap
hoLrLoare in evolu(la ldellor sale ulnlcu Colescu il va inLlnl ;l cucerlL probabll de volclunea
lnLelecLual a acesLul Lnr care prea s alb ;l desLul slm( pracLlc cauL sl asocleze
planurllor sale de emanclpare a socleL(ll romne;Ll prln culLur Cum LoaLe acesLe planurl
aveau lmpllca(ll pollLlce ll vremurlle erau Lulburl in(elegerea celor dol a luaL aspecLul unel
socleL(l secreLe poaLe ;l daLorlL fapLulul c Colescu Lransferase alcl unele dln (elurlle
neindepllnlLe ale vechll socleL(l a emlgran(llor de la 8ra;ov dln 1822 o iototooteo Jlo
cltotllle sole Jlo otopo o tposotolol coostootlo Colesco oo iotzlotm o oe coooo,te o
emlqtoteo boletllot Jlo (ot etom pteo jooe lo teototooteo Colescolol etom ll eo Jejo lo
btbo(le o socceJeom lol ozt Colesco l,l coto oo so( ulo lJelle ooostte pose lo oo loc ,l Jlo
oepotlo(o Je o se pooe io loctote le,l oecesltoteo Je o lotto fltesc Jecl co ceteteo so Je
optobote o ooel qozete tomoe,tl s fl fost ptlmlt co slmpotle co ott mol molt co ct ft
ioJolol ,l oJmlolstto(lo mllltot oveo oevole Je oo otqoo Je pobllcltote peotto botttlle
oflclole ,l otlce olte io,tllo(tl oJtesote popolo(lel ctelo pe Je olt potte ttebolo s l se
comoolce ,tltl tot oflclole Jespte metsol tzbololol
2

ln ocLombrle 1828 ulnlcu Colescu inalnLeaza cererea de incepere a publlcarll Curlerulul
8oman" (in numele lul Pellade) cLre ulvan ln 29 cererea esLe recomandaL ulvanuluprlnLro
predlo[enle" blnevolLoare a conLelul ahlen cu speclflcaLla doar s pazeasca indaLorlrea de a
nu supra nlclodaL rellgla morala ;l buna cuvlln(" La 3 decembrle l se comunlc redacLorulul
;l aprobarea ulvanulul inLro formulare generala vel pooe io loctote olctolteo oce,tll qozete
co oo locto folosltot oo(lel tomollot lot oo spte vtmote cote qozet olcotoloJo o vel Jo
Jomoeoto mol iotl io cetcetoteo ceozotel Jop com se potooce,te ,l opol so pobllcole,tl
otmoJ cooJl(lllot ce se otot
3
vesLea aprobrll gazeLel spre aparl(le il face pe Pellade sa revln ln grab ln 8ucure;Ll de
la Slblu ;l impreuna cu CosLache Morolu profesor de drepLul pmnLulul" la Sf Sava ambll ln
callLaLe de redacLorl (dLLorll gazeLelor") ;l o dlfuzeaz pe vol volanLe
ln;Llln(area" Lrasa un adevraL program pollLlc Pellade incepe prln a araLa ca gazeLa
acesL vesLlLor de ob;Le esLe un organ neapraL Lrebulnclos ln lumlnaLa Luropa care nu
apruse pn aLuncl ln llmba noasLr lolosul acesLel gazeLe preconlzeaz redacLorul Lrebule
sa fle de ob;Le sl penLru LoaL LreapLa de oamenl vlznd cele mal largl cercurl de clLlLorl aLL
pe pollLlc cL sl pe llnl;LlLul llLeraL pe indrzne(ul sl neasLmpraLul rzbolnlc pe
bgLorul de seam negu(Lor sl ln flne pe asudLorul plugar asLfel lnclL s nu fle nlcl o
LreapL nlcl o vrsL care sa nu afle plcere ;l folos inLraceasL gazeL gazeL e scurL ea
isl propunea sa publlce 1 C culegere de cele mal foloslLoare sl lnLeresanLe lucrurl dln
gazeLurlle Lvropll 2 lnsemnrl penLru cre;Lerea ;l sporlrea llLeraLurll rumnesLl 3 ln;Llln(rl
penLru cele mal foloslLoare arLlcole ale nego(ulul 4 Cele dlnlunLru slobode svrslrl ale
sLaLulul nosLru precum [udec(l insemnaLe sfaLurl sl hoLrrl ale ulvanulul 3 vnzrl ;l
mezaLurl ;l in sfr;lL mulLe insemnrl foloslLoare precum penLru cur(enla ora;elor penLru
pzlrea snL(ll eLc
AsLfel programul anun(aL de Pellade propune o mlc revolu(le in Lradl(la pollLlc
romneasc A;a cum arLa el gazeLa nu era un lucru necunoscuL romnllor numal c nol
vesLlrlle lul le prlmeam in llmbl sLrlne" adlc se clLeau gazeLele de pesLe hoLare lns aceasLa
clrcula(le a gazeLelor europene era apana[ul unul cerc inchls cuprlnznd cLeva sau cel mulL
cLeva zecl de famllll dln marea bolerlme care fceau ;l desfceau pollLlca in (ar
rogramul lul Pellade urmrea pracLlc sa desflln(eze acesL prlvlleglu lnLroducnd ln clrculLul
gazeLelor al vle(ll pollLlce declaLL mlca bolerlme clL sl profeslunlle llberalellnl;LlLul llLeraL ;l
fllosof (adlc dasclll
ln prlmul rnd) pe negu(Lor fr al ulLa pe plugar ln care Lrebule deslgur sl vedem nu pe
clcas cl pe mlcul proprleLar dln ce ln ce mal lnLeresaL lnLro exploaLare ra(lonala lnLenslv a
pmnLulul su 1oL acesL tlets etot esLe lmpllclL chemaL la vla(a pollLlc lar fapLul c gazeLa
preconlza publlcarea unor acLe exemplare [udeca(l insemnaLe ducea lmpllclL la sLablllrea
unel [urlspruden(e verlflcablle la o anumlLa democraLlzare a [usLl(lel penLru ce devlne (mcar
poLen(lal) publlc la fel se pun bazele unul senLlmenL clvlc prln lmpllcarea clLlLorllor ln
problemele de snLaLe publlc edlllLare samd lacnd publlce nu numal re2ulLaLele cl l
dellberrlle prln care se a[unge la acLul admlnlsLraLlv al auLorlLa(ll la acLul de [usLl(le al
Lrlbunalulul eLc Pellade venea de fapL in inLlmplnarea unel revendlcrl care va fl inscrls inc
dou decenll mal Lrzlu prlnLre cerln(ele revolu(lel de la 1848
4
robabll c nlcl Pellade nlcl
Colescu ;l cu aLL mal pu(ln auLorlL(lle de ocupa(le nu;l dau inc seama de
insemnLaLea ;l inLlnderea efecLelor pe care programul le va anLrena odaL cu apllcarea ul fle ;l
par(lal ;l Llmld lapL esLe c redacLorul noll gazeLe lnl(lal numlL in prospecL cotletol
8ocote,tllot dar lnLlLulaL cu o clar Lendln( unlonlsL (dup modelul lul cootlet ltoocols al lul
8oyerColard 8emusaL) va lncerca s apllce cu buncredln( programul anun(aL
La ncepuL cotletol cuprlnde in cele paLru paglnl mlcl LlprlLe cu o llLer ;Lears ;l desLul
de negll[enL doar dou rubrlcl in;Llln(rlle dlnunLru" ;l cele dln afara" ulLlmele dau mal
ales dup gazeLe sLrlne dlferlLe lnforma(ll dln lume mare parLe prlvesc ins lupLele ;l
dlferlLele ml;crl de Lrupe care au loc dea lungul uunrll pe malul drepL ;l uneorl chlar pe
LerlLorlul romnesc CL Llmp conLlnu rzbolul acesLe ;Llrl apar de regul ln frunLe 8edacLarea
lor nu rldlca nlclo problema penLru c ele erau luaLe dup qozetele ruse;Ll de llmb franceza
sau erau Lransmlse dlrecL de oflclallL(lle ln domenlu ln general ele apar ca in;Llln(rl
oflclale" fle de la armaLa operaLlv fle de la marele carLler general adlc de la curLe Apar ;l
numeroase ;Llrl admlnlsLraLlve predlo[enll prlvlnd organlzarea sau reorganlzarea servlclllor
precum ;l alLele referlLoarele la acLlvlLa(lle prezldenLulul ln nr 12 prezldenLul se inLoarce de la
SlllsLra in nr 19 se anun( c prezldenLul nosLru cLeva zlle a fosL cam bolnav asLzl se afl
mal blne"Zlarul reflecLnd probabll o preocupare oflclal acord o aLen(le deoseblL
subllnlerll caracLerulul cordlal al rela(lllor dlnLre Lrupe ;l popula(le uup anun(area pacll ;l
publlcarea ln gazeL a LraLaLulul care sLlpula inLre alLele revenlrea sub auLorlLaLea na(lonala a
ora;elor de pe malul sLng al uunrll acesLe LexLe capL un caracLer pragmaLlc lncep sa se
publlce ;Llrl neoflclale colocvlale nr 4 (23 marLle) esLe relaLaL eplsodul celor dol sLenl care au
ceruL dlrecL prezldenLulul amnarea unel rm;l(e de fn dln anul precedenL" nr 4 (23
marLle) se men(loneaz lnunda(llle prlclnulLe de vllLura umbovl(el ;l msurlle prompLe luaLe
de auLorlL(l" sa
AcesLe raporLurl exageraLe ln aparen( nu Lrebule sa ne mlre A;a cum Pellade a spus
ln repeLaLe rndurl sLarea de splrlL de aLuncl era enLuzlasL nu numal lnLre vechll flloru;l cl in
pLurl foarLe largl ale popula(lel lnfrngerea Lurcllor dup mal blne de un secol de exploaLare ;l
opreslune na(lonala slsLemaLlca ;l admlnlsLra(la sLrlna lnsLalaLa acum Lemporar ce prea sa
sus(ln lnl(laLlvele progreslsLe cL ;l reinflln(area armaLel na(lonale au sLrnlL un enLuzlasm
greu de descrls ce nu era doar garan(la psLrrll na(lonale cl ;l reaflrmarea el
un alL elemenL care va cpLa un larg lnLeres ln paglnlle revlsLel esLe lsLorla lnc dln
nolembrle 1829 Pellade incepe prln a publlca mlcul caplLol pe care Cr le;colanu il adaugase
unul manual elemenLar Lradus de el dln francez sub LlLlul de Jee tepeJe Jespte lstotlo
tomollot unde vorbesLe despre cele dou desclecLurl" sl de prln(ul negru" care a zldlL
curLea de la Cmpulung ;l crmul cu desLul puLere nu numal na(la sa rumneasca cl ;l cele
dln veclnLaLe" (nr 3960 dln 1316 nolembrle) lar in lanuarle ;l anume dln epoha domnlel
marelul 5Lefanvod" (nr 83 ;l 84) 1oaLe elemenLele conduceau asLfel spre consolldarea ldell
de unlre pe care lancu vcrescu o numea dlrecL ln Mot,ol su men(lonaL (unl(l in dragosLe
ave(l / vol orlce blruln(") ccl nu numal cp zlrul va relua adusea maLerlalele dln paglnlle
Albloel surorl dar ll plcLorul C Lecca despre care e vorba adesea ln paglnlle cotletolol
tomoesc consacr Lablourlle sale lsLorlce celor dou flgurl mal reprezenLaLlve ale LrecuLulul
nosLru un munLean ;l un moldovean 5Lefan cel Mare ;l Mlhal vlLeazul ue alLfel Lrebule spus
c adeseorl ;Llrlle dln la;l apar sub rubrlca ln;Llln(rl dlnlunLru" (de plld in nr 3 30 marL
1830)
8eneflcllnd de rela(ll amlcale inLre redac(le ;l auLorlL(l in prlmll anl de aparl(le a
cotletolol tomoesc Pellade beneflclaza de o oarecare lndependen( ue;l redacLorul nu
spunea lucrurllor pe nume mulLe ;Llrl se preLau la lnLerpreLrl dln parLea clLlLorllor ce
in(elegeau unele aluzll SunL unele ;Llrl ins care exprlma analogll mal pu(ln nevlnovaLe AsLfel
in nr 20 dln 20 mal 1829 apare o Lraducere a hoLrrll [udecaLore;Ll sp presLeze un [uramanL de
onesLlLaLe alL daL se publlc llsLa unor func(lonarl revoca(l penLru acLe de lncorecLlLudlne
inLrun supllmenL dln augusL 1829 se publlc o Jee pe scott osopto tototot fotmelot Je
oblJolte de S Marcovlcl unde se vorbesLe de monarhul care esLe daLor neapraL s
lndepllneasc cuprlnderea legllor" lar mal incolo araLp c Llranul esLe cel care inLoarce LoaLe
puLerlle sLaLulul impoLrlva norodulul" 1oL anul 1830 redac(la aduce la cuno;Lln( evenlmenLe
dln revolu(la franceza de;l publlca(la nu la nlclo pozl(le oflclala evolu(la evenlmenLelor esLe
aproape lncendlar ln nr 33 dln 14 sepL se publlc LoL fr comenLarll ;arLa" ob(lnuL dup
revolu(le care incepe cu ob;Lescul drlL al fran(ezllor" ;l cu enun(ul revolu(lonar de la 1793
lran(ezll sinL deopoLrlva inalnLea legll de orlce LlLlu ;l LreapL vor fl Ll poarL sarclnlle sLaLulul
fr deoseblre dup analoghla averllor sale" ;amd AcesLe ;Llrl nu erau deloc inLmplLoare
Pellade insu;l aflrmnd mal Lrzlu c dup un Llmp cotletol nu mal era pracLlc cenzuraL ;l c il
folosea cL o daL" in asemenea impre[urrl alLfel chlar dac cenzura na seslzaL inc de aLuncl
Lendln(a unor asemenea maLerlale nu e mal pu(ln adevraL c admlnlsLra(la a vazuL cu
oarecare nellnlsLe depaslrea rolulul de slmplu ecou al oflclallLaLll ca sl audlenLa crescanda a foll
prlnLre clLlLorl sl a slmLlL nevola s fac preclzare aparuL in nr 13 dln 4 mal 1830 in care se
comunlca dln porunca inalLel sLpnlrl" c LoaLe comunlcaLele oflclale vor fl acum lscllLe de
dlrecLorul can(elarlll pollLlce;Ll" lar cele emanaLe de la ulvan vor purLa semnLura procurorulul
dlvanulul eLrof" rln urmare celelalLe arLlcole fara semnLura vor fl socoLlLe de la redac(le
imprumuLaLe LlmclLe sau alcLulLe nu lns ca in;Llln(rl oflclale"
un loc lmporLanL in cotletol komoesc il vor ocupa problemele inv(mnLulul Pellade
ca ;l Lo(l cellal(l dorlLorl de progres vede alcl chela vllLorulul (rll lnc dln Llmpul rzbolulul
prlnLre paglnlle cu ;Llrl de pe cmpul de lupLa se sLrecoara noLe care araL o preocupare
consLanL penLru ;coala ;l penLru popularlzarea el in LoaLe formele Se dau asLfel ve;Ll despre
aparl(la dlferlLelor manuale ;colare cele mal mulLe fllnd prlmele de felul lor in llmba romn
(nr 26 dln 8/20 lulle despre manualele LlprlLe de le;olanu la Slblu) despre deschlderea unor
nol cursurl pensloane ;coll despre sLuden(ll romnl care inva( in sLrlnLaLe prlle[ cu care
redacLorul araL cL Lrebule s se bucure LoL romnul cnd vede c de ce merge na(la sa
dobnde;Le brba(l inv(a(l ;l blne crescu(l"
ln dorln(a de a da lm exemplu sLlmulaLor cotletol tomoesc se va ocupa larg de vla(a
publlc a ;colllor dln (ar de examenele lor publlce in prlmul rnd care relev inalnLea ochllor
neincrezLorl al aslsLen(el ciL esLe de desLolnlc duhul rumnesc cind ar fl lucraL ;l blne
pregaLlL" un loc lmporLanL ll ocup aLaL de blne cunoscuLa scoala dln Cole;Ll despre a crel
examene relaLa nlclodaL bucurla in |ara 8umneasc na avuL prlle[ul s Lrag aLiLea lacrml
de mul(umlre ca in zloua aceasLa cind nl;Le copll ;l feLl;cane incredln(a un oras lnLreg de aceea
ce Lo(l inv(a(ll cel da drepLul care ne poaLe duce la desvr;lrea cea morallceasc ;l la ferlclre
esLe numal acela de a se imprL;l cuno;Lln(ele in llmba paLrlel"
Pellade cauL in general s urmeze prlnclpllle anun(aLe in o,tllo(oteo de aparl(le a
cotletolol tomoesc vom vedea decl zlarul (gazeL admlnlsLraLlv comerclal ;l llLerar")
publlcnd ;l lnforma(ll de naLur s lnLereseze indeaproape pe comerclan(l ll pe proprleLarll
anga[a(l in opera(lunl comerclale al cror numar incepe s creasc odaL cu pacea e la
Adrlanopole lns pare mulL mal evldenL penLru clne rsfole;Le gazeLa c prlnclpala preocupare
a redacLorulul care cre;Le LrepLaL in lmporLan( ;l ocup dln ce in ce mal mulL spa(lu esLe
llLeraLura AsLfel revlsLa lmpune o lmaglne ansamblu asupra llLeraLurll romne ca prezen(
conLemporan nu ca Lradl(le absLracL LlLeraLura proprluzls apare relaLlv Lrzlu in zlar abla
in nr 17 dln 7/19 lunle 1829 dell redacLorul avea el insu;l gaLa de la incepuL numeroase LexLe;
el prefer ins s fac incepuLul cu un LexL al celul mal presLlglos poeL al momenLulul cu
soneLul loceo al lul lancu vcrescu pe care il va publlca fr involrea auLorulul ;l cu o noLl(
care va aLrage cunoscuLul su rspuns ln LoLul prlmul an va cuprlnde Lrel poezll ale lul
vcrescu ( loceo ceosotolcol ioJteptot ;l llecoteo) dou fabule de Asachl reproduse dup Albloo
tomoeosc dou Lraducerl dln LamarLlne (5oveoltol ;l kzbolol) ;l o fabul LoaLe cele Lrel ale lul
Pellade insu;l ;l o poezle ocazlonal a lul u Clocirdla kecooo,tlo(o voloblel Anul 1830 aduce aparl(la
unul AJoos lltetol la gazeL planlflcaL inLl s apara lunar ;l care va aprea defapL in cLeva bro;url
rogramul" anun(aL araL ins ce marl prolecLe avea redacLorul Scopul adaosulul ar fl ca s lnsufle
gusLul clLlrll prln deoseblLe povesLlrl morale" ;l se prevede s cuprlnd o alegere dln cele mal frumoase
;l lnLeresanLe nop(l ale lul lunk"(Lraducerea lul 8ollac) o prescurLare lmurlL a lsLorll paLrlel" precum
;l alLele ale LuLuror na(lllor vesLlLe" se va inLlnde asupra llLeraLurll rumne;Ll asupra lmurlrll
desvir;lrll llmbll ;l prln urmare va coprlnde mulLe buc(l ;l poezll ce vor slu[l de plld spre desvr;lrea
sLllulul ;l a gusLulul" e lang acesLea prolecLul vorbe;Le in chlp paradoxal despre educa(la ;l cre;Lerea
coplllor" va vorbl asupra deoseblLelor ;Llln(e inLrun chlp lmurlL" precum ;l asupra deoseblLelor
me;Le;ugurl" samd uup LoLe probablllL(lle Pellade vola s fac dln Adaos" un magazln culLural
care s culLlve gusLul penLru lecLur ;l s sprl[lne lrglrea orlzonLulul lnLelecLual al clLlLorulul medlu uln
llpsa ml[loacelor Adaosul llLeral" va devenl lns doar un supllmenL al gazeLel in care se vor publlca
voluma;e cuprlnznd fle Lraducerea lul Pellade Ctomotlco poezlel fle cele dln LamarLlne
Pellade pregLe;Le ins Lerenul ;l penLru aparl(la crlLlcll ue[a inc dln prlmul an de aparl(le
redacLorul obl;nula s inso(easc unele LexLe cu comenLarllle sale sau s produc ;Llrl crora le adaug
expllca(ll ca o form elemenLar de lnLerpreLare a llLeraLurll nu alLceva era noLl(a care inso(e;Le
publlcarea prlmel poezll loceo lul lancu vcrescu care Llmce;Le lnLen(llle auLorulul AceasL
chemare a pcll ce face prln acesL soneL dumnealul marele logofL lancu vcrescu esLe o chemare ;l un
glas de ob;Le AcesL soneL esLe facuL dup LoaLe regullle lul" uespre momenLele prln care Lrecea
llLeraLura romneasc la acele vremurl Pellade are o ldee pedagoglc despre crlLlca llLerar rolul el esLe
de a expllca llLeraLura celor ce nu au suflclenL cuno;Lln( pracLlc ;l cuno;Lln(e LsLe adevraL c un
scrllLor Lrebule s se slleasc ca sl in(eleag mul(lmea ccl penLru aceea ;l scrle dar esLe asemenea de
neLgdulL c ;l ceLlLorulul s nul fle prea lene sp se slleasc ;l el s mal inLrebe pe clneva penLru ciLe
nu in(elege" scrle el in 1829 arLea llLerar negre;lL c v fl in oare chlp nein(eleas acelora ce nu sau
adpaL ciLu;l de pu(ln mcar dln cele dlLil incepuLurl ale llLeraLurel sau acelora ce nu au flreasc pronlre
asupra poezlel lns fllndc inLrun an se dau dousprezece pr(l se va poLrlvl a;a ca s gseasc
mul(umlre LoaL sLarea de oamenl adlc ;l cel inv(a(l ;l cel care doresc a inv(a ;l cel care soarLa la
plzmulL de a gusLa dln dulce(lle mele de la rdclna hreanulul a Lrl in vecl inLrun inLunerlc" zlce
Pellade inLro in;Llln(are despre prolecLul Adaos llLeral" (cotletol tomoesc nr 10 3 febr 1831) cel
care va aprea sub forma unor volume inLro colec(le paLronaL de zlar ;l abla in 1837 va cpLa
inf(l;area unel revlsLe culLuralllLerare cotlet Je ombe sexe lr s o spun lmurlL Pellade
imprL;e;Le clLlLorulul credln(a c llLeraLura are un scop uLlllLar il inva( ceva ldee lndlscuLabll claslc
in esen(
Aparl(la cotletolol tomoesc a fosL un rspuns nu numal al neceslL(llor na(lonale ;l paLrloLlce
crora lea daL glas programul SocleL(ll llLerare cl ;l unor Lrebuln(e lmedlaLe ale admlnlsLra(lel recenL
lnsLalaLe care a sprl[lnlL gazeLa nu dln fllanLrople cl dln calcul lns in anll ce au urmaL gazeLa a incepuL
s inLamplne dlflculLa(l in desf;urarea acLlvlL(ll Avnd probleme aLL de naLur economlc (pre(ul
rldlcaL al abonamenLelor ;l neplaLa lor) cL ;l de naLur pollLlc (plerderea sus(lnerll dln parLea
admlnlsLra(lel) gazeLa publlc ulLlmul numr la 12 decembrle 1839
CCnCLuZlL

S-ar putea să vă placă și