Sunteți pe pagina 1din 259

BUCHETUL

MUSICi\L
Ce contine tote cantarile inajs~ensaDile ulluI cantare~

~il~

~11t

HI
11 ;o'
;jt

I
ff

fI

I ~" ~I
0

I (.~. II
I,

1&

\lj

£~ 't!
)V

C..A.

OL

I_

l~ I /i ~' I. I •.... jtiC\'{."'

i
~

~J v~

iI

Rege al Romaniei
Prea ~a,ntitllluIEriscop aI E~arcnieI Buzen
D 1.. D-·. • Il\c,:T CuleQicre
,~)

II s'

11

jll; I
I tJ.1; ~

~ . i

f1Ti1~JrTrIE V..i:Al\; .I. j_ ._j

, 'r originaIe ~.
.IrP_1N3UJrt
1!J1 • 7D • ". msencesca 1 /t,
v

cr. ~
<.';" .'

Hil
m lJ

iJp . ib... ,\ II
\(_

'i

~ II
~. 'i' S!
?,~

;; rroj0+esor H~
7fl

n· ~,,)l3rrn.'f1(wut, tIl' .m

ssueeu
D

ij\I ICANTARET I-in A1

"l;:l?TsJ!iI1iPTP1i

,~,~
;.".... ~. '..
:,

',. I."i' I !
tl

iJ

ALESSANDHU

GEORGESCU

188

:Mu1tl din omenit amatort de Muska


pia Buzeulul san typarit dirtl de Musica,
11

Bisericesoa

stiind cft adesca in Episcoa participat a-

~i ca sub-semnatul

cestea, in cele din urma, typarind Anastasimaiarui" 'ml-aii facut de nenumarate - ort intreban, daca se mal gasesc "A niholoqhiile de Buseu;" ~i respunsul 'mf-au fost negativ, pentru ea in adover nu suut. en inceperea acestut an scolar am insumi ea chiar seminaristil nostri au trebuinta de aceste cartl :;;i en tote acestea n'au unde a ~i le procura. Pentru a retypari din noli aceste c~,rp:, sa cere Prea Sf. a face 0 cheltuiala mal presus de puterile mele ; pentru a nu suferi amator de cantilrl, eli am facut 0 colectiune din cele mal frumose pieso intrebuintate in serviciul divin a1 Bisericel nostre, parte compositia mea, parte culesa dupe altl autOI'I, 111 rare se coprinde tote cantarile Sf. Liturgit ",a Liturgit eel mal nainte sfin~ita,» a septama,ne'l Patimilor ~i putine din ale inseraret ~i manecarel. Ca seminaristif sa pota inveta mai en tnlesnire glasurile practice, am facut : "D6mne strigatam"irnpreuna ell cate 0 stichira de Ill, "inserare" ~i una de la etihovna pe tote glasurile, lucrate in tocmat cum se cantil, practica in biserica. Acesta carte, Prea Sante, intitulata "BucJtetul 2l!fusicaZ" voind a ua pune sub typar ell spesele mele, ve rog respectos, a'mt da inalta Prea Sf. vostre aprobare ~i bine cuvintare. Remaind
Sl
1

cu acesta ocasiune Al Prea Sf. vostre prea plecat


~i suppus servitor.

_rEGU JONBSCU

I
~

I
~

~,
I

''5
Curentu progresulut care _ ~ sistam contra lui; dar,
.1

I I I
I.'

'~

I
I"

5e

tu natura .., este urea , forte ca se 1'('\ ~ 1< ". .~ .). p~ -" ", .,- J inlocui csntarile neepcrat neeesarie
ii',·

I
I
I

Bisericet
13,

en MlblZi:i-,Yocale

care Mcm' corn:'l 'tCOtmpusel ,din, ,ll11a1 mul1tr


maJor! ate a msenci or rum e mijloce a intretiue asemenea

I
'

.,." cantatorl. va trel ui mea ~, area recum i chiar nedispnnand P

I ~
I
',~'~'~'. ;
1,.,',..

'

'I

laudand intreprindercs D-tale am pe Psaltichie se nu fie inciircate en multo gorgone

aceia

-'-

oa cantarile sati di-zor-

I ;1
1:,','",.

nict ell suisurl saii pogor(:t~nrl repezl sati saltate ia a oincea sen nota, stiindu-se nu toti dispun vocea lora face ratoruluf jema unur

I tate a I

~ ceia ce serva

a,s~menea sa~tuOrl... l\;uzitca hisericeads?a treb,uie


ISCUfS, laSan

sat: sel'v~et' ca1ntatorfulu] 1


1

cantaoru

U.1

racur-

tmpodobi tema dupe cum dispuue de voce. asemenea ehipu elevul invata mal lesne ~i tot-us-data H ramsue

mali mult timp pentru studiul celor-alte Iectiunt. A.TIlmal dori ca profesorii seminarulul in prelectiunile lor sa se si¥ lessca a inspirs elevilor Seminarist; ~i dragostea pentru biserica, stiinduse ca in cariera pentru care se pregatesce, biserica este care le va da mijlocele de sub-sistenja lor ~i familiel lor.

I •

Director, L Costinescu.

"Cantati

Domnului cantare noua, lauda lui in bicerica cuviosilor lui."


Psalm 149.

Laudati pre Domnul in strune ~i In organe; laudati cimbale de strigare; t6ta suflarea sa laude pre Domnul.

pre el in

INCEPUTUL INSERARII
Echlll

JL

Ni T

~.-"..~

tl1-.

·V

fe n

ri

ci

ba ar ba

a ne

tul

ca din

re cio

e Ie
0

~--.!....., ... ~~
n'a a
urn blst in sfa tul

~~ ... ~~,\.._:;:-ere e

li

-:..~... ... ....".r--..-..~ _


1

---;,. 1

..

lor
-sc

§i

en.
£~

.....::_L_,\~~
a pe ri i

~ ...
1

...."..-r--~~-~-~~~-.,~~;_
g" ,:~.

lea

ne ere din

cio

~i i

10 or

va lu

iii

a. 1 li

u
___ ./

ia Do

. ". --._

SIn

jiTI

.. 0

.,__........... ,::;_ 0 0

.. ~

6 ....

mnu

---,
u

oe_ .....

Aeli..,

u lUI

~---=eu

"'.

"

..

fri

...~----~~
e

--_ F
e -/ e ri
o~'( in

mur \ ,

--.~--...~.-<-.

~~"_"~~\~I~~~~~ ~
Al Ii

----:.

.,"-~
o

,\1

r._

ci iii -e-.

~..-

Ju u u -.:_ ~ ..- "\ ii

iii

~~

\. . .
~

fe

ri i
....___

ci

.. .... t'i
Vj_~

ia

,~

,&.,...-

--~
\J"
........ ,.., ,-

to

----

~~~

__
nil.

.~,,-\~~~~~L..,\~~~
da 11 aj du u esc spre

ca

a ri

'----;;,

di

i
.

~~. ~- ~-- -~ --~.__~ -sul Al li


""

lu

11

./ ,

..- .,

.;F

"

..-

'"

~..a

ii

ia

" \

S~

ste

...

Ill.

Do

,,_

..a

~, '---.»..-__
~.

; ....a
~ Du

aa

........

~ .;F -......-..~_.,..~~,'ade e Du u

mue

,\1

<.<.

-e-."
~

-.:_ ~ \"
e

..e

min

tu

~~

_~~~
~e
V

<, .._~

e ma

mne

mne

e
tfl..,

~ u ul

ta

a a rea

a a ta

Ii

Iu

fJl.,

A
u

aa

Iu

ia

3
'" ~,., ~ --_.._,.,_..,.._
~j

"

\. ,.,,.,-""!' eli., ~ \~ ~ '""

~~..,.~§i
~

.. F

-c-'

eu urn §i

i
--;,

pu

ru

rea

a
------,

in

ve
'V
\I M

e
~

ci

~~,.,,-,, ~~.. ~ ,,- ,.,~ ... ..__,.,,.,.._.,.,.--_,.,,.,~_..,_..n~

" ,_ ..... ~

~,.,--,.,,.~
~ ~ ~~

_-.Ii
i i
'" "

ve

ei

iii
~

i ~~~
1.

]0
oJ>

or

min

Iu

u
\.
,

ia
\." ~ ,.,~-...

li

lu

~~ r " r "'''''._;;;'''~---~~-'::-'''''' ~ ~

i i ia
~.._-~~~-..._ ~

~ ..
-',~' \ _,.,~ ~

~v"
~f'\ \1M

IIi

,., ,.,"__J>,.,

.. ~

~.-

~"

ia
U

\..F ~!

Ma

'"
ri

Ii

lu

i i ia

a A Ii

In u
..

..__ ... ....-:. ~~~~,,,~

~
u
mne~e

...
e e

re
tfl..
'V

ti

e Du

ee

Ie e

"DOMNE STRIGATAM"
Echul

Sindoma, pe t6te glasurile


-(,

<1

Pa

~ __ Do mne

stri
"~"\

-~,.,~_ ~ tam ea ga
~..

tre
a

~ ti

... -::a.~\~-..-!!...~
ine
~
('I

a
JI.
~

u
'...

~i

---..-...-~ ,...
u u
~

~i i rna
~,.

Do

-=::.-......~ ----,,,
.....j

-...-~,.,,.,-~

mne a

Do mnestri
~

,., \. ,., ... -.._~-

'\'\ "'I.

~~~....Jf"~

...

a
._

uu
~,,~
-.,§~

u e
~ _-

Qi
...

rna
......
--

ia

min te gJa e

... , .. \

..,,,
e

JI."
('I

ni u

me
,----;:-"")

le
'\'" c-'

cand strig ell, a tre


~ \

~~"""""""'_\l"_" ..w:"'-=::.- ...~ --,


....a

",_.. ...
a sul ru
..- -.:...

-----4---~..
rna

l! '-.._
"
a
"

ga tam ca tre
...,

ti ne

___

ga

...!!....-'::
e

"

"'" ~ '" \.\.


a

ciu u

ti

i i ne
I'J

-..--.""",.......... --~...._ .... ~

Jl

~~~-~,.,

~i i

rna a a

.",

case ~"

III drep

...~-::....~"~
ciu nea

D6

mne

q -'-"'-..~
". e

.~ ...,.,-=::- ..._ tea a

te de ru ga ~r l\. ~-~

mea ca ........ ~,.,,.,,.,"-~ 11 ni lorme e

ta

...
ml ea '~ n

In na a in

ta

ra

di

ca rea mi

le

jer fa a de

e sea a

a ra

~i i rna 11

Do
e-

mne
• ~ _~._~ ............. ,,~

_._
ga
-". ~

......... ~-..-..-..
-...-'\'\

. ... " ,_<lP--...,


oJ>

\{

--..--""
me
~tE:

_~

En

ciu
'Ii'"

III

-;,. -... +» ~

~.;s.

le nos tre ce

_,

r---.... --

--;-re de sea a a .

ra

.. -~.--pri

-... --:.~

',-

-... -... -.. ~pa

",.,.

lc din te e

Do a am

n(J~l

ne eel ce

da er ta a

a rea in iu

ca a te
u

q,
i

a1

fa
"

tat

me

1\,.....
lVla dull
~

-""-~~~
ri re
-..-.... 't._ ___.iP ~

1 in

vi

~~

e lui

rea

ta

taa "...

.........

-...---...-... ....... ..-..


~i fi

iu lUI ~i

.. ~----..-...,~-I ...
sfl in

"-, -::..

tu u

Iu

u ul

a a
',-" T

cum ~i pu ru u rea
n

....._,-~

---

.......

-...

-...

-=;:

'\' ""=-.. __

~r---... ve eil

' -..." .... -._ -.,. ~ -.. ~~ ,...,.,...._


ve ci
~

~i

in

r 10 or
__

a min
'--Cl;''.,. ".~

.. __ hri

't..____''''

• __

~-''''___~

<!;._

0:

j';.. elL

't.-::::;; -". __
~i en in
'e-... .
,&.o!:.~

pa vi

ti

rna ta

sto se

din eiu

pa

a timf nem

sJo bo zit

-..

--...."".

-.. ... -... ~


-JII

---.. "_
cit
Jl

~
ne

~-118m is ba

~\-...
vit

-...
a mne

e rea ta din stri


'io~

D6

.............. ... ~,_,""""'~ ~ ma ri re Ii


--' lnii
C1
~ ~~ t"-......",L~

q,
...... -~....." ... -fi in lUI ~l 8ft in tu lUI
._ .. -.. -;"
~_, ~

e
--«JtIfJ""'~

l\;r"-

ri

..... ... '--._,~......._~""' " re ta tii lui


--..~ ~

JL

/1..

~l

duh
..::;

't._<_ ~."""""", ...

... -..

~?i

a cum

§l

pu

ru

rea ~i in

ve

cif

......._

ve ci lor amin

5 Echul
~ __

~:
... ~

~ Di ~ ti ne
..
.... -..~ __ ....
~

Do am ne stri ga tam ca tre ~_""-:..'~,=_"""",,- ,-, -->-~,t;.. ~


.. ->

~ a

..

_~~

't -

..

..,

a stri
~

u
--..

di i ma
.... ~""-~

1 'Z

~-

_~~

.... 1

II -". __ _,

1i mit Do
"

mne

D6 a mne
<t~ ........

ga tam
oc-

~ ......

,11- ..- ;:.. ...... --:.._ ,---"""""""._ .._--",. ..


ne a

, 'Z.

-".,<,."""",~

....

......

....

di \'~

mit

........

ia

min te

gla su ul ru

""'~'!;
,...

........ u ga

-~
..
ciu u

ea

tre
..

~ ''fA ..._

ti

\,

II

nil

-----,

~...__."",..

£;~

.. ~-..-..~-..-=--~_\-...... -----, '"


~i
1
-:a. {'II> .._ __

me

le

cand strig ciLtre ti a mne


,
-.. ..

ne

lJl8.

Do a

,t;..

_-,.

--...~ in un i in tea

..

~ ~-...

"....»\
""""""'"

..... -

__

,,~

,~ii se

in drep
-. a

te de ru
--"

.... --:;~ ........... _~ ''-

--:...~
le
'" 'C.--._

~-:?lo~~\~~
ma D« a
~

je ert fa de a

....~.-...-..\ ..\~ ..
ta

,t;..

~ _

ga a a
ra
di fa

~ .............. <z_._, .. ~

------

~'a

-..

..

/,L ""-

__

-..

ciu nea

mea

<.l!.,

ca tii
__ ~

.___...
lUI

.. -:..~

ia -". G

ca rea mIl ni

lor

me
UU

-!-\ ~ii""""
a u u
11

\:_~
~i i

Ce

In1 mal

..--~ ..
mne na
..., _

sea a

aa
j'i~

in te

de vect din

~-...~\ -"
ta

......---,..-".~""-~ .. ~ na
.__ ""

'1

tal

as cut lUI Dum ue

ca

~"
tii

\ ~::!
ci it

eel

ra

11

Ma
U

~~--r ... ,

6
.,;"<, ..""..

-:. ..... -!:..... ..... ~ ~ --:a


lu ~ ~
U

yi or a

-" ---~ -,,~ ........... ..... .......... ~6

ri

~ ..... "-~ ..... ~~-:.~-" ..... ~ ta ta lUI si fi iu lu

re e

ut ~i sfi i in

......

-"-.~
~"'

..... "
tu

ul duh

.......

cum

§i

pu

__..

~ ru urea

§i

in

ve

.......__..

.,--

e e ci ve e

~" "'-~ ..... " ..... ~


ci
10 0

a min

_--tI!""'--.. ~ "'Do. ..... - -~.~~- - ti ~~ "


U

.....

mea

~"-~~~ .__~~~~.~--....::.....__~-:.
In vi e
rea

.~ ~._-~~~-~~-~~
Echul ~.
~

Di T

4@-'

.,;-

~"

....

..........

.".,._

ta

hri

st6

se min tu i to

..... ~ .......__..
Iu
tru

ru

Ie }}

to ta

.,;-.......__..

lu mi nat c..-.
ce --

Jl..

~i

ache

e mat fap tu
-......>- i e in lUI

ra

sa

in

tot

pu

~.__~~ .,;Ma ri re ~
~ ~i
n

ter

ni

amne

...

-~~-.__~~-~-~--:.
ta ta lUI ./.
pu ~i fi ~i a cumsi ru rea §i In ve
._,
..... ~

.....

--- ~--rna ri
re

..... .......__..
cil

. -......>--'.........
..... ~

~ sfi in tu lUI duh

ve ci lor a. min

----~---....... --~ -~-- -.__.__ ~-~ ~-----~-~ --------.


,~~.

Do
11

_ ..... __ ~~
"

"_'

~~"-..~
-c-~

Echul ,\1 Ga.


lilt-

a a mne stri
U.

ga

tam ca tre a a

-- i ne ~ ti e
-a

..... ..,__ ~ot_~_ ..... _ ~


. ~ ~ -;a. ~

.....

~i

ii

n rna ct

--...~

--:a

..... " ~~
ti
...__..""..

.... r--...- \" -~._~


r _~

di

rna Do a
_

-v

,~

__

a mne e()..
:K:

Do mne stri ga tam cit tre


__

.....

"

i i ne
1

.,;- _"

~i

rna

..........
... _,.

.....
~

ia

mi i in te
ig

gla suI ru ga
..... .,;-

......

ciu

u ni

me

.....

~.

....»

.,;-

.....

'"

ee

le

q, cand stri

11

'"

ca

tre

ti

ii

Sa
-.
-:.~

._

~ se

-:. ~-.--:.~-:.~''''~-:.____.. ..,.

in drep

...,... ------.-'"
iii
me Ie je
-:. -:.
______..

-:. -:.r---., - ....... --.. -:.~-:. -:. na a i in tea a a ta ~~ -:."

..
e

"
ciu u nea J1."____'

-...~

te de

rn

-:.

,-~...."

ga a
cl a

~ mea ~

.... ~

--_-:.
ca ta
-:.

____..
mt ea

~i rna D6

~--- a
,J) ~

--:.\-:.
eru

.......
0'

...,.
fa

-:.

.....::...

ert

de
J 't\

.... -=;.--:.-.... se
ra
~
----,

-. di

-:. -____.. -:.-:.cs rea mi il ni lor

~\~~'.
a u u

'"
u

a a mne
~-:.--:.-:.

Ou

eea

ta hri st6

-:. -:.

a se ml tu

-~-:.- ----~
,.\\

a ra

to

ru

le

pu

---~
te

rea

.....!..... ~~i ia vo lu lut


s'a in
-JC

~
~

-._

111 ciu
0 -0

..____. -:..: -:. ~


u nea

di

~ --.-~~~~~ -, ..____. --........ -~~~~-=; ",..,. ere di i inta fi iii ind min tu u it ~ ._~-,--, ~ ..:;;"-~ -, -,-...-.
.

a a per

,-

dut

.._
,

-:.-,r--.., _;;:._ ~

~i nea mul
n

,"""__""

e e tot d'a
J

Ma ri \ ... -:.\ "-~


't\

--

uu

..

, ._._._
can
... -

me
fa

€_

..____.

~--.. ~

i re e

...,

u na a

du
u

...~-,ta a

ta

~-...
0'

\..,.
.

ta

" -. -~
~i

nesc prin
-,-,

ii

ce

lUI

~i fi

..____. -,~

~~ ~ iu lUI ~i sfl

ii

...--...
.. -:.~

........

in

tv

lUI

du uh
..___"..

pu

ru

rea

in

ve ci

ve

e e ci

~---:..
s6 nat ~

... ...___ ......


re
t6

Ie
"
.

In
J1.

mi na mes tecan ~
0'

in
--~

VI

en

..:;; ate le

.._~~-,~---...-..
i a
'------

q pri
oa

~~--,\

......

ta rea n6s tra cea de '\.'\


J

...

ta

-:..--~.~~
Ie ui
se

In

mi

11.,

I"

....

ra

in

bi to ru

de

a a ment

'\'\ .ina

~~~~~-.~~~~~ ......__.
n re ta
til,

l\/T ~

-.........__--~--",~~---..-~..,_,..._...,~...,~ ~
lui
~l

fi in lUI

~i

....__,_

sfi in tu lui duh ci lor a mm


if

if

S ,i

cum

~i

pu ru rea §i in ve

ci

---ve

...... ~--:.~~.~~

Echul
~~

/ Vu. eli,
........... ~-:a.

........

~~~~-::.

..-....
.... ,

,,..,,

Do
~

mno stri u ti ga

ga
~~\

tam
a u
.:--

ca

.., ~

-;r..~~4rIo~

...-

'"
~i
~ ~~~

tre a
~

ti
if

ne a.
8 J"'<

uu
~

u
At

rna,
-.

A-

eli, a tam

"-.~\~-.,..~

...... -~,

a c£I., ru

u tre u

u <;1i i ne a

rna Do
u
~ 'i.'U

a mne

Do
a

mne stri

ga a ti

~-""':::::.;;"""~\""~-~

"""",,,,"""'~_~~_\~11_-"~ ...... ----ciu u ni me i i ne

9i rna
'C..

l'c.. ~-~--..-~~\...,...,

elL

ia n
~~4rJ~

min te gla
~\~~

su ul
.........

-:»

le

--_ q, cand stri ig

ca tre

""

_________
"!'

""

..

..-

--»

--"' __

....

fF~li."

__
I" ....
~......,..".,

Sa
mi ia

se
i

in drep
in na

te

e....... de ru

ga ciu
_, __

nea a mea
.....

in tea a ta

J1~ je

,&...

-», ~~~.~~

fa '{'
....'" --.-,

di
'\7- \..-

____..,.. ca rea mi
'C""" ~

...--a.-:._~~~
--'~'''';--

0'1,

,/1.

t:a

ta
lor

~.-z....-.~ ....~
de e

n ni ... ",,~,,~.-...'~ -----,.


sea aa

,....

ert

fa

aa

~--'_-~"""""""-'~--"~-'-~-~~-~
~
~ '" .. • -:a. <to....

..._~

-,..,s,
de ~

'''....._...."",......

ne

in

ce

tat

in chi nin du ne chri


n
-=--.. --

sto

se

Du

u rim

le

ct

in

vi

----

-...~~

--", -

"...

u mne
-...-,.

... -,.._

e rea ta cea de in no it

tre fi rea

ia a
0

-!!.._~

rna

.... -

cit prin

tri ------ in

-:."" ...........__-~~~
sa al

~-~--.....=:;
me ne a sea

----

~i i i

_~
i

cea

stri rea

__
__.

ca

a t80 a tot pu

la sin

~-"'''-~
e rurl nel ~i a til.

u a

te a ra

e er ta

ni

ce

,......__,.

.,..... ~~ __. 40-'' , \ ..::;.......,;".,.40~ •

ee

su

~ 40_~"""""""_"~~~_.~

ca un

gu ur bun

Ma
U

" ~~40'-_~"~~_~"~_~40-'---'" "....

ri re
~
---,

-,.-,.,.~-~

~ __.

u ~i

In

u Ul dnh

ta
~

in

...___.

,,~ __
~

" -""\
de oa
Iul

at

no

~.a.

4040

\
.

00
~40

ua
-

eli.
~ tu
6

u u bi tor
~i

aa ~i

me nl

lUI

fi

iu

...___.

40'....... ~

sft i in

Jl

_~~~~_40U~r--..

".....

40

a or

~~~

T :.. Do
a a
40 -....

~r--.. - ---, -... ~

.,

cum ~i pu a min mne

u ru n q,

ct
U

rea

~i

in

ve

ci

...___.
ve

~40-"-'

40"

-,.,. ~

ci

10

_"~~40-", ~~ ~

" ~_-'r--..."__4040_ ~
te po pre cru ee ble in ne ste mul no le ind os tn~ ga a ~jl ne mu lUI
~

su in du §i

--6 stra mo §eesc lai per dut ~

eel din
~

~--~~-...~
--->6 vee iar slo bo slit 4\':
~

~~·_~4040-'-'::"''--_~''~
go ----- du te rin stri
40 -...

iad pre

ne

fa

ciu

da

~ _4040

o me ne esc pen tru

ca
.~

to re

de
~

vi
~~

"'''' r--.. ~ ~

___... sta can ce


§i

.....;:,.,_ '_' _

ia

Mil.
~i

,"

'-- __
a

ri

re cum

~_~
§i

ta t80 lui pu

..

tand rna rim t_~~_~..::; min tu i


fi

scu Ia rea ta

-----

ru

40 -... '-.

cea

fa

~a

->lUI

~--~-..-~~~-.....::; ..___"..
§i

t6 a re

~40_"' __
rea
§i

iu

§i

~-"'-"'~'''::;
~i

sft in tu lut duh ~ lor a min ~

ru

in ve

ci

Echul Lat.

Pa.
u

~" ~_... __

Do
U

a am ne stri
-

40 ~_-..._,,,-,,\

ga a tam

~ ~.~ _40~

cil. tre
~

ti ne a~

11

__

ljii

ii

rna

D6

a a mne

.... ct Do
Jl

" ./".

~i

rna
40_

mne stri ga tam eli.

---

'1. a
4040

tre ti ne a
ga
a
---

•.,. ~~"-~~
____

-"-.~ciu
u
~ "..

-~-..._ --- --~. --~~ -~~ --- _ .. ---~--.~10


~~

"

.. ""
rna

~, .. \.
~

~i

..:---

....

~_~'_-:a.-..~_~-:.6

'"

...-__
ru
~

ia

a ,-"

mi

i in te gla

\~

a sul

"~ ._i

...."

u nil
~i

me

.~

Ie

Jl

q,

cand strig eil tre


/!>..

ti

ne

~ q

--"J)

--"

ca

----:.~
ra

~~

Sa
ta

..

'_---"'__o'

ma

D6 a a mue
" e--"

\_

'-.~

se

in drep i ia

~~

_. ~~ ~_~~~IO""

. te i

de

--" ru na a

__

gil

./

ml

-... '"

de

\ -:;..'--"'~ ._.

di

~~
CIl

-..\
~

rea mil ni i lor ~ ". ""


a a ra

....... ~-;~\..~ ..--" ~~-...-.- "_-..--.. Ci


X

i in

se a

~.

~-!!..._~~\-:e...~~.,-

me

-,~---~~~\ --- -ell


~ \.

ciu

~_

~I

,--, _~"
~

-,;;, _,"""""'~~ ~ x nea a a mea q


__~

...-

...»

iii e

in

tea a je

le

f,

,,--" ~-,,"'»
e
~

ta

Jl

~i

rna

Do

--;;,

-:.~
0'

ert

fa

a a a mne

prin

in

VI

rea

ta

bo
JL

---~-:.~-~~--q
~~

,.F

01 dul

~i nEWmin ri

--pl1 ca
tu
--"-\\

a a tu
-:.
_.

-.. -:. it pre nOI din po


...., "'"

-In1 'la
~
0
..... "
't'

~..

ma

mu te pre

ti

ne

nu

1Ylr

~~""""-...""-~
t\.\\.

_..

~~~

'"~,

ri i

re

ta

ta

~--...~
~~

lUI

~i

fi

~~

fto.""J».

'........,,_

iu u lUI

~i ~

... ~""

in

~i
~-.,.~

a cum :;;i
a min

10

o or

a.

-~"
a

q,

11 _ QF

-~~-~~~---.'--~~
....

._. re p T

. ---~----~~---~ Ke.
~~ ~ ti

ne min

tu

--_---- chri to 0 rul


in
..._...",...

.... ~"

stos

eel ee tel in tru

pat

~i de

--..._"..

ce run nu tei
..._...",...

des

par

~it

gla surt de can tar! kmi't ne

.... __..

"

rim

q,

lC

~~~~'-~~-_'-'---r---..~",-~
ea eru cea ~i m6r tea a1 pri
'-

..___",..

-~~~~--_\~~-::; --~~~ ~
mit
pen

tru

mul

no

stru

ca

__

l\ia ri

-.. -~-.-...--~~~
. ~~~

Do om nul eel iu
~..._",...

bi

tor

lC

-....._-...~

de

oa

a meni q

pra dand por


~ ~
\

ii Ie

~~C---~~--::..
.

__

'''~

tre

ia ~i a1 in vi ia ta

a at min tu

-lC

ia du IUl

~~~

....

._.

re

ta

lUI

~i fi iu
I'U

ind su fle te le ~ ..., .... "--~ ~ ~ ~ lul ~i sfln tu lUI duh ~i

no
q,
x

a as tre

ct

'-~--~~.......;:_~~-.-..-.____~~......;;:,._
~i

a cum

~i

pu

rea

In ve ci ve

ei lor a min

Eehul Lat.

<..!.:.,
.....

Pa.
'1I.._.J>

Do a a mne stri -!:...-~~~~\~r~~~


u
"'"

-,-.~ -. ~~ ------,..

./"

ga tam ca tre
'"

~~--.~-::;._ __...
ti
-'"">

~ rna ga tam ga
-:..\

ne a u
<-..

Qi

u
U

9i

ii
,,.. .,-"

ma

D6 a

.......,..

... -. -~-"-'i:-

'\..'i2.. ,_-..__~~~_-..-..-..-..

ti ne a

Qi

rna ia n

---~
mi

a mne

~-...\~~~,
uu

~-..

-.

Sa

-'-~---"--'~~--".!':
'~j

rna

Do

--\-.. '"
a

-~-. ~~--.<-.. cand strig ell.tre ti 1 a mne e

J~".

i in te gJa a su ul ru

'_
~
n
~

~-.._~-..'t._-..
D6 mne stri
u
lC

ea tre
-. -.._ '"-~

",......__",..

ciu
"--~

,- ,u

ni

..~ ....

ne

-.. '"

~ '" .... -._.._ -.-.-,...........,_-. ----, a a ta 1 in na i i in tea

._.~11." -. ~

se

in

drep

-_
te

Qe ru gil. it ciu nea

~"

<-..

~;.

a mea <-.. ea ra di

--~~lC

.....

tit mt

ca rea

...... -.-. ------

ia

mil ni lor

,~ \ ~~-._ ....
.

\~:;;:..:; ....
~i
. 6'

me e

i rna Do
ru

--' ....
e le jert a
'"

--........
.....

12 ..:;a ~

."

----_

....
a

fa d'l se
..

.....
ra
~I!.'

l\:

-.

-,-. \ ~ .....
a

"

uu

e~

....
-c:

-........
~

nuu

-:..

'-

mne e vind chri


,-

__

Bi
?

_____

..._
ern

....

u cea

---.. ...... -".~

"!l_~-" --

~ _~~~

in'

........ ~--.,.
a ai su
mo
0 U 0

~a

"'

---::10

~-..~-...
in tu

.....

tea

-"

\ -" -"---,,,,_ ,~ _..


0

u it
or
l\:

-....

...... --_

........

~ -c;"""""'-. ....

.. '_

st6 se n

~ra

a In

du

u lUI

-.._~-...-~
ca pre
'C"""

-.

erl ee ge

ne re cul

ti

~ -...-.....,.. "- -... ~ sa'l in vi f)~1 im pre H


--

VI

...."-

pre

dea in tru

~~.._

u u na eu ti
_
..___..

i
---::Io]'( ".... ----

11e -. bod
..'-0

ca
_~ ~

re
ee

le is

'-.-

..... ~

-::. -.. -.

e e 9tI: 1 in
~-~

....... ...

'=-.

tru din
_.,

...

-... _

.. "

.~11 .... ---;",

.............

mo

ort-I: slo o a ta

In u mi na
-.Jj;

A
j:(
~~

~-.........

eel ..---.-

vo rii9tl
_ ~~

-"-~N

mi In

_::,; ..:~ Ma ri i i re .._- .... -...~- ~


~'If.!.\l. ~~, .. '--

-_ ......
~

-,,-,.1\ .._
\

e e ste ne e pre
"'~

-.... --.-,,--~............ ~....


\

tot

pu

'"#;~
no or
-c:

tel' ni ce min tu n "-.


'o._

~........_

.........

....-,,-c;-i i to

i.a

ta
u

""Il'<l ......,.;...._ _____

-."..--

ru

Ie

in

tu

uu

lu

ut duh
__,.

...

ta

't-

a
.....

~.

ta

a lui

9i

-----------.~
fi

. ......

;:f

iu u lUI

9i

sfr

n -.
__,. ~ ~ ....-~~-,,-...,~-...--x""""""-..-....• "" -.". ~

~ ."'"--<:c__

... :..

__" ~-..-

~i

a
~ a

cum
a min

9i

pu

ru

urea

9i

in ve

ciY --;;;. e

ci

10

~re----.....~~ ..~-~~
or a
-&.

Di

T
"--~
1

~_

I ,11
In.
-".

----

vi u

-~

--" .......;:.,..,~

rea ta chri st6


... ......._,_. =» ... ~

se

min ~i ~

tu pre ~

~
0

--a. -0;

ru le ~.

{5

.. ~

.... 't......._

in ge
~

ri
... -

-'=_,.

...... ~~--

o ~~

ni

ee

... -;.. ste ee


.-oj

"_ ~--....... --- ....... ~-.f1. ~


." """"""".._~--.

dil, in

ee

e furl S ,.F

nOI .....

pre

pa mint

__.

ne in vred
,&.

Il..-~

<2.:.,

eli

i ni rna eu

ra

ta sa te

rna rim

13

M a..--.___"... ri re ~. ~l
~..,.
a

...

-...,. ..,. ~

"'------''' ~_ Il'_ ~

"-

ta

til. lUI

$i

-cum

~i

..____. pu ru rea

.. ---c: ._

,,'t....
~i

fi

iu

lUI

~i ve ci

---sft
---

.... _

._.;:",,_

in tu
.... ._

lUI duh
.............

__
in

~..-J!i'''''

---- ci lor ve.

<...;.;.,

A,;

min

.t: -.

..,____,.....,.

"

~,,~ --...,.,--:-

Do

tam
e+-; ~

Echul Lat CVV" Ga.


'I'

..........
cil.
~..

Il'

mne stri ga
.. ,..

a
Itc ..

-- ..
.. -~ --:..._

...,.~
ne
J

..

'

tre

ti

__ ..
~.

111.' -.."

u Q_i

-rna
,

~--:"~--_'-"'1-""'~ ---a u uu ~i

__.,

rna

D6

aa

----:>

-~
"

J)

a mne

't\ a

Do mne stri ga tam ell tre min te gla


~~

-.. -...-...~ I _ --_"....


a sul ru
~

~'?o~~,

{:..._-.......=...~
ne a u u

ti i

rna

cl\~ ia

/1.

~_~-...,._

... -:-;~"~

u a

ti

i ne

I;
(Ii

I
u

!'t>.

---.
i i ia in
..:-

"~"",~--""""""_-"""'r----..--...
''"

li\\ _,--..... ~

na -".....::; e le
-:.

1 III

tea fa

--;.

\~~~~--....._'=",...""'--\~-...
~ '&li.

lor

me

,,---,-..~
je ert a

~ de

--".--~ 'iA';A

............. J a ta '\'\_ ra di
~
.....

\'

......

ca rea ml il ni ~ ~~ .... -_ ... r:»


._-

sea

ra

....~

~i
\1'

rna
t>-

Do
0-

a
--

rune e
'iQ.';;l

cvy
..... _

----~-...

.~

,,_

-...

..",.~

"~_.",p."

<::..~

..

._

-"., ~

....a

"'''-

"\IT e
~

nit't sa
~.l.'t\.

ne
, 'q,'a

bu
r.r--... ~
~

ell ram
~

de
~~
-".
t'"

Do mnul
'~
._, ~_

eel ce
~"'"
_!;'>. """'Gi"'~ .... -..._~

a
In
-::0.

sfa rt
"'?-~~ -.....~~~-.

ma ~
_ .. ---~

Ift._~~t{~

~'-

11 '""~~ 00

.~

a at
......

pu
--~

te
o
__

-~:»

rea
0

InO
... -

o

or
~~

ti
~~-". ·c

l~

't\

~i
~

a
~

mi
.... -

nat
__
~~

nea
.,.._
~ 'a

~"'-==-.-~~Jf

-:.. __
",,--

"'~

..__"t._~R'

a mnl ~

0
~

gaud

iJi,

f,-

di

di

--u

me e

nesc

.,tiu.

. ell

eel fa, i

rtt

de
.. -~~ ~

tru u
-...-...~\

pu

urI stri
e_ ~ ..

~ --;"'''~''__~"4>

to ru u le

~i min

tu

----_,D

to rul no

stru rna

\,

ri

14
->;

re

----

--L-,.\-,. ......:.... -:.


~i iii
cf

---..-,.-,.""""""'_-..-,.

-,.,,, .,. ~
in
~

~--"-"--"""'~~-~"~--~-"r--..'M~ ---- re ta a - ta a lUI ~i fi a ri


~
.

,;-

wy

tu ~i

u u In a

-., u UI duh

-..-~-,.--,.-,.->;

-,.-"r--.. --., -,.~ o or a a a min

cum §i pu ru urea
~

---'"

~.

.. _

,.p

iu u lu

wy
~

--,. §i

--

.,a

in ve

--,.r---..-- ~
,

nl

~i

sft

.p -,.'" -,. ~

ci

ve

_.

ci

10

rvy

-----,.~-~-,.,............,-~-_ --.. -,. -,. -,. -.. --

,;T In

~'~._ -,..-,. ~_, -,.-"r--..'_~""""""'_-----vi ia tar din mor mint rnA an tu i to rul lu

~ ~

.., -,. --

........ r
-:..~

....

-,.r---._ -~

mi 'n
-,.

~ ~i

a mne rna

M~ a
~

~i

~-,.---~-----~~~--~ ~~~

1m pre

u na al seu lat i re ta

pre

6 me nl

en

tru

pul

ten

Do

ri

~.~-:..-

ri

re

ta

lUI §i

fi

cum §i pu ru rea §i

in

~-:..---..~~..,.....;:._ ---- in tu Inr duh cf iu lUI §i sft cf ~..,..,-:;;:.._


ve ei ve ci lor a min

----..,
-,.

Do

'" -,-.,.,.
->;-, ~~

mne stri
.~

-..,.

..... ~

-.. -..
'-,

Erhul Lat. elL Ni.

u ~i rna ti

~-.~..,~
tre
~~-,.----

aaa
......

• ~-:.. .' ....

ga tam ea tre ..... ~

,." -,. ~~
II -

-..

-,.

su ul ru

i i ne gil

~*""'\->;,--.
-c'" ~

----,._ ~----~
Do
a
--,
-,. ~ l'

~\~
u

ti ne ~

au,

..
" tJl.

'"" -,.
u

....

i rna S\c a ...,.!..,_" ot--.. __ _ ~ -,.


U

-..

--~~ ~

~i

i;...

a. _.

mne

cf}..

Do a
a

mne stri
.JJ

ga tam

ea

~i ,i rna ee

elL

,f!,...

ia

----

ciu

nil

me e

--, --~

....

--L~-_~~
cand stri
i

-::;--,. .-.....>mi i i in te gl a a

....

le

ig

~ ell.

"-,,.~~ 't~_._~~
ruB.

15

~~ Sa
~

'" \

._. ~

,a

aa
se

~~ ~ ..... ' ~ __,_,,-,,-'t.~~r--... \ _~._._~_ ~ ~---

Do

-----,

....
.

a mne

...

III

drep

te e na

~e

......___..

.. -~~---~ ~~--~.-~-I
ca
-~~'~~-'=;-"""'"":~ ~

ta

mi

i ia a in il

,~,~, -~~,-......-~
a i in

ru

gil

eiu u a

.......

.~

'\
i

ea

rea ml sea a

ni

10

"'~~~"~""
0

tea

---:.

....

nea a mea
... -@.
~.~~

a.

ta

..

"""

ell

ra

di

--"->

or

me e e

Ie

eli.

/'1.

....

je ert fa

de
\~~

a
~~~

ra
l'

Do
~~

a a mne

Oan
~~--

ta re
ehri

..
.....

-~,,~~~~~~~
de sea a ra
.

_.. ~ '. -..---~...;......---~~-~

ti

e vo

st6 a

_
re

~i
...

sluj bit
. '"-\_ .... 'r

en ~ u
,

Yin
_ _

__

fa a
cern
I

......::.....~~....;.:....
to a
~~~ bi ne
l'

a re

.. -'=;....-...:....:"~ ~

~.-

.. ~

....

a se ne mi
_.

a lu

il
_

,....

du u ~~

'\~ ........ .... -'=; -:-;-~-"....:;


~__"..

([}... eli
e e

al

it ri

i pre e
r

no 01 prin

1 in vi ~ fi
..

e re tfh
..... _

"..... ~_~1I.1l.'t....

___,~.....--.....

~'--" ~
'\.

Ma _""

.... -".~_h"""""'_'-""
e ci

~i

.-'!:--~",,,,-~-,,..~--~"--~ ~
in tu a u

..._

, ..,. ~ --...~e---...-

e ta a
U

'"

II

lu

-~ .. .

til ~ _.

.a

,.....

...v

~~_

--:.,.~ ~~ _ ..

a lUI

~i

iu

Iu

u UI

~i sfi

III duh ~

~. ~

Gum

~i

"'---'l

\~_..
a
~

pu 11 U ru ,- '" _.. _._~~ a


...

U....... ~ rea ~
V

~i

in

~~i

ve

10"
./"

0 or
_

'8 T U
_..__

~........_~..,~....
1

tu tel
ni tal'

pre

~.......___, . .

din

cer

ve

la

----

-.~----~-~
-~

a min I

%ll.

ern

ce

su

_". 't_

~~

-,a. -~.

~ --,..-".se ce tei po go rit "~ ~ ~ -r---... ~_

~ eel
_~

mo ar te
..

vi

ia
-". --.

Ta
~

eea de

Hl ra. de mor
._
..........

te til

eli tre
~

" _"-AI> -".~._ --......

----~\~~------~~-".~ ---cerdin tru in

't..........''__ (> ~'.l.

--.

-..

__

tu

ne

e ree vi

Iu

....___.

mi na eea a tu lor

va

ra ce

elL
~._._"

/L

ea

tre

eel

ca

~u p:

in

.....__.,..rea tu e

't_.-I ~

ce Ia

qU Iu

mi

~~....r---....~-~~-~~
~ •

16

____

na a a rea

...._"... Ma ri re
~

~._£-.-.
../.. -.-.-.
a cum ~i

~i min ta

.._~- .._-.ta lUI


.. ~ -=:;; ~

tu

to rul no os tru ma ~i

~i fi iulut
__

~-_-~_~_r--- I
~_ "'Il.~

l'

ri

i re

~i e (J1..

8ft tn tn lUI dnh ci'l


---.::;..

....... .,>-

-=:;;

l'

elk

~i

'._,.,..

~--

pu ru rea

~i i in

ve

ve ci lor a min

l'
d}..,

PROCHIMENIIJE :PILELOR PESTE SEPTlM1NA

Sambata.

Do mnul
..:t.,
ca

~_~~~-......;:.._~----_~-\~.. ~_~_--.......::... ~~--_...._~~


c~

Echul

Di.

1m pa.

ra

tit

in

D0 mnul
, ...

'Z>

tru

po

---->-

do ba s'a im bra.
____

ca at~

~~---:~
a

a 1m pa

ra

tit ~

in

trn

po

do ba s'a im

bra

-":;I

a at

,t..

Duminica,
Echul Lat. elL Ni.
-~,,-~._

.... ,/"......
tit
0

._

Ia

~ Ie

"t...---'

cum _ ,,-~

hino en yin
-v
t'f}..,

__

..

---~

,~

~~
-

.
-~

__

er-.

tatl pre Do mnul t6 de 2 ort

te

slu u u gi

-...........::.....\~~~
til.

~.... -~~ ~----- __..---r--... ~ - - .._-.. . Ia to


....
Do mnu u u lUI a

"',....

cum bi ne cu yin tati pre u ~..... u


l'

Domnul

te

,~

. siu u gi le

-......>-..... Do mnu in n

...... , u

Ul

~').,

17

Luni

.,

~~
-

Echul
~

eli..

V u.
-

Do mnnl rna va
~
"

""4> ..,

..,

---

--

Do

-,.

~-...-...~_.--.....
oJ>

9i cand voia stri

-...

mnnl

rna Ta a

Qi cand voiu stri gao a ei tre di

--~~ -.-...~.~ ~-..

__..

""4> ~

-...

---r--.,

"....
~

....

ga

a eli tre din


.~

aul ~
UU

6 de 2

on
6

..__""".......
{

tn

,...

sn

II

----:::ii"

u ul ,-~

-~

"

Mi la. ta

_-...

-...-~------... -...---...
...
Eehul

Marti

q_ Pa.

....

rue

-'. -...-...--;;;F =»
_...

Mtla
me e

--...~"""';;:'_~~-...-"""';;:"'_~--~-...~
ta

1:,-

....

D6 mne rna

va

ur

rna In

to

te

Y; le

,.._~,.~
le vi e e 't-i.

ct

]I.

de 2 or! ....... ~

Do

mne e

rna va
....... e

ur

ma

in

t6

te

le Ie vi e

ti

-.:ill' _"

le

ee

Ci
Echul

Du
..
~i

-~:rone ge trn in pn

MiercurI
Lat.

....... ...... -...-...--..--... ->-

'"

Gi

e u Ie in
..___,_

tru

-.,_~~~-...,.---...-...-...~

..I'"

nu me le

.. ..__""".. ..
.. _..
til.
$

....:::L

---",-",--~,~ ~

au min tu

see rna 'U .

, ~

te rea ta rna -;, -~~~~,. ~i in

--~:-,

de 2 orr

ju u de e ca pn

./
ju
de

FinitullaalIII-lea
~~ -AI'
"7

't\

tru

....... --~ te rea ta rna

ca

;;;..,.-' a,

aa
Echul

Joi
Lat. ~
la

Di.
..._._",..

-e.,

ce rul

.... -...--~-...~ --....§i

~~~-~~~-....:!.....-... .........
ja to
0

~
0

1111 meu
~
A-

~
A

--...,.~~

de

Do

mnul

<..,;";..,,

~ eel ce a

fa

cut

de 2

pa

on

mt in tul

18 Finitul la al III-lea
A-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Oel ce a

fa cut

ce rul~ipa

~-=-r---..-:.:"'" mt in tu

Viner!
Echul Lat. ruy Ga.
.~..._z."_'t_---iP-".. _ .. ~ ~~ ~ .... --. ---. ~

Ii
e~tl
tu

Du

11m')

~e

le
~

spri

ji

ni to rul meu

... '-_-...ta

"

Jt

~~~-:a.,

...._....,.
mila

~i

-:.. ~,~ ~ rna va in tim pi na

"-.t>_~~"'_
\Ie
pI

r de 2 orl wy

...

.._--.... --....,.4
r ruy

Dnmne

Ie spri ji a a

ni --;;-rul meu e~tl tu a a

rna va in tim

~ --,. .c:,..._".--._ --=::-.".


na a a

:." ~ ~ ~ \

JL

--.,.~..".. ~~i mi Ia ta

19

I
Prescurtatedupe anthologhia de Buzeu,

INCEPUTUL MANECARlt
..~-,"
sa cu a
..........,.,_.

~-:;,.

...............

Ca

de e

-.... -..
Eehul
~.

,... Di. ;i~' .... ~


_..

II
- ,/'>..

I I

de e e

V8.

fa a a at
e de

_.. --",.-.~--~
~.

ft

H\

II

da pre re ~-,

.. I

---.~
tre

.. :;.:~i i mea

.. -~ -~ ~

.. ~~-=....'-.-...-... ... '" --__....


iii

.. ~

cea matpre

sus de Du mne

~~~~~~~ ......... ~

,./}.,

~.~

fa ra
~,..
i

de in oe e put
....

...;.;., ca re le din

--_
~

4J.

~.~~

....

~~1?.,,~~~~~~ ...

".

ta
. _..,

a
-c:

tal
_,.

--.._..-.

mal
..

na i pre

in te de

- -vecl fa

-... __

'\~
i

ra

....

stri

"\'"._~""".~-;:~ ~ .:-.. .
ttl u
,-

ea

__

...,.......

" __
ne

.......
s'a a
_.

-... .. ::::::;;::.6 .. -.
nit
{t

""""- -;: __

"-"""~-...

-c"

ciu

sell U ut

~i
din ta

in

U
t'.o'G.J

ul duh
~

ce
.. -...
.\~_
.

e1
de e

ce

aaa

~-"'-~~jJ

fa

ra
,

de
..

''''"~~~-,,,. ~ a a ani sa, pur


. oJ. \t\'4,. ~

',~,,=---... ~,

ce
~

eee
-.JI
'l- _ _

~- -..
Ca de e sa
.,__ ~\.....

'<,~-",,,~~,

~,,-...-...~
ee

.~

't .. -:;"~""""""'" 'I:_~-... _,,_


~ ~

cu

de

va

ra

at

to

rna

l~

"'t-'»

pre

ti

--.
ne

'"''''---''' ~ ~
de

ca re

20
.__

....

~-"~~~

__

......"I
.....

-' __ _.

--,

-' __

~ ~

\
11

"t_~_
,~~
ii
~ e e
VI

reset
1 in

~ roo

pre

~-'r---.----'~
.. ~.~,
0

".....

eel ce a in

vi

ia at a stos d

tre

e
<, _

e to

ia
\

~-._~--~
hri lire c n

or mmt'--'

a ta
ma

'-"''''----'~
u ld e

,-

di .

oro

\~--~~~~-~~\~..,\..,-,\~~
ia a

Si
..... "'".._~

~ ~

~--~ _---\ ~..,~~~~~-~----.


a

~a

cu

fri

ca

sa a1
.

ri im

'\,.-

_.

Hi

da

a am t~il cum sa a en
til.
~

vi

Uti

lUI
~

Du

,-,

,_.

"t~

-:.~~-,~-..,-~~-,~...-,;~~~

.,A.

~"--_;

n mne
..,~_,_~

de
"'..

eli en can
.... ..,_-,

an

Du u mne
-.."." \
.

~e
~~~~11.~

e
..--

e~tl pre e
..."

~
..... ..

pre
..... \~-:..

ta

._ ........-........
"

--~... ~~~~.~-~..,~ ~.-~~


......._""..

. "''''

r"" ... _~

a tal
ce

...

~i

pre fi iii e

iu

uu

nl

§i

ii

Du u

hl1 ul
e

_..::;

't"'"

.__.._.:..._

'"'- .:;. \

"

~----,

...,

el Du mne de
... ,,- \ -

esc stli. pi
... r.:-

ni

ilia
6

cea a in tre Im pa

'"

el

-.--. Y Y po

~~

,\ 0

...

sta a

-----,

a a sort ~

'---~-'-"'" ... ~

.:-

pre

"

Pre
rna
din

--~"'-"'-'--.., ......... _
~--pu
'"

ca rea

,... ~

... , "

la e

u da tot'f ri i

pa

-._,e>

min te e e e
... ~

_ ... ~--~
~11.." ... "

ra

ni

~i

...

---~-\.-~\~.:;:-...-.~

~~-~~

...

resc

te

Ie e

ee

e re~tl ~

cio

in

chi

na a

ta

, ~~"'"-~~.,.aa a ---pre ces de toti ere _.,,-~..... ~


6.:-

ni i mea cea e. '" ·_"_~-:..~.u 't-. .. n pre cea in


...

tre e ei

yy
~

po

sta
\ll.

aa a
~ ~"

su urt

-~---~-:..--D~- mne
't'.

-~,.
~i

--....._
In ce ~e

...-~-,-"

...""

"'...,.

.... ,.r--..~,.,.
-Jt

'<:..__

,:...

...-

sea

pa to

ri

pre

ste

he

ee

ru e ~
A

vi

...

~,,'"'-

~ "" .... ............ -;"............. \" _-,._

iml

Du

mne

ia sea sta

pi ni iii

- ...
11

~-.>fa

1'a

21

cea ne de spar
me
---

....".~~---=-.~---"'- ~-- ~ -.~--~ .... 't' ,. ~


de a se rna

~~~-~

.... ~-,.-~
a a re

.........

~"'~~ ste

-~-..r---... -~
se e e

..... ~~

.... ---

....._"...

-.::::::::..
~e

----

-_-...~~-...
mil.
U
-:.

hu lUI

-----r--....---.~-r___... .... ~--~ I .... _- ............ _ -----.... -- _-'t-.... '-.... ~~- --~ ~---...-~-----~--.~ -- ....... .. .--,,- ..... ..-..--- "' .... ~\'" v ,,~
----,

.........- ....." .__,..


~l i i

na

pre

ta

it

~ i in

" ~ \'t'
u a

ra

fi

"\'t' ....~
ni

i i imf tre
iiI

i mea
----,
1

ce ia ce e e~tl ia scastaa
ta lui

du

pit

de e

va ar ~./!mall.
~.~

Du mne

..-

......... ~~ ~

..____,
Ta

,.

a pi

.... \. ~-~--- ~~~.;.


ni i
in

"''II. "'" e pro ti ne


1011. _~

' ........ \ , ........ \ ,~~


....

te e
~

-__,.,.. ee lUI fa ra
.,.

ri im ~
..---

.fl

ce

put

Du u u mne
~

e e eli eu
~i
~.-

yin tu lui ce lUI ...... ~~

impre

.,.-..____, ..... --... ....._"...


<:.- ..'"

.... ~~"
chi

u na

fa ra
fi

de in ce

'"

aa
~

in

i i in

in ta cea ne de spar

.__,..

.....

put ~

A-

ti

0' ......

~~\
~

du

iIi

~-....
~

,,i

--- -.
._

..

--ta u u

--,_

't___.il>

,.

na
....

----,

.... _ _

im tre

~ pre e

-..._

--

-11"""""""'na a
a ----,
Ii

__

u u

r--... -~
in itnu

....~

\'" ""'--~ -... ~.."...__r---...


IDa
ra a

a ata

ta
eu

, .. ~"'"
la u

ni mes eea a sa
Q

~~\
de

........ \-~\~--:!
0

rna a

ri im

-...__
~

_.

.._~.__'("""",_'"
Iu ~ ce
,.

ee

stra

--....--~.... ste le
'"

... ........__ """"""'" ........",._;1!:"'..,._,'~'


~ ~ ~ .;:~" e.

mi

e
1>\&

Du
"'...

mne ~e e

ce la ce e~tl in tru YY
.."'--~\'" ", __

-... ............... ,_ -... ~

po sta a a a
0 I'll U

....

---- -.~,

_,,~.
e

-II~

11

..

su

uu
to.oJ>

urt
6

~-..-:

""" ~\" ............. -..-..-.~

'\ _, -.., ~ _II ..---" ~-:a."'_

to
ea a.

ot lu

era

aa

to a ma

le ne

--.

sa

i1.

rna a rat

ri

riY

ta a

a. le In

ce

f:

el

e si

mi

na ta a

_--_ ... -----\~;;


tll.

22
-,_-.;.
~ \

pur

tit

to

re de

.......

...-<:_.~ .._-,.,-~

<I'

1u

~ mi i

-.........-,--~-...
"''''
.J ~~

...

nll.

ne schim

ba

aaa

II

TROPARELE GLASURII.OR ~I ALE NASOATOREI


Echul q Fa.
{

ste

Do mnul si ,

s'a a

ra

tat no

oli.

~.---;;,.-..~_';;;:"_ e ste eu yin


\a(l ~

............... ~-..".

tat eel
".,

ee

vi ne
.,.

in tru

..-..----..~~
23
~ ,~~

nu me le
_ 1l.'6.

Do
_..

0 mnu

u lUI
~

q
~

Jl

'~--r--.... Pia tra


fi
--.-

-............_ -..~ -..--:..~ 't......;.._ -.. --.. ~ -...........


ind

-...

pe
-..~...:o;

cet Iu
R

ita
~ in
-,..

~~i ind prea cu


I'U "-

\ -.. -.. ------..

ra at tru pul teu q,


/-

to

Ie

cn~

.. "

da

-"- ...... ......_.,._


ru ind

_- -:..-~ ~~-~"" I
vi ia tal
-_

~J-..
-~\\.

de

ji

dovf ~i a

0 ____

sta §i stre ju

_.. -..~--..
1

tre ia Q_i min tn

_.

Iu mi vi

ia

~a

p:

~l

pen

da tii a to
ri re in vi e ri ta a

-"-''''~--'''_ ~
0

..

tru

eea

ru

le

,.

Je chri s1;6se

~._~-:..~-~...,.,.;".._

-..-.

dL

rna
%!.-a -......

ri Ie

j
'"

re im u u nil

pa
u

1'a ti
.....

e1 hi

ta to

~~~-..~

-<1.--""" --.. -=---'-.


le tie ill e

I
~

ta

---_-

Ie
_

rna
\j,'&_ _

ri re
.......

pie

ea

ciu net

... -.. -....--~

ru le de bu
"

6 meni nu
ell

I'a te --<t:=--..:... -_r----.. ~ ~ ~"~T_'"--"......_.,.... -.. ...::; n --~ ... --".,


vri il di cand
\\~

Ga

fe
e-

dna ra
-

. elL im pre ~~""""~


in tru a

/1..

,-

(:>

na

en

~=~~Il-~~~~~

gla ~

sul

s'a

in ~~

tru pat sta cum


it

pi nul tu ttl lor


--~
.

~~~~
.

ul

eel

sfintpre

~is

"-_

et

~~

-==;

dre PP tul Da vid

Cl

-""
at pur tat pre

~""",--'.-

Lit

'..~~ ..

---,..~
ten

to

ru ul

ti

ne haa

~5-~~:_
T

....
a a

24 Echul ~. Di,
-En

....._,..

--~~~~-----~~~~~-r--.-"_r-..._
./

Du
CIi,

~ ,,r-..--....;:,..'ft.........I-..-..~-~-'''~~-..~~~~-..~

"

mne ge

bi ne e ste cu vtn
~~~~
... ~

~~~~~~-..----=~
.:--

,.

A and

~---..---tat
eel

....

e eu e ste Do o mnul
~

§i

s'a

a ra tat no
...,

t uit ~
~

ce

vi ne in tru nu me Ie Do mnu lul


~

,f}.

.r~

-.~~~~~~-..
mo or te cea
<.2.;.,

te

al po

....

go

rit

la

ee la ia dul ]a1

ce
0

e~U vi mo
~

ia

ta.

cea

fa ra

de mo 6r

~--,,,---~~~~._-

~~"-......__,-..
en stra lu

..-----..~-~. ~

te

-----~~,.~-....;;:..._"'-.~~~~~--~----....... ~ ~
..., ~ '" ~--~-~-'-.r-...~.,____,.,,~~
.

ci rea Du mne 9C i ce le de de subt ia

a ~......tun ....
,
1

rit ia at
R

reI

,,---.~~"'--.....iiI'-" ~,,~
~i cand 31 in
....

pre da

eel mortl din

t6 te pu te ri le ce re~tl au stri gat ~

..

vi

~~

~,

ri i ~

... -",-.....,..\~-.\~~ .., .:-...--~


re e te

ta

to ru

le de vi iii a

chri st6 se Du mne ~e ul no stru roll. ~ ta


6
.:-

__ ~

~ -..~.....,.. ... -..

~~

~-~--_.;;-

T6

.... ~ ---.,,____,,~~~_~,
ta

ti

.:--

-.....,.......,..---~~-.........:.:....~~~.....,..\~.....,..
to te prea rna

a. al

ni

le

a le

... o:_~~~~.....,..~_ ,~
Bunt mal pre re de Du mne
~i
~

sus de ell u
I

~
6

ri

te

cu ra
~i ta

ti
-

"'-. ~ ia fi
.. -.,. ...

~~....,.
........_",..

ind pe cet In cu no
R

-pre
"7

na sea t6

~"~~
i i tit
__

.._---~ --~e eu ~
~

fe

cio

ri ia pa

ca tel ~.....,.......;:.._-..~.....,..,.~
<2.!.,

---.>rna al eel e

~~_,r___

Du mne deu ra

a te

de va.rat ~ le no a

~-,.~-......::_~~~-sent ne min
~

... 'a.~~~~~

ci

no

8.

sa

nit scand pre sa min tu

ca re le
#,

-~~--:.'-~~~ . fl
sea su

T stre
.:-

---.
~

, ...

ro

gal

-~~.

Jt
-,

Echul '\.1 Ga T
--... -.._

e.<.

<;;

't_

Du

mne

~eu

..__.... ......__. ste Do 0 mnul ~i s'a a ra


-._ ~ --:._ --:. ~

"

...... '_

tat

no

it

1i q_

.,.

--:.

bi ne

...._

e ste en vin tat


'\'\.
--.~~_\

....... ~~._eel
..

ce

-~

vi ne in tru

.. --.,..~\ .... -~---.,..\ ....


nu u me le
-__.,..

25

Do

mnu

if

-.
lUI

se le a sea -. _:;; ....!...._~.~~ ----- le pa min te~tlq, ell, a n ee fa


ve

Sase

-~-- .... ,~~~- -~~-~I .. ... ... ... ...~


... --.

......
e

~'t_~

..

_~

..

~_::-:::::

......

ce

le

ce ru

--...
Do
0

~~

eut bi

re~tl ~i sa se bu II en re --.__. .... ~._~ ...._ .... i

-:.. ...._ mnul cal ca a tau eu m6 or tea

"-~-~
nea
1&
'l' _ _

vi

...._
is

...

-; n ...._ pre mo ar te ct
~

~"

~,'_-'-"-

ri mo or

ti lor s'a fa cut .. r---..-......:::.... ~ ~~~


§i

_ ...--_ ...... I --... __,


~

in ~a cu in

bra

a tul sM

ce

pa

tor in

din

.....

pan te

_~_

ce

le

____ 1'13

.. \-... ..if
iii

ia

au

InI

ba
II
--

vi it pre not

dat Iu mi rna

mi

J"

.....

~~~~

...

__

~~

.....

___

Pre
~ ...

ti ne Iii u

ce ---- ia dam

ee aJ:
...

It_

___
..

stru te
--...~

...........

__

na sea

-so t6

lit min
...........

tu
__

rea

nea --.......

""
no

a mu
~

lUI

""'.....

a re de Du mne ~eu fe cioa a ra

...._

<t.___, .. ,,~
-

... ~

-... ._~
'!'

en tru pul eel lu at


~<e~-::;;~

e ul

......

nor din stri

din ti ne fi iu HI te eti ~i Dn mne ~e 9 ~ ..... __ ... -... .. ~ . -.. ,,~ ... --n ----....,.,. nos tru prin em ce In and pa a ti i rna ct nea min tu it pre ~ -!!... "<.".;;:_ ...__ ~ "~ ... ~ ...._... ~ ~ s :» -

:lC...-

\~~~
e

eli

ciu

~.I_

'ea."

ne

ca

un

iu

bi

tor de

oa

T mee e

ell1 Echul

cJL Di
.. ",.___...,~
6

.!

--I,;'h

r---...~-.~~~

...

Dn
~

mne ~eu

-..
cu

e ste

- --- ..---..
... ~~~~
~

ste

Do mnul §i vi

s'a

ra

tat no li .._;;,;_, bi ne
~~ ~ ~

--... ~

"""--..~

via

tat

eel

ce

"-

.____",..

ne in tru

nu me le Do mnu lUI

-... "'-----''''

26

~e,~

'"~~'='_'e"~""",,,-Eh

"',~~

~.,,_

<i:» ~ _____ ~ ... <i:» ~ ~ "'_

It
I

Pro
le pa u
~

po
du
~

ve

du
~~

rea
..._-":&..~-::<z..-.. ~

in
~~

vi
~~

e
----1',1· .
-:; ..~

ri

cea In mi na
-:;;.~ ~ ~~

ta

in
~~

te
~

.. '-<-'¥="-' ....... ~

gin
~.d-;-

o de
-">~i:~""~

la
~

....____ in

gel' u
....._

CH
-~

te 'I'e Do muu lul J_ y'


~ ~ __ ~ ~~
'-;c-

~l
~

le
~":.i:..

~"~"""W"~~

"',,"'"""" ~ ~ -"" ,'1'-_:: :""-=:; \


u dan du se a
'C,",Y"",, 'e7~="_

eland tin

gu

rea

stra
8

...

-==je
~

mo

~i lor
<:~~

a
...

po sto
~

li mo ar tea

lor sell
1\

lii la

Ii

II
I

.... _____
~"t_~

~i
... -""

is ~
~ ~"""""'"

fu

tu
~ -...

-"-"~'''''''-

'" ru

-.._

"'-----'

tu

chri stos Du mne


~ ~""'~-.~

~eu
~

~~sa
...... ~~

"~""",,,,-Il."" ,,~...__

"-"""",~ """"""'"

cia
a

ind

lu mi rna re mi Ia ...:;.,
~ -:... ~ ~~

<!-...._;. '''-_

~"-~~~~~~

na ti
110'

C{:U

din vee
-~<'!k __ """"'_ '--~\~

..___".....___..,.

scun sa §i de ~
~~ .... ~ ~

11

...

in gel' ne ~ti
~~ ~

--:a.~ ~___

-/~

11

ta
-..

,_;_, prin
-:..

-=>

n1:" sea

t6

re de Du mueden
"'C~"7'-'=~'''''''-""_

re lor
11e
't~

de pre pa mint s'a a ra tat ~


... ~ ~ ... ~ ~ ~~

I I .. I
"~~

--;;""'_,==
_a
'":·'C<EI00'_

""",~ '.. ~

Du mne 1,1eu in tru


se in
to

u
__

ni
~

1'e
~_

a me ste
~ ~,_._

ca
~

ta
... ~

in tru
~ ~

pin du
~

--.
)J

Il

~i ern ind a ~

..-

~'C""Z'",,-'"- ~ce",,,,,,,

--:.. """""""-

cea
~~~~
--..!:-

de

bu

-"""""""""-~--"""=-~~
a

....

nil.

YO

e pen tru nOI In and prin


't.-.
"'-._."i!j>

..................

yi

pro

eel in tal ~i dit stre e e

min

tu

it din m6r it': su fie te

----

ca re
~ ~

Ie

I
~

no

Echul Llit.
~'.:.~·~t~
~~~~",<::-,,::>'-".L,;;''''' ~"""::::2~ %.. '.~ ~~

q_ _._.:{ ~~,
...... ~~~.

Ke.
~~..____ ~

~-=:;~

-hi
---

"

Du
~

mne
"""g~~,?-,,-~,.

de eli e
-::&
.

ste
..... -"~;:.;,,.. ~ ... ,.~

Do
,."..~

mnnl
<z_.,jIl?

~i
-;;., -.,.~

s'a a
~

ra
tru ~
~~

tat no oa q
--... -...--

3C

~~

---.._~

~q,,,,~

~==-.

,,_" -.,. '" .... ,,~ ......


'_""""

Ill'

ste ell lUI

Yin

tat eel
lI':

ce

vi

lIne

in

nu u me

le

Do

P:e '::':?~7t:;-:-:;'--:n:7:,: ~7-:~::;~ I


'~",',,"~o·, ",=,,-=~,~ ~ :K: ~" ~-.,"-~ ~I ~'~ ~ ~ ~ ''''''''''''''~ -.,. -.,. -.,.

mnu

-.,

11

cl

, I

~""'-

ta]

~i

ell du hul

cl

ca

1'e

le

s'a

na

scut din

fe

eio

a raspre

min tu
Dam _~_--... ~ ce

-- ~,,~ ~.~~~= ~~ -~~


lC

~~~ ,
cit
-..~

rea

... no
~

a stra sal

__

'_~~~"e______..,~~~...,_..,._,,'t. .....___
it
__

Hi.

11 dam ere din do §i §i sa


a
't._~

no in chi

q,
§i

bi ne
It

a ~

vo da §l
lC

se la pre

su
_=_ ~

_=_ _~

ell
_=_ _=_

......-...._.,...

tru u pul pre ern u _=_ ~ ........__ '-=-_=_ ...

..

______ ---=----

./'

mor tea
~

,~ ....

rab

scu

eel mort! in tru

rna

1'1 ta in

vi

B11

~~--.._~~ Q
~.

rea. sa
te
§i

ct
u §a a

eu ra
_____"...

Do mnu lUI co pe re

.. ~ ~-..-..-~"-=- -~
cea

.~~

a no urn blaa

~----.. ~-;
e

ra

te

-tt:---.--"---~
ti ne

q,

lC

~~~~---~~_-=-._~~_ ~
bu
ti

9i

-=- "-~-=--~-=~
i dul

ta
gil.
la

---=--.. -..~,,-..._
ee lor ce a Ie ar

min tul
ma

cu

ra

-=-"',...."
nun

te

Ii

nul

...__.,."......__.,."....

eel ne vi fo

i spi ell.

~~.~-=fa to rnl

ta

de

~-=-___....
sa

-=-- ~...__.,."...

ta

cl

~-=---=--._~-~
ee ia ee a1

rit eu q,

§ine

tell §i Dumne

~-;.~~

~._--~-..~
in
chi na

deti nu lip
......

_--. ~
a

na

seut

trup .pre

si

a te ru ri

eel ce can

til.

§l

na

§te

---,_::__
ga
..., ~

-=- --::....x _
ta a

pen
--'7

tru

Ie e

-..--:--..
~":I'

_"

ee

e Echul Lat.
<2!..,

de la V u

-Eh

-, ...... --..

Du

mor ~it...:.:.., i §

'~ Pu te ri le in ...,. -... --::; 6 ~--,..-... ,____'"

e ste ell vin tat ... ./"....

-...-==-._-----_ .._--'> - .............. _ "'-..-...


eel ce vi ne in tru

--~
'l'

-~

rune

geu

.. '--~e

.."...

~
s'a

...-....._---~\--~"'''--..-,..-".-;:~~ --..-. ..____.

ste

Do mnul §i

..-~".___, .. -". =----.. " ---.>a ra tat no


0 0 03.

..

.,;- .......

bi ne
6
<2.:.,

.... ...

nu u

me e le
~
§i

Do

0 mnu

ge re§tl

sta Ma ri ia la mor mint

...

~--~---... - -,.,._-la mol' min tul

~.

u lUI

.......

teu
u

stre

ca

ta

...___..,_

ja

ri i

,..._~ au a
"...
en rat

a a and prea

28

tru pul sM ~ ~~ .....


-, +»

--_"...

~~

~ -::;

(3

'".__-._ft.._~~
in ,/
... ~~

pra

da t.al

ia

a dul

..,_~ _~~~..,
pre e e ~~

ne

:fi
fe
~

'" .... ..._ ~~


... '.

i ind is

~
~

'-.~ ...
i ind vi
,~

pi

tit

de din sul
~~ .lJ.

<2Z..,
-

tim

pi
~""",----.,~

na tal iat

cioa ra da ru

ia

ta ~

\l

ea e

Ia ce af in vi
6

din mortl

Do

........._<.~_'a.jl_~
ri
"

mne

rna

1'8

ti

\~ ... ~= \
ii

'" .__~ ... ~

"'a1

~ fin

~<t..._,~
mit pre
mal ca tul

~..,_~.., _~~

Ou
~

la

ee

..." ~-~--~~~"'___'r---....'___'~~~~~..o; ,,~ ve [;1 tal la pa ti ma prin sfa


-~~~r-----..~-==;~~~-'"
,.

ta

_~
eli u na
~

... ~
UU

"-~~
ta
o n "'-

bi ne

viu e~

ta

eel de bu ~ ~-»

VO

stra
8

In
bu

ci i ind pre ell


ra

_'" __
...... --at drah rna cu in

---- ti...~ ...----~ ...~~ ---~......


va im pre
du u

cru ee vrlnd

sa

~~~~-==;

ea

up: pre
i

A dam
ne

~i cand ea
s'a

in ge ri lor ~ a fla a

~~~~-~
eea per

\'"-~-==;"
u ne

te

lep

......... ...... ._..--....~ " ...


u ta ...:.:.., ee Ia ee e
8

na cu mi

~ ~ ~ ~ "'----.f ~
~

'" ~__,

at

--._-~
"
a ~

rin

ciu

IDa ri

re

ti

Tee

~,.,~~ ~_I'
'-'

du ~

it

t6

te

~
'"...0....

~~~

Du

bi 11e e ste cu Yin


~

,.... ...~-.,..-~~- ... .._-~~~ oa '\'\ 1'a ............ ... ------ .......... -...
mne den e ste Do
tat

Eehul

ruy Ga.
",.

\--.. -;
mnu u
Stri a iul

lUI

"'-~-..~~~---..~ea tal '\'\ eu cru eea


'...0

--~-- ~-~~ ...... -~ ... -~~... ---... ......


,.... 0 mnul
co

§i

s'a

tat

._____... r no 0
u me le Do
~
"

eel

'"

vi

i ne

in

tru

nu

"

-...

ta

mor tea des ~

i sal til ~
0

~ a rul lUI ra

plan

ge

rea my

fO

no

____,,_.

-..

.... -,.-~-..

si te lor

al schim bat

~i

-,.~-~ ~ po sto li lor a pro po


-. -.. -. ~ ....

-..
iat
i

chri Ill,

sto

se Du mne rvy
...

.... --- ...... ---29 ve du ~


i
_ .. ~ '1:~ __

~
......

leI po run cit


TU 1

tt
_

ca
..

at

in vi
._

-... ..

de

le

da

i i ind

Iu mi rna re mi

Of"

-~..
~~

Oa

-~..-~..~---J
~

...

~~~~._'"-,,
ia in vi
.... e=-; ..

i;.

ce ia
-,. ~

ce
"-

e efi\tf vi sti du
~
~
..

ri

e da

ri ta

no
J

..::; 0 streJt
~

",_

pre

eel ce nll. daj


~~ ~

esc spre ti i ne pre


-._.,p-

din gro a a

pa

9i

din ~

~- ...... _ ..
.. --,. .. ~

a 13.u

-!-. ~ ~
~

'\.'\ sco tel'

--..
tu pre in
fe

n di in cnl gre 9'1 le lor q

ca

-rr---... eel vi no vap: pa

~-_,
__

ca rea mal
na
.

..--~-....-~-..._-~~ ---na
.... ~ _~

.. ..::; ~ ~ .. ~ ......__,..____.. if ...::._ -.. .. - -- .... J ca tu lUI na scend min tu i i rea 'i-al in vi at '\'\

in te de na
~ .. -

ste

~-

ste re fe cio
=» __

1'a
"\"
,'tt..

9i du
-_--

pa a

--1'e
-

at

fost fe

._____. cia a

.....
.

-::;~1'11. 9i

-... ~ ~__,

-,. 't......-.. ~

..............r---.,

na ste re

ia ra~l al

ra,

rna as

/JJ _-..
cio

.......__".".

.......... -=--.

ra a a.

'!'~-~ --:lI'

..,

wy

~ .... r--...''''-''''- r·~_ .... ~


no
0

- -_-.. ..__ .._ ---~--- -~-....._ -~.. ----- .... ._


.... ,-C
.Jo

Du mne ~eii _ ........ __


.......__".".

~~.... ~ .. ~-'!'-- .~, ___, ~ .. .. ......... ~<:"

Echul Lat. elL ~

Ni.

e ste Do mnul si

~ __

ra ta a -..~ __ ~~~~"'I'l._
s'a
'!'

a at no
"

''''-.b

if

....... -,._
-A

00

r oil. dh

hi ne e ste en yin tat eel ce


~ ~

~-"'-~"
in

Din

tru

nat

ti

nu me Ie e Do mnu lui dh It ........... "-. -:.. -----.. if r me tel po go rl it mi 10 sti i i ve CJ1.,


"~... C!'

vi

i ne in tru '!'.......

if.

<:"

in

gro

pa

re

".....

a'i

Iu

at de tref

~i

01 di in pa

a a timf ell.

ce la a

r---..--- .... _
le ca s10 ...... bo ce e9t'l

sa ne
VI

~e9tl pre vi

ia ta ~i in

-..r----., ~"4>

~ ~

-::0." ~ ~~ -.. ~ ~ -... -... "~,.

"""~=».. , -...

_, --0.. ...............

rea
:__~

n6
-::0. ~

a as
... __

tra
~

D6 mne mit
-

ri

i re e
"=-"""""- ~~

ti iii
~

<,

e ra ~i res

er-: ~ not
\

"""!~-e+«. ~.."...""~"~''''''"'fe cio le


~"""~ ·""".SC""_ ~--

Oe ni
_

la ~
-

ce
-..

pen
-...

tru
-::0. ,,,"_

.___",.".. -::0. -..

'"

tel
'- -...

nit
_..

scut

d"le
.~ __

r~
(i':;,

din ~

d~
a ra

_.." ~--=,-~
tea

tig

re ai rah da a a at
-::0.

bu
~ ~

nu u

ca re
~

en

...__,. te m6r
......;;:.._

-:a. -:a. .......;;;:.._ ~

'=~s,'"-... .. -...-... .
ta at
""",,::~,

at pra dat
_
,A.

~i
en a

in
-.

vi
_~

e
rea
~

~en

\-..~~
sti ve
~ ~

q,

nn tre ce
til.

-.......>-

-:a. -:a. ~

rea aJ: ~_=--~-:.. pre iu

---~

mol'

pre

~"<',"",~'~

ve ra a

de tit

eel ce 'l-al bi ~ rea ta

<;1i eli

na a ta

r"

-:a. ....::::.._~

...___..., -... ~""""""

~-="""~~ ~
de

--..,,~~:"'-....

ca un Du mne
/~ ~~

'i..\l..

,;r,;.;.~,

it

eli II

m3,

--". -".....,.,...",.,.._ 0 mem mi 10


~~'"--;:~ ~,~

~
pri
-:a. -:a.,.

-.
i
""._

"-'"
---_

~
§te
-::0._

~
pre ~
... _,. 0'

~
r

~ --~::;o;_;~,-:.
na sea ~ ---...~~~~ "' ~ ...
it ~

-a. ~

'"

me
,.

to rea de Du mne geu

~ c:e ia te

~~

'"'~.~~~
re pre

ten
....;;:,.._ ,.

na
__

seu ut pre e
~

ti

i i ne
~

({)., ca

sa

.._~

~ ~ ~~
..", .--;~

to

gil pen tru

... ~

-"'~~4

~"'''''~ '"'~

not

~i min
du

tu
"7

e ~te min
-:a. --:

.~-._

na

-=-.
iii

,\

tu

iii

to I'u1 no ~ 't.-.~ ~

stru

po

-.",,,",'<,,

po rul eel des

it

BIN]] CUVINTARILE (evloghitarele)


A~e~ate in tocmaI cum se canta asta\lI in Episcopia Buzeulut
Echul
_

" F·~Ke. q Lat. __


-.,. ,.

1879 Noernbriu

15

T
_

Bi
ta
~ ~0

-.,.

-.,.

-::0. ._

fie

eS(,1ell yin

tat

"t.....~ "" --_"..,- -\ .....

-.,.

-:a. ...... -.,. "" -

__

D6 mne in

va

~a a rna
--

in drep tit

ri

le

le~

Ci
bo rul

l\:

~.
ge

_
va

~
-.,.-...-

~.__'-::o.-.. --._

in

-.,. -.,._

-..

re esc s'a mi

rat

~.-~

--,.

-.,. -~~

~in du te pe

ti

i ne

31

~
in

~
tre

"'-"""""", -.'<-~ ~~~~-~ '" --;, --"" "'="'\_-;", ... ..___-~ ~ ~


eel mol' p:so co impre tit f ind ~i pu te

-.",.~

...._~

rea

mor til A

stri
-... -...

cand
~

-.",. --;",,,,,",,,-._-~~-~;;;:.,.,_~,,,,,~_-:;""~4t.____;e,--:...~~~

min tu

to

ru
~l
• J'

le

..___..
to

u na en

ti ne pre s10 bo

----- amra da
I

di
:lC

ca an du ~ P en tru
-:;" ""_
""-='_

um
~'1>.

lad pre

o 10

11

1 ~

" i indur q_
__ ~

-eesses-, ~

"'",;;:.",'t_"cC'-"""- -",. ""~~

ce
__

my Y IU1'1 prin mi
~

sti

~ ~

-..

--.., -".

-".

vi

i re

a me ste

eatl

en

--,., """'" -,.

""'-

-:..- -:.. .,.~~

:lC

-:"."'--.

""="'-~

_c~:.._-"",.. ~ _
4> ~,

~~
a

~
se
~
"

la

a erfiml

u

--""''''" -s,

ee ni te lor
-~
-"""",

" q
_

en yin ta ta
~
'<~

in ge rul eel ee
"'==>" ~
_.Jo

___,_
~

~.

~
-:;" -:;,;, ~

-:;" -:;" "=,.

. '?,,~,

-",. --..._-

...

gn ut lamor manto

ea a a tre

my

1'0

no

si

te ve detl

YOl g1'6
-...

-.", -:;,;, ~~- "'''' ~~,~~ "'"~-- ~!~ -". --~~


pa ~iin mor rnint Ie q_
oc ,.

"'",
0

~
rul

-..--:...._.<:._~. ~
a in vi iat

e getJ:

ea man

tu

to

din

~,~"y.-

e- ;---:;,.\ ~

--:;,,-~

gat
6.

-c: let

gro pa

ta a tin
-:s.~,'~""«~_~

~-=,-~
q
gu
'--....i. _ -

x~ my 1'0
c-'

-~~,~-~""'-no
si

le au a ler tea lor


a

ff in du se q
~ ~~ct~~~~'_~'_$h-'''''

ci in
_

na

III
~~~

~~~~~~~-.:a.

sta

tnt

:--..-~

\i!o~

--:;.,. 'l4Vt.

in ge rul ~l a

dis ,

vre mea tin gu

i ri i a tre

cut lin plan

~=.

-csca

,=~

-....\'t_w...,..~ \'t..,,,,,,,
t1'8

~_. _____.

-....

ill ge rul

dan eael

se le

ea un

~----------------------.--------------------------------------------------------~
32
Ke T

~ In
..J>

~~-:;.~

~ n'i
~

chi
-:;.

a
u
.

mu
....

---:;.--:;.- ~~-:;.~-..__,-:;..
~

~,

_.....
-:;.

...:-

ne
\

ta

til.
U

lUI

fi iu lUI a
....

ce stu u
'-"

--'~-..~-:;.r----... ,
ia ~
"\

--..--'~
lu u
~... ~

'

'"

...... ~lu
I
,'!I.

------:lr

... ~
...

~i
-.;.-...

du
\'

'~ ... -,..__ ... - - --'-::::::::::.-~ -''!I.

hu ~

ul

ce e e

UI sftnt

8ft'

i in

te e

e1

tre

e imt

in

tru

fi

III

~~;..

_-,
ta
sfl fe ri

eu
-c-

se i tnt

"-""
i

.. P' da T re
~ de vi in ~ pit

~~~-~ ...--e e ~tl Du mne ~ de vi ......

de ..,

....... ~~ x

...........,..

__

til. to rul -:;. ... -:;. __

ia ta '1';"';;;_

nil.

~__".

ca at pre A dam 'l-al s10 bo dit


't_ -:;",,_

-... ~_",----,,,,

10 cul

in tri

"'........ -----

q
-..._~

......... __

sta ri al da ru

it

~i pre

-:;.-~ ... _--_-_ eu

Ie

~ sea

....... an dul cu

..,,~
ra ....... e

cio a ia

...-

~i bu eel

~~

....___... ell, ~up: din

... _

......

..__, ......

vi

ia

aa din

:K:

~,~<t-.
eel ee

...... __
s'aii in tru pat

-... ..____...
ri re
~ ~-

-...ti ... --......


Al
e Du mne

ti

....~

...

--...
li
~

e Du

....___...~
mne ~e u
... -... .. .

le
~'Q.

,f q li

lu u i ia

/..
o

A
-"7

~-...
u u

~e

-.-...--:;.
lu

...__,.. ~

-:.--~

i ia A li

.,

..... lu i i

... I ._

.......

...-

ia

ma

ri

...er-;

i re

S-P

.~_

...

le ee

33

TRADUS DIN GRECE~TE DE ZAI\fFIR POPESCU


Echul L-in ~

Pa .

me

di, min tu

,r:..

-...

---... -.... ,,.~.." -____...

e ste e e

..

ne

..-...~~~ --:.. --..- -.....,~--.-... --:. e-~ ------:.>


e e pre no
0 01

..
e

pre

-...---... ..............
~i in ve
if)

..

-....,- "'..
,;--

ci i i

_ -...--:..-.
chri st6 a a
E
"'''' "''II.

aa
"oF

se

"

Ie e

e el

...

qda

lC

~--. .._
cl

._

~-'----'"
.. pen tru
J)~"

ru

ga· eiu
~.

nun
.~

--~,..-

"\

~..,-...~
11
,J1.

..-

. e: ni i

.•
a

..

___...

-""_"'
0

oF

oF

ne

no

000

li

Ji. in du

6 -...-..--... ..- ...._..,...

ra

~-:a.

~' '-'_

-:a. -:.. ~ """"'_


',,-

~~ -". -". __ ~~ -:a.~


it

"'"

'-:' ...
--,

i\ in

eel CG ..,._-.-:\ <"_-:a. ............... -:a.


--, 'Qo_""-.

at r! sa

--;:--,.

ri

no

oa, a

eli

mo 01

or

ml i

POLIELEUL
Glasu 5

q_

Pa.
de Petru Lambadarie

....
... ~~-~~

~~3~~c.
\ '"

I !
!

II
I i
j

e ste

....... e n

.............~6-,~'''''''''''''' -----".

~'1.~

"~

"-.

"
u

....

---:; ' --~~ U

...-..~

!K .....-

e u

bu

~.r-,,~~~~

_ ...,._,
-~ 1 1

~~

u un ...-..a,. u ul

Do
Jl

0 \.~

mnu ...- ..;:- \


~... ,

q,

...~ r-...... .. ._,_~


1

uu

UUUtl

.. -:..~ uu

u.,.

ct

alii

l n

~-=--.\~~ C"
a
A

Jl

'1

an

ta

aa

....-..~...::;\-~ ~
a a can
I

ta ap: q

J!.

--_-.. ..-_ ..
-» ~ ..... ~

In

nn

-----, u u u me
-c-'

le

11.11

-.-~-..--.~ ........ '\.-:7 •

~...a

----,

R.

II

un

"
A

....-

"\
a

q,

-~_".. ..... ~..:::g --:>;...- ..


" ,-

un

u uu n

..-~" .e+-; __
li ii

~-$-,,~

In

11 U

~~~
~

a
~ ~ -.

JI
0",
~ -a - .. -,-..~,-. ~~ _.

Ca
u u

_~ -e ,"""-.-..

-~~ a pre I
i~l
---~

Jl

~""'\ .... \.-.,. .... ,......... ..._


'~l-a aa le e

«, """-'

cob

e es lu

~ 0' "\
, --;;"'7

~.~~U U 11

..

Do u

0
~""Q..

o mnu

..~''._-.._-

ul

_'_'

i i.

36

IT

IT

U IT

IT
~

IT

U \

ct
-,,-~~
1!l.'iL ~~ ~~-.~

]I{

...

-c: -~._~

A
00

a
........

li

_.....~--~~,............_-~U U

U IT

11

IT

"

~~

"\"

i In

IT

---.

,-

iii

q,

-~~r--.._--'_"'::;

~ -~~~,~~
0
~

~\.~

,-

~i
..,_~

ii

Do'
'M.

mnul no
'"

0.... "

stru pre ste

to
"

t.l iii

du u

--~~r--...\\\\-.,.~...::;-~...___,_ ~
IT

u u mne e ~e e e iii

,,.

If

~"--~~-:'~ ,,---,
iii

i I I

.._~

'--~ -fl~

....

......

~ pa

~'_......

~i i i pre

mi

II
~
1 ', ""~

A":'

,~~

...

\.._~

i
,,~~

In

rna arl
,,~

~~"_..::::;;;;-:.\,.~\~~_u.
~i in
e
.... "C'

tru

toa a
e e
~

te e
~
...JJ

a a. dt i
n e

~ -,~.,.
i
---,.

11

i in

" "'" " --"~""-~II-'_'_~"',- "


...... ....,........

-'''~rr---...~'''~ en u u ri
ee e a

dl. ---..

.J>"
~

,--:-.~

Ie,t..

\_"--.._ "~\ ~,.,"~


A a a. li
i

ee i

ee
i

e ee

In

I
I
'1'1

-''!I.--:;-~-~~-~--~-'' Ra a ea a and
~ " "
r ~

uu

\'

il

di

iii

''6.~

..-

""

,,-~~

no

-c: 0 0

...,
0

"

\t' ' ,,- ,~


--;,
0

_~~
....
0
i!'f,

,~--~-",-~...,""""""_'_--.-...::;...::;~

-.-.

--_,..

..-

ort

--,

"..-

_,'!I
11_' _11_' __,

j5

11__

d_e__ I_a__ ffi_a__ a__ a_r __ ,g_i_i __ i .:: __ m_i__ p_a__

i• __ i_i_n_t_u __ l_U__

~_ _

37

~~~ ----,

aa

..

eu

din vi sti
~,/

e
-_

ri
~

iii
~~

le e
" -.J>

sa a a a
,. " ~

le e

'l\

_.
e ee
"_

e e

e e
-~~'-.

r 'l\ A
~

---.. ............ ..::;-11 ~_~ J) -----..

e a a a

eeeee
li

eeee
i

q,
a re a ~
u

~ -~~~I\'\.

Ca
---Ur _,.~

\.__
.

lu u u n ut t1
-

..;

""~_'4>

<, ~

le le ......

"'...

a au ba a

tu

-u
U

i
__

ce le 'ntliu

na
U

sell

te
u

u Ii

,'___'"

uuuuuu lu uU

J)

ee E gi ip tu '1, .... '\,- -:. ..::;--. ~r---....


'fi:'""" ......

Iu
u

----

u
1
...a

u i

....,.--...-~ ~
u
U

-c:

_..,

TIl

ct

--,~~
e---..",.

Aa

i la o

a.
~ ~ ..

~~'p'

De

-~--~--~
-~-,
0 0>

~~-~~..-..-...--\--':
o~
pi na.
Ii,

-.. ..::;~-..~

.....

..... _'1>1\

la

do
0

.., _~'''"._

~,

6 ",
'_.~I\~'_

00
Q

hi
J{

..,-----,

i
'q_ ,

p
0

,...
II.

~"'~ .

...-

oc

----\~-..
• ..~----.:.

to

0 00 ~~.

0 ,.

<-,

li

lu u u
., __

---,

..,

iii

Tri

..... __.
mi

~'~~

,~

iii

---,

sau

se

---,
e

~.--

q,
I\I\~

....»

tiP

e e rune

q_

1\:

.... p ._-~
~i

--->-

......
mii

38

\~;
\:~

nu uUI

Ii

~-.:-

"-- ~

~~~

In

uu

""""~
iii

,,~

-::'"
a

'__~'-

"
.....JIt

__,.

u ul te
~.

~.,.~~

-..~-~

--.
e-

eo

-'__'-.-"---:"~~~ '-~.._,~.--~I "_~--...~,---.--~~,,~-._,.

~~~~---~~
~
~

-!l~--'" .....a '\.---7

eee

e
~\

.....

I
~~
...3f,

eeeee

""':» ............. ~ ---:;-:. "'--

'_--:..._

ee

ee

Iu

uu

..".....

iii

-i;.

cl

!
m

~.. ~

~ "" \

~.:-

~ .....

~i

...iii

ann a

rei

is

i Im
~,_.

pa

rs a a

a a~l ta
,-

.....-

a.

... -----, ,

"'...

aaa

~~

--

a a art

--~

39

II
I

~. -.~----~-~.-~--r-..
"
-

--~.
a a am
§i

~~-_~-:.r---._ .... -_~_~~~_~_


40
~~ ~ ~~ iii ~

~-

~~

,,~~
a

i in nea

----,

---,

a aa a

~ ~

..,'"

"

a am
I

----,

,o

~ ....... ...... --~-..~~"-.---~\~~ ~---, C

......

r--. ~

-c-\

-->

,-

it
0

'" ....

it

aa
~

Jl

'"

va

ju

....

de

"~,,

ca

....

mnul

\1,

pre

po

po

pu

ul

sa

q,
lu uu

~~\ --- ~~-..


~ A

~......

"

Do

....

"

aa

it

... ...

alii

-r--,,~._ ....... ~ __ ~~-...~ __ ~.... ....

Jl

"~,,
Iii
....

u
1

mi i

....

ii

""

iii

,,~,p

<t:........I.

iii

.....

"-..

't

sa
,;~

va

iii

....... -"--"'"~,-- q ,p....... \ ~~-'''' -~--~~ ~ I


" ~ i,;., ~\.. ~... \
0

..

iii
-->

do

li il
..

I;'K:

nea

a a mu u
_ .....

ri

~._

e:

, __
%

-.~~-,._.
...._~

..,~ ~_--:o.-,.--:o.

'-...

\ ,_~_ ,.,.

,~~

10 0

or '\'\

ar

..

gi i i int §i
--:0. ~~

iii

aaa
--:0. _

ur e

ct
e

Jl-----;IT

lu
~_

u e

u
~~

.... r-...

..

crurt de mi il ni

"

-. ..,__,~.. ~~ .. -.
0

...... --:0. ,,_._

00

me

-...,
e

" ... _

ne

----:>......
ee

,p -..,...........,.

vo or gra it

\ ,~

......... .. ~--~--r---..--.....-. ..
\ ......
i' lu i
----,.

--~
~i

,,~
~~

nu u

iii

iii

~i;.\

..

ii

..

'o__

...__
i

~~

.. ~r-..~ " ... ""'="


uu iii a

..

, "",

'3

Ii

41

II

--~
o
...a "",.....

__ .,_p.. X/'O~' ....a


~

~,.
0

,-- "40 ..00 0

... 0

.... " ,
"40' E
.,

s: "40' _-~_-. »: ~

chi a a

a au ~i

,-- ~

... \ --;.."40\"40 ......


YO

nu u

or

ve

I'

___ .....a

dea

<I,

"t\

..."

aa

"40 \

"40 "40\

-..

'"

~i
_.,;-. "4o ____
-"

JJ n

vo or

uu

,i

~i iii
~ ...

r---.. --,.
i

_.

r _-_"". ""..
'tl a
..-

.......

~ i
6.&. j

~~

._::.._

"40 '1:_

lu

nu
./' J)

iii
~..-

-~

C{,
11 U

It
..-..."40_,,,_"40
...... ---.--. ~

.."'__~"40-';_~1
-J>

"40"" "40 ~ __ in
r

O11
. ""

a a a nu
~

u
0

ee
"40 ~

"40 er-, ~"40

---,

~"40""';;:_ -----,
10 0

1U U
-

ra
I) I)

aa
4_
0
...

,... ~----.,
0

..,.
0

ste e
n dLo
I

e e du uh
,-

gu
"40 "40 ~

"40 -.

~.,_p

"40 "40 "40_

'--,

"40 "40 ----:>


I)

"

~r---,,-o

...
or

00000000

~"'~~\-'>~-~"40~~"40_~""-';:'" ~ fa a, ae a ce e e e ste

----,,.,

-~

, .~,.n a a

.,:-

Ji.
i

42

,-,fJ

C 3.

~-"21>. ......
,

E\,-c-

.....

~,

-,_
a
U

--~'-~fJ ._.

sa a

mnu

\~'\..:

,,-

...

li

-~~-,~-~~
----.
U ..,_

,,-.;-

lUI

......,

" ....U

sra
U

------, ~

~~

u
,... r
't\

--,-,---, ~

"'-~-~fJ_
---,
U

bi ne en Yin ta atlprc e
~ ~~

11

,,-

11 -c-

11

0 '- .~- i~ ---:. ...__._.__., ~ ........ n .r::--..... {l A a a ul

-,. -~~\'

....

Do 0

-c-

,'I;.'

---,

i.

In

11 11

ii

,-

q,

n.

__

"
ill

, "'.____"" ~ -,.\
ta
~~s
~.~~

er>:

'&.

JL a

a ._ a~l pre e e -~~-..::...... ,,II

'-

.. ~ ~ .. _\~
Do

,,-.~ I --0
~

~ ---:.

Ji. Bi ne ell .....a,~_ -:.o. __ ..... ~


---,

... -~<;_

11

vi n

-c-

0 ~~-,~

mnn
-c- \"',

11

ul

#$ q

aa

-...--~-".~
---,

....,

-:.o.'_

11

11

-cI

""--

li

111

UU

11

I II
i

Ca

---\-'-'''''-' ,... "


,,-c........

-c-.Jt

sa a lUI

--"._
~ ~

Le

vi

-~--:.--"............_ ~ ~
-:.~

Bi ne

en

11 11 vi uu

....... i

~...:'''-.--..-JiI',If

__

..
ce
-:.

mnu
"..

~...::...... -:.o.""";;;:"_ ......!:...-".-~ -!..!:.. ---, ..... ---,


u
U

~_

........,

ul

'?...........

a
12"

n
_..

Il
-, ............. ......... __ -,-11
-~ ,_.

...

'..--:.

eel
-;,.

va
'"'lP 't--.

te

e i

e e me
~

bi 11eeu u u u
U

vi

...."

..

e e e~l de
--"'l~~--"

-:.0._-,- ...:::.~__ ...


r \ ,..........

ee

.......

--,
0

............. ~

--.....::: _--..
0 0

,,u

Do

----.,

0 -:. -:.~._

mnnl

q,
.......

]{

in

ta atl pre e Do

mnu

11

II

II

~ ............_ -""-'" ,-_._

u ttl

.... ~~ ~ ~ ~. --"..._..__ -. -.. -.' ... --

~........

<

... --

... -

II II

A-111 ij

~ .

..__

...... _B_l_· _il e e_s... ... ...... t""'e_...u__ c...

V_i

_in....... .......D..,o__ o_m......n",_,u_u .... 1_' .; _ta_t.,. n ... i_... l~d

... S_i_,

_i _o_n_ch.._· _'

43

eel ce Hi en
-.-..~
---,.

...a

.....
a li

-.-..

,~

e e ste e i
-"~I
IIi

-..

in

I
~

e
k

ee
~ \

ruuusa
~-,.Ii L
-c:

...-

---'-"Jj
"""

-----::.

......

iii

i im

n -~q Aaa

~~

_-..-..~_-..o:_
...-

In

iii

-----::.

a
.....

Jt

q
-.I~ "

-~"__r---....-.--"---'-" M~ ri ~ i re ta ta a lUI ~i -~ i a fi ~ ~ r\ _-.._-.:- "\ ~.r ~-..~ ~ r --...-..!


~ ~~~ \

-..-..-.~
in u lUI ~i

j.

sfl ~i

i in

~---..-..~._-..~~",,,~
a eu u urn ~i i pu

~-.

ve e e

. .. -....
tu u
~

u lu ..........

UI

duh' .....
rea a a

"-~
It

'\.

ci

e----..a

,~~i ~~
10

_ ........ ~--.,.~
0

ru u

§i tn

..

"' ....... -...._


ve ciI

or

or a

a min

da

prea

Iii
Jt

q
de e e ej

-. ... -.

na

dea a

aa

ce e

e e 10

._~~ ...i

..-..,.........._._ ~._.~-..:-..:-

.......:--.,

'" '" .... -..- --.,.",,~ --~ .... ~


..

...:-

ii

co

ce
di

e el in ii

fri

co ~a a

a at al

81 1 in

iii

~--.,...-./'
a a na
-----::.

ii

44

iii

al

81 in

di

iiI

.~~~\~~~~._~...,..~",-=:..\
___ . . --:7'

~,,.,

----,.

"-

-::.-..
ee

is

hit

ve

.~"#EIr~.~A\1).E.lGJ)EIDE.;E.~iElDEII~)E8

POLIELEUL
de parintele Macarie

,il

Maici Domllului, facorea lUI Hurmuz Hartolllacs traous ou~e cel grecegc ,
Glas Leghetos

-t.

-~ ~-"-~~-_~~~---:"-'.f
,~~ -:.~ ~ '"" ~ ~ ~. ~

oF

~
-N

E
--

ma al A

ca a
~

11

lUI chri stos


.:--

Du u u rune
......

--".

de

ee

eli

:;.c

--.,..r--... ~'\..

. 1
'1.

....... _':

__

~_

...... _

li

............ -~

In

__

-.._-_""""_-..

......

ii

j i s_'_·'............. 't........ ;-..... -ia

'.N

6.....,_""""

.........

Gra
'l:.__

~ r'_'_'~"'~ r-

-~

\~

e e e esc

-~ ...---~~-~
45
"' \'"
d

._

\\.\\.

eli

lu ern

ri

Ie

'~

me Ie e

1 im pa a

-.,.~

r-

,,~~~~-"----:-. -- -~~~. _!I_ .~


ia
\

......!!._~

.....__,.,.

tea a a

r-~

\It

,-...

-;1'

..... ..... E

ii

na a - In u ii

u mi

il

-,A
Ii seri
6
")l(

111

---r---.. ~- ~'_~-","-";;
U '-

ia

L1·
0

~ ~~~ -..-...

to

- -- ~~~"--~~-"~
~l

~~

~,

im

ba mea
uf

ste

tre sti i e
~

,,--

ru

~ u

-2,,~~;"

,-

"-\

In

ee e sed

lie

"...

de e

---:. gra ab

..

./

-~
i
-.-"

bu u

\,.~-~\
pro
0

--_ -~
o ro
'(-

-.-:.\ ~~
ci i i
.....
10

z
or ~

ia
i

~""
-~

...
a
i

... "

-..~
ar

--....~
6

j0

hi

-.. -:.~ --:a


0 00

,-,,--

...
r

~i

ma

-:.-

ri ~

i rea

00

or

8 'Jf<!.

~ ia
""-

~,~~~,,~-.. 41'-:in po do 0 fi
~

..
ell

bi it oa

frum se e e e
e e ni
"\,

~-.ru_~~u~ ,,~

.. tea a

a
I

~O:

mal

..--

_ _'-"

ult de cat
..

ii
E

me

_-:.---.. ............. ~~-.--~~..::: c---..a ~,,~ 11 U 11 en u u ra a te fe cioa a a "


~

1'3. Dum ne

-1

..r .._-:.
bu u ea A a

mu

10 or K
-:. ~

.,___ ~

_--",.

" -..-:.-~

Q_e e

-..-

~----" r-.:::.... :;:~..,;;:_ \ ~~ .,..::::,--:a


In
11

iii

i is.

I
e
._"..

46

\i ar
T

..--

-"

....
... ~

-.,.. ".' \"

~~\., sa le e ~
~

-.
a
""',,

"\._
~

-.,..
da ar
I

..:-

sa a til u

au

ell

,&.

-"
i in
~

~---=::::::;.'" -.,..._
bu
'"

'"

-.,..

-.,..
e
4p

4p -.,..

..e

u u '~e

. le
_

---.,..-,,.~
1>lI.

~'6 ta

-..~ " --.,..,_-.


ti i ---na
...:--:.

a.

.&.. a a til. c1l


,_

...

~ ... ._-.,..-+---,. -.,.. ---bu u u cu ra te ne spur ca ta ne


~

,.

...

in
...~

~ __

ne stri
A

........

\
u

-.,.._u,_~

"
i

r--....-~fI- ~ ~ ta a aaa

..- "

c_;

~ ~~ ".._'~'_"4> "__ "" _ ..~


\

ca a Ii

aa
~

ta a
u

prea a sf! iii

i in ~
(j

lu

--.

i ia

:i\7

_-.:a.
en

"",

ra te nil. dej des a ce lor de :e~ na a dil.j ,,~ ~ .... .... '" ~-._~-..--,.-..""-'--""-' -. ~

...___""..

.......... -.._-.
~
~

o>

..

~....

~i ce
e

lor

bi

ru

----.
.C

it1 a a ju u

----~ --.-du u u

....

,,_,. -.-.._"~,
i ~

bu ._,.
,,11.

uu

Ii

" \'"

"~

i~I

-""

cfi. ..e

ta toa a

re

-"...........:._ --§ .-'-""--' -... ._--.,.._.~

"""""""'~,.

ee

In

ci ~

~\

-'-"""--'-._~"'-'-'
\ .. ~

;:f

\...

",-~..,

_-.:a.
.ta a i

.,-

i in

,- .....
ta e

ge ~

e te u

en

It

...."

..,..e

ar

rna a ~ er

"\....

_,,'

~.-

'.

,,'..

----*-1

ste e u

coa

ap

sa a te

pu

te

ni

ce

8 ¥lcb~l

,.

~--'~\~~\~~\~~Q:II
u ~u1'a ne
,,-

cea

pli

na

de

'""~ \-.~
e da ar

it
Ji,

'-- ~-._-"~-.
..:-

::o-,.&..
en

....

\ Do o
0

-.,..-.,..,~""""
nu
.... '"

\'

',,"

ti

e
...,a.

ste e
~

...... -....--.~ r ---:--:>


ee
i

eu

uu

no
~
(j

•...-..--._ ,,' ---:--:>


00 0

0 om r...a 0 01

ul
j

-!:....... ~ ~
i

ia po doa

.._,~Ou

-a

...,

~ ~

....... -.-.\ ~.~ ba a a a. ta a

..

~ -.--.._ ..§i cu frum se

~~ ._ e tea

.....
~ aa

]---------------------------~--------------------~------------------------~~
47
.....;;:.,_ ~ -,.

-,
.~---:lO

._

aata
~

'<:-.~ a ell
bi

~ a yin
...$;

a bi
~i

a ta
~

6
]I(

" -=-~._~-,.~~~
bu ta
A> ,__ -.
" .

'\ ~;~
U U

..it it

u
e
-,.

u
e

eli

ra

te

1.\

ne

a vi in

~tl tu
4to .

in.
.

tre
if ~
~

fe e e
.....
.........__ ..

'"'-- ~
..... -:.~,-.~~.

-=-. ........._ __

.... --". ~-...~

;~

ne
:.

ell
,~

ta

a at
Ii

ee
't_-

ste
.....

e ~

ro

du ul

.._
~

__

pi: in te e
~

~-,.-,.

,-~

lu

uu

~-,..---..
ce e e lu
r r ~

....-t ..... ~.-

~..-

.. -II4!>.-......,--~-

__ . -c:

u ur tit
~

--;,.

aa

au

-6

ii

---,
1

i ia

._,~~~'''~
In . cor dea
..-

aa
~

~a
-..b

----

I
II
II
~ 1~

--__
ea co ~i
~~

)fa

~-..! \ ...
'"

/1 ~~~

~e e e

e e e ste e

fe e
ce

--...-

,,.. -..-..

_..-.. __
'-~

,...

-.. -",. ...__-,._.,.,.--..,_. _

,!>,

e~tl i in tre fe
._,-~-..~

mel
-_

hi ne ell
-e _.

s:

vln ta ~~ ... /I--,.~


Iii

... ~

aa

_..

-~ ta a Ii
,-

--11 .._~

aa

.. ,Ii

,
z

"'1!.~

Ii

---:--->

li

lu

ia

...\~~

~'~~~\ .~ ...... ~ .............. _..~.__-..._''''_-... ~ ~ ,'" ~


ill
~

rul .....
r

i dre
._J,'

e ep ta a
....

aa
,~

_,."

'. --' "',._,_::; ..... \-:a..


,_\'.;;-

a a a tea. a ~ a stra a
..s-

-----:;;, \)

..r --.--. .......


-c-'

tea a
~
U
~

wy

bu
u

l1

............_-.,.,.._-...._~~---.,.,.""-~--..,~-...,~~--....-...

-"
~

en u

ra a
\

-.. ...____. '_, .._;- -:r~~-~.~ ,


i ne

ror

eli,

JIt

'--...------.., ..~---.................... .... %"'''''----"-,,.~ ~


'!'

te

Ma ri e D6m na a noa pu
~

tu

tu u ti

..
U
"

Do om nul ee e

te ri i lor e
6

e e e ste
/0

r~

ell

ii

~~

",.-

.... -

.._

'- --...

ee

]I(

--". ---.....,.,.... III U 1

-", 6 ---". --:-:>

iii

ia

_,,~'1'_~_-"' ~_-:'_~..-' __
48
.

~~

.,

~ _. -r--~ ne

Pen

tru

cea a sta

teu

u nns pre e

-----,&.

ti

u'l..

Du

mne
~.--:; ~
~~

..-

?e

u
6

11 ~

~.,
,

au r.c
.... 0

-"
-.... __

uuu

Ie

~~ bu u cu u ~
---;v

........ -.,..,.

-.:. .... -....~ -...-...


-....i
chi
.._

ul

fo

in

chi

pul

~J).....

--,~
__

i i purl mal prea


-,.. .~ -,.. -,..

".--~~--.... ---.
~ .... '-.---.... .. ra te ~ ~ ~
....- '''_

~-

sea a a

De

in

chi

..__;;-..fo
0 ell

11 , ... ~~ U

lu Ul

r--.... -.... ..-

__

.._

.....

i pu u

-....'" ..-

-:. -....

de cat eel
-,..
~

in

pa tru u

~~ HlU ri

-.... -,. -,.. ~ ..- ~ .. iii ta. a a a


",

it

..- --,..
Ii it

'"

"'-__,/!P

-,..

lu

u
"

ill
4> -...

,_,~

ia in' ;~ -=; ~_,_._-...-,..

()

Ou
_

un tul de leran al
-.. -.. .... -.. __

~,

,,-

....

btl
~
-c

ell
-,..
~

ri
,.~

i
~

,,F-J> _._ ~ i ee

...:"

el

-_

~-~~~
......

or--

't' .... -::...._ ~ -....


~
__

___

mu ult de e ca ~lt pre

...

....

..i

par i

ta
1

a
~

~i

ra

te

Ma

ri

"'""

...........
lor

-:-;
e

JL Dom na
'\), 'c -~

Jt

tu
._

.., _____ -...--:;-=--.. ~,4""""'-" _. ~-

u n ttl ~~

11

1)

elL

, ~N ,p,. ~

...

.__-:a._
-.... ...

..

._

"

"

i il tal
......
~_""_

6
I><:

"

-mal
-':_.~

r-..

bu
a a

~
'-T4..

u
......

ell
0,-

nos a

a stra

'""

aa

btl uu ~
---..

en
6

vi

ieee

ti

1'a it te \:\ rna a a -,-,--..,.-..,. ,,- ~


A li ----lu
.... \ ~~

, <1(.,.-' ...............

...... ...
iii
,&. "--.....::...,,

al ca a a
6 "J\r:

i u

ij
-~\-,..

u sa a

--"',..
a
---..._

..-

~ta

-~.;-~-\~

tu

~..a
~

ta'u im .pa

-:..-.

fa

tea

a u eu

(Jl_,

dea drea

~.-...ne en

_. ~"
yin

ap ta a til.
-----

.... ,....::;-~r---...-,........

...
a
6
:t;.c

/;::f
bu

v ,~
a a a
_,.--..

........~ -----

..-

.......
u ra

~
te

~-~<t;'--

It

pre hi
~

"o,_ ~

< ~<

ta

ta
A

it. li

~i
,D

~ \.,- ........._,,, o>

aa aa

--

Ii

._,.._~

....
U

~ .... """

lu

--.... -....
prea rna
~

anI

\ -"~.~r-.. ,~

~ .... "

1I
rl

tii

-,..

..,-.._-

iii

~'6

~ ia

....

49

:::::::.~~
\l.\\

~ -. ---:..~~, ..~~...... ... --.r--.,.-.- -"

-- .... _ .... --~!1 ~ .... ~u~~ '"

Du mne e su
.....

~:~~-~~~--bu u cu
~

~;J~~_:_~~~~~_~~~_f-::_·~ __ ------,
u u ra te
ell

ra

ta

if

Nil.
i

sea
"

toa a

re

de
,,-

"

,....

~e

eli

ea

at

na

sent pre

man
\"

-..-..\~:
0 0

tu

to

ru

ul

.... E

....

fle

te u

ee

10 or noa
... -"

--

a as tre e ia

ee

:tic

,.D

....

" ... ~

i;.

~~

li

--

lu

ill

----:>

scu

ul

it

ea a a

.... ._ ~ .... \ '-..::;.;:-" .;:-

§i

ve

-~
.__
~

'-.:.

~~

in

ti

iiI

.
•c'"

-. -.. .......... ----:>


,,""

~~

~____..

tiiitaaaaaa

.... -::;----:>

"&. ,-

........ -,... ....


if

te

elL
f>.......
.......

~
(5

.... -...
te li
mi
--

\l.\l.

.... -..ot._......,,-,...~~
....

bu ell ra
')0(

-'-_ A

'"
lu

rea sa a

ne e

....-.r---,-:.." -; Uu fa

, ..

nu un a

bu

en u

ra a

te

mi

rea

sa
u
U

ne e

li

In

\'"'-:
a a

50
--:;:,.;.,,«'~ ~JO
.r

4>

.~~~f1 ._ .. >

~~ --~ U 111:~

''''
-;

;;:J' ~ ~ ~-~\~")~~~~~-"'~

\ill

<W.

o
a aa

ru

u a

uu

sfi gla a

i a

in

ta
a a

Fe

a sen u
...
-::;;

11

~~·';:o.i~c';;"f""

'"

~;~

\~

~.

---~
~&~

l --.:.:;,.

,,--

tre

'~

i'f'=-.. ,

en

?J.
~

00
~~
-'-''''?C;;:'''w.....

-....J';I

~ '~'::'7.~",~ ~ ~

.J}.

-:»
..,.~~~
~--;.?"~
~~h

~~

"'~""~~_.,o;~,, \(,

----:a,.

0"

'<,;:;~,.~
,7

11 Fe'
,,_

1
'C-~ """'<'.'.,';:;;c",,-

nu u
'''~~:=~~~~

ri
~~.('fJI

It
.~

ni

TIJti

ii
""
~,,---:;m~

ce
's''a
... '""'"""'~~-'''';:;;:;_X:!3'O> .. ~ -

a
'~i.>

dn
-:");';;0

-:;;>:"~_;;;'tn~

,,-

e
~

e
-~ ~ .~

in
s,

tea
;J
%.~~ -~..::~~
..._.._--~

u.
---~

pi

dv

'~'-':;;O-~;i:

"';");:::;",,!i2~

li

ill.

ii

a
t~~::~~TcJ:~,,"

~-.t

s:_~;",~~~ '"""':-;H-':""~
-.j>

'"

{!::;;-=-~

':;~ 'J~

{'

·"o-.",,~ ... -~

me
nea a mul si a

ni

Utile

10 e

..- .:-;;:~ fj ~~,~

ta au

in tot
~

e e. e
i in
t:1 it

-~~~

~~

end ~( prea

Fe e cioa

1'a
a

ea sea, mi rea a

a
/)"

sa

cea a
c

seD') ser

vi

rea a
'''=-''

-..,:::::~'"\. ""' ~'\ -,.,


me e r;te e
10.-'i,t

\ 'C,_,s.", -:..
..",,-

0
-~ ~ '\ ~
"<,

~i lui Du
-~
--.:-

.....,. \:;.. ~
"';:;:"O~:',&!l~~. ~~~~

·,..~-w,;:-~,:~.~ 't~~ \,
-"

c- -::. ."..
,.

~~;.~
..~

~~~

'7;~:;~--"" --:-&

~(~

~~~..,::,.

--:t> jfJ

mne \leti
r
"~__:
_.p

du
-:»
.~

0 6
~'«

" e.. -~

~~

g:, ./ ~---- ~~-;~ \

pre

di
~

n ma

sa

e·----..:>

"'<:tr~~

... \

~~~''&

":

i in
~~

sa ma
..,.-.---.,
\.

it
~ -.,.,~ ~.

~i
ttl

3,
.;:~ ~

>a

~?;,i~\~ -,.
~ '. ~
'" ','~¥;7~ -;

a ca bu

ell

ra an
n
I -':-'~ -»

du ti
~-

uu

--;",_-:;,.-:...
1 I

te e
e---.. -, ~ IT

re esc ,-]L pre


4>
~

-'-;a.

to o
~~~~~~~~8

...

''"''''~'~~

f.~'~-'"

u ul 1a
~~

da
-r:
~

a
1

a
'Io,.--to>'1':0. ...

a a

ta

-~

~ ~--;..-;:a,.~~

In

ill

51

l..rla
~~~c-...

l\;?- "''''T''''''',_ ~
ri
1'0

--:a.

'-;0,-:"

-eceseee-, ~;

"":3. -.,.

'-:", ::;~

-.,.

-::..

~'~d'"

"",,-;.:;:

ta
""::w~~~

tit a
,,"=,~'2::'~-.._
-~'~4J;:;P

:;;1
~ ~ ~--;

fi

lui :;;\ sfl


~;.t~

) in tu
<~\l},;').

In
~ ~

TIl
~

"'-..~--:;.;.

"'<.;.'~::"'--:Th...

-.a.

.~

:::::~

-~

"'>",£:;;;r*~

"'~~i:~~
.t

• ...-

Pen tru
'ft ~ 4C
-~1':t'5;':,!"... ~~=~$~

ni i Ie
ste ,

a po 15to11 mi 10
-~. ~ "-1."'=""-,, ~ ~
~.@.

sti
'<:~u

~,,::o.''-~2~

ve
<"'(.-~

en
~ ~_
~,""i¥:!

.....

?:~ .1~,;: .
"Q'&
- -.d-_"
~~

mul
--:?..} -~

ti mea
-:-:;
't:":.~~\'2...~-=-~

ca
"_~r-~~~_
~_.-®;.'#LP

aa
--;.....~'~

te lor

no a
8.

a
""~

stre e

-,.

:"~.~;~,c.~~.-; ~ ~~~ ~~
...~

~~~~t~
-c:

pu ru u rea
~~"~~<''''
~~i~~'"

~j
'IO-~.

,U
"~;;;<C.~""'-

Y8
"-"';;A-_~,/;"t,~",.-J;,}

lor

=» ~~

"''''''d:S'~~

(1"-""'.-, •.-

'<,

Pen trn ru
~~C.li0"':"-:;~. '1;:'" --J<

...__._~-~">-

ciu ni i Ie
~
'~~.,

to

ret
£;'f ~~~12';''''';:;;::;:''',

Du mue (le

en

mi

c-'~~:;.:'±.'-,

-ece.

"__"'~~£_:<",,-_

"

--' ;.• ;:,:;;~,,,,,

10 sti
~ 4l!=-...,~ ~ ~

1
'B.~

VO
t\~
""~';'~_@~

mnl
~>t,;. ~

te lor no a

stre e

~~."

In
~

vi
~

ind
~-~ ... -:::-~ ...... ~"y;-.::''"';c_ _" ,; ~.

sn

u us
'1;; •.,,;:::.,

mo or mint a
•.h

pre cum

di
vi

--:z;.

~x--::~_,,_

"',",.:;,.".", -"" ---;,c

IS

ma a al

na ni

Hi;

te

rn

it

no oa

(t,"l'~:"'£:tt...",__:.:;'~,._ ...

ia

ta a veci

eii

ANTIH"ONELE

GLASUIl.Jrn AI. -l-lea


t?~
.!'

"n.
"'"
le mul te
'""~..".".,.,." ~

ne
'tt_"~ ~

re
__

~,~,

~~

./' '1:""""",

ti

le

me
~ -...

pa
-",.~

tim] sa, lup


'~='" _ tu

en
......

--;"'''=>.~

mi ~

min tu i to rul meu

...... ...
no ~
~

ci

in
"" 6

spri ji ne :k

ste

ma min

.~

e ste ,

~~...,. ~--'-'_~~~---~~~_r---..~
52
~ ~ 'ft., ....

Cei ce

riti

si

nul ru

~i

~ti

va de Do

mul ca pre

cum

-~-..-._---._~
----ia

ar ba de

foe

----~a

va

~ ~~

vetI u sea

6 1+.:

tot
"""" '-----,.....,.--..-~
'~

--'"

~i e 8e in nal
Z
i'

tit :k lu mi ~~--..~~.._~ ~
CIT

"I'-~~~~~~~-~~ ~_
su fie
-c:

...r

tul

vi

ia

\lii

9i prin eu
,-~

ra

ne «;iii se
-J> ....

in

tru

ni

i mea tre

sun

te

ni e de tal

na

~-~i

cum

~.-~._.;;:,_ ~i pu

~ Prin
__

""""_""""""",,,""';;;::"_ '-sfln tul duh is YO 'l:~'t...........- ........ _'l'~",

~"""""""'--,..\ ... ~~
disc is
.. ~

I'u

... --.. ---rea 9i in ve


vo a

-...-ci
re le

... ----.>- ~ .. --=; ve ci lor a min

-da

~-,..~

..,~-...le

ru lUI ca re

cia
..
,_

pa to
=r

'--~

a
p'.r,

ta
it

fa,p

tu
{5

u ra
~

~~-""'-"""~'M' ~
spre
1'0

di rea de vi.

ia a

"

'=a"-....'lI.

,.-

fI,.~-:...

tali a,

-.J""

tt

OA'TAVASIILE

---_---Ech111 al 4 elL Vu.


~

BUNEI VEsrrIRI
./

~--._ -....-... ~0
~i
~~~;U

De~

-~... --- _-..,.. ----..._


~_ ~ e-".;

chi de voiu gu ra mea a


-:.r. ... ~

------

----..
tt..~.JJ

~i

se

va te

urn plea
"--. ......

de
~ (5

du

-..

-..

vint dis pun de ta lu mi


-:;0 ~

YO

tm

.. ~~e-----.~ ra
-:. ~ ~

....

pa
/L

1'a

sil rna ai eel ~


~~ Call

--..~
9i

hul

me voi
le

...

($

-""_~"'-~~"'il.~-"~~

a
~~___,

nat

ser baud

elL ~i vioii

ta mi i nu ni i

eJ: lou ell ran du rna

".__'

i:l

53
--,

~"'

__

~-'''":Io~

e~tl is
~ til. ~

~-,du
-:.. -.::;

no

..._~

ri rea ta ~
Q IJfa

__ -~-...
vni

vor

vi ill ~i in de

--.-... -:.. ~
cea

sea

in

ta

-...--~
~

~-,
,&, -----

-,

-... ...............

stu
1'0

~~

lat
_..

elL. ca ri sati im pre


?<t:
-;".

_-""""""-.
""
u nat

~ ce

--..

ia ce cea

en

<xnu

-... -:.. '-. ne lor rna

"'~

i?te'f
~

'j

in Du mne
-:..-

<).e

fa

sea rna

ri

-~~--...-".-...,
tul
---eel
r .....

ne ur mat

i?i Du

-''''''''''''''--~--.
ret in vred ni ce e r;:te'i ~

'-~

-,..

mne de
__..

esc

--~-...---...-...-... ........ --.......-.


ta a le cef de
-... -:;0,
--..

.............. ~ sus eel din fe doll, ra


8
--.

'-'Iil

~
re

~-~~~al in tru

.............
pa

'~

ri

.......

pro

1'0

eul

va cum
-.::;

-... =-,,_ 80

co
Q

tin dul a stri gat R

--->-

-.::;

ma
to a "' is

"

"'I< __

'a'il.

It"

''''''''''"'''' ~

ri

pu

-,,__'

-... -". -... __

te

ri ta Ia Do a mne
--

-".

IS
N

di tu

-...~--"'~Jpal min
fe

"',~""",t~_~ -.........."".,_'"~ ' ~ ...


ta tu sail
~

~
de

.. ~

-... «:,,-=-. ~

-...--..-..:::...

cio

ra

ne

__ '-\ -....,.-""""""._~~
pi

to

if 8 Du mne <).e ia 8ra mil, ri rea ta :i\i:

ti i tii
'fl.",

de nun

ta

~---"",
Ul a

vut

<ff----... --_ '-~~


in

-... -:;,.~

-... -..
J~

- ......
~

pan te ce pre Du mne v,eil eel pre ste

-.,. -:.. -... -... -.~~ --__.....

'-"

~ fi inl eel fa la u da

-...-...-1'3,

~.-"'"'"
~

de ant ~
6

" cfl"

eel ce

--..--t6
dit ru e
......

te

~ ste pa ce

...... - ...
----~

6 J~': ~i Ul

--;". "'=""', nii

~~"""

sent

pre

ttt

~.~ "'-" -... .". tu lor ce lor ce te

...

~.~-.::;

~ _
In
---~

"'_
te

"'-~'"
lep til
~

~
lux
de ~

"'._...,,_-... ... N _
Du mne q,e eli ea.
~'f;\..

"""""""", Q:.,,__.;g.
1"1

--,. ~

'l:""""""""

-~ba a re ~
,,~

...-..._ --...r--...._-~
Du mne e ia

fa cet:f a

ces cin

tit

Sal'

SCIt
",

'$\{

~i

rind pre Du mne (lett eel ce s'a nll. scut din tre

-- ~~- ... -- ...... - ...


-".~. if

-...

mal

ci

lUI Du mne \leii


_..

6..- '.,_ ?: ve

~""

./"

'"

_-..."""""""'-.,,__
en sa
~
(3

en

to tul

nit1 sa ples nim cu ma'i ni


~

... -"'~-j

Ie

mll.

-". -".

----:;;-

..,

'l':

:f,t:

\11.
'~~

~,
~WID<....

---~
~<:I~~_

""~:"c;:,,;~~,,-

"'~2~;::;·

-, '''':;;':::''~"'",:::'';''.

....."._~~~~

... ~.'k'U~~

ti ,
~~, -esseese,

tn

ril
~~

~ .. ~~ en

n'aii slu jit ~


~:~

..._~~

-~

~"';_""ll~

'-<O""::;;::"~"""""

__

~,;y~~~

-~

~_

ca
.._____~~
~~~;:".~"' ~ ~ ~

to
~~

rn
~~

lUI
en

lUI
u

bar

bit

""~

te

o
"""""~ rIB

bu

,~~
~C;:7~~V:'"

-:e:.

rat

prea
mne

lEi

da to Du rnne

Ve

-", ii!t~ e

---_#> -""

ti lor

-:;".-~ ~l
<;:

hi

i ne
(f~

en YJn tat
~~ ~~~ ~ ~
1l"7~:~§3;l!.' . ~ . ~_ ~

~~:::J; ~

~'~.r.'..

"""~l'l'r'~~

ne ere

cup " ~ ~.s't~"""'~% in


tu

tor cea In mea

TIft

rea nft sd"


ind in pn

it

$\r

tun

:fi

~~~~-~

i til,
"

cum
"~m>-

era
~ ~>:m:r~

~-~~~

a t~t J?c ~
~~,

....

"'''~;::::O:::;;:',;.n. ... ~~

-h

~.,.~~

In

Cl'U

ri le Hi, u

da a

til

--"~
ind
~

~i)l pre in

'" -"' "","""=-",-~~


mul PQ min
~ ~~ ~:m"" ~~~

te ese s~l
~
'~"'3:~'Zd.' -.,,~~~~

ser
~ ~~~~ "e:..~ ~
":."-";S~-""o,

rea
--:& ~~~~ ~~

~-"''':;;.~..::~. ~

te

en
~~~~

du

11
...~ ~

hul
~~

fi

--_,.

.... -:;;,,

mi

min
~~~~

ti

lor ~~ lor fa co
..",.,-z,.~'~

ra
~

de trup
~."",~~

't_r "'-,_,d!!>'" ~ -,._,,_ ~"""" -:;,.'_


bu en ra
....:>

cin stind

ta Sal'

oa re

11

~,

til

-<, -~

~
ri
~
'"

__

te prea fe
-:;,.

---~

ma fL1 ci
--:c,., ---:..

....~

"-"'" --

ci tit na sea
+s

-__ to
~
,."

lu'f Du rnne

"'~

'''\~ ~

\le eti iii sa


~, __ ~

stri
__ .,,

ge ~
__

fJ

-:..

-:;,.

.,a
'''''

re de Du mne\1e"l'I
~

cu fa

-:;,.

-.......__
a a

~ 6 -:::.IL ~
."

pu ru rea fe

do

T :ra

aa

.... ,

$<t

ce
~~~~

6i§tl
~~

mar cin
-~ ~~--.. SA 1113J
~~~

sti tii
~.---~-w_.,--_~

ru
~">~u~ ~

vi
~ ~

cr"-1 n

,'J..

9i mal Ina

""'~ cft fa rp:;de


~~ ..~~ ~

""'Z'.O~tt~

na
~

rc

---ef~.t se ra fi i
..,.:~_
..__....q£~

lui

1~-t ca rea fa
pre
1118.;

\4.~R ~~

_;~Th~~'"<-~€-J=-"",,,

~.~

"''>.~·Y~~

stri
('Z.._-..,.,,<#, ~ ~

crt, ciu
~
-~ ~ ~

II
~

ne
"'~;:C8',ct;:.><..

pre
~~

mne
~~ ~'~' .... ':'':...

tu ai
dJ;' ~

na scut

'--"

ti ue cca a ella

de vit

rat 113, SCU

re

mne

en

te

ri111

ct

~~~

mal

cin

,~~~'

~""~

-~

""-"_'.:',"{';~ ... "'.i-,~,::r~:';l<....

""il.

-'j!

sti ta de cat

ru

vi mi
-:;~_

:K:

;:f
~S><- __

§l

111[11 111t1
'6:;:,.

<, "._~~
j'

ffl<;-·~

ta fa
~

I'll d e
~af_~ ....

re en
)5
~ ~ -~,~

e de
';""'l9"""~~ 'v.;"1':"'~ ... -~

se
~

n ra
-~

Jl

-.63!> ~,~'"~~"'"

ca rea fa
~"...F,'~

rlt ski

~$!~'" ----~~
-J>

"':!"'>T"~"

ne pre

Du
sea

"_,.¢'J"

~'~;-:'2'3:'5.!>,.. "'"~:-<'r.~~-,

ti

ne

--~'>IJ,.~.
~

_' '=-, '=--~-'" '""""";;" '-;'" ~ -

cea eli a de

va

rat

na

~to
1'e
~''"'''''''''

lIH18

eli

Yin

nils

cut

a. re

~
111

L> +»

....

ri
c,,_ ~

ta
~

fa ra
",-""""

de
-... ~

a
...._~
\1-.t\

se mii na
","" -:.. ~

de

se

fa f

, lui ~

n
"

{,:;f._ "'"
ca
scut
_____ -..,.,-

rea

fa 1'a
-",~-~,,",-

stri

ea
ne

ciu u ne pre

......

pre ti
c: ~~

-.~
r

-"''''''''--cea ell a de rat


.

..., -:.

...va

Du mne
-...,!I

deli en viu tul


o,

1t-

"""~~~'"
nit

sea

---- ... ","_ ... to


a re

al

na
c-

""'~

de Du mne

~,e eli te mit rim

'\'\

I
-' -----:..-~ ~ ~ Ce ia ce ta e~t'f mal cin a ri

56
Jl Leghetos

pre ti ne

-~-~~~ ..--~.--~r---..-r----.. -,~--...~~-. ..--~ -...-. .. ~

....-..._--r--... .._Ti
" ,.,,,
ta de cat re e

Vu,

----->-fa

...

he

ru

VI

mi

§i mal
...... fi

...,

rna ~
6

fa

de

se ma

...,

na

de

eat

se

ra

-...--- .......,.-- ..
ca rea
~..____,.,..

-::..

fa ra stri ca

eiu

11 ne

pre Du mne

..__,..

-~-...

cea ell a de vii rat nll, sea

"J)
Co mal rna fi

~ - ~ -.,......,~......____.,~ -..._-tJ!!"'"--... - - ~-... ...'-.


ia ce e~t.l mal ri q iii ~ cin de a ru

. .. r-...-~ --.,.-.,.~~~~-.,.-~ ~ .... Ps.


......_,..
i mi
nil.

to q

a a re de Du mne

..

~eii eli vin tnl al na sent

--... ~,fj..,

mi ~

ell
(5

~ ~-...----...-...-... ..____..

-:::

~e eu te rna rim :N

~-...-::: .....__,. '~

---- ~-...--.... ..~--~~~~~-.,.~-... "


til,

sti ta de

cat he
rna

.....

vi

..-

"'....

mi

Ci

-,
~i
ra

fa ra

se

na

re e

de

cat

se

ca rea
~"

-> fa 1'a stri


~_

ei~

ciu

ne

pre
..

Du
~

mne
~

~eu cu
_

vin tul
-... 400 -.,.

301

sent
-:a.,

:;;:..____..

~-

-...

-...

..

,.

."..;:,._

pre

ti necea n '1

a cu a de

va rat

nil

sea

to

are

de

-. -:... ..____..-.,. -... -:::; Du mne \le ell te mit rim


_,.;,.,.._

'\.()

C-.....>ia ce e~tl mal .e __


mal rna
~

--...-......,-

__
cin

"''''

4~~-.,.r--._~,1l.~
de

....
ru vi i mi

,
'\:\
l'

-... ~i
"

sti tit

cat a se

he

---~~ --".~--~ ri ii
j

-...-... -...~~

... ~- ~ ~

~--....r--..
na",

ta

fii:rii

cat

se

ra

n mi na

q,

:1\:

.~

ca rea fa
"'-..~

....

de

rna

----a
_
J>

-... -". re e de
mne
~

ra

stri

ea
-::.

...... ~--".--.
ne pre Du
.. _

ciu u

-.

--".

-::.

"'70> -.

~"... --".-~

-....._

!Jeii en vin tul aX aa

sent
~

"'":li>--".~~"'":li>_-'~-:a.--"._

..

1''''

pre

ti ne

__",.,.
:.IC

cea en a de

va

rat

na sea

to

re de Du mne

ge

eu te ma

rim

57

~~""-~~"_":'__J>~~'I'~~~-~,

... ~ ~

Ce

ia

ce

estt mal cin ,

sti ta

de

cat

he ru

vi

mi

-~
---->-si mal: ,
-.-~

~d~

---..

":.,~=""" --:.._

--

ea rea pre ti

fa ra
ne

stri

~ cli. ciu

--

-", ~

..

.............,.......,._,__

.._~

..

u ne pre Du
__

mne ~eii

~_~~4t-~~4>-~~~

cea cu a de va rat
........ ~~
A-

na sea

-~ ""~_~~~~"'":i>~
t6
are

en

vin tulat

na

~ seut·'_"

de

Dumne

~eeu.

te

rna rim
,"'~~~_

ary Ga.
~ ~'~--:..~.
.

.'

~AI>-"

__

-..

..~

_.....,.

"

......,._.-.,

Oe ia
~~"_4>""'"

ce

e~tl marcin
~ ~

sti ta de e cat
-:,.,_

be

I'll

.vi mi ~i!llal"ima

_
-~

ri tit

~'_:4>-:""

~~ ~ ,.-",.-..__.....,.4>~_~-::.._

fa I'a de

se

~ rna na a re e de cat

~--:..~_~.~

se
~.,&.

ca rea fa ra stri

__

,~

ea

~ .. -........,.._

e ra fi

...... r i nit 'l\


"Ao_

ne

""'''-'''-'''~~_~"">-'''~'''''_'''''''''''''''-'''"Ao~'''''''''''''''

......

ciu 11epre Du mne ~eii en yin tul 3.1na sent eli, pre ti
....... ~ 0'

cea en a de va rat

na

sea

to

a re

de Du mne ~e e11 mil,rim te

't\

Ji., Ni .
../" .. "t...___", AI>'~ 'il' ~ ~ -.. ~ -::..~'_ -._~ '''' ....

Ce
rna ri

ia

ce e§tl mal

cin ilita

de e cat
~.._-..

hu

ru

vi

mi

Ji., ~i mal
''II.

--'_~_"Ao"Ao~~

ta
~
~

fa 1'a de a
,-,

~~~ sent pre mne

-.....

'I' '--'-;;'

ca

~._-..-.>.....

ti ne cea

...

rea fa ra

.... ,.~

-~...___~-- "

.....,.--~~
se rna

---__..,
na

-.. ...... -....._~..,~--..

a re e de cat
-...._p>

se e

ra

fi

stri

ca

................. ..._._-.. -... -::.-..._...

ciu ne pre va

Du mne ~leu en yin tul ar


'\.'\

na

en

de

rat

, v

~~~~~-...,. ~
na sca t6

a re de Du

~e eli te

rna rim

'V

tfh

58 -e-. ..;Glasu 2 ..;;::,' DI. T


~'__'-.'t.~

Sant

~~~~~~~~

e e

ste
.............

Do mnul Du rune ~e e ul
__ ~ ~ ~

no
--,.

-,A.

stru ~
§i

~
~

de 2 or! in nal chi e

. ._

..

.__~~-...~~~~~~~~--tall
pre Do mnul Du mne
~
e+-; ~

Sant

ste

Do mnul Du mne ~e
pi

___110.'

~"4>

....... .:.:....~

~e e ul no
.......
0

stru ~
A

~~-.........._
va
sa. in Ant
: .... ~

e ul no

stru

",.JI-"-"

~~~

~ '" \ ~

~ ............... -.-.,

natl a. ster

nu

tu ~

lUI
I}

cioa a re lor

In ul

ca

\ .............. \ ~-:!
ee ste e

DOCSOLOGIILE
SINDOMA PE 8 GLASURI
., 'C"""

EchulqPa.
'C""" --:;,

T
ll-

~-\.._£~~~'__--~--~-;,_.,~--""';;:"'" Ma l ri i re in tru eel de sus In Ul Du "... ..... .......-...,." ~.'" ... -....._--..:~-:. ....... --. ........... '=.~~
pa mint
~ ~ ~L· ~\"_;;-.:;,o~~~"4>~~~--"_,fi.

mne

~eu
~

,.,.
~ipre

eli,

pa

ce in tru

--.>~. oa a meni bu
i

na vo

i re te

q,

1i.

a
.

u
~

da~,

mu te hi
...... ..,.,,~ .

i ne

e
__

~~'_'_-:;,o

...... ~"'-.

-.~~

, ...

en vtn tam e pen tru

eli, in chi

....... .,~

na mu ne

li

i e ma

ri mu te mel

ta
--...

mim

1i

rna

......

ri rea

ta cea ma

._~

~.._ "'~ D6
re
roue tm

q,
~~

.......

~., ..::;

pa --;;;:- a te ce resc

Jt Dn

........_.",

............. ,-......,..._ ~~-". .....


~e u le pa rin te

mne

59
~ ~ ~

;:I

-:a. -:...,_, _

a __
~

to

(It

rr

./:. ~4 ru le

to

/'L. j:f

'--..ifIJ'~

6~'

_~

--.

....F.~
---4f!IIP

-...

-:a. -:a. ~

-a._
1

D6 mne fi
__

in
3

le
-,., 0;:-- ~

nu le na seut I

-:a.:a.~""':2!> -

..",.._g -:..-...._ 0;:-.... E

\" __

su se ehri st6 a a se e ~i du __ .. ~ .__-..~ _ "

hu le ,,_ 'I' -. ~.'

Do mne Du mne . de u .. 'Q... _". -~---..,..........._-~-,.,


fi iul pi1 rin ~
~ -". -::. -:a.

Ie
~

me}u

~ se
~
__

n sfi in te q --::.. -:a.~.__._......_ "(;:I

e lui lUI Du
Iu
\~.;;

A mne den jf
~

...a

--::..~
~""':2!>~

'1'"

~ --.... ~.__ ~~.__

te

lUI
ce
~

ee la

":! -:a. -:a.._'_'

<t_:~
di

ee ra diet pa ea tul
-.. __

m! Iu
~

mi u mil
~._._

lu

e ste ne pre B01 ce la ~ ~~-.~

ra

i iCl pa
le

-" _-:0.

Pri
-

me ~

~te ra ga

ciuni
lu
~..

_:._~
ta

,,-\-:.._::;.._
~i

ta Ca

lu~ tn mil.

ne e u

mi

__ ... ~
e
<t.

" -,.,._~~
~~

ca ~

te ce la

le
....~

n6 astre

ce ~e~~d'a drep
J[

ta

,. ~
""':2!>~ __

e ~te pre nof e ~tl u

.. _~"",~_. """"""".

,.VI. -"'''"'':a>_''_
...a

ct

u ef§tl

nul sfint

tu

nul ~

I i sus chri stos

~~_

........ ~

..... .., ~

....._"'1I.-..-,.-:a...,4

in tru
...

--~"_'_-~~~-""-"''---..-to
ri rea lUI Du mne
'0\1>. ~ '"

---._~ ,1e eu ta ta lUI a min bi ne te vom ell

't

In

te

\'Ii

le

le

vln

-~-ct
__,. to

ta

~i

vom 18.
4

-U
..

da

...__..,,.
~

__ .....:..._........... ~~

nu u me Ie

ten

in
'!i'!.

-""-:a...,
a a ac
~

~
~i
ill

-:a. ~..,
~ ell 11.... _,. __ ~_..,

vea

vea cul vea

lUI

11

~_
In vred

_,._~~-,.,~
ni
sa
~

............. ~~-:a.~,.., ~
Do mne
1101
't

ce ~te ne

in n

~i i oa a

ee

sta

-......>fa r!

de pa

ca a at
jl" ~''''''''''

ne pa dim
"-~

ct
va

"'--_~-:;"'~-'" _-::..~

....>.. _-::.........,."".. .._

~.., ...._ __ .., -a...,,,_


ne in drep

'II'lI.

Bi
le
't---....JP
",'

ne e~tl

ell

vin tat
01'1

Do
__

mne in

til.

'tr" a ri
-:..

1e

ta

n
-:a. ~
II:

q de 2
~

'_

~,

Bj

ne e~tl

ell

vin

"""""-- -::.. -a. a- 4 ""':3!> """...____.,... ~ tat D6 a a a mne in va

..,

..,

ta

.._____,. ~

ne in drep

ta a

60
-.",-:..~~
'll."'....

ri Ie ta

1e

......;:,._ ~ ~is
~

~ ..,~~r---... e ste

~ rna

Do TIme mi In

ell Yin de

./!-

~ '*=-- ~
dl,

'll.1!\.

-""."" ~ ..."., '~=---,..~

8U fie tul men cit am gre §it

ti
_.,~

ne
"1'_

ste
'S.~ ~

VO

rul
J!

vi

in

tru lu

41>

_~-""~"-'~

mi na ta vom ve

dea a
'" '-.~

Ti
~

~6

~,,<-"
-J>

'<:.~ ---~'_"'~~-"';~~r-..._~.........

lie'

lu

mi

na

q
..... ' '" .... ",~
~

"&.~~

i
~

in de tin de mi la ta ce e
~ It. ~.

,~->

lor
~

ce

te ell nose pre ti ne q,


1<.'" ~ ""

Jt

~,.--~
San
te Du mnr te mi lu
~
~~.__~~"",-,-:""""",,_~~

-----..:-.

...... -~---

de

u le

san

-"""""",--''-.

te ta
2
01'1

re

san

-,." <:~

te

fa fa

~-,

de

mol'

...... -,--;

e '§te ne pre nOI

q de

Jt

<t.~~~

,/

'<:
<."..~~_

1!\."

San
~""":l!>

te

Du mae .~
-'''''''-'~

~le u le san te ~~

a 1'e ocy,

san te fa ra

de mor

te mi In

Mr
~.

_..._~
rt

e §te ne pre nOI

'-'-<~-:;". __ -,_
re ta ta
~

q,

~~
<fiin
--

"'_____._;o
~'<._~-";f~~,

lUI
_..
"" -.. ""

§i
~

lUI
~

§i
~

8ft
""

in tu
"" ...:;

lUI

duh

""-__.ill>.,.. """"""'" ~

~i
~

a cum

§i ~
%?ol

ru rea §i in ve
~

cil ~~;; ci lor a min


~ ~ ~~

...~~""~-:;.~~--,..,--San te fa ra de mol' te 111i In

e §te ne pre no!

:Jl

-'"

-,...........,_--~\~~ ".-...
Sa an
.

____,_ Sa an te
...... F
te e

-..,--~~-.___4>_ -:;.-..,~ ~~--~.-~.61

~.~..,,,~
te
-," \

'(""

.-c-

-c-"

~~

San

Du u u mne
-c-c-

~e e
~

uu

le

ta a

----,
a
ra

.., ~

a re

r\·

q,

'C'""

~~

'C"""

-r

.. ~

fa

~----,

de

mo a a

arte

mi

Echul ~. ~"'__:"'-'.~

-&. r

Di. T

~~..,~~
re in
~

-,

__:'_~~.

~~.'_

M[
~ "-

ri

tru

eel de ~lu~

Du mne ~eti

.,-.:..~ ,,--..,~,.-,.. -~"'~-~4' ..........". a a ee in tru 6 a ment bu na a vo i


<f!__~., ~ "
damu

~i

pre pa· mint pa


~
A,;

't-. -,..., ~
~ hi

~-..__~__ ~
ne in chi nam

i re

,,_,.__ ~~

" ~~-~--~'~~"""""_r---...~--" -'-'--:.~


u te

La

i ne te
1

cu

vin tam
l(

---------ti

ie

te

.............. __ -,..,
~
i t:""ru

rna

. rim mu 1

__.

tV

~a mns

Do mne Im pa ra -----,..,,--........
...JI

~
Ie

"__. -, -,-..
~

f"' ¥l

-, _~..,~.._-,
~

.:pen t ru ma

ri rea t a cea~ma a re .~ --.


~

~,.,""'Ji,."""
~
....

te ce resc Du mne

~ ~ 't. -~~.---"-.,-,r--.....,-,--~~\.
~i i u ~
i iu le
~-:a.

~..,._., Do mne fi
_,.

~e e

.,~~.,
sf
-,.. -. ..-,

le pa

rin te a to ot

~nu

~ _.,~.....
i in te
-,.. _~.,..._

.,-.._~
Ie nit sent ~
,ftL

au se chri

st6 a

se ~i i du u hu
,........._,__-,.._~

le

_,.

-..,~~-:a._--"'-"'""D6 mne
~ "

Du mne de
ce la ce

le me In

;; lul lut Du mne ~eii . fi iul pa


u
~ ... ,,~

~~ ~""

rin. te lUI

ra

4
\~

Q l' j:f

_ In
-:;

decl

pa

ca tul

lu

u mi~

mi
~

.e ~
,A.

-:;

't._...dI> -,.. ~

ste ne pre not ce Ia


~~\...:-...~_::;

ce

l'

-,::::;

-a.~"__""""_

1'a

di

i Cl

pa

ea

te

Ie

lu

u mil

..

~~~-,-,.._~~,~~-a.

Prii

m~e

ste ru

ga ~

u ni

Ie

n6 as tre

ee la

ce

62
~~ ._ ---..

~e~r d'a drep

tao
-:;a.

....._,...

-..

-:;a. -:;a.~

~.,

ta

ta a

lur
~

§i De
-:;a.

mi
"":II> -.

lu

....___,.

-:;a. ._-:.....

e e ste pre
-.. -...

nor ...:.:...
~

/i.

Ca
.__ .__

-r-

tu e§tx u nul sflnt tu


~ -iII'"":II>

-..>-

-:;a.-..""";:"_ -..
-:;a. -:;a. ~ ......;;:,.,. ~

e§tl

u nul do omn I i sus ehri stos


~

''"JI. ...........

r--...

in

tru rna

ri rea Iul Du mne ~eu ta tit lUI a

......_"..

-:a .....__

In
A

~._..__,.

"
te

'"

min
-.--.

,A.

t6

~i le le

........

-..

'_~-:a~

~
§i

__

bi ne te vom en
vea a
..... ~

.._~ ,

..............._.._

..........~"'--....JII"~"_"'"

de In
-:......,._~

nu me le teu in
..... ._-.._~....._._

~"

vin
~

ta
~

i. vom lit
A-

vea ac ~i in ste ~ ne

"..
~

cul

vea cu
.......... ._

Iur
a

....»
__

~
11.11.~_"'"

Ar

vred ni

.....

"

ce
"":Iii __

D6 mne in ~
~

\Ii

i OR

cea a sta

fa

ra

.....

___"..

..

de pe eatRa ne pa dim not

'_ ~~-:a.
U

,. .....~~..,. ~ ....._,. Bi ne e~tl en vln


dat ~i prea

"..~

_'t........;>-:a.

,....._

.... .......... _.._~;.._-:a. ~

tat

Do mne Du mne ~e ul pa rin

~.

.......,. ~

~~

.....11.,
...e

ti lor no ~tri
_

rna

rit'

e ste nu me Ie tett in ved a


..
'" "'-.........iI'4> 'I' __ '"

...... 4>

4> .....

~i la

min
..
~ ~

~
i

.A~

~~

.. 't:-. ..............
e Wrnnemila ta spre

..........

Fi
nof in

nOI pre cum am nit

daj du

i it

§i

----\~~~
tru
ti
"'-........,JP"'"JII>
Ii-

i ne
""""""'" _

._

..,.

---.

Bi
ta
-~

11e e~t~ cu vin a le


_-

tat

.........".
.......... _

,.~

~ '1! --".

.....

..::;

,.._._

Do

mne in va

ta

ne pre nOI in drep

.....

..,.

.....

ta it ri le

de 2 orr
-C-~ ~
...i'
_"

"'~"~~""--~6'---=::~"_~~--~ ~ ",... ~ Hi ne e~tl ell yin tat D6 a a a mne ill va


<!:'""""""" ~..,.

~a

ne

pre

not

In

drep

-~

..... ,.-,.~

ta a

ri Ie

... ~

ta

a Je

,_;.;.,

63
~~ ~~._~...,,.....,,...._._--.~~,...........,~~ ..__,.,.. ~

eli

am

............_._,~ .

ca am gre
.

~~D08.
tao cit

............ ~~ -.......-......_.,..
a mne la

~is

D6 a mne mi lu
......~ h"

" ............. ._.~ ......... ~


.

e ste e rna

yin de cit .su ' U fie tul men

./

~it

~i i ie

......

ti ne am sea pat ul men

~ ~._-.-.-~.......",.. ............ ~~

............ ._
fa se vo ia

in

va ja rna sa

.........,.. .................. ._,,~~


tu e~tr Du mne ~e

~._~
" ~-::.'__-

Ca

...... ~
-

...... ~

~
~

...... ~-.
0

~"'~r--....-~
...

Of>

la

ti ne ......

'-- ~
vom
.:-~.. ~--

e ate is '"

, e=-: ....-::.~....._, ...... ....


mi i na
............... -...

v;

rul

vi

ee

ti

in

tru

lu

mi i na
Pl----;-,

", \ 'n"_ -::.

ta
~

VEl
.~

dea a a Iu

-::._~~

....

-..
~

-::.tf."""-.., .............-......-..

.1 iii

in d~tin: de mi la
I.: ...

ta

ce

e lor ce te

ell nose

--\~~~
pre
ti
~ ~_, ~~

i ne

Sfin te

......._-._

""

~
.... ""> ...... _

~ -""~--'

....
lia.n

........

-...,
__",..

......

Du mne ~e u le sAn te nor

-...",P>

tao a re de 2 or!

te fllr de mor te mi

.........,.,. -::. -::.-......;:.._


e ~te ne pre
...... ~ ._.._.,_ ""':0>-::' -::.-..-. ~ 1

lu

~u

SAn te

Du mne ~e
~

e u Ie sAn te

tao a ~
j}..

.--..>-

~_-::.

............ _~

re

san te

............ ~
a ar te

mi

In

...,----. ....._"". ....._"".~ ~ -. .._ ~ ...... -::...-.-.. ............ ~ ' Ma ri re ta ta lUI ~i fi iu lUI §i sA.an tu lUI duh ~ ~ ~..,--...__-......... .:::!~~~__, ...... ~~ ...... -• ._.,.. ~
.

-::.

...,.__,.....;;:_
nor

fa ra de

mo

e scene pre

...

A/l.

~i
~

a cum

~ ..._.,.

............

t.::a an te

'" ~._._._,~...__, ~ I'd-' fa ra de mor te mi

~i

pu ru rea ~i

in

ve ci ve ci lor a

min ~
A,:
<..M"

...... ~
i lu

.:-./ ...... -..-::. ............ ~ -v..... __".,.


U

e ~te ne pre nOI

64

Echul 11 Ga,
~~'t __

._,_

-...~~~~-.. ---.."..
a ce in tre
9 ~_~-:o.-:a.~~

M~

~-..\'_~0~_~~~7<>'__~
in tru eel de sus lUI nit
...,~
1'0

ri

re

-a>._~~\~-::..~
--,.~'

Du mne
ii
o:

~eu

~i pre
'\\
S'

pa mint

'J;':
...............

6 a ment bu

re

__

~ ~~~-:o.-.~

La
ie te
.. ,0

~.

daa.
~.

mu te
-.. .,

bi
~~

i ne te cu
~ ~

via tam
40> ~_

ne in chi nam
~

~i

~ ~ ~........._, _""'It

", __ ,,-:;''_~'''''''''''''_'''~''~''' ~.
a to .._ ~ ot ~i i ~"""""""' 1; q_
~.p ~

D?''';:e~~~,u~:;':e
'l' .. \~. ()

rna

rim mul

tU mim ti

pen

,,~

.,=~ ;ne'~::;rin:
tru rna ri rea ta .cea
... '<:0......

~'\--:o."4>"";':'

0" r rna a re 'n.

'i<,

~''ii.~_
. lUI.

~.40>."'~

to __

ru ,.~

"~~.

le e D6 mne fi in le e ,.-..~~~~

\ --:o. ~ .....~
,0" sfi m

nu le e

na
r' 1.'\

sent

. 1

~su se ens t6 hri

sa e e
~._-"'::""

' ~l

du

1e

t e·
~

._,,~..,._,.~~,. ~ ... ~
fi
e iul pit rin te lUI ce

D6

~,."""""'-.,.~~

... ,.-....""_,.,,,,-

mne Du mne~

eu

...... ,.
ce

Ie maIn
~ ~

-----;- e lul lUI


~ tul

Du mne
u mi

.~,...:;
~

ce la ce r~ la

dicr pa

ca

In

q,

Jl

~eu ( .._..;;{_
nn lu '\'\

~te ne pre not

-:;.-.. -:;...._;;;:.._._._" ~,.-::!.... ~~

ra

-..,.-,

di icf pa

9 ._,-..-..-..,.-:;;~~~

Pri - i ~ ~.,. d'a dre pta


~

e §te ru
~

.......
u ni
~

Cit

ga ne

~
'l'

le e

-~,.--~
te le In u mil Ia

~\~

....~ 0"

"

u6

stre ce
-"

ce

§e~r

... ~."-::;~"'7iI;~-.. ta tit lUI ~i i mi

_---..~"4>

~._
if

In

e ste pre not

1.'\

j"

0it
-.. --

- -tu
__

.... ..___,-",9.._".... -, -- r»
.__ _____

,~/
l'

e~t1 U nul sfint Ul-.

._ ~
tu

'"

esti u nul

...... -- --~~ .... ..,.......... --.._-. _____..


65

Do omn I

sus chri

St08

..,

-..

..,

-..

in tru

-.__--,
-..
tn
(}

rna

~-.dJ1 ... -... '~cJ

...-

--, ... --''__

....

.._-..__41> .... ~ ~~
t6

ri rea Iuf Du mne ~e e eli ta te Tile


le bi

...~ '"-..._~

ta lUI

a min yin

'\'\

~ ~"-__.Jp"'

....

__

da

....~-.~~,~
tM
~

ne te vom en

...

...-,-.~.._
~i ~i In i oa

ta
~

nn me e le ni

in

yea a ac
~

...__,.,

.......
sta

~i vom

yea eul yea a cea

o: ell

.... ._
lut
-~

la
't'\
J"

In vred -,~,.,.,.
pit
-~

-- ~-£...-...,
6.

-..~ ~ ~ "- ...-..~......!!... ~if

B~
i

11ee~tI en YIn tat D6 mne Du mne de ul pa rin ~i i lor no ................. .__._ ~ .... -:o.~""';:"" ~._.._ ............ ...... .., ~ -.

_ ............
......
"~

ce ste ne D6 mne in

,. ~

fa ra

......
de

ca at sa ne pa dim nor

'\.'\

" 9 ---.. ~ .... ~.._~,.--._-.~

...~~

,...

... -. ...--.......
in veer a min

§tri ~i lit

...-

Fi
-~

if

_,.

dat

~i prea a ma
't\ ~

rit

ate

__"",..

nu u u u me le

tM

~,.~,.

~ ~~..,-.-..
ta spre

~_.. ....
r
't\

fft_~

......

~~

..............

:::::::::

......

e D6 a mne mi la

nor pra cum am na

dlij

du

.... ...... ,. --~~\,.~~ i it ~i nOI in tru

Bi ne e~tl en vtu '" ........ ,.,.-.-r---..


it ri

..~ ~,.~--..-.~-.-~
ti i ne
" 9

tat

D6 mne
'\.'\

in. va

..... ta

~,

~ ..............

ne e pre

nor

~-~
..

in drep

le

ta

Ie

ri

-. 9 "" ,_._~~,.~-..~~", ~~-..- ~ .... ..,,.-:.._'-.. '" ~

Ie

ta

le

"\:\

....

D6 mne sea.

pa a re tel' fa cut no

In nem
--

§i

i in

nem

eu am

..

66
'_'i,'A~~""'~~~~~.40'="'~40""'~~~'_

__,.

dis gre

D6 sit

mne mi Iu

ste \\
J

mit

vin de

ell.

su fie

(J

tul

men

ca

am

~ -,. -... <1'_ ~-... -. __ ~ "_,,,~__ -...-",__


,.p ~

ti

ff:.~-,....,~

D~ ~~-... ..ta

a mne la

ti ne

am e

-...
~

ca

ttl e~tl Du mne


<i:» -...-

-~---...-...\-;;.-:...~o: ~
ge
ne

sea

pat

in

~~a
"1..\

rna sa

fae vo

ia

u ul men
~

r ..~
e ~il
:J\:

Oa
~~

la

"" ti

.... ~ e

-... -:;0,

e ste

is

----YO
na.

-...

-...

~....,.!!"._
vi Tt

,.-.--q_ ill tru


lu

rul

--...-...-... -....._~~-~~
mi na ta a vom ve dea
~

T iii
ti

~-...~-... ---.-.

/' ..-

i in

... ............_--... .... -...~


.:-... ~./'
9

Iu

mi

.... ~--... -----.> -... -...-:...- ~


13,

de

tin de mi.i

la

ce

e lor ce te cu nose pre

E .j)
Stin

-~~lIne

ct

.n

1>,. ..... -...-...-...-... -... ._~~~-...

-".....

-...-...~r .._ ~_
a ar te e ~ mi
'"

te

Du mne ~

-e

San

te

__

lu

DiI mno

--T
~

-...-...-...~
0'

11

Ie san

te

ta
'\'\

re r

san te

~-...--~
fa ra de m6

ste ne pre

1101

..,. ,.,...... .,. .................. -...-... -... ............. --~._-...-...-...~

..... -...-...
mi 111

-... ~

_",_,,_.._
nor
~

....

e u le sin

te

fa

re

~te

far de ;;;~e

~te ne pre

r '\'\.
§i
-~

~~---...-...~-...-...~~---...-...-...~ Iha ri re ta ta IUl §i fl iu lUI


~~~

-~~----...
~

sfl in tu lUI duh

c(

-...-...~
V8
'1' ~

~-"""-...

-...-...~
ci lor : min

.._ ---...~<::....._.;p-...-...~g San te far de mo a ar


/...

~i

cum

~i ~ru

rea §i in
te e
~"

~
mi

-~""-,,,. ~
In
%';\ ...

cif ~

...... -",.~~~--"",-:,,~ Sa:-n---te Du u u mne e ~le e e


~--::;,.-

~p

~~

..,J>

e ste ne pre

-:;".-.. o:
_.

nor

le

~.·~~~~~~~~~;~.~S~~~S.~_==~.5~~·~~~~.E~~~,~

=~~~h~~=~_~ .. =~~·~~,~g~-~*~:~~~:_~~.~.·~·~~_~ __ ·_~~~~~~~~===-~-~~ .. ~,!

~ '__"'-:'~"--'

Sa a an

~~\"~..,~
ta a

.....

te e

a re

Echul

eli, de la Vu.

•.iL

1 it
aa
~

M"
~

.,__--,..,

"'-_ ...J9 -:.:.~--

ri r e in in
~~
'Z~

tru
~~....-

eel de sus lUI Du mne ~eti


~ ---",-",~~--=:;:

-,~ -

..,

..,

--..

~ ~l

-......____,

pre pit mint pa


6

~~~-""------"

ce e
~.._

tru
-:.

oa

a menf bu
~~

na a
.._

vo

i 1'e

La
-~.J9

... -

da .mu

to
---..eP

--......-", 4>

-",

_............._

hi

i no to

en vin tam ne in chi nam rna


~

,~,~

'.N
-", ~

-.". ..,

_--=:;:-...

~i
6

e te

rna rim mul


__ ~_

,
Do
~

-... ~

-",~

-", ",'" -..,__......",__ --",-", ", -~

".",;;:.._ ~

fa mim ti
-.... 't._

i e pen tru

ri rea ta a cea
~
--

~ __
"-.~

-", ""~ -

~~ ~~ '~~ ...

-... -", -::.. -

mne im pit
~ _

ra

a te
_

ce rose Du mne ~e u le pa rin te a


""':lo-'_ ....... -.....__ -..» ,

"\-::.. -::..-:..-:.
to ot
-::.._

ma rEI ~

-----;:,

,_-..._r--.... __ 'Z~ ti to I'U Ie Do


...:b

mne du

fi

i iu

le
~

~ U

nu le :N
6

na

sent

:?ttf

'%

--...

.~

-"'--:'-"'I"_~\"~--::"~~-"'~

su se ehri
~

st6 a se e

Do mne Du mne
.,......_
~

...... .._

---~- ~---"
~i

hu

Ie

sf in te
-",

~....Jo

-, '_

--.....,."...

-... -...
~
,-

-",

-..

~e

11

Ie

me In
-:..._

se e Iul lUI Du mne ~eti


~

-----...
......It '-~

fi

ul

't_ -:.. -::;~

-:.. __

......__ __
'<, .....,-

4> ~

"
""

pa rin te lUI ce Ia ce
ne pre nor ce la
~

-.... -... ~~..,._---... ... r__


ce ra
I'U ----

ra

diet ptt ca tul lu ca

~ ... ~-..,~
"
tee
~~~

mi ft: Ie

, z "'--_-:.. ~

mi lu

e ste
13

di i i cl pit
._

In u mi
~ ~...,~

:N

~ ~"'-----'
1

-...'t-._ __

-..

-... -",

pri

me ste

ga·~

u ni le

no stre ce la

ce

se (11 d'a

68
~~'_~-;".r--...~-;:,~~~--=-.~

_,. ~

drep

ta

ta ttt it lUI
~

r;i i

-,-----

Oit

~ ....... ~

or_

ne

uri

In
TIll]

---->e

e ~te pre not ~ I


11

....... ~~~
u
~~".__-.,...,

...... ........-..-. ~r---.


Do omn sus ...=; min ~
~l (}

..:chri lit u

tu ۤt1 u nul sfl Int

tu e~tl

.............,
St08

~ :N in tru

""";&"""""""'-----~

rna
'-_~~

---_,_
ri

--:.. """;& ~ -"'"

i rea lUI Du mne ~c rti ta tii lUI


..,..,

..___,.,..

" "":!t.'_"""","",,-'__~..,
A

-.<~._
en vin

In da

t6

te

~i Ie le in

bi ne te vom

ta

~
~

-". __
vorn
~
6
._

eli,
~">-~

"""""""' __ ----" -.--..,..,r~,,,,.~,,,,-~. ---~ ..,,''--.~


nu me le tM
~

vea a a ac
-... ......._...-~

In

._""-~

"

~i i in
~

~"
!;Ii

yea cul vea


~ ..,._

ell

lUI
-..

,,_,

IP'""-,

ned

ni

ce stc

ne

Do

mne

in

i oa

cea

sta

-"""""~<r~
IvI'

~'1'..

-_,.

no ~tri in vecf a min


_

~-~-~....."""".......
~i la u dat
§i

prea rna rit

~-~-...,-..,.._ --...>e ste nu u me

.;-<

Ie

_--:p .. """'" ~

ten
~«~

--:;.-~
"
~ in tru

"

.... .".._-...

-...

'i'tc
~ 't........iIJ'4>
__"

Fi-~ D6 a
ti
ne

..

........... ,~-...~

~_-_.".

mne

mi la

ta

spre

nOI

pre

cum am 11a daj

du

-1" it
..,-.
ri le

" '" "~-"'~~'--'_~---."""

Br

ne e~tl

ell

YIn

tat

D6 mne

in '-;;--

tit

ne in drep

---- ....
~'tr"it
__

~~

%~

......,!l

ta

le
_""-""

D6 rune in
~"":!t>~

~~

-,~-:O;'~'_'

va ta a lIla a in drep

-...,

tiL

a ri le

--._~

ta

it

Ie

(}

" D~
\ en

OR·

---:r

~.."

a mne sea

"'--._...JIf., ... ~

a am

gi

is

'e.~_.,...~._ -.....::;{"~-.. ....... "-.~ ----

-:.

...

pa re tM

_69
fa

-:. ~

cut

no

Ott

in

-..._,p-

~.,

-:.

nea am 91
'---su

-in
tul

-.;;:..._
nem

.....ii._
me

----

Do

.____,. mne mi lu e ~te rna

Yin de

ca

u fie

"'-'~~-'~-''''''4

e en
\~

ca

am gre §it a mne


r

-->-

ti

ie

8
__ -'''''"-.~.'''''_

D~---:r
oa

~-'-:a.~~"'--""-"-';:"'_

la

ti ne am ~e

sea

pat

In

~------

va

ta rna sa

fa ac vo

ia

-~
ta

....

ca Ca

-~ ...__,.
tu

.... ----r---..-";;
u e ~tl Du mne ti ul mea

6 :k e e

~-..--._-!!..._

.,~
1

~... ...... --- ---4--....... .... _........ ._ ,. -..-.---- ......


Ti
~

a ../"~ ~,

na

...,.........._ ...
ta
__

la

....

.,.-

------. ......
... ~~
is

ne

e ste

...___",.. YO 0 rul

........ ~ ... ,~
VI

ti

.. --ill

tru lu

---mi

vom

-:; ....__",. ve dea lu mi i na


~-..>l!"!I._

:rc
..........

"'....

"':O;_ ............

in de

SAnte

Du rune

......._,..

...,

tin de mi la ta a

.e---..__

"""""""'-..

ee e 10 or ee te en nose pre ti i ne:#lt

----~

...

,....::;;.

~,

1e u Ie san

te

ta 1'e san te

fa ra

de

mo ar te

" ...-...--..~ ......... --..-::;-~ San te Du mne 1e e u le san te ta re san te ...... --.....:... ......
~~ ~
'__"...

e mi Iu

----e

~-:; ~te ne pre nOl1\(

de 2 orr,

..,-

fa

..-----'-. ...
ra
de
~
-:a. ........ ~

-:.

mo ar te

~-::;

e mi In

e ste e ne pre DOl


~._".........._._._~

Ma
r

'-.

... ._--.

ri a
~-:a.~

re cum

ta
~i

~--._~~
~i

" pn

ta

lUI ru
-,~~-, 8.1' \

.............. r--..-'_~~"-'-'
rea te e mi
r~

....

~i

fi
§i

iu lUI in ve

__ '-~

§i

sfi in tu lUI duh :k

-:; 6
ve ci lor a. min
]v:

...___",.. San te f8, ra


"7 -..

~_ _

ci~
-."'::;

de
.... \

....__."..
mo
", 4l> te e
~~

Iu
~

......._."...
_, \
.._ ~

..........

e ~te ne pre nOI


r
""'''''.'',

an Du I~.==-=~~~~~~~.~~=-*==~x
T

Sa

.....

~2'"

--,-.......,

"""""""

__,
J\~

c.rL __.~_~ __ ~~._~.~._~. ~~===.~.-=~=.~~


mne

1ee

til

uu

Ie

70

fIlCllfllfllfll(II(IDfllfllfllf"fIDfIIClefIJfI8(11(llfl'flD
Echul Lat.
~

q~

Q\~-"
ce
~

Ma
pa a
~

ri

~~

~=-, ~

~~

i re

in

tru

eel de sus lUI Du mne n11 vo ne te


~

---_
-:..

-:;,.-:".--.._

~eu ----

-"~ ---

-:".-:".._

§i

pre

pa

mint

in
\

tru oa a menr bu
~ da
'%

La

u
I

"';--a mu

-:;,.

~~ ~
j

re
-:.. ~

te

bi

~.............._~~ ~

17

-..." __,. .._-..r---...


cea rna
.....::......~-...

't"\

te rna rim mul

~.."

Ta mim ti i i

--"

cu

--- - ._
~ \!'

vin e

tam

-..,

-;,.

118

in chi nam
_

-:....,,

'"

-:.. -...-...

pen tru ma ri rea ta

re
~_ 'I' _ _
~

~--_"'-"~-"''''''''''''''''~4>~~-'''~

-... -...

Do
to ot
__ ~

mne tm
~
I
.., do

pa

ra

a te
--"

ce ~

rese Du mne "c_::' -:".

~e e

Ie

pa

rin tea

-JO

4>l!'l!_-,'__-:"-"'~

ti
~

to ru u
.._::::::::.

Ie
-...~

q D6 mne
.., -...

-:..-..."~ -... -a._ ~ -... '---.>~ fi i in Ie u nu le nl!. sent I


""""""'-._ \ ~ ~-::;

au se chri
~

sta
Q

D6
~
rin

_,......____
mne te nor

._
Du

--~
a a
se
,;;...

e §i du
_. ..

mne

~e

11

Ie pa
i icf

mie In ca

pa

hu
.
'a\l,

Ie

sfi in te
-,...

-:..

~ ._______ -... -,..


:;;8

-.........

lul InI Du mne ~eu


:K:

--:»

"""'-- -...-:.. ~

fi iul ~

pa

-...r----... ~
InI

_____

-... -:.. -.. ~ ----.......,,__


la ce ra dicf ce

'=-""""---; ~

ce ce la

tul In mi ca te

q, mi
Ie In

In
~~4

e u mi

ste

._._....;;:.._~'"'.l!>~-...~~-:".~~.__\
11e pre

1'a

di

71

"_.'

----- d'a drep ta ~e~l


Q~ <t:_,,:_"'-...dfi>

_ ....
Pri
art
rna da
~

~~_\-!......~"~'i

'I'........._'I'_-:..

~ __

~,,~

me
~

----;iI/'

e ste ru
-A

ga

ciu u ni
..

Ie

-~~-~~._......,,_-.~
ta
__,..

~'1!.

ta

lUI ~i ne mi
~.

lu
~

--....... pre n01 e ~te

.. -"'"~

~_,

..

n6 a stre

ee la x ct

ce

-~__,..

tu e§tl

u
~~\~

nul sant

tu c§tl u nul Domn I i sus chri stos


.. ~~~

..___,..

_ ""'eo. ..

-::. -...._.._

...a"

in

tru

~,,<~~'t_

In to

~---~~~~~
ri rea lUI
Q

Durnne
"'~"

~e en ta til lUI a min


.."

-~

lC

te

~i le

Ie

hlue
-

~"._---.~
vtn
..

..

to vom cu
~

ta

~i vom

HI.

""""""",_-"-a.~

-;;.

'_~-:o.4>"'_

nu u me le tM
"e -_Q"~"""'""" _

in

vee ~i in yea cul


-;;;..._ . "I' -;;. -....~....._~

__

--:x:
'"

yea en lUI
~ -;;.-,_

q,
"'''

L'

in
e\': "~"'~

'Ted
\.

ni

ce
c'"'

~te ne
..

de

<~~"'--::.----:;,;, -"._-.-..".., ..
pa ca at . sa
Q

"~-:;.,.~~

ne pa dim tat gi
-.;--

~~D6 am ue ln
~

..,,_ .. ,._

ft..___.jII

\Ii

i oa a

cea a sta

fa ra

nor

"''''' \

Bi "

ne e§t'f cu vin
0

D6

mne e Du
~

mue

~~e

" ''''''''''''''~-;;;'~
pa

e ul _

~-~

ri

in ti
..

"',_"", <e...__

~=- ~
u

.. -:;,;, _

~ rit

lor

no

§tri
_,.

15,
:K

dat ~i pre a.

rna

-~

.. \" -:a. ""_"'" nu u me

e ste

II
I
1 ~"

"

"="'"

le

-."=-'''' -...-:..-~ ten in veci a min


e

q
mi la ta spre nol pre cum am na

",~

Ff

~-;;;.~~"~-:;;,.-...~

Do a a mne

ta

Ie

I I'

Bi

~-...

~ -:;.,.--..--,..~ne estf eu vln tat

"'''

'"

""

_..

'I':

Do

""7'~-:a.
in va a

a a rune

I o~,.,,,,",",""=",-

ta ~

~ -... -...~-...

-... -

~1l

it ne

In dre pta it

72

ri
..

Ie
\ _"'". .

ta
~

a le
....
Q

~~- -~-._~-~ .. .. .. --~ ..-Doa


~~ ~~...,,__,.,.,. ~_.........__,~ <t--._ ~_

a mne sea
~

pa re tel In
~

fa

cut

,~

no it

in

nea am si in
-. ~

..

~.._,_

.....

eii

am

dis D6 mne mi ~it


(ij

e~te

rna yin de ca

flU

u fie tul meti ca

..

nem
~~

am

gre
./"

ti
~'I'_
~

e
..

__

..

-:o."'_._~~-:o.~_.~,",_"""""",,"

Doa
~~

<, .."..

a 111ne la
....

ti

ne am
~

sea
... -;

pat

ill
~

va

ta rna sa

~-.;;;;tIi">

fa ac YO ia

ta
~~'_~~

cit tu e~tl Du mne


'" Q
.. ~4,.~~~

-'<",,-,~

Q.B nl men
~~

~4

Ou
In
_

ti

ne

....

ct i;. ~~-.~~"'Jh...
1'0 0 0

~ ~'ii;".~~

'1'.

-A

~~

e ste

is

rul

vi

ti

in

tru

mi

na in de

ta

aa
..

a vom ve dea
~-"""""

In mi na
.. ~.~_

Ti
-\

~~

~_ --,._~

-- O:_...."dP
ta

tin de mi
l\:

la

ce e

lor

ee

-~

....

r""_~
te
ell

ee

nose

~-~-::;

pre
~
't.._

ti

San te Du ~

..---~.... .. i ne

ct

mne de

....._~
U

.....

~'''~~-:..
ta a
01''1

le san te
lC

re

san te fa ra

....

-... ~-,,",,
de

rna

ar

~""_"~4>"~ ~
te mi In

e ste ne pre not

Ct

de 2

~,.,~,~AiJ.~

te
J.'

mi

M"-a

..--~~ ...... .. ---._


i

lue

-->ste '"....
fa

4io

ne pre not
.....

ri

re

ta

lUI

~i

ct --~

l\:

fi iu lul ~i Sal) tu lUI duh

--.. ~

,."

.....

73

Dan

Ci---

~ ..\
San
te
....

-,

,....

......

-,

te fa ra

de

m6 ar

"

"'.~~
u

~.-_A>_ ,
te mi lu ~
~:t;;

.... ~"

.... _c..

.. -.,_

ste ne pre no} ~

'1

Du -;"'

rune de
'\.'\

11

Ie

.~

,
.. ~

I
a

S--

_-"'___,

an te fa
~"

I'll,

de

m6 a ar

..

"
§

--

~ c..~ •

....\

te

mi
JC

i q,

In

~~
e

....._--

,,-

",. .. ~

ste

ne

.... ~-...!:...
e e pre

.. \.~
e

..
no

.......-....,--

:,..-.
oi

Mil
~ in tru
___

"" -.. ~-.,


oa a a meni ,.F -.

Echul

Lat. ~

~"'-----"-.~

- ____
,'

ri ft. in tru ~ .. "'____'r--, .... bu


... ~_

eel de sus na

lUI Du rune i re
__

....--_ ..... -..,--~


~,,"''''
....
~eil §1 pre pa mint pa ce
_. ~ AO~ _

~~ Pa.

YO

<:__ u ......

La
1

;-i... -r----. ~
./

ma a a re
_~-.~"--.._

..

""'.;:5.. te ~~

---- it da
rna

-.,

mu te

---bi ne ~amim

_......
rim mul

,,~

te en

~i

--<:-()

yin

~.

tam ne

in

"~""'":Otr---..._
tru

chi

nam

--~ ~i
ta cea

e pen

ma

ri rea a

Do
~~

a
~JS'

--..--:..--:..-~,........ --..--~-~.. .., ._<t~_'--:.. ~ -".. ...... ..",,-_~


....
.... . ;:/

mne Im

pa

.---ra
I'U

a te Ie

ce rose

Du

moe

-- ..-- ....... e---,",~""~,, de n u le pa


..

rin te

'"

to ot ti i

to

<::.-~

...

su se chri
-. ~ -.

~-....

~ r

D6

mne

in

r.---.
te

le

~~

-..

11

nu Ie nas cut

std a se e

§i

...._."

du hu le

sf

D6

mne Du

mne ..-e ge

,,.-

r---.,.. ---~-.

i in .....

~-~r---.,

uu

Ie

mie

lu

luI

lUI

Dl1 u mne

74
._
.JI

'<..._ _.,i/P -.,,_

.:~

-.,~

__.;

...

\'"

.._

.........

---::;

Vk?i.

~eu
______

fi
,.,

iul e
o-~a...

pi!.. rin

te
<t_ •.

lul

ce la
<P~

ce ra did pi!. ca
"...........

tu)

Itt mil -}
_.. ._,.

(')

,,;:f ......,p_'..._ ...

__

. ,~----c;,,~

I
1'.1'.

mi
.,~

In

ste ni~,pre uof. co 13. ce Ta, di


\/" ,~

i cl '-:' ~

pa
"",U>

ca
~'4 ~

til le in mi~"
--

Pr i .

me

~ ----:;;y.......-",-.

-=:;:, ~ ~

I!'

~ gil,

<t.

11

e ste
ta

ru
til

ciu u ni
mi

le
-

no
e

a stre

"--'c(J;

....____,._.AP -:.

I' !~

la

~~ee

... <Ii!"---....... __
?

~e~l d'J". drep

,,_""""""-.. -.. C a ~tu e9t1 u nul sfrnt

... -~"-~'" -... - ... --".---- ... ~"__"_';:f ~

.._-....-:..~--".

.... - ... -.... -,.-=;


,

!!

.ta

JI."

lUI 9i ne
11

lu ~

e ste pre no1"-·

til

e~tr

nul

Do omn I

sus

-.. chri stos in tru

~~

_~-",._
rna

;:f

.. '''''~_'''\'1'
"-~

-'''_'''--:;:
fa lUI
it

-- ...
A_

-",---~",~-I!'-~ __ ~--..~ __ ...... -..


n realui Dn u mne
~e eli ta
......__~.

min

In

to

te
1 In

t;li
~

le

Ie

--".

-.
~A"

---,. -... "'------"

---~

nu me .le teu

yea 'a ac

P,

--... -..
'C

------........
hi ne te vom
ell

yin
--".

ta ~i vom
OJ

Ii!.

da

91'

-:::
I

.._~...,.,....

yea cui ve ell 1m

'"

u
----...~ <~ -:... ~

dat

~i pre

m(t

rit

e ste

nu u

me..

Ie

- __

feu

.-.#p_;';'-'

If

in. "eel.
-,-~.,...-..

iJ

min
'a~

~
.

~~--,.

]1 i
not -.in ~

'[

. e

.D6 mne mi la ta spre


'-.,
:n.

----

c..:-"

__

.~

C) ~_---,.~

nof

pre cum am

--:::-

):l ~ "" -"'~-::..-:..r--......

na

diij du

i it

~l

Bi"""";0 e~tlcu

-~.. _............,__
tnt ti 11e
--,..

~~

-...

---...
ta

-::;~-

~
~.~

'1'In ta.t

Dcmne.. in. ~

ne in

drep

...
til. it

--:..~-

a r,i Ie

I
II

75
~
<t........" ...

,--~ _..
~-

ta a a
/"

le

"-~~
Bi
a a Ie

~"~""--'_"_~4>--""-~~
De e~ti en yin tat

---a

'-'de

2 orr
"L}.;:I

D6 mne in

va

~a a ne

'<.-. ~'" --:". .............. _ _

in drep

-~ ta

it ri le

ta

'-.
"__

caam-gre ~it

_ .. -----............ -~
DQs,
~
_~

-40

~
~

--,..

..

......

----:7

mne sea

pa

"....__. am m1
~

;:/ -::;~....:_

cut no /. ............... -~..::;;"'---_Jf

re tel

fa

----.>0

__ ~ ~~

..........

~_

in

() ..
cit

nea a am ~i in ,,~ -. .. ;:! .. -..

dis D6 mne mi In

--- -.. D
~i

..... -.,..... -C"o....a

J~
~ a

.... ~
la
_

oa

mne

-__",.

_ _e
n
'-0

§te rna yin de

----S G!

fIe till

file

eli

..........

ti

ne am sea

~ ;f~

cit

-,----- .......... Oil.


tu la ti

,__.,.

~ e~tl Du mne ~e ul meii

...... ..,. ..... ~.-"

_-:;

De

--..._,p

e ste

-_ ---.. ~-... ~-- ... _


..... ~-~--,.
in

.. (J

rna

""

..... -...-';

pat

va ~

sa ' fac vo ia til.

\~
11

..-.,.

.....

is

vo

0 rul
mi

vi
-c-:

~i

~.

lC

.....in tru

Iu

-__,_.

--,.. r---.. ...................._ -:..


ta a vom ve dea In

;:I

... __, ...... ~ _.


11

--.

.....

mi na a

na

"-.

....;:~.~
S,\n
.____

Tiin

-.

" ./",.,

..... -_-:;
de 'fude

............... -. r---..
mi la

...... ta ~

"'-------' ~ ......
c~ e e

-..

ft'

......... -..

../"

..... ~

.....

lor ce te en ~

pre ti

-.........
te

_,.,..

mo ar te e mi ~ ~
;:5,.-

..........

..... .,_~--_ T................ ... ----c:


Du mne
...-.

" -~~

.. -'-- ........... ~~ ---...-c:

-..

- ",,_
lu u e

y. e
-..

u Ie sfin

te

ta re

Y!

j:,.

-_-.
-----

sfin te fa

... -ra
de
-.. ot_'_'

~._"'"

-::;

ste ne pre not

San te Du mne
mi

~,.-:.-----Iu

~,

de 2 orf
:1\: -~_
~

f!'

-:.. -.

e u le sfin te

tn re .._.. sfin te fii fa

..... ~

de

m6

~~
UOl

e ~te ne pre

76
__

Ma
~i.
('j

"-

\l.

ri

re
..

...... __.."..
ta
til, lui
~l

---..._..~_~_..__:._-~_.._..

~i

.... __"...
in

fi iu IUl

~i ve

sft ill tu lUI dull cil '-;:;

n .._.
-"!

~~",.....>
It

./ -~-,,!"'-~~-----...-.-.

cum
... '"

6a -c--_--...~

t')fi

i~ Stin

~-:..in
1.£ .. - ... ~ ~

;:r '",,,,,-c-:"--"'_"""'_~B

pu

ru- rca

~l

ci lor a nun n

te fil.

-..

te ~mne

.. ~-..--_
1'a
de mol'
~

-. -". ... ...:::;

te e

mi

lu

......... ..,....

e ste ne pre not "-.

-~

de u

le

~~-mi In
Echul
'-':.~."""",,~ -.,. '1:::
'<, ~

rvy- Zo
-;,. --... --:.. -. ~

....

'0::_ "-_

-""'_

""~--...

ri 1'8 in tru cei de sus lUI Du mne ~eu ~i ~ ~ ~ ""er>. \:"', ~"- .____................ -:.. ",. ...."" ....... -...-". ~ ~ z a ce rn tru oa a.menl bu n3, vo i re ~

lVh

f'r"<:.--

_e--.......
tam
---..

pre

pa mint

pa

~~" '_
..~, ':.~~~.'"

-,."""" , ~

tt"

-...'z..,_ '_

"('-

-... -... ~

~ft' ~"""""'" _

-...

-....

~ --...-;,

T""'__'" u JUii
'Z._~dP

d1 mu te
-,., "'~"""'" -".

bi

i ne te ell vin
--... -:; --... ~

ne in chi nam ---ti


_ ...". -..,.. -....

ie

'-_-

"-..

8
~

Ii

i e pen
"-~~

tm

____..".. ....... z mil ri rea ta cea rna a re ryy


~~ ~_~ .., ~ ~ ~ __ '~ ~ ~

-:a.""':;':"'__'"

~
1

~ __

__,

~':,~,,,,.o;.;::v.i~

"'~~"!'~

ft~'t.-~

"'~"""i-~,~ ~~

h '-'-

~
~

mne
'-"" --". ... '.",=,,,~

1m to
~ .._~-....

pll, ru
~

ra le
,...:::~

a te
:r
"l\
--....-~...t':t'~ .....~~".

ee resc
't.,'_Jp", ~

Du Ii
~

mne
iu

',.....,---f,lc
:~

u le pa
--:.. ........ ~

rin te
~ --:..

,.l;_~
~~.~~.....

-.. ;:_ ;
~

--.. --... "0,._

~
~ t1 ~
~

to ot

ti
~
---:":-~ .....~.. ~

I__ w,~~:~~~:.~~:'=~~~=:_,~~~ ~
sfi
111

---~

Do mne
~

-"'do.

\
.

le
~

u te

nu le

na

sent I

-At --~~-.........

.,-

D------ Du mne de u oa mne ---:..-..~'<.~_,---....,,--_.

-~ ~--r---,,./
'" ~ 10
-----

77
.o

____,.. lUI Du se e lu ..,.,-~-,..",- ...-.__


mie lu
~'It.. ~ ~

_. .•

---....-... ._~ ...:.. ..... '"'

mne ~eu

fi

iul

pa
--

rin

te e

lui

eo la
__

ee rii
~_

Ta

... ---.... -0; ...... ---....

't...~

~~ di
.._-..
,

dicl
...

pa
---....~

ca tul

---_ e ~te ne pre nof ce la


,~,~{_, -.. ~

ce
I'u

i cl
,

11it
-...___

-----ca te le
"' __

,_A>~\_~_~
In u
"Z_~ ....

In

mil

elL

/'J..

~
u

..... -"-~
-c:

mi i

lu u ~ mi

...-

z ruy
~

Pri e~I d'a drep ~~

me ste

-",e-----.-------....-:..~
ta

---_
ta

~ lUI
_.

til nul

...._ .. _-_
~i ne
~

------ u m em

1l1l.~~

_ ........

Ie

no

a stre

ce la

InL

------- e e
'&~

... ---.... --....--:;


ste pre not
1

co

~-~---....

eli

tu e~tl

sfint ta
~ ~

nul Domn I
ttL lUI
~ ~~

sus chri stos z

-",_~
in tru
'f:~~

---.... ... _Ill>._--... -".. -';! -..---.... ,.___---.... ,...___.... ~

ma

ri
~

i rea lUI Du mne ,le eli


~~ ~

a min vin
~ -~

l! JLll
~~

--:a.. ~~

~....~

Q;'W~ "'='i;:' t,':..,~~


ta
--:! ][11'

---.,

~-~

to
-:a. ~

to
""""~

di
~

i le
~~-.......

le
-:a.

------ vom en bi He to
~r~ ~~'" -.~~

da
~:~

--'---me le nu
~
.~ ~

~tetl ill
t!?:_ .

-__ In

vred

ni -----~

-__ ~

,<> -;,;. --.... __

fa

1'8,

-----.... ........ B'-~ i


f>4'i;.
~pm~ -~;

./'

de pa ca at sa ne p:l di im not
'

a ne e~tl ell "in

_ ~-"
...__..dll? -::;

vea ac
~.a..

~l

in
-, -~

ce ste

....

r.e

----~~

'-.z

~l vom HI.

--:..

'lea cul ve eli


{',:"'i<:-~,",

DC!

a ume in

--". --::.. --... "'~

--::..

re-----..

-"

-~-'
'!:~~

-a. ~

~~~

~... ~~ ~'\\. ~~~

(Ii

eea

a sta

):J

~
~~~\ ~

'''' '"",,,,,,,,,, ....-

-tat

Do

""

--,..

~'T;:.'T~·~~.

mne e
-", --",,~

Du mne
~ e ste

.__-~

e-

._---~

-.",

--:... "---",,,

"file e ul pi1 ri in ti lor


~~.._..._.,

-',.,

-",.

~ me

~,

-......._....,..~

11

nil

11 11

1e

--

--",.

~.~~

'"
-",

~~

..... ~.,-'l~

,,'tor.:'lI..

•. ~

-r-e

j1'i_
~

e
-,."""""""'-:..-:.._-",.

Do

"!

L.
.._~.~

--:0 ~

-;:,

~'\$,_\tl

a mne
--0..

~-

..

.cz:
pre cum am
z wy

\"==-~_~
ti
i,

mi. la ta a spre enol

na drtj du '--

it ~i ~ .nor in tru

ne

\-_;:-~
ta

B1~__...~" vin .. ne C§Gl cu 't


./ ....
a a Ie

-~~-...-~....

78

" ~-; ~

~
in

at

Do' mue

--... --... --> ~ -.._...."._ -___.. .. --... --... va til a ne in drep ta a ri Ie

B;--;;e
drep

---....-... '-~

- ..-..-~
--...
--,.

de 2 orr

~.

e§tl cu vin tat


.....

Do

___,.

--:;:

-:..::--

-::;

a z

a mne ~

ta

it ri le

ta
rY

le

...'.:-/

"t.....JP ~

_~--...--...

..

D6

rune sea

-nem

iv:

, ~' ...~-""'_".p z
e eu am

'-pa

a re .....

tel fa cut

..

_
~-...

(Z,Y'
..... ~
-.;_.

-.._.~~

1'_ (':l 'C._'<._....,.,-._-..

no

oao ee

-.. --~_,--...~--...r-----.~--...mi In §te e rna

'-;, ~

in

.....

ne am 9i

in

(}is
.

D6 mne

vin de ca

-~~

-... .. --... ~
..._F

.. --...~
me

......

su

u fle-tul

e ell ca

am gre ~it

~~~

-...-->
ie

ti

--

sa

fa.

ac

vo

-.-

~
.. --... "'-----iI' -... ~ ~ -

miua

.../
....

a
'.

ta
~"

a a vom
........ -~ "

ye

-_
-0/ -::...-

e
-:..

In

tru

Iu

',-" .....
-"'-'" --

-:.. ~

dea III

mi
ft:~ --,. -~ <:. _"". 'c. ........

'r.~
'It__~J .1

...-

:4, $X

-_.:"..-1JO- ...

er----.. .. ce te

en

..

tin de mi la ta

ceeB_]or

nose pre

ti i IIe
"

~--"'---"-"'-".'-_'--"'-""""""----"-::; " ~ Stin te Du mne ~e e u le sfm te ta a

'"
-..

...

or

,ll.

",...__,--...~--...
ro sfin to de 2
Q
01'1

--... "'-___.jIP

m6 a ar

./

~--...--- .... ~----::;~ .. ~-.. --...~ -

,--..._
te
;:(

fii Til

-de
de

ee

mi

In

---__..
e
.

--...

..

-::;

ste ne pre uot

''',

cvy

STIn te

-:-;

~--...fii

Du mne

de e

u le sfin

te

ra

79
~~40~~ __

,_

--..

-".

40

Z;

mo a ar te

~r \'
__

lllli
\",,;;........~

In
~
--..

e ste ne pre
"=,~

DOL
--.. --..

W,j'"
--..~.~

..__

r.f

l\ J',la
~

;T"'-

n ~

re

pu fa u rea ~i in ve cit ve ci lor a min wy ... ... f' ~~~_--"._~--..--..,<-_..-iI>'--"'--"'~ e=-« __ --.. .. --.. ~ f~i a
CUIll

Ci

--..

--ta ~i
_____.
\ '.-

.... -

. (")

-.

tn, lUI

~i

------

fi ia lUI ~i sfi in
----

--.. --..~, --.. --.. --..

-- ._ --.. --.. --..


lu
~

tu

lui dub -;
z;

z.

~ fin te fa 1'a de

./" ./.'
)J

-,.

...

Sfin te Du . mne e
""""""'"--..
\

-... '- --.. --.. '\ ...,. --.. -~\

m6 a ar
.

...--

~e e
--

-- -te e e mi
~

~-- ne prenor e ste

iii¥,

z;

...,.
u

le

Sft

1~~

--". --..

--.. -... __

"''''-

in

te e

ta a

~-

C1 .___;:;-

;:/ (')...-\ -~--..--..-",._~. ~---:7 '-~ .... ~ <' ~-:)fi ill te fa ra de mo a a a

--... -_
re e ar e
'{> ~

--"11

<'

te

r I
.'-',','

so
r-----,~~____'~" to ru le -~ rune
e ~i
~

O:_:::::;' .. ~
a to
-X'-'

~~,~
fi
10

~~

.. e+-: Ie

~
~

o~ ji ..
I

Do

Ie..... u ~nu u
te

. na seut
I!

,ft· ._...;;_" '_,


1

~~

su

-...~
SJ

chri

:::::::: ~ ~ ~ ~::::::::: ~ ~ -~
sto a
~~~

5e

du hu Ie sfiu
~----~--...

v
01-.

/"
~ -----

~
~ '1
I,li!

"~__.i9>

Do

mne Dil mne

~ku

~'?-

Jemie

In -.~

e lul lUI Dll In


mil

mne ~eii

fi iul mi In

te lUI ~ p& rin ~! Ii Ii ~____"pp ~ -----..,"'---._~e ste ne pre ~ ~ to -""_,,,_ ._-~


~,

?-___.,

no 01 ce la ce
..

---~'~~-~~-r---...
\i.9r.

ra
\\...

-c. ~..",.,...

di

i cl pa ca te le
,'_ ....... ~.-_____iI'

lu

mil:
'"--

I
tl

.. ~

\'"' -_

--...

Pr1
ta

me e §te
fa

I'u

gil, e

ciu u
mi

ni
lu e

Ie
e

no
""

stre

ce

la
V

ce ~e\lr

;1 d'a drep ~

-:.._-"'::"'_r---, "':_~--,--......,',.--

II
1\
I'
!I

n
II

~",-_,~---~~----~--..,--~
............
-.

, un
"

..... ...~ ~ ':! ,,- -,-_

§l ne

e ~te pre not If)..,

0&
-~-

ttl E§tl

nul

stint

tu

e~ti

nul

Domn I i sus chri stos in tru

-------

......

'

Ii

ma

-...~

-:. -=-- ~

--:. ~...__",_
\;.._

_.

i rea JUI Du mue ~leu (;0


....

~~~

-=:;
....It

ta ta lui a min
... -,..
...._~

'I:..__- ..----..~~~

..

......._.._

JLn
_--

;;1'-

te
--k""""":-

le
=-, -;",

le

hi ue te rom cu
'.-~
ill

Yin

ta

§i

vom

~'--lu.
u
~" -~

du
~.
Ti

-..;;'"
'";JJ1 _"

nu u me le
vred

--:._...
t('il

e-__ ~._

'-"

-..c---- _".
~l

__

... -~

in vea a a:

yea cul ve eli lul


,~, "--.--1 -. ~--

-----"'~ Hl

...':4..... ............... --=-.",---" "-

oa. ne pa uun noi


'-' l' _ u

cea

sta

-.
-~,$>

--,.,.. -,..-,.,s

fa :rii de pa cat

......!....,,-~

--~ ""
lor
~-:.

Bi

---ell

De ('st'!

vin

tat

~ --:. "- '---...!...~----,., ~ .____,.,.

-; ~-'--.~-,..~~-,.. -__'_ Do mne Do nme ~le e ul.. pit ~ dat ~i.P!'!~ ma rit -~ •.--, e ste llU

'li.

~""-o..

,-

lJl

-. ~ r---... uu

no
~ -:!It ~

Hi
l'

me

le

'" ..e

--...,..,..

tell In veer a min

t1-.

81

-,-.~,.

.... ~'<:-...,....,.-""";;:"'_"-~-..."-~
e

i i it

Bi " -.~
ta

---~j

Do amne
i in tru

______... la ta spre nol pre cum am nil. di1j mi


ti ne

~-----,
du

-----i

n01

ne

-... -...-.. . e~aell vin

--- -....tat

" Do mne

in

~~-_ ...............
va

~a ne

~~-"'"""""'" ..
in drep

ta

-.. a ri

-".

le

....,

'" ---....._~
ri Ie ta

Bt--;e e~t'i
~

--...-..

,/

Ie

de 2 orl

~
ell

- " r--. -- ./.~...,. -".-". ':! ~ vin tat Do mne in va ~ane pre nOI in drop -.

-.___
_,_

-------".

tii

it

Ie

.....!-." ~
.... ~-...,..........._-e eli am am gre

Do

a mne

~is e

" -... ~.......__... ...,.--

seii

-...
pa re In

4>

-". -... \

-". ..

"""""..... ~

tel fa
....

-.._"".

cut
......

no

Do
sit

mne mi

r--....~-".~ ............. -..__..,.... -".-....--.. e ste e ma vin de en. su u fie tul meti

in nea am ~i ~

in

nem
......

"t

<'.... , ~. -~.._~ ~ Do mne la ti "-~ -...


<, _"". --~

ca

~ _"<::'_~""""""~_""'__'4>""""_',
~

~._--.. ..
tu e~tlDn mne Q_e ul men

...... .. .. ..

ti

v
d},

~~~

ne am sea pat in

va

~a mil

..~~~--...-~ ..
sa

....__",...
fa ac vo

ia

ta

..:;

'"'

Oil.

~~

~"
vo In

la

ti

ne

e .e ste is dea a

\ _-..._",~
mi i
L.--~

....---~-- ...
..." e
~
0 0

rul

vi

t' ,I

in

tru

In

..... ~ 6'-"...
i

mi na ta
... f

a a vom

ve
-...-...-.......:::

nu

T~ i

....~

,./".. __ -==; _

i in de tin de mi 1::\ta
.. ~_-...

-..'4>

....

4>_"''''_
-0;-

~....._"". Sfiu te Du mne Q_e e=-: ~~""-'_-"-"" ,~


te e e mi lu
II

--.

.......'"

ce

e lor ee te

ell u nose pre

~~

.. ",-~ ..
-.. -..

.. 4>~_
,
.:-

-.. .............

u le sfin

te
~

ta

re

---sfi

4> __

ti

i i ne de

..... ...........
mer

eil.,

in te fa rtt

-...

e stene.pre nol

de 2 orl

~-,..-

..... ",--,_

--... ....

-.:0;

e mi

Mit
~ ~~ ~ i

--~-"" ~_~--.~~ __
.....

In u ~

stc ne pre not


...._~

dl..

ri

re

ta

ta

.. _~
~ lUI
~j

\ ~ --:0._--"""""~
sfi intu lut (;').,
17

lUI

~i

fi iu

duh

...
a cum

:f -

~i
ra

----~ru pu
de

... -::;-:..~-:o._"''01._~~
rea ~i in ve ci m6r
v-..11.

..----i ve

.. -::;
ci lor a min

.... r" .~
..-.~

--,.
'I.'" '"

u ~-,..-...r---..._ ~

..... _

.... --... ~ ne pre nor

S---• fi ill te fa
_-:.._~
T

te

ee
"'''' -....

nn

" lu u
..-" ~

----e ste

e+-. --...~~=--~-~~-".-.

~~,-~--..
.. ' ~~

Sfu;te

Da

U 11:111e e
_ «:

Sf:n te e ta a

aa

..._a
,...,.

~e
~

uu

Ie

re

01

••••••••••••••••••••••••••••••
DOCSOLOGIE
care se CEH1Hi In dile de serbari nationale, la 'I'e-Deum .
Echul Lilt.
,

elL Ni T.
v , u. dam - '\'\

... -

-!.._ ~

s---_;--,..~~---,. -

I_~~

Pre

_____ ... ti ne Du.mne de u u

~~--~

le

te

Iii

pre

ti

ne

83
,b..

~J~
~

-~-.::.....~
Ie
pi'\.

Don. a am ne

te te

mar tu

ri

sim

Ji.

~",,-~--;.~ «-~___..
ne pres a vee'( ni i en

pre

ti

rin

, v ~--;.\
'\.'\ .,.F

~-~~

- ~--;.~-~\-;:..__~
men tul te e ma re e e e sto

\~~~-.~~~
toa a te pu

Ti

" ._

./"
~ --;.r---., -

to ot
~

pa a
, '\.'\

e e totl

an
te

r----.ge rif
ri Ie

e He

ru

vi

mil

-...._;:"._ ~ ra
f

mil

'\.'\

~~~~~~____;,--;.~--..~-~\.-~ ~

eu

De e

in ee

ta at

gla as

iV

~ stri i

Se

r---...-__,.

S~t
ri

....!.-.~
Sant

./

~
n

'-

SaDt Do mnul Du mne ~eu

ru

le

ct

, 'e+-,
~i
a a

pa Ie

-,. -.,;:._ ~

_;;;:."-..
Sa

-.
va

_;:__ , ~--~
ot ...~
pli-ne.sant ce

~--!_~
.de

men tul

rna

...._,._ .. e=-. .. ,,-.......


n i rea asIa

-,r----. -~ \ a vel ta a
... f

" _,. '_~~--r--....~"""'_'_'_---r----.--.


Pre ti ne rna ri ta cea

~u
-,.

---1

---,--~~-~

ti ne Iii ti ne

--''' ,____...
0

..r---..-~-~\-A~
10 or

sti le stra te la

-,.--~~~~.
'"

-A~

~ li
_...

ta

po

.... er-,

~-r---...pro Ie
1'0

../

8tO

lor

v
lor

'\.'\ .pre
~

,~ ,

da

ta

du

nn

a a rea
~

ci mn

'\.'\

pre
1

In

ci i i te
u

ce

ill

ei

..:......~r--...~---::...~ '\ ..,..-........ .. ~~ '\ ~ .. ~ '\ e ri i ca a te e rna ar


Pre

./

da

ti

ne

in

toa

til.

lu mea '\ -"-'~r---...~ ,,__,. .. , ~ ,-

tu ri

se

ste

84
<"-~_..p---:;,. ~
--:;,. 4> -!>:~-----

__

4>

Ii!--"'"

'l:..._ -.

__

_,;;;;.._....::_ ~

Pre
__. .• c:

ta

a tal mil ri
\'.!.~ ~

ri il cet
'~~~~

ne

mil
.....J)

su
, V
'-

ra
---

te

.:r,>

'\:\

! -v

~-~

"

pre
-..- ~

"

fi tul

__iul
'"<-'''''''

"'~~~~'~'1}I'~"iil?'~~

«'.___..I.

telt

eel ill

chi

nat :;;i

nul

scut

'l\

~l

pre

sa a an

lIn

....

~e-..._,_~
o
'b
""'O:~"'C'1J~

..:--

.......

or
'\iff

fiLl
..... ""'~!IiI.". ~
v

""Q
v

~
V

~~~
v

FIlU
pt\,

-----

u vrand sa man ttl e:;;tl pre ce

om
fe

-~ \~
'll

nu

.. -~--~ ~
a
~

u tel selr
a

bit

elL

J~--!....
de

""'""",,-..-..- --:;,. --:;,. -,., -...... T-u ---- a cul mor tit 'laf tam u , v
!

a,- an te e ./ ,

--

Ie

e eioa
~
\

rel
_, ..

"""""""'-....
1.\

~ tu

4>--''_'"''''''

,,___

9,,,,

af des, chis i

~ ce

rea

ce

lor ce

ere ed

in tru

ti i

ne

o~=,

~~~~=~=~=

~~===,"",",~~=~:~=~'==~"-~~=='~~~
--,"",~-.,,_/,...
/",--,-"",--,

In

{"

~_.j1J>

-".

~r---.., ~-

-"""""" c '-=="

-_

-::

~~

~~

vred ni

ce- e e ~te'r pre

dil.

i,l,u

tit

eel veer ni i

ea

~.:u

~,._.
a

~~~
irri

- ~..

a~ ~ir ~ "'~~. ~ ~~ -~
1'ii

in ,v
't'\
17

tru

~i
sLa, va'

i;.

..,..__

Ji,

'pa
un

ti
u

".;---~·v·-""-.
'~

--:.0
,-

f; it
~.

el

cu

s~a

an
7{

i~

t:

tit
~. 'r:'-

al
,'it_~~

im
...

pre e

;1

01-.
....... I

_"~

.............

1YIan tu

e
/}....

ste

~~'t:~_~-=",,,,-_ D6 a a mne po po rul

~ ~

tau
pit ste

~
0

'~ ""

~tii _:;,: \ ~

~ in

-~"'"""".:..... ~ na al
...... ......_....

~l

pre den sa

o ./
~

.......
-.....J!.

--.. _;:__
in vcct
~~ .

I'll,

-""""-"Ifi"~ .¢

e---, ""'-~
Ie
ill

~----~_
te
Cll

.......B>

In
-<:.----D~

toa

te

~j

le e
._.

ne

"''''''''''''''''--'

u me
en
"

Ie
a

tiiit

vea a ac

~l

in

yea

ul yea
\"" ?-

en

luY.
~-=-.~~~
.:,

./
v~"""""" ' __ '~~~, 11l
t.

"li-. --

In

vred

ce

ste

ne

Doa

a~l

ne ~

.... tot

_.:::__ ~

d'a

na JL

/".

-!-.~ ......~__,--.,.~...~-

fa ra
~
-

~._.

de pit ca at

,/'

sa a
ste

ne

pa
nol
~

... " it

.. ,\.._A~ ,
~i

im

not

~<""""",-;;(,,,~~--,~~,,:;_
III
~~

}VIi
------..r"""pre n01
...... .. -

e
~ e

11e pre
no

Do mue
~ -... __

'\'\

~~

mi
~ not

~----,-~-, .............. ..
In
e
~t(l
11e

01-.

~ fi

"'--_.1!' --:;,.-,.~----.

<e..___"iIY

Doa aam

mi

la

ta spre

pre

cu urn

\~

~\ ~
nii

~ \"-- ::: '"~._._\ ~ ~


ii

l~~~~==~=~=="""""""""""=~.",,,,,~,,,,=~,,~==,~=~"~"-=~

'~

a am

da iij

du

-~ \.~-- ~ -=~,-::.~ '}_ ,-::__ it in tru ti ne

I
.j

~j

II

~: II
iii

angerii 0 laudii in cerur'i. ,~ipre not pre p(tlllini' ne invrednicesce cu 1,nimii (uraiiisii: ie nuirim

invierf-a fa Okrist6se miniuiiorule

~.
r
Ii

It
(I.:

II

~ ~

~. II
I. F

n-

__

A Santulul Ion Gura de Aur,


Eehul
LfLt.

elL Ni. '" T


Compus de Iosif Nania.

min

bi

ne
ell
~

eu yin

Yin tat

tea

su fie ~
(in""
,

te bi ne

~'t......14>~"""_-=_.~~

mnul '" a a \la


-";;
-

bi ne e~tl
p .

Doa mne
-

cu
-:....

VIn
_--

tea

---";;-"""""'_."-='~ BU

-... --..-~

~....,.,.-

fie

te
'tii.~

al meu pre Do mnul


~ "...",....",_

..

~l

toa te ee le

din

Iii.

..____, -...

un trul meu nu me le eel sfint


-~......

__ -""A> ....___",...

-:.. -.

---:....---- ..... -~~. '--Bi


11e en
~

~ -:..~ ~ -<e--......
vin
tea

al

lut
'-~'U.~
-J

<i:» -:.. ~

't_

"'" __

\la

su fie

te

al

;~

pre Do· mnul

./

~l

TIU TIl

. .." -"---..---~---:....~-:..-- -...--:.~~


-".

.~-,_

ta

toa te ras pIa

ti

ri

Ie

lUI

Pre

eel ce ell

ra

te

ste

...._~

toa te fa

ra de

--->-

le gi le

ta

Ie

pre

88
e. ..""""'"-~ ~.

-Pre
..

~~,~,~

eel ce u
1

~"_-.~ ~
no

tap: po 0 fta ...--=----".-.."::;-..---;,.-...........".,..~ ....._~ ,~


u
_

"

.J:>.

.~~'~~

urn ple de bu
" ..... fQ.

-_

~--:.-

.....

DLt

ta.a

"\

t!l-.

"It\\.

~~'ttt.

... ,.

se vor ca

le

vul turulut

ti

no
~r;,
UMJ

re

~e Ie

ta

le ~
.........

~ .,__..-?"'_-... ~

Oel ce fa ce mi 10 ste ni e Do mnul

..... ~-..
/

10 or ce lor ce li
_'___11

--~~

Oll

no

-_
I

.. -,sa
fa
r r

...-..-~-..-~ -_-.>-

-.."""
--",-,~

-<::-~.."",._~~~

/}..
te

JU

de

ca tit

tu tu

-..-'--.. -..

"''''

ce strim ba ta
fa

--"'/I_-_~~"
a
~

........... _-'-""'
ca sa Ie
~ 18

~ __

scu u te e sra

cut
i Ie
_~

sa

a le lUI Mo

si

Ii.

-,.. --...

''II. -,.. .... '-:a.-:.iIo_~

i lor Iur

nih dil. tor


~

-.1,

........

--~--~~._---... In du ra at ~i
A

,._/

_"

il vo

-~--.........
,...

mi
_..

10
J><
6

.. -r----.. stiv e ste Do mnul


Q

' II.

in in sfir

de
~it se va

~
.j)..

rnu ult mi 10 stiv


......
__

--.>0-

--...-

r--,.~

--... --...

--...4>--... .... _
if--

nu

u pi

na

--:::::::.:..... -..

eli, nicr

'in
e-.._

vee se va mi ni ia
-.. "'-----' ..

, ~

"<,_...-JP .... ~ l\T U du

....

nicr du

--~--...._-~
pa
~-

~
--

--...

....

--...

--

~"
-

....

fa

ra

de

"

le ge
~

le

----

noa stre a
--_

fa

cut

no
j)

a
dh

({h
,1.

I I I I
~

pa pa

ca te

Ie noa stre

__£'__~~~~ .~ Cli du pa in ij .. F l'

ra spla .. -......;:_ .. --~'"


neu e ' J'~l
~ --... .. --... ~

--...

I ~

tit no
....... 11

°a
de

, '-~~
la
ce e

.
pil,

--=- ~;- -..,.


__

nal
-

~i mea ce
-.

'\'\ -

--... -:;;~, --- -=:~-......

1
cl

~. :..~...:.:
~

~t_ ... ,,~a


,-

in

tao
l'

rit Do mnul mi Ja sa spre

!
1)

ce

~..;:_£ ~
Pre

sa

tern de den sul

clh

-.

_;::_~
ar
"

cat sunt de pa
Su.... ... · U_f_l_d_e_ _a ...p ... vT_,

te

'\'\

ri tu ri le de

la

!__p...

I1_U__

_--_t_a 3........ ... , t_a_d_e_la..,_n_o_l........ ....• ...d8.,.'_ -..... . . fii_ ru""X ~~=~_~e

__

(j)_l-, __

.... _r--.-. ~
noa

~--~---_.,,~~~~~~--.._ -~~~~--~-r----...-'~"-----89

,. "

'"

In

c-; chip

mi

In

e ste

.....

t~

tal pre fij


e1

....

\'

-.

a mi Iu en no

it

Do mnul pre

\'

ce

e e el ce a

sa

_~~_~<t.~~~~~ __ ~~~~_~ ~~
\'

' .. '-~
su

tern ------- de

den sui
a

ca

sent

-_~~~~
.____"..

__

-,. ~_~

....

1i
1-

eli rea

stra

du

~au

mi in te e

ca ~a

-_

rl

na sun tern
'-

cfl.

-v

~~

"~

mul

ca

jar

ba

~i Ie le lUI ca floa rea


oJ>

cim pu lUI a

if ~a va in flo

ri

.....

~~

Oa

duh
~

.. ~~~--r-...
a tre
11.'"

_.

.. sul ~i --:
l'

", .... ,. .. -~--~-...va fi

..

cut

in

trin

~l

nu' ~l va mal

__

~esc po

~---- --~ .... .... .. ..-~ -......-~-~ .. ..


-_
en
-_

...... -r----.. <:........... noa ste in ca 10 cul sM


?

(J1..,

Ia

1'a

mi

la

-- mnu lUI din Do


,"
.......

vee

....

~i

-~ -_..,~._ ....
.. ,,.

pi na

in

vea ac spre

ce

---:--,........_-~

el

ee

sa

tern de den

..., v

sul

tr).

--

-:;:.._ .. _ _
ta

~_

~""";:"'_r---..
il

......;:.._ ~.....;:._
lor spre
a

~
ce te

-.
pa de

~i

drep

tea

lUI

spre

:fi

fi

eel. min

a §a

\'ia

min

tul

de

~~ le ge al lut

_.

--~._~-.
a

q,

~i'§l

-.~

... ~

----.-.-.,,"'~ ~"---~~ I ..
ruu ci Ie lUI ca _,. ,/~ ~ sa Ie

......... .......__._ ...... _

'.........fa

--r---...
e

,,.

due

'"

a ca pre ~

Ie

Do mnul
pa
--",.

in

~i Im

ra .

Bj~
.__........-.._~

-.,.. ..."

cu vin
...

-~

---eX..
/L

ce

e"',.e

;';-

er

au

ga

tit

-.__""

sea a

-; 8 u nul sen ~

~~~_~

~i ia lUI pre

------otl sta pi to
-... ~ ..

"'''' -..........."",.,..",._
~<t_~

'"

tat,I pre
ea

~ "----' -:;: Do mnul tOtl 1; ge ri lUI


_~~

--

-:o._~ ""

ne

....

ste

q
a

Cf'l

pu
-_

te r nicl
.. ~

la

vir

ttl te

rif

fa

_,.

ce~r eu Yin tul

lUI

~i gla a

--~---~~-----~--=~- ~""""""""" ----------------~--~- ................. 90 sul ell Yin te ..._.,/'; ~ lor lUI
'),1

Bi

~~
vln
__

" ~ -r--....'<:.-~
tap: pre Do mnnl

(J1-,

~ ---~~
pu

ne

ell.

toa te

---~
te

"

-::;

ri Ie lUI

elL

/'J..

~~
slu
~

~~~~\'--_4P~4P

gi le luI: ca 1'il:

---- cep: vo fa lui fa


~~ pre
~"

({l..

Bi
eul

~--.__..,_. ~if ----.

-=> ~~_,,~~-..o:;
In
ern ri le lUI fie te al

ne ell vin ta~l

Do mnul toa te
eu vin tea

in tot 10

~~-_~~-:;'t._____,~._.__-:;'t-.~~--..
stii

---11

pi ni ri

lUI

hi ne

~a

8U

---~
4P

~~a __

men pre

Do

mnul
~

CIh

lVIa '7i
Ci

',--

~ ..",...,_, ri a re cum

--

~~_ ta ta lUI ~i f
--------

't.........r--.. ~-,

___ ...

'

~~_
Il~

-=> ~
§i
al

iu

__
in

lUI ve

§i

...___,_

"

~ .. ~-::;

~
ci

sfi in tu lUI duh


~

dl,

~ din lit un
....",..-~

~-----':!---~- ---- ... ~ ~ ..--~ ...___,_ ~ B ~a ~-._--~~-~- ... ... -~ ... ----............... ~

si

pu I'u rea

i ne en Yin tea trul

su fie te

meu pre Do muul


-Doa a mne e e " e

-,.~"'~e

~ mie eli nu me le eel sfint

-_
al lUI ~

ve ci lor A min
"

--

dl.

~''i<

§i

toa

te

ce le tat

eli,

/'>.

~~

bi ne

e§tf eu vin

(J1-,

Echul

Lat. elL Ni. T


. C ornp. d e N eet ane
_l'

lHa
La

',~'

'!'.--~-~........,JP--'_-~~---"'~~ -::;
,,' rim.

I,· ~

ri

re

ta til, iUI

~i

fi

iu

lUI

~i

sfi in tu lUI Duh

-~

(F)"

--...,""""~~~-,~~~---_~ ~_,.._.
u da su fie te e al men pre

~,

~-'_~r---...
u da
pre

Do mnu 1voiii Iii.

.... ~

....~-..
l'
(;I'h

..

91

.... ~ ~~--!.....
a ~a mea voiti

-.. -.. ..~


t30

Do mnul in vi ia voiufi

can

Du mne

~e

-.. ......... ii,._-. '-..


11

lUI mi

eu

-~ pi nit

ce

.._L~ .... _ _
Nu
",a na. daj

~
du
U

..........
ste

._...i ....

~""_~I).~~-':;;:"'_ fi il

--.._
in tru

............ -...r---.._~-...r--...._~ " ____".


ca a re nu va oa

i~l spre bo err spre

oa a me
~

ni
l'
tJ).,

lor

Jt

.._L
E
l' __

§i

~-.. .... ~ ~
__

._,.._-~--._
1
D

~/.~

du hu ul lnl elL a

A-

~~
1?i

mi in tu

sa va in tor ce in pa min tul luf


__ ............ ~

.... ...~ ............ --_...~ ~,>-..>gin du ri le lUI

re

9.i

---",- pe ri toa ce ia vor


............ ~_...

~.

Fe

ri

cit

ste

.... . ~-~____"......_"..
te ca ru ia Du mne

~",

~e ullul!

............ -_-e-.
....
ia cov ~

elL

,f!..

____".

.... -._--...-...~~ e ste a ju

,,__,..
to
0

--;-,

ru ul lUI

'9... -_ .... -... .... ._ ~~.._ ~ ~ ....;.;., na dej dea lUIspre Do mnul Du mne

~e u luf

--........
... ~
Spre ~

._
Spre

.... --._"~
ce au

-... -...

.... -.....__,-...~~
ma a. rea
CI'l"

~ -~ ~i toa a te ce le ce sunt in trin se Ie

I
---

...

~-...--~~-...~.... --.--...
'v eel ce pa de
~

.... -~-...
de

fa.

cu ut

ce rul ~i pa IDi 1 In tul

.... ~

._~-...~~~-...-... --... .......


./"

4;'_'-"

........

ste

fa ce

ju

ca tit ce lor niL pas


l' cJl,

_-a de va

-...

a,

rnl

in year pre

..~~

eel

ce

tu

i~I

ce lor £Hi, mant}i

D;;-;';nul des
~~

-- .... -_ ....

-... ...__,;,-...-..."

..-.... .... ~-... .... ~


0 0

lea ga pre or bi
Jo<

eel fe re cat! in
6 ____".

... --... ....

Jep

~e ~te

Do mnul ra. di

_'"

..

-~~-»

be~l

Jl Do mnul in te
r-...
,&.

.,&..~

-...-..~

....-... _ .....;;:... _ ~

ca pre

eel sur pa~'i'Ji. Do mnul

~~-:.~--:..,...::..... ---iube Pre


~~ to o
0

-,-....::...... ~._--~~.~
sa
~i rae

ste pre eel dreptl

:N

___

-~~-~---~~~..::;
92
~ Do 0 mnul pa 16 ste pre ~
'-' -.»

'--.>

eel' ne me er nict
~__,.;, -0.. "'--

t(}.,
~

~i
o

pre

-___

_.....;:__
mi

va du va va pri

elL

/'L

~i

ca lea

pa ea

-~~~,--._-.~..::;

~---.~-~,..-......,_-ti
~1i' ~

lor

va pi er de

1m

pa" ra
__

va

Do mnul

in

vee

~'t.."."."..,,~

~--:..~

..::;

~--~-;..~ --Du mne

1e

ul tM si

oa

--_;;r

a· ne

-~---~~~~~-~~.. ~-~~~~-~ ~~---..~~~. --- --,.-...~-- ------ ~~---_ ~~~-----,.--,.~-~-~~----~---~~~-~-~-___


~i a. cum
le

._~

in
~

ne am ~i innem
__
.

v
cf)., ..::; ~~-:a. __

___

~~~

..::;

~i pu ru rea ~i in ve
fiiu ..... le

ei

ve ei lor a min

cf}.,

'"

nu

na sent

"

~i eu vln tu lUI Du mne deti


..... ~
if

---

..... -..-..........._

Ji.

/'L

~ ce tu

Ja

ce : e~ti fa ra de mol' te
--,.

cf}.,

~i a'f pri

mit

pen tru min

1
~

rea pu

no stra a te in tru ru rea


fe

pa

din

sfin ta
....a

na

""

sea

" --.,.~ ~ ~ ..::; toa de Du mne ~eii

re

~l

cioa a fa Ma

ri

ia

cf).,

ea

.....

re le

ne

teal in tru ~

~..::; eu mol' tea. pre mol' te al cal cat


~~~ iii

~~-___ pat
,/'L ..-

schim bat ./' .....

.........."

elL ~i

ra

stig

---

nin du te chris toa se


't.........-JI'~~~~_~~~

.___

'-'

DlI

mne de
.

_____"..

Ie

u nul

fi

" -~~..::;
me
,/'L

---sfint

-,-....___,~
im

._.._

pre

u
+r

na
\

ma
no

rit
00 0

-ell
0

ind din

sf! in ta

Tre

-.

~
mi

elL

~-!.....-... ~
III

-:.. ~

e ste ne pre

~:B~

:.,\ ~~~
0 0 01

----

~~~

-...-.

ta tal

~i Cll Du hul

93

Echnl

wy Zoo
Compo de Neetarie

~~ ~-..~~..,_'t..---J1Ao_"''''''

A
_~
pre
al lui

minBi

ne cu vin
....._",_.

tea
~ ~"'

~a

--... _ _

su fie te al men pre cu


vin

Do mnul 1..'\ bi ne al meu

Frim.
J
Ao_

...:;

~..,~..,._..,
e~tl eu vin tat

-::;

Doa a mne ct
~l

J1.

__

~__'Ao_--"'~~~
tea Q.it su fie te trul meti
_____...--"">

bi ne

--~

Do mnul ,\'\

-::; r....._,_ r---..,~Ao~"'--"''''-_~~'''


toa te

-..._

...

ee Ie din la un

nu me Ie eel sfint

...... -~- ...-~ ..._ ... ~--... ... -----,.--", ...--~I


~

Bi

-~...-~...
ne eu vin ti tea

.___",..

toa te ras pIa


Pre

........ .., -.. ---...r---.... ...-::; ..." '


i
i ri le lUI ~~

Q.a su flete al meu pre

-~--... -->-

......

-'::

Do mnul 't\.

~~

...

~i

nunl

ta

wr
~

z;

eel

ee cu ra
~

te ste toa te fa ra de

..,_.., ... _->-

-;,.

____.
le ~

"" ..,_ --::;


le ta
z;

pre

...-

eel

ee
~

vi in

..,--...-,::~--~ de e ea toa te boa


....._,_

--...--...-~
ta

e gi ~

le

'\_'\

a le le

le

cvy

Pre

~~--...~
pre du rafl
...

eel

"'_--"'---"''''
ee is ba

ve ste din stri


~

--"">

cit ciu u ne

VI

ia

la

ta

r '\.'\

eel ce

te

. ..,r---...-----"'--"'''''''----'''--'''I -~ e in eu nu nea a a a. ~a en mi i la a ~i
"''''

.... ..;;;,..

...

cu in

...

-:..

Ao --... _ _

Pre

eel

ee

urn ple de bu
vu

~ n

~
j

ta atl
ti

po fta
e

ta

'\.'\

--"''''
i
in

no

'" -.....,..,AotJ!.'"""--...-_~..,-....., -c:


se e vo or ea
a Ie

~--..,..,

ul tu ru lUI ct

~ ne re

fi Ie

... \-~-~~

fa a a le

wy

~--""---

I
~ ~

........ ------~-...-.''''"'''''''' ~ ~,-...


Ct'l

ce

fa cc e mi
",.~

Jo

ste

-...-- ~ r---...-...,. Do manl '\.\


J ..:_____

ca

ta tu
o:.__ ._

~-...-...~~,........_--...
tu lor
'_

-...

\ -...

ee 10 or
-;0, _'" __

ce cut

Ii
._

se
-:..

I '<:--~-...----...-.,..- -::;~---... ---_ I


..... -..~ ------, L-----~

"'_ -~.-:.. __
lor J lil Is ra

A'U

no

--_,.... scu te

~_:Ja._~.~\-..:;,:-~
YO 0

au

:fa

--.('.11

..,.......!!... _... -... _... _


sa le lUI Mo le

fa ce strim ba

---~
~i
L~

ju

de

..:-

'Z

ta

_
si

te

wy

"t. __'_'"

i le a

l'\

fi

il

i le

sa

\\.\\.

~ *Ii
..
';

~---.,.... .....____...
nk! in

du rut ~i lui 10 sti iv e ste Do mnul '\'\ in de lung rab ...-. -... -:.. .... "' -....,.....__., -... ............. "'-~-.-...~--~-...-:.-...~ -___. r n da tor ~i mu ult mi ju stiv \'\ nu pi in sfir §it se va iu ~i q

In

--...-...::;
wy'

vea ac se va mi ni ia

/. I';-,...~ I
I.

.'

__£~ ~- ~- -........,_"._ . "'--.__.,p ..... Nil du pre fa ra de Ie gi

-.!!... -... -... -... ._


Ie Boa stre au ":----...-...\.~-~ pIa tit

-!!... ~
no

. 1'.

~--~-"'-"'~-"'~n du pit pa ca te lenoa

.... -O"'-'~-"'---~~"-"'. a du pre in niH ti mea ce


.

... ~"
astre
~.....

q, neiiras e

fa

cut no

a
0

'\'\ a

nicl

cvv-

'Z

I'll

lUI
Jt

n ~-~~~-... i int q a in

./

tit

ri
z

-... -...~-... .. ~ it Do mnul rni i la sa

q,

--..-...-...--... -... ......_,.. ~


spre ce el ce sa tern de

~
.'

\~-~
1!'

de e en
/.

sul
---

wy
ra ra

i".

Pre
'

'""~"""-~"~-"''--'''-=---''''''-'''-'''--cat ta sunt de par te

sa

ri tu ri le de de
_~

la
\"

... , ~ .o ---...-...-...-...--...-...~---...-...-... '___"'d


<, ~
I"

par

~~~------...~-~
ta

au

de la no}

fa a

le

e gi le

--...-~
a pu surt as '\\
~
~

~.'"

-::;r ~

de

nos

tre

,A

.___"..

In

ce chip mi

lu

ste

ta

tal pre
'%i

fiu

au

rui

In it
....... __.

..

.. --~

.... ·t'_~_~~_~_

Do mnul ...

_.

pre

..._..__, _ _

ce -...__ -... el ee

sa

..... -..._-..._-...

tern de de

.....

en_r-..wy__ ,--_ -__-____ -... sul ..... ca el..... a ~i _ ............ cu. nos -cut __ __ -...

"...

di

./
~ '-

rea noa stra

~ .....__,_ ..... ~
.

..........
0

sa va in flo ri ~

Oil.
~

-~
..... __

..... -::;

mul ca

---::;
"
iar ba cut e
"t..."""";

'\'\. '~au a

.....

__
..

-.-

..... ~

dus a

........ ...,.,---~..,....,..-::; ----~ z; mi in te e eli ta rl i na suntem:.lty

,
~

\~ '-<:» .......... .......... --_:;. ._._____, ~ .......... ~

c;ii le le lut ea fio rea

cam pu u

lui

duh au tre
ste
r

..... -..__-- ...... ~ _______..


in

~~.....;;:"._,~-mal en noa
~

---~

............... -::
lUI

tri in sul ~i

~---"'.._
~

e+-, .. ~~-.

! I

nu

va

si llU'~1 va

in ea 10 cul sM

- - ~--~ ~-- ~------..~


Ia ra
mi la Do mnu

-:..--..-...==, ~_.
veac

.......... ~ ........... --...>...... ce e1 ee sa tem de de en sul


k~i

..-

din veac ~i -- i nil. in pi

_.

't\

e=-;

spre

wy

z.

"'" ...............
ta

drep

tea

lUI

spre

.....
i

.-->fi

i i lor
J

'l
due

~~~~~..._._..,~ cd ce i}i.l, ~es(~ a e mi in


~

-___

-:.~~~~-:a.~--"'AIt-:"'~~ _____

r. ~e
1

~a

~~.~--a".~~-:a,.~

mi in tul
~

de le ea

e ge

al le

lui
;::;.

1.\ ~j'~l a

'-.. --......__-....,.. -..-..-..~ -- --- ~ -..-.."""~.?:---r----... z.:


de po ru un cile lu uf

te

Do 0 mnul ~.__-~
im

/" " "--'-"

-..-in
cer

sa

fa

ca

I I

pre

ee

le : (iIY

a
lui pre

ga

ti it sea a u e '" ~te

nul
z

sell

.... ter
_.,

....!-..~-..-~

.,.,

pa ra

..... -..~
aa

-.. --~-.._;:__~~
---~ tot! sta pi ne

(VV'"
r--....~
eel a pu u

Bi

---;;y

..--.. -. --..-::;
......___..

ne cu Yin tat'L pre


tu u te ,--

-..--.. -..--.. -........>~


"II.

Do om nul totl i in ge

jl..

-.. -..- -.. -.


fa

--..-. -..

<;Ii gla a sul cu

B~
i

~-..-----~
-..-~
vi eu yin i in ne

nict la vir

e11., ca rit te

..... ~

-.. -::;
lor lUI

--- -..-cetr cu yin


tul te pu

, -..-..-......,.;;;:,._ 'Z ri IUl


~

._
~

lUI

'l'l

r ~"'""""""'a

-..~-.~~-..._-..
Do mnul toa

taH pre

~-.........::.....
e ri le

te

lUI 'l'\.

-,;,. ..."., ---=; 't_ slu gi le lUI ca


-~--_~

Bi
-:..
-,;,.

~.~
ne

----:. :z 10 cul stl1 pi ni rit lut r::vy Do omnul

-:..

_
n

re

~_ -,;,.-.,.-,;,. -:: fa eei,l YO ia lui


~ -;,,"'----iIJ>

CVY
......

t.~ --,. ~-,;,._-,;,.-,;,.-_

eli yin ~ -.,. ~

ta~l pre hi

-- ~

J.

Do mnul toa te

...._",..

lu ern ri le

... -

-~"--';"-';"--';""'r-.....

-.»

De eli yin tea

~a

it

----

lUI

'\.'\

~_

in

tot

su fie te

~ me eli pre al

Mil,
__

-, -

-__

,. '- ~
re
-.,.

ta

ta

-.

~.

-... """"""'"
lUI si

---

-". -".

fi in lllt

--~i

~-

-.,. -.,. -.,.

-::::

sft in tu lul duh


~_-.,.

:z cur

~~

_~4>4>~

~ pu ru urea

'5'i a cum ~,,~ 't..___.,,)p 4>

".",,,,,,,,, __
§i

-.,.-.,...::;

§l
~

in

ve
_

cil

-~
~

Bj
~ -~~ e ce ~

ne
le

en
din

Yin tea
~
]11
-7

-~ ~ii a su fie te
-.. 'Il-'''''''''''_

-;", -". -;". __

"

ve ci lor a minwy
~ ~

z
-...

al mea pre
-... -... _
~ e:

r Do mnul '\'\.
-.,. -...---=;

§i

toa te

~-.,.--:\
~
'\.-

-:

u un tru ul me ell nu me Ie
't.""__"'g
-.II

-.,. -". -... -... "''' ----.. ~~ ~


oc--;;-,

Doa a a

'II.~-...~_._
--, a mne e

eel sfint al lUI

z .ur

bi ne

ee

Ehul Lat. i'vy

--

Zoo T
Compo de 10sif Nania.

"'----'

-.,. ~-..

-;"._

1,1it ri re ~ ... _ _

ta til lul §i

.._-~.__~

-;".-:.. ~

~"

do -".

-.,.

---=;

La
---_-:.. in vi

da

____,_
... -=:;

-....-.. _ .__ ... _


~ ,.._

:Ii in lUI

su fie te al meu pre

\lOll

... -"......,__ .
u
-". -... ...... _ _.$ -.,. -,.. ..

§i

sf! in tu lUIduh da

o:__--..
pre Do mnul
-..,. -,.. -..

Do mnnl voin Hi

---ia

''''

ta a mea

r 1:\ voiti can

".... -..-.

ta Du mne ~e u luf me ell pi niL ce voiii

-----