Sunteți pe pagina 1din 180

NARCISA APREUTESEI DUMITRIU

CULEGERE DE PROBLEME DE

º

º

ANALIZ A MATEMATIC A

CALCUL INTEGRAL

1

.

CUPRINS

CAPITOLUL 1. SIRURI

SERII DE FUNCTII

SI

1. de func tii - 6

Siruri

2. Serii de func tii - 13

3. Serii de puteri - 24

4. Dezvoltariº Ón serie Taylor - 29

5. Probleme propuse - 37

CAPITOLUL 2. PRIMITIVE. INTEGRALA NEDEFINIT A

1. No tiunea de primitivaº - 40

2. Metode de calcul pentru primitive - 46

3. Probleme propuse - 57

CAPITOLUL 3. INTEGRALA DEFINIT A (RIEMANN)

1. DeÖni tia

2. Teoreme de medie -64

3. Clase de func tii integrabile -66

4. Integrale cu limite de integrare variabile - 71

5. Metode de calcul - 74

6. Probleme propuse - 80

CAPITOLUL 4. INTEGRALE IMPROPRII

º

º

integralei Riemann - 60

1.

Integrale improprii de spe ta I - 82

2.

Integrale improprii de spe ta a II-a - 88

3.

Integralele lui Euler ( si B ) - 93

3.

Probleme propuse - 96

CAPITOLUL 5. INTEGRALE CURBILINII

1. Integrale curbilinii de spe ta I - 98

2. Integrale curbilinii de spe ta a II-a - 107

3

3. Probleme propuse - 121

CAPITOLUL 6. INTEGRALE MULTIPLE

1. Integrale duble - 124

2. Integrale triple - 138

3. Probleme propuse -148

CAPITOLUL 7. INTEGRALE DE SUPRAFAT A

1. Integrale de suprafa taº de spe ta I - 150

2. Integrale de suprafa taº de spe ta a II-a - 157

3. Formule integrale - 161

4. Probleme propuse - 177

BIBLIOGRAFIE - 179

º

4

º

PREFAT A

Aceastaº culegere de probleme se adreseazaº studen tilor facultaº tilor tehnice si con tine probleme de Analizaº Matematica,º si anume de calcul integral. Ea urmeazaº programa analiticaº pentru anul I de la Facultatea de Automaticaº si Calculatoare a Universitaº tii Tehnice "Gh. Asachi"

din Ia si, dar poate Ö utilizataº si de studen tii altor facultaº ti tehnice, precum si de studen tii din anii I si II ai facultaº tilor de Matematica.º Cele sapte capitole ale carº tii se referaº la: siruri si serii de func tii (un loc aparte acord‚ndu-se seriilor de puteri si dezvoltariiº unor func tii Ón serie de puteri), primitive, integrala Riemann, integrale improprii, integrale curbilinii (de prima spe taº si din forme diferen tiale), integrale multiple si integrale de suprafa ta.º Œn Önalul ultimului capitol sunt prezentate aplica tii cu privire la formulele de legaturº aº dintre diverse clase de integralele multiple (formula lui Green, formula lui Stokes si formula Gauss-Ostrogradski). Fiecare capitol este Ómparº tit pe sec ti- uni, Ón func tie de aspectele teoretice la care se refera.º La Ónceputul Öecareiº sec tiuni se amintesc pe scurt principalele no tiuni si rezultate teoretice necesare pentru aplica tii. Sunt prezentate apoi probleme re- zolvate, utile celor ce doresc saº aprofundeze aceste aspecte. La Önalul capitolului se propune spre rezolvare un set de noi probleme, caroraº li se indicaº si raspunsul.º Chestiunile teoretice sunt prezentate Ón detaliu Ón cartea "Intro- ducere Ón teoria integrabilitaº tii", publicataº de autoare Ón colaborare cu Gabriela Apreutesei, la Editura Performantica, Ón 2005.

cadurosº domnului profesor dr. Alexandru

Neagu si domnului Silviu Nistor pentru lectura atentaº a manuscrisu- lui si pentru observa tiile si recomandarileº facute.º De asemenea, ea este recunoscatoareº tuturor celor care, de-a lungul anilor, i-au acordat Óncredere si au sus tinut-o Ón plan profesional si moral.

Autoarea mul tume ste

Autoarea

5

Capitolul 1. Siruri

1.

Siruri

de func tii

si serii de func tii

(n 2 N ), x 0 2 A . Spunem cºa x 0 2 A este punct de convergen tºa al

de functii

DeÖni tia 1. I) Fie f n : A ! R (A R k ) un sir

sirului (f n ) n dacºa sirul (f n (x 0 )) n este convergent Ón R . II) Totalitatea punctelor de convergent ºa ale sirului (f n ) n se nu-

(f n ) n . Evident,

B A .

meste mul timea de convergen tºa (B ) a sirului

DeÖni tia 2. Spunem cºa sirul

f n : A ! R (A R k ) converge

f : A ! R dacºa 8x 2 A ,

simplu (punctual) pe A la functia f n (x ) ! f (x ), adicºa

8x 2 A; 8" > 0; 9n 0 ("; x ) 2 N a.Ó. jf n (x ) f (x )j < "; 8n n 0 ("; x ) :

f n : A ! R converge uniform pe

A la f : A ! R dacºa: 8" > 0, 9n 0 (" ) 2 N a. Ó. jf n (x ) f (x )j <" ,

8n n 0 (" ), 8x 2 A .

f n : A ! R (A R k , k 1)

converge uniform pe A la f : A ! R dacºa si numai dacºa (f n ) n este un sir uniform Cauchy, adicºa

DeÖni tia 3. Spunem cºa sirul

Teorema 1 (Cauchy). Sirul

8"> 0; 9n 0 (" ) 2 N a.Ó. 8n; m n 0 (" ) ; jf n (x ) f m (x )j < "; 8x 2 A:

Teorema 2 (Criteriul majorarii).º Dacºa 9 (a n ) n sir, a n 0,

n!1 a n = 0, a. Ó. jf n (x ) f (x )j <a n , 8n 2 N , 8x 2 A , atunci

cu lim

f n

Observa tie. Ne punem urmatoareaº Óntrebare: Dacaº f n : A ! R ,

f : A ! R , f n ! f pe A si f n posedaº o proprietate P (marginire,º

! u f pe A .

6

continuitate, derivabilitate, integrabilitate), posedaº si f proprietatea

P

? Œn general, nu. Dar dacaº f n ! f ?

u

Proprietaº ti

ale sirurilor uniform convergente

Teorema 3 (transfer de marginire).º

Fie f n ;f : A ! R (A

R k ), f n ñmºarginite, 8n 2 N si pe A .

f n

! u f pe A . Atunci, f este mºarginitºa

Teorema 4 (transfer de existen taº a limitei). Fie x 0 2 A 0 si

9 lim 0 f n (x ) = l n , 8n 2 N ,

f n ; f : A ! R . Dacºa f n ! f pe A si

atunci 9 lim 0 f (x ) = l si l = lim

u

x

!x

n!1 l n , adicºa

x

!x

lim 0

x

!x

n!1 f n (x ) = lim

lim

n!1 x !x

lim 0 f n (x ) :

Teorema 5 (transfer de continuitate). Dacºa f n ;f : A ! R , x 0 2 A , f n ! f pe A si f n continue Ón x 0 , 8n 2 N , atunci f este continuºa Ón x 0 .

u

Teorema 6 (transfer de derivabilitate). Fie f n : I ! R ,

I R interval mºarginit. Dacºa:

1)

2)

3)

atunci:

I)

II)

III)

f n derivabile pe I , 8n ;

9x 0 2 I , (f n (x 0 )) n convergent;

0

u

u

f ! g pe I ,

n

9f : I ! R , f n ! f ;

f derivabilºa pe I ;

f 0 = g = lim n pe I .

n!1 f

0

Teorema 6 0 . Fie f n ; f : I ! R ( I interval mºarginit) cu propri-

etºatile:

1) f n derivabile pe I , 8n ;

7

2)

3)

u

f n ! f pe I ; f ! g pe I .

0

n

u

Atunci, f este derivabilºa pe I si f 0 = g = lim n pe I .

n!1 f

0

Teorema 7 (transfer de integrabilitate). Fie f n ; f : [a; b] ! R ,

f n

u

!

f pe [ a; b], f n 2 R [ a; b] , 8n 2 N . Atunci, f 2 R [ a; b] si

n!1 Z b

lim

a

f n (x ) dx = Z b f (x ) dx:

a

Probleme rezolvate

1. a ) Sºa

se arate cºa sirul

de functii f n : [0; 1] ! R ,

f n (x ) = x n este

simplu convergent si sºa se determine functia limitºa f .

b ) Arºatati apoi cºa (f n ) n nu este si uniform convergent.

R. a ) Pentru x 2 [0; 1), lim

n!1 f n (x ) = lim

n!1 x n = 0. Pentru x = 1,

n!1 f n (x ) = 1. Deci, f n ! f pe [0; 1], unde f (x ) = 0;

1;

lim

s

x 2 [0; 1) x = 1

.

b ) R. A. Presupunem caº f n ! f . Atunci, 8" > 0, 9n 0 (" ) 2 N ,

a. Ó. jx n f (x )j < "; 8n n 0 (" ), 8x 2 [0; 1]. Lu‚nd x 2 [0; 1)

(deci f (x ) = 0) si " = 2 > 0, avem: pentru " = 1 2 , 9n 0 2 N a.

u

1

1

Ó. x n < 2 , 8n n 0 , 8x 2 [0; 1). Facem acum x % 1; rezultaº

lim

x !1 x n

1

2 , 1 2 . Absurd. Deci, f n 6! f .

1

u

Observa tie. Se putea raspundeº

la punctul b) si astfel: observamº

continua.º Conform

caº limita punctualaº f

Teoremei 5, (f n ) n nu este uniform convergent.

a sirului (f n ) n nu este func tie

2. Fie f n : [0; 1 ) ! R , f n (x ) =

1 + x nx , 8x 2 [0; 1 ), n 2 N .

8

a ) Arºatati cºa (f n ) n este un sir simplu convergent pe [0; 1) la o functie f . b ) Dovediti cºa f n ! f pe [0; 1 ). R. a ) Pentru x = 0, f n (0) = 0 ! 0. Pentru x 6= 0, 0 < f n (x ) <

u

1

n ! 0, implicaº lim

n!1 f n (x ) = 0, 8x

2 (0; 1 ). Deci,

s

f n ! f pe [0; 1 ),

unde f (x ) 0. b ) Aratº amº

8n n 0 (" ), jf n (x ) 0j < ", 8x 2 [0; 1 ).

u

caº f n ! 0 pe [0; 1 ), adicaº 8" > 0, 9n 0 (" ) 2 N a. Ó.

1

Dar jf n (x ) 0j < n si

1

deci, 8" > 0, putem alege un n 0 (" ) 2 N a. Ó. jf n (x ) 0j < n < "

(de exemplu n 0 (" ) = [1="] + 1).

3. Se dºa sirul

1

de functii f n : R ! R , f n (x ) = n arctg x n . Sºa se

demonstreze cºa sirul

f n este uniform convergent si cºa

n!1 f n (x ) 0 (1) 6= lim n (1) :

lim

n!1 f

0

Se contrazice teorema de transfer de derivabilitate?

R. a ) Pentru x 2 ( 1; 1), x n ! 0 implicaº arctg x n ! 0; deci

(2 ; ); n ! 0 implicaº f n (x ) ! 0. Deci, f n ! f , cu f (x ) =

f n (x ) ! 0. Pentru x 2 ( 1; 1] [ [1; 1 ), arctg x n este marginitº

2

2

1

s

u

0, 8x 2 R . Observamº caº f n ! f , conform criteriului majorarii:º

jf n (x ) f (x )j n , 8x 2 R , iar n ! 0.

2

2

1

1

b ) n!1 f n (x ) 0 (1) = f 0 (x )j x =1 = 0, caciº f (x ) = 0, 8x 2 R .

lim

9

8 > > > f n (x ) =

>

1 1

n

0

1 + x 2 n n x n 1 =

> < f n (1) = 1

0

n!1 f 0

> 2 ;

> > lim n (1) = 1

:

>

>

2 :

x n 1

1 + x 2 n ;

Deci, n!1 f n (x ) 0 (1) 6= lim n (1) .

c ) Nu se contrazice Teorema "transfer de derivabilitate", caciº aceasta se aplicaº pe intervale I marginite,º iar f n : R ! R . Apoi, chiar dacaº am folosi f n j I , cu I = (a; b) marginit,º unde 1 2 I (1 apare Ón limitele de la punctul b ), tot nu putem aplica aceastaº teorema,º pentru caº sirul (f n 0 ) n nu este uniform convergent. Œntr-adevar,º sirul derivatelor este

lim

n!1 f

0

f n (x ) = x + x 2 n , conform b ). Observamº caº

0

1

n

1

0

n

f

s

! g , unde g (x ) =

< 0; x 6= 1

1=2; x = 1

:

8

nu exista,º x = 1

, g : R n f 1g ! R .

u

u

Dar f 6! g , caci,º dacaº prin R. A., am avea f ! g pe (a; b), atunci g ar Ö continuaº pe (a; b ), conform Teoremei de transfer de continuitate (f n Öind continue pe (a; b)). Absurd. Deci, ipoteza de convergen taº uniformaº a sirului (f n ) n nu este Ón- deplinita,º de unde rezultaº caº nu se poate aplica Teorema de transfer de derivabilitate.

0

0

n

0

n

0

4. Sºa se arate cºa sirul

de functii f n : [0; 1] ! R , f n (x ) =

x n (1 x n ) este simplu convergent, dar nu este uniform convergent. R. a)Avem f n ! f pe [0; 1], unde f (x ) = 0 pe [0; 1] :

s

u

b ) f n 6! f pe [0; 1], pentru ca:º

9"> 0; 9x n 2 [0; 1]

a.Ó.

jf (x n )j "; 8n 2 N :

10

De exemplu, lu‚nd " < 1 4 si x n = 2 1 =n 2 [0; 1] ; ob tinem f n (x n ) =

1

2 1 (1 2 1 ) = 4 . Deci jf n (x n ) 0j = 4

1

" .

(f n ) n , f n (x ) = n cos 2 + nx 1 , x 2 [0; ] este

uniform convergent pe [0; ].

1

+ 1 ! 0, rezultaº caº f n ! 0 pe

[0; ] . Aratº amº caº f n ! 0 pe [0; ] . Dar, 8x 2 [0; ] , jf n (x ) f (x )j =

5. Sºa se arate cºa sirul

R. Deoarece jcos nx j 1 si

u

s

n 2

cos nx n 2 + 1

0

1

n 2 + 1 , iar

1

+ 1 ! 0. Conform Criteriului majorariiº

n

2

u

rezultaº f n ! 0 pe [0; ].

6. Arºatati cºa sirul

de functii f n : [0; 1 ) ! R , f n (x ) =

P k 1 e kx

k

n

=1

nu converge uniform pe [0; 1 ). R. R.A. Presupunem caº (f n ) n converge uniform pe [0; 1 ). Con- form Criteriului Cauchy rezultaº caº 8" > 0, 9n 0 (" ) 2 N a.Ó. 8n n 0 (" ), 8p 2 N , jf n+ p (x ) f n (x )j < " , 8x 2 [0; 1 ). Dar

jf n+ p (x ) f n (x )j = n + 1 e ( n+1)x + +

1

1

n + p

e ( n+ p) x

:

1

Luamº de exemplu " < 2 si x = 0 2 [0; 1 ); n 2 N , p = n 2 N . Rezultaº

1

jf 2 n (0) f n (0) j = n + 1 + +

1

2n

>

2n = 2 1 ;

n

adicaº nu are loc Criteriul Cauchy. A sadar (f n ) n nu este uniform con- vergent pe [0; 1 ).

n cos kx

P

7. Arºatati cºa f n : R ! R , f n (x ) =

1) este uniform

k (k + convergent si limita sa este o functie continuºa pe R .

k

=1

11

R. Conform Criteriului lui Cauchy, 8x 2 R , avem:

jf n+ p (x ) f n (x )j =

1

cos (n + 1) x

(n + 1) (n

+ 2) + +

cos (n + p ) x

(n + p ) ( n + p + 1)

1

<

(n + 1) (n + 2) + + (n + p ) ( n + p + 1) =

=

n + 1 n + 2 + n + 2

1

1

1

n + 3 + +

1

+

1

n + p

1

< n + 1 <

n + p + 1 = n + 1 n + p + 1 <

1

1

1

";

8n n 0 (" ) = 1 " 1 + 1 = 1 " :

Deci:

<

8"> 0; 9n 0 (" ) = 1 " 2 N a.Ó. 8n n 0 (" ) ; jf n+ p (x ) f n (x )j < ";

8x 2 R : Prin urmare (f n ) n este sir de func tii uniform convergent. Cum

f n

! u f si f n ñcontinue, rezultaº caº f este continua.º

8. Fie f n : [0; 1] ! R , f n (x ) = nxe nx 2 .

n!1

1

R

0

f n (x ) dx 6=

1

R

0

lim

Arºatati cºa (f n ) n con-

n!1 f n (x ) dx . Cum explicati rezul-

verge, dar lim

tatul?

R. a) lim

b ) Avem

1

R

0

n!1 f n (x ) = lim

n!1

1

R

0

f n (x ) dx =

nx 2 = 0, deci f n ! 0 pe [0; 1].

s

e nx

1

R

0

nxe nx 2 dx =

1

R

0

n!1 f n (x ) dx =

lim

1

2

1

R

0

e nx 2

1

=

1 1

0 2

2 e n ,

deci

f n (x ) dx = 1

lim

n!1

2 6=

0 dx = 0.

12

c ) Nu se contrazice Teorema "transfer de integrabilitate", deoarece

u

nu suntem Ón ipotezele ei: de si f n 2 R [0; 1], totu si f n 6! 0 pe [0; 1]. Œntr-adevar,º dacaº prin reducere la absurd f n ! 0; atunci 8" > 0, 9n 0 (" ) 2 N , jf n (x ) 0j < ", 8n n 0 (" ), 8x 2 [0; 1]. Dar, lu‚nd

u

de exemplu, " < 1 si x = 1= p n 2 [0; 1], rezultaº caº jf n (x ) 0j =

p ne 1 ! 1, deci nu este mai mic dec‚t " . Absurd.

9. Sºa se arate cºa sirul

de functii (f n ) n , f n (x ) =

nx

1 + n 2 x 2 , x 2

[0; 1] converge neuniform pe [0; 1], dar lim

n!1

1

R

0

1

R

0

s

f n (x ) dx =

n!1 f n (x ) dx .

lim

R. a ) f n (x ) ! 0 (n ! 1), 8x 2 [0; 1] Öxat, deci f n ! 0 pe [0; 1].

u

b ) Pentru a demonstra caº f n 6! 0 pe [0; 1], aratº amº

ca:º 9" > 0,

1

9x n 2 [0; 1] a. Ó.

jf n (x n ) 0j " , 8n 2 N . De exemplu, luamº " < 4 si

1

2 " , pentru

1

x n = n 2 [0; 1]. Rezultaº caº jf n (x n ) 0j =

n 1

n 1 + n 2 1 n 2
n
1 + n 2 1
n
2

=

0

<"<

1

4 .

c ) Observamº caº

1

R

0

f n (x ) dx = 2n ln (1 + n 2 x 2 )

1

1

0

= ln (1 + n 2 )

2n

!

0 (n ! 1) si

1

R

0

n!1 f n (x ) dx =

lim

a

)

1

R

0

0 dx = 0; adicaº are loc egalitatea din enun t.

2. Serii de func tii

DeÖni tia 1. Dacºa A R n , n 1 si f n : A ! R este un sir de functii, atunci numim serie de func tii, cuplul (f n ;s n ), unde

s n = f 1 + + f n , 8n 2 N (serie al cºarei termen general este o functie).

Se noteazºa

1

P

f

n .

n=1

13

DeÖni tia 2. I) Un punct x 0 2 A se numeste punct de conver-

1

gen tºa pentru seria de functii

este convergentºa.

P f n , dacºa seria numericºa

n=1

II) Totalitatea punctelor de convergent ºa ale seriei

1

P

n=1

1

P n=1 f n (x 0 )

f n se nu-

meste mul time de convergen tºa a seriei de functii

1

P

n=1

f n .

1

f n se numeste convergentºa

punctual (simplu) pe o submultime

+ f n converge punctual pe B la o functie f , numitºa suma seriei

DeÖni tia 3. Seria de functii

P

n=1

B A , dacºa sirul

s n = f 1 +

1

1

n=1 f n (f =

P

n=1 f n ):

P

8x 2 B; 8" > 0; 9n 0 ("; x ) 2 N a.Ó. 8n n 0 ("; x ) ;

js n (x ) f (x )j <" (,

n

X

k =1

1

f k (x ) f (x ) <" ):

P f n este uniform convergentºa

DeÖni tia 4. Seria de functii

n=1

pe B A , dacºa sirul

(s n ) n converge uniform pe B la o functie f ( f

este suma seriei Ón sensul convergentei uniforme):

8"> 0; 9n 0 (" ) 2 N a. Ó. 8n n 0 (" ) ;

n

X

k =1

f k (x ) f (x ) < "; 8x

js n (x ) f (x )j =

2 B:

DeÖni tia 5. Seria de functii

1

P f n se numeste absolut con-

n=1

1

vergentºa pe A dacºa seria de functii n=1 jf n j este punctual (simplu)

convergentºa pe A .

P

14

Criterii de uniformaº convergen taº a seriilor de func tii

1

P f n este uniform conver-

gentºa pe A dacºa si numai dacºa 8" > 0, 9n 0 (" ) 2 N a.Ó. 8n n 0 (" ), 8p 2 N sºa avem jf n+1 (x ) + + f n+ p (x )j <" , 8x 2 A .

II) Criteriul Weierstrass. Dacºa jf n (x )j a n , 8x 2 A , 8n 2 N ,

f n este

I) Criteriul Cauchy. Seria de functii

n=1

1

P

1

P

cu a n > 0 si

a n convergentºa, atunci seria de functii

n=1

n=1

absolut si uniform convergentºa pe A .

III) Criteriul Dirichlet. Dacºa:

1

1) n=1 f n are sirul

P

sumelor partiale

uniform mºarginit pe A (9M > 0

a.Ó. js n (x )j M; 8n 2 N ; 8x 2 A ),

u

2) (g n (x )) n ñmonoton descrescºator, 8x 2 A , g n ! 0 pe A ,

1

atunci

P f n g n este uniform convergentºa pe A .

n=1

IV) Criteriul Abel. Dacºa:

1)

2) (g n (x )) n ñmonoton, 8x 2 A , (g n ) n uniform mºarginit pe A;

atunci seria de functii

1

P f n ñuniform convergentºa pe A ,

n=1

1

P f n g n este uniform convergentºa pe A .

n=1

Transferul unor proprietaº ti ale termenilor unei serii de func tii uniform convergente

cu

Teorema 1. Se dºa sirul

1

de functii f n : A ! R (A R n , n 1)

P f n uniform convergentºa pe A . Atunci:

n=1

15

1

P

n=1

I)

f n este mºarginitºa pe A .

II) Dacºa f n sunt continue Ón x 0 2 A , atunci f este continuºa Ón

Dacºa f n sunt mºarginite pe A pentru Öecare n Öxat, atunci f =

x 0 .

III) Dacºa x 0 2 A 0 si 9 lim 0 f n (x ) = l n , 8n , atunci seria

x

!x

1

P l n este

n=1

1

convergentºa si lim 0 f (x ) = n=1 l n

x

!x

P

1

( lim n=1 f n (x ) =

x

!x 0

P

1

P

n=1

lim 0 f n (x )).

x

!x

1

P

Teorema 2. Dacºa n=1 f n converge uniform la f

R [a; b] , atunci f 2 R [a; b]

si

pe [a; b] si f n 2

1

X

n=1

Z b

a

f n (x ) dx = Z b

a

1

X

n=1

f n (x ) dx:

Teorema 3. Dacºa f n : I ! R (I R , I ñinterval mºarginit ) si

1)

2)

3)

atunci

I)

II)

f n derivabilºa pe I (8n 2 N );

1

0

P f n

n=1

uniform convergentºa pe I ;

1

9x 0 2 I a.Ó. n=1 f n (x 0 ) convergentºa,

P

1

P

n=1

f n uniform convergentºa pe I ;

n=1 f n 0

1

P

=

1

P

n=1

0

n

f

.

Teorema 3 0 (varianta).º Dacºa seria de functii

1

P f n este uniform

n=1

1

P

n=1

convergentºa la f pe I , f n derivabile pe I si seria

convergentºa la g pe I , atunci f este derivabilºa si f 0 = g .

0

f n este uniform

16

Probleme rezolvate

1

P

n=1

1. Determinati domeniul de convergent ºa punctualºa pentru seria

1 x . Studiati uniforma convergent ºa a seriei si continuitatea functiei

n

sumºa.

1

P

n=1

R. a ) Se stie caº aceasta este seria armonicaº generalizata,º deci

1 x converge punctual dacaº si numai dacaº x > 1. (Pentru x 1

n

seria diverge).

x , 8x 2 (1; 1 ) (deci,

8x 2 (1; 1 ), deÖnim f (x ) ca suma seriei). Domeniul de convergen taº

punctualaº este D = (1; 1 ).

n x nu converge

uniform pe (1