Sunteți pe pagina 1din 110

D~DICAT~~ de ~@~[RftE de ~~WD~ pentru o lliill [Q)QlJ uu([}tatiri fM UU©O([}[[@ ~O @@[[@ctia To[[@uu~oD@[[

INSTITUTUL

CENTRAL DE CEHCETARE, PHOIECTARE $1 DIRECTIV AIlE IN CONSTHUc:rU .,

INDICJ\;TOR NORME DE DEVIZ


LUCRARI DE IMBUN~T A 11RI FUN/ClARE ~I CORECTIA ,TORENTILOR .
pentru

DE

I,
.1981 -

If A
If~' Ii' C

LU~l'~'i~l euetd~i~.e; d
L'.)'Cl·.•Il·r ubi. '

l~i~tl'a
'!:!'l

LUc:,dkl' rlhtll:}ll::l CQ!l~eC\lI lY!!3Jali1':!_e din ::Juicl:;~


~i a!ne.r;ajar~~ $C1J;lluii

J'f D
~ 11'

:11. ~tutti1ri. IfG: US

~reg~Jir~a

·Jgh,~libut'l !;;t.a.lv~xe

L.u':ta·ri

Ve.t~tathi'<f!pe'"l·k~ cQm'Qat?tea ~.. g·'ti}t~~').·H$'.Glullaf

a~

:A;~cr~.!'j dk~1.t1rs:e1 $

p.rcbe
"-'---.~.

'j

l:lalll:l:rat de:

i
i,

MINrfS'r.m'B:UL .-\:GltICUX.::rU11.l1,INDUSTllIEt AaMlii!';~TA.RE INS;n'tUTUL Ul!j S1'Ul)lI$1 PROtEeT.lRI

"PEl'ti-TRtrlMBUN1'lJl'fIRI

;J;U;)S'CIP~

TABLA

DE MATERn

Simbol
Cod

Denumirea Iucrari!

~----,--------------"--------------------~
INSTRUCTIUNI PHIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVI?: PENTRU LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE $I CORECTIA TORENTILon CAPITOLUL If A: LUCRARI DE BETOANE

rr:~~g ,
17

Generalitatl
If A 01 Al Beton -912-- DUn olturnat
I ~JI

21
preparat manual,
Cll

sirnplu accesibill

ag regato

gre.e, ~4

in fundaiii, sl in elevatil (In cofraje), )~ Iucrari mid ~i dispersate, executate pe V0r5a,";.':.1

grcu

If A 02 Beton ciclopian in fundatli executat cu 2;:3 beto'1 ~91 2';:- 02 00 fiGsirnplu preparat manual ~i 1/3 bolovani de :'111 ':)1 "sau piatra bruta, la Iucrarl mici sl dispcrsatc, executate pe versanti grcu accesibili If A 03 791137010000 If A 04 791137040000 If A 05 791-i37 030000 If A 06 7911370400 Pereu din in clmpurl placi din

25
27

separate

beton slmplu, turna t V' pina la 2 mp suprafata

lc:-,

Confectionarca dalelor prefabricate slrnplu, pe poligoane de santler Montarea pereului simplu, la Iucrarl din dale prefabricate concentrate

dinbeton 23 tie bcton

Montareaimbracamintii
tia taluzurflor, digur-llor,

Ilexiblle
malurilor

pentru

protec-

~i rarnbleelcr

~., .... ) 1..

Denurnirea Cod

Iucr arl l

pag.

------------------~
__ T_-f_B_~~_Pereu zidit din platra

Simbol Cod

I
em de beton
Strat dreriant sparta invers
S3;].

Denumi rea Iucrarlt

pag.

Ii' .'\. i O Rostuirea pereul ul din dale ~(ll :;;:-:':-:-';':;-Oo'ton, ell mortar de ciment
I, ;)l_':

prefabrtcate pr0xabl'lcate, r: ;.-,:::f3 b:~l:;ate

de bed~ bede be-

bl-uta san

bolovanl

de rlu

57

34
36 38

791137 OS 00 GO __ If B ~ pelrel1 din p,iatra bruta sau bolovan! d·~ r iu la r l79113709 OUOll gore, santuri S2U taluze, pe 0 fundat ie de 8---1:::

J," v·,

_______

If A 08 Ros tuirea perenlui din dace "'''O·L ~ bitumincs "" 1 4' C Tl Of)no 1.'- n, ~u m I rai <." d.". 9 z. \)
J •• )

('1

....

G9

.j

~J

If B 09 791'1360'i-{)00t)
__

din:

nisip, struturl
3;·31·t8

balast.

pietr!s,

I:·io.tra

co
61

79i-'1870~1000fl
If A. 11 A 1

If ,~ 10

Cor:.feetj.onarea in poltgoane centrall::ate prefabricate din betcn annat, t'l'·;·,.;.ite IJifntarea arrnat pare ulul di n dale p'ef~i:lrlcate

a dalel or paletlzat din be-

39

. ______ F'i ltru __ !f.B If) 791138 n ODeo pietrls

in pi atra

succesive _.. din

r~l';~p , "
~I~

____

791~i37Q?'0101 ton
I ,.~, I -

42

IfB 11 -: ~ 79113.10300

c'r~t diIn ," .~:;. cc pla~ra ~ I)fll t~ < g reutate 3 111 ph:8. Ia 50 :(f':' 00 ,I)ue. pe.ntru apararea malur ilor naturale, t.:_11'1Z2~ ior, plajelor etc" la lucrari pe cursuri de c·:·a
l

If A 1~ A 1 EX.ecutarc:] ~91-;~~':-(;3'. '1 01 complexul 0

pereelor din he1.on de S em g rostrne de masini HAHCO

eu

43 45

HE 12 Rostulrea 79i51833 00 00 bolovani __ !_f:_:B=-13 791134040000 If B 14Al Urnplutur bolovani Legarea lele

pereului de r iu

uscat

din

pi'J.tra

br\l~:J

SHU

63 sau 64

If A 13 A 1 Captusl rea canale lor de iriglltll ell fol il de poll~"1·-1-·.,.., ,.;;·Oll)l .eiilena lestata cu dale prefabricate din baton

,~r

a Cll piatrii brutil. pion la 50 kgbuc. de rill 1a cornpartimentele lucrarrlor eu

J.

J;)

-.

CAPnOLUL Generaiitliti

If B -

LUCRARI

DIN

P!ATRA 47

191134o50i-OlimbraeaI?int!le
bope CAPITOLUL

mortar bituminos a pietrel brute c:in ~e protectie a taluzelor de la cananavlgabile, m zonele de actiune ale valurilcr. If C LUCnARI DIN LEMN

G5

-::;:;113I

If B 01 Pereuri 0'" 0" "'0 lov anl


I;)
\J

,I

~i radlere zl dite din p\atra de rill, la Iucr ar i mid ~i versanti greu aecesibili

bruta

sau

dtspersate,

49 51

Generalitatt
_.If C 01 A__! Lemn brut rotund de Icloase pentru 791131 01 01 01 pentru confecticnare de tarn;;!, pari, long nne. moaze etc.

67 construct! 1.
buluruaci.

B OZ, Al Rostl.lirea per-eurllor -:-9'~-;~-':-3·;-!)·-;-·o-=-·brl\ta sau bclovanl


I

:u

s i r2di~relor zidite, din p\atrA de rlu cu mortar de ciment

s: ~ •.. f!f

c;J'

1.

CD
f:)

If B 03 l!"i.lbracamlllte de protect:e din rbtra bruUi In -:;--'-;~~--~()o-(~nblG:::uri de 51--1000 kgibuc. la lUC1"8.ri pe cursurl .9, ~_I C.). ,\ de apa, asezate cu a:j;.!torul macaralclor If B (l.4 .Anrocamente
-~'~··'~-~~··~···-·~~-'I~·;;(;~-J-j:i."l pe lucrar! dh .1 '.'- oJ.. .,0 '.''.'

52

79113i-02 01 01 foloase

If C 02 A 1

Confectlonarea
pentru

taru~ilot din Iernn brut rotund ccnstructli, D = 4-3 em

de

din pi atra br'.1ta de 51-100 k!5!bue. CUf5tl!-i de npa, eXi2'cutute manual

53

70

_(" ; ;:;-i-:::: '.~


I...... " ....~~
J

Ii- 1103

A:lTOeamente din piat:-a br ut.a ~n b'locur l de 51111<);1 kg!b1.1c. in lucrari pe C1l7'!'Uri de 8P1l., execu:':1. 1;~~ mecanlzat .... Pcr su uscat din piatra bruta sau bolovanl

__!!_~?..'! A _
5--1 55

1 791131040101 If C 05 A 1

Confe~\io!1.area bulamaciior din lemn brut rotund de f0108S2 pentru constructtl : D = 12-18 C)":1

7v
71

If 13OS 7911Ji 07 00 00

de

rlu

TIrli3105(}1 01 de

Confectionarea
foioase
8

din Iemn rotund "''''' long rinelor sl moa;"l~:-

somu-otund

7 6

Snnbol

Cc:i If C OG 791138 12 00 00 If C 07 .:)1138 13 00 00 If C 08 Batc:'23 Batcrea Eatcrea

Denumlrea

Iucriiri i

~rnk1

---'\ihu~iiloi· din lernn

-----------'--_
brut D ·1--8 em

______Cod

~'__

D_e_n_l_In_1_lr_C_'a_Ju_::_ri1ri_i :,garaule,te19f de coasts

,_P2e.

_ __ E O~_Exeeutar"a, :!
;91 135 02 00 00

92
pentru pentru

pari lor din bulamaciior


din Iernn

lema

8-12 em 8-·18 em

73 74
75

If E 05 1911330100

Executarea 00 captus! rea

garmsajelor cu pat de nuiele alb.ilor impotrlva eroziunilor garnisajelor eu pat de Iascine albii ior impotriva eroziunllor . garnisajelor eu pat de craci albiilor impotriva eroziunilcr .

db Iemn,

791 ] 33 14 WI·OO If C 09 791 338 31 DO00 If C 10 791138150000 HCll 791 138 IG Dispozitiv de inchldcre stavilare tubuare simplu -ttl Jgheaburl

Ii' E 06 Exeeutarea 'i91133 02 00, 00- captusirea If E 07 Executarea 791133 03 00 00 captusirea If E 08 791133.040000

95
pentru

97

78

Exccutarea rogojinilor din Iascine de nuiele, lestate c~ platra bruta pentru apararea Iundur ilor sl malurilor cursurilor de apa impotrlva croziunii .

99

no 00
Plan inelinat P2:-':,:~u co.ifectionat saltc.e de!

Ii C 12

If E 09 Confectionarea cilindrilor de nuieJe cu miez de 701132'OZ Oll 00 pie.tr~9,. bolovani .de riu .s~u piatra ~ruta, pentru aparari de mal uri, corectari de cursuri de apa etc. If E lC Confectionarea cil indrflor din fascine de nuiele cu -7-9-1-1-32-' 00 00 mit;z' de pietrls, -03 pentru apariiri de. maluri, coreetan de cursuri de apa etc., confectlonati direct pe sal tea If Ell Punerea in opera 791133'05000011uiele sau .fascine a cilindriJor de nuiele confectionatl '" din -

lGJ

791 133 1'f 01 01 Iascine CAPITOLUL Generalitati If D 01 Grebla confectionata din ~l;1ii tip D,75 prcvazuta 791912 aG 00 00 eu tablier de lcrnn pcntru combatesea avalanselor if D CG~}-EC'PI ~,mTALI~E

7J

102 10.J:

~9191'"0701
, ~.

If D 02 A 1

Grcbla ccntectlonata din plasa de 'sirrna r-u di01 mensiunlle 1,50 X: 4,0,) m pentru cornbaterea U\?'lanselor CAPITOLUL Generalitatt If E LUCRARI DE NUlELE,

IfJL 12 ,.Contectlonarea saltelelor din fuscine 791 132!04,oG00 peritru apa~are';l ftmdUJ:i19: $i malurilor i tie apa, Irnpotriva eroziunllor

de nuiele, cursurllor

105

Iqp3 Scufuudarea in amplasament a saltelelor din Ias791 133 0600,l')0 ~~n,e ,de, m.i.\llie prlri ~estB:re' ex~cutata manual, eu platra oruta sau bolovani de riu, la lucrari pe cursuri de apa, exclusiv Dunarea
l;f.E 14 ' Scufundareafn amplasament a saltelei din Iascine 791 1.3307 00 00 d~ n_:Iiele Pri~ }estare e~eeutata r1!a~ual, en I?intra , b~ uta, la lueran pe Dunare, eu adincirnea apei mai marl dE~ 1,00 rn, folosindu-se numal ambarcatiuni. If E115.A 1 Depl asarea saltelei 191133 OS 01 01 s~re. ·La locu! ide sistern de lansare. If E 16 Al 791133090101 de fascine de la locul de JanpuneJ'€! In opera (Iestare), eu . .. '"

107

If E 01 791133100000 If E 02

Recoltarea Iectionarii Fascine

nuielelor sau crengiler 'In vederea (;:0:1de fascine, paturi sau impletituri . dIn naiese D 2~5 ern, gata

89
90

109

7!:i1132 01 ~o DOWi,ate

confectionate

110 111

If E 03 Impletiroa 791135010000-gata batuti

nuielelor verz! la gardur i .

ICe pari

sau

bulumaci

91

Executarea caroiajului de 1,00 Xi 1,00 m db. Iasoine eu diaritetrul de 15 em

Simbol Cod

Denurnlrea

lucri'irii

I
$1

Simbol pag. Cod


If F 14 Prasltul 79112B 32 00 00

Denumlrea

lucrarlt

I pag.
plantat

CAPITOLUL If. F. PREGATIREA AMENAJAREA SOLULU! Generaliti'iti If F 01 Executarea teraselor 791 121 41 00 DO,icole sl pomicole t . If F 02 7911214300,00 If F 03 7911282100'00 If F 04 79112.8 22 Oo,iOO If F 05 Desmiristirea terenului 79112823-00, ootuia prin plantatli If F 06 A 1 79112823010 In vederea Destelenirea terenului Executarea rasate valurilor contlnui

terenulul terenulul

insamlntat

sau

124
1:25

113 pentru plantatil vi115 de coasta ~l a drumurilor te116

If F 15 791128330000

Brazdultul

cu plantatll

If F 16 Mobilizarea 79111821 0000 panta peste If F 17 Executarea 791 122 21 00 00 de tractor If F 18 Executarea 7~1121 44 00 00 If F 19 Decolmatarea 791121 45 00 00

manuala 30% canalelor pe senile mecanica

cu cazmaua de coasta a diguleteloj-

a terenurilor

ell 126

cu plugul

actionat 126 127

Destelenirea

terenulul

eu plug

eu tractor.

117 anlmalii

eu plug cu tractlune

118

canalelor

de depunerl

sl vegetatie

1:<:8

consolldarll '

aces119

Aratul tcrenulul cu plug tractat eu tractor, in te'renuri cu panta peste 153/0 1n vederea 'consolidi'irll l solului prln plantatii sau inierbari.. . .

If F 20 791121470000

Scarifiearea terenurilor ee se arnenajeaza de Imbunatath-l funciare . . . mecanlca a parcelelor

eu lucrar! . . .

129
130

120

If F 07 Aratul terenului cu plug eu tractlune animala in ----_---terenuri cu panta peste 150/0 in vederea consolida7911282;) 00 00 rii solulul prin plantatli sau Inlerbari . . .

If F 21 Amenajarea 791 121 42 00 00 If F 2,2 791121460000 Nivelarea de irigatii

de orezarte la amenaJarile , cu serepere trac-

120

sau, modelarea terenurllor . . . . . terenurtlor \' ( terenurilor in crovuri ce se

132
134

------'-65

If F 08 A 1

Aratul

791128260101 If F 09 7911282700

terenului cu plug tractat de tractor pina la CP, la adincimea 25-30, ern ,in vedereaconsoll ... dartl solulul jirln planta tii . '. . . . . 121 Aratul terenului pentru desfundare, cu plug tractat 00 de tractor in vederea cbnsolidarh solului prln plantatll ' .' ': J Dlscuitul SOlidari: sau cultivatia araturllor solului prin I plantatii in vederea .' eOnsolidl1rii
,M '

If F 23 Modelarea -79112153 DOiOO :ta~e.


.:

121 122 122


1 2,3
1

If F 24 Destufizarea 791128 34 0000 agrie~lh

redau

in

circuitul

135
pe senile

If FlO 791128-280000 H'F 11 7911232900'00 If F 12 791128 30 00 00

con'."

791121 '520000 7911211'18

If

F 25

Executarea 'drenajului cirtitii cu tractor echipat cu plug de drenaj -, agrlcole ETT202 . . agricole ETT202 . .

136

Grapatul araturil'or il~ vederea prin 'Inlerbat-i sau plantatii . Grapatul pajistilor in vederea

solulul

If'F 26 Executarea drenurllor 00:00 Rat.: sl pozat dre~ur,i umiditate naturala

eu masina de A in terenuri

saeu

137
eu masina d~ 58A in terenuri Irnmasina de in 'terenuri 140

consolldarll

sRlulul

U F 27 Executarea drenurilor 79112149 'ol)'oo'P.~t ~t, pozat drenurl bibate eu apa .

------

IfF 13

TaviHugitul

araturilor

~1Insamlntarllor

124

791 128 31 00 00

IfF 28,,_, .. Executaroa .drenuritor agricole cu 791 121500000 pat: ~i POUlt drenuri Hoess Gigant umidi tate naturala

sacu

143

10

11

Simbol Cod If F 29 ~:·~·l-~-i-(l'


7" ...1...
.J

L_ .. ._~. _.~_ __

Simbol Cod

Denumlrea

Jucrart!

J, -----------------prefabrlcate Etansarea mat , Furci jghcaburilor . prefabricate

Denum!rea

lucrarll

._----_
·pentru adadin beton ar-

1-::17-1

J LJU blbate

Executarea drenuri lor agrlcole eu maslna de sar .:pat sl pozat drenurl Hoess Glgant in terenuri Imeli apa . , , , , . ,

If G 06 Al Jgheaburi 791 273 06 01 01 patori If G 07 791273070000 IfG08 151 791 273 08 00 00 H·G 09 791 273 08 00 00 Stllpi

din' 'beton annat

II' F 30 -792 3U

2200

Montarea manuala a drenurilor 00' le din tuburi de cerarnlca sau

absorbunte agrtcoPVC rlflat. colectoare agri-

prefabricate annat

H9

175
177

'792373

IJ F 3'!. Montarea manuala a drenurilor 21-00 00 cole din tuburi de beton Element filtrant pentru drenurl

din beton

If F 3: A 1 79238301 _ If F ~ 01

agrtcole

153

prefabrtcatl

din

bcton

arrnat

li9 pcntru 180 sti:pi . .

or
filtru din material netesut slntetle filtrant 1:4

If G 10 Fundatii pahar din beton slmplu -7-9-1-Z'-i3-09 00 stilpi de jgheaburi 00 parabollce If G 11 A 1 791273100101

prefcbricat

791 136 0200 00 If F 3·1 Piesa de legatura 792373130000l1uri absorbante IfF 35 Racordarea din PVC pentru imbinare la dr e15G

Fundatii prefabricate din beton sirnplu pentru de jgheaburi sernlellptice , . . ,

182

drenurilor

157 In canale deschise pentru a drenurllor 1,'58

CAPI'IOLUL If. II - LUCRARI VEGETATIVE PENTRU COMlJilTEREA EROZIUNH SOLULVI Generatl

If F 36 Gura de descarcare 791 9420100 00 agricole !f F 37 . 791 943 31 00 00 CAPITOLUL Generalitati If:G 01 7912.3010000 Jgheaburi prefabricate mat H 100 parabolice If G 'Camin de vizitare

tnti
butasilor de plop sau salcie

183
185

!fHoi
7911·f7 01 00 00
----,--...,.--

Plantarea

~I d!ecantare

drenurl

161

If

H 02,

Plantarea

gardului

vlu

187
188

JGHEABUlU

~I ANEKB
~"

791 147020000

167 159
170

H If 0:3;91 147030000 UH04 79114704·0101 If H 05' 791 147 05 01 01

'Plantares

puletilor

forestlert

din beton ar~at arrnat

~~ecOhlpriprecompriprecompri-

Plantarea

sadelor

189 de talle midi

If G 02 Jgheaburi prefabricate din beton 791 273 020000 mat H 80 parabolice , If G 03 791273030000 Jgheaburi prefabricate mat H 60 paraboHce
r

'I'ransplantarl

de puletl

189

din beton ar~at din betonarIilat· din beton

171

If G 1.>4 Jgheaburl prefabricate -7S127304 00 CO mat H 40 parabolice If G 05 791273 05 00

preEqmptl172 precomprl-

If II 06 791147060000 ___ H 07 If __

Revizuirea
Pllvitul

plantatlllor

~i semcln~turi1or

191

00

Jgheaburi prefabricate mat E 100 semlellptlce

annat

:;;1'prasltu!

gardurrler

vii

191

i73

7U 147 07 00 00

12

13

Simbol Cod If H 08 791147080000 If 1-1 09 791147090000 If H 10 791147 1000 00 If n 11 791 1<17 11 00 00 If H 12 791 1-*71200 00 If H 13 791147 13 no 00 Decoplesn-ea Mobilizarea Tunsul gardulul

Denumlrea

lucrartl

I
executata

psg.

Simbol Cod Denumirea lucrarll pag.

vlu

If I 02 A 1 Proba gene-ala a amenajar ilor de irigatH pe brazde 79113819·01017i aspers.iune alimentate prin conducte ingropate $i Jgheaburt . . . . . . , . . Impadurlri

208 209

Pregatirea terenulul pentru in teren nelucrat anterior Sernanaturl directe

192 193

If I 03 791912380000 If I 0-1 791912390000 If I 05 7919124000

Confec~ionarea eadrelor metaliee necesare rii cosurilor din impletitunl de sirrna Montarea irnpletit;]rli de sirrnd metaliee gata confectionate . Cabluri pentru 00 avalanselor ancoraje

executa-

::1:1.ca:5.pc cadrclc 210 de cornbatcrea 211

Mobilizarea manuals pe toata suprafata


manuals a solulul in jurul

solului

196
187

1a Iucrari

puletllcr

If! 06 Al Ancoraje in stinca 791912·4101 011ucniri de cornbatere

pentru cabluriJe a avalanselor

orrzontale

1a 212

semintisur

llor

naturale

sau artiflclale

198

If H 14 Insamintarea manuala prin Imprastlerea sernin-..,,--_ t~lO!~ de ierburi perene l~ poteci, zone de intoarced1141 H 00 00 re, platforrne de drumun. . . . . .

If I 07 A.l Banda] din otel Iat de 100X10 mE1 ell urechi, pen791 912 42 01 O1tr~ ancorare a .iu.mata~e din nurnarul cablurilor onzontale (de rezistentaj , If I OBA 1 791 34

2I:J
2il-!

19)

333-

oi01

Spaliere j:'''!nt!'U vie, ioase esenta tare Spaliere portaltol. piramidale sau alto,:

din lemn
izolate plante,

brut

rotund

de fo-

----··---cilor,

If If. 15

Insamintarea

791 147 15 00 00 muri, tlune

cu ierburl pe~ene a potezorielor de intoarcere. platforrnelor de drumanuala eli pregatirea animala terenulul cu utilaje cu trac200

If 109 A 1 791-33835

-oim Iemn rotund

de foloase de esenta tare

pentru sustlnercn vi t"i executats din stilpi de 213

If H 16 lnsarnintarea manualii a sernintelor de lerburi pe-,..-------rene pentru consolidarea ta~u~elor 1a terase, c!l-' /91147 160000 nale, debusee, pe suprafete mici If H 17 Suprainsamintarea -_--.-::;:;.. "---- nclusi v pregatlrea i ,!)114..i 1, Of) 00 tractiune anlmala

If I 10 A 1 791278310101

Spaliere piramiclale izolate pentru sustlnerea vitel portaltoi, sau alter I?lante, executate ~in stilpi de baton armat prefabricate de 8 m lungirne

~16

manuala a pasunllor degradate,


terenulul . . foloslnd utllaje,

SU, I 202

If H IS ~.'Ij.JralnsaminViri ncntru 791 1471800-00 degradate, folosind utilaje If.H i.!) ,7,911471900 Executarea 00 U!n~li~rarea" CAPITOLUL
DE ~~OqE"

arnellorarca pa!?'~~bor eu ,.traGJi,\ljfq;i~nima~ii H''1\ 203 ,


11

mccanica

a suprainsamintarllot'i'pentru
'(;1

?a!),Uni;lo~ ,dcgrad~,t.:" If. I ,.- LUCRARI


",.'

;('i

204

DIVERSE .) !,·C :;u\, .. r

'-i.
d>!

1"1 J. I., 0 H 203

__ uI

()l__

Proba pe tronsoane 1a reteaua,

q~ j~he~p}lri

'\11 :1",207

791133180000

INSTRUCTIUNI privind FOLOSI~EA INDIOATOaULUI DE NOm.\IlE DE DEVIZ COMASIATE PENTRULUCnARI DE tMBUNATAl'IRI FUNCIARE ~i COREC'fIA TOREN'fILOR
1. Continutul

indlcatorulul

1.1. Prezentul indicator' confine norme de deviz pentru lucrari de constructii specifice activitatil de imbunatatiri fundare, corectarea torentilor si gospodarirea apelor. 1.2. Normele de deviz din acest indicator se refera la lu{:rari de betoane, zidarii, lucrari de piatra, lucrari din lernn, confectii metalice, Iucrari dinnuiele, pregatirea ~i amenajarea solului, jgheaburi cu anexe, lucrari vegetative pentru combaterea eroziunii solului, lucrari diverse sl probe, - in cadrul activitatii de imbunatatiri funciare, de corectia torentilor si de gospodarirea apelor, care se executa in conditii speciale ~i deci conduc la consumuri specifice diferite. 2. Conditii.generale de executie a lucrarilor

','

2.1. Normele de deviz din acest indicator sint elaborate in ipoteza ca lucrarile se executa: 2.1.1. in conditii medii de lucru si de organizare de santier, materialele, semifabricatele si prefabricatele considerindu-se ca sint aprovizionate la obiectul de constructie, in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv de montat ; 2.1.2. eu materiale noi care corespund prevederilor din standarde, norme interne sau alte normative in vigoare ;
2-

c. 1(}636

17

2.1.3. 1a ina1timi medii corespunzatoare eonstr'uctii lor ~i elementelor de constructii la care se refera normele de deviz respecti ve ; 2.1.4. la lumina zilei sau la lumina artificala, corespunzatoare si 1a temperaturi ambiante de peste +5°C ; 2.1.5. cu mijloace de lucru obisnuite si utliaje corespunzatoare unei mecanizar i medii generale a executar ii lucrarilor : 2.2. Pentru lucrari care se executa in alte oonditii decit cele de mai sus, urrneaza sa se aplice prevederile dispozitiilor in vigoare, privind modul de elaborare a devizelor. 3. Matertalc 3.1. Normele de deviz cuprind cantitati medii de materi~le necesare efeetuarii unei unitati de Iucrari, inclusiv. pierderile tehnologice prin prelucrare si pierderil~ netehnologice cauz?t~ prin transportul, manipularea si depozitarea matenalelor pina la locul de pun ere in opera. 3.2. Denumirile sl unitatile de masura adoptate pentru materiale, sint cele folosite de COCC in nomenclatorul de rnateriale republican seria 1982. 3.3. Normele de deviz pentru confectionarea, montoa~ea p~:fabricatelor precum ~i cele pentru executarea lucrarilor am acest indicator, contin consumurile specifice defalcate pe rnateria1e. 3.4. In cadrul unor norme de deviz, la stabilirea resurselor de materia Ie s-a trecut in paranteza cantitatile de beton. !?i mortar necesara executarii unei unitati din lucrarea respectiva, in vederea folosirii listelor de articole neexplicitate din indicatoru1 de norme de deviz "C". 3.5. Pentru materialele refolosibile, consumurile spedfice din norme sint stabilite, tinind seama de numarul mediu de refolosiri, normale, cuprinzind numai cota parte de consum aferenta unei folosiri. 4. Forte de munca 4.l.Normele de deviz cuprind intregul cnosum de for~e ~e munca necesar efectuar'ii tuturor operatiilor care intervin J11 procesul tehnologic de executie a lucrarilor, incepind. de la pre1uarea materialelor si prefabricatelor din raza de actiune a 18

de ridicare, respectiv montarea $1 pina la- 3.~?zarea in lucrare si anume : 4.1.1. - executarea lucrarilor propriu-zise in concordanta cu procesul tehnologic de executie, 4.1.2. - curatirea sl intretinerea mijloacelor de munca 1a locul de lucru, incluse in normele de timp luate in consiclerare la elaborarea normelor de deviz, 4.1.3. - degajarea locului de lucru de materials si mijloaee de lucru si transportarea lor in afara zonei de Iucru, 4.2. La normele de deviz uncle nu s-au prevazut utilaje, consumurile de forte de munca au fost stabilite in ipoteza ca atit executarea lucrarilor propriu-ztse, cit si maniputari le pe orizontala sl verticala a materialelor prevazute in procesu I de lucru, S2 executa manual, sau cu scule si dispozi tive de mica mecanizare, care se amortizeaza din cota cheltuielilor inclirecte si nu apar sub nici 0 forma in normele de deviz. 4.3. Consumurile de forte de rnunca din normele de deviz cuprinse in acest indicator sint exprimate in : 4.3.1. ore si fractiuni centezimale defalcate pe meseril si categorii tarifare de ealificare a muncitorilor, care se folosesc la stabilirea valorii de deviz a manoperei si in operatiile de planifciare operativa a productiei ; 4.4. La incadrarea lucrarllor pe categorii tarifare si la denumirea meseriilor, s-a tinut seama de indicatoarele tarifare de calificare in vigoare. 4.5. In consumul specific de forte de munca nu s-a cuprins mecanicii utilajelor de constructii prevazuti in norme, plata aeestora fiind inclusaIn pretul de deviz pe ora de functionare a utilajelor. 4.6. In cuprinsul norrnelor s-au evidentiat numai operat'Ile importante, nementionindu-se si operatiile secundare, care totusi au fost luate in considerare 1a stabilirea Iortelcr de rnunca. utilajelor
acestora

5. Utilaje de constructii-montaj 5.1. Tirnpul de lucru al utilajelor cuprinse in prezentele norme de deviz, reprezinta timpii de functionare efectiva a acestora pentru exeeutarea unei unitati de Iucrari. 5.2. Timpii auxiliari fnlositi pentru alirnentare, .pornire, oprire, schimbare de directie, mid operatii executate pe loc !;li 19

de Intreruperi normale cauzate de tehnologia executarii lucrarilor etc., au fost luati in considerare in cadrul stabilirii pretului de deviz pe ora de functionare efectiva a utilajelor de constructii respective. 6. Prescriptil tehnice 6.1. Toate lucrarile se considera di se executa in conforrnitate cu prevederile standardelor de stat, a normativelor in vigoare, a documentatiei de executie si prescriptiilor tehnice speciale, aferente Iucrarilor respective, cit!j\i a normelor de tehnica securitatii muncii. 6.2. Clasificarile terenurilor adoptate pentru lucrarile din prezentul indicator sint cele din indicatorul Ts si anume : 6.2.1. Pentru sapaturi manuale : - teren user, se sapa cu lopata, se sapa usor cu casmaua ; - teren mijlociu, se sapa cu casmaua si partial cu tirnacopul; - teren tare, se sapa cu tirnacopul si casmaua; - teren foarte tare, se sapa cu tirnacopul, ranga, spitul ~i barosul etc., insa fara explozivi. 6.2.2. Pentrusapaturi mecanice : - teren de categoria I, II, III sau IV, diferite pentru acelasi utilaj, putind dif'eri de 'la 0 grupa de utilaje la alta grupa, conform Tabelului nr. 1 din indicatorul Ts cuprinzind clasificarea paminturflor ~i altor roci dezagregate, dupa natura lor, proprietati coezive si modul de comportare la sapat.

CAPITOLUL

If A

LUCRARI DE BETOANE
GENERALITATI

1. Continutul

capitolului

1.1. Prezentul capitol cuprinde norrne de deviz pentru turnarea betoanelor monolite si prefabricate pentru lucrarl de amenajari de pereuri, rostuiri l',iietansari. 1.2. Lucrarile de betoane ce se folosesc la lucrari mici dispersate sau executate pe versanti greu accesibili au fost prevazute a se executa manual, neputindu-ss folosi la lucrarile curente de constructii civile si industriale. 1.3. Prepararea betoanelor si mortarelor au fost adoptate cele prevazute in indicatoarele de norme de deviz "C", precizindu-se marca si tipul adoptat, Iolosindu-se listele de artlcole neexplicitate ~i anume : - Lista Nr. 10173 pentru betoane ; - Lista Nr. 10174 pentru mortare. ·2. Conditil tehnice speciale cerute in vederea elaborari! norrnelor 2.1. La elaborarea normelor de devlz s-a tinut seama de prevederile prescrlptiilor tehnice in vigoare la data elaborarn indicatorulul. 21

"

2.2. Marcile betoanelor ~i mortarelor pentru diferitele elemente de constructie vor fi precizate in functie de prescriptiile tehnice in vigoare, calculele de dimensionare a elementelor de rezistenta etc. 2.3. Se recomand~ ca in proiecte sa se aleaga marci de betoane astfel incit pe santier sa se foloseasca un nurnar cit mai redus de tipuri de marci. 3. Continutul normelor

Normele de deviz pentru punerea in opera a betoanelor din prezentul capitol cuprind toate materialele, operatiile !?i utilajele necesare executarii unei unitati de lucrare, corespunzator normativelor s! prescriptiilor tehnice in vigoare. 3.1. Consumurile specifice de materiale din acest capitol cuprind : - Pentru betoane si mortare sint cele prevazute in indicatorul de norme de cleviz "C", in listeJe de articole neexplicltate !?i anume : lista nr. 10173 pentru betoane si Iista nr. 10174 pentru mortare. - Cantitatea de apa necesara udarii cofrajelor inainte de turn area betoanelor, pentru spalarea rosturilor de lucru (de turnare), precurn si pentru tratarea ul terioara a betoanelor ; - cantitati de bolovani sau piatra bruta, in cazul betoanelor cielopiene. 3.2. Consumurile specifice de forte de munca, cuprind urmatoarele operatii ; - prepararea betoanelor si mortarelor - curatirea si udarea cofrajelor - manipularea si transportul orizontal a1 betonului la nivelul de lucru, pina la punctul de turnare in elementul de constructii ; - turnarea propriu zisa a betonului ; - compaetarea ~i modelarea fetei Iibere ; - manipularea p1atformelor si podinelor necesare efectuarii transportului de beton la locul de lucru si a jgheaburilor sau burlanelor de turn are ; - supravegherea si interventiile necesare la cofraje ~i 31'maturi, in caz de nevoie in timpul turnari i betoanelor. 3.3. Consumurrle specifice de ore utilaj. 3.3.1. Pentru prepararea betoanelor f?i mortarelor, consumurile specifice de utilaje sint cele prevazute in indicatorul

de norme de deviz "C", prin listele de articole neexplici tate 10173 sl 10174. . 3.3.2. In normele de deviz nu sint cuprinse consumurile pent:u confectionarea .. cailor de rulare (dulapi metalici, panoun etc.), pentru mijloacele de transport local (roabe, tomberoane etc.), a [gheaburilor sau burlanelor de turnare sl nici uzura periilcr de sirrna, spiturilor etc., pentru tratarea rosturilor de turnare, acestea considerindu-se ca se suporta din cota de cheltuieli indirecte. 4. Conditil de masurare a lucrarllor

4.1. Masuratoarea luct-ari lor tde preparare s! turnare a betoanelor se face la metru cub de beton gata turnat 1i corn pactat, pe baza volumelor reale ale elementelor turnate conform proiectului, scazindu-so golurile cu sectiuni mai mari de 400 ern" Iiecare. Nu se scade volumul ocupat de armaturi ls din beton armat. Se sca~le ~nsa volumul scheletului de rezistenta din profilele metalice inglobate in beton. ~.2. Pereur.il~ vdin dale prefabricate sau turnate 1?i imbracamll1tea Ilexibila pentru protectia taluzelor se mascara la metru patrat. 4.3. Rostuirile de etansare ale pereurilor din beton se rnasoara la metru liniar rost.

22

23

I
Beton slrnplu preparat manual, cu agregate greJe, 0-30 mrn, turn at in fundatll si in elevatll (in cofraje), Ia lucrliri mid si dispersate, executate pe versant! greu accesibiJi Cuprinde : curatlrea si udarea eofrajelor ; transportul betonului de Ia Iocul de preparare betonului ; la locul de tur-

IfAOIAl ~791 257 01 01 01

nare ;

turnarea, raspindirea protejarea betonului

~i compactarea proaspat turnat.

Nu cuprlnde : - prepararea betonului. Se mascara Ia metru cub de beton pus in opera. Codurile resurselor Materiale: Beton marca ...1) Forte de rnunca : 019931 010222 010212 Muneitor Betonist Betonist deservire constr. montaj 3.1 2.2 ore ore ore ore de preturi ;;.85 0.70 0,35 6,90 unitare Denumirea resurselor de masura

Uni tatl

Consumuri
resurse

10173

me

(1,008)

1.2 TOTAL

1) Se va preciza marea betonului pe artieole de deviz "C".

din lista

de articole

neeplicitate

10173 din

eatalogul

'. 4·

If A 02 791 2570200 00

Beton piatra

ciclopian bruta,

in

fundajii mici

executat

cu 2/3

beton slrnplu

preparat

manual

si 1(3 bolovani

de riu

sag

la Iucrart

si dispersate,

executate

pe versant!

greu accesibili.

_&_
0100

eu bolovani

de riu ;

~
0200

eu piatra

bruta,

Cuprinde: transportul turnarea transportul protejarea


r

betonului

eu roaba

de la locul de a betonului bolovanllor

preparare ; sau

Ia Iocul de turnare

~i compaetarea din depozit betonuiui

manuala !?i asezarea turnat.

a pietrei

brute;

proaspat

Nu cuprtnde ~ prepararea

betonului

---..~ --

----.-----'--.~---~--.------~-.--.

Se mascara Codurile resurselor

la metru

eub de beton

pus

in opera. Uriitatl ·de masura Consumuri resurse

Denumirea

resurselor

0101

Materlale 218124110003 Bolovani de riu 70-150 mortare mm me .me me kg 0,500 0,100 (0,675) 0,100 (0,,675) (800,000)

219121200003 Apa pentru 10:1.73 Beton marea 11108 Platra bruta

si betoane
i) 2)

Forte de Mundi 019921 Muncitor 010212 Betonist deserv.

constructli monta]

2.1. 1.2. TOTAL

ore ore

2,43 0,80 3,23

2,50 0,80 3,30

1) Se va preciza turl unitare pe articole 2)

marca betonului de deviz ",C".

din llsta din

de artieole lista

neexplicitat

e10173 pentru

catalogul

de prede

preturl

Se va preciza natura pietrel brute uni tare pe articole de deviz ..If" .

de materiale

neexplicitate

11108 pentru

eatalogul

'io~.:

--_ ...--,.-.---..::.

IfA03 Pereu din p)i'ici de beton ~'=8 02 01 simplu, turnnt pe loc in cirnpurt separate pin Ia 2 mp prIn rcsturi de 2,5 em, eu grosimea pereulul de: em',

791 137 01 00 00 suprafatli, impartita

6 em; 0101 Cuprinde :

_s_ =
03 01

10 em . ---D[ ' 04 01

= 15 em;

E[ - .._05 01

20 em; --0601 ;

Ft

30 ern.

trasarea cimpurilor, montarea sl ungerea dreptarelor ce delirni teaza transportul betonului .eu roaba st turnarea betonului; dernontarea dreptarelor ee delimiteaza cirnpuri le. Nu cuprlnde ; - prepararea betonului. Se mascar-a la metru patr at de pereu. Codur lle resurselor Denumirile rseurselor Un:tati de rnasura

cimpurile

Consumur!

resurse D, 0401 E 0501 F, 0601

A,
0101

~.
0201

~
0301

Materiale 219121200003 Apa pentru rnortarc betoane 10173 Beton marca ..... Forte 010221 Betonist 010211 Betonist 019931 Muncitor montaj t"

~l
1)

me

me

0.03 (0,06) 0,30 0,30


0,60

0,03 (0,03) 0,32 O,3a 0,64 1.28

0,03 (0,10) 0,35 0,35 0,70


1.40

0,03 (0,15) 0,45 0,45 0,90 1,80

0,03 (0,2.0) 0,55 0,55 1,10 2.210

0,03 (0,30) 0,70 0,70 1,40 2,80 .. e d

de mund! 2.1
1.1.

constructlt

ore ore ore


or-e

TOTAL
-.J

3.1

1.20

preturl

1) Se va preciza marca betonului unitare pe artlcole de cleviz "C".

din Ilsta de articole

neexplicltate

1017;3 pentru

catalogul

HA04 791137 04 00 00 Confectlonarea Ai -0101 dalelor prefabricate em . ' em; din beton slmplu, pe poligoane em' , de santier, eu dimensiunile :

= 30)(30)(p

-- Bl01 = 02
0501 =
_!!t_
08 01
_ .. K_ .. 1,_

30X30X8 . 40X 40X8 50XPDX5 50X50XilO

_5L_
0301

= =

30X30XilO 40)<J40x10

em ;
em; em . '

0401 0701

=
=

40X;40X6

s,

em; em ; em ;

_!L
0601 -0901

G1

40X40X;I.5 50X:50X8

em; em ;

l1

= 50X50XP . 50X50X15

~- = 10 01

11 01 50X50Xi20 em ;

-,=

~12 01 =
50XMX30 em.

em ;

ML 1301

~ = 1401

Cuprinde: - asezarea pe paleta a tiparelor, inclusiv transportul ~ turnarea betonului in tipare, indesarea eu lopata - compactarea betonului eu maiul de mina ; - finisarea fe~ei vazute ; -eura~irea 1,li ungerea tiparelor eu motorlnii; - manipularea in pollgon a dalelor : _ _

~i manipularea lor pe locul de turnare sau mistria pentru urnplerea colturtlor

; ;

_' decofrarea tiparelor ;

Nu euprinde : prepararea betonului ; transportul betonului de la statla de betoane 1a pollgon ; transportal prefabricatelor de 1a poligon 1a locul de montaj.

Se m!soara Codurile resurselor

la metru

piitrat

de

dale

confectionate.

Denumlrlle resurselor

de masura

Unitati

Consumuri

resurse

_!L
0201

_s_
0301

_Ei_
0401

_§__
0501

_2L
0601

__EL
0701

0101

Materiale: 237131471107 TablA groasa S 437 5,O\(1000~<4000 OL 37 - IN Tabla groarla S 4:'7 7,0 <2000 4000 OL 37 - IN

kg

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

237131489902

><

kg

0,07 0,04

0,07 0,04 (0,00)

0,07 0,04 (0,10)

0,07 0,04 (.0,06)

0,07 0,04 (0,013)

0,07 0,04 (0,10)

0,07 0,04 (0,15)

206111630005 10173

Motor-ina LD 25 GR S 240 Br-ton mar--.a .. Forte de mund. ; mc

(0,06)

0!1542 021532 021522 010222 010%1%

I,.AcAtu~ Lik.!ltu~ LacAtu!? Beto ust Beto


1st

4.2 3.2
2.2

ore
ore

0.00 0,09 0,09


0,23 0,22

0,09 0,09 0,09 0,31 0,31


0,89

0,10 0,10 0,10 0,46 0,47


1,23

0,09 0,09 G,09 0,18 0,18


0,63

0,09 0,09 0,09 0,25 0,25


0,77

0,10 0,10 0,10 0,31 0,38 1,05

0;11 0,11 0,11 0,50 0,50


1,33
\

ore
are ore ere

22
1.2

~ ~

TOTAl.

0,72

Codurtle resurselor

Deriurni ri le r-esurselor

Unitat!

de masura

H, 0801

_1_,_
0901

Consumuri

resurse

_!S_
11 01

1001

.-~1201

M1 1301

.zs;
1401

Materiale: 237131471107
::

...

Tabla groasd S 437 5,OX:l 000 X 4000 OL 37 _ IN Tabla groa34 S 437 7,O><'2000X4000 OL 37 _ IN Motor-ina LD 25 GR S 240 Beton mar::a ...
1)

kg

0,05

0,05

0,05

0,05

O,Oj

0,05

0,05

23713HS!l902

kg

0,D7 0,04

0,07 0,04 (0,06)

0,D7 0,04 (0,08)

0,D7 0,04 (0,10)

0,07 0,04 (0,15)

0,07 0,04 (0,20)

0,07 0,04 (0,30)

206111630005 10173

me

(0,03)

Forte de Mundi : Q21542 :021532 021522 '010~2 :010212 Lacatus Lacatus Lacatus Betonist Beto nist . 4.2
3.2

ore are
C~·~ C.:,,~

0,09 O,.J9 O,:iJ 0,15 0,15 0,58 din lista

0,09 0,09 0,09 0,15 0,16 0,53 de articole

0,09 O,O!! 0,09 0,2.1 OJ2'1 0"130

0,09 0,09 0,09 0,31 0,32 0,93

0,11 0,11 0,11 0,42 0,42 1,17 10173 pentr"

0,12 0,12 0,12 0,52 0,52 1,40

0,12 0,12 0,13 0,63 0,63 . ,1,63 de

2.2
2.2

1.:2 TOT}U

ere ere

prejuri

t) Se va preciza marea betonului unitare pe articole de deviz ),Cu.

neexpl icltate

t:<'ltplogul

___ .~.

~~ __ ..,.~. ..._o_._ __
!f A 05

_. __._o_o_' _

791 131 03 00 00 Montarea


A1

pereului

din dale prefabricate 6 em; 6 em ; em; 8 cm;

de beton simplu la Iucrarl concentrate

cu dimensiunile 30:X;30X10

: em; em;

0101

30X,30X 40X:40X 40X40X15

_!L
0201

30X30XI8 40XI40X

em; 8 em; 5 em ;

_s_
0301

2L
0501
H1

_!l_
0601
_11_ .

0401 0701

= = =

40X140XIO

_§__ _!L
1001

0801

50X;50X

0901

50X;50 X 6 em ; 50X50X15 cm ;

= =

50X50X 50X50)('20

_!S_
11 01

50)Qj0 X 10 em ; 50X'50X30 cm.

1201

1301

em ;

2l_L
1401

_ _ _ _

Cuartnde : transportul dalelor la locul de montare (pC coronament sau marginea taluzulul) ; asezarea dalelor de ghidare, Inclusiv amenajarea sumara a suprafetei patului suport ; asezarea dalelor la sfoara, inclusiv transportul lor (coborIrea pe [gheab sau ridicarea lor de 1a baza taIuzului) ~i fixarea lor; manipularea materialelor ~i a dispozitivelor de lucru f1i transportul lor pe rnasura avansarn fro..'ltului de lucru. Nu cuprtnde : de prefabricate la locul de punere in opera ; Confcctionatul dalelor ; Transportul dalelor de la pollgonul Pr-eg atirea ~i nivelarea taluzelor ;

_ _
_

Stratul drenant asternut pe taluz,

lfA06
791 137 DO(00 DO

MODtarea imbdiclimintll flexibile pentru protectla taluzurtlor, gurtlor, malurilor ~i rambleelor, alcatulta din dale prefabricate beton simplu, cu dimensiunile :

dl-: din:

~
0101

40Xi40X15 ern, cu teslturl ;

_!L
0201

50X,50X20 em, paralelipiped ;

eu

jumatatea

superioara

In forma

de'

_s_
0301 Cuprlnde

50X50X,10 em. eu golurl umplute eu bolovani I). :

de

30X30

em

(pentru

a 1i

M 000

""_ ~

<D

=;

.. '" .... o

8 1

transportul datelor la locul de montare ; asezarea dalelor de ghidare, inclusiv amenajarea surnara a suprafetei patului suport ; asezarea dalelor la sfoara, inclusiv transportul lor (coborirea pe [gheab sau ridiearea lor de la baza taluzului) !?i flxarea lor; manlpularea materialelor st a dispozitivelor de lucru !?i transportul lor pe rnasura avansari! frontului de lucru.
Nu cuprlnde : de prefabricate la locul de confectionatul date lor ; transportul dalelor de la pollgonul punere in opera; pregatlrea ~i nlvelarea taluzelor ; stratul drenant asternut pe taluz.

000

C) ...

(1J

t...

<1J

I-

~~e
000

xo
J.,

o xo '"

ell

ell J., OJ 0 J.,~ .~ CJ

Se mascara la metru Codurile resurselor

patrat de irnbracarnlnte
Denumirea resurselor
Urrita]!

Ei

S :l
~

II)

OJ f/)

Cl ....

<1' OJ

.... L;

.... ;::I

Consumurl

resurse

masura

de

~
0101

__§_
02 01

.a..
0301 0.52 0.52 1,04

.. .. ......
N N M
C\l

Forte de munca : 013422


013412

... M
0

Zidar Zidar

2.:1 1.2

ore ore ore

0,52 0,52 1.04 se vor

0.70 0.70 1.40 prevede

TOTAL
1) Bolovanii

pentru

umplerea

golurllor

separat.

32

3-

c. 10636

33

IfA01 191 518 31 00 00

Rostuirea restul

pereului

din dale prefabricate avind Hitimea rostului

de beton

eu mortar

de clment,

pe adineimea :

de 4 em !ii nisip pe

adinclmii,

de 1,5 em, pentru

dale eu grosimea

~
0101

5 em;

~
0201 em;

6 em;

_s_ =
0301 20 em;

8 em;

__!L
0401

10 em;

_§_ .::: 15
0501

_2L =
0601

_§__ =
0701

30 em.

Cuprinde:

curatlrea rosturilor
completarea transportul

; eu nisip !?l baterea lui eu vergele ;

rosturilor mortarulul

de ciment eu mortar

eu roaba; de ciment, tndesarea lui cu mistria

_ rostuirea
finisarea

propriu-ztsa
fetei vazute. : mortarului.

sl eu fierul indoit, netezlrea fetei

vazute !ii lndepartarea materialului

ramas in exees ;

Nu cuprinde -'prepararea

",..,.,.,"'-,,..... """"'''''''-~''''''''''

.., ,,'.. ",. "c ..

~"","J""""~~""\"'''"i'':';';''''';'''''';'''' '-",,"=~~.-::~-,

-.,--~

Se mascara Codurile resurselor

la metru

liniar

de rost. Unitate de masura Consumuri resurse

Denumirea resurselor

~
0101

~
0201

_s_
0301

_!?J_
0401

_EL
0501

___!L
0601

~
0701

Materiale: 218345140003 10174 Nisip, sortat 0-7 mm nespalat me 0,00016 0,00032 0,00063 0,00095 0,00173 0,00254 0,00409

Mortar de ciment marca.i.") Forte de rnunca :

me

(0,00063) (0,00063] (0,OQ063) (0,00063) (0,00063) (0,00063) (0,00063),

013422

Zidar Zidar

2,2 1.3

are are are

0,024 0,024 0,048

Q,024 0,024 0,048

0,024 0,024 0,048

0,024 0,024 0,048

0,030 O,03Q 0,060

O,Q36 0,036 0,072

0,048 0,048 0,096

Q13412

TOTAL

1) Se va preciza marca mortarului de .ciment lpgul de preturi unitare pe artdcole de deviz !-1C"~

qin llsta de articole

neaxpltcltate

101'74 pentru

cata- ,
\

HAos
791 416 31 00 00

Rostuirea

pereului

din dale prefabricate


rostului

de beton, eu mortar

bltuminos

pe adincimea de :

de 4 em !?f nisip

pe

restul a dincimii , eu latimea

de 1,5 em, pentru

dale cu grosimea

0101

6 crn ;

_!l_l_
0201

8 em;

_s_
0301

==

10 em;

__EL
0401

15 cm :

_§_
0501

20 cm;

_!L
0601

30 em.

Cuprinde:

curatlrea rosturilor;
rostului rosturllor, cu nislp !?l baterea constind lui cu vergele; prafulul de pe suprafata Intre rosturile de contact dalelor, a betonulal prepararea eu masernulamorsarea din inlilturarea a unui ; constind din turnarea necesare in straturi a masticului, matarea mastistrat

...:... ornpletarea c

. ticul, intinderea

cu bldineaua materialelor

de amorsare

incluslv

slel !?i manipularea -

rostuirea propriu-zlsa cu mortar bituminos . cului !?i presarea fetei rostului cu nlsip ; prepararea, manlpularea !?i transportul

materialelor

rostuirii.

Se mascara Codurile resurselor

la metru

Iiniar

rost. Unitate de masura Ccnsumuri

Denumirea

resurselor

2L
0101

~
0201

_s_
0301

resurse

0401.

_EJ_ 0501

_FL
0601

Materiale: 209221130004 2.65311100004 218345140003 207211100005 Bitum pentru drumuri D 1207180 S· 754 Filer de calcar tip I saci 50 kg S 539-73 Nisip sortat nespalat si lacuri 0-7 mm Combustibil S 54 lichid de riu mc kg 0,00032 0,10 0,00063 0,10 0,00095 0,10 0,00173 0,10 0,00252 0,10 0,00409 0,10 tip kg kg 0,20 0,33 0,20 0,33 0,20 0,33 0,20 0,33 0,20 0,33 0,20 0,33

usor tip I,

Forte de munca : 010122 010112 Asfaltator Asfaltator 2.2


1.2

ore are ore

0,037 0,037 0,074

0,037 0,037 0,074

0,037 0,037 0,074

0,046 0,046 0,092

0,056 0,056 0,112

0,074 0,074 0,14~

TOTAL
Utilaj: 42523001 Malaxor manual de asfalt, capacitate sub 500 1

are

0,04

0,04

0,04

0,05

0,06

0,07

--l

If A 09 791 137 06 00 00 Rostuirea pereulul din dale prefabricate de beton, cu ehituri de etansare, exeeeutate :

AI

0101 Cuprinde:

manual;

~==

0201

mecanlzat,

..v»

E
sau eu perla de slrmA. sau manual eu spaclu,

s,

_. curatlrea rosturilor _ arnorsarea rosturflor - aplicarea mecanlzat. Se mascara Cod, , resurse chitului

eu jet de aer eu citom ; de etansare liniar

cornprlmat

In rosturi,

~ '"

0.

1a metru

de rest. Unitate d~ miisurii Consum resurse 0201

Denumi re resurse

~~
0101

Materiale: 209223310008 11117 Cltorn - S 2434 Chit de etansare . .. 1) Forte de mundi 010122 010112 Asfaltator Asfaltator : 2,2 1.2 TOTAL Utilaje: 61162002 33010101 41606206 41609201 61150002 Trailer Motocompresor 2,0-3,9 me/min Pompa pneurnatlca sprit betoj BSM 604 (fara consurn aer) Pompa de mortar (el ectrica] :"l me/ora Tractor pe pneuri de chill de et:t(:ls~re catalogul de 'preturi ore ore are are are 0,00;13
0,0033

kg kg

0,05 (0,70)

0.05 (0,70)

are are are

0,D7

0.D7
0,14

0,01 0,01
0,02

II

0,0033 0,0033 0,0033


;':

,
"

I) S va preciza tipul neexplicitat 11117 pentru devizare "If".

din llsta, d, materia le unltare pe articole de

38

39

demontarea curatlrea udarea

tiparelor ~i ungerea

~i transportul tiparelor ; ;

lor

la

locul de curatlre

dalelor tn

dupa turnare pol igon

manipularea :

a paletelor

cu

dale,

cu automacaraua.

Nu cunrinde prepararea transportul transportul

betonu1ui ; betonului de la statia de betoane la poligon ; de rnontaj ;

prefabricatelor patrat

de 1a poligon

Ia locul

Se mascara la metru Cod resurse

de dale confectloriate.

Denumire

resursa

Uni tatl masura


de

Consum

resurse

~
0101

_B.t_
0201

_s_
0301

Material-e 301512661401 234711540009 532211140008 206111620004 328321280004 P1ase sudate. armate Hirtle rezistenta in suluri lat 2,4-3000 Kraft mm D strrna S 438 tip 1-160 gr/mp kg motor plane Diesel 0,22 0\05 0,20 0,22 0,00 0,20 0,22 0,05 S 240 kg kg 3-4 mm kg kg 1,2'5 0,33 1,40 0,.2Q 1,40 0,20

Otel beton Prof. Net. OB 37,10 mm de amba1aj

Motor-ina pentru
Cofraje metalice monolite

LD

Iarna-vara

universal e pentru

betoane

O,.ID

Cod resurse

Denurnire

resursa

Un itati de m.asu ra

Consum

resurse

~
0101 0,125, 0,0:012

_!L
0201 0,125 lO,a02

~
0301 0,125 0,0012 (\0.0816)

573799890002 219121400007 10173

Dlstantierl

metalici

D 75 in elemente
1)

prefabricate

buc
rric

Apa Industrtala Beton marc a . . •••

mc

CO.0612) {0,06L2)

Forte de munca 010222 . 010212 021432 021422 011121 011111 019921 Betonist Betoriist Lacatus Lacatus Fierar Fierar Muncitor constructii constructii beton beton deservire constructii montaj metal.. metaL 2.2 1.2 3.2 2.2 2.1 1.1 2.1 ore ore ore ore ore ore ore ore 0,20, 0,20 ~1O Q,10 0,011
O,I{U

0,20 0,.20

0,20 0,20 0,10 Q,10 0,Q1 0,01 0,.23 0,85

(\10
Q,W 0,iOl1

ern
0,23 0,85

0,23 0,85

TOTAL
Utilaj 65123023 42251000 Automacara 6-9,9
t

ore (placa) pentru beton actionat elecore

0,jQ56 0,032

01056 0,032

0,p~6 \ 0,032

Vibrator de exterior tric 0,25-1,0 kW

"po.

,_.

1) Se va preciza marca betonului unitare pe articole de deviz "C".

din lista

de articole

neexplicitate

10173 pentru catalogul de preturi

ItAllAI
791137 02 01 01

-_._--_ .... -If A 12 A 1 7111137030101 eu di'Ex8Cutar •• pereelor dIn beton de 8 em Irosime maslnl RAUCO eu complcxul de

Montarea mensiunlle de colt 3,00 Cuprlnde:

pereului

din

dale

prefabricate

din

beton

armat,

: 3,00 X 1,00 m ; 3,00

X;

(50

+ 25) rn.

1,25 m ; 3,00

XI

1,50 m st a dalelor

Cuprtnde ;;i Iegarea dalei incluslv manlpuliirile in acest scop sarcinei cu frtnghie pina la loeul de montare; . -

: lasatl1 de dragllmaterialului in

_ pregatlrea
_ dirijarea

montarea dalei la pozitle ; umplerea rosturilor cu nisip sau parnlnt sl indesarea lui pentru fixarea dalei ; de piasa rea la pozltia urrnatoare pe masura avansarll frontului de lucru fii transportul sculelor ~i dlspozitlvelor utilizate in procesul de munca,
: nlvelarea taluzelor sau a fundului eanalulul ; executa rea patului de nisip sau balast ; rostuirea pereului ; transportul dalelor de la poligonul de prefabricate punere in opera (lnclusiv incarcarea $1 descarcarea).

Executarea sapaturil pina l a 0,45 m sub eota nil, nivelarea la cota de betonare, evacuarea exces eu masina de nivelat TRIMER.

Betonarea, inc1usiv vibrarea betonului pus pe tnluzuri !';I a unel parti din fundul eanalului ell rnasina de betonat PAVER ~i 10rmarea rosturilor inclusiv urnplerea rosturilor long itudinale eu banda PVC. Finisarea

Nu euprinde _ _

suprafetei
betonulul : betonului

captustte
proaspat

eu eehipamentul eu echlparnentul

JUMBO. CURING JUMBO.

__, Stropirea Nu cuprlnde la locul de _'<l

i
',i
'I

prepararea

; de la statta transversale de betonare cu ehlturi In locul de pune-

Se mascara Cod resurse

la metru

patrat

pereu

montat. Unltatl de masura Consum resurse

transportul betonului re in opera;

Denumire

resursa

umplerea

rosturilor

de etansare.

Se mascara la metru

patrat pereu.

Forte 013122 013412 019922 Zidllr Zidar

de munca 2.2. 1.2. deservlre montaj 2.2. ore ore ore ore 0,025 0,025

Codurile resurselor

Denurnirea

resurselor

Unitlltl de rnasura

Consurn url resurse

Muncitor constructii

Materiale 0.025 0,075 458331818002 ·458331818002 Banda de protectie pe baza PVC 1 mrn gros tip BPI Banda de protectie pe baza PVC 1 rnm gros tip BPI kg kg 0,228 0.D25

TOTAL
Utilaje 651230023 Automacara 6-9,9 tone

ore

0,025

42

43

IfAUAl 79U37 05 01 01 Codurlle Unltat! de Consumuri

resurselor

Denumirea

resurselor

rnasura

resurse

CAptu~lrea canalelor de dale prefabricate din beton,

lrtgatll

eu folil

de

polletlIenl

lestatl

cu,

497571330000 457622100001 10173

Resso (antrenor de aer pentru betoane) Sfoara vinilin Beton marca Forte .. D 1 mm
... I)

kg In

0,350 0,010 (0,082)

me

de mundi 5.2. 4.2. TOTAL ore ore ore 0,022 0,022 0,044

010252 010242

Betonist Betonist

Cuprlnde: - pulverizarea manuala a solului cu suspensie de sterllizant, inclusiv incarcarea aparatului de pulverizat, transporul si manipu-larea materialelor ; - asezarea follei de polietllena, inclusiv masurarea, insemnarea ~i talerea la dimensiuni, intinderea pe taluzuri ~I lestarea provizorie; - lipirea suprapuner ilor cu banda adezlva ; - executarea santurilor pentru incastrarea in umarul taluzurilor $i ingroparea capetelor foliei de polietilena ; - deplasarea la pozitia urrnatoare inclusiv manipularea sl trans-portul materialelor pe masura avansarii frontului de lucru. Nu cuprtnde : - nivelarea taluzurilor ; - confectlonarea dalelor prefabricate din beton ; - montarea dalelor pe taluze si fund canal; - transportul dalelor prefabricate din beton de la cui de montaj. Se masoara la metru patrat de captuslre. Cod Denumire resursa

UtiJaje 46250301 61122000 42010003 61151006 65121001 42502100 420201U4 42030104 42540011 Autopornpa ore eu dlspozltlv (Incluslv de ore tractoore ore ore static autopropulsat ore plna la 175 CP pe senile 81-180 CP ore ore 0,0041 0,0041 0,0041 0,0013 0,0013 0,0013 0,0041 0,0041

poligon

la 1<-·-

Autoclsterna
stroplre

resursa

Unitat! de masurii

Consurn resurse

Screper tractat rul) 3,1-6 me Tractor Macal'a 9,9 tf

pe senile 150 CP pe pneuri plna la

Compactor pe pncurl Autogreder Buldozer

Materlale Folie de PVC sau polletil ena simpla, lata peste WOO mm 431921146106 Bandel adezlva PVC 38 mm NI 4065-68 .. 1) 11114 Sterilizantc ... 458331816008 Forte de muncA 0134522 013412 019912 Zidar Zidar Muncitor montaj 2.2. 1.2. deserv. constructil
1.2

~g m kg

1,0601 1,060' (0,002)

ore

Instalatla de betonat canale RAHCO HS-35 C-motor Diesel CATERPILAR

ore
ore

0,03 0,02 0,02 0,07 nede

ore

0,0041

TOTAL
1) Se va preciza tipul de sterilizant din explicitate 11114 pentru catalogul de preturl deviz ..If".

ore

1) Se va

preciza

marca

betonului

din lIsta unitare

de articole

neexpll-

llsta de materiale unitare pe articole

citate

10173 pentru

catalogul

de preturi

pe articole

de deviz.X'".

44

CAPITOLiUL LUCRARI

Ii£.B.

DIN PiLATRA

GENERALlTATI

1. Continutul

capltolului

Acest capitol cuprinde norme de devlz pentru confectionarea si punerea in opera a unor elemente de constructie din zidarie 1a parament ~i pereu sau radier, din piatra bruta sau bolovani. 2. Conditii tehnice speciale avute in vedere normelor din capitol

18 elaborarea

2.1. - Materialul utilizat la Iucrarile din piatra il eonstituie produsele debalastiera (nisip, pietris, balast), bo1ovanii de riu si piatra bruta de cariera, elemente euprinse in nor me. 2.2. - Materia1e1e necesare executarii se gasesc ln depozitul de linga obiect. 2.3. - Piatra se considera adusa pe santier gata prelucrata in forme1e si dimensiunile necesare. Pe santier se fae numai mid ajustari necesare punerii in lucru. 3. Continutul norrnelor

I
!

Norme1e de deviz pentru Iucrarlle din piatra cuprind atit cofisumurile de materiale si forte de munca cit lJi utilajele necesare executarii unei unitati de lucru. 47

I
(

t
I
i i

;.

Normele de deviz pentru executarea zidAriei din piatra nu -cuprind executarea si montarea schelelor. Schelele usoare pe capre, scarile si alte constructii auxiliare -slmilare, pentru lucrari le care se executa pina la 5 m inaltime, nu se vor prevedea in deviz, fiind considerate ca mijloace care se amortizeaza din cota de cheltuieli indirecte. 3,1. Consumurile specifice de materlale. La consumurile specifice de materiale s-a tinut seama atit de consumurile de materiale reale in opera, cit !?i de pierderile medii admisibile, de transport, manipularii, depozitare si prelucrarea materia lel or in vederea punerii in lucrare. In consumul de apa se cuprinde sl apa necesara udarii pietrei inainte de punerea in opera. 3,2. Consumurile specifice de forte de munca, Normele de deviz cuprind consurnul specific de forte de 'mundi pentru : - transportul pe orizontala a pietrei din depozitul de linga obiect la locul de punere in opera in lucrare si a materia lei or necesare prepararii mortarului, pre cum !;li a mortarului pro aspat la locul de lucru cu roaba, precum si transportul pe ver'tlcala a pietrei !?i a mortarului ; - executarea lucrarii propriu-zise. 3.3. Consumurile specifice de ore utilaj, Normele de deviz cuprind consumul specific de ore utilaj pentru asezarea in straturi a blocurilor de piatra bruta, pre-cum si pentru prepararea mecanizata a mortarului bituminos pentru legarea pietrei brute din imbracamintile de protectie a taluzelor de 1a canalele navigabile. 4. Cnnditli de masurare Unitatile de masura :fiecare norma de deviz. a lucrarilor sint cele specificate la

r
I

.... 0 o If'>

o o o

i:tl ;:

:::: ~
C'l

I,

....

>:J <:t<

>:J

ale lucrarilor

C1l <l> C1l

S
>:J "l

'" ....
C1l

P.

.... o,
C])

II

4. -

c. 18636

49

-.....,If B 02.-._-. 1 -_ - A
791518320101

__

0')

0 r-;

__ __

~~

L("')

a
~,(

s
t!)

e:
0 0

0>

cO

000 "'. "l 0 -::>

~.,
c-j

Rostulrca

pereurlfoj-

~l radlerelor zldit e din piatra de riu, eu mortar de clment.

bruta

sau

bolovnni

c5

0 C'i 0 OM~-ItO

S8
C) <V

I
.~

Cuprlnde

: rcsturllor pe
0

curatirea o
L

adinclme

de 3 em.

t....

<V

t ...

spalarea

eu apa a rosturllor.

transportul
umplerea netezirea

mortarului
rosturtlor mortarului : mortarului la metru

de clment, de clment. eu vergele de rostuit.

eu mortar de ciment

Nu ,cuprlnde prepararea

de ciment. de pereu zldlt.

Se masoara CocluriJe

patrat

resurselor

Denurnirea

resurselor

Unltat! de masuril.

Consumuri resurse

Materiale

>
<V
J... til

10174

Mortar Forte

de clment de mundi

marea

.1)

nle

(0,01)

"CI

0)

012921 012911

Pietrar

2.1.

ore ore ore

0.20 0,20 0,40

Pletrar

1.1. TOTAL

-<

::s "cO o ......

1) Se va preciza marea mortarulul de ciment din llsta de artlcole neexplicitate 10174 pentru catalogul de preturi unitare pe artieole de deviz "C".

50

51

lfB 03 791 137 06 00 00 Imbracamlnte de asezate in unul prctectie din piatra bruta in blocurt de 51-1000 kg/bue. la lucrart pe cursuri sau doua straturi eu ajutorul automacaralelor, de la useat. in grosime de: de

apii.

0,60 m;

__!L
0201

0,80 m;

__s_
03 01

1,00 m;

~L

0401

=
pe

1,20 m.

Cuprtnde : - calarea, decalarea sl. deplasarea fara sarcina a autornacaralei, de Ia un loc la altul maxima de 20 m ; - rangulrea blocurilor de piatra $i punerea in lucrare dupa un profil dat. Se mascara la metru patrat de Imbracaminte. Codurile Denumlrea resurselor Unitati de . Consumuri

distanta

de resurse

resurselor
Materiale Z18121630002 308711619104

masura

~
0101

___!L
0201

3_
0301

_9L
04 01

Piatra bruta sortata Cablu simplu D = 25 120 KGF mat S Forie de rnunca

kg 1 X 37 B kg 2.2 2.2 TOTAL ore or:e


ouc

1030 0,006 1,15 1,15 2,30 0.29

1370 0,008 1,53 1,53 3,06 0,39

1720 0,010 1,91 1,91 3,82 0.49

2'060 0,012 2,30 2,30 4,60 0,59

012922 Pietrar 019922 Muncitor utilaj 65123003 Autornacara

deservi re

constructii

-rnon taj

5 tf

OI'e

.~,_._._'_

..... . __

~_~-__'_

'J

r-"

... ---~

IfB04
791134 01 0000 Anrocarnente din piatra bruta de 51-100 kg/bucata ; a1 constructillor hidrotehriice ; in lucrart pe eursuri de apa, executate manual:

~ 0101

prin aruncare, prin aruncare,

Ia protcctla in patul

taluzur-ilor de Iundatie

---..!!L

_s_
03 01

0201

prin asezare prln asezare tehnice.

Irigr ij ita Ia protectla ingrijita Ia patul

taluzurilor; de Iundatle a1 constructli lor hidro-

~
04 01 Cuprtnde :

- manipularea pietrel pe mal; - punerea pietrei in opera, prln Se mascara 1a metru cub. Codurile resurselor

aruncare

sau

pri n asezare

ingrijita.

. de resurse
C,

Dcnumirea

resurselor

I
TOTAL

I UnWHi de'
rnasura kg

Consumuri
AI

_2L
0201

__E!__
0401

01 01

0301

218121630002

Materiale Piatra bruta

sortatA
2.1. Ll.

,
1515
0,19 J .46 1,95

1515 0.79
2,320

1560 1,95
2,85

1560 1,37
4,13

Forte de munca 011021 Fasci"l,:r 011011 Fasr: ~r

ore or2 ore

3,10

3,80

5,50

!fB05 79113402 00 00 Anroeamente canizat cu : 0101 din piatra bruta in btocurl de 51~1000 kg/bue. in Iucrar-l p e cursur'i de epa. execulate me-

A,

excavator

pe senile cu echipament

de macara

~
0201 Cuprinde

automacara
i

- asezarea blocuri lor din piatr-a 1a profilul proiectat, Se mascara la metru cub.
Codurile resurselor Materiale 218121830002 Platra bruta sorta:a 2.2
1.2.

Denumlrca

resurselor

Uniti1;i de rnasura

Consumuri

resurse

_§_
0301

0101

kg ore
or-e

1717 O,5!l O,5!l 0,58 1,74 0,29

1717 0,58 0,58 0,58 11,74

Forte de munca 012922 Pietrar 012912 Pietrar 019922 Muncitor deservire Utilaje 42000002 Excavator pe senile 5 tf 65123003 Automacara

constructil

-rnontaj

TOTAL

2.2

ore ore ore ore

0,40-0,70

me

0,29

_____

,,

"

__

0_

..

_._~

-~-

UB06 791137 07 00 00

Pereu

uscat

din

piatra

brutli

sau

bolovani

de r'iu, in grosirne

de :

OHio

15 cm;

0200

20 em;

C 0300

30 cm;

0100

=40cm;

0500

50 em.

Cuprlnde: alegerea sl curatlrea .pietrelor -; indepartarea par~Uor parnintoase moi sau crapate, sau pentru obtl-

ciopl irea usoara a pietrei pentru nerea unel forme cit mal potrivite; asezarea umplerea baterea pietrei eu vIrful ascutit

in jos ; sau muschl ;

Interspatltlor cu maiul ; materlalului

cu nisip, Iarba

g:

manipularea

la loeul de pus in operii.

c..n
a:>

Se mAsoara la metru Codurile resurselor

patrat

de pereu, UnitiJti de masur.l Consumuri A 0100 B 020G C 0300 resurse


D

Denurnlrea

resurselor

E 05 00

04 00

Materiale 218345140003 218124'.10003 Nisip sortat Bolovani nespalat 0-7 mm

me
me kg

0,077 (0,158) (237)

0,102 (0,210) (315)

0,154 (0,315)
(473)

O,20~ (0,420) (630)

0,261 (0,525)
(788)

de rlu 70-300 .....


1)

mm

11108 Piatra

bruta

Forte de munca 012921 Pietrar 012911 Pietrar 2.1 1.1 TO'!'AL ore
or-e

0,27 0,27 0,54

0,36 0,36 0,72

0,54 0,54 1,08.

0,72 0,72 1,44

0,90 0,90 1,80

1) Se

va

preciza

natura

pietrei

brute

din lista

de

materiale

neexplicitate

11108

pentru

cata-

logul de preturi

unitare

pe articale

de deviz ,,,If".

,:"~_ ..

._.__ ._~.

:'--F-'+_.~

__'_

~"_'

._ ..

'

..,.. __". _"'

.__ .~

....

_.

__ .~ ,

.•~

.,,1).

,_

•••

IfB 07 791137 08 00 00

Pereu

zidit

din

piatra

brut!

sau

bolovani

de

rlu, in grosime

de :

A 0100

15 cm;
D

0200 40 em;

20 em; E 0500

C 0300
5i()

30 em;

0400 Cuprinde: alegerea si curatlrea pietrelor ;

cm.

cioplirea usoara a pietret pentru rea unei forme cit mai potrivite. udarea asezarea asezarea umplerea manipularea rostuirea cioatelor pietrelor pletrelor golurilor ; de reper in mortar; cu piatra mica

Indepartarea

partflor

pamlntoase,

moi

sau

crapate,

pentru

obtine-

sl intinderea

sforii;

lii mortar;

materlalelor

Ia locul de pus in opera; de ciment,

pereului

eu mortar

Nu cuprinde :

c..n
-.J

prepararea

mortarului.

.. If B 08 791137 09 00 00 Pereu pe din piatra bruti'i sau bo lova n i de riu Ia rigote, !5anturi sail taluze, fundatle de 8-12 em de beton, inc.lusiv umplerea golur ilor eu mortar !Ii rostuirea Interspatitlor, exeeutate din: piatra bolovani r bruta 12-1'3 em in grosime totala de 24 em ; de 2-! em.

~ ['-.. 00"1""'1

In

l:"l

L'1.

-~

0101

,'-1

000

~
l"-

_!!!__
0201

de riu 12-16 em in grosime

totala

C'!.
o

'0

0 ..

~a
In 0
,,"-oj

S
0
l()

0_

~~

io

t.~ 0

c·;...
T"""i

Cuprlnde -

q
~;

0"

0"

& ~l q o
0
<ll

"

sapatura rnanuala pentru realizarea casetei ; imprii:3tierea manuala a pamintutut sapat ; - turnarea betonului in fundatre ; - eartarea ~i asezareapletreto- ; - umplerea ~i fuguirea rosturllor eu mortar de clmsnt. Nu cunrlnde : - prepararca betonulul , - prepararea mortarulul de ciment. Se mascar-a la met:~_patrat

_9-,::..pereu f~..tii va-,;:-,u_t~a-,. ;-resur-silo-

Codur ile resurselor

Denumlron

II II
Unl tciti
de

_ Corisumu r!

res u-

-e

masura

A'
01 81

... a,
(12 D 1

C'l

a o

S E

----------. --_.
Materfale
~

: P 40 in sacl kg me me me kg me 4,16J 0.012


0,008 (22';,000)

o ,._

563113300004
218315120001 21912120(lOO~ 2181241.10003 11108

Clrncnt
S 3H8

Portland

10173

Nislp sortat nespalat 0-3 mm Ape. pentru mer-taro 5:i bctoane Bo!ovani de riu 70-150 mm Piatra bruta J) Beton marca 2) Forte de munca : 2.1 1.1 TOTAL

4.1 '3D

r),cn~
i),ODJ

n,l;)l ( 0,1·017) (O,H;-)

OJ2921 012911

Pietrar Pietrar

ore ore ore

0,90 0,90 1,80

(l.OO 0,90 I,GO

1) Se va preciza natura pietrei brute din lista de materiale neexplieitate 11108 pentru catalogul de preturi unitare pe articola de deviz "If". 2) Se va preclza marea betonulul din Iista de artlcole neexplicltate 10173 din eatalogul de preturl unitare pe artleole de deviz "C".

518

59

IfB09 791 136 01 00 00 Strat A 0100


=:

drenant

din: nisip, balast, p1etri~i piatr~


B 0200

spartl1, avind

grosimea
D

dupa
=:

compactare
E

de : 25 em.

5 em; :

10 em;

C 0300

15 em;

0400

20 em;

0500

Cuprmde

manipularea

1a loeul de pus in oped! ; ; baterea stratu1ui eumaiul de mina ; Iucrarea se executa 1a useat pe suprafata orlzontala sau Inclinata. Se mascara la metru patrat.

asternerea materialu1ul

materralelor

Codurile resurselor Materiale: 218345140003 218318700008 218327300001 218239150005 218239260008

Denumirea

resurselor

masura

Unl tati de

Consumuri
A

resurse D 0400 E 0500

B 0200

C 0300

0100

Nisip sortat nespalat de riu 0-7 mm (Balast sortat sl spalat 0-70 mm) (Pietris spalat de riu 7-30 mm) (Platra sparta pentru drumuri, eoneasata roea sedimentara 25-40 mm) (Piatra sparta pentru drum uri, eoncasata, roca metamorfica 25-40 mm) Forte de mundi : 1.1 TOTAL Pietrar

me me me kg kg ore ore

0,052 (0,052) (0,052) (72) (72) 0,11 0,11

0,103 (0,103) (0,103) (144) (144) 0,20 0,20

0,155 (0,155) (0,155) (217) (217) 0,29 0,29

0,205 (0,205) (0,205) (287) (287) 0,38 0,38

0,256 (0,256) (0,256) (358) (358) 0,48 0,48

012911

UB 10
791138 11 00 00

Filtru Invers In straturl


A 0100 -

succeslve din nlsln sl pietri~ sau piatr!


B 0200 40 em;

spartA,

in grosime C 0300

dupa eompaetare
=:

de:

30 em;

50 em.

Cuprinde: manipularea materialului la locul de pus in opera; sortarea materialului ; asternerea materialului ; baterea stratu1ui eu maiul de mlna ; Se rnasoarii la metru patrat, Codi.lrile

resurselor
Materiale: l!18345140003 218327300001 218239150005 218239260008

Denumirea resurselor

Unitati de . masura

Consumuri

resurse ·0300

ABC
01 00 0200

Nisip sortat nespalat de riu 0-7 mm (Pietris spalat de riu 7-30 mrn) (Piatra sparta simplu concasata roca sedimentara 25-40 mrn) (Piatri1 sparta sirnplu concasata roca metamorfiei1 25-40 rnm) Forte de mundi :
2.2

me me kg kg

0,155 (0,155) (217) (217)

0,205 (0,205) (~37)


(287)

0,2'56 (0,256) (35{) (357)

012922 012912 c:n


I-'

Pietrar Pietrar

2.1 TOTAL

ore ore ore

0,58 0,58 0,76 0,76 0,95 0,95

~g ....
M C")

_, ~ ~~
r.
~)

..

;;;
co

t:.

,_ c'1<'1' o-i
L'l
I.~

""' q
0
r-< 0 N
.-;

co

<l>

If B 12

7!l.1 33 00 00 518 Rostuirea pereulul useat din piatrli brutii sau bolovanl de rlu,
ell :

co
0
ctl 0

C::l,,,,,

=IE

~~

'a ... oS ? ..

N ::l

E o
0

S o
0
It)

(ii-I ~ o

C'~

0' S

C'~

co c: ~r

C _,

~<

L"

~:. ::J .... ~ <l>

...

~L

0101
0201

mortar de ciment ;

0.

~
Q

::l

::: ....

I ~, U
-0 M \0

t."1 t-;

-.,. ~

L'l n C a: l"") '<T c-i c... .

~ I ~~

_.r

I'" 0

00 :!.

,-,

co 0 ,._,
<l> ctl

~Cuprinde: -

bitum topit.

';:

f'~

,_

2 ~ S
,.• c.l
...

t:-,
i

c.\. '" C'l ":


co
0 L'>
<:0

... 'nj ...


t-;

I ...
r-<

,... ,....

prepararca
curatlrea

manuala

a mortarulul

:9
~ C!J
0.

g)~
:;:J.
il)

I",.::. c:
I ~l'

~'C
C'l,~

.... .... 0' ~

::l ;;l

..
::J u
eJ

; ,

to ,
I.-

'::_:1

'::?

OJ ,:, ~cr-, c: ; C!J c: C~ .,.~


C,
(

\.:."')-

rosturi lor pina la 3 em adincirne ; spalarea cu apa a rosturllor, inclusiv manlpularea apel ; completarea cu mortar a rosturilor curatite, incluslv rnanlpul area mortarului, la locul de pus in opera. netezirea mortarului cu vergele de otelde rostuit,

c:;

..
II

Q,

-' <r; ,.
I

co

I'"

f£ ~-'

--. ~2
-t

c-:

c-c.::.

,.., ctl r.;.:: S -, CJ 0


1:)

...'"'
OJ

Se-masoara la metrupatrat.
Codurile

--------Unital! de masura
ConsumurI

"d

.-_

E or:
Cll,", ~,! ~
>(ll

- 0. <-

,
...'.:-.;

t~

r, :" 1 I.,:

00

L:
!"'

.:3
_.j

....

resurselor

(;j

__________ .
Materlale :

Denumlrea resurselor

~:_1_~_~
6,000 (l,lfG 0,005 0;013

.-.,
. -C)

cl.:":.

.s
'Po
o
:J

~
c:.i

563113300004 218345120001 219121200003 209222110003 565311100004 505122140003

~~

<';)

i!

.s
~
,Q

t.D

....

Clment Pcrtland P 40 in sacl S 388 Nisip sortat nespalat de rb 0-3 mm Apa pentru mortare sl betoane Bitum pentru hldrolzolatl i tip H 687 75 S 7064 Filer de calcar tip I sad 50 leg S 539-73 . Lemn de foc de ra$inoase

kg
!llC

me
kg kg kg

5,900 8,750
5,G'}O

:l

t
jI
.

ld

I '.t

'i:j.

.. ...' ::I
...
1::
C!I

....

Forte de munca :
012921 012911 012922 012912 Pietrar

Pietrar
Pietrar Pietrar

:s
rJJ

2.1 1.1 2.2 1.2

TOTAL

ore ore ore ore ore

0,175 0.,175 0,630 0,630 1,260

0,350

1~i

':·-·-

62

63
. .'

If B 13 791 134040000 Umplutura eu piatrli bruta pina la 50 kg/bur, la comnartlmontele lucrlirilor


A

IfBUAl 7911.640501 Legarea de nrotectle CUPrinde: 01

sau bolovanl in :

de riu

ell mortar bitumlnos a pietrel brute din imbrlieilminfile a taluzelor de la eanalele navigabile, in zonele de actlun e ale valurtlor :

0100 B 0200 Cuprlnde


r

gabioane caseate,

; carciaje de gardulete, cleionaje etc.

Curatl rea rosturilor dintre pietre prln suflare cu aer cornpr-i mat : arnorsarea rosturl lor cu emulsie bltuminoasii catlonlca diluata cu apa ; prepararea la cald a mortarului bituminos ; umplerea rosturflor cu mortar bituminos, incJusiv transpor-tu] acestuia pe taluze ; indepartarea excesului de mortar ~i reintroducerea lui in rosturi. : diluate de pe suprafata Imbracamintt]

A) la gabioane : - manipularea 1a -

. ~i intinderea plasei de slrrna pe Iundatle ; in


CO$ ;

B)

manlpularea cosului; .. •. rnanipularea, sortarea, clopllrea u$oa.ra $1 asezarea a$ezarea sl coaserea capacului supenor. casoale, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. : punerea in opera a pietrei .prin aruncare.

pietrei

Nu cuprinde -

transportul mortarului bituminos $i al crnulslei cntiol,ic:e de la statil le de preparare la Iocul de punere in opera. Se mascara la tona de mortar bitumlnos pus in opera. Denurnirea resurselor Unitatt de

Nu cuprinde : - plasa de sirrna ; - arrnaturile din gabioane. Se mascara 1a metru cub du;::a profil. Unitati d~ masura Coisurnuri resurse

Codurile resurselor

masura
Materiale:

Co nsumuj-] resurse

Codurile resurselor

218345140003

Denumirea

resurselor

A
01 0:)

B
0200

56531110000'. 209221150006 209221350000 III 219121200003 206111620004

Materiale: 218124110003 11108 Bolovani de riu 70-150 mm 150-:300 nun


(Piatra bruta ...ll

me kg

1,01

(1515)

1,01 (1515)

Nisip sortat nespalat de riu 0-7 mm Filer de calcar tip I in saei de 50 kg S 539-73 Bitum tip D 807120 S 754 Emulsie cationlca cu rupere raplda STAS 8877-72 Apa pentru mot-tare sl betoane Motorina pentru motor Diesel LD iarna vara S 240 Forte de munca :

me kg kg kg me kg

0,410 367 142 5,860 0,006 41,800

Forte 011021 011011 Fascinar Fascinar

de muncli

: 2.1 1.1 ore ore ore 1,60 1,60 3,20 1,55 1,55 nede

TOTAL

010152 010U2 010132 010122 010112 012812 019931

. :1) Se va preclza na t ura pie t rei. b ru te din . Iista de explicitate 11108 pentru catalogul de preturl unitare deviz ,.,If".

materiale ~i norme

Asfaltator Asfaltator Asfaltator Asfaltator Asfaltator Pavator Muncitor montaj

deserv.

constr.

5.2 4.2 3.2. 2.21.2 1.2 3.1

Ore ore ore ore Ore ore ore ore

0,560 0,346 0,140


0,767

0,62.7
0,585

3,900 6,925

TOTAL
5-

64

c. 106\36

65

I·'

!.

resurselor

Codurfle

Denumirea resurselor

Unltiiti de rnasura

Consumucl resurse

UtiIaje:

42524008 65811007 65600102


425:!Df)02

. Instalatle
asfaltice pina

1a cald LPX topitoare mc

de preparat mixturi

ore ore ore ore ore ore are

0,100 0,100 0,200 0,200 0,067 0,067 0,195

Incarcator frontal pe pneuri


la 2,60-3,90

Transportor

15 m Iungime

cu banda mobil,

42525000
425320[10 3301010~1

Uscator de filer actlonat electric Malaxor rnecanlc pentru suspensii bltuminoase 300 1.
Autogudronator 3500 1.

CAPITOL UL If. C LUCRARI DIN LEMN

Motocompresor de aer mobil, joasa presiune 4,0-5,9 mc/minut

GENERAUTATI

1. Continutul

capltolulul

In acest capitol sint cuprinse norma de d eviz penti-u lucr.irile de consolidarea malurllor, taluzelor ~i Iundurilor cursurilor de apa sau torentilor, executato din lernn. 2. Conditii tehnice specials normelor din capitol -,.~ lH'llte 1;1 vedere If! elaberarea

Lemnul folosit la Iucrat-ile de constructii pentru rc:t;uladzarea rlurilor, apararaa si consolidarea r iurl lor sau a;:-n.'?najaI'2a torentilor sc prezinta.rnai ales sub forma bruta : rotund. s?r:drotund sau despicat. 3. Continutul normelor necesare execunormativelor Iji

Normele de deviz cuprind toate operatiile tari i unci unitati de lucrare, corespunzator prescriptillor tehnice in vigoare. 3.1. Consumurile specifice de materiale.

Consumurile specifice de materiale cuprind cantitatilo de materiale necesare pentru confection area taru~ilor, parilor, 66 67

bulumacilor, Iongrinelor, [gheaburilor, obloanelor si greblelor pentru combaterea .avalanselor. In normele de deviz s-a luat in considerare pierderile de material lemnos, .datorit operatlllor de despicare, cioplire, fa.sonare etc. 3.2. Consumurile specifice de forte de munca corespund urmatoarelor operatii : 3.2.1. Transportul materialelor in interiorul zonei de lucru, 'inclusiv fieraria necesara, ca opera tie distincta in cazul executarii manuale a lucrarii ; 3.2.2. prelucrarea !iiipregatirea materialului pentru a fi pus in opera; 3.2.3. efectuarea operatiilor prescrise de conditiile speciale in vederea determinari i calitatii materialelor si lucrarilor. 4. Conditii de masurare a lucrarilor Unitatile de ffiasura ale lucrarilor fiecare norma de deviz. sint cele specificate 1a

If C 01 Al 791 131 01 01 01 lLemn brut rotund de foioase pentru de taru!?i. pari. bulurnaci, constructil, pentru confectionarea Ion grme, moaze etc.

Se mascara Ia metru

eub de lernn pus in opera. Unitatl de Consumuri

,
>

Codurile resurselor

Denurnirea

resurselor

masura

resurse

Material£' 50123B234003

Lemn rotund

constructii rurale stejar, necioplit, lung. min. 1 m, diarnetru cap, 9-18 em.

me

1,03

If C 02A 1 791131020101 Confectlonarea tliru~iIor din Iemn brut rotund pentru constructii D 4-B.em. de foloase,

iCuprinde:

manlpularea din stlva a lemnulul brut, transportul lii aseearea pe capra ; .- taierea la lungime, inclusiv masurarea sl Insernnarea ; - despiearea lemnulul brut, dupa eaz ;
-

ascutlrea 20 em

la

capatul

eel

subtlre

pe

lunglrne

de

15 pina

la

depozitarea,

inclusiv

transportul

lii asezarea

taruliilor

in sUvA.

Se mascara Codurile resurselor

la bucata.

Denumirea

resurselor

Unitat! masura
de

Consumurl

resunse

Forte 011011

de munca : 1.1 TOTAL

Fascinar

ore ore

0,068 0,068

69

IfC03A

aseutirea Ia capi'itul subtlre pe


~~; depozitarea, inclusiv transportul

lungirne de 15-30 em dupa necesl~


$i asezarea

791131 03 0101 Contectlonarea par llor din lernn brut rotund de foioase constructll, D =: 8-12 em, L = 2 m. pentru

pari lor in stive.

Se mascara 1a bucata.
Codurile resuselor

Cuprinde: manipularea din stiva a Iemnulul brut, transportul !?i asezarca lui pe capra ; taierea Ia lungirne incJusiv masurarea ~l lnsemnarea locului taierii ; despicarea dupa caz a lemnului brut; ascutirea la capatul subtire pe 0 lungime de 15-30 em, dups

Denumirea

resurselor

Unitatl de masura

II

Con sum uri resurse

Forte de munca
011011 Fascinar 1.1. TOTAL Ore are 0,177 0,177

necesi tat! ;
depozitarea, inelusiv transportul $i asezarea parilor

----_ ...._-------

in stive.
HC O~A 1

Se mascara
Codurf le

la bucata,

resursclor

Denumlrea

resursclor

Unitatl masura
de

Consurnurl

791 131050101

r.ssurse

Confectlonarea
_~L"

din Iernn rotund

sau semlrotund

de folcase a

Forte

de munca

: 1.1 TOTAl. ore are


0,098 0,093

longrtnelor Cuprlnde :

sl mnazelor D

==

8-10

em.

onOH

Fascinar

manlpularea

$i transportul materialelor pe locu1 de munca; masurarea, insemnarea, taiere8 la Iunglrne sl cioplirea ;:broa tiltHe asezaril piesei lao pozitle ; cloplirea ~i chertarea Iemnulul (plesel) la imbinarl ; montarea sl flxarea prin cule sl scoabe a pleselor.

,. ?8esi-

lie 04Al 791 131 (l4 01 01 Confecttonarca bulumacllor din Iemn


=:

Se mascara Ia metru de piesa.


Codurile resursclor

brut 12-18

rotund

de

folcase

:iJ':l1tru

ccnstructtl D
Cuprlnde: -

em;

Forte de munca
~i asezarea loeului lui 011021 Fascinar 2.1 ore ore 0,35 0,35

manipularea din sUva a lemnului brut, transportul pe capra ; taierea la lungime inclusiv masurarea 1j1 insemnarea despicarea, dupi'i caz, a lemnului brut;

taierii;

TOTAL

70

71

!f C 06

791138 12 00 00

Bater ea 1~ru~iIor

din

lemn ;

brut

4-8 em, in ter en : tare; D, 0401 foarte tare

01 01

usor ;

__!!L
0201

mijlociu

_.s_
0301

Cuprlnde : trasarea loculul de arnplasare, in stiva, inclusiv transportul Insemnarea sl inslrarea pregatirea : lor pe traseu locului de la Iocul batore cu de punere ranga sau in opera; cazrnaua
~i

manipularea asezarea in

tarusllor

fi~a

corectarea
5e masoara Codurile

pozitlei in timpul
la metru
-

~i bate rea tarusilor, baterii. fi~it

inclusiv

resurselor

Denumirea

resurselor

Unitati masura
d':!

Consumuri

resurse

~
0101

2L
0201

--

C,

_!L
0401

0301

Forte de munca

Ollon

Fascinar

1.1. TOTAL

ore ore

0,20 0,2<0

0,30 0,30

0,40 0,40

0.45 0,45

..._.,----

---

'l't-

utot
791138130000 Baterea partlor din lemn D 8-12 em, eu Iungimea peste peste : ;

~
0101

pina 1a 2 m, teren pina 1a 2 m, teren

usor !ii rnij lociu ; tare; tare;

~
0401

2 m teren usor si rnijlociu 2 m, teren tare;

Rn
0501

0201 A~-l

0301 -

pina la 2 m, teren foarte

peste 2 rn, teren foarte tare.

Cuprlnde ; trasarea locului de manipularea parilor

caz :

arnplasare, din stiva,

inclusiv insemnarea; transportul ~i lnslrarea parilcr

lor pe traseu de batere,

la locul de punere cu ranga sau

in opera,

dupa

asezarea baterea; montarea

in fi~a, alinierea,

pregatirea

~i a Iocului

cazmaua,

Incluslv

manlpularea
lucru. Se mascara Codurile resurselor

sl demontarea schelei simple pe capre; st transportul sculelor si a schelelor usoare la metru fi~a. resurselor Uni tat! de

pe

capre, pe masura avansaril

frontului

de

Consumuri
A[-t

resurse

Denurnlrea

masura

_:\l;n
0201

0101

0301

04 01

2l2..
0501

B.:-, OG 01\

Forie de munca 011011 Fascinar 1.1. ore

TOTAL

Ore

0,46 0,46

0,55 0,55

0,63 0,63

0,67 U,67

0,76 0,7:3

0,85 0,55

If C 09
o
0

8
Jgheaburi din lernn, eu sectlunea _81 __ 0201 de :

791~3!l 31 0000

00

o:

o~

.... M

...

""' ""' C>


l'-

'ii>

~
0101

0,10 m? ;

0,25 m2

Cuprlnde

: jgheaburllor din lemn ;

contectlonarea

.. .,
N Q.J Q)

transportul

rnaterlalelor
jgheaburilor,

la loeu1 de lucru ;
pre cum sl a elernentelor de sustlnere .

0.

=~~ " -'' "' -I"'


I 0 I.

"1 ~~
I

L.O
H

rnontarea

Se mascara

1a rnetru. ConsumurI
resurse

~~o~

~.\....

,H 0

<i!

.,1

Codurile resursclor

Denurnirea

resurselor

de rnasur a

Unitall

.!'¥.,_

B!(

01 01 0201 Materiale 511231174009 501518119008 234713140003 308351290009 3018i9875002. Dulapi stejar tivlt clasa 80 mm L 1,80-4 ill Lernn C Gr 50·me neO.cI:~2 0,064
D,OO!) 0,Q15

rotund constructtl arln eojit L min 1 ; D _" 9-18 em prof. net. OB 37-1

me
K; kg kg lemn mm; kg

Otel beton S 438

0,300

0,560

'l'~
"

Cuie eu cap conic tip A ; Scoabe otel pentru constructh L = 200-300 mm, H 65-90

0,400 0,650 0,230 0,300

.... ...
o o
.",

...

Forte de mundi
010722 Dulgher constructll 2.2. TOTAL

ore ore

1,33 1,38

2,02 2,'02

74

75

If C 10 791 138 15 00 00 Dlspozitiv de Inchiderc sirnplu (obion) pentru stavilare tubulare cu diametrul de:

~!_

0101 Cuprlnde :

20 em;

30 em;

_s_
0301

40 em;

~-

0401

50 em;

_§_
0501

60 em.

confectionarea oblonului $i montarea armaturilor rnontarea eadrului de ghi daj al oblonului; Se mascar-a la bucata. Ccdur lle resurselor

metallee;

Denumirca

resurselor

Un itatl de m asura

Consumuri

resurse

~
0101

2L
0201

_s_
0301

_BL_
0401

_!L
0501

Materiale 511213139003 Scinduri fag netivit Gr. 25-40 mrn, L 282163761004 Tabla plumb 5 90,96 S 490

aburit, clasa C, 1,80-4 m

me kg kg

0,006 0,600 0,040

0,008 0,600 0,05:) 1,100 0,100 1,100 0,100


a ~£. •. _.
. ¥"," .. ,... \~.-

X.

2000 X 2000 ; PB 1,100 0,150


,.2!!iiiNiilili'

308351290009 Cuie eu cap conic tip A 5,0-6,0


~~.-~

~;,tr

-~- .. -- ..---~--::

~-

------.~-.r-..,---,... ......... -.",-.-- ......

Ccdurile resurselor

Denumirea

resurselor

Unitati . de masura

Consumuri
A,

resurse

_§__
0201 1,000 5.900 1,030 1,750 8,00

__s_
0301 1,240 8,900 1,240 1,750 12,0'00 0,014

_!L
0401 1,240
1O,3()()

~
0501 1,800 11,000 4,120 1,750 16,000 0,02'5

0101 1,000

497712210007

Lignolirieum U S 564 OL 37-IN 65

kg kg kg kg buc. me
mm

233331310000 Profil 233621916904

Otel lat laminat eald OL 37-IN LT = 80 X 5,0 S 495

1.750 1,750 12,000 0,019

234723140005 Otel beton ]:rof net OB 37-1 K S 438 308171124404 Surub incc. OL 37

+ erst.

S 1452 L5

x:

25-

511211552007 Scinduri fag cl C Gr 50-80 mrn, L = 1,80-4,00 m LT > 8 em 511235123006 Dulapi stejar Cl B G 50!5d~80/80 L = 1,80-4 m 308111122206 Surub hexag. S 6220 M 8X80, OL

me

0,005

0,005 5,000

0,005 10,000

37

buc,

Forte de munca 010732 Dulgher 021522 Lacatu!? 021512 Lacatus


_1

constructil

3.2. 2.2. 1.2_

ore ore ore ore

0,26 0,81 0,81


1,87

0,31 0,81 0,81 1,99

0,37 0,81 0,81


1,99

0,42 1,OQ 1,00


2,42

0,63 1,0~ 1,00 2,63

TOTAL

-J

.~-~

IfCll 191138 16 00 00 'Greble dln Iemn pentru combaterea avalanseler, avind Inaltlrnea : cu lungtmea de 4 m,

\
i
Plan inclinat pentru confectlonat

If•• lZ Al .c
791138170101 saltele de fasclne

~L
Cunrlnde -

0101 :

2m

3m

r
chertarea pro-

confectionarea vlzorle etc.i;

greblel

(Iasonarea

materlalulul la punctul asamblarea

lemnos,

l
\ r

asamblarea $1 montarea definltiva prin purtare direct a materialului, ridicarea Se masoar greblei
a

de lucru pleselor

(transpcrtul numerotate,

!'ii fixarea
de

ell.
g rebla,

la bucata

Cuprinde: contectlonarea scheletului platformei prin fascnarea bilelor si irnbinarea acestora ; taierea bilelor si a dulapilor la dlmensiunlle proiectate ; bate rea cuielor de prindere a dulapilor de schelet ; prlnderea scheletului eu suruburl ; se considera ca 0 platforms din lemn pentru confectionat saltele de fascine deserveste 0 suprafata de saltea de 4000 mp (1000 m lungime sl 0 latirne medie de 4 m): pe 0 singura pozitle platforrna deserveste 0 supratata de saltea de 200 mp (50 m X! 4 111) ; deplasarea platformei de la 0 pozl tie la alta se face prln tractiune eu tractor pe senile de 65 CPo Nu cuprinde : pregatirea terenului pen tru deplasarea platforrnei, Se mascara Ia metru patrat (plan incllrrat).

Codur+l e resurselor

Denumlrea

resurselor

masura

Unitriti d~~

Consumurl

resurse

~ _!!_ 01 01 0201

resurselor

Codurile

Denumirea

resurselor

Unitatl de masura

Consumur resurse

2S2163732fJ03 201222110007 501:!3J23FVl3 23'1723140005 3081111222013 255121345005

Tabla

r-lumb

S 40) 3~<2}OCl:<,10:;O

Materiale kg kg m~ k~ .U buc, kg 6,So, 15,30 3,60 0',130 0,50


40 7,20

Hllili'l mix ta eu g ra-i. ,;_·fJO m:n


S j931

Lr mn rctu-id cOJ')~r·lr>tU rU"31p, steja r, L. min I m, D cap. 9-18


em.

Otel bcton prof. net. on 37-1 K S 438 Surub hexag. S 6220 M 8 X 00 Sirrna moale obisnuita S 839 D = 3,00 Forte de muncii

1,50

'11·

17 60 0,30

C:,lO

021152 010742 019922

Forjor Dulgher Muncitor

5.2. constructli
4.2.

constructil

montaj

2.2. TOTAl...

ore ore ore ore

20

7 7 21

20 20 60

t
1

rotund brut, necicplit, salcim Lg min. 1 m D 9-1B em 5112115571}07 Scinduri fag netivite, neaburi+e Gr. 25-40, L 1,8-4 m L > R cm 308174121209 Surub hexag. S 1454 L 2;0;><200 OL 37 308711583107 Cablu simplu D 2,5 160 Kgf IXI7 B MAl S Forte de mundi 010732 Dulgher 010722 Dulgher 010712 Dulgher Utilaje 61151002 Tractor pe senile 65 CP constructll constructii constructli 3.2. 2.2. 1.2.

50141312000(}

Lemn rural,

me Inc buc. kg ore ore ore ore ore

o.cu
O,OB 0.890 0.890 0,267 0,267 0,267 0,801

lI
?

TOTAL

78

o.ot
79

!
!

CAPITOL UiL If D CONFECfU METALICE

GENERALITATI

1. Continutul

capitolului

Prezentul capitol contine norme de deviz pentru confectionarea si montarea confectillor metalice ce se executa pe !?antiere la lucrarile pentru lmbunatatirl funciare !?i corectia torentilor. 2. Conditii tehnice specials avute in vedere normelor din capitol la elaborarea

Lucrarile de confectionare si montare a confectiilor metalice se realizeaza numai manual, in conditii dificile de amplasare a aces tor lucrari. Greblele confectionate din slna tip 13,75 si greblele din plasa de sirrna, se asarnbleaza, se ridica sl se fixeaza pe versanti accidentati, Iocuri izolate !?i Inaltimi mari. 3. Continutul normelor

3.1. Consumurile specifice de materiale. In afara de beton, se mai Ioloseste la lucrarile de montare material marunt, care a fost prevazut in norma de deviz. 81

3.2. Consumurile specifice de forte de munca. Consumul de forte de munca s-a stabilit prin normarea operatillor elementare ce intervin in procesul tehnologic de executie a lucrarilor, fiind descris 1a fiecare articol in parte. 4. Conditil de masurare a lucrarilor Unitatile de masura ale lucrarilor norma, respecti v bucata. sint cele specificate in
Greblli pentru

., If D 01 791912360000

confectlonata din ~inli un 13.75 previizutli


cornbaterea avalanselor, cu Iunglrnea

eu tablier

de lernn de:

de 4 m si inaltlmea

~
0101

2,00 rn ;

_!L
0201

3,00 m

Cuprtnde

confectionarea rea eablurllor)

greblei ;

(taierea

plaselor

de slrrna,

coaserea

lor, UHe-

talerea otelului ;
fasonarea asamblarea asamblarea ridicarea turnarea fixarea materialulul provlzorie $i montarea greblei ; betonului greblei : pentru fundatil ; ; lemnos ; $i numerotarea definitiva pieselor ; de lucru ;

la punctul

in locas, eu beton.

Nu cuprlnde saparea lestarea

gropilor greblei ;

transportul impregnarea prepararea

de la statle ~i pe cul oar ; ; manuala a betonului.

83

Se mascara

la bucata. Consum resurse

If D02 Al 791912370101

Cod resurse

Denurnlre

resurse

Unitatl de masura

~_§_
01 0:1 02 0.1

GrebUi confectlonata

din pIasa pentru

de sirrna

eu dimcnsiunile .

1,50

4,00 m

cornbaterea

avalanselor

Materiale 233·H4140009 511234113004 308171124404 308111155508 483311110004 452321110008 451131100005 201222110007 234i13140003 233621919506 282163764000 Sina de cale ferata tip 13,75 (tip U70r) cal. 1 Grinzi stejar cu 4 fete G == 12/1215/25 mm L == 5-6 m Surub inecat si crestat S 1452 L == 5 X 25 r11m OL 3'7 Surub hexagonal S 920 M 16XJ!J. mm OL 37 Vopsea minium de plumb V 351-3 NT 90-72 A5 Carbura calciu tehnics (carbid) STAS 102-63 Oxigen tehnic gazos irnbutcliat STAS 2031-CL A Hulla energetlcti-granule S 1931 Otel beton, profil neted K'S 438 D 12 mm Otel VI'
0-30 mrn

Cuprinde kg me hue. buc, kg 210 0,27 30 45 0,72 0,36 480 0,27 50 60 1,40 0,137 -

: greblei ; (tilierea plaselor de slrma, coaserea lor, Ulie-

contectlonarea rea cablurllor)

tiiierea otelului ; Iasonarea materialului lemnos ; asamblarea provizori e !)i numerotarea pieselor ; asarnblarea ~i montarea definitiva la punctul de lucru ridicarea greblei ; turnarea betonului ; Iixarea grcblei in 10('a,?, Cll beton. Nu cuprlnde :

mc
kg kg kg kg me

0,12

0,22

OB 37-1

7,50

9,00 4,70

==

lat laminat la cal d OL 37-1 N 100 Xi 8,0 S 395 S 490 6XI000><:;2·:00


1)

saparea gropilor pentru Iundatil ; lestarea greblei ; transportul de la static $i pe culoar ; impregnarea ; prepararea manuala a betonului. Se mascara Cod resurse la bucata. Unitatl de! masura Consum de resurse

Tabla plumb P 899,96 marca

4,30

'7,90

10173 Beton

(0,53) (0,53)

Denurnire

resurse

Forte 021122 010722 010222 019932


Forjor

de munca
2.2

ore ore ore ore ore

12 8
4

21

Materiale 252151411006 308711619104 Sirrna moale


4,00

Dulgher Beton lst

constructll

2.2 2.2 3.2 TOTAL

IG
8
2

o ==
1

zlncata

S 889 25 120 KGF OB 37-1

kg kg kg

0,35
2-1,00

Muncitor deservire constructll-rnonta]

1 25

Cablu

simplu D 37-B.MALS.

==

50

234713140003 Otel beton profil neted K S 438 D == 12 mm

12,50

1) Se va preciza

10173 pentru

marca betnoului din Jista de articole neexplicitat!e catalogul de preturl pe artlcole de deviz "C".

84

85

Cod resurse

Denumire

resurse

Unltat!

masura

de

Consum de resurse

511234113004 255121345005 452321110008 451131100005 201222110007

Grinzi stejar eu 4 fete G = 12/12-15/15 mm L = 5-6 m

me kr>: kg

iO,lO 10,10 0,20 0,06 1,00 0,25 GENERA LIT A rr

Sirrna moale obisnuita


D = 3,00 m Corbura calciu tehnica (carbid) STAS 102~63 Oxigen tehnic STAS 2031 imbuteliat

S 889

CL A me kg kg 0,51 kg me 27,50 ( 0,75)

CAPITOLUL HE LUCRAaI DIN NUIELE

Huila energetica eu granule, 0-80 mm S 1931 Cuie scoabe tip A 2,5-30

308357170001 301512663900

lmpletitura

sirma zmcata

D 1,8 mrn ochi hexagonal mm 10173 Beton Forte 021122 010722 010222 019922 Forjor Dulgher marca ... I) de munca

1. Continutul

capitolului

Acest capitol se refera la lucrarile de consolidare a malurilor, taluzurilor sau Iundurilor cursuri lor de apa sl torentilor, executate cu nuiele. 2. Conditii tehnice speciale avute in vedere normelor din capitol la elaborarea

2.2

ore ore ore ore

constructil

2.2
2.2

1 7
4

Betonist
Muncitor deservire constructll-monta]

2.2

TOTAL

ore

16

1) Se va preciza marca betonului din lista de articole neexplicit_atii 10173 pentru catalogul de pretur! unitare pe articole de deviz "C".

2.1. Luorarile din acest capitol se executa manual, corespunzator standardelor, normati velor sl prescriptiunilor tehnice. 2.2. Este necesar ca nuielele utilizate la Iucrari hidrotehnice sa fie drepte, flexibile si sa pastreze proprietatea de a prinde radacini. Nuielele sint folosite sub forma naturale, in paturi de nuiele, impletituri etc., sau dupa 0 prealabila prelucrare sub forma de fascine de nuiele, cilindri cu miez de piatra, saltele de fascine etc. '2.3. Nu se recomanda sa se intrebuinteze nuiele la amenajarea torentilor ce transports cantitati mari de pietris, care raneste si cojeste nuielele, impledicind inverzirea si provocind degradarea in scurt timp a lucrarii. 87

2.4. Materialele necesare se considers aprovizionate la santier, la Iocul lucrar ii, de calitate ~i in cantitatile corespunzatoare. 2.5. Utilajele, sculele, dispozitivele, sint in tuna stare de functionare. 2.6. Lucrarile se executa la lumina zilei sau lumina artificiala corespnuzatoare, 3. Continutul norrnelor

., If E 01 7911331000

oo

Reco:tarea

nuielelor

sau crengtlor in vederea confeetlonilrl] paturi sau impletttur l.

de Iascine,

Cuprmde taierea adunarea rii ; taierea

; nuielelor din lastari5 transportul parilor sau a crengilor si depozitarea din lemn din copaci : lor in vederea pentru forma rea stlvulstivei :

Normele de deviz din acest capitol cuprind toate materialele si operatiile necesare executarii unei unitati de masura din lucrare, in conditiile unei organizari rationale a santierelor si in coniormitate cu prevederile din textul normelc r de deviz respective. 3.1. Consumurile specifice de materiale. Normele de deviz cuprind consumuri specifice de materlale pcntru confectionarea Iucrarilor din nuiele impctriva ercziunii, pre cum ~i pietris, piatra bruta sau bolovani de ru pentru apararea Iunduri lor si rnalurllor cursurilor de apa: . In cuprinsul normelor de la articolele If E 03; If E 07 ; If E 09; si If E 11 nu s-a indus materialul lemnos necesar confectionarii tarusilor, longrinelor, precum si confectionarea fascinelor si parilor, care se va evalua separat, conform normelor din capitolele If C si If E. 3.2. Consumuri1e specifice de ore utilaj. La articolul If E 12, consumul de ore la utilajele plutitoare necesare remorcarii , fixaril pe pozltie si scufundarii saltelelor, se va evalua de la caz la caz, in functie de amplasamentul de scufundare (in plin curent, curent slab, curent nul, la mare) si distants de transport de la locul confectlonarii 1a locul scuf'undar-ii.

nuielelor,

!?i confectionarea

amenajarea sumara a locului. vinturilor la loeul de amplasare presarea stivei in vederea


.

baterea parllor a stivei ; ;

~i montarea

contra-

masurar]!

S~ mascara
Cadllrilc resurselor

la metru ster .
Uni tati

._
de Consurnurl rcsurse

Danumiri le rcsurselor

masura

~
0101

B, --0201

Forte de mundi 011011 Fascinar 1.1. TOTAL are ore 1,76 1,76 1,76 1,76

4. Conditii de masurare

a lucrarilor de masura indi-

Masuratoarea Iucrarilor se face launitatea cata la fiecare norma de deviz.

IfE02 791132 01 00 00

Fascine

contectlonate

din nuiele C

2-5

ern,

gata taiate avind

diametrul D

de : 30 em' '

~D

0101

15 em;

_.!!L
0201

20 em;

__ 1_

0301

_Ei_
0401

40 em.

Cuprinde: taierea sirmelor pentru legat !;i asezarea lor pe eapre; transportul sl manlpularea snopilor de nuiele pe locul de munca sl dezlcgarea asezarea nuielelor intre furcile caprelor ; taierea sirmei pentru legat ; stringerea fascinelor de nuiele si legarea eu sirrna neagra din 30 in 30 em ; manipularea, transpcrtul s i stivuirea faseinelor confectionate. Se mascara Codurlle resurselor la metru de fascina. Denumirea resurselor Uriitati de masura

lor;

Consumuri

resurse

__!L
0201

~
0301

_lL
0401

0101

Materiale: 2551113860~9 11106 011011 Sirma moale obisnuita Nuiele ... 1) Fascinar D 2,00 S 889 kg m st l.1 ore ore

ocso
(0,025) 0,11 0,11

O,OGO (0,045) 0,15 0,15

0,080 (0,1000 0,18 0.18 eatalogul

0,100 (0,175) 0,21 0,21 de pre-

Forte de muncli:

TOTAL
turl
1) Se va preciza tipul de nuiele din lista de materiale unitare $i norme de deviz "If~ sau se va folosi articolul

neexplicitate If E 01.

11106 pentru

If E 03 791 135 01 00 00 Imptetirea nulelelor verzi, pe pari sau bulumaci, gata batut], la gardurr, eu inal timea de 1-2 m, executate :

~
0101 Cuprinde: exeeutarea desfacerea impletlrea Ingroparea executarea

norrnal :

--0201

B,

in cheie simpla ;

in eheie dubla,

santului pentru ingroparea impletiturii giirdule1;ului; snopilor s i manipularea n uie le lor pe Iocul de lucru ; nuielelor pe pari sau bulumaci gata batuti $i indesarea impletiturii impletiturii ; aterisamentului prin urnplerca ell parnint fertil in zona din arnonte lor.

pr-in batere ; gardule1;.

Nu cuprtnde : eostul pari lor sau bulumacilor si nici baterea Se mascara la metru patt-a t de impleti tura. Codurile resurselor Denurnlrea resurselor

masura
Materiale: . , . I) Forte de munca :
2.1

Unitati de

Consurn u ri resurse
A1 BI

0101

1{)1201

0:; 01

11106 011021 011011

Nuiele Fascinar Fascinar

m st

(0,062) 0,2:32 0,232 0,464 11106

(0,068) 0.:n9 0,319


0,638

(0,074) 0,394 0,394 0,788

,
de

TOTAL
preturi

1.1

ore ore ore

1) Se va preciza tipul de nuiele din Iista de materiale ncexpllcitate unitare sl norrne de deviz "If" sau se va folosi artlcol ul If E 01.

pentru

cataloged

IfE04 791135 02 00 00 Executarea gardule1elor de coast! L

=
0201

40 em

din lemn de foioase cu impletltura

_&_
0101 -

norrnala ;

_J!L_

in eheie simpla ;

.-S_
0301

in cheie dubla,

Cuprinde: executarea santului pentru ingroparea Impletitur ll garduletului; manipularea snopilor, transportul lor de la stlva la loeul de impletire ; impletirea nuielelor de saleie la baza garduletului pina la nivelul solului ; confection area taru!iilor ; baterea tarusllor. Nu cuprtnde : plantarea teraselor din spatele garduletelor. Se masoara la metru patrat gardulet. . Codurile resurselor Denumirea resurselor Unitati de . masura

--~----------------------------~--------------------------------Consumuri
~l

r-esurse

__

_C1

0101

020.1

0301

11108

0:tl.021 011011
2)

Materiale: Nuiele ... 1) (Taru~i 0 4-8 em L -- 1,00 m) Forte de munca : Fascinar Fascinar

mst mc 2.1 1.1 ore ore ore

.(0,0245) (0,0057) 0,309 0,309


IQ,618

(0,0270) (0,0057) 0,425 0,425 0,850

fjO,0295) (0,0057) 0,525 0,525 1,050

TOTAL

Materialele sl cantitatlle treeute in paranteza nu se euprind in norma st implicit in catalogul de preturi. Ele servesc numai la caleulul cantitqtllor materialelor respective, in con di ti ile prevazute la punctul 3.1 din generalitatlle capitolului. 1) Se va preciza tipul de nuilele din lista de materiale neexplicitate 11106 pentru catalogul de preturi unitare s norme de deviz "If" sau se va folosi artlcolul IfEOl.

If E 05 791 133 01 00 00

Executarea A1-1 0101 A2-t 0201 An 0301

garnisafelor

cu pat

de nuiele

pentru

diptu!iirea

albltlor
B1-!

Imnotrtva

eroztunilor,

legate

cu :

strma, grosimea

patului

10 em;

0501
B:n

Iongrtne,

grosimea

patului

10 em ;

sirma,

groslmea

patului

20 ern ;

0601
B3-1

longrlne,

groslrnea patului

20 em;

sirma, srosimea

patului

30 em ;

0701 St,-I 0801

Iongrme,

groslrnea

patului

30 em ;

A,,-,
0401

sirma, groslrnea

patului

40 ern ;

Iongrtne,

groslmea

patului

40 ern.

Cunrinde amneajarea

: sumara a terenului prin Indcpartarea bclovanilor, ; cloa telor-, ri'idacinilor etc. ;

manipularea

sl transpcrtul

materialelor

pe locul de munca

~ -

asezarea si fixarea nuielelor ;


confectionaren sl bate rea tarusllor sl longrinelor.

<.0

Se mascara Codurile resurselor

Ia metru

patrat

garnisaj, Unitati de Consumuri A,., 0101 Ain 0201 A·,-, 0301


A,~-,

Denumirile resursclor

resurse

masura

0401

~
05 'Oil

B'3-' 0601

B:n
0701

0801

Materlale ; 255121345005 308351290009 Sirma moale obisnuita S 889 D = 3,00 Cuie eu cap conic tip A (Tarufli 0 4-8 em de foioase) (Longrine 11106 Nuiele ... de foioase
1)

kg kg ·mc me m st

0,47

0,47

O,ElO

0,6) 0,017 0,017 (0,002) (0,004) (0,309) 0,033 (0,002) (0,008) (0,349) 0,033
(O,OO?)

(0,002)

(0,00:')

(O,OD2) (0,002)

(0,002)
(O,O'CH)

(0,008) (0,:389)

(0,120)

(0,150)

(0,170)

(0,209)

(0,269)

Forte de rnunca : 011021 011011 Fascinar Fascinar 2.1 1.1 ore ore ore 0,,-:'65 0/C'65 0,130 0,079 0,079 C),I58 0.089 0,089 0,178 0,105 0,105 ;0,210 0,135 0,135 0,270 11106 0,155 0,155 0,310 pentru (i,175 0.,175 0,350 0,195 0,195 0,390 de

TOTAL
1)

preturl

Se va preciza tipul de nuiele din lista de materiale neexplicitate uni tare si norme de deviz "If" sau se va Iolosi articolul IfE01.

catalog ul

2) Materiale1e st cantltati le trecute in paranteza nu se cuprind in norma de preturi. Ele servesc numai Ia calculul cantitatilor materralelor respective, in punctul 3.1 din generalitatile capi tol ulul.

sl implicit in catalogul condltllle prevazute la

-----------~~
IfE06 791133 02 00 00 Exeeutarea A1-1 0101 B!-, 0301 A2-1 0201 garnisajelor grosimea eu pat patului de fascine 20 em ; pentru diptu~irea alblllor Impotrlva eroztunttor, legate eu:

sirma,

longrine,

grosimea

patului

20 em ;

slrma,

grosimea

patului

30 em ;

Bn 0401

longrine, grosimea

patului

30 em.

Cuprinde: amenajarea manipularea sumara a terenului prin Indepartarea bolovanilor, cioatelor, rad.kinilor etc. ;

9i transportul

materialelor ;

pe Iocul de rnunca ;

asezarea sl fixarea fascinelor contectlonarea si baterea

taru~ilor

9i Iongrinelor.

Nu cuprinde :
~ Confection area fasclnelor.

Se mascara Codurile resurselor

la metru

patrat

garnisaj. Uni tat! de Consumuri resurse

Denumirile

resurselor

masura

An
02
()1

~
03 01

0101

Materiale: 255121345005 308351290009 11110 11116 Sirrna moale oblsnuita D 3,00 S 889

kg kg
m m

0,470

0,.100 (1,033 C,033

Cuie cu cap conic tip A Fascine Fascine (Taruiji (LongrIne


I) 2)

(5,OD)

(5,00 ) (~),33 )

4-8

em din foioase)

n1C

(O,OH)

(0,000)

(0,014) (0,007)

(D,OOO)

de Icioase)

rue

(0,007)

Forte de muncii : 011021 011011 Fascinar Fascinar 2.1


1.1 T07AL

ore
or-e

0,t70 0,(79 0,153

O,OSO 0,089 0,178 de

0,154 0,154 0,308

0,174 0,174 0,348

ore

1)_2) In cazul procurar ii f'ascinelor gatn confectlouate se vor folosl listele tate 11110 si 11116 pentru catalogu l de preturi unitare !ii norme d.'! deviz "If". :,) In cazul confecttonarii fasclnclor pe san tier. se v a prevedea articolul If 10) Materialele si canti tiliile trecute in parantcza nu se cuprind in norma de preturi. Ele servesc nurnal la calculul canti tatilcr materialelor respective, in punctul 3.1 din genera lltatile capitolului.

materi ale neexplici-

E 01. si implicit in catalogul coriditii le prevazute la

-r

If E07 791 133 03 00 00

Exeeutarea

gnrnlsajelor

eu pat

de craci

pcntru

captu~irea

albiilor

Impctr iva erozlunttor,

legate

cu :

sirrna, groslmea

patului

30 cm ;

_~I-

0201

sirrna,

grosimea

patului

:10 em ;

_l3.l_
0301

longrlne,

groslrnea

patulul

30 em ;

Iongrine,

g rosirnea

patului

30 em.

Cuprinde : arnenajarea manipularea asezarea sumara a tcrenulul prin Indeprirtarea pe locul bolovanilor, de munca ; cioatelor. radacinilor etc. ;

si transportul fascinelor

materialelor ;

sl fixarea

confectlonarea

s i baterea

~aru~ilor !?i Iongrmelor.

... E 08 If
co co

Exeeutarea rogojinilor din fascine bruta nentru anararea fundurilor ~i lmpotrlva eroziunllor, executata : --l_pe 0101 B --I-in 0201 Cuprinde -

de nuiele, malurilor rogojinii

791 133 0,. 00 00 Iestare eu piatra cursuriJor de apo 20 em ;

----

mal sau in alble fara apa, grosirnea albie eu apa, groslmea : rogojinii

30 em.

'" co q '"
co
0 Q CJ OJ ...

amenajarea patului la locul de lucru; manipularea sl transportul fascinelor la locul de lucru ; punerea in opera a fascinelor sl fixarea lor pri n tarwii incluslv baterea acestora ; - baterea pari lor de 0 8-12 cm $i 2 m lungirne incIusiv masurarea si fixarea locului de batere conform planului ; - legarea cu sirrna a fascinelor de capetele parilor inelusiv talerea sirrnei la Iungirne sau dupa legare. Se masoara la metru patrat de rogojina pusa in opera. Codurile resurselor Denumirije resurselor de

------~~----------Consumuri resurse Unitatl


masura

(!)

...

2: o

~L

__!L
0201

0101

Materiale 255121345005 Sirrna moale S 889 D = 3,00 11108 Piatra bruta pentru eonstructli I) ll1H' Faseine 2) 11116 Fascine :1) (Pari 0 8-12 em sl 2 m lungirne medie) Forte de munca 011021 Fascinar 2_1 011011 Faseinar . 1.1 Total

kg kg m m me ore ore ore

0,19 (130,00) (5,10) (0,004) 0,30 0,30 0,60

0,28 (180,00) (3,40) (0,004) 0,39 0,38 0,77

'CO

... co
S

'co

rn

'" o o o

<I:> 0
.-i

(!)

II}

....
If')

0> N

....
....

<? 00
M

i) Se va preciza natura pietrei brute din Iista de materiale neexplicitate 11108 pentru catalogul de preturi unitare pe articole de deviz "If". 2)_3) In cazul procuraril fascinelor gata confectionate se vor folosi Iistele anexe 11110 sl 11116 pentru catalogul de preturi unitare ~i norrne de deviz ,.If". 4) in cazul confectlonarrl fascinelor pe santier se va prevedea ar ticolul If E 02. 5) MateriaJele sl eantitatile trecute in paranteza nu se cuprind in norma sl implicit in catalogul de preturi. Ele servesc numa! la calculul cantltatilor materialelor respective in conditllle respeective 1a punctul 3.1 din seneralltatne capitolului.

98

99

tiE 09
791 132 02 00 00

Confection area eilindrilor aplirari de maluri, corectari

de nuiele eu mlez de pietris, bolovani de riu sau de cursuri de apa ete., cu grosirnea Invel isu lui : A)
1)

piatrii

bruta,

pentru

B) eu diametrul de : 0,60 m ; 2) 0,,80 m ;


15

em ;

20 em

3) 1,00 rn

Cuprinde -

masurarea etc. ;

taierea

sirmel

pentru

legarea

cillndrului,

inclusiv

derularea

de pe colac,

Intiriderea

intre

tarul1i,

asezarea sirmel pe capre in Iungul traseului ; manipularea l1i transportul materi alului pietros ; stringerea zbantului (cheiei) legarea cu sirma rostogolirea cilindrului eu ajutorul bilelor manele de eilindru

sl scoaterea zbantului ; pina la Iocul de punere in opera. Consumuri resurse

Se mascara la metru Codurile

confectlonat.
Unitate de masura

resurselor

Denumirea

resurselor

~
0100

~3_

0,200

03 DO,

-~

_&_
0500

~
0,6 ~O,

104 DO,

Materiale
218328500006

Pietrls spalat de mil


Sirrna obisnuita D=4mm S 889

7-70

me
kg

0,,000 0,50,0

0,,160

0,,320, 0,,80,0

0,,025
0,,60,0,

0,120 0,800,

0,270,

255121349003

0,,650,

1,100,

Codurrle resurselor

Denumirea

resurselor

Unitate masura
mc m st. de

~._
0,100
(0,0,60,) (0,33)

Consumuri
~2_

resurse

~J!_

_!L
0,400;

0200

03 GO
(0,320,) (0,,71)

~
0,500

__§__
O£.OO

2181241100,0,3
11106 11li}8

Bolovani de rlu
Nuiele ...
1)

70,-150

(0,,160
(0,,51) (260)

(0,0,25)

(0,120)

(0,270,)

(0,,42)
(40)

(0,,62)
(200,)

(0,,83)
(430)

Piatra bruta ...

2)

kg

(10,0,)

(50,0)

Forte de mumunca

0110,21

Fasclnar

2.1

ore ore ore

0,323 0,646 0,969

0',450 0,,900,
1,350

D,55a 1,10,0, 1,650,

0,350 10,70,0,

0,,467 0,,963
1,400

0,,583 1,167 1,750,

0,110,11 Fascinar
Total

1.1

1,0,50,

preturl preturl

tipul de nuiele din Iista de materiale neexplicitate unitare si norme de deviz "If" sau se va folosi artieole If E 01. 2) Se va preciza natura pietrei dill Iista de materiale neexplicitate unitare si norrne de deviz "If".

1) Se va preciza

11106

pentru pentru

catalogul catalogul

de de

1110,8

If E 10 791 132 03 00 00 Confectlonarea cilindrilor de cursuri de apa etc.,


A) D

tliri

din fascine contectlonatt

de nulele cu miez de pietrls, pentru aparari de maturl, coreedirect pc saltea, eu grosimea Invelisului de fascine de: B) D

15 em; eu diametrul de : 1) 1,00 m ; Cuprinde:

20 em

2) 1,20 m.

taierea sirrnei pentru Iegarea cilindrulul, inclusiv derularea de pe colac, intlnderea surarea etc. ; asezarea slrrnel pe eapre in lungul traseului; manipularea $1 transportul materialului pietros : stringerea zbantului (cheiei) Iegarea cu sirrna sl scoaterea zbantului ; rostogolirea cilindrului eu ajutorul bilelor manele pina la Iocul de punere in opera. Se mascara Codurile resurselor la metru de eilindru confectionat.

intre

taru~i,

rna-

Denumirile

resurselor

de masura

Untiatl

Consumuri

resurse B, 030:)

~
01 00

~
0200

~
0400

Materiale 218328500006 Pietri$ spalat de mal 7-70 S 889, me kg 0,35 0,80 0,55 0,94 10,23 0,80 0,47 0,9-1

255121349003 Slrrna moale oblsnuita D = 4,00

~~.~." '-.

Codurile resurselor

Denurnirlle

resurselor

masura
m st.

Uni tati de

Consumuri Ail 0100 ( 0,15)


(18)

resurse

_§_
0200. ( 0,24) (22)

~
0300 ( 0,12)
(13)

____§_
0400 ( 0,20) (16)

11106 Nuiele ..... 1) (Fascine 0 15 gata (Fascine 20 gata

confectionate) confectionate)

2)

m
m

2)

Forte de munca 011021 Fascinar 011011 Fascinar 2.1 1.1 ore ore ore 0,50 0,49 0,99 0,60 0,59 1,19 0,83 0,88 1,76 1,06 1,05 2,11

TOTAL
1) Se va

preciza tipul de nuiele din lista de materiale neexplicitate 11106 pentru catalogul de unitare $i norme de deviz "If" sau se va folosi articolul If E 02. 2) MaterialeIe $i cantltatile trecute in paranteza nu se cuprind in norma l1i implicit in eatalogul de preturi. Ele servesc numai la ealculul unitatllor materialelor respective, in conditlile prevazute la punctul 3.1 din generalltatile capitolului. preturi

HEll

0 0

'" -e

7911330500 Punerea de nuiele: in opera a cilindriIor confectionatl din nuiele

00

sau fasdne

.... ....

...
r.l

..,.
0 0

s ';'::
VJ

;::
::l

...
.....
0'> t:-

C\I M

.. ..

C1J

.S

+>

...

(J

~
0101

~, £ .;:::
::l .... t1l

pe taluz pe taluz

cu panta cu panta

pina la 30G/o fara flxare pin a la 30% cu fixare ;

_!L

_s_
0301

0201

'v;,

de pe pontoane :.

fara fixare.

!.

.;:::

r 11
,

I'

Cuprlnde A-B -

£ ::s -e c ::s .....


ell

..

c .~

•.. .,! :1
,

in cazul puneru In opera pe taluz rostogolirea cilindrului de la locul confectiei la locul de punere in opera ; asezarea la pozttie eu sau fara fixare ; mani pularea !Ii transportul sculelor pe masura avansarlt frontului de !ueru. in cazu! punerii in opera de pe pontoane ; transportul ci l lndrulul pe locul de punere in opera; ancorarea pontonu!ui Ia pozitia de lansare ; rostogolirea cilindrului de pe ponton la pozltle ; manevrarea pontonului $i revenirea la noua pozitie eontinuare a confectlonarli cilindrulut. la metru deplasare.

t1l Q XII

..
<11

... ....
c
Q)

'" ::s
Q

~.

::l I:;

de

~
Q)

Se mascara

'u

III I:; =II

....
Unitatl masura
de Consumuri resurse AI 01 OJ B,
(IQ

VJ

..
<Il

Codu r i!« resurselor

Denurnirl le resurselor

_s_

.5 ctt -e E

01 0301

,i
I.

Forte de mundi 011021 011011 F'asciriar Fasclnar 2.1 1.1 TOTAL NOTA') ore ore ore 0,04 0,08 0,12 0,06 0,11 0,17 0,12 0,2.3 0,35

ctt ::s VJ
Q)

....
t1l

'aj 'aj

...

o
CD

0..

.: .£ .;
'N
Q)

0:::5

<11 0

.. ..
c:
t1l
....

u .5
0

> S. .;:: 0 .... c:


(,I

cD

In cazul dnd lansarea cilindrilor neceslta amenajarl si operatii speciale, aces tea se vor prevedea separate in devize.

,ca
Q CIS

104

Se rnasoara

la metru

patrat

de saltea

confectlonata. Consumuri resurse Bn__!t3~4-~n 0501 0601 0901 1001

Codurile resurselor

Denurnl rile resurselor

Unitati de masura

A4::L.. A2::L_An2...__. ~-_I _An _ _!3'l-l 01 01 012 01 0301 0701 0801 0401

Materiale 255121345005 Slrrna moale oblsnuita S 889 D 3,00

kg

0,320 0,230 0,240 0,260

0,320 0,230 0,230 0,:140 0,260 0,320

Forte de munca 011021 011011 Fascinar Fascinar 2.1 1.1 are are are 0,374 0,408 0,335 0,422 0,572 0,340 0,370 0,277 0,387 0,594 0,647 0,548 0,698 0,968 0,404 0,437

0,435 0,356 0,493 0,603

TOTAL
Utilaj 65040002 Troliu cu actlune animala

0,968 1,055 0,883 1,120 1,540 0,744 0,005 0,633 0,880 1,040

ore

0,19

0,19

0,210 0,270 0,300

0,190 0,190 0,2.10 0,270

0,390

IfEU 791133 06 00 00 Scufundarea in amplasarnent a saltelelor din fascine din nuiele prin Iestare . piatra bruta sau bolovani de riu pina la 20 kg/bue., la lucrart pe eursuri de apa, adincimi: A) B) C) executata manual cxclusiv Dunarea, eu la

pina la 1,00 m, eu mijloace de executie si transport obisnuit Iucrerllor de uscat ; peste 1,00 m, cu 50% mijloace de executie !?I transport de uscat !?i 50% ambarcatiunl peste 1,00 m, numai cu ambarcatiuni. saltelei
m;

Cu grosimea 1) 0,45 2) 0,60 3) 0,65 Cuprinde: transportul rrranevrarea manipularea

de :
4) 0,75 m;

m; m;

5) 1,00 m.

manual al pietrei si aruncarca uniforrna pe suprafat;a ambarcatluntt in timpul Iestartl ; pietrel ~i aruncarea uniforrna a acesteia pe saltea.

saltclcl:

Nu cuprtnde : incarcarea pietrei in ambarcatiunl ;' manevrarea de la locul de Incarcare Se mascara Codurile resurselor Materiale Bolovani Ia metru patrat.

la

Iocul

de lestare. Consumuri resurse

Denumirile

resurse lor

Urii tatl de masura

A, 0900

_~

~
1l)()!1

0100

~
0201

......
0
--J

218124110003 11108

Piatra bruta .....

de riu 70-150
1)

mm

111C

kg

0,145 (2.10)

0,145 (230)

0.160 (260)

0,160 (260)

......
en eo
In If:) 'I"-1r-i
(0 ....

;:l
bQ

000
,.......,j,......
C'3 C'>
~'1"-1

'n18 o

ro

C'l ~t--.. ~ ,......,......M


,...... rl

oOQ

.£ rv
"'cil
v

liEU 791 133 07 00 00

C<::J

QQO
..........

<t' c·J

C'3", M C"") '1"-1 rl

.". to C'J

00

a
~

rl'l"-1

NC'l

000
r-! -i C\) rl

C'3 "':f'I C'l

C\JC"1 C'r: M
,.....(.-i

so
C'l

00

a
C\l

s.;~ ~ c·]
I"-! '1"-1

3
.8
()

OC C
C'l ::;

,
,

Scufundarea in amplasament a saltelelor din fasclne ' de nuiele prlnIestare executata manual. eu platra brutii, la lucriiri pe Duniirc elf adiuclmea apel mai marc de 1.00 m, Ioloslndu-so numai arnbarcatlunl.. eu grosimea saltelei de :

(tl +-' C"J


~. '"

i
t

~
0101 -

0,60 rn ; :

~ 0201'

075 m : ,

_C_,_
0301

1,00 m.

C'1
~

co
r:-t-;

o:l'

",18
10

'1"-1

C'J

r:
C·)

c';

T"""'IT"""'I

coo
L~

C'3

-r

01 <c,
10

~., 0

I .....

_... -I

C"-l C'J

00

• - - -I ~
0 ~ 1

1-6.
1~

~S ~ ~I::: coo
I

.q<

I·~
:::>

..... c')

o::rO

...-...

t-- t.-0: rl

,-1,.. .... ~

c~-,

oo:tt

r--'

_. C',]

Cl ~
~~

C'\l

.s
qj

t
t r

Cunrlnde

ci~

00

c
o

rl ... !"'"~

CCC

"Jj.8

C."l!

.C'

transportul manual al pietrel sl arunearea Iata saltelei ; manevrarea arnbarcatlunli in tirnpul lestarll manipularea pietrei ~i arunearea uniforrna

uniforms ; a acestela

pe supra-

pe saltea,

I'"

!~ b
cu
CJ

()

0" 6 ~
C'~ C'~ N.-< ~ ~

(J

(.'

Nu cupr lnde : - incarcarea pietrei in ambarcatlunl ; - manevrarca acestora de la locul de incarcare Se mascara Codur ile resurselor l a metru patrat.

la lccul

de lestare ..

Eo<

o
~ 8
c'
I,{)

I~
o
t''-< t....

In

I~
o
t--

:::l

f· .!
I
00

-------;--------,----,-------------Denumirtle resursclor

masura

Consurnur i resurse Unltati I---------___:_-de _&__ C: 0101


0201

(1301

Materiale 11108 Platra bruta",


!)

kg

(320,00)

(-!OO,OO)

(480,00)

Forte 011022 011012 Fascinar Faseinar

de munca 2_2 L.l TOTAL ore ore ore O,H


0,14 0.18 Q,20 0120' 0,40'

c;'('ij

·c
e>:S

cu C;

-o~
--1

@:D
'"

L..

0,18 0,36

2 ob
~

>'(0

0,28

~ S~

UtiJaj

("·1 ("·1 "·1 ?'"< CO

....... .......

co

- .... ~. ... ....


M'"

co
C'J

0 .... 0""

...... .... ....


';>0 C'O

CO·JN

N ....

C'-: 00

00

........ .... ... .... 00 .... N


N

c ....

NN N ....

0 ....

......... .... ....


00

'.

62528000 62541002

Bae fluvial 100 t Rernorcher fluvial cu motor ardere truterna ell elloe 30 CP

ore ore

O,O'!

0,\)5

O,OS
0,03

0,Q2

0,023

.... N
eo

1) Se va preciza natura pietrei din llsta de materiale neexplicltate 11108 pentru eatalogul de pretu ri unitare $1 norme de deviz If,

108

1 J9'

1
If E 15_A_I _ _ 791133080101

I
t,
Executarea carolajului de 1,00 X 1,00 m din fascine de 15 cm Cunrlnde : -

If E 16A 1 791133 09 01 01

cu diametrul

Deplasarea

saltelel

de fascine

de pe locul de lansare cu sistem

Ia Iocul de pun ere

in operli (lestare),

de lansare.

Cuprinde:

masurarea
Indepartarea pietre

adincimii

apei sl stabilirea piedlcl

traseului

; de copacl,

amenajarea nivelara sumara a terenului prin indepartarea bolovanilor, cioatelor, radaclnilor etc. ; manipularea ~i transportul materlalelor pe locul de munca ;

eventualelor

(cioate, saltelei

trunchlu ri ;

etc). care ar oprl deplasarea saltelei cu ajutorul

eventualelor

deplasarea

trollilor

sl corectarea

asternerea in straturi uniforme a nuielelor pe fundul albiei, pentru formarea unui radier simplu cu 0 treapta sau doua trepte; baterea parilor si fixarea stratului de nuiele prin legare cu slrrna sau montare de Iongrine, dupa eaz.
: fasci nelor.

devler! de la traseu. Nu cuprinde amenajarea : patului de lansare.

Nu cuprinde

contectlonarea

Se mascara la metru

patrat, Unttatl masura


de Consumuri resurse

Coclurile resurselor

Unit.3\i
Denumirile rcsursclor

II'

masura

de

C~~:~~~rl
~
0101

Forte 011021 011011 Fascinar Fascinar

de munca 2.1 1.1 TOTAL ore ore ore 0.438 2,504 2,942

Codurile resurselor

Denurnirl le resurselor

~
0101

Materiale 11107 (Fasclne, gata confectionate) ... t) m (2,20)

Forte de munca 011021 011011 Fascinar Fascinar


2.1

ore ore ore

0,08 0,08 0,16

1.1 TOTAL

UtiJaje 65040002 Troliu eu actiune manuala or~ 0,50 tate


1) Se va

preciza tlpul 11107 pentru catalogul

de fascine de preturl

din lista de materiale neexpliciunitare ~i norme de deviz If.

110

111

i>~

I
,
I

I
CAPITOLUL PREGAT~EA ]f F SOLULUI ~I AMENAJAREA

GENERALITATI

1. Continutul

capitolului

1..1. In acest eapillo!l.lSie cuprind .]Juorari necesare pregatirii sl arnenajarii terenului ~i anume : aratul, destelenitul, discuitul, ta'VaIIJug~trull, pr<lJ~i1:Ju~, bra.lJd'UitUt1, nobihzarea ~i desfundarea ter renului, iLum-.·ki neeesare ameliorarii solului ~i Iimitarea sam eliminarea efeotelor-erozjunilor, 2. Conditii tehnice speciale normelor din capitol avute in vedere la elaborarea

2.1. Toate lucrarile cuprinse in acest capitol se executa pe terenuri orizontale sau in pante care variaza de la 15% pina la 30010, 1a adincimi pina la 60 em si se executa in general in lungul curbelor de nivel, 2.2. Clasificarea terenurilor adoptate in acest capitol sint cele din indicatorul de norme de deviz pentru Iucrarl de terasamente "Ts". 3. Continutul norrnelor

Normele de deviz pentru lucrarlle de pregatirea !ji amen ajarea solului cuprind atit consumurile de materiale, forte de munca, cit si utilajelor necesare executarii unei unitati de lucru.
II -

c. 10636

113

ili"
3.1. La consumurile specifice de materiale s-a tinut seama atit de consumurlle de materiale reale in opera, cit si pierderile medii admisibile, de transport, manipulari, depozitare si prelucrarea materialelor in vederea punerii in lucrare. 3.2. Consumurile specifice de forta de munca cuprind operatiile mentionate 1a normele de deviz respective, pentru executarea manuala, pre cum si operatiuni auxiliare 1a lucrarile ce se executa in principal de catre utilaje, pentru executarea unei unitati de lucrare, 3.3. Consumurile specifice de ore utilaj. 3.3.1. Normele sint elaborate pentru lucrari care se executa cu utilaje mecanizate sau utilaje cu tractiune animala. Normele sint elaborate pentru lucru intr-un singur schimb, cu deplasarea utilajelor pe ori ce fel de teren, fara ca acestea sa se impotmoleasca. 3.3.2. Norme1e de deviz sint intocmite in situatia di procesul de munca cuprinde operatiile specifice fiecarui articol de lucrare, 3.3.3. Orele prevazute pentru conducatori i 1a utilajele cu tractiune animala, nu sint cuprinse in ore1e de Iunctionare ale utilajului respectiv. . 4. Conditii de masurare a. lucrarilor Unitatile de masura ale lucrarilor Iiecare norma de deviz. sint cele specificate la
"
l

... 0

o o o

.... N
104

r:. ::
...

....

'" l~

...

'_

o ,...

(tl

-, ....
0

"'" o

o o

.:=
o

a
rl

0>

So 0 ",::l

";n. VJ

~'~

-I -I .... :;1:: ='"....


, 0
.; -a-

-·1 ,... <~


<lJ

'-" o

...
vr ::3.

E
(IJ (IJ

... ....
(IJ (IJ

....
o o ,...

...

o ,...

.... o
N

_\ .-I ~I.-I <".-I o '£Mo


, 0 , 0

-\ ~ =' ...
,·0

M ~

o o o

115

<:> <:> <:>


CO)

o
fl.<

0 :

.... N

... .... ....


a>

...

0>"

""
ir

';f.
o
<:'1

M I

-$ ""
Q)

M
I

;;--

j.
j

.....

.....
Q)

.... 0.
C "0
Q)

>CO

.9
I

+>

....

""

s:: .....

....

~., .... ~
I 0

-\

~~

-I....
0

I
", <t:
I

-\ g
.....
0

-i~

-I .... -I .... "'"


0

<is

-I ......
0

<:>

~'

<:>

,_ 0

<t: 8
OJ

-\

.....

....

.2 CJ .3

o "'" .... o

-I.... oeig
I

<:>

...
N

'0.

c ""

<:>

"'"
II

~~

-I .... iii'".... -I
, 0

:::1 ~ 'd;:j

:Cal
o
til

ClI5

In

o o
M

=
o
N

00;

....

"'"
117

116

di' ~
jf'>_

,\8

.~
;::l

°2
o
<11

...
...

o
M
M

gJ

<11 .._,

.0
00

ctI

..:

co co

.fl
CJ
Q) .._,

ci ...

oocs5 MM

o co
M

o
<11

E
U

e:i

'0

< 1- .,,;
0
Q

o o ci

...

<11

<11<11

00

......

(I)

...

°u ~ :0 ctI S u

~g

~.\.-I
0

....
o~

~ :E
Q
en
(.)

~ en
<11

...

;:l

...

en

...

><1)

~ o S

o
;::l

°2
ttl
OJ

co

If>

... o .... u ... ....


<1)

'<j<

.5 ~
<11 .._,

'0

<11

...., eo: .~

If> C'l

en
<11

0.

.-I o
o o o o

X1l

0.
C1l

til

~I---X1l

-1.-1 riC') <0


I

..,
M

U Cl M o

-I

>C1l

o en

... C1l

N M 0> 0> '"""

It)

0 0 N 0 0
M

00 00 00 O~ 00
~CI')

N.-I

0) r./)

...

""'..,.

118

119

,
j..

If F 06 Al 791128230101 Aratul terenulul, ell plug tractat de tractor. in terenuri ell parita peste 15% in vederea eonsoIidiirii sululul prin plantatit sau Inierbar! la lueriiri de cornbaterea eroziunii, la adincirnea de 18-20 em. Se mascara la hectar. Unitati de '1- Consumuri resurse Aratul

If F08 Al 791128260101 terenulul eu .plugul traetat de tractor pina la 65 CP la adincimea 25-30 em. m~e~erea eonsolidiirii solului prm plantafii la Iucrari de combaterea eroziunii solulut. la hectar. Ccnsumuri resurse

Se rnasoara

resurselor

Codurile

Denumirile

resurselor

masure

I~
If F 07

Codurile resurselor

Denumi rlle resurselor

masura
UtiIaje

Un itatl de

~
01 01

UtlIaje 43002006 Plug cu tractiune mec, PP3-30 M cu trupite pe tractor 65 CP 43013002 ore 2,00

Grapa eu disc tip GD 4 cu plug PPN-30 M pe tractor S 650-65 C

ore

3,30

791128 25 00 00 Aratul terenulul eu plug eu tractiune animalii in terenuri eu panta peste 15% in vederea eonsolidiirii solulul pr'in plantati! sau inierbiiri la lucrari de cornbaterea eroziunii. la adincimea de 18-20 em. lucrind in teren :

If F09 79112827 0000 Aratul terenului pentru desfundare, ell plug tractat de tractor in vederea eonsolidlirii soiului pentru nlantatll, lucrind la adinclmea de :

~
0101

usor ;
la hectar.

~
0201

mijlociu;

_S_,
0301 '

tare. _ 0101' Consumuri

Se masoara

30 em;

_!!L_
0201

40 cm;

~
0301

50 em.

Codurile resurselor

Denumirile

res-urselor

masura

Unita\i de

resurse

Se mascara 1a hectar.
j:

_§_

__9_
0301
L ..

01 01 0201 Forte de munca 019933 Muncitor Utilaj 430(}0002 Plug reversibil tip PRNG (atelaj cu 2 cai) are eonstr. montaj 3.3 TOTAL ore ore

resurselor
21,14 25,0:3 29.m 21,14 25,03 29,C8 43002001 21.14 25,03 29,08

Codurile

Denumirile

resurselor

rnasura
Utilaj Plug eu tractlune rnec, tip PRP-35 cu 0 trupita

Uni tatl de

Consumul'j resurse

_s,_

01 01 02 01 03,01

ore

6,20

120

121

·'1
If F 10 791 128 28 00 00 Dlscuitul sau cultlvarea araturtlor in vederea consolldartl solului prln plantatt! la lucrarl de combaterea ero~iunii solului, in terenuri orizontale sau in panta, executindu-se : _&._eu 0101 Se mascara

Se mascara

la "hectar Unitati de Consumuri resurse


1----~_ ~1_

Codurfle resurselor

Denumirea

resurselor

masura

tractlune
la hectar

mecanica ;

---cu 0201

B,

--------~----------------------~----~---tractlune anlrnala
019932 Forte de mundi Muncitor Utilaje constructii menta] 3.2. ore ore

0101

02 01

3,B7 3,B7

TOTAL
Consumuri 43013001 43010000

Codurile resurselor

Denumirea

resurselor

Unitati rnasura
de

resurse

Grapa cu disc tip GD-4 pe tractor


U 650-65 CP Grapii eu colt! ficsi 2 cai ore GF 2 atelaj cu ore 3,B7 0,20

A1 0101

~ 0201

Forte 019932 Muncitor

de munca

constructli

montaj

3.2.

TOTAL
Utllaj 43013001 43010000

ore ore

4,13 4,13 Grapatul naitstuor

If F 12 791 128 30 00 00 in vederea consolldarlt solului la lucr arl de in terenuri orizontale sau in pante, executate: mecanlca ;

cornbaterea
GD-4 pe tractor ore GF 2 atelaj cu ore 4,13 Codurile resurselor 0,03

eroziunii,

Grapa
Grapa 2 cal

cu disc tip U 650-65 CP


eu coltl flcsi

~
0101

eu tractiune

~
0201

eu tractlune

anlmala

Se mascara

la hectar Consumuri resurse ~ 0101


~1_

Denwnirea

resurselor

Unitati de masma

--- IfFll 00 00 791128 29


019932 arlturllor, in vederea consolidliril sau plantatl! la Iucrari de eombaterea eroziunil, sau in pante, executat : Grlipatul solului nrln iulerbarl in terenuri orlzontale 43013001 eu tractiune

02 01

Forte de munca Muncitor UtiIaj Grapa Grapa 2 cai cu disc tip GD-4 pe tractor U 650-65 CP cu colti ficsl GF 2 atelaj eu ore ore 0,25 4,05

constructlt-montaj 3.2. TOTAL

ore Ore

4,05 4,05

2L
0101

cu tractlune

mecanica ; ---

B,

0201

anlmala

I
I

43010000

122

II
.t

123

·'1
IfF 13 791128310000 TaviiIugitul araturilor sl lnsamlntdrttor pentru lucrarlle de corn-

I
I

Se mascara

la hectar Unitati de Consumuri resurse Ai 0101

bate rea erozlunllor,

in terenuri

orizontale sau in parte,

executat:

Codurile resurselor

Denumirile

resurselor

rnasura

___!2_
0201

~
0101

cu tractlune

mecanica ;

__!L
0201

cu tractiune

animala
019932.

Forte de munca
Muncitor Utilaj constructil-montaj 3.2.

Se mascara la hectar Unltati


Denumirile resurselor de masur.a Consumuri

TOTAL
43112001 43110000 mecanicii tip GUP-4 eu pe pneuri Prasltoare tip STAS 1099 atelaj 2 eai tractor

ore ore

5,10 5,10

Codurile resurselor

resurse

Prasitoare

ore ore

0,83 5,10

At
01

01

~
0201

Forte de munca
019932 Muncltor constructil-monta] 3.2. ore ore 2.,96 2,96

IfF 15 79112833 00 00 eroziunli

TOTAL
UtiIaj 43030002 43030001 1'iiviHug Tiiviilug tip 3 TN pe tractor S 650 eu 2 cai

Brazdultul terenulul eu plantatil solulul, executat :

pentru
tractat

lueriiri

de

cornbaterea

__:&_
0101 ore ore 0,20 ,2,96

eu plug reverslbll

cu tractor;

tip 3 TN eu atelaj

eu plug reversibil 0201 Se mascara la hectar

eu tractlune

animala.

ifF 14 791 128 32 00 00

Codurile resurselor

Denumlrile resurselor

Unitat! masura
de

Consumuri

resurse ~

~
0101

00 01

Prasltul terenului Insamintat sau plantat la lucrarl de combaterea


eroziunil, executat:

019932

Muncitor

Forte de munca constructil-monta]

3.2.

ore

TOTAL'
43002005 43000002 Utila] Plug cu tractiune mec. PRP-2-35 ell 2 trupite pe tractor U 650 Plug reversibil tip PRNG (atelaj eu 2 cai) detlmp ouprinde doua treceri pentru

ore

.39,37 39,37

~
0101

eu prasitoare cu tractor;

ore are aceeasl

10,96 39,37 brazdii.

~L

0201

eu prasitoare eu tractlune anlmala


,

1) Norma

124

I
J.

.125

If F 16 791118 21 00 00 Mobilizarea lucrind in:


--

ifF 18
791121 44 00 00 Executarea mecanlca a dlguletelor, cu :

manualii

cu cazrnaua

a terenurtlor

eu pantii

peste 30%,

Ai +-ter en u:?or ; 0101 Se mascara la hectar

0201

teren

mijlociu

__s_
0301

teren tare.

An
0101

screper

2,75-3

mc in teren usor ;

An
rcsurselor Unitati de masura Consumuri resurse A, ~ 01 01 0201 0201

screper 2,75-3

mc in teren

mijloclu

Codurile resurselor

Denumirile

_..2r_
03 01

Btn
0301

screper 6 mc in teren usor ;

Forte 019932 Muncitor

de munca 3.2. TO:'AL ore ore 134 164 227 227 310 310

Bn
.0401 Cuprlnde :

screper 6 me in teren mijloclu

constructii -mon taj

If F 17 791122 21 GO00 Executarea canalelor de eoastii ell nlugul senile, efectuindu-se 2 treeeri ale utilajulul 0,40-0,50 m adincime, in teren : actlonat de tractor ~i saparea pina _CL 0301 pe la

saparea sl Incarcarea in lada a pamlntulul din zonele inalte


parcelei, marcate cu taru~i de gabarit ;

ale

transportal pamlntului sapat pe axul digului ; descarcarea treptata a pamlntulul pe traseul


verificarea

digului ;

cotelor de sxecutle.
la 100 metri cubi Unitatl de

Se mascara Codurile

~
0101 Se masoara
~.

mljlociu la 100 metri liniari de canal

tare

Consumuri resurse
_~-1

resurselor
Consurnurl resurse

Denuml rile resurseloi

masura

_J\:1~2 _~1::!.
0301

BD
0401

01 01 0201

.,

Codurile resurselor

Denumtrile

resurselor

masura

Unitiiti de

_6_
0101

BI 0201

_s_
0301

Vtilaj 42010002 Screper tractat (incluslv tractor 2,75-3 em) Screper 3,1-6

Vtilaj 43002003 Plug cu tractlune mec, tip KM 1400 pentru sapat canale operatla de profilare 42010000 ore 0,32 0,38 care 0,39

ore

5,90

7,07

tractat (inclusiv tractor


em) ore 3,02 3,78

!) Nu

se cuprinde

a canalului,

se face

manual.

126

127

If F 19 791 121 45 00 00

__

........::1£ F 20 ~1121 470000

Decolmatarea canalelor de depuneri 'ii vegetatie eu excavator pe senile de 0,5 me, cu motor cu ardere Interns comanda prin cabluri cu

Scarlflcarea terenurllor ce se amenajeazii cu lucrar! de imbunaU\tlrt funciare (niveliiri pentru irlgatll prin brazde, drenaje inchise, arnenajarl antierozlonale) pina la adincimea de :

eehipament de draglina, in teren :

~
0101

40-50

em in teren greu ;

0101

cu umiditate rnijlocle

fara

liplre de cupa ;

_!!_1_
0201

50-60

em in teren greu

YL 0201
~1_

sub apa

fara

lipire de cupa ;

Se apllca la terenurile cu textura grea cu orizontul B glelzat ~i in alte conditii similare. Se mascara la hectar. Unit,W de masura

0301

sub apa cu Iiplre de cupa.

Cuprinde: _ curatlrea vegetatlel acvatlce ; _ curatirea prin sapare a stratului a eanalelor; in depozit. de material depus in perioada de exploatare

Codurile resurselor

I I,

Consumuri ~:su~.
01 01 02 01

Denumirile resurselor

VtiIaj 42030104

_ descarcarea materiahilui

Buldozer pe senile 80-1SO Cp

ore

4,54

5,55

Se mascara Ia 100 metri cubi


--,-----,--~-------,------;-----;--

resurselor

Codurlle

Denumlrlle resurselor

masura

Unltati de

- ---Consumurl resurse ~~ __ J3L SOl 01 0201 0301

Vtilaj 42000024

Excavator hldraulic dragllna pe senile 0,5-0,8 me ore.


6,50 7,34 9,17

128

9-

c. 10636

IfF21 791121 42 00 00

Amenajarea

mecanlca a parcelelor de orezarie :

0101

eu sereper

3 me, teren

useat ;

~
0102

cu screper 6 me, teren useat :

_&_
0103

cu screper 6 m3, teren umed ;

~
0201

nivelarea

cu Iiluidozerul

a terenului

din

colturlle

parcelelor

de orezarle

_s_
0301

nivelarea

parcelelor de orezarie cu autogrederul.

Cuprinde:
A) silparea,

Incarcarea

in ladii

a pamintului

din zonele inalte

ale parcelei ale

transportul parnlntului sapat ~i descarcarea in zonele drenurilor sau canalelor limitrofice parcelei; nivelarea terenului cu lada coborlta ~i inchlsa;

depresionale

parcelei sau in platformele

- -.~ ---- .........-..... - sr

B) C) ~ -

deplasarea verificarea saparea nivelarea deplasarea verificarea nivelarea

utllajulul cotelor terenului terenului utilajului cotelor

in

pareelii ;

pe

dlstanta

de pina Ia 500 m :

de nivelment sl transportul cu lama

piimintului

in dlgulet, prin mersul

drumuri inapoi ;

de acces sau in interiorul

parcelei

buldozerului, pe ; st
0

in parcela de nivelment prin

distanta

de plria la 500 m ;

proprlu-zisa

taierea

Imprastierea

micilor

denivelart

ale terenului.

Se mascara

la 100 me sapatura. Unl tati de Consumuri resurse

Codur ile resurselor

Denumirile

resurselor

masura

A.
0101

~
0102

~
0103

_§_
0201

_s_
0301

UtiIaj 42010002 5crepertractat 2,75-3 me Screper tractat 3,1-6 me Buldozer Autogreder 81-180 (inclusiv tractor) ore (inclusiv CP tractor) ore ore ore 8,35 14,80
\

42010003 42030104 42020104

10,3()1

1,20 1.20

0,70

pina la 175 CP

0,70

If F22 791121 46 00 00

Nivelarea

sau

modelarea

terenurilor

1a

amena iarrle de irigatii,

cu

screpere

tractate,

Ia

distanta

medie pina 1a 100 m :

~
0101

cu screper 3 me, tractor

S 650 ;

_!L
0201

cu screper

6 me, tractor

S 80 -

S 110;

__s__
0301 Spor

eu screper 8 me, tractor pentru fiecare

S 1500 ; peste 100 m pentru:

50 m in plus S 650 ;

-.Ei_
0401

screper 3 rnc cu tractor

_§_
0501

screper

6 mc cu tractor

S 80 -

S 110;

2L
0601 CUprinde: -

screper

8 mc cu tractor

S 1500.

nivelarea grosiera de compensare intre fisrlle de nivelare, prln saparea, transportul ~i descarcarea pamintului in straturi uniforme de grosime medie de 20 ern in zonele de cota lnferioara : nivelarea pe dlrectia udare a brazdelor sau Hniilor de udare ; Intoarcerea c:u sau fara tncarcatura la capetele parcelei de nivelare ; operattile de sapare-lncarcare, transport ~i descarcare precum ~i intoarcerile utilaju1ui se executel prtn treceri repetate.

de

--~-

Nu cupzlnde : aratura ce se executa


de lao caz Ia caz. Se mAsoara la 100 mc excavatil in stare de compactare Unitaii de masura in terenurile

compactate Inaintea nivelaril totale,

care se va prevedea separat

naturale.
Consurnuri resurse

resurselor

Coduirile

Denumirile

resurselor

__6_
0101

~
0201

_S!_
03 DI1

__!L
0501

04lQi1

~
0601

UtiIaj 42010002 42010003 42010004 Screper tractat (inclusiv tractorul) 2,75-3 mc Screper tractat (inclusiv tractorul) 3,1-6 me Screper tractat (inclusiv tractorul) 6,1-9 mc ore ore ore 9,15 6,95 4,30 1,W 1,00 0,85

tl - prezenta norma trateaza numai nive1area propriu zisa aratura ce se face in terenuril, cornpactate inaintea nlvelarfl tctale din acest articol, va fi prevazuta separat ; - conform Instructlunilor departamentale MAIA-PD 13-80 nu sint admise de regula sapi'ituri mai mari de 0,25 m. In cazurl de exceptie, cu sapaturi mai mari de 25 em trebuie execu tata decopertarea st acopertarea zonei care se va prevedea cu articole din indicatorul Ts. _ nivelarea grosiera se executa cu buldozerul, articol preV8zut in indicatorul Ts, de Ia cazia caz, in ~unctie de gradul de fdimintare al tarenulut : "M '" ",," _ finisarea i,Bi,<tu.j;og,r¢deruh ar-tlcol prev~zut in indic~tor~l ,.~ Ts.

If F 23 79tl2153 ModeJarea terenurilor in crovuri, cu screpere tractate: rnedle de transport 00 00

1I
\ T

IfF24 791128 3400 00 Destufizarea terenurltor ce se redau in cireuitul agrlcol

_&_
0101

screper 8 mc cu tractor 100 m;

S 1500 la dlstanta

~
0101

tavalugitul

mecanic

al stufului

in vederea

arderli

~
0102

-.!!!_
spor pentru fiecare 50 m in plus peste 100 m. 0201

arderea

prin stropire cu 50 kg motorlna ;

stufului

tavaluglt

sau a rtzomllor

strlnsl

in gramezi,

arderea stufului tavalugit sau a rtzornllor strlnsl prln stropire eu 100 kg motorlna ; Cuprlnde : saparea, Incarcarea lazil screperului in alinlament, in zonele inalte ale crovulul ; transportul cu Incarcatura pe dlstanta medie 100m; descarcarea lazii din mers in straturi uniforme in zonele depresionare ale crovului ; revenirea utiJajului fara incarcatura la locul de sapare : saparea nivelarea in allniament in zonele de sapatura de mal (transport plln) ~i de umplutura ; la 100 mc teren excavat in stare de cornpactare

in gramezl,

__§_
0203 Cunrlnde -

arderea stufului tavalugit sau a rlzomllor prin stroplre cu 150 kg motorma. :

strrnsl

in grl~mezl.

stroplrea manuala cu motorlna . aprinderea sl arderea stufului . ' supravegherea arderil; , stringerea in gramezi a stufulul nears' stropirea rnanuala cu mctorlna a gra~ezllor aprinderea sl supravegherea arderll,

de stuf

nears;

turala.

S? mascara

na-

Se mascara la 1 hectar destufizat. Codurile resurselor

Coduri!e resurselor

Denumirile

resurselor

masura

Unitat! de

Consumuri resurse
A,I

Denumirile

resurselo

de masura

Unltatl

Consumuri

resurse

A;I B,t 01 01 0201

~...!!L
02 02 0203

0101 Utilaj 42010004 Screper tractat 6,1-9 me) (inc1usiv tractor) ore 3,85

A~L 0102

.4"
!

Materiale 206111620004 Motor-ina .pentru Diesel S 240 motor kg 50 100 150

0,85

i .t~ f' ~

Forte de muncli 019922 Muncitor

1) _ operatiile cuprinse pe aliniamentele benzilor ;

in articol

se executa

prin

trecerl

repetate

t
J

I
I

constructll-montaj

TOTAL

2.2.

ore ore

2.31 2.,31

32

32

48

48

6f

64

JJtilaJ
43030002 Tavalug tip 3 TN pe tractor S 650 ore 2,31

2) _ pentru sapatur! eu grosiml mal mari de 50 em se vor aplica articole de deviz din indicatorul Ts : decopertarea sl acopertarea zonei de lucru se va prevedea de la caz la caz ell. articole din indicatorul Ts.

1
'i'
,.J

134

I i

135

If F 25

0>

791121 52 00 00 Executarea drenajului

rcirtita,

cu tractor

pe

senile,

echipat HI 0201

cu plug de drenaj in teren

~
0101

in teren

usor -

mediu, adlncime

0,401 m ;

tare, aclincime 0,40 m ;

~
0102

in teren

usor -

mediu, adincime

0,60 m ;

~ ~

0202

in teren

tare,

adincime

0,60 m ;

0103

in teren

usor -

mediu,

adincime

0,80 m ;

0203

in teren

tare,

adinclme

0,80 m.

Se rnasoara CodurIle resurselor

la 100' ml dren. Denumirea resurselor

de masura

Unitat!

Consumuri

resurse

__:L
0101

_&_~~~
01 02 01 03 0201 02 02

~
0203

Forte de mundi 019922 Muncitor constructil-rnontaj 2.2 ore ore 0,159 0,159 0,199 0,199 0,239 0,239 0,199 0,199 0,250 0,250 0,299 0,299

TOTAL

UilIaj 43002001 Plug cu tractiune mecaruca tip PRP-35 cu 0 trupi ta eu tractor 150 CP

ore

0,08

0,10

iOI,12

0,10

0.,13

0,15

-_;~

If F 2G 791 121 48 0000 Executarea drenurllor ditate naturala : Adincime agrieole eu masina de siipat ~i pozat drenuri

ETT 202 A in tercnuri

eu urnl-

;;.mt

Categorie rteren
I II ]II

pina Ia 0,90 m
~1_

intre 0,9U-1,30

1,31-1,70 A3 0103 B3 0203

intre
m

peste 1,70 m

~
0102 B] 0202 C. 0302

0101
~1_

~
0104

0201
~1_

_l!t,_
0204 _,C4 0304

_C..:_:_ 0303

03 01

Cuprinde: pichetarea tr aseului santului, morutarea ptchet ilor (fluturflor) si a cablulut sablon pe care se deplaseaza palpatorul utilajulul pentru mentin erca pantei '3i a adincirnii de pozare ; - saparea rnecanica a santului cle drenaj cu latimea de 0,50 m s i cu 0 Iung ime medic a frontului de lucru de 100 m; \ - aprovizionarea eu tub uri a mas inii inclusiv incarcarea lor in buncar : -- manipularea si asezarea tuburilor de drenaj la l ocul de kinsaa-e ; - pozarea tubur slor de drena] pe Iundul santul ui : - aLinierea, centrarea, con trolu l s i corectarea poz ite i tuburIlor ; - demontarea cablurilor. -

....... w
co

Nu cuprlnde -

: filtrant cu un strat

pe traseul santului terenului pregatirea defr isare, nlvelare, scarificare) ; imprastlerea materialului Liltrant deasupra tu burnlor si impanarea mater-ialului subtire de pamint afinat, ele executindu-se manual : drenului cu parnlntul accperirea rezultat din saparea lui (astuparea santului). la 100 ml

Se mascara Codurile

resurselor

Denumirile

resurselor

de masura

Un itati
~l_

Consumuri

resurse

~
01 Q2,

~
0103

~
0104

~
0201

~
0202

0101

Materiale 11115 11111 (Tuburi (Tuburi din ceramica PVC ,riflate ... 2)
.•. 1)

buc. m

(315) (105)

(315) (105)

(315) (105)

(315) (105)

(315) (105)

(315) (105)

Forte de munca 010631 019922 Drerior canalist Muncitor constructii menta] 3.1. 2.2.

ore
ore ore

1,82 1,82 3,54

2,02 2,02 4.,04

2,30 2,30 4,60

2,50 2,5D

2,14 2.14 4,28

2,38 2,38 4,76

TOTAL
Utilaj 42001011 61150004 Masina de pozat elinda 55 CP Tractor pe pneuri remorca 3 tone drenuri cu cu

5,00

ore are

1,82 0,91

2,02 1,01

2,4~ 1,15

2,~tO

2J14 1,07

2,38 1,19

1,25

-- ..,...~.".

Codurile resurselor

Denumlr ile resurselor

rnasur a

Un itati de

Consumuri ------------~~

resurse

_ Br,_ 0204

~l

~
0302

_C;.L
0304

0203

0301

Materiale 11115 lUll

(tuburi
(Tuburi

din oeramrca PVC ,riflate

1)

buc,
ml

(315) (105)

(315)
(L05)

(315) (1.05)

(315)
(ID5)

(315) (105)

(315) (l05)

2)

Forte de munca 010631 019922 Drenor Muncitor monta] canalist constructii 2.2. are
ore

3.1.

ore

2,70 2,70 5,4D

2,94 2,94 5,88

2,46 2,46 4,92

2,74 2,74 5,48

3,12 3,12 6,24

3,38 3,38 6,76

TOTAL
Utilaj 42001011 61150004 Masina de pozat allnda 5~ CP drenuri cu

ore ore din din listade lista

2,70 1,35 .

2,94 1,47

2,46 1,23

2,74 1,37

3,12 11,56

3,38 1,5~ de de

Tractor pe pneur i cu rernorcii 3 tone

J) Se va preciza diametrul tubului pretur-i unitare pe articole de deviz If. ....... 2) Se va

mater-tale

neexpl icitate neexplicitate

11115 pentru 11111 pentru

catalogul catalogul

preciza

dlametrul

tubului

de materiale

preturi

unitare

pe articole

de deviz If.

---~-----

If F 27 791121 49 00 00

Executar ea drcnurilor imbibate eu apli : Adineime eategorie

ag'ricnle

eu

maslna

de sanat

si pozat

drenuri

ETT

202 A -

in terenuri

sant
teren

pina la 0.,90 m

dntre 0,91-1,30

In

1,31-1,70

Intre

peste

1,70 m

~
0101

~
0102

~
0103
B-1

~
0104 _B,,, 0204

II

__!L
0201

_____!L
0202

0203

III

_s_
0301

__s_
0302

_s_
0303

"'.

0304

Cuprfnde -

plchetarea traseului santului, montarea plchetilor (fluturilor) si a cablului sablon pe care se deplaseaza palpatorul utilajului pentru mentinerea pantei ~i a adincimii de pozare ; saparea mecanica a canalelor de drenaj cu latlmea de 0,50 m ~i eu 0 lungime medie a frontului de Iucru de 100 m ; aprovizionarea eu tuburi a masinil. inclusiv Incarcarea lor in buncar ; manipularea si .asezarea tuburilor la Iocul de lansare ; pozarea tuburilor de drenaj pe fundul canalelor : al inlerea, centrarea, con tro lul s i corectarea pozi tiei tubur ilor : demontarea cablurrlor.

Nu cuprinde -

: filtrant eu un

pregatlrea terenului pe traseul santulul (defrisare, n lvel are, scarlficare): Imprastierea materialului fil trant deasupra tuburilcr si impanarea materialului strat subtire de parnint afinat, ele executiridu-se manual; acoperrrea drenului eu pamintul rezultat din saparea lui (astuparea santului) ;
la 100 ml.

Se mascara Codurile resurselor

Denumirtle resurselor

Unitii1;i de rnasura

Consumuri

resurse

~
0101

~
0102

~
01 00

All
01 04

__§_
0201

~
0202

Materlale 11115 11111 Tuburi Tuburi Forte 010631 019922 Drenor Muncitor din PVC cerarnlca rifl ate (315) (105) (315) (105) (313) (105) (315) (105) (315) (105) (315) (105)

de muncii eanalist constr. montaj 3.1. 2.2. ore ore TOTAL 2,23 2,23 4,56 ~,52 3,,52 5,04 3,12 3,12 6,2'.4 2,64 2,64 5,38 2,96 2,96 5,92

UtiIaj 42001011 6115004 Masina drenuri Tractor 3 tone de sapat !?i pozat eu clin da de 55 CP pe pneurt eu rernorca ore
1,14
\

ore

2,2H

2,52 1,2"6

2,88
1,44

3,12
1,56

2,68 1,32

2,96
1,48

,.p..
t-.:l

f-'

Codurl le resurselor
..

Denumlrfle

resurse lor

masur a

Unita~i de

Consumuri gl 0203
B;

resurse C2 03012

___s_
0301

-.SL_
0303

_~_.:'IJ'I
0304 ,",
'-W

0204

,.., .,_-,

'-"'"~

Materiale 11115 11111 Tuburi Tuburi Forte 010631 019922 Drenor Muncitor din PVC cerarnica riflate
.1)

buc. ml

(315) (105)

(315) (105)

(315) (105)

(315) (105)

(315) (105)

. ~)

(31'5) (105)

de mundi canalist constr. montaj 3.1 2.2 orf' ore ore 3,38 3,3B 6,70 3,68 3,68 7,36 3,08 3,08 6,16 3,42 3,42 6,84 3,90 3,,90 7,80 4,24 4,24 8,48

TOTAL
UtiIaj

42001011 61150004

Maslna drenuri Tractor 3 tone

de sapat !Ii pozat eu ellnda de 55 CP pe pneuri cu rernorca

ore ore

3,38 1,69

3,G8) 1,84

3,08 1,54

3,42 1,76

3,90 1,95

4,24 2,12 1115 pen11111 pen-

NOTA: NOTA:

I)Se va preciza diametrul tuburilor din cerarnica din Iista de materiale de preturi unitare s l articole de deviz If. tru catalcgul
2) Se tru

neexplici tate neexplicltate

tuburilor din PVC din lista dlametrul va preciza catalogul de preturi unitare ~i articole de deviz If.

de materia1e

IfF28 791121 50 00 00

Exeeutarea

drenurilor

agrlcole

ell masina

de slipat

sl pozat drenuri naturala :

Hoess-Gigant

in terenuri

eu umiditate Dren P.V.C. I II III

Categorie Adincime

teren

Dren I

cerarnica II III

sant

<

1,20 m

~
0101

A", ---0102

~
0103

_!L
02 Oil

~
0202

~
0203

>

1,20 m

0104

~
0105

~
0106

~
021Oi4

__!L
0205

~
0206

Cuprinde: plchetarea traseului santulul, montarea pichetilor : saparea mecanica a santulul de drenaj cu 0 latime de 0,25 m, cu sub 150 m; rnanipularea ~i asezarea tuburilcr de drenaj 1a Iocul de Iansare asezarea tuburllor de drena] pe fundul san tului : alinierea, centrarea, controlul si corectarea pozl tlei tuburf lor ;

f-'

Iunglme

rriedle a frontulul

de 1uCNl

>f:'.

- aprovizionarea

pe traseul

santulul

cu tuburl

PVC sau ceramica.

.... ..,. ..,.


-

Nu cuprmde

: materialului filtrant

pregatirea terenulul pe traseul santulul (defrisare. nivelare, scar ifica re) ; tuburilor aproviztonarea $i impr-astierea muterialului filtrant deasupra $i impiinarea cu un Strat subtlrc de parnint afinat, ele executindu-se manual; acoperirea drenului cu pamintul rezultat din saparea lui (astuparea san tului), Se masoara Codurile r-esurselor la 100 ml. Utnitati de masur-a Consumuri A! 0101

resurse A" 0104

Denumir-llc

resurselor

~-

~
0103

01 GQ

-~ oi 05
(105)

0106

Materiale 11111 11115 Tuburi Tuburi Forte 010631 010611 019922 PVC riflate " .1) din cer amloa ... ~) de munca 1.1 2.2
3.1 menta]

m buc.

(105)

(105)

(105)

(105)

(105)

Drenor canalist Drenor canalist Muncitor constr.

ore ore ore ore

0,679 0/;79 1,359 2,717

10,884

:0,384 1,769 3,537

1,509 1,509 :l,019 6,037

0,775 0,77.5 1,549 3,099

1,050 1,050 2,099 4,199

1,779 1,779 3,599 7,117

TOT1\L UtiIaje 42102103 61150004 .

Masi na de sapat santuri !Ii Instalat conducte 200 CP Tractor pe pneuri cu remorcs " c' tone

ore ore

O,G8 0,34

0,89 0,44

1,51 0,76

0,78 0,39

1,05 {I,52

1,74 O,B7

.. -=--~,"------' -

_" ~~'-_-.

_--

"-.-~-.---

--~.-'---'-_~~-.-.

Codurile resurselor

U nitate

C_o_n_s_u_m_u_r_i _r_e_s_u_r_s~

Dcnumirtl

e resurselor

de rnasura

_§_
0201

~
0202

BOI

B..
0204

~
0205

0203

Matei'iale 11111 11115 . Tubuni Tuburi Forte OHl631 010611 0199.22 PVC riflate .. , 1) din ceramica ... 2) de mundi 3.1 1.1 2.2 ore ore ore
or-e

m buc,

(315)

(315)

(315)

(315)

(315)

.(315)

Drenor canalist Drenor canalist Muncitor constr.

montaj

0,739 0,739 1,479 2,957

0,969 0,969 1,939 3,877

1,659 1,659 3,319 0,6:17

0,849 0,849 1,699 3,397

1,149 1,149 2,299 4,597

1,959 1,959 3,919 7,837

TOTAL UtiIaje 42102103 61150004 Masina instalat Tractor 3 tone de sapat santurt ~i conducte 200 CP pe pneuri cu remorcs

ore ore

0,74 0,37

0.97 0,48

l,G6 0,83

0,85 0,42

1,15 0,57

1,96
0,93

preturt
I-'

1) Se va preciza diametrul tuburtlor unitare pe articole de deviz "If".

din lista

de materiale

neexplicitate neexplicitate

11111 pentru

catalogul

'de de

Ii"'>
CJl

2) Se va preciza diametrul tuburilor pr-etu ri unitare pe artlcole de deviz "If".

din Ilsta de materiale

11115 pen tr u catalogul

IfF29 791121 51 0000 Exeeutarea drenurilor agricole cu masina de sapat !?i pozat drenuri Hoess-Glgant in terenuri

irnbibate Oren P.V.C. Categorie H teren I II

cu apa Oren ceramics III

II

III

H<

1,20 m

0101 Aft 0104

A2 0102 A5 0105

_!.,3_
0103

oaoi
B.
02 K)4

. Bl

B.!
0202
_,J_

0203
~4_

>

1,20 m

~
0106

B-

0205

0206

Cuprinde: pichetarea traseului santulul, montarea pichetllor : saparea mecaruca a santului de drenaj cu 0 latime de 0,25 m, cu sub 150 m; manipularea si asezarea tuburilor de drenaj la locul de lansare asezarea tuburilor de drenaj pe fundul santulul : al.inierea, centrarea, controlul si corectarea pozi tiei tuburilor.; aprovlzionarea pe traseul santului cu tuburi PVC sau cerami ca.
0

Iunglrne ;

medie

a frontului

de lucru

Nu cuprinde : pregatirea terenului pe traseul santului (defrIsare, niveiare, scarificare) ; aprovizionarea si Imprastierea materialuIui filtrnnt deasupra tuburrlor !?i Impanarea eu un strat sub tire de pamint afinat, ele executindu-se manual; acoperirea drenuIui cu pamintul rezultat din saparea lui (astuparea santului).

materialului

filtrant

Se mascara Codurile resurselor

la 100 ml. UnWiti de masura Consumuri Ai 0161


~2_

resurse

Oenumirile

resurselor

OllCQ

A --~_ ~L 0103

_:S_
0105

104

01"06

Materiale ·11111 11115 Tuburi Tuburi PVC riflate din cerarnica '"
1)

m buc.

(105)

(105)

(105)

(105)

(105)

(105)

... 2)

Forte de muncli 010631 010611 019922

Drenor canalist Drenor canalist


Muncitor canstr. montaj

3.1 1.1 2.2

ore ore are ore

tI,849 0,849 1,699 3,397

1,106 1,106 2,,212 4,424

1,837 1,887 3,774 7,548

O,9G8 0,968 1,937 3,873

1,312 1,312 2,,624 5,248

2,224 ~,224 4,449 8,897

TOTAL
Utilaj 42102103 61150004 Masina instalat Tractor 3 tone de sapat santurl conducte 200 CP pe pneuri sl

ore ore

0,85 0,42

1,11 0,56

1,89 0,94

0,97 0,48

1,31

2,22
I,ll

cu rernorca 0,65

....
......
-..j

· ,~.

Codur ile resurselor

DenumiriJe

resurselor

Unitati masura
de

Consumuri

resurse 02 04 02 05 02 06

02.01

~~~2L2L
02 02 02 03

Materiale 11111 11115 Tuburi Tuburi Forte 010631 010611 019922 PVC riflate din ceramica de munca 3.1 1.1 2.2 are are ore are 0,\124 0,924 1,849 3,697 1,212 1,212 2,424 4,848 2,074 2.074 4,149 8,297 1,062 1,.062 2,124 4,248 1,437 1,437 2,874 5,748 2,449 2,449 4,889 9,797
1)
2)

ml bue.

(315)

(315)

(315)

(315)

(315)

(315)

Drenor eanalist Drenoreanalist Mundtor constr,

rnonta]

TOTAL utilaj 42102103 6115Q004 Masina - Instalat Tractor 3 tone de sapat santurt sl conducte 200 CP pe pneuri eu rernorca

ore ore

0,92 0,46

1,21 0,60

2,07 1,03

1,07 0,53

1,44 0,72

2,45 1,22

preturi

1) Se va preciza diametrul tubului unitare pe artlcole de deviz "If".

din

lista

de materiale

neexplicitate neexplicitate

11111 pentru 11115 pentru

eatalogul catalogul'

de de

preturi 'tl1itare pe 'articole de deviz "U".

2) Se va preciza

diametrul

tuburilor

din Iista . de materjale

IfF30 792 341 22 00 00 Montarea manualli a drenurtlor absor bante agrlcote eu tuburi eu umiditate. imbibat din ceramlca naturals ; sau PVC riflat

0101

tub ceramlca tub cerarnica tub cerarnica t-ub ceramica PVC riflat tub PVC riflat

Dn 0,70. m.m in teren

2L_
0201

Dn 0,70 mm in teren
Dn 100 mm in teren Dn 100 mm in teren in teren in teren umiditate imbibat

eu apa ; naturala ;

~ 0301 ~
0401 O~'tUb
~ . .t

eu umiditate imbibat natural

eu apa ;

a;

_!L_
0601 Cuprinde nivelarea asezarea, : si profilarea alinierea, :

eu apa.

santului

; sl corcctarea pozi tiei tuburilor.

manipularea

si coborirea

tubur ilor ;

centrarea

...... ~

Nu euprinde

saparea

santului.

'_"'v<1"'-','""""

~<·.7'~ ~--;"':~'!II.;';":""'.~.-.~c-,~ ...,.. __~ . _.'.~~i':::':

',;."",

~."

.< .... :~,.-.~.,

••. -- ........ ~."""""""--

i-o Cl 0

Se mascara Codurile resurselor

la 100 ml. Unitiiti de masura Consumuri resurse

p,,------_.-.-

Denumir ile resurselor

_!3__t_
0201

C,

0101

03 vl

_!L 0401

_F_I_

0501

0601

Materiale

581518100007 581518200009 11111

Tub argiHi c:ilindric pentru drenaj D L 330 S 1626

70

bue bue ml

315

315 315 315 105 105

Tub argila cilindric pentru drenaj D 100 L 330 S lfi26 Tuburi PVC riflate Forte
•.. 1)

de munca

010631 010611 019922

Drenor Drenor Muncitor

eanalist

3.1
1.1 montaj

ore

9 9

14
14

10 10 20 40

15 15 30 60

8 8 16 32

12 12 24 48

canalist
constr.

ore
ore ore

2.2

18 36

28 56

TOTAL

preturl

1) Se' va preciza diamtrul tubului unitare pe articole de deviz ..If".

din

lista

de materiale

neexplicitate

11111 pentru

catalogul

de

If F 31 792 373 21 00 00 Montarea manuala a drenurilor colectoare agricole din tuburi din beton in teren :

0101

Dn 1·50rum, In teren

'..l.jjt Ul1U;U/·

a:t e na t ur al a;'
v

0102
£.1

Dn 150 mm, in teren

imbibat

eu ap~ ;

_B1

.0201
~

Dn 200 mm, in teren umiclitate

naturals

0202

Dn 200 mrn, in teren

imbibat

cu ap~ ;

0301

Dn 2150 mm, in teren

urnidltate

naturala

_s_
013 02

On 250 rum, in teren

Imbibat

cu apa ;

On 300 mm, in teren umidhtate naturala ;

__Eg_
0501

Dn 300 mm, in teren

imbibat

cu apa.

Cuprtnde :

manipularea
asezarea centrarea

si cobortrea tuburilor;
tuburilor pozitiei ; tuburilor.

11iallnierea 11ieoreetarea

Nu cuprtnde :

saparea santului,

• ·.,........ : -.'.,\,.,.r:'-9<",'., ... ,(.....,··"': H


,:!-",

..... ~.,
Codur ilc resurselor

Se masoara

la 100 m

Denumirile

resurselor

un!ati masura

I 01 01
-/1'-1

Consumuri

resurse

Atl
0102

~
0201

B-2 0202

_s_
0301

C2
0302

~l_

_Eu_

04 01 M02

Materiale

575741164009 575741165001 575731168005 575731169007

Tub beton circular cep-l-buza B 300 D-150 nun L 1,0 m S 816 Tub beton circular cep-l-buza B. 300 D 200 rnrn, L 1,0 m S 816 Tub be ton circular cep-l-buza B. 300 D 2510mm, L 1,0 m S 6.16 Tu:b beton circular cep+ buza B. 300 D 300 mm, L 1,0 m S 816 Forte de mundi canalist canalist constructii -mo n ta] 3.1 1.1 2.2

bue. hua.
In

101

101 11011 101 101 101 101

n1

lOtI

010631 010611 019922

Drenor Drenor Muncitor

ore ore ore ore

10 10 20 40

15 15 30 60

13 12 25 50

19 19

.16 ,16 32 64

24 24 48 96

20 20 4.0

30 30 60 120

37
75

TOTAL

3D

U F 32 A

792 388 01 0101


Element Cunrtnde Se : de 5 em grosirne ; filtrant pentru drenuri agricole

manipularea s i introducerea in sant a materialulul fiJtrant in straturt succesive nivelarea mater-ial ului in interiorul santului ; corectarea grosimii sbnatului ~i ver lficarea -Iui La Irnbinarile tubuz-ilor aprovlzlonarea pe traseul santului a matenialului fiktrant mascara la 1 rnc stoat filltrant asezat pe drenur l Co durile resurselor Materiale

Denumirile

resurselor

Un itati d!e masura

Consumuri resurse

Al_

0101

11112 010611 019922

Material Forte

filtrant ...1) 1.1 2.2

mc

'(1,05) il,40 -4,20 5,60


\

de munca
GTe

Drenor canalist Muncitor constructil

montaj

ore ore

TOTAL
Utilaj

61150004
.....

Tractor

65 CP en remorca

3t din Iista de material€) neexplicltate

ore 11112 pentru

0,7() catalo-

1) Se va preciza tipul de material filtrant gul de preturi unitare pe artlcole de deviz "If".

H F 33
791136 02 00 00 Filtru din material textil

netesut

slntetic

filtrant:

0.10.1

la drenuri cu sau fara sprijiniri, adincime 7 m; la drenuri cu sau fara sprdjiniri, adlncime 5 m; pe suprafete Inclinede peste 20.°, adlncime 7 m;
20.°, adlncime 5 m ;

0.1,02

~1._.

0.20.1

~ 0.2 pe suprarete incllnate peste 0.2

_s_ 0.30.1
~~00 0.2 Cuprinde:

pe suprafete orizontale sau sub 2{lf', dincime 7 m; a pe suprafete orizontale sau sub 20,°, dincime 5 rn, a

aducerea sulurilor, derularea lor, talerea la dlrnensluni si cobortrea in dren ; intinderea drenante; neteslnului pe peretii transeei pe masura desfac:erii spr.ijinirflor
~i a executilrii umpluturii

pr-Inderea fisiilor alaturate pe portluntle de suprapunere drenante ; Se mascara la metru patrat filtru. Codurile resurselor Denumir ile resursclor Unita~ masura
de

de 10 em, pe masura

desfacerl i .umpluturii

Consumurl resurse

OlCn

-~ 0102

__§_
0.20.1

S_
030.1

Ci_
0,3 0.2

{}2o.2

Materiale

62292910.00.0.2 2521513760.0.0 30111947110.8

Material itextil netesut Stintetic netezin latlrne 1,5 m Sirrna moale zlncata S 889
D=l,DO

0.,944
0.,0.0.6

0.80.4
0,0.0.6

0.,944

0.,80.4

0.,944

0.,80.4

kg

Scoabe otel lat 65-90. L=2Do.-3o.D mm


Forte de

mm kg
0.,177 0.,177

munel
\

010621

Drenor canalist

2.1

ore Qre

O,D71

0.,0.71 0.,0.71

010.62

0.,0.62 0.,0.62

0.,0130. o.,{)3D

0.,0.30. 0.,0.30.

.....
c...,
<:.lI

TOTAL

o.sn

~,O62

--+----'-

~f F 34

11 F

35

.J92 ~73 13 00 00 Piesli de legaturli


~D=7D

792 373 14 000,0 Bacordarea drenurilor:

din PVC pentru

Imbinare

la drenuri Ql'

absorbants ,
D='lDD

cu :

0101

mm;

--,

0201

mm.

~
0101

racordarea unul dren absorbant sau colector eu


caminul racordarea vizibare ; drenul de vdzltare ; 'a doua drenuri

Cuprtnde i executarea gaurii de racordare in drenul colector ; Iansarea piased de legatura ; - montasea piesei de 'legiHurii ; ;., ;- introducerea stratului de material fiLtrant. Se masoara la bucata.
I

_!L

colectoare la caminul
I8i

de cu

~ .

.a.,
0301

0201

racordarea 1a aceeasi cota


colector ;

drenului absorbant

Se mascara la bucata UniJtiiti .de Consumuri resurse

f. );

i· l' Codurile resurse~or Dennmirile resurselor • Uniltati ide masura

. Consumuri

Codurtle resurselor

Denumirile

.resurselor

resurse

masura

':Bt_

__s_
0301

OJ. Oil 0201


Materiale 565112100003 563t22460006 Var

At
o,li()~

B[
0201 bulgibrl I

Materiale 45722131GOO7

tii oalit.

pentru construekg 3,500 14,00.0 14,000 1,270 0,012 0,0035 4..,910 Ob5OO 0.0i46 0,001 0,0090.,0.001 l,.QOO 0,042

ullOXl2,2

',fevi din PVC riJgid tip U nun STAS 6675-/2 nespalat de riu

Ciment ell adausuri S 15100

saoi

kg

0.,30. 0,05 0,,05,

218345120001 219121200003 581518100007

218325920003 457221315001

Pdetris ciuruit 7;___15mm

me
Il,l

',fevi din PVC rigid tip U 125X'2,5 mm STAS 6675/2 Plese de legatura Forte de m,uncli pentru drena] ...t)

0,30 1..05 1,05

218326940006

111b

bue.

Nlsip sortat nespalat de :riu ~j lacuriO-3 mm Apa pentru mortare si betoane Tub arg ila clllndrtc pentru drenaj D ·70 L 330. S 1626 Pietnif? ciuruitnespaJ.at de mal 30-70 Forte de muricli 3.2 3.2 construetil-monta] 2.2

uro me
bue, me

'.:;

0106~1 010611 019922

Drenor canalist Drenor canalist Muncitor constructli-montaj

3.1 ore 1.1 . ore 2.2 ore TOTAL, ore

0.;25 0.,25 Q,25 0,75

0,30. .0,30.
Q,3D

010232 013432 019922 01063~

Betonist
Zidar Munoitor

ore -ore
O!l'e

1,406 ·1,406 1,406 4,218

1,733 1,733 1,733 0,34>9 0,349 5,199 0,698

0,9°1

Drenor canaldst

3.2'
.TOTAL

.ore

~a preclza tipurile de piese de legatura pentru drenaj din Iista de ~teriale neexplicitale 11113 ipentru catalogul . de preturl unltare pe articole de devlz "If".

1) Se

ore

1&6

ci57

_--"" ......
ifF 36

Gurli de descarcare

in canale

deschsie

a dreDurilor

agricola:

~
0101

dren absorbant dren absorbent

cu D ::::70 mm ; cu D ::::100 mm; cu fundatto cu fundatle cu fundatie de 1 X 0,30 X 0,40 de 1 X 0,35 X 0,40 de 1 X 0,40 X 0,40 de 1 X 0,45 X 0,40

0201

_s_
0301

dren colector cu D:::: 150 rnrn 1 X 1 X 0,08 m; dren


1 X 1 X 0,08 m;

m si pereu m si m m pereu

turnat

pe pe pe pe

loc de loe de loe de

_!L
0401

colector

cu D:::: 200 mrn

turnat
turnat turnat

_§_
0501

dren colector cu D:::: 250 mm 1 X 1 X 0,08 m;

sl pereu ~i pereu

__!'J_
0601

dren colector eu D:::: 300 mrn eu fundatle 1 X 1 X 0,08 m : ,

loe de

Cuprinde: -. sapatura rnanuala pentru eofraje pentru beton;


Iuridatje ;

prepararea sl turnarea betonului in fu ndatie ~i pentru pereu eu dimensiunile 1 X 1 X 0,08 m ; montarea drenului in gura de descarcarn sl indreptarea suprafetelor ; refacerea taluzului in zona gurii de descarcar-e prtn astupare eu pamint si cornpactare in straturi de 20 em, pen tru adincimea medie de 1,50 m pentru drenuri absorbante ~i 2,0 m pentru drenuri colectoare.

Se

m.1!soara 1a bucata. Consumuri tesurse tali -----------------_s__ ~ ~ masura U nl

Codurile resurselor

Denumlr lle resurselor

de

.z.,
0501

_jL
0601

0201

0301

0401

Materrale 219121400007 Apd Industrrala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente Tevi din PVC rigid tip M 75X3,6 mm STAS 6675/2 'I'evi din PVC rigid tip 1.1: llGX5,3 mm, STAS 6675/2 Lemn rotund constructii plop necojit L. min. 1 D sub min. '1-9 Cuie cu cap conic tip A 2.,5 Sirrna moale obisnuita
S 389 D

me m m
me kg kg kg bue. kg me me

0,110 3,030

0,110

0,185

0,190

0,193

0,197

457221349002 457221352100 501528113008

3,030 O,OOOG 0,046 0,029 0,070 1,010 41,700


Q,117

0,0003 0,049 0,031 0,073

0,0003 0,051 0,032 0,077

0,0003 0,054 0,034 0,080

3083512600!l6 255111386009 497572300008 575741164009 563422460006 218327530005 218345140003

2,00

Decof'rol Tub beton circular cep + buz;_1 B. 300 D 150 mm S 816 Cimcnt cu adausuri saci S 15UO Pietris Nlsip sortat nespalat 'ii Iacurl 0-7 mm F 25

45,900 0,128 0,174

50,100 0,140 0,190

54,300 0,152 0,200

spill:lt de riu 7-·-70 de riu

0,159

......
0

0'>

Codurile resurselor

Denumirile

resurselor

masHra

Unit5n die

Consu mu rl

rcsurse
])!

A"
01 ()t

B, 0201

C;,
0:3 OJ

F J!

_1_;'1_

Of 01

----_._--_----

0501

OG 01

521731454()O9 Panou cofraj astercala scindurl ra~inoase scur-te subscurte ra~inoase tl v ite 511111262304 Sdnduri 12 mm L = 3-3,50 m LT 6-15 cm 575741165001 Tub beton ci rcul ar cep + buzii B. 300 D = 200 rum L 1,0 In S 816 575731168005 Tub beton circular cep + buzii B. :ICiJ D - 250 rnrn L 1,0 m S 816 Tub beton circul ar cep -Ibuzii B. 300 ]) = 300 mm L 1,0 111 S 816 Forte de munca
2.2

mp

O,OH)

O,fJ20

0,03J

0,022

me buc,

0,002

o/;:r~]
1,0J
(J

U,O{J2~3

n,003;,

IT!

.I,O.W

575731169007

n1

I,rl1D

010622 Drenor canalist Muncitor 019922 constructll-monta] 010221 Betonist 010732 Dulgher constr-uct! i

2.2
2.1

:1.2

ore ore ore ore ore


__•••••••••••

0,6511

1,313

0,656 1,313

O,7Dli 1,593 1,50:J O,70G 4,779


"_"."". __.~

0,870

O,%:J

1,05:1
2,10')

1,740
1,740

1,910

1/no
0,955 5,7:30
_•••••

0,870
5,222

2.,10" 1,03:3
(;,318
" __••••••••••••• _ ••• ___'>

TOTAL

0,%9

O,9Gf)
•••••••••••••

..

);.~~~

....-.-:;-.- ..-

__ u •••••••

___ ._._.

________ _•••••••• ••

___u_ ••••••••••••••••.••••

_ •• _ •••••••••••••••••••

_••• __ ._ •• ___ ••• _._ •• "_._"_._

••• _•••• _••••

___.....................

... ...
Camin _ de vizltare si decantare interior pentru drenuri: 0,8 m sl lnaltlmee bazi nu l ui de docan tare Hind
In ;

In sere -

diametrul

a1 carnerel

0,:3

rn.

~la dr-enuri cu adincimea de 0,9 rn, Iniil timea tctal a a camerci 0101 fiind de 1,40 m, iar dimensiuni le Iundatiet 1,30 X 1,:\0 X n,20

de 1,2

111,

ad inclrnca

de sapare

~la drenurl cu adincimea de 1,0 m, iniil\.imea totalii a carnerci fiind 0201 flind de 1,50 m, iar dirnenstunilc fundatie! 1,30 X 1,30 X 0,20 m ; _~I_la drenurt cu adinclmea de 1,1 m, Inal tlrnea totala a camerei 0301 fi in d de 1,60 m, iar dimensiunile Iundatiei 1,30 X 1,30 X 0,20 fiind
111 ;

de J,3 m, adincimea

de sapare

de 1,4 rn, adinr.lmca

de saparc

DI la drenuri eu adincirnea de 1,20 m, Inal tirnea totalii a cam erci fiind 04~01fiind de 1,75 Ill, iar dirnensl unile Iundatiet 1,30 X 1,30 X 0,25 m ; E, la drenuri cu adincirnea de 1,30 m, inal tlrnea totalzi a carnerei fiind 05 01 fiind de 1,85 m, ia r dimensiunile f'undatiel 1,30 X 1,30 X 0,25 m ; _!1_la drenuri cu adineimea 06 01 re fiind de 1,95 m, iar de 1,40 m, dimensiunile fiind inal timea f'undatiei de

de 1,5 m, udlucimea

do sapare

rle J ,G

Ill,

adinclmca

de saran'!

totala a camerei fiind de l,70 m, adinclmea 1,30 X 1,3{) X 0,25 m ; terenului, inilll,imca hazinului

de

sara-

In cirnp capacul caminului tare flind de 0,35 m ,

0,35 m deasupra

de dccan-

__(?_I__la drenur i cu adincimea de 1,50 m, camera avind diametrul interior de 0,3 0701 2,20 m, adincimea de sapare fiind de 2,15 m iC1[' drn iens luni le Iundati ei 1,:)0 X

si inaltirnca
,30

0,30 111;

de

_J~ia

drenuri cu adincimea de 2,0 m, camera avirid diametrul interior de 0,8 m $i in1Htimea de 0801 2,7 m adlricimea de saparc fiind de 2,7 ill iar dimensiunile f und ati ei de 1,30 X 1,30 X 0,35 m ; eu adincimea de 2,0 rn, camera avind dlametrul interior de 1,0 in $i inaltlmea de 2,7 m, de sapare fiirid de 2,75 m iar d imensi uni le f'undatieiide 1,50 X 1,50 X 0,4'0 m ; ell adincirnea de 2,5 m, camera avind diametru1 de sapare Hind de 3,25 m iar dimensiun.ile interior de 1,0 m $i inaltlmea de Iundatiei de 1,50 X 1,50 X 0,40 m ; interior de 1,0 m si inalthnea de funda1;iei de de 1,50 X 1,50 X 0,45 ill,

lila drenuri 0901 adincimea

10013,20

Jj

Ia

drenuri
m,

a dincirnea

liD!3,7
Cuprlnde _

Kl

Ia

drenuri cu adincimea de 3,0, m camera avind diarnetrul m, adlncimea de sapare fiind de 3,80 m, iar dlrnensiurrile :

_ _ _

sapaturii manuala de parnint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri pin a la 1,50 m $i ell spr ljtniri peste 1,50 m, in condi tii de teren mijlociu cu umiditate natural a pina la 2,0 m ~i teren mijloeiu imbibat cu apa peste 2,0 m ; sprij inlri de mal uri cu dulapi de fag asezatt orizontal la sapaturi avind latimea pina la 1,50 m intre maluri, interspatiile intre du1api fiind de 0,21-0,60 m ; prepararea betonului B. 100 9i turnarea acestuia in Iundatie, inclusiv transportul cu roaba si udarea betonului ; montarea camerei de vizitare formate, in ansamblu sau partial (in functie de caracteristicile drenajului) din urmatoarele clemente componente: tuburi circulare de beton Dn 10.00 $i piesa tronconica Dn 1000/800, tuburi circulare de teton Dn aoo sl piese prefabricate din beton simplu pentru aducerea la cota a caminului , piesa suport pentr u capac din beton armat prefabricat, capac 9i raffia din beton arrnat, scara en vanguri pentru acces in camtne, incluzind operatille de coborirc, asezare, ccntrare, gaurire, preparare si de intindere a stratului de mortar de ciment pentru executarea Imbmartlor ; racordarea carninului Ia drenurile colectoare, inc1uzind operati ile de gaurtre, de intindere a stratului de mortar $i sclivisirea pe 0 supraf'ata de 1,30-1,44 mp ; Imprastierea cu lopata a pamintulul lor goale din jurul tubur-ilor. rezultat din sapatura, inc1usiv astuparea cu pamint a spatii-

Se masoara Codurile resurselor

la bucata. Denumirile resurselor Materiale

de masUjra

Urrltatl

Consumurl

resurse

_!3_L

_s_
0301

01 01 0201

~1 _ _§_ _!l _ _s_ 0401 05 01 0601 0701

_§ _ II
0801 0901

J1 1001

1101

Kl

573174150009 Capac

RNC

min vizitare

B.A. pentru ca-

rarna

tip

buc. buc.

1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007

573370112007 Piesa B.A.B. 250 suport capac S 2448-73 575742170003 Tub beton circular cep + bUZ8 B. 300 D 800 mm, L = 1,0 m S 816 307260380008 Scara yang otel lat, trepte otel rot D=20 mm 563113100000 Ciment Portland P 40 vrac S 388 563422460006 Cirnent cu adausuri F. 25 sad S 1500 218345140003 Nisi p sortat nespalat de riu sl Iacuri fJ.-7 mm 218327500005 Pietr-is spiilat

buc. kg kg kg

1,010 1;010 1,010 1,010 1,010 1,010

2,020 2,020

1,010

8,200 9,10011,000 10,900 11,800 12,700 17,200 21,700 21,700 25,300 30,800 41,10044,70048,20051,70055,30058,80047,20064,900 70,50070,50070,50088,30088,300 88,300 105,80 123,50 52,900 70,500 57,700

18.7,800 187,800 21UOO

me

0,379 0,393 0,407 0,489 0,503 0,517 0,536 0,674

0,870 0,940 0.978

riu 7-70

de

me

0,197 0,214 0,231 0,298 0,315 0,333 0,296 0,430 0,525'~,6W

0,591

C)

"'"

Codurile resurselor 219121400007

I I

Denurnir ile resurselcr

de I rnasura I

Unltati

Consumuri Al 0101 .__ ~L 02,01 0301 B,l

resurse
~

_!2:L_
0'101

EL 0501

_Fl __ GeL ~l __ I.l _ ~l_ _ 0601 07 01 0801 0901 1001

11 Ol

573370111005 511211551005

3.28211240007

308351260006 511211126004

Apa Industriala in cisterne pentru Iucrari drumuri si terasamente Plesa B. S-B 250 sustln, capae S 2448-73 Scinduri fag tip cl. C Gr 50-80 mm L=1,00-1,70 m LT > 8 em Sprait met. telescopic 0,8 min (8 TF) pt. sprijiniri Lung. 0,601,60 m Cuie cu cap conic tip A 2,50 Scinduri fag neaburite G=2540 mm L=1,80-5 m lat. de 12 em Lemn rotund fag nee. L. min 1 m D. cap. sub min. 1;(1cm

mc bue.

0,074 0,088 0!,102 0,132 0,1460,160 6,06012,140 18,180 24,240 30,300

0,111 0,196 :0;186 0,256 0,210 30,300 30,300

mc

0,011 0,012 0,013 0,0113 0,D15 0,Ci19 0,022 0,027 0,031

bue. kg

0,003 0,008 .0,009 0,009 0,010 0,012 0,015 0,017 0,02fJ 0,037 0,041 0,043 0,046 0,052 0,070 0,085 0,104 0,122

mc

0,0001 0,0001 0,010i020,00020.,,01003

50121830009

me

O,OO«1il 0,0003 0,00050,0007 0;0010:

- , -----".---,--.-.~-.- '_'_' ..~.,- •.,..

-.~.-

,., , -. .. _

'- ..-.,,~y-- .

. 1..-

Codurlle resurselor 301879875002

Denumirile resurselcr Scoabe otel pt .. constructii lemn lung. 200-300 mm H 65-90 mm Tub beton circular cep + buza E 400, D 1000 mm L 1,0 m S 816 Tub tronconic pt. camin vizit. 800XlOClO L=0,5 m S 816 Forte de munca Instalator alimentari cu apa 2.2. Montator- prefabricate beton 2.2. Zidar 2.2. Drenor canalist 3.1. Betonist 2.1. Muncltor constructli menta] 2.2.. Dulgher
constr-uctl l 2.1. ~T._:.O_T_"_r\_L__

Uriitati cl,e' masu;dl

Codurile
A,l

resurselor

mOl

3_t_ _9t_ .J2L ~


02.01 0301 0401

_~I _ _!:!1__
0701 0801

!t_ _J_J

~l_

05 01 0601

0901 1001

11 01

575742180004

kg

0,0010 0,00;20 0,00300,0050 0,0060

575791111008

buc.

2,0210 2,020 2,020

buc.

imo
2,993 3,127 3,403 3,689 3,326 3,991 4,02.6 5,295

1,010 1,010

012022 012522 013422 010631 01'0221 019922 010721


______ •

are Ore Ore are Ore Ore

6,629 7,494 8,249

4,490 4,690 5,104 5,534 5,739 5,986 6,039 7.943 9,9H 11,24112,374 2,993 3,127 3,403 3,689 3,826 3,991 4,026 5,295 6,629 7,494 3,249 1,497 1,563 1,70i1 1,845 1,913 1,995 2,013 2,648 3,315 3,747 4,125 2,993 3,127 3,403 3,689 3,826 3,991 4,026 5,295 6;629 7,494 8,249 2,993 3,127 3,403 3,689 3,826 3,991 4,026 5,295 6,629 8,249

ore 1,701 1,845 1,913 1,995 2,013 2,647 3,315 3,747 4,125 o~re=___1_:7~,9...:..5.:.9_1...:..8.!_,7__=6_1 22,11923,9822'1,86925,94426,169 34.42()14:l,09248,716 53.622

OAPITOLUL JGHEABURI

Lf G

~i ANEXE

GENERALITATI 1. Continutul

oapltolului

1.1. Normele din acest capitol se refera la lucrarile de montarea elementelor prefabricate pentru retelele de Irlgatie, in vederea transportului apei prin [gheaburi. 1.2. Prezentele norme nu se aplica la lucrarile de ali mentare cu apa pentru retele interioare sau exterioare aferente constructiilor civile sau industriale, 1.3. Lucrarile de sapaturi la santuri ~i gropi de fundatii la stilpi sint cuprinse in Indicatorul de norme de deviz Ts, 2. Conditil tehnice speciale avute in vedere la elaborarea normelor din capitol 2.1. Se lucreaza cu materiale noi care indeplinesc conditiile prevazute de instructluni, normative, standarde. 2.2. Specificul acestor lucrari consta in faptul ca ele se executa in afara localitatilor, pe suprafete mari, necesitind cantitati mid de transport pe fiecare loc de munca. 3. Continutul normelor

3.1. Consumurile specifice de materiale. In analiza articolelor din acest capitol s-a prevazut consumurile de materiale, legate de montarea jgheaburilor ~i a elel!67

If G 01

mentelor de sustinere formate din Iundatii, stllpi, Iurci, mufede etansare, inclusiv prepararea mortarelor. Pentru toate jgheaburile, furcile, stilpii si fundatiile pahar, s-a luat in considerare 0 pierdere netehnologica 1a materiale de 7010. 3.2. Consumurile spedfice de forte de munca, In norrne sint cuprinse toate operatiile necesare morrtar ii .jgheaburilor prefabricate din bet on armat, a elernentelor anexe (Iurci, stilpi si fundatii prefabricate), pre cum si etansarea lor. 3.3. Consumurile specifice de ore utilaj. In normele de deviz sint incluse operatiile de deplasare a' utilajului de la un loc la altul, legate de montarea succesiva, a elementelor prefabricate in decursul unui schimb de lucru. 4. Conditii de masurare a, Iucrarilor

791 273 01 00 00 -Jgh eabut-l prefabricate din beton armat precomprlmat H 100 paraboIice, cu Iunglmea de 8 m, cu volurnul de 1,360 m3 $i greutatea elernentul ul de 3500 kg, montate : la Inaltirnea de 1,00 m;

~1_

0101

_!!l_
0201 'Cuprinde: .-

la inaltimea

de 2,00 m.

Masuratoarea lucrarilor prevazute in acest capitol se faceIa bucata de element prefabricat introdus in opera conform, proiectului.

montarea jgheaburilor calarea si decalarea macaralei ; verificarea sub sarcina a comportarli medierilor necesare. : pentru la bucata monolitizare materialele

jgheaburilor

sl efectuarea

r e-

Nu cuprlnde 'Se mascara

sl etansare

--------~----------------------~----,------Coduri resurse DenumirIle resurselor

masur a

Unitati de

Consumuri resurse 0101 0201

_1:1_ ~

Materiale .573351111507. Jgheab beton armat IPACH ~i ISPIF tip H lOG L=R m Forte Ul2542 m2522 V12512 Montator Montator Montator de munca prefabricate prefabricate prefabricate beton betcn beton
4.2

buc.

1,007 1,007

2.2
1.2

ere ore ore ore

0,57 0,57 0,57


1,71

0,76 0,76 0,76 2,28

TOTAL
Utilaj 65121001 Macara pe pneuri pina la 9, 9 TF

ore

0,57

0,76

169

168

If G 02 791273020000 Jgbeaburi prefabricate din beton armat precomprtmat H 80 parabolice, cu lungimea de 8,00 m, cu volumul de 0,975 me ~i greutatea elementului de 2500 kg, montate :

If G 03 791 273 03 00 00 Jgheab~ri prefabricate din beton armat precomprtmat H 6Q, parabolioe, cu lungimea de 8,00 m, cu volumul de 0,712 mc si greutatea elernerrtului 1750 kg, montate : Ai_ la Inaltlrnea 0101 B, 0201 la inaltlmea de 1,00 m ; de 2,00 m ; de 3,00 m.

-~0101

la lnaltlmea Ia inaltimea la Inaltimea

de 1,00 m ; de 2,00 m ; de 3,00 m. Cuprinde jgheaburilor st efectuarea re;

__!!!_
0201 C1 0301-

__<:I_
0301

la inaltlrnea

Cuprinde : - montarea jgheaburilor - calarea sl decalarea macaralei ; - ver ificarea sub sarcina a comportarli medierilor necesare. Nu cuurinde : - materialele pentru Se mascara la bucata monolitizare

-- montarea

jgheaburilor -- calarea ~i decalarea macaralei ; -- verificarea sub sarcina a cornportarit remedierllor necesare. Nu cupr inde : -- materialele pentru Se mascara la bucata monolitizare

jgheaburilor

;;i

efectuarea

st etansare

si etansare

Codurile resurselor

Denumirile

r esurselor

Unitati de masura

Consumuri resurse ~ ~ 01 01 0201

.s,
0301

Codurile resurselor

Denumirile

resurselor

Uni tati de masura

Consumurl resurse
~l ~

_.s_
0301

0101 Materiale 573351111305

0201

.Materiale 573351111406 Jgheab beton armat IPACH ~i ISPI)? tip H 80 L=8 rn Forte de munca 012542 012522 012512 Montator Montator Montator prefabricate prefabricate prefabricate beton 4.2. beton 2.2. beton
1.2.

buc.

l,OO?

1,007 1,007 012542

Jgheab beton armat IPACH ;;1 ISPIF tip H 60, L= 8 m Forte de mundi Montator Montator Montator prefabricate prefabricate prefabricate beton 4.2 beton 2.2 beton 1.2

buc.

1,007 1,007 1,007

Ol'€

0\40 O~40 0,80 1,6Q

0,50 0,50 1,00 2,00

0,55 0.,55 1,10 2,20

012522 012512

ore ore ore ore

0,40:

0,45

0,50 0,50 1,00 2,00

ore ore orf'

0,410 0,45 0,80 1,60 0,90 1,80

TOTAL
UtiIaj 65121001 Macara 9,9 tf pe pneuri pina la

TOTAL
Utilaj 65123003 Automacara 5 tf H. max= 6,5 m denchidere maxima 5,5 m

ore

0,60

0,70

0,80

ore

0,55

0,62

0,68

no

171

If G 04

791 273 04 00 00 Jgheaburi Iungimea prefabricate din beton armat precomprtrnat H 40, parabollce., 8,001m volumul de 0,540 m3 sl greutatea elementului 1400 kg;

~--

If G 05 7912730500 00

montate :

~~

0101

la inaltlmea de 1,00i m ;
la inaltlmea la inaltlmea de 2,00 m ; de 3,00 m.

Jgheaburi prefabricate din beton armat precomprimat E 100 semieliptice, cu lungimea de 8,00 m, cu volurnul de 1,394 m ' si greutatea elementului 3600 kg mentate : ..
~.i_

_s_
0301
I

0201

0101

la Inaltimea
la inaltlmea

de 1,00 m ; ds 2,00 m ;

_}li_
0201

\'

Cuprfnde -

montarea jgheabur llor calarea si decalarea macaralei verificarea sub sarcina a comportarn medierilor necesare, monoli tizare

jgheaburi lor sl efectuarea

re-·

Nu cuprinde : - materialele pentru Se mascara la bucata

Cuprlnde : - montarea jgheabur ilor - cal area sl decalarea macaralei: - verificarea sub sarcina a comportarli medlerilor necesare. Nu cuprlnde materialele Se mascara : pentru la bucata monolitizare

jgheaburiler

~! efectuarea

re-

si etansare

si etansare

Codurile resurselor

DenumirIle

resurselor

U'nitati de . masura

Consumuri resurse

~...§L
01 01 0201

_s_
()301

Codurile resurselor

Denumlrile

resurselor

U~'1itati de

Consumuri ~

resurse --_

-_------.-----~-------------------------~------~-------.----Materiale 573351111204 Jgheab baton arrnat IPAC:H fii ISPIF tip H 40 L=8 111 Forte 012542 012522 012512 Montator Montator Montator de munca prefabricate prefabricate prefabricate beton 4.2 beton 2.2 beton 1.2 ore ore oee ore 0,38 0,38 0,76 1,52 0,42 0,42 0,84 1,68

masur a

_I?L

01 01 0201 Materiale

buc.

1,007 1,007 LCO?

573351111507

Jgheab beton armat IPACH s! ISPIF tip H liQD, L=8 m Forte de munca prefabricate prefabricate prefabricate beton 4.2 beton 2.2 beton 1.2

bue

1,007 1,007

0,50 0,50 1.00 2,00 012542 012522 012512

Montator Montator Montator

ore ore ore ore

0,57 0,76 0,57 . 0,76 0,57 0,76 1,71 2,28

TOTAL
UtiIaj 65123003 Automacara 5 tf H. max= 6,5 m deschidere max. 5,5 m

TOTAL
utilaj

ore.

0,50

0,55

0,65

65121001

Macara

pe pneuri

plna la 9,9 tf

ore

0,57

0,76

172

173.

IfG 06A 1 791 273 06 01 01


t"0

0 0 0

~
.-t

~
M ..-I ..-I

....

co
Cl'> t"-

..".

Jgheaburi prefabricate din beton armat pentru adapator] ell Iun.glmea de 6,00 m, cu despartlturl de cite 2,00 In fie care, cu sectlunea h = 0,50 m si b = 0,4() -Cuprlnde :

.£ ....,
8 r...
ro
o

ro

>ell

"u ;:::I
; de 10 m; pentru etansare. ca
()

::s

<i1 ....

><Il

<i1 ....

montarea jgheaburilor
transportul prepararea pe distanta mortarulul la bucata

:0
'0
<lJ

::s ....,

·s
f::
>(lJ

<lJ

·s
f::

QJ

'ro ...., ro

:>

....,
ro :>
(l)

;:::I

~
QJ

.:: 8

Se mascara

:2 o
Unitatl masura
de Consumuri resurse

'0

Codurile resurselor

Denumirile

resurselor

-s co
co
Q) ,t:l.

...., 8 ;:::I ...., :0 .::


o
OJ

ro t.. .....
tll

...,

·c ::s
.D

'0

.c I:J)
'"">

co QJ

'ro c ro
t..

Q,.

~
0101

e ...
~
(l)

ro

'5
f::
;:l

....
0

Materiale 573351111204 10174 Jgheab beton annat ISPIF tip H -to L=8 Mortar marca .. J) Forte 012542 012532 012522 de munca beton 4.2. beton 3.2. beton 2.2. ore ore ore ore 0,30 0,30 0,30 0,90: IPACH
111

sl buc. 1,007 (0,012)

;0
Q)

c:

:;.;

()

a t: ro
'0

.~ 'u
I'H

ro

.... o
'H

";:;;.

~ t..
CIl

::l 0 III
to QJ

... a ... ;:::I ... Q,


'5 ....
;:::I

::s ....,

ro

;:::I

... ....,
CJ

0.

enc

.;:: '"
,t:l.

.... ca
eo:!
Q)

~
CIl

·s
III

...., ><Il ro ... ""' ...., -tr.CIl

6 .... ..,.
ca ."S
'H
QJ

OJ

ro

;a
.D

'C

c
Q,

OJ

OJ

...

~S
Ul'
L

,of

C5 I<Ii

....
.£ ca

"til·

Montator
Montator Montator Total

prefabricate prefabricate prefabricate

...

.~
'0
.D
OJ t..

QJ

OJ 0

...

'0
.D

u ....
.D

QJ

.~
'0
.D

cU

'5
>::
OJ

QJ

... ::s

III
CIl

.~ E
0
(j)

~
(l)

ro

.;::
,t:l.

::l

0.
0 0

ca

Q)

..t::
eo:!

bIl .,..,

....
::r:: .;::
.D
<1l ::l

c
co

'"
:::l

ca ....

Q,

(!:J

'"

'0.

co

ca

t..

0.

'"

0 "1'

.:: .... ;:l a ..... ..... 'S 'ca ·c ...,. ...., ::l ro OJ ;:l ..... ...., .D 0. 0 <Il QJ

::s

'5],

0.

'co ...

.8
c .....

....,

X1l

....,
ell

....

ca

:>
;:l 0

.... '"

S
QJ

... ... ... .s


·c
;:l OJ
QJ

S ca

~~.

Se va preciza marca neexplicitate 10174 pentru -deviz "C".


1)

mortarului de ciment din lista de articole catalogul de preturi unitare pe articole de

... ee
I!)

:r; 'c
.D

::r::
.D
OJ OJ

.... ,_
::s

.::r::

III Q, C1l OJ

III Q,
QJ

.r::
C1l OJ t.. <1l OJ
N

..... t..
:::l <1l
(l)

.~
l:j)

'"

.D

.s ·c
CIl

C1l

.~

CJJo

eo:!

tiJ .~

-r:
174

-I ~
..-I

:=

~I -,0 ~I~ ~
0.0 ...,

.c l:j)

OJ

ro

.D

.~

"i .~

.r::

..
Q)

N QJ Vl'

'"
OJ

... ... <1l


OJ <1l
N <f!-

ca

ro ...., a

t..

OJ .... ..... ....,. P.. >CO

C r :e C1l' t:.. :§. ... .;:; ..., OJ '" ro <lJ OJ C1l


VJ (j)

'5 .;:; ;:l ..., '5 '5 ...,

'0

IV

'0'

III

...
"" a .:::

<f!-

C1l

;:l

...

OJ h '<1l Q,

....

Q)

8 .,.. P..

.~

ctl'

....

1..-1

"Cl I:l
::l \,,)

N
C

\,,)

.;:: ~

'"

P.. OJ

175

i-o
--J 0>

Se masoar~
Codurile resursclor-

ia bucata. Uni tati de masur-a Consumuri resurse

Denurnu-lle

resurselor

~-

....&_
0;) 01

_s_
0301

_!?l_
0401

01 01

Materiale 483212180008 Amorsa pen tru de bitum) pe frlguros baza etansare de biturn jgheab arornat
h-ig.

(chit

bazi1
kg 0,2,3 5,00 0,20 4,00 0,80 0,20 timp kg

nts
3,10 0,13 ;1,20

0,12 1,92 0,07 1,50 0,55

0,10 1,50 <\03 1,00 0,50 0,20

483212150005 Chit

pentru

483,100120000 Lac divers

anticorozlv
filr.]

biturn

epoxi
tip P GO kg/me

kg

57832911100·1 Vata mlncrala S 5838/2

liant

vrac

kg

578117340U03 Ca "tCl;1 bitumat strut acop. nisip 2 F CA 4ln un CM x 10 MS 138 204112100f'G9 Bcnzi nB S 17fl auto ncetllata tip

mp

0,G5

cott:

75

normala kg 0,200

,)j", 1"",I.)J

Forte de munca 012422 Izolator lucr-ari antiacide 2.2 TOTAL ore ore 2,00 2,00 1,60 1,60 1,50 1,50 0,90 0,90

.. ...
Furc] prefabricate
~i


UG08 791 273 07 00 00 din beton armat pe ntru : jgheabt.:ri 11 so parnbol ice ;

~
0101

jgheaburi

H 100 parabolice

E 100 semieliptice;

2L
0201

_s_
0301 Cuprfnde -

jgheabur!

H GO parabolice

jgheahuri

H 40 paraboliee.

: montarea Iurcllor : veriflcarea asezarit Iurcilor monolitizarea ~i etansa rea. 1a bucata Unitiiti de masura Ccnsumur l rcsursc
!ii

executarea

eventualelor

rr-rnc d icrl ;

Se masoara Codurile resurselor

Denurnirea

resurselor

~
01 {'II

B" 0201

_s_
0301

_I?_I _
0401

Materiale 573151111606 FiIrci sustinere jgheab ISPIF 2506/2713 F 10(') 1,i2 X 122 X 25 573151111505Furci sustlnere jgheab ISPIF 2506/2713 F 80 1,38 X 95 X 2.5 buc, bue. 1,007 1,007

f-' 00

-:l

Codurile resurselor

Den umirea resurselor

Unitati de masura

Consumuri

resurse

m 01

_IL
02lJ1

_s_
0301

_E.L_
0401

573151111404 573151111303 10174

Furci austlnero jgheab ISPIF 2506/2713 F 60 1,25 X 76. X 25 Furci sustinere jgheab ISPIF 2506/2713 F 40 1,40 X 53 X 25 Mortar marca ....1) Forte de mundi

buc. buc. mc

1,007 1,007 (0,010)

(0,010)

(0,010)

(0,010)

012532 012522

Montator Montator

prefabricate prefabricate prefabricate

beton beton beton

:~.2 2.2 1.2 1.2 TOTAL

buc,

ore ore ore ore

0,60 O,OO! 1,20 0,60 3,00

0,50 0,50 1,00 0,50 2,50

0,50 0.,50 1,00 0,50 2,50

0,40 0,40 O,SO 0,40 2<,00

012512 Montator 013412 Zidar

Utilaj 65123003 Automacara 5 TF. II max maxima = 5,5 M

6,5 M, deschidcre ore OiOBO 0,065 0,045 0,040

I) Se va preciza

marca

mortarului

de ciment

din lista

de articole

neexplicitate

10174 pentru

ca-

talogul

de preturi

unitare

pe articole

de deviz

,,<;«.

If G 09
791 273 08 00 00

Stilpi AI 0101
B

prefabrlcatt

din beton

armat

eu lnaltimea

4 m pentru

jgheaburl

H 100 $i H SO, parabollce

__ 1_

0201

3 m pentru

[gheabu ri E 100, H 100, H SO H 60, H 40;

--0301

C1

2 m pentru

jgbeaburi

E 100, H 100, H SO, H 60, H 40.

Cuprtnde: montarea stilpilor prefabricati: verifiearea asezarli- stilpilor !?i executarea eventualelor remedieri ;

monolltlzarea si etansarea
1a bueata

Se mascara Codurile resurselor

Denumirile

resurselor

Unitati d~ masura

-~

(0201

.s.:
0301

Materiale ~731511128bo Stilp prefabrieat J SO, J .100 din b.a. jgheab parab. tip H=4 m pt. buc. 4.;0071

.....

GO 0

Codurile resurselor

Denurnl ril e resurselor

Uni tati de
masura

Cansumuri A2 0101

resarse

~
0201

__s_
(i)3e1

din b.a, jgheab 573151112709Stilp' prefabricat J 80, J 100 din b. a. jgheab 573151112507Stilp prefabricat J 80, J 100 i 10174Mortar marca .....) Forte de munca 012532Montator prefabricate beton 012512 Montator prefabricate beton UtiIaj 65123003Automacara 5 tf, H. max =6,5 maxima = 5,5 m
1) Se

parab.
parab.

tip H=3 tip H=2

m pt.
lTI

buc. buc.
TI1C

1,0(7) (0,015) 1,20


2,~D

pt.

(0,015) 1,00 :l,QQ


2·,00

1,007) (0,015) 0.,110 1,60 2,40

" .)

.....
<)

TOTAL
deschidere

1.2

ore ore ore

:l,6Q

ill,

are

0,10.

0.,(')9

(!),07

catalogul

va preciza marca mortarului de ciment de preturi unitare pe articole de deviz "C".

din lista

de articole

neexplidtate

1(').17'4pentru If G 10 791 273 09 DO Df!

Fundatii

pahar

din

beton

slmplu

prefabricat

pentru

stilni!
BI -.-._ 020.1,.

de jgheaburi 1~5

parabolice, em,

~
0.10.1

150. X 100

cm ;

X ios

Cuprinde: _ montarea fundati ilor pahar

pref<lbricate

calarea si decalarea macaralei ; verificarea sub sarcina a aliniamentului, monol itizarea. Se mascara Codurile resurselor la bucata.

pre cum si efectuare

corecturllor

nccesare

Denurnirile

resurselor

Unitati de rnasure

Consumuri ----_._--------------_-._-_-._-_ resurse ..."----------_--

~
010.1

___§_
0201

Materiale
57315111120.2

573151111101 10174

Fundatie tip pahar 100j15(l em pentru stil pi jg he ab parabol ice Fundatie tip pahar 125/100 em pentru stilpi jghcab parabolice Mortar marca . , ,1) Forte de rnunca

buc

1,DO',

hue me

(0,00.8)

1,007 (0,0.08)

012532 012512

Montator Montator

prefabricate prefabricate

beton beton

3.2
1.2

ore ore ore

0.,35
0.,75 1,10

0,,35 0.,60. 0,90

TOTAL
Utilaj 65125003 Automacara
maxirr 1)

5 tf H max '\ = 5,5 In

= 6,5 rn

dscc. il de rc

ore

@,37

8,35

Se va "I' ....

.;

a marca

rnortarului

de etment ,-"
"C",

din Ilsta

de articole 'tl

neexplicitate

10174 pentru

ca-

talogul

de pretur l \:~i are pe artlcole

de deviz

IfG11Al 791273100101

Fundatii

prefabricate

din

beton simplu semieliptice

pentru

stitpi

de jgheaburi

Cuprinde _ _ _ montarea fundatiilor prefabricate; calarea sl deca1area macaralei ; verificarea aliniamentu1ui si efectuarea monolitizarea. 1a bucata, Consurnuri Cod uri le resurse lor Denumirile resllrselor Unitati de masur a

corecturllor

neeesare;

CAPITOLUL
resurse

If. H

Se mascara

LUCRARI VEGETATIVE PENTRU COMBATEREA EROZIUNH SOLULUI

30101 GENERALITATI

Materlale 573351111103 10174 Fundatie tip pahar 2 bue prefabricate din beton Mortar marca ... 1) Forte 012532 012512 de munca prefabricate prefabricate beton beton 3.2
1.2

1. Continubul
buc.
DIC

icapitnluhri

1,007 (0,008)

Montator Montator

ore ore ore

0,40 0,80 1,2'()

1.1. In prezentul capitol sint cuprinse normele de deviz pentru lucrari vegetative, necesare amenajarii terenurilor ca: pliart'lltatfi, tl'an!Spmntacr1i,sernanaturi in terenuri d:e\graidate in vederea arneliorar ii acestora, limitarea sau eliminarea efectelor eroziunilor etc. 2. Conditii tehnice speciale avute in vedere la elaborarea normelor din capitol

TOTAL UtiIaje 65123003 Automacara 5 tf, H max = 6,5 m deschidere maxima 5,5 m

ore de ciment de preturi

0,37 din Iista unitare de pe

NOTA 1: Se va preciza marca mortarului ar-ticole neexplicitate 10174· penetru eatalogul articole de deviz "C".

Lucrari le vegetative se executa in conditii foarte variate. care de obicei se cumuleaza la aceeasi lucrare, deterrninind numeroase variante la aceeasi norma de deviz. In Iunctie de influenta lor asupra executiei lucrarilor, aceste condi ~ii se grupeaza astfel : 2.1. Conditii cll influenta obisnuita asupra Iucrarilor ca : usoare si mijlocii, regiuni de cimpie si coline joase, inierbarea terenului usoara sau mij1ocie, pante plna la 40o/(J etc. ; 2.2. Conditii cu influenta sporita asupra Iucrarilor ca : regiuni de munte si coline inalte, sol compact, pante peste 400/~i' Iocuri greu accesibile si izo1ate expuse puternic intemperii1or. 183

182

3. Continutul

normelor

Normele de deviz cuprinse in acest capitol cuprind atit consumurile de materiale, forte de munca, cit si utilaje1e necesare executarii unei unitati de lucrare. 3.1. Consumurile specifice de materiale cuprind cantitati efecti v necesare si corespunzatoare operatiilor prevazute in articole respective, pentru executarea unei unitati de lucrare. 3.2. Consumurile specifice de forte de munca cuprind operatiile mentionate Ia norme1e de deviz respective, pentru executarea manuala, precum si operatiuni auxiliare la Iucrarile ce se executa in principal de catre utilaje, pentru executarea uriei unitati de lucrare. .3.3. Co~sumurile specifice de ore utilaj. 3.3.1.' Normele sint elaborate pentru lucrari ce se executa cu utilaje mecanizat sau utilaje cu tractiune animala, fiind elaborate pentru lucru intr-un schimb, eu deplasarea utilajelor pe orice Iel de teren, fara ea acestea sa se impotmoleasca, 3.3.2. Ore1e prevazute pentru conducatori la utilajele cu tractiune animala, nu sint cup rinse in orele de functionare ale utilajului respectiv, 4. Conditil de masurare Unitatile de rnaura fiecare norma de deviz, ale lucrarilor a Iucrarllor sint cele specificate la

(jJ

~ ~ ,~
-o

II)

.... ::l
(jJ

o X
(jJ

's

><1l

'8
co

;:; .... ~
P..

0.
oJ ....
Q.I

P..

'u
J:

CJ

P..

:0

....

co .....

II)

co

J:

...
C.J

'" oJ
E
co

0.
oJ .....
P..

Ol VJ
(jJ

'u
oi .....

(jJ

'00
C

>

E
co

~ u

.;:: '"
GJ .....

.~

co

2
co
v:,

'-<

0.
'(;. r.l

'u

CJ

Ol III

'" c co .;:: '" .....


(jJ

<l.'

~
6

.~ <.>
t:;

tf).

'0
.~

~ E

"' ~
co

..s

'u
.;::

;:J

.s .~
c c OJ ....

.D
r.l .....
(l)

"='
C
'-< CJ

.D

o:l .... ~

'v;.

.~
:I>-

<'!l

;: (jJ ..... co .v;

Ul

"

'0.
o:l "" .... ;:J

C.

oJ ....

III

oJ '-< co .....
(jJ

'u

::l

e. :? e.

OJ

... - -I ~ c:; c£t:i


om· co ~ ,Q
Q)

...

c ,~
.... (jJ
(jJ

...
CJ CJ

J:

....

'S
,S
.....
0

..s
c
OJ
QJ

..s :!:'
.... .8
0
(jJ

'u
c

x: oJ .... co ....
(jJ

.s
(jJ (jJ

.....
QJ

CJ ....

....

.5
;;::;
to

.8
(jJ

....
....

....

.::
......

.....
(jJ

....

;;::;

bO

.... (jJ

.:=

;;:;

bO

C':l

c: .;::

,S

c: .;::
P..

0-

.5 .S ...
0(
le-I

.5 ~ .;::
P..
e" N ' .. ¢

.~ .....

CJ

....

,S ~

ill .....

c:
co

.... co
C\1 ;:J

....

.S.

s co
.....
;:j

....

01

01

<- ~ 0

i'j ~

-I ~
0 0

P..

0. ~ u
'_.o
~

P.
o
0 ,

'0.
o

c: co

0(

-I ~
M
0

cQ"'"0

NIN

~'

-I ~ .,.
0 0

1&6 184

,_.
~
(5:5

Bn
0402

eu plantator

in teren

tare, butasi

salcie.

Se masoar-a Codurile resurselor

1a 1000 bucati.

.----.---~------------

Denumirile resursclor

Unitati de masura

Consumuri Aj-j 0101 An 0102 An 0201 Ar2 0202

reSUrs€! B',-l

Brz 0302

BTl 0401

0301

B'r2 0402

Materiale 185521110(1)3 219121200003 185541120008 Butasi arbor! foi moi de plop Api] pentru betoane mortare
$i Inc 5 5 5 5 5 5

bue.

1030

1030

HJ:30

11030 5
5

Butasi arbori f'oi mol salcie Forte de mundi

buc,

1030

1030

lOGO

lOBO

019932 019922

Muncitor moritaj Muncitor


moritaj

constr. 3.2 constr. 2.2

ore ore ore

2 2
4

2
2-

3 3 6

3 3 6

3,5 3,5 7

3,5 3,5 7

4,5 4,5 9

4,5 4,5 9

TOTAL

IfH02
791147020000 Ptantarea gardulul cornpletari viu Ia : plantatii ; ;

_A,-,
0101 B1-20402

2 rinduri;

B,-2 0102 pentru cornpl etari

2 rinduri plantatii

pentru ;

_!!o_
0401

3 rinduri

3 rinduri

.Sl
0601

4 rinduri

---_----------- --_.-

Cl-~ 4 rinduri pentru completart plantatil. 0602 NOTA: Puietii se planteaza 1a 0,5 111 distanta S~ mascara Ia metru patrat, Codurile resurselor Denumirile resurselor

pe rind

si intre

rinduri. Consumuri

--_._--------------,------,-------Un itatl de rnasura A,-, 0101


Br-2

----------------resurse
BrQ B,-.

C,-, 0601

0102

0401

0402

C'-2 0602

219121200003 219121400097 11103 019923 010922

Materiale ApB. pentru mortare ~i betoane ApB. Industriala in cisterna pentru Iucrari drumuri sl terasamente Puietl ... 1) Forte de muncli Muncitor constr. montaj 2.3 Muncitor constr. montaj 2.2

mc
IDC

0,005 0,0015 (1,050) 0,02 0,03 0,05 _______ 0,005 (6,300) 0,:34 0,34 0,68 c 0,0015 (1,58G) 0,010 (8,400)
0,OOQ5

buc.

(4,20(j!) 0,20 0,20 0,40

(2,100) 0,06 0,06


--.-------_ ...

ore
eire o re

TOTAL ......
CXl --J

0,48 0,09 0,09 0,48 O,1~8~ ~ 0,96 __ 11103 pentru

0,12'

preturl

1) Se va preciza natura puieti lor unitare pe articole de deviz "If".

din

Ilsta

de materiale

neexplicitate

catalogul

de

C'l

o o o
0
C'l

I~
tl.Q

UIIMA1 791147 040101 Plantarea sadelor prln executarea gaurilol" cu ranga, in aterisamente sau in corpul lucrarilor . pe
0

....... ·ro
(.J

== :::

ClI., .... .

pe a1bli,

;:::

....
t"oo

'"
M

o ,....

,.... ,.... ·Ln·

Cuprinde : _ transportul sadelor la locul de plantare - facerea gaurilor cu .ranga ; _ umplerea gaurilor cu apa ; - plantarea propriu-zisa a sadelor ; _ indesarea pamintului in jurul sadelor. Se masoara 1a 1000 bucati.

dlstanta

de 100 m ;

Codurile resurselor

Denumirile

resurselor

Unltatl de masura

Consurn resurse A, 01 OJ.

185541110007 '219121400007
(]) 1-0 (]) 1-0

00

019932 019912

Materiale Butasi arbor! Ioi mol : sa de bue. de salcie , Apa [ndustrtala in cisterne pentru me lucrari drurnurl ~l terasamente Forte de munca Muncitor constructii montaj 3.2 ore Muncitor constructii menta] 1.2 ore ,--~T=_O.::...:.:T=_A=L=___:0:.:r_=_e _

103D
5 16,36 16,35 _;_32,72 1

UH05A

791147050101 Transplalltari de puletl de talie mica. inclusiv plantarea ~i tasarea pammtului. Se masoaraIa 1000 bucati. facerea gaurilor,

-------------,------------~-------------~-------------------Consumuri
Codurile resurselor
(]) 1-0

Denumlrile

resurselor

masur a

Unitati de

resurse

~
0101

.... .... ...,.


::l

OJ ·0 tn-

;a
(.J

c
o

.... ...,. ;a
c
o
(.J

'2191212001}03 11103
00 0 .... 0,", 0 .....
C'lC'l

.S

< Cl .... o
j88

-I

~I'~
. 0

.c., .

019932 019922

Matertale Apa pentru mortare (Puieti ... ') Forte de mund!. Muncitor constructii Muneitor constructil

si betoane

me bue . ore ore ore

(1030)

~ N

..... N .....
N

montaj 3.2 montaj 2.2 TOTAL

18 18
36

i) Se va. preciza

tate

11103 pentru

natura puletllor catalogul de preturl

din lista de materiale neexpl iciunitate pe artieole de deviz "If" .

189

UH 06 791147 060000 Pllvitul sl pra~itul gardurllor vii :

If II 07 791147 07 00 00

~ ~--.
Revizuirea plantatlilor st semlinAturilor :

0101

1a 2 rind uri ;
1a metru.

---

Bl

0201

1a 3 rinduri ;

-_. 0301

C1

1a 4 r!nduri.

Se mascara

~
0101

pe coline joase sau clrnpie, sub 50% din suprafata ;

Codurile resurselor

Denumlrile

resurselor

rnasura

Unitati de

Consurnuri resurse

2L
0101

~
02m

_s_
0.3 01

~
0201

pe coline joase sau cimpie, peste

501/e din suprafata

;
019933

Forte

de rnunca constr.

Muncitor montaj

3.3

ore are

0,0::1 0,03 0,'04

0,04 0,04

_!!t_
O~ 01 H, 0401

pe coline

inalte

sau munte,

sub 50'Ie din suprafata

TOTAL

pe coline inalte

sau munte,

peste 50% din suprafata. If HOB 791 U7 08 00 00

Cuprrnde

: Tunsul gardulul viu 1a : _Ct 0301 1a 4 rindurl.

suprafetei plantate sau semanate pentru observarea startt puletilor sl inlaturarea prejudlerilor aduse de intemperii (ploi, geruri etc.).:
la hectar parcurs. Unitati de masurfi Consumuri resurse 0401

parcurgerea

0101

la 2 rinduri

--0201

Ht

la 3 rindurl :

Se mascara

Se masoara Codurile resurselor

1a metru.
Denumir ile de masura

Codurile resurselcr

)enumirile

resurselor

Uni tatl

Consumuri

resurse

~~~~
0101 01 02 0301

resurselor

~L.

0101

Forte 019923

de munca constr. 2.3 TOTAL ore ore 19 19 36 36 20 20 40 40 019933

Forte

de mundi ccnstr. 3.3 TOTAL ore are 0,06 0,06 0,09 0,09 0,13 0,13

Muncitor montaj

Muncitor montaj

19Q

IfYl

IfH 09 791147090000 Pregatlrca terenulul plugul, pentru irnpadurfrf, executata ; in teren nelucrat
An.

anterior.

cu : in tercn tare;

~
0101

in teren

usor sl mljlociu

0102

plugul,

_!!C!._
0201

sapa, in tercn

U~Gr ~i mijlociu

Ben
0202

sapa, in teren tare;

hirlet, in teren usor fji mij loci u ; 0301 S2 mascara la hectar. Codurile resurselor Denurni r ile rcsurselor Unitati de mlisura

~2_:'_
0302

hit-let, in tercn

tare.

Consumuri
A[-l

resume

0101

_:An
0102

~
0201

Bn
0202

-.S:.!_
0301

~D_
03012

Forte de mundi 019932 019912 Muncitor Muncitor constr. constr.


montaj menta] :1.2

1.2

ore ore ore

25 25 50

30 30

23·1 234

45G 456

475 ·175

S9a

TOTAl. Utilaj 43000001 Plug tip RSB 5 N cu telaj cu 2 cai


0

GO

898

trupi ta

ore

25

30

.... ..,

IfH 10 791147 10 00 00 Seman

at uri
~
0101
A,-.,

dlr ecte, incluslv

acoperl rea

semanaturtlor joase, joase, teren teren

sl tasarea pregatit

piimintului, anterior; anterior : :

executate

prin Imprasticrc prin lrnprastlere

pe collne pe colme

0102 A'-:l 0103


An

nepreg atit

prin Imprastiere prin Imprastiere prin Imprastiere prin imprastiere prin Irnprastiere prin Imprastiere prin Irnprastlere prin cuiburi,

pe collrie joase,

completari

sernanaturi anterior;

0201 A]-~ 0202


A:!-:I

pe coline Inal tc, tercn pe colinc Inalte, teren

pregatit

nepregatit

anterior;

0203 A:n 0301


A.1-:,

pe coline inalte, compl etari semanatur i ; in condi tii grcle, in condi tii grelc, teren teren pregatit nepregdtit anterior; anterior; ;

0302
A:1-:1

0303

in coridi iii grele, completari

semanaturi

,_.
co w

~
0401

coline joasc, teren

pregat.it anterior;

__!!1-·2_
0402 _Bn 0403 R)-l 0501
B-'-3

prin cuiburi,

coline joase, teren

nepregatit

anterior: :

prin cuiburi, coline joase,

completari

semariaturi anterior;

prin cuiburi, coline lnalte, teren prin cuiburl, collne inalte, teren,

pregatit

0502
~2_-:-''l_

nepregatit

anterior;

0503 0601 B3-2 0602 B:l-~ 0603

prin cuiburi, prln cuiburi, prin cuiburi,

coline inalte, ccmpletari condi1;ii grele, teren

semanaturt ;
anterior; anterior;

pregatit

conditil grelc, teren nepregatlt conditii grele, completari ;B -

prin cuiburi, Se mascara

semanaturi.

la : A

la hectar U'nitati de masura

la 1000 cuiburl Consurnuri resurse


A:n An A3-2 A3-:1

Codurile resurselor

Denumirile resurselor Materiale

Ac;

A1-J_ Ar:l

Arl

A2-Z

01 01 01 02, 01 03 0201

0202

0'203

0301

0302 0303

111853110009 219121400007

Seminte de plante graminee perene Apa industri ala pentru lucrarl drum uri

kg me

1,00

1,W

0,25 3,75

1,00

1,10

0,25 3,75

1,00

1,,10 0,25 3,75

si terasamente

15,00 16,50

15,00 16,50

15,00 16,50

Codurile resurselor

Denumirile resurselor

masura

Unitati de

Consurnuri
An 0101 AI-2 AI-~ ATl A1-Z

resurse
A~n

An
0301

0102

0103

0201

0202

0203

A:r2 0302

A3-:1

03Ct3

Forte de munca 019932 019933 Muncitor montaj Muncitor montaj constr. 3.2 constr. 3.:1 ore ore ore 138,60152,46 34,65 250,20275,22 62,55 297,00326,70 B-rl Bn 0503 0601 74,25
Br.l

138,60152,46

34,63 250,20275,22

62,55 297,00326,70

74,25

TOTAL

~
0401 Materiale 111853110009 219121400007 Serninte de plante grarninee perene penApa Industriala tru Iucrarl drum uri s i terasamente Forte de mundi 019932 019933
>-' <:0

B1;>

BI-3

0402

04

os

Bn
0501

B2-Z 0502

_!3n
0602

0603

kg me

1,00 5,00

1,10 5,50

0,25 1,25

. 1,00

1,10 5,50

10,25 1,25

1,00 5,00

1,10 ;(},25 5,50 1,25

5,00

Muncitor . montaj Muncitor monta]

constr . constr.

3.2 ' 3.3

ore ore ore 17,25 IB,80 17,25 18,80 4,26 4,26 25,87 28,46 25,87 28,46 6,47 6,47 34,50 37,95 a4,50 37,95 8,63 8,63

TOTAL

CJ1

It'1i11
791147 11 00 00 Mobilizarea Aj-1 0101 A2-1 0201 _ BI-f 0301
B2-t

manualii

pe toata

suprafata

solului

pe:

coline joase !li cirnpie, teren coline joase sl cimpie, coline 'ina1te coline inalte sl munte, !]i munte, teren teren teren

mijloclu tare;

mijlociu tare.

0401

Cuprinde: _ saparea usoara a solulul pentru spargerea crustei. c~. se forrneaza _ indepartarea Ierburi lor ce cauta sa copleseasca puietii. Se mascara 1a hectar Denumirile resurselor UnWlti \ de

Consumurf

-resurse

Consumuri resurse

masura

!
!

An
0101

A~-1

B2-t

0201

0301

0401

Forte de munca 019933 Mundtor

construct! montaj

3.3

TOTAL

ore ore

88,40 88,40

144,00 144,00

93,60 93,60

158,40 158,40

If It 12
791147 12 00 00 . Mobilizarea OtOlpe A:n 0201 0301 B:n_ 0401
B[-j

manual!

a
teren

solulul

In

jurul ;

puietiI~r _:

An

colirie joase !?i cimpie,

usor sl mijlociu tare; usor

pe coline [case !?i cimpie, teren pe coline inalte !]i munte,


!]i

teren teren

si mljlociu

pe colirie inalte

munte,

tare.

Cupriode: - saparea usoara a solului pentru spargerea crustei ce se fcrmeaza - indepartarea ierburilor ce cauta sa copleseasca puietli. Se mascara 1a hectar efectiv sapat-) Codurile resurselor Denumirile resurselor Unitati de

Consumuri
An A~-j

resurse

rnasura

~
0301

BTl

0101

0201

0401

Forte de munca 019933 Muncitor constructii sapata rnonta] pentru 3.3

,_.

:s

TOTAL
1) Suprafata

are are

164 164

227 227

227 227 ..

otectiva

un puiet

este de 0,38 mp.

.--------

310 .310