Sunteți pe pagina 1din 9

SIS1LMUL MCN1LSSCkI

"Sd nu fucl nlcloJutd pentru un copll ceeu ce poute fuce xlngur." Murlu Montexxorl

Conceptia pedagogica ,Montessori"
A|ternat|va pedagog|ca Montessor|" a aparuL la incepuLul anulul 1907 prln infllnLarea prlmel lnsLlLuLll
Casa del 8amblnl" (Casa Coplllor") in care sa experlmenLaL cu succes o noua meLoda de educaLle
lnlLlaLa de Marla MonLessorl pedagog sl medlc lLallan
8ezulLaLele obLlnuLe in urma experlmenLarll prlnclplllor sl concepLelor sale sl a observarll aLenLe sl
indelungaLe a coplllor au lmpus in pedagogla secolulul al xxllea o meLoda de educaLle bazaLa pe
respecLarea llberLaLll copllulul inLrun medlu educaLlv pregaLlL bogaL in sLlmull organlzaL pe baza
lnLereselor sl dorlnLelor naLurale de cunoasLere ale acesLula

Marla MonLessorl a demonsLraL ca flecare copll esLe o personallLaLe unlca lndependenLa care invaLa cel
mal usor prln acLlvlLaLe lndlvlduala pracLlca
Pedagogia ,Montessori are ca principiu de baza autoeducarea si aplicarea celor nvatate
direct, nemijlocit.
Copilul si, implicit, nevoile sale individuale reprezinta centrul pedagogiei Montessori.
Acesta este privit ca un om n toata Iirea, i se respecta personalitatea, deoarece este un individ
unic si irepetabil, este ajutat sa-si dezvolte vointa, acordndu-i-se libertate asupra hotarrilor
sale, este ndrumat sa gndeasca si sa actioneze independent.
Se considera ca Iiecare om vine pe lume cu anumite capacitati prin care poate sa-si mplineasca
propria menire de a contribui la progresul umanitatii.
Educatia trebuie sa-l ajute sa-si asume aceasta menire cu responsabilitate pentru a se putea
realiza liber, cu deplina satisIactie.
% edagog|a Montessor|" promoveaza respecLarea drepLurllor copllulul formarea deprlnderllor de
acLlvlLaLe lnLelecLuala conLlnua de adapLablllLaLe sl de asumare a schlmbarllor

Abordarea cenLraLa pe copll pornesLe de la ceea ce face copllul AcesLula l se ofera un cadru organlzaL
penLru educaLle sl auLoeducaLle compleLa lnLelecLuala emoLlonala flzlca soclala Marla MonLessorl a
araLaL ca orlcare fllnLa umana are o forLa lnLerloara puLernlca lnsLlncL sl volnLa de dezvolLare MoLlvaLla
se dezvolLa daca sunL incura[aLe lndependenLa increderea in slne concenLrarea declzla llbera asupra
duraLel invaLarll sl saLlsfacLla asupra proprlllor rezulLaLe
uln acesL moLlv in scoala MonLessorl coplll vor fl mal puLln condusl sl mal mulL susLlnuLl penLru ca
dezvolLarea compeLenLelor sa se faca pe baza poLenLlalulul proprlu penLru a devenl adulLl lnLellgenLl
creaLlvl sl cu slguranLa de slne

%ezele Mariei Montessori
Cele mai importante teze ale Mariei Montessori:
Coplll lsl doresc sa lnveLe sa scrle sl sa clLeasca
Coplll doresc sa desfasoare acLlvlLaLl lnLrun mod repeLaL
Coplll lsl doresc sa fle lndependenLl
Coplll au o capaclLaLe lndelungaLa de concenLrare
Speclflcul meLodel MonLessorl Medlul educaLlv pregaLlL
% Act|v|tatea |ndependenta I| |avoro ||bero"

9edagogla MonLessorl are la baza exerclLlul lndlvldual lucrul llber al copllulul cu maLerlalele
care se concreLlzeaza ln currlculumul maLerlallzaL MonLessorl
Med|u| pregat|t dln care face parLe sl pedagogul ofera flecarul copll poslblllLaLea sa lucreze ln
rlLm proprlu ln funcLle de lnLeresul sl de eLapa de dezvolLare ln care se afla
Copilul are deci libertatea sa decida :
1. ce sa invete ;
2. cu cine sa invete;
3. unde sa invete ;
4. ct timp sa invete.
1. Copilul alege ce doreste sa nvete.
Copilul este cel care decide care sunt materialele cu care va lucra , alegerea sa Iiind un indiciu
pentru stadiul de dezvoltare si Iaza sensibila n care se aIla.
Nici un copil nu este Iortat sa Iaca ceva ce nu doreste.
Pe de alta parte, nici un copil nu este deranjat in timp ce lucreaza, nu este intrerupt, corectat sau
laudat, lasandu-l sa se concentreze numai asupra activitatii liber alese.
2. Copilul alege cu cine sa lucreze (forma sociala , forma de activitate - in perechi, in grup
sau individual).
Fiecare copil isi exprima optiunea asupra modului de activitate. Este alegerea libera a copilului
daca doreste sa lucreze singur, cu un prieten sau intr-un grup mic.
3. Copilul alege unde sa lucreze (alege locul in care va lucra).
Fiecare copil este lasat sa decida daca va lucra, la masa sau pe covor, tinand seama de materialul
ales si de Iorma sociala (individual, in perechi sau in grup mic).
4. Copilul decide cat timp va lucra.
In cadrul activitatilor individuale cu material Montessori, copilul hotaraste cand Iace pauza si
cand doreste sa manance. De asemenea decide de cate ori repeta lucrul cu materialul ales.
ibertatea se acorda si se manifesta intr-un cadru bine stabilit, cu reguli clare si cunoscute
de fiecare copil.
In Iunctie de etapa de dezvoltare in care se aIla, copilului i se oIera libertate de alegere , tinand
cont in permanenta ca el sa nu Iie ingradit inutil sau suprasolicitat de prea multa libertate, dar
nici sa nu lezeze libertatea celorlalti copii.
Conditiile care trebuie sa Iie indeplinite pentru ca aceasta libertate sa existe cu adevarat sunt:
a) un mediu bine pregatit care sa asigure siguranta copiilor;
b) existenta materialelor didactice adecvate ;
c) pedagogi bine instruiti n Pedagogia Montessori, care sa raspunda cu respect si dragoste
nevoilor elevilor lor.
Mediul pregatit, pedagogul si materialele Montessori

Pentru a-si putea desIasura activitatea didactica zilnica, pedagogul Montessori si elevii sai au
nevoie de un mediu Ioarte bine organizat si structurat care sa le permita sa actioneze
independent, numit mediul pregatit.
In mediul pregatit se pot desIasura activitati multiple si variate, iar posibilitatea de miscare este
Ioarte mare. Pentru a Ii un mediu educogen, acesta indeplineste urmatoarele criterii:
Structurarea pe arii curriculare
In pedagogia Montessori exista cinci arii curriculare, materialele didactice Iiind grupate
in cinci zone distincte care reprezinta ariile curriculare ale pedagogiei Montessori:
- Deprinderi de viata practica ;
- Dezvoltare senzoriala ;
- Matematica;
- Limba si comunicare ;
- Educatie cosmica.

Manevrabilitatea
Mobilierul este redus la scara, adaptat dimensiunilor Iizice ale corpului copilului.
Materialele si mobila sunt usor de manevrat de catre copii.

Esteticul
Mediul pregatit este atragator, armonios, materialele didactice trebuie sa invite la
activitate. Criteriul estetic este deosebit de important n amenajarea unei sali de clasa
Montesssori. Materialele didactice sunt de calitate superioara, aranjate atragator si aerisit
pe raIturi, pentru a permite observarea Iiecaruia in parte.

Pastrarea ordinei si curateniei
Fiecare obiect are un loc stabil, unde poate Ii gasit in permanenta, in buna stare de
Iunctionare.
Mediul pregatit Montessori se bazeaza pe ,materialele pentru dezvoltare special proiectate,
care invita copiii sa se angajeze in activitati de invatare pe care le aleg in mod liber.
Sub indrumarea unui cadru didactic special instruit, copiii dintr-o clasa Montessori invata prin
descoperire, cu ajutorul materialelor, dezvoltandu-si astIel capacitatea de concentrare, motivatia,
autodisciplina si controlul de sine, precum si o dragoste pentru invatare care dureaza toata viata.
Activitatile didactice se desfasoara cu materialele Montessori pe baza unor metode si
procedee didactice de predare specifice.
Materialele didactice Montessori sunt aranjate pe arii curriculare in ordinea didactica a
Iolosirii lor, sunt expuse in mod imbietor pe raIturi joase si deschise, astIel incat copiii sa
aiba acces la ele, Iara a Ii nevoie de ajutorul unui adult.

Materialele Montessori au ca scop atragerea interesului copilului si acumularea
cunostintelor prin utilizare repetata.
Au Iost create ca raspuns la nevoile individuale de dezvoltare ale copilului:
- sunt secventionate cu atentie pentru a demonstra copilului Iiecare etapa in parte si
pentru a-i da posibilitatea sa simta succesul;
- apeleaza la simturile copilului, trecerea de la concret la abstract realizandu-se progresiv;
- Iaciliteaza eliminarea diIicultatilor determinate de conceptul traditional ,trebuie
invatat;
- Iurnizeaza un control al erorilor;
- accentueaza realitatea.

Fiecare material dintr-o clasa Montessori izoleaza o anumita calitate si exista doar intr-
un singur exemplar.
I n acest Iel, conceptul pe care copilul urmeaza sa-l descopere este izolat de celelalte.

Materialele didactice Montessori sunt autocorective.
Cand o piesa nu se potriveste sau ramane neIolosita, copilul percepe cu usurinta eroarea.
Nu este nevoie de interventia adultului pentru a corecta. Copilul este capabil sa rezolve
problemele singur, construindu-si independenta, gandirea analitica si satisIactia care
deriva din aceasta realizare adevarata.
Libertatea presupusa de aceasta metoda este structurata pe baza anumitor reguli-cadru.
Fiecare material pus la dispozitia copilului va Ii utilizat numai pentru activitatea
destinata. Copilul ia materialul dintr-un loc indicat si il pune in acelasi loc, dupa utilizare.
Pe masura ce explorarea continua, materialele se interrelationeza si se construiesc unul
in Iunctie de altul.

Sunt conIectionate din diverse materiale naturale si sintetice, pictate in culori care atrag
interesul copilului.

Utilizarea corecta a acestor materiale este de natura sa promoveze o mai buna intelegere
a unui anumit concept. Cand constata ca materialele nu sunt utilizate conIorm destinatiei
lor, proIesorii repeta lectiile.

Materialele care Iormeaza curriculum-ul sunt prezentate in secventa ierarhica.
, Obiectele din jurul copilului trebuie sa Iie solide si atractive, iar casa copiilor trebuie sa Iie
placuta si atractiva sub toate aspectele. . Se poate spune ca exista o relatie matematica intre
Irumusetea mediului inconjurator si activitatea copilului; el poate depune, in activitatea de
descoperire, un eIort de vointa mult mai mare daca se aIla intr-un asezamant gratios decat data s-
ar aIla intr-unul urat .
Pedagogul Montessori si copilul
n cadrul metodei sale, Maria Montessori a conceput un rol cu totul nou pentru pedagogul din
scoala Montessori, numit n continuare pedagogul Montessori.

In pedagogia Montessori rolul pedagogului este :
de ,a observa copiii si de ,a pregati mediul Iavorabil pentru autoIormare,
pe baza observatiilor Iacute ;
de a crea situatii de invatare si nu de a preda direct, Iiind mai mult un ghid
decat un lider.
Pedagogul Montessori :
- este parte integranta a mediului pregatit ;
- nu are o pozitie centrala n desIasurarea procesului de educatie ;
- directioneaza activitatea ;
- stimuleaza interesul copiilor;
- intuieste nevoile si interesele acestora ;
- nu intervine niciodata atunci cand un copil este concentrat ;
- intervine numai daca a constatat ca acesta are nevoie de ajutor, nu poate sa se descurce singur,
nu stie ce sa Iaca sau ii deranjeaza pe ceilalti colegi ;
- are competente dobandite prin studii de specialitate pentru a preda in acest sistem de
invatamant ;
- are cunostinte de baza pentru a putea preda, respectand principiile pedagogice, disciplinele din
ariile curriculare Montessori.
Pedagogul Montessori nu pedepseste niciodata copiii, dar nici nu le ofera recompense.
Se considera ca singura recompensa de care are nevoie un copil este cea provenita din
multumirea de sine, din Iaptul ca a realizat un lucru bun si corect, bazandu-se pe propriile lui
puteri.
Copilul nu este corectat atunci cand greseste.
Se considera ca inca nu a ajuns sa stapaneasca suIicient conceptul invatat, materialul va Ii strans
si reluat cu alt prilej, dupa o lectie individuala sau dupa o anumita perioada de timp.
Daca, in timp, copilul repeta aceeasi greseala, pedagogul ii oIera oportunitati de invatare,
optimizata prin colaborari cu alti copii mai mari si prin lucrul cu alte materiale care sa il ajute sa
inteleaga conceptele prezentate.
Copilul nu este Iormat de pedagog, se Iormeaza singur.
Orice copil este capabil sa asimileze cunostinte ntr-un mod Iacil, prin spiritul sau absorbant.
Copiii prospera atunci cnd li se ofera libertate ntr-un mediu propice nevoilor lor.
Se considera ca daca dupa o perioada de intensa de concentrare si dupa lucrul cu materialele,
copiii dau dovada de vitalitate si multumire de sine, scopul este realizat. Dupa o activitate
intensa, concentrata, neintrerupta, cu materialele liber alese, copiii ajung la autodisciplina si pace
interioara.

Copiii sunt liberi sa-si aleaga singuri activitatile si locul de desfasurare al acestora.
Copiii care invata dupa metoda Montessori dobandesc abilitati sociale si de comunicare.
Rezultate asteptate ale metodei Montessori
Copiii pot avea achizitii peste nivelul mediu :
- vor Ii capabili sa primeasca cu placere si cu interes sarcinile scolare si sa-si asume alte sarcini.
Copiii isi Iormeaza caracterul, Iormarea caracterului Iiind la Iel de importanta ca si Iormarea
academica :
- invata sa aiba grija de ei insisi, de ambianta din clasa, sa aiba grija unul de celalalt, sa Iie
toleranti si sa se accepte reciproc, vorbesc politicos, sunt respectuosi si gata oricand sa acorde
ajutor, sa desIasoare activitati sociale n comunitate;
- invata sa gateasca, sa pastreze curat si sa curete spatiul de lucru, construiesc, lucreaza in
gradina,;
- invata mersul gratios;

Copiii isi dezvolta o atitudine pozitiva Iata de scoala si de invatare si un comportament social
acceptabil:
- curiozitate statornica si concentrare;
- initiativa si perseverenta;
- incredere n sine;
- simtul ordinii;
- abilitatea de a lua decizii;
- simtul responsabilitatii Iata de alti membrii ai clasei, scolii si comunitatii;
- deprinderi de autocontrol si autodisciplina.
Atunci cand mediul raspunde tuturor trebuintelor copiilor, acestia devin, Iara vreo manipulare
din partea adultului, sanatosi Iizic, mpliniti intelectual si psihologic, Ioarte bine educati
emanand bucurie si bunatate unul Iata de altul.
Aceasta Iundatie solida ii va permite copilului educat intr-un mediu Montessori sa beneIicieze de
ea pe tot parcursul educatiei scolare, pe tot parcursul vietii.
Metoda Montessori este o metoda universala, iar atunci cand este practicata corect are potentialul
de a ghida omenirea spre pace, a carei exersare incepe cu Iiecare individ.
Personalitati educate in scoala Montessori:

Casa Regala Britanica

Casa Regala Suedeza

Familia Obama, Iamilia presedintelui american Barack OBAMA

%homas Edison, inventator si om de stiinta american

Graham Bell, inventator si om de stiinta

Friedensreich Hundertwasser, pictor si arhitect austriac

Gabriel Garcia Marquez, laureat al premiului Nobel pentru Literatura

1immy Wales, Iondator Wikipedia

Katherine Graham, proprietar si editor "The Washington Post"

Sergey Brin si arry Page, coIondatorii Google

1eff Bezos, Iondatorul companiei Amazon
Anne Frank, autor

Will Wright, inventator al jocului "The Sims"

Sean Combs, artist rapper al "Bad Boy Records"

1ulia Child, prima Iemeie bucatar la TV

Helen Hunt, actrita, castigatoare a premiilor Academy Award

George Clooney, actor, castigator al premiilor Academy Award

1oshua Bell, violonist american, proprietar al unei vioare Stradivarius

ea Salonga, artista Iilipino-americana si actrita pe Broadway

ducatia Montessori vs ducatia traditionala
Comparatie intre cele doua metode
Tipul experientei de invatare si
metodele invatamantului traditional
Tipul experientei de invatare si metodele
invatamantului Montessori
- Educatoarea este centrul atentiei, al
clasei si al activitatii.
- Educatoarea este cea care impune
disciplina.
- Predarea se face cu intreaga clasa.
- Grupele se formeaza cu copii de
aceeasi varsta.
- Toate cunostintele sunt date de
catre educatoare.
- Copilul are un orar fix al activitatilor.
- n procesul de conceptualizare,
copilul este dirijat de educatoare.
- Copilul are un timp de lucru stabilit
de educatoare.
- Ritmul instruirii este fixat de grupa si
de orar.
- Educatoarea corecteaza greselile
prin repetari, pedepse si recompense.
- Consolidarea invatarii se face din
exterior.
- Exista foarte putine materiale pentru
dezvoltarea senzoriala.
- Copilul are scaunul/locul sau
propriu: se cere sa stea linistit, sa
asculte si sa participe in timpul lectiilor
cu toata grupa.
- mplicarea parintilor este redusa si
voluntara.
- Educatoarea are un rol noninterventionist
in clasa.
- Mediul si metoda incurajeaza
autodisciplina.
- Predarea este, in principal, individuala.
- Grupele sunt alcatuite din copii de varste
diferite (de la 3 la 6 ani).
- Lucrul in grup ii incurajeaza pe copii sa
invete singuri si sa se ajute reciproc.
- Copilul isi alege singur activitatea.
- Copilul descopera singur conceptele cu
ajutorul materialelor auto-corective.
- Copilul lucreaza atata timp cat doreste la
proiectul pe care il alege singur.
- Copilul invata in ritmul sau propriu.
- Materialul il ajuta pe copil sa-si
descopere greselile.
- Copilul isi consolideaza invatarea prin
repetitie si prin starile pozitive.
- n clasa exista materiale care se
adreseaza tuturor simturilor si ajuta la o
invatare totala.
- Copilul poate lucra acolo unde doreste,
se deplaseaza prin clasa si vorbeste cu
cine doreste, fara a perturba activitatea
altora; poate alege sa lucreze si in grup.
- Se organizeaza un program Montessori
de participare a parintilor la procesul de
educatie.