Sunteți pe pagina 1din 18
INSTRUCTIUNI TEHNICE DEPARTAMEN- Indicativ : TALE PENTRU PROIECTAREA SI EXECU- CD. 29-79 TAREA FUNDAJILLOR PENTRU LUCRARI DE DRUMURI DIN PAMINTURI STABILI- Inlocuiese : ZATE CU CIMENT CD. 29-67 1. GENERALITATI 1.1. Prezentele instruc{iuni cuprind descrierea procedeelor de executie a straturilor rutiere din paminturi stabilizate cu ciment, precum gi tehnologia privind ameliorarea paminturilor cu adao- suri granulare sau cu substanfe chimice. 1.2. Executarea straturilor din paminturi stabilizate cu ci- ment se va face de catre o unitate de drumuri, dotata cu utilajele necesare executiei acestor lucrari, in conformitate cu procedeele de executie indicate in STAS 10473/1-76 pct. 3. 1.3. Aparatura necesara pentru controlul executiei lucrarilor pe santier, precum gi descrierea metodelor de incercare a straturi- lor rutiere ain paminturi stabilizate cu ciment este prevazuta in STAS 10 473/2-76. 2. CONDITII DE PROIECTARE 2.1. Elementele geometrice ale straturilor de fundatii exe- cutate din paminturi stabilizate cu ciment, indicate in proiect, vor respecta prevederile STAS 10 473/1-76, cap. 2.1. In cazul executiei in ,situ“ se va prevedea in proiectul de execufie o la{ime suplimentara de 0,25 m in ambele parti ale stra- tului, fafa de la{imea profilului tip. Elaborate de : INSTITUTUL DE CERCETARI $I PROIECTARI TEHNOLOGICE IN TRANSPORTURI BUCURESTI — ICPTT — Aprobate de MTTc cu ordinul nr. 311 din 17 februarie 1979 309 2.2. Prelevarea probelor caracteristice din paminturile ce se vor utiliza la stabilizdri cu ciment se efectueaza conform STAS 662-69 pct. 4.2. si prevederilor ce urmeaza: 2.2.1, Din impietruirea existenta se vor preleva probe repre- zentative de cite minimum 10 kg fiecare, la distanfe de 100—250 m, din intreaga grosime a impietruirii. Distantele dintre sondaje se vor stabili in functie de unifor- mitatea grosimii, calitatea materialului si de lungimea sectorului de drum. In acelasi timp se vor ridica si probe de pamint de subimpie- truirea existentd de cite cca. 2 kg fiecare. 2.2.2. Probele de pimint din gropile de imprumut din lun- gul drumului, care se vor utiliza la executerea stratului stabili- zat se vor preleva la fiecare 100—250 m, dupa indepartarea stra- tului vegetal de la suprafa{a. 2.2.3. Probele de nisip si de balast din balastiere si probele de parhint din gropile de imprumut se vor ridica in cantitate mi- nima de 25 kg. 2.2.4, Probele prelevate de pe teren in vederea solicitarii re- jetelor preliminare, vor fi ambalate in vederea trimiterii lor la laborator in ladite sau in saci de polietilend. Laditele vor fi etichetate pe capac gi lateral, etichelele cu- prinzind date referitoare la lucrarea pentru care s-a recoltat pro- be, sursa si numarul probei. In interior tadi{a mai cuprinde o nota cu pozifia kilometrica, grosimea impietruirii, adincimea la care s-a recoltat proba, starea fizica apreciata a pamintului, con- ditiile de prelevare referitoare la umiditate si data. Cit priveste sacii de pclietilend toate datele enumerate mai sus se vor gasi in interioru! acestora, la suprafa{a. Se va intoemi un borderou, care se va inainta laboratorului de specialitate al proiectantului odata cu probele, cuprinzind in- dicativul probelor si toate indicafiile privind ridicarea acestora in cursul studiilor pe teren: pozifia kilometrica, grosimea impie- truirii, adincimea la care s-a ridicat proba, starea fizicd apreciata a pamintului, data ridicarii probei. ta Pentru identificarea materialelor locale se va proceda astfel ; 2.3.1. Probele prelevate de pe teren cuprinzind pamintul din balastiere, cariere, vechile impietruiri, alte materiale locale etc. 310 prelevate conform pet. 2.1., vor fi examinate conform STAS 10 473/1-76 pet. 1...a si se vor alcdtui ,grupe de probe“ cu caracteristici asemanatoare. Probele ridicate avind aceleasi caracteristici se vor grupa pe tronsoane (din lungimea drumului), pentru a obtine imaginea va- ria{iei caracteristicilor materjalelor in lungul traseului drumului proiectat 2.3.2. Daca in urma stuaiilor de laborator va rezulta nece- sitatea corectérii prealabile a paminturilor, tmbundatatirii struc- turii si 2 compozifiei_granulometrice, aceasta se va preyedea con- form STAS 10 473/1-76, pet. 2. —2.3.1.6. 2.3.3. Cenusa de termocentrala si zgura granulata fotosite la corectarea granulozita{ii paminturilor, vor corespunde condiftiilor prevazute in STAS 10 473/1-76, tabelul 3. 2.3.4. Prelevarea probelor se va efectua din halde prin fo- raje sau sondaje, pentru cunoasteree in adincime a caracteristi- cilor fizico-mecanice. 2.3.5. Numarul forajelor sau a sondajelor vor fi astfel stabi- lite, inctt la fiecare 1 000 m? de material sa fie minim o proba medie reprezentativa. Modul de prelevare a probclor este conform STAS 662-69 pet. 4.2.3., marimea probei medii fiind de minim 30 kg, pentru fiecare sondaj, sau sondaj executat. Probele medii, destinate laboratorului de incercari vor fi in- sojite de un proces verbel de prelevare a probei, semnat de fac- lorii_interesafi. 2.3.6. Cimentul si apa necesare lucrarilor de stabilizare a pa- minturilor, trebuie sa indeplineascd caracteristicile fizico-mecanice conform STAS 10 473/1-76 pet. 2.3.2. si 2.3.4. 3. STABILIREA COMPOZITIEI AMESTECULUI STABILIZAT 3.1. Compozifia amestecului stabilizat se va stabili de catre un laborator de specialitate conform STAS 10 473/1-76 pragra- ful 2.4., efectuind urmatoarele lucrari: 3.1.1. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale ma- terialelor componente, conform STAS 10 473/1-76, pct. 2.4.1.1. 3.1.2. In cazul paminturilor cere nu satisfac conditiile pre- vazute la pet. 2.3.1.1. gi 2.3.1.2. din STAS 10 473/1-76 se vor sta- 311