Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

CRISTINA JELEASCOV

GIMNASTICĂ RITMICĂ

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE

Capitolul 1. Introducere

CUPRINS

Capitolul 2. ParticularităŃi ale principiilor şi metodelor de instruire şi educare în gimnastica ritmică

Capitolul 3. Reguli în dirijarea procesului de învăŃare motrică în gimnastica ritmică

Capitolul 4. ParticularităŃile învăŃării motrice ale elementelor corporale

Capitolul 5. ParticularităŃile învăŃării motrice ale tehnicii de mânuire a obiectelor portative

Capitolul 6. Conceptul de pregătire în gimnastica ritmică şcolară

Bibliografie

1

Capitolul 1

INTRODUCERE

Gimnastica ritmica aparŃine categoriei sporturilor cu caracter artistic, de mare complexitate motrică. Este evident faptul că acest domeniu de mişcare se adresează numai sexului feminin. ConŃinutul mijloacelor gimnasticii ritmice influenŃează formarea, educarea, trăsăturilor şi aptitudinilor specific feminine. Caracteristica gimnasticii ritmice este aceea de a folosi obiecte portative specifice competiŃiei (mingea, coarda, cercul, panglica, măciucile) şi nespecifice acesteia (pampoane, bastoane, eşarfe, steaguri etc.). Toate aceste obiecte au caracteristici fizice proprii care determină tehnica de mânuire. ConŃinutul mijloacelor gimnasticii ritmice poate fi folosit în următoarele forme de activitate fizică:

lecŃia de educaŃie fizică, lecŃia de antrenament, demonstraŃii, serbări, spectacole.

Obiectivele gimnasticii ritmice, în concordanŃă cu conceptul de pregătire şi educare motrică a tinerilor din învăŃământul de toate gradele

1. Asigurarea unei dezvoltări fizice sănătoase şi armonioase, specific feminine.

2. Educarea esteticii corporale şi a acelei motrice.

3. Educarea capacităŃii de a percepe şi reda prin mişcare particularităŃile de formă şi conŃinut ale

acompaniamentului muzical (ritm, tempo, caracter, culoare).

4. Dezvoltarea aptitudinilor motrice şi psiho - motrice ce corespund specificului feminin cu accent pe

latura dezvoltării coordinative şi a creaŃiei artistice.

5. Dezvoltarea unui bagaj artistico - motric specific care să îmbogăŃească capacitatea de mişcare a

executantelor.

6. Educarea artistică şi corporală se va realiza în deplină concordanŃă cu particularităŃile de vârstă şi

a indicaŃiilor din programele şcolare pentru fiecare ciclu.

7. Educarea multilaterală a personalităŃii feminine (fizic, intelectual, afectiv, volitiv, estetic).

8. PerfecŃionarea tuturor indiciilor morfo - funcŃionali, a capacităŃilor artistico-motrice, concretizată

într-o tehnică specifică, precum şi a unor deprinderi ritmico-muzicale, de expresivitate şi muzicalitate motrică, pentru obŃinerea de performanŃe în gimnastica ritmică cu caracter competiŃional.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele!

Ce este gimnastica ritmică? Care sunt valorile gimnasticii ritmice? Cui se adresează gimnastica ritmică? Care sunt obiectivele gimnasticii ritmică? De ce este importanta gimnastica ritmică în lecŃia de educaŃie fizică şcolară?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 9-10 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 2-3

Capitolul 2 ParticularităŃi ale principiilor şi metodelor de învăŃare şi educare în gimnastică ritmică

Particularitatea reiese din specificitatea componentelor morfo-funcŃionale, afective şi artistico-

motrice ale executantelor. Atât principiile cât şi metodele de învăŃare vor fi adaptate acestor particularităŃi feminine. În consecinŃă, principiile sunt următoarele:

1. Îmbinarea aspectelor de condiŃionare cu cele de cunoaştere şi de acŃionare;

2. În gimnastica ritmică, învăŃarea este psiho-motrică deoarece este foarte mult legată

psihomotricităŃii;

de sfera

3. Conştientizarea actului motric în plan psihologic va avea ca urmare realizarea mecanismului

automatizării motrice;

2

4.

ÎnvăŃarea trebuie să fie continuă, conştientă şi cu o componentă creativă permanentă;

5. În gimnastica ritmică, învăŃarea este specifică şi foarte complexă, deoarece combină forme diferite

(estetică, plastică şi expresivitate artistică);

6. ÎnvăŃarea în gimnastica ritmică se realizează în etape de tip algoritmic (secvenŃe motrice).

Capitolul 3 Reguli de dirijare a procesului învăŃării motrice în gimnastica ritmică

1. Informarea largă şi profundă va servi predării bagajului artistico - motric necesar tehnicii de

execuŃie specifice.

2. Formarea bazelor mişcării tehnico - artistic încă din primele etape ale învăŃării.

3. Asimilarea unui bagaj motric cât mai bogat şi variat conduce la lărgirea fondului motric, la

dezvoltarea unei memorii motrice specifice, precum şi la uşurarea transferului în plan psiho-motric.

4. Modelarea este metoda folosită pentru o învăŃare rapidă şi corectă.

5. Respectarea treptelor (etapelor) învăŃării conduce la automatizarea motrică pozitivă, nu la o

şablonitare ineficientă.

6. Conştientizarea trebuie să fie prezentă în fiecare etapă a procesului învăŃării, pentru a putea

elimina din start greşelile de execuŃie.

7. Folosirea algoritmului în învăŃarea tehnicii atât corporale cât şi de mânuire este regula de bază a

procesului instructiv-educativ din gimnastica ritmică.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele!

În ce constă „specificul” gimnasticii ritmice? Ce principii ale învăŃării se aplică în procesul instructiv educativ în gimnastica ritmică? IdentificaŃi care sunt principiile esenŃiale pentru învăŃarea corectă în gimnastica ritmică? Ce reguli se aplică în procesul învăŃării în gimnastica ritmică? Pentru ce este folosită „modelarea” în procesul învăŃării în gimnastica ritmică? Ce aport aduce algoritmizarea în procesul învăŃării în gimnastica ritmică?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 55-59 Metodica educaŃiei fizice sportive (Todea, S., F.), pag 120;131; 138

Capitolul 4 ParticularităŃile învăŃării motrice a elementelor de tehnică corporală

4.1. Balansările. Balansările sunt mişcări care folosesc inerŃia, care acŃionează asupra tuturor corpurilor din natură. Balansările solicită cu precădere:

mobilitatea articulaŃiilor,

elasticitatea musculo - tendinoasă,

capacitatea neuro - musculară de relaxare a musculaturii antagoniste.

Balansările, din punct de vedere al contracŃiei musculare, sunt pasive şi active.

Balansarea este o mişcare complexă care constă în :

capacitatea executantei de a folosi forŃele externe (inerŃia) în strânsă legătură cu forŃele interne (contracŃia musculară),

obŃinerea alternării anumitor grade de contracŃie cu relaxarea musculară.

Etapele învăŃării:

1. Balansarea unui singur segment: braŃ, cap, sau membru inferior, în plan frontal, sagital, orizontal;

în arc de cerc, în cerc, în opt;

2. Balansarea a două segmente simultan: cap-braŃe, braŃe-trunchi, trunchi-membru inferior; în plan

frontal, orizontal, în arc de cerc, în cerc, în opt.;

3. Balansarea mai multor segmente simultan: cap, braŃe, trunchi, sau braŃe, corp, membre inferioare;

în plan frontal, orizontal, în arc de cerc, în cerc, în opt;

3

4.

Balansarea cu întreg corpul, cu transmiterea mişcării pe verticală.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Ce fel de mişcări sunt balansările? De ce depinde mişcarea de balansare? Care sunt etapele învăŃării tehnicii balansărilor?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 83-85 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 14

4.2. Dezechilibrările. Dezechilibrările sunt mişcări ce se realizează cu întreg corpul într-o tehnică specială – prin pierderea momentului de echilibru – din poziŃia iniŃială a corpului, căderea prin inerŃia centrului de greutate (înainte, înapoi şi lateral). Dezechilibrările sunt mişcări de o supleŃe şi mobilitate articulară deosebită. Etapele învăŃării:

1. Încordări la nivelul fiecărui segment al corpului şi la nivelul a două sau mai multe segmente

(braŃe, trunchi, zona abdominală, membre inferioare) urmate de o relaxare controlată a acestor segmente;

2. Încordări realizate la nivelul întregului corp, urmate de relaxare controlată;

3. MenŃinerea unor poziŃii înalte în echilibru stabil:

o

stând pe vârfuri,

o

passe,

o

arabesque,

o

attitude;

Urmate obligatoriu de:

relaxare controlată (decontractare musculară),

deplasarea centrului de greutate al corpului (înainte, lateral, înapoi),

întoarcere la 180, sau mai mult,

combinarea dezechilibrărilor inferioare).

cu balansările diferitelor segmente (cap, braŃe, trunchi, membre

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Ce sunt dezechilibrările? De cine depinde mişcarea de dezechilibrare? Care sunt etapele învăŃării tehnicii dezechilibrărilor?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 85-86 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 14

4.3.Valurile

Valurile sunt mişcări complexe care determină modificarea „ondulată” a liniei corpului. Valul angrenează toate articulaŃiile segmentului în mişcare sau ale corpului. Valul are o finalizare „întinsă” segmentul se întinde în toate articulaŃiile sale. Valurile solicită :

mobilitatea articulară,

supleŃea musculară,

elasticitatea tendoanelor,

gradul de încordare musculară,

capacitatea neuro - musculară de relaxare a musculaturii antagoniste. Etapele învăŃării valului :

1.

Valurile pe segmente

valul de braŃe:

o

în toate direcŃiile

o

în toate planurile

4

 

o

în combinaŃie cu balansările şi rotirile de braŃe,

o

cu un braŃ

cu ambele braŃe simultan şi alternativ. valul de trunchi:

o

 

o

rotunjirea accentuată a spatelui, menŃinând bărbia în piept urmată de

o

extensii ale spatelui cu arcuirea înapoi a capului.

o

mişcări de „val” de trunchi combinate cu balansări în cerc ale braŃelor sau cu val de braŃe.

 

2.

Valul de corp – înainte, lateral, înapoi:

preparaŃie în poziŃie „închisă” cu spatele rotunjit şi cu toate articulaŃiile corpului (gleznă, genunchi,

coxo-femural, coloana vertebrală) în flexie şi bărbia în piept, întinderea succesivă de jos în sus - cu proiectarea înainte a bazinului - şi finalizare în poziŃie înaltă

(stând) şi întinsă cu corpul şi braŃele în extensie, val de corp cu rotirea braŃelor concomitent înspre înainte sau înapoi,

val de corp cu păşire înainte, pe vârf şi oprire într-o poziŃie de echilibru,

val de corp cu întoarcere de 90, 180, 360,

val de corp lateral şi înapoi Algoritm pentru învăŃarea valului de corp înainte

Etapa I:

 

exerciŃii pregătitoare (la bara de perete),

exerciŃii pentru dezvoltarea calităŃilor motrice şi formarea Ńinutei corecte,

exerciŃii din şcoala relaxării;

Etapa II:

exerciŃii pentru învăŃarea mecanismului tehnic de val (întinderea treptată a celor trei articulaŃii); Etapa III:

exerciŃii pentru consolidare,

legări ale valului cu alte elemente învăŃate (balansări, poziŃii de echilibru, întoarceri, etc.),

legări ale valului cu alte elemente cu acompaniament muzical. Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte elemente tehnice corporale.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Ce este mişcarea de „val”? Care sunt componentele fizice care intră în mişcarea de val? Care sunt etapele învăŃării tehnicii valului? Câte feluri de val se pot realiza? Care este algoritmul învăŃării valului de corp înainte?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 86-95 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 15

4.4. PoziŃii şi mişcări de echilibru. Elementele de echilibru sunt structuri care se caracterizează prin menŃinerea segmentelor corpului în diferite poziŃii, planuri şi diferite direcŃii, având o suprafaŃă de sprijin redusă (a tălpii, un vârf, etc.). Realizarea cât mai corectă, a acestor elemente depinde de:

calitatea senzaŃiilor propioceptive şi extraceptive de mişcare – chinestezice, de echilibru, tactilo- vizuale;

gradul de dezvoltare al forŃei de susŃinere – şi de gradul de încordare şi menŃinere a unei poziŃii;

gradul de mobilitate articulară şi supleŃe musculară;

capacitatea de consolidare a echilibrului (stabilitate) pentru momentele de finalizare. Etapele învăŃării:

1.

Momentul de pregătire (aşezarea în poziŃie) :

asigurarea unui sprijin stabil – pe membrul inferior,

poziŃionarea axului longitudinal al corpului (coloana vertebrală) perpendicular pe piciorul de sprijin,

poziŃionarea celorlalte segmente în diferite direcŃii sau planuri,

ridicarea pe vârfuri (micşorarea suprafeŃei de sprijin).

2. Momentul menŃinerii poziŃiei în forma ei finală (pe durata unei secunde).

5

3.

Momentul finalizării :

se punctează, prin contracŃia maximă în poziŃia stabilă, se modifică direcŃia, planul segmentelor corpului prin începerea altei acŃiuni motrice.

Algoritm pentru învăŃarea poziŃiei arabesque:

Etapa I

exerciŃii pregătitoare pentru dezvoltare fizică generală,

exerciŃii pentru dezvoltarea calităŃilor motrice (forŃă de susŃinere şi menŃinere, mobilitate),

exerciŃii pentru formarea Ńinutei corecte (bara de perete);

Etapa II

exerciŃii pentru învăŃarea mecanismului de bază al elementului (susŃinerea piciorului liber la 90 0 şi peste), Etapa III

exerciŃii pentru consolidarea-perfecŃionarea mecanismului de bază al elementului,

legări ale elementului cu alte acŃiuni motrice din aceeaşi grupă de elemente sau din grupe diferite,

legări şi combinaŃii între elemente cu acompaniament muzical. Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte elemente de echilibru.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Prin ce se caracterizează poziŃiile şi mişcările de echilibru? De cine depinde realizarea corectă a poziŃiilor şi mişcărilor de echilibru? Care sunt etapele învăŃării tehnicii poziŃiilor şi mişcărilor de echilibru? Care este algoritmul învăŃării poziŃiei arabesque?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 95-105 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 16

4.5. Învârtirile (întoarceri şi piruete). Sunt mişcări complexe care presupun o mişcare de rotaŃie în jurul axului vertical, pe suprafaŃă de sprijin redusă (pe două tălpi, pe două vârfuri, pe o talpă, pe un vârf).

Tehnica de execuŃie a învârtirilor constă, în îmbinarea armonioasă a poziŃiilor în diferite planuri şi direcŃii a segmentelor corpului, cu menŃinerea echilibrului pe o suprafaŃă redusă de sprijin, concomitent cu menŃinerea vitezei de rotaŃie pe tot parcursul execuŃiei. Tehnica învârtirilor presupune:

solicitarea forŃelor interne (propioceptivă şi chinestezică),

solicitarea forŃelor externe (forŃa de inerŃie, de frânare, de rotaŃie, centrifugă şi centripedă),

solicitarea complexă a capacităŃii de echilibru printr-o coordonare neuro - musculară în menŃinera verticalităŃii,

coordonarea segmentară simultană cu menŃinerea vitezei de rotaŃie şi menŃinerea echilibrului dinamic. Pentru învăŃarea tehnicii învârtirilor sunt obligatorii de îndeplinit câteva cerinŃe:

stabilirea poziŃiei fiecărei axe şi a fiecărui plan de mişcare:

 

o

axă verticală (a coloanei vertebrale),

o

axe orizontale (a bazinului, a umerilor),

o

planuri de acŃionare a membrelor superioare (orizontale, sagitale, frontale).

stabilirea direcŃiei de deplasare a fiecărui segment (braŃe, trunchi, picior liber),

coordonarea segmentară în momentul rotaŃiei,

trecerea centrului de greutate pe piciorul de sprijin şi ridicarea acestuia pe vârf,

acŃiunea corpului în timpul şi după mişcarea de rotaŃie,

poziŃionarea corectă în plan şi axă a piciorului liber. Etapele învăŃării învârtirii.

1.

PreparaŃia:

poziŃionarea corpului şi a segmentelor sale în planul şi direcŃiile corecte pentru începerea învârtirii.

2.

Momentul elanului :

elanul braŃului din partea direcŃiei de rotare (se va deplasa cu multă forŃă pentru a aplica viteza de rotaŃie),

6

elanul piciorului din spate (liber) .

Aceste două momente se vor desfăşura simultan.

3. Momentul impulsului:

menŃinerea echilibrului pe durata învârtirii, coordonarea segmentară (braŃe, picior liber, trunchi) printr-o contracŃie musculară susŃinută şi menŃinerea poziŃiei verticale a corpului.

4. Momentul rotaŃiei:

amplificarea mişcării de rotaŃie, menŃinerea unei viteze constante a rotaŃiei,

coordonare segmentară (braŃe, picior liber şi cap).

5. Oprirea :

scăderea vitezei de rotaŃie, poziŃionarea segmentelor cât mai departe de axul de rotaŃie (întinderea lateral a braŃelor şi piciorului liber), menŃinerea poziŃiei de echilibru stabil prin amplificarea contracŃiei musculare la nivelul întregului

corp (fără momente de relaxare musculară).

Algoritm pentru învăŃarea piruetei passe Etapa I

exerciŃii pregătitoare pentru dezvoltare fizică generală,

exerciŃii pentru dezvoltarea calităŃilor motrice (forŃă de susŃinere şi menŃinere, mobilitate, viteză de

rotaŃie), exerciŃii pentru formarea Ńinutei corecte (bara de perete);

Etapa II exerciŃii pentru învăŃarea mecanismului de bază al elementului (susŃinerea piciorului liber în poziŃia passe), Etapa III

exerciŃii pentru consolidarea-perfecŃionarea mecanismului de bază al elementului,

legări ale elementului cu alte acŃiuni motrice din aceeaşi grupă de elemente sau din grupe diferite,

legări şi combinaŃii între elemente cu acompaniament muzical. Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte piruete.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Ce fel de mişcări sunt învârtirile? Ce fel de mişcări sunt întoarcerile? Care sunt factorii de care depinde realizarea piruetei (învârtire)? Care sunt etapele învăŃării tehnicii învârtirii în axul vertical? Care este algoritmul învăŃării piruetei passe?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 105-119 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 16, 17

4.6. Săriturile artistice. Sunt elemente de mare spectaculozitate şi dificultate tehnică. Se caracterizează prin:

dinamism şi măiestrie tehnică,

diferite şi variate, forme ale traiectoriei de zbor,

natura impulsului (bătaia),

varietatea poziŃiilor corpului şi segmentelor sale în timpul zborului.

Săriturile artistice presupun:

contracŃie totală maximă la nivelul tuturor segmentelor corpului materializată printr-o forŃă

explozivă şi de susŃinere, mobilitate articulară crescută (articulaŃiile coxo-femurală şi a coloanei vertebrale), capacitatea acustico-vestibulară crescută pentru menŃinerea echilibrului dinamic în timpul fazei de zbor,

capacitatea acustico-vestibular ă crescut ă pentru men Ń inerea echilibrului dinamic în timpul fazei de zbor,

7

capacitatea de orientare în spaŃiu (în diferite planuri şi direcŃii),

controlul asupra vitezei de execuŃie şi acceleraŃia în timpul zborului a segmentelor corpului şi

învingerea forŃei de frecare,

folosirea eficientă a forŃei de inerŃie. Etapele învăŃării

1.

Momentul de pregătire:

se acumulează o anumită viteză anticipativă, prin realizarea unei deplasări în viteză crescută,

transformarea vitezei de deplasare pe orizontală într-o reală forŃă de deplasare pe verticală – în

desprindere.

2. Momentul de impulsie (bătaia)

în care atacul solului numai pe vârful piciorului ajutat de tripla flexie (gleznă, genunchi, coxo-

femural), faza de desprindere explozivă, scurtă, puternică şi sigură – prin întinderea celor trei articulaŃii şi încordarea musculară simultană – determină ridicarea corpului de pe sol pe verticală,

acŃiunea simultană a braŃelor de avântare înainte sus – contribuie la desprinderea şi ridicarea corpului,

în momentul exploziv se petrece o inspiraŃie profundă, urmată de apnee.

3. Momentul de zbor – îl reprezintă drumul parcurs de corp în aer – până în momentul reluării

contactului cu solul (aterizarea). Capacitatea crescută de contracŃie musculară, determină:

menŃinerea unei poziŃii corecte în aer a tuturor segmentelor corpului, prelungirea apneei – contribuie la senzaŃia de „uşurinŃă” a zborului, traiectoria centrului de greutate trebuie să fie cât mai înaltă pe verticală.

4. Momentul de aterizare:

preluarea solului cu unul sau cu ambele picioare simultan cu triplă flexie a articulaŃiilor membrelor inferioare, menŃinerea elasticităŃii crescute la nivelul tendoanelor şi articulaŃiilor membrului inferior şi a

coloanei vertebrale, preluarea centrului de greutate pe piciorul de sprijin cu elasticitate şi forŃă în regim de rezistenŃă (forŃă de cedare), contactul cu solul se face numai pe vârf pentru a atenua aterizarea – duritatea impactului cu solul. Algoritmi pentru învăŃarea săriturilor „închisăşi „deschisă”. Etapa I:

exerciŃii pregătitoare pentru dezvoltarea calităŃilor motrice (forŃă, viteză, mobilitate, echilibru, coordonare),

exerciŃii pentru formarea corectă a reprezentării mişcării (memorare motrică);

Etapa II:

învăŃarea propriu-zisă a mecanismului săriturilor artistice Etapa III:

repetarea acŃiunilor tehnice în legătură cu acŃiuni tehnice din aceeaşi grupă de elemente, repetarea acŃiunilor tehnice în legătură cu acŃiuni tehnice din grupe diferite de elemente, cu acompaniament muzical. Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte elemente din aceeaşi grupă tehnică (toate săriturile artistice).

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Ce fel de mişcări sunt săriturile? Care sunt caracteristicile săriturilor artistice? Care sunt factorii care influenŃează săriturile artistice? Care sunt etapele învăŃării tehnicii săriturilor? Care este algoritmul învăŃării săriturii închise şi a săriturii deschise?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 119-132 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 17, 18

8

Capitolul 5 ParticularităŃi ale învăŃării motrice a tehnicii de mânuire a obiectelor portative

Obiectele portative sunt specifice gimnasticii ritmice. Ele îmbogăŃesc conŃinutul şi cresc dificultatea gimnasticii ritmice, sporindu-i valoarea artistică şi măiestria motrică. Obiectele portative în gimnastica ritmică sunt: coarda, măciucile, mingea, panglica, cercul, eşarfa şi steagurile.

În spectacole, demonstraŃi, şi alte reprezentaŃii artistice, se pot folosi şi alte obiecte portative, care pot fi mânuite cât mai spectaculos: cercuri mici, discuri colorate, bastoane de diferite mărimi şi culori, pampoane colorate, umbrele, etc. Tehnica de mânuire a obiectelor portabile este direct legată de caracteristicile obiectului mânuit:

formă, greutate, lungimea, diametrul, elasticitatea, culoare şi luciu. Tehnica de mânuire presupune:

solicitarea controlului fin neuro - muscular la nivelul întregului corp,

corelarea acŃiunii forŃelor interne cu cele externe pentru menŃinerea unui echilibru în execuŃie,

solicitarea maximă la nivelul percepŃiilor spaŃio - temporale, chinestezice şi tactile pentru realizarea

orientării în spaŃiu a corpului şi a obiectului portativ, păstrarea planurilor de lucru, a obiectelor şi evitarea pierderii, involuntare, a obiectului,

tehnica de acŃionare a obiectului presupune şi un contact permanent şi corect cu obiectul – priza obiectului.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt obiectele portative specifice gimnasticii ritmice? Prin ce se caracterizează tehnica de mânuire a obiectelor portative? Cum influenŃează caracteristicile obiectelor tehnica de mânuire?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 132-135 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 18,19 5.1.Tehnici de mânuire pentru obiecte portative. 5.1.1. Coarda Procedee tehnice de mânuire:

balansări:

 

o

în arc de cerc ,

- frontale,

o

în cerc,

planuri - orizontale,

o

în opt

- sagitale;

rotări:

o

frontal,

o

orizontal,

o

sagital;

înfăşurări:

 

o

pe trunchi,

o

pe segmente;

desprinderi cu reapucarea obiectului:

o

sagital,

o

frontal;

ricoşări:

o

ale unui capăt al corzii,

o

ale mijlocului,

o ale celor două capete (cu menŃinerea corzii de mijloc); şerpuiri şi spirale (mai puŃin folosite);

lansări (aruncări) de corzi. Algoritm pentru învăŃarea rotărilor

Etapa I:

exerciŃii pregătitoare – dezvoltarea calităŃilor motrice necesare,

9

mobilitatea articulaŃiei pumnului, umărului,

supleŃe,

viteză de execuŃie,

forŃă, detentă a braŃului,

priza obiectului,

treceri dintr-o mână în alta a obiectului.

Etapa a-IIa :

rotări în diferite planuri; direcŃii,

rotări cu ambele mâini,

rotări pe loc; în deplasare.

Etapa a-IIIa:

ExerciŃii de consolidare, perfecŃionare:

acŃiuni tehnice simple,

acŃiuni tehnice în combinaŃie cu elemente din aceeaşi grupă tehnică,

legări ale rotărilor cu elemente tehnice corporale simple,

legări ale rotărilor cu elemente corporale şi pe acompaniament muzical. Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte procedee de mânuire a obiectului coardă.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt procedeele tehnice de mânuire a corzii? Ce exerciŃii implică etapa a-IIa a învăŃării tehnicii rotărilor? Ce exerciŃii implică etapa a-IIIa a învăŃării tehnicii rotărilor?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 147-153 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 20

5.1.2. Mingea

Procedee tehnice de mânuire:

rulări (pe diferite segmente ale corpului, pe sol),

ricoşări (bătăi),

balansări (în toate planurile),

purtări şi treceri,

învârtiri (pe segmente ale corpului, pe sol, în aer),

lansări (aruncări). Algoritm pentru învăŃarea tehnicii rulărilor

Etapa I – exerciŃii pregătitoare:

acomodarea cu obiectul (priza),

rulări în toate direcŃiile, cu fiecare mână, pe sol şi pe diferite segmente (pe loc şi din deplasare),

Etapa II – învăŃarea procedeului propriu- zis:

rulări pe fiecare braŃ,

rulări pe spate, pe piept şi pe alte segmente ale corpului,

rulări cu combinaŃii de alte elemente corporale, pe fond muzical,

Etapa III – consolidarea şi perfecŃionarea procedeului

rulări în combinaŃie cu elemente de tehnică corporală din grupe diferite, pe fond muzical (rulare pe piept cu val de corp). Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte procedee ale obiectului minge.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt procedeele tehnice de mânuire a mingiei? Ce exerciŃii implică etapa I a învăŃării tehnicii rulărilor? Ce exerciŃii implică etapa a-IIIa a învăŃării tehnicii rulărilor?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 153-162 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 19

10

5.1.3. Cercul

Procedee tehnice de mânuire:

rulări (pe sol, pe segmentele corpului),

balansări (simple şi cu desprindere a obiectului),

rotări (în toate planurile, pe segmente, în jurul axului propriu pe sol, în aer, cu fiecare mână),

retrorulări (se realizează numai pe sol),

ricoşări (pe sol, pe diferite segmente),

lansări (aruncări),

treceri peste cerc (cu un segment, cu tot corpul),

treceri prin cerc în diferite procedee tehnice). Algoritm pentru învăŃarea tehnicii rotărilor

Etapa I – exerciŃii pregătitoare:

acomodarea cu obiectul (priza),

acŃiuni simple executate cu ambele mâini concomitent,

acŃiuni simple executate cu fiecare mână în parte, în toate direcŃiile şi planurile;

Etapa II – învăŃarea propriu-zisă a procedeului tehnic :

rotări cu ambele mâini în plan frontal

rotări cu mâna dreaptă şi stângă în toate planurile,

rotare cu trecere dintr-o mână în cealaltă (frontal şi sagital);

Etapa III – consolidarea şi perfecŃionarea procedeului :

rotări combinate cu elemente tehnice din aceeaşi grupă (rotări în plan sagital combinate cu rotări în plan orizontal – cu ambele mâini),

rotări combinate cu elemente tehnice din grupe diferite (rotări combinate cu aruncări, rulări,

balansări), rotări combinate cu elemente de tehnică corporală pe fond muzical (rotare combinată cu val de corp),

rotări combinate cu elemente de tehnică corporală în condiŃii variate de lucru (schimbări de tempo şi

ritm – în măsuri muzicale diferite). Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte procedee de mânuire ale obiectului cerc.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt procedeele tehnice de mânuire a cercului? Ce exerciŃii implică etapa I a învăŃării tehnicii rotarilor cu cercul? Ce exerciŃii implică etapa a-IIIa a învăŃării tehnicii rotarilor cu cercul?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 163-172 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 20

5.1.4. Panglica

Procedee tehnice de mânuire :

balansări (în arc de cerc, în cerc, în opt, cu ambele mâini),

şerpuiri ( orizontale, verticale),

spirale (orizontale şi verticale),

lansări (aruncări),

desprinderi cu reapucări (cu aceeaşi mână sau dintr-o mână în alta). Algoritm pentru învăŃarea tehnicii şerpuirilor

Etapa I – exerciŃii pregătitoare:

acomodarea cu obiectul (priza),

balansări în toate planurile cu fiecare braŃ în parte;

Etapa II – învăŃarea propriu - zisă a procedeului:

şerpuire orizontală (pe loc, înainte, înapoi, lateral şi sus cu braŃul întins),

şerpuire verticală (de sus în jos şi de jos în sus) – cu ambele mâini;

Etapa III – consolidarea şi perfecŃionarea procedeului:

şerpuiri cu desenul panglicii înainte, înapoi, lateral şi deplasarea în sens opus şerpuirii,

11

şerpuiri combinate cu procedee tehnice din aceeaşi grupă de elemente pe fond muzical,

şerpuiri combinate cu elemente de tehnică corporală pe fond muzical (şerpuire înainte, întoarcere cu

învăluire şi şerpuire înapoi), şerpuiri combinate cu elemente de tehnică corporală în condiŃii variate de lucru (schimbări de tempo şi ritm în măsuri muzicale diferite). Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte procedee de mânuire ale obiectului panglică.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt procedeele tehnice de mânuire a panglicii? Ce exerciŃii implică etapa I a învăŃării tehnicii şerpuirilor? Ce exerciŃii implică etapa a-IIa a învăŃării tehnicii şerpuirilor? Ce exerciŃii implică etapa a-IIIa a învăŃării tehnicii şerpuirilor?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 173-179 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 21

5.1.5. Măciucile Procedee tehnice de mânuire:

balansări (în arc de cerc, în cerc, în opt),

cercuri mici (din articulaŃia pumnului realizate simultan sau concomitent),

morişti (în opt),

deprinderi cu reapucări (cu aceeaşi mână, dintr-o mână în alta),

lansări,

mişcări asimetrice,

bătăi (pe sol, între măciuci),

ricoşări,

rulări (pe segmente ale corpului, pe sol)

Algoritm pentru învăŃarea tehnicii rotărilor Etapa I – exerciŃii pregătitoare :

acŃiuni simple pentru dezvoltarea mobilităŃii articulaŃiei pumnului,

obişnuirea cu obiectul (priza),

treceri dintr-o mână în alta,

balansări în toate planurile;

Etapa II – învăŃarea propriu - zisă a procedeului:

rotări alternative cu ambele mâini în toate planurile,

rotări alternative şi simultane în planuri diferite;

Etapa III – consolidarea şi perfecŃionarea procedeului :

rotări combinate cu elemente din aceeaşi grupă,

rotări combinate cu elemente din grupe diferite,

rotări combinate cu elemente de tehnică corporală pe fond muzical,

rotări combinate cu elemente de tehnică corporală cu acompaniament muzical variat (tempo şi ritm schimbat). Algoritmul învăŃării este acelaşi pentru toate celelalte procedee de mânuire a obiectului măciuci.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt procedeele tehnice de mânuire a măciucilor? Ce exerciŃii implică etapa I a învăŃării tehnicii de rotare a măciucilor? Ce exerciŃii implică etapa a-IIa a învăŃării tehnicii de rotare a măciucilor? Ce exerciŃii implică etapa a-IIIa a învăŃării tehnicii de rotare a măciucilor?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 180-188 Sinteza cursului „Gimnastica ritmică de bază” pentru anul I-ID, pag 20

5.1.6. Eşarfa

12

Procedee tehnice de mânuire:

balansări (în toate planurile, direcŃiile, în arc de cerc, în cerc, în opt, cu ambele mâini sau cu o mână),

şerpuiri,

spirale,

aruncări,

sărituri (cu treceri peste eşarfă).

Algoritmii pentru învăŃarea tehnicii de mânuire a eşarfei, respectă aceleaşi etape de desfăşurare ca la celelalte obiecte portative (etapele I, II şi III).

5.1.7. Steagurile

Procedee tehnice de mânuire:

balansări (în toate planurile, direcŃiile, în arc de cerc, în cerc, în opt, cu ambele mâini sau cu o mână),

desprinderi şi reapucări,

aruncări,

rotări (în cerc şi în opt – în toate planurile).

Algoritmii pentru învăŃarea tehnicii de mânuire a steagurilor respectă aceleaşi etape de desfăşurare ca la obiectul portativ măciuci.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt procedeele tehnice de mânuire a eşarfei? Care sunt procedeele tehnice de mânuire a steagurilor?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 188-194

Capitolul 6 Conceptul de pregătire în gimnastica ritmică şcolară

6.1. Gimnastica ritmică în programele curriculare În programele şcolare actuale de educaŃie fizică, cu prioritate în cele ale ciclului primar şi gimnazial, sunt prezente şi obiectivele gimnasticii ritmice care vizează:

educarea esteticii corporale,

dezvoltarea tuturor indicilor morfo-funcŃionali cu specific feminin.

ConŃinutul bogat în cunoştinŃe, metode şi mijloace al gimnasticii ritmice este repartizat judicios în fiecare etapă şcolară pentru lecŃiile de educaŃie fizică. Gimnastica ritmică, prin scopurile şi sarcinile sale instructiv – educative, lărgesc, diversifică şi complectează obiectivele educaŃiei fizice.

Indiferent de ciclul şcolar unde sunt aplicate, mijloacele gimnasticii ritmice urmăresc în principal:

dezvoltarea armonioasă a tuturor indicilor specific feminini:

o

indici fizici,

o

indici fiziologici.

formarea şi perfecŃionarea principilor şi deprinderilor tehnice specifice:

tehnica de bază a elementelor corporale,

tehnica de bază a mânuiri obiectelor portative.

dezvoltarea calităŃilor motrice cu specific feminin:

o

dezvoltarea capacităŃii coordinative (coordonare, ambidextrie, echilibru, orientare în spaŃiu),

o

dezvoltarea tuturor calităŃilor motrice şi a celor psiho-motrice,

dezvoltarea calităŃilor psihice din sfera emoŃională a gândirii şi a memoriei. educarea ritmico-muzicală :

o

o optimizarea actului motric, prin stimularea factorilor senzo-perceptivi, prin acompaniament muzical.

6.2. CerinŃele curriculare 6.2.1. CerinŃe pentru ciclul primar Formarea şi educarea bazelor generale ale mişcării artistice (direcŃii, planuri, axe), mişcări simple ca structură, executate cu fiecare segment al corpului, simultan şi alternativ.

13

Formarea, educarea ritmicităŃii şi muzicalităŃii motrice (jocuri muzicale, teme ritmice). Formarea şi educarea deprinderilor tehnice de bază specifice gimnasticii ritmice. Grupa elemente corporale:

balansări ale segmentelor corpului în arc de cerc şi în cerc,

elemente de echilibru (poziŃii semijoase, înalte, pe un vârf, sau pe ambele vârfuri),

valuri de braŃe şi de trunchi,

întoarceri (simple pe două picioare, prin păşire, şchiopătări şi învăluiri),

sărituri artistice (simplă, dreaptă, în depărtat, apropiat, de pe două picioare cu aterizare pe un picior),

paşi ritmici (pas schimbat cu adăugat, pas frontal, paşi de galop),

paşi de dans (popular, modern, sportiv),

combinaŃii între elemente corporale şi paşi de dans sau ritmici. Grupa elementelor de mânuire a obiectelor portative. Se pot folosi la alegere obiecte portative specifice gimnasticii ritmice de mici dimensiuni: coardă,

cerc, minge, eşarfă, panglică, sau obiecte nespecifice: beŃişoare, tamburine, bastoane, pampoane, etc. 6.2.2. CerinŃe pentru ciclul gimnazial

1. Dezvoltarea bazelor generale ale mişcării artistice :

direcŃii planuri, axe, unghiuri,

structura mişcării (simplă, complexă),

execuŃia corectă şi respectarea tempoului mişcării.

2.

Dezvoltarea ritmicităŃii şi muzicalităŃii motrice:

jocuri muzicale,

teme ritmice,

creaŃii personale.

3. Dezvoltarea tehnicii de execuŃie a elementelor corporale şi a mânuirii obiectelor portative.

Elemente de tehnică corporală:

balansări – cu toate segmentele corpului, în arc de cerc în cerc, în opt,

elemente de echilibru:

o

stând pe vârfuri,

o

poziŃia passe înainte,

o

poziŃia attitude înainte,

poziŃia arabesque,

o

dezechilibrări:

- de pe ambele picioare înainte,

- de pe ambele picioare lateral,

o

valuri: de braŃe, de corp, de trunchi,

o

învârtiri: prin păşire, cu învăluire,

o

piruete: pasee,

o

sărituri artistice: închisă şi deschisă, fonette, cu forfecare pas,

o

paşi ritmici şi paşi de dans,

o

combinaŃii şi legări de elemente corporale şi paşi sub forma ansamblurilor, fără obiect sau

Elemente ale tehnicii de mânuire a obiectelor portative:

balansări în toate planurile,

rotări, rulări, învârtiri,

şerpuiri, spirale,

bătăi, aruncări, desprinderi mici. Obiectele portative pot fi normale ca dimensiune dar pot fi şi adaptate, în funcŃie de condiŃiile de

lucru.

Realizarea de ansambluri, cu sau fără obiecte, cu acompaniament muzical (legări şi combinaŃii de elemente tehnice-corporale şi cu mânuire de obiect), cu 4-6 executante.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt scopurile instructiv-educative ale gimnasticii ritmice prevăzute în programele şcolare? Care sunt cerinŃele curriculare ale ciclului primar pentru gimnastica ritmică? Care sunt cerinŃele curriculare ale ciclului gimnazial pentru gimnastica ritmică?

Răspunsuri în:

14

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 195-197 Programa şcolară de educaŃie fizică pentru clasele I-IV şi V-VIII (1999)

6.3. Gimnastica ritmică, componentă importantă a lecŃiei de educaŃie fizică şcolară LecŃia de educaŃie fizică cu specific de gimnastică ritmică respectă în totalitate structura pe verigi a

oricărei lecŃii de educaŃie fizică. În unităŃile şcolare unde orarul permite se poate apela demixtarea colectivelor pentru a se putea aplica eficient conŃinutul gimnasticii ritmice. Astfel structura lecŃiei cu specific de gimnastică ritmică este următoarea:

Veriga a-I-a (disciplinarea şi organizarea colectivului):

exerciŃii de front şi formaŃii, folosind paşi ritmici, paşi de dans, mers şi alergare, în combinaŃie cu mişcări simple de braŃe, corp şi trunchi,

teme ritmice şi jocuri muzicale (cu folosirea unor instrumente de percuŃie , tobiŃe, beŃişoare, tamburine, sau palme). Veriga a-II-a (pregătirea organismului pentru efort):

combinaŃii cu paşi ritmici – cu acompaniament muzical (măsuri de 2/4, 3/4., 4/4),

combinaŃii cu paşi de dans (sportiv, modern, sau popular) cu acompaniament muzical (măsuri 2/4,

3/4, 4/4) executate individual, în perechi, în grup, teme ritmice şi jocuri muzicale.

Veriga a-III-a (influenŃarea selectivă a aparatului locomotor) exerciŃii la bara de perete (formarea Ńinutei corecte),

exerciŃii pentru dezvoltare fizică armonioasă şi cu caracter de :

o

forŃă de susŃinere – menŃinere,

o

întindere,

o

relaxare,

o

echilibrare (echilibru static şi dinamic),

o

dezechilibrare;

exerciŃii pentru creşterea gradului de mobilitate articulară şi supleŃe musculară (coxo-femurală, umerală şi a coloanei vertebrale). Veriga a-IV-a (învăŃarea şi consolidarea acŃiunilor şi structurilor de tehnică corporală şi de mânuire a

obiectelor portative):

tehnica de bază a acŃiunilor şi elementelor corporale (balansări, dezechilibrări, poziŃii de echilibru, valuri, întoarceri, piruete, sărituri artistice),

procedee tehnice pentru mânuirea obiectelor portative (balansări, rotări, rulări, retrorulări, bătăi, ricoşări, desprinderi, şerpuiri, spirale, treceri prin şi peste obiect, sărituri, lansări, aruncări) Toate acŃiunile motrice se vor derula pe fond muzical. Verga a-V-a (nivelul efortului scade spre valori medii normale) :

exerciŃii de respiraŃie,

exerciŃii de relaxare şi liniştire pe loc sau din deplasare. Veriga a-VI-a. Aprecierea rezultatelor realizate şi recomandări pentru munca independentă.

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! Care sunt exerciŃiile cu specific ritmic cuprinse în veriga I şi II din lecŃia de educaŃie fizică? Care sunt exerciŃiile de gimnastică ritmică din veriga a-IIIa a lecŃiei de educaŃie fizică? Care sunt exerciŃiile de gimnastică ritmică din veriga a-IVa a lecŃiei de educaŃie fizică? Ce exerciŃii cu specific ritmic cuprind verigile V şi VI ale lecŃiei de educaŃie fizică?

Răspunsuri în:

Cursul de „Gimnastica ritmică de bază”, pag 198-200

6.4. ModalităŃi de aplicare a gimnasticii ritmice în afara programului şcolar În planul de învăŃământ activităŃile de educaŃie fizică şcolară se desfăşoară sub diferite forme:

lecŃia de educaŃie fizică cu specific de gimnastică ritmică,

lecŃia cu caracter sportiv (pregătire competiŃională),

activităŃi cu caracter demonstrativ (spectacole, serbări, demonstraŃii sportive).

15

La baza acestor lecŃii de pregătire suplimentară şi perfecŃionare a tehnicii de execuŃie a executanŃilor se află motivaŃia personală şi dorinŃa de întrecere a fiecărei participante. ConŃinutul tehnico-artistic în aceste lecŃii de pregătire este mult mai variat, complex şi presupune un efort sporit în direcŃia perfecŃionării tehnico-motrice şi tehnico-muzicale, a tuturor participanŃilor. LecŃiile de pregătire se vor încadra în parametrii unei lecŃii de antrenament, care se desfăşoară după următoarele caracteristici:

1.Pregătirea fizică (analitică), de perfecŃionare a bazelor generale a mişcării artistice. Mijloace de acŃionare folosite:

exerciŃii cu caracter de forŃă, întindere, relaxare,

exerciŃii la bara de perete şi la centru,

exerciŃii cu obiecte portative.

2. Motricitate specifică:

alternarea contracŃiei cu relaxarea,

redarea ritmului tempoului şi caracterului muzicii prin acŃiuni motrice specifice,

simŃ de orientate în spaŃiu,

dezvoltarea capacităŃilor specifice (echilibru dinamic, static, orientare în spaŃiu);

Mijloace de acŃionare :

exerciŃii libere şi cu obiecte portative în acord cu fondul muzical,

teme ritmice, jocuri muzicale,

exerciŃii acrobatice,

sărituri la trambulină.

3. Expresivitatea – educarea capacităŃii de a transmite (comunica) mesaje, cu ajutorul

mişcărilor corpului (braŃe, trunchi, corp),

expresiei faciale (mimica facială).

VerificaŃi-vă cunoştinŃele! În ce alte forme de activitate şcolară se pot aplica mijloacele gimnasticii ritmice? Care sunt caracteristicile unei lecŃii cu specific de gimnastic