Sunteți pe pagina 1din 73

RTNGU]ILGffffiOH

Testede culturdgenerald
a::..:::;,a

:,:,.=;i.:. =.,.r==
,:=:'::""'

e[oro I

fu?mr$m A!*xmm#ru

Micul campion
Tsste de *uftur# gerT#nmil# cfasaI

CARMTNIS @ Editura

I i

Coperta: GiorgianGingu! Descrierea a Bibliotecii Nafionale Rominiei a CIP ALEXANDRU, MARIA Micul campion.Testede culturdgenerali : : clasa| / MariaAlexandru. - Pitegti Carminis Educa{ional, 2008 7 2 p . ; 2 3c m 23-078-8 tsBN 978-973-1 008(100x075.33)

Copyright@EdituroCARMINIS Redactor: Trandafi rescu Garmen Tehnoredactori : GiorgianGingu!, MarinaZamfir Corecturd: autoarea Revizie: AnastasiaBudigteanu Tehnoredactare computerizatd : Editura CARMNlS I Tiparul lndustries Pitegti executat S.C.Graficprint la S.R.L. Comenzile primesc tel./fax: se la 02481253022,252467 saupe adresa: EdituraCARMINIS, Exerciliubl. D 22,sc. B, ap. 1 str. , jud. Pitegti, Argeg cod110242, rsBN978-973-1 23-078-8

ARGUMENT

)
I

t t
I I I
I

Lucrareade fafd esteo alternativdreugitdlaceea cenumim cu tolii ,,calculato/', deoareceii scoate pe elevi din chingile manualelor. Beneficiind de o ilustrare gi de o graficd deosebita, acestauxiliar va fr rdsfoit cu pldcere atdt de copii cdt gi de phrinli. Remarcdm preocuparea autoarei de a rdspunde noilor tendinle ale educaliei: de a acorda atenlie egal6 celor doud aspecte procesului didactic (informativ gi formativ), gi de a ale face din elev un partener in educafie. Elevii sunt ajutali sd conectezeachiziliile din diferite discipline, iar aceste achizilii cu celedin viala de zi cu zi. Testele propusein lucrarefac parte din zona de operarea obiectivelor de referinld prezente in actualele programe de inv6!5mdnt pentru ciclul primar gi rdspund cerinfelor invdldrii integratoarecareare dreptfintd copilulce manifestdautonomie in invdfare, invald eficient, igi cautd informalia de care are nevoie gi o coreleazd alte elemente,arecurajul de a incerca cu (chiardacdgreqegte). Rezultatal unor preocupdrigi eforturi ldudabile,lucrarea poate deveni un instrument de lucru util gi pldcut pentru cei interesali. Inspector gcolarpentru invdt[mdntul primar GetaBurducea

I t
I

Cuv6nt-inointe
Lucrarea,,Miculcampion.Testede culturd generald"esteun suport de evaluare a cunogtinlelor la toate disciplinele actualului curriculum pentru elevii claseiI. in conditriileactuale elevii au mult de lucru la toate disciplinele, au multiple activitdli extragcolare,calculatorul, gi mai ales internetul, ii preocupd tot mai mult. Ne punem intrebarile: CE grIE? cAr grruz cE TREBUIESAAFLE ELEVUL? Multitudinea de concursuri gcolarecare vizeazd nivelul cunoqtinlelor de culturb generaldale elevilor le solicitdun exerciliu pregdtitor,pe careaceast5 lucrareil oferdcu generozitate. Cartea,,Miculcampion.Testede culturd generald"este unbunprilej pentru: cunogtinlelorla toatedisciplinele; ' evaluarea . imbog5lirea gi consolidareacunogtinfelor; . imbogd[ireavocabularului; . dezvoltarea deprinderilor de lucru cu testegrild. Testeleconfin cAteL5 intrebdri legate de: citire-lecturd,exercilii de limbd, probleme de matematic5,gtiinle, educalie pentru sdndtate, religie, codul bunelor maniere,educaliecivicd, educalieplasticd, muzicdisport-. Elevii au gansa a-gievaluapersonalnivelulcunoqtinfelor, acolo de iar unde gregesc, pot corectaimediat prin compararecu tabloul rdspunse surilor corecte. uneledintre intrebdrielevii au sugestiigi solufii. La La clasaI am utilizat doar pentru primele testecaractere mari, avand in vedere cd elevii citesccu ugurinld gi congtientizeazdmai ugor conlinuturile folosind asemenea litere in prima parte a anului gcolar.Cuvantul, imbinat cu imaginea, ugureazd in{elegerea testelor gi creeazdun mod pl5cut de lucru pentru micul gcolar. Autoarea

lfr. #@g rcsrur I WWV

I. OBIECTULA CARUI DENUMIRECONTINESUNETLL ,,A" ESTE:

"m.'w w6

2. DENUMIREA OBIECTULUICARE CONTINE DE TRE ORI SUNETUL,,8" ESTE: D)

t. o pRopozITIEcu DouA cuvINTE poATEFr FoR


MULATA oupA IMAGINEA DE LA PUNCTUL:
A)

W
\F77
IU E
ET'

4. VEVERITA

"w

EGE FRUCTELE DIN:

.,M

D) ffi^ ' r **

-&1'
6

5. RILA A)

6. DORU ARE CU 2 BALOANE MAI MULT DECAT CLO\AiUL, ADICA:

A)2

B)3

c)5

D)5

7. DACA DIN TOTI PINGUINII PLEACA TREI,MAI NAVAN' D) 7 B)s c)6 A)4 8. OBIECTULCARE STA PE MASA USTE:
A) B)

c)

D)

@
iN cnADrNA:

I'. NU ESTE UN OBIECT NECESARPENTRU MUNCA

ry

"W M
B)3

c) nfl

?N (V
\

IO. CELE pE: PERECHI iN Nutr,tAR A) 2

rffi' 6MArN, W%r,oRvrnazA


c) 4
7 D) 5

I l . NUMARUL CARE URMEAzA lN $IR ESTE:

O e s ? ((9Q 9 H HHH
@ '@
D)0 B) 25

A) 30

c) 21

12. NU FACE PARTE DIN CORPUL OMENESC: A)

t3. o pmeune, pnrvrrADrNre1A, ARE ronvrA DE:


A) LINIE C) TRIUNGHI

n; nArner

B) PUNCT

14. CULORILERO$U,GALBEN 9I ALBASTRU SUNT: A) PRIMARE B) BINARE C) RECI D) CALDE 15. VIOARA ARE: A) TREI FIRE c) CLAPE

B) o coaRpA
D) COARDE

g$C$Mtcsrur ilR.2fu@3fu
I. IN DENUMIREA OBIECTELOR DIN IMAGINE

SUNETUL,U'' SE AUDE:

A) o oerA

B) DE pouA onl
D) NU SE AUDE

C) DE TREI ORI

*"oY?tE FloRtiii erAruniI ESrE:D) 4 ffi


3. SUNETELE cUvANTUL ,,clovN" suNT DIN iN NuvtAR DE:

2. NUMANUI SILABELORDIN CARE E FORMET ^AdA

A )3

B )4

c) 5

D )6

4.PRoPozITIAESTE FoRMATAorN: A) CUVINTE B) SILABE C) SUNETE D) LITERE

?|I$

f2

,. ffiSTE
Rb

PERS'NAJULP.VESTEA DIN CU:


*n B) f

A)

g".

$:
6. NUMARUL CoPIIOR 3dNI ESTEMAI MIC DECAT

DE TALE CU: NUMARULDEGETELOR LA UATNIT-E D)8 A)2 B) 3 c)5

'ffi:F,1ff4NUMAr s_AU DINTRE ALERGATORI ",-''1-ft1 rREr u '. URCAT PE CATE O TREAPTA A PODIUMULUI. NUMARUL DE SPoRTIVI DE PE LoCUT 1NTAI ESTE: A) 1 B) 2 , 3,. -r C) 3 D) NICTUNUL
8. FAMILIA

,/ 'f#f:f, \."h;$.}
B) 2 B)

/'*&\ f*"

'

;,,1'1-',+l

NUMARA TNSI MEMBRI.

nn' i$te$rnAPTA iN NUUAR PUrr


A) 1
'. A)

c) 3

D) MAr MULTr

ANIMALUL CARE ARE CA TROFEU FILD E$UL ESTE:

@e
c)

S__a

",ff

IO. VULPEA NU MANANCA: B)

D)

I t. LA sFAR$ITUL A rRIMEI SILABE cuvANrulur CAREDENUME'TE


A) I

*@

SEAUDE SUNETUL:
C)Z D)M

ri. PLANTA 6

"W

ry

B)S

NU ARENEVoIE DE:

I I. NU ESTE FACTOR DE POLUARE:

D)

14. coPIII NU poeRtA:

c)l D)B "'ffiw w

ALIMENTAREPERICULOASE: 15. POT FI PRODUSE

w@''

ry*q tr.'trffircsrurilR.3
t. iN cuvAxrul cARE DENUME9TE gstr: SUNETUL cARE sE REPETA
A)E B)A c)F D)N 2. SUNETELE CUVANTULUI CARE DENUME$TE PRODUSULALIMENTAR DIN CUTIE
LAPT!
-

pu: suNT iN NutrrtAR


B) 4

A)2

c)5

D)7

i;g?tr

'#$'' h''ffi)'A
PE TREAPTA: B) ATREIA D) ACINCEA

EXrRESTt coNTTNUAREA (@,pAn

NEGRU

4. GIGEL sE arlA A) ADOUA C)APATRA

i. iN grRUL MAI Jos FLoRTLE nsperA. DE se

iII IO
URMEAzApIoAREA:

A)a

nl?
I,2,-

cl?

"ri

6. LA MICUL DEIUN NU E BINE SA HzTANcAvT:

B)A

'k@ "k5 ffi.* ,@lia

7. ALIMENTELECELEMAI BOGATEiN VITAMINE SUNT CELE PREZENTATE


LA NIVELUL:

a; iNrAr
C) TREI

B) DOr D) PATRU

ESTE:

A) HARwTcA A) HARNICA
C) ANIMAL MAMIFER 9. ESTEPRODUS ALIMENTAR:

B) MARE D) DE LA POLUL NORD

fu:k'wG.@
PECREANGAAU
D) 11 FRUNZE

IO.CAD DoUAFRUNZE ffi


c) 13 FRUNZE

'lllrFRUNZE %'@)14FRUNZE
tt

TT. iN ZTIJApu CnACIUNMERGEM LA: c) B) A) -i:

ffi ffi

".*fu

SffiHHH MHM

LE 12. IEPURE IT,TANANCA: A)A

ffi
A) 2 PETALE c) 4 PETALE

'g "f "'ry @/ q/"


B) 3 PETALE D) s PETALE

DIN r3. DACA plcA nouA PETALE EA FLoARE, MAI NAUANE CU:

14. BAIATUL PRIVEgTE: srANce B) sPRE A) SPREDREAPTA

c; iN peTA

o; iN sPATE

FLOARE DE PRIMAvIRq,: I5. NU ESTE c) B) A)

t4

gW@
l::::.r:!i1:!r:li:.:t?.liir

.=::j:iit.!1i:li:1;!_ttjtii.iriiiii:

Ii,!S.t:a+iiiir:tlriil:ij;11t!li+j:i:i;!qli

ijiili.:lii:ltl:ii

wffiffiwffi% @Wt wffi.&


rlrLr;i1+:iii;jrir,li

r. NUrnAmgrniN PADURE:

w
c) NU-r cuNoA$TE

")@--=-r

)ru/

2. CUCUL NU-SI HnAxgSTE PUII PENTRU CA: A) NU VREA B) NU ARE CU CE

D) E PLECAT DIN TnnA

cUvANTUL,,ELEvYDENUMEgTE:
A) PERSOANE CARE MUNCESC B) DANSATORI C) COPII MICI D) $COLART

goAREPUTrNcu Dor pncAr DUBLUL iNsEnvNA: crloR DrN rMAGrNp


A)3 B) 5 c)8 D)10

4. $ORICIOAICA ARE PATRU PUI. MAI

5. CA sA il DAU MAMEI UN BUCHETDE


FLORI CA ACESTEA DIN IMAGINE, TREBUIE sA ITIaI PUN: A) O FLOARE B) 2 FLORr

c) 4 FLORr

D) 6 Fr#Rr
T5

6. NUFARUL CRE$TE:

A) iN cnApmA
C) iN GHIVECI 7. INTRUSULESTE:

B) PE MUNTE D) PE APA

bw
g. ROMANIA ESTE:

A)o TanA EURoPEINA


B) TARA LALELELORNEGRE

'I I rlHiH::'
IO.TOAMNA:

c) PEMAREANsecnA D) o TenA polenA


B) SPANIEI D) RoMANITI

DE iN A)suNmu vACANTA venA *ffif*


B)MANCAM Rogrr ouA # ;

ffi ;;J:'il"?:HBU:;*

I I. FOCULTREBUIE: A) PAZT CU GRIIA

c) scos irrrvANr

12. GALBENUL STELEI ESTEO CULOARE: A) PRIMARA C) RECE B) SECUNDARA

B)FAcur lru pApuns


D) SA TE JOCI CU EL

D) BINARA

13. ACEASTARAMA ARE FORMA DE: A) CERC B) TRIUNGHI C) PATRAT D) DREPTUNGHI 14. TRATE9TE APA: PE

15. NU ESTEINSTRUMENT MUZICAL:

A)

t7

ffireilrcffi wffi. ffiffiWwffiffiw&$&


r. NUMARUL DIN pRorrozryIA,,AM cUvINTELoR sA-1I
SPUN O POVESTE.'ESTE: A)4 B) 5

c)6

D)7

g NUMARUL DE SILABEDIN CWANTUL,,COPIII. ESTE: A)1 B)2 c )3 D)5


I. PERSONAIUL LUI TUDOR ARGHEZI, PRINS

cu oul- iN cunA ESTE:


A) ZDREINTA C) GRIVEI B) BUBTCO

oyrAnug

4. DACA punrgz DE TREIoRI NutuAnur pERELoR DIN IMAGINE, VoI cAsI:


A) 4 FRUCTE c) 8 FRUCTE B) 16 FRUCTE D) 10 FRUCTE

NuruAnul goRrcErloR PRrNgr A


A)3 B) s c)6 D) 7

5. PISICA MEA A ADUS CELOR 3 PrsorcArs CEL DAR a UANCAT EA UNUL DIN EI.
FOST:

2 soRr-

5. DACA tuel PLANTEz crJ PATRU MAI MULTE FLoRI oEcAT CEA DIN IMAGINE, TOATEVOR FI:
A)5 8)6 at c)7 D)8

7. CONTINUAM $IRUL CU:

?g W@ Y@ W@ WryW
g. DIN cnAu sE PoATEFACE:

"'6ry'M "rc
nlfr
tl

off "r? .,? "rY

nATAcITEsuNT: t. oBIECTETU

4
IO. NU ESTEANIMAL DOMESTIC:

t9

I I. ESTESIMBOLPENTRU: A) PA$TE B) CRACIUN D) REVELTON c) MARTT$OR

12. FLORILESE USUCAOECA NU AU: A)LUMINA B)MUZICA D)VANT C)FRUCTE 13. PARUL FETITEIDIN IMAGINE A) BLOND B) RO$CAT c) $ATEN D) NEGRU

14. iN LUNA APRILIE SOSE$TELA NOI:


A)

"w

| 5. CU MINGEA POTI JUCA: A) B) c)

20

jl:i:riiji!.lljii,tLi;Fii+iriiitlr:iiiir:il.tliriii++:i;.j:.!i*inii:l:-ti:!ir+

l. Numdrul de sunete din cuvAntul ,,ghiocel" este: a)3 b) 6 c) 5 2. in cuvAntul ,,exemplu" numdrul de sunete este: a) 6 b)7 c) 8
3. Cuvdntul care denumeqte pasdrea din ratd se desparte corect in silabe: a) ci-o-cd-ni-toa-re b) cio-cd-nit-oa-re c) cio-cd-ni-toa-re d) ci-o-cd-ni-toare

d)7

d)e
aldtu-

4. Dacd,aduni 2la dublul lui 4 oblii: a) 10 b)8 c) 6

d) 12

5. Adaugd lui 8 cel mai mlc numdr scris cu doud cifre identice gi vei obline: a) 18 6. Nu este fiinld: a)

b) 10

c) 19

d) 20

2t

7. Bunicul igi mdnd caii spre casd. Numlrul de picioare care vin acum spre casi este:

a)2 c)8

b)4 d) 10

8. Sunt urmdtoarele trei numere din girul 0, 3, 6: bl 9, 12, 15 al L2, L3, 1.4 dl 7, 8, 9 c) 8, L0, L2

9. Trdiegte in pddure:

f 0. Ca si o ajutr pe mamaLa agezatulmesei, vei pune corect lingura in: a) dreapta b) stAnga c) farfurie d) pahar

22

lE .ttrEF

rc

-^ *AGl . tE-

I l. Broscoiul o voia de sofie pe: a) Cenugdreasa b) Degelica c) Scufila Rogie d) Ileana CosAnzeana

12. Monitorul este cel care: a) fotografrazd b) redd imaginea c) pdstreazd(stocheazd) imaginea d) copiaz6. I l. Dacd azi este luni, peste 9 zile va fi: a) luni b) marli c) miercuri I4. Marte este: a) o lund

d) joi

| 5. Culoarea cubului am obtrinut-odin: b) c)

",t

b) o planetd

c) o fetild

d) o stea

rcsrulilr.z@|@|@} @}@|@}
f . CuvAntul ,,cttite" ate: a) b) c) d) cinci sunete gi doud silabe cinci sunete gi gase litere qase sunete gi gase litere qase sunete qi doud silabe

2. Propozi\ia,,Cine au adus mingea?" este:

a) din trei cuvinte c) spusd 3. Este o muncd agricol[:


a)

b) incorectd d) incompletd

b)

c)

4. Cuvdntul ,,sonr(' denumegte: a) un pegte b) o plant5 c) o apd d) un mijloc de transport 5. Nu face parte din familie: b)
x &

c) ffi

d)

ffi
24

ffi ffi

6. Numdrul 23 este format din: a) 3 unitdli 9i 2 zect c) 23 de zect b) 3 zeci gi 2 unitdli d) 30 de unitdli

7. Numdrul cifrelor diferite folosite pentru a scrie numerele pdnd la 100 este: a) e
',i.

b) 10

c) e0

d) 100

8. De la 0 la 100 sunt:
NUMERELE

0 . . . . . . . .0 0 r

a) 90 de numere c) 100 de numere

b) 99 de numere d) 101 numere

?. Rdddcinaunei plante are rolul de: a) a pregdti hrana c) a face flori b) u susline planta d) a hrdni lupii

10. Pasdrea care nu migreazd este:


c)

'ffi*

ffi

I l. Leul acestaeste prezent: a) in munti b) la circ c) in Delta Dundrii d) in ogradd

12. Esteobiect de igiend personald: b)

n
c) mazdre a) un dans c) un sport a)3

| 3. Uleiul se face din: a) floarea-soarelui

b) grau
d) orez

14. Baschetuleste:
b) un cAntec d) un munte

15. Numdrul culorilor binare din imagine este:

b)4

d) mai multe

26

lfr. @ffi@ rcsTur s #@@&


l. Numdrul silabelor din cuvdntul ,,doilea" d)6 c)4 b)3 a)1

l. Este o propozifie: a) Primul c) Citegte b) Tablou cu flori albe d) Marin din clasa I

3. Citind de la sfdrgit cuvdntul ,,rad" , obtrinem un cuvdnt cu sensul: a) cadou c) fruct b) din nou d) imediat

4. Num[rul cuvintelor separate din propozi\ta ,,Irinaaiegitrepededingrddin[." este: a)3

b)4

c)6

q7
de:

5. Cuvintele pe care le putem obfine folosind toate literele


,rd", ,rett, ,rttt, ,rmt' sunt in numdr

a)2

b)3

c) 4'

d)6

5. Num[rul cel mai mic de perechi ce se pot forma, dacd vom grupa altfel toate literele lnscrise, este: a \2 b) 3 c)4 d)6

27

7. Dacd din dublul lui 'I.,4scazi jumdtatea cifrei unitdlilor numdrului inilial (de la inceput) obtrinem: a) 7 b) 1,6 c) 14 d) 26

8. Piligoiul este o pasdre sedentard,adicd: a) nu cdntd c) este hrdnit de om b) nu pleacd iarna de la noi d) nu-gi clocegteoudle

9. Succesorulsumei numerelor 24 qi 35 este: a) 25 b) 36 c) 5e d) 60

| 0. Cdnd pleacd in ldrile calde, cocorii zboard, formX de: in a) unghi asculit c) linie dreaptd b) linie oblicd d) linie gerpuitd

'^*-,A-

I l . Au plecat in drumefie: a)

b8,g

a,LIL

I l. Nu e un sfat bun: a) Sd fii disciplinat! b) Sa-Uaju{i colegii! c) Rdspundecu violenfd la violenfd! d) Sd mergi pe trotuar!

ry
@

#
ffi,f
{f,

| 3. Luna denumitd popular gi ,,gerar" este luna:

a) noiembrie c) ianuarie
14. Biliardul este:

b) decembrie d) februarie

a) un joc cu bile c) un teren pentru antrenament | 5. Toate sunt culori: a) primare c) calde b) binare d) reci

b) o plasd cu bile d) o plantd

2g

g]l]4J Tcsrutrfr.e &fufu


l. Sunetul: a) se scrie c) se vede

b) se pronunld gi se aude d) se deseneazd

2. Numdrul de sunete din cuvAntul ,,pdduricea" este: a)e b)7 c) 6 d)8

l. Dacdcitim cu atenfie,,Pecoastdurcdunvi vom descoperi o propozilie cu:


a) 9 cuvinte c) 8 cuvinte

b) 7 cuvinte d) 10 cuvinte

4. Continuarea versurilor din poezia Elenei Farago ,,Rdndunicae plecatd Dupd hrand pentru pui, Cuibu-i singurel sub stregini $i prin curte nimeni nu-i. Rdde sub must5rti...' este: b) piticul a) Petrigor

c) vulpifa

d) motanul

30

5. Cufdrul plin de comori aparline: a) fetei mogneagului c) cocogului b) Cenugdresei d) fetei babei

5. NumXrul total de mAini este: a)10 b)s c)3 d)2

7. Pentru a scrie numerele cu doud cifre care au la zeci cifra 5, voi folosi cifra Et de: a) L2 ori b) 11 oriy c) 10 ori d) 9 ori 8. $irul 60, 62, 58, 64, 56, 66, 54, 68 cu numerele: a) 50, 62 b) 48, 72 c) 50,70 d) 52,70

9. Mara gi Alina au cules 20 de mere. Dacd Mara i-ar da 4 mere Alinei, ar avea in mod egal cAte:

| 2. Curcubeul il putem admira: a) inainte de rdsdritul soarelui b) la rdsdritul soarelui c) dupd ninsoare
d) imediat dupd o ploaie de vard

| 3. Dupd ce mdndnc5, nu are carne prin m[sele: a)

| 4. Mickey Mouse qi Pluto sunt: a) personajedin deseneanimate b) planete c) personajedin povegtile lui Ion Creang[ d) un rdloi gi un cdle1 | 5. Nu este un fenomen al naturii: b)
",

ffiffi
t2

ffi

@rcsrurilr.toffi
l. ,,Fetifa cu chibriturile" este:

a) un titlu c) o pdpug[

b) o propozitie d) un tablou

t. Calul inaripat este: a) al lui Prdslea c) al bunicului b) al lui F[t-Frumos d) pentru Nic[ gi Smdrdndifa

3. Este o propozifie interogativd: a) Mama se intreabd de ce intArzie copilul. b) - Ce vor face copiii in tabtuil? c) - Ce minunatd este pXdurea! d) ,,5-a ivit pe culme Toamna..." 4. Este un cuvdnt cu sens opus pentru ,,pldcut": a) puternic b) neinfeles c) urAt d) frumos 5. Numirdnd figurile geometrice care au mai mult de trei laturi, Florin a gdsit 9, Radu l-0, Mari a 1.6,iar Ioana 7. A r[spuns corect: a) Radu b) Florin c) Ioana d) Maria

{$.
**f

5. Dublez lrr:. numdr, adaug 2, dublez rezultatul gi oblin 20. Numdrul inilial (de la inceput) este: d)5 c) 4 b)3 a)2 7. Suma numdrului 23 cu un numdr mai mare decAt 40, dar mai mic decdt 50, care are la unitdli clfta 4, este: d) e3 c) 67 b) 73 a) 63 8. Din acesteflori, Ia vard.,vom gusta ciregele: c) b) a)

9. Este simbol a)

pacr:

tu
@

10. Rogul macului a) caldd b) binard c) rece d) ca cerul senin

este o culoare:

t4

I l. La desert servim: a) b)

0,
12. Crucea ne amintegtede: a) Naqterea Domnului b) Rdstignirea Domnului

c) Botezul Mdntuitorului d) Apostolul Andrei 13. Cand mergem la o aniversaretrebuie: a) sd ar5tdm c[ suntem neintreculi in ,,fapte" b) sd cerem permisiunea pdrinfilor c) sd certXm sdrbdtoritul d) sd vorbim cu gura plind 14. Pe scend, ca sd poatd fi auzitd, cAntdnd, Ana are nevoie de:

I
?

| 5. Radu a desenat un tablou frumos, numai cu alb qi negru, care sunt: a) culori binare c) culori reci b) culori calde d) nonculori ,!i

Nr. TCSTUI | |
l. Personajul din imaginea aldturatd simbolizeazl: b) iarna a) vrdjitoarea c) Albd-c a-Zdpada
d) vara

2. intr-una din poveqtile lui Ion Creangd citim cuvintele: ,,Vdleu, cumetre, nu trage, cd-mi rupi piciorul!". Personajul care le rostegteeste: d)

3. Cele patru personajele intAlnim in povestea: a) ,,Pungula cu doi bani" b) ,,CAinele gi ogarul" c) ,,Muzican{ii din Bremen" d) ,,Motanul incdIlat" 4. Intrusul, cuvdntul greqit, este: b) innoatd a) niciun d) agazd, c) nicio

W'M'm
d) co-pi-ii, cu-1e-gd-to-rii

5. Nu sunt corect despdrfite in silabe cuvintele: b) cre-ion, ghtoz-dan a) ci-zmar, col-tri c) snopi, o-chii

36

5. Ghicitoarea ,,Vine mogul pe cdrare" continud astfel: a) ,,cu sacogele-n spinare" b) ,,cu o greutate mare" c) ,,cu mii de ace in spinare" d) ,,cu toiagul lui cel mare" 7. Succesorulcelui mai mic numdr care are la zeci jumdtatea cifrei 6 este: a) 61 b) 29 c) 30

d) 31

8. Din cel mai mare numdr care are la unitdli cifra 4 scad numdrul cu doud cifre identice, unitdlile lui fiind jumdtatea celor ale unitdlilor descdzutului. Rezultatul este: a) 54 b) 50 c) 72 d) 22 9. Florin, Radu gi Matei stau unul in spatele altuia. Florin nu e primul dar e in fala lui Matei. Primul este: a) Matei b) Radu c) Florin d) nu se poate gti | 0. Am 5 mere gi 4 pere. Dacd mdndnc 3 pere gi 2 mere, numdrul merelor care imi rdmdn este: a) 3 b)4 c)2 d) e I l. Este animal sdlbatic: a) b)

.--s
\

KU
t7

**^/

I t. Este un copil manierat:

ffi
j,d, s

#"ffi

a):..b

13. Mergem cu cortul gi pdstrdm curdlenia: a) la gcoald c) in vacanla de vard | 4. Copilul nu ar.edreptul: b) iarna d) in mijloacele de transport

15. E o jertfd (un dar) adusd lui Dumnezeu cAnd mergem la bisericd: d) c) b) a) \tt

ffi

3E

l. Pe balonul verde vom scrle cuvAntul: a) ,,colorate" b) ,,cdmpie" c) ,,parfumat" d) ,,multicolore"

2. Cuvdntul ,,eram" citit invers nu inseamnd: a) apd b) vast c) intins d) munte

3. Cuvdnt cu sens opus pentru ,,dtJlce" este: a) ciocolatiu b) ardmiu c) sdrat d) parfumat

4. Afirmalia corectd este: a) Fluturii sunt mamifere. b) Fluturii sunt pdsdri mici. c) Fluturii sunt insecte. d) Fluturii adunX polen pentru mierea dulce.

39

.5. ln cuvdntul ,,de-se-nea-26" sunt conlinute: a) liniufe de unire b) liniufe de despdrlire c) linii de dialog d) trei silabe
^4"

6.girul m
\:::/

(it)w "),ffi b)o


/t-)',

continud cu:

.)r,*)
W\r i l

\--l

d) r?t
r.4-),/

7. Numdrul cercurilor unite este: a)5 b)7 c) 8 d)10

8. Numdrul mai mare decAt 20 cu LL este:

a )31

b) 11

c)e

d) \ e

9. Pomul inflorit ne anunld cd: a) va sosi primdvara c) e iarnd b) a sosit toamna d) e primdvard

10. Ana a luat din cog cu trei mai multe mere decAt cele din exteriorul cogului. +In cog au fost la inceput: a) 4 mere b) 6 mere c) 10 mere d) 11 mere

I l. Calul se hrdnegte cu: a) pui b) iarb5 c) mdncaregdtitd d) oi

| 2. Obiectul aldturat este: a) pentru decor b) suport pentru a fine hainele negifonate c) pentru a prinde alte obiecte d) o jucdrie | 3. Eschimogii trdiesc: a) la Polul Sud c) in Africa b) la Ecuator d) la Polul Nord

| 4. Balenaare corpul acoperitcu:

.iil"i" liil,?l w
e !t,@fu
^-. -.^-. --,E -

| 5. Florin amestecddoud culori primare gi va obline:

a)

"?d)

4t

tr. TCSTUL | 3
custeagul: se t. girul continud trT b)V c) d)V ")V
2. Dacd acum Radu igi serbeazd anletsarea, cu doi ani in urmd' avea: b\ 7 ant a) 6 ani

VWW''trfIqI I

c) 9 ani

d) 10 ani

3. Numdrul de figuri geometncecu patrutaturi OO (patrulatere) din gruq este: d)4 c) 3 b\2 7 a)1 4. Dacd,Florin pegtii pescuili,

*r
a)2 c)5

b)3

c) 4

d)5

5. Numdrul de baloane pe care pisica std la Pdndd este: b)4 a) 3 d) niciunul

42

ffi

5. Trdiegtein roi:
a)

b)
.7(

_r - r tl\,{ IIIY-

j rW
'
a

-(

c)<^
6-q.-re.

'{)

7. Penultimul cuvdnt din propozilia:,,Pe stradd trec numerogi pietoni." este: d) pietoni b) trec c) numerogi a) pe 8. Primul cal din a doua jumdtate a girului este:

?#ffi#ffiwffi
d)

"w',6')ruffi)
a)2

9. Dacd ftiplez (adun de trei ori) numdrul de agrafe, voi

obtrine:
b) 5 d) 15

| 0. Imaginea ne spune cd pddurea:


a) e ocrotitd

c) e in pericol

b) e in vegeta[ie d) e tAndri

I l. Cdntecul potrivit pentru 8 Martie este: romAne!" a) ,,Degteaptd-te, c) ,,$coldreigi gcoldrile" b) ,,Mama" d) ,,Voinicii"

12. Este ramurd a artelor plastice:


c)

13. in serd cresc: a) tomatele c) broagtele


b) animalele d) iepuragii

14. Apa sfinlitd in ziua de Boboteazd. numegte: se a) mdtanie b) spovedanie c) agheazmd, d) impdrtdganie

I5. Tenisul este sportul cu:


a)

b)

d)

ffi '4il
44

vW WWW-rGsruLlfr.
l. ,,Perdea" gi ,,pterdea" sunt cuvinte: a) cu sens opus b) cu acelagisens c) gregit scrise d) cu inleles diferit

t. Povestea,,Fata babei qi fata mogneagului" a fost scrisd de: a) Mihai Eminescu c) Mihail Sadoveanu 3. Textul are: a) numai o propozilie c) un titlu b) Ion Creangd d) Tudor Arghezi

b) un punct d) un serrrn de punctualie

4. Versurile ,,Cu trei ochi, in trei culori E atent la trecdtori $i-!i arat6, fdrd grar, Cdnd s[ treci gi cAnd sd stai." alcdtuiesc: a) o ghicitoare c) un basm b) un proverb d) o poveste

5. Toate cuvintele sunt corect despdrlite in silabe tr varianta: a) b) c) d) tim-bru, cA-mpi-e, pli-mba-re ca-iet, ca-u-td.,plim-ba-re o-chi, car-te, ex-a-men co-pi-i, in-ghi-te, pu-ii

6. Maria afirmd: - Dacd suntem gase frafi, iar cele trei surori ale mele sunt Ana, Mia gi Sorina, fete suntem: a) 3 b)4 c) 6 d) e 7. Tata vrea s6-gi pund cravata cea mai sublire din cele patru: galbend, bleumariry verde gi rogie. Dacd cea bleumarin e mai lungd decAt cea galbend, dar mai scurtd decdt cea verde, care este mai scurtd decdt cea rogie, cravata

'":;ini'' testi ll::,: ilil1@


c) galbend d) Nu se poa 8. Florin culege de pe cAmp un snop de spice aurii in anotimpul: a\E a) primdvara c) toamna b) vara d) iarna t. RiH-Iepurild igi spald dinfii dupd ce consumd: a) dulciuri c) suc b) carne d) morcovi

| 0. Sunt numai fructe m grupa: b) c)

46

I l. Instalareacortului va fi: a) in mijlocul apei b) pe phje c) in locul amenajat din camping


l

d) unde doregtefiecare
| 2. MAncdm sdndtos cAnd consumdm:

t
I

| 3. Vara, oferim preferatul sezonului, crinul: a) cu floarea in jos c) cu florile ofilite b) cu floarea in sus d) impachetat in ziar

| 4. Nu lucrdm in atelierul de tAmpldrie cu:

15. La l- Iunie sdrbXtorim ziua: a) b)

r y yM' ' @
47

rC$U[ TR. T5
l. Este cuvAnt din patru silabe: a) tractoriqti b) pelicanii c) oameni d) iepuragi

2. in cuvAntul ,,cirtci" sunt: a) patru litere, doud sunete b) patru sunete gi cinci litere c) doud silabe d) cinci litere, cinci sunete 3. OrdonAnd cuvintele: ,,rdspI6ti\i", ,,Nu", ,,rdlJl", ,,nimdrrJit', ,, rd:u-" ,c1J", obtrinem: , a) un sfat cregtinesc b) o propozi\ie interogativd c) titlul unei povegti d) numele unor personajedintr-un basm 4. $coala incepe in anotimpul: a) b)

4e

5. Servim picnicul in: a) bucdt[rie c) restaurant b) sufragerie d) mijlocul naturii

5. Din vecinul mai mare al lui 17 scade diferenla dintre cel mai mare numir par de o cifr[ gi cel mai mic numdr diferit de zero. Ai obfinut: a) 10 b) 11 c) 12 d) 18
7 6 5 4 3 2 '1,

7. Mdrulrogu este situat pe pozillra 3/3, cel galben pe pozllia 2/ 6, iar cel
verde pe poziflra:

ffi

a) 1/2

b) 1,/4

123 4 8. Din cei 29 de elevi din clasd, 3 au mers la munte, dublul celor de la munte au plecat la mare, restul La bunici. La munte si la mare au fost:

Q 2/a

d) 3/4

a) 20

b) e

c)3

d)6

9. Primul bloc are trei niveluri, iar celelalte sunt mai inalte cu cdte un nivel. Cdnd ajunge la hornul ultimului bloc, Mogul se afld la etajul: a)s b)6 c)8 d) 10 | 0. Marin se mAndrea cu calculatorul lui cel nou. Sorin se bucura cd merge la mare. Andrei desena cu sora lui. Florin ajuta un copilag sd gdseascddrumul spre casd. A dovedit milostenie: a) Andrei b) Marin c) Sorin d) Florin

49

I l. Rodica iqi periazd,dinlii: a) numai seara b) dupe fiecare masd importantd c) cAnd pleacd la gcoalX d) cdnd ii spune mama It. Culoarea apei mdrii este: b) binari d) ca a ierbii

a) primard c) caldd 13. Trimitem o asemenea felicitare: a) la Crdciun c) de 8 Martie b) la Pagte

{t

+t t/-

-f I
!

d) tot timpul anului

14. Fructele

ne sfdtuiesccorect:

a) sd le consumdm uneori b) sd le consumdm proaspete gi bine spdlate, cdt mai des c) sd le ignordm d) sd le mAncdm direct din pom | 5. Completdm acest puzzLe cu formele: a) b) c) ..^ d) ;' l

c il* i l #)
-1)

d
5O

IC$U[ ]fa l(t


l. Andreea are o pisicufd. Aceastapoate a) curat b) maroniu c) jucdugd d) somnoros 2. Florina a scris patru propozilii. Propozifia corectatd este: trebuie

a) Pdsdriile cdldtoare s-au Antors in !ard. b) Frunzele plantelor trebuie orientate spre lumind. c) Bacteriile pot trdi fXrd aer. d) Iarna Mog Martin std in bdrlog. gchiop" este titlul: l. ,,C6trelugu1 a) unui tablou b) unei poezli c) unei povegti 4. Yata mAncdm: a) cdpguni c) cdpgun b) cdpgiuni d) cdpgiune d) unui cAntec

5. ,,Nai" inseamnh: a) nu ai b) plantd c) nume d) instrument muzical

5. Un numdr par cu cifre identice este: a) 8 b)77 c) 11 d) 66 51

7. Este mai mare 45 decAt 20 cu: a) 25 b) 65 c) 55 d) 85

8. Are diferenla egal6 cu 26: a)23+3 b)12+13 c) 4 9 - 2 3

d)2e-4

9. Lungimeatotald a sforiilui Cristian este: a) 21 rn b) 19m c ) 2 5m d)24m | 0. Martinicd s-a ascuns. El se afld la pozifra: 6m

"@ ,,ffi
b)

ffi ffi
I l . Aminteqte de Nagterea Domnului: a)

5,2,-

| 2. Nu este un aliment sdndtos:


<Ll

#G

,&'

b)

| 3. Pelicanul se hrdnegtezilnic cu:

i3

'^t

'h- l) "* qws$


%Ej*r

u'&

fffi##ry'5 *'"awffiwk;fi'

-rf 14. Pisica se orienteazd, mai bine cu ajutorul: cel a) musthlilor b) urechilor

c) ochilor

d) cozii

#
| 5. Pentru tabloul de iarnd s-au folosit: a) culori calde b) culori reci c) nonculori gi culori reci d) culori binare 53

Nr. TCSIUL l7
l. Gdscanul din poezia,,Povesteagdgtelor" de George Cogbuc cduta: b) iarba a) apa
c) bobocii

d) papucii

2. in alfabetul limbii romdne litera b) e la final a) e la inceput c) precede litera ,,N" d) e dupd litera ,O"

!. in cuvAntul ,,ABECEDAR' sunetul ,,e" se aude: b) de doud ori a) o datd c) la inceput d) la sfdrgit

4. Numdrul maxim de cuvinte oblinute unind tntre ele silabele:,,a", ,,te", ,,ma" este: d)6 c) 5 b)4 a)3 5. Cu ajutorul cuvintelor: ula", ,,in' updtc", ,,copiii", ,,etalJ", ,,joacd", elevii au scris propozilii. Enunful gregit este: a) in parc la copiii joacd erau. b) Copiii erau in parc la joacd. c) in parc erau copiii la joacd. d) in parc copiii erau la joac[.

6. Ddm diploma de ,,GOSPODAR":


b)i -i

c)

7. Numdrul care are la zeci ctfra 3, iar la unitdli dublul lui 4 este:

a) 43

b) 34

c) 38

d) 83

8. Paginile caietului de 20 de file al lui Florin sunt in numdr de: a) 20 b) 10 c) 40 d) 42

9. Pe un lac erau 10 gAgte,15 lebede gi 4 pelicani. Vulpea a rAvnit la 3 pelicani. Pe lac au mai rdmas: a) 26 de pdsdri b) o pasdre c) 25 de pdsdri d) 29 de pdsdri | 0. Din grau nu se poate face:
a)

rRt b"@W
I.=Fr:
55

I l . E pasdre din Delta Dundrii:

12. Capra neagrd trdiegte pe: a)


"= *-*

b)

c)

13. Casa Domnului este:


a)

14. La intrarea in gcoaldintAi salutd:


a) fata

b) cei mai in vdrstd

c) bdiatul cel mai mare d) noul venit pe cei deja adunafi 15. Culorile s-au amestecat. Oranjul l-am oblinut din: a)

b) ,a
d)

't"'

c)@*

56

rcsrul fttraffifitr tfr.t sffiD fufu


l. Cuvdnful ,,Abeceda{' semnific5: a) cartea care cuprinde itrvdtarea scrisului gi cititului b) codul bunelor maniere c) cartea care te invafd sd faci adundri gi schderi d) mersul pe jos

2. Litercle alfabetului limbii romdne de la & sunt in numdr de:


a) 30 b)%

,"

&

c) 32

d) 27

3. Toate cuvintele aratd numai obiecte numai itr grupul: a) oameni, pag| creioane c) cerbi, fuagi, cetdli b) curfl ochelari, stele d) umeri, dulciuri, cdrfi

4. Toate cuvintele sunt corect desp6rfite in silabe la: a) star, pomi, so-suri c) pd-ra-ie, saci, duldi b) po-mii, cu-ie, lac-it d) cre-ngi/ o-ra-Se,$coli

5. Ordine a propoziliilor in textul de mai jos este: ,,A. Am pornit in drumefie. B. Marina este la noi. C. E o zi senind de vard. D. Ce mult ne place! E. Ne dorim o chlXtorie la munte."

a)A,B,C,D,E c) C, B,E,& D

b) c,E,B,D,A
d) E, C,D, A, B J7

6. Succesorul celui mai mic numdr impar de doud cifre care are la zeci dublul lui 3 este: d) 62 c) 61 b) 60 a)3 t. Din doud Supe de 4 9i 6 copii s-au f[cut doud grupe egale cu cdte: d) 10 copii c) 5 copii b) 6 copii a) 4 copii 8. Dreptunghiul, fui comparafie cu pdtratul, are: a) mai multe laturi b) tot atAtea laturi c) cAte doud laturi egale d) toate laturile inegale 9. Cu metrul mdsurdm: a) lichidul din gdleatd b) distanfa de la ugd la fereastrd c) numdrul de pdsdri d) cantitatea de fructe culese | 0. La medicul stomatolog trebuie sd mergem: a) numai cAnd apare o carie b) cAnd ne cheamd dumnealui c) cdnd avem pauzd, d) la un control preventiv cel putin de doud ori pe an

5a

I l. Cartea Sfdntd este:

r2. R@ffte puiul:

)ffiw'Hd
&% .*
d)

| 3. Ca sd cresc sdndtos ii dau cdinelui mdnAnc:

;;

q@ ,)@fu
'L-------lg

$1 eu

ffi

| 4. Din amesteculculorilor de pe disc obtrinemalte culori.

indrepturacoradei scriem: i reci K_ b) culori _nni A a) culori calde

c)culoribinare at"rrl.,.l;;;;".@
b) inotul c) baletul

lffi

{a | #

| 5. Sportul cu balonul rotund este: a) tenisul d) fotbalul

59

lfa ICSTUL l9
l. Povestea,,Capracu trei rezi" a fost scrisd de: b) Mihai Eminescu a) Ion Creangi c) Fralii Grimm 9. Nu se inrudegte a) impdrdtegte c) important d) Carlo Collodi termenul ,,impdrat": b) impdrdlia d) impdrdteasd

l. Cuvdntul cu cele mai multe grupuri de litere este: a) exercitiu c) gheald b) cercetagi d) inghite

4. ,,Matia se minuneazd: Ce aer curat este la munte!" Din text lipsegte: a) punctul c) semnul intrebdrii b) linia de dialog d) virgula

5. Personajul din ,,Povestea gdgtelor" de George Cogbuc


b) c)

6o

6. Dacd aduni cel mai mic numf,r impar cu cel mai mare numdr de o cifrd oblii: a) mai multe zeci c) un numdr impar b) o sutd d) o zece

7. Numdrul 37 e mai mare decdt 12 cu: a) 4e b) 25 c) 52

d) s0

8. Florin a cules 44 de mere, iar pere cu 3 mai pufine. Numdrul fructelor culese este: a) 47 b)41 c ) 85 d)3

9. Dacd pleacdjumdtate din pdsdri,mai rdmdn: a )3 b)6 c) 9 d) Nu putem gti.

| 0. Perecheacocoqului

") @
b) turmd d) stol d) haitd

I l. Vacile pasc a) ciread6

12. Aceastdimagine ilustreazd unpeisaj: b) de la deal a) de la munte d) din Delta Dundrii .i a" la cdmPie | 3. La intrarea in bisericf,: a) caufi o Persoani cunoscutd b) spui o Poezie c) faci semnul crucii gi spui o rugdciune d) cauli un scaun | 4. Aceastd imagine ne indeamni: a) sd recicl[m materialele b) sd mergem Ia teatru c) sd cintdm d) sd mergem la cumP[rdturi | 5. Cu arcugul cAnt la:

612

rcsrutilR.20
l. In scriereapropoziliilor se folosesc: a) sunetele c) literele b) cifrele d) culorile

2. Denumirea acesteivietdfi
a)

poate fi qi a:

d)

#
l. ,,4 da iama" inseamnd: a) a gdndi b) a se repezi c) a oferi d) a culege a) ,,Noapte bund!' c) ,,Bund dimineafa!" b) ,,Somnul dulce!" d) ,,La revedere!"

r4

4. Este continuareaversurilor din ,,somnoroase pdsdrele...'1 de Mihai Eminescu: pdsdrele ,,Somnoroase Pe la cuiburi se adund, Se ascund in rdmurele-"

5. CuvAnt cu sens opus pentru ,,ptretcrt"; a) amic b) tovardg c) dugman

d) iubit

5. Numdrul din care se scade se numegte: a) termen bl scdzdtor c) descdzut d) rest

7. Desci zutul se af16prin: a) adunare b) scXdere

c) diferen[b

d) dublare

8. De la prAnz, ara 12*, pAnd La ora ... a dup6-amiezir, indicatd de ceas, au trecut: a) 60 de minute c) 15 ore b) \2 ore d) 3 ore

9. Dac6, Florin ii de o alund Mariei, vor avea un numar egal de alune. Florin avea: a) cu o alund mai mult b) cu dou[ alune mai mult c) cu o alund mai pulin d) tot atAtea alune ca gi Maria

lo" Vietatea care igi


a)

invelegte duqmanul in ceard este:

I I. Nu este mijloc de transport: b)

.,4 r,@

64

| 2. Se anunfd: a) ploaie c) cealh I l. Acest corn este: a) instrument de suflat c) arbust 14. Numdrul perechilor de picioare ale "perechiicocogului este: a) 1 b) ninsoare d) furtund

a*V
d)4

b) produs alimentar d) fruct

b)2

c) 3

| 5. Cdnd egti grdbit, pe stradd, printre trecdtori: a) lti faci loc cu coatele b) ii dai deoparte c) ii rogi politicos ,,Permrtelr?" d) lti poli servi masa

65

Sugestii ;i solulii
Testul nr. 12.CuvAntul ,,pepene" are trei litere ,,e"' for*ute dintr-un grup de dou6 maini. 10. o pereche "rt" T e s t u l m. 2 2. Cuvdntul ,,crini"este format dintr-o singurd silabd. 5. Lupul s-a deghizat in buniculd' 12. pidjitorul de paine este un obiect de uz gospoddresc. Testul nr. 3 3. Pir negru ca pana corbului avea Albd-ca-z6pada. 5. Atenlie la pozilia 9i culoarea florii! 7. Nivelul sau etajul se numdr[ de jos in sus' Testul nr. 4

3. 9i studenlii inva!6, dar nu sunt elevi' +. in imagine sunt 5 goareci:4 pui gi mama (goricioaica). 7. Cdlulul-de-mare este un Peqte' l-4. Pe apd, nu in aPd,trf,iegte...' Testul nr. 5 1. ,,Se-ti" este compus din doud cuvinte' 4. SA dublezi inseamnd sd aduni un numdr cu el insugi' = 6. Mai plantez 4 + 1= 5 crini, iar in total vor fi: 5 + L = 6crini.

66

Testul nr. 6 2. Litera ,,x" are dou6 sunete: c-s (sau g-z). 6. Purceluqul este o pugculild pentru economisit bani. 7. La cele 8 picioare ale cailor mai addugdm pe cele ale bunicului. Testul nt. 7 1. ,,Ci'- doui sunete gi dou[ litere. 9. Hrana plantei e pregdtitd de frunzd,. 12. Obiecte de igiend personald sunt: prosopul, periufa, pieptdnul, etc. ... L5. Rogu, galben gi albastru sunt culori primare. Rogu se repetf,. Testul nr. 8 L. Este acceptatdgi despdrfireain silabe ,,dor-Iea". 5. Cuvintele sunt mare/ eram/ rame, arme. + 7. Se efectueazdcalculele:'J,4 1,4- 2 - 28 - 2 = 26. 9. Numdrul careutmeazd,este succesorulunui numdr. Testul nr. 9 5. Cufdrul era primit de fata mogneagului pentru munca indeplinitd la casa Sfintei Vineri. Cocogul a vdrsat o movild de galbeni. 6. Sunt 5 perechi cu cdte 2 mdini. 7. Numdrul 55 se scrie cu doud cifre de 5. 8. Primul numdr creqtecu 2, iar al doilea scade cu 2.

67

Testul nr. 10 2. Calul inaripat este al lui Fdt-Frumos,PrAsleaa cobordt cu frdnghia pe celdlalt t[rAm, iar Nicd gi Smdrdndila au stat pe un cal de lemn. 5. Figurile geometrice cu patru laturi se numesc ,,patrulatere": pdtratul, dreptunghiul... . Testul nr. 11 8. Jumdtatealui 4 este 2. 94 - 22 = 72. 9. Matei e in spatele lui Florin, nu e in fatd, deci e ultimul. Primul e Radu. 14. Un copil nu are dreptul de a conduce un vehicul. Testul m. 12 5. Linia de dialog marcheazd vorbirea unei persoane/ liniula de unire se folosegtepentru scriereacuvintelor care se rostescimpreund (v-am, rochila-rdndunicii). 9. Ghiocelul anunld sosirea primdverii, pomii inflorili anunld cd e deja primdvard. 10. Ana a luat 3 + 1, mere, deci merelor din cog le mai adaugi pe cele luate. 13. Eschimogii sunt locuitori ai regiunilor polare. Eilocuiesc numai in zorra nordicd a pdmAntului. Testul nr. 13 2. Lumdndrile spun ce vArstd are sdrbdtoritul. Sunt noud lumdndri, deci 9 ani. Cu doi ani in urmd avea 7 am. 4. Copilul a mdncat 3 + 1, = 4 pegti. Au mai rdmas 6 - 4 = 2 (pegti). 13. Tomatele sau rogiile se cultivd gi in sere.

Testul -nr. 14 6. Sunt patru surori: Maria, Mia, Ana Sorina. 7. Nu se dd niciun detaliu cu privire la grosimea cravatelor. Deci nu se poate gti. 13. Cdnd oferim un buchet finem florile cu cozile in jos gi florile tr sus. Testul nr. L5 6. Vecinul mai mare al lui 17 este L8. 18- (8- 1 ) = 1 8 - 7 = 1 ' ! " 8. 3+(3 * 3 ) = 3 + 6 - 9 Testul nr. L6 4. Fructele unui cdpgun se numesc cdpguni. E acceptatd gi forma cdpgune. 10. La trei din imagini sunt mici diferenfe, numai una e cea identicd, adicd e corectd. 15. Nonculori sunt alb gi negru, culori reci: albastru, verde, mov. Testul rtr. !7 4. Se pot obfine cuvintele; ffie, marea, mare, rea, amare9. Vulpea poate sd fuioate? 10. Blatul tortului se face gi cu fdind de grau. Numai untul nu confine feine. 12. Capra neagrd iubegte inXlfimile, stAncile. 15. Oranj inseamnd portocaliu.

69

Testul nr. 18 2. Literele ,,w" , oe", ,!" sunt imprumutate, nu suntproprii alfabetului limbii romAne. 13.Sunt sdn[toase fructele gi legumele! Acadelele,produsele de fast-food dduneazd sdndtdlii!

Testul nr. 19
3. uX" este o liter6. 9. Numdrdm capetele, apoi afldm jumdtatea.

Testul nr. 20 2. Liliacul este un animal mamifer insectivor, asemdndtor cu goarecele,dar cu aripi adaptate pentru zbor gi, de asemenea, este numele unei flori liliachii. L3. Obiectul respectiv este un corn de suflat. 1,4. Perechea cocogului e gdina gi are numai o pereche de picioare.

Rispunsurile corecte pentru teste


Testul nr. 1 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 '1,4 15 V. d a c c b c a b c b b d C a d Testul nr. Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 15 V. d a c a b d a a d d c d c b a Testul nr. Nr 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15 V. a c b c c b b a d c a c c b d

7o

Testul nr. 4 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \\ 12 13 T4 15 V. d C d c a d a a d c a a d b d
Testul nr. 5 a Nr I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 \2 13 1,4 L5 V. c c a b c b b c d c b a c b b Testul nr. 6 Nr 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 T1 12 13 1,4 15 ^ V. b C c a c b d b d a b b C b a T es t ul m . 7 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TI 12 13 1,4 15 V. c b d a c a b d b d b a a C a Testul nr. 8 Nr T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 V. b c a c c b d b d a b c c a b Testul nr. 9 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1,4 15 V. b d c d a a b d c b a d b a d Testul nr. 10 Nr. \ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 1,4 15 V. a b b c c c c b d a c b b d d

Testul nr. 11 Nr L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1,4 15 V. d d c b a c d c b a d a c d a

7t

Testul nr. L2 a Nr 1 2 J 4 5 6 7 "8 9 10 1 1 \2 13 1,4 15 V. b d c c b c c a d c b b d a d Testul nr. 13 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T1 12 13 1,4 15 V. c b a a d c c d d c b b a c b


Testul m. 14 Nr 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 V. d b c a b b d b d c c a b c a Testul nr. 15 a Nr 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1,4 15 V. b b a c d b b b c d b a a b b Testul nr. 16 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \t V. c a b a d d a c c d b

12 13 14 15
d
a a c

Testul nr. L7 Nr 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 15 V. d c b c a a c c d b b d b d a Testul nr. 18 Nr T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1,4 15 V. a d b a c d c c b d a c d c d Testul nr. 19 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 V. a c b b d d b c

9 10 11, 12 13 1,4 1_5 a c a a c a b 9 L0 11 12 13 1,4 15


d d
a

Testul nr. 20 Nr 1 2 3 4 5 6 l7

V. c b b a c c la d b

72

S-ar putea să vă placă și