Sunteți pe pagina 1din 15

Radiologie si imagistica medicala

Radiologia este tiin a utiliz rii radia iilor "X" in scopuri medicale. Radia iile "X" au fost descoperite in 1896 de prof. Wilhelm Conrad Roentgen de la Universitatea din Wurzburg, Germania. Descoperirea sa a fost urmat de un lung ir de imbun t iri la care i-au adus aportul fizicieni, medici, ingineri etc. Industria radiologic ce a ap rut, s-a bazat pe descoperirile mari ale secolului: tuburile catodice mereu perfec ionate, generatori de inalt tensiune, transportul energiei prin cablu, telegraful, telefonul, iluminatul prin fibre optice, ecranele fluorescente, substan ele de contrast etc. Radiologia medical modern a devenit o disciplin complex ce cuprinde: - radiodiagnosticul - care se ocup cu investigarea morfologic i func ional a organismului cu ajutorul razelor "X"; - radioterapia - care folose te radia iile ionizante pentru tratamentul diferitelor afec iuni; - radiobiologia medical - care studiaz efectele radia iilor asupra diverselor structuri ale organismului; - medicina nuclear - care studiaz emisia unor izotopi radioactivi, care introdu i in organism se fixeaz selectiv la nivelul unor organe. Deoarece in decursul anilor au ap rut noi achizi ii tehnice ce au imbun t it explorarea radiologic , a ap rut o nou concep ie unitar : imagistica medical . Imagistica medical este o specialitate tiin ific recent , care reune te o larg varietate de tiin e n scopul studierii modului n care se formeaz , nregistreaz , transmit, analizeaz , proceseaz , percep i se stocheaz imagini ale organelor sau esuturilor, prin diferite tehnici, cu scopul de a le folosi pentru a diagnostica bolile. Aceasta cuprinde: y radiologia conven ional , y tomografia computerizat y echografia y imagistica prin rezonan magnetic nuclear Anatomia radiologica are ca obiect studiul organismelor pluricelulare cu ajutorul razelor X. Este una dintre metodele curente de explorare in practica medicala. Imagistica medicala: este o ramur a ingineriei biomedicale; are ca surs de informa ii date ob inute sub form de m suratori sau nregistr ri; nsumeaz tehnici are utilitate clinic i proceduri folosite pentru a ob ine imagini cu caracter medical; i func ionale normale sau patologice pentru organisme vii; tiin ific ; i medical relev aspecte structurale

Ini ial imagistica medical clinic desemna metode radiologice de investigare medical . Descoperirile ulterioare realizate in domeniul bio-fizicii au dus la diversificarea metodelor de investigare medical . S-a urm rit punerea la punct a unor metode de investiga ie mai pu in

invazive n clinica medical . Totodat , paraclinic, au fost concepute instrumente care realizeaz masur tori ale nsu irilor fizico-chimice n preparatele biologice. O gam larg de instrumente de investigare medical se axeaz pe m surarea intensit ii efectului pe care l induce o anumit caracteristic fizic sau chimic (inabordabil direct) asupra unui parametru (accesibil aparatelor de m sur ). Se ob in astfel date importante cu privire la natura preparatului biologic studiat. Nu totdeauna se ob in imagini. Uneori se ob in liste de valori. Alteori imagini de spectru. Rezultatul investiga iilor realizate apare sub diferite aspecte, mai mult sau mai pu in comprehensibile. Aici apare necesitatea imagisticii medicale. Sunt folosite metode complexe de amplificare, evaluare i comparare a rezultatelor individuale in vederea cartografierii nregistr rilor multiple. Prin urmare este reprezentat vizual rezultatul unor m sur tori secven iale.

Radiologia conventionala
Radia ia descoperit n 1895 la Universitatea Wurzburg de c tre fizicianul Rntgen i denumit de el radia ia X, este o radia ie electromagnetic , cu lungime de und extrem de mic , n medie de 10.000 de ori mai mic dect cea a luminii. Razele X Razele "X" iau na tere in tuburile radiogene in dou feluri: y prin frnarea pe anod a electronilor emi i de catod energia cinetic a lor se transform brusc in energie electromagnetic ; de aceea radia iile X se mai numesc i radia ii de franare. y prin producerea de raze caracteristice; acestea iau na tere prin trecerea electronilor periferici cu energie poten ial mare pe straturile centrale cu energie poten ial mic .
Modific rile suferite de energia radiant la diverse nivele n corpul omenesc alc tuiesc n ansamblul lor elemente utile, pe care fasciculul de raze X le poate transmite examinatorului sub form de imagini radiologice, produse datorit modific rilor care au loc n fascicolul de raze X la nivelul esuturilor i organelor de examinat. Tubul radiogen(tubul tubul Coolidge-Fig.1) este compus din:

- catod sau sursa de electroni, reprezentat printr-un filament spiralat din tungsten acoperit cu thoriu, care rezist pan la 34000C. Curentul de inc lzire al filamentului se m soar in miliamperi, iar de varia ia acestui curent depinde cantitatea de raze "X" produs . Viteza electronilor intre anod i catod depinde de tensiunea aplicat tubului radiogen ce se m soar in kilovol i, iar de aceast tensiune depinde calitatea razelor "X", adic for a lor de penetra ie. Tuburile moderne au 2 filamente al turate,unul mic de 1,5-6 Kw necesar radioscopiilor i altul de 10 Kw necesar radiografiilor. - dispozitivul de focalizare este o pies semicilindric din molibden care respinge electronii ce au tendin a s devieze, f cand ca fasciculul catodic s bombardeze anodul punctiform. - anod - este confec ionat din cupru pe care se aplic o pl cu metalic din tungsten care asigur franarea electronilor accelera i. Locul unde cade fasciculul catodic se nume te focar termic. Anodul este inclinat la 16-200 pentru a da o orientare convenabil fasciculului de raze X. Pentru m rirea suprafe ei focarului i pentru mic orarea uzurii, anodul este rotativ (3000-9000 rot/min.).

Ast zi se construiesc anozi de grafit cu r cire rapid , cu 2 focare termice (0, 3 mm i 2 mm) care permit ob inerea de imagini nete cu expuneri scurte. - carcasa tubului - este plumbat i prezint o fereastr prin care fasciculul util de raze "X" poate ie i. Aceast fereastr este prev zut cu un sistem de diafragmare ce poate ingusta sau l rgi fasciculul incident. Interiorul tubului este vidat.

Fig. 1 Proprietatile razelor X Proprietatile razelor X sunt comune cu ale radia iilor electromagnetice, intensitatea lor scade invers propor ional cu p tratul distan ei. Principalele proprietati sunt urmatoarele: y Penetrabilitate - este proprietatea razelor "X" de a traversa diferite structuri. Ea poate fi definit in func ie de lungimea de und ; la tensiuni mari avem lungimea de und mic , deci raze dure, penetrante. Fasciculul de raze X este policromatic con inand radia ii cu lungimi de und diferite. De aceea se recurge la filtrare pentru ca fasciculul s devin omogen. y Atenuarea - este fenomenul prin care fasciculul incident sufer o sl bire a intensit ii, in func ie de grosimea i densitatea structurii traversate. Ea poate avea loc prin absorb ie (energia fasciculului fiind absorbit de corpul traversat) i prin difuziune (radia iile de difuziune sau radia iile secundare sunt radia ii parazite i influen eaz negativ imaginea radiologic ; de aceea pentru reducerea lor se folosesc grile antidifuzoare). y Luminiscen a - este proprietatea razelor "X" de a provoca iluminarea unor s ruri minerale utilizate in confec ionarea ecranelor radioscopice i a foliilor int ritoare plasate in contact cu filmele radiografice. y Impresionarea emulsiilor fotografice - st la baza execut rii radiografiilor. Sub ac iunea razelor "X" bromura de argint din structura filmului poate fi transformat in argint metalic, vizibil pe radiografie. y Ionizarea gazelor - permite m surarea cantit ii de raze "X" cu ajutorul camerelor de ionizare (Geiger-Muller).

y y

Propagarea n linie dreapt i n toate direc iile; Inducerea de efecte biologice - este o proprietate important cu aplica ii in radioterapie i radioprotec ie.

Formarea imaginii radiologice Fasciculul de raze "X" ie it din tubul radiogen este omogen. Acest fascicul traverseaz corpul uman, care absoarbe o parte din razele "X" propor ional cu grosimea, densitatea i num rul atomic al zonei traversate. Astfel fasciculul devine atenuat inegal i la ie irea din zona traversat este heterogen. Acest fascicul heterogen st la baza form rii imaginii radiologice. Fasciculul este captat de un ecran radiologic (radioscopia) sau de un film radiologic (radiografia). Pe ecran zonele mai dense ce absorb mai mult radia ia apar intunecate, iar cele mai pu in dense apar clare, luminoase. Astfel oasele, cordul apar intunecate iar pulmonul transparent, luminos. Pe radiografie zonele care primesc o cantitate mai mare de raze "X" se inegresc, iar cele ce primesc o cantitate mai mic r man albe. Astfel osul apare alb, iar pulmonul negru. Calit ile unei imagini radiologice sunt: y contrastul - reprezint diferen a dintre alb si negru pe imaginea radiologic . Contrastul depinde de diferen ele de densitate ale structurilor traversate i de cantitatea de radia ii secundare ce iau na tere aici. Pentru diminuarea cantit ii de radia ii secundare sunt necesare: o diminuarea volumului iradiat ce se realizeaz prin diafragmarea fasciculului incident sau prin comprimarea regiunii explorate; o utilizarea grilei antidifuzoare fixe sau mobile. y netitatea - exprim reprezentarea distinct a limitelor de separare a detaliilor radiologice i depinde de o serie de factori ca: o m rimea focarului (cu cat focarul este mai mic, cu atat imaginea este mai net ); o distan a obiect - film (cu cat distan a este mai mic cu atat imaginea este mai net ); o distan a obiect - focar (cu cat distan a este mai mare cu atat imagineaeste mai net ); o estomparea de mi care - se va reduce prin utilizarea de timpi de expunere scur i i prin folosirea ecranelor int ritoare.

Tehnici radiologice conventionale

Radioscopia imagine ob inut direct pe ecranul ce este constituit dintr-o foaie de material
celulozic sau plastic, pe care este dispersat un material fluorescent platinocianura de bariu, tungstatul de cadmiu sau sulfura de zinc i cadmiu. Ast zi sunt folosi i compu i de cesiu, titan, ytrium sau p mnturi rare. Pentru protec ie n fa a ecranului este o sticl special . Aceast tehnic este practicat in obscuritate i necesit pentru examinator o perioad de adaptare la intuneric de cel pu in 5 minute;

Radiofotografia - const in inregistrarea imaginii de pe un ecran radiologic pe un film 10/10


cu ajutorul unui aparat fotografic clasic. Se folose te in mod curent in depistarea afec iunilor pulmonare (MRF);

Radioscopia televizat - a permis ob inerea unor imagini bune cu reducerea considerabil a cantit ii de raze "X", examenul desf urandu-se la lumina zilei. Necesit un amplificator electronic de imagine, o camer de luat vederi i un monitor. Radioscopia permite studiul dynamic al corpului, dar este un studiu subiectiv ce ine de valoarea examinatorului. Radiografia - (Fig. 2) - const in inregistrarea imaginii radiologice pe un film radiologic.
Pentru radiografierea zonelor cu densitate i grosime mic , se a eaz obiectul de radiografiat direct pe caseta prev zut cu ecran int ritor. Cand zonele de examinat sunt mai groase i mai dense se folosesc grilele antidifuzoare. Filmul radiografic este format dintr-un suport transparent, acoperit de o emulsie de cristale de bromur de argint suspendat n gelatin .

Fig.2

Prelucrarea filmului radiologic se face n camera obscur , unde se efectueaz developarea, cnd imaginea latent se transform n imagine vizibil .

Tomografia Computerizata/Scanografia (CT)


O tomografie computerizata (CT) reprezinta o metoda de diagnostic imagistic ce foloseste razele X pentru a realiza imagini detaliate ale structurilor corpului. Este o tehnic particular , care utilizeaz ca factor fizic radia ia X, ca procedeu de explorare a mediului, sec iunea tomografic n plan transversal axial, iar ca mod de redare a informa iei, imaginea digital . Principiul tomografiei computerizate se bazeaz pe m surarea atenu rii unui fascicol ngust de radia ii X, care parcurge, printr-o mi care circular , un strat echivalent ca l rgime din corpul examinat, i reconstruc ia imaginii plecnd de la proiec iile sale diferite. n ansamblu o unitate C.T cuprinde y Sistemul de achizi ie a datelor y Sistemul de procesare y Sistemul de vizualizare i stocare a datelor y Sistemul de comand

Sistemul de achizi ie a datelor cuprinde : tubul de radia ii X, detectorii, o serie de elemente electronice asociate, montate ntr-un cadru denumit GANTRY (Fig.3): C.T. spiral sau volumetric presupune miscarea continu a mesei i rotirea continu a tubului in timp ce pacientul avanseaz n Gantry. Raportul dintre viteza mesei / rota ie i grosimea sec iunii se numeste PITCH. Sistemul de procesare a datelor - unitatea de masur a densit tii denumit unitate Hounsfeld este definit ca 1/ 1000 din diferenta de densitate dintre ap i aer sau 1/1000 diferen a aer i compacta osoas .

Fig.3

Vizualizarea datelor i comanda ansamblului - presupune un sistem de dialogare cu aparatul (tastatur , monitor). Varia iile de densitate sunt cuprinse intre -1000 pentru aer i +1000 pentru os unit i Hounsfield (UH), 0 fiind unitatea pentru ap . La ecranul monitorului este cuplat un sistem de inregistrare pe filme, dischete sau benzi magnetice. Studiul densit ilor prin scaner este de 100 de ori mai precis decat cel ob inut in radiologia standard. Utilizarea produselor decontrast m re te valoarea examenului computer-tomografic.

Substan ele de contrast


Se folosesc pentru imbun t irea explor rii organelor cavitare. Aerul este un bun produs de contrast in radiografiile pulmonare (de aceea se practic radiografiile in inspire profund), in insufla iile colice, gastrice, articulare. Bariul este folosit in opacifierea tubului digestiv. Produ ii ioda i hidrosolubili sunt utiliza i in explorarea intracavitar , intravascular (angiografii, bronhografii) sau elimina i selectiv prin unele organe (urografii, colangio-colecistografii). Produ ii ioda i liposolubili sunt utiliza i in limfografii sau histero-salpingografii. Administrarea substantelor de contrast duce la cre terea cu 40 60 UH a densit tii accentuand diferentele de densitate. Administrarea se poate face pe diferite c i (iv, oral, endorectal, endovaginal etc.). Indica iile administr rii substan elor de contrast sunt: y precizarea vasculariza iei masei tumorale; y diferen ierea ntre o mas tumoral i o malforma ie vascular ; y identificarea structurilor tubului digestiv; y diferen ierea elementelor hilului hepatic ori pulmonar; y evaluarea tractului urinar; y detectarea leziunilor focale (hepatice, pancreatice, cerebrale etc.) precizarea naturii lor; y identificarea pachetului vascular; y raporturile cu o mas tumoral Studiul imaginilor radiologice Acest studiu cuprinde dou faze: y analiza - cuprinde o examinare de ansamblu a imaginii, care permite identificarea radioanatomic a zonei i identificarea inciden ei utilizate. y interpretarea - permite alegerea diagnosticului in func ie de elementele de semiologie radiologic . Radiologie clinic Pentru fiecare regiune examinat exist o serie de inciden e precise. Inciden a define te pozi ia tubului de raze "X", a pacientului i a casetei. Raza central este o linie imaginar situat in centrul fasciculului de raze "X", care permite pozi ionarea corect a zonei de radiografiat. Principalele modific ri radiologice elementare sunt: y opacitatea - zon anormal alb pe radiografie i neagr la radioscopie; y hipertransparen a - zon anormal neagr pe radiografie; y imaginea lacunar - se intalne te in explorarea organelor cavitare, lacuna fiind expresia defectului de umplere cu substan de contrast; y imaginea de adi ie - reprezint ie irea din contur a unei zone a unuiorgan cavitar, ce permite umplerea cu substan de contrast; y imaginea hidroaeric - comport un nivel orizontal la contactul dintre aer i lichid.

Riscul radiologic i protec ia mpotriva radia iilor Radia iile sunt d un toare omului i de aceea popula ia trebuie protejat de o expunere inutil sau excesiv . Unit ile de m sur folosite in practica radiologic sunt: - Bequerel - unitatea de m sur a radioactivit ii i reprezint o dezintegrare pe secund ; - Gray - este unitatea de doz absorbit i reprezint energia de un joule absorbit de un kg de materie; - Sievert - echivalentul dozei - este o m rime ob inut prin multiplicarea dozei absorbite cu un factor ce ine seama de radiosensibilitatea diferit a esuturilor. Organele sensibile la radia ii sunt: pielea, m duva hematopoetic , cristalinul, embrionul uman, examenele radiologice pe abdomen fiind contraindicate in prima lun de sarcin . Efectele celulare ale radia iilor y Mecanismul de ac iune este direct i indirect. - ac iunea direct este sub forma rupturii arhitecturii moleculare i n special la nivelul unor structuri ca genele, cromozomii sau enzime - doza este f r importan . - ac iunea indirect este dat de substan ele n scute din reac iile directe. y Natura leziunilor A.D.N ul este inta preferat a radia iilor deci inta princicipal este materialul genetic. y Efectele somatice - sunt asupra individului n totalitate i pot apare la interval de ore pn la ani. La nivel somatic ac ioneaz legea ( Bergonier i Tribondeau) conform c reia cu ct un esut este mai tn r cu att el este mai sensibil i vulnerabil. y Manifestarile clinice - leziunile radice apar numai excep ional n cadrul iradierii diagnostice. Ele pot fi v zute la medicii radiologi sub forma de boala profesional . o Leziunile pielii apar in formele cronice la radiologi, cel mai adesea sub forma de radiodistrofii: teleangiectazii, tulbur ri de pigmentare, atrofie i scleroza cutanat , forma iuni keratozice sau papilamatoase; o Leziunile oculare sunt reprezentate de o conjunctivit banal care se vindec far sechele, cataracta sau keratite; o esuturile hematopoetice au o sensibilitate mare n func ie de radiosensibilitatea celulelor susa i de distribu ia temporospa ial a particulelor ionizante in organism in raport cu celulele hematopoetice. Semnele de alarm sunt modific rile de hemogram ; o Gonadele au sensibilit i diferite asupra p r ii endocrine (foarte radiorezistent ) i a celei exocrine de reproducere (extrem de radiosensibil ); o Alte esuturi- nu apar modificari digestive, pulmonare, osoase, renale dect la doze mari exclus de atins in cadrul radiodiagnosticului. y Efecte feto-embrionare sunt diferite dup vrsta produsului de conceptie: o la stadiul de ou ac ioneaz legea tot sau nimic. Oul tr ieste normal sau moare; o la stadiul de organogenez n primele trei luni se produc malforma ii grave;

y y

o f tul mai mare de 3 luni este mult mai pu in radiosensibil. Efecte genetice muta ii care apar indiferent de doz , dar se dubleaz dup 30-50 rds. Efecte cancerigene au o frecven mic , dar o existen indiscutabil . Efectele la nivel tisular sau ale ntregului organism reprezint suma nu neap rat matematic a modific rilor celulare. Acumularea n timp a tuturor acestor modific ri duce n ultima instant la moartea individului prin alter ri functionale i organice ireversibile.

M surile care se iau pentru reducerea iradierii sunt: o reducerea num rului de examin ri radiologice, mai ales cele de rutin ; o reducerea campului de iradiere prin diafragmare; o reducerea num rului de cli ee i suprimarea inciden elor inutile; o folosirea radioscopiei televizate i reducerea timpului de examinare; o protejarea organelor radiosensibile prin ecrane i or uri plumbate; o interzicerea accesului in sala de expunere a altor persoane.

Ecografia
Utilizeaz ultrasunetele care sunt unde acustice ce nu comport riscuri asem n toare explor rii cu raze "X". Intr-un mediu cu structur omogen ultrasunetele se propag in linie dreapt atenuandu-se pe m sur ce inainteaz . Intr-un mediu heterogen, cum este corpul uman, la fiecare interfa de schimbare a densit ii, unda sonor transmite un ecou. Dac interfa a este perpendicular pe unda sonor , ecoul este captat de sond , iar dac interfa a este oblic , ecoul se pierde, dar unda i i continu cursul atenuandu-se progresiv. Principiul metodei - principiul de func ionare al ecografiei este derivat din cel al sonarului, dispozitiv utilizat pentru prima dat n primul r zboi mondial la detectarea submarinelor. Ecografia utilizeaz sonde emitor - receptor compuse din ceramic piezoelectric . Acestea emit un semnal ultrasonic scurt i dup o scurt pauz va recepta un ecou de pe interfe ele perpendiculare. Ecoul este transformat intr-un semnal electric, care este afi at pe un ecran. Pentru aplica ii medicale se folosesc frecven e de ca iva megahertzi (3, 510 MHz).Avantajele ecografiei rezid in faptul c realizeaz sec iuni in toate planurile i nu numai axiale ca in tomografia computerizat . Aceasta reclam din partea examinatorului o bun cunoa tere a anatomiei topografice i a modului de explorare a diverselor organe. In practic , examinatorul realizeaz multe sec iuni, dar inregistreaz grafic numai pe cele mai utile pentru diagnostic.

Fig.4

Transductorul n ecografie sursa de ultrasunete poart numele de transductor, ace tia sunt emi tori i receptori de ultrasunete. Transductorul este construit din blocuri de cristale ceramice sintetice, care au propriet i speciale i func ioneaz utiliznd un fenomen fizic numit efect piezoelectric.. Alegerea transductorului se face n func ie de regiunea explorat , tipul de pacient i organul int . n func ie de forma sondei, acestea pot fi (Fig. 5) : 1. convexe cel mai frecvent tip utilizat; 2. liniare utilizate mai frecvent : pediatrie, obstetrica ginecologie intraoperator; 3. radiare utilizate n cardiologie.

Fig. 5 Tipuri de ecografie: - primul mod a fost modul A (Amplitudine) se obtine un grafic cu varia ii de amplitudine; - modul M de mi care pentru evaluarea mi c rilor valvulare; - modul B se asociaz luminozit ii cu o scal de gri i se ob ine imagine bidimensional (Fig.12).

Fig. 6 - ultrasonografia Doppler un sunet emis de o sursa cu o frecven constant este recep ionat de catre un receptor fix cu o frecven mai mare cnd sursa se apropie de receptor i o frecven mai mic cnd sursa se ndep rteaz` de acesta.

Examinarea ecografic : pentru explorarea abdominal preg tirea este minim pacient a jeun i vezica urinar n repre ie; pentru tubul digestiv organele se pot umple cu ap ; nici o pregatire pentru explorarea organelor superficiale. ntre sond i tegumente se interpune gelul ecografic. Ecografia are o serie de avantaje:  examenul este rapid - se obtin maxim de informa ii n timp scurt;  orienteaz imediat spre o alt metod imagistic complementar ;  are sensibilitate mare de evaluare pentru organe i afec iuni;  este lipsit de nocivitate;  este relativ ieftin .

Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara (I.R.M.)


Este cea mai recent tehnic ce aduce informa ii de ordin chimic, exploatand propriet ile magnetice ale nucleului atomic. I.R.M - constituie o metod non-invaziv de examinare a afec iunilor neuro-musculoscheletal . Se bazeaz pe proprietatea (descoperit n anul 1946) c nucleele se comport ca ni te magne i n prezen a unui cmp magnetic intens. Nucleele de hidrogen sunt animate de mi carea n jurul propriului ax spin nuclear. Treptele ob inerii imaginii prin I.R.M y Specimenul examinat corpul uman este supus unui cmp magnetic exterior foarte puternic, care r mne constant n tot intervalul investiga iei i care produce alinierea n accea i direc ie a dipolilor magnetici nucleari . y Specimenului i se aplic apoi un cmp magnetic oscilant din zona de radiofrecven a specimenului electromagnetic, adic a unei unde de radiofrecven (RF) ce determin rezonan a nucleilor. y Radia ia electromagnetic (unda de RF) este apoi suprimat ; nucleii continu s oscileze, emi nd ei ns i ca particole cu sarcin electric o und de RF care poate fi detectat ca semnal rezonant magnetic al nucleolilor. Recep ia semnalului este posibil prin faptul c unda respectiv induce un curent electric ntr-o bobin construit n acest scop. y Acest semnal este transmis unui computer, care l transform , prin prelucrare digital , n semnale optice elementare (pixeli). Valoarea sau intensitatea pixelului este propor ional cu intensitatea semnalului ce provine din nucleii rezonan i apar innd unui volum bine determinant, voxelul.

Echipamentul I.R.M (Fig.4) Magnetul -este piesa central a instala iei I.R.M - el trebuie s produc un cmp magnetic extern ct mai uniform. Bobinele de radiofrecven forma i dispozi ia acestor bobine depind substan ial de sistemul magnetic principal ,de regul , au o form de a. Gradien ii de cmp magnetic se produc prin curen i electrici care circul n spire din materiale conductante, cu geometrii variate.

Calculatorul - controleaz parametri fizici ale i de operator.

Fig.7 In general, imaginea este comparabil cu cea din C.T- sub unele aspecte superioar permite un contrast superior; imaginile sunt u or de recunoscut ( Fig.8).

Fig. 8 Agen ii de contrast folosi i n I.R.M.au la baz Gadoliniu folosit n investigarea lichidului cefalorahidian face ca imaginea s fie mai luminoas . Preg tirea pacientului n general nu necesit m suri speciale; un caz special l reprezint pacien ii cu claustrofobie - la care administrarea unui calmant u or reduce starea de anxietate. Durata unui examen este de aproximativ 30-90 minute . Contraindica iile absolute: cipuri feromagnetice intracraniene; peacemaker cardiac; proteze metalice valvulare; corpi st ini metalici intraoculari. Contraindica ii relative: claustrofobie ; pacien i ventila i sau intuba i.

Scintigrafia
Medicina nuclear utilizeaz izotopii radioactivi n scop diagnnostic i terapeutic. Explorarea scintigrafic este cel mai vechi procedeu imagistic de vizualizare a organelor interne. Cessen n 1951 au efectuat pentru prima dat scintigrafie tiroidian apoi a fost cuplat imaginea la calculator.

Fig.9 Principiul examin rii scintigrafice const n detectarea radia iei gama emis n urma administr rii (i.v.sau orale) unui produs radiofarmaceutic cu tropism selectiv pentru un anumit organ, proces, sau leziune. Imaginea scintigrafic reprezint distribu ia spa ial a radiofarmaceuticului i varia ia sa n timp care ofer astfel informa ii despre morfologia i func ia organului investigat. Aplica iile clinice ale scintigrafiei se extind la toate specialit ile medico chirurgicale. Scintigrafia static ofer informatii cu caracter morfologic (pozi ie, form , dimensiuni, prezen a unor leziuni difuze sau n focar; distribu ia radiofarmaceuticului n organul investigat. Explorarea este f cut la un interval de timp de la injectarea radiofarmaceuticului. Scintigrafia dinamic sau secven ial explorare func ional examinarea se face cu ajutorul cameralor de scintila ie. Imaginile se ob in concomitent cu injectarea radiofarmaceuticului ob innd imagini dinamice. Radionuclizii folosi i; sunt n principal: techne iu(99mTc),taliu (201Tl),iodul(123I-132 I), galiul, (67G ),indiul (113mIn).

Aparatura de detec ie camera de scintila ie aparatura nu este un emi tor ci un detector de radia ii gama. Examinarea SPECT se efectueaz cu camere de scintila ie la care detectorul efectueaz o mi care circular n jurul organului de examinat, oprindu-se timp de cteva secunde pentru achizi ionarea imaginii. Tomografia cu emisie de protoni (PET) - reprezint o tehnic modern de ob inere de imagini func ionale ale organelor sau sistemelor biologice. Aduce informa ii morfofunc ionale ale creerului sau inimii n sec iuni de 4-5 mm i cu o rezolu ie de secunde. Pentru a urm ri imaginea distribu iei n organism aparatele PET (Fig.10) sunt formate din multiple cristale de scintila ie dispuse inelar n jurul pacientului i cuplate la tuburi fotomultiplicatoare - evenimentele luminoase sunt transformate n plus electric. Aceste evenimente sunt prelucrate de computer ob inndu-se imagini tomografice ale diverselor organe.

Fig.10

Radiologia interven ional


Radiologia intrerven ional (Fig.11) este o punte de leg tur ntre diagnostic i terapie, combinnd imaginea radiologic i proceduri chirurgicale. Cu incizii minime, f r necesitatea anesteziei generale, cu ghidare de U.S, C.T, I.R.M sau radioscopie, se pot urm ri catetere, tuburi de c iva milimetri cu ajutorul c rora se poate diagnostica,sau/ i apoi trata diverse afec iuniexemplu : angiografia, montare de stenturi, drenaj biliar, chemoembolizare tumoral , biopsie, embolizarea arterei uterine etc.

Fig.11 - Arhivare, comunicare, transmitere. Radiologia modern este complet informatizat . Orice sistem imagistic este asociat de calculator n principalele sale func ii: achizi ie, procesare, vizualizare,comunicare. La nivelul spitalului trebuie realizat un sistem informatic radiologic (RIS) care trebuie s cuprind toate sistemele de achizi ie i diagnostic pe baza unui sistem standard de gestiune i comunicare ( cele mai cunoscute fiind sistemele PACS i DICOM), precum i nregistrarea n sistemul informatic al spitalului (Fig.12).

Fig.12