Sunteți pe pagina 1din 3

C tre Judec toria .. Domnule Pre edinte, Subscrisa, ..

, cu sediul n , n contradictoriu cu Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale din Romnia (CNADNR) - Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica CESTRIN, cu sediul la adresa Bd. Iuliu Maniu 401A, sector 6, Bucure ti, formul m prezenta Plngere mpotriva procesului-verbal de contraven ie Seria nr. .. din data de ., ncheiat de agent constatator . . angajat al C.N.A.D.N.R S.A.-CESTRIN, cu autoriza ia de control nr. ., prin care solicit m n principal: anularea procesului-verbal susmen ionat i, pe cale de consecin : anularea m surii de sanc ionare contraven ional a subscrisei n subsidiar: nlocuirea sanc iunii contraven ionale cu avertisment. Scurt istoric al situa iei de fapt

n perioada anului trecut, subscrisa S.C. / PF .. nu am achitat rovinieta aferent perioadei de utilizare a drumurilor publice conform dispozi iilor legale. Acest fapt nu a fost unul inten ionat i s-a datorat unei neglijen e de natur administrativ . Aceast neglijen a fost sesizat i remediat la data de ., cnd a fost achitat tariful de utilizare pe o perioad de 12 luni, n valoare de 28 de euro. La data de ., subscrisa a primit un proces verbal de constatate a unei contraven ii (numit n continuare contraven ia nr. 1), similar celui supus contesta iei n prezenta spe . Subscrisa a n eles i a recunoscut culpa n care s-a aflat i a achitat amenda cu care a fost sanc ionat . La data de , subscrisa a primit un nou proces verbal contraven ional care atest o contraven ie ulterioar (numit n continuare contraven ia nr. 2) pe care l contest m. Prin intermediul acestui proces verbal, ni s-a adus la cuno tin c am fost nregistra i, la data de , pe raza .., jud. DN , circulnd cu vehiculul cu num rul de nmatriculare . f r a avea achitat contravaloarea tarifului de utilizare reglementat de O.G. 15/2002. nregistrarea a fost efectuat cu ajutorul mijloacelor tehnice ale sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control ar rovinietei SIEGMCR, respectiv o camera montat n localitatea . Motivele pentru care ntelegem s contest m contraven ia nr. 2 sunt urmatoarele: Contraven ia nr. 1 este aceea i cu contraven ia nr. 2, fiind incidente prevederile O.G. 2/2001, precum i prevederile CEDO i ale Codului penal romnesc n ceea ce prive te reglementarea faptelor s vr ite n form continu ; Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezint contravaloarea unei roviniete pe 12 luni. Pe larg, Avnd n vedere de urm toarele aspecte, consider m contraven ia nr. 1 ca fiind aceea i cu

contraven ia nr. 2: n lumina jurispruden ei CEDO, contraven iile referitoare la circula ia pe drumurile publice sunt ncadrate n sfera acuza iilor n materie penal la care se refer primul paragraf al art. 6 CEDO. Curtea European a Drepturilor Omului a considerat n jurispruden a sa (Cauza Maszini c. Romniei hotararea din 21.09.2006, Eanady c. Slovaciei, Ziliberberg c. Moldovei) c normele juridice ce sanc ioneaz astfel de fapte au caracter general i c urm resc un scop preventiv i represiv, aceste criterii (alternative) fiind suficiente pentru a demonstra c fapta n discu ie are, n sensul art. 6 din Conven ie, caracter penal. Ca o consecin a aplic rii n cauz a dispozi iilor art. 6 din Conven ie prezentul litigiu trebuie s ofere i garan iile procesuale recunoscute i garantate de acest articol. Pe cale de consecin trebuie recunoscute i garan iile specifice n materie penal din art. 6 al Conven iei, printre care lipsa pericolului social, precum i nlesnirile oferite de Codul penal. Art. 17 alin. 1 din Codul penal define te infrac iunea ca fapta care prezint pericol social, s vr it cu vinov ie i prev zut de legea penal . n accep iunea sa cea mai general , contraven ia, asemenea infrac iunii, conform CEDO, este o fapta a omului, un act de conduita exterioara a acestuia, interzis de lege sub o sanc iune specific , care este pedeapsa1. Spre deosebire de infrac iune, care prezint pericol social mai ridicat, cu consecin e mai grave si d inuie n timp, la contraven ie, acest pericol este mai redus, iar urm rile sunt mai reduse; Conform doctrinei, infrac iunea continu se caracterizeaz prin prelungirea n chip natural a ac iunii sau inac iunii, ce constituie elementul material al laturii obiective, dup consumare, pn la interven ia unei forte contrare. Tot doctrina de specialitate ne indic , n mod unitar, modul n care pot fi identificate infrac iunile continue, i anume dup elementul material al laturii obiective ce presupune o ac iune ori o inac iune ce dureaz n timp ca: de inerea, r mnerea, purtarea, conducerea unui autovehicul etc. Activitatea infrac ional la unele infrac iuni continue este susceptibil de ntreruperi care sunt determinate de natura activit ii infrac ionale, spre exemplu portul ilegal de uniforma care poate fi ntrerupt noaptea i reluat diminea a. Aceste ntreruperi in de natura infrac iunii i nu afecteaz unitatea infrac iunii continue 2. n cazul de fa , interven ia for ei contrare este notificarea de c tre agentul constatator al contraven iei nr. 1, contraven ie recunoscut de subscrisa. ns , prin contraven iile ulterioare (cu referire special la contraven ia nr. 2), ni se creeaz o situa ie mai grea dect cea prev zut n legea penal , fiind inu i la plata mai multor amenzi pentru aceea i fapt . n subsidiar, v nveder m c dreptul penal romanesc, nu reglementeaz cumulul aritmetic al pedepselor dect n cazuri extreme, expres i limitativ prev zute de lege; astfel, dac instan a ar alege s aplice cumulul de amenzi contraven ionale, ni s-ar crea o situa ie mult mai dificil n compara ie cu pericolul social generat de fapta s vr it . Una dintre tr s turile esen iale ale contraven iei este existen a pericolului social. n doctrin , precum i n practic se remarc obligativitatea organelor judiciare de a analiza in concreto respectiv gradul de pericol social de la caz ca caz. n spe a de fa , n mod evident, aceast analiz nu a fost

efectuat . Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezint contravaloarea unei roviniete pe 12 luni. Conform art. 8 alin. (3) din O.G. 15/2002, modificat ulterior, contravenientul are obliga ia de a achita, pe lng amenda contraven ional , cu titlu de tarif de desp gubire, n func ie de tipul de vehicul folosit f r a de ine roviniet valabil , sumele stabilite conform Anexei nr. 4 . Conform sus-citatei anexe nr. 4, cuantumul tarifului de desp gubire aplicabil pentru un autoturism este de 28 de euro, adic identic cu tariful de utilizare pentru 12 luni a drumurilor na ionale. Aceast situa ie este valabil pentru toate categoriile de vehicule men ionate n anexele nr. 1 (care reglementeaz nivelul de utilizare a drumurilor na ionale) i nr. 4 (care reglementeaz cuantumul tarifului de desp gubire aplicabil) din Ordonan a nr. 15/2002, cu modific rile ulterioare. S-ar putea trage concluzia c acest tarif de desp gubire reprezint contravaloarea rovinietei pe 12 luni i c , odat achitat acest tarif, utilizatorul drumurilor na ionale va avea o roviniet valabil . Acest aspect este contrazis de comportamentul CNADNR S.A. care, n mod abuziv, percepe tariful de despagubire la fiecare nou presupus contraven ie pe care o constat . n concluzie, n eventualitatea n care un vehicul tranziteaz drumurile na ionale timp de cteva luni, f r s aib cuno tin c nu o de ine roviniet valabil , poate fi amendat contraven ional de cateva zeci de ori i, pe lng aceast sanc iune, va trebui s achite c tre CNADNR S.A. tot attea tarife de desp gubire cte presupuse contraven ii a s vr it! Or, dac s-ar proceda n asemenea fel, de i legea este foarte clar n sens contrar, ar lua na tere o situa ie extrem de dificil pentru contravenient, dispropor ionat fa de pericolul social generat. Avnd n vedere argumentele expuse, v solicit m s lua i m surile legale care se impun n acest caz, respectiv anularea sanc iunilor prezentului proces verbal, respectiv nlocuirea cu avertisment. n drept, invoc m art. 5 alin. (2), art. 20 alin (2) din OG 2/2001, art. 8 alin. (3) din O.G. 15/2002, n proba iune depunem dovada cu nscrisuri. Depunem prezenta plngere n doua exemplare, pentru comunicare. Cu stim ,