Sunteți pe pagina 1din 3

29. Un proiect investitional, cu o valoare a investitiei de 15.

000 lei si cu o rata de actualizare de 20 % prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar:

Anul 0 1 2 3 4 5 Total

Cost investitie 15000

Costuri de exploatare

Total cost 15000 6420 6620 7500 6500 8500 50540

Total incasari

15000

6420 6620 7500 6500 8500 35540

9440 9640 10700 11700 22700 64180

Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui indicator. RASPUNS: VAN = -I + CFt/(1+r)t+Vrez/(1+r)n I = costul investitiei CFt = cash-fdlow-ul afferent anului t Vrez = valoarea reziduala r = rata de actualizare n = durata de viata a proiectului exprimata in ani VAN determina urmatoarele optiuni de decizie: - Daca VAN > 0, investitia se accepta - Daca VAN = 0, investitia se respinge, din motive de prudent - Daca VAN < 0, investitia este respinsa Pentru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula a rata de actualizare n anul Total Total Cashcosturi incasari flow net actualizate actualizate actualizat 15000 5347.86 4594.28 0 7863.52 6690.16 -15000 2515.66 2095.88

__1__ (1+a)n

Anul 0 1 2

Cost Costuri de investitie exploatare 15000 6420 6620

Total cost 15000 6420 6620

Total incasari

Cash Rata de flow net actualizare -15000 3020 3020 1 0.833 0.694

9440 9640

3 4 5 Total

15000

7500 6500 8500 35540

7500 6500 8500 50540

10700 11700 22700 64180

3200 5200 14200 13640

0.579 0.482 0.402

4342.5 3133 3417 35834.64

6195.3 5639.4 9125.4 35513.78

1852.8 2506.4 5708.4 -320.86

30. Potrivit legislatiei autohtone, care sunt principalele parti ale unui studio de fezabilitate, piese scrise? Con inutul cadru al studiului de fezabilitate CAPITOLUL A: Piese scrise (1) Date generale: 1.denumirea obiectivului de investi ii; 2.amplasamentul (jude ul, localitatea, strada, num rul); 3.titularul investi iei; 4.beneficiarul investi iei; 5.elaboratorul studiului. (2) Informa ii generale privind proiectul 1.situa ia actual i informa ii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului; 2.descrierea investi iei: a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investi ii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situa ia actual , necesitatea i oportunitatea promov rii investi iei, precum i scenariul tehnico-economic selectat; b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investi ii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investi ii pe termen lung): - scenarii propuse (minimum dou ); - scenariul recomandat de c tre elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c)descrierea constructiv , func ional i tehnologic , dup caz; 3.Date tehnice ale investi iei: a)zona i amplasamentul; b)statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat; c)situa ia ocup rilor definitive de teren: suprafa a total , reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan; d)studii de teren: - studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referin na ional; - studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fi elor complexe cu rezultatele determin rilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomand rile pentru fundare i consolid ri; - alte studii de specialitate necesare, dup caz; e)caracteristicile principale ale construc iilor din cadrul obiectivului de investi ii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investi iei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f)situa ia existent a utilit ilor i analiza de consum: - necesarul de utilit i pentru varianta propus promov rii; - solu ii tehnice de asigurare cu utilit i; g)concluziile evalu rii impactului asupra mediului; 4.durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investi iei. (3) Costurile estimative ale investi iei 1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; 2.e alonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investi iei. (4) Analiza cost-beneficiu: 1.identificarea investi iei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin ; 2.analiza op iunilor; 3.analiza financiar , inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar : fluxul cumulat, valoarea actual net , rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu; 4.analiza economic , inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic : valoarea actual net , rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu; 5.analiza de senzitivitate; 6.analiza de risc. (5) Sursele de finan are a investi iei Sursele de finan are a investi iilor se constituie n conformitate cu legisla ia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite. (6) Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 1.num r de locuri de munc create n faza de execu ie; 2.num r de locuri de munc create n faza de operare. (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investi iei 1.valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n pre uri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care: - construc ii-montaj (C+M); 2.e alonarea investi iei (INV/C+M): - anul I; - anul II 3.durata de realizare (luni); 4.capacit i (n unit i fizice i valorice); 5.al i indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investi ia, dup caz. (8) Avize i acorduri de principiu 1.avizul beneficiarului de investi ie privind necesitatea i oportunitatea investi iei; 2.certificatul de urbanism; 3.avize de principiu privind asigurarea utilit ilor (energie termic i electric , gaz metan, ap -canal, telecomunica ii etc.); 4.acordul de mediu; 5.alte avize i acorduri de principiu specifice.